ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.05, 21:56Sejm poparł program 'Aktywny Rodzic', w tym tzw. babciowe i dopłaty do żłobka 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", która zakłada wprowadzenie od 1 października 2024 roku dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia następujących świadczeń: tzw. babciowego, dofinansowania do żłobka i świadczenia dla rodzica opiekującego się dzieckiem.

  Za ustawą głosowało 405 posłów, przeciw było 14, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki o charakterze doprecyzowującym.

  Regulacja skierowana jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody, a podstawową przesłanką warunkującą prawo do tego świadczenia będzie aktywność zawodowa osób, które się o nie będą ubiegać. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota ta będzie powiększona do 1,9 tys. zł.

  W ramach opcji "aktywni w pracy" rodzice pracujący zawodowo będą mogli zawrzeć z nianią, dziadkiem lub inną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem umowę uaktywniającą.  W takim przypadku z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem od 50% minimalnego wynagrodzenia.

  Kolejna opcja programu "Aktywny rodzic" to świadczenie "aktywnie w żłobku" - skierowane do tych rodziców, którzy zdecydują się posłać swoje dziecko do żłobka. Świadczenie nie będzie sposób uzależnione ani od kryterium dochodowego, ani od kryterium aktywności zawodowej.

  Rodzice, którzy zrezygnują z pracy i zechcą samodzielnie opiekować się dziećmi będą mogli się ubiegać o świadczenie "aktywnie w domu", które będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie niezależnie od poziomu dochodu osiąganego przez rodzica.

  Aktywność zawodowa rodziców w tym wypadku nie będzie brana pod uwagę. Wybór jednego z tych świadczeń będzie zależny wyłącznie od decyzji rodzica.

  (ISBnews)

 • 15.05, 21:20Sejm przyjął przepisy umożliwiające rozliczanie niektórych umów w KPO w euro 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienia wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym możliwość rozliczania niektórych inwestycji dot. m.in budowy morskich farm wiatrowych, zaciągania pożyczki przez inwestorów do wysokości środków, jakie zostały przekazane na realizację konkretnej inwestycji.

  Za nowelizacją głosowało 233 posłów, przeciw było 190, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą  objęcia przedsięwzięcia wsparciem.

  - Rozwiązanie ma na celu zwiększenie zainteresowania środkami z części pożyczkowej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Dotyczy to w szczególności planowanej inwestycji związanej z budową morskich farm wiatrowych. Brak możliwości rozliczania w euro mógłby spowodować, że zainteresowanie to będzie mniejsze niż dostępne środki lub inwestycja nie zostanie zrealizowana.

  * Możliwe będzie zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

  - Inwestor będzie mógł zaciągnąć zobowiązania do wysokości środków, które zostały przeznaczone na realizację określonej inwestycji, ale nie wyższej niż kwota, do której mogą być udzielane pożyczki w danym roku.

  * Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące planu społeczno-klimatycznego, które umożliwią realizację środków i inwestycji ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Rozwiązanie wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

  - Plan społeczno-klimatyczny ma zawierać środki i inwestycje, które będą miały na celu zaradzenie skutkom opłat za emisję gazów cieplarnianych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu.

  * Termin przyjęcia koncepcji rozwoju kraju będzie przesunięty do 31 grudnia 2024 roku. Rozwiązanie umożliwi lepsze wydatkowanie funduszy unijnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego projektu.

  * Czas na aktualizację strategii rozwoju województw zostanie wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Nowy termin pozwoli zapewnić spójność strategii rozwoju województw ze strategiami krajowymi, wymieniono w informacji.

  Umożliwione zostanie finansowanie części inwestycji z KPO z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

  (ISBnews)

 • 15.05, 12:47MSWiA: Obecnie w Polsce przebywa 952 tys. osób posiadających PESEL UKR 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Obecnie w Polsce przebywa 952 tys. osób posiadających PESEL UKR, czyli tych, którzy po przybyciu do Polski od 24 lutego 2022 roku złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. W ocenie wiceministra procedowany obecnie w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który umożliwi występowanie Ukraińców o pobyt tymczasowy, pozwoli zweryfikować tę liczbę.

  "Jeżeli spojrzeć na wszystkie liczby uchodźców, to w ramach PESEL UKR, tego systemu, mamy obecnie 952 tys. osób, natomiast ten system który wprowadzamy - przejście z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy pozwoli nam ostatecznie tę liczbę zweryfikować" - powiedział Duszczyk w Sejmie, podczas debaty nad projektem.

  Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są za 762 tys. obywateli Ukrainy.

  Wiceminister odpowiadał na pytania w Sejmie podczas czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  "762 tys. osób mamy w ZUS-ie, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na odsetek aktywności ekonomicznej uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy, to w tym przypadku mamy ok. 70%. Ostatnie dane to było 69% aktywnych na rynku pracy, co - jak zaznaczam - […] jest to najwyższy wskaźnik w krajach OECD" - wskazał wiceminister.

  "Uchodźcy z Ukrainy są bardzo, bardzo aktywni ekonomicznie, mimo tego, że posiadają dzieci. Ten obowiązek szkolny jest realizowany, pozwala to im trafiać na rynek pracy. Również urzędy pracy stworzyły specjalne programy aktywizacji zawodowej dla nich, a więc tutaj mamy do czynienia z bardzo wysoką aktywnością ekonomiczną, a więc płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne" - dodał.  

  Projekt ustawy zakłada przedłużenie części rozwiązań dla obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r., wprowadza dla osób objętych ochroną tymczasową możliwość ubiegania się o pobyt tymczasowy oraz zakłada objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci z Ukrainy, przebywających w Polsce.

  (ISBnews)

 • 15.05, 11:44MFiPR: Spodziewamy się pozytywnej decyzji KE w sprawie rewizji KPO w II poł. czerwca 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Polski rząd spodziewa się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w II poł. czerwca, poinformowała dyrektor departamentu Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) Monika Dołowiec.

  "Spodziewamy się decyzji pozytywnej Komisji w II poł. czerwca i w następstwie 16 lipca liczymy, że Rada ECOFIN zatwierdzi zmienioną decyzję, przyjmującą KPO i to zakończy proces rewizji KPO" - powiedziała Dołowiec na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

  "Musimy przejść przez ten proces, żebyśmy mogli wysłać kolejne wnioski o płatność dla KPO, które liczymy że wyślemy na przełomie sierpnia i września" - dodała.

  Formalny wniosek o rewizję Krajowego Planu Odbudowy został wysłany do Komisji Europejskiej 30 kwietnia, co dało podstawę do formalnych negocjacji z Komisją.

  Rada Ministrów przyjęła rewizję KPO 30 kwietnia. W przyjętej rewizji m.in. zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat - w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd - do zakupu samochodów elektrycznych. Program grantowy w ramach KPO ma kosztować 1,5 mld zł i ruszyć jeszcze w tym roku. Jednocześnie przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek - ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł).

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

  (ISBnews)

 • 15.05, 11:40KE: Deficyt general government Polski wyniesie 5,4% PKB w 2024 r., 4,6% PKB w 2025 r. 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 5,4% PKB w 2024 r. i 4,6% PKB w 2025 r. (wobec -5,1% PKB w ub.r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. W listopadzie ub.r. Komisja oczekiwała deficytu na poziomie odpowiednio: 4,6% PKB w 2024 r. oraz 3,9% PKB w 2025 r.

  "Oczekuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 5,4% PKB w 2024 roku. Wydatki na obronność mają dalej rosnąć. Przewiduje się, że koszt budżetowy netto środków wsparcia energetycznego wyniesie 0,5% PKB, odzwierciedlając przedłużenie większości programów wsparcia przy ograniczonych dochodach z opłat od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw energetycznych. Rząd podjął również decyzję o zwiększeniu powszechnego zasiłku '500+' dla rodzin z dziećmi, obecnie nazywanego '800+', oraz o podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli o 30% i urzędników sektora publicznego o 20%" - czytamy w raporcie "Spring 2024 Economic Forecast: A gradual expansion amid high geopolitical risks".

  W oparciu o niezmienioną politykę, Komisja prognozuje, że deficyt spadnie do 4,6% PKB w 2025 r., dzięki cyklicznemu ożywieniu i stopniowemu wycofywaniu środków wsparcia energetycznego. Oczekuje, że inwestycje w obronność będą nadal rosły, odzwierciedlając nadchodzące dostawy wcześniej zakupionego sprzętu wojskowego.

