ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.01, 18:28Sejm przyjął ustawę dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat sprzedawców gazu. Za ustawą głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

  Sejm poparł poprawkę, dotyczącą objęcia ochroną taryfową spółdzielni socjalnych, wykorzystujących paliwo do podstawowej działalności. Inne poprawki zostały odrzucone. 

  Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

  Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

  Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

  Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

  W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 07:11Senat odrzucił nowelę dotyczącą wygaszania wydobycia węgla kamiennego 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 52 senatorów, przeciwnych było 46 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

  2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

  Na finanse publiczne miałyby wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

  Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających  skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

  Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną korzystałyby z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia otrzymywałyby wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

  Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty byłyby wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

  Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, miałaby określić wysokość  dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego Nowym Systemem Wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

  Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 16:20Rząd przyjął projekt ustawy dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzenie mechanizmu rekompensat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce objąć gazową ochroną taryfową m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Chodzi o to, by instytucje te płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funkcjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone zostaną ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Ponadto, rząd chce zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - Do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni.

  - Zamrożone zostaną ceny paliw gazowych na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

  - Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tą niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy.

  - W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

  - Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

  - Jednoznacznie potwierdzona została konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych.
  - Chodzi o tych odbiorców, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

  - Ochrona taryfowa zagwarantowana zostanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  (ISBnews)

 • 11.01, 11:32Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu wyniesie 10 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie około 10 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt jest procedowany w trybie odrębnym, tj. z pominięciem etapów: uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Znajduje się obecnie na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  "Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 10 mld zł, na które składa się:

  1. rekompensata z tytułu zastosowania art. 62f ustawy – Prawo energetyczne: ok. 7,4 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z okresu listopad-grudzień 2021 r.);

  2. rekompensata z tytułu automatycznego zastosowania ochrony taryfowej na warunkach wynikających z zastosowania art. 62f ustawy – Prawo energetyczne dla odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: ok. 1,2 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z w grudniu 2021 r.);

  3. rekompensata z tytułu objęcia ochroną odbiorców z sektora użyteczności publicznej: ok. 1,5 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z w grudniu 2021 r.)" – czytamy w OSR.

  Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł, podano także.

  Całkowitą, bieżącą wartość gazu ziemnego stanowiącego zapasy obowiązkowe, które kształtują się przeciętnie na poziomie ok. 13 ,5-14 mln MWh, można oszacować na poziomie 5,1-5,3 mld zł.

  Jednocześnie należy przyjąć, że w przypadku świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usług biletowych, miesięczny koszt utrzymania zapasów obowiązkowych, utworzonych i utrzymywanych w instalacjach magazynowych w Polsce, przy założeniu utrzymania aktualnych stawek taryfowych może wynieść 47,9 mln zł i pokrywany będzie z opłaty uiszczanej przez zlecającego usługę biletową.

  Z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że 179 przedsiębiorstw posiada koncesję na obrót (sprzedaż) paliwami gazowymi, jednak tylko 90 z nich aktywnie uczestniczy w obrocie tym paliwem.

  Projekt dotyczy m.in. ok. 7 milionów gospodarstw domowych oraz maks. 40 tysięcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

  Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych zakładają:

  · rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp.),

  · wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych,

   · potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

  Rząd chce, by projekt został przyjęty I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 10:23Rząd chce przyjąć w I kw. projekt dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy  zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu planowane jest na I kw.

  "Projekt ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmów pozwalających na:
  - rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 […] o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej
  - wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych,
  - potwierdzenie  i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi" – czytamy w wykazie.

  Przepisy ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez sprzedawców z urzędu paliwa gazowego z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością (zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności w celu terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym, ciągłością dostaw energii lub pozostawaniem w gotowości do świadczenia usług sprzedawcy z urzędu).

  Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa, mającym na celu pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego jest umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie - Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych.

  W celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zgodnie z projektem, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zostanie dodana do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju.

