ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.11, 14:13MR: Projekt utawy o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych 

  Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, podał resort. Ustawa ma się m.in. przyczynić do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi.

  "Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym" - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie. 

  Według resortu korzyści ze zwiększenia obrotu bezgotówkowego to:
  - dla obywateli to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy,
  -dla instytucji to usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów obsługi klientów,
  -przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nowych klientów, m.in. poprzez oferowanie nowych usług w oparciu o terminale, jak i skorzystać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.
  -dla państwa to uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie procederowi prania pieniędzy jak i unowocześnienie działania służb skarbowych i celnych.

  "W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wzrósł 10-krotnie. W portfelach Polaków jest ponad 35 mln kart płatniczych. Rośnie popularność platform umożliwiających płatności smartfonem. Celem MR jest wsparcie tych tendencji. Niezbędne są działania zmierzające do wzrostu liczby posiadanych i wykorzystywanych elektronicznych instrumentów płatniczych. Konieczny jest także rozwój infrastruktury w miejscach, gdzie dotąd nie były one dostępne (sektor publiczny i prywatny)" - czytamy także.

  Najważniejsze propozycje zmian:
  - W ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej: Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze zapewniane jest nieodpłatnie w ramach Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji, realizowanego przez MR wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową,
  - W ustawie o egzekucji: Umożliwienie zapłaty dochodzonych w egzekucji należności pieniężnych za pomocą kart płatniczych, czy też aplikacji elektronicznych.
  - W ustawie o usługach płatniczych: Wprowadzenie prawa dla klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych i co za tym idzie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np. przelewy, płatności kartą płatniczą lub telefonem. Aby ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych, uruchamiane są na rynku inicjatywy takie, jak Fundusz Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, które pozwolą na bezpłatne wprowadzenie płatności elektronicznych do firmy, podano także.

  Konsultacje publiczne potrwają do 12 grudnia br.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:08Sejm przyjął nowelizację zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS 

  Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).

  Według projektodawców, zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego - szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy.

  Podczas debaty sejmowej posłowie z opozycji zwrócili uwagę, że projekt nie zawiera wyliczeń dotyczących tego, ile w przyszłości będą kosztowały emerytury i jak wpłynie to na płynność finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

  Wcześniej Centrum Informacyjne Rządu (CIR) wyjaśniało, że wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość świadczenia jest wyższa.

  Zgodnie z uzasadnieniem projektu, budżet państwa dzięki jej wdrożeniu pozyska 54,6 mld zł w ciągu 10 lat jej obowiązywania.

  Projekt trafi teraz do Senatu.

  (ISBnews)

 • 23.11, 16:44MR: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych 

  Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju przygotowało ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Oprócz upowszechnienia ich stosowania, ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi, podał resort.

  "Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym" – powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Według resortu korzyści ze zwiększenia obrotu bezgotówkowego:
  - dla obywateli to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy
  - dla instytucji to usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów obsługi klientów,
  - przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nowych klientów, m.in. poprzez oferowanie nowych usług w oparciu o terminale, jak i skorzystać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego,
  - dla państwa to uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie procederowi prania pieniędzy jak i unowocześnienie działania służb skarbowych i celnych.

  W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wzrósł 10-krotnie, podkreślono.

  "Najważniejsze propozycje zmian:
  - w ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej: Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze zapewniane jest nieodpłatnie w ramach Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji, realizowanego przez MR wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
  - w ustawie o egzekucji: Umożliwienie zapłaty dochodzonych w egzekucji należności pieniężnych za pomocą kart płatniczych, czy też aplikacji elektronicznych,
  - ustawie o usługach płatniczych: Wprowadzenie prawa dla klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych i co za tym idzie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np. przelewy, płatności kartą płatniczą lub telefonem. Aby ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych, uruchamiane są na rynku inicjatywy takie, jak Fundusz Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, które pozwolą na bezpłatne wprowadzenie płatności elektronicznych do firmy" - czytamy także.

  (ISBnews)

 • 21.11, 14:11Rząd przyjął nowelę ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  

  Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. Celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Jak podaje CIR proponowane rozwiązania dotyczą:
  - wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji (organ nadzoru będzie miał możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji; przewidziano też ułatwienia w działalności wykonywanej przez wewnętrzne zakłady, m.in. zakres przekazywanych danych i informacji do celów nadzoru będzie mógł być węższy niż w przypadku innych zakładów, a obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy niż w przypadku innych zakładów reasekuracji);
  - zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej;
  - zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych  na terytorium Polski;
  - możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność  w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług;  ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie  następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę.

  "Wprowadzono także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń)" - czytamy także. .

  Wprowadzono również przepisy przejściowe dotyczące:
  - zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych opartych na pożyczkach przekształconych, które zostały wyemitowane przed 1 stycznia 2011 r.,
  - obliczania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji podmodułu ryzyka cen akcji;
  - emisji obligacji podporządkowanych przed dniem wejścia ustawy, czytamy dalej.

   Według CIR, zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 7 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISbnews)

 • 20.11, 10:53Borys z PFR: Jesteśmy otwarci na rozmowy z ubezpieczycielami na temat PPK 

  Londyn, 20.11.2017 (ISBnews) - Ze względu na niski limit opłat przewidziany w systemie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zakłady ubezpieczeń będą partycypować w fazie akumulacji środków przez PPK raczej za pośrednictwem swoich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), a nie bezpośrednio, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Podkreślił jednak, że strona rządowa jest otwarta na dyskusję z ubezpieczycielami i liczy w szczególności na ich "potężną rolę" na etapie rozłożonych na lata wypłat środków z PPK.

