ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.06, 14:37MP: Wycofanie polskiego węgla z rynku przełoży się na wzrost cen i import firm prywatnych 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Zmiana parametrów polskiego węgla wprowadzanego na rynek, zawarta w projektowanym rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, doprowadzi do wycofania w szybkim czasie znaczących wolumenów węgli grubych z polskich kopalń wywoła  spowoduje "panikę" wśród odbiorców oraz znaczny wzrost ceny węgla, co przełoży się to wzrost importu węgla przez firmy prywatne, wynika z uwag Ministerstwa Przemysłu do projektu tego rozporządzenia.

  W ocenie resortu, dodatkowy import węgla spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji finansowej i technicznej kopalń, a nie przełoży na poprawę jakości powietrza, ponieważ w tak krótkim czasie źródła ogrzewania nie zostaną wymienione, gdyż emisja zależy przede wszystkim od sprawności kotła. Z kolei brak możliwości sprzedaży węgli opałowych przez  PGG, PKW i Węglokoks Kraj spowoduje - w ocenie MP - obniżenie przychodów co spowoduje konieczność zwiększenia dotacji, które spółki otrzymują z budżetu państwa.

  Projekt rozporządzenia zakłada stopniową zmianę parametrów paliw, wprowadzanych do obrotu. Dotyczy m.in. zmiany poziomu zawartości wilgoci, siarki, popiołu dla węgla kostki, orzecha, groszku i miału w okresie od września br. do czerwca 2029 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten - jak podano - wynika z konieczności wypełnienia kamienia milowego B4G w II kw. 2024 r.

  Ministerstwo Przemysłu wskazuje, że kryteria, zakładane w rozporządzeniu są w zasadzie niemożliwe do realizacji w terminach, wskazywanych przez resort klimatu i środowiska. Proponuje więc ich wydłużenie.

  "Południowy Koncern Węglowy S.A. posiada węgiel gruby z zawartością wilgoci na poziomie 15-20%. Aktualna technologia stosowana do produkcji sortymentów grubych nie daje gwarancji powtarzalności wysuszenia każdej partii węgla do poziomu 15%. Pokłady węgla w PKW S.A. są relatywnie młodymi pokładami, które naturalnie mają wyższe wartości wilgoci higroskopijnej (zawartość wilgoci higroskopijnej jest zależna od stopnia metamorfizmu węgla). Z uwagi na powyższe oraz gruby sortyment paliwa (kostka orzech)  PKW S.A. nie jest w stanie usunąć wysokiej wilgoci higroskopijnej obecnie dostępnymi technikami wzbogacania każdorazowo do wartości na poziomie 15%" - wskazuje Ministerstwo Przemysłu.

  Z kolei Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - jak zwraca uwagę MP - aktualnie eksploatuje złoże, które charakteryzuje się zawartością siarki w zakresie 1,5-1,7%. Zawartość siarki w węglu zależy wprost od specyfiki pokładu, z którego jest wydobywany.  Resort podkreśla, że aktualne techniki przeróbki węgla (wzbogacanie w cieczach ciężkich, osadzarkach, czy proces flotacji) nie gwarantują zmniejszenia jej zawartości do oczekiwanego przez MKiŚ poziomu, a żadna obecnie znana technika wzbogacania nie jest w stanie znacznie zmniejszyć ilości siarki z tego pokładu węglowego - atomy siarki są silne związane ze strukturą węgla.

  "Wejście w życie w dniu 1 września 2024 r. ograniczenia zawartości siarki do poziomu 1,2% spowoduje niedobór węgla na ścianie wschodniej już w najbliższym sezonie grzewczym" - czytamy w uwagach.

  Resort wyjaśnia, że Wschód Polski jest jednym z najmniej zamożnych regionów i ilość kotłów węglowych na sortymenty grube w gospodarstwach domowych jest wyższa niż w innych rejonach kraju.

  "Po doświadczeniach z sezonu grzewczego 2022/2023, gdzie dystrybucją węgla zajmowały się samorządy - zapotrzebowanie na węgle grube okazało się dużo wyższe niż szacowane przez resort Klimatu i Środowiska. Wobec powyższego można spodziewać się, że wycofanie w tak szybkim czasie znaczących wolumenów węgli grubych z polskich kopalń wywoła  spowoduje 'panikę' wśród odbiorców oraz znaczny wzrost ceny węgla. Przełoży się to wzrost importu węgla przez firmy prywatne. Dodatkowy import węgla spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji finansowej i technicznej kopalń, a nie przełoży na poprawę jakości powietrza, ponieważ w tak krótkim czasie źródła ogrzewania nie zostaną wymienione, gdyż emisja zależy przede wszystkim od sprawności kotła" - czytamy także.

  Jak podkreśla resort, obecnie zalegające duże ilości węgla to miały, które nie nadają się do użytkowania w gospodarstwach domowych.

  Węgiel jest importowany jako niesort, mieszanina różnych frakcji (sortymentów). Węgiel z kierunku wschodniego potrafi zawierać 30-40% sortymentów średnich i grubych, pozostała cześć to miały.

  Przez uzyskanie wysokiej ceny sortymentów opałowych - jak wskazuje resort przemysłu - miały będą oferowane przez importerów w bardzo niskich cenach co dodatkowo uderzy w sprzedaż z polskich kopalń. Jeżeli nie uda się zaimportować węgla o odpowiednich parametrach, wiele gospodarstw domowych czeka obniżanie temperatury zimą.

  Z kolei po wprowadzeniu wartości popiołu równej 10% wystąpi brak możliwości zbytu od 1 lipca 2025 r. węgla z kopalń PGG, przypomina resort.

  Dodatkowo sortymenty grube (kostka i orzech) produkowane przez Południowy Koncern Węglowy dla sektora komunalno-bytowego mają wartość opałową w przedziale 22-24 MJ/kg. Wprowadzenie wymagań dla wartości opałowej >24 MJ/kg spowoduje brak możliwości ich dalszej sprzedaży od września br. oraz brak odpowiedniej ilości tych sortymentów w sezonie grzewczym 2024/2025, podkreślono.

