Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.02, 10:44Liczba oszczędzających na koncie mieszkaniowym sięgnie 656 tys. do 2032 r. wg OSR 

  Warszawa, 06.02.2023 (ISBnews) - Do oszczędzania na koncie mieszkaniowym przystąpi średnio 69 tys. osób rocznie, łącznie - 656 tys. osób do 2032 r.; w tym okresie powinno zostać zrealizowanych łącznie 283 tys. premii mieszkaniowych na kwotę 2,546 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. 

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił do konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do końca tygodnia.

  "Liczba gospodarstw domowych corocznie przystępujących do systemu oszczędzania, którzy po upływie okresu oszczędzania zrealizują jednocześnie cel mieszkaniowy uprawniający do premii mieszkaniowej będzie wynosiła 69 tys. Z uwagi na wejście w życie rozwiązań w trakcie 2023 r […]  przyjęto, że w pierwszym roku obowiązywania systemu liczba przystępujących do oszczędzania gospodarstw domowych nie przekroczy 50% tej liczby  - ok. 35 tys.)" - czytamy w OSR.

  W związku z tym oszacowano, że liczba przyszłych beneficjentów premii przystępujących do oszczędzania na koncie mieszkaniowym to łącznie 656 tys. osób  do roku 2032.

  Założono także, że zrealizowanych zostanie 283 tys. premii mieszkaniowych (w roku 2027 r. - 13,9 tys., w 2028 r. - 36,5 tys., 2029 r. - 50,4 tys., 2030 r. - 57,3 tys., 2031 r. - 60,8 tys. i w 2032 r. - 64, 2 tys.  Łączna kwota  wypłaconych premii mieszkaniowych ma - według założeń - wynieść 2 546 mln zł do 2032r., przy czym pierwsze premie, wykorzystane w 2027 r. mają wynieść 128 mln zł.

  Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym mają - zgodnie z projektem - zostać zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych na łączną kwotę 1 947 mln zł do 2032 roku.

  Projekt zakłada wprowadzenie możliwości oszczędzania na koncie mieszkaniowym przez okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat kalendarzowych. Maksymalna miesięczna wpłata na konto - według projektu - może wynosić 2 000 zł (wpłaty dokonane w roku do maksymalnej kwoty 24 tys. zł), minimalna - 500 zł (minimalna kwota dokonanych wpłat w roku na poziomie 6 tys. zł). Raz w roku oszczędzający ma mieć możliwość skorzystania z opcji miesięcznego zawieszenia wpłaty . Konto będzie mogło być prowadzone na rzecz oszczędzającego, który ukończył 13 rok życia o który w dniu zakładania konta nie miał ukończonych 45 lat.

  W OSR przyjęto, że dla 40% przystępujących do systemu w danym roku czas oszczędzania będzie wynosił trzy pełne lata kalendarzowe. Dla 25% wyniesie cztery  lata, dla 15% wyniesie pięć a po kolejnych latach oszczędzania (w okresie prognozy odpowiednio 7, 8, 9 i 10 rok) okres systematycznego gromadzenia środków będzie kończyło rocznie po 5%.

  Założono, że przeciętna wpłata miesięczna w przypadku gospodarstw kończących okres oszczędzania po upływie okresu obejmującego trzy pełne lata kalendarzowe będzie wnoszona na maksymalnym poziomie wpłaty miesięcznej, tj. wyniesie 2 tys. zł. W przypadku gospodarstw oszczędzających w dłuższym okresie (4-10 lat) przyjęto, że miesięczna średnia kwota wpłaty w przypadku każdego roku oszczędzania powyżej trzech lat zmniejszała się będzie o średnio 200 zł (tj. będzie wynosiła odpowiednio 1800 zł w przypadku oszczędzających przez okres  czterech  lat, 1,6 tys. zł w przypadku oszczędzających przez pięciu  lat, 1,4 tys. zł dla 6-letniego okresu oszczędzania, 1,2 tys. zł dla siedmiu lat okresu oszczędzania, 1 tys. zł miesięcznie w przypadku ośmiu  lat oszczędzania oraz odpowiednio 800 zł i 600 zł w przypadku oszczędzających przez okres 9 i 10 lat).

  Jako punkt odniesienia ustalenia wysokości przeciętnego oprocentowania środków na koncie mieszkaniowym przyjęto prognozowaną w okresie sporządzenia szacunków przez BGK wysokość stopy WIBOR 3M (6,56% w 2023 r., 5,33% w 2024 r., 4,38% w 2025 r., 3,63% w 2026 r., 3,22% w 2027 r. oraz 3,12% w 2028 r i kolejnych latach).

