ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.10, 13:38Rząd przyjął projekt, upraszczający monitorowanie wyrobów zwolnionych z akcyzy 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zakładający uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wprowadzona zostanie także centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, czy Policji" - czytamy w komunikacie.

  Wśród najistotniejszych rozwiązań jest objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych): niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  Projekt zawiera także uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

  Założono także przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do dostaw wyrobów akcyzowych.

  Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r., podano także.

   Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:25Rząd przyjął projekt uproszczeń rozliczenia VAT i ułatwień dla eksporterów 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy, zakładający uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT, wprowadzenie zmian dotyczących m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorców, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT. W celu uproszczenie rozliczania podatku wprowadzono pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT).

  "Pakiet Slim VAT zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Slim VAT jest programem pilotażowym, powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. […] Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany mają zostać wprowadzone w  obszarach:

  • Fakturowania - proponowana jest likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • Ułatwień dla eksporterów - planowane jest wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów - z 2 na 6 miesięcy.
  • Wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym - wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • Korzyści finansowych dla przedsiębiorców - wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT "na bieżąco" do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

  Doprecyzowanie mają zostać konstrukcje VAT, m.in. w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), JPK, wykazu podatników i kas rejestrujących.

  Projekt zakłada rozszerzenie ochrony związanej z udzieleniem Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU, wprowadzenie ograniczeń ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Zaplanowano 5-letni okres ważności WIS.

  Wprowadzono szereg zmian doprecyzowujących dotyczących m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT - wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

  Doprecyzowano także przepisy, dotyczące nowego JPK_VAT, polegające na wprowadzeniu - w zakresie kar za błędy w ewidencji - odesłania do stosowania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

   W zakresie Tax Free wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego, podano także.

  Rozwiązania te - w ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu - wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców. Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej  (PUESC) od lipca 2021 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach (m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free).

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:22Rząd przyjął program inwestycyjny dla CPK na l. 2020-2023 o wartości 12,8 mld zł 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. CPK, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł.

  "Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy, podkreślono.

  "Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

  -  Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

  -  W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

  -  Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (ISBnews)

 • 28.10, 12:11Rząd ma zająć się dziś m.in. projektami dot. promocji offshore i I etapu CPK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz projektem uchwały Rady Ministrów, dotyczącym pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023, wynika z informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada dwufazowy model systemu wsparcia i  przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW. Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Zgodnie z obecnym projektem planuje się (w poprzednim było to 4,6 GW).

  Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid).   oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r. Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty mają być widoczne aż do roku 2058

  Planowane jest także przyjęcie przez Radę Ministrów projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", którego wnioskodawcą jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi tutaj o fazę  przygotowawczą, obejmującą m.in. etap planowania i opracowania projektu przedsięwzięcia, które ma składać się  z  ponad 120 budynków i budowli. Terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m2 ma być jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

  Niezbędne będzie też zainstalowanie zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM. Wszystkie te systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku. W ramach pierwszego etapu programu inwestycyjnego opracowane mają zostać fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskane niezbędne decyzje administracyjne. Głównym celem ma być szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań, określenie optymalnego planu jego realizacji, harmonogramów i budżetów poszczególnych projektów, a także sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

  W porządku obrad Rady Ministrów znalazły się także projekty ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających. Zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł  dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

  Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień dla eksporterów dla zastosowania stawki 0% dla towarów zaliczkowanych z 2 do 6 miesięcy. Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi), po zmianach będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT. Wydłuża też termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

  Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej zakłada zintegrowanie działań organów w zakresie ochrony interesów klientów rynku finansowego i przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z projektem, prezes UOKiK otrzymałby szereg nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, miałby możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających z reklamacji. Planowane jest także rozszerzenie źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto zakłada objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

  Projekt wydłuża do 12 stycznia 2021 r. termin, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD) do dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 13:30TLP zaskarżył pakiet mobilności do TSUE; szanse rozpatrzenia ocenia na 40-45% 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej na część regulacji dotyczących tzw. Pakietu Mobilności, które - w ocenie związku - ograniczają konkurencję na unijnym rynku przewozowym, poinformował prezes Maciej Wroński.

  "Zdecydowaliśmy się złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy z wnioskiem o stwierdzenie nieważności regulacji. [Wcześniej] wykorzystaliśmy wszystkie możliwości polityczne i eksperckie. Szanse, że skarga w ogóle zostanie przyjęta są na poziomie 40-45%, niemniej jednak spróbowaliśmy" - powiedział Wroński podczas wideokonferencji.

  Poinformował, że podobną skargę złożył rząd Węgier oraz - według nieoficjalnych informacji Związku - rządy Polski, Litwy i Bułgarii.

