Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 13:40Prezydent podpisał nowelę o prawach konsumenta, wzmacniającą ich ochronę  

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych w zakresie poprawy egzekwowania i unowocześnienia ochrony konsumenta, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy 2019/2161 […] w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - czytamy w komunikacie.

  Nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa - przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

  Przepisami ustawy objęte mają zostać usługi zdrowotne i usługi finansowe - w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy).

  Wprowadzono też regulacje, mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych online, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie "internetowa platforma handlowa" oraz pojęcie "dostawca internetowej platformy handlowej".

  Nowelizacja nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności, stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

  - o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

  - o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

  Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca.

  Przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie powstrzymać się od wykorzystania innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

  Ponadto nowelizacja: 

  - wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o "funkcjonalności", "kompatybilności" i "interoperacyjności" również w odniesieniu do "towarów z elementami cyfrowymi" oraz "usług cyfrowych" (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie dostarczania treści cyfrowych);

  - usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy;

  - wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji online z przedsiębiorcą.

  Nowela zakłada, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do maksymalnie 12 miesięcy - w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. 

  Wprowadzono też zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).

  Nowelizacja ma obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:13Sejm wprowadził do kodeksu pracy przepisy dot. pracy zdalnej 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował kodeks pracy, wprowadzając do niego przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Za nowelą głosowało 430 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w całości. Następnie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 30 dni w roku kalendarzowym.

  Nowelizacja zakłada:

  - wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

  - obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

  - pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

  - rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

  - możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

  - obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  - możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję.

   (ISBnews)

 • 01.12, 14:56Rząd planuje przyjęcie projektu noweli VAT-owskiej ws. e-fakturowania w I kw. 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2023 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającego wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oraz udostępniania nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W realiach dzisiejszej gospodarki szybkość dostępu do informacji jest jednym z kluczowych czynników. […] Dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenie narzędzi i technik służących analizie danych przez administrację skarbową. Projektowane wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania wpisuje się w podjęte dotychczas działania w tym obszarze" - czytamy w wykazie.

  Szacuje się, że obligatoryjne e-fakturowanie przyniesie korzyści - zarówno z punktu widzenia administracji skarbowej, jak i przedsiębiorców - w postaci lepszego i łatwiejszego przestrzegania przepisów podatkowych oraz większej efektywności kontroli nakierowanych na identyfikowanie nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości związanych z rozliczaniem VAT, podano także.

  W projekcie mają pojawić się także rozwiązania dot. możliwości udostępniania aplikacji, pozwalającej na dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur  będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR.

  Zasady wystawiania faktur w KSeF będą również skierowane do podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą również dokumentowane e-fakturą wystawioną przy użyciu KSeF. Faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana.

  Wdrożenie KSeF wpłynie na dotychczasowy system obsługi fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przy wykorzystaniu tzw.: Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Proponowane rozwiązania zapewnią współdziałanie tych dwóch systemów.

  Realizując zasadę powszechności stosowania KSeF  założono, że od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł.

  W miejsce tych regulacji zostanie wprowadzony system fakturowania w KSeF. Wprowadzenie docelowego KSeF uprości w przyszłości rozliczenia między przedsiębiorcami, ułatwi dostęp do faktur i faktur korygujących poprzez łatwość wyszukania w systemie, bez zagrożenia że dokumenty te ulegną zniszczeniu lub zaginięciu. Objęcie obowiązkiem wystawiania faktur przy zastosowaniu KSeF ma umożliwić wprowadzanie dalszych uproszczeń w rozliczaniu VAT przez przedsiębiorców, podano także.

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiana faktur w KSeF przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty. Będzie istniała bowiem możliwość automatycznej weryfikacji e-faktur. Ustrukturyzowane e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Szacuje się, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  Projekt ma zawierać regulacje, pozwalające na korzystanie przez konsumentów z udostępnionej aplikacji, umożliwiającej dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Rozwiązanie to pozwoli na zbudowanie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych i przyczyni się do ograniczenia wydawania i stopniowej eliminacji paragonów papierowych, ograniczenia szarej strefy. Wpłynie również pozytywnie na środowisko, podano także.

  Obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r.,aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego. W systemie dobrowolnym decyzja o stosowaniu ustrukturyzowanych e-faktur należy do przedsiębiorców.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:42Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dot. płatników składek 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. porządkuje przepisy dot. sytuacji płatników składek i precyzuje zasady doręczania pism w formie elektronicznej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w zasadniczej części dotyczy zmian o charakterze porządkującym w ustawie […] o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie.

  W zmianach do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane zostały zmiany m.in. regulujące sytuację płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek.

  Ustawa doprecyzowuje również przepisy w zakresie doręczania pism w postaci elektronicznej. Zmiany te mają na celu zapewnienie skutecznego doręczania pism zarówno wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanych przez ZUS. W zmianach doprecyzowano ponadto uregulowania dotyczące urzędowego poświadczenia obioru. Wprowadzono również rozwiązanie na podstawie którego, decyzje, postanowienia oraz inne pisma, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ZUS, będą mogły zamiast własnoręcznego podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. 

  Doprecyzowano także przepisy w zakresie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych innych niż z ubezpieczeń społecznych, które w chwili obecnej są wypłacane przez ZUS..

  W ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmodyfikowane zostały przepisy w zakresie wstrzymania wypłaty zasiłku z przyczyn niezależnych od ZUS, analogicznie jak w przypadku świadczeń długoterminowych (jeżeli nie będzie możliwe doręczenie świadczenia, wypłata takiego świadczenia będzie wstrzymywana). W przypadku wstrzymania wypłaty świadczenia będzie wydawana decyzja, od której będzie służyło odwołanie do sądu powszechnego.

  Ustawa zawiera ponadto zmiany do ustawy o rencie socjalnej w której, ze względu na analogiczny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej. Ustawa przewiduje, że z dniem przyznania prawa do renty socjalnej dotychczasowe prawo do renty uczniowskiej ustanie (z mocy prawa). Konsekwencją zamiany renty uczniowskiej na rentę socjalną będzie m.in. możliwość pobierania tej renty w zbiegu z rentą rodzinną (na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o rencie socjalnej).

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.11, 15:27Rząd chce wydłużyć Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do końca 2023r. 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie czasu trwania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa o rok, do 31 grudnia 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w tej sprawie planowane jest na IV kw. br.

  "Proponowana regulacja ma na celu przedłużenie obowiązywania programu o rok, tj. do 31 grudnia 2023 r.Konieczność wydłużenia obowiązywania PZIP argumentowana jest zmianami w otoczeniu PZIP, a także kwestią prowadzenia równoległych prac nad nowym dokumentem strategicznym w obszarze cyfryzacji, które zostaną sfinalizowane w drugiej połowie 2023 r." – czytamy w wykazie.

  Najważniejszym jednak powodem przedłużenia obowiązywania programu jest konieczność zapewnienia ciągłości podstawy strategicznej dla Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Cyfrowego (FERC). Brak takiej podstawy mógłby rodzić wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej, a w konsekwencji doprowadzić do trudności w korzystaniu ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój cyfrowy, podano także.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:00Senat za nowelą o systemie ubezpieczeń społecznych dot. doręczeń bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń. Za nowelą bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ma przyspieszyć i usprawnić proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism do i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zmiany obejmują m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej na profile PUE do podmiotów publicznych nieposiadających ani adresu do doręczeń elektronicznych, ani elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, co ma zapewnić skuteczne doręczanie korespondencji.

  Nowela zakłada, że postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, co ma przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień i innych pism. Nowela wprowadza też zmiany w sprawie wypłacanej przez ZUS tzw. renty uczniowskiej. Osoby uprawnione do niej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę na rentę socjalną, prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.11, 18:01Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu teleinformatycznego. Za ustawą głosowało 431 posłów, 14 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki, dot. wykorzystywania dotacji przeznaczanych na edukację i naukę oraz ustalania kryteriów stypendiów dla studentów.

  Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

  Zgodnie z ustawą, w systemie mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów (dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników, rodziców).

  W systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy udostępnione mają zostać do wypełnienia formularze umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, oraz umowy uaktywniające. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

  Ustawa zakłada rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczać będzie złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

  Podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (lub podpisem zaufanym) przez strony umowy.

  Zasada ta ma być także stosowana do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

  Na mocy projektowanych przepisów pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny.

