ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.10, 14:38MPiT przygotowuje nowelizację ustawy o wspieraniu nowych inwestycji 

  Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) pracuje nad nowelizacją ustawy reformującej funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), podał resort. Jej celem jest optymalizacja procesów inwestycyjnych poprzez usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności, które pojawiły się w interpretacji przepisów w pierwszym roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. 

  Fundamentalną zmianą planowaną w nowelizacji jest obniżenie minimalnych kosztów dla reinwestycji, stanowiących ponad połowę przedsięwzięć uzyskujących wsparcie. Zmiana ta ma jeszcze szerzej otworzyć drzwi dla przedsiębiorców, w tym przekonać także tych, którzy myślą o ponownych inwestycjach w Polsce. Celem regulacji jest także doprecyzowanie kwestii i przepisów, które w ciągu ostatniego roku budziły wątpliwości interpretacyjne"  powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Strefy mają czas do 25 października br. na zgłoszenie swoich uwag i opinii do przygotowanych przez MPiT propozycji. Te zaś są oparte na analizie zebranych w ciągu minionego roku  doświadczeniach i podjętych decyzjach. Wnioski jakie z niej płyną to m.in. zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze czy też konieczność dokonania pewnych zmian uatrakcyjniających obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem wsparcia, podano także. 

  Nowela ma wprowadzić następujące zmiany:   

  - umożliwić uzyskanie wsparcia na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił;

  - precyzyjnie określić właściwość zarządzających obszarami oraz intensywność pomocy publicznej w przypadku inwestycji na terenach znajdujących się w granicach kilku obszarów;

  - doprecyzować zasady ustalania okresu ważności decyzji o wsparciu, w przypadku inwestycji zlokalizowanych częściowo na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

  - uzupełnić wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, tak aby zawierał wszystkie konieczne elementy potrzebne do wydania decyzji, wraz ze spisem niezbędnych dokumentów, co usprawni procedurę wydawania decyzji;

  - ustalić przejrzyste ramy dotyczące zmiany decyzji o jasne zasady zmiany decyzji o wsparciu (możliwość obniżenia zatrudnienia o nie więcej niż 20% oraz zamiany jednego kryterium jakościowego na inne);

  - obniżyć minimalne koszty kwalifikowane nowej inwestycji dla reinwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców o 50%;

  - określić jasne zasady zmiany decyzji o wsparciu (możliwość zmniejszenie zatrudnienia o nie więcej niż 20% oraz zamiany jednego kryterium jakościowego na inne).

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 11:36FPP, CALPE zalecają ustalenie szczegółowych zasad okresowych przeglądów prawa 

  Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Utrzymanie skuteczności i aktualności przepisów prawa wymaga ich stałego monitorowania, dlatego istotne jest przyjęcie szczegółowych zasad okresowych przeglądów prawa. Takie działania powinny zyskać wyższy priorytet w pracach każdego rządu, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

  "Przeprowadzanie przeglądów prawa powinno zyskać zdecydowanie wyższy priorytet w działaniach każdego rządu. Stanem optymalnym byłoby przyjęcie okresowych programów przeglądu prawa w formie uchwał Rady Ministrów - wraz ze szczegółowym harmonogramem, wskazaniem osób odpowiedzialnych oraz asygnowaniem odpowiedniego budżetu. Przeglądy prawa powinny być bowiem traktowane jako inwestycja w otoczenie prawne, w jakim funkcjonuje społeczeństwo" - powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Można wskazać na potrzebę dokonywania dwóch rodzajów przeglądów prawa: przeglądu prawa w określonym obszarze - niezależnie od okresu obowiązywania określonych rozwiązań oraz przeglądu nowych przepisów, np. po roku do trzech lat od ich wejścia w życie, podano w komunikacie.

  "Nie wystarczy zadeklarować dokonanie przeglądu prawa w dość ograniczonym formularzu tzw. oceny wpływu ex post. Jeżeli do tego dodać, że na przeprowadzenie ocen poświęcany jest niewystarczający czas i zasoby - to obecnie przeprowadzane przeglądy nie mogą spełnić swojej roli. Podobnie, jak w przypadku opracowywania planowanej interwencji publicznej, w szczególności projektu aktu prawnego, ramy dokonywania przeglądów obowiązującego prawa powinny być szczegółowo opracowane w formie wzorcowej dokumentacji. Sprawozdania z realizacji programów powinny być obligatoryjnie publikowane, aby ministrowie należycie wywiązujący się z tego zadania zostali wyróżnieni, a zaniedbujący te obowiązki - napiętnowani. Ważnym instrumentem wymuszającym przeglądy prawa może być wprowadzenie zasady, że zmiana określonych rozwiązań ustawowych nie może być przeprowadzona bez uprzedniego, zapowiedzianego przeglądu prawa. Oczywiście, w absolutnie wyjątkowych przypadkach nie wykluczałoby to wprowadzenia pilnych rozwiązań epizodycznych na okres do dwóch lat" - wskazał ekspert CALPE Grzegorz Lang.

