Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.10, 16:16PE wzywa do ustanowienia limitu cenowego dla importowanego gazu i do podatku od zysków 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski wzywa do ustanowienia właściwego limitu cenowego dla importu gazu z gazociągów, w celu przeciwdziałania spekulacji oraz do podjęcia dalszych działań w celu wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków na poziomie Unii Europejskiej, poinformował Parlament, który dzisiaj przyjął opinię w tej sprawie. Eurodeputowani uważają, że środki te powinny być spójne z celem osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r.

  Parlament wezwał także do ustanowienia natychmiastowego i pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji.

  "Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli porozumienie Rady w sprawie ustanowienia limitu dochodów z tzw. technologii inframarginalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, takich jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa lub węgiel brunatny" - czytamy w komunikacie.

  PE chce, aby Komisja Europejska oceniła, jaka powinna być odpowiednia marża zysku i podjęła dalsze kroki w kierunku wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla firm, które nadmiernie skorzystały z kryzysu energetycznego.

  Wzywa też Komisję do zaproponowania właściwego limitu cenowego na import gazu rurociągami, głównie z Rosji, wskazując że unijne narzędzia wspólnego zakupu gazu powinny zostać ulepszone, aby obniżyć cenę importu.

  W ocenie Parlamentu z przychodów z nadzwyczajnych zysków powinni korzystać konsumenci i przedsiębiorstwa, w szczególności gospodarstwa domowe i MŚP znajdujące się w trudnej sytuacji.

  Powinny temu towarzyszyć masowe innowacje i inwestycje w energię odnawialną, efektywność energetyczną i infrastrukturę, raczej niż zachęty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do zużywania większej ilości dotowanej energii, wskazuje PE.

  "Parlament jest gotowy przeanalizować każdą propozycję reformy rynku energii elektrycznej, upewniając się, że daje ona właściwy sygnał cenowy, aby inwestować w dekarbonizację, pozwolić obywatelom i przemysłowi korzystać z bezpiecznej, przystępnej cenowo i czystej energii, jednocześnie rozwiązując problem nieproporcjonalnych zysków" - czytamy także.

  Zdaniem eurodeputowanych Komisja Europejska powinna przeanalizować oddzielenie cen energii elektrycznej od cen gazu.

  Eurodeputowani wezwali również Komisję do "dokładnego przyjrzenia się działaniom podmiotów finansowych, które przyczyniły się do zmienności cen węgla oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie wpływu kapitału spekulacyjnego na unijny rynek uprawnień do emisji CO2".

  Eurodeputowani ponowili także apel o natychmiastowe i pełne embargo na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu oraz o całkowitą rezygnację z budowy Nord Stream 1 i 2, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 05.10, 15:05Szefernaker: Rozpoczynamy przekazywanie samorządom dodatkowych środków z udziału w PIT 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd rozpoczyna przekazywanie samorządom pierwszej z trzech transz dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Cała pula to 13,67 mld zł.

  "Dziś możemy potwierdzić, że pierwsza transza z trzech transz trafi jeszcze w tym tygodniu do samorządów, do końca tygodnia trafi 1/3 tych środków, ok. 4,5 mld zł" - powiedział Szefernaker podczas konferencji prasowej.

  "To są środki, na które oczekują samorządy" - podkreślił.

  Druga część z tej puli środków ma trafić do samorządów do końca listopada, a trzecia transza - w grudniu.  

  "Będziemy reagować na bieżąco. Jeżeli w przyszłym roku będą problemy wynikające z sytuacji gospodarczej również będziemy reagować na tę sytuację i wspierać samorządy, tak, jak to było w latach poprzednich […] i tak, jak jest teraz" - podkreślił. 

  Jak wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 13,67 mld zł - 7,8 mld zł podzielone zostanie wśród JST proporcjonalnie do ich udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), natomiast w przypadku pozostałej części w podziale będzie uwzględniana zasada zrównoważonego rozwoju. Do każdej gminy ma trafić po 2,9 mln zł, do powiatu - po 6,1 mln zł, a do województwa - po 32,6 mln zł.