  "Mogę zadeklarować, że jesteśmy otwarci na dyskusję, te projekty dopiero trafią do konsultacji, więc jeżeli branża ubezpieczeniowa będzie miała jakieś swoje uwagi i propozycje, to będziemy rozmawiać" - powiedział Borys ISBnews w kuluarach konferencji Poland 2.0. Summit, współorganizowanej w Londynie przez polskie organizacje studenckie i Boston Consulting Group (BFG).

  "Będziemy promować podatkowo, żeby te środki nie były na raz wypłacane, tylko przez co najmniej 10 lat, w ratach, to będzie tutaj potężna rola ubezpieczycieli, żeby przyszli tutaj z ciekawymi produktami - jak po okresie akumulacji tych środków dostarczać ciekawe produkty" - dodał prezes Funduszu.

  Wcześniej prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Grzegorz Prądzyński powiedział w rozmowie z ISBnews w kuuarach Kongresu 590, że system PPK przysłuży się wspieraniu wzrostu oszczędności i inwestycji w Polsce, ale atrakcyjność i popularność nowych rozwiązań mogłaby znacząco wzrosnąć, jeśli rząd zgodzi się na udział w tym programie zakładów ubezpieczeń.

  Borys zwrócił uwagę w rozmowie z ISBnews, że proponowany w Polsce model PPK jest bardzo blisko modelu brytyjskiego, podobne programy są w Nowej Zelandii i USA, bazujące na automatycznym zapisie.

  "W Polsce jednocześnie mamy obecnie inną strukturę podatkową, bo jest podatek od instytucji finansowych - on jest pobierany od ubezpieczycieli i od banków, fundusze są tutaj wyłączone. Ubezpieczyciele nie do końca są wyłączeniu z tego programu, bo prawie wszyscy ubezpieczyciele mają swoje towarzystwa funduszy inwestycyjnych, więc mogą w tym programie uczestniczyć za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Natomiast jeżeli byśmy dopuścili ubezpieczyciela, to biorąc pod uwagę że wprowadzamy w systemie PPK limit kosztów na poziomie maksymalnie 0,6%, a podatek od instytucji finansowych to ponad 0,4%, to nie ma to sensu" - podsumował prezes PFR.

  System PPK jest przeznaczony dla 11,4 mln Polaków, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne. Jest on współfinansowany przez państwo - w formie 250 zł składki powitalnej i 240 zł corocznej dopłaty, a także w formie zwolnienia pracodawcy ze składek na ubezpieczenie społeczne od wpłat wnoszonych do PPK. Przy wpłacie 2% wynagrodzenia kolejne 1,5 dopłaca pracodawca, z możliwością zwiększenia wpłat do 4% po obu stronach.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 17.11, 13:12Prezes PIU: Ubezpieczyciele mogliby zwiększyć atrakcyjność PPK i ich popularność 

  Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Rządowy Program Budowy Kapitału, w tym przede wszystkim pracownicze plany kapitałowe (PPK) przysłużą się wspieraniu wzrostu oszczędności i inwestycji w Polsce, ale atrakcyjność i popularność PPK mogłaby znacząco wzrosnąć, jeśli rząd zgodzi się na udział w tym programie zakładów ubezpieczeń, poinformował ISBnews prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Grzegorz Prądzyński.

  "Aktualnie zaprezentowany program nie uwzględnia ubezpieczycieli w fazie akumulacji, tzn. obecnie projekt przewiduje, że pracownicze plany kapitałowe będą dystrybuowane wyłącznie przez TFI. My, jako ubezpieczyciele, oczywiście prowadzimy nadal rozmowy z rządem. Firmy ubezpieczeniowe mają i wiedzę, i doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. Na poziomie kosztów, który jest przewidziany możemy zaproponować bardzo ciekawe dodatki do samego programu, a przez to zwiększyć ich atrakcyjność, a tym samym powszechność" - powiedział Prądzyński w rozmowie z ISBnews w kuluarach Kongresu 590.

  W opublikowanym podczas Kongresu 590 raporcie "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", PIU postuluje: "Polska potrzebuje więcej oszczędności i inwestycji, by przyspieszyć wzrost gospodarczy" i zauważa: "Średni niedobór oszczędności krajowych w ostatnich 25 latach wyniósł 3,6% PKB". Izba stwierdza też, że: "Wspieranie wzrostu oszczędności i inwestycji jest istotną częścią rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Kapitał dla Rozwoju) oraz ogłoszonego Programu Budowy Kapitału".

  Przedstawione w raporcie szacunki Deloitte - współautora raportu - wskazują, że "dzięki ubezpieczeniom polska gospodarka rosła przeciętnie o 0,4-0,9 mld zł rocznie więcej w ostatnich 20 latach. To oznacza, że każdego roku polska gospodarka rozwijała się szybciej o 0,1 pkt. proc. PKB".

  "Dzisiaj ubezpieczenia odpowiadają za 2% wytwarzanego PKB. Wraz ze wzrostem gospodarczym ubezpieczenia rozwijają się proporcjonalnie do gospodarki. Pamiętajmy, że dzisiaj firmy ubezpieczeniowe chronią majątek polskich przedsiębiorstw na kwotę 1 700 mld zł - tj. 60% całego majątku tych firm. Oznacza to, że kolejne 40%, stanowi potencjał do dalszego wzrostu" - skomentował Prądzyński w rozmowie z ISBnews.