  Raport FPP i CALPE wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa obejmuje postulaty: ograniczenia zmian prawa, podniesienia efektywności nowych regulacji, prowadzenia regularnych przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenia znaczenia oceny skutków regulacji (OSR), eksperckiej oceny projektów aktów prawnych, ograniczenia i kumulowania nowelizacji - wreszcie stanowienia prostych i zrozumiałych aktów prawnych oraz stworzenia przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 15:08Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa  

  Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Cele "Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" to:

  - zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;

  - zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;

  - poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;

  - wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem;

  - określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;

  - określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;

  - wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;

  - wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;

  - rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

  CIR podało, że środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z: budżetu państwa; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.); Funduszu Pracy (w 2020 r.); środków innych jednostek sektora finansów publicznych; środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 15.10, 15:04Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego 

  Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych zostanie usprawniona, zmniejszą się obciążenia biurokratyczne w trakcie ich prowadzenia, i dzięki temu proces budowlany będzie można znacząco przyspieszyć. Nowe przepisy usprawnią także prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowelizacji to:

  - uszczegółowienie zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej;

  - aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z urzędu;

  - zmniejszenie zakresu informacyjnego w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych;

  - nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych;

  - zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

  Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzony wymóg będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

  "Znowelizowane regulacje ustawowe mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 15.10, 11:26Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. ochrony przed hałasem 

  Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, która odnosi się do oceny hałasu i zarządzania jego poziomem w środowisku, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęcie ustawy wynika z konieczności wywiązania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań względem Unii Europejskiej związanych z:

  1) transpozycją do polskiego prawa, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

  2) usunięciem uchybień w transpozycji i stosowaniu dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku" - czytamy w informacji.

  W celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów ustawa:

  - nakłada na podmiot sporządzający strategiczne mapy hałasu obowiązek stosowania metod oceny hałasu określonych w załączniku do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

  - nakłada obowiązek sporządzania programów także na terenach, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych;

  - uzupełnia definicję wskaźników hałasu o odwołanie do normy ISO 1996-2:1987 oraz doprecyzowuje definicję roku;

  - zobowiązuje do uwzględniania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ograniczeń wynikających ze strategicznych map hałasu;

  - nakłada na prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a także zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, obowiązek identyfikacji głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk oraz przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, co 5 lat, danych identyfikujących te miasta oraz główne drogi, linie kolejowe i lotniska;

  - nakłada na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nowe zadania związane z przekazywaniem do Komisji Europejskiej, co 5 lat, otrzymanych danych identyfikujących aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a także główne drogi, główne linie kolejowe i główne lotniska, przekazywaniem danych ze strategicznych map hałasu, a także streszczeń programów opracowanych przez marszałków województw;

  -określa zawartość strategicznych map hałasu, sporządzanych przez zarządzających głównymi drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami oraz prezydentów miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które będą stanowiły podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, planowania strategicznego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;

  - nakłada na marszałków województw obowiązek sporządzania, na podstawie strategicznych map hałasu, programów ochrony środowiska przed hałasem, co ma zapewnić funkcjonowanie na terenie kraju 16 programów i umożliwić ujednolicenie podejścia do ich sporządzania; programy te będą podlegały zaopiniowaniu przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zarządzających głównymi drogami, zarządzających głównymi liniami kolejowymi lub liniami kolejowymi innymi niż główne linie kolejowe położonymi na obszarze aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zarządzających głównymi lotniskami lub innymi lotniskami, które swoim zasięgiem emisji hałasu oddziałują na aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

  - wprowadza kary pieniężne za nieterminowe przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych identyfikujących oraz strategicznych map hałasu, nieterminowe uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, nieterminowe przekazanie danych ze strategicznych map hałasu oraz za nieterminowe przekazanie streszczeń programów.

  "Ustawodawca uwzględnił w ustawie szereg przepisów przejściowych. Dane identyfikujące główne drogi, linie kolejowe lub lotniska oraz miasta należy po raz pierwszy przekazać Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Strategiczne mapy hałasu powinny zostać po raz pierwszy sporządzone w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Z kolei sejmik województwa powinien uchwalić po raz pierwszy program ochrony środowiska przed hałasem w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. Dotychczas sporządzone mapy akustyczne zachowają moc do dnia 30 czerwca 2022 r., a dotychczasowe programy ochrony środowiska przed hałasem do dnia 18 lipca 2024 r." - podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 15.10, 11:23Prezydent podpisał ustawę uchylającą podatek węglowodorowy 

  Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest uchylenie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym" - czytamy w komunikacie.

  W związku z uchyleniem podatku węglowodorowego, ustawa zakłada przyśpieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej). Zgodnie z art. 6 uchwalonej ustawy, podatek ten będzie płatny z dniem wejścia jej w życie, natomiast art. 10 zakłada, iż ustawa, co do zasady, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia.

  "Uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Przywrócono również możliwość składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniających pracowników" - czytamy dalej.

