Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.10, 10:57Rząd chce przyjąć projekt noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie niewypłacalności 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych, którego celem jest zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej planowane jest na I kw. 2023r.

  "Zakłada się przede wszystkim wprowadzenie […] zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania oraz w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania" - czytamy w wykazie.

  Obecnie już istnieją częściowe regulacje krajowe przyznające kompetencję Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) w zakresie upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; regulacje te zostaną dostosowane i zmodyfikowane do wymagań zawartych w dyrektywie, podano także.

  Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - dyrektywa określa minimalne wysokości sumy gwarancyjnej/sum gwarancyjnych na poziomie:
  a) szkody na osobie: 6,45 mln euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej,
  b) szkody majątkowej: 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych,
  - uregulowanie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia,
  - dostosowanie określeń użytych w ustawie do definicji "pojazdu" i "ruchu pojazdu" zawartych w ww. dyrektywie,
  - określenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka w przypadku pojazdów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

  Ponadto zaproponowano wprowadzenie regulacji, która w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej pozwalałaby na zaspokojenie roszczeń przez UFG. Już w chwili obecnej UFG spełnia świadczenia w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

  Ze względu jednak na specyfikę takiego rozwiązania, które skutkować będzie dodatkowym zaangażowaniem finansowym UFG, szczegółowe zmiany w tym zakresie będą poprzedzone konsultacją z podmiotami i instytucjami rynku ubezpieczeniowego.

  (ISBnews)

 • 03.10, 08:37Prognoza potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrosła do 110,5 mld zł 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Prognozowany poziom potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrósł do 110,52 mld zł w wersji projektu przesłanej do Sejmu ze 107,52 mld zł w wersji przesłanej wcześniej do Rady Dialogu Społecznego.

  "W rezultacie planowane w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 110 516,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 59 397,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 58 236,5 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2022 roku) wynosi 260 729,7 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 233 795,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 221 953,5 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  W poprzedniej wersji projektu prognoza potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 r. wynosiła 269 640 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 234 057,1 mln zł.

  Natomiast planowane wykonanie potrzeb pożyczkowych netto na 2022 r. nie uległo zmianie.

  "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 74 654,9 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 32 861,4 mln zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 29.09, 13:25Rząd chce upraszczać wymogi dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje rozwój rynku długu przez upraszczanie wymogów dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych, a także rozwój crowdfundingu dłużnego oraz rynku venture capital, wynika ze "Strategii Produktywności 2030", przyjętej przez rząd w formie uchwały i opublikowanej w Monitorze Polskim.

  "Szukając źródeł pozakredytowych i pozagiełdowych, firmy mogą korzystać z alternatywnych form finansowania dłużnego lub udziałowego. Rozwój tych rynków pozwoli zwiększyć nie tylko stopę inwestycji jako taką, ale także udział w niej projektów innowacyjnych, wizjonerskich i tych, których potencjał biznesowy nie może być wyceniony za pomocą bankowych reguł oceny ryzyka" - czytamy w "Strategii".

  W ramach "Strategii" planowany jest:

  - rozwój rynku długu poprzez promocję wśród przedsiębiorców oraz dalsze upraszczanie systemu wymogów dla nowych emitentów obligacji (zwłaszcza korporacyjnych), tak aby zmniejszyć koszty takich emisji;

  - rozwój crowdfundingu dłużnego, który wykazuje się prostotą i szybkością odformalizowanego procesu zbierania kapitału (identyfikacja barier, hamujących wykształcenie się tego rynku w Polsce, oraz dostosowanie przepisów prawnych, które je umożliwią, następnie podjęcie działań informacyjno-promocyjnych nt. korzyści, jakie daje finansowanie dłużne, w przypadku których szczególna rola - jak wskazano - powinna przypaść Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podmiotom rynku kapitałowego);

  - rozwój rynku venture capital w Polsce, w tym wspólne inwestycje funduszy prywatnych i finansowanych ze środków publicznych.

