ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 24.05, 15:45Rząd przyjął projekt noweli kodeksu pracy dot. pracy zdalnej 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający do kodeksu przepisy dot. pracy zdalnej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy" - czytamy w komunikacie.

   Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci, podano także.

  Projekt zakłada także, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

  Najistotniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie, a  dotyczące pracy zdalnej:

  - wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

  - obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

  - pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, - rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

  - możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

  - obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  - możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję;

  W wyniku przyjęcia tych rozwiązań oczekiwane jest zmniejszenie liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 23.05, 13:24Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o aplikacji mObywatel w II kw. 

  Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o aplikacji mObywatel, zakładającego m.in. zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie, rozszerzenie zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu oraz umożliwienie wykorzystywania aplikacji przy uwierzytelnianiu profilu zaufanego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na II kw.

  "Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług mobilnych, jak i podmiotów świadczących takie usługi, stwarzając mechanizmy niezbędne dla budowania zaufania do cyfrowych usług Państwa oraz całego mobilnego środowiska" - czytamy w wykazie.

  Celem projektowanej nowelizacji ma być m.in.
  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który służyć ma jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego;
  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów.
  - przygotowanie rozwiązania w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);
  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania z standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  - rozszerzenie dostępnego zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu elektronicznego mObywatel - o takie dane jak: NIP (jeśli został nadany), datę wydania dowodu osobistego, stan cywilny, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu, dane z Rejestru Danych Kontaktowych - celem wdrożenia nowych usług w tej aplikacji;
  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;
  - umożliwienie przekazania danych w celu uwierzytelnienia użytkownika aplikacji w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego.
  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel;
  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;
  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aplikacji mObywatel.

  W zakresie funkcjonalności aplikacji mObywatel, które nie będą udostępnione w dniu wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy (np. usługa płatności elektronicznych), minister właściwy do spraw informatyzacji wyda komunikat przed ich powszechnym udostępnieniem. Pozwoli to poinformować obywateli oraz podmioty prywatne i publiczne o wdrożeniu i uruchomieniu rozwiązania stanowiącego odpowiedź na zdefiniowane wyżej problemy, podano także.

  (ISBnews)

 • 23.05, 09:37Prezydent podpisał nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dot. systemu informatycznego 

  Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która zakłada utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a uchodźcami poszukującymi pracy, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, […] zarówno obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, jak i pozostałymi obywatelami Ukrainy legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

  Podmiotem odpowiedzianym za utworzenie i zapewnienie funkcjonowania ww. systemu teleinformatycznego będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Minister będący administratorem danych przetwarzanych w systemie, odpowiadać będzie za zapewnienie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych. Korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego będzie zapewnione przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w ramach aplikacji mObywatel, podano także.     

  Obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł założyć w systemie teleinformatycznym profil pracownika. W celu zapewnienia pewności identyfikacji osób korzystających z systemu, użytkownik systemu będzie uwierzytelniany z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej bądź z wykorzystaniem certyfikatu wydanego mu w publicznej aplikacji mobilnej - mObywatel.

  Utworzenie przez obywatela Ukrainy profilu pracownika w systemie teleinformatycznym oraz korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne. Obywatel Ukrainy w dowolnym momencie będzie mógł zaktualizować swoje dane albo usunąć z systemu teleinformatycznego swój profil pracownika.

  W systemie przetwarzane będą następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, wiek, płeć, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wgląd do danych obejmujących wiek, płeć, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg zatrudnienia będą posiadać podmioty zamieszczające w systemie oferty pracy, czyli pracodawcy, podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy, podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy. W przypadku pozostałych danych ww. podmioty uzyskają dostęp do nich wyłącznie po udzieleniu zgody przez użytkownika.

  Okres przetwarzania danych został ograniczony do 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności użytkownika w systemie. Po upływie tego okresu minister właściwy do spraw informatyzacji powiadomi użytkownika o zamiarze usunięcia jego danych. W przypadku dalszego braku aktywności użytkownika w terminie 30 dni od przesłania powiadomienia jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.

  Terminy uruchomienia systemu i funkcjonalności określone zostaną w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, podano także.

