ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.01, 11:32Prezydent podpisał ustawę o wsparciu dla morskich farm wiatrowych 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przyjętych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów środowiskowych i rozwijaniu gospodarki narodowej w sektorach powiązanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. Zaproponowany w niniejszej ustawie mechanizm wsparcia, a także usprawnienia procedur administracyjnych i regulacje wspierające wymianę informacji pomiędzy podmiotami planującymi inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych, a przedsiębiorcami, którzy mogliby świadczyć usługi i dostawy na ich rzecz, przyczyni się do realizacji założonych celów w sposób efektywny, zarówno ekonomicznie jak i organizacyjnie" - czytamy w komunikacie.

  Głównymi elementami ustawy są: dwufazowy system wsparcia, usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych, przyjęte zasady dotyczące przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej oraz rozporządzania wyprowadzaniem mocy z morskich farm wiatrowych, jak również rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Model wsparcia przewidziany w ustawie opiera się na koncepcji tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego, który jest także stosowany w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wsparcia OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy wejdą do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda.

  "W ustawie uregulowano również wyjątki od stosowania wybranych przepisów regulujących poszczególne etapy procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych (m.in. w zakresie pozwoleń na budowę sztucznych wysp, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie morskiej farmy wiatrowej). Usprawnienia te mają na celu znaczące przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych" - czytamy dalej.

  Ustawa wprowadza także dwa nowe obowiązki dla wytwórców, mające stymulować rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Wytwórcy zobowiązani zostali do przedstawiania w procesie wnioskowania o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia lub w prekwalifikacji do aukcji, planu łańcucha dostaw materiałów i usług w procesie budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, uwzględniającego stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej na dzień sporządzenia tego planu. W dalszej kolejności, wytwórcy będą mieli obowiązek składania sprawozdań z realizacji planu. Wytwórca będzie miał również obowiązek przeprowadzić dialog techniczny z zainteresowanymi uczestnikami rynku (potencjalnymi dostawcami i wykonawcami) przed przedłożeniem Prezesowi URE zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających upoważnienie dla Rady Ministrów do obniżenia, w drodze rozporządzenia, parametrów aukcji, w zakresie maksymalnej mocy zainstalowanej energii elektrycznej morskich farm wiatrowych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu energetycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., podano także.

  (ISBnews)

   

 • 18.01, 18:00Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku w I kw.  

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku - strategię rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w I kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Dokument ten ma zostać przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów.

  "W związku z ustawowym obowiązkiem aktualizacji polityki energetycznej (art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) oraz mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania sektora energii – wynikające zarówno z postępu technologicznego, jak również ze zmian globalnych trendów i polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – został opracowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., który zastąpi Politykę energetyczną Polski do 2030 r. zatwierdzoną przez RM w listopadzie 2009 r" – czytamy w uzasadnieniu.

  Opracowanie PEP2040 odpowiada na potrzebę zapewnienia spójnej wizji rozwoju sektora energetycznego w Polsce i wyznaczenia kierunku jego transformacji zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną UE oraz wzmocnienia i odbudowy krajowej gospodarki w związku z COVID-19, podano także.

  W dokumencie zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego oraz cel obecnej polityki energetycznej, trzy kluczowe filary PEP2040 oraz osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projektów strategicznych.

  Realizacja celów szczegółowych ma horyzont 20 lat. W celu planowania operacyjnego znaczna część działań ma perspektywę kilku- lub kilkunastoletnią. Skutki wdrażania kierunków i działań są odzwierciedlone w części prognostycznej o horyzoncie 2040.

  Do PEP2040 dołączono trzy załączniki, które są jej nieodłącznymi częściami:

  - Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
  - Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
  - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)

  Transformacja energetyczna oparta zostanie na następujących trzech filarach:
  - I filar: Sprawiedliwa transformacja,
  - II filar: Zeroemisyjny system energetyczny,
  - III filar: Dobra jakość powietrza.

  Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:
  - nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
  - co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
  - wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
  - ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
  - wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.).

  PEP2040 opierać się będzie na realizacji 8 celów szczegółowych, obejmujących cały łańcuch energii – od pozyskania surowców, przez wytwarzanie i dostawy energii (przesył i rozdział), po sposób jej wykorzystania i sprzedaży.

  Wskazano następujące cele szczegółowe PEP2040:
  1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
  2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
  3. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej
  4. Rozwój rynków energii
  5. Wdrożenie energetyki jądrowej
  6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
  7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
  8. Poprawa efektywności energetycznej

  Wśród celów szczegółowych określono natomiast projekty strategiczne, które mają szczególne znaczenie dla wyzwań rozwojowych:
  1) Transformacja regionów węglowych
  2A) Rynek mocy
  2B) Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
  3A) Budowa Baltic Pipe
  3B) Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
  4A) Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
  4B) Hub gazowy
  4C) Rozwój elektromobilności
  5) Program polskiej energetyki jądrowej
  6) Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
  7) Rozwój ciepłownictwa systemowego
  8) Promowanie poprawy efektywności energetycznej

  (ISBnews)

 • 14.01, 10:50MKiŚ: Konsultacje Polskiej Strategii Wodorowej potrwają 30 dni 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało do konsultacji publicznych projekt "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040". Konsultacje potrwają 30 dni.

