ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.04, 12:44Tchórzewski: Konieczna będzie nowelizacja ustawy ws. cen energii 

  Mońki, 15.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przepisów dotyczących utrzymania poziomu cen energii z 2018 r. i liczy na domknięcie ostatecznej wersji ustawy i rozporządzenia do końca maja, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.

  "Jesteśmy w stałym kontakcie roboczym z Komisją Europejską. Chodzi o to, żeby w równy sposób zaspokoić interesy dostawców i odbiorców" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Mońkach.

  Podkreślił, że nie ma wątpliwości co do wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji publicznych, natomiast w przypadku wsparcia dla przedsiębiorstw "mamy do czynienia z pomocą publiczną".

  "Ten proces musimy zakończyć w maju" - dodał minister, zapytany o to, kiedy będzie gotowy cały zestaw przepisów.

  Ze względu na to, że rekompensatami dla przedsiębiorstw energochłonnych ma zająć się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, konieczna będzie jeszcze jedna nowelizacja ustawy.

  "W związku z tym, że przedsiębiorstwa energochłonne otrzymają wsparcie z MPiT, będziemy je musieli wyłączyć z naszego wsparcia i dokonać zmiany w ustawie" - wskazał Tchórzewski

  "Chcemy 'doczyścić' wszystko z Komisją Europejską, żeby nie było żadnych kontrowersji, także jeśli chodzi o rozporządzenia" - podsumował.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 13:37SK RM rozpatrzy nowelę dot. rekompensat dla sektorów energochłonnych 17 IV 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych będzie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów w przyszłym tygodniu, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

  "Rozmawiałam o tym [projekcie ustawy] wczoraj na Stałym Komitecie i mam nadzieję, że trafi pod obrady Komitetu jeszcze przed Świętami, czyli w przyszłym tygodniu w środę" - powiedziała minister dziennikarzom.

  Zgodnie z zapisami w ocenach skutków regulacji (OSR), przychody (25%) ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie będą stanowić dochodów budżetu państwa, a zamiast tego zasilą Fundusz Rekompensat. W praktyce środki ze sprzedaży uprawnień do emisji GHG przekazywane będą bezpośrednio z giełdy na konto Państwowego Funduszu Celowego, który 75% przekazuje do budżetu, zaś 25% przekazuje na rekompensaty dla przedsiębiorstw i ewentualne dodatkowe koszty BGK wynikające z umowy pomiędzy MPiT będącego dysponentem Funduszu a BGK do wykonywania innych związanych z obsługą Funduszu.

  "Projektowana regulacja poprzez utrzymanie konkurencyjności przemysłu energochłonnego pozwoli zabezpieczyć maksymalnie 404 tys. miejsc pracy bezpośrednio zatrudnionych w firmach energochłonnych oraz 686 tys. miejsc pracy w firmach kooperujących. Zgodnie z danymi za 2016 r., łącznie sektor energochłonny wspiera miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem)" - podano także.

  Jak podano w OSR, budżet rekompensat (25% wpływów ze sprzedaży uprawnień) w latach 2019-2020 oszacowano w oparciu o następujące założenia: W 2019 r. przyjęto limit faktycznych wypłat na poziomie 530,97 mln zł biorąc pod uwagę wpływy za 2017 r. Analogicznie w 2020 r., wydatki wyniosą maksymalnie 1 281,12 zł na podstawie danych EEX z MŚ za 2018 r. (25% wpływów z 5,124 mln zł). W kolejnych latach przyjęto wydatki na podstawie szacowanych dochodów z aukcji uprawnień za lata 2019, 2020 etc.

  Należy zaznaczyć, że obecnie w KE trwają prace nad nowymi wytycznymi do udzielania pomocy przedsiębiorcom z tytułu przenoszenia kosztów pośrednich kosztu uprawnienia w cenę energii. Po 2020 r. niniejsza ustawa będzie nowelizowana i wówczas skutki dla budżetu zostaną ponownie zweryfikowane, podano dalej.

