ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.04, 21:49Cena max. energii w projekcie dot. bonu energ. to 500 zł/MWh wobec obecnych 412 zł/MWh 

  Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - W projekcie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który rząd chce przyjąć w II kwartale br. założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednak cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów).

  "Zmiana taryf obrotu energią elektryczną. Z uwagi na stabilizację sytuacji na rynku i znaczne obniżenie cen energii notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, w projekcie przewiduje się dokonanie zmian w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych" - czytamy w informacji w wykazie.

  "W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty" - czytamy dalej.

  Do końca czerwca br. obowiązują przepisy, według których maksymalna cena energii elektrycznej została ustalona na 412 zł/MWh netto do limitu zużycia, który wynosi odpowiednio: 1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych, 1,8 MWh - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 2 MWh - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

  W planowanym projekcie mają znaleźć się przepisy o wprowadzeniu bonu energetycznego - będzie on "świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym", podano także w informacji w wykazie.

  "Mimo zawieszenia dodatku energetycznego na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 123) beneficjentami bonu energetycznego będą nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach ale również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335). Dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej" - czytamy w materiale.

  Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Świadczenie pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym. Podwyższonym wsparciem zostaną objęci ci obywatele, którzy korzystają ze źródeł ogrzewania, zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła, czy piece akumulacyjne" - napisano także.

  Operacyjnie wdrażane zmiany nie będą wymagały nowych procedur. Weryfikacja progów dochodowych odbywa się już dzisiaj w gminach przy weryfikacji uprawnień beneficjentów do dodatku osłonowego, kwalifikacji do wsparcia w ramach Programu Czyste Powietrze (zmienią się jedynie wysokości weryfikowanych progów dochodowych), podano również.

  Zmiany przewidziane w projekcie obejmą także ceny paliw gazowych - "celem projektowanych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym dla odbiorców poziomie cenowym", wskazano dalej.

  "Projektowane zmiany zakładają:

  - zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne lub na poziomie taryfy dla obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r.;

  - modyfikację systemu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych stosujących cenę maksymalną dla odbiorców końcowych objętych taryfą;

  - rekalkulację taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz mechanizm rozliczenia zysków lub strat związanych z skróceniem obowiązywania obecnej taryfy;

  - zmiany terminów dla przedsiębiorstw energetycznych, które wynikają z przedłużenia dodatkowej ochrony dla niektórych odbiorców paliw gazowych do 31 grudnia 2024 r." - wymieniono w informacji.

  Z kolei zmiany w zakresie rynku ciepła "mają na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania przez wyrównanie, w celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie".

  "Projektowana zmiana przepisów zakłada przedłużenie działania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 r., co stanowi powielenie rozwiązania już zastosowanego w ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła" - napisano w materiale.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Klimatu i Środowiska; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 11.04, 16:57PE przyjął reformy ułatwiające wprowadzenie m.in. wodoru na rynek gazu UE 

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął plany mające na celu ułatwienie wprowadzenia odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu, podał Parlament. Nowa dyrektywa pomoże w dekarbonizacji sektora gazowego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto kraje UE będą mogły ograniczać import z Rosji.

  "Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację odnawialnych gazów i wodoru" - czytamy w komunikacie.

  "Środki te mają na celu zabezpieczenie dostaw energii zakłóconych przez napięcia geopolityczne, w szczególności wojnę Rosji z Ukrainą, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W negocjacjach z Radą w sprawie dyrektywy, posłowie skupili się na zapewnieniu przepisów dotyczących przejrzystości, praw konsumentów i wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym" - czytamy dalej.

  Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, przy 64 głosach przeciw i 100 wstrzymujących się.

  "Nowe rozporządzenie, przyjęte 447 głosami za, przy 90 przeciw i 54 wstrzymujących się, wzmocni mechanizmy sprawiedliwych cen i stabilnych dostaw energii oraz pozwoli państwom członkowskim ograniczyć import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy wprowadzą wspólny system zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz pilotażowy projekt mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat" - napisano także.

  Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

  (ISBnews)

 • 26.03, 17:46Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą płatność na usługi powszechne dla Poczty Polskiej 

  Warszawa, 26.03.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo pocztowe, która ma na celu umożliwienie wypłaty Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w tym zakresie, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. ustawy - Prawo Pocztowe. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" - czytamy w informacji.

  "Art. 2 ustawy nowelizuje ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe wprowadzając podwyższenia maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto w latach 2024 i 2025. Na rok 2024 będzie to 750 mln zł, a w roku 2025 będzie to 1 302 mln zł" - czytamy dalej.

  Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską wypłacona wstępna płatność ma podlegać weryfikacji co do zgodności z warunkami określonymi w tej decyzji. Natomiast w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej wypłacone środki mają zostać zwrócone, zastrzeżono.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 25.03, 07:33Rząd chce przyjąć w II/III kw. projekt dot. delegowania kierowców w transporcie drogowym 

  Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić korzystanie przez przedsiębiorstwa z pojazdów najmowanych zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w innych państwach UE.

  Projekt ustawy zakłada m.in.:

  1) umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych prowadzących działalność w Polsce z pojazdu najmowanego zarejestrowanego lub dopuszczonego do ruchu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) umożliwienie korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich z pojazdów najmowanych;

  3) wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych;

  4) dokonanie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym;

  5) dokonanie zmiany pojęcia przewozu kabotażowego zawartego w ustawie o transporcie drogowym, wymieniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Infrastruktury; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II/III kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 06.03, 15:03MKiŚ: Wstępna aktualizacja 'Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030' w KE 

  Warszawa, 06.03.2024 (ISBnews) - Polska przygotowała wstępną wersję aktualizacji "Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu" (KPEiK), którą przekazano do Komisji Europejskiej 1 marca br. Wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje projektu, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Polska deklaruje w tym dokumencie m.in. osiągnięcie do 2030 r. 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

  W dokumencie przedstawiono pierwszy z dwóch wymaganych scenariuszy analitycznych tj. scenariusz bazowy (WEM, ang. with existing measures).

