ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.09, 12:07Sejm za poprawką dot. vacatio legis w noweli dot. wezwania do zawarcia PPK 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm poparł poprawkę Senatu do nowelizacji dotyczącej zmiany sposobu wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), wydłużającą vacatio legis do 14 dni.

  Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania wezwanie do firmy do zawarcia umowy o PPK byłoby wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

  Zgodnie z przepisami nowelizacji, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zatrudnionych.

  Informacja ta ma zawierać dane na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Następnie ma ją weryfikować Polski Fundusz Rozwoju.

  Jeżeli okazałoby się, że firma nie dopełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju ma wezwać w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

  Przyjęta przez Sejm senacka poprawka zakłada, że nowela wejdzie w życie nie z mocą wsteczną od 1 września, ale po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:22Sejm za powierzeniem obsługi 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającą powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczeń 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ZUS). Za nowelą głosowało 236 posłów, 161 było przeciwnych, a 49 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie ze zmianami, program "Rodzina 500+" będzie obsługiwany przez ZUS, wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, a świadczenia mają być wypłacane jedynie na konto bankowe.

  Wnioski będą mogły być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski będą składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, będą przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 13:04Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projektu zakładającego przeciwdziałanie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Niniejszy projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim" - czytamy w wykazie.

  Działalność polegająca na udzielaniu pozabankowych pożyczek o charakterze lichwiarskim jest częstym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu. Lichwiarskie pożyczki pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Dzieje się tak, pomimo podejmowanych w przeszłości prób zwalczania tego procederu, uzasadniono potrzebę wprowadzenia regulacji.

  Projekt obejmie zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym a także tej o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących m.in.:

  1) limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych; 

  2) definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego;

  3) stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych;

  4) nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. 

  Założono, że projektowana ustawa weszłaby w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 16:43Morawiecki: Nowy system ubezpieczeń rolniczych zaprezentujemy na początku X 2021 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przygotować nowy system ubezpieczeń rolniczych od ryzyk, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności rolniczej, z dużo większym niż dotychczas udziałem państwa, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy system ma zostać zaprezentowany na początku października.

  Premier podkreślił, że jednym z kierunków działań rządu jest zasadnicza przebudowa ubezpieczeń rolniczych, gdyż prowadzenie gospodarstwa rolnego obarczone jest - jak powiedział - "potężnym ryzykiem gospodarowania, klęskami żywiołowymi" "klęskami biologicznymi, ASF, ptasia grypą w tym roku".

  "Nie ma ubezpieczycieli , którzy to ubezpieczą, […] którzy wszystkie tego typu ryzyka ubezpieczą i dlatego w to miejsce, obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze wejdzie państwo polskie, po to, żeby zapewnić godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych. Ten system zaprezentujemy […] już na samym początku października" - powiedział Morawiecki podczas konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni".

  W ramach Polskiego Ładu zapowiadano także przyjęcie kodeksu rolnego, który ma uregulować podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych, zwiększenie stawki dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD), umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 08:14Senat za wydłużeniem vacatio legis noweli dot. akceptacji płatności gotówkowych 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, zakładające m.in. wydłużenie vacatio legis. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

  Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy. Inna doprecyzowuje, że obowiązek honorowania gotówki będzie wyłączony w przypadku umów zawieranych w sieci internet (w wersji, która trafiła do Senatu była mowa o wyłączeniu honorowania gotówki w przypadku działalności, prowadzonej w Internecie). Pozostałe poprawki mają charakter korygujący i legislacyjny.

  Nowela zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 5370,64 zł)

  Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych. 

  Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

  Jednocześnie regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 

  W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki. 

  (ISBnews)

 • 10.09, 08:07Senat za zmianą vacatio legis w noweli dot. sposobu wezwania do zawarcia PPK 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawkę do nowelizacji, dotyczącą zmiany sposobu wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), wydłużając vacatio legis do 14 dni. Za nowelą, wraz z przyjętą poprawką głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania, wezwanie do firmy do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) byłoby wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

  Zgodnie z przepisami nowelizacji, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zatrudnionych.

  Informacja ta ma zawierać dane na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Następnie ma ją weryfikować Polski Fundusz Rozwoju.

