ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.08, 14:18KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S 

  Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, poinformowała Komisja. 

  "Celem wydania znowelizowanej Rekomendacji S jest rozszerzenie jej o zasady dotyczące zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oprocentowanymi stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tak aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami oraz wskazanie, że banki powinny posiadać wśród kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych również takie rodzaje kredytów" - czytamy we wstępie do projektu. 

  "Najistotniejsze elementy wprowadzone w projekcie znowelizowanej Rekomendacji dotyczą:

  - konieczności posiadania w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową;

  - konieczności wskazania w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie pełnej posiadanej oferty w zakresie kredytów hipotecznych; tj. zarówno kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową, jak i kredytów oprocentowanych okresowo stałą stopą procentową, jak również kredytów z opcją „klucz za dług";

  - konieczności uwzględnienia specyfiki oferowanych przez bank produktów w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie; 

  - konieczności umożliwienia klientom zamiany kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową;

  - sposobu informowania o oferowanych przez bank różnych rodzajach kredytów oraz zakresu przekazywanych klientom informacji dotyczących specyfiki oferowanych produktów; 

  - konieczności prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, przedstawiającej cechy tych kredytów, zwłaszcza związanych z nimi czynników ryzyka, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów oferowanych produktów - istotne jest, aby oferta poszczególnych rodzajów kredytów była przedstawiana w sposób rzetelny, czytelny oraz zrozumiały dla klienta" - podała Komisja. 

  Uwagi do projektu znowelizowanej Rekomendacji S można zgłaszać do 21 września 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 16.08, 11:16Projekt ws. 100% obliga giełdowego dla energii el. skierowany do konsultacji 

  Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. zwiększenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę do 100% z 30%.

  "Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest poprawa przejrzystości rynku energii. Wpływ giełdowego rynku energii na życie gospodarcze i sytuację obywateli jest tak duży, że nie można pozwolić na funkcjonowanie tego rynku w sposób nieprzejrzysty. Obecnie dochodzi do sytuacji, w których pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, ze znaczna część energii już na starcie omija główny rynek giełdowy. W efekcie, to co jest na giełdzie, nie do końca odzwierciedla rzeczywistość. Podwyższenie obliga ma na celu zwiększenie płynności i przewidywalności na rynku energii elektrycznej. Nie powinno też dochodzić do nieuzasadnionych wzrostów cen energii elektrycznej" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  Zgodnie z proponowaną nowelizacją, obowiązek ten nie będzie dotyczył energii elektrycznej:

  -  dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej;

  - wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii;

  - wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5%;

  - zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne;

  - niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie;

  - wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.

  Projekt ustawy przewiduje także wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych w Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie wspólnoty.

  W projekcie zawarto również propozycję uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

  Pod koniec lipca Ministerstwo Energii zapowiedziało, że zaproponuje projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych.

  (ISBnews)

 • 16.08, 11:11Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.  

  Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2018 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. Według projektu, Rzecznik będzie powoływany przez prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję  na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  "Zmiany realizowane w prawie podatkowym, mające na celu z jednej strony uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zmniejszenie luki podatkowej, z drugiej natomiast umocnienie pozycji podatnika w kontaktach z tymi organami, wymagają powołania odrębnym aktem prawnym Rzecznika Praw Podatnika, podmiotu dbającego o realizację zasad określonych m.in. w projekcie ustawy - Ordynacja podatkowa, stojącego na straży praw podatnika,  reagującego gdy prawa podatnika są naruszane oraz, gdy wystąpi taka konieczność, wspierającego zobowiązanego w powstałym sporze. Inną bardzo istotną grupą spraw będzie bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego i funkcja sygnalizowania zmian co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa podatkowego" - czytamy w materiale.

  Według resortu finansów, odpowiedzialnego za projekt, rzecznik będzie stał na straży praw wszystkich podatników, niemniej jednak projektowane rozwiązania będą służyły ochronie przede wszystkim osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  "Osoby takie z zasady nie są profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, a - co za tym idzie - wsparcie ze strony Rzecznika będzie dla nich najbardziej potrzebne. Jednocześnie zmiany te będą korzystnie oddziaływać na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Proponowane w projekcie rozwiązania gwarantują zwiększenie ochrony praw podatników i zwiększają poczucie bezpieczeństwa prowadzonej działalności i w kontaktach z organami podatkowymi" - czytamy także.

  Rzecznik powoływany będzie przez prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję  na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Niezależność instytucji zapewnią wprowadzane projektem zasady dotyczące doboru kompetencyjnego osoby sprawującej ten urząd, zasada jednokadencyjności oraz zamknięty i surowy katalog przyczyn odwołania osoby piastującej stanowisko Rzecznika, podano także.

  "Ponadto, Rzecznik nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności gospodarczej, jak również działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu" - podkreślono w materiale.

