ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.10, 16:03Ustawa dot. wspierania inwestycji ma poprawić konkurencyjność Polski w regionie 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, według której zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce (bez ograniczeń terytorialnych) ma na celu poprawę konkurencyjności naszego kraju względem państw sąsiednich, wynika z projektu ustawy, który został dziś skierowany do konsultacji publicznych.

  "Systemy wsparcia stosowane w krajach regionu (Czechy, Węgry, Słowacja) są bardziej dostosowane do oczekiwań inwestorów zagranicznych. Głównymi obszarami przewagi są możliwość uzyskania wsparcia na terenie całego kraju oraz jasno określony czas wsparcia dla nowych inwestycji. Oznacza to niższą atrakcyjność Polski i utratę istotnych dla gospodarki dużych inwestycji" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  W wyniku zmiany Polska poprawi swoją konkurencyjność odnośnie państw sąsiedzkich. Oferta innych krajów była dotychczas korzystniejsza przede wszystkim w zakresie obszaru, na którym można było uzyskać zwolnienie podatkowe, podkreślono w dokumencie.

  "W pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) inwestor mógł uzyskać zwolnienie podatkowe na całym terytorium kraju. Ponadto w tych państwach nie została wyznaczona data końcowa obowiązywania instrumentu. W krajach Grupy Wyszehradzkiej nie ma zróżnicowania kryteriów pod kątem jakości. Oznacza to uśrednienie oferty dla zarówno prostych, odtwarzalnych inwestycji jak i tych bardzo nowoczesnych. W Polsce zróżnicowanie kryteriów pozwoli na skoncentrowaniu oferty na inwestycjach wnoszących wartość dodaną dla polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

  Z punktu widzenia konkurowania o inwestorów, najważniejsze jest porównanie analogicznych rozwiązań stosowanych w krajach w najbliższym sąsiedztwie Polski, tj. w Czechach, na Węgrzech, Słowacji oraz w Niemczech.

  W projekcie przedstawiono rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach:

  Czechy: 10-letnie zwolnienie podatkowe na inwestycje produkcyjne, z sektora usług dla biznesu i centrów technologicznych,

  Słowacja: 10-letnie zwolnienie podatkowe na inwestycje produkcyjne, centra technologiczne, centra usług strategicznych oraz centra usług turystycznych,

  Węgry: 10-letnie zwolnienie podatkowe w wysokości 80% należnego podatku na inwestycje produkcyjne, logistyczne, OZE (energia odnawialna), B+R, centra usług wspólnych i turystyki.

  Niemcy: gwarancje publiczne do wys. 80% kredytu na 15 albo 8 lat (maks. wysokość 10 mln euro), kredyt inwestycyjny - preferencyjne oprocentowanie (od 1%) przez okres maksymalnie 20 lat.

  W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie w Polsce następujących rozwiązań:

  "1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.

  Dostępność instrumentu w zakresie terytorialnym uniezależniona od procesu włączania terenów w granice SSE. Jedyny czynnik uzależniający to przeznaczenia terenu. Likwiduje to długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz ograniczenie 25 000 ha., na których można uzyskać wsparcie.

  Spółki zarządzające będą wykonywały zadania wskazane im w ustawie na terenach powiatów, które zostaną im przydzielone w drodze rozporządzenia. Zasięg działalności spółek zarządzających będzie, co do zasady, spójny terytorialnie.

  2. Wyznaczanie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego

  Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony - standardowo od 10 do 15 lat - im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, tj. do końca 2026 r. będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji o dodatkowe 5 lat w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE.

  3. Wzmocnienie roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora

  Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami i przy wsparciu MR i PAIH.

  Spółki zarządzające staną się centrum wiedzy dla przedsiębiorców o wszystkich aspektach działalności gospodarczej w regionie, a także będą kontynuowały specjalizację w branżach i sektorach, w których mają przewagi kompetencyjne.

  Spółki zarządzające będą działały na terenach powiatów określonych w rozporządzeniu.

  4. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

  Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm. Dodatkowo w powiatach o wyższej stopie bezrobocia zastosowane zostanie obniżenie również kryterium ilościowego dot. nakładów inwestycyjnych (im wyższe bezrobocie tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne).

  Otwierając możliwość uzyskania wsparcia dla MMŚP zakładamy większy napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich" - czytamy dalej w dokumencie.

  Istniejące obecnie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

  Na koniec grudnia 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2 263 ważne zezwolenia na prowadzenie na ich terenie działalności, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, a inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników.

  (ISBnews)

 • 20.10, 11:24Duża Ustawa Reprywatyzacyjna będzie skutkować 10-15 mld zł wydatków z budżetu 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Wejście w życie tzw. Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł, podano w uzasadnieniu do projektu, który został skierowany do "szerokich konsultacji".

  "Przyjmując określony w ustawie zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z projektowanego prawa rekompensaty, wstępnie przypuszcza się, że wejście w życie proponowanych zmian może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.

  "W projekcie przewidziano rozwiązanie, zakładające, że do czasu całkowitego zaspokojenia praw do rekompensaty na podstawie proponowanych regulacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych w rocznym planie finansowym będzie ustalał, na zasadach określonych w projektowanej ustawie, ogólną kwotę środków pieniężnych, które będą przeznaczone w budżecie państwa na zaspokajanie tych praw z Funduszu Rekompensacyjnego, mając na uwadze skalę roszczeń oraz możliwość ich zaspokojenia z uwzględnieniem stanu finansów publicznych" - czytamy dalej.

