ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.09, 11:45Projekt dot. wprowadzenia e-faktur w 2022 r. trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zakładający wprowadzenie dobrowolnych e-faktur od przyszłego roku i obowiązkowych od 2023 r., do Komisji Finansów Publicznych. Wczoraj odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie.

  "Projekt przewiduje wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia przyszłego roku w formie dobrowolnej. […] Faktury będą generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych ministerstwa będą przesyłane do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca będą widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur" - tłumaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski w Sejmie.

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

   Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Warunkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur będzie posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych.
  • Wprowadzane rozwiązanie w pierwszym etapie, będzie miało charakter fakultatywny.
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.
  • Podatnikom wystawiającym w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane będą mogli otrzymać zwrot VAT w terminie 40, a nie 60 dni.
  • Dla podatników, którzy nie są osobami fizycznymi i nie posiadają możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym lub wygenerowanym przez KSeF tokenem - wprowadzono możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu.
  • E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.
  • Każdy podatnik, poprzez indywidualne konto w systemie KSeF, będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
  • Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez okres 10 lat. W KSeF, to administracja podatkowa zapewnia przez 10 lat przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur.

  W ramach projektu procedowane mają być także zmiany w pakiecie SLIM VAT 2. Dotyczą one:

  • Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia "Duplikat", gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
  • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów "Faktura korygująca" albo "Korekta", czy wskazywania przyczyny korekty;
  • Korekt zbiorczych - będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
  • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury - zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

  E- faktury mają być obligatoryjne od 1 stycznia 2023 r.

  Jak podkreślił Sarnowski, Polska wdraża e-faktury jako czwarte państwo Unii Europejskiej (po Włoszech, Hiszpanii i Portugalii).

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:41Sejm za umożliwieniem szkoleń dla kierowców w formie e-learningu 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym, wprowadzając przepisy umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wprowadzające nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy. Nowelę poparło 436 posłów, czterech było przeciwnych, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili do noweli poprawkę, zakładająca że szkolenia w formie e-learningu będą mogły prowadzić ośrodki istniejące co najmniej od trzech lat.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych. Ponadto wprowadza zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień.

  Zgodnie z nowelą, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning). Dodatkowo, ośrodki te będą zobowiązane do przeprowadzania metodą tradycyjną zajęć nieobjętych e-learningiem.

  Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydawane osobom, które nie mogą otrzymać prawa jazdy, gdyż nie spełniają warunku zamieszkują na terytorium Polski.

  Ponadto, uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego - m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Niektórych kierowców zwolniono z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:39Sejm za rozszerzeniem katalogu spraw urzędowych załatwianych zdalnie 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm wprowadził zmiany do ustawy o dowodach osobistych, zakładającą poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwiać online m.in. o zameldowanie i wymeldowanie się oraz pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.

  Nowelizację ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw poparło 433 posłów, nikt nie był przeciwny, a 9 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie zgłoszone poprawki.

  Nowela zakłada:

  • Przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym.
  • Włączenie usług do witryny gov.pl. Do skorzystania z usług potrzebne będzie posiadanie np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).

  Nowe usługi mają umożliwić: 

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

  - zameldowanie oraz wymeldowanie się;

  - zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

  - pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

  - złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

  - pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

  - pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

  Nowe usługi mają zacząć obowiązywać stopniowo począwszy od marca 2022 r.

  Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy w 2022 r. ma wyniesie 840 345,89 zł.

  Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:22Sejm za powierzeniem obsługi 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającą powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczeń 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ZUS). Za nowelą głosowało 236 posłów, 161 było przeciwnych, a 49 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie ze zmianami, program "Rodzina 500+" będzie obsługiwany przez ZUS, wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, a świadczenia mają być wypłacane jedynie na konto bankowe.

  Wnioski będą mogły być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski będą składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, będą przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 12:26Rząd chce przyjąć w III kw. projekt ws. Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projektu, zakładającego powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - nowej służby do walki przestępczością przeciwko elektronicznemu przetwarzaniu danych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości planowane jest na III kw.

