ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.01, 16:50PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej 

  Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opracowało propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ciepłownictwa, w szczególności proponując możliwość tworzenia grup taryfowych, wprowadzenie cen jednoczłonowych, premii i upustów, poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i prezes PTEZ.

  "PGE Energia Ciepła, lider ciepłownictwa w Polsce, chce nakreślać kierunki rozwoju zmian w branży i idące za tym zmiany regulacyjne. Co więcej, jako prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), którego członkiem jest także PGE Energia Ciepła, a także większość z tu obecnych gości i prelegentów, przedstawię propozycję zmian w Prawie Energetycznym jak i rozporządzeniu taryfowym, których celem jest utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych klientów" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na Kongresie Powerpol. 

  Zdaniem PTEZ, podstawowym narzędziem prosprzedażowym powinno być wydzielanie klientów do grup taryfowych. Wydzielenie odrębnej grupy taryfowej w celu rozwoju rynku i pozyskania nowych odbiorców powinno się odbyć na warunkach określonych w ustawie Prawo Energetyczne i Rozporządzeniu taryfowym. Rozporządzenie już teraz uwzględnia szeroki katalog kryteriów, które wpływają na stworzenie grupy taryfowej. Katalog tych kryteriów, oprócz wymienionych w ww. punktach organizacja proponuje uzupełnić co najmniej o: charakterystykę odbioru zapewniającą wzrost efektywności wytwarzania, charakterystykę odbioru inną niż tyko związana z temperaturami zewnętrznymi,  stopień wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorcę ciepła nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe, możliwość tworzenia grup dla odbiorów technologicznych (do rozważenia możliwość całkowitego wyłączenia takiej grupy z taryfowania).

  Drugim proponowanym rozwiązaniem mogłyby być ceny jednoczłonowe, wskazał prezes..

  Narzędzie to funkcjonuje już dzisiaj, dając możliwość skalkulowania cen i stawek opłat jednoskładnikowych dla konkretnego odbiorcy ciepła w oparciu o stawki opłat zawarte w zatwierdzonej przez URE taryfie. PGE Energia Ciepła proponuje stworzenie w rozporządzeniu taryfowym otwartego katalogu sytuacji, kiedy takie rozwiązanie jest możliwe np. gdy klient ma niezależne, alternatywne rezerwowanie mocy i spółka nie chce pobierać "podwójnie" opłaty za moc, lub gdy klient ma specyficzny pobór dużej ilości mocy, a przy tym niewielkiej ilości energii, tylko przez bardzo krótki lub sezonowy okres, jak boiska piłkarskie, baseny, szklarnie.

  Trzeci proponowany instrument to premie dla dystrybutora, wypłacane przez wytwórcę (przy systemach rozdzielonych), związane z rozwojem rynku lub jego segmentu, przyznawane na podstawie dedykowanych umów wspierających rozwój rynku pomiędzy wytwórcą i dystrybutorem.

  Wytwórcy kogeneracyjni mający dostępne moce, a nie posiadający dystrybucji są zainteresowani ich maksymalnym wykorzystaniem i w pewnych sytuacjach rozwój sieci jest dla nich opłacalny i przyniesie obniżenie kosztów jednostkowych dla klientów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zrównanie szans i potencjału ekonomicznego do rozwoju sieci do poziomu jakie mają obecnie tylko przedsiębiorstwa zintegrowane, wyjaśnił Dąbrowski.

  Dla indywidualnych klientów, premie mogłyby być płacone przez dystrybutora lub wytwórcę na rzecz klienta końcowego w określonych przypadkach - klient musiałby spełnić pewne warunki takie jak:

  - charakterystyka odbioru zapewniająca wzrost efektywności wytwarzania,

  - charakterystyka odbioru inna niż tylko związana z temperaturami zewnętrznymi,

  - stopień wykorzystania mocy cieplnej nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe,

  - premia jako wynagrodzenie za aktywne zarzadzanie popytem na energie i moc cieplną

  Premie miałyby maksymalny czas trwania, powiązany z trwałością efektów ekonomicznych i okresem zwrotu dla dystrybutora lub wytwórcy.

  Jako czwarty instrument zaproponowano upusty w opłatach przyłączeniowych oraz w opłatach za sprzedaż ciepła i mocy. Podstawy faktyczne dla zastosowania takiego upustu powinny być wprost wymienione w przepisach prawa, co umożliwi szerokie wykorzystanie istniejącej już ogólnej normy prawnej. PTEZ widzi kilka obszarów, gdzie aktywna polityka upustu w opłacie przyłączeniowej przyniesie korzyści społeczne oraz dla samych klientów, np. dla realizacji celu minimalizowania niskiej emisji, zwiększenia sprzedaży produktów takich jak np. ciepła woda użytkowa i chłód wytwarzany w oparciu o ciepło sieciowe.

  Przykładowo, zaproponowano możliwość zastosowania okresowych upustów od stawki za moc zamówioną dla budynków, w sytuacji gdy dochodzenie do pełnej mocy jest rozłożone w czasie, np. kiedy nowy budynek mieszkalny jest zasiedlany przez okres 2-3 lat. Inną możliwością jest stosowanie okresowych upustów dla utrzymania dużych odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

  Upusty w opłatach za ciepło powinny mieć określony maksymalny, nieprzekraczalny czas trwania. Przedsiębiorstwo w swoim wniosku taryfowym, na etapie postępowania powinno poinformować URE o stosowanej przez siebie polityce upustów.

  "Mam nadzieję, że wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wkrótce złożymy kompleksową propozycję zmian legislacyjnych, służących branży kogeneracyjnej, która jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów w walce o czyste powietrze" - dodał prezes.

