ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.06, 17:48Rząd przyjął uchwałę ws. dofinansowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", podało Centrum Informacyjne Rządu. Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 157 mln zł.

  "Dzięki programowi, rząd będzie mógł przekazać środki samorządom na podniesienie wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Osoby te otrzymają dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ponad 2,1 tys. rodzin zastępczych zawodowych oraz ponad 930 rodzinnych domów dziecka. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 157 mln zł" - czytamy w komunikacie.

  Na zmianie skorzystają rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 157 mln zł, podano dalej w informacji.

  (ISBnews)

 • 19.06, 17:45Rząd przyjął uchwałę ws. dofinansowania pracowników jednostek wspierania rodziny 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", podało Centrum Informacyjne Rządu. Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł.

  "Od 1 lipca 2024 roku rząd zamierza podnieść wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Będą oni mogli liczyć na dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianie zyska prawie 23 tys. osób. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki rządowemu wsparciu, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wypłacić dodatki motywacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.

  Na zmianie skorzystają:

  * asystenci rodziny;

  * koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;

  * pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych;

  * osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych;

  * osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka;

  * pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

  * pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

  * pracownicy placówek wsparcia dziennego;

  * pracownicy ośrodków adopcyjnych, wymieniono w materiale.

  "Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ponad 1,1 mld zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 19.06, 17:41Rząd przyjął uchwałę ws. dofinansowania pracowników instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", podało Centrum Informacyjne Rządu. Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

  "Rząd podniesie wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. Specjalny program umożliwi im przyznanie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ok. 32 tys. osób. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Na zmianie skorzystają: pracownicy żłobków, pracownicy klubów dziecięcych, dzienni opiekunowie.

  "Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 2 mld zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 19.06, 17:38Rząd przyjął uchwałę ws. programu dofinansowania pracowników społecznych kwotą 1 tys. zł 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", podało Centrum Informacyjne Rządu. Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł.

  "Rząd dofinansuje wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej, których zatrudniają samorządy. Będzie to dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Na rozwiązaniu skorzysta prawie 133 tys. pracowników. Dodatki będą przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na realizację programu rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Dodatki wyniosą 1000 zł brutto i będą przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 roku do końca 2027 roku. Rozwiązanie będzie dotyczyło dofinansowania wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.

  "Na zmianie skorzystają pracownicy, którzy realizują zadania dotyczące pomocy społecznej w:

  * ośrodkach pomocy społecznej;

  * powiatowych centrach pomocy rodzinie;

  * centrach usług społecznych;

  * domach pomocy społecznej;

  * ośrodkach wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  * ośrodkach interwencji kryzysowej;

  * placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego" - czytamy dalej.

  "Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 6,7 mld zł" - napisano także.

  (ISBnews)

 • 19.06, 17:31Rząd przyjął projekt ws. usprawnienia działań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, podało Centrum Informacyjne Rządu. Nowe przepisy zostały zaproponowane w związku z zagrożeniem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

  "Projekt reguluje kwestię użycia Sił Zbrojnych do samodzielnych działań w czasie pokoju na terytorium RP oraz kwestię użycia broni w szczególnych sytuacjach. Chodzi również o kwestię prawnej ochrony działań podejmowanych przez żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Nowe przepisy zostały zaproponowane w związku z zagrożeniem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania

  * Umożliwiony zostanie udział Sił Zbrojnych w specjalnej operacji wojskowej prowadzonej w czasie pokoju na terytorium RP.

  Chodzi m.in. o zorganizowane działanie wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (nie tylko jako wsparcie dla Straży Granicznej i Policji).

  * W tym zakresie określone zostaną zasady użycia przez żołnierzy środków przymusu bezpośredniego, broni oraz innego uzbrojenia, w ramach operacji wojskowych prowadzonych w czasie pokoju na terytorium Polski.

  * Do Kodeksu karnego wprowadzony zostanie kontratyp przestępstwa, czyli wyłączenie odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w szczególnych warunkach. Chodzi w szczególności o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, w celu m.in.:

  * odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, lub

  * przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby

  - jeżeli w każdym z tych przypadków okoliczności wymagają natychmiastowego działania.

  * Doprecyzowane zostaną zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową.

  * Zatrzymanie w czasie pełnienia przez żołnierza służby ma być stosowane jako środek ostateczny, chyba że zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku.

  * Umożliwione zostanie zachowanie prawa do pełnego uposażenia oraz dodatków o charakterze stałym dla żołnierzy, którzy zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

  * Chodzi o żołnierzy, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne o przestępstwo popełnione z użyciem środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia w związku z wykonywaniem zadań lub czynności służbowych.