  "Zakłada się ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji służby zwalczania cyberprzestępczości, odpowiedzialnej za realizację na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)" - czytamy w wykazie.

  Nową jednostką policji kierował będzie komendant Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości , podległy komendantowi głównemu policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie spośród oficerów policji powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego, natomiast zastępców komendanta CBZC będzie powoływał spośród oficerów i odwoływał komendant główny na wniosek komendanta CBZC, podano także.

  Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

  Planowane rozwiązania:
  - w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie do CBZC dodano etap sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego obszaru, a także fakultatywną możliwość jego rozszerzenia o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. W projekcie ma znaleźć się zastrzeżenie, że funkcjonariuszy tej służby nie będzie przenosić się i nie będzie się delegować do innych służb w policji.

  - weryfikacja funkcjonariuszy policji przenoszonych do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W terminie 7 dni od wejścia w życie noweli komendant główny policji miałby wyznaczyć spośród oficerów spośród oficerów starszych policji służby kryminalnej lub śledczej, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości. Pełnomocnik ten, w ciągu 6 miesięcy miałby przedstawić komendantowi głównemu policji listę policjantów do przeniesienia do dalszego pełnienia służby w CBZC, uwzględniając ich wiedzę i umiejętności oraz znajomości języka, w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii informatycznych. Pełnomocnik zakończyłby swoją działalność z dniem powołania komendanta CBZC. 

  Projekt zakłada 1,8 tys. dodatkowych etatów dla nowej służby zwalczania cyberprzestępczości w perspektywie 4 pełnych lat od wejścia w życie ustawy, tj. do końca 2025 r., przy założeniu zatrudnienia odpowiednio 300 funkcjonariuszy służby zwalczania cyberprzestępczości w ciągu pierwszego roku obowiązywania ustawy i po 500 funkcjonariuszy rocznie w ciągu kolejnych trzech lat obowiązywania ustawy.

  Funkcjonariuszom nowo powołanego CBZC przysługiwałaby pełna możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o policji. wytwarzania lub pozyskiwania urządzeń lub programów komputerowych oraz ich używania w celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw, popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:47Projekt dot. wypłaty świadczeń 500+ przez ZUS trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładający przejęcie obsługi świadczeń Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  "Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny, poprzez bankowość elektroniczną" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Sejmie.

  Przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

  "Będzie się to odbywało w odpowiednich krokach, czyli w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski już będą składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te wnioski, które są obsługiwane przez samorządy do zakończenia obecnego okresu, będą realizowały jeszcze samorządy. Podobnie też jak w przypadku koordynacji, wojewodowie zamkną okres świadczeniowy i rozpocznie Zakład Ubezpieczeń Społeczny od nowego okresu świadczeniowego" - tłumaczyła Maląg.

  Poinformowała, że na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu natomiast było to 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Tymczasem - jak podała Maląg - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie otrzymywał za realizację tego programu 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 14:31Cieszyński z KPRM: Będzie ustawowa gwarancja odzyskiwania środków z kart prepaid 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie do projektu ustawy prawo telekomunikacyjne przepisów, które miałyby umożliwiać odzyskiwanie przez klientów operatorów telekomunikacyjnych niewykorzystanych środków z kart prepaid w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu ważności konta, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady (KPRM) Ministrów Janusz Cieszyński.

  Podkreślił, że projekt ustawy prawo telekomunikacyjne został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów pod koniec ubiegłego tygodnia. Zawiera on przepisy, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce.

  "Wśród tych przepisów znalazł się jeden, który […] dotyczy odzyskiwania środków w przypadku telefonów na kartę"- powiedział Cieszyński podczas konferencji prasowej.

  Przypomniał, że dotychczas te niewykorzystane przez klientów środki trafiały do budżetu operatorów telekomunikacyjnych. W wyniku interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nałożono wielomilionowe kary na operatorów i nakazując doprowadzenie do zwrotu klientom odzyskanie tych niewykorzystanych środków.