  Natomiast - jak podaje MP - w przypadku wprowadzenia wartości siarki równej 1,0% wystąpi brak możliwości zbytu od 1 września 2024 r. węgla z KWK Piast-Ziemowit PGG oraz z kopalni należących do PKW. Przy aktualnie oraz w przyszłości eksploatowanych pokładach 100% sortymentów grubych (kostka i orzech) produkowanych przez Południowy Koncern Węglowy zawartość siarki okresowo dochodzi do 1,5%.

  Ministerstwo Przemysłu uważa także, że nałożenie na gospodarstwa domowe wymiany w ciągu pięciu lat wszystkich kotłów klasy niższej "wydaje się być mało prawdopodobne". Według danych CEEB na 23 października 2023 r., w Polsce nadal funkcjonuje pond 4 mln kotłów klasy 4 i niższej, w tym ponad 2 mln kotłów klasy 3 i pozaklasowych.

  Przypomina, że aktualnie obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2040 określa "odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r.".

  Dodatkowo umowa społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego wskazuje że  wykorzystanie niskoemisyjnego paliwa węglowego będzie dozwolone w gospodarstwach domowych do 2045 r.

  Proponuje zatem przesunięcie tego terminu.

  Zdaniem resortu, "brak możliwości sprzedaży węgli opałów przez PGG SA, PKW SA i Węglokoks Kraj SA spowoduje obniżenie przychodów co spowoduje konieczność zwiększenia dotacji, które spółki otrzymują z budżetu państwa".

  W opinii MP, projektowane przepisy negatywnie wpłyną na spółki skarbu państwa, które wydobywają węgiel, ponieważ węgiel gruby będzie musiał zostać skruszony do mniejszych sortymentów i sprzedany po zdecydowanie niższych cenach.

  (ISBnews)

 • 11.06, 13:18MP: Rozporządzenie MKiŚ ws. paliw stałych doprowadzi do wyparcia polskiego węgla z rynku 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie nagłe wyparcie z rynku węgla od polskich producentów (gwarantujących stabilność ceny) oraz ryzyko wzmożonego importu węgla do Polski w najbliższym czasie, uważa minister przemysłu Marzena Czarnecka.

  Projekt zakłada stopniową zmianę parametrów paliw wprowadzanych do obrotu. Dotyczy m.in. zmiany poziomu zawartości wilgoci, siarki, popiołu dla węgla kostki, orzecha, groszku i miału w okresie od września br. do czerwca 2029 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten - jak podano - wynika z konieczności wypełnienia kamienia milowego B4G w II kw. 2024 r.

  "Biorąc pod uwagę bliskie terminy wejścia w życie projektowanych przepisów, których skutkiem będzie nagłe wyparcie z rynku węgla od polskich producentów - gwarantujących stabilność ceny - zachodzi również uzasadniona obawa wzmożonego importu węgla do Polski w najbliższym czasie" - napisała Czarnecka w opinii Ministerstwa Przemysłu do rozporządzenia.

  Zwróciła się też "z prośbą o niezwłoczne spotkanie w przedmiotowej sprawie wraz z przedstawicielami zainteresowanych stron, w tym spółek górniczych w celu szczegółowego omówienia projektowanych przepisów, skutków ich potencjalnego wejścia w życie, jak i wniesionych uwag".

  "Jednocześnie z uwagi na istotny wpływ projektowanego rozporządzenia na bezpieczeństwo energetyczne, w tym potrzebę zapewnienia odpowiedniej podaży węgla dla gospodarstw domowych na najbliższy sezon grzewczy, jak i na branżę górniczą i jej funkcjonowanie w wieloletnim horyzoncie czasowym oraz ciągle trwające analizy skutków proponowanych rozwiązań, zastrzegam możliwość zgłoszenia dalszych uwag do przedłożonego projektu, w tym do uzasadnienia i oceny skutków regulacji" - podkreśliła minister.

  (ISBnews)

 • 10.06, 17:00Domański: KERM zajmie się w środę kwestią przyspieszania transformacji energetycznej 

  Sopot, 10.06.2024 (ISBnews) - Temat przyspieszania transformacji energetycznej w Polsce zostanie podjęty podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) w najbliższą środę, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że przyspieszenie jest niezbędne, aby umożliwić innowacyjne inwestycje w Polsce.

  "W środę będziemy mieli na KERM-ie dyskusję dotyczącą transformacji energetycznej, która jest kluczowa z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki" - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami w kuluarach XIV edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym EKF.

  "Spotykamy się po to, żeby dyskutować o kierunkach, trybie transformacji energetycznej. Na pewno będziemy rozmawiać o energetyce jądrowej. To jest stabilne, bezpieczne źródło niskoemisyjne" - dodał minister.

  Podczas uroczystości otwarcia Kongresu minister mówił, że transformacja energetyczna jest kluczowa dla lokowania innowacyjnych, technologicznych inwestycji w Polsce, tym samym zmiany modelu całej gospodarki. Według niego, w polskiej gospodarce istnieje potencjał do rozwoju jednego z najważniejszych centrów finansowych w Europie.

  (ISBnews)

 • 10.06, 12:07Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz ograniczeniu cen energii 

  Warszawa, 10.06.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/ MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest:

  1 -  stworzenie nowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego przysługującego jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe:

  - dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu […] nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2,5 tys. zł

  - dla oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1,7 tys. zł

  2. - ograniczenie wzrostu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." - czytamy w komunikacie.  

  Ustawa przewiduje wprowadzenie na drugą połowę 2024 r. bonu energetycznego dla gospodarstw, spełniających  kryterium dochodowe. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty kryteriów dochodowych, bon energetyczny ma przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

  Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  - 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

  - 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

  - 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

  - 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

  Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Bon energetyczny przyznawany ma być wówczas  w wysokości:

  - 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

  - 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

  - 1 tys. zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

  - 1,2 tys. zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

  Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.