  (ISBnews)

 • 15.11, 15:53Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, jeśli chodzi o ustanowienie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w naszym kraju. Wprowadzona zostanie także możliwość otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projektach:

  - uregulowanie działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także operatorów tzw. usług Over the Top (to np. aplikacje internetowe i komunikatory).

  - ustalenie kwestii związanych z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami numeracji oraz zapewnieniem dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

  - zagwarantowanie ochrony praw użytkowników końcowych, w szczególności przez wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych oraz wzmocnienie uprawnień dotyczących zawierania umowy i jej rozwiązywania.

  - wprowadzenie możliwości otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

  - ograniczenie wysokości wysokość roszczeń odszkodowawczych, które stosują dostawcy usług wobec abonenta.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Proponowane przepisy zastąpią obowiązującą obecnie ustawę prawo telekomunikacyjne.

  Wraz z projektem ustawy prawo komunikacji elektronicznej, przyjęty został również projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej. Zawarto w nim przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym zmiany w wielu innych ustawach, na które będą mieć wpływ nowe regulacje dotyczące łączności elektronicznej, podano także.

  (ISBnews)

 • 09.11, 09:45FPP: Prace nad nowelizacją KSC należy wstrzymać do przyjęcia unijnej dyrektywy NIS 2 

  Warszawa, 09.11.2022 (ISBnews) - Prace nad nowelizacją Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) powinny zostać wstrzymane do czasu przyjęcia europejskiej dyrektywy NIS 2, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dodatkowo projekt nowelizacji KSC budzi kontrowersje zarówno w zakresie nowych obowiązków dla przedsiębiorstw, jak i braku odpowiednich konsultacji społecznych, podkreśliła Federacja.

  "Raport CALPE wskazuje, że skutki wdrożenia zmiany ustawy mogą wpłynąć nawet na kilkadziesiąt tysięcy mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W takiej sytuacji koszty wdrożenia mogą wynosić nawet kilka miliardów złotych rocznie, wobec szacowanej w OSR średniej rocznej wartości na poziomie 700 mln zł. Ponadto jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia mechanizmu, który pozwala uznać dowolnego dostawcę za dostawcę wysokiego ryzyka. Mechanizm ten może zostać uznany za niezgodny z prawem UE, Konstytucją, a także podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

  Wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka wskazał, że wkrótce ma wejść w życie dyrektywa NIS 2, która zastąpi w całości dyrektywę NIS. Debata i głosowanie nad chwaleniem dyrektywy zostały zaplanowane w Parlamencie Europejskim na 10 listopada 2022.

  "NIS 2 istotnie zmieni regulacyjny krajobraz cyberbezpieczeństwa. Kluczowe jest, aby w pracach nad jej implementacją uniknąć pośpiechu. Istotnym elementem będzie też przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Tymczasem w Polsce trwają prace nad znowelizowaniem polskiej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Kolejne wersje projektu budzą liczne kontrowersje. Co istotne, wątpliwości budzi też zakres i sposób prowadzenia konsultacji społecznych. Powstaje też pytanie, czy to rzeczywiście dobry kierunek wobec nieuchronnej konieczności wdrożenia wymogów NIS 2. Może się okazać, że nowa wersja krajowych przepisów za chwilę będzie wymagać kolejnych zmian" - powiedział Pączka, cytowany w komunikacie.

  "W aktualnej wersji projektu nowelizacji KSC w większości nie wprowadzono zmian postulowanych przez stronę społeczną i licznych ekspertów. Kontynuowanie prac w obecnym kształcie doprowadzi do powstania podwójnych standardów KSC oraz NIS2 oraz konieczności kolejnej nowelizacji KSC w sposób implementujący treść NIS2 w niedługim czasie. Dlatego rekomendujemy wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w jej obecnym kształcie. Najefektywniejszym rozwiązaniem byłoby połączenie prac nad nowelizacją KSC oraz strumienia prac wdrażającego postanowienia dyrektywy NIS 2. Takie racjonalne podejście przyjęły Czechy, gdzie prace nad lokalnymi rozwiązaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa zostały oficjalne odwołane i rząd zainicjował proces implementacji NIS2, w celu terminowej transpozycji dyrektywy " - dodał wiceprzewodniczący.

