ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.09, 18:21Projekt wydłużający możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r. do komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużający możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r. do sejmowej Komisji do spraw Energi, Klimatu i Aktywów Państwowych. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  "Nowelizacja […] wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i tym samym wydłuża notyfikowany instrument pomocowy w postaci kosztów nadzwyczajnych na likwidację majątku na osłonę do końca roku 2023, z drugiej strony jest już częścią implementacji umowy społecznej, bo te rozwiązania, które w tej ustawie proponujemy są bardzo dla górników korzystne, są z nimi uzgodnione" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń w Sejmie.

  W ramach kosztów nadzwyczajnych projekt zakłada finansowanie urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

  "Te jednorazowe odprawy pieniężne to jest właśnie ta część umowy społecznej, to jest kwota w wysokości 120 tys. zł i tyle dokładnie - mówiąc potocznie - na rękę otrzyma górnik" - podkreślił Soboń.

  Projekt zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  "Te zadania, które dzisiaj proponujemy, te zadania związane z likwidacją majątku oraz osłonami dla dokładnie 3 719 pracowników, którzy odejdą z górnictwa wraz z likwidowanymi jednostkami to jest kwota nieco ponad 2 mld zł, dla 1 371 osób około 1 mld zł - urlopy pracownicze i jednorazowe odprawy pieniężne dla 2 348 osób to jest około 164 mln zł, fizyczna likwidacja majątku pokopalnianego to 669 mln zł, naprawianie szkód górniczych to jest 194 mln zł" - wymienił wiceminister.

  Pokreślił, że proponowane rozwiązania wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.  

  "Tę notyfikację przeprowadzimy po uzgodnieniach. Jesteśmy już po uzgodnieniach, jeśli chodzi o rząd i zgodę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). […] UOKiK aktualnie tłumaczy wszystkie dokumenty i za chwilę trafią do Komisji Europejskiej" - powiedział.

  Ocenił, że nie ma powodów, żeby się "niepokoić co do procesu notyfikacji".

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 17:23Projekt dot. zwiększenia limitu paliwa rolniczego trafił do komisji sejmowych 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt noweli o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakładający wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy, do sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie.

  Projekt jest częścią Polskiego Ładu. Zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego  na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  "Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego i uzasadniona jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku" - powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik w Sejmie.

  "Zmiany zaproponowane w ustawie przyczynią się zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych przez zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej" - dodał.

  Podkreślił, że z roku na rok wzrasta udział paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. wynika to również z postępu technicznego np. przy hodowli bydła.

  "Było już kilka takich podwyżek [limitów dla paliwa rolniczego], ale chce też jednoznacznie stwierdzić, że nie jest to ostatnia podwyżka, bo będziemy reagować na to, co dzieje się na rynku. […] Reagujemy wówczas, kiedy jest to potrzebne, jeżeli będzie taka potrzeba rząd przedstawi kolejny projekt podwyższający rolnikom ten limit związany z produkcją rolną, limit związany z akcyzą przy paliwie rolniczym" - zaznaczył wiceminister.

  Według oceny skutków regulacji (OSR), proponowana zmiana wpłynie na wzrost wydatków budżetu państwa o 160, 6 mln zł.

  "Uwzględniając skutki wynikające z tytułu funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy oraz uwzględniając proponowane zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. łączne skutki w najbliższych latach będą wynosiły 1 340,5 mln zł rocznie" - czytamy w OSR.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 15:49Projekt dot. przeciwdz. nieuczciwej konkurencji w sektorze rolnym - do komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt dotyczący przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym do sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  Celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

   "Polska […] wprowadziła takie przepisy zanim zostały przyjęte regulacje na szczeblu unijnym. W związku z tym, ze dyrektywa 2019/633 wprowadza przepisy wychodzące poza zakres naszej obowiązującej ustawy podjęto decyzję o opracowaniu nowej ustawy, ale o takim samym tytule" - tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

  Projekt ustawy określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców  i nabywców .

  "W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez rozszerzenie definicji produktów rolnych i spożywczych będą mogły być również badane relacje, dotyczące skupu m.in. pasz, zwierząt żywych, nasion, owoców oleistych będących przedmiotem produkcji rolników" - podkreślił Bartosik.

  Projekt zakłada także zmianę definicji nabywcy. W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

  Zgodnie z planowaną ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes UOKiK. Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

  Projekt definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. W projekcie  znalazł się także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

  Wejście w życie regulacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

  (ISBnews)

 • 17.09, 14:52Projekt dot. gwarancji BGK dla kredytów hipotecznych trafił do sejmowych komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy, zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, do sejmowych komisji: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie.

  Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  "Przyjęto w projekcie, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Projekt zakłada nieposiadanie prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego  przy udzielaniu kredytu" - powiedział w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

  Doprecyzował, że zgodnie z planowaną regulacją możliwe będzie odstąpienie od tego warunku, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  "Chodzi o to, by rodziny, które mają mieszkanie, a które mają mały metraż na swoje potrzeby, żeby mogły go powiększyć […] Oczywiście tutaj jest taki warunek, żeby korzystać ze spłat rodzinnych, czyli tego spłacania przez BGK części kredytu, tam jest w naszej ustawie zaproponowane za drugie dziecko 20 tys., wpłaty za trzecie i każde kolejne 60 tys. zł. Żeby z tych spłat rodzinnych korzystać trzeba pozbyć się tego pierwszego mieszkania" -  podkreślił.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  Ministerstwo szacuje, że w pierwszych latach z tego kredytu skorzysta około 45 tys. rodzin rocznie, a w kolejnych 70 tys. rocznie.

  "Ale to są tylko szacunki" - zaznaczył.

  (ISBnews)

 • 17.09, 14:17Uściński z MRiT: W ramach programu Mieszkanie+ mamy około 35 tys. lokali 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - W ramach części rynkowej i społecznej programu Mieszkanie+ wybudowano lub jest budowanych około 35 tys. lokali, według stanu na koniec sierpnia 2021 r., poinformował wiceminister rozwoju, i technologii Piotr Uściński.

  "Od dnia rozpoczęcia programu wybudowano lub rozpoczęto budowę około 35 tys. mieszkań, kolejne lada dzień będą dopisane do tej liczby" – powiedział Uściński w Sejmie.

  Doprecyzował, że w ramach programu Mieszkanie+ do końca sierpnia powstało i zostało oddanych zostało do użytku 14,4 tys. mieszkań, w tym 1 839 mieszkań w części rynkowej, 4 687 lokali wybudowanych w programie preferencyjnego finansowania zwrotnego czyli społeczne budownictwo czynszowe realizowane przez TBS-y i SIM-y oraz 7 880 lokali i 297 miejsc noclegowych w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego.

  Odnosząc się natomiast do pytania o liczbę mieszkań w budowie w ramach tego programu, powiedział: "Na koniec sierpnia tego roku 2 677 mieszkań w części rynkowej programu, 8794 w części społecznego budownictwa czynszowego i 8 990 lokali w budownictwie socjalnym i komunalnym".

  Narodowy Program Mieszkaniowy w ramach którego realizowane jest Mieszkanie+ obejmuje rozmaite  instrumenty wsparcia, składa się z części rynkowej (program budowy mieszkań na zasadach rynkowych na wynajem z dojściem do własności), realizowanej przez  PFR Nieruchomości oraz z części społecznej.

  (ISBnews)

 • 17.09, 11:17Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, zakładający m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12- 36 miesięcy, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

  Projekt stanowi część programu Polski Ład. Dzisiaj odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

  "Jednym z instrumentów, który ma wspomóc polskie rodziny jest przedstawiony rodzinny kapitał opiekuńczy. […] Będzie on przysługiwał rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia. Na te dwa lata 12 tys. złotych. Rodzice będą decydowali, czy ten kapitał będą pobierali przez rok po 1 tys. zł, czy przez dwa lata kolejne 500 zł" - powiedziała w Sejmie minister polityki społecznej i rodziny Marlena Maląg.

  Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej.

  "Szacujemy, że tym świadczeniem będzie objętych około 615 tys. dzieci"- dodała Maląg.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy jest częścią "Polskiego Ładu".

  Projekt zakłada także zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, polegające na dofinansowaniu pobytu dziecka opiekuńczego w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. 

  Dofinansowanie ma być przekazywane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki bezpośrednio na konto tej placówki. To rozwiązanie ma dotyczyć dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

  Według szacunków MRPS, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obejmie 110 tys. dzieci.

  Jak podano wcześniej w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, koszt wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dla budżetu państwa to ponad 3,14 mld zł w 2022 r. i ponad 30,98 mld zł w ciągu 10 lat.

  (ISBnews)

 • 16.09, 15:31Projekt dot. umów BGK na dofinansowanie budownictwa socjalnego - w konsultacjach 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce, aby Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mógł zawierać umowy finansowe z beneficjentami programów budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) tylko w ramach limitów ustalonych na dany rok budżetowy, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Maksymalne limity wydatków do roku 2025, ustalone na poziomie 1 mld zł mają pozostać bez zmian.

