ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.06, 09:22POHiD: Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych doprowadziłoby do dezorientacji klientów 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, doprowadziłoby do dezorientacji klientów i skomplikuje organizację logistyki, uważa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD). Traktuje projekt jako otwarcie dyskusji  dotyczącej przyszłego kształtu handlu w niedziele, opowiadając się jednocześnie za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych.

  "Projekt ten nie porządkuje sytuacji na rynku, utrzymując duża liczbę wyjątków od zakazu handlu w niedziele i różnicując status osób, pracujących w niedziele w różnych podmiotach sektora handlu. Przewidziana w projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca doprowadzi naszym zdaniem do dezorientacji klientów, która właściwie niedziela jest handlowa, a która nie jest handlowa. Takie rozwiązanie komplikuje też organizację logistyki i prowadzi do marnowania żywności" - czytamy w stanowisku POHiD do poselskiego projektu ustawy.

  POHID zwraca uwagę, że projekt zmian w ustawie utrzymuje wszystkie obowiązujące obecnie wyjątki, co - w opinii Organizacji - nie jest zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich formatów handlowych i prowadzi do nadużyć.  Zastrzeżenie również 1-miesięczne vacatio legis, co - według POHiD - jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem na dostosowanie harmonogramu pracy i działań logistycznych.

  POHiD jest przeciwny wprowadzaniu dodatkowych ustawowych regulacji dotyczących wynagrodzenia pracowników pracujących w niedziele. Polityka płacowa każdej z firm powinna być zgodna z kodeksem pracy, a ewentualne dodatkowe rozwiązania powinny zostać w gestii każdego przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie opowiada się za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych w roku.

  "Firmy zrzeszone w POHiD w przeważającej większości popierają otwarcie handlu we wszystkie niedziele w roku, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu" - czytamy w stanowisku.

  "Uważamy, że zmiany obowiązujących regulacji dotyczących handlu w niedziele powinny zmierzać w kierunku stworzenia równego prawa dla wszystkich podmiotów na rynku i jesteśmy otwarci na dialog z rządem w tej materii" - napisano także.

  Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  (ISBnews)

 • 04.06, 14:45Rząd przyjął projekt wydłużający termin na dostosowanie budynków o dwa lata 

  Warszawa, 04.06.2024 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który zakłada przedłużenie obecnych przepisów dotyczących usytuowania budynków i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych z 60 miesięcy proponowanych wcześniej do 84 miesięcy, wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  "Wydłużenie czasu obowiązywania przepisów wykonawczych, pozwoli na dokończenie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Jest ono ważne, jeśli chodzi o prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego" - czytamy w komunikacie.

  Na podstawie upoważnienia zawartego ustawie Prawo budowlane są wydawane przepisy techniczno-budowlane, do których zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

  (ISBnews)

 • 28.05, 09:17Rząd chce zwiększyć środków na drogę Zalew - Zatoka Gdańska do 2,16 mld zł do 2026 r. 

  Warszawa, 28.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, zwiększając ogólną kwotę środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł i wydłużając termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Poprzednio powołany skład Rady Ministrów zadecydował o wydatkowaniu ok. 2 mld zł na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ze względu na nieujęcie w opracowanym, przez uprzedni rząd, programie odcinka toru wodnego o długości ok. 900 m, w chwili obecnej kosztująca ok. 2 mld zł droga wodna nie zapewnia dostępu do portu w Elblągu" - czytamy w wykazie.

  Wnioskowana zmiana wynika z konieczności wprowadzenia do zakresu programu nieujętego dotąd odcinka toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem Trasy Unii Europejskiej.

  Zmiana uchwały 57/2016 jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do portu w Elblągu dla jednostek o parametrach L=100 m, B=20 m i T=4,5 m oraz zestawów barkowych o długości 180 m, uwzględnionych w pracach projektowych programu, wskazano także.

  Projektowana nowelizacja zmierza do zwiększenia ogólnej kwoty środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł, wydłużenie terminu realizacji do roku 2026 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego zakres związany z realizacją robót na odcinku toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem trasy Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 23.05, 12:00Senat za nowelą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dot. rozliczenia inwestycji w euro 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienia wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym możliwość rozliczania niektórych inwestycji dotyczących m.in budowy morskich farm wiatrowych, zaciągania pożyczki przez inwestorów do wysokości środków, jakie zostały przekazane na realizację konkretnej inwestycji.

  Nowelę poparto 59 głosami, przy 26 przeciw.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą  objęcia przedsięwzięcia wsparciem.

  - Rozwiązanie ma na celu zwiększenie zainteresowania środkami z części pożyczkowej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Dotyczy to w szczególności planowanej inwestycji związanej z budową morskich farm wiatrowych. Brak możliwości rozliczania w euro mógłby spowodować, że zainteresowanie to będzie mniejsze niż dostępne środki lub inwestycja nie zostanie zrealizowana.

  * Możliwe będzie zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

  - Inwestor będzie mógł zaciągnąć zobowiązania do wysokości środków, które zostały przeznaczone na realizację określonej inwestycji, ale nie wyższej niż kwota, do której mogą być udzielane pożyczki w danym roku.

  * Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące planu społeczno-klimatycznego, które umożliwią realizację środków i inwestycji ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Rozwiązanie wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

  - Plan społeczno-klimatyczny ma zawierać środki i inwestycje, które będą miały na celu zaradzenie skutkom opłat za emisję gazów cieplarnianych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu.

  * Termin przyjęcia koncepcji rozwoju kraju będzie przesunięty do 31 grudnia 2024 roku. Rozwiązanie umożliwi lepsze wydatkowanie funduszy unijnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego projektu.

  * Czas na aktualizację strategii rozwoju województw zostanie wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Nowy termin pozwoli zapewnić spójność strategii rozwoju województw ze strategiami krajowymi, wymieniono w informacji.

  Umożliwione zostanie finansowanie części inwestycji z KPO z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

  (ISBnews)

 • 22.05, 12:59Kosiniak-Kamysz: Przygotowujemy ustawę, która ułatwi inwestycje związane z bezpieczeństwem 

  Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowuje projekt ustawy, która ułatwi strategiczne inwestycje w bezpieczeństwo państwa, zapowiedział wicepremier, szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.

  "Tarcza Wschód  […] wymaga też nowej ustawy infrastrukturalnej, która jest przygotowywana w ministerstwie, niedługo trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych; ustawy, która umożliwi strategiczne inwestowanie i ułatwi inwestowanie na rzecz bezpieczeństwa państwa" - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas sejmowej debaty w sprawie stanu bezpieczeństwa kraju.

  Narodowy Plan Obronności i Odstraszania "Tarcza Wschód" ma zostać przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów na lata 2024-2028 z budżetem na poziomie co najmniej 10 mld zł.

  (ISBnews)

 • 21.05, 11:27Rząd chce przyjąć projekt noweli o gospodarowaniu nieruchomościami SP w II kw. 

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w II kw. br. projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który zakłada m.in. umożliwienie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) dalszego udzielania wsparcia finansowego na podstawie przepisów dotyczących pomocy de minimis, zmianę sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa, możliwość sprzedaży tych nieruchomości, które w studium uwarunkowań gminy zostały określone jako nierolne, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Projekt zakłada m.in. umożliwienie KOWR dalszego udzielania wsparcia finansowego na podstawie przepisów dotyczących pomocy de minimis. W styczniu 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji w sprawie pomocy de minimis. 30 czerwca 2024 r. wygaśnie możliwość udzielania pomocy de minimis na dotychczasowych zasadach, określonych a tym samym istnieje konieczność nowelizacji, wszystkich aktów prawnych odwołujących się bezpośrednio do przepisów tego rozporządzenia.

  Bezpośrednio do tego rozporządzenia odwołują się przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dotyczący możliwości przeznaczania przez KOWR, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Własności Rolnej Skarbu Państwa, na wsparcie przedsięwzięć.

  W projekcie ma znaleźć się także regulacja dotycząca ustalania wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  Nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego pozwala w dłuższej perspektywie czasowej na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, zwłaszcza przy jego wzrostach. Jednak w związku z obecnym drastycznym spadkiem ceny pszenicy nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego okazał się, po jego wejściu w życie, niekorzystny dla dzierżawców, wskazano.

  Projekt zakłada także umożliwienie KOWR sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ewentualnie planie ogólnym gminy), zostały określone jako nierolne.

  (ISBnews)
   

 • 21.05, 09:46MRPiPS: Miliardy z budżetu powinny trafić na budowę mieszkań, a nie na kredyt 0% 

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Środki z budżetu państwa zarezerwowane na dopłaty do kredytu 0% powinny trafić na budowę tanich mieszkań komunalnych, tanich mieszkań na wynajem, uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że "nie jest fanką" kredytu 0% i wyraziła przekonanie, że uda się przekonać koalicjantów Lewicy od odstąpienia od tego rozwiązania.

  "Projektu, który jest nazywany kredyt na start, kredyt 0% jeszcze nie ma, jeszcze go nie ma w Sejmie, jeszcze w ogóle nad nim nie dyskutujemy. I mam nadzieję, że mamy już to przerobione - dopłaty do kredytów powodują wzrost cen mieszkań. Wzrost cen mieszkań sprawia, że te mieszkania są jeszcze mniej dostępne i to jest taka [samo] napędzająca się spirala, na której korzystają deweloperzy, na której korzystają banki, ale z całą pewnością nie korzystają młodzi ludzie, młode rodziny - te mieszkania nie stają się coraz bardziej dostępne" - powiedziała Dziemanowicz-Bąk w radiowej Trójce.

  "Więc ja mam nadzieję, że na koniec dnia miliardy z budżetu państwa będą wydawane na mieszkania, ale nie na mieszkania na kredyt, ale na budowę tych mieszkań, budowę mieszkań komunalnych, budowę mieszkań na tani, dobry wynajem, bo brak czy kryzys mieszkaniowy czy brak dostępnych mieszkań jest jednym z głównych powodów niskiej dzietności, jednym z powodów kryzys demograficznego , więc jest także […] w obszarze zainteresowania ministry odpowiedzialnej za rodzinę właśnie i za demografię" - podkreśliła.