  "Dług publiczny wyniósł 49,6% PKB w 2023 roku. Przewiduje się, że w 2024 r. wzrośnie do 53,7% PKB, a w 2025 r. osiągnie 57,7% PKB. Wzrost długu publicznego wynika z wysokich deficytów i korekt przepływów kapitału związanych z harmonogramem inwestycji obronnych" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 13.05, 13:10MRPiPS: Koszt kwoty wolnej 60 tys. zł wyniósłby 52,5 mld zł dla budżetu i JST w 2025 r. 

  Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST), które partycypują w tych wpływach, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

  "Obecnie analizowana jest możliwość podwojenia […] kwot [wolnych od podatku], tak aby podatek PIT nie był pobierany od dochodów nieprzekraczających rocznie 60 tys. zł, a miesięcznie 5 tys. zł. Dotyczy to wszelkich dochodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, zatem również uzyskanych z tytułu emerytury, czy renty. Koszt tej zmiany został już wstępnie obliczony. Według szacunków Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego na danych waloryzowanych na 2025 r. wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 60 tys. zł rocznie spowoduje spadek dochodów sektora publicznego z podatku PIT względem scenariusza bazowego (tj. bez zmian) o około 52,5 mld zł" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

  O tyle zmniejszyłyby się wpływy z podatku PIT dla sektora finansów publicznych, to jest zarówno dla budżetu państwa, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego, które partycypują w tych wpływach, podkreślono.

  W odpowiedzi na interpelację podkreślono, że decyzję co do momentu podwyższenia kwoty wolnej rząd podejmie po przeprowadzeniu audytu stanu finansów publicznych.

  Decyzja ta musi być bowiem podjęta w oparciu o rzetelne dane. Celem nadrzędnym jest bowiem stabilność (równowaga) finansów publicznych. Jest ona niezmiernie ważna dla właściwego funkcjonowania gospodarki i zachowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego obywateli, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, wskazano.

  Z tych też względów zmiany dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł (a co za tym idzie, również emerytury bez podatku do 5 tys.  zł) będą w pierwszej kolejności przedmiotem szerokich konsultacji, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 13.05, 07:30Kotecki z RPP: Koniec luźnej polityki fiskalnej w 2025 to lepsze warunki dla RPP - wywiad 

  Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Spodziewane wyjście z luźnej polityki fiskalnej w 2025 r. stworzy lepsze warunki dla prowadzenia polityki monetarnej, ocenia w rozmowie z ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. Według niego, uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski w warunkach, gdy polska gospodarka będzie przyspieszać w tym i przyszłym roku nie przełoży się znacząco negatywnie na procesy w sferze realnej.

  "Na szczęście, procedura jest uruchamiana w sytuacji, kiedy gospodarka jednak będzie już rosła na poziomie 3% w br., a w przyszłym roku może będzie trochę więcej. To jest poziom wzrostu gospodarczego spójny z potencjalnym PKB Polski i nie jest tu potrzebne wspieranie gospodarki przez politykę budżetową - fiskalną. Ona była potrzebna szczególnie w zeszłym roku, gdyż gospodarka bez stymulacji fiskalnej pewnie znalazłaby się w recesji. To się jednak skończyło nadmiernym deficytem. Teraz może będzie trochę wysiłku kosztować nas wyjście z procedury nadmiernego deficytu, jednakże nowe reguły UE w zakresie wychodzenia z nadmiernego deficytu są bardziej elastyczne niż te, które mieliśmy wcześniej przed wybuchem pandemii COVID-19, szczególnie dla kraju z długiem publicznym poniżej 60% PKB" - powiedział Kotecki w rozmowie z ISBnews.

  Członek RPP spodziewa się, że Polska będzie miała cztery lata na korektę nadmiernego deficytu.

  "A być może więcej, jeśli w negocjacjach rząd przekona Komisję Europejską do wydatków militarnych i reform strukturalnych czy inwestycji, które uzasadniałyby dłuższą korektę i jeśli KE to zaakceptuje, to może być nawet więcej niż te cztery lata. Więc nie spodziewam się gwałtownych obniżek deficytu z roku na rok" - ocenił Kotecki.

  Wskazał, że sytuacja geopolityczna pozostaje pewnym ryzykiem dla wychodzenia z nadmiernego deficytu, "ale bez eskalacji konfliktu za granicą wschodnią powinno to być dosyć łagodne schodzenie z deficytem w następnych kilku latach".