  * Żołnierze oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, objęci postępowaniem karnym dotyczącym użycia środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia, w związku z wykonywaniem swoich zadań służbowych – będą mogli żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu (adwokata lub radcy prawnego).

  * Żołnierze, którzy nie będą chcieli skorzystać z obrońcy z urzędu, będą mieli zapewnioną możliwość sfinansowania pomocy prawnej udzielanej im przez obrońcę z wyboru, wymieniono w informacji.

  Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 19.06, 17:26Rząd przyjął projekt noweli WPR dot. m.in. płatności dla małych gospodarstw i ugorowania 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, dotyczącego m.in. uruchomienia płatności (uproszczonych) dla małych gospodarstw oraz odstąpienia od ugorowania 4% gruntów ornych, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Uchwała dotyczy zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, której celem jest przyjęcie korzystnych dla rolników rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach zmian dotyczących Zielonego Ładu. Nowe przepisy stanowią odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze. Dotyczy to w szczególności zmian związanych z płatnościami bezpośrednimi oraz powierzchniowymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej" - czytamy w komunikacie.

  "Uruchomiona zostanie płatność dla małych gospodarstw, która obowiązywać będzie w latach 2024-2027.

  * Dzięki temu, najmniejsze gospodarstwa (do 5 ha), czyli w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie – płatność dla małych gospodarstw zastąpi inne rodzaje płatności bezpośredniej, tj. m.in. ekoschematy i płatności związane z produkcją.

  * Stawka płatności dla małych gospodarstw wyniesie 225 EUR/ha.

  * Szacuje się, że z rozwiązania skorzysta ok. 50% rolników, którzy posiadają gospodarstwa do 5 ha, czyli ok. 310 tys. gospodarstw" - czytamy dalej.

  Wdrożony zostanie nowy ekoschemat dotyczący przeznaczenia określonej części gruntów ornych na grunty wyłączone z produkcji. Płatność będzie obowiązywać w latach 2024-2027. Stawka płatności wyniesie ok. 126,52 euro/ha. Dzięki rozwiązaniu, rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania gruntów ornych i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu "Grunty wyłączone z produkcji", wymieniono dalej w materiale.

  "W odniesieniu do warunkowości uproszczone zostaną następujące normy:

  * GAEC 6 - wprowadzenie nowego terminu na utrzymanie okrywy glebowej - od zbioru uprawy głównej do 15 października,

  * GAEC 7 - wprowadzono możliwość wyboru przez rolnika stosowania zmianowania lub dywersyfikacji upraw,

  GAEC 8 - odstąpiono od ugorowania 4% gruntów ornych" - napisano także w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 19.06, 17:19Rząd przyjął projekt noweli o finansach publicznych dot. zmian w SRW 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. że stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), czyli narzędzie wspierające zachowanie stabilności wydatków publicznych, obejmie ok. 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku. W efekcie poszerzamy przestrzeń fiskalną. Do stabilizującej reguły wydatkowej włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi m.in. o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, agencje wykonawcze czy instytucje gospodarki budżetowej. Nowe przepisy zwiększą przejrzystość oraz efektywność zarządzania finansami publicznymi" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania w projekcie:

  * Zostanie dostosowana do wymogów unijnych definicja działań dyskrecjonalnych oraz mechanizm określający wysokość dostosowania fiskalnego.

  * Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), czyli narzędzie wspierające zachowanie stabilności wydatków publicznych, obejmie ok. 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych.

  - Dotyczy to podmiotów, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej, wymieniono w informacji.

  "SRW obejmie:

  * Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

  * agencje wykonawcze, np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki;

  * instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej;

  * państwowe osoby prawne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, np. Polski Instytut Ekonomiczny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" - czytamy dalej.

  Ponadto, do SRW włączone zostaną skarbowe papiery wartościowe, które przekazywane są nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW.

  "Zaproponowane rozwiązania zwiększą skuteczność SRW, a dzięki temu stabilność i przewidywalność finansów publicznych" - podkreślono w komunikacie.

  Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowa SRW zastosowana będzie pierwszy raz do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

  (ISBnews)

 • 19.06, 15:03Soboń z NBP: Banki nie potrzebują dodatkowego finansowania w zw. z buforem antycyklicznym 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Banki nie będą - poza nielicznymi wyjątkami - musiały poszukiwać dodatkowych sposobów finansowania w związku z wprowadzeniem 2-proc. bufora antycyklicznego, uważa członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Artur Soboń.

