ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.07, 16:29Tobiszowski z ME: Węgiel to ok. 60% w miksie energetycznym planowanym na 2030 r. 

  Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Węgiel kamienny i brunatny będą miały niecałe 60% udziału w miksie energetycznym Polski zakładanym na 2030 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "[Jeśli chodzi o miks energetyczny w 2030 r.,] niecałe 60% to będzie węgiel kamienny, brunatny. Pozostałe to OZE i energia odnawialna i to, co będzie w gazie" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom po wspólnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano założenia polityki energetycznej państwa.

  "Nie wykluczamy inwestycji w energetykę jądrową" - dodał wiceminister. Według niego, energetyka jądrowa ma być pewnym uzupełnieniem planowanej polityki energetycznej.

  Zauważył także, że szczególne znaczenie dla eksploatacji i wykorzystania węgla w wytwarzaniu energii będzie mieć polityka klimatyczna (m.in. ceny uprawnień do emisji CO2) i polityka środowiskowa UE. Podkreślił, że w tym kontekście będzie istotny także ostateczny kształt regulacji zaproponowanych przez KE w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. Pakiecie Zimowym). Jak podkreślił resort energii w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, Tobiszowski wskazał, że "Polska będzie prowadzić działania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu regulacji UE na sektor energii w naszym kraju".

  Dodał, że jednym z celów polityki energetycznej - w perspektywie wieloletniej - będzie również zmniejszenie poziomu emisji CO2 z sektora energii.

  "Dążąc do tego celu musimy przede wszystkim brać pod uwagę interesy gospodarcze Polski, sektora energetycznego oraz potrzeby energetyczne obywateli" - zauważył wiceminister.

  Zaznaczył również, że głównym instrumentem ograniczenia emisji CO2 będzie zastępowanie jednostek wytwórczych energii elektrycznej, których emisyjność przekracza normy, a ich średnioroczna sprawność wynosi mniej niż 35%, nowymi, wysokosprawnymi jednostkami opartymi o krajowe zasoby energetyczne. Dodał, że aby zapobiec niedoborom mocy wytwórczych energii elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych w postaci rynku mocy, podał resort.

  (ISBnews)

   

 • 05.07, 15:24ME: Scen. bazowy dla węgla brun: 3 nowe odkrywki dające ok. 40-45 TWh/rok 

  Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z instytucjami branżowymi program dla górnictwa węgla brunatnego na lata 2017-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada w scenariuszu bazowym uruchomienie złóż Gubin, Ościsłowo i Złoczew, co zapewniłoby ok 40-45 TWh energii elektrycznej rocznie.

  "Jesteśmy po prezentacji i ostatnich konsultacjach tego dokumentu ze stroną społeczną na zespole trójstronnym" - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. 

  "Głównym celem programu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla brunatnego w oparciu o technologie innowacyjne, poprzez wykorzystanie również węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych" – powiedział dyrektor Poltegor - Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Jacek Szczepiński, prezentując program,

  Wskazał, że obecnie szacuje się ok 1 mld ton zasobów operatywnych węgla brunatnego, które skończą się w 2044 r., wraz z zakończeniem eksploatacji węgla w Turowie. Obecnie ponad 34% produkcji energii w Polsce jest z węgla brunatnego.

  "Pojawia się luka węglowa - nagły spadek produkcji węgla brunatnego i energii elektrycznej z węgla brunatnego po 2030 r." - powiedział dyrektor.

  Zdaniem autorów programu, złoża Gubin, Złoczew i Ościsłowo są perspektywiczne do zagospodarowania do 2030 r. Z kolei złoża Dęby Szlacheckie, Legnica, Oczkowice - rekomendowane do 2050 r. 

  Program przewiduje trzy scenariusze. Scenariusz nierozwojowy to scenariusz taki, który bazuje na stanie obecnym, czyli na 1 mld ton, który pozostał do wydobycia, tj. zakończenie eksploatacji nastąpiłoby w 2044 r.

  "Drugi scenariusz, który uznaliśmy za najbardziej prawdopodobny, to scenariusz bazowy - czyli scenariusz nierozwojowy powiększony o eksploatację złóż Gubin, Złoczew i Ościsłowo. Uruchomienie tych trzech złóż zapewniłoby moc nowych kompleksów na poziomie ok. 6 000 MW, to jest ok 20% planowanego w tym okresie miksu energetycznego. Uważamy, że dałoby to ok 40-45 TWh na rok" - powiedział Szczepiński. 