  Jak zapowiadano wcześniej, z uwagi na wcześniejsze zasilenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2023 nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej. Nie zostanie ona zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

  Nowela zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Konsekwencją proponowanego rozwiązania jest konieczność wprowadzenia dodatkowych przepisów w zakresie danych uwzględnianych przy ustalaniu na rok 2023 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2024 korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Nowela zawiera przepisy, mające na celu dostosowanie reguł fiskalnych obowiązujących JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. wprowadzenie czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

  (ISBnews)

 • 05.10, 12:34Rząd planuje przyjęcie projektu waloryzacji rent i emerytur rolniczych w IV kw. 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który ma na celu powiązanie wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wynika z wykazu prac Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

  "Projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych" - czytamy w wykazie.  

  Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 338,44 zł).

  Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

  Projekt przewiduje również możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Oznacza to, że osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych uzyskają z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej.

  (ISBnews)

 • 05.10, 12:17Buda: Chcemy doprowadzić do sytuacji, że koszt energii będzie zbliżony do cen wytwarzania 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem regulacji, która ma doprowadzić do tego, że ceny energii będą zbliżone do cen jej wytwarzania, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Projekt ma zostać przedstawiony w tym lub w przyszłym tygodniu.

  "Pracujemy nad podmiotami samorządowymi, które świadczą usługi dla ludności, a drugie, to, co mnie najbardziej interesuje, to małe i średnie przedsiębiorstwa i tutaj staramy się doprowadzić do sytuacji, że koszt energii będzie zbliżony do cen produkcji" - powiedział Buda w Polsat News.

  Zwrócił uwagę, że obecnie występuje "element spekulacyjny, który dwu-, trzy- i czterokrotnie przekracza ceny produkcji i nawet rozsądną marżę".

  "Więc jestem przeciwny temu, by stosować jakieś rekompensaty kolejne, które będą dopłacały do drogiego prądu" - wskazał.

  Zapowiedział, że projekt nowych rozwiązań w tym zakresie ma zostać przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego w tym lub najpóźniej w przyszłym tygodniu.

  "Musimy doprowadzić do tego, by ten prąd był tańszy, bo nie ma uzasadnienia dla tak wysokich cen. […] Podwyżki - obiektywnie rzecz biorąc […] - muszą się zdarzyć, ale chcemy by - jak w przypadku gospodarstw domowych -  te podwyżki były rozsądne, wynikały właśnie z kosztów produkcji. Możemy mówić o kilkudziesięciu procentach, ale nie o 1 tys., 2 tys. czy 3 tys. procent" - zaznaczył.

  (ISBnews)

 • 03.10, 13:46Rząd planuje przyszłoroczną waloryzację na poziomie 13,8%, podwyżka gwarantowana 250 zł 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8% w marcu 2023 r. z minimalną podwyżką gwarantowaną na poziomie 250 zł, wynika z projektowanej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  "W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Zmiany te będą polegały w szczególności na:
  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
  * 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  * 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł" - czytamy w wykazie.

  Wskazano, że "proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach".

  Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 250 zł, podano także.

  Wskaźnik waloryzacji na poziomie 113,8% został zapisany w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej, który trafił do Sejmu.

  (ISBnews)

 • 03.10, 08:37Prognoza potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrosła do 110,5 mld zł 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Prognozowany poziom potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrósł do 110,52 mld zł w wersji projektu przesłanej do Sejmu ze 107,52 mld zł w wersji przesłanej wcześniej do Rady Dialogu Społecznego.

  "W rezultacie planowane w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 110 516,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 59 397,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 58 236,5 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2022 roku) wynosi 260 729,7 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 233 795,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 221 953,5 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  W poprzedniej wersji projektu prognoza potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 r. wynosiła 269 640 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 234 057,1 mln zł.

  Natomiast planowane wykonanie potrzeb pożyczkowych netto na 2022 r. nie uległo zmianie.

  "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 74 654,9 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 32 861,4 mln zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 03.10, 08:29Prognoza deficytu general gov't na 2023 wzrosła w projekcie budżetu o 0,1 pkt do 4,5% PKB 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) został zapisany na poziomie 4,5% PKB w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu. W wersji przekazanej do Rady Dialogu Społecznego (RDS) zapisano ten wskaźnik na 4,4% PKB.

  "Prognozuje się, że w roku 2023 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie ok. 150 mld zł, czyli 4,5% PKB tj. powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w art. 126 ust. 1" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  W poprzedniej wersji uzasadnienia podano, że deficyt w tym ujęciu wyniesie ok. 147 mld zł, czyli 4,4% PKB.