  Ramy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa w Polsce są w dużej mierze implementacją modelu przyjętego na poziomie Unii Europejskiej. Najważniejszy akt prawny w tym zakresie, czyli ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), jest implementacją unijnej dyrektywy NIS. Obowiązuje też szereg rozporządzeń wydanych m.in. na podstawie upoważnień zawartych w KSC, wskazano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 04.11, 20:18Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o KRS dot. m.in. zwiększenia dostępności danych 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), która zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Rejestrze oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej. Poprawki dotyczą m.in. wykorzystania internetu w rozliczeniach z tytułu wpłaty na poczet udziałów.

  Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Chodzi przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu, czyli synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w nowelizacji:

  - ułatwiona rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych),

  - ułatwiona rejestracja spółki z o.o. online (dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez internet),

  - zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów tj. na portalu E-Sprawiedliwość),

  - rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (w przypadku informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału).

  (ISBnews)

   

 • 04.11, 20:14Sejm za częścią poprawek Senatu do noweli o prawach konsumenta dot. umów poza lokalem 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku.

  Sejm poparł poprawki doprecyzowujące, że towar ma być dostarczany konsumentowi w opakowaniu, a także przesuwające termin wejścia w życie noweli (od przyszłego roku). 

  Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

  Zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

  Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 02.11, 17:49Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej  

  Warszawa, 02.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, której celem jest uelastycznienie naboru do służby cywilnej: zmiana podstawowej formy aplikowania - z papierowej na elektroniczną oraz wprowadzenie zmian w systemach czasu pracy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce odbiurokratyzować i uelastycznić nabór do służby cywilnej. Chodzi m.in. o zmianę podstawowej formy aplikowania - z papierowej na elektroniczną. Wprowadzone zostaną także zmiany w systemach czasu pracy, a zasady tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych będą bardziej elastyczne" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, przyjęte w projekcie:

  - uelastycznienie czasu pracy;

  - wprowadzenie szerszego niż dotychczas katalogu systemów i rozkładów czasu pracy, tj.: system zadaniowy, skróconego tygodnia oraz system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,

  - w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy ma zmienić się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania z tygodni na miesiące - ma to umożliwić to korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (z obecnie maksymalnie 8 lub 12 tygodni),

  -składanie dokumentów w formie elektronicznej jako podstawowa forma aplikowania na wolne stanowisko pracy (nadal będzie możliwość składania dokumentów w formie papierowej)

  - możliwość wyłaniania więcej niż pięciu najlepszych kandydatów - proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór (zniesienie ograniczenia dot. liczby stanowisk, na które można ogłosić i prowadzić jeden nabór),

  - zakaz zatrudniania pracowników organów bezpieczeństwa z lat 1944 -1990.

  (ISBnews)

 • 28.10, 13:25Rząd planuje projekt o obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych 

  Warszawa, 28.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych, której celem jest nałożenie na operatorów platform obowiązku dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform oraz opracowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi i poprawy współpracy między administracjami tych państw, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest w IV kw.

  "Wprowadzane przepisy mają na celu intensyfikację działań w obszarze zwalczania oszustw podatkowych poprzez zlikwidowanie problemu ograniczonej sprawozdawczości finansowej dotyczącej dochodów uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych" - czytamy w wykazie.

  Wskazano, że brak tej sprawozdawczości oraz zbyt niska skuteczność współpracy administracji podatkowych, jak również przeszkody w zakresie uzyskania informacji o dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych skutkują omijaniem obowiązku płacenia podatku w państwie rezydencji.

  Uregulowanie kwestii sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych pozwoli m. in. generować dochody podatkowe niezbędne do reagowania na bieżące i przyszłe wyzwania związane z obecnym kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19, oceniono.

