Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 04.10, 13:07Rząd przyjął projekt o bezpieczeństwie morskim ws. m.in. budowy portu do obsługi offshore 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zwiera delegację do wskazania w rozporządzeniu portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  "Rząd chce poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - Doprecyzowane zostaną zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.

  - Wprowadzone zostaną obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Wprowadzony zostanie także obowiązkowy audyt dodatkowy w stosunku do armatora, po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

  - Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

  - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

  - Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

  - Umożliwione zostanie wybudowanie przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Proponowane zmiany polegają na umożliwieniu wskazania przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych, przy uwzględnieniu potrzeb obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowanego rozmieszczenia.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie roku od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.10, 12:33Rząd przyjął uchwałę ws. programu wzmocnienia sieci drogowej do 2030 r. wartego 58 mld zł 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu "Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku", która zakłada przekazanie na ten cel 58 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd dostosuje wszystkie drogi krajowe, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Nowe środki zostaną także przeznaczone na utrzymanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz na działania środowiskowe. Do 2030 r. rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 58 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie zdecydowana większość dróg krajowych klasy niższej niż autostrady i drogi ekspresowe nie jest dostosowana technicznie do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Dlatego konieczne jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, aby zapobiec szybkiej i postępującej degradacji dróg publicznych.

  Uchwała zakłada, że:

  - Drogi krajowe zarządzane są przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad zostaną dostosowane do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.

  - W ramach programu prowadzone będą także działania dotyczące utrzymania stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej (prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki i bezpieczeństwa ruchu).

  - Podjęte zostaną również działania, które zmniejszą negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko (realizowane mają być pilotażowe rozwiązania dotyczące utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń, jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  - Istotne znaczenie będą mieć także projekty dotyczące zapewnienia odpowiedniej gospodarki opadowo-wodnej w odniesieniu do sieci dróg krajowych oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

  (ISBnews)

 • 04.10, 09:06Moskwa: Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji powinien objąć gaz i technologie atomowe 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Kolejny pakiet sankcji na poziomie unijnym powinien objąć całość rosyjskiego gazu, a także paliwa i technologie atomowe, uważa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.  

  "Postulujemy w Unii Europejskiej kolejny pakiet sankcyjny i pełne sankcje gazowe, również LPG, LNG, cały gaz rosyjski. Wydaje się nam, że to jest kolejny krok, który powinien być na poziomie Unii Europejskiej podjęty. Tak samo jeżeli chodzi o atom" – powiedziała Moskwa w TVP 1.

  "Nie ma żadnych sankcji atomowych, ani na paliwa, ani na technologie, ani na jakąkolwiek współpracę" - dodała.

  W jej ocenie, na Zaporożu Federacja Rosyjska pozostaje "zupełnie bezkarna w swoich działaniach". Z tego też względu - jak zaznaczyła - powinny zostać podjęte kolejne kroki w sankcjach energetycznych.

  "Mówimy tutaj o sankcjach, które byłyby zaplanowane jako sankcje wszystkich państw unijnych, nie pojedyncze sankcje krajowe, bo tutaj trudno by było [...]  ten transport [paliwa] kontrolować, gdyby one były prowadzone na poziomie krajowym" - podkreśliła minister.

  Moskwa dodała, że oficjalna propozycja UE w tej sprawie nie została jeszcze przyjęta.

  (ISBnews)

 • 29.09, 15:43KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. uznawania świadectw państw trzecich w żegludze 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do transpozycji przepisów UE w sprawie środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie, podała Komisja. Wystosowała w tej sprawie do Polski tzw. uzasadnioną opinię.

  "Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii […] w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia Komisji o dokonaniu przez te państwa transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zmiany dyrektywy w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie w odniesieniu do żeglugi śródlądowej" - czytamy w komunikacie.  

  W dyrektywie tej określono środki przejściowe w celu zapewnienia, aby świadectwa kwalifikacji, żeglarskie książeczki pracy i dzienniki pokładowe wydane przed końcem okresu transpozycji dyrektywy pozostały ważne w okresie składania przez wykwalifikowanych członków załogi wniosków o unijne świadectwo kwalifikacji lub inne świadectwo uznawane za równoważne.

