ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.01, 11:26Obniżki VAT zapowiadane w tarczy antyinflacyjnej 2.0 to koszt 11,6 mld zł wg projektu 

  Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Obniżki podatku VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny przez okres sześciu miesięcy, a także energię elektryczną i ciepło to koszt 11,6 mld zł, wynika z uzasadnienia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Proponowana regulacja ma wdrażać zapowiadane wczoraj rozwiązania, przewidziane w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0.

  Obecnie trwa pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie.

  "Obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego – do 31 lipca 2022 r. (6 miesięcy) będzie skutkowała obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług o około 11,6 mld zł, z czego obniżenie stawki:

  • na żywność i napoje objęte obecnie stawką podatku VAT 5% - do stawki 0% to około 2,92 mld zł;
  • na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG z 23% do stawki 8% to około 3,11 mld zł;
  • na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) z 8% do 0% to około 0,52 mld zł (oszacowano w warunkach 2020 r.),
  • na gaz ziemny do 0% to około 2,09 mld zł,
  • na energię elektryczną do 5% to około 2,30 mld zł
  • na energię cieplną do 5% to około 0,67 mld zł" – czytamy  uzasadnieniu do projektu.

  Projektowane przepisy są objęte prawem Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt jest związany z zaistniałą bardzo trudną sytuacją gospodarczą, wpływającą w negatywny sposób na warunki życia społeczeństwa, stąd zawarte w nim niestandardowe rozwiązania nie znajdują wprawdzie uzasadnienia w prawie Unii Europejskiej, mają one jednak charakter przejściowy i wyjątkowy, podano także.

  Termin wejścia w życie noweli określono na  1 lutego 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 10:38Skuza z MF: Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 50 mld zł w 2021 r. 

  Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowały się na poziomie 50 mld zł w roku 2021, zaś w roku 2022 mają być niższe, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Fundusz Przeciwdziałania COVID […] to narzędzie jest działaniem ad hoc i jego udział w finansowaniu w sektorze finansów publicznych konsekwentnie spada. W pierwszym roku covidowym, w 2020, wydatki tego funduszu kształtowały się, według mojej pamięci, na poziomie 92–93 mld zł, w roku ubiegłym to jest, jak myślę, już bliżej 50 mld zł, a w tym roku planuje się jeszcze niższe wydatki" – powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2022 r.

  Dodał, że wydatki państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucje gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, które objęte są załącznikami do ustawy budżetowej, szacuje się na ok. 400 mld zł.

  "Nie ma tam planu Narodowego Funduszu Zdrowia, którego wydatki szacuje się na ok. 108 mld zł na rok 2022. Niemniej jednak są tam uwzględnione takie jednostki, jak np. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, a więc nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że to stanowi jakieś, no, zaciemnianie, stwarzanie nieprzejrzystości systemu finansów publicznych" – wskazał wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 18:09Rząd przyjął informację ws. programu dla górnictwa za 2020 rok z korektami 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął informację o realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2020 rok wraz z propozycją korekt, która m.in. dostosowuje program do umowy społecznej z maja 2021 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Informacja zawiera ocenę realizacji procesu zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego, w porównaniu do założonych planów. W dokumencie zawarto także propozycję zmiany Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, która wynika z Umowy Społecznej podpisanej 28 maja 2021 r." – czytamy  komunikacie.

  W zmienionym programie ujęto założenia nowego systemu wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w postaci:

  - dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych finansowanych ze środków z budżetu państwa;

  - odroczenia i umorzenia zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych objętych systemem wsparcia powstałych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;

  - środków finansowych na pokrycie kosztów fizycznej likwidacji kopalń i tzw. kosztów nadzwyczajnych, czyli głównie osłon socjalnych dla górników.

  Wprowadzenie rozwiązań dotyczących dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych oraz umorzeń pozwoli na uniknięcie niekontrolowanej upadłości tych spółek, co z kolei pozwoli na racjonalną i kontrolowaną transformację. Działania te są realizacją Umowy Społecznej z 28 maja 2021 r., podano także.

