ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.05, 12:40Prezydent podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia nabycie przez rolników prawa do emerytury bez zaprzestania działalności rolniczej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Najważniejszą zmianą do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej" - czytamy w komunikacie.

  Kolejną istotną zmianą wprowadzona do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu
  rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

  - pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  - pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  - pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

  - pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

  - odbywania służby zastępczej.

  Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-­­rentowemu.

  W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

  Ustawa systematyzuje ponadto zasady rehabilitacji w KRUS przez przeniesienie z aktu wykonawczego do materii ustawowej regulacji dotyczącej warunków kierowania na rehabilitację w KRUS. W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

  - osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

  - ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

  W ustawie rozszerzono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące wydawanych przez Prezesa KRUS interpretacji indywidualnych, wprowadzając w większości  rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Ustawa wprowadza szereg zmian porządkujących i dostosowujących brzmienie  ustawy do obowiązujących aktualnie aktów prawnych.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 19.05, 09:52Senat za umożliwieniem kontynuowania działalności przez rolników pobierających emeryturę 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która zakłada umożliwienie rolnikom pobierającym emeryturę kontynuowanie działalności i zachowanie świadczenia w pełnej wysokości.

  Za nowelą głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Nowe rozwiązanie jest realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych.

  Nowelizacja zakłada, że rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie zobowiązany do dalszego opłacania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

  Reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Rolnicy i domownicy będą mogli bez obawy o utratę ubezpieczenia w KRUS podejmować np. szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych kwalifikacji.

  Wprowadza także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Regulacja dotyczyć będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

  Emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych - możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 12.05, 17:06Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów. Za nowelą głosowało 308 posłów, przeciw było 148 posłów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane  w nowelizacji:

  - Określone zostają kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.

  - Wprowadzone zostają przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

  - Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. 

  - Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. 

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 12.05, 07:33Zapadka z UKSW: KE przekracza kompetencje w akcie delegowanym do Dyrektywy Tytoniowej 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Komisja Europejska (KE) opublikowała akt delegowany do Dyrektywy Tytoniowej. Dokument ma wprowadzić zakaz sprzedaży wariantów mentolowych i smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu w całej UE. Akt delegowany wprowadza jednak tylnymi drzwiami nowe pojęcia i definicje prawne, których nie ma w głównej Dyrektywie Tytoniowej, ocenił dr hab. Piotr Zapadka, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), w rozmowie z ISBzdrowie. Według niego KE przekracza w ten sposób przyznane jej kompetencje.

  W Dyrektywie Tytoniowej z 2014 r., której skutkiem był zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, KE zarezerwowała sobie możliwość wycofania ze sprzedaży tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym innym niż tytoniowy, jeśli ich udziały rynkowe w UE przekroczą 2,5% sprzedaży. Teraz KE opublikowała treść aktu delegowanego (w polskim prawodawstwie jego odpowiednikiem jest rozporządzenie wykonawcze), który budzi kontrowersje prawne.

  "Zasadniczo prawo do uchwalania przez Komisję Europejską dyrektyw delegowanych, jakkolwiek nie budzące wątpliwości, nie może jednocześnie dawać dodatkowych praw Komisji Europejskiej których nie przewiduje tzw. 'delegowanie'. Uprawniona do wydania dyrektywy delegowanej Komisja Europejska ani nie może wykraczać poza zakres 'delegacji', ani też nie może zmieniać dyrektywy 'głównej' - w tym wypadku Dyrektywy Tytoniowej - w sposób nie dający się z nią pogodzić lub też naruszający sens dyrektywy 'głównej'" - powiedział Zapadka w rozmowie z ISBzdrowie.

  Tymczasem akt delegowany do Dyrektywy Tytoniowej wprowadza nową definicję prawną tytoniu podgrzewanego. W Dyrektywie Tytoniowej jej nie ma. Akt delegowany zakazuje również sprzedaży wkładów tytoniowych do podgrzewania, choć Dyrektywa mówi o szerszej kategorii produktów, które taki zakaz miałby objąć, czyli o "nowatorskich wyrobach tytoniowych". Wkłady tytoniowe do podgrzewania są zaledwie jedną z podkategorii, podkreślił.

