Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 04.08, 12:33Senat wnosi do Sejmu projekt ws. objęcia stawką 0% VAT gazu LPG, oleju opałowego i peletu 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada objęcie zerową stawką podatku VAT - analogicznie do gazu ziemnego - gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i peletu w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.

  Obecnie są one objęte stawką 23-procentową.

  Projekt zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępnić ma - jak wynika z projektu -  minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

  (ISBnews)

 • 02.08, 15:10Rząd przyjął projekt noweli o biopaliwach, celem m.in. stabilizacja sytuacji na rynku 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Celem jest "ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa".

  "Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Ma to na celu ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy dotyczące zapewnienia minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie zawarte są w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

  Formą realizacji przepisów ustawy jest Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mają obowiązek do realizacji NCW - poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. Udział ten wyrażany jest w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych, wskazano.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Wydłużona zostanie możliwość korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

  * W celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zostaną wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2023 r.

   - Obligatoryjny blending dla oleju napędowego zostanie obniżony do poziomu 5,2%.

  - Limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW zostanie podniesiony do poziomu 0,9%.

  - Limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców zostanie podwyższony do poziomu 0,5%.

  - Minimalny poziom realizacji NCW zostanie określony na poziomie 60%.

  * Rozwiązanie ma charakter epizodyczny. Zwiększy elastyczność możliwości realizacji celu NCW w perspektywie najbliższego roku – co poprawi rentowność w zakresie przetwarzania i zbywania węglowodorów, a także możliwość optymalizacji kosztów wytwórców biokomponentów, wymieniono w informacji.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.08, 14:34Morawiecki:Projekt o wsparciu gosp. dom. ogrzewających surowcami poza węglem - do czwartku 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o mechanizmach wsparcia gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy innymi surowcami niż węgiel zostanie przedstawiony najpóźniej w czwartek, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Mechanizm, nad którym Rada Ministrów dzisiaj pracowała w odniesieniu do różnych źródeł ciepła, różnych surowców energetycznych musi zostać opracowany w taki sposób, aby w miarę i odzwierciedlać te zwyżki. Te założenia praktycznie są już przygotowane. Poprosiłem, aby do czwartku ustawa znalazła swój ostateczny kształt, może nawet jutro, a najpóźniej w czwartek przedstawimy w jaki sposób bardziej szczegółowy chcemy ochronić gospodarstwa domowe ogrzewające się poprzez używanie innych surowców niż węgiel. Tych gospodarstw domowych jest relatywnie mniej" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że "był dyskutowany również mechanizm zawarty w tej ustawie, gdyby były takie potrzeby" z minister finansów dotyczący obniżenia VAT-u na surowce - tj. peletu, oleju opałowego, gazu LPG.

  "Jeżeli obniżymy VAT od wszystkich tych surowców, a względny wzrost cen był różny, to możemy znowu w sposób bardzo różny potraktować różne gospodarstwa domowe i dlatego pracujemy nad mechanizmem, który będzie starał się uwzględnić tych kilka zmiennych - nie tylko wzrost cen surowców, ale też inne parametry, które o tym zadecydują" - podsumował premier.

  (ISBnews)

 • 02.08, 14:27Morawiecki: Łączne koszty ulg związanych z energią i paliwami to ok. 50 mld zł 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem wyniesie ok. 50 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Obecny koszt związane z walką z inflacją po stronie obniżek VAT-u i akcyzy to jest ok. 30 mld zł. Do tego należy dołożyć 11,5 mld zł dodatku węglowego, dodatku ciepłowniczego, który już został rozstrzygnięty. Kolejne, o których rozmawiamy, to też ok. 10-12 mld zł. Czyli łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem - to ok. 50 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  (ISBnews)

   

 • 22.07, 11:29Sejm przyjął ustawę dot. jednorazowego dodatku węglowego na poziomie 3 tys. zł 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciw było 36, a 149 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Nakładają one na wojewodów obowiązek przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków przekazanych na dopłaty oraz przekazania środków niewykorzystanych do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 stycznia 2023 r.

  Ponadto poprawki wydłużają też możliwość udzielania kredytów w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego do 30 czerwca 2024 r. (początkowo proponowano 30 czerwca 2023r.). Doprecyzowują też, że kredytu udziela się do kwoty 20 mln zł.

