ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.01, 10:25FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku 

  Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. - które pozwalają na obliczenie wysokości składek w oparciu o obowiązujący algorytm. 1431,48 zł - tyle wyniesie łączna kwota składek, które już od lutego będą płacić indywidualni przedsiębiorcy niekorzystający z preferencji, takich jak "ulga na start" lub "mały ZUS+", podały Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

  "Wzrost składek, jaki następuje na początku bieżącego roku, jest najwyższy w ujęciu kwotowym od 2009 r. oraz najwyższy w ujęciu procentowym od 2012 r., kiedy podniesiono składkę rentową. W teorii tempo wzrostu składek powinno być ściśle powiązane z tempem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce" - czytamy w komunikacie.

  Tak jednak nie jest, gdyż składki w części dotyczącej ubezpieczeń społecznych ustalane są na podstawie wielkości prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej, które nie zawsze okazują się trafne. W konsekwencji płace w 2020 r. mają wzrosnąć o 6%, lecz składki pójdą w górę o 8,7%, podkreślono. 

  "Wszystko wskazuje na to, że największy od wielu lat wzrost składek płaconych przez przedsiębiorców nastąpi w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, kiedy firmom trudniej będzie generować dodatkowe przychody w celu pokrycia rosnących kosztów. Sytuacja ta powinna pobudzić dyskusję na temat potrzebnych zmian w obowiązującym systemie. Składki przedsiębiorców powinny być ustalane w proporcji do ich dochodów. Takie rozwiązanie działałoby jako automatyczny stabilizator koniunktury, elastycznie dostosowując obciążenia do bieżącej sytuacji firmy" - uważa główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie. 

  Przedsiębiorcy korzystający z 6-miesięcznej "ulgi na start" zapłacą od lutego 362,34 zł miesięcznie, a beneficjenci 2-letniego okresu preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne 609,14 zł miesięcznie. Preferencyjne składki wzrosną o 9,6%, co ma związek ze znaczną podwyżką płacy minimalnej w 2020 r., z którą powiązana jest podstawa ich wymiaru, wyliczono.

  Kwota preferencyjnych składek wyznacza również minimalną kwotę płaconą przez przedsiębiorców korzystających z wchodzącego w życie od lutego tzw. "małego ZUS+". 

  "Rozwiązanie to wiąże podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z 50% dochodów uzyskanych w poprzednim roku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Jego mankamentem są jednak liczne warunki wyłączające stosowanie tej reguły - maksymalna kwota przychodu odpowiadająca 10 tys. zł miesięcznie oraz maksymalny okres 36 miesięcy. W praktyce z tego rozwiązania skorzysta - w najlepszym wypadku - co piąty przedsiębiorca" - czytamy także. 

  Federacja Przedsiębiorców Polskich opracowała założenia systemowej reformy, która wprowadzałaby proporcjonalność składek płaconych przez przedsiębiorców do ich dochodów jako generalną zasadę systemu ubezpieczeń społecznych, a nie wyjątek od ogólnych reguł, podsumowano. 

  (ISBnews)

   

 • 16.01, 14:07NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w grudniu głosował E. Łon 

  Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) za wnioskiem o obniżkę stóp procentowych o 25 pb opowiedział się jedynie jeden członek RPP - Eryk Łon, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

  Przeciwko wnioskowi opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński.

  Według publikowanych wcześniej "minutes", na grudniowym posiedzeniu złożono wniosek obniżkę stóp proc. o 25 pb, ale nie został on przyjęty.

  Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 13:04MF: Budżety JST zamknęły się 11,41 mld zł nadwyżki po 11 miesiącach 2019 r. 

  Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za 11 miesięcy 2019 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 407 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 20 311 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów.

  "Za 11 miesięcy 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 252.872 mln zł (tj. 90,4% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 9,9%" - czytamy w komunikacie.

  Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 120.525 mln zł, tj. na poziomie 89,8% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 8%, podano także.

  "Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 241 465 mln zł, co stanowiło 80,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 8%" - czytamy dalej.

