Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.06, 14:16Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającej utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy zasadniczym celem tego aktu jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Ustawa wprowadza także zmiany w: ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych" - czytamy w informacji.

  W drodze ustawy tworzy się Fundusz Ochrony Rolnictwa. Fundusz będzie stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Środki finansowe Funduszu nie będą środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  Koszty związane z realizacją przez KOWR zadań związanych z obsługą Funduszu będą pokrywane ze środków Funduszu w ryczałtowej wysokości 2,5% sumy wpłat na Fundusz w danym roku. Dochodami Funduszu będą: wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu Ministra Finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

  "Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. Wysokość rekompensaty będzie ustalana jako iloczyn procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny. Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta rolnego, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku" - czytamy dalej.

  Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego będzie ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 14:13Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzane przedmiotową ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.)" - czytamy w informacji.

  Ustawa określa warunki otrzymania tego świadczenia. Uzyskają go osoby, które:

  1)           pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

  2)           uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

  3)           nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, podała Kancelaria.

  Zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

  Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w drodze decyzji.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 26.05, 22:28Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym ws. przekazywania 1,5% podatku na związki 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym, wprowadzając możliwość przekazywania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Za nowelizacją głosowało 311 posłów, przeciw było 10, a wstrzymało się 131. 

  Podczas prac nad nowelą przyjęto poprawki mające na celu doprecyzowanie przekazywania 1,5% należnego podatku na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych oraz związków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także ograniczenia ubytku dochodów gmin.

  Posłowie przegłosowali też poprawki, które mają na celu dostosowanie zapisów ustawy do przepisów dotyczących rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zapisano też refundację dla gmin ewentualnego ubytku dochodów z tytułu udziałów w podatku

  Celem zmian w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

  Nowela zakłada, że wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony do 15 marca danego roku podatkowego i może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwota w wysokości do 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika związku zawodowego ma być przekazana w ciągu 30 dni od dnia zapłaty podatku rolnego.

  W przepisach postawiono także warunek, że otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

  W 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. Na przykładzie roku 2021 projektowany 1,5% odpis podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, mógłby stanowić kwotę w wysokości około 24 394 980 zł. Szacowana wartość uwzględnia wpływ podarku rolnego od wszystkich rodzajów podatników podatku rolnego, a więc osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

  Dochody gmin z tytułu podatku rolnego za 2022 r. znane będą dopiero w połowie 2023 r., dlatego obecnie nie jest możliwe oszacowanie kwoty zmniejszenia dochodów gmin na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

  (ISBnews)

 • 26.05, 21:27Sejm odrzucił poprawki do ustawy o Fund. Ochrony Rolnictwa ws. rekompensat przy niewypłac. 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającej utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup.

  Poprawki miały charakter doprecyzowujący.

  Ustawa reguluje zasady finansowania i funkcjonowania Funduszu oraz zakres i tryb finansowania wypłacana producentom rolnym rekompensat. Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  Ustawa wprowadza przepisy, umożliwiające prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanej ich upadłością.

  Dochodami Funduszu mają być wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, przechowujące lub przetwarzające produkty rolne w wysokości 0,125% wartości nabywanych produktów rolnych. W ocenie skutków regulacji (OSR) roczne wpływy do Funduszu oszacowano na poziomie ok. 83 893 tys. zł. Podmioty skupujące mają wpłacać na Fundusz należności począwszy od 2024 r. Według oceny skutków regulacji (OSR), w pierwszym roku, tj. 2024 r., wpłacą 62 919,75 tys. zł.

  Jednocześnie w ustawie budżetowej na 2023 r. z rezerwy celowej zostanie przekazana dotacja na Fundusz w kwocie nie większej niż 50 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zostaną zaplanowane środki w kwocie nie przekraczającej 100 mln zł na wsparcie wypłat rekompensat producentom rolnym z tytułu niewypłacalności podmiotów nabywających produkty rolne w 2023 r.

  W kolejnych latach z Funduszu będą wypłacane rekompensaty bez udziału środków budżetu państwa. W celu zapewnienia, że wypłaty ze środków Funduszu nie przekroczą wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu - rekompensaty będą wypłacane po zakończeniu roku i według stawek wyliczonych na podstawie kwot wynikających z wniosków o rekompensatę i wysokości środków zgromadzonych na Funduszu, tzn. zostanie ustalony swoisty mechanizm korygujący.

