ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.01, 11:37Rząd chce rozszerzyć możliwość wsparcia z tarcz finans. o nowe branże w I kw. 

  Warszawa, 26.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce rozszerzyć w I kw. możliwość umorzenia 100% subwencji otrzymanej w ramach  tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla małych i średnich firm oraz umożliwić ubieganie się mikro, małych i średnich firm z dodatkowych branż o wsparcie z tarczy finansowej 2.0, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęciem nowelizacji chwał Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" oraz programu "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" planowane jest na I kw.

  Planowane jest, by z umorzeń 100% subwencji, otrzymanej w ramach tarczy finansowej 1.0 będą mogli wnioskować także mali i średni przedsiębiorcy, działający w takich branżach jak:

  - 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  - 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 85.59.A Nauka języków obcych;
  - 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  - 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

  Ponadto mikro, mali i średni przedsiębiorcy także i z tych branż będą także mogli ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy 2.0.

  Zmiany te zaproponowano "w związku z kontynuowaniem analizy sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność w poszczególnych branżach, oraz konsultacjami z przedsiębiorcami wskazującymi na straty ponoszone wskutek epidemii COVID-19".

  Łącznie pomoc ma trafić do przedsiębiorców z ponad 40 branż.

  (ISBnews)

   

 • 25.01, 12:48Maksymalny koszt przedłużenia tarczy 6.0 wynosi 5,17 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 25.01.2021 (ISBnews) - Maksymalna kwota wsparcia z powodu przedłużenia tarczy antykryzysowej 6.0 dla najbardziej poszkodowanych branż o kolejne dwa miesiące to koszt 5,17 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które ukazało się już w Dzienniku Ustaw, a za tydzień wejdzie w życie.

  "Łączna, maksymalna kwota wsparcia przedsiębiorców wynosi 5 170,02 mln zł. Z tej wartości kwota 3 730,59 mln zł wynika ze zsumowania trzech wartości: kosztu zwolnienia z obowiązku opłacania składek 1 990,21 mln zł), kosztu postojowego (963,68 mln zł) oraz dopłat do wynagrodzeń (776,7 mln zł). Kwota 1 439,43 mln zł wynika z kosztu mikrodotacji przyznanych dla mikro- i małych przedsiębiorstw" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Wyliczenia […] stanowią maksymalne kwoty projektowanego wsparcia. Jednak szacuje się, że pomoc może objąć maksymalnie 80% podmiotów, co spowoduje obniżenie szacowanych wartości" - podano także.

  Wyliczenia zostały oparte o dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w przypadku danych dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz wypłaty ponownego świadczenia postojowego.

  Obliczenia dotyczące wypłaty świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy: dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zostały oparte na danych własnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 18:32Sejm przyjął ustawę dot. 14. świadczenia emerytalno-rentowego 

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zakładającą wypłatę 14. świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł.

  Za ustawą głosowało 420 posłów, przeciw  było 19, a wstrzymało się 12 osób. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki.

  Ustawa zakłada wypłatę w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (obok tzw. 13. emerytury, która ma być wypłacana w II kwartale 2021 r.).

  Świadczenie ma zostać wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% pobierających emerytury bądź renty).

  "Jak wynika z wyliczeń 7,9 mln osób otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji będzie to co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z części świadczenia, jeżeli ich emerytura kwotę 2,9 tys. zł i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach świadczenie to nie obejmie" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Osoby pobierające wyższe emerytury skorzystają natomiast na waloryzacji (procentowej) i z 13. emerytury. 

  Świadczenie ma przysługiwać w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Środki na wypłatę 14. emerytury mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel przeznaczono 10,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 08:09Sejm za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.  

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy budżetowej na rok 2021. Posłowie byli przeciwni ponad 100 zmianom proponowanym przez Izbę Wyższą, przyjęli kilka z nich.

  Poparli uwzględnienie w ustawie nowego programu wieloletniego "Senior+ na lata 2021-2025" z budżetem 60 mln zł w 2021 r., programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (11,4 mln zł w 2021 r.) oraz program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39,03 mln zł w 2021 r.).