  Przyjęto, że poziom oprocentowania środków na rachunku oszczędnościowym będzie ustalany przez banki na poziomie 1,5 pkt proc. powyżej przyjętej stopy bazowej, za jaką w szacunkach przyjęto 0,75 stopy WIBOR 3M, tj. w 2023 r. wyniesie 6,42%, w 2024 r. 5,5%, w 2025 r. 4,79%, w 2026 r. 4,22%, w 2027 r. będzie równy 3,92% i począwszy od 2028 r. w każdym roku będzie kształtował się na poziomie 3,84%.

  Według założeń, roczna zmiana wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w latach 2023-2025 wyniesie rocznie 13%, a następnie w całym pozostałym okresie prognozy będzie utrzymywała się rocznie na poziomie 4,2%, co odpowiada średniej arytmetycznej zmian wartości wskaźnika ogłaszanego za IV kwartał roku w latach 2000- 2021, podano także.

  Wskaźnik inflacji w latach 2023-2024 został przyjęty na poziomie centralnej ścieżki aktualnej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego (listopad 2022), tj. w wysokości 13,1% w roku 2023 oraz 5,9% w roku 2024. W kolejnych latach przyjęto wysokość rocznej inflacji na poziomie 3,5% w okresie 2025-2033.

  (ISBnews)

 • 06.02, 09:21Rząd szacuje, że dopłaty do kredytów, oprocentowanych na poziomie 2% wyniosą 11,3 mld zł 

  Warszawa, 06.02.2023 (ISBnews) - Rząd szacuje, że zostanie udzielonych 155 tys. kredytów ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2% do roku 2027r. na łączną kwotę 52,8 mld zł. Kwota dopłat do rat ma wynieść łącznie 11 303 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Projekt trafił właśnie do konsultacji uzgodnień, które mają potrwać do końca tygodnia.

  "W szacunkach założono, że roczna liczba bezpiecznych kredytów 2% udzielanych w ramach rządowego programu w latach 2023-2024 wyniesie łącznie 50 tys. kredytów (biorąc pod uwagę uruchomienie programu połowie 2023 r. przyjęto, że liczba udzielonych kredytów w 2023 r. wyniesie 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys.)" - czytamy w OSR.

  Począwszy od 2025 r. wielkość bazowa rocznej akcji kredytowej została oszacowana na poziomie 30 tys. kredytów.

  Z uwagi na zakładaną poprawę uwarunkowań makroekonomicznych i przyjęty upływający horyzont realizacji programu założono jednak, że w latach 2026-2027 liczba udzielanych bezpiecznych kredytów 2% może przekraczać bazową wielkość rocznej akcji kredytowej i ponownie wykazywać tendencję rosnącą (przyjęto w tym okresie akcję kredytową odpowiednio na poziomie 35 tys. i 40 tys. zawieranych umów kredytowych), podano także.

  Wartość udzielonego finansowania została oszacowana na 3,2 mld zł w 2023 r., 13, 2 mld zł w 2024 r., 10,2 mld zł w 2025 r., 12,2 mld zł w 2026 r. oraz 14 mld zł w 2027 r.

  Kwota dopłat do rat ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wyniesie odpowiednio 941 mln zł w 2024 r., 1 107 mln zł w 2025 r., 1 432 mln zł w 2026 r., 1 725 mln zł w 2027 r., 1 581 mln zł w 2028 r., 1 301 mln zł w 2029 r., 1 152 mln zł w 2030 r., 1 054 mln zł w 2031 r. oraz 1 1010 mln zł w 2032 r.

  Biorąc pod uwagę dane dotyczące średnich kwot nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, przyjęto założenie, że przeciętna kwota udzielanych kredytów z dopłatą do rat w roku uruchomienia programu (2023 r.) będzie wynosiła 320 tys. zł.

  W kolejnych latach udzielania kredytów z dopłatą do rat założono, że średnia kwota udzielanego kredytu będzie wzrastała, i wyniesie w 2024 r. 330 tys. zł, w 2025 r. 340 tys. zł oraz w latach 2026-2027 r. wartość 350 tys. zł (obecna średnia wartość przeciętnej kwoty udzielanych kredytów mieszkaniowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu).

  W 2027 r. nie założono wzrostu tej kwoty przyjmując, że ewentualne wzrosty cen mieszkań będą kompensowane przez zwiększanie się wkładów własnych kredytobiorców, do czego przyczyni się również program wspierający oszczędzanie na pierwsze mieszkanie w ramach konta mieszkaniowego, wskazano.

