ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.01, 17:37Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych, który zajmowałby się koordynacją działań, mających na celu napływ inwestycji na terytorium RP, a także działaniem na rzecz poprawy warunków takich inwestycji, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem ma być sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki.

  Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw i weszło wżycie.

  "Działalność pełnomocnika będzie skutkować zwiększeniem poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, a co za tym idzie – wzrostem gospodarczym oraz spadkiem bezrobocia" – napisano w uzasadnieniu.

  Ze względu na fakt, że kwestie związane ze wspieraniem napływu inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki […] rolę pełnomocnika będzie pełnił sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, podano także.

  Minister właściwy do spraw gospodarki jest również odpowiedzialny za realizację Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

  Wskazano, że zgodnie z obecnym stanem prawnym na proces inwestycyjny składa się zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany – od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania.

  "Nie bez znaczenia dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce są zachęty fiskalne oraz wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty, zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania, współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów" – podkreślono.

  Pełnomocnik będzie ponadto uprawniony do nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, w celu nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi.

  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika, a także ewentualne wydatki związane z jego działalnością ma zapewniać urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

  (ISBNews)

 • 13.01, 12:14Senat za ustawą o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawę lokal za grunt, która ma ułatwić wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, a także wesprzeć samorządy gminne w realizacji polityki mieszkaniowej. Ustawa została przyjęta bez poprawek, głosami 99 senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

  Ustawa zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym może uzyskiwać zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Zgodnie z ustawą, mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z ustawą, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu (np. na drogę, żłobek, przedszkole) .

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Rozwiązania te mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 14:59Rząd przyjął nowelizację nt. kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z programu dotyczącego finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły korzystać nowe podmioty.

  "Zaproponowane rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie liniami kolejowymi, które nie są obecnie eksploatowane lub posiadają niskie parametry użytkowe. Zmiany wpisują się w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. 'Polski powiatowej', wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są następujący zarządcy: PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" oraz CARGOTOR. Po zmianie, z programu będą mogły także korzystać podmioty wykonujące zadania zarządcy, którym przekazane zostaną określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK, wyjaśniono.

  "W takim przypadku, szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem infrastruktury. PKP PLK SA po przekazaniu odcinka linii kolejowej (linii kolejowej), otrzyma dofinansowanie zmniejszone o dotychczasowe środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy dotyczącymi przekazywanej infrastruktury kolejowej. Środki te otrzyma nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej. Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom będzie dotyczyło przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej" - czytamy dalej.

  Ponadto wprowadzono stałe dodatkowe dofinansowanie dotychczasowego beneficjenta programu - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w kwocie 6 mln zł rocznie.

  W programie uwzględniono również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK SA pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP Telkol.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:45Prezydent podpisał nowelę dot. Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu zwiększenie dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych o 3 mld zł oraz rozszerzenie jego zadań. Przedmiotowa ustawa rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z funduszu, o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (zadania obwodnicowe) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie)" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa także podstawowe zasady dotyczące ustalania wysokości dofinansowania, które mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań obwodnicowych i zadań miejskich. Przewiduje się, że w przypadku obydwu kategorii zadań jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszu do wysokości 80% kosztów realizacji danego zadania, podano również.

  Wprowadza się przy tym ograniczenie, zgodnie z którym wysokość dofinansowania przyznanego na dane zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł, a zadania miejskiego - 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ustali minister właściwy do spraw transportu. Przedmiotowa ustawa umożliwia wojewodzie w ramach środków na zadania powiatowe i gminne ogłaszania odrębnego naboru na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Ustawa określa procedurę ogłaszania i przeprowadzania przez ministra właściwego do spraw transportu naboru na dofinansowanie zadań obwodnicowych oraz zadań miejskich, wynika także z komunikatu.

  Ustawa zmienia nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, podsumowano.

  Nowela wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:44Prezydent podpisał nowelę dot. realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu umożliwienie zakładającemu lotnisko użytku publicznego, zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystania z rozwiązań przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471), dalej zwanej "specustawą lotniskową", po dniu 31 grudnia 2020 r. Ustawa wydłuża termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogą złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 r." - czytamy w komunikacie. 

  Nowelizacja zakłada, że inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego, natomiast przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.

  Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, podano również.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 08:42Prezydent podpisał pakiet mieszkaniowy  

  Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MPRiT). Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19.

  "Dostęp do mieszkania to jedno z podstawowych dóbr związanych z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Pakiet mieszkaniowy zawiera szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskiego społeczeństwa. Moc pakietu mieszkaniowego została ujęta w różnych, uzupełniających się rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb gmin, obywateli i rynku. Przed nami jeszcze kilka ważnych ustaw, a w nich takie rozwiązania, jak:  lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu oraz prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

  Efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT to m.in.: wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) – obecne TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM, powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - o wartości 1,5 mld zł - jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19.

  Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym oraz komunalnym to m.in. również wyższe granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%); wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania; zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80% kosztów nowych inwestycji).

  "BGK od lat wspiera budownictwo socjalne, komunalne, społeczne i spółdzielcze. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie BGK od lat wspiera budownictwo socjalne, komunalne, społeczne i spółdzielcze. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie" - powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 08:00Senat przyjął specustawę lotniskową bez poprawek  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek tzw. specustawę lotniskową, wydłużającą termin korzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r. Za nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego głosowało 98 senatorów, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie tego terminu było konieczne ze względu na kryzys, który dotknął branżę lotniczą z powodu pandemii COVID-19. Jak wskazują prognozy analityków, z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. ma być możliwe dopiero w 2024 r., o ile zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

  Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. ma pozwolić na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

  Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:59Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. Poprawki uchylają m.in. dodatkowe przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, by zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu niektórych pojazdów, mógł stanowić na niej zakaz ruchu tych pojazdów.

  Za nowelizacją opowiedziało się 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z przyjętych poprawek uchyla dodatkowe przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 ton, albo powyżej 8 ton, mógł stanowić na niej zakaz ruchu takich pojazdów.

  Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny i korygujący.

  Nowela stanowi wdrożenie dostosowanie przepisów do norm unijnych, dotyczących udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, regulowanych przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium UE maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

  Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w takich ruchu pojazdów, a straż miejska i gminna kontrolować, czy przepisy nie są łamane. Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na: drogach publicznych w transeuropejskiej sieci drogowej; drogach krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu; drogach publicznych wybudowanych lub przebudowanych z udziałem środków z budżetu UE.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:58Senat za utrzymaniem nazwy Fundusz Dróg Samorządowych  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającej m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę  i remont dróg w największych miastach. Poprawki zakładają m.in. utrzymanie nazwy Funduszu Dróg Samorządowych (i niezmienianie jej na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz obniżenie rezerwy w ramach zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 99 senatorów, jeden był przeciwny.

  Większość wprowadzonych do nowelizacji poprawek zmierza do tego, aby dotychczasowy Fundusz Dróg Samorządowych nie zmienił nazwy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Jedna z poprawek natomiast obniża wysokość rezerwy w ramach środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Nowelizacja zakłada, że środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) mają zostać zwiększone o 3 mld zł. Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te ma zostać przekazane ok. 2 mld zł.

  Zgodnie z założeniami, tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

  Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

  Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach  2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

   (ISBnews)

   

 • 17.12, 07:52Sejm przyjął ustawę dot. rozliczania lokali w cenie nieruchomości 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. Za ustawą opowiedziało się 436 posłów, nikt nie był przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

  Przed przyjęciem ustawy posłowie odrzucili poprawkę, określającą że inwestor, budujący na gruncie gminnym miałby przekazywać gminie co najmniej 35% lokali. Jednocześnie posłowie przyjęli poprawki o charakterze doprecyzowującym.

  Celem regulacji, która adresowana jest nie tylko do sektora rynkowego, ma być wsparcie budownictwa komunalnego, budownictwa czynszowego i budownictwa społecznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej. Do osiągnięcia średniej unijnej brakuje 1,7 mln mieszkań.