  Ustawa co do zasady wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

  - art. 3 pkt 3 i art. 9, dotyczących zeznania CIT-8, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r.;

  - art. 3 pkt 2 i art. 8, dotyczących sprawozdań finansowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 10.10, 15:45Tchórzewski: Projekt specustawy górniczej nie dotyczy Śląska 

  Opole, 10.10.2019 (ISBnews) -  Projekt tzw. specustawy górniczej ma usprawnić inwestycję w kopalnię węgla brunatnego w Złoczewie, a nie kopalnie na Śląsku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Specustawa nie dotyczy Śląska, a dotyczy Złoczewa" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Opolu.

  Tzw. specustawa to projekt nowelizacji prawa górniczego, która ma ułatwić wydobycie węgla.

  (ISBnews)

 • 10.10, 14:16KE kieruje do TSUE skargę, by chronić polskich sędziów przed kontrolą polityczną 

  Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska postanowiła skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce oraz zwrócić się przy tym o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym, podała Komisja. 

  3 kwietnia 2019 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ponieważ nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość sędziów w Polsce i "nie zapewnia koniecznych gwarancji chroniących sędziów przed kontrolą polityczną", jak wymaga tego Trybunał Sprawiedliwości UE, podano. 

  KE wskazała, że polskie prawo umożliwia objęcie sędziów sądów powszechnych czynnościami i procedurami dyscyplinarnymi oraz nakładanie na nich kar dyscyplinarnych z uwagi na treść wydanych przez nich orzeczeń, w tym w związku z przysługującym im na mocy art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) prawem do wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. 

  "Nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym. Nie zapewnia też, aby sąd 'ustanowiony na mocy ustawy' decydował w pierwszej instancji w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom sądów powszechnych. Zamiast tego uprawnia prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do określenia, ad hoc i prawie bez ograniczeń, który sąd dyscyplinarny pierwszej instancji zajmie się osądzeniem danej sprawy w postępowaniu wszczętym przeciwko sędziemu sądu powszechnego" - czytamy w komunikacie. 

  Nowy system nie gwarantuje, że sprawy będą rozpatrywane w rozsądnym czasie, co umożliwia ministrowi sprawiedliwości - za pośrednictwem mianowanych przez siebie rzeczników dyscyplinarnych - doprowadzenie do sytuacji, w której przeciwko sędziom sądów powszechnych będą toczyć się długotrwałe postępowania dyscyplinarne. Nowy system ma również wpływ na prawo sędziów sądów powszechnych do obrony. Sędziom nie zapewnia się zatem ochrony przed kontrolą polityczną, co podważa zasadę niezawisłości sędziów, podano również. 

  Komisja Europejska 3 kwietnia br. wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Jednak - jak wskazano - po dogłębnej analizie otrzymanej odpowiedzi Komisja uznała, że wątpliwości prawne nie zostały rozwiane, i podjęła kolejny krok w tej procedurze, przesyłając w dniu 17 lipca 2019 r. uzasadnioną opinię. W swojej ostatniej odpowiedzi władze polskie nie przedstawiły argumentów, które rozwiałyby obawy Komisji. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

  "Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ systemu środków dyscyplinarnych na niezawisłość sędziów, uzasadniony jest wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym, aby prawomocny wyrok został wydany jak najszybciej" - czytamy także. 

  Byłoby to również zgodne z komunikatem Komisji z dnia 17 lipca 2019 r. zatytułowanym "Umocnienie praworządności w Unii - plan działania". Komisja podkreśla w nim, że w oparciu o dotychczasowe podejście do egzekwowania prawa oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE będzie stosować strategiczne podejście do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związanych z praworządnością, a w razie potrzeby zwróci się o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym oraz o zastosowanie środków tymczasowych, podsumowano. 

  Komisja Europejska przypomniała także, że wraz z innymi instytucjami Unii Europejskiej i państwami członkowskimi jest odpowiedzialna na mocy Traktatów za zagwarantowanie praworządności jako podstawowej wartości Unii i za zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE.

  (ISBnews)

   

 • 10.10, 11:07DBRS: Orzeczenie TSUE może skłonić władze do przyjęcia systemowego rozwiązania  

  Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej może skłonić polskie władze do znalezienia "systemowego rozwiązania" dla kwestii walutowych kredytów indeksowanych po wyborach 13 października. Presja ta może się również nasilić w przypadku dalszej znaczącej deprecjacji złotego, uważają analitycy DBRS. 

  "Naszym zdaniem, liczba roszczeń prawnych dotyczących indeksowanych kredytów hipotecznych mogłaby prawdopodobnie wzrosnąć w Polsce po wydaniu przez TSUE orzeczenia w sprawie kredytobiorców. Spory mogą również dotyczyć kredytów hipotecznych, które zostały już spłacone i innych kredytów denominowane w walucie obcej" - czytamy w raporcie. 