  "Ten scenariusz odwzorowuje aktualną ocenę możliwego wkładu Polski w realizację unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Trajektoria umożliwiająca osiągnięcie w Polsce celu redukcji emisji GHG na poziomie zbliżonym do unijnego (tj. 55%) będzie przedstawiona w bardziej ambitnym scenariuszu transformacji (WAM, ang. with additional measures), nad którym trwają zaawansowane prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - czytamy w komunikacie.

  Docelowy dokument zawierający dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM), zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r., zapowiedział także resort.

  "Prognozy dotyczące całej gospodarki wskazują, że Polska może osiągnąć redukcję gazów cieplarnianych o 35% w 2030 r. (do poziomu ok. 288 mln t ekw. CO2) w stosunku do 1990 r. (szacunki nie mają charakteru celu)" - czytamy we wstępnej wersji aktualizacji (projekt z 29.02.2024).

  "Warto podkreślić, że do 2021 r. ograniczenie krajowej emisji GC [gazów cieplatnianych] w porównaniu z 1990 r. wyniosło 15%. Zatem cel na poziomie 35% do 2030 r. skutkować będzie bardzo znaczącą redukcją na przestrzeni niespełna dekady (tj. o dalsze 20 pkt. proc.). Największy udział w emisjach GC ma sektor energii, ale równocześnie największa redukcja emisji GC osiągnięta zostanie w tym sektorze (o ok. 40% w stosunku do 1990 r., do poziomu ok. 232 mln t ekw. CO2). Główny wkład wniesie szeroko pojęty sektor produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jednocześnie prognozy wskazują, że redukcja emisji GC w pozostałych sektorach jest bardzo trudna, ze względu na ograniczony zakres zmian możliwych do wprowadzenia (np. rolnictwo) lub ze względu na to, że osiągane redukcje emisyjności poszczególnych procesów nie przekładają się na zmniejszenie całkowitego poziomu emisji, ponieważ rośnie aktywność w tych sektorach (np. transport, przemysł)" - czytamy dalej.

  Regulacje UE nie określają celów dla poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do całkowitych emisji GC - państwa deklarują kontrybucję w stosunku do celu unijnego na poziomie 55% w 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., który uregulowano w rozporządzeniu UE 2021/1119 - Europejskim prawie o klimacie. Przy wyznaczaniu ww. kontrybucji krajowej kluczowe jest uwzględnienie krajowych uwarunkowań, punktu startowego i realnych możliwości redukcji emisji, pozwalających jednocześnie na rozwój krajowej gospodarki i poszczególnych jej sektorów, wskazano także.

  Emisje z sektorów EU ETS powinny być w UE niższe o 62% niż w 2005 r. (dotychczas 43%), do czego ma doprowadzić m.in. wdrożenie dyrektywy 2023/959/UE - tzw. dyrektywy ETS . Nie zostały w niej określone cele dla poszczególnych państw członkowskich UE. Polska nie określa wkładu w tym zakresie, lecz podaje szacunkową wartość, jaką może osiągnąć jako wkład w realizację unijnego celu, zaznaczono dalej.

  "Prognozy wskazują, że Polska może osiągnąć redukcję emisji w sektorach objętych EU ETS w stosunku do poziomów z 2005 r. o ok. 38% w 2030 r. (do ok. 130 mln t). (szacunki nie mają charakteru celu)" - napisano też w aktualizacji.

  Na podstawie rozporządzenia UE 2023/857 (nowelizującego tzw. rozporządzenie ESR) dla pozostałych sektorów (budynki, transport drogowy i transport morski, rolnictwo, odpady, drobny przemysł), objętych wspólnym wysiłkiem redukcyjnym, zwanych dotychczas non-ETS, określony został unijny cel redukcyjny na poziomie 40% w 2030 r. w porównaniu do poziomu z 2005 r. (dotychczas 29%).

  "Dla Polski określony został wiążący cel redukcji emisji w sektorach non-ETS o 17,7% w stosunku do 2005 r.  Już dotychczasowy cel kontrybucyjny (tj. ¬ 7% na podstawie wcześniejszego rozporządzenia ESR) Polska oceniała jako ambitne zobowiązanie, dlatego bieżące zobowiązanie tym bardziej ocenia się, jako wykraczające poza możliwości krajowe. Zgodnie z prognozami, Polska wyznacza na 2030 r. cel redukcji emisji w sektorach objętych rozporządzeniem o wspólnym wysiłku redukcyjnym (ESD, non-ETS) o 14,1% w stosunku do poziomu z 2005 r. (z 192,5 mln t do 165,3 mln t)" - czytamy dalej.

  Dodatkowo nowe regulacje dyrektywy ETS mają skutkować osiągnieciem nowego celu dla sektora budowalnego (w tym gospodarstwa domowe) i transportu drogowego, przez objęcie ich nowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - tzw. EU ETS 2 / BRT ETS (ang. buildings and road transport), który ma być uruchomiony w 2027 r. Działanie to ma skutkować redukcją GC w tych sektorach w całej UE o 43% w porównaniu do poziomów z 2005 r. Nie określono oddzielnych celów dla państw członkowskich, wskazano również w materiale.

  Dyrektywa 2018/2001/UE (dyrektywa RED II) przewidywała, że udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto będzie wynosił 32% w 2030 r., a każde państwo członkowskie miało wnosić swój wkład krajowy. W KPEiK z 2019 r. Polska zadeklarowała kontrybucję do celu UE przez osiągnięcie udziału OZE na poziomie 21-23% w 2030 r., przypomniano.

