Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.08, 15:49Rząd przyjął założenia ustawy ws. pomocy w pokryciu kosztów ogrzewania 

  Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  "Rząd po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponuje kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii - w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Natomiast Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze proponowane rozwiązania w zakresie wytwarzanie ciepła z rekompensatą to:

  - Zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty.

  - Nowe rozwiązanie wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

  - Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na:

  -- 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;

  -- 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

  - W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

  - Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

  - Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

  "Najważniejsze proponowane rozwiązania - dodatek dla gospodarstw domowych

  - Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

  - Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  - Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  -- 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

  -- 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

  -- 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

  -- 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  - W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy" - czytamy dalej.

  Z kolei w zakresie dodatku dla podmiotów wrażliwych najważniejsze proponowane rozwiązania to:

  - Dodatek dla podmiotów wrażliwych będzie przysługiwał tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

  - Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła.

  - Wysokość dodatku pokryje 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021).

  - Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

  (ISBnews)

 • 16.08, 15:42Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej 

  Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  "Rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Chodzi o przyspieszenie inwestycji, a także niższe koszty dotyczące budowy pierwszego tego typu obiektu w naszym kraju. Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej zapewni długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne" - czytamy w komunikacie.

  Rząd szacuje, że nowe rozwiązania pozwolą na znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji - nawet o kilkanaście miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

  Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy to:

  - Katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony - w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

  - Zapewniona zostanie większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

  - Rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  - Nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

  - Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, udostępnią nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Pozwoli to na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

  - Wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

  "Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca roku" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże, sprawdzone reaktory jądrowe PWR generacji III (+), przypomniano.

  (ISBnews)

 • 12.08, 09:28KE zatwierdziła zwiększenie przez Polskę środków o 5,1mld euro na wsparcie przedsiębiorców 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w polskim programie wsparcia przedsiębiorców, w tym zwiększenie budżetu o 5,1 mld euro (24,5 mld zł) w porównaniu z obecnym polskim programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę, poinformowała Komisja.  

  Zmiany zatwierdzono na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. i zmienionych  20 lipca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w których wskazano, że z powodu wojny na Ukrainie w gospodarce UE nastąpiły poważne zakłócenia.

  "Zatwierdzone zmiany pomogą Polsce w dalszym udzielaniu wsparcia przedsiębiorstwom wszystkich sektorów oraz łagodzeniu poważniejszych niż oczekiwano skutków gospodarczych obecnego kryzysu i powiązanych sankcji" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  W czerwcu br. Komisja zatwierdziła, w oparciu o tymczasowe ramy kryzysowe, polski program o wartości 1,2 mld euro (5,5 mld zł) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Pomoc udzielana w ramach tego programu przyjmuje formę gwarancji państwowych na produkty faktoringowe i na nowe pożyczki.

  Polska powiadomiła Komisję o zamiarze zmiany obecnego programu polegającą na zwiększeniu budżetu całkowitego o 5,11 mld euro (24,5 mld zł). W szczególności całkowity budżet gwarancji państwowych na produkty faktoringowe wzrośnie z około 209 mln euro (1 mld zł) do 793 mln euro (3,8 mld zł). Jeśli chodzi o gwarancje nowych pożyczek, całkowity budżet wzrośnie z około 939 mln euro (4,5 mld zł) do 5,5 mld euro (26,2 mld zł), podano.

  Ponadto Polska zgłosiła Komisji zmianę dotyczącą maksymalnej kwoty pomocy w formie gwarantowanych pożyczek zwłaszcza dla nowo utworzonych przedsiębiorstw. W ramach istniejącego programu maksymalna gwarantowana pożyczka na beneficjenta byłaby równa (i) 15% jego średniego całkowitego rocznego obrotu w ostatnich trzech zamkniętych okresach obrachunkowych; lub (ii) 50% kosztów energii poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc. Po zmianie taka maksymalna kwota pomocy w formie gwarantowanych pożyczek będzie w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw obliczana przy uwzględnieniu okresu istnienia danego nowo utworzonego przedsiębiorstwa.

  Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program, ze zmianami, nadal jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

  W związku z tym Komisja zatwierdziła zmiany do polskiego programu na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, podsumowano.

