ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.08, 16:07NBP pozytywnie ocenia inicjatywę Prezydenta o ws. kredytobiorców 

  Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski ocenia, że projektowane przepisy pozwolą na istotne usprawnienie wsparcia finansowego dla tych osób, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, posiadając jednocześnie zobowiązanie do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, podał NBP. 

  "Zmiany przepisów będą prowadzić do większego wykorzystania środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (posiadających zarówno zobowiązania z tytułu walutowych, jak i złotowych kredytów mieszkaniowych). Będzie to możliwe dzięki istotnemu złagodzeniu - zbyt restrykcyjnych dotychczas - warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o wsparcie Funduszu. Projekt ustawy przewiduje także, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia, możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków" - czytamy w komunikacie. 

  Według NBP, przewidziano także nowy instrument wspierający dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, wówczas z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę reszty tego zobowiązania. W tym zakresie możliwe będzie również częściowe umorzenie zwracanego kapitału, analogicznie jak w przypadku wsparcia w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej.

  "Projektowana regulacja pozwoli również na wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację walutowych kredytów mieszkaniowych. Środki Funduszu będą wykorzystane na wspieranie procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. W projektowanych regulacjach przewidziano wyodrębnienie, obok istniejącego już Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, drugiego specjalistycznego Funduszu Restrukturyzacyjnego. Fundusz ten będzie zasilany przez banki posiadające ekspozycje na walutowe kredyty mieszkaniowe, w kwotach zależnych od skali tych ekspozycji. Środki z Funduszu Restrukturyzacyjnego będą przeznaczone na refundowanie kosztów dobrowolnej restrukturyzacji tych kredytów. Projektowane rozwiązania będą zatem sprzyjać podejmowaniu przez kredytodawców decyzji w zakresie dobrowolnej restrukturyzacji kredytów walutowych" - czytamy także.

  Bank centralny uważa, że projektowane zmiany pozwolą na szersze wsparcie kredytobiorców posiadających zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

  Działanie takie ma ważny aspekt społeczny, przy zachowaniu jednoczesnego wsparcia dla stabilności systemu finansowego. Projekt zakłada ponadto wprowadzenie mechanizmu, który powinien doprowadzić do istotnego ograniczenia ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, na zasadzie dobrowolnego porozumienia kredytodawców z kredytobiorcami, a zatem chroniąc stabilność finansową i nie wprowadzając istotnych zagrożeń ekonomicznych i prawnych, z jakimi łączyłyby się wszelkie próby przymusowej restrukturyzacji kredytów walutowych. Dobrowolna restrukturyzacja nie tylko eliminuje te ryzyka, ale pozwalać będzie także na wypracowanie rozwiązań indywidualnych, dopasowanych do sytuacji i możliwości finansowych poszczególnych kredytobiorców. Dzięki temu środki przeznaczone na restrukturyzacje będą mogły być wykorzystywane w efektywny sposób, podano również.

  "Należy podkreślić, iż Komitet Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej (KSF-M), którego pracami kieruje prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 13 stycznia 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. W ocenie NBP proponowana regulacja zmierza w kierunku realizacji rekomendacji KSF-M w tym zakresie" - podkreślono w komunikacie.

  Prezydent Andrzej Duda skierował na początku sierpnia br. do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 15:37KNF pozytywnie o prezydenckim projekcie ustawy o pomocy kredytobiorcom 

  Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Prezydenta RP projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poinformował Urząd. 

  Projektowana ustawa ma ułatwić udzielanie pomocy osobom, które z obiektywnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, oraz - co szczególnie ważne - wprowadza nowy instrument, który wspomaga dobrowolną restrukturyzację walutowych kredytów hipotecznych, oraz określa sposób jego finansowania. 

  "Obecny projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia. Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt z jednej strony, wraz z innymi, rekomendowanymi przez KSF działaniami, ustanawia rozwiązanie zachęcające banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych, a z drugiej, pozwala tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego" - czytamy w komunikacie. 

  Według KNF, projekt ustawy wpisuje się w rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej. Zaleca przeznaczenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców również na inne formy wspierania procesu dobrowolnej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych.

  "Służy temu wyodrębniony Fundusz Restrukturyzacji. Projekt przewiduje dobrowolność procesu restrukturyzacji. Zatem bank i kredytobiorca muszą zawsze osiągnąć porozumienie dotyczące warunków przewalutowania. Wymóg ten jest również zgodny z opiniami na temat ustawowej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wyrażanymi przez Europejski Bank Centralny. Podkreśla on, że rozwiązania ustawowe muszą być wprowadzane z zachowaniem dobrowolności dla obu stron" - czytamy dalej. 

  Według regulatora, projektowana ustawa wprowadza ramy prawne, definiujące zasady i schemat procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, ale nie wnika w rozwiązania wpływające na stabilność systemu finansowego.

  "W tym zakresie projekt prezydencki przewiduje delegację dla Komisji Nadzoru Finansowego do wydania rekomendacji dla kredytodawców, określającej zasady wyznaczania kolejności dobrowolnej restrukturyzacji należności dobrowolnie restrukturyzowanych, mając na względzie stabilność systemu finansowego i sprawne wykorzystanie środków Funduszu Restrukturyzacji. W zakresie ustalania wysokości stawek dla kwartalnych wpłat kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz Fundusz Restrukturyzacyjny ustawa ustanawia jedynie górny ich limit. Rada Funduszu ustala wysokość stawek, który to mechanizm pozwala na uwzględnienie wpływu wpłat na stabilność systemu finansowego" - wyjaśnia KNF. 

  Zdaniem Komisji, projekt ustawy w odpowiedzialny sposób reaguje na zapotrzebowanie społeczne, nie powodując jednocześnie zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 22.06, 11:01NIK: Skala szarej strefy uzasadnia podjęcie przez MF szerokich zmian systemowych 

  Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Rozmiary szarej strefy w Polsce oraz rozpoznane zagrożenia dla gromadzenia dochodów podatkowych uzasadniały podjęcie przez ministra finansów szerokich zmian systemowych, napisała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) we wnioskach z kontroli dotyczącej ograniczania szarej strefy w gospodarce.

