ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 24.05, 10:56MKiŚ: Działania z mapy drogowej mogą zwiększyć udział geotermii w miksie do kilku procent 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pracuje nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczym, która m.in. pozwoli wykorzystać wykonane już odwierty na potrzeby projektów geotermalnych, poinformował wiceminister Piotr Dziadzio. W ramach "mapy drogowej" dla rozwoju geotermii zakładane są inwestycje, które powinny zwiększyć udział geotermii w polskim miksie energetycznym do kilku procent.

  "Jest procedowana zmiana w ustawie prawo geologiczne i górnicze, w której między innymi zdefiniowaliśmy obszar wykorzystania otworów odwierconych w poprzednich latach, np. otworów badawczych, poszukiwawczych, przez różne instytucje i firmy, które zostały zlikwidowane. Mamy kilka tysięcy takich otworów, często zlokalizowanych blisko siedlisk" - powiedział Dziadzio podczas spotkania prasowego.

  "Nowelizacja jest w procesie przedlegislacyjnym, trwa końcowe uzgadnianie międzyresortowe. Myślę, że w tym roku zostanie przeprowadzona" - dodał wiceminister.

  Oprócz tego planowane są rozporządzenie MKiŚ w zakresie rożnych ułatwień dla inwestycji w geotermię.

  Opracowany w MKiŚ "Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce na lata 2022-2050", tzw. mapa drogowa rozwoju geotermii będzie uwzględniony w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., nad którą pracuje resort.

  "Poziom wykorzystania energii geotermalnej w Polsce jest na poziomie 0,3%. Szacujemy, że ten program może spowodować, że przyrost do 2050 może sięgnąć kilku procent. Bardzo chcemy, żeby ten kilkuprocentowy udział energii geotermalnej znalazł się w naszym bilansie energetycznym" - powiedział Dziadzio.

  Zaznaczył, że mapa drogowa jest "żywym dokumentem", który będzie weryfikowany. Będzie także synchronizowany z polityką surowcową państwa.

  Dziadzio wskazał, że ministerstwo dostrzega duże zainteresowanie inwestorów obszarem geotermii, także osób prywatnych.

  "To jest wyzwanie, jak wesprzeć tych inwestorów z klasy średniej a nawet uboższej. Robimy wszystko, by ograniczyć ubóstwo energetyczne i ciepłownicze" - podkreślił wiceminister.

  Zaznaczył, że geotermia może być łączona z innymi formami wytwarzania, w tym z fotowoltaiką, biogazem, a także z magazynowaniem energii.

  Łączne szacowane koszty dofinansowania przewidziane w "Wieloletnim Programie Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce na lata 2022-2050" to ok. 12 735,5 mln zł. Finansowanie uwzględnia środki MKiŚ, NFOŚiGW, NCBiR, BOŚ, Skarbu Państwa, KPO, źródeł nowej perspektywy finansowej jak np. FENIKS, fundusz modernizacyjny. Rozwój szeroko rozumianej geotermii w oparciu o kapitał prywatny, uwzględniając pozom dofinansowania może osiągnąć wartość 49 327,1 mln zł do roku 2050, założono.

  W ramach mapy drogowej zaplanowano następujące działania:

  - wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak "Moje Ciepło";

  - geotermia nisko- i średniotemperaturowa będzie nadal wspierana w ramach programu NFOŚiGW "Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce" oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa "Geotermia Polska". Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS;

  - perspektywicznym obszarem są instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych;

  - rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych;

  - rozwój magazynowania ciepła /energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych;

  - wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce poprzez program ubezpieczenia od ryzyka inwestycyjnego w projektach geotermalnych;

  - dostosowanie rozwiązań prawnych we wszystkich wymienionych obszarach oraz prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.

  (ISBnews)

 • 24.05, 07:10MKiŚ: Polska wypowiedziała porozumienie gazowe z Rosją ws. Jamału 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd podjął 13 maja uchwałę dotyczącą wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Nasz rząd od lat realizował konsekwentnie strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Po niemal 30 latach, 13 maja przyjęliśmy uchwałę dotyczącą wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji" - powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie.

  Uchwała dotyczy wypowiedzenia porozumienia o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu do Polski, które podpisano w Warszawie 25 sierpnia 1993 r. Porozumienie było wielokrotnie aneksowane, ostatni protokół o wniesieniu zmian, podpisano między przedstawicielami Polski i Rosji 29 października 2010 r.

  "Polska wypowiedziała porozumienie ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem" - wskazała Moskwa.

  "Porozumienie było umową międzynarodową, a więc odpowiednia nota w tej sprawie została przekazana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokument został wysłany w poniedziałek. Kiedy Rosja odcinając nas od dostaw de facto złamała zapisy umowy, polski rząd uznał, że ze względu na naruszenie jego istotnych warunków, przestało ono obowiązywać" - dodała minister.

  Od 2010 r. operatorem gazociągu jamalskiego, jak i całego systemu przesyłowego gazu w Polsce, jest polska spółka Gaz-System. Od tego czasu sukcesywnie zwiększano kontrolę polskiego operatora nad gazociągiem, wypełniając prawo europejskie, zaznaczono w komunikacie.

