ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.12, 15:08Cele strategii NBP dot. gotówki - m.in. jej powszechna akceptacja w płatnościach 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego", której cele to m.in. zapewnienie powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na terytorium kraju, podał bank centralny.

  Misja "Strategii" to "Wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju rynku obrotu gotówkowego przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego".

  W strategii wymieniono cztery filary, które "stanowią definicję kluczowych, skoordynowanych obszarów działań obejmujących uczestników rynku".

  Filar I - "dostępność i akceptacja gotówki" obejmuje następujące cele:

  1. Zapewnienie powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach

  2. Określenie kryteriów i monitorowanie dostępności gotówki na terytorium RP

  3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na terytorium RP

  Filar II - "płynne zaopatrywanie w gotówkę" obejmuje następujące cele:

  1. Zapewnienie adekwatnej struktury nominałowej znaków pieniężnych

  2. Wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania rynku w gotówkę

  3. Zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym

  Filar III - "cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę" obejmuje następujące cele:

  1. Identyfikacja i objęcie szczególną ochroną ważnych systemów dla obrotu gotówkowego

  2. Rozwój wymiany informacji pomiędzy uczestnikami obrotu gotówkowego w zakresie cyberbezpieczeństwa

  3. Podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności cyfrowych w obszarze cyberbezpieczeństwa

  Filar IV - "bezpieczeństwo fizyczne gotówki" obejmuje następujące cele:

  1. Promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki

  2. Ujednolicenie i dostosowanie norm prawnych oraz innych regulacji do potrzeb zmieniających się warunków bezpieczeństwa fizycznego gotówki

  3. Stworzenie spójnego systemu nadzoru w obszarze bezpieczeństwa fizycznego podmiotów odpowiedzialnych za procesowanie gotówki.

  Proponowane w "Strategii" działania przedstawiono na tle analizy kwestii prawnych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych lub innych, uzasadnionych do włączenia w zależności od specyfiki danego rozwiązania, podkreślił bank centralny.

  (ISBnews)

   

 • 30.11, 15:26Rząd przyjął projekt nowelizacji w celu przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

  "Rząd chce zlikwidować patologię udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Dlatego rząd m.in. obniży górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzi restrykcyjne zasady przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - wprowadzenie wzoru, określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

  - obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

  - zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

  - ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

  - wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 30.11, 12:58CRIDO/BCC: Grupy VAT wydają się ciekawym rozwiązaniem dla 61% przedsiębiorców 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie grup VAT wydaje się ciekawe dla 61% ankietowanych przedsiębiorców, choć ich zdaniem ważne są szczegóły, wynika z ankiety CRIDO i BCC. Dla 36% ankietowanych rozwiązanie to nie wydawało się atrakcyjne. 

  "Choć w Polsce nie ma ograniczeń branżowych, to ze względu na niepełne prawo do odliczenia naturalnymi kandydatami do tworzenia grup VAT będzie w pierwszej kolejności sektor finansowy, ubezpieczeniowy oraz medyczny. Z pewnością również podatkowe grupy kapitałowe (PGK) mogą być zainteresowane dołączeniem konsolidacji VAT do już istniejących rozwiązań w podatku dochodowym. Myślę jednak, że jest jeszcze wiele nieoczywistych branż i grup, dla których nowe rozwiązanie może okazać się interesujące" - powiedział partner w CRIDO Michał Borowski, cytowany w komunikacie.

  Jak wynika z ostrożnościowego podejścia przedsiębiorców do nowych przepisów, praktyczne ich stosowanie będzie zależało od szczegółów. Już dzisiaj można zidentyfikować kilka zasadniczych wątpliwości, które mogą zniechęcić część przedsiębiorców do tworzenia grup VAT. Są to między innymi nieprecyzyjne przesłanki funkcjonowania powiązań pomiędzy członkami grupy VAT. Zbędny też wydaje się formalizm w postaci rejestru transakcji w grupie. W sytuacji, w której obroty pomiędzy spółkami tworzącymi grupę VAT będą rejestrowane w ich księgach rachunkowych (dostępnych organom podatkowym na żądanie w formie JPK_KR), tworzenie nowego odrębnego rejestru wydaje się nadmiernym i niepotrzebnym obciążeniem administracyjnym. Innym wyzwaniem, które może znacząco utrudnić funkcjonowanie grup VAT, będzie techniczne dostosowanie nowych rozwiązań w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur do takiej nowej kategorii podatnika VAT, podkreślono.

  Zalety grupy VAT najlepiej widać w sytuacji, gdy w grupie podmiotów powiązanych część z nich wpłaca VAT do organów podatkowych, a inne są w pozycji zwrotowej. Bez grupy VAT płynność finansowa takiej organizacji nie jest optymalna (wpłata należności do urzędu skarbowego w jednych spółkach oraz oczekiwanie na zwrot VAT z urzędu skarbowego lub wykorzystanie nadwyżki w kolejnym miesiącu w drugich). Grupa VAT pozwala na zbilansowanie rozliczeń VAT wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład i dokonanie jednego - skonsolidowanego. Ponadto w ramach grupy VAT nie ma konieczności wystawiania faktur czy rozliczania VAT należnego i naliczonego, ponieważ transakcje pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT, wskazano w materiale.