  "Banki nie będą dzisiaj poza nielicznymi wyjątkami w sytuacji konieczności poszukiwania dodatkowych sposobów finansowania tego nowego obowiązku" - powiedział Soboń w Obserwator Finansowy TV, zapytany o to, gdzie banki mogą chcieć szukać pieniędzy na pokrycie kosztów bufora antycyklicznego.

  Pytany, czy w związku z podwyższeniem bufora banki będą skłonne ograniczać dywidendy lub wprowadzać czy podwyższać opłaty, członek zarządu NBP odpowiedział: "Na pewno nie z tego powodu, o którym tutaj mówimy. Oczywiście, rynek bankowy jest rynkiem konkurencyjnym, choć też trzeba uczciwie powiedzieć, że dzisiaj banki specjalnie konkurować o depozyty nie muszą".

  W ub. tygodniu NBP podał, że Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) zarekomendował ministrowi finansów ustalenie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 1% - po upływie 12 miesięcy i 2% - po upływie 24 miesięcy od ogłoszenia przez ministra finansów rozporządzenia w tej sprawie. Przedstawiciel ministra finansów przyjął rekomendację i zadeklarował podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, poinformował też bank centralny.

  Rekomendacja Komitetu opiera się na przyjętej w marcu 2024 r. strategii stosowania bufora antycyklicznego w Polsce.

  Jak wskazano we wczorajszym "Parkiecie", wskaźnik bufora antycyklicznego ma się odnosić do tzw. aktywów ważonych ryzykiem.

  "Obecnie (na koniec kwietnia 2024 r.) wartość ekspozycji ważonej ryzykiem dla całego sektora to ok. 1,17 bln zł, 2% tej kwoty przekłada się na ok. 23-24 mld zł dodatkowych kapitałów. Teoretycznie stanowiłoby to bardzo duże obciążenie dla banków, przykładowo - pochłaniając niemal cały zysk netto za 2023 r., który wyniósł ok. 27,5 mld zł. Na szczęście jednak, zdaniem analityków, obecna pozycja kapitałowa banków jest dobra. I to na tyle dobra, że nowe wymogi nie będą skutkować koniecznością tworzenia dodatkowych odpisów" - czytamy w gazecie.

  Cytowany przez "P" analityk Erste Securities Łukasz Jańczak powiedział, że według jego obliczeń, bufor antycykliczny nie spowoduje potrzeby zbierania dodatkowych kapitałów. Z kolei analityk DM BOŚ Michał Sobolewski zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikiem, że wyższe wymogi oznaczają zmniejszenie się nadwyżki kapitałowej i trochę więcej zatrzymanych zysków, co może ograniczyć skłonność banków do wypłaty dywidendy. Jednak - jak podkreślił - przy obecnych wysokich wskaźnikach rentowności nie będzie to znaczący wpływ.

  (ISBnews)

 • 19.06, 14:40Soboń z NBP: Nie spodziewam się, by restrykcje EDP były uciążliwe i skondensowane w czasie 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Restrykcje związane z uruchomieniem procedury nadmiernego deficytu (ang. excessive deficit procedure, EDP) nie będą uciążliwe i skondensowane w czasie, ocenia członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Artur Soboń.

  "Mamy dziś zapowiedź uruchomienia tej procedury, ona musi być potwierdzona w lipcu i wówczas też będziemy wiedzieli, co w praktyce dla polskich finansów, całego sektora finansów publicznych oznacza, w jakim czasie będzie rząd obligowany do konsolidacji sektora finansów publicznych. Nie spodziewałbym się, podobnie zresztą jak pan minister [finansów] Andrzej Domański, [...] że te restrykcje będą jakoś szczególnie uciążliwe i bardzo skondensowane w czasie. One dadzą - jak sądzę - Polsce możliwość w odpowiednim czasie, aby takiej konsolidacji dokonać" - powiedział Soboń w Obserwator Finansowy TV.

  Dodał, że w lipcu br. dowiemy się, jak procedura EDP będzie w praktyce wyglądała i "jakie ograniczenia związane ze środkami budżetu państwa i samorządów i funduszy poza samym budżetem, będą, jak będzie wyglądać konsolidacja".

  "Konsolidacja jest rzeczywiście dziś wyzwaniem z punktu widzenia polityki fiskalnej państwa. Natomiast jeśli chodzi o sam dług, to Polska ma go relatywnie na niższym poziomie niż wiele krajów UE" - wskazał Soboń.