  Lista jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe zostanie rozszerzona m.in. o Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

  Sejm sprzeciwił się natomiast przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego. Posłowie nie zgodzili się też na przeznaczenie dodatkowych 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

   

 • 20.01, 17:50KE za polskim programem dla firm dotkniętych obostrzeniami wartym 8,6 mld zł 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm działających w niektórych sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa w wysokości 1,9 mld euro (8,6 mld zł). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, poinformowała Komisja.

  "Firmy działające w takich sektorach jak turystyka, rozrywka i sport mocno ucierpiały z powodu wybuchu koronawirusa. Ten polski program ułatwi uzyskanie płynności firmom działającym w tych sektorach i […] zapewni ciągłość ich działalności gospodarczej" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Polska zgłosiła Komisji, w ramach tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa, program, który ma zapewnić wsparcie przedsiębiorstwom różnej wielkości działającym w kilku sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa, w tym gastronomii, fitness, branży targowej, estradowej, filmowej, rozrywce i rekreacji, branży fotograficznej i fizjoterapii, podała Komisja.

  Firmy te nie mogły świadczyć usług ze względu na środki, wprowadzone przez polski rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa lub musiały ponieść koszty związane z restrykcjami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji.

  W ramach programu wsparcie publiczne będzie miało formę dotacji bezpośrednich oraz zwolnień z opłacania składek:

  • Z pomocy w formie dotacji będą mogły skorzystać firmy, które zadeklarują spadek: (i) przychodów w październiku lub listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku 2019; (ii) dochód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc o co najmniej 40% w porównaniu z dochodem uzyskanym w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.
  • Pomoc w postaci zwolnień z opłacania składek (np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. będzie dostępna dla firm, które zadeklarują spadek przychodów w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do listopada 2019 r.

  Komisja stwierdziła, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 800 tys. euro na przedsiębiorstwo; (ii) zostanie udzielona nie później niż 30 czerwca 2021 r; (iii) nie zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji (z wyjątkiem mikro i małych firm, jeżeli w momencie udzielania pomocy nie są objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i nie otrzymały pomocy na ratowanie firmy ani na jej restrukturyzację).

  Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  Tymczasowe ramy obowiązywać będą do końca czerwca 2021 r. Ze względu na fakt, że  problemy z wypłacalnością mogą pojawić się dopiero na późniejszym etapie, wraz z rozwojem kryzysu, w przypadku środków na dokapitalizowanie firm Komisja przedłużyła okres  udzielania wsparcia do końca września 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 20.01, 17:32Sejm: Wszystkie kluby za dodatkowym 14. świadczeniem emerytalno-rentowym 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się wprowadzeniem dodatkowego, 14. świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł. W trakcie drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego został odesłany do sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

  Projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (obok tzw. 13. emerytury, która ma być wypłacana w II kwartale 2021 r.).

  Świadczenie zostałoby wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% pobierających emerytury bądź renty).

  "Zastosowaliśmy taki mechanizm, przyjmując 120% środków najniższej emerytury i w tym przypadku 7,9 mln osób […] otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji to będzie kwota co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z tego mechanizmu złotówka za złotówkę, czyli jeżeli przekroczy emerytura kwotę 2,9 tys. zł, to ten mechanizm zadziała, i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach, o najwyższych emeryturach będzie z tego programu wyłączone" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Zaznaczył, że osoby w wyższych emeryturach skorzystają natomiast z wyższego poziomu waloryzacji, bo waloryzacja w tym przypadku dotyka ich procentowa, jak również korzystają z 13. emerytury.

  Świadczenie ma przysługiwać w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Środki na wypłatę 14.emerytury mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel przeznaczono 10,6 mld zł.

  (ISBnews)

 • 20.01, 15:42Sejm: Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do komisji 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Projekt dotyczący tegorocznej waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdyż w trakcie drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek. Rząd zakłada, że emerytury w 2021 roku będą waloryzowane na poziomie 3,84%, o nie mniej niż 50 zł. Minimalna emerytura po waloryzacji ma wynosić 1250 zł.

