Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.06, 17:38Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym dot. taksówek na aplikację 

  Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w dwóch zasadniczych aspektach. Pierwsza część zmian znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga część zmian wprowadza rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji" - czytamy w informacji.

  Opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jest ona pobierana przez organy samorządowe oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  "Odnosząc się do drugiego zakresu nowelizacji tj. rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, wskazać należy przede wszystkim na regulacje, które nakładają obowiązki wiążące się z zapewnieniem przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas przewozu" - czytamy dalej.

  Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

  1)           tożsamości;

  2)           posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;

  3)           niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy, wymieniono w materiale.

  Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

  (ISBnews)

 • 07.06, 17:33Prezydent podpisał ustawę dot. wprowadzenia 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych 

  Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładającą wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własnego mieszkania, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa poprzez wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także - w okresie dużej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, w tym utrzymywania się wysokich stóp procentowych - zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów udzielanych w celu sfinansowania nabycia lub budowy pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego" - czytamy w informacji.

  Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, rozwiązania ustawowe zostały przygotowane zgodnie z kierunkiem realizowanej polityki mieszkaniowej. Strategicznym odniesieniem dla tych rozwiązań jest przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy, podkreślono.

  Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe określa zasady gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą "Konto Mieszkaniowe" oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą "Lokata Mieszkaniowa":

  *             konto i lokata mogą być prowadzone na rzecz osoby fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1) nie posiada ani nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, oraz której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (jednakże warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności albo oszczędzającemu przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego:

  *             którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z dwojgiem dzieci albo

  *             którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z trojgiem dzieci, albo

  *             którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z czworgiem dzieci, albo

  *             w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej pięciorgiem dzieci

  (należy zaznaczyć, że ustawa reguluje także inne sytuacje, gdy powyższy warunek pomimo posiadania prawa własności czy przysługiwania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego uznaje się za spełniony),

  2) na rzecz której nie jest prowadzone inne konto ani nie jest prowadzona inna lokata ani było prowadzone inne konto ani nie była prowadzona inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa, 

  3) ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat;

  *             konto i lokatę prowadzi, na rzecz oszczędzającego, bank uprawniony do ich prowadzenia na podstawie umowy zawartej z BGK. Bank prowadzący konto nie pobiera od oszczędzającego opłat ani prowizji w związku z prowadzeniem konta,

  *             warunkiem prowadzenia konta na rzecz oszczędzającego jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat nie niższych niż 500 zł oraz nie wyższych niż 2000 zł,

  *             konto może być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 marca roku następującego po upływie 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę,

  *             okres prowadzenia konta nie będzie mógł przekraczać 10 lat liczonych od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta, zaś po upływie wskazanego terminu prowadzenia konta, rachunek zostanie przekształcony przez bank w Lokatę Mieszkaniową (przekształcenie następować będzie w drodze jednostronnej zmiany warunków umowy),

  *             termin prowadzenia lokaty będzie wynosił 12 miesięcy. Lokata będzie odnawialna, jednak nie więcej niż cztery razy (wyjątkiem będzie sytuacja, w której odnowienie lokaty następować będzie przed ukończeniem przez oszczędzającego 30 lat - w takim przypadku lokata będzie odnawialna bez względu na liczbę poprzednich odnowień).

  Ponadto ustawa określa zasady nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii:

  *             ustawa wprowadza premię mieszkaniową, która ma stanowić zabezpieczenie oszczędzającego przed utratą wartości gromadzonych środków, uwzględniając przy tym wzrost cen towarów i usług oraz zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań w okresie oszczędzania,

  *             wsparcie w tej formie adresowane będzie do wszystkich oszczędzających, którzy po okresie systematycznego oszczędzania zrealizują jeden z określonych w ustawie celów mieszkaniowych,

  *             prawo do premii mieszkaniowej nie będzie podlegać dziedziczeniu,

  *             premia wypłacana będzie wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie albo lokacie, w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty tych środków wraz z premią albo w terminie późniejszym wskazanym przez oszczędzającego w tej dyspozycji,

  *             dla każdego konta i każdej lokaty bank będzie prowadził w postaci elektronicznej zestawienie premii mieszkaniowych naliczanych za każdy rok, wraz ze wskazaniem aktualnej kwoty tej premii oraz zestawienie niepobranego zgodnie ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 159 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie albo lokacie (na bank prowadzący konto nałożony został obowiązek zapewnia oszczędzającemu bieżącego dostępu do zestawień).

