ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 24.05, 15:53Rząd przyjął projekt noweli o drogach publicznych 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, dotyczący zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz zasad przeglądu tejże infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków.  Dotyczy to także zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów" - czytamy w komunikacie.

  Dyrektywa UE dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej reguluje zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

  Projekt zakłada, że nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) obejmą także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki zlokalizowane poza siecią TEN-T;
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

  W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego – wedle projektu - obejmą również drogi krajowe w miastach oraz drogi krajowe wybudowane bez udziału środków unijnych.

  Projektowana regulacja zakłada, że wprowadzona ma zostać procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Projekt reguluje także przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa.

  Ustanowiony ma zostać obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:14Rząd zwiększył budżet programu budowy dróg i obwodnic o 2,7 mld zł do 2030 r.  

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, która zakłada zwiększenie budżetu Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd przeznaczy dodatkowe 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Decyzja ta wiąże się z rosnącymi kosztami inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców i materiałów, w związku z wojną na Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

  Zwiększone finansowanie pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie maksymalnie 10%, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie pół na pół między inwestora i wykonawcę, podano także.

  Jak podkreślono, od początku konfliktu na Ukrainie, branża budowlana zgłaszała problemy związane z odpływem ukraińskich pracowników i wzrostem cen materiałów budowlanych oraz postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji. Problemy występują np. na rynku stali i wyrobów stalowych i dotyczą szerokiego asortymentu: stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej, barier, ekranów i innych wyrobów.

  Najważniejsze rozwiązania, wprowadzone nowelizacją:

  - Limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie zwiększony o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł.

  - Limit waloryzacji kontraktów na drogach krajowych zawieranych od początku tego roku zostanie podwojony i wyniesie 10% wartości kontraktu (wcześniej było to maksymalnie 5%)

  - Do 10% podwyższony zostanie limit waloryzacji dla umów zawartych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – głównie z limitem 5% oraz tych, które nie były objęte waloryzacją.

  - Wyższy limit waloryzacji pozwoli na ustabilizowanie rynku budowlanego i pozytywnie wpłynie na tempo realizacji programów budowy dróg. Dzięki temu zniwelowane zostanie zagrożenie dla ciągłości prac budowlanych.

  Mechanizm waloryzacji cen:

  - Wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne GUS. Eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

  - Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich. 

  - Zgodnie z wypracowanymi z branżą budownictwa drogowego zasadami, indeksacja może wynieść maksymalnie 10% wynagrodzenia, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest pół na pół między inwestora i wykonawcę.

  W 2020 r., z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na realizowanych przez GDDKiA kontraktach, wykonawcy otrzymali ponad 235 mln zł.

  (ISBnews)

 • 24.05, 07:10MKiŚ: Polska wypowiedziała porozumienie gazowe z Rosją ws. Jamału 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd podjął 13 maja uchwałę dotyczącą wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Nasz rząd od lat realizował konsekwentnie strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Po niemal 30 latach, 13 maja przyjęliśmy uchwałę dotyczącą wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji" - powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie.

  Uchwała dotyczy wypowiedzenia porozumienia o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu do Polski, które podpisano w Warszawie 25 sierpnia 1993 r. Porozumienie było wielokrotnie aneksowane, ostatni protokół o wniesieniu zmian, podpisano między przedstawicielami Polski i Rosji 29 października 2010 r.

  "Polska wypowiedziała porozumienie ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem" - wskazała Moskwa.

  "Porozumienie było umową międzynarodową, a więc odpowiednia nota w tej sprawie została przekazana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokument został wysłany w poniedziałek. Kiedy Rosja odcinając nas od dostaw de facto złamała zapisy umowy, polski rząd uznał, że ze względu na naruszenie jego istotnych warunków, przestało ono obowiązywać" - dodała minister.

