ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.08, 09:49Fitch: Ustawa dot. kredytów walutowych bez większego wpływu na ratingi banków 

  Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Straty polskich banków, które mogą być skutkiem wdrożenia najnowszej propozycji dotyczącej przewalutowania kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych nie powinny mieć znaczącego wpływu na ratingi tych instytucji, ponieważ proces ten będzie rozłożony w czasie, uważa Fitch Ratings. Plany te są zgodne z obecnymi ratingami polskich banków.

  "Uważamy, że plany te są zgodne z naszymi ratingami dla polskich banków, co odzwierciedla nasze oczekiwania, że restrukturyzacja kredytów walutowych będzie przygotowana tak, aby uniknąć znacznych, jednorazowych strat dla banków" - czytamy w komunikacie.

  Fitch podkreśla, że przedstawione w ub. tygodniu propozycje wyraźnie zachęcają banki do konwersji kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych na złote.

  "Plan ten odbiłby się na zyskowności banków, kosztując sektor do 3 mld zł (ok. 700 mln euro) rocznie, jeśli zastosowany zostanie maksymalny kwartalny wskaźnik konwersji na poziomie 0,5% ekspozycji banków w walutach obcych. Wierzymy jednak, że Komitet Stabilności Finansowej ustali niższy wskaźnik ze względu na presje kapitałowe w przypadku niektórych banków oraz jego odpowiedzialności za stabilności sektora bankowego. Dlatego sądzimy, że koszty będą możliwe do przyjęcia dla większości banków i że potencjalnie negatywne decyzje ratingowe będą ograniczone do niewielkiej liczby banków" - czytamy dalej.

  Agencja podkreśliła też, że proces konwersji może potrwać "wiele lat" aż do całkowitego zrestrukturyzowania lub spłacenia portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych.

  Prezydent Andrzej Duda skierował na początku sierpnia br. do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  Jak wskazywał Narodowy Bank Polski (NBP), proponowane regulacje będą prowadzić do większego wykorzystania środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (posiadających zarówno zobowiązania z tytułu walutowych, jak i złotowych kredytów mieszkaniowych). Będzie to możliwe dzięki istotnemu złagodzeniu - zbyt restrykcyjnych dotychczas - warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o wsparcie Funduszu. Projekt ustawy przewiduje także, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia, możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków.

  (ISBnews)

   

 • 03.08, 09:52MR: Rząd zajmie się ustawami dot. przekształcenia OFE w IV kwartale 

  Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Projekty ustaw związane z przekształceniem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w fundusze inwestycyjne polskich akcji trafią uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III, a następnie w IV kwartale 2017 r. zostaną przyjęte przez Radę Ministrów, poinformował wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

  "Zgodnie z przyjętym harmonogramem, trwają przygotowania do przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne polskich akcji. Aktualnie finalizowane są prace nad szczegółowymi przepisami, które składają się na projekty ustaw" - napisał Kościński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Projekty ustaw będą procedowane zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), tj. zostaną wysłane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a następnie będą przedmiotem obrad Komitetu do Spraw Europejskich, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, dodał.

  "Zakłada się, że projekty ustaw zostaną skierowane od uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2017 r., a następnie w IV kwartale 2017 r. zostaną przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do parlamentu. Zgodnie ze wstępnymi założeniami przedstawionymi w lipcu 2016 r. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego proces wdrażania proponowanych zmian powinien rozpocząć się na początku 2018 r." - czytamy dalej w odpowiedzi.

  Rząd zakłada, że powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będą, przy tak zaplanowanych pracach, dysponowały wystarczającym czasem na techniczne przygotowanie się do proponowanych zmian, m.in. przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) 25% aktywów OFE, przekształcenie PTE w TFI, podkreślił wiceminister.

  "Sama fizyczna operacja polegająca na przekształceniu rachunków członkowskich OFE w rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych (określane przez pana posła jako tzw. III filar emerytalny) będzie mieć miejsce na początku lipca 2018 r." - podsumował Kościński.

  W grudniu ub.r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do FRD, a 75% aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 16:07NBP pozytywnie ocenia inicjatywę Prezydenta o ws. kredytobiorców 

  Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski ocenia, że projektowane przepisy pozwolą na istotne usprawnienie wsparcia finansowego dla tych osób, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, posiadając jednocześnie zobowiązanie do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, podał NBP. 

  "Zmiany przepisów będą prowadzić do większego wykorzystania środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (posiadających zarówno zobowiązania z tytułu walutowych, jak i złotowych kredytów mieszkaniowych). Będzie to możliwe dzięki istotnemu złagodzeniu - zbyt restrykcyjnych dotychczas - warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o wsparcie Funduszu. Projekt ustawy przewiduje także, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia, możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków" - czytamy w komunikacie. 

  Według NBP, przewidziano także nowy instrument wspierający dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, wówczas z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę reszty tego zobowiązania. W tym zakresie możliwe będzie również częściowe umorzenie zwracanego kapitału, analogicznie jak w przypadku wsparcia w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej.

  "Projektowana regulacja pozwoli również na wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację walutowych kredytów mieszkaniowych. Środki Funduszu będą wykorzystane na wspieranie procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. W projektowanych regulacjach przewidziano wyodrębnienie, obok istniejącego już Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, drugiego specjalistycznego Funduszu Restrukturyzacyjnego. Fundusz ten będzie zasilany przez banki posiadające ekspozycje na walutowe kredyty mieszkaniowe, w kwotach zależnych od skali tych ekspozycji. Środki z Funduszu Restrukturyzacyjnego będą przeznaczone na refundowanie kosztów dobrowolnej restrukturyzacji tych kredytów. Projektowane rozwiązania będą zatem sprzyjać podejmowaniu przez kredytodawców decyzji w zakresie dobrowolnej restrukturyzacji kredytów walutowych" - czytamy także.

  Bank centralny uważa, że projektowane zmiany pozwolą na szersze wsparcie kredytobiorców posiadających zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

  Działanie takie ma ważny aspekt społeczny, przy zachowaniu jednoczesnego wsparcia dla stabilności systemu finansowego. Projekt zakłada ponadto wprowadzenie mechanizmu, który powinien doprowadzić do istotnego ograniczenia ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, na zasadzie dobrowolnego porozumienia kredytodawców z kredytobiorcami, a zatem chroniąc stabilność finansową i nie wprowadzając istotnych zagrożeń ekonomicznych i prawnych, z jakimi łączyłyby się wszelkie próby przymusowej restrukturyzacji kredytów walutowych. Dobrowolna restrukturyzacja nie tylko eliminuje te ryzyka, ale pozwalać będzie także na wypracowanie rozwiązań indywidualnych, dopasowanych do sytuacji i możliwości finansowych poszczególnych kredytobiorców. Dzięki temu środki przeznaczone na restrukturyzacje będą mogły być wykorzystywane w efektywny sposób, podano również.

  "Należy podkreślić, iż Komitet Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej (KSF-M), którego pracami kieruje prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 13 stycznia 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. W ocenie NBP proponowana regulacja zmierza w kierunku realizacji rekomendacji KSF-M w tym zakresie" - podkreślono w komunikacie.

  Prezydent Andrzej Duda skierował na początku sierpnia br. do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 15:37KNF pozytywnie o prezydenckim projekcie ustawy o pomocy kredytobiorcom 

  Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Prezydenta RP projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poinformował Urząd. 