  "Wprowadzane zmiany doprowadzą w efekcie do równoległego funkcjonowania dwóch odrębnych produktów kredytowych udzielanych ze wsparciem państwa, tj. obecnego, rodzinnego kredytu mieszkaniowego, z prawem do części spłaty w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego oraz dodawanego ustawą bezpiecznego kredytu 2%, gdzie pomoc finansowa ukierunkowana jest na obniżenie rat.

  *             przez bezpieczny kredyt 2% należy rozumieć kredyt zabezpieczony hipoteką, w tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego lub wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego, do którego rat przysługuje albo przysługiwała dopłata,

  *             bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony kredytobiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  *             prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą,

  *             w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy,

  *             w dniu udzielenia kredytu kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo oraz kredytobiorcy nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie przysługiwało osobie prowadzącej z nim wspólnie to gospodarstwo domowe (należy zaznaczyć, że ustawa reguluje sytuacje, gdy powyższy warunek, pomimo posiadania prawa własności, czy przysługiwania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, uznaje się za spełniony),

  *             w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu kredytobiorca nie ukończył 45 lat (warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy bezpieczny kredyt 2% jest udzielany wspólnie dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, a 45 lat nie ukończyła wyłącznie jedna z nich),

  *             kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć 500 000 zł, a w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko - 600 000 zł,

  *             stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu,

  *             w okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej bezpiecznego kredytu 2% następuje w częściach równych ustalanych z uwzględnieniem całego okresu spłaty tego kredytu,

  *             po wygaśnięciu dopłat do rat spłata bezpiecznego kredytu 2% następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty,

  *             dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych bezpiecznego kredytu 2%, a objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty,

  *             ustawa określa także zdarzenia, których wystąpienie spowoduje, że dopłaty do rat wygasną a kwoty udzielonych dopłat będą podlegać zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2023 r. Część jej przepisów wejdzie w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 06.06, 14:16Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającej utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy zasadniczym celem tego aktu jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Ustawa wprowadza także zmiany w: ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych" - czytamy w informacji.

  W drodze ustawy tworzy się Fundusz Ochrony Rolnictwa. Fundusz będzie stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Środki finansowe Funduszu nie będą środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  Koszty związane z realizacją przez KOWR zadań związanych z obsługą Funduszu będą pokrywane ze środków Funduszu w ryczałtowej wysokości 2,5% sumy wpłat na Fundusz w danym roku. Dochodami Funduszu będą: wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu Ministra Finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

  "Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. Wysokość rekompensaty będzie ustalana jako iloczyn procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny. Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta rolnego, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku" - czytamy dalej.

  Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego będzie ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 14:13Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzane przedmiotową ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.)" - czytamy w informacji.

  Ustawa określa warunki otrzymania tego świadczenia. Uzyskają go osoby, które:

  1)           pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

  2)           uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

  3)           nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, podała Kancelaria.

  Zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

  Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w drodze decyzji.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 14:11Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, podała Kancelaria Premiera.

  "Celem ustawy jest objęcie w jedynym akcie prawnym przepisów regulujących przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, a także modernizację już istniejących obiektów tego typu. W celu osiągnięcia powyższego ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, a także organy właściwe w sprawach przygotowywania i realizacji tych inwestycji. Ponadto wprowadzane przepisy mają regulować postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, nabycie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na inwestycje w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych" - czytamy w informacji.

  Ustawa przewiduje zaliczenie inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych do inwestycji celu publicznego.

  W ustawie przewidziano szereg ułatwień proceduralnych w związku z realizacją inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, do których należą w szczególności:

  * wprowadzenie, wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej,

  * zastąpienie wymogu uzyskania przez inwestora, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej, uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód bądź stanowisk, niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów, procedurą opiniowania przez organy wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy oraz zakreślenie tym organom 30-dniowego terminu na przedstawienie swojego stanowiska, pod rygorem uznania, że dany organ nie zgłasza zastrzeżeń, jeżeli nie wyda opinii w tym terminie (wskazanej procedury nie stosuje się do pozwolenia wodnoprawnego oraz do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej),

  * przyśpieszenie towarzyszących inwestycjom zakresie elektrowni szczytowo-pompowych postępowań administracyjnych, przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,

  * uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez określenie 90-dniowego terminu na wydanie tej decyzji dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych,

  * wprowadzenie szeregu uproszczeń proceduralnych w postępowaniu głównym dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych – złagodzenie wymogów związanych z prawem strony do udziału w postępowaniu czy też obowiązków informacyjnych/doręczeniowych po stronie organu, również w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości,

