ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.10, 08:01Sejm: Dodatek ma być tylko dla zajmujących się chorymi na COVID-19 na polecenie  

  Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę, zakładającą przyznanie 100% dodatku pracownikom medycznym, którzy zajmują się chorymi COVID-19 na polecenie wojewody. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 231 posłów, przeciw było 212, 3 wstrzymało się od głosu.  

  Nowelizacja niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 miała na celu zmianę przyjętych dzień wcześniej przepisów ustawy (poprawki Senatu), zakładającej przyznanie 100% dodatku wszystkim pracownikom, zajmującym się chorymi z COVID-19.

  Przed głosowaniem, posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu. Odrzucili także zgłoszone poprawki.

  Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelą wyższe świadczenia otrzymają jedynie ci pracownicy medyczni, którzy otrzymali polecenie bezpośredniego zajmowania się pacjentami COVID-19 i bezpośrednio konfrontują się ze skutkami pandemii.

  (ISBnews)

 • 28.10, 18:09Sejm przyjął pakiet wspierający rozwój mieszkalnictwa 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął pakiet wsparcia dla mieszkalnictwa, zakładający zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach. Powołany ma zostać także rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa z wspierający budowę mieszkań dla gmin, dotkniętych przez pandemię COVID-19.

  Ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa poparło 430 posłów, 3 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

  W ramach nowo utworzonego rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dostępnych ma być 1,5 mld zł z przeznaczeniem dla  gmin, które chcą wesprzeć budownictwo społeczne. Wsparcie będzie mogło wynieść do 10% planowanej inwestycji mieszkaniowej istniejącego towarzystwa budownictwa mieszkaniowego (TBS) / spółdzielni inwestycji mieszkaniowych (SIM) lub w przypadku nowej SIM - 3 mln zł. Wnioski będą przyjmowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości i rozpatrywane w ciągu 60 dni w ramach uproszczonej procedury.

  W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółka powołana przez gminę bądź też we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN), bądź też przez sam KZN, będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 35% wartości inwestycji na realizację przedsięwzięcia.

  Potencjalni zainteresowani, którzy będą chcieli długoterminowo wynająć takie mieszkania, będą musieli wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości 10% wartości przyszłego mieszkania. Jeżeli wynajmujący zdecydują się na wkład np. w wysokości 20% (bądź 25% w dużych miastach) po 25 latach, będą mogli otrzymać mieszkanie na własność. Jeżeli tego nie zechcą - będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

  W ramach wsparcia budownictwa komunalnego planowane są także zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Podwyższone ma zostać wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (JST), a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji.

  Podwyższona zostanie do 50% wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na na remonty mieszkań komunalnych (do 60% w przypadku budynków zabytkowych), a do 80% - na remont noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

  Nowela zawiera także zapis, dotyczący dodatków mieszkaniowych, powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (do 1,5 tys. zł miesięcznie na pokrycie do 75% czynszu maksymalnie przez okres sześciu miesięcy).

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 17:08Sejm: Są zasady postępowania w przypadku nieważności decyzji dot. pomocy publ.  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wprowadzając do niej zapis, że decyzje lub umowy dotyczące udzielania pomocy publicznej, po uznaniu ich nieważności, mogą być dalej wykonywane w zakresie, w jakim nie są związane z dokonywaniem wypłat.

  Za nowelą opowiedziało się 440 posłów, przeciw było, 2 też wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej wprowadzono do niej kilka poprawek o charakterze doprecyzowującym.

  Proponowane rozwiązanie, które stanowiło przedłożenie poselskie, wprowadza pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych.

  W czasie ponownej oceny przez Komisję wybranej formy pomocy, podmiot odpowiedzialny za jej udzielenie będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na specjalnym rachunku bankowym. Obowiązek ten powstawałby w momencie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia dotyczącego unieważnienia decyzji Komisji.

  Uzależnienie obowiązku gromadzenia środków na rachunku bankowym od wydania orzeczenia pozwala na precyzyjne określenie ram czasowych, w których środki powinny być gromadzone na wyodrębnionym rachunku (pomiędzy anulowaniem decyzji Komisji a wydaniem nowej decyzji). W przeciwnym razie, trudno byłoby je dokładnie określić.

  W razie ponownego zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską środki zgromadzone na rachunku byłyby przekazywane beneficjentowi, w zakresie i wysokości wynikającej z nowej decyzji Komisji. W przypadku zaś uznania, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, środki zgromadzone na rachunku mają być przekazywane przez podmiot udzielający pomocy publicznej do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 17:06Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na 2020 rok  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Poprawka dotyczy utworzenia nowej rezerwy na obsługę długu i rozliczenie środków unijnych.