  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie przepisy o grupach VAT. Wprowadzają one dobrowolne rozwiązanie dla przedsiębiorców, w ramach którego dla celów VAT grupa powiązanych firm staje się jednym podatnikiem VAT. Podejście takie pozwala na uproszczenia rozliczeń i zmniejszenie administracji wśród podmiotów powiązanych, szczególnie w przypadku licznych transakcji pomiędzy tymi podmiotami. W niektórych przypadkach pozwala również na znaczącą poprawę płynności finansowej, podano także.

  Poza niewątpliwymi korzyściami, istotnym ryzykiem w momencie przystąpienia do grupy VAT jest solidarna odpowiedzialność członków grupy za jej zobowiązania z tytułu VAT. Odpowiedzialność ta rozciągać się będzie także na okres po utracie przez grupę statusu odrębnego podatnika (aż do upływu terminu przedawnienia).

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 11:27Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, doprecyzowującą przepisy w zakresie prowadzenia przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ksiąg rachunkowych odrębnie dla każdego programu wsparcia dla przedsiębiorców oraz sporządzania sprawozdania z realizacji tych programów.

  Nowelę bez poprawek poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.  

  Celem nowelizacji jest zapewnienie przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez PFR, i wyodrębnienia funduszu specjalnego dla każdego programu rządowego (programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-19, powierzonego PFR do realizacji przez Radę Ministrów. Fundusze te należy wykazywać w pasywach bilansu.

  Przepis ma charakter doprecyzowujący, mający na celu usunięcie wątpliwości co do prowadzenia ewidencji w ten sposób. Jak wskazano w uzasadnieniu, sprawozdawczość PFR jest w ten właśnie sposób prowadzona i w związku z tym nie jest konieczne wprowadzanie jakichkolwiek przepisów przejściowych w tym zakresie.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 07:59Glapiński za przekazywaniem wpłat z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Planowane przekazanie wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) to "w pełni słuszne" rozwiązanie, ocenia prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że w celu umożliwienia takiej wypłaty potrzebna będzie nowelizacja ustawy o NBP, która jednak nie będzie miała wpływu na zasady dotyczące wypracowania tego zysku.

  "Planowane przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest w mojej ocenie w pełni słuszne i bardzo mnie cieszy. Zysk banku centralnego to dochody uzyskane głównie z zarządzania rezerwami NBP, które są majątkiem narodowym, obrona narodowa zaś jest jedną z najważniejszych funkcji państwa. Myślę, że szczególnie w obecnych czasach, taka forma podkreślenia znaczenia tej funkcji jest głęboko uzasadniona" - powiedział Glapiński w wywiadzie dla "Gazety Bankowej".

  Jak przypomina gazeta, rząd powołuje FWSZ ulokowany przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wśród źródeł jego finansowania znajdą się środki z emisji obligacji, w tym BGK, wpłaty z budżetu państwa oraz wpłaty z zysku NBP.

  "Jeśli chodzi o dostosowania prawne, to będzie tu wymagana zmiana ustawowa, ponieważ aktualnie, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polski, wpłata z zysku NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. Natomiast chciałbym przy tej okazji zaznaczyć, że zmiana ta - jeśli zostanie przyjęta - nie będzie miała wpływu na zasady dotyczące wypracowania tego zysku. Tak jak dotychczas, NBP będzie dążył do efektywnego zarządzania rezerwami oraz kosztami, co powinno sprzyjać maksymalizowaniu wyniku finansowego. Natomiast wyniku tego nie da się zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ zależy on od bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim od zmiennej sytuacji na globalnych rynkach finansowych" - zastrzegł szef banku centralnego.

  "O ile wiem - inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie należy do rządu - wpłata z zysku NBP nie ma być przypisana do konkretnych aspektów reformy Sił Zbrojnych RP. Na pewno nie chciałbym sugerować, że niektóre z tych aspektów są bardziej ważne, a inne mniej. Najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa całego kraju jest to, że taka reforma została zaproponowana i powinna być realizowana. Poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Polska będzie mieć zapewnione spore środki na ten cel" - dodał Glapiński.

  Podkreślił, że Ustawa o obronie Ojczyzny (której projekt 12 listopada trafił do konsultacji społecznych) w połączeniu z już obowiązującymi zapisami, na mocy których na obronę narodową przeznaczamy ponad 2% PKB, a w przyszłości będziemy przeznaczali co najmniej 2,5% PKB, tworzą solidny fundament finansowy rozwoju polskiej armii.

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 09:38Rząd chce wydłużyć pomoc w formie gwarancji leasingowych do 30 VI 2022 r. 

  Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Rząd chce wydłużyć możliwość udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji leasingowych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (MSP) do 30 czerwca 2021 r., wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 potrwają do 25 listopada.

  "Zgodnie ze zmienionym § 9 rozporządzenia o gwarancjach transakcji leasingowych pomoc publiczna w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego […], będzie udzielana do 30 czerwca 2022 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Rozporządzenie określa warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom oraz małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych (leasing finansowy i pożyczka leasingowa) zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej dot. tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19.

  Planowana do 30 czerwca 2022 r. kwota gwarancji BGK, obejmujących transakcje leasingowe, nie zmieni się i pozostaje w łącznej wysokości 4 500 mln zł, co umożliwi uruchomienie transakcji leasingowych dla MSP w kwocie ok. 5 600 mln zł, podano także.