  Od 2010 r. operatorem gazociągu jamalskiego, jak i całego systemu przesyłowego gazu w Polsce, jest polska spółka Gaz-System. Od tego czasu sukcesywnie zwiększano kontrolę polskiego operatora nad gazociągiem, wypełniając prawo europejskie, zaznaczono w komunikacie.

  "W 2022 r. przyjęto ustawę, która przesądza, że operator ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora. Operator będzie odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia, zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Będzie też ustalał taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedkładał ją do zatwierdzenia prezesowi URE. Zapisy porozumień międzyrządowych, jako sprzeczne z prawem europejskich, nie powinny już obowiązywać" - przypomniano w materiale.

  Szefowa MKiŚ dodała, że gazociąg jamalski funkcjonuje w sposób w pełni zgodny z prawem europejskim, bez jakichkolwiek zakłóceń. Dzięki temu bez przeszkód działa tzw. rewers fizyczny, czyli zdolność do przesyłania gazu do Polski z Niemiec, jak również oferowane są bez zmian usługi tranzytu gazu ziemnego przez terytorium Polski z kierunku wschodniego do Niemiec dla podmiotów z zachodniej Europy, które zdecydują się na zakup tego paliwa od rosyjskiej spółki.

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:54KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. europejskiej usługi opłaty elektronicznej 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z niedopełnieniem przez te państwa obowiązku powiadomienia Komisji o środkach krajowych wprowadzonych w celu transpozycji dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

  Chodzi o dyrektywę 2019/520.

  "EETS jest systemem poboru opłat, za który użytkownicy dróg w UE mogą płacić na podstawie jednej umowy abonamentowej, jednego dostawcy usług i jednego urządzenia pokładowego obejmującego wszystkie państwa członkowskie. Dyrektywa ma dwa cele: zapewnienie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 19 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Oprócz Polski uzasadniona opinia została skierowana także do Belgii, Bułgarii, Irlandii. Portugalii i Węgier.

  Dzisiejsze uzasadnione opinie są następstwem wezwań do usunięcia uchybienia wysłanych w listopadzie 2021 r. w tej samej sprawie do państw członkowskich.

  W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

  (ISBnews)

 • 19.05, 12:48PE i RE ustaliły, że minimalny poziom gazu w magazynach ma wynieść 80% na 1 listopada 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli nieformalne porozumienie, że minimalny poziom gazu w magazynach powinien wynosić 80% do 1 listopada 2022 r., ale państwa powinny dążyć, by było to 85%, poinformował Parlament. Cel na kolejne lata został ustalony na poziomie 90%.

  Obowiązek ten zostanie zapisany w nowym rozporządzeniu.

  "Projekt ma na celu szybsze uzupełnienie strategicznych rezerw gazu w Europie, tak aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa miały wystarczającą ilość gazu na kolejny sezon grzewczy. Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia określającego obowiązkowy minimalny poziom gazu w magazynach na poziomie 80% do 1 listopada 2022 r. Państwa członkowskie i operatorzy powinni dążyć do osiągnięcia poziomu 85%. Celem będzie 90% na kolejne lata, aby chronić Europejczyków przed możliwymi wstrząsami podażowymi" - czytamy w komunikacie.

  Od 2023 r. państwa członkowskie będą ustalać z Komisją indywidualne tempo uzupełniania zapasów gazu. Regulacja ma stanowić, że państwa członkowskie nieposiadające pojemności podziemnych magazynów będą musiały zapewnić, że co najmniej 15% ich średniego zużycia w ciągu ostatnich pięciu lat jest składowane w innym państwie członkowskim. 

  Alternatywnie będą musieli opracować mechanizm podziału obciążeń zapewniający wsparcie finansowe, aby osiągnąć cele wypełniania magazynów. Do 1 sierpnia 2022 r. Komisja ma wydać wytyczne dotyczące wykorzystania mechanizmu wspólnego pozyskiwania gazu, który ma być uruchamiany dobrowolnie przez co najmniej dwa państwa członkowskie.

  Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, pojemności magazynowe gazu staną się infrastrukturą krytyczną. Wszyscy operatorzy magazynów będą musieli przejść nową obowiązkową certyfikację.

