ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.06, 13:39Rada UE rozpoczyna rozmowy ws. dodatkowego ograniczenia odpadów spożywczych i tekstylnych 

  Warszawa, 17.06.2024 (ISBnews) - Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie ukierunkowanego przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów spożywczych i tekstylnych, a także ograniczenia marnowania żywności o 10% do 2030 r. i o 30% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, gastronomii oraz gospodarstwach domowych, podała Rada.

  "Proponowana dyrektywa wyznacza wiążące cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności do 2030 r.:

  - 10% w przetwórstwie i produkcji

  - 30% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych" – czytamy w komunikacie.

  Stanowisko Rady jest zgodne z propozycją Komisję i zakłada możliwość ustalenia dodatkowych celów w zakresie żywności nadającej się do spożycia do 31 grudnia 2027 r., kiedy to Komisja ma dokonać przeglądu celów na rok 2030.

  Tzw. cele redukcyjne żywności zostaną wyliczone w porównaniu do ilości wytworzonej w 2020 r., gdyż był to pierwszy rok, za który zbierane były dane dotyczące marnowania żywności według zharmonizowanej metody.

  Państwa członkowskie mogą zastosować rok referencyjny poprzedzający rok 2020 , jeżeli na poziomie krajowym wprowadzono odpowiednie metody gromadzenia danych.

  Podejście ogólne pozwala państwom członkowskim na wykorzystanie lat 2021, 2022 lub 2023 jako lat referencyjnych.

  Rada zgodziła się, że należy opracować współczynniki korygujące , aby uwzględnić wahania poziomów turystyki i produkcji w przetwórstwie i produkcji żywności w porównaniu z rokiem referencyjnym.

  Obecna ramowa dyrektywa odpadowa, obowiązująca już od 2008 r., zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia selektywnej zbiórki tekstyliów w celu ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu do 1 stycznia 2025 r. Zgodnie ze stanowiskiem Rady do końca 2028 r. Komisja rozważy wyznaczenie szczegółowych celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w sektorze odpadów tekstylnych.

  Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy ramowej w sprawie odpadów zakłada zharmonizowane systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) , które nakładałyby na marki modowe i producentów wyrobów tekstylnych obowiązek uiszczania opłat w celu wsparcia finansowania kosztów zbierania i przetwarzania odpadów tekstylnych.

  Programy te zostaną utworzone do 30 miesięcy po wejściu w życie tej dyrektywy, a ministrowie państw unijnych zgodzili się na objęcie ich zakresem mikroprzedsiębiorstw.

  Poziom tych opłat będzie oparty na obiegu zamkniętym i efektywności środowiskowej wyrobów włókienniczych (tzw. ekomodulacja ). Ponieważ zapobieganie powstawaniu odpadów jest najlepszą opcją, stanowisko Rady zakłada, że państwa członkowskie mogą wymagać wyższych opłat od przedsiębiorstw stosujących dane praktyki przemysłowe i handlowe, podano także.

  Podejście ogólne zawiera także szczegółowe przepisy dla państw członkowskich, w których występuje większy udział w rynku wyrobów włókienniczych ocenionych jako nadające się do ponownego użycia. Te państwa członkowskie mogą zwrócić się do komercyjnych podmiotów zajmujących się ponownym wykorzystaniem o uiszczenie (niższej) opłaty za udostępnienie tych produktów na ich rynku po raz pierwszy.

  Stanowisko Rady uznaje kluczową rolę podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji charytatywnych, przedsiębiorstw społecznych i fundacji) w istniejących systemach zbiórki tekstyliów. Umożliwia im to utrzymanie i obsługę własnych, odrębnych punktów zbiórki. Zgodnie ze stanowiskiem Rady państwa członkowskie mogą zwolnić je z niektórych wymogów sprawozdawczych, aby uniknąć nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych.

  Stanowisko Rady umożliwia rotacyjnej prezydencji rozpoczęcie rozmów z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego tekstu, które odbędą się w ramach nowego cyklu legislacyjnego. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w marcu 2024 r.

  Jak podaje Rada co roku w UE powstaje ponad 58 mln ton odpadów żywnościowych (tj. 131 kg na mieszkańca), co stanowi szacunkową stratę na poziomie 132 mld euro. Natomiast żywność marnowana odpowiada za około 16% całkowitej emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności.