  Proponowane zmiany dotyczące waloryzacji znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  "Waloryzacja procentowa 3,84% - taką przyjęliśmy prognozę, którą przygotowywaliśmy we wrześniu. Każdy z emerytów ma zagwarantowaną waloryzację na poziomie 3,8%, a chronimy najniższe świadczenie, że nie mniej niż 50 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to ta grupa, która ma najniższe świadczenie miałaby jeszcze niższą emeryturę" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Zaznaczył, że gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Projekt zakłada, że w 2021 r. zostaną podwyższone najniższe świadczenia odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 937,5 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

  Zaproponowano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł. Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,5 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

  Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% wyniesie 9,6 mld zł. Gwarantowana podwyżka objęłaby ok. 10% świadczeniobiorców.

  Waloryzacja dokonywana jest co do zasady corocznie, 1 marca.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:38Sejmowa komisja za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.  

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje izbie niższej odrzucenie zdecydowanej większości spośród ponad 100 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2021 rok.  

  Komisja opowiedziała się m.in. przeciw przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

  Posłowie Komisji byli przeciwni przeznaczeniu 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Poprawki, które poparli posłowie miały głównie charakter doprecyzowujący. Posłowie opowiedzieli się także za utworzeniem rezerwy celowej Senior +, a także za zaproponowanym przez Senat przekazaniem środków dla instytucji naukowo-badawczych.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

   

 • 19.01, 15:16Rząd przedłuża wsparcie dla firm, funkcjonujące w ramach tarczy 6.0 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wydłużając zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, dofinansowanie świadczeń pracowników, wypłatę postojowego oraz udzielanie mikropożyczek, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wartość wsparcia w ramach tej puli szacowana jest na 5,1 mld zł.

  "Rząd chce udzielić dalszego wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych" – czytamy w komunikacie.

   Wsparcie ma być udzielane w czterech formach:

  ·         Wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

  Świadczenie ma być wypłacane w sytuacji, gdy przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40%. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  Dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

  Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31 marca 2021 r.

  ·         Wypłata ponownego świadczenia postojowego

  Świadczenie ma być udzielane w przy spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

  ·         Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5 tys. zł

  W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy. Prawo do dotacji będą mieli mikroprzedsiębiorcy, których przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w wyniku COVID-19 – będzie niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

  ·         Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

   Zwolnienie ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy.

  Warunkiem będzie zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., i wykazanie, że przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

  (ISBnews)

 • 19.01, 11:24Rząd planuje na II kw. nowelę dot. restrukturyzacji firm przez przebranżowienie 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców i umożliwienie wykorzystanie otrzymanego dotychczas wsparcia m.in. na przebranżowienie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

  "W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, którego skutkiem była konieczność wprowadzenia ograniczeń m.in. w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w sektorach objętych ograniczeniami. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na przestrzeni 4 miesięcy obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców […] dokonywało bieżącej oceny funkcjonowania wprowadzonych ustawą rozwiązań. W oparciu o dotychczasową praktykę wdrażania instrumentów wsparcia, został przygotowany projekt zmiany ww. ustawy" - czytamy w wykazie.

  Projekt ustawy zawiera propozycje przepisów usprawniających mechanizm udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  W projekcie nowelizacji proponowane będzie wyłączenie środków pochodzących z udzielonej przedsiębiorcy pomocy spod egzekucji administracyjnej i sądowej, z wyjątkiem egzekucji należności pieniężnej powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia tej pomocy. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie mogło zostać wykorzystane w celu przebranżowienia - zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub zmiany profilu produkcyjnego. Środki otrzymane przez przedsiębiorców na ratowanie firmy będą mogły zostać przekazane również na usługi doradcze, co  - jak zaznaczono w uzasadnieniu - ma pozwolić precyzyjnie określić kierunek potrzebnych działań i przyspieszyć proces zmian w przedsiębiorstwie.

  Wśród głównych rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy należy wymienić:
  - rezygnację z konieczności ustalania w decyzji w sprawie udzielenia pomocy, czy wniosek jest uwzględniany w całości, czy w części;
  - wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią skrócenie okresu oczekiwania na umowne ustanowienie zabezpieczenia;
  - rozszerzenie katalogu rozstrzygnięć, od których stronie postępowania będzie przysługiwało odwołanie;
  - wprowadzenie możliwości składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez formularz internetowy;
  - doprecyzowanie w jakich sytuacjach przedsiębiorcy może zostać udzielona pomoc z uwagi na trudności wywołane epidemią COVID-19.

  Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.

   Co do zasady, zmiany te wynikają z konieczności wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały na gruncie stosowania ustawy. Ich celem jest również zapewnienie koherencji pomiędzy założeniami zawartymi w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, a przepisami prawa krajowego, podano także.

  Zdaniem inicjatorów projektu w efekcie wprowadzonych zmian zostaną usprawnione mechanizmy udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zwiększy się dostępność i efektywność pomocy.

  (ISBnews)

   

 • 18.01, 09:37Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 18 I do 31 I to 1,9 mld zł 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku to 1,9 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

  "Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni - od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wyniesie ok. 1,9 mld zł" - czytamy w materiale.

  Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 14 dni wynosi ponad 1,5 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 290 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 18 mln zł

  Skutki finansowe wyszacowane zostały przy następujących założeniach: liczba dzieci (dane GUS 2017/2018 - opracowanie Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018): - do lat 8 - 1 909 638; - przec. liczba dzieci w rodzinie - 1,5; - przec. wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł; - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 14 dni.

  "Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym" - podano także.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom lub niepełnosprawnym osobom opieki ze względu na nieprzewidziane zamknięcie placówki lub konieczność wprowadzenia jej ograniczonego funkcjonowania mimo jej otwarcia (zamknięcie klasy lub oddziału) z powodu pandemii, stąd też zostały podane maksymalne szacowane skutki finansowe.

  "Trudno obecnie oszacować skalę tego zjawiska, ze względu na stan epidemiologiczny panujący w Polsce i zmieniającą się codziennie skalę zakażeń COVID-19" - podano w OSR.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 13:54Semeniuk z MRPiT: Przedłużenie tarczy branżowej na XII i I to koszt 7 mld zł 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Przedłużenie tarczy branżowej dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami ze względu na pandemię COVID-19 o dwa kolejne miesiące: grudzień 2020 i styczeń 2021 będzie kosztować około 7 mld zł, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodatkowo wsparcie trafi także do branży turystycznej.

  Tarcza branżowa czyli zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, postojowe, mikropożyczki oraz dopłaty do kosztów pracowniczych za listopad 2020 kosztowała ponad 4 mld zł.

  "Decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jak również Rady Ministrów  ta pomoc dla branż, które są w trwałym zamknięciu, tzw. lockdownie zostanie przedłużona o grudzień i styczeń. Takie rozporządzenie przygotowywane przez nasz resort zostanie zaopiniowane i przyjęte na poczet tych kolejnych tygodni lockdownu. To dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż" – powiedziała Semeniuk w trakcie konferencji prasowej.

  Branże te to m.in. gastronomia, turystyka, branża eventowa, rozrywkowa, baseny, aquaparki czy centra rozrywki.

  "Dodatkowo dzięki możliwości przygotowania rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w ramach tarczy branżowej postawiliśmy rozszerzyć kody PKD o ten jeden kod wiodący 5520, związany z turystyką" – dodała.

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych pojawiła się zapowiedź rozporządzenia w sprawie przedłużenia instrumentów wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami także na grudzień i styczeń.

  (ISBnews)

 • 15.01, 10:34Rząd chce wydłużyć ograniczenia do 31 I, możliwa będzie kontynuacja rehablitacji 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie do 31 stycznia terminu obowiązywania dotychczasowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wprowadzonych 28 grudnia 2020 r., nazywanych kwarantanną narodową, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednocześnie z zakazów wyłączona zostanie kontynuacja rehabilitacji oraz usługi hotelarskie wykonywane na rzecz pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także osób uczestniczących w konkursach na aplikację i świadczących usługi przeglądu maszyn.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii planowane jest w I kw. Jej celem jest – jak podano w uzasadnieniu - ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusa SARS-CoV-2.