  Ponadto ustawa dokonuje zmiany ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, poprzez dodanie przepisu który ma ma pozwolić na rozwój systemu służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy i wykorzystanie go do realizacji innych zadań publicznych. Nowe funkcjonalności systemu będą udostępniane sukcesywnie po przeprowadzeniu prac analitycznych i deweloperskich w tym zakresie.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:54KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. europejskiej usługi opłaty elektronicznej 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z niedopełnieniem przez te państwa obowiązku powiadomienia Komisji o środkach krajowych wprowadzonych w celu transpozycji dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

  Chodzi o dyrektywę 2019/520.

  "EETS jest systemem poboru opłat, za który użytkownicy dróg w UE mogą płacić na podstawie jednej umowy abonamentowej, jednego dostawcy usług i jednego urządzenia pokładowego obejmującego wszystkie państwa członkowskie. Dyrektywa ma dwa cele: zapewnienie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 19 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Oprócz Polski uzasadniona opinia została skierowana także do Belgii, Bułgarii, Irlandii. Portugalii i Węgier.

  Dzisiejsze uzasadnione opinie są następstwem wezwań do usunięcia uchybienia wysłanych w listopadzie 2021 r. w tej samej sprawie do państw członkowskich.

  W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:22KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów prawa autorskiego dot. transmisji online 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z brakiem powiadomienia Komisji wdrożeniu do prawa krajowego przepisów dyrektyw dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych w zakresie niektórych transmisji online oraz rynku cyfrowego, podała Komisja.

  Chodzi o dyrektywy 2019/790 oraz 2019/789.

  "Obie dyrektywy mają na celu modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, tak aby konsumenci i twórcy mogli odnieść jak największe korzyści ze środowiska cyfrowego. Zapewniają one ochronę podmiotom praw autorskich z różnych sektorów oraz stymulują tworzenie i rozpowszechnianie treści o wyższej wartości. Zapewniają one także użytkownikom większy wybór treści poprzez zmniejszenie kosztów transakcji oraz ułatwienie dystrybucji programów radiowych i telewizyjnych w całej UE" - czytamy w komunikacie.

  Państwa członkowskie muszą wprowadzić te przepisy bez dalszych opóźnień, co umożliwi obywatelom UE, sektorom kreatywnym, prasie, naukowcom, nauczycielom i instytucjom dziedzictwa kulturowego, a także usługodawcom w całej UE rozpoczęcie korzystania z oferowanych w ten sposób możliwości.

  W lipcu 2021 r. Komisja wszczęła  postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia do państw członkowskich, które nie powiadomiły o pełnej transpozycji obu dyrektyw.

  Nowe przepisy dotyczące praw autorskich regulują stosunki między podmiotami praw autorskich i platformami internetowymi oraz kwestie wynagrodzenia poszczególnych artystów i twórców. Regulują m.in. kwestie wynagrodzenia twórcom i podmiotom praw autorskich, wydawcom prasowym i dziennikarzom, w szczególności w przypadku korzystania z ich utworów w internecie. Przepisy te wprowadzają większą pewność prawa i tworzą więcej możliwości wynagradzania w relacjach z platformami internetowymi, zwiększając siłę przetargową twórców i podmiotów praw autorskich.

  Nowe przepisy obejmują również nowe gwarancje pełnej ochrony wolności wypowiedzi użytkowników w internecie, aby umożliwić im legalną wymianę własnych treści. Ponadto nowe przepisy stwarzają dalsze możliwości, w szczególności dzięki nowym wyjątkom dotyczącym praw autorskich i uproszczonym mechanizmom licencjonowania wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim w internecie i ponad granicami do celów edukacyjnych, badawczych i związanych z ochroną dóbr kultury.

  Dyrektywa w sprawie programów telewizyjnych i radiowych w wersji ostatecznie przyjętej w 2019 r. ułatwia nadawcom udostępnianie za granicą niektórych programów telewizyjnych i radiowych w ramach ich usług online. Zawiera ona również przepisy, które umożliwiają operatorom łatwiejsze uzyskanie licencji na retransmisję kanałów telewizyjnych i radiowych, umożliwiając im tym samym dotarcie do szerszego kręgu odbiorców w UE.

  Uzasadnione opinie dot. dyrektywy 2019/789 zostały skierowane prócz Polski także do Bułgarii, Cypru, Grecji, Irlandii, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online.

