ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 13:01Prezydent podpisał ustawę dot. ułatwień w handlu dla rolników w piątki i soboty 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechniania produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadziła definicje rolnika, odsyłając w tym zakresie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz domownika, rozumianego jako osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 15 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

  Ponadto, ustawa zdefiniowała handel jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne. Wprowadzono także definicję 'produktów rolnych lub spożywczych', rozumianych jako produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do TFUE, runa leśnego lub dziczyzny, podano także.

  Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty ma wyznaczać rada gminy w drodze uchwały. Miejsce to powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta czy blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

  Rada gminy ma uchwalać także regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty należeć będzie do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy mają być zwolnieni z opłaty targowej.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 30.11, 12:39Rząd chce przyjąć uchwałę ws. planu strategicznego dla WPR na l. 20232027 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co ma umożliwić rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską i ubieganie się o środki finansowe, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały Rady Ministrów ws. planu strategicznego planowane jest na IV kw.

  "Projektowana uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 umożliwi rozpoczęcie negocjacji tego dokumentu z Komisją Europejską. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)" - czytamy w wykazie.

  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje plan strategiczny dla WPR.

  Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych (w przypadku Polski dotyczyć to będzie sektora owoców i warzyw oraz pszczelarskiego), jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Plan strategiczny będzie realizował 9 celów szczegółowych oraz cel przekrojowy WPR w zakresie modernizacji sektora rolnego przez transfer wiedzy, innowację, cyfryzację, poprawę dostępu do badań, wiedzy i szkoleń, podano także.

  Cele szczegółowe dotyczą m.in. dochodowości i konkurencyjności rolnictwa, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich, wsparcia zmian generacyjnych, odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące żywności i zdrowia. 

  (ISBnews)

 • 26.11, 14:32Senat przyjął bez poprawek nowelę dot. handlu dla rolników w piątki i soboty 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, regulującą handlowanie towarami rolnymi i spożywczymi na targowiskach wyznaczanych przez gminy.

  Celem ustawy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin piątków i sobót jako dni sprzedaży bezpośredniej. Gmina miałaby na ten czas udostępniać miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty.

  Sprzedaży w tej formie podlegałyby produkty rolne i spożywcze (produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze).

  Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników ma być wyznaczane przez radę gminy w uchwale. Zgodnie z przepisami, wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż są targowiskami, a sprawy targowisk i hal targowych stanowią zadania własne gminy.

  Jednocześnie ustawa zakłada zwolnienie z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy prowadzą handel w piątek i sobotę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gminy. Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci będą wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy mogliby prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 11:53Senat odrzucił nowelę o akcyzie dot. podwyżki stawek na alkohol i papierosy 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym zakładającą m.in. podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% w przyszłym roku i określającą harmonogram zmian stawek podatku na kolejne lata. Za odrzuceniem noweli głosowało 52 senatorów, 45 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2022 r. miałyby wzrosnąć stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

  Nowela wprowadzała także minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie miałaby zostać podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%.

  W nowelizacji określono także harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)  na lata 2023-2027 - corocznie o 5%, a na papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki oraz wyroby nowatorskie i susz tytoniowy -podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

  (ISBnews)

 • 25.11, 10:38IS:Podwyżka akcyzy na papierosy, alkohol zaszkodzi polskim producentom, rolnikom 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Podniesienie akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe osłabi konkurencyjność polskich producentów i zaszkodzi rolnikom dostarczającym surowce do ich wytworzenia, zwraca uwagę Instytut Staszica, odnosząc się do planowanych przez rząd zmian akcyzy. Eksperci Instytutu podkreślają, że rocznie polskie gorzelnie przerabiają ok. 50 tys. ton ziemniaków i ok. 750 tys. ton zboża i przypominają, że aktualnie akcyza na napoje spirytusowe wynosi w Polsce 40% i jest jedną z najwyższych - nie tylko wśród krajów UE, jak np. Niemcy, ale także w porównaniu z Białorusią czy Ukrainą.

  Prace nad ustawą o podatku akcyzowym, zakładającą wzrost akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2022 r. o 10%, a w latach 2023-2027 - po 5% rocznie, aktualnie toczą się w Senacie.

