Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.07, 11:47Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla biogazu w systemie aukcyjnym 

  Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla biogazu w systemie aukcyjnym poprzez rozszerzenie katalogu przesłanek zwalniających z obowiązku dostarczenia min. 85% wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej oraz zawieszającej do 31 grudnia 2022 roku wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w biomasie spalanej na cele energetyczne, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta. 

  Przepisy te znalazły się w nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  Wprowadzenie katalogu przesłanek, zwalniających z obowiązku dostarczenia min. 85% wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej  ma stanowić zachętę i ułatwienie udziału wytwórców biogazu w aukcjach oraz umożliwienie ogłoszenia tychże aukcji jeszcze w bieżącym roku.

  Jak uzasadniano "dzięki tej zmianie możliwe będzie przeprowadzenie aukcji dla biogazu jeszcze w 2022 r., co pozwoli na szybsze rozpoczęcie planowanych do realizacji inwestycji w źródła wytwórcze biogazu".

  Zmiana oczekiwana jest przez branżę biogazową, która wskazywała dotychczasowe brzmienie przepisów za barierę uniemożliwiającą uczestnictwo wytwórców biogazu w aukcjach.

  Z kolei zawieszenie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku wymogu udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy spalanej na cele energetyczne wynika ze zgłaszanych przez wytwórców problemów z realizacją obowiązku określonego procentowego udziału biomasy rolniczej w bilansie biomasy spalanej na cele energetyczne, który związany jest z wykorzystywaniem biomasy rolniczej pochodzącej z kierunku Europy Wschodniej (głównie Ukraina i Białoruś - łuska słonecznika, pellet z łuski słonecznika).

  "W okresie inwazji Rosji na Ukrainę dostawy tej biomasy zostały drastycznie ograniczone bądź wstrzymane. Uniemożliwia to także realizację planowanych i już wynegocjowanych kontraktów. Zawieszenie obowiązku umożliwi wypracowanie umów z nowymi dostawcami biomasy agro, głównie z Polski, co zapewni ponowną realizację ustawowego obowiązku w 2023 r." - podano w uzasadnieniu.

  Ponadto w noweli znalazły się także przepisy epizodyczne, które umożliwiają przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), w celu "wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz uzupełnienia zapasów w wyniku wprowadzonych ograniczeń importu".

  Przesunięcie wolnych środków na utworzenie rezerwy strategicznej ma wynosić:
  - w zakresie Funduszu Zapasów Interwencyjnych: 1 500 mln zł
  - w zakresie Funduszu Rozwoju Dróg: 1 500 mln zł.

  Finansowanie ma odbywać się w ramach limitów budżetowych.

  (ISBnews)

 • 01.07, 11:07Prezydent podpisał nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dot. rozwiązań systemowych 

  Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która zawiera pierwszy pakiet rozwiązań systemowych dot. szkoleń językowych dla bezrobotnych oraz regulacje doprecyzowujące składanie wniosków i obsługę świadczeń dla Ukraińców, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. 

  "Do najważniejszych zmian wprowadzanych tą ustawą należy zaliczyć:

  - wyłączenie obok obywateli Polski również innych obywateli Unii Europejskiej z grupy osób, które mogą zostać objęte regulacjami ustawy;

  - dostosowanie przepisów ustawy do sytuacji, w której bezpośredni wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy nie jest już konieczny dla objęcia obywatela Ukrainy przepisami ustawy" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja zakłada także:

  - wskazanie Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu właściwego pełniącego funkcję krajowego punktu kontaktowego do celów wymiany z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących osób korzystających z ochrony czasowej;

  - rozszerzenie katalogu podmiotów posiadających dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, o wojewodów;

  -  rozszerzenie uprawnienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do przyjęcia w formie darowizny, przechowywania i wydania oraz wywozu na terytorium Ukrainy obok produktów leczniczych także wyrobów medycznych;

  - w zakresie świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie wprowadzenie zasady, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem; wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania;

  - w przepisach regulujących prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy poszerzony został katalog danych jakie podmiot powierzający wykonywanie pracy zobowiązany będzie przekazywać do powiatowego urzędu pracy;

  - wprowadzono regulację umożliwiającą  ministrowi właściwemu do spraw pracy dofinansowanie szkoleń z języka polskiego dla przedstawicieli zawodów medycznych z Funduszu Pracy;

  - rozszerzono możliwość korzystania z danych, dot. małoletnich Ukraińców, przebywających w pieczy zastępczej przez Straż Graniczną, jeżeli przybyli do Polski bez osoby sprawującej pieczę;

