ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.05, 11:27NBP: Zamiana WIBOR na stawkę POLONIA mogłaby zmniejszyć efektywność podwyżek stóp proc. 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej, a w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA, który kształtuje się obecnie na niższym poziomie, osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej. W szczególności, w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji" - czytamy w stanowisku.

  W ocenie banku centralnego, wskazane byłoby zastosowanie stawki liczonej zgodnie z międzynarodowymi standardami jako procent składany ze stawek O/N.

  Obecnie ani NBP, ani żaden inny podmiot nie publikuje stawki, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA i która mogłaby być stosowana jako wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR [rozporządzenie 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych], wskazał NBP.

  NBP zwraca uwagę, że "jeśli [taka stawka] byłaby opracowywana i miałby za to odpowiadać podmiot inny niż NBP lub autoryzowany administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, to uzyskanie przez niego, zgodnie z rozporządzeniem BMR, odpowiedniego zezwolenia KNF, wymagałoby czasu".

  Natomiast jeśli w momencie zastępowania wskaźnika WIBOR nie byłaby opracowywana stawka, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA, to w przepisach rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych należałoby wyraźnie określić, jak powinna być liczona taka stawka.

  Zdaniem NBP, wskazane byłoby jednak przeanalizowanie czy banki mogłyby samodzielnie liczyć taką stawkę do wszystkich rodzajów umów na podstawie wzoru, zawartego w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 25.05, 10:31Organizacje pracodawców proponują wzrost płacy minimalnej o 7,8% w 2023 r. 

  Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Organizacje pracodawców proponują wzrost płacy minimalnej, płac w sferze budżetowej oraz rent i emerytur w wysokości prognozowanego przez rząd wskaźnika inflacji, tj. w 2023 r. na poziomie 7,8%, z podwyżką w dwóch równych ratach od stycznia i lipca. Skierowały w tej sprawie pismo do wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  Stanowisko podpisali Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

  "Pracodawcy proponują wzrost płac w sferze budżetowej, płacy minimalnej oraz rent i emerytur w wysokości prognozowanego przez rząd wskaźnika inflacji, tj. w 2023 roku na poziomie 7,8%, z podwyżką w dwóch równych ratach od stycznia i lipca. Taki wzrost spełni kryterium koniecznych potrzeb, ograniczy fatalne skutki indeksacji dla inflacji i ograniczy ryzyko załamania gospodarczej koniunktury wskutek inflacji, wojny i koniecznej, ale bolesnej polityki banku centralnego" - czytamy w stanowisku pracodawców.

  Pracodawcy przypominają, że tempo wzrostu dochodów zostało określone m.in. w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla sfery budżetowej ustawa nie określa wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, strona rządowa proponuje 7,8%, co odpowiada rządowej prognozie inflacji. Wzrost płacy minimalnej na podstawie ustawowego wzoru wynosi ok. 13,5%, a waloryzacja emerytur i rent ok. 9,6%, czytamy także.

  Zdaniem pracodawców, polityka gospodarcza rządu powinna wspierać walkę z inflacją i przyczynić się do ograniczenia koniecznego wzrostu stóp procentowych NBP, natomiast indeksacja dochodów w tempie wynikającym z ustaw - wedle organizacji - grozi niekontrolowanym wzrostem inflacji.

  "Inflacja wywołuje dramatyczne skutki w przedsiębiorstwach, których ceny sprzedaży rosną w tempie CPI (12,4%), a ceny zakupu rosną w tempie PPI (20%). Ponad 20% firm planowało zwolnienia jeszcze przed wojną. Pojawiają się ostrzeżenia przed recesją. Indeksacja płac grozi załamaniem koniunktury" - wskazują organizacje.

  Organizacje podkreślają, że wobec dwucyfrowej inflacji, ustawowo dyktowany wzrost dochodów i świadczeń powinien wynikać z absolutnej konieczności i być solidarnie procentowo równy dla wszystkich grup pracowników, rencistów, emerytów.

  Przedstawiciele pracodawców informowali przed tygodniem, że rząd ma w planach zaproponowanie dwóch podwyżek płacy minimalnej w roku przyszłym, do 3,35 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. oraz do 3,5 tys. zł brutto od 1 lipca 2023 r.