  W UE powstaje  również 12,6 mln ton odpadów tekstylnych rocznie. Z samego obuwia i odzieży - 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Obecnie jedynie 22% takich odpadów jest zbieranych selektywnie w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu, a pozostała część jest często spalana lub składowana, podano.

  W lipcu 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rewizji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, skierowany w szczególności do sektorów spożywczego i tekstylnego . Celem jest ograniczenie wpływu na środowisko i klimat związanego z wytwarzaniem odpadów tekstylnych i spożywczych oraz gospodarowaniem nimi.

  (ISBnews)

 • 17.06, 09:32Szczepański: Lewica będzie jeszcze dyskutować stanowisko ws. niedziel handlowych 

  Warszawa, 17.06.2024 (ISBnews) - Lewica będzie jeszcze dyskutować nad finalnym stanowiskiem klubu w głosowaniu nad odrzuceniem projektu dot. niedziel handlowych, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański (Nowa Lewica). Wniosek o odrzucenie projektu został złożony w imieniu klubu podczas pierwszego czytania.

  "Myślę, że to jest ten tydzień, na którym będziemy jeszcze rozmawiali jak z tym projektem postąpić. Czy odesłać go do komisji i tam pracować, czy też podjąć decyzję jednak o odrzuceniu" - powiedział Szczepański w Polskim Radiu.

  Dodał, że osobiście jest zwolennikiem, "żeby te sklepy były otwarte w sobotę, niedzielę [pracownicy] powinni mieć wolną".

  Wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy, zakładającego wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu złożyły kluby parlamentarne Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

  Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac.

  Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel, w których handel jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu.

  Proponowane zmiany Kodeksu pracy gwarantują pracownikowi dzień wolny od pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia obliczonego jak za pracę godzinach nadliczbowych.

  (ISBnews)

 • 14.06, 11:55PIH: Przedsiębiorcy MŚP nie udźwigną podwyżki płacy minimalnej od stycznia 2025 r. 

  Warszawa, 14.06.2024 (ISBnews) - Przyjęte przez rząd ustalenia odnośnie wysokości pensji minimalnej od 1 stycznia 2025 r. będą obciążeniem, którego nie udźwigną przedsiębiorcy MŚP,  podała Polska Izba Handlu (PIH). Podniesienie kwoty pensji minimalnej przede wszystkim uczyni polską gospodarkę nieatrakcyjną dla inwestorów ze względu bardzo wysokie koszty pracy, a ponadto zmiana dostarczy silnego impulsu proinflacyjnego, wskazano.

  "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu, które przedstawiliśmy w grudniu ubiegłego roku. Polska Izba Handlu będzie zabiegała o spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami rządu" - czytamy w komunikacie.

  "Jeżeli chodzi o mikro i MŚP, zwłaszcza w handlu, będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych, które już w tej chwili funkcjonują na progu rentowności. Należy pamiętać, że wynagrodzenia stanowią największą pozycję kosztową w każdym przedsiębiorstwie. W wypadku handlu, przeciążonego walką konkurencyjną z dyskontami oraz licznymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności (jak choćby wdrożenie systemu kaucyjnego), będzie to bez wątpienia czynnik prowadzący do likwidacji tysięcy sklepów, co w efekcie umocni jedynie pozycje zagranicznych dyskontów. Z kolei należy oczekiwać, że wielkie sieci będą przerzucać ponoszone koszty na polskich producentów oraz konsumentów" - powiedział prezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Wczoraj rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia przyszłego roku o 7,6% do 4 626 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej o 7% do 30,2 zł brutto za godzinę. Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

  (ISBnews)

 • 13.06, 14:26PiS i Lewica za odrzuceniem projektu dot. dwóch niedziel handlowych w pierwszym czytaniu 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Lewicy złożyły wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy, zakładającego wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  Podczas sejmowej debaty nad projektem wnioski o odrzucenie w imieniu swoich klubów zgłosili Jan Mosiński (PiS) oraz Arkadiusz Sikora (Lewica).

  Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac.

  Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel, w których handel jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas - jedynie w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

  Zasady handlu w święta, dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy pozostaną bez zmian.

  Proponowane zmiany Kodeksu pracy gwarantują pracownikowi dzień wolny od pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia obliczonego jak za pracę godzinach nadliczbowych.

