ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.12, 17:00Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd nie zamierza zrezygnować z węgla jako podstawy naszej energetyki, ale chce też dbać o rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) pod warunkiem ich opłacalności, pozytywnie patrzy także na kwestie energetyki atomowej.

  "Dzisiaj węgiel jest podstawą naszej energetyki. Nie możemy i nie chcemy z niego rezygnować. To ważne dla Śląska i Zagłębia, ale to również ważne dla całego kraju. W długofalowy sposób planujemy reformy. Województwo śląskie staje się jednocześnie obok węgla zagłębiem nowych technologii" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  "Ale dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać o to, by alternatywne źródła energii mogły się rozwijać - nie w imię ideologii, ale tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, tam, gdzie przyniesie to Polakom korzyść, a nie koszty" - dodał.

  PiS zawsze dążył do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest ważne dla zachowania suwerenności, dodał. Ważne było tu powstanie Terminalu LNG w Świnoujściu.

  "Dzięki tej nowej infrastrukturze nasze uzależnienie od importu rosyjskiego gazu spada. Po raz pierwszy jest szansa, że po 2022 r. nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii zakupu gazu i dyktatowi cenowemu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć to hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Innym celem aktualnym 10 lat temu i cały czas dzisiaj jest budowa połączeń gazowych do Norwegii" - wskazał także premier.

  Celem jest zapewnienie niezależności energetycznej przy niskiej emisji CO2. "Patrzymy tutaj przychylnie na energetykę jądrową" - dodał.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 16:14ME: Fundusz na rzecz rewitalizacji pogórniczej może powstać w przyszłym roku 

  Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Polska stara się o notyfikację w Komisji Europejskiej programu wsparcia do roku 2023, dzięki któremu w przyszłym roku może powstać fundusz na rzecz rewitalizacji terenów pogórniczych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Projekt tego przedsięwzięcia jest w całości omawiamy w Komisji Europejskiej. Na przełomie grudnia i stycznia będziemy wymieniać uwagi w tej sprawie. W przyszłym roku ma ów fundusz i program powstać" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Z kolei minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że do notyfikacji złożono program wart ponad 5 mld zł do 2023 r.

  "Chcemy doprowadzić do takiej restrukturyzacji i rewitalizacji pod nadzorem przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, żeby szkody górnicze nie stanowiły problemu, żeby mógł się tam instalować przemysł" - powiedział.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 12:26Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) -  Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. zastąpienie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii (NRE) wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora. W związku z przypisaniem regulatorowi szeregu nowych zadań i stale wzrastającej jej liczby, np. w kontekście tzw. pakietu zimowego, niezbędne jest zapewnienie należytego i terminowego i wykonywania. Kolegialność gwarantuje większą skuteczność wykonywania obowiązków oraz mniejszą podatność na wpływy przy podejmowaniu decyzji w sektorze energetyki" - czytamy w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Rozwiązanie takie pozostaje w zgodzie z prawem UE, a wręcz jest tożsame z rozwiązaniem przyjętym w wielu innych państwach UE, podkreślono.

  "Skupienie w jednym organie - który na co dzień zajmuje się zagadnieniami z obszaru energetyki - zadań polegających na przeciwdziałaniu praktykom ograniczającym konkurencję pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji uwzględniającej całokształt okoliczności. Nadanie zaś Urzędowi Dozoru Technicznego kompetencji do uznawania kwalifikacji i wydawania świadectw kwalifikacyjnych będzie równoznaczne z przypisaniem tych zadań najbardziej kompetentnemu podmiotowi co wpłynie zasadniczo na jakość realizowanych zadań" - podano dalej.

  Projekt ustawy pozwoli wykonać także przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

  Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

  1. Zastępuje się prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (prezesa URE) 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii (komisją NRE).

  2. Urząd Dozoru Technicznego będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA. U przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób oraz przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych komisje kwalifikacyjne będzie powoływał prezes UDT. Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych.

  3. Komisja NRE będzie właściwa w sprawie wyznaczania nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) oraz odrzucania usług jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego świadczonych przez NEMO wyznaczonych w innych państwach członkowskich UE lub państwach członkowskich EFTA. Komisja NRE będzie również właściwa w sprawie ustalenia zasad podziału uprawnień do głosowania przez NEMO i podziału tych uprawnień, a także kontrolowania realizacji przez OSP oraz NEMO obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 2015/1222.