  Jak wskazano, "brakuje obecnie instrumentów zachęcających inwestorów indywidualnych, inwestujących środki własne w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia (poprzez fundusze VC lub jako tzw. aniołowie biznesu)".

  Celowe byłoby wprowadzenie ulgi podatkowej. Ulgi takie w wielu krajów znakomicie przyczyniły się do rozwoju ekosystemów startupowych, podano także.

  (ISBnews)

 • 29.09, 08:21Rząd zakłada w strategii dług 'general gov't' na 51,7% PKB w br., 53,3% w 2023, 55% w 2024 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026", która m.in. przewiduje spadek długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 51,7% PKB w 2022 r. (z 53,8% PKB na koniec ubiegłego roku), a następnie wzrost do 53,3% PKB w 2023 r. i 55% PKB w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r., poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  "Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB obniży się do 51,7% w 2022 r., a następne wzrośnie do 53,3% w 2023 r. i 55% w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r. Oznacza to, że relacja długu do PKB na poziomie 60% nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii" - czytamy w komunikacie.

  Założony w projekcie budżetu na 2023 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66 mld zł, tj. 1,99% PKB. Do 2026 r. zakłada się, że koszty obsługi długu będą się utrzymywały poniżej 2% PKB, podano także.

  Dla realizacji celu Strategii w latach 2023-2026 przyjęto, że:

  utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka;

  - głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;

  - udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych;

  - utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu Skarbu Państwa na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu na poziomie zbliżonym do 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń, wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.

  Na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5%, a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6%. Następnie w latach 2024-2025 relacja ustabilizuje się na poziomie 41,1%, by na koniec okresu objętego prognozą Strategii spaść do 39,9%, podano także.

  "Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 28.09, 17:30Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z 68 mld zł deficytu, 1,7% wzrostu PKB 

  Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 r. z deficytem nie więcej niż 68 mld zł i wzrostem PKB o 1,7%, podało Ministerstwo Finansów. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB.

  "Budżet na 2023 r. odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne. To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapewnienia realizacji ważnych programów społecznych. To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych. Polska w dalszym ciągu pozostaje w gronie tych krajów Unii Europejskiej, które są w stanie sprostać unijnemu limitowi fiskalnemu w zakresie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  - prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

  - nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

  - deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

  - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB, podał resort.

  "Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%, stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%" - czytamy dalej.

  W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł, podano także.

  "W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli" - czytamy w komunikacie.

  Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny.

  "W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.: 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program 'Rodzina 500+', realizację świadczenia 'Dobry Start' oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)" - czytamy dalej.

  "Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków wyznaczanego stabilizującą regułą wydatkową. Jednocześnie zabezpiecza skutki finansowe niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - podsumowano.

  (ISBnews)


   

 • 27.09, 12:35Prezes ZBP: Podatek od nadmiarowych zysków nie powinien być wprowadzany wobec banków 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) -  Zapowiadany przez wicepremiera Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) nie powinien mieć zastosowania do banków, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

  "Po tym co się działo w ostatnich latach jeśli chodzi o sytuację sektora bankowego i wprowadzenia bardzo mocnych obciążeń na ten sektor tego typu rozwiązanie nie powinno mieć zastosowania do banków" - powiedział Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej.

  "To byłby niewybaczalny błąd. Oznaczałoby to, że wiele firm utraciłoby możliwość dostępu do finansowania z sektora bankowego" - podkreślił.

  Zwrócił uwagę na pogarszające się wyniki banków. Dodał, że rentowność banków w ostatnich miesiącach była bardzo niska, a na koniec roku może być ujemna. Jego zdaniem, wprowadzenie dodatkowych obciążeń oznaczałby osłabienia narzędzia do stabilizowania gospodarki, jakim jest sektor bankowy.