  "Dzisiaj uruchamiamy wspólne prace nad strategią wodorową. Oddajemy do państwa oceny ten dokument strategiczny. Przekazujemy go do konsultacji publicznych, również dla przedstawicieli nauki i biznesu, i liczymy na to, że wspólnie będziemy w stanie bardzo szybko wypracować taki kształt tego dokumentu, który będzie odpowiadał naszym ambicjom i równocześnie już zgromadzonym w Polsce kompetencjom w zakresie gospodarki wodorowej, które są niemałe" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas telekonferencji.

  Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów wskazał, że Polska już dziś jest piątym producentem wodoru na świecie i trzecim w Unii Europejskiej.

  "Dzisiaj stoimy przed dużym wyzwaniem, ale też i szansą dogonienia czołówki światowej w tym zakresie. Jest szansa na przyspieszenie rozwoju rynku wodorowego, ze względu na ogromne środki z Unii Europejskiej - kilkaset miliardów euro - i zmniejszenie niepewności popytu dla technologii wodorowych, jak i samego wodoru, ale też i efekt skali, optymalizację kosztów" - powiedział Kubów.

  Projekt dokumentu przewiduje działania w trzech obszarach: transportu (w szczególności transportu ciężkiego i zbiorowego), energetyki i ciepłownictwa oraz technologii przemysłowych (w tym w dalszej perspektywie wykorzystania wodoru do produkcji stali).

  W projekcie wskazano sześć celów do osiągnięcia:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce,

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu,

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach,

  - sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru,

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

  "Wyznaczyliśmy sześć głównych celów, które ukierunkują nasze działania. Tych działań zidentyfikowaliśmy około czterdziestu" - powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  Dodał, że resort przygotowuje także projekt prawa wodorowego oraz umowy sektorowej w tym obszarze, której celem będzie maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorstw w rozwoju rynku.

  Wśród planowanych działań jest między innymi utworzenie tak zwanych dolin wodorowych na terenie Polski. Mają one pełnić rolę hubów technologicznych i mieć różne specjalizacje. Wśród typowanych lokalizacji jest rejon Trójmiasta.

  "W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej przewidzieliśmy, że do roku 2030 w mocy zainstalowanej elektrolizerów będzie produkowany wodór na poziomie 2 GW" - wskazał także Zyska.

  Podkreślił, że Polska chce przechodzić w stronę niskoemisyjnych i zeroemisyjnych technologii produkcji wodoru.

  "Ważne jest dla nas uwzględnienie polskich przedsiębiorstw, które produkują wodór na bazie innych technologii albo jest to proces, w którym wykorzystuje się procesy chemiczne i stąd ważne było umieszczenie zasady, w której rozszerzamy możliwość korzystania z wodoru nie tylko z elektrolizy i zielonej energii, ale też tzw. szarego wodoru. Będziemy do tego nawiązywać w toku dalszych prac na forach unijnych" - powiedział Kurtyka.

  Przedstawiciele MKiŚ nie wskazali kwot, jakie mają być przeznaczone na inwestycje w gospodarkę wodorową w okresie realizacji strategii, jednak symulacje wskazują na kwoty rzędu "kilkunastu miliardów złotych".

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:06Senat przyjął jednogłośnie ustawę offshorową bez poprawek  

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,  wprowadzającą regulacje dotyczące wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Za ustawą opowiedziało się 100 senatorów.

  Ustawa zakłada, że farmom o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW w pierwszej fazie wsparcie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., wnioski należy złożyć do 31 marca. Taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

  Do tej fazy systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty na polskim Bałtyku. Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda (różnica między przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, pokrywanymi przez rząd), w pierwszej fazie wsparcia określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. energii. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza odbędzie się w 2025, druga w 2027 r. Mają wówczas powstać farmy o kolejnych 5 GW mocy.

  Maksymalny okres wsparcia morskich farm to 25 lat. Do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii lub uprzednio amortyzowane. Stawka specjalnego podatku od morskich farm wiatrowych będzie obliczana na podstawie mocy danej farmy.

  Jak powiedział wczoraj w trakcie senackiej debaty wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, wartość inwestycji, związanych z offshore do roku 2030 ma wynieść od 130 do 160 mld zł.  