  "To były wytyczne UOKiK, a teraz dajemy to wszystko w postaci ustawowej gwarancji, która pozwala na to, że każdy abonent, każdy klient który ma telefon na kartę będzie miał możliwość odzyskania tych środków w ciągu 6 miesięcy od końca ważności konta" - podkreślił Cieszyński.

  Obecnie termin ten wynosi  30 dni.

  Ponadto klienci przy rejestracji będą mogli podać swój numer konta, na który w przypadku niewykorzystania wszystkich przedpłaconych środków, zostanie zwrócona różnica między kwotą przedpłaconą i wykorzystaną.

  "W toku konsultacji wypracowaliśmy rozwiązanie, które wprowadzimy na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów w ramach którego każdy użytkownik telefonii przedpłaconej będzie mógł podać przy rejestracji swój numer rachunku bankowego na który te środki będą trafiały automatycznie" -  zaznaczył.

  Dodał, że rozwiązanie to będzie dotyczyć także klientów już korzystających z tej usługi.

  Obecnie klienci ubiegający się o zwrot środków muszą złożyć specjalny wniosek, a operatorzy mogą nałożyć specjalną opłatę za zwrot środków.

  Po wejściu w życie nowelizacji, operator będzie mógł od kwoty potrącić tylko koszt przelewu, zapewnił Cieszyński.

  Jeżeli niewykorzystane środki nie zostaną  podjęte w ciągu 6 miesięcy, operator nie będzie dysponował numerem bankowym klienta, środki te nie pozostaną na kontach operatorów (jak dotychczas), lecz mają zasilać będą Fundusz Szerokopasmowy. Jest to fundusz celowy na rozwój dostępu do szybkiego internetu.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 08:14Senat za wydłużeniem vacatio legis noweli dot. akceptacji płatności gotówkowych 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, zakładające m.in. wydłużenie vacatio legis. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

  Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy. Inna doprecyzowuje, że obowiązek honorowania gotówki będzie wyłączony w przypadku umów zawieranych w sieci internet (w wersji, która trafiła do Senatu była mowa o wyłączeniu honorowania gotówki w przypadku działalności, prowadzonej w Internecie). Pozostałe poprawki mają charakter korygujący i legislacyjny.

  Nowela zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 5370,64 zł)

  Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych. 

  Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

  Jednocześnie regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 

  W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki. 

  (ISBnews)

 • 10.09, 08:05Senat odrzucił nowelę dot. zmian przyznawania koncesji podmiotom spoza EOG 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą zasady przyznawania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także polskim spółkom z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych spoza EOG.

  Za wnioskiem połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej głosowało 53 senatorów, 37 było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG.

  Celem noweli jest - jak podano w uzasadnieniu - doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad  nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej. W nowelizacji wyrażono wprost, że wskazane w nim ograniczenia mają zastosowanie również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne.

  Koncesje, które wygasają w okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu zostają przedłużone na 7 miesięcy. Przepis ten ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis całej ustawy to 30 dni.

  Nowela stanowi także, że w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków, powoływanych przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Natomiast prezesa i członków zarządu spółek medialnych powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

  Teraz nowelizacja trafi z powrotem do Sejmu.

  (ISBnews)

 • 31.08, 14:03Rząd przyjął projekt noweli o VAT dot. e-faktur; MF planuje testy od X 2021 

  Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zakładający możliwość wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022.

  "E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)" - czytamy w komunikacie CIR.

   KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

   Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Warunkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych.
  • Wprowadzane rozwiązanie w pierwszym etapie, będzie miało charakter fakultatywny.
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.
  • Podatnikom wystawiającym w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane, z pewnymi zastrzeżeniami, będzie przysługiwać preferencja w postaci skróconego z 60 do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT.
  • Dla podatników, którzy nie są osobami fizycznymi i nie posiadają możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym lub wygenerowanym przez KSeF tokenem - wprowadzono możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu.
  • E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.
  • Każdy podatnik, poprzez indywidualne konto w systemie KSeF, będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
  • Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez okres 10 lat. W KSeF, to administracja podatkowa zapewnia przez 10 lat przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

  "Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Po pierwsze, znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT" - powiedział wiceminister Jan Sarnowski, cytowany w komunikacie resortu.

