Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.03, 17:36Senat przyjął z poprawkami nowelę o drogach publicznych w zakresie bezp. infrastruktury 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych. Poprawki miały głównie charakter legislacyjnych i techniczny.

  Za nowelizacją z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela wdraża regulacje unijne.

  Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach.

  Ma to zapewnić dostawcom EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) możliwości odpowiedniego dostosowania systemów. Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, co ma zapewnić prawidłowy pobór opłat za ich przejazd.

  Nowela wprowadza też ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, co zwiększy skuteczność ich egzekucji od użytkowników dróg z innych państw UE. EETS umożliwia opłacenie przejazdu w państwach UE na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS.

  Nowela umożliwia również wojewodom przyśpieszenie ogłaszania inwestycji drogowych na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w tym roku można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

   (ISBnews)

 • 30.03, 17:10Senat wprowadził poprawki do noweli o systemach homologacji pojazdów 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, które m.in. umożliwiają ministrowi właściwemu ds. transportu wydanie rozporządzeń określających zakres wymagań w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemów homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

  Jedna z wprowadzonych poprawek zakłada, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia m.in. zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych służących do napędu pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, silnikiem elektrycznym zasilanym baterią lub ogniwami paliwowymi, szczegółowe czynności dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i służby technicznej w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych, a także zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu dodatkowego napędu elektrycznego.

  Inne z poprawek usuwają zapisy dotyczące odpłatności niektórych kontroli prowadzonych przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Senatorowie usunęli także z noweli przepisy dot. kwestii montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem  (kwestie te znajdą się w rozporządzeniu ministra infrastruktury).

  Nowela wyznacza dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organ, który udziela homologacji, sprawuje nadzór nad rynkiem oraz we właściwy sposób prowadzi bazę danych w ramach elektronicznych świadectw zgodności, które wydają producenci pojazdów.

  Reguluje też kwestię procedury homologacji pojazdów, przedmiotu wyposażenia lub części, montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz określenia zasad postępowania dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz służb technicznych związanych z tymi procedurami.

  Część wprowadzonych przepisów ma charakter proceduralny, związany z wydawaniem, zmianą, cofaniem, zawieszaniem świadectw homologacji albo dokumentów równoważnych tym świadectwom, jak np. indywidualne dopuszczenie pojazdu, bądź też o charakterze technicznym, wskazującym wymagania obowiązujące w procesie wprowadzania nowych pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na rynek w Polsce.

  W wyniku dostosowania krajowych regulacji do przepisów międzynarodowych w obszarze procedur homologacyjnych polscy producenci będą mieli możliwość wprowadzenia na rynek każdego państwa Unii Europejskiej nowego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych dokumentów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 28.03, 16:22Rząd planuje nowelizację programu budowy drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na II kw. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, która zakłada zwiększenie środków na ten cel do 2,1 mld zł oraz wydłużenie jego realizacji do 2024 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji planowane jest na II kwartał.

  "Projektowana nowelizacja uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską' […] jest niezbędna do przeprowadzenia realizacji Programu. Dotyczy ona zwiększenia ogólnej kwoty środków na program do wysokości 2 127 494 304 zł (o 7,2% całkowitej wartości), wydłużenia terminu realizacji do roku 2024 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego" - czytamy.

  Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym, podano także. 

  Wobec konieczności uzyskania zwiększenia środków na realizację programu niezbędne jest również wydłużenie harmonogramu realizacji. Postępowanie przetargowe może zostać ogłoszone po uzyskaniu decyzji o zwiększeniu środków finansowych na program.

  Sytuacja ma bezpośredni wpływ na potrzebę wydłużenia okresu realizacji Programu, wskazano.

  Program wieloletni na lata 2016–2023 jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." oraz w "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)".

  (ISBnews)
   

 • 28.03, 15:38Rada UE zdecydowała o 100% redukcji emisji CO2 dla nowych aut os. i dostawczych po 2035 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada przyjęła przepisy dotyczące redukcji emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 (w porównaniu z poziomami z 2021 r.). Od roku 2035 na drogi będą mogły trafiać tylko samochody bezemisyjne.

