ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.01, 08:27Sejm skierował do komisji projekt ustawy o rozpatryw. reklamacji i sporów rynku  

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.  Projekt zakłada m.in. przekazanie kompetencji Rzecznika Finansowego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przyznanie tej instytucji nowych uprawnień.

  Za wnioskiem o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu opowiedziało się 206 posłów, przeciw było 233 wstrzymało się 12.

  " Chodzi nie o to, aby była instytucja, do której można zwrócić się o pomoc, […tylko chodzi o to, po pierwsze, żeby ta pomoc, jeśli jest potrzebna, była udzielona w sposób szybki, ale przede wszystkim skuteczny, ale też najważniejsza jest kontrola aprioryczna, czyli niedopuszczanie do sytuacji, w których interesy klientów podmiotów rynku finansowego są naruszone. Rzecznik finansowy w obecnej swojej formie działania niestety działa tylko ex post, i to działa ex post nieskutecznie" – tłumaczył w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w tym m.in. możliwość interwencji w sprawach indywidualanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. kiedy klient zgłasza zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

  Planowane jest rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na jego lepszy monitoring i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów, którymi dysponuje prezes UOKiK.

  Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie Urzędu.

  Projekt zakłada także utworzenie nowego Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu.

  Środki Funduszu Edukacji Finansowej mają być przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów edukacyjnych, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

  Środkami Funduszu objęte będą także wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez prezesa UOKiK za naruszenie obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 18:13Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowującą polskie prawo do zmian wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) i wzmocnienia nadzoru nad transgraniczną działalnością reasekuracyjną i ubezpieczeniową.

  Za nowelą głosowało 435, przeciw było 11 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  Nowelizacja wzmacnia nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Planowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Nowelizacja umożliwia KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, zostały wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.  

  Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanej. Dotychczas dostawcy tych usług uzyskiwali zezwolenia i byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W dyrektywie wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

  (ISBnews)

 • 12.01, 15:00Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wdrażający unijne regulacje w tym zakresie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozwiązania adresowane są do instytucji oraz organów, które przeciwdziałają praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  "Nowela implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców [...],  prowadzących działalność polegającą na:

  ·         obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,

  ·         przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane)" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy uszczegóławiają definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

  Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

  Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania "podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi" i "dostawców kont waluty wirtualnej".

  Projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe.

  (ISBnews)

   

 • 29.12, 11:53Rząd przyjął projekt zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 29.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowujący polskie prawo do zmian, wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej służy wdrożeniu m.in. dyrektywy (2019/2177) dotyczącej zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz dyrektywy (2015/2366) dotyczącej usług płatniczych. Zawiera też regulacje dot. wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Na ESAs składają się: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007–2008, a ich celem jest wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego UE oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany dotyczyć mają przepisów z zakresu działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

  "Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi" - wyjaśniono.

  Wzmocniony ma zostać nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Projektowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Projekt zakłada umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, mają zostać wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.  

  Zapewnione ma zostać także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń - mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze - trwających umów ubezpieczenia umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do 31 grudnia 2020 r., które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.  

  Planowane jest także wprowadzenie zmian związanych z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) lub NewConnect.

  Zmiany mają zwiększyć pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolić na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami, podano także.

  Nowe rozwiązania co do zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r, za wyjątkiem niektórych przepisów (dot. m.in. Brexitu).

  (ISBnews)

   

 • 24.12, 09:25Rząd chce przedłużyć realizację programu tarcz finansowych PFR do końca 2021 r. 

  Warszawa, 24.12.2020 (ISBnews) - W związku ze znaczną liczbą wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w aktualnym okresie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność przedłużenia tarcz finansowych 2.0 zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych firm do dnia 31 grudnia 2021 r., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Uchwały Rady Ministrów w sprawie obu tarcz mają zostać podjęte do końca 2020 r., podano w wykazie.

  "W związku ze znaczną liczbą wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w aktualnym okresie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do beneficjentów, którzy w określonych terminach złożyli wnioski, odwołania lub zapytania w postępowaniach wyjaśniających" - czytamy w informacji na temat programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm".

  "W związku ze znaczną liczbą wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w aktualnym okresie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r." - napisano także odnośnie tarczy dla dużych firm.

  Jak podano w informacji, kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 powoduje powstanie luki finansowej w sektorze dużych przedsiębiorstw o charakterze płynnościowym (kapitał obrotowy), kapitałowym (finansowanie inwestycyjne) lub wynikającej ze strat finansowych.

  "W związku ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla gospodarki, powstała luka finansowa w sektorze przedsiębiorstw, szacowana przez Polski Fundusz Rozwoju na około 219,5 mld zł (luka finansowa), tj. 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB), w tym w sektorze dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 249 pracowników) - 102,7 mld zł" - czytamy dalej.

  Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na zaangażowanie przez Polskę środków krajowych na realizację tarczy finansowej 2.0. Zapowiedział, że Rada Ministrów "w krótkim czasie" przyjmie odpowiednią legislację po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową.

  Przypomniał, że chodzi o kwotę co najmniej 35 mld zł.

  Pod koniec listopada Morawiecki poinformował, że rząd przygotował dla branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł. Chodzi m.in. o gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kulturę i rozrywkę.

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przedstawił wówczas założenia programu tarcza finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Jak wówczas podano, wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm). Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest tarcza dla dużych firm o wartości 25 mld zł.

  PFR podał później, że tarcza finansowa będzie dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych, a rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 23.12, 13:38Morawiecki: Mamy zgodę KE na realizację pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0 

  Warszawa, 23.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na zaangażowanie przez Polskę środków krajowych na realizację tarczy finansowej 2.0, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przygotowaliśmy rozwiązania tarczy 2.0, tarczy branżowej - dla przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte przez wirusa w miesiącach październik, listopad, grudzień. […] Tu trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że dzisiaj otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zielone światło na zaangażowanie naszych środków krajowych" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

  Zapowiedział, że Rada Ministrów "w krótkim czasie" przyjmie odpowiednią legislację po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową.

  "To co najmniej 35 mld zł, a więc kwota, która ma szansę uratować wielu przedsiębiorców, a więc również kolejne setki tysięcy kolejnych miejsc pracy" - dodał premier.

  Pod koniec listopada Morawiecki poinformował, że rząd przygotował dla branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł. Chodzi m.in. o gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kulturę i rozrywkę.

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przedstawił wówczas założenia programu tarcza finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Jak wówczas podano, wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm). Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest tarcza dla dużych firm o wartości 25 mld zł.

  PFR podał później, że tarcza finansowa będzie dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych, a rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r.

  "W ramach pierwszej tarczy przekazaliśmy ponad 150 mld zł w różnych instrumentach dla firm: 60,8 mld zł w bezpośrednim zastrzyku finansowym z tarczy finansowej PFR, ale także działania Banku Gospodarstwa Krajowego, różnego rodzaju dotacje bezzwrotne i wiele innych instrumentów. To wszystko pozwoliło nam przechować wartość gospodarki, poszczególnych sektorów na nowe, lepsze - mam nadzieję - czasy, na 2021 rok" - podsumował Morawiecki.

  (ISBnews)

 • 18.12, 17:53Parlament Europejski przyjął projekt budżetu UE na rok 2021 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021. Jest to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, podało Ministerstwo Finansów.

  "Budżet UE na rok 2021 jest korzystny dla Polski. Przewiduje płatności na takim poziomie, który pozwoli na refundację zaplanowanych wydatków na projekty polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z porozumieniem, zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą 164,3 mld euro, przy płatnościach 166,1 mld euro.

  Budżet zapewni odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa), podkreślono w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 13:03Rząd przyjął projekt noweli prawa bankowego, zwiększającej odporność banków 

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawo bankowe, zakładającej nowe rozwiązania dla sektora finansowego, w tym zwiększenie odporności banków na wypadek utraty płynności, poinformowało Ministerstwo Finansów.

  Projekt został przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  Zakłada zmianę przepisów w związku z wejściem w życie unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Pakiet ten powstał w wyniku reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską. Polegała ona na zmianie przepisów regulacyjnych dotyczących usług finansowych. Zmiany te były odpowiedzią na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007-2008. 

  Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest uzupełnienie programu reform sektora finansowego w każdym państwie unijnym o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.

  Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej. Wskazane zostały zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.

  "Przepisy mają za zadanie jeszcze bardziej wzmocnić bazę kapitałową banków oraz zapewnić lepsze zabezpieczenie ich przed utratą płynności, co sprawi że w przypadku podmiotów zagrożonych upadłością, spadnie ryzyko angażowania funduszy publicznych w ich ratowanie. Wzmocniona zostanie wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym" - wyjaśnił wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

  Projekt zakłada, że banki objęte zostaną nowymi normami regulacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe.Organ nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) będzie mógł nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Jednak - zgodnie z projektem - dodatkowe obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą proporcjonalne i niezbędne do sprawowanego nadzoru.

  Zgodnie z projektem, mniejsze banki (o prostszym modelu biznesowym) będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji, niż te duże. Chodzi o to, aby obciążenie obowiązkiem sprawozdawczości było proporcjonalne do skali działalności oraz generowanego ryzyka w systemie, podkreśla resort.

  Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, po wejściu w życie noweli będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy.