  Zwiększono także prognozę dotyczącą Długu sektora instytucji rządowych i samorządowych - odpowiednio do 53,3% PKB z 53,1% PKB, przy jednoczesnym obniżenie prognozy na rok bieżący - do 51,7% PKB z 52,2% PKB.

  Podobni podwyższono prognozę państwowego długu publicznego (wg polskiej metodologii) na 2023 r. - do 40,6% PKB z oczekiwanych wcześniej 40,4% PKB oraz obniżono prognozę na rok bieżący - do 40,5% PKB z 41% PKB.

  (ISBnews)

 • 29.09, 13:25Rząd chce upraszczać wymogi dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje rozwój rynku długu przez upraszczanie wymogów dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych, a także rozwój crowdfundingu dłużnego oraz rynku venture capital, wynika ze "Strategii Produktywności 2030", przyjętej przez rząd w formie uchwały i opublikowanej w Monitorze Polskim.

  "Szukając źródeł pozakredytowych i pozagiełdowych, firmy mogą korzystać z alternatywnych form finansowania dłużnego lub udziałowego. Rozwój tych rynków pozwoli zwiększyć nie tylko stopę inwestycji jako taką, ale także udział w niej projektów innowacyjnych, wizjonerskich i tych, których potencjał biznesowy nie może być wyceniony za pomocą bankowych reguł oceny ryzyka" - czytamy w "Strategii".

  W ramach "Strategii" planowany jest:

  - rozwój rynku długu poprzez promocję wśród przedsiębiorców oraz dalsze upraszczanie systemu wymogów dla nowych emitentów obligacji (zwłaszcza korporacyjnych), tak aby zmniejszyć koszty takich emisji;

  - rozwój crowdfundingu dłużnego, który wykazuje się prostotą i szybkością odformalizowanego procesu zbierania kapitału (identyfikacja barier, hamujących wykształcenie się tego rynku w Polsce, oraz dostosowanie przepisów prawnych, które je umożliwią, następnie podjęcie działań informacyjno-promocyjnych nt. korzyści, jakie daje finansowanie dłużne, w przypadku których szczególna rola - jak wskazano - powinna przypaść Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podmiotom rynku kapitałowego);

  - rozwój rynku venture capital w Polsce, w tym wspólne inwestycje funduszy prywatnych i finansowanych ze środków publicznych.

  Jak wskazano, "brakuje obecnie instrumentów zachęcających inwestorów indywidualnych, inwestujących środki własne w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia (poprzez fundusze VC lub jako tzw. aniołowie biznesu)".

  Celowe byłoby wprowadzenie ulgi podatkowej. Ulgi takie w wielu krajów znakomicie przyczyniły się do rozwoju ekosystemów startupowych, podano także.

  (ISBnews)

 • 29.09, 13:13Rząd chce, by udział krajów pozaunijnych w polskim eksporcie wzrósł do 30% w 2030 r. 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Podejmowane przez rząd działania będą koncentrowały się na tym, aby udział krajów pozaunijnych w polskim eksporcie wzrósł do 30% w 2030 r, wynika ze "Strategii Produktywności 2030", przyjętej przez rząd i opublikowanej w Monitorze Polskim.

  "Polski eksport charakteryzuje bardzo wysoka koncentracja na rynku europejskim, a w szczególności unijnym. […]. Jednakże rynki pozaeuropejskie stwarzają szanse na wysoką dynamikę wzrostu eksportu i ekspansji zagranicznej. Dlatego podejmowane działania będą koncentrowały się na tym, aby udział krajów pozaunijnych w polskim eksporcie wzrósł z 20% w 2016 r. do 30% w 2030 r." - czytamy w Strategii.

  Jednocześnie wskazano, że "UE jest i pozostanie naszym największym partnerem handlowym z uwagi na bliskość geograficzną i regulacje wspólnego rynku".

  (ISBnews)

 • 29.09, 12:46Śliwka z MAP: 50% podatek dotyczyłby marż w 2022 r. ponad średnią z lat 2018, 2019 i 2021 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Podatek od nadmiarowych zysków w wysokości 50% objąłby te duże przedsiębiorstwa, które w roku 2022 r. osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe od średniej marży za lata 2018, 2019, 2021, zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Planowane jest stworzenie listy sektorów, w których inwestowanie umożliwiałoby odpisy od podatku.