  * przyznanie postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej pierwszeństwa przed czynnościami obrotu cywilnoprawnego oraz przed postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją innych inwestycji,

  * umożliwienie inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie innych decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji,

  * wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stanie się ostateczna nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przejdą na własność Skarbu Państwa. Z tym dniem wygasną także ograniczone prawa rzeczowe obciążające owe nieruchomości oraz ustanowiony na nich trwały zarząd albo zarząd sprawowany przez Lasy Państwowe. Decyzja będzie też podstawą rozwiązania stosunków prawa zobowiązaniowego, czyli dzierżawy, najmu lub użyczenia. Wygaszone zostanie poza tym użytkowanie wieczyste. Jednocześnie inwestor nabędzie z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stała się ostateczna,

  * odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości, o których była mowa powyżej, co do zasady będą ustalane na podobnych regułach jak w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że w sytuacji, gdyby zainteresowanym stronom (inwestor – podmiot uprawniony), nie udało się uzgodnić określonej kwoty w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, wymieniła Kancelaria.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1)           art. 40, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

  2)           art. 41 i art. 44, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 06.06, 13:33MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny od 2025 roku 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przewiduje, że od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska, podkreślono.

  "Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra" - czytamy dalej.

  "Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - napisano też w informacji.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie, podał też resort.

  (ISBnews)

 • 06.06, 12:39Szwarc z MF: Rząd przyjął projekt ustawy ws. rozwoju rynku finansowego, ochrony inwestorów 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc.

  "Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku! Kolejny milowy kamień w realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego" - napisała Szwarc na swoim profilu na Twitterze.

  We wpisie poświęconym temu projektowi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązków nadzorczych, przez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących. Jak podkreślano, obserwacja funkcjonowania polskiego rynku finansowego w ostatnich latach prowadzi do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

  Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego są podyktowane koniecznością ich dostosowania do zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (przyjętej 1 października 2019 r.), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez KNF przez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych, wskazano także w wykazie.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)

 • 06.06, 07:52Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wprowadzającą pakiet Slim VAT 3 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3, podała Kancelaria Prezydenta. Nowe rozwiązania to m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm, podkreśliło Ministerstwo Finansów.

  Ustawa zmierza również do dostosowania krajowych przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r., w sprawie C-935/19.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku od spadków i darowizn, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie - Prawo celne, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o finansach publicznych, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, wymieniła Kancelaria.

  "Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie Slim VAT 3:

  * Poprawa płynności finansowej firm

  Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

  Rozszerzamy możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT - będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek" oraz podatek tonażowy.

  * Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

  Rezygnujemy z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzamy przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

  * Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

  Doprecyzowujemy zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

  Wprowadzamy możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

  Likwidujemy obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

  Zwiększamy kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

  Regulujemy kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

  * Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

  Wprowadzamy uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzamy nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

  * Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

  Konsolidujemy wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

  Ujednolicamy przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

  * Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

  Wprowadzamy do systemu finansów publicznych przegląd wydatków.

  Rezygnujemy z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę" - czytamy w komunikacie resortu.

  "Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT3 znalazły się zmiany w zakresie:

  * JPK_PIT i JPK_CIT

  O rok przesuwamy terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu, podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych.

  Wprowadzamy korzystne zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie, podatnik będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie - miesięcznie lub kwartalnie).

  Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg  wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

  * Ulgi rehabilitacyjnej

  Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  * Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

  Likwidujemy limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  * Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zmieniamy zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  * Podatku PIT

     - Umożliwiamy udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej.

     - Doprecyzowujemy przepisy w zakresie podatku u źródła.

     - Wprowadzamy zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmieniamy obowiązujące zasady opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

  * Podatku od spadków i darowizn

  Podwyższamy kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

  36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

  27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

  5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

  Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych  - z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny)" napisano dalej.

  Przepisy pakietu Slim VAT 3 zasadniczo wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 07:43Buda: KNF poluzuje Rekomendację S ze względu na kredyt 2% do połowy czerwca 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zmieni do połowy czerwca Rekomendację S wyjątkowo dla produktu, jakim jest rządowy kredyt 2% tak, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Myślę, że taka decyzja będzie do połowy czerwca. To bardzo dobra informacja, bo poprawi się zdolność kredytowa i banki będą mogły korzystniej oceniać kredytobiorców z punktu widzenia tego produktu" - powiedział Buda w rozmowie z Business Insider Polska w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

  Nowa rekomendacja sprawi, że kredyt 2% będzie atrakcyjniejszy niż zwykły kredyt hipoteczny. Kredyt stanie się przez to łatwiej dostępny, poszerzając bazę osób, które będą mogły z niego skorzystać, podkreślił portal.

  Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie zacznie obowiązywać od 1 lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

  (ISBnews)

 • 06.06, 07:36TSUE uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 narusza prawo Unii 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotyczącą uchwalonej 20 grudnia 2019 r. ustawy zmieniającej przepisy krajowe dotyczące ustroju sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, podał Trybunał. Komisja wnosiła o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i domagała się od Trybunału stwierdzenia, że wprowadzone tą ustawą uregulowania naruszają szereg przepisów prawa Unii.

  "Komisja twierdziła, że w zakresie, w jakim ustawa zmieniająca powierzyła Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowane, uprawnienia do orzekania w sprawach mających bezpośredni wpływ na status sędziów i pełnienie przez nich urzędu, ustawa ta godzi w ich niezawisłość. Ponadto, zdaniem Komisji, ustawą zmieniającą zakazano wszystkim sądom krajowym badania spełnienia, wynikających z prawa Unii, wymogów dotyczących gwarancji niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy i uznano takie badanie za przewinienie dyscyplinarne. Do przeprowadzania takiego badania została zaś wyznaczona, jako jedynie właściwa, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Wreszcie Komisja utrzymywała, że nakładając na sędziów obowiązek ujawnienia informacji dotyczących ich działalności w ramach zrzeszeń lub fundacji, a także wcześniejszego członkostwa w partii politycznej, oraz przewidując publikację tych informacji, ustawa zmieniająca narusza prawo do poszanowania życia prywatnego oraz prawo do ochrony danych osobowych. […] W ogłoszonym dziś wyroku Trybunał uwzględnił skargę Komisji" - czytamy w komunikacie.

  W pierwszej kolejności Trybunał potwierdził, że kontrola przestrzegania przez państwo członkowskie wartości i zasad takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność sądownictwa należy w pełni do kompetencji Trybunału.

  "Przy wykonywaniu swojej kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskie mają bowiem obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii. Są zatem obowiązane nie dopuścić do pogorszenia, z punktu widzenia wartości państwa prawnego, swojego ustawodawstwa w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości poprzez powstrzymanie się od przyjmowania przepisów, które mogłyby naruszać niezawisłość sędziowską. Ta podstawowa wartość, stanowiąca o samej tożsamości Unii, została skonkretyzowana w prawnie wiążących zobowiązaniach, od których państwa członkowskie nie mogą się uchylić, powołując się na przepisy lub orzecznictwo krajowe, choćby były one rangi konstytucyjnej" - napisano w komunikacie.

  W drugiej kolejności Trybunał, przywołując wcześniejsze orzecznictwo5, potwierdził swoją ocenę, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności.

  "Wywiódł z tego, że już sama perspektywa narażenia sędziów, którzy mają stosować prawo Unii, na ryzyko, że taki organ będzie mógł orzekać w kwestiach dotyczących ich statusu i pełnienia przez nich urzędu, w szczególności poprzez zezwalanie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej lub jego zatrzymanie lub poprzez wydawanie orzeczeń dotyczących istotnych aspektów z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego lub przejścia w stan spoczynku, które mają zastosowanie do sędziów, może godzić w ich niezawisłość" - napisał Trybunał.

  W trzeciej kolejności Trybunał uznał, że z uwagi na szeroki i nieprecyzyjny charakter zakwestionowanych przez Komisję przepisów ustawy zmieniającej oraz szczególny kontekst, w którym przepisy te zostały przyjęte, mogą one podlegać wykładni pozwalającej wykorzystać system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz przewidziane w tym systemie kary w celu uniemożliwienia sądom krajowym przeprowadzania oceny, czy sąd lub sędzia spełnia wynikające z prawa Unii wymogi związane ze skuteczną ochroną sądową, w razie potrzeby także w drodze wystąpienia do Trybunału w trybie prejudycjalnym.

  "Uchwalone w ten sposób przez polskiego ustawodawcę przepisy są niezgodne z gwarancjami dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. Gwarancje te oznaczają bowiem, że w niektórych okolicznościach sądy krajowe są zobowiązane zbadać, czy one same lub wchodzący w ich skład sędziowie albo też inni sędziowie lub sądy spełniają wymogi przewidziane w prawie Unii" - wskazano dalej.