  - wprowadzono przepis regulujący koszty obsługi m.in. świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start tych świadczeń na poziomie wynoszącym 1,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tych świadczeń;

  - dodane zostały regulacje mające na celu identyfikowanie przypadków potencjalnego braku prawa do świadczeń w związku z wyjazdem obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej  miesiąca;

  - dodana została zmiana wprost wskazująca źródło finansowania kosztów wydawania orzeczeń dotyczących niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy ze środków z budżetu państwa;

  - wprowadzono zmianę umożliwiającą objęcie wsparciem dziennego opiekuna dzieci ukraińskich do czasu rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego;

  - uelastyczniono przepisy ułatwiające szkołom w roku szkolnym 2022/2023 prowadzenie dodatkowej nauka języka polskiego;

  Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie warunków techniczno­-budowlanych budynków wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy. Przedłużono termin tymczasowego wykorzystania na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-­­budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-­­sanitarnych dla tego budynku - do 31 sierpnia 2023 r.

  Ustawa wprowadza także rozwiązania, wedle których starosta będzie inicjował, organizował i finansował z Funduszu Pracy szkolenia z języka polskiego dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy cudzoziemców. Cudzoziemiec będzie mógł wziąć udział w jednym szkoleniu. Należność przysługująca instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie nie będzie mogła przekroczyć 2 tys. zł. W uzasadnionych przypadkach starosta będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 3 tys. zł.

  W ustawie wprowadzono również możliwości refundacji podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej, a także jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, części albo całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres dwunastu  miesięcy za zatrudnienie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem tego rozwiązania jest zachęcenie do zatrudniania bezrobotnych lub poszukujących pracy w tych jednostkach i tym samym ich wzmocnienie kadrowe.

  Wydłużono z 12 do 24 miesięcy prawa do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

  W ustawie zawarto także przepis przejściowy, zgodnie z którym w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 r.

  Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, składane będą w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 30.06, 17:39Senat przyjął nowelę prawa wodnego z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację prawa wodnego z poprawkami, które zakładają m.in., że środki z gmin za nieprzekazywanie sprawozdań dotyczących oczyszczania ścieków powinny trafiać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a nie m.in. do Wód Polskich.

  Nowelizacja w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że środki te będą trafiać w 90% do budżetu państwa, a w 10% do przedsiębiorstwa Wody Polskie. Senat chce, aby trafiały do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. 

  Nowelizacja prawa wodnego wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Umożliwi też zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w razie skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w samorządach. Uściśla dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. w kwestii ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Precyzuje przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż elektrownie wodne, co ma zwiększyć jego przychody i zapewnić lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 30.06, 17:26Senat wprowadził poprawki do noweli dotyczącej certyfikacji farm wiatrowych 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, które wskazują jednoznacznie, że regulacje odnoszą się także do części morskiej farmy wiatrowej i ujednolicają terminologię ustawy.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie systemu certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach budowy morskich farm wiatrowych i urządzeń do wyprowadzania z nich mocy. Nadzór i certyfikację będą wykonywać tzw. uznane organizacje z odpowiednim upoważnieniem. Przepisy regulują zakres wymagań koniecznych do otrzymania odpowiednich certyfikatów.

  Morska farma wiatrowa i zespół urządzeń do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikat zgodności projektowej ma być wydawany przed rozpoczęciem budowy, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji - po jej zakończeniu, a odnawialny certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji w fazie działania raz na pięć lat. 

  (ISBNews)

 • 30.06, 17:12Senat za rozszerzeniem uprawnień do emerytury górniczej m.in. o maszynistów w kopalniach 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z którymi prawo do emerytury górniczej mieliby nie tylko pracujący "na odkrywce", ale także m.in. maszyniści pociągów przewożących urobek do miejsca składowania.

  Nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze zmienia strukturę nadzoru górniczego. Likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy, nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach. Jego kompetencje i załogę ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy.

  Nowelizacja wprowadza ponadto definicje: odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:54Senat za nowelą zwiększającą budżet programu Kolej+ do ponad 11 mld zł z 5,6 mld zł 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (PKP), zakładającą zwiększenie budżetu programu Kolej+ do ponad 11 mld zł z 5,6 mld zł oraz wydłużającą okres, do którego będzie możliwe przekazywanie papierów wartościowych na rzecz Polskich Linii Kolejowych (PLK) - do 2027 r. z 2024 r.

  Ze względu na konieczność podwyższenia kapitału zakładowego PLK, nowela zakłada wydłużenie okresu, do którego będzie możliwe przekazywanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK, z 2024 na 2027 rok.

