Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.09, 07:06Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej, która została zdefiniowana jako zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie" - czytamy w komunikacie.

  CIE będzie przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach:

  - filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS;

  - prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców - na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE);

  - prywatny filar indywidualny - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), podano także.

  W ustawie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

  Najważniejszą usługą elektroniczną świadczoną w ramach CIE będzie zapewnienie dostępu do informacji emerytalnej, w tym do informacji o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym stanie zgromadzonych środków emerytalnych oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, czyli emerytur z systemów publicznych (ZUS, w tym OFE i KRUS), i świadczenia wypłacanego przez instytucje finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK).

  Za pomocą systemu CIE będzie możliwa aktualizacja danych osobowych poprzez dokonanie elektronicznej dyspozycji danych, które zostaną przekazane do wszystkich instytucji, w których konta ma zainteresowany. Ustawa nie wprowadza zmian w zasadach gromadzenia oszczędności emerytalnych, a reguluje jedynie dostęp do informacji o nich za pomocą strony internetowej i aplikacji na telefony komórkowe (aplikacji mobilnej).

  Warunkiem dostępu do usług świadczonych w ramach CIE będzie założenie profilu CIE. Założenie profilu i korzystanie z usług będzie nieodpłatne i dobrowolne. 

  Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju Portal. Będzie on także odpowiadał za prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym. PFR Portal został obowiązany do umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integracji systemu mObywatel z systemem CIE, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zainteresowanym korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE w aplikacji mObywatel.

  Zadaniem PFR Portal będzie również umożliwienie ZUS i KRUS oraz podmiotom obowiązanym (tj. instytucjom wykonującym działalność w drugim i trzecim filarze, tzn. instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE, zarządzający PPE oraz powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE) przekazywania w drodze teletransmisji danych do systemu CIE oraz pobierania niezbędnych danych z ewidencji PPK. Jednocześnie PFR Portal będzie występował do podmiotów obowiązanych o przekazanie informacji emerytalnych tylko osób, które zalogowały się do profilu CIE.

  Dane zgromadzone w CIE będą mogły być udostępniane wybranym organom państwa, m.in. sądom i prokuraturom. Wskazano również, że PFR Portal będzie nieodpłatnie udostępniał ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, PFR S.A., Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego dane dotyczące informacji emerytalnych oraz dane dotyczące korzystania przez zainteresowanych z systemu CIE, w tym dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE i dane o korzystaniu z usług elektronicznych. Dane te będą udostępniane  tylko w celach analitycznych i statystycznych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z osobą fizyczną, podkreśłono.

  Ustawa przewiduje możliwość zlecania przez PFR Portal wykonywania czynności z zakresu utworzenia, rozwoju lub utrzymania systemu CIE wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie, przede wszystkim obowiązku zachowania tajemnicy. Wybór wykonawcy, któremu ma być udzielone zlecenie wykonania czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE, będzie wymagał zawiadomienia ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  PFR Portal będzie obowiązany osiągnąć gotowość techniczną systemu CIE do odebrania danych od podmiotów obowiązanych i z ewidencji PPK, a ZUS i KRUS zgłosić gotowość techniczną do podłączenia do systemu CIE w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

  Z kolei podmioty obowiązane funkcjonujące przed dniem ogłoszenia komunikatu ministra będą zobowiązane do zgłoszenia gotowości technicznej do przekazania danych do CIE po upływie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ale przed 24 miesiącami od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast udostępnienie usług elektronicznych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. 

  Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:39Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zakłada utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało  233, 217 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Ustawa zakłada, że system CIE ma być tworzony, utrzymywany i rozwijany przez PFR Portal. Jak wskazano w uzasadnieniu PFR Portal ściśle współpracuje z innymi instytucjami finansowymi, tj. PFR, instytucjami finansowymi, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w celu informowania, m.in. o rynku emerytalnym, w tym o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

  System CIE ma być zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkowników do narzędzi i usług systemu CIE.

  W budowę CIE mają być zaangażowane różne podmioty: KPRM, ZUS, KRUS, PFR, PFR Portal, a także z instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz agenci transferowi.