  W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 10:33MF: Zerowy VAT na żywność i energię miałby obowiązywać przez 5-6 miesięcy 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną miałby obowiązywać tymczasowo, przez 5-6 miesięcy, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  "Ministerstwo Finansów skierowało wystąpienia do Komisarza ds. Gospodarki, Pana Paolo Gentiloniego, w których wskazano na pilną potrzebę podjęcia przez Rząd RP dodatkowych, szczególnych działań w obszarze VAT nakierowanych na złagodzenie negatywnych skutków inflacji, na jakie narażone są przede wszystkim gospodarstwa domowe i małe firmy" – napisał Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską.  

  "Działania te zakładają tymczasowe (tj. przez ok. 5-6 miesięcy) zastosowanie przez Polskę 0% stawki VAT do żywności oraz gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej, a także 8% stawki VAT do paliw silnikowych" – czytamy także.

  O skierowaniu wniosku do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie m.in. zerowego VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe informował w ubiegłym miesiącu premier Mateusz Morawiecki. Pojawiały się też nieoficjalne informacje, że polski rząd ma taką zgodę uzyskać.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 12:58MKiŚ: Projekty rozporządzeń do ustawy o dodatku osłonowym trafiły do konsultacji 

  Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Minister klimatu i środowiska 22 grudnia 2021 r. przekazał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych dwa projekty rozporządzeń, które zapewnią wykonanie przepisów ustawy o dodatku osłonowym, podał resort. Chodzi o rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego oraz w sprawie informacji o dodatku osłonowym.

  "Ustawa z 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym zrekompensuje ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin. O dodatek osłonowy będzie można ubiegać się w 2022 r., w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności zaproponowano wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Przygotowanie jednakowego wzoru wniosku dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidualnych uchwał przez rady gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat dodatku osłonowego" - czytamy w komunikacie.

  Dodatek osłonowy stanowi nowe, bezprecedensowe narzędzie, dlatego ustawa przewiduje rozpowszechnienie informacji o prawie do ubiegania się o przygotowane przez rząd wsparcie, wskazano także.

  "W tym celu na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego nałożony zostanie obowiązek informacyjny dotyczący prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o wsparcie. Pozwoli to na zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o dostępności dodatku, warunkach ubiegania się, obowiązujących kwot oraz zasadach jego przyznawania" - czytamy dalej.

  Uwagi do projektów rozporządzeń można zgłaszać w terminie do 28 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 16:00Rząd chce przyjąć w I kw. projekt noweli prawa energetycznego dot. magazynowania 

  Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. projektu nowelizacji prawa energetycznego, zakładającego zmianę istniejącego modelu funkcjonowania operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OMPG) i doprecyzowującego przepisy, dotyczące formy, w jakiej może działać OMPG, jego obowiązków oraz kompetencji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na I kw.

  "Z analiz operatora systemu przesyłowego gazowego (OSPG) wynika, że najbliższych latach zapotrzebowanie odbiorców na gaz ziemny w Polsce będzie rosło. Szacuje się, że w 2031 r. zużycie gazu ziemnego będzie się kształtowało na poziomie 34,9 mld m3/rok, a największe dobowe zapotrzebowanie wyniesie ok. 200 mln m3/dobę (dzisiejsze zużycie to odpowiednio 18,5 mld m3/rok i ok 90 mln m3/dobę). Oznacza to wzrost o ok. 85% w skali roku oraz zwiększenie nawet o 220% największego dobowego zapotrzebowania na gaz ziemny" - czytamy w wykazie.

  W tym kontekście kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego gazowego czy możliwości bilansowania systemu w kolejnych latach jest skuteczne zarządzanie dostępnymi pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego i dalsza ich rozbudowa, podano także.

  Jak wskazano w wykazie inwestycje mające na celu rozbudowę istniejących pojemności magazynowych będą miały istotne znaczenie dla możliwości zapewnienia bezpiecznych dostaw gazu ziemnego do odbiorców końcowych w okresach najwyższego zapotrzebowania (tzw. doby szczytowe) poprzez uzupełnienie dostaw gazu ziemnego realizowanych przez punkty wejścia do polskiego systemu gazowego.