  "W projekcie rozporządzenia proponuje przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu obowiązywania zakazów, nakazów i ograniczeń, które obowiązują do dnia 17 stycznia 2021 r." – czytamy w informacji o najistotniejszych rozwiązaniach planowanej regulacji.

  Z zakazu działalności hotelarskiej wyłączono wykonywanie tych usług na rzecz gości będących pracownikami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), osoby uczestniczące w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdające egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów oraz dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami.

  Wprowadzono przepis umożliwiający kontynuację przerwanej rehabilitacji, co ma pozwolić na wykorzystanie przez pacjenta przysługującego mu czasu jej trwania, określonego przepisami prawa, i osiągnięcie założonego celu terapii.

  "Co do zasady, pacjent będzie kontynuował przerwaną rehabilitację u dotychczasowego świadczeniodawcy na podstawie tego samego skierowania. Jeżeli jednak przerwanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, rehabilitacja będzie mogła być kontynuowana u innego świadczeniodawcy. W tym przypadku podstawą kontynuacji będzie zaświadczenie wystawiane przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację […]. Przy wpisie do harmonogramu przyjęć taki pacjent będzie traktowany jako świadczeniobiorca kontynuujący leczenie i nie będzie wpisywany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej" – czytamy dalej.

  Przepisy te miałyby być stosowane do rehabilitacji przerwanej po 23 października 2020 r. Od 24 października 2020 r. zostały wprowadzone znaczne ograniczenia w dostępie do rehabilitacji stacjonarnej z powodu wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

  W projekcie zakłada się także wprowadzenie zapisu, regulującego kolejność szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

  (ISBnews)

 • 14.01, 17:28Kościński: Spadek PKB w 2020 r. może być nawet mniejszy niż 3% 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Spadek PKB w roku 2020 będzie znacznie mniejszy niż prognozowane w budżecie minus 4,6%; może być nawet mniejszy niż minus 3%, ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Szacuje, że deficyt budżetowy może wynieść mniej niż 90 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 10% PKB. 

  "Spadek PKB będzie dużo mniejszy niż ostrożnie prognozowane przez nas w budżecie 4,6%. Rynek wskazywał, że to może być około 3,5%, ale wydaje się, że spadek PKB w ubiegłym roku może być nawet niższy niż 3%. Widzimy to m.in. po wpływach podatkowych, które są całkiem dobre, w tym te z VAT. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy" – powiedział Kościński w wywiadzie dla Interii.

  W jego ocenie, deficyt budżetowy w 2020 roku może wynieść mniej niż 90 mld zł. Przed kilkoma dniami wiceminister finansów Sebastian Skuza informował, że według szacunków Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy na koniec 2020 r. wyniesie około 90 mld zł. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

  "Czekamy na dokładne dane dotyczące wpływów podatkowych, ale deficyt budżetowy w 2020 r. może wynieść mniej niż 90 mld zł. Spodziewamy się dobrych wpływów podatkowych za grudzień 2020 r., mamy dość dużą nadwyżkę w stosunku do tego, co prognozowaliśmy. Wcześniej przewidywałem, że deficyt wyniesie około 100 mld zł wobec 109 mld zł zapisanych w budżecie 2020 po nowelizacji. Później wiceminister Skuza informował, że deficyt może wynieść około 90 mld zł. Ale rozmawialiśmy niedawno i prognozujemy, że to będzie nawet poniżej 90 mld zł" – podkreślił Kościński.

  Podał też, że deficyt sektora finansów publicznych w roku 2020 nie powinien przekroczyć 10%.

  "Na etapie nowelizacji ustawy budżetowej, ostrożnie prognozowaliśmy deficyt sektora finansów publicznych na poziomie ok. 12% PKB. Aktualnie szacujemy, że nie przekroczy on 10% PKB" – wskazał.

  Poinformował, że strategią rządu jest "chęć zostawienia jak największej kwoty pieniędzy w kieszeniach obywateli". Wysoka konsumpcja ma – zdaniem Kościńskiego - spowodować, że gospodarka szybciej wróci na tory szybkiego wzrostu i przyczynić się do wzrostu inwestycji prywatnych.

  "Wyższa kwota wolna od podatku też dałaby efekt rozkręcenia gospodarki" – ocenił.

