ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.01, 11:18Sejmowa KFP zaopiniuje kandydatury do RPP na posiedzeniu w środę 

  Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje wnioski w sprawie wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w środę, 19 stycznia, podano w zestawieniu prac Sejmu. Posiedzenie Komisji rozpocznie się o godz. 11:00.

  Powołanie członków RPP znalazło się w porządku obrad posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia.

  Jak podano wcześniej w drukach sejmowych, kandydaci na członków Rady Polityki Pieniężnej nowej kadencji z ramienia Sejmu to: Elżbieta Ostrowska oraz Wiesław Stanisław Janczyk.

  9 lutego br. kończy się sześcioletnia kadencja 2 członków RPP powołanych przez Sejm - Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. 30 marca br. kończy się kadencja trzeciego z członków RPP powołanych przez Izbę - Jerzego Żyżyńskiego.

  W miniona środę Senat powołał jako swoich przedstawicieli do RPP Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.

  25 stycznia 2022 r. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Kadencja trzeciego z członków Rady powoływanych przez Senat - Rafała Sury, kończy się 16 listopada 2022 r., jednakże uzyskał on rekomendację do objęcia stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 12:00Projekt obniżenia wagi ryzyka dla kredytów hipot. w walutach obcych - w konsultacjach 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. obniżenia wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych, których wysokość raty jest zależna od zmian kursu walut trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Konsultacje mają potrwać do 25 stycznia 2022r.

  Projektowane rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach stanowi realizację rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej z 28 września 2021 r. dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

  Tym samym im wyższą rezerwę bank zawiąże, tym niższą wagę ryzyka będzie mógł zastosować. Projektowane zmiany będą miały zastosowanie w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

  "Zgodnie z projektem rozporządzenia, obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości  mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika, będzie możliwe w sytuacji, w której banki zobowiążą się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód z kredytobiorcami" – czytamy w uzasadnieniu.  

  Z uwagi na efektywność pozasądowego rozwiązywania sporów, którego formą są postępowania przed sądem polubownym, uzasadnione jest stworzenie regulacyjnych bodźców, by tego rodzaju proces objął w szerokim zakresie walutowe kredyty mieszkaniowe, podano także.

  Jak podaje Ministerstwo Finansów, jak najszersze zaangażowanie banków w postępowania przed sądem polubownym (zmierzające do zawarcia ugód z kredytobiorcami) jest szczególnie istotne z perspektywy utrzymania stabilności sektora finansowego.

  Jednocześnie przez zobowiązanie się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym banki w świetle obowiązujących dotąd przepisów są dwukrotnie obciążone kapitałowo, co z kolei może przyczyniać się do mniejszego zainteresowania ugodami i osłabia oczekiwany efekt w postaci ograniczania ryzyka systemowego.

  Komisja Nadzoru Finansowego, realizując rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej, zaproponowała poniższe rozwiązanie dotyczące obniżenia wagi ryzyka:

  – waga ryzyka 50% (z wyjątkiem ekspozycji lub ich części ponad wartość w pełni i całkowicie zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości mieszkalnej), jeżeli rezerwy celowe i odpisy lub korekty wyniosą co najmniej 35%,

  – waga ryzyka 75%, jeżeli rezerwy celowe i odpisy lub korekty wyniosą co najmniej 28%,

  – waga ryzyka 100%, jeżeli rezerwy celowe i odpisy lub korekty wyniosą co najmniej 20%.

  Każdorazowo waga ryzyka jest zależna od poziomu zawiązanych rezerw związanych z deklaracją uczestnictwa w ww. postępowaniach przed sądem polubownym.

  (ISBnews)

 • 10.01, 08:09Kościński: Deficyt budżetu wyniósł ok. 35 mld zł na koniec 2021 roku 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec grudnia 2021 r. odnotowano ok. 35 mld zł deficytu, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Na koniec listopada mieliśmy jeszcze 50 mld zł nadwyżki. W grudniu stworzyliśmy odpowiednie poduszki finansowe, żeby skończyć na deficycie ok. 35 mld zł" - powiedział Kościński w rozmowie z radiową Jedynką.

  Resort informował wcześniej - prezentując szacunkowe dane - że w budżecie państwa na koniec listopada 2021 r. odnotowano 50,38 mld zł nadwyżki.

  "Z powodu inflacji ok. 10 mld zł dodatkowo otrzymaliśmy w budżecie finansów publicznych, ale większość i tak wróciła poprzez obniżkę akcyzy na paliwa. Nie jest to więc powód tego, że finanse publiczne są w dość dobrym stanie" - wskazał minister.

  Według niego jednak "to nie jest moment, żeby konsolidować fiskalnie", żeby spłacać dług.

  "Dług Polski wcale nie jest taki zły, jak się porównuje do innych krajów UE. Mamy ok. 57% PKB, a średni dług w UE to prawie 100%, więc mamy względnie bardzo dobrą pozycję" - podsumował Kościński.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 15:57Glapiński: Zysk NBP za 2021 rok był wyższy niż 10 mld zł 

  Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Zysk Narodowego Banku Polskiego (NBP) za 2021 r. był wyższy niż 10 mld zł (wobec 9,34 mld zł w 2020 r.), poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

  "Ten zysk będzie znacząco wyższy niż w zeszłym roku. A przypominam, że w zeszłym roku wyniósł ponad 9 mld zł, mimo trudnych warunków rynkowych, dzięki umiejętnemu zarządzaniu rezerwami walutowymi. Zysk nie jest celem działania NBP, jak państwo wiedzą, ale na tyle, na ile nie szkodzi to innym celom, staramy się przekazać społeczeństwu maksymalnie duży zysk" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

  "Mogę powiedzieć, że jest wyższy od 10 mld zł, czyli jest bardzo znaczący" - dodał.