  Wcześniej podczas panelu prezes IGCP Jacek Szymczak mówił, że konieczna jest zmiana w modelu funkcjonowania regulacji i możliwość kalkulowania zwrotu na kapitale bez względu na wzrost kosztów niezależnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

  "Jeżeli postawimy sobie za cel, że w wyniku realizacji inwestycji będziemy w stanie przyłączyć nowych odbiorców i przeliczyć, o ile zmniejszymy niską emisję, to tego typu rozwiązanie powinno mieć odzwierciedlenie prawne w swego rodzaju specustawie dla sieci ciepłowniczych" – wskazał także Szymczak.

  Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

 • 14.01, 11:25Dąbrowski z ME: Rząd może przyjąć politykę energetyczną 'jak najszybciej' 

  Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polityka energetyczna Polski (PEP) do 2040 roku ma szansę być przyjęta przez Radę ministrów "jak najszybciej", poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

  "Wydaje się, że nie ma przeszkód do tego by dokument został przyjęty jak najszybciej. Zależy od ilości uwag, jakie spłyną, a termin [konsultacji projektu] mija jutro. Mam nadzieję, że przesłane uwagi będą na tyle konstruktywne, by je wprowadzić i by Rada Ministrów mogła ten dokument przyjąć jak najszybciej" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na Kongresie Powerpol.

  Zaprezentowany przez Ministerstwo Energii pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł. Konsultacje projektu trwają do 15 stycznia br.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 11:15Prezes URE: Ustawa ws. cen energii elektrycznej powinna być pilnie znowelizowana 

  Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Ustawa, która ma na celu przeciwdziałanie wzrostowi cen energii elektrycznej dla odbiorców, powinna być pilnie znowelizowana, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando.

  "Stoimy jednoznacznie na stanowisku, że ustawa wymaga bardzo pilnej nowelizacji. [...] Brzmienie ustawy jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi i daleko niejasne" - powiedział Bando podczas panelu na Kongresie Powerpol.

  Podkreślił, że elektroenergetyka, w szczególności sieci dystrybucyjne, wymaga nakładów inwestycyjnych i są to programy uzgodnione z URE.

  "Nie możemy dłużej tolerować, jako odbiorcy energii, dużego zapóźnienia, jeśli chodzi o nowoczesność i dyspozycyjność energetyki. Nie unikniemy dyskusji o tym, że energia będzie drożeć" - powiedział także prezes.

  Przypomniał też, że wkrótce wejdzie w życie opłata kogeneracyjna, a za 1,5 roku opłata z tytułu rynku mocy.

  Z kolei wiceminister energii Tomasz Dąbrowski w odpowiedzi wskazał, że "nawet najlepsze prawo, jeśli nie ma dobrej woli stosowania, będzie złe".

  Podkreślił, że obecna interwencja w Polsce to reakcja na skutki wcześniejszego interwencjonizmu, jakim jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej i wynikający z niej system handlu emisjami.

  "Czy będzie nowelizacja? To się okaże. Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską" - powiedział Dąbrowski.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 15:54Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej 

  Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii ma nadzieję, że deklaracje partii politycznych dotyczące rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych (OZE), w tym rozproszonej, pomogą w osiągnięciu konsensusu wokół tego kierunku rozwoju, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "Bardzo cieszą nas deklaracje kilku partii politycznych, co do konieczności rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza w formule społecznej i obywatelskiej" - powiedział Tchórzewski, cytowany na profilu Ministerstwa Energii w serwisie Twitter.

  "Mamy nadzieję, że ze względu na duże zainteresowanie środowisk politycznych energetyką rozproszoną, uda się zbudować konsensus wokół proponowanego przez ME kierunku rozwoju energetyki społecznej i rozproszonej" - dodał minister.

  9 stycznia propozycję planu transformacji energetycznej Polski przedstawiła Nowoczesna. Partia założyła, że do 2035 r. energia elektryczna powinna być wytwarzana w 50% z odnawialnych źródeł, a do 2050 r. - w 80%. Pozostałe źródła to węgiel (40% w 2035 r.) i gaz (10% w 2035 r. i 20% w 2050 r.). W struktura źródeł odnawialnych przewidziano farmy wiatrowe na lądzie i na morzu, fotowoltaikę, biogaz i biomasę. Całkowity koszt tej transformacji Nowoczesna oszacowała na 550 mld zł.

  Z kolei dziś Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) przedstawiło "Pakt dla zielonej energii", który ma być opaty na trzech filarach: tanim prądzie, czystym powietrzu i bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej Partia podkreśliła rolę energetyki prosumenckiej.

  Zaprezentowany przez Ministerstwo Energii pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł. Konsultacje projektu trwają do 15 stycznia br.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 08:23KUPS: Propozycja MF dot. VAT na soki i napoje to zmiana kosmetyczna 

  Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Nowa propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca stawek podatku od towarów i usług (VAT) na soki, nektary i napoje to zmiana kosmetyczna, a nie rozwiązanie problemu, uważa prezes Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) Julian Pawlak.

  "Nowa propozycja Ministerstwa Finansów w żadnym wypadku nie załatwia sprawy, to kosmetyka, a nie rozwiązanie problemu" - napisał Pawlak w "komentarzu do informacji o projekcie podniesienia stawki VAT dla nektarów na 8%, a napojów z min. 20% zawartości soku/przecieru na 23%".

