ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.05, 11:27NBP: Zamiana WIBOR na stawkę POLONIA mogłaby zmniejszyć efektywność podwyżek stóp proc. 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej, a w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA, który kształtuje się obecnie na niższym poziomie, osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej. W szczególności, w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji" - czytamy w stanowisku.

  W ocenie banku centralnego, wskazane byłoby zastosowanie stawki liczonej zgodnie z międzynarodowymi standardami jako procent składany ze stawek O/N.

  Obecnie ani NBP, ani żaden inny podmiot nie publikuje stawki, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA i która mogłaby być stosowana jako wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR [rozporządzenie 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych], wskazał NBP.

  NBP zwraca uwagę, że "jeśli [taka stawka] byłaby opracowywana i miałby za to odpowiadać podmiot inny niż NBP lub autoryzowany administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, to uzyskanie przez niego, zgodnie z rozporządzeniem BMR, odpowiedniego zezwolenia KNF, wymagałoby czasu".

  Natomiast jeśli w momencie zastępowania wskaźnika WIBOR nie byłaby opracowywana stawka, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA, to w przepisach rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych należałoby wyraźnie określić, jak powinna być liczona taka stawka.

  Zdaniem NBP, wskazane byłoby jednak przeanalizowanie czy banki mogłyby samodzielnie liczyć taką stawkę do wszystkich rodzajów umów na podstawie wzoru, zawartego w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:39NBP postuluje rezygnację z wyłączeń we wpłatach banków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji. W związku z tym postuluje rezygnację z wyłączenia niektórych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) z tego obowiązku.

  "W opinii NBP wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na FWK (projektowany art. 16a ust. 2a i 2b ustawy o FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji" - czytamy w stanowisku NBP do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  Projekt zakłada zwolnienie z obowiązku wpłaty składek do FWK dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych (banki) albo współczynnika wypłacalności (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).

  "Wyłączenie to premiuje instytucje, które na skutek prowadzenia nieodpowiedniej polityki znalazły się w trudnej sytuacji kapitałowej i przesuwa ciężar finansowania FWK na banki, które odpowiednio zarządzały ryzykiem i których akcjonariusze (lub udziałowcy) wyposażyli bank w kapitały odpowiedniej wielkości. Tymczasem kredytobiorcy banków zwolnionych z wpłat korzystaliby z pomocy FWK" - czytamy także.

  W ocenie NBP, system taki oznaczałby, że "banki o dobrej sytuacji kapitałowej wspierałyby zarówno swoich klientów, jak i klientów banków, które popadły w kłopoty finansowe".

  "Tworzyłoby to dla uczestników rynku nieprawidłowy system bodźców w przyszłości. W związku z powyższym pod rozwagę poddajemy rezygnację z wyłączenia niektórych podmiotów z obowiązku wpłat na FWK" - podsumował bank centralny.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:03NBP: Przy obecnym poziomie stóp proc. koszt wakacji kredytowych może sięgnąć 20 mld zł 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt wakacji kredytowych dla sektora bankowego w latach 2022-2023 mógłby sięgnąć nawet 20 mld zł, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2020-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł" - czytamy w stanowisku.

  W obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych - tj. przy wysokiej inflacji i korzystnej koniunkturze, a jednocześnie wobec prognozowanego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych w 2022 - wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby także utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji, podano także.

  W ocenie NBP, wątpliwości budzi brak warunku uzależniającego możliwości skorzystania z wakacji kredytowych od sytuacji finansowej kredytobiorcy czy jego sytuacji na rynku pracy, jak to ma miejsce w dotychczas obowiązujących tzw. ustawowych wakacjach kredytowych, wprowadzonych w związku z pandemią.

  NBP postuluje ograniczenie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych do kredytobiorców, faktycznie mających problemu ze spłatą kredytów.

  Wskazuje obciążenia skutkujące trudnościami w obsłudze kredytów w największym stopniu mogą dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągali średnio największe wartościowo kredyty w okresie najniższych historycznie stóp procentowych tj. w latach 2020-2021.

  (ISBnews)

 • 25.05, 13:59Skarb Państwa udzielił gwarancji na kwotę 63,6 mld zł w 2021r. 

  Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Skarb Państwa udzielił w roku 2021 gwarancji na łączną kwotę 63,6 mld zł, wynika z informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2021 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2021 r., wyniosły łącznie 356,3 mld zł.

  "W 2021 r. Skarb Państwa udzielił gwarancji na łączną kwotę 63 615 975 835 zł" - czytamy w informacji.

  Gwarancjami Skarbu Państwa zostały objęte w ub. roku m.in. zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę ponad 50,8 mld zł, zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju wynikające z obligacji wyemitowanych na realizację programów rządowych tarcz finansowych oraz programu wsparcia dla LOT na kwotę ok. 10,02 mld zł.