  NBP wypracował w 2020 roku zysk w kwocie 9 344 061 479,83 zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa (95% zysku) oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku). Na początku czerwca 2021 r. NBP dokonał wpłaty ponad 8,87 mld zł do budżetu państwa.

  Projekt budżetu na 2022 r. przewiduje wpłatę z zysku NBP na poziomie 844 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 15:01Prezydent podpisał nowelę ustawy o NBP dot. trybu postępowania z fałszywymi pieniędzmi 

  Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP), która zakłada zmianę organu określającego warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dotychczas takim organem był prezes NBP, zgodnie z nowelizacją ma to być minister sprawiedliwości.

  "Dotychczas […] prezes Narodowego Banku Polskiego  był upoważniony do wydania w tym zakresie zarządzenia, natomiast po zmianie organem właściwym będzie minister sprawiedliwości działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego" – czytamy w komunikacie.

  Akt ten będzie wydany w formie rozporządzenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie pełnej zgodności zmienianego przepisu z przepisami konstytucji, co do wymogów dotyczących formy i organu wydającego akt normatywny będący źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

  Przepis ustawy o Narodowym Banku Polskim został uzupełniony także o stosowne wytyczne dotyczące treści aktu stosownie do wymogów wynikających z konstytucji.

  Wydając rozporządzenie, minister sprawiedliwości uwzględni konieczność zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych – jako materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrot albo wypłatę równowartości zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona, czytamy także.

  Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 16:41RPP: Podwyżka stóp ma ograniczyć ryzyko przestrzelenia celu w horyzoncie polityki pien. 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 50 pb, aby ograniczyć ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, podano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu PKB, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy, podano także.

  "W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - czytamy w komunikacie.

  RPP podała, że jej decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym.

  "Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy" - wskazano w komunikacie.

  "NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy dalej.

  Rada przypomniała, że inflacja w Polsce wzrosła w listopadzie 2021 r. do 7,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1%.

  "Do wzrostu inflacji istotnie przyczynił się obserwowany w II połowie 2021 r. wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane już podwyżki cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci. W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej" - czytamy dalej w materiale.

  RPP podwyższyła dziś stopy procentowe o 50 pb - stopa referencyjna wyniesie od 5 stycznia 2,25%, lombardowa - 2,75%, stopa depozytowa 1,75%, stopa redyskonta weksli 2,30% i stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 14:17Litwiniuk: Kwestia przyjęcia euro przez Polskę to odległa perspektywa 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Perspektywa wejścia Polski do strefy euro jest odległa ze względu na brak porozumienia politycznego w tej kwestii, jak również ze względu na niespełnianie przez Polskę wymogów formalnych, ocenia senacki kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Przemysław Litwiniuk. Zdaniem drugiego kandydata Izby do RPP Ludwika Koteckiego, korzyści z przyjęcia wspólnej waluty są dużo mniejsze niż były nawet 10-15 lat temu, choć oznaczałoby to zacieśnienie integracji w ramach Unii Europejskiej.

  "W moim przekonaniu perspektywa wejścia Polski do strefy euro jest odległa nie tylko ze względu na oczywisty brak porozumienia politycznego, które jest niezbędne chociażby do zmiany konstytucji, ale także chyba na dosyć szerokie przekonanie co do tego, że utrzymywanie polskiej waluty zabezpiecza możliwość manewrowania w czasach kryzysu. Przy czym trzeba cały czas dostrzegać, że wspólna waluta ogranicza też pewne ryzyka kryzysowe, chociażby wahań kursowych. Dzisiaj nie jest to temat aktualny z tych względów, że chociażby nie spełniamy istotnych warunków konwergencji" - powiedział Litwiniuk podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

  "Sama inflacja stanowi dziś problem, kwestia kursu - nie uczestniczymy przecież w mechanizmie ERM2 - dlatego jeśli miałbym się zakładać, czy nastąpi skrócenie kadencji Rady Polityki Pieniężnej, konstruowanej w 2022 r., z uwagi na przekazanie kompetencji do Frankfurtu, to mógłbym przyjąć założenie graniczące z pewnością, że to nie nastąpi, jakkolwiek namawiałbym i dążyłbym do tego, żeby kryteria konwergencji starać się spełnić w jak najszybszym czasie" - dodał.

  Kotecki zwrócił uwagę, że porozumienie polityczne w kwestii euro należałoby osiągnąć przed wprowadzeniem polskiej waluty na dwa lata do mechanizmu kursowego ERM2 (co jest warunkiem wstępnym przyjęcia euro).

  "Nie ma zgody politycznej, żeby zmienić konstytucję w Polsce, a to powinno się wydarzyć zanim de facto decyzja o wprowadzeniu polskiego złotego do ERM2 byłaby podjęta. Chodzi mi o to, że nie powinno się wprowadzać złotego do węża walutowego, nie mając pewności, że on będzie tam tylko dwa lata. A jeżeli nie mielibyśmy tej zgody politycznej - najlepiej już zmienionej konstytucji - to pojawiłoby się ryzyko, że złoty zostałby tam dłużej niż dwa lata, a nie powinien, bo to bardzo mocno ogranicza oddziaływanie polityki kursowej na politykę gospodarczą" - powiedział Kotecki.