  Prawnik i ekonomista współpracujący z TLP przy przygotowaniu wniosku Artur Nowak-Far zwrócił uwagę, że najważniejszym argumentem motywującym skargę jest naruszenie zasady proporcjonalności przewidzianych w pakiecie środków ochrony pracowników w stosunku do wyznaczonego celu.

  "Środki służą raczej do tego, by zniechęcić przewoźników z państw peryferyjnych [w tym Polski]" - ocenił Nowak-Far.

  Związek zaskarżył zarówno część przepisów z pakietu, które weszły w życie w sierpniu br. jak i całe rozporządzenie dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika mające obowiązywać od lutego 2022 r. i inne przyszłe regulacje. 

  W szczegółach, Związek skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I następujących aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym L 249 z 31 lipca 2020 r.:

  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;

  - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

  Pierwszy z wymienionych aktów prawnych zmienia zasady dostępu do zawodu i rynku przewoźnika drogowego, prowadzając m.in. obowiązek powrotu pojazdów co 8 tygodni do państwa siedziby przewoźnika, konieczność pracy kierowców w centrum operacyjnym przewoźnika położonym w państwie jego siedziby, czy też 4 dniowy okres przerwy pomiędzy podjęciem kolejnych operacji kabotażowych.

  W przypadku tego rozporządzenia naruszone zostały - i to, zdaniem Związku, rażąco - zasady proporcjonalności, zasady pewności prawa, a także postanowienia art. 26 ust. 1 TFUE. Instytucje UE nie spełniły warunku przyjmowania środków w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego UE zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów. Naszym zdaniem naruszyły także art. 11 TFUE, który wymaga, by przy ustaleniu i realizacji polityk i działań Unii, brano pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego, ocenił Nowak-Far.

  Podobne zarzuty dotyczą drugiego z tych aktów prawnych, dyrektywy ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców wykonujących transport drogowy i ich pracodawców. W ocenie TLP dyrektywa w sposób rażący narusza m.in. zasady równości wobec prawa i proporcjonalności.

  Przykładem może być tutaj dwóch kierowców wykonujących przewóz pasażerów na tej samej trasie Warszawa-Rzym takim samym pojazdem i w tych samych godzinach. Jeden z nich zatrzyma się dwa razy na trasie w celu wysadzenia lub zabrania pasażerów w państwie tranzytowym i jego praca objęta będzie przepisami o delegowaniu. Drugi zatrzyma się tylko raz, a wtedy jego wynagrodzenie podlegać będzie wyłącznie regulacjom krajowym. W tym stanie rzeczy pracownik, którego interesy socjalne ma rzekomo zabezpieczać przyjęte przez Unię Europejską nowe prawo, nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego wysokość jego wynagrodzenia ma zależeć tylko i wyłącznie od tego, ile razy i gdzie zatrzymał się w celu załadunku/rozładunku przewożonych towarów lub zabrania pasażerów, skoro co do zasady wykonuje taką samą pracę, co jego kolega, wyjaśniono.

  Zdaniem Wrońskiego, ta dyrektywa nie kieruje się kryteriami socjalnymi, ale wyłącznie rynkowymi i de facto ma na celu ochronę rynków krajowych bogatych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  TLP wniosła także o stwierdzenie nieważności art. 1 pkt 6 lit. d)  oraz art. 1 pkt 15 i art. 2 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

  Pierwszy z zaskarżonych przepisów wprowadza obowiązek powrotu kierowców do centrum operacyjnego przewoźnika lub do miejsca zamieszkania co 4 lub 3 tygodnie. Według Związku, nakładanie obowiązków na pracodawcę i pracownika wskazujących, gdzie ów pracownik ma rozpoczynać przysługujący mu odpoczynek jest sprzeczne z zasadą wolności wykonywania pracy określoną w art. 15 ust. 2 Karty Praw Podstawowych. Jego zdaniem, przepis ten narusza także zasadę proporcjonalności. Jest także sformułowany w niewłaściwy sposób, co umożliwia różną jego interpretację, a tym samym stwarza po stronie adresatów norm brak pewności co do obowiązującego prawa.

  Kolejne dwa zaskarżone przepisy dotyczą wydłużenia okresu posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym służbom zapisów z tachografu do 56 dni oraz obowiązku wymiany (retrofitingu) tachografów zainstalowanych w dotychczas używanych przez przewoźników pojazdach. W ten sposób nawet obecnie najnowsze, wyprodukowane w tym roku tachografy, już za około 5 lat będą musiały obowiązkowo być wymienione na tachografy inteligentne II generacji, których jeszcze nie ma nawet na rynku.