  Z kolei scenariusz rozwojowy, uwzględniający wykorzystanie złóż Dęby Szlacheckie, Legnica i Oczkowice, oznacza około dwukrotny przyrost produkcji energii elektrycznej, do ok. 80 TWh na rok.

  Program zakłada, że w polityce surowcowej kraju wskazane strategiczne złoża węgla brunatnego. Postuluje też usprawnienie procesu uzyskiwania koncesji wydobywczej i objęcie ochroną prawną perspektywicznych złóż. Postulowane jest także wdrożenie mechanizmu zapewniającego przewidywalność ekonomiczną dla nowych projektów.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 11:54NIK: Program dla górnictwa na lata 2017-2015 był nierzetelny i ogólnikowy 

  Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Rządowy "Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały, co przyczyniło się do załamania kondycji spółek w okresie dekoniunktury na rynku węgla, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

  "Zdaniem NIK, program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa w latach 2007-2015 oraz wskaźniki i mierniki realizacji przyjętych celów, został opracowany w sposób nierzetelny. Nie ustalał on szczegółowych działań restrukturyzacyjnych, lecz tylko wyznaczał kierunki działalności górnictwa, które powinny stanowić podstawę do budowy strategii przez poszczególne spółki węglowe" - czytamy w komunikacie.

  Strategie działalności spółek węglowych zostały natomiast opracowane w sposób wskazujący, że ich przygotowanie traktowane było głównie jako realizacja wymogu formalnego, a nie jako potrzeba stworzenia rzeczywistego planu mającego zapewnić ich ekonomiczną efektywność. Dokumenty zostały oparte na mało realistycznych założeniach i prognozach nie znajdujących rynkowego i ekonomicznego uzasadnienia, głównie w formie zbyt optymistycznych założeń dotyczących przychodów producentów węgla, przy jednoczesnym marginalizowaniu znaczenia kosztów tej działalności, podano także.

  NIK wskazała też, że nadzór ministra gospodarki nad realizacją programu prowadzony był nierzetelnie i niezgodnie z założeniami. Spółki węglowe, m.in. z powodu szybkiej dezaktualizacji swoich wieloletnich strategii, prowadziły działalność głównie w oparciu o plany roczne - dostosowywane do ich bieżącej sytuacji. W rezultacie systematyczne działania restrukturyzacyjne zostały zaniechane bądź były niewystarczające i nieskuteczne. Prowadziło to do pogłębiania się trudnej sytuacji spółek węglowych, która w pełnym zakresie ujawniła się w czasie dekoniunktury na rynku węgla.

  Izba podkreśliła, że ministrowie odpowiedzialni za sektor górnictwa oraz zarządy spółek węglowych dysponowali bieżącymi informacjami o sytuacji finansowej podmiotów górniczych. Wiedza ta nie została jednak efektywnie wykorzystana.

  "Pierwsze działania związane z radykalnym pogorszeniem się w 2012 r. sytuacji w górnictwie zostały zainicjowane przez Ministra Gospodarki dopiero w 2013 r. Jednak zdecydowane działania, których celem była próba rozwiązania rzeczywistych problemów górnictwa, zostały podjęte dopiero w 2015 r. przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i ministra skarbu państwa. Zostały one zapoczątkowane przyjętym w styczniu 2015 r. Planem Naprawczym Kompanii Węglowej S.A. Z uwagi na ich pilność, były realizowane w oderwaniu od postanowień Programu rządowego bądź prób jego aktualizacji" - czytamy dalej.

  NIK zwróciła uwagę, że w okresie dziesięciomiesięcznego sprawowania nadzoru nad podmiotami górnictwa węgla kamiennego przez ministra skarbu państwa nie wypracowano jednolitej, spójnej koncepcji dla tej branży i w efekcie do końca 2015 r. nie opracowano programu dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne lata.

  "Trudna sytuacja finansowa dotyczyła głównie trzech największych producentów węgla grupujących łącznie 27 kopalń. Ich skumulowana strata netto w latach 2007-2015 wyniosła ponad (-)1,1 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie jedna sprywatyzowana kopalnia osiągnęła skumulowany zysk netto w wysokości ponad (+)1,4 mld zł. W ostatnim roku trwania Programu kondycja finansowa oraz efektywność funkcjonowania głównych producentów węgla była gorsza niż na początku jego realizacji" - wskazano także.