  Przyznał, że "oczywiście jest tak, że korzyści ze wstąpienia do wspólnego obszaru walutowego dzisiaj są dużo mniejsze niż były nawet 10-15 lat temu".

  "Natomiast jest jeden argument, który brałbym pod uwagę bardzo poważnie przy decyzji o wprowadzeniu euro w Polsce. To jest tak naprawdę jeszcze silniejsza integracja z Unią Europejską. Z UE można wyjść, ze strefy euro się wyjść nie da" - podsumował.

  Kandydaturę Przemysława Litwiniuka - oraz Ludwika Koteckiego - na członków RPP Senat ma rozpatrzyć podczas posiedzenia rozpoczynającego się 11 stycznia 2022 r.

  25 stycznia 2022 r. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Kadencja trzeciego z członków Rady powołanych przez Senat - Rafała Sury, kończy się 16 listopada 2022 r., jednakże uzyskał on rekomendację do objęcia stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 11:00ZBP: Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG 

  Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Środowisko bankowe postuluje, aby połowa wpływów z podatku od niektórych instytucji finansowych płaconego przez banki trafiała do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), poinformował Związek Banków Polskich (ZBP). Aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego i ograniczone perspektywy jej poprawy nie uzasadniają wzrostu składki na BFG w 2022 r. Dlatego banki zwracają się do Rady BFG z prośbą o utrzymanie stawek z 2021 roku, a do ministra finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w poszczególnych funduszach BFG oraz zasilenie ich częścią środków pobieranych w ramach tzw. podatku bankowego.

  "Aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego oraz ograniczone perspektywy jej poprawy w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w świetle obserwowanych oznak spowolnienia gospodarczego na świecie, uzasadniają skierowanie do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prośby o utrzymanie niższego poziomu stawek opłat banków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2022 r." - czytamy w komunikacie.

  Sektor bankowy w Polsce, będąc bardzo efektywnym pod względem relacji kosztów do przychodu, cechuje się jednocześnie bardzo niską rentownością na skutek istniejących w naszym kraju bardzo wysokich obciążeń regulacyjnych stosowanych wobec banków, podkreślono.

  "Niska rentowność powoduje, że już od kilku lat wypracowywane zyski nie pokrywają kosztów kapitału zaangażowanego przez banki, co ogranicza jego możliwość pozyskania nowych kapitałów w celu dalszego zwiększenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw" - wskazano w materiale.

  Podkreślono także, że rentowność poszczególnych banków nie jest identyczna i ewentualne zwiększenie obciążeń banków z tytułu opłat wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może spowodować wyraźne pogorszenie się sytuacji finansowej banków już dziś generujących straty lub niewielki tylko poziom zysku.

  Sektor bankowy z zadowoleniem przyjął propozycję Ministra Finansów polegającą na wydłużeniu terminu dochodzenia do docelowego poziomu środków gromadzonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Banki uznają jednak, że w obecnej sytuacji rozwiązanie to nie jest wystarczające i powinno być uzupełnione o ustawowe zasilenie funduszy BFG środkami z innych źródeł, w tym częścią środków finansowych pochodzących z zapłaty przez banki podatku od niektórych instytucji finansowych, podał ZBP.

  "Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, sektor bankowy zwraca się do ministra finansów z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w BFG oraz wprowadzenia ustawowych zmian pozwalających na zasilenie funduszy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 50% środków wpłacanych przez banki z tytułu zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

  Jednocześnie, sektor bankowy zwraca się do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o wprowadzenie następujących zmian w zasadach ustalania opłat banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny:

  - wprowadzenie innej ścieżki dochodzenia do docelowego poziomu środków zgromadzonych na finansowanie obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów i na finansowanie przymusowej restrukturyzacji poprzez stopniowe zwiększenie skali obciążenia banków z tego tytułu w miarę zbliżania się do wyznaczonego terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków,

  - nałożenie obowiązku wnoszenia opłat na fundusz restrukturyzacji banków w okresach kwartalnych, tak aby wysokie wpłaty wnoszone na początku każdego roku kalendarzowego nie powodowały silnego okresowego zaburzenia wyników finansowych banków ze wszystkimi negatywnymi efektami tego zjawiska,

  - powrót do wyznaczania wysokości stawek opłat na rok następny do końca listopada roku poprzedzającego wniesienie opłaty w celu umożliwienia bankom lepszego budżetowania swojej gospodarki finansowej, podano także.

  "Do czasu wprowadzenia w życie powyższych zmian w zasadach gromadzenia środków w poszczególnych funduszach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość opłat banków na rzecz BFG powinna w 2022 r. zostać utrzymana na poziomie zastosowanym w 2021 r., z ewentualną możliwością jej powiększenia o wskaźnik odpowiadający tempu wzrostu podstawy naliczenia tych opłat, jakie nastąpiło faktycznie w sektorze bankowym w 2021 r." - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 11:00ZBP: Ustawa antylichwiarska nie dotknie szarej strefy, a rynek consumer finance 

  Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Przyjęty przez rząd w końcu listopada projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej nie ograniczy szarej strefy, natomiast dotknie wszystkich kredytodawców legalnie działających na rynku consumer finance, uważa Związek Banków Polskich (ZBP).

  30 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projekt ma na celu m.in. obniżenie limitu maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek.

