ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.10, 17:06Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na 2020 rok  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Poprawka dotyczy utworzenia nowej rezerwy na obsługę długu i rozliczenie środków unijnych.

  Jednocześnie posłowie odrzucili trzy inne poprawki.

  Sejm zgodził się na utworzenie nowej rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

  Odrzucił natomiast poprawkę, zwiększającą wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł).

  Posłowie byli także przeciwni poprawce zmniejszającej łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o 100,1 mln zł  kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

  Sprzeciwili się też utworzeniu nowej rezerwy celowej na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności w wysokości 1 mln  zł.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 16:43Sejm za wydłużeniem rozwiązań podatkowych wprowadzonych tzw. tarczami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw, wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oraz zakładającą podwyższenie do 2 mld euro limitu przychodów, uprawniający do statusu małego podatnika CIT. Opowiedział się też za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi. 

  Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z poprawkami 232 opowiedziało się  posłów,  215 było przeciwnych, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie nowelizacji w całości. Sprzeciwili się też wykreśleniu zapisu o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także przesunięciu wejścia w życie tych przepisów.

  Sejm wydłużył natomiast termin obowiązywania rozwiązań podatkowych, wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi. Chodzi m.in. o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, w sytuacji, gdy pozyskane są środki trwałe na walkę z COVID-19 (np. na uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji rękawiczek czy maseczek), możliwość symultanicznego korzystania do końca pandemii z prawa do ulgi IP Box oraz ulgi B&R.

  Zgodnie z tymi rozwiązaniami, wierzyciele będą mogli szybciej skorzystać z tzw. ulgi na złe długi (termin ten został skrócony z 90 na 30 dni), a darowizny firm np. na szpitale będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów – za październik, listopad grudzień 2020 r.  - wysokości 200%, a w kolejnych miesiącach - w wysokości 150%.

  Sejm nie zgodził się natomiast na wykreślenie zmian dotyczących tzw. ulgi abolicyjnej, wykreślenie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, przesunięcie wejścia w życie terminu tego opodatkowania na 1 stycznia 2022 roku. 

  Z poparciem Sejmu nie spotkała się także poprawka, dotycząca podwyższenia limitu dla tzw. małego CIT do 5 mln euro (projekt podnosi ten limit z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

  Nowelizacja ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Planowane jest m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), możliwość rozliczania się ryczałtem ma uzyskać ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Nowelizacja dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 08:16Senat przyjął nowelizację budżetu na 2020 rok z poprawkami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Senat przyjął jednogłośnie nowelizację budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Jednocześnie wprowadził do niej cztery poprawki, w tym zakładającą przesunięcie środków na cele zdrowotne oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

  Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

  Przyjęta poprawka zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel mają pochodzić z  ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł ).

  Senat proponuje utworzenie rezerwy celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności  w wysokości  1 mln  zł oraz rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

  Inna z przyjętych poprawek zmniejsza łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o ok. 100 mln zł  zł kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

 • 27.10, 09:48Kościński: Finanse we względnie dobrym stanie, niepotrzebna 2. nowela budżetu 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Finanse publicznej są we względnie dobrej sytuacji i nie należy spodziewać się kolejnej nowelizacji ustawy budżetowej w tym roku, poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  "W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu zakładamy 109 mld zł deficytu - to jest bardzo konserwatywna prognoza. Na koniec września deficyt wyniósł 13,8 mld zł, mamy już 100% naszych potrzeb pożyczkowych na ten rok już wykonanych i ponad 10% na przyszły rok. Na funduszach rachunków finansów publicznych jest ponad 120 mld zł. Myślę więc, że finanse publicznej są we względnie dobrej sytuacji i nie spodziewam się kolejnej nowelizacji w tym roku" - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej.

  Nowelizacja tegorocznego budżetu, przyjęta przez Sejm na początku października, zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Według szacunkowych danych resortu finansów, w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 13,76 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,3 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 11:51NBP: Nowela ustawy o systemie cyberbezpiecz. może naruszać niezależność banku 

  Warszawa, 20.10.2020 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) zawiera przepisy, które mogą wydawać się niezgodne z rolą przypisaną Narodowemu Banku Polskiemu (NBP) w przepisach konstytucji i ustawy o NBP, w szczególności w zakresie niezależności banku centralnego, podał NBP w opinii do projektu noweli.

