ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.11, 16:03Rząd zajmie się jutro projektem dot. czasowego obniżenia akcyzy na paliwa 

  Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. tarczą antyinflacyjną, wynika z planu prac Rady Ministrów. 

  Projekt zakłada czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

  Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Projekt zawiera zapisy dot. czasowego wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem sprzedaży detalicznej:
  -  benzyn silnikowych,
  - olejów napędowych,
  - biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
  - gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych

  Zakłada również nałożenie do 31 maja 2022 r. na sprzedawców dokonujących sprzedaży paliw silnikowych obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 07:00Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ws. paliwa roln. zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dodatkowo podwyższający limit paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Oznacza to, że limit ten wyniesie 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

  Nowelizacja zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 14:57Rząd chce przyjąć projekt noweli o biokomponentach i biopaliwach w II kw.  

  Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która ma określić poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2030 oraz w okresie przejściowym, określić limity dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych oraz minimalny udział biopaliw zaawansowanych, w tym biometanu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na II kw. 2022r.  Projektowana nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie ("RED II") w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w sektorze transportu.

  "Sektor transportu jest odpowiedzialny za zużycie jednej trzeciej energii końcowej w UE, z czego znaczna część pochodzi z ropy naftowej. W 2018 r. transport był odpowiedzialny za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE i jest jedynym z sektorów w którym poziom emisji wzrósł w porównaniu do 1990 r. Zatem, by osiągnąć cel ogólny, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE, należy podjąć wysiłki na rzecz ograniczenia emisyjności transportu. Jednym z proponowanych działań jest zwiększenie […] udziału energii odnawialnej w transporcie do poziomu 14% w 2030 r., przy użyciu już rozwiniętych biopaliw i biokomponentów wyprodukowanych z roślin spożywczych i pastewnych, a także nowych technologii - biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie" - czytamy w wykazie.

  Podkreślono, że spełnienie celów wyznaczonych w ww. dyrektywie wymaga przebudowy struktury paliw wykorzystywanych w sektorze transportu. Na obecnym etapie w realizacji celu OZE w transporcie w Polsce dominują bowiem biokomponenty wyprodukowane z roślin spożywczych i pastewnych.

  "Biorąc pod uwagę wprowadzane w dyrektywie REDII limity wykorzystania tego typu biopaliw w transporcie, a także konieczność znacznego zwiększenia udziału OZE w transporcie (z ok. 6,70% w 2020 r. do 14% w 2030 r.), niezbędne jest wprowadzenie narzędzi służących szerszemu wykorzystaniu biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie" – czytamy także.

  Projekt ustawy dokonuje implementacji dyrektywy RED II w zakresie transportu poprzez:
  - określenie poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2030 oraz w okresie przejściowym,
  - określenie limitów dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych (biokomponentów I generacji) do rozliczenia celu w transporcie,
  - określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW w roku 2030, w tym biometanu wykorzystywanego w  procesie produkcji paliw węglowodorowych,
  - uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE, paliw węglowych pochodzących z recyklingu, paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia,
  - umożliwienie zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zawartej w energii wykorzystywanej w transporcie, określenie zasad jej rozliczania  w ramach NCW,
  - modyfikację mechanizmu funkcjonowania współczynnika redukcji w odniesieniu do zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych stosowanych w transporcie oraz możliwości realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej,
  - modyfikację zasad wykorzystania technologii współuwodornienia w procesie realizacji NCW przez podmioty zobowiązane,

  Planowane jest także:
  - określenie zasad poświadczania Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w przypadku biomasy leśnej,
  - wprowadzenie okresu przejściowego w funkcjonowaniu mechanizmów monitoringu  spełniania KZR w tym m.in. określenie momentu pełnego wygaszenia mechanizmów działających na podstawie znowelizowanej dyrektywy RED,
  - określenie zasad poświadczania KZR w podziale na biomasę rolniczą i leśną,
  - zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do celów transportowych,
  - zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w REDII celów OZE w sektorach innych niż transport.

  (ISBnews)

   

 • 02.11, 14:30Rząd przyjął strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 

  Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cele programu to m.in. 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej" - czytamy w komunikacie.

  Celem strategii jest stworzenie w Polsce gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

  "Strategia wytycza 6 celów:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach;

  - sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego" - czytamy dalej.

  Wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. mają być:

  - 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;

  - 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;

  - min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru;

  - co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 29.10, 21:32Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności dot. stref czystego transportu 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmienia zasady ustanawiania stref czystego transportu, wprowadza możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu.

  Nowelę poparło 426 posłów, 10 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki doprecyzowujące.

  Nowelizacja zakłada, że strefy czystego transportu będą mogły być tworzone na terenie każdej gminy, a decyzje o utworzeniu strefy czystego transportu, zasad jej funkcjonowania, a także wyłączeń dla osób, podmiotów, instytucji w zakresie korzystania z danej strefy będą podejmowane przez radę gminy w trybie uchwały.

  Nowela wprowadza definicje i przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej, definicje stacji tankowania wodoru, regulacje dotyczące funkcjonowanie infrastruktury do tankowania oraz ułatwienia w instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

  Przepisy zakazują posiadania przez operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej elektroenergetycznych stacji ładowania pojazdów ze względu na ich uprzywilejowaną pozycję. Skutkuje to zniesieniem mechanizmu interwencyjnego przewidzianego w ustawie, zgodnie z którym OSD miały budować stacje ładowania pojazdów w wybranych miastach w Polsce.

  Jednocześnie w noweli znalazły się przepisy nakładające obowiązek instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach

  Zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. zł (obecnie limit dla pojazdów elektrycznych również wynosi 225 tys. zł),  obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tys. zł do 100 tys. zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:00Senat chce zwiększenia limitu paliwa rolniczego zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy do 130 litrów za 1 ha i do 60 litrów do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

  Jednocześnie zmieniono zapis dotyczący wysokości środków na zwiększenie limitu - do 480 mln zł ze 160,6 mln zł.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja zakładała zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 16:35MKiŚ: Użycie destruktu asfaltowego w budowie dróg da budżetowi ponad 400 mln zł 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Ponad 400 mln zł oszczędności da rocznie budżetowi państwa umożliwienie użycia destruktu asfaltowego jako materiału budowlanego. Dzięki zmianie przepisów kruszywo asfaltowe, uznawane jako odpad, posłuży wkrótce jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  Minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie ws. określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

  "Celem rozporządzenia jest określenie warunków, po spełnieniu których destrukt asfaltowy, przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu ułatwienie jego stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było wątpliwości, co do jego jakości oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania" - czytamy w komunikacie.

  Kryteria określające, kiedy destrukt asfaltowy przestaje być odpadem, powinny gwarantować, że destrukt asfaltowy otrzymany w wyniku procesu odzysku spełnia wymogi techniczne przemysłu budownictwa drogowego, jest zgodny z istniejącymi przepisami i normami, które mają zastosowanie do produktów, oraz nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie.

  Dzięki nowym przepisom możliwe będzie ograniczenie eksploatacji złóż surowców naturalnych i zastąpienie naturalnych kruszyw. Przyniesie to wymierne korzyści dla środowiska i ograniczy magazynowanie destruktu asfaltowego na hałdach. Takie rozwiązanie wpisuje się również w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, podano także.

  Efektem rozporządzenia będzie zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorców. Uproszczone zostaną też procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie w związku z ich klasyfikacją jako odpad, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

  Szacuje się, że wprowadzenie przepisów pozwoli na oszczędności dla Skarbu Państwa, które mogą wynieść ponad 400 mln zł.

  Wydając rozporządzenie, wzięto pod uwagę normę PN-EN 13108-8:, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych.

  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię), gdyż w tej sytuacji nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

  Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu umożliwiającego posiadaczom odpadów destruktu asfaltowego dostosowanie lub wprowadzenie systemu gospodarowania (zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia).

 • 14.10, 10:30MKiŚ: Projekt ustawy ws. systemu kaucyjnego może trafić do konsultacji w X 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projekt ustawy o systemie kaucyjnym na opakowania może być przekazany do konsultacji publicznych jeszcze w październiku, podał resort.

  "Informujemy, że jesteśmy na ostatnim etapie akceptacji projektu ustawy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Prawdopodobnie jeszcze w październiku projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych" - czytamy w komunikacie.

  We wrześniu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów informację, z której wynika, że rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.10, 13:51Rząd przyjął projekt noweli o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

  Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego celem jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce" – czytamy w komunikacie.

  Ponadto, krajowe prawo ma zostać dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

  Wprowadzane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. 

