ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.09, 16:59Prezydent podpisał ustawę o 'tarczę' dla branży turystycznej 

  Warszawa, 22.09.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzającą dla branży turystycznej dodatkowe "postojowe" oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec sierpień i wrzesień, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowelizacja zakłada także utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego byłyby zwracane klientom środki za niewykorzystane wycieczki. Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75%.

  Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

  Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

  Środki wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto, organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

  Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.09, 16:16Komisja PE chce mechanizmu monitorowania demokracji powiązanego z finansowaniem  

  Warszawa, 22.09.2020 (ISBnews) - Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła inicjatywą ustawodawczą zakładającą ustanowienie "rocznego cyklu monitorowania" demokracji, praworządności i praw podstawowych w państwach UE, poinformował Parlament Europejski. Nowy mechanizm ma posiadać instrumenty prewencyjne i korygujące, począwszy od zaleceń dla poszczególnych krajów, a skończywszy na warunkowości związanej z finansowaniem.

  "Głosami 51 do 14, przy jednym głosie wstrzymującym się, Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła we wtorek sprawozdanie będące inicjatywą ustawodawczą, w którym przewiduje się ustanowienie mechanizmu UE mającego na celu ochronę i wzmocnienie demokracji, praworządności i praw podstawowych" - czytamy w komunikacie.

  PE przypomniał obawy posłów dotyczące "wzrostu i umacniania się tendencji autokratycznych i nieliberalnych", spotęgowanych dodatkowo przez COVID-19, a także "korupcji, dezinformacji i przejmowania struktur państwa" w niektórych z krajów UE.

  "Mając na celu ochronę porządku prawnego Unii Europejskiej, podstawowych praw jej obywateli i jej międzynarodowej wiarygodności przed naruszaniem wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), posłowie proponują obiektywny i oparty na dowodach mechanizm, odnoszący się do wszystkich państw członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności" - zaznaczono w komunikacie.

  "Ten nowy 'roczny cykl monitorowania' musi posiadać instrumenty prewencyjne i korygujące, począwszy od zaleceń dla poszczególnych krajów, a skończywszy na warunkowości związanej z finansowaniem. W tym celu trzy instytucje UE [Komisja, Rada i Parlament] powinny ustanowić stałą 'międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. wartości Unii', która we współpracy z Agencją Praw Podstawowych będzie korzystać z pomocy niezależnego zespołu ekspertów" - podano.

  Jak podał PE, "wniosek komisji parlamentarnej dąży do zintegrowania i uzupełnienia istniejących mechanizmów, takich jak te przewidziane w art. 7 TUE. Posłowie wyrażają ubolewanie z powodu niezdolności Rady do poczynienia znaczących postępów w trwających procedurach przewidzianych w art. 7 i zauważają, że to niepowodzenie 'w rzeczywistości umożliwia powiększanie się rozbieżności'".

  Z zadowoleniem przyjmują prace Komisji Europejskiej nad rocznym sprawozdaniem na temat praworządności, zwracając jednocześnie uwagę, że nie należało pominąć w nim kwestii dotyczących demokracji i praw podstawowych.

  Sprawozdanie ma zostać poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej w październiku 2020 r.

  W komunikacie przypomniano, że Parlament Europejski domagał się ustanowienia stałego mechanizmu od roku 2016 roku, a od 2018 roku nalegał, aby nowy instrument był powiązany z ochroną budżetu Unii Europejskiej, w przypadku ogólnych braków w zakresie praworządności. Zarówno posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak i zainteresowane strony uznały Europejski Semestr użyteczny istniejący już instrument, z którego można skorzystać.

  (ISBnews)

   

 • 22.09, 13:48KE zatwierdziła 'tarcze' dla branży turystycznej i kulturalnej 

  Warszawa, 22.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości około 193 mln euro (851,9 mln zł) mający na celu wsparcie firm działających w branży turystycznej i kulturalnej dotkniętych epidemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych, dotyczących pomocy państwa, poinformowała Komisja.

  Wsparcie przybierze formę: dopłat do oprocentowania pożyczek, bezpośrednich dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania niektórych składek na ubezpieczenia społeczne.

  W ramach środka dotyczącego dopłat do oprocentowania, wsparcie państwa obejmie zwrot kosztów zorganizowanych wycieczek odwołanych z powodu epidemii koronawirusa w imieniu organizatorów wycieczek.

  Pomoc w postaci dotacji bezpośrednich otrzymają firmy działające w branży turystyczno-kulturalnej, które musiały przerwać swoją działalność w związku z wybuchem koronawirusa. Zwolnienie z obowiązku opłacania określonych składek będzie wspierać firmy działające w branży turystycznej i kulturalnej, które straciły ponad 80% swoich przychodów w wyniku wybuchu epidemii.

  Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

  W szczególności: obniżone stopy procentowe będą co najmniej równe minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach prawnych, dotacje bezpośrednie oraz zwolnienia z obowiązku opłacenia określonej składki na ubezpieczenie społeczne nie przekroczą 800 tys. euro na przedsiębiorstwo i zostaną przyznane nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalne do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do tzw. tarczy turystycznej. Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana jest na 400 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 21.09, 11:04Nadzór nad rynkiem odpadów i dodatkowe dane z BDO mają dać 2,4 mld zł w 2021 r. 