  "Rozmiary szarej strefy oraz rozpoznane zagrożenia dla gromadzenia dochodów podatkowych uzasadniały podjęcie przez ministra finansów szerokich zmian systemowych. Jednak skuteczność prowadzonej strategii będzie w znacznym stopniu uzależniona od rzeczywistego wykorzystania przez podległe służby nowych narzędzi oraz gromadzonych danych" - czytamy w raporcie. 

  Najwyższa Izba Kontroli po kontroli skierowała do ministra finansów następujące wnioski o:

  * przygotowanie pracowników do korzystania z nowych rozwiązań prawnych oraz z danych, do raportowania których w ostatnim czasie zobowiązani zostali przedsiębiorcy (w szczególności w zakresie VAT oraz CIT)

  * wyspecjalizowanie grup zajmujących się wyłącznie zwalczaniem najgroźniejszych dla gromadzenia dochodów państwa nadużyć

  * efektywniejsze typowanie podmiotów do kontroli oraz prowadzenie kontroli z większym wykorzystaniem technik informatycznych

  * monitorowanie skuteczności nowych rozwiązań prawnych mających uszczelnić system podatkowy

  * istotne skrócenie czasu reakcji na zidentyfikowane duże ryzyka wystąpienia nieprawidłowości

  * zapewnienie niezwłocznego podejmowania postępowań karnych skarbowych, podano w materiale.

  "Aktualny pozostaje wniosek z poprzednich kontroli o szybkie wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę skuteczności zwalczania oszustw podatkowych" - czytamy dalej.

  NIK podkreśliła, że "szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski".

  "Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, ale stanowi także jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Minister finansów zainicjował wprowadzenie regulacji prawnych, nakierowanych bezpośrednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce, w szczególności w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych. Służby skarbowe przy mniejszej liczbie przeprowadzonych kontroli, ujawniły nieprawidłowości na wyższe kwoty. Wciąż nie udało się jednak uzyskać wyraźnej poprawy relacji wpływów budżetowych i zatrzymanych nienależnych zwrotów podatku VAT w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych do kwoty ustaleń ogółem" - czytamy w komunikacie.

  Z kolei Służba Celna koncentrowała się na ograniczaniu szarej strefy w obszarze wyrobów tytoniowych oraz nielegalnego urządzania gier na automatach i w tym zakresie odnosiła sukcesy. Znacznemu obniżeniu uległy natomiast kwoty nieprawidłowości ustalone w prowadzonych przez celników kontrolach podatkowych, oceniła Izba.

  Szacunki dotyczące rozmiarów szarej strefy w Polsce są bardzo różne, a rozbieżności wynikają z różnych metod jej szacowania oraz definiowania tego pojęcia, wskazała także NIK. Według cytowanych przez Izbę szacunków GUS, w 2014 r. stanowiła 13,3%; według EY Polska - 12,4%, według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) - 19,5% (i 19,2% w 2015 r.), zaś według prof. F. Schneider - 23,5% (i 23,3% w 2015 r.).

  Według prof. Friedricha Schneidera z Uniwersytetu im. Johannesa Keplera w Linz Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

   

 • 19.06, 16:10NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016 

  Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Rząd nieprawidłowo obliczył dochody i deficyt sektora finansów publicznych za 2016 r. - prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w "Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r."

  "Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, podobnie jak w latach poprzednich, dochody i deficyt sektora finansów publicznych zostały obliczone nieprawidłowo, gdyż w obliczeniach po stronie dochodów nie wyeliminowano wpływów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymanych z budżetu państwa z tytułu refundacji składki przekazanej do otwartych funduszy emerytalnych" - czytamy w dokumencie przesłanym do Sejmu.

  "W rezultacie dochody i wynik sektora finansów publicznych zostały zawyżone o 3,2 mld zł. Prawidłowa wielkość tych dochodów w 2016 r. wyniosła 698,7 mld zł, co odpowiadało wartości 37,7% PKB. Był to najniższy poziom dochodów publicznych od 2011 r. Jednocześnie prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%. Bardzo podobny poziom deficytu sektora finansów publicznych obserwowano w dwóch poprzednich latach" - czytamy dalej.

  NIK zwróciła uwagę, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government), obliczony według metodologii unijnej, wyniósł 2,4% PKB, czyli był nieco niższy od deficytu sektora finansów publicznych obliczonego zgodnie z metodologią krajową.

  "Mimo że Polska wyróżniała się w 2016 r. na tle innych krajów unijnych pod względem tempa wzrostu gospodarczego, to miała również jeden z największych poziomów deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że w przypadku Polski wyższy niż średnio w innych krajach Unii deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie stanowił dotychczas zagrożenia dla stabilności finansowej państwa, choć Polska znajduje się od wielu lat w stanie permanentnej nierównowagi finansowej" - czytamy w dokumencie.

  Średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest to możliwe dzięki temu, że Polska utrzymuje stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stwierdziła Izba.

  "Skala i rodzaj nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. nie były znaczące, a ich zakres był podobny jak w latach ubiegłych. Dotyczyły najczęściej nieprawidłowego udzielania i wykorzystania dotacji, niecelowego wydatkowania środków publicznych, naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych, błędów w sprawozdaniach budżetowych oraz niedochodzenia należności budżetowych" - napisano także w "Analizie".

  Nadal w szybkim tempie rosły zaległości podatkowe, które w trakcie 2016 r. wzrosły blisko o 1/3 i na koniec roku wyniosły 76,8 mld zł. Na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego pozostawał wskaźnik zrealizowanych dochodów podatkowych do sumy tych dochodów i przyrostu ich należności, który wyniósł 92,9%. W 2016 r. podjęto szereg działań mających na celu ograniczenie szarej strefy w gospodarce oraz uszczelnienie systemu podatkowego, podkreśliła Izba.