  Na pytanie o poparcie Lewicy dla kredytu 0%, odpowiedziała, że osobiście "nie jest fanką tego rozwiązania".

  Odnosząc się natomiast do pytania o poparcie dla projektu w Sejmie, zwróciła uwagę, że "nie ma na razie tego głosowania, nie ma na razie decyzji".

  "Mam nadzieję, że uda się przekonać naszych koalicjantów, że to rozwiązanie nie ma sensu" - dodała.

  W ubiegłym tygodniu wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) w radiu Zet podkreślał, że Lewicy nie odpowiada pomysł wprowadzenia kredytu 0%, gdyż - w jego ocenie - większość osób młodych, do których byłby kierowany nie posiada zdolności kredytowej, a jego wprowadzenie wpłynęłoby na wzrost cen mieszkań. Z kolei wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) powiedział w Radiu Zet, że może się zdarzyć, iż "kredyt 0%wyląduje w koszu" i zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem. Nie doprecyzował jednak, o jakie rozwiązanie mogłoby chodzić.

  (ISBNews)

 • 15.05, 10:48MRiT: Opublikowano przepisy dot. szerszego zastosowania elementów drewnianych w budynkach 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakładająca szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków, została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poinformował resort.

  "Zmiana polega na dopuszczeniu przy projektowaniu budynku zastosowania konstrukcyjnych elementów liniowych (o dominującym jednym wymiarze, takich jak belki, słupy, itp.) wykonanych z drewna klejonego warstwowo" - czytamy w komunikacie.

  Stanie się to możliwe, jeśli każdy wymiar przekroju poprzecznego tego elementu będzie wynosił nie mniej niż 14 cm, a klasa odporności ogniowej tych elementów będzie nie niższa niż R 30 oraz gdy zastosowano rozwiązania ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pożaru między kondygnacjami. Możliwość użycia takich elementów będzie dotyczyła jedynie budynków niskich (N) ZL, podkreślono.

  Resort wskazuje, że dzięki takiej zmianie będzie możliwe wykonywanie słupów czy belek z drewna struganego, dobrej jakości, bez konieczności stosowania kosztownych i niekorzystnych dla środowiska zabezpieczeń ogniochronnych. Z uwagi na charakterystykę przekroju poprzecznego (pole przekroju, elementy zazwyczaj masywne), elementy te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia pożarowego, a dodatkowo charakteryzują się wysoką klasą odporności ogniowej, co wpływa na bezpieczeństwo budynku.

  Ponadto dopuszczalne będzie także w budynku niskim (N) lub średniowysokim (SW) hali sportowej lub krytego basenu zastosowanie konstrukcyjnych dachowych elementów liniowych (o dominującym jednym wymiarze), wykonanych z drewna klejonego warstwowo, jeśli każdy wymiar przekroju poprzecznego tego elementu będzie wynosił nie mniej niż 14 cm oraz klasa odporności ogniowej tych elementów będzie nie niższa niż R 30.

  Nowelizacja zakłada także złagodzenie wymagań w stosunku do budynków hal sportowych i basenów zostało wprowadzone z uwagi na charakter użytkowania tych obiektów, w których zagrożenie pożarem jest mniejsze.

  Jednocześnie w regulacji zawarto przepisy, dotyczące zasad sytuowania budynków na działce budowlanej z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne.

  Zmiana polega na dodaniu przepisu, zgodnie z którym każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany.

  Ponadto dopuszcza się możliwość zbliżenia budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki, na której sytuowany jest budynek, w taki sposób, by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m. W pomiarach należy przyjąć najdalej wysunięty element ramy lub innych elementów okna lub drzwi.

  Zgodnie z wprowadzanym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m), gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  - ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki,

  - odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

  Dzięki temu dopuszczeniu możliwe będzie optymalne usytuowanie ściany budynku na działkach o nietypowym kształcie oraz w sposób inny niż równoległy.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:34MKiŚ liczy, że przepisy ustawy wiatrakowej wejdą w życie na przełomie roku 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Przepisy ustawy wiatrakowej, nad którą obecnie pracuje rząd, zmniejszające minimalną odległość dużych wiatraków od zabudowań do 500 m z 700 m, powinny wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku, ocenia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

  "Chciałabym, żeby na przełomie roku faktycznie te przepisy weszły w życie" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej odległości dużych wiatraków od zabudowań mieszkalnych do 500 m z 700 obecnie.

  Obecnie trwają negocjacje w sprawie projektu na poziomie rządowym.

  "Chcemy dobrze tę ustawę przekonsultować, w tej chwili trwają negocjacje na poziomie rządowym, potem społeczne konsultacje, i wtedy Sejm czyli idziemy już standardowym, tradycyjnym kalendarzem" - podkreśliła minister.