  "E-Faktura to wiele korzyści dla biznesu. To nie tylko szybszy zwrot VAT, ale także postulowane przez przedsiębiorców przyspieszenie i standaryzacja procesu fakturowania. Ponadto to likwidacja wielu obowiązków podatkowych, w tym zwłaszcza konieczności przechowywania faktur przez podatnika i udostępniania ich podczas kontroli, czy przesyłania na żądanie organów struktury JPK_FA" - dodał. 

  Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że w ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one:

  • Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia "Duplikat", gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
  • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów "Faktura korygująca" albo "Korekta", czy wskazywania przyczyny korekty;
  • Korekt zbiorczych - będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
  • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury - zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 13:56Rząd przyjął projekt, zakładający powierzenie ZUS-owi wypłaty 500+ 

  Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładający powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczenia Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu 'Rodzina 500+'. […] Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi. Ponadto zakłada się wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków oraz wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  • Powierzono obsługę programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
  • Zmieniono formę składania wniosku - możliwość składania wniosku jedynie przez internet.
  • Zmieniono sposób wypłaty świadczenia wychowawczego - możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej.
  • Wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

  Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.  

  W 2019 r. 65,8% wniosków złożono przez Internet, a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. - 84%. Ponad 98% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy.

  Na świadczenie Rodzina+ zostało przekazanych już ponad 157 mld zł, ze świadczeń korzysta blisko 6,5 mln dzieci, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 10:48Liczba lotów dronami wzrosła z 30,2 tys. w 2019 r. do ponad 95,5 tys. w ub.r. 

  Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) -  Liczba lotów dronami w polskiej przestrzeni powietrznej wzrosła z 30,2 tys. w 2019 roku do ponad 95,5 tys. w roku ubiegłym, wynika z ceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji prawa lotniczego, regulującego rynek bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Według informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt trafił do konsultacji, które mają potrwać 14 dni.

  "Mając na uwadze dostępne dane pozyskane od PAŻP [Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej], w 2020 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby operacji BSP w stosunku do 2019 r. W 2019 r. liczba lotów BSP w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVOLS w polskiej przestrzeni powietrznej wyniosła 30 200, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wyniosła już 95 534" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Z danych z rejestru operatorów systemów BSP wynika, że rynek BSP jest w Polsce jednym z największych w UE. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. do omawianego rejestru wpisało się ok. 42 tysiące operatorów, podano także.

  Korzyści dla polskiej gospodarki wynikające z rozwoju zastosowań bezzałogowych statków powietrznych szacowane są wg prognozy umiarkowanej na 567 mld złotych w latach 2017-2026 (Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. U-space - Rynek - Wizja Rozwoju), wskazano.

  Zakładany wzrost został oszacowany na podstawie danych pozyskanych z PAŻP w zakresie wzrostu operacji wykonywanych systemami bezzałogowych statków powietrznych w relacji roku 2019 do roku 2020 oraz z uwzględnieniem danych z zakresie rozwoju niniejszej branży ujętych w Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. U-space - Rynek - Wizja Rozwoju.

  Założenia te - jak podkreślono w OSR - są także spójne z danymi ze światowego rynku rozwoju dronów, w szczególności z danymi firmy badawczej IDTechEx (raport pt. „Drone Market and Industries 2021-2041"), zgodnie z którymi przewiduje się, że do 2041 r. rynek globalny urządzeń określanych ogólnie jako drony wart będzie ponad 22 mld USD, co będzie stanowić wzrost o 500% wobec stanu obecnego.

  W związku z tym, zaznaczono, że „wprowadzenie czytelnego systemu prowadzenia działalności z wykorzystaniem BSP wraz z udostępnieniem niezbędnych narzędzi informatycznych usprawniających korzystanie z przestrzeni powietrznej stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze oraz zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych przez BSP".

