ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.07, 11:48Kościński: Reforma OFE zostanie przesunięta na przyszły rok 

  Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Reforma otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie przesunięta na przyszły rok, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Co do OFE - to będzie już przyszły rok" - powiedział Kościński w trakcie śniadania prasowego, odpowiadając na pytanie o termin likwidacji OFE. Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów prowadzi analizę w tej kwestii.

  MF zapowiadało wcześniej, że możliwe jest przesunięcie likwidacji OFE ze względu na pandemię koronawirusa.

  W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym pod koniec kwietnia br. przez rząd napisano, że w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne (IKE) nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 11:46Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie 

  Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości postuluje podjęcie przez kandydatów na urząd prezydenta RP szeregu zobowiązań, których realizacja gwarantowałaby, że podpisywane ustawy spełniałyby wysoki standard stanowienia prawa. Dotyczą one także inicjatywy legislacyjnej i konstytucyjnego zagwarantowania, by zmiany przepisów podatkowych wymagały większości 3/5 głosów w Sejmie, podały organizacje pracodawców wchodzące w skład Rady.

  "Rada Przedsiębiorczości uważa, że takie rozwiązanie jest potrzebne w obecnej sytuacji - kiedy po wyjściu z okresu najdalej idącego zamrożenia aktywności ekonomicznej gospodarka jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju negatywne szoki. Każda nowelizacja przepisów zmierzająca do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców ma wpływ na sektor MŚP, który zatrudnia ponad 68% ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz odpowiada za tworzenie niecałych 50% PKB" - czytamy w komunikacie.

  Rada Przedsiębiorczości zwraca się do kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o złożenie następującej deklaracji:

  "W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję się do kierowania się następującymi nadrzędnymi zasadami dbałości o wysoki standard stanowienia prawa przy podejmowaniu decyzji w sprawie podpisania ustaw gospodarczych uchwalonych w parlamencie:

  - ustawa nie może pogarszać warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej (co nie wyklucza regulacji w nowych sferach);

  - konieczne jest zachowanie vacatio legis umożliwiającego przedsiębiorcom wdrożenie legislacji, przy czym nigdy nie krótszego niż 3 miesiące;

  - niedochowanie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu z Radą Dialogu Społecznego dyskwalifikuje ustawę do podpisu.

  Ponadto zobowiązuję się do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie wprowadzenia konstytucyjnej gwarancji, iż uchwalenie nowych i podnoszenie obecnych podatków i parapodatków będzie wymagało większości 3/5 głosów w Sejmie" - czytamy dalej.

  Jak podkreślił przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, podniesienie progu wymaganej większości sejmowej do uchwalenia zmiany w żadnej mierze nie wyklucza możliwości wprowadzania podwyżek podatków w sytuacji, kiedy jest to niezbędne - np. dla zachowania stabilności sektora finansów publicznych.

  "Konieczność budowy szerszego konsensusu wokół zmian w tym zakresie powoduje jednak, że przedstawiony projekt ustawy musi zostać dobrze dopracowany, uwzględniać zasadne uwagi zgłoszone w toku uprzednio przeprowadzonych konsultacji, a także zawierać rzetelnie przygotowane, obszerne uzasadnienie wraz z wiarygodną oceną skutków regulacji. Wprowadzenie postulowanej reguły niosłoby więc ze sobą konieczność dochowywania od samego początku wysokich standardów procesu stanowienia prawa przez projektodawcę. Dzięki temu zyskalibyśmy pewność, że wprowadzane rozwiązania nie przyniosą nieprzewidzianych skutków ubocznych - wymagających późniejszej pilnej poprawy już uchwalonego prawa - a także w wyważony i sprawiedliwy sposób dzielą dodatkowe obciążenia fiskalne między poszczególnych interesariuszy" - wyjaśnił Kowalski.

  W apelu do kandydatów Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że jednym z najważniejszych determinantów stabilnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, na który bezpośrednio oddziałują władze publiczne, jest jakość procesu stanowienia prawa.

  "Jak wynika z badań, niejasne, trudne w interpretacji przepisy prawa od lat wskazywane są przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier dla rozwoju ich działalności. Niepewność odnośnie co do kształtu możliwych zmian legislacyjnych, ograniczony zakres konsultacji oraz krótki czas między uchwaleniem nowych przepisów a terminem ich wejścia w życie stanowi poważny hamulec dla procesów inwestycyjnych w firmach, które wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy" - czytamy także.

  Organizacje zwracają uwagę, że Polska stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z odbudową gospodarki po pandemii koronawirusa – a międzynarodowe stosunki handlowe, przepływy kapitałowe i globalne łańcuchy wartości w nowej rzeczywistości nie będą wyglądały już w taki sam sposób, jak u progu 2020 roku. W celu ochrony, a nawet umocnienia pozycji naszego kraju w tym turbulentnym zewnętrznym otoczeniu ekonomicznym konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł konkurencyjnych przewag i motorów wzrostu.

  Pod apelem do kandydatów na Prezydenta RP podpisały się Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, ABSL Polska, Rada Polskiego Biznesu, Business Centre Club oraz Związek Banków Polskich.