  Projekt nowelizacji ustawy prawo energetyczne uzupełnia oraz doprecyzowuje przepisy ustawy dotyczące:
  - formy w jakiej może działać OSMG;
  - treści umowy powierzającej pełnienie obowiązków OSMG;
  - obowiązków OSMG oraz właściciela instalacji magazynowej;
  - kompetencji krajowego organu regulacyjnego – prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kształtowania relacji pomiędzy właścicielem instalacji magazynowej a OSMG.

  Biorąc pod uwagę cel nowelizacji, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa, projektowane przepisy przewidują powierzenie funkcji OSMG spółce akcyjnej, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (lub podmiot będący w 100% własnością takiej spółki), czytamy także.

  Zaznaczono, że warunki te spełnia operator systemu przesyłowego gazowego.

  Projekt nowelizacji przewiduje w szczególności, że umowa powierzająca pełnienie obowiązków OSMG:
  - zawierana jest na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż okres wyznaczenia operatorem systemu magazynowania paliw gazowych oraz, że powinna być przedłożona Prezesowi URE w terminie 6 miesięcy przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy;
  - powinna przenosić na przedsiębiorstwo energetyczne wykonywanie wszystkich obowiązków OSMG;
  - powinna określać zasady korzystania przez OSMG z majątku właściciela instalacji magazynowej niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie magazynowania paliw gazowych.

  Ponadto, projektowane przepisy przewidują mechanizm pozwalający prezesowi URE na wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę powierzającą pełnienie obowiązków OSMG, w sytuacji, gdy nie otrzyma on informacji o zawarciu kolejnej umowy.

  Proponowane przepisy przejściowe zakładają, że właściciel instalacji magazynowej zobowiązany będzie do zawarcia umowy powierzającej pełnienie obowiązków OSMG i doręczenia prezesowi URE wniosku o wyznaczenie tego przedsiębiorstwa operatorem dla jego instalacji do dnia 28 lutego 2022 r. Powyższy termin związany jest z tym, że aktualnie obowiązująca decyzja prezesa URE o wyznaczeniu Gas Storage Poland Sp. z o.o. OSMG wygasa z dniem 31 maja 2022 r.

  W przypadku nie zrealizowania tych obowiązków przez właściciela instalacji magazynowej, prezes URE wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia treści umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora dla tej instalacji. Stronami tego postępowania będą właściciel instalacji magazynowej oraz wskazane przez prezesa URE przedsiębiorstwo energetyczne spełniające wprowadzany wymóg podmiotowy (spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub podmiot będący 100% własnością takiej spółki) i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie magazynowania lub przesyłania paliw gazowych.

  W tym przypadku prezes URE wyda decyzję ustalającą treść umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych na okres od 1 czerwca 2022 r.

  W zależności od dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w gospodarce dodatkowe pojemności konieczne do wybudowania wynoszą do 2500 mln m3 (przy obecnie dostępnych pojemnościach wynoszących 3 174 mln m3).

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 18:12Senat za rekompensatami za zmianę opodatkowania elektr. wiatrowych bez poprawek 

  Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensata ma dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.

  Ustawa realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), koszt rekompensat to 524,43 mln zł.

  Aby otrzymać rekompensatę, gmina w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy do 31 grudnia 2022 r.

  Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r. Rekompensaty mają być wypłacane w 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 16:43Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE wprowadzającą Net-billing 

  Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zakłada, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa przewiduje, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN)" – czytamy w komunikacie.

  Dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte – będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

  Ci prosumenci, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, również będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

  System opustów będzie modelem rozliczeń dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych.

  W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. funkcjonował będzie model Net-billing – w oparciu o ceny miesięczne. W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r.