  Z wyjątkiem licencji na żeglugę na Renie, środki przejściowe nie mają zastosowania do uznawanych obecnie przez państwa członkowskie świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych wydanych przez państwa trzecie.

  By zapewnić płynne przejście do przewidzianego w dyrektywie (UE) systemu uznawania dokumentów wydanych przez państwa trzecie, w dyrektywie określono środki przejściowe, które pozwalają państwom trzecim dostosować ich wymogi do wymogów określonych w przepisach unijnych.

  Oprócz Polski uzasadnioną opinię skierowano także do  Chorwacji, Czech, Luksemburga, Portugalii i Hiszpanii.

  Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

  (ISBnews)

 • 29.09, 15:02KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów UE ws. kwalifikacji zawodowych w żegludze śródląd. 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dyrektywy UE w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej, poinformowała Komisja. Wystosowała do Polski tzw. uzasadnioną opinię w tej sprawie.

  "Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii […] w związku z brakiem zawiadomienia Komisji o krajowych środkach transpozycji dyrektywy   w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz delegowanej dyrektywy Komisji" - czytamy w komunikacie.

  W dyrektywie tej określono warunki i procedury poświadczania kwalifikacji osób uczestniczących w eksploatacji jednostki pływającej na unijnych śródlądowych drogach wodnych oraz uznawania takich kwalifikacji w państwach członkowskich. Te świadectwa kwalifikacji mają na celu ułatwienie mobilności zawodowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony życia ludzkiego i środowiska.

  Ponadto ustanowiono zharmonizowane normy dotyczące kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie egzaminów praktycznych, stanu zdrowia oraz zatwierdzania symulatorów.

  Oprócz Polski uzasadniona opinia w tej sprawie została skierowana także do Czech, Luksemburga oraz Portugalii.

  W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

  (ISBnews)

 • 29.09, 12:54Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo pocztowe 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa pocztowego, której celem jest zapewnienie skutecznego mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest zatem wprowadzenie skutecznego mechanizmu finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych przez operatora pocztowego" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które polegają na rezygnacji finansowania kosztu netto z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie oraz wskazaniu budżetu państwa jako wyłącznego źródła finansowania tego kosztu. Finansowanie ma być udzielane w formie dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotacja będzie wypłacana przez ministra właściwego do spraw łączności na wniosek operatora wyznaczonego, podano także.

  Ponadto wprowadzone zostały zmiany mające na celu uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie kontroli cen usług powszechnych. Zmiany te polegają na rezygnacji z mechanizmu price cap wyznaczającego górny poziom możliwej podwyżki ceny za usługę powszechną zgodnie z obowiązującym algorytmem.

  W związku z tym kontrola cen za usługi powszechne zostanie oparta na szczegółowej analizie cennika usług powszechnych, w ramach której prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oceniać będzie przystępność cenową, rentowność opłat, przejrzystość cennika usług powszechnych oraz niedyskryminacyjny charakter tego cennika.

  Nowelizacja prawa pocztowego wprowadza również szereg rozwiązań dostosowujących regulacje prawne do zmian zachodzących na rynku pocztowym, jak np. zmiany dotyczące mocy urzędowej potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego samodzielnie pobieranego przez użytkownika z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego, definicji przesyłki kurierskiej czy zmiany zasad postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi. Wprowadzane zmiany regulacyjne mają na celu poprawienie funkcjonowania polskiego rynku usług pocztowych przez:

  - upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej;

  - uelastycznienie mechanizmów obsługi nadawców i odbiorców;

  - obniżenie kosztów działalności operatorów pocztowych;

  - zmniejszenie obciążenia administracyjnego operatorów pocztowych oraz uproszczenie procedur krajowego organu regulacyjnego (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.09, 15:01Senat przyjął nowelę prawa pocztowego w zakresie usług cyfrowych bez poprawek 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy prawo pocztowe, która zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską.

  Nowelę poparło 88 senatorów, przeciw był 1, a pięciu wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zawiera przepisy dostosowujące przepisy prawa do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Zakłada upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej (m.in. zmianę definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą automatów paczkowych, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego).

  Planowane jest zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki), uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych i zmianę mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Po zmianie podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego (do 2025 r. jest nim Poczta Polska).

