Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 13:40Prezydent podpisał nowelę o prawach konsumenta, wzmacniającą ich ochronę  

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych w zakresie poprawy egzekwowania i unowocześnienia ochrony konsumenta, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy 2019/2161 […] w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - czytamy w komunikacie.

  Nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa - przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

  Przepisami ustawy objęte mają zostać usługi zdrowotne i usługi finansowe - w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy).

  Wprowadzono też regulacje, mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych online, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie "internetowa platforma handlowa" oraz pojęcie "dostawca internetowej platformy handlowej".

  Nowelizacja nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności, stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

  - o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

  - o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

  Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca.

  Przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie powstrzymać się od wykorzystania innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

  Ponadto nowelizacja: 

  - wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o "funkcjonalności", "kompatybilności" i "interoperacyjności" również w odniesieniu do "towarów z elementami cyfrowymi" oraz "usług cyfrowych" (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie dostarczania treści cyfrowych);

  - usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy;

  - wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji online z przedsiębiorcą.

  Nowela zakłada, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do maksymalnie 12 miesięcy - w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. 

  Wprowadzono też zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).

  Nowelizacja ma obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:07Rząd przyjął projekt dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który zakłada poprawę efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 10:48Sejm odrzucił poprawki Senatu zwiększające dodatk. limit na ratunkowy dostęp do leków 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) -  Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w tym te dodatkowo zwiększające limit środków na ratunkowy dostęp do leków. Oznacza to zwiększenie limitu środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych do 4% z obecnych 3%.

  Sejm odrzucił poprawki, zakładające objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego diagnostyki genetycznej dla wszystkich osób, a nie - jak przewiduje ustawa - tylko dla tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia. A także zmianę, mającą na celu zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczonych na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

  Przyjęta została natomiast poprawka, zgodnie z którą zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych ma odbywać się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego. Pozostałe przyjęte poprawki miały charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada, że ze środków Funduszu Medycznego mają być finansowane również szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Zwiększa ponadto wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci do 20% z 15% oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego do 10% z 5%.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:53Sejm za wejściem w życie do noweli o prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.  

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, w tym tę określającą jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 17.11, 11:59Neuca: Pojawiły się duże szanse na szybkie uchwalenie ustawy refundacyjnej 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Neuca jest optymistycznie nastawiona co do szans na szybkie procedowanie i przyjęcie ustawy refundacyjnej, poinformował prezes Piotr Sucharski.

  "W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo pozytywne wieści dotyczące procedowania ustawy refundacyjnej. Wydaje się, że bariery, które wstrzymywały proces zatwierdzenia tego prawa zostały przełamane i ministerstwo wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych zapisów w projekcie ustawy, co daje - naszym zdaniem - bardzo duże szanse dalszego procedowania i szybkiego uchwalenia tej ustawy w obecnej formie. Jesteśmy tu optymistami i trzymamy kciuki za szybkie uchwalenie" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej prezes przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednak termin jego przyjęcia wciąż nie jest znany. Podniesienie marży zaledwie o 1% przy inflacji przekraczającej 17% jest - według niego - kwestią bezsporną. O załatwienie tej kwestii apeluje całe środowisko medyczne obawiające się kolejnych problemów w łańcuchu dostaw leków, podkreślił.

  Pod koniec sierpnia spółka oceniała, że zakładany w nowelizacji ustawy refundacyjnej wzrost marży hurtowej o 1 pkt proc. do 6% pokryłby ok. połowy - lub nieco mniej - spodziewanego w 2023 r. wzrostu kosztów Neuki. Spółka przypominała, że w ciągu 8 lat obowiązywania ustawy marża nie była zmieniana i wynosi nadal 5%.

  Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:58Senat proponuje, by nowela o prawach konsumenta weszła w życie 1 stycznia 2023 r. 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) -  Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, określając jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz  przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 15.11, 13:15Prezydent podpisał nowelę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handl. 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zmierzającej do doprecyzowania przepisów oraz uproszczenia obowiązku sprawozdawczego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy […] o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych jest doprecyzowanie przepisów związanych z przeciwdziałaniem nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany polegające na:

  - wprowadzeniu wyłączeń z obowiązku sprawozdawczego, zarówno przedmiotowych (wyłączenie transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także świadczeń pieniężnych, w przypadku, których upłynął termin przedawnienia), jak i podmiotowych (zwolnione z obowiązku sprawozdawczego będą publiczne podmioty lecznicze prowadzone w formie spółki Skarbu Państwa albo spółki jednostki samorządu terytorialnego, jak również spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych);

  - wydłużeniu terminu na złożenie sprawozdania o stosowanych przez podmiot w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych (z 31 stycznia na 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie);

  - nałożeniu na wszystkich przedsiębiorców obowiązku złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu „dużego przedsiębiorcy";

  - wprowadzeniu w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, bezskuteczności zastrzeżenia umownego wyłączającego albo ograniczającego prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie albo w przypadku nieokreślenia tego terminu od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (zasada ta nie znajdzie zastosowania do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny);

  - doprecyzowaniu kwestii związanych z obowiązkiem sprawozdawczym o praktykach płatniczych, tj. m.in.