  Dla poszanowania prawa pracowników do odpoczynku i nieograniczania czasu poświęconego na sprawy własne i rodziny projektodawcy proponują zapewnienie pracownikowi jednocześnie:

  - za pracę w niedzielę 200% wynagrodzenia,

  - innego dnia wolnego od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, z tym że jeżeli wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego w tym czasie, nie jest możliwe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego,

  - wolnych od pracy co najmniej z dwóch niedzieli w miesiącu kalendarzowym.

  (ISBnews)

 • 13.06, 12:45Prezydent podpisał nowelę dot. wymiany informacji nt. sprzedających na platformach 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Prezydent podpsiał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zmiany w prowadzone w ramach DAC7 rozszerzają obowiązujące przepisy dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania […] poprzez:

  - nałożenie na platformy obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform;

  - wprowadzenie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach między państwami członkowskimi oraz państwami trzecimi, m.in. sygnatariuszami wielostronnego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych (tzw. DPI MCAA);

  - poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami" – czytamy w komunikacie.

  Nowela zakłada, że platformy cyfrowe będą raportować Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o sprzedawcach działających na tych platformach. Chodzi o osoby, które na platformach cyfrowych dokonują transakcji związanych ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług, udostępnianiem środków transportu, nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.

  Obowiązek raportowania będzie dotyczył sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro. Nowelizacja implementuje unijną dyrektywę DAC7.

  Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w internecie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:27MKiŚ liczy, że rząd zajmie się projektem noweli dot. systemu kaucyjnego najpóźniej w lipcu 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji dotyczącej systemu kaucyjnego najpóźniej w lipcu, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Kaucja staje się faktem - przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest procedowanie tego projektu ustawy przez Radę Ministrów. Mamy nadzieję, że to nastąpi najpóźniej w lipcu. Jest to ważne dlatego, że - jak państwo wiedzą - ta ustawa podlega notyfikacji unijnej, tak że potrzebujemy tego czasu w całym procesie legislacji, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  W kwietniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na przełomie II/III kwartału. Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:21MKiŚ: Rozporządzenie o wysokości kaucji - najpóźniej na przełomie czerwca i lipca 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska o wysokości kaucji w systemie kaucyjnym zostanie opublikowane najpóźniej na przełomie czerwca i lipca, zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska o wysokości kaucji - tutaj również mam dobre wiadomości, ponieważ to rozporządzenie w końcu przeszło procedurę notyfikacji unijnej i wczoraj zostało już podpisane przez panią minister Hening-Kloskę. Zostały nam jeszcze dwa podpisy ministrów współwydających i spodziewamy się, że to rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw w czerwcu, a najpóźniej na przełomie czerwca i lipca" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:15MKiŚ: Opakowania po mleku i produktach mlecznych będą wyłączone z systemu kaucyjnego 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Mieliśmy bardzo merytoryczne, ale i owocne spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był reprezentowany przez ministra Czesława Siekierskiego. […] Wynikiem tych konsultacji było m.in. przyjęcie bardzo ważnego postulatu branży mleczarskiej. Zdecydowaliśmy się po uwzględnieniu tych wszystkich uwag ze strony wytwórców, operatorów sklepów, ale również samorządów o tym, aby jednak opakowania po mleku i produktach mlecznych wyłączyć z systemu kaucyjnego" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  "Takim najważniejszym argumentem była kwestia sanitarna - tutaj były obawy, prawdopodobnie uzasadnione, że moglibyśmy mieć problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiórki opakowań. I tu mam na myśli nie tylko automaty, ale również punkty zbiórki w małych sklepach na których nam bardzo zależy" - dodała.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 09:11MZ:Projekt ws. zakazu e-papierosów dla młodzieży może trafić do prac rządu przed wakacjami 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Minister zdrowia Izabela Leszczyna chciałaby, by projekt dotyczący zakazu e-papierosów bez nikotyny dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia trafił do wykazu prac rządu jeszcze przed wakacjami. W resorcie przygotowywane są trzy projekty dot. zakazu e-papierosów.

  "Mamy w sumie trzy projekty. Jeden to jest wdrożenie dyrektywy i on już jest w konsultacjach i dwa kolejne mamy przygotowane w Ministerstwie Zdrowia. Będę chciała je przedstawić panu premierowi" - powiedziała Leszczyna w Polsat News.