  Projekt ustawy trafił pod koniec lutego br. do SK RM.

  W projekcie proponuje się, aby projektowana regulacja weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 10:02Sejmowe komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy dot. etykiet energetycznych 

  Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Połączone komisje sejmowe - do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Gospodarki i Rozwoju - przyjęły w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

  Celem projektu ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1).

  Wiceminister energii Tadeusz Skobel zapewnił, że projekt ustawy nie wykracza poza uregulowania unijne.

  Na wniosek Biura Legislacyjnego przyjęto poprawkę do art. 1, który zmienia tytuł ustawy. Zgodnie z poprawką, tytuł ten ma brzmieć "o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią". W poprzedniej wersji tytuł miał brzmieć "o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią oraz o kontroli realizacji programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych".

  Na posła-sprawozdawcę wybrano Wojciecha Zubowskiego.

  (ISBnews)

 • 03.04, 10:17Rząd chce przyjąć krajowy plan ograniczania zanieczyszczenia powietrza w II kw. 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu "Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza" (KPOZP) w II kwartale 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "KPOZP zawiera krajowe ramy polityki dotyczącej jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza oraz priorytety polityczne i ich odniesienia do priorytetów określonych w innych obszarach, w tym w polityce dotyczącej zmian klimatu oraz w zakresie sektorów gospodarczych, tj. energetyce, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Jak wskazano w dyrektywie NEC, realizacja celów, jakimi są krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji powinna [odbywać się] przez ograniczanie zanieczyszczenia powietrza u źródła jego powstania, co będzie skutkowało skuteczną i trwałą redukcją zanieczyszczeń powietrza. Takie podejście pozwoli wyeliminować nieskuteczne działania i przepisy oraz ułatwi planowanie średnio- i długoterminowej polityki w zakresie ochrony powietrza" - czytamy w informacji.

  KPOZP ma koordynować wdrażanie działań i środków prowadzących do redukcji zanieczyszczeń zawartych w innych dokumentach strategicznych i legislacyjnych oraz uzupełniać je o dodatkowe działania i środki, aby został osiągnięty zakładany cel redukcyjny.

  "Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji odnoszą się do dwóch okresów, które obejmują lata od roku 2020 do roku 2029 i od roku 2030. Zobowiązania redukcyjne ustala się poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 2005 r. Zobowiązania te zostały określone odpowiednio dla obu wskazanych wyżej okresów dla SO2 o 59% i 70%, dla NOx o 30% i 39%, dla NMLZO o 25% i 26%, dla NH3 o 1% i 17% oraz dla PM2,5 o 16% i 58%" - podano także.

  "Przedstawione w KPOZP polityki, plany, programy i strategie określają kierunki rozwoju w sektorach odpowiedzialnych za największy udział ich emisji w bilansie krajowym. Określone w tych dokumentach kierunki rozwoju zawierają działania i środki, które mają doprowadzić do ograniczania i redukcji zanieczyszczeń. Należy jednak zaznaczyć iż osiągnięcie celów redukcyjnych określonych krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji będzie zależało od konsekwentnego wdrażania działań i środków określonych jako działania dodatkowe" - czytamy dalej.

  Na potrzeby KPOZP dokonano podsumowania polityk i środków, które zdecydowano się przyjąć w danym sektorze, w tym harmonogram ich przyjmowania, wdrażania i dokonywania ich przeglądu oraz wyznaczono organy odpowiedzialne za ich wdrażanie.

  Wymóg sporządzania, przyjmowania i wdrażania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) wynika z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywy NEC).