  • rozstrzygnięciu, że obowiązek sprawozdawczy ciąży na podmiocie, zaś odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierowniku tego podmiotu,
  • zdefiniowaniu pojęcia - kierownik podmiotu,
  • wskazaniu, że sprawozdanie należy skorygować w przypadku, gdy co najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10% wartości,
  • wprowadzeniu obowiązku uzasadnienia przyczyny korekty sprawozdania,
  • określeniu terminu corocznej publikacji zbiorczego zestawienia sprawozdań o praktykach płatniczych - w terminie do 31 sierpnia;

  - poprawie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, poprzez:

  • określenie dyrektyw wymiaru administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, tj. przesłanek, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej,
  • przyjęcie modelu wyliczenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, który uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane do poszczególnych okresów opóźnienia,
  • wprowadzenie możliwości obniżenia nałożonej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych o 20% w przypadku, gdy strona postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji uiści w całości administracyjną karę pieniężną oraz zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • wprowadzenie obligatoryjnego podwyższenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych o 50% w przypadku, gdy w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji ponownie stwierdzi nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez ten sam podmiot,
  • umożliwienie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji, bez wszczynania postępowania, wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych,
  • wprowadzenie zasady, w myśl której przy ustalaniu wystąpienia nadmiernego opóźnienia ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz przy obliczaniu maksymalnej wysokości administracyjnej kary pieniężnej, pomijane będą świadczenia pieniężne, których termin spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania,
  • przeniesienie z treści decyzji w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych do załącznika tej decyzji wykazu poddanych analizie świadczeń pieniężnych wraz z danymi pozwalającymi na identyfikację danego świadczenia oraz wykazu długów i umów, do których nie stosuje się przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.11, 20:14Sejm za częścią poprawek Senatu do noweli o prawach konsumenta dot. umów poza lokalem 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku.

  Sejm poparł poprawki doprecyzowujące, że towar ma być dostarczany konsumentowi w opakowaniu, a także przesuwające termin wejścia w życie noweli (od przyszłego roku). 

  Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

  Zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

  Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 04.11, 19:28Sejm znowelizował ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającą zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa. Nowelę poparło 231 posłów, 184 było przeciw.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę doprecyzowującą termin wejścia w życie przepisów noweli.

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 21:11Sejm przyjął nowelę ustawy o prawach konsumenta dot. wzmocnienia jego ochrony 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa niektórych instrumentów ochrony interesów konsumentów przy dynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki. Za nowelą głosowało 452 posłów, nikt nie był przeciwny, jeden wstrzymał si ę od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zaproponowane poprawki.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw dotyczących ochrony konsumentów, wprowadzając do polskiego porządku prawnego nowe definicje m.in. produktu, plasowania oraz internetowej platformy handlowej i określając obowiązki informacyjne dla dostawcy internetowej platformy handlowej w przypadku umów zawartych za ich pośrednictwem.

  Stanowi, że przedsiębiorca w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi podaje obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka była stosowana w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Doprecyzowuje przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kar za naruszenie przepisów w zakresie informowania o cenach, w tym o ich obniżkach.

  Nowela zmienia także zapisy dotyczące umów, zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który w związku z nieumówioną wizytą przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub wycieczką zorganizowaną przez przedsiębiorcę, zawarł z tym przedsiębiorcą umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, będzie mógł - zgodnie z nowelizacją - w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  Wprowadzono także prawo do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (tzw. umowy abonamentowe). Dotyczy to w szczególności sytuacji swoistego przymuszania pewnych grup konsumentów (np. osób starszych) do zawierania umów o tzw. abonamenty medyczne, które często oferowane są na tzw. pokazach.

  W nowelizacji znalazł się zakaz świadczenia usług finansowych na pokazach oraz podczas wyjazdów zorganizowanych przez przedsiębiorcę, np. pielgrzymek, wycieczek itp. W przypadku zawarcia takiej umowy jest ona nieważna z mocy prawa. Jednocześnie regulacja taka nie będzie mieć zastosowania do pokazu zorganizowanego na wyraźne zaproszenie konsumenta, w jego miejscu zamieszkania czy pobytu.