  NIK podkreśliła, że podmioty górnicze rozpoczynały realizację rządowego programu w korzystnych warunkach. Późniejszy okres dobrej koniunktury na węgiel kamienny (2003-2011) stwarzał możliwości dokończenia w latach 2007-2015 procesu restrukturyzacji oraz efektywnej prywatyzacji górnictwa. Okoliczności tych jednak nie wykorzystano.

  "Pogarszająca się od 2012 r. koniunktura wykazała niezdolność trzech największych producentów do prowadzenia rentownej działalności oraz całkowity brak przygotowania na spadek cen i popytu na węgiel" - czytamy dalej.

  W latach 2007-2015 zużycie węgla obniżyło się w kraju o 16% - z ponad 85 mln ton do niecałych 72 mln ton. W tym samym okresie zużycie węgla w UE zmalało o 26% - z ok. 467 mln ton do 346 mln ton. W latach 2007-2015 wydobyto w Polsce łącznie ok. 700 mln ton węgla, z czego 85% stanowił węgiel energetyczny, a 15% koksowy. Około 82% udziału w krajowym wydobyciu węgla mieli w tym okresie: Kompania Węglowa S.A. (KW), Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW) i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW), wskazała Izba.

  NIK wniosła o podjęcie następujących działań przez ministra energii:

  - doprowadzenie do zakończenia prac nad programem działalności górnictwa węgla kamiennego dla perspektywy czasowej po 2015 r. oraz nad aktualną polityką energetyczną Polski oraz zapewnienie zgodności założeń obu tych dokumentów;

  - jednoznaczne określenie jednostek odpowiedzialnych za monitoring i nadzór nad przebiegiem nowego programu, w tym nad działaniami podmiotów w nim uczestniczących, w szczególności obejmującymi realizację strategii spółek węglowych;

  - uwzględnienie w statutach spółek węglowych postanowień o zatwierdzaniu dokumentów o charakterze strategicznym przez organy stosowne do struktury właścicielskiej tych podmiotów, a także zapewnienie i realizowanie wymogu zatwierdzania tych dokumentów;

  - zakończenie realizacji procesów restrukturyzacyjnych podmiotów prowadzących wydobycie węgla kamiennego w terminach umożliwiających wykorzystanie mechanizmów wsparcia ze strony Państwa, przewidzianych w uregulowaniach unijnych;

  - podjęcie działań w celu sfinalizowania przekształceń własnościowych podmiotów prowadzących wydobycie węgla kamiennego, w sposób umożliwiający tym podmiotom pozyskanie kapitału na modernizację i rozwój.

  Izba wnioskuje też, by minister rodziny, pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem energii wypracował i wdrożył rozwiązania zmierzające do ograniczenia deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie świadczeń wypłacanych osobom wykonującym pracę górniczą.

  (ISBnews)

 • 12.05, 12:59Tobiszowski z ME: Propozycję miksu energetycznego poddamy pod dyskusję w br. 

  Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce w tym roku przygotować i poddać pod dyskusję propozycję miksu energetycznego, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Obecnie w ministerstwie zintensyfikowaliśmy prace nad miksem energetycznym, który ma być trzonem strategii energetycznej" - powiedział Tobiszowski podczas panelu na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  Dodał, że w ramach tych prac musi zostać zdecydowane, które bloki wymagają inwestycji i modernizacji, a które będą wyłączane. Podkreślił też, że brak działań grozi problemami z dostawą energii w przyszłości.

  "Robimy również analizy, skąd i jakich środków potrzebujemy" - powiedział wiceminister.

  "Myślę, że w tym roku przedłożymy te propozycje i będą one dyskutowane" - zadeklarował.

  Wskazał też, że elementem strategii energetycznej mają być również strategie dla węgla kamiennego i brunatnego.

  W kwietniu br. Tobiszowski zapowiadał, że Program dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 powinien zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:47Tobiszowski z ME: Rozpoczęliśmy procedurę 'żółtej kartki' ws. pakietu zimowego 

  Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Polska rozpoczęła procedurę "żółtej kartki" w sprawie limitu emisji CO2 550g/KWh w propozycji tzw. pakietu zimowego, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Rozpoczęliśmy procedurę ws rozporządzenia ws pakietu zimowego - procedurę 'żółtej kartki'" - powiedział Tobiszowski podczas panelu na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  Przypomniał, że Polska nie może zaakceptować limitu, jako że wyklucza on nawet najbardziej nowoczesne technologie węglowe.