  Oddziały banków zagranicznych zobowiązano natomiast - jak wynika z projektu - do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

   Ta nowela ma co do zasady obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 13:39Branża pożyczkowa apeluje do premiera ws. okresu limitu kosztów pozaodsetkowych  

  Warszawa, 11.12.2020 (ISBnews) - Organizacje zrzeszające instytucje pożyczkowe wystosowały apel do premiera Mateusza Morawieckiego o rozmowę i konsultacje w sprawie projektu ustawy wydłużającej okres obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 31 grudnia 2021 roku, który w środę wpłynął do Sejmu, poinformowała Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego. 

  W piśmie sygnowanym przez prezesów Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych podkreślono, że wydłużenie okresu obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych do 31 grudnia 2021 r. niesie szereg negatywnych skutków na gruncie gospodarczym i społecznym, zagrażając dalszemu funkcjonowaniu legalnie działającego sektora pożyczek pozabankowych.

  Jak zaznaczono, branża jest także zaskoczona trybem procedowania projektu - bez konsultacji, gdyż aktualne przepisy obowiązują do 8 marca 2021 r., a więc jest jeszcze czas na przeprowadzenie konsultacji z branżą i wysłuchanie ich stanowiska. 

  "Wyrażamy zdumienie trybem procedowania projektu ustawy oraz tempem prac legislacyjnych, pomijającymi proces konsultacji z branżą, zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z przedłożeniem rządowym. Arbitralna decyzja co do kształtu regulacji i bezprecedensowy charakter procesu legislacyjnego jest dla nas o tyle zaskakujący, że stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami rządu o nawiązaniu dialogu i przeprowadzeniu konsultacji przy kolejnych zmianach regulacyjnych o tak fundamentalnym znaczeniu w kontekście istnienia branży. Pragniemy zauważyć, że jest to kolejna regulacja nieuwzględniająca stanowiska i głosu branży, wprowadzana bez dogłębnej oceny skutków regulacji. O ile jednak tryb uchwalenia poprzedniej ustawy drastycznie obniżającej maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych można tłumaczyć ekstraordynaryjną sytuacją związaną z epidemią, o tyle nie znajdujemy uzasadnienia dla aktualnie przyjętej ścieżki legislacyjnej, tym bardziej, że obecnie obowiązujące przepisy pozostają w mocy do 8 marca 2021 r., co w naszej ocenie stwarza przestrzeń do konsultacji i dialogu" - czytamy w treści apelu.

  Jak podkreślono, branża stwarza miejsca pracy dla ponad 30 tys. osób i zapobiega wykluczeniu finansowemu ponad 2 mln Polaków.

  'Wyrażamy pełną gotowość do rozmów, na które wciąż jest czas. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania kompromisowe, które zapewnią skuteczną ochronę konsumentów, a jednocześnie umożliwią instytucjom pożyczkowym kontynuowanie działalności, co - zważywszy na rolę branży w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu ponad 2 mln Polaków i stwarzaniu miejsc pracy dla ponad 30 tys. osób - powinno być dziś priorytetem dla polskiego rządu" - czytamy także. 

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 14:34Kongres Consumer Finance: Nowe regulacje grożą dalszym kurczeniem się rynku 

  Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Ryzyko regulacyjne stało się ryzykiem numer 1 dla branży finansowej. Przyjęty wczoraj przez rząd i skierowany do Sejmu - bez konsultacji z branżą - projekt ustawy przedłużający termin obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych do 31 grudnia 2021 roku tworzy kolejne zagrożenia dla uczestników rynku i klientów, ocenili uczestnicy debaty "Uwarunkowania regulacyjne - czy i jak wpłyną na rynek w perspektywie roku 2021?" w ramach Kongresu Consumer Finance. Agencja ISBnews jest patronem wydarzenia. 

  "Przepis przedłużający okres obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych to potężny cios w całą branżę consumer finance. To, o co prosimy, to dialog z uczestnikami tego rynku z organizacjami branżowymi po to, byśmy wypracowali dobre, merytoryczne rozwiązania. Arbitralne ustanowienie tego limitu w tak długim okresie, mało tego - wątpliwość, czy zaingeruje w stosunki już zawarte [...] powoduje, że jest to kolejny bardzo solidny cios dla branży. Wierzę, że jest jeszcze przestrzeń do dyskusji na temat tego terminu" - powiedział prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Marcin Czugan podczas debaty. 

  "Proponuje się przedłużenie terminu obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych do 31 grudnia 2021 roku. Projekt trafił do Sejmu, możemy się spodziewać, że w przyszłym tygodniu może być już rozpoznawany przez Sejm, stąd potrzeba dialogu jawi się jako pilna i niezbędna" - dodał. 