  Proponowane zmiany zmierzają do rozszerzenia obowiązujących przepisów dotyczących zakresu wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych poprzez:
  - nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform,
  - zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

  Dzięki współpracy administracyjnej i wymianie informacji - według szacunków resortu finansów - zwiększy się skuteczność poboru sprawiedliwej części obciążenia podatkowego w stosunku do większej liczby podatników. Bez względu na ich rezydencję podatkową, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce pobierania emerytury, czy też gdzie posiadają konto bankowe, inwestują lub są zatrudnieni

  By osiągnąć wskazane cele, projekt zakłada nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązków sprawozdawczych wobec organów KAS oraz dostosowanie ustawy o wymianie informacji podatkowych oraz niektórych innych ustaw do obecnych przepisów dyrektywy DAC7. Implementacja ww. rozwiązań do krajowego porządku prawnego pozwoli zrealizować jeden z podstawowych celów Dyrektywy DAC7, którym jest uzyskanie informacji o podatnikach uzyskujących dochód ze świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem platform cyfrowych, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 28.10, 07:34Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych dot. doręczeń 

  Warszawa, 28.10.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń.

  Za nowelizacją głosowało 445 posłów, 1 był przeciwny, a czterech wstrzymało się od głosu.

   Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w noweli:

  - decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, co ma przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień oraz innych pism

  - doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania pism w postaci elektronicznej

  - wprowadzenie zmian dotyczących świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej.

  Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:04Senat wprowadził poprawki do noweli  o KRS dotyczącej m.in. zwiększenia dostępności danych 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), która zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Rejestrze oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej. Poprawki dotyczą m.in. wykorzystania internetu w rozliczeniach z tytułu wpłaty na poczet udziałów.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Chodzi przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu czyli synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w nowelizacji:

  - ułatwiona rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych),

  - ułatwiona rejestracja spółki z o.o. online (dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez internet),

  - zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów tj. na portalu E-Sprawiedliwość),

  - rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (w przypadku informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału).

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:03Senat wprowadził poprawki do noweli o prawach konsumenta dotyczącej umów poza lokalem 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził zmiany do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku. Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada m.in., że nowela wejdzie w życie od przyszłego roku (zgodnie z wersją przyjętą przez Sejm miało to być 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw). 

  Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

  Zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

  Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 25.10, 13:04Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym dot. powierzania pracy 

  Warszawa, 25.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, którego celem jest zmniejszenie obowiązków administracyjnych dotyczących powierzania pracy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zmniejszyć obowiązki administracyjne dotyczące powierzania pracy. Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają zmniejszyć obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych.

  Podkreślono, że dzięki nowym przepisom, zawieranie umów o pracę, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy stanie się bardzo proste. Nie trzeba będzie oddzielnie wykonywać poszczególnych czynności wynikających z różnych obowiązków prawnych ani samodzielnie konstruować umowy. Wszystkie funkcjonalności dostępne będą w przyjaznej aplikacji internetowej, razem z gotowymi wzorami standardowych umów, wskazano.

  Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

  - powstanie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie;

  - możliwość zawierania umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według gotowych wzorów;

  - rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających;

  - obsługa przez system procesu zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.

  Rozwiązanie ma być zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl. 

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.

  (ISBnews)

 • 25.10, 11:11Rząd planuje uchwałę ws. Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej w IV kw. 

  Warszawa, 25.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zmianę uchwały w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni chmurowej oraz standardów dotyczących ochrony przed zagrożeniami ze strony systemów bezzałogowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany mają zostać wprowadzone w IV kw. 

  "[Obecnie] brak jest standardów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni chmurowej oraz standardów dotyczących ochrony przed zagrożeniami ze strony systemów bezzałogowych. Taki stan nie wzmacnia wystarczająco odporności operatorów infrastruktury krytycznej w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, technicznego, teleinformatycznego oraz w zakresie zapewnienia ciągłości działania" - czytamy w wykazie.

  Projektowana aktualizacja treści Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej dotyczy obszarów bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i teleinformatycznego, co pozwoli właścicielom oraz posiadaczom samoistnym i zależnym obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej efektywnej wskazywać priorytety związane z przekroczeniem akceptowanego poziomu ryzyka w zakresie wystąpienia skutków od zagrożeń cybernetycznych oraz wywołanych przez systemy bezzałogowe, podano także.

  Jak wskazano, wdrożenie standardów w przestrzeni chmurowej uruchomi proces wzmacniania odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia cybernetyczne. Wpłynie to bezpośrednio na ciągłość działania najważniejszych usług i procesów, a także na ich odtworzenie w przypadku braku własnych zasobów.