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych trafił do konsultacji społecznych. Uwagi można składać przez 21 dni.

  "W zakresie mechanizmu finansowania programu BSK, w tym funkcjonowania Funduszu Dopłat, poprzez który finansowany jest program przewiduje się korektę reguły wydatkowej przez wdrożenie rozwiązań prawnych, które umożliwią BGK zawieranie umów o finansowe wsparcie z beneficjentami wyłącznie w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Maksymalne limity wydatków […] pozostaną bez zmian" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt ustawy ma na celu udrożnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (program BSK), podano także.

  Podkreślono, że program BSK był przedmiotem zmian legislacyjnych w 2020 r, które uatrakcyjniły warunki finansowego wsparcia kierowanego na realizację budownictwa komunalnego i społecznego, tak aby przeciwdziałać możliwym skutkom epidemii COVID-19 w Polsce. W związku z tym kwota wsparcia wynikając z wniosków złożonych przez beneficjentów programu BSK w 2021 r. (wg stanu na koniec sierpnia) przekroczyła już 1,29 mld zł.

  Jednak limity wydatków na program BSK zostały ustalone do 2025 r. i od 2021 r. wynoszą po 1 mld zł rocznie. Zgodnie z obecnymi regulacjami możliwe jest zaciąganie przez BGK zobowiązań wobec budżetu państwa na kolejne lata, które nie są jeszcze objęte ustawami budżetowymi, podano także.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zamknięcie procedury udzielania wsparcia w danym roku budżetowym. Wnioski będą mogły być składane do września, a jeżeli nastąpi przekroczenie ustalonego wydatków BGK na ten cel, ich rozpatrywanie zostanie przesunięte na rok następny. Jednocześnie BGK ma ogłaszać limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o finansowe wsparcie w ramach programu BSK w danym roku.

  Projekt zakłada także, że w przypadku finansowego wsparcia dla gmin na udział w społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM), w ramach której prowadzony jest remont lub przebudowa tzw. pustostanu, należy umożliwić udział także pozostałym inwestorom SIM.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania finansowego wsparcia są jedynie te SIM-y, w których gmina posiada 100% udziałów lub akcji.

  (ISBnews)

 • 16.09, 13:04Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projektu zakładającego przeciwdziałanie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Niniejszy projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim" - czytamy w wykazie.

  Działalność polegająca na udzielaniu pozabankowych pożyczek o charakterze lichwiarskim jest częstym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu. Lichwiarskie pożyczki pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Dzieje się tak, pomimo podejmowanych w przeszłości prób zwalczania tego procederu, uzasadniono potrzebę wprowadzenia regulacji.

  Projekt obejmie zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym a także tej o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących m.in.:

  1) limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych; 

  2) definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego;

  3) stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych;

  4) nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. 

  Założono, że projektowana ustawa weszłaby w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 12:45Rząd planuje przyjęcie projektu dot. systemu kaucyjnego w I kw. 2022 r. 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  Jego celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  "Niniejszy projekt ustawy, w zakresie obowiązku selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, uzupełnia wymagania transponowane z dyrektywy 2019/904 za pomocą projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" - czytamy w wykazie.

  W art. 9 dyrektywy 2019/904 zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. Obowiązek ten może być realizowany np. za pomocą systemów zwrotu kaucji, podano także.

  Podkreślono, że w projekcie ustawy zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Ma to być m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji

  Poza przepisami wdrażającymi art. 9 dyrektywy 2019/904, w projekcie ustawy zaproponowano także utworzenie systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych.

  "Obecnie funkcjonują na stosunkowo szeroką skalę systemy kaucyjne obejmujące tego rodzaju opakowania wielokrotnego użytku. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku  z powodzeniem zbierane są w ramach systemów gminnych. Dlatego zaproponowano objęcie uregulowanym prawnie systemem kaucyjnym jedynie szklanych butelek na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l" - czytamy dalej.

  Projekt zakłada, że system kaucyjny tworzyliby wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzających reprezentowałby jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Wybór tego podmiotu należałby do wprowadzających, którzy tworzyć będą system. Zgodnie z projektem system kaucyjny mógłby zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu.

  Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym byliby obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych.

  Do odbierania pustych opakowań i odpadów powstałych z opakowań objętych systemem, a także do zwrotu kaucji byłby zobowiązany każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100m2. Wedle Mniejsze sklepy mogłyby odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie natomiast byłyby obowiązane do pobierania kaucji.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 12:26Rząd chce przyjąć w III kw. projekt ws. Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projektu, zakładającego powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - nowej służby do walki przestępczością przeciwko elektronicznemu przetwarzaniu danych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości planowane jest na III kw.