  "Po przeprowadzeniu analiz prognostycznych Polska deklaruje osiągnięcie do 2030 r. 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jako wkład w realizację nowego ogólnounijnego celu na 2030 r. Na realizację tego celu składać się będzie zużycie OZE łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe" - napisano w aktualizacji.

  Jak wyjaśniono, rewizja krajowego celu na 2030 r. o 7-9 pkt proc. w porównaniu z KPEiK z 2019 r.  jest możliwa dzięki rozwojowi OZE w ostatnich latach (w szczególności w sektorze elektroenergetycznym) oraz popularyzacji rozproszonej produkcji energii w instalacjach prosumenckich.

  "Równocześnie, biorąc pod uwagę że w 2022 r. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto wynosił 16,9%, realizacja ww. celu do 2030 r. będzie wymagała podjęcia dodatkowych wysiłków oraz realizacji działań w sposób zdeterminowany i konsekwentny" - dodano.

  Na przestrzeni ostatnich 10 lat w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) nastąpiła szybka zmiana struktury mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej. W latach 2020-2023 moc zainstalowana w KSE wzrosła z ok. 47 GW do 66 GW, czyli o ponad 1/3 - do czego przyczyniły się przede wszystkim OZE i moce gazowe, zauważono też w dokumencie.

  "Prognozy wskazują, że w 2030 r. Polska może osiągnąć 46% redukcji emisji w sektorze elektroenergetycznym w stosunku do poziomu z 2005 r. (szacunki nie mają charakteru celu)" - czytamy dalej.

  Rozwój OZE w elektroenergetyce to trend globalny, również w Polsce następował intensywny przyrost tych mocy - w latach 2015-2023 nastąpił wzrost z ok. 7,1 GW do ponad 28,8 GW, co stanowiło ok. 90% nowo zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE), podkreślono.

  "Prognozy towarzyszące dotychczasowemu KPEiK wskazywały, że udział OZE w produkcji energii elektrycznej może osiągnąć ok. 32% w 2030 r. i blisko 40% w 2040 r. Dzięki dynamicznemu rozwojowi fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie, a także dzięki systemom wsparcia i inwestycjom w infrastrukturę liniową ocena możliwego udziału OZE w elektroenergetyce mogła znacznie wzrosnąć w porównaniu do prognoz z KPEiK z 2019 r." - wskazano w aktualizacji.

  "Prognozy wskazują, że Polska może osiągnąć ok. 50,1% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w elektroenergetyce w 2030 r., a w 2040 r. - 59,1% (szacunki nie mają charakteru celu)" - czytamy dalej.

  W perspektywie 2030 r. do przyrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w największym stopniu przyczyniać się będą elektrownie wiatrowe na lądzie (o mocy zainstalowanej ok. 15,8 GW) oraz na zbliżonym poziomie elektrownie słoneczne (ok. 29,3 GW) i wiatrowe na morzu (ok. 5,9 GW), które funkcjonować będą w KSE od ok. 2026 r. W dalszej kolejności zwiększenie przyrostu nastąpi dzięki elektrowniom na biomasę oraz na biogaz i biometan oraz hydroelektrowniom, podano też w materiale.

  Celem Polski jest zapewnienie, aby do ok. 2040 r. wszystkie potrzeby cieplne w gospodarce byłby pokrywane przez ciepło systemowe oraz nisko- i zeroemisyjne źródła indywidualne, wskazano również.

  "W 2020 r. udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w Polsce wyniósł 22,1%, co oznacza, że Polska powinna osiągnąć orientacyjne poziomy: 26,1% w 2025 r. i 31,6% w 2030 r. Z analiz wynika, że cel na 2030 r. zostanie przekroczony. Polska wyznacza na 2030 r. cel osiągnięcia 32,1% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w ciepłownictwie i chłodnictwie" - napisano w aktualizacji.

  Jak podano dalej, na podstawie prognoz Polska wskazuje możliwość osiągnięcia ok. 1% udziału zaawansowanych biopaliw i biogazu oraz RFNBO (ang. renewable fuels of non-biological origin) w transporcie w 2025 r. i 3,5% w 2030 r.

  "Prognozy wskazują, że w 2030 r. w Polsce może być zarejestrowanych ponad 1,46 mln pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Liczba pojazdów lekkich może osiągnąć ponad 1,45 mln (0,8 mln pojazdów BEV oraz 0,65 mln pojazdów hybrydowych typu plug-in), natomiast pojazdów ciężkich ponad 7 tys., w tym ponad 4,5 tys. stanowić mogą zeroemisyjne autobusy miejskie (wodorowe i elektryczne)" - czytamy w dokumencie.

  W przypadku pojazdów napędzanych wodorem prognozy wskazują, że w 2030 r. w Polsce może być zarejestrowanych około 6 tys. pojazdów. Pojazdy lekkie stanowić mogą ponad 5 tys. sztuk, natomiast pojazdy ciężkie ponad 950 sztuk, w tym ponad 800 stanowić mogą autobusy wodorowe, podano także.

  (ISBnews)

 • 27.02, 14:30PE przyjął prawo dot. przywrócenia min. 20% ekosystemów wymagających odbudowy do 2030 r. 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe prawo dotyczące odbudowy przyrody, które ustanawia cel dla UE, jakim jest przywrócenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r., podał Parlament.

  "Unijne prawo dotyczące odbudowy przyrody, uzgodnione z państwami członkowskimi, przywróci zdegradowane ekosystemy we wszystkich państwach członkowskich, pomoże osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe" - czytamy w komunikacie.