  Zgodnie z projektem "Polityki energetycznej Polski do 2040 rok" jednym ze strategicznych i priorytetowych kierunków jest wart ok. 130 mld zł program inwestycyjny budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Dzięki niemu powstanie od ok. 8 do 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Będzie miał on ogromny wpływ na strukturę mocy wytwórczych w energetyce oraz rozwój sieci przesyłowej. Pozwoli także na wypełnienie przez Polskę celów klimatycznych i środowiskowych w zakresie źródeł OZE i redukcji emisji CO2.

  (ISBnews)

 • 04.01, 16:26Rząd chce przyjąć w I kw. strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 

  Warszawa, 04.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie w I kw. 2021 r. uchwały w sprawie przyjęcia "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." (PSW), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Technologie wodorowe są priorytetem dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu i jednym z najistotniejszych projektów Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

  "Wodór powinien odegrać istotną rolę w procesie dekarbonizacji, będącym obecnie centralną częścią globalnych i europejskich wysiłków w dziedzinie energii, konieczną dla osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego. Jednocześnie Polska posiada potencjał technologiczny, naukowy i badawczy w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych, który przedmiotowa strategia zamierza rozwinąć i wykorzystać dla dobra gospodarki […]  Aktualna sytuacja na rynku energii stwarza szansę, by wodór odegrał znaczącą rolę w tworzeniu czystego, bezpiecznego i zrównoważonego sektora energii w naszym kraju. Docelowo, wodór umożliwi osiągnięcie gospodarki zeroemisyjnej o obiegu zamkniętym" – czytamy w uzasadnieniu.

  Celem jest rozwój produkcji, dystrybucji i wykorzystania wodoru zarówno w energetyce, przemyśle jak i w transporcie. W najbliższym czasie możliwa będzie komercjalizacja kolejnych technologii, takich jak wykorzystanie wodoru jako substratu w produkcji paliw syntetycznych, wskazano także.

  Celem PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej m.in. poprzez rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. By stać się dostawcą nowoczesnych technologii tego typu konieczna jest jednak budowa całego łańcucha wartości oraz odpowiedniej infrastruktury.

  W PSW wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce (działania nakierowane na rozwój wykorzystania niskoemisyjnych technologii wodorowych: obniżenie emisyjności sektora energetycznego, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii, ograniczenie intensywności wykorzystania paliw kopalnych i zmniejszenie uzależnienia państwa od importu paliw, a w dłuższej perspektywie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego).

  Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez:

  - uruchomienie instalacji P2G klasy 1 MW na bazie polskich technologii – wsparcie dla stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnych;
  - wsparcie badań i rozwoju w zakresie tworzenia układów ko- i poligeneracyjnych w celu stworzenia instalacji demonstracyjnych a następnie uruchomienie instalacji średniej wielkości;
  - rozpoczęcie wykorzystania wodoru jako magazynu energii.

  2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie (wykorzystanie pojazdów wodorowych w transporcie, obok pojazdów elektrycznych, ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie niskoemisyjnego transportu, wodór ma ma potencjał do zastępowania paliw konwencjonalnych szczególnie w transporcie miejskim (autobusy), transporcie drogowym (transport ciężki i długodystansowy), transporcie kolejowym (lokomotywy i pojazdy trakcyjne wyposażone w ogniwa paliwowe i baterie) oraz transporcie morskim, a w dalszej perspektywie również w lotnictwie)

  W tym celu planowane jest:
  - stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów napędzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie eksploatacji 2 tys. autobusów wodorowych w 2030 r.;
  - rozwój sieci bazowej poprzez budowę 32 stacji tankowania wodoru;
  - powstanie pierwszych pociągów/lokomotyw wodorowych, które zastąpią ich spalinowe odpowiedniki na trudnych do zelektryfikowania trasach;
  - wytwarzanie paliw syntetycznych w reakcji wodoru z CO, CO2, N2.

  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu (wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego ma wpłynąć na redukcję emisji gazów cieplarnianych polskiej gospodarki, przede wszystkim w sektorach, które trudno jest zelektryfikować, np. w przemyśle ciężkim)

  W celu wsparcia dekarbonizacji przemysłu planowane jest:
  - wsparcie działań na rzecz pozyskania i zastosowania niskoemisyjnego wodoru do procesów produkcji petrochemicznej oraz nawozowej;
  - wprowadzenie węglowego kontraktu różnicowego jako instrumentu wsparcia transformacji klimatycznej przemysłu;
  - wsparcie finansowe i organizacyjne studiów wykonalności przemysłowych dolin wodorowych w ramach budowy przemysłowych procesów o obiegu zamkniętym i docelowo powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru.

  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach (do 2030 r. konieczne jest stworzenie warunków do uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, w tym celu planowane jest wprowadzenie zachęt do działań innowacyjnych, które umożliwią polskim przedsiębiorcom wykorzystanie momentu rozwojowego oraz środków finansowych, oferowanych przez UE i międzynarodowe instytucje finansowe).