  "Mam wrażenie, że bardzo mocno koncentrujemy się na działaniach antyinflacyjnym, ale o charakterze ochronnym. Tymczasem inflacja ma kilka źródeł. Brakuje mi działań, które istotnie zmieniałaby sytuację po stronie podażowej" - powiedział Pietraszkiewicz, wymieniając w tym kontekście działania związane z rozwojem OZE.

  Zaznaczył, że sektor bankowy czeka na ostateczną wersję projektu.

  "Nikt z uczestników rynku nie był konsultowany, wszystkie organizacje przedsiębiorców są tym działaniem zaskoczone. Czekamy na ostateczną wersję, bo opieranie profesjonalnych stanowisk na przeciekach i doniesieniach medialnych byłoby niepoważne" - powiedział prezes.

  Rząd zapowiada wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków spółek za 2022 rok, a pozyskane w ten sposób środki chce przeznaczyć na wsparcie odbiorców energii i złagodzić skutki wzrostu cen. Wpływy z tego tytułu szacowane są na 13,5 mld zł. Według doniesień "Rzeczpospolitej", podatek od nadmiarowych zysków miałby objąć nie tylko spółki energetyczne - o czym była mowa na początku dyskusji nad podatkiem - ale wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób.

  Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiadał, że posiedzenie rządu poświęcone m.in. temu projektowi może odbyć się w środę, 28 września.

  (ISBnews)

 • 27.09, 11:10ZBP: Możliwe, że przez pewien czas WIBOR i WIRD będą funkcjonować jednocześnie 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Możliwe jest, że przez pewien okres WIBOR i WIRD będą stosowane równolegle, uważa wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

  "Może być sytuacja, że okres tranzycji będzie charakteryzował się równoległością stosowania obu wskaźników [WIBOR i WIRD]" - powiedział Białek podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział również, że w najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawi kolejny komunikat z prac Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, który najprawdopodobniej będzie zawierał mapę drogową określającą harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

  Zdaniem prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, reforma wskaźników referencyjnych powinna być rozłożona w czasie.

  "Nad niektórymi zamiennikami prace będą trwały jeszcze kilka, kilkanaście kwartałów, niektóre rozwiązania pewnie wejdą nieco wcześniej, ale to kwestie muszą być przedyskutowane z partnerami krajowymi i zagranicznymi" - powiedział Pietraszkiewicz.

  Na początku września Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru indeksu WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.Następnym zapowiadanym krokiem jest publikacja Mapy Drogowej.

  WIRD to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

  KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) i WRR (Warsaw Repo Rate).

  Administratorem WIRD w rozumieniu rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

  Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów - oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych - na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:54ZBP: Ustawa antylichwiarska może zwiększyć szarą strefę 

  Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) -  Ostatnie poprawki do projektu tzw. ustawy antylichwiarskiej sprawią, że ratalne średnio- i długoterminowe kredyty będą nierentowne, napisał w komentarzu do projektu Związek Banków Polskich (ZBP). Według Związku, konsekwencją wejścia tych przepisów w życie będzie rozrost szarej strefy.

  "W trakcie dodatkowych prac Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparto poprawkę zgłoszoną w II czytaniu, która jeszcze bardziej obniża limit kosztów pozaodsetkowych, czyniąc całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie - będące przeciwieństwem tzw. 'chwilówek', które to odpowiadają za napędzanie spirali zadłużenia u konsumentów" – czytamy w komunikacie.

  Zgłoszona w trackie prac i przegłosowana przez Komisję poprawka obniża pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni z obecnych 25% do 8% całkowitej kwoty kredytu.

  ZBP ocenia, że obniżony limit maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu nie zlikwiduje zjawiska lichwy, gdyż dotknie jedynie kredytodawców działających legalnie w obszarze consumer finance, a nie podmiotów działających w szarej strefie. Ponadto projekt nie uwzględnia, zdaniem ZBP, realnych kosztów działalności kredytodawców.