  "Zakłada się ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji służby zwalczania cyberprzestępczości, odpowiedzialnej za realizację na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)" - czytamy w wykazie.

  Nową jednostką policji kierował będzie komendant Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości , podległy komendantowi głównemu policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie spośród oficerów policji powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego, natomiast zastępców komendanta CBZC będzie powoływał spośród oficerów i odwoływał komendant główny na wniosek komendanta CBZC, podano także.

  Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

  Planowane rozwiązania:
  - w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie do CBZC dodano etap sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego obszaru, a także fakultatywną możliwość jego rozszerzenia o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. W projekcie ma znaleźć się zastrzeżenie, że funkcjonariuszy tej służby nie będzie przenosić się i nie będzie się delegować do innych służb w policji.

  - weryfikacja funkcjonariuszy policji przenoszonych do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W terminie 7 dni od wejścia w życie noweli komendant główny policji miałby wyznaczyć spośród oficerów spośród oficerów starszych policji służby kryminalnej lub śledczej, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości. Pełnomocnik ten, w ciągu 6 miesięcy miałby przedstawić komendantowi głównemu policji listę policjantów do przeniesienia do dalszego pełnienia służby w CBZC, uwzględniając ich wiedzę i umiejętności oraz znajomości języka, w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii informatycznych. Pełnomocnik zakończyłby swoją działalność z dniem powołania komendanta CBZC. 

  Projekt zakłada 1,8 tys. dodatkowych etatów dla nowej służby zwalczania cyberprzestępczości w perspektywie 4 pełnych lat od wejścia w życie ustawy, tj. do końca 2025 r., przy założeniu zatrudnienia odpowiednio 300 funkcjonariuszy służby zwalczania cyberprzestępczości w ciągu pierwszego roku obowiązywania ustawy i po 500 funkcjonariuszy rocznie w ciągu kolejnych trzech lat obowiązywania ustawy.

  Funkcjonariuszom nowo powołanego CBZC przysługiwałaby pełna możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o policji. wytwarzania lub pozyskiwania urządzeń lub programów komputerowych oraz ich używania w celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw, popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:47Projekt dot. wypłaty świadczeń 500+ przez ZUS trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładający przejęcie obsługi świadczeń Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  "Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny, poprzez bankowość elektroniczną" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Sejmie.

  Przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

  "Będzie się to odbywało w odpowiednich krokach, czyli w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski już będą składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te wnioski, które są obsługiwane przez samorządy do zakończenia obecnego okresu, będą realizowały jeszcze samorządy. Podobnie też jak w przypadku koordynacji, wojewodowie zamkną okres świadczeniowy i rozpocznie Zakład Ubezpieczeń Społeczny od nowego okresu świadczeniowego" - tłumaczyła Maląg.

  Poinformowała, że na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu natomiast było to 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Tymczasem - jak podała Maląg - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie otrzymywał za realizację tego programu 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:29Projekt dotyczący 8 mld zł dotacji dla JST w 2021 r. trafił do sejmowych komisji 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z programem "Polski Ład" do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych. Projekt zakłada m.in. dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 8 mld zł w 2021 r. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

  "Chciałbym wymienić wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego kwotą 8 mld zł w roku 2021. Projektowane regulacje tworzą podstawę prawną do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa w roku 2021 dodatkowych środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza w trakcie pierwszego czytania w Sejmie.

  Środki te miałyby być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział uwzględniałby również poziom zamożności JST.

  Projekt zakłada uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację reguł fiskalnych.

  "Proponuje się czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego, czyli w średnim okresie czteroletnim w pewnych latach bieżący budżet jednostki samorządu terytorialnego mógłby być niezrównoważony, niemniej jednak musiałby być zrównoważony w całym okresie czteroletnim" - wyjaśnił Skuza.

  Zgodnie z projektem, w 2022 r. JST miałyby możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miałyby także przejściową możliwość wyboru okresu, na podstawie którego liczona byłaby średnia nadwyżka operacyjna (byłby to wybór pomiędzy trzyletnią średnią arytmetyczną a docelową siedmioletnią średnią arytmetyczną).