  Warszawa, 21.09.2020 (ISBnews) - Uproszczenie i wzmocnienie nadzoru nad rynkiem odpadów, zintegrowanie dokumentów potwierdzających ich odbiór lub przyjęcie z informacjami dotyczącymi faktur VAT lub rachunków, dokumentujących daną czynność zakłada projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Ma to pozwolić na weryfikację prawdziwości informacji wprowadzanych do systemu gospodarowania odpadami. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) planowane rozwiązanie ma przynieść w przyszłym roku 2,4 mld zł.

  "W związku z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) pochodzącymi z JPK VAT".

  Ma to doprowadzić do uproszczenia nadzoru nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe.

  Do wprowadzania dodatkowych danych będzie zobowiązanych ok. 30% podmiotów, zarejestrowanych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), podano w OSR.

  Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), wartość rynku szarej strefy wynosi obecnie około 3,5-4 mld zł, zaś poza legalnym obrotem znajduje się około 8 mln ton różnych odpadów. Z kolei wartość szarej strefy zgodnie z szacunkami ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) wynosi między od 2,7 mld zł do nawet 6 mld zł. Natomiast w 2018 r. wartość polskiego rynku odpadów komunalnych wyniosła w przybliżeniu 7,2 mld zł, a wartość rynku pozostałych odpadów przekroczyła 7 mld zł. Według szacunków - do 2023 r. wartość rynku odpadów komunalnych na wzrosnąć o ok. 14%, czyli do ok. 8 mld zł, wskazano w uzasadnieniu regulacji.

  Jak zaznaczono w uzasadnieniu, nie wszystkie nielegalne składowiska zostały zinwentaryzowane i służby Inspekcji Ochrony Środowiska natykają się na kolejne porzucone (czasem wiele lat temu) odpady. Posługując się ofertami składanymi w dotychczas rozpoznanych postępowaniach o udzielenia zamówień na zagospodarowanie porzuconych odpadów realne koszty mogą wynosić nawet ponad 9 mld zł (uśredniony koszt usunięcia porzuconych odpadów 3 tys. zł za tonę).

  Proponowana zmiana przyniesie także zwiększenie wpływów do budżetu państwa w postaci wpływów z podatków VAT, CIT oraz opłat środowiskowych z eliminowanej szarej strefy w obszarze środowiska.

  Założono, że zmiana ta w przyszłym roku przyniesie 2,4 mld zł (w tym 1,84 mld dla budżetu państwa i 675 dla jednostek samorządu terytorialnego, przy kosztach w wysokości 100 mln ze strony NFOŚIGW i 5 mln ze strony funduszy wojewódzkich). W perspektywie dziesięcioletniej ma to być 20,16 mld zł (w tym ponad 12,13 mld zł dla budżetu państwa i ponad 8,02 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego).

  Podmiotami zobowiązanymi do wprowadzania do BDO zestawu danych faktur VAT i rachunków mają być tylko ich wystawcy, co ma ograniczyć liczbę podmiotów objętych nowymi obowiązkami. Większość podmiotów zarejestrowanych w BDO to wprowadzający do Polski produkty, pojazdy, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i opakowania. Te podmioty co do zasady nie wystawiają faktur w ramach gospodarki odpadami - są nabywcami usług związanej ze zbieraniem odpadów. Wstępna analiza danych z BDO - według stanu na 21 stycznia 2020 r. wskazuje, że ok. 30% podmiotów, które zarejestrowały się w BDO będzie zobowiązana do wprowadzania dodatkowych danych - o fakturach VAT.

  Dzięki tym danym będzie można zintegrować dane dotyczące masy i rodzaju odpadów, posiadacza i terminów z danymi podatkowymi.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 16:25KE zaleca zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G, która jest najważniejszym elementem transformacji cyfrowej i podstawą procesu odbudowy, poinformowała Komisja. Planuje też dalszy rozwój systemów obliczeń wielkiej skali.

  Komisja zapowiada aktualizację planu działania w zakresie 5G i 6G w 2021 r. oraz przegląd dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych. Zapowiada kontynuację Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, którego celem jest m.in. tworzenie infrastruktury w dziedzinie obliczeń i symulacji kwantowych, a także popularyzacja wykorzystania obliczeń superkomputerowych wśród szerszego kręgu użytkowników naukowych i przemysłowych). Według założeń Infrastruktura superkomputerowa ma mieć ponad 800 zastosowań naukowych, przemysłowych i w sektorze publicznym.

  Jednak postęp w zakresie wdrażania łączności szerokopasmowej - w ocenie KE - nie jest satysfakcjonujący. KE przypomina, że do połowy września 2020 r. państwa członkowskie (oraz UK) przydzieliły średnio 27,5% pionierskich pasm 5G.

  "Istotne jest zatem, aby państwa członkowskie unikały opóźnień w przyznawaniu dostępu do widma radiowego lub ograniczały je do minimum, aby zapewnić terminowe wdrożenie technologii 5G" - podkreśliła Komisja w komunikacie.

  "Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, niezależnie od tego, czy dotyczyć ona będzie transportu i energii, opieki zdrowotnej i edukacji czy produkcji i rolnictwa. Obecny kryzys uświadomił nam dobitnie znaczenie dostępu do bardzo szybkiego internetu w przypadku przedsiębiorstw, służb publicznych i obywateli, ale także potrzebę przyspieszenia tempa rozwoju sieci 5G" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  W ocenie Komisji, terminowe wdrożenie sieci 5G będzie kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy. Ułatwi też świadczenie usług cyfrowych w przyszłości. A także m.in. "demokratyzację" obliczeń superkomputerowych.