  W związku z tym konieczna jest zmiana wysokości wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych w 2024 r. z 1,7 mld zł na 2,54 mld zł oraz określenie wartości papierów, które będą przekazywane w kolejnych latach do 2027 r. włącznie.

  Nowelizacja zakłada także możliwość przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, w danym roku budżetowym na rzecz PLK skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej większej niż określona dla danego roku budżetowego.

  Ma to umożliwić reakcję w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na środki niezbędne do realizacji inwestycji w danym roku budżetowym. Dodano przy tym zastrzeżenie, że zmiana wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych planowanych do przekazania w danym roku budżetowym nie może powodować zmiany łącznej wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych.

  W zakresie wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych w latach 2020-2023 nowela nie wprowadza zmian w obecnie obowiązującym stanie prawnym. W roku 2024 emisja skarbowych papierów wartościowych zostanie zwiększona o 840 mln zł, tj. do kwoty 2 540 mln zł, oraz zostanie rozszerzona o kolejne lata, tj.:

   - 2025 - 1 214 mln zł;

  - 2026 - 1 856 mln zł;

  - 2027 - 1 690 mln zł.

  Łącznie w latach 2024-2027 zostanie dokonana dodatkowa emisja skarbowych papierów wartościowych o wartości 5 600 mln zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 r.

  Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, będące wkładem, stanowiące kapitał zakładowy PLK, Spółka będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na finansowanie inwestycji realizowanych przez PLK w ramach programów wieloletnich. Obciążenie budżetu państwa określono, przyjmując co najwyżej dwuletni termin wykupu.

  Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe umożliwi PKP przekazanie PLK linii kolejowych, znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości. W związku z przekazaniem linii kolejowych uregulowania wymaga również kwestia rozliczeń podatkowych, które będą dotyczyć PKP w związku z wnoszeniem aportów i rozliczeniem wynagrodzenia za korzystanie przez PLK ze składników linii kolejowych.

  Chodzi o umożliwienie w latach 2022-2026 rozliczania podatku dochodowego od aportu oraz podatku od towarów i usług od czynszu z umowy D50 (umowa, na podstawie której PKP oddała do korzystania środki składające się na linie kolejowe, oraz grunty, z zastrzeżeniem, że korzystanie z samych gruntów na podstawie umowy jest nieodpłatne).

  Wartość aportów będzie podlegać wycenie przez niezależny podmiot specjalizujący się w wycenach przedsiębiorstw oraz nieruchomości i będzie zależeć od przyjętych stawek rynkowych składników majątku wycenianego.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:51Senat przyjął nowelizację prawa budowlanego z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa budowlanego, umożliwiającą prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:38Senat za poprawkami do noweli dot. sposobu finansowania programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych z poprawkami, które usuwają przepisy uchylające regulacje COVID-owe wydłużające termin na zwołanie walnego zebrania spółdzielni lub zebrania właścicieli lokali, a także kadencję rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny.

  Senat wykreślił z nowelizacji przepisy, uchylające regulacje wprowadzone na czas pandemii, zakładające, że w przypadku, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

  Usunięto także zapis stanowiący, że w przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni.

  Inne poprawki wykreślały z nowelizacji przepisy dokonujące zmian w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Część miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych ma na celu usprawnienie finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach.

  Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Przewidziano też nowe źródło finansowania programu – ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

  Do ustawy o ochronie praw lokatorów wpisano możliwość wydłużenia przez gminy w drodze uchwały okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego zobowiązane będą wykazać w deklaracji wysokość dochodu.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:01Senat przyjął nowelę prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację prawa ochrony środowiska wraz z poprawkami, które zakładają m.in. wykreślenie przepisów, zgodnie z którymi minister klimatu i środowiska miałby cztery, a nie - jak obecnie - dwa lata na dokonanie przeglądu norm jakości paliw stałych; usuwają też zapis, że do końca 2022 roku paliwa z biomasy będą zaliczane do paliw zeroemisyjnych. Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Senat wykreślił przepis, wedle którego minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw gospodarki, co najmniej raz na 4 lata, dokonuje przeglądu wymagań jakościowych paliw w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów.

  Usunięto też przepis, zgodnie z którym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wykorzystywane przez operatorów statków powietrznych albo prowadzących instalacje, uznaje się za spełniające kryteria  zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

  Celem nowelizacji prawo ochrony środowiska jest uszczelnienie systemu zarządzania jakością powietrza, określenia maksymalnych limitów wydatków na kolejne dziesięć lat obowiązywania przepisów, wdrażających wymagania unijnych dyrektyw w sprawie m.in. jakości powietrza i ograniczenia emisji lotnych związków organicznych.