  Państwa członkowskie UE będą musiały opublikować projekty decyzji certyfikacyjnych do listopada 2022 r. Operatorzy, którzy nie uzyskają tej certyfikacji, będą musieli zrezygnować z własności lub kontroli nad magazynami gazu w UE. Ponadto operatorzy nie będą mogli zamknąć magazynu gazu bez zezwolenia krajowego regulatora.

  Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować nad tekstem na najbliższym posiedzeniu.

  (ISBnews)

 • 19.05, 09:06Senat odrzucił nowelę ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściuktóra miała na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

  Za wnioskiem o odrzucenie głosowało 49 senatorów, 47 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Celem nowelizacji - było jak podano w uzasadnieniu - zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy terminalowej, reorganizacja w PGNiG wiązałaby się z koniecznością zaprzestania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Natomiast przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż PGNiG spowodowałoby wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy.

  W związku z tym nowelizacja wprowadzała zapis, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

  (ISBnews)

 • 12.05, 18:12Sejm znowelizował ustawę o działach administracji rządowej dot. nadzoru nad CPK 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o działach administracji rządowej, zakładającą włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Za nowelą głosowało 232 posłów, przeciw było 222, 1 wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w całości.

  Zgodnie z nowelizacją, do działu rozwój regionalny włączone zostaną sprawy związane z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

  Rozwiązanie to ma pozwolić  pozwoli na koordynację działań związanych z przemodelowaniem systemu transportowego wraz z odpowiednim dostosowaniem strategii rozwoju regionalnego. Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z pełnomocnikiem rządu ds. CPK, przejdą także struktury podległe pełnomocnikowi, jak np. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz nadzór właścicielski nad spółką CPK sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Państwowym 'Porty Lotnicze'.

  Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy Polski, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 15 min. od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

  W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz 1,8 tys. km nowych torów na terenie całego kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

  Inwestycja powinna umożliwić stworzenie do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy i przynieść polskiej gospodarce ok. 985 mld zł dodatkowej produkcji globalnej.

  W rejonie CPK powstanie tzw. Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

   (ISBnews)

 • 12.05, 16:43Sejm przyjął ustawę o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków, zakładającą m.in. rozszerzenie zakresu definicji 'odpadów ze statków' w celu objęcia nią wszelkich odpadów powstających na statkach oraz nałożenie na porty i przystanie morskie obowiązku utrzymania odpowiednich portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

  Za ustawą głosowało 452 posłów, nikt nie był przeciwny, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

  Ustawa dostosowuje polski system prawnego do unijnego reżimu odbioru odpadów ze statków. Nakłada na porty i przystanie morskie obowiązek utrzymania odpowiednich portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, odbioru odpadów ze statków oraz wydania pokwitowania.

  Przepisy zakładają również zobowiązanie portów i przystani morskich do opracowywania planów gospodarowania odpadami ze statków, obowiązek przedkładania co dwa lata raportów oraz inne obowiązki informacyjne. Ustawa wdraża również zasady naliczania opłat za odbiór odpadów ze statków przewidzianych przez  przepisy unijne. Jednocześnie, w celu zapewnienia efektywności projektowanym przepisom, projekt ustawy wprowadza sankcje karne i administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

  Ustawa określa także obowiązki statków w zakresie informowania o odpadach ze statków, zdawania ich do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków oraz ustanawia odstępstwa od tych wymagań. Ponadto, przewiduje wprowadzenie przepisów penalizujących brak realizacji obowiązku informacyjnego o odpadach oraz zdawania ich do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

  W czasie eksploatacji statków powstają odpady, które w wyniku zrzutu do morza mogą stanowić zagrożenie dla morskiej flory i fauny. Mimo, że większość odpadów znajdujących się w morzach jest generowana przez źródła lądowe, to statki również w istotny sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia mórz. Badania wskazują, że w akwenach UE aż 32% odpadów jest generowana przez źródła morskie. Jednocześnie szacuje się, że samych odpadów plastikowych wytworzonych przez statki trafia do oceanów od 4,8 mln ton do 12,7 mln ton rocznie.