  (ISBnews)

 • 14.01, 10:49Gowin: Na razie nie ma podstaw do zmian prognoz budżetowych na rok 2021 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz budżetowych na 2021 rok, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

  "Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz" - powiedział Gowin, pytany w "magazynie EKG" radia TOK FM czy przedłużający się lockdown zmienia prognozy gospodarcze dla Polski, zapisane  w budżecie na 2021 rok.

  Podkreślił, że według ostatnich danych "polski przemysł rozwija się znakomicie". Unijny urząd statystyczny Eurostat podał wczoraj, że produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,9% r/r w listopadzie 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 5,4% r/r w listopadzie 2020 r.

  "Ogromna większość branż gospodarczych daje sobie radę bardzo dobrze mimo lockdownu. Co więcej, polscy przedsiębiorcy w niektórych sektorach wykorzystują tę sytuację do ekspansji na nowe rynki. To dotyczy chociażby przemysłu meblarskiego, świetnie daje sobie radę sektor transportu towarów, itd." - powiedział Gowin.

  Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 08:07Senat przyjął ustawę budżetową na 2021 r. z poprawkami 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2021 z ponad 100 poprawkami. Zakładają one m.in. przekazanie z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

  Za ustawą budżetową na rok 2021 wraz z poprawkami opowiedziało się wczoraj wieczorem 98 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%.

  Część poprawek, przyjętych przez Senat dotyczyła przesunięcia środków na ochronę zdrowia. Senatorowie zdecydowali, że 4 mld zł powinno trafić na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, zajmujących się chorymi na COVID-19, a nie tylko tymi, którzy zostali do tych zajęć skierowani przez wojewodów.

  Uznali też, że 1,95 mld zł zostanie przekazanych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, ponad 300 mln zł dofinansowanie leczenia na COVID-19 (120 mln zł na leczenie pacjentów z powikłaniami po COVID-19, 100 mln zł dla Państwowego Ratownictwa Medycznego na zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19; 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19), 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 80 mln zł na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych.

  Przyjęto też poprawkę, zakładającą  przeznaczenie 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Niektóre z poprawek zakładają utworzenie rezerw celowych z przeznaczeniem środków na: fundusz rekompensat dla rolników i producentów rolnych (250 mln zł), dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach służby (95 mln zł), przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie (30 mln zł), pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władze Białorusi (10 mln zł) oraz dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności (3 mln zł).

  Poparcie Izby uzyskały też propozycje skierowania środków na realizację w 2021 r. programów: Senior+ na lata 2021-25 (60 mln zł w 2021 r.), integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–30 (11 mln 400 tys. zł w 2021 r.), wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39 mln 30 tys. zł w 2021 r.), a także utworzenia programu in vitro z kwotą 100 mln zł. Zdecydowali też o dofinansowaniu kół gospodyń wiejskich kwotą 22 mln zł.

  Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisu, umożliwiającego przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości 1 mld 950 mln zł jako rekompensaty z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

  Przyjęte zostały także poprawki zwiększające budżety: Kancelarii Senatu o 10 mln zł na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą; Rzecznika Praw Obywatelskich o 3 mln 300 tys. zł i Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł.

  Poparcie Izby uzyskały też bardziej szczegółowe poprawki dot. dofinansowania inicjatyw regionalnych m.in.: budowy, rozbudowy i remontów szpitali, budowy i przebudowy dróg, obwodnic, mostów i przejść kolejowych, budowy oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych czy ochrony zabytków.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

 • 11.01, 14:56Skuza z MF: Szacowany deficyt budżetowy w 2020 roku to ok. 90 mld zł 

  Warszawa, 11.01.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów szacuje, że deficyt budżetowy na koniec 2020 r. wyniesie około 90 mld zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

  "To wykonanie jest dużo lepsze od nowelizacji ustawy budżetowej dzięki dużo wyższym dochodom. I tu mogę powiedzieć, że deficyt za rok 2020 on może być około 90 mld zł - tak wstępnie szacujemy" 0 powiedział Skuza w Senacie w trakcie debaty nad ustawą budżetową na rok 2021.