  ZUS i KRUS mają udostępniać informacje o środkach zapisanych na kontach i subkontach ubezpieczonych.

  (ISBnews)

 • 07.08, 13:48Prezydent podpisał nowelę VAT dot. obowiązku fakturowania elektronicznego 

  Warszawa, 07.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest wprowadzenie obowiązku fakturowania elektronicznego, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem przedłożonej ustawy jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego, które zdaniem Rady Ministrów ma przyczynić się do lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i uchylania się od VAT" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany wprowadzone w drodze ustawy polegają na:

  - ustanowieniu zasady wedle której podatnik podatku od towarów i usług jest obowiązany do wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, z zastrzeżeniem utrzymania zasady wystawiania faktury elektronicznej lub faktury w postaci papierowej:

  • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
  • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
  • przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych,
  • na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

  - wprowadzeniu zasady, że faktura VAT RR oraz faktura VAT RR KOREKTA mogą być wystawianie przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jedynie za zgodą rolnika ryczałtowego;

  - skróceniu z 60 do 40 dni podstawowego terminu zwrotu podatnikowi podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym;

  - ustanowieniu zasady wyłącznej elektronizacji obsługi wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

  Ustawa zakłada możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przez podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jeżeli:

  1. dokonywana przez nich sprzedaż jest zwolniona od podatku lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku,
  2. dokonują czynności dokumentowanych fakturami uproszczonymi,
  3. dokonują czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

   Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 28.07, 11:29Sejm odrzucił senackie veto do noweli o VAT dot. Krajowego Systemu e-Faktur 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, której celem jest wprowadzenie obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

  Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 233 posłów, 217 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Obowiązek e-fakturowania ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji - WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC.

  Proponowane rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników.

  Od 2025 r. ma zostać wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł, poza wyjątkami w zakresie niektórych szczególnych rodzajów faktur (bilety na przejazdy autostradami i inne bilety).

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF zakładane jest skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Podatnicy objęci modelem obligatoryjnym lub korzystający z KSeF fakultatywnie, tj. podmioty zagraniczne (tj. nieposiadające siedziby w Polsce) lub nabywcy produktów od rolników ryczałtowych, w celu wystawiania i procesowania faktur ustrukturyzowanych będą mogli mogą korzystać z nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Faktury ustrukturyzowane, faktury wystawione podczas awarii i w trybie offline, a także faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA przesłane do KSeF mają być  przechowywane w tym systemie przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Ministerstwo Finansów szacuje, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  (ISBnews)

 • 27.07, 09:34Rząd planuje nowelizację uchwały ws. infrastruktury informatycznej państwa w III kw. 

  Warszawa, 27.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa", która wprowadza zmiany definicji centrum Przetwarzania Danych (CPD), chmury obliczeniowej, chmury publicznej, PChO, RChO, Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB) oraz sieci rządowych oraz wprowadza definicje Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych (ZUCH), podzielonej odpowiedzialności oraz brokera usług, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie noweli planowane jest na III kw.

  "Obecny model finansowania Inicjatywy WIIP nie umożliwia wsparcia wszystkich podmiotów uprawnionych do nabywania usług przetwarzania w Publicznej Chmurze Obliczeniowej (PChO). Konieczne jest ponadto uproszczenie kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w Rządowej Chmurze Obliczeniowej (RChO) lub w PChO" - czytamy w wykazie.

  Projektowana nowelizacja zakłada zmianę definicji centrum Przetwarzania Danych (CPD), chmury obliczeniowej, chmury publicznej, PChO, RChO, Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB) oraz sieci rządowych. Ponadto dodaje do uchwały nowe definicje – Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych (ZUCH), podzielonej odpowiedzialności oraz brokera usług.

  Zakłada także, że Inicjatywa WIIP  ma być finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa – Informatyzacja.