  "Zdaniem Związku Banków Polskich, przepisy ustawy nie zrealizują zakładanego przez Rząd celu, jakim jest wyeliminowanie zjawiska lichwy. W rzeczywistości przepisy ustawy w żaden sposób nie ograniczą działalności podmiotów działających w szarej strefie (tzw. mafie mieszkaniowe, działalność lichwiarska), wykorzystujących przymusowe położenie konsumentów. Przepisy te dotkną za to wszystkich kredytodawców legalnie działających na rynku consumer finance" - czytamy w komunikacie.

  Według Związku, proponowany projekt nie uwzględnia realnych kosztów kapitału, kosztów operacyjnych związanych z udzielaniem oraz obsługą kredytów, kosztów zabezpieczenia ryzyka, a także nie uwzględnia obciążeń nałożonych na sektor bankowy związanych z podatkiem bankowym i opłatami wnoszonymi na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  "Warto zauważyć, że proponowane przepisy promują tzw. chwilówki, czyli pożyczanie na bardzo krótkie okresy, które jest sprzeczne z ideą odpowiedzialnego pożyczania. Obniżenie o blisko 70% części limitu uzależnionej od okresu kredytowania spowoduje, że pożyczki średnio i długoterminowe staną się nierentowne i kredytodawcy nie będą ich oferować. Konsumenci będą zatem skazani na pożyczki krótkoterminowe, skąd bardzo prosta droga do popadnięcia w spiralę zadłużenia" - wskazano w materiale.

  Banki, co do zasady, oferują konsumentom pożyczki i kredyty na średnie i dłuższe okresy, dzięki czemu spłata takiego zadłużenia jest rozłożona na większą liczbę rat. W przypadku pożyczek krótkoterminowych, tzw. "chwilówek", oferowanych poza sektorem bankowym, konsument jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia jednorazowo w krótkim czasie. Skutkuje to niejednokrotnie problemami z obsługą zadłużenia i prowadzi do zaciągania kolejnych krótkoterminowych zobowiązań w celu spłaty poprzednich. Jest to zjawisko, którego eliminacja - w ocenie Związku - powinna być przedmiotem zainteresowania regulatorów. Proponowane obniżenie kosztów pozaodsetkowych doprowadzi do dalszego rozwoju opisanego zjawiska, ponieważ w przypadku pożyczek krótkoterminowych koszty ich obsługi, koszty finansowania, czy koszty ryzyka kredytowego są znacznie niższe, a obrót kapitałem szybszy. W konsekwencji te produkty - jako bardziej rentowne - pozostaną na rynku, zaś dostęp do bezpieczniejszych dla konsumentów spłat ratalnych zostanie mocno ograniczony, wskazał ZBP.

  "Z rynku najprawdopodobniej zniknie wiele legalnie działających pożyczkodawców, gdyż nowe limity kosztów pozaodsetkowych nie pozwolą na pokrycie kosztów działalności tych pożyczkodawców. Z oferty kredytodawców znikną również niektóre rodzaje kredytów (kredyty na średnie i dłuższe okresy), gdyż dzięki nowym przepisom staną się one nierentowne. Są to rodzaje kredytów, które banki monitorują lepiej, dzięki czemu klienci nie wpadają w nadmierne zadłużenie" - podkreślono także.

  W konsekwencji klienci zostaną - zdaniem ZBP - zmuszeni do korzystania z finansowania z tzw. "szarej strefy".

  "Konsumenci, którzy nie dostaną finansowania na rynku consumer finance będą zmuszeni do skorzystania z oferty podmiotów działających co najmniej na granicy prawa. Potwierdzają to przypadki opisane w uzasadnieniu do projektu – kiedy kredytodawca konsumencki odmawiał przyznania finansowania, z uwagi na wymogi dotyczące oceny zdolności kredytowej, szukali źródła finansowania u podmiotów stosujących praktyki lichwiarskie. W przypadku naruszenia przez nich ustawowych limitów – nawet tych bardzo zaostrzonych – wyegzekwowania zwrotu nienależnie pobranych opłat od podmiotów działających na granicy prawa może okazać się wręcz niemożliwe" - napisano w komunikacie.

  Konsumenci nie będą zatem chronieni pomimo istnienia bardzo restrykcyjnych przepisów, a branża pożyczkowa będzie działać na granicy jakiejkolwiek rentowności, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 20.12, 13:42Projekt dot. skrócenia czasu między przydziałem akcji a debiutem w konsultacjach 

  Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia dotyczącego skrócenia czasu między zakończonym przydziałem akcji a debiutem giełdowym trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Potrwają one do połowy stycznia 2022 r.

  "Propozycja zmiany rozporządzenia ma na celu skrócenie okresu, w którym emitent pozyskał w wyniku oferty publicznej inwestorów, i podejmuje działania w celu doprowadzenia do rozpoczęcia notowań akcji na giełdzie. Skrócenie czasu trwania fazy pomiędzy zakończonym przydziałem akcji a debiutem giełdowym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla inwestorów"- czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

  Projekt zakłada zmianę przepisów dot. rozproszenia akcji, tak aby weryfikacja free float odbywała się według przewidywanego stanu posiadania akcji najpóźniej w pierwszym dniu notowań, a nie według stanu posiadania na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu.

  Zdaniem autorów projektu z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu istotnym jest, aby free float był odpowiedni w chwili rozpoczęcia notowań. W związku z tym obowiązek weryfikacji free float wyłącznie w oparciu o stan posiadania akcji w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu wydaje się niewłaściwym rozwiązaniem.

  Regulacje unijne (dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji) wskazują, że warunek rozproszenia akcji musi zostać spełniony nie później niż w momencie dopuszczenia do obrotu, przy czym dyrektywa ta nie odróżnia dopuszczenia do obrotu od rozpoczęcia notowania danymi papierami wartościowymi, czyli wprowadzenia do obrotu, wskazano.

