ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.02, 13:00MC:Nowe Prawo komunikacji elektronicznej ureguluje m.in. zwrot z pre-paid, zakup ładowarek 

  Warszawa, 26.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Nowe przepisy m.in. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług, umożliwiają zwrot pozostałych na koncie pre-paid środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz umożliwiają zakup sprzętu z ładowarką lub bez niej, wymienił resort.

  Konsultacje potrwają 14 dni. Projektowane ustawy stanowią implementację Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i wprowadzają nowe rozwiązania dla branży i korzyści dla konsumentów, wyjaśniono.

  "Wdrożenie EKŁE następuje poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych:

  * nowej ustawy merytorycznej - Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) zastępującej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

  * odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające (wPKE), która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach" - czytamy w komunikacie.

  Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wynikają nie tylko z konieczności wdrożenia prawa unijnego, ale są także efektem kompleksowego przeglądu obowiązujących obecnie krajowych ram regulacyjnych, podkreślono.

  "Przepisy w znaczący sposób wpływają na poprawę pozycji konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych. W jaki sposób nowe przepisy ułatwią nam życie?

  * Wprowadzają większą elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, w tym np. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.

  * Zapewniają dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej.

  * Regulują usługę fakultatywnego obciążania rachunku, która umożliwia dokonywanie płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich bezpośrednie doliczanie do rachunku za telefon lub Internet.

  * Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

  * Konsumenci korzystający z usług przedpłaconych (tzw. pre-paid) będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta. Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały" - wymieniono w informacji.

  Ustawa prawo komunikacji elektronicznej wprowadza nowe prawa i obowiązki dla branży, ale daje też szereg korzyści konsumentom, czyli nam wszystkim. Jednym z takich przepisów, które wprost ułatwią nam życie, jest ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych, podkreślono także.

  "Każdy z nas ma w domu po kilka, czasem kilkanaście ładowarek do różnych urządzeń elektronicznych. Po wejściu w życie przepisów będziemy mogli kupić sprzęt z ładowarką lub bez niej - jeśli już jesteśmy jej posiadaczami. Sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo - USB typu C. To bardzo wygodne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie" - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

  Sprzęty będą też opatrzone specjalnymi etykietami, na których będzie informacja o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie stwierdzić, czy ładowarka, którą już posiadamy, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. Natomiast piktogramy umieszczane na urządzeniach objętych regulacją będą informować o tym, czy do urządzenia dołączone jest urządzenie ładujące, wyjaśniono w materiale.

  Ustawa wprowadza całkowicie nowe uprawnienie dla prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do wydawania tzw. decyzji obszarowych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to w kompleksowy, a nie indywidualny sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe, wskazano także.

  "Wdrażamy te przepisy, do których zobowiązuje nas prawo europejskie, plus kilka innych, które są bardzo korzystne dla konsumentów i o których wdrożenie apelowały do nas organizacje, czy to organizacje przedsiębiorców, czy organizacje konsumentów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w połowie roku powinniśmy się cieszyć ustawą, która będzie podpisana przez prezydenta" - podsumował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

  (ISBnews)

 • 23.02, 17:56Projekt ustawy przewiduje, że KNF będzie nadzorować rynek kryptoaktywów 

  Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako właściwego organu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji i obowiązków wynikających z rozporządzenia 2023/1114 z 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia, podanow uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego (RCL).

  "Projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 oraz rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937. Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odpowiednie do tego środki" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Chociaż rynek kryptoaktywów w swej wielkości nadal nie jest znaczny, przez co nie stanowi obecnie zagrożenia dla stabilności finansowej, dzienny wolumen obrotu stale rośnie. Powszechne stosowanie przez klientów tak zwanych stabilnych kryptowalut (kryptoaktywów mających cechy zapewniające stabilizację ich ceny) może stwarzać dodatkowe wyzwania (np. w zakresie stabilności finansowej i suwerenności monetarnej), wskazano także.

  "Celem projektu ustawy jest zatem zapewnienie stosowania przepisów rozporządzenia 2023/1114, które ustanawia ramy emisji kryptoaktywów i świadczenia związanych z nimi usług, a także wprowadza przepisy dotyczące ochrony klientów i inwestorów oraz integralności rynku kryptoaktywów" - napisano w OSR.

  Najważniejsze rozwiązania przewidziane w proponowanych przepisach:

  1)           wyznaczenie KNF jako organu właściwego w zakresie stosowania rozporządzenia 2023/1114 oraz wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia;

  2)           określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie ww. emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy;

  3)           w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2023/1114, aktów delegowanych lub wykonawczych, proponuje się przyznanie KNF środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane;

  4)           wprowadzenie możliwości nakładania sankcji administracyjnych przez KNF na oferujących, emitentów tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem, osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów;

  5)           wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych; surowość środków penalnych będzie uzależniona od stopnia przewinienia i będzie pozostawała w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji (rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu kryptoaktywami, w tym przede wszystkim klientów, ochronę państwa i inwestorów);

  6)           ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów; projektowane rozwiązanie przewiduje stworzenie katalogu sytuacji, w których ujawnienie informacji nie będzie stanowiło niedochowania tajemnicy zawodowej, zostanie także określony krąg podmiotów, na żądanie których ww. informacje będą ujawniane;

  7)           wprowadzenie możliwości składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej; przewiduje się nadanie tak złożonemu oświadczeniu woli mocy równej oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, wymieniono w dokumencie.

  (ISBnews)

 • 20.02, 15:23Projekt noweli dot. wstępnej płatności dla Poczty Polskiej na usługi powszech. - w komisji 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Poselski projekt nowelizacji Prawa pocztowego, której celem jest umożliwienie udzielenia Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury, podano na stronie Sejmu.

  "W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.  - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

  'Art. 109a. 1. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych może zostać uruchomiona przed wydaniem decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 109 ust. 4.

