Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.09, 14:36Senat odrzucił ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 07.09.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakładała, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 38, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Ponadto ustawa zawierała regulacje, ułatwiające prowadzenie procesu budowlanego oraz zakładające 5-procentową - obowiązującą od początku 2023 r. - obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających z zamrożonych cen.

  Rozwiązania zawarte w ustawie były konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoliłoby Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciążyłoby ich obecnych właścicieli i umożliwiłoby im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne.

  Utworzenie NABE miało składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabyłaby od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron Polska Energia oraz Energa, ich spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostałyby skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpiłoby to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK funkcjonowałoby, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte byłoby 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie weszłyby odsetki i inne koszty - gwarancja dotyczyłaby jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostałyby trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej miałby trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania miały wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:46Moskwa: Decyzja w sprawie ew. zamrożenia cen ciepła systemowego w 2024 zapadnie w X 2023 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego zamrożenia cen ciepła systemowego w roku 2024 zapadnie w październiku, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ceny ciepła systemowego są zamrożone do końca tego roku.

  "Taka decyzja zapadnie tak jak w ubiegłym roku w końcówce października, taką decyzję [w roku ubiegłym] podejmowaliśmy, mając obraz IV kwartału, ale ustawy w różnych wariantach są u mnie gotowe od kwietnia tego roku" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:28Moskwa: W tym sezonie węgla nie zabraknie; nie planujemy dopłat, bo ceny się stabilizują 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W zbliżającym się sezonie grzewczym węgla nie zabraknie, zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jednocześnie poinformowała, że rząd nie planuje wprowadzania dopłat do zakupu węgla, jak miało to miejsce przed rokiem.

  "W tym roku tego węgla nie zabraknie ani dla gospodarstw domowych, ani dla ciepłowni, ani dla energetyki. Są zapasy z ubiegłego roku przede wszystkim w polskich kopalniach. Kopalnie o tym informują. Przede wszystkim Polska Grupa Górnicza zachęca do zakupów" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  "Jest dużo węgla polskiego jeszcze z ubiegłego sezonu, z tego sezonu, jest też węgiel importowany, otworzył się też rynek prywatny, prywatni pośrednicy też węgiel do polski ściągają" - dodała.

  Pytana o cenę, powiedziała, że trudno prognozować, ponieważ w tym roku nie ma mechanizmu rządowego. "W tamtym roku wiedzieliśmy, jakie to są ceny, bo były dopłaty po naszej stronie"  - wskazała.

  Odnosząc się do pytania czy w tym roku nie będzie dopłat, stwierdziła: "Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują, ale oczywiście zawsze z otwartością, z obserwacją sytuacji, gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło, będziemy interweniować".

  Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w ubiegłym sezonie grzewczym gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) i sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Rozwiązanie to początkowo obowiązywało do końca kwietnia br., ale zostało przedłużone do końca lipca br.

  Jednocześnie w roku ubiegłym wprowadzono m.in. tzw. dodatek węglowy dla gospodarstw ogrzewających swoje gospodarstwa węglem w wysokości 3 tys. zł na gospodarstwo. 

  (ISBnews)

 • 04.09, 08:10Prezydent podpisał nowelę prawa geologicznego i górniczego dot. złóż strategicznych  

  Warszawa, 04.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego, której celem jest m.in. zwiększenie ochrony złóż kopalin oraz wprowadzenie do ustawy instrumentów, związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw ma realizować zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wytypowania strategicznych złóż kopalin wraz z wprowadzeniem mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji" - wskazano w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma zmierzać do wprowadzenia instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, uporządkować przepisy regulujące działalność prowadzoną na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, usprawnić działalność organów nadzoru górniczego oraz państwowej służby geologicznej.

  Uchwalona ustawa ma w założeniu:

  - zwiększenie ochrony złóż kopalin w Polsce;

  - wprowadzenie do ustawy Prawo geologiczne i górnicze instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną;

  - zliberalizowanie i uporządkowanie przepisów regulujących działalność wykonywaną na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

  - usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego;

  - zapewnienie większej efektywności wykonywania zadań przez państwową służbę geologiczną.

  Zgodnie z nowelą organ koncesyjny odmówi udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność:

  - sprzeciwia się interesowi publicznemu, związanemu w szczególności z: a) bezpieczeństwem państwa, w tym bezpieczeństwem energetycznym, lub b) interesem surowcowym państwa, lub c) ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, lub d) realizacją transformacji energetycznej, w tym możliwością pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji tej transformacji, lub

  - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku tych planów - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich RP w sposób wynikający z planu ogólnego gminy lub z przepisów odrębnych.

