Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.09, 15:27Paprocka z KP: Prezydent skieruje nowelę prawa farmac. do TK w trybie kontroli następczej 

  Warszawa, 08.09.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, jednak zawarte w niej przepisy zmieniające prawo farmaceutyczne skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, poinformowała ISBnews sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

  "Pan prezydent, z uwagi na materię ustawy w części dotyczącej ubezpieczeń, wagi dla kontraktów dla polskich przedsiębiorców na Ukrainie zdecydował się na podpisanie tej ustawy" - powiedziała Paprocka w rozmowie z ISBnews.

  Przypomniała, że nowelizacja wprowadza także zmiany w prawie farmaceutycznym, które zostały wprowadzone do ustawy podczas drugiego czytania w Sejmie.

  "Pan prezydent, mając na uwadze, jak te regulacje zostały przyjęte, mając na uwadze pewne wątpliwości, które pojawiły się w toku prac legislacyjnych do ustawy, zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów prawa farmaceutycznego w trybie kontroli następczej" - podkreśliła minister.

  Wskazała, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęła "ogromna ilość korespondencji", zarówno od podmiotów deklarujących poparcie dla proponowanych zmian, jak i tych, którzy mieli zastrzeżenia.

  Wniosek do TK ma zostać skierowany w najbliższym terminie.

  Przepisy nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadzają zakaz przejmowanie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić - w sposób bezpośredni lub pośrednio - co najwyżej 4 apteki ogólnodostępne.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:12Soboń z MF: Decyzja o ew. przedłużeniu zerowego VAT na żywność na 2024r. - pod koniec roku 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność na 2024 rok zapadnie pod koniec roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "My jeszcze w trakcie prac nad projektem tego budżetu {na rok 2024] będziemy oceniać, na ile te instrumenty, które przecież zmienialiśmy w czasie będą obowiązywały w roku przyszłym i nie wykluczam, że tarcza na żywność będzie w roku przyszłym także obowiązywać" - powiedział Soboń w Polsat News.

  "Podobnie, jak w latach poprzednich, będziemy ją podejmować - był taki okres, że ją podejmowaliśmy w trybie kwartalnym, potem półrocznym, tak też będzie w roku 2024" - dodał.

  Pytany, kiedy zapadnie decyzja, powiedział "pod koniec tego roku".

  Dopytywany, czy nastąpi to po wyborach, stwierdził: "spodziewam się, że finalnie projekt zostanie przyjęty już po wyborach"

  Wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 r. to ubytek wpływu do budżetu państwa na poziomie 11 mld zł.

   (ISBnews)

 • 01.09, 07:09Prezydent podpisał nowelę o gospodarce opakowaniami, wprowadzającą system kaucyjny  

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych do 1,5 l oraz puszek metalowych w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 […] w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej w zakresie […] zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 roku oraz 90% w 2029 roku" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma na celu uporządkowanie niektórych kwestii dotyczących sprawozdawczości i raportowania w zakresie funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, a także funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ustawa przede wszystkim:

  - wprowadza minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w podziale na poszczególne rodzaje opakowań i lata, zakładające równomierny, sukcesywny wzrost dla wszystkich rodzajów opakowań (od wymaganego dyrektywą 2019/904 poziomu 77% w 2025 roku, do wymaganego poziomu 90% w 2029 roku i latach następnych);

  - wprowadza nowe obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, podmiotów reprezentujących, a także odpowiednio modyfikuje obowiązki dotychczasowe, w tym w szczególności w zakresie informowania konsumentów o systemie zwrotu opakowań oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości;

  - wprowadza system kaucyjny, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z opakowań, a w tym w szczególności określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego;

  - modyfikuje stosowne przepisy o opłacie produktowej;

  - wprowadza nowe delikty administracyjne (działania naruszające i zaniechania w zakresie zmodyfikowanych i wprowadzonych ustawą obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz określa stosowne sankcje za ich popełnienie (w ramach już obowiązujących przedziałów wysokości kar pieniężnych dla poszczególnych typów deliktów, tj. od 500 zł do 1 mln zł), a także określa organ wymierzający te kary.

