ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.09, 15:49Projekt dot. przeciwdz. nieuczciwej konkurencji w sektorze rolnym - do komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt dotyczący przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym do sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  Celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

   "Polska […] wprowadziła takie przepisy zanim zostały przyjęte regulacje na szczeblu unijnym. W związku z tym, ze dyrektywa 2019/633 wprowadza przepisy wychodzące poza zakres naszej obowiązującej ustawy podjęto decyzję o opracowaniu nowej ustawy, ale o takim samym tytule" - tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

  Projekt ustawy określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców  i nabywców .

  "W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez rozszerzenie definicji produktów rolnych i spożywczych będą mogły być również badane relacje, dotyczące skupu m.in. pasz, zwierząt żywych, nasion, owoców oleistych będących przedmiotem produkcji rolników" - podkreślił Bartosik.

  Projekt zakłada także zmianę definicji nabywcy. W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

  Zgodnie z planowaną ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes UOKiK. Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

  Projekt definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. W projekcie  znalazł się także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

  Wejście w życie regulacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

  (ISBnews)

 • 15.09, 16:25MRRW: Kontrole na granicy z Wielką Brytanią będą stopniowo wprowadzane w 2022 r. 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy, eksportujący na rynek brytyjski będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do pełnych kontroli ładunków z produktami roślinnymi i zwierzęcymi, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW). Zmiany harmonogramu wprowadzania owych regulacji zapowiedziały brytyjskie władze.

  "Zmodyfikowany harmonogram da więcej czasu przedsiębiorstwom na dostosowanie się do nowych procedur. Globalna pandemia dotknęła łańcuchy dostaw w Zjednoczonym Królestwie i całej Europie. Kontrole będą stopniowo wprowadzane w roku 2022" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z oświadczeniem rządu brytyjskiego, wprowadzone zmiany są następujące:

  • Wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów
   za pośrednictwem systemu IPAFFS (informatyczny system obsługi importu), zostaje przesunięty z 1 października br. na 1 stycznia 2022r;
  • Wymóg dostarczenia świadectwa zdrowia przez eksportera (Export Health Certificate) wydawanego przez odpowiednie jednostki w kraju eksportera zostaje przesunięty z 1 października br. do 1 lipca 2022 r.;
  • Świadectwa sanitarne i fitosanitarne oraz pełne kontrole w brytyjskich punktach weterynaryjnej kontroli granicznej zostaną wprowadzone od 1 lipca 2022r
   (pierwotny termin 1 stycznia 2022r);
  • Wymóg deklaracji bezpieczeństwa dla importu (Safety and Security Declaration) zostanie przesunięty o 6 miesięcy ze 1. stycznia 2022r do 1 lipca 2022r.;
  • Termin na wprowadzenie pełnych deklaracji i kontroli celnych pozostaje bez zmian, tj. 1 stycznia 2022r.

  (ISBnews)

 • 10.09, 16:43Morawiecki: Nowy system ubezpieczeń rolniczych zaprezentujemy na początku X 2021 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przygotować nowy system ubezpieczeń rolniczych od ryzyk, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności rolniczej, z dużo większym niż dotychczas udziałem państwa, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy system ma zostać zaprezentowany na początku października.

  Premier podkreślił, że jednym z kierunków działań rządu jest zasadnicza przebudowa ubezpieczeń rolniczych, gdyż prowadzenie gospodarstwa rolnego obarczone jest - jak powiedział - "potężnym ryzykiem gospodarowania, klęskami żywiołowymi" "klęskami biologicznymi, ASF, ptasia grypą w tym roku".

  "Nie ma ubezpieczycieli , którzy to ubezpieczą, […] którzy wszystkie tego typu ryzyka ubezpieczą i dlatego w to miejsce, obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze wejdzie państwo polskie, po to, żeby zapewnić godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych. Ten system zaprezentujemy […] już na samym początku października" - powiedział Morawiecki podczas konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni".

  W ramach Polskiego Ładu zapowiadano także przyjęcie kodeksu rolnego, który ma uregulować podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych, zwiększenie stawki dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD), umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  (ISBnews)

   

 • 07.09, 10:23Projekt umożliwiający nabywanie akcji spółek przez ARiMR trafił do konsultacji 

  Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wprowadzający możliwość tworzenia przez Agencję spółki w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH), a także nabywania przez nią udziałów lub akcji innych spółek trafił właśnie do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Uwagi do projektu można składać do 14 września.