  Projekt ma być gotowy za ok. dwa miesiące.

  Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:30Henning-Kloska: Wolny obrót ziemią w miastach, proste procedury receptą na więcej mieszkań 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Rząd powinien skupić się na zmianach, które miałyby doprowadzić do tego, że mieszkań w Polsce będzie się budować więcej, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Według niej, chodzi o zmianę przepisów i uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

  Pytana w Radiu Zet, dlaczego Polska 2050 nie zatrzymuje prac nad kredytem 0%, Henning-Kloska odpowiedziała: "Przede wszystkim próbujemy teraz rozmawiać, osobiście rozmawiałam (tylko mamy tu zmianę ministra) z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i będę o tym z panam ministrem [Krzysztofem Paszykiem] rozmawiać, by skupić się na tych zmianach, o których Trzecia Droga mówiła w kampanii wyborczej, które miałyby doprowadzić do tego, że mieszkań w Polsce będzie budować się więcej".

  Wskazała na konieczność zmiany przepisów i uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

  "Mamy kolejny wzrost wydawanych pozwoleń na budowę i to bardzo cieszy, bo tylko w ten [sposób] jesteśmy w stanie chronić ceny na rynku. Więc musimy zmienić przepisy i uwolnić obrót ziemią w granicach administracyjnych miast, uprościć procedury" - dodała.

  W ocenie minister, konieczne jest przede wszystkim ustabilizowanie poziomu inflacji i spadek stóp procentowych.

  "To, co cieszy [...] przede wszystkim to to, że inflacja w Polsce się stabilizuje i musimy tak naprawdę doprowadzić do tego, by wysokość stóp procentowych w Polsce spadła i była akceptowalna dla wszystkich i wtedy nie będziemy potrzebowali żadnego kredytu 0% czy 2%" - powiedziała Henning-Kloska.

  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym w kwietniu br. wobec 2% r/r w marcu.

  Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w maju br. stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w wysokości 5,75%.

  Wczoraj wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) ocenił, że Lewicy nie odpowiada pomysł wprowadzenia kredytu 0%, gdyż większość osób młodych, do których byłby kierowany nie posiada zdolności kredytowej, a jego wprowadzenie wpłynęłoby na wzrost cen mieszkań. Lewica opowiada się za rozszerzeniem programu budowy tanich mieszkań na wynajem.

  W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) powiedział w Radiu Zet, że może się zdarzyć, iż "kredyt 0%wyląduje w koszu" i zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem. Nie doprecyzował jednak, o jakie rozwiązanie mogłoby chodzić.

  (ISBnews)

 • 14.05, 11:02Czarzasty: Lewicy nie odpowiada pomysł wprowadzenia kredytu 0% 

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Lewicy nie odpowiada pomysł wprowadzenia kredytu 0%, gdyż większość osób młodych, do których byłby kierowany nie posiada zdolności kredytowej, a jego wprowadzenie wpłynęłoby na wzrost cen mieszkań, ocenił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Lewica opowiada się natomiast za rozszerzeniem programu budowy tanich mieszkań na wynajem.

  Na pytanie, czy Lewica poprze przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii projekt kredytów 0%, Czarzasty powiedział w Radiu Zet: "Nie wiem, jaki będzie wariant ostateczny. […] Nie poprzemy żadnego wariantu związanego z kredytem, jeżeli rząd nie poprze wariantu rozbudowanego przez nas, dotyczącego budowy mieszkań na tani wynajem".

  "To brzmi rozsądnie i taką linię prezentujemy również na rządzie" - zaznaczył.

  Pytany o poparcie Lewicy dla zapowiadanego kredytu 0%, wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę na brak zdolności kredytowej młodych osób.

  "Po pierwsze, żeby był kredyt 0%, to ktoś musi mieć zdolność kredytową, szczególnie to dotyczy młodego pokolenia. Młode pokolenie w większości nie ma zdolności kredytowej. Jak jestem na spotkaniu z młodymi ludźmi, i proszę o podniesienie ręki, kto nie ma mieszkania, jest 99% ludzi, którzy podnoszą ręce. Jak pytam, kto ma zdolność kredytową, podnosi 1%. W związku z tym nie jest to program kierowany do młodego pokolenia, któremu głównie brakuje mieszkań" - uzasadniał Czarzasty.

  Ocenił też, że kredyt 0% wpłynąłby na wzrost cen mieszkań.

  "Sprawa druga: kredyt 0% podnosi koszty mieszkań. Nie jest to zdanie Lewicy, tylko jest to zdanie wszystkich naprawdę w Polsce specjalistów, którzy na budownictwie znają się o wiele lepiej ode mnie. […] Po drugie, te mieszkania w momencie, kiedy odsetki zwraca państwo - są dwie grupy, które zarabiają. Ceny mieszkań rosną - zarabiają deweloperzy, bo sprzedają drożej i zarabiają banki, bo podnoszą opłaty" - podkreślił wicemarszałek.

  "W związku z tym to jest wariant, który nam nie odpowiada" - dodał.

  Przypomniał, że Lewica opowiada się za budową mieszkań na tani wynajem.