  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dotychczasowe rozwiązanie zakładające dopłaty dla przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na sprzedaż węgla po 966,60 zł za tonę zostanie zlikwidowane i zastąpione bezpośrednim dodatkiem węglowym.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek jest powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw podpisana przez prezydenta, która ma wejść w życie w przyszłym tygodniu zakłada, że wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę.

  Możliwość zakupu węgla po cenie 966,60 zł za tonę maksymalnie do trzech ton mają gospodarstwa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat jest Zarządca Rozliczeń. Rekompensata ma być wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

  (ISBnews)

 • 19.07, 17:55Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł 

  Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z przyjętym dzisiaj przez rząd projektem o dodatku węglowym ma on wynieść jednorazowo 3 tys. zł na gospodarstwo.

  "Wsparcie finansowe wspomoże budżety domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, wymieniono.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek węglowy ma wynosić 3 tys. i jest on przyznawany jednorazowo. Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  (ISBnews)

 • 19.07, 16:41Rząd przyjął projekt ws. jednorazowego dodatku węglowego na poziomie 3 tys. zł 

  Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym, który zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł  na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Pytana przyznała, że rozwiązanie zakładające dopłaty dla przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na sprzedaż węgla po 966,60 zł za tonę zostanie zlikwidowane i zastąpione bezpośrednim dodatkiem węglowym.

  "Zaproponowaliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów rozwiązanie, które wprowadza dodatek bezpośredni, przygotowany na kształt dodatku osłonowego. Ten dodatek będzie wypłacany w wysokości 3 tys. zł  na odbiorcę, na każde gospodarstwo domowe, które w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zarejestrowane lub złożyło wniosek podobnie jak przy dodatku osłonowym ze wskazaniem źródła ogrzewania opartego o węgiel" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  Dodała, że analizując funkcjonowanie proponowanego wcześniej rozwiązania, dotyczącego dopłat dla przedsiębiorców sprzedających węgiel po 966,60 zł za tonę dla maksymalnie trzech ton węgla na gospodarstwo uznano, że wprowadzenie dodatku na wzór dodatku osłonowego będzie lepszym i bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem.

  "Tamte przepisy zostały podpisane przez pana prezydenta, wchodzą w życie w najbliższych dniach, w tym okresie przejściowym oczywiście można korzystać z tego rozwiązania, niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom już zapewniamy drugie rozwiązanie" - podkreśliła.

  Na pytanie czy przejściowo będzie można kupować do trzech ton węgla po cenie 966,60 zł powiedziała: "Jeżeli znajdą się podmioty, które zechcą wejść do tego systemu, to oczywiście tak".

  "Na dzisiaj patrząc po tym, że spółka PGG zgłosiła zapytanie do podmiotów, które chciałyby taką współprace podjąć, nie spotkała się ze zbyt dużym zainteresowaniem" - powiedziała.

   "To nowe rozwiązanie będzie powszechniejsze" - dodała.

  Dopytywana, przyznała że "966,60 zł zostanie zlikwidowane i zastąpione 3 tys. zł bezpośredniego wsparcia w dodatku węglowym".

  Dodatek ma przysługiwać gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek węglowy ma wynosić 3 tys. i jest on przyznawany jednorazowo. Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Projekt zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw podpisana przez prezydenta, która ma wejść w życie w przyszłym tygodniu zakłada, że wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę.

  Możliwość zakupu węgla po cenie 966,60 zł za tonę maksymalnie do trzech ton mają gospodarstwa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat jest Zarządca Rozliczeń. Rekompensata ma być wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

  Rekompensaty wypłacane byłyby z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Fundusz Wypłaty Różnicy zostanie w 2022 r. zasilony byłby kwotą 3 mld zł, pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  (ISBnews)

 • 19.07, 10:06Rząd planuje przyjęcie projektu ws. jednorazowego dodatku węglowego na poziomie 3 tys. zł 

  Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o dodatku węglowym, który zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł  na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o dodatku węglowym planowane jest na III kw.

  "Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału" - czytamy w wykazie.

  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, wymieniono.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek węglowy ma wynosić 3 tys. i jest on przyznawany jednorazowo. Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  (ISBnews)

 • 18.07, 10:17Muller: Korekty tzw. ustawy węglowej będą niezbędne, projekt przedstawimy wkrótce 

  Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Wszystko wskazuje na to, że niezbędne będą korekty do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.  Rząd chce, aby projekt zmian w tym zakresie trafił na już na najbliższe bądź kolejne posiedzenie Sejmu.

