ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.06, 17:09Senat przedstawił projekt objęcia emerytów i rencistów bonem turystycznym 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zakładającego objęcie bonem turystycznym w wysokości 500 zł także wszystkich rencistów i emerytów. Projekt poparło 54 senatorów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 43.

  "Świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 zł przysługiwałoby zarówno osobie mającej w dniu 1 września 2021 r. (tj. w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy) przyznane prawo do świadczenia emerytalno-rentowego, jak również osobie, której w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. przyznano prawo do świadczenia emerytalno-rentowego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego emeryci i renciści mogliby dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ich rzecz przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego - do wyczerpania wartości tego świadczenia.

  Projekt zakłada, że nowela weszłaby w życie z dniem 1 września 2021 r.

  "Emeryci i renciści byliby bowiem uprawnieni do dokonywania płatności za pomocą tego bonu od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., a zatem w okresie zmniejszonego popytu na usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne, oferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy także.

  Prawo do dokonywania płatności za pomocą tego bonu wygasałoby 31 marca 2022 r., jednakże nie uniemożliwiałoby to korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, jeżeli płatność za tę usługę lub imprezę dokonana za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego nastąpiłaby przed 31 marca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:50Senat przedstawił projekt liberalizujący tzw. ustawę odległościową 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładającego liberalizację "kryterium 10H" w odniesieniu do odległości od zabudowy mieszkaniowej. Projekt poparło 51 senatorów, 42 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej oraz wskazanych form ochrony przyrody powinna wynosić nie mniej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej, liczonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, uwzględniając wirnik wraz z łopatami. Przyjęty limit wysokości określany jest jako "kryterium 10H".

  "Wprowadzenie zasady minimalnej odległości budynków mieszkalnych od istniejących lub planowanych elektrowni wiatrowych, w praktyce doprowadziło do zablokowania zabudowy mieszkaniowej na znacznych obszarach gmin, w szczególności na terenach intensywnie urbanizowanych, terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową" - czytamy w uzasadnieniu.

  Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania zakładają liberalizację "kryterium 10H" w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzany do ustawy przepis zakłada, że w postępowaniach w sprawie lokalizacji i budowy budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, niespełnienie wymogu "10H" nie może stanowić przesłanki:

  - odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy albo

  - odmowy wydania pozwolenia na budowę albo

  - wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, w przypadku gdy odległość, w której przewidziana jest lokalizacja i budowa budynku o funkcji mieszkaniowej od elektrowni wiatrowej wybudowanej przed dniem wejścia w życie przepisu, jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

  Wprowadzenie tzw. "odległości 5H",umożliwi rozwój inwestycji mieszkaniowych na terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na działkach znajdujących się na tych terenach, w szczególności dla których nie zostały dotychczas wydane decyzje WZ, czytamy także.

  Przepis ten znajdzie także zastosowanie w przypadku, gdy na danym obszarze obowiązuje plan miejscowy uwzględniający odległość określoną zgodnie z "kryterium 10 H".

  Proponowany przepis przejściowy zakłada, że do wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia wżycie przedmiotowej nowelizacji postępowań w sprawie lokalizacji i budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, stosowane będą przepisy nowe.

  Zgodnie z projektem, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:23Senat za przedłużeniem ważności vouchera turyst. i wsparciem sklepików szkolnych 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził ponad 20 poprawek do nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającej m.in. przedłużenie o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada przedłużenie o kolejny rok (do dwóch lat) ważności vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. 

  Nowelizacja dotyczy także obniżki czynszów w galeriach handlowych za okres lockdownu. Zgodnie z przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - do 50%.

  W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona, wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu. Wsparcie miałoby być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne mają otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli. Nowelizacja upoważnia także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:03Senat przeciw możliwości przedłużenia koncesji na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, usuwającą przepisy umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej.

  Do noweli wprowadzono poprawki dotyczące wykreślenia możliwości jednorazowego wydłużania koncesji na poszukiwania i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobycie na dwa lata. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Uchylane przepisy dot. wydobycia węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki, wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji - w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego - do 6 lat.