  Cel ten ma zostać osiągnięty przez:
  - uruchomienie instalacji do produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych m.in. w procesie elektrolizy, z biometanu, gazów odpadowych, z gazu ziemnego z wykorzystaniem CCS/CCU, w drodze pirolizy oraz innych alternatywnych technologii pozyskiwania wodoru;
  - uruchomienie wytwarzania gazów syntetycznych w procesie metanizacji wodoru;
  - wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu o proces elektrolizy. Zainstalowana moc elektrolizerów sięgnie w 2030 r. 2 GW;
  - zapewnienie warunków do budowy instalacji do produkcji wodoru przy elektrowniach jądrowych.

  5. Sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru (dostarczanie go z miejsca produkcji do odbiorcy końcowego oraz jego bezpieczne magazynowanie).

  W tym celu proponuje się m.in.:
  - stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru,
  - wprowadzanie do sieci gazowych SNG wyprodukowanego w systemach P2G;

  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego (aby usunąć bariery rozwoju rynku wodoru oraz zachęcić do stopniowego zwiększania wykorzystania OZE dla potrzeb elektrolizy; chodzi o stworzenie podstaw funkcjonowania rynku wodoru i w dalszej perspektywie opracowanie legislacyjnego pakietu wodorowego, określającego szczegóły funkcjonowania rynku, implementującego prawo UE w tym zakresie oraz wdrażającego system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru.

  Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów.

  (ISBnews)

 • 22.12, 13:10Rząd przyjął projekt noweli dot. podatku akcyzowego celem uszczelniania systemu 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt został przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  "Przewidziano uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego wyrobów akcyzowych, takich jak napoje alkoholowe, susz tytoniowy, czy paliwa. Wprowadzono także zmiany, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom dotyczącym opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Dostosowano ponadto polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Uszczelnienie systemu podatkowego będzie dotyczyć obrotu: alkoholem etylowym skażonym, suszem tytoniowym, wyrobami energetycznymi, paliwami opałowymi i żeglugowymi.

  Wprowadzono automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą oraz nowe obowiązki w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju, podano również.

  Pozostałe rozwiązania to uszczelnienie system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, umożliwienie prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.12, 08:27Senat za nowelą dot. wydłużenia wypłat dotacji dla zabytkowych kopalń do 2027 r. 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, zakładającą przedłużenie do końca 2027 roku terminu przekazywania dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz kopalni siarki "Machów" w likwidacji.

  Za nowelą opowiedziało się 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

  Dotacja dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" ma służyć przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

  Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony wyrobisk. Zaniechanie prac likwidacyjnych i zabezpieczających mogłoby doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Mogłoby także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej, zaznaczono.

  Dzięki nowelizacji środki dotacji będą mogły zostać także przekazane na Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. W wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim. Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami, niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

  Środki mają także trafić do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido" na wykonanie prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie. 

  Jednocześnie ma zostać zaprzestane udzielanie dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 17.12, 10:30Sejm przyjął ustawę dot. wsparcia dla morskich farm wiatrowych 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zakładający dwufazowy model wsparcia i przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r.

  Za ustawą opowiedziało się 443 posłów, jeden był przeciwny, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Ustawa zakłada, że w pierwszej fazie działania systemu wsparcia, dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

  Pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu mają pojawić się w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Okres funkcjonowania pojedynczej farmy wiatrowej to ok 25 lat i przez cały ten okres otrzymają one pełne wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2040 r.", za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

  Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE. Dlatego zakłada się, że do tego systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty offshore na polskim Bałtyku.

  Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid). Przeprowadzenie pierwszej aukcji planowane jest w roku 2025 r., a drugiej - w 2027 r.

  Okres funkcjonowania takiej farmy określono na 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty wejścia w życie ustawy mają być widoczne aż do roku 2058.

  Łączne skutki wejścia w życie ustawy dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na poziomie 16 206 mln zł.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 15.12, 15:18Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy offshore w pierwszym czytaniu 

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła jednogłośnie w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawy offshore).

  Komisja przyjęła do projektu ustawy pięć poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne.

  Na posła sprawozdawcę wybrano Iwonę Arent.

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pod koniec listopada br. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie w formule konkurencyjnych aukcji.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 09:41Rząd chce przyjąć projekt znoszący obligo giełdowe dla energii el. w II kw.  

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zniesienie tzw. obliga giełdowego dla energii elektrycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii w tym zakresie planowane jest na II kw. 2021 r.