  Projektowana ustawa ma ułatwić udzielanie pomocy osobom, które z obiektywnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, oraz - co szczególnie ważne - wprowadza nowy instrument, który wspomaga dobrowolną restrukturyzację walutowych kredytów hipotecznych, oraz określa sposób jego finansowania. 

  "Obecny projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia. Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt z jednej strony, wraz z innymi, rekomendowanymi przez KSF działaniami, ustanawia rozwiązanie zachęcające banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych, a z drugiej, pozwala tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego" - czytamy w komunikacie. 

  Według KNF, projekt ustawy wpisuje się w rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej. Zaleca przeznaczenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców również na inne formy wspierania procesu dobrowolnej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych.

  "Służy temu wyodrębniony Fundusz Restrukturyzacji. Projekt przewiduje dobrowolność procesu restrukturyzacji. Zatem bank i kredytobiorca muszą zawsze osiągnąć porozumienie dotyczące warunków przewalutowania. Wymóg ten jest również zgodny z opiniami na temat ustawowej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wyrażanymi przez Europejski Bank Centralny. Podkreśla on, że rozwiązania ustawowe muszą być wprowadzane z zachowaniem dobrowolności dla obu stron" - czytamy dalej. 

  Według regulatora, projektowana ustawa wprowadza ramy prawne, definiujące zasady i schemat procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, ale nie wnika w rozwiązania wpływające na stabilność systemu finansowego.

  "W tym zakresie projekt prezydencki przewiduje delegację dla Komisji Nadzoru Finansowego do wydania rekomendacji dla kredytodawców, określającej zasady wyznaczania kolejności dobrowolnej restrukturyzacji należności dobrowolnie restrukturyzowanych, mając na względzie stabilność systemu finansowego i sprawne wykorzystanie środków Funduszu Restrukturyzacji. W zakresie ustalania wysokości stawek dla kwartalnych wpłat kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz Fundusz Restrukturyzacyjny ustawa ustanawia jedynie górny ich limit. Rada Funduszu ustala wysokość stawek, który to mechanizm pozwala na uwzględnienie wpływu wpłat na stabilność systemu finansowego" - wyjaśnia KNF. 

  Zdaniem Komisji, projekt ustawy w odpowiedzialny sposób reaguje na zapotrzebowanie społeczne, nie powodując jednocześnie zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 15:20MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm 

  Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce umożliwić ujawnianie danych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a także m.in. wysokości przychodów w odniesieniu do 4 500 największych przedsiębiorstw, wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

  "Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż brak jest elementu społecznej kontroli nad działalnością takich podmiotów, w tym odnoszących się do wysokości odprowadzanych przez nie zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatku CIT" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "Podawane do publicznej wiadomości będą dane dotyczące 4 500 podatników o najwyższych przychodach (co odpowiada ok 1% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych), a także podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej bez względu na wysokości przychodów" - podano w uzasadnieniu projektu.

  Projekt przewiduje udostępnianie danych zawartych w zeznaniach podatkowych. Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających z zeznań składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację elektroniczną, podano też w uzasadnieniu.

  "Zakłada się, iż zakres informacji z zeznań podatkowych objętych upublicznianiem obejmie przychody, koszty uzyskania przychodów, osiągnięty dochód lub poniesioną stratę, podstawę opodatkowania i kwotę należnego podatku. Publikowane będą także dane identyfikujące podatnika, tj. nazwa i identyfikator podatkowy NIP wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który te informacje są publikowane. Podana do publicznej wiadomości będzie mogła być także efektywna stopa podatkowa obliczona jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

  Według projektu ustawy, ujawniane indywidualne dane obejmują:

  1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  2) wskazanie roku podatkowego;

  3) informacje o wysokości:

  a) osiągniętych przychodów,

  b) poniesionych kosztów uzyskania przychodów,

  c) osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,

  d) podstawy opodatkowania,

  e) kwoty należnego podatku.

  "Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Projekt przewiduje, że niektóre kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w digitalizacji poszczególnych danych źródłowych" - podkreślono w uzasadnieniu.

  Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 12:19PwC:Administracja podatkowa rzadziej korzysta z JPK w czasie kontroli podatkowej 

  Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Administracja podatkowa częściej wykorzystuje Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w ramach czynności sprawdzających (ok. 10 tys. przypadków), ale w ograniczonym stopniu korzysta z JPK w trakcie kontroli lub postępowań podatkowych, wynika z analizy PwC.

  "Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliki JPK_VAT obowiązują dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 roku, a MŚP od stycznia tego roku. Kontrole administracji podatkowej w naturalny sposób koncentrują się na latach przeszłych" - powiedział partner w dziale podatkowo-prawnym PwC Marcin Sidelnik podczas konferencji prasowej. 

  Podatnicy mieli relatywnie krótki czas na dostosowanie się do nowych przepisów w zakresie raportowania podatkowego, pomimo trudności technicznych i merytorycznych wywiązują się z raportowania danych w nowym formacie, wskazali eksperci PWC. 

  "Moim zdaniem, jest to sukces resortu finansów, że systemy są w stanie skutecznie przyjmować te pliki JPK. Administracja podatkowa wykorzystuje te informacje i jesteśmy na początkowym etapie funkcjonowania systemu, ale wkroczyliśmy na ten kurs uszczelniania podatkowego - JPK jest jego częścią. To przedsięwzięcie się udało i będzie coraz szerzej wykorzystywane" - dodał Sidelnik.

  System JPK funkcjonuje rok i obejmuje 110 tys. podatników. Eksperci podkreślili również, że efekty funkcjonowania systemu JPK widać w postaci wykreśleń z rejestru podatników VAT i wg stanu na 31 maja 2017 r. - było ich ponad 55 tys.

  Ministerstwo Finansów od 24 kwietnia br. wdrożyło częściowo Analizator_JPK, narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz VAT UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego. Pozostałe wdrożenia w tym zakresie są planowane do 31 sierpnia 2017 r. Jak podkreślili eksperci PwC, ma to dużą wagę, gdyż w JPK_VAT przesłanych w lutym br. było ponad 30 tys. niezgodności w zakresie danych wykazywanych przez podatników.

  "Zmniejszy to ograniczoną dotychczas skuteczność administracji podatkowej w typowaniu podmiotów do kontroli oraz wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach" -  wskazał ekspert w dziale prawno-podatkowym PwC Przemysław Grzanka. 

  "W prowadzenie systemu JPK to realna zmiana. Administracja podatkowa ma dane o podatniku na bardzo szczegółowym poziomie i podatnicy czuja ze muszą być bardziej wiarygodni i przykładają wagę do jakości rozliczeń. Ma to wpływ na ograniczenie luki podatkowej. Wybiegając w przyszłość - będzie coraz większy apetyt na pozyskanie danych w czasie rzeczywistym" - podsumował Sidelnik. 

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązuje dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r., a małych i średnich od 1 stycznia 2017 r. Od stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie dotyczył już wszystkich firm. 

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 11:04Citi Handlowy: Reforma OFE może zwiększyć popyt na obligacje o ponad 20 mld zł 

  Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Popyt na obligacje wygenerowany przez "nowe" fundusze emerytalne, które powstaną z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz potencjalnie przez Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) może przekroczyć 20 mld zł w 2018 roku oraz latach kolejnych, uważają ekonomiści Citi Handlowego. Sytuacja ta byłaby bardzo korzystna dla Ministerstwa Finansów, pomagając sfinansować potrzeby pożyczkowe nawet w przypadku zawirowań rynkowych i zmniejszenia portfeli obligacji przez zagranicznych inwestorów lub banki.