  Zaznaczył, że poziom wpływów do budżetu nie jest to jeszcze poziom, który był w pierwotnej ustawie budżetowej za rok 2020, zwłaszcza jeżeli chodzi o wpływy z podatku VAT.

  Nowelizacja zakładała, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, czyli na poziomie wyższym o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt określono 109,3 mld zł.

  W połowie grudnia wiceminister Skuza informował, że wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) za 2020 roku będą "znacznie wyższe" od poziomu zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej. W nowelizacji budżetu zapisano wpływy z VAT na poziomie 170 mld zł.

  Także w połowie grudnia resort finansów podał, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec listopada 2020 r. odnotowano 13,2 mld zł deficytu, tj. 12,1% rocznego planu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 12,07 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 07.01, 14:00Projekt noweli o listach zastawnych i bankach hipotecznych trafił do konsultacji 

  Warszawa, 07.01.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, który trafił do konsultacji społecznych zakłada m.in. rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego oraz zapewnienie inwestorom możliwości dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych. Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Celem projektowanych zmian jest m.in. wdrożenie do polskiego prawa  postanowień dyrektywy 2019/2162 z  27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi.

  "Wdrożenie dyrektywy 2019/2162 wymaga odpowiedniego uzupełnienia lub doprecyzowania przepisów krajowych. Należy wskazać, że w warunkach polskich odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych (covered bonds) w  rozumieniu dyrektywy 2019/2162 są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i  bankach hipotecznych" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Planowane jest:

  • wprowadzenie definicji listu zastawnego, odwołującej się do mechanizm podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • uzupełnienie zakresu pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie,
  • rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego,
  • ustanowienie warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • określenie zasad stosowania przez banki krajowe oznaczeń "europejska obligacja zabezpieczona" i "europejska obligacja zabezpieczona (premium)",
  • modyfikację zasad kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • wskazanie warunków uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowych wymogów dotyczących monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji,
  • wprowadzenie wymogów informacyjnych dotyczących programów emisji listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz sformułowania szczególnych obowiązków sprawozdawczych dla banków hipotecznych wobec organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego),
  • ustanowienie uprawnień dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych.

  Wejście w życie ustawy może wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność polskiego rynku listów zastawnych oraz wykorzystanie jego potencjału przez inwestorów. Na obecnym etapie nie można jednak dokonać oszacowania skali nowych emisji, niemniej jednak projektowane przepisy powinny przyczynić się do dalszego rozwoju rynku listów zastawnych, podano także.

  W związku z projektowanymi regulacjami obecnie działające banki hipoteczne będą musiały dostosować swoją działalność m.in. w zakresie zmodyfikowanych wymogów dotyczących utrzymywania bufora płynnościowego. Ze względu na konieczność dostosowania się banków hipotecznych do nowych wymogów w projekcie przewidziano odroczony termin wejścia w życie przepisów dotyczących bufora płynnościowego (trzymiesięczny okres vacatio legis).

  Obligacje zabezpieczone (listy zastawne) pod wieloma względami odgrywają ważną rolę zarówno w samym systemie finansowym, jak i finansowaniu gospodarki. Strategiczne pozostaje znaczenie obligacji zabezpieczonych jako narzędzia finansowania długoterminowego na rynkach UE, jak i na poziomie globalnym, podkreślono. 

  Według danych Europejskiej Rady ds. Obligacji Zabezpieczonych – European Covered Bond Council (ECBC), obecnie blisko 60% wszystkich emisji koncentruje się w krajach UE: Danii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz Szwecji, przy łącznym wolumenie 2,5 mld euro na koniec 2018 r. Jednym z powodów, dla których UE ma stosunkowo duży rynek obligacji zabezpieczonych, jest fakt, że wiele państw członkowskich od dawna posiada krajowe systemy prawne (oraz tradycje) dotyczące emisji obligacji zabezpieczonych.

  Największym i zdecydowanie odróżniającym się od innych krajów UE rynkiem obligacji zabezpieczonych jest rynek duński, na którym wartość listów zastawnych pozostających do wykupu w 2017 r. wynosiła ok. 138% PKB. Ponadto wartość wyemitowanych obligacji zabezpieczonych pozwala prawie w całości finansować udzielone kredyty hipoteczne.