  Przypomniano, że kluczowym elementem umowy jest pakiet osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych kopalń. Pakiet ten zawiera m.in. urlop górniczy, urlop przeróbkarski oraz jednorazową odprawę. Przyjęte rozwiązania mają zagwarantować stabilizację na śląskim rynku pracy. Jednocześnie w dokumencie ustalono terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 r.

  Zmiany w programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce:

  - Program został dostosowany do postanowień Umowy Społecznej oraz zapisów zawartych w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

  - Nowym celem głównym programu będzie sprawiedliwa transformacja sektora górnictwa węgla kamiennego z założeniem stopniowej likwidacji branży wydobywczej węgla energetycznego, w oparciu o mechanizmy wsparcia publicznego.

  - Program podzielony jest, tak jak dotychczas, na dwie części, tj. część diagnostyczną i analityczną oraz część wykonawczą zawierającą cele szczegółowe i działania. W części pierwszej programu dokonano aktualizacji danych statystycznych z uwzględnieniem zmian, które miały miejsce do końca 2020 r. Zaktualizowano także strukturę organizacyjno-własnościową sektora.

  - Zawarto nowe prognozy zapotrzebowania na węgiel kamienny, które zostały przyjęte na bazie prognoz z Polityki Energetycznej Polski 2040. Dokonano także aktualizacji analizy strategicznej sektora.

  (ISBnews)

 • 11.01, 17:55Rząd chce przyjąć w III kw. program ws. zasobów wodnych do 2030 r. wart 11 mld zł 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce", który ma przyczynić się do na łagodzenia ryzyka klęsk żywiołowych: powodzi oraz niedoborów wody spowodowanych suszą i przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały planowane jest na III kw.

  "W ramach programu przewiduje się realizację 22 zadań inwestycyjnych, których efekty rzeczowe to: odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej, budowa 3 stopni wodnych oraz budowa 19 zbiorników wodnych. Wartość programu to ok. 11 mld zł. Okres realizacji - 2023-2030. Wykonawcą programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" – czytamy  w wykazie.

  Celem głównym programu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz uzyskanie korzystnego bilansu wodnego (ochrona przed suszą i retencja wodna). Realizacja celu głównego wpłynie również na osiągnięcie celów szczegółowych, które wpłyną na zwiększenie produkcji „zielonej energii" oraz zwiększenie dostępności transportowej śródlądowych dróg wodnych, podano także.

  Jak podkreślono, duże zbiorniki retencyjne w Polsce posiadają sumaryczną pojemność trzykrotnie niższą od uznawanej w Europie za wystarczającą dla bezpiecznego zaopatrzenia w wodę i zapewniającą wystarczający poziom ochrony przeciwpowodziowej.

  Niedostateczna retencja nie pozwala na znaczące wyrównanie odpływów. Jest także zbyt mała dla istotnego ograniczenia zagrożenia powodziowego kraju. Sytuacja hydrologiczna (m.in. zmiany w charakterystyce opadów) powiązana z brakiem możliwości gospodarowania odpływem rzecznym jest także jednym z czynników ograniczających efektywny transport wodny.

  Docelowo na obszarze Polski (uwzględniając warunki topograficzne, gęstość zaludnienia i stopień zagospodarowania kraju) możliwe jest osiągnięcie retencji zbiornikowej na poziomie około 15% (tj. 8,4 mld m3).

  Polska należy do krajów o niewielkich zasobach wodnych. Określa się je między innymi za pomocą współczynnika dostępności wody – dla Polski wynosi on około 1,6 tys. m3 na mieszkańca/rok. Wartość ta, w porównaniu do średniej europejskiej, jest niska. Średni współczynnik dostępności wody przypadający na Europejczyka wynosi około 4,5 tys. m3, a dla całego świata średnio prawie 6 tys. m3 na mieszkańca.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 17:02Rząd chce przyjąć uchwałę ws. planu rozwoju sektora biomedycznego na lata 2021-2030 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie uchwały ws. planu rozwoju sektora biomedycznego na lata 2021–2030, którego celem jest osiągnięcie przez Polskę pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Sektor biomedyczny jest definiowany jako sektor strategiczny, i jako taki powinien być aktywnie wspierany przez rząd, a realizowane inicjatywy będą ukierunkowane na koordynacje działań i wsparcie budowy ekosystemu przyjaznego dla rozwoju sektora biomedycznego" – czytamy w wykazie.