  Projekt ustawy przewiduje, że do zadań Rzecznika będzie należało m.in:
  1) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego;
  2) promowanie mediacji między podatnikami a organami podatkowymi;
  3) współdziałanie ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami, organizacjami reprezentującymi podatników oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw podatnika, zajmującymi się monitoringiem jakości prawa podatkowego i kierunkami jego reform;
  4) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie prawa podatkowego;
  5) analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz orzecznictwa innych sądów i trybunałów w zakresie, w jakim wpływają na rozstrzyganie spraw podatkowych;
  6) analiza interpretacji ogólnych wydawanych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa;
  7) przedstawianie właściwym organom, organizacjom lub instytucjom publicznym oceny oraz wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika, wzmocnienia spójności i sprawności prawa podatkowego, usunięcia zbędnych procedur, czy wymogów formalnych lub usprawnienia trybu załatwiania spraw;
  8) kierowanie do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosków o wystąpienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach dotyczących praw podatnika z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji;
  9) analiza sposobu załatwiania przez organy podatkowe skarg i wniosków składanych na zasadach przewidzianych w ustawie - Ordynacja podatkowa;
  10) podejmowanie innych działań, o ile służą one ochronie praw podatników, podano także.

  "W zakresie ochrony praw podatników Rzecznik będzie uprawniony, w szczególności do:
  1) występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach podatkowych;
  2) uczestniczenia jako mediator w postępowaniu podatkowym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym;
  3) występowania do właściwego organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatnika, który nie ma możliwości samodzielnego złożenia takiego wniosku lub sprawia mu to nadmierną trudność;
  4) występowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa;
  5) występowania na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów (objaśnień podatkowych), w sprawach budzących wątpliwości interpretacyjne oraz mających istotne znaczenie dla grupy podatników lub jeżeli może to spowodować znaczące obniżenie liczby wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych;
  6) występowania z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, a rozstrzygnięcie ma znaczenie dla grupy podatników lub może spowodować obniżenie liczby spraw indywidualnych w sądach;
  7) występowania o wszczęcie postępowania podatkowego, wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w tym skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także uczestniczenia w postępowaniu przed organem administracji publicznej lub sądem – na prawach przysługujących prokuratorowi;
  8) kierowania wystąpienia do organu, w którego działalności stwierdził naruszenie praw podatnika;
  9) występowania do właściwych organów z wnioskiem o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko podatnikowi;
  10) informowania właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów podatkowych;
  11) informowania właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych;
  12) występowania, na wniosek podatnika, do ministra właściwego w sprawach finansów publicznych w celu wydania decyzji uchylającej lub zmieniającej decyzję ostateczną, o której mowa w projektowanym art. 470 § 5 nowej Ordynacji podatkowej" – czytamy dalej.

  W powyższym zakresie Rzecznik będzie współpracował i w razie potrzeby udzielał wsparcia Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, przy czym należy wskazać, że projekt zakłada pierwszeństwo tego drugiego rzecznika do wykonywania uprawnień w przypadku spraw przedsiębiorców podlegających jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648). W tym zakresie kompetencje obu rzeczników będą uspójnione.

  "Podjęcie czynności przez Rzecznika będzie następowało z urzędu lub na wniosek. Rzecznik będzie realizował nałożone zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Podatnika oraz 16 zastępców działających w terenie i 32 przedstawicieli terenowych. Zastępca Rzecznika wraz z dwoma przedstawicielami terenowymi Rzecznika będą tworzyć w każdym województwie trzyosobowy zespół ekspercki. Rzecznik, zastępcy Rzecznika, jak i przedstawiciele terenowi będą pracownikami Biura Rzecznika Praw Podatnika, stanowiącego odrębną państwową jednostkę budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm." – podano także.

  Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 10:43NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw  

  Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Negatywny wpływ na ochronę kredytobiorców miały także konieczność eliminowania niewłaściwych praktyk banków w drodze długotrwałych postępowań sądowych oraz niedookreślone kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 

  Izba zbadała skuteczność systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017. Celem kontroli było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy państwo skutecznie chroniło konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków udzielających kredytów objętych ryzykiem walutowym? Z uwagi na ustawowe uprawnienia kontrolne NIK, kontrola mogła być ograniczona wyłącznie do badania działań podmiotów administracji publicznej, którym przyznano obowiązki i uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów. Należały do nich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy. Ponadto w trzech urzędach miast zbadane zostały działania trzech miejski rzeczników konsumentów (w Warszawie, Krakowie i Olsztynie).

  "Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach, na które przypadła zasadnicza aktywność banków w udzielaniu tych kredytów, tj. 2005-2013. Skontrolowane podmioty administracji publicznej nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno lub w nieodpowiednim stopniu przeciwdziałały zagrożeniom, wynikającym z charakteru tych kredytów oraz z nieuczciwych praktyk banków. Słabość systemu ochrony konsumentów była jednym z czynników, który umożliwił wzrost wolumenu kredytów do skali, przy której obecnie wyeliminowanie ryzyk z nimi związanych wiązałoby się z poniesieniem znaczących kosztów przez banki lub zadłużonych obywateli" - czytamy także. 

  Zdaniem NIK, przyczyną nieskuteczności systemu był brak lub niska aktywność organów administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów, niewyposażenie ich w skuteczne narzędzia działania oraz konstrukcja modelu ochrony, wymagająca wchodzenia na długotrwałą ścieżkę sądową w celu stwierdzenia występowania klauzul niedozwolonych. 