  Ustawa zakłada wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorców, sprzedających węgiel po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę.

  "Jeżeli będą te korekty, a wszystko wskazuje na to, że będą, to będzie na tym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu przedstawiony projekt ustawy, w każdym razie w niezbędnie szybkim terminie - tak, aby te przepisy mogły wejść jeszcze co najmniej kilka, kilkanaście tygodni przed sezonem grzewczym" - powiedział Muller w programie Graffiti w Polsat News.

  Pytany kiedy będą znane proponowane rozwiązania, stwierdził: "spodziewam się, że jutro albo pojutrze powinny być znane". 

  Dzisiaj odbywa się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefów spółek energetycznych (PGG, PGE, Węglokoks) oraz innymi ministrami w tej sprawie.

   "Ale do tej operacji potrzebne są nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale i sektor prywatny. I tutaj tego zainteresowania jest dużo mniej" – podkreślił.

  Muller przypomniał, ze celem tej ustawy było określenie maksymalnych cen węgla dla odbiorców prywatnych (z dopłatą dla przedsiębiorstw, które zgodzą się na sprzedaż po ustawowej cenie).

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw zakłada, że wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

  Rekompensata będzie wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

  Rekompensaty wypłacane będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Fundusz Wypłaty Różnicy zostanie w 2022 r. zasilony kwotą 3 mld zł, pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

  (ISBnews)

 • 12.07, 12:00Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego ws. likwidacji SUG 

  Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego, która zakłada zniesienie Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG), poinformowała Kancelaria Prezydenta. Kompetencje dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego przejmie prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

  "Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw przewiduje:

  1) zniesienie instytucji dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, jednego z organów nadzoru górniczego wskazanych w ustawie […] - Prawo geologiczne i górnicze oraz likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego,

  2) dodanie w ustawie […] o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje określeń: 'odkrywka', 'kopalnia' oraz 'przodek'" - czytamy w komunikacie.

  Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, ograniczyła ilość obiektów, urządzeń i instalacji objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

  Biorąc to pod uwagę, zaproponowano zniesienie stanowiska dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację obsługującego go urzędu. Kompetencje dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego przejmie prezes Wyższego Urzędu Górniczego, podano także.

  Na podstawie zawartych w ustawie przepisów przejściowych, decyzje i postanowienia wydane przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego pozostaną w mocy, a sprawy wszczęte przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą się toczyć przed prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

  Pracownicy, którzy do dnia wejścia w życie ustawy wykonywali obowiązki służbowe w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, oraz pracownicy, którzy wykonują obowiązki służbowe w okręgowych urzędach górniczych, staną się pracownikami Wyższego Urzędu Górniczego.

  Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, polegająca na dodaniu w niej definicji określeń: "odkrywka", "kopalnia" oraz "przodek", ma zapobiec wątpliwościom interpretacyjnym dotyczącym sposobu obliczania okresów pracy w kopalniach siarki lub węgla brunatnego przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.07, 08:30Sejm przeciw poprawkom obejmującym uprawnieniami do emerytury górniczej m.in. maszynistów 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze zakładających przyznanie prawa do emerytury górniczej nie tylko pracującym "na odkrywce", ale także m.in. maszynistom pociągów przewożących urobek do miejsca składowania.

  Nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze zmienia strukturę nadzoru górniczego. Likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy, nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach. Jego kompetencje i załogę ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy.

  Nowelizacja wprowadza ponadto definicje: odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:43Sejm za nowelą o rezerwach strategicznych uelastyczniającą ich tworzenie i likwidację 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych, którego celem jest uelastycznienie ich tworzenia i likwidowania poza Rządowym Mechanizmem Rezerw Strategicznych. Za nowelą głosowało 428 posłów, przeciw było 8, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę, która określa termin, w jakim prezes Rady Ministrów przedstawia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informację o likwidacji asortymentu rezerw strategicznych za I półrocze (do 31 sierpnia) i za II półrocze (do 28 lutego roku następnego).

  Celem zmian jest uelastycznienie mechanizm tworzenie rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie szczególnego mechanizmu likwidacji rezerw strategicznych utworzonych poza RPRS.

