Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.12, 13:06Prezydent podpisał nowelizację Kpk ws. ram współpracy Polski z Prokuraturą Europejską 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania karnego (Kpk) oraz ustawy - Prawo o prokuraturze, określającą ramy współpracy między Prokuraturą Europejską a Polską, podała Kancelaria Prezydenta

  "Prokuratura Europejska (EPPO) rozpoczęła swą działalność w 2021 r. EPPO jest niezależnym organem UE właściwym do dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem sprawców i współsprawców przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, które to przestępstwa wskazano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1939 wdrażającym wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy, o której mowa w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1939 wdrażającym wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, wskazano także.

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego tworzy podstawy prawne umożliwiające doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy Polską a EPPO. Wprowadza także obowiązek odmowy wykonania żądanej czynności lub udzielenia informacji, przez sąd lub prokuratora, jeżeli byłyby one sprzeczne z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszały jej suwerenność.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 09.12, 12:54Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym dot. finansowania WORD-ów 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zakłada zmianę dotychczasowych reguł dotyczących finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W ustawie wskazano, że przychodem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (WORD) może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji jego zadań, niebędących działalnością gospodarczą" - czytamy w komunikacie.

  Dotacje dla wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie będą mogły przekroczyć 50% kosztów jego działalności. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka, podano także.

  Ponadto w noweli wskazano, że warunki wynagrodzenia egzaminatorów określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. Warunki wynagradzania egzaminatorów określone w uchwale sejmiku, nie będą mogły być mniej korzystne niż dotychczasowe warunki wynagrodzenia egzaminatorów.

  Zmiany polegają także na dodaniu przepisu, na podstawie którego wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

  Maksymalne stawki opłat będą corocznie ulegać zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W dotychczasowym stanie prawnym wysokość opłaty określa minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem obrony narodowej, w drodze rozporządzenia.

  Nowela wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 09.12, 12:41Weber z MI: W planie finans. KFD założono wpływy z emisji obligacji na 6,15 mld zł w 2023 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - W Planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) na 2023 rok założono wstępnie wpływy z emisji obligacji o wartości 6 151,6 mln zł, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. O tym, na jakim poziomie będzie emisja przesądzą inne wpływy i terminowość realizacji zadań inwestycyjnych.

  "Wstępnie w Planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego na 2023 rok założono wpływy z emisji obligacji o wartości 6 151,6 mln zł. O tym, czy ostatecznie konieczna będzie emisja i jeśli tak, to w jakiej wysokości, przesądzą wpływy z pozostałych kategorii a także terminowość realizacji zadań inwestycyjnych" - napisał Weber w odpowiedzi na interpelację.

  Plan był konstruowany z zachowaniem należytej ostrożności, a więc możliwe jest zarówno zmniejszenie zaplanowanych wydatków jak i zmniejszenie wysokości zaplanowanej emisji obligacji na skutek wyższych od założonych w planie wpływów z pozostałych kategorii, podał także.

  Resort infrastruktury planuje w I kw. 2023 roku rozszerzenie sieci dróg płatnych (będących w zarządzie GDDKiA) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t, na których pobierana jest opłata elektroniczna za pośrednictwem systemu e-TOLL. Sieć z poborem opłat poprzez e-TOLL ma być rozszerzona o odcinki dróg klasy A i S, które zostały wybudowane i oddane do ruchu od chwili ostatniego rozszerzenia sieci w 2017 roku.

  Zasilenie KFD dodatkowymi funduszami zgromadzonymi w ten sposób pozwoli na realizację kolejnych, oczekiwanych przez branżę transportową i resztę interesariuszy drogowych inwestycji infrastrukturalnych, które przede wszystkim mają na celu ukończenie transeuropejskiej drogowej sieci transportowej TEN-T na terenie Polski.

  (ISBnews)

 • 09.12, 10:48Marek Wesoły ma zostać wiceministrem w MAP odpowiedzialnym za górnictwo węgla - prasa 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) ze Śląska Marek Wesoły ma zostać nowym wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP), który będzie nadzorował sprawy związane z górnictwem węgla, wynika z informacji Business Insider Polska. Wesoły może zostać powołany do MAP w najbliższych dniach.

  "Od kilku tygodniu mówi się, że będzie to poseł PiS Marek Wesoły. Dla tej kandydatury jest już zgoda polityczna w kierownictwie partii, ale żeby formalności stało się zadość, premier musi podpisać powołanie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nominacja stanie się faktem w najbliższych dniach" - powiedział informator portalu z kręgów rządowych.