  "Według wstępnych założeń, daniną objęci byliby wyłącznie duzi przedsiębiorcy, czyli głównie zagraniczne korporacje, ale też spółki Skarbu Państwa. W przypadku grup kapitałowych, danina dotyczyłaby skonsolidowanych wyników całej grupy. […] Aby zostać podmiotem zobowiązanym, konieczne byłoby uzyskiwanie w 2022r. marż z zysku brutto wyższych od średniej marży za lata 2018, 2019, 2021" - powiedział Śliwka, odpowiadając na pytania posłów.

  "Ze względu na pewną niereprezentatywność rok 2020 został wyłączony" - dodał.

  Wiceminister podkreślił, że zjawisko rosnących marż nie ogranicza się tylko do sektorów energetycznego, wydobywczego czy też wyłącznie spółek Skarbu Państwa.

  "Obecna sytuacja skłania nas do tego, żeby zaproponować w duchu solidarności jako źródło finansowania wyjątkowych rozwiązań chroniących podmioty zagrożone kryzysem energetycznym tę formułę, aby nadzwyczajne zyski osiągnięte w 2022 r. dzięki zawirowaniom związanym ze światową gospodarką wywołanym przez Rosję wojną, ale także zaburzeniami związanymi z pandemią COVID-19" - powiedział Śliwka.

  Projekt jest na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projektowane rozwiązanie ma być szeroko konsultowane zarówno ze stroną społeczną, związkami zawodowymi, prowadzone będą też rozmowy na forum rządu.

  Wiceminister zapowiedział też wprowadzenie mechanizmu odpisów od tego podatku dla firm inwestujących w sektory strategiczne.  

  "Chcielibyśmy przygotować mechanizm zachęcający firmy, które osiągną w tym roku nadzwyczajne zyski do przeznaczenia ich na inwestycje w kluczowe perspektywy rozwoju i strategicznych sektorów bezpieczeństwa, chociażby np. bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe czy militarne" - powiedział Śliwka.

  Doprecyzował, że chodzi o katalog obszarów, w które dane spółki mogłyby inwestować i "tym samym odliczyć sobie tym samym tę ulgę od przedmiotowej daniny".

  "To rozwiązanie będzie stymulowało inwestycje prywatne w nadchodzącym roku, gdy przewidywane jest światowe spowolnienie gospodarcze" - podsumował wiceminister.

  Podatek od ponadmiarowych zysków miałby przynieść do budżetu 13,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 29.09, 10:53Maląg: Waloryzacja rent i emerytur może wynieść '14%, a może i więcej' w 2023r.. 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku może wynieść "około 14%, a może i więcej", poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  "Będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji znany w miesiącu lutym 2023 r., kiedy będziemy wiedzieli, jak wygląda inflacja za 2023r. Zapewne ona będzie gdzieś około 14%, a może i więcej" - powiedziała Maląg w TVP Info.

  W projekcie budżetu na rok przyszły założono waloryzację na poziomie 13,8%.

  Waloryzacja rent i emerytur dokonywana jest corocznie od 1 marca.

  (ISBnews)

 • 29.09, 10:30Szwed z MRiPS: Jesteśmy przygotowani, by 14. emeryturę wdrożyć na przełomie VIII i IX 2023 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MPiPS) jest przygotowane do wdrożenia dodatkowego świadczenia emerytalno-rentowego, tzw. 14 emerytury, na przełomie sierpnia i września 2023 r., poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zastrzegł, że decyzja należy do Rady Ministrów.

  "My jesteśmy przygotowani, żeby to rozwiązanie wdrożyć w życie tak jak w tym roku czyli na przełomie sierpnia i września" - powiedział Szwed, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.

  Zastrzegł, że "ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów". "Ale tutaj głęboko wierzę, że będzie pozytywna" - dodał.

  W tym roku świadczenie było wypłacane po raz drugi. Jak wynika z danych MRPiS do czternastek uprawnionych było 9 mln emerytów i rencistów, a całkowita kwota wypłaconych świadczeń to 11,4 mld zł.