  Po czwarte, okoliczność, że ustawą zmieniającą powierzono pojedynczemu i jedynemu organowi krajowemu (a mianowicie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego) właściwość do weryfikacji poszanowania zasadniczych wymogów dotyczących skutecznej ochrony sądowej, narusza prawo Unii.

  "Spełnienie tych wymogów należy bowiem zapewnić w sposób przekrojowy we wszystkich materialnoprawnych dziedzinach stosowania prawa Unii oraz przed wszystkimi sądami krajowymi rozpatrującymi sprawy z zakresu tych dziedzin. Tymczasem monopolistyczna kontrola wprowadzona ustawą zmieniającą, w połączeniu z ustanowieniem wyżej wspomnianych zakazów i przewinień dyscyplinarnych, może przyczynić się do jeszcze większego osłabienia prawa podstawowego do skutecznej ochrony sądowej, które jest zapisane w prawie Unii" - czytamy w informacji.

  W ocenie Trybunału, przepisy krajowe zobowiązujące sędziów do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego na ich członkostwo w zrzeszeniu, działalność w fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej lub członkostwo w partii politycznej, i przewidujące udostępnienie tych informacji w postaci elektronicznej, naruszają prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego.

  "Udostępnienie w postaci elektronicznej danych dotyczących byłego członkostwa w partii politycznej nie jest w omawianym wypadku odpowiednie do osiągnięcia deklarowanego celu, jakim jest pogłębienie bezstronności sędziów. Co się tyczy danych odnoszących się do członkostwa sędziów w zrzeszeniach lub ich działalności w fundacjach nieprowadzących działalności gospodarczej, mogą one ujawniać poglądy polityczne lub przekonania religijne lub światopoglądowe sędziów. Ich udostępnienie w postaci elektronicznej mogłoby umożliwić swobodny dostęp do wspomnianych danych również osobom, które ze względów niezwiązanych z deklarowanym celem interesu ogólnego dążą do uzyskania informacji o osobistej sytuacji sędziego. Ze względu na szczególny kontekst przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą takie udostępnienie w postaci elektronicznej może narażać sędziów na ryzyko niezasłużonej stygmatyzacji, wpływając w nieuzasadniony sposób na ich postrzeganie zarówno przez jednostki, jak i przez ogół społeczeństwa" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 02.06, 12:34Prezydent zapowiada projekt nowelizacji ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich 

  Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie projektu nowelizacji ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.  Proponowane zmiany dotyczą m.in. zakazu powoływania w skład Komisji przedstawicieli parlamentu, ustanowienia powszechnych sądów apelacyjnych jako właściwych do badania decyzji Komisji, a także odejścia od większości sankcji.

  Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze dzisiaj.

  "Przygotowałem nowelizację ustawy, cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo, albo zmieniają te zagadnienia, które wzbudzają największe kontrowersje, które są zakłamywane bardzo często w mediach" - powiedział Duda  w specjalnym oświadczeniu.

  Poinformował, że prezydencki projekt nowelizacji zostanie złożony do Sejmu jeszcze dzisiaj.

  W projekcie ma znaleźć się wyraźny zakaz zasiadania w składzie komisji dla posłów i senatorów.

  "Będzie to nadal komisja, która będzie komisją zewnętrzną wobec parlamentu, bo nie chcę, aby uległa dyskontynuacji po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie nowy parlament. Ma działać nadal, takie jest moje założenie, ale chcę, aby w tej komisji nie było członków parlamentu i będzie to w mojej propozycji wyraźnie zapisane, że ani posłowie, ani senatorowie w tej komisji zasiadać nie mogą" - wskazał prezydent.

  Od decyzji komisji przysługiwałoby odwołanie nie do sądu administracyjnego, jak zakładają obowiązujące przepisy, ale do sądu powszechnego.

  "Proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji, podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego. Przy czym dodatkowo jeszcze, aby rozwiać już wszelkie możliwości jako sąd wskazany jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, ale w przypadku gdyby osoba, której dotyczyło postępowanie przed komisją i której dotyczy decyzja wydana przez komisję życzyła sobie" - podkreślił Duda.

  Sąd Apelacyjny ma pełnić rolę sądu pierwszej instancji, od jego orzeczenia będzie możliwość wniesienia środka odwoławczego.

  Prezydent chce też odejścia od większości sankcji, jakie miałyby być nakładane w przypadku, gdyby uznano że dana osoba działała pod wpływem rosyjskim.