  Wprowadzono także zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów albo w terminie 30 dni w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki). W sytuacji gdyby konsument dokonał wpłaty w terminie na odstąpienie od umowy, przedsiębiorca powinien dokonać zwrotu tej płatności.

  Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:13Senat za nowelą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach z poprawkami 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, której celem jest poprawa efektywności postępowań dotyczących opóźnień w transakcjach. Poprawki miały głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie przez 96 senatorów.

  Celem nowelizacji jest poprawa efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Chodzi o postępowania prowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Uproszczono również obowiązek sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty i doprecyzowano przepisy w tym zakresie.

  Nowelizacja określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika dotyczące m.in. terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Zawiera także zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez firmy. Postępowanie w takich sprawach prowadzi prezes UOKiK. 

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w nowelizacji:

  a) uproszczenie i doprecyzowanie obowiązku sprawozdawczego dotyczącego praktyk płatniczych;
  - rezygnacja z ujmowania w sprawozdaniach m.in. świadczeń z transakcji handlowych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, świadczeń przeterminowanych czy świadczeń pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej;
  - wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania - z 31 stycznia na 30 kwietnia;
  - uregulowanie m.in. zasad składania korekty sprawozdania, jak i kursu walutowego, po którym należy przeliczać świadczenia pieniężne w walutach na potrzeby sprawozdawczości;

  b) poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  - uelastycznione zasad karania za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, prowadzonych przez prezesa UOKiK;
  - określenie nowego modelu wyliczenia maksymalnej kary pieniężnej;
  - wyłączenie z opóźnień w ramach grup kapitałowych;

  Ponadto:

  - określono zasad przewalutowania świadczeń pieniężnych w walutach obcych;
  - wprowadzono instytucję tzw. wezwań miękkich - możliwość wystąpienia prezesa UOKiK do przedsiębiorcy w sprawach dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych - z prośbą o wyjaśnienia. 

  Zgodnie z projektem, większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:03Senat wprowadził poprawki do noweli o prawach konsumenta dotyczącej umów poza lokalem 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził zmiany do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku. Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada m.in., że nowela wejdzie w życie od przyszłego roku (zgodnie z wersją przyjętą przez Sejm miało to być 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw). 

  Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

  Zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

  Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 19.10, 09:07IS: Kluczowe jest wprowadzenie zmodyfikowanego przez MKiŚ projektu dot. systemu kaucyjnego 

  Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Po wprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) korektach do projektu ustawy wprowadzającej system kaucyjny kluczowe jest, by możliwie szybko sfinalizować prace nad wdrożeniem nowych przepisów, podał w swoim stanowisku Instytutu Staszica.

  Eksperci Instytutu Staszica - obok przedstawicieli innych think tanków, organizacji przedsiębiorców i przedstawicieli branży handlowej i spożywczej - od wielu tygodni wskazywali na konieczność głębokiej korekty założeń planowanej ustawy, wprowadzającej system kaucyjny, wskazano.

  "Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami oraz ustawy o odpadach z 28 września (dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji) dowodzi, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska otworzyło się na argumenty polskich przedsiębiorców. Projekt ten jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac nad ustawą. Kluczowe jest, by tych prac nie odkładać, ale sfinalizować je możliwie szybko" - czytamy w stanowisku.

  Projekt przewiduje, że kaucją mają zostać objęte: butelki plastikowe o objętości do 3 l, butelki szklane wielorazowego użytku o objętości do 1,5 l oraz aluminiowe puszki o objętości do 1 l. System kaucyjny ma być obowiązkowy jedynie dla sklepów o powierzchni co najmniej 200 m2, w których oferowane będą napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Nie wyklucza to udziału mniejszych placówek na zasadzie dobrowolności.

  "Projektodawca założył, że system kaucyjny będzie obsługiwany przez wielu operatorów, argumentując to swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Operator musi spełniać następujące warunki: działać w formie spółki akcyjnej, utworzonej przez wprowadzających napoje w opakowaniach lub wprowadzających napoje bezpośrednio względnie przez reprezentujące takie podmioty związki pracodawców albo izby gospodarcze. Wymagany kapitał zakładowy takiej spółki określono na minimum 5 mln zł. Operatorowi przysługiwać będzie prawo własności odpadów powstałych z opakowań. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, będzie miał obowiązek zawarcia umowy z każdym operatorem, który się do niego zgłosi" - czytamy dalej.

  Wysokość kaucji na poszczególne rodzaje opakowań uregulowana będzie w wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu. System miałby zacząć działać od 2025 roku.