  Nowelizacja określa odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Umożliwia nakładanie na gminy i powiaty kar finansowych za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych, określonych w programach ochrony powietrza.

  Zakłada również zmianę terminu przekazania ministrowi klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu przez sejmiki województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Zmienia ponadto definicję stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (nadal będzie ich 46), uniezależniając podział od danych demograficznych GUS w wypadku miast mających ok. 100 tys. mieszkańców.

  (ISBnews)

 • 30.06, 15:33Senat przyjął ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza tzw. wakacje kredytowe. Poprawki mają głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Następnie przyjęli wszystkie zgłoszone poprawki i całą ustawę wraz z poprawkami.

  Jedna z nich zakłada m.in. doprecyzowanie przepisów o wakacjach kredytowych w taki sposób, by z ustawy wynikało, że prawem tym objęte są wszystkie umowy o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym, także te, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 r.

  Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

  Wakacje kredytowe mają dotyczyć  zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023,

  Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

  Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po wypracowaniu danego rozwiązania minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

  Jeżeli jednak nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem kredytobiorcy mieliby zaoszczędzić ok. 1 mld zł rocznie.

  Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł.

  Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i może być wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

  Na etapie prac sejmowych przyjęto do ustawy poprawkę , która zakłada przedłużenie rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżenia akcyzy, VAT i podatku od sprzedaży detalicznej na paliwa, nawozy, nośniki energii elektrycznej do 31 października 2022 r.

  Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności startupy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

  (ISBnews)

 • 30.06, 15:19Senat przyjął ustawę dot. rekompensat dla firm sprzedających węgiel z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która wprowadza mechanizm rekompensat do zakupu maksymalnie trzech ton węgla po 966,6 zł za tonę dla odbiorców indywidualnych. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 59, jedna była przeciwna, reszta wstrzymała się od głosu.

  Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

  Senat usunął zapis wskazujący, że sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż 966,6 zł nie uprawnia firmy do otrzymania rekompensaty. Wykreślone zostały też przepisy dotyczące dookreślania kwoty rekompensat, a także wskazujące, że w sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń, organem wyższego stopnia w stosunku do zarządcy rozliczeń jest minister właściwy do spraw energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  Senat doprecyzował natomiast, że szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje, na wniosek zarządcy rozliczeń, będące w jego posiadaniu dane dotyczące przedsiębiorców, uprawnionych do otrzymania rekompensaty w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku w zakresie, wynikającym z przepisów ustawy.

  Wprowadzany ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw specjalny mechanizm rekompensat zakłada, że węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę.

  Firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po ustalonej cenie.

  Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Węgiel będzie sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. Maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony w 2022 r.

  Rekompensaty będą wypłacane przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

  Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla wyniesie 750 zł brutto.

  Z ustawy wynika, że na dopłaty do cen węgla, który odbiorcy indywidualni będą mogli kupić w cenie 996,6 zł za tonę do maksymalnie trzech ton na gospodarstwo ma trafić maksymalnie trzy mld zł.

  W czerwcu 2022 r. zarejestrowanych było w domach jednorodzinnych ponad 1,7 mln kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne.

  (ISBnews)

 • 30.06, 10:45ZBP: Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego dla wakacji kredytowych 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o wakacje kredytowe i proponuje, by przysługiwały one tym kredytobiorcom, w w przypadku których rata kredytu przekracza "40/50% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego", poinformował Związek Banków Polskich (ZBP). 

  "Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego do ubiegania się o wakacje  kredytowe. […] Proponuje, aby wakacje kredytowe przysługiwały tym kredytobiorcom, w przypadku  których kwota raty kredytu hipotecznego stanowi powyżej 40/50% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie sektora, pozwoliłoby to skierować pomoc do osób mających problemy finansowe związane z obsługą rat kredytu, czyli do tych, którzy "rzeczywiście potrzebują  wsparcia, nie zaś do tych, którzy mieliby otrzymać dodatkowe korzyści majątkowe kosztem innych". 

  Obecnie projekt ustawy o finansowaniu społeczościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który zawiera pakiet rozwiązań dotyczących wsparcia dla kredytobiorców, w tym m.in. wakacje kredytowe znajduje się na etapie prac senackich. Głosowanie nad ustawą ma odbyć się jeszcze dzisiaj.