  Gwarancja BGK obejmuje 80% kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70% kwoty gwarancji objęte jest regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 06:57Sejm znowelizował ustawę o NBP ws. procedury dot. autentyczności znaków pienięż. 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o Narodowym Banku Polskim (NBP), zgodnie z którą to minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa NBP, ma wydawać rozporządzenie określające zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności.

  Za nowelizacją głosowało 230 posłów, przeciw było 140, a wstrzymało się 63.

  Celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim do wymogów wynikających z przepisów konstytucji, gdyż - zgodnie z nią - zarządzenie prezesa NBP nie może być źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

  Obecna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim zastąpiła uchyloną ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. Jednak do czasu wydania przepisów wykonawczych, przepisy wydane na podstawie poprzedniej ustawy zachowały moc.

  Ze względu na fakt, że prezes NBP nie wydał na podstawie nowej ustawy zarządzenia określającego zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych (podejrzanych co do autentyczności) oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi, obowiązuje zarządzenie prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r.

  Zgodnie z Konstytucją rozporządzenia mogą być wydawane jedynie przez organy w niej wskazane, a upoważnienie do wydania rozporządzenia nie może być przekazane innemu organowi. Rozporządzenia są jedyną formą aktów prawnych przewidzianych przez konstytucję o charakterze wykonawczym, które mają charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego.

  Natomiast zarządzenia mogą zawierać jedynie normy wewnętrzne. Nie mogą natomiast nakładać na wszystkich obywateli obowiązków i nie mogą być podstawą podejmowanych w ich sprawach decyzji.

  Prezes NBP nie może aktem wewnętrznym kształtować praw i obowiązków podmiotów, które mu nie podlegają organizacyjnie.

  Projektowana ustawa przewiduje, że to minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego, będzie określał, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi.

  Nowelizacja ma wejść po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 15:05Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą przepisy unijne, dotyczące wymogów kapitałowych, tzw. pakietu IFD/IFR.

  "Podstawowym celem uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tak zwanego pakietu IFD/IFR" – czytamy w komunikacie. .

  Celem pakietu IFD/IFR jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych.

  Wymagające wdrożenia, najważniejsze założenia nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych zawarte w pakiecie IFD/IFR to:

  • podział firm inwestycyjnych na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. Do pierwszej kategorii zalicza się firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, trzecią kategorię stanowią małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, dla których określono najmniej restrykcyjne wymogi. Jednocześnie przewidziane są mechanizmy monitorowania firm pod kątem spełniania wymogów, od których jest uzależniona ich klasyfikacja do danej kategorii (grupy),
  • ustanowienie systemu nadzoru ostrożnościowego również dla firm inwestycyjnych, które ze względu na swoją wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi nie są uznawane za podmioty o znaczeniu systemowym,
  • wprowadzenie wymogów dotyczących poziomu kapitału założycielskiego firmy inwestycyjnej uzależnionego od rodzaju działalności (usług), na których świadczenie lub prowadzenie dana firma inwestycyjna posiada zezwolenie,
  • uregulowanie struktury funduszy własnych firm inwestycyjnych przez odpowiednie zastosowanie przepisów rozporządzenia CRR,
  • zobowiązanie firm inwestycyjnych do wykazywania spełniania stałego minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego,
  • zobowiązanie małych i niepowiązanych wzajemnie firm inwestycyjnych do posiadania funduszy własnych równych ich stałemu minimalnemu wymogowi kapitałowemu lub jednej czwartej ich stałych kosztów pośrednich obliczonych na podstawie działalności w poprzednim roku, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa,
  • zobowiązanie firm inwestycyjnych do spełniania wymogów dotyczących płynności oraz posiadania procedur wewnętrznych w celu ich monitorowania, a ponadto do utrzymywania co najmniej jednej trzeciej wymogu dotyczącego stałych kosztów pośrednich w aktywach płynnych,
  • przyjęcie zasad konsolidacji ostrożnościowej dla firm inwestycyjnych w obrębie tej samej grupy,
  • określenie, proporcjonalnych do działalności firm inwestycyjnych oraz wymogów ostrożnościowych, wymagań dotyczących sprawozdawczości dla takich firm,
  • wprowadzenie zasad polityki wynagrodzeń w celu ograniczania ryzyka prowadzonej działalności,
  • określenie zasad współpracy między właściwymi organami nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, zasad dotyczących zapewnienia właściwym organom uprawnień nadzorczych i sankcyjnych oraz zasad dotyczących prowadzenia badania i oceny nadzorczej firm inwestycyjnych.

  Nowela wprowadza zmiany w ponad dwudziestu ustawach. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 16.11, 14:53Prezydent podpisał ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych 

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przedłożonej do podpisu ustawy eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy ustawy określają, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki. Minimalny okres spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosił będzie 15 lat. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie będzie mogła być wyższa niż 100 tys. zł.

  Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony w walucie polskiej i wyłącznie przez bank będący stroną zawartej z BGK umowy.

  Ustawa ustala maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania, który jest zróżnicowany w zależności od tego, czy nieruchomość jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym oraz od tego gdzie położona jest nieruchomość.

  Wprowadzono także ograniczenia dotyczące posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż finansowany przy wykorzystaniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę wchodzi mniej niż dwoje dzieci ustawa określa warunek, że kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe (ani osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa), poza mieszkaniem na które ma zostać zaciągnięty kredyt, nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do takiego lokalu lub domu.