  "Proponuję, aby te środki zaradcze zostały zlikwidowane i proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie komisji, że osoba wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami - że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym" - powiedział też prezydent.

  Dodał, że jest to "element, który obecnie jest w ustawie", ale zadeklarował, że chce, by "był on głównym przedmiotem stwierdzenia komisji, jeżeli ustali wpływ rosyjski".

  "Wzmacniam tymi poprawkami, które wprowadzam do ustawy rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza, a mianowicie transparentność działania tej komisji. Praktycznie wszystkie działania tej komisji, a w szczególności rozprawy przed komisją i przesłuchania przed komisją będą jawne, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy będą dotyczyły bardzo wysokiej klauzuli tajemnicy państwowej" - podsumował Duda.

  Zaapelował o jak najszybsze uchwalenie nowelizacji.

  Projekt ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 20072022 stanowił przedłożenie poselskie. Ustawa określa zadania i kompetencje komisji, która ma być powołana do badania i opisywania wpływów rosyjskich zarówno na działalność funkcjonariuszy publicznych i kadrę kierowniczą wyższego szczebla spółek Skarbu Państwa, jak i innych osób, które w istotny sposób, np. w sferze medialnej czy społecznej, wpływały na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski.

  Komisja ma się składać z dziewięciu  członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele stanie przewodniczący wybierany spośród nich. Komisja ma prowadzić postępowania wyjaśniające wobec funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów RP. Ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Komisja mogłaby m.in.: uchylić decyzję administracyjną wydaną w wyniku wpływów rosyjskich, zakazać pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do dziesięć lat, cofnąć i zakazać poświadczania bezpieczeństwa na dziesięć lat.

  Ustawa została przyjęta przez Sejm i odrzucona przez Senat. Następnie Sejm odrzucił senackie veto i ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.  Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 02.06, 09:22R.Power: Reforma systemu planowania przestrzennego istotnie ograniczy rozwój fotowoltaiki 

  Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) - Procedowana w parlamencie reforma systemu planowania przestrzennego istotnie ograniczy rozwój fotowoltaiki, a jej skutki będą podobne do tych, które wywołała zasada 10H w ustawie wiatrakowej, uważa członek zarządu R.Power Development Paweł Konieczny. Uchwalone przez Sejm zmiany dotyczą m.in. konieczności uchwalenia planu miejscowego dla inwestycji OZE.

  Zasada 10H wprowadziła w 2016 r. zakaz budowy farm wiatrowych w odległości od budynków mieszkalnych mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka. W praktyce uniemożliwiło to realizację nowych projektów, przypomina Business Insider Polska.

  Konieczny tłumaczy, że cały proces inwestycji w farmę słoneczną składa się z kilku etapów, a kluczowym jest uzyskanie warunków przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. Branża donosi, że obecnie około 90% wniosków o ustalenie tych warunków kończy się odmowami. Aby móc ubiegać się o wydanie warunków - o ile dany obszar nie jest objęty planem miejscowym - konieczne jest załączenie do wniosku decyzji o warunkach zabudowy, której uzyskanie kosztuje kilkaset złotych i trwa zazwyczaj kilka miesięcy, podał portal.

  "Po zmianach wniosek o przyłączenie farmy do sieci będzie można złożyć dopiero po przejściu całej procedury planistycznej, co w praktyce może potrwać nawet kilka lat i pochłonie kilkadziesiąt tysięcy złotych. A na końcu inwestor i tak zazwyczaj dowie się, że nie może przyłączyć instalacji do sieci, co zaprzepaszcza cały projekt. Mniejsze firmy nie będą w stanie ponosić takiego ryzyka, a większe znacznie zmniejszą swoje portfele projektów" - powiedział Konieczny, cytowany przez Business Insidera.

  Wyjątkiem od tej reguły będzie możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na najsłabszych gruntach, czyli klasy V i VI, ale tylko dla instalacji o mocy do 1 MW. Nie dotyczy to jednak gruntów klasy IV - tam maksymalna moc instalacji, jaką będzie można stawiać na podstawie warunków zabudowy, wynosi tylko 150 kW. "Realizowanie tak małych instalacji nie ma żadnego sensu" - wskazał przedstawiciel R-Power.

  Podczas sejmowych prac nad ustawą wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński przekonywał, że branża OZE na zmianach skorzysta, przypomina portal.

