Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.10, 16:24MRiT chce, aby budynki powyżej 70 m2 na własne cele były budowane na podstawie zgłoszenia 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Budowę budynków powyżej 70 m2 na własne cele mieszkaniowe, a boisk i kortów, kiosków i pawilonów sprzedaży - do 15 m2 oraz budynków gospodarczych - do 300 m2 wyłącznie na podstawie zgłoszenia zakłada projekt nowelizacji prawa budowlanego, który trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

  Jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), mają one potrwać 7 dni.

  "Budowa wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych odbywać się będzie, co do zasady, na podstawie takich samych procedur, jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2" - czytamy w uzasadnieniu.

  Do zgłoszenia budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, podano także.

  Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą weryfikowały i sprawdzały zgłoszenia pod kątem merytorycznym. Oznacza to, że organ nie będzie mógł wnieść sprzeciwu do zgłoszenia, a roboty budowlane będzie można rozpocząć niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Nie będzie również konieczności ostemplowywania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu.

  Z kolei zgłoszenie budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zarówno o powierzchni zabudowy do 70m2 oraz powyżej tej powierzchni, lecz na potrzeby inne niż własne cele mieszkaniowe, a także innych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będzie podlegało weryfikacji przez organ administracji architektonicznobudowlanej.

  W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się doprecyzować przepisy zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. boisk i kortów, wskazując, że obiekty te nie muszą służyć wyłącznie rekreacji, ale również uprawianiu sportu. Obiekty te mogą być realizowane nie tylko na potrzeby indywidualne.

  Również budowa wolno stojących obiektów budowlanych łączności oraz kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m2 będzie dopuszczalna na podstawie zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

  Katalog obiektów wymagających jedynie zgłoszenia został także poszerzony o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 6 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. budowę boisk i kortów, kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2, bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3 czy też masztów flagowych o wysokości od 3 m do 7 m posadowionych na gruncie.

  W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i zgłoszenia mają znaleźć się także drobne obiekty budowlane przy boiskach, kortach i bieżniach, przydomowe baseny i oczka wodne, także przy budynkach rekreacyjnych i na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

  (ISBnews)

 • 29.09, 18:34Sejm przyjął nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz poprawa oceny efektywności energetycznej i promocja OZE. Nowelę poparło 431 posłów, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Na podstawie nowelizacji zostaną wprowadzone nowe instrumenty wsparcia:

  - grant termomodernizacyjny - zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wysokość premii termomodernizacyjnej ma wynosić 26% kosztów przedsięwzięcia, a w przypadku gdy łącznie z nim jest realizowany zakup, budowa czy montaż OZE wysokość premii ma wzrastać do 31% kosztów),

  - grant OZE - polegający na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku, co ma przyczynić się do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym; grant wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia,

  - grant MZG (mieszkaniowego zasobu gminy) udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

  Ustawa wprowadza również premie i granty na pokrycie kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

  W trakcie prac sejmowych do noweli wprowadzono autopoprawkę, upoważniającą organ nadzoru bankowego (Komisję Nadzoru Finansowego) do określenia, w formie zarządzenia, kwestii związanych z funkcjonowaniem "kas mieszkaniowych", czyli finansowo wyodrębnionej działalności banków polegającej na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

  (ISBnews)

 • 15.09, 20:28Sejm za nowelą ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dotyczącą zwiększenia wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji i rozszerzenia zakresu kontroli. Za nowelą głosowało 387 posłów, 9 było przeciw, a 52 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wprowadza zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli. Dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.

  Planowany jest powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, zaostrzenie wymogów dotycących świadectw charakterystyki energetycznej, także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

  Ponadto nowelizacja wprowadza:

  - obowiązek dołączania przez inwestorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

  - obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. 

  Nowela zakłada, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 15.09, 19:13Sejm znowelizował ustawę dot. kwestii odszkodowań w związku z budową CPK 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami dotyczącą sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, m.in. drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe. Nowela zakłada, że odszkodowanie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości, a dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego ma być bonus pieniężny.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, 201 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy oraz zgłoszone poprawki

  Głównym celem nowelizacji jest likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości w każdym przypadku dodawany będzie bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itd. - dotychczas nie refundowanych.

  Po zmianach wprowadzonych podczas prac sejmowych wysokość bonusa określono na poziomie 20% wartości nieruchomości (rząd proponował 10%). Bonus w wysokości 40% (według wcześniejszej propozycji rządu - 20%) dotyczyć ma wartości inwestycji poczynionych na nieruchomości oraz wartości lokalu.