  Dziś Komisja Europejska poinformowała, że wszczęcie procedury nadmiernego deficytu jest uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski. Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie w lipcu 2024 r. procedur dotyczących nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych państw.

  Rząd podał wcześniej w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., że liczy, iż Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu Polski na co najmniej cztery lata.

  (ISBnews)

 • 19.06, 12:02KE: Wszczęcie procedury EDP uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Wszczęcie procedury nadmiernego deficytu  (ang. excessive deficit procedure, EDP) jest uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski, wynika raportu Komisji Europejskiej. Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie w lipcu 2024 r. procedur dotyczących nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych państw.

  "Komisja przygotowała  raport na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) dla 12 państw członkowskich w celu oceny ich zgodności z kryterium deficytu określonym w Traktacie: Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja i Finlandia" - czytamy w komunikacie.

  W tej ocenie Komisja bierze pod uwagę odpowiednie czynniki przedstawione przez państwa członkowskie w przypadku, gdy ich stosunek długu publicznego do PKB jest niższy niż 60% PKB lub ich deficyt zostanie oceniony jako "zbliżony" do wartości referencyjnej wynoszącej 3% oraz "tymczasowy', wskazano.

  "W świetle oceny zawartej w raporcie wszczęcie procedury nadmiernego deficytu opartej na deficycie jest uzasadnione w przypadku siedmiu państw członkowskich : Belgii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski i Słowacji" - napisała Komisja.

  KE przypomniała, że raport na podstawie art. 126 ust. 3 stanowi jedynie pierwszy krok do otwarcia procedur nadmiernego deficytu.

  "W świetle tej oceny oraz po uwzględnieniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie w lipcu 2024 r. procedur dotyczących nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych państw członkowskich w oparciu o deficyt. W ramach pakietu jesiennego europejskiego semestru, aby zapewnić spójność ze ścieżką dostosowania określoną w planach średnioterminowych, Komisja przedstawi Radzie zalecenia dotyczące położenia kresu nadmiernemu deficytowi" - czytamy w komunikacie. 

  W 2020 r. Rada stwierdziła na podstawie danych za 2019 r., że w Rumunii istnieje nadmierny deficyt . Według oceny Komisji, Rumunia nie podjęła skutecznych działań, aby skorygować tę sytuację i położyć kres sytuacji nadmiernego deficytu.

  Rząd podał wcześniej w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., że liczy, iż Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu Polski na co najmniej cztery lata.

  W ub. tygodniu minister finansów Andrzej Domański podtrzymał, że w ocenie rządu procedura zostanie "na pewno" otworzona, ponieważ deficyt Polski przekracza 3% PKB. W kwietniu resort finansów poinformował ISBnews, że jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 19.06, 11:44Projekt nakładający na RARS obowiązek utrzymywania zapasów gazu trafił do konsultacji 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego nakładający na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) obowiązek tworzenia i utrzymywania strategicznych zapasów gazu ziemnego trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Jednocześnie projekt zakłada, że przedsiębiorstwa energetyczne, które dotychczas miały taki obowiązek, będą comiesięcznie uiszczały opłatę na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której będzie sfinansowane utrzymywanie zapasów strategicznych przez Agencję.

  "Głównym rozwiązaniem zawartym w projekcie jest umiejscowienie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie zapewniającym bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i wyposażenie jej w instrumenty prawne, które umożliwią tworzenie oraz utrzymywanie zapasów strategicznych gazu ziemnego" - czytamy w uzasadnieniu.

  W tym celu Agencja będzie dokonywała, w imieniu Skarbu Państwa, za pośrednictwem giełdy towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium RP giełdę towarową, zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego, który będzie przez nią utrzymywany jako zapasy strategiczne. Agencja, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, będzie mogła również dokonywać transakcji zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Decyzja dotycząca lokalizacji zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie należała do Agencji.