  Proponowane przez rząd kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS. Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

  Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:32Rząd przyjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu w 2021r. z deficytem 26,4 mld zł 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021 z dochodami na poziomie 494,8 mld zł. i wydatkami na poziomie 521,2 mld zł, z deficytem 26,4 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dochody budżetu państwa za 2021 r. wyniosły 494,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 521,2 mld zł. Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą 26,4 mld zł, co oznacza, że został on wykonany w 65,1% - wobec planowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r. poziomu 40,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Założenia przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2021 z 20 stycznia 2021 r. były ostrożne i konserwatywne, zakładając m.in. iż dochody budżetu państwa ukształtują się na poziomie 404,5 mld zł. W momencie, gdy prognozy wskazywały, że w 2021 r. dochody będą znacząco wyższe od planowanych, rząd zdecydował się na przeprowadzenie nowelizacji ustawy budżetowej. Jej głównym celem było wykorzystanie dodatkowych środków na dalsze działania, aby w jeszcze większym stopniu łagodzić negatywne skutki pandemii, przypomniano.

  W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono wzrost PKB o 4,9%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 5 548 zł oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 6% na koniec 2021 r.

  Relacja do PKB zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 53,8%, a więc utrzymywała się poniżej progu 60% zapisanego w traktacie z Maastricht (wobec 88,1% dla całej Unii Europejskiej oraz 95,6% dla strefy euro). Państwowy dług publiczny w relacji do PKB spadł na koniec 2021 r. z 47,5% do 43,8%.

  Finalnie, PKB w 2021 r. był realnie wyższy o 5,9%, średnia płaca wyniosła 5 663 zł, a stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,4%.

  Łączne dochody budżetowe za rok ubiegły wyniosły aż 494,8 mld zł i były wyższe o 11,9 mld zł od planowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o 2,5%. W porównaniu do 2020 r. wzrosły nominalnie o 17,9%, a realnie o 12,2%.

  Wydatki budżetu państwa w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 521,2 mld zł, w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2021 r., były niższe o 2,3 mld zł, tj. o 0,4%. W porównaniu z 2020 r. wydatki były nominalnie wyższe o 3,3%, natomiast realnie niższe o 1,8 pkt proc.

  Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 26,4 mld zł, co oznacza, że został wykonany w 65,1%. Wcześniej deficyt planowany był na 40,5 mld zł, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 24.05, 14:49Skuza z MF: Budżety JST zanotowały 15,7 mld zł nadwyżki na koniec I kw. wg wst. danych 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) zanotowały 15,7 mld zł nadwyżki na koniec I kw. 2022r. według wstępnych wyników, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Pierwszy kwartał zamknął się nadwyżką w wysokości 15,7 mld zł i ten wynik w zestawieniu rok do roku był lepszy o 1,13 mln zł. Wysoka była także nadwyżka operacyjna, która wyniosła w pierwszym kwartale 16 mld zł i była o blisko 2 mld zł wyższa niż w ubiegłym roku. Warto podkreślić, że same jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały deficyt na poziomie 43 mld zł" – napisał Skuza w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Ze wstępnych wyników wykonania dochodów tych jednostek na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wynika, iż były one wyższe o ok. 8% r/r czyli o ok. 6,6 mld zł. W przypadku dochodów bieżących to wykonanie było wyższe o ok. 8,6%, czyli o około 6,7 mld zł, podał także.

  Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły 2021 r. zbiorczo nadwyżką w kwocie 17,4 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości ponad 30 mld zł.

  (ISBnews)

 • 18.05, 13:02Projekt dot. wsparcia kredytobiorców może zmniejszyć wpływy z CIT o 1,7 mld zł w 2022 r. 

  Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Projektowane regulacje dotyczące wsparcia kredytobiorców mogą zmniejszyć dochody sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego o 1,7 mld zł w 2022 r. wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Projektowane regulacje mogą mieć wpływ na poziom dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego (zmniejszenie o ok 1,7 mld zł w 2022 r.)" - czytamy w OSR.

  Projekt wprowadza m.in. tzw. wakacje kredytowe. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu ma nastąpić na okres nie dłuższy niż:

  - cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,

  - trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,

  - dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.,

  przy czym łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

  Proponowane rozwiązania mają pozwolić na wsparcie kredytobiorców, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, m.in. wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Koncepcja "wakacji kredytowych" powinna pozwolić na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu o ok. 1/3 w 2022 r. i 2023 r. Wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł, podano także.