   (ISBnews)

   

 • 18.06, 15:44Senat poparł nowelę dot. przesunięcia terminu dla e-doręczeń bez poprawek 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na 5 lipca 2022 r dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

  Nowelę poparło 50 posłów, 4 było przeciwnych, a 42 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada zmianę wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. (przesuniecie terminu o 3 miesiące), zmianę terminu powstania obowiązku e-doręczeń dla administracji rządowej z 1 października 2021 r. na 5 lipca 2022 roku (przesunięcie terminu o 9 miesięcy), a także dla administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 stycznia 2022 roku na 5 lipca 2022 r. (przesunięcie terminu o 6 miesięcy).

  Jak wskazano w uzasadnieniu aby usługa e-doręczenia mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i e-szkoleń urzędników, co w ostatnich miesiącach było utrudnione ze względu na pandemię. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma to umożliwić.

  (ISBnews)

 • 18.06, 15:28Senat za nowelizacją ustawy o kołach gospodyń z poprawkami 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził kilka poprawek do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, określającą zasady przekazywania pomocy kołom gospodyń wiejskich w wysokości 40 mln zł rocznie. Poprawki miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Nowelę wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, jeden był przeciwny.

  Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne - niezależne od administracji rządowej i samorządowej - społeczne organizacje mieszkańców wsi, aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. W 2018 r. rząd umożliwił tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym dał możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych.

  Najistotniejsze rozwiązania zawarte w noweli:

  • Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) dotacji na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania wsparcia oraz jego wysokość zostaną określone w rozporządzeniu. Rocznie rząd chce przekazywać na ten cel ok. 40 mln zł.
  • Kompetencje dotyczące pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację swoich zadań zostały przeniesione od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
  • Decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy wydawać będzie kierownik biura powiatowego ARiMR.
  • Dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.
  • Doprecyzowano przepisy dotyczące udostępnienia informacji z rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o wyłączenie jawności niektórych danych dotyczących członków kół gospodyń wiejskich, tj. numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania.
  • Doprecyzowano zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich. Chodzi m.in. o utrzymanie bytu prawnego koła w sytuacji, gdy np. z przyczyn losowych, zmniejszy się liczba członków koła poniżej wymaganej, a koło ma dalszą wolę działania. Nowe przepisy mają umożliwić kołu rozszerzenie listy członków do minimalnego stanu, w określonym terminie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich.

  (ISBnews)

 • 18.06, 15:26Senat za przesunięciem wejścia w życie noweli dot. VAT w e-commerce na 1 IX 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat opowiedział się za przesunięciem na 1 września br. z 1 lipca terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), dostosowującej polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Nowelizacja wraz z kilkunastoma poprawkami została przyjęta jednogłośnie przez 99 senatorów.

  W pierwszej kolejności senatorowie głosowali nad wnioskiem o przyjęcie nowelizacji bez poprawek, ale nie zyskał on większości. Następnie nad poprawkami - en bloc i nad przyjęciem noweli wraz z poprawkami.

  Dzięki nowym przepisom, przedsiębiorcy handlujący w internecie rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby zamiast rozliczania osobno w każdym kraju, do którego wysyłają towary

  Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL "do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych".

  "To jest projekt, który ma zatamować napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do krajów Unii Europejskiej. Polskie i unijne firmy bardzo tracą na tym procederze. Nasi przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować z firmami z Dalekiego Wschodu, które sprzedają takie same towary, jak polscy przedsiębiorcy, ale tańsze o VAT, czyli często o 1/4 ceny" - tłumaczył w trakcie dyskusji w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Celem nowelizacji było uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby.

  Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro - u sprzedawcy.

  Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 14:56Senat za nowelą dot. społecznych agencji najmu nieruchomości bez poprawek 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zakładającą wprowadzenie społecznych agencji najmu, pośredniczących między właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, które nie są gotowe do wynajmu na zasadach komercyjnych.

  Nowelę bez poprawek poparło 50 senatorów, 48 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wykorzystanie nadpodaży mieszkań na wynajem na cele społeczne. Społeczne agencje najmu (SAN) specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu.

  Zgodnie z nowelizacją, społeczną agencją najmu będzie mógł zostać podmiot, który prowadzi dzierżawę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli. Chodzi także o wynajmowanie tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy).