  Jednocześnie posłowie odrzucili trzy inne poprawki.

  Sejm zgodził się na utworzenie nowej rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

  Odrzucił natomiast poprawkę, zwiększającą wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł).

  Posłowie byli także przeciwni poprawce zmniejszającej łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o 100,1 mln zł  kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

  Sprzeciwili się też utworzeniu nowej rezerwy celowej na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności w wysokości 1 mln  zł.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 16:43Sejm za wydłużeniem rozwiązań podatkowych wprowadzonych tzw. tarczami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw, wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oraz zakładającą podwyższenie do 2 mld euro limitu przychodów, uprawniający do statusu małego podatnika CIT. Opowiedział się też za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi. 

  Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z poprawkami 232 opowiedziało się  posłów,  215 było przeciwnych, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie nowelizacji w całości. Sprzeciwili się też wykreśleniu zapisu o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także przesunięciu wejścia w życie tych przepisów.

  Sejm wydłużył natomiast termin obowiązywania rozwiązań podatkowych, wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi. Chodzi m.in. o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, w sytuacji, gdy pozyskane są środki trwałe na walkę z COVID-19 (np. na uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji rękawiczek czy maseczek), możliwość symultanicznego korzystania do końca pandemii z prawa do ulgi IP Box oraz ulgi B&R.

  Zgodnie z tymi rozwiązaniami, wierzyciele będą mogli szybciej skorzystać z tzw. ulgi na złe długi (termin ten został skrócony z 90 na 30 dni), a darowizny firm np. na szpitale będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów – za październik, listopad grudzień 2020 r.  - wysokości 200%, a w kolejnych miesiącach - w wysokości 150%.

  Sejm nie zgodził się natomiast na wykreślenie zmian dotyczących tzw. ulgi abolicyjnej, wykreślenie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, przesunięcie wejścia w życie terminu tego opodatkowania na 1 stycznia 2022 roku. 

  Z poparciem Sejmu nie spotkała się także poprawka, dotycząca podwyższenia limitu dla tzw. małego CIT do 5 mln euro (projekt podnosi ten limit z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

  Nowelizacja ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Planowane jest m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), możliwość rozliczania się ryczałtem ma uzyskać ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Nowelizacja dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 15:18Sejm odrzucił poprawki dot. poszerzenia uprawnionych do estońskiego CIT  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającą wprowadzenie tzw. estońskiego CIT, odrzucając jednocześnie poprawki zakładające możliwość poszerzenia kręgu uprawnionych o spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

  Za przyjęciem noweli opowiedziało się 403 posłów, 21 było przeciwnych, a 27 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm - zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych - odrzucił wszystkie poprawki, zgłoszone w trakcie drugiego czytania.

  Posłowie sprzeciwili się objęciu podatkiem CIT spółdzielni (poprawkę zgłosił Klub Lewicy, poparła Koalicja Obywatelska). Nie zgodzili się także na przyjęcie miesięcznego kryterium limitu przychodów, uprawniającego do estońskiego CIT  (w wysokości 10 mln zł zamiast do 100 mln zł rocznie), ani "wyjęcia z niego VAT".

  Poparcia nie znalazła też zmiana, zmierzająca do rozszerzenia możliwych do poniesienia przez podatników estońskiego CIT inwestycji o grunty, budynki, budowle czy obiekty inżynierii wodnej i lądowej. Sejm nie poparł także na poprawki, umożliwiającej firmom rozliczenie straty z lat ubiegłych.

  Odrzucił także zmianę, zakładającą rekompensatę ubytku wpływów samorządów z podatków, ze względu w życie tej ustawy.

  Z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i przeznaczali zysk na reinwestycje.

  Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

  -  nie posiadające udziałów w innych podmiotach,

  - zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,

  -  których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

  -  wykazujące nakłady inwestycyjne.

  Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

  Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

  Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

  Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat.

  Według szacunków, z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm, ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w wysokości 5,6 mld zł. Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że rozwiązaniem tym od 1 stycznia 2022 roku miałyby zostać objęte także spółdzielnie socjalne.

  Estoński CIT jest stosowany w Estonii, na Łotwie, w Macedonii. Są też plany jego wprowadzenia na Ukrainie.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:38Rząd przyjął projekt, upraszczający monitorowanie wyrobów zwolnionych z akcyzy 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zakładający uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wprowadzona zostanie także centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, czy Policji" - czytamy w komunikacie.

  Wśród najistotniejszych rozwiązań jest objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych): niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  Projekt zawiera także uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

  Założono także przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do dostaw wyrobów akcyzowych.

  Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r., podano także.

   Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:37Rząd przyjął projekt ws. przejęcia funkcji Rzecznika Finans. przez prezesa UOKiK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, zakładający przejęcie przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zadań Rzecznika Finansowego, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Rozwiązanie zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Utworzony zostanie także Fundusz Edukacji Finansowej, którym będzie zarządzał prezes UOKiK" – czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

  W ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu, pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada prezes UOKiK.

  Projekt zakłada, że postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie UOKiK.

  Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności, podano także.

  Projekt zakłada powstanie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma być państwowym funduszem celowym zarządzanym przez prezesa UOKiK. Zlikwidowany zostanie natomiast Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

  Środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:25Rząd przyjął projekt uproszczeń rozliczenia VAT i ułatwień dla eksporterów 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy, zakładający uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT, wprowadzenie zmian dotyczących m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorców, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT. W celu uproszczenie rozliczania podatku wprowadzono pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT).

  "Pakiet Slim VAT zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Slim VAT jest programem pilotażowym, powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. […] Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany mają zostać wprowadzone w  obszarach:

  • Fakturowania - proponowana jest likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • Ułatwień dla eksporterów - planowane jest wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów - z 2 na 6 miesięcy.
  • Wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym - wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • Korzyści finansowych dla przedsiębiorców - wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT "na bieżąco" do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

  Doprecyzowanie mają zostać konstrukcje VAT, m.in. w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), JPK, wykazu podatników i kas rejestrujących.

  Projekt zakłada rozszerzenie ochrony związanej z udzieleniem Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU, wprowadzenie ograniczeń ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Zaplanowano 5-letni okres ważności WIS.

  Wprowadzono szereg zmian doprecyzowujących dotyczących m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT - wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

  Doprecyzowano także przepisy, dotyczące nowego JPK_VAT, polegające na wprowadzeniu - w zakresie kar za błędy w ewidencji - odesłania do stosowania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

   W zakresie Tax Free wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego, podano także.

  Rozwiązania te - w ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu - wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców. Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej  (PUESC) od lipca 2021 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach (m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free).

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:22Rząd przyjął program inwestycyjny dla CPK na l. 2020-2023 o wartości 12,8 mld zł 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. CPK, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł.

  "Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy, podkreślono.

  "Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

  -  Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

  -  W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

  -  Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (ISBnews)

 • 28.10, 12:11Rząd ma zająć się dziś m.in. projektami dot. promocji offshore i I etapu CPK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz projektem uchwały Rady Ministrów, dotyczącym pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023, wynika z informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada dwufazowy model systemu wsparcia i  przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW. Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Zgodnie z obecnym projektem planuje się (w poprzednim było to 4,6 GW).

  Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid).   oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r. Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty mają być widoczne aż do roku 2058

  Planowane jest także przyjęcie przez Radę Ministrów projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", którego wnioskodawcą jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi tutaj o fazę  przygotowawczą, obejmującą m.in. etap planowania i opracowania projektu przedsięwzięcia, które ma składać się  z  ponad 120 budynków i budowli. Terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m2 ma być jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

  Niezbędne będzie też zainstalowanie zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM. Wszystkie te systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku. W ramach pierwszego etapu programu inwestycyjnego opracowane mają zostać fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskane niezbędne decyzje administracyjne. Głównym celem ma być szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań, określenie optymalnego planu jego realizacji, harmonogramów i budżetów poszczególnych projektów, a także sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

  W porządku obrad Rady Ministrów znalazły się także projekty ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających. Zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł  dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

  Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień dla eksporterów dla zastosowania stawki 0% dla towarów zaliczkowanych z 2 do 6 miesięcy. Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi), po zmianach będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT. Wydłuża też termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

  Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej zakłada zintegrowanie działań organów w zakresie ochrony interesów klientów rynku finansowego i przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z projektem, prezes UOKiK otrzymałby szereg nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, miałby możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających z reklamacji. Planowane jest także rozszerzenie źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto zakłada objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

  Projekt wydłuża do 12 stycznia 2021 r. termin, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD) do dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 09:49Nowela dotycząca termomodernizacji trafi do podpisu prezydenta  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj jedną z poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowela ma poprawić działanie programów antysmogowych "Czyste powietrze" i "Stop smog" i rozszerzyć możliwości wnioskowania przez samorządy o środki z tych programów. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

  Spośród trzech poprawek Senatu o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, Sejm odrzucił dwie, a przyjął jedną.

  Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 2% do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie środki z programu, a także zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych gminy.

  Dofinansowanie będzie można otrzymać także m.in. na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

  Nowelizacja zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego mają być udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. Środki na ten cel mają pochodzić z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW).

  Planowane jest także utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, służącej do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Dla samorządów ma to być ogólnodostępne narzędzie inwentaryzacji budynków, ma mieć formę systemu informatycznego.

  Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych.

  (ISBnews)

 • 28.10, 09:15Sejmowa KFP za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w trakcie prac nad projektem dotyczącym opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, opowiedziała się za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi.  Jednocześnie sprzeciwiła się wykreśleniu zapisu o opodatkowaniu tych spółek podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także przesunięciu wejścia w życie tych przepisów.

  Wczoraj w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zgłoszono ponad 30 poprawek.

  Komisja rekomenduje Sejmowi wydłużenie rozwiązań podatkowych, wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi. Jak wyjaśnił w trakcie posiedzenia Komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski chodzi m.in. o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, w sytuacji gdy pozyskane są środki trwałe na walkę z COVID -19 (np. na uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji rękawiczek czy maseczek), możliwość symultanicznego korzystania do końca pandemii z prawa do ulgi IP Box oraz ulgi B&R.

  Zgodnie z rekomendowanymi rozwiązaniami, wierzyciele będą mogli szybciej skorzystać z tzw. ulgi na złe długi (termin ten został skrócony z 90 na 30 dni), a darowizny firm np. na szpitale będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów – za październik, listopad grudzień 2020 r.  - wysokości 200%, a w kolejnych miesiącach – w wysokości 150%.

  Pozostałe poprawki otrzymały negatywną rekomendację Komisji. Dotyczyły one m.in. wykreślenia zmian, dotyczących tzw. ulgi abolicyjnej, wykreślenia opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, przesunięcia wejścia w życie terminu tego opodatkowania na 1 stycznia 2022 roku. 

  Z poparciem nie spotkała się także poprawka, dotycząca podwyższenia limitu dla tzw. małego CIT do  5 mln euro (projekt podnosi ten limit z 1,2 mln euro do 2 mln euro) .

  Projekt nowelizacji ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Wśród proponowanych rozwiązań jest także m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Projekt zmian ustaw, znany jako pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), możliwość rozliczania się ryczałtem uzyskałoby ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Projekt dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

 • 28.10, 08:51Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek do projektu dot. estońskiego CIT  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje odrzucenie wszystkich, zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek do projektu, dotyczącego tzw. estońskiego CIT, w tym tych rozszerzających krąg uprawnionych m.in. spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

  Podczas drugiego czytania do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgłoszono 20 poprawek.

  Senatorowie Komisji sprzeciwili się objęciu podatkiem CIT spółdzielni (poprawkę zgłosił Klub Lewicy, poparła Koalicja Obywatelska). Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział w najbliższych miesiącach dialog z branżą spółdzielczą i przygotowanie takiego rozwiązania od 1 stycznia 2022 roku. Przeciwni byli także rozszerzeniu uprawnień do rozliczania się „estońskim CIT" dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  Nie zgodzili się także na przyjęciu miesięcznego kryterium limitu przychodów, uprawniającego do estońskiego CIT  (w wysokości 10 mln zł zamiast do 100 mln zł rocznie), ani „wyjęcia z niego VAT". Poprawkę tę motywowano tym, że nie zawsze rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, niejednokrotnie jest od niego dłuższy, a przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną 23-proc. VAT są w mniej korzystnej sytuacji, niż ci opodatkowani 8-proc. stawką tego podatku.  

  Poparcia nie znalazła też zmiana, zmierzająca do rozszerzenia możliwych do poniesienia przez podatników estońskiego CIT inwestycji o grunty, budynki, budowle czy obiekty inżynierii wodnej i lądowej. Komisja nie poparła także na poprawki, umożliwiającej firmom rozliczenie straty z lat ubiegłych.

  Odrzucono także poprawkę, zakładającą rekompensatę ubytku wpływów samorządów z podatków, ze względu w życie tej ustawy. Ubytek ten – jak wynika z przedstawionych danych - w latach 2021-2022 jest szacowany na 1,3 mld zł, a w 2023 r. - 0,7 mld zł i dotyczy głównie województw.

  Jak wynika z projektu, z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i przeznaczali zysk na reinwestycje. Według szacunków, z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm, ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w wysokości 5,6 mld zł.

  (ISBnews)

 • 28.10, 08:24Sarnowski: Spółdzielnie zostaną objęte estońskim CIT-em od 1 stycznia 2022 r.  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Spółdzielnie zostaną objęte estońskim CIT-em od 1 stycznia 2022 roku, zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "Planujemy rozpoczęcie wspólnych prac z branżą  w tym temacie w perspektywie pierwszych miesięcy przyszłego roku i jest naszym mocnym przekonaniem, że spółdzielnie zostaną objęte estońskim CIT-em od 1 stycznia 2022 r." – powiedział Sarnowski wczoraj wieczorem na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

  Komisja analizowała poprawki zgłoszone do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającego możliwość objęcia estońskim CIT-em firmy, których roczny limit przychodów nie przekroczy 100 mln zł i którzy będą przeznaczali zysk na reinwestycje.

