Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.06, 17:33Prezydent podpisał ustawę dot. wprowadzenia 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych 

  Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładającą wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własnego mieszkania, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa poprzez wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także - w okresie dużej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, w tym utrzymywania się wysokich stóp procentowych - zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów udzielanych w celu sfinansowania nabycia lub budowy pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego" - czytamy w informacji.

  Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, rozwiązania ustawowe zostały przygotowane zgodnie z kierunkiem realizowanej polityki mieszkaniowej. Strategicznym odniesieniem dla tych rozwiązań jest przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy, podkreślono.

  Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe określa zasady gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą "Konto Mieszkaniowe" oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą "Lokata Mieszkaniowa":

  *             konto i lokata mogą być prowadzone na rzecz osoby fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1) nie posiada ani nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, oraz której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (jednakże warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności albo oszczędzającemu przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:

  *             którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z dwojgiem dzieci albo

  *             którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z trojgiem dzieci, albo

  *             którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z czworgiem dzieci, albo

  *             w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej pięciorgiem dzieci

  (należy zaznaczyć, że ustawa reguluje także inne sytuacje, gdy powyższy warunek pomimo posiadania prawa własności czy przysługiwania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego uznaje się za spełniony),

  2) na rzecz której nie jest prowadzone inne konto ani nie jest prowadzona inna lokata ani było prowadzone inne konto ani nie była prowadzona inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa, 

  3) ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat;

  *             konto i lokatę prowadzi, na rzecz oszczędzającego, bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK. Bank prowadzący konto nie pobiera od oszczędzającego opłat ani prowizji w związku z prowadzeniem konta,

  *             warunkiem prowadzenia konta na rzecz oszczędzającego jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat nie niższych niż 500 zł oraz nie wyższych niż 2000 zł,

  *             konto może być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 marca roku następującego po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę,

  *             okres prowadzenia konta nie będzie mógł przekraczać 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta, zaś po upływie wskazanego terminu prowadzenia konta, rachunek zostanie przekształcony przez bank w Lokatę Mieszkaniową (przekształcenie następować będzie w drodze jednostronnej zmiany warunków umowy),

  *             termin prowadzenia lokaty będzie wynosił 12 miesięcy. Lokata będzie odnawialna, jednak nie więcej niż cztery razy (wyjątkiem będzie sytuacja, w której odnowienie lokaty następować będzie przed ukończeniem przez oszczędzającego 30 lat - w takim przypadku lokata będzie odnawialna bez względu na liczbę poprzednich odnowień).

  Ponadto ustawa określa zasady nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii:

  *             ustawa wprowadza premię mieszkaniową, która ma stanowić zabezpieczenie oszczędzającego przed utratą wartości gromadzonych środków, uwzględniając przy tym wzrost cen towarów i usług oraz zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań w okresie oszczędzania,

  *             wsparcie w tej formie adresowane będzie do wszystkich oszczędzających, którzy po okresie systematycznego oszczędzania zrealizują jeden z określonych w ustawie celów mieszkaniowych,

  *             prawo do premii mieszkaniowej nie będzie podlegać dziedziczeniu,

  *             premia wypłacana będzie wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie, w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty tych środków wraz z premią albo w terminie późniejszym wskazanym przez oszczędzającego w tej dyspozycji,

  *             dla każdego konta i każdej lokaty bank będzie prowadził w postaci elektronicznej zestawienie premii mieszkaniowych naliczanych za każdy rok, wraz ze wskazaniem aktualnej kwoty tej premii oraz zestawienie niepobranego zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie albo lokacie (na bank prowadzący konto nałożony został obowiązek zapewnia oszczędzającemu bieżącego dostępu do zestawień).

  "Wprowadzane zmiany doprowadzą w efekcie do równoległego funkcjonowania dwóch odrębnych produktów kredytowych udzielanych ze wsparciem państwa, tj. obecnego, rodzinnego kredytu mieszkaniowego, z prawem do części spłaty w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego oraz dodawanego ustawą bezpiecznego kredytu 2%, gdzie pomoc finansowa ukierunkowana jest na obniżenie rat.