  Wskazał także, że jeśli chodzi o inne ubezpieczenia, to PIU upatruje duże pole do wzrostu przede wszystkim w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Potrzebne są jednak odpowiednie regulacje, by ubezpieczenia rozwinęły się w Polsce tak, jak w innych krajach europejskich.

  "W Polsce obecnie, mimo rosnącego zainteresowania dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, wciąż niewielu Polaków decyduje się na tego typy ochronę - tylko 2 mln osób ubezpieczonych w stosunku do 16,5 mln pracujących i członków ich rodzin. W krajach Europy funkcjonują w zasadzie 3 modele finansowania ochrony zdrowia: suplementarny, który występuje w Polsce i oznacza płacenie drugi raz za to samo, za co zapłaciliśmy już w składce publicznej. Jest on więc niekorzystny. Drugim najkorzystniejszym jest model ubezpieczeń komplementarnych, gdzie państwo ustala koszyk świadczeń i określa, jakie są główne obszary, w których zwraca pieniądze czy ewentualnie je finansuje, a ubezpieczyciele wchodzą w ten obszar, który nie jest objęty koszykiem. Przykładem mogą być w Polsce ubezpieczenia lekowe. Inny model ubezpieczeń społecznych to model holenderski, bardziej skomplikowany i wymagający konsensusu społecznego" - wskazał prezes Izby.

  Według raportu, ubezpieczyciele generują 225 tys. miejsc pracy w sektorze i innych branżach, w tym bezpośrednio w branży pracuje 27 tys. osób.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 12:26Prezes Raiffeisen Polbanku: Plany rządu dot. OFE i PPK idą w dobrym kierunku 

  Kraków, 16.11.2017 (ISBnews) - Propozycje rządowe dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE) czy pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności generowanych przez Polaków zmierzają w dobrym kierunku, wynika z wypowiedzi prezesa Raiffeisen Polbank Piotra Czarneckiego.

  "Propozycje dotyczące zmian w OFE, aby część środków szła na prywatne konta przyszłych emerytów czy PPK to są zmiany generalnie idące w dobrym kierunku. Czy to zmieni świadomość klientów i zachęci ich do większego oszczędzania? Mam nadzieję, że tak się stanie" - powiedział ISBnews Czarnecki w kuluarach Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

  Dodał, że dla całego sektora bankowego przy ocenie skuteczności takich planów istotne jest ich wdrożenie. "Jak na razie, więcej o tym mówimy. Myślę, że najważniejsze obecnie to, żeby te zmiany zostały ostatecznie wprowadzone, po prostu niech one zaczną działać na naszym rynku" - dodał.

  Jego zdaniem, oferowanie usług finansowych już nie tylko firm tzw. fintechowych, ale dużych globalnych graczy jak Google czy Amazon, będzie wpływać na działalność banków.

  "Jakaś grupa klientów będzie zapewne korzystać z nowych możliwości, ale to właśnie do banków należy rola, aby na tak dynamicznie zmieniającym się rynku dostosować swoją działalność. Stąd również większy nacisk na cyfrową ewolucję w naszym banku" - dodał Czarnecki.

  Wcześniej w tym tygodniu prezes poinformował, że w III kw. br. bank rozpoczął prace nad cyfrową ewolucją banku, której pierwszych efektów można się spodziewać wiosną przyszłego roku.

  Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 10:22Morawiecki: Chcemy przeprowadzić zmiany w OFE w ciągu 1-2 lat 

  Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powinny być wdrożone w ciągu 1-2 lat, zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

  "Chcemy niejako sprywatyzować OFE - tę część z akcjami chcemy przekazać na IKE, natomiast tę, która jest w obligacjach korporacyjnych, w gotówce czy akcjach zagranicznych firm - ona też będzie należała do ludzi, ale należy to przesunąć do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanej również przez PFR. A więc urynkowienie - chcemy, żeby to się zadziało w ciągu roku, dwóch lat" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Pod koniec 2016 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), a 75% aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.

  (ISBnews)

   

 • 14.11, 11:53MF chce przedłużyć obowiązywanie gwarancji de minimis do połowy 2018 r. 

  Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) chce przedłużyć okres udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów do 30 czerwca 2018 r., wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie. Projekt trafił do uzgodnień, które mają potrwać do 17 listopada br.

  "Przedłużenie obowiązywania oferty udzielania gwarancji w ramach pomocy de minimis do 30 czerwca 2018 r. ma na celu kontynuację ułatwienia firmom z sektora MŚP dostępu do finansowania działalności kredytem bankowym - o ile banki nie mogą kredytować przedsiębiorstw nieposiadających zdolności kredytowej, o tyle mogą złagodzić wymogi odnośnie do zabezpieczeń dzięki zastosowaniu gwarancji de minimis. Pozwoli także na utrzymanie wzrostu gospodarczego osiąganego częściowo dzięki aktywności inwestycyjnej. Niewątpliwie przedłużenie oferty gwarancji umożliwi też utrzymanie wzrostu popytu ze strony MŚP na instrumenty gwarancyjne oferowane przez Rząd. Przedłużenie programu umożliwi także wypracowanie jego głębszej zmiany z wykorzystaniem środków unijnych" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Program gwarancji de minimis, zaprojektowany pierwotnie jako tymczasowy instrument antykryzysowy, był już przedłużany kolejnymi rozporządzeniami, ostatnio do końca 2017 r., podkreślono w uzasadnieniu projektu.