  "Rozpoczęliśmy rozmowy pomiędzy krajami członkowskimi i są one pozytywne. Skierowaliśmy się do Sejmu i Senatu, aby poparto nasze stanowisko podważające zasadę pomocniczości w tym akcie prawnym" - dodał wiceminister.

  Podkreślił, że Polska nie podważa jedności traktatowej, ale zgodnie z Traktatem Lizbońskim ma prawo do pewnych wyjątków.

  Senator Adam Gawęda poinformował z kolei, że Senat przyjął już stanowisko popierające opinię rządu w tej sprawie.

  Tobiszowski mówił wcześniej, że utrzymanie tej limitu 550 g na 1 kWh sprawia, że po 2021 r. de facto inwestycje w energetyce mogą być oparte tylko na gazie, i to nie ze zgazowania, a także na energii jądrowej i odnawialnej. Oznaczałoby to, że nie jesteśmy w stanie przekwalifikować polskiej energetyki.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 12:22Komisarz ds. unii energ.: Polska może być liderem czystych technologii węglowych 

  Katowice, 11.05.2017 (ISBnews) - Polska powinna być liderem czystych technologii węglowych, także w ramach realizacji nowo ogłoszonej inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz regionów o dużym natężeniu przemysłu węglowego, uważa wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič.

  "Uruchamiamy nową inicjatywę dla regionów, w których intensywnie wykorzystuje się węgiel. Celem Komisji jest, by była ona sprawiedliwa pod względem społecznym, nie może w niej być przegranych i zwycięzców. Proponujemy stworzenie wspólnej platformy dla regionów, w których intensywnie wykorzystuje się węgiel" - powiedział Šefčovič na konferencji prasowej podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  "Myślę, że byłoby dobrze, gdyby Polska stała się liderem czystych technologii, takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)" - dodał komisarz.

  Drugi cel KE to współpraca z samorządami (aspekt społeczny), a trzeci - określenie, jakiego rodzaju ramy regulacyjne będą potrzebne, wskazał także Šefčovič.

  Obecny na konferencji wiceminister energii Michał Kurtyka podkreślił, że Polska działa na rzecz innowacyjnego wykorzystania węgla.

  "Myślimy nad tym, jak węgiel bardziej przyjaźnie dla środowiska wykorzystywać. Myślimy o bardzo innowacyjnych projektach, np. przedeksploatacyjne wydobycie metanu, nie zapominamy też o energetyce rozproszonej" - powiedział wiceminister.

  Chcemy prowadzić politykę energetyczną, która będzie łączyła stabilność i konkurencyjność dostaw z innowacyjnością. Chcemy zaangażować się w pracę na rzecz wykorzystania węgla i lokalnych surowców. […] Z optymizmem patrzymy na tę inicjatywę i jako Polska podejmujemy wyzwanie" - zadeklarował także Kurtyka.

  (ISBnews)

   

 • 26.04, 17:11Tobiszowski: Decyzja o ewentualnej budowie nowej kopalni prawdopodobnie w 2019r. 

  Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Ponieważ może okazać się, że po 2020 r. obecne kopalnie nie są w stanie w pełni zaspokoić popytu na polski węgiel, być może trzeba będzie podjąć decyzję o budowie nowej kopalni, uważa wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jednak, według niego, najpierw muszą być znane efekty obecnie prowadzonej konsolidacja, a decyzja o nowej kopalni byłaby możliwa najprawdopodobniej w 2019 r.

  "Może się okazać, że po 2020 r. kopalnie nie będą w stanie w pełni sprostać zapotrzebowaniu na polski węgiel. Nie twierdzę, że tak będzie. Minister [energii Krzysztof] Tchórzewski powtarzał, że warto zastanowić się, czy nie należałoby rozważyć budowy nowych kopalni. Do tej decyzji będziemy dojrzewać w 2018-2019 roku, może bliżej 2019 roku" - powiedział Tobiszewski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Wyjaśnił, że w 2018 r. będziemy wiedzieć, ile kopalnie są w stanie wydobywać węgla - po tym, jak znane będą efekty włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz realizacji programu inwestycyjnego.