  Business Insider zwraca uwagę, że już pod koniec października "Dziennik Gazeta Prawna" wskazywał, iż Marek Wesoły ma dołączyć do ekipy Jacka Sasina w Ministerstwie Aktywów Państwowych i zastąpić Piotra Pyzika, który dzisiaj nadzoruje tematy górniczo-hutnicze i jest pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

  "Według naszych ustaleń Pyzik ma zostać w kierownictwie MAP ze zmienionym zakresem obowiązków. Marek Wesoły będzie zaś kolejnym wiceministrem, ale odpowiedzialnym w pełni za sprawy dotyczące węgla" - czytamy dalej w portalu.

  Wesoły podaje na swojej stronie, że ukończył studia wyższe na wydziale teologii oraz studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania. Jest przedsiębiorcą. W latach 2010-2019 był samorządowcem, od 2019 r. - posłem na Sejm.

  (ISBnews)

 • 09.12, 08:38Koszt dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Koszt przyszłorocznych dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dodatkowo dopłatami mają zostać objęte uprawy słonecznika, facelii, lnu, konopi oraz gryki.

  "Zmiany zaproponowane w ustawie są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych oraz gryki, które są ważnym elementem w działalności rolniczej" - czytamy w OSR.

  Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

  Zgodnie z  proponowanymi przepisami, minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń - które przedstawią ofertę wraz z ogólnymi warunkami i taryfą składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - umowy w sprawie dopłat, określające kwoty dotacji na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok w ramach środków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej.

  Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokościach ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł.

  Z kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na 2022 rok w wysokości 1.563.057 tys. zł, w 3 kwartałach 2022 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa została wykorzystana kwota 390.221,6 tys. zł, tj. ok. 25%.

  W związku z powyższym przewiduje się, że kwota zaplanowana w budżecie państwa na 2023 rok będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z rozszerzenia katalogu upraw dotowanych, podano także.

  Według szacunków, w 2023 r. kwota dopłat  z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi wyniesie ok. 14,6 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 53,6 tys. ha.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:24KE proponuje środki dot. niewypłacalności w UE, mniejsze obciążenia dla spółek giełdowych 

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała harmonizację przepisów dot. niewypłacalności we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz uproszczenie dokumentacji i wymogów dla spółek giełdowych, poinformowała Komisja.

  "UE potrzebuje bezpiecznego, solidnego i atrakcyjnego systemu rozliczeń do celów dobrze funkcjonującej unii rynków kapitałowych" – czytamy w komunikacie.

  Zaproponowane dziś regulacje mają: 

  - uatrakcyjnić system rozliczeniowy poprzez umożliwienie kontrahentom centralnym (CCP) – którzy świadczą usługi rozliczeniowe – szybszego i łatwiejszego rozszerzania gamy swoich produktów oraz zachęcać uczestników unijnego rynku do przeprowadzania rozliczeń i budowania płynności z unijnymi CCP,

  - pomóc stworzyć bezpieczny i odporny system rozliczeniowy dzięki wzmocnieniu unijnych ram nadzoru nad CCP i wyciągnięciu wniosków z ostatnich wydarzeń na rynkach energii spowodowanych napaścią Rosji na Ukrainę - np. poprzez większą przejrzystość wezwań do uzupełnienia depozytu, tak aby uczestnicy rynku (w tym przedsiębiorstwa energetyczne) mieli lepsze możliwości ich przewidywania,

  - ograniczyć nadmierną ekspozycję uczestników rynku unijnego wobec CCP w państwach trzecich, w szczególności w odniesieniu do instrumentów pochodnych uznanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za instrumenty o charakterze zasadniczo systemowym. Przedstawiony dziś wniosek nakłada na wszystkich odpowiednich uczestników rynku obowiązek posiadania aktywnych rachunków u unijnych CCP w celu rozliczania co najmniej części niektórych umów na instrumenty pochodne o znaczeniu systemowym. Usprawni to zarządzanie ryzykiem dla stabilności finansowej w UE.

  Zaproponowane regulacje dotyczą także harmonizacji przepisów w zakresie niewypłacalności. Obecnie bowiem każde państwo członkowskie stosuje inne zasady w tym zakresie.