  Od dnia 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

  Zgodnie z regulacjami unijnymi komercyjne wykorzystywanie BSP, dotychczas możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne. Zmianą jest też możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem tych systemów. Zadania w zakresie wyznaczania stref geograficznych mają zostać powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

  Projekt zakłada:

  - wskazanie organów uprawnionych do wykonywania określonych w rozporządzeniu delegowanym i rozporządzeniu wykonawczym zadań i kompetencji państwa członkowskiego i organu właściwego;  

  - określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP;

  -uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie;

  - unormowanie rejestru operatorów systemów BSP;

  - określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP;

  - wskazanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pilota BSP i uprawniających do wykonywania operacji BSP, a także określenie trybu ich uzyskiwania, przedłużania, zawieszania i cofania;

  - uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych;

  - wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej regulacji;

  - ustanowienie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 13:47Prezydent podpisał nowelę ustawy o rtv dot. udostępniania platform video 

  Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, której celem jest m.in. uregulowanie działalności platform udostępniania video oraz wprowadzenie wykazu usług medialnych na żądanie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  "Celem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii jest implementacja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku" - czytamy w komunikacie.

  Implementacja dyrektywy 2018/1808 wymaga nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) w zakresie:

  • wprowadzenia regulacji dotyczącej działalności platform udostępniania wideo,
  • zmodyfikowania zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych,
  • wprowadzenia wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
  • doprecyzowania kompetencji i zasad funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stanowiących m.in. konsekwencję wprowadzenia regulacji w zakresie platform udostępniania wideo,
  • zwiększenia obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych,
  • zmodyfikowania zasad umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych,
  • wprowadzenia zmianw zakresie ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich,
  • zmiany zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych,
  • rozbudowania obowiązków stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, podano także.

  Ponadto nowelizacja zobowiązuje nadawcę programu telewizyjnego posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej do dokonywania – ustalanych na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium RP – wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 listopada 2021 r. W drodze wyjątku, przepisy dotyczące udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 12.08, 11:46Sejm przyjął większość poprawek Senatu do noweli o otwartych danych 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, której celem jest zwiększenie liczby danych publicznych do ponownego wykorzystania. Poprawki miały głównie charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

  Posłowie przyjęli poprawkę upraszczającą i modyfikującą definicję "ponownego wykorzystania" informacji sektora publicznego w celu uniknięcia ewentualnych problemów interpretacyjnych. Poparcie uzyskała także zmiana, zakładająca że należy jednoznacznie określić, że podmioty prowadzące rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne mają obowiązek udostępniania danych na potrzeby analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej. Pozostałe przyjęte poprawki mają charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Sejm odrzucił natomiast poprawkę zakładającą, że zarządca infrastruktury kolejowej posiadający autoryzację bezpieczeństwa w zakresie elementów infrastruktury kolejowej, którymi zarządza, powinien być zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystywania. Według danych Ministerstwa Infrastruktury takie dane są już obecnie udostępniane.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać.

  Chodzi np. o dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe, które  mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług. Po zmianach, dane te będą mogły być wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii). 

  Nowela wprowadza kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Mogą to być np. dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Po wejściu w życie nowelizacji będą one musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

  Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. 

  Ponownym wykorzystywaniem objęte mają zostać dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie. 

  Nowela wprowadza nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 12.08, 10:09Sejm odrzucił część poprawek Senatu dot. udostępniania platform wideo  

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w tym te zakładające, że postanowienie prezydenta RP, potwierdzające wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, będzie zawierało uzasadnienie. Przywrócił też przepisy, które umożliwiały przerywanie transmisji zawodów sportowych i filmu dla dzieci w celu nadania pojedynczej reklamy oraz sponsorowania audycji dla dzieci.

  Posłowie przyjęli natomiast poprawkę Senatu, zakładającą uzupełnienie regulacji zawartej w nowelizowanej ustawie o kinematografii w zakresie konieczności uprzedzenia składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zmienia przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych, dostosowując je do dyrektywy Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych regulacji dla dostawców platform udostępniających wideo oraz modyfikację przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w tym szczególnie małoletnich.