  Ustawa antycovidowa z 31 marca 2020 zakłada, że maksymalna wysokość kosztów dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni nie może wynosić więcej niż 45% w całym okresie kredytowania, zaś dla okresów krótszych niż 30 dni  maksymalne koszty wynoszą nie więcej niż 5%. 

  "Istota tej regulacji jest oczywista - obniżenie kosztów odsetków z 55% do 21% w ujęciu rocznym, nie więcej niż 45% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania, a dla produktów do 30 dni maksymalne koszty odsetkowe wynoszą do 5%. To, co jest istotne, to fakt, że nie jest to zmiana ustawy o kredycie konsumenckim, której czas obowiązywania został z góry określony i ona w dalszym ciągu funkcjonuje. Zmienia się pewien wycinek w bardzo newralgicznej części ustawy o kredycie konsumenckim. Pierwotnie specustawa [antycovidowa] została wprowadzona na 365 dni. Ale na podstawie projektu zmian ustawy, termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2021 r." - powiedział Czugan. 

  Jak podkreśliła prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka, firmy pożyczkowe już bardzo mocno odczuły przepisy ustawy antycovidowej. 

  Dane Biura Informacji Kredytowej (BIK) pokazują, że dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych spadają systematycznie od 2018 r., a od w II kw. 2019 zaczął notować dynamiki ujemne. Branża zakończyła rok 2019 ze stratą 122 mln zł straty wobec blisko 100 mln zł zysku w 2018. Rentowność aktywów i kapitałów jest głęboko ujemna i notuje spadek. 

  "Rynek nie tylko spowolnił rozwój, ale zaczął się kurczyć. Na to nakładamy sobie regulację, która obniżyła koszty pozaodsetkowe. Już po pierwszych miesiącach obowiązywania tej regulacji widać, że rynek zareagował bardzo szokowo, mamy gwałtowne spadki sprzedaży. Sektor pożyczkowy najbardziej dotkliwie odczuł wpływ tej regulacji. Mamy sytuację w której z ryku wycofują się kolejne podmioty, część podmiotów zawiesiło działalność, czekając na to, co się wydarzy z limitem. A ponieważ już dziś mamy informację, że limit zostanie przedłużony, należy się spodziewać, że kolejne podmioty będą się z tego rynku wycofywać" - zaznaczyła Wachnicka. 

  Dodała, że czytając uzasadnienie do projektu, który został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu, można odnieść wrażenie, że regulator bardzo jednostronnie podszedł do tego tematu. 

  "Bardzo niedobrze dzieje się, jeśli proces konsultacji projektu rządowego przenosi się z etapu rządowego od razu na etap sejmowy. To nie jest dobra legislacja, tym bardziej, że nie jest to legislacja, którą musimy wdrożyć z dnia na dzień tym bardziej, że do 8 marca jest jeszcze trochę czasu i to jest ta chwila, kiedy można było usiąść  z rynkiem i porozmawiać. [...] Nie spełnił się scenariusz, w którym w dobie pandemii klienci firm pożyczkowych będą chętniej zaciągać zobowiązania, wobec czego należy ich chronić poprzez obniżkę kosztów pozaodsetkowych" - powiedziała prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego,

  Podkreśliła, że branża została wykluczona ze wszystkim instrumentów wsparcia, które były projektowane w ramach tarcz. Jednocześnie narzucono jej szereg bardzo restrykcyjnych obowiązków, pozostawiając samym sobie. 

  "Nie analizuje się skutków działania i finalnego wpływu na konsumentów. Jeżeli rynek nadal będzie się kurczył, jeżeli jeszcze kilka, kilkanaście podmiotów z niego zniknie, to legalna część rynku skończy się na tyle, że konsument musiał być wepchnięty do szarej strefy. A z kolei mowa o tym, że klienci będą przepływać do sektora bankowego, jest takim pobożnym życzeniem, bo ten proces nie ma miejsca - co potwierdzają choćby dane BIK-u" - powiedziała Wachnicka. 

  Według prezesa Best Krzysztofa Borusowskiego, ustawa o limicie kosztów pozaodsetkowych spowodowała "wycięcie całej branży". 

  "Życie nie znosi próżni i tam, gdzie został wycięty sektor pożyczkowy, wchodzi szara strefa" - powiedział Borusowski. 

  Jak podkreślił, ustawodawstwo powinno być tworzone kompleksowo. 

  "Jeżeli mówimy o sektorze finansowym, pamiętajmy, że prawo tutaj kształtuje absolutnie wszystko - każdy jeden stosunek, każdy szczegół produktu. Ta zależność od prawa powoduje, że sektor finansuje przechodzi od ściany do ściany i mocno to w consumer finance zauważyliśmy. Albo będzie transparentnie, tanio i egalitarnie, albo będzie nietransparentnie, drogo i elitarnie" - podkreślił, wskazując na rosnące koszty implementacji nowego prawa. 