  DBRS wskazuje, że największe ryzyko wynika z kredytów hipotecznych związanych z CHF, gdzie kredytobiorcy muszą stawić czoła wyższym spłatom przy silnej aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego. Przeliczenie hipoteki po początkowym kursie walutowym mogłoby być bardzo kosztowne dla sektora bankowego. W sierpniu 2019 r. łączne zaangażowanie polskich banków w kredyty związane z CHF wynosiło 104 mld zł, co odpowiada 82% kredytów hipotecznych w walucie obcej, z czego znaczna część to kredyty indeksowane.

  W ocenie analityków DBRS, może to ostatecznie doprowadzić do zwiększenia rezerw bankowych. 

  "Jednakże, biorąc pod uwagę niepewność, a także złożoności problemu, w tym kursu walutowego, po którym banki mogłyby być zmuszone do przeliczania kredytów, trudno jest oszacować ostateczny wpływ na banki. Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że wszelkie negatywne skutki mogą być rozłożone w czasie" - czytamy dalej. 

  Orzeczenie TSUE może skłonić polskie władze do znalezienia "systemowego rozwiązania" po wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę. 

  "Presja ta może się również nasilić w przypadku dalszej znaczącej deprecjacji złotego. Poprzednie polityczne próby rozwiązania problemu CHF, w tym propozycja wprowadzenia opłaty hipotecznej, nie zostały ostatecznie wdrożone" - czytamy także. 

  Według DBRS, banki mogą być zmuszone do zwiększenia swoich buforów kapitałowych, co może skutkować niższym wzrostem akcji kredytowej, obciążając tym samym budżet państwa w sytuacji, gdy wzrost gospodarczy już spowalnia. 

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 13:43Kościński z MF: Eksport wzrośnie o min. 6% w 2019 w konserwatywnym scenariuszu 

  Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Dynamika wzrostu eksportu wyniesie co najmniej 6% w tym roku w scenariuszu konserwatywnym, pomimo globalnego spowolnienia, Brexitu i wojen handlowych, szacuje w rozmowie z ISBnews wiceminister finansów Tadeusz Kościński.

  "W przypadku eksportu często mówimy o produktach, ale Polska ma również bardzo mocny sektor usług i ten sektor rośnie o 20% r/r. Więc oceniam, że eksport produktów wraz z usługami stawia Polskę w dobrym miejscu. Prognozy eksportu są takie, że eksport będzie rósł o ok. 6% w 2019 roku, ale moim zdaniem jest to scenariusz konserwatywny, pesymistyczny. Nasze nowe rynki eksportowe mają coraz większe znaczenie - więc spodziewam się wzrostu eksportu w 2019 roku na minimum 6% r/r" - powiedział Kościński w rozmowie z ISBnews w kuluarach PAIH Forum Biznesu 2019.

  "A jeśli chodzi o przyszły rok - to wszystko zależy od koniunktury i od tego, na ile zwiększy się liczba polskich przedsiębiorców eksportujących na nowe rynki - do Azji, do USA czy Ameryki Południowej" - dodał.

  Zwrócił uwagę na szereg negatywnych globalnych czynników, które mają znaczący wpływ na sytuację polskich eksporterów.

  "Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, USA a Europą, Brexit - to wszystko powoduje bardzo duże niepokoje na rynkach - a z takich rynków biznes ucieka. Niemcy notują spadek PKB w ujęciu kwartalnym - możemy powiedzieć, że to może być początek recesji. Również w innych krajach zachodnich jest obserwowane duże spowolnienie gospodarcze. To wszystko nie wróży dobrze dla naszych eksporterów - zwłaszcza, że 80% eksportu polskiego trafia do UE i ok. 30% do samych Niemiec" - wskazał Kościński.

  W sytuacji rysującego się dużego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej podkreślił jednak, że sytuacja polskich eksporterów wciąż jest korzystna, ale powinni oni dywersyfikować swoje działania coraz silniej na nowych rynkach.

  "Najważniejsze jest, by polscy przedsiębiorcy odkrywali nowe rynki - wchodzą np. do USA; tam notujemy dynamikę wzrostu eksportu o 20%, w Korei i Chinach też nasz eksport rośnie - o ok. 30%. To jest bardzo budujące, że polscy eksporterzy wchodzą na nowe, pozaeuropejskie rynki" - stwierdził wiceminister.

  Dodał, że na nowych rynkach polskie firmy będą pojawiać się z nowymi produktami, co poszerzy ich portfolio produktowe na rynek rodzimy, wzmocni działalność badawczo-rozwojową, a także inwestycje - firmy będą musiały powiększać np. swoje parki maszynowe.

  Wskazał, że sytuacja inwestycyjna polskich firm jest dobra, czemu również ma sprzyjać ustawa przewidująca stworzenie Polskiej Strefie Inwestycji.

  "Mamy obecnie bardzo dobry czas dla eksporterów i bariery, z jakimi się oni borykają musimy eliminować, wspierać ich w edukacji, tworzyć poszerzaną bazę informacji o nowych rynkach. I my jako administracja wzmacniamy pomoc poprzez działanie PAIH i jego oddziały na całym świecie" - podsumował wiceminister.