  Nowelizacja zakłada:

  • Wprowadzenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności związanej z dostarczaniem platform udostępniania wideo;
  • Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform;
  • Zgłoszenie platformy udostępniania wideo do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w systemie teleinformatycznym. Wzór zgłoszenia i wykazu mają zostać określone w rozporządzeniu KRRiT;
  • Zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy i popełniania określonych w ustawie przestępstw, zagrażających prawidłowemu rozwojowi małoletnich (bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych);
  • Wyeliminowanie treści zabronionych, bądź ich udostępnianie w sposób zgodny z prawem w ramach kontroli ex post;
  • Obowiązek stworzenia mechanizmu składania skarg, tak aby odbiorcy treści na platformie mieli zapewniony łatwy sposób sygnalizowania dostawcom platform o naruszeniach przepisów w treściach umieszczanych na platformie;
  • Modyfikacja reguły umieszczania reklam w usługach medialnych:
  • Podział doby na trzy przedziały czasowe, z czego dwa zawierałyby ograniczenia emisji reklam:
  • - 06.00-18.00 - 20% tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 144 minut;
  • - 18.00-24.00 - 20% tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 72 minut.
  • Odejście od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są wyjątki;
  • Wprowadzenie możliwości przerywania reklamami filmów dla dzieci, dłuższych niż 60 minut;
  • Dodanie zakazu nadawania reklam o papierosach elektronicznych;
  • Modyfikacja regulacji dot. ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich:
  • - Doprecyzowanie zakazu udostępniania audycji lub innych przekazów zawierających treści nawołujących do nienawiści, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
  • - Wprowadzenie odpowiednich oznaczeń opisujących charakter prezentowanych treści, które wskazywałyby, jakie rodzaje zagrożeń dla osób małoletnich znajdują się w audycji lub innym przekazie;
  • - Wprowadzenie zakazu przetwarzania przez nadawców do celów handlowych danych osobowych małoletnich;
  • Zmiana zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych;
  • Modyfikacja reguł dot. stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie;
  • Zmiana przepisów dot. kompetencji i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
  • - umożliwienie podejmowanie działań wobec platform udostępniania wideo;
  • - nałożenie obowiązku uzasadniania działań podejmowanych w zakresie odwołania członków KRRiT.

  (ISBnews)

   

 • 12.08, 08:05Sejm za nowelizacją zmieniającą zasady przyznawania koncesji podmiotom spoza EOG 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą zasady przyznawania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także polskim spółkom z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych spoza EOG. Za nowelą głosowało 228 posłów, 216 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości, a także kilka poprawek.

  Przyjęli natomiast poprawki zmieniające tryb powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, koncesji wygasających w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz doprecyzowujące termin wejścia w życie tego przepisu.

  Przyjęta poprawka zakłada, że w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków, powoływanych przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ponadto zgodnie z nią prezesa i członków zarządu spółek medialnych powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

  Zgodnie z inną z przyjętych poprawek koncesje, które wygasają w okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu zostają przedłużone na 7 miesięcy. Przepis ten ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis całej ustawy to 30 dni.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Zgodnie z nowelą, koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Celem noweli jest - jak podano w uzasadnieniu - doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad  nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej. W nowelizacji wyrażono wprost, że wskazane w nim ograniczenia mają zastosowanie również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne.

  (ISBnews)

 • 03.08, 14:38IAB Polska wzywa do wstrzymania prac nad nowelą ustawy o radiofonii i telewizji 

  Warszawa, 03.08.2021 (ISBnews) - Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wyraża zaniepokojenie proponowanymi zmianami w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwłaszcza odnoszącymi się do zakresu podmiotowego wyrażonego w art. 35. i wzywa do wstrzymania prac nad projektem i przeprowadzenia ponownej analizy w dialogu z przedsiębiorcami działającymi na rynku mediowym, podała IAB Polska w oświadczeniu. 

  "Projektowane zmiany naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku ingerując w sposób istotny w strukturę kapitałową polskiego rynku mediowego i to w dodatku w trybie projektu poselskiego, a zatem z całkowitym pominięciem konsultacji publicznych i samych zainteresowanych. Absolutnie niezrozumiałe jest wprowadzanie rozwiązań zmieniających w istotny sposób warunki koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, które w dodatku będą mieć zastosowanie do podmiotów, które już prowadzą taką działalność i posiadają ważne koncesje" - czytamy w oświadczeniu. 