  "Agencja po analizie przedsięwzięcia, dla którego zakładana będzie spółka oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorującego będzie […] mogła utworzyć spółkę w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych. […] Możliwość zakładania spółek prawa handlowego oraz udziału w takich spółkach przyczyni się również do zwiększenia elastyczności w wykonywaniu ustawowych zadań Agencji m.in. poprzez zapewnienie świadczenia przez zakładane spółki wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług na rzecz Agencji m.in. w zakresie budowy, rozbudowy i unowocześnienia istniejących systemów informatycznych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, obsługującego Agencję w zakresie IT ma przyczynić się do uniezależnienia ARiMR od podmiotów zewnętrznych. Jedynym wspólnikiem spółki będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podano także.

  Według założeń, nowy podmiot zajmowałby się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także sam wytwarzałby niezbędne oprogramowanie na potrzeby ARiMR oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych. Docelowo miałby tworzyć większość aplikacji przeznaczonych dla Agencji.

  Realizacja zadań przy wykorzystaniu możliwości zakładania spółek oraz nabywania udziałów lub akcji przewidziana jest obecnie w przypadku: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW), przypomniano.

  Z projektu wynika, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w 2021r, a spółka rozpocznie funkcjonowanie w 2022 r. Koszt jej utworzenia - według oceny skutków regulacji (OSR) - to 134,6 mln w pierwszym roku funkcjonowania, a łącznie w ciągu 10 lat - 145 mln zł.

  Wydatki budżetu państwa dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Agencji przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w formie dotacji celowej. Jednocześnie zgodnie z projektowaną ustawą w skutkach finansowych uwzględniono udzielanie spółce dotacji podmiotowej.

  Korzyści wynikają głównie z zastąpienia własnymi rozwiązaniami informatycznymi dwóch kluczowych systemów aktualnie opłacanych przez ARiMR u dostawców zewnętrznych. Uwzględniono też oszczędności wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia przez Agencję oraz zmniejszenia kosztów przesyłek pocztowych m.in. do producentów rolnych wynikające z wprowadzenia dzięki spółce obsługi wniosków o pomoc za pośrednictwem aplikacji publicznych.

  Ponadto w ustawie planowane jest poszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania i w których przypadku powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. W dotychczasowym stanie prawnym katalog ten obejmował stanowiska: prezesa Agencji, zastępcy prezesa Agencji, kierownika komórki organizacyjnej w centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, kierownika biura powiatowego i jego zastępcy oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców. Teraz ten katalog ma zostać rozszerzony o stanowisko doradcy prezesa Agencji.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 14:35Prezydent podpisał nowelę ustawy o izbach rolniczych 

  Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych, określającą zasady finansowania kosztów organizacji rolniczych, związanych z uczestnictwem w ponadnarodowych organizacjach reprezentujących interesy rolników indywidualnych wobec Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowela wprowadza także zmiany w: ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz w ustawie o organizacjach pracodawców.

  "Celem ustawy jest przedłużenie wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, a także stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA)" - czytamy w komunikacie.

  W latach 2021-2026 koszty te będą ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej, podano także.

  Analogiczny charakter mają zmiany wprowadzone do ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz do ustawy o organizacjach pracodawców.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.08, 11:50MRRW chce, by zaliczki na płatności bezpośrednie za br. były wypłacane od 18 X 

  Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) chce, by zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2021 były wypłacane od 18 października, wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. Zaliczki będą wypłacane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Maksymalna łączna wartość zaliczek to 2,36 mld euro.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do konsultacji społecznych, które mają trwać do 6 września.

  "W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Podkreślono, że wypłata zaliczek na poziomie 70% od dnia 18 października 2021 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał zaliczek w poprawie płynności finansowej gospodarstw. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), z płatności skorzystać może 1,3 mln beneficjentów. Uwzględniono możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności finansowanych z budżetu unijnego.

  Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt. Wypłaty obejmować będą zaliczki na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, dla młodych rolników, dodatkowej, do krów, płatności do bydła, do owiec, do kóz, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na ziarno, do buraków cukrowych,  do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu,  do lnu, do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu).

  Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2021 r., podano także.

  Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. pochłonie nie więcej niż 2 341,71 mln euro (70% × 3 345,3 mln euro) środków unijnych i nie więcej niż 16,84 mln euro (70% × 24,063 mln euro) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 358,55 mln euro, czytamy w OSR.

  Zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej następuje po ok. 2 miesiącach od wypłaty. Jedyną płatnością finansowaną z budżetu krajowego, stosowaną w Polsce w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest płatność niezwiązana do tytoniu. Zaliczki na poczet tej płatności stanowią ok. 0,7% całkowitej kwoty zaliczek.

  W ocenie autorów projektu "rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na działalność tych mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą jednocześnie działalność rolniczą i są beneficjentami systemu wsparcia bezpośredniego".

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 08:10Sejm znowelizował ustawy dot. grup producentów rolnych oraz izb rolniczych 

  Warszawa, 09.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz ustawę o izbach rolniczych, które regulują proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, ich związków oraz organizacji producentów, a także kwestie dofinansowania izb rolniczych.

  Wcześniej posłowie odrzucili poprawki zgłoszone do noweli o izbach rolniczych. Za nowelizacją ustawy o izbach głosowało 418 posłów, 8 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu, natomiast za nowelą o grupach producentów rolnych i ich związkach było 439 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Dzięki nowym przepisom, ma ulec zwiększeniu konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami.

  Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach:

  • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych - z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
  • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
  • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
  • Wprowadzono obowiązek złożenia - wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów - wersji elektronicznej planu biznesowego. 
  • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym - wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
  • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
  • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
  • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów - wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
  • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
  • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Natomiast nowela ustawy o izbach rolniczych zakłada, że Krajowa Rada Izb Rolniczych ponosi koszty uczestnictwa polskich rolników w organizacjach ponadnarodowych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

  Najważniejsze rozwiązania nowelizacji ustawy o izbach rolniczych:

  • Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021-2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
  • Wprowadzono regulacje dotyczące elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje związane z udzielaniem dofinansowania organizacjom rolniczym.

  Polskie organizacje rolnicze zrzeszone są w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Gremia te służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 30.06, 14:25KE przedstawi do 2023 r. wniosek ustawodawczy ws. zakazu chowu klatkowego 

  Warszawa, 30.06.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawi do końca 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie rozszerzenia zakazu chowu klatkowego m.in. na króliki, kury nioski, przepiórki, kaczki i gęsi, poinformowała Komisja, która przyłączyła się do inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie.

  Pod europejską inicjatywę obywatelską "End the Cage Age" (Zakończmy epokę klatek) zebrano ponad 1 mln podpisów z różnych państw.

  "W odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską Komisja zobowiązuje się do przedstawienia do końca 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie stopniowego znoszenia i ostatecznie zakazu stosowania systemów klatkowych w odniesieniu do wszystkich zwierząt wymienionych w tej inicjatywie" - czytamy w komunikacie.

  Wniosek Komisji ma dotyczyć w szczególności:

  • zwierząt już objętych prawodawstwem: kur niosek, loch i cieląt;
  • innych zwierząt wymienionych w europejskiej inicjatywie obywatelskiej: królików, młodych kur, hodowlanych kur niosek, hodowlanych kur brojlerów, przepiórek, kaczek i gęsi. W przypadku tych zwierząt Komisja zwróciła się już do EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) o uzupełnienie istniejących dowodów naukowych w celu określenia warunków koniecznych do wprowadzenia zakazu stosowania klatek.

  "Zrównoważony system żywnościowy nie może istnieć bez wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. […] Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu", wspierana przez nową wspólną politykę rolną, będą miały kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe. Ta inicjatywa obywatelska jedynie potwierdza, że transformacja taka stanowi również odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie na bardziej etyczne i zrównoważone rolnictwo" - powiedział komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

  W ramach strategii od pola do stołu Komisja zobowiązała się już do zaproponowania przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, w tym przepisów dotyczących transportu i hodowli, które obecnie poddawane są ocenie, mającej się zakończyć do lata 2022 r.

  Komisja podkreśliła, że nowa wspólna polityka rolna zapewni wsparcie finansowe i zachęty - takie jak nowy instrument dotyczący ekoprogramów - aby pomóc rolnikom w przejściu na obiekty bardziej przyjazne zwierzętom zgodnie z nowymi normami, podano także.