  Natomiast uzasadnione opinie ws. dyrektywy 2019/790 zostały skierowane prócz Polski, także do: Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

  Państwa członkowskie, do których skierowano dziś uzasadnioną opinię, mają dwa miesiące na zaradzenie sytuacji i przyjęcie krajowych środków transpozycji obu dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko tym państwom członkowskim.

  (ISBnews)

 • 19.05, 10:05Senat wprowadził poprawki do noweli dot. automatyzacji załatwiania spraw przez KAS 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy, zakładającej automatyzację załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Zgodnie z nowelą narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy. Poprawki mają głownie charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym wydawania zaświadczeń, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

  Zapewniony zostanie także dostęp do zdalnych usług KAS świadczonych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. 

  E-Urząd Skarbowy, jako podstawowe narzędzie teleinformatyczne wykorzystywane w kontaktach z organami KAS, będzie pełnić rolę serwisu informacyjno-transakcyjnego dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. E-Urząd Skarbowy umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie dotyczących VAT, PIT i CIT.

  Automatyzacja procesu załatwiania spraw, w tym przede wszystkim wydawania zaświadczeń, przełoży się na natychmiastowy dostęp klientów do informacji posiadanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwi również likwidację kosztów po stronie użytkowników (np. związanych z opłatą skarbową za wydawanie zaświadczenia na wniosek złożony poprzez e-Urząd Skarbowy). Rozwiązanie ograniczy także koszty zwrotu nadpłat podatku podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

  Uruchomienie doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym pozwoli na dwustronną elektroniczną komunikację między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej znacznie ograniczy ilość spraw załatwianych przez organy KAS w formie tradycyjnej.

  Udostępniony zostanie system teleinformatyczny "e-Koncesje", który pozwoli na usprawnienie procesu  elektronicznej obsługi wydawania koncesji oraz zezwoleń.

   (ISBnews)

 • 09.05, 13:26Rząd chce wdrożyć system informatyczny do kontaktu pracodawców z poszukującymi pracy 

  Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wdrożenie systemu teleinformatycznego ułatwiającego kontakty pracodawców z osobami poszukującymi pracy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne planowane jest na II kw.

  "Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa napotykają trudności w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Niezbędne jest zapewnienia im wsparcia w znalezieniu stosownych ofert pracy na terytorium RP. W tym celu planowane jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego, służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy" - czytamy w wykazie.

  Projekt ustawy zakłada utworzenie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i zapewnienie funkcjonowania ww. systemu teleinformatycznego, zawierającego funkcjonalności pozwalające na:
  - wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy;
  - wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji opisujących wiedzę i doświadczenie zawodowe obywateli Ukrainy;
  - dokonywanie analiz informacji w celu przygotowania dla obywatela Ukrainy rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych ujawnionych przez tę osobę.

  Oferty pracy, przetwarzane w systemie teleinformatycznym, będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, usługodawców świadczących usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz usługodawców świadczących usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy, podano także.

  (ISBnews)

 • 28.04, 15:13Sejm przyjął nowelizację dot. automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę celem automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowela zakłada, że narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy. Nowelizację poparło 430 posłów, przeciw było dwóch, a 17 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek dot. postępowania naczelnika US w przypadku uprawdopodobnienia naruszenia prawa oraz przepisów epizodycznych.

  Celem nowelizacji jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym wydawania zaświadczeń, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

  Zapewniony zostanie także dostęp do zdalnych usług KAS świadczonych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. 

  E-Urząd Skarbowy, jako podstawowe narzędzie teleinformatyczne wykorzystywane w kontaktach z organami KAS, będzie pełnić rolę serwisu informacyjno-transakcyjnego dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. E-Urząd Skarbowy umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie dotyczących VAT, PIT i CIT.

  Automatyzacja procesu załatwiania spraw, w tym przede wszystkim wydawania zaświadczeń, przełoży się na natychmiastowy dostęp klientów do informacji posiadanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwi również likwidację kosztów po stronie użytkowników (np. związanych z opłatą skarbową za wydawanie zaświadczenia na wniosek złożony poprzez e-Urząd Skarbowy). Rozwiązanie ograniczy także koszty zwrotu nadpłat podatku podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

  Uruchomienie doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym pozwoli na dwustronną elektroniczną komunikację między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej znacznie ograniczy ilość spraw załatwianych przez organy KAS w formie tradycyjnej.