  Projektodawcy podkreślają w uzasadnieniu projektu, że ma on na celu przeciwdziałać zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, nie precyzując jednak w jaki sposób proponowana zmiana miałaby ten cel realizować, a także jakie działania państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymagają tak nagłej ingerencji w struktury polskiego rynku mediowego, podano także.

  "Możliwym skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian jest ryzyko naruszenia pluralizmu i wolności mediów, które to zasady stanowią zabezpieczenie przed szerzeniem się dezinformacji. To z kolei może powodować zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w kontekście działań hybrydowych - o których mowa w uzasadnieniu do projektu, wywołując tym samym skutki zupełnie odwrotne od zamierzonych" - czytamy dalej.

  W ocenie IAB Polska projektodawca nie zidentyfikował prawidłowo realnych zagrożeń występujących na rynku medialnym, a zbyt pochopna regulacja przy obecnym brzmieniu projektu może co najwyżej doprowadzić do zablokowania inwestycji w polski rynek telewizyjny.

  "Wzywamy do wstrzymania prac nad projektem i przeprowadzenia ponownej analizy w dialogu z przedsiębiorcami działającymi na rynku mediowym, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań i wykluczenie wskazanych powyżej zagrożeń i naruszeń" - podsumowano w oświadczeniu.

  (ISBnews)

 • 27.07, 14:20Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 27.07.2021 (ISBnews) - Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma zajmować się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane są zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w tym zakresie. Rząd chce, by weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

  "Oszustwa komputerowe, fałszywe maile, SMS-y czy kradzież tożsamości to zjawiska, o których coraz częściej słyszymy. Aby temu przeciwdziałać tworzymy służbę, która będzie zajmowała się wyłącznie problemami dot. cyberbezpieczeństwa" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, cytowany na Twitterze.

  Zapowiedział też powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

  Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że w MSWiA został przygotowany projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  "Powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom. Pragnę bardzo mocno podkreślić – to będzie służba dedykowana zwykłym obywatelom. […] Ta służba będzie liczyła ok. 1800 osób. Chcemy, żeby powstała ona w pełnym wymiarze do roku 2025" - powiedział Kamiński, cytowany na koncie resortu na Twitterze.

  Resort planuje, że nowelizacja wejdzie w życie od przyszłego roku.

  "Chcemy, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Przystępujemy bardzo szybko do organizacji tej służby" - podkreślił Kamiński.

  Poinformował, że obecnie zwalczaniem cyberprzestępczości zajmuje się około 350 funkcjonariuszy policji.

  "To są siły daleko niewystarczające. Potrzebne jest tutaj przełomowe działanie, poważna inwestycja w nasze bezpieczeństwo" - zaznaczył minister.

  (ISBnews)

 • 26.07, 14:36Krajowy Program Kosmiczny trafił do prekonsultacji społecznych 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Krajowy Program Kosmiczny na lata 2021-2026 opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT) trafił do prekonsultacji społecznych, podała Polska Agencja Kosmiczna POLSA. Do 16 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do dokumentu.

  Dokument powstał we współpracy MRPiT i POLSA oraz Ministerstwem Nauki i Edukacji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Stowarzyszeniem Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego oraz przedstawicielami polskiego przemysłu kosmicznego, podano w komunikacie.

  W opublikowanym projekcie Krajowego Programu Kosmicznego określono 4 priorytety realizacji:

  - Priorytet I - Budowa zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych. Dotyczy to zarówno samodzielnej budowy niewielkich satelitów, jak i wytwarzania komponentów do dużych misji międzynarodowych. W tym celu niezbędne staje się wsparcie badań naukowych, rozwoju kadr oraz technologii kosmicznych, a także powstawania nowych przedsiębiorstw.

  - Priorytet II - Budowa Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob. System składał się będzie z segmentu kosmicznego (satelitów) i segmentu naziemnego (stacji kontroli misji). Jego celem będzie zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa oraz w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie administracji publicznej.