  "Pozytywnie należy ocenić wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań szklanych jednorazowego użytku, o co wnosiła branża spożywcza. Przemawia za tym kilka argumentów, m.in. (na co Instytut Staszica zwracał już uwagę) wysoki odsetek zbiórki szkła jednorazowego w ramach gminnych systemów zbiórki i ogromne uciążliwości dla mniejszych sklepów" - napisano w stanowisku.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mimo apeli części przedsiębiorców, nie zdecydowało się na wprowadzenie jednego operatora systemu, działającego w formule non for profit. Argumentacja, że jeden operator byłby sprzeczny z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej, w ocenie Instytutu Staszica jest chybiona.

  "Nie chodzi tu przecież o wskazanie jednego podmiotu, który będzie obracał zebranymi opakowaniami w celu zarobkowym, ale o podmiot, którego formuła działania wykluczy, mówiąc kolokwialnie, robienie biznesu na recyklacie. Ten punkt powinien stać się przedmiotem dyskusji podczas prac w parlamencie" - wskazano w dokumencie.

  Według Instytutu trzeba jak najszybciej uchwalić ustawę z zaproponowanymi przez resort zmianami.

  "Te prace nie powinny być odkładane. Polska potrzebuje jak najszybszego uchwalenia rozsądnych rozwiązań w zakresie gospodarowania opakowaniami wielokrotnego użytku - ze względu na dobro środowiska naturalnego i ze względu na rygorystyczne wymogi Komisji Europejskiej. Symptomatyczne, że dzień po ogłoszeniu założeń projektu ustawy o systemie kaucyjnym, 29 września, Komisja podjęła kroki prawne przeciwko 11 państwom członkowskim UE (w tym Polsce, ale też Belgii, Francji, Finlandii i Portugalii) za niewdrożenie tzw. dyrektywy plastikowej. W lipcu 2021 r. minął termin dostosowania przepisów prawa do dyrektywy Single Use Plastic Products (SUP), która zakłada zagospodarowanie do 2029 r. 90% jednorazowych plastikowych butelek po napojach, m.in. przez wdrożenie systemów kaucyjnych" - napisano w stanowisku.

  Instytut podkreśla, że szybkie wprowadzenie systemu kaucyjnego - z naciskiem na opakowania plastikowe - leży zatem w interesie Polski.

  "Odwrotnie, odkładanie pracy nad przepisami na bliżej nieokreśloną przyszłość naraża nasz kraj na konkretne kary. W sprawie tak ważnej, jak wyeliminowanie masy plastiku z naszego otoczenia, Brukseli można tylko kibicować. Dialog w sprawie projektu ustawy pokazał, że przedsiębiorcy i urzędnicy potrafią znaleźć rozsądny kompromis. Teraz czas, by przedsiębiorcy i eksperci pilnowali odpowiedniego tempa prac w Sejmie i Senacie" - podsumowano.

  Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

  (ISBnews)

 • 26.09, 09:46Quant Tank: System kaucyjny powinien skupiać się na butelkach z tworzyw sztucznych 

  Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - System kaucyjny w Polsce powinien obejmować i koncentrować się przede wszystkim na butelkach po napojach z tworzyw sztucznych, uważa Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz - Quant Tank. Według Instytutu, system powinien być obsługiwany przez jednego operatora organizującego obrót opakowaniami, a nie być wystawiony na reguły swobodnej gry rynkowej.

  Polska będzie najprawdopodobniej 27. krajem w Europie, który zdecyduje się na wdrożenie nowego systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Według założeń do projektu ustawy, opublikowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska miałby on obejmować w Polsce butelki szklane do 1,5 l (jednorazowe i wielorazowego użytku), puszki aluminiowe do 1 l oraz butelki z tworzywa sztucznego (tzw. PET) - o pojemności do 3 l.

  "Można z dużą dozą pewności podejrzewać (i przyznaje to samo MKiŚ w komentarzu do projektu ustawy), że włączenie butelek szklanych wielorazowego użytku do systemu kaucyjnego nie spowoduje jednak wzrostu efektywności zbiórki tej frakcji, gdyż ta będzie dublować prowadzoną obecnie z powodzeniem zbiórkę na terenie gmin przez samych producentów" - czytamy w stanowisku Instytutu.

  Istnieje także ryzyko, że klienci nie będą zwracać do sklepów butelek szklanych jednorazowego użytku po napojach - zwłaszcza w sytuacji, gdy wysokość kaucji zostanie ustalona na zbyt niskim poziomie, zwrócono uwagę w dokumencie.

  "Ponadto współistnienie dwóch czy nawet trzech różnych systemów zbiórek butelek stworzy chaos i powiększy koszty ich funkcjonowania. Jeśli (teoretycznie) kaucją miałyby być objęte butelki wszystkich rodzajów frakcji, klienci mogą preferować zakup napojów w opakowaniach plastikowych, a nie w szklanych, choćby z braku wystarczającej liczby punktów ich zbioru i zwrotu kaucji. Nie można bowiem oczekiwać od sklepów, szczególnie tych mniejszych, że wygospodarują i będą utrzymywać magazyny na odpady gabarytowe" - czytamy dalej.