  "Ustawa o podatku akcyzowym procedowana jest w momencie trudnym dla polskiej gospodarki. Konsekwencją utrzymującej się pandemii COVID-19 jest drastyczny wzrost cen i seria kolejnych podwyżek większych niż te, które miały miejsce w okresie ostatnich 20 lat. Najwyższa od lat inflacja, ogromne wzrosty kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz ogólnych kosztów pracy - to duże obciążenia, które muszą ponosić polscy przedsiębiorcy. Biznes odczuwa też niepokój związany z niepewnym otoczeniem regulacyjnym i brakiem przejrzystości tworzonego prawa. Przedsiębiorcy funkcjonują od jednej, niezapowiedzianej podwyżki do drugiej - a ich przykłady można mnożyć, od opłaty cukrowej, recyklingowej po podwyżki podatków. Bardzo trudno jest prowadzić biznes w takim otoczeniu i planować inwestycje na przyszłość" - wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski, cytowany w komunikacie.

  Branże spirytusową i piwowarską oraz tytoniową czekają jednak kolejne wyzwania, związane z planowanym wzrostem akcyzy - zwracają uwagę eksperci Instytutu Staszica. "Pozornie stawki wzrastają dla piwa i napojów spirytusowych o tyle samo, szacunkowo jednak, w ciągu tych pięciu lat, cena butelki wódki wzrośnie o ponad 6 zł (łącznie z VAT), a piwa zaledwie o 26 groszy" - podkreślają.

  Utrzymanie preferencyjnych stawek akcyzy na piwa jest dla polskich producentów spirytusowych trudne do zaakceptowania. Ich zdaniem nie tylko nie wpłyną na ograniczanie spożycia alkoholu, co mogą jeszcze dodatkowo zwiększyć udział piwa w rynku. W ten sposób określony w uzasadnieniu do ustawy prozdrowotny cel nie zostanie osiągnięty. Ponadto, na horyzoncie pojawi się szereg nowych problemów gospodarczych. Na podwyżce podatku ucierpią głównie polskie firmy, które mają znaczący udział w rynku mocnych alkoholi (blisko 51% rynku wyrobów spirytusowych należy do polskich producentów) – pozycja rynkowa wielu legendarnych, polskich marek jak Żubrówka, Soplica czy Absolwent, będzie gorsza na tle zdominowanych przez kapitał zagraniczny firm z branży browarniczej, argumentuje Instytut.

  "Podwyżka akcyzy to fatalna informacja dla polskich producentów wyrobów spirytusowych. Wyroby spirytusowe z Polski są znane na całym świecie, a Polska jest największym producentem wódki w Unii Europejskiej" - zwraca uwagę Arendarski. Dodał, że dotychczasowa pozycja lidera zajmowana przez rodzimych wytwórców będzie zagrożona. Flagowe marki, które ostatnio powróciły w polskie ręce i mogłyby stać się lokomotywą rodzimego eksportu, stracą pozycję konkurencyjną na rzecz branży piwowarskiej, podkreślił.

  Dlatego, zdaniem ekspertów Instytutu Staszica, warto zastanowić się nad zmniejszeniem różnicy w obciążeniu akcyzowym między napojami spirytusowymi a alkoholami niskoprocentowymi.

  Z danych przytoczonych przez Instytut Staszica wynika, że rocznie polskie gorzelnie przerabiają ok. 50 tys. ton ziemniaków i ok. 750 tys. ton zboża. Z 224 mln litrów wódki, która jest produkowana w ciągu roku, na eksport trafia niemal 50 mln litrów. "Trudno nie oczekiwać, że 'krocząca akcyza' pozostanie bez wpływu na polskie rolnictwo" - czytamy w stanowisku IS.

  Wzrost podatków każdorazowo niesie ze sobą kolejne zagrożenia, związane z rozrostem szarej strefy i nielegalnego obrotu dóbr z pominięciem fiskusa. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku rosnących danin na używki - im droższa wódka, tym większa "szara strefa", zarówno w postaci przemytu ze Wschodu, jak i nielegalnej produkcji w Polsce, wskazali też eksperci.

  Instytut Staszica od lat postuluje nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

  "Polska powinna zmienić archaiczne podejście do polityki alkoholowej, zmniejszając sukcesywnie preferencje dla określonych rodzajów napojów alkoholowych. Narzędziem takiej zmiany powinna być między innymi polityka podatkowa. Niestety, dokonując tak głębokiej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, rząd zaprzepaścił szansę na zapoczątkowanie dobrego trendu" - ostrzegają eksperci Instytutu.