  *             przez bezpieczny kredyt 2% należy rozumieć kredyt zabezpieczony hipoteką, w tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego lub wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego, do którego rat przysługuje albo przysługiwała dopłata,

  *             bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony kredytobiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  *             prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą,

  *             w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy,

  *             w dniu udzielenia kredytu kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo oraz kredytobiorcy nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie przysługiwało osobie prowadzącej z nim wspólnie to gospodarstwo domowe (należy zaznaczyć, że ustawa reguluje sytuacje, gdy powyższy warunek, pomimo posiadania prawa własności, czy przysługiwania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, uznaje się za spełniony),

  *             w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu kredytobiorca nie ukończył 45 lat (warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy bezpieczny kredyt 2% jest udzielany wspólnie dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, a 45 lat nie ukończyła wyłącznie jedna z nich),

  *             kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć 500 000 zł, a w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko - 600 000 zł,

  *             stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu,

  *             w okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej bezpiecznego kredytu 2% następuje w częściach równych ustalanych z uwzględnieniem całego okresu spłaty tego kredytu,

  *             po wygaśnięciu dopłat do rat spłata bezpiecznego kredytu 2% następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty,

  *             dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych bezpiecznego kredytu 2%, a objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty,

  *             ustawa określa także zdarzenia, których wystąpienie spowoduje, że dopłaty do rat wygasną a kwoty udzielonych dopłat będą podlegać zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2023 r. Część jej przepisów wejdzie w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 06.06, 12:39Szwarc z MF: Rząd przyjął projekt ustawy ws. rozwoju rynku finansowego, ochrony inwestorów 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc.

  "Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku! Kolejny milowy kamień w realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego" - napisała Szwarc na swoim profilu na Twitterze.

  We wpisie poświęconym temu projektowi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązków nadzorczych, przez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących. Jak podkreślano, obserwacja funkcjonowania polskiego rynku finansowego w ostatnich latach prowadzi do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

  Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego są podyktowane koniecznością ich dostosowania do zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (przyjętej 1 października 2019 r.), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez KNF przez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych, wskazano także w wykazie.

  (ISBnews)

 • 06.06, 07:43Buda: KNF poluzuje Rekomendację S ze względu na kredyt 2% do połowy czerwca 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zmieni do połowy czerwca Rekomendację S wyjątkowo dla produktu, jakim jest rządowy kredyt 2% tak, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Myślę, że taka decyzja będzie do połowy czerwca. To bardzo dobra informacja, bo poprawi się zdolność kredytowa i banki będą mogły korzystniej oceniać kredytobiorców z punktu widzenia tego produktu" - powiedział Buda w rozmowie z Business Insider Polska w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

  Nowa rekomendacja sprawi, że kredyt 2% będzie atrakcyjniejszy niż zwykły kredyt hipoteczny. Kredyt stanie się przez to łatwiej dostępny, poszerzając bazę osób, które będą mogły z niego skorzystać, podkreślił portal.

  Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie zacznie obowiązywać od 1 lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

  (ISBnews)

 • 01.06, 12:32KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. zwalczania nadużyć na szkodę UE 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, podała Komisja.

  "Przepisy określone w tej dyrektywie chronią budżet UE poprzez harmonizację definicji, sankcji i przepisów dotyczących jurysdykcji związanych z nadużyciami finansowymi i innymi przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE" - czytamy w komunikacie.  

  Komisja zidentyfikowała kilka przypadków niezgodności z przepisami UE w odniesieniu do definicji niektórych przestępstw kryminalnych i związanych z nimi sankcji karnych oraz odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione dla własnej korzyści.

  Oprócz Polski postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte także przeciw Bułgarii i wcześniej wobec Finlandii.

  Bułgaria, Polska i Finlandia mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do Polski i Bułgarii uzasadnionej opinii oraz skierowaniu sprawy przeciwko Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 01.06, 09:50Morawiecki: Rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych przy kryterium dochodowym 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych o pół roku lub nawet o rok i zastanawia się nad wprowadzeniem kryterium dochodowego, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Jeśli już mówimy o kryteriach dochodowych, to rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Jednak jeśli się na to zdecydujemy, to myślimy w tym przypadku właśnie o zastosowaniu kryterium dochodowego" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla "Wprost".

  Nie doprecyzował, jak miałyby wyglądać te kryteria.

  W połowie maja premier informował, że bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli inflacja pozostanie na tyle wysoka, że uniemożliwi obniżenie kosztów rat kredytowych.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. W marcu Morawiecki mówił, że rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok, "jeżeli będzie tego wymagać sytuacja".

  Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,131 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 30 kwietnia 2023 r.

  Wiceminister finansów Artur Soboń informował na początku maja, że decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok jeszcze nie zapadła i analiza sytuacji nastąpi - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - w połowie tego roku.

  Pod koniec stycznia br. Soboń informował, że Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji. Doprecyzował, że gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju 2023 r., według wstępnych danych. Konsensus rynkowy wyniósł: 13,2% r/r.