  Nowela zakłada:

  - rozbudowanie możliwości utworzenia określonego asortymentu rezerw poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych. Chodzi także o wprowadzenie szczególnego mechanizmu likwidacji rezerw strategicznych utworzonych wcześniej w trybie poza RPRS;

  - zwiększenie swobody w zarządzaniu rezerwami strategicznymi, przy jednoczesnej dbałości o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przyznawanymi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

  Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 08:47Importerzy m.in cyny i złota będą musieli uruchomić system kontroli wewnętznych - projekt 

  Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Przedsiębiorcy importujący cynę, tantal i wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka będą mieli obowiązek wdrożenia w swoich firmach systemu kontroli wewnętrznych, zdolnych do wykrywania nielegalnych transakcji. Funkcjonowanie takich systemów ma kontrolować Krajowa Administracja Skarbowa.

  Regulacje te znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - trafił właśnie do czternastodniowych konsultacji i uzgodnień.

  Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw służy stosowaniu rozporządzenia 2017/821 ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz rozporządzenia 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii.

  "Projektowane zmiany w obszarze wdrożenia przepisów rozporządzenia 2017/821 będą miały wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców. Rozporządzenie to nakłada na importerów z obszaru Unii Europejskiej wdrożenie polityki łańcucha dostaw, który daje pewność, że kupowane przez nich minerały nie pochodzą z państw objętych konfliktem zbrojnym, zagrożonych nim lub nieprzestrzegających praw człowieka. Każda polska firma kupująca metale 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, Gold) będzie zobligowana m.in. do uruchomienia systemu kontroli wewnętrznej, zdolnego do wykrywania nielegalnych transakcji, który jest zgodny z wytycznymi OECD w zakresie pozyskiwania minerałów" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).  

  Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadzenie kontroli ex post odnośnie spełniania ww. wymogów, podano także. Projekt zakłada vacatio legis na okres 14 dni.

  Jak wynika z OSR, takich przedsiębiorstw jest około 40.

  (ISBnews)

 • 05.07, 16:08Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych, którego celem jest uelastycznienie ich tworzenia i likwidowania poza Rządowym Mechanizmem Rezerw Strategicznych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce uelastycznić mechanizm tworzenia rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie szczególnego mechanizmu likwidacji rezerw strategicznych utworzonych poza RPRS" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie: 

  - rozbudowanie możliwości utworzenia określonego asortymentu rezerw poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych. Chodzi także o wprowadzenie szczególnego mechanizmu likwidacji rezerw strategicznych utworzonych wcześniej w trybie poza RPRS;

  - zwiększenie swobody w zarządzaniu rezerwami strategicznymi, przy jednoczesnej dbałości o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przyznawanymi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

  Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 05.07, 12:21MKiŚ przygotowuje projekt dot. zwiększenia zapasów paliw w przedsięb. energetycznych  

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje projekt, wedle którego przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały zwiększyć zapasy paliw także w miesiącach letnich: w sierpniu i we wrześniu, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać siedem dni.

  "Projektowane przepisy powstały po obserwacji oraz analizie przyczyn braku utrzymania zapasów obowiązkowych paliw, na poziomie określonym w przepisach, który zaistniał w sezonie grzewczym 2021/2022, i mają na celu przeciwdziałania wystąpieniu ponownie takich sytuacji. […] Projektowana zmiana rozporządzenia stanowi również odpowiedź na sytuację geopolityczną […] - zakaz importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej oraz rekomendacje Zespołu Kryzysowego do spraw monitorowania zagrożeń w sektorze elektroenergetyki i gazu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Z tego też względu, w ocenie MKiŚ, "konieczne jest zobowiązanie przedsiębiorstw energetycznych do utrzymywania zwiększonych zapasów paliw wymaganych do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, w tym szczególnie węgla kamiennego, które powinny być przez te przedsiębiorstwa zmagazynowane na właściwym poziomie i z odpowiednim wyprzedzeniem przed sezonem grzewczym".

  Przyjęcie przepisów ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju polegającego na ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła do wszystkich ich odbiorców, podano także.

  Projekt zmiany rozporządzenia wprowadza nowy algorytm określania wielkości zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych wytwarzających energię elektryczną, oparty na:

  - wolumenie paliwa koniecznego dla wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej – parametr ten pozwoli na określenie efektywności procesu wytwarzania energii elektrycznej przez daną jednostkę oraz pozwoli na prawidłowe wyliczenie rzeczywistego zapotrzebowania danej jednostki na paliwo podstawowe,

  - mocy zainstalowanej jednostki – w projektowanych przepisach proponuje się zwiększenie obowiązku utrzymywania zapasów paliw poprzez założenie, że zapas ma być wystarczający dla nieprzerwanej pracy jednostki przez określony czas, z maksymalną mocą zainstalowaną.