  2. Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu informacji o kwocie kosztu netto oraz straty, o której mowa w art. 109 ust. 2, zweryfikowanych przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z art. 112 ust. 3, przekazanych przez prezesa UKE na wniosek ministra właściwego do spraw łączności'" - czytamy w projekcie.

  Wstępna płatność, o której mowa w ust. 1, jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, dodano.

  Art. 2 projektu ustawy wprowadza zmianę maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w poszczególnych latach:

  1)           2024 r. - 750 mln zł; 

  2)           2025 r. - 1 244 mln zł.

  Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z art. 109 ust. 4 Prawa pocztowego, finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych stanowi pomoc publiczną, która może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji. Jednocześnie, zgodnie z art. 112 ust. 5 Prawa pocztowego, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o uruchomienie finansowania kosztu netto wydaje - po weryfikacji wniosku decyzję, w której określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych oraz ustala kwotę należnego finansowania kosztu netto.

  "Prezes UKE ocenił, że nie może wydać powyższej decyzji w oparciu o przekazany stronie polskiej w dniu 22 listopada 2023 r. tzw. comfort letter. W dokumencie tym KE potwierdziła wstępną, nieformalną ocenę pomocy publicznej polegającą na finansowaniu kosztu netto w latach 2021-2025 jako zgodną z prawem Unii Europejskiej, dalej: UE, oraz wskazała, że ewentualna wypłata kosztu netto za 2021 i 2022 r. przed wydaniem decyzji KE może zostać uznana za wstępną (tymczasową) płatność częściową. Zgodnie z intencją KE, dokument ten miał pozwolić na udzielenie Poczcie Polskiej finansowania kosztu netto za 2021 i 2022 r." - czytamy dalej w uzasadnieniu.

  Zdaniem prezesa UKE, status comfort letter nie został uregulowany w przepisach prawa unijnego o randze traktatowej ani w przepisach prawa pochodnego, a przedstawiony Polsce dokument nie zawiera ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jednocześnie prezes Urzędu wskazał, że w jego ocenie literalne brzmienie art. 109 ust. 4 Prawa pocztowego uzależnia wydanie przez niego decyzji określającej kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usłudze powszechnej oraz ustalającej kwotę należnego finansowania kosztu netto od uprzedniego wydania przez KE decyzji potwierdzającej zgodność planowanej pomocy publicznej z prawem UE, podano dalej.

  "Mając na uwadze przedłużające się postępowanie notyfikacyjne przed KE dotyczące finansowania kosztu netto za lata 2021-2025 oraz stanowisko prezesa UKE, według którego nie jest możliwe wydanie decyzji, o której mowa w art. 112 ust. 5 Prawa pocztowego, bez wydanej uprzednio decyzji KE, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, która może zostać uruchomiona przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. Mechanizm ten będzie zapobiegał występowaniu opóźnień płatności w związku z następnymi notyfikacjami finansowania kosztu netto (z których pierwsza powinna nastąpić już w 2025 r., w związku powierzeniem operatorowi wyznaczonemu wybranemu przez Prezesa UKE w drodze konkursu, o którym mowa w art. 71 Prawa pocztowego, obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2026-2035)" - napisano w uzasadnieniu.

  Mechanizm wstępnej płatności został już przewidziany w aktualnie prowadzonym postępowaniu notyfikacyjnym przez KE w ww. comfort letter. Dotyczy on jednak okresu za lata 2021 i 2022 r., podkreślono.

  (ISBnews)

 • 20.02, 13:46Prezydent podpisał nowelę przenoszącą nadzór nad NCBR do resortu nauki 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podała Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy zakładają m.in. przeniesienie nadzoru nad NCBR do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Celem ustawy jest przywrócenie sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W aktualnym stanie prawnym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Tym samym w poszczególnych przepisach ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawa wprowadza zmiany polegające na przywróceniu nadzoru ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" - czytamy w informacji.

  W ustawie zaproponowano także nowelizację zasad tworzenia spółek prawa handlowego, obejmowania oraz nabywania udziałów i akcji, a także obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z przyjętą w ustawie zmianą podjęcie tych czynności będzie uzależnione od uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Przewidziano także zmianę przywracającą finansowanie inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz bieżących kosztów działalności tego Centrum przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podano również.

  Ustawa wprowadza także konieczne przepisy dostosowujące oraz przejściowe.

  Ustawa ma wejść co do zasady w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 15.02, 13:19MC chce kontynuować program 'Cyberbezpieczny Samorząd' 

  Rzeszów, 15.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji chce kontynuować program "Cyberbezpieczny Samorząd", zadeklarował wicepremier i szef resortu Krzysztof Gawkowski.

  "Chcemy kontynuować program 'Cyberbezpieczny Samorząd'. Będzie wsparcie rządowe przy budowaniu kwalifikacji, hardware i usług. Już po I kwartale po audycie będziemy wiedzieli, jakie środki finansowe będziemy na ten cel przeznaczać. Samorządy zgłosiły potrzeby na setki milionów złotych. Pamiętajmy, że jest to perspektywa lat finansowania" - powiedział Gawkowski podczas konferencji otwarcia centrum cyberbezpieczeństwa w Rzeszowie.

  Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. "Cyberbezpieczny Samorząd" to bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

  (ISBnews)

 • 16.01, 07:48Rząd przyjął nowelę dot. NCBR przenoszącą nadzór nad Centrum do resortu nauki 

  Warszawa, 16.01.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która przewiduje, że nadzór nad NCBR obejmie minister nauki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji.

  "Najważniejsze rozwiązania:

  * Nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawować będzie minister nauki.

  * NCBR będzie musiało uzyskać zgodę ministra nauki na powoływanie m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji.