  Model Net-billingu w oparciu o ceny godzinowe funkcjonował będzie od 1 lipca 2024 r. Będzie to docelowy system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Wyznaczanie tych cen będzie należało do operatora rynku informacji energii (PSE), który już dzisiaj wyznacza takie ceny.

  W przypadku prosumentów objętych nowym systemem, opłaty dystrybucyjne będą w 100% ponoszone przez prosumentów.  Ustawą poszerza się katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej oraz reprezentanta prosumentów.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 14.12, 14:02Morawiecki: Wzrośnie dodatek osłonowy dla ogrzewania domów paliwami tradycyjnymi 

  Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Planowany dodatek osłonowy zostanie podwyższony dla osób, które ogrzewają swoje domy kotłami na paliwo stałem, kominkiem czy piecem węglowym, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodatek ma być wypłacany w przyszłym roku jako świadczenie na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz żywności. 

  Wprowadzenie tego świadczenia zakłada ustawa o dodatku osłonowym, którą na początku grudnia przyjął Sejm.

  "Mamy też w naszej tarczy antyinflacyjnej dodatek osłonowy i ten dodatek osłonowy właśnie dzisiaj rozszerzamy. Otóż anonsowałem wcześniej, że w zależności od poziomu dochodu na głowę członka gospodarstwa domowego ten dodatek będzie od 450 zł  do 1,2 tys. zł.  Dziś wiemy, że on będzie nawet od 500 zł do 1,4 tys. zł, a to dlatego, że w konsultacjach społecznych otrzymaliśmy informację także o konieczności wsparcia tych, których sposób ogrzewania mieszkania, ogrzewania domu również ucierpi na skutek wzrostu nośników energii" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "I w tych gospodarstwach domowych, zwiększymy pulę antyinflacyjną ze względu na ogrzewanie domu" – dodał.

  Ustawa zakłada, że dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Wprowadza m.in. definicję odbiorcy dodatku osłonowego, określa kryteria oraz procedury przyznawania tego dodatku, a także zawiera zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach w miesiącach zimowych.

  Wprowadza też podział na grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

  - gospodarstwa 1-osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;

  - gospodarstwa 2-3-osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

  - gospodarstwa 4-5-osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

   - gospodarstwa 6- i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

  W trakcie prac sejmowych wprowadzono poprawkę, zaakceptowaną przez rząd, by w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku były  wyższe.

  I tak mają one wynosić:

  - 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  - 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  - 1062,5 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  - 1437,5 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z sześciu i więcej osób.

  Zgodnie z ustawą, obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych ma wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego byłaby wypłacana.

  Dodatek osłonowy przysługiwać ma za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

  Liczba potencjalnych beneficjentów dodatku została określona na 6,84 mln gospodarstw.

  W wyniku zmian, wprowadzonych na etapie prac sejmowych, zwiększono kwotę zarezerwowaną na ten cel w budżecie z 4,1 mld zł do 4,7 mld zł.

  (ISBnews)

 • 08.12, 11:45Prezydent podpisał nowelę ustawy prawo energetyczne 

  Warszawa, 08.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne, której celem jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw i umożliwienie doliczania kosztów do cen w dłuższym okresie 36 miesięcy, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, będących następstwem dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na rynku europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego" – czytamy w komunikacie. 

  Ustawa umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym skorzystanie z tymczasowej i fakultatywnej regulacji w zakresie zatwierdzania taryfy skalkulowanej na podstawie części kosztów uzasadnionych paliwa gazowego, planowanych do poniesienia na okres obowiązywania taryfy.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przyjęty w ustawie mechanizm gwarantuje przedsiębiorstwom energetycznym możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen, obarczone jest dużym ryzykiem. Możliwość doliczania takich kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w dłuższym okresie tj. 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 r. zapobiegnie ryzyku skumulowanej i jednorazowej podwyżki na rok 2022.

  Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi będzie mogło do dnia 30 czerwca 2022 r. przedłożyć prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy. Prezes URE wydając decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego określi średni jednostkowy koszt zakupu paliwa gazowego przyjęty do kalkulacji tej taryfy.