  Gwarancje dotyczyły także:

  -  spłaty kredytu zagranicznego, zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonego na częściowe finansowanie autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa (TEN-T) , wsparcia modernizacji linii kolejowej E59 Poznań Szczecin - A (gwarancja dotyczyła 300 mln euro oraz 100% odsetek od tego kredytu i 100% kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem, łącznie do kwoty 420 mln euro)  

  - spłaty pierwszej części kredytu zaciągniętego przez PKP Intercity S.A. w Europejskim Banku Inwestycyjnym, przeznaczonego na częściowe finansowanie realizacji programu na rzecz konkurencyjności PKP Intercity (gwarancja dotyczyła spłaty 80% pierwszej części kredytu w wysokości 350 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro oraz 80% odsetek od tej części kredytu i 80% innych kosztów bezpośrednio związanych z tą częścią kredytu, łącznie do kwoty 336 mln zł)

  - spłaty kredytu zaciągniętego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonego na finansowanie lub refinansowanie działalności inwestycyjnej służącej utrzymaniu i rozwojowi infrastruktury krytycznej (gwarancja wobec BGK dotyczy 100% kwoty kapitału kredytu, tj. do wysokości 550 mln zł).

  Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 r. wyniosły łącznie 356 327 067 881 zł, czytamy także.

  W 2021 r., podobnie jak w roku 2020, Skarb Państwa nie wydatkował środków na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań.

  Na 31 grudnia 2021 r. relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń do PKB za 2021 r. wyniosła ok. 13,7%, tj. nastąpił wzrost w stosunku do wysokości tej relacji wg stanu na 31 grudnia 2020 r., kiedy wynosiła 13,0%.

  W 2021 r. nastąpił spadek średniego ryzyka portfela udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w stosunku do roku 2020: z 2,2% do 1,9%.

  Należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń, wg stanu na 31 grudnia 2021 r., wyniosły blisko 28,5 mln zł. Na 31 grudnia 2020 r. należności te wynosiły 28,2 mln zł. W stosunku do roku 2020 pozycja ta wzrosła o 0,9%.

  Udzielanie poręczeń i gwarancji to podejmowanie ryzyka finansowego, z reguły na rachunek przyszłych okresów. Art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. W związku z tym kontrola narastania zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych.

  (ISBnews)

 • 18.05, 13:02Projekt dot. wsparcia kredytobiorców może zmniejszyć wpływy z CIT o 1,7 mld zł w 2022 r. 

  Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Projektowane regulacje dotyczące wsparcia kredytobiorców mogą zmniejszyć dochody sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego o 1,7 mld zł w 2022 r. wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Projektowane regulacje mogą mieć wpływ na poziom dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego (zmniejszenie o ok 1,7 mld zł w 2022 r.)" - czytamy w OSR.

  Projekt wprowadza m.in. tzw. wakacje kredytowe. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu ma nastąpić na okres nie dłuższy niż:

  - cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,

  - trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,

  - dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.,

  przy czym łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

  Proponowane rozwiązania mają pozwolić na wsparcie kredytobiorców, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, m.in. wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Koncepcja "wakacji kredytowych" powinna pozwolić na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu o ok. 1/3 w 2022 r. i 2023 r. Wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł, podano także.

  W zakresie pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewidziano możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań, jakie zapewnia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wnioski o wsparcie będzie można składać w formie elektronicznej. Docelowa wartość środków zgromadzonych w Funduszu ma zostać zwiększona o 1,4 mld zł i wynieść na koniec 2022 r. 2 mld. zł.

  Szacuje się, że koszt dla sektora bankowego w 2022 r. wyniesie z tytułu:

  - wpłat na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - 1,4 mld zł,

  - wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych – ok. 3,5 mld zł,

  - wakacji kredytowych - każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc). Kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln.

  Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców 50% uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł. Łączny koszt dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się na poziomie analogicznym, jak w 2022 r.

  W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł (przy szacunkowym założeniu dla przykładowej sytuacji, w której nowa stawka byłaby niższa o 0,2%. W przypadku 500 mld zł łącznej wartości portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce, skutkowałoby to oszczędnościami dla kredytobiorców w skali kraju w wysokości ok. 1 mld zł, podano także.

  Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne oszacowanie wartości proponowanego rozwiązania z uwagi na to, że nie został jeszcze wskazany konkretny wskaźnik, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 17.05, 14:12MRiT proponuje zmiany w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało zmiany do w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, które zakładają zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji, objęcie spłatami rodzinnymi również kredytów z wkładem własnym równym 20% wartości nieruchomości oraz podniesie limitu cen m2 na kupowane mieszkanie.

  Minister Waldemar Buda zapowiedział, że promowane będzie udzielanie przez banki kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania, tak aby obowiązywały one już w 2023 r.

  26 maja wejdą w życie przepisy ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zakłada ona możliwość wzięcia kredytu hipotecznego przez osoby, które nie mają wkładu własnego. Przygotowywanymi zmianami chcemy poszerzyć krąg osób, które będą mogły skorzystać z proponowanych rozwiązań.