  Według danych za 11 miesięcy 2019 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 30 702 mln zł, podsumował resort.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 12:59BCC: Założenia budżetu 2020 oparte są na zbyt wysokiej prognozie wzrostu PKB 

  Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Oczekiwana dynamika PKB założona w budżecie na poziomie 3,7% jest zbyt optymistyczną prognozą, a zerowy poziom deficytu budżetowego został oparty o jednorazowe wpływy na poziomie ok. 50 mld zł, uważa główny ekonomista Business Centre Club (BCC) Stanisław Gomułka. 

  "Budżet na 2020 r. zakłada nowe zobowiązania wydatkowe ujęte podczas kampanii wyborczej. Dynamika PKB została utrzymana na poziomie 3,7% i nastąpiło utrzymanie zerowego deficytu budżetu państwa. Jednak prognozy analityków zakładają dynamikę PKB w tym roku na poziomie od 2,5% do 3,5%, a więc 3,7% jest uważane za zbyt optymistyczne. Zerowy deficyt budżetu został osiągnięty w oparciu o jednorazowe wpływy wynoszące blisko 50 mld zł. Deficyt całego sektora założono, że wyniesie 1,2%. Gdyby wzrost gospodarczy w tym roku byłby bliski 2,5-proc. to pojawi się deficyt całego sektora na poziomie ok. 3%" - powiedział Gomułka podczas konferencji prasowej.

  Według niego, eksport również został założony na zbyt optymistycznym poziomie biorąc pod uwagę  m.in. osłabienie gospodarcze w Niemczech. 

  "Budżet na 2020 r. zakłada także, że inflacja wyniesie średnio 2,5%, a w I kw. tego roku oczekuje się, że będzie zbliżona już do 4,5%" - dodał ekonomista.  

  Dodał, że po 2022 r. nastąpi silne zmniejszenie wpływu funduszy unijnych i nastąpi dalsze obniżenie dynamiki PKB do 2-2,5% i tym samym nastąpi uruchomienie procedury nadmiernego deficytu. 

  Według niego, do pozytywnych czynników należy jednak dodać: utrzymanie stabilizacyjnej reguły wydatkowej w budżecie na 2020 r., utrzymanie limitu 2,5 średniej płacy do obliczania składek emerytalnych pracowników, a także znaczne obniżenie podatku CIT dla mikroprzedsiębiorstw i podstawowej stawki PIT o 1 pkt proc. dla pracowników. 

  Wśród zagrożeń Gomułka zaliczył silne, negatywne dla stanu finansów publicznych, skutki obniżającego się tempa wzrostu PKB na wzrost wpływów podatkowych VAT, CIT i PIT, a także nadal niskie tempo wzrostu inwestycji w środki trwałe, pomimo wysokiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych i wysokich zysków oraz szybki wzrost jednostkowych kosztów pracy w firmach niskowydajnych w przypadku wprowadzenia w życie niemal podwojenia płacy minimalnej. 

  Jako minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC wśród wskazań dla rządu Gomułka wymienił:

  - wyeliminować tzw. okres ochronny 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz skrócić okres chorobowy na koszt przedsiębiorstwa z 30 dni do np. 15 dni,

  - udrożnić dopływ do Polski pracowników z Ukrainy i Białorusi,    

  - usunąć z ustaw gospodarczych, szczególnie podatkowych, wieloznaczności interpretacyjne, skrócić czas rozstrzygania przez sądy spraw gospodarczych oraz wprowadzić powszechnie zasadę tj. - w przypadku wątpliwości w sporach z urzędami skarbowymi - należy zawsze przesądzać na rzecz przedsiębiorstw.  

  Ekspert BCC ds. gospodarki i energetyki Janusz Steinhoff zwrócił uwagę, że rząd nie przyjął nadal polityki energetycznej państwa, a horyzont czasowy tego dokumentu powinien obejmować okres 2020-2050, czyli powinien być spójny z przyjętą przez Radę Europejską na ostatnim posiedzeniu strategię, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez kraje UE w 2050 r. 

  "W trybie pilnym należy znowelizować ustawę o działach administracji rządowej w celu racjonalnego, precyzyjnego określenia kompetencji członków Rady Ministrów w odniesieniu do energetyki. Nowelizacja tej ustawy powinna uwzględniać konieczność oddzielenia funkcji właścicielskich i regulacyjnych. Tymczasem ostatnio pojawiła się informacja, że będzie to projekt poselski" - dodał Steinhoff. 