  "Ten projekt jeden, taka szybsza ścieżka. On obejmuje przede wszystkim dzieciaki, żeby dzieci i młodzież do 18. roku życia nie mogły palić papierosów tych bez nikotyny, bo one są także szkodliwe i wyzwalają negatywne przyzwyczajenie. Chciałabym, żeby do prac rządu wszedł jeszcze przed wakacjami" - dodała.

  Minister podkreśliła, że wejście w życie tej regulacji będzie wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej.

  "Miałam nadzieję, że będzie to możliwe bez notyfikacji unijnej. Niestety, musimy ten projekt notyfikować i dzisiaj po Radzie Ministrów, prawdopodobnie w KPRM-ie będę o tym rozmawiała" - zapowiedziała Leszczyna. 

  (ISBnews)

 • 13.06, 08:58MZ: Chcemy przedstawić projekt ograniczający sprzedaż alkoholu w nocy na stacjach paliw 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy. Projekt miałby zostać przedstawiony po wakacjach, jeżeli zostałby zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

  "Procent zysku stacji z powodu sprzedaży alkoholu  wcale nie jest kluczowym ich dochodem. Skończyliśmy analizy i będę chciała przedstawić, także do zespołu programowania prac rządu ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych" - powiedziała Leszczyna w Polsat News.

  Zastrzegła, że najpewniej projekt nie zostanie przedstawiony przed wakacjami, gdyż resort pracuje nad szeregiem zmian, które są związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

  "Po wakacjach projekt na stół, jeśli zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów" - powiedziała minister.

  "Ja bardzo bym chciała, by on wszedł w życie. Nie widzę powodu, by ludzie w nocy kupowali alkohol na stacji benzynowej" - dodała.

  Pytana czy nie należy ograniczyć sprzedaży alkoholu także w sklepach nocnych, Leszczyna odpowiedziała: "To jest domena samorządów, wiele samorządów w tę stronę idzie. Ja zachęcam, by wszystkie szły, ale nie będziemy zabierać kompetencji samorządom. Jeśli chodzi o 'małpki" - tu chodzi o opakowania i ilości - tu jest regulacja unijna i nie możemy zrobić takiego protego zakazu".

  (ISBnews)

 • 11.06, 09:22POHiD: Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych doprowadziłoby do dezorientacji klientów 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, doprowadziłoby do dezorientacji klientów i skomplikuje organizację logistyki, uważa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD). Traktuje projekt jako otwarcie dyskusji  dotyczącej przyszłego kształtu handlu w niedziele, opowiadając się jednocześnie za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych.

  "Projekt ten nie porządkuje sytuacji na rynku, utrzymując duża liczbę wyjątków od zakazu handlu w niedziele i różnicując status osób, pracujących w niedziele w różnych podmiotach sektora handlu. Przewidziana w projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca doprowadzi naszym zdaniem do dezorientacji klientów, która właściwie niedziela jest handlowa, a która nie jest handlowa. Takie rozwiązanie komplikuje też organizację logistyki i prowadzi do marnowania żywności" - czytamy w stanowisku POHiD do poselskiego projektu ustawy.

  POHID zwraca uwagę, że projekt zmian w ustawie utrzymuje wszystkie obowiązujące obecnie wyjątki, co - w opinii Organizacji - nie jest zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich formatów handlowych i prowadzi do nadużyć.  Zastrzeżenie również 1-miesięczne vacatio legis, co - według POHiD - jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem na dostosowanie harmonogramu pracy i działań logistycznych.

  POHiD jest przeciwny wprowadzaniu dodatkowych ustawowych regulacji dotyczących wynagrodzenia pracowników pracujących w niedziele. Polityka płacowa każdej z firm powinna być zgodna z kodeksem pracy, a ewentualne dodatkowe rozwiązania powinny zostać w gestii każdego przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie opowiada się za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych w roku.

  "Firmy zrzeszone w POHiD w przeważającej większości popierają otwarcie handlu we wszystkie niedziele w roku, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu" - czytamy w stanowisku.

  "Uważamy, że zmiany obowiązujących regulacji dotyczących handlu w niedziele powinny zmierzać w kierunku stworzenia równego prawa dla wszystkich podmiotów na rynku i jesteśmy otwarci na dialog z rządem w tej materii" - napisano także.

  Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  (ISBnews)

 • 06.06, 11:55Projekt dot. informacji od kontrahenta o jego dalszych kontrahentach - w konsultacjach 

  Warszawa, 06.06.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, który nakłada na przedsiębiorców, dokonujących obrotu z państwami trzecimi do odebrania od kontrahenta informacji o jego dalszych kontrahentach trafił do konsultacji.