  Wiceminister informował, że dla OZE przygotowywany jest plan miejscowy, ale uproszczona procedura przygotowania takiego planu jest możliwa w kilka miesięcy, w dwa czy trzy miesiące, czyli tak naprawdę można wyrobić się krócej niż w obecnym stanie prawnym i dostać warunki zabudowy na tego typu inwestycję. Jak podkreślał, wszystko jednak, co wiąże się z planem, co jest pozytywne, tutaj będziemy mieli zachowane. To musi być po pierwsze świadoma decyzja organów gminy, po drugie podjęta przy konsultacjach publicznych, by każdy mógł wypowiedzieć się i mieć wpływ na to, co dzieje się w jego okolicy.

  W tym tygodniu na temat ustawy wypowiedział się także dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Łukasz Tomaszewski, który brał udział w Kongresie PV. Stwierdził, że przepisy są efektem międzyrządowego kompromisu. Projekt już jest przyjęty i zostanie skierowany do dalszych prac.

  (ISBnews)

 • 02.06, 09:22Emilewicz z MFiPR: Mam nadzieję, że projekt o KUKE rząd przyjmie w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) - Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, który zakłada utworzenie specjalnego subkonta dla ubezpieczeń dot. ryzyk podmiotów ukraińskich oraz ochronę polskich filii firm zagranicznych zostanie przyjęty przez rząd w przyszłym tygodniu.

  "Prowadzimy w tej chwili ustawę o Korporacji Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych, która świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, które inwestują poza granicami Unii Europejskiej, ale w bezpiecznych jurysdykcjach" - powiedziała Emilewicz w TVP1.

  "Ta nowelizacja, która przyjął Komitet Stały, a w przyszłym tygodniu mam nadzieję Rada Ministrów, tak abyśmy powiedzmy na dwóch najbliższych posiedzeniach Sejmu mogli ją przyjąć, pozwala KUKE ubezpieczać firmy, które będą chciały inwestować na Ukrainie" - dodała.

  Przypomniała, że te ubezpieczenia są gwarantowane przez Skarb Państwa.

  Projekt zakłada wyodrębnienie prowadzonej przez Korporację rachunkowości ubezpieczeń eksportowych dotyczących ryzyk odnoszących się do podmiotów ukraińskich lub terytorium Ukrainy. Ma to - jak wynika z założeń - zapewnić przejrzystość operacji finansowych dotyczących udzielanych przez Korporację ubezpieczeń eksportowych na rynku ukraińskim i pozostałych, w szczególności ubezpieczeń średnio- i długoterminowych (obowiązujących dwa lata i więcej).

  W projektowanej regulacji zaproponowano także odrębne ewidencjonowanie przepływów finansowych związanych z reasekuracją ryzyk cedowanych na KUKE przez zakłady ubezpieczeń i agencje kredytów eksportowych w odniesieniu do ryzyk nadzwyczajnych, które w najbliższym czasie dotyczyć będą wykonywania transportu do i z Ukrainy (łącznie z długoterminowymi ubezpieczeniami ryzyk ukraińskich).

  (ISBnews)

 • 02.06, 08:50Rząd chce przyjąć projekt dot. poszerzenia listy bezpłatnych leków w II kw. 

  Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada poszerzenie listy bezpłatnych leków i objęcie nią dodatkowych grup wiekowych: dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65. roku życia, w II kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projekt ma na celu rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. […] Zamiarem projektodawcy jest zmiana przepisu, aby objął on swoim zakresem również świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia" - czytamy w wykazie.

  Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister właściwy do spraw zdrowia ma ogłaszać w obwieszeniu, oddzielnie dla świadczeniobiorców przed ukończeniem 18. roku życia, a oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.

  Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie kodu "DZ", który będzie wpisywany na recepcie, i który będzie podstawą możliwości skorzystania przez świadczeniobiorcę przed ukończeniem 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia, z uprawnienia do bezpłatnych niektórych refundowanych leków.

  (ISBnews)

 • 02.06, 08:48Rząd chce przyjąć projekt regulacji podwyższającej świadczenie do 800+ w III kw. 

  Warszawa, 02.06.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500+ do 800+ w III kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Świadczenie wychowawcze wprowadzone w 2016 r. ustawą […] o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci […], zwane powszechnie programem "Rodzina 500+" lub "500+", spotkało się z nadzwyczaj pozytywnym odbiorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że program 'Rodzina 500+' adresowany jest do szerokiego kręgu uprawnionych" -  przypomniano w wykazie.

  "Od czasu wprowadzenia świadczenia wychowawczego jego wysokość nie była zmieniana. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, nadszedł czas aby podnieść wysokość omawianego świadczenia" - podano także.

