ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.08, 16:51Senackie komisje za odrzuceniem noweli, uchylającej SRW dla inwestycji w 2021 r. 

  Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Senackie komisje będą rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wyłączającej wydatki na inwestycje spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w roku przyszłym.

  W trakcie posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena  Kochan (KO) ponowiła swój wniosek z pierwszego czytania o odrzucenie nowelizacji w całości.

  "Implementacja prawa unijnego to musi być dokument, który wyłącznie temu służy. Pozostale części – nie wchodząc w to, jak są istotne i ważne i potrzebne, winny być przedłożone Wysokiej Izbie w osobnych aktach prawnych" - uzasadniła Kochan. Za wnioskiem o odrzucenie nowelizacji opowiedziało się ośmiu posłów połączonych Komisji. Pięciu było przeciwnych.

  Krzysztof Mróz (PiS) zapowiedział złożenie wniosku mniejszości o wprowadzenie do nowelizacji poprawek, m.in. umożliwiających wydanie rozporządzenia ws. wypłaty dodatkowego świadczenia opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli oraz dofinansowania wynagrodzeń z  Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych.

  Regulująca to ustawa 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązuje jedynie przez 180 dni. 

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa to 30 lipca 2020 r. Reguluje ona katalog warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

  W noweli znalazł się też zapis wyłączający wydatki inwestycyjne samorządów oraz wydatki inwestycyjne ujęte w planach funduszy przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w roku przyszłym.

  (ISBnews)

 • 07.08, 15:11Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów kierunkowo przyjęła kierunkowo projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi przede wszystkim o ograniczanie emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (indywidualnych gospodarstw domowych, niewielkich, lokalnych kotłowni, warsztatów i zakładów usługowych).

  "Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu 'Czyste Powietrze' i Programu 'Stop Smog'" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przyjętym projektem ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą zbierane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (m.in. dotyczące stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

  "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW" - podano w komunikacie.

  Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB ma być ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

  Ministerstwo Klimatu szacuje, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków ma zostać połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r., podano także.

  Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji mają zostać wprowadzone do CEEB.

  W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

  Zaproponowano także szereg ułatwień w obowiązujących programach „Stop Smog" oraz „Czyste Powietrze. 

  Program "Stop Smog"

  *    Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog". Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.

  *    Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.

  *    Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.

  *    Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

  Chodzi m.in. o:

  -  Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  -  Zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.

  -  Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

  -  Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:

  o   przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;

  o   modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;

  o   zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).

  -  Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

  -  Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.

  -  Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

  Program "Czyste Powietrze"

  *    Program "Czyste Powietrze" został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

  *    W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.

  *    Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  *    Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.

  *    Usprawnienie funkcjonowania programu:

  - Ze środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Czyste Powietrze".

  - Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.

  - Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.

  -  Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).

  -  Beneficjent Programu "Czyste Powietrze" będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

  Po przejściu ścieżki legislacyjnej znowelizowana ustawa weszłaby w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 05.08, 11:39Projekt nowelizacji KSH ws. m.in. nadzoru w spółkach trafił do konsultacji publ. 

  Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie do polskiego prawa tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych oraz zwiększenie efektywności nadzoru w spółkach kapitałowych zakłada projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który trafił właśnie do konsultacji publicznych.

  Mają one potrwać 45 dni od momentu publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  "Równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu instrumentów służących wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną" - napisano w uzasadnieniu regulacji, podkreślając, że rolą ustawodawcy powinno być m.in. "podejmowanie działań zmierzających do zwiększania efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami".

  Proponowana nowelizacja KSH skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego. Projekt zawiera definicję "grupy spółek" i z zasady ma mieć zastosowanie do holdingów faktycznych, ale będzie mógł być także stosowany do holdingów umownych, jeżeli spełniają kryteria holdingu faktycznego.

  Chodzi o uregulowanie - jak podkreślono - relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej. Zmiany mają dotyczyć także wzmocnienia nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych

  Projekt odróżnia "grupę spółek" od stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami, o którym jest mowa w obecnych przepisach kodeksu spółek handlowych oraz "interes grupy spółek" jako kategorię prawną odrębną od stosunku dominacji i zależności. Według autorów projektu, zarówno spółka dominująca, jak i spółka zależna - niezależnie od tego, że powinny one kierować się interesem własnej spółki, a więc odpowiednio interesem spółki dominującej albo interesem spółki zależnej - powinny kierować się także "interesem grupy spółek".

  Przepisy objęte zakresem projektu mają ułatwić sprawne "zarządzenie" grupą spółek przez spółkę dominującą, w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy, mają też zapewniać ochronę określonych grup interesu występujących w przypadku grupy spółek.

  Przygotowywany projekt przewiduje odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną należącą do grupy spółek. Jest to odpowiedzialność wobec: spółki zależnej, wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej.

  Z kolei w zakresie odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej, stosującej się do wiążących poleceń tej pierwszej spółki, projekt nie przyjmuje tzw. "odpowiedzialności przebijającej", w ramach której spółka dominująca odpowiadałaby gwarancyjnie wobec wierzycieli spółki zależnej. Kolejny rodzaj odpowiedzialności spółki dominującej w grupie spółek dotyczy bezpośrednio odpowiedzialności tej spółki względem wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, podano.

