ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.11, 14:30Prezydent podpisał nowelę dot. zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r.  

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą wydłużenie możliwości zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) do 2023 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z zawartą w treści uzasadnienia deklaracją, zasadniczym celem ustawy jest wydłużenie okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją kopalń, a także wydłużenie terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

  Wprowadzone zmiany obejmują:

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.;

  - stworzenie podstaw prawnych do finansowania z dotacji budżetowej likwidacji kopalń, w odniesieniu do których proces ten rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r. lub w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;

  - modyfikację przepisów dotyczących świadczeń przysługujących pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych w okresie likwidacji kopalni lub zakładu górniczego, tj. urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowej odprawy pieniężnej;

  - wskazanie, iż ekwiwalent pieniężny należny byłym pracownikom kopalni, którzy byli uprawnienie do bezpłatnego węgla, będzie wypłacany przez ZUS ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes ZUS;

  - stworzenie podstaw prawnych do wypłacania pracownikom rent wyrównawczych przyznanych na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem z dotacji budżetowej;

  - określenie zasad finansowania przedsiębiorstwa górniczego, którego podstawowym przedmiotem działalności jest likwidacja kopalń;

  - wprowadzenie zwolnienia od podatku obejmującego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zmian sortymentu węgla, którego cena stanowi jeden z parametrów wyliczania wysokości ekwiwalentów pieniężnych dla emerytów i rencistów ze zlikwidowanych kopalń oraz dla osób uprawnionych do bezpłatnego węgla z przedsiębiorstw robót górniczych. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 18:50Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r. 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużającej możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r.

  Poprawki te dotyczyły m.in. ujednolicenia stawki świadczeń za urlopy górnicze, poszerzenia grupy pracowników uprawnionych do skorzystania z przepisów noweli oraz nałożenia na rząd obowiązku składania sprawozdania z realizacji ustawy.

  Nowelizacja wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i jest częścią umowy społecznej, zawartej w tym roku w Katowicach.

  Jej celem jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  Nowela zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  Rozwiązania proponowane w nowelizacji wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie trwa procedura notyfikacji.

   (ISBnews)

   

 • 29.10, 07:57Senat wprowadził poprawki do noweli dot. zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r. 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużającej możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r. Poprawki te dotyczą m.in. ujednolicenia stawki świadczeń za urlopy górnicze, poszerzenia grupy pracowników uprawnionych do skorzystania z przepisów noweli oraz nałożenia na rząd obowiązku składania sprawozdania z realizacji ustawy.

  Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek. Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów.

  Senat przyjął poprawkę, zakładającą ujednolicenie stawki świadczeń socjalnych pracowników, którzy nabyli prawo do urlopu górniczego przed 1 grudnia 2021 r. ze stawką tych, którzy  nabyli to prawo po 1 grudnia 2021 r. Zgodnie z intencją Senatu obie grupy miałyby otrzymać świadczenie na poziomie 80% miesięcznego wynagrodzenia, obliczanego jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Senatorowie zgodzili się także na to, by regulacją została objęta szersza grupa pracowników także tych, którzy wcześniej z tych przepisów nie korzystali. Zobowiązali też Radę Ministrów żeby raz w roku, do 31 marca kolejnego roku składała sprawozdanie z wykonania tej ustawy.

  Nowelizacja wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i jest częścią umowy społecznej, zawartej w tym roku w Katowicach.

  Jej celem jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych  pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  Nowela zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  Rozwiązania proponowane w nowelizacji wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie trwa procedura notyfikacji.

   (ISBnews)

 • 28.10, 11:42Guibourge-Czetwertyński z MKiŚ: Otrzymaliśmy zaproszenie do rozmów ws. Turowa 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa otrzymała wczoraj zaproszenie od strony czeskiej do rozmów w sprawie kopalni w Turowie, poinformował wiceminister w tym resorcie Adam Guibourge-Czetwertyński.  Zapowiedział, że to zaproszenie zostanie przyjęte.

  "Jesteśmy cały czas elastyczni i gotowi do rozmów z Czechami. Wczoraj minister klimatu i środowiska otrzymała zaproszenie od swego czeskiego odpowiednika i to zaproszenie zostanie przyjęte" - powiedział Guibourge-Czetwertyński podczas senackiej debaty na temat sytuacji w kopalni w Turowie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tej sprawie.

  Kilka miesięcy temu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Jednocześnie przed tygodniem Komisja Europejska przyłączyła się do skargi Czech w tej sprawie.

  Czechy złożyły później do TSUE wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Po decyzji TSUE strona polska informowała, że uzgodniła z Czechami porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE. Prowadzono też rozmowy dotyczące planowanych inwestycji o wartości 40-45 mln euro. Odbyło się kilkanaście spotkań negocjacyjnych, a 30 września poinformowano, że zakończyły się one fiaskiem.

  Natomiast we wrześniu br. Trybunał nałożył na Polskę karę dzienną w wysokości 500 tys. euro za nieprzestanie wydobycia.