  "Od początku realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości, do końca września 2017 r., BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę 42,4 mld zł. Dzięki gwarancji de minimis, banki udzieliły kredytów o łącznej wartości 75,2 mld zł. Z programu gwarancji de minimis skorzystało w tym okresie 129,8 tys. przedsiębiorców" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

  Program gwarancji de minimis jest zgodny z celami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako narzędzie wsparcia potrzeb rozwojowych sektora MŚP mobilizujące kapitał prywatny i ułatwiające dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym, sprzyja też utrzymaniu oraz powstawaniu miejsc pracy, podkreślono także w dokumencie.

  (ISBnews)

 • 10.11, 11:49 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

  Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął w głosowaniu rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa trafi teraz do Senatu.

  "Ustawa dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Rozwiązania te mają na celu poprawę obowiązujących regulacji z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz rozszerzenie zakresu przepisów na wszystkie kanały dystrybucji" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  W uzasadnieniu do projektu podano, że regulacje będą miały wpływ na działalność Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  "Komisja Nadzoru Finansowego jest obecnie organem właściwym w sprawach nadzoru finansowego, w tym nadzoru ubezpieczeniowego obejmującego m.in. nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi. W ramach dodatkowych zadań KNF będzie zobowiązana m.in. uruchomić internetowy system rejestracji pośredników ubezpieczeniowych oraz monitorować rynek produktów ubezpieczeniowych. Zadania nałożone na KNF, co do zasady, powinny zostać zrealizowane w ramach obecnych zasobów kadrowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Niemniej w związku z nałożeniem dodatkowych obowiązków, w ocenie UKNF, ich wykonanie będzie wymagało przyznania dodatkowych środków i etatów. Postulat ten może być rozważony przy planowaniu budżetu państwa na kolejny rok" - czytamy.

  W dokumencie podano także, że ustawa zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie.

  "Nie powinno to stanowić istotnego obciążenia finansowego dla osób prawnych wykonujących dystrybucję ubezpieczeń lub dystrybucję reasekuracji, ponieważ również poprzednio (pomimo braku wymogu ustawowego) podmioty te organizowały szkolenia zawodowe dla pracowników zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń. Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość szkoleń w formie e-learningu, co zmniejsza koszty tych szkoleń" - czytamy także.

  (ISBnews)
   

 • 08.11, 16:01RPP: Stopa rezerwy obowiązkowej od depozytów na min. 2 lata wyniesie 0% 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała, że od 1 marca 2018 r. stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%, podał bank centralny. Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie 1 marca 2018 r.

  "Rada podjęła uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej. Zgodnie z tą uchwałą, stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 3,5%; d środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back - 0%. Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wynosi 1,35%.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 13:04MF: Najwięksi pracodawcy przystąpią do PPK jako pierwsi, z początkiem 2019 r. 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które zakłada, że kolejność tworzenia PPK uzależniona będzie od wielkości lub typu pracodawcy, poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 2019 r. do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników, a najpóźniej małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych - w połowie 2020 r.

  "Pracownicze plany kapitałowe będą największym po 500+, rządowym programem, który realnie wzmocni bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin oraz podniesie ich standard życia. Długoterminowe oszczędności były dotychczas 'piętą achillesową' polskiej polityki społeczno-gospodarczej. Uruchomienie PPK to w konsekwencji również dostęp do tańszego kapitału dla polskich firm, zwiększony udział inwestycji rozwojowych finansowanych z krajowych źródeł i szybsze przestawienie polskiej gospodarki na bardziej konkurencyjne oraz innowacyjne tory rozwoju" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

  Według resortu, PPK to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych. Dodatkową korzyścią dla gospodarki będzie wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski.

  Program ma być skierowany do ponad 11 mln pracowników, w tym do około 9 mln osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 mln osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw. budżetówce). Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji), podano w materiale.

  "PPK będą dostępne dla wszystkich pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że docelowo udział w PPK wezmą przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzana jest składka na ZUS (chyba, że pracodawca posiada już utworzone PPE w ramach swojej firmy, opłacając składkę na rzecz zatrudnionego w wysokości minimum 3,5%). Program jest przyjazny pracodawcom ponieważ składka pracodawcy zwolniona jest ze składek na ubezpieczenia społeczne" - czytamy także. 

  Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK, ma kształtować się następująco:
  - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,dopłata roczna ze strony państwa - 240 zł,
  - składka podstawowa pracodawcy - 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - składka dodatkowa pracodawcy - do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - składka podstawowa pracownika - 2% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - składka dodatkowa pracownika - do 2% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podano dalej.

  "Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki dokonywane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto" - czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że firma, bądź instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę, za którą odprowadza składkę emerytalną do ZUS, samodzielnie dokona wyboru funduszu (TFI), w którym pomnażane będą oszczędności pracownika i otworzy w funduszu rachunek dla pracownika.

  "Obowiązywać będzie tzw. 'automatyczny zapis' do PPK osób zatrudnionych w wieku od 19 do 55 lat (powyżej 55 roku życia, udział pracownika będzie dobrowolny). Pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rezygnacji z korzyści, takich jak: składka opłacana przez pracodawcę, dopłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczny bonus w wysokości 240 zł za uczestnictwo w programie. Ustawodawca zapewni też osobom zatrudnionym możliwości czasowego zawieszenia oszczędzania w PPK" - czytamy dalej.