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 11:18Kościński potwierdza, że projekt nowelizacji budżetu pojawi się w ciągu tygodni 

  Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji budżetu zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach, potwierdził minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Mamy coraz więcej  realnych danych […] które pokazują - na tym etapie - że gospodarka zaczyna się rozkręcać i możemy coraz więcej pieniędzy przeznaczyć na rozwój, na inwestycje niż na ratowanie miejsc pracy. W ciągu tygodni będziemy prezentować nasze propozycje do nowelizowania budżetu" - powiedział Kościński podczas śniadania prasowego.

  Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów przedstawienie projektu nowelizacji budżetu planowane jest w lipcu.  

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 10:26Gryglas z MAP: Chcemy przyjąć ustawę o morskiej en. wiatrowej do końca roku 

  Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Ustawa o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej powinna zostać przyjęta jeszcze w tym roku, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

  "Pandemia nieco wydłużyła nasze prace nad ustawą o morskiej energetyce wiatrowej, ale tak czy inaczej utrzymujemy ten ambitny harmonogram, by ustawa pojawiła się w sejmie po wakacjach i z całą pewnością była przyjęta jeszcze w tym roku" - powiedział Gryglas podczas konferencji EuroPower.

  Dodał, że jeśli chodzi o zmiany w tzw. ustawie odległościowej, zakładającej ograniczenie odległości od lądowych farm wiatrowych do zabudowań, "byłby bardziej ostrożny".

  W połowie stycznia MAP przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 13:08Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego 

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zniesienie barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II banków oraz domów maklerskich, a w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego klasyfikowane do środków własnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o obligacjach planowane jest na IV kw. 2020 r.

  Ma ona także doprecyzować obecnie istniejące rozwiązania prawne, a także określić emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.

  "Przyjęte w projekcie rozwiązania tworzą zatem podstawy prawne do emitowania przez banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat i pozwolą tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE" – napisano w uzasadnieniu.

  Planowane rozwiązania zostały wypracowane przez zespół roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów (MF), którego uczestnikami byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, reprezentanci sektora bankowego i sektora ubezpieczeniowego. Prace zespołu zostały zakończone w lutym 2020 r.

  Zdaniem Ministerstwa Finansów „usunięcie istniejących barier i wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej kategorii instrumentów kapitałowych jako dodatkowe składniki funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz może pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność oraz poziom stabilności finansowej"

  Zwiększenie możliwości pozyskiwania przez podmioty krajowe finansowania dłużnego w celu zakwalifikowania go do składników funduszy własnych (w przypadku banków oraz domów maklerskich) albo do środków własnych jako pozycje podstawowych środków własnych (w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji) wymaga:

  - wprowadzenia zasad emisji obligacji kapitałowych spełniających wymogi unijnego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje kapitałowe wyposażone mają zostaćw mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej w przypadku wystąpienia określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR,

  - określenie katalogu emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji);

  - wprowadzenia wymogu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie emisji instrumentów kapitałowych oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,

  - wprowadzenia możliwości upoważnienia zarządu banku do określenia warunków emisji w zakresie określonym przez walne zgromadzenie,
  - określenia zasad dla pożyczki podporządkowanej spełniającej wymogi rozporządzania CRR,

  - wyłączenia kategorii bankowych papierów wartościowych z instrumentów kapitałowych;

  - określenie zasad kwalifikacji instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych jako instrumentów dodatkowych w Tier I i Tier II domów maklerskich,

  - wprowadzenia zmian dotyczących emisji instrumentów kapitałowych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

  - wprowadzenia kompetencji walnego zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji kapitałowych.

  Unijne rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu.

  Zależnie od swojej jakości i ryzykowności kapitał dzieli się na kategorie.

  Kapitał Tier 1 służy do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku. Kapitał taki pozwala bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Jakościowo najlepszy kapitał Tier 1 jest nazywany zwykle kapitałem podstawowym Tier 1 (CET1).

  Kapitał Tier 2 służy do pokrywania strat w warunkach utraty wypłacalności banku. Pozwala bankowi spłacić deponentów i uprzywilejowanych wierzycieli, gdy bank przestał być wypłacalny.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 12:22Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi  

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wdrożenie przepisów, przekazujących uprawnienia do wydawania zezwoleń dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji na poziom europejski oraz wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na tym właśnie poziomie. Ma to związek z koniecznością wdrożenia regulacji, dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi planowane jest na IV kw. 2020 r.

  Zmianie mają ulec przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas dostawcy usług uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W ocenie europejskich organów nadzoru, wpływało to - ze względu m.in. na transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz rozbieżności w praktykach nadzorczych poszczególnych państw - negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

  Dlatego co do zasady uprawnienia do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi mają zostać przeniesione z poziomu organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu.

  Planowane jest także wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na poziomie unijnym poprzez zapewnienie koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną. Stąd projekt wprowadzenia mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a także utworzenie platform współpracy przez organy nadzorcze albo EIOPA.

