Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 25.09, 08:49Projekt dot. 1,3 mld zł pomocy publ. z KPO na systemy ciepłownicze trafił do konsultacji 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dotyczący udzielania ponad 1,3 mld zł pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Przedmiotowy program pomocowy umożliwi udzielenie przedsiębiorcom pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych, tj. wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwarzanie energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Przyczyni się to do maksymalizacji wydatkowania środków przeznaczonych na realizację działań wynikających z dokumentów programowych KPO" - czytamy w uzasadnieniu.

  Przyjęcie rozporządzenia nie pociąga za sobą skutków finansowych mających wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego a jedynie umożliwia udzielanie pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach KPO na rzecz przedsiębiorców realizujących projekty, które spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia, podano także.

  Źródłem finansowania pomocy udzielonej na podstawie projektowanego rozporządzenia będą środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych zaplanowano kwotę ok. 300 mln euro, tj. ok. 1 344 270 277 zł.

  Efekty projektu regulacji zostaną zbadane przy pomocy ewaluacji ex-post w ramach KPO. Pomiar nastąpi w IV kw. 2026 r. Zastosowane mierniki będą bazowały na końcowych wskaźnikach przyjętych dla poszczególnych inwestycji, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 19.09, 16:06Szacowane wydatki na strategiczne projekty niskoemisyjne to ok. 500 mln zł/rocznie - OSR 

  Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) - Szacowane wydatki z budżetu państwa na strategiczne projekty inwestycyjne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to ok. 500 mln zł rocznie, wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

  Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

  Przyjęto, że pomoc udzielana ma być w formie dotacji celowej, na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej zawieranej z przedsiębiorcą przez ministra właściwego ds. gospodarki. Założono, że na ten cel z budżetu państwa trafiać będzie rocznie 500 mln zł.

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc może być udzielana do końca grudnia 2025 r.

  Przyjmując, że program byłby kontynuowany byłby w ciągu najbliższych lat stanowiłby koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie 3 715 mln zł, natomiast dla budżetu państwa na poziomie 4 593 mln zł.

  Przy obliczeniach założono, że oprócz regularnych wpływów z tytułu podatków od zatrudnienia, wpływałyby również inne podatki: z tytułu prowadzenia działalności, zysków, obrotu towarów lub jego eksportu - w zależności od profilu firmy.

  Beneficjentem wsparcia, zgodnie z projektem rozporządzenia może być przedsiębiorca , który:

  - deklaruje, realizację projektu niskoemisyjnego, stanowiący inwestycję początkową;

   - nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji "Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji";

  - nie został zobowiązany do zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

  Pomoc będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie stanowiącej co najmniej równowartość 110 mln euro, utworzy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego co najmniej 50 miejsc pracy oraz spełni kryteria określone w załączniku do rozporządzenia.

  (ISBnews)

 • 18.09, 14:12MKiŚ: Maks. premia kogeneracyjna dla jednostek opalanych gazem to 324,42 zł/ MWh w 2024 r. 

  Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaproponowało maksymalne poziomy premii kogeneracyjnej na przyszły rok dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, w wysokości 324,42 zł/ MWh, a dla opalanej paliwami stałymi - 0zł/ MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2024 r., który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  Obowiązek wydania rozporządzenia w terminie do 31 października każdego roku nakłada na ministra właściwego do spraw energii ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  "Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w roku 2024:

  1)     opalanej paliwami gazowymi wynosi 324,42 zł/ MWh;

  2)     opalanej paliwami stałymi wynosi 0,00 zł/ MWh;

  3)     opalanej biomasą wynosi 418,38 zł/ MWh;

  4)     innej niż wymienione […] wynosi 278,06 zł/ MWh." - czytamy w dokumencie.

  Wprowadzenie wartości referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane nawet, jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii, wyjaśniono.

  Wysokość wartości referencyjnej jest to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej (Levelized Cost Of Electricity - LCOE) z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem, a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

  Jednostkami referencyjnymi przyjętymi na potrzeby ustalenia wartości referencyjnych są jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej równej 30 MWe, opalane danym rodzajem paliwa (odrębnie: paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa).

  (ISBnews)

 • 18.09, 10:33MKiŚ zaproponowało wysokość premii kogeneracyjnej na 2024 r. 

  Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) - Gwarantowana premia indywidualna na przyszły rok dla istniejącej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi wyniesie 146,93 zł /MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi - 79,88 zł /MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  "W przypadku istniejących jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi premia gwarantowana indywidualna w 2024 r. wyniesie 146,93 zł /MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi w roku 2024 - 79,88 zł /MWh. Premia gwarantowana dla istniejących jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 31,42 zł/MWh" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Premia gwarantowana dla istniejących małych jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 0 zł/MWh ze względu na fakt, że na podstawie dostępnych danych brak jest luki finansowej pomiędzy prognozowanymi kosztami operacyjnymi a prognozowanymi przychodami operacyjnymi z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

  (ISBnews)

 • 18.09, 10:07MKiŚ proponuje, by premią objąć 18 mln MWh energii z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r. 

  Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) proponuje, by premią kogeneracyjną mogło być objęte maksymalnie 18 mln MWh z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r., natomiast premią indywidualną - 36 mln MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem.

  Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  "Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2024 r. wynosi 18 mln MWh" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, z wysokosprawnej kogeneracji  w 2024 r. wynosi 3 902 505 075 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP - 195 125 254 zł.

  Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2024 r. wynosi 36 mln MWh.

  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości energii, wynosi 7 781 832 000 zł, podano.

  (ISBnews)

 • 11.09, 11:45MKiŚ: Nowela rozporządzenia taryfowego wprowadza premię na rachunkach za energię 

  Warszawa, 11.09.2023 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną zobowiązuje sprzedawców do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych, wynagradzającego aktywnościowe i efektywnościowe postawy odbiorców energii, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  Rozporządzenie zostało już podpisane przez ministra klimatu i środowiska.

  "Premiowane będzie m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, czy bycie prosumentem" - czytamy w komunikacie.

  Zmiana rozporządzenia przyniesie każdemu gospodarstwu domowemu wymierną korzyść finansową w postaci pomniejszenia rocznego rozliczenia za energię o równowartość jednego przeciętnego miesięcznego rachunku, podano także.

  Sprzedawcy energii zobowiązani będą do informowania odbiorców o zmianach w rozliczeniach oraz o wysokości premii i terminie jej przyznawania.

  Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie przejrzystości działań na rynku energii elektrycznej oraz wzmocnienie praw odbiorców w gospodarstwach domowych, podkreślono.

  Nowela wspiera również operatorów systemu elektroenergetycznego i ułatwia im zarządzanie bilansem mocy w systemie. Nowe przepisy zwalniają odbiorców z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenie mocy umownej, w przypadku gdy wynikają one z poleceń operatorów lub z usług świadczonych na ich rzecz. Wprowadzane zmiany przyczynią się do stworzenia dla odbiorców zachęt do bardziej świadomego zarządzania zużyciem energii, zwiększających elastyczność pracy systemu.

  Mogą one polegać m.in. na dodatkowym zużyciu energii elektrycznej na polecenie operatora w okresach nadpodaży generacji OZE w systemie, bez obciążania użytkowników systemu za dodatkową moc pobieraną z systemu. Dzięki temu użytkownicy systemu będą mogli aktywnie uczestniczyć w wykorzystywaniu nadmiaru energii elektrycznej, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 07.09, 14:36Senat odrzucił ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 07.09.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakładała, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 38, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Ponadto ustawa zawierała regulacje, ułatwiające prowadzenie procesu budowlanego oraz zakładające 5-procentową - obowiązującą od początku 2023 r. - obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających z zamrożonych cen.

  Rozwiązania zawarte w ustawie były konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoliłoby Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciążyłoby ich obecnych właścicieli i umożliwiłoby im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne.

  Utworzenie NABE miało składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabyłaby od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron Polska Energia oraz Energa, ich spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostałyby skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpiłoby to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK funkcjonowałoby, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte byłoby 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie weszłyby odsetki i inne koszty - gwarancja dotyczyłaby jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostałyby trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej miałby trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania miały wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:46Moskwa: Decyzja w sprawie ew. zamrożenia cen ciepła systemowego w 2024 zapadnie w X 2023 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego zamrożenia cen ciepła systemowego w roku 2024 zapadnie w październiku, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ceny ciepła systemowego są zamrożone do końca tego roku.