  Kościński jest komisarzem generalnym polskiej sekcji Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju, zaś Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w tym wydarzeniu.

  Dziś odbywa się w Warszawie PAIH Forum Biznesu - bezpłatne, całodniowe wydarzenie w formie warsztatów rynkowych oraz paneli sektorowych, przeznaczone dla firm, które chcą postawić pierwszy krok za granicą lub planują ekspansję na kolejne rynki świata.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 12:25Rząd planuje przyjąć projekt noweli ws. budowy elektrowni jądrowej w III/IV kw. 

  Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw w III lub IV kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Celem projektu ma być usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w budowę elektrowni jądrowej.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie do kluczowych ustaw tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce szeregu zmian usprawniających proces przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej" - czytamy w informacji.

  Do najważniejszych projektowanych zmian w zakresie ustawy inwestycyjnej należą:

  - Rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących, o którym mowa w art. 2 pkt 1 o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej;

  - Objęcie zakresem stosowania specustawy jądrowej inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na obszarach morskich;

  - Rozszerzenie zakresu przedmiotowego decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości;

  - Doprecyzowanie art. 14 ust. 6 ustawy poprzez wskazanie wprost, że skarga na decyzję wojewody o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy przysługuje również inwestorowi obiektu energetyki jądrowej;

  - Wprowadzenie obowiązku nieodpłatnego udostępniania inwestorowi obiektu energetyki jądrowej przez organy administracji publicznej i niektóre inne podmioty, danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach, na potrzeby realizowanych przez inwestora zadań;

  - Rozszerzenie wyłączenia stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej również na grunty rolne i leśne przewidziane do prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową obiektu energetyki jądrowej.

  W zakresie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe przewidziano:

  - Doprecyzowanie uregulowań dotyczących etapów budowy i rozruchu obiektu jądrowego;

  - Jednoznaczne uregulowanie dopuszczenia do dalszego prowadzenia ruchu bloku po pozytywnych wynikach testów rozruchowych, do czasu uzyskania zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na eksploatację, na podstawie warunków zezwolenia na rozruch;

  - Doprecyzowanie przepisów dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania.

  Z kolei w zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewidziano:

  - Odstąpienie od obligatoryjnego obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących;

  - Zwiększenie roli prezesa PAA w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla obiektu jądrowego.

  "W ocenie Zespołu [do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących] oraz Ministerstwa Energii, pomimo opóźnień oraz wczesnego etapu przygotowania projektu zebrane już zostały dostateczne doświadczenia pozwalające na dokonanie zasadniczej nowelizacji ustawy inwestycyjnej oraz niektórych innych ustaw związanych z procesem przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących" - napisano również w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 14:20MIR chce do inwestować 10% środków unijnych w rozwój małych miast 

  Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Głównym założeniem przygotowywanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) "Pakietu dla małych miast" jest zainwestowanie do 10% środków przeznaczonych dla Polski w przyszłym budżecie unijnym w rozwój małych miast, podał resort.

  "Małe miasta to metropolie Polski lokalnej. To tu znajdują się firmy i instytucje najważniejsze dla lokalnych społeczności. W małych miastach bije serce Polski lokalnej. Problem w tym, że często bije nierówno. Nasz pakiet to EKG, czyli diagnoza i rozwiązania oraz leki, które zapobiegają arytmii" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  W Polsce jest 685 małych miast, co stanowi 73% ogólnej liczby wszystkich miast. Są to miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których mieszka 13% ogółu ludności naszego kraju.

  "Wsparcie dla małych miast zaplanowaliśmy w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Naszym celem jest zmiana wizerunku małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunkami do nauki i rozwoju" - czytamy w komunikacie.

  Resort podkreśla, że zapewnienie wszystkim miastom warunków do trwałego rozwoju jest kluczowym elementem w procesie działań na rzecz osiągania celów rozwojowych, związanych zarówno z konkurencyjnością gospodarki, jej innowacyjnością, jak i rozwojem wrażliwym społecznie i zrównoważonym terytorialnie.

  Zaplanowano 4 kategorie działań:

  •             projekty zintegrowane (czyli łączenie działań z różnych źródeł finansowania w celu kompleksowego wsparcia lub rozwiązania problemu, zgodnie z potrzebami danego obszaru),

  •             projekty służące zacieśnianiu współpracy z obszarami charakteryzującymi się dynamicznym rozwojem (budowanie powiązań funkcjonalnych, identyfikowanie obszarów współpracy sektora publicznego z prywatnym i społecznym),

  •             selektywne promowanie innowacyjnych rozwiązań, służących rozwiązywaniu specyficznych problemów danego miasta, na przykład rozwiązania mobilne, praca na odległość, e-learning oraz usługi społeczne i opiekuńcze,

  •             standardowy zakres wsparcia w postaci kopert/ konkursów dedykowanych małym miastom (dzięki czemu nie będą musiały one konkurować z dużymi ośrodkami), podano w materiale.