  Ustawa zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym może uzyskiwać zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Zgodnie z projektem, mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu jest przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

  Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 12:20Skuza z MF: 6,6 mld zł dla PFR w ustawie okołobudżetowej trafi na mieszkalnictwo 

  Warszawa, 16.12.2020 (ISBnews) - Kwota 6,6 mld zł zarezerwowana w ustawie okołobudżetowej dla Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) ma być w głównej mierze przeznaczona na rozwój programu mieszkaniowego, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Jeżeli chodzi o kwoty środków, o których mówimy, to te środki mają być w głównej mierze przeznaczone na rozwój programu mieszkaniowego poprzez finansowanie z wykorzystaniem instytucji funduszy inwestycyjnych" - powiedział Skuza w Senacie, odpowiadając na pytanie o przeznaczenie środków, zarezerwowanych dla PFR.

  Poprawka, dotycząca przyznania Polskiemu Funduszowi Rozwoju 6,6 mld zł została wprowadzona do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w trakcie prac sejmowych.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 17:28Sejm skierował projekt dot. rozliczania lokali w cenie nieruchomości do komisji 

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej.

  Celem planowanej regulacji, która adresowana jest nie tylko do sektora rynkowego, ma być wsparcie budownictwa komunalnego, budownictwa czynszowego i budownictwa społecznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.

   "W naszym kraju w ubiegłym roku oddano do użytku 207 tys. mieszkań. Do osiągniecia średniej unijnej brakuje nam 1,7 mln mieszkań, co w założonej w Narodowym Programie Mieszkaniowym perspektywie 10 lat pozwala obliczyć, że rocznie potrzebujemy 170 tys. mieszkań. Ten poziom na pewno zostanie osiągnięty ze względu na to, że wiemy, że w roku 2020 ten wskaźnik będzie jeszcze wyższy niż te 207 tys." – powiedziała w Sejmie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

  "Program lokal za grunt powoduje takie odblokowanie nieruchomości, które do tej pory nie były przez gminy wykorzystywane ze względu na […] bardzo duże koszty inwestycyjne" – podkreśliła Kornecka.

  Projekt zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Kornecka zaznaczyła, że "w całym projekcie chodzi o to, żeby deweloper rozliczał się z gminami bez naliczania marży".

  Zgodnie z projektem mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu jest przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

  Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Zaproponowane rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  W latach 2015-2019 nastąpił wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. - 147,2 tys., zaś w 2019 r. - 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40%. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej.

  Jednocześnie według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)  w 2018 r. w zasobie gmin znajdowało się 28 3089,6 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego 45,2% powierzchni była uzbrojona. W 2018 r. gminy przekazały inwestorom 874,6 ha gruntów ze swojego zasobu pod budownictwo mieszkaniowe. Największą powierzchnię przekazano pod budownictwo jednorodzinne (81,7%).

   (ISBnews)

 • 15.12, 10:07Rząd chce, by pełnomocnik ds. CPK mógł wykonywać prawa z udziałów w CPK 

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Rząd chce, by pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) mógł wykonywać prawa z udziału w spółce CPK, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa planowane jest na IV kw. 2020 r.

  Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) spółka CPK została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad. Natomiast pełnomocnik ds. CPK został ustanowiony "w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Programu".

  Zgodnie z ustawą, spółka udziela wsparcia merytorycznego pełnomocnikowi w realizacji jego zadań i stanowi  operacyjne, niejako "biznesowe" narzędzie dla pełnomocnika do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  "Proponowana projektem rozporządzenia zmiana podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa w spółce ma na celu umożliwienie wykonywania praw z udziałów temu podmiotowi, któremu ustawowo powierzono realizację tylko ściśle określonych zadań. W związku z tym, dla zapewnienia realizacji tych zadań, konieczne jest realne umożliwienie wpływania przez ten podmiot na działania spółki, w tym przez wykonywanie praw z udziałów Skarbu Państwa w spółce" - czytamy w uzasadnieniu.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 10.12, 15:53Sejm przyjął większość poprawek Senatu do pakietu wsparcia mieszkalnictwa 

  Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do pakietu wspierającego rozwój mieszkalnictwa, popierając m.in. zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na tworzenie towarzystw budownictwa społecznego (TBS) oraz obniżenie wieku budynków, na które przypada premia remontowa.

  Sejm przyjął ponad 40 poprawek do nowelizacja ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Jedna z nich zakłada podniesienie do 80% dofinansowania z Funduszu Dopłat kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu budowanych np. przez TBS-y lokali na wynajem, jeżeli te zostałyby wynajęte gminie albo związkowi międzygminnemu z prawem podnajmowania osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.