  Celem regulacji jest zapobieganie wwożeniu do kraju towarów, objętych unijną listą sankcyjną. Chodzi o włączenie przedsiębiorców do procesu analizy ryzyka związanego z omijaniem środków ograniczających, polegające na podejmowaniu odpowiednich działań.

  "Identyfikowanie i ocena ryzyka związanego z eksportem z państw trzecich towarów podwójnego zastosowania z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw, generuje dla tej grupy powstanie nowych obowiązków:

  - zobowiązanie przedsiębiorców, dokonujących obrotu z państwami trzecimi towarów podwójnego zastosowania, do odebrania od kontrahenta zagranicznego oświadczenia o jego dalszych kontrahentach;

  - zobowiązanie podmiotów, dokonujących wywozu towarów objętych środkami ograniczającymi Unii Europejskiej ustanowionymi w związku agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających lub przewożą te towary tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi, do przedłożenia organowi celnemu dowodu odprawy celnej towaru z kraju przeznaczenia w terminie 45 dni od dnia objęcia towaru procedurą celną wywozu" - wskazano w uzasadnieniu.

  (ISBnews)

 • 05.06, 11:01Senat przyjął nowelę ustawy o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 bez poprawek 

  Warszawa, 05.06.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla WPR [Wspólnej Polityki Rolnej] na lata 2023-2027, wprowadzając nowe formy wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, tj. płatności dla małych gospodarstw i nowy ekoschemat - wyłączenie gruntów z produkcji, czyli tzw. ugorowanie.

  Za nowelizacją głosowało 91 senatorów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

  Nowela ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadza nowe formy wsparcia dla rolników - dopłaty dla małych gospodarstw. Płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje dopłat bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki temu rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach (gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie więcej niż 5 ha łącznie 31 maja danego roku) będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

  Stawka płatności dla małych gospodarstw to 225 euro/ha (maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo). Nowelizacja wprowadza ponadto nowy rodzaj płatności w ramach ekoschematów. Dotyczy to normy (GAEC 8) - utrzymywania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Płatność otrzymają rolnicy, którzy zdecydują się na ugorowanie 4% powierzchni gruntów rolnych.

  (ISBnews)

 • 05.06, 10:43Senat przyjął nowelę dot. wymiany informacji nt. sprzedających na platformach bez poprawek 

  Warszawa, 05.06.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

  Nowelizację poparło 61 senatorów, 30 było przeciw.

  Nowela zakłada, że platformy cyfrowe będą raportować Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o sprzedawcach działających na tych platformach. Chodzi o osoby, które na platformach cyfrowych dokonują transakcji związanych ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług, udostępnianiem środków transportu, nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.

  Obowiązek raportowania będzie dotyczył sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro. Nowelizacja implementuje unijną dyrektywę DAC7.

  Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w internecie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 27.05, 10:30Polska Izba Handlu apeluje o odrzucenie projektu ws. dwóch niedziel handlowych w miesiącu 

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) apeluje o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy, która zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. W ocenie PIH, w obecnej sytuacji mikroprzedsiębiorcy mogą wyrównywać swoje szanse w konkurencji z sieciami wielkopowierzchniowymi, a zmiana tego stanu będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla całego rynku.

  "Biznes zdążył już przestawić swoje operacje na pracę 6 dni w tygodniu i powrót do 7-dniowego tygodnia wiąże się z dodatkowymi, ogromnymi kosztami. Wobec konieczności zapewnienia podwójnego wynagrodzenia dla pracowników (lub dni wolnych w środku tygodnia), otwarcie sklepów w niedziele będzie więc albo absolutnie nieopłacalne, albo koszt poniosą konsumenci w postaci podwyżki cen" - czytamy w stanowisku Izby do poselskiego projektu noweli.

  PIH ocenia, że wprowadzenie dwóch niedziel handlowych "będzie skutkować umacnianiem się trendu zamykania się małych osiedlowych i wiejskich sklepów, które pełnią dodatkowe, ważne funkcje w lokalnych społecznościach".

  "Dlatego chcemy zdecydowanie przestrzec przed negatywnymi konsekwencjami dla całego rynku handlu, a zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, jakimi skutkować będzie zmiana zasad handlu w niedziele w kształcie proponowanym w projekcie ustawy" - wskazano.