  Nadrzędnymi celami planu są:
  1) poprawa bezpieczeństwa lekowego;
  2) zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;
  3) poprawa stanu zdrowia pacjentów;
  4) optymalizacja systemu ochrony zdrowia.

  Plan dotyczy potrzeb sektora ochrony zdrowia i jego realizacja skoncentrowana będzie na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów, podano także.

  Za priorytetowe kierunki rozwoju sektora biomedycznego zostały uznane:
  - medycyna celowana/personalizowana;
  - medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
  - narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

  (ISBnews)

 • 11.01, 16:30Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest włączenie do rezerw strategicznych nowego asortymentu, takiego jak broń, amunicja czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce włączyć do rezerw strategicznych nowy asortyment, taki jak broń, amunicja czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem zmian jest bardziej efektywne zabezpieczenie Polski i jej obywateli na wypadek powstawania zagrożeń. Chodzi w szczególności o zdarzenia o charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne oraz życie i zdrowie Polaków" – czytamy komunikacie.

  Dotyczy to także szeroko pojmowanego specjalistycznego sprzętu, który używany jest szczególnie przez takie służby, jak Policja czy Straż Graniczna (np. kamizelki, hełmy, gogle i tarcze ochronne, systemy łączności specjalnej, miotacze gazów, kombinezony piroteczniczne, lornetki, noktowizory czy kamery termowizyjne). Proponowane zmiany są niezbędne wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych, których przykładem mogą być naruszenia granic Polski o charakterze zorganizowanym. W takich przypadkach może pojawić się konieczność wydania odpowiednim służbom rezerw strategicznych, które będą zgromadzone w celu wsparcia działań tych służb.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte  projekcie:

  - Rozszerzony zostanie katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment –  broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  - Umożliwione będzie sprawne tworzenie i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw strategicznych, a także ich szybsze udostępnianie.

  - Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła zawierać z określonymi przedsiębiorcami umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowania określonego asortymentu lub umowy o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług.

  - Nowe przepisy umożliwią realizację przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zadań powierzonych w przypadku: wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej, wsparcia wykonywania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia obywateli, realizacji interesów Polski w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

  (ISBnews)

 • 11.01, 16:20Rząd przyjął projekt ustawy dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzenie mechanizmu rekompensat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce objąć gazową ochroną taryfową m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Chodzi o to, by instytucje te płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funkcjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone zostaną ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Ponadto, rząd chce zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - Do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni.

  - Zamrożone zostaną ceny paliw gazowych na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

  - Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tą niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy.

  - W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

  - Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

  - Jednoznacznie potwierdzona została konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych.
  - Chodzi o tych odbiorców, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

  - Ochrona taryfowa zagwarantowana zostanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  (ISBnews)

 • 11.01, 15:51Morawiecki: Nowelizacja budżetu 'wysoce prawdopodobna' w II półroczu 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Obecnie nie ma potrzeby nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok, natomiast jest ona "wysoce prawdopodobna" w II półroczu br., poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj taka nowelizacja byłaby przedwczesna, nie spodziewam się że pomimo tych ogromnych obniżek podatków będą potrzebne jakieś zmiany legislacyjne w ustawie budżetowej w miesiącach luty, marzec, kwiecień. Sądzę, że budżet mimo tych wielkich obniżek ze względu na jego szczelność, ze względu na to, że w Ministerstwie Finansów planowane są setki działań, które uszczelniają VAT, uszczelniają CIT, uszczelniają PIT" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jego zdaniem jednak, nowelizacja jest "wysoce prawdopodobna" II poł. tego roku.

  "Gdzieś w drugiej połowie roku myślę, że jest to wysoce prawdopodobne, że do takiej nowelizacji może dojść, ale na ten moment nie ma takiej konieczności" - dodał.