  W związku z tym, "mając na uwadze powagę sytuacji i wysoce negatywne skutki projektowanego rozwiązania", sektor bankowy zaapelował m.in. o:

  - ograniczenie pomocy jedynie do osób w trudnej sytuacji finansowej - mających trudność w spięciu budżetów domowych, a nie dla wszystkich kredytobiorców jak zostało przyjęte w wersji ustawy, uchwalonej przez Sejm;  

  - uniknięcie działań inflacjogennych - w ocenie sektora, rozwiązania procedowane w Parlamencie są sprzeczne z antyinflacyjną polityką Narodowego Banku Polskiego, zmierzającą m.in. do ograniczenia ilości pieniądza w gospodarce; 

  - niepodważanie stabilności i wiarygodności polskiego systemu bankowego - wakacje kredytowe w obecnym kształcie będą wiązać się z obciążeniem sektora bankowego, szacowanym przez NBP na 20 mld zł, co wobec spadku funduszy własnych banków może przyczynić się do znaczącego pogorszenia sytuacji niektórych banków i uniemożliwić sektorowi bankowemu dalsze finansowanie gospodarki. 

  ZBP przypomina, że z badania opinii  publicznej (Minds&Roses, przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, na reprezentatywnej  próbie N=1 000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej na przełomie V i VI br.) wynika, aż 66% Polaków popiera wprowadzenie kryterium dochodowego w ustawie o wakacjach  kredytowych, aby pomocy udzielić wyłącznie osobom w trudnej sytuacji. Z kolei 57% respondentów obawia się, że wakacje kredytowe zwiększą inflację. 

  Zdaniem sektora, postulowane kryterium dochodowe w przypadku wakacji kredytowych byłoby spójne z regułą przyznawania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

  Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

  Wakacje kredytowe mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł.

  Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł. Przy korzystaniu ze wsparcia Funduszu ustalono kryteria dochodowe.

  Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i może być wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

  Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

  (ISBnews)

 • 30.06, 09:03Socha, MRPS:Waloryzacja emerytur, rent przy wskaźniku 9,6% to koszt ok. 27,5 mld zł w 2023 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Koszt proponowanej przez rząd waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego przy wskaźniku 109,6% szacowany jest na ok. 27,5 mld zł w 2023r., poinformowała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

  Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023r. była tematem wspólnego posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

  "Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., w której strona rządowa proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r." - czytamy w komunikacie po w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego (RDS).

  W związku z tym prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. ma miałby wynieść nie mniej niż 109,6%.

  "[Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha] zakomunikowała, że koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego przy wskaźniku 109,6% szacowany jest na ok. 27,5 mld zł" - czytamy także.

  W komunikacie podano także, że strona związkowa uważa propozycję rządową za niewystarczającą. Postuluje zwiększenie tego wskaźnika o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

  Natomiast spośród organizacji pracodawców Konfederacja Lewiatan opowiada się za ustawowym poziomem waloryzacji rent i emerytur na 2023 r. zaś Pracodawcy RP, ZRP, i BCC proponują wzrost emerytur i rent w 2023 r. na poziomie 7,8%

  Stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, podano także. 

  Stronę rządowa w posiedzeniu reprezentowała wiceminister Barbara Socha z MRiPS oraz wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  (ISBnews)

 • 29.06, 17:02Patkowski z MF nie wyklucza wprowadzenia okresu przejściowego przy reformie WIBOR 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Nie można wykluczyć wprowadzenia okresu przejściowego dla niektórych instrumentów finansowych przy zamianie WIBOR-u na inny wskaźnik referencyjny, planowanej na 1 stycznia 2023 r., wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  "Pamiętajmy, że WIBOR nie jest stosowanym wskaźnikiem tylko i wyłącznie do umów kredytowych, ale także do obligacji czy szeregu instrumentów pochodnych, więc tutaj też musimy się wykazać bardzo dużą ostrożnością, tak żeby sektor i rynki finansowe przyjęły to ze spokojem. Być może będą tu stosowane pewne kwestie, które pozwolą zastosować jakiś okres przejściowy do stosowania tego, natomiast nie chcemy na ten moment zmieniać głównych założeń, czyli daty 1 stycznia 2023 r." - powiedział Patkowski podczas senackiej debaty nad ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych.

  Ustawa zawiera regulacje dotyczące także wakacji kredytowych, zasad udzielania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zapowiedź zamiany WIBOR innym wskaźnikiem od 1 stycznia 2023r.   

  Patkowski przypomniał też, że rozporządzenie 2016/2011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych nie wskazuje, jaki to będzie zamiennik, ani jaka będzie data jego wprowadzenia.