  Przyjęto, że średnie oprocentowanie nowo udzielanych kredytów o stałej stopie procentowej wyniesie w 2023 r. 8,5%. W kolejnych latach zmiana wysokości średniego oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej będzie analogiczna do prognozowanych przez BGK procentowych zmian wskaźnika WIBIOR 3M, w 2024 r. wynosząc 7,27%, w 2025 r. 6,32%, w 2026 r. 5,57% i począwszy od 2027 r. stabilizując się na poziomie 5%.

  O kredyt z dopłatą będą mogły ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat będzie mógł zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat będzie mógł zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowiła będzie różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej (stopa stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (w projekcie założono 0,9 średniego oprocentowania), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2% (oprocentowanie podstawowe).

  Średni poziom oprocentowania udzielany kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej będzie ustalany kwartalnie w oparciu o dane Narodowego Banku Polskiego.

  W  projekcie wprowadzony zostanie mechanizm zabezpieczający budżet państwa przed nadmiernym obciążeniem. W kwartałach w których wysokość średniego oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej byłaby wyższa niż 10%, tj. wskaźnik służący naliczeniu dopłaty będzie wynosił 9% (0,9 parametru rynkowego), dopłata do raty będzie ograniczona do kwoty odpowiadającej części odsetkowej raty obliczonej zgodnie z oprocentowaniem kredytu wynoszącym maksymalnie 7%.

  Projekt zakłada, że dopłata do rat będzie przysługiwała przez okres 10 lat (120 rat spłaty kredytu).

  (ISBnews)

 • 03.02, 09:22Morawiecki: Nie ma w tym momencie planów, by przedłużać wakacje kredytowe 

  Warszawa, 03.02.2023 (ISBnews) - Rząd nie ma obecnie planów, by przedłużać wakacje kredytowe, a ich ewentualne przedłużenie będzie zależało od tego, jak będą kształtowały się stopy proc. w przyszłym roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Nie ma w tym momencie planów, by przedłużać wakacje kredytowe. Jesteśmy dziś w drugim roku obowiązywania programu, dopiero teraz widzimy jego wpływ na ludzi, na kredytobiorców, na całą akcję kredytową i na tzw. poziom kredytów trudnych. Zobaczymy, jak będą kształtowały się stopy proc. w przyszłym roku, bo od tego zależy i kondycja gospodarstw domowych, i zdolność do zaciągania kredytów" - powiedział Morawiecki z wywiadzie dla portalu Interia.pl.

  Na początku tygodnia premier mówił, że decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych jeszcze nie zapadły, zależą one od tego, jak ukształtuje się sytuacja inflacyjna w dalszej części roku.

  Wiceminister finansów Artur Soboń poinformował także na początku tego tygodnia, że Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji. Stwierdził, że gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  Jak informowało ostatnio Biuro Informacji Kredytowej (BIK), banki zaraportowały do bazy 1,1 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 275 mld zł do 15 stycznia 2023 r.

  (ISBNews)

 • 02.02, 11:21MF: Wejście w życie KSeF przesunięte na 1 lipca 2024 r., faktury konsumenckie wyłączone 

  Warszawa, 02.02.2023 (ISBnews) - Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich, podał resort.

  31 stycznia 2023 r. wdrożenie KSeF było tematem spotkania z cyklu Dialog z Biznesem. Uczestnikom spotkania resort zaprezentował korekty projektu, które są wynikiem rozmów z rynkiem, podano.

  "Zmiany założeń KSeF:

  * Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.

  * Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT - KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

  * Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.

  * Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.

  * Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

  * W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline.

  * Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r." - czytamy w komunikacie.

  Resort podkreśla, że wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

  "Ustrukturyzowane dane z faktur to nowy standard i przyspieszenie oraz dalsza automatyzacja procesowania tych dokumentów oraz ich automatyczna archiwizacja. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych - od analityki po inne obszary ich biznesów. Korzystanie z e-faktur to brak konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego do systemu (czy też korzystania z OCR) i ograniczenie błędów ludzkich" - wymieniono w komunikacie.

  Podatnicy otrzymają szybszy zwrot VAT, termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Nie będą też musieli generować plików JPK_FA itp., podkreślił również resort.

  (ISBnews)

 • 31.01, 13:19Rząd przyjął projekt noweli o obligacjach dotyczący emisji z absorpcją strat 

  Warszawa, 31.01.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który zakłada możliwość emisji przez banki, domy maklerskie i zakłady reasekuracji papierów wartościowych z mechanizmem absorpcji strat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji będą mogły emitować instrumenty kapitałowe, które wyposażone są w mechanizm absorbcji strat. Rozwiązanie pozwoli pozyskać tym instytucjom dodatkowy kapitał, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania:

  - zasady emisji obligacji kapitałowych, katalog instytucji, które będą mogły emitować te obligacje. (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji).