  Według Instytutu, system kaucyjny sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie dotychczasowa zbiórka była mało efektywna. Dlatego powinien obejmować i koncentrować się przede wszystkim na butelkach po napojach z tworzyw sztucznych.

  "System kaucyjny powinien obejmować opakowania po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem ich zakrętek i wieczek. Zakres systemu kaucyjnego powinien być jasny i zrozumiały dla wszystkich jego uczestników (od wprowadzających, przez jednostki handlowe, aż po konsumentów)" - napisano w stanowisku.

  Ważna jest także wysokość kaucji, która zachęci konsumentów do zwrotu pustych opakowań. Według Eunomia, im kaucja za np. butelki plastikowe jest wyższa, tym częściej zwracane są one przez klientów. Nie może być jednak za wysoka, czyli musi m.in. być proporcjonalna do ceny napoju, tak aby nie blokowała jego zakupu, wskazano także.

  Według Quant Tank, można zgodzić się co do tego, że należy wprowadzić obowiązek pobierania kaucji na butelki plastikowe przez placówki handlowe, z czasem być może również i przez te mniejsze.

  "Powinno to jednak odbywać się bez żadnej biurokracji - wydawania paragonu czy prowadzenia jakiejkolwiek sprawozdawczości przez te punkty handlowe. Butelki też powinny być jak najszybciej odbierane ze sklepów. Ich zaleganie w magazynach wygenerowałoby dodatkowe koszty, których placówki mogą nie udźwignąć. Trzeba przy tym także dokładnie przemyśleć zwolnienie zużytych opakowań, zebranych w systemie, z obciążeń finansowych w ramach systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)" - napisano dalej w stanowisku.

  Nowe zmiany dotyczące zbiórki opakowań mają obejmować - według rządowej propozycji legislacyjnej - jednostki handlowe powyżej 100 m2, które będą obligatoryjnie uczestniczyły w systemie, a mniejsze sklepy (poniżej 100 m2) będą w nim uczestniczyć dobrowolnie.

  "Mankamentem takiego rozwiązania jest to (zwłaszcza gdyby do systemu miały być włączone także i sklepiki), że w sklepie, podczas oczekiwania na odbiór opakowań szybko zapełni się magazyn. Na dodatek, właściciel sklepu stosunkowo długo nie odzyska zwrotu kaucji, którą już przecież wypłacił konsumentom. Pamiętać należy także o sprawiedliwych zasadach wyliczania opłaty manipulacyjnej, która powinna w realny sposób pokryć sklepom bezpośrednie koszty zbiórki. By reforma spełniła pokładane w niej nadzieje, opakowania zebrane przez wszystkie punkty, w tym również te małe, muszą być regularnie odbierane przez operatora systemu - najlepiej jednego" - uważa Instytut.

  Standardem europejskim jest obligatoryjny, scentralizowany i powszechny system w oparciu o jednego operatora, działającego jako spółka "non profit".

  "Należy przychylić się do opinii, by system zbioru odpadów został stworzony i był obsługiwany właśnie przez jednego operatora organizującego obrót opakowaniami, a nie był wystawiony na reguły swobodnej gry rynkowej. Inne rozwiązanie spowoduje olbrzymi chaos na rynku i w znacznym stopniu osłabi szanse na stworzenie efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu, a co za tym idzie, utrudni polskim producentom dostęp do surowca. Dopuszczenie wielu operatorów do obsługi systemu stworzy nie tylko trudności z przyjmowaniem opakowań, ale przede wszystkim problemy organizacyjne dla odbierających (tj. np. konieczność zawierania wielu umów z różnymi operatorami, na różne typy opakowań). Spowoduje również, że w obrocie mogą pojawić się różne kaucje na ten sam typ opakowania u poszczególnych operatorów. Wielość systemów to także utrudnienia dla konsumentów, a pamiętajmy, że system powinien być prosty i przyjazny dla wszystkich użytkowników" - stwierdził Quant Tank.

  Nadal nie ustają dyskusje nad włączeniem do systemu kaucyjnego, obok butelek szklanych, także puszek aluminiowych. Obecnie w Polsce zbieramy 80% takich opakowań, więc - według Instytutu - nie znajduje uzasadnienia obejmowanie także i tej frakcji systemem kaucyjnym.