  "Realny poziom stóp procentowych w Polsce w 2016 r. pozostawał relatywnie wysoki na tle innych krajów europejskich, z uwagi na deflację i brak zmian nominalnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie dokonała zmiany stóp procentowych, ponieważ przyczyną deflacji były czynniki pozostające poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej, tj. spadek cen surowców energetycznych na świecie, w tym cen ropy i gazu ziemnego. Deflacja nie przełożyła się negatywnie na oczekiwania i decyzje konsumentów, ani nie spowodowała istotnych zaburzeń w gospodarce" - wskazano także.

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała, że ocenia pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2016. Ogólną ocenę potwierdzają oceny wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach budżetu państwa.

  Budżet państwa w 2016 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. Dochody budżetu państwa wyniosły 314,7 mld zł i były o 0,3% wyższe niż zaplanowano oraz  o 8,8% większe niż w 2015 r. Wydatki budżetu państwa wyniosły 360,8 mld zł. W kwocie tej 0,75 mld zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 roku. Zrealizowane wydatki były o 2,1% niższe od limitu ustawowego. W rezultacie deficyt budżetu państwa wyniósł 46,2 mld zł i ukształtował się o 15,7% poniżej kwoty planowanej w ustawie budżetowej (54,7 mld zł). Uzyskane dochody, podobnie jak w roku poprzednim, pozwoliły na sfinansowanie 87,2% wydatków budżetu państwa, podano w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 19.06, 14:43Morawiecki: Nie pracujemy nad powrotem do niższych stawek VAT w kolejnych latach 

  Jawor, 19.06.2017 (ISBnews) - Rząd nie prowadzi obecnie prac nad powrotem do niższych stawek podatku od towarów i usług (VAT), poinformował ISBnews wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

  "Z uszczelnienia podatku VAT planujemy uzyskać w przyszłym roku 20 mld zł. Pozostałe założenia podatkowe do budżetu pozostają bez zmian. W przyszłym roku na pewno nie zostanie obniżona stawka tego podatku, w MF nie trwają też prace zmierzające do obniżenia tej stawki w kolejnych latach" - powiedział Morawiecki ISBnews po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszej w Polsce fabryki Mercedes-Benz - w Jaworze (woj. dolnośląskie).

  Jesienią ub.r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w którym założono utrzymanie stawek VAT 5%, 8% i 23% do końca 2018 r.

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót do poprzednich poziomów w 2014 r., później jednak zapisano w ustawie plan powrotu do tych stawek w 2017 r., ale z niego także się wycofano.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

   

 • 19.06, 13:00Morawiecki: Rozwiązanie dot. preferencji w stawkach ZUS wypracujemy do końca br. 

  Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - W ramach rządu trwają prace, z udziałem także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), których celem jest wypracowanie takich preferencji w zakresie składek na ZUS dla małych przedsiębiorstw, które nie uszczuplą dochodów ZUS, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Liczy on, że preferencje takie zostaną wypracowane do końca tego roku.

  "Nie ma ustaleń jeszcze, gdyż cały czas rozmawiamy o tym, żeby zbudować system, który z jednej strony nie uszczupli dochodów dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a z drugiej strony pozwoli wyciągnąć niektórych przedsiębiorców z szarej strefy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, odpowiadając na pytanie, jakie są ustalenia w sprawie preferencyjnych stawek ZUS dla małych przedsiębiorstw.

  "Myślę, że do końca roku wypracujemy te preferencje. Toczą się teraz prace razem z panią minister Rafalską, oczywiście z ZUS-em i w ramach Ministerstwa Finansów" - dodał.

  Wyjaśnił, że rząd chce zaproponować takie rozwiązania, które z jednej strony będą czytelne i proste, ale z drugiej strony pozwolą na ograniczenie szarej strefy.

  Wcześniej Morawiecki informował, że rząd chce, by nowe rozwiązania, które skłonią przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

  "Dziennik Gazeta Prawna" podał dziś, że w opinii do projektu ustawy o tzw. małym ZUS, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju ZUS napisał, iż "proponuje, aby terminem wejścia w życie ustawy był 1 stycznia 2019 r."

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 10:58Morawiecki: Nowe przepisy dot. stawek ZUS dla firm mogą wejść w życie od 2018 r. 

  Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Trwają prace nad zmianami przepisów podatkowych oraz dotyczących składek pobieranych od firm przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rząd chce, by nowe rozwiązania, które skłonią przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., zadeklarował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

  "Pracujemy nad tym z Ministerstwem Rodziny i być może od 1 stycznia zaproponujemy nowe rozwiązania. Na pewno utrzymamy obowiązujące dziś korzystne dla przedsiębiorców zasady, jak np. dwuletni okres obowiązywania niższej stawki dla rozpoczynających działalność. Myślę, że wypracujemy i zaproponujemy także inne rozwiązania, które skłonią przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM w Jewczycach pod Warszawą, zapytany o perspektywę obniżenia stawek ZUS.

  W końcu stycznia br. Morawiecki poinformował, że rząd zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązania, w którym przez pierwsze półrocze nowo zakładanej działalności przedsiębiorca w ogóle nie płaciłby składek na ZUS, albo zacząłby je płacić, kiedy pojawi się pierwsza faktura. Jak zapowiadał wówczas wicepremier, te rozwiązania powinny wejść w życie jeszcze w tym roku, a najpóźniej - od 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.06, 14:19MF, PFR: Projekt ustawy dot. zmian w OFE może być uchwalony do końca roku 

  Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) znajduje się w końcowej fazie konsultacji i jeszcze w tym roku ma szansę zostać uchwalony, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby i prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Pawła Borysa. 

  "Projekt ustawy dotyczący OFE jest w przygotowaniu. Potrzebujemy jeszcze chwili, aby go skończyć. Podstawowe informacje zostały już ujawnione w mediach. Potrzebujemy jednak jeszcze chwilę na współpracę z ekspertami z innych resortów, aby to ostatecznie zakończyć" - powiedział Skiba podczas debaty "Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

  Zdaniem Borysa z PFR, rzeczywiście trwają jeszcze końcowe konsultacje nad projektem. "Jest szansa, że do końca roku ta ustawa zostanie uchwalona" - dodał.   