  Jedna z nich zakładała objęcie tym rozwiązaniem także spółdzielni.

  "Tak długo jak nie wypracujemy rozwiązań precyzyjnie regulujących przede wszystkim status członków spółdzielni, tak długo te regulacje nie mogą zostać tutaj procedowane. Na pewno jest to zbyt skomplikowana materia, żeby ją zrealizować i zamknąć tylko na etapie […] poprawki" – podkreślił Sarnowski.

  Zaznaczył, że obecnie projekt ulega zmianom i dopiero kiedy zostanie wypracowana jego finalna forma, będzie można przystąpić do negocjacji z sektorem spółdzielczym.

  "Gwarantujemy, że ten projekt będzie z branżą realizowany" – zapewnił.

  Według szacunków z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm,  ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców. Koszt dla budżetu na przyszły rok został oszacowany na  5,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 08:21Sejm za dodatkiem dla wszystkich zajmujących się pacjentami z COVID-19 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm w nocnym głosowaniu poparł większość poprawek Senatu do tzw. ustawy covidowej. Zgodził się m.in. na przyznanie 100% dodatku wszystkim pracownikom, zajmującym się pacjentami z COVID-19, a nie tylko tym, którzy zostali skierowani przez wojewodę, a także zwiększenie w planie Narodowego Funduszu Zdrowia ryczałtów dla szpitali na ten rok i rezygnację ze zwrotu niewykorzystanych środków.

  Nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 dotyczy m.in. przyznania dodatkowego świadczenia pracownikom medycznym w wysokości 100% wynagrodzenia dla zajmujących się chorymi na COVID -19 oraz przyznanie im 100% tzw. chorobowego.

  Sejm przyjął poprawkę, by wszyscy, którzy pracują z pacjentami z COVID-19, niezależnie od formy zatrudnienia, a nie tylko – jak proponowano wcześniej ci, którzy zostali do tego skierowani przez wojewodę i mieli umowę o pracę - otrzymywali dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

  Zgodził się także, by w planie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na ten rok zwiększyć kwotę ryczałtów dla szpitali o 15%. W przypadku zaś, gdyby szpitale nie wykorzystały wszystkich środków do 31 grudnia 2020 r., nie musiałyby ich zwracać .

  Posłowie odrzucili natomiast poprawkę zakładającą m.in. utworzenie specjalnego Funduszu Pomocy, który miałyby być funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra zdrowia (m.in. na umożliwienie dostępu do testów na koronawirusa dla pracowników ochrony zdrowia pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60. roku życia.). Poparcia nie uzyskała też poprawka, zakładająca możliwość ubezpieczeń dla pracowników zawodów medycznych w związku z pandemią, finansowanych z budżetu państwa.

  Sejm nie zgodzi się także, by izby lekarskie jedynie przekazywały wojewodom kto jest w nich zrzeszony, bez wskazywania kto powinien być kierowany przez wojewodę do pracy z chorymi na COVID-19. Sejm odrzucił poprawkę, zakładającą by skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegali mężczyźni w wieku od 60 do 65 roku życia.

  Nie poparł też poprawki, by zarządzenie przez wojewodę użycia straży gminnych do wspólnych działań z policją było uwarunkowane uzyskaniem zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

  Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

  Pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 i funkcjonariusze, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowają prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

  Wprowadzono także przepisy, umożliwiające okresowe zatrudnianie - w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów - lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (na okres pięcioletni). Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego, wystarczająca do wypełniania obowiązków.

  Do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wzmocnione mają zostać też kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowela zawiera zapis dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

  Wprowadzono także zapis, zakładający wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia. Zakres wyłączenia m.in. spod ustawy prawo budowlane obejmie natomiast nie tylko podmioty lecznicze, ale również i przedsiębiorców, realizujących - w drodze polecenia wojewody - zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

  Warunkiem udzielenia pomocy publicznej ma być - zgodnie z nowelą - deklaracja o właściwym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach tzw. tarcz i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

  Została też wprowadzona możliwość wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie (za zgodą pracownika i pracodawcy).

  Nowela zakłada możliwość odmowy obsługi klienta, który nie wypełni obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zawiera też delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów i przewiduje karę za nieprzestrzeganie ograniczeń w wysokości do 1 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 28.10, 08:16Senat przyjął nowelizację budżetu na 2020 rok z poprawkami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Senat przyjął jednogłośnie nowelizację budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Jednocześnie wprowadził do niej cztery poprawki, w tym zakładającą przesunięcie środków na cele zdrowotne oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

  Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

  Przyjęta poprawka zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel mają pochodzić z  ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł ).

