ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.06, 11:44Projekt nakładający na RARS obowiązek utrzymywania zapasów gazu trafił do konsultacji 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego nakładający na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) obowiązek tworzenia i utrzymywania strategicznych zapasów gazu ziemnego trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Jednocześnie projekt zakłada, że przedsiębiorstwa energetyczne, które dotychczas miały taki obowiązek, będą comiesięcznie uiszczały opłatę na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której będzie sfinansowane utrzymywanie zapasów strategicznych przez Agencję.

  "Głównym rozwiązaniem zawartym w projekcie jest umiejscowienie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie zapewniającym bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i wyposażenie jej w instrumenty prawne, które umożliwią tworzenie oraz utrzymywanie zapasów strategicznych gazu ziemnego" - czytamy w uzasadnieniu.

  W tym celu Agencja będzie dokonywała, w imieniu Skarbu Państwa, za pośrednictwem giełdy towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium RP giełdę towarową, zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego, który będzie przez nią utrzymywany jako zapasy strategiczne. Agencja, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, będzie mogła również dokonywać transakcji zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Decyzja dotycząca lokalizacji zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie należała do Agencji.

  Projektowany sposób ustalania wielkości zapasów strategicznych zakłada, że wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie uzależniona między innymi od zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny wysokometanowy w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

  Zmianie ma ulec też sposób finansowania utrzymania zapasów obowiązkowych. Obecnie obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych, co oznacza bezpośrednie ponoszenie kosztów utrzymywania zapasów przez te przedsiębiorstwa. W projekcie nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego  wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorstwa będą comiesięcznie uiszczały opłatę na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której będzie sfinansowane utrzymywanie zapasów strategicznych przez Agencję.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, opłata gazowa ma stanowić stanowi iloczyn stawki opłaty gazowej określonej w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia oraz ilości gazu ziemnego wysokometanowego odebranego w poprzednim miesiącu przez przedsiębiorstwo zobowiązane w punktach wyjścia z systemu przesyłowego gazowego do systemu dystrybucyjnego gazowego oraz w punktach wyjścia z systemu przesyłowego gazowego do odbiorcy końcowego lub zużytego na potrzeby własne w instalacjach służących do przesyłania, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego przyłączonych do systemu przesyłowego.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) założono, ze koszt utrzymania zapasów obowiązkowych wynosił będzie 1 058 mln zł w 2025 r. i 8 213 mln w okresie dziesięcioletnim.

  W wydatkach Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego wskazano potencjalny koszt utrzymywania zapasów strategicznych w ramach umowy magazynowej długoterminowej w Grupie Instalacji Magazynowych Kawerna na warunkach ciągłych w formie pakietu elastycznego, przy wykorzystaniu maksymalnej mocy zatłaczania i mocy odbioru, zgodnie z taryfą z dnia 29 kwietnia 2024 r. dla usług magazynowania gazu ziemnego od 1 października 2024 r., zatwierdzonej dla spółki Gas Storage Poland.

  Przyjęcie tych zmiennych w ramach dostępnych pojemności instalacji magazynowych ma charakter poglądowy, określający maksymalny możliwy roczny koszt utrzymania zapasów strategicznych gazu ziemnego, podano.

  (ISBNews)

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć projekt dot. opodatkowania firm żeglugowych podatkiem tonażowym 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych, który zakłada zapewnienie przedsiębiorcom żeglugowym możliwości wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projektowana regulacja przewiduje nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym celem zapewnienia przedsiębiorcom żeglugowym możliwości wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym, co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada także nowelizację przepisów i m.in. nowe obowiązki dla armatorów w zakresie zapewnienia dostępu do internetu, odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego w odpowiednim rozmiarze, bezpłatnego wyżywienia o odpowiedniej wartości odżywczej, jakości, różnorodności i ilości i bezpłatnej wody pitnej o odpowiedniej jakości i ilości, i dla agencji zatrudnienia w zakresie informowania marynarzy o ich prawach wynikających z ubezpieczenia lub innego zabezpieczania finansowego odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę, oraz rozwiązanie problemu armatorów, związanego z wyposażaniem statków w leki wymagane prawem krajowym i międzynarodowym.