  (ISBnews)

   

 • 02.04, 15:12Tchórzewski: Chcemy, by rząd przyjął politykę energetyczną w okolicach wakacji 

  Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów powinna przyjąć "Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku" w okolicach wakacji, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Chcielibyśmy, żeby gdzieś w okolicach wakacji Rada Ministrów przyjęła Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, gdyż daje to możliwość pełnej pracy w wielu innych dziedzinach, nawet jeżeli - w związku z konsultacjami Planu dla energii i klimatu - będziemy musieli później jakieś dodatkowe rzeczy do tej polityki wprowadzić, to jest tak lepiej, niż czekać z polityką energetyczną do czasu uchwalenia Planu dla energii i klimatu" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

  Wcześniej minister wskazał, że ostateczną wersję Planu dla energii i klimatu Polska przedstawi Komisji Europejskiej do końca 2019 r.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 26.03, 15:14Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej 

  Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy), podała instytucja. Wśród przyjętych regulacji jest ograniczenie pomocy państwa dla elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne.

  "Projekt przepisów zastał wstępnie uzgodniony między przedstawicielami Parlamentu i Rady UE pod koniec 2018 r. Porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zostało zatwierdzone 544 głosami za (76 przeciw, 40 wstrzymujących się). Porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej poparło 551 posłów, 72 było przeciw, 37 wstrzymało się od głosu" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają zapewnić między innymi inteligentne liczniki, dostosowywanie cen do dynamiki popytu i możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy w ciągu maksymalnie trzech tygodni, a nawet w 24 godziny - na dostosowanie się do tego wymogu dostawcy mają czas do 2026 r.).

  "Państwa członkowskie będą również mogły nadal, pod pewnymi warunkami, regulować czasowo ceny, aby pomóc gospodarstwom domowym dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem energetycznym. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania temu problemowi powinny być systemy opieki socjalnej" - czytamy dalej.

  Jednym z głównych celów nowych przepisów jest zwiększenie przepustowości infrastruktury między państwami UE do co najmniej 70% potencjału handlowego w celu ułatwienia transgranicznej sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Ma to pomóc w realizacji unijnego celu jakim jest 32-proc. udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 2030 r.

  Kolejna regulacja wprowadza ograniczenia w stosowaniu przez państwa członkowskie mechanizmów rynku mocy.

  "Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne limity dla państw członkowskich, które dotują w Europie elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, bo to one są źródłem największego zanieczyszczenia powietrza. Ograniczenia pomocy państwa będą miały zastosowanie do wszystkich nowych elektrowni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Obejmą też, począwszy od 2025 roku, istniejące elektrownie" - wskazano także w komunikacie.

  Nowe przepisy nie obejmują umów mocowych zawartych przed 31 grudnia 2019 r., zastrzeżono.

  "Reforma unijnego rynku energii elektrycznej powinna sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, będzie wspierał transgraniczny handel prądem i przyczyni się do przejścia na czystszą energię. Da więcej władzy konsumentom i pomoże osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Jest to dobre dla środowiska i dobre dla portfela" - skomentował przewodniczący Komisji Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, cytowany w komunikacie.

  Nowe rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej zostało przyjęte 569 głosami, przeciw było 61 posłów, 34 wstrzymało się od głosu.

  "Nowe przepisy zapewnią obywatelom UE lepszą ochronę przed nagłymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania krajowych planów oceny ryzyka niedoborów i współpracy na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie, które otrzymają w wypadku nagłej potrzeby pomoc od innych państw UE poniosą w ostatecznym rozrachunku uzasadnione koszty takiej operacji" - wyjaśniono.

  Zmieniono także zasady ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która otrzyma więcej zadań i uprawnień. Porozumienie w sprawie ACER zostało przyjęte 558 głosami, przeciw było 75 posłów, 31 wstrzymało się od głosu.

  Przyjęte akty prawne, aby wejść w życie, będą musiały zostać oficjalnie zatwierdzone przez ministrów państw członkowskich (Rada UE) i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

  (ISBnews)

   

 • 22.03, 11:25BDM: Przepisy dot. cen energii mogą nie w pełni zrekompesować koszty sprzedawców 

  Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Ustawa w sprawie cen energii elektrycznej, do której konsultowany był niedawno projekt rozporządzenia wykonawczego, może nie w pełni zrekompensować koszty poniesione przez sprzedawców energii, uważają analitycy Domu Maklerskiego BDM.