  "Chcemy umożliwić wniesienie większego wkładu własnego, tak aby więcej osób mogło kwalifikować się do programu" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  Jak dodał, dzięki zaproponowanym zmianom każdy kto ma wkład własny, nawet do 20% będzie mógł być objęty programem.

  Zgodnie z przepisami, państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego ma zagwarantować wkład własny od 10 do 20% finansowanej nieruchomości, maksymalnie 100 tys. zł dla osób, które wezmą kredyt na okres nie krótszy niż 15 lat. Spłacający kredyt będą objęci także wsparciem finansowym w przypadku każdorazowego powiększenia się rodziny (20 tys. zł w przypadku urodzenia drugiego dziecka, 60 tys. zł - trzeciego i każdego kolejnego). Cena metra kwadratowego nabywanego w programie wynosi obecnie 1,3 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku pierwotnego i 1,2 dla rynku wtórnego.

  "Z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego będzie można korzystać przez kolejne 10 lat. Jego adresatami są osoby, które nie mają wkładu własnego, ale również takie, które go posiadają, ale chciałyby skorzystać z rodzinnych dopłat do kredytu na drugie i kolejne dziecko" - powiedział Buda.

  "Szacujemy, że rocznie, przy wsparciu z tego programu, może zostać zawartych do 60 tys. umów hipotecznych. Przewidujemy, że większość banków wprowadzi u siebie ten instrument, bo to oczywista korzyść dla nich. I co równie ważne - jego gwarantem jest BGK" - dodał.

  Obecnie gwarancja musi obejmować kwotę niższą niż 10% i nie wyższą niż 20% wartości nieruchomości. Po zmianie gwarancja będzie udzielana w takiej wysokości, w jakiej będzie to potrzebne dla uzyskania kredytu (wkład własny i kwota objęta gwarancją będą musiały razem wynieść 20%). Jeśli kredytobiorca zgromadzi np. środki w wysokości 17% wartości nieruchomości, to gwarancja obejmie brakujące 3% Jeśli zgromadzi 5%, to gwarancja obejmie 15%.

  MRiT proponuje podniesienie limitu ceny m2 do 1,4% wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku pierwotnego i 1,3 dla rynku wtórnego. Przykładowo limit ceny mieszkania w Warszawie na rynku pierwotnym wynosi obecnie 10 263 zł, a po zmianie byłoby to 11 052 zł. W Białymstoku cena mieszkania to obecnie 7 346 zł, po podniesieniu wskaźnika będzie to 7 911 zł.

  MRiT zapowiada otworzenie programu również na osoby, które zgromadziły środki na pokrycie dokładnie 20% wartości nieruchomości.

  Spłaty rodzinne przysługują każdorazowo po powiększeniu rodziny o drugie i kolejne dziecko. W przypadku drugiego dziecka spłata wynosi 20 tys. zł a w przypadku urodzenia trzeciego dziecka i kolejnych 60 tys. zł. Spłaty rodzinne podnoszą bezpieczeństwo kredytobiorcy, przynosząc zmniejszenie obciążeń kredytowych w przypadku powiększenia rodziny, podano także.

  Kredytobiorców, którzy zdecydują się na zaciągniecie kredytu o stałej stopie procentowej obejmiemy systemem spłat rodzinnych nawet wtedy gdy wkład własny będzie wyższy niż 20% wartości nieruchomości. Kredyty takie są droższe w chwili podpisywania umowy, ale bezpieczniejsze dla kredytobiorców i rynku. Dlatego planowane jest objęcie programem także tych kredytobiorców, którzy zaciągając taki kredyt, wniosą wkład własny na poziomie 25%

  MRiT chce, by zmiany weszły w życie jak najszybciej, tj. po okresie niezbędnym jedynie do zmian systemów bankowych (najdalej w styczniu 2023 r.). Projekt przepisów jest już na ostatnim etapie przygotowań.

  (ISBnews)

 • 17.05, 14:07MF: Rząd przyjął projekt o wsparciu kredytobiorców dot. m.in. wakacji kredytowych 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który zawiera pakiet zmian dla osób z kredytami hipotecznymi, w tym m.in. wakacje kredytowe, dopłaty do kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zasilonego dodatkowymi środkami oraz zamiennik dla wskaźnika WIBOR, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

  "Chcemy, by z naszych propozycji mogła skorzystać jak największa liczba Polaków posiadających kredyty hipoteczne, którzy mogą mieć problem z ich spłatą. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy pakiet rozwiązań złożony z trzech filarów. To możliwość przesunięcia spłaty rat kredytów dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w złotych polskich, dopłaty do kredytów dla osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz zamiana wskaźnika WIBOR na nowy korzystniejszy wskaźnik, co pozwoli na obniżenie wysokości rat kredytowych. Z naszych szacunków wynika, że pozytywne skutki tego programu odczuje ok. 2 mln kredytobiorców hipotecznych" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Jak podkreślił wiceminister finansów Piotr Patkowski, dzięki konsultacjom udało się doprecyzować rozwiązania zawarte w projekcie m.in. to, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  Projekt wprowadza tzw. wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Dzięki temu, np. kredytobiorca którego miesięczna rata wynosi 2,4 tys. zł zmniejszy swoje obciążenie o 19,2 tys. zł.