  "Po pierwsze - nektary stanowią najmniejszą część w strukturze spożycia (12%), a napoje z dodatkiem soku owocowego aż 50%, więc propozycja 8% VAT dla nektarów i 23% VAT dla napojów w żaden sposób nie niweluje negatywnych skutków zmian, czyli m.in. spadku zapotrzebowania polskiego przemysłu napojowego na owoce i warzywa (co odbije się negatywnie na polskich sadownikach), czy obciążenia konsumentów, którzy  za wysokiej jakości napoje owocowe będą musieli zapłacić znacznie więcej" - wskazał prezes KUPS.

  Po drugie - celem Ministerstwa Finansów miało być uproszczenie stawek - a obecnie zamiast jednej stawki VAT, która obowiązywała dla soków, nektarów i napojów owocowych w wysokości 5% - wprowadza się trzy stawki – 5% (soki), 8% (nektary), 23% (napoje), dodał.

  "Myślę, że celem wprowadzenia tak drastycznie wysokiej stawki VAT na napoje z dodatkiem soku owocowego, jest nic innego, jak pokrycie niedoboru w budżecie z powodu obniżenia stawki VAT dla wielu innych kategorii produktów. Przecież ktoś za to musi zapłacić? Pytanie dlaczego mają to zrobić polscy rolnicy, sadownicy i polskie firmy. Dlaczego ta, tak ściśle związana z polską gospodarką branża, ma sfinansować ulgi dla innych? Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie przemyślana i zweryfikowana, ponieważ mocno uderza w interesy polskiego sadownictwa, polskich producentów i konsumentów" - podsumował Pawlak.

  Minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała wczoraj, że rozwiązanie kwestii VAT może polegać na tym, że stawką 5% objęty byłby "czysty sok", 8% - nektary, a 23% - napoje.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 17:22Glapiński: RPP zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

  "Zakończyliśmy prace, one trwały około roku. […] Przyjęliśmy materiał, który pozwala nam powiedzieć, że jesteśmy całkowicie przygotowani, aby wdrożyć wszystkie takie instrumenty niestandardowej polityki pieniężnej - chociaż ona się stała standardowa na Zachodzie - które są stosowane na Zachodzie. Te z nich, które odpowiadają naszemu rynkowi możemy zastosować" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

  Podkreślił, że są to rozwiązania przygotowane jest dla następnej RPP.

  "Gdyby nagle koniunktura się załamała, gdybyśmy schodzili w pobliże bardzo niskiego wzrostu PKB, typu 1-1,5%, a przyszła Rada uznałaby, że nie można obniżyć stóp procentowych, to jesteśmy gotowi. Ale na horyzoncie takiej sytuacji nie ma" - dodał szef banku centralnego.

  Wskazał, że obecna RPP korzystała z dobrej koniunktury, żeby przygotować rozwiązania na gorsze czasy. Poinformował też, że na te rozwiązania zgadza się i RPP i zarząd NBP.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 15:33Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego, podała Kancelaria Prezydenta. Jedną ze zmian wprowadzonych dzięki nowelizacji jest powołanie instytucji Rzecznika Praw Pasażerów.

  "W ustawie zostały wprowadzone obszerne zmiany, które dotyczą między innymi zasad prowadzenia przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, [...], kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego. Rozszerzony został katalog podmiotów podlegających kontroli prezesa Urzędu o użytkowników cywilnych statków powietrznych, użytkowników cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz członków personelu pokładowego. Wprowadzona została także możliwość przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych. Celem takich kontroli jest podniesienie poziomu wykrywalności praktyk naruszających przepisy prawa lotniczego, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W trakcie wykonywanej kontroli prezes urzędu będzie mógł, w drodze decyzji administracyjnej, dokonać wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego, organizacji zgłaszających działalność oraz operacji specjalistycznych w przypadku stwierdzenia określonej nieprawidłowości" - czytamy w informacji o ustawie.

  Wprowadzone zostały także zasadnicze zmiany w zakresie postępowania w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, które polegają na wprowadzeniu instytucji Rzecznika Praw Pasażerów. Rzecznik będzie prowadził postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich miedzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym - w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE oraz między przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów - w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2111/2005/WE,  w przypadku lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych. Zadaniem Rzecznika Praw Pasażera będzie umożliwienie zbliżenia stanowisk stron postępowania w celu rozwiązania przez nie sporu i wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania a następnie zawarcie porozumienia, podano także.

  Rzecznika Praw Pasażera będzie wyznaczał prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) na okres 5 lat spośród pracowników Urzędu.

  Ponadto na mocy nowelizacji wprowadzono m.in. przepisy dotyczące postępowania reklamacyjnego. Przed wystąpieniem przez pasażera na drogę sądową lub ze skargą do Rzecznika Praw Pasażera inicjującą postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu pasażerskiego, przewoźnik lotniczy, organizator turystyki albo sprzedawca biletu będzie miał możliwość spełnienia świadczenia w wyniku bezpośredniego wezwania go przez pasażera do zaspokojenia roszczenia poprzez złożenie reklamacji. Wprowadzono więc obowiązkowe postępowanie reklamacyjne, które powinno być zakończono w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Ponadto określono, że roszczenia majątkowe pasażerów przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a w przypadku gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, w którym miał być wykonany.

  Wprowadzane zmiany mają także na celu dostosowanie ustawy - Prawo lotnicze do prawodawstwa unijnego w zakresie nowego rodzaju licencji lotniczych pilota rekreacyjnego LAPL (Light Aircraft Private Licence) dla kategorii samolotów, śmigłowców, szybowców oraz balonów oraz obowiązku certyfikacji lekarzy orzeczników medycyny lotniczej przeprowadzających badania niezbędne do uzyskania i utrzymania licencji wspólnotowych.