  - możliwość rozstrzygania kwestii spornych między emitentami a nabywcami przed sądami w Polsce, a nie sądami innych państw członkowskich (większa ochrona konsumentów w tym zakresie).

  - możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje.

  - możliwość pokrycia niedoborów kapitałowych poprzez wsparcie dla instytucji, które wystąpią z wnioskiem do Skarbu Państwa o pomoc w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych (czasowe objęcie przez Skarb Państwa akcji lub obligacji takich instytucji)

  Proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących BFG, systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 30.01, 11:19Morawiecki: Decyzje ws. ew. przedłużenia wakacji kredytowych zależą od wysokości inflacji 

  Warszawa, 30.01.2023 (ISBnews) - Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych jeszcze nie zapadły, zależą one od tego, jak ukształtuje się sytuacja inflacyjna w dalszej części roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Te decyzje jeszcze nie zostały podjęte, ponieważ zależą one od ukształtowania się sytuacji inflacyjnej w Polsce w dalszej części tego roku" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Wiceminister finansów Artur Soboń poinformował dzisiaj w RMF FM, że Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji. Stwierdził, że gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  Jak informowało ostatnio Biuro Informacji Kredytowej (BIK), banki zaraportowały do bazy 1,1 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 275 mld zł do 15 stycznia 2023 r.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 16,6% r/r w grudniu 2022 r.

  (ISBnews)

 • 30.01, 08:29Soboń z MF: W zależności od inflacji, w poł. roku możliwa decyzja ws. wakacji kredytowych 

  Warszawa, 30.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć", dodał.

  "Będziemy się nad tym zastanawiać w połowie roku, patrząc na sytuację związaną z inflacją i możliwością ścieżek dla banku centralnego" - powiedział Soboń w radiu RMF FM, zapytany o to, czy resort finansów będzie rekomendować wakacje kredytowe na 2024 r.

  "Patrzymy na sytuację i możliwości banków, także w kontekście ich funduszy kapitałów własnych. Oczywiście, oceniamy też sytuację sektora, który jest krwioobiegiem polskiej gospodarki. Ale zawsze staramy się pomagać kredytobiorcom i taka pomoc na pewno będzie przygotowana" - dodał.

  Zapytany, czy gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13%, wakacje kredytowe zostaną przedłużone, wiceminister odpowiedział: "12-13% nie jest idealną normalnością, więc z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  Według Sobonia jednak od II kwartału presja inflacyjna będzie słabnąć, a w II półroczu br. pojawi się przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej.

  "Skłaniam się do przewidywań ekspertów, które polegają na tym - w skrócie mówiąc - że przestrzeń [do obniżek stóp] w drugiej połowie roku powinna się pojawić, bo od II kwartału presja na wzrost cen będzie coraz mniejsza" - powiedział wiceminister.

  W ub. tygodniu rzecznik rządu Piotr Muller informował, że obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do przedłużenia obowiązywania wakacji kredytowych na rok przyszły. Wcześniej zapowiadał, że ewentualną decyzję w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych rząd zamierza podjąć w połowie roku. Podkreślał także, że będzie ona zależna m.in. od poziomu stóp procentowych, a w przypadku ich znaczącej obniżki takie działania mogą okazać się niepotrzebne.

  Jak informowało ostatnio Biuro Informacji Kredytowej (BIK), banki zaraportowały do bazy 1,1 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 275 mld zł do 15 stycznia 2023 r.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 16,6% r/r w grudniu 2022 r.

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała w styczniu br. stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Wcześniej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 25.01, 12:10Muller: Obecnie nie toczą się żadne prace nad przedłużeniem wakacji kredytowych 

  Warszawa, 25.01.2023 (ISBnews) - Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do przedłużenia obowiązywania wakacji kredytowych na rok przyszły, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  Wcześniej dziś zapowiadał, że ewentualną decyzję w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych rząd zamierza podjąć w połowie roku. Podkreślał także, że będzie ona zależna m.in. od poziomu stóp procentowych, a w przypadku ich znaczącej obniżki takie działania mogą okazać się niepotrzebne.

  "Nie toczą się prace w tym zakresie. Koszty kredytów są zależne od kilku czynników. Nie tylko od stóp procentowych. Zatem trzeba patrzeć na ten aspekt w całości" - napisał Muller na swoim profilu na Twiterze.

  "Od początku światowego kryzysu dostosowujemy rządowe tarcze antykryzysowe. Tak też jest i będzie w tym roku. Ich wymiar i zakres zależy od aktualnej sytuacji makroekonomicznej i możliwości budżetowych" – dodał.