  Planowane jest zastąpienie WIBOR go innym wskaźnikiem, który obniży wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

  Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia, podano także.

  Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Również on będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki - ok. 1 mld zł rocznie.

  Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie jednak zasilony dodatkowymi środkami; zwiększy się do ponad 2 mld zł w 2022 r. i będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe online.

  Aby skorzystać ze wsparcia trzeba spełnić jeden z warunków:

  - co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;

  - miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów;

  - miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1552 zł /os. gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych.

  Wsparcie z Funduszu to kwota nawet 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy - co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 tys. zł) umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.

  Projekt ustawy dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

  Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności startupy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje, podsumował resort.

  (ISBnews)

 • 12.05, 18:01Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) na wniosek prezydenta.

  Za kandydaturą Adama Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciwko 223, nikt się nie wstrzymał od głosu. Do wyboru potrzebna była bezwzględna większość głosów (229).

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 12.05, 12:12Rząd planuje w II kw. zmianę rozporządzenia dot. poręczeń kredytów zaciąganych przez KUKE 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia planowane jest na II kw.

  "W związku z wybuchem wojny wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przewiduje się bardzo znaczący wzrost wypłat z tytułu umów ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych zawartych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną (KUKE S.A.) na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych" - czytamy w wykazie.

  Zaangażowanie KUKE w znacznej mierze skoncentrowane jest na rynku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.

  W efekcie przewidywanego wzrostu wypłacanych odszkodowań spodziewany jest deficyt na wyodrębnionym rachunku bankowym, na którym prowadzone są rozliczenia finansowe związane z gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami eksportowymi, podano także.

  Zmiana rozporządzenia ma ułatwić ułatwi i przyspieszy proces udzielania pożyczek oraz poręczeń spłaty kredytów zaciąganych przez KUKE poprzez odformalizowanie tego procesu, co zapobiegnie ryzyku wystąpienia opóźnień w wypłatach odszkodowań i tym samym obniżenia zaufania przedsiębiorstw i banków do systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych.

  Celem planowanej nowelizacji jest usprawnienie, poprzez wyeliminowanie nadmiernych formalizmów, aplikowania przez KUKE do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub poręczenia, bez uszczerbku dla zachowania podstawowych zasad w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń przewidzianych w rozporządzeniu, tj.:

  - przesłanką wystąpienia z wnioskiem jest spodziewany, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, deficyt środków na wyodrębnionym rachunku bankowym,

  - kwota wnioskowanej pożyczki lub poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty,

  - pożyczki są oprocentowane.

  Planowanym efektem jest przyspieszenie procesu udzielania pożyczek oraz poręczeń, a w konsekwencji uniknięcie opóźnień w wypłacie środków finansowych należnych podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, w związku z przewidywanym ryzykiem masowego wpływu roszczeń o odszkodowania w związku z wojną rosyjsko-ukraińską.

  W projekcie nowelizacji rozporządzenia:

  - zrezygnowano z przedstawiania szczegółowej dokumentacji ubezpieczeniowej przy wnioskowaniu o udzielenie pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu, w tym obowiązku przedkładania kopii umów ubezpieczenia, sprawozdania z windykacji etc.,

  - ograniczono zakres informacji dotyczących ubezpieczających, a także beneficjentów i zleceniodawców gwarancji, na rzecz których dokonywane będą wypłaty odszkodowań lub kwot gwarancji, które zobowiązana jest przekazywać we wniosku KUKE,

  - zrezygnowano z konieczności uzasadniania i przedstawiania kwot poszczególnych roszczeń na rzecz uzasadnienia łącznej, zagregowanej kwoty przewidywanych roszczeń,

  - zliberalizowano wymóg potwierdzania stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, poprzez umożliwienie przedstawienia przez KUKE S.A. dokumentu bankowego wystawionego maksymalnie 7 dni przed dniem złożenia wniosku,

  - zmodyfikowano katalog wymogów, które powinien zawierać wniosek KUKE o umorzenie pożyczki, doprecyzowano, że umorzenie może dotyczyć całości lub części pożyczki, jak również hipotezą normy prawnej objęto sytuację, w której KUKE przewiduje, że wysokość środków zgromadzonych na rachunku nie wystarczy na spłatę raty pożyczki wraz z odsetkami;

  - zrezygnowano z wymogu zasięgnięcia opinii Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w przypadku udzielenia i umorzenia pożyczki oraz poręczenia spłaty kredytu bankowego w związku z brakiem spójności tej regulacji z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

  (ISBnews)