  W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę wchodzi dwoje i więcej dzieci będzie można posiadać prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, innego niż finansowany kredytem. Ustawa określa limit powierzchni w zależności od liczby posiadanych dzieci.

  Spłata przez BGK części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kredytobiorcę, jeśli zdarzenie to ma miejsce w okresie spłaty kredytu tzw. "spłata rodzinna" wynosić ma 20 tys. zł w przypadku gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie albo 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

  Zapewnieniu warunków realizacji rozwiązań zawartych w ustawie służyć ma utworzony w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, jako źródło finansowania dokonywanych przez BGK spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu udzielonych gwarancji wkładu własnego dla udzielanych gwarantowanych kredytów mieszkaniowych. Źródłami zasilenia Funduszu w zakresie odnoszącym się do finansowania zadań realizowanych na podstawie ustawy będą środki budżetowe oraz opłaty prowizyjne z tytułu gwarancji udzielanych w ramach Funduszu. Przychodami Funduszu mogą być również wpływy z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez BGK w wykonaniu umowy gwarancji udzielonej w ramach Funduszu (jeśli ich odzyskanie będzie skuteczne, tj. nie będą podlegały umorzeniu) oraz odsetki z tytułu oprocentowania okresowo wolnych środków Funduszu.

  W ustawie założono, że gwarantowane kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane do końca 2030 r.

  Wartość spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie zwolniona z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ma na celu poszerzenie obowiązku sprawozdawczego Rady Ministrów do Sejmu o udzielone przez BGK gwarancje w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego oraz rozszerza zakres obowiązków i uprawnień BGK w ramach programów poręczeniowo-gwarancyjnych. Nowelizacja przewiduje również sześcioletni termin przedawnienia dla roszczeń BGK związanych z poręczeniem lub gwarancją.

  Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 10:43Prezydent chce powołać Glapińskiego na 2. kadencję w fotelu prezesa NBP - prasa 

  Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda chce powołać Adama Glapińskiego na drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), ustalili dziennikarze RMF FM. Obecna 6-letnia kadencja szefa banku centralnego wygasa latem przyszłego roku.

  "Adam Glapiński wciąż ma bardzo wysokie notowania u Jarosława Kaczyńskiego. Lider Prawa i Sprawiedliwości uważa obecnego szefa Narodowego Banku Polskiego za najwybitniejszego polskiego ekonomistę. A do tego sprawdzonego politycznego druha. To przesłania m.in. nawet najwyższą od 20 lat inflację w Polsce i - jak ocenia większość ekonomistów - spóźnioną reakcję NBP. Pojawiają się jednak głosy, że Adama Glapińskiego powinien zastąpić ktoś młodszy np. Mateusz Morawiecki, którego nazwisko często pojawia się w kręgach związanych z Jackiem Sasinem. W tym kontekście wymienia się też prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla" - czytamy na stronie RMF24.pl.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Adam Glapiński został powołany przez Sejm RP na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r. Urząd objął 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 08:19RPP: Deficyt sektora finansów publicznych 'znacząco' poniżej 3% PKB w 2022 r. 

  Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 (tzw. general government) będzie w tym roku "wyraźnie lepszy" niż zakładane przez rząd 5,3% PKB, uważa Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Według niej, w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych znajdzie się na poziomie "znacząco niższym" od unijnej wartości referencyjnej 3% PKB.

  Zgodnie z prognozą rządu zawartą w jesiennej notyfikacji fiskalnej, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 w całym 2021 r. ma wynieść 5,3% PKB.

  "Biorąc pod uwagę bardzo niski deficyt sektora zanotowany w pierwszym półroczu br., utrzymującą się w III kwartale wysoką dynamikę dochodów podatkowych budżetu państwa, oraz sprzyjające sytuacji budżetowej uwarunkowania makroekonomiczne, można oczekiwać, że całoroczny wynik będzie wyraźnie lepszy, niż wskazuje wspomniana prognoza" - czytamy w "Opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu 'Ustawy budżetowej na rok 2022'".

  W I połowie 2021 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 wyniósł 0,2% wartości PKB prognozowanego na 2021 r., co stanowiło jeden z najlepszych wyników wśród krajów Unii Europejskiej - średni deficyt w krajach UE wyniósł w tym okresie 3,3% PKB, podkreśliła RPP.

  "Polityka gospodarcza, w tym polityka fiskalna, nadal funkcjonuje w warunkach podwyższonej niepewności, dotyczącej dalszego przebiegu pandemii COVID-19. W Uzasadnieniu do projektu, podobnie jak w listopadowej projekcji NBP, założono, że ewentualne wystąpienie kolejnych fal zachorowań będzie miało zdecydowanie łagodniejsze skutki dla działalności gospodarczej, niż miało to miejsce do połowy 2021 r." - czytamy dalej.

  Według Rady, oznacza to, że w przyjętym w projekcie Ustawy scenariuszu rozwoju sytuacji pandemicznej oraz makroekonomicznej, nadzwyczajne działania fiskalne wspierające podmioty gospodarcze w warunkach obostrzeń administracyjnych, które w zdecydowanej większości wygasły w pierwszym półroczu 2021 r., nie będą wznawiane w 2022 r.