  Wprowadzany ustawą system kaucyjny - obok butelek do 3 l - obejmie również butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l. Objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych szklanych i metalowych, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny, zwiększy wygodę konsumentów oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów publicznych.

  System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku (ww. plastikowych butelkach jednorazowego użytku do 3 l, metalowych puszkach do 1 l, szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 l), będących napojami, jest pobierana kaucja (określona kwota pieniężna), która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego tym systemem albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego tym systemem.

  System nie będzie wymagał okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje w celu zwrotu pobranej kaucji.

  System ten będzie ustanowiony przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje i przedsiębiorców wprowadzających bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, a prowadzony będzie przez tzw. podmioty reprezentujące tych przedsiębiorców - spółki akcyjne z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 5 mln zł oraz posiadające stosowne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji.

  Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego będzie wydawane na wniosek podmiotu reprezentującego przedkładany ministrowi nie później niż 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu kaucyjnego, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Ustawa dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych, a tym samym dwóch lub więcej podmiotów reprezentujących prowadzących te systemy. W takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do ustalenia między sobą (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych (w miarę pojawiania się kolejnych podmiotów reprezentujących będzie zachodziła konieczność zawierania kolejnej takiej umowy między wszystkimi podmiotami reprezentującymi).

  Warunkiem przystąpienia do systemu kaucyjnego jest zawarcie umowy z podmiotem reprezentującym. Umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców na finansowanie systemu kaucyjnego.

  Maksymalna wysokość kaucji za opakowanie będzie wynosiła 2 zł (wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, na akceptowalnym społecznie poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, zatem te stawki będą takie same niezależnie od tego, w którym systemie kaucyjnym będzie uczestniczył dany wprowadzający).

  Wprowadzający (w tym wprowadzający bezpośrednio) produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

  Ustawa wprowadza również maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań w  przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki (25 zł za 1 kg, przy czym zasadnicza maksymalna stawka tej opłaty dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg).

  Ustawa modyfikuje również obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki podmiotów dystrybuujących produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym - przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w zależności od kryterium 200 m2 powierzchni sprzedaży).

  Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy będzie istniała możliwość wykorzystywania - do momentu zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów - opakowań (plastikowych butelek do 3 l, metalowych puszek do 1 l, szklanych butelek do 1,5 l), w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpienia do systemu kaucyjnego oraz niepobierania kaucji od tych opakowań, a także możliwość prowadzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy systemów pobierania i zwracania kaucji za opakowania na zasadach dotychczasowych (tj. możliwość zbierania opakowań, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2025 r., oraz zwracania kaucji po dniu 1 stycznia 2025 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r.).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 30.08, 18:06Obwieszczenie MZ ws. wykazu leków refundowanych i darmowych ukazało się w Dz. Urz. MZ 

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia ukazało się obwieszczenie z 30 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zawiera wykaz leków refundowanych i darmowych dla osób do 18. roku życia oraz po 65. roku życia.

  Obwieszczenie obowiązuje od 1 września br.

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65 roku życia została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

  "Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r. stanowi uwzględnienie stanu prawnego wynikającego z wejścia w życie ustawy i zawiera listy produktów leczniczych, które będą mogły być wydawane bezpłatnie ww. grupom pacjentów od 1 września 2023 r." - czytamy w komunikacie.

  Natomiast od dnia wejście w życie ustawy do końca sierpnia 2023 r. bezpłatne leki, wskazane w obwieszczeniu ministra zdrowia z 20 czerwca mogą być również przepisywane bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 65. roku życia.

  (ISBnews)

 • 29.08, 14:25Prezydent podpisał nowelę dot. poszerzenia grupy uprawnionych do bezpłatnych leków 

  Warszawa, 29.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia.

  "Cieszę się z tego, że została przygotowana ustawa poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać  leki, środki specjalnego żywienia, a także wyroby medyczne bez odpłatności czyli tzw. darmowe leki, jak mówimy bardzo popularnie" - powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy. 

  Przypomniał, że pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadzono kilka lat temu dla osób powyżej 75. roku życia i kobiet w ciąży, niedawno rozszerzono tę grupę o kobiety w połogu.