  Ponadto zakłada:

  - uchylenie załącznika, który określa kryteria klasyfikacji systemów teleinformatycznych mogących korzystać z usług przetwarzania w RChO lub w PChO. W zamian załącznik ten zostanie zastąpiony:
  - nową wersją definicji RKB,
  - obowiązkiem złożenia deklaracji albo uzyskaniem certyfikacji,
  -nowymi przepisami, które zakładają, że to Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa po uzyskaniu opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydaje, zmienia lub odwołuje rekomendacje dotyczące gradacji ważności systemów w oparciu o ocenę krytyczności gromadzonych i przetwarzanych w nich danych,
  - nowymi przepisami wprowadzającymi zamknięty katalog systemów niedopuszczonych do korzystania za ich pomocą z usług przetwarzania w PChO. Wymienione w katalogu systemy zostały wykluczone z uwagi na charakter przetwarzanych w nich danych;

  Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian będzie uproszczenie stosowania przepisów uchwały oraz zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług przetwarzania w RChO lub w PChO, podano także.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:13Prezydent podpisał nowelę dot. ograniczania skutków kradzieży tożsamości 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, której celem jest zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę (m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości) bez wiedzy i zgody właściciela, a także zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji" - czytamy w komunikacie.

  Przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości służyć ma przede wszystkim rozwiązanie, które umożliwi osobie, której dane dotyczą, nieodpłatne zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia będzie mogło być dokonane przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu (usługa dostępna na Gov.pl albo za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel) albo osobiście do organu dowolnej gminy.

  Dodatkowo zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać osobiście w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz w placówce operatora wyznaczonego, a także za pomocą systemu teleinformatycznego banku krajowego albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym jest uwierzytelniana osoba dokonująca zastrzeżenia, o ile podmioty te będą świadczyły taką usługę.

  W ustawie określono również tryb zastrzegania numeru PESEL i cofania zastrzeżenia w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność, a także tryb zastrzegania numeru PESEL w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą.

  Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL będzie prowadził minister właściwy do spraw informatyzacji. Rejestr ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Każdy zainteresowany będzie mógł przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji nieodpłatnie zweryfikować informację o aktualnym zastrzeżeniu numeru PESEL albo zastrzeżeniu numeru PESEL we wskazanej przez weryfikującego chwili.

  Ponadto w zmianach do ustawy o ewidencji przewidziano stworzenie usług, które umożliwią osobie, której dane będą przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, wgląd do jej danych przetwarzanych w rejestrze oraz wgląd do informacji kto i kiedy weryfikował czy jej numer PESEL jest zastrzeżony. E-usługa wglądu do danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL umożliwi osobie, której dane będą przetwarzane uzyskanie zaświadczenia, zawierającego pełny albo częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyłączeniem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie wskazanym w ustawie.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:03Prezydent podpisał ustawę ws. powołania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która zakłada utworzenie takiego Centrum i ciągłość świadczenia usług nawet w przypadku przerw w dostawach energii czy zakłóceń telekomunikacyjnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej. Realizacji tego celu ma służyć budowa wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, co ma zostać osiągnięte poprzez utworzenie połączonych ze sobą ośrodków obliczeniowych stanowiących Krajowe Centrum Przetwarzania Danych" - czytamy w komunikacie.

  Utworzenie Krajowego Centrum ma zapewnić ciągłość świadczenia usług publicznych nawet w wypadku przerw w dostawach energii elektrycznej lub prób zakłócenia działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Ustawa zakłada, że przygotowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jak i inwestycji towarzyszących możliwe będzie w zarówno w oparciu o jej przepisy, jak i na podstawie ogólnych reguł, przewidzianych w ustawach obecnie obowiązujących. Inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycje towarzyszące stanowić będą cele publiczne.

  Ustawa wprowadza szczególne zasady udzielania zamówień publicznych na potrzeby inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – wyłączając, co do zasady stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma być wydawana przez właściwego wojewodę, określona została procedura jej wydania.

  Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor uzyska tytuł prawny do nieruchomości niezbędnych w celu realizacji tych inwestycji. Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji, będąca własnością państwowej osoby prawnej, stanie się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, za odszkodowaniem. Przedmiotem wywłaszczenia (za odszkodowaniem) będą także te nieruchomości, które zostaną wskazane w decyzji jako mające być wykorzystywane dla potrzeb związanych z elementami liniowymi inwestycji – bez względu na to, czy są one własnością państwowej osoby prawnej, czy innego podmiotu.