  "Na wstępie uprzejmie informujemy, iż co do zasady Narodowy Bank Polski przyjmuje z aprobatą propozycje zmian w projekcie ustawy, w szczególności dotyczące utworzenia podmiotów mających zapewnić dostęp oraz wymiany eksperckiej dotyczącej cyberzagrożeń. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że w projekcie ustawy pomimo braku bezpośrednich odwołań do Narodowego Banku Polskiego, propozycje niektórych przepisów mogą wydawać się niezgodne z rolą przypisaną NBP w przepisach konstytucji RP i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w zakresie wartości fundamentalnych z punktu widzenia podstaw funkcjonowania banku centralnego w Polsce, w szczególności jego niezależności" - czytamy w opinii opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Zastrzeżenia NBP dotyczą propozycji przepisów, wedle których pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa uzyskałby kompetencje do wydawania ostrzeżeń i poleceń zabezpieczających w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1-16 ustawy o KSC.

  "Narodowy Bank Polski, jako jeden z podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa (vide art. 4 pkt 9 ustawy o KSC), może być zatem adresatem tego rodzaju działań pełnomocnika" - podkreślono w stanowisku.

  Z punktu widzenia NBP, wątpliwości budzi także projektowany art. 73 ust. 2a, który przewiduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który nie dostosował się do obowiązków określonych w art. 66b ustawy o KSC - chodzi tam m.in. o to, że "w przypadku sporządzenia oceny ryzyka określającej wysokie ryzyko dostawcy sprzętu lub oprogramowania podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa: 1) nie wprowadzają do użytkowania sprzętu, oprogramowania i usług określonych w ocenie danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania; 2) wycofują z użytkowania sprzęt, oprogramowanie i usługi określone w ocenie danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania nie później niż 5 lat od dnia ogłoszenia komunikatu o ocenie".

  "Do kręgu podmiotów objętych sankcjami zalicza się także Narodowy Bank Polski, na który - w myśl aktualnie projektowanego art. 74 ust. 1a pkt 1 - może zostać nałożona kara pieniężna przez organ nadzorujący. Ze względu na konstytucyjny status Narodowego Banku Polskiego, a także obowiązujące rozwiązania w ustawie o KSC, brak jest organu sprawującego nadzór na NBP, co oznacza, że przytoczone powyżej przepisy odnoszące się do możliwości nakładania administracyjnej kary pieniężnej na NBP nie będą miały zastosowania. Zasadnym jest zatem wyłączenie NBP z zakresu podmiotowego omawianych przepisów, tj. projektowanego art. 73 ust. 2a oraz art. 74 ust 1a pkt 1"- czytamy dalej.

  NBP zwraca ponadto uwagę, że jest operatorem systemów płatności "o kluczowym znaczeniu dla stabilności całego systemu finansowego w Polsce" - tj. SORBNET2 i TARGET2-NBP.

  "Potencjalne zakłócenie funkcjonowania tych systemów może nieść za sobą skutki w postaci zaburzeń transmisji pieniądza w skali całego kraju. Dlatego też, w ocenie NBP, powierzanie pełnomocnikowi rządu ds. cyberbezpieczeństwa kompetencji umożliwiających ingerowanie w systemy IT będące komponentem infrastruktury płatniczej, której operatorem jest bank centralny, nie znajduje uzasadnienia" - stwierdzono także.

  W związku ze swoimi zastrzeżeniami, NBP proponuje wprowadzenie w projekcie ustawy zmian, które załączył do swojej opinii.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 07:33Kościński: Objęcie spółek komandytowych CIT-em przesuwamy na maj 2021 r. 

  Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wejdzie w życie w maju 2021 r., poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Wcześniej planowano, że zmiany te wejdą w życie z początkiem 2021 r.

  "Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami biznesu. Ich zdanie się dla nas liczy. Rozumiemy trudności, z jakimi muszą się mierzyć w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. Dlatego dajemy im więcej czasu na przygotowanie się do zmian w prawie - objęcie CIT spółek komandytowych zacznie obowiązywać od maja 2021 r." - powiedział Kościński, cytowany na profilu resortu finansów na Twitterze.

  Zapowiedź objęcia spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o CIT znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wraz z zapowiedzią dot. zwiększenia limitów obrotu dla tzw. małego CIT (do 2 mln euro) oraz dla ryczałtu ewidencjonowanego (również do równowartości 2 mln euro).

  Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku miał wynieść 1,74 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 14.10, 11:10Senacka komisja rekomenduje przesunąć w br. 2 mld zł na zdrowie, 3 mld zł na JST 

  Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie nowelizacji budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku.

  Wcześniej senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem poprawki dotyczącej przesunięcia 5 mld zł z części budżetu: obrona narodowa, rezerw celowych: transport, współfinansowanie środków unijnych - na ochronę zdrowia (2 mld zł) i dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego (3 mld zł).

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:50Sejm skierował projekt zwiększający limit dla CIT i ryczałtu do komisji 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji ustaw podatkowych, zakładających podniesienie limitu przychodów dla 9-procentowego CIT oraz ryczałtu. Tym samym skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

  Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opowiedziało się 219 posłów, 231 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Projekt nowelizacji ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Wśród proponowanych rozwiązań jest także m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Projekt zmian ustaw, znany jako pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), możliwość rozliczania się ryczałtem uzyskałoby ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Projekt dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:48Sejm przywrócił możliwość wydawania poleceń firmom przez rząd w czasie pandemii 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm przywrócił możliwość przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem poprawek Senatu do nowelizacji ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, regulujących te zagadnienia.

  Senat wykreślił przepis, dodany w trakcie prac sejmowych, który zakładał, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Sprzeciwił się też przywróceniu, wprowadzonych w specustawie COVID-19 przepisów uprawniających wojewodów, ministra zdrowia i premiera do wydawania poleceń w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Sejm wprowadził je z powrotem.

  Posłowie zgodzili się natomiast na wydłużenie czasu obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r.

  Akceptację znalazły też poprawki, zmierzające do tego, aby wobec pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie stosowało się części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym, a także poprawka zmierzająca do wydłużenia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób do 12 miesięcy.

  Wśród przyjętych poprawek znalazła się i ta, doprecyzowująca przepisy tarczy turystycznej w taki sposób, aby z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

  Część poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zakłada dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

  Ustawa zakłada m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA o 1,85 mld i przekazanie dodatkowych środków do funduszy: drogowego, kolejowego i dróg samorządowych, a także obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych i podwyższenie opłaty paliwowej.

  Dodatkową kwotą 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020 ma zostać zasilony Fundusz Dróg Samorządowych (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

  Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę).

  Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania. W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:46Sejm przeciwny powrotowi do stawek VAT 7% i 22% w 2021 r., jak chciał Senat 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładającą powrót do 7% i 22% stawki podatku ot towarów i usług (VAT) w 2021 r.

  Za odrzuceniem poprawki opowiedziało się 231 posłów, 222 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Sejm przyjął nowelizację, utrzymującą podwyższone stawki 8% i 23% w przyszłym roku, ale Senat przegłosował wykreślenie tego zapisu. Następnie Sejm odrzucił poprawkę Senatu.

  Zgodnie z zapisem przyjętym przez Sejm, powrót do stawek 22% i 7% ma nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%.

  Według obecnie obowiązujących przepisów, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne.

  Z danych Ministerstwa Finansów wynika jednak, ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB. Wczoraj wiceminister finansów Sebastian Skuza mówił, że może to być ok. 11%

  W przyszłym roku - jak wynika z przyjętych projektów nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz projektu budżetu na 2021 r. - ma wynieść 6% PKB. Z kolei dług publiczny w tym roku - według polskiej metodologii - 50,5% PKB, a w przyszłym roku - 52,9% PKB. Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 62,2% PKB, a w przyszłym - 64,7%

  Stawki VAT zostały podwyższone o 1 pkt proc. (z 22% na 23% i z 7% na 8%) w 2010 roku. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany. Utrzymanie stawek VAT na obecnie obowiązującym poziomie ma zapobiec - jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) - spadkowi wpływów do budżetu w roku przyszłym w wysokości 9,9 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:45Sejm skierował projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2021 do komisji 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 rok, zgłoszony w pierwszym czytaniu. Tym samym skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

  Za wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 174 posłów, 232 było przeciwnych, a 47 wstrzymało się od głosu.

  Projekt jest nierozerwalnie związany z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu. Zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) na obecnym poziomie.  oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

  Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

  Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

  W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Zamrożenie "odpisów" ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

  W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

  Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania, w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:42Sejm przyjął nowelizację budżetu na 2020 rok z poprawkami 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację budżetu na 2020 r ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku.