  "Będzie to stanowiło czynnik istotnie obniżający poziom wydatków i deficytu sektora finansów publicznych. Według szacunków NBP, wartość wspomnianego wsparcia w 2020 r. wyniosła 4,1% PKB, w br. sięgnie ok. 1% PKB, zaś w 2022 r. będzie bliska zera (będzie obejmowała jedynie koszt bonu turystycznego)" - wskazano w materiale.

  Wraz z wygaśnięciem instrumentów wsparcia antykryzysowego, najważniejszą zmianą w polityce fiskalnej w 2022 r. będzie istotna modyfikacja obciążeń dochodów osób fizycznych z tytułu podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej w następstwie zmian wprowadzanych w ramach programu "Polski Ład", stwierdziła RPP.

  "Dla większości podatników, przede wszystkim z niższych przedziałów dochodowych, zmiany te będą prowadziły do zwiększenia dochodu do dyspozycji, a tym samym będą wspierały wzrost popytu konsumpcyjnego. Na podstawie informacji zawartych w ocenie skutków regulacji projektu ustawy wprowadzającej te zmiany, można szacować, że zmiany skali podatkowej oraz zasad odliczania składki zdrowotnej będą łącznie skutkowały ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych w wysokości 0,6% PKB" - czytamy dalej.

  Aktualne prognozy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują, że wydatki publiczne w relacji do PKB w 2022 r. istotnie spadną, co będzie wynikało w głównej mierze ze wspomnianego wygasania działań antykryzysowych. Jednak również po skorygowaniu o te działania, wydatki publiczne będą rosły w 2022 r. w tempie wolniejszym od nominalnego PKB, wskazano dalej.

  "W kierunku obniżenia dynamiki wydatków publicznych ogółem będzie oddziaływało w szczególności relatywnie niskie tempo wzrostu wydatków na świadczenia społeczne pieniężne, które według prognoz NBP wyniesie w przyszłym roku 4,8%. Wpłynie na to oczekiwany spadek liczby beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków rodzinnych w warunkach ożywienia gospodarczego. Ponadto, w przypadku większości świadczeń społecznych, wskaźnik waloryzacji będzie niższy od prognozowanej dynamiki nominalnego PKB. Dodatkowym czynnikiem obniżającym tempo wzrostu wydatków na świadczenia w 2022 r. będzie wygaśnięcie tzw. 14. emerytury, wypłacanej jednorazowo w 2021 r. Spadek wydatków z tego tytułu zostanie częściowo zrekompensowany wypłatą nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi (tzw. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) oraz zwiększeniem wydatków na dodatki energetyczne" - napisano w "Opinii".

  Według RPP, po dużym wzroście nierównowagi finansów publicznych w 2020 r., w latach 2021-2022 można oczekiwać znaczącej poprawy sytuacji finansów publicznych.

  "Pomimo kosztów realizacji programu 'Polski Ład', aktualne prognozy NBP wskazują, że w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych znajdzie się na poziomie znacząco niższym od unijnej wartości referencyjnej 3% PKB. Dotyczy to zarówno deficytu w ujęciu nominalnym, jak i deficytu strukturalnego finansów publicznych" - czytamy dalej.

  Rada zwraca też uwagę, że pomimo znaczącego wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych w I półroczu br., wysokie tempo nominalnego wzrostu PKB sprawi, że relacja długu publicznego do PKB w bieżącym roku obniży się.

  Zgodnie ze "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025", dołączoną do projektu Ustawy - relacja państwowego długu publicznego (PDP) do PKB obniży się z 47,8% na koniec 2020 r. do 45,4% na koniec 2021 r., zaś relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) do PKB - z 57,5% na koniec 2020 r. do 57% w 2021 r. W 2022 r. oczekiwany jest dalszy spadek wspomnianych relacji – długu PDP do 43,8%, zaś zadłużenia w ujęciu ESA2010 - do 56,6%. W ocenie NBP, prognozy te mają ostrożny charakter, analogicznie do prognozy deficytu sektora na 2022 r., wskazano także.

  "W ocenie NBP, w średnim okresie można oczekiwać dalszego spadku zadłużenia sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Sprzyjać temu będzie utrzymywanie się znaczącej korzystnej różnicy pomiędzy nominalnym tempem wzrostu gospodarczego, a oprocentowaniem długu publicznego. Średnie oprocentowanie długu w ujęciu ESA obniżyło się z 3% w 2019 r. do 2,4% w 2020 r. oraz 2% w 2021 r. (według aktualnych szacunków NBP)" - czytamy w "Opinii".

  "Na skutek odnotowanego od początku bieżącego roku wzrostu rentowności obligacji skarbowych, który zgodnie z oczekiwaniami rynków finansowych będzie kontynuowany również w 2022 r., w nadchodzących latach można oczekiwać wzrostu wartości średniego oprocentowania długu publicznego. Jednak ze względu na relatywnie długi okres zapadalności długu - na koniec sierpnia br. średnia zapadalność długu Skarbu Państwa wynosiła 4,86 roku - proces ten będzie następował stopniowo. W konsekwencji, można oczekiwać, że w horyzoncie projekcji NBP, tj. do 2023 r., średnie oprocentowanie długu publicznego utrzyma się poniżej poziomu obserwowanego przed pandemią COVID-19" - czytamy dalej w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 13:07Senackimi kandydatami do RPP mogą być J.V. Rostowski i J. Karnowski - prasa 

  Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Były minister finansów Jan Vincent-Rostowski oraz były prezes PKP Jakub Karnowski mogą zostać kandydatami na członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wskazywanych przez Senat, wynika z nieoficjalnych informacji mediów.