  "Nowe rozwiązania porządkują i doprecyzowują także przepisy dotyczące czasu pracy członków załóg statków powietrznych. Wprowadzono ograniczenie wskazujące limit 1 900 godzin czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w ciągu okresu rozliczeniowego wynoszącego rok kalendarzowy. Określenie limitu na poziomie 1 900 godzin dotyczy wykonywania wszystkich operacji lotniczych przez danego członka załogi lotniczej. Określono także dni wolne przysługujące członkom załóg statków powietrznych.  Ponadto przepisy ustawy regulują czas pracy załóg śmigłowców oraz śmigłowców ratownictwa medycznego, zapewniając im 24 godziny wypoczynku. Uszczegółowiono zasady regulujące strefy i stawki opłat nawigacyjnych - wprowadzono w tym zakresie przepisy, zgodnie z którymi strefy opłat terminalowych są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu" - czytamy dalej.

  Wprowadzono ogólną normę określającą zakaz dotyczący obiektów zarówno naturalnych, jak i sztucznych, w tym obiektów budowlanych, które nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczane dla lotnisk. Rozszerzono regulacje w zakresie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych, a także usuwania i przycinania drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze.

  Ponadto wprowadzono zmiany, które polegają na:

  - wprowadzeniu odesłań do nowych przepisów prawa UE;

  - wprowadzeniu sankcji z tytułu nieprzestrzegania wymagań i obowiązków ustalonych w prawie Unii Europejskiej;

  - wprowadzeniu przepisów kompetencyjnych dla organów administracji krajowej do działania w zakresie określonym prawem Unii Europejskiej;

  - uzupełnieniu katalogu opłat lotniczych o czynności administracyjne wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej lub z nimi związane

  - wprowadzeniu alternatywnych dla przepisów prawa Unii Europejskiej rozwiązań w przypadkach, gdy to prawo dopuszcza działanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, np. system zachęt o charakterze finansowym w żegludze powietrznej, system finansowania służb terminalowych na lotniskach wyłącznych, wymieniono także.

  Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.), w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629). Zmiany dokonywane w tych ustawach stanowią konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowych regulacji w ustawie - Prawo lotnicze.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 12:48Emilewicz: Do 'Małego ZUS-u' zgłosiło się do wczoraj ok. 130 000 przedsiębiorców 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Ok. 130 tys. przedsiębiorców zgłosiło się - według stanu na koniec dnia - do wczoraj do skorzystania z tzw. "Małego ZUS-u", czyli niższych składek dla najdrobniejszych przedsiębiorców, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Oceniła, że to dobry wynik i dodała, że liczba ta może ostatecznie okazać się jeszcze wyższa.

  "Przypomnę, że w ocenie skutków regulacji mówiliśmy o ok. 160 tys. potencjalnych odbiorców. Ostateczne statystyki, ponieważ przedsiębiorcy mogli składać wnioski zarówno drogą elektroniczną, jak i papierową, będziemy mogli podać do końca stycznia" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

  "To, na co umówiliśmy się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to duża elastyczność, jeśli chodzi o uzupełnianie tych wniosków, więc sądzę, że wszyscy, którzy byli zainteresowani, mieli szansę te wnioski złożyć. My jesteśmy zadowoleni z tych statystyk" - dodała minister.

  Wskazała też, że rozważana jest nowelizacja, by od przyszłego roku wydłużyć termin na składanie wniosków o "Mały ZUS".

  Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w 2018 r., termin zgłoszenia do "Małego ZUS-u" upłynął 8 stycznia 2019 r.

  Tzw. "Mały ZUS", czyli ustawa wprowadzająca niższe składki ZUS dla najdrobniejszych przedsiębiorców weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić proporcjonalną do przychodów składkę na ubezpieczenie społeczne.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 12:31Czerwińska: Budżet 2018 zakończył się deficytem znacznie poniżej 15 mld zł 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych za ub.r. powinien wynieść około 0,5% PKB, wynika ze słów minister finansów Teresy Czerwińskiej.

  "Budżet w ubiegłym roku zakończyliśmy deficytem. Jaka ostateczna jest to wielkość - to trudno jeszcze podać. W grudniu ub.r. mówiłam, że nie przekroczy on 15 mld zł i zdecydowanie będzie to poniżej 15 mld zł. W głównej mierze jest to wynikiem m.in. realizacji ustawy okołobudżetowej" - powiedziała Czerwińska dziennikarzom.

  "Jeżeli chodzi o wynik całego sektora, […] to te dane będziemy mieli do końca stycznia. Zapewne ostateczne wyliczenia pojawią się w lutym. Zapowiadałam, że deficyt sektora wyniesie 0,5% PKB i to podtrzymuję" - dodała.

  Minister podkreśliła, że budżet za 2018 r. okazał się rekordowy dla finansów publicznych pod wieloma względami.

  Dodała, że m.in. dynamika PIT i CIT była bardzo wysoka i odpowiednio było to 16% i 13%.

  Resort podał dziś, że w budżecie państwa po 11 miesiącach 2018 r. odnotowano - według sprawozdania operatywnego - 11,06 mld zł nadwyżki (tj. zgodnie z danymi szacunkowymi). Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

  "Budżet na 2019 r., który jest w parlamencie, jest realny do wykonania, gdyż wszystkie nasze prognozy w nim zawarte są obecnie bliskie konsensusów rynkowych. Jeżeli chodzi o zakładany deficyt, to myślę, że będzie on taki, jak zostało to zapisane, choć trudno powiedzieć, jakie będzie ostatecznie wykonanie budżetu" - powiedziała minister.