  Udostępniony zostanie system teleinformatyczny "e-Koncesje", który pozwoli na usprawnienie procesu  elektronicznej obsługi wydawania koncesji oraz zezwoleń.

   (ISBnews)

 • 14.04, 12:15Rząd chce przyjąć projekt dot. skrócenia postępowań wieczystoksięgowych 

  Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji prawa o notariacie, którego celem jest przejście do elektronicznych akt ksiąg wieczystych i ich udostępnianie notariuszom, a tym samym skrócenie czasu trwania postępowań wieczystoksięgowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

  "Celem projektowanej regulacji jest odciążenie sądów w czynnościach o charakterze bezspornym oraz skrócenie czasu na dokonanie czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym" - czytamy w wykazie.

  Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2020 roku wpłynęło ok. 5 mln spraw wieczystoksięgowych. Przy czym średni czas rozpoznania spraw w Wydziałach Ksiąg Wieczystych w 2020 r. wynosił 3 miesiące, natomiast w III kwartale 2021 - 2,8 miesiąca.

  Zgodnie z obecnymi przepisami, wraz z założeniem nowej KW dokonuje się jednym żądaniem wpisu w dziale I-O i II KW budynkowej. Projektowanym rozwiązaniem jest odejście od tradycyjnych i przejście do elektronicznych akt ksiąg wieczystych i ich udostępnianie podmiotom uprawnionym (np. notariusz).

  Rozważane jest także udostępnienie notariuszowi na jego żądanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej w formie elektronicznej - skanów sporządzonych przez sąd, przekazywanych notariuszowi na adres e-mail (z zachowaniem poszerzonych wymogów bezpieczeństwa - dostęp hasłem) lub skrzynkę EPUAP (lub w inny bezpieczny sposób) bez konieczności ich kserowania i wysyłania pocztą.

  Jak podkreślono w wykazie, wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyniłoby się to do oszczędności po stronie sądu, ponadto notariusz składając wniosek o udostępnienie dokumentów z akt księgi wieczystej (wszystkich lub wybranych) uzyskiwałby o kilka dni szybszy dostęp do nich, bez oczekiwania na ich przesyłkę. Zainteresowanym ma jednak przysługiwać prawo wyboru miedzy składaniem wniosku drogą elektroniczną, a dokonaniem tego w dotychczasowy sposób.

  Proponowana regulacja zakłada, że notariusze mogliby dokonywać wpisów w księgach wieczystych, które wiązałyby się z zakładaniem nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca oraz wpisu hipoteki.

  Warunkiem wdrożenia proponowanych zmian byłoby powierzenie notariuszom uprawnień umożliwiających im podłączenie się do systemu jako użytkownikom. Dla umożliwienia takich działań konieczne jest dokonanie modyfikacji w funkcjonalności systemu teleinformatycznego, które uwzględniałyby odstępstwa od normalnego toku czynności podejmowanych przez sąd w postępowaniu wieczystoksięgowym.

  Decyzje dotyczące udzielenia poszczególnym notariuszom dostępu do systemu teleinformatycznego - z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informatycznego byłyby wydawane przez ministra sprawiedliwości. Notariusz, dokonując wpisu, zobligowany byłby do dołączenia dokumentów stanowiących podstawę wpisu potwierdzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 10:09Senat za ustawą dotyczącą usprawnienia tworzenia Centralnej Ewidencji Kierowców 

  Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do  nowelizacji ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, usuwając możliwość zlecenia z wyłączeniem prawa zamówień publicznych zadań związanych z obsługą centralnej ewidencji kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów. Nowelę wraz z poprawkami poparło 53 senatorów, przeciw było 3, a wstrzymało się 44.  

  Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców.

  Senatorowie wprowadzili do noweli kilka poprawek. Jedna z nich usuwa zapis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców i Centralną Ewidencję Pojazdów.

  Inna z poprawek wydłuża do 90 dni z proponowanych 30 minimalny termin, jaki powinien minąć od ogłoszenia komunikatu dotyczącego wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej do czasu a faktycznym wejściem tych rozwiązań w życie.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

 • 05.04, 15:11KIKE apeluje o niewykluczanie małych i średnich firm z ostatecznego kształtu ustawy KSC 

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), zrzeszeni przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego z segmentu MŚP apelują do premiera o interwencję ws. zapisu projektu ustawy nowelizującej ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), stanowiącego o tym, kto może brać udział w postępowaniu ws. uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, podano w liście KIKE. Chodzi o uwzględnienie w ostatecznym zapisie małych i średnich firm branżowych.