  "Taka decyzja zapadnie tak jak w ubiegłym roku w końcówce października, taką decyzję [w roku ubiegłym] podejmowaliśmy, mając obraz IV kwartału, ale ustawy w różnych wariantach są u mnie gotowe od kwietnia tego roku" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:28Moskwa: W tym sezonie węgla nie zabraknie; nie planujemy dopłat, bo ceny się stabilizują 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W zbliżającym się sezonie grzewczym węgla nie zabraknie, zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jednocześnie poinformowała, że rząd nie planuje wprowadzania dopłat do zakupu węgla, jak miało to miejsce przed rokiem.

  "W tym roku tego węgla nie zabraknie ani dla gospodarstw domowych, ani dla ciepłowni, ani dla energetyki. Są zapasy z ubiegłego roku przede wszystkim w polskich kopalniach. Kopalnie o tym informują. Przede wszystkim Polska Grupa Górnicza zachęca do zakupów" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  "Jest dużo węgla polskiego jeszcze z ubiegłego sezonu, z tego sezonu, jest też węgiel importowany, otworzył się też rynek prywatny, prywatni pośrednicy też węgiel do polski ściągają" - dodała.

  Pytana o cenę, powiedziała, że trudno prognozować, ponieważ w tym roku nie ma mechanizmu rządowego. "W tamtym roku wiedzieliśmy, jakie to są ceny, bo były dopłaty po naszej stronie"  - wskazała.

  Odnosząc się do pytania czy w tym roku nie będzie dopłat, stwierdziła: "Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują, ale oczywiście zawsze z otwartością, z obserwacją sytuacji, gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło, będziemy interweniować".

  Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w ubiegłym sezonie grzewczym gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) i sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Rozwiązanie to początkowo obowiązywało do końca kwietnia br., ale zostało przedłużone do końca lipca br.

  Jednocześnie w roku ubiegłym wprowadzono m.in. tzw. dodatek węglowy dla gospodarstw ogrzewających swoje gospodarstwa węglem w wysokości 3 tys. zł na gospodarstwo. 

  (ISBnews)

 • 30.08, 16:35Prezydent popisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (oze), której celem jest zwiększenie udziału oze w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

  "Jednym z celów ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r." - czytamy w komunikacie.

  Zakres zmian ujętych w ustawie stymulujących rozwój sektora biometanu obejmuje:

  - wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;

  - rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu regulacji Energetyki (URE) w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu;

  - określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu - przez utworzenie "rejestru wytwórców biogazu" prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

  - poszerzenie obszaru działalności spółdzielni energetycznych o możliwość wytwarzania biometanu;

  - uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;

  - wprowadzenie systemu wsparcia dostosowanego do specyfiki tej technologii, uwarunkowań technicznych i ekonomicznych;

  - wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i poszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;

  - usprawnienia w zakresie postępowań związanych z pozyskaniem decyzji w sprawie przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej.

  Kontynuując promowanie rozwoju klastrów energii, ustawa w tym obszarze obejmuje:

  - ustanowienie czytelnych zasad zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii;

  - doprecyzowanie przepisów określających zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz obszar działalności klastra energii;

  - dodanie celu działania klastra energii;

  - stworzenie rejestru klastrów energii oraz określenie zasad jego funkcjonowania;

  - zapewnienie warunków rozwoju klastrów energii, przez wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby energii wytworzonej przez członków klastra energii;

  - ułatwienie współpracy poszczególnych członków klastra energii z operatorami systemów dystrybucyjnych przez określenie szczególnych zasad tej współpracy;

  - określenie wymagań, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej mocy magazynów energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

  Ustawa wprowadza rejestr klastrów energii. Rejestr jest jawny i prowadzony przez prezesa URE w postaci elektronicznej. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak uzyskanie wpisu umożliwiałoby - po spełnieniu innych warunków - uzyskiwanie korzyści z przyjętego dla klastrów energii systemu wsparcia.

  W ustawie o odnawialnych źródłach energii doprecyzowuje się przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza się zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

  W zakresie informowania odbiorców końcowych o efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz udziale energii odnawialnej w danym systemie ciepłowniczym przewidziano nałożenie na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązków polegających na publikowaniu na stronie internetowej odpowiednich danych.

  Planowane w ustawie zmiany prowadzą do powstania krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii. Celem utworzenia krajowego punktu kontaktowego jest możliwość pełnego wsparcia informacyjnego każdego podmiotu, który ma zamiar rozpocząć produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE.

  Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii prowadzony będzie przez ministra właściwego do spraw klimatu, przy użyciu systemu teleinformatycznego.

  Uchwalona nowelizacja zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. To oznacza, że mikroinstalacje OZE będą mogły osiągać moc 150 kW. Obecnie, ze zwolnienia z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów OZE o mocy nie przekraczającej 50 kW. 

  W zakresie prosumenta lokatorskiego nowelizacja wprowadza fakultatywną opcję zmiany wynagrodzenia za energię dla prosumenta energii odnawialnej produkującego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (tzw. prosument lokatorski), która dedykowana jest jedynie prosumentom energii odnawialnej wytwarzającym energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym). Polega ona na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię.

  Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 25.08, 11:06MKiŚ: Kwota należnego gaz. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny to 6,69 mld zł do VII 

  Warszawa, 25.08.2023 (ISBnews) - Kwota należnego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniosła 6,69 mld zł do końca lipca br., natomiast 10,49 mld zł zostało - zgodnie z przepisami - rozliczone i przekazane w formie rekompensat przez podmioty funkcjonujące w ramach jednej grupy kapitałowej, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

  "Do dnia 31 lipca 2023 r. z tytułu gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na rachunek przeznaczony do wpłat z tego tytułu wpłynęło 101 126 344,45 zł. Natomiast zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny do Zarządcy Rozliczeń na podstawie art. 27 ww. ustawy, kwota należnego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny do dnia 31 lipca 2023 r. wyniosła 6 689 960 843,88 zł, z czego 10 489 064 021,38 zł zostało rozliczone zgodnie z art. 10 ustawy" - napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Przepisy art. 10 ustawy umożliwiają przedsiębiorstwu wydobywającemu gaz ziemny wypłatę rekompensaty podmiotowi uprawnionemu, jeśli oba podmioty funkcjonują w ramach jednej grupy kapitałowej i zawarły umowę o wypłatę rekompensat. W tym przypadku, środki z gazowego odpisu na fundusz przekazywane są podmiotowi uprawnionemu bezpośrednio.

  Środki przekazane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców energii elektrycznej, do 31 lipca 2023 r. wyniosły 8 840 386 627,94 zł, podał także.

  Środki z gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazywane są na Fundusz Przeciwdziałania Coivid-19. Różnica pomiędzy środkami przekazywanymi z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny a zapotrzebowaniem na środki przeznaczone na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ma być pokryta z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

  (ISBnews)

 • 24.08, 08:38Prezydent podpisał ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektoenerg. 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która określa zasady nabywania prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej oraz wypłaty tych świadczeń, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Uprawnienie do urlopu energetycznego lub jednorazowej odprawy pieniężnej będzie przysługiwać pracownikom przedsiębiorstw energetycznych i oznaczonych części przedsiębiorstw energetycznych, niespełniającym warunków do nabycia przez nich prawa do emerytury, w okresie od dnia wyłączenia pierwszej z jednostek wytwórczych w danej oznaczonej części przedsiębiorstwa energetycznego, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r." - czytamy w komunikacie.

  Uprawnienie do urlopu energetycznego będzie także przysługiwać pracownikom spółek zależnych przedsiębiorstw energetycznych wykonującym prace pozostające w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w wyłączanych w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego jednostkach wytwórczych oznaczonych części tych przedsiębiorstw energetycznych.

  Uprawnienie do urlopu górniczego lub jednorazowej odprawy pieniężnej przysługiwać będzie w okresie od dnia:

  1) rozpoczęcia w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych przedsiębiorstwa energetycznego,

  2) ograniczenia lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego

  - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r. 

  Uprawnienia te będą przysługiwać niespełniającym warunków do nabycia prawa do emerytury pracownikom danego przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego oraz jego oznaczonej, części a także pracownikom spółek zależnych tego przedsiębiorstwa górniczego wykonującym prace pozostające w związku z wydobywaniem węgla brunatnego w oznaczonej części tego przedsiębiorstwa.

  Jeżeli dzień zakończenia urlopu energetycznego lub górniczego udzielonego na podstawie ustawy do dnia 31 grudnia 2049 r. będzie przypadał po tym dniu, urlop będzie kontynuowany według dotychczasowych zasad.

  Uprawnienia będą przyznawane na wniosek pracownika i będą mogły być przyznane tylko raz, podano także.  