  W polskim ustawodawstwie obowiązuje natomiast dwustopniowy proces dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (dopuszczenie i wprowadzenie).

  Biorąc pod uwagę powyższy fakt oraz brzmienie dyrektywy 2001/34/WE, należałoby uznać, że podejmując decyzję o dopuszczeniu do obrotu, giełda powinna zweryfikować, czy warunek rozproszenia będzie spełniony w dniu rozpoczęcia notowań akcji danej spółki. Giełda, dokonując oceny czy rozproszenie dopuszczanych do obrotu akcji zapewni płynność obrotu, powinna brać pod uwagę akcje będące w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy, akcje objęte w ramach subskrypcji, jak i akcje skutecznie objęte przez inwestorów w ramach sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej, czytamy także.

  Zgodnie z unijnymi przepisami, liczbę rozprowadzonych akcji uważa się za wystarczającą, gdy w przypadku akcji, o których dopuszczenie do publicznego obrotu został złożony wniosek, w rękach inwestorów znajduje się przynajmniej 25% kapitału subskrybowanego reprezentowanego przez dany rodzaj akcji albo, gdy ze względu na dużą liczbę akcji tego samego rodzaju i ich zakres dystrybucji, rynek będzie funkcjonował prawidłowo przy mniejszym udziale procentowym.

  Z przepisu tego wynika, że na dzień podejmowania decyzji o dopuszczeniu wystarczy zatem, żeby akcje wliczane do free float zostały przez inwestorów objęte (przydzielone inwestorom).

  Proponowana regulacja dotyczy także modyfikacji co do wyjątku od wymogu spełnienia warunku minimalnego rozproszenia akcji, przez objęcie tym wyjątkiem również emitentów debiutujących na rynku. Ma to pozwolić na dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji spółki, która nie posiada jeszcze akcji dopuszczonych do takiego obrotu, albo  rozproszenie akcji objętych wnioskiem niw spełnia wymogów rozporządzenia.

  W takim przypadku dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań byłoby możliwe, jeżeli liczba akcji objętych wnioskiem oraz sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwoli uznać właściwemu organowi spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, że obrót tymi akcjami na tym rynku uzyska wielkość zapewniającą płynność.

  Nowela rozporządzenia ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 14:34Sejm odrzucił większość poprawek do ustawy o NBP dot wycof. fałszywych banknotów 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP), która zakłada, że to minister sprawiedliwości - w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych i po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego - będzie określał w rozporządzeniu zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych pieniędzy i postępowania z nimi. Obecnie jest to regulowane zarządzeniem prezesa NBP.

  Odrzucone poprawki odnosiły się do tytułu ustawy. 

  Celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim do wymogów wynikających z przepisów konstytucji, gdyż - zgodnie z nią - zarządzenie prezesa NBP nie może być źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

  Obecna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim zastąpiła uchyloną ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. Jednak do czasu wydania przepisów wykonawczych, przepisy wydane na podstawie poprzedniej ustawy zachowały moc.

  Ze względu na fakt, że prezes NBP nie wydał na podstawie nowej ustawy zarządzenia określającego zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych (podejrzanych co do autentyczności) oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi, obowiązuje zarządzenie prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r.

  Zgodnie z konstytucją, rozporządzenia mogą być wydawane jedynie przez organy w niej wskazane, a upoważnienie do wydania rozporządzenia nie może być przekazane innemu organowi. Rozporządzenia są jedyną formą aktów prawnych przewidzianych przez konstytucję o charakterze wykonawczym, które mają charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego.

  Natomiast zarządzenia mogą zawierać jedynie normy wewnętrzne. Nie mogą natomiast nakładać na wszystkich obywateli obowiązków i nie mogą być podstawą podejmowanych w ich sprawach decyzji.

  Prezes NBP nie może aktem wewnętrznym kształtować praw i obowiązków podmiotów, które mu nie podlegają organizacyjnie.

  Ustawa zakłada, że to minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego, będzie określał, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi.

  Nowelizacja ma wejść po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBNews)

   

 • 02.12, 15:08Cele strategii NBP dot. gotówki - m.in. jej powszechna akceptacja w płatnościach 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego", której cele to m.in. zapewnienie powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na terytorium kraju, podał bank centralny.

  Misja "Strategii" to "Wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju rynku obrotu gotówkowego przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego".

  W strategii wymieniono cztery filary, które "stanowią definicję kluczowych, skoordynowanych obszarów działań obejmujących uczestników rynku".

  Filar I - "dostępność i akceptacja gotówki" obejmuje następujące cele:

  1. Zapewnienie powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach

  2. Określenie kryteriów i monitorowanie dostępności gotówki na terytorium RP

  3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na terytorium RP

  Filar II - "płynne zaopatrywanie w gotówkę" obejmuje następujące cele:

  1. Zapewnienie adekwatnej struktury nominałowej znaków pieniężnych

  2. Wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania rynku w gotówkę

  3. Zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym

  Filar III - "cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę" obejmuje następujące cele:

  1. Identyfikacja i objęcie szczególną ochroną ważnych systemów dla obrotu gotówkowego

  2. Rozwój wymiany informacji pomiędzy uczestnikami obrotu gotówkowego w zakresie cyberbezpieczeństwa

  3. Podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności cyfrowych w obszarze cyberbezpieczeństwa

  Filar IV - "bezpieczeństwo fizyczne gotówki" obejmuje następujące cele:

  1. Promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki

  2. Ujednolicenie i dostosowanie norm prawnych oraz innych regulacji do potrzeb zmieniających się warunków bezpieczeństwa fizycznego gotówki

  3. Stworzenie spójnego systemu nadzoru w obszarze bezpieczeństwa fizycznego podmiotów odpowiedzialnych za procesowanie gotówki.