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.09, 12:45Rekompensaty wz. z obniżonymi opłatami za infrastrukturę kolejową to 3,56 mld zł w 2 lata 

  Warszawa, 23.09.2022 (ISBnews) - Szacunkowe rekompensaty dla zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK SA z tytułu utraconych przychodów ze względu na rezygnację z opłaty rezerwacyjnej, tzw. mark'upów i stosowanie obniżonej opłaty podstawowej mogą sięgać kwoty 3,56 mld zł w ciągu dwóch lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

  Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień.

  Projekt zakłada, że zarządca infrastruktury kolejowej- ministrem właściwym do spraw finansów oraz ministrem właściwym do spraw transportu - będzie mógł zrezygnować z części opłaty podstawowej (maksymalnie do 50%) związanej z rodzajem wykonywanych przewozów oraz zrezygnować z pobierania opłaty rezerwacyjnej w sytuacjach nadzwyczajnych: w czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz w przypadku wystąpienia innych zdarzeń.

  Za utracone przychody z tytułu niepobrania albo obniżenia opłat zarządca infrastruktury otrzyma finansowanie ze środków budżetu państwa, a wypłaty środków będzie dokonywał minister właściwy do spraw transportu.

  "Szacunkowe rekompensaty utraconych przychodów zarządcy infrastruktury kolejowej w okresie 2 lat z tytułu niepobrania opłaty rezerwacyjnej, tzw. mark'upów i stosowania obniżonej opłaty podstawowej mogą sięgać kwoty 3,56 mld zł" - czytamy w OSR.

  Wysokość rekompensaty utraconych przychodów zarządcy została oszacowana na podstawie danych przedstawionych przez PKP PLK S.A na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podano także.

  Zwolnienia z opłat lub ich części stanowić będą pomoc publiczną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i będą mogły być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 22.09, 15:36Rząd chce zwolnić Pocztę Polską z wpłaty zysku za 2021 do Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

  Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który zakłada zwolnienie Poczty Polskiej z wpłaty zysku za rok 2021 w wysokości blisko 30,08 mln zł do Funduszu Inwestycji Kapitałowych trafił do podpisu premiera, wynika z informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zgodnie z którym Rada Ministrów może - na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa - zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub przyznać tym spółkom ulgi.

  Jak wskazano w uzasadnieniu, rozporządzenie to ma charakter epizodyczny.

  "Minister aktywów państwowych jako organ reprezentujący Skarb Państwa i wykonujący prawa z akcji wobec Poczty Polskiej S.A. wystąpił z wnioskiem o zwolnienie jej z obowiązku dokonania wpłat z zysku za 2021 r. w wysokości 30 079 681 zł. Poczta Polska S.A. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, spełnia warunki do zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  W związku z planowanym zwolnieniem z obowiązku wpłaty z zysku za 2021 r. na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych, Poczta Polska zachowa środki niezbędne do realizacji w 2022 r. zadań i projektów realizowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa publicznego w sferze łączności, podano także.

  Podkreślono, że inwestycje w bezpieczną sieć logistyczną są kluczowe nie tylko dla samej spółki, lecz dla funkcjonowania obsługiwanej przez nią poczty polowej oraz dla pozostałych operatorów pocztowych korzystających z infrastruktury operatora wyznaczonego.

  Zaniechanie planowanych inwestycji może również zagrozić obrotowi pocztowemu Polski z zagranicą (nie tylko w przypadku konfliktu zbrojnego). W związku z tym zasadne jest zachowanie w spółce zysku osiągniętego przez Pocztę Polską w roku obrotowym 2021, podsumowano.

  Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7 600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki. Doręczaniem przesyłek zajmuje się ok. 25 tys. listonoszy i kurierów.

  (ISBnews)

 • 20.09, 08:36Rząd planuje objęcie nowych projektów specustawą przesyłową 

  Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zmiany w tzw. ustawie przesyłowej, które mają na celu dodanie nowych projektów przesyłowych oraz objęcie nią projektów dystrybucyjnych o napięciu powyżej 100 kV, znaczących ze względu na wyprowadzanie energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji  ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych planowane jest w IV kw.

