ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.09, 18:09Rząd chce przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2021 w bieżącym kwartale, ma on zakładać m.in. zwiększenie środków na wynagrodzenia w budżetówce, przekazanie większych środków do Funduszu Kolejowego na inwestycje kapitałowe a także do Rządowego Funduszu Dróg, wynika w wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 planowane jest na III kw.

  "W związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. […] zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 […], niezbędnych do ich realizacji" - czytamy w wykazie.

  Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje mają na celu m.in.:

  - zwiększenie środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz utworzenie funduszu motywacyjnego w jednostkach sfery budżetowej;

  - umożliwienie zasilenia Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego;

  - określenie, że źródłem przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez Ministra Obrony Narodowej;

  - umożliwienie zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla Centralnego Ośrodka Sportu na realizację zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego;

  - przekazanie uczelniom publicznym, uczelniom uprawnionym do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych na podstawie odrębnych przepisów oraz instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

  - określenie źródła pokrycia przez Fundusz Reprywatyzacji kosztów obsługi rachunku depozytowego skarbowych papierów wartościowych oraz pokrycia kosztów związanych z operacjami na tych papierach;

  - umożliwienia przekazania dotacji celowej dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) z uwagi na konieczność realizacji przez RARS zadań wspierających proces rehabilitacji w związku ze zdiagnozowaną sytuacją obywateli z niepełnosprawnością;

  - zmiany w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji przez nie zadań inwestycyjnych;

  - przekazanie do Funduszu Kolejowego środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe, wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa od PKP S.A. akcji narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A.;

  - zapewnienie środków na realizację zadań w obszarze promocji polskiej gospodarki za granicą i wspieranie inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą;

  - przekazania dodatkowych środków w 2021 r. do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  (ISBnews)

 • 20.09, 17:32Rząd chce w III kw. przyjąć projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021r. 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. w bieżącym kwartale; chce by wyższe niż planowano dochody budżetowe zostały wykorzystane na zmniejszenie deficytu oraz zwiększenie wydatków na drogi i kolej, modernizację sił zbrojnych, wsparcie inwestycji w szkolnictwie oraz dodatkowe subwencje dla samorządów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 planowane jest na III kw.

  "Na podstawie wstępnych danych z wykonania budżetu państwa można oczekiwać, że w całym roku bieżącym dochody budżetu mogą być większe od planowanych w ustawie budżetowej"- czytamy w wykazie.

  Jest to przede wszystkim konsekwencja dużo wyższego wzrostu gospodarczego, który bezpośrednio przekłada się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Wyższe okazują się również dochody z aukcji CO2, dywidendy i wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP), podano także.

  Wskazano na potrzebę prowadzenia polityki budżetowej, wspierającej wzrost gospodarczy.

  "Dlatego też zasadne jest wykorzystanie dodatkowych środków przede wszystkim na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii poprzez zmianę ustawy budżetowej na rok 2021" – czytamy także.

  Z tego też względu zwiększone dochody budżetu państwa planuje się wykorzystać na istotne zmniejszenie planowego w ustawie budżetowej na rok 2021 deficytu, ale także zwiększenie nakładów dla poszczególnych obszarów wydatkowych:

  - Wydatki na drogi i kolej – zakłada się wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego. Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych będzie także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa.

  - Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

  - Zakłada się także dodatkowe wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych, co stanowić będzie pozytywny impuls dla gospodarki i umożliwi lepszą współpracę pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami.

  - Zwiększone zostaną także wydatki na finansowanie zadań w zakresie kultury, rolnictwa czy też górnictwo węgla kamiennego.

  - W projekcie ustawy planowane jest także przekazanie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w tzw. budżetówce z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

  - Dodatkowe wsparcie planuje się także dla osób niepełnosprawnych poprzez dalsze zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  - Zakłada się także wsparcia samorządów w realizacji zadań własnych JST poprzez przyznanie dodatkowych środków subwencyjnych, podano. 

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł. Zgodnie z ustawą, deficyt ma wynieść 82,3 mld zł.