  Pozwolenie na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydawać będzie właściwy wojewoda. Ustawa upraszcza także tryb wydania warunków przyłączenia do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, nie będzie musiał legitymować się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości.

  Ustawa wprowadza dla inwestora, działającego na rzecz Skarbu Państwa, prawo pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz w odniesieniu do udziałów lub akcji w spółek, które są właścicielem, użytkownikiem wieczystym takich nieruchomości. Prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania w razie zbywania nieruchomości, akcji lub udziałów na rzecz podmiotów lub osób wymienionych w ustawie, w tym osób najbliższych.

  W ustawie zaproponowano, aby decyzje w niej określone, w tym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, decyzje o pozwoleniu na budowę takich inwestycji, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji takich inwestycji, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie takich inwestycji, a także decyzje o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, podlegały natychmiastowej wykonalności z mocy prawa.

  Ustawa zawiera ponadto regulację, która umożliwia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Szczegółowe warunki i tryb udzielania takiej pomocy określi minister właściwy do spraw gospodarki w rozporządzeniu. Pomoc taka będzie mogła być udzielana do dnia 1 stycznia 2026 r.

  Ustawa wejdzie w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i utraci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.

  (ISBnews)

 • 17.07, 08:51Prezydent podpisał ustawę dot. przekazania laptopów uczniom klas IV 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie w laptopy uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz przekazanie bonów na zakup laptopa nauczycielom i wychowawcom, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie to polegać ma na wyposażeniu w laptopy uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej oraz na jednorazowym przekazaniu bonów na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa zakłada, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, dostarczanie kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół wymienionych w ustawie, komputerów przenośnych typu „laptop". Organem właściwym do udzielania wsparcia będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, który dokonywał będzie zakupu laptopów, które następnie przekazywane będą  rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia - zgodnie z preferencjami rodziców.

  Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże laptopy organowi prowadzącemu szkołę w terminie umożliwiającym ich przekazanie uczniom do dnia 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w klasie objętej wsparciem.

  Zgodnie z przepisami ustawy, laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców i nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

  Ustawa zawiera także regulację epizodyczną, przewidującą przekazywanie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, jednorazowego świadczenia w postaci bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Określenie grup nauczycieli uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nastąpi w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Ustawa przesądza jednocześnie, iż prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania wniosku:

  - pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia,

  - jest zawieszony w pełnieniu obowiązków,

  - przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,

  - jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

  Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2,5 tys. zł. Prawo do dokonania płatności bonem wygasa w dniu 31 grudnia 2025 r.

  Wniosek o bon obejmujący wszystkich uprawnionych i zainteresowanych nauczycieli szkoły będzie składał organ prowadzący szkołę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji.

  W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

  Nabycie laptopów i laptopów przeglądarkowych oraz bony dla nauczycieli na ich zakup wyłączono spod opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:43Senat odrzucił nowelę o VAT dot. Krajowego Systemu e-Faktur 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, której celem było wprowadzenie obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu e-Faktur. Za odrzuceniem noweli głosowało 50 senatorów, przeciw było 44, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Obowiązek e-fakturowania miał wejść w życie od 1 lipca 2024 r..  

  Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Nowelizacja zakładała także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji - WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC.

  Proponowane rozwiązania bazowały na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników.

  Od 2025 r. miała zostać wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie byłby także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł, poza wyjątkami w zakresie niektórych szczególnych rodzajów faktur (bilety na przejazdy autostradami i inne bilety).

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF zakładano skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Podatnicy objęci modelem obligatoryjnym lub korzystający z KSeF fakultatywnie, tj. podmioty zagraniczne (tj. nieposiadające siedziby w Polsce) lub nabywcy produktów od rolników ryczałtowych, w celu wystawiania i procesowania faktur ustrukturyzowanych mogliby mogli korzystać z nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Faktury ustrukturyzowane, faktury wystawione podczas awarii i w trybie offline, a także faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA przesłane do KSeF byłyby przechowywane w tym systemie przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Szacowano, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwałby ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:23Sejm odrzucił część poprawek do ustawy dot. Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), którego powstanie ma poprawić bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Oznacza to m.in. że zamówienia publiczne związane z  przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych będą przeprowadzane w oparciu o specjalną procedurę.