  Izba zwraca uwagę, że zapisy regulacji zostały stworzone bez rozmów z branżą, a "dokument został nagle wniesiony drogą poselską zamiast deklarowaną w wypowiedziach publicznych ścieżką rządową".

  "Nie zawiera on rzetelnej oceny skutków gospodarczych i społecznych regulacji czy jakiegokolwiek odniesienia do jej wpływu na MŚP, a bez takiej analizy nie można stwierdzić czy nowelizacja jest w ogóle potrzebna ani czy nie będzie szkodliwa. […] Co więcej, przepisy te miałyby również wejść w życie w trakcie roku obrotowego" - czytamy dalej.

  Polska Izba Handlu dostrzega w projekcie szereg zagrożeń nie tylko dla przedsiębiorców, ale  także 0 jak podaje - bardzo negatywne skutki dla całej branży handlowej w Polsce.

  Według Izby "wejście w życie projektowanej regulacji doprowadzi do strat po stronie polskich konsumentów i polskich drobnych handlowców, przy jednoczesnym wsparciu dużych, zagranicznych dyskontów".

  "W obliczu wyższej inflacji oraz innych konsekwencji ekonomicznych, związanych z konsekwencjami ostatnich kilku lat, konsumentów nie stać na podwyżki cen, a właścicieli sklepów na jeszcze większe koszty prowadzenia działalności. Konsumenci oczekują szanowania ich nawyków zakupowych, a my jako organizacja reprezentująca mały, polski handel, apelujemy o utrzymanie dobrych regulacji oraz dbanie o stabilność i przewidywalność stanowionego prawa" - podsumowano.

  Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  (ISBnews)

 • 23.05, 15:32Sejm przyjął ustawę dot. wymiany informacji nt. sprzedających na platformach cyfrowych 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładając na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

  Za ustawą głosowało 236 posłów, przeciw było 192, nikt się nie wstrzymał. 

  Ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform, ma dotyczyć takich podmiotów jak: internetowe platformy e-handlu, platformy rezerwacji noclegów, platformy najmu środków transportu, platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

  Raportowaniem będą objęci operatorzy platform, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji: sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu lub udostępniania nieruchomości, udziałów w nieruchomościach, lub ich części.

  Wyłączeni z raportowania będą m.in. sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro są wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w Internecie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:49ZPPHiU: Przywrócenie handlu w niedzielę wymaga odpowiedniego przygotowania 

  Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Propozycja przywrócenia handlu w niedziele wymaga przemyślanego zaprojektowania i odpowiedniego przygotowania. Czas pracy w niedziele powinien być krótszy w porównaniu do wcześniej obowiązujących przepisów, uważa Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Związek opowiada się za możliwością handlu bez narzuconych z zewnątrz ograniczeń.

  "Wolność gospodarcza jest bardzo istotną wartością, za którą się opowiadamy. Wprowadzanie handlu w niedziele to duża zmiana, rozważana po wielu latach przerwy. Przez ten czas przyzwyczajenia i oczekiwania konsumentów zmieniły się i zasady przywrócenia handlu w niedziele powinny być dogłębnie przeanalizowane" - powiedziała dyrektor generalna ZPPHiU Zofia Morbiato, cytowana w komunikacie.

   ZPPHiU zaleca odpowiednie zaplanowanie czasu otwarcia sklepów w niedzielę.

  "[Czas otwarcia sklepów] powinien być krótszy w porównaniu z wcześniej obowiązującymi zasadami - na przykład ośmiogodzinny. Pozwoliłoby to na optymalne dostosowanie czasu funkcjonowania placówek handlowych do potrzeb zakupowych klientów, przy ograniczeniu skrajnych porannych i wieczornych godzin" - podkreśliła Morbiato.

  ZPPHiU uważa, że elastyczna reakcja na potrzeby klientów jest bardzo istotnym, ale nie jedynym aspektem. Krótszy czas funkcjonowania obiektów handlowych umożliwi bowiem  ograniczenie czasu świadczenia usług wychodzących w skład kosztów wspólnych - takich, jak ochrona czy sprzątanie centrum.

  Związek przypomina, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele właściciele centrów handlowych nie obniżyli wartości ani kosztów wspólnych, ani czynszów dla najemców.