  Komisja zaproponowała więc także nowe rozporządzenie w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, służące utrzymaniu i wzmocnieniu wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii obliczeń superkomputerowych w pobudzaniu całej strategii cyfrowej i zapewnieniu konkurencyjności Unii na świecie. W przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 budżet przedsięwzięcia ten ma wynieść 8 mld euro.

  Chodzi o superkomputery światowej klasy, które mogą obecnie wykonywać ponad 1 015 operacji na sekundę (petaskalowa moc obliczeniowa), przy czym najlepsze systemy przekraczają 1 017 operacji na sekundę (przedeksaskalowa moc obliczeniowa). Od 2022 r. następna generacja (eksaskalowa) będzie wykonywać ponad miliard miliardów (1 018) operacji na sekundę, co stanowi moc obliczeniową porównywalną do połączonych zdolności obliczeniowych wszystkich telefonów komórkowych całej ludności UE, wyjaśniła Komisja.

  "Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego za pomocą komputerów eksaskalowych, ale także i przede wszystkim włączenie już teraz akceleratorów kwantowych na potrzeby opracowywania maszyn hybrydowych i jak najwcześniejszego uplasowania Europy na pozycji lidera w kontekście tej przełomowej technologii. […] Dotrzymanie tempa w międzynarodowym wyścigu technologicznym jest priorytetem, a Europa posiada zarówno know-how, jak i wolę polityczną do odegrania wiodącej roli" - powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

  Komisja wezwała państwa członkowskie, by do 30 marca 2021 r. opracowały najlepsze praktyki, w celu terminowego uruchomienia sieci stacjonarnych i mobilnych o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G. Zgodnie ze strategią Komisji do 2025 r. wzmocniona koordynacja transgraniczna i nieprzerwany zasięg sieci 5G poprawi funkcjonowanie głównych szlaków transportowych w Europie, w szczególności połączeń drogowych, kolejowych i wodnych śródlądowych.

  Według Komisji, do 2025 r. wszystkie główne podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy (tj. szkoły, szpitale, węzły transportowe) powinny mieć łączność gigabitową, wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportu naziemnego powinny być połączone z nieprzerwanym zasięgiem 5G, a wszystkie europejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączności o przepustowości co najmniej 100 Mb/s z możliwością zwiększenia jej do prędkości gigabitowych.

  UE finansuje obecnie 11 nowych projektów technologicznych i eksperymentalnych, aby umożliwić łączność 5G i jazdę autonomiczną na głównych szlakach drogowych, kolejowych i morskich w Europie.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 15:33Rząd chce wzmocnić nadzór wojewodów nad zasobem nieruchomościami SP 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyznanie wojewodom prawa do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

  "Planowane w projekcie rozwiązania wynikają z przeprowadzonej przez resort na podstawie wniosków organów administracji rządowej i samorządowej analizy przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw regulujących zasady zarządzania mieniem państwowym. Analiza ujawniła potrzebę interwencji legislacyjnej w celu zracjonalizowania oraz usprawnienia procesów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmiany przepisów.

  Głównym problemem są niewystarczające rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów, podano. Wskazano też na potrzebę "zmodyfikowania lub uzupełnienia niektórych przepisów celem zracjonalizowania oraz usprawnienia gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wobec zmian jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze zasobu Skarbu Państwa oraz w sytuacji gospodarczej kraju".

  Planowane jest wzmocnienie nadzoru wojewodów nad czynnościami starostów z zakresu gospodarki nieruchomościami przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda ma uzyskać kompetencje do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

  Starosta będzie zobligowany do wypełnienia żądania, zawartego we wniosku wojewody, w przypadku, gdy ten wystąpi do starosty z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na określony cel.

  W projekcie ma też znaleźć się zapis o wyposażeniu wojewody w kompetencję do wyrażania zgody na czynności podejmowane przez starostę wobec nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach, gdy użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, w tym kompetencję do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

  Projektowane rozwiązania będą mieć znaczący wpływ na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami, podkreślono.

  Obowiązek opracowania na szczeblu centralnym dokumentu pn. Polityka Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa ma zostać zastąpiony" innym celowym rozwiązaniem". Po roboczych konsultacjach z organami terenowymi zaproponowano powrót do praktyki sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:58MC przedłużyło termin na uwagi do projektu ustawy o systemie cyberbezp. do 6 X 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews/ISBtech) - Ministerstwo Cyfryzacji przedłużyło termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych do dnia 6 października, poinformował minister Marek Zagórski.

  "W nawiązaniu do pisma z dnia 7 września 2020 r. przekazującego do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (UD68), w odpowiedzi na postulaty strony społecznej, pragnę poinformować o przedłużeniu terminu na zgłaszanie uwag o 14 dni. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag do projektu w terminie do dnia 6 października 2020 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie za uzgodnienie projektu" - czytamy w dokumencie rządowym.

  Wcześniej w rozmowie z ISBtech prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski ocenił, że termin konsultacji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) powinien być zdecydowanie wydłużony, aby dać możliwość wyrażenia zasadniczych obiekcji. Jego przyjęcie grozi rażącym naruszeniem wielu praw zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, ocenia. Ostrzega on, że zmiany w tym kształcie grożą negatywnymi skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i podważeniem zaufania do państwa, zaznaczył prezydent organizacji.