  W zakresie pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewidziano możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań, jakie zapewnia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wnioski o wsparcie będzie można składać w formie elektronicznej. Docelowa wartość środków zgromadzonych w Funduszu ma zostać zwiększona o 1,4 mld zł i wynieść na koniec 2022 r. 2 mld. zł.

  Szacuje się, że koszt dla sektora bankowego w 2022 r. wyniesie z tytułu:

  - wpłat na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - 1,4 mld zł,

  - wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych – ok. 3,5 mld zł,

  - wakacji kredytowych - każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc). Kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln.

  Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców 50% uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł. Łączny koszt dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się na poziomie analogicznym, jak w 2022 r.

  W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł (przy szacunkowym założeniu dla przykładowej sytuacji, w której nowa stawka byłaby niższa o 0,2%. W przypadku 500 mld zł łącznej wartości portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce, skutkowałoby to oszczędnościami dla kredytobiorców w skali kraju w wysokości ok. 1 mld zł, podano także.

  Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne oszacowanie wartości proponowanego rozwiązania z uwagi na to, że nie został jeszcze wskazany konkretny wskaźnik, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 18.05, 12:35Saldo wydatków związanych z 14. emeryturą dla budżetu wyniesie ok. 10,35 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Wypłata 14. emerytury to dla wydatek dla budżetu państwa na poziomie 10 352 mln zł netto w 2022 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Świadczenie ma zostać sfinansowane z Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa.

  Projekt ustawy został wczoraj przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  Z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę 14. emerytur ma zostać przekazanych 11 046 mln zł, ale 1 018 mln zł trafi z powrotem do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ze względu na potrącenie składek ubezpieczeniowych.

  "Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa. Koszty obsługi kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego prognozuje się na poziomie 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia" - czytamy w OSR.

  Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać w wysokości:

  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys.  zł.

   Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób jest niższa niż 50 zł świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie także przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 lipca 2022 r.

  Tym samym kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

  Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2, 9 tys. zł miesięcznie.

  (ISBnews)

 • 17.05, 13:29Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS).

  "Mechanizm działania będzie podobny jak w ubiegłym roku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) w wysokości nieprzekraczającej 2,9 tys. zł - otrzymają 'czternastkę' w pełnej wysokości 1 338,44 zł, czyli tyle, ile od 1 marca br. wynosi minimalna emerytura" - czytamy w komunikacie.

  Podobnie, jak rok temu - stosowany będzie tu mechanizm „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2,9 tys. zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

  Projekt ustawy zakłada, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu - czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu br. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

  Decyzje w sprawie "czternastki" będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe, również one będą wypłacać świadczenia. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  W tym roku - zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy - czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób. Ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln - w wysokości odpowiednio pomniejszonej, podano także.

  Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to kwota ok. 11,4 mld zł.

  (ISBnews)

 • 17.05, 13:13Maląg: Z 14. emerytury skorzysta ok. 9 mln osób, dla budżetu to wydatek 11,4 mld zł 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Z czternastej emerytury skorzysta około 9 mln osób, dla budżetu państwa będzie to wydatek rzędu ok. 11,4 mld zł, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  "Szacujemy, że około 9 mln naszych emerytów i rencistów to świadczenie otrzyma.  Wprowadzamy kryterium dochodowe 2,9 tys. zł, ale wprowadzamy też mechanizm złotówka za złotówkę" - powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.

  Jak podano w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS), koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to ok. 11,4 mld zł. 

  Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znalazł się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Jak podano wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje, że świadczenia te będą wypłacane co do zasady w sierpniu.

  (ISBnews)

 • 17.05, 10:08Morawiecki: Przedłużenie całej tarczy lub większości elementów wysoce prawdopodobne 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej jeszcze nie zapadły, ale jest wysoce prawdopodobne, że rząd przedłuży albo całą tarczę, albo większość jej istotnych elementów, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Rozważamy oczywiście przedłużenie całej tarczy antyinflacyjnej lub jej części" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Zdaniem Morawieckiego, dopiero w momentach, kiedy inflacja będzie w trendzie wypłaszczonym bądź spadkowym, a wynagrodzenia będą rosły cały czas, będzie można mówić o tym, żeby zmniejszać poszczególne elementy tarczy antyinflacyjnej.

  "Decyzje jeszcze nie zapadły, ale jest wysoce prawdopodobne, że przedłużymy, albo całą tarczę albo większość z jej istotnych elementów" - podkreślił.