  Rozwiązania zawarte w ustawie ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań. Umożliwia to ich sprawne wykonanie poprzez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu. Regulacja służy zapobieżeniu sytuacji, w której w wyniku ataków cybernetycznych przechowywane dane w zasobach administracji rządowej zostaną skradzione, zmienione lub utracone.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą): Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, znajdującego się w zasobach Skarbu Państwa (lub państwowej osoby prawnej), które składałoby się początkowo z trzech centrów przetwarzania danych o powierzchni około 2 tys. m2 . każde, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W dalszej perspektywie mogą powstawać kolejne lokalizacje.

  Ponadto dla aktualnie planowanych trzech Centrów Przetwarzania Danych zostanie zapewniona pętla światłowodowa gwarantująca dwie niezależne drogi komunikacji pomiędzy obiektami Data Center. Efektem realizacji budowy KCPD byłoby w początkowym okresie powstanie trzech połączonych ze sobą połączeniami światłowodowymi ośrodków obliczeniowych o powierzchni umożliwiającej kolokację i rozbudowę dotychczasowych systemów państwowych oraz zabezpieczenie powierzchni serwerowej na potrzeby nowych systemów.

  Przyjęta regulacja ma umożliwić:

  - bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji publicznej;

  - standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych znajdujących się w posiadaniu administracji rządowej; zapewnienie bezpiecznej lokalizacji dla rejestrów państwowych i chmury rządowej;

  - wzrost wydajności i efektywności energetycznej infrastruktury technicznej rządowych centrów przetwarzania danych;

  - podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze kompetencji IT;

  - ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na cyberzagrożenia.

  (ISBnews)

   

 • 07.07, 22:53Sejm przeciw przyznaniu bonów na zakup laptopa dla nauczycieli przedszkoli 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładającej wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy, począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Odrzucone poprawki rozszerzały grupę uprawnionych do bonów o nauczycieli przedszkoli oraz dookreślały, w jakich przypadkach nauczyciele przebywający np. dla dłuższych urlopach taki bon mogą otrzymać.

  Sejm przyjął natomiast poprawki, zgodnie z którymi prawo do bonu na zakup laptopa przysługiwać ma także nauczycielom przedszkoli, zatrudnionym na dzień 30 września danego roku szkolnego. Zaakceptowane przez Sejm poprawki doprecyzowują także, że w przypadku braku wystarczającej liczby laptopów dla uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 dni występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o dodatkowe środki.

  Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

  Działanie to będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra do spraw informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego, na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

  Projektowana ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Z bonu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

  Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO, a w następnych latach ze środków budżetowych.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:15Senat za przyznaniem bonów na zakup laptopa także nauczycielom przedszkoli 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładającej wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy, począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Poprawki m.in. rozszerzają grupę uprawnionych do bonów o nauczycieli przedszkoli oraz doprecyzowują wymagania, jakie muszą być spełnione, by taki bon otrzymać.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z przyjętymi poprawkami, prawo do bonu na zakup laptopa przysługiwać ma także nauczycielom przedszkoli, zatrudnionym na dzień 30 września danego roku szkolnego. Poprawki doprecyzowują także, że w przypadku braku wystarczającej liczby laptopów dla uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 dni występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o dodatkowe.

  Senat dookreślił, w jakiej sytuacji nauczycielowi nie przysługuje prawo do bonu.

  Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

  Działanie to będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra do spraw informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego, na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

  Projektowana ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Z bonu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

  Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO, a w następnych latach ze środków budżetowych.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:14Senat za ustawą o realizacji Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), którego powstanie ma poprawić bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Poprawki mają głownie charakter doprecyzowujący.

  Za ustawą głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.  