  Sam termin wejścia w życie unijnego zakazu nie jest jeszcze znany. W przypadku papierosów mentolowych polski rząd wywalczył w procesie negocjacji z KE jego odroczenie o 4 lata. Zaskarżył również przepis do TSUE, powołując się m.in. na jego nieproporcjonalnie wysokie skutki dla polskiej gospodarki. Udział papierosów mentolowych w rodzimym rynku tytoniowym był jednym z najwyższych w UE.

  Podobna sytuacja ma dzisiaj miejsce na rynku tytoniu podgrzewanego. Według szacunków rynkowych, wkłady tytoniowe do podgrzewania kupuje około 1 mln polskich konsumentów. Warianty smakowe, w tym mentolowe, których zakazać chce Komisja Europejska, wybiera 6 na 10 osób. Według szacunków, zakaz sprzedaży takich wkładów tylko w Polsce może przynieść potencjalne straty dla budżetu, sięgające ponad 0,5 mld zł rocznie.

  "Komisja Europejska nie może korzystać z prawa do wydania dyrektywy delegowanej w sprawie zakazu stosowania aromatów w taki sposób, iż wprowadza dość zasadniczą zmianę do dyrektywy 'głównej'. Takiego mechanizmu nie obejmuje bowiem zakres 'oddelegowania'. W szczególności, dyrektywa delegowana nie powinna wprowadzać nowych definicji legalnych, które stały albo w sprzeczności z istotą (ratio legis) dyrektywy 'głównej' albo wykraczałyby poza swoistą 'legitymację' wynikającą z Dyrektywy Tytoniowej" - dodał Zapadka w rozmowie z ISBnews.

  Podobne naruszenie praworządności przez Komisję Europejską miało miejsce w przeszłości. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 marca 2016 roku (C-286/14), upomniał KE za przekroczenie przyznanych jej kompetencji. Orzekł wówczas, że KE nadużywa uprawnień, usiłując doprowadzić do istotnych zmian w aktach prawa pierwotnego UE (aktach wyższego rzędu) za pomocą aktów prawa niższego rzędu (aktów delegowanych).

  Sprzeciw wobec aktu delegowanego KE do Dyrektywy Tytoniowej wyraziły już m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej, publikując swoje krytyczne stanowiska na piśmie. Pisemne stanowisko polskiego Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie nie jest na razie publicznie dostępne.

  Negatywne stanowiska dotyczące zawłaszczania przez Komisję Europejską kompetencji państw członkowskich, w tym Polski, przesłały do Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra ds. UE Konrada Szymańskiego oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Wskazują w nich na podwójne standardy Komisji Europejskiej, która z jednej strony oskarża Polskę o naruszenie zasad praworządności, a z drugiej sama narusza Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Jak podkreśla ekspert, brak reakcji polskiego rządu może stworzyć niebezpieczny precedens w przyszłości także w innych dziedzinach gospodarki. W polskim systemie kontroli wydawanych przez KE aktów delegowanych istnieje luka prawna. Przyjęcie aktu delegowanego przez KE, który będzie wywoływał bezpośrednie skutki prawne, nie wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów, ani Parlamentu.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

 • 11.05, 12:42PIH: Hurtownicy i dystrybutorzy apelują o likwidacje minimalnego podatku CIT 

  Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Dwudziestu pięciu polskich hurtowników i dystrybutorów wystosowało do Ministerstwa Finansów apel o podjęcie prac nad likwidacją tzw. minimalnego podatku dochodowego CIT. Wystąpienie, sygnowane m.in. przez prezesa Polskiej Izby Handlu (PIH) Waldemara Nowakowskiego zostało skierowane do wiceministra finansów Artura Sobonia.

