Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.06, 07:52Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wprowadzającą pakiet Slim VAT 3 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3, podała Kancelaria Prezydenta. Nowe rozwiązania to m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm, podkreśliło Ministerstwo Finansów.

  Ustawa zmierza również do dostosowania krajowych przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r., w sprawie C-935/19.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku od spadków i darowizn, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie - Prawo celne, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o finansach publicznych, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, wymieniła Kancelaria.

  "Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie Slim VAT 3:

  * Poprawa płynności finansowej firm

  Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

  Rozszerzamy możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT - będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek" oraz podatek tonażowy.

  * Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

  Rezygnujemy z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzamy przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

  * Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

  Doprecyzowujemy zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

  Wprowadzamy możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

  Likwidujemy obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

  Zwiększamy kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

  Regulujemy kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

  * Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

  Wprowadzamy uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzamy nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

  * Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

  Konsolidujemy wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

  Ujednolicamy przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

  * Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

  Wprowadzamy do systemu finansów publicznych przegląd wydatków.

  Rezygnujemy z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę" - czytamy w komunikacie resortu.

  "Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT3 znalazły się zmiany w zakresie:

  * JPK_PIT i JPK_CIT

  O rok przesuwamy terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu, podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych.

  Wprowadzamy korzystne zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie, podatnik będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie - miesięcznie lub kwartalnie).

  Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg  wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

  * Ulgi rehabilitacyjnej

  Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  * Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

  Likwidujemy limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  * Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zmieniamy zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  * Podatku PIT

     - Umożliwiamy udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej.

     - Doprecyzowujemy przepisy w zakresie podatku u źródła.

     - Wprowadzamy zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmieniamy obowiązujące zasady opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

  * Podatku od spadków i darowizn

  Podwyższamy kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

  36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

  27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

  5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

  Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych  - z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny)" napisano dalej.

  Przepisy pakietu Slim VAT 3 zasadniczo wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.06, 08:48Rząd chce przyjąć projekt regulacji podwyższającej świadczenie do 800+ w III kw. 

  Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500+ do 800+ w III kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Świadczenie wychowawcze wprowadzone w 2016 r. ustawą […] o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci […], zwane powszechnie programem "Rodzina 500+" lub "500+", spotkało się z nadzwyczaj pozytywnym odbiorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że program 'Rodzina 500+' adresowany jest do szerokiego kręgu uprawnionych" -  przypomniano w wykazie.

  "Od czasu wprowadzenia świadczenia wychowawczego jego wysokość nie była zmieniana. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, nadszedł czas aby podnieść wysokość omawianego świadczenia" - podano także.

  Projekt zakłada podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 01.06, 12:18Moody's: Komisja ds. rosyjskich wpływów może zagrozić utratą 'znacznych' funduszy z UE 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Powstanie Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej może pogorszyć napięte stosunki z Unią Europejską i zagrozić dostępowi do "znacznych kwot" funduszy UE, ocenia Moody's Investors Service.

  "Spodziewamy się, że utworzenie Komisji jeszcze bardziej pogorszy i tak już napięte stosunki Polski z UE w związku z obawami co do przestrzegania zasad państwa prawa i zagrozi dostępowi do znacznych kwot funduszy UE" - czytamy w komentarzu agencji.

  Wczoraj Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie przyjęciem ustawy w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski Komisja. Poinformowała, że analizuje obecnie tę ustawę i w razie konieczności "nie zawaha się podjąć natychmiastowych działań".

  Według Komisji, nowe przepisy budzą obawy, że mogą zostać wykorzystane do wpływania na możliwość ubiegania się przez osoby fizyczne o urzędy publiczne bez zapewnienia sprawiedliwego procesu.

  Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 została przyjęta przez Sejm w ubiegły piątek (Izba niższa odrzuciła senackie veto do ustawy).

  W poniedziałek ustawę podpisał prezydent i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

  Regulacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.06, 08:42Morawiecki: Dzisiaj ruszamy z konsultacjami projektu ustawy dot. świadczenia 800+ 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu ustawy zakładającej podwyższenie świadczenia 500+do 800+, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj ruszamy z konsultacjami naszej ustawy, ustawy 800+. […] Chcemy przedyskutować całą też ustawę tak, żeby cała ścieżka legislacyjna była zrealizowana" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Wczoraj minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg informowała, że projekt podwyższenia świadczenia 500+ do 800+ jest już gotowy, na początku czerwca ma zostać poddany konsultacji społecznym i w tym też miesiącu powinien zostać przyjęty przez rząd. Podała też, że program powinien zostać uchwalony przez Sejm obecnej kadencji.