 • 12.05, 11:05Patkowski z MF: WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami: zamiennikiem, który będzie wyznaczany rozporządzeniem ministra finansów i będzie stosowany do umów kredytowych już zawartych oraz wskaźnikiem alternatywnym, który ma obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Ten zamiennik będzie wyznaczała Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z sektorem bankowym i także GPW Benchmark. Następnie opinię co do tego wydawał będzie Komitet Stabilności Finansowej, składający się z przedstawicieli NBP, KNF, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Ministerstwa Finansów" - powiedział Patkowski w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

  Jeżeli zostanie uzgodnione stanowisko, to na jego podstawie Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, ustanawiające zamiennik wobec WIBOR. W przypadku gdyby taki zamiennik nie został wydany, projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, który trafił właśnie do kilkudniowych konsultacji zawiera odwołanie się do wskaźnika referencyjnego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP), czyli wskaźnika Polonia.

  "Natomiast oprócz zamiennika WIBOR-u, zamiennik WIBOR będzie stosowany do umów kredytowych, które już są zawarte i są realizowane. Planowane jest także wydanie wskaźnika alternatywnego. Wskaźnik alternatywny w odróżnieniu od zamiennika ma z kolei obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości." –podkreślił Patkowski.

  Wskazał, że obywa wskaźniki powinny zostać wydawane równolegle, żeby obejmować umowy już obowiązujące, jak i umowy przyszłe, z tym, że wskaźnik alternatywny w przeciwieństwie od zamiennika WIBOR-u nie musi być wydawany drogą legislacyjną poprzez rozporządzenie ministra finansów.

  "To jest po prostu decyzja GPW Benchmark, wydawana w porozumieniu z sektorem" - dodał.  

  Po wejściu w życie ustawy o wsparciu kredytobiorców, Ministerstwo Finansów razem z GPW Benchmark KNF i Komitetem Stabilności Finansowej zyska bardzo sprawne narzędzie żeby zastąpić WIBOR, podkreślił.

  "To już nie będzie wymagało długich procedur ustawowych, to będziemy mogli robić rozporządzeniem. Już od lipca zyskamy taki bardzo mocny instrument wpływania na umowy kredytowe" - dodał.

  (ISBnews)

 • 12.05, 10:11Solidarna Polska zapowiada poparcie dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Solidarna Polska zapowiada poparcie dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) podczas dzisiejszego głosowania w Sejmie, wynika z wypowiedzi wiceprezesa tego ugrupowania Michała Wójcika.

  "Człowiek ogromnej wiedzy, wielkiej kompetencji i doświadczenia […] Adam Glapiński to profesor zwyczajny, człowiek który ma ogromne doświadczenie. My jako Solidarna Polska bardzo wysoko cenimy jego kompetencje" - powiedział Wójcik w programie "Graffitti" w PolsatNews.

  Na pytanie o poparcie klubu dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP, powiedział: "Jako Solidarna Polska poprzemy".

  Pytany czy nie widzi problemu, że prezes banku centralnego uczestniczy w spotkaniu klubu parlamentarnego, oznajmił: "Było pewnie zaproszenie, przyjął zaproszenie, jest człowiekiem otwartym […] Prezes NBP uczestniczy w różnych spotkaniach, […] ja bym tutaj nie widział nic złego".

  Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie zaplanowano na dziś w bloku głosowań w godz. 16.00-17.30. 

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 10.05, 16:25Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie w czwartek w godz. 16.00-17.30 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Sejm będzie głosował nad wnioskiem prezydenta o powołanie Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) w najbliższy czwartek, 12 maja, w bloku głosowań w godz. 16:00-17:30, podano w harmonogramie obrad Izby.

  Wcześniej Sejm ma rozstrzygnąć w kwestii wniosków o uzupełnienie porządku dziennego m.in. o punkt dotyczący właśnie powołania prezesa NBP.

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 10.05, 14:56Wsparcie kredytobiorców to dla sektora bankowego koszt 8,9 mld zł w 2022 r. wg OSR 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Mechanizmy wsparcia kredytobiorców, proponowane w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz o pomocy kredytobiorcom to dla sektora bankowego koszt 8,9 mld zł w roku 2022, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do tego projektu.  

  Projekt został dzisiaj przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego i minister finansów Magdalenę Rzeczkowską. Ma trafić do kilkudniowych konsultacji. Ministerstwo Finansów chce, aby został przyjęty przez rząd w przyszłym tygodniu.

  Projekt zakłada wprowadzenie m.in. wakacji kredytowych w roku 2022 i 2023 (po cztery miesiące w roku) oraz dopłat do kredytów w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców od 1 lipca 2022 r. oraz zmianę wskaźnika referencyjnego od 1 stycznia 2023r.

  "Szacuje się, że koszt dla sektora bankowego w 2022 r. wyniesie z tytułu:

  - wpłat na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - 1,4 mld zł,

  - wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych - ok. 3,5 mld zł.,

  - wakacji kredytowych - każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc)" - czytamy w OSR.

  Liczbę kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln.