  Nowelizacja wprowadza definicję "złoża strategicznego" oraz ustanawia postępowanie w sprawie uznania złoża za strategiczne, a także zakłada utworzenie wykazu złóż strategicznych.

  Złoże strategiczne to - zgodnie z ustawą - złoże kopaliny które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej.

  Nowela zaostrza zasady ujawniania złóż kopalin przez gminy i województwa, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach ogólnych oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Wprowadza też obowiązek ustanawiania przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości.

  Ponadto zwiększa nadzór wojewodów nad aktami planowania przestrzennego gmin w zakresie ujawniania w nich złóż kopalin oraz nad wprowadzaniem przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych. Wprowadza też regułę, zgodnie z którą minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w zakresie uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa - w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, które zostały uznane za złoża strategiczne.

  Nowela zawiera przepisy dot. podziemnego składowania dwutlenku węgla, co ma sprzyjać procesom dekarbonizacji, a także przepisy szczególne, dotyczące podziemnego bezzbiornikowego magazynowania wodoru, co jest ważne ze względu na istotną rolę wodoru w procesach dekarbonizacji. Wprowadza regułę, iż każda działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż, prowadzona na podstawie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż albo decyzji inwestycyjnej, może być wykonywana w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, co ma w swoim założeniu poszerzyć możliwości podziemnego składowania dwutlenku węgla (połączenie wydobywania węglowodorów z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla będzie można uznawać za postać tzw. intensyfikacji wydobycia węglowodorów. Ponadto zniesiony zostanie ustawowy wymóg uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

  Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru zostaje uznane przez ustawę za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru, będzie miał prawo żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności magazynowej. Złoża wodoru zostają uznane za objęte własnością górniczą, przysługującą Skarbowi Państwa.

  Ponadto wyłączono stosowanie ustawy o Pgg do działalności polegającej na wykonywaniu wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, ustawa nie będzie miała zastosowania do działalności wykonywanej „poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek". Wprowadzono przepisy, umożliwiające rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Uelastyczniono sposób ustalania harmonogramu realizacji prac geologicznych we wniosku o udzielenie koncesji łącznej dla węglowodorów oraz w samej tej koncesji oraz przepisy normujące umowę o współpracy podmiotów, które wspólnie wykonują działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów.

  Odformalizowano [przepisy dotyczące składania dokumentacji geologicznej do właściwego organu administracji geologicznej oraz upoważniono właściwe organy administracji geologicznej do wzywania do poprawy lub uzupełnienia przedłożonej mu dokumentacji geologicznej, która nie odpowiada wymaganiom prawa.

  Wydłużony został okres, w którym podmiotowi, który sfinansował prace geologiczne i doprowadził do uzyskania informacji geologicznej, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa do ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego oraz prawo do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej. Ograniczono także obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w zakresie przekazywania państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża oraz informowania organu koncesyjnego o tym przekazaniu.

  Uproszczono procedury dotyczącej dodatków do projektu robót geologicznych oraz zniesiono wymóg, aby już na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem ze złóż kopalin objętych własnością górniczą istniała zgodność planowanej lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli plan ten został uchwalony.

  Ustawa wprowadza również wiele rozwiązań mających na celu usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego, do rozwiązań tych należą m. in.:

  - włączenie organów nadzoru górniczego w proces uzgadniania decyzji o wygaszeniu koncesji udzielanych przez starostę;

  - nałożenie na organ koncesyjny obowiązku uzyskania opinii organu nadzoru górniczego w zakresie dotyczącym projektu zagospodarowania złoża;

  - zwiększenie i doprecyzowanie uprawnień organów nadzoru górniczego w procesie stwierdzania posiadania kwalifikacji górniczych, obejmujących kwalifikacje do wykonywania czynności w kierownictwie (tj. w kierownictwie ruchu lub w kierownictwie działu ruchu) lub w dozorze (tj. w dozorze lub w wyższym dozorze) ruchu zakładu górniczego lub zakładu;

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje późniejszy ich termin wejścia w życie.

  (ISBnews)

 • 24.08, 08:38Prezydent podpisał ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektoenerg. 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która określa zasady nabywania prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej oraz wypłaty tych świadczeń, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Uprawnienie do urlopu energetycznego lub jednorazowej odprawy pieniężnej będzie przysługiwać pracownikom przedsiębiorstw energetycznych i oznaczonych części przedsiębiorstw energetycznych, niespełniającym warunków do nabycia przez nich prawa do emerytury, w okresie od dnia wyłączenia pierwszej z jednostek wytwórczych w danej oznaczonej części przedsiębiorstwa energetycznego, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r." - czytamy w komunikacie.