  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje wnioski o wypłatę bonu energetycznego w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

  Bon energetyczny wypłacają gminy. Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

  Ustawa zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie od lipca do końca grudnia 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych (obecnie to 412 zł) oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetycznej zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r., czego efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  Ponadto, ustawa w szczególności:

  - przedłuża obowiązywanie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 r., ustalając ją na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, za której stosowanie przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty;

  - przewiduje zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego lub na poziomie taryfy obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r;

  - przedłuża stosowanie obowiązujących obecnie rozwiązań wobec odbiorców ciepła, obejmujących drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r. - przedsiębiorstwa energetyczne będą obowiązane do stosowania wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższej niż wskazany w ustawie pułap, otrzymując w zamian wyrównanie;

  - dokonuje zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), tj. systemu informacyjnego, służącego do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji między użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

  (ISBnews)

 • 04.06, 13:35Projekt noweli o OZE dot. m.in. zmiany rozliczeń net-billingu trafił do konsultacji 

  Warszawa, 04.06.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którego celem są m.in. zmiany w systemie rozliczeń net-billing i zasad udzielania pomocy publicznej w sektorze energii trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […], jest zapewnienie zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, przede wszystkim w zakresie udzielanej pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projektowana zmiana w systemie net-billing polegać będzie na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową cenę energii elektrycznej obowiązującą w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30%.

  Jeżeli natomiast dany prosument zdecyduje się nadal stosować dotychczasowy sposób rozliczeń, wysokość zwrotu jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i jak dotychczas będzie wynosić do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

  "Projektowana zmiana w systemie rozliczeń net-billing ma na celu zwiększenie korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, co w efekcie wpłynie na poprawę rentowność ich inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Zmiana ta również zakłada możliwość pozostania przy rozliczaniu się w oparciu o rynkową cenę energii miesięczną" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

  Zmiana ta zostanie zastosowana wraz z następnym okresem rozliczeniowym.

  Projekt wprowadza do polskiego prawodawstwa regulacje unijne, dotyczące odnawialnych źródeł energii i określa nowe zasady udzielania pomocy publicznej.

  Projekt zakłada m.in. dwóch poziomów ulg: dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na szczególnie ryzyko ucieczki emisji - w wysokości 85% obowiązku oraz dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji - na poziomie 75% obowiązku w odniesieniu do:

  - obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia,

  - ilości energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorcę przemysłowego objętej opłatami OZE i CHP.

  Dla podmiotów prowadzących działalność w sektorach PKD objętych ulgami na zasadach dotychczasowych, zaliczających się do grupy podmiotów szczególnie narażonych na ryzyko ucieczki emisji wg klasyfikacji wprowadzonej przez wytyczne CEEAG, poziom ulgi pozostanie bez zmian.

  Zaproponowano utrzymane zostanie kryterium kwalifikacji przedsiębiorstwa jako odbiorcy przemysłowego w odniesieniu do minimalnego progu na poziomie 3% energochłonności. Pozostawienie tego warunku pozwala na ograniczenie ryzyka rozszerzenia listy beneficjentów na podmioty o niskim udziale kosztów energii w kosztach działalności oraz związanego z tym ryzyka nadmiernego wzrostu kosztów wynikających z przyznanych ulg dla pozostałych odbiorców (w przypadku opłaty OZE i CHP), podano.

  W celu zapewnienia spełnienia warunku, aby energia elektryczna nabywana przez odbiorców przemysłowych objęta była, po uwzględnieniu ulg, opłatami o łącznej wysokości nie niższej niż 0,5 EUR/MWh planowane jest wprowadzenie opłaty wyrównawczą, która ma być wnoszona przez odbiorców energochłonnych uprawnionych do ulg w przypadku, gdy ulgi te spowodują, że łączna wysokość opłat spadnie poniżej ww. poziomu wynikającego z CEEAG.

  Projektowane zmiany mają pozwolić na wyłączenie możliwości udzielania pomocy operacyjnej w ramach mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji na budowę nowych jednostek kogeneracji, opalanych paliwami węglowymi.

  Wyłączona ma zostać także możliwość wspierania w ramach mechanizmu jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi, w związku z tym zaproponowano:

  - usunięcie wymogu w zakresie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh;

  - obowiązku załączania ekspertyzy potwierdzającej brak możliwości zasilenia nowobudowanej lub znacznie modernizowanej jednostki kogeneracji paliwem innym niż węgiel;

  Zaproponowano przyjęcie 30-dniowy terminu na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie robót budowlanych:

  - polegających na budowie montowanych na budynku instalacji oze o mocy nie większej niż 150 kW 

  - wynikających z remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji odnawialnego źródła energii i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej większej niż 20 kWh.

  Jednocześnie określono 45-dniowy termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla montowanych na budynku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej oraz 30-dniowy termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla pomp ciepła o mocy do 50 MW.

  Wskazano w projekcie 30-dniowy termin na wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesji na wytwarzanie ciepła lub koncesji na magazynowanie energii elektrycznej dla:

  - montowanych na budynku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW lub położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 MW;

  - pomp ciepła o mocy zainstalowanej cieplnej przekraczającej 5 MW.

  Wskazane w projekcie działania dotyczące budowy lub modernizacji instalacji OZE, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz instalacji pomp ciepła o mocy do 50 MW zostały uznane jako stanowiące realizację nadrzędnego interesu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu.

  W zakresie dostosowania przepisów ustawy o OZE do znowelizowanego rozporządzenia GBER projekt zakłada wprowadzenie zmiany w ramach programów wsparcia FiT/FiP dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE i wytwórców biometanu. Docelowo, od 1 stycznia 2026 r. tylko wytwórcy w instalacjach o mocy poniżej 200 kW będą mogli uzyskiwać prawo do gwarantowanego odbioru energii przez sprzedawcę zobowiązanego oraz być zwolnieni z obciążeń w zakresie bilansowania handlowego.

  Konsekwencją jest także wpływ na system aukcyjny w instalacjach OZE o mocy poniżej 500 kW, które wygrały aukcję, a od których zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii dokonuje sprzedawca zobowiązany. Podobnie i do nich stosowane będą ograniczenia mocowe.