  Od momentu wpłaty pierwszej składki oszczędności pracownika uczestniczącego w PPK są prywatne, przypisane do konkretnej osoby z imienia i nazwiska oraz są dziedziczone przez osobę wskazaną przez uczestnika programu w dokumencie rejestrowym, bądź dziedziczone według zasad prawa spadkowego, podkreślił resort.

  "Zgromadzone środki mogą być wykorzystane na wpłatę udziału własnego przy zakupie pierwszego mieszkania (po 5 latach karencji, rozpoczyna się okres 10 lat nieoprocentowanej spłaty wykorzystanych środków z rachunku PPK). Do 25% zgromadzonych oszczędności można będzie wypłacić w przypadku ciężkiej, przewlekłej choroby samego pracownika, współmałżonka bądź dziecka (w tej sytuacji, wypłaconych środków nie trzeba będzie zwracać)" - czytamy także.

  Z uwagi na skalę programu, projekt ustawy zakłada, że będzie on realizowany etapami. Kolejność tworzenia PPK uzależniona będzie od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r. do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r. małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

   

  Grupy pracodawców obejmowane PPK Potencjalni uczestnicy Start grupy
  powyżej 250 osób 3 258 600 01.01.2019
  od 50 do 249 osób 1 967 200 01.07.2019
  od 20 do 49 1 740 000 01.01.2020
  pozostali + jednostki SFP  5 103 800 01.07.2020
    Razem: 11 403 600  

  Projekt zakłada także, że instytucjami obsługującymi PPK będą zarejestrowane w Polsce TFI, posiadające zgody i zezwolenia na swoją działalność wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

  "Jednym z dodatkowych wymogów dla TFI chcących wziąć udział w PPK, jaki został zapisany w projekcie ustawy jest minimum trzyletni okres prowadzenia działalności w Polsce. Dziś, zgody i wszelkie zezwolenia ze strony KNF posiada ponad 60 TFI. Szacuje się wstępnie, że ponad połowa z nich będzie zainteresowana przedstawieniem swojej oferty na obsługę PPK" - czytamy również. 

  Zakłada się także, że Polski Fundusz Rozwoju utworzy portal, na którym zapewni łatwy dostęp do informacji o produktach, standardach umów oraz osiąganych stopach zwrotu przez poszczególne TFI. Uregulowane będą też zasady akwizycji i reklamy tak, aby zapobiec nieetycznym zachowaniom.

  "W toku prac nad projektem PKK dokonano szczegółowej analizy podobnych programów długoterminowego oszczędzania funkcjonujących w innych krajach. Niemal w każdym z rozwiniętych krajów realizowane są podobne programy - od Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich, po Kanadę i Nową Zelandię. Projekt PPK czerpie z najlepszych praktyk i najbardziej efektywnych mechanizmów wdrożonych planów systematycznego, długoterminowego oszczędzania. Są też elementy uwzględniające specyfikę polskiego rynku pracy" - tłumaczył resort finansów.

  "W projekcie ustawy o PPK kwestia opłat za pomnażanie oszczędności pracowników oraz zarządzanie ich rachunkami, została ograniczona limitem - całkowity koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% aktywów zgromadzonych na rachunku. To czyni z PPK najtańszą dostępną na rynku ofertę oszczędnościową" - podsumowało ministerstwo.

  (ISBnews)

 • 08.11, 11:29Projekt ustawy o PPK pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  "Projekt ustawy realizuje założenia przedstawione w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie utworzenia dobrowolnych pracowniczych planów kapitałowych (PPK), która ma rozwiązywać m.in. następujące problemy:

  1. niska stopa oszczędności i luka w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej a okresem emerytalnym;

  2. niska stopa inwestycji;

  3. niski poziom rozwoju lokalnego rynku kapitałowego przy jednoczesnej dużej skali importu inwestycji bezpośrednich i portfelowych z zagranicy;

  4. luka w poziomie dochodów" - czytamy w informacji.

  Projektowane rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych, podkreślono.

  "Projekt ustawy przewiduje m.in.:

  1. utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, powszechnych PPK;

  2. zobowiązanie zatrudniających do zawierania w imieniu i na rzecz osób przez nie zatrudnionych umów o prowadzenie PPK, których przedmiotem jest gromadzenie środków w ramach PPK;

  3. określenie zasad współfinansowania PPK ze strony państwa, w postaci zachęt fiskalnych, tj. dopłat do programu oraz zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy;

  4. zapewnienie osobom zatrudnionym możliwości zawieszenia oszczędzania w PPK;

  5. ustanowienie minimalnej wysokości składek do PPK, które będą finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzającego w PPK w wysokości 2% po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5% po stronie zatrudniającego;

  6. wprowadzenie limitu opłat za zarządzanie dla instytucji finansowych na poziomie do 0,6% wartości aktywów netto;

  7. umożliwienie jednorazowego wykorzystania środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego z obowiązkiem ich zwrotu;

  8. umożliwienie wykorzystania części (do 25%) środków zgromadzonych w PPK w związku z trwałą niezdolnością do pracy lub poważnym zachorowaniem, bez obowiązku zwrotu wykorzystanych w tym celu środków;

  9. uregulowanie zasad wypłaty środków zgromadzonych w PPK po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych" - czytamy dalej.

  Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister finansów Piotr Nowak.

  Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys powiedział dziś, że system PPK wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Wcześniej mówił, że po wprowadzeniu PPK na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł.

  Pod koniec września br. wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pracownicze plany kapitałowe (PPK) wejdą w życie najpóźniej od 2019 r.