  (ISBNews)

 • 26.05, 19:56Sejm przywrócił oprocentowanie kredytu mieszkaniowego do 2% 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) – Sejm przywrócił oprocentowanie kredytu mieszkaniowego do 2% w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

  Sejm odrzucił większością głosów blok poprawek przyjętych przez Senat, zakładających obniżenie oprocentowania kredytu z 2% do 0%. Za odrzuceniem poprawek Senatu głosowało 296 posłów, przeciw było 158.

  Ustawa zakłada, że do kredytu o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania mają mieć prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństw, bądź rodzica z dzieckiem).

  Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł.

  W programie nie zawarto żadnych limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani też ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu.

  Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dopłata ze strony państwa ma obejmować okres 10 lat.

  Jednocześnie możliwe będzie zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

  Wysokość wpłat - jak zakłada ustawa - może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

  W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Oszczędności te będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

  W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

   (ISBnews)

 • 17.05, 09:54Buda: Decyzja o ew. przedłużeniu wakacji kredytowych - w listopadzie bądź grudniu 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych zostanie ogłoszona w listopadzie lub grudniu, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wcześniej zapowiadano, że decyzja ta będzie zależeć od poziomu inflacji i wysokości stóp procentowych.

  "Będziemy to ogłaszać raczej w listopadzie w grudniu, na końcówce roku, jeżeli stopy procentowe będą nadal wysokie, albo nie będziemy widzieć realnych obniżek stóp" - powiedział Buda w programie "Rzecz o prawie".

  "Pan premier jasno deklarował, że jeżeli będzie potrzeba, to je przedłużymy" – dodał.

  Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował na początku tygodnia w Polsat News, że bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli inflacja pozostanie na tyle wysoka, że uniemożliwi obniżenie kosztów rat kredytowych.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 16.05, 11:35Rada UE przyjęła rozporządzenie dot. rynku kryptoaktywów 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące rynku kryptoaktywów, rozszerzając zakres przepisów o informacje na temat nadawcy i odbiorcy transferom aktywów kryptograficznych, niezależnie od kwoty aktywów stanowiących przedmiot transakcji, podała Rada.

  "Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych są zobowiązani do gromadzenia i udostępniania pewnych informacji o nadawcy i odbiorcy transferów aktywów kryptograficznych, które obsługują, niezależnie od kwoty aktywów kryptograficznych będących przedmiotem transakcji. Zapewnia to identyfikowalność transferów kryptowalut, aby móc lepiej identyfikować potencjalne podejrzane transakcje i je blokować" - czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie jest częścią pakietu wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), przedstawionych przez Komisję 20 lipca 2021 r. Pakiet zawiera również wniosek w sprawie utworzenia nowego organu UE do walki z praniem pieniędzy.

  Rada uzgodniła swoje stanowisko w sprawie wniosku o przekazanie środków 1 grudnia 2021 r. Negocjacje trójstronne rozpoczęły się 28 kwietnia 2022 r. i zakończyły wstępnym porozumieniem 29 czerwca. Dzisiejsze formalne przyjęcie rozporządzenia jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego.

  (ISBnews)

 • 16.05, 08:10Morawiecki: Biorę pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli inflacja pozostanie na tyle wysoka, że uniemożliwi obniżenie kosztów rat kredytowych.

  "Biorę pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli nadal pojawiać się będą problemy ze spłatą kredytów ze strony obywateli, ze strony gospodarstw domowych" - powiedział Morawiecki w Polsat News.

  "Nie wiemy, jak silny będzie trend spadający inflacji. Jeżeli ten trend będzie bardzo silny, to spodziewam się mocnych obniżek stóp procentowych, a w ślad za nimi - obniżki WIBOR-u; a w ślad za tym spadać będzie wysokość raty kredytowej. Wtedy być może wakacje kredytowe nie będą potrzebne. Ale jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten trend inflacyjny cały czas będzie dokuczliwy, to na pewno wyjdziemy naprzeciw Polakom" - wyjaśnił premier.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. W marcu Morawiecki mówił, że rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok, "jeżeli będzie tego wymagać sytuacja".

  Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,126 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 280 mld zł do 2 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:45Senat za poprawkami wyłączającymi pożyczki dla rolników z ustawy o pożyczce lombardowej 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat przyjął poprawki wyłączające pożyczki dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne z zakresu obowiązywania ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Za blokiem poprawek w tym zakresie głosowało 52 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która wprowadza obowiązek wpisu przedsiębiorców prowadzących działalność lombardowa do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nakłada wymóg prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej oraz określa zasady prowadzenia tej działalności.