  "W 2022 r. przyjęto ustawę, która przesądza, że operator ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora. Operator będzie odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia, zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Będzie też ustalał taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedkładał ją do zatwierdzenia prezesowi URE. Zapisy porozumień międzyrządowych, jako sprzeczne z prawem europejskich, nie powinny już obowiązywać" - przypomniano w materiale.

  Szefowa MKiŚ dodała, że gazociąg jamalski funkcjonuje w sposób w pełni zgodny z prawem europejskim, bez jakichkolwiek zakłóceń. Dzięki temu bez przeszkód działa tzw. rewers fizyczny, czyli zdolność do przesyłania gazu do Polski z Niemiec, jak również oferowane są bez zmian usługi tranzytu gazu ziemnego przez terytorium Polski z kierunku wschodniego do Niemiec dla podmiotów z zachodniej Europy, które zdecydują się na zakup tego paliwa od rosyjskiej spółki.

  (ISBnews)

 • 19.05, 12:48PE i RE ustaliły, że minimalny poziom gazu w magazynach ma wynieść 80% na 1 listopada 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli nieformalne porozumienie, że minimalny poziom gazu w magazynach powinien wynosić 80% do 1 listopada 2022 r., ale państwa powinny dążyć, by było to 85%, poinformował Parlament. Cel na kolejne lata został ustalony na poziomie 90%.

  Obowiązek ten zostanie zapisany w nowym rozporządzeniu.

  "Projekt ma na celu szybsze uzupełnienie strategicznych rezerw gazu w Europie, tak aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa miały wystarczającą ilość gazu na kolejny sezon grzewczy. Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia określającego obowiązkowy minimalny poziom gazu w magazynach na poziomie 80% do 1 listopada 2022 r. Państwa członkowskie i operatorzy powinni dążyć do osiągnięcia poziomu 85%. Celem będzie 90% na kolejne lata, aby chronić Europejczyków przed możliwymi wstrząsami podażowymi" - czytamy w komunikacie.

  Od 2023 r. państwa członkowskie będą ustalać z Komisją indywidualne tempo uzupełniania zapasów gazu. Regulacja ma stanowić, że państwa członkowskie nieposiadające pojemności podziemnych magazynów będą musiały zapewnić, że co najmniej 15% ich średniego zużycia w ciągu ostatnich pięciu lat jest składowane w innym państwie członkowskim. 

  Alternatywnie będą musieli opracować mechanizm podziału obciążeń zapewniający wsparcie finansowe, aby osiągnąć cele wypełniania magazynów. Do 1 sierpnia 2022 r. Komisja ma wydać wytyczne dotyczące wykorzystania mechanizmu wspólnego pozyskiwania gazu, który ma być uruchamiany dobrowolnie przez co najmniej dwa państwa członkowskie.

  Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, pojemności magazynowe gazu staną się infrastrukturą krytyczną. Wszyscy operatorzy magazynów będą musieli przejść nową obowiązkową certyfikację.

  Państwa członkowskie UE będą musiały opublikować projekty decyzji certyfikacyjnych do listopada 2022 r. Operatorzy, którzy nie uzyskają tej certyfikacji, będą musieli zrezygnować z własności lub kontroli nad magazynami gazu w UE. Ponadto operatorzy nie będą mogli zamknąć magazynu gazu bez zezwolenia krajowego regulatora.

  Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować nad tekstem na najbliższym posiedzeniu.

  (ISBnews)

 • 02.05, 11:36Moskwa: Proponujemy opłatę od uzależnienia od surowców z Rosji oraz embargo na ropę 

  Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Polska będzie proponować wprowadzenie w Unii Europejskiej opłaty zależnej od stopnia uzależnienia państw od surowców energetycznych z Rosji i postulować wyznaczenie daty wprowadzenia embarga na ropę naftową z Rosji, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Z inicjatywy Polski będziemy rozmawiali o naszej propozycji swoistego 'rosyjskiego ETS'. Będę przedstawiała szczegóły tej propozycji - szczególnego podatku, cła czy opłaty, której wysokość miałaby zależeć od procentu uzależnienia się od surowców rosyjskich - ropy, gazu, węgla i pozostałych. Tu byłby podobny mechanizm, jak w ETS, miałby on mobilizować państwa do przyspieszenia tempa derusyfikacji" - powiedziała Moskwa podczas briefingu prasowego poprzedzającego Radę Ministrów Energii Unii Europejskiej.

  Dodała, że mechanizm powinien być oparty na programie dekarbonizacji. Polska deklaruje, że może opracować jego szczegóły wspólnie z grupą innych państw członkowskich.

  "Będziemy też postulowali pełne sankcje i uniezależnienie się od ropy [z Rosji]" - wskazała minister.

  "Zależy nam, by w pakiecie sankcji znalazła się konkretna data i zobowiązanie wszystkich państw co do ropy i ropopochodnych, żeby to był pakiet kompletny, szczelny i akceptowany przez wszystkie państwa" - powiedziała też Moskwa.