  Projektowana regulacja ma tworzyć także warunki prawne przyczyniające się do wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze. Zakłada także m.in. uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich, wprowadzenie zapisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej, wpisanie do zapisów kodeksu zasady osądu biznesowego.

  Wybrane spośród proponowanych zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych:

  - Obowiązek zarządu do udzielania, z własnej inicjatywy, określonych informacji o spółce radzie nadzorczej;

  - Uszczegółowienie prawa rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

  - Prawo wyboru doradcy rady nadzorczej bez udziału zarządu;

  - Zgoda na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną oraz spółką powiązaną;

  - Uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich;

  - Wprowadzenie przepisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej;

  - Wprowadzenie do przepisów KSH zasady osądu biznesowego.

  Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 24.07, 09:02Rząd podjął uchwałę ws. Funduszu Inwestycji Lokalnych wart. 12 mld zł 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakładającego przekazanie 12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Z puli Funduszu 5 mld zł trafi do gmin i 1 mld zł do powiatów – według specjalnego algorytmu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje.

  "Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital" – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Wsparcie udzielane ma być na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

  Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek.

  Wnioski samorządy mogą składać do wojewody od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda najpóźniej do 17 sierpnia 2020 r. ma przekazać informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do prezesa Rady Ministrów. Środki za pośrednictwem wojewodów na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

  Natomiast dodatkowa pula środków w wysokości 6 mld złotych ma być przekazywana  na konkretne inwestycje, wg kryteriów określonych w uchwale. Są to:
  •    realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
  •    kompleksowość planowanych inwestycji;
  •    ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
  •    koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
  •    liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
  •    relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
  •    wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
  •    zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Nabór wniosków ma ogłaszać Prezes Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. Na rok 2020 zaplanowano co najmniej dwa terminy.

  Decyzję o przyznaniu środków ma podejmować prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji, w skład której mają przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni.

  (ISBnews)

   

 • 24.06, 09:52Patkowski z MF: Około 6 mld zł trafi do samorządów w formie bonu inwestycyjnego 

  Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Około 6 mld zł trafi do gmin i powiatów w formie bonu inwestycyjnego. Środki będą rozdzielane według ściśle określonego algorytmu na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Środki te dostaną zarówno wszystkie gminy, jak i wszystkie powiaty tzw. ziemskie. Grodzkie zostaną ujęte w tym wskaźniku gminy, więc już nie dostaną po raz kolejny jako powiaty. I na gminy trafia 5 mld zł, na powiaty […] 1 mld zł" - powiedział Patkowski w TVP3 w wypowiedzi zamieszczonej na profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.

  Zaznaczył, że inicjatywa bonu inwestycyjnego to postulat prezydenta, skierowany do rządu.

  "Pieniądze te będą rozdawane według ściśle określonego algorytmu, w związku z tym nie będzie […] uznaniowości, […] tylko będzie jasny algorytm, który każdemu będzie przydzielał środki" - podkreślił.

  MF chce, aby środki te były przyznawane "możliwie najprościej" i dlatego po skierowaniu wniosku gminy i powiaty takie środki otrzymają.

  "Co istotne, te pieniądze będą mogły być kierowane tylko na inwestycje. Nie na nowe etaty, nie na nowe urzędy, ale na inwestycje" - zapowiedział Patkowski.

  Zaznaczył, że rodzaj inwestycji zależał będzie od decyzji władz i społeczności lokalnych.

  "To, jaka to będzie inwestycja zostawiamy do decyzji wójta, burmistrza, zarządu powiatu czy to będzie mogła być nowa droga, nowy most, nowa szkoła czy też nowy stadion. Gminy i lokalne społeczności najlepiej wiedzą, co chcą dostać. Ważne dla nas jest to, żeby to były inwestycje, a nie etaty" - podkreślił.

  (ISBnews)

   

 • 22.06, 11:58Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy  

  Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zakładającej wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania urządzeń wodnych w celu ograniczenia skutków suszy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2020 roku.

  "Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. W Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). W trakcie suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. […] Nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody" - czytamy w informacji.

  Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego katalogu rozwiązań służących mitygacji lub ograniczaniu skutków suszy.

  Proponowane są przedsięwzięcia i mechanizmy o różnej skali (lokalne, regionalne, krajowe) i różnym charakterze (inwestycyjnym, utrzymaniowym, organizacyjnym, finansowym), kierowane do szerokiego grona użytkowników wód i podmiotów mający wpływ na kształtowanie zasobów wodnych.

  Dotyczą one przyspieszenia prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji lub prowadzenia prac utrzymaniowych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, w odniesieniu do obiektów wodnych, uproszczenia realizacji działań, służących zatrzymaniu wody na każdym poziomie (od gospodarstwa do dużych inwestycji retencyjnych).

  Obecnie przygotowanie inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wymaga wszczynania szeregu postępowań administracyjnych, których ostateczne i prawomocne zakończenie może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

  Projekt ustawy przewiduje szereg uproszczeń w procedurze przygotowania i realizacji inwestycji, w tym:

  - wprowadzenia do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która ma być instrumentem całościowo regulującym kwestię realizacji inwestycji i jej poszczególnych części, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,

  - uproszczenia procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. inwestycji,

  - przyśpieszenia postępowań administracyjnych przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,

  - wprowadzenia przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości,

  - umożliwienia inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

  - wyłączenia w określonym zakresie zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

  Projekt wprowadza pakiet rozwiązań, które mają wiązać się ze zmianą aktów prawnych, regulujących kwestie gospodarowania zasobami środowiska (m.in. prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody), a także przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego, techniczno-budowlanych czy fiskalnych.