  "W dniu 14.03.2019 został opublikowany projekt rozporządzenia ME dotyczący sposobu obliczenia średnioważonej ceny [energii elektrycznej] i potencjalnych rekompensat dla sprzedawców. Dalej uważamy, że ustawa, do której został opublikowany projekt rozporządzenia wykonawczego, może nie w pełni zrekompensować wszystkich, potencjalnych kosztów sprzedawców" - czytamy w raporcie.

  Konsultacje rozporządzenia zakończyły się 18 marca.

  Pod koniec roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W połowie marca weszła w życie nowelizacja tej ustawy.

  (ISBnews)

   

 • 19.03, 13:26Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dot. etykiet energetycznych 

  Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw, podało Ministerstwo Energii, które przygotowało ten projekt. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które zapewnią ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi.

  "Celem projektu ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1). Rozporządzenie ma pozwolić na uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Mimo, że rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio, unijny legislator pozostawił państwom członkowskim do uregulowania procedury kontroli spełniania wymagań dotyczących etykietowania energetycznego i stosowanie sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia, podano również.

  "Projekt ustawy zapewnia ciągłość prawidłowego funkcjonowania dotychczasowego systemu kontroli produktów wykorzystujących energię prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a także wykonywania działań w zakresie monitorowania systemu kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Jest też spójny z istniejącymi przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie etykietowania energetycznego" - czytamy dalej.

  Etykiety energetyczne informują o tym, ile energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) - największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca przejrzysta. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi - do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych, podsumowano.

  Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 19.03, 11:05PGE zgłosiło uwagi do rozporządzenia do ustawy dot. cen energii elektrycznej 

  Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii do ustawy ws. cen energii elektrycznej, ale na razie nie planuje ich ujawnić, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego.

  "Oczywiście, że zgłosiliśmy uwagi do rozporządzenia, ale muszą one na razie pozostać tajemnicą" - powiedział Baranowski dziennikarzom.

  Zapytany, czy podtrzymuje, że rekompensaty pokryją ew. straty: "Jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie".

  Ministerstwo Energii przewidywało, że uwagi w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia do ustawy ws. cen energii elektrycznej można nadsyłać do 18 marca.

  W ub. tygodniu przedstawiciele PGE zapowiadali, że grupa zakłada, iż rekompensaty związane z ustawą o cenach energii pokrywają w całości straty z tytułu obniżonych cen, a prognozowany spadek EBITDA w segmencie obrotu wynikać będzie z trendów rynkowych. Ustawa będzie neutralna także dla segmentu dystrybucji.

  Jak podkreślał resort, regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu a Funduszem Wypłaty Różnicy Cen. Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na zagwarantowany ustawowo brak wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców w roku 2019 w porównaniu do cen z czerwca 2018 r.

  Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 13:41Tobiszowski z ME: Dzięki tegorocznym aukcjom osiągniemy cel 15% OZE w 2020 r. 

  Katowice, 18.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r. i w efekcie pozwolić Polsce osiągnąć cel w zakresie 15% udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r., wynika z wypowiedzi wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

  "Pracujemy nad sektorem odnawialnych źródeł energii. W tym roku będziemy mieli drugą nowelizację ustawy o OZE. Po przeprowadzeniu aukcji OZE powinniśmy mieć zakontraktowane całe 15%, jeśli chodzi o 2020 r." - powiedział Tobiszowski dziennikarzom w Katowicach.

  Dodał, że trwają prace nad kolejną nowelizacją tej ustawy.

  "Dążę do tego, żeby nowelizacja ustawy OZE była w maju" - powiedział.