  W odpowiedzi na pytanie, czy resort finansów rozważa zrezygnowanie z podatku Belki dla większego zaangażowania inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym, Skiba powiedział m.in., że "ten temat jest stale powracający".

  "Każde zmiany podatkowe mają swoje konsekwencje w krótkim okresie na wielkość deficytu, więc zniesienie jakiegoś podatku będzie wspierać działalność gospodarczą, ale jednocześnie odzywać się będą m.in. agencje ratingowe, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę na wysokość deficytu. Druga sprawa to struktura podatkowa" - powiedział wiceminister.  

  Jego zdaniem, najsilniej wspiera wzrost gospodarczy w dłuższym okresie obniżenie opodatkowania pracy. "Według mojej osobistej oceny, bardziej palącym problemem jest obniżenie opodatkowania pracy niż zniesienie podatku Belki" - dodał Skiba.

  Nie jest on również zwolennikiem wprowadzania dodatkowych ulg dla firm, które będą chciały przeprowadzić emisję publiczną i zadebiutować na GPW.  

  22 grudnia ub. r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), a 75% aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.

  MF w komunikacie wskazał wtedy, że powyższa koncepcja wychodzi naprzeciw konieczności przebudowy modelu funkcjonowania OFE oraz wzmocnienia powszechnych emerytalnych programów kapitałowych, które to działania zostały wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz rozwinięte w Programie Budowy Kapitału.

  (ISBnews)

 • 02.06, 11:17Rząd zajmie się założeniami do budżetu na 2018 na posiedzeniu we wtorek 

  Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. założeniami projektu budżetu państwa na 2018 r., propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę oraz minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  W porządku obrad posiedzenia, które rozpocznie się we wtorek, 6 czerwca, o godz. 10:00, znalazły się także następujące punkty:

  "Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r."

  "Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018".

  "Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw", podało KPRM.

  (ISBnews)

   

 • 01.06, 17:03Obłożenie akcyzą suszu tytoniowego ma dać budżetowi 39,5 mln zł w II poł. 2017r. 

  Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Planowane w ramach nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta dokonane w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem ma przynieść budżetowi państwa ok. 39,5 mln zł dodatkowych dochodów w II poł. 2017 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

  "Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, iż susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, dokonywano sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu tytoniowego do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego" - czytamy w OSR.

  Zmiany ustawy o podatku akcyzowym obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. uszczelniły system obrotu suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe (PPT). Wprowadzone regulacje zaostrzyły kryteria dopuszczalności prowadzenia działalności w charakterze PPT oraz wprowadziły obowiązek ich rejestrowania oraz składania zabezpieczenia akcyzowego. Dodatkowo PPT zobowiązane zostały do prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego, wskazano w dokumencie.

  "W dalszym ciągu jednak dużym problemem jest produkcja wyrobów tytoniowych przez nielegalne wytwórnie - nieodprowadzanie należnych podatków do budżetu państwa. Z uwagi na to, iż jednym ze źródeł surowca tytoniowego wykorzystywanego do tej produkcji (wysuszonych liści tytoniu) może być tytoń pochodzący z produkcji krajowej, niniejsza regulacja ma na celu zmniejszenie dopływu surowca tytoniowego do takich wytwórni" - czytamy dalej.

  Rekomendowane rozwiązanie to objęcie krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym.

  Na skutek proponowanej zmiany sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, będą mogli dokonać jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik.

  "Rolnik będzie mógł dokonać sprzedaży suszu tytoniowego bez akcyzy jedynie podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. Sprzedaż suszu tytoniowego połączona z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem przez rolnika będzie możliwa, ale wiązała się będzie z obowiązkiem zapłaty akcyzy" - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

  Zapłacona akcyza, podobnie jak w przypadku innych dostarczonych wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowanych wyrobów akcyzowych, podlegała będzie zwrotowi na zasadach określonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, wskazano także.

  "Trudny pozostaje do oszacowania wpływ regulacji na dochody budżetu państwa. Zakładając jednak, iż rynek obrotu suszem tytoniowym zostanie uszczelniony (ograniczone zostanie powstawanie nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych, w związku z czym nastąpi eliminacja z rynku wyrobów tytoniowych niewiadomego pochodzenia), zwiększeniu powinny ulec wpływy do budżetu z tytułu zwiększonej, legalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Zakłada się, iż sprzedaż ta wypełni niszę jaka powstanie po ograniczeniu szarej strefy" - czytamy w OSR.

  "Z uwagi na planowany termin wejścia w życie przedmiotowego projektu w drugiej połowie 2017 r. w roku zerowym przyjęto dochody na poziomie ok 39,5 mln zł" - napisano także. W kolejnych latach zakładany wpływy opiewają na 79 mln zł rocznie.

  W 2013r., kiedy, susz tytoniowy uznano za wyrób akcyzowy i wprowadzono instytucję tzw. pośredniczącego podmiotu tytoniowego sprzedaż krajowa wyrobów tytoniowych wynosiła 46,8 mln szt. papierosów oraz 2,2 tys. ton tytoniu do palenia przy skupie wynoszącym 25,9 tys. ton tytoniu. W 2015 r. było to odpowiednio 41 mln szt. papierosów oraz 2,4 tys. ton tytoniu do palenia przy skupie 26,2 tys. ton tytoniu, podano także w uzasadnieniu.

  Rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniu ogłaszany w latach 2012-2015 przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi wskazywał od 8 do 15 takich podmiotów. Na początku obwiązywania instytucji pośredniczącego podmiotu tytoniowego zarejestrowanych było 51 takich podmiotów, obecnie jest ich 15.

  "Liczba pośredniczących podmiotów tytoniowych, zważywszy na wielkość produkcji tytoniu wcześniej i obecnie, wydaje się być więc adekwatna do możliwości tych podmiotów w zakresie skupu tytoniu, w sposób bezpieczny dla producentów tego tytoniu, jak również dla budżetu państwa" - stwierdzono w dokumencie.

