ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 24.05, 16:43MKiŚ chce, by regulacja dot. systemu kaucyjnego została przyjęta przez Sejm w X 2022r. 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) jest obecnie na końcowym etapie analizy ponad 800 uwag, które wpłynęły do projektu noweli ustawy o gospodarce opakowaniami, dotyczącej systemu kaucyjnego. Jednocześnie spodziewa się, że projekt w lipcu trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w kolejnych miesiącach zostanie przyjęty przez rząd, tak by Sejm przyjął regulację w październiku 2022 r., poinformował dyrektor departamentu gospodarki odpadami w tym ministerstwie Robert Chciuk.

   Projekt dotyczy prowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l oraz wielokrotnych opakowań szklanych do 1,5 l.

  "Jesteśmy po konsultacjach publicznych. Wpłynęło ponad 800 uwag do projektu przedstawionego do konsultacji. Jesteśmy obecnie na etapie zakończenia analizy tych uwag i przedstawienia głównych założeń, wynikających z tych uwag na bezpośrednio ścisłe kierownictwo resortu. […] Przewidujemy pod koniec czerwca przekazanie projektu na Komitet Europejski, w lipcu na Komitet Stały Rady Ministrów oraz Komisję Prawniczą. Docelowo założeniem jest, aby ta ustawa została przez Sejm w październiku tego roku" - powiedział Chciuk podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej gospodarki komunalnej, przedstawiając informację na temat stanu prac nad projektem.

  Uwagi, które wpłynęły do projektu w trakcie konsultacji publicznych dotyczą m.in. rozszerzenia frakcji opakowań objętych systemem zmianę pojemności opakowań objętych systemem (wyłączenie opakowań z tworzyw do 200 ml), określenie poprzez rozporządzenie ministra stawki kaucji (konkretnej kwoty), wprowadzenia jednego operatora dla całego systemu kaucyjnego, standaryzacji opakowań, wyłączenia kaucji spod podatku VAT (w założeniach jest to system pozaparagonowy), a także wyłączeń podmiotowych dot. systemu.

  Projekt dotyczy wprowadzenia od stycznia 2023 r. systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l oraz wielokrotnych opakowań szklanych do 1,5 l. System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata, zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

  Projektowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji (jak wynika z oceny skutków regulacji wszystkich jednostek handlowych jest 256 400, w tym 151 020 z nich ma powierzchnię do 100 m2). Mniejsze jednostki handlowe mogą odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

  System kaucyjny tworzyć mają wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem (do 3l dla butelek plastikowych i do 1,5 l dla szklanych). Wprowadzających napoje ma reprezentować jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Jego wybór ma należeć do przedsiębiorców, wprowadzających napoje.

  Zgodnie z projektem, przepisy dot. systemu kaucyjnego mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Natomiast w związku z koniecznością dostosowania do przepisów i wiążącymi się z tym inwestycjami i przedsięwzięciami, przedsiębiorcy będą mieli czas, aby utworzyć system kaucyjny w terminie nie później niż 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Szacuje się, że dla większości podmiotów będzie to czas do 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 12.05, 17:06Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów. Za nowelą głosowało 308 posłów, przeciw było 148 posłów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane  w nowelizacji:

  - Określone zostają kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.

  - Wprowadzone zostają przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

  - Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. 

  - Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. 

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 14.04, 11:47Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. ram regulacyjnych dla rynku wodoru 

  Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji prawa energetycznego, którego celem jest przygotowanie ram regulacyjnych dla funkcjonowania rynku wodoru w Polsce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na III kw.

  "Do najistotniejszych działań planowanych przez rząd RP w celu realizacji Polskiej Strategii Wodorowej [przyjętej w ub.r.] należy stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, ponieważ obowiązujące przepisy prawa krajowego nie odpowiadają potrzebom związanym ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz nie są adekwatne do planów dynamicznego rozwoju całego sektora wodoru" - czytamy w wykazie.

  Polska Strategia Wodorowa dotyczy okresu do 2030 roku z perspektywą do 2040r.

  W wykazie zaznaczono, że istotny wpływ na kształt polskich regulacji będzie miała unijna legislacja w obszarze wodoru, a w sposób szczególny przedstawiony w grudniu 2021 r. przez Komisję Europejską pakiet rozwiązań mających na celu dekarbonizację rynku gazu UE przez ułatwienie wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kontynentu.

  Jednak do momentu wejścia w życie przepisów wspomnianej rewizji niezbędne jest stworzenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku wodoru na poziomie krajowym.