  Dzisiaj minister finansów Tadeusz Kościński w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach poinformował, że po tym, jak w budżecie państwa na koniec lipca 2021 r. odnotowano 35,25 mld zł nadwyżki, tendencja w tym zakresie została podtrzymana. W ubiegłym miesiącu główny ekonomista resortu Łukasz Czernicki informował, że prognozy do nowej ustawy budżetowej na 2022 rok zakładają wzrost PKB „dużo bliżej granicy" 5% w br.

  (ISBnews)

 • 18.09, 11:57Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli dot. akceptacji płatności gotówkowych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, przyjął tylko jedną o charakterze legislacyjnym. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

  Sejm odrzucił m.in. poprawkę Senatu zakładającą wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy.

  Nowela zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 5370,64 zł).

  Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych. 

  Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

  Jednocześnie regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 

  W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki. 

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:48Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli,zwiększającej wzrost wydatków na zdrowie 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładającej wzrost wydatków na zdrowie do 6% PKB w 2023 r. i do 7% w 2027 r.

  Senat chciał m.in. przyspieszenia wzrostu wydatków na zdrowie do 6% w 2022 r. i 7,2% w 2025 r.

  Nowelizacja w wersji przyjętej zakłada przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 r.; oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. (od 6% PKB w 2023 r., 6,2% PKB w 2024 r., 6,5% PKB w 2025 r., 6,8% PKB w 2026 r. do 7% PKB w 2027 r.).

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, referencyjna wartość nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia w relacji do PKB została określona na poziomie 6%, który miał zostać osiągnięty w 2024 r. i utrzymany na tym poziomie w kolejnych latach. 

  Zgodnie z nowelizacją, środki mogłyby być przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego oszczędności na etapie realizacji budżetu. Minister zdrowia będzie mógł za zgodą ministra finansów dokonywać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje.

  Sejm przywrócił też usunięty przez Senat przepis karny, dodany do tekstu ustawy po odbyciu pierwszego czytania projektu w Sejmie (zagrożenie naruszenia nietykalności cielesnej osoby wykonującej badanie lub szczepienie przeciw COVID-19 karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech).

  Skreślono też przepis, zakładający przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. ze względu na pandemię COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to 31 grudnia 2021r.

  Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:43Sejm za zmianami ustawy o akcyzie dot. składów podatkowych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął przepisy umożliwiające kontynuowanie działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z działalności przez prowadzącego ten skład. Nowelę ustawy o podatku akcyzowym poparło 411 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Celem nowelizacji  jest umożliwienie kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez podmiot prowadzący bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

  Obecne przepisy nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy, gdyż z dniem cofnięcia - na wniosek podmiotu - zezwolenia na prowadzenie składu następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym powstaje zobowiązanie podatkowe od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Nie ma możliwości przejęcia składu i dalszego zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot inny niż następca prawny.

  Nowelizacja ma zezwolić na przejęcie składu podatkowego w innych przypadkach niż sukcesja podatkowa, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych. Przepisy mają likwidować trudności w zakresie przejęcia składu podatkowego, wyeliminować szereg pracochłonnych i kosztochłonnych działań po stronie firm poszerzających swoje składy podatkowe lub kontynuujących działalność w miejsce poprzednika w reżimie składu podatkowego w sposób nieprzerwany.

  Obecnie zarejestrowanych jest 670 składów podatkowych i ponad 90 gorzelni rolniczych.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:28Sejm skierował projekt pakietu podatkowego 'Polskiego Ładu' do komisji 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt pakietu podatkowego "Polskiego Ładu", zakładającego m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i  zmianę dot. składek zdrowotnych do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 179 posłów, 228 było przeciwnych, a 36 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada także zniesienie limitu przychodów w wejściu w tzw. estoński CIT i dopuszczenia do niego spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz wydłużenie czasu na rozliczanie ulg.  

  Według projektu, składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej ma wynosić 9% bez możliwości odliczenia od dochodu. Inna natomiast ma być wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

  Wysokość składki zdrowotnej od "liniowców" od 2022 r. wynosić ma 4,9%.

  Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej ma wynieść 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

  Składka zdrowotna ma zmniejszyć się również dla osób rozliczających się kartą podatkową. Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że u podatników na karcie podatkowej składka zdrowotna będą niższe prawie o połowę.

