Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.01, 12:56Koszt świadczenia za długoletnią służbę to 341 mln zł w br. i 409 mln zł w roku przyszłym 

  Warszawa, 20.01.2023 (ISBnews) - Koszt świadczenia za długoletnią służbę, które ma zostać wprowadzone projektowaną nowelizacją ustawy w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę to 340,98 mln zł w tym roku i 409,1 mln zł w roku przyszłym i latach kolejnych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, regulacja miałaby wejść w życie od 1 marca br.

  "Celem projektowanej ustawy jest […] zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, przez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Ponadto ustawa będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności zatrudnienia w służbach, co powinno przełożyć się na wzrost zainteresowania wstępowaniem do formacji i Sił Zbrojnych RP" - czytamy w uzasadnieniu.

  Świadczenie ma przysługiwać w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

  Uprawnienie do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu świadczenia za długoletnią służbę będzie nabywane z mocy prawa. Natomiast po 25 latach służby, gdy świadczenie to wynosić będzie 15% uposażenia zasadniczego, nie nastąpi dalszy jego wzrost, a świadczenie w kolejnych latach będzie wypłacane nadal, aż do dnia rozwiązania stosunku służbowego.

  W pierwszym roku, tj. 2023, finansowanie świadczenia za długoletnią służbę odbędzie się ze środków ujętych w rezerwie celowej. W latach kolejnych ze środków ujętych w części – Sprawy wewnętrzne w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie poszczególnych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz części  – Budżety wojewodów, z uwagi na to, że rozwiązania dotyczyć będą strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

  (ISBnews)

 • 20.01, 12:16Projekt noweli ws źródeł ciepła zakłada zwiększenie środków na rekompensaty do 14,5 mld zł 

  Warszawa, 20.01.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zakłada zwiększenie środków na rekompensaty dla wytwórców ciepła o 4,5 mld zł do 14,5 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji do projektu (OSR).

  Projekt, który został kilka dni temu przyjęty przez rząd wpłynął już do Sejmu.

  "W wyniku analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu rekompensat dla wytwórców ciepła, uwzględniając rozszerzenie systemu wsparcia oraz wydłużenie czasu jego funkcjonowania, zwiększono budżet przeznaczony na dopłaty do ciepła systemowego do łącznej kwoty 14 500 000 000 zł" - czytamy w uzasadnieniu. 

  Wcześniej kwota zaplanowana na ten cel wynosiła 10 mld zł. 

  Jak przypomniano, ze względu na objęcie dotychczas przepisami dotyczącymi rekompensaty tylko części wytwórczej systemów ciepłowniczych, "umożliwiono uzupełnienie wsparcia przez mechanizm wyrównania wprowadzany projektowaną ustawą".

  Dzięki zaprojektowanemu mechanizmowi wsparcia, jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca zawierający się w katalogu podmiotów uprawnionych nie został obciążony nadmiernymi kosztami ciepła

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła. Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 20.01, 10:35MC przedstawiło nową wersję projektu noweli krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) 

  Warszawa, 20.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), który zakłada przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz dodanie do niego przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, podał resort.

  "Przyjęcie proponowanych przepisów może dać polskim przedsiębiorcom dużą szansę na pozyskanie zainteresowanych certyfikacją swoich produktów klientów z sąsiednich krajów. Będzie to więc szansą na znaczne poszerzenie bazy potencjalnych klientów" - czytamy w uzasadnieniu.

  Przyjęte w ustawie rozwiązania umożliwiają również tworzenie krajowych programów certyfikacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie cyberbezpieczeństwa w obszarach uznanych za kluczowe. Dzięki przepisom umożliwiającym tworzenie krajowych programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa administracja publiczna uzyska skuteczne narzędzie pozwalające reagować na cyberzagrożenia związane z konkretnymi produktami, usługami czy procesami, podano także.

  Projekt zakłada m.in.:

  - przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa i podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa zostaną zastąpione odpowiednio przez CSIRT sektorowe i SOC zewnętrzne (operacyjne centra bezpieczeństwa) z nieco tylko zmienionymi zadaniami Wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo staną się SOC wewnętrznymi.

  - włączenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

  - włączenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ISAC wpisanych do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – będących centrami wymiany informacji m.in. o podatnościach i zagrożeniach, ułatwiającymi dostęp do takich informacji zainteresowanym podmiotom.