  "Nowe przepisy mają na celu ograniczenie emisji z transportu drogowego, który ma największy udział w emisjach pochodzących z transportu, oraz stanowią odpowiedni bodziec dla przemysłu motoryzacyjnego do przejścia na mobilność bezemisyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłych innowacji w branży" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy określają następujące cele:

  - redukcję emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

  - 100% redukcji emisji CO2 zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych od 2035 roku.

  Regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) będzie obowiązywał od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełnia określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. 

  Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych.  

  Rozporządzenie zawiera odniesienie do e-paliw, przy czym po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja przedstawi wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r., zgodnie z prawem UE zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej, podano też w komunikacie.

  Rozporządzenie zawiera klauzulę przeglądową, która zakłada, że w 2026 r. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów  w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. oraz ewentualną potrzebę ich przeglądu. W przeglądzie uwzględniony ma zostać rozwój technologiczny, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję.

  Ponadto rozporządzenie zawiera inne przepisy, takie jak:

  - stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje, które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie)

  - wspólna unijna metodologia, która ma zostać opracowana przez Komisję do 2025 r., na potrzeby  oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy

  Rozporządzenie utrzymuje derogację dla małych producentów do końca 2035 roku.

  Wniosek zmienia obowiązujące przepisy, ostatnio zmienione w 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli tak, producent musi zapłacić  premię w wysokości 95 euro za gram CO2/km  powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd. 

  "W konsekwencji, po uzgodnieniu nowych celów, pojazdy bezemisyjne ostatecznie staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi" - podała Rada.

  Powiązany przegląd rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) przyspieszy rozwój infrastruktury umożliwiającej kierowcom ładowanie pojazdów we wszystkich państwach członkowskich, czytamy także.

  Propozycja zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych jest częścią pakietu "Fit for 55", który - jak podaje Komisja - ma umożliwić UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

  Dzisiejsze przyjęcie przez Radę jest ostatnim etapem procedury decyzyjnej. Rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

  (ISBnews)

 • 28.03, 15:05Rada UE opowiedziała się za zmniejszeniem emisji o co najmniej 55% do 2030 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła przepisy, które zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku, podała Rada. Jednocześnie dla sektorów: transportu drogowego i morskiego, rolniczego oraz niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40% w porównaniu do roku 2005.  

  "Rada przyjęła dziś dwa rozporządzenia, które umożliwią UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. […] W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40% w porównaniu z 2005 r. do 2030 r.  w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego" - czytamy w komunikacie.

  Zmienione rozporządzenie przypisuje każdemu państwu członkowskiemu cel krajowy  i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele, podano.

  Tzw.  rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji dla państw członkowskich na 2030 r. Rozporządzenie w sprawie sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) zwiększy wkład tego sektora w realizację ogólnych ambicji klimatycznych UE na 2030 r. .

  W przypadku użytkowania gruntów i leśnictwa określono  ogólny cel UE na poziomie 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania CO2 netto  w 2030 r.

  Na okres 2026-2030 każde państwo członkowskie będzie miało  wiążący cel krajowy na 2030 r. Ponadto każde państwo członkowskie będzie musiało zobowiązać się do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania netto gazów cieplarnianych w okresie od 2026 do 2029 r..

  Rozporządzenie zakłada elastyczność dla państw członkowskich, aby osiągnąć te cele.

  To ostatni etap procedury decyzyjnej. Przed wejściem w życie rozporządzenia zostaną podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:12PE i Rada chcą umieszczenia stacji ładowania e-aut co 60 km wzdłuż TEN-T do 2026 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie co do rozmieszczenia elektrycznych stacji ładowania dla samochodów osobowych do 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, a dla ciężarowych - co 120 km do 2026r, podał Parlament. Także stacje tankowania wodoru mają być rozmieszczone co 200 km do 2031 r.

  "Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie, które aktualizuje przepisy UE dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych. Ma na celu rozszerzenie rozmieszczenia stacji ładowania lub alternatywnych stacji tankowania samochodów, ciężarowych oraz zbliżenie Europy do ambicji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r." - czytamy w komunikacie.

  W nieformalnym porozumieniu określono minimalne obowiązkowe cele krajowe w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócono się do krajów UE o przedstawienie planów ich osiągnięcia.