  Definiuje pojęcie całkowitego kosztu konsumenckiej pożyczki lombardowej jako wszelkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową konsumenckiej pożyczki lombardowej, obejmujące:

  - odsetki,

  - pozaodsetkowe koszty umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej w szczególności: (opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty przechowania przedmiotu zabezpieczenia lombardowego lub ubezpieczeń).

  Maksymalne pozaodsetkowe koszty ustalono na poziomie 45% kwoty pożyczki.

  Wprowadzono też możliwość odstąpienia od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość w terminie 7 dni (bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej i przedmiotu zabezpieczenia lombardowego).

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:43Senat za obniżeniem oprocentowania kredytu mieszkaniowego do 0% z 2% 

  Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - Senat poparł obniżenie oprocentowania kredytu mieszkaniowego z 2% do 0%, zmianę nazwy programu na "Bezpieczny kredyt 0%" w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

  Za blokiem poprawek, zmierzających do obniżenia oprocentowania kredytu mieszkaniowego głosowało 52 senatorów, 41 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Poprawki, zgłoszone podczas prac senackich, a przyjęte przez Izbę Wyższą obniża oprocentowanie kredytu z 2% do 0%, co oznacza zmianę nazwy programu na "Bezpieczny kredyt 0%".

  Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że do kredytu o stałej stopie procentowej na poziomie 2% (po poprawkach Senatu: 0%) na zakup pierwszego mieszkania mają mieć prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństw, bądź rodzica z dzieckiem).

  Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł.

  W programie nie zawarto żadnych limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani też ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu.

  Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dopłata ze strony państwa ma obejmować okres 10 lat.

  Jednocześnie możliwe będzie zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

  Wysokość wpłat - jak zakłada ustawa - może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

  W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Oszczędności te będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

  W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

   (ISBnews)

 • 11.05, 13:49Soboń z MF: Projekt ustawy dot. rozwoju rynku finansowego przyjęty przez Stały Komitet RM 

  Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, którego celem jest m.in. zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "Ustawa w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów" - napisał Soboń na swoim profilu na Twitterze.

  "Tworzymy ramy dla atrakcyjnych i bezpiecznych inwestycji oszczędności obywateli na polskim rynku kapitałowym! To korzystne zmiany dla rozwoju #ETF #ESG #FinTech #SRRK" - dodał.

  Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, krajowe instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

  Jak podano w uzasadnieniu projektu, propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych.

  Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje co do zasady mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez KNF, w szczególności banki i fundusze inwestycyjne. Wprowadzone zmiany mają skutkować zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur, skróceniem czasu na załatwienie sprawy, zwłaszcza w przypadku wykonywania czynności outsourcingu/podoutsourcingu bankowego w zakresie zwolnienia z szeregu obowiązków w przypadku gdy dostawcą usług dla banku jest inny bank, instytucja kredytowa jak również rezygnacji z bezwzględnego stosowania umowy agencyjnej jako formy powierzenia części czynności w ramach outsourcingu, podoutsourcingu bankowego.

  Nastąpić ma również również ograniczenie obowiązków informacyjnych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec gmin uprawnionych do dziedziczenia do niezbędnego minimum. Jednocześnie projekt zakłada, że w niektórych obszarach nastąpi zwiększenie liczby dokumentów i procedur. Powyższe związane jest m. in. z nałożeniem na banki obowiązku sprawozdawczego w przypadku oferowania, zawierania lub umożliwienia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, czy obowiązkiem informowania BFG o działaniach dotyczących planu naprawy banku.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązania w zakresie digitalizacji i doręczeń elektronicznych, które mają ułatwić i usprawnić wzajemną współprace pomiędzy KNF a pomiotami nadzorowanymi (skrócą czas na załatwienie sprawy, zmniejszenie obrotu korespondencji papierowej), np. wdrożenie elektronicznego zawiadamiania o zmianach statutów funduszy inwestycyjnych i notyfikacji obrotu znacznymi pakietami akcji z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Przyspieszeniu oraz uproszczeniu ulegnie ocenienie nadesłanych przez podmiot nadzorowany dokumentów, dokonywanie zawiadomień i notyfikacji oraz obniżenie kosztów obsługi administracyjnej podmiotów nadzorowanych wskutek braku konieczności pobierania dodatkowych opłat np. za pobranie dodatkowego wypisu aktu notarialnego dla KNF.

  (ISBnews)

 • 11.05, 10:54Senackie komisje za wyłącz. pożyczek dla rolników z zakresu ustawy o pożyczce lombardowej 

  Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - Senackie komisje opowiedziały się za wyłączeniem pożyczek dla rolników z zakresu obowiązywania ustawy o pożyczce lombardowej. 

