Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 31.03, 14:47MRiT chce likwidacji PCC przy zakupie 1. mieszkania i podwyższenia od 6. i kolejnych 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) chce likwidacji podatku od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania, oraz podwyższenia do 6% przy zakupie szóstego mieszkania i kolejnych, podał resort. MRiT przygotowuje regulacje ograniczające nieprawidłowości na rynku nieruchomości. 

  "Likwidujemy podatek od czynności cywilno-prawnej przy zakupie pierwszego mieszkania" - czytamy w komunikacie.

  Od szóstego mieszkania kupowanego w jednej inwestycji będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6%, podano także.

  Podatek od czynności cywilno-prawnych od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2% rynkowej wartości nieruchomości.

  (ISBnews)

 • 31.03, 14:35Buda: MRiT planuje zmiany rozporządzenia dot. warunków technicznych mieszkań 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje zmiany dotyczące warunków technicznych mieszkań; chce, by minimalna powierzchnia lokalu użytkowego wynosiła co najmniej 25 m2, odległości między blokami na sąsiednich działkach wynosiły co najmniej 5 metrów, a na dużych placach lub skwerach pozostawiano ponad 20% terenu biologicznie czynnego, podał resort.

  Planowane zmiany mają dotyczyć projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  "Zdecydowana większość zmian dotyczy projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mają one rozwiązać konkretne problemy, które coraz częściej pojawiają się w polskich miastach" - czytamy w komunikacie.

  Planowane zmiany:

  - Minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki ma wynieść co najmniej 5 metrów (obecnie minimalna odległość budynków od granicy działki wynosi 3 metry w przypadku ścian bez okien i drzwi lub 4 metry w przypadku ścian z oknami i drzwiami). Dodano także regulację zgodnie z którą nie będzie wymagane zachowanie odpowiedniej odległości budynku od granicy działki w przypadku, gdy na sąsiedniej działce są tereny, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod zabudowę.

  - Minimalna odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego lub produkcyjnego (o powierzchni zabudowy ponad 1 000 m2), a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego ma wynieść 30 metrów. Dotyczy to też budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy.

  - Maksymalnie 6% stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do wszystkich miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji, będzie mogło być zbliżone do okien budynków.

  - Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych (ponad 1000 mkw.) co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego.

  - Obowiązek budowy placów zabaw przy bloku lub na osiedlu w których jest więcej niż 20 mieszkań. Przy budynkach z 21-50 mieszkaniami co najmniej 1 m2 placu ma przypadać na jedno mieszkanie, przy budynkach z 51-100 mieszkaniami plac zabaw będzie musiał mieć min. 50 m2, a przy inwestycjach od 101 do 300 mieszkań na każdy lokal ma przypadać min. 0,5 m2 placu. Powyżej 300 mieszkań w budynku plac zabaw ma mieć powierzchnię min. 300 m2. Wprowadzone zostaną też wymogi co do wyposażenia placów zabaw. Z kolei obowiązek wykonania miejsc rekreacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami będzie dotyczył zespołu budynków wielorodzinnych, w którym jest więcej niż 20 mieszkań.

  - Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach będzie musiała wynosić nie mniej niż 25 mkw. Lokale użytkowe o mniejszej powierzchni będą mogły znajdować się na parterze i na I piętrze budynku, pod warunkiem, że jest do nich bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku. Regulacje nie będą dotyczyły budynków zamieszkania zbiorowego takich jak np. hotel, motel czy pensjonat.

  - W bloku w przypadku balkonów na jednej płycie, trzeba będzie zastosować pomiędzy nimi odpowiednią przegrodę. Powinna ona mieć co najmniej 2,2 m wysokości (mierzoną od posadzki) oraz szerokość równą co najmniej szerokości balkonu (a gdy balkon ma szerokość większą niż 2 m - przegroda powinna mieć szerokość co najmniej 2m). Przegroda powinna także charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością światła (w zakresie 30-50%).

  - Obowiązek stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej (podobnie do wymagań pomiędzy dwoma mieszkaniami w budynku wielorodzinnym). Dodatkowo zostanie wprowadzony obowiązek niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród między mieszkaniami w przypadku prowadzenia robót budowlanych, zarówno w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych.

  - Zapewnienie w nowych budynkach użyteczności publicznej (w zależności od rodzaju budynku i jego powierzchni) pomieszczeń dostosowanych i przeznaczonych do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia te powinny spełnić odpowiednie wymagania w zakresie wyposażenia oraz mieć odpowiednią powierzchnię.

  - Zapewnienie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych. Minimalna powierzchnia takich pomieszczeń będzie wynosiła 15 mkw. Dopuszczalne będzie wykonanie oddzielnego budynku gospodarczego, wiaty albo altany, zamiast takich pomieszczeń w budynku wielorodzinnym.

  Ponadto planowane są zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi powierzchnia kondygnacji liczona ma być po obrysie rzutu poziomym ścian zewnętrznych, do której nie będą wliczane powierzchnie balkonów, loggii i tarasów. Tak liczona powierzchnia kondygnacji ma być podstawą do ustalenia intensywności zabudowy.

  Jednocześnie planowane jest:

  - ograniczenie handlu cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich (całkowity zakazu cesji umowy rezerwacyjnej, ograniczenie możliwości cedowania umowy deweloperskiej do przypadków cesji jednego lokalu mieszkalnego dokonywanej przez nabywcę, który w okresie trzech lat poprzedzających jej dokonanie nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej. Wyjątek od tej reguły będą stanowiły cesje na rzecz osób najbliższych).

  - wprowadzenie obowiązku publikowania cen nieruchomości na stronie internetowej dewelopera, w prospektach i katalogach.

  - uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu z bieżącymi cenami transakcyjnymi, który będzie bazował na danych od notariuszy (będą one zbierane z bieżących transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości).

  (ISBnews)

 • 30.03, 17:36Senat przyjął z poprawkami nowelę o drogach publicznych w zakresie bezp. infrastruktury 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych. Poprawki miały głównie charakter legislacyjnych i techniczny.

  Za nowelizacją z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela wdraża regulacje unijne.

  Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach.

  Ma to zapewnić dostawcom EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) możliwości odpowiedniego dostosowania systemów. Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, co ma zapewnić prawidłowy pobór opłat za ich przejazd.

  Nowela wprowadza też ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, co zwiększy skuteczność ich egzekucji od użytkowników dróg z innych państw UE. EETS umożliwia opłacenie przejazdu w państwach UE na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS.

  Nowela umożliwia również wojewodom przyśpieszenie ogłaszania inwestycji drogowych na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w tym roku można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

   (ISBnews)

 • 30.03, 09:05Rząd przyjął projekt o gospodarce nieruchomościami dot. likwidacji użytkowania wieczystego 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada zmianę ustalania ceny nieruchomości, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wesprzeć przedsiębiorców w uzyskaniu własności gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. Zmienią się m.in. zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego. Nowe przepisy to kolejny etap reformy użytkowania wieczystego, który ma na celu umożliwienie nabycia prawa własności gruntów, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - zmiana zasad ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego; (mechanizmy rynkowe przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów), model odpłatności będzie dotyczył gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

  - nabywcy będą mogli wystąpić o rozłożenie ceny na raty, a w przypadku przedsiębiorców - także o ewentualną dopłatę do rynkowej wartości gruntu.

  - cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w umowie, ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

  - użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość: 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość.

  - podmiot publiczny będzie mógł ustalić cenę gruntu na podstawie aktualnej wyceny (aktualnego operatu szacunkowego).

  - zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku jednorazowej płatności cena gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa, wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ( przypadku płatności ratalnej, będzie to 25 opłat rocznych).

  - użytkownik wieczysty będzie mógł zgłosić żądanie zawarcia umowy nabycia prawa własności (z roszczenia tego będzie można skorzystać bez względu na sposób wykorzystywania gruntu).

  Spod roszczenia wyłączone będą m.in. grunty: niezabudowane, wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych, pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich czy oddane w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r., a więc w okresie, kiedy prawo to stało się dla inwestorów jedną z alternatywnych form korzystania z gruntów publicznych.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Zaproponowane rozwiązania to kontynuacja procesu reformy użytkowania wieczystego. W 2019 r., po uwłaszczeniu przez rząd mieszkańców i spółdzielni na gruntach pod budynkami mieszkalnymi. Obecnie jest ponad 400 tys. nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

  (ISBnews)

 • 30.03, 09:03Moskwa: Decyzja w sprawie wyboru partnera do trzeciej elektrowni jądrowej - po wyborach 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie wyboru partnera do trzeciej elektrowni jądrowej zapadnie najprawdopodobniej po jesiennych wyborach parlamentarnych, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

  "Myślę, że po wyborach, kluczowa jest dla nas teraz lokalizacja i dobra analiza wszystkich lokalizacji, zasobów wodnych w tych lokalizacjach" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet na pytanie o ew. termin podjęcia decyzji.

  Podkreśliła, że dotychczas jeszcze nie wybrano lokalizacji.  

  Na pytanie, czy będzie to najprawdopodobniej Bełchatów, powiedziała: "nie jest to jeszcze przesądzone".

  "Oczywiście, Bełchatów ma swoje atuty, bo ma gotowe przyłącze, ma akceptację społeczną, zasoby ludzkie, niezwykła ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby pracować i przy budowie i później przy eksploatacji, natomiast nie jest to jeszcze przesądzone" - podkreśliła minister.

  W ubiegłym roku rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach programu rządowego. Lokalizacją wskazywaną dla tej elektrowni jest Lubiatowo-Kopalino.

  Równocześnie Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK wraz z Korea Hydro & Nuclear Power Co. podpisały list intencyjny ws. współpracy w ramach strategicznego polsko-koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

  Przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zakłada, że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:22Buda: Rząd przyjął projekt ws. wykupu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada likwidację użytkowania wieczystego i możliwość wykupu m.in. przez przedsiębiorców użytkowanych nieruchomości, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W przypadku nieruchomości SP wartość wykupu miałaby wynieść ok. 20-krotności stawki rocznej.

  "Po spółdzielcach, teraz ok. 450 tys. podmiotów będzie mogło nabyć własność nieruchomości, które użytkuje od wielu lat. Podmioty użytkujące dany obszar powyżej 25 lat będą mogły dokonać przekształcenia, wykupić własność terenów i wyjść z pułapki użytkowania wieczystego" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Doprecyzował, że nowe zasady wykupu w najbliższym roku dotyczyłyby nieruchomości Skarbu Państwa, jak i samorządu.

  Pytany o stawki dla przedsiębiorców, powiedział że "można to sprowadzić mniej więcej do 20-krotności opłaty rocznej".

   "To będzie ten minimalny próg wykupu po stronie przedsiębiorcy, czyli jeżeli dzisiaj mamy pewnego rodzaju opłatę ustaloną od użytkowania za rok, to dwudziestokrotność to będzie ten poziom minimalny, z którego będzie można skorzystać. I to będzie pewna reguła w przypadku nieruchomości SP, natomiast w przypadku samorządów nie możemy ingerować w tę przestrzeń […] i one będą podejmowały uchwały o konkretnej odpłatności" - doprecyzował.

  Ocenił, że te warunki również w przypadku samorządów będą zbliżone.