  Podczas konwencji PiS w połowie maja br. szef partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 31.05, 15:06Szwed z MRiPS: Z 14. emerytury skorzysta 8,3 mln osób, zarezerwowaliśmy 11,6 mld zł 

  Warszawa, 31.05.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakłada, że z dodatkowego 14. świadczenia emerytalnego skorzysta ok. 8,3 mln osób. Na wypłatę świadczeń zarezerwowano w tegorocznym budżecie 11,6 mld zł, poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  "Szacujemy, że ponad 8,3 mln skorzysta z tego świadczenia. Łączne środki, które w tym roku przeznaczymy to będzie ponad 11,6 mld zł. Przewidujemy, tak jak w ubiegłym roku, że wypłata będzie w jesieni" - powiedział Szwed podczas konferencji prasowej.

  Ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu. Ustawa wprowadza 14. emeryturę jako świadczenie stałe.

  Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

  (ISBnews)

 • 31.05, 14:53Maląg: Projekt świadczenia 800+ jest gotowy, konsultacje społeczne ruszą w czerwcu 

  Warszawa, 31.05.2023 (ISBnews) - Projekt podwyższenia świadczenia 500+ do 800+ jest już gotowy, na początku czerwca ma zostać poddany konsultacji społecznym i w tym też miesiącu powinien zostać przyjęty przez rząd, wynika z wypowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

  "Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, rozpoczną się konsultacje na początku czerwca. Projekt jest przygotowany, czeka na wpisanie do [wykazu] prac rządu" - powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.

  "Planujemy, że w czerwcu projekt będzie przyjęty przez Radę Ministrów i kolej na prace legislacyjne, Sejm, Senat. Zapewniam, […] że w tej kadencji ten projekt zostanie przyjęty" - dodała.

  Z ubiegłotygodniowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego Polskiego Radia wynikało, że zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość ustawa o podwyższeniu świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł z 500 zł na dziecko ma zostać przyjęta przez Sejm w obecnej kadencji.

  Podczas konwencji PiS w połowie maja br. szef partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 30.05, 14:46Rząd chce przyjąć projekt noweli o finansach publicznych dot. konsolidacji w II kw. 

  Warszawa, 30.05.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada objęcie wolnych środków funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) konsolidacją z środkami publicznymi zarządzanymi przez ministra finansów, ograniczenie możliwości zaciąganie długu przez fundusze oraz włączenie nowych wydatków tych funduszy do budżetu państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu noweli planowane jest na II kw.

  "Skoro główny ciężar finansowania funduszy [powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego] ponosi Skarb Państwa i w celu ich finansowania ponosi koszty, to zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających wyżej wskazane negatywne skutki poprzez objęcie wolnych środków tych funduszy konsolidacją z środkami publicznymi zarządzanymi przez ministra finansów, ograniczenie możliwości finansowania przez niektóre z tych funduszy swoich zadań poprzez zaciąganie długu oraz włączenie nowych wydatków tych funduszy do budżetu państwa i zaplanowanie w budżecie państwa środków na wynikającą z harmonogramu obsługę i spłatę ich zobowiązań" - czytamy w wykazie.

  Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, ograniczyć łączne wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych na obsługę długu oraz zwiększyć przejrzystość finansów publicznych, a dodatkowo, dzięki konsolidacji zarządzania płynnością, potencjalnie ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa, wskazano także.

  Proponowane rozwiązania zmierzają do tego, by:

  1. Dokonać zmian w ustawie z o finansach publicznych w zakresie obowiązku przyjmowania w depozyt przez ministra finansów wolnych środków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw i określenie podstawowych w tym zakresie warunków. Lokowanie wolnych środków ww. funduszy odbywałoby się jak dotychczas na podstawie umowy z ministrem finansów, która będzie określała zasady i warunki lokowania. Przy konsolidacji środków funduszy zostanie przyjęte podobne rozwiązanie jak przy konsolidacji środków publicznych sektora finansów publicznych. Z konsolidacji wyłączono zatem środki w walucie obcej.

  2. Ujednolicić terminy, tryb oraz zakres sprawozdawczości funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw.

  3. Wprowadzić regulację, zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2024 r. ze środków Funduszu zasilonego z budżetu państwa finansowane będą co do zasady zadania, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia 2024 r. Intencją jest możliwość sfinansowania powstałych zobowiązań z tytułu realizacji zadań finansowych z Funduszu (np. udzielone promesy) z jednoczesnym brakiem możliwości wskazywania nowych zadań do sfinansowania z tego Funduszu.