  (ISBnews)

 • 28.04, 16:04Sejm za możliwością zlecania budowy i rozbudowy CEK i CEP z pominięciem PZP 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych i przywrócił możliwość zlecenia z wyłączeniem prawa zamówień publicznych zadań związanych z obsługą Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

  Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców.

  Sejm przywrócił usunięty przez Senat zapis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców i Centralną Ewidencję Pojazdów.

  Posłowie przyjęli natomiast poprawki, wydłużające do 90 dni z proponowanych 30 minimalny termin, jaki powinien minąć od ogłoszenia komunikatu dotyczącego wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej do czasu a faktycznym wejściem tych rozwiązań w życie.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:39Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Za nowela głosowało 230 posłów, przeciw było 205, a 15 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Celem nowelizacji jest zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego. Wynika to z planowanych zmian strukturalno-organizacyjnych w PGNiG.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy terminalowej, reorganizacja w PGNiG wiązałaby się z koniecznością zaprzestania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Natomiast przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż PGNiG spowodowałoby wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy.

  W związku z tym nowelizacja wprowadza zapis, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 13:12Projekt nakładający na RARS wyłączny obowiązek tworzenia zapasów gazu trafił do uzgodnień 

  Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Projekt nakładający na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) wyłączny obowiązek tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego trafił do uzgodnień międzyresortowych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Planowane zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wynikają m.in. z potrzeby dostosowania przepisów do regulacji unijnych.

  "Zainicjowano prace o charakterze legislacyjnym mające na celu wpisanie na stałe Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do szeroko rozumianego łańcucha zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne kraju, jako podmiotu, na którym będzie spoczywał wyłączny obowiązek tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego. Dla realizacji powyższego zadania Agencja zostanie wyposażona w szereg instrumentów prawnych, które pozwolą jej na wypełnienie swojej nowej roli" - czytamy w uzasadnieniu.

  W tym celu Agencja będzie dokonywała, w imieniu Skarbu Państwa, za pośrednictwem giełdy towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową, zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego, który będzie przez nią utrzymywany jako zapasy strategiczne, podano także.

  Decyzja dotycząca lokalizacji zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie należała do Agencji, z zastrzeżeniem zachowania wymogu o charakterze technicznym, zgodnie z którym instalacja magazynowa znajdująca się poza terytorium kraju będzie musiała zapewnić możliwość dostarczenia całkowitej ilości zapasów do systemu przesyłowego gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni ze względu na konieczność zagwarantowania nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.

  Zgodnie z projektem, wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego ustala się na rok gazowy i wynosi 35% łącznej wielkości zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny wysokometanowy w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

  Projekt wprowadza model, w którym przedsiębiorstwa wskazane w treści nowych przepisów będą comiesięcznie uiszczały tzw. opłatę gazową na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której zostanie następnie sfinansowany zakup gazu ziemnego na potrzeby tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego.

  Prezes Agencji, kierując się sporządzanym przez operatora systemu gazowego planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, będzie dokonywał analizy możliwości budowy lub rozbudowy istniejących instalacji magazynowych, a następnie sporządzi plan inwestycyjny, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw energii.

  Projekt wprowadza szereg zmian mających na celu przygotowanie rynku do sytuacji zakłócenia lub przerwy dostaw gazu ziemnego, dostosowując przepisy w sposób, który będzie w jak największym stopniu wypełniał cele regulacji unijnych.

  W tym celu przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane do opracowania oraz aktualizacji procedur postępowania będą musiały w przygotowywanych przez siebie dokumentach uwzględnić środki zapewniające dostawy gazu odbiorcom chronionym w następujących przypadkach:

  - ekstremalne temperatury w siedmiodniowym okresie szczytowego zapotrzebowania, występującym z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat;

  - okres 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występujący z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat;

  - wystąpienie zakłócenia funkcjonowania największej pojedynczej infrastruktury gazowej w przeciętnych warunkach w okresie zimowym - na okres 30 dni.