  Inna z poprawek obniża wiek remontowanych budynków (z 25 do 20 lat) należących np. do TBS-ów, na które przysługiwać ma premia remontowa. Posłowie przyjęli także część poprawek o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym.

  Odrzucili natomiast poprawkę, zakładającą rozszerzenie wsparcia finansowego na remont lub przebudowę budynku, w przypadku gdy jest niezamieszkały, a stanowi własność TBS-u, w którym wszystkie udziały albo akcje posiada JST. Nie zgodzili się też na rozszerzenie wykazu spółek celowych, które może tworzyć Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) lub do nich przystępować o spółki jednoosobowe gmin lub towarzystwa budownictwa społecznego, w których gmina posiada 100% udziałów lub akcji.

  Nowelizacja ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

  Nowelizacja zakłada wyższe granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla gmin na budowę mieszkań społecznych (20% kosztów inwestycji do nawet 35%) oraz wprowadzenie zasady finansowania (a nie refinansowania) wkładu gminy, zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80% kosztów nowych inwestycji)

  Podwyższona zostanie do 50% wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na na remonty mieszkań komunalnych (do 60% w przypadku budynków zabytkowych), a do 80% - na remont noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

  Zaplanowano także wyższe granty na remonty zasobu budynków komunalnych, które ze względu na stan techniczny nie są użytkowane (pustostany) oraz uproszczenie procedury ubiegania się o środki. Uelastycznione mają zostać zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS-y w odnawialne źródła energii (OZE), termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

  W przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności. Potencjalni zainteresowani, którzy będą chcieli długoterminowo wynająć takie mieszkania, będą musieli wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości 10% wartości przyszłego mieszkania. Jeżeli wynajmujący zdecydują się na wkład np. w wysokości 20% (bądź 25% w dużych miastach) po 25 latach, będą mogli otrzymać mieszkanie na własność. Jeżeli tego nie zechcą - będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

  W ramach nowo utworzonego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dostępnych ma być 1,5 mld zł z przeznaczeniem dla  gmin, które chcą wesprzeć budownictwo społeczne. Wsparcie będzie mogło wynieść do 10% planowanej inwestycji mieszkaniowej istniejącego towarzystwa budownictwa mieszkaniowego (TBS) spółdzielni inwestycji mieszkaniowych (SIM) lub w przypadku nowej SIM - 3 mln zł. Wnioski będą przyjmowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości i rozpatrywane w ciągu 60 dni w ramach uproszczonej procedury.

  W ramach wsparcia budownictwa komunalnego planowane są także zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Dopłat przy BGK. Podwyższone ma zostać wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (JST), a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji. Na budynki TBS starsze niż 20 lat mają być przyznawane premie remontowe (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.). Nowela zakłada także wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20% niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS.

  Nowela zawiera także zapis, dotyczący dodatków mieszkaniowych, powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (do 1,5 tys. zł miesięcznie na pokrycie do 75% czynszu maksymalnie przez okres sześciu miesięcy).

  Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) będzie mógł wnosić grunty do TBS/SIM. W ramach KZN zostanie utworzony Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN. Będzie on zasilany środkami z gospodarowania nieruchomościami KZN. Środki z Funduszu będą przeznaczone na tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) lub obejmowanie w nich udziałów. KZN będzie mógł też tworzyć i przystępować do już istniejących spółdzielni inwestycji mieszkaniowych (SIM) lub towarzystw budownictwa społecznego (TBS).

  (ISBnews)

 • 10.12, 15:27Sejm za poprawkami Senatu dot. OCI dla inwestycji medycznych powyżej 2 mln zł 

  Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nakładającej na podmioty lecznicze, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne finansowane ze środków publicznych, obowiązek uzyskania Oceny Celowości Inwestycji (OCI) dla projektów inwestycyjnych powyżej 2 mln zł.

  Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący, m.in. zmieniają nazwę specjalnej komisji, która jako organ doradczy ministra zdrowia ma opiniować inwestycje o wartości powyżej 50 mln zł. Ma to być Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

  OCI ma potwierdzać zasadność inwestycji. I być warunkiem niezbędnym do kontraktowania świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej okres obowiązywania to 3 lata.