  Według projektu, wysokość zadośćuczynienia pieniężnego ma stanowić 20% wartości nieruchomości przejętej, zaś wartość prawa do rekompensaty w postaci obligacji skarbowych ustalana będzie z uwzględnieniem wartości nieruchomości przejętej w wysokości odpowiadającej 25% tej wartości.

  "To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc dekret Bieruta" - czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości na temat projektu.

  "Rozwiązania zaproponowane w projekcie Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej (o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.) stanowią kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych a ekonomicznymi możliwościami państwa" - podkreślono także.

  Projekt zakłada między innymi:

  - zakaz zwrotów w naturze;

  - zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora;

  - zakaz handlu roszczeniami;

  - zakaz zwrotów na reaktywowane spółki;

  - wprowadzenie możliwości wznowień spraw, gdy doszło do naruszenia prawa;

  - wprowadza zasadę obligatoryjnego uwzględniania indemnizacji;

  - uprawnionymi są tylko dawni właściciele, ich spadkobiercy w pierwszej linii oraz małżonkowie;

  - uwzględnienie w rekompensatach możliwości finansowych państwa, podał resort.

  Projekt trafi do szerokich konsultacji. Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że jest otwarte na wszelkie uwagi i opinie na ten temat.

  Zgodnie z projektem, na mocy tej ustawy stracą moc: dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.10, 10:42AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1% 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Wejście w życie ograniczeń związanych z handlem w niedzielę, nawet z licznymi proponowanymi obecnie wyłączeniami, będzie miało szerokie skutki gospodarcze, choć dużo mniejsze niż w pierwotnej wersji projektu, obejmującej zakazem branże świadczące usługi na rzecz handlu, uważa Legal Counsel z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Marta Pawlak. Według AmCham, skutkiem wejścia w życie ustawy byłoby spowolnienie wzrostu PKB o nie więcej niż 0,1%.

  W rozmowie z ISBnews, Pawlak zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele definicje.

  "Zgodnie z projektem ustawy, przez 'handel' należy rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Z kolei 'wykonywanie czynności związanych z handlem' projekt ustawy definiuje jako wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją" - powiedziała ISBnews Pawlak.

  "Przy takim zdefiniowaniu placówki handlowej wydaje się, że nie obejmuje ona centrów logistycznych, dystrybucyjnych i magazynowych. Nie zmienia to faktu, że sam zakaz handlu w niedzielę obejmujący czynności niezwiązane z handlem w rozumieniu ustawy będzie dotkliwy dla wielu branż, w tym branży logistycznej"- dodała.

  "Wejście w życie ograniczeń związanych z handlem w niedzielę, nawet z licznymi wyłączeniami, będzie miało szerokie skutki gospodarcze, choć oczywiście dużo mniejsze niż w przypadku obywatelskiego projektu ustawy w proponowanym pierwotnie tekście obejmującego zakazem branże świadczące usługi na rzecz handlu" - stwierdziła ekspert AmCham.

  Przypomniała, że wcześniej AmCham i Polityka Insight mówiły wpływie ustawy na gospodarkę za pośrednictwem samej branży logistycznej wynoszącym 0,2% PKB, 0,3 mld zł wpływów z VAT i 20 tys. miejsc pracy, ale przy 2 niedzielach - odpowiednio: 0,1% PKB, 0,1 mld zł VAT i 11 tys. miejsc pracy.

  "Te dane odnośnie logistyki są zgodne z raportem opracowanym na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej przez Politykę Insight 'Branża logistyczna. Wpływ handlu w niedzielę' i podtrzymujemy je. Nowszych danych nie mamy, możemy jednak na podstawie powyższych prognozować na temat istotnego wpływu zakazu handlu w niedzielę na polską gospodarkę" - podkreśliła.

  Pawlak wskazała, że z punktu widzenia inwestorów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej szczególnie istotne jest nieobejmowanie zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę działalności, która nie jest wprost związana z fizycznym handlem w placówkach handlowych w niedzielę, czyli dopuszczenie do działalności w niedzielę centrów logistycznych, dystrybucyjnych i magazynowych.

  Ekspert pozytywnie oceniła zapis, według którego zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje "w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany".

  "W pierwszej wersji projektu obywatelskiego ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wprowadzony był generalny zakaz działania - a więc również przyjmowania zamówień - w niedziele oraz niektóre inne, wyszczególnione w ustawie dni, portali internetowych stanowiących platformy do zawierania nie tylko umów sprzedaży dóbr objętych ustawową definicją handlu, ale również innych dóbr i usług. Było to o tyle zaskakujące, że przyjmowanie oświadczeń klientów (składanych drogą elektroniczną w celu zawarcia konkretnej umowy) odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów, a ich realizacja i tak w praktyce fizycznie następuje w dni powszednie. Dlatego doceniamy fakt, że prace nad projektem ustawy przyniosły efekt w postaci wyłączenia zakazu 'w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany'" - tłumaczyła Pawlak.

  E-handel niewątpliwie świadczy o innowacyjności gospodarki, którą należy wspierać, a jego specyfika często nie może zostać ujęta w tradycyjne definicje prawne. Wątpliwości budzi pojęcie "zautomatyzowanego charakteru". Aby uniknąć wątpliwości w praktyce, e-handel powinien zostać całkowicie wyłączony z zakresu ustawy, podsumowała.