  Rozwiązania zawarte w ustawie ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań. Umożliwia to ich sprawne wykonanie poprzez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu. Regulacja służy zapobieżeniu sytuacji, w której w wyniku ataków cybernetycznych przechowywane dane w zasobach administracji rządowej zostaną skradzione, zmienione lub utracone.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą): Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, znajdującego się w zasobach Skarbu Państwa (lub państwowej osoby prawnej), które składałoby się początkowo z trzech centrów przetwarzania danych o powierzchni około 2 tys. m2 . każde, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W dalszej perspektywie mogą powstawać kolejne lokalizacje.

  Ponadto dla aktualnie planowanych trzech Centrów Przetwarzania Danych zostanie zapewniona pętla światłowodowa gwarantująca dwie niezależne drogi komunikacji pomiędzy obiektami Data Center. Efektem realizacji budowy KCPD byłoby w początkowym okresie powstanie trzech połączonych ze sobą połączeniami światłowodowymi ośrodków obliczeniowych o powierzchni umożliwiającej kolokację i rozbudowę dotychczasowych systemów państwowych oraz zabezpieczenie powierzchni serwerowej na potrzeby nowych systemów.

  Przyjęta regulacja ma umożliwić:

  - bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji publicznej;

  - standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych znajdujących się w posiadaniu administracji rządowej; zapewnienie bezpiecznej lokalizacji dla rejestrów państwowych i chmury rządowej;

  - wzrost wydajności i efektywności energetycznej infrastruktury technicznej rządowych centrów przetwarzania danych;

  - podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze kompetencji IT;

  - ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na cyberzagrożenia.

  (ISBnews)

 • 20.06, 15:38Rząd planuje modernizację reaktora badawczego Maria, by zapewnić jego działanie do 2050 r. 

  Warszawa, 20.06.2023 (ISBnews) - Rząd chce zmodernizować reaktor badawczy Maria, by zapewnić jego funkcjonowanie co najmniej do 2050 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dzięki reaktorowi Polska jest w światowej czołówce sektora radiofarmaceutycznego, pokrywając w znacznej większości zapotrzebowanie medycyny nuklearnej w Polsce, a także eksportując swoje produkty na cały świat. Radioizotopy produkowane w reaktorze zapewniają Polakom dostęp do obrazowania guzów nowotworowych i do ich leczenia po cenach niższych niż alternatywne rozwiązania zagraniczne" - czytamy w komunikacie.

  Reaktor Maria jest obecnie unikatowym urządzeniem badawczym tego typu, o istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego jako producent radiofarmaceutyków.

  Po ponad 40-letniej eksploatacji reaktora modernizacji wymagają niemal wszystkie układy technologiczne, w tym te niezbędne do zapewnienia wzmocnienia jego bezpiecznej eksploatacji. Z produktów opartych na radioizotopach produkowanych w reaktorze Maria korzysta ok. 17 mln ludzi na całym świecie, podano.

  Według szacunków konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, w Polsce rocznie jest przeprowadzanych 380 tys. procedur medycyny nuklearnej.

  Podstawowe założenia:

  - reaktor Maria ma zostać zmodernizowany tak, aby mógł działać co najmniej do 2050 r.

  - prace mają zostać przeprowadzone w latach 2023-2027 i kosztować ok. ok. 91,7 mln zł.

  - modernizacja ma być przeprowadzana w głównych obszarach tematycznych:
  * układy zasilania energią elektryczną,
  * układy sterowania i zabezpieczeń,
  * układ wentylacji,
  * układy dozymetryczne,
  - pozostałe modernizacje (obejmujące obiekty technologiczne)

  (ISBnews)

 • 19.06, 16:06Prezydent podpisał ustawę o aplikacji mObywatel 

  Warszawa, 19.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o aplikacji mObywatel, której celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Regulacje zawarte w ustawie o aplikacji mobilnej mObywatel zastąpią dotychczasowe przepisy […] o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie których obecnie funkcjonuje aplikacja mObywatel" - czytamy w komunikacie.

  Korzystanie z aplikacji mObywatel, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

  Użytkownikiem aplikacji mObywatel będzie mogła zostać osoba fizyczna, która została uwierzytelniona albo złożyła wniosek o wydanie dowodu osobistego, a jej tożsamość i obywatelstwo zostały potwierdzone. Wyjątek stanowią użytkownicy mLegitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej w postaci dokumentu mobilnego.