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie nowelizacji:

  • Uregulowanie procedur dotyczących instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych
  • Ułatwienie montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku
  • Doprecyzowanie zasad tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców), wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowanie definicji stacji ładowania
  • Określenie minimalnego poziomu docelowego, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznym

  Projekt zakłada, że nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczęłyby obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:55Sejm przyjął nowelę dot. zwiększenia limitu paliwa rolniczego  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Za nowelą głosowało 445 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił zaproponowane poprawki.

  Nowela zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego  na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

 • 16.09, 12:45Rząd planuje przyjęcie projektu dot. systemu kaucyjnego w I kw. 2022 r. 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  Jego celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  "Niniejszy projekt ustawy, w zakresie obowiązku selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, uzupełnia wymagania transponowane z dyrektywy 2019/904 za pomocą projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" - czytamy w wykazie.

  W art. 9 dyrektywy 2019/904 zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. Obowiązek ten może być realizowany np. za pomocą systemów zwrotu kaucji, podano także.

  Podkreślono, że w projekcie ustawy zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Ma to być m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji

  Poza przepisami wdrażającymi art. 9 dyrektywy 2019/904, w projekcie ustawy zaproponowano także utworzenie systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych.

  "Obecnie funkcjonują na stosunkowo szeroką skalę systemy kaucyjne obejmujące tego rodzaju opakowania wielokrotnego użytku. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku  z powodzeniem zbierane są w ramach systemów gminnych. Dlatego zaproponowano objęcie uregulowanym prawnie systemem kaucyjnym jedynie szklanych butelek na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l" - czytamy dalej.

  Projekt zakłada, że system kaucyjny tworzyliby wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzających reprezentowałby jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Wybór tego podmiotu należałby do wprowadzających, którzy tworzyć będą system. Zgodnie z projektem system kaucyjny mógłby zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu.

  Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym byliby obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych.

  Do odbierania pustych opakowań i odpadów powstałych z opakowań objętych systemem, a także do zwrotu kaucji byłby zobowiązany każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100m2. Wedle Mniejsze sklepy mogłyby odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie natomiast byłyby obowiązane do pobierania kaucji.

  (ISBnews)

   

 • 25.08, 10:55Zyska z MKiŚ: Polska Strategia Wodorowa może być przyjęta we wrześniu 

  Warszawa, 25.08.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) spodziewa się, że "Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040" zostanie niebawem przyjęta, być może we wrześniu, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Jesteśmy w momencie składania tego dokumentu na Komitet Stały Rady Ministrów. Zostanie on niebawem przyjęty, może to być do końca września" - powiedział Zyska podczas panelu dyskusyjnego III Konferencji "Kolej na energię wodorową".

  Projekt dokumentu przewiduje działania w trzech obszarach: transportu (w szczególności transportu ciężkiego i zbiorowego), energetyki i ciepłownictwa oraz technologii przemysłowych (w tym w dalszej perspektywie wykorzystania wodoru do produkcji stali).

  W projekcie wskazano sześć celów do osiągnięcia: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

  Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

  (ISBnews)

   

 • 12.08, 11:50Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o systemie monitorowania i jakości paliw 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i jakości paliw, której celem jest umożliwienie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. i w latach następnych na wyższym poziomie. Poprawki mają charakter legislacyjny i redakcyjny.

  NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, wyjaśniono. 

  Zawarte w noweli rozwiązania stanową odpowiedź na postulaty podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, m.in. zajmujących się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych.

  Nowelizacja wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie ma on wartość stałą. Nowela zakłada, że minister właściwy do spraw klimatu będzie go określał corocznie w drodze rozporządzenia do 31 grudnia każdego roku.

  Najważniejsze rozwiązania

  - Umożliwiono podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.

  - Wodór wykorzystywany w pojazdach objęto systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Chodzi również o konieczność wsparcia rozwoju transportu opartego na paliwach alternatywnych, zgodnie z przepisami unijnymi.

  - Uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

  Wejście w życie ustawy jest planowane po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisu zmieniającego ustawę - prawo energetyczne, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2021 r. oraz przepisów dotyczących wodoru, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 14.07, 17:32KE proponuje, by samochody rejestrowane od 2035 roku były bezemisyjne 

  Warszawa, 14.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska proponuje, by wszystkie samochody rejestrowane w państwach Unii od 2035 roku były bezemisyjne, a państwa będą miały obowiązek instalacji punktów ładowania głównych autostradach co 60 km, zaś punktów tankowania wodoru - co 150 km, poinformowała Komisja. Celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. roku oraz osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 r.