  "W efekcie, nawet jeśli zostały zidentyfikowane niewłaściwe praktyki banków, to ich eliminowanie było procesem długotrwałym. Wynikiem działań było natomiast doprowadzenie do zaprzestania stosowania danej praktyki przez bank w przyszłości, a tylko w niewielkim stopniu usunięcie skutków tych praktyk, wynikających z dotychczasowej realizacji umów, choć w ich wyniku banki uzyskały nienależne korzyści kosztem konsumentów" - wskazała NIK.

  NIK przypomniała, że w latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych. Zawartych zostało blisko milion umów kredytów objętych ryzykiem walutowym. Ich wartość w szczytowym okresie (w 2011 r.) sięgnęła niemal 200 mld zł. 

  "Przy udzielaniu kredytów miały miejsce niewłaściwe praktyki banków, w tym zawieranie w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych, pozwalających na jednostronne kształtowanie przez banki, na niejasnych zasadach, wysokości oprocentowania lub kursów, po jakich przeliczane były udzielane kredyty lub spłacane raty. Klauzulami abuzywnymi były także postanowienia przewidujące obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorcy, na warunkach które nie były znane kredytobiorcy w momencie zawierania umowy kredytu. Stwierdził to w wyrokach Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Żaden z organów państwowych dotychczas nie ustalił jednak miarodajnie skali tych praktyk. Przy sprawnie działającym systemie ochrony konsumentów praktyki te powinny zostać szybko wyeliminowane" - czytamy dalej. 

  W ocenie NIK,  negatywny wpływ na skuteczność ochrony konsumentów miały niedookreślone kompetencje KNF w dziedzinie ochrony interesów uczestników rynku finansowego. Ustawa o nadzorze finansowym nałożyła na Komisję zadania w tym zakresie, ale nie wyposażyła w skuteczne narzędzia do realizacji tych zadań. 

  "Przeciwnie, zgodnie z art. 138 ust. 7 ustawy Prawo bankowe, środki podejmowane w ramach nadzoru bankowego nie mogły naruszać umów zawartych przez banki. Z tego względu, mimo, że UKNF najszybciej zidentyfikował zagrożenia wynikające z kredytów objętych ryzykiem walutowym, to działania KNF były ostrożne i ograniczone. Miały w szczególności charakter niewiążących wytycznych, stopniowo zaostrzanych, i nie odnosiły się do umów już zawartych. W efekcie były niewystarczające, żeby na wczesnym etapie wyeliminować nieprawidłowości w działaniach banków, szczególnie w okresie najintensywniejszego udzielania tych kredytów w 2008 r." - czytamy w raporcie. 

  Co więcej, KNF w Rekomendacji S z 2008 r. podtrzymała zapisy z wcześniejszej Rekomendacji KNB z 2006 r., zalecające bankom przedstawianie kredytobiorcom symulacji wysokości rat kredytu przy złożeniu osłabieniu złotego w stosunku do waluty kredytu o 20%. Nie oddawało to rzetelnie skali ryzyka walutowego, jakim były obarczone kredyty zaciągane na okresy wieloletnie, niekiedy przekraczające 30 lat, podano także. 

  W ocenie NIK, wszystkich możliwości wsparcia kredytobiorców nie wykorzystał także UOKiK, który w kwietniu 2016 r. uzyskał nowe uprawnienia, pozwalające na bardziej efektywną niż dotychczas ochronę konsumentów, z wykorzystaniem ścieżki administracyjnej zamiast sądowej. 

  Według Izby, powołanie w październiku 2015 r. Rzecznika Finansowego przyczyniło się do wyeliminowana istotnej luki w systemie ochrony, wynikającej z braku wyspecjalizowanego podmiotu oferującego pomoc w sprawach indywidualnych na rynku bankowym, a Rzecznik podjął aktywne działania informacyjne i wspierające kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. 

  "Niemniej skuteczność bezpośrednich interwencji Rzecznika w bankach oraz prowadzonych przez niego postępowań pozasądowych była ograniczona z uwagi na postawę banków. Natomiast ocena skuteczności przedstawianych przez Rzecznika i prezesa UOKiK sądom oświadczeń zawierających istotne dla sprawy poglądy była w trakcie kontroli niemożliwa, ze względu na brak informacji zwrotnej z sądów i od konsumentów o wpływie tych stanowisk na treść prawomocnych wyroków" - czytamy także.

  Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów pełnili pomocną rolę jako reprezentanci grup kredytobiorców w postępowaniach, w których dochodzili roszczeń od banków na podstawie pozwów zbiorowych. Ta forma dochodzenia roszczeń nie była jednak efektywna z uwagi na długotrwałość postępowań. Rzecznicy świadczyli także pomoc w sprawach indywidualnych, jednak, zdaniem NIK, nie we wszystkich przypadkach wywiązywali się z tego zadania rzetelnie. 

  "Wynikało m.in. ze skomplikowanego charakteru spraw i braku dostępu rzeczników do niezawodnego źródła informacji, które pozwoliłoby wesprzeć ich w kompetentnym udzielaniu porad. Rzecznicy udzielający konsumentom pomocy pomijali w szczególności istotne informacje o ryzyku przedawnienia roszczeń lub o niedozwolonych postanowieniach, występujących w umowach. Unikali także występowania na rzecz kredytobiorców z powództwem do sądu" - czytamy w raporcie. 