  Nowelizacja zakłada, że osobom wywłaszczanym przysługiwać ma roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania, a w przypadku  gdy wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, właściciele będą mieli możliwość ubiegania się o odszkodowanie do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (do 100% wysokości odszkodowania), zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

  Nowela wprowadza też szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 18:28MRiT: Rząd chce przyśpieszyć budowę bezpośrednich linii energetycznych od OZE do odbiorców 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyśpieszenie budowy bezpośrednich linii energetycznych łączących jednostki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) z odbiorcą, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Proponowane zmiany mają znaleźć się w projekcie nowelizacji prawa energetycznego. Według szacunków MRiT wartość nowych inwestycji w OZE dla odbiorców przemysłowych oraz nowych inwestycji w ramach PSI może wynieść ok. 37 mld zł.

  Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą zapowiedzieli nowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.

  "Formą pomocy dla przedsiębiorców będzie przyśpieszenie budowy tzw. bezpośrednich linii energetycznych łączących jednostki wytwarzania energii, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych (np. farmę wiatrową, zaporę wodną, farmę słoneczną) bezpośrednio z odbiorcą" - czytamy w komunikacie.

  Budowa linii bezpośrednich ma przede wszystkim przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego. Ma również zachęcić do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii, które będą lokalnie zasilały obiekty, podano także.

  Rozwój linii bezpośrednich pozwoli przedsiębiorcom, zwłaszcza z sektorów energochłonnych (np. cementowni, papierni, wytwórni chemikaliów) pozyskać zieloną energię i obniżyć koszty pozyskiwanej energii. Wszystko to dzięki wyeliminowaniu wielu dodatkowych opłat, które obecnie ponoszą użytkownicy powszechnej sieci elektroenergetycznej. To m.in. opłata mocowa (pobierana za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu), kogeneracyjna (służąca do promowania bardziej ekologicznych technologii tworzenia prądu) czy sieciowa zmienna.

  Planowane zmiany w przepisach obejmują m.in.:

  - doprecyzowanie definicji linii bezpośredniej, wyjaśnienie, że może być do niej podłączony również odbiorca podłączony jednocześnie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

  - wyłączenie linii bezpośredniej z obowiązku uzyskiwanie zgody prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadkach gdy:

  1. linią bezpośrednią dostarczana jest energia wyłącznie z OZE
  2. budowa linii bezpośredniej ma miejsce na nieruchomości, do której podmiot występujący o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej posiada tytuł prawny, a linia zaopatrywać będzie wyłącznie instalacje do niego należące lub instalacje podmiotów od niego zależnych
  3. linia bezpośrednia dostarcza energię do instalacji lub odbiorcy nieprzyłączonego do KSE.

  - obowiązkowe wydanie warunków przyłączenia dla linii bezpośredniego (w ciągu 14 dni), jeżeli energia nie będzie wprowadzana do KSE.

  Dzięki wprowadzeniu linii bezpośredniej wartość nowych inwestycji w Polsce (tylko w przypadku nowych inwestycji w OZE dla odbiorców przemysłowych oraz nowych inwestycji w ramach PSI) może wynieść ok. 37 mld zł.

  (ISBnews)

 • 14.09, 13:00Muller: MRiT pracuje nad regulacją poprawiającą dostępność kredytów na cele mieszkaniowe 

  Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad regulacją, której celem byłaby poprawa dostępności kredytów na cele mieszkaniowe, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera. Rozwiązania dotyczące sektora miałyby pojawić się w tym roku.

  "W niektórych elementach rynku warto się zastanowić nad rozwiązaniami państwowymi, które by powodowały, że dostępność kredytów na konkretne cele, w tym wypadku cele mieszkaniowe, będzie lepsza i będzie też bezpieczniejsza. Faktycznie nad tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje w tej chwili. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych propozycji" - powiedział Muller w Radiu dla Ciebie.

  Pytany, kiedy propozycje te miałyby być przedstawione, Muller oznajmił: "Jeżeli miałyby być rozwiązania dotyczące tego sektora, to spodziewam się ich w tym roku".

  Na początku września prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie o kredyty dla młodych małżeństw, poinformował, że rozważany jest pomysł bardzo nisko oprocentowanych (2% w skali roku) kredytów dla młodych rodzin. Podał rozwiązaniem ty mogłoby zostać objętych ok. 50 tys. rodzin rocznie.

  (ISBnews)

 • 13.09, 16:30Rząd przyjął projekt noweli o obszarach morskich, dot. ułatwień dla inwestorów w offshore 

  Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, który zakłada zmiany przepisów dot. wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

  "Projekt ma na celu modyfikację przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Zmienią się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze regulacje, proponowane w projekcie:

  - rozwiązanie kwestii wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania;

  - zawarcie w ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego informacji o ewentualnym wystąpieniu remisu i o sposobie rozstrzygnięcia tego remisu;

  - uproszczenie procedur oraz cyfryzacja składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

  - usprawnienie procedury opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego.