  Proponuje się zatem umożliwienie armatorom, których statki zawijają do polskich portów morskich, lub którzy posiadają statki pod polską banderą lub siedzibą w Polsce, zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych wymaganych jako obowiązkowe wyposażenie apteczki okrętowej przez ustanowienie zapotrzebowania, podano także.

  (ISBnews)

 • 13.06, 15:26Rada UE przyjęła wytyczne ws. TENT dot. ukończenia projektów transgranicznych do 2040 r. 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Rada UE przyjęła zmienione rozporządzenie dotyczące unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które rozszerza cztery europejskie korytarze transportowe sieci TEN-T na Ukrainę i Mołdowę, zakłada przyśpieszenie budowy dużych projektów transgranicznych i ich zakończenie do 2040 r. oraz  połączenie sieci bazowej z kolejowymi korytarzami do 2050 r., podała Rada.

  Nowe prawo ma na celu zbudowanie niezawodnej, sprawnej i wysokiej jakości sieci transportowej, która zapewni zrównoważoną łączność w całej Europie bez przerw, wąskich gardeł i brakujących połączeń.

  "Sieć TEN-T będzie rozwijana lub modernizowana krok po kroku, a nowe rozporządzenie określa jasne terminy jej ukończenia w trzech etapach: do 2030 r. dla sieci bazowej, 2040 r. dla rozbudowanej sieci bazowej i 2050 r. dla sieci kompleksowej" - czytamy w komunikacie.  

  Nowy pośredni termin 2040 r. wprowadzono, aby przyspieszyć zakończenie dużych projektów, głównie transgranicznych, takich jak brakujące połączenia kolejowe , przed 2050 r., kiedy to wprowadzona zostanie szersza sieć kompleksowa. Np. nowe połączenia kolei dużych prędkości między Porto i Vigo oraz Budapesztem i Bukaresztem muszą zostać ukończone do 2040 r.

  Po ukończeniu sieci pasażerowie będą mogli podróżować pociągiem między Kopenhagą a Hamburgiem w 2,5 godziny, zamiast 4,5 godzin, wskazano.

  Aby zapewnić, że planowanie infrastruktury spełnia rzeczywiste potrzeby operacyjne oraz poprzez integrację kolei, dróg i dróg wodnych, nowe rozporządzenie łączy korytarze sieci bazowej z kolejowymi korytarzami towarowymi w tzw. europejskie korytarze transportowe".

  Korytarze te mają najwyższe znaczenie strategiczne dla rozwoju zrównoważonych i multimodalnych przepływów transportu towarowego i pasażerskiego w Europie. 

  Ponadto nowe rozporządzenie rozszerza cztery europejskie korytarze transportowe sieci TEN-T na Ukrainę i Mołdowę, jednocześnie obniżając rangę połączeń transgranicznych z Rosją i Białoruś. 

  Po dzisiejszym przyjęciu akt ustawodawczy zostanie podpisany przez przewodniczących Rady i Parlamentu Europejskiego, a następnie w nadchodzących tygodniach zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym UE. Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie dwadzieścia dni po publikacji. 

  (ISBnews)

 • 12.06, 08:25Rząd planuje przyjęcie projektu o udziale Polski w systemie wjazdu/wyjazdu osób w III kw. 

  Warszawa, 12.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kwartale projektu o udziale RP w systemie wjazdu/wyjazdu (EES), ustanawiającego ten system w celu rejestrowania danych obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii oraz obliczającego okres dozwolonego pobytu w tych krajach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Istotą projektu ustawy o udziale RP w systemie wjazdu/wyjazdu jest uczestniczenie w systemie rejestrującym elektronicznie czas i miejsce wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich dopuszczonych do pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich oraz obliczającym okres ich dozwolonego pobytu" - czytamy w wykazie.