  Jak wynika z projektu przedstawionego po posiedzeniach sejmowej podkomisji stałej, proponowany w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zakaz nie będzie obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego.

  Zgodnie z Art. 6. 1. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje:

  1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw;

  2) w kwiaciarniach;

  3) w aptekach i punktach aptecznych;

  4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;

  5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek, upominków i dewocjonaliów;

  6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych;

  7) w placówkach pocztowych;

  8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

  9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

  10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

  11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

  12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

  13) w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych;

  14) w strefach wolnocłowych;

  15) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich;

  16) na terenie jednostek penitencjarnych;

  17) na terenie garnizonów;

  18) w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany;

  19) w przypadku sprzedaży towarów z automatów;

  20) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

  21) w hurtowniach farmaceutycznych;

  22) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż części zamiennych i maszyn rolniczych;

  23) w przypadku sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach;

  24) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście i we własnym imieniu.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 08:11Senat przyjął ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podało Ministerstwo Energii.

  "Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku po podpisaniu jej przez prezydenta RP" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem, o rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu węglowego (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

  Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu ustawy przez prezydenta, wskazano także.

  (ISBnews)

 • 19.10, 13:48Bando z URE: Rynek mocy jest rozwiązaniem niezbędnym 

  Siedlce, 19.10.2017 (ISBnews) - Rynek mocy jest niezbędny, aby uniknąć kryzysu w dostawach energii w perspektywie kilku lat, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando.

  "Rynek mocy jest niezbędny. Nie ma w tej chwili innego rozwiązania, które by zapewniłoby nam zdolności wytwórcze" - powiedział Bando podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach. 

  Jego zdaniem, rozmawiać można o szczegółach ustawy, jednak samo jej uchwalenie nie powinno podlegać dyskusji.

  "Jeśli mówi to regulator, to oznacza, że istnieje poważne niebezpieczeństwo ogromnego kryzysu w dostawach energii na początku lat dwudziestych" - powiedział prezes URE.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy w Sejmie zaplanowany na przyszły tydzień. Jednocześnie - jak podkreślał dziś minister energii Krzysztof Tchórzewski - wciąż trwają rozmowy z Komisją Europejską.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w połowie września, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 13:47KSRM przyjął projekt dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 r. 

  Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy, określający ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB, poinformował przewodniczący Komitetu Henryk Kowalczyk.

  "Przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, na którym m.in. przyjęliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli w skrócie można powiedzieć, że jest to projekt ustawy, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie jest zakreślona do 2025 r., począwszy od roku 2018" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  Według projektu, wydatki na służbę zdrowia wyniosą 4,67% PKB w 2018 r. 4,84% PKB w 2019 r., 5,03% PKB w 2020 r., 5,22% PKB w 2021 r., 5,41% PKB w 2022 r., 5,6% PKB w 2023 r., 5,8% PKB w 2024 r. i 6% PKB w 2025 r., podało Ministerstwo Zdrowia na swoim profilu na Twitterze.

  "Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiejszy dzień, widziany z perspektywy służby zdrowia, jest dniem historycznym. O niedofinansowaniu polskiej służby zdrowia mówi się od dziesięcioleci i w zasadzie tylko dzięki temu, że sytuacja gospodarcza się poprawia, to również coraz więcej środków jest do dyspozycji w służbie zdrowia, przede wszystkim w Narodowym Funduszu Zdrowia" - powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas konferencji.

  Dotychczas wydatki na służbę zdrowia wahały się od 3,5% PKB do 4,5% PKB, podkreślił.

  Wiceminister finansów Leszek Skiba podkreślił, że projekt ten zapewnia dojście do przeznaczania 6% PKB na służbę zdrowia w taki sposób, aby utrzymać stabilność finansów publicznych.

  "Już w 2018 r. mamy istotny wzrost wydatków i łącznie, jeśli popatrzymy na kolejne lata, udział wydatków na zdrowie w całym systemie finansów publicznych wzrośnie z poziomu 4,7% do 6%. Łatwo policzyć, że to jest 1,3 pkt proc., czyli to jest 25 mld zł. Można powiedzieć, że jest rozmiarem dla budżetu równoważne z programem 500+" - powiedział Skiba podczas konferencji.

  Wskazał, że w ocenie skutków regulacji (OSR) podano, iż wszystkie wydatki na ochronę zdrowia łącznie wzrosną o ponad 116 mld zł w perspektywie kilku lat.

  Lekarze-rezydenci, którzy prowadzą strajk głosowy, domagają się podniesienia wydatków na służbę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 r.

  "Są obiektywne przesłania do tego, żeby nakłady na ochronę zdrowia rosły prawdopodobnie z czasem jeszcze wyżej, niż zaplanowaliśmy. Chcielibyśmy, żeby stało się to jak najszybciej. Ale ta determinacja nie może zdjąć z nas odpowiedzialności za to, co robimy. Po pierwsze, jest kwestia stabilności finansów publicznych. […] Ale również to kwestia odpowiedzialności za różne zadania, które rząd realizuje. Musimy pieniądze dzielić odpowiedzialnie" - powiedział Radziwiłł, odpowiadając na pytanie o możliwość złożenia protestującym innej propozycji.