  (ISBNews)

   

 • 26.10, 11:10Projekt dot. złóż strategicznych i magazynów wodoru - trafił do konsultacji 

  Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie definicji złoża strategicznego, określenie statusu tego złoża oraz wprowadzenie regulacji, dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji, w tym wodoru dla projektowanej polskiej strategii wodorowej zakłada projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, który trafił właśnie do konsultacji społecznych i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zaplanowano je na 21 dni.

  "Proponuje się wprowadzenie definicji ustawowej złoża strategicznego, rozumianego jest złoże kopaliny, które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej. […] System ochrony złóż kopalin ma na celu zabezpieczenie dostępności do złóż kopalin, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku złóż kopalin wydobywanych metodą odkrywkową. Złoże będzie mogło być uznane za złoże strategiczne na podstawie decyzji administracyjnej" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z projektem, stroną postępowania w sprawie uznania złoża kopaliny za złoże strategiczne, będzie podmiot, któremu przysługuje prawo do korzystania z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny albo dodatku do takiej dokumentacji. Status złoża strategicznego mógłby być nadany zarówno dla całego złoża, jak i dla jego części.

  Dla złóż strategicznych wprowadzone zostaną regulacje szczególne. Planowane jest:

  - wprowadzenie rocznego terminu do ujawnienia w dokumentach planistycznych (zarówno w studium, jak i w planie miejscowym), dotyczy to również złóż węglowodorów, co oznacza, że termin ujawnienia ich obszarów ulegnie wydłużeniu - w stosunku do aktualnego brzmienia przepisu - o 6 miesięcy, a przy złożach innych niż złoża strategiczne - 2 lata);

  -wprowadzenie zasady, że koszt zmiany dokumentów planistycznych gminy poniesie podmiot, który otrzymał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną.

  Z kolei, gdy chodzi o pozostałe złoża do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

  - obowiązek wprowadzenia złoża kopaliny nie tylko do studium, ale również do planu miejscowego (o ile taki obowiązuje);

  - wprowadzenie analogicznie - jak w przypadku studium - terminu, w którym złoże kopaliny powinno zostać ujawnione w planie miejscowym (o ile obowiązuje) oraz możliwości wydania zarządzenia zastępczego w przypadku, gdy gmina nie wykona swojego obowiązku w ustawowym terminie; 3) możliwość (ale nie obowiązek) dokonania zmiany dokumentów planistycznych na koszt podmiotu, na rzecz którego wydana została decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną.

  Jednocześnie planowane jest wprowadzenie możliwości dokonania przez gminy  jednoczesnej zmiany studium i planu miejscowego,  sankcji wobec gmin za zwłokę we wprowadzeniu udokumentowanych złóż kopalin do dokumentów planistycznych (kary miałby nakładać wojewoda),  wprowadzenie wyraźnej kompetencji dla Głównego Geologa Kraju do nakładania na wojewodę kary pieniężnej w wysokości 1 tys.  zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu przez wojewodę zarządzenia zastępczego - w sytuacji nieujawnienia złóż przez samą gminę.

  Projektowane regulacje dostosowują przepisy prawa geologicznego i górniczego dotyczące podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji do potrzeb związanych z projektowaną polską strategią wodorową.

   "Mając na uwadze konieczność zapewnienia przestrzeni magazynowych, niezbędnych dla skutecznej realizacji polskiej strategii wodorowej oraz zainteresowania tą działalnością możliwie najszerszego kręgu przedsiębiorców wprowadzono preferencyjne rozwiązania w zakresie opłat za prowadzenie tej działalności przewidując stawkę opłaty w wysokości 0,00 zł/tys. m3" - czytamy w uzasadnieniu.

  To rozwiązanie - korzystniejsze niż w przypadku opłat z tytułu magazynowania innych substancji - ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności w tym zakresie. Ponadto podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru zostało uznane za inwestycję celu publicznego, podobnie jak to ma miejsce w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów.

  Magazynowanie substancji, w tym wodoru, jest możliwe w wyeksploatowanych złożach węglowodorów albo w podziemnych kawernach solnych.

  Zdaniem autorów projektu, prowadzeniem działalności w zakresie magazynowania wodoru najbardziej zainteresowani mogą być ci przedsiębiorcy, którzy posiadali koncesję na wydobywanie węglowodorów lub soli ze złoża i zakończyli eksploatację złoża.

  Mając na względzie nakłady ponoszone przez przedsiębiorców tak na roboty geologiczne związane z określaniem warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania wodoru, jak i nakłady związane z wydobyciem wyżej wymienionych kopalin ze złóż, uznano za pożądane, aby przedsiębiorcy ci po zakończeniu wydobywania kopaliny ze złoża mieli wyłączne prawo do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru w przestrzeni objętej uprzednio koncesją wydobywczą, podano także.

  Uprawnienie to będzie przysługiwało przedsiębiorcy w okresie 5 lat od zatwierdzenia dokumentacji geologicznych niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania wodoru, przy czym przedsiębiorca, który w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku zrezygnuje z planów magazynowania wodoru będzie mógł się zrzec tego uprawnienia.