  Przedstawiony dziś wniosek ustawodawczy ma:

  - umożliwić harmonizację określonych aspektów postępowań upadłościowych w całej UE. Zawiera on np. przepisy dotyczące:

  • działań mających na celu zabezpieczenie masy upadłości (tj. uniemożliwienie dłużnikom dokonywania takich czynności, które obniżałyby wartość majątku, jaki mogą uzyskać wierzyciele),
  • komitetów wierzycieli mających zapewnić sprawiedliwy podział odzyskanego majątku między wierzycieli,
  • postępowania w sprawie tzw. "przygotowanej likwidacji" (tj. w przypadku gdy sprzedaż przedsiębiorstwa została uzgodniona przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego)
  • oraz spoczywającego na członkach zarządu obowiązku terminowego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, aby uniknąć pogorszenia wartości przedsiębiorstwa,

  - wprowadzić uproszczony system dla mikroprzedsiębiorstw, aby obniżyć koszty ich likwidacji oraz umożliwić właścicielom przedsiębiorstw umorzenie długów, zapewniając im możliwość nowego startu w charakterze przedsiębiorców,

  nałożyć na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia arkusza informacyjnego podsumowującego istotne elementy ich krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności, aby ułatwić inwestorom transgranicznym podejmowanie decyzji.

  Środki te mają sprzyjać inwestycjom transgranicznym na całym jednolitym rynku, obniżyć koszty kapitału ponoszone przez przedsiębiorstwa, a w ostatecznym rozrachunku przyczynią się do powstania unii rynków kapitałowych w UE. Według szacunków nowa regulacja pozwoli zaoszczędzić ok. 10 mld euro rocznie.

  Zmiany dotyczyć będą także spółek giełdowych.

  Obecnie przy dopuszczaniu do obrotu giełdowego przedsiębiorstwa muszą obecnie sprostać wysokim wymogom (np. prospekty emisyjne mogą mieć nawet do 800 stron).

  Zaproponowane zmiany mają:

  - spowodować uproszczenie dokumentacji, którą przedsiębiorstwa muszą posiadać, gdy chcą być notowane na rynkach publicznych, oraz usprawnić procedury kontroli prowadzonej przez krajowe organy nadzoru, a tym samym w miarę możliwości przyspieszyć proces dopuszczenia do obrotu giełdowego i zmniejszą jego koszty. Według szacunków, spółki notowane na giełdach UE będą mogły zaoszczędzić ok. 100 mln euro rocznie dzięki niższym kosztom przestrzegania przepisów, a przedsiębiorstwa zaoszczędzić 67 mln euro rocznie tylko dzięki uproszczeniu przepisów dotyczących prospektu emisyjnego,

  - przynieść uproszczenie i doprecyzowanie niektórych wymogów dotyczących nadużyć na rynku, bez uszczerbku dla jego integralności,

  - sprawić, że przedsiębiorstwa staną się bardziej widoczne dla inwestorów, dzięki stymulowaniu częstszych badań inwestycyjnych, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw,

  - umożliwić właścicielom spółek notowania na rynkach rozwoju MŚP z wykorzystaniem struktur akcji uprzywilejowanych co do głosu, tak aby mogli oni zachować wystarczającą kontrolę nad swoją spółką po jej wejściu na giełdę, przy jednoczesnej ochronie praw wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

  Środki te mają przyczynić się do dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych dzięki ograniczeniu zbędnych formalności administracyjnych i kosztów dla przedsiębiorstw. Mają też zachęcić przedsiębiorstwa do uzyskania i zachowania notowań na rynkach kapitałowych UE i ułatwić dostęp do rynków publicznych umożliwiając przedsiębiorstwom lepszą dywersyfikację i uzupełnianie dostępnych źródeł finansowania. 

  Sześć wniosków ustawodawczych zostanie teraz przedłożonych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:40Prezydent podpisał nowelę o prawach konsumenta, wzmacniającą ich ochronę  

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych w zakresie poprawy egzekwowania i unowocześnienia ochrony konsumenta, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy 2019/2161 […] w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - czytamy w komunikacie.

  Nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa - przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

  Przepisami ustawy objęte mają zostać usługi zdrowotne i usługi finansowe - w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy).

  Wprowadzono też regulacje, mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych online, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie "internetowa platforma handlowa" oraz pojęcie "dostawca internetowej platformy handlowej".

  Nowelizacja nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności, stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

  - o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

  - o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

  Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca.

  Przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie powstrzymać się od wykorzystania innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

  Ponadto nowelizacja: 

  - wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o "funkcjonalności", "kompatybilności" i "interoperacyjności" również w odniesieniu do "towarów z elementami cyfrowymi" oraz "usług cyfrowych" (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie dostarczania treści cyfrowych);

  - usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy;

  - wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji online z przedsiębiorcą.

  Nowela zakłada, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do maksymalnie 12 miesięcy - w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. 

  Wprowadzono też zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).

  Nowelizacja ma obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:07Rząd przyjął projekt dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który zakłada poprawę efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:05Rząd przyjął projekt zwiększający środki na PFRON o 400 mln rocznie 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który zakłada zwiększenie środków na Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dodatkowo o ponad 400 mln zł rocznie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Podniesiona ma zostać także wysokość dofinansowań dla pracodawców wypłacana z PFRON. Dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności zostanie np. podniesione z 1,95 tys. zł do 2,4 tys. zł, podano.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - ustalenie wysokości dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok (oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł)
  - podniesienie wysokości dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON (z 1,95 tys. zł do 2,4 tys. zł w przypadku zatrudnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z 1,2 tys. zł do 1,35  tys. zł w przypadku stopnia umiarkowanego oraz z 450 zł do 500 zł przy stopniu lekkim)

  Rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:03Rząd przyjął projekt noweli cudzoziemcach dot. stosowania SIS do odpraw granicznych 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych dotyczących użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) do celów powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz do celów odpraw granicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują powrót nielegalnie przebywających cudzoziemców (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw).

  - określenie warunków i procedur wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich.

  - zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (niezbędne m.in. do utrzymania zaufania publicznego do polityki migracyjnej i azylowej UE).

  Projekt zakłada także m.in.:
  - ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej organem wyższego stopnia w niektórych sprawach administracyjnych. Miałoby to też zastosowanie do spraw dotyczących zobowiązywania cudzoziemców do powrotu oraz wydalania obywateli UE z Polski;
  - ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako odpowiedzialnego w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia;
  - dokonanie zmian w funkcjonowaniu wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Zmiany mają dotyczyć np. okresów, na jakie można umieszczać dane cudzoziemców w wykazie;
  - zrealizowanie zaleceń Komisji Europejskiej, aby zwiększyć skuteczność powrotów cudzoziemców;
  - określenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, jako prowadzącego rejestr spraw, które dotyczą zobowiązań do powrotu oraz wydaleń obywateli UE i członków ich rodzin.

  (ISBnews)

 • 06.12, 12:57UKNF: WIBOR jest zgodny z unijnymi regulacjami, nie było manipulacji wskaźnikiem 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wskazuje, że metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR, nie stwierdzono również manipulacji tym wskaźnikiem, podał Urząd w reakcji na wypowiedzi kontestujące i podważające wiarygodność tego wskaźnika.

  "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR" - czytamy w komunikacie.

  W odpowiedzi UKNF wskazuje, że opracowywanie stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane kluczowego dla polskiego rynku finansowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w unijnych przepisach BMR.

  "Administrator WIBOR, czyli GPW Benchmark w grudniu 2020 r. uzyskał od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na prowadzenie działalności oraz został wpisany do właściwego rejestru ESMA. Działalność ta podlega nadzorowi KNF, a nadzór nad administratorem obejmuje także instrumenty zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości danych służących do wyznaczania wskaźnika" - przypomina Urząd.

  "Dotąd na polskim rynku finansowym nie uprawdopodobniono ani nie udowodniono nikomu takiej manipulacji, dlatego stawianie tez o jej występowaniu można traktować jedynie w sferze spekulacji. […] Dotychczas UKNF nie został powiadomiony przez GPW Benchmark SA o żadnym przypadku otrzymania przez administratora WIBOR podejrzanych danych wejściowych. Także własne działania nadzorcze UKNF podejmowane w ramach nadzoru nad GPW Benchmark SA oraz podmiotami dostarczającymi dane służące wyznaczaniu WIBOR nie wykazały występowania zjawisk, które zostałyby zakwalifikowane jako manipulacja wskaźnikiem referencyjnym" - czytamy również.

  UKNF podkreśla, że prowadzona obecnie reforma wskaźników referencyjnych nie powinna być wiązana z zarzutami rzekomej manipulacji WIBOR.

  "Reforma ta, zmierzająca w kierunku wprowadzenia wskaźników referencyjnych stopy procentowej wykorzystujących wyłącznie dane wejściowe dotyczące transakcji zawieranych z terminem zapadalności określanym jako overnight jest wyrazem globalnego trendu i jako taka jest udziałem wielu rynków finansowych" - czytamy w komunikacie.