  4. Komisja NRE będzie wykonywała uprawnienia prezesa UOKiK przewidziane w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wobec przedsiębiorstw energetycznych w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji, stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  5. Komisja NRE będzie mogła z urzędu lub na wniosek strony zmienić treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD lub OSP, w celu umożliwienia sprzedawcy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia odbiorcom usługi kompleksowej, lub zobowiązać strony tej umowy do jej zmiany.

  6. Uregulowano sposób i odpowiedzialność za prowadzenie badań statystycznych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

  7. Dokonano zmian w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu, podano także.

  Odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  (ISBnews)

 • 24.10, 16:51Rząd przyjął nowelę budżetu 2017 uwzględniającą m.in. rekomensaty za deputaty 

  Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, który pozwoli m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  "Z danych sprawozdawczych i szacunkowych o wydatkach budżetu państwa wynika, że wydatki te będą istotnie niższe od zakładanych w ustawie budżetowej na 2017 r." - czytamy w komunikacie.

  Według CIR, lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r.

  "W rezultacie możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób" - czytamy dalej.

  Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych, podano także.

  "W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej" - czytamy dalej.

  Zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.:
  - dochody - ok. 325,4 mld zł,
  - wydatki - ok. 384,7 mld zł,
  - deficyt - ok. 59,3 mld zł, podało CIR.

  Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 23.10, 16:02Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl. 

  Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zrekompensowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, strat finansowych poniesionych przez osoby, które na podstawie układów zbiorowych pracy oraz związanych z nimi porozumień, otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, i utraciły to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie ww. układów i porozumień. Realizacja tego celu nastąpi poprzez wypłatę z budżetu państwa jednorazowego świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla" - czytamy w informacji.

  Wysokość rekompensaty wynosić będzie 10 000 zł. Rekompensata będzie wypłacana jednorazowo.

  "Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po uprawnionym emerycie lub renciście" - czytamy dalej.

  Każda z osób spełniających przesłanki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę, poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o określonej treści do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, czyli określonego przedsiębiorstwa górniczego, w terminie 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podano także.

  (ISBnews)

 • 20.10, 08:11Senat przyjął ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podało Ministerstwo Energii.

  "Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku po podpisaniu jej przez prezydenta RP" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem, o rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu węglowego (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

  Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu ustawy przez prezydenta, wskazano także.

  (ISBnews)

 • 13.10, 10:40Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II 

  Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analiza prawna przygotowana przez polskich ekspertów wskazuje, że nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo Unii Europejskiej, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak Nord Stream 2, na całej jego długości, poinformowało Ministerstwo Energii.

  "Gazociąg Nord Stream 2 będzie służyć bezpośrednim dostawom gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej przez Morze Bałtyckie do Niemiec omijając funkcjonujące, lądowe szlaki transportu gazu ziemnego. Konieczność stosowania prawa UE na terytorium państw UE oraz ich wodach terytorialnych nie budzi wątpliwości. Z naszej analizy wynika, że argumenty służb prawnych Rady w tym zakresie są pozbawione podstaw prawnych. Zastosowanie jurysdykcji UE do części gazociągu leżącej poza jej terytorium wynika z konieczności zachowania jednolitości regulacyjnej całego gazociągu oraz ochrony konkurencji na europejskim rynku gazu. Trybunał Sprawiedliwości UE niejednokrotnie potwierdzał konieczność stosowania prawa UE w takich przypadkach" - czytamy w komunikacie.

  Polska delegacja przestawiła analizę podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Energii, które odbyło się 12 października br.

  "Obowiązkiem instytucji unijnych jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie stosowania prawa europejskiego wszędzie tam, gdzie powinno ono obowiązywać. - Konieczność stosowania prawa UE do gazociągu wynika nie tylko z brzmienia przepisów prawa UE, ale również konsekwencji budowy gazociągu dla funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego UE w przyszłości" - powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Pod koniec września służby prawne Unii Europejskiej wydały opinię, zgodnie z którą kwestia budowy gazociągu Nord Stream II nie podlega jurysdykcji prawa Unii Europejskiej, w szczególności tzw. III pakietu energetycznego.