  Według niego, taka różnica zdań nie powinno być powodem do protestu, szczególnie prowadzonego w tak ostrej formie.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 13:02Tchórzewski: Sejm zajmie się ustawą o rynku mocy w środę lub czwartek 

  Siedlce, 19.10.2017 (ISBnews) - Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy może odbyć się w środę lub czwartek w przyszłym tygodniu. Jednocześnie wciąż trwają rozmowy z Komisją Europejską, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Ustawa ma już numer druku. W środę lub czwartek będzie pierwsze czytanie" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.

  Projekt ustawy o rynku mocy znalazł się w porządku obrad posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 25-27 października (środa-piątek).

  Do prac nad projektem ustawy i wprowadzania poprawek będzie powołana podkomisja, w ramach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

  "Jednocześnie nadal prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską, ale chcemy, żeby prace nabrały tempa" - dodał minister.

  Nie wskazał, które obszary są kwestionowane przez KE i mogą wymagać zmian.

  Tchórzewski potwierdził też, że celem jest uchwalenie ustawy do końca roku.

  W ub. tygodniu minister mówił, że Ministerstwo Energii rozmawia z Komisją Europejską na temat derogacji i ma nadzieję na uchwalenie i notyfikację w Komisji ustawy o rynku mocy jeszcze w tym roku.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w połowie września, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 18.10, 16:54MZ skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. płac lekarzy-stażystów 

  Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zakładające m.in. zmiany ramowe programów stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych.

  "Rozporządzenie ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na lata 2017-2019, gdyż zgodnie z ustawą na razie jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia. Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie, będące podstawą do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla tej grupy pracowników (0,73) oraz kwoty 3 900 zł brutto, a począwszy od roku 2020 podstawa ta będzie iloczynem współczynnika pracy i rzeczywistej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Na mocy rozporządzenia m.in. zmianie ulegają ramowe programy stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, które stanowią załączniki do rozporządzenia oraz wysokość wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. W programie stażu podyplomowego lekarza zmianie ulegają ramy czasowe odbywania poszczególnych staży cząstkowych, czytamy dalej.

  "Ze względu na potrzebę dostosowania przepisów rozporządzenia do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych proponuje się, aby przepisy niniejszego rozporządzenia miały zastosowanie do osób rozpoczynających staż lekarza, lekarza dentysty od 1 marca 2018 r, z wyłączeniem przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 2017 r. Tak określonemu terminowi wejścia w życie rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego" - podano także.

  W ocenie skutków regulacji podano, że oczekiwanym efektem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia jest modyfikacja ramowego programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. 

  "W procedowanym projekcie zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. W przedmiotowej noweli dostosowuje się też terminologię związaną z prawem wykonywania zawodu wydanym w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego, eliminując określenia 'ograniczone prawo wykonywania zawodu'. Opisany został szczegółowo sposób kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego, a także określa się procedurę zmiany miejsca stażowego. Dookreślono wymogi dotyczące lekarzy lub lekarzy dentystów uprawnionych do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego. Zmianie ulega także wysokość wynagrodzenia stażystów. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych" - czytamy także.

  Wydatki ogółem do roku 2024 mają wynieść 21,24 mln zł, a dochody budżetowe 10,39 mln zł. Saldo ogółem ma wynieść -10,85 mln zł.

  "Przedmiotowy projekt nie powoduje skutków dla budżetu państwa w roku 2017, ponieważ środki na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń stażystów są zabezpieczone w Funduszu Pracy. Od 2018 roku skutki finansowe niniejszego projektu staże będą pokrywane z części budżetu państwa będącego w dyspozycji ministra zdrowia" - podano także. 

  Według resortu, wpływy do sektora finansów publicznych są pochodną wzrostu podstawy oskładkowania, tj. wzrost odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei projektowane rozporządzenie spowoduje wzrost wydatków budżetowych, będący następstwem podwyższenia wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

  (ISBnews)

 • 18.10, 11:19IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex  

  Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia arbitrażu regulacyjnego, który może zagrozić konkurencyjności polskiej branży firm inwestycyjnych i pogorszyć bezpieczeństwo krajowych inwestorów detalicznych.

  "Obecnie - w ramach ESMA - trwają prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest ochrona inwestorów detalicznych na rynku OTC/forex. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby wstrzymać dziś prace krajowe do czasu decyzji ESMA. Spójność przepisów polskich i unijnych, ograniczająca pole dla arbitrażu regulacyjnego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa inwestorów detalicznych i konkurencyjności krajowej branży firm inwestycyjnych" - powiedział prezes IDM Waldemar Markiewicz, cytowany w komunikacie.

  Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą przepisów na polskim rynku OTC/forex. Wraz z wcześniej wprowadzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wytycznymi, proponowane zmiany mają łącznie charakter bardziej restrykcyjnych niż regulacje obowiązujące w innych krajach, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Cypr, w których zarejestrowana jest duża część zagranicznych firm inwestycyjnych oferujących usługi polskim klientom.

  "Wprowadzenie nowych krajowych regulacji - przed decyzją europejskiego nadzoru ESMA - może mieć negatywne skutki dla inwestorów detalicznych i konkurencyjności krajowej branży w konsekwencji poszerzającego się pola dla arbitrażu regulacyjnego. Stwarza to poważne ryzyko dalszego odpływu polskich klientów do podmiotów zagranicznych: krajowy inwestor, szukając dla siebie najlepszych warunków transakcyjnych, może przenieść swoje rachunki do zagranicznej firmy" - czytamy dalej.