  "Nie powinno to mieć jakiegoś dużego znaczenia dla gospodarki, a taka sytuacja dla Rady Polityki Pieniężnej oznacza pozytywną sytuację, w której luźna polityka fiskalna skończy się od przyszłego roku. To powinno pomagać w walce z inflacją" - podsumował członek Rady.

  Na początku kwietnia Ministerstwo Finansów poinformowało ISBnews, że zakłada, iż procedura nadmiernego deficytu zostanie otwarta wobec Polski, gdyż Komisja Europejska będzie do tego zobowiązana. Dlatego Ministerstwo Finansów jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB w 2023 r. Formalny dialog będzie miał miejsce na etapie wiosennej prognozy KE.

  Resort zwrócił też uwagę, że obecnie w Unii Europejskiej trwa dyskusja dotycząca praktyki stosowania nowych reguł fiskalnych w tym roku, zgodnie z którymi w przypadku krajów z długiem publicznym (wg ESA) poniżej 60% PKB okres korekty nadmiernego deficytu będzie wydłużony z obecnego 1,5 roku do 4 lat. Dodatkowo, zgodnie z postulatem Polski popieranym przez inne kraje członkowskie, zwiększone wydatki obronne będą stanowiły czynnik łagodzący w procedurze nadmiernego deficytu, a także uwzględniane w pakiecie inwestycji pozwalających wydłużyć ścieżkę korekty nadmiernego deficytu z 4 do 7 lat.

  Komisja Europejska zapowiedziała publikację 19 czerwca br. raportów otwierających procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich w oparciu o dane o deficycie w 2023 r.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

 • 10.05, 11:08Koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego od 1 VII to 892,3 mln zł w 2024 - OSR 

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł od 1 lipca 2024 r. to 892,3 mln zł w tym roku, a w okresie dziesięcioletnim - 24 537,3 mln zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który właśnie trafił do uzgodnień.

  "Szacuje   się,   że   koszt   podniesienia   kwoty   zasiłku   pogrzebowego z obecnie obowiązującej kwoty 4 tys. zł do kwoty 7 tys. zł wyniesie ponad 2 mld zł w skali roku" - czytamy w OSR.

  W tym roku miałoby to być 892,3 mln zł. Skutki finansowe zostały policzone przy założeniu, że projekt wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Przy obliczeniach uwzględniono wytyczne MF z października 2023 r.

  Pierwsza waloryzacja  kwoty zasiłku pogrzebowego zostanie przeprowadzona w 2025 r. Koszt podniesienia zasiłku w okresie dziesięcioletnim oszacowano na 24 537,3 mln zł.

  Zasiłek   pogrzebowy   finansowany   jest   m.in.   ze   środków   funduszu   rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

  W OSR wskazano, że mimo deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w 2022 r. wynosił 86%), fundusz rentowy ma nadwyżkę przychodów ze składek nad wydatkami (w 2023 r. w wysokości 15,9 mld zł, a stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w 2022 r. wynosił 125%).

  (ISBnews)

 • 10.05, 07:39Sejm za miesięcznymi wakacjami składkowymi do ZUS dla przedsiębiorców raz w roku 

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładającą wprowadzenie dla mikro przedsiębiorców (opłacających składki na własne ubezpieczenie oraz za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych) miesięczne wakacje składkowe od składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe raz w roku.

  Za nowelizacją głosowało 432 posłów, przeciw było siedmiu, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wnioski mniejszości dotyczące m.in. zwolnienia ze składek przez okres trzech miesięcy w roku.

  Zgodnie z nowelizacją, mikro przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe, jeżeli wcześniej ubezpieczony zadeklarował jego opłacanie, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wybrany jeden miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym.

  W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa, w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składki. Rozwiązanie nie będzie dotyczyło obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych.

  W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu, w którym będzie on korzystał z wakacji składkowych, składki na ubezpieczenie społeczne będą finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Rozwiązanie jest dobrowolne i skierowane do przedsiębiorców, którzy:

  - w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego łącznie nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;

  - w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro;

  - jako ubezpieczeni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywali pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy;

  - w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczeni podlegali ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Wprowadzona ulga polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców.

  Na podstawie wyliczeń ZUS, koszty przewidzianego rozwiązania dla sektora finansów publicznych w 2024 r. wyniosą maksymalnie ok. 1,64 mld zł.