  "Zakładając, że średnia cena nowego tachografu wynosi około 1000 euro, a w całej Unii przewoźnicy zaangażowani w przewozy międzynarodowe wymienią tachografy w około 2,7 mln pojazdów, to koszt tej obowiązkowej wymiany wyniesie ok. 2,7 mld euro. Czy nie można było rozłożyć tej operacji na co najmniej 10 lat, tak aby w sposób naturalny część tego taboru została wymieniona na nowy już z zainstalowanymi nowymi urządzeniami?" - komentuje TLP.

  TLP w swojej skardze podkreśla, że zaskarżone naruszenia swobód i zasad traktatowych mają skutki kumulacyjne, które de facto dyskryminują część uczestników jednolitego rynku pochodzących z peryferyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Bierze się to stąd, że przyjęte regulacje (w szczególności te, które odnoszą się do nieuzasadnionych gospodarczo obowiązków powrotów taboru i pracowników do baz eksploatacyjnych) nie uwzględniają geograficznej struktury rynku, w której popyt na usługi transportowe kumuluje się w jego środku (tj. w Holandii, Belgii, Luksemburgu, wschodnich prefekturach Francji, zachodnich i południowych landach Niemiec i Austrii oraz w północnych Włoszech), zaś - w podaż usług transportowych ukształtowana w wyniku wolnej i uczciwej, w warunkach stosowania międzynarodowych i unijnych reguł prawnych, konkurencji - w państwach znajdujących się na wschodnich rubieżach UE, w szczególności w Bułgarii, na Litwie, w Rumunii, w Polsce i na Węgrzech, zakończono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 27.10, 10:51Rząd zdecydował, że kolejny zakaz międzylądowania obejmie 34 państwa 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od środy, 28 października, obejmie 34 państwa (dotychczas 29). Na liście nie będzie jak dotychczas państw Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy. Pojawią się na niej natomiast Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia Północna, Maroko, Honduras czy Nepal. Zakaz międzylądowania zostanie utrzymany w stosunku do m.in. Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii, Czarnogóry, Gruzji czy Armenii.

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) -  trafiło już do podpisu premiera.

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe  dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 90. Zakaz nie dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen, Rosji oraz Ukrainy.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, podano także.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  Współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Belize;

  2) Bośni i Hercegowiny;

  3) Czarnogóry;

  4) Federacyjnej Republiki Brazylii;

  5) Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu;

  6) Gruzji;

  7) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  8) Królestwa Bahrajnu; 9) Królestwa Marokańskiego;

  10) Państwa Izrael;

  11) Państwa Katar;

  12) Państwa Kuwejt;

  13) Państwa Libia;

  14) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

  15) Republiki Albanii; 16) Republiki Argentyńskiej;

  17) Republiki Armenii; 18) Republiki Chile;

  19) Republiki Hondurasu;

  20) Republiki Iraku;

  21) Republiki Kolumbii;

  22) Republiki Kostaryki;

  23) Republiki Libańskiej;

  24) Republiki Macedonii Północnej;

   25) Republiki Malediwów;

  26) Republiki Mołdawii;

  27) Republiki Panamy;

  28) Republiki Paragwaju;

  29) Republiki Peru;

  30) Republiki Tunezyjskiej;

  31) Republiki Zielonego Przylądka;

  32) Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  33) Sułtanatu Omanu;

  34) Wspólnoty Bahamów.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 28 października do 10 listopada 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.10, 14:40Rząd chce przyjąć nowelę z nowymi narzędziami wsparcia elektromobilności w I kw. 

  Warszawa, 23.10.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju elektromobilności oraz ekologicznego transportu poprzez stworzenie bodźców dla branży, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W projektowanych przepisach stworzone zostały […] narzędzia, po wprowadzeniu których spodziewany jest szybszy rozwój elektromobilności oraz ekologicznego transportu poprzez stworzenie bodźców dla branży oraz obywateli" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowane jest wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców oraz możliwości ustanawiania takich stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców (te liczące ponad 100 tys. mieszkańców miałyby taki obowiązek). Dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref mają zostać wprowadzone specjalne oznaczenia. Na teren strefy będzie mogło wjechać więcej takich pojazdów niż dotychczas.

  Samorządy wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będą mogły - w ramach ściśle określonej procedury - wyznaczać uprzywilejowane pasy ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach, w miejscach, gdzie występują stałe utrudnienia w jego płynności. Pojazdy niskoemisyjne o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i autobusy) miałyby zostać zwolnione z opłat drogowych i środowiskowych.