  "W związku z skutecznym funkcjonowaniem specustawy przesyłowej do strategicznych inwestycji w sieć przesyłową, która pozwala na ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz przyśpieszenie niektórych etapów inwestycyjnych, proponuje się, po pierwsze, dodanie nowych, kluczowych projektów przesyłowych oraz poszerzenie załącznika również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 100 kV, kluczowych dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych" - czytamy w wykazie.

  Dzięki takiemu rozwiązaniu skróceniu ulegnie proces uzyskiwania pozwoleń publicznoprawnych przez inwestorów, jak również zastosowanie znajdzie m.in. uproszczony model uzyskiwania gruntów pod te inwestycje. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego nakładanego na organy jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, proponuje się ograniczenie listy inwestycji dystrybucyjnych jedynie do tych najbardziej kluczowych, podano także.

  Przyjęcie proponowanych rozwiązań ma mieć również pozytywny wpływ na realizację polityki energetyczno-klimatycznej rządu oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności odbiorców energii elektrycznej w Polsce poprzez umożliwienie zwiększenia liczby przyłączeń instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.

  W perspektywie średnio- i długoterminowej pozwoli to na ograniczenie cen energii elektrycznej sprzedawanej w Polsce. Co więcej, ustawa będzie miała korzystny wpływ na rozwój regionalny, poprzez zwiększenie przepustowości sieci dostępnych dla nowo przyłączanych podmiotów, wskazano.

  Rozwój sieci dystrybucyjnych ma przyczynić się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów rządowych wspierających rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

  W celu przyśpieszenia inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną kluczową dla systemu elektroenergetycznego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, projektowana regulacja proponuje poszerzenie katalogu projektów przesyłowych wymienionych w załączniku do specustawy przesyłowej oraz objęcie niektórych inwestycji dystrybucyjnych reżimem tejże ustawy, połączonych ściśle z inwestycjami operatora systemu przesyłowego.

  Ma to pozwolić na skrócenie istotnych projektów inwestycyjnych, w których do 80% czasu zajmuje przygotowywanie stosownej dokumentacji inwestycyjnej oraz uzyskiwanie przez inwestora zgód administracyjnych wymaganych przez prawo.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:31MRiT: Budowa bezpośrednich linii energetycznych da firmom przemysłowym 3,34 mld zł/ r 

  Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Budowa bezpośrednich linii energetycznych łączących jednostki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) z odbiorcą da przedsiębiorcom przemysłowym szacunkowo ok. 3,34 mld zł oszczędności rocznie, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

  W ramach tzw. tarczy solidarnościowej rząd planuje m.in. przyśpieszenie budowy bezpośrednich linii energetycznych łączących jednostki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) z odbiorcą. W tym celu planowana jest nowelizacja prawa energetycznego.

  "3,24 mld zł rocznie - szacunkowe oszczędności dla przedsiębiorców w wyniku budowy linii bezpośrednich" - czytamy na profilu resortu na Twitterze.

  Budowa linii bezpośrednich ma przede wszystkim przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego. Ma również zachęcić do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii, które będą lokalnie zasilały obiekty.

  Rozwój linii bezpośrednich pozwoli przedsiębiorcom, zwłaszcza z sektorów energochłonnych (np. cementowni, papierni, wytwórni chemikaliów) pozyskać zieloną energię i obniżyć koszty pozyskiwanej energii. Wszystko to dzięki wyeliminowaniu wielu dodatkowych opłat, które obecnie ponoszą użytkownicy powszechnej sieci elektroenergetycznej. To m.in. opłata mocowa (pobierana za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu), kogeneracyjna (służąca do promowania bardziej ekologicznych technologii tworzenia prądu) czy sieciowa zmienna.

  Planowane zmiany w przepisach obejmują m.in.:

  - doprecyzowanie definicji linii bezpośredniej, wyjaśnienie, że może być do niej podłączony również odbiorca podłączony jednocześnie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

  - wyłączenie linii bezpośredniej z obowiązku uzyskiwanie zgody prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadkach gdy:

  1. linią bezpośrednią dostarczana jest energia wyłącznie z OZE
  2. budowa linii bezpośredniej ma miejsce na nieruchomości, do której podmiot występujący o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej posiada tytuł prawny, a linia zaopatrywać będzie wyłącznie instalacje do niego należące lub instalacje podmiotów od niego zależnych
  3. linia bezpośrednia dostarcza energię do instalacji lub odbiorcy nieprzyłączonego do KSE.