  "Jako przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branży hurtu i dystrybucji, współdziałających z małymi i średnimi przedsiębiorstwa handlowymi apelujemy do pana ministra o podjęcie pilnych działań zmierzających do likwidacji tzw. minimalnego podatku dochodowego (art. 24ca ustawy o CIT), który z całą mocą uderzy w polskich przedsiębiorców operujących na niskich marżach" - czytamy w apelu.

  W Polsce funkcjonuje ok. 900 hurtowni ogólnospożywczych i specjalistycznych, a także dziesiątki tysięcy hurtowników i dystrybutorów elektroniki, sprzętu RTV/AGD i farmaceutyków.

  Jak podkreślają autorzy apelu, "rentowność w tym sektorze gospodarki wynosi często poniżej przewidzianego w ustawie progu 1%", co - jak zaznaczają - głównie spowodowane jest ograniczonym wpływem dystrybutorów na możliwość kształtowania cen.

  "Według zapowiedzi rządu, podatek minimalny miał przede wszystkim uniemożliwić dużym korporacjom stosowanie optymalizacji podatkowej, tymczasem doprowadzi on do bankructw rodzimych przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów podczas projektowania przepisów nie uwzględniło bowiem różnic rentowności w poszczególnych sektorach gospodarki. Nie ma także znaczenia ani wymiar działalności gospodarczej, ani poziom zatrudnienia" - czytamy także.

  W apelu podkreślono, że przepisy są szczególnie niekorzystne dla podmiotów handlu hurtowego i detalicznego, które osiągają małą rentowność z powodu niskiej marży.

  "Podatek minimalny stanowi zagrożenie dla całego łańcucha dostaw handlu detalicznego, a tym samym dla punktów sprzedaży detalicznej, których w Polsce jest ok. 150 tys." - wskazano.

  Autorzy apelu zaznaczają, że "w najlepszym przypadku podatek minimalny będzie premiował zagraniczne sieci dyskontów, ponieważ uniemożliwi polskim handlowcom konkurencję niższą ceną (i dużym wolumenem), co jednocześnie będzie prowadziło do podbicia inflacji i dodatkowego obciążenia gospodarstw domowych".

  "Już dziś konsekwencją wprowadzenia podatku minimalnego jest wstrzymanie inwestycji i projektów rozwojowych u wielu podmiotów w branży hurtowej i detalicznej, paraliż zarządzania ze względu na brak przewidywalności dalszych konsekwencji oraz spadek atrakcyjności podmiotów dla ewentualnych inwestorów. W dalszej kolejności należy spodziewać się upadłości części polskich firm, zwolnień pracowników, dewastacji łańcucha dostaw i przejęcia części rynku przez zagraniczne sieci" - piszą sygnatariusze apelu.

  Sygnatariuszami apelu są m.in. "Bestmar" Rydz i Pawłowska Sp.j, "Brandt" Jerzy Fiszebrandt, Carmen Polska Sp. z o.o., CARMEN Sp. z o.o., Dowhan Sp.j , Grupa Eurocash, Firma handlowa Maestro, Lima S.A, PHPU TEKS S.A., PHU B.J.B Sp z o.o, Polski Tytoń S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe MARS Sp.j., Ring Sp. z o.o., Stopol Sp. z o.o. spółka komandytowa, Supra & Co. Sp z o.o., West Trading sp. z o.o. spółka komandytowa.

  (ISBnews)

 • 04.05, 14:45Rząd przyjął projekt noweli o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych 

  Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Rząd chce ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi m.in. o możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych;

  - możliwe będzie składanie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013;

  - umożliwione zostanie sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów.

  "Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020" - czytamy dalej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 28.04, 16:36MAP: Zawarto umowę w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - W Ministerstwie Aktywów Państwowych nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej, poinformował resort. Tym samym powstała Krajowa Grupa Spożywcza.

  "Elementem, który przyświecał nam przy powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej jest kwestia związana z pośrednią możliwością stabilizowania cen. Wynika to przede wszystkim z tego, ze Krajowa Grupa Spożywcza będzie podmiotem. Skarb Państwa będzie miał dominujący charakter. Będzie partnersko podchodzić do relacji z polskim rolnikiem" - powiedział wiceminister Andrzej Śliwka, cytowany w komunikacie.