  Planowane jest umożliwienie instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych (przepisy określą przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia może wydać decyzję odmowną). W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne będzie uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

  Projektowane przepisy dotyczą także rozszerzenia uprawnień posiadanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego o możliwość przeprowadzania kontroli okresowych i doraźnych stacji ładowania oraz punktów ładowania, doprecyzowania przepisów regulujących, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT oraz doprecyzowania definicji stacji ładowania.

  Wprowadzają obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania (z wyznaczeniem podmiotu nadającego kody oraz określenie zasad ich wydawania). Dookreślają także definicję współdzielenia (obecnie rozwija się system polegający na krótkoterminowym najmie pojazdu samochodowego, odbywający się za pomocą platform i aplikacji, tzw. carsharing).

  Dodatkowo ma zostać opracowany system zachęt dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach. Planowane jest wprowadzenie przepisów dotyczących amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 12:18Rząd chce przyjąć program bezpiecznej infrastruktury drogowej w I kw. 2021 

  Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd chce stworzyć specjalny program, którego celem ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej poprzez realizację szeregu inwestycji na terenie całego kraju, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024" planowane jest na I kw. 2021 r.

  "Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024" - czytamy w uzasadnieniu.

  Program został przygotowany z uwagi na konieczność zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie planowanych do realizacji zadań.

  Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Celami szczegółowymi są zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, podano także.

  Cele te - jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych RM - mają zostać zrealizowane poprzez realizację inwestycji drogowych, zakładających m.in.:

  - poprawę warunków widoczności pieszego/rowerzysty przez kierowcę oraz pojazdów przez pieszych/rowerzystów na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerzystów,

  - oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów, a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich,

  - rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, rozdzielanie ruchu rowerów od ruchu innych pojazdów i pieszych,

  - podnoszenie parametrów użytkowych nawierzchni infrastruktury dla pieszych i rowerów,

  - wykonywanie peronów na przystankach oraz bezpiecznych dojść do peronów,

  - budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych,

  - przebudowę skrzyżowań, budowa lewoskrętów, budowa kładek dla pieszych,

  - montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

  - poprawę warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,

  - likwidację punktów kolizyjnych na jezdniach a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,

  - poprawę geometrii skrzyżowań dróg, likwidację dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych o co najmniej czterech pasach ruchu, wprowadzanie przekroju 2+1 poprzez wykonywanie dodatkowych, naprzemiennych pasów ruchu do wyprzedzania,

  - wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni,

  - oświetlanie lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc na jezdniach - poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,

  - uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 11:28Rząd chce przyjąć rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących CPK w IV kw. 

  Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w IV kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Obowiązek wydania takiego rozporządzenia wynika z ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z 10 maja 2018 r.

  "Celem rozporządzenia jest określenie listy inwestycji towarzyszących, która stanowić będzie element 'Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny na lata 2020-2023' – będącego dokumentem wykonawczym, ustanawiającym ramy finansowe przedsięwzięć powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym" - czytamy w uzasadnieniu.

  Inwestycjami towarzyszącymi mogą być inwestycje celu publicznego, w szczególności linie kolejowe i drogi publiczne, mające znaczenie dla szeroko rozumianego prawidłowego funkcjonowania CPK oraz rozwoju i integracji aglomeracji znajdujących się w sąsiedztwie Portu, a także urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 12:56Rząd zdecydował, że kolejny zakaz międzylądowania obejmie 29 państw 

  Warszawa, 13.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała, że zakaz międzylądowania od środy, 14 października, obejmie 29 państw. Na liście nie będzie państw Unii Europejskiej i Ukrainy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Znajdą się na niej natomiast m.in. Brazylia, Stany Zjednoczone, Mołdawia, Czarnogóra, Gruzja czy Armenia.

  "Od 14 października 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 90 (według stanu na 5 października 2020 r.). Zakaz nie będzie dotyczył Unii Europejskiej oraz Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

  Zakaz nie będzie dotyczył państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, podano także.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  Współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  Belize;

  Czarnogóry;

  Federacyjnej Republiki Brazylii;

  Gruzji;

  Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  Królestwa Bahrajnu;

  Kooperacyjnej Republiki Gujany;

  Państwa Izrael;

  Państwa Katar;

  Państwa Kuwejt;

  Państwa Libia;

  Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

  Republiki Argentyńskiej;

  Republiki Armenii;

  Republiki Chile;

  Republiki Iraku;

  Republiki Kolumbii;

  Republiki Kostaryki;

  Republiki Libańskiej;

  Republiki Malediwów;

  Republiki Mołdawii;

  Republiki Panamy;

  Republiki Paragwaju;

  Republiki Peru;

  Republiki Tunezyjskiej;

  Republiki Zielonego Przylądka;

  Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  Sułtanatu Omanu;

  Wspólnoty Bahamów.

   Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 14 do 27 października 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 17:27Rząd przyjął nowelę ustawy dot. ruchu pojazdów celem wykonania wyroku TSUE 

  Warszawa, 09.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton - bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy. Rozwiązanie to stanowi wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. i zapewnia zgodność krajowych przepisów z unijnym prawem" - czytamy w komunikacie.

  Ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony będzie dopuszczony na drogach publicznych. Oznacza to, że po takich drogach będą mogły poruszać się pojazdy ciężkie, np. samochody ciężarowe czy tiry – bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń.

  Jedynym ustawowo określonym wyjątkiem będą drogi gruntowe. Po drogach tych możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton, ponieważ nie spełniają one odpowiednich wymogów nośności, podkreślono w materiale.

  Zarządca drogi będzie mógł jednak dopuścić (za pomocą znaku drogowego) niektóre pojazdy cięższe do ruchu po drogach gruntowych.

  W Polsce jest ok. 120 607 km dróg publicznych o nawierzchni gruntowej, co oznacza, że stanowią one ok. 29% wszystkich dróg publicznych.

  W komunikacie zwrócono uwagę na ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich.

  *·       Nie wszystkie drogi publiczne spełniają standardy techniczne umożliwiające poruszanie się po nich pojazdów ciężkich (grozi im szybkie zniszczenie i częste remonty). Dlatego zakazy ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony będą mogły być wprowadzone przez zarządcę drogi (za pośrednictwem znaków drogowych) lub w uchwale podejmowanej przez radę gminy (miasta).

                       - W takiej sytuacji będzie można obniżyć tę wartość (11,5 tony), co w praktyce oznacza dopuszczenie do ruchu pojazdów tylko o dopuszczalnym nacisku  pojedynczej osi napędowej do 8 lub 10 ton.

  *·       Samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich (do 11,5 tony) po spełnieniu – jednocześnie – dwóch ustawowo określonych warunków. Ograniczenia będzie można wprowadzić:

                       - gdy stan techniczny drogi uniemożliwia poruszanie się po niej pojazdów ciężkich, tzn. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony,

                       - gdy droga przebiega w pobliżu obszarów lub obiektów, na których ruch pojazdów ciężkich może wywierać szczególnie negatywny wpływ, czyli np. przebiega lub graniczy z obszarem chronionym przyrodniczo (parki narodowe, obszar Natura 2000) lub jest usytuowana w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkoli, uzdrowisk bądź obszarów górniczych, wymieniło CIR.

  Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na:

                       - drogach publicznych (lub ich odcinkach) w transeuropejskiej sieci drogowej,

                       - drogach krajowych (lub ich odcinkach), z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu,

                       - drogach publicznych (lub ich odcinkach), które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zakazu nie będzie można stosować przez 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania).

  Projekt przewiduje także podnoszenie standardów technicznych dróg samorządowych.

  "Na przejazd pojazdu o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony nie trzeba będzie uzyskiwać zezwoleń, co oznacza uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów. W rezultacie, prowadzenie działalności przewozowej będzie łatwiejsze i tańsze. Możliwy będzie dojazd pojazdów ciężkich bez zezwoleń np. do terminali logistycznych lub przeładunkowych, co może przyspieszyć rozwój działalności gospodarczej wymagającej takiego transportu" - czytamy dalej w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 60 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia (dotyczą one możliwości ubiegania się o zwrot opłat i kar zapłaconych przed wyrokiem TSUE).

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 10:24Prezydent podpisał nowelizację zakładającą m.in. utrzymanie stawek VAT 8% i 23% 

  Warszawa, 09.10.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładającą utrzymanie stawki podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8% i 23% w 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

  Nowelizacja daje także Radzie Ministrów delegację do tworzenia programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przez przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu. Zawiera też szereg rozwiązań proinwestycyjnych.

  Jednym z najistotniejszych zapisów jest utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23% w roku przyszłym. Powrót do stawek 22% i 7% ma nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%. Podwyższone o 1 pkt. proc. stawki obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. Utrzymanie ich w roku przyszłym na tym samym podwyższonym poziomie ma zapobiec utracie wypływów do budżetu państwa w wysokości 9,9 mld zł.