  "Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców 50% uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł. Łączny koszt dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się na poziomie analogicznym, jak w 2022 r." - czytamy także.

  W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł.

  Proponowane rozwiązania pozwolą na wsparcie kredytobiorców, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, m.in. wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Koncepcja "wakacji kredytowych" powinna pozwolić na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu o ok. 1/3 w 2022 r. i 2023 r.

  Projektowane regulacje mogą mieć wpływ na poziom dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego (zmniejszenie o ok. 1,7 mld zł w 2022 r.), podsumowano.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:53Patkowski z MF: Chcemy, aby rząd przyjął przepisy ws. wsparcia kredytobiorców 17 maja 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce, aby rząd przyjął projekt w sprawie wsparcia kredytobiorców na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na wtorek, 17 maja, poinformował wiceminister w tym resorcie Piotr Patkowski. Projektowana regulacja dotyczy wakacji kredytowych oraz zamiennika dla wskaźnika WIBOR, który ma obniżyć wysokość rat kredytów. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) ma zostać zasilony dodatkowo 1,4 mld zł i kwota ta miałaby wzrosnąć w razie potrzeby.

  Dzisiaj założenia projektu przedstawił premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Projekt przygotowaliśmy we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Chcemy, by 17 maja Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy. Do 13 maja trwają konsultacje społeczne podczas których chcemy poznać opinie rynku" - powiedział Patkowski, cytowany w komunikacie.

  Nowe propozycje znajdą się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. W dokumencie są już wpisane rozwiązania dotyczące wyznaczania zamiennika WIBOR (skonsultowane i przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów). Uzupełniają je też przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi i zmianami w FWK.

  Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie spłaty kredytu na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem 2 x po 4 miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotówkach.

  Przejście z obecnego WIBOR-u na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców. Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki - w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r.

  Planowane jest także zasilenie nowymi środkami FWK. Trafi do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w razie potrzeby kwota ta będzie zwiększana i nie będzie konieczna w tym przypadku nowelizacja ustawy.

  Niezależnie od tego, już dziś kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

  - posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców,

  - miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów,

  - miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty - w 2022 r. to 1 552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł.

  Wsparcie ma mieć charakter zwrotny. Spłata będzie rozpoczynać się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następować w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł będą mogły zostać umorzone.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:41Rzeczkowska: Pracujemy nad emisją obligacji detal. w ramach rozwiązań oszczędnościowych 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad emisją obligacji detalicznych w ramach rządowych rozwiązań pakietu oszczędnościowego, które zostaną przedstawione za kilka dni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Pracujemy nad tymi rozwiązaniami [emisją obligacji przez Ministerstwo Finansów]. Pan Premier zapowiedział, że taka informacja do państwa w najbliższym czasie trafi odnośnie pakietu oszczędnościowego, czy rozwiązań, które mają zachęcić, wspomóc zakładanie depozytów i oszczędzanie przez Polaków. W ramach tych propozycji również pracujemy nad kwestią obligacji, papierów detalicznych dla obywateli" - powiedział Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas konferencji przedstawienie w najbliższych dniach rozwiązań, które mają doprowadzić do wzrostu atrakcyjności oszczędzania wśród Polaków.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:40Morawiecki: Wkrótce zaprezentujemy plan, który ma podnieść atrakcyjność oszczędzania 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zapowiada przedstawienie w najbliższych dniach rozwiązań, które mają doprowadzić do wzrostu atrakcyjności oszczędzania wśród Polaków.

  "Poprzez wzrost inflacji i podnoszenie stóp procentowych przez bank centralny, co doprowadza do bardzo wysokich zysków instytucji finansowych i niezdolności do podzielenia się tymi korzyściami z obywatelem. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dlatego zaproponuję w ciągu najbliższych kilku dni także rozwiązania w zakresie oszczędności" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Zarówno oszczędności, które powinny być oferowane Polakom poprzez sektor finansowy, jak również oszczędności, które już dzisiaj w Ministerstwie Finansów są proponowane i spróbujemy przedstawić jak najlepsze warunki dla naszych obywateli" - dodał.

  Jego zdaniem, środki, które Polacy zyskają w wyniku tarcz antyinflacyjnych, powinny być "przeznaczane na lepiej pracujące oszczędności".

  "I dlatego zaprezentuję też pewien plan i to już w najbliższych dniach, który ma doprowadzić do wzrostu atrakcyjności oszczędzania przez Polaków" - zaznaczył.

  Zastrzegł jednak, że zależy to w dużej mierze od decyzji sektora finansowego.

  "Niestety nie na wszystko mamy wpływ […] ponieważ to decyzje sektora banków komercyjnych w dużym stopniu i instytucji finansowych, ale postaramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, aby była korzyść z tego tytułu" - dodał.

  Zapytany, w jaki sposób będzie przekonywał banki do podwyższania oprocentowania depozytów, premier odpowiedział: "Poprzez perswazję".