  Większość przepisów tarcz antyinflacyjnych obowiązuje do 31 lipca br.  

  (ISBnews)

 • 16.05, 12:29Rząd zajmie się jutro projektem dot. 14. emerytury na 2022 rok 

  Warszawa, 16.05.2022 (ISBnews) - Rząd zajmie się jutro projektem dodatkowego świadczenie pieniężnego dla emerytów i rencistów w roku 2022, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znalazł się w porządku obrad. Jak podano wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje, że świadczenia te będą wypłacane co do zasady w sierpniu.

  Zgodnie z informacją z wykazu, w 2022 r. osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

  Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

  Świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

  Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  14. emerytury mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Będzie to oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają kwotę w wysokości 1 217,98 zł. Od świadczenia pobierana będzie natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  (ISBnews)

 • 13.05, 15:38Muller: Część narzędzi wprowadzonych tzw. tarczą antyputinowską zostanie przedłużona 

  Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Część instrumentów, wprowadzonych w ramach tzw. tarcz antyputinowskich zostanie przedłużona, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller. Obecnie trwają prace nad określeniem zakresu ich obowiązywania.

  "Jeżeli chodzi o przedłużenie tarczy antyputinowskiej, która była wprowadzona, to w tej chwili trwają ostatnie prace nad tym, w jakim zakresie miałoby się to odbyć, bo oczywiście my te działania pomocowe chcemy kierować tam, gdzie to jest najważniejsze, tak aby środki finansowe - czy mniejsze środki finansowe dla budżetu państwa, a większe tym samym dla obywateli - służyły w tych miejscach, gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "Bez wątpienia część z tych narzędzi zostanie przedłużona" - dodał.

  (ISBnews)

 • 13.05, 15:23Muller: Do zaakceptowania KPO przez KE powinno dojść w ciągu kilku, kilkunastu dni 

  Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Zespoły negocjacyjne osiągnęły porozumienie w sprawie kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), co oznacza, że KPO został przekazany do finalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską. Akceptacja ta powinna nastąpić w ciągu kilku, kilkunastu dni, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych ws. Krajowego Planu Odbudowy. Zarówno zespół ze strony polskiej, jak i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych i te zaaprobowane przez obie strony treści kamieni milowych zostały właśnie przekazane do dalszej procedury już takiej finalnej akceptacji formalnej przez Komisję Europejską" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "Zatem doszliśmy do porozumienia, jeśli chodzi o treść kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy" - dodał.

  Podkreślił, że akceptacja jest w zasadzie formalnością.

  "Przed nami właściwie tylko droga formalna w Komisji Europejskiej, później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO" - wskazał.

  Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

  (ISBnews)

 • 13.05, 13:32Patkowski z MF: W działaniach antyinflac. możliwe dalsze użycie instrumentów podatkowych 

  Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów analizuje postulaty dotyczące działań antyinflacyjnych, w tym wprowadzenia dalszych obniżek VAT, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski. W przypadku potrzeby dalszych działań nie wyklucza wykorzystania instrumentów podatkowych.

  "Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Finansów analizuje wszystkie postulaty dotyczące działań antyinflacyjnych, w tym wprowadzenia dalszych obniżek stawek VAT. W przypadku potrzeby podjęcia dalszych takich działań nie jest wykluczone wykorzystanie w tym celu instrumentów podatkowych" – napisał Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Patkowski przypomniał, że ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług , w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obniżono stawki podatku od towarów i usług (VAT) m.in. dla paliw silnikowych, takich jak: oleje napędowe, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyny silnikowe, gazskroplony LPG przeznaczony do napędu silników spalinowych - do wysokości 8%, dla gazu ziemnego - do wysokości 0%, dla energii elektrycznej i energii cieplnej - do wysokości 5%.

  Wprowadzona obniżka stawek VAT na paliwa stanowi kontynuację rozwiązań w zakresie obniżki podatków - podatku akcyzowego - na te towary wprowadzonych w pierwszej tarczy antyinflacyjnej.

  Podkreślił także, że ustawa z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw zakłada objecie ochroną taryfową w związku z sytuacją na rynku gazu gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów zbiorowych zaopatrujących w paliwa gazowe lokale mieszkalne. Ustawa obejmuje ochroną także niektóre podmioty wrażliwe – m.in. szpitale, szkoły, przedszkola czy ochotnicze straże pożarne.