  Projekt ujednolica także terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5. dnia, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10. dnia, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Według projektu, ma to być 20. dzień.

  Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć ma przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie trzy lata nie posiadały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem rezydencji, ale też np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

  Planowana nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

  Projekt pakietu podatkowego zakłada także zniesienie limitu przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione ma zostać opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

  Planowane jest także wprowadzenie podatku od wielkich koncernów, wzorowanego na rozwiązaniach, które sprawdziły się m. in. w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech. Regulacja dotyczyć ma spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić ma 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

  Autopoprawka rządu zakłada zaś, że od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Projekt zakłada, że podatkiem nie będą objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:25Sejm za nowelą o dochodach JST, dot. 8 mld zł dotacji dla w 2021 r. 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), zakładającą przyznanie samorządom 8 mld zł dotacji jeszcze w 2021 r., modyfikację reguł fiskalnych JST możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Za nowelą głosowało 323 posłów, nikt nie był przeciwny, a 121 wstrzymało się.

  W trakcie prac w komisjach sejmowych zmieniono tytuł ustawy. W wersji przyjętej przez rząd i skierowanej do Sejmu był to projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z programem "Polski Ład".

  Przed przyjęciem noweli o dochodach JST, odrzucono wszystkie zgłoszone do niej poprawki.

  Nowela zakłada przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego 8 mld zł z budżetu państwa w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji. Środki te mają być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział ma uwzględniać również poziom zamożności JST.

  Wprowadza także modyfikację reguł fiskalnych budżetów JST poprzez stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek. Oznacza to, że w okresie czteroletnim w pewnych latach bieżący budżet JST mógłby być niezrównoważony, ale musiałby być zrównoważony w okresie czteroletnim.

  Zgodnie z nowelizacją, w 2022 r. JST będą miały możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Będą miały też przejściową możliwość wyboru okresu, na podstawie którego liczona byłaby średnia nadwyżka operacyjna (byłby to wybór pomiędzy trzyletnią średnią arytmetyczną a docelową siedmioletnią średnią arytmetyczną).

  Zmniejszono uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia limit dla udziału środków Unii Europejskiej w programach do 50% z 60% obecnie. Dotychczas w przypadku finansowana powyżej 60% ze środków unijnych, nie był on uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia.

  Od przyszłego roku jednostki samorządu terytorialnego udziały z tytułu PIT i CIT otrzymywałyby w formie zaliczek miesięcznie 1/12 przewidywanych środków na dany rok budżetowy.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania JST i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji ma składać się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca -  tym JST, których wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywałyby się się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:22Sejm za powierzeniem obsługi 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającą powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczeń 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ZUS). Za nowelą głosowało 236 posłów, 161 było przeciwnych, a 49 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie ze zmianami, program "Rodzina 500+" będzie obsługiwany przez ZUS, wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, a świadczenia mają być wypłacane jedynie na konto bankowe.

  Wnioski będą mogły być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski będą składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, będą przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 11:17Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, zakładający m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12- 36 miesięcy, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

  Projekt stanowi część programu Polski Ład. Dzisiaj odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

  "Jednym z instrumentów, który ma wspomóc polskie rodziny jest przedstawiony rodzinny kapitał opiekuńczy. […] Będzie on przysługiwał rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia. Na te dwa lata 12 tys. złotych. Rodzice będą decydowali, czy ten kapitał będą pobierali przez rok po 1 tys. zł, czy przez dwa lata kolejne 500 zł" - powiedziała w Sejmie minister polityki społecznej i rodziny Marlena Maląg.

  Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej.

  "Szacujemy, że tym świadczeniem będzie objętych około 615 tys. dzieci"- dodała Maląg.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy jest częścią "Polskiego Ładu".

  Projekt zakłada także zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, polegające na dofinansowaniu pobytu dziecka opiekuńczego w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. 

  Dofinansowanie ma być przekazywane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki bezpośrednio na konto tej placówki. To rozwiązanie ma dotyczyć dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

  Według szacunków MRPS, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obejmie 110 tys. dzieci.