  Celem zmian, proponowanych w projekcie noweli prawa energetycznego jest m.in.:

  - wprowadzenie legalnej definicji wodoru w ramach ustawy;
  - wprowadzenie ram prawnych uwzględniających międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru, określenie przepisów przejściowych dla sieci wodorowych oraz powołanie krajowego operatora sieci wodorowych;
  - wprowadzenie przepisów technicznych na potrzeby gospodarki wodorowej;
  - określenie przepisów w zakresie oddziaływania i korzystania ze środowiska inwestycji wodorowych;
  - wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych;
  - zmianę przepisów ustawy - Prawo budowalne w zakresie stacji wodoru oraz instalacji do oczyszczania wodoru.

  Projektowana nowelizacja ma przyczynić się - jak podano w wykazie - do uproszczenia obowiązujących przepisów oraz zmniejszenie obowiązków proceduralnych, tak aby wypracowane rozwiązania prawne były adekwatne dla dynamicznego rozwoju całego sektora. Ma też skutkować stabilnością prawa dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego operujących w obszarze wodoru oraz przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjału tego nośnika energii.

  (ISBnews)

 • 30.03, 10:55Morawiecki apeluje do Komisję Europejską o ustanowienie podatku od rosyjskich węglowodorów 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zaproponował ustanowienie nowego podatku od rosyjskich węglowodorów w Unii Europejskiej. Zaapelował też do państw unijnych o rezygnację z surowców, sprowadzanych z Rosji.

  "Polska zaprezentowała bardzo radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców, nie chcemy tej zależności. Ale inni, nie robiąc sobie nic z wojny, z okrucieństwa wojny, z agresji rosyjskiej na Ukrainę, z szantażu - korzystają z tych surowców. Dlatego wzywam dzisiaj Komisję Europejską również do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.  

  Dzisiaj zaprezentowano plan odejścia od rosyjskiego węgla do kwietnia-maja br. oraz odejścia od gazu i ropy sprowadzanej z Rosji do końca tego roku.

  "Pokazujemy ten najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od [rosyjskich] węglowodorów i wzywamy także innych, naszych sąsiadów, naszych partnerów, przyjaciół z Unii Europejskiej wszystkich do ponownego kroku jak najszybszego odejścia od rosyjski ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla i sprawiedliwy podatek, który będzie wyrównywał pole gry w całej Unii Europejskiej" - wskazał premier.

  (ISBnews)

 • 18.03, 13:20MRiRW: Budżet programu dopłat do zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Budżet programu dopłat dla rolników na koszty zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  "Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld zł. Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem" - czytamy w komunikacie resortu.

  Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19, wskazano.

  Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku - średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, wyjaśniono w materiale.

  "Maksymalny limit pomocy będzie wynosił:

  * 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

  * 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

  Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha" - czytamy dalej.

  Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 11:09Morawiecki: Będą dopłaty dla rolników: 500 zł za 1 ha użytków rolnych, 250 zł - pastwisk 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd postanowił wprowadzić dopłaty - po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej - dla rolników, w wysokości 500 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 250 zł za 1 ha łąk i pastwisk, z ograniczeniem do 50 ha, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. Głównym celem tej pierwszej części tarczy antyputinowskiej jest zapobieganie wzrostowi cen żywności, który będzie niesamowicie dynamiczny. Trzeba działać u źródła - tam, gdzie rolnicy ponoszą największe koszty" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Dzisiaj rolnicy ponoszą największe koszty na nawozy. To będzie pierwszy element naszej tarczy. Te zasady mają częściowo chociaż pokryć straty wynikające z bardzo wysokich cen nawozów" - dodał.

  Chodzi o 500 zł dopłaty do każdego hektara - do 50 ha użytków rolnych, a do łąk i pastwisk 250 zł za każdy hektar - do 50 ha, wyjaśnił premier.

  "Zabiegamy na forum unijnym, aby możliwa była pomoc dla producentów rolnych. Jeśli będzie zgoda UE, to będziemy wdrażać te rozwiązania" - wskazał też Morawiecki.

  Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w kwestii jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

  "Ta pomoc została zaprojektowana, żeby rolnicy na podstawie dowodów zakupów nawozów i porównania cen do roku poprzedniego, żebyśmy mogli tę rekompensatę wypłacić" - powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:39FPP: System kaucyjny powinien działać z jednym operatorem i mieć charakter non-profit 

  Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Planowany w Polsce system kaucyjny powinien mieć jednego operatora, być zorganizowany przez wprowadzających i mieć charakter non-profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe powinny utrzymywać funkcjonowanie systemu i nie mogą być elementem kreowania zysków czy budowania przewag konkurencyjnych, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Na początku lutego br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) rozpoczęło konsultacje publiczne dot. powszechnego i "bezparagonowego" systemu kaucyjnego, który miałby wejść w życie z początkiem 2023 r.

  "Ważne, aby Ministerstwo Klimatu zaprojektowało system powszechny i łatwo dostępny dla obywateli. Takie założenia wypełniają zawarte w projekcie ustawy obowiązek pobierania kaucji przez placówki handlowe, brak konieczności paragonu, wymogi sprawozdawczości, organizacja systemu przez wprowadzających oraz zwolnienie zużytych opakowań zebranych w systemie z obciążeń finansowych przewidzianych w ustawie o ROP" - czytamy w komunikacie Federacji.

  FPP rekomenduje wprowadzić do projektu ustawy następujące elementy:

  • Jeden operator – formuła non-for-profit w celu wyeliminowania prowadzenia działalności biznesowej dla zysku.

  • Wprowadzenie obowiązku uczestniczenia w systemie dla wszystkich wprowadzających.

  • Własności opakowań – operator powinien być właścicielem zebranych zużytych opakowań. Zgodnie z zasadą kosztu netto – dochody z ich sprzedaży, obok nieodebranej kaucji, powinny obniżać opłaty wprowadzających.

  • Jednolita wysokość kaucji.

  • Zakres produktowy – wyłączenie opakowań po produktach mlecznych z powodu zagrożeń mikrobiologicznych.

  • Zakres opakowań – uwzględnienie puszki metalowej.

  • Pozostawienie obrotu opakowaniami wielokrotnego użytku wyłącznie w gestii wprowadzających, wymieniono w materiale.

  "Bardzo ważne jest, aby system kaucyjny miał jednego operatora, był zorganizowany przez wprowadzających i miał charakter non-profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe powinny utrzymywać funkcjonowanie systemu i nie mogą być elementem kreowania zysków czy budowania przewag konkurencyjnych. Dlatego postulujmy, by system był zarządzany przez jednego operatora, a nie kilku konkurujących ze sobą. Obowiązkowość i powszechność systemu – zapewniona m.in. wobec braku wymogu paragonów – powinna jednocześnie zapewniać łatwość operacyjną dla placówek handlowych. Priorytetem systemu powinna być efektywność i konkretne korzyści dla obywateli oraz środowiska. Dlatego postulujemy, by rozszerzyć zakres opakowań o puszkę metalową oraz wprowadzić jednolity poziom kaucji" - skomentował wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 23.02, 16:31Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. strategicznych inwestycji w sektorze naftowym 

  Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ma ograniczyć liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem uchwalonej ustawy jest wykorzystanie w toku realizacji proponowanych zamierzeń inwestycyjnych rozwiązań normatywnych, jakie zostały przyjęte w krajowym porządku prawnym dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Wdrożone rozwiązania ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań" - czytamy w komunikacie.

  Załącznik do noweli zawiera wykaz kolejnych strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którym umożliwia się ich sprawne wykonanie przez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu.

  Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie krajowego rynku na pojemności magazynowe pod zapasy ropy naftowej i produktów naftowych, przyjęta regulacja służy zapobieżeniu sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku naftowym, podkreślono także.

  Podstawowym celem, jaki realizuje przedmiotowa nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest jej rozszerzenie o inwestycje związane z dostosowaniem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra w Górze (gmina Inowrocław) do wymagań dostępności fizycznej zgromadzonych w tym magazynie zapasów interwencyjnych.

  Ponadto ze względu na prognozowany znaczący wzrost krajowej konsumpcji gazu ziemnego, ustawa zakłada możliwość budowy nowych, kawernowych pojemności magazynowych.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A.,

  - otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów w celu zmiany trasy istniejących rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów, na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek lub na potrzeby działania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Górze.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:16Senat przyjął nowelizację ustawy o realizacji inwestycji w sektorze naftowym bez poprawek 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, rozszerzającą wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz definicje: inwestora oraz niezbędnej infrastruktury. Za nowelą głosowało 97 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w związku z zagrożeniami dotyczącymi dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych.

  Planowane w ramach specustawy inwestycje mają zwiększyć dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, a także rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej oraz produktów naftowych.