  W środę, 24 listopada, nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw odbyła się dyskusja w Senacie. Głosowanie w Senacie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia - ostatni dzień obrad wyznaczono na piątek (26 listopada). Po tym ustawa trafi ponownie do Sejmu, najbliższe posiedzenie zaplanowano na 1-2 grudnia.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 09:36Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

  "Dyrektywa 2019/633 wprowadza wspólne na terytorium Unii Europejskiej minimalne ramy w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Implementacja dyrektywy 2019/633 została wykonana poprzez uchwalenie nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa w porównaniu do dotychczasowej regulacji wprowadza zmiany polegające w szczególności na:

  - rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych;

  -  zmianie definicji nabywcy;

  -  zdefiniowaniu praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej nabywcy względem zbywcy produktów rolnych i spożywczych (praktyki zostały podzielone na bezwzględnie zakazane oraz dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą);

  -  wprowadzeniu procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej;

  -  określeniu, na czym polega znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę względem dostawcy i odwrotnie.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.11, 14:56Rząd przyjął projekt noweli o podatku akcyzowym dot. małych producentów alkoholi 

  Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zakładający dostosowanie do przepisów unijnych i wprowadzenie preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

  "Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  Wprowadzone zostaną preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na:

  - obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy,  

  - dodaniu definicji małego, niezależnego producenta,

  - wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

  Na zmianach najbardziej skorzystają rolnicy i sadownicy (podmioty spełniające definicję małych producentów). O wprowadzenie takiego rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i cydrownicy. Dzięki nowym przepisom rząd będzie wspierać mały biznes i produkty "made in Poland", podano także.

  Ponadto wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

  Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej. Po zmianach, przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie się odbywało w Systemie EMCS, na podstawie elektronicznego dokumentu.

  Uelastyczniona zostanie sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych. Dzięki temu, również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

  Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie  przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. ma to zapewnić czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:36Projekt przekazania 400 mln zł na płatności uzupełniające trafił do konsultacji 

  Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dotyczący przekazania 400 mln zł na płatności uzupełniające dla rolników w latach 2022-2023 trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) . Potrwają one do 30 listopada.

  "Na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Przyjęto założenie, że 50-proc. wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń płatności zostanie wypłaconych do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń – czerwiec 2023 r." - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).  

  Uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych) oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, zostaną określone w rozporządzeniu, podobnie jak  stawka płatności określona zostanie w rozporządzeniu. W OSR założono, że z płatności będzie mogło skorzystać 1,1 mln rolników.

  Wniosek o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej procedowany będzie w systemie IACSPlus. Wdrażanie uzupełniającej płatności podstawowej, zarówno w zakresie dostosowania systemu informatycznego, jak i kontroli na miejscu, nie będzie się wiązać ze zwiększeniem budżetu ARiMR w stosunku do obecnego stanu prawnego, podano także.

  (ISBnews)

 • 18.11, 06:44Sejm znowelizował ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, doprecyzowując zasady przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) akcji lub udziałów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.  Nowelizację poparło 266 posłów, przeciw było 53, a 118 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Jak podkreślano w uzasadnieniu, potrzeba nowelizacji wynikała z niejasności czy dotychczasowy przepis ustawy może naleźć zastosowanie do udziałów i akcji, z których prawa wchodzą do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i są wykonywane przez Krajowy Ośrodek, czy dotyczy on tylko udziałów i akcji, z których prawa wykonywane są przez Krajowy Ośrodek jako państwową osobę prawną, a nie reprezentanta Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 21:31Sejm za nowelą dot. ułatwień w handlu w soboty i niedziele dla rolników 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników, regulującą handlowanie towarami rolnymi i spożywczymi na targowiskach wyznaczanych przez gminy.

  Ustawę poparło 436 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem ustawy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina miałaby na ten czas udostępniać miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty.

  Sprzedaży w tej formie podlegałyby produkty rolne i spożywcze (produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze).

  Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w sobotę i niedzielę byłoby wyznaczane przez radę gminy w uchwale. Zgodnie z przepisami, wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż są targowiskami, a sprawy targowisk i hal targowych stanowią zadania własne gminy.

  Jednocześnie ustawa zakłada zwolnienie z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy prowadzą handel w sobotę i niedzielę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gminy. Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci byliby wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy mogliby prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie.

  Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.10, 16:12Senat wprowadził poprawki do noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której celem jest uproszczenie podejmowania działalności nierolniczej na gruntach rolnych bez konieczności ich przekształcenia. Mają one głównie charakter doprecyzowujący.

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, jest uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Nowela określa zasady zwolnienia z przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

  Zgodnie z nowelizacją, wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, nie więcej niż 0,05 ha. Według przepisów aby uzyskać takie zwolnienie właściciel gruntów musiałby zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa. Fakt ten musiałby zostać zgłoszony do urzędu powiatowego, a brak takiego zgłoszenia skutkowałby sankcją karną.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:10Senat zmienił vacatio legis do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził kilka poprawek do ustawy dotyczącą przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym, w tym tę określającą termin wejścia w życie na 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Poprawki mają głównie charakter doprecyzowujący.

  Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

  Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców  i nabywców. W stosunku do obowiązujących przepisów wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym zakresie.

  Wprowadza także zmianę definicji nabywcy. W nowej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

  Zgodnie z ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

  Ustawa definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. Znalazł się w niej także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

  Wejście w życie regulacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:00Senat chce zwiększenia limitu paliwa rolniczego zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy do 130 litrów za 1 ha i do 60 litrów do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

  Jednocześnie zmieniono zapis dotyczący wysokości środków na zwiększenie limitu - do 480 mln zł ze 160,6 mln zł.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja zakładała zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 14:09Kowalczyk: Chcemy, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Polski rząd chce, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Holding ma być budowany w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową.

  "Rozmawiałem na ten temat z wicepremierem Jackiem Sasinem. Chcemy, żeby ten holding powstał w pół roku" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.  

  "Narodowy Holding Spożywczy budowany będzie wokół Krajowej Spółki Cukrowej" - dodał.

  Proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. zakłada nowelizacja ustawy o przekształcenia własnościowych w cukrownictwie, która ukazała się w Dzienniku Ustaw pod koniec czerwca br. i weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

  Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Zgodnie z nowelą podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu = wpływającymi na działalność spółki - będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

  Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 10:00Raczkowski z IE SAN: Szara strefa nie wzrośnie po podwyżce akcyzy na papierosy 

  Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Szara strefa rynku papierosów jest w Polsce rekordowo niska, przy czym ubiegłoroczna - pierwsza od lat - podwyżka akcyzy na papierosy nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Dlatego obecnie czas na wyższą minimalną stawkę akcyzy od papierosów, ocenia dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów.

  "Przy każdej dyskusji o podwyżce akcyzy na papierosy koncerny tytoniowe wyciągają argument szarej strefy, jak królika z kapelusza. Tymczasem ubiegłoroczna, pierwsza zresztą od lat podwyżka akcyzy na papierosy, nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Przeciwnie, w zeszłym i bieżącym roku widzimy trend spadkowy, który lepiej obrazuje też efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej. Szara strefa na papierosy jest u nas rekordowo niska. W międzyczasie legalna sprzedaż papierosów w kraju kwitnie, a ich przystępność cenowa rośnie. Rosną więc słupki sprzedaży papierosów i to jest chyba właściwy moment, żeby zreformować i podnieść stawki akcyzy na papierosy. Ministerstwo też uznało, że to najwyższa pora, proponując 5% podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy: z obecnych 100% do 105%. To jednak korekta o niepełny wskaźnik inflacji. Gdyby stawkę minimalną podnieść do 110%, przyniosłoby to dodatkowo 1,1 mld zł do budżetu. Uszczupliłoby to zysk międzynarodowych koncernów, ale byłoby właściwym ruchem w kontekście finansowania założeń Polskiego Ładu" - powiedział Raczkowski w rozmowie z ISBzdrowie.

  Jak podał Instytut Doradztwa i Badań Rynku Almares, badający to zjawisko na zlecenie wszystkich czterech międzynarodowych koncernów działających w Polsce, szara strefa handlu papierosami w Polsce jest najniższa w historii badań prowadzonych w Polsce. W II kw. 2021 r. jej udział wynosił 5,5% krajowego rynku tytoniowego - oznacza to spadek z 18,3% w 2015 r.

  Zmniejszenie szarej strefy o 1 pkt proc. to około 250 mln zł wpływów dla budżetu więcej, podkreślił były wiceminister finansów.