  "Aby osiągnąć ogólne cele UE, państwa członkowskie muszą przywrócić co najmniej 30% siedlisk objętych nowym prawem (od lasów, łąk i terenów podmokłych po rzeki, jeziora i koralowce) ze złego do dobrego stanu do 2030 r., zwiększając je do 60% do 2040 r. i 90% do 2050 r. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu, kraje UE powinny priorytetowo traktować obszary Natura 2000 do 2030 roku. Po osiągnięciu dobrego stanu, kraje UE powinny zapewnić, że obszar nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Państwa członkowskie będą również musiały przyjąć krajowe plany odbudowy, określające szczegółowo, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele" - czytamy dalej.

  Nowe prawo wymaga również pozytywnego trendu w kilku wskaźnikach w ekosystemach leśnych i posadzenia dodatkowych trzech miliardów drzew. Państwa członkowskie będą również musiały przywrócić co najmniej 25 000 km rzek do swobodnego przepływu i zapewnić, że nie nastąpi utrata netto całkowitej krajowej powierzchni zieleni miejskiej i pokrycia drzewostanem miejskim.

  Porozumienie uzgodnione z państwami członkowskimi zostało przyjęte 329 głosami za, 275 przeciw i 24 wstrzymującymi się. Teraz musi zostać również przyjęte przez Radę, zanim zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

  (ISBnews)

 • 27.02, 09:11Rząd chce przyjąć w III kw. projekt ustawy o działalności kosmicznej 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w III kw. br. projekt ustawy o działalności kosmicznej, która ma m.in. regulować zasady wykonywania działalności kosmicznej oraz warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projektowana ustawa będzie regulowała: (1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; (2) warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej; (3) zasady i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności kosmicznej; (4) zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością kosmiczną; (5) zasady prowadzenia KROK [tj. Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych]; (6) odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem działania podmiotów wykonujących działalność kosmiczną na terytorium RP, w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Przewiduje się także rozwiązania prawne w zakresie ułatwiania korzystania z danych satelitarnych przez administrację publiczną" - czytamy w informacji.

  Regulacja będzie dotyczyć działalności wykonywanej na terytorium Polski, na pokładzie zarejestrowanego w kraju: statku morskiego albo statku powietrznego, a także z terytorium obcego państwa lub przestrzeni niepodlegającej suwerenności państwa przez osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie lub osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium RP.

  "Zastosowania projektowanej ustawy nie wyklucza zatem fakt wyniesienia obiektu kosmicznego z launchpadu znajdującego się na terytorium innego państwa czy też np. Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) lub innego statku kosmicznego, o ile dokonuje się ono na zlecenie polskiego operatora, a obiekt będzie wpisany do KROK" - czytamy dalej.

  Działalność kosmiczna w rozumieniu projektowanej ustawy może mieć zarówno charakter gospodarczy (działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r - Prawo przedsiębiorców), jak i niegospodarczy (np. naukowy), podkreślono.

  Działalność kosmiczna będzie mogła być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia udzielanego przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

  Jak wskazano w informacji, w krajowym porządku prawnym brak jest przepisów kompleksowo regulujących zasady wykonywania działalności kosmicznej i nadzoru nad tą działalnością. Tymczasem, na skutek dynamicznego rozwoju polskiego sektora kosmicznego, zwiększa się także możliwość realizowania i uczestniczenia przez podmioty tego sektora w coraz bardziej dojrzałych i złożonych projektach kosmicznych.

  Podmioty polskiego sektora kosmicznego, w tym także prywatne, wyniosły lub planują w nieodległej przyszłości wyniesienie obiektów kosmicznych w przestrzeń kosmiczną.

  Dodatkowo, administracja publiczna realizuje obecnie dwa projekty polegające na utworzeniu dwóch kompatybilnych ze sobą konstelacji satelitów, tj. projekt CAMILA (dotyczący co najmniej czterech satelitów EO wraz z rozwojem urządzeń segmentu naziemnego zapewniających użytkownikom publicznym, a zwłaszcza samorządom i władzom krajowym określony zestaw zintegrowanych usług geoprzestrzennych) oraz projekt System Satelitarnej Obserwacji Ziemi (SSOZ) - MIKROGLOB (którego celem jest zaprojektowanie, wyniesienie na orbitę i uruchomienie czterech satelitów. Termin realizacji tego projektu to 30 czerwca 2026 r.), wymieniono także.

  Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

  (ISBnews)

 • 27.02, 09:04Rząd chce przyjąć w II kw. nowelę ws. rejestracji zagr. przewoźników w systemie SENT 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dotyczący m.in. obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o skrócenie vacatio legis dla przepisów w tym zakresie o sześć miesięcy - do 1 lipca 2024 r.

  "Przedmiotowe zmiany przyczynią się do skuteczniejszej kontroli zezwoleń zagranicznych wymaganych przez przepisy wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczące transportu drogowego. Kontrole ww. podmiotów wykazują, że w praktyce mają miejsce przypadki wielokrotnego wykorzystywania zezwolenia uprawniającego do jednokrotnego przejazdu przez lub na terytorium kraju, poprzez m.in. niewypełnianie blankietu tego zezwolenia" - czytamy w informacji.

  W wyniku przeprowadzenia dodatkowych analiz uznano za zasadne odstąpienie od wprowadzenia dodatkowego ograniczenia, nieprzewidzianego przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, w postaci obowiązku rejestracji w systemie SENT zagranicznych podmiotów wykonujących przewóz kabotażowy rzeczy w rozumieniu art. 2 pkt 6 tego rozporządzenia. W związku z powyższym projekt ustawy przewiduje zmiany w dodawanym do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym art. 28b polegające na zmianie brzmienia ust. 2 i uchyleniu ust. 5, wskazano.