  (ISBnews)

 • 02.10, 10:12Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków 

  Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Założenia polityki surowcowej państwa obejmują m.in. wyznaczanie surowców strategicznych, wsparcie dla polskich firm geologicznych oraz weryfikację systemu podatków i danin, wynika z projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa.

  "Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców i zdolnego do udzielania wsparcia krajom o słabszej pozycji surowcowej" - czytamy w założeniach projektu.

  Założenia przewidują m.in.:

  - Wyznaczenie surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki i określenie ich przepływów materiałowych (wydobycie, produkcja ze źródeł pierwotnych, import, eksport, zużycie, odzysk ze źródeł wtórnych, zagospodarowanie odpadów wydobywczych, produkcyjnych i poamortyzacyjnych, magazynowanie rezerw).

  - Rozwój pozyskiwania surowców ze źródeł pierwotnych (złóż kopalin), ochronę złóż w kontekście systemu planowania przestrzennego i uwarunkowań prawnych oraz określenie kierunków zmian polityki koncesyjnej w kontekście zapewnienia rozwoju podaży surowców ze złóż.

  - Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów, rozwój zamienników surowców mineralnych i kopalin oraz doskonalenie technik rekultywacji i remediacji.

  - Określenie istniejących i innych potencjalnych źródeł importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, identyfikację potrzeb i obszarów wsparcia dla polskich firm geologicznych i górniczych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych, a także zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pozyskiwania rud metali i hydratów gazowych z dna oceanów.

  - Przygotowanie reformy prawa geologicznego i górniczego w zakresie zarządzania wnętrzem Ziemi i ewentualnej kodyfikacji, zmianę przepisów ustaw w zakresie gospodarki odpadami oraz utworzenie Polskiej Służby Geologicznej.

  - Dostosowanie systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych, w tym ochrony przed nieodwracalną utratą zasobów, oraz dla zapewnienia dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej, skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także ograniczenie skali niekoncesjonowanej działalności geologiczno-górniczej przez wypracowanie uregulowań prawnych eliminujących bariery czasowe i organizacyjne uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych.

  - Usprawnienie systemu podatków i danin, w tym wycenę wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego oraz weryfikację systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą.

  - Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych.

  Wedle założeń projektu, główną bazą realizacji polityki surowcowej mają być zasoby krajowe.

  "Wdrożenie polityki surowcowej państwa nastąpi poprzez utworzenie i zastosowanie właściwych narzędzi i mechanizmów zarówno prawnych, jak i pozalegislacyjnych (m.in. organizacyjnych), które umożliwią prognozowanie zjawisk rynkowych (np. wahania cen i zakłócenia dostaw) oraz elastyczne reagowanie na nie. Takie działania przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków nagłych zmian na światowym rynku surowców, ale także do wzmocnienia siły gospodarczej i geopolitycznej naszego państwa" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 20.09, 16:55ME skierowało do konsultacji projekt zmian w nadzorze nad spółkami energet. 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, podał resort. Projekt przewiduje m.in. powołanie pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i przekazanie nadzoru nad operatorami przesyłowymi pełnomocnikowi rządu ds. kluczowej infrastruktury energetycznej.

  "Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie systemu ochrony infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra energii do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne" – czytamy w komunikacie.

  Projekt przewiduje m.in. utworzenie instytucji pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych operatorów infrastruktury krytycznej (tzn. systemów zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych) przy jednoczesnym usunięciu pojęcia "osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej".

  "Efektem proponowanych rozwiązań będzie zapewnienie, przy pomocy instytucji pełnomocnika maksymalnie efektywnie współpracy operatorów infrastruktury krytycznej z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, co przełoży się na jakość każdego z aspektów ochrony tej infrastruktury"- czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Ponadto projekt przewiduje m.in. przekazanie nadzoru nad Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

  "Proponowana zmiana wprowadzana jest z uwagi na brzmienie art 9d ust. 1a Prawa energetycznego, zgodnie z którym w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony" – czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 06.09, 12:16Tchórzewski: Po Ostrołęce nie chcemy budować konwencjonalnych bloków węglowych 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że po bloku energetycznym Ostrołęka C nie będą w Polsce budowane konwencjonalne bloki węglowe, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Planowany jest pilotaż w technologii zgazowania węgla, którego koszt szacowany jest na 5 mld zł.