  Ministerstwo Rozwoju planowało wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw - miały to być PPK. Ponadto reforma III-filarowych indywidualnych programów emerytalnych zakładała uproszczone IKE i IKZE oraz Indywidualne Plany Kapitałowe (IPK) dla mikroprzedsiębiorstw.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 10:32Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Podstawowym celem ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed dniem 1 października 2017 r. – 22 lata) dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją wysokości kwoty najniższego świadczenia. Emerytury te były dotychczas objęte jedynie gwarancją wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy" - czytamy w informacji.

  Ustawa przewiduje podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu osobom, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie miały wymaganego przez przepisy emerytalne stażu pracy do wysokości, odpowiednio, 1000 zł (dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (w odniesieniu do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Takie rozwiązanie zapobiegnie zróżnicowaniu wysokości świadczeń w zależności od daty przyznania emerytury z urzędu oraz uporządkuje obecnie obowiązujące rozwiązania, zapewniając jednocześnie minimalną gwarancję wysokości emerytury z urzędu dla wszystkich pobierających uprzednio renty z tytułu niezdolności do pracy.

  "Wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, tj. z dniem 1 marca 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r." - wskazano także.

  Ustawa wprowadza ponadto regulację uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 10:28Prezydent podpisał nowelę ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podała Kancelaria Prezydenta. Dotyczy ona rozwiązań odnoszących się do dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

  "Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stanowi wprowadzenie do prawa krajowego rozwiązań niezbędnych dla wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r., zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania, zwanego dalej 'rozporządzeniem 1286/2014'" - czytamy w informacji.

  Rozporządzenie wprowadza wymóg określenia organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia 1286/2014 oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia. Organem wykonującym wskazane obowiązki będzie w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego.

  "Ustawa określa wysokość kar administracyjnych, jakie będą nakładane, w zależności od rodzaju naruszenia, na osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, nakładane kary będą ustalane od przypisu składki brutto i będą one wyniosły 3%, natomiast w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych – będą naliczane w wysokości 3% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych" - czytamy dalej.

  W przypadku osób fizycznych, osób prawnych niebędących zakładami ubezpieczeń społecznych oraz jednostek organizacyjnych, określenie wysokości kary będzie mogło być oparte również poprzez odniesienie do dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, w sytuacji gdy możliwe jest ich ustalenie. Komisja Nadzoru Finansowego będzie dokonywała wyboru pomiędzy nałożeniem na dany podmiot kary określonej wg zasad wskazanych powyżej lub nałożeniem kary w wysokości kwotowo wskazanej w ustawie. Dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych kwotowo określona wysokość kary wynosi 21 569 000 zł, natomiast w przypadku osoby fizycznej kara ta wynosi 3 019 660 zł.

  "Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego będą miały charakter indywidualny, a przy ich ustalaniu będą brane pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, zgodnie z zasadą proporcjonalności. W tym celu wprowadza się bezpośrednie odwołanie do art. 25 rozporządzenia 1286/2014, zawierającego katalog istotnych okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy nakładaniu sankcji" - podkreślono w informacji.

  Ponadto, ustawa uzupełnia art. 366 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej o przepis przewidujący skorzystanie z możliwości uregulowanej w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1286/2014. Przepis ten wprowadza obowiązek przekazania Komisji Nadzoru Finansowego przez zakład ubezpieczeń wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu zawierającego kluczowe informacje, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem proponowania go oraz co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem proponowania aktualizacji funkcjonującego dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Rozwiązanie takie wynika z faktu, iż na poziomie Unii Europejskiej obowiązuje zakaz systematycznej kontroli warunków produktów ubezpieczeniowych przez organy nadzoru. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 21 ust. 1 akapit pierwszy obowiązującej obecnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II). Skutkiem tego jest brak otrzymywania przez organ nadzoru bieżącej informacji o nowowprowadzanych produktach ubezpieczeniowych, co może negatywnie wpłynąć na efektywność korzystania z kompetencji określonych w art. 17 rozporządzenia 1286/2014, wskazano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 10:04Borys z PFR: System PPK spowoduje wzrost PKB o ok. 0,3-0,4% w dłuższym terminie 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - System pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej, uważa prezes Polskiego Fundnuszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

  "PPK jest korzystny dla gospodarki. Wzmocni bazę finansowania sektora przedsiębiorstw oraz spowoduje wzrost perspektyw długoterminowego wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB rocznie" - powiedział Borys, cytowany na koncie PFR na Twitterze.

  "System PPK oparty jest o najlepsze rozwiązania światowej ekonomii. Współfinansowany przez państwo. Uczestnik otrzyma 250 zł dopłaty powitalnej oraz 240 zł co roku. Uczestnicy korzystają ze zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne" - dodał prezes PFR.

  Wskazał także, że PKK będą atrakcyjne finansowo dla uczestników. Przy wpłacie 2% wynagrodzenia, kolejne 1,5% dopłaca pracodawca z możliwością zwiększenia wpłat do 4% po obu stronach, podkreślił.

  Pod koniec września br. wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pracownicze plany kapitałowe (PPK) wejdą w życie najpóźniej od 2019 r.

  Ministerstwo Rozwoju planowało wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw - miały to być PPK. Ponadto reforma III-filarowych indywidualnych programów emerytalnych zakładała uproszczone IKE i IKZE oraz Indywidualne Plany Kapitałowe (IPK) dla mikroprzedsiębiorstw.