  Projektowany sposób ustalania wielkości zapasów strategicznych zakłada, że wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie uzależniona między innymi od zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny wysokometanowy w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

  Zmianie ma ulec też sposób finansowania utrzymania zapasów obowiązkowych. Obecnie obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych, co oznacza bezpośrednie ponoszenie kosztów utrzymywania zapasów przez te przedsiębiorstwa. W projekcie nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego  wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorstwa będą comiesięcznie uiszczały opłatę na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której będzie sfinansowane utrzymywanie zapasów strategicznych przez Agencję.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, opłata gazowa ma stanowić stanowi iloczyn stawki opłaty gazowej określonej w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia oraz ilości gazu ziemnego wysokometanowego odebranego w poprzednim miesiącu przez przedsiębiorstwo zobowiązane w punktach wyjścia z systemu przesyłowego gazowego do systemu dystrybucyjnego gazowego oraz w punktach wyjścia z systemu przesyłowego gazowego do odbiorcy końcowego lub zużytego na potrzeby własne w instalacjach służących do przesyłania, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego przyłączonych do systemu przesyłowego.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) założono, ze koszt utrzymania zapasów obowiązkowych wynosił będzie 1 058 mln zł w 2025 r. i 8 213 mln w okresie dziesięcioletnim.

  W wydatkach Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego wskazano potencjalny koszt utrzymywania zapasów strategicznych w ramach umowy magazynowej długoterminowej w Grupie Instalacji Magazynowych Kawerna na warunkach ciągłych w formie pakietu elastycznego, przy wykorzystaniu maksymalnej mocy zatłaczania i mocy odbioru, zgodnie z taryfą z dnia 29 kwietnia 2024 r. dla usług magazynowania gazu ziemnego od 1 października 2024 r., zatwierdzonej dla spółki Gas Storage Poland.

  Przyjęcie tych zmiennych w ramach dostępnych pojemności instalacji magazynowych ma charakter poglądowy, określający maksymalny możliwy roczny koszt utrzymania zapasów strategicznych gazu ziemnego, podano.

  (ISBNews)

 • 19.06, 10:19MZ: Z projektem zmian ws. automatów receptowych będziemy gotowi za dwa tygodnie 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Zdrowia przedstawi za dwa tygodnie propozycję zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania automatów receptowych, zapowiedziała minister Izabela Leszczyna.

  "Konieczne tu są zmiany legislacyjne, nie doraźne. I z tymi zmianami będziemy gotowi za jakieś dwa tygodnie, bo pracujemy nad tym od dwóch miesięcy" - powiedziała Leszczyna w radiu TOK FM.  

  "Zapewniam, że różne nadużycia czy przestępstwa, które są wynikiem działania receptomatów, my wyłapywaliśmy, natomiast teraz monitorujemy to każdego dnia" - dodała.

  (ISBnews)

 • 19.06, 10:17MZ: Projekt ws. zmian w składce zdrowotnej powinien trafić do Sejmu po wakacjach 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Projekt dotyczący obniżenia składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach, wynika z wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Minister poinformowała, że przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

  "Po wakacjach musimy w Sejmie zająć się tą ustawą, żeby nikogo niczym nie zaskakiwać, nie wprowadzać chaosu w systemie składkowo-podatkowym dla płatników, przedsiębiorców, pracodawców itd." - powiedziała Leszczyna w TOK FM.  

  Zapowiedziała, że minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się jeszcze przed sejmowymi wakacjami z przedstawicielami Lewicy, by przedyskutować propozycję i uzyskać zgodę koalicyjną.

  "Liczę na to, że to będzie taka dobra, konstruktywna rozmowa z Lewicą, tym bardziej, że ja zapewniam, że budżet, który przeznaczamy na ochronę zdrowia, przez ten ubytek w NFZ […] będzie uzupełniony przez większą dotację z budżetu państwa" - dodała.

  Krytycznie odniosła się do projektu obniżenia składki, zapowiadanego przez Ryszarda Petru (Polska 2050).

  "Ryszard Petru twierdzi, że w jego projekcie składka zdrowotna ma być obniżona dla przedsiębiorców i dla pracowników. No to ja w tym momencie mówię, że to by znaczyło, że znacząco więcej musimy […] zapłacić z budżetu państwa" - powiedziała minister.

  Projekt zapowiadany przez Petru oceniła jako "nierealny".

  Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zdrowia przedstawiło w marcu br. propozycję obniżenia składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania, na czym miałoby skorzystać od 2025 r. 93% przedsiębiorców. Koszt tych zmian dla budżetu miałby wynieść 4-5 mld zł.

  Dla przedsiębiorców rozliczających się w skali podatkowej zaproponowano ryczałtową składkę zdrowotną, wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich przedsiębiorców. W przypadku podatku liniowego propozycja MZ i MF zakłada stalą składkę 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mieliby płacić stałą składkę na poziomie od 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a kartą podatkową - składkę wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia.