  "W efekcie wymienionych słabości systemu ochrony konsumentów banki uzyskały korzyści, wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Jednocześnie, z nielicznymi wyjątkami, nie poniosły kar pieniężnych z tego tytułu, a ciężar i ryzyka związane z odzyskaniem tych kwot został przeniesiony na kredytobiorców. Zdaniem NIK, państwo nadal nie wspiera dostatecznie kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. Problem ten powinien zostać rozwiązany w drodze ustawowej" - podsumowano. 

  (ISBnews)

   

 • 14.08, 13:27KE wysyła do Polski uzasadnioną opinię do ustawy o Sądzie Najwyższym 

  Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podjęła dzisiaj decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformowała Komisja.

  "Komisja przeprowadziła dogłębną analizę odpowiedzi udzielonej przez władze polskie na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez Komisję 2 lipca 2018 r. w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Odpowiedź władz Polski nie rozwiała wątpliwości prawnych Komisji"  - czytamy w komunikacie.

  Komisja pozostaje na stanowisku, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, podano także.

  "Tym samym Polska zdaniem Komisji nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

  "Dlatego też Komisja przystąpiła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze polskie mają teraz miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - podkreślono w komunikacie.

  Komisja przypomina, że nowa polska ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Oznacza to, że 27 spośród 72 czynnych obecnie sędziów Sądu Najwyższego może zostać zmuszonych do przejścia w stan spoczynku. Dotyczy to również osoby sprawującej urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powołanej zgodnie z Konstytucją RP na sześcioletnią kadencję. W tym wypadku jej kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona.

  "Zgodnie z ustawą sędziowie sprawujący obecnie funkcję mogą zwrócić się do Prezydenta RP o przedłużenie ich mandatu. Prezydent może uczynić to dwukrotnie, każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu czynnej służby; nie przewidziano też kontroli sądowej ewentualnej decyzji odmownej. Komisja uważa - wbrew stanowisku władz Polski - że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów - członków mianowanych przez Sejm RP z pogwałceniem europejskich standardów niezależności sądów" - czytamy także.

  Zdaniem KE, praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatami, Komisja Europejska odpowiada wraz z Parlamentem Europejskim i Radą za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE.

  Wydarzenia w Polsce skłoniły Komisję Europejską do podjęcia w styczniu 2016 r. dialogu z polskim rządem zgodnie z ramami na rzecz umocnienia praworządności. Proces ten opiera się na stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco informuje Parlament Europejski i Radę, podkreślono także. 

  dniu 29 lipca 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące ustawy o ustroju sądów powszechnych, również ze względu na jej przepisy emerytalne oraz ich wpływ na niezależność sądownictwa. 20 grudnia 2017 r. Komisja skierowała tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa toczy się obecnie przez Trybunałem.

  20 grudnia 2017 r., z uwagi na brak postępów w realizacji ram na rzecz praworządności, Komisja po raz pierwszy uruchomiła procedurę z art. 7 ust. 1 i przedłożyła uzasadniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie określenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności przez Polskę. Art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje, że Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wspólnych wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu.

  Podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych poświęconego kwestii praworządności w Polsce w dniu 26 czerwca 2018 r., odbywającego się w ramach procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu, władze polskie nie poinformowały o żadnych przewidywanych działaniach w odniesieniu do nierozstrzygniętych obaw Komisji. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz brak postępów w tej kwestii w ramach dialogu na temat praworządności z Polską, 27 czerwca 2018 r. kolegium komisarzy podjęło decyzję o upoważnieniu pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa do tego, aby w porozumieniu z przewodniczącym Jeanem-Claude'em Junckerem rozpoczął postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 2 lipca 2018 r. Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia, w którym jasno określiła swoje zastrzeżenia prawne. Władze polskie odpowiedziały na to wezwanie 2 sierpnia 2018 r.

  "Naruszenie to nie oznacza zaprzestania dialogu z Polską na temat praworządności. Dialog ten jest dla Komisji nadal preferowanym sposobem rozwiązania systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 14.08, 12:32Premier: Wybory samorządowe odbędą się 21 października 

  Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie zorganizowania wyborów samorządowych 21 października 2018 r.

  "§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 października 2018 r." - czytamy w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 13.08, 14:31Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawo wodne  

  Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy, której celem jest rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie jej przepisów" - czytamy w komunikacie. 

  W ustawie doprecyzowano definicje m.in. budowli przeciwpowodziowej, przerzutu wody oraz urządzenia wodnego. Dodano przepis, który zakazuje wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 

  "Ustalono, że zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków, a także ewidencję dokonywanych pomiarów" - czytamy dalej. 

  W znowelizowanej rozstrzygnięto o tym, że w kosztach projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych może uczestniczyć ten, kto zamierza odnosić z nich korzyści. Przepis ten stosuje się także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą, żeglugi, poboru wód, energetycznego wykorzystania urządzeń wodnych, wprowadzania ścieków lub odprowadzania wody do urządzeń wodnych oraz innych usług wodnych, a także działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych, z wyłączeniem działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa. 

  "Uściślono tryb wnoszenia przez właścicieli gruntów opłaty melioracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej Wody Polskie), które wpływy z tej opłaty (z odsetkami) przekazują na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej" - czytamy również. 