  "Na rozwój małych miast przeznaczymy do 10% środków dla Polski w przyszłym budżecie unijnym. Pieniądze te będą pochodzić z krajowych i regionalnych programów operacyjnych" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 13:42Lewiatan za aplikacją mobilną w przewozie osób, ostrzega przed wyciekiem danych 

  Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Konfederacja Lewiatan popiera zmiany w prawie, zaproponowane przez resort cyfryzacji w zakresie wprowadzenia aplikacji mobilnej do rozliczania opłaty za przewóz osób, ale ostrzega przed możliwym nieuzasadnionym wyciekiem wrażliwych danych osobistych.

  Minister cyfryzacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób. Określa on dane dotyczące usługi przewozowej, które mają być gromadzone przez dostawców aplikacji mobilnej, podał Lewiatan.

  "Dzięki aplikacji pasażerowie mogą wygodnie zamówić przejazd taksówką, zapoznać się z ceną usługi przed podróżą, porównać ją z ofertą innych firm i wybrać najlepszą. Dzięki dobrym regulacjom korzystanie z usług taksówkarskich i płacenie za nie stanie się bardziej przejrzyste. Dlatego popieramy dostosowanie prawa do nowoczesnych technologii" - powiedział radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Znajomość ceny z góry pomoże taksówkarzom zredukować koszty operacyjne, a pasażerom zagwarantuje większą transparentność kosztów przejazdu. Ponadto, cyfrowe narzędzia, takie jak tzw. wirtualny taksometr, zapewnią instytucjom państwowym większą kontrolę nad procesem oraz większą ściągalność podatków zgodnie z niedawnymi zmianami w prawie dotyczącymi rejestracji transakcji przez kasy fiskalne online, podkreślił Lewiatan.

  "Wspieramy inicjatywę uregulowania przepisów dotyczących korzystania z aplikacji mobilnych oraz sposobu zabezpieczania danych. Zwracamy jednak uwagę na konieczność doprecyzowania części przepisów związanych z gromadzeniem danych wrażliwych" - dodał Gajewski.

  Cytowane w materiale badania pokazują, że aż 8 na 10 Polaków (79,2%), wsiadając do taksówki, chce znać przybliżoną cenę przejazdu przed jego rozpoczęciem. Cena znana z góry daje m.in. możliwość porównania jej z ofertą innych firm. Dla Polaków ważny jest także sposób świadczenia usługi. Ponad połowa pasażerów (56,3%) twierdzi, że rozstrzygające znaczenie ma dla nich właśnie poznanie ceny za kurs i wybranej drogi przed rozpoczęciem podróży. Wyniki opisanego badania wyjaśniają popularność aplikacji mobilnych służących do przewozu osób.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 10:48FPP i CALPE: Uzasadnianie zmian legislacyjnych powinno być obowiązkowe 

  Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opowiadają się za wprowadzeniem obowiązku uzasadniania i publikowania pisemnych uzasadnień do poprawek zgłaszanych w toku postępowania w parlamencie.

  "Zbyt często projektowane rozwiązania są uzasadniane bardzo pobieżnie, niekiedy uzasadnienie sprowadza się wręcz do powtórzenia treści przepisu. Dlatego konieczne jest sformułowanie bardzo wysokich wymogów wobec uzasadnień projektów aktów normatywnych. Bezwzględnie należy wprowadzić obowiązek uzasadniania i publikowania pisemnych uzasadnień do poprawek zgłaszanych w toku postępowania w parlamencie. Celem tego postulatu nie jest ograniczenie możliwości ich zgłaszania przez uprawnione podmioty, ale ograniczenie zgłaszania poprawek nieprzemyślanych i ad hoc" - powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Według organizacji, należy wprowadzić obowiązek aktualizacji uzasadnienia przed skierowaniem projektu aktu do Senatu, a w razie wprowadzenia zmian przez Senat - przed skierowaniem projektu to prezydenta RP. Ostateczne uzasadnienie powinno być przygotowywane w drodze kompilacji pierwotnego uzasadnienia z argumentacją dla poszczególnych poprawek.

  "Obecnie takie uzasadnienia są sporządzane na etapie przygotowania aktu. Ostatnim, czyli najbardziej aktualnym uzasadnieniem, jest wersja towarzysząca skierowaniu projektu do marszałka Sejmu. Wszelkie późniejsze zmiany są już pozbawione ogólnodostępnych uzasadnień. To bardzo duża wada polskiego systemu legislacyjnego" - wskazał ekspert CALPE Grzegorz Lang.

  Uzasadnienie projektu aktu prawnego powinno:

  •             dotyczyć co najmniej każdej jednostki redakcyjnej projektu aktu normatywnego, a nawet każdej szczegółowej normy, a nie np. grup przepisów

  •             ukazywać porównanie dotychczasowej regulacji z projektowaną w aspekcie każdej jednostki redakcyjnej

  •             określać cel rozwiązania (ratio legis), a nie zawierać tyko ich opis

  •             wyraźnie wskazywać adresatów poszczególnych rozwiązań (ale już niekoniecznie konkretnych przepisów) oraz krąg podmiotów, na które oddziałują, oraz w jaki sposób

  •             uzasadniać dobór intensywności regulacji – przez porównanie z brakiem interwencji legislacyjnej

  •             określić wpływ każdego przepisu na sprawy i interesy w toku oraz stosowanie przepisów w okresie przejściowym, podano w materiale.