  W wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wprowadzonej od 1 stycznia 2016 r. zabezpieczenie akcyzowe składane przez pośredniczące podmioty tytoniowe prowadzące działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego ma zagwarantować pokrycie zobowiązań podatkowych, które mogą powstać w przypadku dokonania przez te podmioty czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, np. sprzedaży suszu tytoniowego podmiotowi niebędącemu podmiotem prowadzącym skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub podmiotowi niebędącemu pośredniczącym podmiotem tytoniowym.

  "Na rynku działają pośredniczące podmioty tytoniowe, których sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych. Obserwowany jest ponadto spadek szarej strefy na rynku papierosów z poziomu 18,2% ogólnego spożycia papierosów w IV kwartale 2015 r. do 17,2% w II kwartale 2016 r., 16,4% w III kwartale 2016 r. oraz około 14,6% w ostatnim kwartale 2016 r." - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 13:43Szewczak: Komisja może zająć się nowelą ordynacji podatkowej przed wakacjami 

  Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych może jeszcze przed wakacjami zająć się projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zobowiąże firmy do przesyłania dobowych wyciągów bankowych, poinformował ISBnews wiceprzewodniczący Komisji Janusz Szewczak.

  "Jest szansa, iż jeszcze przed wakacjami ten projekt ustawy może wejść pod obrady Komisji. Czasu jest jednak niewiele i mogę sobie wyobrazić, że będziemy ją rozpatrywać tuż po wakacjach" - powiedział Szewczak w rozmowie z ISBnews.

  Wczoraj Rządowe Centrum Legislacji (RCL) podało, że projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych. Uwagi do projektu, przedstawionego przez resort finansów, można zgłaszać do 31 maja br.

  Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych.

  "Jest to kolejna ustawa uszczelniająca system podatkowy. Myślę, że należy jeszcze zobaczyć, jak w praktyce będzie ona funkcjonowała, czy dla firm nie będzie to zbyt duże dodatkowe obciążenie. Z drugiej strony, dla wielu firm będzie to taki system bezpieczeństwa przed ewentualnym wciągnięciem jej w jakąś karuzelę VAT-owską" - powiedział ISBnews Szewczak.

  Według resortu finansów, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

  W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

  - za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

  - bezpośrednio przez podatnika - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

  Resort finansów szacuje, że kompleksowy system ('JPK ewidencja VAT' i 'JPK_WB') może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

  W projekcie proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2017 r.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 13:06Szewczak: Za wcześnie na kwestię 5 tys. za rok opóźnienia przejścia na emeryturę 

  Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Pomysł zwiększania wartości konta emerytalnego o 5 tys. zł za każdy rok, w którym osoby w wieku emerytalnym kontynuują pracę, był rozważany, ale obecnie jest za wcześnie na wdrażanie tego typu rozwiązań, poinformował ISBnews wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Szewczak. Według niego, najpierw trzeba sprawdzić skalę faktycznych odejść na emeryturę po obniżeniu wieku emerytalnego, należy także poznać opinię w tej sprawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

  "Rzeczywiście, mówiło się o takim rozwiązaniu, ale w mojej ocenie jest stanowczo za wcześnie na wprowadzanie takich pomysłów w życie. Przede wszystkim powinniśmy poczekać do października tego roku, aby zobaczyć, ile osób skorzysta z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, ewentualnie jak duża będzie skala tych odejść" - powiedział Szewczak w rozmowie z ISBnews.

  "Poza tym jesteśmy przed reformą OFE obligacyjnego czy zmianami w systemie oszczędzania. Najpierw należałoby przeanalizować, na ile są to korzystne rozwiązania dla przyszłego emeryta. Poza tym, w mojej ocenie, niezbędna jest debata z uwzględnieniem minister pracy Elżbiety Rafalskiej, której rola w tych rozwiązaniach jest istotna" - podkreślił wiceprzewodniczący.

  Dzisiejsza "Gazeta Wyborcza" napisała, że "w resorcie wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego powstał pomysł, aby osobom, które po obniżeniu wieku nie odejdą na emeryturę, tylko dalej będą pracować, wypłacać jednorazowo 10 tys. zł (za dwa lata dodatkowej pracy) lub 20 tys. (za wydłużenie aktywności o cztery lata) albo 30 tys. zł (za sześć lat)".

  W połowie kwietnia br. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki informował, że resort nie przewiduje dodatkowych systemów wsparcia przyszłych emerytów na rzecz dłuższego pozostania na rynku pracy.

  Podkreślił, że - jak wyliczył resort - przejście na emeryturę rok po nabyciu praw emerytalnych podwyższa poziom świadczenia o 8%.

  Na początku kwietnia MRPiPS poinformowało, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń emerytalnych. Założono, że w 2018 r. na emeryturę przejdzie dodatkowo 331 tys. osób.

  Jak podał wówczas resort, obecnie 17% Polaków decyduje o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym.

  Wcześniej w kwietniu wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że skutki obniżenia wieku emerytalnego dla budżetu państwa wyniosą ok. 10 mld zł w 2018 r.

  Podpisana przez prezydenta w grudniu ub.r. ustawa przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

 • 23.05, 14:32Pracodawcy proponują podwyższenie płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł 

  Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Pracodawcy RP wspólnie z pozostałymi reprezentatywnymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego zaproponowali stronie rządowej podwyższenie stawki płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł, podali Pracodawcy RP. Oznaczałoby to równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,3 zł brutto z obecnych 13 zł.

  "Proponowana przez stronę pracodawców stawka płacy minimalnej na 2018 r. to 2050 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,3 zł brutto. Taki wzrost byłby spójny z ustawowym mechanizmem gwarancji podwyżek minimalnego wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie.

  "Ostatnie lata były czasem bezprecedensowo szybkiego wzrostu płacy minimalnej, która została podniesiona z 936 zł w 2007 r. do 2000 zł w roku 2017. W ciągu poprzednich 10 lat płaca minimalna rosła dwukrotnie szybciej niż średnia krajowa, mocno wyprzedzając również wzrost produktywności pracy" - wyjaśnił ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.

  W kwestii wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, organizacje pracodawców opowiedziały się za utrzymaniem poziomu funduszu płac z poprzedniego roku, podano także.