  Projekt zakłada podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 01.06, 12:32KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. zwalczania nadużyć na szkodę UE 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, podała Komisja.

  "Przepisy określone w tej dyrektywie chronią budżet UE poprzez harmonizację definicji, sankcji i przepisów dotyczących jurysdykcji związanych z nadużyciami finansowymi i innymi przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE" - czytamy w komunikacie.  

  Komisja zidentyfikowała kilka przypadków niezgodności z przepisami UE w odniesieniu do definicji niektórych przestępstw kryminalnych i związanych z nimi sankcji karnych oraz odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione dla własnej korzyści.

  Oprócz Polski postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte także przeciw Bułgarii i wcześniej wobec Finlandii.

  Bułgaria, Polska i Finlandia mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do Polski i Bułgarii uzasadnionej opinii oraz skierowaniu sprawy przeciwko Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 01.06, 12:18Moody's: Komisja ds. rosyjskich wpływów może zagrozić utratą 'znacznych' funduszy z UE 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Powstanie Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej może pogorszyć napięte stosunki z Unią Europejską i zagrozić dostępowi do "znacznych kwot" funduszy UE, ocenia Moody's Investors Service.

  "Spodziewamy się, że utworzenie Komisji jeszcze bardziej pogorszy i tak już napięte stosunki Polski z UE w związku z obawami co do przestrzegania zasad państwa prawa i zagrozi dostępowi do znacznych kwot funduszy UE" - czytamy w komentarzu agencji.

  Wczoraj Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie przyjęciem ustawy w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski Komisja. Poinformowała, że analizuje obecnie tę ustawę i w razie konieczności "nie zawaha się podjąć natychmiastowych działań".

  Według Komisji, nowe przepisy budzą obawy, że mogą zostać wykorzystane do wpływania na możliwość ubiegania się przez osoby fizyczne o urzędy publiczne bez zapewnienia sprawiedliwego procesu.

  Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 została przyjęta przez Sejm w ubiegły piątek (Izba niższa odrzuciła senackie veto do ustawy).

  W poniedziałek ustawę podpisał prezydent i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

  Regulacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:35FPP: Gminy mogą liczyć na 'znaczne oszczędności' w zw. z systemem kaucyjnego oraz ROP 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Gminy mogą osiągnąć "znaczne oszczędności" związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - chodzi o zmniejszone koszty czyszczenia przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnych mocy recyklingowych i przychody podatkowe z tym związane. Wyższe poziomy zbiórki i poziomy recyklingu osiągane dzięki systemowi kaucyjnemu mogą wliczać się do poziomów recyklingu raportowanych przez gminę, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  System kaucyjny będzie też neutralny finansowo dla samorządów, jeśli zostanie wprowadzone pełne pokrycie kosztu zbiórki pojemnikowej wraz z zasadą kosztu netto. Dlatego system kaucyjny powinien być elementem ROP, podkreśla Federacja.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Tymczasem Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu" - powiedział ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej w tym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  FPP wskazuje, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez Prezydenta jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Według danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom recyklingu surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli. Oprócz aspektu kosztowego, warto pamiętać o dwóch dodatkowych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną" - skomentował Wołejko.

  Według wcześniej publikowanych wyliczeń FPP, Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych.

  (ISBnews)

 • 01.06, 09:50Morawiecki: Rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych przy kryterium dochodowym 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych o pół roku lub nawet o rok i zastanawia się nad wprowadzeniem kryterium dochodowego, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Jeśli już mówimy o kryteriach dochodowych, to rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Jednak jeśli się na to zdecydujemy, to myślimy w tym przypadku właśnie o zastosowaniu kryterium dochodowego" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla "Wprost".

  Nie doprecyzował, jak miałyby wyglądać te kryteria.

  W połowie maja premier informował, że bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli inflacja pozostanie na tyle wysoka, że uniemożliwi obniżenie kosztów rat kredytowych.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. W marcu Morawiecki mówił, że rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok, "jeżeli będzie tego wymagać sytuacja".

  Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,131 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 30 kwietnia 2023 r.

  Wiceminister finansów Artur Soboń informował na początku maja, że decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok jeszcze nie zapadła i analiza sytuacji nastąpi - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - w połowie tego roku.

  Pod koniec stycznia br. Soboń informował, że Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji. Doprecyzował, że gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju 2023 r., według wstępnych danych. Konsensus rynkowy wyniósł: 13,2% r/r.

  (ISBNews)