  "Ja bym nie chciał, żeby [po Ostrołęce C] były budowane konwencjonalne bloki węglowe" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Wskazał, że istotny będzie pilotaż w postaci budowy bloku 500 MW w technologii zgazowania węgla, planowanego przez Eneę. Kilka lat funkcjonowania bloku pozwoli ocenić opłacalność technologii i jej funkcjonowanie w systemie.

  "Szacujemy, że koszt tego bloku będzie w granicach 5 mld zł" - powiedział Tchórzewski.

  W grudniu 2016 r. Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy Energa i Enea, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia br. Obie spółki szacują, że budowa mogłaby się rozpocząć w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 roku.

  (ISBnews)

   

 • 29.08, 17:48MF: Wpływy z podatku od kopalin spadną o 21% r/r do 1,29 mld zł w 2018 r.  

  Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1 290 mln zł w 2018 r., co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3%, wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2018 r. 

  "Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2 247 987 tys. zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r.  Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wynoszą 4 568 655 tys. zł, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2017 r." - czytamy dalej.

  Ministerstwo Finansów podało wcześniej w sierpniu, że wstępne dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, tj. 63,7% planu.

  "W 2018 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2017 r." - podano także w dokumencie. 

  Wpłata z zysku NBP za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej). 

  (ISBnews)

 • 11.07, 16:29Tobiszowski z ME: Węgiel to ok. 60% w miksie energetycznym planowanym na 2030 r. 

  Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Węgiel kamienny i brunatny będą miały niecałe 60% udziału w miksie energetycznym Polski zakładanym na 2030 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "[Jeśli chodzi o miks energetyczny w 2030 r.,] niecałe 60% to będzie węgiel kamienny, brunatny. Pozostałe to OZE i energia odnawialna i to, co będzie w gazie" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom po wspólnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano założenia polityki energetycznej państwa.

  "Nie wykluczamy inwestycji w energetykę jądrową" - dodał wiceminister. Według niego, energetyka jądrowa ma być pewnym uzupełnieniem planowanej polityki energetycznej.

  Zauważył także, że szczególne znaczenie dla eksploatacji i wykorzystania węgla w wytwarzaniu energii będzie mieć polityka klimatyczna (m.in. ceny uprawnień do emisji CO2) i polityka środowiskowa UE. Podkreślił, że w tym kontekście będzie istotny także ostateczny kształt regulacji zaproponowanych przez KE w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. Pakiecie Zimowym). Jak podkreślił resort energii w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, Tobiszowski wskazał, że "Polska będzie prowadzić działania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu regulacji UE na sektor energii w naszym kraju".

  Dodał, że jednym z celów polityki energetycznej - w perspektywie wieloletniej - będzie również zmniejszenie poziomu emisji CO2 z sektora energii.

  "Dążąc do tego celu musimy przede wszystkim brać pod uwagę interesy gospodarcze Polski, sektora energetycznego oraz potrzeby energetyczne obywateli" - zauważył wiceminister.

  Zaznaczył również, że głównym instrumentem ograniczenia emisji CO2 będzie zastępowanie jednostek wytwórczych energii elektrycznej, których emisyjność przekracza normy, a ich średnioroczna sprawność wynosi mniej niż 35%, nowymi, wysokosprawnymi jednostkami opartymi o krajowe zasoby energetyczne. Dodał, że aby zapobiec niedoborom mocy wytwórczych energii elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych w postaci rynku mocy, podał resort.

  (ISBnews)

   

 • 05.07, 15:24ME: Scen. bazowy dla węgla brun: 3 nowe odkrywki dające ok. 40-45 TWh/rok 

  Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z instytucjami branżowymi program dla górnictwa węgla brunatnego na lata 2017-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada w scenariuszu bazowym uruchomienie złóż Gubin, Ościsłowo i Złoczew, co zapewniłoby ok 40-45 TWh energii elektrycznej rocznie.

  "Jesteśmy po prezentacji i ostatnich konsultacjach tego dokumentu ze stroną społeczną na zespole trójstronnym" - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. 

  "Głównym celem programu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla brunatnego w oparciu o technologie innowacyjne, poprzez wykorzystanie również węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych" – powiedział dyrektor Poltegor - Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Jacek Szczepiński, prezentując program,

  Wskazał, że obecnie szacuje się ok 1 mld ton zasobów operatywnych węgla brunatnego, które skończą się w 2044 r., wraz z zakończeniem eksploatacji węgla w Turowie. Obecnie ponad 34% produkcji energii w Polsce jest z węgla brunatnego.