  "Planowana reforma to część rządowego programu promowania długoterminowych oszczędności i zwiększania stopy oszczędności. Niemniej naszym zdaniem trudno nie zauważyć , że jedną z konsekwencji powyższych zmian będzie ułatwienie Ministerstwu Finansów finansowania potrzeb pożyczkowych" - napisali analitycy w raporcie miesięcznym.

  Po pierwsze, składki wpłacane dotychczas przez pracowników do OFE nie będą już tam trafiać, tylko zostaną skierowane do ZUS. Oznacza to, że budżet nie będzie musiał rekompensować tego transferu, a przez co oszczędzi około 3,3 mld zł (0,17% PKB) począwszy od 2018 roku, argumentowali ekonomiści.

  "Po drugie, transfer 25% aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej może mieć korzystny wpływ na finansowanie potrzeb pożyczkowych. Środki w FRD będą mogły bowiem zostać wykorzystane do zakupu rządowych obligacji. Nawet przyjmując bardzo ostrożnie, że 30% środków w FRD będzie utrzymywane w obligacjach rządowych, wygenerowałoby to około 13 mld zł popytu na papiery skarbowe (efekt jednorazowy, notowany w pierwszym roku reformy)" - napisali w raporcie.

  Po trzecie, fundusze powstałe po likwidacji OFE będą mogły - w przeciwieństwie do ostatnich lat - inwestować w obligacje rządowe. Przyjmując, że fundusze będą mogły obniżać udział akcji w portfelach o 10% rocznie, może to powodować wzrost popytu na obligacje rzędu około 13 mld zł rocznie (prawdopodobnie mniej w pierwszym roku od wprowadzenia reformy), wskazali dalej.

  "Wreszcie po czwarte, zwiększone napływy do dobrowolnego trzeciego filaru doprowadzą do zakupów obligacji rządowych  przez te instytucje. Zakładając konserwatywnie, że około 40% aktywów będzie trzymana w obligacjach, oznaczałoby to przynajmniej 6 mld zł popytu na obligacje w pierwszym roku" - napisali także w materiale.

  Ekonomiści zwrócili jednocześnie uwagę, że istnieje wciąż dużo wątpliwości dotyczących ostatecznego kształtu planowanych zmian w systemie emerytalnym. W szczególności Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opowiada się za prostym przekazaniem wszystkich środków z OFE do ZUS, analogicznie jak to miało miejsce w 2014 roku.

  "Niemniej bazując na najbardziej prawdopodobnych scenariuszach oraz biorąc pod uwagę powyższe szacunki, wprowadzenie reformy systemu emerytalnego mogłoby wygenerować w pierwszym roku dodatkowy popyt na obligacje rządowe w wysokości około 25 mld zł oraz ponad 20 mld zł w latach kolejnych" - stwierdzili analitycy Citi Handlowego.

  Według nich, są to konserwatywne szacunki, a rzeczywisty wpływ mógłby być większy, gdyby przyjąć wyższą alokację obligacji w FRD oraz nowych funduszach utworzonych z pozostałości OFE. Jak zaznaczyli, w mniej konserwatywnym scenariuszu dodatkowy popyt na obligacje mógłby w pierwszym roku wynieść około 40 mld zł, co stanowiłoby znaczną część całorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu. Dla przykładu w tym roku potrzeby mają wynieść około 170 mld zł, a ostatecznie prawdopodobnie będą wynosiły około 150 mld zł.

  "W praktyce reforma emerytalna oznaczałaby stworzenie nowego krajowego inwestora na rynku finansowym (nowe fundusze w trzecim filarze), za czym pójdzie zapewne zmniejszenie udziału zagranicznych inwestorów w rynku obligacji. Stopniowe zmiany limitów inwestycyjnych funduszy powstałych z pozostałości OFE oznaczałyby również stopniowe, niemal automatyczne zakupy obligacji przez krajowe podmioty. Z punktu widzenia rynku długu oznacza to, że inwestorzy krajowi mogliby działać jako stabilizator w przypadku ewentualnych okresów wyprzedaży i odpływu kapitału zagranicznego z Polski" - podsumowali ekonomiści.

  Przypomnieli, że obecnie w OFE zgromadzone jest około 171 mld zł aktywów (9,3% PKB), w tym przede wszystkim krajowych akcji. Od czasu poprzedniej reformy w 2014 roku OFE nie mogły inwestować w obligacje rządowe. Proponowane obecnie zmiany zakładają, że OFE w swojej obecnej formie przestaną istnieć i zostaną "zamienione" w fundusze inwestycyjne, które przejmą 75% aktywów (ok. 128,3 mld zł lub 6,9% PKB). Ponieważ fundusze te będą częścią trzeciego filara, w praktyce oznacza to, że środki z OFE, które dotychczas były uznawane za publiczne, zostaną "sprywatyzowane".

  Analitycy podkreślili, że z punktu widzenia rynku obligacji nowością będzie to, że nowe fundusze będą w końcu mogły inwestować w papiery rządowe, a udział akcji będzie spadał o 10 punktów proc. rocznie z poziomu 90% w 2018 roku.

  Pozostałe 25% aktywów (około 43 mld zł, 2,3% PKB) zostanie przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Tym samym aktywa te, głównie w gotówce, zagranicznych akcjach oraz obligacjach nieskarbowych pozostaną w sektorze publicznym.

  Oprócz transferu aktywów, proponowane zmiany będą miały również wpływ na coroczny przepływ składek, które dotychczas trafiały do OFE. Po zmianach całość składek będzie przekazywana do ZUS, a dzięki temu budżet nie będzie musiał rekompensować kwoty tych składek, oszczędzając na tym nieco mniej niż 0,2% PKB.

  Ministerstwo Rozwoju planuje stworzenie dodatkowych zachęt, które miałyby doprowadzić do podniesienia stopy oszczędności. Osoby pracujące mają domyślnie zostać zapisane do pracowniczych programów emerytalnych, gdzie mają wpływać składki zarówno płacone przez pracowników jak i pracodawców. Osoby zapisane do funduszy będą miały prawo wypisać się z programu, jednak doświadczenia z podobnymi programami w innych krajach pokazują, że znaczna część z nich zapewne pozostanie w systemie. Oznacza to, że na rynku pojawią się nowe środki, które będą trafiać zarówno na rynek akcji, jak i obligacji, podano także w raporcie.

  (ISBnews)

   

 • 22.06, 14:13Borys z PFR: PPK mogą dać więcej niż 12 mld zł środków na rynku kapitał. rocznie 

  Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. 

  "Myślę, że te 12 mld zł (szacowane w projekcie ustawy, jakie mają się pojawić rocznie na rynku w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych) jest założeniem konserwatywnym, myślimy, że to będzie więcej" - powiedział Borys podczas panelu "Rynek po reformie emerytalnej" na XI Forum Funduszy. 

  Według niego, cały czas jest potrzeba instytucji, która będzie dbała o bezpieczeństwo inwestycyjne, stąd widzi on rolę w tym dla PFR-u. "Będziemy chcieli promować fundusze np. fundusze zdefiniowanej daty" - podkreślił. 

  Dodał, że dużą rolę będzie odgrywać też odpowiednia edukacja, aby wskazywać, że giełda jest miejscem, gdzie zachodzą normalne procesy inwestycyjne. "Istotne jest też to, żeby nie pojawiały się m.in. instrumenty spekulacyjne, gdzie przyszli emeryci mogą ponieść jakąś stratę" - dodał. 