  * Nowe rozwiązania pozwolą na poprawę kontroli nad NCBR. Umożliwią także sprawne i skuteczne realizowanie przez Centrum zadań, które dotyczą polityki naukowej państwa. Chodzi o zarządzanie najważniejszymi programami badań naukowych i prac rozwojowych, pobudzanie przedsiębiorców do inwestowania w działalność naukową, czy wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki" - czytamy w komunikacie.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą, która realizuje politykę naukową i innowacyjną Polski. Chodzi o prowadzenie programów badań naukowych i prac rozwojowych, które są strategiczne dla interesów państwa, podkreślono.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Na mocy ustawy z lutego 2022 r. uprawnienia nadzorcze nad Centrum z dniem 1 sierpnia 2022 r. zostały przeniesione na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

  (ISBnews)

 • 15.01, 11:28Rząd zajmie się dziś projektem przenoszącym nadzór nad NCBR do resortu nauki 

  Warszawa, 15.01.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się na posiedzeniu, które rozpocznie się o godz. 15:00, m.in. projektem nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UD5), podano w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia rządu.

  Jak podano w projekcie opublikowanym na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego (RCL), planowane jest zastąpienie wyrazów "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego" użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki", podano.

  "Nowelizacja ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279) ma na celu przywrócenie sprawowania nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanym dalej Centrum, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki […]. Centrum zostało utworzone w ramach reformy systemu nauki w Polsce jako agencja wykonawcza wdrażająca politykę naukową i innowacyjną państwa przez realizację strategicznych dla interesów państwa programów badań naukowych i prac rozwojowych określanych przez ministra. Utworzenie Centrum umożliwiło rozdzielenie funkcji kreowania i funkcji wdrażania polityki naukowej państwa scentralizowanych przed wspomnianą wyżej reformą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum stało się dla ministra kluczowym narzędziem realizacji jednego z jego najważniejszych zadań, to jest prowadzenia polityki naukowej państwa. Jednak na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807, z późn. zm.) uprawnienia nadzorcze nad Centrum z dniem 1 sierpnia 2022 r. zostały przeniesione na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, mimo utrzymania celu, do którego zostało powołane Centrum, czyli realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Mimo wprowadzonej zmiany Centrum nadal funkcjonuje jako podmiot będący częścią systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a prowadzenie najważniejszych zadań Centrum, takich jak realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych, realizacja działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych czy realizacja programów obejmujących finansowanie badań aplikacyjnych jest wciąż zlecane i finansowane w formie dotacji celowej przez ministra, choć faktyczny nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zaznaczono.

  "Wskazując na powyższe oraz mając na uwadze wieloletnią praktykę wynikającą z funkcjonowania Centrum w ramach resortu szkolnictwa wyższego i nauki, optymalnym rozwiązaniem jest przywrócenie ministrowi nadzoru nad Centrum. W związku z tym, zgodnie z art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy, użyte w ustawie wyrazy 'minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego' zastępuje się wyrazami 'minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki'" - czytamy dalej.

  Ponadto proponuje się doprecyzowanie zasad powoływania przez Centrum spółek prawa handlowego i uczestniczenia w takich spółkach przez Centrum w celu realizacji zadań ustawowych, przez uzależnienie tego typu czynności od uprzedniej zgody ministra. Realizacja zadań Centrum przez spółki prawa handlowego jest finansowana z dotacji celowej udzielanej przez ministra, tym samym zasadne jest, aby wdrażanie tego typu instrumentów było akceptowane przez podmiot finansujący ich realizację, podano także w uzasadnieniu.

  "Efektem wskazanych wyżej interwencji będzie uzyskanie przez ministra możliwości władczego wkraczania w działalność nadzorowanego podmiotu, co pozwoli na sprawne i skuteczne realizowanie przez Centrum zadań z zakresu polityki naukowej państwa, takich jak zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych, pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową czy wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki" - wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

  (ISBnews)

 • 12.01, 10:15Rząd przyjmie w II kw. projekt umożliwiający KNF nadzór nad rynkiem kryptoaktywów od 30XII 

  Warszawa, 12.01.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt ustawy o kryptoaktywach, która umożliwi objęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów od 30 grudnia br., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) […], zwanego dalej 'rozporządzeniem 2023/1114', które będzie stosowane od dnia 30 grudnia 2024 r., z wyjątkiem przepisów tytułów III i IV rozporządzenia 2023/1114, które będą stosowane od dnia 30 czerwca 2024 r. Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej KNF, w odpowiednie do tego środki" - czytamy w informacji.

  Najważniejsze rozwiązania przewidziane w proponowanych przepisach:

  1) Wyznaczenie KNF jako organu właściwego w zakresie stosowania rozporządzenia 2023/1114 i wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia.

  2) Określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy.

  3) W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2023/1114, aktów delegowanych lub wykonawczych, proponuje się przyznanie KNF środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane.

  4) Wprowadzenie możliwości nakładania sankcji przez KNF na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także wprowadzenie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie m.in. możliwości nałożenia kary pieniężnej na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami lub realizujące takie transakcje. Przewiduje się również wyposażenie KNF w środki sankcyjne adresowane do dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

  5) Wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych. Surowość środków penalnych będzie uzależniona od stopnia przewinienia i będzie pozostawała w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, w tym przede wszystkim konsumentów, ochronę państwa i inwestorów.

  6) Ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. Projektowane rozwiązanie przewiduje stworzenie katalogu sytuacji, w których ujawnienie informacji nie stanowi niedochowania tajemnicy zawodowej. Zostaną określone także podmioty, wobec których ujawnienie ww. informacji nie będzie naruszeniem.

  7) Wprowadzenie możliwości składania oświadczeń woli w formie elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej. Przewiduje się nadanie tak złożonemu oświadczeniu woli mocy równej oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, wymieniono w informacji.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:32Prezydent podpisał nowelę ustawy o doręczeniach elektronicznych 

  Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, podała Kancelaria Prezydenta.