  Jak informował wcześniej Muller, wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł do końca grudnia 2022 r. Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom  kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 25.01, 10:07Muller: Decyzja ws. ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych - w połowie roku 

  Warszawa, 25.01.2023 (ISBnews) - Ewentualną decyzję w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych rząd zamierza podjąć w połowie roku, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera. Podkreślił, że będzie ona zależna od poziomu stóp procentowych, a w przypadku ich znaczącej obniżki takie działania mogą okazać się niepotrzebne.

  "Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kredytowym. […] Na ten rok te rozwiązania są już przyjęte. […] Zobaczymy, jak będą wyglądały wysokości stóp procentowych i od tego uzależniamy tę decyzję, bo jeżeliby okazało się, że stopy procentowe pójdą mocno w dół, to być może takie działanie po prostu nie będzie potrzebne" - powiedział Muller na konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie o zwiększenie liczby miesięcy, w których osoby, które mają kredyt mieszkaniowy mogłyby skorzystać z wakacji kredytowych.

  "Zawsze, tak jak od samego początku mówiliśmy o tym różne instrumenty […] rozpatrujemy w perspektywie każdego kwartału i wtedy podejmujemy decyzje. […] I tak samo będziemy podejmować decyzje zależnie od tego, jakie będą stopy procentowe. Będziemy te decyzje podejmować pewnie w połowie roku" - dodał.

  Jak informował wcześniej Muller, wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł do końca grudnia 2022 r. Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom  kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  Rzecznik rządu poinformował też, że rząd analizuje sytuację na rynku kredytowym.

  "Natomiast patrzymy też na sytuację kredytobiorców poza kredytami hipotecznymi, bo na trym rynku też należy patrzeć jak wygląda spłacalność, zwiększenie zadłużenia, więc te instrumenty, potencjalne instrumenty pomocy tez należy rozważać wobec innych grup, czy np. przedsiębiorstw" - podkreślił Muller.

  (ISBnews)

 • 24.01, 16:35Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej 

  Warszawa, 24.01.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek bankowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "System Informacji Finansowej (SInF) tworzy się w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpoznawania i wykrywania przestępstw katalogowych oraz zapobiegania przestępstwom katalogowym, a także do innych celów wskazanych w ustawie, wśród których przewidziano w szczególności:

  • realizowanie przez sąd lub prokuratora pochodzących z państwa obcego wniosków o pomoc prawną w sprawach przestępstw katalogowych,
  • wykorzystywanie SInF na potrzeby postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz na potrzeby  postępowań kontrolnych dotyczących oświadczeń majątkowych,
  • realizację zadań szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem, rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz przestępstw skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców,
  • wymianę informacji w ramach dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami" - czytamy w komunikacie.  

  SInF będzie prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Organem właściwym w sprawach SInF będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

  Ustawa określa katalog instytucji zobowiązanych, które będą przekazywać do SInF informacje, wskazując w tym zakresie instytucje kredytowe i banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wraz z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, podmioty oferujące usługi płatnicze, firmy inwestycyjne i banki powiernicze, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie udostępniania skrytek sejfowych oraz Narodowy Bank Polski (NBP) - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, z wyłączeniem rachunków w systemach płatności prowadzonych przez NBP.

  Ustawa nakłada obowiązek przekazywania do SInF przez instytucje zobowiązane informacji określanych jako "informacje rejestrowane". Informacjami rejestrowanymi będą informacja o rachunku oraz informacja o umowie o przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych lub o udostępnienie skrytek sejfowych.

  Informacje rejestrowane będą przekazywane do SInF za pośrednictwem systemu informatycznego izby rozliczeniowej, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, tj. za pośrednictwem STIR. Informacje rejestrowane będą przekazywane łącznie informacjami raportowanymi za pośrednictwem STIR na podstawie Ordynacji podatkowej.

  Informacje rejestrowane będą przekazywane do STIR w ciągu 3 dni od otwarcia rachunku albo zawarcia objętej obowiązkiem raportowania umowy, zamknięcia rachunku albo zakończenia obowiązywania takiej umowy lub od zmiany informacji rejestrowanej.

  W ustawie określono okres przechowywania informacji rejestrowanej, wynoszący co do zasady 5 lat od zamknięcia rachunku lub zakończenia obowiązywania umowy o przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych lub o udostępnienie skrytek sejfowych.

  Informacje z SInF będą mogły być wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb - Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Informacje z SInF będą też niezwłocznie przekazywane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF).

  Ustawa zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 11.01, 15:27Skuza z MF: Kwota zakładanych wydatków funduszy przy BGK to 133,6 mld brutto w 2023 r. 