  Senat proponuje utworzenie rezerwy celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności  w wysokości  1 mln  zł oraz rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

  Inna z przyjętych poprawek zmniejsza łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o ok. 100 mln zł  zł kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

 • 27.10, 15:48Sejm: W II czytaniu zgłoszono popr. poszerzające uprawnionych do estońskiego CIT 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - W trakcie drugiego czytania projektu, dotyczącego wprowadzenia tzw. estońskiego CIT-u zgłoszono kilkanaście poprawek, zakładających poszerzenie kręgu uprawnionych do skorzystania z tego podatku o spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz spółdzielnie. Poprawki do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgłosiła m.in. Koalicja Obywatelska, Lewica, a także Koalicja Polska.

  Wojciech Saługa (PO) zwrócił uwagę, że wielu przedsiębiorców wiązało z projektem duże nadzieje na uproszczenie przepisów podatkowych, tymczasem - jak podkreślił - rozwiązania te są "bardzo skomplikowane i bardzo ekskluzywne" i obejmą "na pewno nie gros, ale małą liczbę polskich przedsiębiorców".

  "Kilkadziesiąt stron wyjaśnień na pewno nie spowoduje, że polski system podatkowy będzie jasny, przejrzysty i klarowny" - powiedział.

  Zapowiedział zgłoszenie kilku poprawek. Zmierzają one do tego, by estońskim CIT-em objąć także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, urealnić kryteria przychodowe i dostosować do realiów roku podatkowego, w sytuacji, gdy ten nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a także "wyjąć z limitu" (uprawniającego do opodatkowania estońskim CIT-em) przychód VAT, który - jak powiedział Saługa - dyskryminuje działalność opodatkowaną 23%-owym VAT-em względem tej działalności opodatkowanej 8-procentowym.

  Inne z poprawek zmierzają do rozszerzenia "zakresu możliwych do poniesienia inwestycji o grunty, budynki, budowle czy obiekty inżynierii wodnej i lądowej" i umożliwienia firmom rozliczenie straty z lat ubiegłych.

  O uproszczenie przepisów apelowała także Anita Sowińska (Lewica). "Rozwiązania te mają proinwestycyjny charakter i przyczyniają się do wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawy ich płynności, zdolności kredytowej, produktywności, a tym samym pozytywnie wpłyną na wzrost gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki" - wskazała.

  Zaapelowała jednak o objęcie tym rozwiązaniem także spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej czy spółdzielni pracy. Zwróciła uwagę, że "spółdzielnie to także sektor małych i średnich przedsiębiorstw", większość z nich ma prostą strukturę udziałową, klasyczny sposób opodatkowania, a także prowadzi pełną księgowość .

  "Nie ma przesłanek merytorycznych, żeby nie zostały uwzględnione w przygotowywanym prawie" - dodała.

  Kolejna ze złożonych przez nią poprawek dotyczy rekompensaty samorządom ubytku wpływów z podatków spowodowanych wejściem w życie tej ustawy, który w latach 2021-2022 jest szacowany na 1,3 mld zł, a w 2023 r. - 0,7 mld zł.

  O zmianę przepisów apelował też Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska), zwracając uwagę na m.in. "zbyt wąskie potraktowanie przedsiębiorców", brak objęcia projektowanymi przepisami spółdzielni, wysoki poziom skomplikowania przepisów oraz ubytki w dochodach jednostek samorządu (głownie województw).

  "Ustawa prowadzi do zubożenia dochodu samorządów, jednocześnie nie przewidując rekompensaty ubytku. W najbliższych trzech latach te skutki będą powodować straty dla samorządów w wysokości 4 mld zł. Najbardziej stracą województwa" - powiedział.

  Artur Dziambor (Konfederacja) ocenił, że projekt jedynie "marketingowo" został nazwany „estońskim CIT-em". "Wyrzucacie duże firmy, bo one sobie z tego poradzą, małe też wyrzucacie, zostają tylko najmniejsze" - wskazał i zaapelował o wprowadzenie "prawdziwego estońskiego CIT-u".

  Wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreślił, że całość regulacji wzorowana jest 1:1 na rozwiązaniach, które funkcjonują w Estonii.

  "Firmy, które wejdą w tej system zamiast 278 stron regulacji CIT-owskich będą musiały korzystać tylko z 20 stron opisujących estoński CIT, przy czym 15 z nich opisuje zasady wejścia i wyjścia, a pięć środowych to są te, do których firmy będąc w estońskim CIT-ie 4,5, 8 czy 12 albo nawet więcej lat będą stosować się na co dzień. I to jest właśnie to maksymalnie uproszczone rozwiązanie, które pozwoli na to, by roczny czas rozliczenia CIT-u trwał nie 59 godzin, jak jest teraz, tylko 5" - powiedział Sarnowski w Sejmie.