  "W projekcie proponuje się nowe brzmienie art. 49 pkt 2 ustawy poprzez wskazanie, że art. 39 pkt 4, 5, 8 pkt 11 lit. b, pkt 12-14, 18 i 19 ustawy, tj. przepis wprowadzający zmiany do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz art. 43 ustawy, tj. przepis wprowadzający zmiany do ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 poz. 104) wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. W obecnym brzmieniu art. 49 pkt 2 przewiduje, że zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r." - czytamy dalej.

  "Projektowana zmiana polegająca na skróceniu vacatio legis o 6 miesięcy związana jest z pilną potrzebą zwiększenia efektywności wykonywania kontroli podmiotów, uczestniczących w przewozach drogowych, a także wzmocnienia egzekucji przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozu drogowego rzeczy przez podmioty uprawnione. Szczególne znaczenie w ww. zakresie ma bowiem sprawowanie właściwego i efektywnego nadzoru w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i przewozu kabotażowego, które to rodzaje operacji transportowych szczególnie negatywnie oddziałują na rodzimy rynek transportu drogowego" - napisano w wykazie.

  Dodawany do ustawy dodatkowy przepis przewiduje, że przepisy art. 39 pkt 4, 5, 8, pkt 11 lit. b, pkt 12-14, 18 i 19 oraz art. 43, w zakresie dotyczącym wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. wykonywania na podstawie zezwolenia wymaganego przepisami umowy międzynarodowej przewozu do lub z państwa trzeciego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r., wyjaśniono dalej.

  Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Infrastruktury.

  (ISBnews)

 • 27.02, 08:48Rząd chce przyjąć w 2025 nowelę ws. testowania pojazdów autonomicznych na drogach publ. 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. 2025 r. projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw celem umożliwienia testowania pojazdów autonomicznych oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektu jest dostosowanie przepisów prawa do postępującej w sektorze transportowym rewolucji technologicznej związanej z automatyzacją funkcji kierowania i kontroli nad pojazdami. Mając na uwadze postępy w projekcie 'Polska droga do automatyzacji transportu drogowego' oraz zadania Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych - prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury - został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, umożliwiający testowanie pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych" - czytamy w informacji.

  Przyspieszenie ewolucji zmierzającej do autonomizacji transportu wymaga dostosowania prawa oraz umożliwienia bezpiecznego wdrożenia do ruchu drogowego coraz powszechniej dostępnych na rynku innowacji, bez pogorszenia warunków bezpieczeństwa, podkreślono.

  "Do najważniejszych proponowanych zmian należą:

  1. Zmiana definicji pojazdu autonomicznego w celu umożliwienia prowadzenia testów niezależnie od stopnia automatyzacji pojazdu.

  2. Wprowadzenie obowiązku poprzedzania testów na drogach publicznych testami w ruchu poza drogami publicznymi.

  3. Uzależnienie wydania zezwolenia na prowadzenie testów m.in. od zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie testów na torze badawczym.

  4. Uzależnienie wydania zezwolenia na prowadzenie testów m.in. od posiadania dedykowanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego testy produktów, podzespołów lub części na drodze publicznej za szkody powstałe w związku ze zdarzeniami niepożądanymi podczas przeprowadzanych testów.

  5. Doprecyzowanie obowiązków organizatora badań i nałożenie na niego odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej w zależności od popełnionego czynu niedozwolonego podczas udziału w testach.

  6. Wprowadzenie zamkniętego katalogu danych wymaganych do udzielenia zezwolenia oraz doprecyzowanie katalogu przesłanek odmowy udzielenia oraz cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia na prowadzenie testów.

  7. Rezygnacja z wymogu posiadania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów przez podmiot prowadzący testy na rzecz wymogu złożenia odpowiednich oświadczeń wynikających z przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów, tj. umożliwienie prowadzenia testów w oparciu o pojazdy wcześniej zarejestrowane.

  8. Zastąpienie obowiązku konsultacji z mieszkańcami gminy terminu i trasy prowadzonych testów obowiązkiem informowania mieszkańców o prowadzonych testach" - wymieniono w informacji.

  Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Infrastruktury.

  (ISBnews)

 • 27.02, 08:19Rząd chce przyjąć w I kw. nowelę Prawa lotniczego dot. bezzałogowych statków powietrznych 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw dotyczący cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Od 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych (art. 22 rozporządzenia wykonawczego). W związku z powyższym niezbędne stało się dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wyjaśniono.

  "W projekcie przewiduje się w szczególności:

  1) wskazanie organów uprawnionych do wykonywania określonych w rozporządzeniu delegowanym i rozporządzeniu wykonawczym zadań i kompetencji państwa członkowskiego i organu właściwego;

  2) określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP;

  3) uregulowanie możliwości wyznaczania przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie;

  4) unormowanie rejestru operatorów systemów BSP;

  5) określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP;

  6) wskazanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pilota BSP i uprawniających do wykonywania operacji BSP, a także określenie trybu ich uzyskiwania, przedłużania, zawieszania i cofania;

  7) uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych;

  8) wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej regulacji;

  9) ustanowienie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w projektowanej regulacji" - czytamy w informacji.

  Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Infrastruktury.

  (ISBnews)

 • 13.02, 14:51Tusk o CPK: Chcemy rozwoju infrastruktury; Duda: Dobrze, że projekt będzie kontynuowany 

  Warszawa, 13.02.2024 (ISBnews) - Podczas Rady Gabinetowej premier Donald Tusk zadeklarował, odnosząc się do zaplanowanego przez poprzedni rząd kosztem co najmniej 155 mld zł projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, kolejowej". Prezydent Andrzej Duda stwierdził z kolei, że dla niego "sprawą najważniejszą" jest, by takie projekty, jak CPK były realizowane.