  (ISBnews)

 • 26.05, 19:42Sejm przyjął ustawę dot. inwestycji w biogazownie rolnicze 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz ułatwienia w stosowaniu lokalnego substratu. Za ustawą głosowało 449 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

  Ustawa ma stanowić swoiste narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

  Przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3.

  Ustawa zakłada wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

  Wprowadzane zostały też ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu poprzez wskazanie, że określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty nie będą taktowane jako odpad.

  Z kolei produkt pofermentacyjny będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

  Według założeń, przyjęcie regulacji ws. biogazowni rolniczych może doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji - zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

  (ISBnews)

 • 26.05, 19:33Sejm przyjął ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) -Sejm przyjął ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, który m.in. określa zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program.

  Za ustawą głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciwny; wstrzymało się dziesięciu.

  Ustawa ma umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro.

  Program zakłada nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu, czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki. Większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014-2020. Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy.

  Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln  euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:55Prezydent podpisał nowelę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, której celem jest m.in. przekazanie nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalonej na dzień 31 grudnia 2022 r., w kwocie 445 mln zł pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dopłaty dla rolników, podała Kancelaria Prezydenta.

  „W celu realizacji zadań związanych ze stabilizacją rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy ustawa wprowadza możliwość, aby nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., w kwocie 445 mln zł pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r. lecz została przeznaczona na zadania wynikające z […] ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa […] w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych" - czytamy w informacji.

  Ustawa ta pozwala przeznaczyć wskazane środki na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

  - rozwój obszarów wiejskich;

  - działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

  - ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

  - rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu;

  - upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, w tym na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne.

  Ustawa wprowadza również uproszczenie procedur administracyjnych, na które rolnicy napotykają w procesie budowlanym, ułatwienie procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych, w tym zmniejszenie kosztów ich realizacji, a także ułatwienie rolnikom indywidualnym pozyskiwania wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej. W tym celu wprowadzono zmiany do ustawy Prawo budowlane.

  Zgodnie z proponowaną regulacją nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowy, budowa:

  - naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m;

  - jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  - obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 500 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;

  - jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  Ustawa przewiduje również, aby do zgłoszenia budowy ww. obiektów zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

  Celem zmiany ustawy o transporcie kolejowym jest zapewnienie realizacji reformy, określonej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, ujętej w ramach komponentu E Zielona, inteligentna mobilność – E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań, a także zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

  W art. 3a przedmiotowej ustawy określa się przypadki, w których przepisów ww. rozporządzenia nie stosuje się do kolejowych przewozów osób oraz terminy, od których stosuje się te przepisy do kolejowych przewozów osób oraz do dalekobieżnych krajowych przewozów osób i międzynarodowych przewozów osób wykonywanych na obszarze UE. Przepisy te dotyczą m.in. dostępu do rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym, otrzymania zwrotu kosztów podróży innym środkiem transportu w przypadku braku informacji w ciągu 100 min o innych  dostępnych opcjach zmiany trasy w przypadku opóźnienia lub odwołania usługi, oferowania posiłków w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 60 min., informowania czy jest wspólny bilet, odszkodowania za opóźnienie w wysokości 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut oraz 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej, zapewnienia co najmniej 4 miejsc na rowery w pociągu.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów , które wchodzą w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:37Prezydent podpisał nowelę o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zakładają wprowadzenie limitu oleju napędowego, od którego przysługuje ten zwrot, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mają na celu wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych" - czytamy w komunikacie.  

  W drodze przedłożonej nowelizacji do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dodano nowe przepisy określające limit kwot zwrotu w odniesieniu do producentów świń, owiec, kóz i koni. Limit ten będzie ustalany jako suma:

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  W ustawie określono również sposoby ustalania średniej rocznej liczby świń, dużych jednostek przeliczeniowych owiec, dużych jednostek przeliczeniowych kóz oraz dużych jednostek przeliczeniowych koni. W związku z powyższymi zmianami modyfikacji poddano również przepisy określające elementy treści wniosku o zwrot podatku oraz zakres załączników do tego dokumentu.

  W ustawie zawarto także przepisy epizodyczne dotyczące roku 2023, które pozwolą na ubieganie się przez producentów rolnych o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni za okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r., po przedstawieniu dowód zakupu oleju napędowego w postaci faktur VAT lub ich kopii w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Ponadto producent rolny, który złoży wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r., otrzyma dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2023 r., wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju.