  Z kolei ustawa dotycząca morskiej energetyki wiatrowej w założeniach powinna być uchwalona do jesieni tego roku.

  "Będę chciał gdzieś do końca maja zrobić resume prac nad tą ustawą" - zapowiedział wiceminister.

  Podkreślił, że offshore jest w perspektywie branżą istotną nie tylko z punktu widzenia energetyki i środowiska, ale także wspierającą rozwój gospodarczy.

  "Uważam, że tak ustawa powinna być do jesieni" - podsumował.

  (ISBnews)

   

 • 14.03, 14:22ME: Konsultacje projektu rozporządzenia do ustawy o cenach energii do 18 marca 

  Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia do ustawy ws. cen energii elektrycznej. Uwagi można przekazywać do 18 marca br., podał resort.

  "Głównym celem projektu rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia)" - czytamy w komunikacie.

  Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu a Funduszem Wypłaty Różnicy Cen. Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na zagwarantowany ustawowo brak wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców w roku 2019 w porównaniu do cen z czerwca 2018 r., zaznaczono.

  Zgodnie z projektem, podstawą rozliczenia będzie stanowiła średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym

  "Celem konstrukcji sposobu obliczania średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz kwoty różnicy cen było odzwierciedlenie sytuacji rynkowej oraz uzależnienie wysokości zwrotu od sytuacji na rynku hurtowym w 2018 r. i 2019 r. Cena stanowiąca podstawę rozliczenia będzie kalkulowana co miesiąc. Zaproponowana formuła odzwierciedla sposób kontraktacji energii elektrycznej przez spółki obrotu na dany rok dostaw dla danego odbiorcy energii elektrycznej oraz przynależnych do tego odbiorcy punktów poboru energii elektrycznej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Kwota różnicy cen dla przedsiębiorstw obrotu obliczana będzie jako iloczyn wolumenu zużycia energii elektrycznej oraz różnicy pomiędzy średnioważoną ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym, powiększoną o koszty pozostałe, a ceną energii elektrycznej, która obowiązywała 30 czerwca 2018 r., pomniejszoną o różnicę w podatku akcyzowym.

  We wzorze przeznaczonym dla odbiorców końcowych kupujących energię na giełdzie zastosowano algorytm, który na podstawie zużycia energii elektrycznej w danym punkcie poboru energii elektrycznej wyznacza średnioważoną cenę na rynku hurtowym dla tego odbiorcy na podstawie średnioważonych cen dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, z których dany odbiorca końcowy korzysta. W przypadku obliczania kwoty różnicy cen dla tego odbiorcy zastosowano również pomniejszenie o stawkę akcyzy. Odmiennym podejściem do tego zastosowanego dla przedsiębiorstw obrotu jest powiększenie średnioważonej ceny energii elektrycznej o różnicę pomiędzy kosztami uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia OZE oraz świadectw efektywności energetycznej ponoszonymi przez tego odbiorę w 2018 r. oraz ponoszonymi w roku 2019.

  Ponadto rozporządzenie reguluje szczególne przypadki, w których trudno jest określić jednoznacznie cenę stosowaną dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., jak np. w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę lub korzystanie przez niego w dniu 30 czerwca 2018 r. ze sprzedaży rezerwowej, wskazano w uzasadnieniu.

  (ISBnews)

   

 • 06.03, 14:35Lewiatan: Projekt ustawy o rekompensatach nie uwzględnia branży cementowej 

  Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Branża cementowa nie została zaliczona do sektorów energochłonnych w kontekście przygotowywanego projektu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, zwraca uwagę Konfederacja Lewiatan. Według niej, ten ważny projekt nie jest szeroko konsultowany.

  "Trwają prace nad projektem ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, w związku z przenoszeniem kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, na ceny energii dla odbiorców" - przypomina Konfederacja.