  Za przyjęciem noweli ustawy budżetowej głosowało 232 posłów, 218 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek, dotyczących przesunięć środków w Sądzie Najwyższym, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz dziale budżetu Sprawy Wewnętrzne.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 15:52Sarnowski z MF: Przyszłoroczne obniżki sprawią, że firmy zaoszczędzą 7 mld zł 

  Warszawa, 07.10.2020 (ISBnews) - Planowane na przyszły rok wprowadzenie dodatkowych rozwiązań dla przedsiębiorców sprawi, że zaoszczędzą oni 7 mld zł. Ma na tym skorzystać 400 tys. przedsiębiorców, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "W sumie cały pakiet obniżek, planowanych na przyszły rok to jest 7 mld zł, które pozostaną w kieszeniach przedsiębiorców" - powiedział Sarnowski w Sejmie.

  "Na zmianach przez nas proponowanych skorzysta w przyszłym roku 400 tys. przedsiębiorców. Pewne zmiany dotkną 40 tys., czyli dziesięciokrotnie mniej, przy czym nie zawsze będą to zmiany na minus" - dodał wiceminister.

  Pytany o funkcjonowanie gospodarki w czasie pandemii, powiedział, że potrzebuje ona przede wszystkim: niskiego opodatkowania, prostoty rozliczeń i równych szans dla firm różnej wielkości.

  "To, czego potrzebują teraz firmy to są trzy rzeczy: po pierwsze niskie opodatkowanie - niskie opodatkowanie […] które da firmom po pierwsze, poduszkę bezpieczeństwa, po drugie, zapewni im środki na inwestycje; jest to też prostota rozliczeń - prostota rozliczeń, która zapewni w przyszłym roku powszechny dostęp do ryczałtu oraz estoński CIT dla firm, które się rozwijają, a po trzecie, level playing field - czyli równych zasad dla firm najmniejszych oraz dla firm większych, które stać na wsparcie doradcy podatkowego i które również mogą angażować się w schematy optymalizacyjne" - podkreślił Sarnowski.

  Jednocześnie potwierdził, że zmiany uszczelniające łącznie z opodatkowaniem spółek komandytowych przyniosą do budżetu 2 mld zł.

  W Sejmie odbyło się dzisiaj pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Tzw. pakiet uszczelniający, zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro. Inne z projektowanych rozwiązań to m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Drugi z projektów dotyczy tzw. estońskiego CIT dla jest do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) osiągających przychody do 100 mln zł i zatrudniających co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy.  Według szacunków rządu z tego rozwiązania ma skorzystać ok. 200 tys. firm.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 10:20Sejmowa KFP przygotuje sprawozdanie o projekcie budżetu na 2021 rok do 3 XII br 

  Warszawa, 07.10.2020 (ISBnews) - Sprawozdanie sejmowej Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 ma zostać przyjęte do 3 grudnia, wynika z harmonogramu prac nad budżetem, przyjętego przez Komisję. Komisja ma przystąpić do prac nad projektem po 11 listopada.

  "Harmonogram prac przewiduje terminy maksymalne, których nie można przekroczyć w toku prac parlamentarnych. Możliwa jest jednak modyfikacja harmonogramu, polegająca na skróceniu terminu" - powiedział przewodniczący Komisji Henryk Kowalczyk.

  Do 6 listopada do Komisji Finansów Publicznych mają spłynąć opinie komisji branżowych.

  "I po 6, a właściwie po 11 listopada rozpocznie pracę [nad projektem budżetu na rok 2021] Komisja Finansów Publicznych" - powiedział Kowalczyk.

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 ma rozpocząć się dziś w Sejmie o godz. 15:00.

  Projekt ustawy budżetowej na 2021 r., zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.10, 15:39Skuza z MF: Rozważamy poluzowanie reguł fiskalnych dla JST w 2021 roku 

  Warszawa, 05.10.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów rozważa poluzowanie reguł fiskalnych dla samorządów także w roku 2021, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Ma to uelastycznić gospodarkę fiskalną jednostek samorządu terytorialnego (JST) i w sposób długofalowy oddziaływać na finanse.

  "Wychodząc naprzeciw postulatom JST, rozważamy poluzowanie reguł fiskalnych dla JST, także w 2021 roku, co uelastyczni gospodarkę finansową i będzie w sposób długofalowy oddziaływać na ich finanse" - powiedział Skuza podczas spotkania z samorządowcami, relacjonowanego na Twitterze MF.