  - wzmocnienie pełnomocnika poprzez wyposażenie go w konkretne uprawnienia w zakresie wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zalecaniem określonych zachowań, a także rekomendacji mających na celu wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

  - możliwość poddania sprzętu i oprogramowania procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożenia jakie może wywołać wykorzystywanie oferowanego przez nich konkretnego sprzętu lub oprogramowanie w kluczowych podmiotach polskiej gospodarki (objęcie zakresem przedmiotowym oceny podmiotów obowiązanych, które będą musiały wycofać z użytkowania dany sprzęt lub oprogramowanie w ciągu 7 lat od wydania decyzji administracyjnej przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

  - powstanie Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego wydawane będą certyfikaty w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  - możliwość przygotowywania programów, na podstawie których będzie można przeprowadzać certyfikacje. Programy te będą ostatecznie przyjmowane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  - możliwość przeprowadzania kontroli przez organ nadzorczy w podmiotach należących do krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

  - określenie procedur akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz procedur wydawania certyfikatów.

  - określenie obowiązków spoczywających na podmiotach krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

  - uruchomienie bezpiecznej sieć telekomunikacyjna wykorzystywana na potrzeby realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez kluczowe urzędy i podmioty działające w RP.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:50Muller: Wakacjami kredytowymi objętych było 1,05 mln kredytów do końca 2022 r. 

  Warszawa, 19.01.2023 (ISBnews) - Wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł do końca grudnia 2022 r., poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Z tego rozwiązania na koniec grudnia […] skorzystało 1,05 mln kredytów, bo osób jest czasami więcej, bo często są to kredyty rodzinne. Łączna wartość bilansowa brutto tych kredytów wynosi ponad 262,5 mld zł" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Z danych zaprezentowanych na konferencji wynika, że wakacjami objętych było 54% wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych, a ich łączna wartość to 68% kredytów ogółem.

  "Wbrew obawom banki radzą sobie dobrze. […] Banki mają stabilność finansową, ale jednocześnie nie osiągają jakichś rekordowych, ponadmiarowych zysków ze względu na trudną sytuację na bazie właśnie tych kredytów hipotecznych, które poszły w górę" - podkreślił.

  Przypomniał, że kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 19.01, 13:43Prace nad projektem tzw. noweli wiatrakowej rozpoczną się w komisjach we wtorek, 24 I 

  Warszawa, 19.01.2023 (ISBnews) - Prace nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych rozpoczną się w najbliższy wtorek, 24 stycznia br., na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wynika z informacji na stronach Sejmu.  

  Komisje rozpoczną też prace nad kilkoma innymi projektami, zakładającymi odejście od zasady 10H, czyli od zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej. Chodzi o dwa projekty senackie oraz kilka projektów poselskich.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty został przez rząd w lipcu ub. r. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  Obowiązek zachowania odległości pozostawiono w projektowanych przepisach w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów). Gminy, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe, mogłyby lokować w jej otoczeniu budynki mieszkalne w pobliżu elektrowni wiatrowej pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 metrów lub większej, wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP (bez konieczności zachowywania odległości obliczonej zgodnie z zasadą 10H).

  Projekt zakłada także, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) miałby okresowo certyfikować (co 5 lat) oraz weryfikować kompetencje i zasoby podmiotu prowadzącego usługi serwisu technicznego elementów technicznych elektrowni wiatrowej (biorąc pod uwagę m.in. posiadany personel, jego kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności serwisowych). Prowadzony ma być rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikowane byłoby także, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

  W grudniu ub. roku rząd przyjął autopoprawkę do tej ustawy, która nakłada na inwestora obowiązek przekazywania 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się elektrownia wiatrowa.

  (ISBnews)

 • 19.01, 09:49MAP przygotowuje projekt ustawy o osłonach socjal. dla pracowników sektora elektroenerg. 

  Warszawa, 19.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej, poinformował wiceminister w tym resorcie Karol Rabenda. Projekt ma trafić do wykazu prac legislacyjnych jeszcze w styczniu.

  "Aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej" - napisał Rabenda w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Projektowane przepisy te zakładają m.in.

   · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze […] lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę górniczą […] lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze […]  lub pracę na stanowisku pracy w obszarze 3 / 3 produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wydobycia węgla brunatnego,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego

  Zgodnie z projektem, w okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Wiceminister poinformował, że zgłoszenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów planowane jest w styczniu 2023 r. Podał także, że wejście w życie systemu osłon socjalnych będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

  (ISBnews)

 • 18.01, 09:21Arak i Szymański z PIE: Środki z KPO to wsparcie dla gospodarki, ale i poprawa wizerunku 

  Warszawa, 18.01.2023 (ISBnews) - Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogą odegrać "niezwykle istotną" rolę w finansowaniu polskiej transformacji energetycznej i cyfrowej, a także zwiększyć wiarygodność Polski, której szkodzi brak porozumienia z Komisją Europejską w tej sprawie, uważają dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak i zastępca dyrektora PIE ds. międzynarodowych oraz były minister ds. europejskich Konrad Szymański.

  "Transfery z KPO mają niezwykle istotną rolę do odegrania w finansowaniu polskiej transformacji energetycznej i cyfrowej. Te cele - szczególnie w energetyce - przekraczają samodzielne polskie możliwości i byłoby dobrze angażować jak najwięcej środków zewnętrznych - publicznych i prywatnych w tę dziedzinę" - napisali Arak i Szymański w artykule opublikowanym w serwisie 300gospodarka.pl.

  KPO to szybsze tempo rozwoju, w tym wyższy realny dochód o ponad 200 mld zł do 2026 r., podkreślili autorzy.

  W ramach KPO dla Polski zarezerwowano ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

  "Ale jest też coś znacznie poważniejszego. Koszty i dostępność środków na rozwój Polski są uzależnione od polskiej wiarygodności gospodarczej. Samo pojawienie się pieniędzy z KPO ma tu pewne znaczenie. Ale czymś nieporównywalnie ważniejszym jest wyniszczający dla polskiej wiarygodności brak porozumienia z Komisją Europejską w tej sprawie. Jesteśmy jedynym krajem z tak rozognionym sporem wokół KPO i nikt na rynku nie rozumie realnych powodów tego stanu rzeczy. To źródło niepokoju o to, czy Polska jest krajem stabilnym i obliczalnym" - czytamy dalej.

  "Środki europejskie są potrzebne polskiej gospodarce, by tak jak dotychczas służyć dobrze polskiemu rozwojowi. Jeszcze bardziej potrzebna jest normalizacja relacji z Europą. Jej brak to koszty, ponoszone w dodatku z powodu całkowicie nieudanych prób reformowania wymiaru sprawiedliwości. Płacimy te koszty za …nic" - podkreślili autorzy.

  Zwrócili też uwagę, że 160 mld zł, które Polska mogłaby otrzymać w grantach i tanich pożyczkach stanowiłyby 4,8% PKB naszego kraju, przy planowanym na ten rok deficycie na poziomie 4,5% PKB.

  "Gdyby nie te środki, nasze zobowiązania w tym roku musiałyby się powiększyć o więcej niż 9%. Czyli bardziej niż podczas pandemii, czy podczas kryzysu finansowego. Przy rentownościach polskich obligacji 10-letnich sięgającej niespełna 6% oznaczałoby to też znacznie większe koszty obsługi długu. Rentowności obligacji unijnych to 3%. Dla porównania Węgry mają 7,3% i nie stać ich na zaciąganie tak dużych zobowiązań, nie wspominając o tym, że ich dług to 80% PKB (przy polskim stanowiącym obecnie około 50%)" - wyliczyli.

  "Rozwój gospodarczy jest podstawowym celem wszystkich rządów na świecie. Dodatkowo przez średnioterminowe inwestycje będzie można podnieść jakość życia mieszkańców Polski, zmniejszając ilość smogu w miastach, zanieczyszczenie środowiska i jeszcze bardziej cyfryzując państwo i społeczeństwo. Tylko w tym roku Polska bez KPO będzie rozwijać się o 0,5 pkt proc. PKB wolniej. W kolejnych latach podobnie. Polska już kilka razy zmarnowała swoje dziejowe szanse przez złą politykę gospodarczą - np. w latach 30-tych XX wieku, czy w PRL. Nie warto popełniać tych samych błędów" - podsumowali Arak i Szymański.

  W ubiegłym tygodniu główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Beata Javorcik oceniła, że pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej przez Polskę będzie ważnym sygnałem dla zagranicznych inwestorów i wpłynie na postrzeganie Polski w kwestii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

  Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oznaczałby w 2023 r. zwiększenie wzrostu PKB o 0,6 pkt proc., a w kolejnych latach - o 1 pkt proc.