  W celu określenia tych parametrów:

  - przyjęto do ich wyliczenia średniej z okresu trzech ostatnich lat,

  - wprowadzono korektę wyniku o współczynnik sezonowy, co pozwoli na dostosowanie wysokości wymaganych zapasów paliw do pory roku.

  Projekt zakłada także zróżnicowanie wysokości obowiązku zapasowego dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem ciepła.

  Zaproponowano także m.in. dookreślenie maksymalnej odległości składowisk od miejsca wytwarzania i wprowadzenie przepisów uelastyczniających możliwość wyboru miejsca składowania. Ponadto, projekt rozporządzenia wprowadza możliwość przeprowadzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uproszczonej kontroli, która sprowadzałaby się do złożenia przez przedsiębiorstwa deklaracji pisemnej.

  Dodatkowy koszt wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w pierwszym roku jego obowiązywania został oszacowany na poziomie 393 mln zł dla przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych. W kolejnym roku - na 49 mln zł.  

  (ISBnews)

 • 05.07, 11:16Rząd chce w III kw. przyjąć projekt ws. tworzenia rezerw strateg. poza rządowym programem 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych, który zakłada tworzenie rezerw strategicznych także poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Ze względu na będące wynikiem sytuacji międzynarodowej niedobory węgla, skutkujące rosnącymi trudnościami gospodarstw domowych z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości tego surowca na najbliższy sezon grzewczy, przewiduje się wprowadzenie do ustawy o rezerwach strategicznych obowiązujących czasowo przepisów mających umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzeniem odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym" - czytamy w wykazie.

  Założeniem proponowanego rozwiązania jest stworzenie możliwości wnioskowania do prezesa Rady Ministrów o utworzenie rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS).

  Z drugiej zaś strony, projektowanym celem jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego likwidację utworzonych poza RPRS rezerw strategicznych przez ich sprzedaż dokonaną z wyłączeniem regulacji, określającej ogólne reguły dla procesu likwidacji rezerw strategicznych, podano także.

  (ISBnews)

 • 30.06, 17:12Senat za rozszerzeniem uprawnień do emerytury górniczej m.in. o maszynistów w kopalniach 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z którymi prawo do emerytury górniczej mieliby nie tylko pracujący "na odkrywce", ale także m.in. maszyniści pociągów przewożących urobek do miejsca składowania.

  Nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze zmienia strukturę nadzoru górniczego. Likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy, nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach. Jego kompetencje i załogę ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy.

  Nowelizacja wprowadza ponadto definicje: odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.

  (ISBnews)

 • 30.06, 15:19Senat przyjął ustawę dot. rekompensat dla firm sprzedających węgiel z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która wprowadza mechanizm rekompensat do zakupu maksymalnie trzech ton węgla po 966,6 zł za tonę dla odbiorców indywidualnych. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 59, jedna była przeciwna, reszta wstrzymała się od głosu.

  Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

  Senat usunął zapis wskazujący, że sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż 966,6 zł nie uprawnia firmy do otrzymania rekompensaty. Wykreślone zostały też przepisy dotyczące dookreślania kwoty rekompensat, a także wskazujące, że w sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń, organem wyższego stopnia w stosunku do zarządcy rozliczeń jest minister właściwy do spraw energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  Senat doprecyzował natomiast, że szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje, na wniosek zarządcy rozliczeń, będące w jego posiadaniu dane dotyczące przedsiębiorców, uprawnionych do otrzymania rekompensaty w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku w zakresie, wynikającym z przepisów ustawy.

  Wprowadzany ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw specjalny mechanizm rekompensat zakłada, że węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę.

  Firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po ustalonej cenie.

  Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Węgiel będzie sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. Maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony w 2022 r.

  Rekompensaty będą wypłacane przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

  Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla wyniesie 750 zł brutto.

  Z ustawy wynika, że na dopłaty do cen węgla, który odbiorcy indywidualni będą mogli kupić w cenie 996,6 zł za tonę do maksymalnie trzech ton na gospodarstwo ma trafić maksymalnie trzy mld zł.