  "[Projekt] czyni całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie oferowane obecnie przede wszystkim przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, co oznacza, iż wiele banków całkowicie wycofa się z oferowania kredytów konsumenckich na rzecz innego rodzaju kredytów, tym bardziej więc kliencie będą zmuszeni korzystać z tzw. 'chwilówek'" - czytamy w komunikacie.

  "W konsekwencji tak skonstruowanych przepisów prawa przez rząd konsumenci zostaną skazani na ofertę tzw. 'chwilówek' i zmuszeni do korzystania z finansowania z tzw. 'szarej strefy', podmiotów działających co najmniej na granicy prawa" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 15.09, 09:22Muller: Jeżeli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, możliwe rozwiązanie ustawowe 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Chociaż oprocentowanie depozytów wzrosło, nadal nie jest satysfakcjonujące. Jeżeli sektor bankowy nie zareaguje odpowiednio w tej sytuacji, rząd rozważa wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera.

  "Jeżeli sektor bankowy nie będzie miał dojrzałości do zareagowania w sytuacji, jaka jest teraz, to faktycznie rozważamy wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym. Tak zrobiliśmy np. w kontekście wakacji kredytowych" - powiedział Muller w radiu Plus.

  Pytany o wcześniejsze deklaracje dotyczące uregulowania oprocentowania depozytów, przypomniał, że "po tej reakcji wcześniejszej oprocentowanie depozytów wzrosło".

  "Natomiast dla nas ono nie jest satysfakcjonujące, ale też bierzmy pod uwagę, że my sektora bankowego nie zostawiamy z tymi wielkimi zyskami, które by wypracowywał, no bo na szczęście prowadziliśmy wakacje kredytowe. One kosztują też miliardy złotych, kosztują banki" - wyjaśnił.

  Zwrócił też uwagę, że wzrost liczby depozytów ma charakter inflacyjny.

  "To ma też taki charakter antyinflacyjny, bo jeżeli ktoś zostawia swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym, to ich nie używa w danym czasie. To ma dwa rodzaje działań, i to antyinflacyjne jest dla nas szczególnie istotne" - podsumował.

  (ISBnews)

 • 14.09, 13:00Muller: MRiT pracuje nad regulacją poprawiającą dostępność kredytów na cele mieszkaniowe 

  Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad regulacją, której celem byłaby poprawa dostępności kredytów na cele mieszkaniowe, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera. Rozwiązania dotyczące sektora miałyby pojawić się w tym roku.

  "W niektórych elementach rynku warto się zastanowić nad rozwiązaniami państwowymi, które by powodowały, że dostępność kredytów na konkretne cele, w tym wypadku cele mieszkaniowe, będzie lepsza i będzie też bezpieczniejsza. Faktycznie nad tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje w tej chwili. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych propozycji" - powiedział Muller w Radiu dla Ciebie.

  Pytany, kiedy propozycje te miałyby być przedstawione, Muller oznajmił: "Jeżeli miałyby być rozwiązania dotyczące tego sektora, to spodziewam się ich w tym roku".

  Na początku września prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie o kredyty dla młodych małżeństw, poinformował, że rozważany jest pomysł bardzo nisko oprocentowanych (2% w skali roku) kredytów dla młodych rodzin. Podał rozwiązaniem ty mogłoby zostać objętych ok. 50 tys. rodzin rocznie.

  (ISBnews)

 • 12.09, 11:04MRiT: Z programu mieszkanie bez wkładu po zmianach skorzysta 39,7 tys. w 2023 r. 

  Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Z programu mieszkanie bez wkładu własnego po planowanych zmianach, których celem jest zwiększenie liczby beneficjentów programu, skorzysta 39,7 tys. osób w 2023 r., 60 tys. w 2024 r. oraz 68,3 tys. w 2025 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy. 

  Projekt ten został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd.