  "Teraz następuje bardzo znaczne poszerzenie tego katalogu, bardzo znaczne. O miliony w skali naszego kraju, mianowicie o osoby powyżej 65. roku, a także o dzieci i młodzież do 18. roku życia" - podkreślił prezydent. 

  Wskazał, że poszerzenie grup uprawnionych do bezpłatnych leków to wsparcie dla rodziny i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

  Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

  Koszt rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne ma wynieść 1 586 mln zł rocznie, z wyjątkiem roku wejścia w życie zmian (2023 r.), gdzie koszt ten wyniesie 375 mln zł z uwagi na przewidywany czas wejścia w życie przepisów

  Koszty te będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

  Dotychczas prawo do  niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

  (ISBnews)

 • 24.08, 10:59Prezydent podpisał nowelę dot. zakazu sprzedaży napojów z tauryną i kofeiną do 18. lat 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza całkowity zakaz sprzedaży napojów z tauryną i kofeiną osobom do 18. roku życia oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół i w automatach, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach. Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści 'Napój energetyzujący' lub 'Napój energetyczny'" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie zaproponowano także przepisy karne, które określają, że podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2 tys. zł. Tej samej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia.

  W tym przypadku sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów określonych w nowelizacji będzie podlegał  grzywnie do 200 tys. zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli ten czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego będzie uznawana także osoba odpowiedzialna za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.08, 10:39Prezydent podpisał nowelę o refundacji dot. podwyższenia marży hurtowej i detalicznej 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada podwyższenie marży hurtowej do 6% ceny zbytu netto leku z 5% oraz marży detalicznej w dwóch etapach: do końca 2024 r. i od 1 stycznia 2025 r., podała Kancelaria Prezydenta.

  "Podwyższono w ustawie urzędową marżę hurtową, którą z poziomu wysokości 5% ustalono na poziomie 6% ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie niższą niż 0,50 zł i nie wyższą niż 150 zł w przypadku leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego dostępnego w aptece na receptę. Natomiast górne ograniczenie marży w przypadku leków stosowanych w chemioterapii i w programie lekowym wyniesie 2 000 zł" - czytamy w komunikacie.

  Podwyższono również marżę detaliczną, w dwustopniowych etapach: w pierwszym etapie (do końca 2024 r.) będzie obowiązywała marża detaliczna zgodna z tabelą określoną w przepisie przejściowym w art. 18 ustawy, natomiast docelowe rozwiązanie, zawarte w przepisach materialnych ustawy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., podano także.

  Szczegółowe rozwiązania zawarte w ustawie obejmują m.in. wprowadzenie definicji ceny hurtowej brutto, leku wytwarzanego na terytorium kraju, prezentacji leku, produktu leczniczego terapii zaawansowanej, substancji czynnej wytwarzanej na terytorium RP. Ponadto ustawa zawiera regulacje mające na celu ustanowienie korzyści płynących z produkcji leków na terytorium kraju. W tym celu w ustawie zmniejszono m.in. poziom odpłatności pacjenta o 10% lub 15%, w zależności od tego, czy jest wytwarzany sam lek, czy też substancja czynna.

  Nowela wydłuża okres wydawania kolejnych obwieszczeń refundacyjnych, z 2 do 3 miesięcy.

  Wprowadza też nową regulację stanowiącą odstępstwo od dotychczasowej zasady, że objęcie refundacją następuje na wniosek wnioskodawcy (podmiotu odpowiedzialnego, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do importu równoległego albo podmiotu działający na rynku spożywczym). W przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla danego leku w danym wskazaniu oraz upłynęła dla tego leku wyłączność rynkowa, minister właściwy do spraw zdrowia uzyska możliwość wydania decyzji z urzędu o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

  Decyzję o refundacji leku uzupełniono o zobowiązanie do dostarczenia wielkości dostaw w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem podziału na poszczególne miesiące. Z kolei w decyzjach ustalających cenę zbytu netto nowym elementem obligatoryjnym będą tzw. instrumenty dzielenia ryzyka, jeżeli zostały ustalone, co ma stanowić jeden z mechanizmów przeciwdziałania wywozu leków za granicę.