  Jeżeli okazałoby się, że firma nie dopełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju ma wezwać w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada, że nowela weszłaby w życie nie z mocą wsteczną od 1 września, ale po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.09, 12:22Sarnowski z MF: Podatek od wielkich koncernów nie obejmie firm, które inwestują 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Proponowany w ramach ustawy podatkowej wchodzącej w skład "Polskiego Ładu" podatek od wielkich koncernów będzie dotyczył tylko kilku procent największych działających w Polsce spółek kapitałowych, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski. Nie będą mu też podlegać firmy, które będą ponosić realne wydatki inwestycyjne, podkreślił wiceminister.

  "Efektem zaproponowanych zmian będzie zmniejszenie planowanych wpływów do NFZ o ponad 4,5 mld zł. To jest ubytek, który będzie musiał być pokryty z budżetu państwa. O te 4,5 mld zł ta reforma drożeje. Stąd w toku konsultacji społecznych wiele podmiotów i organizacji zgłaszało nam propozycje, w jaki sposób można by ten ubytek pokryć. Ubytek - zmniejszenie oskładkowania mniejszych firm - miałoby być zrekompensowane podatkiem od wielkich koncernów. Bardzo wiele pisał o tym m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z obu tych stron płynęły apele do Ministerstw Finansów o to, żeby w jakiś sposób zaadresować problem firm, w których udział dochodów w przychodach wynosi często setne lub dziesiąte części procenta" - powiedział Sarnowski podczas konferencji prasowej online.

  Proponowali oni wprowadzenie w Polsce 1- lub 2-procentowego podatku przychodowego, który miałby działać równolegle do CIT-u lub go zastąpić, podkreślił.

  "Podatek przychodowy w formie zaproponowanej przez Związek i przez Rzecznika nie został wprowadzony nigdzie na świecie. Z drugiej strony, wiele państw wdraża u siebie jego elementy - to są tzw. minimalne podatki dochodowe, czyli takie podatki przychodowe, od których odlicza się zapłacony podatek CIT. W efekcie płacą je tylko te biznesy, które mają duże obroty, ale w ogóle nie płacą podatku" - dodał wiceminister.

  Sarnowski wskazał też, że już obecnie takie rozwiązania funkcjonują w Kanadzie, USA, we Włoszech, w Austrii, na Węgrzech i w Rumunii. W tym samym kierunku zmierzają OECD i UE.

  "Podatek nie może obciążać polskiego małego i średniego biznesu - to musi być rozwiązanie, które będzie dotyczyć tylko kilku procent największych działających w Polsce spółek kapitałowych. Podatek nie może też obciążać inwestorów i zmniejszyć atrakcyjności inwestycyjnej Polski, nie będą mu więc podlegać firmy, które będą ponosić realne wydatki inwestycyjne" - podkreślił wiceminister.

  Regulacja nie może też prowadzić do podwójnego opodatkowania, stąd od podatku będzie odliczany - podobnie jak to się dzieje w USA - zapłacony w Polsce CIT, dodał.

  "Podatek nie obciąży też firm, które zmagają się ze skutkami pandemii. Nie będą go płacić te firmy, które zarejestrowały w Polsce odczuwalny spadek przychodów rok do roku" - podsumował.

  "Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych" - czytamy w komunikacie resortu.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 11:34Sarnowski z MF: Składka zdrow. dla ryczałtu, karty, 'liniowców' - 4,9%, inni: 9% 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Składka zdrowotna - której zmiana przewidywana jest w ustawie podatkowej wchodzącej w skład "Polskiego Ładu" - wyniesie 4,9% dochodu dla rozliczających się w ramach dla ryczałtu, karty podatkowej płacących podatek liniowy, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski. Pozostałych podatników będzie obowiązywać nowa składka w proponowanym w projekcie wymiarze 9%. Projekt ten zostanie przedstawiony dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów, rozpoczynającym się o godz. 13.30.

  "Przy fundamentach reformy podatkowej w Polskim Ładzie nie zmieniamy następujących kwestii: osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli pracownicy przedsiębiorcy, emeryci i renciści tak jak w projekcie skorzystają z podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego. Składka zdrowotna u wszystkich tych osób będzie liczona od osiąganego przez nich dochodu i wynosić będzie 9% bez możliwości odliczenia składki od podatku - ta zmiana pozostała" - powiedział Sarnowski podczas konferencji prasowej online.