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:08Buda: Rząd chce zniesienia pozwolenia na budowę przy domach jednorodzinnych 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów zakładających odejście od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę przy budynkach jednorodzinnych, budowanych na własne potrzeby, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Dzisiaj przyjął projekt przepisów w tej sprawie.

  Dotychczas bez pozwolenia można było budować domy do 70 m2.

  "Znosimy limity w budownictwie jednorodzinnym na własne potrzeby i uwalniamy od formalności. Jeśli ktoś chce mieć większy dom i budować systemem gospodarczym, to będzie mógł to robić bez pozwolenia na budowę" - powiedział.

  Podkreślił także, że w przypadku budynków wielolokalowych i obiektów użyteczności publicznej wprowadzona zostanie elektronizacja postępowania w ramach procesu budowlanego.

  (ISBnews)

 • 28.03, 16:22Rząd planuje nowelizację programu budowy drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na II kw. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, która zakłada zwiększenie środków na ten cel do 2,1 mld zł oraz wydłużenie jego realizacji do 2024 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji planowane jest na II kwartał.

  "Projektowana nowelizacja uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską' […] jest niezbędna do przeprowadzenia realizacji Programu. Dotyczy ona zwiększenia ogólnej kwoty środków na program do wysokości 2 127 494 304 zł (o 7,2% całkowitej wartości), wydłużenia terminu realizacji do roku 2024 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego" - czytamy.

  Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym, podano także. 

  Wobec konieczności uzyskania zwiększenia środków na realizację programu niezbędne jest również wydłużenie harmonogramu realizacji. Postępowanie przetargowe może zostać ogłoszone po uzyskaniu decyzji o zwiększeniu środków finansowych na program.

  Sytuacja ma bezpośredni wpływ na potrzebę wydłużenia okresu realizacji Programu, wskazano.

  Program wieloletni na lata 2016–2023 jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." oraz w "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)".

  (ISBnews)
   

 • 28.03, 11:51Pekao: Rządowy program pozwoli odwrócić negatywny trend sprzedaży mieszkań w II półroczu 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rządowy program "Pierwsze Mieszkanie", którego kluczowym elementem jest "Bezpieczny Kredyt na 2%", znacząco obniży koszt i poprawi dostęp do finansowania dla części kredytobiorców. Jego wdrożenie pozwoli na odwrócenie w II poł. br. silnie negatywnego trendu sprzedaży mieszkań oraz zapobiegnie wyraźniejszemu spadkowi cen lokali, uważają analitycy Banku Pekao.

  Według nich, w krótkiej perspektywie brak jest istotnych przesłanek makroekonomicznych przemawiających za odbiciem koniunktury na rynku mieszkaniowym. Na początku 2023 r. inflacja znalazła się na najwyższym poziomie od przeszło 20 lat, co pomimo oczekiwanej stopniowej dezinflacji, sprzyjać będzie utrzymywaniu się stóp procentowych na wysokich poziomach - wyraźniejszego łagodzenia polityki monetarnej spodziewają się dopiero w 2024 r. (zakładają, iż spadną one wówczas w okolice 4%).

  "Czynnikiem, który może ustabilizować sytuację popytową, jest jednak oczekiwane wsparcie systemowe dla młodych nabywców mieszkań. Planowany na lipiec b.r. start rządowego programu 'Pierwsze Mieszkanie', którego kluczowym elementem jest 'Bezpieczny Kredyt na 2%', znacząco obniży koszt i poprawi dostęp do finansowania dla części kredytobiorców istotnych z punktu widzenia fundamentalnego popytu na mieszkania. Nie bez znaczenia będzie również zmniejszenie o połowę (z 5% do 2,5%) bufora KNF, stosowanego przy wyliczaniu zdolności kredytowej" - czytamy w raporcie "Krajowy rynek mieszkaniowy. Niepewność w krótkim okresie, dobre perspektywy długoterminowe".

  "W naszej opinii, implementacja programu pozwoli w II poł. 2023 r. na odwrócenie silnie negatywnego trendu sprzedaży mieszkań oraz zapobiegnie wyraźniejszemu spadkowi cen lokali. Popyt pozostanie wprawdzie wciąż słaby (zwłaszcza na tle ostatnich lat), lecz przy jednoczesnym ograniczeniu oferty rynkowej (efekt spowolnienia aktywności inwestycyjnej w zakresie nowych budów), silnej oddolnej presji kosztowej oraz generalnie dobrej kondycji deweloperów (umożliwiającej im przeczekanie trudnego okresu), średnie ceny mieszkań powinny utrzymać się w okresie 2023-2024 na względnie stabilnym poziomie" - czytamy dalej.

  Analitycy podkreślili, że w warunkach jednoczesnego dynamicznego wzrostu płac (częściowo determinującego siłę nabywczą na mieszkania), przedłużanie się okresu stagnacji cen stworzyłoby tym większą przestrzeń dla ich silnego odbicia w kolejnych latach (w warunkach normalizacji otoczenia makroekonomicznego).

  "Tezę o tym, że obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym ma charakter przejściowy i jest wywołana nadzwyczajnymi warunkami otoczenia opieramy na przekonaniu, iż w długim okresie przedstawia on wciąż znaczny potencjał rozwojowy. Jego siłą napędową będzie nie tylko popyt fundamentalny, ale też powracający na rynek nabywcy inwestycyjni" - czytamy dalej.

  O jego atrakcyjności w dłuższym horyzoncie czasowym świadczy zaś wiele faktów, w tym:

  * istniejąca duża luka podaży mieszkań - zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym;

  * czynniki kulturowe (popularność własności zamieszkiwanego lokalu);

  * procesy demograficzne (migracja ludności wiejskiej do miast, napływ imigrantów ze wschodu);

  * niski poziom nasycenia rynku kredytów hipotecznych; ponadprzeciętny wzrost dochodów ludności przy wciąż relatywnie niskim poziomie cen mieszkań w Polsce (na tle UE), wymieniono w materiale.