  - obowiązkowe wydanie warunków przyłączenia dla linii bezpośredniego (w ciągu 14 dni), jeżeli energia nie będzie wprowadzana do KSE.

  Dzięki wprowadzeniu linii bezpośredniej wartość nowych inwestycji w Polsce (tylko w przypadku nowych inwestycji w OZE dla odbiorców przemysłowych oraz nowych inwestycji w ramach PSI) może wynieść ok. 37 mld zł.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:07Rząd planuje na wrzesień uchwałę ws. zapewnienia taboru kolejowego wz. z budową CPK 

  Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), której celem jest t wypracowanie optymalnej formuły pozyskania taboru na potrzeby CPK, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały planowane jest we wrześniu br.

  "Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej zakłada uzyskanie rezultatów w postaci przejazdu pomiędzy najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi w Polsce w zdefiniowanym i atrakcyjnym w ujęciu komercyjnym czasie oraz w warunkach określonej funkcjonalności taboru. Osiągnięcie określonego czasu przejazdu może nastąpić tylko w przypadku wdrożenia systemu Kolei Dużych Prędkości wraz ze wszystkimi funkcjonującymi podsystemami, w tym taboru mogącego poruszać się z prędkością eksploatacyjną 250 km/h" - czytamy w komunikacie.

  Parametry taboru Kolei Dużych Prędkości muszą być kompatybilne z infrastrukturą liniową, zasilaniem, rozwiązaniami w obszarze Sterowania Ruchem Kolejowym oraz uwzględniać wymogi Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności i otoczenia regulacyjnego. Powinny również uwzględniać oczekiwania użytkowników pod względem komfortu i efektywności ekonomicznej, podano także.

  CPK wprowadza technologię kolei dużych prędkości (KDP) do polskiego systemu transportowego, i zapewnienie oczekiwanej funkcjonalności (czasów przejazdów, komfortu, bezpieczeństwa, konkurencyjności, etc.) takich przewozów wymaga zapewnienia adekwatnego taboru kolejowego klasy KDP.

  Proponowane rozwiązania zmierzają do usunięcia bariery rozwoju transportu kolejowego w RP poprzez zapewnienie przewoźnikom kolejowym dostępu do wystandaryzowanego, innowacyjnego taboru kolejowego, który będzie spójny technologicznie z multimodalną infrastrukturą stworzoną w ramach Programu CPK oraz zostanie pozyskany na warunkach zapewniających optymalizację kosztów ponoszonych przez przewoźników.

  (ISBnews)

 • 15.09, 22:33Sejm skierował proj. noweli prawa o ruchu drogowym dot. kontroli pojazdów do dalszych prac 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt noweli prawo o ruchu drogowym, który zakłada sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

  Posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za wnioskiem o odrzucenie głosowało 216 posłów, 227 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu

  Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

  - wprowadzenie organu nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów;

  - opracowanie nowego systemu egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów (za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego);

  - utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

  Zgodnie z projektem, nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 15.09, 20:12Sejm przyjął nowelę prawa pocztowego w zakresie usług cyfrowych 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo pocztowe, która zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską.

  Nowelę poparło 431 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się.

  Nowelizacja zawiera przepisy dostosowujące przepisy prawa do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Zakłada upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej (m.in. zmianę definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą paczkomatów, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego).

  Planowane jest zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki), uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych i zmianę mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Po zmianie podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego (do 2025 r. jest nim Poczta Polska).

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 15.09, 19:13Sejm znowelizował ustawę dot. kwestii odszkodowań w związku z budową CPK 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami dotyczącą sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, m.in. drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe. Nowela zakłada, że odszkodowanie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości, a dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego ma być bonus pieniężny.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, 201 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy oraz zgłoszone poprawki

  Głównym celem nowelizacji jest likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości w każdym przypadku dodawany będzie bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itd. - dotychczas nie refundowanych.