  "Flota nowo zarejestrowanych samochodów musi zredukować emisje o 55% do 2030 r. i o 100% do 2035 r. w porównaniu do 2021 r. W przypadku nowych samochodów dostawczych cele redukcji wynoszą odpowiednio 50% i 100%" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Komisji, zaostrzone normy emisji CO2 będą zachęcać do wprowadzania znacznie większej liczby pojazdów bezemisyjnych na rynku unijnym. W związku z tym regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), którego celem jest wspieranie wczesnego wprowadzania na rynek, nie będzie już spełniał swojego pierwotnego celu i zostanie usunięty od 2030 r.

  Wszyscy producenci samochodów osobowych i dostawczych będą musieli wnieść swój wkład w ograniczenia emisji CO2, w związku z czym odstępstwo dla małych producentów - tych, którzy sprzedają od 1 tys. do 10 tys. nowych samochodów lub 22 tys. nowych samochodów dostawczych w roku kalendarzowym - zostaje zniesione od 2030 roku, podano także.

  Komisja wskazuje, że rozbudowa infrastruktury ładowania elektrycznego musi przyspieszyć proporcjonalnie do oczekiwanej floty pojazdów elektrycznych na drogach UE, która według prognoz do 2030 r. obejmie co najmniej 30 mln samochodów. Cele oparte na flocie zapewnią, że na każdy samochód elektryczny z akumulatorem zarejestrowany w państwie członkowskim zostanie zainstalowany 1 kW mocy ładowania. KE zakłada, że  do 2025 r. powstanie ponad 1 mln punktów ładowania i około 3,5 mln do 2030 r.

  Aby zapewnić pełną łączność w sieci europejskich autostrad TENT-T na 60-kilometrowym odcinku TEN-T konieczne będzie zainstalowanie co najmniej 300 kW mocy zapewnianej przez punkty szybkiego ładowania (z co najmniej jednym o mocy 150 kW) do 2025 r. i mocy 600 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te muszą zostać osiągnięte odpowiednio do 2030 i 2035 r.

  W przypadku tankowania wodoru wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz w każdym węźle miejskim obsługującym zarówno pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe będzie musiała być dostępna jedna stacja tankowania co 150 km.

  W przypadku elektrycznych pojazdów ciężarowych należy zapewnić punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T co 60 km, co najmniej 1400 kW mocy wyjściowej do 2025 r. i 3500 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te mają do osiągnięcia co 100 km odpowiednio do 2030 r. i 2035 r. Ponadto punkty ładowania mają być zapewnione na parkingach oraz w głównych miastach i aglomeracjach europejskiej transeuropejskiej sieci transportowej (węzły miejskie), aby umożliwić m.in. ładowanie miejskich samochodów dostawczych.

  KE zaznacza, że luki w infrastrukturze tankowania LNG dla ciężarówek mają zostać wypełnione do 2025 roku.

  Komisja proponuje utworzenie nowego ogólnounijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla przemysłu zaopatrzenia w paliwa, który określi cenę emisji dwutlenku węgla z paliw do transportu drogowego (i ogrzewania). System ten nie będzie obowiązywał na poziomie indywidualnego użytkownika transportu, ale na poziomie dostawcy paliwa jako podmiotu sprawującego kontrolę nad zawartością węgla kopalnego w paliwie

  Emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu stanowią obecnie 1/4 całkowitych emisji UE i w przeciwieństwie do innych sektorów emisje wciąż rosną. Jak wynika z celów redukcyjnych do 2050 roku, emisje z transportu muszą spaść o 90%.

  (ISBnews)

 • 14.07, 12:12Branża paliwowa popiera 'szybki VAT' od paliw w sprawie toczącej się przed TSUE 

  Warszawa, 14.07.2021 (ISBnews) - Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP), Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), Polska Platforma LNG i bioLNG, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zajęły stanowisko w sprawie toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczącej zgodności polskich przepisów VAT-14 z przepisami UE, podały organizacje. Liczą one, że TSUE uzna mechanizm "szybkiego VAT" za zgodny z prawem unijnym.