  (ISBnews)

 • 12.05, 18:01Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) na wniosek prezydenta.

  Za kandydaturą Adama Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciwko 223, nikt się nie wstrzymał od głosu. Do wyboru potrzebna była bezwzględna większość głosów (229).

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 12.05, 17:34Sejm znowelizował ustawę o PIT, obniżając stawkę podatku do 12% z 17% 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), obniżając stawkę podatku dla podatników, rozliczających się według skali do 12% z 17% obecnie. Przedsiębiorcy rozliczający się według stawki liniowej, na ryczałcie i karcie podatkowej będą mieli możliwość odliczenia części składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania.

  Za nowelą głosowało 246 posłów, 40 było przeciwnych, a 170 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dziećmi, a przedsiębiorcy jeszcze raz będą mogli wybrać formę opodatkowania.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniża stawkę PIT z do 12% z 17% obecnie. Zlikwidowana ma zostać tzw. ulga dla klasy średniej, Przedsiębiorcy, rozliczający się na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mieli możliwość odliczenia części składek zdrowotnych.

  Samotni rodzice będą mieli możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem i skorzystania z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł). Zwiększono także limit kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3 089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.).

  Jednocześnie nowela wprowadza możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

  Zakłada także ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

  Wprowadzony zostanie także jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Nowelizacja zakłada odstąpienie od składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6 tys. zł wynagrodzenia rocznie.

  Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia.

  Do nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT może dojść w sytuacji, w której pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

  Ulga na zabytki ma dotyczyć tylko ulgi na remonty. Z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

  Bez zmian pozostają rozwiązania wprowadzone od 1 stycznia 2022r. tj. m.in. wyższa kwota wolną (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).

  (ISBnews)

 • 12.05, 11:05Patkowski z MF: WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami: zamiennikiem, który będzie wyznaczany rozporządzeniem ministra finansów i będzie stosowany do umów kredytowych już zawartych oraz wskaźnikiem alternatywnym, który ma obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Ten zamiennik będzie wyznaczała Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z sektorem bankowym i także GPW Benchmark. Następnie opinię co do tego wydawał będzie Komitet Stabilności Finansowej, składający się z przedstawicieli NBP, KNF, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Ministerstwa Finansów" - powiedział Patkowski w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

  Jeżeli zostanie uzgodnione stanowisko, to na jego podstawie Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, ustanawiające zamiennik wobec WIBOR. W przypadku gdyby taki zamiennik nie został wydany, projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, który trafił właśnie do kilkudniowych konsultacji zawiera odwołanie się do wskaźnika referencyjnego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP), czyli wskaźnika Polonia.

  "Natomiast oprócz zamiennika WIBOR-u, zamiennik WIBOR będzie stosowany do umów kredytowych, które już są zawarte i są realizowane. Planowane jest także wydanie wskaźnika alternatywnego. Wskaźnik alternatywny w odróżnieniu od zamiennika ma z kolei obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości." –podkreślił Patkowski.

  Wskazał, że obywa wskaźniki powinny zostać wydawane równolegle, żeby obejmować umowy już obowiązujące, jak i umowy przyszłe, z tym, że wskaźnik alternatywny w przeciwieństwie od zamiennika WIBOR-u nie musi być wydawany drogą legislacyjną poprzez rozporządzenie ministra finansów.

  "To jest po prostu decyzja GPW Benchmark, wydawana w porozumieniu z sektorem" - dodał.  

  Po wejściu w życie ustawy o wsparciu kredytobiorców, Ministerstwo Finansów razem z GPW Benchmark KNF i Komitetem Stabilności Finansowej zyska bardzo sprawne narzędzie żeby zastąpić WIBOR, podkreślił.

  "To już nie będzie wymagało długich procedur ustawowych, to będziemy mogli robić rozporządzeniem. Już od lipca zyskamy taki bardzo mocny instrument wpływania na umowy kredytowe" - dodał.

  (ISBnews)

 • 12.05, 10:11Solidarna Polska zapowiada poparcie dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Solidarna Polska zapowiada poparcie dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) podczas dzisiejszego głosowania w Sejmie, wynika z wypowiedzi wiceprezesa tego ugrupowania Michała Wójcika.

  "Człowiek ogromnej wiedzy, wielkiej kompetencji i doświadczenia […] Adam Glapiński to profesor zwyczajny, człowiek który ma ogromne doświadczenie. My jako Solidarna Polska bardzo wysoko cenimy jego kompetencje" - powiedział Wójcik w programie "Graffitti" w PolsatNews.