  4. Wprowadzić w ustawie o finansach publicznych mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych wyznaczaną przez prognozy wyników (deficytów) sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010). Nowy mechanizm korekty zastąpiłby dotychczasowy w stabilizującej regule wydatkowej. W efekcie SRW miałaby rolę wykonawczą dla reguły - poprzez mechanizm korekty zapewniałaby konsolidację finansów publicznych na poziomie wynikającym z reguły deficytu. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie w SRW klauzuli obronnej, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego.

  5. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych m.in.:
  − poszerzyć uzasadnienie projektu ustawy budżetowej poprzez włączenie do jego treści planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz ująć w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej omówienie wykonania ww. planów finansowych,
  − doprecyzować przepisy dotyczące planowania rezerw budżetu państwa, w tym zwiększyć limit sumy rezerw celowych do 8% wydatków budżetu.

  (ISBnews)

 • 26.05, 20:51Sejm przeciw senackim poprawkom do noweli o VAT dot. limitu małego podatnika 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która zakłada uproszczenie i przyspieszenie rozliczania podatku VAT, a także podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro z 1,2 mln euro.

  Poprawki miały charakter legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro. Aktualnie status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro lub 45 tys. euro - w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji.

  Spełnienie tego kryterium oznacza uzyskanie prawa do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego, rozliczenia tego podatku oraz uzyskanie prawa do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT. Zmiana w tym zakresie polega na podwyższeniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 tys. euro. Spowoduje to zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

  Nowelizacja umożliwia stosowanie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotychczasowe zasady ustalania kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących nie były objęte regulacją ustawy o VAT, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej.

  Inne rozwiązania wprowadzane nowelizacją:

  - rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,

  - doprecyzowanie definicji bagażu osobistego podróżnego dla potrzeb zwolnienia od VAT importu towarów,

  - konsolidacja wydawania wiążących informacji przez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA,

  - likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS,

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia pojazdu silnikowego przed upływem 3 lat od dokonania importu tych pojazdów w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, jednakże pobyt członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lata,

  -  wprowadzenie możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie zwrotu podatku podróżnemu,

  - rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od alkoholi małolitrażowych (tzw. opłata od "małpek") oraz podatek tonażowy,

  -  liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu,

  - uregulowanie kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT,

  - uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników),

  - wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądu wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz umożliwieniu ministrowi finansów otrzymywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądu wydatków.

  - rezygnacja z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę na rzecz wydawania tych postanowień przez organy podatkowe na wniosek podatników.

  W ustawie do podatku od spadków i darowizn podwyższono progi, po przekroczeniu których płaci się ten podatek (podniesienie do 36 120 zł w ramach I grupy podatkowej, do 27 090 zł w II grupie i do 5 733 zł - w III grupie podatkowej). W ten sposób nowelizacja likwiduje tzw. podatek od zrzutek. Wartość środków przekazanych w ramach darowizny ma być liczona w roku, w którym nabyto środki w ramach darowizny, oraz za poprzedzający ten rok okres pięcioletni. 

  Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, m.in. dzięki rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone mają zostać także formalności w obrocie międzynarodowym.

  (ISBnews)

 • 26.05, 18:21Sejm przyjął ustawę o dodatkowym, rocznym świadczeniu dla emerytów 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzającą 14. emeryturę jako świadczenie stałe. Za ustawą głosowało 432 posłów, przeciw było 12, sześciu wstrzymało się.

  Wcześniej posłowie odrzucili kilka zgłoszonych poprawek.

  Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Stąd też, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

  Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

  Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

  Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Dotychczas świadczenie to było wypłacane dwukrotnie: w 2021 i 2022 r.

  (ISBnews)

 • 26.05, 17:57Sejm przyjął ustawę o świadczeniu wspierającym 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o świadczeniu wspierającym, która określa m.in. wprowadzenie nowego świadczenia dla osób po 18. roku życia, zasady jego przyznawania oraz wypłacania dla osób niepełnosprawnych bądź ich opiekunów. Za ustawą głosowało 445 posłów, przeciw był jeden, siedmiu wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm przyjął poprawki dot. m.in. opłacania składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczeń pielęgnacyjnych w przypadku prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej.