  Uzupełniono regulację dotyczącą zwolnienia z ponoszenia opłaty stałej za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych. Ustalono minimalny próg, od którego pobiera się opłatę za usługi wodne. Opłaty za usługi wodne nie będzie się wnosić, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza 20 zł, podano także. 

  Ustawa rozszerza wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. 

  "Zdecydowano też, że jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Wyłączono z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego lokalizowanie, na okres 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedłużono do 30 lat czas, na jaki może być wydane pozwolenie wodnoprawne" - podano. 

  W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych upoważniono ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu zwrotu utraconych dochodów przez gminy (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości) oraz wzoru wniosku o zwrot tych dochodów. 

  W ustawie o szczególnych zasadach zaliczono do budowli przeciwpowodziowych stopnie wodne.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem kilku pkt: 

  - zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków oraz prowadzić ewidencję dokonywanych pomiarów) 

  - podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach), które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia;

  - podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych jest obowiązany przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej, wyrażonej w MWh, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.08, 14:25Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny 

  Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa ma na celu utworzenie Instytutu naukowo-badawczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego" - czytamy w informacji.

  Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego będzie wykorzystana do realizacji celów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Do zadań Instytutu zgodnie z ustawą będzie należało:

  - inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;

  - przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;

  - współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  - współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;

  - gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;

  - organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;

  - upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

  Nadzór nad Instytutem będzie sprawował prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą rada instytutu oraz dyrektor instytutu, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu.

  Rada instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez premier, w tym przedstawiciel premiera, przedstawicieal ministra właściwego do spraw gospodarki i pięciu osób powoływanych na okres kadencji (trwającej 4 lata).

  "Gospodarka finansowa Instytutu będzie prowadzona w oparciu o coroczną dotację podmiotową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu oraz w oparciu o:

  1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Instytutu oraz współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

  2) środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;

  3) przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;

  4) przychody z tytułu działalności gospodarczej;

  5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki, stanowią inaczej;

  6) zapisy, spadki i darowizny,

  7) przychody z innych tytułów" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.08, 14:20Prezydent podpisał ustawę ws. niższych składek ZUS dla małych firm 

  Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, podała Kancelaria Prezydenta. Przedłożona do podpisu ustawa zmienia ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (s.u.s.) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  "Zmiana ustawy o s.u.s. ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ich możliwości finansowych. Przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę oraz poprawić 'przeżywalność' przedsiębiorstw, a przede wszystkim ich rentowność. Projektodawca ustawy oszacował, że jej obowiązywanie przyniesie realną korzyść ekonomiczną około 175 tys. przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa uzależnia najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych od uzyskiwanego przez nich rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, który w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30–krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w razie rozpoczęcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego limit przychodów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu). Jednocześnie tak wyznaczona najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku, wyjaśniono także.

  Przedstawiona propozycja ma charakter fakultatywny, a osoby, do których jest skierowana, mogą zadeklarować, jako miesięczną podstawę wymiaru składek, kwotę wyższą od najniższej podstawy wymiaru, podano.

  Poza kręgiem adresatów powyższych unormowań, znoszących bariery funkcjonowania niewielkich podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, znalazły się osoby, które lub do których:

  - w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.);

  - spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o s.u.s., tzn. korzystają z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

  - w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

  - w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 ustawy o s.u.s.;

  - wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

  - ustalały najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nową regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wymieniono w komunikacie.

  Zmiana ustawy o KAS ma na celu umożliwienie przekazywania przez KAS - na żądanie ZUS - informacji o przychodach podatnika w celu weryfikacji poprawności ustalania najniższej podstawy wymiaru przez ubezpieczonego, podsumowano.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 3 (ogłoszenie komunikatu Prezesa ZUS o współczynniku na 2019 r.), który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 13.08, 14:17Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność 

  Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie, z dniem 1 stycznia 2019 r., we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych" - czytamy w informacji.

  Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

  "Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia" - czytamy dalej.

  Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. 

  Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Ustawa określa wysokość bonifikaty - od 10% do 60% - jakiej właściwy organ może udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik.

  Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

  Postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek procentowych tych opłat, wszczęte i niezakończone przed dniem przekształcenia, toczą się nadal po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 08.08, 16:03Prezydent podpisał nowelę dot. przepakowywania owoców i warzyw z zagranicy 

  Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczącą efektywności działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych w celu wyeliminowania nieuczciwych działań, polegających na przepakowywaniu owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawaniu ich jako polskich, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa wprowadza zmiany mające na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do identyfikacji oraz informacji przekazywanych konsumentom w oznakowaniu artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych, oraz wyeliminowanie stwierdzonych nieuczciwych działań, polegających m.in. na przepakowywaniu owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawaniu ich jako polskich" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzono obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu, informacji, które umożliwiają identyfikację tego artykułu i odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych, podano również.

  "W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu, w ustawie przewidziano kary pieniężne. Zmiany dotyczą również wzmocnienia nadzoru nad działalnością osób wpisanych do rejestru rzeczoznawców (próbobiorców i klasyfikatorów tusz zwierząt rzeźnych oraz owoców i warzyw), które mają pozwolić na skuteczną weryfikację obiektywności rzeczoznawców zatrudnionych np. przez podmioty skupujące" - czytamy także.