  (ISBnews)

 • 18.01, 09:02MRiT: Projekt dot. ograniczeń w nabywaniu mieszkań trafił do Kancelarii Premiera 

  Warszawa, 18.01.2023 (ISBnews) - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda skierował do Kancelarii Premiera projekt ustawy ograniczającej możliwość hurtowego skupowania mieszkań, poinformowało ministerstwo. Ograniczenia mają dotyczyć podmiotów posiadających co najmniej pięć mieszkań; zgodnie z projektowaną regulacją w przyszłości mogłyby kupować jedno mieszkanie raz na 12 miesięcy, uiszczając podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 6%.

  "Projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali stanowi odpowiedź na problem tzw. „hurtowych" zakupów mieszkań, które mogą ograniczać możliwość zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych przez obywateli" - powiedział Buda, cytowany na profilu resortu na Twitterze.

  Jak podano, właściciele co najmniej pięciu mieszkań będą mogli nabywać kolejne lokale nie częściej niż jedno mieszkanie raz na 12 miesięcy. Zakup szóstego i kolejnych mieszkań będzie obciążony podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 6%.

  Ograniczenia w nabywaniu mieszkań nie będą dotyczyć:

  - dziedziczenia

  - darowizny

  - wyroku sądowego

  - odwróconej hipoteki

  - renty dożywotniej

  - innych pozakomercyjnych przypadków, podano także.

  Ustawy nie będzie się także stosować do nabywania domów jednorodzinnych.

  (ISBnews)

 • 17.01, 13:56Rząd przyjął projekt ustawy dot. wsparcia dla niektórych kategorii odbiorców ciepła 

  Warszawa, 17.01.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Celem projektu jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła.

  "Rząd chce zapewnić dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła, które wynikają ze wzrostu cen paliw. Chodzi o opłaty za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to części opłat, które są przenoszone w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Rządowe rozwiązanie zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania

  Wprowadzone zostanie wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola - przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła.

  * Nowe przepisy zakładają, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  - W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła. 

  - Maksymalna cena netto na ciepło dotyczy również limitu, który wynika ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o to, aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła zaszły przed 30 września 2022 r. W takim przypadku, w rozliczeniach z odbiorcami, przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie musiało wykorzystywać cenę, która jest korzystniejsza dla odbiorcy.

  * Maksymalna cena netto dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła.

  * W terminie do 10 dni od wejścia w życie ustawy, prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę netto dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła, wymieniono w informacji.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 lutego 2023 r.

  (ISBnews)

 • 16.01, 13:17Muller: Z kapitału opiekuńczego skorzystało 610 tys. dzieci, wypłacono 3,5 mld zł w 2022r. 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzystało dotychczas 610 tys. dzieci, wypłacono 3,5 mld zł, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "610 tys. beneficjantów, 610 tys. dzieci skorzystało z tego programu, a wypłaciliśmy 3,5 mld zł. To jest kolejny filar […] w zakresie wparcia rodzin" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, wprowadziła m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-36 miesięcy oraz dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu i u dziennego opiekuna. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

  Celem kapitału opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Kapitał opiekuńczy przysługuje na dziecko w wieku 12-36 miesięcy w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. Przysługująca kwota świadczenia jest wypłacana co do zasady między 12. a 36. miesiącem życia dziecka, w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł miesięcznie na dziecko.

  Ustawa zakłada, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje bez względu na osiągany przez rodzinę dochód oraz że świadczenie to jest nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  (ISBnews)

 • 16.01, 12:54Buda: Wkrótce decyzja ws. ewentualnego wsparcia dla piekarni wz. z kosztami gazu 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało rozwiązania, mające na celu wsparcie piekarni, korzystających z pieców gazowych w związku ze wzrostem kosztów gazu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

  "Potrzebne jest wsparcie piekarni. Czy my to zrobimy poprzez dołączenie ich do tych podmiotów taryfowych, czy zrobimy poprzez rekompensaty. Są dwie drogi […] obie na stole są, ale dyskusja na ten temat trwa" - powiedział Buda w radiu Plus.  

  Pytany czy będzie wsparcie dla piekarni, minister powiedział: "to jest decyzja polityczna, ja przygotowałem rozwiązania, one czekają na akceptację polityczną w którym kierunku i czy pójdziemy".