  Ustawa określa sześć poziomów wsparcia od 40% renty socjalnej do 220% (40%, 60%, 80%, 120% oraz 220%) w zależności od określonej (punktowo) potrzeby wsparcia. Potrzeby wsparcia ustalane są punktowo od 70% (wówczas przysługuje najniższe świadczenie) do 95-100%. Ustawa zakłada, że nowe orzeczenie będą mogły otrzymać zarówno osoby, których opiekunowie aktualnie korzystają z któregoś ze świadczeń opiekuńczych (św. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) i chcą z niego zrezygnować, by powrócić na rynek pracy, jak i osoby, których opiekunowie nie mieli dotychczas przyznanego żadnego świadczenia opiekuńczego. 

  Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

  Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  (ISBnews)

 • 26.05, 17:34Sejm przyjął ustawę dot. uczestnictwa pracowników w spółkach transgranicznych 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, która reguluje formy uczestnictwa pracowników w takiej spółce, ich prawa i obowiązki. Regulacja dotyczy spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych, działających na podstawie Kodeksu spółek handlowych w aspekcie transgranicznym.

  Za ustawą głosowało 439 posłów,  przeciw było trzech, wstrzymało się ośmiu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek, w tym tę przesuwającą termin wejścia w życie ustawy na połowę września br.

  Zakres ustawy reguluje formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, a także prawa i obowiązki pracowników oraz organu zarządzającego albo administrującego spółki podlegającej transgranicznemu przekształceniu, połączeniu lub podziałowi.

  Pracownicy w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału - zgodnie z ustawą mają:

  - prawo wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;

  - prawo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;

  - prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

  Ustawa zakłada powołanie specjalnego zespołu negocjacyjnego, którego zadania będą obejmowały w przypadku:

  - przekształcenia transgranicznego spółki - zawarcie z właściwymi organami spółki przekształcanej porozumienia w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce przekształconej;

  - połączenia transgranicznego spółek - zawarcie z właściwymi organami spółek uczestniczących porozumienia w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek;

  - podziału transgranicznego spółki - zawarcie z właściwymi organami spółki podlegającej podziałowi porozumienia w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce przejmującej. Specjalny zespół negocjacyjny będzie reprezentował pracowników zatrudnionych w spółce.

  Powołanie specjalnego zespołu negocjacyjnego nie będzie konieczne jedynie wówczas, gdy właściwe organy spółek skorzystają z przysługującego im uprawnienia i podejmą uchwałę w sprawie bezpośredniego podlegania standardowym zasadom uczestnictwa określonym w projekcie ustawy oraz przestrzegania ich od daty rejestracji spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

  W ustawie określona została szczegółowa procedura powołania specjalnego zespołu negocjacyjnego w sposób zabezpieczający prawa i interesy pracowników określająca termin rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia zespołu, podział miejsc w zespole w sposób proporcjonalny do liczby pracowników zatrudnionych w danym państwie członkowskim oraz zasady wyboru członków zespołu przez pracowników.

  Uszczegółowiono (w porównaniu do dotychczasowej regulacji) zasady ustalania liczby zatrudnionych pracowników, co ma realne przełożenie na zasady dokonywania podziału miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym, przypadających pracownikom z danego państwa członkowskiego.

  Doprecyzowano, aby przy ustalaniu liczby pracowników były uwzględniane wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy - również te, których nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, niezależnie od przyczyny i czasu jej trwania. Wskazane zostały sytuacje, w których będzie wygasał mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego.  Ma to następować nie tylko w razie ustania stosunku pracy lub zrzeczenia się funkcji, ale także w przypadku złożenia wniosku w sprawie odwołania mandatu podpisanego co najmniej przez 50% pracowników zatrudnionych w spółkach i zakładach.

  Ustanowiono także nakaz niezwłocznego udostępnienia wykazu osób wyznaczonych lub wybranych na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego uczestniczącym spółkom z innych państw członkowskich.

  Ponadto na organy spółki przekształcanej, spółek uczestniczących lub spółki podlegającej podziałowi został nałożony obowiązek przekazania informacji o procesie w terminie 30 dni - od daty rejestracji ministrowi właściwemu do spraw pracy.