  Uzgodniono, że do 2026 r. stacje ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T, a moc wyjściowa sieci wzrośnie do 600 kW do 2028 r. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie wymogu posiadania stacji ładującej co 120 km dla samochodów ciężarowych i autobusów, ale stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi. Od 2028 roku uzupełnią go również dwie stacje ładowania samochodów ciężarowych na bezpiecznych parkingach.

  Niektóre wyłączenia dotyczące wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

  Negocjatorzy uzgodnili również, że do 2031 r. stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km.

  Uzgodniono także. że użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego i wygodnego płacenia w punktach ładowania lub tankowania (kartami płatniczymi, urządzeniami zbliżeniowymi lub w niektórych przypadkach kodem QR). Cena paliw ma być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram.

  Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną bazę danych dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

  Nieformalne porozumienie w sprawie paliw alternatywnych musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.

  (ISBNews)

   

 • 27.03, 08:43Rzeczkowska: Konsolidacja finansów publ. od 2024; KFD i fundusz zbrojeniowy zostaną w BGK 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Konsolidacja finansów publicznych rozpocznie się w 2024 r. i - zgodnie z zapowiedziami - będzie przebiegała stopniowo, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Konsolidacją nie zostaną objęte m.in. Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, które pozostają w gestii Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  "Wszystkie zmiany zaczęłyby się dopiero od 2024 r. i byłby to proces stopniowy. Konsolidacja jest też odpowiedzią na utyskiwania, że poza kontrolą parlamentu chowamy jakieś środki publiczne i ukrywamy je w różnych funduszach. Wszystkie liczby są znane, bo co kwartał je raportujemy do Eurostatu" - powiedziała Rzeczkowka w rozmowie z Business Insider Polska.

  "Trzeba też uczciwie powiedzieć, że w ubiegłym roku deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli właśnie z uwzględnieniem m.in. funduszy pozabudżetowych, wyniósł najprawdopodobniej między 3 a 3,5% PKB, czyli znacząco mniej niż nasze prognozy, które mówiły o 4,7% PKB. Dług publiczny też będzie nieco niższy, niż przewidywaliśmy, bo wyniesie poniżej 50% PKB. Wszystkie fundusze pozabudżetowe wynikają z ustaw, które zostały zaakceptowane przez parlament. Takie fundusze są też w innych krajach, np. w Niemczech" - dodała minister.

  Minister podkreśliła, że konsolidacja "na pewno nie będzie polegała na likwidacji pozabudżetowych funduszy", którymi obecnie zarządza BGK, a takie informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej.

  "Celem jest przejęcie w ciężar budżetu państwa wydatków tych funduszy. Będą one wciąż realizowały swoje cele i swoje wcześniejsze zobowiązania" - wskazała Rzeczkowska.

  Konsolidacją mają zostać objęte największe pozycje, czyli Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Pomocy Ukrainie, zaznaczyła. Uściśliła, że Krajowy Fundusz Drogowy pozostanie w gestii BGK.

  "W sprawie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wydaje się, że on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, bo w tym obszarze potrzebujemy elastycznego narzędzia. Przyglądamy się też pozostałym funduszom, jak dalece można ich wydatki włączyć w budżet centralny. Kluczowym elementem dla naszych rozważań jest kwestia progów ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych i konstytucji, które wymuszają konkretne działania, jeśli państwowy dług publiczny przekroczy 55 i 60% PKB. Obecnie pozabudżetowe fundusze nie są wliczane do państwowego długu publicznego, a uwzględnia je dług sektora instytucji rządowych i samorządowych obliczany według unijnej metodologii. Konsolidacja wpłynie na wzrost państwowego długu publicznego. Musimy więc przeprowadzić ten proces w taki sposób, aby w kolejnych latach ten dług nie zbliżył się i nie zagroził przekroczeniem progów ostrożnościowych" - wyjaśniła minister.

  Zapytana, czy obligacje, które zostały wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na poczet tarcz finansowych oraz przez BGK (na łącznie ponad 200 mld zł), zostaną w ramach przetargów zamienione na obligacje skarbowe, odpowiedziała: "To jest wciąż element naszych analiz".

