ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.12, 12:19Zdzisław Sokal powołany w skład KNF jako przedstawiciel BFG 

  Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Zdzisław Sokal został powołany w skład Komisji Nadzoru Bankowego (KNF) jako przedstawiciel BFG z głosem doradczym, podał BFG. 

  "W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. oraz zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal został powołany w skład Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel BFG z głosem doradczym" - czytamy w komunikacie. 

  Skład KNF od 1 stycznia 2019 r. ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków. W skład KNF wejdą: przedstawiciel prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. W wyniku nowelizacji KNF będzie składać się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i dziewięciu członków. 

  (ISBnews)

   

 • 18.12, 12:04FPP/ CALPE: Ustawowe zabezpieczenia 'prywatności' środków w PPK są wystarczające 

  Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Środki, które będą gromadzone w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) będą stanowić dobrowolną formę oszczędzania, a w ustawie przewidziana została gwarancja ich prywatnego statusu, uważają eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego, ich zdaniem, nie ma potrzeby postulowanego przez Pracodawców RP podjęcia prac nad wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń w systemie PPK w ramach Rady Dialogu Społecznego, która zajmowała się już kwestią PPK.

  "W przeciwieństwie do systemu OFE, ZUS nie jest zaangażowany w pobór składki związanej z PPK ani wypłatę świadczeń. Ponadto przewidziana została ustawowa gwarancja prywatnego statusu środków zgromadzonych w PPK, zawarta w art. 3 ust. 2 ustawy o PPK. W przepisie tym stwierdzono wprost, że środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność ich uczestników. Oznacza to, że w przeciwieństwie do OFE, nie istnieje na gruncie prawnym jakakolwiek podstawa do kwestionowania prywatności środków w pracowniczych planach kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

  Pracownicze plany kapitałowe są całkowicie odmienne od OFE. Wpłata na PPK ma charakter dodatkowej składki i nie stanowi w jakimkolwiek stopniu elementu powszechnego, obligatoryjnego systemu emerytalnego. Środki z PPK mogą zostać wycofane w dowolnym momencie przez oszczędzającego - istnieją jedynie zachęty podatkowe motywujące do długoterminowej akumulacji aktywów, podkreślili eksperci.

  "Organizacja Pracodawcy RP wystosowała apel o ponowne podjęcie prac w ramach Rady Dialogu Społecznego nad pracowniczymi planami kapitałowymi w celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony ich środków. Powołuje się na przejęcie części środków OFE w 2014 r. - jako przykład świadczący o potrzebie takich działań. Podobną opinię wyraziło Forum Związków Zawodowych. Nie można jednak zgodzić się z przedstawioną argumentacją w tej sprawie. Ponowne podjęcie prac w Radzie Dialogu Społecznego w proponowanym zakresie jest bezprzedmiotowe. Po pierwsze, kwestie te zostały już dawno omówione i uzgodnione w ramach prac nad projektem ustawy o PPK w RDS. Po drugie, nie istnieje możliwość zapisania w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych silniejszej gwarancji prywatności środków uczestników PPK od tej, która została już uwzględniona" - powiedział główny ekonomista FPP, ekspert CALPE Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.

  "Tematem rzeczywiście wymagającym dyskusji jest natomiast zapewnienie jednoznacznego uregulowania statusu prawnego 160 mld zł środków, które pozostają w OFE – np. przez przekształcenie ich w element III filaru systemu emerytalnego oraz wyeliminowanie tzw. mechanizmu suwaka" - dodał.

  Ekspert przypomniał, że ustawa o PPK była przedmiotem intensywnych prac Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Konsultacje w tej formule były prowadzone od lutego do lipca, na konferencji uzgodnieniowej rozpatrzono 1081 propozycji zmian w ustawie, a ok. 75% uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych do projektu ustawy zostało rozpatrzonych pozytywnie.

  "W toku konsultacji z Radą Dialogu Społecznego była omawiana kwestia ochrony prywatnego statusu środków PPK oraz zgłaszano propozycje w tym zakresie, które zostały przyjęte przez projektodawców. W lipcu br. zostało przyjęte pozytywne wspólne stanowisko partnerów społecznych - w tym Pracodawców RP oraz FZZ - w sprawie ustawy o PPK. W pkt. 5 tego stanowiska czytamy: 'Zagwarantowanie explicite - zgodnie z art. 3 ust. 2 projektowanej ustawy - prywatnego statusu środków zgromadzonych w PPK powinno wzmocnić zaufanie do tworzonego systemu.' Oznacza to, że sygnatariusze stanowiska uznali gwarancje prywatności środków w pracowniczych planach kapitałowych za adekwatne" - stwierdził Kozłowski.

  Status prawny środków w OFE jest zupełnie odmienny od tego, jaki będą miały aktywa PPK, podkreślono w materiale.

  "Przede wszystkim, otwarte fundusze emerytalne stanowią część obowiązkowego, powszechnego systemu emerytalnego. Składki do OFE pochodzą bowiem z wydzielonej części obowiązkowej składki emerytalnej, będącej obligatoryjną daniną o charakterze publicznoprawnym. Uczestnictwo w OFE było do 2014 r. obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 r., zaś obecnie w ramach okien transferowych istnieje możliwość wyboru między ZUS a OFE, lecz nie ma możliwości rezygnacji z opłacania składki w tej części. Emerytury ze środków gromadzonych w OFE wypłacane są przez instytucję państwową - ZUS, a ich aktywa są tam już przenoszone stopniowo poczynając od momentu, w którym pozostaje 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie ma ponadto jakiejkolwiek możliwości wycofania środków z OFE przez członka przed przejściem na emeryturę, choć w razie śmierci podlegają one dziedziczeniu. Powyższa sytuacja doprowadziła do powstania sporu prawnego co do tego, w jakim stopniu aktywa OFE stanowią prywatną własność ich członków, co zostało wykorzystane jako argument za przejęciem i umorzeniem ich części obligacyjnej" - wskazano w komunikacie.