  W systemie mają być również rejestrowane wydane obywatelom państw trzecich uprawnionym do pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich UE decyzje o odmowie wjazdu oraz określone w projektowanej ustawie decyzje wpływające na status pobytowy obywateli państw trzecich, których dane zostały zarejestrowane w systemie, podano.

  W ustawie zostaną określone obowiązki i uprawnienia organów dotyczące wprowadzania danych oraz wglądu do danych zawartych w systemie wjazdu/wyjazdu poprzez Krajowy System Informatyczny ds. systemu wjazdu/wyjazdu (KSI EES).

  (ISBnews)

 • 11.06, 10:43Uchwała ws. programu dla infrastruktury kolejowej do 2028 o wartości 49,2 mld zł w 'MP' 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - W "Monitorze Polskim" opublikowano uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" o wartości 49,2 mld zł.

  Program zatwierdzony 7 listopada 2023 r., uchwałą nr 208/2023 Rady Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

  "Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych" - czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

  Program finansowany jest z środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2024-2028 ze środków publicznych założono łączny limit w wysokości 49 216,5 mln zł, w tym z budżetu państwa 44 005,4 mln zł.

  Program stanowi kontynuację 5-letniego programu pn. "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku".

  (ISBnews)

 • 28.05, 09:17Rząd chce zwiększyć środków na drogę Zalew - Zatoka Gdańska do 2,16 mld zł do 2026 r. 

  Warszawa, 28.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, zwiększając ogólną kwotę środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł i wydłużając termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Poprzednio powołany skład Rady Ministrów zadecydował o wydatkowaniu ok. 2 mld zł na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ze względu na nieujęcie w opracowanym, przez uprzedni rząd, programie odcinka toru wodnego o długości ok. 900 m, w chwili obecnej kosztująca ok. 2 mld zł droga wodna nie zapewnia dostępu do portu w Elblągu" - czytamy w wykazie.

  Wnioskowana zmiana wynika z konieczności wprowadzenia do zakresu programu nieujętego dotąd odcinka toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem Trasy Unii Europejskiej.

  Zmiana uchwały 57/2016 jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do portu w Elblągu dla jednostek o parametrach L=100 m, B=20 m i T=4,5 m oraz zestawów barkowych o długości 180 m, uwzględnionych w pracach projektowych programu, wskazano także.

  Projektowana nowelizacja zmierza do zwiększenia ogólnej kwoty środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł, wydłużenie terminu realizacji do roku 2026 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego zakres związany z realizacją robót na odcinku toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem trasy Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 23.05, 13:16KE zwraca się do Polski o przestrzeganie przepisów UE dot. procedur tranzytowych 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego za niestosowanie się do unijnych procedur tranzytowych, podała Komisja.

  Chodzi o niepobranie tradycyjnych zasobów własnych (TOR) określonych w Rozporządzeniu Rady (UE, Euratom nr 609 2014) z niektórych procedur tranzytowych rozpoczętych w Niemczech i zamkniętych przez polskie i słowackie organy celne.

  "Komisja wielokrotnie wzywała Polskę […] do zrekompensowania tej utraty TOR, w tym odpowiednich odsetek, ale jak dotąd bez rezultatu" - czytamy w komunikacie.

  Komisja skierowała zatem wezwanie do usunięcia uchybienia; Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i ustosunkowanie się do kwestii podniesionych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 15.05, 10:24MKiŚ: Jest wstępna zgoda KE na rezygnację z podatku od aut spalinowych 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na rezygnację z podatku od aut spalinowych, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W przyjętej w kwietniu br. przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono planowany wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu samochodów elektrycznych.

  "Nie będzie podatku spalinowego. [..] Każda rewizja [kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy] jest poprzedzona prenegocjacjami" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Pytana, czy jest przynajmniej wstępna zgoda Brukseli na odstąpienie od tego podatku, przyznała: "oczywiście, że tak".