  Zamiennik i datę wprowadzenia ma określić rozporządzenie ministra finansów.

  (ISBnews)

 • 29.06, 15:47MKiŚ analizuje możliwość uwzględnienia specyfiki branż w przepisach dot. dostaw gazu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) analizuje możliwość większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych branż w przepisach o bezpieczeństwie dostaw paliw gazowych, zwłaszcza gazu i ropy naftowej, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że przepisy unijne uniemożliwiają włączenie do definicji odbiorcy chronionego dużych przedsiębiorstw.

  Minister zastrzegła, że ryzyko ograniczeń dostaw gazu "zostało ograniczone do minimum".

  "W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją przepisów traktujących o bezpieczeństwie dostaw paliw gazowych, w szczególności ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, analizowana jest ewentualna możliwość większego uwzględnienia w tworzonych przepisach szczególnej specyfiki niektórych branż, dla których całkowite ograniczenie poboru gazu ziemnego wiązać się będzie z nieodwracalnym zniszczeniem instalacji technologicznych" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczyła jednak, że zmiana sposobu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego musiałaby być zgodna z przepisami Unii Europejskiej, które uniemożliwiają zakwalifikowane dużych przedsiębiorstw jako odbiorców chronionych.

  "Należy jednak podkreślić, że zmiana sposobu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców, dla których wstrzymanie poboru gazu ziemnego skutkować będzie zniszczeniem instalacji technologicznych, w sposób uniemożliwiający jej ekonomiczną naprawę, musiałaby być zgodna obowiązującymi aktami prawnymi Unii Europejskiej, które uniemożliwiają włączenie do definicji odbiorcy chronionego dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw podłączonych do sieci przesyłowej gazu ziemnego" - czytamy także.

  Moskwa przypomniała, że podczas prac nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego z 17 lutego 2021 r. przeprowadzono pełen proces legislacyjny, uwzględniający m.in. konsultacje publiczne z reprezentatywnymi środowiskami zrzeszającymi polskich przedsiębiorców. Rozporządzenie to uwzględnia przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z  25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, określając kategorie odbiorców, którzy mogą podlegać ochronie w przypadku wystąpienia sytuacji, w której zagrożone jest bezpieczeństwo paliwowe państwa.

  Regulacje unijne ograniczają w sposób jednoznaczny kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać status odbiorców chronionych, pozwalając na objęcie nim małych i średnich przedsiębiorstw przyłączonych do dystrybucyjnej sieci gazowej, wskazała minister.

  "Dzięki prowadzonym w ostatnich latach działaniom polegającym na rozbudowie systemu gazowego, a także dzięki prowadzonej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego, ryzyko wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego zostało ograniczone do minimum" - napisała minister.

  Przypomniała, że pomimo wstrzymania dostaw gazu do Polski z kierunku wschodniego, kontynuowane jest zatłaczanie gazu do magazynów, które wypełnione są obecnie w ponad 96%. Ponadto polskie spółki posiadają zapasy handlowe, a także zapasy obowiązkowe gazu ziemnego (dysponowane przez ministra właściwego do spraw energii).

  Całkowite uniezależnienie się od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, które możliwe było dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, całkowicie ograniczyło wpływ Rosji na bezpieczeństwo dostaw gazu do polskiego systemu gazowego, podsumowała.

  (ISBnews)

 • 29.06, 13:12KE chce zakazać sprzedaży smakowych podgrzewaczy tytoniu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży smakowych podgrzewaczy tytoniu, poinformowała Komisja. Ogólnie w UE produkty oparte na podgrzewaniu tytoniu przekroczyły 2,5% całkowitej sprzedaży wyrobów tytoniowych w państwach Unii, co daje możliwość wprowadzenia zakazu tych wyrobów.

  "Usuwając z rynku aromatyzowany podgrzewany tytoń, robimy kolejny krok w kierunku realizacji naszej wizji w ramach europejskiego planu walki z rakiem, aby stworzyć 'pokolenie wolne od tytoniu', w którym mniej niż 5% populacji będzie paliło wyroby tytoniowe do 2040 r." - powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella  Kyriakides, cytowana w komunikacie.

  Wniosek Komisji ma trafić teraz do Rady i Parlamentu Europejskiego i wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały osiem miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego. Przepisy te mają obowiązywać po trzymiesięcznym okresie przejściowym.