  "Oznacza to, że podwyżki wynagrodzeń byłyby możliwe, ale tylko wtedy, gdyby doszło do ograniczenia poziomu zatrudnienia. O potrzebie racjonalizacji funkcjonowania przerośniętego aparatu biurokratycznego świadczy natomiast fakt, iż w ciągu ostatnich 15 lat liczba osób pracujących w administracji publicznej zwiększyła się aż o ok. 66%" - napisano także w materiale.

  Przedstawiona propozycja w sprawie waloryzacji emerytur i rent również jest zbieżna z gwarancją ustawową, tj. wzrost świadczeń o inflację oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, podkreślili Pracodawcy RP.

  "Ze względu na znaczny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niekorzystne tendencje demograficzne oraz skrócenie wieku emerytalnego, ustalenie wyższego poziomu waloryzacji byłoby wyrazem braku odpowiedzialności za przyszłość. Oznaczałaby konieczność nakładania coraz większych ciężarów podatkowych na pracujące pokolenia oraz wystawiałoby na dodatkowe ryzyko stabilność systemu emerytalnego w dłuższym okresie" - wskazał Kozłowski.

  W ub. tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o wynagrodzeniu minimalnym w 2018 r. na poziomie 2100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

  W 2017 r. płaca minimalna wzrosła do 2 tys. zł z 1850 zł w 2016 r.

  W poprzednich latach podwyżki minimalnej pensji wynosiły 4-8%. Jak podawał wcześniej GUS, tyle zarabia ok. 13% ogółu zatrudnionych na etacie.

  Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

  (ISBnews)

   

 • 18.05, 08:15Kowalczyk: Płaca minimalna wzrośnie 'na pewno' o więcej niż 43 zł w 2018 r. 

  Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Rząd chce, aby płaca minimalna wzrosła w przyszłym roku o więcej niż wynikające z inflacji 43 zł, poinformował przewodniczący Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk.

  "43 zł to jest wskaźnik trochę inflacyjny, natomiast uważamy, że płaca minimalna powinna rosnąć bardziej, w istotny sposób - tak, jak zresztą w ub. roku było zrobione. Na pewno nie będzie to 43 zł, tylko więcej. Ale ile - w tej chwili trwa jeszcze taka robocza dyskusja z przedsiębiorcami, bo pamiętajmy, że płaca minimalna to jest w większości relacja między pracodawcą a pracownikiem, rząd jest tutaj tylko trochę takim pośrednikiem" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Podkreślił, że rząd jest zobowiązany do połowy czerwca przedstawić propozycję w tej kwestii Radzie Dialogu Społecznego.

  W kwietniu Pracodawcy RP wyliczyli, że płaca minimalna wzrośnie do co najmniej 2 049 zł miesięcznie od początku 2018 r. z 2 000 zł obecnie. Tak wynika - według nich - z najnowszych, rządowych prognoz makroekonomicznych oraz przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które zakładają automatyczny wzrost płacy minimalnej. Pracodawcy RP podkreślali, że kwota ta będzie stanowić punkt odniesienia w negocjacjach wysokości płacy minimalnej pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.

  W 2017 r. płaca minimalna wzrosła do 2 tys. zł z 1850 zł w 2016 r.

  W poprzednich latach podwyżki minimalnej pensji wynosiły 4-8%. Jak podawał wcześniej GUS, tyle zarabia ok. 13% ogółu zatrudnionych na etacie.

  (ISBnews)

   

 • 10.05, 16:50Morawiecki: Planujemy dalszych kilkanaście regulacji uszczelniających podatki 

  Katowice, 10.05.2017 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie w najbliższych miesiącach kolejnych kilkunastu regulacji, które przyczynią się do uszczelnienia podatków, zapowiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów budżet jest w sytuacji komfortowej, bardzo dobrze idzie nam uszczelnienie podatków. W planach na najbliższe miesiące mamy kilkanaście nowych regulacji, które nie utrudnią życia przedsiębiorcom, ale przyczynią się do uszczelnienia podatków. Uszczelnienie na poziomie 20-30 mld zł jest wielkim zadaniem i można je porównać do funduszy unijnych, które napływają do Polski" - powiedział Morawiecki w kuluarach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Otrzymujemy z Unii Europejskiej netto 20-40 mld zł rocznie, przy czym średnio to ok. 27-28 mld zł, dodał wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 10.05, 15:50Morawiecki: Ustawa o robotyzacji zmniejszy wpływy z CIT o ok. 1 mld zł rocznie 

  Katowice, 10.05.2017 (ISBnews) - Rząd przygotowuje projekt ustawy o robotyzacji, przewidującej przyspieszenie - do 1 roku - amortyzacji wydatków, które prowadzą do automatyzacji produkcji i usług, poinformował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Zmniejszy ona wpływy z podatku CIT o ok. 1 mld zł rocznie.

  Wyjaśnił, że rząd planuje przyspieszenie amortyzacji dotyczącej wydatków, które prowadzą do automatyzacji produkcji i usług. Wydatki takie będę mogły być amortyzowane w 100% w ciągu roku podatkowej.

  "Chodzi o prowokowanie przyspieszenia inwestycji firm w nowe technologie" - powiedział Morawiecki dziennikarzom w kuluarach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  "Nasze zamierzenia są takie, że związany z tą ustawą spadek podatku CIT nie przekroczy 1 mld zł w ciągu roku" - podsumował wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 25.04, 16:25Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020 

  Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020", który składa się z programu konwergencji i celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Według CIR, program konwergencji (aktualizacja 2017) prezentuje priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przedstawia on także wstępną kwotę wydatków na 2018 r. (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), stan wdrożenia rekomendacji Rady Ecofin z 2016 r. oraz prezentuje średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2020 r. Na podstawie analizy Programu unijna Rada Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

  "Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Proponuje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym (czyli zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym). "Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków, zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie dystansu rozwojowego między Polską a strefą euro" - czytamy w komunikacie. .