  "Jest około 10 tys. podmiotów. […] Na gaz, to jest około 60-65%" – podkreślił.

  Poinformował, że piekarnie wydają na gaz średnio ok. 100 tys. zł miesięcznie.

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), cena pieczywa wzrosła (średniorocznie) o 25,5% r/r w 2022 r. 

  (ISBnews)

 • 16.01, 09:37Morawiecki: Wniosek o wpłatę środków z KPO - po przyjęciu przez Sejm ustawy wiatrakowej 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Polski rząd złoży wniosek o wypłatę środków z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) wkrótce po przyjęciu przez Sejm tzw. ustawy wiatrakowej, która zakłada zniesienie tzw. zasady 10H, czyli zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. 

  "Jeśli chodzi o wniosek w sprawie Krajowego Programu Odbudowy, to złożymy go w momencie, kiedy będzie również procedowana ustawa o  liberalizacji dopuszczalności stawiania farm wiatrowych na lądzie" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Dzisiaj jest ona jedną z najbardziej restrykcyjnych, nasze przepisy są jednymi z najbardziej restrykcyjnych, jeśli nie najbardziej restrykcyjnymi w całej Europie" - dodał.

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który został w lipcu ub.r. przyjęty przez rząd w piątek trafił do sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

   "W porządku obrad Sejmu znalazła się już ustawa wiatrakowa, będzie procedowana mam nadzieję na najbliższym posiedzeniu Sejmu i wkrótce potem, a więc być może w przestrzeni kolejnych dwóch tygodni chcemy złożyć wniosek o wypłatę środków z Krajowego Programu Odbudowy" - podkreślił Morawiecki.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty został przez rząd w lipcu ub.r. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  Obowiązek zachowania odległości pozostawiono w projektowanych przepisach w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów). Gminy, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe, mogłyby lokować w jej otoczeniu budynki mieszkalne w pobliżu elektrowni wiatrowej pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 metrów lub większej, wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP (bez konieczności zachowywania odległości obliczonej zgodnie z zasadą 10H).

  Projekt zakłada także, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) miałby okresowo certyfikować (co 5 lat) oraz weryfikować kompetencje i zasoby podmiotu prowadzącego usługi serwisu technicznego elementów technicznych elektrowni wiatrowej (biorąc pod uwagę m.in. posiadany personel, jego kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności serwisowych). Prowadzony ma być rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikowane byłoby także, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

  W grudniu ub. roku rząd przyjął autopoprawkę do tej ustawy, która nakłada na inwestora obowiązek przekazywania 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się elektrownia wiatrowa.

  (ISBnews)

 • 13.01, 17:24PIKE: Na zmianach ws .tzw. Lex Pilot najbardziej stracą abonenci 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Regulacje, zawarte w projekcie prawa komunikacji elektronicznej, który dzisiaj trafił do prac w sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w zakresie tzw. Lex Pilot doprowadzi do wyższych opłat za telewizję, przyczyni się do pogorszenia jakości kanałów i ograniczy wybór, uważa Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

  "Chaos, zubożenie oferty programów, ryzyko wyłączania kanałów, a przede wszystkim wielokrotne wzrosty opłat za telewizję - taki scenariusz czeka klientów płatnej telewizji jeśli w życie wejdzie 'Lex Pilot'. W nowych przepisach proponuje się m.in. zmianę zasady must-carry, must-offer, (czyli zasadę jakie programy muszą obowiązkowo być w ofercie operatorów)" - czytamy w komunikacie.

  Dziś każdy abonent musi mieć w swoim pakiecie przynajmniej: TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsat, TVN, TV Puls i TV4. Podkreślono, że "po zmianie będą mieć oni narzuconą kolejność pierwszych pięciu kanałów w pilocie na rzecz TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info i TVP Kultura oraz kolejnych 30, które dowolnie wybierze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji".

  "Szkodliwe zmiany w prawie uderzą we wszystkich uczestników rynku płatnej telewizji w Polsce: operatorów, nadawców, twórców, ale przede wszystkim uderzą one w klientów, czyli osoby dziś wykupujące dostępy do telewizji płatnej. To 67% gospodarstw domowych. Na skutek przesunięcia kolejności na pilocie znacząco osłabi się też pozycja kanałów lokalnych popularnych w mniejszych miejscowościach. Dziś te kanały na pilotach często ustawione są na pierwszych miejscach, ponieważ pełnią bardzo ważną, misyjną rolę dla lokalnych społeczności. To tam szukają najważniejszych informacji dotyczących ich regionu" - powiedział prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) Jerzy Straszewski, cytowany w komunikacie.