  Ponadto państwa członkowskie będą mogły korzystać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wesprzeć rolników w dostosowaniu się do systemów bezklatkowych.

  KE wskazała, że zaprzestanie stosowania klatek będzie wymagało zmian w obecnych systemach rolniczych i zapowiedziała, że rozważy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe skutki środków, które mają zostać wprowadzone, przed końcem 2022 r.

  W związku z tym konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone najpóźniej na początku 2022 r. , podano także.

  Komisja ma ocenić wykonalność dążenia do wprowadzenia w życie proponowanego prawodawstwa od 2027 r.

  Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) została uruchomiona w kwietniu 2012 r. jako środek umożliwiający obywatelom określanie programu działań w wielu obszarach polityki. Uczestnicząc w takiej inicjatywie, milion obywateli z przynajmniej siedmiu państw członkowskich UE może wezwać Komisję Europejską do zaproponowania środków prawnych w dziedzinach należących do kompetencji Komisji.

  Komisja otrzymała do tej pory 104 wnioski o uruchomienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 81 spośród tych wniosków dotyczyło obszarów kompetencji UE i zostało zarejestrowanych. Do tej pory sześć z nich osiągnęło próg miliona podpisów i zostało przedłożonych Komisji.

  Pierwsze przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt zostały przyjęte w 1974 r. i od tego czasu były zmieniane i rozszerzane. Obecne ramy prawne dotyczące trzymania zwierząt gospodarskich obejmują ogólną dyrektywę dotyczącą ochrony zwierząt hodowanych oraz cztery dyrektywy szczegółowe. Dyrektywa ogólna określa ogólne zasady i pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie przyjmowania bardziej rygorystycznych przepisów, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami UE. Cztery dyrektywy szczegółowe regulują dobrostan kur niosek, brojlerów, cieląt i świń.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 15:08Rząd przyjął projekty nowel dot. grup producentów rolnych oraz izb rolniczych 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) -  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, które mają usprawnić proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, ich związków oraz organizacji producentów, a także dofinansować funkcjonowanie organizacji, reprezentujących rolników, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki nowym przepisom, ma zwiększyć się konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami.

  Propozycje rządu wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producentów rolnych, podano także.

  Najważniejsze zaproponowane rozwiązania:

  • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych - z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
  • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
  • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
  • Wprowadzono obowiązek złożenia - wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów - wersji elektronicznej planu biznesowego. 
  • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym - wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
  • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania Prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
  • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
  • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów - wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
  • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
  • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Natomiast projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych zakłada, że Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie ponosiła koszty uczestnictwa polskich rolników w organizacjach ponadnarodowych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

  Najważniejsze proponowane rozwiązania:

  • Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021-2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
  • Wprowadzono regulacje dotyczące elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje związane z udzielaniem dofinansowania organizacjom rolniczym.

  Polskie organizacje rolnicze zrzeszone są w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Gremia te służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. Aktualnie kluczowymi kwestiami omawianymi na forum UE są pandemia koronawirusa, budżet na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej i nowa Wspólna Polityka Rolna, podano także.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 24.06, 14:52 Prezydent podpisał nowelę o przekształceniach własnościowych w cukrownictwie 

  Warszawa, 24.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przekształceniach własnościowych w cukrownictwie, która ma na celu ustanowienie podstawy prawnej do objęcia przez Skarb Państwa akcji nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej (KSC), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzana zmiana jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej do projektów strategicznych określonych w 'Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030'" - czytamy w komunikacie.

  Konsolidacja spółek branży rolno-spożywczej od strony prawnej będzie polegała na podwyższeniu kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A., który zostanie pokryty przez Skarb Państwa aportem w postaci posiadanych przez Skarb Państwa udziałów jednoosobowych spółek z branży rolno-spożywczej.

  Planowana konsolidacja wymaga zapewnienia akcjonariuszowi prawa współdecydowania o losach spółki proporcjonalnego do jego zaangażowania kapitałowego, podano także.

  Obecnie akcje nowych emisji mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.

  Wprowadzona nowelą zmiana stanowi, iż akcje nowych emisji KSC mogą obejmować wyłącznie Skarb Państwa, plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być objęte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.

  Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 11:18PVA: Branża alkoholowa widzi szansę na ujednolicenie stawek akcyzowych 

  Toruń, 23.06.2021 (ISBnews) - Ujednolicenie stawek akcyzowych na alkohol powinny zostać przyjęte przez parlament jeszcze w tym roku, aby od przyszłego roku fiskalnego zmiany mogły wejść w życie, powiedział ISBnews prezes Stowarzyszenia Polska Wódka (PVA) Andrzej Szumowski.  

  "Wszelkie argumenty leżą już na stole i w tym temacie nic mądrzejszego nie da się wymyślić. A zatem czas najwyższy, żeby z jednej strony rząd, przedstawiciele właściwych resortów, a z drugiej strony - komisje sejmowe, senackie usiadły, przeanalizowały i podjęły decyzję w taki sposób, aby od przyszłego roku fiskalnego zmiany przepisów dotyczące wyrównania poziomu podatku akcyzowego weszły w życie" - powiedział ISBnews Szumowski w kuluarach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.  

  W jego ocenie, istnieje "gordyjski węzeł niemocy" w tej sprawie i należy zrobić wszystko, aby to przeciąć.

  "Rynek zweryfikuje, po prostu sprawdzi w praktyce jak to funkcjonuje. Mamy bowiem gotowe rozwiązania i trzeba tylko nas wysłuchać i posłuchać. Nam przede wszystkim zależy na ujednoliceniu opodatkowania, aby było ono bardziej sprawiedliwe dla całej branży" - dodał Szumowski.

  Podczas panelu na XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń pt. "Sprawiedliwa akcyza na alkohol gwarantem wzrostu wpływów do budżetu państwa" poseł Tadeusz Cymański zadeklarował pomoc w rozwiązaniu obecnej sytuacji związanej z akcyzą na alkohol.

  "Ze swojej strony mogę zadeklarować, że złożę propozycję połączenia prac Komisji Finansów Publicznych z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wspólnie mogły przepracować ten problem. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby przygotowania także pisma do wszystkich klubów parlamentarnych odpowiednio uzasadniający i wtedy widzę w tym jakąś szansę" - powiedział Cymański. 

  Według niego, są różne opcje naliczania akcyzy dla alkoholi w różnych krajach i stąd potrzeba przeprowadzenia odpowiedniej dyskusji na ten temat.

  Uczestnicy panelu zwrócili także uwagę na to, że pomimo zapowiedzi pomocy wsparcia dla cydru i pewnych ulg, obecnie producenci borykają się z dużymi problemami.

  "Przykład cydru w Polsce pokazał, że obecnie nie mamy alternatywy dla tak dużej produkcji jabłek w Polsce. Nie ma alternatywy, jeżeli część tych jabłek nie przeznaczymy na produkcję cydru, ale również szlachetnego calvadosa" - dodał były minister rolnictwa (2018-2020), a obecnie doradca Prezydenta Jan Ardanowski.

  Polska obecnie jest pierwszym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie.

  Zdaniem panelistów, obecnie jest to najlepszy czas na wprowadzenie zmian w przepisach, aby uniknąć w przyszłym roku okresu przedwyborczego.

  "Myślę, że potrzeby budżetowe państwa mogą o pewnych rozwiązaniach przesądzić. Należy jednocześnie mówić też o zdrowiu Polaków, a szczególnie o tych alkoholach, które teraz są w sprzedaży, a które alkoholami właściwie nie są np. tanie wzmocnione piwa czy wina. Po zmianach one mogłyby zniknąć z półek" - powiedział Ardanowski.

  Dodał, że w tym przypadku oprócz prac w komisjach sejmowych istotne może okazać się także wspólne oddziaływanie na Ministerstwo Finansów.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 11:07ZP PPS: Sprzedaż alkoholu online po zmianach w prawie może wejść w życie w 2022 

  Toruń, 23.06.2021 (ISBnews) - Sprzedaż alkoholu online po zmianie przepisów w parlamencie mogłaby wejść w życie już od początku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) Witold Włodarczyk.

  "Przygotowaliśmy odpowiednie propozycje zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bo właśnie tam są zawarte te przepisy, które należałoby uzupełnić. Jest to bowiem Ustawa z początku lat 80-tych, czyli w czasie, kiedy o e-commerce nikt jeszcze nie słyszał na rynku. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest to rozwiązanie, które wesprze mniejszych producentów alkoholi np. producentów piw kraftowych" - powiedział ISBnews Włodarczyk w kuluarach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Pozostaje kilka kwestii technicznych: w jaki sposób dalej to procedować w Sejmie. Myślę, że jest szansa, aby jeszcze w tym roku taką nowelizację mógł parlament przyjąć. To z kolei by oznaczało, że przepisy weszłyby w życie od nowego roku" - podkreślił prezes.