  Zgodnie z nowelą, w celu przeciwdziałania COVID-19, Rada Ministrów będzie mogła przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Natomiast wojewodowie, minister zdrowia i premier będą mieli prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Zostanie też wydłużony czas obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r. Natomiast do pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie będzie się stosowało części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

  Nowela zawiera też doprecyzowanie, że z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

  Zakłada też szereg rozwiązań proinwestycyjnych, w tym m.in. dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

  Fundusz Dróg Samorządowych ma zostać zasilony dodatkową kwotą 3,8 mld zł (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

  Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę). Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania. W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:51Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych, zakładającą stworzenie ram komunikacji elektronicznej z podmiotami administracji. Za ustawą opowiedziało się 442 posłów, 4 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

  Do ustawy wprowadzono też kilkanaście poprawek. Zakładają one m.in. stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej do celów doręczeń, doprecyzowują sposób komunikacji z organami podatkowymi, dookreślają datę wniesienia pisma (data wprowadzenia go do systemy teleinformatycznego). Doręczenie korespondencji przez podmiot posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu będzie równoznaczne z doręczeniem elektronicznym do 30 września 2029 r.

  Proponowane przepisy ustawy tworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom sektora publicznego skuteczne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej i w postaci przesyłki hybrydowej.

  Chodzi o to, aby co do zasady korespondencja była nadawana i odbierana przez podmioty publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej. Wprowadzenie doręczeń elektronicznych będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie można otrzymywać korespondencję urzędową elektronicznie, po uprzednim zgłoszeniu do Bazy Adresów Elektronicznych (którą ma prowadzić minister właściwy do informatyzacji).

  Komunikacja z organami państwa ma się odbywać za pomocą tzw. jednego wirtualnego okienka, czyli w tym przypadku - jednego adresu do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej.

  Proponowane rozwiązanie w zakresie doręczenia ma być darmowe dla podmiotów i osób, które zechcą z niego skorzystać. Usługi doręczenia elektronicznego w poszczególnych instytucjach będą wdrażane etapami (maksymalnie do 1 października 2029 r.) Do czasu przeprowadzenia kolejnego konkursu na operatora wyznaczonego, świadczenie usług powierzone zostanie Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 roku.

  Doręczenia elektroniczne funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Danii, w Czechach, Estonii. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:48Sejm przywrócił możliwość wydawania poleceń firmom przez rząd w czasie pandemii 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm przywrócił możliwość przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem poprawek Senatu do nowelizacji ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, regulujących te zagadnienia.

  Senat wykreślił przepis, dodany w trakcie prac sejmowych, który zakładał, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Sprzeciwił się też przywróceniu, wprowadzonych w specustawie COVID-19 przepisów uprawniających wojewodów, ministra zdrowia i premiera do wydawania poleceń w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Sejm wprowadził je z powrotem.

  Posłowie zgodzili się natomiast na wydłużenie czasu obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r.

  Akceptację znalazły też poprawki, zmierzające do tego, aby wobec pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie stosowało się części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym, a także poprawka zmierzająca do wydłużenia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób do 12 miesięcy.

  Wśród przyjętych poprawek znalazła się i ta, doprecyzowująca przepisy tarczy turystycznej w taki sposób, aby z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

  Część poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zakłada dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

  Ustawa zakłada m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA o 1,85 mld i przekazanie dodatkowych środków do funduszy: drogowego, kolejowego i dróg samorządowych, a także obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych i podwyższenie opłaty paliwowej.

  Dodatkową kwotą 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020 ma zostać zasilony Fundusz Dróg Samorządowych (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

  Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę).

  Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania. W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 13:25KE chce, by pasmo 5,9 GHz służyło do informacji nt. bezp. drogowego w UE 

  Warszawa, 07.10.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą mającą na celu zharmonizowanie we wszystkich państwach członkowskich pasma 5,9 GHz do wymiany informacji na temat warunków bezpieczeństwa w inteligentnych drogowych i miejskich systemach kolejowych, w tym tramwajach i metrze, poinformowała Komisja.

  Informacje te wymieniane mają być w czasie rzeczywistym.

  "Państwa członkowskie powinny wyznaczyć pasmo 5,9 GHz do zastosowań związanych z bezpieczeństwem w inteligentnych systemach transportu drogowego i kolei miejskiej do dnia 30 czerwca 2021 r. I jak najszybciej udostępnić je na zasadzie niewyłączności" - czytamy w komunikacie.

  Połączony i zautomatyzowany transport jest jedną z nowych, rewolucyjnych usług, możliwych dzięki łączności 5G. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa drogowego i miejskiego transportu kolejowego. 

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 08:22Senat przyjął nowelę o transporcie kolejowym dot. notyfikacji bez poprawek 

  Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego.

  Nowelę poparło 92 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji było umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego. Nowela wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

  Termin wdrożenia został wyznaczony na październik 2020 r.

  Dzięki nowym regulacjom ma zostać zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.

  Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym; uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji. Wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne, ale muszą mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym).

  Nowela trafi do podpisu prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 08:18Senat przeciwny wydawaniu poleceń firmom przez rząd w czasie pandemii 

  Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Senat sprzeciwił się wprowadzeniu możliwości przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Za ustawą o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej jednak senatorowie wprowadzili do niej 20 poprawek. Jedna z nich zakładała wykreślenie przepisu, dodanego w trakcie prac sejmowych, który zakładał, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Inna - skreślenie przywróconych w specustawie COVID-19 przepisów uprawniających wojewodów, ministra zdrowia i premiera do wydawania poleceń w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Senatorowie poparli też wydłużenie czasu obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r. (rozwiązanie wcześniej wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową 3.0 miało obowiązywać tylko 2020 r.).

  Akceptację znalazły też poprawki, zmierzające do tego, aby wobec pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie stosowało się części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym, a także poprawka zmierzająca do wydłużenia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób do 12 miesięcy.

  Zmiany dotyczące transportu mają wejść w życie z mocą wsteczną od 1 października.

  Wśród przyjętych poprawek znalazła się i ta, doprecyzowująca przepisy tarczy turystycznej w taki sposób, aby z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

  Część poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zakłada dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

  Ustawa zakłada m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA o 1,85 mld i przekazanie dodatkowych środków do funduszy: drogowego, kolejowego i dróg samorządowych, a także obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych i podwyższenie opłaty paliwowej.

  Dodatkową kwotą 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020 ma zostać zasilony Fundusz Dróg Samorządowych (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

  Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę).

  Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania.  W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 13:19KE zatwierdziła polski program pomocy dla lotnisk o wartości 142 mln zł 

  Warszawa, 29.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła program polskiej pomocy dla lotnisk o wartości 32 mln euro (142 mln zł), którego celem jest zrekompensowanie lotniskom szkód poniesionych w wyniku wybuchu koronawirusa, poinformowała Komisja.

  KE przypomniała, że aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Polska 15 marca 2020 r. zakazała wykonywania międzynarodowych i krajowych lotów pasażerskich. Ograniczenia były stopniowo znoszone od 1 czerwca 2020 r., ale niektóre zakazy i restrykcje obowiązywały do końca czerwca 2020 r. Skutkowało to dużymi stratami operacyjnymi dla operatorów polskich portów lotniczych.

  "W ramach programu władze polskie będą mogły zrekompensować portom lotniczym straty w dochodach poniesione w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r., w wyniku wprowadzonych przez Polskę środków ograniczających dotyczących międzynarodowych i krajowych przewozów pasażerskich. Wsparcie będzie miało formę dotacji bezpośrednich" - czytamy w komunikacie. 

  Program wyposażony jest w mechanizm, zgodnie z którym wszelkie wsparcie publiczne przekraczające rzeczywiste szkody otrzymane przez beneficjentów będzie musiało zostać zwrócone państwu. W związku z tym wykluczone jest ryzyko, że pomoc państwa przewyższy szkody.

  Komisja oceniła środek w ramach art. 107 ust. 2 lit b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu bezpośredniej rekompensaty za szkody określonym przedsiębiorstwom lub określonym sektorom (w formie programów) spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w wyjątkowych sytuacjach, jak np. pandemia.

  Komisja ustaliła, że program zgłoszony przez Polskę zapewni rekompensatę za szkody bezpośrednio związane z pandemią. Stwierdziła również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ odszkodowanie nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkody. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że pomoc jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, podano także.

  Zapis dotyczący udzielenia lotniskom wsparcia w wysokości 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat znalazł się w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

  Chodzi o straty poniesione w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Najwyższe kwoty mają otrzymać dwa największe porty lotnicze, mające łącznie prawie 50% udziału w rynku w 2019 r. i ponad 60% udziału w stracie ogółem w okresie marzec-czerwiec 2020. Jednak - jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) - kwota ta pokryje stratę jedynie w ok. 25%. Porty lotnicze z niższym udziałem w rynku oraz w stracie ogółem we wskazanym okresie otrzymają natomiast środki na pokrycie nie mniej niż ok. 30% straty.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 16:49RM: Kolejny zakaz międzylądowania nie obejmie państw Schengen, UE i Ukrainy 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od środy 30 września obejmie 29 państw. Z listy znikną m.in. Francja, Hiszpania, a także Gwatemala i Honduras. Pojawią się na niej natomiast: m.in. Macedonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Zakaz nie będzie dotyczył państw członkowskich Unii Europejskiej, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

  "Od 30 września 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców – przekracza 90 (według stanu na 21 września 2020 r.)" – podał CIR w komunikacie.  

