Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.10, 13:16Rząd podjął uchwałę ws. Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 r. 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 r., którego celem jest zwiększenie roli śródlądowego transportu wodnego poprzez zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Realizacja projektów inwestycyjnych z „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" przyczyni się do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich. W konsekwencji wzmocni to integracje portów morskich z zapleczem lądowym" - czytamy w komunikacie.

  Warunki do prowadzenia efektywnej żeglugi śródlądowej rozumiane są, jako m.in. zapewnienie stabilnych głębokości tranzytowych szlaków żeglugowych oraz dostępności śluz. Dla osiągnięcia większej efektywności znaczenie będą mieć również prześwity pod mostami i inną infrastruktura, która krzyżuje się z drogą wodną, podano także.

  W ramach "Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" rozwijany będzie także rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych.

  "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" obejmie następujące odcinki śródlądowych dróg wodnych:
  - E30 - Odrzańska Droga Wodna, odcinek od Gliwic do zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu;
  - E40 - Wisła na odcinku od Torunia do Gdańska.

  "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" będzie pierwszym i najważniejszym dokumentem planistycznym dla sektora żeglugi śródlądowej. Program umożliwi także współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozwoju śródlądowego transportu wodnego w perspektywie 2021-2027, podano.

  (ISBnews)

 • 25.09, 08:39Rząd planuje zwiększenie środków na budowę obwodnic o 100 mln zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu programu budowy 100 obwodnic o 100 mln zł do 2026 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji uchwały ws. Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 planowane jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 o łącznie 0,1 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także.

  Wskazano, że dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych.

  (ISBNews)

 • 25.09, 08:16Rząd planuje zwiększenie środków na budowę dróg krajowych o 2,6 mld zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o 2,6 mld zł w latach 2023-2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Kolejna nowelizacja programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) planowana jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznie 2,6 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także

  Jak podkreślono, dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych na kontraktach ofertowanych przed 24 lutego 2022 r.

  Na początku września rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł.

  (ISBNews)

 • 05.09, 17:00Rząd zwiększył limit programu budowy dróg krajowych o 5,1 mld zł do 2033 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) -  Rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), dodana zostanie nowa inwestycja. Będzie to budowa drogi ekspresowej S8, na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki), o szacunkowej długości 90 km. Limit finansowy programu zwiększy się o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Według założeń, inwestycja ma poprawić m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

  (ISBnews)

 • 05.09, 16:54Rząd podjął uchwałę ws. programu wsparcia miasta Warszawy kwotą ponad 3 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 i przekazania na ten cel ponad 3 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podnieść jakość życia jego mieszkańców. Chodzi m.in. o poprawę dostępności transportowej oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej stolicy. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada, że powstanie specjalny program, który będzie wspierał finansowo rozwój Warszawy w latach 2023-2030.

  Program ma realizować takie cele, jak:

  - poprawa dostępności transportowej, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie;

  - podniesienie jakości życia mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do stolicy;

  - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej w Warszawie.

  Miasto będzie mogło otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w zakresie m.in.:

  - transportu publicznego,

  - infrastruktury drogowej,

  - inwestycji towarzyszących mobilności i bezpieczeństwu ruchu drogowego,

  - infrastruktury usług publicznych,

  - infrastruktury czasu wolnego.

  Środki mają być przeznaczone m.in. na budowę III linii metra, budowę Trasy Świętokrzyskiej, budowę obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, odbudowę stadionu "Skry" czy rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego.

  (ISBnews)

 • 17.08, 09:07Prezydent podpisał nowelizację dot. dopłat do publicznych przewoźników autobusowych 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o publicznym transporcie drogowym, której celem jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspokajającym podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów, podała Kancelaria Prezydenta.

  Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dotyczą m.in:

  - rozszerzenia zakresu ustawy o zasady finansowania regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym, a nie wyłącznie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

  - definicji legalnej przewoźnika;

  - dokumentów, na podstawie których może odbywać się publiczny transport zbiorowy;

  - zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego;

  - warunków zawierania przez operatorów umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

  - uzgadniania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców;

  - zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

  - zasady finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

  - rekompensat i dopłat przysługujących operatorom i przewoźnikom;

  - obowiązków ewidencyjnych operatorów.

  "Zmiany w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przesądzają o tym, że dopłacie ze środków Funduszu będą podlegały linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia ustawy w życie. Dopłata ma być ustalana w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa określa także warunki uzyskania dopłaty i sposób jej podział" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dotyczą w głównej mierze decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a także opłaty podstawowej oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej.

  Nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym polega m.in. na wskazaniu, że w 2023 r. środki Funduszu mogą być przekazane PKP PLK SA z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia udziałów w kapitale zakładowym CARGOTOR Sp. z o.o. Ustawa stanowi także, że w roku 2023 środki Funduszu mogą pochodzić również z wpływów ze skarbowych papierów wartościowych.

  Zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej polegają na upoważnieniu Agencji do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych oraz tworzenia w tym celu spółek.

  Ustawa wchodzi w życie zasadniczej części po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 16.08, 12:44Rząd podjął uchwałę wydłużającą trwanie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. 

  Warszawa, 16.08.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację uchwały ws. ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku, wydłużając czas trwania programu do 2030 roku, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ustanowiony został Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), który jest kontynuacją  programu obowiązującego do 2023 r. Umożliwi to skorzystanie ze środków na kolej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027" - czytamy w komunikacie  

  Jednym z wymagań Komisji Europejskiej jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, które obejmują okres do 2030 r.

  KPK do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) uzupełnia dotychczasowy Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Jednocześnie dokument zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014-2020.

  Zwiększono dotychczasowy limit środków budżetu państwa, które przeznaczone będą na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Do końca 2032 r. wydłużony zostanie również okres, na jaki ustanawiany jest ten limit.

  Uchwała uwzględnia również korekty dotyczące zmian dostępnych środków w ramach poszczególnych źródeł finansowych Krajowego Programu Kolejowego.

  (ISBnews)

 • 04.08, 13:43Prezydent podpisał ustawę ws. nabywania przez gminy niektórych dróg ogólnodostępnych 

  Warszawa, 04.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, która ma umożliwić gminom nabywanie własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa pozwoli na nabywanie przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych a są drogami ogólnodostępnymi, o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczonych do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi" - podano w komunikacie.

  Ustawa ma umożliwić uporządkowanie stosunków własnościowych w sferze infrastruktury drogowej, a w konsekwencji pozwolić także dokonywać nakładów inwestycyjnych na drogi, do których dotychczas gminy nie posiadały tytułu prawnego.

  Ustawa określa:

  - szczególne rozwiązania dotyczące nabywania przez gminę własności niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne;

  -organy właściwe w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne;

  - zasady ustalania odszkodowania za niektóre nieruchomości gruntowe użytkowane jako drogi ogólnodostępne.

  Nabycie własności nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o nabyciu nieruchomości wydawanej przez właściwego miejscowo starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

  Ustawa ma charakter jednostkowego i szczególnego unormowania prawnego, umożliwiającego trwałe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne, niemające jednak statusu dróg publicznych.

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może złożyć wniosek o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości najpóźniej do 31 grudnia 2035 r.

  W przypadku, gdy co najmniej 2/3 właścicieli nieruchomości stanowiących dojazd do co najmniej 10 nieruchomości zabudowanych, wystąpi do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o złożenie wniosku o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości, wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa wniosek o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia z wnioskiem przez właścicieli nieruchomości albo wskazuje przyczyny, z uwagi na które wniosek nie może być złożony.

  Z dniem, w którym decyzja o nabyciu nieruchomości stała się ostateczna nieruchomości lub ich części zajęte pod drogi ogólnodostępne, stają się własnością gminy.

  Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości lub ich części, które przeszły na własność gminy, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między gminą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 02.08, 16:08Prezydent podpisał ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym 

  Warszawa, 02.08.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która wdraża przepisy unijne odnoszące się do przewoźników, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium Polski, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z realizacją usługi transportu drogowego" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa zasady:

  - delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP;

  - kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;

  - kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium;

  - współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców;

  - współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich;

  - postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji o nałożeniu na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

  Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP będzie (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

  Dodatkowym obowiązkiem będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Przepisy ustawy określają również obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz delegowanych kierowców. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim nie mogą być traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwie członkowskim.

  Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium RP będzie składał do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, każdorazowo, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej oraz będzie wystawiał każdorazowo, przed rozpoczęciem przewozu drogowego, potwierdzenie delegowania kierowcy.

  System kontroli delegowania kierowców będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

  W ustawie określono także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich. Do przyjmowania wniosków o wzajemną pomoc w sprawach dotyczących kontroli warunków zatrudnienia kierowców delegowanych od organów innego niż RP państwa członkowskiego ustawa upoważnia Państwową Inspekcję Pracy.

  Określono też sankcje nakładane przez służby kontrolne w przypadku naruszenia poszczególnych przepisów ustawy.