  W przypadku przedsiębiorców - tak jak w konsultowanym projekcie - będzie to 9% od dochodu podatnika, bez możliwości odliczenia jej od podatku. To, co się zmieni, to jest wysokość składki dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, czyli dla tych, które wybrały albo podatek liniowy 19%, albo ryczałt lub kartę podatkową. Zgodnie z postulatami biznesu, ujednoliciliśmy również termin rozliczeń składki, dodał wiceminister.

  "W stosunku do konsultowanej propozycji wysokość składki zdrowotnej od liniowców zmieni się znacznie - od przyszłego roku wynosić będzie 4,9%. […] Składka minimalna wynosić będzie 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł" - wskazał Sarnowski.

  "Zmianą, która częściowo pokryje koszt obniżenia składki zdrowotnej będzie podatek od wielkich międzynarodowych korporacji. Ta propozycja została skonstruowana na wzór przepisów, które działają już od 3 lat w USA" - wyjaśnił także.

  Zmiany w Polskim Ładzie będą dotyczyły pięciu kwestii wysokości i zasad rozliczenia składki zdrowotnej, zasad rozliczenia ulg podatkowych oraz stawek w estońskim CIT.

  Jak zapowiedział wiceminister, termin wejścia w życie całości zmian podatkowych ustalony jest na 1 stycznia 2022 roku i nie są wykluczone zmiany na etapie komisji sejmowych.

  "Termin wejścia w życie w całości został ustalony na 1 stycznia, dla nas jest kluczowe, by te środki jak najszybciej w polskiej gospodarce pojawiły się, czekanie z wdrażaniem tego rozwiązania to ryzyko, że nie trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne" - poinformował wiceminister.

  Poinformował, że środki z Polskiego Ładu ułatwią rozpoczęcie procesów inwestycyjnych przez firmy w 2022 roku i nie należy czekać i opóźniać wprowadzenia zmian.

  "Jak mówił minister Sarnowski zmniejszenie składek zdrowotnych będzie dotyczyło liniowców, ale też kart podatkowej oraz ryczałtowców. Nie zmieni się jedynie sposób rozliczania składki zdrowotnej w przypadku osób rozliczających się na skali, gdyż osoby rozliczające się na skali będą objęte bardzo wysoką, historyczną podwyżką kwoty wolnej i ich to będzie także dotyczyć" - dodał główny ekonomista ministerstwa finansów Łukasz Czernicki.

  Wiceminister oszacował, że "16,5 mld zł pozostanie w kieszeniach podatników, tj. prawie 3 mld zł więcej niż zakładał projekt, wysłany na konsultacje".

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 10:01Rząd planuje wprowadzenie pożyczek preferencyjnych PFR dla dużych firm 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 do istniejących już instrumentów wsparcia dużych przedsiębiorców, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" planowane jest w III kw.

  "Głównym celem zmiany Programu jest wprowadzenie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 do istniejących już instrumentów wsparcia przedsiębiorców" - czytamy w wykazie.

  Nowy instrument zakłada wsparcie przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych. Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej, podano także.

  Udzielanie wsparcia w tej formie zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją o sygn. SA.62752.

  Dodatkowo, do programu zostaną wprowadzone zmiany związane z przyznaniem PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców, a także doprecyzowujące zasady rozliczania wynagrodzenia należnego PFR, które wynikają z zakładanych zmian do umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a PFR, podkreślono w wykazie.

  Tarcza finansowa dla dużych firm została wprowadzona w następstwie obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa.

  (ISBNews)

   

 • 08.09, 09:35Rząd chce, by PFR prowadził obsługę odsetek od obligacji na tarczę finansową 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce, by Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prowadził obsługę odsetek od obligacji, wyemitowanych przez Fundusz na wsparcie małych i średnich firm ze środków, pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" planowane jest na III kw.

  "Zgodnie z projektowanymi zmianami, do Programu zostaną wprowadzone zapisy związane z przyznaniem PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców" - czytamy w wykazie.  

  W kwietniu 2020 r. PFR rozpoczął realizację rządowego programu tarczy finansowej 1.0 dla małych i średnich firm. W ramach programu, Fundusz udzielał finansowania przedsiębiorstwom, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Program realizowany był w oparciu o umowy łączące Skarb Państwa z PFR - regulujące zasady powierzenia PFR przez Skarb Państwa realizacji programu.