  Projektowana aktualizacja NPOIK służy rozszerzeniu źródeł i czynników zagrożeń w procesie ich analizy oraz oceny ryzyka w celu wskazania rozwiązań do wzmocnienia odporności operatorów infrastruktury krytycznej na współczesne zagrożenia cywilizacyjne oraz stwarzane celowo lub nieumyślnie przez człowieka.

  Zastosowanie standardów w obszarze zagrożeń od systemów bezzałogowych pozwoli wzmocnić obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, technicznego, w tym technologiczno-procesowego, teleinformatycznego oraz inne obszary bezpieczeństwa przed przypadkową lub celową ingerencją osób fizycznych i organizacji.

  Uwzględnienie zagrożeń stwarzanych przez systemy bezzałogowe, jako elementu wzmocnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz aktualizacja rozdziału dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego spowodowała również wniesienie zmian w zakresie aktualizacji wskazanych w norm oraz aktualizacji rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa technicznego.

  (ISBnews)

 • 20.10, 08:31Prezydent podpisał nowelę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, której celem jest stworzenie ram prawnych dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, "SIDUSIS", podała Kancelaria Prezydenta.

  "Aktualnie system prawny nie przewiduje funkcjonowania publicznego systemu, który jako baza danych, prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że obecnie 'obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych lub nie (w przypadku ich braku), jakiego rodzaju są świadczone usługi, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego (w tym cennik), oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy'"- czytamy w komunikacie.

  W uzasadnieniu projektu ustawy podnosi się również, że przedsiębiorcom telekomunikacyjnym brakuje wiedzy o pustostanach, a więc punktach adresowych, gdzie na pewno nie znajdą klienta na swoje usługi, podano także.

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zakłada:

  - wdrożenie SIDUSIS, systemu prowadzonego w systemie informatycznym, będącego publiczną bazą danych, która oferuje publiczny i nieodpłatny dostęp do informacji w nim zgromadzonych;

  - gromadzenie, utrzymywanie, aktualizację i udostępnianie przy pomocy SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków.

  Nowela określa, jakie dane w odniesieniu do poszczególnych informacji będą przekazywane do SIDUSIS (np. w zakresie informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe świadczenie usług zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu będą przekazywane informacje o: podmiocie dostarczającym usługę, rodzaju usługi - detalicznej lub hurtowej, maksymalnej przepustowości oferowanej usługi, medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej, danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu dostarczającego usługę, umożliwiających zamówienie usługi, adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem).

  Obowiązek przekazywania informacji do SIDUSIS będzie spoczywał na państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej; przedsiębiorcach telekomunikacyjnych).

  Ustawa przewiduje także możliwość wyznaczenia w gminach i powiatach tzw. koordynatorów szerokopasmowych. Do zadań koordynatora szerokopasmowego należeć ma reprezentowanie gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy.

  Koordynator zapewniałby mieszkańcom gminy możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgodności informacji w systemie SIDUSIS ze stanem faktycznym oraz zgłaszania pustostanów lub zapotrzebowania na szerokopasmowy dostęp do internetu, stanowiłby także punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci, podejmowałby także działania wspierające, informacyjne oraz promocyjne na rzecz prowadzonych lub planowanych inwestycji szerokopasmowych na terenie gminy. Nowelizacja zakłada, że minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł udzielić gminom, na ich wniosek, dotacji z Funduszu Szerokopasmowego na finansowanie wyznaczenia i funkcjonowania koordynatora szerokopasmowego w urzędzie gminy.

  Nowela wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie od 1 czerwca 2023r., a które dotyczą zamieszczania w SIDUSIS informacji o punktach adresowych, w których jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu.

  Termin wdrożenia SIDUSIS zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej. Komunikat będzie ogłoszony w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem wdrożenia SIDUSIS.

  (ISBnews)

 • 18.10, 14:49Rząd przyjął projekt noweli o systemie ubezpieczeń społecznych dot. doręczeń 

  Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt przewiduje zmiany, które porządkują ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów. Zmiany obejmą też m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS" – czytamy w projekcie.

   Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska
  - zastąpienie własnoręcznego podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika, przyspieszy proces wydawania decyzji, postanowień oraz innych pism

  - doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące doręczania pism w postaci elektronicznej

  - wprowadzone zostaną zmiany dotyczące świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej.

  Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

  Rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uprawnionych do renty uczniowskiej, podano także.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)