  (ISBnews)

   

 • 24.10, 17:20KNF chce podwyższenia wartości nom. obligacji podporządkowanej do 400 tys. zł 

  Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, aby wartość nominalna pojedynczej emitowanej obligacji podporządkowanej we wszystkich kolejnych emisjach banków wynosiła co najmniej 400 tys. zł, podał regulator. 

  "Biorąc pod uwagę znaczący wzrost wartości i liczby ofert tych obligacji przeprowadzanych przez banki, co może skutkować istotnym wzrostem zaangażowania inwestorów indywidualnych w ten instrument, KNF rekomenduje, aby wartość nominalna pojedynczej emitowanej obligacji podporządkowanej we wszystkich kolejnych emisjach banków wynosiła co najmniej 400 000 zł" - czytamy w komunikacie.

  Komisja poinformowała jednocześnie, że będzie prowadzić dalsze prace, które mogą przyczynić się do podjęcia w przyszłości innych działań ograniczających oferowanie takich instrumentów do inwestorów indywidualnych.

  Według KNF, pośrednicy oferujący inwestorom indywidualnym instrumenty finansowe, w tym także obligacje podporządkowane, powinni uwzględniać ich indywidualną sytuację, w tym wiedzę i doświadczenie na rynku finansowym, a także poziom akceptacji ryzyka. Klienci banków, którzy nie mają doświadczenia na rynku kapitałowym i dysponują niewielkimi zasobami pieniężnymi mogą nie oceniać właściwie ryzyka inwestycyjnego związanego z tą inwestycją.

  "Obligacje podporządkowane, ze względu na towarzyszące im ryzyko związane z możliwością ich wykorzystania w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, nie są zatem produktem odpowiednim dla inwestora indywidualnego dysponującego niewielkimi zasobami pieniężnymi, który nie może dywersyfikować ryzyka inwestycyjnego. Mając to na względzie, w opinii KNF zasadne jest ograniczanie zaangażowania inwestorów indywidualnych w ten instrument zarówno w obrocie pierwotnym jak i wtórnym" - czytamy także.

  KNF wyjaśniła, że w odróżnieniu od lokat do wysokości równowartości kwoty 100 000 euro, obligacje oferowane przez banki nie są objęte przepisami o ochronie depozytów.

  "Dodatkowo, zgodnie z ustawą o BFG uwzględniającą w polskim porządku prawnym Dyrektywę BRR, w określonych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków oraz przeprowadzenie procedur umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań, w tym obligacji podporządkowanych. W takim przypadku może dojść do czasowego ograniczenia spłaty zobowiązań wynikających z obligacji, ich konwersji na akcje, a nawet umorzenia" - czytamy dalej. 

  (ISBnews)

 • 24.10, 10:45Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji 

  Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych został dziś skierowany do sejmowej podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. 

  "Proponuje o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w celu szczegółowego rozpatrzenia" - zapowiedział przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jacek Sasin podczas posiedzenia Komisji.

  Wobec braku sprzeciwu posłów przewodniczący komisji projekt skierował do podkomisji.

  "Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu przestępstw określonych w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie których Krajowa Administracja Skarbowa jest właściwa do rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw wskazanych w art. 299 Kodeksu karnego, czyli tzw. prania brudnych pieniędzy" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Dochody ogółem wynikającej z działania ustawy wyniosą 47,56 mld zł w ciągu 10 lat, a po odliczeniu wydatków ogółem, ta kwota wyniesie 47,36 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). W pierwszym roku wdrożenia ustawy dochody powinny wynieść ok. 2,5 mld zł i zakłada się, że będą one systematycznie rosły do 7 mld zł w 10 roku działania ustawy.  

  Dla oszacowania dochodów ogółem przyjęto docelowe utworzenie około 55 etatów na poziomie analitycznej jednostki centralnej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przewidywane jest także zatrudnienie w Izbach Administracji Skarbowej docelowo 40 pracowników do prowadzenia kontroli w urzędach celno-skarbowych, podano także.  

  "Projekt przewiduje:
  1) dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur), m.in. na podstawie danych o rachunkach podmiotów kwalifikowanych oraz o transakcjach między podmiotami kwalifikowanymi w rozumieniu projektu, a także na podstawie wskaźnika ryzyka ustalonego przez izbę rozliczeniową,
  2) automatyczne ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków i SKOK-ów oraz danych publicznie dostępnych, przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP - KEP), wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych,
  3) nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalania wskaźnika ryzyka,
  4) zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z CRP - KEP, niestanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP – KEP danych z KRS i CEIDG, w celu ustalania wskaźnika ryzyka,
  5) przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i SKOK-om w celu realizacji określonych obowiązków m. in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  6) uprawnienie szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOK-ów związanych z wykonywaną analizą ryzyka,
  7) określenie: a) zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka, b) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK-i oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej przez odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno- -skarbowej), c) zasad blokady na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunku podmiotu kwalifikowanego m.in. w związku z wynikiem analizy ryzyka, d) terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej,
  8) prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT; wykazy będą udostępniane w BIP MF, 9) rozszerzenie katalogu przestępstw określonych w art. 2 pkt 15 ustawy o KAS, których rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie należy do zadań Krajowej Administracji Skarbowej o czyny zabronione stypizowane w art. 299 kk (pranie brudnych pieniędzy) oraz określenie narzędzi prawnych w celu skutecznej realizacji ww. zadania przez KAS" - czytamy dalej.

  Według projektu, dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków podmiotów kwalifikowanych niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie mają bowiem obecnie praktycznej możliwości ustalenia, którzy z ich klientów posiadają status podatnika VAT.