  Podkreślił, że mimo trudnej sytuacji, związanej z epidemią, samorządy nie mają do czynienia z drastycznym spadkiem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

  "Łączne dochody JST z tytułu udziałów w podatku PIT oraz z subwencji ogólnej po 8 miesiącach 2020 r. kształtują się na poziomie analogicznego okresu w 2019 r. W zakresie udziału w podatku CIT odnotować należy wzrost o 25 mln zł w stosunku do tego okresu w roku poprzednim" - powiedział wiceminister.

  Jak podaje MF, subwencja ogólna dla samorządów (z wyłączeniem części oświatowej) ma w roku 2021 wynosić 18,09 mld zł (w porównaniu do 16,86 mld zł w 2020).

  Wcześniej Skuza informował, że dla JST zaplanowano subwencję ogólną na poziomie ponad 70 mld zł (5,2% więcej niż w 2020 r.). W 2021 r. subwencja oświatowa ma przekroczyć 52 mld zł, co ma stanowić wzrost o ok. 2,2 mld zł w stosunku do roku 2020.

  Wprowadzone w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmiany dotyczyły m.in. możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 08:15Senat przeciw przedłużeniu obowiązywania 8% i 23% stawki VAT  

  Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Senat opowiedział się za wykreśleniem zapisu dotyczącego wydłużenia terminu obowiązywania podwyższonych stawek VAT w wysokości 8% i 23% na następne lata. Za poprawką do nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładającą de facto powrót do stawek sprzed 2011 roku, głosowało 54 senatorów, 40 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, powrót do stawek 22% i 7% miał nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%.

  Według obecnie obowiązujących przepisów, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. W trakcie dyskusji w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie argumentowali, że warunki takie zostały spełnione w roku 2019, zatem do korekty stawek powinno dojść od przyszłego roku.

  Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza wskazywał, że działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych, doprowadziły do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego, dlatego - jak podkreślał - obniżenie stawek od przyszłego roku nie jest możliwe.

  Z danych Ministerstwa Finansów wynika, ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB.

  W przyszłym roku - jak wynika z przyjętych projektów nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz projektu budżetu na 2021 r. - ma wynieść 6% PKB. Z kolei dług publiczny w tym roku - według polskiej metodologii - 50,5% PKB, a w przyszłym roku - 52,9% PKB. Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 62,2% PKB, a w przyszłym - 64,7%

  Stawki VAT zostały podwyższone o 1 pkt proc. (z 22% na 23% i z 7% na 8%) w 2010 roku. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany. Utrzymanie stawek VAT na obecnie obowiązującym poziomie miało zapobiec - jak wynikało z Oceny Skutków Regulacji (OSR) - spadkowi wpływów do budżetu w roku przyszłym w wysokości 9,9 mld zł. 

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 10:30Sarnowski z MF: Wprowadzenie estońskiego CIT to koszt 5,6 mld zł w 2021 roku 

  Warszawa, 29.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u to koszt 5,6 mld zł w przyszłym roku, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "Wprowadzenie estońskiego CIT zwiększyły koszty do 5 mld 610 mln zł. Traktujemy to jako inwestycje w gospodarkę i inwestycje w zwiększenie produktywności, zatrudnienie i mamy nadzieje, że jest to inwestycja, która nam się zwróci" - powiedział Sarnowski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Dodał, że w systemie ważne jest również to, iż jest to system otwarty nie tylko dla firm produkcyjnych oraz jest w nim zawarta elastyczność - wejścia i wyjścia - z systemu estońskiego CIT dla firm.

  "Mamy nadzieje, że wyjdziemy szybko z recesji. Głównym motorem, który nas wyciągnie z recesji są inwestycje prywatne. Estoński CIT ma na celu pobudzenie inwestycji prywatnych - przyciągnięcie inwestorów do Polski" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas spotkania.

  Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd planuje podniesienie rocznego limitu przychodów dla przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u do 100 mln zł. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładający takie rozwiązanie. Dotychczas planowano, że będzie to 50 mln zł.

  Estoński CIT to:

  * brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,

  * brak odrębnej rachunkowości podatkowej i minimum obowiązków administracyjnych,

  * prostota - podatnik stosuje łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości, wymieniono w komunikacie.