  Celem ustawy jest zmiana terminów przewidzianych w art. 152 ust. 1 i 2 i art. 155 ust. 11 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i uchylenie art. 158 ust. 2 tej ustawy.

  "Zgodnie z art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych  minister właściwy do spraw informatyzacji jest obowiązany ogłosić w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat, określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

  1)           podmiotom, o których mowa w:

  a)            ust. 1–5 tego artykułu (organom administracji rządowej oraz jednostkom budżetowym obsługującym te organy, innym organom władzy publicznej, w tym organom kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostkom budżetowym obsługującym te organy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanym przez niego funduszom oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszom zarządzanym przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także agencjom wykonawczym, instytucjom gospodarki budżetowej, państwowym funduszom celowym, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, uczelniom publicznym, Polskiej Akademii Nauk i tworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, innym państwowym lub samorządowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych) oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy o doręczeniach elektronicznych (wykonującym zawód: adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym, rzecznikom patentowym oraz notariuszom, a także podmiotom niepublicznym wpisanym do rejestru przedsiębiorców), powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

  b)           ust. 6 tego artykułu (jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz związkom metropolitalnym oraz samorządowym zakładom budżetowym), powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  2) dostęp do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych, termin wskazany w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r. W ust. 12 art. 155 wskazano, że komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Termin wskazany w komunikacie jest dniem, od którego wyżej wymienione podmioty są obowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

  "W ustawie z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych wskazano, że termin określony w komunikacie nie będzie mógł być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, jako jeden z powodów nowelizacji art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach, brak gotowości technicznej operatora wyznaczonego do wykonywania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej" - czytamy dalej.

  Zmiana art. 152 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, zmierza do tego, aby przewidziany tym  przepisem obowiązek przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, dotyczył podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 stycznia 2025 r., a nie jak to wynika z aktualnie obowiązującego przepisu po dniu 31 grudnia 2023 r.

  W następstwie zmiany art. 152 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązek:

  1)           przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

  2)           przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo

  3)           wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

  – będzie się odnosił do podmiotów niepublicznych, nieposiadających adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisanych do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 grudnia 2024 r., a nie do dnia 31 stycznia 2023 r., składających wniosek o zmianę wpisu w tej ewidencji w okresie od dnia  1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2026 r., a nie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r.

  "Uchylenie ust. 2 w art. 158 ustawy o doręczeniach elektronicznych będzie skutkowało tym, że przepis ust. 1 tego artykułu będzie stosowany również do podmiotów publicznych posiadających adres do doręczeń elektronicznych. Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych (wynikającego z komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji), do doręczania przez podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy, dokonywanego w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, art. 391 , art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4–9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu dotychczasowym (przepisy te dotyczą zasad doręczania pism i potwierdzania ich odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz warunków doręczania pism drogą elektroniczną i zasad doręczenia pism w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu podatkowym)" - wyjaśniono.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 24.11, 13:42Rząd planuje przesunięcie wprowadzenia doręczeń elektronicznych na najpóźniej styczeń 2025 

  Warszawa, 24.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, która zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych na późniejszy termin, nie później jednak niż do 1 stycznia 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu noweli planowane jest na IV kw. Dokładny termin zostanie wskazany w komunikacie, który zostanie wydany co najmniej 90 dni przed 1 stycznia 2025 r.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ten termin upływa 1 stycznia 2024 r.

  "W odpowiedzi na postulaty środowisk zrzeszających podmioty zobowiązane do stosowania doręczeń elektronicznych została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych na termin późniejszy, jednak nie później niż 1 stycznia 2025 r. ([…] obecnie termin to 1 stycznia 2024 r.). Dokładny termin zostanie wskazany w komunikacie, który zostanie wydany co najmniej 90 dni przed tym terminem" - podano w wykazie.

  Oczekiwanym efektem regulacji jest założenie adresu do doręczeń elektronicznych przez zobowiązane podmioty publiczne oraz zawody zaufania publicznego na poziomie co najmniej 80% oraz gotowość techniczna i organizacyjna po stronie tych podmiotów, podano.

  (ISBnews)

 • 14.11, 13:21Rząd ustanowił program dot. inwestycji półprzewodnikowych wart 1,5 mld USD na l. 2024-2026 

  Warszawa, 14.11.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych, którego celem jest tworzenie zakładów produkujących półprzewodniki, o równowartości 1,5 mld USD na lata 2024-2026, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zapewnić wsparcie dla inwestycji polegających na tworzeniu zintegrowanych zakładów, które będą produkować półprzewodniki. Ustanowiony program ma pomóc zagwarantować bezpieczeństwo dostaw w Unii Europejskiej oraz wzmocnić odporność unijnego ekosystemu półprzewodników, które są stosowane wszechobecnie i w związku z tym występują ich niedobory" - czytamy w komunikacie.

  Półprzewodniki stanowią podstawę urządzeń elektronicznych. Są niezbędne do produkcji m.in. komputerów, telefonów komórkowych, telewizorów czy samochodów.

  Jak podkreślono w komunikacie, występujące zakłócenia na unijnym rynku półprzewodników ujawniły długotrwałe słabości w tym zakresie, zwłaszcza silne uzależnienie od państw trzecich, jeśli chodzi o ich produkcję i projektowanie.

  Program ma umożliwić udzielenie wsparcia dla projektów rozwijających produkcję półprzewodników w Polsce. Skierowany jest do inwestorów, którzy chcą rozpocząć istotne, międzynarodowe projekty zwiększające konkurencyjność gospodarki UE, wspierające zrównoważony wzrost gospodarczy oraz mające na celu tworzenia nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy.

  Realizacja programu w latach 2024-2026 wynieść ma równowartość 1,5 mld USD.