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat:

  1) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  2) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat:

  1) pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  2) pracownikowi wykonującemu prace górnicze lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  3) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobywczym węgla brunatnego, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

  Urlop energetyczny oraz urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury.

  Pracownik utraci prawo do korzystania z urlopu energetycznego lub z urlopu górniczego z dniem nabycia prawa do emerytury. Urlop energetyczny lub urlop górniczy będą mogły być przyznane pod warunkiem:

  1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, przed przyznaniem tego urlopu, na mocy porozumienia stron, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, z dniem zakończenia tego urlopu oraz

  2) wykorzystania w całości urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi na dzień rozpoczęcia urlopu energetycznego lub urlopu górniczego.

  Pracownik w okresie korzystania z urlopu energetycznego albo z urlopu górniczego będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i będzie otrzymywał świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Pracownikowi, który na dzień rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, nie spełnia warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, będzie przysługiwać jednorazowa odprawa pieniężna – o ile posiada on co najmniej 5-letni staż pracy u danego pracodawcy. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przyznawana pod warunkiem rozwiązania z  pracownikiem umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartego w związku z wyłączeniem jednostek wytwórczych albo w związku z systemową redukcją, ograniczeniem lub zakończeniem wydobycia węgla brunatnego, odpowiednio w podmiocie uprawnionym do udzielania urlopu energetycznego albo uprawnionym do udzielania urlopu górniczego. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwać w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należnego według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę.

  Świadczenia socjalne oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji i będą wypłacane przez podmioty uprawnione do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego. Podstawą przyznania środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom będzie umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych a podmiotem uprawnionym do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego.

  Wypłata świadczeń socjalnych będzie następować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2053 r., a wypłata jednorazowych odpraw pieniężnych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia lub z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.08, 08:33Prezydent podpisał nowelę zwiększającą limity zużycia energii objęte mrożeniem cen 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zmierza do utrzymania maksymalnej ceny energii elektrycznej i paliw gazowych m.in. dla gospodarstw domowych oraz MŚP w sezonie zimowym 2023/24 oraz zwiększenia limitów zużycia energii, objętych mrożeniem cen dla odbiorców indywidualnych, wynika z informacji Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania podwyżek cen dla najbardziej wrażliwych odbiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r., w tym przede wszystkim maksymalnej ceny energii elektrycznej i maksymalnej ceny paliw gazowych dla wskazanych grup odbiorców, także w sezonie zimowym 2023/24" - czytamy w komunikacie.

  Nowela ma zapewnić stabilność cen energii elektrycznej i paliw gazowych dla wybranych grup odbiorców, sprzyjając utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, zapewnieniu stabilności energetycznej kraju, ochronie gospodarki i wzrostowi PKB. Nowela ma charakter przejściowej interwencji publicznej stabilizującej sytuację na rynku gazu i energii i realizuje cele rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, podano także.

  Do najważniejszych rozwiązań wprowadzanych uchwaloną nowelizacją należy:

  1) rozszerzenie wsparcia użytkowników energii poprzez :

  • zwiększenie podstawowego limitu zużycia energii objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r., w tym dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny;
  • obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r., co ma na celu dodatkowe wsparcie firm z sektora MŚP, samorządów, jednostek użyteczności publicznej i innych podmiotów wrażliwych;

  2) wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji

  koksu mechanizmu polegającego na:

  • wdrożeniu mechanizmu klasyfikacji dużych przedsiębiorców uzyskujących nadmierne dochody zgodnie z propozycją klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu 2022/1854;
  • wprowadzeniu obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 r. w wyniku prowadzenia działalności w sektorze wydobycia węgla i wytwarzania koksu, w postaci składki solidarnościowej;
  • wyznaczeniu Zarządcy Rozliczeń S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za pobór należnej składki solidarnościowej;
  • wyznaczeniu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawowanie kontroli nad realizacją ww. obowiązku przez wskazanych przedsiębiorców.