  Na pytanie o poparcie klubu dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP, powiedział: "Jako Solidarna Polska poprzemy".

  Pytany czy nie widzi problemu, że prezes banku centralnego uczestniczy w spotkaniu klubu parlamentarnego, oznajmił: "Było pewnie zaproszenie, przyjął zaproszenie, jest człowiekiem otwartym […] Prezes NBP uczestniczy w różnych spotkaniach, […] ja bym tutaj nie widział nic złego".

  Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie zaplanowano na dziś w bloku głosowań w godz. 16.00-17.30. 

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 12.05, 09:34Projekt 14. emerytury trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zakładający wypłatę 14. emerytury trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak wynika z wykazu, ma zostać przyjęty przez rząd w II kw.

  "Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów stanowi realizację zapowiedzi premiera RP z dnia 11 lutego br. w sprawie wypłaty w 2022 r. tzw. 14. emerytury. Wypłata 14. emerytury zapewni dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów w 2022 r." - czytamy w wykazie.

  Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

  W 2022 r. osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł, podano także.

  Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

  Kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

  Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

  W celu prawidłowej realizacji ustawy organy właściwe zostały uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego i wypłacania tego świadczenia.

  Proponuje się zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od 14 emerytur przysługujących w 2022 r.

  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają jednakową kwotę w wysokości 1 217,98 zł. Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  (ISBnews)
   

 • 10.05, 16:25Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie w czwartek w godz. 16.00-17.30 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Sejm będzie głosował nad wnioskiem prezydenta o powołanie Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) w najbliższy czwartek, 12 maja, w bloku głosowań w godz. 16:00-17:30, podano w harmonogramie obrad Izby.

  Wcześniej Sejm ma rozstrzygnąć w kwestii wniosków o uzupełnienie porządku dziennego m.in. o punkt dotyczący właśnie powołania prezesa NBP.

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 10.05, 15:35KFP będzie rekomendować przedłużenie obniżonych stawek akcyzy na energię do 31 VII 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) będzie rekomendować Sejmowi przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wraz z poprawkami, zakładającymi m.in. wydłużenie obowiązywania obniżonych stawek akcyzy na energię elektryczną do 31 lipca br.

  Projekt wraz z poprawkami poparło 32 posłów Komisji, nikt nie był przeciwny, a 13 wstrzymało się od głosu.

  W trakcie debaty nad projektem nowelizacji ustawy VAT-owskiej posłowie zgłosili kilka poprawek. Jedna z nich dotyczyła przedłużenia czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną, zwolnienia od podatku od sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowego wyłączenia z opodatkowania od sprzedaży detalicznej - paliw.  Przedłużenie obniżonych stawek akcyzy obowiązywałoby do 31 lipca (zgodnie z obecną regulacją do 31 maja br.)

  Jak wyjaśniła dyrektor departamentu podatku akcyzowego i podatku od gier w Ministerstwie Finansów Maria Rutka, poprawka przedłuża tzw. pierwszą tarczę antyinflacyjną, dotyczącą obniżenia akcyzy obniżenie dla paliw i wprowadza obniżenie do poziomu unijnego także akcyzy  na olej opałowy. Chodzi o okres dwumiesięczny, ponieważ druga tarcza antyinflacyjna działa do 31 lipca.

  "Wyrównujemy ten termin, abyśmy mogli na bieżąco reagować i monitorować rynek i również reagować w taki sposób, aby te tarcze były spójne" - powiedziała Rutka na forum Komisji.

  Jednocześnie wydłużono także termin obowiązywania przepisów, upoważniających prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta do oceny transakcji, które mogą mieć wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Regulacja, wprowadzona początkowo ze względu na pandemię COVID-19, miała obowiązywać do 25 lipca 2022 r., ale ze względu na wojnę na Ukrainie zaproponowano, by obowiązywała przez następne 36 miesięcy.

  W trakcie debaty Biuro Legislacyjne Sejmu zwracało uwagę, że poprawki nie mają bezpośredniego związku z procedowanym projektem ustawy VAT-owskiej i nie przeszły pełnego cyklu legislacyjnego (wszystkich czytań), co może budzić zastrzeżenia co prawidłowości techniki legislacyjnej.

  (ISBnews)