  "W ocenie skutków regulacji projektu ustawy o kooperatywach oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach którego procedowane są zmiany w programie gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zapisano następujące prognozy dotyczące liczby kredytów udzielonych w kolejnych latach:

  - w 2023 r.: 39,7 tys.,

  - w 2024 r.: 60 tys.,

  - w 2025 r.: 68,3 tys.,

  - w 2026 r.: 71,5 tys.,

  - w 2027 r.: 74,7 tys.,

  - w 2028 r.: 74,7 tys.,

  - w 2029 r.: 74,7 tys.,

  - w 2030 r.: 74,7 tys." - napisała wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król w odpowiedzi na interpelację.

  Projektowane zmiany polegają m.in. na umożliwieniu wniesienia większego wkładu własnego, zniesieniu przepisu o minimalnej wysokości gwarancji, podniesieniu limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym, umożliwieniu skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągną kredyty o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  MRiT zakłada, że rozwiązania pozwalające większej liczbie osób zakwalifikować się do programu wejdą w życie w styczniu 2023 r.

  Mieszkanie bez wkładu własnego jest pakietem rozwiązań prawno-finansowych, w skład którego wchodzi gwarantowany kredyt mieszkaniowy, jako instrument wspierający rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych. Przepisy ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym weszły w życie w maju br.

  (ISBnews)

 • 08.09, 14:41ZBP: TSUE chce, by ochrona konsumencka oznaczała przywrócenie równowagi stron 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oczekuje od sądu krajowego, że ostateczny rezultat ochrony konsumenckiej był zgodny z celem, jakim jest przywrócenie równowagi stron, co otwiera drogę do sprawiedliwego rozliczenia roszczeń banku o zwrot kapitału i wartości, jaką przedstawia korzystanie z tego kapitału, uważa Związek Banków Polskich (ZBP).

  Trybunał odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawach dotyczących kredytu hipotecznego denominowanego w walucie obcej uznał dzisiaj, że sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego, jeżeli takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się konsument. Orzekł też, że jeżeli umowa kredytu nie może dalej obowiązywać bez tego postanowienia, należy stwierdzić jej nieważność.

  W ocenie ZBP, wyrok przypomniał, że celem dyrektywy 93/13 jest przywrócenie równowagi stron, a nie unieważnienie wszystkich umów zawierających nieuczciwe warunki. Wskazał, że sąd krajowy ostatecznie ma doprowadzić do przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta jaka istniałaby w braku tego nieuczciwego warunku.

  "Naszym zdaniem, świadczy to o tym, że Trybunał oczekuje od sądu krajowego, że ostateczny rezultat ochrony konsumenckiej był zgodny z celem, jakim jest przywrócenie równowagi stron. Otwiera to - naszym zdaniem - drogę do sprawiedliwego rozliczenia roszczeń banku o zwrot kapitału i wartości, jaką przedstawia korzystanie z tego kapitału" - czytamy w komunikacie.

  ZBP zwraca też uwagę, że Trybunał wyraźnie podkreślił, że unieważnienie umowy możliwe jest dopiero wtedy, gdy sąd upewni się, że klient jest świadomy wszystkich skutków takiego unieważnienia.

  (ISBnews)

 • 08.09, 08:49Soboń z MF: Zakładam, że indeks WIRD zastąpi WIBOR od 1 stycznia 2023 r. 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Wiceminister finansów Artur Soboń zakłada, że indeks WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. W jego ocenie, lepszy jest "trwały, stabilny, rynkowy wskaźnik" niż rozwiązania czasowe, jak np. czasowe zamrożenie WIBOR-u na poziomie z roku 2019.

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała w ub. tygodniu, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

  "Dzisiaj instytucje zajmujące się stabilnością, nadzorem nad finansami, także banki pracują nad rozwiązaniem które będzie optymalne. Wszystko wskazuje na to, że byłby to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. To w praktyce oznacza wskaźnik dużo bardziej odporny na wahania stóp procentowych" - powiedział Soboń w radiowej Jedynce.