  Ustawa budżetowa na 2022 r., nad którą pracuje obecnie Senat, zakłada deficyt na poziomie 29,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%, a średnioroczną inflację na poziomie 3,3%

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 15:46Morawiecki: Średnioroczna inflacja może wynieść 6-7% w 2022 r., może nawet więcej 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Średnioroczna inflacja może wynieść 6-7% w 2022 r., a nawet więcej, uważa premier Mateusz Morawiecki.

  "W dalszej części roku zarówno ze względu na wyższe […] wskaźniki inflacyjne, które średniorocznie mogą nawet przekroczyć 6%, może nawet będą oscylowały wokół 7%, może nawet więcej, one będą to uwzględniały, tamte parametry nowej ustawy, znowelizowanej ustawy budżetowej" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2021 r., według szybkiego szacunku danych.

  Ustawa budżetowa na 2022 r., nad którą pracuje obecnie Senat, zakłada m.in. średnioroczną inflację na poziomie 3,3%.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 15:07Morawiecki: Tarcza antyinflacyjna 2.0 obejmie 0% VAT na żywność i obniżkę VAT na paliwo 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - W ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 wprowadzony zostanie – przez okres 6 miesięcy począwszy od 1 lutego -  0% VAT na żywność, obniżka VAT do 8% na paliwa, zniesiony też zostanie podatek na gaz, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie na kolejne cztery miesiące obniżony zostanie do 5% VAT na prąd i na ciepło. Obniżki mają kosztować od 15 do 20 mld zł.

  "W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca wdrażamy kolejne rozwiązania – z 23% na 8% chcemy obniżyć VAT na palio. To będzie fundamentalna zmiana cenowa […] mam nadzieję, że już za trzy, najpóźniej cztery tygodnie" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Wpływ, który szacujemy na ceny litra paliwa, ropy, oleju napędowego to około 60 gr, może nawet do 70 gr" – podał.

  Premier poinformował, że obniżony zostanie również VAT na żywność.

  "Do zera obniżamy VAT na żywność. VAT na żywność obniżony do 0%. […] Koszt tegoroczny przekroczyć może 6 mld zł, może nawet do 7 mld zł, jak niektóre szacunki pokazują" – powiedział. Ocenił, że "na każdy produkt powinny spaść ceny od 1 lutego".

  Jednocześnie całkowicie ma zostać zniesiony podatek na gaz, a obniżki mają dotyczyć odbiorców indywidualnych także wówczas, gdy są częścią spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych.

  "Obniżamy także na kolejne cztery miesiące VAT na prąd do 5% i VAT na ciepło, a więc na ogrzewanie mieszkań, również obniżamy do 5%" – podkreślił Morawiecki.

  Jednocześnie w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 zapowiedziano także obniżkę VAT na nawozy do 0%.

  "Wszystkie te obniżki razem mogą kosztować polski budżet między 15 a 20 mld zł. To też bardzo istotna zmiana" – podkreślił Morawiecki.

  (ISBnes)

 • 11.01, 14:30Morawiecki: Tarcza 1.0 obniżyła inflację o 1-1,5 pkt proc., efekt drugiej będzie podobny 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Tarcza antyinflacyjna 1.0 ścięła inflację o 1-1,5 pkt proc., druga będzie miała podobny efekt, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Chcę powiedzieć, że zdaniem ekonomistów ta pierwsza tarcza antyinflacyjna ścięła czubek inflacyjny, ten szczyt inflacyjny o ok. 1 do 1,5 pkt proc. Ta druga mniej więcej w podobnym rozmiarze powinna odnieść pozytywny wpływ" – powiedział  Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Tarcza antyinflacyjna 1.0. obejmuje czasowe obniżenie akcyzy na energię elektryczną, gaz i niektóre paliwa silnikowe, czasowe wyłączenie paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej, obniżenie VAT na energię elektryczną, gaz i energię cieplną oraz wprowadzenie dodatku osłonowego.

  Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2021 r., według szybkiego szacunku danych.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 13:35Rząd przyjął politykę zakupową państwa na lata 2022-2025 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął w formie uchwały politykę zakupową państwa, której celem jest powiązanie zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa, tak aby służyły nabywaniu usług, dostaw oraz robót budowlanych, a także realizowaniu polityki gospodarczej państwa, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

  "Obowiązujące od 2021 r. Prawo zamówień publicznych nałożyło na rząd obowiązek przygotowywania Polityki zakupowej państwa. Jest to dokument o charakterze średniookresowej strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów raz na 4 lata. Pierwsza polityka zakupowa państwa obejmie lata 2022-2025" – czytamy w komunikacie.

  Jednym z najistotniejszych celów, jakie postawiono w polityce zakupowej państwa jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych. Pzp ma także wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki – służyć temu ma zakup zrównoważonych i innowacyjnych zamówień (np. żywności wysokiej jakości, urządzeń energooszczędnych, ekologicznie wyprodukowanego sprzętu).

  "Zamówienia publiczne to ważny sektor polskiej gospodarki. Państwo przeznacza co roku na ten cel około 10% PKB. Przygotowana przez nas Polityka zakupowa państwa ma pomóc zarządzać zakupami sektora publicznego w Polsce. Do tej pory zamawiający nie dysponowali kompleksowymi i wspólnymi standardami, którymi należy kierować się przy realizacji zakupów publicznych. Powodowało to m.in. zróżnicowane podejście do udziału MŚP w prowadzonych procesach zakupowych, a w konsekwencji niewykorzystywanie ich możliwości, mimo że mikro, małe i średnie firmy stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%" – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, cytowany  komunikacie.

  Polityka zakupowa państwa koncentruje się na trzech priorytetach: rozwoju potencjału MŚP, profesjonalizacji oraz zrównoważonych i innowacyjnych zamówieniach publicznych.

  Zdaniem resortu większy strumień środków publicznych trafiający do sektora MŚP to także możliwość wzrostu inwestycji, w tym w kapitał ludzki i zachęta do rozszerzania zakresu działalności gospodarczej.

  W ocenie MRiT, wzrost zainteresowania MŚP rynkiem zamówień publicznych przełoży się na dalszy wzrost jego konkurencyjności, a w konsekwencji na otrzymywanie przez zamawiających korzystniejszych ofert. Z kolei gospodarka skorzysta z uwolnienia potencjału wzrostu i innowacyjności MŚP. 

  Polityka zakupowa wskazuje konkretne zalecenia dla zamawiających, a także działania wspomagające ze strony państwa:

  - szersze stosowanie rozwiązań korzystnych dla MŚP (np. dzielenie zamówienia na części lub dopuszczanie składania ofert częściowych; stawianie wykonawcom proporcjonalnych wymagań, w tym proporcjonalnych wymagań finansowych; zapewnienie optymalnego czasu na przygotowanie się do udziału w postępowaniu oraz złożenie oferty; udzielanie zaliczek i częściowych płatności również w umowach zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy);

  - wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców;

  - wsparcie merytoryczne MŚP (wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP – webinariów, szkoleń, seminariów, poradniki, centralna baza wiedzy);

  - standaryzacja dokumentów zamówienia;

  - wsparcie udziału MŚP w zamówieniach organizacji międzynarodowych.

  Polityka zakupowa wprowadza konkretne zalecenia dla zamawiających w ramach priorytetu profesjonalizacja:

  - obowiązek stosowania profili zawodowych (formuła ProcurCompEu);

  - doskonalenie kompetencji kadr zamawiającego (np. w zakresie narzędzi z Pzp, umiejętności miękkich, wiedzy merytorycznej o przedmiocie zamówienia) – zamawiający uzyskają w tym zakresie stosowne wsparcie ze strony państwa;

  - poprawę współpracy związanej z udzielaniem zamówień wspólnych i centralnych, z wykonawcami i organizacjami publicznymi.

  W celu wsparcia merytorycznego między innymi zamawiających zostanie zbudowany portal internetowy stanowiący centralną bazę wiedzy na temat zamówień publicznych (zbiór materiałów edukacyjnych, zaleceń i dobrych praktyk, a także moduł e-learningowy).