   (ISBnews)

 • 26.05, 09:15Morawiecki: Ustawa o świadczeniu 800+ zostanie przyjęta przez Sejm w tej kadencji 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Ustawa o podwyższeniu świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł z 500 zł na dziecko ma zostać przyjęta przez Sejm w obecnej kadencji, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Z deklaracji wynika, że świadczenie w wyższej wysokości ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

  "My, oczywiście, realizujemy przedstawiany przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego program bardzo konsekwentnie. Ustawa, konsultacje społeczne, przyjęcie na rządzie" - powiedział Morawiecki w Polskim Radiu.

  Dopytywany czy ustawa [zostanie przyjęta] w tej kadencji Sejmu, powiedział: "tak, oczywiście ustawa w tej kadencji Sejmu".

  Premier przypomniał, że projekt ustawy o autostradach (zakładający bezpłatne przejazdy odcinkami autostrad, zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) został już przyjęty przez rząd.

  Podczas konwencji PiS w połowie maja br. szef partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r. oraz że także od początku przyszłego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dla seniorów po ukończeniu 65. roku. Zapowiedział też wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autostradami państwowymi w najbliższym czasie, a autostradami prywatnymi w ciągu najbliższego roku.

  (ISBnews)

 • 25.05, 12:17MF: Wydatki budżetu wzrosły o 15,6% r/r w I-IV, głównie przez transfer do ZUS zw. z 500+ 

  Warszawa, 25.05.2023 (ISBnews) - Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3% rocznego planu i było o 24,8 mld zł, tj. 15,6% wyższe niż rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów.

  "Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (158,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,8 mld zł, tj. 15,6 %. Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 13,8 mld zł) co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 5,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej, podano także

  "W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 4,8 mld zł w związku głównie ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 - Obrona narodowa o 8,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia" - wskazano także.

  Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,2 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wymienił też resort.

  Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po marcu br. odnotowano 10,03 mld zł deficytu.

  Dochody budżetu państwa po kwietniu wyniosły 173,65 mld, tj. 28,7% planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 183,68 mld zł, tj. 27,3% planu na br.

  Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 68 mld zł.

  (ISBnews)

 • 24.05, 09:43Soboń z MF: Inflacja i PKB w założeniach do budżetu 2024 będą zbliżone do prognoz z APK 

  Warszawa, 24.05.2023 (ISBnews) - Poziom inflacji i wzrostu PKB w opracowywanych obecnie założeniach makroekonomicznych do projektu przyszłorocznego budżetu będą "niewiele się różnić" od prognoz zawartych w kwietniowej Aktualizacji Programu Konwergencji (APK), poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Wskazał także, że "z całą pewnością" deficyt budżetu 2024 będzie wyższy niż tegoroczny.

  "Po pierwsze, rzeczywiście nad tym pracujemy. Po drugie, niewiele będzie się to różnić od tego, co pokazaliśmy w APK. Bazą jest program konwergencji po korekcie" - powiedział Soboń w Tok FM, zapytany o przewidywany w założeniach do budżetu 2024 poziom inflacji i PKB.

  W APK założono, że średnioroczna inflacja wyniesie 12% w 2023 r., w 2024 r. - 6,5%, 2025 r. - 3,9% oraz 3,1% w 2026 r. Według tego dokumentu realny wzrost PKB w tym roku wyniesie 0,9%, a następnie przyspieszy do 2,8% w 2024 r. i do 3,2% w 2025 r., zaś w kolejnym roku wyniesie 3%.

  Wiceminister powiedział także w Tok FM, że dzisiaj trudno precyzyjnie mówić o tym, jak będzie wyglądał np. przyszłoroczny deficyt budżetowy.

  "Z całą pewnością - nie jest to żadną tajemnicą - jest to rzecz oczywista w tej sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy, ten deficyt będzie wyższy" - przyznał Soboń.

  Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 68 mld zł. Po marcu br. wyniósł on 12 mld zł.

  (ISBnews)

 • 23.05, 12:07Glapiński: Wpływ propozycji PiS na inflację CPI to 0,1 pkt proc. w 2024 i 0,3 pkt w 2025 

  Warszawa, 23.05.2023 (ISBnews) - Wpływ propozycji zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w kampanii wyborczej na inflację CPI wyniesie 0,1 pkt proc. w 2024 r. i 0,3 pkt proc. 2025, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

  "Z przedstawionych poniżej wyliczeń można szacować, że koszt wejścia w życie wszystkich propozycji PiS, dla sektora finansów publicznych wyniesie łącznie ok. 26-27 mld zł rocznie (w latach 2024-2025, 0,7 % PKB). […] Wpływ propozycji PiS na inflację CPI to 0,1 pkt proc. w roku 2024 i 0,3 pkt proc. w roku 2025" - napisał Glapiński w komentarzu do propozycji gospodarczych PiS i PO przesłanym przez bank centralny.