  Jako minister gospodarki Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC wśród zagrożeń dla działań rządu Steinhoff wymienił:

  - wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce. Hurtowe ceny energii należą do najwyższych w UE, są wyższe o ponad 20% od obowiązujących w Niemczech i 22% wyższe od cen energii elektrycznej w Czechach. Ta sytuacja w sposób znaczący wpływa na konkurencyjność naszego przemysłu. Głównymi przyczynami tego stanu są:

  - struktura miksu energetycznego z 80% udziałem paliw stałych, 

  - wysokie koszty emisji CO2,

  - niekonkurencyjny rynek energii elektrycznej, 

  - wysokie, przewyższające ceny na rynkach europejskich koszty węgla kamiennego - koszty wprowadzania tzw. Rynku mocy; przewiduje się, iż koszty netto utrzymania rynku mocy w latach 2021-2023 wyniesie ok. 11 mld zł. 

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 15:13Kościński: Budżet zrównoważony dzięki uszczelnieniu i odbudowie dochodów podatk. 

  Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Budżet na 2020 r. jest zrównoważony dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i odbudowie dochodów podatkowych, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "To pierwszy po 1991 r. budżet zrównoważony. Osiągnęliśmy to dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i odbudowie dochodów podatkowych" - powiedział Kościński podczas debaty sejmowej.

  Dodał, że budżet na 2020 r. spełnia reguły fiskalne zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak również respektuje wartości referencyjne w zakresie deficytu nominalnego oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

  "Prognozujemy, że w roku obecnym do budżetu państwa wpłynie 196,5 mld zł z tytułu podatku od towarów i usług oraz 42 mld zł z tytułu podatku od osób prawnych. Jest to wzrost o około 60% osiągnięty w niecałe pięć lat" - powiedział także minister.

  Według niego, wskaźniki makroekonomiczne nie zostały zmienione w stosunku do projektu budżetu przedstawionego przed wyborami do parlamentu.

  Dziś w Sejmie trwa 1. czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 10:20MF: Dochody z podatków pośr. - 94,7% planu, z CIT - 106,3%, PIT - 92,8% po XI 

  Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły  367,11 mld zł w okresie styczeń-listopad br., co stanowiło 94,7% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 106,3% (36,98 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) - w 92,8% ( 59,66 mld zł).

  W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po jedenastu miesiącach br. 65,25 mld zł, co stanowiło 89,4% rocznego planu.

  Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 4,34 mld zł, tj. 95,3% planu.

  Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 336,24 mld zł, czyli 93,5% planu na cały 2019 r.

  Dochody niepodatkowe w ciągu jedenastu miesięcy br. wyniosły 29,46 mld zł, co oznacza realizację 114,2% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 4,09 mld zł ( 97,7% planu).

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 10:11MF: Deficyt budżetu to 1,9 mld zł po XI, tj. 6,6% planu wg wstępnych danych 

  Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec listopada br. odnotowano deficyt w wysokości 1,9 mld zł, tj. 6,6% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

  "W okresie styczeń-listopad 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 367,1 mld zł i były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-listopad 2018 r. o ok. 20,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  - dochody z podatku VAT były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 9,1 mld zł),

  - dochody z podatku PIT były wyższe o 11,3% r/r (tj. ok. 6 mld zł),

  - dochody z podatku CIT były wyższe o 16,2% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),

  - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

  - dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

  W okresie styczeń-listopad 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,5 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 12,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-listopad 2018 r.

  Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-listopad 2019 r. wyniosło 369 mld zł, tj. 88,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (332,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 36,7 mld zł, tj. 11%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,5 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,1 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o 2,3 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku, podano także. 

  Z projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu w grudniu br. wynika, że planowane wykonanie deficytu budżetu państwa w 2019 roku to 14,41 mld zł. Według projektu przesłanego we wrześniu, wykonanie tegorocznego deficytu miało wynieść 11,99 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 09:13Projekt budżetu: Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł niż plan z IX 

  Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Dochody podatkowe na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 42,96 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 34,68 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września.

  Nowa pozycja, nieuwzględniona w projekcie z września, to wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego (NBP) - w wysokości 7 162,81 mln zł.

  "W 2020 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7 162 810 tys. zł. Prognoza została przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy w projekcie.