  Zgodnie z nowelizacją, przepisy specustawy obejmą m.in. cały proces rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw "Góra" ok. 6 mln m3 (łącznie dla ropy i paliw), budowę nowej kopalni soli Lubień Kujawski, a także infrastrukturę do budowy i eksploatacji magazynu gazu Damasławek, który zamierza zbudować na własne potrzeby operator przesyłowy gazu Gaz-System.

  Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym mają zostać sfinansowane ze środków inwestora - spółki PKN Orlen lub innej spółki z grupy kapitałowej Orlen.

  Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 15.02, 10:37Z surowców i sektora rolno-spożywczego można pozyskać 7,8 mld m3 biogazu rocznie wg OSR 

  Warszawa, 15.02.2022 (ISBnews) - Polska posiada znaczący potencjał wytwórczy biometanu - tylko z surowców i pozostałości sektora rolno-spożywczego można pozyskać 7,8 mld m3 biogazu rocznie, wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który trafił do konsultacji publicznych.

  "Obserwacje największych dojrzałych rynków i ich uczestników zachęcają do wykorzystania innowacji oraz lokalnych uwarunkowań w zakresie możliwości szerszego wykorzystania paliw alternatywnych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Przykładem innowacji jest możliwość wykorzystania niskoemisyjnego biometanu wytwarzanego z biomasy odpadowej (stanowiącego przykład biopaliw II generacji) czy powszechniejszego wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł OZE.

  "Polska posiada znaczący potencjał wytwórczy biometanu, wytwarzanego z biogazu w oparciu o krajowe surowce - np. tylko z surowców i pozostałości z sektora rolno-spożywczego można pozyskać 7,8 mld m3 biogazu rocznie" - podano także.

  Doprecyzowano, że krajowy model rozwoju biogazowni zmierza w kierunku wzorca duńskiego, a nie niemieckiego (bazującego na kukurydzy jako głównym substracie), czego dowodem jest stały wzrost liczby stosowanych różnych kompozycji substratów, także wysoki udział surowców odpadowych wykorzystanych do wytworzenia biogazu.

  Obecnie do produkcji biogazu w kraju w największym stopniu wykorzystywane są substraty nieprzydatne do produkcji żywności czy pasz: wywar gorzelniany (21%), pozostałości z przetwórstwa owoców i warzyw (21%), gnojowica (27%), co wynika z dużej dostępności oraz niskich kosztów pozyskania.

  Ten aspekt jest jednym z większych atutów zwiększających zainteresowanie biometanem wytwarzanym z biogazu rolnego, który masowo wykorzystywany umożliwiłby realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) bez konieczności importu surowców potrzebnych do jego produkcji, podsumowano.

  Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw zużytych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.  Zgodnie z dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych „dyrektywą RED II" Polska jest zobowiązana do osiągnięcia w 2030 r. co najmniej 14-proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu drogowego i kolejowego ogółem.

  (ISBnews)

 • 14.02, 14:16Rząd chce przyjąć w II kw. projekt dot. obniżki VAT na nawozy i środki wspomagające uprawę 

  Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy VAT-owskiej, który zakłada m.in. objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług planowane jest na II kw.

  Celem planowanej regulacji jest m.in. wdrożenie przepisów, umożliwiających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

  Projekt zakłada dostosowanie zakresu i terminologii ustawy o nawozach i nawożeniu do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009, wyznaczenie organów nadzoru rynku produktów nawozowych UE oraz zakresu ich kompetencji oraz sankcji za naruszanie norm rozporządzenia 2019/1009

  Planowana jest także zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, polegająca na zmianie załącznika nr. 3 poprzez objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 12:48Rząd przyjął projekt noweli o realizacji inwestycji w sektorze naftowym 

  Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez usprawnienie procesów  inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dzięki nowym rozwiązaniom, ułatwiona i przyspieszona zostanie rozbudowa oraz modernizacja pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw 'Góra', które wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów naftowych zwiększą zdolność magazynu kawernowego (podziemnego) do przechowywania oraz podaży na rynek tych surowców i produktów" – czytamy w komunikacie.

  Inwestycja jest konieczna m.in. ze względu na zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych dla sektora naftowego, a także potrzebę zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych, podano także.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" jest obecnie jedynym magazynem kawernowym w Polsce, który jest niedostosowany w pełnym zakresie do wymagań ustawowych określających dostępność zgromadzonych w magazynie zapasów.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" ma zostać zmodernizowany tak, aby zwiększyć jego możliwości operacyjne do ok. 6 mln m3 (łącznie dla ropy i paliw). 