  Założenia makroekonomiczne:
  - Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, czyli 0,9 pkt proc. powyżej poziomu z 2016 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych przy istotnym – w stosunku do 2016 r. – wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8% w 2018 r. oraz po 3,9% w latach 2019-2020,
  - Relatywnej poprawie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki towarzyszyć będzie przyspieszenie w wydawaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. W efekcie można oczekiwać, że w najbliższych latach silnie przyspieszy tempo wzrostu inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, których udział w PKB zwiększy się do 4,5% w 2017 r. i 5% w 2018 r. (wobec 3,3% w 2016 r.). W kolejnych latach, wraz z oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji sektora prywatnego, udział inwestycji publicznych powinien ustabilizować się na poziomie średnio 4,6% PKB,
  - Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz rynku żywności, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, by w latach 2018-2019 wynieść po 2,3% i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5%,
  - Przewiduje się, że w 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce wzrośnie przeciętnie o 0,5%. W kolejnych latach tempo tego wzrostu stopniowo obniży się do ok. 0,4% w latach 2018-2019 i 0,3% w 2020 r. Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7% z 6,2% w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5%, aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4%,
  - Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Uwzględniając zmiany wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8%. W kolejnych latach wyniesie ono odpowiednio 4,7% w 2018 r., 5,1% w 2019 r. i 5,3% w 2020 r.,
  - Przewiduje się, że w 2017 r. realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 4% wobec 3,8% z 2016 r. W kolejnych latach realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5%,
  - W Polsce od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2008-09) obserwowany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. W 2016 r. osiągnął on rekordowy poziom 52,3% wobec 27,1% w 2001 r. Jednym z czynników tłumaczących tak dynamiczną zmianę struktury polskiego PKB jest utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Z pewnością znaczenie miały też okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-2013. Oczekuje się, że w okresie do 2020 r. udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 7,1% w 2017 r., 6,4% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także.

  "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro – najwięcej w UE. Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 (maksymalnie 5 proc.) przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po przeprowadzeniu przez Komisję Europejską działań audytowych" - czytamy dalej.

  Według CIR, w 2016 r. Rada Ministrów przyjęła także plan, którego celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnej dla Polski alokacji z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 - 82,2 mld euro. Wdrażanie planu przynosi rezultaty: na koniec 2016 r. trafiło już do Polski w ramach obecnej perspektywy finansowej ponad 6,6 mld euro, co jest najwyższą kwotą wśród wszystkich państw członkowskich UE. Według informacji Komisji Europejskiej, Polska jako jedyne państwo osiągnęła w 2016 r. poziom płatności zgodny ze swymi prognozami. Płatności przekazane do Polski w 2016 r. wyniosły 101% prognozowanej kwoty, podczas gdy średnia dla UE wyniosła tylko 52%. Na obecnym etapie Polska jest więc krajem najlepiej przygotowanym do przyjęcia środków z polityki spójności.

  Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych:
  - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniesie 2,9% PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać; 2,5% PKB w 2018 r., 2% PKB w 2019 r. i 1,2% PKB w 2020.
  - Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) zostanie ograniczony do 1,2% PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynoszący minus 1% PKB) zostanie osiągnięty rok później.
  - Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. szacuje się na 55,3% PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8% PKB w 2018 r., 54% PKB w 2019 r. i 52,1% PKB w 2020 r.

  Odbudowa dochodów publicznych:
  - Szacuje się, że w 2016 r. nastąpiło ograniczenie luki w podatku VAT o 1,6 pkt proc., które było efektem wdrożenia działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i poprawę ściągalności, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, wdrożenie szeregu nowych mechanizmów analizy danych podatkowych, pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny,
  - W latach 2017-2018 wdrażany będzie kolejny pakiet rozwiązań regulacyjno-instytucjonalnych mających uszczelnić system podatkowy i zapobiec uszczuplaniu dochodów państwa, w szczególności, jeśli chodzi o zwiększenie poboru podatku VAT oraz zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem.
  - Skutki finansowe (w ujęciu skumulowanym) działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2018 szacuje się na ponad 20 mld zł. W kolejnych latach działania będą zorientowane na ograniczenie luki podatkowej o dalsze 6 mld zł w 2019 r. oraz o 4 mld zł w 2020 r. Kluczową rolę będzie tu odgrywać oczekiwana poprawa efektywności ściągalności podatków w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

  Realizacja rekomendacji Rady Ecofin:
  - Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO). W 2015 r. dokonano większego niż wymagane przez prawo UE wysiłku fiskalnego, mierzonego poprawą wyniku strukturalnego i przestrzeganiem benchmarku wydatkowego (tj. zalecanego przez UE tempa wzrostu wydatków). W 2016 r. tempo dochodzenia do MTO uległo nieznacznemu zmniejszeniu, jednak odejście od ścieżki do MTO mierzone wysiłkiem strukturalnym nie było nadmierne, zaś benchmark wydatkowy pozostawał spełniony.
  - W Programie konwergencji. Aktualizacji 2017 przedstawiono kolejny pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2018 oraz przedstawiono kierunki na lata 2019-2020.
  - Polskie ramy fiskalne obejmują system niezależnych instytucji fiskalnych o ugruntowanej pozycji i reputacji, w którym centralną rolę odgrywa Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie Polski brakuje przesłanek ekonomicznych i prawnych do zastąpienia funkcjonujących instytucji fiskalnych nowo utworzoną radą fiskalną, podano także.

  (ISBnews)

 • 24.04, 08:25Morawiecki: Nie chcemy obecnie zmieniać podatków, podniesiemy kwotę wolną 

  Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) nie chce obecnie "ruszać podatków", ponieważ uważa, że dla gospodarki i dla obywateli ważna jest ich stabilność, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

  "VAT-u nie obniżamy, VAT-u nie podwyższamy. Nasi poprzednicy podwyższali podatki 21 razy. My nie chcemy dzisiaj ruszać podatków, bo dla gospodarki, dla przedsiębiorców, dla ludzi ważna jest stabilność. My raczej podnosząc kwotę wolną od podatku, obniżamy podatek w ten sposób. Obniżając podatek dla małych i średnich firm do 15%, gdzie on jest jeden z najniższych w Europie w tym momencie, też stworzymy lepszą przestrzeń do rozwoju gospodarczego" - powiedział Morawiecki w weekendowym wywiadzie dla RMF FM.