  Dodatkowo projekt porządkuje oraz dostosowuje obowiązki operatora systemu przesyłowego gazowego, podano także.

  (ISBnews)

 • 20.04, 17:27Rząd znowelizował uchwałę w sprawie KPK w związku z KPO 

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Rząd znowelizował uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku w związku z Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który ma obowiązywać do roku 2026, podało Centrum Informacyjne Rządu. Po nowelizacji uchwały, w momencie gdy nastąpi zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską, PKP PLK będą mogły wszcząć procedury dla projektów, znajdujących się na liście rezerwowej.

  "Uchwała przewiduje aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) w związku z przyjętym przez rząd projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jest on podstawą do ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, m.in. na projekty kolejowe" - czytamy w komunikacie.

  Krajowy Program Kolejowy został ustanowiony do 2023 r. Konieczna jest jednak jego aktualizacja w związku planowanym horyzontem czasowym realizacji KPO, który zamyka się wraz z końcem sierpnia 2026 r

  Najważniejsze rozwiązania, wprowadzane uchwałą:

  - Dzięki uchwale, PKP Polskie Linie Kolejowe będą mogły wszcząć procedury przetargowe dla projektów wyszczególnionych na liście rezerwowej, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

  - Krajowy Program Kolejowy zostanie także uzupełniony w związku z rozstrzygnięciami konkursu w ramach Instrumentu 'Łącząc Europę' CEF Transport 2020. Chodzi o uzyskanie dofinansowania dla czterech projektów dokumentacyjnych, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

  (ISBnews)

 • 20.04, 16:44Rząd przyjął projekt zwiększenia budżetu Programu Kolej+ do ponad 11 mld zł  

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) -Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, zakładający zwiększenie budżetu programu Kolej+ z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r." – czytamy w komunikacie.

  Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Chodzi także o miejscowości, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu/związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - Budżet programu Kolej Plus zostanie zwiększony o 5,6 mld zł i wyniesie ponad 11 mld zł.

  - Nowe środki pozwolą na dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Dzięki temu możliwa będzie modernizacja bądx budowa kolejnych linii kolejowych. Dotyczy to także budowy np. mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

  - W celu realizacji inwestycji podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskich Linii Kolejowych (PLK).

  - Nowe przepisy przewidują także usprawnienie procesu wnoszenia przez Polskie Koleje Państwowe (PKP) do spółki PKP PLK składników majątkowych, które potrzebne są do prowadzenia działalności dotyczącej zarządzania infrastrukturą kolejową. Chodzi o umożliwienie PKP przekazanie PLK linii kolejowych, znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości.

  - Minister  finansów będzie mógł także przekazywać w danym roku kalendarzowym na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. Rozwiązanie to pozwoli elastycznie reagować na zwiększone zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji inwestycji w poszczególnych latach. Chodzi o możliwość przesuwania wielkości z limitów określonych w konkretnym roku kalendarzowym do emisji w innym roku.

  - Umożliwione zostanie finansowanie akcjami PLK zobowiązań podatkowych dotyczących podatku CIT.

  Od 2015 r. rząd zmodernizował i wybudował ponad 800 dworców, stacji i przystanków kolejowych: do użytku oddano 46 nowych lub zmodernizowanych dworców PKP i 70 nowych przystanków kolejowych, zmodernizowanych zostało 400 przystanków kolejowych, oraz 291 stacji kolejowych ok. 6 tys. km torów kolejowych.

  Obecnie prowadzone są prace budowlane na 54 dworcach kolejowych i 47 przystankach kolejowych. Aktualnie realizowane są inwestycje na liniach kolejowych o wartości 46 mld zł.

  W 2015 r. pociągi dalekobieżne (PKP Intercity) obsługiwały 326 stacji w 283 miastach. Obecnie jest to 468 stacji w 415 miejscowościach, podano także.