  W tymczasowych ramach kryzysowych założono następujące rodzaje pomocy, której mogą udzielać państwa członkowskie:

  - ograniczona kwota pomocy, w dowolnej formie, dla przedsiębiorstw dotkniętych obecnym kryzysem lub wynikającymi z niego sankcjami i środkami odwetowymi, podwyższona maksymalnie do 62 tys. euro w rolnictwie, 75 tys. euro w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz do 500 tys.  euro we wszystkich pozostałych sektorach;

  - wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek;

  - pomoc rekompensująca wysokie ceny energii - wsparcie, które może być przyznawana w dowolnej formie, częściowo zrekompensuje przedsiębiorstwom - w szczególności energochłonnym użytkownikom energii - dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej (całkowite wsparcie na beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych i odnosić się do nie więcej niż 70% zużycia gazu i energii elektrycznej r/r, do maksymalnej kwoty 2 mln euro, w przypadku konieczności dalszej pomocy państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy - do 25 mln euro dla energochłonnych użytkowników energii oraz do 50 mln euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach i podsektorach szczególnie dotkniętych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę);

  - środki przyspieszające wprowadzanie energii odnawialnej -państwa członkowskie mogą ustanawiać programy inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, m.in. wodór odnawialny, biogaz i biometan, a także w magazynowanie energii i energię cieplną ze źródeł odnawialnych, m.in. stosowanie pomp ciepła (w ramach tych programów dopuszcza się uproszczone procedury przetargowe, które można szybko wdrożyć, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczających zabezpieczeń, możliwe jest w szczególności ustanawianie programów ukierunkowanych na konkretną technologię, która wymaga wsparcia ze względu na szczególne cechy krajowego koszyka energetycznego; oraz

  - środki ułatwiające obniżenie emisyjności procesów przemysłowych. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć dywersyfikację dostaw energii, państwa członkowskie mogą wspierać inwestycje służące odchodzeniu od paliw kopalnych, w szczególności poprzez elektryfikację, środki efektywności energetycznej oraz wprowadzanie wodoru odnawialnego i wodoru elektrolitycznego spełniającego określone warunki (państwa członkowskie mogą (i) ustanawiać nowe programy oparte na przetargach albo (ii) bezpośrednio wspierać projekty bez organizowania przetargów, przy czym obowiązywać będą pewne ograniczenia wielkości wkładu ze środków publicznych przypadającego na jedną inwestycję, wprowadzone zostaną specjalne premie uzupełniające przyznawane małym i średnim przedsiębiorstwom oraz w przypadku szczególnie energooszczędnych rozwiązań).

  W tymczasowych ramach kryzysowych wskazano również, że możliwe będzie zatwierdzenie: (i) wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych obowiązkowym lub dobrowolnym ograniczaniem zużycia gazu, (ii) wsparcia na rzecz napełniania magazynów gazu, (iii) ograniczonego w czasie wsparcia tymczasowego przejścia na bardziej zanieczyszczające paliwa kopalne, z zastrzeżeniem działań służących efektywności energetycznej i uniknięciu efektów uzależnienia od jednego dostawcy, (iv) wsparcia na rzecz ubezpieczenia lub reasekuracji dla przedsiębiorstw transportujących towary do Ukrainy i z Ukrainy.

  Z zakresu stosowania tych środków wyłączone są podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami.

  Tymczasowe ramy kryzysowe mają obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do wsparcia płynności i środków dotyczących zwiększonych kosztów energii. Pomoc na wprowadzanie odnawialnych źródeł energii i obniżenie emisyjności przemysłu może być przyznawana do końca czerwca 2023 r. Komisja oceni w późniejszym terminie czy konieczne będzie przedłużenie obowiązywania tych przepisów.

  (ISBnews)

 • 12.08, 09:10Projekt dot. dopłat do innych niż węgiel źródeł ciepła trafił do wykazu prac legislac. RM 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Projekt zakładający wprowadzenie dopłat dla gospodarstw ogrzewających innymi niż węgiel surowcami trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakłada wypłatę jednorazowego dodatku dla tych gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw planowane jest w III kw.

  "Proponowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapewnienie wsparcia dla indywidualnych gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynkach paliw i energii, w tym kosztów ogrzewania. Kluczowe zagadnienie stanowiące podstawę projektowanej ustawy dotyczy wprowadzenia mechanizmu wsparcia finansowego w postaci dodatku dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła" - czytamy w wykazie.

  Proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym, podano także.

  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, dodatek przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to pozwoli również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw, wskazano także.