  Proponowane w "Strategii" działania przedstawiono na tle analizy kwestii prawnych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych lub innych, uzasadnionych do włączenia w zależności od specyfiki danego rozwiązania, podkreślił bank centralny.

  (ISBnews)

   

 • 30.11, 15:26Rząd przyjął projekt nowelizacji w celu przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

  "Rząd chce zlikwidować patologię udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Dlatego rząd m.in. obniży górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzi restrykcyjne zasady przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - wprowadzenie wzoru, określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

  - obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

  - zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

  - ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

  - wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 30.11, 12:58CRIDO/BCC: Grupy VAT wydają się ciekawym rozwiązaniem dla 61% przedsiębiorców 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie grup VAT wydaje się ciekawe dla 61% ankietowanych przedsiębiorców, choć ich zdaniem ważne są szczegóły, wynika z ankiety CRIDO i BCC. Dla 36% ankietowanych rozwiązanie to nie wydawało się atrakcyjne. 

  "Choć w Polsce nie ma ograniczeń branżowych, to ze względu na niepełne prawo do odliczenia naturalnymi kandydatami do tworzenia grup VAT będzie w pierwszej kolejności sektor finansowy, ubezpieczeniowy oraz medyczny. Z pewnością również podatkowe grupy kapitałowe (PGK) mogą być zainteresowane dołączeniem konsolidacji VAT do już istniejących rozwiązań w podatku dochodowym. Myślę jednak, że jest jeszcze wiele nieoczywistych branż i grup, dla których nowe rozwiązanie może okazać się interesujące" - powiedział partner w CRIDO Michał Borowski, cytowany w komunikacie.

  Jak wynika z ostrożnościowego podejścia przedsiębiorców do nowych przepisów, praktyczne ich stosowanie będzie zależało od szczegółów. Już dzisiaj można zidentyfikować kilka zasadniczych wątpliwości, które mogą zniechęcić część przedsiębiorców do tworzenia grup VAT. Są to między innymi nieprecyzyjne przesłanki funkcjonowania powiązań pomiędzy członkami grupy VAT. Zbędny też wydaje się formalizm w postaci rejestru transakcji w grupie. W sytuacji, w której obroty pomiędzy spółkami tworzącymi grupę VAT będą rejestrowane w ich księgach rachunkowych (dostępnych organom podatkowym na żądanie w formie JPK_KR), tworzenie nowego odrębnego rejestru wydaje się nadmiernym i niepotrzebnym obciążeniem administracyjnym. Innym wyzwaniem, które może znacząco utrudnić funkcjonowanie grup VAT, będzie techniczne dostosowanie nowych rozwiązań w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur do takiej nowej kategorii podatnika VAT, podkreślono.

  Zalety grupy VAT najlepiej widać w sytuacji, gdy w grupie podmiotów powiązanych część z nich wpłaca VAT do organów podatkowych, a inne są w pozycji zwrotowej. Bez grupy VAT płynność finansowa takiej organizacji nie jest optymalna (wpłata należności do urzędu skarbowego w jednych spółkach oraz oczekiwanie na zwrot VAT z urzędu skarbowego lub wykorzystanie nadwyżki w kolejnym miesiącu w drugich). Grupa VAT pozwala na zbilansowanie rozliczeń VAT wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład i dokonanie jednego - skonsolidowanego. Ponadto w ramach grupy VAT nie ma konieczności wystawiania faktur czy rozliczania VAT należnego i naliczonego, ponieważ transakcje pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT, wskazano w materiale.

  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie przepisy o grupach VAT. Wprowadzają one dobrowolne rozwiązanie dla przedsiębiorców, w ramach którego dla celów VAT grupa powiązanych firm staje się jednym podatnikiem VAT. Podejście takie pozwala na uproszczenia rozliczeń i zmniejszenie administracji wśród podmiotów powiązanych, szczególnie w przypadku licznych transakcji pomiędzy tymi podmiotami. W niektórych przypadkach pozwala również na znaczącą poprawę płynności finansowej, podano także.

  Poza niewątpliwymi korzyściami, istotnym ryzykiem w momencie przystąpienia do grupy VAT jest solidarna odpowiedzialność członków grupy za jej zobowiązania z tytułu VAT. Odpowiedzialność ta rozciągać się będzie także na okres po utracie przez grupę statusu odrębnego podatnika (aż do upływu terminu przedawnienia).

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 11:27Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, doprecyzowującą przepisy w zakresie prowadzenia przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ksiąg rachunkowych odrębnie dla każdego programu wsparcia dla przedsiębiorców oraz sporządzania sprawozdania z realizacji tych programów.

  Nowelę bez poprawek poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.  

  Celem nowelizacji jest zapewnienie przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez PFR, i wyodrębnienia funduszu specjalnego dla każdego programu rządowego (programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-19, powierzonego PFR do realizacji przez Radę Ministrów. Fundusze te należy wykazywać w pasywach bilansu.