  "Akt prawny, którego skutki gospodarcze są tak doniosłe (ok. 2 mld zł rocznie), powinien być poddany pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Dziwi również, że na liście sektorów energochłonnych zabrakło branży cementowej" - skomentował radca prawny i ekspert Lewiatana Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Dodatkowo projekt ustawy pozostaje w kolizji z ustawą o podatku akcyzowym w zakresie środków na rekompensaty z tytułu różnicy cen. Jeżeli 80% przychodów ze sprzedaży przez Polskę uprawnień w 2019 roku ma trafiać do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na rekompensaty za stosowanie cen z roku 2018, to należy rozważyć i zweryfikować  źródło pochodzenia 25% przychodów. Należy określić, w jakich relacjach pozostają te wielkości w porównaniu do 20% środków na wyodrębnione subkonto, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym, a które miały być przeznaczone na zupełnie inne cele, wskazuje też Konfederacja.

  Według niej, wyjaśnienia wymaga również dlaczego maksymalna wysokość rekompensat jest wyliczana w oparciu o średnie ceny z notowań na rynkach CO2, a nie w oparciu o rzeczywiste ceny uzyskane przez Polskę ze sprzedaży przyznanej jej puli tych uprawnień w danym roku, poprzedzającym rok przyznania rekompensaty.

  (ISBnews)

   

 • 04.03, 14:20Prezydent podpisał nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej 

  Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podała Kancelaria Prezydenta.

  Ustawa zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  Ustawa przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

  Wprowadzono także przepisy dotyczące wypłaty różnicy ceny przedsiębiorstwom obrotu, które po dniu 30 czerwca 2018 r., w stosunku do cenników energii elektrycznej, dokonało zmiany obowiązującej z odbiorcą końcowym umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, a także zawarło z odbiorcą końcowym umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z ceną lub stawką opłat za energię elektryczną wyższą od wyżej opisanej ceny lub stawki.

  W ustawie Prawo ochrony środowiska doprecyzowano, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 04.03, 10:32PSEW: Nowelizacja ustawy o OZE nie pomoże w likwidacji luki inwestycyjnej 

  Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Proponowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) nie pomoże w likwidacji luki inwestycyjnej i może odwrócić pozytywne skutki wcześniej wprowadzonych zmian, uważa Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Organizacja postuluje m.in. wydłużenie przynajmniej o rok umów przyłączeniowych (wygasających w maju 2019 r.), a pozwoleń na budowę - do 2023 r.

  "Instalacje wiatrowe zakontraktowane w ramach tegorocznej aukcji nigdy nie powstaną. Bo banki nie zdecydują się na finansowanie projektów, którym w trakcie realizacji wygasają pozwolenia na budowę (ważne tylko do maja 2021 r.)" - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

  Według PSEW, faktyczny przyrost mocy po tegorocznej aukcji może być zerowy mimo zaplanowanej kontraktacji 2,5 tys. MW z wiatru.

  W ramach rozpoczętych konsultacji społecznych organizacja będzie rekomendować wydłużenie przynajmniej o rok umów przyłączeniowych (wygasających w maju 2019 r.), a pozwoleń na budowę - do 2023 r.

  W projekcie nowelizacji PSEW dostrzega pozytywne informacje - m.in. chęć przeprowadzenia dużej aukcji dla nowych mocy wiatrowych i wydłużenia umów przyłączeniowych do stycznia 2020 r. - jednak nie widzi szans na ożywienie w branży i zasypanie luki inwestycyjnej.

  "PSEW docenia wzmocnienie mechanizmu gwarancji pochodzenia poprzez umożliwienie zbywania ich także poza Polską. Jednocześnie jednak widzi konieczność interwencji w zakresie regulacji dla istniejących instalacji. Przepisy proponowane w ramach konsultowanej nowelizacji ustawy o OZE po raz kolejny uderzają w branżę wiatrową, odwracając pozytywne skutki wcześniejszych modyfikacji prawa, w tym tej dotyczącej podatku od nieruchomości" - czytamy dalej.