  "Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji, która jest zaplanowana na minimum 155 mld zł. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję. Wielki niepokój, jeśli chodzi o niektóre aspekty, CPK budzi także w naszych regionach, województwach - tam, gdzie powstały i dobrze funkcjonują lotniska regionalne" - powiedział Tusk podczas Rady Gabinetowej.

  "Wykażemy, panie prezydencie, najlepszą wolę i wspólnie z panem prezydentem będziemy dalej monitorować te kwestie nie po to, żeby blokować czy zatrzymać - zarówno moi współpracownicy, panie i panowie ministrowie, jak i ja osobiście potwierdzaliśmy wielokrotnie: chcemy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, kolejowej. Ale ponieważ mówimy o gigantycznych pieniądzach i o kwestii fundamentalnej - jak pan prezydent zauważył: bezpieczeństwa - chcemy, żeby grosz publiczny został wydany racjonalnie, mądrze, oszczędnie i żeby szczególnie w tym projekcie było mniej propagandy, mniej takiego zadęcia, a przede wszystkim - liczby, fakty, zdarzenia i prawdziwe inwestycje" - dodał premier.

  W odpowiedzi prezydent wyraził zadowolenie z deklaracji premiera.

  "Cieszę się, że pan premier [to] mówi, bo to jest dla mnie najważniejsze. Bo jak rozumiem z tych słów - te inwestycje będą realizowane. Chcę powiedzieć, że dokładnie właśnie o to mi chodzi. Tak jak powiedziałem panu premierowi, tak jak powiedziałem państwu: dla mnie to, żeby były realizowane jest sprawą najważniejszą" - powiedział Duda.

  Tusk przedstawił informacje dotyczące stanu dotychczasowego zaangażowania projektu CPK oraz poniesionych na niego kosztów.

  "Na Centralny Port Komunikacyjny wydano do tej pory 2 700 mln zł. W spółce zatrudnionych jest 750 osób, tylko na ich pensje wydano 286 mln zł; doradztwo zewnętrzne - 10 mln zł; wynagrodzenie dla zarządu - 11 mln zł; na promocję, lobbing, propagandę wokół CPK wydano 27 mln zł; […] utrzymanie biura i Usług Informatycznych - 112 mln zł. Na program kolejowy wydano 0,5 mld zł, ale nie zbudowano nawet jednego kilometra torów i nie ma nawet pozwoleń na budowę, z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, ale tam nie zaczęto nawet tego tunelu drążyć. Na program lotniskowy wydano 708 mln zł, ale projekt terminala lotniskowego wraz ze stacją nie jest jeszcze gotowy, nie ma nawet wydanego pozwolenia na budowę, ani decyzji lokalizacyjnej" - wymienił premier.

  Komentując te informacje, prezydent wskazał, że tak wielkoskalowe projekty to przedsięwzięcia na wiele lat oraz że często już we wstępnych etapach, których efekty są jeszcze mało widoczne, należy liczyć się ze znaczącymi nakładami finansowymi.

  "Jeżeli chodzi o samą realizację inwestycji - akurat tak się składa, panie premierze, że ja jestem nie tylko prawnikiem, ale jeszcze w dodatku administratywistą i zarówno procedury administracyjne, jak i generalnie tematyka prawa administracyjnego jest mi znana. Również i kwestia realizacji inwestycji też była przez lata w moich zainteresowaniach, także i naukowych. Więc mogę powiedzieć tak: no tak to jest, że przy tak ogromnych inwestycjach, jak Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownie atomowe, gdzie rzeczywiście wchodzą w grę miliardy, sam proces przygotowania, zanim jeszcze wystąpi się o pozwolenia na budowę czy zanim jeszcze wystąpi się o decyzję lokalizacyjne czy środowiskowe, to już są ogromne koszty, choćby przygotowania koncepcji, choćby przygotowania ekspertyz, choćby przygotowania wstępnej dokumentacji projektowej i te koszty, niestety, są bardzo duże" - powiedział Duda.

  "Oczywiście, nie mam nic przeciwko temu, żebyście państwo sprawdzali kwestie tego, czy pieniądze zostały wydane w sposób optymalny czy nie, ale miejmy świadomość tego - bo każdy, kto zajmuje się inwestycjami, to wie - że zanim zostanie wbita łopata i rozpocznie się budowa, którą widać przy tak wielkich inwestycjach, to trzeba skupić grunty, za które trzeba ludziom zapłacić uczciwie, to trzeba przygotować dokumentację. Ten proces trwa z reguły, jak są duże inwestycje, nawet dobrych kilka lat, zanim tę budowę można w ogóle zobaczyć. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie z tymi wielkimi inwestycjami, natomiast oczywiście kwestia tego, czy pieniądze zostały w sposób optymalnie wydane - ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście państwo tę kwestię badali. Natomiast miejmy też świadomość, nie popadajmy w taki populizm, żeby mówić, że wydano jakieś pieniądze. Wydano, bo musiały być wydane i zrobić inaczej się po prostu nie dało" - wyjaśnił prezydent.

  Premier poinformował ponadto prezydenta o planach przeniesienia umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK - który na prośbę Tuska został dopuszczony do udziału w posiedzeniu Rady Gabinetowej - w Ministerstwie Infrastruktury.

  "Przy okazji prośba, panie prezydencie, jeśli to jest możliwe. Ustawowo zmieniono usytuowanie pełnomocnika do spraw CPK - w tej chwili jest w resorcie [Funduszy i Polityki Regionalnej], który niespecjalnie się tym powinien zajmować, a ponieważ to wymaga ustawy, jeśli pan prezydent dałby tylko znak [...], że byłby gotów zaakceptować zmianę ustawy po to, żeby znalazło się to znowu w infrastrukturze i żeby mogło to pracować na rzecz tej inwestycji - tak czy inaczej skonstruowanej, ale na rzecz tej inwestycji - to jutro przygotujemy projekt zmian tej ustawy i bylibyśmy zobowiązani, gdyby pan prezydent zechciał tu pomóc poprzez zaakceptowanie i niewetowanie takiego projektu" - powiedział Tusk.