  W połowie listopada Pracodawcy RP stwierdzili, że PPK to korzystne, choć niewystarczające działanie na rzecz przyszłych emerytów. Według tej organizacji, potrzebne są wiarygodne mechanizmy, które zablokują możliwość przejęcia tych pieniędzy pracowników przez państwo - tak, jak to było z OFE. PPK wymagają zatem - ich zdaniem - podjęcia pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 17:39MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji 

  Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) rozpoczęło 30-dniowe konsultacje społeczne dotyczące krajowej strategi rozwoju regionalnego (KSRR), która będzie obowiązywać do roku 2030, podał resort.

  "Oddajemy do dyskusji dokument, który zmienia optykę patrzenia na rozwój Polski. To o tyle istotne, że strategia wprowadza rozwiązania organizacyjne i finansowe, które zostaną wykorzystane w nowym okresie finansowania polityki spójności 2021-2027" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  W projekcie KSRR 2030 nacisk został położony na:
  - zrównoważony rozwój całego kraju,
  - odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta,
  - wspieranie mocnych stron poszczególnych części naszego kraju i rozwiązaniu ich specyficznych problemów (wsparcie „szyte na miarę"),
  - większą selektywność pomocy ze strony państwa – przeniesienie środka ciężkości z poziomu regionalnego na subregionalny i lokalny, czytamy także.

  "KSRR wskazuje dwa typy obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc państwa i marszałków województw. To tak zwane obszary strategicznej interwencji (OSI):
  - obszary zagrożone trwałą marginalizacją (wyznaczone na podstawie badań Polskiej Akademii Nauk skupiska gmin, np. po pegieerowskie gminy na północy kraju, mniej zamożne gminy na wschodzie kraju),
  - miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta wskazane przez Polską Akademię Nauk)" - czytamy także.

  Według resortu, na podstawie zebranych doświadczeń po 2020 roku zostanie opracowany program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów  (Program 2020+) zapewniający wsparcie obszarów borykających się z problemami rozwojowymi. Nie będzie skierowany do jakiegoś konkretnego województwa czy skoncentrowany tylko na jednej dziedzinie. Program będzie wspierał współpracujące ze sobą gminy, które przygotują wspólny pomysł na rozwój.

  "Realizacja wszystkich celów KSRR będzie wymagała zaangażowania ponad 100 miliardów zł do roku 2020 oraz co najmniej takiej samej kwoty w kolejnych 5 latach. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej" - czytamy także.

  Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR będą finansowane między innymi ze środków budżetu państwa, środków budżetów samorządów, unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ciężar finansowania inwestycji publicznych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe, przy mniejszej skali wsparcia w ramach polityki spójności, podano dalej.

  Projekt KSRR zakłada też poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł europejskich (na przykład CEF, Horyzont Europa, InvestEU), wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), a także partnerstwa publiczno-prywatnego.

  "W styczniu 2019 roku odbędą się regionalne konferencje z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, lokalnych instytucji publicznych i mieszkańców" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 14:08Fotek z GPW: Pozytywny wpływ reformy PPK na giełdę jest niedoszacowany  

  Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Nowa strategia dla rynku kapitałowego i wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w istotny sposób wzmocnią dopływ krajowego kapitału na polski rynek, uważa wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Jacek Fotek. Według niego, pozytywny wpływ reformy PPK na warszawską giełdę jest niedoszacowany.

  "Myślę, że pozytywny wpływ reformy PPK jest niedoszacowany. PPK zwiększy aktywność funduszy typu ETF w Polsce (rolę funduszy pasywnych). Sądzimy, że one będą mieć skłonność do tego, żeby dużo inwestować pasywnie, dlatego chcemy wprowadzać nowe kontrakty futures na indeksy i na pojedyncze akcje. Dzięki temu płynność na giełdzie wzrośnie. Liczymy także, że wpłynie na rynek IPO w Polsce. Jak szacuje Min. Finansów wpływy na rynek kapitałowy powinny być w 2019 r. ok. 6 mld zł a w kolejnych latach 2020 - 12 mld zł, od 2021 r. 15 mld zł., przy założeniu partycypacji na poziomie 75 %. Realizacja tego scenariusza będzie oznaczać istotne odwrócenie nikorzystnych trendów w zakresie odpływu kapitału z rynku akcji obserwowanego w bieżącym roku" - powiedział Fotek podczas czatu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). 

  Dodał, że GPW liczy na to, iż wprowadzenie PPK wygeneruje dodatkowe napływy długoterminowego kapitału na rynek, co uatrakcyjni wyceny i będzie dodatkowym bodźcem dla spółek do tego, aby debiutować na giełdzie. 

  "24 września 2018 r. globalna agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z Emerging Markets do Developed Markets. Dzięki awansowi Polska znalazła się w gronie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek i rynków kapitałowych. Dodatkowo, w tym samym czasie na zakwalifikowanie Polski do grona krajów rozwiniętych zdecydowała się firma Stoxx - do indeksu Stoxx Europe 600 awansowało osiem polskich spółek z portfela WIG20. Według mnie, decyzje podjęte przez FTSE Russel oraz Stoxx to fundamentalna zmiana w postrzeganiu Polski przez globalnych inwestorów - przekwalifikowanie naszego kraju daje możliwość zainteresowania nowych inwestorów akcjami polskich spółek i stanowi ogromną szansę dla całego rynku kapitałowego" - powiedział także Fotek. 