  Polityka zakupowa państwa promuje zamówienia zrównoważone, a więc zielone, zdrowotne, prospołeczne, oraz zamówienia innowacyjne. Ma to być gwarancja wyższej jakości usług publicznych, impuls dla rozwoju gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

  Zawiera rozwiązania, które mają prowadzić do wzrostu liczby tego typu zamówień:

  - promocja aspektów społecznych, środowiskowych, prozdrowotnych oraz innowacyjnych w zamówieniach publicznych;

  - promocja kalkulacji kosztów cyklu życia produktu;

  - powołanie zespołu ds. zielonych zamówień (będzie pełnił rolę koordynacyjną w ramach administracji rządowej w zakresie zielonych zamówień publicznych);

  - zalecenia w zakresie alokacji części budżetu na zamówienia innowacyjne.

  Polityka zakupowa państwa zawiera także szereg działań ze strony organów administracji rządowej, których celem ma być wsparcie zamawiających w realizacji opisanych zadań. Służyć temu mają między innymi:

  - budowa platformy internetowej dla uczestników rynku zamówień (będzie zawierać materiały edukacyjne oraz moduł e-learningowy);

  - działania promocyjno-informacyjne;

  - szkolenia, warsztaty, konferencje;

  - przewodniki, rekomendacje;

  - powołanie zespołu ds. zielonych zamówień;

  - opracowywanie pakietów standardowych dokumentów oraz pakietów dobrych praktyk.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 11:32Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu wyniesie 10 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie około 10 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt jest procedowany w trybie odrębnym, tj. z pominięciem etapów: uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Znajduje się obecnie na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  "Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 10 mld zł, na które składa się:

  1. rekompensata z tytułu zastosowania art. 62f ustawy – Prawo energetyczne: ok. 7,4 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z okresu listopad-grudzień 2021 r.);

  2. rekompensata z tytułu automatycznego zastosowania ochrony taryfowej na warunkach wynikających z zastosowania art. 62f ustawy – Prawo energetyczne dla odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: ok. 1,2 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z w grudniu 2021 r.);

  3. rekompensata z tytułu objęcia ochroną odbiorców z sektora użyteczności publicznej: ok. 1,5 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z w grudniu 2021 r.)" – czytamy w OSR.

  Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł, podano także.

  Całkowitą, bieżącą wartość gazu ziemnego stanowiącego zapasy obowiązkowe, które kształtują się przeciętnie na poziomie ok. 13 ,5-14 mln MWh, można oszacować na poziomie 5,1-5,3 mld zł.

  Jednocześnie należy przyjąć, że w przypadku świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usług biletowych, miesięczny koszt utrzymania zapasów obowiązkowych, utworzonych i utrzymywanych w instalacjach magazynowych w Polsce, przy założeniu utrzymania aktualnych stawek taryfowych może wynieść 47,9 mln zł i pokrywany będzie z opłaty uiszczanej przez zlecającego usługę biletową.

  Z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że 179 przedsiębiorstw posiada koncesję na obrót (sprzedaż) paliwami gazowymi, jednak tylko 90 z nich aktywnie uczestniczy w obrocie tym paliwem.

  Projekt dotyczy m.in. ok. 7 milionów gospodarstw domowych oraz maks. 40 tysięcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

  Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych zakładają:

  · rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp.),

  · wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych,

   · potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

  Rząd chce, by projekt został przyjęty I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 16:37MFPR: Rząd przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Przyjęcie przez rząd zakończyło ostatni etap prac na gruncie polskim nad programem 'Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej' na lata 2021-2027 (FEPW), poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje.

  FEPW to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w "Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" oraz "Programie Polska Wschodnia 2014-2020". Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

  "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to już trzecia edycja specjalnego, ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej"- powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana  komunikacie.

  Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe, podano także.

  W programie nadal będą finansowane inwestycje w podstawową infrastrukturę makroregionu.

  Całkowity budżet programu to ponad 2,5 mld euro.