  Dodała, że resort w tym roku idzie dalej w uproszczenia podatkowe i tam gdzie jeszcze wymaga to konsultacji, są one prowadzone np. w kwestii ordynacji podatkowej czy matrycy VAT.

  "Jesteśmy na końcu konsultacji w sprawie matrycy. Ewentualne podwyższenia w przypadku napojów z zawartością soku to prowadzimy dyskusję ze środowiskiem w tej sprawie. Część obaw udało się wyjaśnić. Sprawdzamy, jakie są skutki ewentualnych obniżeń stawki, ale z niektórych owoców nie da się zrobić 100-proc. soku. Chcemy w kwietniu podać tzw. WIS, tak aby była ona szybciej znana i przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się, gdyż sama matryca ma wejść od 2020 r." - dodała Czerwińska.

  Jej zdaniem, obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, a więc ewentualne pobudzanie gospodarki musi następować za pomocą instrumentów fiskalnych. "O szczegółach na razie nie chciałabym mówić" - dodała.

  Resort finansów kończy również prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego.

  "Mamy raport wewnętrzny i jesteśmy na etapie wpisu do wykazu, gdyż Rada Ministrów musi przyjąć ten dokument w formie uchwały. Myślę, że do końca stycznia to się stanie i wypuścimy wtedy dokument do konsultacji publicznych" - zapowiedziała minister.

  Resort nie rozważa także obecnie emisji obligacji w innych walutach. 

  "Na dzisiaj nie mamy takich planów, ani na ten miesiąc, ani na ten kwartał. Na razie nie mamy takich potrzeb" - wskazała Czerwińska.

  Wczoraj resort podał, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wyniósł ok. 34% na koniec grudnia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 11:45Minister energii powołał zespół ds. wdrożenia nowej ustawy o podatku akcyzowym 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał zarządzenie powołujące Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej, wprowadzonych ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podało ME. 

  "Głównym zadaniem powołanego Zespołu będzie przygotowanie mechanizmów i narzędzi służących do wdrożenia przepisów ustawy. Dotyczy to m.in. zawartych umów, również na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych" - czytamy w komunikacie. 

  W skład Zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentanci stowarzyszeń sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej.

  Zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 r., przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w roku 2019 są zobowiązane do zaoferowania cen i stawek opłat na poziomie 2018 roku. Najpóźniej 31 marca br. muszą zostać zmienione umowy wprowadzające podwyżki, które zostały zawarte w II połowie 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 13:22Rząd przyjął projekt noweli Prawa telekomunikacyjnego dot. m.in. pasma 700 MHz 

  Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

  "Zaproponowano m.in.:

  - rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym;

  - przepisy umożliwiające zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz;

  - usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości;

  - modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowego warunku odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami);

  - umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne);

  - umożliwienie ministrowi cyfryzacji określenia harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami.

  - umożliwienie prezesowi UKE (w drodze decyzji), zmianę przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 12:12Prezydent podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej 

  Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, podała Kancelaria Prezydenta. Projekt ustawy został dziś skierowany do Sejmu.

  "To bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia, ale przede wszystkim w historii czegoś, co możemy w skrócie nazwać polską walką z rakiem" - powiedział Duda, cytowany w komunikacie.

  W Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. 

  "Jest to liczba ogromna, to drugi pod względem śmiertelności rodzaj choroby" - dodał prezydent.

  Podkreślił, że "polskim pacjentom potrzebny jest nowy program o kompleksowym spojrzeniu, koordynujący tę dziedzinę ochrony zdrowia, jaką jest walka z chorobami onkologicznymi".

  Prezydent wyraził nadzieję, że skierowany dzisiaj do Sejmu RP projekt ustawy spotka się z przychylnością posłów i senatorów.

  "Projekt ustawy tworzy ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Będzie ona obejmować lata 2020-2030 i będzie programem wieloletnim. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii ma być Rada Ministrów" - czytamy także.

  W Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe i jest to druga przyczyna zgonów Polaków, która powoduje śmierć ok. 100 tys. osób rocznie. Każdego dnia diagnozuje się raka u około 300 mieszkańców Polski, a 220 umiera z jego powodu. Wynika to przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. W ciągu 15-20 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie dwukrotnie, podano także.

  "Projekt ustawy tworzy ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Będzie ona obejmować lata 2020-2030 i będzie programem wieloletnim. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii ma być Rada Ministrów" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 08.01, 11:24PSPA apeluje o odrębną taryfę dla stacji ładowania samochodów elektrycznych 

  Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zwróciło się z apelem do Ministerstwa Energii o wprowadzenie odrębnej taryfy dystrybucyjnej dla stacji ładowania, np. taryfy E, która pozwoliłaby na ponoszenie kosztów usług dystrybucyjnych przy świadczeniu usług ładowania na poziomie równym kosztom wynikającym z taryfy dla gospodarstw domowych, podała organizacja.

  "Dzięki temu, stworzona zostanie możliwość oferowania usług ładowania samochodów elektrycznych po kosztach, które nie będą kilkukrotnie wyższe, niż w przypadku ładowania pojazdu w domu, jak to ma miejsce obecnie. Propozycja wprowadzenia nowej taryfy bez opłaty stałej za moc zamówioną umożliwi szybki rozwój sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, oferowanie usług w cenie zbliżonej do kosztu ponoszonego w taryfie G, a w efekcie szybki rozwój elektromobilności" – czytamy w komunikacie.