  W ocenie PIKE Lex Pilot zmieni dotychczasowy sposób dostarczania i korzystania z płatnej telewizji w Polsce, a wprowadzenie proponowanych zmian mocno dotknie przede wszystkim widzów.

  W nowych przepisach, oprócz zmian kolejności na pilocie, planowane jest wprowadzenie wyboru pojedynczych kanałów, do których dostęp - zdaniem Izby - będzie zupełnie nieopłacalny dla klientów, jeśli wypadną one z pakietów i ograniczy się wpływy z reklam. Dlatego tak rzadko można na rynku spotkać model telewizji a la carte. A jeżeli taka oferta jest, to kosztuje bardzo dużo i nie spotyka się z dużym zainteresowaniem, zauważa PIKE

  "Dziś płatna telewizja w Polsce jest jedną z najtańszych w Europie, dzięki temu, że programy oferowane są w atrakcyjnych, bogatych pakietach. […] Zmiana modelu oferty spowoduje chaos, konieczność renegocjacji wszystkich umów, skomplikuje procesy sprzedaży i obsługi klientów i nie wniesie na rynek żadnej wartości dodanej, nie wspominając już o kosztach takiej operacji dla przedsiębiorców" - ocenił dyrektor generalny firmy Toya Jacek Kobierzycki.

  Konfederacja Lewiatan zwraca z kolei uwagę, że "narzucenie telewizji w modelu a la carte spowoduje, że tworzenie niektórych kanałów stanie się nieopłacalne". W ocenie Konfederacji dotyczy to zwłaszcza kanałów niszowych, o specjalistycznej tematyce, w tym m.in. kulturalnych, edukacyjnych czy dokumentalnych, które w sytuacji małego zainteresowania z czasem mogą one zniknąć.

  "Oferta programowa będzie po prostu uboższa i […] mniej atrakcyjna. […] Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że w niekomercyjnym modelu, jakim jest odsprzedaż kanałów pojedynczo, produkcja treści niszowych przestanie być opłacalna" - powiedział zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan Krzysztof Kajda, cytowany w komunikacie.

  Operatorzy szacują, że proponowane zmiany będą dotyczyć 10 mln gospodarstw domowych.

  (ISBnews)

 • 13.01, 16:39Sejm skierował projekt prawa komunikacji elektr. m.in. ws. tzw. LexPilot do prac w komisji 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej, zawierający regulacje z zakresu must-curry i must-offer dotyczących nadawców do prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Za wnioskiem o odrzucenie projektu (m.in. ws tzw. LexPilot) w pierwszym czytaniu głosowało 221 posłów, przeciw - 230, a wstrzymało się - 2.

  Posłowie nie poparli też wniosku o skierowanie projektu dodatkowo do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

  Wraz z tym projektem procedowany jest równocześnie projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, który także trafił do tej samej komisji.

  Projekt ten wprowadza m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowania listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakłada, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć ma operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -      urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Chodzi zatem o takie podmioty jak operatorzy sieci kablowych czy operatorzy telewizyjnych platform satelitarnych, a także operatorzy sieci telekomunikacyjnych świadczący usługę typu IPTV, jak również inne podmioty świadczące usługi dostępu do rozprowadzanych programów w określonych lokalizacjach, niezależnie od tego, czy są oni operatorami sieci telekomunikacyjnych.

  Wyraźnie wskazane zostałoby także, że obowiązek dotyczy rozprowadzania w systemach zamkniętych, do odbioru stacjonarnego i wyłącznie w Polsce.

  Projektowana ustawa zawiera także delegację dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia wobec innych podmiotów, na mocy którego zostałyby one objęte reżimem must-carry, o ile:

  -      podmioty te rozprowadzają programy dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców wyłącznie na terytorium Polski i

  -      dany rodzaj rozprowadzania służy znacznej liczbie odbiorców do odbioru programów telewizyjnych.

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) kierowałaby się przy wydaniu rozporządzenia wytycznymi z zakresu interesu publicznego, a przed jego wydaniem przeprowadzone zostałyby konsultacje społeczne, podano także.