  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej, - zgodnie z planowaną regulacją – miałoby składać wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej:
  - dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy- 150,95 zł/GJ
  - dla pozostałych źródeł- 103,82 zł/GJ

  Prezes URE zatwierdzałby taryfę:
  - na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz
  - taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

  Wypłaty i rozliczenia rekompensat dokonywałby Zarządca Rozliczeń S.A.

  Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, proponowane jest  analogiczne rozwiązanie, przy czym obowiązek realizacji zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce dostarczania ciepła.

  Proponowane rozwiązanie wyłącza możliwość skorzystania z mechanizmu wsparcia przez podmioty które korzystają z ochrony taryfowej na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy o dodatku węglowym, podkreślono.

  Wysokość wsparcia powiązana ma być z dynamiką zmiany cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane byłyby w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.08, 08:42Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą 3 tys. zł wsparcia 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, która zakłada jednorazowe wsparcie na poziomie 3 tys. zł dla gospodarstw, które stosują m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, kuchnię węglową czy piec kaflowy, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ukazała się już w Dzienniku Ustaw i weszła w życie.

  "Zgodnie z ustawą, dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego" - czytamy w komunikacie.

  Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, podano także.

  Dodatek węglowy będzie wynosił 3 tys. zł  i będzie przyznawany jednorazowo, przypomniano.

  Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Dodatek będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu w 2022 r. będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP).

  Ustawa zakłada zwolnienie wypłaty dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłącza dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnianiem wysokości tego dodatku przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych.

  Wprowadza także mechanizm obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu emisji obligacji lub kredytów zaciągniętych przez BGK w celu utworzenia linii kredytowych dla przedsiębiorców, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła, i jest objęta wymogiem uzyskania koncesji. Kredyty w ramach w/w linii kredytowych będą udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Mają być udzielane do 30 czerwca 2024 r., do maksymalnej kwoty 20 mln zł.

  Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie prawo bankowe, mające na celu rozszerzenie zakresu przypadków, w jakich system ochrony może udzielić wsparcia, przez wskazanie, że może być ono udzielane w związku z wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) decyzji o wszczęciu  przymusowej restrukturyzacji.  Jednocześnie zmiana dostosowuje krąg podmiotów, które mogą złożyć wniosek do jednostki zarządzającej systemem ochrony o udzielenie wsparcia - wskazując w tym zakresie także na uprawnienie BFG.

  Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - w celu całościowego uregulowania procesu wydawania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w formie banku w rozumieniu art. 2 prawa bankowego, w sytuacji, gdy takie zezwolenie jest konieczne dla osiągnięcia celów przymusowej restrukturyzacji.

  Zgodnie z ustawą, wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 05.08, 16:46Moskwa: Pakiet dla użytkowników ciepła trafi do Sejmu we IX, koszt 9,5 mld zł 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Projekt specjalnego pakietu dla użytkowników ciepła, korzystających przy ogrzewaniu z innych surowców niż węgiel ma trafić do Sejmu we wrześniu br., poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ma dotyczyć 6,6 mln gospodarstw, a jego łączny koszt szacowany jest na 9,5 mld zł.  

  "Przygotowaliśmy specjalny pakiet, który byłby skierowany do wszystkich użytkowników ciepła, […] których potencjalnie mogłyby dotknąć podwyżki" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  Rozwiązania oparte są na prognozach dotyczących podwyżek. W założeniu pakiet ma wspierać 6,6 mln gospodarstw domowych (ok. 5,4 mln gospodarstw w ciepłownictwie systemowym, a także odbiorców korzystających z ciepła dostarczanego z prywatnych ciepłowni oraz domów prywatnych).

   "Bazując na cenie surowca za poprzedni sezon grzewczy  określanej na marzec przyjęliśmy próg akceptowalny na poziomie surowca, to jest ok. 60% co nam się przekłada na taryfę w większości przypadków ok. 40% podwyżki i na tym poziomie mrozimy taryfę" - podkreśliła minister.

  Ceny ma regulować Urząd Regulacji Energetyki (URE).

  "URE nie będzie akceptował wyższej podwyżki, a to co się będzie mieściło miedzy progiem, a kwotą prognozowaną przez ciepłownie będzie rekompensowane przez budżet państwa" - wskazała.

  "Mechanizm 40%" zastosowany ma zostać także w przypadku podmiotów, które nie korzystają z taryf.