  Ustawa wprowadza szereg wyłączeń. Przepisy nie mają być stosowane do kierowców delegowanych w przypadku delegowania do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca, przy delegowaniu przez agencję pracy tymczasowej albo agencję wynajmującą personel, który skierował kierowcę do pracodawcy, z Konfederacji Szwajcarii. A także m.in. w przypadku  tranzytu, wykonywania dwustronnego przewozu rzeczy z załadunkiem lub rozładunkiem, pod warunkiem że nie jest on wykonywany na terytorium tego samego państwa członkowskiego czy przewozu drogowego rzeczy na początkowym lub końcowym odcinku transportu kombinowanego.

  (ISBnews)

 • 28.07, 13:18Sejm przyjął poprawki Senatu dot. rejestracji w SENT przewozów spoza UE 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, których celem jest rejestracja w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obrotu paliwami opałowymi SENT oraz przewozów kabotażowych, wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

  Miały one na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT także przewozów kabotażowych, działań wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej oraz przewoźników podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (mających siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej).

  Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma zastosowanie do przewoźników drogowych, mających siedzibę w innym państwie i kierujących tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

  Zgodnie z ustawą, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) jest zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

  Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Do kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich używany będzie system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Przepisy ustawy określają obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców.

  System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa określa także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz egzekucji nałożonych sankcji.

  W przypadku, gdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, w ramach przewozu wykonuje jednocześnie kilka operacji transportowych, dla których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego zezwolenia, każda taka operacja transportowa wymaga osobnego zgłoszenia. Przy braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru zgłoszeń nastąpi obowiązek okazania nowego zezwolenia na dany przewóz przez przewoźnika zagranicznego.

  (ISBnews)

 • 28.07, 12:49Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. zwiększenia dopłat dla publ. przewozów autobusowych 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zwiększa z 800 mln do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

  Odrzucone przez Sejm poprawki zakładały zwiększenie dopłat dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra, a w przypadku związków powiatowo-gminnych - do 6 zł oraz zwiększenie środków na dofinansowanie linii użyteczności publicznej z 400 mln zł do 900 mln zł w roku 2024.

  Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zwiększa z 800 mln do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

  Wprowadza też możliwość zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm, zakładała utrzymanie na stałe od 2024 r. obecnego poziomu dopłat z funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

  Zgodnie z ustawą, badania techniczne ciągników rolniczych będzie można wykonywać na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

  (ISBnews)

 • 28.07, 07:34Senat za obowiązkiem rejestracji w SENT przewozu wykonywanego przez przewoźników spoza UE 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, których celem jest rejestracja w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obrotu paliwami opałowymi SENT oraz przewozów kabotażowych, wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek, większość miała charakter redakcyjny. Poprawki merytoryczne mają na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT także przewozów kabotażowych, działań wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej oraz przewoźników podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (mających siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej).

  Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma zastosowanie do przewoźników drogowych, mających siedzibę w innym państwie i kierujących tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

  Zgodnie z ustawą, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) jest zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

  Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Do kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich używany będzie system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Przepisy ustawy określają obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców.

  System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa określa także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz egzekucji nałożonych sankcji.

  W przypadku, gdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, w ramach przewozu wykonuje jednocześnie kilka operacji transportowych, dla których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego zezwolenia, każda taka operacja transportowa wymaga osobnego zgłoszenia. Przy braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru zgłoszeń nastąpi obowiązek okazania nowego zezwolenia na dany przewóz przez przewoźnika zagranicznego.

  (ISBnews)

 • 18.07, 12:39Rząd planuje przyjęcie w III kw.  planu zagospodarowania przestrzennego portu w Elblągu 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu, którego celem jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Elblągu. Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych" - czytamy w wykazie.

  Ponadto, plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń. Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych, podano także.

  Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Elblągu.

  Plan będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt. Plan przyznaje priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań. Służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania.

  Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Elblągu, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.

  Plan wskazuje także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

  (ISBnews)
   

 • 18.07, 12:28Rząd planuje w IV kw. przyjęcie rozporządzenia ws. stawek opłat za usługi wodne 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, którego celem jest odstąpienie od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na IV kw.

  Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.

  "Celem wprowadzenia nowego rozporządzenia opłatowego jest odstąpienie od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ)" - czytamy w wykazie.

  Przedmiotowa zmiana ma na celu także uproszczenie systemu opłat za usługi wodne a także wyeliminowanie mogących powstać znacznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu ustalania SNQ i dostępnych zasobów wód podziemnych, podano także.

  Proponowane jest wprowadzenie odrębnych mechanizmów ustalania opłat dla działalności w zakresie dotyczącym pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej (ATES). Przedstawiona proekologiczna działalność uzyska preferencyjne i specjalne warunki w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne z uwagi na korzystny wpływ na środowiska w porównaniu z innymi przedsięwzięciami zapewniającymi energię cieplną na potrzeby różnego rodzaju działalności.