  "W najnowszej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, datowana na dzień 15 marca 2022 r., […] pojawił się zapis zapewniający tylko największym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym możliwość wzięcia udziału w ewentualnym postępowaniu. Chociaż zaproponowane rozwiązanie jest krokiem w dobrą stronę, to wyrażam przekonanie, iż konieczny jest jeszcze jeden krok, który zapewni wszystkim (a nie tylko największym) przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz dystrybutorom sprzętu równe traktowanie" - czytamy w liście.

  Jego zdaniem, rozwiązanie zaproponowane w obecnym kształcie (wg projektu z 15 marca), znacząco różnicuje sytuację prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów: z jednej strony, w postępowaniu będą mogli wziąć udział jedynie najwięksi przedsiębiorcy, a z drugiej strony, wynik tego postępowania będzie oddziaływać na wszystkich przedsiębiorców, bez względu na osiągnięty przychód z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

  "Gdyby nie przewidziane w nowelizacji wyłączenie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, to niewątpliwie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny mógłby ubiegać się o status strony postępowania, gdyż każdy przedsiębiorca może zostać objęty obowiązkiem wycofania sprzętu z użytkowania, bez względu na wysokość osiągniętego przychodu. Zaznaczenia przy tym wymaga fakt, że przedsiębiorcy z segmentu MŚP mają inne (gorsze) możliwości finansowe pokrycia kosztu ewentualnej wymiany sprzętu, niż ich duzi konkurenci. Tym bardziej budzi zdziwienie fakt, że interesy przedsiębiorców z segmentu MŚP będą gorzej chronione, niż interesy dużych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów sprzętu" - czytamy dalej.

  Dodał, że minimum, które powinno być przewidziane w znowelizowanej ustawie KSC i o które postuluje KIKE, jest zagwarantowanie przedsiębiorcom możliwości reprezentowania ich interesów w postępowaniu w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, przez powołane do tego organizacje oraz izby gospodarcze.

  "Podkreślam przy tym raz jeszcze, że takie rozwiązanie zapewniałoby minimum ochrony interesów przedsiębiorców z segmentu MŚP przy jednoczesnym ograniczeniu liczby stron postępowania. Tylko w KIKE zrzeszonych jest 176 przedsiębiorców - zarówno przedsiębiorców telekomunikacyjnych (świadczących usługi telekomunikacyjne), jak i dystrybutorów sprzętu elektronicznego (importerów, dostawców), wszyscy z nich o polskim kapitale. W razie uchwalenia ustawy KSC w obecnym brzmieniu (wg projektu z dnia 15 marca 2022 r.) wszyscy Ci przedsiębiorcy zostaną pozbawieni gwarancji procesowych i nie będą mogli bronić swoich interesów w postępowaniu administracyjnym, którego wynik będzie na nich bezpośrednio oddziaływać, również finansowo" - podano także.

  (ISBnews)

 • 30.03, 12:01Rogalski: Najnowsza wersja projektu ustawy KSC wymaga konsultacji publicznych - wywiad 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews/ISBtech) - Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) powinna być poddana pod konsultacje publiczne, ocenił w rozmowie z ISBtech radca prawny prof. dr hab. Maciej Rogalski. Zwraca uwagę, że w nowej wersji nastąpiło m.in. znaczące poszerzenie obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Jako krok w dobrą stronę uznał dopuszczenie operatorów telekomunikacyjnych do postępowania w zakresie oceny dostawców sprzętu. Jednak dopuszczenie przewidziane jest jedynie dla największych podmiotów, co może zostać za naruszające zasadę równości wobec prawa i niedyskryminacji mniejszych firm. 

  "Zdecydowanie powinny się odbyć ponowne konsultacje publiczne. Uważam, że trafna jest konkluzja podsumowania licznych uwag przedstawionych w stanowisku Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w piśmie z dnia 25 marca 2022 r. W piśmie tym RCL wskazuje na potrzebę skierowania przedmiotowego projektu do dodatkowych uzgodnień 'ze względu na znacznie zwiększoną objętość przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy (ponad dwukrotnie), względem wersji skierowanej pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów w marcu 2021 r., biorąc pod uwagę skalę przedstawionych uwag i wątpliwości'" - powiedział ISBtech prof. Rogalski.