  "Mogę dzisiaj powiedzieć, że będziemy chcieli wykorzystać potencjał, jaki daje Skarb Państwa jako emitent, i narzędzia, jakimi dysponuje minister finansów. Całe działanie musi być przeprowadzone bezpiecznie i w sposób rynkowy" - zapewniła Rzeczkowska.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w tegorocznym budżecie łączna kwota zakładanych wydatków 21 funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to 133,6 mld zł. Największe z nich to Krajowy Fundusz Drogowy ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ponad 49 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,8 mld zł.

  (ISBnews)

 • 24.03, 13:23Rząd planuje rozbudowę infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu za 10,3 mld zł 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie programu wieloletniego budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Program ma być realizowany w latach 2023-2029, a jego koszt to ponad 10,3 mld zł.

  Podjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu" planowane jest na II kw.

  "Budowa głębokowodnych terminali w Świnoujściu stanowi aktualnie jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w skali kraju, dzięki której port w Świnoujściu może stać się hubem przeładunkowym, obsługującym największe jednostki pływające, jakie mogą pływać po Bałtyku" - czytamy w wykazie.

  Terminal kontenerowy o planowanej rocznej zdolności przeładunkowej 2 mln TEU oraz w przyszłości terminal uniwersalny do zapewniania ciągłości pracy oraz dostępności i operacyjności, wymagają rozbudowy istniejącej infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, w szczególności toru podejściowego oraz falochronu.

  Budowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu umożliwi rozwój i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali głębokowodnych w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu dzięki czemu port w Świnoujściu stanie się portem węzłowym, tranzytową bramą dla całego zaplecza wzdłuż szlaków transportowych Bałtyk-Adriatyk-Morze Śródziemne, wskazano także.

  Budowa i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu stanowi strategiczne działanie inwestycyjne w Porcie Morskim w Świnoujściu, które wzmocni i ustabilizuje rynkową pozycję zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, a także podniesie jego konkurencyjność, podsumowano.

  Inwestycje realizowane w ramach Programu wpisują się w program Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TENT-T).

  Realizacja zadania inwestycyjnego polegać będzie na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci nowego toru podejściowego (trasa wschodnia) oraz falochronu dla nowego portu zewnętrznego. Ponadto planowany jest zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście-Szczecin.

  Szacowany całkowity koszt Programu to 10 308,188 mln zł. Program ma być realizowany w latach 2023-2029.

  (ISBnews)

 • 24.03, 12:19Rząd planuje wprowadzić dopłaty do przewozu pszenicy i kukurydzy do portów 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie dopłat do przewozu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dopłaty mają wynosić od 100 do 200 zł za tonę w zależności od województwa.

  Przyjęcie noweli rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest jeszcze w marcu.

  "W wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ograniczeniu uległ eksport zbóż z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, tj. przez porty na Morzu Czarnym. Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich zbóż przez polską granicę. Nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski" - czytamy w wykazie.

  Do Polski są przywożone w szczególności kukurydza i pszenica.

  Projekt zakłada wprowadzenie pomocy w formie dofinansowania transportu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich.

  Proponuje się, aby stawki pomocy były zróżnicowane w zależności od odległości od portów nadbałtyckich i wynosiły za tonę pszenicy i kukurydzy przewiezionej z:
  1) województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - 100 zł,
  2) województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - 150 zł,
  3) województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego - 200 zł, wskazano.

  (ISBnews)

 • 20.03, 15:20Rząd chce przyjąć projekt noweli o PAŻP dot. bezzałogowych statków powietrznych w marcu 

  Warszawa, 20.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), który zakłada upoważnienie Agencji do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na marzec br.

  "W projekcie planowana jest zmiana ustawy […] o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, upoważniająca Agencję do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, w tym zapewniania usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych i dostawców usług dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, a także umożliwiająca Agencji, w zakresie ww. działalności, tworzenie spółek oraz posiadanie, obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu" - podano w wykazie.

  Dotychczasowe przepisy ustawy o finansach publicznych uniemożliwiają Agencji prowadzenie działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych za pośrednictwem zależnych od Agencji spółek prawa handlowego.