  Sprawa toczy się w trybie prejudycjalnym, na wniosek NSA w sprawie przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Powodem wspólnego wystąpienia organizacji branżowych była opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał badane przepisy za niezgodne z prawem unijnym, zaznaczono.

  Sygnatariusze listu przedłożyli TSUE stanowisko, z którego wynika, że propozycja przyspieszenia płatności zaliczki VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw została zaproponowana przez firmy paliwowe jeszcze przed 2015 r., a takie rozwiązanie, chociaż miało niekorzystny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców, było jednak konieczne, by zwalczać zorganizowaną przestępczość.

  "Zmiany przepisów, zwłaszcza przyspieszenie terminu wpłacania zaliczki VAT od nabycia paliw oraz monitorowanie przewozu, wypracowane we współpracy z branżą paliwową, przyniosły duży wzrost rejestrowanej sprzedaży. Według wyliczeń POPiHN, wpływy podatkowe uiszczane przez branżę paliwową w 2015 r. z VAT, akcyzy i opłaty paliwowej wynosiły ok. 50 mld zł, a w 2019 r. ok. 74 mld zł. Większość tego wzrostu była wynikiem ograniczenia działalności przestępców" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie organizacji branżowych, za uznaniem mechanizmu szybkiego VAT za zgodny z prawem unijnym przemawia również analiza formalno-prawna. 

  Przyjęcie stanowiska Rzecznika może podważać założenie racjonalności prawodawcy unijnego i nie powinno być akceptowalne w obowiązującym systemie prawa. Jednocześnie w stanowisku zwrócono uwagę, że przyjęcie takiej interpretacji przez TSUE będzie oznaczało konieczność zmiany prawa krajowego. Innymi słowy, zostanie podważony jeden z filarów uszczelnienia podatkowego, który w istotny sposób przyczynił się do ograniczenia gigantycznych patologii w sektorze rynku paliw płynnych, wskazały organizacje.

  "Polscy przedsiębiorcy liczą, że TSUE uzna zgodność 'szybkiego VAT' z prawem UE. Przyjęcie przez Trybunał stanowiska Rzecznika Generalnego mogłoby podważyć zaufanie legalnego biznesu do prawa unijnego i instytucji unijnych, a także wiązałoby się z ryzykiem wzrostu nielegalnego obrotu paliwami w Polsce" - podsumował wiceprezes ZPP Marcin Nowacki, cytowany w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 08.07, 18:24Sejm za nowelą dot. systemu monitorowania i kontroli jakości paliw 

  Warszawa, 08.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, określającą minimalną wartość ograniczeń gazów cieplarnianych oraz obejmującą systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw także wykorzystywany w pojazdach wodór.

  Nowelizację poparło 434 posłów, 8 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Nowe przepisy umożliwią realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. oraz w latach późniejszych. NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, podkreślono.

  Zawarte w noweli rozwiązania stanową odpowiedź na postulaty podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, m.in. zajmujących się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych.

  Nowelizacja wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie ma on wartość stałą. Nowela zakłada, że minister właściwy do spraw klimatu będzie go określał corocznie w drodze rozporządzenia do 31 grudnia każdego roku.

  Najważniejsze rozwiązania

  - Umożliwiono podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.
  - Wodór wykorzystywany w pojazdach objęto systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to wynika z przyszłego znaczenia wodoru, jako alternatywnego paliwa i ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem. Chodzi również o konieczność wsparcia rozwoju transportu opartego na paliwach alternatywnych, zgodnie z przepisami unijnymi.
  - Ponadto uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

  Wejście w życie ustawy jest planowane po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisu zmieniającego ustawę - prawo energetyczne, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2021 r. oraz przepisów dotyczących wodoru, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 16:05KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów ws. zapobiegania awariom z subs. niebezp. 

  Warszawa, 09.06.2021 (ISBnews) - Komisja wzywa  Polskę do wdrożenia do krajowego prawa przepisów unijnej dyrektywy w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, poinformowała Komisja.  

  Chodzi o dyrektywę 2012/18/UE  (dyrektywę Seveso III), która ma zastosowanie do ponad 12 tys. instalacji przemysłowych w Unii Europejskiej. Jej celem jest zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz ograniczanie ich skutków dla ludzi i dla środowiska. Zakres stosowania tej dyrektywy obejmuje sektor chemiczny i petrochemiczny, a także sektor hurtowego handlu paliwami i magazynowania paliw.