  "I gdyby on dzisiaj obowiązywał, a zakładam, że uda się, aby obowiązywał od 1 stycznia, to przy założeniu 25 lat i kredytu w wysokości 300 tys. zł, to każdego miesiąca nasza rata byłaby w stosunku do WIBOR-u o 250 zł mniejsza, więc bardziej odporny na wahania stóp wskaźnik alternatywny wobec WIBOR-u" - dodał.

  Pytany czy nowy wskaźnik dotyczyłby nowo udzielanych kredytów czy także dotychczasowe kredyty byłyby przeliczane wg tego wskaźnika, Soboń wskazał, że "na pewno jest to rozwiązanie, które dotyczy kredytów nowych", co do kredytów już zaciągniętych stwierdził, że "nie chce tego przesądzać".

  Odnosząc się do stwierdzenia o możliwości zamrożenia WIBOR-u na dwa lata na poziomie z 2019 roku, powiedział: "oczywiście, szansa na różne rozwiązania nierynkowe jest".

  "One są kosztowne i wbrew naszym zobowiązaniom europejskim. Bo przepisy [tzw. dyrektywa BMR] nakazują, żeby on był rynkowy" - podkreślił wiceminister.

  "Moim zdaniem, lepszy trwały, stabilny, rynkowy wskaźnik, który będzie korzystny dla kredytobiorców niż czasowe rozwiązania" - podsumował.

  WIRD to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

  Wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego. KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) i WRR (Warsaw Repo Rate).

  Administratorem WIRD w rozumieniu rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

  Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

  Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów -oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych - na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

  (ISBnews)

 • 02.09, 17:24Komitet Sterujący NGR wybrał indeks WIRD na alternatywny wskaźnik referencyjny stopy proc. 

  Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Komitet Sterujący Narodowej Gryupy Roboczej dokonał wyboru indeksu WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

  "Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia 2022 r. oraz 1 września 2022 r. przeprowadził dyskusję oraz podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight)" - czytamy w komunikacie.

  WIRD to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

  "Członkowie KS NGR wskazując indeks WIRD zwrócili uwagę, że uwzględnia on także dane z sektora dużych przedsiębiorstw, a więc w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie - zasób informacyjny - jest szerszy i nie ogranicza się tylko do instytucji sektora finansowego- czytamy również.

  Komisja wyjaśniła, że wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego. KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) i WRR (Warsaw Repo Rate).

  Administratorem WIRD w rozumieniu rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

  Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

  KS NGR zapowiada, że zamierza także zarekomendować wkrótce standardy stosowania nowego wskaźnika RFR (risk-free-rate) w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentach finansowych.

  "Docelowo WIRD ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie)" - czytamy dalej w komunikacie.

  Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów -oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych - na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

  (ISBnews)

 • 02.09, 14:58Rząd chce przyjąć projekt regulujący działanie firm windykacyjnych w IV kw. 

  Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, zakładającego uregulowanie funkcjonowania firm windykacyjnych, ram prawnych dla ich działalności oraz uregulowań dotyczących statusu oraz praw i obowiązków osób prowadzących windykację, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora planowane jest na IV kw.

  "Założeniem projektowanej ustawy jest, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie windykacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania zezwolenia, i wpisu do odpowiedniego rejestru. Działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez określoną kategorię podmiotów po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisie do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów" - czytamy w wykazie.

  Windykatorem będzie mogła być jedynie osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie windykacyjnym, posiadająca licencję i wpisana do rejestru.