  Dodatkowa pomoc zostanie przyznana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem. Ustawa wskazuje również, że stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na 1 litr oleju napędowego, uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji w sprawie zwrotu podatku, wydawanej na wniosek producenta rolnego złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wyniesie 1,46 zł.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.05, 13:51Telus: Rząd rozszerza zakres dopłat do zboża dla rolników i podwyższa ich wysokość 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenia zakładające rozszerzenie zakresu dopłat do sprzedanych zbóż do 300 ha upraw, zwiększenie wysokości tych dopłat oraz wydłużenie czasu ich przyznawania, poinformował minister rolnictwa Robert Telus.

  "Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje na temat pomocy dla rolników, którzy utracili swoje dochody ze względu na tę sytuację związaną z wojną, która jest na Ukrainie" - powiedział Telus podczas konferencji prasowej.

  Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  "Wsparcie do sprzedanych zbóż będzie udzielone wszystkim rolnikom do pierwszych 300 ha" - podał minister. Dotychczas przysługiwało do 50 ha. Regulacja ta dotyczy to także spółdzielni rolniczych.

  Przepisy dotyczą udzielenie producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku. Wsparciem objęci zostaną także producenci, którzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę.

  Przyjęte regulacje podwyższają dopłaty dla rolników i wydłużają okres wsparcia.

   "Jeżeli chodzi o okres od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia br., wprowadzamy dopłaty na wszystkie zboża, a także podnosimy stawki jeżeli chodzi o pszenicę i kukurydzę" - podkreślił Telus.

  Ponadto podjęto decyzję ws. wprowadzenia dopłat od 15 do 30 czerwca i zwiększenia ich wysokości.

  Podwyższono także kwoty kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw i jednoczesne wydłużono okres spłaty tych kredytów w zależności od wysokości;

  - gospodarstwo rolna do 50 ha - 100 tys. zł  na 36 miesięcy;

  - gospodarstwo rolne od 50 do 100 ha - 200 tys. zł na  48 miesięcy; 

  - gospodarstwo powyżej 100 ha - 400 tys. zł na 60 miesięcy.

  (ISBnews)

 • 17.05, 11:05Rząd chce wydłużyć okres dopłat do zbóż wz. z wojną na Ukrainie 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Rząd chce wydłużyć okres dopłat do zbóż i nasion oleistych dla producentów rolnych w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy w celu zrekompensowania im poniesionych strat, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych planowane jest w II kw.

  "W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762) i udzielenie producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w dłuższym okresie niż przewidziany w ww. rozporządzeniu, tj. także w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r., a także kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2023 r." - czytamy w wykazie.

  W tym okresie wpływ przywozu z Ukrainy był już odczuwalny na krajowym rynku, a producenci ww. zbóż oraz rzepaku i rzepiku, którzy dokonali sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. także ponieśli straty w wyniku braku stabilizacji na rynku zbóż i nasion oleistych spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, podano.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:54Senat za ustawą o Funduszu Ochrony Rolnictwa dot. rekompensat przy niewypłacalności 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki doprecyzowujące do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającej utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup.

  Ustawę poparło 46 senatorów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 49.

  Ustawa reguluje zasady finansowania i funkcjonowania Funduszu oraz zakres i tryb finansowania wypłacana producentom rolnym rekompensat. Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  Ustawa wprowadza przepisy, umożliwiające prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanej ich upadłością.

  Dochodami Funduszu mają być wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, przechowujące lub przetwarzające produkty rolne w wysokości 0,125% wartości nabywanych produktów rolnych. W ocenie skutków regulacji (OSR) roczne wpływy do Funduszu oszacowano na poziomie ok. 83 893 tys. zł. Podmioty skupujące mają wpłacać na Fundusz należności począwszy od 2024 r. Według oceny skutków regulacji (OSR), w pierwszym roku, tj. 2024 r., wpłacą 62 919,75 tys. zł.

  Jednocześnie w ustawie budżetowej na 2023 r. z rezerwy celowej zostanie przekazana dotacja na Fundusz w kwocie nie większej niż 50 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zostaną zaplanowane środki w kwocie nie przekraczającej 100 mln zł na wsparcie wypłat rekompensat producentom rolnym z tytułu niewypłacalności podmiotów nabywających produkty rolne w 2023 r.