  "Zwolennicy włączenia puszek do systemu kaucyjnego powołują się na argument oddawania do recyklingu opakowań tworzywowych zgniatanych. Objętość butelek PET po zgnieceniu zmniejsza się do rozmiaru 2,5:1, natomiast w przypadku puszek aluminiowych - 6:1. Dzięki temu możemy zaoszczędzić powierzchnię magazynową oraz zredukować koszty transportu odbieranego surowca, uniemożliwiając powtórny zwrot tego samego opakowania (przeciwdziałanie potencjalnym oszustwom). Eunomia Research & Consulting, na zlecenie Ball Corporation, przeprowadziła badania, które jasno wskazują, że wyższy poziom zbiórki puszek przekłada się na wykładniczy wzrost produkcji puszek z recyklatu" - czytamy także w stanowisku.

  Według Instytut, gminy powinny mieć możliwość partycypowania w nowotworzonym systemie kaucyjnym. Gminy, jeśli mają być nadal skuteczne w organizowaniu usług sortowania i selektywnego zbierania odpadów, powinny być także finansowane z opłat wnoszonych przez producentów.

  "Należy mieć świadomość, że butelki PET i szklane, puszki aluminiowe oraz opakowania wielomateriałowe do płynnej żywności to około 30% wszystkich opakowań wprowadzonych do gospodarstw domowych. Przy założeniu zbiórki na poziomie 91% odpady te stanowią zaledwie ok. 6% wszystkich zebranych odpadów komunalnych. To pokazuje, że system kaucyjny jest rozwiązaniem fragmentarycznym i nie rozwiązuje całościowo problemu zagospodarowania odpadów, w szczególności tych problematycznych, takich jak wspomniane opakowania wielomateriałowe typu tacki, owijki na butelki, kubeczki na jogurty, czy folie" - podsumowano w stanowisku.

  (ISBnews)

 • 23.09, 13:03Debata UWr i Rzecznika MŚP: Regulacje apteczne powinny wspierać rynek i pacjentów 

  Wrocław, 23.09.2022 (ISBnews) - Stabilne przepisy i jednolita ich interpretacja to klucze do stabilnego funkcjonowania i rozwoju rynku aptecznego w Polsce, uważają uczestnicy konferencji "Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne", zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  "Trybunał Konstytucyjny potwierdzał niejednokrotnie, że tu, gdzie brak jest regulacji, z punktu widzenia jednostki wszystko działa lepiej. Tymczasem w przypadku ustawy Prawo farmaceutyczne od 2001 r. mamy ponad 280 rozporządzeń i 8 tekstów jednolitych. Reżim prawny dotyczący funkcjonowania aptek charakteryzuje się stałym procesem konkretyzacji i modyfikacji wcześniej istniejących regulacji, które ograniczają tę strefę funkcjonowania gospodarki. Wpływa więc na identyfikację treści i granic gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw jednostki" - powiedział Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński.

  Profesor zauważył także, że prawo nie ma służyć tylko instrumentalnemu traktowaniu jednego bądź drugiego podmiotu. Prawo jest po to, żeby wyważyć interesy, potrzeby oraz wolności poszczególnych jednostek. Należy wziąć pod uwagę również zakres i charakter regulacji - powinna uwzględniać istotę wolności i wkraczać w tę wolność wtedy, kiedy jest to niezbędne.

  "Regulacja nie może realizować interesów tylko jednej grupy, ale służyć całościowo dobru wspólnemu. Z perspektywy poszanowania tego, co jest standardem wypracowanym na gruncie orzecznictwa międzynarodowego, jak i na gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucja tworzy nam pewne gwarancje. Dopiero wtedy, kiedy prawo jest pewne, mamy możliwość funkcjonowania w normalnych warunkach, w takich których każdy podmiot wie w jakiej sytuacji się znajduje i w jaki sposób realizować przyznane mu kompetencje. Nadużywanie z jednej strony wolności bądź z drugiej kompetencji zawsze prowadzi do tego, że prawo nie spełnia swojej roli, a poczucie bezpieczeństwa w państwie podupada albo w ogóle przestaje istnieć" - podkreślił.

  Pozostali uczestnicy dyskusji wskazywali bardzo konkretne i wyraźne przykłady niekonsekwencji przepisów, ich sprzeczności, a także nadmiernego pola do uznaniowości. Dotyczy to zarówno Prawa farmaceutycznego, jak również rozporządzeń czy codziennych spraw dotyczących funkcjonowania aptek.

  "Problematyka prawa farmaceutycznego stanowi około 20% spraw, które wpływają do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przeważnie dotyczą one zezwoleń na prowadzenie apteki, ich przenoszenia, a także problematyki związanej z szeroko pojętą reklamą. Główne problemy dotyczą kwestii formalnych dotyczących tego, jakie warunki należałoby spełnić, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki. Wśród wielu wymogów można wskazać chociażby obowiązek posiadania rękojmi zarówno przez podmiot prowadzący aptekę, jak i jej kierownika" - wskazał dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Paweł Chrupek.