  (ISBnews)

 • 05.10, 12:59Bukmacherzy chcą dialogu nt. mapy zmian legislacyjnych celem ograniczenia szarej strefy 

  Warszawa, 05.10.2023 (ISBnews) - Polska branża bukmacherska chce rozmawiać "ze wszystkimi, którzy mogą kształtować rzeczywistość i przyszłość legalnej branży" na temat zmian legislacyjnych mających na celu ograniczenie szarej strefy, która obecnie zajmuje nawet do 60% rynku liczone obrotem, poinformował prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej Adam Lamentowicz. Z kolei Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o rozpoczęcie dialogu w celu opracowania wspólnie z branżą mapy zmian legislacyjnych, ale też działań wykonawczych, dodał wiceprezes FPP Arkadiusz Pączka.

  Polska branża bukmacherska stoi przed wielkimi wyzwaniami, o których w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych jest coraz głośniej. "Ale nasze postulaty i analizy nie mają barw politycznych. Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy mogą kształtować rzeczywistość i przyszłość legalnej branży" - powiedział Lamentowicz, cytowany w komunikacie.

  Jak podkreślono w informacji, dla polskiej branży bukmacherskiej wrzesień stał pod znakiem spotkań, kongresów, raportów, analiz i rozmów na szczycie. Federacja Przedsiębiorców Polskich zaprosiła wiceministra finansów Artura Sobonia, szefa Krajowej Administracji Skarbowej Bartosza Zbaraszczuka, przedstawicieli branży bukmacherskiej i pozostałych interesariuszy do rozmowy, w której efekcie politycy i przedstawiciele biznesu wypracowywali wspólne rekomendacje i wnioski przekazane stronie rządowej. W Zakopanem podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki branża rozmawiała z politykami o obecnym stanie prawnym i niezbędnych reformach. Również w Karpaczu, gdzie odbywało się XXXII Forum Ekonomiczne, jednym z istotnych elementów była rozmowa o tym, w jakim kierunku powinna iść branża. Podczas inauguracji Fundacji Dobry Rząd duże zainteresowanie budziły rozważania, jak zwiększyć wpływy do budżetu z tytułu zakładów bukmacherskich. Ważnym elementem rozmów o przyszłości branży jest głos Totalizatora Sportowego. Państwowa spółka również walczy o dostosowanie przepisów do dzisiejszych realiów.

  "Jeśli będziemy działać mądrze i zgodnie z wypracowanymi rozwiązaniami, to w Polsce na zmianach w prawie dotyczącym branży bukmacherskiej nikt nie straci, a zyskać można bardzo wiele" - podkreślił Lamentowicz, który z ramienia PIGBRiB brał udział we wszystkich wymienionych wydarzeniach.

  "Polski sport będzie mógł liczyć na jeszcze większe wsparcie sponsorskie. Społeczeństwo zyska na setkach milionów dodatkowych wpływów do budżetu. Legalni bukmacherzy będą konkurencyjni w zestawieniu z ogromną szarą strefą. Politycy, niezależnie od reprezentowanej opcji, będą mieli dodatkowe środki na realizację obietnic wyborczych. A na dodatek gracze będą bardziej bezpieczni po przejściu z będącej poza kontrolą szarej strefy do legalnych podmiotów" - dodał.

  Pączka podkreślił, że jako reprezentatywna organizacja pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, opiniująca co roku projekt budżetu Państwa, FPP szczególną uwagę przykłada do aspektu szarej strefy w Polsce.

  "Jest to niezrozumiałe, że mając na względzie dane z rynku czy raporty branżowe, rząd nie podejmuje działań w kontekście wdrożenia pewnych rozwiązań i to nie tylko ustawowych. Apelujemy zatem o rozpoczęcie dialogu w tym zakresie i opracowanie wspólnie z branżą mapy zmian legislacyjnych, ale też działań wykonawczych. Będzie to nie tylko z korzyścią dla budżetu państwa ale też da jasny sygnał dla graczy czy potencjalnych inwestorów w tej branży w naszym kraju. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że tych korzyści jest dużo więcej. Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich zobowiązujemy się do rozpoczęcia dialogu z resortem finansów tuż po wyborach, tak aby przyjąć w duchu dialogu pewną propozycję ścieżki zmian dla branży. Rządzący muszą w końcu dać sobie szansę, żeby odpowiednio zarobić na branży bukmacherskiej" - stwierdził wiceszef FPP.

  Przedstawiciele branży podkreślają, że obecne ustawodawstwo było tworzone w 1992 roku, kiedy świat wyglądał zupełnie inaczej: nie było internetu, który sprawił, że w branży bukmacherskiej granice państw niejako przestały istnieć. To niesie ze sobą zagrożenia.

  "Aż 57% polskich graczy przyznaje, że nie gra tylko u legalnych bukmacherów. Ta szara strefa została nieco przyhamowana w wyniku poprawek przyjętych w 2017 roku, jednak teraz pozytywna tendencja znacznie wyhamowała, a legalny rynek przestał rosnąć. Dziś, według raportu firmy H2Gambling, często cytowanej przez regulatora, ponad 1,2 mln Polaków regularnie korzysta z oferty nielegalnych operatorów w Polsce. Takie osoby nie są odpowiednio chronione przez prawo, ich środki nie zawsze są bezpieczne. A na dodatek regulator na podmiotach nie posiadających polskiej licencji nie jest w stanie wymóc żadnych niezbędnych procedur, chociażby tych dotyczących odpowiedzialnego grania. A przecież ludzie chcą być bezpieczni i chcą wspierać polski sport oraz budżet ze swoich podatków. Legalnym bukmacherom bardzo zależy na tym, żeby móc jeszcze mocniej zaangażować się w sponsoring naszego sportu, a warto zaznaczyć, że już dziś są jego kluczowym mecenasem. Żeby móc zrobić kolejny krok, trzeba jednak zrównać konkurencyjność legalnych bukmacherów i szarej strefy" - wskazał Lamentowicz