  (ISBnews)

 • 09.05, 11:51Senat przyjął bez poprawek nowelę o pomocy społecznej ws. dofinansowania wynagrodzeń 

  Warszawa, 09.05.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która umożliwia wprowadzenie rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, systemu opieki zastępczej oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

  Nowelizację poparło 88 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  "@PolskiSenat jednogłośnie przyjął bez poprawek przygotowane przez @MRPiPS pod kierunkiem Ministry @AgaBak ustawy, które zapewnią 1000 zł dodatku do wynagrodzeń pracowników systemu pomocy społecznej, #PIeczaZastępcza i opieki nad dziećmi do lat 3, osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka" - napisała na platformie X szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

  Celem regulacji jest umożliwienie wprowadzenia rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń określonych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także określonych pracowników systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy.

  Zgodnie z przepisami możliwe będzie przyjęcie programów, które dofinansują jednostkom samorządu terytorialnego wynagrodzenia pracowników oraz sfinansują koszty składek od wynagrodzeń z tego tytułu.

  Przepisy stanowią podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną ujęte w poszczególnych programach.

  Zaproponowane rozwiązanie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Jak podawano, rząd planuje, że dodatki dla pracowników przewidziane w programach będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie ma objąć ok. 190 tys. osób.

  (ISBnews)

 • 07.05, 16:02Drop z MF: Dochody z VAT na razie zadowalające, nie planujemy nowelizacji budżetu 

  Katowice, 07.05.2024 (ISBnews) - Dochody budżetowe z podatku od towarów i usług (VAT) są na razie zadowalające, dlatego Ministerstwo Finansów nie widzi powodów do nowelizacji budżetu, poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.

  "Jeśli chodzi o nowelizację budżetu - nie planujemy. Na razie wykonanie VAT za pierwsze miesiące było zadowalające. W tym momencie nie widzimy powodów do nowelizacji" - powiedział Drop podczas panelu w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

  Na początku kwietnia minister finansów Andrzej Domański mówił, że na obecnym etapie nie ma potrzeby nowelizowania ustawy budżetowej na 2024 r. Według niego, sytuacja makroekonomiczna powinna się stopniowo poprawiać, dzięki czemu "z optymizmem można patrzeć na przyszły strumień podatków".

  W połowie kwietnia resort finansów podał, prezentując szacunkowe dane, że w okresie styczeń-marzec 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 146,4 mld zł i były wyższe o ok. 21,8 mld zł (tj. 17,4%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (124,7 mld zł, tj. 20,7% planu).

  Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 27,3% r/r (tj. ok. 16,1 mld zł) i wyniosły 75,3 mld zł po marcu br.

  (ISBnews)

 • 07.05, 15:05Domański: Liczymy na wzrost inwestycji dzięki bankom, GPW, PE, ale też m.in. REIT-om 

  Katowice, 07.05.2024 (ISBnews) - Aby wzrost PKB Polski był w większym stopniu oparty na inwestycjach, potrzebne jest m.in. przyspieszenie akcji kredytowej, ale również wzmocnienie giełdy, rynków private equity i venture capital oraz wdrożenie nowych instrumentów, takich jak REIT-y (Real Estate Investment Trust), ocenia minister finansów Andrzej Domański.

  "Wciąż najważniejszym silnikiem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja wewnętrzna, podwyżki wynagrodzeń, rosnąca płaca minimalna - to wszystko sprawia, że konsumpcja rośnie wyraźnie i jest tym głównym silnikiem. Ale nadszedł czas na to, aby włączyć kolejne silniki wzrostu gospodarczego i jest ewidentne, że takim silnikiem są inwestycje. W tym roku można się spodziewać, że tempo wzrostu inwestycji będzie jeszcze umiarkowane, ale już w 2025 roku wraz z absorpcją unijnych środków z KPO i dzięki wykorzystaniu finansowania publicznego i prywatnego należy się spodziewać - w ocenie Ministerstwa Finansów - istotnego impulsu inwestycyjnego" - powiedział Domański podczas wystąpienia w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

  Minister ocenił, że spadająca stopa inwestycji - do poniżej 17% - była wyraźną oznaką tego, że nie tylko inwestycje publiczne, ale również inwestycje prywatne nie włączyły się w dostateczny sposób w napędzanie wzrostu gospodarczego.