  W efekcie proponowanych przez PiS zmian spożycie gospodarstw domowych zwiększy się o 0,7 pkt proc. r/r w 2024 r. i o 0,4 pkt proc. w 2025 r., podał także.

  Podkreślił, że są to szacunki wyliczone przez ekonometryków, przy pomocy stosowanego przez NBP, podobnie jak w innych bankach centralnych, modelu NECMOD.

  "Dług sektora finansów publicznych, w przypadku propozycji wyborczych PiS wzrośnie o: 0,0% PKB w 2023 r.; 0,5% PKB w roku 2024 i 0,7% PKB w roku 2025" - czytamy dalej.

  Prezes NBP przypomniał, że podczas konwencji PiS "Programowy Ul" (13-14 maja br.) zostały przedstawione propozycje:

  * podniesienia wysokości świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus) z 500 zł do 800 zł z początkiem 2024 r. Kwota tego świadczenia nie była waloryzowana od jego wprowadzenia w kwietniu 2016 r.;

  * rozszerzenia od 2024 r. programu bezpłatnych wybranych leków (Program Leki 75+) o dzieci i młodzież oraz osoby w wieku 65-75 lat (finansowanie w ramach budżetu NFZ);

  * bezpłatnych przejazdów autostradami samochodami osobowymi i motocyklami (zarządzane przez GDDKiA od 1 lipca 2023 r., koncesjonowane – w 2024 r.).

  Jednocześnie na ukończeniu są prace legislacyjne dotyczące zapowiedzianego wcześniej wsparcia przez państwo zakupu pierwszego mieszkania, tj. "Bezpiecznego Kredytu 2%".

  "Można szacować, że koszt wejścia w życie powyższych propozycji PiS dla sektora finansów publicznych wyniesie ok. 26-27 mld zł rocznie w latach 2024-2025 (0,7% PKB). Szacunek ten nie obejmuje zapowiedzianych bezpłatnych przejazdów samochodów osobowych na koncesjonowanych odcinkach autostrad, z uwagi na znaczną niepewność co do skutków dla sektora" - napisał Glapiński.

  Według przedstawionych przez niego wyliczeń, koszt podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł wyniesie po 25,1 mld zł w 2024 r. i 2025 r. Koszt programu "Bezpieczny Kredyt 2%" to odpowiednio: 0,9 mld zł i 1,1 mld zł. Zwolnienie samochodów osobowych z opłat za korzystanie z autostrad (zarządzanych przez GDDKiA od 1 lipca br.) kosztowałoby 0,1 mld zł w 2023 r. oraz po 0,2 mld zł w 2024 i 2025 r. Całkowite koszty sięgnęłyby zatem: 0,1 mld zł w 2023 r., 26,2 mld zł w 2024 r. i 26,4 mld zł w 2025 r.

  (ISBnews)

 • 22.05, 14:54Muller: Liczymy, że projekt dot. 14 emerytury uda się przeprocedować w Sejmie w tym tyg. 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Rząd spodziewa się, że projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytura) zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu, planowanym w tym tygodniu, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera.

  Projekt, który zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury jako świadczenia stałego został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu i skierowany do Sejmu.

  "Liczymy na to, że jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu uda się przeprocedować ten projekt, przynajmniej w pierwszych pracach parlamentarnych" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Projekt zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

  Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

  Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Jak zapowiadał dzisiaj wiceminister finansów Artur Soboń, świadczenie ma być wypłacane, podobnie jak w latach poprzednich, na przełomie sierpnia i września.

  Dotychczas świadczenie to było wypłacane dwukrotnie: w 2021 i 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:30Soboń z MF: Wypłata 14. emerytury w tym roku planowana jest na sierpień-wrzesień 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Wypłata dodatkowego świadczenia emerytalnego (tzw. 14. emerytury) planowana jest w tym roku na sierpień-wrzesień, natomiast w kolejnych latach zastosowany będzie specjalny mechanizm, pozwalający dopasować harmonogram wypłat do sytuacji płynnościowej finansów publicznych, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "W tym roku wypłacimy ją w sierpniu-wrześniu, natomiast w kolejnych latach wpisaliśmy taki elastyczny z punktu widzenia środków publicznych mechanizm określania czasu realizacji tego świadczenia każdego roku. Ale gwarantujemy, że to świadczenie będzie realizowane także w kolejnych latach" - powiedział Soboń w Radiu Lublin.