  W ustawie Prawo wodne wprowadzone mają zostać zmiany dot. m.in. zmniejszenia progu powierzchni, od której liczy się opłatę za utratę naturalnej retencji terenowej, jak również zwiększenia udziału tej opłaty w przychodach gmin z warunkiem przeznaczenia części tych przychodów na rozwój retencji.

  Planowane jest także zwolnienie właścicieli gruntów rolnych z ponoszenia opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej, ponieważ nieruchomości należące do właścicieli gruntów rolnych znajdują się w zdecydowanej większości na terenach przepuszczalnych, pozamiejskich, w sąsiedztwie gruntów rolnych, gdzie nie występuje problem związany z podtopieniami oraz nadmiernym odpływem wód z danego terenu.

  Wprowadzone mają zostać uproszczenia dotyczące gromadzenia wody na cele rolnicze, w tym budowy stawów wodnych oraz zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania urządzeniami melioracji wodnych. Gminy mają być odpowiedzialne za tworzenie systemu planowania, realizacji i finansowania utrzymania urządzeń melioracyjnych. Mają także zostać uproszczone procedury, dotyczące budowy urządzeń wodnych na terenach leśnych.

  Projektowane przepisy mają uprościć procedury i ułatwić realizację zadań, zwiększających retencję.

  Zmiany - jak wynika z wykazu - obejmą także przepisy dotyczące planowania przestrzennego i retencji terenowej, ochrony środowiska, procedur dot. prawa budowlanego i prawa wodnego, w tym legalizację istniejących urządzeń do poboru wody. Przepisy obejmują także obszary dotyczące melioracji wodnych, w tym ich utrzymania przez gminy, spółki wodne, wykorzystania i zagospodarowania wody na potrzeby rolnictwa.

  W obszarze koordynacji proponowane przepisy mają na celu umożliwić wpływ ministra ds. gospodarki wodnej na kształt planów inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz na zapewnienie środków europejskich na ten cel poprzez obowiązek uzgadniania wybranych dokumentów z uwzględnieniem właściwego bilansu wodnego.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązania, które mają wzmocnić rolę ministra gospodarki wodnej związaną z pracami Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa oraz realizowanymi w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych województwa, co ma pozwolić na zapewnienie większego wsparcia dla inwestycji mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy od strony finansowej.

  (ISBnews)

   

 • 16.06, 13:54Morawiecki: Zwiększamy środki na Program Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł 

  Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Rząd przyjął uchwałę o zwiększeniu wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o ponad 21 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "[Inwestycje] to obrona miejsc pracy. Te nasze plany inwestycyjne to [też] plany na szybkie wyjście z kryzysu koronawirusowego" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że inwestycje to "setki tysięcy" dodatkowych miejsc pracy pośrednio i bezpośrednio z nimi powiązanych.

  Dodatkowe środki w ramach PBDK zostaną skierowane na budowę dróg: S1 (odcinek Przybędza - Milówka), S3 (Troszyn - Świnoujście), S5 (odcinek Sobótka - Bolków), S6 (Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej oraz odcinki Lębork - Bożepole Wielkie, Koszalin - Słupsk, Słupsk - Lębork), S7 (odcinek Płońsk - Czosnów), S10 (Toruń - Bydgoszcz), S19 (Białystok - Lubartów: odcinek Choroszcz - Ploski - Chlebczyn; Lublin - Lubartów i Rzeszów - Barwinek: odcinek Babica - Barwinek), S52 (Północna Obwodnica Krakowa), DK 62 (Obwodnica Łochowa), S74 (Przełom/Mniów - Kielce) i DK 75 (Brzesko - Nowy Sącz).

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 11:54Rząd chce, by przy przetargach używać transmisji w czasie rzeczywistym 

  Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL)

  Proponowane zmiany dotyczą szczególnego trybu przeprowadzania przetargów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  Projekt wprowadza rozwiązania, umożliwiające przeprowadzenie przetargu ustnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (transmisji w czasie rzeczywistym) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz możliwości identyfikacji uczestników przetargu i członków komisji przetargowej. Ma to zagwarantować ciągłość realizacji zadań przez organy przeprowadzające przetargi, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego.

  Planowane jest też rozszerzenie obowiązku informacyjnego organów i wprowadzenie wymogu publikacji ogłoszenia o przetargu oraz informacji o sposobie rozpatrzenia skargi w Biuletynie Informacji Publicznej. Ma to zwiększyć dostępność informacji o zadysponowaniu mieniem publicznym przez organy reprezentujące Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

  Projektowane zmiany wynikają z faktu, że na terenie kraju obowiązuje stan epidemii, co ogranicza możliwość organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przy zapewnieniu bezpieczeństwa uczestniczącym w takim przetargu.

  Obecne przepisy rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) nie przewidują możliwości organizowania przetargów na zbycie nieruchomości z zasobu publicznego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

  (ISBnews)

   

 • 01.06, 09:14Maląg zapowiada na II półrocze br. zarys strategii demograficznej 

  Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) planuje przedstawić w II półroczu br. zarys naszej strategii demograficznej, która będzie zawierała m.in. wątek dotyczący polityki mieszkaniowej, zapowiedziała szefowa resortu Marlena Maląg.