  (ISBnews)

 • 28.05, 09:33Rząd planuje przyjęcie uchwały dot. wsparcia firm wz. z cenami gazu i energii w 2024 r. 

  Warszawa, 28.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie na przełomie II i III kw. uchwały w sprawie rządowego pomocy programu dla przemysłu energochłonnego związanego z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r., której celem jest wsparcie przedsiębiorców energochłonnym, prowadzących działalność w sekcjach B i C Polskiej Klasyfikacji Działalności, a więc w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Będzie to kolejny  program realizujący zapisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Celem ustawy i programów wsparcia jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii, który spowodowany jest wojną na Ukrainie i wynikającym z niej ograniczeniem importu węglowodorów z Rosji.

  "W ramach programu udzielone zostanie wsparcie przedsiębiorcom energochłonnym, prowadzącym działalność w sekcjach B i C Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a więc w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Ograniczenie zakresu programu do sektora przemysłowego podyktowane jest jego większym narażeniem na konkurencję zagraniczną w porównaniu z sektorem usług" - czytamy w wykazie.

  Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Podstawowa kwota wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu unijnych przepisów pomocy publicznej, zarejestrowanych w Polsce.

  Kosztami kwalifikowanymi jest nadwyżka kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej ponad wzrost ich cen o 50% pomiędzy średnią ceną z 2021 r. a okresem kwalifikowanym. Okresem kwalifikowanym jest pierwsze półrocze 2024 r.

  Z wyższego limitu mogą skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i klasyfikacji produktów przemysłowych w UE - PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugim warunkiem jest odnotowanie w 2023 r. ujemnej wartości wskaźnika EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

  Limit pomocy dla tych firm wynosi 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln euro liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Po dodaniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie do obliczania wskaźnika EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r., nie może ona przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021 albo, jeśli EBITDA w 2023 r. była ujemna, nie może przekroczyć zera.

  Pomoc w obu kategoriach zostanie wypłacona w formie refundacji do dnia 20 grudnia 2024 r. Wnioskodawca składa wniosek o pomoc za poniesione koszty kwalifikowane wraz z raportem z usługi atestacyjnej, wykonanej przez biegłego rewidenta, która potwierdza spełnienie warunków programu i poprawność wyliczenia kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wnioskodawcy nie mogą zgłosić do kosztów kwalifikowanych więcej niż 70% zużycia energii i gazu w analogicznym okresie 2021 r.

  Przedsiębiorcy uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

  Nabór wniosków planowany jest na okres od sierpnia do września 2024 r.

  Operatorem Programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  (ISBnews)

 • 27.05, 13:00Rada UE przyjęła rozporządzenie ws. ograniczenia emisji metanu w energetyce 

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie śledzenia i ograniczania emisji metanu, które wprowadza nowe wymagania w zakresie pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji metanu w energetyce, podała Rada.

  "Globalne narzędzia monitorowania zapewnią przejrzystość emisji metanu z importu ropy, gazu i węgla do UE" - czytamy w komunikacie.

  Operatorzy zostaną zobowiązani do mierzenia emisji metanu na poziomie źródła i sporządzania sprawozdania z monitorowania, które byłyby sprawdzane przez niezależnych akredytowanych weryfikatorów. Państwa członkowskie z kolei mają prowadzić i regularnie aktualizować wykaz wszystkich odwiertów, a także plany łagodzenia skutków dla nieaktywnych odwiertów, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom dla zdrowia publicznego i środowiska wynikającym z emisji metanu. Mają także mierzyć i monitorować emisję z kopalń węgla, które zostały zamknięte lub opuszczone krócej niż 70 lat, ponieważ metan nadal uwalnia się nawet po wstrzymaniu produkcji.

  Organy krajowe będą przeprowadzać okresowe inspekcje w celu sprawdzenia i zapewnienia przestrzegania przez podmioty wymogów rozporządzenia, w tym podjęcia dalszych środków zaradczych.

  Zgodnie z nowymi przepisami, operatorzy będą musieli wykrywać i naprawiać wycieki metanu, a także przeprowadzać badania wycieków metanu w różnych typach infrastruktury w ustalonych odstępach czasu.

  Operatorzy będą wówczas musieli naprawić lub wymienić wszystkie komponenty powyżej określonego poziomu wycieku metanu natychmiast po wykryciu i nie później niż pięć dni po jego wykryciu. Wyznaczony termin na pełną naprawę na nowych zasadach wynosi 30 dni.

  Ponadto rozporządzenie zabrania odgazowania i pochodni metanu ze stacji odwadniających do 2025 r. oraz z szybów wentylacyjnych do 2027 r., chyba że jest to bezwzględnie konieczne lub wystąpi awaria lub awaria, podano także.

  Monitorowane mają być także emisje metanu pochodzące z importu energii do UE. Nowe przepisy - jak wynika z ich brzmienia - wprowadzą globalne narzędzia monitorowania, aby zwiększyć przejrzystość emisji metanu z importu ropy, gazu i węgla do UE.

  Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W 2028 r. Komisja dokona przeglądu stosowania rozporządzenia, w tym poziomu osiągniętej redukcji emisji.

  (ISBnews)

 • 27.05, 11:40Rada UE zatwierdziła regulację o zerowej emisji netto w przemyśle 

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram środków wzmacniających europejski ekosystem produkcyjny oparty na technologii zerowej netto, lepiej znane jako "rozporządzenie o zerowej emisji netto", podała Rada.

  "Rozporządzenie ma na celu pobudzenie przemysłowego wdrażania technologii o zerowej emisji netto, które są potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych UE, poprzez wykorzystanie siły jednolitego rynku do wzmocnienia pozycji Europy jako lidera w dziedzinie zielonych technologii przemysłowych" - czytamy w komunikacie.