  W kolejnych latach z Funduszu będą wypłacane rekompensaty bez udziału środków budżetu państwa. W celu zapewnienia, że wypłaty ze środków Funduszu nie przekroczą wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu - rekompensaty będą wypłacane po zakończeniu roku i według stawek wyliczonych na podstawie kwot wynikających z wniosków o rekompensatę i wysokości środków zgromadzonych na Funduszu, tzn. zostanie ustalony swoisty mechanizm korygujący.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:52Senat za nowelą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP bez poprawek 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy prawo budowlane, która zakłada m.in. zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych do 300 m3.

  Nowelę poparło 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Ze względu na sytuację na krajowym rynku zbóż, spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę, nowela zakłada liberalizację przepisów dot. budowy silosów i budynków gospodarczych i wiat.

  Zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy:

  - naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m oraz

  -  jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  Inwestycje te będą możliwe do przeprowadzenia na podstawie zgłoszenia.

  Ponadto nowela zakłada zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  W celu zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, ustawa wprowadza konieczność dołączenia dokumentacji technicznej w przypadku budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m wykonanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

  Do noweli wprowadzono też przepisy, zgodnie z którymi kwota 445 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po  uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie zostanie wpłacona do budżetu państwa w 2023 r. lecz przeznaczona na pożyczki dla rolników m.in. na środki ochrony roślin czy nawozy.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:45Senat za poprawkami wyłączającymi pożyczki dla rolników z ustawy o pożyczce lombardowej 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat przyjął poprawki wyłączające pożyczki dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne z zakresu obowiązywania ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Za blokiem poprawek w tym zakresie głosowało 52 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która wprowadza obowiązek wpisu przedsiębiorców prowadzących działalność lombardowa do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nakłada wymóg prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej oraz określa zasady prowadzenia tej działalności.

  Definiuje pojęcie całkowitego kosztu konsumenckiej pożyczki lombardowej jako wszelkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową konsumenckiej pożyczki lombardowej, obejmujące:

  - odsetki,

  - pozaodsetkowe koszty umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej w szczególności: (opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty przechowania przedmiotu zabezpieczenia lombardowego lub ubezpieczeń).

  Maksymalne pozaodsetkowe koszty ustalono na poziomie 45% kwoty pożyczki.

  Wprowadzono też możliwość odstąpienia od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość w terminie 7 dni (bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej i przedmiotu zabezpieczenia lombardowego).

  (ISBnews)

 • 11.05, 10:54Senackie komisje za wyłącz. pożyczek dla rolników z zakresu ustawy o pożyczce lombardowej 

  Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - Senackie komisje opowiedziały się za wyłączeniem pożyczek dla rolników z zakresu obowiązywania ustawy o pożyczce lombardowej. 

  Za rekomendowaniem Izbie Wyższej poprawek w tym zakresie głosowało 11 senatorów połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Przeciw było siedmiu.

  Poprawki zgłosili senatorowie: Ryszard Bober (KO), Kazimierz Kleina (KO) i Władysław Komarnicki (KO).

  O wyłączenie pożyczek dla rolników z zakresu obowiązywania ustawy o pożyczce lombardowej apelował Związek Polskiego Leasingu.

  Z przedstawionych przez ZPL danych wynika, że w 2022 roku branża leasingowa udzieliła pożyczek na zakup sprzętu rolniczego o wartości 4,7 mld. zł. W tym samym czasie rolnicy w formie leasingu sfinansowali sprzęt rolniczy o wartości 1,3 mld zł., a z kredytu inwestycyjnego o wartości 1,9 mld zł. Uznając pożyczkę, leasing oraz kredyt inwestycyjny jako całość rynku finansowania dłużnego dla rolników, pożyczka leasingowa stanowi 60% całości tego rynku.

  Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która wprowadza obowiązek wpisu przedsiębiorców prowadzących działalność lombardowa do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nakłada wymóg prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej oraz określa zasady prowadzenia tej działalności.

  Definiuje pojęcie całkowitego kosztu konsumenckiej pożyczki lombardowej jako wszelkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową konsumenckiej pożyczki lombardowej, obejmujące:

  - odsetki,

  - pozaodsetkowe koszty umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej w szczególności: (opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty przechowania przedmiotu zabezpieczenia lombardowego lub ubezpieczeń).

  Maksymalne pozaodsetkowe koszty ustalono na poziomie 45% kwoty pożyczki.

  Wprowadzono też możliwość odstąpienia od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość w terminie 7 dni (bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej i przedmiotu zabezpieczenia lombardowego).