  Podkreśliła, że dla Polski nieakceptowalne byłoby przyjęcie samych ceł bez przyjęcia embarga z określoną datą odejścia.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:39Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Za nowela głosowało 230 posłów, przeciw było 205, a 15 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Celem nowelizacji jest zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego. Wynika to z planowanych zmian strukturalno-organizacyjnych w PGNiG.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy terminalowej, reorganizacja w PGNiG wiązałaby się z koniecznością zaprzestania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Natomiast przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż PGNiG spowodowałoby wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy.

  W związku z tym nowelizacja wprowadza zapis, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 09:58Pyzik z MAP: Wyższy Urząd Górniczy powinien być nadzorowany przez premiera 

  Katowice, 27.04.2022 (ISBnews) - Wyższy Urząd Górniczy (WUG) powinien być nadzorowany bezpośrednio przez premiera, uważa wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik.

  "Jestem po rozmowie z premierem i będę prosił o rozważnie ścieżki legislacyjnej dla przekierowania WUG pod jego kompetencje" - powiedział Pyzik podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Aktualnie WUG podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych.

  Wiceminister przypomniał, że w poniedziałek odbyło się spotkanie prezesów spółek górniczych z szefem WUG z związku z niedawnymi wypadkami z kopalniach.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 13:12Projekt nakładający na RARS wyłączny obowiązek tworzenia zapasów gazu trafił do uzgodnień 

  Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Projekt nakładający na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) wyłączny obowiązek tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego trafił do uzgodnień międzyresortowych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Planowane zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wynikają m.in. z potrzeby dostosowania przepisów do regulacji unijnych.

  "Zainicjowano prace o charakterze legislacyjnym mające na celu wpisanie na stałe Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do szeroko rozumianego łańcucha zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne kraju, jako podmiotu, na którym będzie spoczywał wyłączny obowiązek tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego. Dla realizacji powyższego zadania Agencja zostanie wyposażona w szereg instrumentów prawnych, które pozwolą jej na wypełnienie swojej nowej roli" - czytamy w uzasadnieniu.

  W tym celu Agencja będzie dokonywała, w imieniu Skarbu Państwa, za pośrednictwem giełdy towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową, zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego, który będzie przez nią utrzymywany jako zapasy strategiczne, podano także.

  Decyzja dotycząca lokalizacji zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie należała do Agencji, z zastrzeżeniem zachowania wymogu o charakterze technicznym, zgodnie z którym instalacja magazynowa znajdująca się poza terytorium kraju będzie musiała zapewnić możliwość dostarczenia całkowitej ilości zapasów do systemu przesyłowego gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni ze względu na konieczność zagwarantowania nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.

  Zgodnie z projektem, wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego ustala się na rok gazowy i wynosi 35% łącznej wielkości zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny wysokometanowy w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

  Projekt wprowadza model, w którym przedsiębiorstwa wskazane w treści nowych przepisów będą comiesięcznie uiszczały tzw. opłatę gazową na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której zostanie następnie sfinansowany zakup gazu ziemnego na potrzeby tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego.

  Prezes Agencji, kierując się sporządzanym przez operatora systemu gazowego planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, będzie dokonywał analizy możliwości budowy lub rozbudowy istniejących instalacji magazynowych, a następnie sporządzi plan inwestycyjny, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw energii.

  Projekt wprowadza szereg zmian mających na celu przygotowanie rynku do sytuacji zakłócenia lub przerwy dostaw gazu ziemnego, dostosowując przepisy w sposób, który będzie w jak największym stopniu wypełniał cele regulacji unijnych.

  W tym celu przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane do opracowania oraz aktualizacji procedur postępowania będą musiały w przygotowywanych przez siebie dokumentach uwzględnić środki zapewniające dostawy gazu odbiorcom chronionym w następujących przypadkach:

  - ekstremalne temperatury w siedmiodniowym okresie szczytowego zapotrzebowania, występującym z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat;

  - okres 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występujący z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat;

  - wystąpienie zakłócenia funkcjonowania największej pojedynczej infrastruktury gazowej w przeciętnych warunkach w okresie zimowym - na okres 30 dni.

  Dodatkowo projekt porządkuje oraz dostosowuje obowiązki operatora systemu przesyłowego gazowego, podano także.

  (ISBnews)

 • 20.04, 17:35Rząd przyjął projekt, zakładający likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego  

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) -Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zakładający likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zadania SUG przejmie Wyższy Urząd Górniczy (WUG).

  "Zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji niektórych kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Przekłada się to bezpośrednio na niewykorzystywanie w pełni zasobów organizacyjnych i kadrowych SUG. Celowa jest więc optymalizacja organizacji organów nadzoru górniczego przez przekazanie dotychczasowych kompetencji dyrektora SUG prezesowi WUG" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest terenowym organem administracji rządowej, podległym prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Właściwość miejscowa dyrektora SUG obejmuje teren całego kraju, podobnie jak właściwość miejscowa prezesa WUG. Po zmianie, zadania SUG będą realizowane przez prezesa WUG. 

  - Wszystkie sprawy wszczęte przez dyrektora SUG i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą kontynuowane przez prezesa WUG.