  (ISBnews)

 • 10.01, 15:36Prezydent podpisał nowelę o lasach i ochronie przyrody, doprecyzowującą przepisy unijne 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, która stanowi reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia nieścisłości, dotyczących m.in. dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzane zmiany są przede wszystkim rezultatem analiz praktycznych doświadczeń w stosowaniu przepisów ww. ustaw oraz mają na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów, usprawnienie podejmowanych działań i wyjaśnienie występujących wątpliwości" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa stanowi także reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia. W swoim wezwaniu, a następnie w uzasadnionej opinii, KE wskazała, że przepisy ustawy o lasach  oraz rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, tzw. Kodeks dobrych praktyk, powodują naruszenie przez dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywy siedliskowej, a także dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywy ptasiej.

  W ocenie KE obecnie obowiązujący przepis ustawy o lasach stanowi szeroką derogację od zakazów dotyczących gatunków ściśle chronionych, w szczególności gatunków objętych ochroną ścisłą na podstawie dyrektyw unijnych, ponieważ wyłącza przepisy ustawy o ochronie przyrody określające te zakazy.

  W celu uniknięcia sporu z Komisją Europejską w odpowiedzi na uzasadnioną opinię Polska wskazała, że zaproponuje nowe brzmienie przepisu, które będzie korespondować z przepisami dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, oraz rozpocznie pracę nad nowym brzmieniem Kodeksu dobrych praktyk, podano także.

  (ISBnews)

 • 10.01, 12:00Projekt obniżenia wagi ryzyka dla kredytów hipot. w walutach obcych - w konsultacjach 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. obniżenia wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych, których wysokość raty jest zależna od zmian kursu walut trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Konsultacje mają potrwać do 25 stycznia 2022r.

  Projektowane rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach stanowi realizację rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej z 28 września 2021 r. dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

  Tym samym im wyższą rezerwę bank zawiąże, tym niższą wagę ryzyka będzie mógł zastosować. Projektowane zmiany będą miały zastosowanie w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

  "Zgodnie z projektem rozporządzenia, obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości  mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika, będzie możliwe w sytuacji, w której banki zobowiążą się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód z kredytobiorcami" – czytamy w uzasadnieniu.  

  Z uwagi na efektywność pozasądowego rozwiązywania sporów, którego formą są postępowania przed sądem polubownym, uzasadnione jest stworzenie regulacyjnych bodźców, by tego rodzaju proces objął w szerokim zakresie walutowe kredyty mieszkaniowe, podano także.

  Jak podaje Ministerstwo Finansów, jak najszersze zaangażowanie banków w postępowania przed sądem polubownym (zmierzające do zawarcia ugód z kredytobiorcami) jest szczególnie istotne z perspektywy utrzymania stabilności sektora finansowego.

  Jednocześnie przez zobowiązanie się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym banki w świetle obowiązujących dotąd przepisów są dwukrotnie obciążone kapitałowo, co z kolei może przyczyniać się do mniejszego zainteresowania ugodami i osłabia oczekiwany efekt w postaci ograniczania ryzyka systemowego.

  Komisja Nadzoru Finansowego, realizując rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej, zaproponowała poniższe rozwiązanie dotyczące obniżenia wagi ryzyka:

  – waga ryzyka 50% (z wyjątkiem ekspozycji lub ich części ponad wartość w pełni i całkowicie zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości mieszkalnej), jeżeli rezerwy celowe i odpisy lub korekty wyniosą co najmniej 35%,

  – waga ryzyka 75%, jeżeli rezerwy celowe i odpisy lub korekty wyniosą co najmniej 28%,

  – waga ryzyka 100%, jeżeli rezerwy celowe i odpisy lub korekty wyniosą co najmniej 20%.

  Każdorazowo waga ryzyka jest zależna od poziomu zawiązanych rezerw związanych z deklaracją uczestnictwa w ww. postępowaniach przed sądem polubownym.

  (ISBnews)

 • 10.01, 10:23Rząd chce przyjąć w I kw. projekt dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy  zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu planowane jest na I kw.