  Użytkownik aplikacji mObywatel korzystający wyłącznie z usług pozwalających na posługiwanie się wyżej wspomnianymi legitymacjami zostanie uwierzytelniony w sposób właściwy dla procedury wydawania takich dokumentów przez organ wydający te dokumenty. 

  Ustawa ma ponadto na celu zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie, a w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego).

  Podstawowym dokumentem elektronicznym, jaki będzie obsługiwany przy użyciu aplikacji mObywatel, będzie dokument zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Mając na uwadze powyższe w ustawie wskazano, że jeżeli z odrębnego przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, to obowiązek ten powinien być uznany za spełniony także w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel. Dokument mObywatel będzie wydawany automatycznie, na okres 5 lat, osobie, która stała się użytkownikiem aplikacji mObywatel.

  Zakłada upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów. Uczelnie będą udostępnić zainteresowanemu studentowi kod QR, który umożliwia w terminie 30 dni pobranie mLegitymacji studenckiej i uzyskanie przeznaczonego dla studentów certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

  W zakresie danych studenta wskazanych w mLegitymacji studenckiej administratorem danych jest uczelnia. Natomiast w zakresie danych zapisanych w certyfikacie m.in. imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji - administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji. W przypadku mLegitymacji uczniów kwestie wydawania dokumentu oraz przetwarzania danych przedstawiają się analogicznie jak w przypadku mLegitymacji studenckiej, przy czym właściwymi podmiotami są tu odpowiednio uczeń i szkoła.

  MLegitymacja szkolna będzie wydawana uczniowi pełnoletniemu a uczniowi niepełnoletniemu wówczas gdy rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

  Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach. Większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel.

  W ustawie przyjęto standardowy 14-dniowy okres vacatio legis, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

  (ISBnews)

 • 16.06, 22:15Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, którego celem jest ograniczenie nadużyć poprzez m.in. wprowadzenie uwierzytelniania poczty elektronicznej. Za ustawą głosowało 447 posłów, przeciw był jeden.

  Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli przeciwdziałać takim nadużyciom, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.

  Spoofing - podszywanie się pod numer telefonu instytucji czy  osoby prywatnej i próba wyłudzenia pieniędzy czy danych osobowych, smishing - to fałszywe SMS-y, które mogą zawirusować urządzenie poprzez kliknięcie w link do strony.

  Ustawa zakłada nałożenie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków i uprawnień związanych ze zwalczaniem nadużyć w komunikacji elektronicznej (dot. generowania sztucznego ruchu, smishingu, CLI spoofingu, czy nieuprawnionej zmiany informacji adresowej, katalog nadużyć nie jest zamknięty).

  Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do blokowania krótkich wiadomości tekstowych, zawierających treści zgodne ze wzorcem wiadomości, przekazanym przez CSIRT NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), który będzie monitorował występowanie tego nadużycia, a także blokować połączenia głosowe, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ma prowadzić wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (ma to ograniczyć możliwość podszywania się oszustów pod numery infolinii urzędów czy innych podmiotów, wniosek o wpis numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe). Na poziomie ustawowym zostanie opracowana lista ostrzeżeń dotyczących domen internetowych, które służą do wyłudzeń danych i środków finansowych użytkowników internetu.

  Dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą zobowiązani do stosowania mechanizmu uwierzytelnienia poczty elektronicznej przy świadczeniu tej usługi.

  Wprowadzone mają zostać kary dla osób dopuszczających się nadużyć w komunikacji elektronicznej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.06, 21:57Sejm znowelizował ustawę o VAT dot. Krajowego Systemu e-Faktur 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, którego celem jest przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego i ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie biznesu, podało Ministerstwo Finansów. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

  Nowelę poparło 240 posłów, przeciw było 203.

  Wcześniej Sejm przyjął poprawki dotyczące m.in. korekt dokumentów i okresu przechowywania e-faktur przez okres 10 lat.

  Jednolity standard e-faktury ma uprościć proces dokumentowania transakcji, przyspieszyć i zautomatyzować wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów.  

  Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Nowelizacja zakłada także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji - WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC.