  Jak podkreśliła dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich (ZBP) Katarzyna Urbańska, w przepisach antycovidowych pojawia się wiele legislacji, którą należy oceniać bardzo negatywnie.

  "Te przepisy w żaden sposób nie są powiązane z pandemią i nie są konsekwencją pandemii. Tak też właśnie kwalifikujemy obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu. De facto te przepisy są wyjątkowo niekorzystne dla konsumenta, szczególnie w okresie pandemii, ponieważ pozbawiają wielu konsumentów finansowania w tym bardzo trudnym okresie" - powiedziała Urbańska. 

  Jak dodała, regulacja została przyjęta, choć powstało wiele analiz oceny skutków regulacji proponowanych w tym zakresie, gdzie wskazywano, co się wydarzy chociażby z sektorem finansowym. 

  "To co dla sektora bankowego było problematyczne, to fakt, że legislacja jest tworzona bardzo szybko, to są nowelizacje do nowelizacji, które bardzo trudno się śledzi, to są kompleksowe, bardzo duże projekty legislacyjne. Nie ma ocen skutków regulacji, w związku z czym trudno ad hoc sprawdzić, co się będzie działo w przyszłości" - powiedziała dyrektor z ZBP.  

  Zaznaczyła, że banki wzięły na siebie ogrom wyzwań związanych z legislacją dotyczącą m.in. wakacji kredytowych, czy obsługi klientów w ramach tarcz rządowych.

  "Zanim powstały przepisy o ustawowych wakacjach kredytowych, banki same przygotowały propozycje pozaustawowych wakacji, które ruszyły dużo wcześniej. Banki są także bardzo zaangażowanie w realizację tarcz 2.0 i 1.0" - zaznaczyła. 

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 11:43Projekt dot. OIPE ustala roczny limit wpłat na 3-krotność mies. wynagrodzenia 

  Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Roczny limit wpłat na ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne (OIPE) będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, a oszczędności będzie można gromadzi wyłącznie na jednym koncie albo subkoncie OIPE, bez możliwości wspólnego konta, wynika z projektu ustawy o OIPE, który został skierowany do konsultacji publicznych.

  "Nowy produkt emerytalny może przyczynić się do rozwoju rynku kapitałowego, pobudzając inwestycje i wzrost gospodarczy" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu, dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Wprowadzenie OIPE (ang. PEPP) ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, także inwestowania transgranicznego oraz przenoszenia produktu przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. Każde państwo członkowskie może skorzystać z funkcjonujących krajowych kryteriów w zakresie stosowania ulg podatkowych. Przyjęto, że w Polsce za odpowiednik OIPE można uznać indywidualne konta emerytalne (IKE) funkcjonujące w III filarze emerytalnym, stąd w projekcie przyjęto podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE.

  Ustawa zakłada gromadzenie środków przez jedną osobę na jednym koncie lub subkoncie; oznacza to, że nie będzie możliwości prowadzenia wspólnego konta i subkonta OIPE np. dla małżonków. Wynika z zakładanych ulg podatkowych związanych z gromadzeniem środków w ramach OIPE na prowadzonych w Polsce kontach i prowadzonych dla Polski subkontach.

  Osoby gromadzące oszczędności na OIPE będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest jednak, że wypłacą zgromadzone oszczędności dopiero po 60. roku życia, bądź nabędą uprawnienia emerytalne i ukończą 55 lat oraz jednocześnie będą oszczędzać na OIPE co najmniej przez pięć dowolnych lat lub gdy ponad połowa wartości wpłat na OIPE zostanie dokonana nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

  Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2020 wynosi 15 681 zł).

  Zdaniem autorów projektu, skutki finansowe rozwiązań proponowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na obecnym etapie są trudne do oszacowania. "Brak jest możliwości określenia, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, poziomu zainteresowania podatników nowym produktem emerytalnym" - napisano.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 10:16Buda z MFiPR: Wejście w życie reformy OFE od 1 lutego 2021 jest wciąż aktualne 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Zapisany termin wejścia w życie ustawy reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) - tj. 1 lutego 2021 r. - jest cały czas aktualny, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

  "My jako Ministerstwo Funduszy przekierowaliśmy gotowy projekt, zaktualizowany w 2020 roku o elementy, które zmieniły się w związku z pandemią i skierowaliśmy go na Komitet Stały Rady Ministrów pod koniec września br. Obecnie w rękach Rady Ministrów leży rozpoczęcie legislacji. Spokojnie czekamy na to, by ta ustawa została uruchomiona i myślę, że termin, który zapisaliśmy w ustawie, iż wejdzie ona w życie 1 lutego 2021 roku - jest cały czas aktualny. Myślę, że jest to bardzo bliska perspektywa, że ta ustawa będzie procedowana i do 1 lutego w tej sprawie zdążymy" - powiedział Buda w programie "Money. To się liczy" w Money.pl.