  "Prowadzimy badania i będzie to wszystko zawarte w strategii. Myślę, że w II półroczu tego roku przedstawimy zarys naszej strategii demograficznej, a więc nie wszystko bym też chciała od razu powiedzieć. Natomiast bardzo ważne jest to wsparcie bezpośrednie przekazywane do rodzin, ale także ważna jest polityka mieszkaniowa i na pewno ten wątek w naszej strategii będzie miał swoje miejsce" - powiedziała Maląg w rozmowie w audycji " Poranek Siódma9".

  Wcześniej minister zapowiadała, że celem strategii będzie m.in. zwiększenie dzietności, w tym kwestie barier, które stoją przed ludźmi w momencie podejmowania decyzji na temat powiększenia rodziny.

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 16:41Rząd chce, by firmy nabywały nieruchomości gminy z rozliczeniem własnych w cenie 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rząd chce, aby przedsiębiorcy mogli nabywać nieruchomości gminne na cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie własnych nieruchomości, przekazywanych gminie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości planowane jest na III kwartał 2020 roku.

  Celem projektowanej ustawy jest ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali przez rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjalne inwestycyjnym oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań, w tym polityki mieszkaniowej, jak i dostępności infrastruktury.

  "Wobec zmniejszającej się dostępności i zwiększających się cen rynkowych nieruchomości gruntowych deweloperzy sięgają po coraz mniej atrakcyjne działki, które wymagają kilkuletniego przygotowania technicznego (np. zapewnienia podstawowej infrastruktury technicznej) oraz formalnego (szczególnie na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego)" - podano, wskazując na potrzebę regulacji w tym zakresie.

  W ocenie odpowiedzialnego za przygotowanie projektu Ministerstwa Rozwoju, problemem są również istniejące ograniczenia w obrocie gruntami, mające na celu m.in. ochronę gruntów rolnych.

  "Ponadto, tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe cechują się niskim dostępem do podstawowych urządzeń infrastruktury społecznej, a ich zapewnienie jest bardzo kosztowne z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych samorządów gminnych" - zaznaczono.

  W związku z tym planowane jest wprowadzenie możliwości nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali (budynków mieszkalnych lub użytkowych) przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości.

  Zgodnie z założeniami, inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował bądź przebudowywał budynek już istniejący) i przekazywałby część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego) lub państwowych.

  "W ten sposób bez samodzielnego prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu inwestycyjnego, gmina uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej" - podkreślono.

  Mieszkania na wynajem uzyskane w ramach inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej zgodnie z projektowaną ustawą byłyby objęte dopłatami do czynszu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

  Planowane jest również wprowadzenie innych form inwestowania np. uzyskiwania przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  "Poprzez występowanie w danym budynku mieszkań o różnym charakterze (na sprzedaż, najem komercyjny, najem społeczny, najem komunalny) uzyskiwano by na danym obszarze korzystny social mix i zapobiegano by tworzeniu się zjawiska gettoizacji, współistniejącego często na obszarach z budynkami stricte komunalnymi" - zaznaczono.

  Zgodnie z projektowaną ustawą, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  "Istotnie przyspiesza to proces inwestycyjny i zmniejsza niepewność potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danego gruntu. Zapisy projektowanej ustawy wprowadzają dodatkowo zachęty do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji oraz zachęcają do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych" - podkreślono.

  Przypomniano, że gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już obecnie, na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi.

  "W praktyce jednak możliwości te pozostają nie w pełni wykorzystane" - czytamy dalej.

  Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy lokalne do szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych oraz nadania całemu procesowi transparentnego charakteru.

  Wstępne szacunki potencjalnych inwestorów oraz doświadczenia zagraniczne i analizy dotyczące udziału ceny gruntów w kosztach inwestycji mieszkaniowej wskazują, że w zależności od lokalizacji i potencjału inwestycyjnego danego gruntu, gminy mogłyby uzyskiwać ok. 5-20% wybudowanych w danym budynku mieszkań.

  Najistotniejsze rozwiązania planowane w projekcie ustawy obejmują:

  - zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali (budynków) przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości, w tym zasady kwalifikowania nieruchomości do zbycia w przetargu nieograniczonym z rozliczeniem "lokal za grunt", tryb zbywania nieruchomości i zasady rozliczenia "lokal za grunt",

  - sposób postępowania z lokalami (budynkami) przekazanymi gminie przez nabywcę nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbywanych nieruchomości, w przypadku podjęcia przez władze samorządowe decyzji o przekazaniu tych lokali/budynków spółce gminnej lub spółce Skarbu Państwa,

  - sposób monitorowania efektów funkcjonowania mechanizmu wdrażanego na podstawie projektowanej ustawy.

  Planowane jest ponadto:

  - dopuszczenie możliwości ubiegania się przez najemców zasobu mieszkaniowego uzyskanego przez gminę w ramach rozliczenia "lokal za grunt" i przekazanego spółce gminnej lub spółce Skarbu Państwa o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start",

  - rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym gospodarowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości,

  - dodatkowe zachęty dla gmin do angażowania się w działania służące realizacji polityki mieszkaniowej państwa, przewidujące preferencje przy łączeniu działalności promieszkaniowej z innymi formami działania przez gminy na rzecz lokalnej wspólnoty (prowadzonymi z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Solidarnościowego lub Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 12:46Rząd planuje ulgi na zasiedlenie dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rząd planuje stworzenie podstaw prawnych dla działalności społecznych agencji najmu oraz wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla tych osób do 35 lat życia, które kupują mieszkania na rynku pierwotnym lub budują dom jednorodzinny na własnej działce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw planowane jest na III kwartał.