  Wprowadzenie docelowego KSeF uprości w przyszłości rozliczenia między przedsiębiorcami, ułatwi dostęp do faktur i faktur korygujących, w tym faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA, poprzez łatwość wyszukania w systemie, bez zagrożenia, że dokumenty te ulegną zniszczeniu lub zaginięciu.

  Proponowane rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników. Projekt nie wymaga dodatkowych wdrożeń u przedsiębiorców, nie ogranicza również dostępu do instrumentów, takich jak WIS, WIA, WIT i WIP.

  Od 2025 r. ma zostać wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł, poza wyjątkami w zakresie niektórych szczególnych rodzajów faktur (bilety na przejazdy autostradami i inne bilety).

  Objęcie obowiązkiem wystawiania przy zastosowaniu KSeF generalnie faktur wpłynie w dłuższej perspektywie na dalszą możliwość wprowadzania uproszczeń w rozliczaniu VAT przez przedsiębiorców. Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty. Zaś wprowadzenie tego obowiązku z dodatkowym półrocznym odroczeniem zapewni dodatkowy czas na przygotowanie się do realizacji tych obowiązków przez najmniejsze podmioty. Wystawianie przez te podmioty faktur w KSeF zapewni możliwość automatycznej weryfikacji faktur, które zostały wystawione w celu generowania kosztów w podatkach dochodowych u innego podmiotu, a które nigdy nie zostały ujęte w zeznaniach rocznych podmiotu wystawiającego takie faktury.

  Podatnicy objęci modelem obligatoryjnym lub korzystający z KSeF fakultatywnie, tj. podmioty zagraniczne (tj. nieposiadające siedziby w Polsce) lub nabywcy produktów od rolników ryczałtowych, w celu wystawiania i procesowania faktur ustrukturyzowanych będą mogli korzystać z nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Założenia docelowego fakturowania w KSeF zostały rozszerzone o ustalenie postępowania podatników na wypadek awarii systemu oraz z powodów niezależnych od podatnika lub przejściowej niedostępności KSeF (tryb offline), a także w sytuacji braku możliwości wystawienia faktur przy użyciu KSeF na wypadek zdarzeń powodujących zaprzestanie funkcjonowania systemów IT. Faktury ustrukturyzowane, faktury wystawione podczas awarii i w trybie offline, a także faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA przesłane do KSeF będą przechowywane w tym systemie przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Szacuje się, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  (ISBnews)

 • 13.06, 16:54Rząd podjął uchwałę dot. uproszczenia rozliczeń w ramach Funduszy na Rozwój Cyfrowy 

  Warszawa, 13.06.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie zmiany programu "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027", której celem jest uproszczenie rozliczania wydatków na budowę sieci internetu szerokopasmowego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zmiana programu dotyczy uproszczenia metod rozliczania wydatków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Chodzi o określenie stawek jednostkowych w projektach związanych z budową sieci ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada, że uproszczone zostaną metody rozliczania wydatków dotyczących Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

  Wszystkie projekty związane ze zwiększeniem dostępu do ultra-szybkiego internetu mają być rozliczane przy użyciu stawek jednostkowych.

  Dzięki rozwiązaniu, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli łatwiej rozliczyć koszty, które są często powtarzalne i jednorodne, a także potwierdzone wieloma dokumentami.

  Wprowadzenie stawek jednostkowych ograniczy ponadto ryzyko błędów przy rozliczaniu wniosków o płatność oraz przyspieszy i usprawni proces inwestycyjny, podano.

  (ISBNews)

 • 07.06, 17:38Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym dot. taksówek na aplikację 

  Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w dwóch zasadniczych aspektach. Pierwsza część zmian znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga część zmian wprowadza rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji" - czytamy w informacji.

  Opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jest ona pobierana przez organy samorządowe oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  "Odnosząc się do drugiego zakresu nowelizacji tj. rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, wskazać należy przede wszystkim na regulacje, które nakładają obowiązki wiążące się z zapewnieniem przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas przewozu" - czytamy dalej.

  Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

  1)           tożsamości;

  2)           posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;

  3)           niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy, wymieniono w materiale.

  Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)