  Planowane zmiany, dotyczą także uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego.

  W zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym projekt przewiduje:

  - uchylenie przepisów dotyczących wymogów operacyjnych dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odniesieniu do dostawców takich usług,

  - uaktualnienie pojęć dotyczących zatwierdzonego podmiotu publikującego, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego oraz dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;

  - umożliwienie KNF wykonywania nadzoru i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub zatwierdzonymi mechanizmami sprawozdawczymi, o których mowa w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję Europejską.

  W zakresie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej projekt przewiduje:

  - zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością,

  - zobowiązanie KNF do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terytorium RP w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia interesów klientów tych zakładów,

  - umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach. Zapewni to usprawnienie wymiany informacji pomiędzy KNF i innymi organami, identyfikację środków prewencyjnych, podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych EIOPA będzie mogła natomiast zapewnić odpowiednią koordynację działań nadzorczych.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007–2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 11:18PZPTS apeluje do rządzących o ułatwienie produkcji środków ochrony w Polsce 

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) skierowały do polskich władz - zarówno rządu, jak i parlamentu - list otwarty z apelem, by środki ochrony osobistej były produkowane w Polsce przez rodzimych producentów, podał PZPTS.

  "Okres pandemii z jednej strony pokazał, jak istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne we współczesnym świecie. Chodzi m.in. o środki ochrony osobistej, kurtyny izolacyjne czy jednorazowe naczynia, sztućce, strzykawki jednorazowe czy worki na krew i inne płyny ustrojowe. Z drugiej strony, musimy pamiętać o opakowaniach do żywności, które chronią ją przed dostępem drobnoustrojów, chroniąc przed zakażeniem, a jednocześnie wydłużają okres jej przydatności do spożycia, wspomagając tym samym walkę z marnotrawieniem żywności, co jest plagą naszych czasów. Jednak jako branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki. Pamiętajmy też o szczególnie trudnej sytuacji firm recyklingowych, gdzie spadające ceny ropy spowodowały nieopłacalność produkcji recyklatu względem nowo wyprodukowanych tworzyw" - powiedział dyrektor generalny PZPTS Robert Szyman, cytowany w komunikacie.

  W liście przedsiębiorcy apelują m.in. o tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im zachowanie płynności i ochronę miejsc pracy, a dodatkowo wsparcie ulgami tak, by ich działalność była opłacalna biznesowo, poinformowano.

  "Niniejszym listem chcemy zaapelować do decydentów, że potrzebujemy planu naprawczego, koordynowanego zarówno na poziomie Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Naszym celem jest uniknięcie upadłości, ochrona miejsc pracy, jak również zapewnienie ciągłości produkcji podstawowych towarów. Jako szczegółowe rozwiązania proponujemy:

  1. ułatwienie i wsparcie inwestycji w produkcję środków ochrony osobistej (ŚOI) w Europie w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zmniejszenia zależności od importu z Azji;

  2. inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na GOZ w sektorze budowlano-remontowym, co pomoże osiągnąć cele w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i łagodzenia zmian klimatu;

  3. przygotowanie zachęt inwestycyjnych, mających na celu przyspieszenie ożywienia w przemyśle motoryzacyjnym poprzez stworzenie zachęt do zakupu nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów;

  4. wsparcie branży recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, umożliwiającymi im zachowanie płynności finansowej w najtrudniejszym okresie oraz ochronę miejsc pracy. Docelowo rozważenie ulg finansowych dla tego sektora gospodarki tak, aby jego działalność była opłacalna biznesowo;

  5. weryfikacja obecnych i przyszłych inicjatyw legislacyjnych, dotyczących tworzyw sztucznych w celu uwzględnienia aspektów higieny i bezpieczeństwa wyrobów z tworzyw sztucznych w obliczu ewentualnych przyszłych pandemii;

  6. rozważenie zamrożenia wszystkich innych niż istotne inicjatyw regulacyjnych dotyczących tworzyw sztucznych w celu wsparcia ożywienia branż, które już teraz borykają się ze skutkami kryzysu COVID-19" - czytamy w treści listu.

  PZPTS, zrzeszający firmy działające w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych, istnieje od 1992 roku, początkowo jako stowarzyszenie, które w 2006 roku stało się członkiem EuPC - Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli. PZPTS jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 11:15Rząd chce zwiększyć wydatki na odszkodowania z powodu ub. suszy o 400 mln zł 

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie wydatków na pomoc dla rolników, poszkodowanych w trakcie ubiegłorocznej suszy o 400 mln zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Wysokość wydatków określonych w obowiązującej uchwale jest niewystarczająca do udzielenia pomocy poszkodowanym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o przedmiotową pomoc" - napisano w uzasadnieniu.

  Stąd planowana nowelizacja uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Ma na celu zwiększenie wydatków na ten cel o 400 mln zł.

  "Powyższa kwota umożliwi wypłatę pomocy wszystkim producentom, którzy złożyli wnioski o przedmiotową pomoc" - zaznaczono.

  Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.

  Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował kilkanaście dni temu, że dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy wypłacono za ub. rok 1 243 mln zł, z czego 710 mln zł w ub. roku i 533 mln zł w tym roku.

  Dodatkowo sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na przesunięcie 676 mln zł na pomoc dla z powodu ubiegłorocznej suszy (z rezerw celowych na realizację projektów finansowych ze środków unijnych oraz ze środków na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa).

  W roku ubiegłym rolnicy złożyli wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 09:51OSR: Wydłużenie terminu zasiłku opiekuńczego do 12 VII to koszt 2,12 mld zł 

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca będzie mógł zostać przyznany na 1,9 mln dzieci, a maksymalny koszt przedłużenia zasiłku o dwa tygodnie to 2,12 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.      

  Projekt został skierowany do podpisu premiera.                                                 

  "W projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres14 dni, jednakże nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r." - napisano w uzasadnieniu.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków i przedszkoli, a także w przypadku podjęcia decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8.

  Od 6 maja samorządy mogą stopniowo otwierać żłobki i przedszkola. Rodzice i opiekunowie mieli jednak wybór, tym którzy nie decydują się na posłanie dziecka do żłobka czy przedszkola przysługuje zasiłek opiekuńczy.

  (ISBnews)

 • 24.06, 15:22Emilewicz: Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie finansowany z budżetu  

  Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Nowy Fundusz Inwestycji Samorządowych ma stanowić część Funduszu Przeciwdziałania COViD, zasilanego z budżetu państwa. W jego ramach do gmin i powiatów ma trafić łącznie 6 mld zł, które będą mogły zostać wykorzystane na cele inwestycyjne do końca 2022 roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Za sprawą Funduszu, który inicjujemy dajemy realną tarczę inwestycyjną właśnie dla samorządów, która jest warta w skali całego kraju 6 mld zł. […] 5 mld zł z tej kwoty to środki, które będą podzielone między samorządy gminne. Środki te będą dzielone zgodnie z parytetem zaplanowanych inwestycji gminy" - powiedziała Emilewicz w trakcie śniadania prasowego.

  "Środki te nie będą musiały być wydane do końca tego roku. Będą na odrębnym rachunku, będą mogły być wydatkowane w trybie COViD, czyli do końca 2022 roku" - dodała.

  Podkreśliła, że pochodzą one z Funduszu Przeciwdziałania COViD, utworzonego w pierwszej odsłonie tarczy antykryzysowej.

  Środki będą przydzielane na podstawie specjalnego algorytmu, którego autorem jest wiceminister finansów Piotr Patkowski. Uwzględnia on m.in. poziom planowanych inwestycji w danej gminie, a także zakłada minimalną i maksymalną wartość dotacji.

  W przypadku najmniejszych samorządów kwota minimalna - nawet jeżeli przelicznik wskazywałby na kwotę niższą - będzie wynosić 0,5 mln zł, a kwota maksymalna to 93 mln zł, w przypadku powiatów - będzie to od 0,5 mln zł do 20 mln zł.

  Wartość zaplanowanych inwestycji gminnych w całym kraju wynosi 50 mld zł, a zatem kwota z Funduszu stanowi około 10% wartości tych inwestycji.

  "W podobny sposób będzie naliczany poziom grantu dla powiatu, jak do gmin. Dla powiatów ten 1 mld zł, biorąc pod uwagę szacowane inwestycje w całym państwie, stanowi 20% wszystkich inwestycji w powiatach" - powiedziała Emilewicz.

  Rząd zakłada, że ponad 2,6 mld zł trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

  "Ten parytet sprawia, że to one będą największymi beneficjentami programu" - powiedziała Emilewicz.

  "Mamy nadzieję, że to ekstraordynaryjne rozwiązanie, które dziś jest rozwiązaniem na czas pandemii potraktujemy jako pilotaż, […] który – jeśli się sprawdzi będziemy się starali rozwijać i utrzymywać także w czasie po pandemii" - powiedziała Emilewicz.

  Samorządy odpowiadają za ok. 40% wydatków inwestycyjnych w Polsce. Często są zleceniodawcami inwestycji m.in. dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  (ISBnews)

   

 • 24.06, 10:22Prezydent: Projekt ustawy o Funduszu Medycznym został złożony w Sejmie 

  Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o Funduszu Medycznym, zakładającej utworzenie specjalnego funduszu na leczenie i profilaktykę chorób onkologicznych została złożona w Sejmie, poinformował prezydent Andrzej Duda.

  "Zapowiadana od jakoś czasu i tak już dyskutowana w mediach ustawa o funduszu medycznym została dzisiaj przeze mnie złożona w Sejmie" - powiedział Duda dziennikarzom w Krakowie.

  Fundusz, którego roczny budżet ma wynosić 4 mld zł (w tym roku 2 mld zł) będzie znajdował się w gestii ministra zdrowia.

  "Mam nadzieję, że parlament szybko się nią zajmie i że ta ustawa będzie mogła jak najszybciej wejść w życie" - zaznaczył prezydent.