  Kolejnymi zagadnieniami poruszanymi przez uczestników konferencji były kwestie związane z prawem pacjenta do informacji o usługach w kontekście ustawowego zakazu reklamy aptek oraz konfliktem niektórych przepisów z prawem unijnym.

  "Niezwykle istotne jest to, aby konsumentom zapewnić prawa informacyjne, które mają ogromne znaczenie także na rynku aptecznym. Mamy oczekiwania, że zostaniemy poinformowani o działaniu leku, o tańszych zamiennikach, o usługach dostępnych w aptece, a także o tym, kto jest administratorem danych osobowych i jakie mamy w związku z tym prawa. Na szczególną uwagę zasługują tutaj te informacje, które są przekazywane przy zawieraniu umów na odległość. Tam, gdzie mamy do czynienia z wysłaniem określonego środka medycznego do konkretnej osoby" - powiedziała partner w kancelarii radców prawnych Sakowska-Baryła Czaplińska, Marlena Sakowska-Baryła.

  "W Polsce obowiązuje praktycznie absolutny zakaz reklamy działalności aptecznej. Nie obejmuje on jedynie bardzo wąskich kategorii informacji: o lokalizacji apteki oraz godzinach otwarcia. Regulacja ta jest bardzo rygorystycznie egzekwowana, co utrudnia komunikację apteki z pacjentami. Apteki zasadniczo nie mogą informować pacjentów nie tylko o lekach czy o cenach, ale również o nowych o usługach czy opiece farmaceutycznej, które mogłyby pacjentom zaoferować" - dodał adwokat Filip Gołba.

  W jego ocenie, jest to szczególnie problematyczne w obecnej sytuacji, gdy apteki stają się bardziej samodzielnymi podmiotami w systemie ochrony zdrowia. Przestają być wyłącznie sklepami z lekami, ale chcą zajmować się również opieką farmaceutyczną, szczepieniami oraz innymi usługami farmaceutycznymi. Muszą więc móc o tym pacjentów poinformować, a zakaz reklamy bardzo to utrudnia lub wręcz uniemożliwia.

  "W jakimś sensie godzi to w prawa pacjenta do informacji o tym, jakie świadczenia na gruncie polskich regulacji mu przysługują. W tle tego wszystkiego jest fakt, że Komisja Europejska stwierdziła niezgodność polskiego zakazu reklamy z regulacjami europejskimi, wydając w tej sprawie tak zwaną uzasadnioną opinię. Postępowanie wciąż trwa, więc nie znamy jeszcze szczegółów" - poinformował Gołba.

  Podsumowując dyskusję, prof. Mariusz Jabłoński podkreślił, że wszyscy muszą zdać sobie sprawę, że rynek apteczny regulowany jest przez wiele przepisów, które nie do końca są spójne z sobą nawzajem, a w zależności od tego, kogo i w jakim zakresie dotyczą, są interpretowane w odmienny sposób.

  Jego zdaniem, nawet wówczas, gdy stosowane w prawie pojęcia są jasne i czytelne, to sposób interpretacji przez organy regulacyjne prowadzi do batalii sądowej, która dopiero po 5-6 latach pozwala na ustalenie często od początku oczywistych spraw.

  "Dopiero kiedy praktyka i interpretacja będą klarowna i zgodna ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi, a przedsiębiorca będzie wiedział, jak ma postępować, będziemy mieli do czynienia z sytuacją czytelną, która zapewni stabilne funkcjonowanie rynku aptecznego" - podsumował wystąpienia konferencyjne prof. Jabłoński.

  (ISBnews)

 • 04.08, 10:07Buda: Pracujemy nad projektem dot. konwersji przestrzeni handlowych na mieszkalne 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad konwersją przestrzeni handlowych powyżej 2 tys. m2 oraz biurowych na mieszkalne, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. MRiT liczy, że dzięki temu powstanie kilka tysięcy mieszkań.

  Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne ma niebawem trafić pod obrady Rady Ministrów.

  "Wzrost popularności pracy zdalnej i e-commerce w wyniku pandemii COVID-19 spowodował opustoszenie niektórych biur i placówek handlowych, w szczególności tych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jak np. hipermarkety. Takich obiektów w Polsce powstało też przez ostatnie lata sporo i teraz są one niewykorzystywane. […] Chcemy, aby łatwiej można było takie puste przestrzenie wykorzystywać na cele mieszkaniowe" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  "Liczymy, że dzięki naszej regulacji szybko powstanie kilka tysięcy mieszkań" – dodał

  Przygotowywane rozwiązanie ma sprzyjać - w ocenie MRIT - powstawaniu wielofunkcyjnych ośrodków z różnym przeznaczeniem.