  - Dyrektor generalny WUG wyznaczy pracownikom wykonującym dotychczas obowiązki służbowe w SUG stanowisko pracy w komórce organizacyjnej WUG, odpowiedniej ze względu na dotychczas wykonywane obowiązki.

  - Ponadto, doprecyzowano niektóre pojęcia górnicze, co uprości i przyspieszy sposób procedowania wniosków emerytalnych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 15.04, 10:12Prezydent podpisał ustawę dot. embarga na rosyjski węgiel i listy wspierających Rosję 

  Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza embargo na węgiel sprowadzany z Rosji lub Białorusi oraz umożliwia stworzenie dodatkowej listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych,  poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa w oparciu o wybrane instrumenty prawne zawarte w unijnych rozporządzeniach […] umożliwia stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w powyższych rozporządzeniach listy osób i podmiotów, wobec których znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych. Dodatkowo ustawa wprowadza zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez jej terytorium węgla […] z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa w szczególności stosowanie środków ograniczających określonych w rozporządzeniach unijnych a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów objętych tymi środkami oraz wykreślenia z niej. Wskazuje m.in. organ właściwy do podejmowania decyzji w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, którym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych działający na swój wniosek lub uzasadniony wniosek podmiotów wskazanych w ustawie.

  Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. lub poważne naruszenie praw człowieka, lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej, lub których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

  Decyzja w sprawie wpisu dotyczy ponadto osób i podmiotów bezpośrednio związanych z wyżej wymienionymi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Zastosowanie wybranych środków, wskazanych w rozporządzeniach, określa się z uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów bezpieczeństwa narodowego.

  Ustawa określa ponadto sankcje w stosunku do tych osób lub podmiotów, które m.in. nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych, nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych, nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych. Podlegają one karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji w wysokości do 20 mln  zł.

  Ustawa przewiduje również, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony będzie: wykonawca oraz uczestnik konkursu wpisany do wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka ograniczającego

  Wykluczenie następować będzie na okres trwania okoliczności, powodujących wykluczenie. Osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu, przystępujące do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, będą podlegać karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji administracyjnej, do wysokości 20 mln zł.

  Ustawa, mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, zakazuje ponadto wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przemieszczania między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego UE, węgla oraz koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

  Kontroli zakazu dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który w razie stwierdzenia jego naruszenia, dokonuje zajęcia towaru oraz występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Podmiotom, których dotyczy zakaz dotyczący wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej lub tranzytu węgla, będą przysługiwały rekompensaty za szkody rzeczywiste, które zostaną określone w odrębnej ustawie.

  Ustawa określa także zakres odpowiedzialności karnej względem osób naruszających zakazy, o których mowa w przepisach unijnych (rozporządzenia 765/2006, rozporządzenia 833/2014, 2022/263) a także odnośnie do zakazu wprowadzania lub tranzytu węgla (i koksu) pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

  Ustawa wprowadziła ponadto zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którego naruszenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Ustawa wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.04, 08:02Senat wprowadził poprawkę nakładającą embargo także na rosyjski gaz LPG 

  Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy wprowadzającej zakaz wwozu do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowanych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie. Poprawki nakładają embargo także na rosyjski gaz LPG.

  Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Jednocześnie Senat wprowadził przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Polski gaz płynny LPG jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia LPG, datę wprowadzenia lub przemieszczenia, a także region wytworzenia LPG.

  Przepis nakłada na przedsiębiorców także obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od daty wprowadzenia gazu płynnego LPG na terytorium Polski. Brak wypełnienia tego obowiązku podlega karze pieniężnej, nakładanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do 10 mln zł.

  Senat doprecyzował także, że krąg uprawnionych podmiotów, wysokość oraz tryb ustalania rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. określi odrębna ustawa.

  Ustawa zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego.

  W uzasadnieniu wskazywano, że ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone. Przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja - 8,03, Kolumbia - 0,6, Kazachstan - 0,51, inne - 0,11, USA - 0,08.

  Przyjęta regulacja zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej do notyfikacji technicznej, ma ona odbywać się  trybie pilnym.

  Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 12.04, 10:26Sasin: Musimy 'poważnie przemyśleć' harmonogram wygaszania kopalń w Polsce 

  Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Polska musi "poważnie przemyśleć" harmonogram wygaszania kopalń węgla kamiennego w Polsce, które zgodnie z porozumieniem społecznym powinno zakończyć się w 2049 r., zapowiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W jego ocenie, embargo na rosyjski węgiel wymaga nie tylko utrzymania wydobycia w dłuższej perspektywie na wyższym poziomie, ale również to wymaga zwiększenia tego wydobycia.

  "Porozumienie [społeczne] mówi o roku 2049 jako końcu wydobycia węgla kamiennego w Polsce, ale dzisiaj musimy poważnie przemyśleć harmonogram dochodzenia do 2049" – powiedział Sasin w radiowej Trójce.

  Na pytanie czy kopalnie mogą być wygaszane wolniej, opowiedział: "tak, zdecydowanie wolniej".