  (ISBnews)

 • 27.03, 15:33KNF znowelizowała Rekomendację J dot. gromadzenia przez banki danych o nieruchomościach 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, podała Komisja.

  "Z uwagi na odmienny charakter finansowania nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, Rekomendacja J wprowadza możliwość niestosowania modeli statystycznych przez banki istotnie zaangażowane dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach komercyjnych, o ile stosowane przez banki metody oceny wartości zabezpieczenia zapewniają jego rzetelną i wiarygodną ocenę" - czytamy w komunikacie.

  W nowej Rekomendacji ograniczono treść Załącznika jedynie do pól obligatoryjnych, które są wystarczające dla zapewnienia bankom możliwości zarządzania ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie w sposób zgodny z celami nadzorczymi, podano.

  "Dotychczasowa Rekomendacja J obowiązywała od 2012 roku. Od tego czasu istotnie zmieniło się otoczenie regulacyjne, określające obowiązki w zakresie oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości. Dlatego konieczne było wydanie nowej Rekomendacji J i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów" - czytamy również.

  Rekomendacja J to zbiór dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości, zawartych w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych, wspomagających proces zarządzania ryzykiem związanym z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

  (ISBnews)

 • 27.03, 08:43Rzeczkowska: Konsolidacja finansów publ. od 2024; KFD i fundusz zbrojeniowy zostaną w BGK 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Konsolidacja finansów publicznych rozpocznie się w 2024 r. i - zgodnie z zapowiedziami - będzie przebiegała stopniowo, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Konsolidacją nie zostaną objęte m.in. Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, które pozostają w gestii Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  "Wszystkie zmiany zaczęłyby się dopiero od 2024 r. i byłby to proces stopniowy. Konsolidacja jest też odpowiedzią na utyskiwania, że poza kontrolą parlamentu chowamy jakieś środki publiczne i ukrywamy je w różnych funduszach. Wszystkie liczby są znane, bo co kwartał je raportujemy do Eurostatu" - powiedziała Rzeczkowka w rozmowie z Business Insider Polska.

  "Trzeba też uczciwie powiedzieć, że w ubiegłym roku deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli właśnie z uwzględnieniem m.in. funduszy pozabudżetowych, wyniósł najprawdopodobniej między 3 a 3,5% PKB, czyli znacząco mniej niż nasze prognozy, które mówiły o 4,7% PKB. Dług publiczny też będzie nieco niższy, niż przewidywaliśmy, bo wyniesie poniżej 50% PKB. Wszystkie fundusze pozabudżetowe wynikają z ustaw, które zostały zaakceptowane przez parlament. Takie fundusze są też w innych krajach, np. w Niemczech" - dodała minister.

  Minister podkreśliła, że konsolidacja "na pewno nie będzie polegała na likwidacji pozabudżetowych funduszy", którymi obecnie zarządza BGK, a takie informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej.

  "Celem jest przejęcie w ciężar budżetu państwa wydatków tych funduszy. Będą one wciąż realizowały swoje cele i swoje wcześniejsze zobowiązania" - wskazała Rzeczkowska.

  Konsolidacją mają zostać objęte największe pozycje, czyli Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Pomocy Ukrainie, zaznaczyła. Uściśliła, że Krajowy Fundusz Drogowy pozostanie w gestii BGK.

  "W sprawie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wydaje się, że on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, bo w tym obszarze potrzebujemy elastycznego narzędzia. Przyglądamy się też pozostałym funduszom, jak dalece można ich wydatki włączyć w budżet centralny. Kluczowym elementem dla naszych rozważań jest kwestia progów ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych i konstytucji, które wymuszają konkretne działania, jeśli państwowy dług publiczny przekroczy 55 i 60% PKB. Obecnie pozabudżetowe fundusze nie są wliczane do państwowego długu publicznego, a uwzględnia je dług sektora instytucji rządowych i samorządowych obliczany według unijnej metodologii. Konsolidacja wpłynie na wzrost państwowego długu publicznego. Musimy więc przeprowadzić ten proces w taki sposób, aby w kolejnych latach ten dług nie zbliżył się i nie zagroził przekroczeniem progów ostrożnościowych" - wyjaśniła minister.

  Zapytana, czy obligacje, które zostały wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na poczet tarcz finansowych oraz przez BGK (na łącznie ponad 200 mld zł), zostaną w ramach przetargów zamienione na obligacje skarbowe, odpowiedziała: "To jest wciąż element naszych analiz".

  "Mogę dzisiaj powiedzieć, że będziemy chcieli wykorzystać potencjał, jaki daje Skarb Państwa jako emitent, i narzędzia, jakimi dysponuje minister finansów. Całe działanie musi być przeprowadzone bezpiecznie i w sposób rynkowy" - zapewniła Rzeczkowska.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w tegorocznym budżecie łączna kwota zakładanych wydatków 21 funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to 133,6 mld zł. Największe z nich to Krajowy Fundusz Drogowy ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ponad 49 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,8 mld zł.

  (ISBnews)

 • 24.03, 13:23Rząd planuje rozbudowę infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu za 10,3 mld zł 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie programu wieloletniego budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Program ma być realizowany w latach 2023-2029, a jego koszt to ponad 10,3 mld zł.

  Podjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu" planowane jest na II kw.

  "Budowa głębokowodnych terminali w Świnoujściu stanowi aktualnie jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w skali kraju, dzięki której port w Świnoujściu może stać się hubem przeładunkowym, obsługującym największe jednostki pływające, jakie mogą pływać po Bałtyku" - czytamy w wykazie.