  Wcześniej także Play podał, że jeśli zmaterializuje się scenariusz ograniczenia dostępu Huawei do wdrażania usług 5G, P4 - spółka w 100% zależna od Play Communications - będzie musiała ponieść dodatkowe inwestycje na max. 0,9 mld zł w ciągu 7 lat.

  "Przeanalizujemy przedstawiony projekt i odniesiemy się do niego w toku ogłoszonych konsultacji. W opublikowanym projekcie zwracają uwagę proponowane terminy dotyczące wycofywania infrastruktury, znacznie krótsze niż w przypadku podobnych, już istniejących w Europie rozwiązań. Krótsze też niż okres amortyzacji i użytkowania tego typu urządzeń. Wierzymy, że wszelkie decyzje w tym zakresie będą podejmowane w dialogu z uczestnikami rynku i z uwzględnieniem dobra klientów powstających sieci" - napisał rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński w oświadczeniu przesłanym ISBtech.

  (ISBnews/ISBtech)

   

 • 18.09, 11:07Jarosińska-Jedynak: W projekcie ustawy dot. OFE zmieniane są 'tylko terminy' 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) jest "w zasadzie gotowy", a odpowiedzialne za jego przygotowanie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) przygotowuje "ostatnie szczegóły", poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że w ustawie będą zmieniane "tylko i wyłącznie terminy".

  Przyjęcie przez Radę Ministrów tego projektu - jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych - planowane jest na III kw.

  "Projekt jest w zasadzie gotowy, dopracowujemy ostatnie szczegóły. […] W tej ustawie będziemy zmieniać tylko i wyłącznie terminy ze względu na poprzednią ustawę, której nie udało się podjąć tak, aby mogła ona wejść w życie" - powiedziała Jarosińska-Jedynak dziennikarzom.

  "Dostosujemy tylko i wyłącznie terminy w nowej ustawie o OFE, więc myślę, że w najbliższym czasie będziemy ją mogli przedstawić" - dodała.

  Planowana na ten rok reforma OFE została przesunięta ze względu na pandemię COVID-19.

  Zgodnie z założeniami reformy, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100% aktywów netto OFE ma zostać przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku oszczędzania w IKE nie będzie pobierany podatek.

  Przy przekazywaniu środków z OFE na IKE pobrana ma zostać opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 15%; jej płatność ma zostać rozłożona na 2 lata.

  Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana 15-procentowa opłata przekształceniowa.

  Według założeń, polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE. Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE mają być ściśle limitowane.

  Zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) zlecone będzie wyspecjalizowanemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych zależnemu od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 09:57Sejm przyjął nowelę o transporcie kolejowym dot. notyfikacji 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dotyczącą wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego.

  Nowelę poparło 436 posłów, 12 głosowało przeciw, bez wstrzymujących się.

  Celem nowelizacji było umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego. Nowela wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

  Termin wdrożenia został wyznaczony na październik 2020 r.

  Dzięki nowym regulacjom ma zostać zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.

  Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym; uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji, wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne, ale muszą mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym).

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 09:37Sejm przyjął nowelę dot. dokapitalizowania PKP, portów i dróg samorządowych 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm poparł dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk. Za przyjęciem nowelizacji ustaw z poprawkami opowiedziało się 261 posłów, 137 było przeciwnych, a 55 wstrzymało się od głosu.

  Jednocześnie posłowie przyjęli kilka poprawek, zgłoszonych w trakcie drugiego czytania. Zakładają one m.in. możliwość przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców,  wydawania przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu. Wykonywanie przez  przedsiębiorców zadań objętych poleceniami ma być finansowane z budżetu państwa lub z Funduszu Przeciwdziałania COViD.

  Inna z poprawek zwiększa poziom gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania.  W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie mogło – jak zakłada regulacja -  odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Przyjęto także zmianę, zgodnie z którą w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COViD organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  Ponadto, nowela zawiera szereg rozwiązań proinwestycyjnych. Jednym z nich jest dokapitalizowanie spółki PKP PLK SA kwotą 1,85 mld zł; przy czym 850 mln ma trafić „na wzmocnienie potencjału rynkowego PLK SA przez umożliwienie realizacji inwestycji kapitałowych w postaci objęcia akcji lub udziałów w spółkach zależnych" a 1 mld zł na budowę, przebudowę, rozbudowę, remont i modernizację przystanków kolejowych w Polsce.

  Jak podkreślano w uzasadnieniu nowelizacji, programy wieloletnie stanowią bazę do realizacji wielomiliardowych inwestycji, których duża część jest finansowana ze środków budżetu państwa. PLK SA realizuje m.in. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., na realizację którego zaplanowano ok. 75,4 mld zł.

  Rozszerzono także katalog przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego o wydatki na usługi doradcze i inwestycje kapitałowe oraz docelowe coroczne przekazanie określonej puli środków pochodzących z Funduszu Kolejowego dla PLK SA na dalsze finansowanie działalności w zakresie rozwoju potencjału wykonawczego spółek wchodzących w skład grupy.