  Projekt noweli przygotowywany jest w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

  "Zniesienie obowiązku giełdowego nie jest równoznaczne z zakazaniem dokonywania transakcji na giełdach  towarowych w rozumieniu  ustawy  z dnia  26  października  2000 r. o giełdach towarowych. Wytwórcy energii elektrycznej, którzy preferują te formę, nadal będą mogli dokonywać transakcji na giełdzie. Jednocześnie wytwórcy, którzy ze względów ekonomicznych będą preferowali sprzedaż energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych - odzyskają do tego prawo" - czytamy w uzasadnieniu.

  W ocenie autorów projektu, krajowy rynek energetyczny ulega istotnemu przeobrażeniu ze względu na budowę europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej, zwiększony udział konsumentów w rynku oraz rosnącą produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Proponowane zmiany są niezbędne także ze względu na implementację Polskiego Planu Wdrażania Reform Rynku Energii Elektrycznej oraz konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

  Celem regulacji jest przygotowanie instrumentów, zapewniających uczestnikom rynku maksymalną możliwą swobodę w realizacji indywidualnych strategii biznesowych w ramach konkurencyjnych mechanizmów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Służyć temu ma rezygnacja ze stosowania obliga giełdowego, jako regulacji ograniczającej swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii.

  "Osiąganie celów obliga możliwa jest dziś w ramach standardowych mechanizmów rynkowych oraz regulacyjnych. Wśród nich podstawowe znaczenie mają ustrukturyzowane procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, uzupełniane wymaganiami w zakresie transparentności rynku oraz zaawansowane procedury monitorowania siły rynkowej i nadużyć na rynku energii elektrycznej" - czytamy dalej.

  Zdaniem autorów projektu, "w perspektywie przeobrażeń na rynku energii elektrycznej dalsze stosowanie obliga giełdowego będzie stanowić istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych".

  "Będzie ono negatywnie oddziaływać na możliwości uzyskiwania synergii pomiędzy różnymi rodzajami działalnościami przedsiębiorstw energetycznych, utrudniając tym samym optymalizację całego łańcucha dostaw energii elektrycznej, poczynając od kosztu wytworzenia przez koszt dostarczenia aż do kosztu bilansowania, która to optymalizacja staje się warunkiem koniecznym uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku energii" - podkreślono w wykazie.

  Po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej. Giełdowa cena energii elektrycznej jest co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych. Oznacza to, że wśród ofert sprzedaży energii elektrycznej są oferty z ceną niższą. Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, np. w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu presji konkurencyjnej na racjonalizowanie wielkości marży rynkowej, której wzrost powodowałby wzrost cen energii elektrycznej.

  Projekt noweli zakłada ponadto zwiększenie odpowiedzialności finansowej oraz karnej podmiotów dokonujących manipulacji na hurtowym rynku energii, próby takiej manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznej dotyczącej produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

  Planowana zmiana jest pierwszym krokiem przebudowy krajowego modelu obrotu energią elektryczną, nastawionej na wspieranie transformacji krajowej elektroenergetyki oraz jej integracji z rynkiem europejskim. W kolejnym kroku planowane jest wprowadzenie mechanizmów pozyskiwania usług elastyczności w obszarach sieci dystrybucyjnej.

  (ISBnews)


   

 • 09.12, 14:53Sejm skierował projekt dot. inteligentnego opomiarowania do Komisji ds. Energii 

  Warszawa, 09.12.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji prawa energetycznego, dot. inteligentnego opomiarowania do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Projekt zakłada zainstalowanie do 2028 roku liczników inteligentnych u co najmniej 80% odbiorców oraz opracowanie systemu zbierającego i przetwarzającego informacje i dane pomiarowe z tych liczników - tzw. Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii.

  Obecnie zainstalowanych jest 1,5 mln "inteligentnych" liczników; do wymiany pozostaje 12, 5 mln.

  "Projekt zakłada zainstalowanie do 2028 roku liczników inteligentnych u co najmniej 80% odbiorców, powołanie operatora Informacji o Rynku Energii odpowiedzialnego za prowadzenie systemu zbierającego i przetwarzającego informacje i dane pomiarowe z tych zainstalowanych liczników - tzw. Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, prezentując projekt w Sejmie.

  Dodał, że funkcję operatora systemu będzie pełniła spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE); system ma działać za trzy lata.

  Dziadzio zaznaczył, że projekt zawiera również kompleksowe rozwiązania w zakresie usuwania barier prawnych dla rozwoju magazynów energii, umożliwia dalszy rozwój energetyki rozproszonej, tzw. energetyki prosumenckiej i OZE, zwiększa ochronę konsumentów na rynku energii i paliw gazowych, paliw ciekłych, przez wzmocnienie nadzoru Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

  Jak wynika z oceny skutków projektu (OSR), w wyniku wdrożenia inteligentnego opomiarowania straty handlowe wynikające z nielegalnego poboru zostaną ograniczone o 60 % (poziom strat wynikający z nielegalnego poboru przyjęto na poziomie 20% strat w przesyle i dystrybucji).