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:03Morawiecki: Zaproponowaliśmy nowe rozwiązania dla kredytobiorców, trafiają do konsultacji 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Zaproponowane przez rząd rozwiązania dla kredytobiorców zakładają wprowadzenie czterech miesięcy wakacji kredytowych w tym roku i kolejne cztery miesiące w roku 2023 oraz zwiększenie budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł w tym roku i o kolejne 2 mld zł w roku przyszłym, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Projekt ma trafić do kilkudniowych konsultacji. 

  "Po pierwsze wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku oraz cztery miesiące w przyszłym roku. Ich łączny koszt, a korzyść dla kredytobiorców, korzyść dla Polaków to około 3 mld zł z tego tytułu. Po drugie udzielimy pomocy dla kredytobiorców, którzy są w trudnej sytuacji finansowej i w związku z tym również ustawowo zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który dzisiaj opiewa na kwotę 600 mln zł zwiększony zostanie do 2 mld zł. I to jest pula do wykorzystania jeszcze nawet w tym roku. Na kolejny rok będzie to co najmniej kolejne 2 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że koszt ten jest "do poniesienia przez sektor bankowy".

  Zapowiedział także wprowadzenie "odpowiednich mechanizmów od 1 stycznia 2023r., które pomogą obywatelom, pomogą kredytobiorcom na spłatę kredytu poprzez niższą marżę wartość referencyjną".

  "Czyli ten wskaźnik WIBOR będzie obniżony do wypracowanej nowej stawki. A jeżeli sektor bankowy tego nie wypracuje, to mamy gotowe rozwiązanie rezerwowe, będzie to stawka overnight Polonia, która jest korzystniejsza w cyklu życia kredytu hipotecznego nawet o około 0,4 pkt proc." - dodał.

  Wskazał, że "to są też oszczędności rocznie około 1 mld zł dla kredytobiorców".

  (ISBnews)

 • 10.05, 12:40Prezes BNP Paribas BP: Rządowe propozycje dot. kredytów negatywne dla sektora bankowego 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Rządowy pakiet propozycji dotyczących pomocy dla kredytobiorców będą miały negatywny skutek dla sektora bankowego, ocenia prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański. Podkreślił, że na razie propozycje znane są jedynie w zarysach i dodał, że w niektórych przypadkach warto je zawęzić jedynie do części kredytobiorców czy też poszukać innych źródeł ich finansowania.

  "Ponieważ te propozycje mają charakter ogólny, to trudno precyzyjnie powiedzieć, jaki będzie ich skutek, oprócz takiego ogólnego wrażenia, że ten skutek może być dla sektora wyłącznie negatywny" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

  Zwrócił uwagę, że w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obecnie znajdują się środki o wartości ok. 600 mln zł.

  "On praktycznie od momentu powstania był niewykorzystywany albo marginalnie wykorzystywany. Dopłacanie do niego przed zużyciem tego, co jest zgromadzone nie wydaje mi się potrzebne, żeby nie rzec: właściwe. Być może istnieją inne formy - np. pożyczkowe - zasilenia tego funduszu po to, żeby koszty nie spoczęły wyłącznie na bankach" - wskazał prezes.

  Gdański pozytywnie ocenił ideę wakacji kredytowych - czyli możliwości przesunięcia spłaty przez cztery miesiące w roku (jeden miesiąc w kwartale) - choć uznał, że nie powinny one mieć zastosowania wobec wszystkich kredytobiorców.

  "Wakacje kredytowe - ja rozumiem ten pomysł, on ma sporo sensu. Moje zdanie jest wszakże takie, że nie powinno być automatyzmu - że niezależnie od sytuacji, niezależnie od zdolności do terminowej obsługi zaciągniętych zobowiązań każdy może przyjść i z takich wakacji skorzystać" - powiedział prezes.

  "Nie uważam, że powszechna dostępność wakacji - nawet w przypadku osób, które bez problemu te zobowiązania mogą obsługiwać, albo dla których jest to kolejny kredyt na kolejne mieszkanie nabyte w celach inwestycyjnych - żeby była właściwym i potrzebnym rynkowo rozwiązaniem" - wyjaśnił.

  Dodał, że  jeśli chodzi o wakacje kredytowe, doprecyzowania wymaga fakt, czy w efekcie skorzystania przez klienta z wakacji banki będą musiały przeklasyfikować ekspozycję kredytową i tworzyć na nią rezerwę.

  Komentując plan odejścia od WIBOR-u jako stawki bazowej dla kredytów, Gdański wskazał, ze zasadniczym problemem nie jest taka czy inna stawka, ale fakt znaczącego wzrostu stóp procentowych.

  "Ruch na WIBOR-ze pewnie rozładuje część emocji i w jakimś sensie obniży koszty obsługi i przychody sektora bankowego, natomiast to nie jest sedno sprawy" - podkreślił.

  Główny ekonomista banku Michał Dybuła zwrócił uwagę, że sama zamiana WIBOR-u na inny benchmark nie jest kwestią kontrowersyjną, przygotowywania do tego trwają już przynajmniej od kilku lat. Ocenił, że wpisuje się to w trendy europejskie.