  Planowane wpływy z dywidend i wpłat z zysku zwiększono do 1,55 mld zł z 1,52 mld zł przewidywanych w projekcie wrześniowym.

  Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe zaplanowano obecnie na 26,63 mld zł wobec 25,54 mld zł oczekiwanych we wrześniu.

  Bez zmian wobec planów wrześniowych pozostały natomiast oczekiwania dotyczące wpływów z cła (4,68 mld zł) oraz wpłat jednostek samorządu terytorialnego (2,94 mld zł).

  Dochody ogółem w projekcie z grudnia zaplanowano na 435,34 mld zł wobec 429,53 mld zł planowanych we wrześniu.

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 09:02Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX 

  Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 23,52 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 19,38 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września.

  Planowane wykonanie w tym roku zostało także zmodyfikowane - odpowiednio do 12,58 mld zł z 15,07 mld zł.

  "W 2020 r. zakładany jest zerowy wynik budżetu państwa, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16 953,9 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 564,2 mln zł. W rezultacie planowane w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 23 518,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2019 r. 12 576,3 mln zł (w ustawie budżetowej na 2019 r. 45.991,3 mln zł)" - czytamy w projekcie.

  Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2019 r.) wynosi 141 662,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2019 r. 135 922,5 mln zł (w ustawie budżetowej na 2019 r. 163 705,3 mln zł), podano także.

  "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 46 385,5 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 22 867,5 mln zł" - czytamy dalej.

  Na finansowanie krajowe złoży się dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 46 210,3 mln zł oraz dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 175,3 mln zł.

  "Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

  a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 39.447,5 mln zł będące wynikiem:

  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 15 483,7 mln zł,

  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 23 557,6 mln zł,

  - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 406,2 mln zł,

  b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 6 762,7 mln zł.

  Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 22 867,5 mln zł złożą się następujące pozycje:

  a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 14 790 mln zł,

  b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1 230,3 mln zł,

  c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 6 847,1 mln zł" - wymieniono także.

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 08:49Projekt budżetu: Dochody podatkowe w 2020 r. mniejsze o 2,5 mld zł niż plan z IX 

  Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Dochody podatkowe na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 390,04 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 392,51 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września. Jednocześnie projekt grudniowy wprowadził nową pozycję dochodową - podatek od sprzedaży detalicznej, w wysokości 662,73 mln zł.

  Planowane wykonanie dochodów podatkowych w tym roku to 367,97 mld zł (wobec 349,35 mld zł w 2018 r.).

  "W projekcie uwzględniono dochody z podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzono ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1155). W związku z toczącym się postępowaniem w drugiej instancji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej kontynuuje się zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej na okres dalszych 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r." czytamy w projekcie.

  Podatek od towarów i usług (VAT) ma przynieść w 2020 r. 196,5 mld zł wobec planowanych we wrześniowej wersji projektu 200,15 mld zł. Planowane wykonanie na 2019 r. także zostało obniżone - odpowiednio do 182 mld zł z 185,4 mld zł (wobec 174,95 mld zł uzyskanych w 2018 r.).

  Planowane na 2020 r. wpływy z podatku akcyzowego zostały zwiększone do 75,08 mld zł z oczekiwanych we wrześniu 74,91 mld zł. Plan wykonania na bieżący wzrósł odpowiednio do 71,89 mld zł z 71,49 mld zł.

  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma przynieść w przyszłym roku 42 mld zł (we wrześniu oczekiwano 41,8 mld zł), zaś podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 66,56 mld zł (we wrześnio oczekiwano 66,52 mld zł).

  Nie zmieniono (wobec projektu z września) planowanych na 2020 r. wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin (1,7 mld zł) oraz z podatku od niektórych instytucji finansowych (4,88 mld zł).

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 08:26Projekt budżetu 2020: Planowane wykonanie deficytu w 2019 roku to 14,41 mld zł 

  Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Planowane wykonanie deficytu budżetu państwa w 2019 roku to 14,41 mld zł, wynika z projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu w grudniu br. Według projektu przesłanego we wrześniu, wykonanie tegorocznego deficytu miało wynieść 11,99 mld zł.

  "Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2019 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ponad 14 mld zł, w tym dochody podatkowe będą wyższe o ok. 8 mld zł. Spodziewane przekroczenie prognozy z ustawy budżetowej na 2019 r. wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych - głównie z podatków dochodowych oraz z VAT. Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 6 mld zł, co wynika między innymi z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2" - czytamy w projekcie.