  "Te wszystkie podmioty będą otrzymywały weryfikację i rekompensatę różnicy tej ceny z poprzedniego sezonu grzewczego vs. kwota, która jest prognozowana na ten rok z uwzględnieniem tej różnicy 40%" - powiedziała Moskwa. Rekompensata ma być wypłacana na poziomie gmin.

  W przypadku odbiorców indywidualnych zaproponowany zostanie dodatek w zależności od źródła ciepła.

  "Jednocześnie mamy tych odbiorców indywidualnych i tutaj zaprogramowaliśmy dla nich dodatek w zależności od źródła ciepła, również z uwzględnieniem blokady ceny na poziomie ok. 40%: w pelecie - 3 tys., w drewnie kawałkowym - 1 tys. zł, olej - 2 tys.,  LPG - 500 zł. Podstawowe kryterium takie samo jak przy węglu, czyli to podstawowe źródło, które jest użytkowane w domu zarówno jako źródło ciepła i do podgrzewania wody" - podkreśliła.

  Poinformowała, że przepisy są gotowe i zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu na Komitecie Stałym Rady Ministrów, a następnie na posiedzeniu rady ministrów. Zdaniem minister "pozwala [to] prognozować, że na pierwsze wrześniowe posiedzenie Sejmu te przepisy po tym procesie konsultacji będą mogły przejść pełną ścieżkę legislacyjną".

  Pytana o to, czy jest to regulacja incydentalna, powiedziała, że "rozwiązanie jest rozwiązaniem kroczącym, absolutnie adekwatnym i odpowiadającym na sytuacje i potrzeby".

  Podała, że szacowane koszty tego pakietu (rekompensat w zakresie ciepła systemowego, prywatnych ciepłowni oraz dopłat dla odbiorców indywidualnych) dla budżetu państwa to ok. 9,5 mld zł na rok 2022 i 2023.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:49Sejm za dodatkiem tylko dla ogrzewających węglem 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym, w tym te rozszerzające zakres beneficjentów dodatku, zmieniające tytuł ustawy oraz wykreślające z ustawy zmiany dotyczące prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Ustawa zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału.  

  Posłowie odrzucili zaproponowaną przez Senat poprawkę, rozszerzającą m.in. krąg potencjalnych beneficjentów nie tylko do ogrzewających węglem, ale także innymi paliwami: olejem opałowym, peletem czy gazem LPG.

  Przywrócili przepisy, dotyczące zmiany prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Ustawa zakłada, że dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek jest powiązany z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:47Sejm przeciw poprawkom Senatu dot. rozszerzenia kręgu beneficjentów ochrony taryfowej 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającą rozszerzenie kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowych.

  Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany dot. obliga giełdowego, zakłada zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu, umożliwiającą rozszerzenie kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach.

  Przyjął natomiast poprawki, które mają charakter legislacyjny

  Regulacja zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu (dla gospodarstw domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego - m.in. szkół, szpital, przedszkoli do końca 2027 r.)

  Nowela wprowadza:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego).

  (ISBnews)

 • 05.08, 13:16Moskwa: Chcemy zablokować wzrost cen w ciepłownictwie system. na poziomie taryf 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Rząd chce zablokować wzrost cen w ciepłownictwie systemowym na poziomie taryf, natomiast gospodarstwa znajdujące się poza systemem otrzymają wsparcie - w zależności od źródła ciepła - na poziomie gminy, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "W Polsce bardzo dobrą ochroną jest ochrona taryfowa. […] W związku z tym w naszym instrumencie zdecydowaliśmy się poprzez ochronę taryfową w tym cieple systemowym, czyli w tym dużym cieple - bloki cale czyli ciepłownictwo systemowe: szpitale, żłobki, przedszkola; wszyscy, którzy z tego ciepła korzystają na poziomie taryfy i bezpośrednio rachunku odbiorcy - zablokować na minimalnym poziomie wzrost na poziomie taryfy" - powiedziała Moskwa w Sejmie.

  "Jeżeli chodzi o wszystkich odbiorców nietaryfowanych, czyli tych, którzy są w małych ciepłowniach, mają dostawców prywatnych czy też sami się zaopatrują w pozostałe surowce tutaj wsparcie będzie na poziomie gminy, adekwatnie również do wzrostu cen" - dodała.

  Podkreśliła, że gospodarstwa znajdujące się poza ciepłownictwem systemowym mają otrzymać w zależności od źródła.