  "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego 2018 r., stanowi pozytywny impuls dla rozwoju rynku pojazdów zeroemisyjnych, jednak konieczne jest wprowadzenie kolejnych zamian do polskiego porządku prawnego. W przeciwnym razie wzrost zainteresowania nabywców samochodami elektrycznymi będzie utrzymywał się na niskim poziomie. Rozbudowana infrastruktura jest w tym zakresie po prostu niezbędna" - skomentował dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Analizy prowadzone przez PSPA i zrzeszone w organizacji przedsiębiorstwa wskazują, że system kalkulacji i stosowania taryf dystrybucyjnych stanowi dzisiaj istotną barierę dla rozwoju elektromobilności w kraju. Obowiązujące przepisy powodują bardzo wysokie koszty funkcjonowania stacji ładowania, co ma szczególne znaczenie w początkowej fazie rozwoju rynku. Organizacja zwraca uwagę, że z perspektywy operatorów infrastruktury usług ładowania, rentowność i zdolność do inwestowania zależy od prorozwojowych warunków zakupu usługi dystrybucji energii elektrycznej, natomiast tempo rozwoju elektromobilności zależy od synergii między dynamiką liczby samochodów elektrycznych i dostępem do infrastruktury ładowania. Na tym etapie rozwoju rynku, kiedy liczba pojazdów elektrycznych jest niewielka, obydwa obszary potrzebują pozytywnych impulsów ze strony państwa i stworzenia preferencyjnych warunków, które umożliwią późniejsze urynkowienie sektora.

  "Polska elektromobilność potrzebuje nowych rozwiązań w energetyce, uwzględniających wczesny etap rozwoju tego młodego sektora. Dotyczyć to powinno przede wszystkim taryf dystrybucyjnych dostosowanych do specyfiki ładowania samochodu elektrycznego" - dodał dyrektor zarządzający.

  Problem dotyczy przede wszystkim stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C21, która przewiduje około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż w przypadku taryfy C11 (obowiązującej dla mocy umownej do 40 kW włącznie). Kwestia ta odnosi się także do stacji ładujących prądem przemiennym (AC). Bardzo częstym rozwiązaniem, w celu optymalizacji kosztów inwestycji, jest instalowanie stacji AC pozwalających na równoległe ładowanie dwóch pojazdów mocą 22 kW (łączna moc stacji wynosi wówczas 44 kW), co skutkuje objęciem ich taryfą C21. Opłaty stałe uzależnione od mocy nie są natomiast stosowane w przypadku taryfy G, z której korzystają gospodarstwa domowe, które również pozyskują energię do ładowania pojazdów, wskazano w materiale.

  "Transformacja niskoemisyjna energetyki wymaga przesunięcia ciężaru opłat dystrybucyjnych ze składników stałych na składniki zmienne, żeby prawidłowo przenosić bodźce cenowe z rynku hurtowego na rynek detaliczny. Dlatego taka konstrukcja taryf jak w grupie G (brak opłat stałych dystrybucyjnych) powinna być stosowana jak najszerzej" - powiedział dr Jan Rączka, prezes firmy analitycznej Alternator, także cytowany w komunikacie.

  Obecne regulacje powodują, że koszt energii i usługi dystrybucyjnej dla stacji DC (bez uwzględnienia kosztów urządzeń i ich utrzymania, obsługi klienta, fakturowania itp.), wynosić może ponad 3,5 zł za 1 kWh, co skutkuje to istotnie wyższym kosztem podróżowania samochodem elektrycznym niż pojazdem z silnikiem Diesla (w przeliczeniu ok. 13 litrów na 100 km), i to bez uwzględnienia innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji ładowania, które muszą zostać wkalkulowane w koszty usługi.

  "Obowiązujące taryfy wykluczają możliwość zaoferowania ładowania pojazdu elektrycznego w przystępnej cenie osobom, które nie mieszkają we własnym domu, tylko np. bloku. Przy obecnych kosztach usług dystrybucyjnych, a w szczególności wysokich opłatach stałych, nie ma nawet teoretycznej szansy zaproponowania takim osobom usługi ładowania EV w cenie konkurencyjnej do kosztów eksploatacji pojazdu spalinowego, np. na publicznym parkingu czy w miejscu pracy" - wskazał Mazur.

  (ISBnews)

 • 08.01, 10:17ME: Ustawa o rekompensatach za utratę prawa do bezpł. węgla wejdzie w życie 22 I 

  Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Ustawa o wypłacie rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla wejdzie w życie 22 stycznia 2019 r. a wypłata rekompensat rozpocznie się 1 czerwca, podało Ministerstwo Energii.

  "Ogłoszenie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym pozwala określić terminarz jej realizacji, na co oczekują osoby uprawnione do tego świadczenia. Ustawa wchodzi w życie 22 stycznia. Od tego momentu, przez następnych 90 dni, osoby uprawnione do świadczenia będą mogły składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo. O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym.

  Świadczenie to będą mogły otrzymać także osoby, których nie objęła poprzednia ustawa z 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, a więc m.in. wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli, jako czynni pracownicy kopalń, a także osoby na świadczeniach przedemerytalnych. Z rozwiązań zawartych w ustawie mogą skorzystać również osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w ubiegłym roku oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat poprzedniej ustawy, przypomniano.

  29 grudnia 2018 r. prezydent podpisał ustawę z 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.

  (ISBnews)

 • 08.01, 08:21Prezydent podpisał ustawę o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji 

  Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, który zastąpi dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia. Ustawa ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji" - czytamy w komunikacie.

  Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z czterech kategorii instalacji wytwórczych:

  1) istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW) oraz małych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW);

  2) nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW);

  3) nowych i znacznie modernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) oraz

  4) istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW), wskazano również.

  "Ustawa zakłada wspieranie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej. Wprowadzenie wskazanego kryterium zrealizuje kluczowy cel mechanizmu, którym jest zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, a w konsekwencji, poprawa jakości powietrza" - czytamy dalej.

  Publiczna sieć ciepłownicza na potrzeby systemu wsparcia rozumiana będzie jako sieć służąca do przesyłania lub dystrybucji ciepła, do której przyłączona może być nieokreślona liczba odbiorców końcowych i do której jest już przyłączony co najmniej jeden odbiorca niebędący właścicielem, współwłaścicielem lub operatorem jednostki kogeneracji przyłączonej i wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej. Warunkiem uczestnictwa w systemie wsparcia jest wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, w danej jednostce kogeneracyjnej. Powyższy warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW). W przypadku jednostek kogeneracji niespełniających ww. kryterium wprowadzania do sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, dopuszczona zostanie możliwość wsparcia jedynie tej części energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która proporcjonalnie odpowiadać będzie ilości ciepła użytkowego wprowadzonego do sieci ciepłowniczej, podano także.

  Nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji będą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. W pierwszym kroku, na etapie projektowym, poddane zostaną ocenie w procedurze prekwalifikacji, sprawdzającej kwalifikowalność projektowanej jednostki do systemu wsparcia i przypisującej do odpowiednich koszyków aukcyjnych. Następnie będą uczestniczyć w aukcji, w ramach której dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw (paliwo stałe, paliwo gazowe, biomasa oraz pozostałe paliwa) wyznaczone zostaną wartości referencyjne, stanowiące górną granicę ofert składanych w aukcji. Aukcję wygrają oferty z najniższą wysokością premii ofertowej.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 07.01, 13:09Emilewicz: Prosta spółka akcyjna ma szansę obowiązywać od I kw. 2020 r. 

  Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Nowy rodzaj spółki – prosta spółka akcyjna (PSA) zakłada projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który ma na celu m.in. wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie "eksportowania" polskich pomysłów za granicę, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ustawa jest ostatnim rozwiązaniem z pakietu 100 zmian dla firm i minister zakłada, że zacznie obowiązywać w I kw. 2020 r. 

  "Zakładamy, że na początku lutego tego roku projekt pojawi się na radzie ministrów i w I połowie roku zajmie się nim parlament. Jeśli projekt zostanie przyjęty w tym czasie, to myślimy, że wejdzie w życie w I kwartale 2020 r." – powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

  "Nowy rodzaj spółki zakłada właśnie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, ma m.in. skrócić czas rejestracji firmy, uprościć procedury, a także procedury w trakcie pracy zarządczej, np. zarząd może być 1-osobowy. Wprowadzamy także szybką rejestrację elektroniczną w ciągu 24 godzin za pomocą formularza, to także brak barier wejścia czyli 1 zł kapitału na start" – powiedziała minister.

  Dodała, że projekt zakłada także uproszczenia i elektronizację procedur w spółce, w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji, łatwiejsze dysponowanie środkami spółki czyli brak „zamrożonego" kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycieli.    

  "Zakładamy, że łatwiej będzie pozyskiwać kapitał dla swojej działalności, a wraz ze wzrostem będzie można ją rozwinąć, a w przypadku niepowodzenia szybko zlikwidować . Nie są to nowe rozwiązania. Od 2017 roku takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. na Słowacji, znane i popularne jest także we Francji. Naszym celem było także to, żeby te spółki nie chciały emigrować z Polski ze względu na brak elastycznych rozwiązań prawnych" – dodała Emilewicz.   

  Projekt zakłada także, że inwentorzy (pomysłodawcy projektu) będą mogli wnieść do spółki swoją pracę i usługi (poza kapitałem akcyjnym) i będą mogli zachować swoją pozycję w spółce po znalezieniu inwestorów. Spółka będzie musiała natomiast zawiązywać rezerwę na pokrycie zobowiązań.

  "W przypadku organów prostej spółki akcyjnej podkreślamy, że m.in. wystarczy jednoosobowy zarząd, rada nadzorcza nigdy nie jest obowiązkowa, ale jeśli akcjonariusze będą chcieli taką powołać to nie ma zakazu. Można wybrać również radę dyrektorów na wzór modelu anglosaskiego" – powiedziała zastępca dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Luiza Modzelewska.  

  Z analiz MPiT wynika, że obecnie dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna nie w pełni odpowiadają na potrzeby startupów. Potwierdzają to badania PARP, w których aż 73% ankietowanych wskazało na potrzebę nowej formuły prawnej dla innowacyjnych firm – nowej spółki kapitałowej. 

  Według Fundacji Startup Poland, w 2016 r. funkcjonowało w Polsce ok. 2,7 tys. podmiotów, w przypadku których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowiły kluczowy element ich działalności. Rzeczywista liczba przedsięwzięć typu startup jest jednak znacznie wyższa. Potencjał startupów w 2023 r. to, zgodnie z prognozami Deloitte, 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych, podali przedstawiciele resortu.        

  Prezes spółki Beesfund prowadzącej platformę finansowania udziałowego Arkadiusz Regiec m.in. zwrócił uwagę, że projekt ten pod względem konsultacji społecznych był prowadzony wzorowo.

  "Istotne z punktu widzenia podmiotów, które wchodzą na naszą platformę to m.in. czas rejestracji spółki, który w tym momencie zostaje skrócony do minimum" – dodał Regiec. 