  (ISBnews)

 • 29.09, 08:23Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2023 rok 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, który zakłada m.in., który zakłada m.in. zamrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych roku 2023, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  Projekt ten jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację, podano także.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostanie utrzymany na poziomie z 2022 z podstawą z roku 2019.

  - ustalenie w 2023 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, która zagwarantuje im wzrost wynagrodzeń o 7,8%. Jest to poziom wzrostu płac, przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r. dla pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej.

  - wprowadzona zostanie podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4% kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

  W  2023 r. wprowadzona zostanie możliwość przekazania przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych:
  - uczelniom publicznym na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" oraz wsparcie potencjału uczelni,
  - Funduszowi Reprywatyzacji na obejmowanie akcji i udziałów w spółkach.

  W projekcie przewidziano również:
  - dodatkowe źródło finansowania zadań państwa dotyczące informatyzacji z Funduszu Szerokopasmowego i Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
  - zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady Dialogu Społecznego w 2023 r.;
  - wsparcie samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy – na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, którzy realizują zadania określone ustawą.

  (ISBnews)

 • 29.09, 08:21Rząd zakłada w strategii dług 'general gov't' na 51,7% PKB w br., 53,3% w 2023, 55% w 2024 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026", która m.in. przewiduje spadek długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 51,7% PKB w 2022 r. (z 53,8% PKB na koniec ubiegłego roku), a następnie wzrost do 53,3% PKB w 2023 r. i 55% PKB w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r., poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  "Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB obniży się do 51,7% w 2022 r., a następne wzrośnie do 53,3% w 2023 r. i 55% w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r. Oznacza to, że relacja długu do PKB na poziomie 60% nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii" - czytamy w komunikacie.

  Założony w projekcie budżetu na 2023 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66 mld zł, tj. 1,99% PKB. Do 2026 r. zakłada się, że koszty obsługi długu będą się utrzymywały poniżej 2% PKB, podano także.

  Dla realizacji celu Strategii w latach 2023-2026 przyjęto, że:

  utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka;

  - głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;

  - udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych;

  - utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu Skarbu Państwa na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu na poziomie zbliżonym do 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń, wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.

  Na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5%, a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6%. Następnie w latach 2024-2025 relacja ustabilizuje się na poziomie 41,1%, by na koniec okresu objętego prognozą Strategii spaść do 39,9%, podano także.

  "Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 28.09, 17:30Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z 68 mld zł deficytu, 1,7% wzrostu PKB 

  Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 r. z deficytem nie więcej niż 68 mld zł i wzrostem PKB o 1,7%, podało Ministerstwo Finansów. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB.

  "Budżet na 2023 r. odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne. To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapewnienia realizacji ważnych programów społecznych. To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych. Polska w dalszym ciągu pozostaje w gronie tych krajów Unii Europejskiej, które są w stanie sprostać unijnemu limitowi fiskalnemu w zakresie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  - prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

  - nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

  - deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

  - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB, podał resort.

  "Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%, stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%" - czytamy dalej.

  W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł, podano także.

  "W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli" - czytamy w komunikacie.

  Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny.

  "W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.: 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program 'Rodzina 500+', realizację świadczenia 'Dobry Start' oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)" - czytamy dalej.

  "Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków wyznaczanego stabilizującą regułą wydatkową. Jednocześnie zabezpiecza skutki finansowe niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - podsumowano.

  (ISBnews)


   

 • 28.09, 15:21Sejm skierował projekt ws. blokady cen energii do prac w komisji 

  Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Posłowie odrzucili zgłoszony w trakcie debaty wniosek o równoczesne skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych.

  Projekt zakłada blokadę cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogodzin (kWh).W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit wyniesie 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - 3 tys. kWh.  Proponowane jest też wprowadzenie dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła - specjalnego dodatku elektrycznego do 1,5 tys. zł.

  Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, mają być rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami - 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników - 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r.

  Według szacunków rządu, z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd planuje przeznaczyć 26,8 mld zł.

  Dla gospodarstw  domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku elektrycznego. Dodatek ma wynieść 1 tys. zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh - 1,5 tys. zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekt zakłada, że o dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Według szacunków z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.