  "Projekt ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmów pozwalających na:
  - rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 […] o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej
  - wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych,
  - potwierdzenie  i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi" – czytamy w wykazie.

  Przepisy ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez sprzedawców z urzędu paliwa gazowego z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością (zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności w celu terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym, ciągłością dostaw energii lub pozostawaniem w gotowości do świadczenia usług sprzedawcy z urzędu).

  Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa, mającym na celu pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego jest umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie - Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych.

  W celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zgodnie z projektem, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zostanie dodana do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju.

  W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 08:09Kościński: Deficyt budżetu wyniósł ok. 35 mld zł na koniec 2021 roku 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec grudnia 2021 r. odnotowano ok. 35 mld zł deficytu, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Na koniec listopada mieliśmy jeszcze 50 mld zł nadwyżki. W grudniu stworzyliśmy odpowiednie poduszki finansowe, żeby skończyć na deficycie ok. 35 mld zł" - powiedział Kościński w rozmowie z radiową Jedynką.

  Resort informował wcześniej - prezentując szacunkowe dane - że w budżecie państwa na koniec listopada 2021 r. odnotowano 50,38 mld zł nadwyżki.

  "Z powodu inflacji ok. 10 mld zł dodatkowo otrzymaliśmy w budżecie finansów publicznych, ale większość i tak wróciła poprzez obniżkę akcyzy na paliwa. Nie jest to więc powód tego, że finanse publiczne są w dość dobrym stanie" - wskazał minister.

  Według niego jednak "to nie jest moment, żeby konsolidować fiskalnie", żeby spłacać dług.

  "Dług Polski wcale nie jest taki zły, jak się porównuje do innych krajów UE. Mamy ok. 57% PKB, a średni dług w UE to prawie 100%, więc mamy względnie bardzo dobrą pozycję" - podsumował Kościński.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 07:44MF: Od 8 I zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na PIT pobranych w styczniu 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. obowiązuje od soboty, 8 stycznia, podał resort. Zakłada ono wyrównane dla pracowników, którym w styczniu wypłacono niższe wynagrodzenie z tytułu zmian podatkowych.

  "Wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie" - czytamy w komunikacie.

  Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

  "Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu" - wyjaśniono w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 07.01, 10:47Morawiecki: Szczegóły tarczy antyinflacyjnej 2.0 ogłosimy w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 07.01.2022 (ISBnews) - W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszona tarcza antyinflacyjna 2.0, zakładająca m.in. obniżkę od 1 lutego na okres pół roku stawki VAT na paliwa z 23% do 8% przez okres pół roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Koszt  wszystkich rozwiązań, jakie mają znaleźć się w tym pakiecie to 6-7 mld zł.

  "W przyszłym tygodniu ogłosimy tarczę antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23% na 8%, co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy" – powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Interii.

  Podał, że obniżka ta ma kosztować "co najmniej 1,5 mld zł kwartalnie", czyli 3 mld zł w planowanym okresie.

  "Obniżkę podatku VAT na paliwa wdrożymy od 1 lutego, najpierw na pół roku. Pod koniec tego okresu przeanalizujemy aktualne trendy inflacyjne" – powiedział Morawiecki.

  Informacja o szczegółach tarczy antyinflacyjnej 2.0 ma zostać podana w przyszłym tygodniu. Nowe rozwiązania mają kosztować budżet w granicach 6-7 mld zł.

  "Informację, czy i od kiedy to wejdzie w życie, podamy w przyszłym tygodniu. Pracujemy jeszcze nad tym mechanizmem - szacujemy roczny koszt tej kolejnej obniżki podatków na 6 do 7 mld zł" – podkreślił Morawiecki.

  Pytany czy możliwe jest utrzymanie obniżek w dłuższym niż półroczny okresie, Morawiecki powiedział: "Jeśli inflacja będzie w trendzie spadkowym i na horyzoncie będziemy wyraźnie widzieli jej osłabienie, to będziemy stopniowo wracali do normalnych stawek".

  "Ale żadnego scenariusza nie przesądzam" – zastrzegł.

  (ISBnews)