  Wartość średniego jednostkowego kosztu ustalana będzie w odniesieniu do całkowitego wolumenu paliwa gazowego planowanego do dostarczenia przez przedsiębiorstwo energetyczne w okresie obowiązywania taryfy. W przypadku zatwierdzenia przez prezesa URE taryfy skalkulowanej zgodnie z nowymi przepisami, przy zatwierdzaniu kolejnych taryf tego przedsiębiorstwa uwzględniona zostanie, jako koszty uzasadnione zakupu paliw gazowych, wartość korekty kosztów zakupu paliw gazowych, podano także.

  Wzrost średniej ceny sprzedaży paliwa gazowego spowodowany uwzględnieniem rozliczenia części korekty w kolejnej taryfie w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania nowej taryfy, nie będzie mógł przekroczyć 25% poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

  W przepisie przejściowym wskazano, że do taryf na obrót paliwami gazowymi zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz do wniosków o zatwierdzenie taryf na obrót paliwami gazowymi złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego dnia nierozpatrzonych, będą mogły znaleźć zastosowanie nowe przepisy pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji wniosku o zmianę taryfy albo korekty wniosku o zatwierdzenie taryfy.

  Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 03.12, 16:59Koszt czasowego obniżenia VAT na energię el., gaz i ciepło - 2,4 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Koszt zapowiadanego w ramach tzw. pakietu antyinflacyjnego czasowego obniżenia VAT do 8% dla nabycia i importu gazu oraz energii cieplnej, a do 5% - dla energii elektrycznej to 2,4 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia  w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku.

  Obniżone stawki mają być stosowane od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

  Projekt - przygotowany przez Ministerstwo Finansów - trafił do konsultacji, które potrwają do przyszłej środy. W zakresie obniżenia stawek VAT na dostawy energii elektrycznej i energii cieplnej oraz gazu ziemnego projekt rozporządzenia stanowi wdrożenie pakietu antyinflacyjnego.

  Jednocześnie projekt zakłada także przedłużenie możliwości czasowego stosowania - do dnia odwołania stanu epidemii - z stawki 0% dla darowizn określonych towarów w obszarze ochrony zdrowia.

  Celem niniejszego projektu jest:

  1. przedłużenie możliwości czasowego stosowania - do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - stawki 0% dla darowizn/ nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia,
  2. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00),
  3. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej,
  4. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00)

   "W zakresie obniżenia stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego skutek budżetowy wyniesie ok. -700 mln zł, dla energii cieplnej ok. -500 mln zł, zaś w zakresie obniżenia stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej ok. -1 200 mln zł. Łączny skutek budżetowy wyniesie ok. -2 400 mln zł" - czytamy w OSR.

  Wyliczenia zaprezentowano w warunkach 2022 r., waloryzując dane za 2018 r. odpowiednimi wskaźnikami makroekonomicznymi.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 10:22Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt o dodatku osłonowym dla ok. 6,84 mln gosp. 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt ustawy o dodatku osłonowym, którego celem jest wsparcie ok. 6,84 mln gospodarstw w Polsce. Ma on chronić przed ubóstwem energetycznym oraz pokryć rosnące ceny żywności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

  "Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności" - czytamy w komunikacie.

  Projektowana regulacja stanowi mechanizm ochronny w kontekście obserwowanego nie tylko na krajowym, ale i unijnym rynku wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, podano także.

  Projekt regulacji:

  - wprowadza definicję odbiorcy dodatku osłonowego,

  - wprowadza kryteria, określa wysokość oraz procedury przyznawania dodatku osłonowego,

  - wprowadza zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,

  - umożliwia zwrócenie się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi,

  - stanowi ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej,

  - wprowadza definicję  ubóstwa energetycznego, o ogólnym i uniwersalnym charakterze, pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania. 