  "Prace NGR i jej Komitetu Sterującego nie oznaczają podważenia poprawności regulacyjnej wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, lecz są wyrazem proaktywnego włączenia się polskiego rynku finansowego w ogólnoświatowe procesy reformowania wskaźników referencyjnych. Głównymi przesłankami podjęcia takich zmian jest ewolucyjne dostosowanie się do zmieniających się realiów rynków finansowych oraz wykorzystanie wyłącznie transakcyjnych danych wejściowych identyfikujących hurtowo zawierane transakcje depozytowe" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 06.12, 09:21Projekt dot. nabywania gruntów SP po cenie rynkowej zakłada ok. 4,05 mld zł wpływów w 2023 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadzający mechanizmy rynkowe przy nabywaniu gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu dotychczasowego rocznego dochodu z użytkowania wieczystego w 2021 r. na poziomie 1,2 mld zł i szacowanego zainteresowania nabyciem gruntu przez 25% użytkowników wieczystych (przy wpłatach jednorazowych przez 50% zainteresowanych) zakłada łączny dochód SP w 2023 r. na poziomie 4,05 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Projekt, skierowany do uzgodnień, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "W zależności od obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, określonej stosownie do wskazanego w umowie celu (0,3%, 1%, 2%, 3% lub wyższa), użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość" - czytamy w OSR.

  Cena gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zostanie określona ustawowo i wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - w przypadku płatności jednorazowej. Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa, którzy wybiorą płatność ratalną zapłacą natomiast równowartość 25 opłat rocznych, podano także.

  Aktualnie w kraju ponad 405 tys. nieruchomości znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

  Projekt zakłada reglamentację roszczenia ze względu na szczególną funkcję terenu lub sytuację prawną. Spod roszczenia wyłączone zostaną grunty:

  - niezabudowane,

  - wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych,

  - pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich,

  - oddane w użytkowanie wieczyste w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie roszczenia,

  - w odniesieniu do których użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań określonych w umowie użytkowania wieczystego,

  - w stosunku do których toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

  "Przy przyjęciu dotychczasowego rocznego dochodu SP z użytkowania wieczystego w 2021 r. - tj. około 1,2 mld zł oraz: szacowanego zainteresowania nabyciem gruntu - 25% użytkowników wieczystych, wpłaty jednorazowej przez 50% ogółu zainteresowanych nabyciem gruntu. Szacunkowe dochody SP w 2023 r.: Łączny dochód SP (2023 r.) - 4,05 mld zł" - czytamy w OSR.

  Ustawa pozwoli ustalać cenę na poziomie co najmniej 20 opłat rocznych ale nie więcej niż wartość rynkowa gruntu.  Przy założeniu rocznego dochodu z użytkowania wieczystego w 2021 r. na poziomie ok. 1 mld zł i szacowanym zainteresowaniu nabyciem gruntu na poziomie 25% użytkowników wieczystych (przy płatności jednorazowej przez 50% ogółu zainteresowanych nabyciem gruntu), przyjęto dochód jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. na poziomie 20 opłat rocznych czyli 3,375 mld zł.

   Zysk JST w 2023 r. w stosunku do 2022 r. na poziomie 2,375 mld zł

  Dochód w 2023 r. przy cenie na poziomie 30 opłat rocznych: wyniósłby 4,625 mld zł. Oznaczałoby to  zysk JST w 2023 r. w stosunku do 2022 r. - 3,625 mld zł

  Z szacunków wynika, że w głównej mierze nabyciem na własność będą głównie zainteresowani użytkownicy wieczyści terenów przemysłowych, gruntów zurbanizowanych w trakcie zabudowy, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i innych terenów zabudowanych oraz gruntów leśnych i rolnych zabudowanych. Szacuje się, że grunty te stanowią ok. 250 tys. ha, tj. ok. 50% ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, która wynosi 546 tys. ha (dane z Krajowego Zestawienia Gruntów GUGiK).

  (ISBnews)

 • 05.12, 10:08Morawiecki: Mechanizm ograniczania cen energii dla stoczni przedstawimy w ciągu kilku tyg. 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie mechanizmu ograniczania cen energii dla stoczni i portów, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe rozwiązania mają zostać zaprezentowane w ciągu kilku tygodni.