  Po zmianach wprowadzonych podczas prac sejmowych wysokość bonusa określono na poziomie 20% wartości nieruchomości (rząd proponował 10%). Bonus w wysokości 40% (według wcześniejszej propozycji rządu - 20%) dotyczyć ma wartości inwestycji poczynionych na nieruchomości oraz wartości lokalu.

  Nowelizacja zakłada, że osobom wywłaszczanym przysługiwać ma roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania, a w przypadku  gdy wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, właściciele będą mieli możliwość ubiegania się o odszkodowanie do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (do 100% wysokości odszkodowania), zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

  Nowela wprowadza też szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 11:34Rząd zakłada zwiększenie dopłat z budżetu dla Poczty Polskiej do 697 mln zł w 2023 r. 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Zwiększenie dopłat z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego, którym co do 2025 r. jest Poczta Polska do 697 mln zł w 2023 r. z 590 mln zł według dotychczasowej regulacji zakłada projekt nowelizacji prawa pocztowego, który został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  "Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych. Postulowana zmiana źródła sfinansowania prognozowanego kosztu netto operatora wyznaczonego, powstałego za lata 2021-2031" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt zakłada zwiększenie środków w ramach finansowania budżetu państwa do 697 mln zł w roku 2023 (wobec 590 mln zł zgodnie z obecną regulacją w roku przyszłym i latach kolejnych), 593 mln zł w 2024 r. i po 651 mln zł  rocznie w kolejnych latach.

  Spodziewanym efektem nowelizacji jest usprawnienie procedury dofinansowania kosztu netto świadczenia usługi powszechnej, umożliwiające wypłacenie operatorowi wyznaczonemu należnej rekompensaty. Zapewnienie efektywnego systemu dofinansowania kosztu netto jest niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości świadczenia usługi powszechnej na terytorium całego kraju, podano także.

  Uproszczenie procedur ma zmniejszyć obciążenie administracyjne i finansowe operatorów pocztowych, obowiązanych do wpłat do funduszu kompensacyjnego.

  Wprowadzono przy tym zastrzeżenie, że finansowanie kosztu netto stanowi pomoc publiczną, która może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 06.09, 15:12Rząd przyjął projekt noweli prawa pocztowego wz. usług cyfrowych 

  Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo pocztowe, który zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zmienić przepisy dotyczące funkcjonowania usług pocztowych w Polsce, tak aby stanowiły one pełnowartościowy element działalności e-commerce. Dlatego upowszechnione zostaną usługi i komunikacja cyfrowa. Ponadto, zapewniony zostanie skuteczny mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, który wykonywany jest przez Pocztę Polską" - czytamy w komunikacie.

  Rozwiązania, przyjęte w projektowanej ustawie:

  - przepisy Prawa pocztowego mają zostać dostosowane do zmieniającego się rynku usług pocztowych.

  - upowszechnione mają zostać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym usługi i komunikacja cyfrowa (m.in. zmiana definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą paczkomatów, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego)

  - zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki)

  - uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych.

  - zapewnienie skutecznego mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej) rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Obecne obowiązuje mieszany mechanizm finansowania, w ramach którego rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie, a z budżetu państwa dopiero - gdy kwota pochodząca od operatorów nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.

  Po zmianie, podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa. Rozwiązanie to zapewni operatorowi wyznaczonemu rzeczywistą rekompensatę obciążenia finansowego, związanego z realizacją publicznej misji świadczenia usług powszechnych, podano także.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 31.08, 14:39Muller: Możliwe dopłaty do gazu dla producentów nawozów lub bezpośr. dopłaty do rolników 

  Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Rząd rozważa interwencję na rynku nawozów poprzez wprowadzenie dopłat do gazu dla firm produkujących nawozy albo wprowadzenie bezpośrednich dopłat dla rolników, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. W jego ocenie, możliwy mix obydwu rozwiązań.  

  "Możemy rozważyć dwie możliwości wsparcia tego sektora po to, aby produkować nawozy w Polsce po niższych cenach. Czyli jedna rzecz to jest wsparcie bezpośrednie poprzez np. dopłaty do ceny gazu dla firm, a druga - poprzez dopłaty bezpośrednio dla rolników. I te dwie rzeczy, a być może mix tych rozwiązań będziemy chcieli przedstawić w projekcie" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że w tej chwili szacowane są koszty obydwu rozwiązań.