  "Pojawia się luka węglowa - nagły spadek produkcji węgla brunatnego i energii elektrycznej z węgla brunatnego po 2030 r." - powiedział dyrektor.

  Zdaniem autorów programu, złoża Gubin, Złoczew i Ościsłowo są perspektywiczne do zagospodarowania do 2030 r. Z kolei złoża Dęby Szlacheckie, Legnica, Oczkowice - rekomendowane do 2050 r. 

  Program przewiduje trzy scenariusze. Scenariusz nierozwojowy to scenariusz taki, który bazuje na stanie obecnym, czyli na 1 mld ton, który pozostał do wydobycia, tj. zakończenie eksploatacji nastąpiłoby w 2044 r.

  "Drugi scenariusz, który uznaliśmy za najbardziej prawdopodobny, to scenariusz bazowy - czyli scenariusz nierozwojowy powiększony o eksploatację złóż Gubin, Złoczew i Ościsłowo. Uruchomienie tych trzech złóż zapewniłoby moc nowych kompleksów na poziomie ok. 6 000 MW, to jest ok 20% planowanego w tym okresie miksu energetycznego. Uważamy, że dałoby to ok 40-45 TWh na rok" - powiedział Szczepiński. 

  Z kolei scenariusz rozwojowy, uwzględniający wykorzystanie złóż Dęby Szlacheckie, Legnica i Oczkowice, oznacza około dwukrotny przyrost produkcji energii elektrycznej, do ok. 80 TWh na rok.

  Program zakłada, że w polityce surowcowej kraju wskazane strategiczne złoża węgla brunatnego. Postuluje też usprawnienie procesu uzyskiwania koncesji wydobywczej i objęcie ochroną prawną perspektywicznych złóż. Postulowane jest także wdrożenie mechanizmu zapewniającego przewidywalność ekonomiczną dla nowych projektów.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 11:54NIK: Program dla górnictwa na lata 2017-2015 był nierzetelny i ogólnikowy 

  Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Rządowy "Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały, co przyczyniło się do załamania kondycji spółek w okresie dekoniunktury na rynku węgla, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

  "Zdaniem NIK, program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa w latach 2007-2015 oraz wskaźniki i mierniki realizacji przyjętych celów, został opracowany w sposób nierzetelny. Nie ustalał on szczegółowych działań restrukturyzacyjnych, lecz tylko wyznaczał kierunki działalności górnictwa, które powinny stanowić podstawę do budowy strategii przez poszczególne spółki węglowe" - czytamy w komunikacie.

  Strategie działalności spółek węglowych zostały natomiast opracowane w sposób wskazujący, że ich przygotowanie traktowane było głównie jako realizacja wymogu formalnego, a nie jako potrzeba stworzenia rzeczywistego planu mającego zapewnić ich ekonomiczną efektywność. Dokumenty zostały oparte na mało realistycznych założeniach i prognozach nie znajdujących rynkowego i ekonomicznego uzasadnienia, głównie w formie zbyt optymistycznych założeń dotyczących przychodów producentów węgla, przy jednoczesnym marginalizowaniu znaczenia kosztów tej działalności, podano także.

  NIK wskazała też, że nadzór ministra gospodarki nad realizacją programu prowadzony był nierzetelnie i niezgodnie z założeniami. Spółki węglowe, m.in. z powodu szybkiej dezaktualizacji swoich wieloletnich strategii, prowadziły działalność głównie w oparciu o plany roczne - dostosowywane do ich bieżącej sytuacji. W rezultacie systematyczne działania restrukturyzacyjne zostały zaniechane bądź były niewystarczające i nieskuteczne. Prowadziło to do pogłębiania się trudnej sytuacji spółek węglowych, która w pełnym zakresie ujawniła się w czasie dekoniunktury na rynku węgla.

  Izba podkreśliła, że ministrowie odpowiedzialni za sektor górnictwa oraz zarządy spółek węglowych dysponowali bieżącymi informacjami o sytuacji finansowej podmiotów górniczych. Wiedza ta nie została jednak efektywnie wykorzystana.