  "My musimy dzisiaj zrezygnować z gazu jako paliwa przejściowego w polskiej energetyce, więc docelowy model to jest OZE plus energetyka jądrowa i do tego czasu, dopóki uda nam się zapewnić wystarczalności naszego systemu energetycznego z tych źródeł musimy eksploatować  i wydobywać węgiel, a to wymaga nie tylko utrzymania wydobycia w dłuższej perspektywie czasu na takim wyższym poziomie, ale również to wymaga zwiększenia tego wydobycia, szczególnie w obliczu embarga na węgiel rosyjski" - podkreślił wicepremier.

  Przypomniał, że embargo zostało wprowadzone (ustawą, która znajduje się obecnie na etapie prac senackich) niezależnie od rozstrzygnięć europejskich i wejdzie w życie w dniu następującym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

  "I to oznacza ubytek w skali roku 8 mln ton w sektorze ciepłownictwa samorządowego i w sektorze prywatnym" - podkreślił.

  Umowa społeczna, podpisana przed rokiem, zakłada m.in: systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska. Obecnie jest przedmiotem rozmów z Komisją Europejską w sprawie notyfikacji.

  W ubiegłym tygodniu - w związku z sytuacją geopolityczną - Sejm poparł przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wprowadzające zakaz wwozu do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowanych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie.

  (ISBnews)

 • 08.04, 07:05Sejm przyjął ustawę wprowadzającą embargo na rosyjski węgiel 

  Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Sejm poparł przepisy wprowadzające zakaz wwozu do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowanych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie. Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z przyjętym przepisem, "zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego".

  W uzasadnieniu wskazywano, że ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone.

  W uzasadnieniu przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja - 8,03, Kolumbia - 0,6, Kazachstan - 0,51, inne - 0,11, USA - 0,08.

  Przyjęta regulacja zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej do notyfikacji technicznej, ma ona odbywać się  trybie pilnym.

  Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 06.04, 13:18Do Sejmu wpłynął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie terminala LNG w Świnoujściu 

  Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG. Trafił on do prac sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu […] podyktowany jest koniecznością zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Konieczność wprowadzenia modyfikacji szczególnych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podano także.

  Obecne brzmienie ustawy terminalowej sugeruje, że dokonanie reorganizacji po stronie PGNiG spowoduje wyeliminowanie możliwości kontynuowania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych, którym powierzona zostałaby realizacja tych inwestycji towarzyszących.

  Na gruncie obecnego brzmienia ustawy terminalowej przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż wskazany w ustawie terminalowej spowoduje wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy, a tym samym konieczność kontynuowania, a w niektórych przypadkach również wszczynania postępowań na nowo, w normalnym trybie administracyjnym.

  Wobec powyższego wprowadzono propozycję przepisu, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie
  realizował inwestycje towarzyszące.

  Taka konstrukcja przepisu pozwoli objąć jego zakresem również inne podmioty, przy czym konkretnie wskazany krąg tych podmiotów uzasadnia pewność, że będą one dawały gwarancję prawidłowej realizacji tych inwestycji towarzyszących.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Przyjęcie zatem rozwiązań podobnych w odniesieniu do PGNiG nie będzie negatywnie wpływać na zakres podmiotowy ustawy terminalowej, wskazano.

  (ISBnews)

 • 30.03, 11:52Rząd chce zastąpić węgiel z Rosji większym wydobyciem, importem z Australii, Kolumbii, USA 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje konieczność uzupełnienia brakujących wolumenów węgla w polskiej gospodarce poprzez zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone, wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  Projekt, zawierający zapisy dotyczące embarga na rosyjski węgiel został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

  "Ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje konieczność uzupełnienia brakujących wolumenów węgla w polskiej gospodarce. Będzie to realizowane przez:

  1. Zwiększenie wydobycia w Polsce.

  2. Zwiększenia importu z pozostałych kierunków.

  Poza importem drogą kolejową (Rosja, Kazachstan), węgiel trafia do Polski poprzez porty, z takich krajów jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone" - czytamy w uzasadnieniu.

  Z analizy wynika, że import węgla zostanie zastąpiony przede wszystkim poprzez zwiększenie importu z kierunków zamorskich, podano także.

  W uzasadnieniu przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja - 8,03, Kolumbia - 0,6, Kazachstan - 0,51, inne - 0,11, USA - 0,08.

  W zakresie, w jakim projekt przewiduje wprowadzenie zakazu przywozu oraz tranzytu przez terytorium RP węgla podlega notyfikacji technicznej. Ze względu okoliczności odnoszące się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, proces notyfikacji ma przebiegać przy zastosowaniu trybu pilnego, wskazano także.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie sankcji karnej za naruszenia przepisów dotyczących embarga na określone towary, które są przedmiotem handlu z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz separatystycznymi republikami obwodu donieckiego i ługańskiego.

  Zgodnie z proponowanym przepisem, łamanie sankcji polegających na embargu handlowym, a także umyślne dopuszczenie się udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie tych sankcji miałoby być zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. Wskazano również, że odpowiedzialności karnej podlegać będzie osoba odpowiedzialna za zawarcie transakcji handlowej, aby wykluczyć wszczynanie postępowań przeciwko osobom, które mają w procederze funkcję jedynie wykonawczą (np. kierowca albo podwykonawca).