  Terminal kontenerowy o planowanej rocznej zdolności przeładunkowej 2 mln TEU oraz w przyszłości terminal uniwersalny do zapewniania ciągłości pracy oraz dostępności i operacyjności, wymagają rozbudowy istniejącej infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, w szczególności toru podejściowego oraz falochronu.

  Budowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu umożliwi rozwój i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali głębokowodnych w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu dzięki czemu port w Świnoujściu stanie się portem węzłowym, tranzytową bramą dla całego zaplecza wzdłuż szlaków transportowych Bałtyk-Adriatyk-Morze Śródziemne, wskazano także.

  Budowa i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu stanowi strategiczne działanie inwestycyjne w Porcie Morskim w Świnoujściu, które wzmocni i ustabilizuje rynkową pozycję zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, a także podniesie jego konkurencyjność, podsumowano.

  Inwestycje realizowane w ramach Programu wpisują się w program Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TENT-T).

  Realizacja zadania inwestycyjnego polegać będzie na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci nowego toru podejściowego (trasa wschodnia) oraz falochronu dla nowego portu zewnętrznego. Ponadto planowany jest zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście-Szczecin.

  Szacowany całkowity koszt Programu to 10 308,188 mln zł. Program ma być realizowany w latach 2023-2029.

  (ISBnews)

 • 15.03, 10:44Szef KNF: Banki nie mogą liczyć na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów CHF 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Banki nie mogą liczyć na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych, poinformował przewodniczą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

  "Banki nie mogą liczyć na rozwiązanie ustawowe [problemu kredytów frankowych] i na tym opierać swojej strategii. Oczekiwanie na taką ustawę nie powinno dawać poczucia złudnego komfortu. Oczekuję od banków wzięcia odpowiedzialności za zarządzanie ryzkiem hipotecznych kredytów walutowych" - powiedział Jastrzębski podczas Forum Bankowego.

  Przyznał, że prace koncepcyjne w zakresie ustawowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych powinny się toczyć, jednak banki nie powinny opierać swoich działań na tych oczekiwaniach.

  "Apeluję, żebyście nie oglądali się na państwo" - mówił do bankowców przewodniczący KNF.

  "Oczekuję, że ten problem będzie dalej zarządzany przy użyciu tych instrumentów, które już są w posiadaniu banków" - dodał.

  Przypomniał, że najlepszym - stosowanym - rozwiązaniem problemu jest, zaproponowane przez niego ponad dwa lata temu zawieranie ugód z kredytobiorcami frankowymi.

  "Cieszę się, że jest wreszcie konsensus wokół tego rozwiązania. Jednak najlepszy czas na ugody został średnio wykorzystany" - powiedział Jastrzębski.

  W opublikowanym dziś wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Jastrzębski przyznał, że w urzędzie trwają prace nad założeniami do projektu ustawy, ponieważ chce je mieć "na czarną godzinę", aby - jeżeli zapadnie decyzja o konieczności wdrożenia tego rozwiązania - było ono profesjonalnie i rzetelnie przygotowane.

  W świetle przygotowywanego projektu ustawy - jak wyjaśniła gazeta - banki miałyby obowiązek proponowania ugód i w ich ramach przewalutowywania kredytów frankowych na złote w taki sposób, jakby hipoteka od początku była zaciągnięta w krajowej walucie. Klienci, którzy nie skorzystaliby z tej możliwości i woleliby pozostać przy kredycie walutowym, spłacaliby go po średnim kursie w Narodowym Banku Polskim (NBP).

  (ISBnews)

 • 15.03, 09:21NBP: Dopłaty do kredytów mieszk. nie przyczynią się do zwiększenia dostępności mieszkań 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wspierają jedynie stronę popytową na rynku nieruchomości, przez co nie przyczyniłyby się w zauważalny sposób do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce, ale jedynie do  wzrostu cen, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).

  Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych. Maksymalny kredyt z dopłatą dla gospodarstwa jednoosobowego miałby wynosić 500 tys. zł, a w przypadku rodziny - 600 tys. zł. Dopłaty do kredytu mają obejmować okres 10-letni.  

  "Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy wspierają jedynie stronę popytową na rynku nieruchomości, przez co nie przyczyniłyby się w zauważalny sposób do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce. Ze względu na fakt, że instrument 'bezpieczny kredyt 2%' wspierałby jedynie stronę popytową na rynku nieruchomości, jego wprowadzenie oddziaływałoby w kierunku wzrostu cen mieszkań" - podkreślił w opinii wiceprezes NBP Adam Lipiński.

  W ocenie banku centralnego, wyższe ceny mieszkań ograniczałyby jeszcze bardziej ich ogólną dostępność dla części populacji, która nie byłaby uprawniona do korzystania z tego instrumentu.

  "W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że jednym z oczekiwanych efektów jego wprowadzenia jest utrzymanie wysokiego poziomu nowych inwestycji mieszkaniowych, jednak w ocenie NBP, cel ten można byłoby skuteczniej osiągnąć poprzez działania zmierzające do zwiększenia podaży mieszkań, a nie stymulujące popyt" - czytamy dalej w opinii.

  (ISBnews)

 • 15.03, 09:17NBP: Realizacja dopłat do kredytów mieszkaniowych może wypierać przedsięwzięcia rozwojowe 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Realizacja programu dopłat do kredytów mieszkaniowych może wypierać przedsięwzięcia rozwojowe i stanowić negatywny bodziec oddziałujący w kierunku ograniczenia dzietności i mobilności pracowników na rynku pracy, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Zdaniem banku centralnego, pojawia się też "ryzyko niewłaściwego ukierunkowanie wsparcia".

  Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, który zakłada wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych. Maksymalny kredyt z dopłatą dla gospodarstwa jednoosobowego miałby wynosić 500 tys. zł, a w przypadku rodziny - 600 tys. zł.  Dopłaty do kredytu mają obejmować okres 10-letni.  

  "Realizacja programu o tak znacznej skali (wzrost wydatków budżetu państwa szacowany w ocenie skutków regulacji na ok. 16 mld zł w horyzoncie 10 lat) może wypierać przedsięwzięcia rozwojowe poprzez utrwalenie obecnej struktury bilansów banków, zdominowanej przez kredyty mieszkaniowe" - wskazał wiceprezes NBP Adam Lipiński w opinii do projektu.

  W ocenie NBP, konstrukcja programu może stanowić negatywny bodziec oddziałujący w kierunku ograniczenia dzietności i mobilności pracowników na rynku pracy.

  "Uzależnienie dopłat od prowadzenia gospodarstwa domowego w zakupionym w ramach programu mieszkaniu przez 10 lat może w tym okresie negatywnie oddziaływać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych części gospodarstw domowych, gdyż sprzedaż, celem zamiany mieszkania na inne (np. większe, wskutek zmian potrzeb życiowych związanych z powiększeniem rodziny, czy też w innej miejscowości, w związku ze zmianą pracy) wiązałaby się z wygaszeniem dopłat" - podkreślił także.

  Według NBP, głównymi beneficjentami proponowanych rozwiązań byłyby relatywnie dobrze sytuowane gospodarstwa domowe, sektor bankowy oraz deweloperzy.

  "Ze wsparcia kredytowego oraz dopłat do oszczędzania korzystać mogłyby bowiem wyłącznie osoby o odpowiednio wysokich, stałych dochodach, a więc gospodarstwa domowe, które generują nadwyżki finansowe umożliwiające oszczędzanie i spłatę kredytu" - ocenił bank centralny.

  Z kolei gorzej sytuowane osoby - których nie stać na najem mieszkania na rynku i które nie mogłyby uzyskać kredytu (ani nie są w stanie gromadzić oszczędności ze względu na niskie dochody) - nie uzyskałyby poprzez dopłaty do kredytu (i do oszczędzania) wsparcia.

  Jednocześnie, poprzez oddziaływanie w kierunku wzrostu popytu na rynku nieruchomości, instrumenty przewidziane w projekcie mogłyby wręcz utrudnić dostęp do mieszkań dla części mniej zamożnych gospodarstw domowych, wskazał Lipiński w opinii NBP.

  Według NBP, wiele niezamożnych gospodarstw domowych nie posiadałoby wystarczającej zdolności kredytowej, aby skorzystać ze wsparcia. Natomiast zamożne gospodarstwa miałyby silny bodziec, by skorzystać z tego wsparcia, pomimo że byłyby w stanie zaciągnąć kredyt na warunkach rynkowych.

  (ISBnews)

 • 15.03, 09:01NBP: Rozwiązania dot. dopłat do kredytów zaburzają mechanizm transmisji pieniężnej 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zaburzają mechanizm transmisji polityki pieniężnej, uważa Narodowy Bank Polski (NBP). W ocenie banku centralnego, wprowadzenie nierynkowej, subsydiowanej i stałej w czasie stopy procentowej osłabiłoby efekty podwyżek stóp procentowych NBP dokonanych od października 2021 r.

  Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych. Maksymalny kredyt z dopłatą dla gospodarstwa jednoosobowego miałby wynosić 500 tys. zł, a w przypadku rodziny - 600 tys. zł. Dopłaty do kredytu mają obejmować okres 10-letni.

  "Proponowane w projekcie rozwiązania zaburzają mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Wprowadzenie nierynkowej, subsydiowanej i stałej w czasie stopy procentowej, dotyczącej części kredytów mieszkaniowych w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych osłabiłoby efekty podwyżek stóp procentowych NBP dokonanych od października 2021 r. i oddziaływałoby w kierunku osłabienia skuteczności polityki pieniężnej w przyszłości" - napisał wiceprezes NBP Adam Lipiński w opinii.

  Przypomniał, że - jak wynika z uzasadnienia do projektu - motywacją do przedłożenia projektu ustawy było m.in. podwyższenie stóp procentowych NBP, które zostało podjęte w dążeniu do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie.

  "Celowe doraźne działanie ustawodawcy dążące do ograniczenia oddziaływania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę może wpływać na przyszłe decyzje podmiotów gospodarczych, ze względu na oczekiwania, że ustawodawca również w przyszłości może osłabiać efekty zmian polityki pieniężnej. W rezultacie czynnik ten może mieć długofalowy niekorzystny wpływ na skuteczność transmisji polityki pieniężnej, a jednocześnie tworzyć tzw. 'pokusę nadużycia', polegającą na zwiększeniu skłonności części gospodarstw domowych do podejmowania nadmiernego ryzyka" - wskazał.

  (ISBnews)

 • 14.03, 13:42Na program 'Pierwsze Mieszkanie' rząd chce przeznaczyć ok. 16 mld zł w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 14.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i planuje przeznaczyć na niego ok. 16 mld zł w ciągu 10 lat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce pomóc Polakom w nabyciu lub budowie pierwszego własnego mieszkania albo domu jednorodzinnego. Od 1 lipca 2023 r. program 'Pierwsze Mieszkanie' będzie przewidywać bezpieczny kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Będzie także możliwość otwarcia konta mieszkaniowego z atrakcyjną dopłatą. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy w ciągu 10 lat ok. 16 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Bezpieczny kredyt ze stałą stopą:

  * Bezpieczny kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego).

  * W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

  * Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka - do 600 tys. zł.

  * Dopłata państwa do rat kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwała przez 10 lat. Oznacza to, że państwo dopłaci do pierwszych 120 rat kredytu.