  Za rekomendowaniem Izbie Wyższej poprawek w tym zakresie głosowało 11 senatorów połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Przeciw było siedmiu.

  Poprawki zgłosili senatorowie: Ryszard Bober (KO), Kazimierz Kleina (KO) i Władysław Komarnicki (KO).

  O wyłączenie pożyczek dla rolników z zakresu obowiązywania ustawy o pożyczce lombardowej apelował Związek Polskiego Leasingu.

  Z przedstawionych przez ZPL danych wynika, że w 2022 roku branża leasingowa udzieliła pożyczek na zakup sprzętu rolniczego o wartości 4,7 mld. zł. W tym samym czasie rolnicy w formie leasingu sfinansowali sprzęt rolniczy o wartości 1,3 mld zł., a z kredytu inwestycyjnego o wartości 1,9 mld zł. Uznając pożyczkę, leasing oraz kredyt inwestycyjny jako całość rynku finansowania dłużnego dla rolników, pożyczka leasingowa stanowi 60% całości tego rynku.

  Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która wprowadza obowiązek wpisu przedsiębiorców prowadzących działalność lombardowa do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nakłada wymóg prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej oraz określa zasady prowadzenia tej działalności.

  Definiuje pojęcie całkowitego kosztu konsumenckiej pożyczki lombardowej jako wszelkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową konsumenckiej pożyczki lombardowej, obejmujące:

  - odsetki,

  - pozaodsetkowe koszty umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej w szczególności: (opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty przechowania przedmiotu zabezpieczenia lombardowego lub ubezpieczeń).

  Maksymalne pozaodsetkowe koszty ustalono na poziomie 45% kwoty pożyczki.

  Wprowadzono też możliwość odstąpienia od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość w terminie 7 dni (bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej i przedmiotu zabezpieczenia lombardowego).

  (ISBnews)

 • 11.05, 10:44Szef KNF przekazał bankom, że nie ma szans na ustawę frankową przed wyborami - prasa 

  Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - Szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski przekazał prezesom banków, że nie ma szans na uchwalenie nowej ustawy frankowej przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, dowiedział się z nieoficjalnych źródeł Business Insider Polska. Według informatorów portalu, Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że taki krok mógłby kosztować go utratę głosów.

  "Przed wyborami nie ma szans na uchwalenie nowej ustawy frankowej. Nie ma dla takiego ruchu zgody politycznej ze strony PiS - taką informację, według źródeł Business Insider Polska, przekazał w tym tygodniu prezesom banków przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Jest jednak czynnik, który powoduje, że rząd może być zmuszony do pochylenia się nad przepisami frankowymi" - czytamy w artykule.

  Nowa ustawa frankowa miała być tarczą, która ochroni banki przed skutkami orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie tzw. opłaty za kapitał. To orzeczenie - według szacunków KNF - może oznaczać dla sektora koszt rzędu nawet 100 mld zł. Dlatego przewodniczący nadzoru Jacek Jastrzębski od kilku miesięcy przekonuje do potrzeby ponownego pochylenia się nad ustawą frankową. Jej fundamentem miał być mechanizm ugód, który szef Komisji zaproponował przeszło dwa lata temu, przypomniał portal.

  "Przewodniczący Jastrzębski przekazał przedstawicielom banków, że do wyborów nie będzie nowej ustawy frankowej. Nie ma woli i zgody politycznej po stronie PiS, żeby takie przepisy uchwalić" - powiedział Business Insiderowi informator zbliżony do banków.

  Informacje te portal potwierdził jeszcze w dwóch innych niezależnych źródłach.

  "Szef KNF spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i usłyszał od niego, że nie ma szans na uchwalenie ustawy frankowej w tej kadencji parlamentu" - twierdzi kolejny rozmówca zbliżony do rządu.

  Business Insiderowi nie udało się przed publikacją uzyskać komentarza ze strony KNF.

  "Nasze źródła twierdzą, że premier Mateusz Morawiecki ma być na bieżąco informowany o tym, jak przebiegają rozmowy z audytorami banków. To zaś może w którymś momencie spowodować, że projekt ustawy frankowej jeszcze wróci na polityczną agendę przed wyborami" - czytamy dalej w artykule.

  Trybunał podał w poniedziałek, że wyrok w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF zostanie ogłoszony 15 czerwca ok. godz. 9.30.

  W lutym br. opinię w tej sprawie przedstawił rzecznik generalny Trybunału Anthony Michael Collins. Według zaproponowanego przez niego rozstrzygnięcia po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa. Opinia rzecznika nie ma charakteru wiążącego dla TSUE.