  Wskazał także, że największa globalna agencja indeksowa MSCI w dalszym ciągu zalicza Polskę do grona Emerging Markets. W związku z tym GPW jednocześnie znajduje się w orbicie zainteresowań inwestorów obecnych na Developed Markets (agencja FTSE Russell oraz Stoxx) oraz tych skoncentrowanych na Emerging Markets (agencja MSCI). 

  "Liczymy, że ta unikalna sytuacja przyczyni się do napływu większego kapitału na warszawski parkiet. Najbliższe miesiące na GPW mogą jednak charakteryzować się podwyższoną zmiennością - zarówno obrotów, jak i notowań - z uwagi na przebudowę portfeli przez inwestorów instytucjonalnych, w tym przede wszystkim fundusze inwestycyjne" - powiedział także wiceprezes. 

  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

  (ISBnews)

   

   

 • 13.12, 16:52Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia 

  Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej" - czytamy w informacji.

  Zmiany te dotyczą między innymi:

  1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS: a)  poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym:

  - przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do występowania o informację do instytucji finansowych również w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi,

  - poszerzenia zakresu informacji przekazywanych na podstawie art. 49 ustawy o KAS o informacje dotyczące strony postępowania,

  - przyznania kompetencji do wystąpienia z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony, o których mowa w art. 48 ust. 1 - 6 ustawy o KAS, naczelnikowi urzędu skarbowego (w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym) oraz Szefowi KAS (w toku postępowania podatkowego),

  - poszerzenia kręgu osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych,

  - doprecyzowania przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych),

  2) zasad finasowania KAS – ustawa przewiduje utrzymanie finasowania KAS z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych w miejsce - przewidywanego od 2019 r. (w myśl obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem,

  3) zasad nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad KAS,

  4) poszerzenia katalogu w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,

  5) modyfikacji przepisów regulujących polegających na wzmocnieniu pozycji organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, w szczególności:

  - poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego,

  - wprowadzenia instytucji zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji (zawiadomienia kończącego kontrolę),

  - poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w oparciu o stałe upoważnienie:

  - na drogach publicznych poprzez przyjęcie możliwości dokonania takiej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego,

  - w zakresie posiadania, produkcji i dystrybucji automatów do gier,

  - w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,

  - w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych,

  - w zakresie parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego,

  - rozszerzenia katalogu kontroli, z których nie sporządza się wyniku kontroli,

  - umożliwienia przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec byłych wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w przypadku rozwiązania tych spółek w trakcie kontroli,

  - zapewnienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji,

  - poszerzenia definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru,

  6) przepisów dotyczących audytu i czynności audytowych, w tym:

  - podziału zadań w zakresie audytu dotyczącego środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pomiędzy Szefa KAS, a dyrektorów izb administracji skarbowej,

  - wyodrębnienia audytu środków stanowiących współfinansowanie krajowe funduszy, programów i projektów realizowanych ze środków unijnych,

  - dodania audytu prawidłowości uiszczania innych należności publicznoprawnych niż należności podatkowe,

  - poszerzenia audytu o ocenę celowości i zgodności z prawem,

  - zawarcia w ustawie o KAS dotychczasowych przepisów rozporządzenia dotyczącego oceny wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na cele specjalne,

  - rozszerzenia zakresu czynności audytowych o weryfikację realizacji przez podmioty telekomunikacyjne i dostawców usług finansowych obowiązków nałożonych ustawą o grach hazardowych;

  7)  zasad służby w Służbie Celno-Skarbowej, w tym:

  - modyfikacji zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego,

  - modyfikacji przepisów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego do służby,

  - rozszerzenia możliwości awansu na wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby,

  - modyfikacji uprawnień funkcjonariuszy oddelegowanych,

  - nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę,

  - zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

  "Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie dotyczącym 20 innych ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i dotyczących realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy także.

  W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących ustawa stanowi m. in., że do audytów prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i niezakończonych do dnia wejścia w życie zmienianych regulacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji:
  - dotyczących zmiany przepisów wprowadzających ustawę o KAS oraz zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
  - dotyczących audytu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,
  - dotyczących  dodatku kontrolerskiego oraz dodatku orzeczniczego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 13.12, 16:37Prezydent podpisał ustawę dot. przebudowy i finansowania sił zbrojnych 

  Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakładający m.in. wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wydłużenie okresu krajowego planowania obronnego z 10 do 15 lat. Potrzeba dokonania nowelizacji obowiązującej ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 37 i 1669) wynika z konieczności dostosowania narodowego cyklu i okresu planistycznego do potrzeb długookresowych inwestycji i realizowania planu modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z systemem planowania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej, co 4 lata określa, po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa, szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w NATO. W wyniku przedmiotowej nowelizacji, okres krajowego planowania obronnego będzie wynosił 15 lat. Do czasu przyjęcia nowego planu obronnego będzie obowiązywał plan dotychczasowy, podano także.