  W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) powiedział w Radiu Zet, że może się zdarzyć, iż "kredyt 0%wyląduje w koszu" i zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem. Nie doprecyzował jednak, o jakie rozwiązanie mogłoby chodzić.

  (ISBnews)

 • 14.05, 09:17Rząd planuje przedłużenie programu budowy mieszkań na wynajem o rok 

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie terminu składania wniosków w rządowym programie budowy mieszkań na wynajem o rok, do 30 września 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego planowane jest na II kw.

  Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  Kredytobiorcami w programie SBC są: towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne, które mogą ubiegać się o preferencyjne finansowanie zwrotne na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych: mieszkań na wynajem lub lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

  Program został zaplanowany na okres 10 lat.

  "Z informacji przekazywanych przez operatora programu, czyli BGK, wynika, że ze względu na znaczny wzrost zgłaszanego przez inwestorów zapotrzebowania na środki kredytowe w ramach programu SBC, w celu jego płynnego zakończenia, jak również umożliwienia podjęcia prac nad kolejnym programem wspierającym ten sektor budownictwa mieszkaniowego na wynajem, konieczne jest wprowadzenie usprawnień, które w pełni pozwolą na wykorzystanie pozostałego w ramach aktualnego programu potencjału, jak również dalsze wsparcie budownictwa czynszowego dla osób z ograniczonymi dochodami do momentu wypracowania nowego programu wspierającego ten sektor mieszkaniowy" – czytamy w wykazie.

  Wśród proponowanych rozwiązań należy wymienić:
  - przesunięcie ostatecznej daty składania wniosków w ramach programu SBC na 30 września 2025 r. – co umożliwi, w przypadku zwrotów lub rezygnacji z finansowania zwrotnego przedsięwzięć zakwalifikowanych w ramach wcześniejszych edycji programu SBC, pełne wykorzystanie środków udostępnionych przez BGK na realizację programu;
  - skrócenie i usprawnienie procesu ubiegania się przez kredytobiorców o udzielenie finansowania zwrotnego;
  - dodanie nowych kryteriów oceny punktowej wniosków w załączniku do rozporządzenia, mających na celu premiowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć przygotowanych już do realizacji w stopniu gwarantującym osiągnięcie zakładanych efektów w postaci budowy lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (w tym przede wszystkim tych, w przypadku których została już wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę).

  W ramach dotychczasowych edycji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, realizowanego na gruncie przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa zakwalifikowano dotychczas 468 wniosków na budowę 26 323 mieszkań o wartości inwestycji 9,5 mld zł, na kwotę kredytu 4 mld zł.

  Przy czym, w ramach ostatniej, jesiennej edycji programu SBC w 2023 r. inwestorzy złożyli aż 111 wniosków na kwotę kredytu 2,9 mld zł, czyli kwotę przekraczającą dostępne na program środki. Wnioski dotyczyły realizacji 10,2 tys. mieszkań. Mając na względzie kwotę dostępną w BGK na tę edycję programu, kwalifikacje uzyskało 61 wniosków na kwotę 829 mln zł.

  (ISBnews)

 • 10.05, 17:30Prezydent skierował ustawę ws. wydłużenia wakacji kredytowych do Trybunału Konstytucyjnego 

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją pięciu ustaw, w tym ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  Ustawa ta została podpisana przez prezydenta 2 maja 2024 r.

  Ponadto prezydent skierował do Trybunału w tym samym trybie wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją następujących ustaw:

  * ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 619)

  Ustawa została podpisana przez prezydenta 16 kwietnia 2024 r.

  * ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. poz. 647).

  Ustawa została podpisana przez prezydenta 25 kwietnia 2024 r.

  * ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. poz. 649).

  Ustawa została podpisana przez prezydenta 25 kwietnia 2024 r.

  * ustawy z dnia 20 marca 2024 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. poz. 653).

  Ustawa została podpisana przez prezydenta 25 kwietnia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 07.05, 15:05Domański: Liczymy na wzrost inwestycji dzięki bankom, GPW, PE, ale też m.in. REIT-om 

  Katowice, 07.05.2024 (ISBnews) - Aby wzrost PKB Polski był w większym stopniu oparty na inwestycjach, potrzebne jest m.in. przyspieszenie akcji kredytowej, ale również wzmocnienie giełdy, rynków private equity i venture capital oraz wdrożenie nowych instrumentów, takich jak REIT-y (Real Estate Investment Trust), ocenia minister finansów Andrzej Domański.