  "OFE spełniały i spełniają odpowiednią rolę w wycenie akcji na rynku. Po przekształceniach (reformy OFE i pojawienia się PPK) znika ryzyko dużej nagłej podaży akcji, pod warunkiem, że będą w przepisach stworzone pewne zabezpieczenia w tym zakresie" - powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek.

  "Jeśli się uda uzyskać ten poziom napływu środków w wysokości 12 mld zł - a ja również mam nadzieję, że to będzie więcej - to będziemy mieli stabilny napływ kapitału, co bardzo sprzyja także decyzjom inwestycyjnym innych inwestorów" - dodał Fotek. 

  "Niezbędne jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę przez przyszłych emerytów. Dotychczasowe możliwości nie zadziałały, więc obecnym propozycjom należy przyklasnąć" - powiedział dr Marcin Wojewódka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

  Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw - będą to Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Ponadto reforma III-filarowych indywidualnych programów emerytalnych zakłada uproszczone IKE i IKZE oraz Indywidualne Plany Kapitałowe (IPK) dla mikroprzedsiębiorstw. 

  (ISBnews)

   

 • 13.06, 14:19MF, PFR: Projekt ustawy dot. zmian w OFE może być uchwalony do końca roku 

  Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) znajduje się w końcowej fazie konsultacji i jeszcze w tym roku ma szansę zostać uchwalony, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby i prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Pawła Borysa. 

  "Projekt ustawy dotyczący OFE jest w przygotowaniu. Potrzebujemy jeszcze chwili, aby go skończyć. Podstawowe informacje zostały już ujawnione w mediach. Potrzebujemy jednak jeszcze chwilę na współpracę z ekspertami z innych resortów, aby to ostatecznie zakończyć" - powiedział Skiba podczas debaty "Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

  Zdaniem Borysa z PFR, rzeczywiście trwają jeszcze końcowe konsultacje nad projektem. "Jest szansa, że do końca roku ta ustawa zostanie uchwalona" - dodał.   

  W odpowiedzi na pytanie, czy resort finansów rozważa zrezygnowanie z podatku Belki dla większego zaangażowania inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym, Skiba powiedział m.in., że "ten temat jest stale powracający".

  "Każde zmiany podatkowe mają swoje konsekwencje w krótkim okresie na wielkość deficytu, więc zniesienie jakiegoś podatku będzie wspierać działalność gospodarczą, ale jednocześnie odzywać się będą m.in. agencje ratingowe, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę na wysokość deficytu. Druga sprawa to struktura podatkowa" - powiedział wiceminister.  

  Jego zdaniem, najsilniej wspiera wzrost gospodarczy w dłuższym okresie obniżenie opodatkowania pracy. "Według mojej osobistej oceny, bardziej palącym problemem jest obniżenie opodatkowania pracy niż zniesienie podatku Belki" - dodał Skiba.

  Nie jest on również zwolennikiem wprowadzania dodatkowych ulg dla firm, które będą chciały przeprowadzić emisję publiczną i zadebiutować na GPW.  

  22 grudnia ub. r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), a 75% aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.

  MF w komunikacie wskazał wtedy, że powyższa koncepcja wychodzi naprzeciw konieczności przebudowy modelu funkcjonowania OFE oraz wzmocnienia powszechnych emerytalnych programów kapitałowych, które to działania zostały wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz rozwinięte w Programie Budowy Kapitału.

  (ISBnews)

 • 05.06, 09:16Prezes PFR liczy na pojawienie się polskich REIT-ów na początku 2018 r. 

  Karpacz, 05.06.2017 (ISBnews) - Ustawa regulująca polskie spółki rynku wynajmu nieruchomości (REIT-y) powinna zostać uchwalona przez parlament jeszcze w tym roku, a instrumenty te będą mogły pojawić się na początku przyszłego roku, wynika z wypowiedzi prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Pawła Borysa.

  "Konsultacje międzyresortowe dotyczące ustawy trwały 3 miesiące i ustawa skierowana została właśnie na ścieżkę legislacyjną. Jeszcze w tym roku wejdzie i od przyszłego roku instrumenty te się pojawią" - powiedział Borys podczas spotkania z inwestorami indywidualnymi w Karpaczu.

  Według opublikowanego przed kilkoma dniami projektu, spółki typu REIT to spółki akcyjne zarejestrowane z Polsce z kapitałem założycielskim w wysokości minimum 50 mln zł. Będą one musiały posiadać co najmniej trzy nieruchomości (mogą to być budynki mieszkalne) i uzyskiwać minimum 80% przychodów z ich wynajmu. Obowiązkowy poziom dywidendy to 90% zysku za poprzedni rok obrotowy, ale możliwe będzie jego tymczasowe zmniejszanie ze względu na zakup kolejnych nieruchomości.

  Według firmy audytorsko-doradczej EY wprowadzenie do polskiego porządku prawnego spółek REIT pozwoli na zwiększenie produkcji sektora budownictwa o 700 mln zł rocznie (czyli ok. 10%).

  (ISBnews)

   

 • 26.05, 11:53Rząd ma projekt ws. zaliczania obligacji ubezpieczycieli do funduszy własnych 

  Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, zgodnie z którym zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych trafił do uzgodnień międzyresortowych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  "Celem proponowanej ustawy o zmianie ustawy o obligacjach jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str.1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem delegowanym'. Zauważyć należy, że w ustawie o obligacjach zawarto już stosowne wyłączenia odnoszące się do przypadku emisji obligacji w celu ich zakwalifikowania jako składników funduszy własnych banków oraz firm inwestycyjnych (art. 74 ust. 7 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o obligacjach). Przepisy ustawy o obligacjach powinny zostać uzupełnione o analogiczne wyłączenia odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Według resortu finansów, obecnie obowiązująca ustawa o obligacjach zawiera przepisy, których stosowanie nie zostało wyłączone w przypadku obligacji podporządkowanych emitowanych przez podmioty rynku ubezpieczeniowego. W związku z powyższym obligacje takie nie posiadają niektórych cech określonych w odpowiednich przepisach rozporządzenia delegowanego.

  "Proponuje się, żeby ustawa o zmianie ustawy o obligacjach weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie spowoduje negatywnych skutków dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt zawiera korzystne rozwiązania dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji umożliwiające im emisję obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym. Jednocześnie w ten sposób zostanie zapewnione minimalne vacatio legis dla nowej regulacji" - podano także.

  (ISBnews)

 • 25.05, 12:41Sasin: Komisja chce zakończyć prace nad ustawą o spreadach przez wakacjami 

  Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych liczy, że jeszcze przed wakacjami sejmowymi uda się zakończyć pracę nad projektem ustawy o spreadach, a także o regionalnych izbach obrachunkowych, wynika z wypowiedzi przewodniczącego Komisji Jacka Sasina.

  "Jako Komisja nie mamy większych zaległości w sensie takim, że pracujemy nad jakimiś wielkimi ustawami i chcemy je do wakacji zakończyć. Teraz głównie to są ustawy frankowe i pracujemy nad  nimi w podkomisji i chciałbym, żeby to wyszło przed wakacjami" - powiedział ISBnews Sasin.

  Dodał, że istotna jest również ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, gdzie chodzi m.in. o wprowadzenie konkursów i kadencyjności przewodniczących. "Jest to moim zdaniem również ważna ustawa dla poprawienia jakości pracy regionalnych izb obrachunkowych" - wskazał.