  "Wiemy, że sektor bankowy ma silną pozycję płynnościową, wiemy, że rentowność sektora utrzymuje się na wysokim poziomie. Tymczasem wolumen kredytów w Polsce jest wciąż wyraźnie mniejszy w stosunku do państw Europy Zachodniej. W III kwartale 2023 roku wolumen kredytów miał równowartość 63% PKB, podczas gdy w Niemczech było to 123%, a w Stanach Zjednoczonych - 150% PKB. Widać zatem wyraźną lukę między Polską, a krajami, a także krajami naszego regionu" - wskazał Domański.

  "Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że to nie tylko kwestia podaży kredytu, ale również popytu na kredyt - i o tym rozmawiamy z przedsiębiorcami, dlaczego kredyt w Polsce rośnie tak wolno. Z całą pewnością potrzebne jest przyspieszenie akcji kredytowej. Prowadzimy i będziemy prowadzić dyskusję na temat tego, co zrobić, aby ta akcja kredytowa w Polsce przyspieszała" - dodał.

  Minister podkreślił, że także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to "istotne narzędzie do napędzania inwestycji w Polsce".

  "Chcemy, aby Giełda Papierów Wartościowych odzyskała swój blask, odzyskała dynamikę. Już pierwsze działania rodzą duży poziom optymizmu, ale oczywiście nie możemy myśleć tylko o IPO, musimy myśleć również o private equity, musimy myśleć o rozwoju funduszu venture capital, również o nowych instrumentach, takich jak REIT-y. O tym, oczywiście, nie decyduje jedynie Ministerstwo Finansów, natomiast chciałbym zadeklarować tutaj, że będziemy jako resort finansów bardzo aktywni w tym, aby te nowe instrumenty, które umożliwiają wzrost inwestycji, aby były rozwijane" - podsumował minister.

  Przyjęty w końcu kwietnia przez Radę Ministrów "Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027" (WPFP) przewiduje m.in., że spożycie prywatne w latach 2024-2027 będzie rosło odpowiednio o: 3,5%, 3,6%, 3,3% i 3,2%. Spożycie publiczne odnotuje w tym czasie wzrost odpowiednio o: 5,1%, 2,1%, 2% i 2%.

  Nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się według oczekiwań zawartych w dokumencie odpowiednio o: 2,9%, 10,2%, 6,7% i 4,6%.

  (ISBnews)

 • 07.05, 14:40Domański: Działania osłonowe na rynku energii obniżą inflację o ok. 1 pkt proc. 

  Katowice, 07.05.2024 (ISBnews) - Przyjmowane dziś przez Radę Ministrów działania osłonowe na rynku energii obniżą inflację o ok. 1 pkt proc., szacuje minister finansów Andrzej Domański.

  "Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, działania osłonowe, które właśnie przyjmujemy powinny przełożyć się na niższą inflację o około 1 punkt procentowy. To dosyć istotna różnica. Naszym celem jest, to aby te działania osłonowe dotyczyły tych słabszych gospodarstw domowych, których dochody są na trochę niższym poziomie, bo wiemy, że obecne ceny energii na rynku są wciąż z punktu widzenia bardzo wielu polskich gospodarstw domowych trudne do poniesienia" - powiedział Domański dziennikarzom w kuluarach XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

  Zapytany, czy w przyszłym roku możemy spodziewać się jakiegoś uwolnienia cen energii dla gospodrstw domowych, minister odpowiedział: "Rozwiązanie, które dzisiaj przyjmujemy dotyczy energii do końca do 2024 roku. Będziemy uważnie śledzić sytuację na rynku, ceny i wtedy podejmować kolejne działania".

  Rada Ministrów zajmuje się na dzisiejszym posiedzeniu projektem ustawy o bonie energetycznym i mrożeniu cen energii. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w projekcie założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

  Przyjęty w końcu kwietnia przez Radę Ministrów "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027" (WPFP) przewiduje m.in. że średnioroczna inflacja wyniesie 5,2% w 2024 r., w 2025 r. - 4,1%. W 2026 r. średnioroczna inflacja wyniesie 3,3%, a w 2027 r. 2,5%.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:55Rząd przyjął projekt ustawy zmieniający termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Drugim przyjętym dzisiaj projektem przez Radę Ministrów była zmiana w ustawie dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur. System Krajowy e-Faktur był absolutnie nieprzygotowany do tego, aby być wdrożony od 1 lipca 2024 roku. Planujemy, iż obowiązkowy system e-faktur wejdzie w życie od 1 lutego 2026 roku" - powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

  W ub. tygodniu informował, że Ministerstwo Finansów planuje, iż wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nastąpi od 1 lutego 2026 r. dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 mln zł; natomiast od 1 kwietnia 2026 roku - dla wszystkich przedsiębiorców.