  Rzecznik zaznaczył, że "ewentualne zbyt duże dopłaty bezpośrednie" dla producentów nawozów - spółek Skarbu Państwa mogą skłonić inne kraje do importu tych produktów z Polski.

  "A nie chcielibyśmy, aby tego typu praktyka powodowała, że to budżet polskiego państwa będzie finansował produkcję rolną w innych krajach" - zastrzegł.

  Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że mechanizm interwencji na rynku nawozów zostanie przedstawiony w ciągu kilku dni. Ma on zostać wypracowany przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka  Kowalczyka, a także wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

  W ub. tygodniu Grupa Azoty poinformowała, że w konsekwencji rekordowo wysokich cen gazu ziemnego czasowo zatrzymuje instalacje do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego.

  (ISBnews)

 • 31.08, 13:43Muller: Chcemy częściowo zamrozić taryfy gazowe, niebawem przedstawimy regulacje 

  Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Rząd planuje częściowe zamrożenie taryf gazowych, projekt regulacji w tym zakresie zostanie przedstawiony już niebawem, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Chcemy zamrozić częściowo te ceny, ale to nie jest możliwe, aby było to w pełni - to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Możemy je zamrozić na określonym poziomie, bo za każdą różnicę dopłaca budżet państwa, w związku z tym środki finansowe muszą być na określonym poziomie. Niedługo przedstawimy regulacje w tym zakresie" -  powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Przypomniał, że nowelizacja ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu zakłada wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do 31 grudnia 2027 r. (poprzednio ochrona taryfowa prezesa URE obowiązywała do końca 2023 r. i obejmowała ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego).

  "Jeżeli chodzi o kwestie związane z taryfami, to oczywiście, my przedłużyliśmy już w jednej z ustaw taryfikację na rynku gazu chociażby do 2027 r., natomiast poziom, na którym zostanie zamrożony będzie zależał od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku międzynarodowym" - dodał Muller.

  W ostatnich dniach pojawiły się zapowiedzi, że rząd planuje zamrożenie taryf na gaz w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 30.08, 15:03Rząd za memorandum ws. projektu rurociągu do transportu olejów z Ukrainy do portu Gdańsk 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Rząd wyraził zgodę na memorandum ws. opracowania projektu rurociągu transgranicznego dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów wyraziła zgodę na zawarcie memorandum o porozumieniu dotyczącym opracowania projektu rurociągu dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk. Realizacja memorandum przyczyni się do częściowego odblokowania ukraińskiego eksportu i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się, które są zagrożone klęską głodu. W konsekwencji powinno to zmniejszyć presję migracyjną do Europy" - czytamy w komunikacie.

  Rozpoczęcie przez Rosję wojny z Ukrainą i zablokowanie jej portów morskich, wymusiło poszukiwanie nowych szlaków dla transportu ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Ukraina jest znaczącym światowym producentem i eksporterem zbóż, a także olejów roślinnych. Do wybuchu wojny eksport tych produktów odbywał się w ponad 90% poprzez porty zlokalizowane nad Morzem Czarnym, podano także.

  Niedobór żywności powoduje obecnie nierównowagę na rynkach światowych, a w przyszłości może prowadzić do głodu w państwach szczególnie zależnych od jej importu (oraz ruchów migracyjnych).

  Założenia memorandum:

  - Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z załadunkiem na Ukrainie. Dotyczy to także portowego terminalu przeładunkowego, który wstępnie zlokalizowany będzie w porcie Gdańsk.

  - Oba kraje utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty lokalizacji projektu do zatwierdzenia. Dotyczy to w szczególności proponowanych tras ułożenia rurociągu. 

  - Grupa robocza przedstawi także informacje o możliwych przybliżonych parametrach technicznych, kosztach i warunkach realizacji projektu, w szczególności proponowanej trasy ułożenia rurociągu.

  - Memorandum będzie zawarte na trzy lata, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzyletnie okresy. Dokument będzie można wypowiedzieć, jednak nie później niż sześć miesięcy przed końcem kolejnego okresu.

  - Memorandum nie będzie stanowić umowy międzynarodowej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego.

  (ISBnews)