  Jak podkreśla, kluczowe dla poprawy sytuacji w ostatnim czasie było uszczelnienie granicy z Białorusią i Ukrainą. Przez ostatnie lata to właśnie z tych dwóch państwa pochodziła większość przemycanych do Polski papierosów. Papierosy z Białorusi stanowiły nawet 2 pkt proc. szarej strefy, a papierosy z Ukrainy - 0,6 pkt proc. Dzięki uszczelnieniu granic i skoordynowanym działaniom służb przemyt z tych kierunków udało się bardzo mocno ograniczyć. Granica z Białorusią, w związku z kryzysem migracyjnym, jest szczególnie chroniona i należy spodziewać się dalszych spadków przemytu z tego kierunku, wskazał Raczkowski.

  Rekordowo niski jest także rynkowy udział tzw. "podróbek", czyli nielegalnie produkowanych na terenie kraju, podrabianych wyrobów tytoniowych. W II kwartale br. stanowiły zaledwie 1% rynku, podał Instytut Almares.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

   

 • 11.10, 15:54Naczelna Rada Lekarska opowiada się za wyższą akcyzą na papierosy 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Samorząd lekarski ponownie zabiera głos w sprawie projektu zmiany stawek na wyroby tytoniowe, podkreślając, że wyższe stawki powinny dotyczyć przede wszystkim papierosów, które są najbardziej szkodliwym z wyrobów z nikotyną. To one również - jak przypominają lekarze - są odpowiedzialne za epidemię palenia na świecie. W liście otwartym do ministra zdrowia, ministrów finansów, funduszy i polityki regionalnej lekarze apelują o ograniczenie palenia wśród młodzieży.

  "Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80. tysięcy ludzi w Polsce, tyle samo osób straciło dotychczas życie z powodu pandemii SARS-CoV-2" - napisała Naczelna Rada Lekarska (NRL) w liście.

  Naczelna Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie sygnałami płynącymi z Forum Akcyzowego, które w tym tygodniu ma przedstawić swoje propozycje dotyczące zmian stawek.

  "Samorząd lekarski obawia się, że agresywne działania koncernów tytoniowych mogą doprowadzić do pozostawienia akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie. Należy przypomnieć, że ostatnia istotna podwyżka tego podatku o 40% miała miejsce w 2009 roku i pozwoliła zasilić budżet państwa kwotą rzędu 2,6 mld zł" - czytamy dalej.

  Prezydium Rady przypomina, że próby walki z paleniem trwają od lat, a mimo to skala zjawiska nie maleje. Lekarze przywołują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że tanie papierosy mają największy wpływ na liczbę palących wśród nieletnich, bo ponad połowa młodych (52,4%) zaczyna przygodę z nałogiem od papierosa.

  Podobne do najnowszego apelu NRL głosy pojawiały się w czasie ostatniego, wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Zdrowia i Finansów Publicznych.

  Poseł Tomasz Latos (PiS) podkreślał, że spośród wyrobów tytoniowych najbardziej szkodliwe są wyroby tradycyjne. "Należałoby zrobić wszystko, aby maksymalnie ograniczyć ich spożycie" - powiedział Latos podczas posiedzenia dotyczącym wpływu stawek akcyzowych na dochody budżetu i zdrowie Polaków. Szef sejmowej Komisji Zdrowia podkreślał też, że w kontekście wyrobów tytoniowych należy różnicować to, co jest najbardziej szkodliwe od tego, co szkodzi mniej.

  Podobnego zdania byli również obecni na Komisji przedstawiciele polskiego środowiska lekarskiego. W ich ocenie, przebadane produkty alternatywne mogą zmniejszać szkody zdrowotne spowodowane dalszym paleniem papierosów. Akcyza, jako podatek realizujący również funkcję zdrowotną, powinna według nich uwzględniać fakt mniejszej szkodliwości alternatyw w porównaniu z papierosami.