  "Ale rzeczywiście pojawia się pytanie: co ma być tym nowym benchmarkiem, na podstawie jakiego rodzaju transakcji ta nowa stopa benchmarkowa będzie wyznaczana i ostatecznie kto będzie administratorem tejże nowej stawki. Bo przecież słyszeliśmy o tej opcji tzw. awaryjnej, w której nowym benchmarkiem miałaby się stać stawka Polonia" - powiedział Dybuła.

  "Natomiast co do zasady, każda stopa procentowa oparta na operacjach overnight'owych będzie - po jakimś odpowiednim wygładzeniu - bliżej odpowiadać temu, gdzie znajduje się stopa referencyjna banku centralnego niż 3- czy 6-miesięczne stopy WIBOR, które obecnie też dyskontują kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych, o którym zresztą czy to prezes NBP, czy inni członkowie RPP mówią" - podsumował główny ekonomista.

  Projektem dotyczącym wsparcia dla kredytobiorców rząd zajmuje się na dzisiejszym posiedzeniu. Zgodnie z zapowiedziami, projekt ten ma trafić do kilkudniowych konsultacji. Rząd chce, aby regulacja weszła w życie 1 lipca br.

  BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

  (ISBnews)

 • 09.05, 16:24Muller: Projekt dot. pomocy dla kredytobiorców zostanie zaprezentowany jutro 

  Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Projekt dotyczący wsparcia dla kredytobiorców zostanie zaprezentowany jutro, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller. Projekt ten ma trafić do kilkudniowych konsultacji. Rząd chce, aby regulacja weszła w życie 1 lipca br.  

  "Jutro zostanie przedstawiony projekt tych przepisów, które dotyczą pomocy kredytobiorcom. Zostanie on skierowany na kilkudniowe szybkie konsultacje społeczne i instytucjonalne, w szczególności do sektora bankowego, tak aby rząd mógł później szybko ten projekt przyjąć i przedstawić Sejmowi. Chcielibyśmy, żeby większość z tych rozwiązań weszła w życie 1 lipca; w związku z tym ta ścieżka legislacyjna będzie przyśpieszona" – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, projekt ten ma wprowadzać wakacje kredytowe – czyli możliwość przesunięcia spłaty przez cztery miesiące w roku (jeden miesiąc w kwartale) oraz możliwość dopłat do kredytu. Kwota dopłaty miałaby być co do zasady zwracana, z możliwością częściowego umorzenia. Projekt  przewiduje także odejście od WIBOR-u (od 1 stycznia 2023r.). 

  Projekt ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu zaplanowanym za dwa tygodnie.

  (ISBnews)

 • 09.05, 09:51Kotecki z RPP: NBP powinien oferować wysoko oprocentowane obligacje dla gosp. domowych 

  Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) powinien emitować "bardzo wysoko oprocentowane" obligacje lub inne papiery wartościowe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, co stworzyłoby konkurencję dla depozytów bankowych i wzmocniło transmisję polityki pieniężnej po stronie depozytowej, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

  "Trzeba się zastanowić, w jaki sposób bardzo mocno ograniczyć tę nadpłynność i doprowadzić do tego, żeby nie tylko po stronie kredytowej, ale i po stronie depozytowej ta transmisja była mocniejsza. Bo dzisiaj jest tak, że my podnosimy - osiem razy już - stopy procentowe, natomiast w bankach właściwie nie widać żadnego efektu po stronie depozytowej" - powiedział Kotecki w rozmowie z Tok FM.

  Wskazał, że obecnie w operacjach otwartego rynku NBP ściąga nadpłynność z sektora bankowego, ale odbywa się to "na zasadzie dobrowolnej".

  "A mój pomysł polegałby na tym, żeby troszeczkę wymusić na bankach podnoszenie stóp procentowych przez działania czysto rynkowe - w żadnym momencie nie jakieś administracyjne czy polityczne. Mam na myśli pomysł, który został zgłoszony przez panów Grabowskiego i Pruskiego, czyli emisja obligacji czy innych papierów wartościowych oprocentowanych bardzo wysoko, które tworzyłyby konkurencję dla depozytów bankowych i które byłyby skierowane do gospodarstw domowych. Miałby je przeprowadzić NBP" - wskazał członek RPP.

  Pod koniec kwietnia br. byli członkowie RPP Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski napisali w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej", że należałoby rozważyć emisję przez NBP obligacji detalicznych. Jak argumentowali, ich emisja nie tylko szybko i efektywnie zmniejszyłaby popyt sektora prywatnego, ale też zwiększyła efektywność mechanizmu transmisji polityki pieniężnej od stóp NBP do podaży kredytu netto.

  RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i podnosiła je co miesiąc. Łącznie po ośmiu podwyżkach - w tym majowej o 75 pb - główna stopa referencyjna wzrosła o 5,15 pkt proc. do 5,25%.

  (ISBnews)