  Dodatek osłonowy jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 br. przez prezesa Rady Ministrów  tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 17:03Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa energetycznego 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego, zakładającej możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla gospodarstw domowych w długim okresie, począwszy od 1 stycznia 2023 r. Poprawki miały charakter legislacyjny i redakcyjny. Celem nowelizacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r.

  Nowelizacja zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe.

  Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r.

  Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców w kolejnych taryfach w długim okresie (3 lata począwszy od 1 stycznia 2023 r.) ma zapobiec ryzyku dużej i skumulowanej podwyżki w roku 2022.

  (ISBnews)

 • 02.12, 16:56Sejm odrzucił senackie veto do noweli o OZE zmieniającej rozliczenia prosumentów 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzającej zmianę sposobów rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów w ich instalacjach i przekazywanej do systemu energetycznego. Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 223 posłów, 206 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelizacją, dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., ma zostać zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych.

  Według nowelizacji, prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh (czyli na dotychczasowych zasadach).

  W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. ma funkcjonować model net-billing oparty na cenach miesięcznych. W tym okresie energia byłaby rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. 1 lipca 2024 r., system ma ulec zmianie i rozliczenia mają być oparte na cenach godzinowych.

  Zgodnie z nowelizacją, ma to to być docelowy system rozliczeń oparty na odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej i pobranej z sieci.

  Nowelizacja stanowi przedłożenie poselskie, a jej celem jest - jak podano w uzasadnieniu - wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

  Nowelizacja poszerza także katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumentów wirtualnych i prosumentów zbiorowych.. Prosument wirtualny to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji OZE przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji w budynku wielorodzinnym.

  (ISBnews)

 • 02.12, 11:50SBF: Zmiany w ustawie o OZE sprawią, że PV będzie dostępna tylko dla dużych firm 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładająca odejście od 1 kwietnia 2022r. od systemu opustów, sprawi, że fotowoltaika stanie się dostępna głównie dla dużych podmiotów gospodarczych, uważa Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV. W jego ocenie, proponowana zmiana może obniżyć opłacalność inwestycji w OZE i zmniejszyć liczbę instalowanych PV nawet o 70%.

  Dzisiaj w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad senackim vetem do tej nowelizacji.

  "Inwestycja w fotowoltaikę, dzięki licznym rządowym programom pomocowym, była gwarantem optymalizacji rachunków za energię elektryczną dla 700 tys. gospodarstw domowych, a przyszłości miała dotyczyć aż 3 mln rodzin. W przypadku wejścia w życie nowych przepisów, stanie się dobrem dostępnym głównie dla dużych podmiotów gospodarczych" - czytamy w stanowisku do nowelizacji.

  Nowelizacja ustawy o OZE zakłada, że od 1 kwietnia 2022 roku prosumenci nie będą mogli korzystać z systemu opustów. Zamiast tego mieliby rozliczać nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii po cenie z rynku hurtowego. Prosumenci byliby zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w rynku energii, samodzielnego przewidywania wahań cen i przełożenia tych predykcji na zarządzanie energią we własnym domu.

  Jak podkreśla SBF, stawka sprzedaży zielonej energii wprowadzanej do sieci przez mikroproducentów byłaby nie tylko niższa od ceny zakupu energii brakującej, ale dodatkowo zmienna. W tej sytuacji okres zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne wydłuży się powyżej 10 lat.

  "Zaproponowany sposób wyceny energii, wprowadzanej do sieci przez mikroinstalacje prosumenckie, narzuca im gorsze warunki, aniżeli ma to miejsce w przemysłowych elektrowniach, które posiadają gwarantowaną w aukcjach stałą cenę sprzedaży energii. Taka sytuacja spowoduje spadek zainteresowania prosumenckim wytwarzaniem energii" - podkreślił prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Bogdan Szymański, cytowany w materiale.

  W ocenie SBF, proponowane zmiany skłonią też przyszłych prosumentów do poniesienia kosztów zakupu magazynów energii, często przekraczających koszt samej instalacji. Nie będą już mogli korzystać ze zwolnień z dodatkowych opłat doliczanych do rachunków odbiorcom energii, jak opłata OZE czy kogeneracyjna.