  Zdecydowano także o zwiększeniu finansowania Funduszu Dróg Samorządowych (na wsparcie samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej)  o łączną kwotę 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020. Na tę kwotę składa się 1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych.

  Sejm zdecydował także o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego portów i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów  zewnętrznych) , przy czym  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro.

  Jednocześnie 142 mln zł  z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. Najwyższe kwoty otrzymają dwa największe porty lotnicze, mające łącznie prawie 50% udziału w rynku w 2019 r. i ponad 60% udziału w stracie ogółem w okresie marzec-czerwiec 2020. Jednak kwota ta pokryje stratę jedynie w ok. 25%. Porty lotnicze z niższym udziałem w rynku oraz w stracie ogółem we wskazanym okresie otrzymają natomiast środki na pokrycie nie mniej niż ok. 30% straty.

  Inną istotną zmianą, wprowadzaną przez nowelizację jest obniżka od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę). Oznacza to, że niezależnie od wysokości inflacji stawki opłaty paliwowej w roku 2021 i 2022 nie ulegną już zmianie (podwyższeniu). Na 2023 rok i lata kolejne stawki opłaty paliwowej mają być ponownie ogłaszane w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw transportu.

  Wprowadzone zmiany – jak podano w uzasadnieniu – będą miały istotne znaczenie dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo zostaną nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  W wyniku tych zmian KFD zostanie zasilony dodatkową kwotą ok. 487 mln zł rocznie, natomiast FK dodatkową kwotą ok. 200 mln zł rocznie. Jednoczesnym skutkiem będą zmniejszone corocznie ok. 687 mln zł wpływy do budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  (ISBnews)

 • 18.09, 09:15Sejm przyjął nowelę zakładającą usprawnienie programu 'Czyste Powietrze' 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zakładającą usprawnienie programu 'Czyste powietrze' i utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Za nowelą opowiedziało się 437 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Regulacja zakłada też utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

  Aby usprawnić funkcjonowanie programu 'Czyste powietrze', zwiększyć jego oddziaływanie powołano Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zasilany z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) stanowiąc mechanizm gwarancyjny dla kredytów i pożyczek, udzielanych przez banki komercyjne.

  Banki komercyjne natomiast będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach dla beneficjentów, którzy zechcą finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

  Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Budżet programu wraz z uzupełniającymi źródłami finansowania na lata 2018–2029 wynosi 103 mld zł. Obejmuje: dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjną ulgę podatkową w wysokości 63,3 mld zł, a także kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

  Jak wynika z OSR, wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego spowoduje wydatki NFOŚiGW na wypłaty z tytułu nie spłaconych kredytów w  wysokości łącznie 924 mln zł, przy założeniu, że Fundusz będzie gwarantował 80% kwoty udzielonego kredytu, a wskaźnik szkodowości nie przekroczy 10%.

  Zmiany dotyczą też zmniejszenia minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  Ma też zostać zmniejszona z 50% do 30% wymagana redukcja zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczona łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Ponadto regulacja wydłuża z 3 lat do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji dotyczących więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie.

  Jednocześnie skrócony zostaje skrócenie z 10 do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia, w którym gmina ma obowiązek utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, a beneficjent – zwrócić odpowiednią część wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku.

  Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych

  Budowa systemu informatycznego pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków planowana jest na lata 2020–2023. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 31 mln zł i 84,63% środków będzie pochodzić z funduszy UE (ok. 26,2 mln zł).

  Do 3 lipca 2020 r. złożonych zostało 148 058 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 038,1 mln zł, na podstawie których podpisano 108 396 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 045,2 mln zł, z tego w formie dotacji na kwotę 1 882,4 mln zł oraz w formie pożyczek na kwotę 162,8 mln zł.

  (ISBnews)

 • 18.09, 09:12Sejm poparł odroczenie powrotu do stawek VAT 7% i 22% 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm poparł odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 7% i 22%. Za zawierającą zapis w tej sprawie nowelizacją ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, głosowało 261 posłów, 137 było przeciwnych, a 55 wstrzymało się od głosu.

  Utrzymanie stawek VAT na obecnie obowiązującym poziomie ma zapobiec spadkowi wpływów do budżetu w roku przyszłym w wysokości 9,9 mld zł.  

  Zgodnie z nowelizacją, powrót do stawek 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki  - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%.

  Według obecnie obowiązujących przepisów, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne.

  Z danych za rok 2019 r. wynika, że polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednak w ocenie resortu finansów, działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych, doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

  Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB. W przyszłym ma wynieść 6% PKB. Z kolei dług publiczny w tym roku - według polskiej metodologii - wyniesie 50,5% PKB, a w przyszłym roku - 52,9% PKB. Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 62,2% PKB, a w przyszłym - 64,7%

  Stawki VAT zostały podwyższone o 1 pkt proc. (z 22% na 23 % i z 7% na 8 %) w 2010 roku. Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 09:09Sejm przyjął ustawę o Funduszu Medycznym 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Funduszu Medycznym, który ma umożliwić finansowanie leczenia  chorób rzadkich, profilaktykę onkologiczną i wydatki infrastrukturalne m.in. na budowę i wyposażenie szpitali.

  Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 440 posłów, przeciw było 12, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej odrzucono poprawkę i wniosek mniejszości. Zakładały one obniżenie środków na obsługę Funduszu do 0,5% całej puli środków (zgodnie z zapisem nie mogą przekroczyć 1% przychodów), a także wprowadzenie zapisu, że roczny budżet Funduszu będzie wynosił nie mniej niż 2 mln w tym roku (i 4 mld zł w latach kolejnych).

  Zgodnie z przedłożeniem prezydenckim (projekt ustawy był inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na Fundusz Medyczny wynosi w roku 2020 - 2 mld zł, a od roku 2021 do 2029 – 4 mld zł miesięcznie.

  Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem ma być minister zdrowia. W jego ramach zostały wyodrębnione subfundusze, obsługujące konkretne obszary ochrony zdrowia:

  - subfundusz infrastruktury strategicznej;

  - subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych;

  - subfundusz rozwoju profilaktyki;

  -      subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

  Ustawa wskazuje przychody Funduszu, którymi mają być: wpływy z tytułu opłat od wydania opinii przez wojewodę lub ministra zdrowia dot. celowości budowy podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub innej inwestycji tego rodzaju, dotacje z budżetu państwa z części której dysponentem jest minister zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów.

  (ISBnews)

 • 18.09, 08:58Sejm powołał Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) – Sejm powołał Jacka Oko na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Jego kandydaturę poparło 241 posłów, 139 było przeciwnych, a 60 wstrzymało się od głosu.

  O powołanie Jacka Oko, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej wnioskował w lipcu br.  premier Mateusz Morawiecki.

  Dr inż. Jacek Oko jest absolwentem i pracownikiem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa. W swojej karierze związany był również z przedsiębiorstwami komercyjnymi: Telefonia Lokalna, Avista Media, Telefonia Dialog.

   (ISBnews)

 • 18.09, 08:56Sejm skierował projekt noweli budżetu na 2020 r. do Komisji Finansów Publicznych 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 i skierował go do Komisji Finansów Publicznych. Za wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 222 posłów, 228 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  W trakcie poprzedzającej głosowanie debaty minister finansów Tadeusz Kościński przekonywał, że wskaźniki makroekonomiczne Polski są na bardzo dobrym – w stosunku do całej U|E – poziomie.

  "W Polsce jest w tym roku recesja 4,6%, ale w Unii Europejskiej średnia to jest prawie 9% - dwa razy więcej niż w Polsce. Polska gospodarka bardzo dobrze funkcjonuje dlatego, że takie działania są prowadzone przez rząd. Jak się popatrzy na dynamikę przez dwa lata w tym roku i w przyszłym roku, to w tym okresie w przyszłym roku będziemy, już praktycznie pozamiataliśmy po recesji, a Unia Europejska będzie wtedy miała prawie 4% recesji" – powiedział Kościński.  

  Zaznaczył, że "bezrobocie, najniższe w Europie, dług publiczny 51% w tym roku, a dług tzw. general government będzie [wynosił] 62%, a średnia Unii Europejskiej to ponad 90%"

  Przypomniał też, że Agencja Moody's w ostatnim tygodniu zostawiła rating Polski bez zmian.

  "To znaczy, że wszystkie zadania, które wykonaliśmy są zaakceptowane, były wykonane prawidłowo" – podkreślił minister.

  W projekcie nowelizacji przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy do 3,3% wobec 2,3% rok wcześniej oraz 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,2% na koniec 2019 r. oraz 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec wzrostu o 1,5% w 2019 r. i 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 7,2% w 2019 r. i 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

 • 17.09, 18:01Emilewicz: Proponujemy utworzenie Funduszu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych 

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju proponuje utworzenie Funduszu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z budżetem 1,2 mld zł, z którego będzie mogła być wspierana budowa mieszkań pod wynajem długoterminowy, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Krajowy Zasób Nieruchomości nawiązał w tej sprawie współpracę z ok. 40 samorządami.

  Dzisiaj w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

  "Proponujemy nową formę prawną czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe – mamy nadzieję, że za sprawą tych rozwiązań w miastach każdej wielkości zostanie zaspokojona potrzeba mieszkaniowa. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) nawiązał współpracę z około 40 samorządami, w których są właściwie gotowe decyzje inwestycyjne, czekają tylko na tę formę wsparcia" – powiedziała Emilewicz.

  W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółka powołana przez gminę bądź też we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) bądź też przez sam KZN, będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 35% wartości inwestycji na realizację przedsięwzięcia.

  "Potencjalni zainteresowani, którzy będą chcieli długoterminowo wynająć takie mieszkania, będą musieli wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości 10% wartości przyszłego mieszkania. Jeżeli wynajmujący zdecydują się na wkład np. w wysokości 20% (bądź  25% w dużych miastach) po 25 latach, będą mogli otrzymać mieszkanie na własność. Jeżeli tego nie zechcą - będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych" – tłumaczyła Emilewicz.

  Mieszkania zbudowane w ten sposób mają być o ok. 30% tańsze niż oferowane na rynku deweloperskim.

  Ponadto w ramach wsparcia budownictwa komunalnego planowane są także zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (gminy będą mogły uzyskać wsparcie do 50% wartości tej inwestycji i do 60% w przypadku budynków zabytkowych).

  Przewidziano także wsparcie tych osób, które utraciły pracę, albo odczuwają spadek dochodów. Będą one mogły otrzymać wsparcie do czynszu – nawet do 70% , nie więcej niż 1,5 tys. zł. Wsparcie będzie udzielane przez  ośrodki pomocy społecznej. Świadczenie będzie można otrzymywać przez 6 miesięcy.