  Ma on zawierać uregulowania, dotyczące powstawania i działalności społecznych agencji najmu (SAN), jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych i najemców (podnajemców). Wskutek zawierania wieloletnich umów z właścicielami mieszkań miałoby to - zdaniem inicjatorów projektu - zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność najmu oraz rozszerzyć ofertę mieszkaniową dla osób o niskich i średnich dochodach.

  "Funkcjonowanie SAN wiąże się więc z szeregiem korzyści społecznych, przestrzennych i finansowych. Dzięki ich działalności następuje zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez władze publiczne wydatków na budowę nowych obiektów (wskutek użytkowania mieszkań istniejących), co przekłada się na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej, a także przeciwdziała zjawisku gettoizacji poprzez rozproszenie najemców o różnych możliwościach i różnym statusie w istniejącej zabudowie" - zaznaczono w informacji, uzasadniając potrzebę regulacji.

  Planowane jest także wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla osób do 35. roku życia, nabywających mieszkania na rynku pierwotnym lub budujących dom jednorodzinny na własnej działce. Byłaby to tzw. "ulga na zasiedlenie". Od podatku można byłoby odliczyć kwotę, której wysokość byłaby uzależniona od struktury rodziny podatnika (preferowane mają być rodziny z większą liczbą dzieci).

  Maksymalna wysokość odliczenia ma być zależna od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Według aktualnych danych (na koniec IV kwartału 2019), w 2020 r. hipotetycznie - jak podano - od dochodu byłoby można odliczyć:

  *    Podatnik (singiel) - 4 597 zł,

  *    Podatnik z 1 dzieckiem - 5 746,25 zł,

  *    Podatnik z 2 dzieci - 6 895,50 zł,

  *    Podatnik z 3 dzieci - 8 044,75 zł.

  *    Małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,

  *    Małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,

  *    Małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł,

  *    Małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

  Ulga byłaby skierowana do osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany byłby wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania. Z preferencji korzystałyby rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.

  Ulga ta ma stanowić także impuls gospodarczy dla firm budowlano-montażowych specjalizujących się w budowie budynków wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, działających w lokalnej skali z wykorzystaniem lokalnych surowców. Zdaniem projektodawców ze względu na charakter ulgi, która jest udzielana po zakupie mieszkania na rynku pierwotnym lub zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, jej efekt może się również uwidocznić na rynku materiałów i urządzeń związanych z wykończeniem oraz wyposażeniem lokalu.

  Uzasadniając planowane objęcie ulgą tylko rynku pierwotnego, zwrócono uwagę, że "w odróżnieniu od transakcji dokonywanych na rynku wtórnym, rynek pierwotny oraz budownictwo jednorodzinne przyczynia się do tworzenia PKB, wzrostu produkcji budowlano-montażowej oraz zatrudnienia w sektorze budowlanym".

  (ISBnews)

   

 • 06.05, 16:04Koszt wsparcia budownictwa komunalnego i czynszowego to 337 mln zł w 2020 r. 

  Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Koszty wejścia w życie zmian, których celem jest wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego to 337 mln w tym roku, a wciągu dziesięciu lat - łącznie 387,4 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

  Środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz środków dla gmin, przekazywanych wojewodom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Celem regulacji jest poprawa dostępności mieszkań poprzez rozwój nowych inwestycji na wynajem, szczególnie mieszkań gminnych o niskich czynszach.

  Kluczowe rozwiązania pakietu mieszkaniowego obejmują m.in. zmiany w budownictwie społecznym czynszowym oraz komunalnym, zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości, zwiększenie bezzwrotnego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz premie remontowe na budynki z TBS.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 13:07Emilewicz: Dopłaty do czynszów uzyskają w br. wszyscy, którzy się zakwalifikują 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju szacuje, że na dopłaty do czynszów dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 zostanie skierowane w tym roku ok. 400 mln zł, jednak jeśli wnioski spełniające kryteria będą opiewały na wyższą kwotę - środków nie zabraknie, poinformowała minister Jadwiga Emilewicz.

  "Wszyscy, którzy się zakwalifikują [do dopłat], wszyscy uzyskają. Szacujemy, że to będzie w tym roku ok. 400 mln zł, ale jeśli wniosków spełniających kryteria będzie więcej - środków nie zabraknie" - powiedziała Emilewicz podczas wideokonferencji.

  Wskazała, że kryteriami będą dochód i powierzchnia mieszkania, czyli kryteria, które dziś są stosowane przy dodatkach mieszkaniowych. Ponadto wynajmujący będzie musiał wykazać, że jego dochody zmniejszyły się o minimum 25% w stosunku do 2019 r. W tym celu poda dochód za I kw. br. lub trzy dowolne miesiące w tym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem i zostanie wyliczona średnia dochodu na jeden miesiąc.

  "Zaletą tego programu jest objęcie wszystkich wynajmujących, także komercyjnie" - podkreśliła minister.