  W marcowym projekcie wpisano, że to KSC będzie określać zadania i obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej w zakresie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów.

  "To odwrócenie dotychczasowej zasady, że do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, poza pewnymi wyjątkami, nie stosuje się KSC. W konsekwencji dodany został nowy rozdział pt. 'Obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej'" - wskazał radca prawny.

  Zgodnie z tymi przepisami, przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej będą zobowiązani m.in. do szacowania wystąpienia ryzyka wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia i podejmowania działań minimalizujących. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie mógł dokonywać oceny podjętych środków przez przedsiębiorców komunikacji elektronicznej w celu minimalizacji konsekwencji zaistnienia sytuacji szczególnego zagrożenia, na przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej został nałożony obowiązek obsługi incydentu i poważne incydentu telekomunikacyjnego; przedsiębiorca komunikacji elektronicznej będzie musiał informować o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem korzystania z usług telekomunikacyjnych.

  "Nastąpiło więc znaczące poszerzenie dotychczasowych obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Projekt przewiduje ponadto, że do postępowania [w zakresie oceny dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego w zakresie uznania go jako dostawcę wysokiego ryzyka] dopuszczono operatorów telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to należy ocenić co do zasady pozytywnie. Niestety, projektodawcy zatrzymali się w pół kroku. Dopuścili bowiem do postępowania tylko największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to budzi poważne wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa, w tym konstytucji i ukształtowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Uznane może zostać za naruszające zasadę równości wobec prawa i niedyskryminacji. Wyklucza bowiem z udziału w tym postępowaniu podmioty, które nawet jeżeli są mniejsze z uwagi na przychody, to mogą posiadać interes prawny w udziale w postępowaniu (np. specyfika zakupów sprzętu telekomunikacyjnego przez różne podmioty) lub z uwagi na społeczny charakter działalności" - podsumował prof. Rogalski.

  Sebastian Gawłowski

  (ISBnews/ISBtech)

 • 29.03, 17:19Rząd planuje przyjęcie w II kw. projektu zmian ustaw w zw. z rozwojem e-administracji 

  Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt dotyczący zmian w ustawach w związku z rozwojem e-administracji, regulujący funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w ramach portalu gov.pl, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a także wprowadzający podstawy prawne do wdrożenia nowych usług administracji publicznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji planowane jest na II kw.

  "Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian prawnych mających na celu usprawnienie oraz rozwój funkcjonowania e administracji" – czytamy w wykazie.

  Przypomniano, że w aktualnym systemie prawnym obowiązuje nadal wiele przepisów i procedur, których nie można zrealizować w postaci elektronicznej. Do ich realizacji wymagane jest osobiste stawiennictwo strony lub przedkładanie (przekazywanie) dokumentów w postaci papierowej. W przypadku większości tych dokumentów uznawane są one za oryginalne, jeżeli są sporządzone lub uwierzytelnione (np. odpisy) w postaci papierowej.

  Zdaniem autorów proponowanej regulacji, w celu podniesienia standardu e-usług ze strony administracji państwowej powinna zostać zapewniona odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna i IT (w tym tzw. przeniesienie administracji do chmury), spójna i konsekwentnie realizowana wizja architektury informacyjnej państwa, jak i odpowiednie przepisy prawne.