  - Inwestycja polega na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) m.in.:

  • części magazynowej w PMRiP 'Góra',
  • części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,
  • nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,
  • istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A,
  • otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek.

  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury magazynowej i przesyłowej ma przełożyć się na sprawność zaopatrzenia rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych. Chodzi także o zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym, podano.

  Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym zostaną sfinansowane ze środków inwestora – spółki PKN Orlen lub innej spółki z grupy kapitałowej Orlen.

  Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 15:31Sejm przeciw objęciu czasową obniżką akcyzy również oleju opałowego 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zakładające objęcie czasową obniżką akcyzy także oleju opałowego.

  Nowela wprowadza czasowe obniżenie akcyzy na paliwa, zwolnienia paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej oraz zwolnienia z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw.

  Senat chciał włączenia do tego katalogu także ciężkich olejów opałowych i innych paliw gazowych. Sejm odrzucił poprawki.

  Nowelizacja zakłada:

  • czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG;
  • wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
  • czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

  Zgodnie z nowelizacją, obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

  Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. ma wynieść – zgodnie z nowelizacją - 4,6 zł/MWh.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 11:59Morawiecki: Wystąpiliśmy do KE o zgodę na obniżenie stawki VAT na paliwo 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie stawki podatku VAT na paliwo, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że jeżeli taką zgodę uzyskał, rozwiązanie to stałoby się częścią pakietu antyinflacyjnego.   

  "Wystąpiliśmy również o zmniejszony VAT jako pierwsi w Unii Europejskiej , o zmniejszony VAT na paliwo. […] Jestem dobrej myśli, to też będzie w przyszłości, niedalekiej przyszłości część naszego pakietu antyinflacyjnego" - powiedział Morawiecki w Sejmie przed głosowaniem nad ustawą budżetową na 2022r.

  Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje rozporządzenie w sprawie towarów i usług, które stanowi część pakietu antyinflacyjnego. Zakłada czasowe obniżenie stawek do 8% dla nabycia i importu gazu oraz energii cieplnej, a do 5% - dla energii elektrycznej. Obniżone stawki mają być stosowane od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.12, 11:43Prezydent podpisał nowelę ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 08.12.2021 (ISBnews) -  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o elektromonilności i paliwach alternatywnych, której celem jest ułatwienie i przyśpieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz wdrożenie przepisów unijnych w tym zakresie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowelizacja wdraża przepisy dyrektywy 2019/1161 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz  dyrektywę 2018/844 z 30 maja 2018 r, nowelizującą dyrektywy: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.  .

  "Uchwalona ustawa m. in.:

  1) wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu;

  2) określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania;

  3) rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania" – czytamy w komunikacie.

  Ponadto:  

  - doprecyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję stacji ładowania;

  - wprowadza obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru;

  - doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA);

  - wprowadza pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru;

  - wprowadza możliwość udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. 

  Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów które wchodzą w życie w innym terminie z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

  (ISBnews)

 • 29.11, 16:03Rząd zajmie się jutro projektem dot. czasowego obniżenia akcyzy na paliwa 

  Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. tarczą antyinflacyjną, wynika z planu prac Rady Ministrów. 

  Projekt zakłada czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

  Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Projekt zawiera zapisy dot. czasowego wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem sprzedaży detalicznej:
  -  benzyn silnikowych,
  - olejów napędowych,
  - biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
  - gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych

  Zakłada również nałożenie do 31 maja 2022 r. na sprzedawców dokonujących sprzedaży paliw silnikowych obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 07:00Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ws. paliwa roln. zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dodatkowo podwyższający limit paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Oznacza to, że limit ten wyniesie 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

  Nowelizacja zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 14:57Rząd chce przyjąć projekt noweli o biokomponentach i biopaliwach w II kw.  

  Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która ma określić poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2030 oraz w okresie przejściowym, określić limity dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych oraz minimalny udział biopaliw zaawansowanych, w tym biometanu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na II kw. 2022r.  Projektowana nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie ("RED II") w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w sektorze transportu.