  "Przede wszystkim myślę, że istotne są dla nas franki, gdyż też obiecałem i myślę, że wielu kredytobiorców czeka, żeby chociażby jakąś ulgę w postaci zwrotu części tych spreadów móc uzyskać. Myślę, że na pewno przed wakacjami pracę nad ustawę o spreadach, czyli prezydencką, zdążymy zakończyć" - podkreślił Sasin.

  Sejm przerwę wakacyjną rozpoczyna w sierpniu i potrwa ona do około połowy września.

  Sasin podkreślił, że Komisja nie otrzymała jeszcze wszystkich danych, o jakie poprosiła m.in. Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski podczas ostatniego posiedzenia.

  "Zobaczymy, jakie będą informacje, bo poprosiliśmy m.in. o dane o tym, jak przebiega proces przewalutowania, czyli coś, co miało się odbyć bez udziału ustawy. Czekamy na informacje od NBP, jak ten proces przebiega i na podstawie tego będziemy również podejmować decyzję co do pozostałych dwóch projektów ustaw, które dotyczą już stricte przewalutowania. Nie wykluczam, że będziemy obserwować cały ten proces, gdyż powiedziano wcześniej, że instytucje bankowe mają rok i że w tym czasie zobaczymy jakieś widoczne efekty i po wakacjach będzie trzeba zapewne decydować. Również pan Prezydent będzie musiał decydować" - dodał przewodniczący.

  Według niego, kwestia spreadów i przewalutowania kredytów frankowych to są dwie osobne sprawy.

  "Decyzje dotyczące podwyższenia wymogów kapitałowych dla banków podjął Komitet Stabilności Finansowej. Natomiast dzisiaj pytanie jest takie, czy one są wystarczające do tego, aby zachęcić banki do przewalutowania i tutaj są różne opinie. Być może one nie są na tyle uciążliwe dla banków, żeby skłonić banki do tego, aby proponować klientowi przewalutowanie po niższej nieco cenie niż dzisiejsza cena franka szwajcarskiego. Poza tym nie wiemy, czy w ogóle ten proces się rozpoczął i czy są jakieś przykłady takiego przewalutowania. To są ważne informacje dla nas jako Komisji i dlatego oczekujemy od NBP tych informacji" - powiedział Sasin.

  Dodał, że na te informacje również oczekuje Prezydent, gdyż złożył obietnice, że jeśli ten mechanizm nie zadziała w ciągu roku i nie będzie widocznych efektów, to zastanowi się również nad swoją ustawą o przewalutowaniu.

  "Być może, jeśli byłaby taka wola pana Prezydenta, to wtedy wrócilibyśmy do kwestii przewalutowania łącznie z ustawami, które już zostały złożone ze strony partii opozycyjnych" - dodał.

  Przewodniczący przedstawił też plany dotyczące prac Komisji po wakacyjnej przerwie.

  "Po wakacjach zaczniemy zapewne prace nad budżetem na kolejny rok. Do Komisji wrócą zapewne projekty ustaw przedstawione przez klub Kukiz15, jedna z nich ma kierunkową pozytywną opinię rządu i oczekuję, że podkomisja się nimi zajmie i zarekomenduje jakąś decyzję w tej sprawie" - powiedział Sasin.

  "Ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa jeszcze nie ma w Sejmie, więc trudno mi mówić o jakimś terminie, ale jeśli tylko się pojawi, to oczywiście jesteśmy gotowi, żeby nad nią szybko pracować" - podkreślił Sasin.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 23.05, 13:06Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych 

  Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych.

  Uwagi do projektu, przedstawionego przez resort finansów, można zgłaszać do 31 maja br. 

  "W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu. 

  Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku, podano także.

  Według resortu, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

  "Podatnicy, których dotyczyłby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9  ustawy o finansach publicznych" - czytamy dalej.

  W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:
  - za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
  - bezpośrednio przez podatnika - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, podano także.

  "Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu 'JPK ewidencja VAT' o 'JPK_WB', co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym. Szacuje się, że tak kompleksowy system ('JPK ewidencja VAT' i 'JPK_WB') może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł, w wyniku:
  1. bezpośredniego wykrycia nieprawidłowości dotyczących posługiwania się fałszywymi fakturami VAT oraz wynikające z przestępstw typu Missing Trader i pierwszego płatnika typu Buffer - około 5 mld zł (szacunki oparte na aktualnych wynikach kontroli i czynności sprawdzających);
  2. efektu prewencyjnego - około 6,5 mld zł (wzrost wpływów o około 5%)" - czytamy także.

  Wzrost dochodów budżet państwa oszacowany jest w następujący sposób: wartość zaniżenia w podatku VAT wynikająca z "faktur fikcyjnych" ujawnionych podczas kontroli (około 15 mld zł) x planowana skuteczność proponowanego instrumentu (30%). W roku 2017 zakłada się, że pozytywne efekty proponowanego rozwiązania będą generowane już od lipca 2017 r. ze względu na wystąpienie czynnika o charakterze prewencyjnym (zapowiedź wprowadzenia mechanizmu spowoduje wyeliminowanie części niepożądanych zachowań), podano również.

  "Przyjęcie proponowanych rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców wyciągów z rachunków bankowych zwolni z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych dokumentów potwierdzających zapłacenie podatku naliczonego w przypadku chęci uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym trybie" - czytamy dalej.

  Proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2017 r. 

  (ISBnews)

   

 • 16.05, 12:37Kluza: Program 500+ łagodzi obciążenia fiskalne rodzin wielodzietnych 

  Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) – Jedną z cech programu 500+ jest jego charakter "sprawiedliwościowy". Wpływa on na łagodzenie obciążeń budżetów rodzinnych z tytułu podatków pośrednich, które rosną wartościowo w rodzinach wraz ze wzrostem liczby dzieci, uważa prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Stanisław Kluza. Obecna forma programu 500+ zwiększa tym samym potencjał demograficzny w Polsce i zasługuje na pozytywną ocenę, dodał.

  Według prezesa, dotychczasowe negatywne procesy demograficzne zachodzące w Polsce w ostatnich latach będą miały jednak istotny wpływ na rynek pracy, jego strukturę.

  "W perspektywie średnioterminowej (5-10 lat) rynek pracy będą opuszczać roczniki wyżu demograficznego, które będą zastępowane przez osoby urodzone w czasie niżu demograficznego. Efektem tego będzie konieczność poniesienia wyższych nakładów na utrzymanie emerytalne i zdrowotne" - powiedział Kluza w wywiadzie dla ISBnews podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  "Oznacza to większe trudności z bilansowaniem finansów publicznych, co przy dzisiejszych 'regułach gry podatkowej' będzie skutkowało znaczącym wzrostem ryzyka dla utrzymania deficytu budżetowego i poziomu długu publicznego w stosunku do PKB w tzw. unijnych ryzach traktatowych" - ocenił prezes BOŚ.

  Według niego, należałoby rozważyć działania prowadzące do złagodzenia efektów negatywnego bilansu demograficznego w okresie średnio- i długoterminowym.

  "W krótkim okresie Polska powinna się zastanowić po pierwsze nad pewną reformą systemu emerytalnego, który będzie uwzględniał nie bieżące, lecz przyszłe równowagi demograficzne. Po drugie, Polska powinna rozważyć efekty wynikające z procesów migracyjnych, a - jak widać - migracje potrafią zaskakiwać swoją dynamiką, choćby przykład ukraiński. Kolejną rzeczą są programy społeczno-gospodarcze, które w zakresie zaradzenia negatywnym skutkom demograficznym może realizować rząd, np. takie, jak 500+, podsumował prezes BOŚ.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 16:34Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach po poprawkach Senatu 

  Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nowe rozwiązania umożliwią wejście na rynek badań Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP) nowym firmom audytorskim.