  Wprowadzenie mechanizmu zaniżającego w sztuczny sposób ceny zielonych certyfikatów poprzez manipulowanie wielkością tzw. opłaty zastępczej, która wpływa na wycenę praw majątkowych, wpłynie negatywne na łączne przychody ze sprzedaży energii i zielonych certyfikatów, które nie przekroczą 312 zł/MWh. Tymczasem w biznesplanach większości farm inwestorzy zakładali przychody na poziomie 400-450 zł/MWh, wskazano w materiale.

  "Farmy działające w systemie zielonych certyfikatów znów znajdą się na skraju bankructwa. Zagrożonych utratą rentowności może być ok 70% istniejących instalacji" - skomentował prezes PSEW.

  Byłby to podobny odsetek nierentownych farm wiatrowych, jak po wprowadzeniu przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotyczących podatku z maja 2016 r. i nowelizacji ustawy o OZE z lipca 2017 r. dot opłaty zastępczej.

  "Mimo początkowych nadziei na nowe otwarcie dla technologii wiatrowej, ten projekt przyjmujemy jako destabilizujący branżę. Tak radykalne zmiany prawa po raz kolejny doprowadzą do fali pozwów inwestorów, którzy zainwestowali w oparciu o zaufanie do polskiego rządu. Podkopią też rodzące się na nowo zaufanie instytucji finansowych i zagranicznych podmiotów, którzy chcą wejść w projekty wiatrowe na Bałtyku. W rezultacie stracimy szansę nie tylko na realizację zobowiązań międzynarodowych w zakresie OZE, ale też na transformację struktury wytwarzania energii w oparciu tanią i czystą energię, zgodnie ze światowymi megatrendami" - podsumował Gajowiecki.

  Pod koniec lutego Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r. Uwagi można zgłaszać do 7 marca 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 17:54ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r. 

  Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r, podał resort. Uwagi można zgłaszać do 7 marca 2019 r.

  "Celem projektu jest konsekwentna realizacja działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Proponowane rozwiązania mają również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na akceptowalnym poziomie" – czytamy w komunikacie.

  Wśród celów jest stworzenie stabilnego otoczenia prawnego, dzięki czemu inwestorzy będą mogli z odpowiednim wyprzedzeniem i dysponując kompletną wiedzą podejmować decyzję o udziale w aukcjach.

  "Rozwiązania przewidziane w projekcie przyczynią się także do dalszej harmonizacji otoczenia prawnego oraz rynku OZE, stanowią bodziec do jego rozwoju. Wpłyną ponadto na zwiększanie bezpieczeństwa i długoterminowej pewności dla inwestorów, którzy zainwestowali w OZE" – czytamy dalej.

  W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje.

  "Sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych na aukcjach powinna zapewnić ograniczenie uzyskanej dotacji przez wytwórcę tej energii do niezbędnego minimum. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii umożliwi przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2019 roku, dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości zaoferowanych do sprzedaży" – podsumowano.

  Zgodnie z "Oceną skutków regulacji" projekt przewiduje:

  - dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń,

  - wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,

  - przyjęcie rozwiązania utrzymującego wysokość rynkową cen świadectw pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,

  - obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.

  - precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym.

  - likwidację procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji,

  - przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE,

  - imożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej.

  (ISBnews)

 • 27.02, 12:56Dąbrowski z ME: Atom i offshore mogą przybliżyć Polskę do trendów europejskich 

  Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Pojawiające się w projekcie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) energetyka i morska energetyka wiatrowa to obszary, które mogą istotnie przybliżyć Polskę do trendów europejskich, uważa wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

  "Z punktu widzenia Polski kluczowy będzie ostateczny kształt polityki energetycznej do 2040 roku. Pojawiają się w niej energetyka jądrowa i morska energetyka wiatrowa, czyli dwa obszary, które mogą istotnie przybliżyć Polskę do trendów europejskich" - powiedział Dąbrowski w trakcie sesji energetycznej XIX Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

  "Jeżeli dyskusje nad kształtem tej polityki zaowocują właściwymi decyzjami, to może się okazać, że Polska zwlekając z podjęciem tych decyzji przez ostatnie 2-3 lata wyjdzie na tym lepiej niż inne państwa Unii Europejskiej" - dodał Dąbrowski.