  Przepis ma charakter doprecyzowujący, mający na celu usunięcie wątpliwości co do prowadzenia ewidencji w ten sposób. Jak wskazano w uzasadnieniu, sprawozdawczość PFR jest w ten właśnie sposób prowadzona i w związku z tym nie jest konieczne wprowadzanie jakichkolwiek przepisów przejściowych w tym zakresie.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 07:59Glapiński za przekazywaniem wpłat z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Planowane przekazanie wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) to "w pełni słuszne" rozwiązanie, ocenia prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że w celu umożliwienia takiej wypłaty potrzebna będzie nowelizacja ustawy o NBP, która jednak nie będzie miała wpływu na zasady dotyczące wypracowania tego zysku.

  "Planowane przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest w mojej ocenie w pełni słuszne i bardzo mnie cieszy. Zysk banku centralnego to dochody uzyskane głównie z zarządzania rezerwami NBP, które są majątkiem narodowym, obrona narodowa zaś jest jedną z najważniejszych funkcji państwa. Myślę, że szczególnie w obecnych czasach, taka forma podkreślenia znaczenia tej funkcji jest głęboko uzasadniona" - powiedział Glapiński w wywiadzie dla "Gazety Bankowej".

  Jak przypomina gazeta, rząd powołuje FWSZ ulokowany przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wśród źródeł jego finansowania znajdą się środki z emisji obligacji, w tym BGK, wpłaty z budżetu państwa oraz wpłaty z zysku NBP.

  "Jeśli chodzi o dostosowania prawne, to będzie tu wymagana zmiana ustawowa, ponieważ aktualnie, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polski, wpłata z zysku NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. Natomiast chciałbym przy tej okazji zaznaczyć, że zmiana ta - jeśli zostanie przyjęta - nie będzie miała wpływu na zasady dotyczące wypracowania tego zysku. Tak jak dotychczas, NBP będzie dążył do efektywnego zarządzania rezerwami oraz kosztami, co powinno sprzyjać maksymalizowaniu wyniku finansowego. Natomiast wyniku tego nie da się zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ zależy on od bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim od zmiennej sytuacji na globalnych rynkach finansowych" - zastrzegł szef banku centralnego.

  "O ile wiem - inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie należy do rządu - wpłata z zysku NBP nie ma być przypisana do konkretnych aspektów reformy Sił Zbrojnych RP. Na pewno nie chciałbym sugerować, że niektóre z tych aspektów są bardziej ważne, a inne mniej. Najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa całego kraju jest to, że taka reforma została zaproponowana i powinna być realizowana. Poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Polska będzie mieć zapewnione spore środki na ten cel" - dodał Glapiński.

  Podkreślił, że Ustawa o obronie Ojczyzny (której projekt 12 listopada trafił do konsultacji społecznych) w połączeniu z już obowiązującymi zapisami, na mocy których na obronę narodową przeznaczamy ponad 2% PKB, a w przyszłości będziemy przeznaczali co najmniej 2,5% PKB, tworzą solidny fundament finansowy rozwoju polskiej armii.

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 09:38Rząd chce wydłużyć pomoc w formie gwarancji leasingowych do 30 VI 2022 r. 

  Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Rząd chce wydłużyć możliwość udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji leasingowych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (MSP) do 30 czerwca 2021 r., wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 potrwają do 25 listopada.

  "Zgodnie ze zmienionym § 9 rozporządzenia o gwarancjach transakcji leasingowych pomoc publiczna w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego […], będzie udzielana do 30 czerwca 2022 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Rozporządzenie określa warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom oraz małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych (leasing finansowy i pożyczka leasingowa) zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej dot. tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19.

  Planowana do 30 czerwca 2022 r. kwota gwarancji BGK, obejmujących transakcje leasingowe, nie zmieni się i pozostaje w łącznej wysokości 4 500 mln zł, co umożliwi uruchomienie transakcji leasingowych dla MSP w kwocie ok. 5 600 mln zł, podano także.

  Gwarancja BGK obejmuje 80% kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70% kwoty gwarancji objęte jest regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 06:57Sejm znowelizował ustawę o NBP ws. procedury dot. autentyczności znaków pienięż. 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o Narodowym Banku Polskim (NBP), zgodnie z którą to minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa NBP, ma wydawać rozporządzenie określające zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności.

  Za nowelizacją głosowało 230 posłów, przeciw było 140, a wstrzymało się 63.

  Celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim do wymogów wynikających z przepisów konstytucji, gdyż - zgodnie z nią - zarządzenie prezesa NBP nie może być źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

  Obecna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim zastąpiła uchyloną ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. Jednak do czasu wydania przepisów wykonawczych, przepisy wydane na podstawie poprzedniej ustawy zachowały moc.

  Ze względu na fakt, że prezes NBP nie wydał na podstawie nowej ustawy zarządzenia określającego zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych (podejrzanych co do autentyczności) oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi, obowiązuje zarządzenie prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r.

  Zgodnie z Konstytucją rozporządzenia mogą być wydawane jedynie przez organy w niej wskazane, a upoważnienie do wydania rozporządzenia nie może być przekazane innemu organowi. Rozporządzenia są jedyną formą aktów prawnych przewidzianych przez konstytucję o charakterze wykonawczym, które mają charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego.

  Natomiast zarządzenia mogą zawierać jedynie normy wewnętrzne. Nie mogą natomiast nakładać na wszystkich obywateli obowiązków i nie mogą być podstawą podejmowanych w ich sprawach decyzji.

  Prezes NBP nie może aktem wewnętrznym kształtować praw i obowiązków podmiotów, które mu nie podlegają organizacyjnie.