  "Polska, będąc członkiem NATO, realizuje wspólne przedsięwzięcia i cele rozwojowe w zakresie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Kluczowe dokumenty NATO opisują wprost zobowiązania Polski względem tego Paktu w latach 2018-2032, a więc w perspektywie 15-letniej, wskazując przy tym konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania w tym okresie. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem uzyskania korelacji i harmonizacji krajowego planowania obronnego ze zobowiązaniami sojuszniczymi konieczne jest wydłużenie horyzontu planowania krajowego z 10 do 15 lat" - podkreślono w materiale.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.12, 16:32Prezydent podpisał ustawę dot. finansowania restrukturyzacji górnictwa 

  Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest wydłużenie do końca 2023 r. finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa pozwala na skorzystanie z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 lutego 2018 r. wydłużającej do końca 2023 r. możliwość finansowania z budżetu państwa kosztów procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. W związku z tym zostają wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374), do ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143, z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)" - czytamy w informacji.

  Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego mające między innymi na celu rozszerzenie prawa do urlopu górniczego o osoby, które pełniły z wyboru funkcje w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części. Okres pełnienia tej funkcji ma być uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, podano także.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.12, 13:05Tchórzewski: Mamy inne warianty rozwiązań poza rekompensatą podwyżek cen energii 

  Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozważa nie tylko system rekompensat, ale i inne warianty rozwiązań, które zapewnią brak wzrostu opłat za energię w 2019 r., poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Rozwiązanie ma zostać zaprezentowane po decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryf na przyszły rok.

  "Rozwiązania końcowe zostaną państwu przedstawione po decyzji prezesa URE i mamy tutaj kilka wariantów rozwiązań. Na pewno jednak każdy z nich zakłada, że roczna opłata za energię elektryczną w gospodarstwach domowych nie wzrośnie w roku 2019 w stosunku do roku 2018" – powiedział Tchórzewski w Sejmie.

  Dodał, że ministerstwo dąży też do tego, by i małe i średnie przedsiębiorstwa miały zrekompensowaną ewentualną podwyżkę cen.

  "Najdalej jesteśmy w sprawie przygotowania rekompensat, ale inne rozwiązania też są możliwe" – wskazał także minister.

  ME myśli też o pomocy skierowanej do samorządów, zapewnił Tchórzewski.

  W poniedziałek Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt systemu rekompensat podwyżek cen energii, skierowanego do gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Koszt programu został oszacowany na ok. 4-5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 12.12, 15:25Parlament Europejski przyjął projekt budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. 

  Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął, uzgodniony z Radą Unii Europejskiej, projekt budżetu Unii Europejskiej na 2019 r., podało ministerstwo finansów. Negocjacje budżetowe trwały od czerwca br.

  "W przyszłym roku zobowiązania budżetu UE wyniosą 165,8 mld euro, przy płatnościach na poziomie 148,2 mld euro" - czytamy w komunikacie.

  Według resortu, przyjęcie budżetu jest bardzo dobrym sygnałem dla toczących się obecnie negocjacji budżetu UE po roku 2020 (wieloletnie ramy finansowe UE 2021-2027), a także dla trwającego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

  "Dzięki porozumieniu uniknięto scenariusza braku budżetu od 1 stycznia. Nie będzie również konieczności stosowania prowizorium budżetowego" - czytamy także.

  Polskim sukcesem w negocjacjach jest zapewnienie finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej - wydatków budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski - w sposób, który umożliwia ich efektywną realizację w nadchodzących miesiącach, podkreślono w komunikacie.

  Finansowanie to będzie zapewnione, zarówno zgodnie z obecnymi danymi o tempie realizacji projektów, jak i w przypadku dalszego spodziewanego przyspieszenia. Udało się to osiągnąć dzięki przyjęciu specjalnej, wspólnej deklaracji o płatnościach, podpisanej przez Radę UE, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Przewiduje ona zwiększenie środków w budżecie UE w przypadku znaczącego przyspieszenia realizacji projektów, podano dalej.

  "Przyszłoroczny budżet unijny będzie wspierać badania naukowe, edukację, młodzież, ochronę granic zewnętrznych oraz bezpieczeństwo w UE. Przewidziano dodatkowe środki na działania poza granicami UE, aby eliminować przyczyny migracji w krajach pochodzenia i tranzytu. Udało się również zwiększyć środki na unijny program Erasmus+, który wspiera kształcenie studentów" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 12.12, 12:55Morawiecki: Nie będzie podwyżek cen energii elektrycznej 

  Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Mimo, że polska energetyka znalazła się w trudnej sytuacji w efekcie przyjęcia unijnej polityki klimatycznej w obecnym kształcie, nie będzie podwyżek cen energii elektrycznej w 2019 r., wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Mieliśmy energetykę opartą prawie w 100% o węgiel i transformacja jej musi przebiegać 20-30 lat, a łącznie od roku 1990 r. licząc - 50 lat albo nawet trochę dłużej. Nasi partnerzy to rozumieją, ale dzisiaj nasza pozycja negocjacyjna jest bardzo trudna. Jednak mimo tych waszych błędów z przeszłości chcę powiedzieć: nie będzie podwyżek cen energii" - powiedział Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie.

  Zarzucił opozycji, że w 2008 r. nie zawetowała wówczas negocjowanej polityki klimatycznej, prowadząc do tego, że dziś Polska znalazła się w bardzo trudnym położeniu.

  Ministerstwo Energii zapowiedziało kilka dni temu, że rekompensaty dla gospodarstw domowych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw związane z planowanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne wyniosą w przyszłym roku ok. 4-5 mld zł. Minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że część tej kwoty - ok. 1 mld zł - zostanie pokryte dzięki oszczędnościom w spółkach energetycznych.

  (ISBnews)

 • 12.12, 09:52Rafalska: Sytuacja FUS jest najlepsza od wielu lat 

  Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest najlepsza od lat. Wpływają na to m. in. rosnące wynagrodzenia, ale także rozwiązania uszczelniające, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Sytuacja FUS jest najlepsza w ostatnich wielu latach. Pokrycie wypłaty świadczeń emerytalnych jest na poziomie 80% - takiego rezultatu nie było od dawna" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla TVP Info.