  Warszawa, 11.01.2023 (ISBnews) - Łączna kwota zakładanych wydatków funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to 133,6 mld zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Podkreślił, że wydatki tych funduszy są uwzględniane w stabilizującej regule wydatkowej (SRW).

  "Co do funduszy umiejscowionych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), te fundusze objęte są wszystkie stabilizująca regułą wydatkową (SRW). I do tej reguły wszystkie fundusze od momentu jej wejścia w życie […] one są w tej regule, służą do wyliczenia kwoty nieprzekraczalnego limitu wydatków w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych" - powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023 r.

  "I tych funduszy mamy 21 na rok 2023. Kwota brutto przewidywanych z nich wydatków to 133,6 mld zł. Z tego największe pozycje to Krajowy Fundusz Drogowy ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ponad 49 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,8 mld zł" - wymienił.

  Ocenił, że fundusze te mogłyby, gdyby taka była wola władzy ustawodawczej stanowić załącznik do ustawy budżetowej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku funduszy celowych.

  "Gdyby była taka wola władzy ustawodawczej, to myślę, że również fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego mogłyby - tak, jak państwowe osoby prawne - stanowić załącznik do ustawy budżetowej" - wskazał.

  Dodał także, że szacowane wydatki funduszy celowych to ponad 445 mld zł w 2023 r., z czego wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) to ponad 361 mld zł.

  "Kwota w państwowych funduszach celowych, które stanowią załącznik do ustawy budżetowej, […] jeżeli chodzi o koszt realizacji zadań, to ponad 445 mld zł. Ale tutaj są takie fundusze, jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na ponad 361 mld zł, fundusze inne związane z zadaniami socjalnymi państwa 43 mld zł, fundusze związane z bezpieczeństwem kraju - prawie 3,5 mld zł" - podał wiceminister.

  (ISBnews)

 • 03.01, 15:42Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia programu modernizacji KAS w latach 2023-2025 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025, którego celem jest m.in. zapewnienie stabilnego finansowania KAS, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "W latach 2023-2025 kontynuowany będzie program, który zapewni modernizację KAS. Wzrośnie także konkurencyjność zatrudnienia w organizacji, m.in. poprzez podniesienie wynagrodzeń i uposażeń, w tym osobom zatrudnianym lub przyjmowanym do służby celno-skarbowej" - czytamy w komunikacie.

  Głównym zadaniem KAS jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi. Kluczowe jest dalsze ograniczanie "szarej strefy", przeciwdziałanie np. karuzelom podatkowym czy zmniejszanie luki VAT. Chodzi także o eliminowanie z rynku towarów nielegalnych, nieopodatkowanych lub stanowiących zagrożenie dla obywateli, podano także.

  Najistotniejsze cele programu:

  - zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, dzięki motywującym narzędziom regulacji wynagrodzeń i uposażeń.

  - wzrost konkurencyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS.

  - zwiększenie skuteczności i efektywności poboru danin, w tym podatków, należności niepodatkowych oraz ceł.

  - poprawa skuteczności zwalczania przestępstw w zakresie działania KAS, dzięki  zastosowaniu odpowiedniego sprzętu do kontroli celno-skarbowej. (m.in. zwiększenie bazy sprzętowej i transportowej oraz składników indywidualnego wyposażenia pracowników i funkcjonariuszy, którzy pracują oraz pełnią służbę w KAS).

  - poprawa sprawności działania KAS, dzięki zapewnieniu właściwych standardów powierzchni biurowej dla każdego zatrudnionego i pełniącego służbę, z uwzględnieniem dostępu do sieci teleinformatycznej i urządzeń komputerowych (obniżenie kosztów bieżącej działalności, dzięki rezygnacji z najmu biur zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich).

  (ISBnews)

 • 03.01, 15:30Rząd przyjął projekt dot. dochodzenia należności, związanych z podatkiem VAT 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, którego celem jest usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności, w tym wprowadzenie rozwiązań, .umożliwiających przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji […] Rząd chce usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększyć jej efektywność. Chodzi również o wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

  - nowe przepisy mają umożliwić przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach. Chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie;

  - usprawnione ma zostać korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego

  - uprawnione podmioty, takie jak np. sąd, prokuratura czy szef CBA, będą mogły automatyczne uzyskiwać dane o podmiotach wpisanych do rejestru. 

  - projektowane przepisy zakładają także rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  -uproszczony ma zostać etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Chodzi o rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.

  - doprecyzowany ma zostać moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnieniu ma ulec postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne. Dotyczy to rezygnacji z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego.