  Wyjaśnił, że celem jest zachowanie ram płynności w budżecie. Wypłata następować będzie "pewnie jesienią roku kolejnego", dodał.

  Koszt wypłaty tzw. 14. emerytury wyniesie 9,8 mld zł w 2023 r. i 94,3 mld zł w dziesięć lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt został przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  (ISBnews)

 • 22.05, 09:14MRiPS: Bazą do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia na 2024 r. będzie kwota 3 600 zł 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. będzie brane pod uwagę minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 1 lipca 2023 r., tj. 3 600 zł, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS) portal Business Insider Polska.

  "Interpretacja MRiPS ma istotne znaczenie z punktu widzenia różnych wariantów minimalnej wysokości najniższej pensji, o których pisaliśmy w Business Insider. Po pierwsze, oznacza, że nieaktualna jest już kwota 4 254 zł 40 gr. Tyle musiałoby co najmniej wynosić przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie, gdyby podstawą jego obliczania była kwota 3 545 zł, czyli średnia wartość tegorocznej najniższej pensji. Skoro bazą ma być jednak 3 600 zł, to przyszłoroczna minimalna pensja powinna wynosić co najmniej 4 246 zł, chyba że rząd przyjmie dodatkowe stanowisko związkowców w omawianej kwestii. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podkreśla, że skoro podwyżkę minimalnego wynagrodzenia ustala się obecnie, gdy najniższa pensja wynosi 3 490 zł, to podwyżkę zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego wzrostu PKB. W takim razie przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie powinno wynieść 4 320 zł 40 gr." - czytamy w artykule.

  Takie rozwiązanie kwestionują jednak pracodawcy, podkreślając, że procedura ustalania gwarantowanej podwyżki powinna uwzględniać tylko jedną kwotę, od której wylicza się ustawowy wzrost najniższej pensji (i - biorąc pod uwagę interpretację ministerstwa - jest to 3 600 zł, co oznacza, że gwarantowana wysokość płacy minimalnej to 4 246 zł), wskazał jednocześnie portal.

  Związki zawodowe zgadzają się ze stanowiskiem resortu, że najniższa pensja powinna być ustalane od kwoty 3 600 zł. Jednocześnie przedstawiają odmienną niż pracodawcy wykładnię wspomnianych wcześniej przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

  "Podtrzymujemy naszą opinię, że wzrost należy zwiększyć dodatkowo o 2/3 wskaźnika wzrostu PKB. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie wskazuje, że w kwestii tego wskaźnika należy uwzględniać np. średnie wynagrodzenie minimalne z roku. Powinniśmy więc brać pod uwagę najniższą płacę obowiązującą w momencie negocjacji, czyli 3 490 zł. To oznacza, że płaca minimalna w przyszłym roku powinna wynosić co najmniej 4 320,4 zł" - wskazał dyrektor wydziału polityki gospodarczej OPZZ Norbert Kusiak, cytowany przez Business Insidera.

  Swoje propozycje ostatecznego wzrostu najniższej pensji związkowcy przedstawią w najbliższy poniedziałek, 22 maja (wraz z proponowanymi podwyżkami pensji w sferze budżetowej). Podkreślają, że także w przyszłym roku minimalna pensja będzie musiała wzrosnąć dwukrotnie, więc zaproponują dwie kwoty, które miałyby obowiązywać odpowiednio od stycznia i lipca 2024 r.

  "W praktyce w przyszłym roku czeka nas więc rekordowa podwyżka. Najniższa pensja wzrośnie o co najmniej 646 zł (w porównaniu z kwotą obowiązującą na koniec 2023 r.)" - podsumował portal.

  (ISBnews)

 • 18.05, 10:35Płaca minimalna wyniesie co najmniej od 4246 zł do 4 320,4 zł brutto w 2024 r. - prasa 

  Warszawa, 18.05.2023 (ISBnews) - Przy określaniu  wysokości przyszłorocznej waloryzacji płacy minimalnej w grę wchodzą trzy kwoty ze względu na brak precyzyjnych przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podał Business Insider Polska. W zależności od sposobu wyliczenia, gwarantowana ustawowo pensja minimalna - według wyliczeń portalu - może wynieść co najmniej: 4254,4 zł brutto, 4246 zł brutto lub 4 320,4 zł brutto.

  Rząd ma przedstawić swoje propozycje do połowy czerwca; nie mogą one być niższe niż wskazane w ustawie.  