  Projekt zakłada też wprowadzenie od 1 października br. specjalnego upustu dla gospodarstw, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wartość upustu ma wynosić 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

  Projekt zakłada także wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. Kluczową rolę w systemie zamrożenia cen ma pełnić Zarządca Rozliczeń S.A., który ma  weryfikować wnioski o wypłatę rekompensat, a po jego zatwierdzeniu wypłacić rekompensatę w terminie 14 dni. Po zakończeniu roku kalendarzowego Zarządca Rozliczeń będzie miał obowiązek dokonania weryfikacji rekompensat. Projektowana regulacja zakłada, że będzie mógł żądać odpowiednich dokumentów do 31 grudnia 2025 r.

  Projekt wprowadza także możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwa zaliczek na poczet wypłaty rekompensat celem zapewnienia płynności finansowej, a jednocześnie umożliwia zwiększenie możliwości zabezpieczenia (lub zwolnienia z zabezpieczenia) transakcji giełdowych, zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A., poprzez złożenie oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w stosunku do co najmniej 90% wartości wymaganych depozytów.

  Projekt wprowadza także zmiany do ustawy o finansach publicznych, które wyłączają wydatki funduszy celowych z reguły wydatkowej. Zgodnie z proponowanym przepisem, "w roku 2022 i 2023 do wydatków stanowiących nieprzekraczalny limit wydatków ustalony w ustawie budżetowej nie wlicza się wydatków: państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanych ponad kwoty objęte tym limitem".

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 28.09, 12:20Kotecki z RPP: Wyłączenie funduszy celowych z reguły wydatkowej niekorzystne dla złotego 

  Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Zaproponowane przez rząd wyłączenie funduszy celowych z reguły wydatkowej podważa zaufanie do złotego, a słaby złoty napędza inflację, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

  "W momencie gdy złoty bije kolejne rekordy słabości, pojawia się projekt legislacyjny demolujący ostatnie pozory prowadzenia polityki budżetowej zgodnie z zasadami czy regułami. Taka jazda bez trzymanki raczej podważa zaufanie do naszej waluty ... A słaby #PLN napędza inflację" - napisał Kotecki na swoim profilu na Twitterze, komentując informację o wyłączeniu wydatków rządowych funduszy celowych z reguły wydatkowej.

  W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zapisano (Art. 49): "W roku 2022 i 2023 do wydatków stanowiących nieprzekraczalny limit wydatków ustalony w ustawie budżetowej nie wlicza się wydatków:

  1) państwowych funduszy celowych,

  2) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw,

  3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanych ponad kwoty objęte tym limitem".

  Rząd przyjął projekt tej ustawy w poniedziałek wieczorem. Projekt zakłada blokadę cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogodzin (kWh). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit wyniesie 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - 3 tys. kWh. Koszt regulacji szacowany jest na 23 mld zł.

  (ISBnews)

 • 28.09, 10:24Buda: W sprawie podatku od nadmiarowych zysków nic nie jest przesądzone 

  Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - W sprawie zapowiadanego podatku od nadmiarowych zysków, nic nie jest jeszcze przesądzone, zapewnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przypomniał, że rozwiązania w tym zakresie przygotowuje Komisja Europejska.

  "Nic nie zostało przesądzone, w którym kierunku adresować i jakie podmioty zostaną tym objęte. […] nie ma żadnej ustawy w tej sprawie" - powiedział Buda w radiu Zet.

  Przypomniał, że propozycje rozwiązań ws. podatku od ponadmiarowych zysków przygotowuje obecnie Komisja Europejska, która ma je przedstawić w najbliższy piątek. Z kolei w przyszłym tygodniu [6-7 października br.] mają być one przedmiotem obrad Rady Europejskiej.

  Podkreślił też, że nie ma jeszcze żadnego projektu ustawy w tej sprawie.

   "Dzisiaj jest propozycja, jedna z propozycji przygotowana przez pana wicepremiera [Jacka Sasina] i jest na ten temat dyskusja, więc ja bym tutaj uspokajał. Nie ma żadnych przesądzeń. Będzie to debata na poziomie Rady Ministrów, na poziomie politycznym i dopiero decyzja Komisji, później - co ona proponuje w tej sprawie i my podejmiemy decyzję w tej sprawie" - dodał.

  Pytany o proponowaną wysokość podatku, stwierdził: "Ja bym się nie bał tutaj wartości 50% jeżeli mówimy o gigantycznych zyskach, które niektóre firmy wypracowały. Bardziej tutaj trzeba myśleć o tym, do jakiej grupy to adresować. Bo jeżeli ktoś zarabiał 3 mld zł, a następnego roku zarobił 7 mld zł, a nie zmienił nic w swojej produkcji, to takie działanie jest uzasadnione".