  "Koszty energii ograniczyliśmy dla małych i średnich firm, ograniczamy je dla firm energochłonnych, ale pomiędzy tymi sektorami gospodarki są duże firmy, takie jak stocznie, takie jak przemysł morski, przemysł stoczniowy, przemysł portowy, które również muszą mieć możliwość skorzystania z mechanizmów ograniczających bardzo wysokie ceny" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Poinformował, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał w tej sprawie z szefami spółek energetycznych.

  "Będziemy wypracowywać mechanizmy, które ograniczą wysokie ceny energii dla stoczni. Mam nadzieję, że najbliższe kilka tygodni przyniesie akceptowalne dla tego przemysłu rozwiązania w tym zakresie" - podkreślił premier.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 15:27Rząd chce przyjąć projekt dot. prowadzenia przez ZUS działalności badawczej i naukowej 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt regulacji, umożliwiającej prowadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) działalności badawczej i naukowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowane jest na grudzień.

  "Proponuje się, by ZUS prowadził działalność badawczą i naukową w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności prowadzenie we własnym zakresie lub zamawianie przeprowadzenia przez inne podmioty badań naukowych, analiz oraz innych działań badawczych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego oraz udział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem tych badań" - czytamy w wykazie.

  Proponowana zmiana ustawy odblokuje możliwość uczestnictwa i realizacji przez Zakład projektów badawczych finansowanych z grantów polskich oraz europejskich programów rozwojowych, w tym na rzecz badań i innowacji, podano także.

  Zmiana ma na celu również wzmocnienie realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak konkursy, turnieje i olimpiady z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Wprowadzenie projektowanych przepisów spowoduje że ZUS obok Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, będzie kolejną jednostką podległą Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, mającą kompetencje naukowo-badawcze, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 02.12, 10:48Sejm odrzucił poprawki Senatu zwiększające dodatk. limit na ratunkowy dostęp do leków 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) -  Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w tym te dodatkowo zwiększające limit środków na ratunkowy dostęp do leków. Oznacza to zwiększenie limitu środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych do 4% z obecnych 3%.

  Sejm odrzucił poprawki, zakładające objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego diagnostyki genetycznej dla wszystkich osób, a nie - jak przewiduje ustawa - tylko dla tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia. A także zmianę, mającą na celu zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczonych na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

  Przyjęta została natomiast poprawka, zgodnie z którą zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych ma odbywać się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego. Pozostałe przyjęte poprawki miały charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada, że ze środków Funduszu Medycznego mają być finansowane również szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Zwiększa ponadto wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci do 20% z 15% oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego do 10% z 5%.

  (ISBnews)

 • 02.12, 09:20Sejm za większością popr. do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finan. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającej zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa.

  Odrzucił natomiast poprawkę, zakładającą skreślenie przepisu umożliwiającego wykorzystanie dotacji celowej na finansowanie zadań oświatowych za rok 2022 w roku 2023.  (Senat usunął go, argumentując że nie ma on bezpośredniego związku z tą ustawą).

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowelizacja wzmacnia kompetencje Rzecznika Finansowego. Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych i ich spadkobierców, a także tworzyć oddziały terenowe.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 02.12, 09:00Sejm za większością poprawek do noweli o udziale Polski w SIS 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, która wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między Strażą Graniczną, policją, organami celnymi oraz organami imigracyjnymi.

  Poprawki miały głownie charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z Systemu Informacji Schengen do prawa Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z rozporządzeń unijnych.

  Wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między organami krajowymi, a w zwłaszcza Strażą Graniczną, policją, organami celnymi, organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, ściganie oraz nadzór nad wykonywaniem kar.

  Rozszerza m.in. katalog przedmiotów, których mogą dotyczyć wpisy do Systemu Informacji Schengen. Wskazuje też podmiot weryfikujący dane biometryczne; uprawnienie to ma przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

  System Informacyjny Schengen (SIS) to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.   

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:55Sejm odrzucił senackie veto dot. dofinansowania WORD-ów 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzającej możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

  Za wnioskiem o odrzucenie veta głosowało 222 posłów, przeciw było 221.

  Nowelizacja wskazuje możliwość przekazywania dotacji celowych albo podmiotowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetu województwa na realizację zadań publicznych.

  Dotacje dla WORD mają być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania ma być określany nie jak dotychczas w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa..

  Maksymalne stawki opłat mają być co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszanego przez GUS.

   (ISBnews)

 • 02.12, 08:53Sejm za wejściem w życie do noweli o prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.  

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, w tym tę określającą jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)