  "Jesteśmy na etapie zbudowania miksu energetycznego, który będziemy prezentować w najbliższych miesiącach. Obecnie przygotowujemy polskie górnictwo pod rynek krajowy, tj. w dużej części pod energetykę, elektrociepłownie, ale też pod indywidualnych odbiorców" - zauważył Tobiszowski.

  "Co do prywatnych inwestorów - w tym przypadku inwestor musi ocenić złoża, gdyż zasadniczo budowa kopalni to jest kwestia dostępu do złoża, co wytycza też koszty inwestycji. Budowa kopalni to nie jest 1-3 mld zł. Prywatne przedsięwzięcie budowy kopalni w Polsce - to jest to dobra informacja, ale to nie jest proste" - wskazał także wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 20.04, 16:18Tobiszowski z ME: Rząd przyjmie program dla górnictwa węgla kamiennego w III kw. 

  Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Program dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 powinien zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Przewiduję, że Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 zostanie przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2017 r." - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

  Wiceminister poinformował, że w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników powołano podzespół do pracy nad programem, który zakończył prace w styczniu 2017 r.

  "Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, co powinno nastąpić w najbliższym czasie. Następnie projekt trafi do uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Energii oraz do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych" - wskazał Tobiszowski.

  (ISBnews)

 • 10.04, 14:19Projekt ws. wydobycia węglowodorów na obszarach morskich skierowany do Sejmu 

  Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE oraz poprawy bezpieczeństwa wydobycia węglowodorów na obszarach morskich został skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Celem projektu jest optymalne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.

  "Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej 'ustawą PGG', ma przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w "Ocenie skutków regulacji.

  Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczą kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę 2013/30/UE celu określenia minimalnych warunków bezpiecznego poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenia potencjalnych zakłóceń wewnętrznej produkcji energii w Unii Europejskiej oraz usprawnienia mechanizmów reagowania w przypadku awarii.

  Dyrektywa 2013/30/UE będzie mieć ograniczone faktyczne zastosowanie w Polsce ze względu na fakt, że Polska posiada ograniczone zasoby własne ropy naftowej i gazu ziemnego, a działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich nie jest rozwinięta, zaznaczono.

  "Celem nowelizacji, oprócz konieczności realizacji zobowiązań nałożonych na Polskę przez prawo wspólnotowe, jest ograniczenie w jak największym stopniu występowania poważnych awarii mających związek z działalnością związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP" - czytamy dalej.

  Oczekiwanym efektem wdrożenia dyrektywy 2013/30/UE jest podniesienie poziomu ochrony środowiska morskiego.

  Projekt ustawy przewiduje, że urzędy górnicze będą wykonywać dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów przez podmioty prowadzące działalność związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich.

  "Ustawa jest neutralna dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego" - napisano także w materiale.

  Zgodnie z założeniami, planowane jest wejście w życie ustawy w I półroczu 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 24.03, 11:16Prezydent podpisał nowelizację ustawy o górnictwie węgla kamiennego 

  Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczających możliwość nabywania nieruchomości rolnej w przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne" – czytamy w informacji.

  Ustawa przewiduje także przyznanie prawa do urlopu górniczego pracownikom, którym ze względu na wiek oraz łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej i innych instytucjach dialogu społecznego brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury. Zgodnie z nowymi przepisami, urlop górniczy dla tych osób będzie przyznawany w wymiarze do czterech lat.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:53Tchórzewski: Podejmiemy działania na rzecz złagodzenia polityki UE ws. węgla 

  Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Polska będzie podejmowała działania będące "legalną ucieczką do przodu" w związku z działaniami na rzecz dekarbonizacji w Unii Europejskiej, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Nasze działania to będzie forma legalnej ucieczki do przodu" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom, komentując środowe stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS).

  "Rozwiązania, które osłabią naszą gospodarkę, nie mogą być spokojnie przyjmowane. Nie po to Polska wstępowała do Unii Europejskiej, by nasz dochód narodowy był w 2030 roku niższy niż obecnie" - powiedział minister.

  Dodał, że Polska będzie starała się budować koalicję na rzecz modyfikacji polityki unijnej w tej dziedzinie. Jego zdaniem, niektóre propozycje tzw. pakietu zimowego są sprzeczne z zapisami traktatowymi.

  "Według nas decyzje w sprawach energetycznych decyzje powinny być podejmowane jednogłośnie. Możemy złożyć zdanie odrębne, ale myślę, że do tego nie dojdzie" - powiedział minister środowiska Jan Szyszko. 