  Według projektu z września, dochody budżetu państwa w 2019 r. miały być wyższe od wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej o ok. 16 mld zł, w tym wzrost dochodów podatkowych to ok. 12 mld zł. Dochody niepodatkowe budżetu państwa miały być wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 5 mld zł, co wynikałoby głównie z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2.

  Jak podał wcześniej resort finansów, w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano deficyt w wysokości 3,19 mld zł (wg sprawozdania operatywnego), tj. 11,2% ustawowego rocznego planu, wynoszącego 28,5 mld zł deficytu.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 13:47Rząd przyjął projekt dot. 13. emerytury, koszt wypłaty to 11,7 mld zł w 2020 r. 

  Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Koszt wypłaty tego świadczenia wyniesie ok. 11,7 mld zł w 2020 r.

  "Rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytura) będzie wypłacane corocznie. Rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose" - czytamy w komunikacie.

  W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1 200 zł brutto przy czym nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r., zaznaczono.

  Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

  "Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł" - czytamy dalej.

  13. emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Rozwiązanie będzie zastosowane do:

  - emerytur i rent w systemie powszechnym,

  - emerytur i rent rolników,

  - emerytur i rent służb mundurowych,

  - emerytur pomostowych,

  - świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

  - rent socjalnych,

  - rent strukturalnych,

  - nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,

  - rodzicielskich świadczeń uzupełniających,

  - rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 13:47Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP 

  Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7% a także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, która przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. W projekcie założono wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł - w wersji przyjętej we wrześniu nie przewidywano wpłat z banku centralnego.

  "W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. Jest to kolejny budżet, w którym rząd priorytetowo traktuje wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie przewidziano:

  - dochody -  435,3 mld zł,

  - wydatki - 435,3 mld zł,

  - brak deficytu budżetu państwa,

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB,

  - dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%),

  - w 2020 r. planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł,

  - projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej, podano także.

  Dochody:

  * Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, np.:

  - wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK,

  - dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności,

  - wprowadzenie kas online oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących,

  - działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów.

  * W prognozie dochodów uwzględniono również:

  - zmiany stawek akcyzy na używki - tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie,

  - efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,

  - efekt rozszerzenia tzw. "małego ZUS",

  - skutki planowanych działań dotyczących promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów,

  - zmniejszenie "szarej strefy" w obrocie odpadami. 

  * Na dochody wpływać będą także działania związane ze zmniejszeniem PIT w 2019 r.:

  - zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),

  - obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18% do 17% (od października 2019 r.),

  - podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

  * Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE.

  * W 2020 r., w stosunku do 2019 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT.  Wzrośnie on z 49,9% w 2019 r. do 50% w 2020 r. W przypadku podatku CIT, udział samorządów pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,8%.

  Wydatki:

  * W ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań -  przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na:

  - finansowanie rozszerzonego programu "Rodzina 500+", który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia - bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł),

  - finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. "13" dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej,

  - realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.,

  - wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start",

  - wypłatę świadczenia 4 000 zł związanego z programem "Za życiem",

  - wypłatę świadczenia związanego z programem "Mama4+",

  - waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł;  podwyższona zostanie także  najniższa emerytura do 1200 zł (szacowany koszt rozwiązań wyniesie ok. 8,7 mld zł),

  - realizację programu "Senior+",

  - zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.,

  - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,

  - zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,

  - realizację zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

  - kontynuowane będzie także finansowanie zadań z lat ubiegłych, takich jak obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn czy zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, podano także.

  Rząd przyjął dziś także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, przedłożoną przez ministra finansów.

  "Dokument - obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny - jest przygotowywany corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r." - czytamy w komunikacie.

  Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4% na koniec 2019 r., 43,8% na koniec 2020 r. i 39,7% na koniec 2023 r.

  "Relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się o 47% na koniec 2019 r., 46,5% na koniec 2020 r. i 42,8% na koniec 2023 r." - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 13:35Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł 

  Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24% i waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24% otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

  Wzrosną także najniższe emerytury i renty; do 1 200 zł (wzrost z 1 100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, podano także.