  Raport FPP i CALPE wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa obejmuje postulaty: ograniczenia zmian prawa, podniesienia efektywności nowych regulacji, prowadzenia regularnych przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenia znaczenia oceny skutków regulacji (OSR), eksperckiej oceny projektów aktów prawnych, ograniczenia i kumulowania nowelizacji - wreszcie stanowienia prostych i zrozumiałych aktów prawnych oraz stworzenia przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 10:24Dworczyk: Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ceny prądu w 2020 na obecnym poziomie 

  Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Rząd zrobi wszystko, żeby utrzymać ceny prądu w 2020 roku na obecnym poziomie, zadeklarował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

  "Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ceny prądu na obecnym poziomie. Podobnie, jak zrealizowaliśmy nasze deklaracje dotyczące roku 2019, jestem przekonany, że również w roku 2020 ceny prądu uda nam się utrzymać" - powiedział Dworczyk w wywiadzie dla RMF FM.

  "Nie będzie znaczącego wzrostu. Tak, jak w tym roku obniżaliśmy akcyzę, przyjmowaliśmy inne rozwiązania, aby ceny prądu nie wzrosły, podobnie będzie w roku 2020" - dodał.

  W ub. tygodniu minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że Ministerstwo Energii uzgodniło z Ministerstwem Finansów, że akcyza na prąd i tzw. opłata przejściowa w rachunkach za energię pozostaną w przyszłym roku na obniżonych poziomach. Jak podkreślał, pozwala to uniknąć prawie 60% z ewentualnej podwyżki cen energii w 2020 r. i zapowiedział podjęcie starań, by "poradzić" sobie z pozostałymi 40% ewentualnej podwyżki.

  Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową.

  (ISBnews)

 • 07.10, 13:47Hardt z RPP: Orzeczenie TSUE nie niesie ryzyka dla sektora bankowego 

  Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej nie niesie ryzyka dla sektora bankowego ze względu na oddziaływanie wyroku na banki, które jest rozłożone w czasie, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt.

  "Uważam, że wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych nie niesie ryzyka dla sektora bankowego ze względu na to, że oddziaływanie wyroku na banki jest rozłożone w czasie, nie dotyczy wszystkich kredytów, a banki są dobrze skapitalizowane" - powiedział Hardt dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Nie mam wątpliwości, że wyrok TSUE nie wpłynie na potrzebę jakichkolwiek korekt w polityce pieniężnej, ale będziemy obserwować sytuację" - powiedział też Hardt.

  "Nie sądzę, żeby kwestia franków mogła istotnie zatrzymać aktywność w kwestii podaży kredytów dla gospodarki. W pewnym sensie pozytyw tego wyroku jest taki, że on ogranicza niepewność. Wiemy w tym momencie, na czym stoimy. Sytuacja jest bardzo bezpieczna - proszę zobaczyć, jak zareagował rynek walutowy w pierwszych minutach po wyroku: złoty się umocnił" - dodał członek RPP.

  TSUE podał w swoim orzeczeniu w ub. tygodniu, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. TSUE wskazał także, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

  Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do kwestii tego, czy po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, nastąpi automatyczna zmiana waluty kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą to musiały oceniać sądy w sprawach indywidualnych.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 11:36Kwieciński: Koszty wyroku TSUE dla banków znacznie niższe niż szac. 50-60 mld zł 

  Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Koszty, które polski sektor bankowy będzie musiał ponieść w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym kredytów indeksowanych do waluty obcej będą znacząco mniejsze niż szacowane przez bankowych ekspertów 50-60 mld zł, uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

  "Nie mamy bardzo dokładnych szacunków. To będzie zależało od tego, ilu naszych frankowiczów zgłosi się do sądów i jakie będą rozstrzygnięcia. W mojej ocenie, to jest znacząco mniej niż to co mówią eksperci bankowi, którzy mówili o 50-60 mld zł" - powiedział Kwieciński dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  TSUE podał w swoim orzeczeniu w ub. tygodniu, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. TSUE wskazał także, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

  Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do kwestii tego, czy po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, nastąpi automatyczna zmiana waluty kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą to musiały oceniać sądy w sprawach indywidualnych.

  Związek Banków Polskich (ZBP) po ubiegłotygodniowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podtrzymał swoje kalkulacje dotyczące strat dla sektora bankowego na poziomie 60 mld zł i ocenił, że byłyby one rozłożone w czasie. 