  Ministerstwo Rozwoju podało dziś, że szacuje, iż dzięki nowemu mieszkaniowemu pakietowi proinwestycyjnemu, na wsparcie mieszkalnictwa zostanie skierowane dodatkowo średnio 0,5 mld zł rocznie do 2024 r.

  Celem pakietu jest impuls dla gospodarki poprzez więcej tanich mieszkań na wynajem. Założenia pakietu to zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19. Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. Obejmuje on zmianę trzynastu ustaw.

  Wśród rozwiązań pakietu jest pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów. To nowe dopłaty do dodatków mieszkaniowych - wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75% czynszu). Resort przeznaczy na ten cel ok. 420 mln zł w tym roku, podano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 10:30Morawiecki: Hotele, miejsca noclegowe i galerie handlowe będą otwarte od 4 maja 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Hotele i miejsca noclegowe oraz galerie handlowe zostaną otwarte od 4 maja, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja - podkreślam - po to, żebyśmy nie ruszyli na 'majówkę' tłumnie. Zachowajmy te perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową" - powiedział Morawiecki na telekonferencji.

  "4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe, […] ale w podobnym reżimie obostrzeń, czyli na 15 m2 w jednym pomieszczeniu może przebywać jeden klient" - dodał premier.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 11:52FPP, CALPE: Sklepy spożywcze, drogerie i pralnie też mogą negocjować umowy najmu 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Renegocjacje umów najmu można zastosować we wszystkich obiektach handlowych w okresie obowiązywania zakazu działalności i nie ograniczać ich tylko do najemców, których działalność została zakazana w rozporządzeniu ministra zdrowia, wynika z analiz Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

  Według analiz tych organizacji, przepis art. 15ze ustawy z 2 marca 2020 r. – o rozwiązaniach związanych z zwalczaniem COVID-19 – przewidujący wzajemne wygaszenie zobowiązań stron umowy najmu dotyczy powierzchni handlowych bez względu na ich obowiązek zamknięcia. Przepis art. 15ze ustawy COVID-19 dotyczy wszelkich typów umów, których przedmiotem jest oddanie do używania powierzchni handlowej. Powierzchnią handlową jest powierzchnia, która służy obsłudze klientów detalicznych lub pełni wobec niej funkcję pomocniczą (magazyn, biura, pomieszczenia socjalne). Uzupełnianie przepisu w drodze wykładni o nowe elementy - skutkujące pogorszeniem sytuacji jej wielu adresatów - narusza zasady poprawnej legislacji demokratycznego państwa prawnego.

  "Oczywistą intencją ustawodawcy (ratio legis), która wynika z całokształtu art. 15ze ustawy COVID-19, jest zmniejszenie obciążeń korzystających z powierzchni handlowych w czasie zakazu prowadzenia działalności w większych obiektach handlowych. Przepis dotyczy nie tylko najemców, których działalność została zakazana. Nie ma powodu, aby w drodze wykładni ograniczać zakres przepisu wbrew jego jasnemu brzmieniu. Takie uzupełnienie - skutkujące pogorszeniem sytuacji jej wielu adresatów - naruszałoby zasady poprawnej legislacji demokratycznego państwa prawnego. Tak daleko idąca - sprzeczna z jasno wyrażoną wolą ustawodawcy – wykładnia prawotwórcza jest niedopuszczalna" - powiedział radca prawny, ekspert FPP i CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie.

  FPP i CALPE zaopiniowały zakres zastosowania art. 15ze ustawy COVID-19. Pierwszeństwo ma wykładnia gramatyczna (językowa) – czyli odczytanie użytych słów i sformułowań zgodnie z ich zwykłym znaczeniem.

  "Nie ma wątpliwości, że przepis dotyczy wszystkich obiektów handlowych - wskazanie 'obiektów handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2' dotyczy (jest cechą) wyłącznie okresu, w którym obowiązuje zakaz działalności w tych obiektach. Zatem renegocjacje umów można zastosować we wszystkich obiektach handlowych w okresie obowiązywania zakazu działalności. Przepis nie ogranicza się również tylko do najemców, których działalność została zakazana w okresie wskazanym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Brzmienie tej części przepisu art. 15ze jest tak jednoznaczne, że uzasadnia poprzestanie na wykładni gramatycznej" - czytamy dalej w komunikacie.

  Według FPP i CALPE, wykładnia językowa przepisu art. 15ze w tym aspekcie jest więc wystarczająca.

  "Należy przede wszystkim pamiętać, że wiążące są tylko przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wszelkie inne wypowiedzi władz (wywiady, konferencje prasowe, informacje na stronach internetowych itp.), w tym uzasadnienie projektu w druku sejmowym, nie mają mocy prawnej" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 16:26Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje 

  Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego i kartograficznego, która ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlanego, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla danych planistycznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowe rozwiązania umożliwią udostępnianie dokumentów planistycznych poprzez techniki geoinformacyjne (GIS), co przyczyni się do upowszechniania zbiorów danych przestrzennych, dotyczących aktów planowania przestrzennego. Pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu, wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

  Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego nałoży na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP) obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych. Oznacza to, że np. plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą miały wersje elektroniczne, zgromadzone w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych.

  Ustawa wprowadza minimalny zakres obowiązku cyfryzacji; zakłada utworzenie granicy APP w postaci wektorowej wraz z rysunkiem APP w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz linkiem do treści dokumentu.