  W ramach procedury zmierzającej do objęcia produktu refundacją ustawodawca wprowadził możliwość wykorzystania dodatkowych preferencji dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na produkcję w RP leków oferowanych na rynku. Preferencje będą mogły dotyczyć, w zakresie preferencji administracyjnych m.in. zwolnienia z obowiązku zapłaty kwoty przekroczenia w przypadku przekroczenia całkowitego budżetu na refundację, wydłużenia okresu obowiązywania decyzji administracyjnych o objęciu refundacją, zwolnienia z negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną, rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 90 dni albo 120 dni - w zależności od rodzaju leku.

   Preferencje ekonomiczne obejmują: obniżenie opłaty za złożenie wniosku o objęcie refundacją lub jego uzupełnienie, obniżenie opłaty o przeprowadzenie analizy weryfikacyjnej wniosku przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub ustalenie ceny zbytu netto w wysokości 75% ceny zbytu netto jedynego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.

  W ustawie ustawodawca wprowadził instytucję tajemnicy refundacyjnej, polegającej na nieujawnianiu dokumentacji w zakresie instrumentu dzielenia ryzyka oraz w ramach postępowania toczącego się przed Komisją Ekonomiczną, gromadzonej w całym postępowaniu związanym z objęciem refundacją, oraz m.in. w zakresie ustalenia, podwyższenia i obniżenia urzędowej ceny zbytu. W ustawie określono katalog osób objętych tajemnicą refundacyjną, biorących udział w postępowaniach refundacyjnych lub je obsługujących od strony technicznej.

  Wprowadzono podwyższenie dotychczasowych opłat za wniesienie wniosków refundacyjnych z 10 tys. zł do 15 tys.  zł. W przypadku produktów, których cena zbytu netto wynosi co najmniej 10 tys.  zł albo koszt terapii rocznej pacjenta przekracza trzykrotność produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, opłata nie będzie mogła być wyższa niż 30 tys.  zł.

  Wprowadzono również nowe rozwiązanie, że przypadku zagrożenia brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej na receptę, wnioskodawca obowiązany będzie do dostarczenia tych produktów w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

  Podmiotom prowadzącym apteki umożliwiono zwrot produktów leczniczych nabytych przed zmianą list refundacyjnych do hurtowni w ciągu 30 dni od daty obowiązywania nowego wykazu produktów refundowanych, w przypadku gdy produkt leczniczy zniknął z listy refundacyjnej. Analogiczne zasady ustawa wprowadza w odniesieniu do uprawnienia hurtowni farmaceutycznej w stosunku do wnioskodawców, gdzie wydłużono termin na zwrot produktu leczniczego do 45 dni od daty obowiązywania wykazu ustalonego w nowym obwieszczeniu.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2023 r., z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:32Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli o systemie kaucyjnym 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza system kaucyjny w sklepach powyżej 200 m2 do 2025 r.

  Poprawki Senatu zakładały zwolnienie kaucji z opodatkowania VAT-em i obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Wprowadzały też roczny okres przejściowy na dostosowanie się do systemu kaucyjnego.

  Nowela wprowadza w Polsce system kaucyjny, który zobowiązuje sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 do odbioru pustych opakowań. Ma to zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie - recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć zaśmiecenie środowiska. Ustawa wdraża unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania, a mniejsze placówki handlowe mogą przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. Będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

  Nieodebrana kaucja zostanie skierowana na finansowanie systemu kaucyjnego. System kaucyjny mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Powołają operatora (podmiot reprezentujący) odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Nowela dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych. Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów, będą musieli uiścić opłatę produktową.

  (ISBnews)

 • 07.08, 09:48Rada Przedsiębiorczości apeluje do prezydenta o veto do noweli dot. apteki dla aptekarza 

  Warszawa, 07.08.2023 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości zwróciła się z apelem do Sejmu o wycofanie nowelizacji przepisów dotyczących "Apteki dla Aptekarza", a w przypadku, gdyby Sejm zakończył prace nad ustawą, zaapelowała do prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która zawiera przepisy regulujące kwestie aptek. Chce, by nowe przepisy wprowadzać w ramach nowelizacji prawa farmaceutycznego.

  "Zwracamy się z apelem do Sejmu, Senatu i rządu o wycofanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów 'Apteka dla Aptekarza'. Do Prezydenta RP apelujemy o niepodpisywanie tej nowelizacji" - czytamy w apelu.