  "Na wniosek samych jednostek samorządu terytorialnego z limitu zadłużenia zmniejszono próg udziału środków Unii Europejskiej w finansowaniu programów. To znaczy, że obecnie jeżeli jakiś program jest finansowany powyżej 60% ze środków unijnych, nie jest on uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. Na wniosek samych jednostek samorządu terytorialnego ten procent został obniżony do 50%" - tłumaczył wiceminister.

  Projekt zakłada też, że od przyszłego roku jednostki samorządu terytorialnego udziały z tytułu PIT i CIT otrzymywałyby w 1/12 przewidywanych środków na dany rok budżetowy.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania jednostek samorządu terytorialnego  i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji składałaby się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca - JST, której wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywały się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:06Projekt noweli o akcyzie dot. składów podatkowych trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zakładający możliwość kontynuowania działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z działalności, przez prowadzącego ten skład, do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.

  Został on zgłoszony przez grupę posłów.

  Celem planowanej nowelizacji  jest umożliwienie kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez podmiot prowadzący skład podatkowy bez zawieszania poboru w stosunku do wyrobów objętych akcyzą znajdujących się w tym składzie.

  "Teraz mamy zarejestrowanych aż 670 składów podatkowych, do tego mamy ponad 90 gorzelni rolniczych. To wszystko podmioty, które szczególnie teraz, w dobie pandemii, sytuacji covidowej, mogą być zainteresowane tym, żeby dokonywać pewnych zmian w swojej strukturze właścicielskiej, łączyć się z innymi podmiotami, tak żeby w lepszy sposób przetrwać pewne zmiany na rynku, jakie aktualnie zachodzą" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski w trakcie pierwszego czytania w Sejmie.

  Jak tłumaczył w imieniu wnioskodawców poseł Jarosław Krajewski (PiS), obecne przepisy co do zasady nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy, gdyż z dniem cofnięcia - na wniosek podmiotu - zezwolenia na prowadzenie składu następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym powstaje zobowiązanie podatkowe od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie.  Nie ma możliwości przejęcia tego składu i dalszego zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot inny niż następca prawny.

  Zdaniem wnioskodawców, rozwiązania te mogą zatem stanowić barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Projektowana nowelizacja ma pozwolić na przejęcie składu podatkowego w innych przypadkach niż sukcesja podatkowa, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Planowane przepisy mają likwidować trudności w zakresie przejęcia składu podatkowego, eliminować szereg pracochłonnych i kosztochłonnych działań po stronie firm poszerzających swoje składy podatkowe lub kontynuujących działalność w miejsce poprzednika w reżimie składu podatkowego w sposób nieprzerwany.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 16:36Kurtyka: MKiŚ nie pracuje nad zmianą sposobu naliczania opłaty mocowej 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) nie ma w planach zmian zasad naliczania opłaty mocowej dla odbiorców energochłonnych, poinformował minister Michał Kurtyka

  "Planujemy tylko działania skierowane do odbiorców wrażliwych" - powiedział Kurtyka dziennikarzom.

  Dodał, że inne państwa w Europie podejmują teraz działania podobne do tych, które Polska wprowadziła w 2019 r. - m.in obniżając akcyzę na energię elektryczną.

  Ministerstwo nie planuje obecnie działań wspomagających odbiorców energochłonnych.

  "Nie ma w tym momencie prac nad zmianą zasad naliczania opłaty mocowej" - wskazał minister.

  Opłata mocowa została wprowadzona ustawą o rynku mocy. W 2021 r. wynosi ona 0,0762 zł/kWh dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 16:25MRRW: Kontrole na granicy z Wielką Brytanią będą stopniowo wprowadzane w 2022 r. 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy, eksportujący na rynek brytyjski będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do pełnych kontroli ładunków z produktami roślinnymi i zwierzęcymi, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW). Zmiany harmonogramu wprowadzania owych regulacji zapowiedziały brytyjskie władze.

  "Zmodyfikowany harmonogram da więcej czasu przedsiębiorstwom na dostosowanie się do nowych procedur. Globalna pandemia dotknęła łańcuchy dostaw w Zjednoczonym Królestwie i całej Europie. Kontrole będą stopniowo wprowadzane w roku 2022" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z oświadczeniem rządu brytyjskiego, wprowadzone zmiany są następujące:

  • Wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów
   za pośrednictwem systemu IPAFFS (informatyczny system obsługi importu), zostaje przesunięty z 1 października br. na 1 stycznia 2022r;
  • Wymóg dostarczenia świadectwa zdrowia przez eksportera (Export Health Certificate) wydawanego przez odpowiednie jednostki w kraju eksportera zostaje przesunięty z 1 października br. do 1 lipca 2022 r.;
  • Świadectwa sanitarne i fitosanitarne oraz pełne kontrole w brytyjskich punktach weterynaryjnej kontroli granicznej zostaną wprowadzone od 1 lipca 2022r
   (pierwotny termin 1 stycznia 2022r);
  • Wymóg deklaracji bezpieczeństwa dla importu (Safety and Security Declaration) zostanie przesunięty o 6 miesięcy ze 1. stycznia 2022r do 1 lipca 2022r.;
  • Termin na wprowadzenie pełnych deklaracji i kontroli celnych pozostaje bez zmian, tj. 1 stycznia 2022r.