  - zapewnienie możliwości nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, w polskich obszarach morskich.

  - dostosowanie przepisów, dotyczących morskich badań naukowych do postanowień Konwencji o prawie morza (w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych).

  Projekt zakłada, że przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 12.09, 11:04MRiT: Z programu mieszkanie bez wkładu po zmianach skorzysta 39,7 tys. w 2023 r. 

  Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Z programu mieszkanie bez wkładu własnego po planowanych zmianach, których celem jest zwiększenie liczby beneficjentów programu, skorzysta 39,7 tys. osób w 2023 r., 60 tys. w 2024 r. oraz 68,3 tys. w 2025 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy. 

  Projekt ten został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd.

  "W ocenie skutków regulacji projektu ustawy o kooperatywach oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach którego procedowane są zmiany w programie gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zapisano następujące prognozy dotyczące liczby kredytów udzielonych w kolejnych latach:

  - w 2023 r.: 39,7 tys.,

  - w 2024 r.: 60 tys.,

  - w 2025 r.: 68,3 tys.,

  - w 2026 r.: 71,5 tys.,

  - w 2027 r.: 74,7 tys.,

  - w 2028 r.: 74,7 tys.,

  - w 2029 r.: 74,7 tys.,

  - w 2030 r.: 74,7 tys." - napisała wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król w odpowiedzi na interpelację.

  Projektowane zmiany polegają m.in. na umożliwieniu wniesienia większego wkładu własnego, zniesieniu przepisu o minimalnej wysokości gwarancji, podniesieniu limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym, umożliwieniu skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągną kredyty o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  MRiT zakłada, że rozwiązania pozwalające większej liczbie osób zakwalifikować się do programu wejdą w życie w styczniu 2023 r.

  Mieszkanie bez wkładu własnego jest pakietem rozwiązań prawno-finansowych, w skład którego wchodzi gwarantowany kredyt mieszkaniowy, jako instrument wspierający rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych. Przepisy ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym weszły w życie w maju br.

  (ISBnews)

 • 06.09, 15:29Rząd przyjął projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych 

  Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, która ma umożliwić prowadzenie inwestycji budynku mieszkalnego w formule kooperatywy tworzonej przez grupę przyszłych mieszkańców, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce ułatwić prowadzenie w Polsce inwestycji w formule kooperatywy mieszkaniowej. Formuła ta pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Osoby te biorą czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej" _ czytamy w komunikacie.

  Kooperatywa mieszkaniowa ma pozwolić ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.

  Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania – w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim – o ok. 20–30%, podano także.

  Rozwiązania proponowane w projektowanej ustawie:

  - formuła kooperatywy mieszkaniowej ma zostać ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym.

  - rozwiązanie to ma ułatwić ułatwi ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych, w szczególności nieruchomości, należących do zasobu gminnego.

  - w formule kooperatywy mogłoby działać co najmniej trzy osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), zawierające umowę kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.

  - działanie w formule kooperatywy miałoby prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przedsięwzięcia te, co do zasady, nie byłyby nastawione na zysk)

  Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy polegałaby na:

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych (opcja istotna w przypadku potrzeby dokonania remontów lub przebudów, np. na obszarze rewitalizacji).

  Odpowiedzialność członków kooperatywy, działających na podstawie umowy kooperatywy mieszkaniowej, byłaby odpowiedzialnością solidarną, podano także.

  Proponowana regulacja zakłada także zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego i dostosowanie ich do obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych poprzez:

  - umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji czy podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

  - umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  Celem proponowanych rozwiązań jest umożliwienie większej liczbie osób zakwalifikowanie się do programu oraz wsparcie procesu stopniowego zwiększania udziału kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 25.08, 09:25Rząd chce przyjąć program ws. inwestycji związanych z budową elektrowni jądrowej w III kw. 

  Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie wieloletniego programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z budową elektrowni jądrowej w województwie pomorskim na lata 2022-2029, który zakłada budowę infrastruktury hydrotechnicznej w gminach Choczewo i Krokowa oraz budowę i przebudowę dróg, zapewniających dojazd do tych miejscowości, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wartość programu szacowana jest na blisko 4,8 mld zł.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej w woj. pomorskim planowane jest na III kw.

  Program obejmuje swoim zakresem zaplanowanie, zaprojektowanie oraz budowę inwestycji infrastrukturalnych w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest województwo pomorskie, w latach 2022-2029.