  Emilewicz przypomniała też, że w ramach wsparcia budownictwa planowana jest intensyfikacja procesu cyfyzacji oraz skrócenie procesu inwestycyjnego, żeby dokumentację całego procesu inwestycyjnego można było wykonywać  za pomocą formularzy on-line.

  "Proponujemy kompleksowe rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie pół roku i które - mam nadzieję - spotkają się z akceptacją większości sejmowej, ponieważ wiemy jak bardzo czekają na te rozwiązania samorządy gotowe przystąpić do realizacji projektów mieszkaniowych zgodnie z nową ustawą" - podkreśliła wicepremier.

  (ISBnews)

 • 17.09, 14:50Kraska z MZ: 11 powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami  

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19 od soboty objętych zostanie jedenaście powiatów: trzy z nich trafiło do "strefy czerwonej", osiem - do "strefy żółtej", poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  "W ubiegłym tygodniu było tych powiatów tylko trzy i to w kategorii żółtej, mamy już tych powiatów jedenaście. Więc ciągle apelujemy o to, żebyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących" - powiedział Kraska podczas konferencji prasowej.

  Największe obostrzenia będą obowiązywać w powiatach strefy "czerwonej": bytowskim, kluczborskim i milickim, nieco mniejsze w "strefie żółtej", a więc na terenie powiatów: tatrzańskiego, gostyńskiego, nowotarskiego, aleksandrowskiego, głubczyckiego, myślenickiego, kieleckiego i kartuskiego.

  Na liście tzw. alertów, czyli powiatów które mogą trafić do strefy żółtej bądź czerwonej w przyszłym tygodniu są powiaty: augustowski, olkuski, trzebnicki, opolski, ostrowski i tucholski.

  "Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilka tygodni temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

  Na terenie powiatów ze strefy czerwonej nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne. Mogą natomiast sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 osobę musi przypadać 10 m2. W kinach publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

  Z kolei w powiatach strefy żółtej na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

  W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5-metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

  Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 13:14Weber z MI: Rozważamy zmianę zasad finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury zastanawia się nad zmianą algorytmu, określającego proporcje dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i wkładu własnego samorządów przy realizacji inwestycji drogowych, wynika z wypowiedzi wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

  "Wsparcie określa art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - jest to algorytm, na podstawie którego wojewodowie określają odchyłki procentowe między 50% a 80%. My zastanawiamy się, w jaki sposób zmienić ten algorytm, aby faktycznie […] preferował uboższe gminy" - powiedział Weber w Sejmie.

  Zaznaczył, że "być może pewne korekty nastąpią przy zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych". Nowelizacja ustawy planowana jest jeszcze w tym roku.

  "Jesteśmy tutaj otwarci na propozycje, jesteśmy otwarci na postulaty. Oczywiście, taka zmiana będzie musiała być uzgodniona z Ministerstwem Finansów, bo my w tych kwestiach bardzo blisko współpracujemy" - podkreślił wiceminister.

  Poinformował, że w tym roku Fundusz Dróg Samorządowych został zasilony kwotą 3,2 mld zł na realizację 2,3 tys. zadań.

  "Myślę, że podobna wielkość będzie w 2021 r." - podkreślił. W przyszłym roku Fundusz ma zostać zasilony również kwotą 3,2 mld zł.

  Wiceminister podał, że decyzja, które zadania będą w przyszłym roku wspierane z Funduszu Dróg Samorządowych, zapadnie na przełomie tego i przyszłego roku (wnioski od wojewodów w tej sprawie mają spłynąć w poł. listopada).

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 12:46Sarnowski z MF: Zmiany dla firm obniżą wpływy podatkowe o 5 mld zł w 2021 r. 

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Przygotowane przez Ministerstwo Finansów zmiany podatkowe przełożą się na niższe wpływy z podatków w wysokości ok. 5 mld zł, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "Zaprezentowane rozwiązania - obniżka CIT, oraz zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz estoński CIT są to rozwiązania proprzedsiębiorcze i proinwestycyjne, plus elementy uszczelniające - czyli mocne uderzenie w unikanie opodatkowania. […] Oznacza to niższe wpływy z podatków w przyszłym roku o ok. 5 mld zł" - powiedział Sarnowski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Resort zaprezentował dziś rozwiązania uszczelniające system podatkowy - wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowana strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  "Dla wielu firm oznaczać to będzie zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych" - czytamy w komunikacie.

  Opublikowany wcześniej projekt nowelizacji ustaw podatkowych, mający na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych, przede wszystkim przez objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ma przynieść zwiększenie dochodów budżetu o 1,9 mld zł w 2021 r. i łącznie o 16,72 mld zł w okresie 10 lat, jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu. Jednocześnie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) spadną w przyszłym roku o 1,43 mld zł, a w ciągu 10 lat - łącznie o 14,17 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 12:41KE przedstawiła wytyczne dot. tworzenia krajowych planów na rzecz odbudowy  

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przedstawiła dodatkowe wytyczne i szablon, aby pomóc państwom członkowskim w spójnym przygotowaniu i przedstawieniu krajowych planów na rzecz odbudowy oraz zwiększaniu odporności w ramach instrumentu naprawczego, wartego 672,5 mld zł w dotacjach i pożyczkach. Priorytetowymi dziedzinami są działania na rzecz klimatu i cyfryzacja, wynika z informacji Komisji.