  "Komisja zidentyfikowała 48 przypadków niezgodności w stosowaniu dyrektywy przez Polskę, dotyczących np. obowiązków prowadzących zakład, przepisów dotyczących raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, informowania społeczeństwa, konsultacji publicznych i udziału w podejmowaniu decyzji, działań, które mają podjąć właściwe organy w następstwie poważnej awarii, a także przepisów dotyczących kontroli" - czytamy w komunikacie.

   Polska nie dokonała również prawidłowej transpozycji niektórych definicji zgodnie z dyrektywą (instalacja, prowadzący zakład, substancja niebezpieczna, poważna awaria), podano także.

  Odpowiedniej transpozycji dyrektywy nie dokonały również Słowenia i Czechy.

  Z tego tez względu Komisja postanowiła skierować do Polski (i pozostałych państw) wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych działań, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionych opinii.

  (ISBnews)

 • 13.05, 09:41Rząd podjął uchwałę dot. konsolidacji spółek paliwowo-gazowych  

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie niezbędnych działań w zakresie konsolidacji spółek paliwowo-gazowych: Orlenu, Lotosu i PGNiG, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt uchwały został przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

  "Rada Ministrów uznaje za niezbędne podjęcie dalszych działań w zakresie prowadzenia analiz i prac nad konsolidacją Polski Koncern Naftowy 'Orlen' Spółka Akcyjna, Grupa 'Lotos' Spółka Akcyjna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, w formule połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem weryfikacji zasadności zastosowania takiej formuły przez doradców finansowych i prawnych Skarbu Państwa" - czytamy w uchwale.

  PKN Orlen, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy, dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG. W wyniku połączenia, akcjonariusze spółek Grupa Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami PKN Orlen.

  Jak poinformował podczas środowej konferencji prasowej poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po finalizacji bezgotówkowego połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), udział Skarbu Państwa w PKN Orlen wzrośnie do 50% w porównaniu do 27,52% obecnie.

  Model połączenia trzech podmiotów ma zostać do września 2021 roku. Walne zgromadzenia, które miałyby zatwierdzić połączenia, miałyby się odbyć na przełomie października i listopada.

  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

  Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

  Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

  (ISBnews)

 • 11.05, 10:18FPP: Projekty ws. dyrektywy plastikowej mają wiele braków, m.in. dot. butelek 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - W obecnych projektach ustaw związanych z tzw. dyrektywą plastikową brakuje szeregu postanowień, w szczególności dotyczących butelek po napojach, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Organizacja apeluje o całościową publikację wszystkich przepisów związanych z dyrektywą plastikową (Single Use Plastics), rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz pozostałych regulacji pakietu odpadowego w jednym czasie.

  "W obecnych projektach ustaw brakuje postanowień dotyczących butelek po napojach, przede wszystkim:

  •             obowiązku zbiórki butelek plastikowych po napojach, a co za tym idzie przepisów dotyczących tej zbiórki, w tym regulujących system kaucyjny jako rekomendowanego przez dyrektywę instrumentu zbiórki,

  •             obowiązku zawarcia recyklatu w napojowych butelkach z tworzyw sztucznych,

  •             obowiązku mocowania zakrętek do butelek na napoje" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto FPP zwraca uwagę, ze projektodawca w żadnym z dokumentów udostępnionych do konsultacji nie wykazał:

  i.             wysokości faktycznych kosztów związanych ze zbieraniem z miejsc publicznie dostępnych i uprzątaniem z terenów publicznych danych rodzajów odpadów objętych opłatą, a następnie przekazania tych odpadów do recyklingu,

  ii.            sposobu wykorzystania środków z tej opłaty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem z miejsc publicznie dostępnych i uprzątaniem z terenów publicznych danych rodzajów odpadów, a następnie przekazaniem tych odpadów do recyklingu.

  W projekcie brakuje także postanowień wspierających recykling produktów z tworzyw sztucznych objętych zakresem regulacji (innych niż objętych zakazem wprowadzenia na rynek).

  Doprecyzowania wymagają również przepisy dotyczące filtrów od papierosów oraz ich producentów ze względu na specyfikę produktów akcyzowych, wyliczono w materiale.