  Planowane jest również fakultatywne uprawnienie dla sądu orzeczenie przepadku przedmiotu przestępstwa (a więc towarów, jako że nie jest możliwe zastosowanie tego przepisu w odniesieniu do zakazanych usług), nawet jeśli nie będzie on własnością sprawcy.

  (ISBnews)

 • 30.03, 11:33Rząd planuje przygotowanie ustawy dot. rekompensat za embargo na rosyjski węgiel 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje opracowanie projektu określającego krąg podmiotów uprawnionych do rekompensat z powodu embarga na rosyjski węgiel, wysokość tych rekompensat oraz tryb ich ustalania, wynika z uzasadnienia do projektu ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  Projekt został wczoraj przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  "Krąg uprawnionych podmiotów, wysokość, oraz tryb ustalania rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z wejściem w życie zakazu […] dotyczącego węgla pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej określi odrębna ustawa" - czytamy w uzasadnieniu.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni.

  Jak zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, całkowite odejście od rosyjskiego węgla planowane jest na kwiecień, najpóźniej maj br.

  (ISBnews)

 • 30.03, 10:55Morawiecki apeluje do Komisję Europejską o ustanowienie podatku od rosyjskich węglowodorów 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zaproponował ustanowienie nowego podatku od rosyjskich węglowodorów w Unii Europejskiej. Zaapelował też do państw unijnych o rezygnację z surowców, sprowadzanych z Rosji.

  "Polska zaprezentowała bardzo radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców, nie chcemy tej zależności. Ale inni, nie robiąc sobie nic z wojny, z okrucieństwa wojny, z agresji rosyjskiej na Ukrainę, z szantażu - korzystają z tych surowców. Dlatego wzywam dzisiaj Komisję Europejską również do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.  

  Dzisiaj zaprezentowano plan odejścia od rosyjskiego węgla do kwietnia-maja br. oraz odejścia od gazu i ropy sprowadzanej z Rosji do końca tego roku.

  "Pokazujemy ten najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od [rosyjskich] węglowodorów i wzywamy także innych, naszych sąsiadów, naszych partnerów, przyjaciół z Unii Europejskiej wszystkich do ponownego kroku jak najszybszego odejścia od rosyjski ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla i sprawiedliwy podatek, który będzie wyrównywał pole gry w całej Unii Europejskiej" - wskazał premier.

  (ISBnews)

 • 30.03, 10:02Morawiecki: Odejście od rosyjskiego węgla w IV/V, od ropy i gazu - do końca 2022 r. 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Rząd zakłada odejście od rosyjskiego węgla do kwietnia, najpóźniej maja 2022 roku, a od rosyjskiej ropy i gazu – do końca tego roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego." – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jednocześnie zapowiedział odejście od rosyjskiej ropy i gazu do końca tego roku.

  "Punkt drugi to odejście od rosyjskiej ropy. Od roku 2015-2016 rozpoczął się proces derusyfikacji tego ważnego surowca […] Doszliśmy do tego, że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni. Ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku" – podkreślił premier.

  Przypomniał też, że proces uniezależniania się od rosyjskiego gazu trwa od kilku lat.

  "I rosyjski gaz - tutaj byliśmy bardziej przewidywalni […] decyzja o budowie Gazoportu w Świnoujściu, dokończenie budowy Gazoportu w Świnoujściu, a następnie rozpoczęcie budowy w 2016 gazociągu w Świnoujściu plus rozbudowa gazociągów plus pływający Gazoport koło Gdańska. To wszystko uniezależnia nas od rosyjskiej ropy realnie już w tym roku" – podkreślił.

  (ISBNews)

 • 29.03, 17:13Rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 

  Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) w związku z sytuacją geopolityczną, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy, wynika z dokumentu. 

  "Rząd aktualizuje założenia „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.", aby zneutralizować lub ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wpisuje się to również w realizację głównego celu polityki energetycznej, tj. zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko" - czytamy w komunikacie.

  Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności. Rewizja „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r."  będzie mieć na celu dobranie odpowiedniej ścieżki w nowej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, mając na uwadze również ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego, podano także.

  Zaktualizowana polityka energetyczna Polski musi uwzględniać również suwerenność energetyczną, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Rosji oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi. Chodzi o dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.

  W pozostałych filarach polityki energetycznej Polski – sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania ograniczające zapotrzebowanie na paliwa kopalne z Rosji i innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi będą przyspieszane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie nastawione na budowanie innowacyjności gospodarki i jej wzmocnienie.

  Najważniejsze zmiany w "Polityce Energetycznej Polski do 2040 r."

  1. Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe

  - Konsekwentnie realizowane będzie dążenie Polski do pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną zdywersyfikowanymi technologicznie źródłami krajowymi w celu utrzymania wysokiego stopnia niezależności energetycznej.

  - Inwestycje w sektorze energetycznym będą ukierunkowane na zapewnienie stabilności pracy systemów energetycznych z uwzględnieniem ograniczania wpływu sektora na środowisko życia człowieka.