  Jak wynika z ostatniego raportu ECBC z 2019 r., poza Europą, w ostatnich latach Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur i  Korea Południowa wdrożyły ustawodawstwo dotyczące obligacji zabezpieczonych. Inne kraje, w tym Brazylia, Chile, Indie, Japonia, Meksyk, Maroko, Panama, Peru, Republika Południowej Afryki i Stany Zjednoczone, są w trakcie przyjmowania przepisów dotyczących obligacji zabezpieczonych lub analizują wprowadzenie regulacji w tym zakresie.

  Polski rynek listów zastawnych nadal pozostaje w fazie rozwoju na tle rynku europejskiego. Aktualnie na rynku krajowym działają cztery banki hipoteczne: PKO Bank Hipoteczny, mBank Hipoteczny, Pekao Bank Hipoteczny i ING Bank Hipoteczny, podano także.

  Aktywa banków hipotecznych stanowiły w grudniu 2019 r. 2,3% aktywów sektora bankowego, a kredyty mieszkaniowe – około 7% tych kredytów w całym sektorze bankowym. W 2019 r. (ostatnie dostępne dane) banki hipoteczne wyemitowały na rynku krajowym listy zastawne o wartości 1,2 mld zł, w tym po raz pierwszy dokonano emisji tzw. zielonych hipotecznych listów zastawnych. Wartość ich zobowiązań  z tytułu emisji listów zastawnych na rynku krajowym osiągnęła na koniec 2019 roku 11,9 mld zł.

  (ISBnews)

 • 07.01, 08:29Senacka komisja rekomenduje przyjęcie ustawy budżetowej na 2021 rok z poprawkami 

  Warszawa, 07.01.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021. Proponowane poprawki zakładają m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, opiekujących się chorymi COVID-19 oraz zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli o 2,5 mld zł.

  Senatorowie komisji chcą także skreślenia przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Środki te miałyby – jak proponują – zostać przekazane na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego

  Przed przyjęciem sprawozdania senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

  Przyjęta w grudniu 2020 r. ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  Komisja zaaprobowała m.in. poprawki, dotyczące 1,95 mld zł rekompensaty dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych, a także przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Kolejne poprawki zakładają przekazanie 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

  Senatorowie zaproponowali też zwiększenie o 2,5 mld zł  środków na podwyżki dla nauczycieli, o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów. Poparcie komisji uzyskały też poprawki, zakładające dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19 (propozycje Komisji Zdrowia).

  Senatorowie chcą także zwiększenia o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (propozycja komisji: Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą), przyznania dotacji w wysokości 3 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności (propozycja Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich); utworzenia rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władzę Białorusi (propozycja Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej).

  Komisja zaaprobowała także poprawki zgłoszone przez senatorów Beatę Liberę-Małecką i Pawła Arndta. Pierwsza ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Druga zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kolejne przewidują przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

  Zarekomendowano też przyjęcie poprawek, zwiększających o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich, zakładających przekazanie 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby, a 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Poparcie zyskała też poprawka, zakładająca przeznaczenie 100 mln zł na program in vitro, a także poprawka, przewidująca utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich" z kwotą 22 mln zł.

  (ISBnews)

 • 05.01, 15:38PFR: Z tarczy finansowej 2.0 będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Z tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm z branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi na jesieni obostrzeniami będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm, wynika z szacunku Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Budżet programu wyniesie 13 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dzisiaj Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm". 

  "Na program składają się dwa działania:

  - Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;

  - Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł" -  czytamy w komunikacie.

  Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

  Wybrane warunki udzielenia subwencji:

  - prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD;

  - zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne.

  Warunki umorzenia 100% subwencji:

  - kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej;

  - utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP);

  - dodatkowe warunki dotyczące przeznaczenia środków z subwencji.

  Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju, z finansowania mogłoby skorzystać do 70 tys. przedsiębiorstw.

  Zaproponowane rozwiązania mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructw przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez sytuację związaną z pandemią COVID-19, podano także.

  (ISBnews)