  "Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Łączny koszt proponowanych rozwiązań wyniesie 9,1 mld zł" - czytamy dalej.

  W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie łącznie 36%, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 12:52Morawiecki: Rząd przyjął zrównoważony budżet na 2020 r.  

  Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt zrównoważonego budżetu na 2020 r., poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przyjęliśmy na Radzie Ministrów budżet bez deficytu, budżet zrównoważony, budżet, w którym znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno nasz wielki projekt prorodzinny, czyli program 500+, również na pierwsze dziecko - wszystko utrzymujemy w takim kształcie, jak obiecaliśmy. Ale w tym budżecie znajdują się także nasze projekty dla młodych ludzi, czyli bez PIT dla ludzi do 26 roku życia. Obniżony podatek PIT z 18% na 17% dla 24 mln ludzi" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że rząd przyjął także tzw. 13-emeryturę, która jest częścią tego budżetu.

  "Rzeczywiście, zwiększyliśmy budżet dokonując pewnych zmian w kwestii uszczelnienia podatków. Dokonaliśmy przesunięcia także środków na zdrowie Polaków. A także dokonaliśmy uszczelnianie w przypadku nielegalnego handlu odpadami, a także wiele drobnych przesunięć, aby spiąć budżet" - odpowiedział Morawiecki na pytanie dotyczące tego, jak udało się zrównoważyć budżet. 

  Wskazał, że jeśli budżet wynosi 434 mld zł, to kwestia 1 mld zł przesunięcia "to nie jest kwestia, która zasadniczo wpływa na całokształt".

  Zwrócił też uwagę, że efekt netto wycofanego projektu dotyczącego zniesienia limitu 30-krotności w składkach na ubezpieczenie społeczne wynosił ok. 5,3 mld zł.

  Według niego, w budżecie udało się zabezpieczyć całą sferę społeczną, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, ale także sferę aspiracji Polaków dotyczącą rozwoju gospodarczego. 

  "Łączny dług będzie spadał w relacji do PKB r/r i to pokazuje, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi zarządzać" - dodał Morawiecki. 

  We wcześniejszym projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano: dochody na 429,5 mld zł, a wydatki - 429,5 mld zł, brak deficytu budżetu państwa - będzie to budżet zrównoważony. Z kolei deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) miał wynieść na poziomie 0,3% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 20.12, 16:43Sejm przyjął nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 4 mld zł w 2019 r. 

  Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r., dotyczący zwiększenia wydatków budżetowych o maksymalnie 4 mld zł, na powiększenie funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia (maks. 3 mld zł) i Funduszu Wsparcia Policji (maks. 1 mld zł).

  Senat wcześniej zgłosił poprawkę, zgodnie z którą fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia ma zostać zwiększony do maksymalnie 3 mld zł wobec 2 mld zł zaproponowanych wcześniej przez rząd. 

  Za przyjęciem poprawki głosowało ostatecznie 439 posłów na 439 obecnych na sali plenarnej.

  Według OSR, dodawane przepisy umożliwiają m.in. pełne wykorzystanie środków na zakup ambulansów zaplanowanych w budżecie ministra zdrowia i wydatków majątkowych w ochronie zdrowia zaplanowanych w budżecie ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także na umożliwienie przekazania w 2019 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Wsparcia Policji do wysokości 1 mld zł na realizację ustawowych zadań, na poziomie województwa, pozwoli na pełniejszą realizację zadań Funduszu. Według OSR przepis ten pozwoli na realizację w większym zakresie ustawowych zadań Funduszu, polegających na pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, wyjaśniono w uzasadnieniu.

  Realizacja zadań nastąpi z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu.

  Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.12, 13:22Skiba z MF: Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy nie zwiększy szarej strefy 

  Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Planowane przez rząd podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy nie spowoduje wzrostu szarej strefy, uważa wiceminister finansów Leszek Skiba.

  "Podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy nie spowoduje wzrostu szarej strefy" - powiedział Skiba dziennikarzom w kuluarach debaty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  Jego zdaniem, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w ostatnich latach zrobiła bardzo wiele w kwestii ograniczenia szarej strefy, zarówno jeżeli chodzi o alkohol, jak i papierosy.