  Realizacja projektu budowy Krajowej Grupy Spożywczej ma przyczynić się do efektu skali - większej aktywności w światowym obrocie handlowym, a także rozszerzeniu kanałów dystrybucji i bazy odbiorców na rynku krajowym.

  Jak wynika z szacunków, Krajowa Grupa Spożywcza ma osiągać przychody na poziomie 3,5 mld zł rocznie, czyli o ok. 35% wyższe w stosunku do obecnych przychodów KSC.

  Jednocześnie planowane jest rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo czy hodowla roślin. Szacowany jest także wzrost przychodu w sektorze zboża i mąki o ponad 300 mln zł, a w sektorze skrobi o blisko 50 mln zł.

  (ISBnews)

 • 22.04, 16:39Rząd chce, by 0,5 mld zł nadwyżki KOWR przekazać m.in. na skup produktów rolnych 

  Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przekazanie 0,5 mld zł nadwyżki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) m.in. na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na II kw.

  "Celem projektowanej uchwały jest zapewnienie finansowania bardzo ważnych zadań KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich" - czytamy w wykazie.

  Niewpłacona do budżetu państwa kwota 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczona zostanie na realizację w 2022 r. zadań KOWR wynikających z:
  -  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie udzielania pożyczek na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych, w łącznej kwocie ok. 300 mln zł, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, oraz
  - ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw albo zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie ok. 100 mln zł, oraz
  - ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w łącznej kwocie ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

 • 21.04, 12:53Kowalczyk: Interwencyjny skup jabłek deserowych od sadowników ruszy w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Zakłady przetwórcze rozpoczną w przyszłym tygodniu interwencyjny skup jabłek deserowych od sadowników w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022r. białoruskiego embarga na produkty rolne z Unii Europejskiej oraz sytuacją na Ukrainie, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Już w następnym tygodniu zakłady przetwórcze będą skupowały jabłka deserowe, a różnice w cenie - bo taka niestety wystąpi - w wysokości 30 gr. Będziemy rekompensować rolnikom, którzy te jabłka deserowe mają" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej w Załężu Dużym.

  Komunikaty w tej sprawie mają pojawiać się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  "Będzie lista zakładów przetwórczych, które się zobowiązują do skupu jabłek deserowych z przeznaczeniem na cele przemysłowe i na podstawie tej listy, na podstawie sprzedaży będziemy rekompensować rolnikom, sadownikom ten ubytek dochodów po to, żeby rolnicy nie ponieśli strat z tytułu embarga, z tego tytułu że jest wojna na Ukrainie" - podkreślił wicepremier.

  Dwa dni temu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się wpis, że rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

  (ISBnews)

 • 21.04, 12:33Kowalczyk: ARiMR będzie zbierać wnioski o dopłaty do nawozów od poniedziałku 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) -Rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o dopłaty do nawozów już od poniedziałku, 25 kwietnia, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Dopłaty mają dotyczyć nawozów, zakupionych między 1 września ub. roku a 15 maja br.  Na ten cel rząd wygospodarował 3,9 mld zł.

  "Uruchamiając program dopłat do nawozów, […] dbamy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, bo trudno sobie wyobrazić, że rolnicy zaprzestaliby kupowania nawozów, to by groziło bardzo mocno obniżeniem plonów, a w takiej bardzo niespokojnej sytuacji na rynkach żywnościowych jest to trudne do wyobrażenia. […] Prawie 4 mld zł z budżetu krajowego to jest to wysiłek, ale […] jest to przede wszystkim inwestycja, inwestycja chroniąca polską produkcję żywności, ale chroniąca też przede wszystkim konsumentów"  - powiedział Kowalczyk podczas konferencji w Załężu Dużym.

  Podkreślił, że wnioski będzie można składać do ARMiR od poniedziałku.