  Dzięki temu możliwie stanie się uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. Rozwiązanie to ma ułatwić dostęp do informacji o przeznaczeniu terenu, którym interesuje się inwestor. Dzięki zamieszczeniu rysunku dokumentu planistycznego, dostępna będzie również informacja o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji inwestycji.

  Efektem nowelizacji ma być również zmniejszenie procedur dla geodetów. Zostanie uproszczony sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Wprowadzona będzie również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili - trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni.

  W efekcie, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi ma skrócić się średnio z 60 do 18 dni.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 15:33Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do noweli prawa geodezyjnego 

  Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego, której celem było usprawnienie realizacji prac w tym zakresie, a tym samym przyśpieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

  Sejm przyjął jedynie poprawkę usuwającą błąd legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Zmniejsza także zakres informacji w ewidencji gruntów i budynków usuwając informacje, które znajdują się w innych rejestrach państwowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów. 

  Uszczegółowiono zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowano relacje prawne między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

  Udostępnianie zbiorów danych ma być nieodpłatne. Dotyczyć to będzie m.in. specjalnie przetworzonych zdjęć lotniczych lub satelitarnych, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych.

  Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

  Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Będzie to dotyczyć również aktów już obowiązujących.

  W nowelizacji znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

  - uproszczony, ryczałtowy sposób pobierania opłat od geodetów za dokumenty potrzebne im do pracy,

  - możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili - trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni,

  - mniej formalności na linii geodeta - starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty, podano także.

  W efekcie tych zmian czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi ma skrócić się średnio z 60 do 18 dni.

  (ISBnews)

   

   

 • 03.04, 11:17PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu 

  Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Właścicielom obiektów handlowych, w zależności od wielkości i struktury najemców, grozi nawet do ponad 90% spadku przychodów z czynszu, co może prowadzić do upadłości - w pierwszej kolejności mniejszych przedsiębiorców, oceniła dyrektor operacyjna Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) Agnieszka Jachowicz. W związku z tym Izba apeluje o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych, co oznacza uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd.

  "Ustawa stanowi o wygaśnięciu umów, w uzasadnieniu zaś ustawodawca wspomina o zawieszeniu czynszów - zatem należy się spodziewać wygasania umów, które będą skutkować niepłaceniem czynszu. Dotyczy to wszystkich najemców, również tych działających poza sklepami funkcjonującymi w ramach obecnych ograniczeń. Struktura najmu w centrach handlowych jest zróżnicowana, w starszych centrach funkcjonują jeszcze duże hipermarkety, które mogą zajmować nawet około 20% powierzchni najmu, w nowych powierzchnia wynajmowana przez operatorów spożywczych waha się od ok. 2,5% do 10%. Dla centrów z małym supermarketem spożywczym spadek czynszu może więc wynosić ponad 90% (należy zwrócić uwagę na fakt, że hipermarket czy supermarket nie należy do najwięcej płacących najemców za m2)" - napisała Jachowicz w komentarzu dla ISBnews.

  "Z upadłością będą borykać się mali przedsiębiorcy, właściciele obiektów ponad 2 000 m2 gdzie nie ma w ogóle operatora spożywczego. Lepiej poradzą sobie mniejsze obiekty, gdzie oprócz operatora spożywczego działa np. sklep z artykułami budowlanymi i wyposażeniem wnętrz, apteka, pralnia czy sklep ze środkami czystości" - dodała.

  Ze stanowiskiem Izby zgadza się dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w JLL Mateusz Polkowski.

  "Polski sektor nieruchomości komercyjnych na przestrzeni ostatniej dekady wypracował mocne fundamenty i najmocniejszą pozycję inwestycyjną wśród wszystkich krajów regionu CEE. To zasługa zarówno zagranicznych, jak i rodzimych deweloperów, inwestorów i właścicieli, dla których zwieńczeniem biznesowych sukcesów, w bardzo różnych branżach, było wybudowanie np. centrów handlowych. Stworzyli miejsca pracy dla setek pracowników biurowych oraz osób działających w branży handlowej czy magazynowej. Dlatego instrumenty pomocy proponowane przez polskie władze powinny uwzględniać również ich stronę i zapewniać im bezpieczeństwo prowadzenia biznesu w tych bardzo trudnych warunkach. To, w jaki sposób rząd reaguje teraz, wpłynie najprawdopodobniej na obniżenie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej kraju w długiej perspektywie. Trzeba, oczywiście, pomagać najemcom centrów handlowych i jest to oczywiste, niemniej jednak nie można tego robić wyłącznie kosztem właścicieli obiektów, ponieważ jest to najprościej ujmując niesprawiedliwe" - skomentował dla ISBnews Polkowski.

  1 kwietnia PINK zaapelowała o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych, co oznacza uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd. Wg PINK uchwalone zapisy Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniły ich perspektywy co oznacza, że państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku.

  "Polski sektor nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz lokalnych samorządów. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła ponad 42 mld euro (ok. 180 mld zł). Ponadto Polska jest największym rynkiem biurowym w naszym regionie z ponad 11 mln m2 nowoczesnych biur, w których pracuje ponad milion osób oraz ósmym rynkiem magazynowym w Europie pod względem podaży" - podkreślała PINK.