  "Logiczne wydaje się zatem założenie, że powrót niedziel handlowych nie będzie się wiązał z żadnymi podwyżkami w centrach" - wskazała dyrektor generalna Związku.

  Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza firmy, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tys. pracowników.

  Pod koniec marca Polska 2050 - wchodząca w skład Trzeciej Drogi - przedstawiła projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Koalicja Obywatelska w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" zapowiadała całkowite zniesienia zakazu handlu w niedziele.

  Przewodniczący sejmowej komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszard Petru (Polska 2050) zapowiedział na początku tygodnia, że sejmowa debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającej dwie niedziele handlowe w miesiącu odbędzie się w Sejmie po wyborach europejskich, prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się w dniach między 6 a 9 czerwca, na polskich eurodeputowanych będzie można głosować 9 czerwca.

  Kolejne posiedzenie Sejmu (po tym, które ma odbyć się w tym tygodniu) zaplanowano w dniach 12-14 czerwca. 

  (ISBnews)

 • 21.05, 12:20PIH przeciw nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku lokalnej półki w sklepach  

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) jest przeciwna planowanemu w projekcie ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku zapewnienia w prowadzonych przez nich sklepach sprzedaży produktów lokalnych: owoców i warzyw, mięsa i produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych oraz pieczywa w ilości nie mniejszej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w roku obrotowym. Produkty te miałyby być nabywane bezpośrednio od ich wytwórców.

  Poselski projekt, który został złożony w styczniu, ma być procedowany przez Sejm.

  "Samą ideę zwiększenia liczby lokalnych produktów na sklepowych półkach oceniamy pozytywnie. Pamiętajmy jednak, że handlowcy już teraz chętnie współpracują z lokalnymi dostawcami, wprowadzając rodzime produkty do swojej oferty. Odpowiadają w ten sposób na potrzeby konsumentów, którzy często sięgają po artykuły pochodzące z lokalnych źródeł, ponieważ wysoko oceniają ich jakość. Działania przedsiębiorców wynikają więc m.in. z naturalnej dynamiki rynku - i tak powinno pozostać. Odgórna regulacja sprzedaży produktów lokalnych w określonej ilości wiąże się z wieloma zagrożeniami dla polskich przedsiębiorców MŚP" - powiedział prezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Izba przypomina, że na rynku działają i rozwijają się różne formaty działalności handlowej: od małych, osiedlowych sklepów i sklepów convenience, przez supermarkety, dyskonty, po hipermarkety. Każdy z nich oferuje inny asortyment, a przede wszystkim wymaga innego modelu zarządzania. W związku z tym w ocenie Izby nie można narzucać na zróżnicowany rynek handlu sztywnych ram w zakresie wymaganych rodzajów produktów trafiających na półki.

  PIH zwraca też uwagę, że nawet sklepy prowadzone przez mniejszych przedsiębiorców są zaopatrywane przez centra dystrybucyjne obejmujących swoim zasięgiem po kilka województw. Z tego względu według Izby zindywidualizowanie oferty na poziomie powiatu jest zadaniem logistycznie niewykonalnym. Warto zwrócić także uwagę, że w wielu kategoriach produktowych - również tych podanych przez wnioskodawców projektu ustawy - na niektórych obszarach nie ma ich lokalnych producentów.

  "Rynek produkcji żywności jest silnie skoncentrowany. Oznacza to, że ustawowa regulacja narzucająca przedsiębiorcom prowadzącym sklepy konieczność zaopatrywania się u lokalnych producentów znacząco naruszy łańcuchy dostaw" - czytamy w komunikacie.

  Polska Izba Handlu obawia się, że wprowadzenie obowiązku tworzenia lokalnej półki w sklepach będzie wiązało się z koniecznością raportowania, czemu organizacja jest zdecydowanie przeciwna. Będzie też - jak podkreśla - oznaczało nadmierną ingerencją w wolny rynek.