  Celem regulacji jest przygotowanie warunków do inwestycji w zielone technologie poprzez:

  - uproszczenie procesu wydawania zezwoleń dla projektów strategicznych

  - ułatwianie dostępu do rynku strategicznych produktów technologicznych (w szczególności w zakresie zamówień publicznych lub aukcji energii odnawialnej)

  - podnoszenie umiejętności europejskiej siły roboczej w tych sektorach (tj. dzięki akademiom branżowym o zerowym zużyciu netto i obszarom lub „dolinom" przemysłowym o dużej koncentracji)

  - utworzenie platformy koordynującej działania UE w tym obszarze

  Zaproponowano utworzenie korzystnych ram regulacyjnych dla opracowywania, testowania i walidacji innowacyjnych technologii (tzw. "piaskownicy regulacyjnej") w celu wsparcia nowych technologii.

  Postęp w realizacji celów ustawy o przemyśle zerowym netto będzie mierzony za pomocą dwóch orientacyjnych poziomów odniesienia. Po pierwsze, zdolności produkcyjne technologii zerowych netto, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, baterie i pompy ciepła, osiągające 40% potrzeb wdrożeniowych UE.

  Po drugie, szczegółowy cel dotyczący zwiększenia udziału Unii w tych technologiach, tak aby do 2040 r. osiągnąć 15 % światowej produkcji.

  Ponadto ustawa o przemyśle zerowym netto określa roczną zdolność zatłaczania CO2 na poziomie co najmniej 50 mln ton CO2 do 2030 r. w geologicznych składowiskach zlokalizowanych na terytorium Unii.

  Rozporządzenie, po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady, zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie z dniem jego publikacji.

  Ustawa o przemyśle o zerowej emisji netto jest jedną z podstawowych inicjatyw ustawodawczych planu przemysłowego Zielonego Ładu - wraz z ustawą o surowcach krytycznych i reformą struktury rynku energii elektrycznej - mającą na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu o zerowej emisji netto i wsparcie szybkiej transformacji do neutralności klimatycznej.

  (ISBnews)

 • 27.05, 11:19Projekt noweli prawa energetycznego dot. regulacji dla rynku wodoru trafił do konsultacji  

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Projekt noweli prawa energetycznego dotyczący regulacji dla rynku wodoru w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Wprowadzono […] regulacje uwzględniające szerokie zastosowanie wodoru, jako surowca, nośnika oraz magazynu energii, w przypadku, gdy nie jest on transportowany siecią gazową. Niezależnie od powyższego projektodawca zaproponował następujące definicje dla poszczególnych rodzajów wodoru: (i) wodoru niskoemisyjnego; (ii) wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego; (iii) wodoru odnawialnego - pozwoli to uregulować kwestie związane z wykorzystaniem wodoru poza sieciami gazowymi, da pewność regulacyjną inwestorom oraz będzie stanowić pozytywny wpływ na transparentność regulacji' – wskazano w uzasadnieniu.

  Projektodawca zrezygnował z próby przyjęcia legalnej definicji wodoru, bowiem jest to pojęcie powszechnie znane, zarówno w języku potocznym jak i nauce.

  Projektowane przepisy mają na celu uregulowanie rynku wodoru jedynie w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową. Transportowanie wodoru siecią gazową nadal będzie podlegało reżimowi regulacyjnemu dla paliw gazowych. Projektodawca, biorąc pod uwagę realną perspektywę stworzenia w Polsce sieci wodorowych, opracował docelowe regulacje dla tego rodzaju infrastruktury. W tym celu w projekcie pojawiły się definicje: "sieci przesyłowej wodorowej" i "sieci dystrybucyjnej wodorowej".

  Zmiany na rynku wodoru są w znacznym stopniu odpowiedzią na projekt rewizji III pakietu gazowego, który zakłada przede wszystkim wprowadzenie zbliżonych zasad funkcjonowania rynku wodoru jak dla gazu ziemnego. W szczególności kluczowe znaczenie dla jego uregulowania ma zasada rozdziału (tzw. unbundlingu), która polega na rozdzieleniu działalności wytwórczej lub obrotowej od działalności systemowej (tj. przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania gazu ziemnego, połączonej) oraz wybór odpowiedniego modelu rozdziału właścicielskiego dla rynku wodoru, zgodnego z treścią założeń w pakiecie, jak również ze strukturą rynku energetycznego w Polsce.

  Projekt reguluje kwestie powołania następujących instytucji:

  - operatora systemu przesyłowego wodorowego - zajmującego się przesyłaniem wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci przesyłowej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci przesyłowej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

  - operatora systemu dystrybucyjnego wodorowego - zajmującego się dystrybucją wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci dystrybucyjnej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

  - operatora systemu magazynowania wodoru - zajmującego się magazynowaniem wodoru, odpowiedzialnego za eksploatację instalacji magazynowej wodoru

  - operatora systemu połączonego wodorowego - zarządzającego sieciami połączonymi wodorowymi, w tym siecią przesyłową wodorową, siecią dystrybucyjną wodorową lub systemem magazynowania wodoru

  - operatora systemu połączonego gazowo-wodorowego - zarządzającego przynajmniej jednym systemem gazowym oraz przynajmniej jedną siecią wodorową lub systemem magazynowania wodoru - określając przy tym pełny zakres obowiązków i kompetencji każdego z operatorów, w tym stworzenie zasad certyfikacji i sposobu ich wyznaczania

  Projekt ustawy zakłada, że, analogicznie jak dla rynku gazu, będzie istnieć tylko jeden operator systemu przesyłowego wodorowego, którym ze względu na wczesne stadium rozwoju gospodarki wodorowej, będzie docelowo spółka zależna od jedynego systemu przesyłowego gazowego w Polsce. Operator systemu przesyłowego wodorowego nie będzie mógł wykonywać działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu wodorem.

  (ISBnews)

 • 27.05, 09:08Projekt noweli środowiskowej ws. prognozowania emisji zanieczyszczeń w konsultacjach 

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy prawo środowiska dotyczący prognozowania emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych w miastach liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem [...] ustawy jest m.in. wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu środowiskowego wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast, w tym poprawy jakości powietrza" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt zakłada wprowadzenie obligatoryjnego opracowywania dla miast o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. planu adaptacji do zmian klimatu oraz uwzględniania aspektu adaptacji do zmian klimatu w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast.