  (ISBnews)

 • 20.04, 11:41MI: Program Kolej+ do 2028 r. obejmie budowę i modernizację ponad 1,2 tys. km linii 

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Ponad 1,2 tys. km linii kolejowych ma zostać objętych dofinansowaniem do 2028 r. w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Do realizacji zakwalifikowano 34 projekty. Dzisiaj rząd ma podjąć decyzję w sprawie zwiększenia dofinansowania programu o 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

  "Inwestycje do programu zgłosili samorządowcy, zgłosili marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie. I tak jest w przypadku Lubelszczyzny, i tak jest w każdym regionie naszego kraju" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji w Janowie Lubelskim.

  Łącznie wpłynęło blisko 100 wniosków.

  Jak podał resort w komunikacie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

  "Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim" - czytamy w komunikacie.

  Projekty obejmują:

  •      10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

  •      14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

  •      7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

  •      3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

  Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel przedstawił wybrane inwestycje podczas konferencji w Janowie Lubelskim. Poinformował, że w ramach planowanych inwestycji w woj. lubelskim ma powstać 90 km nowych linii kolejowych (w tym budowana będzie m.in. linia Kraśnik-Janów i powstanie linia łącząca Lublin z Łęczną). Wartość inwestycji na terenie tego województwa ma sięgać 3,5 mld zł.

  W województwie podlaskim, jak powiedział, Łomża ma odzyskać połączenie z Białymstokiem. W tym celu zmodernizowanych ma zostać ok. 80 km linii kolejowych Łomża-Śniadowo i Śniadowo-Łapy. W województwie mazowieckim połączenia kolejowe mają odzyskać Ostrów Mazowiecka i Sokołów Podlaski, powstać ma również projekt linii kolejowej Zegrze - Przasnysz przez Maków Mazowiecki, Pułtusk i Serock. W łódzkim planowana jest odbudowa linii z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa oraz modernizacja linii z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska Kamiennej (z łódzkiego do świętokrzyskiego).

  W Wielkopolsce prace mają być prowadzone na 200 km linii. Zaplanowano m.in. nowe połączenie Konin-Turek, a kilka innych linii ma zostać zmodernizowanych.

  Prace będą też prowadzone na 130 km linii kolejowych w woj. dolnośląskim, lubuskim i opolskim. Planowane jest przywrócenie komunikacji kolejowej w Jastrzębiu Zdroju. W województwie małopolskim mają zostać utworzone połączenia kolejowe z Niepołomic do Krakowa oraz z Myślenic do Krakowa, planowana jest też rewitalizacja linii Gorlice-Jasło.

  Jak podało MI w komunikacie podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu to:

  •      zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

  •      przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia - min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

  •      zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

  Możliwa jest realizacja w pierwszej kolejności 17 projektów liniowych w ramach dostępnej alokacji, a po jej zwiększeniu - łącznie 34 projektów liniowych w ramach Programu. Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji.

  Budżet Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku zostanie zwiększony o 5,6 mld zł -  do ponad 11 mld zł. Odbędzie się to przez przyjęcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 20.04, 09:46Morawiecki: Budżet programu Kolej+ zostanie zwiększony o 5,5 mld zł do 11 mld zł 

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) -Budżet programu Kolej+ zostanie zwiększono o 5,5 mld zł do ponad 11 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Decyzję w tej sprawie ma podjąć dzisiaj Rada Ministrów.

  "Zwiększenie budżetu [na program Kolej+] będzie przyjęte na Radzie Ministrów, dzisiaj zwiększenie budżetu dwukrotnie o kolejne 5,5 mld zł. To jest budżet na inwestycje, budżet rozwojowy" - powiedział Morawiecki w Janowie Lubelskim.

  Morawiecki przypomniał, że w ostatnich latach dokonano modernizacji linii kolejowych i remontów dworców.