  Podtrzymał, że planowane jest dalsze podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT. "Zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale co roku chcemy poprawiać sytuacje osób najmniej uposażonych" - wskazał wicepremier.

  We wtorek rząd zajmie się Wieloletnim Planem Finansów Państwa, w którym - jak doniósł "Dziennik Gazeta Prawna" - ma znaleźć się zapis: "Od 2018 roku kwota odliczana od podatku zostanie ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8000 zł nie płaciły podatku.

  Wcześniej wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że Ministerstwo Finansów uwzględniło w projekcie aktualizacji programu konwergencji podwyższenie kwoty wolnej od podatku w kolejnych latach.

  Od 2017 r. podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6 600 zł do 11 000 zł mogą odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11 000 zł, ale nie przekraczające 85 528 zł mogą korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 85 528 zł, ale nie przekraczające 127 000 zł będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł. Z kwoty zmniejszającej podatek nie mogą natomiast korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127 000 zł.

  (ISBnews)

   

 • 21.04, 10:49Skiba z MF: Rząd rozpatrzy program konwergencji w najbliższy wtorek 

  Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Projekt aktualizacji programu konwergencji został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i na najbliższym posiedzeniu rządu - we wtorek - zostanie rozpatrzony, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby.

  "Komitet stały przyjął dokument, we wtorek będzie rozpatrzony przez Radę Ministrów, a 28 kwietnia ten dokument rozpatrzy Komisja Europejska " - powiedział Skiba podczas posiedzenia połączonych sejmowych Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju.

  Porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów, które ma się rozpocząć we wtorek (25 kwietnia) o godz. 12:00 obejmuje nowelizację Prawa o ruchu drogowym, projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, jak podało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Wcześniej w tym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało, że według projektu aktualizacji programu konwergencji, deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i 2,5% PKB w 2018 r. wobec 2,4% PKB odnotowanych w ub.r. Na 2019 r. prognozowany jest deficyt w tym ujęciu na poziomie 2% PKB, a na 2020 r. - 1,2% PKB.

  Projekt zakłada, że wzrost PKB Polski przyspieszy do 3,6% w tym roku i do 3,8% w przyszłym roku z 2,8% w ub.r., zaś w 2019 i 2020 r. wyniesie po 3,9%. Głównymi czynnikami wzrostu będą konsumpcja prywatna i inwestycje.

  Według projektu programu konwergencji, inflacja w 2017 r. wyniesie 1,8%, w kolejnych dwóch latach - po 2,3%, a w 2020 r. - ok. 2,5%.

  (ISBnews)

   

 • 20.04, 09:19Gruza z MF: Dobrowolny split payment VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. 

  Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Dobrowolne stosowanie nowego rozwiązania podatkowego - podzielonej płatności VAT (tzw. split payment) wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., a jego obligatoryjność będzie wprowadzana etapowo, zapowiedział wiceminister finansów Paweł Gruza.

  "Dobrowolny split payment wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., a jego obligatoryjność będzie wprowadzana etapowo. Na short-liście branż, które Ministerstwo Finansów rozważa objąć obowiązkiem stosowania tego mechanizmu jest sektor elektroniczny - m.in. takie deklaracje padły z ust wiceministra finansów Pawła Gruzy podczas spotkania z przedsiębiorcami z branży elektronicznej zrzeszonych w ZIPSEE 'Cyfrowa Polska'. Polityk pozytywnie odniósł się do też do inicjatyw branży zmierzających do samooczyszczenia się rynku z oszustów" - czytamy w komunikacie ZIPSEE.

  "Wiceminister wyjaśnił podczas rozmowy z przedsiębiorcami, że split payment dla niektórych branż - w tym branży elektronicznej - docelowo może być obligatoryjny. Gruza argumentował, że split payment będzie korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ nie będą oni musieli martwić się o wiarygodność swoich dostawców. Dlaczego? Bo jak przekonywał wiceminister, wystarczy, że firma upewni się, że pieniądze zgromadzone na specjalnym subkoncie mają swoje odwzorowanie w fakturach" - czytamy dalej.

  "Dziennik Gazeta Prawna" pisał ostatnio, że według szacunków resortu finansów, split payment może przynieść ok. 5 mld zł dodatkowych budżetów do budżetu państwa w 2018 r.

  Zdaniem Gruzy, wprowadzenie mechanizmu split payment może rozwiązać problem oszustw podatkowych. Rząd planuje, że będzie on gotowy do dobrowolnego wykorzystywania przez firmy od 1 stycznia 2018 r. A już wkrótce projekt ma trafić do Rządowego Centrum Legislacji, podano także w komunikacie ZIPSEE.

  W spotkaniu z wiceministrem finansów udział wzięli prezesi spółek giełdowych ABC Data, AB, Action, Komputronik, NTT System oraz Praxis Invent Sp. z o.o.. Rozmowa dotyczyła problemu funkcjonowania na rynku oszustów i związanych z tym konsekwencjami dla całej branży oraz pomysłów rządu na uszczelnienie systemu podatkowego.

  "Jak podkreślali przedsiębiorcy, kontrole skarbowe nie są dziś przyjazne podatnikom, którzy nie ze swojej winy mogli stać się ofiarą oszustów specjalizujących się w wyłudzeniach VAT. W rezultacie uczciwe firmy skazane są na wielomiesięczne tłumaczenia przed urzędnikami i wstrzymywanie zwrotów VAT, co niejednokrotnie prowadzi do zawieszenia lub zamykania ich działalności. – To kuriozum, że prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzania nie tylko swoich kontrahentów, ale i partnerów biznesowych tego kontrahenta. Tym bardziej, że przedsiębiorca nie ma możliwości prześledzenia wszystkich transakcji, które zawierali wcześniej jego kontrahenci - wskazywał prezes ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' Michał Kanownik" - podano w materiale.

  (ISBnews)