  Projekt zawiera między innymi propozycje przepisów:
  - regulujących funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, pełniącego rolę publicznej platformy elektronicznej zainicjowanej i rozwijanej jako „portal GOV.PL",
  - regulujących funkcjonowanie nowego zbioru narzędzi teleinformatycznych służących do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiającego wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw,
  - wprowadzających możliwość oraz regulujących warunki na jakich podmioty świadczące usługi w sektorze prywatnym będą mogły zweryfikować zgodność fotografii zawartej dowodzie osobistym,
  - wprowadzających możliwość stosowania przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości,
  - wprowadzających podstawy prawne dla wdrożenia nowych usług administracji publicznej, z wykorzystaniem środków elektronicznych, które pozwolą:
  a) rozwiedzionemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które osoba ta nosiła przed zawarciem małżeństwa,
  b) osobom zamierzającym zawarcie związku małżeńskiego, na złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnień przez o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie tego związku,
  c) cudzoziemcom, na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  d) na wniesienie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,
  e) na wniesienie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  - zapewniających możliwość potwierdzania, na podstawie dokumentu przechowywanego na urządzaniu mobilnym, tożsamości obywatela w wskazanych procedurach meldunkowych,
  - stanowiących, że moc dokumentów wydawanych przez sąd, tj.: odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych, będą posiadały nie tylko wydruki takich dokumentów, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, z których te wydruki są sporządzane,
  - dotyczących finasowania działań związanych z rozwojem e-administracji, dających podstawę prawną dla finansowania, w formie dotacji celowej udzielonej jednostce podległej lub nadzorowanej przez Ministra Cyfryzacji, realizacji:
  a) zadań związanych z budową i utrzymaniem centrów przetwarzania danych wraz z infrastrukturą energetyczną i teleinformatyczną, na potrzeby prowadzonych i utrzymywanych przez Ministra Cyfryzacji rejestrów, ewidencji i aplikacji,
  b) zadań związanych z: nieodpłatnym udostępnianiem oprogramowania służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiającego wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, a także archiwizowanie przetwarzanej dokumentacji, zapewniania podmiotom publicznym wsparcia wdrażania i eksploatacji, także w postaci usługi chmurowej.
   

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:52Prezydent podpisał nowelę o wsparciu gospodarstw w zw. ze zmianą nadawania naziemnej tv 

  Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, której celem jest doprecyzowanie przesłanek uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa […] konkretyzuje przesłanki ubiegania się o świadczenie na zakup odbiornika. Po pierwsze - sytuacja materialna gospodarstwa domowego musi być trudna, i po drugie – zakup nie może stanowić zagrożenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa różnicuje wysokość świadczenia według kryterium rodzaju odbiornika cyfrowego. Jeżeli odbiornik nie będzie zawierał wyświetlacza obrazu (dekoder) wysokość świadczenia wyniesie 100 zł. Natomiast świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego zawierającego wyświetlacz obrazu (telewizor) – wynieść ma 250 zł.

  Przepisy ustawy nie będą mieć zastosowania do osób uprawnionych, które zrealizowały świadczenie przed ich wejściem w życie, tj. nabyły odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem. Natomiast osoby, które mają przyznane świadczenie, lecz jeszcze go nie zrealizowały w sklepie, po wejściu w życie nowych przepisów będą mogły skorzystać z dofinansowania w nowej wysokości.

  Istotna zmiana wprowadzana do ustawy o dofinansowaniu zakupu dekoderów przez obywateli polega na wprowadzeniu zakazu łączenia zakupu sponsorowanego dekodera z zakupem innej odpłatnej usługi np. dostępu do telewizji drogą satelitarną lub kablową, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu głoszenia.

  (ISBnews)

 • 24.03, 18:18Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia tworzenia Centralnej Ewidencji Kierowców 

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, której celem jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców. Za ustawą głosowało 233 posłów, a przeciw było 192.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

 • 24.03, 17:01Senat przyjął bez poprawek nowelę o dopłatach do dekodera i telewizora  

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która umożliwia doprecyzowanie przepisów i ustanowienie dwóch rodzajów dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

  W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Chodzi o zamianę dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. W tej sprawie przyjęta już została rządowa ustawa, która przewiduje dofinansowanie osobom najuboższym zakup dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Nowela doprecyzowuje przepisy i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

  Najważniejsze rozwiązania:

  • Wprowadzono rozróżnienie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy uprawniona osoba ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu telewizora, czy dekodera. W przypadku nabycia telewizora, kwota dofinansowania wyniesie 250 zł. W przypadku nabycia dekodera, kwota dofinansowania wyniesie 100 zł.
  • Osoba uprawniona będzie musiała złożyć oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego.
  • Nie będzie możliwości wykorzystania dofinansowania na zakup dekodera oferowanego w pakiecie z abonamentem na usługę telewizji kablowej lub satelitarnej. Chodzi o to, żeby dofinansowanie nie objęło tych ofert, których celem nie jest zapewnienie odbioru telewizji w sposób naziemny. 
  • Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych.
  • W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem  Poczty Polskiej S.A.
  • Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe.
  • Program będzie realizowany do końca 2022 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  W Polsce ok. 30% gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:48Rząd chce różnych dopłat do dekodera i telewizora w zw. ze zmianą standardu nadawania 

  Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, który ma doprecyzować przesłanki przyznawania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego oraz zróżnicować kwotę dopłaty w zależności czy kupowany jest dekoder czy telewizor, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzono zróżnicowaną wysokość świadczenia - 100 zł na dekoder, 250 zł na telewizor.