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wprowadzono zmiany umożliwiające działania kontrolne na podstawie imiennego okresowego upoważnienia. Zmiany mają również na celu zastąpienie kary grzywny, wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw. Wprowadzono dodatkowe kary - za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji, albo podanie informacji nieprawdziwych oraz za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw i owoców z wymogami unijnymi, podano także.

  "Zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców mają na celu  umożliwienie skutecznego podejmowania działań w przypadku podejrzenia popełnienia czynu niedozwolonego, zagrożonego administracyjną karą pieniężną. Ustawa określa, że kontrole przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, będą wyłączone spod obowiązku wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o tej kontroli" - czytamy także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.08, 15:43Prezydent podpisał nowelę dot. preferencji podatkowych dla CNG i LNG 

  Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Prezydent podpisał projekt nowelizacji o podatku akcyzowym wprowadzający m.in. preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia, głównym celem ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe" - czytamy w komunikacie.  

  Ustawa ma również służyć wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, jak również w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

  "Celem ustawy jest także wprowadzenie preferencji podatkowych dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych" - czytamy także.

  Według Kancelarii, zmiany w zakresie prawa celnego służą określeniu w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz zmian dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.08, 15:33Prezydent podpisał nowelę dot. budownictwa drewnianego  

  Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmujące regulacje prawne, których celem jest rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa przewiduje utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, która prowadzić będzie działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań. Podstawowym rodzajem działalności spółki będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie nimi oraz wynajmowanie budynków lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży" - czytamy w komunikacie. 

  Jak podaje Kancelaria, spółka będzie mogła nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację budynków mieszkalnych, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

  "Założycielami spółki będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Ustawa zawiera regulacje zabezpieczające dominującą pozycję założycieli spółki. Ich łączny udział w kapitale zakładowym spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje spółki wynosi powyżej 50%. Wyłączona zostaje możliwość przekształcenia spółki, a akcje imienne mogą być zbywane tylko na rzecz Skarbu Państwa" - czytamy dalej. .

  Spółka będzie mogła emitować obligacje. Stosowne ograniczenia wprowadza się w przypadku obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa emitowanych przez spółkę. Akcje spółki będą mogły być dopuszczone do obrotu. Spółka może zostać połączona z inną spółką lub ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów, podano także. 

  "Ustawa określa liczbę członków zarządu spółki (od 1 do 4) oraz rady nadzorczej (co najmniej 3, gdy spółka jest spółką publiczną co najmniej 5 członków), a także zasady wynagradzania członków jej władz. Do ustalania wynagrodzenia stosowane będą przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2190). W sprawach nieuregulowanych do Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1182)" - czytamy także.

  Zgodnie z ustawą, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego. 

  "Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. określa maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy. Limit na rok 2018 wynosi 60 mln zł, na rok 2019 500 mln zł, na lata 2020 i 2021 po 400 mln zł, na kolejne dwa lata odpowiednio 300 mln zł i 100 mln zł. Ustawa zobowiązuje ministra środowiska do monitorowania wykorzystania limitu wydatków oraz wdrażania, w razie potrzeby, mechanizmu korygującego" - podsumowano w materiale.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.08, 15:31Prezydent podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw 

  Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem uchwalonej ma być wprowadzenie zmian umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeniami w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany te mają również na celu uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu paliw stałych spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego" - czytamy w informacji.

  Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog paliw stałych. Zgodnie z ustawą, paliwem stałym jest m.in. węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, biomasa, torf, mieszanka powyższych paliw. Ponadto wprowadzono pojęcie paliw stałych niesortowanych, co ma pozwolić na doprecyzowanie jakie paliwo nie spełnia wymagań określonych na podstawie ustawy.

  "Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania co najmniej raz na dwa lata przez ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw gospodarki, przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych wskazanych w ustawie, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów" - czytamy dalej.

  Jednocześnie wprowadzono możliwość czasowego odstąpienia (na okres nie dłuższy niż 60 dni) od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli wystąpią nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

  Ustawa zabrania sprzedaży i importu do sektora komunalno-bytowego paliw, które nie spełniają wymogów rozporządzenia jakościowego (wymogi m. in. dla węgla kamiennego i brykietów) lub są wprost wyłączone z wprowadzenia do obrotu do tego sektora (wskazane wprost w ustawie muły węglowe i flotokoncentraty, węgiel brunatny, paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw stałych zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego).

  Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu wskazanego w ustawie paliwa stałego, będzie wystawiał "świadectwo jakości", tj. dokument potwierdzający spełnienie przez paliwa stałe wymagań jakościowych.

  "Przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe niezgodnie z ustawą i wymaganiami jakościowymi rozporządzenia będzie podlegać karze grzywny od 50 tys. do 500 tys. złotych lub karze pozbawienia wolności. Natomiast przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe do sektora komunalno-bytowego, nie wystawiając lub nie przekazując świadectwa jakości albo wystawiając świadectwo jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym, podlegać będzie administracyjnej karze pieniężnej od 10 tys. do 100 tys. złotych" - podano także.