  W czerwcu 2022 r. zarejestrowanych było w domach jednorodzinnych ponad 1,7 mln kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne.

  (ISBnews)

 • 29.06, 15:47MKiŚ analizuje możliwość uwzględnienia specyfiki branż w przepisach dot. dostaw gazu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) analizuje możliwość większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych branż w przepisach o bezpieczeństwie dostaw paliw gazowych, zwłaszcza gazu i ropy naftowej, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że przepisy unijne uniemożliwiają włączenie do definicji odbiorcy chronionego dużych przedsiębiorstw.

  Minister zastrzegła, że ryzyko ograniczeń dostaw gazu "zostało ograniczone do minimum".

  "W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją przepisów traktujących o bezpieczeństwie dostaw paliw gazowych, w szczególności ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, analizowana jest ewentualna możliwość większego uwzględnienia w tworzonych przepisach szczególnej specyfiki niektórych branż, dla których całkowite ograniczenie poboru gazu ziemnego wiązać się będzie z nieodwracalnym zniszczeniem instalacji technologicznych" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczyła jednak, że zmiana sposobu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego musiałaby być zgodna z przepisami Unii Europejskiej, które uniemożliwiają zakwalifikowane dużych przedsiębiorstw jako odbiorców chronionych.

  "Należy jednak podkreślić, że zmiana sposobu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców, dla których wstrzymanie poboru gazu ziemnego skutkować będzie zniszczeniem instalacji technologicznych, w sposób uniemożliwiający jej ekonomiczną naprawę, musiałaby być zgodna obowiązującymi aktami prawnymi Unii Europejskiej, które uniemożliwiają włączenie do definicji odbiorcy chronionego dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw podłączonych do sieci przesyłowej gazu ziemnego" - czytamy także.

  Moskwa przypomniała, że podczas prac nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego z 17 lutego 2021 r. przeprowadzono pełen proces legislacyjny, uwzględniający m.in. konsultacje publiczne z reprezentatywnymi środowiskami zrzeszającymi polskich przedsiębiorców. Rozporządzenie to uwzględnia przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z  25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, określając kategorie odbiorców, którzy mogą podlegać ochronie w przypadku wystąpienia sytuacji, w której zagrożone jest bezpieczeństwo paliwowe państwa.

  Regulacje unijne ograniczają w sposób jednoznaczny kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać status odbiorców chronionych, pozwalając na objęcie nim małych i średnich przedsiębiorstw przyłączonych do dystrybucyjnej sieci gazowej, wskazała minister.

  "Dzięki prowadzonym w ostatnich latach działaniom polegającym na rozbudowie systemu gazowego, a także dzięki prowadzonej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego, ryzyko wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego zostało ograniczone do minimum" - napisała minister.

  Przypomniała, że pomimo wstrzymania dostaw gazu do Polski z kierunku wschodniego, kontynuowane jest zatłaczanie gazu do magazynów, które wypełnione są obecnie w ponad 96%. Ponadto polskie spółki posiadają zapasy handlowe, a także zapasy obowiązkowe gazu ziemnego (dysponowane przez ministra właściwego do spraw energii).

  Całkowite uniezależnienie się od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, które możliwe było dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, całkowicie ograniczyło wpływ Rosji na bezpieczeństwo dostaw gazu do polskiego systemu gazowego, podsumowała.

  (ISBnews)

 • 29.06, 09:56Muller: Ustawa wprowadzająca mechanizm dopłat do węgla powinna wejść w życie w sierpniu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która wprowadza mechanizm rekompensat do zakupu maksymalnie trzech ton węgla po cenie 996,6 zł dla odbiorców indywidualnych powinna wejść w życie w sierpniu, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "W sierpniu powinna wejść ustawa, która obniża ceny do ok. 1 tys. zł  za tonę. Trzy tony - tak jak wspominaliśmy wcześniej - będzie można zakupić w tej cenie" - powiedział Muller w radiu Plus.

  Sejm przyjął tę ustawę w ubiegłym tygodniu, obecnie jest ona na etapie prac senackich.

  Ma wejść z życie co do zasady w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Wprowadzany ustawą specjalny mechanizm rekompensat zakłada, że węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę.

  Firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po ustalonej cenie.

  Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Węgiel ma być sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. Maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony w 2022 r.

  Rekompensaty będą wypłacane przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

  (ISBnews)