  "Jest zgoda Brukseli wyrażona w prenegocjacjach, potem formalnie wprowadzona do dokumentu, który formalnie zostanie zaakceptowany na dalszym etapie" - dodała minister.

  Zgodnie z założeniami w KPO, w IV kw. 2024 r. miała zostać wprowadzona opłata rejestracyjna od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Natomiast w II kw. 2026 r. miał zostać wprowadzony podatek od własności pojazdów emitujących spaliny.

  (ISBnews)

 • 14.05, 09:07Rząd chce uregulować zwrot kosztów używania prywatnego e-auta w pracy 

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która upoważniałaby ministra właściwego do spraw transportu do określenia w rozporządzeniu sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego elektrycznego lub hybrydowego do celów służbowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy" - czytamy w komunikacie.

  Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

  Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dotychczasowe przepisy uwzględniają jedynie pojemność skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zatem pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

  (ISBnews)

 • 13.05, 11:38Rada UE zatwierdziła zwiększenie redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich do 45% do 2030  

  Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Rada UE zatwierdziła zwiększenie redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich do 45% od 2030 r. (wzrost z planowanych dotychczas 30%), o 65% od 2035 r. oraz o 90% od 2040 r., podała Rada. Wszystkie nowe autobusy miejskie będą musiały być zeroemisyjne już w 2035 r.

  Nowe normy znalazły się w przyjętym dzisiaj rozporządzeniu Rady w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich.

  "Zaktualizowane przepisy spowodują dalsze ograniczenie emisji CO2 z transportu drogowego i wprowadzą nowe cele na lata 2030, 2035 i 2040. Bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 pomogą zwiększyć udział pojazdów bezemisyjnych we flocie pojazdów ciężkich w całej UE, zapewniając jednocześnie utrzymanie i wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności sektora" - wskazano w komunikacie.

  Zgodnie ze zmienionymi przepisami zakres istniejącego rozporządzenia zostanie rozszerzony, tak aby prawie wszystkie nowe pojazdy ciężkie z certyfikowanymi emisjami CO2 - w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy - podlegały celom w zakresie redukcji.

  Nowe przepisy utrzymują istniejący cel na rok 2025, obecnie ustalony na poziomie 15% redukcji emisji w przypadku ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton.

  Zgodnie z celami klimatycznymi UE na rok 2030 i później w rozporządzeniu określono następujące nowe cele:

  - redukcja emisji o 45% od 2030 r. (wzrost z 30%)

  - redukcję emisji o 65% od 2035 r.

  - redukcję emisji o 90% od 2040 r., wymieniono.

  Cele te będą miały zastosowanie do średnich i ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony oraz autokarów, a także do odpowiednich pojazdów zawodowych od 2035 r.

  Nowe przepisy wprowadzają cel dotyczący osiągnięcia 100% zerowej emisji w przypadku nowych autobusów miejskich do 2035 r. oraz cel pośredni wynoszący 90% dla tej kategorii do 2030 r. Autobusy międzymiastowe będą wyłączone z tego celu.

  Rozporządzenie zostanie teraz podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu.

  Komisja ma dokonać przeglądu skuteczności i wpływu zmienionego rozporządzenia w 2027 r . 

  Komisja będzie musiała między innymi ocenić możliwość opracowania wspólnej metodologii oceny i raportowania emisji CO2 w całym cyklu życia nowych pojazdów ciężkich.

  Sektor pojazdów ciężkich odpowiada za ponad 25% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego w UE. Normy emisji CO2 dla niektórych pojazdów ciężkich zostały ustalone po raz pierwszy w 2019 r., z celami na lata 2025-2029 i począwszy od 2030 r., z uwzględnieniem przeglądu rozporządzenia do 2022 r., podała Rada.