  "Na to składa się duża liczba pracujących - najwyższa od lat, rosnące wynagrodzenia, ale też działania uszczelniające i zmiany, które wprowadził ZUS, ale też ministerstwo - myślę tu o e-składce, która uszczelniła system, uporządkowała i dzięki temu przychody ze składek w ZUS-ie są na poziomie najwyższym od lat" - dodała minister.

  Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione.

  W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o nie mniej niż o 70 zł brutto. Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 09:47Rafalska: Chcemy, by w minimalnej płacy nie uwzględniano dodatku stażowego 

  Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS) skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji z propozycją, by w płacy minimalnej nie uwzględniać dodatku stażowego, poinformowała szefowa resortu Elżbieta Rafalska.

  "Chcemy, żeby stażowe było dodatkiem ponad minimalne wynagrodzenie. Zdarza się taka sytuacja, że zatrudnienie podejmuje osoba, która nie ma żadnego stażu i dla niej, oczywiście, propozycja płacowa nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. A osoba, która pracuje np. 15-20 lat też, niestety, pobiera minimalne wynagrodzenie. I ta wysługa lat stanowi część minimalnego wynagrodzenia" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla TVP Info.

  Jest to odbierana jako niesprawiedliwe rozwiązanie, pracownicy zgłaszają to już od wielu lat, podkreśliła.

  "10 grudnia ten projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu skierowaliśmy do konsultacji międzyresortowych i społecznych z propozycją, żeby to rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2020 r." - podkreśliła minister.

  We wrześniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. - 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1%).

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 13:19FPP, CALPE: E-zwolnienia pozwolą firmom na lepsze zarządzanie finansami 

  Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich pozwoli przedsiębiorcom na mniej korekt dokumentacji rozliczeniowej z ZUS. To bardzo ważny element, który nie tylko ograniczy biurokrację i koszty administracyjne w firmach, ale także pozwoli na lepsze zarządzanie finansami, uważają eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Istotne znaczenie ma to w przypadku firm zatrudniających osoby niepełnosprawne - gdzie występuje bezpośredni wpływ korekt dokumentacji ZUS na poziom uzyskiwanych dofinansowań.

  Pracodawca otrzyma informację o zwolnieniu lekarskim bezpośrednio z systemu, za pośrednictwem profilu informacyjnego płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Warunkiem jest jednak posiadanie profilu PUE ZUS przez pracodawcę. Teoretycznie do końca 2015 roku profile powinni założyć wszyscy płatnicy, którzy wysyłają dokumenty do ZUS za więcej niż 5 osób. Jeżeli pracodawca nie posiada jednak profilu, wystawiający zwolnienie lekarz zobaczy to już w momencie wystawiania zwolnienia i wręczy pracownikowi podpisany przez siebie wydruk zwolnienia, wyjaśniono w komunikacie.

  "Dzięki e-zwolnieniom pracodawcy z pewnością mogą liczyć na ograniczenie kosztów administracyjnych, szybciej uzyskana informacja o nieobecności pracownika pozwoli też sprawniej zorganizować zastępstwo, a więc zminimalizować zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu firmy. Im większe przedsiębiorstwo, tym zanotuje szybciej i więcej korzyści. Zalety odczuje również ubezpieczony, czyli pracownik. Odpadnie mu obowiązek informowania pracodawcy o chorobie. Korzyść będzie jeszcze większa, jeżeli ubezpieczony pracuje u kilku pracodawców Zakładamy, że system będzie coraz bardziej przyjazny i wydajny. Od stopniowej rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów nie ma odwrotu" - skomentował przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wydawane prawie wyłącznie w formie elektronicznej. Pierwotnie dobrowolność stosowania zwolnień elektronicznych miała obowiązywać do 31 grudnia 2017 r., potem (po nowelizacji z dnia 21 kwietnia 2017 r.) do 30 czerwca 2018 r., a ostatecznie do 30 listopada 2018 r.

  Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

  Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) - to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 13:18Rząd przyjął nowelę dotyczącą znaków towarowych 

  Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) -  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja przepisów była potrzebna ze względu na konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych, podano także.

  Znak towarowy jest samodzielnym dobrem niematerialnym, którego rolą gospodarczą jest utrwalanie w świadomości potencjalnego odbiorcy skojarzeń wiążących nośnik oznaczenia z danym przedsiębiorstwem. Zgodnie z dyrektywą, zmieniono definicję znaku towarowego - zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny.

  "W konsekwencji znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy" - czytamy w komunikacie.

  Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie to przedłużanie wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie - przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną - opłaty na kolejny okres ochronny. 

  "Jednocześnie Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza odformalizowanie sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, czyli szybsze załatwianie spraw w tym obszarze. Rozwiązanie to dotyczyć będzie ok. 2 mln przedsiębiorców" - czytamy dalej.

  Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 14 stycznia 2019 r.

  (ISBnews)

 • 11.12, 13:17Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.  

  Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) - nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26%. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8% - dwa razy więcej, niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony rząd wdroży zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej - będzie respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych" - czytamy w komunikacie.

  Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

  - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,

  - 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto), podano także.

  "Po zmianach, najniższa gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 70 zł brutto. Zostanie nią objętych ok. 6,27 mln świadczeniobiorców. Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26% (to będzie podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego)" - czytamy także.

  Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto. Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, ze względu na krótki staż pracy, również zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji, podano także.

  Nowe zasady waloryzacji nie naruszają przepisów konstytucji, podsumowano.