  Objęcie inwestycji obowiązkiem uzyskania OCI ma wpłynąć na wzrost gospodarności wydatkowania środków publicznych, zoptymalizować wykorzystanie potencjału technicznego inwestycji i wyeliminować zjawisko nadpodaży usług medycznych, a także dostosować  inwestycje w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa .

  Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, podlegających OCI na 2 mln zł, na dzień złożenia wniosku, ma na celu ograniczenie napływu wniosków o niskiej wartości ,zoptymalizowanie wyboru inwestycji podlegających OCI, by umożliwić dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, odzwierciedlonych w mapach potrzeb zdrowotnych i Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

  Wnioski, dotyczące inwestycji strategicznych o wartości powyżej 50 mln zł będą oceniane przez Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele instytucji merytorycznych z punktu widzenia oceny celowości inwestycji, tj. osoby wskazane przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozwoju regionalnego, do spraw zdrowia oraz prezesa NFZ. W procesie oceny Komisja będzie mogła wystąpić o opinię m.in. przedstawiciela wojewody lub marszałka, ministra właściwego do spraw wewnętrznych czy konsultantów krajowych z dziedzin medycyny

  Proces opiniowania wniosku przez Komisję ma odbywać się poza Systemem IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Co do zasady, Komisja ma dokonywać oceny wniosków za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość; na wniosek przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków ocena wniosków będzie mogła odbywać się na posiedzeniach.

  W latach 2018- 2019 wnioskodawcy złożyli w systemie IOWISZ 25 wniosków o wydanie OCI o wartości przekraczającej 50 mln zł.

  Na podstawie wygenerowanych danych z sytemu IOWISZ oszacowano, że w latach 2016- 2018 wpłynęło 1649 wniosków o wydanie OCI, z czego 437 stanowiły wnioski o wartości inwestycyjnej do 2 mln zł i były to wnioski w szczególności dotyczące zakupu sprzętu medycznego, mało istotnego z uwagi na kontraktowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ. Prognozowany jest 27 -proc. spadek liczby wniosków o wydanie OCI w związku z wprowadzeniem limitu kwotowego. Jednocześnie zakłada się wzrost łącznej liczby wniosków o wydanie OCI, składanych w systemie IOWISZ o 40%.

  Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 09.12, 09:59Prezydent podpisał nowelę ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane 

  Warszawa, 09.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelę ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane, która dostosowuje przepisy o koncesji na roboty budowlane do nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), które ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest, w myśl uzasadnienia do jej projektu, wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi" – czytamy w komunikacie.

  Nowela obejmuje zmiany związane z prawidłową transpozycją przepisów dyrektywy 2014/23/UE, w szczególności dotyczące przesłanek wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji oraz podstaw wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji.

  Wprowadza kwotę szacunkową wartości umów koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. Zrezygnowano z posługiwania się w ustawie kwotą wyrażoną w walucie euro i wprowadzono stały próg stosowania ustawy wyrażony w złotych. Próg ten będzie wynosił 130 tys. zł, co stanowi w przybliżeniu równowartość 30 tys.  euro.

  Dostosowano także do regulacji unijnych przepisy dotyczące definicji zamawiającego, wyłączeń, koncesji mieszanych oraz podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o zawarcie umowy koncesji.

  Ustawa zawiera liczne zmiany do ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Są to m.in:

  - uchylenie stosowania procedury zamówień do zamówień bagatelnych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł, lecz nie mniejszych niż 50 tys. zł;

  - odejście od ograniczania zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat;

  - wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającą stosowanie przepisu i oddającą w pełni pierwotny zamiar ustawodawcy;

  - wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą członek KIO nie może podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach;

  - zobowiązanie zamawiającego do niezwłocznego informowania organu kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli i udostępnienia jej wyników.

  (ISBnews)

 • 03.12, 12:55KE wzywa Polskę do przedstawienia długoterminowej krajowej strategii renowacji 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę i dwanaście innych państw członkowskich UE do przedstawienia długoterminowych krajowych strategii renowacji, podała Komisja.

  Podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Polski, a także: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa.

  "Na mocy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) państwa członkowskie były zobowiązane do przedłożenia Komisji krajowych długoterminowych strategii renowacji do 10 marca 2020 r. Długoterminowe strategie renowacji stanowią kluczowy element dyrektywy, ponieważ wytyczają kierunek, środki polityczne i środki finansowe niezbędne do obniżenia emisyjności istniejących budynków do 2050 r." - czytamy w komunikacie.