  Według Izby, w ostatnich latach w Polsce wzrosła aktywność zagranicznych firm oferujących usługi forex. Wiele z tych podmiotów, wykorzystując agresywną reklamę i sprzedaż, w sposób niezgodny z prawem, bez wymaganego zezwolenia na świadczenie usług maklerskich, oferuje produkty OTC nieświadomym klientom. Podmioty zagraniczne często nie podlegają nadzorowi KNF, działają w oparciu o bardziej liberalne regulacje, a dochodzenie praw od takiej firmy przez klienta oznacza postępowania sądowe w kraju jej pochodzenia. 

  Izba zwraca uwagę, że Polska jest pierwszym i jedynym krajem UE, w którym obowiązują przepisy ograniczające maksymalny poziom dźwigni finansowej. Proponowane obecnie ograniczenie wysokości dźwigni z obecnego poziomu 1:100 do poziomu 1:25 w Polsce, jako jednym kraju Unii Europejskiej w przededniu wydania ogólnoeuropejskich wytycznych przez ESMA, jest działaniem restrykcyjnym, sprzecznym z oczekiwaniami inwestorów i wbrew ich interesom.

  "Dla doświadczonego inwestora, wysokość dźwigni stanowi główne kryterium wyboru firmy inwestycyjnej. Stąd, w opinii środowisk inwestorów i branży, takie ograniczenie podstawowego parametru inwestycyjnego będzie przyczyną ucieczki wielu klientów do zagranicznych podmiotów, nad którymi polski nadzór nie ma kontroli. Środowiska inwestorów są przeciwne takim działaniom i postulują o podwyższenie dźwigni dla klientów z doświadczeniem" - czytamy także.

  Alternatywnym rozwiązaniem, do rozważenia na rynku krajowym po decyzjach ESMA, zgodnym z europejską praktyką, uwzględniającym jednocześnie postulaty środowiska inwestorskie, a także realizującym cel zwiększonej ochrony inwestora, jest obniżenie poziomu dźwigni dla osób, które nie posiadają doświadczenia w inwestycjach na rynku OTC/forex. Początkujący inwestor, otwierając rachunek w biurze maklerskim, otrzymywałby możliwość wykorzystania dźwigni finansowej dwukrotnie mniejszej niż obecnie, tj. 1:50 (co odpowiada depozytowi zabezpieczającemu na poziomie nie mniejszym niż 2%). Natomiast inwestorzy posiadający udokumentowane, praktyczne doświadczenie rynkowe mogliby, po złożeniu stosownego wniosku i odpowiedniej dokumentacji, wykorzystać dźwignię na maksymalnym poziomie 1:100. Za klienta doświadczonego Izba proponuje uznać inwestora, który zawarł przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o podniesienie dźwigni, podała Izba.

  "Izba jest przeciwna zaproponowanemu przez KNF zapisowi, który odnosi się do ochrony przed debetem na poziomie każdej pozycji klienta. Jest to niezgodne z praktyką europejską i działa na szkodę inwestorów przy ich strategiach inwestycyjnych. Izba widzi możliwości techniczne wprowadzenia ochrony całego portfela - podobnie do mechanizmu Stop-out. Jednocześnie IDM wskazuje, że niektórzy jej członkowie już obecnie wprowadzili mechanizmy ochrony przed debetami" - podsumowała Izba.

  (ISBnews)

 • 17.10, 15:53Rząd przyjął nowelę dot. utworzenia Krajowego Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP 

  Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) . Według projektu, m.in. program de minimis zostanie zastąpiony przez nowo utworzony Krajowy Fundusz Gwarancyjny (KFG) w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  BGK udziela poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych, w szczególności na podstawie programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK". Najważniejszym komponentem tego programu jest portfelowa linia gwarancyjna de minimis, w ramach której BGK udzielił od marca 2013 r. do końca lipca 2017 r. gwarancji na ok. 40,95 mld zł. Gwarancje te wygenerowały finansowanie kredytowe dla ponad 128 tys. MŚP na ok. 72,74 mld zł. Gwarancje de minimis uruchomiono w 2013 r. jako doraźny instrument interwencji zapobiegający spowolnieniu gospodarczemu. Program zaplanowany pierwotnie do końca 2013 r. był przedłużany kolejnymi rozporządzeniami ministra finansów i aktualnie obowiązuje do końca grudnia 2017 r., przypomniało CIR.

  "Rząd proponuje system zapewniający przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji zamiast programu udzielania gwarancji de minimis odnawianego kolejnymi rozporządzeniami ministra finansów. Rozwiązanie to umożliwi planowanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w dłuższej perspektywie, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości udzielanych gwarancji na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. W praktyce BGK, ze środków nowo utworzonego KFG, będzie udzielał gwarancji na ok. 9 mld zł rocznie, co przy pokryciu ryzyka kredytowego na poziomie do 60% zapewni roczną kwotę gwarantowanych kredytów na poziomie ok. 16 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto, projekt znowelizowanej ustawy stwarza możliwość jednorazowego zasilenia KFG kwotą 900 mln zł przez zmniejszenie części funduszu statutowego BGK.

  "Ostrożnie oszacowano, że dzięki zapewnionym gwarancjom będzie można udzielić kredytów stanowiących 40-krotność wkładu do KFG. Jest to wskaźnik nieosiągalny dla innych instrumentów finansowych. Rząd ocenia, że trwały i stabilny  dostęp do poręczeń i gwarancji skłoni firmy do inwestowania oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych" - czytamy dalej.