  W związku z przyjętymi zmianami w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw uchwalona ustawa wprowadza zmianę w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.), mającą na celu umożliwienie objęcie kontrolą paliwa stałego importowanego na cele użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zakazów wprowadzania do obrotu oraz obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu węgla brunatnego, które wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 07.08, 13:01Premier podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność+ 

  Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność+. Oznacza to ostatni etap formalności związanych z ustanowienie programu, a tym samym rozpoczęcie etapu jego intensywnej realizacji, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR)

  "To wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Mamy już pierwsze przykłady działań na rzecz dostępności, wkrótce ruszamy z szeregiem nowych inicjatyw, o których informowaliśmy już w lipcu" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. 

  Resort podkreślił, że program Dostępność+ to odpowiedź na zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie - obecnie ok. 12% Polaków tj. 5 milionów obywateli, to osoby doświadczające niepełnosprawności. Według szacunków, nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowych informacji. 

  "Programu Dostępność+ koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb wszystkich obywateli. To pierwsza próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce" - podkreślił Kwieciński.

  Program Dostępność+ został przyjęty przez rząd w połowie lipca.

  (ISBnews)

   

   

   

 • 06.08, 16:52Prezydent podpisał projekt ustawy dot. dopłat do czynszu  

  Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy dotyczący dopłat do czynszu w pierwszych latach najmu, podała Kancelaria Prezydenta. 

  Według Kancelarii Prezydenta, uchwalona ustawa jest jedną z kluczowych inicjatyw legislacyjnych realizujących priorytety "Narodowego Programu Mieszkaniowego". Powołany program określa główne kierunki i cele polityki mieszkaniowej państwa, co wiąże się z wdrażaniem programu „Mieszkanie +".

  "Rekomendowane w ustawie rozwiązanie - w formie dopłat do czynszu - realizuje 2 główne cele:

  1) cel społeczny, przez adresowanie dopłat do osób o dochodach uniemożliwiających samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim standardzie na obecnym rynku mieszkaniowym, z preferowaniem gospodarstw domowych o większej liczbie członków (zakładana prorodzinność rozwiązań);

  2) cel inwestycyjny, przez adresowanie dopłat do osób zasiedlających nowe budynki, których realizacja zwiększa wolumen inwestycji mieszkaniowych" - czytamy w komunikacie.

  Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca jest osobą fizyczną. W dniu złożenia wniosku o dopłaty najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lub budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Nie może mu również przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, podano także.

  "Poza tytułami umożliwiającymi władanie nieruchomością jako właściciel ograniczono również prawo do ubiegania się o dopłaty najemcom innych określonych rodzajowo lokali mieszkalnych (innych niż lokale objęte prawem do dopłat), a także osobom, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu" - podkreślono w materiale.

  Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, dopłaty do czynszów są adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i niedysponujących innym mieszkaniem. Wysokość dopłat zależy od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat. Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się przez okres 15 lat. Dodatkowo co roku beneficjenci są weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat jest wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat.

  "Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

  1) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 60%,

  2) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 60% zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)" - czytamy także.

  Rada gminy w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego) określa kryteria pierwszeństwa, na podstawie których odbywa się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową. Ustawa zawiera przepisy regulujące zasady przyznawania i wypłacania dopłat. Środki przeznaczone na dopłaty są wypłacane ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek gminy, podano również.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 7, art. 8, art. 11–13 i art. 31, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 03.08, 08:37Prezes PFR: Dzięki PPK na rynek kapitałowy trafi kilkanaście mld zł rocznie  

  Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) szacuje, że dzięki pracowniczym planom kapitałowym (PPK) na rynek kapitałowy będzie trafiało kilkanaście miliardów złotych rocznie. Sukcesem programu będzie każdy poziom uczestnictwa w nim powyżej 50% pracowników z grupy 11 mln osób, do której jest adresowany, uważa prezes PFR Paweł Borys. 

  "Szacujemy, że dzięki pracowniczym planom kapitałowym na nasz rynek kapitałowy będzie trafiało nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie" - powiedział Borys w rozmowie z "Rzeczpospolitą"

  Podkreślił, że program, którego zasadniczym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego na starość, ma też ogromny wymiar ogólnogospodarczy.

  "Wyższy poziom oszczędności krajowych to większa stabilność gospodarki, lepszy bilans płatniczy, więcej kapitału, który jest dostępny dla sektora przedsiębiorstw. I oczywiście te pieniądze - poprzez akcje i obligacje - będą wzmacniały rynek kapitałowy" - powiedział.

  Według niego, dzięki PPK Warszawa stanie się realnym centrum finansowym Europy Środkowo-Wschodniej z najszerszą bazą inwestorów długoterminowych. 

  Wskazał, że poprzez skuteczną kampanię informacyjną, jeszcze na etapie tworzenia PPK jest szansa na dotarcie do 11 mln pracowników i uzyskanie powszechności tego programu. 

  "Każdy poziom uczestnictwa w tym programie powyżej 50% będzie sukcesem. Choć najlepiej, gdyby to było 70-80%" - powiedział Borys. 

  W finalnej wersji projektu termin wejścia w życie PPK został wyznaczony na 1 lipca 2019 r., ale jak przyznał prezes PFR ten termin może jeszcze ulec zmianie. Fundusz będzie odpowiedzialny za tworzenie infrastruktury informacyjno-rozliczeniowej i - według słów Borysa - będzie na to potrzebował 2-3 kwartałów. 