  Kolejnym elementem interwencji jest wzmocnienie polityki prowadzonej przez samorząd gminy i województwa, a także polityki krajowej o kontekst adaptacji do zmian klimatu, a także doprecyzowanie przepisów Uooś w zakresie analizy podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

  Jednocześnie w ramach celu ustawy wprowadzono także dodatkowe mechanizmy wspierające realizację przedsięwzięć proekologicznych w miastach oraz pozostałych obszarach kraju, w których są stwierdzane przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych dla substancji objętych systemem monitoringu jakości powietrza przez wydłużenie czasu na realizację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza, ale także uatrakcyjnienie warunków realizacji Programu "Stop Smog" oraz Programu "Czyste Powietrze".

  (ISBnews)

 • 23.05, 14:48Sejm przyjął poprawkę Senatu dot. zawieszenia poboru opłaty mocowej przez 6 mies. 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe, wprowadzającą do porządku prawnego czasowe na pół roku zawieszenie poboru opłaty mocowej od gospodarstw domowych.

  Pozostałe poprawki Senatu, także przyjęte przez Sejm miały przede wszystkim charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Ustawa ustala w II poł. 2024 r. cenę maksymalną energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  Przedłuża termin obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych i ustala ją w II poł. 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh (dotychczas 412 zł/MWh). Obowiązująca w I poł. 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

  Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.

  Wprowadzono także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ministerstwo Kultury i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

  Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

  Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  Dla gazu przewidziano likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy. 

  W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

  (ISBnews)

 • 23.05, 12:00Senat za nowelą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dot. rozliczenia inwestycji w euro 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienia wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym możliwość rozliczania niektórych inwestycji dotyczących m.in budowy morskich farm wiatrowych, zaciągania pożyczki przez inwestorów do wysokości środków, jakie zostały przekazane na realizację konkretnej inwestycji.

  Nowelę poparto 59 głosami, przy 26 przeciw.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą  objęcia przedsięwzięcia wsparciem.

  - Rozwiązanie ma na celu zwiększenie zainteresowania środkami z części pożyczkowej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Dotyczy to w szczególności planowanej inwestycji związanej z budową morskich farm wiatrowych. Brak możliwości rozliczania w euro mógłby spowodować, że zainteresowanie to będzie mniejsze niż dostępne środki lub inwestycja nie zostanie zrealizowana.

  * Możliwe będzie zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

  - Inwestor będzie mógł zaciągnąć zobowiązania do wysokości środków, które zostały przeznaczone na realizację określonej inwestycji, ale nie wyższej niż kwota, do której mogą być udzielane pożyczki w danym roku.

  * Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące planu społeczno-klimatycznego, które umożliwią realizację środków i inwestycji ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Rozwiązanie wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

  - Plan społeczno-klimatyczny ma zawierać środki i inwestycje, które będą miały na celu zaradzenie skutkom opłat za emisję gazów cieplarnianych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu.

  * Termin przyjęcia koncepcji rozwoju kraju będzie przesunięty do 31 grudnia 2024 roku. Rozwiązanie umożliwi lepsze wydatkowanie funduszy unijnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego projektu.

  * Czas na aktualizację strategii rozwoju województw zostanie wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Nowy termin pozwoli zapewnić spójność strategii rozwoju województw ze strategiami krajowymi, wymieniono w informacji.

  Umożliwione zostanie finansowanie części inwestycji z KPO z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

  (ISBnews)

 • 22.05, 16:06Senat przyjął z poprawkami nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii 

  Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Za nowelą wraz z poprawkami o charakterze legislacyjnym głosowało 62 osoby, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 31.

  Wcześniej Senat odrzucił poprawki dotyczące przedłużenia istniejących osłon do 31 grudnia 2024 r. oraz zamrożenia maksymalnych cen energii na dotychczasowym poziomie, a także podwyższenia wysokości bonu energetycznego.

  Nowelizacja zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  Nowela przedłuża termin obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych i ustala ją w II poł. 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh (dotychczas 412 zł/MWh). Obowiązująca w I poł. 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

  Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.

  Wprowadzono także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ministerstwo Kultury i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

  Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

  Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  Dla gazu przewidziano likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy. 

  W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

  (ISBnews)

 • 21.05, 12:55Rada UE przyjęła reformę ws. rynku energii elektrycznej w UE 

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie rynku energii elektrycznej, które zakłada prawo dostępu do umów o stałej cenie PPA), wprowadza zakaz możliwości jednostronnej zmiany warunków umowy przez dostawców oraz tzw. kontrakty różnicowe, podała Rada.

  "Umowy zakupu energii (PPA) to umowy długoterminowe , które zapewniają stabilność klientom i inwestorom; zaktualizowane przepisy promują ich wykorzystanie oraz ograniczają niepotrzebną biurokrację i opłaty. Zgodnie ze swoimi planami dekarbonizacji państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach umów zakupu energii, w tym poprzez tworzenie systemów gwarancji" - czytamy w komunikacie.

  Państwa członkowskie będą również stosować  dwustronne kontrakty na różnice kursowe (CfD) lub równoważne programy o takich samych skutkach w swoich programach bezpośredniego wsparcia cen, aby wspierać nowe inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i zapewnić mniejszy wpływ na ceny energii elektrycznej zmienność cen na rynkach opartych na paliwach kopalnych, podano także.

  W ramach dwustronnej umowy różnicowej z podmiotem publicznym wytwórcy energii mają być chronieni minimalnym wynagrodzeniem, przy czym w okresach wysokich cen musieliby spłacić nadwyżkę przychodów, którą następnie mogliby rozdysponować do odbiorców końcowych (nie zakłócając przy tym konkurencji i handlu na rynku wewnętrznym) , zainwestować w obniżenie kosztów energii elektrycznej dla odbiorców końcowych lub wykorzystać do rozwoju dystrybucji siatki.

  Dwustronne kontrakty różnicowe mogą dotyczyć inwestycji w nowe  elektrownie  wykorzystujące energię wiatrową, słoneczną, geotermalną, wodną bezzbiornikową oraz energię jądrową, wskazano w komunikacie.