  Legalne podmioty na naszym rynku musza płacić podatek w wysokości 12% od obrotów, co było normą 31 lat temu, kiedy było tworzone polskie ustawodawstwo dotyczące zakładów wzajemnych. Obecnie jednak świat i Europa dostrzegły konieczność zmian w prawie podatkowym, żeby walczyć z szarą strefą i mieć wpływ na to, jak działa ta branża. Przede wszystkim do przeszłości należy pobieranie daniny od każdej obstawionej kwoty (od obrotu). W Europie tylko 6 krajów ma podatek od zakładów bukmacherskich w oparciu o przychód - Polska 12%, Portugalia 8%, Niemcy 5%, Chorwacja 5%, Austria 2% i Irlandia 2%. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest podatek od GGR, czyli marży brutto, wynoszący w krajach UE przeważnie między 15 a 35% (średnio dla EU to 22%). On sprawia, że gracze nie są finansowo "karani" za legalną grę - ich wygrane mogą być zbliżone do tych oferowanych przez podmioty z szarej strefy, co skutkuje migracją klientów do strefy legalnej bez zwiększania popytu, wyjaśniono w materiale.

  "Są jednak rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo graczy i nie wymagają zmian w prawie. Te można by wprowadzić od ręki. Załóżmy Hazardowy Fundusz Gwarancyjny. To element uwiarygodnienia wszystkich legalnych podmiotów pod jednym parasolem. Wszyscy opłacają swoje zezwolenia do Ministerstwa Finansów. Połączmy te środki z odpowiednimi zabezpieczeniami po stronie Totalizatora Sportowego i stwórzmy jeden duży fundusz hazardowy, na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. On da pewność, że środki u legalnych bukmacherów są bezpieczne i zwróci uwagę klientów na fakt że często nieświadomie grają u nielegalnego bukmachera" - zaapelował Lamentowicz.

  W Szwecji po zmianach legislacyjnych (stawka podatku od GGR wynosi tam 18%), wpływy z podatku od gier od zakładów wzajemnych wzrosły w 2020 r. ponad 3-krotnie względem 2018 r. (302,1%). Bułgaria w 2014 r. wprowadziła podatek od GGR o stawce 20% i wpływy z tytułu tego podatku w 2021 r. wzrosły aż o 751,4% względem roku 2014 r. i rynek rośnie stale 50% rocznie. To tylko początek długiej listy dowodów na skuteczność tej metody ograniczania szarej strefy, podkreśla Izba.

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:06Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej, która została zdefiniowana jako zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie" - czytamy w komunikacie.

  CIE będzie przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach:

  - filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS;

  - prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców - na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE);

  - prywatny filar indywidualny - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), podano także.

  W ustawie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

  Najważniejszą usługą elektroniczną świadczoną w ramach CIE będzie zapewnienie dostępu do informacji emerytalnej, w tym do informacji o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym stanie zgromadzonych środków emerytalnych oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, czyli emerytur z systemów publicznych (ZUS, w tym OFE i KRUS), i świadczenia wypłacanego przez instytucje finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK).

  Za pomocą systemu CIE będzie możliwa aktualizacja danych osobowych poprzez dokonanie elektronicznej dyspozycji danych, które zostaną przekazane do wszystkich instytucji, w których konta ma zainteresowany. Ustawa nie wprowadza zmian w zasadach gromadzenia oszczędności emerytalnych, a reguluje jedynie dostęp do informacji o nich za pomocą strony internetowej i aplikacji na telefony komórkowe (aplikacji mobilnej).

  Warunkiem dostępu do usług świadczonych w ramach CIE będzie założenie profilu CIE. Założenie profilu i korzystanie z usług będzie nieodpłatne i dobrowolne. 

  Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju Portal. Będzie on także odpowiadał za prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym. PFR Portal został obowiązany do umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integracji systemu mObywatel z systemem CIE, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zainteresowanym korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE w aplikacji mObywatel.

  Zadaniem PFR Portal będzie również umożliwienie ZUS i KRUS oraz podmiotom obowiązanym (tj. instytucjom wykonującym działalność w drugim i trzecim filarze, tzn. instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE, zarządzający PPE oraz powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE) przekazywania w drodze teletransmisji danych do systemu CIE oraz pobierania niezbędnych danych z ewidencji PPK. Jednocześnie PFR Portal będzie występował do podmiotów obowiązanych o przekazanie informacji emerytalnych tylko osób, które zalogowały się do profilu CIE.

  Dane zgromadzone w CIE będą mogły być udostępniane wybranym organom państwa, m.in. sądom i prokuraturom. Wskazano również, że PFR Portal będzie nieodpłatnie udostępniał ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, PFR S.A., Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego dane dotyczące informacji emerytalnych oraz dane dotyczące korzystania przez zainteresowanych z systemu CIE, w tym dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE i dane o korzystaniu z usług elektronicznych. Dane te będą udostępniane  tylko w celach analitycznych i statystycznych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z osobą fizyczną, podkreśłono.

  Ustawa przewiduje możliwość zlecania przez PFR Portal wykonywania czynności z zakresu utworzenia, rozwoju lub utrzymania systemu CIE wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie, przede wszystkim obowiązku zachowania tajemnicy. Wybór wykonawcy, któremu ma być udzielone zlecenie wykonania czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE, będzie wymagał zawiadomienia ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  PFR Portal będzie obowiązany osiągnąć gotowość techniczną systemu CIE do odebrania danych od podmiotów obowiązanych i z ewidencji PPK, a ZUS i KRUS zgłosić gotowość techniczną do podłączenia do systemu CIE w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

  Z kolei podmioty obowiązane funkcjonujące przed dniem ogłoszenia komunikatu ministra będą zobowiązane do zgłoszenia gotowości technicznej do przekazania danych do CIE po upływie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ale przed 24 miesiącami od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast udostępnienie usług elektronicznych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. 

  Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:39Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zakłada utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało  233, 217 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Ustawa zakłada, że system CIE ma być tworzony, utrzymywany i rozwijany przez PFR Portal. Jak wskazano w uzasadnieniu PFR Portal ściśle współpracuje z innymi instytucjami finansowymi, tj. PFR, instytucjami finansowymi, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w celu informowania, m.in. o rynku emerytalnym, w tym o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

  System CIE ma być zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkowników do narzędzi i usług systemu CIE.

  W budowę CIE mają być zaangażowane różne podmioty: KPRM, ZUS, KRUS, PFR, PFR Portal, a także z instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz agenci transferowi.

  ZUS i KRUS mają udostępniać informacje o środkach zapisanych na kontach i subkontach ubezpieczonych.

  (ISBnews)

 • 07.08, 13:48Prezydent podpisał nowelę VAT dot. obowiązku fakturowania elektronicznego 

  Warszawa, 07.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest wprowadzenie obowiązku fakturowania elektronicznego, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem przedłożonej ustawy jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego, które zdaniem Rady Ministrów ma przyczynić się do lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i uchylania się od VAT" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany wprowadzone w drodze ustawy polegają na:

  - ustanowieniu zasady wedle której podatnik podatku od towarów i usług jest obowiązany do wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, z zastrzeżeniem utrzymania zasady wystawiania faktury elektronicznej lub faktury w postaci papierowej:

  • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
  • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
  • przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych,
  • na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

  - wprowadzeniu zasady, że faktura VAT RR oraz faktura VAT RR KOREKTA mogą być wystawianie przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jedynie za zgodą rolnika ryczałtowego;

  - skróceniu z 60 do 40 dni podstawowego terminu zwrotu podatnikowi podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym;

  - ustanowieniu zasady wyłącznej elektronizacji obsługi wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

  Ustawa zakłada możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przez podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jeżeli:

  1. dokonywana przez nich sprzedaż jest zwolniona od podatku lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku,
  2. dokonują czynności dokumentowanych fakturami uproszczonymi,
  3. dokonują czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

   Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 28.07, 11:29Sejm odrzucił senackie veto do noweli o VAT dot. Krajowego Systemu e-Faktur 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, której celem jest wprowadzenie obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

  Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 233 posłów, 217 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Obowiązek e-fakturowania ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji - WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC.

  Proponowane rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników.

  Od 2025 r. ma zostać wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł, poza wyjątkami w zakresie niektórych szczególnych rodzajów faktur (bilety na przejazdy autostradami i inne bilety).

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF zakładane jest skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Podatnicy objęci modelem obligatoryjnym lub korzystający z KSeF fakultatywnie, tj. podmioty zagraniczne (tj. nieposiadające siedziby w Polsce) lub nabywcy produktów od rolników ryczałtowych, w celu wystawiania i procesowania faktur ustrukturyzowanych będą mogli mogą korzystać z nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Faktury ustrukturyzowane, faktury wystawione podczas awarii i w trybie offline, a także faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA przesłane do KSeF mają być  przechowywane w tym systemie przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Ministerstwo Finansów szacuje, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  (ISBnews)

 • 27.07, 09:34Rząd planuje nowelizację uchwały ws. infrastruktury informatycznej państwa w III kw. 

  Warszawa, 27.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa", która wprowadza zmiany definicji centrum Przetwarzania Danych (CPD), chmury obliczeniowej, chmury publicznej, PChO, RChO, Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB) oraz sieci rządowych oraz wprowadza definicje Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych (ZUCH), podzielonej odpowiedzialności oraz brokera usług, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie noweli planowane jest na III kw.

  "Obecny model finansowania Inicjatywy WIIP nie umożliwia wsparcia wszystkich podmiotów uprawnionych do nabywania usług przetwarzania w Publicznej Chmurze Obliczeniowej (PChO). Konieczne jest ponadto uproszczenie kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w Rządowej Chmurze Obliczeniowej (RChO) lub w PChO" - czytamy w wykazie.

  Projektowana nowelizacja zakłada zmianę definicji centrum Przetwarzania Danych (CPD), chmury obliczeniowej, chmury publicznej, PChO, RChO, Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB) oraz sieci rządowych. Ponadto dodaje do uchwały nowe definicje – Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych (ZUCH), podzielonej odpowiedzialności oraz brokera usług.

  Zakłada także, że Inicjatywa WIIP  ma być finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa – Informatyzacja.

  Ponadto zakłada:

  - uchylenie załącznika, który określa kryteria klasyfikacji systemów teleinformatycznych mogących korzystać z usług przetwarzania w RChO lub w PChO. W zamian załącznik ten zostanie zastąpiony:
  - nową wersją definicji RKB,
  - obowiązkiem złożenia deklaracji albo uzyskaniem certyfikacji,
  -nowymi przepisami, które zakładają, że to Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa po uzyskaniu opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydaje, zmienia lub odwołuje rekomendacje dotyczące gradacji ważności systemów w oparciu o ocenę krytyczności gromadzonych i przetwarzanych w nich danych,
  - nowymi przepisami wprowadzającymi zamknięty katalog systemów niedopuszczonych do korzystania za ich pomocą z usług przetwarzania w PChO. Wymienione w katalogu systemy zostały wykluczone z uwagi na charakter przetwarzanych w nich danych;

  Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian będzie uproszczenie stosowania przepisów uchwały oraz zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług przetwarzania w RChO lub w PChO, podano także.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:13Prezydent podpisał nowelę dot. ograniczania skutków kradzieży tożsamości 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, której celem jest zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę (m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości) bez wiedzy i zgody właściciela, a także zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji" - czytamy w komunikacie.

  Przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości służyć ma przede wszystkim rozwiązanie, które umożliwi osobie, której dane dotyczą, nieodpłatne zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia będzie mogło być dokonane przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu (usługa dostępna na Gov.pl albo za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel) albo osobiście do organu dowolnej gminy.