  Redukcja strat handlowych w takim wymiarze pozwoliłaby zmniejszyć o ok. 1,2 TWh całkowitą wielkość strat w przesyle i dystrybucji. Korzyść wyniesie ok. 1,3 mld zł, podano.

  Z wcześniejszych kalkulacji wynika, że wdrożenie inteligentnego opomiarowania  może przynieść korzyści - przy różnych założeniach - w przedziale od 8,4 mld zł do 9,48 mld zł w perspektywie do 2026 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.12, 16:12Rząd chce przyjąć projekt o dodatkowym wsparciu dla niektórych branż w IV kw.  

  Warszawa, 08.12.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładający wprowadzenie mechanizmów wsparcia m.in. dla branży ciepłowniczej, lotniczej, kinematograficznej i transportu zbiorowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw. 2020 r.

  "Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 proponuje się wprowadzić kolejne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie niektórych sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o branżę ciepłowniczą, lotniczą, kinematograficzną czy publicznego transportu zbiorowego. Zasadne jest wprowadzenie także udogodnień dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19" – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

  Najważniejsze zapowiadane rozwiązania mają dotyczyć:

  - umożliwienia przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym;

  - wprowadzenia mechanizmu wsparcia dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, aby umożliwić im kontynuację działalności dotyczącej usług przewozowych;

  - wprowadzenia ułatwienia dla podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;

  - wsparcia dla branży kinematograficznej w wysokości 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (wsparcie ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów);

  - umożliwienia wytwórcom ciepła oraz przedsiębiorstwom przesyłającym i dystrybuującym ciepło, by skorzystali w sytuacjach szczególnych do kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i mogli nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców;

  - przedłużenia ważności uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

  - wprowadzenia udogodnień dla tzw. ozdrowieńców, (którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19) w zakresie ulg w transporcie kolejowym i autobusowym;

  - wprowadzenia zmian ułatwiających funkcjonowanie  uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

  (ISBnews)

 • 07.12, 12:37Zyska z MKiŚ: Pracujemy nad stworzeniem systemu hybrydowych elektrowni OZE 

  Warszawa, 07.12.2020 (ISBnews) - Trwają prace nad zaprojektowaniem systemu hybrydowych elektrowni odnawialnych, które mogłyby zapewniać dającą się regulować pracę dla systemu elektroenergetycznego, poinformował wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

  "Wraz z zespołem ekspertów, naukowców z polskich wyższych uczelni, ale także praktyków pracujemy nad stworzeniem systemu, który roboczo nazywam systemem OZE 4.0, czyli systemem elektrowni odnawialnych hybrydowych, które będą skorelowane z magazynami energii, z inwerterami, w taki sposób, aby wprowadzać energię w jednym miejscu włączenia do systemu elektroenergetycznego, aby te elektrownie generowały większą moc niż w tej chwili poszczególne źródła odnawialne osobno" - powiedział Zyska podczas konferencji online "Energetyka 2030. Nowa energia do zmian", organizowanej przez Forum Energii.

  Wskazał, że prace nad tym systemem trwają też od strony legislacyjnej i regulacyjnej. Systemy te mogą dawać się niemal w 100% regulować w perspektywie roku 2030.

  "Ma on pozwolić na wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego co najmniej 5 250 godzin rocznie pracy ciągłej w dążeniu do osiągania wyższych wartości w dłuższym horyzoncie czasowym" - dodał wiceminister.

  Jego zdaniem, będzie to element rewolucji w polskim systemie elektroenergetycznym. Drugim ma być docelowe wprowadzenie energetyki jądrowej.

  Pierwsze kroki legislacyjne w sprawie systemu elektrowni hybrydowych mają zostać podjęte w ramach nowelizacji prawa energetycznego, a kolejne - w rozporządzeniu dotyczącym wolumenu przyszłorocznych aukcji na sprzedaż energii z OZE na rok 2021.

  "Możemy spodziewać się nowelizacji prawa energetycznego jeszcze w grudniu, jeśli ta ustawa trafi pod obrady sejmu. Rozporządzenie o aukcjach musi się okazać do końca bieżącego roku" - powiedział także Zyska.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 14:01KE za 23 mln euro dotacji na budowę elektrociepłowni na biomasę w Chorzowie 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, polskie plany wsparcia budowy przez spółkę energetyczną CEZ Chorzów II Sp. z o.o. wysokosprawnej elektrociepłowni w Chorzowie, która będzie wykorzystywać biomasę jako paliwo, poinformowała Komisja.

  Wsparcie będzie miało formę bezpośredniej dotacji w wysokości 23 mln euro i będzie finansowane z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę. 

  "Inwestycja pozwoli na poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w połączeniu z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w postaci biomasy" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z założeniami ma to doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 nawet o około 214, 6 tys. ton rocznie. 

  Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z 2014 r. Stwierdziła, że jest konieczny, ponieważ wspierany projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia publicznego i proporcjonalny, ponieważ projekt przyniesie rozsądną stopę zwrotu. Komisja stwierdziła również, że wykorzystanie biomasy będzie zgodne z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II) dotyczących zrównoważonego rozwoju.

  Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że środek będzie wspierał kluczowe cele strategiczne UE, w szczególności poprawę efektywności energetycznej poprzez kogenerację opartą na źródłach odnawialnych, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. 

  (ISBnews)

   

 • 28.11, 13:08MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy o promowaniu offshore 

  Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (offshore), przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej, podkreślił resort.

  Dzięki rządowemu wsparciu dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku, zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w tzw. krajowym miksie energetycznym. Przewiduje się, że wsparcie dla inwestorów udzielane będzie na okres 25 lat. Po roku 2020 Polska, a także inne kraje członkowskie UE, zobowiązane są wytwarzać minimum 15% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, podano.

  "Morska energetyka wiatrowa to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki. Mamy szansę zyskać miano lidera w rozwoju morskich farm na Bałtyku z prognozowanym potencjałem mocy zainstalowanej szacowanym w raporcie WindEurope nawet na 28 GW w 2050 r. […] Bałtyk ma bardzo duży potencjał, który w tej materii nie był wykorzystywany" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Resort podkreśla, że projekt dotyczący offshore wpisuje się w założenia opublikowanej 19 listopada br. "Strategii UE na rzecz morskich odnawialnych źródeł energii", która zakłada bardzo ambitny i przyspieszony rozwój morskiej energii odnawialnej w Unii Europejskiej - wzrost mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej z obecnych 12 GW do 60 GW w 2030 oraz dwudziestopięciokrotny wzrost obecnej mocy do 300 GW w 2050 r.

  "Nowa ustawa wprowadza szereg usprawnień. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii" - czytamy dalej.

  W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

  "Co istotne, nowa ustawa zakłada, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. To ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw, które będą częścią łańcucha dostaw usług i technologii niezbędnych dla funkcjonowania morskich farm wiatrowych" - napisano także.

  "Morska energetyka wiatrowa stwarza duże możliwości rozwoju również dla tradycyjnego przemysłu - stoczni, produkcji stali czy kabli. Wszystkie te sektory będą beneficjentami tego przedsięwzięcia" - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

  Pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu pojawią się już w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Okres funkcjonowania pojedynczej farmy wiatrowej to ok 25 lat i przez cały ten okres otrzymają one pełne wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2040 r.", za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW, podkreślono w materiale.

  Morskie farmy wiatrowe są od lat z powodzeniem eksploatowane w wielu państwach europejskich. Z energii wiatru na morzu korzystają m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia czy Dania.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, podsumował resort.

  (ISBnews)

   

 • 24.11, 12:42Rząd przyjął nowelizację prawa energetycznego ws. inteligentnego opomiarowania 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie prawo do obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów w zakresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym.

  "Dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki wprowadzeniu systemu inteligentnego opomiarowania:

  - odbiorcy - głównie w gospodarstwach domowych - będą rozliczani za energię elektryczną zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz;

  - odczyt odbędzie się bez konieczności fizycznej obecności inkasenta;

  - odbiorcy uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych;

  - możliwe będzie automatycznie naliczanie bonifikaty za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej;

  - skrócony zostanie czas związany ze zmianą sprzedawcy energii;

  - zniesione zostaną bariery dotyczące wejścia na rynek nowych sprzedawców.

  Do końca 2028 r. planuje się zainstalowanie liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80% odbiorców w gospodarstwach domowych, podano także.

  "Pozostałe rozwiązania:

  - Zwiększona zostanie ochrona konsumentów na rynku energii i paliw gazowych. Chodzi o wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej, tzw. 'door to door'.

  - Wprowadzono kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi magazynów energii.

  - Usprawniono kontrolę i nadzór na rynkiem energii, paliw gazowych oraz paliw ciekłych.

  - Wprowadzono ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych polegające m.in. na stworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych" - czytamy dalej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 13:58Rząd ma zająć się jutro projektem dot. promocji offshore  

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Rząd ma zająć się jutro m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wynika z porządku obrad powiedzenia Rady Ministrów zaplanowanego na wtorek.

  Projekt zakłada dwufazowy model wsparcia i przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r.

  Łączne skutki wejścia w życie ustawy dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na poziomie 16 206 mln zł.

  Projekt zakłada, że prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid). Przeprowadzenie pierwszych aukcji planowane jest w roku 2025 r.

  Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna.