  (ISBnews)

 • 18.06, 16:05Koszt wprowadzenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie ok. 36,4 mln zł w 2025 r. 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych będzie kosztowało ok. 36,4 mln zł w 2025 r., wynika z oceny skutków regulacji do projektu nowelizacji kodeksu pracy, który trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Skorzystanie z dodatkowego urlopu ma być dobrowolne.

  "Dla pracowników - rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie" - wskazano w OSR.

  Kolejną grupą uprawnioną do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą pracownicy - rodzice dziecka urodzonego po ukończeniu 28 tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g - w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie.

  Natomiast pracownikom - rodzicom, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36 tygodnia ciąży i będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od dnia porodu do upływu 8. tygodnia po porodzie, dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia po porodzie do upływu 8. tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

  Dodatkowy urlop macierzyński będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części - bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop ten będzie płatny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Jak wynika z OSR koszty dodatkowego urlopu macierzyńskiego oszacowano na 36,4 mln zł w roku przyszłym i na 423,4 mln zł w ciągu najbliższych 11 lat.

  Nie jest możliwe oszacowanie dokładnego wpływu przedmiotowej regulacji na pracodawców, pracowników, gdyż zależeć to będzie od faktycznego zainteresowania wykorzystaniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego, długością hospitalizacji dziecka, specjalistycznemu leczeniu jakiemu będzie musiało być poddane dziecko, podsumowano.  

  (ISBnews)

 • 18.06, 13:06Rząd liczy, że KE rozłoży redukcję nadmiernego deficytu Polski na co najmniej 4 lata 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd liczy, że Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu (ang. excessive deficit procedure, EDP) Polski na co najmniej cztery lata, wynika z założeń do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. 19 czerwca Komisja opublikuje raporty otwierające procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich.

  W ub. tygodniu minister finansów Andrzej Domański podtrzymał, że w ocenie rządu procedura zostanie "na pewno" otworzona, ponieważ deficyt Polski przekracza 3% PKB. W kwietniu resort finansów poinformował ISBnews, że jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB w 2023 r.

  "Rada Ecofin, wydając zalecenia wobec tych państw członkowskich, w których stwierdzi nadmierny deficyt, wskaże termin zlikwidowania nadmiernego deficytu i ścieżkę korekty wydatków, która zapewni obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB. Ścieżka korygująca deficyt zalecana przez Radę Ecofin podczas procedury nadmiernego deficytu nie powinna być mniej ambitna niż ścieżka wydatków rekomendowana przez nią po ocenie planów średniookresowych. W konsekwencji redukcja nadmiernego deficytu będzie mogła być rozłożona na co najmniej 4 lata" - czytamy w założeniach.

  W dokumencie zwrócono uwagę, że wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane opracować na jesieni tego roku średniookresowe plany budżetowo-strukturalne. Plany zastąpią programy stabilności i konwergencji oraz Krajowe Programy Reform. Polska planuje przekazać swój plan w uzgodnionym z Komisją Europejską terminie, który pozwoli zapewnić spójność między planem a projektem ustawy budżetowej na rok 2025, podkreślono.

  Zgodnie z nowymi zasadami zarządzania gospodarczego, Komisja Europejska do 21 czerwca br. przekaże państwom członkowskim z deficytem lub długiem powyżej wartości referencyjnych trajektorie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na 4 (i 7) następne lata stanowiące punkt wyjściowy do opracowania planów. Zostaną one oszacowane z wykorzystaniem analizy stabilności zadłużenia w średnim okresie (ang. Debt Sustainability Analysis, DSA), co ma zagwarantować różnicowanie wymogów wobec poszczególnych krajów. Przekazanie trajektorii referencyjnych poprzedzi publikacja 19 czerwca raportów Komisji Europejskiej otwierających procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich.

  Państwa członkowskie na jesieni zaprezentują w nowych planach swoje propozycje ścieżek wydatków - jeśli będą odbiegać od trajektorii referencyjnych Komisji Europejskiej, należy to uzasadnić. Rada Ecofin po ocenie planów dokonanej przez Komisję Europejskiej zarekomenduje państwom członkowskim ścieżki wydatków wiążące dla co najmniej 4 kolejnych ustaw budżetowych, wskazano.

  Procedurę nadmiernego deficytu można zastosować w szczególności w sytuacji, gdy:

  - państwo UE narusza lub istnieje ryzyko naruszenia przez nie progu deficytu równego 3% PKB, lub

  - państwo UE narusza regułę dotyczącą zadłużenia poprzez utrzymywanie poziomu długu publicznego przekraczającego wartość 60% PKB, który nie zmniejsza się w zadowalającym tempie - oznacza to, że różnica między poziomem zadłużenia danego państwa a wartością 60% musi zostać zredukowana o jedną dwudziestą rocznie (średnio w przeciągu trzech lat).