  (ISBnews)

 • 15.09, 16:22Rada Przedsiębiorczości apeluje o rezygnację z podatku minimalnego 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia plany wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, apeluje o wycofanie się z nich oraz rozpoczęcie konsultacji nad  rozwiązaniami uszczelniającymi CIT, poinformowała Rada. Jej zdaniem, sytuacji przedsiębiorców nie zmieni także przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu pakietu podatkowego, zakładająca wprowadzenie wyłączeń z nowego podatku.

  "Zamiast w dalszym ciągu usiłować poprawiać wadliwy mechanizm podatku przychodowego, strona rządowa powinna odstąpić od wprowadzania tego rozwiązania, które zostało dodane do projektu ustawy Polskiego Ładu bez konsultacji z partnerami społecznymi oraz środowiskami eksperckimi" - czytamy w komunikacie Rady.

  W ocenie Rady, wadliwa jest sama konstrukcja tego podatku - sprawia ona, że podatek ten będą płacić firmy, które osiągają niski dochód ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonują lub z powodu wahań poziomu rentowności związanych z cyklem koniunkturalnym.

  Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że nowym podatkiem będzie mogła zostać obciążona firma, która w danym roku podatkowym będzie miała stratę lub dochód nieprzekraczający 1% sumy przychodów. Podstawa opodatkowania uwzględnia nie tylko tzw. wydatki pasywne, które potencjalnie mogą mieć związek z działaniami optymalizacyjnymi, lecz również 4% przychodów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podatek minimalny obciąży firmy mające stratę niezależnie od przyczyny jej powstania.

  Zdaniem Rady, wbrew zapewnieniom strony rządowej, minimalny podatek nie będzie daniną obciążającą wyłącznie wielkie, globalne korporacje, ponieważ nie został określony próg kwoty obrotu, po przekroczeniu którego firma może zostać objęta dodatkowym podatkiem.

  "Jedynym kryterium różnicującym jest struktura własnościowa spółki, jednak ze względu na rygorystyczne kryteria, wiele małych i średnich polskich przedsiębiorstw również znajdzie się w grupie obciążonych nową daniną" - czytamy dalej.

  Rada przypomniała, że zgodnie z autopoprawką, przyjętą przez rząd i przekazaną do Sejmu z podatku mają zostać wyłączone branże, w których ceny są regulowane na podstawie przepisów ustaw oraz firmy z sektora górnictwa oraz transportu lotniczego i morskiego.

   "Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do autopoprawki, zwolnienie tych branż z podatku jest konieczne ze względu na fakt, iż poziom ich rentowności zależy od polityki regulacyjnej państwa oraz podlegających dużym wahaniom cen na światowych rynkach. To samo można jednak powiedzieć również o szeregu innych branż - nie tylko górnictwie, energetyce i przewozach lotniczych, lecz również sektorze handlowym, usługowym i produkcyjnym" - zauważyła Rada.

  I wskazała, że "gdyby proponowany system miał być dalej korygowany, konieczne byłoby mnożenie branżowych włączeń z podatku oraz dalsze komplikowanie mechanizmu ustalania podstawy wymiaru podatku".

  Ponadto, aby podatek w równym i sprawiedliwym stopniu obciążał poszczególne branże, cechujące się różnym poziomem rentowności, konieczne byłoby wprowadzenie przynajmniej kilkunastu różnych stawek podatku przychodowego, podsumowała.

  Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana 24 marca 2020 roku. Tworzą ją: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Business Centre Club (BCC),  Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Polska Rada Biznesu (PRB), Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich (ZBP), i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 15:42Rząd chce przyjąć projekt dot. m.in. złóż strategicznych w I kw. 2020 r. 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu zakładającego wzmocnienie ochrony dla złóż kopalin, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym oraz wprowadzenie do ustawy prawo geologiczne i górnicze instrumentów prawnych związanych z realizacją celów polityki klimatycznej, zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki i rozwoju technologii wodorowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Projekt ustawy to propozycja rozwiązań prawnych stanowiących przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ochrony dla złóż kopalin, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym. Najistotniejsze zmiany przewidziane są dla ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - czytamy w wykazie.