  Wobec nieuniknionych podwyżek cen energii elektrycznej oraz planów rządu na dofinansowanie gospodarstw domowych w tym zakresie, energetyka rozproszona może stać się narzędziem wspierającym rynek w tym trudnym czasie. Na nowych zmianach stracą mieszkańcy mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, którzy ze względu na brak dostatecznych środków finansowych odkładali decyzję o inwestycji w fotowoltaikę na przyszłość, czytamy także.

  Do końca października 2021 r. w programach "Mój prąd" zgłoszonych i zrealizowanych zostało ponad 230 tys. instalacji. Jak wynika z obliczeń SBF, zmiana systemu wsparcia może doprowadzić do likwidacji nawet 40 tys. miejsc pracy w sektorze PV w pięciu województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. W skali kraju zmiany w systemie wsparcia prosumentów mogą skutkować likwidacją 13,5 tys. przedsiębiorstw i utratą 86 tys. miejsc pracy.

  Wpływy do budżetu państwa generowane bezpośrednio przez podmioty z sektora PV oraz pracowników zatrudnionych w tych podmiotach szacowane są na 3,88 mld zł w 2021 roku. Zmiany w systemie wsparcia mogą doprowadzić do ograniczenia liczby instalowanych PV o nawet 70% względem 2021 roku, a jednocześnie wpływów do budżetu o 2,6 mld zł z takich podatków jak VAT, CIT, PIT.

  Zdaniem ekspertów SBF, przy wprowadzaniu zmian w systemie rozliczeń prosumentów konieczne byłoby ustanowienie okresu przejściowego do co najmniej 2023 roku i dodatkowych konsultacji z udziałem strony rządowej, samorządowej, społecznej i przedstawicieli branży OZE. Potrzebna jest także precyzyjna ocena skutków regulacji i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz firm działających w branży, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 11:53MF: Rachunki za energię elektryczną wzrosną szacunkowo o 10-15% w 2022 r. 

  Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosną szacunkowo o 10-15% w 2022r, napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

  Projekt tej ustawy nazywany jest także tzw. tarczą antyinflacyjną. Zakłada m.in. czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii w gospodarstwie domowym.

  "Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku wzrosły o blisko 40%. To przełoży się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych w 2022 r. Szacowane jest, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosną o 10-15%" - czytamy w uzasadnieniu.

  Wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe pozwoli na zmniejszenie kosztów po stronie tej grupy odbiorców, podano także.

  Projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 29.11, 13:24TSUE: Opinia Rzecznika Generalnego ws. kopalni w Turowie pojawi się 3 II 2022 r. 

  Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. kopalni w Turowie pojawi się 3 lutego 2022r., poinformował TSUE.

  "Opinia w sprawie C-121/21 dotyczącej #wydobycia węgla brunatnego w #Turowie #kopalnia węgla przy granicy z Czechami zostanie przedstawiona 3 lutego 2022" - czytamy na profilu Trybunału na Twitterze.

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r. TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni..

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Planowano inwestycje o wartości 40-45 mln euro mają być współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE. Po 29 rundach rozmowy przerwano, ale kilka tygodni temu zostały wznowione.

  W czerwcu Czechy złożyły jednak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. We wrześniu TSUE nałożył na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia.

  Kopalnia w Turowie zapewnia do 7% zapotrzebowania na energię w Polsce.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 12:35Senat wprowadził poprawki do noweli prawa energetycznego 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację prawa energetycznego zakładającą możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla gospodarstw domowych w długim okresie, począwszy od 1 stycznia 2023 r. Do noweli wprowadzono kilka poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, dwóch było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Nowelizacja zakłada, że Zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe.

  Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r.

  Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców w kolejnych taryfach w długim okresie (3 lata począwszy od 1 stycznia 2023 r.) ma zapobiec ryzyku dużej i skumulowanej podwyżki w roku 2022.

  (ISBnews)