  W lutym 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rewizji norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Niniejsza zmiana stanowi integralną część pakietu legislacyjnego "Fit for 55". Zaktualizowane przepisy przyczyniają się do realizacji celu UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:31MFiPR: Ewentualne finansowanie Izery będzie możliwe z części pożyczkowej zmienionego KPO 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek, co oznacza, że w przypadku kontynuowania projektu samochodu elektrycznego Izera będzie możliwość korzystania przy nim ze środków unijnych (pożyczek) po 2026 roku, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Jeśli chodzi o projekty, które nie mogą się zdarzyć dlatego, że czas już na to nie pozwala, to takim projektem, który nie tyle nie może się zdarzyć, ile musiał zostać przeniesiony z części grantowej do części pożyczkowej jest Fundusz Elektromobilności, który niektórzy łączą z Izerą. Aczkolwiek podkreślam: słowo Izera nie pada w KPO" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  "Dlaczego trzeba było przenieść ten fundusz z części grantowej do części pożyczkowej? Dlatego, że w części grantowej wszystkie inwestycje muszą być zrealizowane do połowy 2026 roku. Stan tej inwestycji jest taki, że zakończenie - czyli że samochody zjeżdżają z taśmy - do połowy 2026 roku nie rokuje absolutnie i są ograniczone możliwości, żeby czas nadrabiać przy tak poważnej inwestycji. Przeniesienie tego do części pożyczkowej powoduje ciągle, że jeżeli będzie taka decyzja, to będą preferencyjne, korzystne środki na tę inwestycje, ale będzie można te środki używać po 2026 roku - bo taka jest logika części pożyczkowej" - wyjaśniła minister.

  Pod koniec 2023 r. ElectroMobility Poland (EMP) poinformowało, że zakończyło II fazę projektową związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery.

  ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych - PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia. Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:02MFiPR: W KPO - 1,5 mld zł grantu na dopłaty do zakupu e-aut, program ruszy jeszcze w br. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat - w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd - do zakupu samochodów elektrycznych, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Program grantowy w ramach KPO będzie kosztował 1,5 mld zł i ruszy jeszcze w tym roku, zapowiedziała minister.

  "Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inną logikę - logikę dopłat - czyli logikę zachęty, a nie logikę kary dla tych, którzy zechcą kupić samochody spalinowe. Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  "To będą środki na 30-tysięczne dopłaty jako bazowe dla samochodów, nie te z najwyższej półki, tylko na te ze średniej półki. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód - znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej. Dokładnie jak będzie wyglądał program dopłat - nad tym już pracuje Ministerstwo Klimatu i na pewno jeszcze w tym roku cały ten program ruszy" - dodała minister.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  (ISBnews)

 • 30.04, 14:07MFiPR: Rząd przyjął rewizję KPO, zakładającą m.in. rezygnację z podatku od aut spalinowych 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO), przewidującą m.in. zastąpienie planowanego wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Rewizja KPO przyjęta przez Radę Ministrów! Kilka miesięcy temu mieliśmy zablokowane KPO z opóźnionymi reformami i nierealistycznymi inwestycjami. Dzięki przyjętym zmianom zainwestujemy więcej:

  600 mln zł w szpitale powiatowe,

  2,5 mld w polskich rolników

  600 mln w ocieplenie budynków wielorodzinnych

  Przede wszystkim zastąpimy podatek od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków.

  Dziękuję wszystkim ministrom za dobra i konstruktywną współpracę dla Polaków" - napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

  (ISBnews)

 • 30.04, 09:42Rząd planuje przyjęcie projektu dot. utworzenia stref czystego transportu w IV kw. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w IV kw. br. projektu zakładającego utworzenie stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców  oraz nałożenie obowiązku zakupu wyłącznie autobusów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) i zawierania umów przewozu tylko z podmiotami korzystającymi z takich autobusów przez miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz Metropolię Gornośląsko-Zagłębiowską, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Wprowadzenie proponowanych rozwiązań stanowić ma  także realizację reform związanych z przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2021 r. Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

  "W projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie przepisów mających na celu m.in. wprowadzenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm emisji NO2" - czytamy w wykazie.