  "Fundusz będzie podzielony na trzy segmenty. Pierwszy segment, najważniejszy, to będą świadczenia medyczne dla osób dotkniętych chorobami rzadkimi, przede wszystkim dla dzieci, jak również osób z chorobami onkologicznymi na specjalistyczne leczenie, w tym także leczenie zagraniczne, w przypadku, jeżeli leczenie w Polsce nie jest realizowane; także na operacje różnego rodzaju, […] również na terapie, a więc na środki farmaceutyczne, na leki, także z zagranicy" - powiedział Duda.

  Druga część funduszu to środki na profilaktykę w zakresie onkologii.

  "One będą do dyspozycji np. samorządów, po to, żeby można było te działania profilaktyczne prowadzić, po to, by można było realizować badania przesiewowe, po to by wzrastała wykrywalność chorób onkologicznych" - zaznaczył prezydent.

  Kolejna część to wydatki infrastrukturalne - na wyposażenie szpitali oraz na budowę szpitali, oddziałów do skutecznego leczenia przede wszystkim chorób onkologicznych.

  "A więc fundusz będzie miał trzy segmenty, będzie w dyspozycji ministra zdrowia […] a przede wszystkim będzie miał 4 mld zł rocznie. W tym roku, z uwagi na to, że pół roku już za nami, 2 mld zł i będzie służył leczeniu dzieci chorych na choroby onkologiczne i choroby rzadkie, z których leczeniem w Polsce jest problem" - powiedział Duda.

  (ISBnews)

   

 • 24.06, 09:52Patkowski z MF: Około 6 mld zł trafi do samorządów w formie bonu inwestycyjnego 

  Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Około 6 mld zł trafi do gmin i powiatów w formie bonu inwestycyjnego. Środki będą rozdzielane według ściśle określonego algorytmu na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Środki te dostaną zarówno wszystkie gminy, jak i wszystkie powiaty tzw. ziemskie. Grodzkie zostaną ujęte w tym wskaźniku gminy, więc już nie dostaną po raz kolejny jako powiaty. I na gminy trafia 5 mld zł, na powiaty […] 1 mld zł" - powiedział Patkowski w TVP3 w wypowiedzi zamieszczonej na profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.

  Zaznaczył, że inicjatywa bonu inwestycyjnego to postulat prezydenta, skierowany do rządu.

  "Pieniądze te będą rozdawane według ściśle określonego algorytmu, w związku z tym nie będzie […] uznaniowości, […] tylko będzie jasny algorytm, który każdemu będzie przydzielał środki" - podkreślił.

  MF chce, aby środki te były przyznawane "możliwie najprościej" i dlatego po skierowaniu wniosku gminy i powiaty takie środki otrzymają.

  "Co istotne, te pieniądze będą mogły być kierowane tylko na inwestycje. Nie na nowe etaty, nie na nowe urzędy, ale na inwestycje" - zapowiedział Patkowski.

  Zaznaczył, że rodzaj inwestycji zależał będzie od decyzji władz i społeczności lokalnych.

  "To, jaka to będzie inwestycja zostawiamy do decyzji wójta, burmistrza, zarządu powiatu czy to będzie mogła być nowa droga, nowy most, nowa szkoła czy też nowy stadion. Gminy i lokalne społeczności najlepiej wiedzą, co chcą dostać. Ważne dla nas jest to, żeby to były inwestycje, a nie etaty" - podkreślił.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 17:11Prezydent podpisał nowelizację ustaw, dot. uszczelnienia podatku CIT 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizacje ustaw podatkowych, uszczelniających system podatku od osób prawnych (CIT), a także harmonizujących i upraszczających przepisy dotyczące opodatkowania handlu między państwami członkowski Unii Europejskiej. poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2018/1910 dotyczącej harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

  Nowelizacja przyczynić się do uszczelnienia podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. dyrektywa ATAD2, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania i chronić państwa UE przed międzynarodową agresywną optymalizacją podatkową). Doprecyzowuje także obowiązujące przepisy w zakresie informacji o schematach podatkowych.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 16:47Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0) 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0), zakładającą m.in. trzymiesięczne wakacje kredytowe dla osób, dotkniętych spadkiem dochodów oraz kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dla przejęć spoza UE i OECD, poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

  Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

  Osoby o obniżonych dochodach (które utraciły pracę lub ich dochody uległy obniżeniu) uzyskają prawo do wakacji kredytowych, które umożliwią zawieszenie spłaty jednego kredytu przez maksymalnie 3 miesiące. W ustawie wprowadzono też zapis chroniący polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się przetwórstwem żywności, przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej oraz spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w firmach z tych branż będą kontrolowane przez UOKiK.

  Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. poprzez złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Samorządy o wyższych dochodach nie będą musiały wpłacać rat "janosikowego" w czerwcu i w lipcu, będą mogły uregulować te należności w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami starostowie będą mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym.

  "Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

  Zleceniobiorcy będą mogli złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.

  Nowe przepisy rozszerzają ponadto zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem epidemii, będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego funduszu.

  Ustawa rozszerza także możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego, m.in. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie.

  Wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, umożliwiające dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Przewiduje również rozwiązania dotyczące rynku pracy, m.in. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość wypłacanych odpraw i odszkodowań.

  Maksymalna wysokość odpraw po rozwiązaniu umowy o pracę (a także cywilnoprawnej może stanowić 10-krotność pensji minimalnej (czyli 26 tys. zł), a pracodawca będzie miał możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop (do 30 dni). Ustawa doprecyzowuje też zasady wykonywania pracy zdalnej.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 15:06Nowicki z MR: Przy nowelizacji budżetu możliwe wsparcie JST dodatkowymi środkami 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - W trakcie prac nad nowelizacją tegorocznego budżetu rozważana będzie możliwość wsparcia jednostek samorządu terytorialnego (JST) dodatkowymi środkami, poinformował wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

  "W trakcie zbliżających się prac nad nowelizacją budżetu państwa na rok 2020 rozważana będzie możliwość wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi środkami poprawiającymi ich kondycję finansową" - napisał Nowicki w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczył, że rząd "na bieżąco analizuje sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w okresie panującej epidemii i możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań regulacyjnych ułatwiających prowadzenie gospodarki finansowej i zwiększających płynność finansową jednostek samorządu terytorialnego".

  Według wcześniejszych zapowiedzi, przedstawienie przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy budżetowej planowe jest w lipcu.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 13:01Projekt noweli dot. rozszerzenia praw pracowników delegowanych trafił do Sejmu 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Zmianę zasad zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym wprowadzenie prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy zakłada nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która trafiła do Sejmu.

  Celem projektu, który stanowi przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa 30 lipca 2020 r. Projekt zawiera regulacje, dotyczące zmiany katalogu warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

  Pracownik ten po wdrożeniu dyrektywy nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnych stawek płacy oraz do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski lub do innego miejsca, gdzie został delegowany.

  Uzyska też szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia maksymalnie po 18 miesiącach delegowania (w przypadku złożenia tzw. umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy) lub po 12 miesiącach.

  Projekt nowelizacji zakłada także poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania.

  Nałożono też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie posiadają krajowi pracownicy delegowani.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 12:05Grant Thornton: Sprawozdawczość wobec organów zajmuje firmom 4,55 tys. godzin 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - By w pełni zrealizować obowiązek sprawozdawczy wobec organów administracji rządowej firmy w Polsce potrzebują średnio 4552 godzin pracy (w firmie i z pomocą zewnętrznych dostawców) oraz 2,8 etatu specjalistów w zakresie finansów i księgowości przy założeniu nieprzerwanej ich pracy przez osiem godzin dziennie, wynika z raportu "Tax compliance in Poland", przygotowanego przez firmę Grant Thornton oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą.

  Działająca w Polsce średnia firma (zatrudniająca od 50 do 249 pracowników) musi przeciętnie wysłać do urzędów 208 dokumentów rocznie, podano w raporcie.

  "Na samo realizowanie obowiązku sprawozdawczego in-house (nie licząc wielu innych zadań spoczywających na tych zespołach) aż 1,7 etatu na poziomie specjalisty. W przypadku samych dużych firm obowiązek ten jest jeszcze bardziej uciążliwy. Przeciętna duża firma na raportowanie finansowe przeznacza ponad 4,9 tys. godzin rocznie, a więc do tego jednego zadania potrzebuje pełnego zaangażowania (ciągłej pracy) aż 3,2 specjalistów" - czytamy w raporcie.

  Dodatkowo, poza działaniami in-house, przedsiębiorstwa część zadań związanych z raportowaniem prowadzą w ramach outsourcingu. Z tego rodzaju wsparcia korzysta 34% ankietowanych firm.

  Firmy te deklarują, że rocznie w ramach raportowania finansowego zlecają na zewnątrz średnio 2,8 tys. godzin, czyli ponad 1,7 specjalistów pracujących przez 8 godzin dziennie. W przypadku dużych firm jest to niemal 4 tys. godzin, czyli ponad 2,4 pełnego etatu. Jeśli więc przemnożyć liczbę deklarowanych godzin (2,8 tys.) przez odsetek tych, które korzystają z outsourcingu (34%), okazuje się, że w całej grupie badanych przedsiębiorstw średnia liczba godzin wynosi 954 rocznie, wskazano.

  Według raportu, zdecydowana większość firm decyduje się także wesprzeć swoje zespoły finansowe usługami doradców podatkowych. Zlecają im średnio 313 godzin wsparcia rocznie. Dodatkowo 364 godziny przeznaczają średnio na śledzenie zmian w prawie podatkowym.

  Ponadto - jak wynika z badania - 81% badanych firm korzysta z usług firm doradztwa podatkowego.  Średnio w ciągu roku zlecają oni zadania, których wykonanie zajmuje doradcom 313 godzin. Dla połowy firm, które korzystają na stałe z takich usług, wiąże się to z kosztem do 50 tys. zł rocznie. Dla 23 % firm koszt ten wynosi 50-200 tys. zł, natomiast 27 % przedsiębiorstw płaci za tę usługę wyższe kwoty.