  Nowela, po wprowadzeniu poprawek przez Senat została skierowana do Sejmu. Poprawki nie dotyczą zmian w prawie farmaceutycznym, które znajdują się w tej regulacji. Po głosowaniu nad poprawkami Senatu nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

  Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. zakazu przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli podmiot przejmujący kontrolę jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo wchodzi w skład grupy kapitałowej, która takie apteki prowadzi.

  "Jest to kolejna sytuacja, w której sprawy dużej wagi dla rozwoju gospodarki próbuje się załatwiać nie tylko z pominięciem konsultacji społecznych, ale również w trybie 'wrzutek' do innych ustaw. Sposób wprowadzania nowelizacji zaostrzającej przepisy AdA 2.0 budzi nasz stanowczy sprzeciw" - wskazała Rada Przedsiębiorczości.

  W ocenie Rady, zmiany regulacji w tym zakresie muszą być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, by "zaznajomić Parlament z istotnymi skutkami regulacji, spojrzeć na sprawę z punktu widzenia pacjenta, czyli wpływu na ceny i dostępność leków, a nie przez pryzmat grup interesów".

  "Postulujemy, aby nowe przepisy wprowadzać w ramach normalnego procesu legislacyjnego do ustawy Prawo farmaceutyczne, a nie aktów prawnych dotyczących zupełnie innych dziedzin. Postulujemy, aby wejście w życie nowych regulacji poprzedzało odpowiednie vacatio legis - nie kilka tygodni, lecz 12 miesięcy, aby pośpiech nie spowodował niebezpiecznej destabilizacji rynku. Postulujemy także, aby o przejęciu kontroli nad aptekami rozstrzygała decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - zaapelowała Rada Przedsiębiorczości.

  (ISBnews)

 • 01.08, 09:40Projekt nowelizacji dot. uregulowania umowy franczyzy trafił do konsultacji 

  Warszawa, 01.08.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej, zawierający regulacje z zakresy umowy franczyzy trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Projektowana regulacja dotyczy ok. 1 310 sieci franczyzowych i blisko 85 tys. placówek franczyzowych, zatrudniających 500 tys. osób. Przepisy będą miały zastosowanie do umów zawieranych po wejściu w życie ustawy.

  Projekt zawiera definicję umowy franczyzy (dotychczas takie umowy były zawierane na zasadzie swobody umów).

  Zakłada, że franczyzodawca udostępni franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem koncepcję lub technikę prowadzenia działalności gospodarczej, rzeczy lub prawa służące wykonywaniu tej działalności, w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, znaki towarowe i patenty, a franczyzobiorca będzie prowadził we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą w oparciu o udostępnioną koncepcję lub technikę, rzeczy lub prawa.

  Umowa franczyzy oraz umowa licencyjna ma być zawierana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Ma to umożliwić sprawny proces zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie, poprzez zastrzeżenie rygoru nieważności, forma ta zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego.

  Projektowana regulacja nakłada na franczyzodawcę obowiązek udostępnienia franczyzobiorcy na 14 dni przed zawarciem umowy dokumentu informacyjnego i wzorca umowy. Celem wprowadzenia obowiązku informacyjnego jest likwidacja jednego z przejawów faktycznej nierówności stron stosunków franczyzy, jaką jest brak rzetelnej informacji o prowadzeniu działalności w konkretnym systemie franczyzowym, umożliwiającej podjęcie racjonalnej decyzji o podjęciu współpracy pomiędzy stronami.

  Wzorzec umowy ma zawierać  tożsamość franczyzodawcy, informacje o skali jego działalności, opis działalności oferowanej do prowadzenia przez franczyzobiorcę, szacowane przychody i koszty działalności prowadzonej w oparciu o udostępnioną franczyzę, zakres świadczeń stron umowy, w tym sposób ustalania (wysokość) wynagrodzenia franczyzodawcy oraz inne dodatkowe, istotne zobowiązania stron umowy dotyczące zawierania umów z podmiotami trzecimi na dostawę towarów i świadczenie usług, nadzoru nad wykonywaniem umowy, dostępie do tajemnic przedsiębiorstwa, przejściu praw i obowiązków z umowy, zakazie konkurencji, karach umownych oraz terminach wypowiedzenia.