  Domański zapowiadał wcześniej ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe. Wskazywał wówczas, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

  W ub.r. po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączeniu z KSeF faktur konsumenckich.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:31MFiPR: Ewentualne finansowanie Izery będzie możliwe z części pożyczkowej zmienionego KPO 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek, co oznacza, że w przypadku kontynuowania projektu samochodu elektrycznego Izera będzie możliwość korzystania przy nim ze środków unijnych (pożyczek) po 2026 roku, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Jeśli chodzi o projekty, które nie mogą się zdarzyć dlatego, że czas już na to nie pozwala, to takim projektem, który nie tyle nie może się zdarzyć, ile musiał zostać przeniesiony z części grantowej do części pożyczkowej jest Fundusz Elektromobilności, który niektórzy łączą z Izerą. Aczkolwiek podkreślam: słowo Izera nie pada w KPO" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  "Dlaczego trzeba było przenieść ten fundusz z części grantowej do części pożyczkowej? Dlatego, że w części grantowej wszystkie inwestycje muszą być zrealizowane do połowy 2026 roku. Stan tej inwestycji jest taki, że zakończenie - czyli że samochody zjeżdżają z taśmy - do połowy 2026 roku nie rokuje absolutnie i są ograniczone możliwości, żeby czas nadrabiać przy tak poważnej inwestycji. Przeniesienie tego do części pożyczkowej powoduje ciągle, że jeżeli będzie taka decyzja, to będą preferencyjne, korzystne środki na tę inwestycje, ale będzie można te środki używać po 2026 roku - bo taka jest logika części pożyczkowej" - wyjaśniła minister.

  Pod koniec 2023 r. ElectroMobility Poland (EMP) poinformowało, że zakończyło II fazę projektową związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery.

  ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych - PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia. Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:14MFiPR: W KPO - dodatkowe 2,6 mld zł na wsparcie bezpieczeństwa żywności i rolnictwa 4.0 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek - ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

  "Przenosimy Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek - ok. 4,9 mld zł.

  Uwolnione pieniądze idą na:

  ok. 2,6 mld zł - bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0

  ok. 605 mln zł – ocieplenie bloków i kamienic,

  ok. 1,6 mld zł - dopłaty do zakupu aut elektrycznych,

  648 mln euro - szpitale powiatowe,

  ok. 173 mln zł - sprzęt dla nauczycieli klas I-III,

  ok. 549 mln zł - cyfryzacja samorządów" - napisał resort na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  "Ogromne wsparcie dla rolnictwa, dla przetwórstwa, rolnictwa precyzyjnego, rolnictwa ekologicznego, edukacji w rolnictwie, wreszcie przechowywania. Czyli wszystko to, co powoduje, że rolnicy dostaną wsparcie, aby czuli się jeszcze bardziej konkurencyjni i jeszcze bardziej bezpieczni na polskim rynku i na rynku europejskim. 2,5 mld zł większych środków na wsparcie małych średnich przedsiębiorstw i na wsparcie sektora rolnego w Polsce - to jest ta zmiana w KPO" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:07MFiPR: W KPO - grant na 1,2 mld zł na opiekę długoterminową dla szpitali powiatowych 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przesunięto wsparcie na opiekę długoterminową dla szpitali powiatowych do grantów i zwiększono wysokość środków do ponad 1,2 mld zł, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Są kolejne zmiany: opieka długoterminowa - 300 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł - przenosimy z pożyczki. Bo szpitale powiatowe nie mogą się więcej zapożyczać, potrzebują grantów - to jest akurat obszar, gdzie jest potrzebny grant. Przenosimy do grantu, zwiększamy tę sumę i ponad 1,2 mld zł trafi na opiekę długoterminową do szpitali powiatowych" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:02MFiPR: W KPO - 1,5 mld zł grantu na dopłaty do zakupu e-aut, program ruszy jeszcze w br. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat - w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd - do zakupu samochodów elektrycznych, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Program grantowy w ramach KPO będzie kosztował 1,5 mld zł i ruszy jeszcze w tym roku, zapowiedziała minister.