  Rozwiązanie to ma zapobiec blokowaniu przestrzeni potencjalnego magazynu wodoru przez przedsiębiorcę, który porzucił zamiar prowadzenia takiej działalności. Konsekwencją złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłączności będzie również automatyczne wygaśnięcie wyłącznego prawa do informacji geologicznej w tym zakresie.

  Projektowane przepisy mają także regulować zasady lokalizacji inwestycji OZE na terenach znajdujących się ponad złożami kopalin (tj. umożliwić branie pod uwagę w procedurze uzgadniania treści studium, planów miejscowych inwestycji odnawialnych źródeł energii) oraz uprawnienia geologiczne dla inwestycji OZE realizowanych na obszarach morskich.

  Planowana jest rezygnacja w przepisach ustawy z koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla - działalność taka odbywałaby się na podstawie projektu robót geologicznych, zatwierdzanego w drodze decyzji przez głównego geologa kraju.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 13:20Projekt rozporządzenia MAP ws. odpraw górniczych trafił do konsultacji 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra aktywów państwowych w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych  dla górników z likwidowanych zakładów trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektu można składać do 10 listopada.

  "Projektowane rozporządzenie określa warunki formalne przyznawania dotacji budżetowej, a także sposób wykorzystania i tryb rozliczania tej dotacji oraz warunki czasowego wstrzymania wypłaty przyznanej dotacji […]. Projektowane rozporządzenie precyzuje, że przyznana przez ministra dotacja, przekazywana jest w transzach. Podstawę wypłaty transzy dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze […] wniosku o wypłatę transzy oraz rozliczenia miesięcznego dotacji" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego przepisach ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, które stanowi, że minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi w drodze rozporządzenia:

  - szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych,

  - tryb rozliczania dotacji budżetowej

  - szczegółowe warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

  Projekt zakłada, że dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego. Wniosek ten powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorstwa, liczbę osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej, w podziale na kopalnię, zakład górniczy lub jego oznaczoną część oraz wysokość środków koniecznych do sfinansowania jednorazowych odpraw pieniężnych, w podziale na kopalnię, zakład górniczy lub jego oznaczoną część.

  Zgodnie z projektem rozporządzenia dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin jest przekazywana w transzach, na rachunek bankowy specjalnie wyodrębniony przez przedsiębiorstwo w tym celu.  Projekt nakłada na przedsiębiorstwa górnicze obowiązek miesięcznego i rocznego rozliczenia dotacji.

  Obowiązek przedłożenia miesięcznego rozliczenia nie dotyczy transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy i drugi, co wynika bezpośrednio z terminów przedkładania rozliczeń oraz terminów przekazywania transz.

  W projekcie wskazano, że udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi.

  Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która znajduje się obecnie na etapie prac parlamentarnych przedłuża możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r.  Tymi działaniami są: urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowa odprawa pieniężna.

  Nowela rozszerza możliwość skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni o grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniża również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  Nowela zwiększa limit wydatków budżetu państwa ten cel do kwoty 8 245 mln zł.

  (ISBnews)

 • 14.10, 10:03Rząd chce, by projekt polityki surowcowej państwa opracował pełnomocnik rządu 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Rząd chce, by projekt polityki surowcowej państwa opracował pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej, a nie międzyresortowy zespół, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

  Projekt – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - trafił do uzgodnień.

  "Projektowane rozporządzenie zmienia zakres zadań Pełnomocnika, powierzając mu opracowanie projektu polityki surowcowej państwa" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z obecnym stanem prawnym pełnomocnik opracowuje koncepcję mającą na celu opracowanie Polityki Surowcowej Państwa, natomiast międzyresortowy zespół którym kieruje, opracowuje projekt tej polityki.

  Jak podkreślono w uzasadnieniu rozwiązanie takie nie sprawdza się  w pracach nad opracowywaniem polityki surowcowej państwa, ponieważ trudno jest w ramach organu kolegialnego opracować projekt. Zespół pełni natomiast funkcje doradcze i opiniujące.

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano w lipcu br., że przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw.

  (ISBnews)

 • 11.10, 14:31MKiŚ: Planowana nowela prawa geologicznego ma zwiększyć pewność inwestowania 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Planowana nowelizacja przepisów prawa geologicznego i górniczego ma doprowadzić do stanu, w którym wszelkie ograniczenia w zabudowie i gospodarowaniu przestrzennym związane z ochroną złóż kopalin wynikałyby z aktów planistycznych, poinformowało Ministerstwo Klimaty i Środowiska (MKiŚ)

  Planowana nowelizacja ma być filarem polityki surowcowej państwa.

  "Celem nowelizacji jest m.in. doprowadzenie do stanu, w którym ewentualne ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu nieruchomości związane z ochroną złóż kopalin będą wynikały z treści aktów planistycznych, co zwiększy pewność inwestowania" - czytamy w komunikacie.  