  "Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk planuje wybór przez Senat na członka RPP byłego ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego - dowiedział się reporter śledczy Radia ZET" - czytamy na stronie internetowej stacji.

  O kandydaturze Jakuba Karnowskiego jako pierwszy napisał "Dziennik Gazeta Prawna", podkreślono także.

  Kandydatury na członków Rady Polityki Pieniężnej będą zbierane w Senacie od 6 do 26 grudnia. Pod każdą kandydaturą trzeba zebrać minimum 7 podpisów senatorów, podało Radio Zet.

  25 stycznia 2022 r. kończą się kadencje w RPP Eugeniusza Gatnara oraz Jerzego Kropiwnickiego.

  "Trzecie [miejsce w RPP] może zwolnić się w każdej chwili. Na biurku prezydenta Andrzeja Dudy leży nominacja członka RPP Rafała Sury do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy też na stronie radia.

  Kadencja Sury kończy się 16 listopada 2022 r.

  9 członków RPP powoływanych jest w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 16:14RPP podwyższyła stopy, by przeciwdziałać ryzyku trwale podwyższonej inflacji 

  Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła dziś stopy procentowe (po raz drugi z rzędu), aby ograniczyć ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) w średnim okresie, podał bank centralny.

  "Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

  Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w październiku br. do 6,8% r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1%.

  "Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje jednak także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych" - czytamy dalej.

  RPP podniosła dziś stopy procentowe - o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej (do 1,25%) stopy lombardowej (do 1,75%), stopy depozytowej (do 0,75%); stopa redyskonta weksli została podwyższona do 1,30% z 0,51%, a stopa dyskontowa weksli - do 1,35% z 0,52%.

  Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

  (ISBnews)

 • 29.10, 16:25Senat za ustawą o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych bez poprawek 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat poparł - bez poprawek - ustawę zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. 

  Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

  Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  Część kredytu BGK - zgodnie z ustawą - ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego - 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.  

  Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 15:47Senat przyjął bez poprawek przepisy dot. wymogów dla firm inwestycyjnych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych.

  Firmy inwestycyjne zostały podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

  Do pierwszej kategorii zaliczono firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, największe i wzajemnie powiązane w najwyższym stopniu. Te firmy inwestycyjne będą - tak jak dotychczas - podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa.

  Do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, powinny zatem podlegać określonym wymogom ostrożnościowym, dostosowanym do tych szczególnych rodzajów ryzyka.

  Trzecia kategoria to małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, podlegające najmniej obciążającym wymogom.

  Nowela zakłada, że zmianie ulegnie też katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF będzie miała prawo ustalania dodatkowych wymogów, w tym w szczególności w zakresie funduszy własnych, i wymogów dotyczących  płynności, także - jeżeli uzna to za uzasadnione i odpowiednie - również dla małych i niepowiązanych wzajemnie domów maklerskich.

  Zmiany dotyczą też zasad polityki wynagrodzeń. Zgodnie z nowelą, polityka wynagrodzeń musi być m.in. neutralna pod względem płci. Ponadto doprecyzowano zasady powołania komitetu ds. wynagrodzeń oraz obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

  Wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych.

  Nowela reguluje też zasady współpracy między właściwymi organami w państwach UE i KNF w razie sytuacji nadzwyczajnej. W przypadku, gdy KNF będzie sprawowała nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, będzie mógł ustanowić kolegium złożone z organów nadzoru.

  Zostały także określone zasady prowadzenia prac kolegium i współpracy między KNF i tymi organami.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 13:18KE zatwierdziła przedłużenie programu restrukturyzacji dla banków spółdzielczych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie o dwanaście miesięcy, do 29 października 2022 r., polskiego programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych, poinformowała Komisja.

  "Program przewiduje okres dwunastu miesięcy od utworzenia instytucji pomostowej na próbę jej sprzedaży lub sprzedaży jej aktywów. […] Zmieniony schemat zawiera również pewne limity poziomu stóp procentowych, po których instytucje pomostowe mogą oferować depozyty w przypadku kryzysu płynności oraz do czasu ustabilizowania się sytuacji płynnościowej. […]  W kontekście trwającego kryzysu pandemicznego środek będzie nadal wyjątkowo dostępny dla banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych o łącznych aktywach poniżej 5 mld euro" - czytamy w komunikacie

  Celem programu jest ułatwienie pracy polskiego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku wystąpienia konkretnego przypadku i potrzeby. Program został wstępnie zatwierdzony 20 grudnia 2016 r. Został on przedłużony pięciokrotnie, ostatni raz 29 października 2020 r. W grudniu 2020 r. program został zmieniony, aby wyjątkowo obejmował banki spółdzielcze i małe banki komercyjne o łącznych aktywach poniżej 5 mld euro. 

  W szczególności Komisja zaakceptowała wówczas wyższy próg bilansowy w porównaniu z progiem 3 mld euro określonym w komunikacie z 2013r., biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności związane z wybuchem koronawirusa, ograniczoną część polskiego rynku bankowego objętego programem oraz zabezpieczenia przed nadmiernymi zakłóceniami konkurencji, które Polska włączyła do programu, podano także.