  "Pierwsze działania związane z radykalnym pogorszeniem się w 2012 r. sytuacji w górnictwie zostały zainicjowane przez Ministra Gospodarki dopiero w 2013 r. Jednak zdecydowane działania, których celem była próba rozwiązania rzeczywistych problemów górnictwa, zostały podjęte dopiero w 2015 r. przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i ministra skarbu państwa. Zostały one zapoczątkowane przyjętym w styczniu 2015 r. Planem Naprawczym Kompanii Węglowej S.A. Z uwagi na ich pilność, były realizowane w oderwaniu od postanowień Programu rządowego bądź prób jego aktualizacji" - czytamy dalej.

  NIK zwróciła uwagę, że w okresie dziesięciomiesięcznego sprawowania nadzoru nad podmiotami górnictwa węgla kamiennego przez ministra skarbu państwa nie wypracowano jednolitej, spójnej koncepcji dla tej branży i w efekcie do końca 2015 r. nie opracowano programu dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne lata.

  "Trudna sytuacja finansowa dotyczyła głównie trzech największych producentów węgla grupujących łącznie 27 kopalń. Ich skumulowana strata netto w latach 2007-2015 wyniosła ponad (-)1,1 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie jedna sprywatyzowana kopalnia osiągnęła skumulowany zysk netto w wysokości ponad (+)1,4 mld zł. W ostatnim roku trwania Programu kondycja finansowa oraz efektywność funkcjonowania głównych producentów węgla była gorsza niż na początku jego realizacji" - wskazano także.

  NIK podkreśliła, że podmioty górnicze rozpoczynały realizację rządowego programu w korzystnych warunkach. Późniejszy okres dobrej koniunktury na węgiel kamienny (2003-2011) stwarzał możliwości dokończenia w latach 2007-2015 procesu restrukturyzacji oraz efektywnej prywatyzacji górnictwa. Okoliczności tych jednak nie wykorzystano.

  "Pogarszająca się od 2012 r. koniunktura wykazała niezdolność trzech największych producentów do prowadzenia rentownej działalności oraz całkowity brak przygotowania na spadek cen i popytu na węgiel" - czytamy dalej.

  W latach 2007-2015 zużycie węgla obniżyło się w kraju o 16% - z ponad 85 mln ton do niecałych 72 mln ton. W tym samym okresie zużycie węgla w UE zmalało o 26% - z ok. 467 mln ton do 346 mln ton. W latach 2007-2015 wydobyto w Polsce łącznie ok. 700 mln ton węgla, z czego 85% stanowił węgiel energetyczny, a 15% koksowy. Około 82% udziału w krajowym wydobyciu węgla mieli w tym okresie: Kompania Węglowa S.A. (KW), Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW) i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW), wskazała Izba.

  NIK wniosła o podjęcie następujących działań przez ministra energii:

  - doprowadzenie do zakończenia prac nad programem działalności górnictwa węgla kamiennego dla perspektywy czasowej po 2015 r. oraz nad aktualną polityką energetyczną Polski oraz zapewnienie zgodności założeń obu tych dokumentów;

  - jednoznaczne określenie jednostek odpowiedzialnych za monitoring i nadzór nad przebiegiem nowego programu, w tym nad działaniami podmiotów w nim uczestniczących, w szczególności obejmującymi realizację strategii spółek węglowych;

  - uwzględnienie w statutach spółek węglowych postanowień o zatwierdzaniu dokumentów o charakterze strategicznym przez organy stosowne do struktury właścicielskiej tych podmiotów, a także zapewnienie i realizowanie wymogu zatwierdzania tych dokumentów;

  - zakończenie realizacji procesów restrukturyzacyjnych podmiotów prowadzących wydobycie węgla kamiennego w terminach umożliwiających wykorzystanie mechanizmów wsparcia ze strony Państwa, przewidzianych w uregulowaniach unijnych;

  - podjęcie działań w celu sfinalizowania przekształceń własnościowych podmiotów prowadzących wydobycie węgla kamiennego, w sposób umożliwiający tym podmiotom pozyskanie kapitału na modernizację i rozwój.

  Izba wnioskuje też, by minister rodziny, pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem energii wypracował i wdrożył rozwiązania zmierzające do ograniczenia deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie świadczeń wypłacanych osobom wykonującym pracę górniczą.

  (ISBnews)

 • 12.05, 12:59Tobiszowski z ME: Propozycję miksu energetycznego poddamy pod dyskusję w br. 

  Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce w tym roku przygotować i poddać pod dyskusję propozycję miksu energetycznego, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Obecnie w ministerstwie zintensyfikowaliśmy prace nad miksem energetycznym, który ma być trzonem strategii energetycznej" - powiedział Tobiszowski podczas panelu na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  Dodał, że w ramach tych prac musi zostać zdecydowane, które bloki wymagają inwestycji i modernizacji, a które będą wyłączane. Podkreślił też, że brak działań grozi problemami z dostawą energii w przyszłości.

  "Robimy również analizy, skąd i jakich środków potrzebujemy" - powiedział wiceminister.

  "Myślę, że w tym roku przedłożymy te propozycje i będą one dyskutowane" - zadeklarował.

  Wskazał też, że elementem strategii energetycznej mają być również strategie dla węgla kamiennego i brunatnego.

  W kwietniu br. Tobiszowski zapowiadał, że Program dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 powinien zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:47Tobiszowski z ME: Rozpoczęliśmy procedurę 'żółtej kartki' ws. pakietu zimowego 

  Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Polska rozpoczęła procedurę "żółtej kartki" w sprawie limitu emisji CO2 550g/KWh w propozycji tzw. pakietu zimowego, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Rozpoczęliśmy procedurę ws rozporządzenia ws pakietu zimowego - procedurę 'żółtej kartki'" - powiedział Tobiszowski podczas panelu na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  Przypomniał, że Polska nie może zaakceptować limitu, jako że wyklucza on nawet najbardziej nowoczesne technologie węglowe.

  "Rozpoczęliśmy rozmowy pomiędzy krajami członkowskimi i są one pozytywne. Skierowaliśmy się do Sejmu i Senatu, aby poparto nasze stanowisko podważające zasadę pomocniczości w tym akcie prawnym" - dodał wiceminister.

  Podkreślił, że Polska nie podważa jedności traktatowej, ale zgodnie z Traktatem Lizbońskim ma prawo do pewnych wyjątków.

  Senator Adam Gawęda poinformował z kolei, że Senat przyjął już stanowisko popierające opinię rządu w tej sprawie.

  Tobiszowski mówił wcześniej, że utrzymanie tej limitu 550 g na 1 kWh sprawia, że po 2021 r. de facto inwestycje w energetyce mogą być oparte tylko na gazie, i to nie ze zgazowania, a także na energii jądrowej i odnawialnej. Oznaczałoby to, że nie jesteśmy w stanie przekwalifikować polskiej energetyki.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 12:22Komisarz ds. unii energ.: Polska może być liderem czystych technologii węglowych 

  Katowice, 11.05.2017 (ISBnews) - Polska powinna być liderem czystych technologii węglowych, także w ramach realizacji nowo ogłoszonej inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz regionów o dużym natężeniu przemysłu węglowego, uważa wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič.

  "Uruchamiamy nową inicjatywę dla regionów, w których intensywnie wykorzystuje się węgiel. Celem Komisji jest, by była ona sprawiedliwa pod względem społecznym, nie może w niej być przegranych i zwycięzców. Proponujemy stworzenie wspólnej platformy dla regionów, w których intensywnie wykorzystuje się węgiel" - powiedział Šefčovič na konferencji prasowej podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  "Myślę, że byłoby dobrze, gdyby Polska stała się liderem czystych technologii, takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)" - dodał komisarz.

  Drugi cel KE to współpraca z samorządami (aspekt społeczny), a trzeci - określenie, jakiego rodzaju ramy regulacyjne będą potrzebne, wskazał także Šefčovič.

  Obecny na konferencji wiceminister energii Michał Kurtyka podkreślił, że Polska działa na rzecz innowacyjnego wykorzystania węgla.

  "Myślimy nad tym, jak węgiel bardziej przyjaźnie dla środowiska wykorzystywać. Myślimy o bardzo innowacyjnych projektach, np. przedeksploatacyjne wydobycie metanu, nie zapominamy też o energetyce rozproszonej" - powiedział wiceminister.

  Chcemy prowadzić politykę energetyczną, która będzie łączyła stabilność i konkurencyjność dostaw z innowacyjnością. Chcemy zaangażować się w pracę na rzecz wykorzystania węgla i lokalnych surowców. […] Z optymizmem patrzymy na tę inicjatywę i jako Polska podejmujemy wyzwanie" - zadeklarował także Kurtyka.