  Jeżeli franczyzodawca nie udostępni dokumentu informacyjnego lub zawrze w nim informacje nierzetelne, franczyzobiorca będzie mógł zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli miało to wpływ na decyzję franczyzobiorcy o zawarciu umowy i nie upłynęło 30 dni odkąd dowiedział się o informacjach nierzetelnych lub nieprawdziwych. Jeśli to franczyzodawca ponosił winę za zamieszczenie informacji nierzetelnych lub nieprawdziwych, będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

  Franczyzobiorca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy poufnej koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie mógł przenieść praw na inną osobę, o ile nie wynika to z umowy. Będzie mógł żądać, w drodze powództwa lub zarzutu uprawnionego, proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy, jeśli zwykły przychód franczyzobiorcy uległ znacznemu zmniejszeniu z przyczyn, za które franczyzobiorca nie ponosi odpowiedzialności i nie dotyczą jego osoby.

  Określono także terminy wypowiedzenia umowę franczyzy przez strony. Franczyzodawca będzie mógł to zrobić, jeśli franczyzobiorca nie podjął działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub trwale jej zaprzestał, utracił zdolność do czynności prawnych, prawomocnie orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową franczyzy, rażąco naruszył istotne postanowienie umowy lub zwleka z zapłatą wynagrodzenia franczyzobiorcy za dwa pełne okresy płatności. Franczyzobiorca będzie mógł wypowiedzieć umowę w razie rażącego naruszenia jej istotnych postanowień przez franczyzodawcę. Umowa zawarta na czas nieoznaczony będzie mogła być wypowiedziana przez franczyzobiorcę na trzy miesiące naprzód, a przez franczyzodawcę na sześć miesięcy naprzód.

  Franczyzobiorca będzie mógł być zobowiązany do nietworzenia konkurencyjnego systemu franczyzowego przez okres nie dłuższy niż rok od dnia rozwiązania umowy franczyzy. Dopuszczalność ustanowienia zakazu konkurencji przez czas nieograniczony po ustaniu umowy wydaje się pozostawać w dysproporcji względem funkcji, którą zakaz ma pełnić.

  Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do umów zawartych po jej wejściu w życie.

  (ISBnews)

 • 28.07, 15:43Senat przyjął ustawę ws. poszerzenia grupy uprawnionych do bezpłatnych leków z poprawkami 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia. Poprawki zakładają, że środki na ten cel zostaną przekazane z budżetu ministra zdrowia, a nie Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

  Dotychczas prawo do  niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

  (ISBnews)

 • 24.07, 10:33Sektor rolno-spożywczy apeluje o wprowadzenie poprawek do ustawy o systemie kaucyjnym  

  Warszawa, 24.07.2023 (ISBnews) - Siedemnaście organizacji sektora rolno-spożywczego zwróciły się z apelem o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest - w ich ocenie - szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska, podała Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ).

  Organizacje reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwróciło się m.in. do premiera, wicepremiera, marszałków Sejmu oraz Senatu, a także ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia do ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 mld opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w 2025 r.

  Organizacje ostrzegły, że bez wprowadzenia niezbędnych poprawek obecne zapisy projektu ustawy mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wielomiliardowego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz zniszczenia dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku.

  "Skutkiem będą nawet kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen napojów, soków, napojów mleczarskich, wód i piwa. Uderzy to w polskich konsumentów i spowoduje spadek popytu. Tym samym znacząco pogorszy się i tak już trudna sytuacja finansowa zakładów przetwórczych i producentów rolnych" - czytamy w apelu.

  System kaucyjny jest niezwykle potrzebnym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze, celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, podano.

  "Państwo Polskie powinno zapewnić właściwe warunki prawne dla przedsiębiorców, gwarantujące efektywność ekonomiczną i środowiskową systemu, jego powszechność i przyjazność dla społeczeństwa. Niestety, bez proponowanych przez nas zmian ustawa szkodzi zarówno przetwórcom, rolnikom, jak i konsumentom, a co najważniejsze stwarza realne zagrożenie środowiskowe już w roku 2025" - podkreślono w apelu. 