  Uprawnienie do urlopu energetycznego będzie także przysługiwać pracownikom spółek zależnych przedsiębiorstw energetycznych wykonującym prace pozostające w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w wyłączanych w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego jednostkach wytwórczych oznaczonych części tych przedsiębiorstw energetycznych.

  Uprawnienie do urlopu górniczego lub jednorazowej odprawy pieniężnej przysługiwać będzie w okresie od dnia:

  1) rozpoczęcia w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych przedsiębiorstwa energetycznego,

  2) ograniczenia lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego

  - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r. 

  Uprawnienia te będą przysługiwać niespełniającym warunków do nabycia prawa do emerytury pracownikom danego przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego oraz jego oznaczonej, części a także pracownikom spółek zależnych tego przedsiębiorstwa górniczego wykonującym prace pozostające w związku z wydobywaniem węgla brunatnego w oznaczonej części tego przedsiębiorstwa.

  Jeżeli dzień zakończenia urlopu energetycznego lub górniczego udzielonego na podstawie ustawy do dnia 31 grudnia 2049 r. będzie przypadał po tym dniu, urlop będzie kontynuowany według dotychczasowych zasad.

  Uprawnienia będą przyznawane na wniosek pracownika i będą mogły być przyznane tylko raz, podano także.  

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat:

  1) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  2) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat:

  1) pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  2) pracownikowi wykonującemu prace górnicze lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  3) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobywczym węgla brunatnego, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

  Urlop energetyczny oraz urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury.

  Pracownik utraci prawo do korzystania z urlopu energetycznego lub z urlopu górniczego z dniem nabycia prawa do emerytury. Urlop energetyczny lub urlop górniczy będą mogły być przyznane pod warunkiem:

  1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, przed przyznaniem tego urlopu, na mocy porozumienia stron, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, z dniem zakończenia tego urlopu oraz

  2) wykorzystania w całości urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi na dzień rozpoczęcia urlopu energetycznego lub urlopu górniczego.

  Pracownik w okresie korzystania z urlopu energetycznego albo z urlopu górniczego będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i będzie otrzymywał świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Pracownikowi, który na dzień rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, nie spełnia warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, będzie przysługiwać jednorazowa odprawa pieniężna – o ile posiada on co najmniej 5-letni staż pracy u danego pracodawcy. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przyznawana pod warunkiem rozwiązania z  pracownikiem umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartego w związku z wyłączeniem jednostek wytwórczych albo w związku z systemową redukcją, ograniczeniem lub zakończeniem wydobycia węgla brunatnego, odpowiednio w podmiocie uprawnionym do udzielania urlopu energetycznego albo uprawnionym do udzielania urlopu górniczego. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwać w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należnego według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę.

  Świadczenia socjalne oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji i będą wypłacane przez podmioty uprawnione do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego. Podstawą przyznania środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom będzie umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych a podmiotem uprawnionym do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego.

  Wypłata świadczeń socjalnych będzie następować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2053 r., a wypłata jednorazowych odpraw pieniężnych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia lub z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:54Sejm przyjął ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakłada, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za ustawą głosowało 233 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki. Prawie wszystkie poprawki miały charakter uzupełnień, uszczegółowień i zmian redakcyjnych, a także rozszerzenia zakresu regulacji o zmiany w prawie budowlanym polegające na uproszczeniu procedury uzyskiwania zezwoleń w inwestycji.

  Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze, podkreślono.

  Utworzenie NABE ma składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty - gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej ma trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:20Sejm za większością poprawek do ustawy o osłonach dla sektora elektroenerg., węgla brunat. 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej.

  Poprawki doprecyzowują m.in. kwestie wypłat świadczeń.

  Jedna z wprowadzonych poprawek określa m.in. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę świadczeń. Wysokość tej dotacji wynosi 0,1% kwoty. Zgodnie z poprawką dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:48Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa geologicznego i górniczego ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która zakłada ochronę złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 227 posłów, 219 było przeciw, jeden wstrzymał się.

  Nowelizacja wprowadza definicję złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju miało podlegać szczególnej ochronie prawnej. Złoża po udokumentowaniu mogą uzyskać status strategicznego po warunkiem spełniania kryteriów i w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej.

  Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać ma dwuletni termin na dokonanie przeglądu dot. spełnienia złóż strategicznych. Na terenach ponad złożami kopalin można będzie - jak zakładała nowelizacja - prowadzić działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii (np. posadowienie farm PV) czy rolniczą.

  Inwestycje nie będą mogły jednak być trwale związane z gruntem, tak by nie zablokować przyszłej eksploatacji złoża. Nowela określa też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji, liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin, m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, a także podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

  Ustawa ma również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

  (ISBnews)

 • 08.08, 13:59MRiT: Rząd podjął uchwałę ws. pomocy dla branż energochłonnych w 2023 r. 

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.", na podstawie którego będą wypłacane środki dla branż energochłonnych, wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na sierpień br.

  "W sierpniu planowany jest start naboru na kolejną turę rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Tym razem o pomoc będą mogły wnioskować firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. W puli jest aż 5,5 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm" - czytamy w komunikacie.

  Pomocy firmom udzielać ma minister rozwoju i technologii, a operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Planowany start naboru wniosków to sierpień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

  Wnioski o pomoc będą składane elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

  Budżet programu to 5,5 mld zł. W zeszłym roku dzięki programowi za 2022 r., finansową pomoc otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

  Program "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

  Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

  Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

  Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

  Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

  Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  - prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.

  - odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

  - przedstawienie do końca I kw. 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

  (ISBnews)

 • 08.08, 10:28Rząd ma zająć się dziś wsparciem dla przemysłu energochłonnego wz. z cenami gazu i energii 

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd ma zająć się dzisiaj projektem uchwały Rady Ministrów dotyczącym wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r., wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  "Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą 'Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." - czytamy w porządku obrad Rady Ministrów.

  Projekt uchwały, przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zakłada udzielanie wsparcia na częściowe pokrycie kosztów wzrostu cen energii i gazu poniesionych w 2023 r. W celu większego wsparcia płynności, pomoc będzie wypłacana w dwóch turach - za I i za II półrocze 2023 r.

  Zaplanowany budżet przeznaczony na udzielenie pomocy przedsiębiorcom w ramach programu wynosi 5,5 mld zł.

  Za rok ubiegły w ramach wsparcia dla branż energochłonnych w związku ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej udzielono pomocy 195 podmiotom na łączną kwotę 2,3 mld zł. Wolumen energii elektrycznej, której zakup został dofinansowany w programie wyniósł 12,5 terawatogodzin (TWh), a ilość gazu ziemnego - 28 TWh.

  Największe kwoty wsparcia trafiły do sektorów hutnictwa metali (ok. 702 mln zł), chemicznego (ok. 460 mln zł), ceramicznego i wyrobów ogniotrwałych (ok. 396 mln zł) oraz produkcji szkła (ok. 281 mln zł).

  (ISBnews)

 • 28.07, 16:57Senat za ustawą o osłonach dla sektora elektroenerg. i węgla brunatnego z poprawkami 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Poprawki doprecyzowują m.in. kwestie wypłat świadczeń.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z wprowadzonych poprawek określa m.in. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę świadczeń. Wysokość tej dotacji wynosi 0,1% kwoty. Zgodnie z poprawką dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 28.07, 16:34Senat za zwolnieniem ze składki solidarnościowej firm z maks. 3 tys. pracowników 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zakłada zwolnienie z tzw. opłaty solidarnościowej podmioty z sektora wydobywczego węgla i koksu, zatrudniające do 3 tys. pracowników. 

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek ma na celu zwolnienie ze składki solidarnościowej małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółek zatrudniających mniej niż 3 tys. pracowników. Jak argumentowano w trakcie prac senackich uzasadnione jest to faktem, że regulacją zostałoby objętych pięć spółek, w tym cztery zatrudniające poniżej 3 tys. osób, spośród których dwie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej pomimo dobrych wyników w 2022 r. 

  Po zmianach, które uzyskały aprobatę rządu, opłatą objęta byłaby jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa.

  Inna z przyjętych poprawek zakłada, że zamrożonymi cenami energii elektrycznej w 2023 r. mają zostać również objęte spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej zawarły umowy z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej.

  Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

  Limity będą stosowane przez cały rok, przedłużenie limitu ma następować automatycznie.

  Podmioty, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% otrzymają dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

  Nowelizacja dotyczy także wprowadzenia w 2023 r. obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu.

  Definiuje również i określa zasadę obliczania 33-procentowej składki solidarnościowej na fundusz wpłaty od nadmiarowych dochodów przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach zobowiązanego przedsiębiorstwa.