  Oprócz wydłużenia czasu trwania programu o dodatkowe dwanaście miesięcy, zatwierdzone dziś przedłużenie określa szczegółowe warunki funkcjonowania instytucji pomostowych. 

  W tym okresie daną instytucją pomostową trzeba będzie zarządzać rozważnie, nie będzie ona w stanie wejść na nowe rynki ani prowadzić nowej działalności, ale będzie w stanie przyjmować nowych klientów i nadal świadczyć usługi już istniejącym, podkreśliła Komisja.

  Ograniczenia mają na celu umożliwienie bardziej atrakcyjnym alternatywom konkurowania na rynku i ograniczenie potencjalnych zakłóceń konkurencji. 

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 12:16NBP: Rada przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkow.  

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Rada do spraw obrotu gotówkowego przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego i postanowiła o jego przedstawieniu zarządowi Narodowego Banku Polskiego (NBP), podał bank centralny.

  "Projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego obejmuje propozycje działań o charakterze legislacyjnym, samoregulacyjnym, monitorującym oraz analitycznym. Przedstawione rozwiązania wyodrębnione zostały w ramach następujących Filarów Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego:

  1. Dostępność i akceptacja gotówki,

  2. Płynne zaopatrywanie w gotówkę,

  3. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę,

  4. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki" - czytamy w komunikacie.

  Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na styczeń 2022 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 28.10, 13:15FPP za regulacjami dla lombardów, przeciw obostrzeniom dla firm pożyczkowych 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Sprawiedliwości "całkowicie ignoruje" patologie na rynku lombardów i planuje kolejne obostrzenia dla firm pożyczkowych, które - po ostatnich zmianach w prawie, dodatkowo pogorszonych przez pandemię - prowadzą biznes nierentowny i regularnie znikają z rynku, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  FPP - mając na względzie, jak mocno rozwinął się w ostatnim czasie rynek lombardów, zwłaszcza podczas pandemii - postuluje podjęcie inicjatywy legislacyjnej celem jego regulacji.

  "FPP złożyła propozycje kierunków uregulowania pożyczek lombardowych do resortu finansów, który z pewnością dostrzega ten obszar 'szarej strefy' i jest właściwym gospodarzem takiej regulacji. Legislacja powinna zapewnić ochronę konsumentów korzystających z pożyczek oferowanych przez lombardy, a także wyrównać konkurencję na rynku pożyczek konsumenckich. Obecnie jest ona zaburzona na skutek funkcjonowania lombardów poza wszelkimi ramami ustawowymi. Także prezes UOKiK wyraził stanowisko podobne do FPP, iż 'nie sposób analizować rynku kredytów konsumenckich bez uwzględnienia w tej dyskusji rynku lombardów'" - czytamy w komunikacie.

  "Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości całkowicie ignoruje patologie na rynku lombardów i planuje kolejne obostrzenia dla firm pożyczkowych, które - po ostatnich zmianach w prawie, dodatkowo pogorszonych przez pandemię - prowadzą biznes nierentowny i regularnie znikają z rynku. Kolejne, niepotrzebne regulacje tego obszaru to wzrost wykluczenia finansowego przez odcięcie konsumentów od możliwości zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na niższą kwotę, jakiej nie ma w ofercie sektor banków. Pożyczki zaciągane w instytucjach pożyczkowych stanowią uzupełnienie, a nie konkurencyjną ofertę dla polskich konsumentów" - czytamy dalej.

  Według FPP, ten projekt ustawy może doprowadzić do likwidacji legalnego i już uregulowanego rynku pożyczkowego, z którego korzysta około 3 mln osób rocznie.

  "Po zniknięciu z rynku legalnie działających instytucji pożyczkowych nastąpi rozwój pożyczek w szarej strefie i w lombardach. Dla najbardziej zdesperowanych konsumentów lukę podażową zastąpi nowy kapitał o niewiadomym pochodzeniu, który stworzy 'podziemie pożyczkowe' - co bezpośrednio wpłynie na wzrost przestępczości" - wskazano w materiale.

  Konieczne jest przede wszystkim określenie wymogów prawnych i zasad podejmowania oraz wykonywania działalności przez przedsiębiorców lombardowych - na warunkach zbliżonych do zasad, na jakich mogą podejmować oraz wykonywać działalność inne podmioty z sektora kredytów konsumenckich. Przepisy powinny też wskazywać formę prawną właściwą dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej z odpowiednim kapitałem zakładowym - co przełoży się na przejrzystość działalności gospodarczej i obowiązki sprawozdawcze, stwierdza FPP.

  "Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi tajne prace w obszarze regulacji sektora rynku firm pożyczkowych. Po okresie pandemii, gdzie tylko część firm z tego sektora odnotowała dodatnie wyniki finansowe, ponowne otwieranie regulacji jest w naszej opinii nieuzasadnione. Zgadzamy się tu z prezesem UOKIK o potrzebie najpierw analizy skutków społeczno-gospodarczych przepisów z tzw. ustaw covidowych, szczegółowej analizy rynku czy przede wszystkim szerokich konsultacji społecznych. Dziś ten projekt 'widmo' jest zaprzeczeniem tworzenia prawa w Polsce - co jako reprezentatywna organizacja pracodawców chcemy bardzo głośno podkreślać" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  Jak podkreśla Federacja, legalnie działające firmy pożyczkowe - które podlegają drobiazgowym regulacjom - mają ograniczone możliwości działania, podczas gdy lombardy "zbijają kokosy", skutecznie omijając wszelkie przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego.