  2. Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii

  - Zdynamizowanie rozwoju OZE we wszystkich sektorach będzie odpowiadać na wyzwania związane z niezależnością i suwerennością. Jednocześnie będzie to uwzględniać poprawę jakości życia wynikającą z lepszej jakości środowiska naturalnego.

  - Równolegle obecna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie, która ogranicza możliwość importu surowców energetycznych z Rosji wymusza na państwach członkowskich UE działania zmierzające do szybszej integracji OZE.

  - W perspektywie 2040 r. dążyć się będzie do tego, aby ok. połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł. Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój wykorzystania OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi. Szczególnie pożądane będzie wykorzystanie OZE w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych oraz w ramach instalacji hybrydowych.

  - Zwiększone zostanie wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych.

  3. Poprawa efektywności energetycznej

  - Polska będzie dążyć do poprawy efektywności energetycznej, która ogranicza popyt na energię, a tym samym redukuje zapotrzebowanie na surowce oraz skutki potencjalnych braków dostaw energii.

  - Chodzi o działania mające na celu termomodernizację i renowację budynków, co będzie mieć również istotne znaczenie dla ochrony gospodarstw domowych przed ubóstwem energetycznym. Programy wsparcia termomodernizacji, tj. "Czyste Powietrze" będą nastawione na umożliwienie wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła przy zachowaniu komfortu cieplnego odbiorców.

  - Niezbędne jest również wzmocnienie działań poprawiających efektywność procesową i zmniejszającej wykorzystanie energii w przemyśle.

  4. Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów

  - Polska będzie dążyć do stopniowego zmniejszania zależności gospodarki od gazu ziemnego i ropy naftowej, jednakże w perspektywie najbliższych dekad wciąż niezbędne jest zagwarantowanie pewności ich dostaw do odbiorców.

  - Z tego względu kontynuowana będzie dywersyfikacja źródeł, kierunków i dróg dostaw tych surowców, która obejmować będzie w szczególności uniezależnienie od dostaw z Rosji i innych państw objętych sankcjami gospodarczymi.

  - Przyspieszona zostanie budowa gazowego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej wraz z rozbudową sieci krajowej oraz rozbudową podziemnych magazynów gazu ziemnego.

  - Polska będzie dążyć do zastępowania popytu na gaz ziemny gazami zdekarbonizowanymi oraz innymi sprawdzonymi paliwami, m.in. poprzez rozwój technologii bazujących na wodorze, które stanowią realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego.

  - Aby ograniczyć popyt na paliwa płynne zintensyfikowane będą działania związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w transporcie, tj. biokomponentów w paliwach ciekłych, biometanu, wodoru, niskoemisyjnych paliw syntetycznych, czy energii elektrycznej. Silniej promowane będzie również wykorzystanie "czystego" transportu publicznego, zmiana przyzwyczajeń kierowców do bardziej ekologicznych sposobów jazdy, czy szersze wykorzystanie transportu kolejowego do transportu towarów.

  5. Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa

  - Jednostki gazowe wciąż będą miały znaczenie dla regulowania pracy systemu energetycznego, jednak ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej i brak przewidywalności na rynku gazu w ujęciu średniookresowym zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jednostek węglowych. Również w konsekwencji tych zmian plany inwestycyjne dotyczące nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem ekonomiki produkcji.

  - Co szczególnie istotne w ciepłownictwie – tempo konwersji jednostek węglowych na jednostki gazowe będzie zależne od dostępności surowca. Jednocześnie poszukiwane będą możliwości wykorzystania innych źródeł energii, stanowiących realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w ciepłownictwie. Powinno przyczynić się to również do budowy efektywnych systemów ciepłowniczych.

  6. Wykorzystanie jednostek węglowych

  - Wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy ze względu na możliwą potrzebę dłuższej niż przewidywano eksploatacji poszczególnych istniejących jednostek węglowych, biorąc pod uwagę potencjalne zakłócenia w imporcie surowców energetycznych.

  - Dla zapewnienia ciągłości dostaw podjęte zostaną działania mające na celu utrzymanie gotowości do pracy jednostek węglowych zgodnie z ich technicznym czasem życia, który jest dłuższy niż wynika to z przesłanek ekonomicznych, wrażliwych na ceny uprawnień do emisji CO2.

  - W tym celu zweryfikowana zostanie możliwość modernizacji istniejących jednostek wytwórczych. Pozwoli to na ich wykorzystanie przy lepszych parametrach pracy i niższym obciążeniu środowiska, co wpłynie również na ekonomiczne przesłanki ich wykorzystania. Inwestycje te przyczynią się do zapewniania lepszych warunków integracji OZE w systemie elektroenergetycznym, ze względu na zagwarantowanie odpowiedniej rezerwy mocy.

  - Elementem nowego dokumentu będzie plan wykorzystania istniejących jednostek wytwórczych z uwzględnieniem możliwości zwiększenia efektywności i okresu funkcjonowania bloków węglowych wraz z niezbędnymi działaniami modernizacyjnymi i utrzymaniowymi na rzecz zapewnienia właściwego poziomu mocy stabilnych i właściwego bilansowania. Plan zostanie opracowany przy udziale zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego prowadzonego przez ministra ds. energii, a także ministra ds. aktywów państwowych oraz pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i spółek Skarbu Państwa.