  "Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inną logikę - logikę dopłat - czyli logikę zachęty, a nie logikę kary dla tych, którzy zechcą kupić samochody spalinowe. Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  "To będą środki na 30-tysięczne dopłaty jako bazowe dla samochodów, nie te z najwyższej półki, tylko na te ze średniej półki. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód - znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej. Dokładnie jak będzie wyglądał program dopłat - nad tym już pracuje Ministerstwo Klimatu i na pewno jeszcze w tym roku cały ten program ruszy" - dodała minister.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  (ISBnews)

 • 30.04, 14:52WPFP: Deficyt 'general government' wyniesie 5,1% PKB w 2024 r., 4,4% PKB w 2025 r. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez Radę Ministrów "Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027" (WPFP) przewiduje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 5,1% PKB w 2024 r. i będzie spadać do 4,4% w 2025 r. oraz do 3,8% PKB w 2026 i do 3,3% PKB w 2027 r.

  WPFP nie zawiera już aktualizacji Programu konwergencji, ponieważ odpowiednie przepisy UE stanowiące podstawę do jego opracowania przestały obowiązywać w kwietniu br., wyjaśniono w dokumencie.

  "W roku bieżącym oczekuje się utrzymania się deficytu nominalnego na poziomie z roku ubiegłego. Istotnym czynnikiem, który będzie oddziaływać na deficyt, będą działania osłonowe ograniczające skutki wzrostu cen nośników energii dla gospodarstw domowych i firm wprowadzone w latach 2022 i 2023, a zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przedłużone do końca czerwca 2024 r. W kolejnych latach oczekiwane jest wygaszanie działań osłonowych" - czytamy „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027" (WPFP).

  "Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z metodyką unijną ESA2010) wyniósł w 2023 r. 5,1% PKB, co oznacza pogorszenie wyniku sektora o 1,7 pkt. proc. PKB r/r (w 2022 r. deficyt ukształtował się na poziomie 3,4% PKB). Zwiększenie deficytu w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. było skutkiem m.in. znaczącego zwiększenia nakładów na modernizację sił zbrojnych (ustawa o obronie Ojczyzny) oraz działań osłonowych łagodzących skutki wzrostu cen energii, wspierających gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa w ramach Tarcz: antyinflacyjnej, energetycznej i solidarnościowej" - czytamy dalej.

  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 53,4% PKB w br. wobec 49,6% PKB w 2023 r., następnie będzie wzrastał do 57,3% PKB w 2025 r., 60,5% PKB w 2026 r. i osiągnie 61,3% w 2027 r.

  (ISBnews)

 • 30.04, 14:45WPFP: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do 4,9% na koniec 2024 roku 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez Radę Ministrów "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027" (WPFP) przewiduje m.in. spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5% na koniec 2024 r. oraz do 4,9% w 2025 r. Według WPFP, zharmonizowana stopa bezrobocia BAEL w Polsce wzrośnie do 2,9% w 2024 r. z 2,8% w ub.r., zaś w kolejnym roku obniży się do 2,7%.

  "W 2023 r. zharmonizowana stopa bezrobocia BAEL w Polsce utrzymywała się na niskim poziomie 2,8%. W wyniku procesów demograficznych oraz ujemnego salda migracji podaż pracy spadnie o 0,3% w 2024 r. oraz o 0,1% w 2025 r. Liczba pracujących ogółem spadnie natomiast o 0,2% w 2024 r. oraz wzrośnie o 0,1% w 2025 r. W efekcie stopa bezrobocia BAEL wyniesie średnio w 2024 r. nieznacznie więcej niż w roku ubiegłym, tj. 2,9%, a w 2025 r. obniży się do 2,7%" - czytamy w "Planie".

  W dokumencie oczekuje się, że, podobnie jak w roku ubiegłym, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 0,5% oraz o 0,7% w 2025 r.

  "Zgodnie z prognozą, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniesie 11,9%. W ujęciu realnym przeciętne wynagrodzenia wzrosną o 6,4%, w porównaniu do 0,9% wzrostu w roku ubiegłym. Wpływ na tak znaczący wzrost mają przede wszystkim podwyżki płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym. W 2025 r. wynagrodzenia wzrosną o 7,1% czyli o 3 pkt proc. powyżej prognozowanej inflacji" - czytamy dalej.

  Stopa bezrobocia zarejestrowanego w marcu 2024 r. wyniosła 5,3%.

  (ISBnews)