  "Celem Programu jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim. W kontekście istniejącej, niewystarczającej infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej, przewidziane Programem inwestycje infrastrukturalne mają umożliwić sprawną realizację infrastruktury energetycznej lokalizowanej na terenie tego województwa, w szczególności elektrowni jądrowej i sieci przesyłowej elektroenergetycznej, a także zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy województwa pomorskiego oraz jego powiatów oraz gmin, w szczególności gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa" - czytamy w wykazie.

  W ramach programu wspierane mają być:
  - budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich RP, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej;
  - budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa od najbliższej drogi ekspresowej;
  - budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych.

  Jako wykonawców Programu wskazano dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

  Nadzór nad wykonaniem programu powierzono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej (w zakresie, w jakim wykonawcą programu jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni) oraz ministrowi właściwemu do spraw transportu (w zakresie, w jakim wykonawcą programu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA), zaś koordynację jego wykonania - pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

  Przygotowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na terenie województwa pomorskiego została powierzona dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

  Realizacja Programu jest finansowana z budżetu państwa. Łączny limit wydatków z budżetu państwa na wykonanie Programu w latach 2022-2029 wynosi 4 782 380 326 zł. Na kwotę składają się wydatki na wykonanie Programu przez:
  - dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w wysokości 916 163 590 zł;
  - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 1 032 080 136 zł;
  - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA w wysokości 2 834 136 600 zł.

  (ISBnews)

 • 10.08, 10:19MRiT: Dofinansowanie zakupu mieszkań pracowniczych dla gmin wzrośnie z 50% do 95% 

  Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat dla gmin do kosztów kupna lub remontu mieszkania pracowniczego zostanie podwyższone do 95% z obecnych 50%, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Przepisy mają wejść w życie prawdopodobnie w IV kwartale 2022 r. 

  Oznacza to, że gmina będzie musiała pokryć tylko 5% rynkowej wartości nieruchomości. A to ma przełożenie na decyzję o ewentualnej sprzedaży i cenie.

  Szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce to kilkanaście tysięcy lokali. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin, będą one mogły szybciej trafić w ręce dotychczasowych najemców. Będą oni mieli pierwszeństwo w kupnie takiego lokalu lub w jego wynajmie na preferencyjnych warunkach, podkreślono.

  Mieszkania pracownicze to pozostałość czasów PRL. Powstawały wtedy bloki mieszkalne dla pracowników przedsiębiorstw państwowych. Po prywatyzacji większość z nich zmieniła właściciela - przeważnie stawała się nim gmina lub prywatny inwestor.

  "Dziś przedstawiamy propozycje, które rozwiążą ponad 30-letni problem najemców byłych mieszkań pracowniczych. Wychodzimy naprzeciw postulatom zgłaszanym nam przez takie osoby. To przede wszystkim osoby starsze i mniej zamożne. Koszty wynajmu często bardzo mocno nadwyrężają ich domowy budżet. Nie stać ich też na wykup swojego mieszkania. Czas raz na zawsze uregulować ten temat i pomóc takim osobom. To wyraz odpowiedzialności państwa" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej w Zgierzu, cytowany w komunikacie.

  "Zwiększenie dofinansowania niemal dwukrotnie to na pewno potężna pomoc dla samorządów. Dzięki niej wykup mieszkań zakładowych przyśpieszy, a zaproponowane w specustawie rozwiązania pozwolą na zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta. Jednak najważniejsze jest to, że nowe przepisy są ukoronowaniem starań mieszkańców i władz miasta o uregulowanie sytuacji tych zasobów, co pozwoli na ich przejęcie. Dodatkowo, jeśli dojdziemy do porozumienia z obecnymi właścicielami, możliwe będzie zweryfikowanie wysokości czynszów za użytkowane od wielu lat lokale tak, aby były korzystniejsze dla rodzin" - dodał prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

  Gmina będzie mogła takie mieszkania sprzedać dotychczasowemu lokatorowi nawet za 5% wartości rynkowej (bez względu na staż pracy w zlikwidowanym zakładzie i najmu) lub wynająć po o wiele niższych niż rynkowych stawkach (takich jak w mieszkaniowym zasobie gminy). Zgierz szacuje, że czynsze w takich lokalach będą niższe o ok. 30% miesięcznie. Ostateczna decyzja co do przyszłości tych mieszkań, będzie należeć do gminy, wyjaśniono.