  "Należy wprowadzić PPK możliwie szybko. Biorąc pod uwagę negatywne trendy demograficzne, oczekiwaną wysokość świadczeń z ZUS, im wcześniej damy pracownikom możliwość dodatkowego gromadzenia pieniędzy, tym lepiej. Będą bezpieczniejsi na starość. Jesteśmy w tej sprawie za pięć dwunasta. Niektórzy twierdzą nawet, że już pięć po" - podsumował Borys. 

  (ISBnews)

 • 02.08, 13:52Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji 

  Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej skierowano do uzgodnień międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Projekt ma pozwolić na zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, a także m.in. na kompleksowe przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji. 

  "Celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest zmiana regulacji ustawowych w związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Wpłyną one pozytywnie na realizację zadań ustawowych KAS" - czytamy w uzasadnieniu do projektu

  Według ustawodawcy, zmiana zawarta w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 lit. b  uzasadniona jest koniecznością zapewnienia prawidłowej reakcji na zachowania mające znamiona przestępstwa.

  "W obecnym stanie prawnym ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje możliwość ściągania sprawców przestępstw określonych w art. 230 i 230 a będących funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej bądź osobami zatrudnionymi w KAS, natomiast pomija sprawców ww. przestępstw niezatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS. Dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań KAS konieczne jest dokonanie zmiany we wskazanym zakresie" - podano dalej.

  "Ponadto projektowana zmiana pozwoli na kompleksowe przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ściągania przestępstw np. policji. Projektowana zmiana będzie miała wpływ na ekonomikę prowadzonych spraw, poprzez skrócenie czasu ich prowadzenia oraz zwiększenie efektywności działań" - czytamy także.

  Proponowane zmiany dotyczą kwestii uregulowanych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

  1. poprawy organizacji, zasad finansowania KAS oraz doprecyzowania i poszerzenia katalogu zadań KAS, w szczególności w zakresie
  - rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji (m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny) oraz  rozszerzenie przedmiotowe zakresu pozyskiwanych danych m.in. poprzez dopisanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,
  - doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP),
  - poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe oraz przyznanie tego uprawnienia również naczelnikowi urzędu skarbowego,

  2. doprecyzowania i uzupełnienia przepisów trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również w zakresie kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych,

  3. usprawnienia działań organów poprzez:
  - zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji, co jednocześnie zapewnienia kontrolowanemu realizację przysługujących mu uprawnień,
  - poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, czy o podmioty dokonujące płatności finansowych,
  - wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli,

  4. przyznania Szefowi KAS uprawnień do prowadzenia audytu krajowych środków publicznych uregulowanego w przepisach ustawy o KAS,

  5. uelastycznienia zarządzania Służbą Celno-Skarbową, w tym zmiany zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego, jak również nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę, podano także w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Zakłada się także, że projekt będzie przedmiotem konsultacji z następującymi podmiotami: Związek Banków Polskich, Krajową Kasa SKOK, Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Grupa Lotnicza, Polska Izba Ubezpieczeń, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego i działające w KAS związki zawodowe.  

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 08:46Prezydent podpisał specustawę mieszkaniową 

  Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę mieszkaniową. Jej priorytetem jest przyspieszenie budowy nowych budynków mieszkalnych. Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

  "Kluczowe zmiany dotyczą ustawy Prawo budowalne, gdzie dostępność oznacza, że nowe wznoszone budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne będą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi" - czytamy w komunikacie.

  Nowa regulacja uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami innymi niż wyłącznie niepełnosprawność ruchowa. Potrzeby takie opisuje artykuł 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r.

  "Trzeba pamiętać, że w starzejącym się społeczeństwie szybko wzrasta liczba osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych. Syndrom więźniów czwartego piętra doskonale obrazuje bariery z jakimi muszą się mierzyć osoby o ograniczonej sprawności, szczególnie seniorzy" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  "Dostępne mieszkanie i przyjazna przestrzeń lokalna to warunek samodzielności i niezależności każdego z nas. Dlatego też zaproponowane przez rząd rozwiązania pomogą zapobiegać wykluczeniu osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi w wózkach" - wskazał wiceminister Artur Soboń.

  W ustawie zawarto również wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach, co oznacza że przynajmniej część mieszkań będzie spełniała parametry, które pozwolą je uznać za dostępne. Dotyczy to w szczególności dźwigów osobowych, odpowiedniej szerokości korytarzy, drzwi bez progów, zarówno w części wspólnej budynku, jak i w mieszkaniach.

  "Spełnienie tych wymogów będzie wykazywane w projekcie architektoniczno-budowlanym, a organy nadzoru budowalnego będą zobowiązane do weryfikowania projektu pod kątem zapewnienia dostępności na etapie kontroli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustawa wskazuje także, że odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie mogą wpłynąć w sposób negatywny na poziom dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 31.07, 15:24MRPiPS: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy wzrosną od 1 listopada 

  Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). 

  "Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą: zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) - I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) - II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł)" - czytamy w komunikacie resortu. 

  Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).

  Resort podkreślił, że zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po raz pierwszy od 12 lat.

  "Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap"- powiedziała minister Elżbieta Rafalska cytowana w komunikacie. 

  "Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą: 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego; 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego; 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego" - podsumował resort.

  (ISBnews)