  Wprowadzane przepisy dotyczą ok. 1 650 firm audytorskich i 7 110 biegłych rewidentów oraz 2 tys. (JZP).

  "Nowe rozwiązania wzmocnią niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przyczynią się do poprawy jakości badań ustawowych oraz wzmocnienia nadzoru publicznego poprzez uniezależnienie od środowiska biegłych rewidentów. Natomiast ograniczenie przewagi konkurencyjnej dużych firm sieciowych i otwarcie możliwości wejścia na rynek innym podmiotom wpłynie na dekoncentrację rynku badań ustawowych JZP" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

  *·         nałożenie na Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) obowiązku bezpośredniego kontrolowania firm audytorskich, które badają JZP, nakładania kar na firmy audytorskie w związku z nieprawidłowościami wykrytymi w trakcie kontroli oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach przewinień dyscyplinarnych biegłych rewidentów w związku z badaniem ustawowym JZP. W przypadku badań nie-JZP zadania te będą nadal wykonywane przez samorząd zawodowy PIBR pod nadzorem KNA,

  *·         wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako odpowiedzialnej za realizację nadzoru nad JZP oraz nad działalnością komitetów audytu (w tym nakładanie na JZP kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporządzenia UE, członków ich organów, członków komitetów audytu i osoby z nimi powiązane),

  *·         rozwiązania ograniczające konflikt interesów między biegłym rewidentem i firmą audytorską a jednostką badaną (rotacja firmy audytorskiej JZP, rotacja kluczowego biegłego rewidenta JZP),

  *·         rozdzielenie usług audytorskich od doradztwa, poprzez m. in. ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP. Wprowadzona zostanie tzw. :biała lista" usług dozwolonych, które będą świadczone jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki oraz po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności,

  *·         określenie maksymalnej wysokości opłaty z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych JZP na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych nie-JZP na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),

  *·         zwiększenie przejrzystości i poprawę jakości informacji na temat przeprowadzonego badania przekazywanych przez firmy audytorskie jednostkom badanym, organom nadzoru i innym zainteresowanym stronom,

  *·         zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów poprzez zaostrzenie kar oraz rozszerzenie katalogu osób karanych,

  *·         wzmocnienie niezależności i roli komitetów audytu tworzonych przez JZP, podano w komunikacie.

  Ustawa wdraża dyrektywę 2014/56/UE. Część zagadnień dotyczących badania sprawozdań finansowych JZP i działalności firm audytorskich, które przeprowadzają te badania, reguluje rozporządzenie UE nr 537/2014. Przyjęta ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają stosowanie tego rozporządzenia, a także stanowią wykonanie opcji, dla krajów członkowskich, zawartych w rozporządzeniu, podkreślił resort.

  "Przygotowanie nowej ustawy trwało 2 lata. Jej uchwalenie poprzedzone było długim procesem konsultacji społecznych, w którym brały udział wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacje branżowe i przedstawiciele przedsiębiorców. Zgłoszono wiele uwag, a przyjęte przepisy są optymalnym rozwiązaniem, swoistym kompromisem oczekiwań wyrażanych w trakcie całego procesu legislacyjnego" - czytamy także.

  Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Wyjątkiem są przepisy dotyczące opłat z tytułu nadzoru, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 25.04, 16:40KNF chce, by Rekomendację H dot. systemu kontroli banki wdrożyły do końca br.  

  Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała nową Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r., podała Komisja. 

  Według KNF, rekomendacja ta stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, które przedstawiają oczekiwania KNF wobec banków w zakresie postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku.

  "Uwzględniając istotne zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu regulacyjnym od ostatniej nowelizacji rekomendacji w 2011 r. (w zakresie krajowych przepisów prawa i rekomendowanych standardów oraz rozwiązań międzynarodowych, w tym zwłaszcza europejskich), w aktualnej jej wersji zastosowanie ma podejście uwzględniające w szczególności następujące uwarunkowania:

  - system kontroli wewnętrznej jest traktowany jako odrębny system względem systemu zarządzania ryzykiem oraz jest oparty na odrębnym zbiorze mechanizmów kontrolnych zapewniających osiąganie ustawowo określonych celów systemu kontroli wewnętrznej,

  - system kontroli wewnętrznej jest ujęty w ramach tzw. modelu trzech linii obrony, gdzie we wszystkich tych liniach mają być przypisane odpowiednie mechanizmy kontrolne oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania,

  - została wprowadzona nowa koncepcja funkcji kontroli, która ma posłużyć wzmocnieniu jej funkcjonowania w bankach,

  - wzmocniona jest pozycja komórki ds. zgodności jako kluczowego (obok funkcji kontroli) elementu zapewniania zgodności w banku,

  - wzmocniona jest pozycja komórki audytu wewnętrznego jako trzeciej linii obrony,

  - zastosowanie ma zasada proporcjonalności, poprzez dopuszczenie określonych wyłączeń dla banków spółdzielczych, zaznaczenie roli wytycznych banku zrzeszającego zarządzającego systemem ochrony instytucjonalnej (albo jednostki zarządzającej tym systemem ochrony) oraz wskazanie konkretnych oczekiwań dla komórek audytu usytuowanych w systemach ochrony" - czytamy w komunikacie. 

  Komisja podała, że postanowienia rekomendacji mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami w zakresie kontroli wewnętrznej banków, o których mowa w innych rekomendacjach i wytycznych Komisji.

  Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r., podsumowano w komunikacie. 

  (ISBnews)

   

 • 20.04, 14:49Projekt ustawy dotyczący kredytów frankowych może być wybrany w maju 

  Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Podkomisja sejmowa zwróci się z kolejnymi wnioskami - m.in. do Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Ministerstwa Finansó - ws. działań podjętych przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF) w celu dobrowolnego rozpoczęcia przez banki rozwiązania kredytów tzw. frankowych i oczekuje na odpowiedź w ciągu 30 dni. Wtedy podkomisja dokonałaby wyboru projektu, który byłby dalej procedowany, zapowiedział przewodniczący podkomisji Jacek Sasin. Podtrzymał on też, że przed wakacjami komisja zakończy pracę nad wybranym projektem ustawy.

  Sasin zapowiedział wystąpienie z wnioskiem do NBP i MF w kwestii zapowiadanych działań KNF. "Popieram głos przewodniczącego, aby taki wniosek złożyć. Chcielibyśmy wiedzieć, czy te zapowiadane działania NBP wpłyną na rozwiązanie tego problemu i w jakim zakresie" - powiedział wiceprzewodniczący Janusz Szewczak podczas posiedzenia podkomisji.

  Na posiedzeniu nie pojawili się przedstawiciela NBP, MF i Związku Banków Polskich (ZBP).

  "Na kolejnym posiedzeniu podkomisji, mając już wszystkie dokumenty, podejmiemy decyzję o wyborze wiodącego projektu ustawy" - powiedział dziennikarzom po posiedzeniu komisji Sasin.

  Podtrzymał zdanie, że wybrany projekt ustawy wejdzie w życie przed wakacjami.