  (ISBnews)

   

 • 26.04, 17:11Tobiszowski: Decyzja o ewentualnej budowie nowej kopalni prawdopodobnie w 2019r. 

  Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Ponieważ może okazać się, że po 2020 r. obecne kopalnie nie są w stanie w pełni zaspokoić popytu na polski węgiel, być może trzeba będzie podjąć decyzję o budowie nowej kopalni, uważa wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jednak, według niego, najpierw muszą być znane efekty obecnie prowadzonej konsolidacja, a decyzja o nowej kopalni byłaby możliwa najprawdopodobniej w 2019 r.

  "Może się okazać, że po 2020 r. kopalnie nie będą w stanie w pełni sprostać zapotrzebowaniu na polski węgiel. Nie twierdzę, że tak będzie. Minister [energii Krzysztof] Tchórzewski powtarzał, że warto zastanowić się, czy nie należałoby rozważyć budowy nowych kopalni. Do tej decyzji będziemy dojrzewać w 2018-2019 roku, może bliżej 2019 roku" - powiedział Tobiszewski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Wyjaśnił, że w 2018 r. będziemy wiedzieć, ile kopalnie są w stanie wydobywać węgla - po tym, jak znane będą efekty włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz realizacji programu inwestycyjnego.

  "Jesteśmy na etapie zbudowania miksu energetycznego, który będziemy prezentować w najbliższych miesiącach. Obecnie przygotowujemy polskie górnictwo pod rynek krajowy, tj. w dużej części pod energetykę, elektrociepłownie, ale też pod indywidualnych odbiorców" - zauważył Tobiszowski.

  "Co do prywatnych inwestorów - w tym przypadku inwestor musi ocenić złoża, gdyż zasadniczo budowa kopalni to jest kwestia dostępu do złoża, co wytycza też koszty inwestycji. Budowa kopalni to nie jest 1-3 mld zł. Prywatne przedsięwzięcie budowy kopalni w Polsce - to jest to dobra informacja, ale to nie jest proste" - wskazał także wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 20.04, 16:18Tobiszowski z ME: Rząd przyjmie program dla górnictwa węgla kamiennego w III kw. 

  Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Program dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 powinien zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Przewiduję, że Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 zostanie przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2017 r." - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

  Wiceminister poinformował, że w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników powołano podzespół do pracy nad programem, który zakończył prace w styczniu 2017 r.

  "Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, co powinno nastąpić w najbliższym czasie. Następnie projekt trafi do uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Energii oraz do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych" - wskazał Tobiszowski.

  (ISBnews)

 • 10.04, 14:19Projekt ws. wydobycia węglowodorów na obszarach morskich skierowany do Sejmu 

  Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE oraz poprawy bezpieczeństwa wydobycia węglowodorów na obszarach morskich został skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Celem projektu jest optymalne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.

  "Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej 'ustawą PGG', ma przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w "Ocenie skutków regulacji.

  Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczą kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę 2013/30/UE celu określenia minimalnych warunków bezpiecznego poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenia potencjalnych zakłóceń wewnętrznej produkcji energii w Unii Europejskiej oraz usprawnienia mechanizmów reagowania w przypadku awarii.

  Dyrektywa 2013/30/UE będzie mieć ograniczone faktyczne zastosowanie w Polsce ze względu na fakt, że Polska posiada ograniczone zasoby własne ropy naftowej i gazu ziemnego, a działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich nie jest rozwinięta, zaznaczono.

  "Celem nowelizacji, oprócz konieczności realizacji zobowiązań nałożonych na Polskę przez prawo wspólnotowe, jest ograniczenie w jak największym stopniu występowania poważnych awarii mających związek z działalnością związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP" - czytamy dalej.

  Oczekiwanym efektem wdrożenia dyrektywy 2013/30/UE jest podniesienie poziomu ochrony środowiska morskiego.

  Projekt ustawy przewiduje, że urzędy górnicze będą wykonywać dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów przez podmioty prowadzące działalność związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich.

  "Ustawa jest neutralna dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego" - napisano także w materiale.

  Zgodnie z założeniami, planowane jest wejście w życie ustawy w I półroczu 2017 r.

  (ISBnews)