  Ponadto niezwłocznie po dokonaniu oceny stanu powietrza Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie przekazywał gminom, na obszarze których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2 informację o stwierdzeniu tego przekroczenia, bądź o spadku stężenia do dopuszczalnego poziomu.

  Zostanie wprowadzony obowiązek nabywania w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynie autobusów lub trolejbusów zeroemisyjnych w celu świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz do zawierania umów przewozu wyłącznie z podmiotami posiadającymi takie pojazdy, podano także.

  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia łączy dziś 41 miast i gmin, na terenie których organizuje i nadzoruje i realizuje zadania publiczne związane z transportem publicznym.

  Zgodnie z projektem, umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zostanie zapewnione wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wskazanym w projekcie.

  Proponowane rozwiązania przyczynią się do redukcji szkodliwych emisji m.in. tlenków azotu, pyłów zawieszonych oraz zanieczyszczenia hałasem. Ponadto będą mieć pozytywny wpływ na poprawę zdrowia publicznego i obniżenia liczby chorób związanych z oddychaniem. Przełoży się to na jakość życia mieszkańców oraz spowolnienie zmiany klimatu, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 10:22Projekt dot. delegowania kierowców w transporcie drogowym trafił do konsultacji 

  Warszawa, 22.04.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym został skierowany do konsultacji międzyresortowych, które potrwają 21 dni, podało Ministerstwo Infrastruktury w piśmie dotyczącym uzgodnień.

  "Projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym […] oraz nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym […] ma na celu m.in. wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/738 z dnia 6 kwietnia 2022 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Dyrektywa 2006/1/WE stanowiła, że państwa członkowskie nie były zobowiązane do zezwalania na użytkowanie najmowanego pojazdu na swoim terytorium, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby najmującego przedsiębiorstwa. Polska dotychczas nie wprowadziła możliwości korzystania z takich pojazdów na swoim terytorium przez przedsiębiorców mających siedzibę w innych państwach członkowskich.

  Dyrektywa (UE) 2022/738 stanowi natomiast, że państwa członkowskie nie powinny móc ograniczać użytkowania na swoim terytorium pojazdu najmowanego przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie członkowskim, jeżeli pojazd ten został zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, wymogami bezpieczeństwa i innymi obowiązkowymi normami któregokolwiek państwa członkowskiego oraz - jeśli jest to pojazd wymagający uwierzytelnionego wypisu z licencji wspólnotowej - jeżeli został zatwierdzony do użytkowania przez państwo członkowskie, w którym dane przedsiębiorstwo ma siedzibę, za pomocą takiego uwierzytelnionego wypisu, wyjaśniono.

  "Korzystanie z pojazdów najmowanych w dowolnym państwie członkowskim, a nie tylko w państwie członkowskim ich siedziby ułatwi niewątpliwie reakcję na krótkoterminowy, sezonowy lub tymczasowy wzrost zapotrzebowania oraz zastąpienie zepsutych lub uszkodzonych pojazdów, przy jednoczesnych zachowaniu zgodności z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy kierowcom" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu.

  Projekt ustawy zakłada m.in.:

  1) umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych prowadzących działalność w Polsce z pojazdu najmowanego zarejestrowanego lub dopuszczonego do ruchu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) umożliwienie korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich z pojazdów najmowanych; jednocześnie poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ustanowione zostaną warunki korzystania z takich pojazdów;

  3) wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych; "Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest wprowadzenie przepisów zobowiązujących Głównego Inspektora Transportu Drogowego do opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli dotyczącej kontroli w zakresie przewozów kabotażowych. Strategia ta będzie opracowywana co 2 lata;

  4) dokonanie zmiany zmianę pojęcia przewozu kabotażowego zawartego w ustawie o transporcie drogowym;

  5) dokonanie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, wymieniono w OSR.

  (ISBnews)

 • 18.04, 13:36MFiPR: W konsultacjach zmian KPO najbardziej interesowały mobilność i transformacja energ. 

  Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zebrało ponad 1000 uwag w trakcie konsultacji publicznych rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO); największe zainteresowanie zyskały komponenty: zielona inteligentna mobilność oraz zielona transformacja energetyczna, poinformowała szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Konsultacje publiczne rewizji #KPO, które właśnie zakończyliśmy, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony wielu podmiotów - samorządów, osób prywatnych, organizacji pozarządowych i środowiska biznesu. Zebraliśmy ponad 1000 uwag od zainteresowanych stron" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz na 3. posiedzeniu Komitetu Monitorującego KPO, cytowana na profilu resortu na platformie X (dawniej Twitter).

  "Największe zainteresowanie zyskały dwa komponenty #KPO. Pierwszy to zielona inteligentna mobilność. Drugi to zielona transformacja energetyczna, czyli wszystko to, co jest bardzo ważnym elementem #KPO, a z drugiej strony istotnym kierunkiem zmian rozwojowych" - dodała minister.

  Spośród wszystkich zebranych uwag i rekomendacji resort uwzględnił m.in. te, które dotyczą:

  * opieki zdrowotnej - w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotów medycznych, gdzie wpisane zostaną wysokospecjalistyczne szpitale regionalne oraz centra wsparcia badań klinicznych także w małych ośrodkach;

  * sektora rolnego - w zakresie wsparcia edukacji cyfrowej w rolnictwie 4.0;

  * obszaru przedsiębiorczości w sektorze rolno-przetwórczym - możliwość modernizacji i inwestycji w laboratoria mobilne;

  * wsparcia #JST, przenosząc z obszaru pożyczkowego do grantowego opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych, wymieniła także.

  W połowie marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji publicznych rewizji; resort zaproponował w nim zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach.

  Na 18 kwietnia br. zapowiadano 3. posiedzenie Komitetu Monitorującego KPO, na którym miał zostać omówiony proces konsultacji społecznych oraz przedstawione stanowisko rządu do zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji do rewizji KPO.

  Ministerstwo wyjaśniało wcześniej, że po tym posiedzeniu KM KPO projekt dokumentacji zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów. Formalne wysłanie rewizji KPO do KE nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia br. Zmieniona decyzja wykonawcza Rady UE, która zatwierdzi zmiany w KPO, planowana jest do przyjęcia przez ECOFIN 16 lipca br.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

  (ISBnews)

 • 16.04, 21:49Cena max. energii w projekcie dot. bonu energ. to 500 zł/MWh wobec obecnych 412 zł/MWh 

  Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - W projekcie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który rząd chce przyjąć w II kwartale br. założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednak cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów).

  "Zmiana taryf obrotu energią elektryczną. Z uwagi na stabilizację sytuacji na rynku i znaczne obniżenie cen energii notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, w projekcie przewiduje się dokonanie zmian w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych" - czytamy w informacji w wykazie.

  "W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty" - czytamy dalej.

  Do końca czerwca br. obowiązują przepisy, według których maksymalna cena energii elektrycznej została ustalona na 412 zł/MWh netto do limitu zużycia, który wynosi odpowiednio: 1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych, 1,8 MWh - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 2 MWh - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

  W planowanym projekcie mają znaleźć się przepisy o wprowadzeniu bonu energetycznego - będzie on "świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym", podano także w informacji w wykazie.

  "Mimo zawieszenia dodatku energetycznego na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 123) beneficjentami bonu energetycznego będą nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach ale również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335). Dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej" - czytamy w materiale.

  Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Świadczenie pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym. Podwyższonym wsparciem zostaną objęci ci obywatele, którzy korzystają ze źródeł ogrzewania, zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła, czy piece akumulacyjne" - napisano także.

  Operacyjnie wdrażane zmiany nie będą wymagały nowych procedur. Weryfikacja progów dochodowych odbywa się już dzisiaj w gminach przy weryfikacji uprawnień beneficjentów do dodatku osłonowego, kwalifikacji do wsparcia w ramach Programu Czyste Powietrze (zmienią się jedynie wysokości weryfikowanych progów dochodowych), podano również.