  Dodatkowo zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać osobiście w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz w placówce operatora wyznaczonego, a także za pomocą systemu teleinformatycznego banku krajowego albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym jest uwierzytelniana osoba dokonująca zastrzeżenia, o ile podmioty te będą świadczyły taką usługę.

  W ustawie określono również tryb zastrzegania numeru PESEL i cofania zastrzeżenia w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność, a także tryb zastrzegania numeru PESEL w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą.

  Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL będzie prowadził minister właściwy do spraw informatyzacji. Rejestr ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Każdy zainteresowany będzie mógł przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji nieodpłatnie zweryfikować informację o aktualnym zastrzeżeniu numeru PESEL albo zastrzeżeniu numeru PESEL we wskazanej przez weryfikującego chwili.

  Ponadto w zmianach do ustawy o ewidencji przewidziano stworzenie usług, które umożliwią osobie, której dane będą przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, wgląd do jej danych przetwarzanych w rejestrze oraz wgląd do informacji kto i kiedy weryfikował czy jej numer PESEL jest zastrzeżony. E-usługa wglądu do danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL umożliwi osobie, której dane będą przetwarzane uzyskanie zaświadczenia, zawierającego pełny albo częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyłączeniem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie wskazanym w ustawie.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:03Prezydent podpisał ustawę ws. powołania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która zakłada utworzenie takiego Centrum i ciągłość świadczenia usług nawet w przypadku przerw w dostawach energii czy zakłóceń telekomunikacyjnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej. Realizacji tego celu ma służyć budowa wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, co ma zostać osiągnięte poprzez utworzenie połączonych ze sobą ośrodków obliczeniowych stanowiących Krajowe Centrum Przetwarzania Danych" - czytamy w komunikacie.

  Utworzenie Krajowego Centrum ma zapewnić ciągłość świadczenia usług publicznych nawet w wypadku przerw w dostawach energii elektrycznej lub prób zakłócenia działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Ustawa zakłada, że przygotowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jak i inwestycji towarzyszących możliwe będzie w zarówno w oparciu o jej przepisy, jak i na podstawie ogólnych reguł, przewidzianych w ustawach obecnie obowiązujących. Inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycje towarzyszące stanowić będą cele publiczne.

  Ustawa wprowadza szczególne zasady udzielania zamówień publicznych na potrzeby inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – wyłączając, co do zasady stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma być wydawana przez właściwego wojewodę, określona została procedura jej wydania.

  Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor uzyska tytuł prawny do nieruchomości niezbędnych w celu realizacji tych inwestycji. Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji, będąca własnością państwowej osoby prawnej, stanie się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, za odszkodowaniem. Przedmiotem wywłaszczenia (za odszkodowaniem) będą także te nieruchomości, które zostaną wskazane w decyzji jako mające być wykorzystywane dla potrzeb związanych z elementami liniowymi inwestycji – bez względu na to, czy są one własnością państwowej osoby prawnej, czy innego podmiotu.

  Pozwolenie na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydawać będzie właściwy wojewoda. Ustawa upraszcza także tryb wydania warunków przyłączenia do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, nie będzie musiał legitymować się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości.

  Ustawa wprowadza dla inwestora, działającego na rzecz Skarbu Państwa, prawo pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz w odniesieniu do udziałów lub akcji w spółek, które są właścicielem, użytkownikiem wieczystym takich nieruchomości. Prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania w razie zbywania nieruchomości, akcji lub udziałów na rzecz podmiotów lub osób wymienionych w ustawie, w tym osób najbliższych.

  W ustawie zaproponowano, aby decyzje w niej określone, w tym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, decyzje o pozwoleniu na budowę takich inwestycji, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji takich inwestycji, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie takich inwestycji, a także decyzje o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, podlegały natychmiastowej wykonalności z mocy prawa.

  Ustawa zawiera ponadto regulację, która umożliwia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Szczegółowe warunki i tryb udzielania takiej pomocy określi minister właściwy do spraw gospodarki w rozporządzeniu. Pomoc taka będzie mogła być udzielana do dnia 1 stycznia 2026 r.

  Ustawa wejdzie w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i utraci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.

  (ISBnews)

 • 17.07, 08:51Prezydent podpisał ustawę dot. przekazania laptopów uczniom klas IV 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie w laptopy uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz przekazanie bonów na zakup laptopa nauczycielom i wychowawcom, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie to polegać ma na wyposażeniu w laptopy uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej oraz na jednorazowym przekazaniu bonów na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa zakłada, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, dostarczanie kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół wymienionych w ustawie, komputerów przenośnych typu „laptop". Organem właściwym do udzielania wsparcia będzie minister właściwy do spraw informatyzacji, który dokonywał będzie zakupu laptopów, które następnie przekazywane będą  rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia - zgodnie z preferencjami rodziców.

  Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże laptopy organowi prowadzącemu szkołę w terminie umożliwiającym ich przekazanie uczniom do dnia 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w klasie objętej wsparciem.

  Zgodnie z przepisami ustawy, laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców i nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

  Ustawa zawiera także regulację epizodyczną, przewidującą przekazywanie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, jednorazowego świadczenia w postaci bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Określenie grup nauczycieli uprawnionych do uzyskania wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego nastąpi w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Ustawa przesądza jednocześnie, iż prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania wniosku:

  - pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia,

  - jest zawieszony w pełnieniu obowiązków,

  - przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,

  - jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

  Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2,5 tys. zł. Prawo do dokonania płatności bonem wygasa w dniu 31 grudnia 2025 r.

  Wniosek o bon obejmujący wszystkich uprawnionych i zainteresowanych nauczycieli szkoły będzie składał organ prowadzący szkołę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji.

  W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

  Nabycie laptopów i laptopów przeglądarkowych oraz bony dla nauczycieli na ich zakup wyłączono spod opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)