  "Postanowienia regulujące rozszerzoną odpowiedzialność producenta są niezbędnym narzędziem przeniesienia odpowiedzialności za produkt na producenta oraz wspierającym rozwój gospodarki cyrkularnej. Idealnym przykładem wdrożenia schematu ROP jest system kaucyjny na jednorazowe opakowania po napojach, w tym butelki plastikowe. Ten sposób realizacji obowiązków wynikających z ROP na te opakowania umożliwia osiągnięcie celu zawartego w art. 9 ust. 1 dyrektywy SUP, czyli 90% poziom zbiórki tych opakowań. Bez dobrze działającego systemu kaucyjnego Polska nie jest w stanie osiągnąć zakładanych celów. Niewątpliwie uregulowania tego projektu wpłyną na funkcjonowanie wielu firm, również na tak doświadczoną w okresie pandemii gastronomię oraz ich pracowników, wprowadzając szereg obowiązków i wzrost kosztów poprzez wprowadzenie nowych opłat" - skomentowała dyrektor ds. dialogu FPP, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Sylwia Szczepańska, cytowana w komunikacie.

  Zwróciła uwagę, że uregulowania projektu - jak zauważyli sami autorzy - wpłyną na ponad 38 mln mieszkańców naszego kraju, 100 producentów opakowań jednorazowych, 37 058 podmiotów wprowadzających opakowania i produkty do obrotu. Dlatego tak ważne jest spojrzenie na wdrożenie dyrektywy z szerszej perspektywy z uwzględnieniem jej celów, które były nakierowane na ochronę środowiska i zmniejszenie zaśmiecenie przestrzeni publicznej: lasów, łąk, plaż. Tymczasem proponowana regulacja jest niepełna i mało precyzyjna, stwierdziła ekspert.

  Według niej, potrzebna jest reforma całego systemu prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w ten sposób, aby "nowe prawo środowiskowe i odpadowe" implementowało do porządku krajowego przepisy dyrektyw z uwzględnieniem specyfiki, różnic i możliwości rynku krajowego w zakresie wszystkich rodzajów strumieni odpadów oraz z uwzględnieniem różnych grup podmiotów gospodarujących tymi odpadami.

  "W związku z powyższym przedsiębiorcy skupieni w Federacji Przedsiębiorców Polskich wnoszą o:

  •             równoczesne uregulowanie i konsultacje publiczne zagadnienia rozszerzonej odpowiedzialności producenta -ROP- za opakowania oraz dyrektywy SUP,

  •             uwzględnienie w ustawie transponującej dyrektywę SUP postanowień wprowadzających system kaucyjny na opakowania po napojach w Polsce" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 02.03, 12:42Ozdoba z MKiŚ: Będziemy zachęcać do opakowań wielokr. użytku przez eko-modulację 

  Warszawa, 02.03.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje wprowadzenie zachęt do stosowania opakowań wielokrotnego użytku, poprzez eko-modulację, czyli różnicowanie opłat w zależności np. ich od przydatności do kolejnego użycia, poinformował wiceminister w tym resorcie Jacek Ozdoba.

  "W ramach przyszłych zmian w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla opakowań planuje się wprowadzenie zachęt do stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Mechanizmem, który może wspomagać realizację tego celu jest eko-modulacja, w ramach której mogą zostać przyjęte zróżnicowane opłaty za wprowadzanie produktów w opakowaniach, np. odpowiednio niższe dla opakowań spełniających określone kryteria, np. przydatność do wielokrotnego użytku" - napisał Ozdoba w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Obecnie na etapie prac rządowych jest projekt nowelizacji ustawy o odpadach, zawierający nową definicję rozszerzonej odpowiedzialności producenta (określenie roli i obowiązków wszystkich podmiotów zaangażowanych w system, określenie celów do osiągnięcia, system sprawozdawczy służący do gromadzenia danych, równe traktowanie producentów, niezależnie od ich pochodzenia czy wielkości).

  Zgodnie z proponowanymi zapisami, producenci produktów lub organizacje mają posiadać m.in. określony zasięg geograficzny, produktowy i materiałowych, zapewniać dostępność systemów zbierania odpadów, środki finansowe niezbędne do wypełnienia obowiązków.

  Rozszerzona odpowiedzialność producenta w odniesieniu do produktów, m.in. do opakowań, opon i olejów smarowych, funkcjonuje w Polsce od 2001 r. Zgodnie z przepisami unijnymi, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla wszystkich opakowań, powinny zostać ustanowione do 31 grudnia 2024 roku.

  (ISBnews)