  "I tak, patrząc na wzrost tych kosztów odbiorcy poza systemem 1 tys. - 3,9 tys., odbiorcy peletu – 3 tys., drewno kawałkowe - 1 tys., olej opałowy - 2 tys., gaz LPG - 500 zł" - podkreśliła.

  "To są kwoty blokujące wszystkie podwyżki na ciepło na tym samym poziomie bez względu na to, jakie jest źródło" - podsumowała.

  MKiŚ ma przedstawić założenia projektu podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

  (ISBnews)

 • 04.08, 14:03Moskwa: Instrument dot. wsparcia ciepłownictwa systemowego przedstawimy w najbl. dniach 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Rząd przedstawi w najbliższych dniach instrument, dotyczący wsparcia ciepłownictwa systemowego i gospodarstw ogrzewających swoje domy innymi surowcami niż węgiel, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że projekt ustawy w tym zakresie zostanie przedstawiony "najpóźniej w czwartek".

  "Przygotowaliśmy rozwiązanie, które by przede wszystkim brało pod uwagę tę faktyczną, potencjalną podwyżkę. Bo przypomnę, że na dzisiaj ten proces taryfowania się dopiero rozpoczął, a ceny surowca się też zmieniają. Instrument, który by wsparł ciepłownictwo systemowe jest gotowy. Pan premier będzie go w najbliższych dniach komunikował. Przygotowywaliśmy go wspólnie w zespole ds. cen gazu, energii i ciepła" - powiedziała Moskwa podczas senackiej debaty nt. bezpieczeństwa energetycznego.

  "Ta kompleksowa regulacja jest przygotowana i będziemy ją komunikować" - powtórzyła.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał we wtorek, że projekt ustawy o mechanizmach wsparcia gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy innymi surowcami niż węgiel zostanie przedstawiony najpóźniej w czwartek.

   (ISBnews)

 • 04.08, 12:33Senat wnosi do Sejmu projekt ws. objęcia stawką 0% VAT gazu LPG, oleju opałowego i peletu 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada objęcie zerową stawką podatku VAT - analogicznie do gazu ziemnego - gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i peletu w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.

  Obecnie są one objęte stawką 23-procentową.

  Projekt zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępnić ma - jak wynika z projektu -  minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

  (ISBnews)

 • 04.08, 12:04Senat proponuje rozszerzenie dodatku węglowego na ogrzewających innymi paliwami 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o dodatku na pokrycie kosztów ogrzewania, która zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału.  Wprowadzone poprawki m.in. rozszerzają zakres beneficjentów dodatku, zmieniają tytuł ustawy oraz wykreślają z ustawy zmiany dotyczące prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Senatorowie wprowadzili do ustawy o dodatku węglowym szereg poprawek, rozszerzając m.in. krąg potencjalnych beneficjentów nie tylko do ogrzewających węglem, ale także innymi paliwami: olejem opałowym, peletem czy gazem LPG. Tym samym zmianie uległ tytuł ustawy - teraz jest to ustawa o dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych.

  Senatorowie zaproponowali też, by Rada Ministrów mogła - na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych - umorzyć w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym, jeżeli odzyskanie wierzytelności nie jest możliwe.

  Usunęli też przepisy, dotyczące zmiany prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek jest powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  (ISBnews)

 • 04.08, 11:16Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził kilkanaście poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającą m.in. zmiany dot. obliga giełdowego, zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r.

  Senat opowiedział się za rozszerzeniem kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach. Część poprawek ma charakter legislacyjny

  Regulacja zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu (dla gospodarstw domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego - m.in. szkół, szpital, przedszkoli do końca 2027 r.)

  Nowela wprowadza:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego).

  (ISBnews)

 • 02.08, 14:34Morawiecki:Projekt o wsparciu gosp. dom. ogrzewających surowcami poza węglem - do czwartku 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o mechanizmach wsparcia gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy innymi surowcami niż węgiel zostanie przedstawiony najpóźniej w czwartek, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Mechanizm, nad którym Rada Ministrów dzisiaj pracowała w odniesieniu do różnych źródeł ciepła, różnych surowców energetycznych musi zostać opracowany w taki sposób, aby w miarę i odzwierciedlać te zwyżki. Te założenia praktycznie są już przygotowane. Poprosiłem, aby do czwartku ustawa znalazła swój ostateczny kształt, może nawet jutro, a najpóźniej w czwartek przedstawimy w jaki sposób bardziej szczegółowy chcemy ochronić gospodarstwa domowe ogrzewające się poprzez używanie innych surowców niż węgiel. Tych gospodarstw domowych jest relatywnie mniej" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że "był dyskutowany również mechanizm zawarty w tej ustawie, gdyby były takie potrzeby" z minister finansów dotyczący obniżenia VAT-u na surowce - tj. peletu, oleju opałowego, gazu LPG.