  Zdaniem ekspertów PIH, istnieją także wątpliwości program lokalnej półki byłby zgodny z zasadami wolnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

  Handel stoi na stanowisku, że popieranie produktów pochodzenia lokalnego jest ideą, którą warto realizować. Warto zachęcać przedsiębiorców do zwiększania udziału produktów lokalnych na sklepowych półkach. Nie można jednak wymuszać tego za pomocą ustawy, która będzie wiązała się z szeregiem niekorzystnych konsekwencji dla przedsiębiorców i utrudni funkcjonowanie rynku handlu w Polsce. Polska Izba Handlu występuje przeciwko programowi lokalnej półki, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 20.05, 12:52Petru: Debata ws. dwóch niedziel handlowych prawdopodobnie w przyszłym miesiącu 

  Warszawa, 20.05.2024 (ISBnews) - Sejmowa debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającej dwie niedziele handlowe w miesiącu odbędzie się w Sejmie po wyborach europejskich, prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, wynika z wypowiedzi przewodniczącego sejmowej komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszarda Petru (Polska 2050). Wyraził przekonanie, że projekt przedstawiony pod koniec marca br. przez Polskę 2050 zyska poparcie Koalicji Obywatelskiej.

  "Jest projekt poselski, którego jestem współautorem, będzie debata w Sejmie po wyborach europejskich, czyli prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu parlamentu" - powiedział Petru w Tok FM.

  Przypomniał, że projekt zakłada dwie niedziele handlowe w miesiącu i podwójne wynagrodzenie pracownika za pracę w niedzielę.

  "Zakładam, że Koalicja Obywatelska to poprze z tego względu, że miała wpisaną w programie nawet pełną liberalizację handlu" - podkreślił.

  Z wypowiedzi posła wynikało, że celem regulacji jest zwiększenie popytu w niektórych obszarach.

  "Mamy całą masę innych usług czy towarów, które są w mniejszej ilości kupowane. Mówię np. o marketach budowlanych, które ewidentnie na tym tracą, a tracą pracownicy. Można by więcej osób zatrudnić. To [wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu] może utworzyć od 30 do 40 tys. nowych miejsc pracy" - podkreślił Petru.

  Pod koniec marca Polska 2050 - wchodząca w skład Trzeciej Drogi - przedstawiła projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Koalicja Obywatelska w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" zapowiadała całkowite zniesienia zakazu handlu w niedziele.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się w dniach między 6 a 9 czerwca, na polskich eurodeputowanych będzie można głosować 9 czerwca.

  Kolejne posiedzenie Sejmu (po tym, które ma odbyć się w tym tygodniu) zaplanowano w dniach 12-14 czerwca. 

  (ISBnews)

 • 14.05, 08:20Rada UE przedłużyła zawieszenie ceł w handlu z Ukrainą o kolejny rok 

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zawieszenie ceł przywozowych i kontyngentów na eksport z Ukrainy na kolejny rok od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r., podała Rada.

  Przedłużone zostanie także tymczasowe zawieszenie ceł i kontyngentów w handlu z Mołdawią od 25 lipca 2024 r. do 25 lipca 2025 r.

  "Autonomiczne środki handlowe UE wobec Ukrainy będą obowiązywać od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. i będą dotyczyć dalszego zawieszenia wszystkich zaległych ceł i kontyngentów na mocy tytułu IV Układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina (DCFTA)" - czytamy w komunikacie.

  Zastosowane zostaną także dwa mechanizmy ochronne mające na celu ochronę rynku UE:

  - wzmocniona wersja istniejącego mechanizmu ochronnego, który będzie miał zastosowanie na podstawie regularnego monitorowania i umożliwi Komisji nałożenie dowolnego środka pod warunkiem spełnienia określonych warunków;

  - nowy, automatyczny mechanizm ochronny, który zobowiąże Komisję do ponownego wprowadzenia kwot w przypadku, gdy import drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kasz i miodu przekroczy średnią arytmetyczną ilości importowanych w drugiej połowie 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r., podano także.

  Autonomiczne środki handlowe UE wobec Mołdawii będą obowiązywać od dnia 25 lipca 2024 r. do dnia 24 lipca 2025 r. w formie tymczasowego zawieszenia wszystkich zaległych ceł i kontyngentów na mocy tytułu V układu o stowarzyszeniu.

  Wzmacniają one również ochronę wrażliwych produktów rolnych poprzez wzmocnienie mechanizmu ochronnego zawartego już w obowiązującym rozporządzeniu, wskazano.  

  W styczniu 2024 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł i kontyngentów przywozowych na cały import z Ukrainy i Mołdawii do UE. Propozycję przedstawiono w kontekście trwającej wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie i jej stałego wpływu na Mołdowę I  konieczności dalszego wspierania gospodarczego Ukrainy i Mołdawii.

  Ukrainie i Mołdawii przyznano status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w grudniu 2023 r.

  (ISBnews)