  Nowela zwiększa podstawowy limit zużycia energii objęty zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r. do:

  a) 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych,

  b) 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

  c) 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

  Ustawa wprowadzając zmiany do z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku:

  a) obniża maksymalną cenę energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r. z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh, co ma wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki użyteczności publicznej i inne podmioty wrażliwe (zmiana odciąży te jednostki i jest odpowiedzią na spadek cen energii na rynkach hurtowych),

  b) definiuje i określa zasady obliczania składki solidarnościowej na Fundusz Wypłaty od nadmiarowych dochodów (przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach) zobowiązanego przedsiębiorstwa,

  c) wskazuje Prezesa URE jako organ odpowiedzialny za kontrolę realizacji obowiązku obliczania i uiszczania składki solidarnościowej i wyposażając go w stosowne uprawnienia.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:54Sejm przyjął ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakłada, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za ustawą głosowało 233 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki. Prawie wszystkie poprawki miały charakter uzupełnień, uszczegółowień i zmian redakcyjnych, a także rozszerzenia zakresu regulacji o zmiany w prawie budowlanym polegające na uproszczeniu procedury uzyskiwania zezwoleń w inwestycji.

  Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze, podkreślono.

  Utworzenie NABE ma składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty - gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej ma trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:20Sejm za większością poprawek do ustawy o osłonach dla sektora elektroenerg., węgla brunat. 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej.

  Poprawki doprecyzowują m.in. kwestie wypłat świadczeń.

  Jedna z wprowadzonych poprawek określa m.in. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę świadczeń. Wysokość tej dotacji wynosi 0,1% kwoty. Zgodnie z poprawką dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 17.08, 09:08Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne, która ma na celu implementację szeregu aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki; wprowadzając przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny oraz dostęp dla odbiorców energii elektrycznej o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  Nowelizacja prawa energetycznego:

  - wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny;

  - wprowadza dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej;

  - wprowadza ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji;

  - wprowadza prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami;

  - wprowadza przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień;

  - wprowadza przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii;

  - wprowadza nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej;

  - wzmacnia obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a także dostosowuje się przepisy ustawy do postanowień Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., m.in. w zakresie obowiązku zawierania z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie umów kompleksowych (obejmujących zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii);

  - dodaje przepisy mające na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do koordynowania działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwo gazowe;

  - dokonuje zmian w zakresie regulacji dotyczących linii bezpośredniej;

  - zmniejsza obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW;

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji wchodzących w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 16.08, 13:40Sejm za zwolnieniem ze składki solidarnościowej firm z maks. 3 tys. pracowników 

  Warszawa, 16.08.2023 (ISBnews) -  Sejm poparł poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zakłada zwolnienie z tzw. opłaty solidarnościowej podmioty z sektora wydobywczego węgla i koksu, zatrudniające do 3 tys. pracowników. 

  Poprawka, wprowadzona w trakcie prac senackich zyskała aprobatę rządu. Zgodnie z tą poprawką, opłatą objęta ma być jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa.

  Sejm odrzucił natomiast poprawki, które zakładały, że zamrożonymi cenami energii elektrycznej w 2023 r. mają zostać również objęte spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej zawarły umowy z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej. Posłowie byli też przeciwni zwiększeniu limitu energii, objętej ceną maksymalną do 6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw, wykorzystujących do ogrzewania elektrycznie zasilane pompy ciepła.

  Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

  Limity będą stosowane przez cały rok, przedłużenie limitu ma następować automatycznie.

  Podmioty, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% otrzymają dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

  Nowelizacja dotyczy także wprowadzenia w 2023 r. obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu.

  Definiuje również i określa zasadę obliczania 33-procentowej składki solidarnościowej na fundusz wpłaty od nadmiarowych dochodów przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach zobowiązanego przedsiębiorstwa.

  Organem odpowiedzialnym za obliczanie opłaty solidarnościowej byłby prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zapisy określają, że środki ze składki solidarnościowej będą wykorzystane na cele określone w ustawie o ograniczeniu cen prądu oraz w ustawie o ochronie odbiorców gazu. Zapisy stanowią, że prezes URE może nałożyć pieniężne kary administracyjne za uchylanie się od składki solidarnościowej.

  Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy o odpisie elektroenergetycznym na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, co ma służyć optymalizacji funkcjonowania funduszu wypłaty.

  (ISBnews)

   

 • 08.08, 13:59MRiT: Rząd podjął uchwałę ws. pomocy dla branż energochłonnych w 2023 r. 

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.", na podstawie którego będą wypłacane środki dla branż energochłonnych, wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na sierpień br.

  "W sierpniu planowany jest start naboru na kolejną turę rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Tym razem o pomoc będą mogły wnioskować firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. W puli jest aż 5,5 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm" - czytamy w komunikacie.