  Zmiana ustawy w tym zakresie została wpisana do Krajowego Planu Odbudowy.

  (ISBnews)

 • 10.03, 08:18Sejm za poprawką zwiększającą środki na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwiększające środki dla na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni do 366 mln zł z 300 mln zł oraz doprecyzowujące, że rekompensaty te będą przysługiwać także wówczas, gdy piekarnie prowadzone są w formie spółdzielni.

  Zgodnie z nowelizacją, ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek.

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego. 

  Nowela zakłada także stosowanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. odwróconego podatku VAT: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma też usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększyć jej efektywność i umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT. 

  Ponadto nowelizacja ma:

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  -  umożliwić automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty, np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

   

 • 10.03, 07:28Sejm przyjął nowelę ustawy o systemach homologacji pojazdów 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemów homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

  Regulację poparło 234 posłów, przeciw było 11, a wstrzymało się 203. 

  Nowela wyznacza dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organ, który udziela homologacji, sprawuje nadzór nad rynkiem oraz we właściwy sposób prowadzi bazę danych w ramach elektronicznych świadectw zgodności, które wydają producenci pojazdów.

  Reguluje też kwestię procedury homologacji pojazdów, przedmiotu wyposażenia lub części, montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz określenia zasad postępowania dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz służb technicznych związanych z tymi procedurami.

  Część wprowadzonych przepisów ma charakter proceduralny, związany z wydawaniem, zmianą, cofaniem, zawieszaniem świadectw homologacji albo dokumentów równoważnych tym świadectwom, jak np. indywidualne dopuszczenie pojazdu, bądź też o charakterze technicznym, wskazującym wymagania obowiązujące w procesie wprowadzania nowych pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na rynek w Polsce.

  W wyniku dostosowania krajowych regulacji do przepisów międzynarodowych w obszarze procedur homologacyjnych polscy producenci będą mieli możliwość wprowadzenia na rynek każdego państwa Unii Europejskiej nowego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych dokumentów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 09.03, 19:33Sejm znowelizował ustawę o drogach publ. ws. naboru w ramach Funduszu Rozwoju Dróg 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o drogach publicznych, której celem jest m.in. przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 i wydłużenie czasu na realizację projektów inwestycyjnych.

  Za nowelą głosowało 276 posłów, 12 było przeciw, a 160 wstrzymało się.

  Dotyczy ona zapewnienia w przepisach możliwości ogłaszania przez wojewodów naborów na rok 2024 wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. umożliwić zawarcie z burmistrzami, prezydentami miast, i starostami powiatów umowy o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych.

  Ponadto nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwienia transgranicznej wymiany informacji na temat nieuiszczenia tych opłat.

  W 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przekazanych zostanie ponad 2,6 mld zł. Dzięki temu ma powstać lub zostać zmodernizowanych prawie 2,8 tys. km dróg, w tym ponad 1,5 tys. km dróg powiatowych oraz 1,3 tys. km dróg gminnych.

  Rozwiązania dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

  - Wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach RFRD.

  - Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

  Rozwiązania dostosowujące polskie prawo do przepisów UE:

  - Złagodzone zostaną podstawowe warunki świadczenia usługi opłaty elektronicznej (EETS) dla jej dostawców

  - Rezygnacja z obowiązku zawarcia przez dostawców EETS umów z wszystkimi podmiotami, które pobierają opłaty na obszarach EETS na terytorium UE (obowiązek będzie obejmował cztery państwa, a nie wszystkie państwa, jak dotychczas).

  - Zmiana warunków wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS.

  - Wprowadzenie przepisów dotyczących terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to ma zapewnić dostawcom EETS możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.

  - Uściślenie obowiązków użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalenie jasnego podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS.