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 11:11Rząd planuje przyjąć ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej na przełomie III/IV kw. br., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem ustawy jest utworzenie nowego systemu informatycznego, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych. W projektowanej ustawie system został określony jako Centralna Informacja Emerytalna (CIE). Organy i instytucje, w których prowadzone są rachunki emerytalne w każdym z ww. filarów systemu dostarczają obecnie informacje o stanie kont, i umożliwiają, także za pośrednictwem internetu, sprawdzanie stanu rachunków. Jest to jednak wiedza rozproszona, wymagające posługiwania się kilkoma loginami i hasłami w celu uzyskania dostępu do danych, różna jest także forma prezentacji tych danych" - czytamy w informacji.

  CIE gromadząc dane ze wszystkich kont, programów, planów emerytalnych spełniałby trzy podstawowe, istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania:

  - dostarczenie informacji poglądowej o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia,

  - możliwość zmiany podstawowych danych osobowych w jednym miejscu,

  - możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu, podano także.

  "Powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, a także spowoduje, że będzie on bardziej efektywny. Wszystkie listy - jeśli będzie takie życzenie oszczędzającego - będą mogły doręczane do ubezpieczonego w wersji elektronicznej na jego konto CIE" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 04.10, 15:03MF gotowe do rozmów z bankami po wyroku TSUE, ale nie ma działań legislacyjnych 

  Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów jest gotowe do współpracy z sektorem bankowym w następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego kredytów indeksowanych do waluty obcej, ale nie ma obecnie żadnych konkretnych działań legislacyjnych, poinformował rzecznik resortu Paweł Jurek.

  "Słowa min. Kwiecińskiego dot. współpracy z sektorem bankowym oznaczają, że @MF_GOV_PL w ramach swoich kompetencji jest jak zawsze gotowe do dyskusji i otwarte na dialog. Nie należy jednak wiązać tej wypowiedzi z konkretnymi działaniami legislacyjnymi" - napisał Jurek na swoim profilu na Twitterze.

  Wcześniej dziś minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że rząd jest otwarty na współpracę, a resort finansów wraz z instytucjami nadzorczymi jest gotowe "usiąść razem i ustalić, co powinniśmy zrobić". Według niego, wsparcie może polegać na pewnych rozwiązaniach prawnych, które pozwolą bankom bardziej gładko przejść przez ten problem.

  We wczorajszym orzeczeniu TSUE podał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. TSUE wskazał także, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

  Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do kwestii tego, czy po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, nastąpi automatyczna zmiana waluty kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą to musiały oceniać sądy w sprawach indywidualnych.

  (ISBnews)

 • 04.10, 11:39MPiT: Ponad 10 tys. przedsiębiorców ustanowiło zarządców sukcesyjnych 

  Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Ponad 10 tys. zarządców sukcesyjnych było na koniec września tego roku wpisanych do CEIDG, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przedsiębiorcy mają możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada ubiegłego roku.

  "Celem wprowadzenia przepisów o zarządzie sukcesyjnym było to, aby firma nie kończyła swojej działalności wraz ze śmiercią właściciela, tylko mogła być dalej rozwijana przez kolejne pokolenie. Nie minął jeszcze rok od ich wejścia w życie, a już możemy mówić o pozytywnej reakcji polskich przedsiębiorstw. Świadczy o tym liczba złożonych wniosków o wpis do CEIDG oraz to, że na koniec września br. ustanowionych zostało ponad 10 tys. zarządców sukcesyjnych" - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Wcześniej w krajowym prawie brakowało mechanizmu, który dawałby gwarancję ciągłości działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci. A także pozwalał na zarządzanie majątkiem, zgodnie z wolą samego przedsiębiorcy albo jego następców prawnych - właścicieli przedsiębiorstwa.

  "Wprowadzenie rozwiązania, które umożliwia sukcesję, było bardzo ważne, ponieważ w perspektywie 10-20 lat problem sukcesji będzie dotyczył coraz większej liczby polskich firm. Nasza ustawa daje szansę na uratowanie setek tysięcy polskich jednoosobowych przedsiębiorstw. Szacuje się bowiem, że adresatem nowych rozwiązań może być grupa ponad 2 mln przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w CEIDG, z czego 60% stanowią firmy rodzinne. Ponad 230 tys. z tej grupy ukończyło 65 lat. Przed wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej co miesiąc z powodu śmierci przedsiębiorcy z CEIDG było wykreślanych ok. 800 firm, które z dnia na dzień przestawały istnieć" - czytamy dalej.

  Według resortu, w ciągu pierwszych 48 godzin do CEIDG wpisano ok. 250 zarządców sukcesyjnych, w ciągu pierwszego tygodnia - 600, a obecnie ponad 10 tysięcy.

  "Zapewnienie stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw to priorytet rządu. Dlatego kontynuujemy prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które ułatwią zmianę pokoleniową w polskich przedsiębiorstwach. We wrześniu skierowaliśmy do konsultacji zieloną księgę dot. fundacji rodzinnej. To początek dyskusji na temat instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję w polskich firmach i pomysł na akumulację polskiego kapitału" - czytamy także.

  (ISBnews)