  Nowelizacja pierwszej ustawy zakłada wprowadzenie do słowniczka ustawowego definicji dla pojęcia "złoże strategiczne." Uzyskanie statusu złoża strategicznego miałoby nastąpić w odrębnym postępowaniu, wszczynanym po wydaniu decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej. Ponadto w przepisie przejściowym uregulowano możliwość wydania przez z urzędu, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, decyzji uznającej złoże kopaliny za złoże strategiczne, o ile złoże to będzie spełniać przesłanki uprawniające do uznania je za strategiczne.

  Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, gminy będą miały ściśle określone terminy na ujawnienie złóż w studium i planie miejscowym, a za uchybienie tych terminów wprowadzone zostaną sankcje pieniężne. W przypadku złóż strategicznych - terminy na ujawnienie mają być krótsze.

  Planowane zmiany dotyczą także włączenia instrumentów prawnych związanych z realizacją celów polityki klimatycznej, zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki i rozwoju technologii wodorowych.

  Realizacji tych celów służyć miałoby:
  1. dopuszczenie prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS) w zakresie szerszym niż w obecnym stanie prawnym – obecne regulacje wprowadzone w 2013 r. dopuszczają prowadzenie takiej działalności wyłącznie w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

  2. dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących podziemnego bezzbiornikowego
  magazynowania substancji do magazynowania wodoru.

  Projekt nowelizacji obejmuje także propozycje rozwiązań stanowiących uproszczenia i liberalizację wymogów nakładanych dotychczas na przedsiębiorców w tym zakresie

  Chodzi m.in. o:

  - rezygnację ze stosowania przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze do wykonywania wkopów i otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek przy jednoczesnym zwiększeniu nadzoru nad płytko zalegającymi złożami wód leczniczych lub solanek poprzez powierzenie marszałkowi województwa zatwierdzania projektów robót geologicznych obejmujących wykonywanie wkopów i otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ww. obszarach górniczych,
  - wprowadzenie przepisów umożliwiających przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania koncesji łącznej, pomimo niewykonywania koncesji zgodnie z jej warunkami, jeżeli organ koncesyjny stwierdzi, że niewykonanie koncesji było usprawiedliwione, a zmiana koncesji jest uzasadniona warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem,
  - rezygnację z szeregu przepisów, które w sposób nadmiernie szczegółowy i ingerujący w zasadę swobody umów regulują zakres umowy o współpracy podmiotów wspólnie wykonujących działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów.

  Planowane zmiany dotyczą także funkcjonowania organów nadzoru górniczego, wyodrębnienia nowego działu administracji rządowej "geologia". Miałby on obejmować m.in. zagadnienia polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych, badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi, inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

  (ISBnews)
   

 • 15.09, 14:46Muller: Projekty ustaw Polskiego Ładu - na dwóch posiedzeniach Sejmu 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Projekty ustaw w ramach Polskiego Ładu, które w ubiegłym tygodniu trafiły do Sejmu będą przedmiotem dyskusji na dwóch posiedzeniach Izby, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  W ubiegłym tygodniu rząd przyjął kilka projektów ustaw w ramach Polskiego ładu, w tym m.in. projekt pakietu podatkowego, gwarancji kredytu do 100 tys. zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), projekt dot. budowy domów do 70 m2 a także projekt regulacji dot. dotacji dla samorządów na poziomie 8 mld zł.  Wcześniej Rada Ministrów przyjęła projekt dot. dodatkowego świadczenia na drugie i kolejne dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat (tzw. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego).

  "Teraz na dwóch posiedzeniach Sejmu, bo nie na jednym posiedzeniu Sejmu, będą odbywały się dyskusje dotyczące poszczególnych poprawek, prac Komisji" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Pytany o tempo prac nad projektami, powiedział: "Ile będzie trwało posiedzenie Komisji - to się dopiero przekonamy, zależnie od tego, jak posłowie będą sobie tego życzyli, jak długo będą trwały prace w Komisji".

  Rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu planowane jest dzisiaj (początek o godz. 16:00). Ma potrwać do piątku. Następne posiedzenie - jak wynika z informacji na stronie Sejmu - zaplanowano w dniach 29 września - 1 października br.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 14:31Cieszyński z KPRM: Będzie ustawowa gwarancja odzyskiwania środków z kart prepaid 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie do projektu ustawy prawo telekomunikacyjne przepisów, które miałyby umożliwiać odzyskiwanie przez klientów operatorów telekomunikacyjnych niewykorzystanych środków z kart prepaid w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu ważności konta, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady (KPRM) Ministrów Janusz Cieszyński.