  W tym tygodniu Parlament Europejski poparł plan zaostrzenia limitów emisji gazów cieplarnianych na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (unijny system handlu przydziałami emisji). Europosłowie poprali wniosek Komisji Europejskiej o zwiększenie tzw. "współczynnika linearnej redukcji" (ograniczenia liczby uprawnień), w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 2,2% od 2021 roku. Według parlamentarzystów, współczynnik powinien być znowelizowany i podniesiony do 2,4% tak szybko jak to tylko możliwe. Są też zgodni co do tego, że od 1 stycznia 2021 r. anulowanych powinno zostać 800 mln uprawnień umieszczonych w rezerwie stabilności rynkowej od 1 stycznia 2021 r. 

  (ISBnews) 

   

   

 • 15.02, 14:17IS: Kryteria jakościowe, sortowanie w Polsce istotne ws. importowanego węgla 

  Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Do skutecznego i korzystnego dla polskiej gospodarki zablokowania importu węgla niskiej jakości, w szczególności z Rosji, celowe jest zastąpienie w projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań dla paliw stałych kryterium grubości ziarna kryteriami kaloryczności i parametrów ekologicznych, a także m.in. zapewnienie sortowania i kontroli po polskiej stronie granicy, wynika z analizy Instytutu Staszica pt. "Jak chronić polskie kopalnie i polską energetykę".

  "Generalnie nie kontestujemy sensowności i celowości wprowadzenia wymagań. Celem jest, by do Polski wjeżdżał taki węgiel, jak jest potrzebny i tyle, ile jest potrzeba, o parametrach, które są przyjazne środowisku" – powiedział ekspert Instytutu Staszica Dawid Piekarz podczas prezentacji raportu.

  Autorzy analizy przedstawili trzy propozycje zmian w regulacji.

  "Pierwszy to sortowanie węgla w polskich terminalach. Dzięki temu chronimy 2 000 miejsc pracy we wschodnich rejonach kraju, szczególnie narażonych na bezrobocie. Dodatkowo po polskiej stronie możliwa jest kontrola państwa nad tym procesem" – powiedział ekspert.

  Z analizy wynika, że jeśli na polski obszar celny będzie mógł zostać wwieziony jedynie węgiel o określonej grubości, to po białoruskiej lub rosyjskiej stronie granicy będzie odbywać się całość procesu przerobu i sortowania węgla.

  Drugi postulat to zastąpienie kryterium grubości ziarna przez kryterium wartości kalorycznej i parametry ekologiczne, jak np. zawartość siarki i ilość popiołu.

  "Rozporządzenie zakłada jeden istotny parametr o grubości ziarna – chodzi o to, by nie wjeżdżał węgiel niesortowany. Węgiel niesortowany praktycznie już do Polski nie jest sprowadzany. Jednak jadąc koleją degraduje się i przy takim kryterium zachodzi konieczność jego ponownego sortowania" – wyjaśnił Piekarz.

  Trzeci postulat autorów raportu to wprowadzenie szczegółowych regulacji dotyczących przeładunku węgla, dzięki czemu podmiot, który przeładowuje, byłby odpowiedzialny za jakość wprowadzanego do dalszego obrotu paliwa.

  Kwestią do rozwiązania jest także problem techniczny związany z pojawianiem się na granicy węgla niespełniającego norm. Brak możliwości zawrócenia wagonów kolejowych może paraliżować ruch i tworzy lukę w systemie obrotu węglem.

  Autorzy analizy podkreślają, że polskie regulacje prawne nie są w stanie całkowicie zablokować importu węgla z Rosji ze względu na przynależność Polski i Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu, a także istniejące umowy międzynarodowe. Możliwa jest jedynie kontrola jakości węgla wwożonego koleją do Polski przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

  Rozporządzenie nie zmieni więc sytuacji związanej z importem rosyjskiego węgla trafiającego do Polski poprzez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, np. Niemcy czy Litwę. Jego jakość może jedynie badać Inspekcja Handlowa, po dostarczeniu do składów.

  Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych jest obecnie z konsultacjach międzyresortowych. Jego wprowadzenie będzie także wymagało notyfikacji w Komisji Europejskiej. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, powinno zostać wprowadzone nie później niż do końca czerwca 2017 r.