  Wczoraj Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakładający podniesienie stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10% od 1 stycznia 2020 r. W piątek Sejm ma zająć się sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (głosowanie nad projektem przewidziano w bloku głosowań w godz. 12:30-14:30). Zgodnie z konstytucją, "uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów".

  Pod koniec listopada Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS) w liście otwartym do premiera napisał, że podwyżka akcyzy na poziomie 10% na wyroby alkoholowe jest nieefektywna ekonomicznie, wątpliwości budziła także argumentacja o zmianie struktury konsumpcji napojów alkoholowych w Polsce. Z kolei Pracodawcy RP wskazywali m.in., że nowelizacja został opracowana i przyjęta z pominięciem konsultacji społecznych.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 09:45Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r. 

  Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 roku, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

  "Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24%, nie mniej jednak niż o 70 zł" - czytamy w OSR.

  Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nowelizacji wyniosą w przyszłym roku 726 mln zł, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - 813 mln zł, Funduszu Solidarnościowego - 183 mln zł, Funduszu Pracy - 60 mln zł, a budżetu państwa - 12 mln zł, podano także.

  (ISBnews)

 • 12.12, 09:41Wydatki na 13. emeryturę to 11,7 mld zł w 2020, gł. z Funduszu Solidarnościowego 

  Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. "13. emeryturę") wyniosą ok. 11,7 mld zł w 2020 r., z czego ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z budżetu państwa, a ok. 11,3 mld zł - z Funduszu Solidarnościowego, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o tych świadczeniach.

  "Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne" - czytamy w OSR.

  Autorzy projektu proponują, by dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju.

  Wydatki sektora finansów na to świadczenie będą stopniowo rosły - od 12,4 mld zł w 2021 r. do 15,7 mld zł w 2029 r., by spaść do 11,7 mld zł w 2030 r., podano także w OSR.

  W swoim expose w połowie listopada br. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd będzie w 2020 r. kontynuował wypłatę 13. emerytury, a w 2021 r. planuje także wypłatę 14. emerytury.

  Przed tegorocznymi wyborami Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zapowiadało, że 13. emerytura będzie zachowana w 2020 r., zaś w 2021 r. większość emerytów (tzn. ci o najniższych dochodach) otrzyma także podwójną "trzynastkę", uzależnioną od średniej emerytury.

  (ISBnews)

 • 11.12, 18:12Kościński: Wsparcie eksportu poza Europę to zadanie dla kilku ministerstw 

  Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Receptą dla polskiej gospodarki na spowolnienie może być nastawienie na zwiększenie eksportu poza Europą, a pomoc w tym procesie to zadanie dla kilku ministerstw, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  Zapytany w wywiadzie dla Interii o to, jaka może być polska recepta na spowolnienie, minister odpowiedział: "Nowe rynki!"

  "Nie doceniamy wciąż tego, co robią polscy przedsiębiorcy na nowych rynkach, musimy im jeszcze bardziej pomóc. Wszyscy wiemy o eksporcie do Unii, do Niemiec i to dobrze, bo zależy nam, żeby on rósł. Ale zobaczmy, jak dynamicznie rośnie eksport do USA czy Azji. To zadanie dla kilku ministerstw. Stawiamy na współpracę, a nie na konkurencję, ponieważ wszyscy gramy do jednej bramki. Zależy nam na jak najszybszym wzroście gospodarki, gdyż wtedy do budżetu trafi więcej pieniędzy. Mam też nadzieję, co widać już po danych, że gospodarka naszego głównego partnera zaczyna trochę znowu się rozpędzać" - powiedział Kościński.

  W październikowym wywiadzie dla ISBnews Kościński mówił - jeszcze jako wiceminister finansów - że w sytuacji rysującego się dużego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej sytuacja polskich eksporterów wciąż jest korzystna, ale powinni oni dywersyfikować swoje działania coraz silniej na nowych rynkach.

  Jak podkreślał, najważniejsze jest, by polscy przedsiębiorcy odkrywali nowe rynki - wchodzą np. do USA; tam notujemy dynamikę wzrostu eksportu o 20%, w Korei i Chinach też nasz eksport rośnie - o ok. 30%. Według Kościńskiego, "to jest bardzo budujące, że polscy eksporterzy wchodzą na nowe, pozaeuropejskie rynki".

  (ISBnews)