  Rząd chce również zrezygnować z budżetowego finansowania całości wydatków i kosztów wynikających z udzielanych poręczeń i gwarancji, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

  "W zamian przewidziano uruchomienie mechanizmu umożliwiającego montaż finansowy środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego (obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej), środków realokowanych z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym. W tym układzie budżet pełniłby rolę wspomagającą. W praktyce tak skonstruowany system zasilania KFG zapewni stały dopływ środków na gwarancje, a budżet państwa umożliwiałby jedynie pełne wywiązywanie się BGK ze swoich zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdyby pozabudżetowe źródła finansowania okazały się niewystarczające" - czytamy także.

  W odniesieniu do poręczeń i gwarancji udzielonych przez BGK w związku z realizacją programów rządowych przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji stosowane będą przepisy dotychczasowe.

  Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

 • 17.10, 15:51Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków 

  Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim podmiotom funkcjonującym w obszarze działania Ministerstwa Finansów, w tym także jednostkom organizacyjnym KAS, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Oznacza to usprawnienie działania służb i systemów informatycznych, co jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia ściągalności podatków. To od jakości systemów informatycznych w znacznym stopniu zależy skuteczna walka z przestępstwami podatkowymi oraz zmniejszenie deficytu budżetu państwa" - czytamy w komunikacie.

  1 stycznia 2019 r. do Centrum Informatyki Resortu Finansów zostaną przeniesieni pracownicy z 16 izb administracji skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wykonujący zadania z zakresu informatyki. CI RF przejmie także zasoby majątkowe i zadania dotyczące informatyki (z izb skarbowych i KIS), a także związane z rozwojem i utrzymaniem systemów lokalnych i regionalnych jednostek organizacyjnych KAS, z wyłączeniem informatyki śledczej (te zadania koordynowane są przez Centrum Techniczne Informatyki Śledczej znajdujące się w opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym). Centrum Informatyki Resortu Finansów zapewni rozwój i utrzymanie informatycznych systemów centralnych ministerstwa w takich dziedzinach jak: budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz dług publiczny, podano także.

  Oznacza to, że Centrum Informatyki Resortu Finansów będzie realizowało m.in. przedsięwzięcia związane z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej dla całego resortu finansów oraz administrowaniem, przygotowywaniem i wdrażaniem nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych, a także zapewniało wsparcie użytkownikom usług informatycznych, wyjaśniono w komunikacie.

  "Rozwiązanie to oznacza centralizację zasobów informatycznych, które przede wszystkim staną się bezpieczniejsze, a korzystanie z nich będzie w większym stopniu racjonalne i bezawaryjne. Konsekwencją tego rozwiązania będzie także wprowadzenie jednolitych procesów zarządczych oraz lepsze wykorzystanie umiejętności specjalistów IT. Procesy decyzyjne będą przebiegać szybciej i sprawniej. Efektem konsolidacji w obszarze IT będą również niższe koszty zakupów i niższe koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. Nowoczesna i efektywna  organizacja informatyki będzie dobrze odpowiadać na potrzeby biznesu" - czytamy także.

  (ISBnews)

 • 17.10, 15:49Rząd przyjął zmiany w ustawie o akcyzie, która obejmie płyn do e-papierowsów 

  Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada, że płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada.

  "Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę)" - czytamy w komunikacie.

  Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr (wyznaczając tę wielkość wzięto pod uwagę poziom opodatkowania stosowany przez kraje unijne). Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, podano także.

  "Wiele krajów europejskich opodatkowało płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Są to m.in. Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. Kolejne państwa rozważają wprowadzenie tego rozwiązania" - czytamy dalej.

  Z jednej strony, objęcie akcyzą tych towarów powinno przynosić budżetowi państwa ok. 75 mln zł rocznie. Z drugiej strony wprowadzenie akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych może zmniejszyć dochody ich użytkowników miesięcznie o ok. 40 zł (rocznie o ok. 480 zł), przy średnim zużyciu płynu do papierosa elektronicznego na poziomie 20 mililitrów tygodniowo, wyliczono także.

  "Ze względu na to, że dostosowanie linii produkcyjnej do oznaczania tych towarów znakami akcyzy jest procesem długotrwałym, zaproponowano czasowe zwolnienie ich producentów z tego obowiązku. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r. Rozwiązanie to zapewni producentom płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich niezbędny czas na przygotowanie się do obowiązkowego oznaczania ich znakami akcyzy" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 16.10, 10:44Zakaz handlu ma nie obowiązywać w drugą i czwartą niedzielę miesiąca 

  Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Proponowany w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zakaz nie będzie obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, wynika z projektu przedstawionego po posiedzeniach sejmowej podkomisji stałej.

  Zgodnie z Art. 6. 1. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje:

  "1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw;

  2) w kwiaciarniach;

  3) w aptekach i punktach aptecznych;

  4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;

  5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek, upominków i dewocjonaliów;

  6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych;

  7) w placówkach pocztowych;

  8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

  9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

  10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

  11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

  12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

  13) w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych;

  14) w strefach wolnocłowych;

  15) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich;

  16) na terenie jednostek penitencjarnych;

  17) na terenie garnizonów;

  18) w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany;

  19) w przypadku sprzedaży towarów z automatów;

  20) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

  21) w hurtowniach farmaceutycznych;

  22) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż części zamiennych i maszyn rolniczych;

  23) w przypadku sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach;

  24) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście i we własnym imieniu" - czytamy w projekcie.

  Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł, podano także w dokumencie.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

 • 13.10, 10:40Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II 

  Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analiza prawna przygotowana przez polskich ekspertów wskazuje, że nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo Unii Europejskiej, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak Nord Stream 2, na całej jego długości, poinformowało Ministerstwo Energii.

  "Gazociąg Nord Stream 2 będzie służyć bezpośrednim dostawom gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej przez Morze Bałtyckie do Niemiec omijając funkcjonujące, lądowe szlaki transportu gazu ziemnego. Konieczność stosowania prawa UE na terytorium państw UE oraz ich wodach terytorialnych nie budzi wątpliwości. Z naszej analizy wynika, że argumenty służb prawnych Rady w tym zakresie są pozbawione podstaw prawnych. Zastosowanie jurysdykcji UE do części gazociągu leżącej poza jej terytorium wynika z konieczności zachowania jednolitości regulacyjnej całego gazociągu oraz ochrony konkurencji na europejskim rynku gazu. Trybunał Sprawiedliwości UE niejednokrotnie potwierdzał konieczność stosowania prawa UE w takich przypadkach" - czytamy w komunikacie.

  Polska delegacja przestawiła analizę podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Energii, które odbyło się 12 października br.

  "Obowiązkiem instytucji unijnych jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie stosowania prawa europejskiego wszędzie tam, gdzie powinno ono obowiązywać. - Konieczność stosowania prawa UE do gazociągu wynika nie tylko z brzmienia przepisów prawa UE, ale również konsekwencji budowy gazociągu dla funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego UE w przyszłości" - powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Pod koniec września służby prawne Unii Europejskiej wydały opinię, zgodnie z którą kwestia budowy gazociągu Nord Stream II nie podlega jurysdykcji prawa Unii Europejskiej, w szczególności tzw. III pakietu energetycznego.

  (ISBnews)

 • 10.10, 15:18Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej działalności innowacyjnej 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projektowana ustawa przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

  "Zaproponowano zmiany dotyczące ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z projektem, podwyższona zostanie kwota maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego - do 150%" - czytamy w komunikacie.

  Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, tzn. zakłada zmianę przepisów ograniczających innowacyjność w różnych ustawach, wyjaśniono także.

  "W ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wprowadzono możliwość korzystania przez te podmioty z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (np. pożyczki, poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Pozwoli to PARP i NCBR na większą elastyczność w realizacji swoich zadań oraz optymalizację inwestycyjną. Zastosowanie mechanizmów zwrotnych umożliwi zwrot kapitału po 2023 r., który będzie mógł stanowić źródło dalszego wsparcia polskiej polityki innowacyjnej" - czytamy dalej.

  Zaproponowano wzmocnienie roli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz zwiększono zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie, instytuty badawcze i instytutu naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zaproponowano również zmiany dotyczące statusu centrum badawczo-rozwojowego, który będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych mieszczą się w granicach od 2,5 do 5 mln zł oraz których przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych stanowią co najmniej 70% przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, podano także.

  "Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie monitoringu karier zawodowych. Obecnie monitoring prowadzony przez ministra szkolnictwa wyższego dotyczy jedynie absolwentów, natomiast po zmianach obejmie również okres studiów (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich) oraz uczestników studiów doktoranckich i osób, które uzyskały stopień doktora" - dodano.

  Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem kwestii podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.10, 15:16Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada m.in., że minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm - podatników CIT, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Proponowane przepisy powinny pośrednio skłaniać podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych i nie naruszają przepisów o tajemnicy skarbowej.

  "Informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie dotyczyć indywidualnych danych podatnika CIT takich jak: 1) nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); 2) wskazanie roku podatkowego; 3) informacje o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku. W informacji będzie można także wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok" - czytamy w komunikacie.

  Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych będzie dotyczyć podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) i  podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, podkreślono.

  Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego). Indywidualne dane podatnika będą upubliczniane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane), podano również.

  "W ramach UE toczą się prace, z których wynika, że wzmocniona kontrola publiczna nad podatkiem od osób prawnych, płaconym przez międzynarodowe firmy prowadzące działalność w Unii, jest istotnym elementem umożliwiającym wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za  uczciwą konkurencję i dobrobyt osiągany dzięki podatkom. Znowelizowane regulacje wpisują się zatem w działania międzynarodowe, których celem jest przeciwdziałanie tzw. optymalizacji podatkowej oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w kwestii przestrzegania zasady: podatki płacimy tam, gdzie osiągamy zysk - w tym kontekście można ja uznać za istotny czynnik budowania społeczeństwa obywatelskiego" - wyjaśnia CIR.

  Proponowane przepisy powinny też pośrednio skłaniać podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych. Mają też w pewnym stopniu zapewnić przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, które Komisja Europejska uznała za jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych. W dalszej perspektywie przedstawione rozwiązania mają ograniczyć uzyskiwanie przez niektóre podmioty nieuzasadnionej ekonomicznie przewagi konkurencyjnej na rynku, co bardzo niekorzystnie wpływa przede wszystkim na małe i średnie firmy, czytamy dalej.

  Publikacja danych wynikających z zeznań podatkowych może dotyczyć ok. 2 tys. podatników (wg danych za 2015 r.). Zasadniczo po raz pierwszy upublicznione zostaną dane podatkowe z zeznań podatkowych za 2017 r., podsumowano w komunikacie.

  Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

 • 10.10, 15:15Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - jest jednym z najistotniejszych celów przygotowanego projektu nowelizacji ustawy. Przewidziano rozwiązania, które będą zabezpieczać interes odbiorców usług świadczonych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków" - czytamy w komunikacie.

  Regulacje wprowadzone tą ustawą nie spowodują obciążenia obywateli dodatkowymi opłatami lub innymi daninami publicznymi, zastrzeżono.

  W projekcie nowelizacji określono zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady: działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Określono także wymagania wobec jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz tryb zatwierdzania taryf i wskazano zadania organu regulacyjnego.

  "Organem regulacyjnym będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 'Wody Polskie' (obecnie jest to zadanie gmin). Rozwiązanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków" - czytamy dalej.

  PGW "Wody Polskie" zostało powołane ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

  Zadaniem organu regulacyjnego będzie: opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

  Organ regulacyjny będzie również odpowiadał za wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowanie zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu, zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie i publikowanie informacji o średnich cenach dostaw wody i odbioru ścieków, sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności, jeśli chodzi o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Organ regulacyjny ma także prowadzić punkty informacyjne dla odbiorców usług.

  "Zgodnie z projektem ustawy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW 'Wody Polskie' będzie rozstrzygał - w decyzji - spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. [...] Od decyzji organu regulacyjnego przewidziano odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia" - podano także.

  Zgodnie z projektem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą ponosić opłatę za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf przez organ regulacyjny. Przyjęto, że wysokość opłaty stanowi dwukrotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (będzie to 500 zł). Po zmianach przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne będzie określać taryfę na 3 lata (dotychczas taryfy obowiązywały przez rok).

  Projekt ustawy zawiera także przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.

  Nowe przepisy mają obowiązywać z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do końca 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. jego zadnia przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie".

  (ISBnews)

 • 10.10, 14:39Morawiecki: Wzrost PKB może być wyższy niż założenia budżetowe w 2017 i 2018 r. 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - W projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej wzrost PKB został założony na poziomie 3,6% na 2017 r. i 3,8% na 2018 r., ale rzeczywisty wynik może okazać się w obu przypadkach wyższy, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki.

  "Wzrost gospodarczy 3,8%, podczas gdy na ten rok to 3,6%. Wiemy, że część instytucji finansowych podnosi ten wzrost już dzisiaj powyżej 4%. Jednak trzymamy te założenia na poziomie konserwatywnym, nie zmieniamy ich - podobnie jak na przyszły rok, ale jest rzeczywiście szansa, że on będzie wyższy niż te 3,8%. Zresztą na rok 2019 również 3,8%" - powiedział Morawiecki podczas debaty nad projektem budżetu na 2018 r. w Sejmie.

  W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2017 r., 3,8% w 2018 r., po 3,8% rocznie w latach 2019-2020 oraz 3,6% w 2021 r.

  We wrześniu Morawiecki mówił, że wzrost gospodarczy będzie najprawdopodobniej wyższy w br. niż zapisane w tegorocznym budżecie 3,6% i może oscylować wokół 4%. Z kolei kilka dni temu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że resort rozwoju oczekuje, iż wzrost gospodarczy osiągnie nawet powyżej 4% w tym roku.

  (ISBnews)

   

 • 10.10, 14:09MŚ chce określić opłatę za foliową torbę na zakupy na poziomie 0,2 zł 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowej, określające ją na 0,2 zł za jedną torbę foliową na zakupy, podało Rządowe Centrum Legislacji.

  "Stawka opłaty recyklingowej […] wynosi 0,2 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

  Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

  We wrześniu Ministerstwo Środowiska informowało, że proponuje wprowadzenie odpłatności za torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów w maksymalnej wysokości do 1 zł w ramach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  (ISBnews)

 • 10.10, 11:23Ustawa budżetowa na 2018 ma trafić do prezydenta 23 stycznia wg harmonogramu 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Przedłożenie ustawy budżetowej na 2018 r. prezydentowi do podpisania planowane jest na 23 stycznia 2018 r., wynika z harmonogramu udostępnionego na posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dziś o godz. 14-ej ma rozpocząć się pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu w Sejmie.

  Prace w komisjach sejmowych nad częściami budżetowymi zaplanowano na 16 października - 2 listopada, zaś 3 listopada to termin przedłożenia Komisji Finansów Publicznych przez inne komisje opinii i wniosków dotyczących ustawy budżetowej.

  Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać opinie komisji "branżowych" w dniach 6-29 listopada, zaś 1 grudnia ma przyjąć sprawozdanie o projekcie.

  Drugie czytanie projektu budżetu w Sejmie ma odbyć się 12 grudnia, zaś 13 grudnia Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy poprawki zgłoszone w II czytaniu.

  Na 15 grudnia zaplanowano trzecie czytanie i uchwalenie ustawy budżetowej.

  Ustawa ma zostać przedłożona Senatowi 22 grudnia. Izba Wyższa ma czas na podjęcie uchwały o stanowisku w sprawie ustawy budżetowej do 22 grudnia.

  Na 15 stycznia 2018 r. zaplanowano rozpatrzenie poprawek Senatu przez Komisję Finansów Publicznych. Sejm zajmie się rozpatrzeniem senackich poprawek na posiedzeniu 17-19 stycznia.

  Następnie - 23 stycznia - ustawa zostanie przedłożona prezydentowi do podpisania. Zgodnie z Konstytucją, prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni od przedłożenia.

  (ISBnews)