  "Wciąż najważniejszym silnikiem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja wewnętrzna, podwyżki wynagrodzeń, rosnąca płaca minimalna - to wszystko sprawia, że konsumpcja rośnie wyraźnie i jest tym głównym silnikiem. Ale nadszedł czas na to, aby włączyć kolejne silniki wzrostu gospodarczego i jest ewidentne, że takim silnikiem są inwestycje. W tym roku można się spodziewać, że tempo wzrostu inwestycji będzie jeszcze umiarkowane, ale już w 2025 roku wraz z absorpcją unijnych środków z KPO i dzięki wykorzystaniu finansowania publicznego i prywatnego należy się spodziewać - w ocenie Ministerstwa Finansów - istotnego impulsu inwestycyjnego" - powiedział Domański podczas wystąpienia w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

  Minister ocenił, że spadająca stopa inwestycji - do poniżej 17% - była wyraźną oznaką tego, że nie tylko inwestycje publiczne, ale również inwestycje prywatne nie włączyły się w dostateczny sposób w napędzanie wzrostu gospodarczego.

  "Wiemy, że sektor bankowy ma silną pozycję płynnościową, wiemy, że rentowność sektora utrzymuje się na wysokim poziomie. Tymczasem wolumen kredytów w Polsce jest wciąż wyraźnie mniejszy w stosunku do państw Europy Zachodniej. W III kwartale 2023 roku wolumen kredytów miał równowartość 63% PKB, podczas gdy w Niemczech było to 123%, a w Stanach Zjednoczonych - 150% PKB. Widać zatem wyraźną lukę między Polską, a krajami, a także krajami naszego regionu" - wskazał Domański.

  "Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że to nie tylko kwestia podaży kredytu, ale również popytu na kredyt - i o tym rozmawiamy z przedsiębiorcami, dlaczego kredyt w Polsce rośnie tak wolno. Z całą pewnością potrzebne jest przyspieszenie akcji kredytowej. Prowadzimy i będziemy prowadzić dyskusję na temat tego, co zrobić, aby ta akcja kredytowa w Polsce przyspieszała" - dodał.

  Minister podkreślił, że także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to "istotne narzędzie do napędzania inwestycji w Polsce".

  "Chcemy, aby Giełda Papierów Wartościowych odzyskała swój blask, odzyskała dynamikę. Już pierwsze działania rodzą duży poziom optymizmu, ale oczywiście nie możemy myśleć tylko o IPO, musimy myśleć również o private equity, musimy myśleć o rozwoju funduszu venture capital, również o nowych instrumentach, takich jak REIT-y. O tym, oczywiście, nie decyduje jedynie Ministerstwo Finansów, natomiast chciałbym zadeklarować tutaj, że będziemy jako resort finansów bardzo aktywni w tym, aby te nowe instrumenty, które umożliwiają wzrost inwestycji, aby były rozwijane" - podsumował minister.

  Przyjęty w końcu kwietnia przez Radę Ministrów "Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027" (WPFP) przewiduje m.in., że spożycie prywatne w latach 2024-2027 będzie rosło odpowiednio o: 3,5%, 3,6%, 3,3% i 3,2%. Spożycie publiczne odnotuje w tym czasie wzrost odpowiednio o: 5,1%, 2,1%, 2% i 2%.

  Nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się według oczekiwań zawartych w dokumencie odpowiednio o: 2,9%, 10,2%, 6,7% i 4,6%.

  (ISBnews)

 • 06.05, 12:23Prezydent podpisał nowelę dot. wydłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. 

  Warszawa, 06.05.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  Nowelizacja ułatwi też skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców kredytobiorcom, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego, a nie 50% jak to jest obecnie.

  "Nowelizacja ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom […] prowadzi do przedłużenia obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024. Nowelizacja przewiduje, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r."  - czytamy w komunikacie.  

  Jednocześnie nowelizacja zakłada wprowadzenie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli wartość udzielonego kredytu nie przekroczy 1,2 mln zł oraz średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD (Raty do dochodu) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 30% albo na dzień złożenia wniosku uprawniony kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, podano także.

  Weryfikacja wniosku o zawieszenie spłaty kredytu ma odbywać się na zasadach dotychczasowych.

  Nowelizacja ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej zakłada zmianę wskaźnika wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy (tzw. wskaźnika RdD – Raty do dochodu). Ustawa przewiduje ustalenie tego parametru na poziomie 40%, w miejsce 50%. Jeżeli stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego będzie wyższy niż 40% dochodu jego gospodarstwa domowego, będzie on mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.

  Kolejną zmianą jest zwiększenie kwoty dochodu uprawniającego do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Skorzystanie ze wsparcia możliwe będzie, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie będzie przekraczał dwuipółkrotności dochodów określonych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie obowiązuje warunek nieprzekroczenia dwukrotności tej kwoty.

  Okres przez jaki wsparcie będzie udzielane ulegnie wydłużeniu z 36 do 40 miesięcy. Wartość maksymalnego wsparcia zostanie zwiększona z 2 tys. zł do 3 tys. zł oraz wydłużony zostanie okres spłat wsparcia (lub pożyczki) z 144 rat do 200 rat. Maksymalna wysokość wsparcia lub pożyczki wyniesie 120 tys. zł.

  Wprowadzono też możliwość umorzenie 66 rat po dokonaniu terminowej spłaty 134 rat. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu bez opóźnienia spłaty 100 rat. W wyniku takiego rozwiązania kwota umorzenia będzie mogła wynieść 39,6 tys. zł (66 rat) w miejsce obecnych 22 tys. zł.