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, projektowane przepisy zakładają odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

 • 28.12, 11:13Buda: Bufor w kredytach może spaść do 2,5 pkt proc. w rządowym programie mieszkaniowym 

  Warszawa, 28.12.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) uzgodniło z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), że Komisja będzie pracowała nad poluzowaniem rekomendacji S przy badaniu zdolności kredytowej. Prawdopodobnie bufor dla korzystających z rządowego programu mieszkaniowego zostanie ograniczony do 2,5 pkt proc. z 5 pkt proc. obecnie, co przełoży się poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów programu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

  "Myśmy bardzo długo pracowali przed ogłoszeniem programu [mieszkaniowego] z KNF-em, żeby wypracować jakieś rozwiązania, które ograniczą wytyczne. Rekomendacja S jest tutaj największym problemem. Oczywiście, to jest pewne zabezpieczenie, pewien komin, pewien bufor, ale uzgodniliśmy z Komisją Nadzoru Finansowego, że będzie pracowała nad rozwiązaniami, które zdejmą tę rekomendację" - powiedział Buda dla "Rzeczpospolitej".

  "Pamiętajmy, że to jest dołożenie przy badaniu zdolności kredytowej 5 pkt proc. Więc jest to bardzo poważne ograniczenie zdolności kredytowej. Będzie to ograniczone prawdopodobnie do 2,5 pkt proc. równolegle z wprowadzeniem tego programu kredytowego dla kredytów o stałej stopie procentowej. Wic mamy krok w tej sprawie" - dodał.

  W połowie grudnia Buda przedstawił plany rządu ws. wprowadzenia kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

  Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania. Dopłata ze strony państwa ma - w założeniu - obejmować okres 10 lat. Według założeń program ma ruszyć w lipcu przyszłego roku.

  (ISBnews)

 • 22.12, 14:27Prezydent podpisał nowelę o podatku od niektórych instytucji finansowych 

  Warszawa, 22.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od niektórych instytucji finansowych, wyłączającą spod tego podatku gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Zmiana w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych polega na rozszerzeniu katalogu aktywów, o wartość których obniża się podstawę opodatkowania w sytuacji, gdy podatnikami są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe" - czytamy w komunikacie.

  Do deklarowanych celów ustawy należy:

  - obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa poprzez wyłączenie z podstawy opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych wartości aktywów w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa;

  - zwiększenie efektywności, przejrzystości i płynności rynku kapitałowego poprzez wyłączenie z podstawy opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych wartości aktywów wynikających z tzw. transakcji repo, której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe;

  - wspieranie działań służących ochronie środowiska poprzez wyłączenie uprawnienia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do tzw. ulgi podatkowej na robotyzację w odniesieniu do wydatków poniesionych w zakresie działalności niekorzystnie oddziałującej na środowisko, wymieniono.

  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą tzw. ulgi na robotyzację i polegają na określeniu, jakie wydatki nie będą podlegać odliczeniu w ramach ulgi. Wprowadzane przepisy będą miały zastosowanie do kosztów poniesionych od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 22.12, 13:02Buda: Koszt dopłat do kredytów mieszkan. to ok. 100 mln zł w 2023 i ok. 800 mln zł w 2024 

  Warszawa, 22.12.2022 (ISBnews) - Koszt dopłat do preferencyjnego kredytu oprocentowanego na poziomie 2% na zakup mieszkania powinien wynieść ok. 100 mln zł w 2023 r. i ok. 800 mln zł w 2024 r. , szacuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według założeń ministra, z tego rozwiązania skorzysta 15 tys. osób w roku przyszłym i ok. 40 tys. w kolejnym.

  Łącznie z programu - według szacunków - ma skorzystać ok. 100 tys. osób do 2027 r.

  "Od lipca w tym [2023r.] będą to jeszcze niewielkie wydatki na poziomie około może 100 mln zł, w kolejnym roku zakładamy około 800 mln zł i ta suma będzie narastała r/r, dlatego że bierzemy pod uwagę raty zawarte w 2023 r. i 2024 i będą dochodziły te z 2025" - powiedział Buda w RMF FM.

  "Zakładamy, że około 40 tys. osób w skali rocznej może z tego rozwiązania skorzystać, około 15 tys. w 2023 po uruchomieniu programu. To są te wartości, które zakładamy potencjalnego zainteresowania" - dodał.

  Łącznie - zdaniem ministra - z preferencyjnego kredytu oprocentowanego na poziomie 2% na zakup mieszkania może skorzystać około 100 tys. osób w najbliższych latach.

  W ubiegłym tygodniu Buda przedstawił plany rządu ws. wprowadzenia kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

  Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania. Dopłata ze strony państwa ma - w założeniu - obejmować okres 10 lat.

  Według założeń program ma ruszyć w lipcu przyszłego roku.