  (ISBnews)

 • 11.05, 09:52Poprawka dot. obniżenia oproc. kredytu mieszk. z 2% do 0% nie zyskała poparcia komisji 

  Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - Poprawka dotycząca obniżenia oprocentowania kredytu mieszkaniowego z 2% do 0% w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nie zyskała poparcia senackich Komisji Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

  Za zgłoszoną przez Kazimierza Kleinę (PO) poprawką głosowało 6 senatorów połączonych komisji, 6 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Tym samym komisje nie będą rekomendować Izbie Wyższej przyjęcia tej poprawki.

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakłada wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własnego mieszkania.

  Do kredytu o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania mają mieć prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństw, bądź rodzica z dzieckiem).

  Jednocześnie ustawa umożliwia zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

   (ISBnews)

 • 10.05, 12:44Ubezpieczyciele i banki pracują nad dobrymi praktykami w zakresie ubezpieczeń spłat 

  Warszawa, 10.05.2023 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wraz ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), opracowują dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Samoregulacja uzupełni znowelizowaną Rekomendację U, nad którą pracuje UKNF, podały organizacje.

  "Celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości produktów CPI dla klientów oraz zapewnienie właściwej jakości procesów tworzenia, dystrybucji oraz obsługi tych produktów" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja Rekomendacji U zapoczątkowała prace nad wspólnym rynkowym standardem opracowanym przez ubezpieczycieli i banki. Dobre praktyki stanowią również odpowiedź na oczekiwania EIOPA przedstawione w raporcie "Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks" z 4 października 2022 r., dotyczącym ubezpieczeń spłaty kredytu (CPI – Credit Protection Insurance) sprzedawanych przez banki oraz w ostrzeżeniu EIOPA skierowanym do ubezpieczycieli i banków z 30 września 2022 r., wskazano.

  "Ubezpieczyciele i dystrybutorzy ubezpieczeń ustalą zestaw parametrów, mających wpływ na wartość produktu dla klienta. Te parametry będą stale monitorowane w trakcie życia produktu, co pozwoli na podejmowanie odpowiednich działań, by zagwarantować odpowiednią wartość produktu dla klienta" - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

  "Samoregulacja obejmie kilka istotnych obszarów, od tworzenia produktu CPI, wprowadzania go do obrotu, po obsługę i monitorowanie. Istotnym obszarem, który chcemy uregulować jest też metoda kształtowania wynagrodzenia dystrybutora" - dodał prezes ZBP Tadeusz Białek.

  Dobre praktyki będą zawierały ponadto rozwiązania zapewniające odpowiednią wymianę informacji pomiędzy ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeń oraz weryfikację materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klienta.

  "Samoregulacja jest ogromnym przedsięwzięciem. Pracuje nad nią kilkaset osób po stronie ubezpieczycieli i banków. Chcemy zamknąć ten dokument w październiku. To nowa jakość w kształtowaniu praktyki rynkowej i cenne doświadczenie, które przełoży się na dalszą współpracę między sektorami i nadzorem" - wskazał Prądzyński.

  "Jako nadzór bardzo doceniamy wartość tej współpracy. Uzupełnienie Rekomendacji U o dobre praktyki pozwoli wypracować trwałe i korzystne rozwiązania dla klientów, ale też uwzględnić istotne doświadczenia rynkowe. Dialog między sektorem ubezpieczeniowym, bankowym i Urzędem KNF prowadzony podczas prac nad zmianami w Rekomendacji U wzmacnia zaufanie do rynku finansowego w Polsce, świadczy też o dojrzałości tego rynku" - skomentował Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który odpowiada w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem ubezpieczeń.

  Dodał, że prace nad dobrymi praktykami wpisują się w oczekiwania UKNF odnośnie do rozwoju samoregulacji sektorów branży finansowej w Polsce jako instrumentu ustanawiającego standardy funkcjonowania rynku, co leży przede wszystkim w istotnym interesie klientów tego rynku.

  Rekomendacja U weszła w życie w 2015 r., w celu poprawy jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania ubezpieczeń przez banki. Nakładała m.in. na banki obowiązki informacyjne oraz określała ich rolę i sposób działania jako ubezpieczającego przy oferowaniu ubezpieczeń w formie grupowej. Uregulowała też kwestię korzystania przez klientów z umów ubezpieczenia, oferowanych przez różnych dostawców, bez konieczności skorzystania z oferty w danym banku. Rekomendacja U wprowadziła również szereg dodatkowych elementów proklienckich do procesów dystrybucji ubezpieczeń przez banki.