  "Wyremontowaliśmy ponad 400 stacji, przystanków kolejowych, blisko 300 dworców kolejowych, odbudowaliśmy ponad 1 tys. km połączeń kolejowych, torów kolejowych" - podkreślił.

  Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin doprecyzował, że w ramach programu realizowanych będzie 34 projekty (zamiast dotychczasowych 17), a ok. 1/4 z nich będzie przypadać na województwo lubelskie.

  (ISBnews)

 • 15.04, 10:12Prezydent podpisał ustawę dot. embarga na rosyjski węgiel i listy wspierających Rosję 

  Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza embargo na węgiel sprowadzany z Rosji lub Białorusi oraz umożliwia stworzenie dodatkowej listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych,  poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa w oparciu o wybrane instrumenty prawne zawarte w unijnych rozporządzeniach […] umożliwia stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w powyższych rozporządzeniach listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych. Dodatkowo ustawa wprowadza zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez jej terytorium węgla […] z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa w szczególności stosowanie środków ograniczających określonych w rozporządzeniach unijnych a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów objętych tymi środkami oraz wykreślenia z niej. Wskazuje m.in. organ właściwy do podejmowania decyzji w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, którym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych działający na swój wniosek lub uzasadniony wniosek podmiotów wskazanych w ustawie.

  Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. lub poważne naruszenie praw człowieka, lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej, lub których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

  Decyzja w sprawie wpisu dotyczy ponadto osób i podmiotów bezpośrednio związanych z wyżej wymienionymi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Zastosowanie wybranych środków, wskazanych w rozporządzeniach, określa się z uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów bezpieczeństwa narodowego.

  Ustawa określa ponadto sankcje w stosunku do tych osób lub podmiotów, które m.in. nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych, nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych, nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych. Podlegają one karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji w wysokości do 20 mln  zł.

  Ustawa przewiduje również, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony będzie: wykonawca oraz uczestnik konkursu wpisany do wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka ograniczającego

  Wykluczenie następować będzie na okres trwania okoliczności, powodujących wykluczenie. Osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu, przystępujące do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, będą podlegać karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji administracyjnej, do wysokości 20 mln zł.

  Ustawa, mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, zakazuje ponadto wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przemieszczania między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego UE, węgla oraz koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

  Kontroli zakazu dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który w razie stwierdzenia jego naruszenia, dokonuje zajęcia towaru oraz występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Podmiotom, których dotyczy zakaz dotyczący wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej lub tranzytu węgla, będą przysługiwały rekompensaty za szkody rzeczywiste, które zostaną określone w odrębnej ustawie.

  Ustawa określa także zakres odpowiedzialności karnej względem osób naruszających zakazy, o których mowa w przepisach unijnych (rozporządzenia 765/2006, rozporządzenia 833/2014, 2022/263) a także odnośnie do zakazu wprowadzania lub tranzytu węgla (i koksu) pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

  Ustawa wprowadziła ponadto zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którego naruszenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Ustawa wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.04, 10:09Senat za ustawą dotyczącą usprawnienia tworzenia Centralnej Ewidencji Kierowców 

  Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do  nowelizacji ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, usuwając możliwość zlecenia z wyłączeniem prawa zamówień publicznych zadań związanych z obsługą centralnej ewidencji kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów. Nowelę wraz z poprawkami poparło 53 senatorów, przeciw było 3, a wstrzymało się 44.  

  Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców.

  Senatorowie wprowadzili do noweli kilka poprawek. Jedna z nich usuwa zapis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców i Centralną Ewidencję Pojazdów.

  Inna z poprawek wydłuża do 90 dni z proponowanych 30 minimalny termin, jaki powinien minąć od ogłoszenia komunikatu dotyczącego wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej do czasu a faktycznym wejściem tych rozwiązań w życie.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

 • 13.04, 08:02Senat wprowadził poprawkę nakładającą embargo także na rosyjski gaz LPG 

  Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy wprowadzającej zakaz wwozu do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowanych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie. Poprawki nakładają embargo także na rosyjski gaz LPG.

  Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Jednocześnie Senat wprowadził przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Polski gaz płynny LPG jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia LPG, datę wprowadzenia lub przemieszczenia, a także region wytworzenia LPG.

  Przepis nakłada na przedsiębiorców także obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od daty wprowadzenia gazu płynnego LPG na terytorium Polski. Brak wypełnienia tego obowiązku podlega karze pieniężnej, nakładanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do 10 mln zł.

  Senat doprecyzował także, że krąg uprawnionych podmiotów, wysokość oraz tryb ustalania rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. określi odrębna ustawa.

  Ustawa zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego.

  W uzasadnieniu wskazywano, że ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone. Przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja - 8,03, Kolumbia - 0,6, Kazachstan - 0,51, inne - 0,11, USA - 0,08.

  Przyjęta regulacja zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej do notyfikacji technicznej, ma ona odbywać się  trybie pilnym.

  Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 06.04, 13:18Do Sejmu wpłynął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie terminala LNG w Świnoujściu 

  Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG. Trafił on do prac sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu […] podyktowany jest koniecznością zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Konieczność wprowadzenia modyfikacji szczególnych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podano także.

  Obecne brzmienie ustawy terminalowej sugeruje, że dokonanie reorganizacji po stronie PGNiG spowoduje wyeliminowanie możliwości kontynuowania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych, którym powierzona zostałaby realizacja tych inwestycji towarzyszących.

  Na gruncie obecnego brzmienia ustawy terminalowej przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż wskazany w ustawie terminalowej spowoduje wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy, a tym samym konieczność kontynuowania, a w niektórych przypadkach również wszczynania postępowań na nowo, w normalnym trybie administracyjnym.

  Wobec powyższego wprowadzono propozycję przepisu, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie
  realizował inwestycje towarzyszące.

  Taka konstrukcja przepisu pozwoli objąć jego zakresem również inne podmioty, przy czym konkretnie wskazany krąg tych podmiotów uzasadnia pewność, że będą one dawały gwarancję prawidłowej realizacji tych inwestycji towarzyszących.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Przyjęcie zatem rozwiązań podobnych w odniesieniu do PGNiG nie będzie negatywnie wpływać na zakres podmiotowy ustawy terminalowej, wskazano.

  (ISBnews)

 • 05.04, 16:50Rząd chce przyjąć projekt specustawy inwestycyjnej w II kwartale 

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

  "W wyniku prac Międzyresortowego Zespołu, w tym w szczególności w ramach analiz Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zidentyfikowano przepisy, których zmiana mogłaby usprawnić proces inwestycyjny w Polsce. W związku z prowadzonymi licznymi inwestycjami publicznymi w Polsce oraz obecną sytuacją stanu epidemii COVID-19 konieczne jest w szczególności wsparcie inwestycji publicznych liniowych" – czytamy  w wykazie.

  Projektowane zmiany w specustawie drogowej przewidują:
  1. umożliwienie zarządcy drogi wejścia na teren cudzej nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w celu prowadzenia prac przygotowawczych również bez zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, a za zezwoleniem na wejście na jej teren wydanym przez wojewodę albo starostę,
  - umożliwienie dołączania do zawiadomienia o zakończeniu budowy drogi mapy opatrzonej oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
  - umożliwienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępu do wykorzystywania baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości,
  - zniesienie obowiązku zawieszania postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w razie śmierci strony,
  -  uszczegółowienie treści odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,.

  Planowane jest także wprowadzenie dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp, jeżeli został uchwalony, na początkowym etapie postępowania, przez nałożenie na organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp przed wystąpieniem do organów współdziałających. a) wyłączenie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy i odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym,
  - zwolnienie z obowiązku z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia działań polegających na odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub rozbiórce urządzeń pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  - uprawnienie do nabywania nieruchomości przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na cele inne niż inwestycyjne realizowane na podstawie ustawy dotyczącej inwestycji powodziowych.

  (ISBnews)