  (ISBnews)

 • 01.02, 15:38Projekt nowelizacji ws. monitorowania jakości paliw skierowany do uzgodnień 

  Warszawa, 01.02.2017 (ISBnews) - Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzający przepisy dotyczące paliw stałych, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, które potrwają do 16 lutego, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). 

  "Zasadniczym efektem wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw będzie monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych zgodnych ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Kolejnym efektem proponowanego rozwiązania ma być uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom uzyskania informacji na temat jakości sprzedawanego paliwa na podstawie obowiązkowej charakterystyki jakościowej przekazywanych do obrotu paliw stałych. 

  Resort oczekuje, że regulacja będzie miała korzystny wpływ na rynek paliw stałych, ponieważ wprowadzone zostaną wymagania jakościowe dla tych paliw oraz umożliwiona zostanie ich kontrola.

  "Wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie miała perspektywicznie pozytywny wpływ na parametry jakościowe powietrza (zwłaszcza na terenach zurbanizowanych) oraz w konsekwencji na stan zdrowia i jakość życia obywateli" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  W połowie grudnia ub.r. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski informował, że ministerstwo zakończyło prace nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W opinii wiceministra, nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 16:34Tchórzewski: Zakończymy restrukturyzację górnictwa w tym roku 

  Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce do końca roku zakończyć prace nad restrukturyzacją sektora górnictwa, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "Do końca tego roku chcemy organizacyjnie i finansowo zakończyć restrukturyzację, żeby w przyszłym roku górnictwo przystąpiło nie tylko do działań w kierunku konsolidacji, rynku, ale i do działań rozwojowych" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że w związku z planami rozwojowymi konieczne będą inwestycje. "Będą musiały powstać nowe inwestycje w złoża, będą też inwestycje w nowy sprzęt wydobywczy" - powiedział minister.

  W ub. tygodniu Tchórzewski zapowiadał, że Polska będzie prowadzić program inwestycyjny w energetyce o wartości ok. 45-50 mld zł, w ramach którego powstanie co najmniej 5-6 bloków energetycznych w najbliższych latach.

  W 2015 r. 51% produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodziło z elektrowni na węglu kamiennym, a dalsze 33% - z elektrowni na węglu brunatnym.

  (ISBnews)

   

 • 03.01, 11:38Kowalczyk: Zmiana nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa bez zmian w ich zarządach 

  Warszawa, 03.01.2016 (ISBnews) - Zmiana ministra nadzorującego KGHM Polska Miedź i Grupę Azoty nie będzie wiązać się ze zmianami w zarządzie, poinformował przewodniczący Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk.

  "Jeśli chodzi o personalne decyzje, to one były konsultowane ze wszystkimi ministrami potencjalnie nadzorującymi. Nie będzie występowała zmiana prezesów" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej, zapytany o ewentualne zmiany personalne w KGHM i Grupie Azoty.

  Rada Ministrów ma dziś przyjąć rozporządzenie, przekazujące nadzór nad spółkami do poszczególnych resortów, zaś likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) potrwa do końca I kw. Odpowiednie ustawy zostały przyjęte przez Sejm w połowie grudnia 2016 r. i weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

  Zdaniem Kowalczyka, KGHM nie powinien teraz pozbywać się inwestycji w Sierra Gorda. "Sprzedawanie w obecnej chwili byłoby spowodowaniem ogromnych strat" - wskazał minister.

  Na początku grudnia 2016 r. Kowalczyk informował, że zarząd KGHM Polska Miedź nie rozważa obecnie dezinwestycji kopalni Sierra Gorda w Chile i zakłada, że aktywo to ma przed sobą "kilka dekad" działalności operacyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 18:02ME zakończyło prace nad projektem, który ograniczy import rosyjskiego węgla 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakończyło prace nad projektem przepisów, które ograniczą napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz rozporządzeniami trafi do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w tym roku" - powiedział Tobiszowski, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

  "Zapisy ustawy w jej obecnym brzmieniu, a w szczególności artykuł 3a, który mówi o klauzuli wzajemności, uniemożliwiają zablokowanie wprost importu węgla rosyjskiego. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie, które ten import ograniczy" - dodał.

  Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo Energii zmian jest wyrównanie szans polskiego górnictwa wobec dotowanego węgla importowanego spoza Unii Europejskiej. Dlatego znowelizowana zostanie ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany dotyczą również trzech rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu, podano również.