  Do projektu tzw. tarczy antykryzysowej PINK zgłosiło następujące - nieuwzględnione w ustawie - postulaty:

  - Udzielenie pomocy dla właścicieli budynków w sytuacjach racjonalnych żądań o zwolnienie z czynszów czy też ustawowych regulacji w zakresie zawieszenia czynszów (wprowadzonych dla galerii handlowych).

  - Wsparcie w zakresie kosztów operacyjnych w czasie ograniczonego funkcjonowania budynków.

  - Wprowadzenie większej elastyczności dla jednostek samorządu w zakresie podatku od nieruchomości (np. wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy po 1 stycznia 2020).

  - Zmiany w zakresie art. 15g, tak aby warunek posiadania braku zaległości na koniec 3 kwartału uważało się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanych w dowolnym okresie późniejszym.

  - Odroczenie spłat rat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę nieruchomości.

  - Zniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych od wszelkich wkładów w spółkach osobowych, dopłat do spółek z.o.o. oraz podniesienia kapitału w spółkach kapitałowych wynikających z zaistniałej sytuacji.

  - Zmiany w zakresie prawa do wstecznego rozliczenia strat za 2020 (CIT i PIT) - jeżeli strata powstaje od początku 2020 roku, to powinna istnieć możliwość jej uwzględniania i korygowania na bieżąco roku 2019 i ewentualnej korekty w przypadku, gdy w 2020 strata będzie inna lub nie wystąpi.

  - Utrzymanie 3-miesięcznego okresu do wydawania interpretacji podatkowych (zamiast wprowadzonego wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy).

  PINK postuluje zawieszenie zobowiązań wynajmujących / właścicieli obiektów handlowych wobec banków / instytucji finansowych, co stanowi niezbędną konsekwencję zawieszenia zobowiązań najemców wobec właścicieli obiektów handlowych. Brak takiego zapisu będzie oznaczać masowe składanie wniosków o upadłość, co odbije się także na najemcach, podkreśliła IZBA.

  Tomasz Chaberko

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 08:54 MF zaniecha poboru PIT od niektórych dochodów od kredytu mieszkaniowego 

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym od 31 marca br., podał resort. Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.

  "27 marca 2020 r. minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548). Rozporządzenie wejdzie w życie 31 marca 2020 r. i dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. 'frankowiczów')" - czytamy w komunikacie.

  PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu: umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania), podano także.

  Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu.

  (ISBnews)

   

 • 30.03, 08:40MFPR: Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej 

  Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej. Miasto ma wybudować drugą nitkę linii tramwajowej, kupić nowoczesne pojazdy, chce utworzyć ścieżki rowerowe. Inwestycja zostanie wsparta z Programu Polska Wschodnia. Łączna wartość unijnego dofinansowania, po jego zwiększeniu to ponad 365 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona w 2023 roku, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

  "Istnienie nowoczesnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów komunikacji publicznej w miastach zwiększa mobilność mieszkańców i komfort życia, daje łatwiejszy dostęp do rynków pracy i stworzy dogodne warunki do inwestowania nie tylko w danym mieście, ale i w całym makroregionie" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

  To najważniejszy w Olsztynie realizowany w aktualnej perspektywie finansowej UE projekt w zakresie komunikacji miejskiej i największy tego typu finansowany z Programu Polska Wschodnia. Ponieważ wydatki kwalifikowalne przekroczą 50 mln euro, zyskał on status "projektu dużego", a na jego dofinansowanie zgodę musiała wyrazić Komisja Europejska.

  Dodatkowe fundusze umożliwią budowę drugiej, ponad 12-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy wschodnią część miasta z południowymi osiedlami Jaroty i Pieczewo oraz śródmieściem i nowym dworcem kolejowym Olsztyn Główny, poinformowało MFPR.

  Linia ta ma umożliwić dogodny dojazd do dużych zakładów pracy, m.in. do fabryki opon Michelin. Obejmie też już istniejącą nitkę tramwajową, która zostanie wydłużona. Przy Wysokiej Bramie powstanie węzeł przesiadkowy, a sama linia na tym odcinku zostanie rozbudowana do dwóch torów. Niebawem miasto ma ogłosić przetarg na realizację inwestycji, podano w materiale.

  W ramach projektu miasto ma kupić sześć niskopodłogowych tramwajów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o rowerzystach i pieszych powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko po to, aby codzienne przemieszczanie się po mieście było wygodniejsze, szybsze i dobrze dopasowane do potrzeb mieszkańców i przyjezdnych.

  "Chcemy, aby olsztyńskie środki transportu miejskiego były ze sobą jak najlepiej zintegrowane. Taka oferta umożliwi mieszkańcom sprawne przemieszczanie się bez konieczności używania samochodu. Podróż będzie nie tylko wygodna, ale i przyjazna dla środowiska" - dodała minister.

  Dzięki Programowi Polska Wschodnia zostanie przebudowany również dworzec PKP Olsztyn Główny. Celem inwestycji jest poprawa komfortu osób udających się w dalszą podróż. Ma w tym pomóc również modernizacja linii kolejowej nr 216 biegnącej z Olsztyna do Działdowa i dalej, której częścią są dworzce Olsztyn Główny i już odnowiony Olsztyn Zachodni. Powstaną również nowoczesne przystanki Olsztyn Śródmieście i Olsztyn Dajtki, które umożliwią kolejowe podróże w obrębie aglomeracji. Wszystkie prace zakończa się w latach 2022-2023.

  Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu są dofinansowywane projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

  (ISBnews)