  W związku z powstaniem potrzeby doszczegółowienia kwestii obsługi odsetek od obligacji emitowanych przez PFR przedkładana jest niniejsza uchwała. Rozwiązania zawarte w projekcie regulują zasady obsługi odsetek od obligacji środkami pochodzącymi z emisji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 07.09, 13:52GPW przeciw utworzeniu Komitetu Konsultarcyjnego przy RN spółki 

  Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest przeciwna utworzeniu przy radzie nadzorczej Komitetu Konsultacyjnego, którego opinii miałaby zasięgać w sprawach dotyczących zmian w statucie spółki lub regulaminie giełdy, wynika ze stanowiska GPW do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

  "Jak do tej pory, do GPW nie wpłynęły jakiekolwiek sygnały ani za strony uczestników rynku, ani ze strony organu nadzoru, które wskazywałyby na potrzebę utworzenia przy giełdzie takiego komitetu" - czytamy w stanowisku GPW.

  Giełda zwraca uwagę, że obowiązujące przepisy ustawy o obrocie wyposażają Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w uprawnienia, które pozwalają jej na odmowę wyrażenia zgody na dokonanie zmian w statucie lub regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany.

  W praktyce - jak zaznaczono - uzgodnieniom z KNF podlega także duża część zmian w szczegółowych zasadach obrotu giełdowego, których przyjęcie nie wymaga wprawdzie formalnej zgody Komisji, ale jeśli zmiany w nich wynikają ze zmian regulaminu GPW ich treść stanowi zazwyczaj załącznik do wnioskowanych zmian w regulaminie, podkreślono.

  Ponadto zmiany w regulaminie giełdy, a nawet szczegółowych zasadach obrotu giełdowego podlegają także roboczym konsultacjom z członkami giełdy.

  W stanowisku zaznaczono także, że w odniesieniu do alternatywnego systemu obrotu (ASO), mimo braku obowiązku ustawowego, powołała Radę Autoryzowanych Doradców, z którą wypracowywane lub konsultowane są zmiany regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

  W ocenie GPW, obecne rozwiązania sprawdzają się w praktyce i zapewniają uczestnikom obrotu giełdowego wpływ na kształt obowiązujących regulacji giełdowych.

   "Należy się spodziewać powołanie w spółkach prowadzących system obrotu […] Komitetu konsultacyjnego w praktyce uniemożliwiać będzie prawidłowe funkcjonowanie oraz efektywne zarządzania tymi spółkami. Wymóg konsultowania z Komitetem wszelkich zmian w regulaminie rynku regulowanego, statucie, a nawet w dokumentach wewnętrznych (co uznać należy za nieporozumienie) znacznie wydłuży proces wprowadzania zmian, i tym samym możliwość reagowania na zmieniające się okoliczności i sytuację rynkową" - czytamy dalej.

  Rozwiązanie takie - w ocenie giełdy - uznać należy za wysoce niepożądane, a w skrajnych przypadkach nawet za zagrażające bezpieczeństwu obrotu, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zarząd spółki. Wobec powyższego Giełda jest zdecydowanie przeciwna wprowadzeniu tego rozwiązania do ustawy o obrocie, podano także.

  GPW krytycznie odniosła się do faktu, że Komitet miałby opiniować "praktycznie wszystkie dokumenty dotyczące spółki, w tym dokumenty nie podlegające zatwierdzaniu przez radę nadzorczą, także natury wrażliwej dotyczące m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej czy też informacji poufniej (giełda jest spółką publiczną)".

  "Oznaczać to może w praktyce uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz efektywnego zarządzania spółką. Należy podkreślić, że niezrozumiałym jest także dostęp Komitetu do załączników do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego, w szczególności do procedur stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także procedur, które w szczególny sposób nie powinny być ujawniane osobom trzecim, jak np. procedura AML" - napisano także.

  Zdaniem GPW, "nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której przedstawiciele Komitetu będą wchodzić w posiadanie informacji poufnej, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, czy innych informacji prawem chronionych".

  Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania może w praktyce doprowadzić do faktycznego paraliżu działalności operacyjnej spółek prowadzących rynki regulowane, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 07.09, 13:03KNF za obowiązkiem pośrednictwa domów maklerskich przy ofertach publ. obligacji 

  Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) proponuje wprowadzenie wymogu pośredniczenia domów maklerskich lub banków, jeśli oferta jest skierowana do klientów detalicznych na rynku pierwotnym lub wtórnym, wynika z opinii KNF do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

  "Mając na uwadze popularność i rosnące zainteresowanie klientów detalicznych inwestycjami w obligacje, a także ryzyka związane z ich dystrybucją przez podmioty nieposiadające zezwolenia Komisji zasadnym jest, aby sprzedaż obligacji klientom detalicznym była dokonywana przez profesjonalnych uczestników rynku" - podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

  Takie podmioty zobowiązane są do działania w najlepiej pojętym interesie inwestorów, a także do przekazywania informacji o sprzedawanych instrumentach w sposób niewprowadzający nabywców w błąd. Weryfikacja przez podmiot pośredniczący, czy inwestycja jest odpowiednia dla klienta detalicznego zmniejszy ryzyko niedopasowania instrumentu do profilu klienta i jego skłonności do ryzyka, podano także.

  W ocenie KNF, wprowadzenie wymogu wskazanego w tym przepisie jest kolejnym etapem działań zmierzających do wzmocnienia inwestorów indywidualnych.

  Na koniec czerwca 2021 roku wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji spółek, których akcje i/lub obligacje nie są notowane na rynku regulowanym wynosiła przeszło 77 mld zł. Wśród tych spółek największą grupę (83%) stanowią emitenci, których zadłużenie wynosi od 1 do 100 mln zł, a średnia wartość emisji 4,5 mln zł .

  "Brak obowiązków informacyjnych ze strony emitentów papierów nienotowanych oraz dystrybucja obligacji bez udziału podmiotów profesjonalnych stwarzają niebezpieczeństwo dla inwestorów indywidualnych w postaci nierzetelnych informacji oraz ryzyko missellingu. W obliczu powyższego proponujemy wprowadzenie wymogu pośrednictwa podmiotów profesjonalnych w sprzedaży obligacji zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym" - napisał przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

  Równocześnie, aby zmotywować nabywców detalicznych do bardziej wnikliwej analizy nabywanych obligacji KNF proponuje ustanowienie minimalnej wartości nominalnej jednej obligacji w wysokości 40 tys. euro. Ograniczenie wartości nominalnej obligacji nie miałoby zastosowania, niezależnie od wartości oferty, w przypadku, gdy obligacje te byłyby lub miałyby być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

  Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych, przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku planowane jest na I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 07.09, 12:26GPW:Przy wyznaczaniu ceny akcji należy uwzględniać średnią rynkową z 12 miesięcy 

  Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - Przy wyznaczaniu ceny akcji proponowanej w wezwaniu powinna być uwzględniana również średnia cena rynkowa z ostatnich 12 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku, a nie jedynie średnia rynkowa z trzech miesięcy oraz sześciu miesięcy poprzedzających informację o zamiarze ogłoszenia wezwania, wynika ze stanowiska Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

  "W trosce o ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych uważamy że w art. 79 ust. 1 ustawy o ofercie przy wyznaczaniu ceny akcji proponowanej w wezwaniu powinna być uwzględniana również średnia cena rynkowa z okresu 12 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. Wzywający musiałby więc wziąć pod uwagę średnią cenę rynkową z trzech okresów: 3, 6 i 12 miesięcy" - czytamy w stanowisku GPW.

  Wydaje się, że takie rozwiązanie kompleksowo zabezpieczy interesy akcjonariuszy mniejszościowych i będzie spójne z nowo projektowanym art. 79a ustawy o ofercie, który w przypadku wyznaczania ceny w pośrednim nabyciu akcji odnosi się do okresu 12–miesięcznego. Należy mieć na uwadze, że powyższe zasady ustalania ceny akcji będą miały zastosowania także do instytucji przymusowego wykupu, podano także.

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zakłada wprowadzenie zmian m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Projektowany art. 79 ust. 1 tej ustawy miałby otrzymać brzmienie: "Cena akcji proponowana w wezwaniu:

   1) w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od:

  a) średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy oraz 6 miesięcy poprzedzających publikację zamiaru ogłoszenia wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

  b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a;  

  2) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku do której postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe zostało otwarte - nie może być niższa od ich wartości godziwej".

  Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych, przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku planowane jest na I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 13:56Rząd przyjął projekt, zakładający powierzenie ZUS-owi wypłaty 500+ 

  Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładający powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczenia Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu 'Rodzina 500+'. […] Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi. Ponadto zakłada się wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków oraz wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  • Powierzono obsługę programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
  • Zmieniono formę składania wniosku - możliwość składania wniosku jedynie przez internet.
  • Zmieniono sposób wypłaty świadczenia wychowawczego - możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej.
  • Wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

  Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.  