  Forma prawna społecznej agencji najmu to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w których gmina albo gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, fundacja, stowarzyszenie lub spółdzielnia socjalna. Aby SAN mogła prowadzić działalność na terenie gminy, konieczne jest zawarcie przez gminę umowy na okres pięciu lat.

  W umowie ma zostać określona liczba lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zasady współfinansowania przez gminę działalności, zasady sprawozdawczości, podziału odpowiedzialności za ewentualne nieuregulowane należności i inne potrzebne elementy. Umowy pomiędzy gminą czy gminami a SAN będą mogły być przedłużane o kolejne pięcioletnie okresy.

  Warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową agencji. Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN ma być zwolniona z podatku VAT. Natomiast najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start.

  Formuła SAN ma stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego i według założeń ma przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego.

  Według różnych szacunków - jak podkreślono w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu - na rynku mieszkań na wynajem znajduje się od 600 tys. do 1,2 mln mieszkań.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 13:37Rząd planuje przyjąć w III kw. strategię ws. rozwoju bezpieczeństwa jądrowego 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć uchwałę dot. strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, która ma określać kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały planowane jest na III kw.

  Obowiązek opracowania strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  wynika z nowelizacji przepisów ustawy Prawo atomowe z 13 czerwca 2019, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw klimatu opracowuje tę strategię, nie rzadziej niż co 10 lat, uwzględniając założenia długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju. Zgodnie z nowelą, pierwsza strategia oraz polityka w tym zakresie mają zostać przedstawione w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten upływa 23 września 2021 r.

  "Strategia określa kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej. Dodatkowo, w strategii sformułowano zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, stanowiące podstawę działań nadzorczych oraz regulacyjnych w obszarze wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego" - czytamy w wykazie.

  Ogłoszenie tych zasad i kierunków działań w dokumencie strategicznym przyjmowanym przez Radę Ministrów ma nadać odpowiedni priorytet bezpieczeństwu oraz wzmocnić stabilność i przejrzystość środowiska regulacyjnego dla realizacji strategicznych projektów wykorzystania energii jądrowej.

  Projekt strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ma charakter programowy i jest wyrazem zaangażowania państwa w zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej we wszystkich działaniach związanych z pokojowym wykorzystaniem technologii jądrowych oraz źródeł promieniowania jonizującego, podano także.

  (ISBNews)

   

 • 18.06, 13:06Prezydent podpisał nowelę ws. najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która gwarantuje minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia od 1 lipca 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zakłada m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto nakłada obowiązek przyśpieszenia o pół roku (z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.) wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej, wykonujących inny zawód niż zawód medyczny.

  Modyfikuje także mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze i lekarze dentyści posiadający specjalizację).

  Zmiana dotyczy daty, na którą będzie się ustalać wysokości wynagrodzeń gwarantowanych jako prawa nabyte. Ponadto proporcjonalna zmiana wysokości gwarantowanego wynagrodzenia według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. będzie dopuszczalna również w przypadku zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  Nowela dokonuje także zmian w ustawie okołobudżetowej na rok 2021, podwyższając limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów z 351 mln zł. do 451 mln zł.

  Ustawa co do zasady ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 11:46KE zatwierdziła tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska program wsparcia dla dużych firm, który ma częściowo zrekompensować dużym przedsiębiorstwom szkody poniesione w wyniku pandemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd ograniczeń, poinformowała Komisja. Program ma także zapewnić dużym przedsiębiorstwom bezpośrednie wsparcie na utrzymanie płynności finansowej w postaci subsydiowanych pożyczek.

  Program jest częścią systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce tzw. tarczy finansowej dla dużych firm.

  "Program ten pozwoli Polsce częściowo zrekompensować dużym przedsiębiorstwom szkody poniesione w wyniku środków wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się trzeciej fali pandemii koronawirusa, a jednocześnie zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby w zakresie płynności" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Polska zgłosiła Komisji program, który pozwoli jej zrekompensować dużym przedsiębiorstwom szkody spowodowane pandemią koronawirusa oraz zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby w zakresie płynności.

  Program jest wzorowany na poprzednim polskim programie zatwierdzonym przez Komisję 29 maja 2020 r. i będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju.