  (ISBnews)
   

 • 11.12, 10:56Nowe regulacje UE dot. prospektów zwiększą dostępność GPW dla nowych spółek 

  Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - W Unii Europejskiej oczekiwane są nowe regulacje dotyczące prospektów emisyjnych, które jeśli wejdą w życie w drugiej połowie przyszłego roku, mogą spowodować, że rynek kapitałowy będzie bardziej atrakcyjny i łatwiej dostępny dla polskich spółek, wynika z wypowiedzi mecenas Klaudii Brzezińskiej z kancelarii Prof. Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni.

  "Planowane są nowe wyłączenia od obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, zarówno dotyczące ofert publicznych, jak i dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz nowe rodzaje prospektów emisyjnych. Część zmian już obowiązuje, na resztę będziemy musieli poczekać do lipca przyszłego roku. Dużo jeszcze zależy od aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, jednak wydaje się, że po zmianach rynek kapitałowy będzie bardziej atrakcyjny i łatwiej dostępny dla polskich spółek" - powiedziała Brzezińska, cytowana w komunikacie podsumowującym grudniową konferencję regionalną Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG).

  Jak wskazała radca prawny z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, dr Joanna Róg-Dyrda, opublikowany niedawno projekt ustawy dostosowującej krajowe regulacje do rozporządzenia prospektowe przewiduje jednak, że tylko część z tych ułatwień będzie dotyczyła krajowych emitentów, podano także.

  "Wśród działań Komisji Europejskiej mających bezpośredni wpływ na spółek należy wymienić również Action Plan - FinancingSustainableFuture. Nakłada on na spółki od 2021 roku obowiązek informowania o udziale zrównoważonych finansów w ich działalności. W przypadku próby pozyskania kapitału z giełdy spółka zaś musiałaby poświadczyć, że spełnia trzy przesłanki zrównoważonej działalności" - czytamy dalej.

  Ponadto dr Joanna Róg-Dyrda i mec. Klaudia Brzezińska zwróciły uwagę na nowe regulacje zaproponowane po nagłośnieniu sprawy GetBack.

  "Wskazały one na ustawę, której zadaniem ma być wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrona inwestorów na tym rynku. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Najważniejszą zmianą wynikającą z tej ustawy jest obligatoryjna dematerializacja obligacji i ich rejestracja w KDPW oraz wprowadzenie instytucji agenta emisji" - czytamy dalej. 

  Zdaniem dr Róg-Dyrdy, nowe wymogi dotyczące emisji obligacji, także przez spółki niepubliczne, spowodują, że nie będzie to już łatwy instrument pozyskania finansowania dłużnego.

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 09:30NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze 

  Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że polski sektor bankowy jest stabilny, a nadzór makroostrożnościowy został wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i zawirowania rynkowe. Narodowy Bank Polski (NBP) i minister finansów to organy państwa, które rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze, jednak minister finansów jako podmiot odpowiedzialny za implementację prawa Unii Europejskiej w obszarze instytucji finansowych przyczynił się do przyjęcia wymaganych aktów prawnych z opóźnieniami, a działania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nie były także wolne od nieprawidłowości, oceniła Izba.

  "Celem kontroli było w szczególności sprawdzenie, czy członkowie Komitetu Stabilności Finansowej rzetelnie wypełniali obowiązki ustawowe w zakresie nadzoru makroostrożnościowego i zarządzania kryzysowego, oraz w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego nad poszczególnymi instytucjami sektora bankowego" - czytamy w komunikacie.

  Okres objęty kontrolą to od listopada 2015 r. do listopada 2017 r. Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego. NIK nie ma uprawnień do kontrolowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w sytuacji, gdy realizowane przez tę instytucję zadania nie wiążą się z wykorzystaniem majątku lub środków państwowych lub komunalnych, wyjaśniono.

  "Minister finansów oraz prezes NBP rzetelnie wypełniali obowiązki, wynikające z ustawy o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym" - czytamy dalej.

  Nadzór mikroostrożnościowy nad sektorem bankowym i poszczególnymi instytucjami tego sektora sprawuje KNF. NIK zwróciła uwagę, że efektem tych działań był wzrost średniego poziomu spełniania przez banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja zyskowności banków. Względnie stabilna była również sytuacja sektora banków spółdzielczych, którego aktywa stanowią około 7% aktywów całego sektora bankowego.

  "Jednak niska efektywność związana z modelem biznesowym tego sektora stanowiła wyzwanie dla zyskowności banków spółdzielczych i ich zdolności do rozwoju, szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych. W większości przypadków banki te spełniały nadzorcze wymogi kapitałowe i utrzymania płynności finansowej. Poprawę stabilności sektora banków spółdzielczych w zakresie płynności i wypłacalności mają zapewnić tworzone od 2015 r. systemy ochrony instytucjonalnej. Niepokojącym zjawiskiem była słaba jakość portfela kredytowego w tym sektorze" - wskazano w materiale.

  NIK stwierdziła, że w ramach działań nadzorczych KNF monitorowane były zagrożenia dla stabilności tego sektora, wykonywany był nadzór analityczny nad bankami oraz przeprowadzane były inspekcje w bankach. Jednocześnie stwierdziła jednak przypadki braku skutecznych działań nadzorczych w stosunku do banków spółdzielczych, nierzetelnie prezentujących dane w formularzach samooceny przekazywanych KNF do badania i oceny nadzorczej.