  Nowelizacja przedłuża także możliwość korzystania z instrumentu wsparcia skierowanego do inwestorów społecznego budownictwa czynszowego polegającego na zawieszeniu spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Warunkiem tej formy pomocy będzie, jak dotychczas, przesłanka udzielenia kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przeznaczonych dla lokatorów o umiarkowanych dochodach (bez zdolności kredytowej). Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe na czas czterech miesięcy w 2024 r., jednak łącznie nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  Nowela ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 26.04, 08:04ZBP ma 'poważne wątpliwości' co do prawidłowości składu orzekającego SN dot. kredytów CHF 

  Warszawa, 26.04.2024 (ISBnews) - Istnieją "poważne wątpliwości" co do prawidłowości składu orzekającego Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął w czwartek zagadnienia prawne dotyczące tzw. kredytów frankowych, ocenia Związek Banków Polskich (ZBP) w swoim stanowisku dotyczącym uchwały Sądu.

  "Uchwała, zgodnie z oświadczeniem 9 sędziów Izby Cywilnej SN powołanych przed 2017 r., podjęta została w niekonstytucyjnym składzie i nie realizuje swojej podstawowej funkcji ustrojowej, zmierzającej do ujednolicenia orzecznictwa sądów. Istnieją zatem poważne wątpliwości co do prawidłowości składu orzekającego. Tym samym rodzą się pytania o moc i skuteczność niniejszej Uchwały" - czytamy w komunikacie Związku.

  "Ponadto zaznaczyć należy, że aż 6 sędziów złożyło zdania odrębne, przede wszystkim w zakresie tego, czy umowa po wyeliminowaniu klauzul przeliczeniowych powinna być utrzymana w mocy, co dodatkowo pogłębia wątpliwości co do jednolitości poglądów wyrażonych w uchwale" - czytamy dalej.

  Związek zwrócił uwagę, że SN nie oceniał, czy postanowienia przeliczeniowe są abuzywne. W dalszym ciągu sądy będą musiały indywidualnie oceniać abuzywny charakter tych postanowień.

  "SN wykluczył możliwość zastąpienia przepisem bądź normą prawa zwyczajowego abuzywnych postanowień zawartych w umowie kredytowej odnoszących się do kursu waluty obcej. Umowa po wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych (klauzul przeliczeniowych) nie może zostać utrzymana w mocy, o ile pozostała część umowy nie pozwala na dalsze jej wykonywanie" - napisano w komunikacie.

  SN potwierdził stanowisko wyrażone w uchwale 7 sędziów z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21), że w razie nieważności umowy każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot spełnionego przez tę stronę świadczenia (tzw. teoria dwóch kondykcji), podkreślono także.

  "Termin przedawnienia roszczeń może rozpocząć bieg dopiero w dniu następującym po zakwestionowaniu przez kredytobiorcę względem banku postanowień umowy. Powyższe jest zgodne z ostatnimi orzeczeniami TSUE" - czytamy w materiale.

  SN jednoznacznie wykluczył możliwość żądania przez kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Związek Banków Polskich stoi konsekwentnie na stanowisku, że najlepszym i najszybszym rozwiązaniem problemu kredytów frankowych jest zawieranie ugód, zakończono.

  Jak podał Sąd Najwyższy, SN w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę:

  1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.

  2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.

  3. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

  4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

  5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.

  Uchwała zapadła większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Sądu Najwyższego: Joanna Misztal-Konecka (pkt 2), Beata Janiszewska (pkt 2, 3), Marcin Krajewski (pkt 2), Dariusz Pawłyszcze (pkt 1-4), Krzysztof Wesołowski (pkt 2) i Kamil Zaradkiewicz (pkt 2).

  (ISBnews)

 • 26.04, 08:02Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych 

  Warszawa, 26.04.2024 (ISBnews) - Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych), przedstawione przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, podał Sąd.

  "Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę:

  1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.

  2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.

  3. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

  4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

  5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia" - czytamy w komunikacie.

  Na podstawie art. 87 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym uchwała ma moc zasady prawnej, podano także.

  Uchwała zapadła większością głosów. Zdania odrębne zgłosli sędziowie Sądu Najwyższego: Joanna Misztal-Konecka (pkt 2), Beata Janiszewska (pkt 2, 3), Marcin Krajewski (pkt 2), Dariusz Pawłyszcze (pkt 1-4), Krzysztof Wesołowski (pkt 2) i Kamil Zaradkiewicz (pkt 2).

  Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. BSA I-4110-4/20) został przedstawiony 29 stycznia 2021 r. na podstawie art. 83 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym.

  Sąd Najwyższy otrzymał w przedmiotowej sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz szeregu innych podmiotów, wskazano w informacji.