  Okres funkcjonowania takiej farmy określono na 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty wejścia w życie ustawy mają być widoczne aż do roku 2058.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce, by ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. offshore) weszła w życie najpóźniej w styczniu 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 14:58Sejm skierował projekt noweli o działach administracji rządowej do dalszych prac 

  Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Za zgłoszonym w tracie pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu w całości opowiedziało się 214 posłów, 232 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów.

  "Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu i określa zakresu spraw objętych nowymi działami. Ponadto zawiera także propozycje zmian w zakresie spraw przyporządkowanych do innych działów, tj. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

  Jeną z najistotniejszych zmian jest wyodrębnienie działu geologia, który ma zajmować się racjonalnym gospodarowaniem surowcami kopalnymi oraz kwestiami, związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa surowcowego państwa. Zagadnienia z zakresu geologii mają - w nowej strukturze administracji - zostać zintegrowane z zagadnieniami dotyczącymi działu administracji energia. Z projektu wynika, że główny geolog kraju jako organ administracji geologicznej ma usprawnić proces prowadzenia działań w zakresie postępowań koncesyjnych jak również prowadzenia skutecznej polityki surowcowej państwa. Projekt noweli określa też wymagane kompetencje i kwalifikacje osób, powoływanych na to stanowisko.

  W nowej strukturze ma zostać wyodrębniony także dział leśnictwo i łowiectwo, którym ma kierować minister rolnictwa i rozwoju wsi (a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw środowiska).

  Do działu "klimat" z kolei mają zostać włączone sprawy "kształtowania i prowadzenia polityki na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie". Minister klimatu ma wskazywać strategiczne kierunki i mobilizować środki, także prywatne na inwestycje w niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie. Dotyczyć to będzie przede wszystkim modernizacji sektora energetycznego, jak również wprowadzenia nowych modeli transportowych, zmian w rolnictwie oraz dążenia do zwiększenia pochłaniania przez lasy.

  Nowy dział administracji - centrum administracyjne rządu obejmować ma sprawy dotyczące m.in. określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej, polityki kadrowej w administracji rządowej, koordynacji działań związanych ze współdziałaniem rządu z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami.

  Teraz projektem zajmie się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

  (ISBnews)

 • 18.11, 13:03Prezes URE: Dalsze uwalnianie rynku energii elektr. - tylko w trybie ustawowym 

  Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Dalsze uwolnienie rynku energii elektrycznej może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu, ocenia prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

  "System regulacji funkcjonujący obecnie na rynku energii elektrycznej w moim przekonaniu zapewnia pełną swobodę rozwoju rynku. Dalsze uwolnienie rynku może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu" - powiedział Gawin, cytowany na koncie URE na Twitterze.

  Jak podała dziś "Rzeczpospolita", Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaproponowała zmianę modelu kształtowania cen prądu dla odbiorców indywidualnych. Dziś na zmianę taryf musi zgodzić się prezes URE.

  "Proponujemy, by rozważyć odejście od taryfowania, z jednoczesnym wprowadzeniem taryf socjalnych. To pewna idea, którą należy poddać debacie. Mógłby to być jeden z elementów kompleksowego podejścia do rynku energii elektrycznej w Polsce" - powiedział wiceprezes PGE Paweł Strączyński w rozmowie dla Parkiet TV, cytowany przez "Rz".

  Dziś około 60% odbiorców w gospodarstwach domowych korzysta z taryf zatwierdzanych przez regulatora, natomiast pozostałe 40% odbiorców wybrało oferty rynkowe, wskazała gazeta.

  "Oznacza to, że rynek sam się stopniowo uwalnia i zmierza do sytuacji, w której regulowana taryfa pozostanie tylko dla tych odbiorców, którzy faktycznie potrzebują ochrony, ponieważ np. dotyka ich problem ubóstwa energetycznego" - powiedział Gawin w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

  (ISBnews)

 • 16.11, 10:02Zyska z MKiŚ: Ustawa offshore powinna wejść w życie najpóźniej w styczniu 

  Warszawa, 16.11.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce, by ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. offshore) weszła w życie najpóźniej w styczniu 2021 r., poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze warunki dla polskich przedsiębiorców, dlatego tak ważne jest, by ustawa weszła w życie. Naszym wielkim planem było, by stało się to do końca roku. Jeśli - biorąc pod uwagę terminarz pracy Sejmu i Senatu - nie będzie to możliwe, to myślę, że nie później niż w styczniu powinno to nastąpić" - powiedział Zyska podczas debaty na konferencji EuroPower.

  Podkreślił, że projekt ustawy przewiduje składanie wniosków o wsparcie udzielane w formie kontraktu różnicowego i przyznawane w drodze decyzji Urzędu Regulacji Energetyki do końca marca. Tego rodzaju wsparcie będzie mogło zostać udzielone jedynie do końca czerwca.

  W lipcu br. minister klimatu skierował do konsultacji projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zakładający skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.

  (ISBnews)