  "Wystarczy, że pożyczka lombardowa zostanie udzielona w formie umowy sprzedaży z prawem odkupu przez ich wcześniejszego właściciela, a wszystkie ograniczenia prawne dotyczące kredytu konsumenckiego – zarówno z ustawy o kredycie konsumenckim, jak i specustawy covidowej - nie będą miały wobec niej zastosowania. W praktyce więc działalność pożyczkowa lombardów pozostaje całkowicie nieuregulowana, podczas gdy pozostałe formy działalności pożyczkowej są ściśle regulowane na mocy obowiązujących przepisów. W konsekwencji konsumentom korzystającym z usług finansowych świadczonych przez lombardy nie jest zapewniona ochrona, a rzeczywiste oprocentowanie pożyczek w lombardach sięga nawet 550% w skali roku" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 12:39Prezes SEG: Kontrowersyjne przepisy w projekcie ustawy o rozwoju rynku finans. 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Brak ogłoszenia wezwania w przypadku przejmowania spółki przez Skarb Państwa, zmiany proponowanego progu przejęcia spółek giełdowych z 50% na 33% oraz wprowadzenie do spółki kuratora ds. informacyjnych - to najbardziej kontrowersyjne przepisy w projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) Mirosław Kachniewski.

  "Pierwsza z kontrowersyjnych zmian dotyczy tzw. obowiązkowych wezwań, czyli zachowań wiodących akcjonariuszy w przypadku przejmowania spółek. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na dwa aspekty, które obniżają poziom ochrony inwestorów. Pierwszy: zamiast obecnego 33% progu, powyżej którego jest obowiązek ogłoszenia wezwania ma zostać prowadzony próg 50%, oznaczałoby to, że aż do osiągnięcia tego poziomu nie będzie obowiązku ogłoszenie wezwania, czyli de facto można będzie przejąć spółkę bez dania inwestorom możliwości wyjścia z niej, jeśli nie chcieliby zgodzić się z ideą prowadzenia spółki przez nowego właściciela" - powiedział Kachniewski w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach IX Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

  Zdaniem Kachniewskiego, drugi, jeszcze bardziej kontrowersyjny pomysł, który pojawił się w projekcie to brak obowiązku ogłoszenia wezwania w przypadku przejmowania spółki przez Skarb Państwa. "To wydaje się być sprzeczne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale też regulacjami unijnymi. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jakoś wpłynąć na zmiany tych przepisów" - powiedział.

  Trzecim ważnym elementem - według Kachniewskiego - który znalazł się w projekcie i SEG ma nadzieję na jego wykreślenie jest dalsze zwiększanie nadzoru nad rynkiem poprzez możliwość wprowadzenia do spółki kuratora ds. obowiązków informacyjnych.

  "De facto organ nadzoru, swoją decyzją ze skutkiem natychmiastowym, mógłby narzucić spółce kuratora, który miałby praktycznie nieograniczone możliwości zarządzania spółką. Co do zasady, byłaby to olbrzymia władza w spółce" - wskazał.

  "To są najważniejsze trzy kwestie, które będą szkodzić inwestorom i są niejako wbrew nazwie proponowanych zmian, jako że one mają na celu poprawę bezpieczeństwa rynku i ochronę inwestorów" - dodał.

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów był omawiany podczas konsultacji społecznych w Ministerstwie Finansów w połowie października br.

  Projekt został opublikowany i skierowany do konsultacji przez resort finansów 20 lipca 2021 r. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF obowiązków nadzorczych.

  Jak wynika z uzasadnienia, zmiany w tym zakresie wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na rynku finansowym oraz zasadności odbudowy zaufania inwestorów, zwłaszcza detalicznych do tego rynku oraz prowadzą do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

  Zawarte w projekcie ustawy nowelizacje przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego znajdują uzasadnienie w konieczności ich dostosowania do różnych zachodzących na nim zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Finansowego. Projekt ustawy zakłada nowelizację 19 ustaw – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

  Katarzyna Walterska

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 27.10, 14:31MF chce przedłużyć czas zaniechania poboru PIT od dochodów zw. z kredytami hip.  

  Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zdecydowało o przedłużeniu zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi, które obowiązuje do końca 2021 roku, na następne lata, podało MF. Obecnie trwają wstępne prace koncepcyjne nad projektem przepisów. 

  "Wobec informacji o planowanym przez sektor bankowy masowym zawieraniu ugód z klientami, którzy mają "kredyty frankowe", w wyniku czego dojdzie do umorzenia części wierzytelności, minister finansów podjął decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT na następne lata" - czytamy w komunikacie. 

  Obecnie trwają wstępne prace koncepcyjne nad projektem przepisów. Podstawę prawną do jego wydania stanowi art. 22 Ordynacji podatkowej, podano także. 

  Rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe obowiązuje do końca 2021 roku. To rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców (w tym dla tzw. "frankowiczów"), przypomniano. 

  "Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku - umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu" - czytamy także. 

  (ISBnews)