  - Priorytet III - Budowa Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, NSIS. Obecnie Polska ma dostęp do danych satelitarnych z unijnego systemu satelitarnego Copernicus. Dane te są wykorzystywane w do celów naukowych, gospodarczych, administracyjnych i obronnych, ale jeszcze w niewielkim stopniu. Niezbędne staje się zapewnienie możliwości wykorzystania danych również z polskiej konstelacji MikroGlob i z satelitów komercyjnych. Integracja istniejącej, jej rozbudowa oraz rozwój nowej infrastruktury, służącej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych i produktów obserwacji Ziemi, umożliwi poszerzenie zakresu dostępnych produktów i usług, udostępnianych zarówno publicznie, jak i komercyjnie.

  - Priorytet IV - Rozbudowa Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego Powstający system będzie wykorzystywany do ostrzegania przez zagrożeniami związanymi z możliwymi zderzeniami obiektów kosmicznych, spadku na Ziemię szczątków statków kosmicznych bądź ciał niebieskich oraz gwałtownego wzrostu aktywności Słońca (tzw. pogoda kosmiczna). Obecnie system składa się z naziemnych sensorów obserwujących niebo, będących w posiadaniu różnych podmiotów. Polska Agencja Kosmiczna zbiera te dane i dzieli się nimi z innymi członkami unijnego konsorcjum EU SST (ang. Satellite Surveillance and Tracking). Dzięki temu Polska ma dostęp do danych całego konsorcjum. Dla skutecznego działania systemu niezbędna staje się rozbudowa systemu sensorów obserwacji przestrzeni kosmicznej (naziemnych i kosmicznych), gdyż liczba wystrzeliwanych w ostatnich latach satelitów rośnie lawinowo, podano także.

  "Polska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za wdrażanie i monitorowanie Krajowego Programu Kosmicznej przy ścisłej współpracy z innymi resortami. W realizację programu zaangażowani będą przedsiębiorcy z sektora kosmicznego, środowiska naukowe i organizacje pozarządowe" - podsumowano w materiale.

  Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. POLSA prowadzi projekty zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, m.in. krajowy system świadomości sytuacyjnej w przestrzeni komiczniej, program zamawianych aplikacji dla administracji publicznej. Działa także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, m.in. w komunikacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 12:55KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektyw dot. praw autorskich i int. programów rtv 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się do Polski o informację, o w jaki sposób przepisy zawarte w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywie 2019/790/UE) oraz dyrektywie o internetowych programach telewizyjnych i radiowych (dyrektywie 2019/789/UE) są wdrażane do ich prawa krajowego. Ze względu na fakt, iż nie otrzymała satysfakcjonujących ją informacji, podjęła decyzję o wezwaniu do usunięcia uchybienia, poinformowała Komisja.

  Komisja wezwała też do usunięcia uchybień w zakresie implementacji dyrektywy 2019/790/UE  także 22 inne państwa: Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Grecję, Hiszpanię, Finlandię, Francję, Chorwację, Irlandię, Włochy, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Portugalię, Rumunię, Szwecję, Słowenię i Słowację.  

  Natomiast wezwanie dot. dyrektywy 2019/789/UE dotyczy prócz Polski również 20 innych państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Włoch, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji. 

  "Ze względu na fakt, iż te państwa członkowskie nie poinformowały o krajowych środkach transpozycji lub zrobiły to tylko częściowo, Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wysłanie wezwania do usunięcia uchybienia" - czytamy w komunikacie.

  KE przypomina, że obie dyrektywy mają na celu „unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich oraz umożliwienie konsumentom i twórcom pełnego wykorzystania przestrzeni cyfrowej". 

  "Wzmacniają pozycję sektorów kreatywnych, pozwalają na więcej zastosowań cyfrowych w kluczowych obszarach społeczeństwa i ułatwiają dystrybucję programów radiowych i telewizyjnych w całej UE", podano także.  

  Termin transpozycji tych dyrektyw do ustawodawstwa krajowego upłynął 7 czerwca 2021 r. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na odpowiedź na pisma i podjęcie niezbędnych środków w celu wdrożenia przepisów.

  (ISBnews)