  "Od 2015 r. wiele przepisów, regulujących w szczególności dystrybucję ubezpieczeń, uległo zmianie, stąd konieczna była nowelizacja rekomendacji. Opracowywana obecnie przez UKNF nowelizacja wynika też z doświadczeń z nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, bankami i SKOK" - dodał Wiercioch.

  (ISBnews)

 • 10.05, 08:56Senackie komisje za obniżeniem oprocentowania kredytu mieszkaniowego do 0% z 2% 

  Warszawa, 10.05.2023 (ISBnews) - Obniżenie oprocentowania kredytu mieszkaniowego z 2% do 0%, zmianę nazwy programu na "Bezpieczny kredyt 0%" oraz zmiany przepisów dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców z terenów przygranicznych w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe  rekomendują Izbie Wyższej komisje Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

  Senatorowie zaproponowali do ustawy kilka poprawek.

  Jedna z nich obniża oprocentowanie kredytu z 2% do 0%, co oznacza zmianę nazwy programu na "Bezpieczny kredyt 0%". Była to propozycja senatora Kazimierza Kleiny (PiS).

  Kolejne poprawki - zgłoszone przez senatorów Jana Hamerskiego (PiS) i Ryszarda Świlskiego (KO) - dotyczą przepisów nowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej, które określają zasady wypłaty z budżetu państwa rekompensat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, wymiany walut, sprzedaży detalicznej towarów w sklepach, na straganach i targowiskach lub świadczenia usług hotelarskich, w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym.

  Poprawki zakładają obniżeni do 25% z 50% progu spadku przychodów przedsiębiorcy uprawniający do rekompensaty, przewidują także dodatkową pomoc finansową. Oprócz wypłacanej maksymalnie trzykrotnie w roku kalendarzowym rekompensaty w wysokości płacy minimalnej za każdego ubezpieczonego pracownika przedsiębiorca mógłby skorzystać trzy razy w roku z pomocy finansowej w wysokości 65% średniego przychodu wygenerowanego w gminie w ciągu trzech z sześciu miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia granicznego.

  Komisje poparły też zmiany legislacyjno-techniczne zgłoszone przez senatora Krzysztofa Mroza (PIS) oraz poprawki legislacyjne zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.

  Ustawa w wersji przyjętej przez Izbę Niższą wprowadza "Bezpieczny kredyt 2%" z dopłatą państwa do rat i "Konto mieszkaniowe" z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. Umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu "Mieszkanie na start", ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne.

  Ustawa reguluje ponadto zasady wypłaty z budżetu państwa rekompensat dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zarządzenia przez ministra właściwego ds. spraw wewnętrznych czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym.

  (ISBnews)

 • 09.05, 12:42ZPL domaga się wyłączenia pożyczek leasingowych z zakresu ustawy o pożyczce lombardowej 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Związek Polskiego Leasingu (ZPL) uważa, że zrównanie pożyczek leasingowych i pożyczek lombardowych znacznie ograniczy dostęp rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe. Domaga się wyłączenia pożyczek leasingowych dla rolników z zakresu obowiązywania ustawy o pożyczce lombardowej.

  Ustawa znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

  "Zrównując pożyczkę leasingową z pożyczką lombardową, choć zapewne w sposób niezamierzony, ustawa de facto demoluje wypracowany przez rynek optymalny sposób finansowania inwestycji rolniczych oraz dramatycznie obniża sprawność absorbcji środków unijnych" - napisał ZPL w opinii do ustawy.

  W ocenie Związku, objęcie nie tylko rolnika, ale także jego działalności rolniczej zakresem zastosowania Ustawy czy ustawy o kredycie konsumenckim znacznie ograniczy dostęp rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe.

  "Ustawa ta nie powinna prowadzić do objęcia jej zakresem zastosowania pożyczek leasingowych służących zaspokajaniu potrzeb inwestycyjnych gospodarstw rolnych w Polsce" - dodał ZPL.

  Przypomniał, że pożyczka leasingowa, "w odróżnieniu od pożyczki lombardowej uregulowanej przepisami ustawy nie służy finansowaniu codziennych potrzeb konsumpcyjnych, lecz jest głównym sposobem finansowania działalności rolniczej w Polsce, w tym w szczególności przedsiębiorców i rolników korzystających z dotacji unijnych".

  Związek podkreślił, że co do zasady popiera potrzebę objęcia osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne ochroną wynikającą z proponowanych przepisów.

  Przedstawił też poprawki, których celem jest wyłączenie pożyczek leasingowych na działalność rolniczą z zakresu obowiązywania tej regulacji.