  Jak podano wcześniej w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, koszt wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dla budżetu państwa to ponad 3,14 mld zł w 2022 r. i ponad 30,98 mld zł w ciągu 10 lat.

  (ISBnews)

 • 16.09, 08:47Projekt dot. wypłaty świadczeń 500+ przez ZUS trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładający przejęcie obsługi świadczeń Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  "Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny, poprzez bankowość elektroniczną" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Sejmie.

  Przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

  "Będzie się to odbywało w odpowiednich krokach, czyli w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski już będą składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te wnioski, które są obsługiwane przez samorządy do zakończenia obecnego okresu, będą realizowały jeszcze samorządy. Podobnie też jak w przypadku koordynacji, wojewodowie zamkną okres świadczeniowy i rozpocznie Zakład Ubezpieczeń Społeczny od nowego okresu świadczeniowego" - tłumaczyła Maląg.

  Poinformowała, że na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu natomiast było to 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Tymczasem - jak podała Maląg - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie otrzymywał za realizację tego programu 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:29Projekt dotyczący 8 mld zł dotacji dla JST w 2021 r. trafił do sejmowych komisji 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z programem "Polski Ład" do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych. Projekt zakłada m.in. dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 8 mld zł w 2021 r. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

  "Chciałbym wymienić wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego kwotą 8 mld zł w roku 2021. Projektowane regulacje tworzą podstawę prawną do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa w roku 2021 dodatkowych środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza w trakcie pierwszego czytania w Sejmie.

  Środki te miałyby być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział uwzględniałby również poziom zamożności JST.

  Projekt zakłada uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację reguł fiskalnych.

  "Proponuje się czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego, czyli w średnim okresie czteroletnim w pewnych latach bieżący budżet jednostki samorządu terytorialnego mógłby być niezrównoważony, niemniej jednak musiałby być zrównoważony w całym okresie czteroletnim" - wyjaśnił Skuza.

  Zgodnie z projektem, w 2022 r. JST miałyby możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miałyby także przejściową możliwość wyboru okresu, na podstawie którego liczona byłaby średnia nadwyżka operacyjna (byłby to wybór pomiędzy trzyletnią średnią arytmetyczną a docelową siedmioletnią średnią arytmetyczną).

  "Na wniosek samych jednostek samorządu terytorialnego z limitu zadłużenia zmniejszono próg udziału środków Unii Europejskiej w finansowaniu programów. To znaczy, że obecnie jeżeli jakiś program jest finansowany powyżej 60% ze środków unijnych, nie jest on uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. Na wniosek samych jednostek samorządu terytorialnego ten procent został obniżony do 50%" - tłumaczył wiceminister.

  Projekt zakłada też, że od przyszłego roku jednostki samorządu terytorialnego udziały z tytułu PIT i CIT otrzymywałyby w 1/12 przewidywanych środków na dany rok budżetowy.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania jednostek samorządu terytorialnego  i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji składałaby się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca - JST, której wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywały się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 16:22Rada Przedsiębiorczości apeluje o rezygnację z podatku minimalnego 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia plany wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, apeluje o wycofanie się z nich oraz rozpoczęcie konsultacji nad  rozwiązaniami uszczelniającymi CIT, poinformowała Rada. Jej zdaniem, sytuacji przedsiębiorców nie zmieni także przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu pakietu podatkowego, zakładająca wprowadzenie wyłączeń z nowego podatku.

  "Zamiast w dalszym ciągu usiłować poprawiać wadliwy mechanizm podatku przychodowego, strona rządowa powinna odstąpić od wprowadzania tego rozwiązania, które zostało dodane do projektu ustawy Polskiego Ładu bez konsultacji z partnerami społecznymi oraz środowiskami eksperckimi" - czytamy w komunikacie Rady.

  W ocenie Rady, wadliwa jest sama konstrukcja tego podatku - sprawia ona, że podatek ten będą płacić firmy, które osiągają niski dochód ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonują lub z powodu wahań poziomu rentowności związanych z cyklem koniunkturalnym.

  Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że nowym podatkiem będzie mogła zostać obciążona firma, która w danym roku podatkowym będzie miała stratę lub dochód nieprzekraczający 1% sumy przychodów. Podstawa opodatkowania uwzględnia nie tylko tzw. wydatki pasywne, które potencjalnie mogą mieć związek z działaniami optymalizacyjnymi, lecz również 4% przychodów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podatek minimalny obciąży firmy mające stratę niezależnie od przyczyny jej powstania.

  Zdaniem Rady, wbrew zapewnieniom strony rządowej, minimalny podatek nie będzie daniną obciążającą wyłącznie wielkie, globalne korporacje, ponieważ nie został określony próg kwoty obrotu, po przekroczeniu którego firma może zostać objęta dodatkowym podatkiem.

  "Jedynym kryterium różnicującym jest struktura własnościowa spółki, jednak ze względu na rygorystyczne kryteria, wiele małych i średnich polskich przedsiębiorstw również znajdzie się w grupie obciążonych nową daniną" - czytamy dalej.

  Rada przypomniała, że zgodnie z autopoprawką, przyjętą przez rząd i przekazaną do Sejmu z podatku mają zostać wyłączone branże, w których ceny są regulowane na podstawie przepisów ustaw oraz firmy z sektora górnictwa oraz transportu lotniczego i morskiego.

   "Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do autopoprawki, zwolnienie tych branż z podatku jest konieczne ze względu na fakt, iż poziom ich rentowności zależy od polityki regulacyjnej państwa oraz podlegających dużym wahaniom cen na światowych rynkach. To samo można jednak powiedzieć również o szeregu innych branż - nie tylko górnictwie, energetyce i przewozach lotniczych, lecz również sektorze handlowym, usługowym i produkcyjnym" - zauważyła Rada.

  I wskazała, że "gdyby proponowany system miał być dalej korygowany, konieczne byłoby mnożenie branżowych włączeń z podatku oraz dalsze komplikowanie mechanizmu ustalania podstawy wymiaru podatku".

  Ponadto, aby podatek w równym i sprawiedliwym stopniu obciążał poszczególne branże, cechujące się różnym poziomem rentowności, konieczne byłoby wprowadzenie przynajmniej kilkunastu różnych stawek podatku przychodowego, podsumowała.

  Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana 24 marca 2020 roku. Tworzą ją: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Business Centre Club (BCC),  Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Polska Rada Biznesu (PRB), Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich (ZBP), i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 14:46Muller: Projekty ustaw Polskiego Ładu - na dwóch posiedzeniach Sejmu 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Projekty ustaw w ramach Polskiego Ładu, które w ubiegłym tygodniu trafiły do Sejmu będą przedmiotem dyskusji na dwóch posiedzeniach Izby, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  W ubiegłym tygodniu rząd przyjął kilka projektów ustaw w ramach Polskiego ładu, w tym m.in. projekt pakietu podatkowego, gwarancji kredytu do 100 tys. zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), projekt dot. budowy domów do 70 m2 a także projekt regulacji dot. dotacji dla samorządów na poziomie 8 mld zł.  Wcześniej Rada Ministrów przyjęła projekt dot. dodatkowego świadczenia na drugie i kolejne dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat (tzw. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego).

  "Teraz na dwóch posiedzeniach Sejmu, bo nie na jednym posiedzeniu Sejmu, będą odbywały się dyskusje dotyczące poszczególnych poprawek, prac Komisji" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Pytany o tempo prac nad projektami, powiedział: "Ile będzie trwało posiedzenie Komisji - to się dopiero przekonamy, zależnie od tego, jak posłowie będą sobie tego życzyli, jak długo będą trwały prace w Komisji".

  Rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu planowane jest dzisiaj (początek o godz. 16:00). Ma potrwać do piątku. Następne posiedzenie - jak wynika z informacji na stronie Sejmu - zaplanowano w dniach 29 września - 1 października br.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 16:34MRPS: Rząd przyjął rozporządzenie ws. podwyżki płacy min. do 3,01 tys. zł w 2022 

  Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., zakładające podwyżkę płacy minimalnej do 3,01 tys. zł w przyszłym roku oraz minimalnej stawki godzinowej do 19,7 zł, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS).

  "Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5%. Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem roku 2021" - czytamy w komunikacie.

  Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia.

  "Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

  W przyszłym roku płaca minimalna stanowić ma 50,8% prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł).

  Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku.

  (ISBnews)

 • 14.09, 12:28Rada Przedsiębiorczości proponuje rządowi 'Pakt dla gospodarki' 

  Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości krytycznie odniosła się do projektu pakietu ustaw podatkowych "Polskiego Ładu" i zaproponowała rządowi 'Pakt dla gospodarki', którego celem byłoby przygotowanie nowego, bardziej sprawiedliwego i przejrzystego systemu podatkowego, poinformowała Rada.

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

  "W naszej ocenie, projekt w wersji skierowanej do prac w Parlamencie dowodzi braku poszanowania przez rząd zasad poprawnej legislacji oraz przejrzystości i przewidywalności systemu podatkowego. Pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa" - czytamy w komunikacie Rady.

   Zwraca ona uwagę, że "setki zgłoszonych przez nas merytorycznych uwag do jakości proponowanych przepisów nie zostało uwzględnionych w ramach konsultacji społecznych". Krytykuje zbyt szybkie - jej zdaniem - tempo prac nad projektem i przygotowywany "w ogromnym pośpiechu raport z konsultacji", który odnosi się - jak podaje - jedynie do nielicznych ze zgłoszonych postulatów.

  Negatywnie ocenia też modyfikację przepisów i regulacje, które nie zostały poddane opiniowaniu przez przedsiębiorców, w tym propozycję wprowadzenia już od 2022 r. minimalnego podatku przychodowego. Według Rady, podatek ten "poważnie skomplikuje obowiązujący system podatkowy", a jego wpływu na sytuację finansową firm oraz dochody budżetowe nie sposób oszacować w ciągu kilku dni od chwili publikacji propozycji.

   "Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do wszystkich kluczowych ustaw podatkowych, zmieniające obecnie funkcjonujące zasady systemu podatkowego oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu" - zauważa dalej Rada.

  Wskazuje, że uchwalenie zmian w kształcie, w jakim zostały skierowane do Sejmu "spowoduje niezliczone problemy ze stosowaniem nowych przepisów".

  Ocenia, że celem rządu powinno być stworzenie takich warunków, aby wiodącą formą zatrudnienia i pierwszym wyborem dla pracownika była, ze względu na swoją atrakcyjność i konkurencyjność wobec innych form świadczenia pracy, umowa o pracę. Wskazuje, że propozycja zawarta w Polskim Ładzie "idzie w zupełnie odwrotnym kierunku".

  Przyznaje, że "ze względu na konieczność zwiększania nakładów na ochronę zdrowia oraz pokrycie deficytu budżetowego, wynikającego także ze wsparcia udzielonego przedsiębiorcom, w dłuższym okresie niezbędne będzie znalezienie dodatkowych źródeł finansowania".

  "Jesteśmy gotowi do prowadzenia rzetelnej dyskusji i analiz w celu znalezienia oszczędności oraz opracowania, a następnie wdrożenia nowego, bardziej sprawiedliwego i przejrzystego systemu podatkowego, jednak warunkujemy je podpisaniem z rządem 'Paktu dla gospodarki'", czytamy w stanowisku.

   Pakt ten miałby być kilkuletnim zobowiązaniem, zawierającym:

  ·               zapewnienie, iż nowe regulacje nie będą jeszcze bardziej komplikować systemu prawnego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,

  ·               zapewnienie, iż nowe regulacje będą wprowadzane z odpowiednio długim vacatio legis i z poszanowaniem zasady dbałości o zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa,

  ·               wskazanie przez rząd parametrów jakie chce uzyskać w wyniku proponowanej reformy i czasu ich osiągnięcia; szczególnie w zakresie poprawy warunków funkcjonowania służby zdrowia oraz uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych,

  ·               wskazanie obszarów polityki gospodarczo-społecznej, w których można szukać ewentualnych oszczędności bez ryzyka nadmiernego pogorszenia sytuacji ekonomicznej oraz konkurencyjności w tych obszarach.

  Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana 24 marca 2020 roku. Tworzą ją: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Business Centre Club (BCC),  Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Polska Rada Biznesu (PRB), Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich (ZBP), i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 11:49Do przedsiębiorstw trafi ok. 140 mld zł ze środków UE w latach 2021-2027 wg OSR 

  Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Do sektora przedsiębiorstw w latach 2021-2027 trafi około 140 mld zł w cenach bieżących ze środków unijnych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Przyjęto, że niemal połowa tej kwoty trafi do sektora mikro, małych i średnich firm, a druga połowa do dużych przedsiębiorstw.

  Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 roku nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki. Projekt znajduje się obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

  "Opierając się o doświadczenia z wdrażania perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020, założono, że do sektora przedsiębiorstw trafi dofinansowanie unijne w kwocie około 140 mld zł w cenach bieżących, tj. około 129 mld zł w cenach 2020 r. Przyjęto, że połowa wspomnianych środków trafi do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a połowa - do dużych przedsiębiorstw. Parametry obliczeń: kurs 1 euro = 4,5 zł, deflator – 2%" - czytamy w OSR.

  Jak założono w OSR, w perspektywie 2021-2027 do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw powinno trafić 64 116,2 mln zł, tyle samo co dużych firm. Natomiast do gospodarstw domowych 13 369,5 mln zł. 

  Szacowane skutki finansowe odpowiadają prognozowanej kwocie bezzwrotnych transferów finansowych, jakie trafią do sektora przedsiębiorstw oraz rodzin i gospodarstw domowych w ramach projektów i programów. Punktem wyjścia do zaprezentowanych kalkulacji były dane dotyczące faktycznego wydatkowania środków w ramach perspektywy 2014-2020, skorygowane o planowane zmiany w zakresie wysokości dostępnej alokacji oraz kierunków interwencji w perspektywie 2021-2027, podano także.

  Jak wynika z OSR, ustawa pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

  Udzielone wsparcie przyczyni się do trwałego wzrostu polskiej gospodarki oraz umożliwi uzyskanie pozytywnych zmian strukturalnych (tj. wyższej innowacyjności, większej złożoności struktury gospodarczej, wzrostu udziału przemysłu i usług wiedzochłonnych, wzrostu złożoności produktów i usług, poprawy konkurencyjności sektorów uważanych tradycyjnie za obszary w niewielkim stopniu wykorzystujące wiedzę i technologię, a ostatecznie wyższej zdolności do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy), co z kolei przełoży się na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, czytamy dalej.

  Wsparcie finansowe kierowane do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych polegać ma m.in., na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła, podniesieniu efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych oraz  montażu instalacje OZE. W przypadku budynków jednorodzinnych środki finansowe będą włączone do programu Czyste Powietrze, w przypadku budownictwa wielorodzinnego do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 09:26Rząd zajmie się dziś projektem wzrostu płacy minimalnej do 3 tys. brutto w 2022r 

  Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem dot. podniesienia płacy minimalnej do poziomu 3 tys. brutto w 2022 r. (z 2,8 tys. zł w br.) i stawki godzinowej do 19,6 zł brutto za godzinę (z 18,3 zł w br.), wynika z z planu prac Rady Ministrów. 

  "Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 000 zł. […] Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,6 zł. […] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r." - czytamy w projekcie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

  Jak wynika z wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu podwyższenie płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej zwiększy wpływy sektora finansów publicznych o 1,97 mld zł w 2022 roku, w tym po stronie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na wzrost odprowadzanych składek - 1,75 mld zł, a po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - 422 mln zł. 

  Według danych Ministerstwa Finansów, wynagrodzenie minimalne otrzymuje 2,2 mln pracowników.

  Koszt podniesienia płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm szacowany jest (wg OSR) na ponad 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych - 788,9 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 13.09, 17:25Rząd za wprowadzeniem preferencyjnych pożyczek PFR dla dużych firm 

  Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Rząd dokonał nowelizacji uchwał, dotyczących tarcz finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz tarczy dla dużych firm, wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Według wcześniejszych zapowiedzi, rząd miał powierzyć obsługę odsetek od obligacji na tarczę finansową dla MSP Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR). Planowane było także wprowadzenie 2.0 pożyczki preferencyjnej dla dużych firm.