  Podczas posiedzenia komisji posłowie zastanawiali się również nad złożeniem wniosku do resortu finansów, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej ws. skutków społecznych obowiązujących kredytów frankowych.

  Przedstawiciele strony społecznej zwrócili uwagę, że propozycja prezydencka obowiązuje do sierpnia tego roku i po tym terminie w wyniku braku działań banków Prezydent zobowiązał się do przedstawienia kolejnej ustawy.  

  Według wyliczeń KNF, przedstawionych podkomisji wynika, że potencjalne koszty projektowanej ustawy złożonej przez Kukiz15 wyniosą 52,8 mld zł, ustawy prezydenckiej na 9,1 mld zł, a ustawy PO na 11,1 mld zł.

  KNF wyjaśnia, że porównania kosztów wszystkich trzech projektów dokonano w oparciu o dane sprawozdawcze oraz pozasprawozdawcze banków. 

  Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (tzw. projekt prezydencki) niesie za sobą łączne koszty obciążające banki w przypadku wejścia jej w życie, z wyłączeniem kosztów administracyjnych zostały przez regulatora oszacowane na 9,1 mld zł.  

  "Ocena skutków finansowych ww. projektu ustawy została dokonana w oparciu o dane pozyskane z banków zaangażowanych w kredyty/pożyczki indeksowane do waluty obcej i denominowane w walucie obcej w trybie indywidualnych działań nadzorczych" - czytamy w dokumencie.   

  Zdaniem Szewczaka, obecne wyliczenia KNF są bardzo podobne do wcześniejszych szacunków, opartych wyłącznie na ankietach wysyłanych do banków (głównie bilans). "Transakcje CIRS czy inne tego typu są poza bilansami banków, więc właściwie nadal nie wiemy, jaka jest sytuacja banków.  Może KNF mógłby przeprowadzić pogłębioną kontrolę jednego z banków, aby uzyskać pełny obraz" - podkreślił Szewczak.

  Przedstawiciele strony społecznej chcieli również uzyskać odpowiedź od KNF, w jaki sposób banki zaksięgowały w bilansie wzrost kursu CHF/PLN, czy ten zysk został zaksięgowany.

  Prezydencki projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki dotyczy walutowych umów kredytowych zawartych od 1 lipca 2000 roku do 26 sierpnia 2011 roku, czyli do czasu wejścia "ustawy antyspreadowej". Projekt zakłada, że spready byłyby zwracane od kredytu w wysokości maksymalnie 350 tys. zł na jedną osobę.

  Wniesiony przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15 poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi przepisami zawarte kredyty - nawet te, które zostały spłacone lub wypowiedziane - będzie można zrestrukturyzować, jeśli chodzi m.in. o kwotę kredytu czy wysokość rat. Wnioskodawcy proponują, by bank dokonywał przeliczenia kwoty kredytu w ten sposób, że wysokość kredytu - będąca podstawą naliczania opłat i odsetek, w konsekwencji również wysokości rat - byłaby ustalana na podstawie rzeczywiście wypłaconej kredytobiorcy kwoty w walucie polskiej. Kredyty byłyby przeliczane po kursie obowiązującym w dniu wypłaty pieniędzy, raty kredytowe natomiast po kursie z dnia dokonywania spłaty. Procedura restrukturyzacji rozpoczynałaby się złożeniem pisemnego wniosku do banku. Konsument miałby na to 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

  Zasady restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej, proponowane przez posłów Platformy Obywatelskiej zakładają m.in., że kredytobiorca zadłużony w obcej walucie będzie mógł przewalutować swój dług po obecnym kursie. Najpierw jednak bank przeliczy, ile wynosiłaby wartość zadłużenia, gdyby ten kredyt był zaciągnięty w złotych przy parametrach z dnia udzielenia kredytu. Różnica w zadłużeniu - pomiędzy kredytem w obcej walucie i w polskim złotym - byłaby podzielona po połowie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Na swoją połowę kosztów kredytobiorca mógłby otrzymać nowy kredyt. Oprocentowanie tego kredytu nie byłoby wyższe niż stopa referencyjna NBP. Na oprocentowanie reszty kredytu - równej wartości zadłużenia hipotetycznego kredytu w złotych -  składałaby się marża banku identyczna, jak dla kredytobiorców w złotych i obecny WIBOR. Przewalutowanie kredytu byłoby możliwe do 2020 r. Program miałby objąć osoby posiadające mieszkania nie większe niż 75 m2 i domy do 100 m2.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 13:55PwC: Pensja netto Polaków to średnio 71% pensji brutto vs. 72% średniej w UE 

  Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Wynagrodzenie netto Polaków (po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne) wynosi obecnie 71% wynagrodzenia brutto i jest zbliżone do średniej we wszystkich krajach Unii Europejskiej (72%), wynika z raportu PwC "Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki". 

  "Badania PwC wskazują, że obciążenia Polaków w zakresie PIT i ZUS są podobne do średnich obciążeń w Unii Europejskiej. Nasze stawki podatkowe 18% i 32% oraz łączna składka na ZUS w wysokości ok. 35% plasują nas w środku rankingu. Jednak w przypadku rodzin, polski system podatkowy wspiera je w nieco mniejszym stopniu niż średnio w UE. Wiele państw stosuje bowiem znacznie więcej ulg podatkowych zmniejszających obciążenia rodzin" - powiedział partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC Tomasz Barańczyk, cytowany w komunikacie.

  W raporcie eksperci wskazali, że polska rodzina o średnich dochodach, składająca się z dwójki dorosłych (jeden pracujący) oraz dwójki dzieci otrzymuje średnio 74% pensji brutto, przy średniej dla wszystkich krajów UE wynoszącej 77%. Najwyżej w tym zestawieniu znalazł się Cypr (91%), a na ostatnim Austria (67%). 

  Z badania wynika również, że w 2016 r. Polska miała jedną z najniższych kwot wolnych od podatku.

  Dodatkowo, w minionym roku sześć krajów UE zdecydowało się na podniesienie kwoty wolnej od podatku. Tego typu zmiany nastąpiły w Chorwacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, na Malcie, a także w Estonii, gdzie sukcesywne podwyższanie kwoty wolnej jest zaplanowane do 2018 r., czytamy w materiale.

  "W Polsce na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy nieznaczny wzrost obciążeń PIT i ZUS z tytułu braku waloryzacji kwoty wolnej oraz podnoszenia kwoty limitu dla ZUS. Jeszcze w 2016 r. Polska miała jedną z najniższych kwot wolnych. Zmiany weszły w życie z początkiem 2017 r., jednak dotyczą one tylko osób o rocznych dochodach do 11 tys. zł, natomiast pozostałe liczne grono podatników nie odczuje zmian, bądź nawet straci możliwość odliczania kwoty wolnej od opodatkowania. Wysokość kwoty wolnej w innych krajach UE mieści się najczęściej w przedziale 2 000 euro - 10 000 euro" - powiedział menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC Grzegorz Ogórek, cytowany w komunikacie. 

  W przypadku obciążeń PIT Polacy na tle innych państw UE zajmują 16 pozycję, zaś w przypadku obciążeń społeczno-emerytalnych ZUS na 19 pozycji w przypadku osób średnio-zarabiających.

  (ISBnews)

   

 • 06.04, 13:08UKNF ma projekt ochrony uczestników rynku korzystających z usług przez internet 

  Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski skierował do wicepremiera Mateusza Morawieckiego przygotowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Celem noweli jest podniesienie poziomu ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego i innych uczestników rynku, korzystających z usług finansowych świadczonych przez internet, podała Komisja.