  (ISBnews)

 • 10.05, 07:32Sejm przyjął nowelę ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP 

  Warszawa, 10.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy prawo budowlane, która zakłada m.in. zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych do 300 m3.

  Za nowelą głosowało 429 osób, przeciw było 2, wstrzymało się 14.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Ze względu na sytuację na krajowym rynku zbóż, spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę, nowela zakłada liberalizację przepisów dot. budowy silosów i budynków gospodarczych i wiat.

  Zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy:

  - naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m oraz

  -  jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  Inwestycje te będą możliwe do przeprowadzenia na podstawie zgłoszenia.

  Ponadto nowela zakłada zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  W celu zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, ustawa wprowadza konieczność dołączenia dokumentacji technicznej w przypadku budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m wykonanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

  Do noweli wprowadzono też przepisy, zgodnie z którymi kwota 445 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po  uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie zostanie wpłacona do budżetu państwa w 2023 r. lecz przeznaczona na pożyczki dla rolników m.in. na środki ochrony roślin czy nawozy.

  (ISBnews)

 • 10.05, 07:30Sejm za ustawą o Fund. Ochrony Rolnictwa dot. rekompensat w przypadku niewypłacalności 

  Warszawa, 10.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającą utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup. Ustawę poparło 236 osób, przeciw było 4, wstrzymało się 207.

  Wcześniej posłowie odrzucili szereg poprawek, zgłoszonych podczas prac sejmowych.

  Ustawa reguluje zasady finansowania i funkcjonowania Funduszu oraz zakres i tryb finansowania wypłacana producentom rolnym rekompensat. Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  Ustawa wprowadza przepisy, umożliwiające prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanej ich upadłością.

  Dochodami Funduszu mają być wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, przechowujące lub przetwarzające produkty rolne w wysokości 0,125 % wartości nabywanych produktów rolnych. W ocenie skutków regulacji (OSR) roczne wpływy do Funduszu oszacowano na poziomie ok. 83 893 tys. zł. Podmioty skupujące mają wpłacać na Fundusz należności począwszy od 2024 r. Według OSR, w pierwszym roku, tj. 2024 r., wpłacą 62 919,75 tys. zł.

  Jednocześnie w ustawie budżetowej na 2023 r. z rezerwy celowej zostanie przekazana dotacja na Fundusz w kwocie nie większej niż 50 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zostaną zaplanowane środki w kwocie nie przekraczającej 100 mln zł na wsparcie wypłat rekompensat producentom rolnym z tytułu niewypłacalności podmiotów nabywających produkty rolne w 2023 r.

  W kolejnych latach z Funduszu będą wypłacane rekompensaty bez udziału środków budżetu państwa. W celu zapewnienia, że wypłaty ze środków Funduszu nie przekroczą wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu - rekompensaty będą wypłacane po zakończeniu roku i według stawek wyliczonych na podstawie kwot wynikających z wniosków o rekompensatę i wysokości środków zgromadzonych na Funduszu, tzn. zostanie ustalony swoisty mechanizm korygujący.

  (ISBnews)
   

 • 09.05, 11:14Romanowski z MRRiW: 445 mln nadwyżki z Zasobu Wł. Rolnej SP trafi na pożyczki dla rolników 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Ze względu na destabilizację krajowego rynku zbóż z powodu wojny na Ukrainie kwota 445 mln zł nadwyżki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma trafić na pożyczki dla rolników na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie czy przetwarzanie produktów rolnych, poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

  "Proponuje się umożliwienie, aby kwota 445 mln zł nadwyżki finansowej na zasoby własności rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023r. i przeznaczona została na realizację zadań, wynikających z art. 24ust. 10 ustawy […]o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych" - powiedział Romanowski podczas posiedzenia sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pomoc w formie niskooprocentowanych pożyczek  dla podmiotów prowadzących skup ma umożliwić skup produktów rolnych, w tym zbóż, w celu ich przygotowania do składowania w  magazynach zbóż z nowych zbiorów. Ma także umożliwić nabycie środków do produkcji rolnej, w szczególności nawozów, środków ochrony rolnej oraz energii i paliwa rolniczego w związku z ich wyjątkowo wysokimi cenami.

  (ISBnews)

 • 05.05, 09:00Soboń z MF: Są przesłanki, by 0% VAT na żywność został przedłużony poza koniec 2023 r. 