  (ISBnews)

 • 21.12, 13:36Buda: W ramach konta mieszkaniowego rodziny będą mogły oszczędzać na większe mieszkanie 

  Warszawa, 21.12.2022 (ISBnews) - W ramach kont mieszkaniowych z dodatkową premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji będą mogły oszczędzać także rodziny, które zechcą zamienić mieszkanie na większe, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Dla rodzin z dziećmi czyli 2+2, 2+3 dla osób, które mają mieszkania będą mogły odkładać na większe. I tutaj wskażemy pewne parametry tych mieszkań, które obecnie posiadają" - powiedział Buda w rozmowie z Super Expressem.

  "Tu będzie też możliwość odkładania na mieszkanie po prostu większe, dla większej rodziny" - dodał.

  W ubiegłym tygodniu przedstawiono propozycję wprowadzenia kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

  Wpłaty miesięczne mają mieścić się w przedziale od 500 do 2 tys. zł w okresie od 3 do 10 lat. W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania.

  Wysokość wpłat może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

  W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

  Projekt tej regulacji ma zostać wpisany do wykazu prac rządu i trafić do konsultacji.

  (ISBnews)

   

 • 20.12, 08:41Muller: Chcemy, aby z preferencyjnego 2-proc. kredytu można było korzystać od poł. 2023 r. 

  Warszawa, 20.12.2022 (ISBnews) - Rząd chce, aby projektowane przepisy dotyczące preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oprocentowanego na poziomie 2% weszły wżycie w połowie 2023 r., poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Generalnie chcemy, aby od połowy przyszłego roku ten program funkcjonował" - powiedział Muller w Radiu Zet.

  Zapowiedział, że rząd nie zakłada wprowadzenia limitu wydatków budżetowych na dopłaty do tego kredytu.

  "Nie limitujemy co do zasady tych środków finansowych. A w przyszłym roku akurat w budżecie środki, jak będą zabezpieczone, to powinny być wystarczające, ponieważ i tak w przyszłym roku koszt kredytowania tego nie jest taki wysoki, ponieważ koszty są ponoszone w kolejnych latach. Więc założenie jest takie, żeby limitu nie było" - wskazał.

  "Aczkolwiek, jeżeli by zainteresowanie było na jakimś bardzo wysokim poziomie, to oczywiście być może trzeba się będzie zastanowić" - dodał.

  Według założeń, program ma funkcjonować do 2027 r. z możliwością przedłużenia.

  Program kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania dla osób, ma dotyczyć osób które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

  Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania. Dopłata ze strony państwa ma - w założeniu - obejmować okres 10 lat.

  (ISBnews)

 • 19.12, 08:57Buda: Z 2-proc. kredytu na mieszkanie może skorzystać 100 tys. osób w najbliższych latach 

  Warszawa, 19.12.2022 (ISBnews) - Z preferencyjnego kredytu oprocentowanego na poziomie 2% na zakup mieszkania może skorzystać około 100 tys. osób w najbliższych latach, ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Ja sobie biorę […] za cel 100 tys. osób, które mogłyby nabyć mieszkanie w ramach tego programu w najbliższych latach. Natomiast od wielu bardzo czynników będzie zależała skala sukcesu tego programu, bo może być 50-70 [tys.], a może być 130 tys." - powiedział Buda w radiowej Jedynce.

  "Oczywiście będzie zależało to od sytuacji gospodarczej kraju, bo wiele osób nawet jeśli ma propozycję bardzo taniego kredytu to będzie odwlekało tę decyzję do momentu uspokojenia sytuacji geopolitycznej, mówię tu o wojnie, mówię o cenie surowców, itd." - dodał.

  W ubiegłym tygodniu Buda przedstawił plany rządu ws. wprowadzenia kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania. Dopłata ze strony państwa ma - w założeniu - obejmować okres 10 lat.

  (ISBnews)

 • 16.12, 14:28Buda: Planujemy wprowadzenie kont mieszkaniowych dla oszczędzających na mieszkanie 

  Warszawa, 16.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie kont mieszkaniowych dla osób oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Jeżeli ktoś planuje zakup mieszkania za kilka lat, to dla niego dobrym rozwiązaniem będzie konto mieszkaniowe. Wpłaty miesięczne mają być w kwocie od 500 do 2 tys. zł w okresie od 3 do 10 lat" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej

  W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na celem mieszkaniowe w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania.

  Wysokość wpłat może ulegać zmienia, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku osoba, która oszczędza może jedną wpłatę pominąć.

  "W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas kwota ta będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości" - zastrzegł minister.

  Projekt tej regulacji ma zostać wpisany do wykazu prac rządu i trafi do konsultacji.

  (ISBnews)