  Izba oceniła, że KNF nie podjęła działań w celu zapewnienia przez kuratorów poprawy efektywności wdrażania założeń programu postępowania naprawczego przez dwa banki. W związku z wyjaśnieniami urzędu, że nie dysponuje on środkami prawnymi do oddziaływania na kuratorów, NIK wnioskowała o zwrócenie się do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych wprowadzających dodatkowe przepisy umożliwiające KNF oddziaływanie dyscyplinujące na kuratorów celem zapewnienia skuteczności i efektywności wdrażania programów postępowania naprawczego i planów naprawy. Izba stwierdziła także, że na liście kandydatów na kuratorów, sporządzonej przez UKNF, znajdują się osoby, które nie mają do tego kwalifikacji.

  "NIK zwróciła również uwagę na ograniczoną częstotliwość inspekcji w bankach spółdzielczych. W okresie od 2014 r. do końca I kwartału 2017 r. 84% banków spółdzielczych nie było objętych żadnymi czynnościami kontrolnymi ze strony KNF. W tej grupie były banki, które powinny być objęte szczególnym nadzorem inspekcyjnym, z uwagi na nadanie im, w procesie badania i oceny nadzorczej, ocen wskazujących na podwyższony poziom ryzyka, oraz w związku z realizowaniem programów postępowania naprawczego. Zdaniem NIK, ograniczona częstotliwość inspekcji w bankach spółdzielczych wynikała z niewłaściwie ustalonych priorytetów nadzorczych dla sektora bankowego, co w konsekwencji nie zapobiegło zjawiskom kryzysowym w działalności niektórych banków spółdzielczych" - czytamy dalej.

  Mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK pozytywnie oceniła działalność ministra finansów w zakresie zarządzania kryzysowego oraz wdrażania i wykonywania prawa Unii Europejskiej dotyczącego funkcjonowania sektora bankowego. Izba stwierdziła, że dyrektywy istotne dla bezpieczeństwa i funkcjonowania sektora bankowego dostosowywane były do polskiego prawa z opóźnieniem od 4 do 22 miesięcy, a biorąc pod uwagę daty publikacji rozporządzeń wykonawczych do ustaw wdrażających przepisy prawa unijnego, z opóźnieniem nawet do 30 miesięcy. Wynikało to z dużej liczby projektów aktów prawnych, ich złożoności, dużej liczby podmiotów biorących udział w procesie legislacyjnym, ale także z opóźnień w podejmowaniu prac nad przygotowaniem projektów aktów prawnych w Ministerstwie Finansów. Na opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw unijnych do porządku krajowego wpływ miała również długotrwałość procesu legislacyjnego na etapie po przedłożeniu projektów ustaw na posiedzenia Rady Ministrów.

  "NIK wskazała na potrzebę rozważenia ewentualnych działań legislacyjnych w celu:

  - zmiany art. 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, by wyeliminować wątpliwości związane z wyliczaniem buforów (kwot podnoszących kapitał banku) relatywnie do sytuacji panujących w poszczególnych bankach oraz ograniczyć zakres uznaniowości Komisji Nadzoru Finansowego;

  - wprowadzenia dodatkowych przepisów umożliwiających Komisji Nadzoru Finansowego oddziaływanie dyscyplinujące na kuratorów (np. w postaci konsekwencji finansowych), poprzedzające ich ewentualne odwołanie, celem zapewnienia skuteczności i efektywności wdrażania programów postępowania naprawczego i programów naprawy przez bank" - napisano w materiale.

  Przygotowanie projektów tych regulacji należy do kompetencji ministra finansów.

  Zdaniem NIK, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sektora bankowego zasadne jest także:

  - kontynuowanie dotychczasowych działań skierowanych na wzmacnianie stabilności banków komercyjnych, w tym w szczególności realizujących programy postępowania naprawczego;

  - zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania stabilności banków spółdzielczych, w tym zapewnienie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedniej częstotliwości inspekcji w tych podmiotach i odpowiedniej reakcji na nieprawidłowości zidentyfikowane w ich działaniu;

  - zapewnienie terminowej implementacji przepisów dyrektyw unijnych do prawa krajowego, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 10.12, 14:54ME szacuje koszt programu rekompensat na ok. 4-5 mld zł 

  Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii szacuje, że koszt przygotowywanego programu rekompensat dla odbiorców energii elektrycznej, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. 

  "Szacujemy koszt programu na 4-5 mld zł. Okres jego obowiązywania to styczeń-grudzień 2019 r." - powiedział Skobel podczas konferencji prasowej.

  "Program rekompensat chcemy skierować do około 15 mln gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i pozostałych odbiorców, takich jak hospicja, domy opieki społecznej" - wskazał wiceminister.

  Rekompensaty dla gospodarstw domowych mają być naliczane automatycznie i pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r. Rekompensaty dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wymagały złożenia wniosku, co będzie możliwe od kwietnia.

  Źródła finansowania funduszu to:

  - środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2,

  - środki stanowiące zwroty rekompensat,

  - środki z budżetu państwa,

  - dobrowolne wpłaty i darowizny,

  - wpływy od koncernów energetycznych, które mają powyżej 1 GW mocy wytwórczych i powyżej 1 mln klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,

  - wpływy z innych środków publicznych.

  Ministerstwo szacuje, że w cena energii w taryfie G wyniesie 302 zł/MWh wobec 242,2 zł w 2018 r. i 282,4 zł w 2013 r.

  "Wyceniliśmy możliwości spółek energetycznych. Oszczędności możliwe są na poziomie ok 1 mld zł, żeby wprowadzić odpowiednie środki do tego funduszu, który będzie funduszem efektywności energetycznej i rekompensat" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  Wskazał też, że ministerstwu zależy na tym, żeby "odbudować zaufanie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej", stąd decyzja o rekompensatach.