  Przypomniał, że według szacunków z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm,  ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców.

  Jak wynika z projektu z estońskiego CIT będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów  będzie wynosił 100 mln zł i którzy będą go przeznaczali na reinwestycje. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w wysokości 5,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 13:30TLP zaskarżył pakiet mobilności do TSUE; szanse rozpatrzenia ocenia na 40-45% 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej na część regulacji dotyczących tzw. Pakietu Mobilności, które - w ocenie związku - ograniczają konkurencję na unijnym rynku przewozowym, poinformował prezes Maciej Wroński.

  "Zdecydowaliśmy się złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy z wnioskiem o stwierdzenie nieważności regulacji. [Wcześniej] wykorzystaliśmy wszystkie możliwości polityczne i eksperckie. Szanse, że skarga w ogóle zostanie przyjęta są na poziomie 40-45%, niemniej jednak spróbowaliśmy" - powiedział Wroński podczas wideokonferencji.

  Poinformował, że podobną skargę złożył rząd Węgier oraz - według nieoficjalnych informacji Związku - rządy Polski, Litwy i Bułgarii.

  Prawnik i ekonomista współpracujący z TLP przy przygotowaniu wniosku Artur Nowak-Far zwrócił uwagę, że najważniejszym argumentem motywującym skargę jest naruszenie zasady proporcjonalności przewidzianych w pakiecie środków ochrony pracowników w stosunku do wyznaczonego celu.

  "Środki służą raczej do tego, by zniechęcić przewoźników z państw peryferyjnych [w tym Polski]" - ocenił Nowak-Far.

  Związek zaskarżył zarówno część przepisów z pakietu, które weszły w życie w sierpniu br. jak i całe rozporządzenie dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika mające obowiązywać od lutego 2022 r. i inne przyszłe regulacje. 

  W szczegółach, Związek skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I następujących aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym L 249 z 31 lipca 2020 r.:

  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;

  - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

  Pierwszy z wymienionych aktów prawnych zmienia zasady dostępu do zawodu i rynku przewoźnika drogowego, prowadzając m.in. obowiązek powrotu pojazdów co 8 tygodni do państwa siedziby przewoźnika, konieczność pracy kierowców w centrum operacyjnym przewoźnika położonym w państwie jego siedziby, czy też 4 dniowy okres przerwy pomiędzy podjęciem kolejnych operacji kabotażowych.

  W przypadku tego rozporządzenia naruszone zostały - i to, zdaniem Związku, rażąco - zasady proporcjonalności, zasady pewności prawa, a także postanowienia art. 26 ust. 1 TFUE. Instytucje UE nie spełniły warunku przyjmowania środków w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego UE zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów. Naszym zdaniem naruszyły także art. 11 TFUE, który wymaga, by przy ustaleniu i realizacji polityk i działań Unii, brano pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego, ocenił Nowak-Far.

  Podobne zarzuty dotyczą drugiego z tych aktów prawnych, dyrektywy ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców wykonujących transport drogowy i ich pracodawców. W ocenie TLP dyrektywa w sposób rażący narusza m.in. zasady równości wobec prawa i proporcjonalności.

  Przykładem może być tutaj dwóch kierowców wykonujących przewóz pasażerów na tej samej trasie Warszawa-Rzym takim samym pojazdem i w tych samych godzinach. Jeden z nich zatrzyma się dwa razy na trasie w celu wysadzenia lub zabrania pasażerów w państwie tranzytowym i jego praca objęta będzie przepisami o delegowaniu. Drugi zatrzyma się tylko raz, a wtedy jego wynagrodzenie podlegać będzie wyłącznie regulacjom krajowym. W tym stanie rzeczy pracownik, którego interesy socjalne ma rzekomo zabezpieczać przyjęte przez Unię Europejską nowe prawo, nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego wysokość jego wynagrodzenia ma zależeć tylko i wyłącznie od tego, ile razy i gdzie zatrzymał się w celu załadunku/rozładunku przewożonych towarów lub zabrania pasażerów, skoro co do zasady wykonuje taką samą pracę, co jego kolega, wyjaśniono.