  Obecnie płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 3600 zł brutto. Jeszcze wyższy wzrost ma nastąpić 2024 r.

  "Problem w tym, że przepisy nie wskazują, od jakiej kwoty należy w takim przypadku liczyć podwyżkę minimalnej pensji w następnym roku (czyli w 2024 r.). Czy należy ją ustalać od średniej wysokości najniższej pensji w całym roku (3545 zł brutto w 2023 r.) czy też tej obowiązującej w drugim półroczu (3600 zł brutto)?" - zauważa portal.

  "Na dodatek, jeśli najniższe wynagrodzenie w danym roku jest niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału, to pensję minimalną na następny rok zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego wzrostu PKB. […] Nie wiadomo jaką kwotę należy porównywać z przeciętną pensją, jeśli w danym roku płacę minimalną podwyższano dwukrotnie" - czytamy dalej w artykule.

  Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2023 r. (według komunikatu GUS) wyniosło 7124,26 zł brutto. 

  Cytowany przez Business Insidera główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Łukasz Kozłowski podkreśla, że jeżeli do obliczeń weźmiemy pod uwagę średnią płacę minimalną w 2023 r., czyli 3545 zł brutto, to relacja minimalnego wynagrodzenia do średniego wynosi 49,8% Wówczas skorygowana o wskaźnik weryfikacyjny płaca minimalna musi wzrosnąć o prognozowaną inflację i 2/3 realnego wzrostu PKB. W efekcie gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej to 4254,40 zł brutto. 

  W przypadku przyjęcia jako punktu odniesienia płacy minimalnej obowiązującej na koniec 2023 r., czyli 3600 zł brutto, to relacja minimalnego wynagrodzenia do średniej pensji wynosi 50,5%. Wówczas waloryzacja płacy minimalnej jest równa tylko prognozowanej inflacji (6,5%), bez 2/3 prognozowanego realnego wzrostu PKB co w efekcie daje ustawowy poziom płacy minimalnej na poziomie 4246 zł brutto.

  Większe różnice - w zależności od przyjętej bazy obliczeń - dotyczą minimalnej stawki godzinowej dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Przy podstawie 3 545 zł  brutto stawka musiałby wynieść w przyszłym roku co najmniej 28,20 zł brutto. Z kolei w razie zastosowania bazy na poziomie 3 600 zł brutto gwarantowana stawka godzinowa wyniosłaby 27,7 zł brutto.

  Inną interpretację przepisów przyjmują związki zawodowe; w ich ocenie, podwyżki należy odnosić do płacy minimalnej z I kw. 2023 r.

  Cytowany przez portal Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podkreśla, że negocjacje przyszłorocznej podwyżki odbywają się w I półroczu 2023 r., czyli gdy płaca minimalna wynosi 3 490 zł brutto.

  To mniejsza kwota niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale, więc należałoby też uwzględnić wskaźnik 2/3 realnego wzrostu PKB. 

  W takim przypadku minimalne wynagrodzenie w 2024 r. musiałoby wzrosnąć do 4 320,4 zł brutto. Taką kwotę wskazywano też już wcześniej (jako jeden z wariantów), przed publikacją danych GUS, czyli zanim okazało się, że minimalne wynagrodzenie z II połowy 2023 r. będzie wyższe od 50% średniej płacy z I kw. 2023 r., podaje portal.

  Rząd ma przedstawić swoje propozycje dot. waloryzacji płacy minimalnej na kolejny rok do polowy czerwca. Proponowane przez rząd kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS.

  Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

  (ISBnews)

 • 18.05, 09:25Koszt wypłaty 14. emerytury wyniosą 9,8 mld zł w 2023 r., 94,3 mld zł w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 18.05.2023 (ISBnews) - Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia emerytalnego (tzw. 14. emerytury) wyniesie 9,8 mld zł w 2023 r. i 94,3 mld zł w dziesięć lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  Szacowany koszt świadczenia to 9 818 mln zł w 2023 r., przy czym zakładane wydatki stanowią 11 576 mln zł, a dochody 1042 mln zł po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i 716 mln zł po stronie budżetu państwa.

  Jak podano w OSR, świadczenie zostanie w tym roku sfinansowane z Funduszu Solidarnościowego (11 326 mln zł) oraz budżetu państwa (250 mln zł). W pozostałych latach zakładane jest finansowanie z budżetu.

  Zgodnie z projektem uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  (ISBnews)