  "Jeżeli obniżymy VAT od wszystkich tych surowców, a względny wzrost cen był różny, to możemy znowu w sposób bardzo różny potraktować różne gospodarstwa domowe i dlatego pracujemy nad mechanizmem, który będzie starał się uwzględnić tych kilka zmiennych - nie tylko wzrost cen surowców, ale też inne parametry, które o tym zadecydują" - podsumował premier.

  (ISBnews)

 • 02.08, 14:27Morawiecki: Łączne koszty ulg związanych z energią i paliwami to ok. 50 mld zł 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem wyniesie ok. 50 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Obecny koszt związane z walką z inflacją po stronie obniżek VAT-u i akcyzy to jest ok. 30 mld zł. Do tego należy dołożyć 11,5 mld zł dodatku węglowego, dodatku ciepłowniczego, który już został rozstrzygnięty. Kolejne, o których rozmawiamy, to też ok. 10-12 mld zł. Czyli łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem - to ok. 50 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 16:24Rząd podjął uchwałę ws. zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich" - czytamy w komunikacie.

  Jak wskazano, aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do obsługi nośników energii, w tym w postaci dedykowanych morskich terminali przeładunkowych węgla.

  "Uzasadnia to zwiększenie potencjału w zakresie przeładunków nośników energii celem zabezpieczenia dodatkowych zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich" - czytamy także.

  Rząd uznaje za zasadne pilne realizowanie inwestycji przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - w celu zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla w polskich portach morskich, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 22.07, 11:29Sejm przyjął ustawę dot. jednorazowego dodatku węglowego na poziomie 3 tys. zł 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciw było 36, a 149 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Nakładają one na wojewodów obowiązek przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków przekazanych na dopłaty oraz przekazania środków niewykorzystanych do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 stycznia 2023 r.

  Ponadto poprawki wydłużają też możliwość udzielania kredytów w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego do 30 czerwca 2024 r. (początkowo proponowano 30 czerwca 2023r.). Doprecyzowują też, że kredytu udziela się do kwoty 20 mln zł.

  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dotychczasowe rozwiązanie zakładające dopłaty dla przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na sprzedaż węgla po 966,60 zł za tonę zostanie zlikwidowane i zastąpione bezpośrednim dodatkiem węglowym.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek jest powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw podpisana przez prezydenta, która ma wejść w życie w przyszłym tygodniu zakłada, że wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę.

  Możliwość zakupu węgla po cenie 966,60 zł za tonę maksymalnie do trzech ton mają gospodarstwa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat jest Zarządca Rozliczeń. Rekompensata ma być wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

  (ISBnews)

 • 22.07, 11:09Sejm przyjął ustawę dotyczącą wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającą m.in. zmiany dot. obliga giełdowego, zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r. Ustawę poparło 444 posłów, nikt nie był przeciw, 11 się wstrzymało.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszoną poprawkę. 

  Regulacja zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu (dla gospodarstw domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego - m.in. szkół, szpital, przedszkoli do końca 2027 r.)

  Nowela wprowadza:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego)

  - możliwość zmiany poziomu obliga giełdowego - upoważnienie dla ministra właściwego do spraw energii do zmniejszenia w latach 2022 lub 2023 wymogu w zakresie ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednictwem giełdy towarowej.

  - prowadzenie definicji bezpieczeństwa gazowego oraz doprecyzowanie obowiązków operatora systemu przesyłowego - ma na celu uwzględnienie elementu perspektywicznego pokrycia zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny oraz aspektu ekonomicznego.

  - ogłaszanie stanu kryzysowego - w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych ww. przepisie minister właściwy do spraw energii ogłosi na czas oznaczony właściwy stan kryzysowy w rozumieniu tego rozporządzenia.