  Przygotowany przez UKNF projekt odpowiada przede wszystkim na zagrożenia identyfikowane na rynku Forex, ale rozciąga wprowadzane mechanizmy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na wszystkie objęte nadzorem KNF sektory tego rynku.

  "Celem postulowanej przez KNF zmiany jest wzmocnienie uprawnień Komisji w zakresie przeciwdziałania świadczeniu usług finansowych przy wykorzystaniu różnego typu platform internetowych przez nieuprawnione do tego podmioty" - czytamy w komunikacie. 

  Projekt przewiduje doprecyzowanie przesłanek zamieszczania na "Liście ostrzeżeń publicznych KNF" nazw domen internetowych wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego nieuprawnione.

  "KNF zyskałaby jednocześnie uprawnienie do prowadzenia specjalnego rejestru, do którego wpisywane byłyby nazwy domen internetowych, które znalazły się na Liście ostrzeżeń publicznych KNF. Wpisanie nazwy domeny do rejestru domen zastrzeżonych skutkowałoby obowiązkiem zablokowania dostępu do tych stron przez poszczególnych dostawców internetu. Rejestr jest rozwiązaniem teleinformatycznym i umożliwia dostawcom automatyczne pozyskanie informacji o domenie wpisanej do rejestru" - czytamy dalej. 

  Komisja wskazała, że tego rodzaju mechanizm został 6 kwietnia 2017 r. zapożyczony z ustawy o grach hazardowych (nowelizacja z grudnia 2016 r. - weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.). 

  Zakończenie przez UKNF prac nad projektem nowelizacji zbiegło się z przedstawieniem przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) informacji o wynikach kontroli "Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego". KNF przypomina, że w ocenie NIK, z uwagi na transgraniczny i spekulacyjny charakter tego rynku, istniały i nadal istnieją znaczące luki w systemie ochrony i bardzo wysokie ryzyko, że jego uczestnicy poniosą straty finansowe. 

  "Projektowana nowelizacja wpisuje się w pozytywnie ocenione przez NIK aktywne i prowadzone w wielu obszarach działania KNF na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, jakie miały miejsce w ostatnich czterech latach, które były przedmiotem kontroli. Działania takie KNF podejmowała także w latach wcześniejszych" - czytamy dalej. 

  W ramach projektowanej nowelizacji proponowana jest zmiana w zakresie przepisu karnego zawartego w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu, prowadzenie działalności w tym zakresie bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo przez podmiot nie będący do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, jest zagrożone sankcją w postaci kary grzywny w wysokości do 5 mln zł. 

  KNF w ramach przygotowanej nowelizacji proponuje zaostrzenie odpowiedzialności karnej sprawcy, w przypadku gdy następstwem jego czynu jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego.  

  "W takich przypadkach zagrożenie grzywną sięgać ma wysokości do 10 mln zł, co stanowi dwukrotność zagrożenia grzywną w przypadku gdy taki skutek nie wystąpi. Co istotne, sprawca przestępstwa stypizowanego jako przestępstwo skutkowe, będzie mogło być ścigane każdorazowo, gdy w obszarze polskiej jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego" - podsumowano w informacji. 

  (ISBnews) 

   

 • 05.04, 17:13Glapiński: Nowe wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych podobne do poprzednich 

  Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Nowe wyliczenia kosztów ewentualnego wdrożenia poszczególnych ustaw dotyczących tzw. kredytów frankowych są zbliżone do poprzednich szacunków, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

  "KNF doszedł do podobnych wniosków, jak poprzednio - jeszcze trochę bardziej kosztownych. A my pozostajemy przy swoich" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

  Szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jacek Sasin powiedział dziś ISBnews, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie dostarczyła w terminie podkomisji sejmowej rozpatrującej projekty ustaw dotyczące tzw. kredytów frankowych wyliczeń kosztów ewentualnego wdrożenia poszczególnych ustaw. Liczy on, że w najbliższym czasie Komisja je otrzyma i na kolejnym posiedzeniu Sejmu po Wielkanocy przedstawiciele regulatora będą mogli przedstawić swoje wyliczenia już podczas prac podkomisji.

  Wcześniej, 22 lutego, podkomisja nadzwyczajna zobowiązała KNF do przedstawienia skutków finansowych przyjęcia poszczególnych projektów ustaw wraz z metodologią liczenia w ciągu jednego miesiąca. 

  W końcu stycznia, kiedy powołano speckomisję, jej przewodniczący oraz szef Komisji Finansów Publicznych Jacek Sasin zapowiadał, że do przerwy wakacyjnej Komisja powinna zakończyć prace nad prezydenckim projektem ustawy dotyczącej kredytów walutowych (regulującej spready), przy czym może on zawierać dodatkowo elementy z dwóch innych projektów dotyczących takich kredytów, zgłoszonych przez posłów Kukiz '15 i Platformy Obywatelskiej (PO).

  W połowie stycznia br. KSF przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Rekomendacja ta przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych w bankach stosujących standardowe metody szacowania wymogu kapitałowego do 150%, tj. maksymalnego poziomu dopuszczanego przez rozporządzenie UE.

  Prezydencki projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki dotyczy walutowych umów kredytowych zawartych od 1 lipca 2000 roku do 26 sierpnia 2011 roku, czyli do czasu wejścia "ustawy antyspreadowej". Projekt zakłada, że spready byłyby zwracane od kredytu w wysokości maksymalnie 350 tys. zł na jedną osobę.

  Wniesiony przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15 poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi przepisami zawarte kredyty - nawet te, które zostały spłacone lub wypowiedziane - będzie można zrestrukturyzować, jeśli chodzi m.in. o kwotę kredytu czy wysokość rat. Wnioskodawcy proponują, by bank dokonywał przeliczenia kwoty kredytu w ten sposób, że wysokość kredytu - będąca podstawą naliczania opłat i odsetek, w konsekwencji również wysokości rat - byłaby ustalana na podstawie rzeczywiście wypłaconej kredytobiorcy kwoty w walucie polskiej. Kredyty byłyby przeliczane po kursie obowiązującym w dniu wypłaty pieniędzy, raty kredytowe natomiast po kursie z dnia dokonywania spłaty. Procedura restrukturyzacji rozpoczynałaby się złożeniem pisemnego wniosku do banku. Konsument miałby na to 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

  Zasady restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej, proponowane przez posłów Platformy Obywatelskiej zakładają m.in., że kredytobiorca zadłużony w obcej walucie będzie mógł przewalutować swój dług po obecnym kursie. Najpierw jednak bank przeliczy, ile wynosiłaby wartość zadłużenia, gdyby ten kredyt był zaciągnięty w złotych przy parametrach z dnia udzielenia kredytu. Różnica w zadłużeniu - pomiędzy kredytem w obcej walucie i w polskim złotym - byłaby podzielona po połowie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Na swoją połowę kosztów kredytobiorca mógłby otrzymać nowy kredyt. Oprocentowanie tego kredytu nie byłoby wyższe niż stopa referencyjna NBP. Na oprocentowanie reszty kredytu - równej wartości zadłużenia hipotetycznego kredytu w złotych -  składałaby się marża banku identyczna, jak dla kredytobiorców w złotych i obecny WIBOR. Przewalutowanie kredytu byłoby możliwe do 2020 r. Program miałby objąć osoby posiadające mieszkania nie większe niż 75 m2 i domy do 100 m2.

  (ISBnews)