  Współczynnik ten tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz będzie dotyczył lotnisk położonych na terytorium:

  1. Belize;
  2. Bośni i Hercegowiny;
  3. Czarnogóry;
  4. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  5. Królestwa Bahrajnu;
  6. Państwa Izrael;
  7. Państwa Katar;
  8. Państwa Kuwejt;
  9. Państwa Libia;
  10. Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
  11. Republiki Argentyńskiej;
  12. Republiki Chile;
  13. Republiki Ekwadoru;
  14. Republiki Indii;
  15. Republiki Iraku;
  16. Republiki Kolumbii;
  17. Republiki Kostaryki;
  18. Republiki Libańskiej;
  19. Republiki Macedonii Północnej;
  20. Republiki Malediwów;
  21. Republiki Mołdawii;
  22. Republiki Panamy;
  23. Republiki Paragwaju;
  24. Republiki Peru;
  25. Republiki Trynidadu i Tobago;
  26. Republiki Zielonego Przylądka;
  27. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  28. Sułtanatu Omanu;
  29. Wspólnoty Bahamów.

  Każde państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przez pasażerów samolotu obowiązku negatywnego wyniku testu na COVID-19.

  Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w cyklu dwutygodniowym, aby zapewnić elastyczność w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie.

  Zakaz nie jest stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

  - z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. 

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 30 września do 13 października 2020 r.

  (ISBnews)

 • 25.09, 13:01MI: Zakaz międzylądowania ma objąć 29 państw od 30 września wg wstępnej listy 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od przyszłej środy, 30 września, ma objąć 29 państw. Z listy znikną m.in. Francja, Hiszpania, a także Gwatemala i Honduras. Pojawią się na niej natomiast: m.in. Macedonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie, wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury. Resort zastrzega, że jest to lista wstępna i może jeszcze ulec "nieznacznym zmianom".

  "25 września 2020 r. pod obrady Rady Ministrów skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Wrócić mają  między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen. Zakazami zostanie objętych 29 krajów. Rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września - 13 października" - czytamy w komunikacie.

  W nowym projekcie rozporządzenia zostały po raz pierwszy zniesione wszystkie zakazy lotów w strefie Schengen. Oznacza to, że od 30 września miałyby wrócić połączenia do Hiszpanii (zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez Francję obowiązkowych testów na COVID-19).

  "Październik to na rynku lotniczym niski sezon, w którym co roku obserwujemy znaczący spadek ruchu lotniczego. Obecnie też widzimy, że przewoźnicy sami odwołują lub zawieszają część połączeń, spada również stopień obłożenia lotów, które się odbywają. Tym samym zakładany efekt zakazów - ograniczenia skali podróży do krajów o wyższym stopniu zakażeniu - wynika z naturalnego trendu rynkowego. Ponadto, utrzymujemy wciąż bardzo wysoki reżim bezpieczeństwa epidemiologicznego na wszystkich lotniskach w Polsce. Możemy więc bezpiecznie kontynuować stopniowe znoszenie zakazów lotów" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

  Każde państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przez pasażerów samolotu  obowiązku negatywnego wyniku testu na COVID-19.

  Projekt zostanie poddany konsultacjom międzyresortowym oraz zaktualizowany po otrzymaniu najnowszych danych epidemicznych. Resort zaznacza, że należy  go traktować jako wstępną listę, która może jeszcze ulec nieznacznym zmianom.

  Zgodnie z projektem zakazem objęte mają zostać loty z następujących państw:

  1. Belize;
  2. Bośni i Hercegowiny;
  3. Czarnogóry;
  4. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  5. Królestwa Bahrajnu;
  6. Państwa Izrael;
  7. Państwa Katar;
  8. Państwa Kuwejt;
  9. Państwa Libia;
  10. Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
  11. Republiki Argentyńskiej;
  12. Republiki Chile;
  13. Republiki Ekwadoru;
  14. Republiki Indii;
  15. Republiki Iraku;
  16. Republiki Kolumbii;
  17. Republiki Kostaryki;
  18. Republiki Libańskiej;
  19. Republiki Macedonii Północnej;
  20. Republiki Malediwów;
  21. Republiki Mołdawii;
  22. Republiki Panamy;
  23. Republiki Paragwaju;
  24. Republiki Peru;
  25. Republiki Trynidadu i Tobago;
  26. Republiki Zielonego Przylądka;
  27. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  28. Sułtanatu Omanu;
  29. Wspólnoty Bahamów.

  Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w cyklu dwutygodniowym, aby zapewnić jak  elastyczność w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie.

  Zakaz nie jest stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie

  - z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. 

  (ISBnews)