  "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poniedziałku będzie już zbierać wnioski o dopłaty. […] Chcielibyśmy, alby rolnicy jak najszybciej otrzymywali zwrot różnicy tej ceny, po to żeby mogli inwestować  te otrzymane środki finansowe w swoje gospodarstwo rolne" - podkreślił.

  Doprecyzował, że jeżeli wniosek będzie kompatybilny z wnioskiem o płatności obszarowe, rolnicy będą mogli spodziewać się dopłat w ciągu 3-4 tygodni od złożenia wniosku.

  "Chcemy dopłacać do zakupu nawozów, pokrywać różnice ceny między nawozami, zakupionymi  od 1 września 2021r. do 15 maja 2022r. , a więc jeszcze mamy na to około trzech tygodni czasu,  jeszcze możemy te nawozy kupować " - podkreślił.  

  Dopłaty mają wynieść do 1 ha upraw rolnych 500 zł, a do każdego 1 ha pastwisk i łąk - 250 zł. Górnym pułapem pomocy ma być kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

  Dwa dni temu Komisja Europejska podała, że zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa po inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych.

  (ISBnews)

 • 20.04, 16:43Rząd przyjął wniosek ws. zbycia udziałów SP w spółkach, które mają tworzyć Grupę Spożywczą 

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach, które mają wejść w skład Krajowej Grupy Spożywczej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi o spółki:  Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Elewarr  sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet".

  "Rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą, która będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych" – czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w przyjętym wniosku:

  - Holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Działa ona w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy.

  - Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności.

  - Nowy holding rozwinie też współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion, usługach wsparcia, doradztwie, zakupach czy współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa.

  - Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

  • produkcja nasienna,
  • produkcja cukru,
  • produkcja skrobi,
  • sektor zbożowo-młynarski,
  • sektor rolny,
  • przetwórstwo spożywcze.

  Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne.

  Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej mają kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co ma stanowić stanowiło wzrost o ponad 35% w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej.

  Jak informował wcześniej MAP na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej, a  na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

  (ISBnews)

 • 19.04, 17:30Rząd chce w II kw. przyjąć rozporządzenie dot. pomocy dla producentów jabłek 

  Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia, zakładającego zakup jabłek, przeznaczonych na rynek białoruski a znajdujących się w chłodniach producentów, przez zakłady przetwórcze, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przepisy mają  zostać przyjęte w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022r. białoruskiego embarga na produkty rolne z Unii Europejskiej oraz sytuacją na Ukrainie.

  Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

  "Projektowane rozporządzenie wdraża pomoc ustanowioną przepisami rozporządzenia (UE) 2022/467, a jego celem jest zmniejszenie podaży jabłek deserowych poprzez przekierowanie części ich zasobu w bieżącym sezonie (2021/2022) do wykorzystania jako surowiec dla przetwórstwa. Jabłka znajdujące się wciąż w chłodniach producentów zostałyby zakupione przez zakłady przetwórcze w maju i ew. czerwcu br. w celu ich przetworzenia" - czytamy w wykazie.

  Zakłada się, że produkcja jabłek, która w normalnych warunkach trafiłaby na rynek białoruski i inne rynki eksportowe zostanie zagospodarowana w alternatywny sposób na cele spożywcze. Do wsparcia kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, tj. spełniające minimalne wymagania jakości handlowej przewidziane w ramach normy dla klasy II, podano także.

  Podkreślono, że na rynku występują obecnie "nadzwyczajne zaburzenia funkcjonowania rynku jabłek deserowych wywołane ograniczeniem dostępu do rynku białoruskiego i innych rynków eksportowych spowodowanym wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. embarga na przywóz produktów rolnych z Unii Europejskiej i rosyjską agresją w Ukrainie". Spadek popytu na jabłka pogłębił się w związku z wojną w Ukrainie, w szczególności wobec częściowego lub całkowitego zablokowania łańcucha dostaw przebiegającego przez terytorium Ukrainy, Białorusi lub Rosji.