  Projektowana ustawa przewiduje, że to minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego, będzie określał, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi.

  Nowelizacja ma wejść po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 15:05Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą przepisy unijne, dotyczące wymogów kapitałowych, tzw. pakietu IFD/IFR.

  "Podstawowym celem uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tak zwanego pakietu IFD/IFR" – czytamy w komunikacie. .

  Celem pakietu IFD/IFR jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych.

  Wymagające wdrożenia, najważniejsze założenia nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych zawarte w pakiecie IFD/IFR to:

  • podział firm inwestycyjnych na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. Do pierwszej kategorii zalicza się firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, trzecią kategorię stanowią małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, dla których określono najmniej restrykcyjne wymogi. Jednocześnie przewidziane są mechanizmy monitorowania firm pod kątem spełniania wymogów, od których jest uzależniona ich klasyfikacja do danej kategorii (grupy),
  • ustanowienie systemu nadzoru ostrożnościowego również dla firm inwestycyjnych, które ze względu na swoją wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi nie są uznawane za podmioty o znaczeniu systemowym,
  • wprowadzenie wymogów dotyczących poziomu kapitału założycielskiego firmy inwestycyjnej uzależnionego od rodzaju działalności (usług), na których świadczenie lub prowadzenie dana firma inwestycyjna posiada zezwolenie,
  • uregulowanie struktury funduszy własnych firm inwestycyjnych przez odpowiednie zastosowanie przepisów rozporządzenia CRR,
  • zobowiązanie firm inwestycyjnych do wykazywania spełniania stałego minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego,
  • zobowiązanie małych i niepowiązanych wzajemnie firm inwestycyjnych do posiadania funduszy własnych równych ich stałemu minimalnemu wymogowi kapitałowemu lub jednej czwartej ich stałych kosztów pośrednich obliczonych na podstawie działalności w poprzednim roku, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa,
  • zobowiązanie firm inwestycyjnych do spełniania wymogów dotyczących płynności oraz posiadania procedur wewnętrznych w celu ich monitorowania, a ponadto do utrzymywania co najmniej jednej trzeciej wymogu dotyczącego stałych kosztów pośrednich w aktywach płynnych,
  • przyjęcie zasad konsolidacji ostrożnościowej dla firm inwestycyjnych w obrębie tej samej grupy,
  • określenie, proporcjonalnych do działalności firm inwestycyjnych oraz wymogów ostrożnościowych, wymagań dotyczących sprawozdawczości dla takich firm,
  • wprowadzenie zasad polityki wynagrodzeń w celu ograniczania ryzyka prowadzonej działalności,
  • określenie zasad współpracy między właściwymi organami nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, zasad dotyczących zapewnienia właściwym organom uprawnień nadzorczych i sankcyjnych oraz zasad dotyczących prowadzenia badania i oceny nadzorczej firm inwestycyjnych.

  Nowela wprowadza zmiany w ponad dwudziestu ustawach. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 16.11, 14:53Prezydent podpisał ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych 

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przedłożonej do podpisu ustawy eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy ustawy określają, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki. Minimalny okres spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosił będzie 15 lat. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie będzie mogła być wyższa niż 100 tys. zł.

  Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony w walucie polskiej i wyłącznie przez bank będący stroną zawartej z BGK umowy.

  Ustawa ustala maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania, który jest zróżnicowany w zależności od tego, czy nieruchomość jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym oraz od tego gdzie położona jest nieruchomość.

  Wprowadzono także ograniczenia dotyczące posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż finansowany przy wykorzystaniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę wchodzi mniej niż dwoje dzieci ustawa określa warunek, że kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe (ani osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa), poza mieszkaniem na które ma zostać zaciągnięty kredyt, nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do takiego lokalu lub domu.

  W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę wchodzi dwoje i więcej dzieci będzie można posiadać prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, innego niż finansowany kredytem. Ustawa określa limit powierzchni w zależności od liczby posiadanych dzieci.

  Spłata przez BGK części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kredytobiorcę, jeśli zdarzenie to ma miejsce w okresie spłaty kredytu tzw. "spłata rodzinna" wynosić ma 20 tys. zł w przypadku gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie albo 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

  Zapewnieniu warunków realizacji rozwiązań zawartych w ustawie służyć ma utworzony w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, jako źródło finansowania dokonywanych przez BGK spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu udzielonych gwarancji wkładu własnego dla udzielanych gwarantowanych kredytów mieszkaniowych. Źródłami zasilenia Funduszu w zakresie odnoszącym się do finansowania zadań realizowanych na podstawie ustawy będą środki budżetowe oraz opłaty prowizyjne z tytułu gwarancji udzielanych w ramach Funduszu. Przychodami Funduszu mogą być również wpływy z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez BGK w wykonaniu umowy gwarancji udzielonej w ramach Funduszu (jeśli ich odzyskanie będzie skuteczne, tj. nie będą podlegały umorzeniu) oraz odsetki z tytułu oprocentowania okresowo wolnych środków Funduszu.

  W ustawie założono, że gwarantowane kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane do końca 2030 r.

  Wartość spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie zwolniona z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ma na celu poszerzenie obowiązku sprawozdawczego Rady Ministrów do Sejmu o udzielone przez BGK gwarancje w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego oraz rozszerza zakres obowiązków i uprawnień BGK w ramach programów poręczeniowo-gwarancyjnych. Nowelizacja przewiduje również sześcioletni termin przedawnienia dla roszczeń BGK związanych z poręczeniem lub gwarancją.

  Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)