  Kilka dni temu minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował że złożył propozycję wprowadzeniu 50% podatku od nadmiarowych zysków, który miałby dać budżetowi państwa ponad 13 mld zł; środki te miałyby zostać wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów zamrożenia cen energii. Podatek - jak powiedział - miałby dotyczyć m.in. spółek energetycznych. 

  Z kolei według niektórych mediów, podatek ten miałby objąć nie tylko spółki energetyczne, ale wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób.

  (ISBnews)

 • 27.09, 14:55Rząd zajmie się w środę projektem ustawy budżetowej na 2023 rok 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się na środowym posiedzeniu m.in. projektem ustawy budżetowej na rok 2023 oraz podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie rozpoczyna się o godz. 8:30. Przedmiotem obrad będzie też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. 

  Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023, zakładający w przyszłym roku wzrost PKB na poziomie 1,7%, inflację na poziomie 9,8% oraz stopę bezrobocia na poziomie 5,4%. Następnie projekt był przedmiotem konsultacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jutro rząd ma przyjąć ostateczny kształt projektu budżetu.

  Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok określa dochody budżetu państwa na poziomie 604,4 mld zł, a wydatki na poziomie 669,4 mld zł z deficytem nie wyższym niż 65 mld zł.

  Zakłada, że w 2022 r. realny PKB zwiększy się o 4,6%, a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%.

  Scenariusz na 2023 r. zakłada, że ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie - o 0,5%. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec 2022 r. 5%, a na koniec 2023 r. - 5,4%.

  Założono, że w 2022 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 11,2%, natomiast w 2023 r. wzrośnie o 10,1%.

  Prognozuje się, że w 2023 r. wpływy z :

  - podatku VAT wyniosą 286,3 mld zł,

  - podatku CIT wyniosą 73,6 mld zł,

  - podatku  PIT wyniosą 78,4 mld zł,

  - akcyzy wyniosą 88,6 mld zł.

  Przyjęto, że w 2023 r. spożycie prywatne wzrośnie realnie o 2,2%.

  Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uwarunkowany obecną sytuacją gospodarczą oraz przyjętym szacunkiem makroekonomicznym. Zakłada się, że w 2023 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,4% w ujęciu nominalnym.

  W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19% w 2022 r. do 50,25% w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%

  Budżet na 2023 r. został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

  Zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

  - środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program "Rodzina 500+" (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia „Dobry Start" (1,4 mld zł w 2023 r.)  czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),

  - waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8% oraz 13. emeryturę,

  - zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2% PKB do 3% PKB. Wydatki na obronność w 2023 r. zaplanowano na 97,4 mld zł,

  - wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6% PKB. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,

  - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,

  - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) - od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

  - finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

  W 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym).

  Państwowy dług publiczny w relacji do PKB ma wynieść 41% w 2022 r. i w 2023 r. spaść do 40,4%.

  Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 52,2% na koniec 2022 r. i 53,1% na koniec 2023 r. Oznacza to, że kryterium z Maastricht 60% PKB pozostaje spełnione, a krajowe progi ostrożnościowe są niezagrożone.

  Dodatkowo, w metodologii UE uwzględnia się fundusze i ich deficyty.

  (ISBnews)

 • 26.09, 21:21Muller: Posiedzenie rządu ws. kolejnych projektów odbyć może się w środę 

  Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Następne posiedzenie rządu ws. kolejnych projektów dotyczących m.in. zamrożenia cen energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych (m.in. szkół i szpitali) oraz samorządów na poziomie poniżej 620 zł za 1 MWh, a także o wprowadzeniu 50% podatku od nadmiarowych zysków spółek energetycznych, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera.

  "W środę być może będzie kolejne posiedzenie rządu, jeżeli chodzi o kolejne pakiety rozwiązań" - powiedział Muller w TVP Info.

  Wcześniej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiadał projekt ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego w związku z sytuacją na rynku energii. Podatek ten - według szacunków - ma dać budżetowi państwa ponad 13 mld zł, które zostanie wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów zamrożenia cen energii.

  (ISBnews)