  Wojna przyczynia się także do wzmożonej podaży m.in. jabłek pochodzących z państw trzecich, które ze względów politycznych zrezygnowały z eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej, a rynek Unii Europejskiej będzie z ich punktu widzenia stanowił alternatywę dla podaży tych owoców.

  W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska przepisami rozporządzenia delegowanego z 23 marca 2022 r. zakładającego nadzwyczajną pomoc dla producentów w sektorach rolnych, udostępniła państwom członkowskim kwoty środków Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia środków, które będą przeciwdziałały zakłóceniom równowagi na rynku i będą wspierały rolników, wyjaśniono.

  (ISBnews)

 • 12.04, 10:45Sasin: Rząd podejmie uchwałę ws. Krajowej Grupy Spożywczej w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Uchwała Rady Ministrów w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

  "Skierowałem już projekt takiej uchwały na posiedzenie rządu. On jest w tej chwili w toku prac legislacyjnych. Mam informację, że w przyszłym tygodniu czyli tuż po świętach rząd ten projekt przyjmie" - powiedział Sasin w radiowej Trójce.

  Pod koniec marca br. została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), co oznacza zakończenie procesu konsolidacji nadzoru właścicielskiego w MAP.

  Na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej - czyli podmiotu, na bazie którego powstanie Krajowa Grupa Spożywcza - a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu. Według szacunków MAP, Krajowa Grupa Spożywcza powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł rocznie.

  "Zrobimy wszystko, żeby minimalizować marże, które są na rynku. Kryzys, który mamy, a który będzie się pogłębiał na rynku spożywczym sprzyja spekulacji. Chcemy spowodować, żeby ta spekulacja nie miała miejsca, żeby z jednej strony rolnicy zarabiali godziwie, a z drugiej strony konsumenci płacili w rozsądnych cenach" - powiedział Sasin w Trójce.

  (ISBnews)

 • 07.04, 11:21Śliwka z MAP: Krajowa Grupa Spożywcza powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł  

  Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) -Krajowa Grupa Spożywcza, która ma powstać w najbliższych tygodniach, powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł rocznie, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki.

  "Ta spółka - według wszelkich analiz, które zostały przeprowadzone zarówno w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jak i przed niezależnego doradcę […] powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł, to jest po ponad 30% więcej niż to, co do tej pory osiągała Krajowa Spółka Cukrowa" - powiedział Śliwka w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

  Przypomniał, że wczoraj wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin skierował na Radę Ministrów wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie udziałów spółek podlegających konsolidacji na podwyższenie kapitału. Na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej - czyli podmiotu, na bazie którego powstanie Krajowa Grupa Spożywcza - a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

  "Pierwsze efekty utworzenia grupy powinny być w niektórych sektorach widoczne zarówno w obszarze czysto biznesowym, jak i współpracy z rolnikami i plantatorami już w tym roku" – podkreślił.

  Pod koniec marca br. została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), co oznacza zakończenie procesu konsolidacji nadzoru właścicielskiego w MAP.

  (ISBnews)

 • 05.04, 16:20Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym  

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku" – czytamy  komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane  projekcie:

  • Określone zostaną kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Wprowadzone zostaną przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.
  • Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego  kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.
  • Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.04, 09:41Rząd chce w II kw. przyjąć rozporządzenie ws. pomocy dla rolników z powodu suszy w 2021 r. 

  Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które ma regulować stawki i zakres pomocy dla producentów rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszą, powodzią czy przymrozkami.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na II kw. 

  "W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:
  1) producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
  w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni;
  2) podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada, że stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosić:
  - 1 tys. zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonów;
  2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

  W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200 tys. zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi, podano także.

  Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

  (ISBnews)

 • 18.03, 14:20Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. funkcjonowania ARiMR 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która m.in. zakłada powołanie spółki obsługującej ARiMR w zakresie IT, podała Kancelaria Prezydenta.

  Zmiany zawarte w ustawie obejmują zarówno zmiany związane z organizacją pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i zmiany przewidziane dla beneficjentów pomocy wypłacanej przez Agencję, wskazano.