  Wprowadzone zostaną ułatwienia w zakresie wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30m oraz do 5m3 na dobę - będą one podlegały przepisom ustawy wyłącznie na terenie obszarów górniczych utworzonych w celu wydobywania  wód leczniczych oraz solanek, podano także.

  Przygotowana nowelizacja z jednej strony odpowiada na zgłoszone potrzeby uproszczenia procesu inwestycyjnego, z drugiej zaś wybiega w przyszłość, przygotowując ramy prawne transformacji energetycznej, w tym otwarcie możliwości skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla nowych regionów.

  Wprowadzone zmiany zabezpieczą dostęp do surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki. Nowelizacja pozwoli też na skuteczniejszą realizację zadań państwa w obszarze geologii, czytamy dalej.

  Zakładane korzyści dla przedsiębiorców obejmą m.in. ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, uproszczenie i przyspieszenie postępowań, ograniczenie obowiązków informacyjnych oraz umożliwienie ich realizacji w postaci elektronicznej. Zmiany przyczynią się również do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.

  Rząd planuje przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw. Ma ona zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego obecnie i w perspektywie wieloletniej.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 13:21Kurtyka: Negocjacje pakietu Fit for 55 potrwają od kilkunastu miesięcy do 2 lat 

  Łódź, 08.10.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Negocjacje na pakietem klimatycznym, zakładającym redukcję emisji o 55% do roku 2030 (w stosunku do roku 1990) potrwają na poziomie Unii Europejskiej od kilkunastu miesięcy do ponad dwóch lat, ocenił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, Polska jest gotowa do adaptacji nowych, proekologicznych technologii, ale muszą to być technologie "dojrzałe".

  Zastrzegł, że wdrożenie pakietu powinno być rozłożone w czasie, a proces wdrażania nowych rozwiązań powinien przebiegać stopniowo.

  "To jest pakiet, który jeszcze w tej chwili jest przedmiotem analizy. To jest 4,5 tys. stron, trzynaście aktów prawnych, będzie ten proces trwał jeszcze myślę dobrych kilkanaście miesięcy, o ile nie ponad dwa lata. Więc wtedy będziemy w stanie - biorąc pod uwagę stanowiska wyjście państw członkowskich, biorąc pod uwagę to, co my obecnie mówimy, budować koalicję, rozmawiać z Parlamentem Europejskim, rozmawiać z Komisją Europejską i wówczas będzie czas na to, aby zastanawiać się jakie będą te kolejne kroki" - powiedział Kurtyka w rozmowie z ISBnews.TV podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Kluczem jest czas […] Jeżeli chcemy sztucznie przyśpieszać pewne procesy ryzykujemy mocno w całej Europie" - dodał.

  Jego zdaniem, coraz wyraźniej widać, że państwa europejskie, takie jak Hiszpania, Francja, Portugalia czy Włochy, coraz wyraźniej zabiegają o to, by rozłożyć w czasie obciążenia, związane z wdrożeniem pakietu Fit for 55 i w tym czasie nie narzucać nowych. Podkreślił, że Polska np. sceptycznie odnosi się do rozszerzenia systemu ETS o kwestie dotyczące transportu czy budynków.

  Odnosząc się do pytania o sektor lotniczy, minister zaznaczył, że "szczególnie w kontekście postpandemicznym musimy ze szczególną ostrożnością podchodzić do tych sektorów, które były praktycznie zatrzymane przez lockdowny".

  "Natomiast jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi do dyskusji, tak samo, jak z systemem transportu morskiego, ale tutaj pragmatyzm musi być najważniejszy" - podkreślił.

  Według ministra, dążenie do osiągania celów klimatycznych powinno odbywać się w sposób maksymalnie elastyczny.

  "Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć sposób, taki który będzie respektował specyfikę poszczególnych państw tworzyć ścieżki, dokładać środki, tworzyć ramy prawne, które są elastyczne to wtedy mamy szansę" - wskazał Kurtyka.

  Przypomniał, że polityka energetyczna Polski jest rozpisana na dwie dekady.

  "Zarówno efekt ekologiczny, ten pożądany pakietem 'Fit for 55', czyli zwiększenie jakości życia, podniesienie jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - to wszystko leży nam bardzo mocno na sercu i to są zobowiązania, które podjęliśmy i będziemy się ich trzymać, ale musimy doprowadzić do tego w taki sposób, aby technologie, które się będą rodziły były na miarę kieszeni Polaków, były na miarę tych Europejczyków, których nie stać zapłacić dziesięć razy więcej" - powiedział minister.

  Pytany czy uda dotrzymać celu redukcyjnego, wyznaczonego na 2030 rok, Kurtyka podkreślił, że jest to kwestia celu, który został wyznaczony na poziomie Unii Europejskiej, który zależy od wysiłków wszystkich państw członkowskich. Przypomniał, że nie ma rozpisanych celów narodowych, bo różna jest specyfika państw.

  "Jeżeli chcemy, aby pewne rzeczy się udały, musimy mieć również partnerów po stronie bogatszych gospodarek, tych, które wezmą na siebie proporcjonalny ciężar, wykażą, że są w stanie ten cel uwiarygodnić" - wskazał.