  W ubiegłym tygodniu w trybie obiegowym przyjęte zostały m.in. uchwała Rady Ministrów zmieniająca program "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", uchwała nowelizująca "Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" oraz uchwała wprowadzająca zmiany do "Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Nowelizację tarcz zapowiadano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wynikało z niego, że rząd planuje wprowadzenie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 do istniejących już instrumentów wsparcia dużych przedsiębiorców.

  Informowano wówczas, że nowy instrument zakłada wsparcie przedsiębiorców, które odczuły negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych. Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną, może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej.

  Udzielanie wsparcia w tej formie zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją o sygn. SA.62752. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Komisję w czerwcu br., a w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana 9 lipca br.

  Podawano także, że do programu mają zostać wprowadzone zmiany związane z przyznaniem PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców, a także doprecyzowujące zasady rozliczania wynagrodzenia należnego PFR, które wynikają z zakładanych zmian do umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a PFR.

  Także planowane zmiany w tarczach dla małych i  średnich firm miały dotyczyć przejęcia przez PFR obsługi odsetek odsetek od obligacji, wyemitowanych przez Fundusz na wsparcie małych i średnich firm ze środków, pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców. 

  W kwietniu 2020 r. PFR rozpoczął realizację rządowego programu tarczy finansowej 1.0 dla małych i średnich firm. W ramach programu, Fundusz udzielał finansowania przedsiębiorstwom, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Program realizowany był w oparciu o umowy łączące Skarb Państwa z PFR - regulujące zasady powierzenia PFR przez Skarb Państwa realizacji programu.

  Podano także, że do obsługi odsetek od obligacji miałyby służyć środki, pochodzące z emisji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców,.

  (ISBnews)

 • 10.09, 08:54Senat za zwiększeniem środków na zdrowie do 6% PKB w 2022 r. i 7,2% w 2025 r. 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładające przyśpieszenie wzrostu wydatków na zdrowie do 6% w 2022 r. i 7,2% w 2025 r. Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r.; oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. ( od 6% PKB w 2023 r., 6,2% PKB w 2024 r., 6,5% PKB w 2025 r., 6,8% PKB w 2026 r. do 7% PKB w 2027 r.

  Zgodnie dotychczasowymi przepisami, referencyjna wartość nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia w relacji do PKB została określona na poziomie 6%, który miał zostać osiągnięty w 2024 r. i utrzymany na tym poziomie w kolejnych latach.

  Tymczasem wprowadzone przez Senat poprawki zakładają wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2022 r., 6,5% PKB w 2023 r., 7% PKB w 2024 r., by docelowo osiągnąć co najmniej 7,2% PKB.

  Zgodnie z nowelizacją, środki mogłyby być przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego oszczędności na etapie realizacji budżetu. Minister zdrowia będzie mógł za zgodą ministra finansów dokonywać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje.

  Inna z poprawek Senatu zmierza do skreślenia przepisu karnego, dodanego do tekstu ustawy po odbyciu pierwszego czytania projektu w Sejmie (zagrożenie naruszenia nietykalności cielesnej osoby wykonującej badanie lub szczepienie przeciw COVID-19 karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech).

  Senat zmienił także artykuł nowelizujący ustawę o działalności leczniczej w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego pokrywania straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący będący jednostką samorządu terytorialnego.

  Skreślono też przepis, zakładający przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do dnia 30 czerwca 2022 r. ze względu na pandemię COVID – 19.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 31 grudnia 2021r.

  Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 10.09, 08:07Senat za zmianą vacatio legis w noweli dot. sposobu wezwania do zawarcia PPK 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawkę do nowelizacji, dotyczącą zmiany sposobu wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), wydłużając vacatio legis do 14 dni. Za nowelą, wraz z przyjętą poprawką głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania, wezwanie do firmy do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) byłoby wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

  Zgodnie z przepisami nowelizacji, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zatrudnionych.

  Informacja ta ma zawierać dane na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Następnie ma ją weryfikować Polski Fundusz Rozwoju.

  Jeżeli okazałoby się, że firma nie dopełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju ma wezwać w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada, że nowela weszłaby w życie nie z mocą wsteczną od 1 września, ale po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)