  Jak podkreślono w raporcie, "potrzeba wsparcia doradców podatkowych to głównie skutek dużej zmienności prawa podatkowego w Polsce".

  Z obliczeń Grant Thornton wynika, że w latach 2018-2019 w życie weszło 518 stron nowelizacji ustaw podatkowych. Oznacza to - jak wyliczono - zmianę aż 31% treści ustaw podatkowych.

  "Wiele firm nie jest w stanie we własnym zakresie monitorować zmian regulacyjnych, więc powierza tę rolę zewnętrznym ekspertom" - konkluduje raport.

  Ponadto duża zmienność przepisów podatkowych oraz digitalizacja procesów podatkowych sprawia, że firmy coraz częściej korzystają ze stałego wsparcia programistów, by uaktualniać systemy informatyczno-finansowe.

  W 2019 roku działająca w Polsce firma średniej wielkości musiała złożyć do urzędów przeciętnie 208 druków. Mikroprzedsiębiorstwa zobligowane były wysłać aż ponad100 sprawozdań, podano w raporcie. Według szacunków Grant Thornton, statystyczna duża firma w Polsce ma do wypełnienia aktualnie 314 formularzy rocznie.

  Przypomniano, że w 2019 roku uchwalono 21,5 tys. stron nowego prawa najwyższej rangi (ustaw i rozporządzeń).

  "Niedopatrzenia w rozliczeniach podatkowych lub braki w raportowaniu mogą oznaczać kary sięgające nawet milionów euro" - zaznaczono.

  Głównymi sankcjami - jak podano w raporcie - które grożą podatnikom w Polsce za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczości podatkowej, są te przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Kary grożą m.in. za uchylanie się od opodatkowania, nieujawnianie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nieskładanie deklaracji, składanie niewłaściwej deklaracji oraz za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg. Kara może też zostać nałożona za niedopełnienie obowiązku poinformowania o wyznaczeniu osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu.

  W raporcie zaznaczono, że "rozpiętość kar jest ogromna - kara grzywny teoretycznie oznacza przedział między 260 do niemal 25 mln zł".

  Ankieta została przeprowadzona w okresie kwiecień-maj 2020 roku, na grupie 32 przedsiębiorstw należących do Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Wypełniali ją CFO i główni księgowi tych przedsiębiorstw, odnosząc się do sytuacji ich firm w roku kalendarzowym 2020.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 10:29MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia, dotyczącego rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która ma umożliwić uwzględnienie zmiany harmonogramu spłat należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności kredytowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Wprowadzana zmiana ma mieć charakter epizodyczny i dotyczyć zmian harmonogramu spłat należności regularnych, dokonanych przed 31 grudnia 2020 roku, a dotyczących należności powstałych przed 13 marca 2020 r.

  "Celem projektowanych rozwiązań jest przede wszystkim utrzymanie zdolności kas do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki lokalnej, a także gospodarstw domowych" - podano w uzasadnieniu projektowanego rozwiązania.

  Proponowane zmiany uwzględniają część postulatów Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) oraz rekomendacje Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Mają przyczynić się do wsparcia podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i ich klientów w sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią.

  Chodzi o umożliwienie uwzględniania zmiany terminów (harmonogramu) spłat należności (w związku z odroczeniem spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i klientom borykającym się z problemami z regularną spłatą zobowiązań), tak aby nie wywołało to negatywnych skutków finansowych dla kas poprzez tworzenie odpisów na tego typu ekspozycje, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe kas.

  Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących (do 120 miesięcy dla nieruchomości oraz 96 miesięcy dla pozostałych zabezpieczeń).

  Wydłużenie terminów uwzględniania zabezpieczeń, które objęte są określonymi gwarancjami i zabezpieczeniami ma charakter trwały. Ma przyczynić się do łagodzenia skutków COVID-19, ale - jak podaje MF - jest również spójna z kierunkiem zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/630 zmieniającego Rozporządzenie UE Nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia straty z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych.

  (ISBnews)

   

 • 22.06, 11:58Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy  

  Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zakładającej wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania urządzeń wodnych w celu ograniczenia skutków suszy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2020 roku.

  "Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. W Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). W trakcie suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. […] Nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody" - czytamy w informacji.

  Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego katalogu rozwiązań służących mitygacji lub ograniczaniu skutków suszy.

  Proponowane są przedsięwzięcia i mechanizmy o różnej skali (lokalne, regionalne, krajowe) i różnym charakterze (inwestycyjnym, utrzymaniowym, organizacyjnym, finansowym), kierowane do szerokiego grona użytkowników wód i podmiotów mający wpływ na kształtowanie zasobów wodnych.

  Dotyczą one przyspieszenia prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji lub prowadzenia prac utrzymaniowych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, w odniesieniu do obiektów wodnych, uproszczenia realizacji działań, służących zatrzymaniu wody na każdym poziomie (od gospodarstwa do dużych inwestycji retencyjnych).