  W lipcu br. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. - w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jak wskazywano, takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład.

  Katarzyna Walterska

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 01.10, 20:14Sejm przyjął przepisy, umożliwiające zbywanie kopalń na rzecz SRK do 2023 r.  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużającą możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r. Nowelę poparło 439 posłów, nikt nie był przeciwny, 10 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie proponowane poprawki.

  Nowelizacja wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i jest częścią umowy społecznej, zawartej w tym roku w Katowicach.

  Jej celem jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych  pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  Nowela zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  Rozwiązania proponowane w nowelizacji wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie trwa procedura notyfikacji.

   (ISBnews)

 • 23.09, 14:17KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów o bezpiecz. eksploatacji ropy i gazu 

  Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do prawidłowej transpozycji, wdrożenia i stosowania przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji ropy naftowej i gazu na morzu, poinformowała Komisja.

  "Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Polski w związku z nieprawidłowym włączeniem niektórych aspektów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa na morzu  (dyrektywa 2013/30/UE) do ich systemów prawnych" - czytamy w komunikacie.  

  W tej dyrektywie UE ustanowiła zestaw przepisów, które mają pomóc w zapobieganiu wypadkom oraz w szybkim i skutecznym reagowaniu w przypadku takich wypadków. 

  "Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby przedsiębiorstwa, którym udzielają koncesji na poszukiwanie lub wydobycie, były dobrze finansowane i posiadały niezbędną wiedzę techniczną oraz, aby w razie potrzeby dysponowały zasobami umożliwiającymi ich uruchomienie" - czytamy dalej  

  KE wskazuje, że potrzebny jest niezależny organ, który zapewni przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, a także odpowiedni system obsługi roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku. Firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone chronionym gatunkom i siedliskom przyrodniczym.

  Podobne wezwanie do usunięcia uchybienia zostało skierowane także do Rumunii.

  Oba państwa mają dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przeciwnym razie KE wystosuje uzasadnioną opinię.

  (ISBnews)

 • 21.09, 14:32Morawiecki: Wykażemy, że postanowienie TSUE ws. Turowa jest nieproporcjonalne 

  Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Polski rząd wykorzysta wszystkie dostępne możliwości prawne i wszelkie inne, by wykazać, że nałożenie przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 500 tys. euro dziennej kary za kontynuowanie wydobycia węgla w Turowie jest arbitralne, oparte o błędne przesłanki, nieproporcjonalne, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  W maju TSUE zalecił wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał sprawy, skierowanej przeciw Polsce przez Czech wz. z kwestią uwarunkowań środowiskowych kopalni w Turowie. Wczoraj zasądził 500 tys. euro kary dziennej (Czechy wnosiły o 5 mln euro kary).

  "Ta decyzja jest zupełnie błędna, jest absolutnie arbitralna, oparta o błędne przesłanki. I ja się nie waham w taki sposób jednoznaczny tę decyzje określać" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  W jego ocenie, zalecenie zastosowany środek tymczasowy nie jest sprawiedliwy, a więc - jak powiedział - jest pozbawiony w związku z tym i adekwatności, i także proporcjonalności środka.

  "My wykorzystamy wszystkie możliwości i prawne i wszelkie inne, aby wykazać absolutną nieproporcjonalność . […] Wyłączenie kopalni i elektrowni Turów pozbawiłoby miliony polskich rodzin prądu, dostępu do podstawowych elementów bytowych i na pewno na coś takiego się nie zgodzimy" - zaznaczył premier.

  Podkreślił, że przy obecnych cenach energii Polska i stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego wpływa na stabilność tego systemu w całej Europie. Elektrownia Turów dostarcza w różnych okresach od 4% do 7% energii do polskiego systemu elektroenergetycznego.

  "Organ wydający orzeczenia niewykonalne pozbawia powagi sam siebie, a takim jest to orzeczenie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby rząd […] nagle doprowadził do tego, aby mieszkańcy Bogatyni albo mieszkańcy Zgorzelca nagle zostali na zimę pozbawieni ciepła" - zaznaczył Morawiecki.

  Przypomniał, że strona polska od maja prowadzi negocjacje z Czechami w tej sprawie, a przedstawiona stronie czeskiej oferta została początkowo przyjęta, jednak negocjacje nadal trwają.

  "Nie przejdziemy nad tym do porządku dziennego, ponieważ uważamy tę decyzję za skrajnie agresywną, skrajnie szkodliwą, również w naszych relacjach polsko-czeskich" - wskazał premier.

  Ocenił, że w następnie postanowienia TSUE relacje polsko-czeskie ulegają gwałtownemu pogorszeniu.

  Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) nałożył na Polskę karę wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  Wczoraj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek i zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro za okres od dnia doręczenia postanowienia TSUE, aż do momentu w którym Polska się do niego zastosuje tzn. wstrzyma wydobycie węgla w kopalni w Turowie. Wiceprezes oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron. Uznała, że argumenty przedstawione przez Polskę stanowią powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podnoszonych już wcześniej, nie stanowią więc o zmianie okoliczności sprawy.