  W piątek, 8 października, Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy akcyzowej, który między innymi przewiduje radykalną podwyżkę stawki akcyzy na podgrzewany tytoń i kosmetyczną zmianę stawki na papierosy tradycyjne. Według oceny skutków regulacji (OSR) przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, akcyza na tytoń do podgrzewania wzrośnie od przyszłego roku o 1 zł, a na papierosy o 0,3 zł. Jednocześnie resort przyznaje, że pensje Polaków wzrosły w ostatnich latach o ponad 30%, pozwalając w ciągu ostatnich 4 lat kupić prawie 60 paczek najtańszych papierosów więcej. Konsultacje w sprawie nowelizacji trwają do piątku. W czwartek ma zakończyć się Forum Akcyzowe dla branży tytoniowej.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 10:40Podwyżka akcyzy zwiększy wpływy budżetu o 2 mld zł w 2022, 103,7 mld zł w 10 lat 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że podwyżki akcyzy na używki (alkohole i papierosy) zwiększy dochody budżetu państwa o 2,03 mld zł w samym 2022 r. i łącznie o 103,7 mld zł w okresie 10 lat, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Przewidywane dochody z tytułu zmian podatkowych w 2023 r. to 4,49 mld zł, w 2024 r. - 6,67 mld zł. W 2027 r. przewidywane jest osiągnięcie 14,02 mld zł dochodów i taki poziom ma zostać utrzymany w każdym z kolejnych lat, podano w OSR.

  Ustawa przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10% w 2022 r. i co roku o 5% w latach 2023-2027.

  Zakładane jest też podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

  Od 2022 r. planowane jest wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia.

  Podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie nastąpi poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100% od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10% a w latach 2023-2027.

  Resort proponuje podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10% w latach 2023-2027.

  "Podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy spowoduje ograniczenie podaży najtańszych papierosów palonych m.in. przez nieletnich (w 2020 r. papierosy sprzedawane poniżej średniej ważonej detalicznej ceny papierosów (WAP) stanowiły ok. 49% rynku)" - czytamy w OSR.

  "Z kolei wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy dla tytoniu do palenia służy ograniczeniu zaniżania cen tytoniu do palenia co przekłada się na zmniejszenie opodatkowania wyrobów nowatorskich. WAP dla tytoniu do palenia ma wpływ na wysokość akcyzy od wyrobów nowatorskich. Wyroby nowatorskie są traktowane m.in. przez młodzież jako substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego wzrost stawki akcyzy o 100% w 2022 r. i w latach 2023-2027 co roku o kolejne 10% na wyroby nowatorskie z jednoczesnym wprowadzeniem minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia powinien doprowadzić do ograniczenia palenia wśród nieletnich. Wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia spowoduje również większą przewidywalność wpływów budżetowych" - czytamy dalej.

  Jak podkreślił resort, podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod uwagę czynnik inflacyjny bez podwyższenia stawek akcyzy przystępność cenowa napojów alkoholowych cały czas by rosła.

  "Istotnym impulsem do wprowadzenia podwyżek jest zwiększająca się z roku na rok siła nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, i tak: w przypadku wódki (w 2015 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 83 litry wódki, a w 2020 już na ponad 107 litrów), w przypadku piwa (w 2002 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 836 butelek, a w 2020 już na 1787 butelek), w przypadku papierosów (w 2016 średnie wynagrodzenie wystarczało na 320 paczek, a w 2020 już na 377 paczek)" - wskazano dalej w dokumencie.

  Podwyższenie stawek akcyzy na tytoń do palenia i papierosy począwszy od 2023 ma przede wszystkich ograniczyć spożycie ww. wyrobów przez konsumentów w tym szczególnie przez osoby nieletnie, podkreślono także.

  Podwyżki ww. wyrobów mają również zniwelować skutki inflacji jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów.

  W przypadku zmian indeksacyjnych dla papierosów (wzrost o 10% r/r) uwzględniono kryterium potrzeby dojścia do wysokości nowej stawki minimalnej dla papierosów. Obecna stawka w przeliczeniu na euro wynosi łącznie 104,09 EUR/1000szt. Po 5 latach obowiązywania mapy drogowej poziom łącznego opodatkowania papierosów wyniesie ok. 150 euro/1000 szt. W Niemczech, już w 2026 r., poziom łącznego opodatkowania przekroczy 200 euro/1000 szt. Projekt legislacyjny zmienianej dyrektywy pojawi się na początku 2022 r., podano też w OSR.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 08:55Powstanie Fundusz Ubezp.Rolniczych, planowane jest wsparcie przetwórstwa 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Utworzenie Funduszu Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł i zagwarantowanie 1,4 mld zł dla rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć się indywidualnie, rozwój przetwórstwa rolniczego i wygospodarowanie na ten cel dodatkowych 4,5 mld zł, a także budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz zbiorników retencyjnych zakłada program Polski Ład dla rolników.