  Dodał, że od strony technicznej sprzedaży alkoholu w internecie istnieją skuteczne rozwiązania, które pozwalają na zweryfikowanie pełnoletności kupującego.

  "Ostateczną weryfikację będzie podejmował kurier, który będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości zamawiającego" - wskazał prezes.

  Podczas panelu na Welconomy pt. "Sprawiedliwa akcyza na alkohol gwarantem wzrostu wpływów do budżetu państwa" były minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach (2018-2020), a obecnie doradca prezydenta RP Jan Ardanowski stwierdził, że nie widzi żadnych przeciwwskazań do sprzedaży alkoholu przez internet.

  "Wtedy byłaby też szansa na certyfikowanie alkoholi regionalnych, czy nalewek, które również mogłyby być sprzedawane w sieci, a ich produkcja jest tak niska, że nigdy nie będą w stanie wejść na półki do tradycyjnych sklepów" - powiedział Ardanowski.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:23Senat za przedłużeniem ważności vouchera turyst. i wsparciem sklepików szkolnych 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził ponad 20 poprawek do nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającej m.in. przedłużenie o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada przedłużenie o kolejny rok (do dwóch lat) ważności vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. 

  Nowelizacja dotyczy także obniżki czynszów w galeriach handlowych za okres lockdownu. Zgodnie z przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - do 50%.

  W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona, wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu. Wsparcie miałoby być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne mają otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli. Nowelizacja upoważnia także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 16:30KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów ws. inwazyjnych gatunków obcych 

  Warszawa, 09.06.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia szeregu przepisów rozporządzenia UE nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, podała Komisja.

  "Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, które w wyniku interwencji człowieka zadomowiły się na obszarach spoza ich naturalnego obszaru występowania oraz szybko się rozprzestrzeniają i wypierają gatunki rodzime, co ma poważne konsekwencje dla środowiska i gospodarki" - czytamy w komunikacie.

  Polska, podobnie jak Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy nie ustanowiły, nie wdrożyły, ani nie przekazały Komisji planu działania (lub zestawu planów działania) służącego przeciwdziałaniu drogom niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii.

  W związku z tym Komisja postanowiła skierować do każdego ze państw wezwanie do usunięcia uchybienia, przyznając im dwa miesiące na odpowiedź i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

   

 • 08.06, 13:54Rząd przyjął projekt ustawy o wyrobach winiarskich 

  Warszawa, 08.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach winiarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania m.in. uproszczą i ujednolicą wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej - tj. do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich" - czytamy w komunikacie.

  Prowadzenie tego rejestru przekazano Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zaproponowane zmiany mają zmniejszyć obciążenie administracji oraz usprawnić obieg dokumentów.

  Najważniejsze rozwiązania to:

  - Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wyrabiających wyroby winiarskie przekazano Dyrektorowi Generalnemu KOWR.

  - Ujednolicono przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich.

  - Uproszczono i ujednolicono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor Generalny KOWR będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu.

  - Utworzono system elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w ramach sektora wina.

  - Nie będzie już obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru. Nie trzeba będzie mieć już także zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

  - Podniesiono wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadzono także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku - w szczególności dotyczy to cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych.

  Projekt zwiększa także konkurencyjność drobnych producentów wyrabiających cydr, cydr jakościowy, cydr lodowy, perry, perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe jakościowe oraz miód pitny jakościowy - z surowców wyrabianych głównie we własnym gospodarstwie, przez:

  - zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok;

  - umożliwienie produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich;

  - umożliwienie zakupu, do 50% wagowo, surowców do wyrobu takich napojów z województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;

  - umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;

  - zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

  Kolejnym rozwiązaniem jest uproszczenie systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego. Na etykietach nie trzeba już będzie umieszczać numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego.

  "Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia" - podano także.