  Wszystkie dokumenty i pisma sporządzane w związku z działalnością windykacyjną będą musiały zawierać oznaczenie przedsiębiorstwa windykacyjnego, w tym jego adres; wskazanie numeru w Rejestrze Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów oraz numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym; imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

  Zgodnie z projektem, windykator będzie miał obowiązek ma obowiązek prowadzenia akt windykacyjnych, w tym sporządzania noty windykacyjnej oraz ewidencjonowania prowadzonych windykacji w formie na bieżąco aktualizowanej listy windykacji. Nota windykacyjna będzie częścią akt windykacyjnych, które przedsiębiorstwo windykacyjne będzie miało obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdej osoby zobowiązanej.

  Akta windykacyjne mają być wydawane niezwłocznie na każde żądanie sądu, prokuratora oraz organów nadzoru.

  Projekt ma regulować także zasady prowadzenia w toku windykacji postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego możliwe będzie wniesienie zastrzeżeń do organu nadzoru. Środek zaskarżenia będzie mógł być złożony w dowolnej formie. Stosowane formularze mają być jedynie udogodnieniem i jedną z możliwych form ich wniesienia.

  Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych oraz windykatorów ma sprawować minister właściwy ds. gospodarki. Minister ten ma wydawać, odmawiać wydania oraz cofać zezwolenia na działalność przedsiębiorstw windykacyjnych, właściwy będzie również odnośnie do licencji dla windykatora.

  W zakresie określonym ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym organem nadzoru będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

  (ISBnews)

 • 30.08, 17:22Projekt budżetu 2023: Wpływy z podatku bank.: 5,98 mld zł, od sprzedaży detal: 3,88 mld zł 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przewidziano wpływy z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) w wysokości 5,98 mld zł (wobec planowanego wykonania na br. w wysokości 5,86 mld zł) oraz wypływy z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 3,88 mld zł (wobec 3,08 mld zł planu na br.).

  "Prognozowana wysokość dochodów zakłada realizację średniego tempa wzrostu składowych tego podatku na poziomie 5,1%, co przyjęto w oparciu o analizę danych historycznych w tym zakresie" - czytamy w projekcie odnośnie podatku od niektórych instytucji finansowych.

  W projekcie podano też, że planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą w przyszłym roku 4,6 mld zł wobec planowanego wykonania w wysokości 4,2 mld zł w tym roku.

  (ISBnews)

 • 30.08, 17:10W projekcie budżetu na 2023 r. nie przewiduje się wpłaty z zysku NBP 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. nie przewidziano dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP).

  "W 2023 r. nie przewiduje się dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP. Prognoza została przygotowana w oparciu o Plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2022 zatwierdzony uchwałą nr 13/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. NBP poz. 16)" - czytamy w projekcie.

  Zaznaczono jednocześnie, że wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością.

  "Wynika to z probabilistycznego charakteru procesów kształtujących ten wynik, nakładającego ograniczenia występujące na etapie budowy planu, np. w zakresie przyjętych wartości kursu złotego do walut obcych, czy operacji wykonywanych w ramach inwestowania rezerw walutowych oraz prowadzenia polityki pieniężnej. Ponadto poziom wyniku finansowego NBP uzależniony jest od wielu czynników będących poza bezpośrednim wpływem NBP" - czytamy dalej.

  W połowie czerwca br. NBP dokonał wpłaty 10 425 792,8 tys. zł do budżetu państwa. To 95% zysku wypracowanego przez NBP w 2021 roku.

  NBP wypracował w 2021 roku zysk w kwocie 10 974 518,7 tys. zł. Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP, zysk NBP podlega podziałowi na wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa 10 425 792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% rocznego zysku) 548 725,9 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 30.08, 13:08Morawiecki: Rząd zakłada wzrost stopy ref. do 7% w br., obniżki stóp od IV kw. 2023 r. 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) wzrośnie w II połowie br. do 7% (z 6,5% obecnie), natomiast od IV kw. 2023 r. oczekiwane są obniżki stóp procentowych, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Stopa referencyjna - to jest nasze założenie, bo polityka monetarna banku centralnego jest niezależna - zakładamy, że osiągnie w drugiej połowie tego roku 7%. I od IV kwartału przyszłego roku zakładamy stopniowe luzowanie polityki monetarnej" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  W projekcie rząd założył średnioroczną inflację w wysokości 13,5% w 2022 r. i 9,8% w 2023 r.

  RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc. Po lipcowej podwyżce o 50 pb główna stopa referencyjna wynosi 6,5%.

  (ISBnews)

 • 30.08, 12:51Morawiecki: Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z ok. 65 mld zł deficytu 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 r. z deficytem w wysokości ok. 65 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Deficyt całego sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 4,4% w relacji do PKB, dodał.

  "Ten budżet jest przyjęty w oparciu o względnie konserwatywne założenia. Wszyscy, którzy mają do czynienia z rynkami finansowymi, wiedzą doskonale, że takie założenia dają pewną przestrzeń do dodatkowego działania. Dochody budżetowe zaplanowaliśmy na poziomie 604,4 mld zł. Jest to wzrost o 105 mld zł względem tego roku, a w stosunku do 2015 r. jest to wzrost o 110%" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  To powoduje, że dzisiaj w budżecie mamy zabezpieczenie - w wyniku uszczelnionego systemu finansowego i naprawionych finansów publicznych - na te wszystkie programy społeczne, infrastrukturalne, podkreślił premier.

  "Wydatki są zaplanowane na poziomie 669 mld zł. Deficyt samego budżetu ok. 65 mld zł" - dodał Morawiecki.

  "Cały deficyt sektora finansów publicznych to będzie mniej więcej ok. 4,2-4,4% PKB, ale też jesteśmy tutaj po konserwatywnej stronie. Deficyt 4,4% to 147 mld zł - to jest to konserwatywne założenie. Państwowy dług publiczny w 2022 r. - 41%, w 2023 r. - spadek to 40,4%" - powiedział także premier.

  Cały dług sektora finansów publicznych to w 2022 r. 52,2%, w 2023 r. - nieco powyżej 53%, podsumował Morawiecki.

  (ISBnews)

 • 29.08, 16:47Prezes ZBP: Reforma wskaźników referencyjnych może potrwać do 2024-2025 r. - wywiad 

  Warszawa, 29.08.2022 (ISBnews) - Cała reforma wskaźników referencyjnych potrwa kilka lat, nawet do 2024-2025 r., ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

  "Premier [zapowiadając, że WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem od początku przyszłego roku] wypowiadał się w sprawie jednostkowej. Koncentrował się na WIBOR-ze, robiąc pewne zastrzeżenia, że dla tego typu produktów powinno się pojawić coś innego. Myślę, że jest niewykluczone, iż pewne rozwiązania wycinkowe pojawią się już na początku przyszłego roku, ale zakończenie tych prac nad wskaźnikami w Polsce to kwestia kilka lat - myślę, że 2024-2025 r." - Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.

  "Wdrażanie nowych wskaźników, które są opracowywane, musi być rozłożone w czasie. Proces musi uwzględniać zrozumienie tego nowego systemu zarówno przez agentów, jak i uczestników rynku, ale też naszych partnerów zagranicznych, bo jesteśmy częścią międzynarodowego systemu finansowego" - podkreślił.

  Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów - oprócz m.in. tzw. wakacji kredytowych - na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi, nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  W połowie lipca rozpoczęła prace Narodowa Grupa Robocza (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych.

  Jak informowała wówczas Komisja Nadzoru Finansowego, (KNF), celem prac NGR jest przygotowanie "mapy drogowej" oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

  W pracach NGR biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

  22 sierpnia Komitet Sterujący NGR poinformował, że zamierza na jednym z najbliższych posiedzeń dokonać wyboru nowego wskaźnika referencyjnego RFR (risk free rates) dla PLN oraz przyjąć "mapę drogową". Kolejnym krokiem KS NGR będzie rekomendacja standardów stosowania nowego wskaźnika RFR w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

  Adam Sofuł

  (ISBnews)