  Zwołana na dziś Rada Gabinetowa jest poświęcona - jak zapowiadał prezydent - inwestycjom w Polsce, takim jak m.in. CPK i elektrownia jądrowa.

  Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

  (ISBnews)

 • 01.02, 12:02Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej nt. m.in. CPK i energ. jądrowej na 13 II 

  Warszawa, 01.02.2024 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie na 13 lutego Rady Gabinetowej, która będzie poświęcona inwestycjom w Polsce, takim jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i elektrownia jądrowa.

  "Wydam dziś postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13.02 na godz. 13.00. Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju - m. in. takie jak CPK, elektrownia atomowa - jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości. To kwestia rozwoju Polski; działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją. Liczę na merytoryczną dyskusję" - powiedział Duda w oświadczeniu.

  Na mocy art. 141 konstytucji w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.

  Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

  (ISBnews)

 • 31.01, 14:13Rząd planuje zmiany w zakresie działów administracji dot. surowców energetycznych i CPK 

  Warszawa, 31.01.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w I kw. br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, który zakłada m.in. wprowadzenie nowego działu administracji rządowej: gospodarka surowcami energetycznymi oraz przesunięcia niektórych spraw między działami administracji rządowej: transport i rozwój regionalny ze względu na planowany Centralny Port Komunikacyjny (CPK), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem proponowanych zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów wynikających z obecnego otoczenia ekonomicznego i politycznego, wymagających sprawnego reagowania w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Dlatego też projektowaną ustawą wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw" - czytamy w wykazie.

  "W ramach ustawy o działach administracji rządowej utworzony zostanie, w oparciu o dotychczasowe zadania przypisane do działów administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin i energia, dział administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi. Objęte nim zostaną dotychczasowe sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze. Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii, aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma działami" - czytamy dalej.

  Skutkiem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w ustawie o działach będzie także dokonanie nowelizacji szeregu ustaw ustalających kompetencje ministra właściwego do spraw energii i ich przeniesienie na ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, z uwzględnieniem współdziałania z ministrem właściwym do spraw energii, tam gdzie jest to, z uwagi na jego zadania, uzasadnione, dodano.

  "W ustawie o działach administracji rządowej wprowadzona zostanie także zmiana zakresu spraw przypisanych do działu gospodarka, dotyczących rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej, poprzez ich wskazanie w dziale administracji rządowej klimat w ramach spraw rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co zapewni spójność realizacji zadań administracji rządowej w tym zakresie. Oznaczać to będzie także zmianę w wyżej wymienionym zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii" - napisano także.

  Celem projektowanej ustawy jest ponadto uregulowanie kwestii kompetencji w zakresie funkcjonowania systemu rezerw strategicznych oraz nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mają na celu dostosowanie jej przepisów do struktury administracji rządowej, zapowiedziano dalej w wykazie.

  "Proponuje się wprowadzenie zmian systemowych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) i powierzenie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych" - napisano w informacji.

  "Centralny Port Komunikacyjny to przede wszystkim planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu niezbędne jest dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej - transport i rozwój regionalny" - czytamy dalej.

  Za opracowanie projektu i przedstawienie go Radzie Ministrów odpowiedzialnym jest minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, podano także.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:30Prezydent podpisał nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektr., paliw gazowych i ciepła 

  Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane" - czytamy w komunikacie.

  Uchwalona ustawa utrzymuje ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej.

  Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że analogicznie do 2023 r. stawka maksymalna obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. Wzięto też pod uwagę spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny.

  "Ustawa zakłada utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez Prezesa URE albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022 r." - napisano w informacji.

  "Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada zatem przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna" - czytamy dalej.

  Ograniczenie limitów zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 dnia stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do 50% dotychczasowych limitów jest obliczone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie:

  •             1,5 MWh dla odbiorcy uprawnionego albo

  •             2 MWh (dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny),

  •             1,8 MWh (w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych, wymieniono w materiale.

  Dodatkowo, wprowadzono ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach wskazanych wyżej limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

  W ustawie wprowadzono dodatkowo przepisy, które w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, umożliwiają obniżenie cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, przewidując również odpowiednie instrumenty działania w tym zakresie dla Prezesa URE.

  "Przyjęta ustawa utrzymuje system i mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przy czym w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 przez Prezesa URE, do chwili ich zatwierdzenia rekompensaty będą wypłacane w wysokości 60% cen stosowanych w 2023 r." - zaznaczono także.

  Ustawa utrzymuje cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie.

  "Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok. Z powyższego obowiązku wyłączeni są sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie utrzymano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

  Ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r.

  "Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w sześciu równych miesięcznych ratach, płatnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r., za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia danego miesiąca 2024 r." - napisano w informacji.

  Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe zgromadzone z gazowych składek na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na rachunek Funduszu COVID-19 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

  Obowiązek przekazania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nowowprowadzonej gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  "W art. 4 ustawy przewidziano utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania prezesowi URE. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

  1) cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,

  2) maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,

  3) cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła" - czytamy dalej.

  Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

  Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

  "Przepisy ustawy zakładają również zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia (rekompensat i wyrównań) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które kończą się w dniu 31 grudnia 2023 r., które będą następnie miały zastosowanie również do okresu od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem zaprojektowane w taki sposób, że wsparcie udzielane odbiorcom uprawnionym i kwoty otrzymywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są sobie równe, co sprawia, że przedsiębiorstwa w nieuzasadniony sposób ponoszą stratę lub uzyskują zysk, które nie wystąpiłyby, gdyby nie było systemu wsparcia dla odbiorców a przedsiębiorstwa ciepłownicze rozliczały się z odbiorcami uprawnionymi na podstawie stosowanych taryf" - wskazano również.

  Uchwalona ustawa nowelizuje m. in. ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).

  Zgodnie z nowymi przepisami dodatek będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem – w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 08.12, 09:03Rząd planuje zwiększenie środków w programie budowy obwodnic o 21,3 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 08.12.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie środków na budowę obwodnic o 21,3 mld zł do roku 2030, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Planowane jest przyjęcie nowelizacji uchwały ustanawiającej Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

  "Potrzeba wprowadzenia zmian do PBO wynika z konieczności przeniesienia wszystkich inwestycji z załącznika nr 2 (tzw. lista rezerwowa) do załącznika nr 1, czyli na listę inwestycji mających zapewnione finansowanie na etap budowy" - czytamy w wykazie.

  Celem projektu jest budowa dodatkowych 53 obwodnic na sieci dróg krajowych.

  Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację PBO o łącznie 21,3 mld zł z przeznaczeniem na budowę nowych obwodnic w ciągach dróg krajowych. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego

  Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 jest rządowym dokumentem programowym określającym cele polityki transportowej w zakresie budowy obejść wybranych miejscowości w ciągach dróg krajowych.

  Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Początkowo koszt realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został oszacowany na blisko 28 mld zł, później budżet programu był kilkakrotnie zwiększany.

  (ISBnews)

 • 24.11, 09:23Rząd planuje zwiększenie środków na program budowy 100 obwodnic o 0,5 mld zł 

  Warszawa, 24.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Budowy 100 Obwodnic do roku 2030 i zwiększenie środków na ten cel o 0,5 mld zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Nowelizacja uchwały planowana jest na IV kwartał br.

  Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację PBO o łącznie 0,5 mld zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Raciborza w ciągu drogi krajowej nr 45 o długości ok.10 km. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego, czytamy w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:16Rząd podjął uchwałę ws. polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 z perspektywą do 2040 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., która określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dokument określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego do 2030 r. Jego przyjęcie jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu. Jednocześnie uchylony został program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych" - czytamy w komunikacie.

  Jak podkreślono w komunikacie, w uchwale wyznaczone zostały kierunki interwencji dotyczące:

  - rozwoju sieci lotnisk,

  - poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych,

  - usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej,

  - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego,

  - wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego,

  - stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym,

  - ochrony środowiska w transporcie lotniczym,

  - wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

  Przyjęcie polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu.

  Jednocześnie uchylony został Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Był to dokument bazowy do opracowania programów operacyjnych dla projektów inwestycyjnych w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013. Obecnie program został w dużej mierze zrealizowany i w niektórych obszarach znacznie się zdezaktualizował, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 14.11, 13:30Rząd podjął uchwałę ws. dodatk. 6,5 mld zł dofinansowania przewozów pasażerskich do 2030 

  Warszawa, 14.11.2023 (ISBnews) - Rząd znowelizował uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, zwiększając kwotę przeznaczoną na to dofinansowanie o 6,5 mld zł do roku 2030, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd zwiększy środki na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030. Chodzi o podwyższenie rekompensaty w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między ministrem infrastruktury a 'PKP Intercity' S.A" - czytamy w komunikacie.

  Jak podkreślono, ze względu na szok inflacyjny i energetyczny, który spowodowany został pandemią oraz atakiem Rosji na Ukrainę, dotychczasowa kwota rekompensaty dla PKP Intercity nie pokrywa całkowitego deficytu kolejowych międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich.

  Przyjęte przepisy zakładają, że w latach 2024-2030 dofinansowanie do międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich dla PKP Intercity zostanie zwiększona o 6,5 mld zł, z czego w 2024 r. będzie to kwota 603 mln zł.

  Zwiększenie dofinansowania pozwoli na utrzymanie oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionów przez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych łączących wszystkie regiony Polski. Rozwiązanie ograniczy także wykluczenie komunikacyjne w transporcie kolejowym, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 14.11, 13:25Rząd za przekazaniem 1,3 mld zł z KPK na program utrzymaniowy do 2028 r.  

  Warszawa, 14.11.2023 (ISBnews) - Rząd znowelizował uchwałę ws. Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), umożliwiając przekazanie 1,3 mld zł z KPK na program wsparcia infrastruktury kolejowej do 2028 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Planowane jest także dokapitalizowanie PKP PLK S.A. kwotą 1,3 mld zł.

  "Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego związana jest m.in. z koniecznością przesunięcia środków na 'Rządowy Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku'" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z Krajowego Programu Kolejowego (KPK) na "Rządowy Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku".

  Jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskie Linie Kolejowe. w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach KPK.

  Dodatkowo, aktualizacja KPK uwzględnia wyniki drugiego konkursu tzw. CEF2 Transport w unijnej perspektywie 2021-2027, gdzie została zwiększona pula środków UE o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

  (ISBnews)

 • 08.11, 08:34Rząd ustanowił program dla zarządców infrastruktury kolejowej do 2028 o wartości 49 mld zł 

  Warszawa, 08.11.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku o wartości ponad 49 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r. Nowy program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych.

  Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

  Z programu będą mogły skorzystać:
  - PKP Polskie Linie Kolejowe,
  - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
  - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
  - Euroterminal Sławków.

  Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej.

  Ponadto zawiera prognozę kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzoną na lata 2029-2035.

  Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo, podano także.

  (ISBnews)