  "Sektor transportu jest odpowiedzialny za zużycie jednej trzeciej energii końcowej w UE, z czego znaczna część pochodzi z ropy naftowej. W 2018 r. transport był odpowiedzialny za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE i jest jedynym z sektorów w którym poziom emisji wzrósł w porównaniu do 1990 r. Zatem, by osiągnąć cel ogólny, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE, należy podjąć wysiłki na rzecz ograniczenia emisyjności transportu. Jednym z proponowanych działań jest zwiększenie […] udziału energii odnawialnej w transporcie do poziomu 14% w 2030 r., przy użyciu już rozwiniętych biopaliw i biokomponentów wyprodukowanych z roślin spożywczych i pastewnych, a także nowych technologii - biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie" - czytamy w wykazie.

  Podkreślono, że spełnienie celów wyznaczonych w ww. dyrektywie wymaga przebudowy struktury paliw wykorzystywanych w sektorze transportu. Na obecnym etapie w realizacji celu OZE w transporcie w Polsce dominują bowiem biokomponenty wyprodukowane z roślin spożywczych i pastewnych.

  "Biorąc pod uwagę wprowadzane w dyrektywie REDII limity wykorzystania tego typu biopaliw w transporcie, a także konieczność znacznego zwiększenia udziału OZE w transporcie (z ok. 6,70% w 2020 r. do 14% w 2030 r.), niezbędne jest wprowadzenie narzędzi służących szerszemu wykorzystaniu biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie" – czytamy także.

  Projekt ustawy dokonuje implementacji dyrektywy RED II w zakresie transportu poprzez:
  - określenie poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2030 oraz w okresie przejściowym,
  - określenie limitów dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych (biokomponentów I generacji) do rozliczenia celu w transporcie,
  - określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW w roku 2030, w tym biometanu wykorzystywanego w  procesie produkcji paliw węglowodorowych,
  - uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE, paliw węglowych pochodzących z recyklingu, paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia,
  - umożliwienie zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zawartej w energii wykorzystywanej w transporcie, określenie zasad jej rozliczania  w ramach NCW,
  - modyfikację mechanizmu funkcjonowania współczynnika redukcji w odniesieniu do zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych stosowanych w transporcie oraz możliwości realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej,
  - modyfikację zasad wykorzystania technologii współuwodornienia w procesie realizacji NCW przez podmioty zobowiązane,

  Planowane jest także:
  - określenie zasad poświadczania Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w przypadku biomasy leśnej,
  - wprowadzenie okresu przejściowego w funkcjonowaniu mechanizmów monitoringu  spełniania KZR w tym m.in. określenie momentu pełnego wygaszenia mechanizmów działających na podstawie znowelizowanej dyrektywy RED,
  - określenie zasad poświadczania KZR w podziale na biomasę rolniczą i leśną,
  - zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do celów transportowych,
  - zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w REDII celów OZE w sektorach innych niż transport.

  (ISBnews)

   

 • 02.11, 14:30Rząd przyjął strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 

  Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cele programu to m.in. 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej" - czytamy w komunikacie.

  Celem strategii jest stworzenie w Polsce gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

  "Strategia wytycza 6 celów:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach;

  - sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego" - czytamy dalej.

  Wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. mają być:

  - 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;

  - 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;

  - min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru;

  - co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 29.10, 21:32Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności dot. stref czystego transportu 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmienia zasady ustanawiania stref czystego transportu, wprowadza możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu.

  Nowelę poparło 426 posłów, 10 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki doprecyzowujące.

  Nowelizacja zakłada, że strefy czystego transportu będą mogły być tworzone na terenie każdej gminy, a decyzje o utworzeniu strefy czystego transportu, zasad jej funkcjonowania, a także wyłączeń dla osób, podmiotów, instytucji w zakresie korzystania z danej strefy będą podejmowane przez radę gminy w trybie uchwały.

  Nowela wprowadza definicje i przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej, definicje stacji tankowania wodoru, regulacje dotyczące funkcjonowanie infrastruktury do tankowania oraz ułatwienia w instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

  Przepisy zakazują posiadania przez operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej elektroenergetycznych stacji ładowania pojazdów ze względu na ich uprzywilejowaną pozycję. Skutkuje to zniesieniem mechanizmu interwencyjnego przewidzianego w ustawie, zgodnie z którym OSD miały budować stacje ładowania pojazdów w wybranych miastach w Polsce.

  Jednocześnie w noweli znalazły się przepisy nakładające obowiązek instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach

  Zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. zł (obecnie limit dla pojazdów elektrycznych również wynosi 225 tys. zł),  obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tys. zł do 100 tys. zł.

  (ISBnews)