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje:

  - zmianę przeznaczenia terenu uchwałą samorządu, na których są istniejące budynki biurowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.

  - ułatwienia dla gmin na wykup 5% powierzchni lokali na preferencyjnych warunkach. Cena powinna odpowiadać 50% kosztów utworzenia tych lokali (lokale będą mogły też pochodzić z innej inwestycji pod warunkiem, że będą nowe i położone na terenie danej gminy).

  - przyjmując ofertę kupna mieszkań, gmina będzie mogła skorzystać z istniejącego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) oferującego pokrycie 50% ceny zakupu lokali mieszkalnych przez gminę.

  - realny koszt nabycia przez gminę mieszkania nie przekroczy 25% kosztów jego utworzenia. Takie lokale gmina przeznaczy na wynajem osobom o mniejszych dochodach.

  - 2 lata na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków biurowych i handlowych oraz przebudowę z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku bez pozwolenia i zgłoszenia.

  (ISBnews)

 • 21.06, 16:59Rząd przyjął projekt noweli o prawach konsumenta dot. umów poza lokalem 

  Warszawa, 21.06.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, który zawiera dodatkowe rozwiązania, dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych. Chodzi o bardziej skuteczne egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Wyeliminowane zostaną np. nieprawidłowości podczas wyprzedaży. Nie będzie również można zawierać umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek" - czytamy w komunikacie.

  Zapewniona zostanie większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 06.06, 14:24Soboń z MF: Nie planujemy zmian w podatku od sprzedaży detalicznej ani jego zawieszenia 

  Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w przepisach dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, ani też jego całkowitego zawieszenia lub zniesienia, poinformował wiceminister w tym resorcie Artur Soboń.

  "Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w zakresie obowiązujących progów kwotowych przychodu, od których pobierany jest podatek od sprzedaży detalicznej. […] Ministerstwo Finansów nie planuje w ramach tarczy antyinflacyjnej całkowitego zawieszenia lub zniesienia podatku od sprzedaży detalicznej" - napisał Soboń w odpowiedzi na interpelacje poselską.

  Poinformował, że szacunkowa kwota wpływów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za 2021 r. wyniosła 2 632 mln zł.  W okresie całego 2021 r. 179 podmiotów przynajmniej raz dokonało wpłaty z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej.

  Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022, dochody do budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej prognozowane są w kwocie 2 700 mln zł. Z odpowiedzi wynika, że kwota ta częściowo uwzględnia wprowadzone czasowe wyłączenie z opodatkowania paliw ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  Pobór podatku od sprzedaży detalicznej rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. Podatnikami tego podatku są sprzedawcy detaliczni osiągający miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej towarów konsumentom ponad kwotę 17 mln zł. Obowiązują dwie stawki podatku: 0,8% od miesięcznego przychodu nieprzekraczającego kwoty 187 mln zł oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

  (ISBnews)

 • 02.06, 11:00Ozdoba z MKiŚ: Systemem kaucyjnym objęte zostaną także puszki aluminiowe do 1 litra 

  Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Systemem kaucyjnym objęte zostaną także puszki aluminiowe do pojemności 1 l oraz butelki szklane jednorazowego użytku do 1 l, wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby. Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami, dotyczący systemu kaucyjnego z uwzględnieniem uwag z konsultacji społecznych ma pojawić się w czerwcu.

  "Co istotne i co zostało rozstrzygnięte w wersji, która w tej chwili jest omawiana, w wersji, która będzie proponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to puszki aluminiowe wejdą do systemu do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku i jednorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego czyli butelki PET do 3 l" - powiedział Ozdoba podczas konferencji prasowej.

  Jak podawano wcześniej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) spodziewa się, że projekt w lipcu trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w kolejnych miesiącach zostanie przyjęty przez rząd, tak by Sejm przyjął regulację w październiku 2022 r.

  System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata, zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

  Projektowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji (jak wynika z oceny skutków regulacji wszystkich jednostek handlowych jest 256 400, w tym 151 020 z nich ma powierzchnię do 100 m2). Mniejsze jednostki handlowe mogą odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

  System kaucyjny tworzyć mają wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem. Wprowadzających napoje ma reprezentować jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Jego wybór ma należeć do przedsiębiorców, wprowadzających napoje.

  Zgodnie z projektem, przepisy dot. systemu kaucyjnego mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Natomiast w związku z koniecznością dostosowania do przepisów i wiążącymi się z tym inwestycjami i przedsięwzięciami, przedsiębiorcy będą mieli czas, aby utworzyć system kaucyjny w terminie nie później niż 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Szacuje się, że dla większości podmiotów będzie to czas do 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)