  Jak wynika z opublikowanego dwa tygodnie temu raportu Komisji, wielkość sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych na poziomie detalicznym odpowiadała 3,33% całkowitej wielkości sprzedaży wszystkich wyrobów tytoniowych na poziomie Unii w 2020 r. Z kolei wartość sprzedaży podgrzewanych wyrobów odpowiadała 3,51% całkowitej wielkości sprzedaży wszystkich wyrobów tytoniowych w UE w 2020 r.

  Zgodnie z dyrektywą 2014/40/UE (tzw. dyrektywą tytoniową), jeśli sprzedaż tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych (czyli m.in. wkładów do podgrzewaczy tytoniu) o "charakterystycznym aromacie" przekroczy 2,5% unijnego rynku, UE ma prawo zakazać ich sprzedaży.

  (ISBnews)

 • 29.06, 10:43Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji dot. nadzoru nad CPK 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, której celem jest przeniesienie zadań pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z działu administracji rządowej "transport" do działu "rozwój regionalny", podała Kancelaria Prezydenta.  

  "Celem ustawy jest modyfikacja struktury administracji rządowej w sposób zapewniający realizację zadań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.

  Podstawowa zmiana wprowadzana ustawą z dnia 12 maja 2022 r. polega  na przeniesieniu zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

  Uzasadnieniem takiego przeniesienia jest wpływ CPK na stosunki gospodarcze  i społeczne w rejonie objętym oddziaływaniem przyszłego lotniska (inwestycje kolejowe, powstanie obiektów targowo-kongresowych, obiektów konferencyjnych i biurowych). Proces realizacji poszczególnych inwestycji wymaga wczesnego opracowania strategii rozwoju regionu, jak  i koordynacji poszczególnych działań projektowych, podano także.

  W związku z dokonywaną modyfikacją następuje przeniesienie zadań pełnomocnika ds. CPK z działu administracji rządowej "transport" do działu "rozwój regionalny". Ponadto pełnomocnikowi ds. CPK przekazuje się nadzór nad Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze.

  Ustawa ma co do zasady wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.06, 10:33TMF Group: Polska 4. w Europie pod względem złożoności przepisów dla biznesu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Polska po raz drugi z rzędu znalazła się na 10. miejscu na świecie i 4. w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu, wynika z tegorocznego raportu opracowanego przez TMF Group.

  Jak wskazują autorzy raportu, w ciągu ostatniego roku polski rząd wprowadził wiele aktów prawnych, które zostały uchwalone w krótkim czasie, jednocześnie nie zawsze łatwych do zinterpretowania w rzeczywistości biznesowej. Największy pakiet z nich został wprowadzony w ramach "Polskiego Ładu", który miał duże znaczenie, ponieważ gruntownie przebudował system podatkowy.

  "Przepisy prawa pracy w Polsce już wcześniej były skomplikowane, a wprowadzenie w styczniu br. Polskiego Ładu zagmatwało je jeszcze bardziej. To kosztowne wyzwanie dla zagranicznych inwestorów, którzy cenią sobie przejrzystość i prostotę regulacyjną. Na zainteresowanie inwestycjami w Polsce mogą mieć również wpływ wyraźne dążenia przedstawicieli rządu do skupiania wielu aktywów w rękach państwa. Polski rząd potrzebuje inwestycji zagranicznych, ale chciałby, aby to państwo utrzymało dominującą pozycję w zakresie posiadania aktywów. Mamy już kontrolowane przez Skarb Państwa Polski Holding Nieruchomości czy Polski Holding Hotelowy oraz Krajową Grupę Spożywczą. To podmioty powołane w celu kontrolowania aktywów i uzyskania większej niezależności od przedsiębiorstw zagranicznych lub które mogą utrudnić innym działalność na polskim rynku. Mimo to, ze względu diametralną zmianę sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, może dojść do wzmocnienia powiązań Polski z gospodarkami Europy Zachodniej i USA" - powiedziała dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej Joanna Romańczuk, cytowana w komunikacie.

  Najlepiej przeszkody w prowadzeniu biznesu na świecie eliminują Wyspy Caymana (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), Curaçao (terytorium zależne Holandii), Dania, Hongkong (specjalny region administracyjny Republiki Chińskiej) i Brytyjskie Wyspy Dziewicze (brytyjskie terytorium zamorskie w Ameryce Środkowej). W czołowej dziesiątce jurysdykcji, w których najłatwiej prowadzi się biznes znalazły się również Jersey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Norwegia i Wielka Brytania.

  Na czele najmniej przyjaznych do prowadzenia biznesu państw w skali globu znalazły się odpowiednio Brazylia, Francja, Peru, Meksyk i Kolumbia. Kolejne są Grecja, Turcja, Włochy, Boliwia. Dziesiątkę zamyka Polska, wskazano również.