  Procedura nakłada na dane państwo wymóg złożenia planu działania naprawczego i polityki, którą wdroży, oraz terminów osiągnięcia tych celów.

  (ISBnews)

 • 18.06, 12:06Rząd nie planuje zmian systemowych VAT, stawki będą standardowe w 2025 wg założeń budżetu 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Nie są planowane większe zmiany systemowe VAT w roku 2025, przez cały przyszły rok będą obowiązywać standardowe stawki tego podatku, wynika z założeń makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025. Na poziom dochodów budżetu państwa z akcyzy będzie oddziaływała wprowadzona w 2022 r. tzw. mapa drogowa.

  Rząd przyjął założenia ustawy budżetowej na rok przyszły w ubiegłym tygodniu. 

  "W obszarze podatku VAT w 2025 r. nie są planowane większe zmiany systemowe. Należy także zauważyć, że 2025 r. będą przez cały rok obowiązywały standardowe stawki VAT. W 2024 r. w pierwszym kwartale obowiązywały jeszcze rozwiązania antyinflacyjne dotyczące obniżonych stawek VAT na żywność" - czytamy w założeniach do budżetu.

  W 2025 r. na poziom dochodów budżetu państwa z akcyzy będzie oddziaływała wprowadzona w 2022 r. tzw. mapa drogowa. Mechanizmem tym objęto, w perspektywie do 2027 r., wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry), wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

  W 2025 r. regulacja ta obejmuje w szczególności:

  - podwyższenie o 5% stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5%) i wyroby pośrednie,

  -  podwyższenie o 10% części kwotowej stawki akcyzy papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie oraz stawki akcyzy na cygara i cygaretki.

  Oprócz czynników o charakterze makroekonomicznym, na dochody budżetu państwa z CIT w 2025 r. wpłyną m.in. korekta udziałów jednostek samorządu terytorialnego za 2023 r. oraz płatności z tytułu podatku minimalnego, wskazano także.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że w 2023 r. wykonane wpływy z CIT były niższe niż kwoty prognozowane, które były podstawą do ustalenia udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. Zwraca też uwagę, że istnieje mechanizm, który koryguje ewentualne odchylenia wielkości rzeczywistych udziałów przynależnych dla JST na podstawie rzeczywistych wpływów, od wielkości prognozowanych. W 2025 r. dokonana zostanie korekta udziałów JST za 2023 r.

  "W 2025 r. po raz pierwszy, co do zasady, budżet państwa zasilą wpływy z podatku minimalnego. Przepisy dotyczące podatku minimalnego weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Po nowelizacji przepisów ich stosowanie zawieszono do 31 grudnia roku 2023. Oznacza to, że obowiązek zapłaty tego podatku powstanie za 2024 r. i zostanie generalnie po raz pierwszy zapłacony w 2025 r. - w terminie rozliczenia rocznego za 2024 r." - czytamy także.

  Resort podkreślił, że wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych na budżet państwa w znacznym stopniu zależy od przeciętnego poziomu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także od wielkości funduszu emerytur i rent.

  "Prognozuje się, że przeciętne zatrudnienie pozostanie na stabilnym poziomie. Jednocześnie oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, które mimo to wciąż pozostanie na wysokim poziomie. Podobna tendencja prognozowana jest dla funduszu emerytur i rent. Szacowane na 2025 zmiany w systemie podatkowym w zakresie PIT nie przewidują znaczącego wpływu na wysokość dochodów podatkowych w tym roku" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć projekt dot. opodatkowania firm żeglugowych podatkiem tonażowym 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych, który zakłada zapewnienie przedsiębiorcom żeglugowym możliwości wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projektowana regulacja przewiduje nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym celem zapewnienia przedsiębiorcom żeglugowym możliwości wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym, co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada także nowelizację przepisów i m.in. nowe obowiązki dla armatorów w zakresie zapewnienia dostępu do internetu, odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego w odpowiednim rozmiarze, bezpłatnego wyżywienia o odpowiedniej wartości odżywczej, jakości, różnorodności i ilości i bezpłatnej wody pitnej o odpowiedniej jakości i ilości, i dla agencji zatrudnienia w zakresie informowania marynarzy o ich prawach wynikających z ubezpieczenia lub innego zabezpieczania finansowego odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę, oraz rozwiązanie problemu armatorów, związanego z wyposażaniem statków w leki wymagane prawem krajowym i międzynarodowym.