  Projektowane zmiany w tym zakresie będą przedmiotem prac Sejmu w drugiej połowie września br. Po wejściu w życie przepisów (prawdopodobnie IV kwartał 2022 r.) gminy będą mogły składać wnioski. Co rok na ten cel będzie przeznaczane przynajmniej 50 mln zł.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:08Sejm przyjął część poprawek do noweli dot. wparcia z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 XII 2030  

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm zaakceptował część poprawek Senatu do noweli o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Przyjęte poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:03Sejm odrzucił senackie veto do ustawy dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za odrzuceniem senackiego głosowało 233 posłów, 214 było przeciwnych.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 04.08, 12:20Senat wprowadził poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zakłada, że w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki.

  Poprawki rozszerzają przepisy na umowy kredytowe, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli kredytobiorca nadal oczekuje na wpis do hipoteki. Do przepisów wprowadzono też maksymalny 60-dniowy termin jaki będzie miał bank na zwrot dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie ochrony konsumentom, którzy zaciągają kredyty hipoteczne. Ma ona ułatwić zwracanie dodatkowych kosztów kredytu ponoszonych przez konsumenta w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na wpis hipoteki.

  W przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Kolejny punkt to clou tej ustawy: Dodatkowy koszt kredytu podlega zwrotowi kredytobiorcy lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.

  (ISBnews)

 • 04.08, 10:36Senat zawetował ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat zawetował ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 53 senatorów, 46 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 04.08, 10:07Buda: Pracujemy nad projektem dot. konwersji przestrzeni handlowych na mieszkalne 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad konwersją przestrzeni handlowych powyżej 2 tys. m2 oraz biurowych na mieszkalne, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. MRiT liczy, że dzięki temu powstanie kilka tysięcy mieszkań.

  Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne ma niebawem trafić pod obrady Rady Ministrów.

  "Wzrost popularności pracy zdalnej i e-commerce w wyniku pandemii COVID-19 spowodował opustoszenie niektórych biur i placówek handlowych, w szczególności tych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jak np. hipermarkety. Takich obiektów w Polsce powstało też przez ostatnie lata sporo i teraz są one niewykorzystywane. […] Chcemy, aby łatwiej można było takie puste przestrzenie wykorzystywać na cele mieszkaniowe" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  "Liczymy, że dzięki naszej regulacji szybko powstanie kilka tysięcy mieszkań" – dodał

  Przygotowywane rozwiązanie ma sprzyjać - w ocenie MRIT - powstawaniu wielofunkcyjnych ośrodków z różnym przeznaczeniem.

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje:

  - zmianę przeznaczenia terenu uchwałą samorządu, na których są istniejące budynki biurowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.

  - ułatwienia dla gmin na wykup 5% powierzchni lokali na preferencyjnych warunkach. Cena powinna odpowiadać 50% kosztów utworzenia tych lokali (lokale będą mogły też pochodzić z innej inwestycji pod warunkiem, że będą nowe i położone na terenie danej gminy).

  - przyjmując ofertę kupna mieszkań, gmina będzie mogła skorzystać z istniejącego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) oferującego pokrycie 50% ceny zakupu lokali mieszkalnych przez gminę.

  - realny koszt nabycia przez gminę mieszkania nie przekroczy 25% kosztów jego utworzenia. Takie lokale gmina przeznaczy na wynajem osobom o mniejszych dochodach.

  - 2 lata na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków biurowych i handlowych oraz przebudowę z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku bez pozwolenia i zgłoszenia.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:21Rząd przyjął projekt noweli o charakterystyce energetycznej budynków 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dot. zwiększenia wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji i rozszerzenia zakresu kontroli, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli. Dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.

  - powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

  - podniesienie jakości merytorycznej świadectw charakterystyki energetycznej, także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

  - zmiany korygujące istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

  Ponadto:

  - obowiązek dołączania przez inwestorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

  - obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. 

  Projekt zakłada, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 26.07, 15:56Rząd podjął uchwałę ws. budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk", której celem jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego dla jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Na inwestycję ma zostać przekazanych 856 mln zł.

  "Inwestycja ta będzie realizowana w związku z inną inwestycją, polegającą na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Falochron jest potrzebny to tego, aby tę jednostkę regazyfikacyjną uruchomić" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Podstawowym celem Programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej jednostce regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU). W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, są to priorytetowe przedsięwzięcia, podkreśla resort.

  W ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU).

  Program ma przyczynić się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

  (ISBnews)

 • 22.07, 10:42Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za ustawą głosowało 230 posłów, 213 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili ponad 40 zgłoszonych poprawek.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:06Senat za nowelą wydłużającą wparcie z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 grudnia 2030 r. 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Poprawki miały głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z nich zakłada że dysponent Funduszu ustanawia rezerwę w wysokości 5% sumy kwoty przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo. Inna doprecyzowuje, że inwestycje mogą obejmować także drogi dla pieszych i rowerów.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)