  "Proponowane przez Związek Polskiego Leasingu zmiany pozwolą utrzymać zdolność sektora finansowego, w tym przedsiębiorców leasingowych, do finansowania rolnictwa na oczekiwanym przez niego poziomie, w tym także utrzymać zdolność absorpcji funduszy unijnych, która bez zewnętrznego wsparcia finansowanego nie jest możliwa" - podkreślił.

  Podał, że w ostatnich latach średni udział konsumentów w rynku finansowania udzielanego przez firmy leasingowe nie przekroczył 1%. 99% korzystających z leasingu i pożyczki, to osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy prowadzący działalność rolniczą.

  Z przedstawionych przez ZPL danych wynika, że w 2022 roku branża leasingowa udzieliła pożyczek na zakup sprzętu rolniczego o wartości 4,7 mld. zł. W tym samym czasie rolnicy w formie leasingu sfinansowali sprzęt rolniczy o wartości 1,3 mld zł., a z kredytu inwestycyjnego o wartości 1,9 mld zł. Uznając pożyczkę, leasing oraz kredyt inwestycyjny jako całość rynku finansowania dłużnego dla rolników, pożyczka leasingowa stanowi 60% całości tego rynku.

  (ISBnews)

 • 09.05, 08:49MF planuje objęcie obowiązkiem sprawozdawczym kantory skupujące i sprzedające hrywnę 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje objęcie obowiązkiem sprawozdawczym kantory prowadzące skup i sprzedaż waluty ukraińskiej, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

  "Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby objęcia obowiązkiem sprawozdawczym przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w zakresie zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt zmiany rozporządzenia dotyczy:

  - objęcia obowiązkiem sprawozdawczym przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w zakresie zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej;

  - pozyskiwania danych umożliwiających ustalenie wartości zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej.

  Projekt dotyczy ponad 2 tys. przedsiębiorców.

  Dotychczas możliwe było ustalenie wartości zakupu i sprzedaży EUR, USD, GBP i CHF.

  (ISBnews)

 • 08.05, 12:40Instytut Finansów: 42% Polaków przeciwko podwyższeniu tzw. podatku Belki 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Przeciwko pomysłowi zmian w podatku od przychodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) polegających na podwyższenia stawki podatkowej z obecnych 19% do 20% wraz z wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku (do 10 tys. zł dochodu) opowiedziało się 42% ankietowanych, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Finansów.

  "Z badań wynika, iż społeczeństwo nie podchodzi do tego pomysłu [podwyższenia podatku Belki i wprowadzenia kwoty wolnej] entuzjastycznie. Jedynie 5% respondentów określiło opisane wyżej rozwiązanie jako zdecydowanie pozytywne. Kolejne 9% oceniło ten pomysł raczej pozytywnie. Raczej negatywnie na koncepcję podwyższenia podatku do 20% zareagowało 19% ankietowanych, a zdecydowanie negatywnie – 23%" - czytamy w komunikacie.

  „Najbardziej pozytywnie zaproponowane rozwiązanie oceniły osoby zarabiające pomiędzy 3, a 5 tys. zł brutto miesięcznie. Jednak do oszczędzania lub inwestowania rozwiązanie to zachęciłoby w największym stopniu Polaków o indywidualnych dochodach miesięcznych brutto pomiędzy 7, a 10 tys. zł. – 31% wskazań. Można przypuszczać, że właśnie ta ostatnia grupa ma już możliwość oszczędzania i ich przychody z oszczędności mieszczą się w rozważanej kwocie wolnej od podatku, zatem rozwiązanie to byłoby korzystne dla ich budżetów domowych" - powiedziała kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów oraz współautorka badania.dr Katarzyna Obłąkowska, cytowana w komunikacie.

  Autorzy badania zauważają też, że jedynie 20% respondentów zadeklarowało, że zmiana podatku od zysków kapitałowych zachęciłaby ich do większego zaangażowania w inwestowanie. Największy entuzjazm względem potencjalnego zwiększenia inwestycji wyrażały osoby o dochodach w przedziale 7-10 tys. zł brutto (31% badanych).

  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych zostało wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2001 roku. Od tamtego czasu tak zwany „Podatek Belki" stanowi jedno z istotnych źródeł dochodów budżetu państwa. W latach 2005-2021 średnioroczny wpływ budżetowy z tytułu tego podatku pozostawał na poziomie 3,4 mld zł. Od 2016 roku stanowił on nieco mniej,  niż 1% ogółu dochodów budżetowych.

  Badanie Instytutu Finansów przeprowadzone zostało metodą CATI oraz CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15+.

  (ISBnews)