  "W ustawie wprowadzono rozwiązania przewidujące możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. W obecnym stanie prawnym ustawa nowelizowana wskazuje przesłanki i tryb umarzania należności przez Agencję, ale pod warunkiem że pochodzą one wyłącznie z krajowych środków publicznych. Zmiana pozwoli na umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu spłaty wierzytelności powstałych w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD" - czytamy w informacji.

  Ustawa umożliwi umarzanie odsetek od wierzytelności Agencji przypadających w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oznacza to rozciągnięcie rozwiązań obowiązujących obecnie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na wszystkich wierzycieli Agencji. W obecnym stanie prawnym możliwość umorzenia odsetek od wierzytelności Agencji dotyczy wyłącznie należności przypadających Agencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

  "Ponadto ustawa stwarza podstawy prawnej do utworzenia przez Agencję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka nie zostanie utworzona z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy, lecz po przeprowadzeniu stosownych analiz oraz po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Celem działania spółki będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych. Wykonywanie zadań ustawowych agencji wykonawczych przy wykorzystaniu spółek prawa handlowego jest rozwiązaniem stosowanym już m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego. W razie zaistnienia takich potrzeb, spółka będzie mogła realizować takie zadania również na rzecz innych podmiotów i organów, wykonujących zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo" - napisała także Kancelaria.

  W ustawie pozostawiono wyłącznie kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi odnośnie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej, wnioskowania o powołanie prezesa Agencji, otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz wyrażania zgody na ustalone przez prezesa Agencji zasady wynagradzania pracowników Agencji, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 13:20MRiRW: Budżet programu dopłat do zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Budżet programu dopłat dla rolników na koszty zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  "Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld zł. Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem" - czytamy w komunikacie resortu.

  Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19, wskazano.

  Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku - średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, wyjaśniono w materiale.

  "Maksymalny limit pomocy będzie wynosił:

  * 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

  * 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

  Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha" - czytamy dalej.

  Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 11:09Morawiecki: Będą dopłaty dla rolników: 500 zł za 1 ha użytków rolnych, 250 zł - pastwisk 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd postanowił wprowadzić dopłaty - po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej - dla rolników, w wysokości 500 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 250 zł za 1 ha łąk i pastwisk, z ograniczeniem do 50 ha, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. Głównym celem tej pierwszej części tarczy antyputinowskiej jest zapobieganie wzrostowi cen żywności, który będzie niesamowicie dynamiczny. Trzeba działać u źródła - tam, gdzie rolnicy ponoszą największe koszty" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Dzisiaj rolnicy ponoszą największe koszty na nawozy. To będzie pierwszy element naszej tarczy. Te zasady mają częściowo chociaż pokryć straty wynikające z bardzo wysokich cen nawozów" - dodał.

  Chodzi o 500 zł dopłaty do każdego hektara - do 50 ha użytków rolnych, a do łąk i pastwisk 250 zł za każdy hektar - do 50 ha, wyjaśnił premier.

  "Zabiegamy na forum unijnym, aby możliwa była pomoc dla producentów rolnych. Jeśli będzie zgoda UE, to będziemy wdrażać te rozwiązania" - wskazał też Morawiecki.

  Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w kwestii jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

  "Ta pomoc została zaprojektowana, żeby rolnicy na podstawie dowodów zakupów nawozów i porównania cen do roku poprzedniego, żebyśmy mogli tę rekompensatę wypłacić" - powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

  (ISBnews)

 • 04.03, 09:22Rząd planuje wprowadzenie dopłat do nawozów za okres do 15 maja br. 

  Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja dla tych producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z pandemią i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest w tym miesiącu.

  "Rok 2021 r., jak i obecny są kolejnymi trudnymi latami dla producentów rolnych z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 oraz drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej. Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek pandemii COVID-19. Skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. Sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności" - czytamy w wykazie.

  W związku z tym projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja br., podano także.

  (ISBnews)