  Z danych, którymi dysponuje Ministerstwo Energii wynika, że do września 2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 5,9 mln ton węgla. Najwięcej, bo 3,4 mln ton wyniósł import węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej. Ponad 1,1 mln ton węgla koksowego sprowadzono z Australii oraz 0,1 mln ton z USA.

  (ISBnews)

 • 09.12, 10:51Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić wydobycie metanu w kopalniach 

  Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, w której przewidziano brak konieczności pozyskania koncesji węglowodorowej na wydobycie metanu przez przedsiębiorstwa górnicze, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Od wejścia w życie ustawy nie będzie konieczności uzyskiwania przez przedsiębiorstwo górnicze (którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni) koncesji węglowodorowej na wydobycie metanu" - czytamy w informacji.

  Zmiana ma za zadanie uprościć pozyskanie i zagospodarowanie metanu, który wydziela się także wtedy, gdy kopalnia nie wydobywa już węgla. Ma także zapewnić bezpieczeństwo sąsiednich zakładów górniczych.

  "Ustawa dokonuje także nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133, z późn. zm.). Wydłużony został okres, w którym podmioty prowadzące roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych dostosują się do wymogów określonych w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Okres ten został wydłużony z 2 do 4 lat" – czytamy dalej.

  Ustawa nowelizuje również przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), w części dotyczącej organizacji Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

  (ISBnews)

 • 30.11, 13:23Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.). 

  "Projekt dotyczy przepisów w zakresie określenia poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na kolejne lata (zmniejszenie kosztów realizacji NCW), a także wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów dyrektywy 2009/73/WE w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" – czytamy na stronach Sejmu.

  W projekcie ustawy ustalono NCW, określające minimalny udział biopaliw i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych zużywanych w transporcie, na 7,1% w 2017 r.; 7,5% w 2018 r., 8% w 2019 r. i 8,5% w 2020 r. Na kolejne lata cele określać będzie Rada Ministrów. 

  Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych w pierwszej kolejności dla odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych w punkcie wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Taryfy dla kolejnych grup odbiorców zostaną zniesione od początku października 2017 r., a taryfy dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 listopada br.

  (ISBnews)

 • 17.11, 15:39Kowalczyk: Nie ma decyzji dot. istnienia podatku miedziowego po 2017 roku 

  Rzeszów, 17.11.2016 (ISBnews) - Wpływy z podatku miedziowego przewidziane są także w budżecie na przyszły rok, a dyskusje na temat jego dalszego istnienia są nadal prowadzone, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Podatek miedziowy w tym roku jest, na przyszły rok też jest zapisany w budżecie" - powiedział Kowalczyk dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie.

  Dodał, że nie ma jeszcze decyzji co do istnienia podatku w dalszej perspektywie. "Dyskusje na ten temat trwają" - powiedział.

  Według zapowiedzi z pierwszych miesięcy po powołaniu rządu, podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) miał zostać docelowo zniesiony, wcześniej jednak rząd miał przeprowadzić jego modyfikację.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 13:46ME pracuje nad przepisami ograniczającymi import niesortowanego węgla z Rosji 

  Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii pracuje nad przepisami, które mogą ograniczyć napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski, poinformowała dyrektor Departamentu Górnictwa w resorcie Anna Margis.

  "Jesteśmy w trakcie przygotowywania rozporządzeń do ustawy o monitorowaniu jakości paliw. Niestety, zapisy tej ustawy, a w szczególności artykuł 3a, który mówi o klauzuli wzajemności, blokują nam możliwość zablokowania importu węgla rosyjskiego wprost" - powiedziała Margis podczas posiedzenia zespołu ds. górnictwa.

  Dodała, że skreślenie tego zapisu mogłoby spowodować konflikt z Unią Europejską, ponieważ węgiel spoza Unii wwieziony do dowolnego kraju UE i dalej do Polski jest traktowany jak węgiel z krajów Unii.

  "Próbujemy skorzystać z innego zapisu i rozporządzenia tej ustawy, żeby przynajmniej można było ograniczyć napływ niesortu na teren Polski, czyli zmusić Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu" - powiedziała dyrektor.

  Zgodnie z danymi przedstawionymi przez dyrektora katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Henryka Paszczę, Polska zaimportowała 5,2 mln ton węgla kamiennego w okresie lipiec-sierpień 2016 r., w tym 3,2 mln ton węgla rosyjskiego.

  (ISBnews)