  "Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1,4 mld zł na wsparcie tych rolników, którzy będą chcieli się ubezpieczyć indywidualnie, w różnych towarzystwach" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii w Przysusze.  

  Podkreślił, że planowane zmian zakładają także możliwość przejścia rolników na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa.

  Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlikwidowany ma zostać obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę obiektów gospodarskich do 300 m2, jednocześnie zapowiedział wsparcie przetwórstwa rolniczego oraz systemów wodno-kanalizacyjnych i projektów retencyjnych.

  Program zakłada przekazanie 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwórstwa produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych.

  Planowane jest przekazanie już od 2021 r. dodatkowych 4 mld zł we wsparcie budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich i zwiększanie do 2025 r. puli środków inwestycyjnych na ten cel.  

  "Ponad 3 mld zł ma trafić w latach 2021-2026 w projekty retencyjne. Wsparcie ma objąć inwestycje i na małych ciekach wodnych, zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, inwestycje związane z odtworzeniem małych zbiorników wodnych oraz infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych, dofinansowanie spółek wodnych, aby zapewnić lepszą obsługę funkcjonującej już infrastruktury melioracyjnej" - czytamy na profilu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) na Twitterze.

  Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 będzie mógł otrzymać ryczałt nawet do 15 tys. zł, zapowiedziano.

  Dodatkowe 2 mld zł ma trafić na inwestycje i wsparcie gmin popegeerowskich.

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu rolnicy będą mieli szersze możliwości zbytu swoich produktów m.in. w Internecie, na darmowych targowiskach lub też w ramach regionalnych centrów sprzedaży. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów. Kolejnym ułatwieniem będzie agroport, nad którym nadzór będzie miał resort rolnictwa.

  Planowane są także dodatkowe dopłaty do upraw ekologicznych. Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że w obecnej perspektywie Polska ma 34,5 mld euro do dyspozycji na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 11:58MF planuje podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% od 1 stycznia 2022 

  Warszawa, 09.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada m.in. podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie "Mapy Akcyzowej", czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata, podał resort. Konsultacje społeczne projektu trwają od 8 do 15 października br.

  "Główna zmiana to podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie Mapy Akcyzowej, czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata - po 5% r/r w latach 2023-2027 (w przypadku alkoholu) oraz po 10% w latach 2023-2027 (w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich)" - czytamy w komunikacie.

  Propozycje resortu finansów stanowią też odpowiedź wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej dyskusji na temat zmiany wysokości akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, wskazano.

  "Jak zmienią się stawki?

  Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie:

  *·     stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10% (podwyżka nie obejmie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.),

  *·     minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy,

  *·     stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%.

  Zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy" - czytamy dalej.

  Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie postulowanej przez rynek "Mapy Akcyzowej", czyli harmonogramu zmian wysokości stawek akcyzy zaplanowanych na kolejne 5 lat (do 2027 r.). Mapa Akcyzowa to rozwiązanie wprowadzone w ostatnich latach przez wiele pastw Unii Europejskiej, m.in. przez Niemcy i Czechy. Jak wskazuje resort, było ono bardzo dobrze przyjęte przez działających w tych krajach producentów i dystrybutorów towarów akcyzowych, ponieważ pozwala im z wyprzedzeniem przygotować się do zmian w prawie i efektywnie kształtować swoją politykę cenową.

  "Harmonogram przewiduje:

  *·       co roku 5% podwyżki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)

  *·       co roku 10% podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

  Zakładany wzrost jest podobny do wzrostów przyjętych w innych krajach" - napisano dalej w komunikacie.

  Podgrzewany tytoń (tzw. "wyroby nowatorskie") opodatkowuje już 19 z 26 krajów UE. Polska ma wśród nich najniższą stawkę. Jest to efektem realizowanych w ostatnich latach znacznych podwyżek akcyzy na ten rodzaj używek w innych krajach UE. Przykładem są Niemcy, gdzie stawka akcyzy wzrosła w ostatnim roku dziewięciokrotnie, zaznaczył resort.

  Ministerstwo wskazało, że w ostatnich latach wysokość stawki kwotowej od papierosów wzrosła w krajach UE, m.in. w Czechach, na Słowacji i na Litwie. Znacznie wyżej opodatkowane są te produkty także w Niemczech. Wysokość akcyzy w paczce papierosów jest w tych państwach wyższa niż w Polsce.