  - Wprowadzenie ram prawnych dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych. Dzięki temu rozwiązaniu ma zostać zwiększona skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 08.03, 13:58Bittel: MI chce, by na inwestycje kolejowe w ramach KPK trafiło 80 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 08.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Kolejowego (KPK), który ma przedłużyć funkcjonowanie programu do 2030 r. z budżetem na poziomie 80 mld zł, wynika z wypowiedzi wiceministra w tym resorcie Andrzeja Bittela. Obecnie trwają uzgodnienia projektu z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

  "Będziemy również budowali nowy program kolejowy do roku 2030 w oparciu o dokonania tej perspektywy, konieczność fazowania, etapowania projektów, które realizujemy. […] Chcemy, żeby to był program ambitny. Chcemy - [...] taki jest plan ministra infrastruktury, koordynowany z innymi ministrami - żeby to był program o wartości 80 mld zł na etapie wstępnym, po to aby można było realizować inwestycje kolejowe" - powiedział Bittel podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury.

  W tej chwili trwają uzgodnienia między Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

  "Jest to etap obowiązkowy w ramach tego typu inwestycji" - dodał Bittel.

  Po uzgodnieniach projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

  Jak wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przyjęcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku planowane jest na I kw.

  Jak wskazano w wykazie uchwała zwiększa dotychczasowy limit środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, jak również wydłuża do 2030 roku okres, na jaki limit ten jest ustanawiany.

  (ISBnews)

 • 07.03, 13:31Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej dot. uznawania kwalifikacji 

  Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, który ma uregulować kwestie uznawania kwalifikacji w żegludze śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Wdrożenie przepisów UE jest potrzebne do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Projekt ma charakter techniczny.

  Projektowane rozwiązania:

  - ujednolicenie systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej (uznawanie wydawanych na ich podstawie dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych, we wszystkich krajach objętych unijną dyrektywą).

  - wymiana dokumentów kwalifikacyjnych, które mają zostać zastąpione unijnymi świadectwami kwalifikacji do stycznia 2032 r. (dotychczasowe dokumenty kwalifikacyjne zachowają ważność i będą mogły być nadal stosowane).

  Szacuje się, że wymianie podlegać będzie około 10-15 tys. dokumentów, które rozłożą się na ok. 10 lat.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.02, 12:56Rząd przyjął projekt dot. poprawy bezpieczeństwa przejazdów na aplikację 

  Warszawa, 21.02.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów w przejazdach zamawianych przez aplikację, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce podnieść bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu, zamawianego przez aplikację. Zniesiona zostanie ponadto opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych" – podano w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - Zniesienie opłaty ewidencyjnej m.in. za:

  • rejestrację pojazdu,
  • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic,
  • przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie;

  - Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych (weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem) poprzez:

  • weryfikację kierowców, wykonujących przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności,
  • weryfikację dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności z wykorzystaniem e-usługi,
  • weryfikację, po rozpoczęciu współpracy z kierowcą, czy przewóz faktycznie realizuje osoba, której ten przewóz zlecono;

  - Przyznanie pracodawcom prawa do przetwarzania informacji dotyczącej osób wykonujących przewóz przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą;

  - Zaostrzenie kar dla przedsiębiorców, pośredniczących w przewozach, oraz dla osób wykonujących przewóz za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 20.02, 11:10MKiŚ skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. wsparcia technologii wodorowych 

  Warszawa, 20.02.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Projekt określa warunki, których spełnienie uprości procedurę udzielania pomocy publicznej na inwestycje w technologie wodorowe - wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru; budowę stacji tankowania wodoru; rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

   "Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie warunków do wspierania rozwoju technologii wodorowych, wykorzystanie wodoru, w tym jako paliwa alternatywnego, oraz budowa i wdrożenie nowoczesnych pojazdów i statków napędzanych wodorem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, […] poprzez określenie warunków, upraszczających udzielanie pomocy publicznej" - czytamy w uzasadnieniu.

  W KPO założono m.in. inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru wydatkowanie środków na wsparcie budowy i uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz na uzyskanie zdolności produkcyjnej wodoru odnawialnego, w tym budowy elektrolizerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW, a także budowę lub wdrożenie różnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

  Inwestycje w ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, w tym bunkrowania wodoru, będą realizowane zgodnie z zasadą "nie czyń poważnej szkody", podano także.

  (ISBnews)

 • 17.02, 13:45Rząd chce przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego dla portu w Świnoujściu 

  Warszawa, 17.02.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów ws. planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych - port morski w Świnoujściu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest w II kw.

  "Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich […] stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód portu morskiego w Świnoujściu" - czytamy w wykazie.