  Dodał, że bardzo istotne są propozycje dotyczące np. organów zarządczych PSA, gdyż wielu inwestorów chce utrzymać kontrolę nad spółką, ale nie chce zasiadać na przykład w jej radzie nadzorczej.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 13:06ME: Rozwiązania z ustawy ws. cen energii elektrycznej to nie pomoc publiczna 

  Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Rozwiązania zawarte w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i nie stanowią pomocy publicznej, uważa Ministerstwo Energii.

  "Zasady te dotyczą wszystkich podmiotów na rynku energii elektrycznej, zatem nie jest to rozwiązanie selektywne. Pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów. Energia jest towarem używanym bez wyjątku we wszystkich sektorach gospodarki oraz przed odbiorców indywidualnych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa nie zmienia również zasad rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej na rynku giełdowym, podkreślono.

  "W związku z powyższym rozwiązania zawarte w ustawie nie są sprzeczne z prawem UE. Ministerstwo Energii będzie w stałym kontakcie z Komisją Europejską i deklaruje stałą współpracę jak dotychczas" - czytamy dalej.

  Ministerstwo podało też, że przygotowuje rozporządzenia wykonawcze do ustawy, w których znajdą się szczegółowe rozwiązania potrzebne do jej realizacji.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 03.01, 15:44MPiT: Mikrofirmy do 8 stycznia mogą składać wnioski w ramach tzw. 'Małego ZUS-u' 

  Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy prowadzący działalność w 2018 r., którzy chcą skorzystać z tzw. "Małego ZUS-u" - który wszedł w życie z początkiem 2019 r. - muszą do 8 stycznia 2019 r. zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  "Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92. 7-dniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy tylko Małego ZUS-u. Wynika on z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 13). Przepis ten mówi, że w przypadku zmiany danych, płatnik składek zawiadamia ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. Obejmuje to wszelkie zmiany danych dotyczących ubezpieczonych (np. nazwisko ubezpieczonego, czy - jak w wypadku Małego ZUS-u - kod tytułu ubezpieczenia)" - czytamy w komunikacie.

  Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w 2018 r., termin zgłoszenia upływa więc 8 stycznia 2019 r.

  "Siedmiodniowym dniowy termin będzie też obejmował przedsiębiorców, którzy aktualnie korzystają z innych ulg i dopiero później, w trakcie roku, będą chcieli rozpocząć korzystanie z Małego ZUS-u. To dotyczy też osób, które wznowią działalność w ciągu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy będzie biegł od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca przestał korzystać z innych ulg albo wznowił zawieszoną wcześniej działalność" - czytamy dalej.

  Jak wyjaśnia resort, z "Małego ZUS-u" nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolnieni z podatku VAT. Wyłączenie to wynika z tego, że tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT (z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek). Nie ma zatem możliwości, aby wspólnie z fiskusem zweryfikować wysokość przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę, a jest to kryterium uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u.

  Deklarację o korzystaniu z Małego ZUS można złożyć raz w danym roku. Wynika to z tego, że kryteria pozwalające korzystać z nowej ulgi odnoszą się do wysokości przychodów za rok ubiegły. Przychody z poprzedniego roku stanowią zatem kryterium uprawniające do korzystania z Małego ZUS-u.

  Pod koniec 2018 r. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w rozmowie z ISBnews powiedziała m.in., że tzw. "Mały ZUS", czyli ustawa wprowadzająca niższe składki ZUS dla najdrobniejszych przedsiębiorców wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. a, dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić proporcjonalną do przychodów składkę na ubezpieczenie społeczne. 

  (ISBnews)

   

 • 02.01, 08:16Urząd Komisji Nadzoru Finansowego został państwową osobą prawną 

  Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - W związku z wejściem 1 stycznia 2019 r. kolejnych przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku dotychczasowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) została zniesiona, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uległ likwidacji, podała Komisja. Jednocześnie ustawa tworzy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jako państwową osobę prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy status Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej.

  "Komisja i przewodniczący Komisji uzyskają status organów nowo utworzonego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący Komisji będzie kierował działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentował Urząd na zewnątrz oraz będzie kierował pracami Komisji i reprezentował ją na zewnątrz. Komisji Nadzoru Finansowego, jak dotychczas, przynależeć będzie właściwość w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym. Pomimo zmiany rozwiązań ustrojowych podstawowe zasady sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym nie ulegają zmianie. Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2019 r., nadal dysponować będzie wszystkimi kompetencjami związanymi z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, a przepisy przejściowe zachowują w mocy wszelkie czynności nadzorcze, decyzje administracyjne, zalecenia i rekomendacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego przed 1 stycznia 2019 r. Nie ulega zmianie także skład Komisji, przy czym należy wskazać, że od dnia 15 grudnia 2018 r., po wejściu w życie części przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Komisja Nadzoru Finansowego działa w rozszerzonym, dwunastoosobowym składzie" - czytamy w komunikacie.

  Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako państwowej osoby prawnej sprawować będzie prezes Rady Ministrów, podano również.

  "Nowy status Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej. Wydatki stanowiące koszty funkcjonowania Urzędu nie będą pokrywane z budżetu państwa i refundowane budżetowi państwa poprzez wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru, lecz będą pokrywane bezpośrednio z wpłat podmiotów nadzorowanych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie prowadził swoją gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską, której wyboru dokonywać będzie prezes Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu będzie podlegało zatwierdzeniu przez prezesa Rady Ministrów" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 31.12, 13:53Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkow. wieczystego gruntów 

  Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika z uzasadnienia, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)