  "Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na wyroby nowatorskie będzie plasować Polskę w europejskiej średniej, a jej wysokość będzie porównywalna z tą obowiązującą u naszych sąsiadów, m.in. w Czechach i na Litwie. Niemcy podjęły decyzję o 9-krotnym zwiększeniu akcyzy na te wyroby od początku przyszłego roku" - czytamy w materiale.

  Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły 4 kraje tj. Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa, a dalsze 4 wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

  Również stawki na napoje alkoholowe zostały ustalone na podobnym poziomie jak w innych krajach UE. W przypadku alkoholu etylowego, wyższą stawkę akcyzy stosuje 11 krajów UE, w tym Litwa i Estonia. Na podobnym poziomie stawki określiły Czechy (1253 euro od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol.) oraz Niemcy (1303 euro od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol.). Stawka na alkohol etylowy wzrosła w ostatnich latach m.in. na Litwie, podano dalej.

  "Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na piwo 12o Plato (zawartość ekstraktu) i 5% zawartości alkoholu będzie ukształtowana na podobnym poziomie jak w 4 innych krajach UE, tj. w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Malcie. Z kolei w 9 krajach UE stawka akcyzy na wino będzie na wyższym poziomie niż w Polsce, w tym na Słowacji oraz na Litwie. W przypadku wyrobów pośrednich (np. porto) na podobnym do Polski poziomie będzie na Słowacji (84 euro za 1 hl), a na wyższym poziomie u innych sąsiadów, tj. w Czechach, Niemczech i na Litwie (od 91 euro za 1 hl do 265 euro za 1 hl)" - czytamy także.

  "Jak zmieni się wysokość opodatkowania w Polsce?

  Przykładowo w 2022 r. w stosunku do 2021 r.:

  *·       Wódka 40%: wzrost opodatkowania na butelce (0,5l) o ok. 1,50 zł

  *·       Wino: wzrost opodatkowania na butelce (0,75l) o ok. 16 gr

  *·       Piwo: wzrost opodatkowania na puszce (0,5l) o ok. 6 gr

  *·       Papierosy: wzrost opodatkowania za paczkę (20 szt.) o ok. 30 gr

  *·       Wyroby nowatorskie: wzrost opodatkowania na cenie paczki wyniesie ok. 1 zł" - podano też w komunikacie.

  Zgodnie z danymi Eurostatu, ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w innych krajach UE. Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Natomiast cena paczki papierosów jest niższa jedynie w Bułgarii, wskazał także resort.

  "Konsultacje społeczne projektu ustawy potrwają od 8 do 15 października 2021 r. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać na adres sekretariat.pa@mf.gov.pl. Propozycja zmiany zasad opodatkowania wyrobów tytoniowych będzie również przedmiotem konsultacji z branżą tytoniową w ramach drugiego Forum Akcyzowego, które odbędzie się w dniach 12-13 października br." - podano też w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 13:19MRRW przedstawiło stawki płatności obszarowej i do zwierząt za 2021 rok 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) zaproponowało stawkę jednolitej płatności obszarowej za 2021 rok na poziomie 487,62 zł od hektara, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. Projekt ten trafił do konsultacji społecznych, które mają potrwać do przyszłego wtorku.

  Jednocześnie resort przedstawił projekty rozporządzeń dotyczących stawki za zazielenienie, dla młodych rolników, płatności dodatkowej oraz płatności do zwierząt.

  "Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. wynosi 487,62 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. […]  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r." - czytamy w projekcie rozporządzenia w sprawie jednolitej płatności obszarowej za 2021 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1135 z dnia 9 lipca 2021 r. ustalającym na rok 2021 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego, maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za rok 2021 wynosi 1 535 543 tys. euro, podano także.

  Kwota przyjęta do obliczenia stawki tej płatności została pomniejszona o 33 601 tys. euro (do 1 501 942 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika.

  Projekt rozporządzenia zakłada, że ma ono wejść w życie z dniem 18 października 2021 r.

  Zgodnie z przepisami unijnymi, płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W drodze odstępstwa rozpoczęcie wypłat płatności może nastąpić w terminie wcześniejszym, tj. od dnia 16 października roku złożenia wniosku, w formie zaliczek.

  W 2021 roku 16 października przypada w sobotę, dlatego wypłata zaliczek najwcześniej może rozpocząć się 18 października, podano także.

  (ISBnews)