  Według organizacji, w obecnym kształcie ustawa spowoduje: znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa; miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników; obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji; zniszczenie dobrze działających systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku; degradację środowiska - 16 mld opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych, a także dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

  Organizacje podkreśliły, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla ww. wymienionych branż i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Mimo licznych apeli tych branż, ustawa zawiera zapisy, które - jak oceniają - stanowią realne zagrożenie dla finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel.

  "Apelujemy o przyjęcie czterech krytycznych poprawek, które zapobiegną zarówno potencjalnym wielomiliardowym stratom z tytułu karnych opłat produktowych już w roku 2025, jak również stratom środowiskowym, w postaci 16 mld niezebranych opakowań po napojach:

  1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. - zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwi uniknięcie sytuacji, w której 16 mld opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia poprawek oznacza karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.
  2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT - system kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.   
  3. Uznania firm wprowadzających butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra za wprowadzających napoje bezpośrednio - ustawa w obecnym brzmieniu zniszczy bardzo dobrze funkcjonujące systemy kaucyjne na butelki wielokrotnego użytku prowadzone samodzielnie przez poszczególne firmy. Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów ustawy, które nie dają możliwości firmom kontynuacji samodzielnego prowadzenia tych systemów i tym samym mogą spowodować masowe wycofywanie się z tego cennego pod względem środowiskowym opakowania.
  4. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy - nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.
  5. Stworzenie równych szans dla polskich producentów maszyn do zbiórki opakowań i systemów operacyjnych przy budowie systemu kaucyjnego - obecny zapis tworzy wyraźną przewagę rynkową dla dużych zagranicznych firm produkujących maszyny zbierające opakowania, wymuszając bardzo krótki termin realizacji dostaw (1 stycznia 2025 r.). Dyskryminuje to polskie mniejsze przedsiębiorstwa i może przyczynić się do zawyżania cen tych urządzeń. Stworzenie tego typu sytuacji należy uznać wprost za działanie na szkodę polskiej gospodarki" - napisano w apelu.

  Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

  1.      Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

  2.      Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  3.      Związek Polskich Przetwórców Mleka

  4.      Polska Izba Mleka

  5.      Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

  6.      Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

  7.      Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

  8.      Związek Sadowników RP

  9.      Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

  10.   Stowarzyszenie Sady Grójeckie

  11.   Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

  12.   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  13.   Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

  14.   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  15.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

  16.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

  17.   Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

  Wcześniej w lipcu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:13Browary Polskie: Ustawa kaucyjna podroży piwo w butelce zwrotnej o 10 zł od 2025 r  

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego nakłada wielomiliardowe kary na branżę piwowarską od 2025 r., a w efekcie piwo w butelce zwrotnej podrożeje o 10 zł, szacuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie). 

  Według Związku, ustawa "rozmontowuje" systemy butelki zwrotnej wykorzystywane przez przemysł piwowarski od lat.

  "W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 mln szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar. Tysiące ton szkła wyląduje w pojemnikach na stłuczkę lub na wysypiskach. W ten sposób zmarnuje się dorobek wielu lat budowania systemu kaucyjnego dla butelek zwrotnych. Rządowa ustawa przyniesie więc efekt odwrotny do zamierzonego: obciąży środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami" - powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany w komunikacie.

  "Należy zauważyć, że rząd pracował nad przepisami dotyczącego systemu kaucyjnego prawie 3 lata, a oczekuje od przedsiębiorców, że w ciągu zaledwie jednego roku zbudują od zera cały system kaucyjny, co jest nierealne. W efekcie przedsiębiorcom grożą wielomiliardowe kary za niewywiązanie się z tego terminu. W ciągu zaledwie tygodnia, bez rzetelnej dyskusji nad skutkami uchwalanych przepisów, przepchnięto ustawę, która drastycznie podnosi koszty przedsiębiorców i uderza w kieszenie konsumentów. Należy spodziewać się, że butelka piwa zdrożeje o 10 zł. Tyle wyniesie kara administracyjna oraz podatek VAT, którym posłowie zdecydowali się objąć kaucję. To wprost przenosi się na wyższe ceny dla konsumenta. Miał być projekt proekologiczny a mamy proinflacyjny" - dodał.