  Uchwałę poprzedziło postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 stycznia 2023 r. (sygn. C-658/22) wywołane pytaniami prejudycjalnymi kwestionującymi możliwość orzekania w tej sprawie przez sędziów SN powołanych na podstawie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zapadłych po 2017 r. Trybunał uznał te pytania za oczywiście niedopuszczalne. Zbieżne z nimi stanowisko pisemne Prokuratora Generalnego, które wpłynęło do Sądu Najwyższego 24 kwietnia br. w godzinach popołudniowych, zostało dołączone jako opinia tego organu do akt sprawy bez nadawania mu dalszego biegu.

  Na posiedzeniu jawnym 25 kwietnia br. przedstawiciel Prokuratora Generalnego wskazał na potrzebę podjęcia uchwały przez powiększony skład Sądu Najwyższego.

  (ISBnews)

 • 24.04, 07:48BIK: Brak programu wsparcia kredytów mieszk. może obniżyć sprzedaż o ok. 1,5 mld zł/mies. 

  Warszawa, 24.04.2024 (ISBnews) - Nowych uruchomień kredytów z ubiegłorocznego programu wsparcia "Bezpieczny kredyt 2%" nie należy oczekiwać w kwietniu i kolejnych miesiącach, do czasu uruchomienia nowego programu; brak programu może obniżyć akcję kredytową w porównaniu do marca br. o około 1,5 mld zł, szacuje główny analityk Grupy Biura Informacji kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

  "W marcowej akcji kredytowej jest jeszcze efekt uruchomienia kredytów z Programu „Bezpieczny Kredyt 2%" z puli wniosków złożonych w grudniu 2023 r. Według statystyk BIK, banki udzieliły jeszcze w marcu w ramach tego Programu 3,83 tys. kredytów (21% wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych) na kwotę 1,71 mld zł (22% łącznej kwoty wszystkich kredytów). Pomimo tego w marcu w relacji do historycznie rekordowego stycznia br., wartość udzielonych hipotek spadła o ok. 2,6 mld zł" - powiedział Rogowski, cytowany w komunikacie.

  "Brak nowych wniosków z tego programu widać już w liczbie osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy - w marcu br. było ich 29,66 tys. wobec 46,34 tys. w grudniu 2023r. W kwietniu raczej nie będzie już uruchomień kredytów z ubiegłorocznego programu wsparcia. Do czasu uruchomienia nowego programu, należy oczekiwać dalszego spadku akcji kredytowej w kolejnych miesiącach. Brak programu może obniżyć akcję kredytową w porównaniu do marca br. o około 1,5 mld zł. Spadek akcji kredytowej może być jednak częściowo kompensowany przez kredyty mieszkaniowe zaciągane przez osoby, które w wyniku nadal rosnących cen nieruchomości przyspieszą decyzję o kredycie" - dodał.

  Według niego, pojawienie się bowiem nowego rządowego programu, może podziałać stymulująco na wzrost cen nieruchomości - podobne zjawisko miało miejsce w ubiegłym roku.

  Biuro podało dziś, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 129,2% r/r do 7,685 mld zł w marcu 2024 r. W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 87,3% r/r do 18,5 tys.

  W okresie styczeń-marzec br. w ujęciu liczbowym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 185,7% r/r do 65,2 tys., zaś w ujęciu wartościowym - o 254,7% r/r do 27,112 mld zł.

  (ISBnews)

 • 12.04, 16:49UE przyjęła dyrektywę ws. poprawy charakterystyki energetycznej budynków 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy charakterystyki energetycznej budynków, która określa ramy dla państw członkowskich mające na celu ograniczenie emisji i zużycia energii w budynkach w całej UE, od domów i miejsc pracy po szkoły, szpitale i inne budynki publiczne, podała Komisja Europejska.

  "W zmienionej dyrektywie określono ambitne cele w zakresie ograniczenia ogólnego zużycia energii w budynkach w całej UE, z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Pozostawiono w rękach państw członkowskich, które budynki mają być ukierunkowane i jakie środki należy podjąć. Zwiększy popyt na czyste technologie produkowane w Europie oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, inwestycji i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie.

  "Każde państwo członkowskie przyjmie własną krajową ścieżkę redukcji średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 r. i o 20-22 % do 2035 r. W przypadku budynków niemieszkalnych będą musiały do 2030 r. przeprowadzić renowację 16% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 r. - 26% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia z tych obowiązków niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym budynków zabytkowych lub domów wakacyjnych" - czytamy dalej.

  Dyrektywa wymaga utworzenia punktów kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa w zakresie renowacji budynków, a przepisy dotyczące finansowania publicznego i prywatnego sprawią, że renowacja stanie się bardziej przystępna cenowo i wykonalna.

  Zmieniona dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Następnie państwa członkowskie będą musiały ją transponować do prawa krajowego, wskazano także.

  Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE, ponad połowę zużycia gazu w UE (głównie poprzez ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową) oraz 35% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Obecnie około 35% budynków w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75% budynków jest nieefektywnych energetycznie. Jednocześnie średni roczny wskaźnik renowacji wynosi ok. 1%.

  (ISBnews)

 • 12.04, 15:21Sejm przyjął nowelę dot. wydłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ma na celu wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na rok 2024.

  Ustawa przewiduje, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  Projekt zakłada też, że łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  (ISBnews)