  Według niego, dotychczasowa polityka klimatyczna UE ukierunkowana była na wzmacnianie i tak już silnych gospodarek, ignorując fakt, że dla pozostałych stanowi przede wszystkim koszt.

  "Dlatego wyzwaniem najbliższych dwóch lat będzie odpowiednie skierowanie strumieni finansowych, tak abyśmy z kolejnych dyskusji na forum unijnym wyszli jako zwycięzcy, otrzymując maksymalną sumę korzyści" - podsumował wiceminister.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 27.02, 10:12Senat przyjął nowelizację ustawy o pod. akcyzowym dot. cen energii elektrycznej 

  Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt poselski).

  Nowelizacja "zakłada m.in. likwidację obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen z 31 grudnia 2018 r., ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób" - podano w informacji Senatu.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 11:14ZPPE: Ustawa ws. cen energii to przywrócenie całkowitej regulacji cen 

  Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Znowelizowana ustawa ograniczająca wzrost cen energii oznacza w praktyce przywrócenie całkowitej regulacji cen energii pod nadzorem ministra energii, uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), członek Konfederacji Lewiatan.

  "Ta regulacja ingeruje w podpisane dwustronnie umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot faktycznie utraconych przychodów. Oznacza to, że budowany przez lata konkurencyjny rynek energii elektrycznej przestaje właśnie funkcjonować" - powiedziała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Daria Kulczycka, cytowana w komunikacie.

  Zdaniem ZPPE, jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców, jakie wynikają z kontraktów zawartych na rynku konkurencyjnym na rok 2019, a poziomem cen sprzedaży, po jakich firmy muszą sprzedawać na podstawie przyjętych regulacji.

  "Wprowadzenie dyskryminującego dla części sprzedawców modelu wypłaty rekompensat może skutkować uznaniem przez Komisję Europejską mechanizmu rekompensat za niedozwoloną pomoc publiczną" - czytamy dalej.

  "Po raz kolejny uchwala się ustawę bez konsultacji społecznych, bez analizy jej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego i europejskiego i - co najważniejsze - bez projektu decydujących aktów wykonawczych (rozporządzenia). To jest szkodliwe dla wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym, co należy zdecydowanie podkreślić, dla samych odbiorców" - podsumowała Kulczycka.

  Sejm przyjął wczoraj projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Ustawa obniżyła akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniżyła stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustaliła także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 09:39Sejm przyjął nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej 

  Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął polskie projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 245 posłów, przeciw było 20, a 166 wstrzymało się od głosu.

  Projekt zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

  W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 20.02, 13:07ME: Zakładany budżet na wypłaty różnicy ceny będzie wystarczający 

  Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że mimo rozszerzenia w nowelizacji grupy odbiorców, którym będą przysługiwały rekompensaty z tytułu zmiany ceny energii, dotychczas zakładany budżet na ten cel będzie wystarczający, poinformował dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Tomasz Świetlicki.

  "Zakładamy, że zmieścimy się w kwocie, którą spodziewamy się uzyskać ze sprzedaży emisji do uprawnień CO2" - powiedział Świetlicki dziennikarzom.

  Wskazał, że uprawnienia są systematycznie sprzedawane, a aukcje odbywają się co ok. dwa tygodnie.

  W przyjętej pod koniec roku ustawie zarezerwowano 4 mld zł na wypłaty różnicy ceny.

  Dyrektor wskazał też, że "jest szansa", by rozporządzenie do ustawy było gotowe do końca lutego.

  (ISBnews)