  Według ZPPP Browary Polskie, zapaści branży i grożącemu demontażowi działających dziś systemów kaucyjnych można zapobiec, wprowadzając do projektu niezbędne zmiany. Po pierwsze, przepisy powinny uszanować dotychczasowy dorobek, a więc producenci piwa powinni móc bezpośrednio wprowadzać na rynek napoje w butelkach zwrotnych. Po drugie, kaucja nie powinna być objęta podatkiem VAT, ponieważ nie jest towarem ani usługą. W ten sposób powstanie prosty system kaucyjny bez paragonów. I wreszcie należy przesunąć uruchomienie systemu na 2026 r., by cała branża napojowa mogła przygotować się na zmiany.

  "Mamy nadzieję, że prace w Senacie pozwolą naprawić ewidentne błędy, dzięki czemu system kaucyjny w Polsce będzie rzeczywiście służył środowisku i konsumentom, a nie stanie się gwoździem do trumny dla przedsiębiorców" - podsumował dyrektor Browarów Polskich.

  W ub. tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 13.07, 22:33Sejm za poszerzeniem grupy uprawnionych do bezpłatnych leków 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia. Za nowelą głosowało 438 posłów, przeciw było 12,  wstrzymało się 2.

  Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

  Koszty te będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

  Dotychczas prawo do  niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

  (ISBnews)

 • 13.07, 22:31Sejm przegłosował wprowadzenie systemu kaucyjnego od 2025 roku 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  W przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, prowadzący sprzedaż bezpośrednią będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich masie, liczbie i pojemności.

  Sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

  (ISBnews)

 • 28.06, 09:19Rzeczkowska: Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 

  Warszawa, 28.06.2023 (ISBnews) - Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 r. , wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. O przedłużeniu zerowej stawki VAT na II poł. 2023 r. poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzięki wprowadzeniu 'zerowej' stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r. to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0-proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku.

  Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się:

  - mięso i ryby oraz przetwory z nich,

  - mleko i produkty mleczarskie,

  - jaja,

  - miód naturalny,

  - orzechy,

  - warzywa i owoce oraz ich przetwory,

  - tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, 

  - zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,

  - jak również określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

  Zerowa stawka podatku będzie obowiązywać przez cały 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 13:33MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny od 2025 roku 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przewiduje, że od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska, podkreślono.

  "Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra" - czytamy dalej.

  "Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - napisano też w informacji.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie, podał też resort.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:35FPP: Gminy mogą liczyć na 'znaczne oszczędności' w zw. z systemem kaucyjnego oraz ROP 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Gminy mogą osiągnąć "znaczne oszczędności" związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - chodzi o zmniejszone koszty czyszczenia przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnych mocy recyklingowych i przychody podatkowe z tym związane. Wyższe poziomy zbiórki i poziomy recyklingu osiągane dzięki systemowi kaucyjnemu mogą wliczać się do poziomów recyklingu raportowanych przez gminę, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  System kaucyjny będzie też neutralny finansowo dla samorządów, jeśli zostanie wprowadzone pełne pokrycie kosztu zbiórki pojemnikowej wraz z zasadą kosztu netto. Dlatego system kaucyjny powinien być elementem ROP, podkreśla Federacja.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Tymczasem Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu" - powiedział ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej w tym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  FPP wskazuje, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez Prezydenta jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Według danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom recyklingu surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli. Oprócz aspektu kosztowego, warto pamiętać o dwóch dodatkowych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną" - skomentował Wołejko.

  Według wcześniej publikowanych wyliczeń FPP, Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych.

  (ISBnews)

 • 30.05, 11:34Ozdoba z MKiŚ: Projekt systemu kaucyjnego powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu 

  Warszawa, 30.05.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

  Poinformował, że w połowie maja projekt został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania pod obrady Rady Ministrów.

  "Zakłada się, że w przypadku braku uwag ze strony członków Rady Ministrów projekt powinien trafić pod obrady Sejmu w czerwcu br." - napisał Ozdoba w odpowiedzi na interpelację. 

  Przyjęto, że systemy kaucyjne zostaną uruchomione najpóźniej z dniem 1 stycznia 2025 r.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

  (ISBnews)