  W ramach instrumentu przyznane zostaną państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek. Polska – jak wynika z ustaleń Rady Europejskiej w lipcu br. – ma otrzymać ok. 23 mld euro w formie dotacji (w cenach stałych) i ok. 34,3 mld euro w formie pożyczek (w cenach bieżących).

  "Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności […] to nasze kluczowe narzędzie, które pozwala przekształcić bezpośrednie wyzwania związane z pandemią koronawirusa w długoterminową szansę. Państwa członkowskie potrzebują jasnych wskazówek, aby zapewnić zainwestowanie 672 mld euro w ramach instrumentu zarówno w celu natychmiastowego ożywienia gospodarczego Europy, jak i długoterminowego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu" – powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

  Zaznaczyła, że KE jest gotowa wspierać państwa członkowskie w przygotowywaniu planów.

  Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności ma wspierać inwestycje i reformy, które będą miały trwały, pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Środki powinny sprostać wyzwaniom zidentyfikowanym w kontekście europejskiego semestru (oceny stanu gospodarki państw UE przez KE), ułatwiać transformację ekologiczną i cyfrową oraz wzmacniać potencjał wzrostu, tworzenie miejsc pracy oraz odporność gospodarczą i społeczną państwa członkowskiego, podała Komisja.

  Chodzi o akumulację kapitału trwałego, ludzkiego i kapitału związany z naturą. Kapitał trwały to inwestycje w infrastrukturę, budynki, a także w badania i rozwój, patenty lub oprogramowanie. Kapitał ludzki to wydatki na zdrowie, ochronę socjalną, edukację, szkolenia i poprawę umiejętności. Kapitał związany z naturą to działania na rzecz ochrony lub odtworzenie środowiska, łagodzenia / adaptacji do zmian klimatu.

  Ponadto każdy krajowy plan na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności będzie musiał obejmować co najmniej 37% wydatków związanych z klimatem. Postęp w osiąganiu innych celów środowiskowych będzie także premiowany, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

  Plan powinien obejmować co najmniej 20% wydatków związanych z cyfryzacją (inwestycje we wdrażanie łączności 5G i gigabitowej, rozwijanie umiejętności cyfrowych, zwiększanie dostępności i wydajności usług publicznych przy użyciu nowych narzędzi cyfrowych).

  Komisja zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia w swoich planach inwestycji i reform w następujących obszarach:

  - Zwiększenie mocy -  Czyste technologie oraz przyspieszenie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  - Renowacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych.

  - Zrównoważony transport- Promowanie czystych technologii w celu przyspieszenia wykorzystania zrównoważonego, dostępnego i inteligentnego transportu, stacji ładowania i tankowania oraz rozbudowy transportu publicznego.

  - Łączność- szybkie wprowadzenie szybkich usług szerokopasmowych do wszystkich regionów i gospodarstw domowych, w tym sieci światłowodowych i 5G.

  - Modernizacja - cyfryzacja administracji publicznej i usług, w tym systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej.

  - Skalowanie - zwiększenie możliwości w zakresie chmury danych w Europie oraz rozwój najnowocześniejszych i najbardziej zrównoważonych procesorów.

  - Wspieranie umiejętności cyfrowych – dostosowanie systemów edukacji do wspierania umiejętności cyfrowych oraz szkoleń edukacyjnych i zawodowych dla wszystkich grup wiekowych.

  KE zaznacza, że państwa członkowskie mogą formalnie przedkładać swoje plany naprawy i odporności do oceny od momentu, gdy instrument faktycznie zacznie obowiązywać. Według prognoz przepisy, ustanawiające instrument, mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Termin składania planów przez poszczególne państwa upływa 30 kwietnia 2021 r.

  Komisja podkreśliła, że "zachęca jednak państwa członkowskie do składania wstępnych projektów planów od 15 października 2020 r."

  Wdrażanie instrumentu ma być koordynowane przez grupę zadaniową Komisji ds. Odbudowy i odporności w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych. Rada Sterująca, której przewodniczy przewodnicząca Ursula von der Leyen, będzie kierować grupą zadaniową pod względem politycznym, aby pomóc zapewnić spójne i skuteczne wdrażanie instrumentu.

  W ramach instrumentu (funkcjonującego jako część zaproponowanego przez Komisję instrumentu Next Generation EU o wartości 750 mld euro) mają zostać przyznane państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a pozostałe 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek. W przypadku 70% z kwoty 312,5 mld euro podstawą alokacji będzie wielkość populacji państwa członkowskiego, odwrotność jego PKB na mieszkańca oraz średnia stopę bezrobocia w ciągu ostatnich 5 lat (2015–2019), w odniesieniu do średniej UE. O alokacji  pozostałych 30% decydować ma wskaźnik PKB w 2020 r oraz prognozy na rok 2021.

  Państwa członkowskie mogą również wystąpić o pożyczkę w ramach instrumentu. Maksymalna wielkość pożyczek dla każdego państwa członkowskiego nie przekroczy 6,8% jego dochodu narodowego brutto. Jednak wzrost będzie możliwy w wyjątkowych okolicznościach, w zależności od dostępnych zasobów.

  (ISBnews)