  W jej ocenie, Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 17:59Muller: Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów w zw. z decyzją TSUE 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów, gdyż wstrzymanie prac w kopalni zagroziłoby stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego i miałoby negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwośc UE (TSUE) nałożył na Polskę karę wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  "Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Miałoby to negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej. Jej zamknięcie oznaczałoby też ogromne problemy dla życia codziennego" - czytamy w komunikacie.

  Rzecznik rządu przypomina, że "polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Republiką Czeską i respektuje interesy lokalnej społeczności, zaś dzisiejsze postanowienie stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy".

  W jego ocenie, żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru.

  Wskazuje on, że elektrownia Turów odpowiada za nawet 7% krajowej produkcji energii i jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla milionów osób, dostarczając energię elektryczną do szpitali, szkół, gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw. Zaznacza też, że elektrownia w Turowie dostarcza też ciepło dla Miasta i Gminy Bogatynia, gdzie brak jest alternatywnych źródeł ogrzewania.

  "Kara finansowa, o której mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. Podważa trwający proces polubownego załatwienia sprawy" – podkreśla Muller.

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  Dzisiaj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek i zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro za okres od dnia doręczenia postanowienia TSUE, aż do momentu w którym Polska się do niego zastosuje tzn. wstrzyma wydobycie węgla w kopalni w Turowie. Wiceprezes oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron. Uznała, że argumenty przedstawione przez Polskę stanowią powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podnoszonych już wcześniej, nie stanowią więc o zmianie okoliczności sprawy.

  W jej ocenie Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

  (ISBnews)

 • 20.09, 15:44TSUE nałożył na Polskę 500 tys. euro dziennie w zw. z kopalnią w Turowie 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni w Turowie, poinformował Trybunał. Celem kary, która będzie płacona na rzecz Komisji Europejskiej jest odwiedzenie Polski od opóźniania decyzji o zaprzestaniu wydobycia.

  "Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Trybunału „tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia. Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się na terytorium Polski w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami".

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni..

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Planowane inwestycje o wartości 40-45 mln euro mają być współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE. Od maja trwają polsko-czeskie negocjacje w tej sprawie. Umowa bilateralna jest przygotowywana przez stronę czeską i ma zostać zawarta w ramach art. 273 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły jednak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  "W wydanym dzisiaj postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie, począwszy od dnia doręczenia Polsce niniejszego postanowienia aż do chwili, w której wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r." – czytamy dalej.

  Oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron.

  Zdaniem wiceprezes, argumenty przedstawione przez Polskę stanowią "powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podniesionych przez nie w przedstawionych na piśmie uwagach dotyczących wniosku w przedmiocie środków tymczasowych złożonego przez Republikę Czeską w dniu 26 lutego 2021 r.".  Nie mogą zatem stanowić "zmiany okoliczności" w rozumieniu regulaminu postępowania.

  W odniesieniu do przedstawionych przez Polskę argumentów uznała też, że Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że "zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru".

  Następnie wiceprezes zaznaczyła, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, że Polska nie zastosowała się do postanowienia z dnia 21 maja 2021 r.

  W takich okolicznościach wydaje się zatem konieczne wzmocnienie skuteczności środków tymczasowych zarządzonych postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. poprzez nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej w celu odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia, podkreślono w komunikacie.

  Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

 • 17.09, 18:21Projekt wydłużający możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r. do komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużający możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r. do sejmowej Komisji do spraw Energi, Klimatu i Aktywów Państwowych. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  "Nowelizacja […] wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i tym samym wydłuża notyfikowany instrument pomocowy w postaci kosztów nadzwyczajnych na likwidację majątku na osłonę do końca roku 2023, z drugiej strony jest już częścią implementacji umowy społecznej, bo te rozwiązania, które w tej ustawie proponujemy są bardzo dla górników korzystne, są z nimi uzgodnione" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń w Sejmie.

  W ramach kosztów nadzwyczajnych projekt zakłada finansowanie urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

  "Te jednorazowe odprawy pieniężne to jest właśnie ta część umowy społecznej, to jest kwota w wysokości 120 tys. zł i tyle dokładnie - mówiąc potocznie - na rękę otrzyma górnik" - podkreślił Soboń.

  Projekt zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  "Te zadania, które dzisiaj proponujemy, te zadania związane z likwidacją majątku oraz osłonami dla dokładnie 3 719 pracowników, którzy odejdą z górnictwa wraz z likwidowanymi jednostkami to jest kwota nieco ponad 2 mld zł, dla 1 371 osób około 1 mld zł - urlopy pracownicze i jednorazowe odprawy pieniężne dla 2 348 osób to jest około 164 mln zł, fizyczna likwidacja majątku pokopalnianego to 669 mln zł, naprawianie szkód górniczych to jest 194 mln zł" - wymienił wiceminister.

  Pokreślił, że proponowane rozwiązania wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.  