  Proponuje się zatem umożliwienie armatorom, których statki zawijają do polskich portów morskich, lub którzy posiadają statki pod polską banderą lub siedzibą w Polsce, zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych wymaganych jako obowiązkowe wyposażenie apteczki okrętowej przez ustanowienie zapotrzebowania, podano także.

  (ISBnews)

 • 18.06, 08:57Rząd planuje przyjęcie projektu uchylającego ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektu jest uchylenie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej. […] Ustawa o CIE wprowadziła rozwiązania, które nie zapewnią kompleksowej realizacji założonego celu, jakim jest poprawa świadomości emerytalnej i zachęta do efektywnego oszczędzania na przyszłość Jednocześnie rozwiązania te generują bardzo wysokie koszty dla budżetu państwa" - czytamy w wykazie.

  Dodatkowo, proponowane rozwiązania systemu Centralnej Informacji Emerytalnej wymagające kompetencji cyfrowych mogą wykluczyć część społeczeństwa z dostępu do informacji zgromadzonych w CIE, podano także.

  "Proponowane rozwiązanie polega na uchyleniu ustawy o CIE. Uchylenie ustawy o CIE jest uzasadnione ograniczaniem wydatków z budżetu państwa. Ocena efektywności kosztowej budowy CIE wykazała, że generuje ona bardzo wysokie koszty w stosunku do ewentualnych spodziewanych korzyści. Jednocześnie informacja emerytalna będzie rozwijana w ramach istniejących rozwiązań" - czytamy dalej w wykazie.

  W 2023 r. prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

  (ISBnews)

 • 18.06, 08:43Rząd chce wydłużyć termin udzielania kredytów płynnościowych dla rolników do 31 XII 2024 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w czerwcu nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zakłada wydłużenie terminu udzielania kredytów płynnościowych dla producentów rolnych do 31 grudnia 2024 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kredyty płynnościowe dla producentów rolnych mogą być udzielane do dnia 30 czerwca br.

  Jak uzasadniono, producenci rolni są zainteresowani możliwością ubiegania się o te kredyty, a jednocześnie Komisja Europejska wydłużyła okres obowiązywania komunikatu Komisji Europejskiej określającego Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy w odniesieniu do producentów rolnych do końca bieżącego roku.

  Z tego też względu planowane jest wydłużenie tego terminu do grudnia 2024 r.

  Projektowane rozporządzenie zakłada też umożliwienie udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich w wysokości 5 tys. zł i jednoczesne zobowiązanie koła do realizacji tylko jednego wydarzenia integrującego społeczność lokalną zamiast dwóch, zniesienie ograniczenia pomocy do kół działających tylko na obszarze gmin do 20 tys. mieszkańców. W związku z wprowadzanymi zmianami termin naboru wniosków o wsparcie – wynikający z rozporządzenia - będzie upływał 20 września br., samo wsparcie ma być wypłacane do 13 grudnia br,  wydarzenie integrujące społeczność lokalną ma odbyć się w terminie do dnia 30 września 2025 r., a rozliczenie wsparcia ma nastąpić w terminie do 31 października 2025 r.

  (ISBnews)

 • 17.06, 15:52Rząd planuje rozszerzenie grupy uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki 

  Warszawa, 17.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada rozszerzenie grupy uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla młodzieży do 18. roku życia i osób ukończeniu 65. roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się głównie do rozszerzenia zakresu podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na darmowe leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. Po zmianach, takim podmiotem będzie każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie zaproponowano możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki niezależnie od postaci tych recept, podczas gdy dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki, działający w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mogli tego robić natomiast lekarze udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

  Jak wskazano w wykazie, proponowane działanie stanowi kontynuację działań podjętych w 2023 r. na rzecz rozszerzenia zakresu przedmiotowego uprawnienia (więcej leków, wyrobów lub środków stało się wówczas dostępnych bezpłatnie) oraz podmiotowego rozpatrywanego od strony beneficjentów tych przepisów (w stosunku do stanu wyjściowego uprawnionymi stali się dodatkowo świadczeniobiorcy od ukończenia 65. roku życia do ukończenia 75. roku życia, a także świadczeniobiorcy niepełnoletni).

  Jednocześnie projekt ma doprecyzować przepisy ustawy o działalności leczniczej, tak aby podstawa prawna udzielania dotacji podmiotom leczniczym działającym w formie instytutów badawczych nie budziła wątpliwości.

  (ISBnews)