  Przyjęcie projektu noweli przez Radę Ministrów planowane jest na marzec.

  "Potrzeba przeprowadzenia nowelizacji ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, powstała w związku z koniecznością doprecyzowania ustawy w zakresie ustalenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania wsparcia państwa w zakresie przyznania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego" – czytamy w wykazie.

  Z uwagi na zapewnienie osobom uprawnionym możliwości realnego wyboru co do nabywanego sprzętu wprowadzono zróżnicowanie wysokości dofinansowania w zależności od tego czy osoba ta zdecyduje się na zakup dekodera czy też telewizora.

  Wprowadzono zróżnicowaną wysokość świadczenia - 100 zł na dekoder, 250 zł na telewizor.

  Takie rozróżnienie jest uzasadnione dużą rozbieżnością cenową między dekoderem a telewizorem i jednocześnie pozwoli na podejmowanie decyzji przez osoby uprawnione co do wyboru sprzętu jaki chcą zakupić, wyjaśniono.

  Wykluczono możliwość wystąpienia sytuacji, w której podmioty oferujące dekodery i usługi powiązane ze sobą ekonomicznie tak ustalają stosunek cen dekodera do wartości usługi, że choć formalnie świadczenie wykorzystywane jest na zakup urządzenia, to z ekonomicznego punktu widzenia stanowi ono dofinansowanie usługi, podano także.

  (ISBnews)

 • 24.02, 18:12Sejm przyjął część poprawek dot. dofinansowania wz. ze zmianą standardu nadawania TV 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami, w tym te zakładające m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne.

  Sejm poparł pakiet poprawek, zakładających rozszerzenie możliwości skorzystania z pomocy finansowej nie tylko przy zakupie dekodera telewizyjnego, ale także zakupu innych odbiorników cyfrowych, które zapewnią odbiór programów telewizyjnych po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  Odrzucił natomiast m.in. poprawkę, nakładającą na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku przestawienia informacji dotyczącej postanowień umowy z Pocztą Polską, a także przywrócili zapis w ustawie dot. limitu wydatków na ten cel.

  Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania w kwocie do 100 zł zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z  obowiązkowym w całej Unii Europejskiej w 2022 r. przejściem z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC.

  Ustawa określa, że wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ustanawia też zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Zawiera przepisy dotyczące karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  Zgodnie z ustawą program ma być realizowany do końca 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.02, 09:35RCB: Trzeci stopień alarmowy dot. cyberbezpieczeństwa obowiązuje na terenie całego kraju 

  Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju do 4 marca, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).  Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy (ALFA-CRP).

   "Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP)" - czytamy w komunikacie.

  Trzeci stopień zagrożenia cyberbezpieczeństwa został wprowadzony na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

  Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:21Senat za ustawą dot. dofinansowania wz. ze zmianą standardu nadawania telewizji cyfrowej 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami. Zakładają one m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne oraz nakładają na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku przestawienia informacji dotyczącej postanowień umowy z Pocztą Polską.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, przeciw było 2, trzech wstrzymało się od głosu.

  Senat przyjął poprawki, zmieniające definicję dekodera telewizyjnego - zgodnie z nimi, ma to być to "odbiornik cyfrowy, o którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne". W efekcie dopłatą objęte mają być nie tylko dekodery, ale także odbiorniki telewizyjne.

  Kolejna poprawka dotyczy jawności umowy z Pocztą Polską i zobowiązuje ministra właściwego do spraw informatyzacji do przedstawienia właściwej komisji sejmowej i komisji senackiej informacji dotyczącej postanowień umowy z operatorem.

  Pozostałe mają charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania w kwocie do 100 zł zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z  obowiązkowym w całej Unii Europejskiej w 2022 r. przejściem z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC.

  Ustawa określa, że wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ustanawia też zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Zawiera przepisy dotyczące karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  Zgodnie z ustawą program ma być realizowany do końca 2022 r.

  (ISBnews)