  Aktualnie dla wód portu morskiego w Świnoujściu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

  Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych i części morza terytorialnego w porcie morskim w Świnoujściu.

  "Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. Ponadto plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń" - wskazano.  

  Założono, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych.

  Plan ma stanowić podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich. Ma być narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, diagnozować przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określać elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazywać ich pożądany kształt.

  Plan będzie przyznawał priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań (akwenom wydzielonym w planie ma zostać przyznana  funkcja podstawowa, określająca wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania).

  Plan ma wprowadzić istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Świnoujściu, rozstrzygać o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określać obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.

  Plan ma wskazywać także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

  (ISBnews)

 • 17.02, 11:14Cieszyński: Będzie projekt ws. bezpieczeństwa w przejazdach zamawianych przez aplikacje 

  Warszawa, 17.02.2023 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem ustawy, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa pasażerów w środkach transportu, zamawianych przez aplikacje, zapowiedział minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. Projekt zakłada m.in. osobistą weryfikację kierowców przez firmy przewozowe.

  "Poprawiamy bezpieczeństwo pasażerów w środkach transportu zamawianych przez aplikacje. Konieczna będzie osobista weryfikacja kierowców, firmy będą musiały regularnie sprawdzać, czy przewóz rzeczywiście wykonuje osoba, która deklarowała pracę" - powiedział Cieszyński w TVP Info, cytowany na profilu resortu na Twitterze.

  "Projekt tej ustawy za chwilę trafi do RM. Przewiduje on także kary w wysokości nawet 1 mln zł dla firm, które nie dopełnią obowiązków określonych w ustawie" - dodał.

  (ISBnews)

 • 14.02, 16:00KE proponuje zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych 

  Warszawa, 14.02.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych po roku 2030 o 45%, po roku 2035 - o 65% i po 2040 - o 90%, poinformowała Komisja. Proponuje też, by po roku 2030 wszystkie autobusy miejskie były bezemisyjne.

  "Komisja proponuje stopniowe wprowadzanie surowszych norm emisji CO 2 dla prawie wszystkich nowych pojazdów ciężarowych z certyfikowanymi emisjami CO2 w stosunku do poziomów z roku 2019, w szczególności:

  - redukcję emisji o 45% od 2030 r.;

  - redukcję emisji o 65% od 2035 roku;

  - redukcję emisji o 90% od 2040 r." - wskazano w komunikacie.

  W ocenie Komisji Cele te pomogą ograniczyć emisje CO2 w sektorze transportu - ciężarówki, autobusy miejskie i autobusy dalekobieżne odpowiadają za ponad 6% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w UE i ponad 25% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego. 

  Te zaostrzone normy emisji zapewniłyby, że ten segment sektora transportu drogowego przyczyni się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz cele UE w zakresie klimatu i zerowego zanieczyszczenia, podano także.

  Aby stymulować szybsze wprowadzanie autobusów bezemisyjnych w miastach, Komisja proponuje również, aby od 2030 r. wszystkie nowe autobusy miejskie były bezemisyjne.

  W ocenie Komisji, jej propozycje będą miały pozytywny wpływ na transformację energetyczną poprzez zmniejszenie popytu na importowane paliwa kopalne oraz zwiększenie oszczędności energii i wydajności w unijnym sektorze transportu. 

  Zmiany - jak wskazuje KE - mają też przynieść korzyści europejskim przewoźnikom i użytkownikom w postaci obniżenia kosztów paliwa i całkowitego kosztu posiadania oraz zapewnić szersze zastosowanie bardziej energooszczędnych pojazdów. 

  Poprawi również jakość powietrza, zwłaszcza w miastach oraz zdrowie Europejczyków, puentuje Komisja.

  Przypomina też, że UE jest liderem rynku w produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, a wspólne ramy prawne - jak podkreśla - pomagają zabezpieczyć tę pozycję na przyszłość. 

  W szczególności zmienione normy stanowią wyraźny i długoterminowy sygnał, który ma ukierunkować inwestycje unijnego przemysłu w innowacyjne technologie bezemisyjne i przyspieszyć rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania, podano.

  (ISBnews)