  Autorzy raportu TMF Global Complexity Index 2022 zidentyfikowali trzy kluczowe zagadnienia, które mają kształtować globalny krajobraz biznesowy i środowisko regulacyjne w kolejnych miesiącach:

  • wychodzenie z Covid-19;
  • złożoność przepisów a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ang. FDI - foreign direct investments);
  • zagadnienia ESG.

  Autorzy raportu w większym odsetku jurysdykcji (34% w 2022 roku wobec 28% w 2021 roku) przewidują wzrost FDI w ciągu najbliższych pięciu lat, co odzwierciedla optymizm w tym zakresie. Jednocześnie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych może skutecznie zmniejszać skomplikowanie biznesu. 16% jurysdykcji jest obecnie w stanie automatycznie powiadomić wszystkie odpowiednie organy o założeniu spółki.

  "Dla przedsiębiorstw pragnących założyć spółkę i prowadzić działalność transgraniczną kluczowym czynnikiem jest ujednolicenie przepisów, co umożliwia im prowadzenie podobnej działalności w wielu jurysdykcjach. Przyjmowanie międzynarodowych standardów, takich jak CRS (86% jurysdykcji w 2022 roku w porównaniu z 82% w 2020 roku) i FATCA (82% jurysdykcji w 2022 roku w porównaniu z 76% w 2020 roku) rośnie, odzwierciedlając stały globalny trend zmierzający w kierunku przejrzystości" - czytamy dalej.

  Jak wskazano, zagadnienia ESG stają się coraz bardziej istotne dla biznesu na całym świecie. Jednak pomimo wzrostu zainteresowania prawne egzekwowanie praktyk ESG funkcjonuje w około 50% jurysdykcji. Problem braku ich egzekwowania dotyczy w szczególności krajów spoza UE, co świadczy o braku międzynarodowego dostosowania. Wpływ ESG jest zatem trudny do zmierzenia, podano także.

  (ISBnews)

 • 29.06, 10:04Senacka komisja rekomenduje ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe z poprawkami 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza tzw. wakacje kredytowe, z poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.  

  Senatorowie zaproponowali doprecyzowanie przepisów o wakacjach kredytowych w taki sposób, by z ustawy wynikało, że prawem tym objęte są wszystkie umowy o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym, także te, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 r.

  Biuro Legislacyjne Senatu zwróciło uwagę na bardzo szeroki zakres spraw uregulowanych w tej ustawie - od finansowania społecznościowego, przez przepisy dotyczące tzw. wakacji kredytowych, funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, po zapisy dotyczące wprowadzenia zamiennika WIBOR i przedłużenia okresu obowiązywania tzw. tarczy antyinflacyjnej.

  W ocenie Biura Legislacyjnego, zakres poprawek wprowadzanych na etapie prac sejmowych może budzić zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

  Większość poprawek proponowanych przez senacką komisję ma charakter redakcyjno-legislacyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

  Wakacje kredytowe mają dotyczyć  zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023, 

  Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

  Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po wypracowaniu danego rozwiązania minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

  Jeżeli jednak nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem kredytobiorcy mieliby zaoszczędzić ok. 1 mld zł rocznie.

  Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł.

  Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i może być wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

  Na etapie prac sejmowych przyjęto do ustawy poprawkę , która zakłada przedłużenie rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżenia akcyzy, VAT i podatku od sprzedaży detalicznej na paliwa, nawozy, nośniki energii elektrycznej do 31 października 2022 r.

  Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności startupy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

  (ISBnews)

 • 29.06, 09:56Muller: Ustawa wprowadzająca mechanizm dopłat do węgla powinna wejść w życie w sierpniu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która wprowadza mechanizm rekompensat do zakupu maksymalnie trzech ton węgla po cenie 996,6 zł dla odbiorców indywidualnych powinna wejść w życie w sierpniu, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "W sierpniu powinna wejść ustawa, która obniża ceny do ok. 1 tys. zł  za tonę. Trzy tony - tak jak wspominaliśmy wcześniej - będzie można zakupić w tej cenie" - powiedział Muller w radiu Plus.

  Sejm przyjął tę ustawę w ubiegłym tygodniu, obecnie jest ona na etapie prac senackich.

  Ma wejść z życie co do zasady w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Wprowadzany ustawą specjalny mechanizm rekompensat zakłada, że węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę.

  Firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po ustalonej cenie.

  Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Węgiel ma być sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. Maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony w 2022 r.

  Rekompensaty będą wypłacane przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

  (ISBnews)