  Ustawa powinna wkrótce zostać zaprezentowana w Sejmie.

  "Początkowo planowaliśmy tę ustawę na okres 2 lat, natomiast wiele wskaźników makroekonomicznych sugeruje, że może się różnie dziać w 2020 r., więc dostosujemy się w II połowie 2019 r." - powiedział Tchórzewski, zapytany o możliwość funkcjonowania systemu w kolejnym roku.

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 14:39PIH chce przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy tytoniowej 

  Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) wysłała do prezesa Rady Ministrów pismo z prośbą o przyspieszenie prac nad projektem ustawy, która ma wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace), poinformowała Izba. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, system ten musi zacząć działać od 20 maja 2019 r.

  "Znaczące opóźnienia w procedowaniu nowelizacji ustawy tytoniowej powodują, że dostosowanie w wyznaczonym przez UE terminie do nowych regulacji będzie znacząco utrudnione. Dla wszystkich uczestników rynku biorących udział w obrocie wyrobami tytoniowymi wdrożenie systemu Track & Trace oznacza całkowitą modyfikację dotychczasowej działalności operacyjnej, zbudowanie nowych systemów informatycznych, zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt oraz przeszkolenie pracowników" - powiedział dyrektor PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Nowe regulacje wymagają też formalnego zarejestrowania ponad 100 000 punktów sprzedaży detalicznej. To nie tylko ogromne wyzwanie techniczne, ale również komunikacyjne, wymagające gotowych przepisów prawnych. Bez nich istnieje realne ryzyko, że po 20 maja 2019 r. sprzedaż wyrobów tytoniowych w punktach detalicznych będzie niemożliwa, podano dalej.

  "Wyroby tytoniowe w około 80% sklepów stanowią od 15% do 40% obrotu. Opóźnienie we wdrażaniu systemu Track & Trace w Polsce może doprowadzić do destabilizacji legalnego rynku wyrobów tytoniowych, który w ostatnim czasie z trudem udało się odbudować, m.in. dzięki ograniczeniu szarej strefy przez służby państwowe" - czytamy także.

  Ewentualne zaburzenia tej gałęzi polskiej gospodarki spowodują nie tylko straty dla handlu, ale także dla budżetu państwa, do którego każdego roku wpływa ponad 25 mld zł z tytułu podatków od wyrobów tytoniowych, podkreśliła Izba.

  "Zaniepokojenie Polskiej Izby Handlu wzbudza także wskazanie w uzasadnieniu do procedowanego projektu ustawy konieczności poddania jej procedurze notyfikacji. Oznacza to, że dalsze prace nad projektem mogą zostać opóźnione nawet o kolejne 6 miesięcy, czyli Polska nie spełniłaby na czas wymogów unijnych" - dodał Ptaszyński.

  W swoim piśmie Polska Izba Handlu kolejny raz zwraca się także z postulatem zmian w nowelizowanej ustawie i wprowadzenie konkretnie zdefiniowaniach przepisów dotyczących możliwości udzielania informacji w punktach sprzedaży o obniżonej szkodliwości wyrobów alternatywnych.

  Z przeprowadzonych przez PIH badań wynika, że 84% palaczy żąda prawa do informacji o potencjalnie mniej szkodliwych produktach, jak e-papierosy i nowatorskie wyroby tytoniowe, w których tytoń się podgrzewa, a nie spala. Niemal 90% badanych uważa, że w punkcie sprzedaży powinna być informacja o tych produktach, a ponad 90% chce znać wyniki badań naukowych dotyczących tych produktów, podano w materiale.

  "Dlatego uważamy, że proponowane przepisy powinny umożliwiać przekazywanie konsumentom informacji opartych na rzetelnych i obiektywnych dowodach naukowych" - podsumował Ptaszyński.

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 12:06MEN: Pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5% od stycznia 2019 r.  

  Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Pensje nauczycieli w Polsce wzrosną o 5% od 1 stycznia 2019 r. poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. To druga transza wprowadzanych od kwietnia bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, podano także.

  "W budżecie państwa zostały zapewnione dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń - w 2018 roku to ok. 1,2 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel dodatkowo ok. 2,8 mld zł. Warto dodać, że w 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r. zostały zwaloryzowane wynagrodzenia nauczycieli, przeznaczono na to kwotę 418 mln zł" - czytamy w komunikacie.

  W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. r. pensje nauczycieli wzrosną o 10,35%, a docelowo o 15,8%, podkreślił resort.

  "Minister edukacji narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Warunki pracy nauczycieli oraz ich wynagrodzenie są priorytetem działań podejmowanych przez MEN" - czytamy także.

  W materiale zwrócono także uwagę, że system finansowania oświaty w tym wynagrodzeń nauczycieli wymaga zmiany. 

  "Podzielamy ten postulat strony związkowej, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zmian. Także system wynagradzania nauczycieli należy zmodernizować i stworzyć z niego prawdziwy mechanizm motywacyjny, zachęcający do pracy w szkole najlepszych nauczycieli. Jesteśmy gotowi do pracy nad modyfikacją zasad finansowania oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli. Pierwsze projekty były omawiane podczas wcześniejszego etapu prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na wniosek organizacji samorządowych powyższe kwestie pozostawiliśmy do uregulowania w późniejszym terminie. W uzgodnieniu z ministrem finansów, kolejne szczegółowe analizy kierunku modyfikacji są zaplanowane do dalszych prac zespołu. Liczymy na propozycje systemowych rozwiązań w tym zakresie ze strony przedstawicieli związków zawodowych" - czytamy także.

  (ISBnews)