  "Tę notyfikację przeprowadzimy po uzgodnieniach. Jesteśmy już po uzgodnieniach, jeśli chodzi o rząd i zgodę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). […] UOKiK aktualnie tłumaczy wszystkie dokumenty i za chwilę trafią do Komisji Europejskiej" - powiedział.

  Ocenił, że nie ma powodów, żeby się "niepokoić co do procesu notyfikacji".

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 15:42Rząd chce przyjąć projekt dot. m.in. złóż strategicznych w I kw. 2020 r. 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu zakładającego wzmocnienie ochrony dla złóż kopalin, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym oraz wprowadzenie do ustawy prawo geologiczne i górnicze instrumentów prawnych związanych z realizacją celów polityki klimatycznej, zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki i rozwoju technologii wodorowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Projekt ustawy to propozycja rozwiązań prawnych stanowiących przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ochrony dla złóż kopalin, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym. Najistotniejsze zmiany przewidziane są dla ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - czytamy w wykazie.

  Nowelizacja pierwszej ustawy zakłada wprowadzenie do słowniczka ustawowego definicji dla pojęcia "złoże strategiczne." Uzyskanie statusu złoża strategicznego miałoby nastąpić w odrębnym postępowaniu, wszczynanym po wydaniu decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej. Ponadto w przepisie przejściowym uregulowano możliwość wydania przez z urzędu, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, decyzji uznającej złoże kopaliny za złoże strategiczne, o ile złoże to będzie spełniać przesłanki uprawniające do uznania je za strategiczne.

  Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, gminy będą miały ściśle określone terminy na ujawnienie złóż w studium i planie miejscowym, a za uchybienie tych terminów wprowadzone zostaną sankcje pieniężne. W przypadku złóż strategicznych - terminy na ujawnienie mają być krótsze.

  Planowane zmiany dotyczą także włączenia instrumentów prawnych związanych z realizacją celów polityki klimatycznej, zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki i rozwoju technologii wodorowych.

  Realizacji tych celów służyć miałoby:
  1. dopuszczenie prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS) w zakresie szerszym niż w obecnym stanie prawnym – obecne regulacje wprowadzone w 2013 r. dopuszczają prowadzenie takiej działalności wyłącznie w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

  2. dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących podziemnego bezzbiornikowego
  magazynowania substancji do magazynowania wodoru.

  Projekt nowelizacji obejmuje także propozycje rozwiązań stanowiących uproszczenia i liberalizację wymogów nakładanych dotychczas na przedsiębiorców w tym zakresie

  Chodzi m.in. o:

  - rezygnację ze stosowania przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze do wykonywania wkopów i otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek przy jednoczesnym zwiększeniu nadzoru nad płytko zalegającymi złożami wód leczniczych lub solanek poprzez powierzenie marszałkowi województwa zatwierdzania projektów robót geologicznych obejmujących wykonywanie wkopów i otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ww. obszarach górniczych,
  - wprowadzenie przepisów umożliwiających przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania koncesji łącznej, pomimo niewykonywania koncesji zgodnie z jej warunkami, jeżeli organ koncesyjny stwierdzi, że niewykonanie koncesji było usprawiedliwione, a zmiana koncesji jest uzasadniona warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem,
  - rezygnację z szeregu przepisów, które w sposób nadmiernie szczegółowy i ingerujący w zasadę swobody umów regulują zakres umowy o współpracy podmiotów wspólnie wykonujących działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów.

  Planowane zmiany dotyczą także funkcjonowania organów nadzoru górniczego, wyodrębnienia nowego działu administracji rządowej "geologia". Miałby on obejmować m.in. zagadnienia polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych, badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi, inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

  (ISBnews)
   

 • 15.09, 10:40Rząd przyjął autopoprawkę do pakietu Polskiego Ładu dot. podatku od korporacji 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął autopoprawkę do projektu pakietu podatkowego Polskiego Ładu, dotyczącą rozszerzenia zakresu wyłączeń od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw […] W autopoprawce wprowadzone zostały zmiany dotyczące podatku od wielkich korporacji. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie.

  Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy - ze względu na kształt umów międzynarodowych - nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania (transport międzynarodowy statków morskich lub statków powietrznych) albo podatnik (osiągający niską zyskowność) nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo (energia) lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach (kopaliny).

  Podstawowym celem podatku jest ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania, a nie wprowadzanie dodatkowego obciążenia. Dlatego rząd podjął decyzję o wyłączeniu z ograniczenia wpływu tego podatku podatników, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu, takich jak regulowane ceny (np. energia) czy wahania cen surowców na globalnych rynkach (branża wydobywcza), podkreślono.

  Rozwiązanie to odnosi się do wszystkich podatników spełniających przesłanki zawarte w regulacji. Z wyłączenia będą mogły więc skorzystać wszystkie podmioty, które spełniają wymagania, bez względu na status własnościowy spółki.    

  Podatek od wielkich korporacji został ujęty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przyjętym przez Radę Ministrów 8 września 2021 r.