  Warszawa, 05.05.2023 (ISBnews) - Istnieją przesłanki, by 0% VAT na żywność został przedłużony nie tylko do końca 2023 roku, ale "na dłużej", poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "Są wszystkie przesłanki, aby tak było i aby ten zerowy VAT pozostał z nami na dłużej. Przez 'dłużej' rozumiem naprawdę dłużej. Czyli nawet nie rok '23, ale dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nowa dyrektywa VAT-owska pozwala na to, aby zerowy VAT na żywność był zgodny z matrycą VAT-owską i trzeba, oczywiście, przeanalizować skutki. Natomiast dzisiaj jest to ok. 27% koszyka zakupowego, więc to jest z punktu widzenia Polaków bardzo istotna pozycja" - powiedział Soboń w radiu Siódma9.

  W ub. tygodniu wiceminister informował, że zerowa stawka VAT na żywność zostanie utrzymana "co najmniej do końca tego roku".

  Wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller powiedział, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność na II poł. roku jest najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem. Poinformował, że decyzję w tej sprawie ogłosi premier Mateusz Morawiecki jeszcze w tym miesiącu.

  W marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiadała, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność jest prawdopodobne.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami, 0% stawka VAT na żywność obowiązuje ona do końca czerwca br.

  (ISBnews)
   

 • 04.05, 09:17MRiRW proponuje wydłużenie terminu składania wniosków o płatności do 30 czerwca 

  Warszawa, 04.05.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) proponuje wydłużenie terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie do 30 czerwca, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r. Zgodnie z obecnymi przepisami termin ten mija w połowie maja .

  Projekt trafił do konsultacji społecznych.

  "W związku z faktem, że w 2023 r. kampania składania wniosków przebiega po raz pierwszy wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, organizacje rolnicze zgłaszają potrzebę wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych" –- czytamy w uzasadnieniu.

  "W związku z powyższym […] proponuje się, aby wnioski […]  były składane w 2023 r. w dłuższym terminie, tj. w terminie do dnia 30 czerwca, a po upływie tego terminu, co skutkuje nałożeniem kary, […] do dnia 25 lipca 2023 r." - podano także.

  Kara wynosi 1% kwoty za każdy dzień opóźnienia, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

  Jak podkreślono w uzasadnieniu dzięki takim rozwiązaniom rolnicy będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i podjęcie decyzji o zasiewach. Z drugiej strony, rozwiązanie ma na celu właściwe przygotowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do prawidłowej i terminowej obsługi złożonych wniosków oraz do naliczania zaliczek na poczet płatności, wskazano.

  (ISBnews)

 • 26.04, 08:32Buda: Utrzymamy zakaz przywozu niektórych produktów z Ukrainy co najmniej do końca roku 

  Warszawa, 26.04.2023 (ISBnews) - Zakaz przywozu niektórych towarów zostanie utrzymany co najmniej do końca roku, jeżeli Unia Europejska nie wprowadzi rozwiązań na poziomie europejskim, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  Obecnie tymczasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego obowiązuje do 30 czerwca.

  "My nie uchylimy naszych środków, dopóki podobne nie będą na poziomi europejskim. Więc czas tutaj gra na naszą korzyść, będziemy trzymać te rozwiązania polskie, dokąd nie ustabilizuje się sytuacja" - powiedział Buda w Radiu Zet.

   "To jest absolutnie niemożliwe, żeby w czerwcu znieść to embargo, bo doprowadzilibyśmy do sytuacji, że po żniwach ukraińskich to zboże zapełniłoby silosy, które z taką teraz determinacją opróżniamy" - dodał.

  Na pytanie czy embargo zostanie utrzymane co najmniej do końca roku, minister odpowiedział: "w Polsce na pewno".

  Poinformował także, że na liście jeszcze ośmiu produktów, wobec których rząd chciałby zakazu importu na poziomie unijnym jest także drób.

  Obecnie od ponad tygodnia obowiązuje zakaz, który obejmuje produkty rolne wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, tj.:

  • zboża, część I;
  • cukier, część III;
  • susz paszowy, część IV;
  • nasiona, część V;
  • chmiel, część VI;
  • len i konopie, część VIII;
  • owoce i warzywa, część IX;
  • produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;
  • wina, część XII;
  • wołowina i cielęcina, część XV;
  • mleko i przetwory mleczne, część XVI;
  • wieprzowina, część XVII;
  • baranina i kozina, część XVIII;
  • jaja, część XIX;
  • mięso drobiowe, część XX;
  • alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;
  • produkty pszczele, część XXII;
  • pozostałe produkty, część XXIV.

  (ISBnews)