  "Ponadto celowe jest, aby ustalenie wskaźnika ryzyka dotyczyło także podmiotów, które nie są jeszcze zarejestrowane jako podatnicy VAT, tak aby w razie uzyskania informacji, że dany podmiot może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, naczelnik urzędu skarbowego miał możliwości odmowy jego rejestracji jako podatnika VAT" - czytamy także. 

  W projektowanych przepisach przewidziano dwa szczególne rozwiązania, mechanizm blokady rachunku na żądanie szefa KAS, a także odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu, podano dalej.

  Pozostałe zmiany legislacyjne dawałyby wyznaczonym organom KAS odpowiednie narzędzia służące zwalczaniu przestępczości, w szczególności zachowań stypizowanych w art. 299 kk. Najistotniejszym byłaby możliwość korzystania przez Szefa KAS oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.

  "Możliwość ta miałaby zastosowanie jedynie w razie konieczności skutecznego zapobieżenia przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14–16 ustawy o KAS, przestępstwom ściganym na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości oraz wykonania zadań w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem" - czytamy także.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 17.10, 15:51Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków 

  Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim podmiotom funkcjonującym w obszarze działania Ministerstwa Finansów, w tym także jednostkom organizacyjnym KAS, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Oznacza to usprawnienie działania służb i systemów informatycznych, co jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia ściągalności podatków. To od jakości systemów informatycznych w znacznym stopniu zależy skuteczna walka z przestępstwami podatkowymi oraz zmniejszenie deficytu budżetu państwa" - czytamy w komunikacie.

  1 stycznia 2019 r. do Centrum Informatyki Resortu Finansów zostaną przeniesieni pracownicy z 16 izb administracji skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wykonujący zadania z zakresu informatyki. CI RF przejmie także zasoby majątkowe i zadania dotyczące informatyki (z izb skarbowych i KIS), a także związane z rozwojem i utrzymaniem systemów lokalnych i regionalnych jednostek organizacyjnych KAS, z wyłączeniem informatyki śledczej (te zadania koordynowane są przez Centrum Techniczne Informatyki Śledczej znajdujące się w opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym). Centrum Informatyki Resortu Finansów zapewni rozwój i utrzymanie informatycznych systemów centralnych ministerstwa w takich dziedzinach jak: budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz dług publiczny, podano także.

  Oznacza to, że Centrum Informatyki Resortu Finansów będzie realizowało m.in. przedsięwzięcia związane z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej dla całego resortu finansów oraz administrowaniem, przygotowywaniem i wdrażaniem nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych, a także zapewniało wsparcie użytkownikom usług informatycznych, wyjaśniono w komunikacie.

  "Rozwiązanie to oznacza centralizację zasobów informatycznych, które przede wszystkim staną się bezpieczniejsze, a korzystanie z nich będzie w większym stopniu racjonalne i bezawaryjne. Konsekwencją tego rozwiązania będzie także wprowadzenie jednolitych procesów zarządczych oraz lepsze wykorzystanie umiejętności specjalistów IT. Procesy decyzyjne będą przebiegać szybciej i sprawniej. Efektem konsolidacji w obszarze IT będą również niższe koszty zakupów i niższe koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. Nowoczesna i efektywna  organizacja informatyki będzie dobrze odpowiadać na potrzeby biznesu" - czytamy także.

  (ISBnews)

 • 10.10, 11:06Sasin: Ustawa o funduszu pomocy może wejść w życie od I 2018, spreadowa później 

  Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Prezydencka nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o funduszu pomocy) może wejść w życie od stycznia 2018 r., natomiast ustawa dotycząca naliczania spreadów walutowych weszłaby w życie w późniejszym terminie, poinformował przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jacek Sasin.

  W piątek rano w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie ustawy o funduszu pomocy.

  "Chcemy się skupić na szybkim procedowaniu ustawy o funduszu pomocy. Liczymy, że może ona wejść od początku przyszłego roku" - powiedział Sasin dziennikarzom w Sejmie.

  Dodał, że ta ustawa generuje pewne koszty dla banków. "Dyskusja o parametrach jest jeszcze przed nami" - wskazał.

  Według projektu, konwersja kredytów na złotowe może być dokonywana za porozumieniem stron, które w każdym przypadku może mieć inny charakter i zakres. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyliczyła, że w pierwszym roku wpływ ustawy na wyniki banków wyniosłyby od -0,71 mld zł (przy składce kwartalnej 0,125%) do -2,8 mld zł (przy składce kwartalnej 0,5%).

  "Zobaczymy, jak ta ustawa działa i dopiero wtedy podejmiemy działania dotyczące ustawy o spreadach" - poinformował także Sasin.

  Prezydent Andrzej Duda skierował na początku sierpnia br. do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  Jak wskazywał Narodowy Bank Polski (NBP), proponowane regulacje będą prowadzić do większego wykorzystania środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (posiadających zarówno zobowiązania z tytułu walutowych, jak i złotowych kredytów mieszkaniowych). Będzie to możliwe dzięki istotnemu złagodzeniu - zbyt restrykcyjnych dotychczas - warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o wsparcie Funduszu. Projekt ustawy przewiduje także, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia, możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków.

  W październiku 2016 r. Sejm skierował prezydencki projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (tj. spreadów) do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Prezydencki projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki dotyczy walutowych umów kredytowych zawartych od 1 lipca 2000 roku do 26 sierpnia 2011 roku, czyli do czasu wejścia "ustawy antyspreadowej".

  (ISBnews)