  Nowe przepisy dają Radzie uprawnienia do ogłoszenia kryzysu na podstawie wniosku Komisji w przypadku bardzo wysokich cen na hurtowych rynkach energii elektrycznej lub w przypadku gwałtownego wzrostu cen energii.

  Rada wskazuje, że w przypadku ogłoszenia kryzysu elektroenergetycznego, państwa członkowskie UE powinny podjąć dalsze obniżki cen energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Powinny również zapobiegać nadmiernym zakłóceniom na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, w tym poprzez zapewnienie dostawcom równych warunków działania w okresie kryzysu.

  Na państwa członkowskie UE nałożono także obowiązek wzmocnienia środków ochronnych, mających na celu ochronę odbiorców wrażliwych i ubogich energetycznie, w tym zakaz odłączeń.

  Reforma zachęca do stosowania systemów podziału energii w uzupełnieniu istniejących przepisów dotyczących społeczności działających w branży energii odnawialnej i obywatelskich społeczności energetycznych.

  Na drodze do systemu bezemisyjnego tzw. mechanizmy mocowe - środki wprowadzone przez państwa członkowskie w celu rozwiązania problemów z wystarczalnością mocy - staną się bardziej strukturalnym elementem rynku energii elektrycznej i nie będą już środkami tymczasowymi. Poprawi to bezpieczeństwo dostaw i zwiększy elastyczność, w miarę stopniowego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, podsumowano.

  Przyjęte rozporządzenie w sprawie rynku energii elektrycznej zmienia obowiązujące rozporządzenie w sprawie energii elektrycznej wraz z ukierunkowanymi zmianami w rozporządzeniu ACER. Zostanie podpisane i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

  Wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji i będzie wówczas bezpośrednio stosowana we wszystkich państwach członkowskich.

  Ze względu na pewność i jasność prawa przepisy dotyczące zmiany obowiązującej dyrektywy w sprawie energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii zostały odłączone od proponowanego rozporządzenia i stały się samodzielną dyrektywą, również formalnie przyjętą w dniu dzisiejszym. Państwa członkowskie UE będą miały aż sześć miesięcy na dostosowanie swojego ustawodawstwa krajowego do zapisów dyrektywy o rynku energii elektrycznej.

  Komisja przedstawiła propozycje dotyczące reformy struktury rynku energii elektrycznej w UE w  marcu 2023 r. Pakiet reform obejmował rozporządzenie w sprawie struktury rynku energii elektrycznej wraz z propozycją rozporządzenia mającego na celu ochronę przeciwko manipulacjom na hurtowym rynku energii, który został formalnie przyjęty przez Radę - w marcu 2024 r.

  (ISBnews)

 • 21.05, 11:45Rada UE przyjęła pakiet dot. unijnego rynku gazu i wodoru 

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie i dyrektywę ustanawiające zasady wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru oraz reformujące istniejące prawodawstwo UE dotyczące gazu, podała Rada.

  Nowe przepisy mają sprzyjać przejściu w systemie energetycznym na gazy odnawialne i niskoemisyjne, w szczególności wodór, z myślą o osiągnięciu celów UE w zakresie dekarbonizacji.

  "Pakiet gazowy określa zasady organizacji rynku gazu ziemnego i ustanawia mocne ramy dla rozwoju przyszłego rynku wodoru, w tym dedykowanej infrastruktury wodorowej. Zawiera szczegółowe zasady transportu, dostaw i magazynowania gazu ziemnego i wodoru.

  Nowe przepisy wzywają do zintegrowanego i przejrzystego planowania sieci w całej UE, zgodnie z zasadą „przede wszystkim efektywność energetyczna". Operatorzy sieci gazowych i wodorowychmają przygotować  10-letni plan rozwoju sieci w UE" - czytamy w komunikacie.

  Planowane jest również utworzenie stałej platformy agregacji popytu.

  Aby zapewnić wycofywanie paliw kopalnych, od 2049 r. nie będą już zawierane długoterminowe umowy na gaz kopalny. Nowe przepisy mają promować stosowanie gazu odnawialnego i gazu niskoemisyjnego, w szczególności wodoru w regionach, w których dotychczas korzystano z węgla, podano także.

  Państwa członkowskie mają zapewnić obniżki i zachęty taryfowe, aby ułatwić integrację rynków i systemów,  zwłaszcza w przypadku rodzącego się rynku wodoru, a tym samym zapewnić sprawiedliwą transformację.

  Utworzony zostanie także dobrowolny mechanizm wsparcia rynku wodoru przez pięć lat.

  Państwa członkowskie obejmują ochronę przed odłączeniami i wyznaczanie dostawców ostatniej szansy w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

  Rozporządzenie i dyrektywa mają zostać podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Rozporządzenie zacznie obowiązywać bezpośrednio sześć miesięcy po jego opublikowaniu.

  Jeśli chodzi o dyrektywę, państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie swojego ustawodawstwa krajowego do zapisów dyrektywy.

  Pakiet dotyczący rynków wodoru i gazu dekarbonizowanego stanowi część pakietu legislacyjnego Fit for 55 i ma na celu aktualizację istniejących rozporządzeń i dyrektyw w sprawie gazu przyjętych w 2009 roku.

  Zaktualizowane rozporządzenie i dyrektywa, oba formalnie przyjęte dzisiaj, zostały przedstawione jako wniosek przez Komisję w 2021 r.

  Negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu tekstów rozpoczęły się 1 czerwca 2023 r. Ostateczne porozumienie w sprawie dyrektywy osiągnięto w listopadzie, a ws. rozporządzenia w grudniu 2023 r.

  (ISBnews)

 • 15.05, 20:48Sejm przyjął nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii elektrycznej 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Za nowelizacją głosowało 231 posłów, przeciw było 10, a 183 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie wprowadzili poprawki doprecyzowujące, odrzucili poprawki zakładające mrożenie cen na dotychczasowych zasadach.

  Nowelizacja zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  Nowela przedłuża termin obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych i ustala ją w II poł. 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh (dotychczas 412 zł/MWh). Obowiązująca w I poł. 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

  Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.