  Podkreślił, że zima i wiosna będą momentami, gdy szacunki aktywów giełdowych OFE będą wyceniane coraz wyżej i w związku z tym jest to dobry moment, by reformę przeprowadzić do końca.

  "Wszystkie czynniki, które wpływały na reformę - tj. ceny aktywów, które obecnie są na giełdzie w funduszach, sytuacja była na tyle labilna, że ciężko było ryzykować pieniądze obywateli i oczekiwać ziszczenia reformy, gdzie ustawa była już gotowa i mogliśmy ją procedować. Ale tylko z powodu pandemii reforma została przesunięta i jestem przekonany, że w 2021 roku reforma zostanie przeprowadzona i odzyskamy nasze pieniądze - te, które pozostały" - wyjaśnił wiceminister.

  Na początku września br. rząd podał w wykazie prac legislacyjnych i programowych, że projekt nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE) powinien zostać przyjęty w III kw. br.

  Planowana na ten rok reforma OFE została przesunięta ze względu na pandemię COVID-19.

  Zgodnie z założeniami, reformy powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100% aktywów netto OFE ma zostać przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku oszczędzania w IKE nie będzie pobierany podatek.

  Przy przekazywaniu środków z OFE na IKE pobrana ma zostać opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 15%; jej płatność ma zostać rozłożona na 2 lata.

  Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana 15-procentowa opłata przekształceniowa.

  Według założeń, polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE. Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE mają być ściśle limitowane.

  Zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) zlecone będzie wyspecjalizowanemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych zależnemu od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 11:47Rząd chce przyjąć projekt o ogólnoeuropejskich produkt. emerytalnych w I kw. 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych w I kw. 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem tej regulacji jest wprowadzenie nowego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, którym jest OIPE (zwany też PEPP), ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

  Chodzi także o dokonanie zmian w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

  "Komisja Europejska w ramach działań i analiz w zakresie Unii Rynków Kapitałowych dostrzegła problem zbyt niskiego odsetka osób odkładających dobrowolnie na przyszłą emeryturę. W związku z powyższym, aby likwidować bariery między rynkami krajowymi w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych proponuje się nowy produkt emerytalny, którym jest OIPE (PEPP). Ma on służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne oraz zapewnieniu korzyści skali. Powinien on przynieść korzyści oszczędzającym, dając im dostęp do lepszych i tańszych produktów" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

  Największą wartością OIPE będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także możliwość przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

  W projektowanej ustawie planowane jest:
  - zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu jako właściwemu organowi do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków związanych z dystrybucją OIPE;
  - przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o decyzji dotyczących nałożenia zakazu lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu lub dystrybucji OIPE oraz o nałożeniu sankcji administracyjnej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia;
  - wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;
  - określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;
  - określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;
  - określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji dostawcy OIPE, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;
  - określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;
  - dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację niniejszego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 14:35Rząd planuje przyjąć projekt o Systemie Informacji Finansowej w I kw. 2021 r. 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu ustawy, zakładającej utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) który ma służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Informacje z SInF mają być wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb - policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

  Proponowane w regulacji rozwiązania m.in.:
  - zmniejszą koszty funkcjonowania oraz obciążenia biurokratyczne organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych;
  - usprawnią działanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innych organów administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania informacji z SInF;
  - zwiększą kontrolę nad realizowanymi działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach;
  - ułatwią lokalizowanie składników majątkowych w związku z postępowaniami prowadzonymi przez enumeratywnie określone podmioty (służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne) przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów określających procedurę takiego dostępu;
  - umożliwią prowadzenie analizy proaktywnej, polegającej na analizie danych hurtowych gromadzonych w rejestrze w celu typowania tych rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej, podano także.

  (ISBnews)

 • 28.10, 13:37Rząd przyjął projekt ws. przejęcia funkcji Rzecznika Finans. przez prezesa UOKiK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, zakładający przejęcie przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zadań Rzecznika Finansowego, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Rozwiązanie zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Utworzony zostanie także Fundusz Edukacji Finansowej, którym będzie zarządzał prezes UOKiK" – czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

  W ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu, pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada prezes UOKiK.

  Projekt zakłada, że postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie UOKiK.

  Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności, podano także.

  Projekt zakłada powstanie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma być państwowym funduszem celowym zarządzanym przez prezesa UOKiK. Zlikwidowany zostanie natomiast Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

  Środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 07:33Kościński: Objęcie spółek komandytowych CIT-em przesuwamy na maj 2021 r. 

  Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - Objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wejdzie w życie w maju 2021 r., poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Wcześniej planowano, że zmiany te wejdą w życie z początkiem 2021 r.

  "Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami biznesu. Ich zdanie się dla nas liczy. Rozumiemy trudności, z jakimi muszą się mierzyć w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. Dlatego dajemy im więcej czasu na przygotowanie się do zmian w prawie - objęcie CIT spółek komandytowych zacznie obowiązywać od maja 2021 r." - powiedział Kościński, cytowany na profilu resortu finansów na Twitterze.

  Zapowiedź objęcia spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o CIT znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wraz z zapowiedzią dot. zwiększenia limitów obrotu dla tzw. małego CIT (do 2 mln euro) oraz dla ryczałtu ewidencjonowanego (również do równowartości 2 mln euro).

  Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku miał wynieść 1,74 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:56Crowdway: Nowe unijne zasady crowdfundingu pozwolą na oferty transgraniczne 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzi zmiany, w tym podwyższenie limitu zbiórki z równowartości 1 mln euro obecnie do 5 mln euro, jest wyczekiwane przez operatorów platform crowdfundingu udziałowego, emitentów i inwestorów i pomoże podjąć decyzję o realizacji kampanii kolejnym podmiotom z nowych branż, biznesom szybkorosnącym, a także otworzy możliwość prowadzenia ofert transgranicznych w granicach UE, ocenił dyrektor operacyjny platformy Crowdway.pl Marcel Rowiński. Kolejna korzyść to tabela ofert, która ułatwi handel akcjami wyemitowanymi w crowdfundingu udziałowym

  "Nowe rozporządzenie PE i Rady UE wprowadzi zmiany wyczekiwane przez operatorów platform crowdfundingu udziałowego, emitentów i inwestorów. Najgłośniej komentowanym elementem porozumienia jest podwyższenie limitu zbiórki z równowartości 1 mln euro obecnie do 5 mln euro. Przewidujemy, że pomoże ono podjąć decyzję o realizacji kampanii kolejnym podmiotom z nowych branż, a także biznesom szybkorosnącym, dla których emisja akcji do 1 mln euro jest niewystarczająca do realizacji celów. W krótkim czasie z podwyższonego progu będzie w stanie skorzystać wąskie grono podmiotów, jednak na platformie Crowdway.pl promowane były już w okresie 2019-2020 kampanie dla których kwota 1 mln euro stanowiła ograniczenie" - powiedział Rowiński, cytowany w komunikacie.

  Zaznaczył, że istotne jest nie tylko podwyższenie limitu.

  "Część z naszych obecnych i przyszłych emitentów już dziś prowadzi działalność w kilku krajach i mogłaby pozyskać finansowanie także na tych rynkach. Taką szanse otwiera przewidziana w rozporządzeniu możliwość prowadzenia ofert transgranicznych w granicach UE" - dodał dyrektor.

  W jego ocenie, kolejna korzyść to tabela ofert, która ułatwi handel akcjami wyemitowanymi w crowdfundingu udziałowym.

  "Na tę zmianę czekają zarówno inwestorzy, jak i emitenci, którzy nie są zainteresowani wejściem na giełdę w krótkim terminie. Z kolei zapisy mające na celu ochronę inwestorów, jak na przykład autoryzacja platform czy Arkusz Kluczowych Informacji, dla poszczególnych operatorów będą oznaczały konieczność wdrożenia dodatkowych procedur, jednak przez zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów przyczynią się do standaryzacji i profesjonalizacji rynku" – stwierdził Rowiński.

  "Wprowadzane porozumieniem zmiany będą wymagały szeregu przygotowań po stronie operatorów platform. Prawdziwy przełom nastąpi, gdy przepisy wejdą już w życie i pierwsze projekty z wyższym celem kampanii i możliwością oferowania akcji na terytorium UE zostaną zrealizowane z sukcesem, czyli najwcześniej w 2022 roku" - podsumował dyrektor.

  Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Od stycznia do początku października br. wartość pozyskanego kapitału z ofert promowanych na platformie przekroczyła 17 mln zł wobec 10,7 mln zł w całym 2019 roku. Skuteczność pozyskiwania kapitału zbiórek promowanych na Crowdway.pl, rozumiana jako odsetek realizacji celu kampanii wynosi około 80% wobec 60% w roku ubiegłym. Więcej niż co druga kampania promowana na Crowdway.pl osiąga 100% celu. W bieżącym roku taki rezultat osiągnęły spółki: Alembik Polska (4,185 mln zł), Tenczynek Bezalkoholowe (4,176 mln zł), All Good (Coffeedesk; 2,016 mln zł), Film Rój (1,93 mln zł) oraz Akardo (1 mln zł).