  W 2019 r. 65,8% wniosków złożono przez Internet, a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. - 84%. Ponad 98% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy.

  Na świadczenie Rodzina+ zostało przekazanych już ponad 157 mld zł, ze świadczeń korzysta blisko 6,5 mln dzieci, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 12:52Projekt budżetu na 2022: Stopa referenc. to średnio 0,38% w 2022, 0,95% w 2023 

  Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Projekt budżetu na 2022 rok zakłada rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w 2022 r. i zakłada, że stopa referencyjna wyniesie średniorocznie 0,38% w 2022 r., 0,95% w 2023 r. i po 1% w 2024 i 2025 r., czytamy w projekcie.

  "Przyjmując brak nowych, poważnych zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią COVID-19 oraz wobec podwyższonej presji inflacyjnej i perspektyw silnego wzrostu PKB, skutkującego znaczną poprawą pozycji cyklicznej polskiej gospodarki, założono rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej. Scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych (mediana ankiety agencji Refinitiv z końca lipca 2021 r.), według których Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych na początku 2022 r. i w horyzoncie objętym ankietą stopa referencyjna wzrośnie do 1%" - czytamy w projekcie.

  W przyjętym scenariuszu stopa referencyjna w ujęciu realnym pozostanie wyraźnie ujemna, co oznacza utrzymanie korzystnych warunków finansowania w polskiej gospodarce, podano także.

  "Zakładając brak nowych, poważnych zaburzeń w gospodarce oraz wobec podwyższonej presji inflacyjnej oczekuje się, że w latach 2023-2025 polityka pieniężna NBP nakierowana będzie na osiągnięcie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Na początku tego okresu inflacja bazowa może jeszcze utrzymywać się na podwyższonym poziomie ze względu na opóźnione skutki wzrostu popytu w 2022 r. (m.in. efekt wprowadzenia w życie programu Polski Ład)" - czytamy dalej.

  W materiale wskazano również, że w kolejnych latach, m.in. w wyniku działania z opóźnieniem wyższych stóp procentowych NBP, inflacja powinna spadać.

  Wskazano, że w końcu horyzontu prognozy - czyli w 2025 roku - CPI osiągnie cel NBP 2,5%.

  "Przewiduje się, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnie cel inflacyjny NBP w końcu horyzontu prognozy" - podano również.

  Według projektu, inflacja średnioroczne CPI wyniesie 4,3% w 2021 r., 3,3% w 2022 r., 3% w 2023 r., 2,7% w 2024 r. i 2,5% w 2025 r.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 12:14Projekt budżetu na 2022 r. zakłada 5,4 mld zł podatku od instytucji finansowych 

  Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. założono 5,4 mld zł dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych. Plan zapisany na 2021 r. w tegorocznej ustawie budżetowej to 4,87 mld zł.

  Projekt przesłany do Rady Dialogu Społecznego przewiduje także 2,77 mld zł dochodu z podatku od sprzedaży detalicznej (plan na 2021: 1,46 mld zł) oraz 2,2 mld zł z podatku od wydobycia niektórych kopalin (plan na 2021: 1,5 mld zł), podano w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

  Łącznie dochody podatkowe mają w przyszłym roku wynieść 440,77 mld zł, zaś dochody ogółem budżetu zaplanowano na 475,63 mld zł.

  We wtorek Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt przyszłorocznego budżetu z deficytem ustalonym na poziomie 30 mld zł oraz wzrostem PKB w wysokości 4,6% (wobec 4,9% wzrostu oczekiwanego w br.).

  (ISBnews)

   

 • 24.08, 16:34Rząd przyjął projekt noweli ustawy o rachunkowości oraz m.in. ustawy o CIT i KRS 

  Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  "Zmiany obejmą ustawy: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie. 

  Jak wskazano, projekt dostosowuje obowiązujące przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych. 

  Najważniejsze rozwiązania w ustawi o rachunkowości to: 

  - Wprowadzono obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML;

  - Dla pozostałych jednostek, stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, przyjęto rozwiązanie prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych);

  - Wprowadzono ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych;

  - Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

  Z kolei w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych; 

  - Wprowadzono kompleksowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli zdalnych w firmach audytorskich; 

  - Wprowadzono ułatwienia w rozpatrywaniu spraw dotyczących listy firm audytorskich, umożliwiając ich załatwienie za pomocą systemu teleinformatycznego; 

  - Doprecyzowano sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta; 

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, podano także. 