  "Obecnie podatek nakładany jest na przychody należne, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności. Po zmianach firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, a więc same będą decydować o tym, kiedy nastąpi u nich obowiązek rozliczeń z fiskusem" - czytamy dalej w komunikacie.

  Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych).

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 16:16Morawiecki: Rząd przyjął projekt zwiększający limit dla 9-proc. CIT i ryczałtu 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet uszczelniający, zakładający m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Przyjęty projekt nowelizacji ustaw podatkowych zakłada także m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  "Zwiększamy możliwość dla dziesiątek tysięcy firm, które są na rozliczeniu poprzez PIT, a nie poprzez CIT do ryczałtowego rozliczenia swojego podatku. Dotychczas [….] poziom obrotów, który uprawniał do takiej metody to było 250 tys. euro. Zwiększamy to do 2 mln euro" – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

  Wyraził przekonanie, że mimo ubytku w przyszłorocznym budżecie „to przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy, na szybsze wyjście z tego kryzysu po koronawirusie".  Przypomniał, że zmiany te stanowią realizację ubiegłorocznych zapowiedzi. Podkreślił, że zapowiadane było także poszerzenie kręgów podatników, uprawnionych do obniżonej stawki CIT.

  "[To] zwiększenie możliwości rozliczania się na 9-proc. CIT, czyli jednym z najniższych w Europie dla tych przedsiębiorstw, które chcą realizować swoje zyski dla swoich właścicieli. Podnosimy ten próg od 1,2 mln euro do 2 mln euro" – wskazał.

  Projekt zmian ustaw, znany jako pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR), niższa stawka objęłaby dodatkowo ok. 10 tys. osób, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status „małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Projekt dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1, 36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

 • 28.09, 14:52Morawiecki: Wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców to koszt 3-6 mld zł 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców: podwyższenie limitu przychodów, kwalifikujące do objęcia 9-procentowym CIT-em do 2 mln euro z 1,2 mln rocznie, podwyższenie limitu dla rozliczających się ryczałtem do 2 mln euro z 250 tys. oraz wprowadzenie estońskiego CIT to koszt od 3 do 6 mld zł rocznie, "bliżej 6 mld zł", poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Rozwiązania te stanowiące część zapowiadanej "Piątki dla przedsiębiorców" zostały dzisiaj przyjęte przez Radę Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2021. Według założeń rządu mają obowiązywać od przyszłego roku.

  "Te wielkie ulgi dla przedsiębiorców, czyli podniesienie możliwości rozliczania się na podatku CIT w wysokości 9 % z 1,2 mln euro do 2 mln euro, PIT na ryczałcie ośmiokrotnie podniesiony do 2 mln euro, […]  estoński CIT, czyli 0 podatku dla tych, którzy inwestują do 100 mln - to jest to koszt kilku miliardów. Szacunki łączne od 3 do 6 mld zł. Myślę, że będzie to bliżej 6 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Zaznaczył, że rozwiązania te zostały uwzględnione w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 14:37Rządowa strategia zakłada dług 'general gov't' na 64,1% PKB w 2021, 59,5% w 2022 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024", która m.in. przewiduje wzrost długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 64,1% PKB w 2021 r. (z 61,9% PKB oczekiwanych w tym roku), a następnie spadek do 59,5% PKB w 2022 r., podało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, deficyt sektora "general government" przewidziano na 2021 r. na poziomie ok. 6% PKB.

  "Rząd przyjął dziś strategię zarządzania długiem publicznym - to nasz plan stopniowego spadku długu publicznego w relacji do PKB, do 48,1 % w 2024. Zakładamy również obniżenie kosztów obsługi długu w przyszłym roku oraz kolejnych latach" - powiedział minister Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Założenia Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024:

  *·         wzrost relacji państwowego długu publicznego do PKB do 50,4% w 2020 r. i 52,7% w 2021 r., a następnie spadek do 48,1% w 2024 r.,

  *·         wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9% w 2020 r. i 64,1% w 2021 r., a następne spadek do 59,5% w 2024 r.,

  *·         spadek kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB z 1,33% w 2020 r. do 1,19% w 2021 r. i do 0,75-0,76% w 2024 r.,

  *·         utrzymanie elastycznego podejścia do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do celu minimalizacji kosztów obsługi długu przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka,

  *·         głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, wymieniono w komunikacie.

  W końcu sierpnia br. wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował, że ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB.

  W przyjętym w końcu sierpnia wstępnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. założono m.in. deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB.

  (ISBnews)