  Podkreślił, że projekt ustawy prawo telekomunikacyjne został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów pod koniec ubiegłego tygodnia. Zawiera on przepisy, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce.

  "Wśród tych przepisów znalazł się jeden, który […] dotyczy odzyskiwania środków w przypadku telefonów na kartę"- powiedział Cieszyński podczas konferencji prasowej.

  Przypomniał, że dotychczas te niewykorzystane przez klientów środki trafiały do budżetu operatorów telekomunikacyjnych. W wyniku interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nałożono wielomilionowe kary na operatorów i nakazując doprowadzenie do zwrotu klientom odzyskanie tych niewykorzystanych środków.

  "To były wytyczne UOKiK, a teraz dajemy to wszystko w postaci ustawowej gwarancji, która pozwala na to, że każdy abonent, każdy klient który ma telefon na kartę będzie miał możliwość odzyskania tych środków w ciągu 6 miesięcy od końca ważności konta" - podkreślił Cieszyński.

  Obecnie termin ten wynosi  30 dni.

  Ponadto klienci przy rejestracji będą mogli podać swój numer konta, na który w przypadku niewykorzystania wszystkich przedpłaconych środków, zostanie zwrócona różnica między kwotą przedpłaconą i wykorzystaną.

  "W toku konsultacji wypracowaliśmy rozwiązanie, które wprowadzimy na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów w ramach którego każdy użytkownik telefonii przedpłaconej będzie mógł podać przy rejestracji swój numer rachunku bankowego na który te środki będą trafiały automatycznie" -  zaznaczył.

  Dodał, że rozwiązanie to będzie dotyczyć także klientów już korzystających z tej usługi.

  Obecnie klienci ubiegający się o zwrot środków muszą złożyć specjalny wniosek, a operatorzy mogą nałożyć specjalną opłatę za zwrot środków.

  Po wejściu w życie nowelizacji, operator będzie mógł od kwoty potrącić tylko koszt przelewu, zapewnił Cieszyński.

  Jeżeli niewykorzystane środki nie zostaną  podjęte w ciągu 6 miesięcy, operator nie będzie dysponował numerem bankowym klienta, środki te nie pozostaną na kontach operatorów (jak dotychczas), lecz mają zasilać będą Fundusz Szerokopasmowy. Jest to fundusz celowy na rozwój dostępu do szybkiego internetu.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 10:40Rząd przyjął autopoprawkę do pakietu Polskiego Ładu dot. podatku od korporacji 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął autopoprawkę do projektu pakietu podatkowego Polskiego Ładu, dotyczącą rozszerzenia zakresu wyłączeń od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw […] W autopoprawce wprowadzone zostały zmiany dotyczące podatku od wielkich korporacji. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie.

  Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy - ze względu na kształt umów międzynarodowych - nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania (transport międzynarodowy statków morskich lub statków powietrznych) albo podatnik (osiągający niską zyskowność) nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo (energia) lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach (kopaliny).

  Podstawowym celem podatku jest ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania, a nie wprowadzanie dodatkowego obciążenia. Dlatego rząd podjął decyzję o wyłączeniu z ograniczenia wpływu tego podatku podatników, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu, takich jak regulowane ceny (np. energia) czy wahania cen surowców na globalnych rynkach (branża wydobywcza), podkreślono.

  Rozwiązanie to odnosi się do wszystkich podatników spełniających przesłanki zawarte w regulacji. Z wyłączenia będą mogły więc skorzystać wszystkie podmioty, które spełniają wymagania, bez względu na status własnościowy spółki.    

  Podatek od wielkich korporacji został ujęty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przyjętym przez Radę Ministrów 8 września 2021 r.

  Zakłada on opodatkowanie tych firm, które notują stratę lub których dochód stanowi mniej niż 1% przychodów. Według założeń podatek ma zapłacić kilka procent firm - największych korporacji. Chodzi o przedsiębiorstwa, które nie płacą w Polsce podatku CIT nie ze względu na duże inwestycje, korzystanie z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikanie opodatkowania i agresywną inżynierię podatkową, wskazano także.

  Podatkiem nie będą objęte firmy, które nie posiadają spółek zależnych i których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Takie firmy stanowią 90% wszystkich podatników CIT.

  (ISBnews)