  Zdaniem Wrońskiego, ta dyrektywa nie kieruje się kryteriami socjalnymi, ale wyłącznie rynkowymi i de facto ma na celu ochronę rynków krajowych bogatych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  TLP wniosła także o stwierdzenie nieważności art. 1 pkt 6 lit. d)  oraz art. 1 pkt 15 i art. 2 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

  Pierwszy z zaskarżonych przepisów wprowadza obowiązek powrotu kierowców do centrum operacyjnego przewoźnika lub do miejsca zamieszkania co 4 lub 3 tygodnie. Według Związku, nakładanie obowiązków na pracodawcę i pracownika wskazujących, gdzie ów pracownik ma rozpoczynać przysługujący mu odpoczynek jest sprzeczne z zasadą wolności wykonywania pracy określoną w art. 15 ust. 2 Karty Praw Podstawowych. Jego zdaniem, przepis ten narusza także zasadę proporcjonalności. Jest także sformułowany w niewłaściwy sposób, co umożliwia różną jego interpretację, a tym samym stwarza po stronie adresatów norm brak pewności co do obowiązującego prawa.

  Kolejne dwa zaskarżone przepisy dotyczą wydłużenia okresu posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym służbom zapisów z tachografu do 56 dni oraz obowiązku wymiany (retrofitingu) tachografów zainstalowanych w dotychczas używanych przez przewoźników pojazdach. W ten sposób nawet obecnie najnowsze, wyprodukowane w tym roku tachografy, już za około 5 lat będą musiały obowiązkowo być wymienione na tachografy inteligentne II generacji, których jeszcze nie ma nawet na rynku.

  "Zakładając, że średnia cena nowego tachografu wynosi około 1000 euro, a w całej Unii przewoźnicy zaangażowani w przewozy międzynarodowe wymienią tachografy w około 2,7 mln pojazdów, to koszt tej obowiązkowej wymiany wyniesie ok. 2,7 mld euro. Czy nie można było rozłożyć tej operacji na co najmniej 10 lat, tak aby w sposób naturalny część tego taboru została wymieniona na nowy już z zainstalowanymi nowymi urządzeniami?" - komentuje TLP.

  TLP w swojej skardze podkreśla, że zaskarżone naruszenia swobód i zasad traktatowych mają skutki kumulacyjne, które de facto dyskryminują część uczestników jednolitego rynku pochodzących z peryferyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Bierze się to stąd, że przyjęte regulacje (w szczególności te, które odnoszą się do nieuzasadnionych gospodarczo obowiązków powrotów taboru i pracowników do baz eksploatacyjnych) nie uwzględniają geograficznej struktury rynku, w której popyt na usługi transportowe kumuluje się w jego środku (tj. w Holandii, Belgii, Luksemburgu, wschodnich prefekturach Francji, zachodnich i południowych landach Niemiec i Austrii oraz w północnych Włoszech), zaś - w podaż usług transportowych ukształtowana w wyniku wolnej i uczciwej, w warunkach stosowania międzynarodowych i unijnych reguł prawnych, konkurencji - w państwach znajdujących się na wschodnich rubieżach UE, w szczególności w Bułgarii, na Litwie, w Rumunii, w Polsce i na Węgrzech, zakończono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 27.10, 10:51Rząd zdecydował, że kolejny zakaz międzylądowania obejmie 34 państwa 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od środy, 28 października, obejmie 34 państwa (dotychczas 29). Na liście nie będzie jak dotychczas państw Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy. Pojawią się na niej natomiast Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia Północna, Maroko, Honduras czy Nepal. Zakaz międzylądowania zostanie utrzymany w stosunku do m.in. Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii, Czarnogóry, Gruzji czy Armenii.

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) -  trafiło już do podpisu premiera.

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe  dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 90. Zakaz nie dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen, Rosji oraz Ukrainy.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, podano także.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  Współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Belize;

  2) Bośni i Hercegowiny;

  3) Czarnogóry;

  4) Federacyjnej Republiki Brazylii;

  5) Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu;

  6) Gruzji;

  7) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  8) Królestwa Bahrajnu; 9) Królestwa Marokańskiego;

  10) Państwa Izrael;

  11) Państwa Katar;

  12) Państwa Kuwejt;

  13) Państwa Libia;

  14) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

  15) Republiki Albanii; 16) Republiki Argentyńskiej;

  17) Republiki Armenii; 18) Republiki Chile;

  19) Republiki Hondurasu;

  20) Republiki Iraku;

  21) Republiki Kolumbii;

  22) Republiki Kostaryki;

  23) Republiki Libańskiej;

  24) Republiki Macedonii Północnej;

   25) Republiki Malediwów;

  26) Republiki Mołdawii;

  27) Republiki Panamy;

  28) Republiki Paragwaju;

  29) Republiki Peru;

  30) Republiki Tunezyjskiej;

  31) Republiki Zielonego Przylądka;

  32) Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  33) Sułtanatu Omanu;

  34) Wspólnoty Bahamów.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 28 października do 10 listopada 2020 r.

  (ISBnews)