  Organem odpowiedzialnym za obliczanie opłaty solidarnościowej byłby prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zapisy określają, że środki ze składki solidarnościowej będą wykorzystane na cele określone w ustawie o ograniczeniu cen prądu oraz w ustawie o ochronie odbiorców gazu. Zapisy stanowią, że prezes URE może nałożyć pieniężne kary administracyjne za uchylanie się od składki solidarnościowej.

  Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy o odpisie elektroenergetycznym na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, co ma służyć optymalizacji funkcjonowania funduszu wypłaty.

  (ISBnews)

 • 19.07, 13:25Moskwa: Rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego na sezon 2023/2024 

  Warszawa, 19.07.2023 (ISBnews) - Rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego także na sezon 2023/2024, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Zasadność kontynuacji wsparcia w postaci dodatku węglowego w sezonie grzewczym 2023/2024 jest stale analizowana przez rząd RP" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

  "Obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się - nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach" - dodała.

  Podkreśliła, że rozwiązanie jest poddawane pogłębionej analizie m.in. "pod kątem specyfiki rynku energii w Polsce, mechanizmów jego funkcjonowania, a także aktualnej sytuacji rynkowej".

  W ubiegłym sezonie jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Dodatki - w zróżnicowanej wysokości, w zależności od źródła ogrzewania - otrzymały także gospodarstwa ogrzewane innymi niż węgiel surowcami.

  (ISBnews)

 • 18.07, 16:15Rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakłada, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Dzięki utworzeniu Agencji możliwa będzie transformacja polskiej elektroenergetyki. NABE będzie zarazem gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze, podkreślono.

  Utworzenie NABE ma składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty - gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej ma trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 18.07, 10:43Rząd zajmie się dziś projektem dot. gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Celem regulacji jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji energetycznej, która będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

  Utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym - Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

  W ub. tygodniu spółki energetyczne podały, że w ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze.

  Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:30Rząd chce przyjąć projekt dot. gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która ma stanowić podstawę prawną do udzielania takich gwarancji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na III kw.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji Transformacji, która to realizacja będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa" – wskazano w wykazie.

  Przypomniano, że utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym - Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GIEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

  W sobotę spółke energetyczne podały, że w ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze.

  Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:49Senat odrzucił nowelę ustawy prawo geologiczne i górnicze ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która zakładała ochronę złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 51 senatorów, przeciw było 43, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja wprowadzała definicję złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju miało podlegać szczególnej ochronie prawnej. Złoża po udokumentowaniu mogły uzyskać status strategicznego po warunkiem spełniania kryteriów i w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej.

  Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać miał dwuletni termin na dokonanie przeglądu dot. spełnienia złóż strategicznych. Na terenach ponad złożami kopalin można byłoby - jak zakładała nowelizacja - prowadzić działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii (np. posadowienie farm PV) czy rolniczą.

  Inwestycje nie będą mogłyby jednak być trwale związane z gruntem, tak by nie zablokować przyszłej eksploatacji złoża. Nowela określała też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji, liberalizowała przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin, m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, a także podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

  Ustawa miała również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

  (ISBnews)

 • 13.07, 20:17Sejm za ustawą o osłonach dla pracowników sektora elektroenerg. i węgla brunatnego 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Za ustawą głosowało 439 posłów, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 12.07, 07:42Koszt osłon dla elektroenergetyki, górnictwa węgla brunat. to 1,27 mld zł do 2033 wg OSR 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - Koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1,27 mld zł do 2033r, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  "Łączną kwotę wydatków związanych z ustawą w latach 2023-2033 szacuje się na 1 270,1 mln zł. Oszacowanie kwoty wydatków związanych z ustawowymi świadczeniami na lata 2034–2049 jest na obecnym etapie niemożliwe, gdyż będzie uzależnione od harmonogramu procesu wyłączania jednostek wytwórczych oraz systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce" - czytamy w OSR.

  Rzeczony proces będzie realizowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego w sposób optymalizujący interes Skarbu Państwa oraz zapewniający bezpieczeństwo energetyczne Polski, z uwzględnieniem technicznych możliwości posiadanych aktywów, podano także.

  Wskazano, że coroczne planowanie wysokości dotacji na finansowanie świadczeń będzie oparte na informacjach o rzeczywistych potrzebach finansowych, pochodzących od Zarządcy Rozliczeń S.A.

  Celem projektu jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy w dniu wejścia w życie ustawy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować: urlopy energetyczne, urlopy górnicze  oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Koszt świadczeń pieniężnych ma ponosić Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:26Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dotyczące bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)