  W tym zakresie przewiduje się, że wskazana działalność będzie obciążona, co do zasady, opłatą zmienną za ilość energii cieplnej wyprodukowanej i pobranej przez instalację z wykorzystaniem wody. Preferencyjnymi warunkami będzie objęta działalność, w ramach której, co do zasady, nie nastąpi pogorszenie parametrów wykorzystywanej wody (oprócz jej temperatury),wprowadzenie współczynników różnicujących jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną jaką jest korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący - w przypadku zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu.

  Planowane zmiany w systemie opłat za usługi wodne, które mają mobilizować zakłady, przede wszystkim zakłady o zwiększonym zasoleniu, do podejmowania działań inwestycyjnych prowadzących do ograniczenia ilościowego i czasowego wstrzymania odprowadzania chlorków i siarczanów do wód w sytuacji wystąpienia suszy hydrologicznej.

  W związku ze zmianami ustawowymi rozwiązania dotyczące systemu opłat za usługi wodne muszą być uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, gdyż to ten akt prawny zawiera rozwiązania powiązane z ww. rozwiązaniami i zapewnia ich pełne wdrożenie.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:53Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, która zakłada m.in. usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Za nowelą głosowało 235 posłów, przeciw było 207, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nowelizacja nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp organy mają obowiązek odmowy wydania zgody.

  Nowelizacja wprowadza określenie "inwestycje strategiczne" dla katalogu przedsięwzięć prowadzonych na podstawie ustaw wymienionych enumeratywnie (m.in. linie tramwajowe i metro, inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego, dla których na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji zgodność z ustaleniami mpzp nie jest wymagana, obiekty zawierające elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, inwestycje strategiczne, w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa, a także koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

  Nowelizacja zakłada, że ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można przeprowadzać na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

  Ponadto doprecyzowano przepisy ws. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji liniowych w odniesieniu do inwestycji kolejowych.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:38Senat za zwiększeniem dopłat dla publ. przewozów autob. do 5 zł od 1 wozokilometra od 2024 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które zakładają m.in. zwiększenie dopłat dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra, a w przypadku związków powiatowo-gminnych - do 6 zł. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jednocześnie poprawka Senatu zwiększa pulę środków na dofinansowanie linii użyteczności publicznej z 400 mln zł do 900 mln zł w roku 2024.

  Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zwiększa z 800 mln do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

  Wprowadza też możliwość zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm, zakładała utrzymanie na stałe od 2024 r. obecnego poziomu dopłat z funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu. Senat podwyższył tę kwotę do 5 zł do 1 wozokilometra dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra, a w przypadku związków powiatowo-gminnych - do 6 zł.

  Zgodnie z ustawą, badania techniczne ciągników rolniczych będzie można wykonywać na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

  (ISBnews)

 • 12.07, 07:46Weber z MI: W fazie projektowania bądź budowy znajduje się obecnie 1 245 km dróg 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - W  fazie projektowania bądź budowy w ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do roku 2025" znajdują się obecnie 92 odcinki o łącznej długości 1 245 km, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wartość tych inwestycji szacowana jest na 66,2 mld zł.

  "W realizacji znajdują się 92 odcinki o długości 1245 km i wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego to  66,2 mld zł" - powiedział Weber podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

  Doprecyzował, że chodzi o te zadania, których realizacja jest "co najmniej w fazie projektu technicznego".

  "Jeśli chodzi o program budowy dróg krajowych rozpisany na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., oddaliśmy do użytkowania 2069 km dróg […] - łącznie to 159 odcinków realizacyjnych i wysokość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego to 75,8 mld zł" - wskazał wiceminister.

  Z kolei w  przetargach znajduje się 18 zadań o długości 264 km, a przygotowane środki w ramach Krajowego Funduszu Drogowego wynoszą 20,2 mld zł.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:26Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dotyczące bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:14Sejm za poprawkami Senatu do noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Poprawki miały głownie charakter doprecyzowujący.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 22:03Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o żegludze dot. jednolitych świadectw kwalifikacji 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, która dotyczy ona m.in. wprowadzenia jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji. Poprawki mają głównie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie odpowiednich procedur wydawania i przedłużania ważności dokumentów członków załóg statków, nowelizacji przepisów dotyczących uznawania dokumentów wydawanych przez inne państwa, określenia ram funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów, określenia procedur zawieszania i cofania kwalifikacji.

  Nowelizacja ma pozwolić na pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Ujednolicenie to ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, a także pozwolić na uznawanie ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych.

  (ISBnews)