  (ISBnews)

 • 20.05, 17:58Sejm za nowelą o przekształceniach własnościowych w cukrownictwie 

  Warszawa, 20.05.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, która zawiera rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Za nowelą opowiedziało się 313 posłów, dwóch było przeciwnych, a 132 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest połączenie spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. Ma to pozwolić na tworzenie nowych miejsc pracy oraz ustabilizowanie zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. Planowane przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

  Dzięki nowym rozwiązaniom, podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu – wpływającymi na działalność spółki – będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

  Zmiany umożliwią przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

  Nowe rozwiązania skonsultowano z przedstawicielami pracowników i plantatorów związanych z Krajową Spółką Cukrową S.A. oraz związkami zawodowymi. Mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

  (ISBnews)

 • 19.05, 16:11Rząd przyjął przepisy dot. dopłat dla rolników z powodu suszy i powodzi w 2020r. 

  Warszawa, 19.05.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR), zakładającą wsparcie dla pszczelarzy oraz producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków" - czytamy w komunikacie.

  Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. Ponadto, 2020 r. był trudnym rokiem dla rolników, nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z COVID-19, ale również ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych, wyjaśniono.

  Najistotniejsze rozwiązania w rozporządzeniu:

  - Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.

  - Dotacja w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

  - Możliwość ubiegania się o dotację w przypadku producentów rolnych, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Wysokość dotacji ma być uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:

  •  1,2 tys.  zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1 tys. zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  •  1 tys.  zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
  • 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.

  - Dopłaty do oprocentowania kredytów będą mogły być również udzielane na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

  - Możliwość nabywania członkostwa w spółdzielni, które pozwalałoby rolnikom na wspólne zarządzanie.  Dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te mogłyby wypracowywać korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 15:12Prezydent podpisał nowelą o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego  

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dostosowującą polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dot. określenia ostatecznego terminu na zgłoszenie zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników. Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  Nowe rozwiązania umożliwiają przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność. Ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność - został określony na 31 maja roku, w którym wniosek został złożony.

  Nowelizacja zawiera upoważnienie dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).  

  Wprowadza regulacje, dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  Zgodnie z nowelizacją, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną.

  W noweli usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Nowela co do zasady weszła w życie dzisiaj, przepisy dot. zmian w zasadach udostępniania danych, zawartych systemie identyfikacji działek rolnych, mają wejść w życie w czerwcu.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 22:22Senat za nowelą o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego bez poprawek 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dostosowującą polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dot. określenia ostatecznego terminu na zgłoszenie zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników. Za nowelą bez poprawek głosowało 99 senatorów, przeciw był 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowe rozwiązania umożliwiają przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność. Ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność - został określony na 31 maja roku, w którym wniosek został złożony.

  Nowelizacja zawiera upoważnienie dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).  

  Wprowadza regulacje, dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  Zgodnie z nowelizacją, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną.

  W noweli usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 14:00Frisco może stworzyć osobny segment w Grupie Eurocash w II poł. 2022 r. 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Frisco może wyjść z segmentu 'Projekty' i stworzyć własny, osobny segment w II poł. 2022 r., gdy zakończy się ekspansja tej platformy we wszystkich dużych miastach w Polsce, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

  "Myślę, że Frisco może wyjść z segmentu Projekty w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy uruchomimy jego działalność we wszystkich dużych miastach. Być może Frisco zostanie segmentem samym w sobie. Frisco jest już obecne w Warszawie i we Wrocławiu, a w tym tygodniu pierwsze dostawy robimy w Poznaniu" - powiedział Owczarek w rozmowie z ISBnews.

  CFO podtrzymał plany otwarć w kolejnych miastach co kwartał oraz plan, że do połowy przyszłego roku Frisco znajdzie się we wszystkich dużych miastach w Polsce w tym modelu.

  "Sprzedaż Frisco w Warszawie w kwietniu wzrosła o ok. 20% r/r, czyli w porównaniu z okresem, w którym obowiązywał lockdown, co przełożyło się na skokowy wzrost zakupów online. Frisco przyciąga klientów m.in. z segmentu hipermarketów. Nasza oferta jest właśnie bliska hipermarketowej - robimy większe zakupy raz w tygodniu. Gdy ktoś już przełamie barierę np. zakupów warzyw w takim modelu, to staje się z reguły bardzo lojalnym klientem" - wyjaśnił Owczarek.

  Pod koniec czerwca 2020 r. Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%.

  Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)