  W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dostosowano przepisy do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, podało także CIR. 

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 24.08, 14:30Skuza z MF: Projekt budżetu na 2022 rok zakłada 844 mln zł wpłaty z zysku NBP 

  Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 844 mln zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Zgodnie z informacjami z Narodowego Banku Polskiego, została zapisana wpłata, ale na poziomie ok. 10% tego, co zostało przekazane w roku bieżącym, na poziomie 844 mln zł" - powiedział Skuza podczas konferencji prasowej online.

  Na początku czerwca br. NBP dokonał wpłaty ponad 8,87 mld zł do budżetu państwa. To 95% zysku wypracowanego przez NBP w 2020 roku.

  Narodowy Bank Polski wypracował w 2020 roku zysk w kwocie 9 344 061 479,83 zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa (95% zysku) oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku).

  (ISBnews)

   

 • 24.08, 10:10MF chce skrócić okres między przydziałem akcji a debiutem giełdowym 

  Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje znowelizować rozporządzenie dotyczące rynku notowań oraz emitentów, skracając czas między zakończeniem oferty a debiutem giełdowym, wynika z wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Finansów.

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku planowana jest na I kw. 2022 r.

  "Propozycja zmiany rozporządzenia ma na celu skrócenie okresu, w którym emitent pozyskał w wyniku oferty publicznej inwestorów, i podejmuje działania w celu doprowadzenia do rozpoczęcia notowań akcji na giełdzie" - czytamy w wykazie.

  Skrócenie czasu trwania fazy pomiędzy zakończonym przydziałem akcji a debiutem giełdowym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla inwestorów, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 15:46Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

  Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), której celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych na zdarzenia zagrażające ich stabilności i zapewnienie trwałości całego systemu finansowego przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W tym celu w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wprowadzono minimalną wysokość podporządkowanego poziomu MREL (minimalny wymóg, jaki musi spełniać bank; obejmuje on fundusze własne oraz zobowiązania kwalifikowane) w następujący sposób:

  • G-SIIs (globalnie ważne systemowo instytucje) i spółki zależne G-SIIs – konieczność utrzymywania podporządkowanego MREL na poziomie 18% RWA (aktywów ważonych ryzykiem)(ew. zwolnienie 3,5% z podporządkowania uznane przez organ resolution) oraz możliwość nałożenia przez organ resolution dodatkowego, indywidualnego wymogu MREL spełnianego przez instrumenty podporządkowane lub nie (tzw. filar II),
  • duże banki niebędące G-SIIs (ang. top tier banks) z sumą bilansową powyżej 100 mld euro, konieczność utrzymywania podporządkowanego MREL na poziomie 13,5% RWA + możliwość nałożenia przez organ resolution dodatkowego, indywidualnego wymogu MREL spełnianego przez instrumenty podporządkowane lub nie (tzw. filar II),
  • pozostałe banki nie będą obowiązane do stosowania minimalnego poziomu podporządkowanego MREL. W ich przypadku zastosowania znajdzie filar II z możliwością podporządkowania. Zakres przedmiotowy podmiotów obowiązanych do spełniania wyższego wymogu MREL jest ograniczony do globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, podmiotów zależnych, części globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz największych banków" - czytamy w komunikacie..

  W noweli o BFG wprowadzono ponadto:

  • nowe terminy: podmiot podlegający przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution entity) oraz grupa podlegająca przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution group), które są ustalane przy preferowanej strategii resolution, a tym samym determinują sposób przeprowadzania procesu przymusowej restrukturyzacji;
  • uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji – BFG, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, do tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań do płatności lub dostawy względem określonych wierzycieli podmiotu na etapie przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za podmiot będący u progu upadłości,
  • przepisy mające na celu ochronę inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in),
  • modyfikację przepisów dotyczących umownego uznania bail-in w odniesieniu do zobowiązań regulowanych prawem państwa trzeciego oraz wprowadzenia przepisów dotyczących umownego uznania zawieszenia zobowiązań wynikających z umów finansowych zawieranych przez podmiot krajowy jeżeli umowa jest regulowana prawem państwa trzeciego.

  W pozostałym zakresie, zmiany mają na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, tj. publicznego instrumentu wsparcia kapitałowego oraz instrumentu tymczasowej własności publicznej, podano także.

  Nowela wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)