  Pomocy firmom udzielać ma minister rozwoju i technologii, a operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Planowany start naboru wniosków to sierpień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

  Wnioski o pomoc będą składane elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

  Budżet programu to 5,5 mld zł. W zeszłym roku dzięki programowi za 2022 r., finansową pomoc otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

  Program "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

  Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

  Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

  Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

  Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

  Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  - prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.

  - odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

  - przedstawienie do końca I kw. 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

  (ISBnews)

 • 08.08, 10:28Rząd ma zająć się dziś wsparciem dla przemysłu energochłonnego wz. z cenami gazu i energii 

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd ma zająć się dzisiaj projektem uchwały Rady Ministrów dotyczącym wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r., wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  "Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą 'Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." - czytamy w porządku obrad Rady Ministrów.

  Projekt uchwały, przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zakłada udzielanie wsparcia na częściowe pokrycie kosztów wzrostu cen energii i gazu poniesionych w 2023 r. W celu większego wsparcia płynności, pomoc będzie wypłacana w dwóch turach - za I i za II półrocze 2023 r.

  Zaplanowany budżet przeznaczony na udzielenie pomocy przedsiębiorcom w ramach programu wynosi 5,5 mld zł.

  Za rok ubiegły w ramach wsparcia dla branż energochłonnych w związku ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej udzielono pomocy 195 podmiotom na łączną kwotę 2,3 mld zł. Wolumen energii elektrycznej, której zakup został dofinansowany w programie wyniósł 12,5 terawatogodzin (TWh), a ilość gazu ziemnego - 28 TWh.

  Największe kwoty wsparcia trafiły do sektorów hutnictwa metali (ok. 702 mln zł), chemicznego (ok. 460 mln zł), ceramicznego i wyrobów ogniotrwałych (ok. 396 mln zł) oraz produkcji szkła (ok. 281 mln zł).

  (ISBnews)

 • 28.07, 17:52Senat wprowadził do noweli o OZE pakiet poprawek dot. tzw. cable poolingu 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która ma na celu m.in. dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Poprawki te dotyczą m.in. cable poolingu.

  Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Senat zaproponował wprowadzenie pakietu poprawek dot. tzw. cable poolingu. Zakładają one, że wytwórcy będą zobligowani do zawarcia między sobą stosownych porozumień, które pozwolą jednemu podmiotowi wystąpić o jedne warunki przyłączenia do wszystkich instalacji. Poprawki wprowadzają możliwość współdzielenia przyłącza przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy sieci, reguluje kwestię reprezentacji i odpowiedzialności przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

  Nowelizacja zakłada, że wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie. Wprowadza definicję biometanu oraz wyłącza pojęcie biogaz rolniczy z definicji biogazu, rozszerza uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu, określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu - przez utworzenie rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

  Wytwórcy biometanu, którzy wejdą do systemu feed-in-premium otrzymują gwarancję uzyskania pomocy publicznej, na cały czas trwania wsparcia, tj. 15 lat, na podstawie złożonej prezesowi URE deklaracji i po spełnieniu określonych w projekcie ustawy wymagań, które upoważnią do uzyskania zaświadczenia o możliwości sprzedaży biometanu.

  Nowela ustanawia zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii, tworzy rejestr klastrów energii oraz określa zasady ich funkcjonowania, ponadto określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej mocy magazynów energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

  Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii będzie obejmował zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków klastra energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego. Mechanizm będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2029 r. i będzie uzależniony od wykazania spełnienia warunków wskazanych w ustawie.

  Jednocześnie, dla członków klastrów energii, które wykażą wyższy poziom zużycia własnego, tj. powyżej 60%, jest przewidziany dodatkowy instrument wsparcia obejmujący upust od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej, tj. składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej.

  Określono, że maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji wynosi 12 GW do 2013r. (2025 r. - 4 GW; 2027 r. - 4 GW;  2029 r. - 2 GW; 2031 r. - 2 GW).

  Doprecyzowano przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadzono zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE. Zaostrzono też warunki obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczej oraz warunki odłączania się od sieci systemu nieefektywnego energetycznego, co jest wymogiem dyrektywy RED II.

  Wprowadzona została możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła;

  Nowela zakłada utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów.

  (ISBnews)