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 08:18Senat przeciwny wydawaniu poleceń firmom przez rząd w czasie pandemii 

  Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Senat sprzeciwił się wprowadzeniu możliwości przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Za ustawą o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wraz z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej jednak senatorowie wprowadzili do niej 20 poprawek. Jedna z nich zakładała wykreślenie przepisu, dodanego w trakcie prac sejmowych, który zakładał, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Inna - skreślenie przywróconych w specustawie COVID-19 przepisów uprawniających wojewodów, ministra zdrowia i premiera do wydawania poleceń w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  Senatorowie poparli też wydłużenie czasu obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r. (rozwiązanie wcześniej wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową 3.0 miało obowiązywać tylko 2020 r.).

  Akceptację znalazły też poprawki, zmierzające do tego, aby wobec pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie stosowało się części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym, a także poprawka zmierzająca do wydłużenia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób do 12 miesięcy.

  Zmiany dotyczące transportu mają wejść w życie z mocą wsteczną od 1 października.

  Wśród przyjętych poprawek znalazła się i ta, doprecyzowująca przepisy tarczy turystycznej w taki sposób, aby z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

  Część poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zakłada dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

  Ustawa zakłada m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA o 1,85 mld i przekazanie dodatkowych środków do funduszy: drogowego, kolejowego i dróg samorządowych, a także obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych i podwyższenie opłaty paliwowej.

  Dodatkową kwotą 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020 ma zostać zasilony Fundusz Dróg Samorządowych (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

  Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę).

  Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania.  W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 10:30Sarnowski z MF: Wprowadzenie estońskiego CIT to koszt 5,6 mld zł w 2021 roku 

  Warszawa, 29.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u to koszt 5,6 mld zł w przyszłym roku, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "Wprowadzenie estońskiego CIT zwiększyły koszty do 5 mld 610 mln zł. Traktujemy to jako inwestycje w gospodarkę i inwestycje w zwiększenie produktywności, zatrudnienie i mamy nadzieje, że jest to inwestycja, która nam się zwróci" - powiedział Sarnowski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Dodał, że w systemie ważne jest również to, iż jest to system otwarty nie tylko dla firm produkcyjnych oraz jest w nim zawarta elastyczność - wejścia i wyjścia - z systemu estońskiego CIT dla firm.

  "Mamy nadzieje, że wyjdziemy szybko z recesji. Głównym motorem, który nas wyciągnie z recesji są inwestycje prywatne. Estoński CIT ma na celu pobudzenie inwestycji prywatnych - przyciągnięcie inwestorów do Polski" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas spotkania.

  Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd planuje podniesienie rocznego limitu przychodów dla przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u do 100 mln zł. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładający takie rozwiązanie. Dotychczas planowano, że będzie to 50 mln zł.

  Estoński CIT to:

  * brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,

  * brak odrębnej rachunkowości podatkowej i minimum obowiązków administracyjnych,

  * prostota - podatnik stosuje łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości, wymieniono w komunikacie.

  "Obecnie podatek nakładany jest na przychody należne, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności. Po zmianach firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, a więc same będą decydować o tym, kiedy nastąpi u nich obowiązek rozliczeń z fiskusem" - czytamy dalej w komunikacie.

  Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych).

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 14:37Rządowa strategia zakłada dług 'general gov't' na 64,1% PKB w 2021, 59,5% w 2022 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024", która m.in. przewiduje wzrost długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 64,1% PKB w 2021 r. (z 61,9% PKB oczekiwanych w tym roku), a następnie spadek do 59,5% PKB w 2022 r., podało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, deficyt sektora "general government" przewidziano na 2021 r. na poziomie ok. 6% PKB.

  "Rząd przyjął dziś strategię zarządzania długiem publicznym - to nasz plan stopniowego spadku długu publicznego w relacji do PKB, do 48,1 % w 2024. Zakładamy również obniżenie kosztów obsługi długu w przyszłym roku oraz kolejnych latach" - powiedział minister Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Założenia Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024:

  *·         wzrost relacji państwowego długu publicznego do PKB do 50,4% w 2020 r. i 52,7% w 2021 r., a następnie spadek do 48,1% w 2024 r.,

  *·         wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9% w 2020 r. i 64,1% w 2021 r., a następne spadek do 59,5% w 2024 r.,

  *·         spadek kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB z 1,33% w 2020 r. do 1,19% w 2021 r. i do 0,75-0,76% w 2024 r.,

  *·         utrzymanie elastycznego podejścia do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do celu minimalizacji kosztów obsługi długu przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka,

  *·         głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, wymieniono w komunikacie.

  W końcu sierpnia br. wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował, że ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB.

  W przyjętym w końcu sierpnia wstępnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. założono m.in. deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB.

  (ISBnews)