  Wciąż wymagana byłaby zamknięta natura rozprowadzania (dla zidentyfikowanych uprawnionych umownie odbiorców) i jego ograniczenie do terytorium Polski.

  Nie byłaby zaś wymagana stacjonarność usługi. KRRiT musiałaby ustalić znaczną doniosłość społeczną danego rodzaju rozprowadzania, tak by przeciwdziałać wypadaniu programów o wartości publicznej z możliwości dostępu dla znacznej części społeczeństwa.

  Proponuje się ustalenie ustawowej podstawowej listy programów objętych must-carry oraz listy uzupełniającej określanej w drodze rozporządzenia KRRiT.

  Lista ustawowa objęłaby programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru. Właściwy obszar dla poszczególnych regionalnych programów telewizji publicznej, uwzględniając lokalizację terenowych oddziałów TVP oraz techniczne uwarunkowania rozprowadzania programów, określałoby rozporządzenie KRRiT.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowują i doprecyzowują obowiązującą zasadę must – offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie będzie miał możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program będzie zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 13.01, 16:05MF nie planuje objęcia opłatą cukrową żadnych nowych produktów 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Procedowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych nie obejmuje opłatą cukrową żadnych nowych produktów, podał resort. Celem nowych przepisów jest uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

  "Planowana nowelizacja utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie przewiduje zmian dotyczących katalogu napojów podlegających opłacie. Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi przepisami opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje" - czytamy w komunikacie.

  Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100%, również objęte są opłatą. Dodanie do napoju soku owocowego, zawierającego naturalnie występujący cukier, oznacza bowiem dodanie środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą, wyjaśnił resort.

  "Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie" - wskazano w informacji.

  "Część napojów traktowana jest jednak preferencyjnie - chodzi o napoje zawierające co najmniej 20% soku i powyżej 5 g cukrów (zarówno syntetycznych, jaki naturalnych). Produkty te objęte są wyłącznie opłatą zmienną (0,05 zł za każdy gram powyżej 5 g cukrów), a nie opłatą stałą (0,50 zł /1 litr napoju). W rezultacie w przypadku nektaru zawierającego 9 g cukrów opłata wynosi 0,20 zł/1 litr, podczas gdy opłata od napoju z taką samą ilością cukrów, lecz bez dodatku soku, wynosi 0,70 zł/1 litr" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przepisami, opłacie cukrowej nie podlegają wyłącznie soki 100% oraz napoje zawierające co najmniej 20% soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml.

  "Dodatkowo informujemy, że stanowisko Ministerstwa Finansów jest zgodne zarówno z wyjaśnieniami udzielanymi przez Ministerstwo Zdrowia, jak i z wydawanymi jednolitymi interpretacjami przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od początku funkcjonowania opłaty cukrowej. Stanowisko zostało także potwierdzone w orzecznictwie sądowym" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 13.01, 15:33Projekt noweli dot. inwestycji w elektrownie wiatrowe trafił do prac w komisjach sejmowych 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładający zniesienie zasady 10H, czyli zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej został skierowany do prac w sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

  Do tej samej komisji trafiły także dwa projekty senackie oraz projekty poselskie.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty został przez rząd w lipcu br. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  Obowiązek zachowania odległości pozostawiono w projektowanych przepisach w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów). Gminy, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe, mogłyby lokować w jej otoczeniu budynki mieszkalne w pobliżu elektrowni wiatrowej pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 metrów lub większej, wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP (bez konieczności zachowywania odległości obliczonej zgodnie z zasadą 10H).

  Projekt zakłada także, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) miałby okresowo certyfikować (co 5 lat) oraz weryfikować kompetencje i zasoby podmiotu prowadzącego usługi serwisu technicznego elementów technicznych elektrowni wiatrowej (biorąc pod uwagę m.in. posiadany personel, jego kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności serwisowych). Prowadzony ma być rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikowane byłoby także, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

  W grudniu ub. roku rząd przyjął autopoprawkę do tej ustawy, która nakłada na inwestora obowiązek przekazywania 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się elektrownia wiatrowa.

  (ISBnews)

 • 13.01, 14:03Sejm przeciw przesunięciu przepisów ws. partycypacji uchodźców w kosztach zakwat. i wyżyw. 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesuwające termin wejścia w życie przepisów dot. partycypacji uchodźców w części kosztów, związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

  Oznacza to, że do pokrywania 50% kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem po upływie 120 dni pobytu w Polsce obywatele Ukrainy będą zobowiązani od 1 marca br., natomiast do pokrywania 75% kosztów w przypadku osób mieszkających powyżej 180 dni - od 1 maja.