  Obecnie przygotowanie inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wymaga wszczynania szeregu postępowań administracyjnych, których ostateczne i prawomocne zakończenie może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

  Projekt ustawy przewiduje szereg uproszczeń w procedurze przygotowania i realizacji inwestycji, w tym:

  - wprowadzenia do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która ma być instrumentem całościowo regulującym kwestię realizacji inwestycji i jej poszczególnych części, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,

  - uproszczenia procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. inwestycji,

  - przyśpieszenia postępowań administracyjnych przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,

  - wprowadzenia przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości,

  - umożliwienia inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

  - wyłączenia w określonym zakresie zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

  Projekt wprowadza pakiet rozwiązań, które mają wiązać się ze zmianą aktów prawnych, regulujących kwestie gospodarowania zasobami środowiska (m.in. prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody), a także przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego, techniczno-budowlanych czy fiskalnych.

  W ustawie Prawo wodne wprowadzone mają zostać zmiany dot. m.in. zmniejszenia progu powierzchni, od której liczy się opłatę za utratę naturalnej retencji terenowej, jak również zwiększenia udziału tej opłaty w przychodach gmin z warunkiem przeznaczenia części tych przychodów na rozwój retencji.

  Planowane jest także zwolnienie właścicieli gruntów rolnych z ponoszenia opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej, ponieważ nieruchomości należące do właścicieli gruntów rolnych znajdują się w zdecydowanej większości na terenach przepuszczalnych, pozamiejskich, w sąsiedztwie gruntów rolnych, gdzie nie występuje problem związany z podtopieniami oraz nadmiernym odpływem wód z danego terenu.

  Wprowadzone mają zostać uproszczenia dotyczące gromadzenia wody na cele rolnicze, w tym budowy stawów wodnych oraz zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania urządzeniami melioracji wodnych. Gminy mają być odpowiedzialne za tworzenie systemu planowania, realizacji i finansowania utrzymania urządzeń melioracyjnych. Mają także zostać uproszczone procedury, dotyczące budowy urządzeń wodnych na terenach leśnych.

  Projektowane przepisy mają uprościć procedury i ułatwić realizację zadań, zwiększających retencję.

  Zmiany - jak wynika z wykazu - obejmą także przepisy dotyczące planowania przestrzennego i retencji terenowej, ochrony środowiska, procedur dot. prawa budowlanego i prawa wodnego, w tym legalizację istniejących urządzeń do poboru wody. Przepisy obejmują także obszary dotyczące melioracji wodnych, w tym ich utrzymania przez gminy, spółki wodne, wykorzystania i zagospodarowania wody na potrzeby rolnictwa.

  W obszarze koordynacji proponowane przepisy mają na celu umożliwić wpływ ministra ds. gospodarki wodnej na kształt planów inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz na zapewnienie środków europejskich na ten cel poprzez obowiązek uzgadniania wybranych dokumentów z uwzględnieniem właściwego bilansu wodnego.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązania, które mają wzmocnić rolę ministra gospodarki wodnej związaną z pracami Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa oraz realizowanymi w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych województwa, co ma pozwolić na zapewnienie większego wsparcia dla inwestycji mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy od strony finansowej.

  (ISBnews)

   

 • 22.06, 09:47Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0 

  Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sejm poparł w piątek wieczorem większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0), wzmacniających m.in. pozycję wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

  Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poparli też poprawkę dotycząca ograniczeń z tytułu odpraw po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej (podobnie jak w umowach o pracę nie będzie mogła przekraczać 10-krotności minimalnej pensji (czyli 26 tys. zł).

  Sejm poparł poprawkę doprecyzowującą możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez zgody pracownika (pracownik taki urlop ma wykorzystać).

  Posłowie nie zgodzili się natomiast na przesuniecie o rok wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w instytucjach publicznych i utrzymali (usunięte poprawkami Senatu) zmiany w prawie karnym.

  Nie zgodzili się z propozycją dotyczącą prawa do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego; odrzucili poprawkę, zakładającą, że sąd będzie mógł zmienić nadzorcę układu na wniosek wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.

  Sejm poparł natomiast poprawki, zgodnie którymi ulga w PIT na darowizny do końca roku, będzie przysługiwała także wówczas, gdy jej przekazanie nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego. Zleceniobiorcy natomiast będą mogli złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.

  Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu.

  Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy. Wprowadza też przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się przetwórstwem żywności, przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w tych firmach będą kontrolowane przez UOKiK.

  Ustawa zawiera ponadto zmiany mające wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

  Bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat "janosikowego" w czerwcu i w lipcu, będą mogły uregulować te należności w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

  Zgodnie z ustawą starostowie będą mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym.

  "Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

  Nowe przepisy rozszerzają ponadto zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem epidemii, będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego funduszu. Ustawa rozszerza także możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego, m.in. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie.

  Wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, umożliwiające dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Przewiduje również rozwiązania dotyczące rynku pracy, m.in. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość wypłacanych odpraw i odszkodowań. Doprecyzowuje też zasady wykonywania pracy zdalnej.

  (ISBnews)