  Komisja przypomina, że sektor budowlany UE jest największym konsumentem energii w Europie i odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z energii w UE.

  Dotychczas 14 państw członkowskich przedstawiło swoje strategie zgodnie z wymogami dyrektywy. Belgia przedstawiła jedynie strategie regionalne dla Regionu Stołecznego Brukseli i Regionu Flamandzkiego, ale nie dla Regionu Walońskiego.

  Państwa członkowskie mają dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 03.12, 11:15Senat nie wprowadził poprawek do noweli dot. koncesji na roboty budowlane  

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, która dostosowuje przepisy o koncesji na roboty budowlane do nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), które ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

  Za wnioskiem senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tym zakresie opowiedziało się 51 senatorów, 47 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  W ramach zmian w prawie zamówień publicznych zrezygnowano z ograniczenia czasowego dotyczącego zawierania umów (zgodnie z dotychczasowym, umowę można było zawrzeć maksymalnie na 4 lata). Wprowadzono też przepis dookreślający początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu składania ofert (jest nim dzień otwarcia ofert, chyba, że zamawiający określi termin wcześniejszy).

  Dookreślono  także kwestię obowiązku sporządzania raportu z realizacji umowy w przypadku opóźnień (obowiązek powstaje po upływie 30 dni w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości poniżej 20 mln euro, a w przypadku dostaw lub usług - poniżej 10 mln euro, jeżeli wartość zamówień jest wyższa obowiązek taki powstaje po 90 dniach). Doprecyzowano także przepis dotyczący ogłoszenia o wykonaniu umowy, które jest zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych również w przypadku zamówień (klasycznych oraz sektorowych) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

  Wprowadzono także zmiany w przepisach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, polegających na doprecyzowaniu przepisów nowej procedury, tj. trybu podstawowego. Procedura ta oparta jest wyłącznie na przepisach krajowych nowej ustawy Pzp (a więc nie będzie mogła być interpretowana w świetle regulacji dyrektyw) oraz będzie stosowana głównie przez mniejszych zamawiających i wykonawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Zrezygnowano także z rozwiązań proponowanych w nowej ustawie Pzp dotyczących zamówień bagatelnych.

  (ISBnews)

 • 02.12, 13:26Senat przyjął nowelę dot. niedzieli handlowej 6 XII bez poprawek 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakładającą, że 6 grudnia ma być w tym roku dodatkową niedzielą handlową.

  Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

  Za jej przyjęciem bez poprawek głosowało 86 senatorów, 8 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem odbyła się debata, w trakcie której zgłoszono poprawki.

  Jednak senackie komisje Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały, podobnie jak wczoraj, przyjęcie noweli bez poprawek.

  Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest - jak argumentował rząd, który był autorem projektu - rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 11:36Senat: Nowela o niedzieli handlowej 6 XII rozpatrywana jest jako punkt pierwszy 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Nowela zakładająca, że 6 grudnia ma być w tym roku dodatkową niedzielą handlową rozpatrywana jest przez Senat jako punkt pierwszy dzisiejszych obrad.

  Senat na wznowionym dzisiaj posiedzeniu zajmuje się przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  "Konwent Seniorów #SenatRP przychylił się do mojej prośby, aby ustawa o niedzieli handlowej 6.12 została rozpatrzona dziś, jako pkt pierwszy. Niestety, większość chce zgłaszać poprawki, a to spowoduje konieczność zwołania Sejmu. Jeszcze raz apeluję o przyjęcie ustawy bez poprawek" - napisał przed rozpoczęciem obrad wicemarszałek Senatu Marek Pęk na swoim profilu na Twitterze.

  Wczoraj senackie komisje Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały Senatowi przyjęcie noweli bez poprawek.

  Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest - jak argumentował rząd, który był autorem projektu - rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  Jeżeli Senat nie wprowadzi do nowelizacji poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Jeżeli natomiast poprawki wprowadzi - nowela trafi z powrotem do Sejmu, który będzie mógł przyjąć bądź odrzucić proponowane zmiany. I dopiero wówczas trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  Senat wznosił obrady kilkanaście minut po 11.00.

  (ISBnews)