  Nowela zakłada, że koszt partycypacji uchodźców w tych kosztach nie powinien przekroczyć odpowiednio 40 zł na osobę dziennie w przypadku osób przebywających w Polsce powyżej 120 dni i 60 zł dziennie dla tych, którzy przebywają ponad 180 dni.

  Sejm przyjął natomiast poprawkę, która zakłada przesunięcie do 15 marca br. ustawowych terminów przewidzianych na:

  - przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o wysokości niewykorzystanych do 31 grudnia 2022 r. środków pochodzących z Funduszu Pomocy (dotychczasowe przepisy wskazywały na 15 stycznia br.)

  - złożenie stosownych wniosków o uzyskanie finansowania z Funduszu Pomocy przez odpowiednio przewoźnika kolejowego, wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora międzynarodowych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w celu (z  przepisów  wynikała data 31 stycznia br.)

  Zgodnie z nowelizacją, obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, mają partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Jeżeli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50% kosztów pomocy - nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie. Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni - 75% kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.

  Z konieczności pokrywania części kosztów zakwaterowania i wyżywienia zwolnione zostaną osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Możliwość korzystania ze zbiorowego zakwaterowania w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski będzie zależeć od tego czy dana osoba posiada numer PESEL.

  Nowela dookreśla zasady wypłacania świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. Chodzi np. o "500+", "300+" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy).

  Kontynuowane będzie wsparcie finansowe wsparcie dla samorządów w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy (m.in. koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego, wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną).

  Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 13.01, 13:36Sejm przyjął część poprawek do noweli o bezpieczeństwie morskim ws. m.in. farm wiatrowych 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o bezpieczeństwie morskim, której celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów. Nowela zawiera delegację do wskazania w rozporządzeniu portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. wykonywania inspekcji i audytów oraz wydawania certyfikatów statkom rybackim oraz sankcji za nieprzestrzeganie przepisów.

  Głównym celem zmian wprowadzanych nowelą jest:

  - poprawa bezpieczeństwa żeglugi,

  - zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery,

  - udoskonalenie narzędzi formalnoprawnych w obszarze sprawowania nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do działania w imieniu państwa bandery,

  - uproszczenie i zaktualizowanie ram prawnych w zakresie dopełniania formalności sprawozdawczych z wykorzystaniem Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego przez statki wchodzące do i wychodzące z portów morskich,

  - usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów,

  - umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Nowelizacja doprecyzowuje zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej. Wprowadza także obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Obowiązkowy audyt dodatkowy będzie prowadzony wobec armatora, w przypadku zatrzymania jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

  Na mocy noweli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

  Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

  Nowelizacja upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wskazania - w drodze rozporządzenia - portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych, przy uwzględnieniu potrzeb obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowanego rozmieszczenia.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie roku od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.01, 13:23Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił większość poprawek do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska S.A., co oznacza że siedzibą Funduszu mają pozostać Katowice. Ustawa zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu, by spółka mieściła się w Bytomiu, Nie zgodził się też na zmniejszenie liczby członków zarządu do trzech osób oraz zmianę składu Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie w niej reprezentantów terenów pogórniczych.

  Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 r. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść 500 mln zł.

  Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

  Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

  Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska.

  Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Siedzibą spółki będą Katowice.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:41Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. rozszerzenia obowiązku uwzgl. wniosków o pracę zdalną 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu  do nowelizacji kodeksu pracy, które zakładały m.in. rozszerzenie obowiązku uwzględniania wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużenie okresu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie.

  Sejm odrzucił poprawki, nakładające na pracodawcę obowiązek uwzględnienia wniosków o wykonywanie pracy zdalnej o pracowników wychowujących dziecko do 10 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także poprawki wydłużające w roku kalendarzowym wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie.

  Nowela wprowadza do kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  Nowela umożliwia polecenie pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych wypadkach: w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe np. z powodu pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

  Wprowadza ponadto obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych). Wymiar czasu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie określono na 24 dni.

  Obowiązek ten dotyczy także pracodawcy pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Nowela umożliwia ponadto pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

  (ISBnews)