  Wprowadzono także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ministerstwo Kultury i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

  Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

  Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  Dla gazu rząd przewidział likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy. 

  W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

  (ISBnews)

 • 15.05, 13:08MKiŚ: Pompy ciepła kosztem kwalifikowanym w 'Czystym powietrzu' tylko po wpisie na ZUM 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadza zmiany w programie "Czyste Powietrze" w taki sposób, by od przyszłego miesiąca pompy ciepła mogły być kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), podał resort.

  "Musimy zadbać o możliwie wysokie standardy jakości dotowanych urządzeń - i nie będzie to dotyczyło tylko pomp ciepła" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, cytowany w komunikacie.

  Wprowadzane zmiany mają sprzyjać wyborowi urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry.

  Zmiany w programie:

  - Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu "Czyste Powietrze" będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

  - Na listę ZUM docelowo wejdą tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.

  - Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im czasową obecność na liście - do 31 grudnia 2024 r.

  - Trwa proces weryfikacji zgodności raportów z badań z dokumentacją techniczną urządzeń przed wpisem na listę ZUM. Odpowiedzialny za prowadzenie listy ZUM Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wcześniej tego nie robił.

  - Równolegle do wprowadzanych zmian odbywać będą się kontrole zgodności pomp ciepła. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów.

  - W trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny - osoby korzystające z programu "Czyste Powietrze" decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.

  - Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w "Czystym Powietrzu", obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie dotychczas zidentyfikowanych nadużyć, wymieniono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 10:24MKiŚ: Jest wstępna zgoda KE na rezygnację z podatku od aut spalinowych 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na rezygnację z podatku od aut spalinowych, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W przyjętej w kwietniu br. przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono planowany wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu samochodów elektrycznych.

  "Nie będzie podatku spalinowego. [..] Każda rewizja [kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy] jest poprzedzona prenegocjacjami" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Pytana, czy jest przynajmniej wstępna zgoda Brukseli na odstąpienie od tego podatku, przyznała: "oczywiście, że tak".

  "Jest zgoda Brukseli wyrażona w prenegocjacjach, potem formalnie wprowadzona do dokumentu, który formalnie zostanie zaakceptowany na dalszym etapie" - dodała minister.

  Zgodnie z założeniami w KPO, w IV kw. 2024 r. miała zostać wprowadzona opłata rejestracyjna od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Natomiast w II kw. 2026 r. miał zostać wprowadzony podatek od własności pojazdów emitujących spaliny.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:34MKiŚ liczy, że przepisy ustawy wiatrakowej wejdą w życie na przełomie roku 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Przepisy ustawy wiatrakowej, nad którą obecnie pracuje rząd, zmniejszające minimalną odległość dużych wiatraków od zabudowań do 500 m z 700 m, powinny wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku, ocenia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

  "Chciałabym, żeby na przełomie roku faktycznie te przepisy weszły w życie" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej odległości dużych wiatraków od zabudowań mieszkalnych do 500 m z 700 obecnie.

  Obecnie trwają negocjacje w sprawie projektu na poziomie rządowym.

  "Chcemy dobrze tę ustawę przekonsultować, w tej chwili trwają negocjacje na poziomie rządowym, potem społeczne konsultacje, i wtedy Sejm czyli idziemy już standardowym, tradycyjnym kalendarzem" - podkreśliła minister.

  Projekt ma być gotowy za ok. dwa miesiące.

  Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.

  (ISBnews)

 • 13.05, 09:12Lewiatan: Przedłużenie cen max. na energię po 30 czerwca jest niezgodne z prawem UE 

  Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Przedłużenie cen maksymalnych na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po 30 czerwca 2024 r.  jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej  i może narazić Polskę na kary finansowe, a także konieczność wypłaty odszkodowań dla sprzedawców, którzy zostaliby objęci regulacją, uważa Konfederacja Lewiatan.

  Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w ubiegłym tygodniu został skierowany do Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Komisja ma przedstawić sprawozdanie do 15 maja 2024 r.

  Stanowisko do projektu przekazała Konfederacja Lewiatan.

  "Wskazujemy na niezgodność z prawem Unii założeń przepisów prawnych regulujących ceny energii elektrycznej po 30 czerwca 2024 r. […] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE potwierdziła zakaz stosowania cen maksymalnych w sprzedaży energii elektrycznej do konsumentów i mikroprzedsiębiorstw" - czytamy.

  W  ocenie Konfederacji Lewiatan wprowadzenie mechanizmu cen maksymalnych po dniu 30 czerwca 2024 r. jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, które zostało zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2023, poz. 1681).

  „Konfederacja Lewiatan wskazuje, że wszelkie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są przez konsumentów w Polsce na podstawie woli stron i obowiązujących przepisów. Prawna możliwość interwencji w treść tych umów – w szczególności w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej - wygasła najpóźniej z końcem 2023 roku wraz z wygaśnięciem rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemy wysokich cen energii" - czytamy także.

  Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę "na brak jakiejkolwiek europejskiej podstawy prawnej do powyższej interwencji".

  "Dodatkowym kosztem takiej interwencji - poza karami finansowymi, jakie może nałożyć na Polskę Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest konieczność zapłacenia odszkodowań w zakresie całości poniesionych kosztów przez sprzedawców, którzy zostaliby objęci zapisami regulacji o maksymalnej cenie sprzedaży energii elektrycznej" - czytamy dalej.

  Ponadto Konfederacja Lewiatan zwróciła także uwagę na aspekt potencjalnego nierównego traktowania konsumentów, którzy są stronami umów sprzedaży energii elektrycznej , jak również brak konsultacji projektu.

  Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa URE, obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta będzie obowiązywać w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Ponadto w II poł. 2024 r. zakłada się utrzymanie obowiązującej w pierwszej połowie 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

  Projekt zakłada, że wprowadzenie bonu dla gospodarstw, których dochody nie przekraczają 2,5 tys. zł w gospodarstwach jednoosobowych i 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) szacuje, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  (ISBnews)