  Zapisy ustawy wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:25Senat wnosi do Sejmu projekt ustawy odległościowej, likwidującej tzw. zasadę 10 H 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, zakładającego odejście od tzw. zasady 10 H przy lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych. Inicjatywę legislacyjną Senatu poparło 51 senatorów,  44 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  W Sejmie znajduje się już projekt dot. odejścia od zasady 10 H, dopuszczający lokalizowanie elektrowni za zgodą lokalnej społeczności w odległości co najmniej 500 metrów od zabudowań.

  Projekt przedłożony przez Senat zakłada, że w przypadku zgody rady gminy, inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Rada gminy (na wniosek zainteresowanego inwestora) podejmowałaby uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 metrów w linii prostej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna.

  Rada gminy podejmując uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji uwzględniać będzie założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względem terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe, a w przypadku braku miejscowego planu uwzględni tereny, które w przyszłości mają być przeznaczone na budownictwo, zachowując zasadę minimalnej odległości.

  W myśl założeń projektowanej ustawy decyzję w zakresie odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkalnej lub od terenów, które powinny być chronione akustycznie, pozostawia się gminom, przy zastrzeżeniu, że organy te wyznaczając lokalizację elektrowni wiatrowej, uwzględnią minimalną odległość siłowni wiatrowej od tych terenów. tj. 500 metrów oraz zasięg emitowanego przez planowaną elektrownię hałasu.

  Jednocześnie zaproponowano odstępstwo od zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowy turbin wiatrowych, których moc objęta wnioskiem jest równa lub mniejsza od 20 MW mocy przyłączeniowej oraz odległość projektowanych turbin objętych wnioskiem jest większa niż 2 km w linii prostej od istniejących turbin wiatrowych i 500 metrów od granicy obszaru dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody.

  Projekt zakłada, że od elektrowni wiatrowej pobiera się na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest ta elektrownia wiatrowa, comiesięczną opłatę w wysokości 3% wartości wytworzonej i sprzedanej w danym miesiącu energii elektrycznej przez każdą elektrownię wiatrową, jako iloczyn ilości energii elektrycznej i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, stanowiącej średnią arytmetyczną obliczoną ze średnich ważonych wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych cen energii.

  Wysokość opłaty nie może być za dany rok wyższa niż 80 tys. zł od 1 MW mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej i ma stanowić dochód gminy.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:01Prezydent podpisał nowelę ws. certyfikacji morskich farm wiatrowych 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, określającą zakres wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla morskich farm wiatrowych, których zachowanie będzie niezbędne do certyfikacji, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd. Przyjęte przepisy mają ponadto zapewnić możliwość wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych na ląd" - czytamy w komunikacie. 

  Dla osiągnięcia opisanego powyżej celu, przepisy zakładają wdrożenie w ustawie o bezpieczeństwie morskim odpowiednich mechanizmów nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych i zespołów urządzeń, obejmujących system certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji przedmiotowych inwestycji, podano także. 

  Zmiany te polegają w szczególności na wprowadzeniu trzech rodzajów certyfikatów to jest:

  - certyfikatu zgodności projektowej - potwierdzającego zgodność projektu budowlanego z normami technicznymi określającymi wymagania, jakie musi spełniać farma wiatrowa i zespół urządzeń;

  - certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji - potwierdzającego zgodność procesu budowy z projektem budowlanym oraz certyfikatem zgodności projektowej;

  - certyfikatu bezpieczeństwa eksploatacji - potwierdzającego kompletność i poprawność dokumentacji w zakresie należytego utrzymania i serwisowania morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń.

  Certyfikat zgodności projektowej ma być wydawany bezterminowo, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji - na okres nie dłuższy niż 5 lat, natomiast certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji - na okres nie dłuższy niż 5 lat i wymagać będzie odnowienia nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu bezpieczeństwa eksploatacji.

  Wymienione certyfikaty będą wydawane przez uznaną organizację posiadającą akredytację, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065 albo polską normą ją zastępującą, na podstawie upoważnienia udzielonego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

  Ponadto w celu zabezpieczenia wyprowadzana mocy z morskich farm wiatrowych na ląd ustawa nowelizuje ustawę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej poprzez wprowadzenie wymogu, który powoduje, że pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dotyczące zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy będzie mogło zostać wydane dopiero po uzyskaniu wstępnych warunków przyłączenia, warunków przyłączenia albo umowy lub umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana będzie moc za pomocą zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy lub jego elementów.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)