  Zakłada on opodatkowanie tych firm, które notują stratę lub których dochód stanowi mniej niż 1% przychodów. Według założeń podatek ma zapłacić kilka procent firm - największych korporacji. Chodzi o przedsiębiorstwa, które nie płacą w Polsce podatku CIT nie ze względu na duże inwestycje, korzystanie z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikanie opodatkowania i agresywną inżynierię podatkową, wskazano także.

  Podatkiem nie będą objęte firmy, które nie posiadają spółek zależnych i których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Takie firmy stanowią 90% wszystkich podatników CIT.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 12:29Sprzęczak z MKiŚ: Założenia strategii dla ciepłownictwa przekazane do KPRM 

  Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Założenia strategii dla polskiej branży ciepłowniczej zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), poinformował dyrektor departamentu ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Piotr Sprzęczak.

  "Założenia do strategii dotyczące ciepłownictwa zostały przekazane do Kancelarii Premiera i teraz należy oczekiwać wpisu do prac rządu" - powiedział Sprzęczak w trakcie Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym. Strategia zostanie następnie przekazana do konsultacji społecznych z udziałem branży ciepłowniczej.

  W założeniach przyjętych przez rząd w ciągu najbliższych miesięcy ma zostać przeprowadzona operacja wydzielenia ze spółek, będących w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), aktywów węglowych i elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny i kamienny do produkcji energii elektrycznej i przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Natomiast aktywa ciepłownicze nadal pozostaną w strukturach kapitałowych koncernów energetycznych.

  Osobnym problemem, który podnoszony jest przez branżę ciepłowniczą, są małe, lokalne ciepłownie, często zarządzane przez spółki gminne. Ci producenci ciepła komunalnego powinni znać terminy i mieć możliwości finansowe pozwalające zastąpić paliwo węglowe przez gaz ziemny.

  (ISBnews)

   

 • 20.07, 13:05Rząd przyjął projekt dot. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 20.07.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie działań związanych z restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wprowadzić zmiany do przepisów dotyczących górnictwa węgla kamiennego. Umożliwi to prowadzenie działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów" - czytamy w komunikacie.

  Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.).

  Nowe przepisy są kontynuacją działań rozpoczętych przez rząd w 2015 r., po przyjęciu "Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A". Dotyczą wydłużenia okresu zbywania mienia przez przedsiębiorstwa górnicze na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużenia terminu umożliwiającego skorzystanie ze świadczeń osłonowych przez pracowników przechodzących wraz z mieniem do SRK S.A. 

  "Projekt ustawy uwzględnia zapisy Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 r. w Katowicach. Zaplanowany plan naprawczy, ma na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak również kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodny z harmonogramem zawartym w Umowie społecznej" - czytamy dalej.

  Zaniechanie procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych, mogłoby spowodować bardzo poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska. To m.in. brak możliwości realizacji zobowiązań finansowych, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutki społeczne upadłości oraz szeroko rozumiane skutki dla kooperantów przedsiębiorstw węglowych, podano także.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Możliwość nabywania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. kolejnych kopalni od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansowania ich likwidacji ze środków pochodzących z budżetu państwa. Dotyczy to kopalń, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada także dalsze finansowanie zadań realizowanych przez SRK S.A z budżetu państwa do końca 2027 r..
  • Umożliwienie pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytym przez SRK S.A. po 1 września 2021 r. skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych.
  • Proponowane instrumenty wsparcia:
   - urlop górniczy albo
   - urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo
   - jednorazowa odprawa pieniężna.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 19.07, 16:59Rząd ma zająć się jutro projektem noweli o funkcjonowaniu górnictwa węgla kam.  

  Warszawa, 19.07.2021 (ISBnews) - Rząd ma zająć się jutro projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, zakładającym przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Projektowane zmiany zakładają m.in:

  -  przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

  - zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 12 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

  - uwzględnienia w limicie środków, o którym mowa w pkt 3, możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom i byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) przedstawiono wpływ projektu na sektor finansów publicznych w latach 2021–2027, który po stronie wydatków wykazuje zwiększenie na kwotę 9 521 mln zł, z czego:

  – wydatki z budżetu państwa w formie dotacji - 8 412 mln zł

  – dotacje z NFOŚiGW - 1 109 mln zł.

  Kwota wydatków obejmuje koszty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego dla jednostek, których likwidację rozpoczęto:

  – przed dniem 1.01.2007 r. - 3 152 mln zł

  – w latach 2015–2018 - 4 153 mln zł

  – w latach 2021–2023 - 2 216 mln zł

  Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie z 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 wynosi 7 mld zł i obejmuje finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

  Według tych danych, w latach 2021–2027 wydatki zostały oszacowane na kwotę 6 369 mln zł dla jednostek, których likwidację rozpoczęto po 1 stycznia 2015 r. Uwzględniając środki już wydatkowane na ten cel w latach 2015–2020, w projekcie ustawy limit podwyższono do 12 mln zł i wydłużono okres finansowania do 2027 r.

  Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych  pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz przewidzianej w projekcie możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  (ISBnews)