  Zmiany przewidziane w projekcie obejmą także ceny paliw gazowych - "celem projektowanych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym dla odbiorców poziomie cenowym", wskazano dalej.

  "Projektowane zmiany zakładają:

  - zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne lub na poziomie taryfy dla obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r.;

  - modyfikację systemu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych stosujących cenę maksymalną dla odbiorców końcowych objętych taryfą;

  - rekalkulację taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz mechanizm rozliczenia zysków lub strat związanych z skróceniem obowiązywania obecnej taryfy;

  - zmiany terminów dla przedsiębiorstw energetycznych, które wynikają z przedłużenia dodatkowej ochrony dla niektórych odbiorców paliw gazowych do 31 grudnia 2024 r." - wymieniono w informacji.

  Z kolei zmiany w zakresie rynku ciepła "mają na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania przez wyrównanie, w celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie".

  "Projektowana zmiana przepisów zakłada przedłużenie działania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 r., co stanowi powielenie rozwiązania już zastosowanego w ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła" - napisano w materiale.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Klimatu i Środowiska; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 11.04, 16:57PE przyjął reformy ułatwiające wprowadzenie m.in. wodoru na rynek gazu UE 

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął plany mające na celu ułatwienie wprowadzenia odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu, podał Parlament. Nowa dyrektywa pomoże w dekarbonizacji sektora gazowego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto kraje UE będą mogły ograniczać import z Rosji.

  "Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację odnawialnych gazów i wodoru" - czytamy w komunikacie.

  "Środki te mają na celu zabezpieczenie dostaw energii zakłóconych przez napięcia geopolityczne, w szczególności wojnę Rosji z Ukrainą, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W negocjacjach z Radą w sprawie dyrektywy, posłowie skupili się na zapewnieniu przepisów dotyczących przejrzystości, praw konsumentów i wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym" - czytamy dalej.

  Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, przy 64 głosach przeciw i 100 wstrzymujących się.

  "Nowe rozporządzenie, przyjęte 447 głosami za, przy 90 przeciw i 54 wstrzymujących się, wzmocni mechanizmy sprawiedliwych cen i stabilnych dostaw energii oraz pozwoli państwom członkowskim ograniczyć import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy wprowadzą wspólny system zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz pilotażowy projekt mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat" - napisano także.

  Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

  (ISBnews)

 • 26.03, 17:46Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą płatność na usługi powszechne dla Poczty Polskiej 

  Warszawa, 26.03.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo pocztowe, która ma na celu umożliwienie wypłaty Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w tym zakresie, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. ustawy - Prawo Pocztowe. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" - czytamy w informacji.

  "Art. 2 ustawy nowelizuje ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe wprowadzając podwyższenia maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto w latach 2024 i 2025. Na rok 2024 będzie to 750 mln zł, a w roku 2025 będzie to 1 302 mln zł" - czytamy dalej.

  Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską wypłacona wstępna płatność ma podlegać weryfikacji co do zgodności z warunkami określonymi w tej decyzji. Natomiast w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej wypłacone środki mają zostać zwrócone, zastrzeżono.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 25.03, 07:33Rząd chce przyjąć w II/III kw. projekt dot. delegowania kierowców w transporcie drogowym 

  Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić korzystanie przez przedsiębiorstwa z pojazdów najmowanych zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w innych państwach UE.

  Projekt ustawy zakłada m.in.:

  1) umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych prowadzących działalność w Polsce z pojazdu najmowanego zarejestrowanego lub dopuszczonego do ruchu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) umożliwienie korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich z pojazdów najmowanych;

  3) wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych;

  4) dokonanie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym;

  5) dokonanie zmiany pojęcia przewozu kabotażowego zawartego w ustawie o transporcie drogowym, wymieniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Infrastruktury; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II/III kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)