  * Przy kupnie mieszkania lub domu nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2. Kredyt będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym.

  * Marża i prowizja banku nie będzie mogła być wyższa od marży i prowizji innych jego kredytów hipotecznych.

  * Kredyt będzie można uzyskać do 2027 r., z możliwością przedłużenia.

  * Dzięki programowi więcej rodzin będzie mogło skorzystać z kredytu, bo wzrośnie ich zdolność kredytowa.

  Konto Mieszkaniowe z atrakcyjną premią od państwa:

  * Konto będzie przeznaczone dla osób, które planują zakup mieszkania w przyszłości, np. dla swoich dzieci. Będzie je mógł otworzyć m.in. każdy, kto nie miał i nie ma mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z rozwiązania będzie mogła skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

       Dotyczy to:

        - lokalu o pow. do 50 m2 przy dwójce dzieci;

        - lokalu o pow. do 75 m2 przy trójce dzieci;

        - lokalu o pow. do 90 m2 przy czwórce dzieci;

        - bez ograniczeń w przypadku piątki lub większej liczby dzieci.

  * Konto mieszkaniowe będzie można założyć od 13. roku życia.

  * Na koncie mieszkaniowym trzeba będzie systematycznie oszczędzać od 3 do 10 lat.

  * Minimalna wpłata miesięczna wyniesie 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna – 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). Możliwe będą wpłaty w różnej wysokości.

  * W każdym roku skorzystać będzie można z jednego miesiąca wakacji od oszczędzania (bez konsekwencji).

  * Za minimum 11 wpłat w roku w kwocie co najmniej 500 zł można będzie otrzymać dodatkową premię oszczędnościową od państwa.

  * Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik bardziej korzystny dla oszczędzającego.

  * Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

  * Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup pierwszego mieszkania (w tym zakup lub budowę domu, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM albo TBS.

  * W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat, wymieniono w informacji.

  (ISBnews)

 • 14.03, 13:26Morawiecki: Wakacje kredytowe, program 'Bezpieczny Kredyt' korzystniejesze niż WIRON 

  Warszawa, 14.03.2023 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd program mieszkaniowy "Bezpieczny Kredyt" oraz wakacje kredytowe są korzystniejsze dla obywateli niż zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON, ocenił premier Mateusz Morawiecki. Premier wskazał, że "liczyliśmy, że wskaźnik WIRON w większym stopniu będzie korzystny dla obywateli".

  "Wskaźnik WIRON, tutaj liczyliśmy na to, że ten wskaźnik w większym stopniu będzie korzystny dla obywateli niż z obecnych realiów na rynku stóp procentowych to wynika. Mówię o tym dlatego, że dużo większa ulgę proponujemy my rządzący właśnie poprzez program 'Bezpieczny kredyt', poprzez różne nasze działania na rynku, poprzez wakacje kredytowe. To jest gigantyczna ulga. WIBOR zamieniony na nowy wskaźnik - widzę równe analizy - od 0,1% różnicy. Ale przestrzegam przed tym, by z tym wiązać gigantyczną nadzieję. Mam nadzieję, że wszystkie banki w miarę szybko to [WIRON] wdrożą. Wiem, że są rozwiązania takie, które są wdrażane na rynku obecnie; według mnie to nie jest 'game changer', ale jeden z elementów całego rynku finansowego i to dalece nie najważniejszy. Dużo ważniejsze są te elementy, o których mówimy dzisiaj, dużo ważniejsze są wakacje kredytowe i wszystkie działania, które mają służyć do realnego zwiększenia możliwości obsługi różnych kredytów przez obywateli" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładający wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych.

  Zgodnie z tzw. mapą drogową, opracowaną przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej, stawki WIRON wejdą najpierw do nowych umów i pierwsze kredyty z nimi mogą być oferowane od początku 2023 r., równolegle z dotychczasowymi kredytami opartymi na WIBOR. Nowa stawka ma być także dostępna w produktach, w tym kredytowych, dla przedsiębiorstw.

  W 2024 r. mają być oferowane kredyty już tylko ze wskaźnikiem WIRON. W przypadku istniejących już umów zamiana wskaźników WIBOR na WIRON ma nastąpić prawdopodobnie w 2024 r. Pod koniec 2023 r. ma zostać wyznaczony tzw. spread korygujący, który będzie doliczany w przypadku zamiany stawek w istniejących umowach z WIBOR.

  (ISBnews)

   

 • 14.03, 13:25Rząd przyjął projekt ustawy dot. wprowadzenia 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych 

  Warszawa, 14.03.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładający wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Efektem takiego podejścia jest przyjęty dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów program 'Pierwsze mieszkanie'. Jest to realna pomoc dla Polaków. To rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają, oraz eliminacją podatku Belki w tym przypadku" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Państwo będzie dopłacać do rat kredytowych przez 10 lat, aby kredyt miał stałe oprocentowanie, podkreślił.

  "Maksymalny kredyt z dopłatą dla gospodarstwa jednoosobowego to 500 tys. zł, a w przypadku rodziców, małżeństwa lub rodzica wychowującego dziecko limit to 600 tys. zł" - dodał premier.

  Marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych, wskazał także.

  "'Bezpieczny kredyt' odciąży domowe budżety Polaków, bo przy kredycie na 320 tys. zł na 25 lat w tej chwili rata wynosi 3 322 zł, a przy 'Bezpiecznym kredycie' rata będzie wynosiła 1 825 zł, a więc znacząca różnica, ok. 1 500 zł na racie kredytu w jednym tylko miesiącu. Z kredytu będzie można skorzystać do 2027 r., ale oczywiście z możliwością przedłużenia całego programu" - powiedział także Morawiecki.

  Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że rząd podtrzymuje plan wejścia w życie programu od 1 lipca br.

  "Trzymamy się tej daty, jesteśmy w terminach. Teraz proces legislacyjny, później porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a następnie z poszczególnymi bankami. Ale chcemy, żeby w ofercie większości banków ten kredyt i konto mieszkaniowe było od 1 lipca" - powiedział Buda.

  "Jeśli chodzi o limity, to w 2023 r. nie przewidujemy żadnych limitów. Ten program będzie dopiero od 1 lipca, pierwsze decyzje kredytowe i zakupy mieszkań to będzie - jak zakładamy - sierpień-wrzesień. W związku z tym nie przewidujemy limitów w 2023 r. W 2024 r. będą limity, to będzie związane też z ustawą budżetową. Tego jeszcze nie rozstrzygamy, ale myślę, że wszyscy zainteresowani będą mogli z tego programu skorzystać" - dodał.

  Minister wskazał, że w programie nie zawarto żadnych limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani też ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu.

  "Mówimy tylko o limitach i wartościach kredytu i mówimy o maksymalnym wkładzie własnym - 200 tys. zł. To jest poziom, który w zasadzie w każdym miejscu w Polsce daje szansę, żeby zakupić mieszkanie bądź dom. Średni dziś kredyt mieszkaniowy to jest ok. 320 tys. zł, więc te nasze limity […] w większości przypadków powinny być absolutnie wystarczające" - powiedział Buda.

  Propozycja obejmuje równą stopę procentową, ale również równą spłatę kapitałową w całym okresie kredytowania, podkreślił minister.

  Z kolei konto mieszkaniowe ma na celu zachęcenie do oszczędzania na cele mieszkaniowe na przyszłość.

  "Umożliwi to specjalne konto mieszkaniowe z deklaracją regularnych wpłat przez 3-10 lat i systematyczne wpłaty 500-2000 zł. Oznaczają one automatyczną premię od rządu raz do roku. I te oszczędności są - jak powiedziałem - zwolnione z podatku Belki" - powiedział Morawiecki.

  W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

  (ISBnews)

 • 14.03, 11:05Prezydent podpisał ustawę dot. elektrowni wiatrowych z minimalną odległością 700 metrów 

  Warszawa, 14.03.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. W nowelizacji wprowadzono minimalną odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych wynoszącą 700 m.

  Zmiany w ustawie nie zmieniają podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podkreślono.

  "Obowiązek sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie, jak dotychczas, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10h (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej)" - czytamy w komunikacie.

  "Zgodnie z założeniami noweli utrzymana zostaje ustawowa, minimalna odległość elektrowni wiatrowej, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10h. Ustawa przewiduje jednak, że plan miejscowy będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, z uwzględnieniem jednak określonej w nowelizacji bezwzględnej odległości minimalnej, tj. 700 m." - czytamy dalej.

  Podstawą dla określania wymaganej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonych konsultacji, czy też obowiązkowo przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w ramach której analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców), wykonywanej dla projektu planu miejscowego. Identyczna minimalna bezwzględna odległość będzie dotyczyć lokowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej elektrowni wiatrowej.

  W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu użytkowania części takiego budynku kryterium minimalnej odległości nie jest wymagane.

  "Ustawą zostały zmienione również wymagania dotyczące planów miejscowych lokalizujących elektrownie wiatrowe. Obowiązek uchwalenia planu dotyczy całego obszaru położonego w granicach gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, znajdującego się w odległości, o której mowa w art. 4 ust. 1 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dodatkowo do uzasadnienia dołączanego do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia takiego panu miejscowego, który przewiduje lokalizację elektrowni wiatrowej, dołącza się przede wszystkim wymiary dotyczące maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami oraz maksymalnej liczby elektrowni wiatrowych, które zostaną określone w tym planie" - napisano także w informacji.

  W celu uproszczenia przepisów zmieniono zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych od form ochrony przyrody, jak również pozostawiono ustalanie odległości od leśnych kompleksów promocyjnych w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozostawiono zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Natomiast obowiązek zachowania odległości pozostawiono w przypadku parków narodowych (obowiązuje zasada 10h) i rezerwatów przyrody (nie mniej niż 500 m), zaznaczono również.

  "Ustawa wprowadza możliwość uelastycznienia przez gminy minimalnej odległości, która będzie powiązana z dodatkowymi obowiązkami w zakresie konsultacji z mieszkańcami tych gmin. m.in. poprzez dyskusje publiczne. W tym celu, w regulacjach dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, wprowadza się dla gminy wymóg zorganizowania dyskusji publicznych, z udziałem zainteresowanych mieszkańców i innych interesariuszy, nad możliwymi do ujęcia w planie miejscowym rozwiązaniami, w szczególności w zakresie dotyczącym opracowanych projektów zmian, które wyznaczają nowe ramy dla budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej. W dyskusjach publicznych dotyczących planu miejscowego dla elektrowni wiatrowej, uczestniczyć będą obowiązkowo wójt, burmistrz albo prezydent miasta, jego zastępca lub sekretarz gminy, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady gminy lub inny radny wskazany przez przewodniczącego, przedstawiciel inwestora elektrowni wiatrowej (jeśli występuje), przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Jednocześnie wydłużone zostały terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu planu miejscowego" - czytamy dalej.

  W ustawie przewiduje się także rozwiązania umożliwiające partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej. Ustawa zakłada przeznaczenie, przez inwestora realizującego inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej, co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowiącej przedmiot tej inwestycji do objęcia przez mieszkańców gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących włączenia mieszkańców gminy, na terenie której zlokalizowana ma być elektrownia wiatrowa do katalogu prosumentów wirtualnych, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

  (ISBnews)