  - Aby optymalnie wykorzystać krajowe zasoby surowcowe, technologiczne i infrastrukturalne, zintensyfikowane będą również działania mające na celu rozwój czystych technologii węglowych (CTW). Wzmocni to bezpieczeństwo energetyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii oraz budowaniu krajowych przewag konkurencyjnych.

  7. Wdrożenie energetyki jądrowej

  - Konsekwentnie wdrażana będzie energetyka jądrowa oparta przede wszystkim o duże reaktory (powyżej 1000 MW), która ma niską wrażliwość na przerwy w dostawach paliwa oraz zapewnia dostawy stabilnej i czystej energii.  Jednocześnie rygorystyczne normy światowe dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych i pozwalają na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

  - Równolegle do prowadzonych prac dotyczących budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz kompleksowej realizacji PPEJ kontynuowane będą wysiłki mające na celu perspektywiczne wdrożenie małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactor, SMR). Wykorzystanie tej technologii do wytwarzania ciepła procesowego może stanowić w przemyśle i ciepłownictwie alternatywę dla jednostek konwencjonalnych. W elektroenergetyce tego typu rozproszone jednostki – nie zastępując systemowych dużych bloków jądrowych – mogą stanowić dodatkowy  element dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej, stanowiąc czynnik wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym.

  8. Rozwój sieci i magazynowania energii

  - Priorytetem pozostaną działania wzmacniające rozwój sieci elektroenergetycznych, mechanizmów automatyzacji oraz zapewniające wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

  - Wraz z rosnącym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym konieczne jest również zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła na poziomie prosumentów, wytwórców OZE, operatorów sieci oraz agregatorów. W związku z tym intensyfikowane będą prace związane z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich, które wpłyną na redukcję skutków potencjalnych zakłóceń w wytwarzaniu lub przesyle energii. Perspektywicznie szczególną rolę w magazynowaniu energii będzie pełnić wodór, zwłaszcza ten pochodzący z OZE oraz zapewniający zagospodarowanie nadmiarowej generacji z OZE.

  9. Negocjacje zmian regulacji UE

  - Polska będzie podejmować wysiłki negocjacyjne w celu reformy mechanizmów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i ambitnej transformacji, przyczyniając się do realizacji celów UE, przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych, bez ponoszenia nadmiernych kosztów wynikających z polityki klimatycznej.

  - Konieczne jest zapewnienie adekwatnych środków finansowych, umożliwiających prowadzenie inwestycji zmniejszających ryzyko braków dostaw energii, spowodowane brakiem stabilnych źródeł wytwarzania. Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na rozwój nowych niskoemisyjnych technologii i ich integracji w systemie. Takie wielokierunkowe podejście będzie jednocześnie wzmacniać elastyczność systemu energetycznego i bezpieczeństwo jego pracy oraz wykorzystywać krajowy i unijny potencjał techniczny, gospodarczy i kadrowy.

  (ISBnews)

 • 29.03, 16:40Muller: Rząd chce ustawowego zakazu importu węgla z Rosji 

  Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Rząd zaproponował zmiany w ustawie, które uniemożliwiają import węgla z Rosji, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Obecnie taki import prowadzą głównie spółki prywatne.

  Przepisy, dotyczące tego zakazu zostały zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i znalazły się w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie. 

  "Powołując się na klauzule bezpieczeństwa poszliśmy o krok dalej w tych przepisach, które zostały […] zaproponowane tzn. wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji i to zostanie wpisane wprost do ustawy" – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "Zdajemy sobie z tego sprawę, że może to budzić wątpliwości prawne, niestety uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję Unii Europejskiej w tym zakresie, więc taki zakaz będzie wprowadzony także i do tej ustawy" – dodał.

  (ISBnews)

 • 18.03, 11:07Morawiecki: W ramach tarczy antyputinowskiej przeznaczymy ponad 3 mld zł na Gaz-System 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej rząd chce przeznaczyć ponad 3 mld zł na budującą infrastrukturę gazociągową spółkę Gaz-System, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. […] Rozpoczynamy razem pełną derusyfikację polskiej gospodarki i europejskiej gospodarki. Trzeba odejść od zależności od Rosji. To będzie kosztować, ale to jest być albo nie być Polski i Europy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Musimy myśleć na kilka kroków do przodu. Dlatego zbudowaliśmy w Polsce prawdziwą przestrzeń do niezależności gazowej. Gazociąg bałtycki i gazoport w Świnoujściu, który powiększamy, to nasza odpowiedź i inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne" - wymienił także premier.

  "Ponad 3 mld zł też w ramach tej tarczy antyputinowskiej przeznaczamy na dokapitalizowanie tej firmy, która buduje gazociągi" - powiedział Morawiecki. 

  Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Odpowiada m.in. za budowany z duńskim partnerem - Energinet - Baltic Pipe, który ma zostać uruchomiony w br.

  (ISBnews)