  Program jest skierowany do dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich sektorach i zarejestrowanych w Polsce. Pomoc będzie udzielana w formie subsydiowanych pożyczek oprocentowanych na korzystnych zasadach. Przewidywane umorzenie może wynieść maksymalnie 75% faktycznych szkód, jakie przedsiębiorstwa będące beneficjentami poniosły bezpośrednio w związku z pandemią koronawirusa w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

  Beneficjenci pomocy będą zatem mieli dostęp do pożyczek, które zapewnią im natychmiastową płynność. Planuje się, że pomoc będzie udzielana w formie pożyczek, które zostaną później częściowo umorzone do kwoty równej obliczonym startom, które zostały poniesione w związku z pandemią koronawirusa, podała Komisja.

  Oceniając polski program, który przewiduje zarówno rekompensatę za szkody, jak i pomoc na utrzymanie płynności finansowej, Komisja korzystała z dwóch podstaw prawnych:

  • Art. 107 ust. 2 lit b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzenie środków pomocy państwa przyznanych na rekompensaty dla określonych przedsiębiorstw lub sektorów za szkody bezpośrednio spowodowane zdarzeniami nadzwyczajnymi, oraz
  • Art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa wdrożonych przez państwa członkowskie w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w ich gospodarce.

  Komisja uważa, że pandemię koronawirusa można uznać za zdarzenie nadzwyczajne, ponieważ pandemia ma wyjątkowy i nieprzewidywalny charakter oraz znaczący wpływ na gospodarkę. W związku z tym uzasadnione są wyjątkowe interwencje państw członkowskich w celu zrekompensowania strat związanych z pandemią.

  Komisja stwierdziła, że polski środek zrekompensuje szkody, które są bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa, i że jest proporcjonalny, ponieważ rekompensata nie przekroczy kwoty niezbędnej do naprawienia szkody, zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE.

  Ponadto Komisja uznała, że środek wsparcia płynności jest zgodny z warunkami określonymi w art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz w tymczasowych ramach pomocy państwa. Wzięła przy tym pod uwagę, że: (i) umowy pożyczki zostaną podpisane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.; (ii) okres obowiązywania umów nie będzie przekraczał sześciu lat oraz że (iii) maksymalna kwota pożyczki na beneficjenta nie przekracza limitów określonych w tymczasowych ramach pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.

  Tymczasowe ramy pomocy państwa będą obowiązywać do końca grudnia 2021 r. W trosce o pewność prawa przed upływem tego terminu Komisja oceni, czy konieczne jest ich przedłużenie.

  Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.62752 w  rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dot. konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 11:14MKiŚ: Transport szynowy będzie uwzględniany w analizach e-mobilności w miastach 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje w nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzić przepis uwzględniający rozwój sieci tramwajowej, metra lub kolei elektrycznej jako element elektryfikacji transportu w miastach, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Mając na uwadze zalety dla środowiska związane z eksploatacją linii tramwajowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (UC65) na skutek zgłaszanych uwag planuje wprowadzenie zmiany, która pozwoli na uwzględnienie pozytywnych efektów z nowo powstających linii tramwajowych w przygotowywanych przez miasta analizach kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" - napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

  W projekcie ustawy w art. 37 dodano ustęp 6 w następującym brzmieniu: "W analizie, o której mowa w ust. 1, można uwzględnić korzyści z nowo powstających linii tramwajowych, linii metra lub zelektryfikowanej kolei miejskiej, których utworzenie skutkować będzie wycofaniem autobusów napędzanych silnikiem spalinowym na tej samej trasie."

  Jeżeli wyniki analizy uwzględniającej nowo powstałe linie tramwajowe wskażą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego nie będzie zobowiązana do dokonywania ich zakupu.

  Wiceminister zaznaczył, że tramwaj stanowi bez wątpienia ekologiczny środek transportu, jednak ustawa nie zawiera pojęcia zeroemisyjnego środka transportu i nie jest planowane wprowadzenie do niej takiego pojęcia.

  "Jednym z głównych założeń wymienionej ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności poprzez wymianę floty pojazdów samochodowych i autobusów napędzanych silnikami spalinowymi na pojazdy nisko i zeroemisyjne. Tramwaje są zawsze zasilane energią elektryczną, a ich liczba w polskich miastach jest znacząca, w związku z czym ta kategoria pojazdów nie potrzebuje działań stymulujących" - wskazał także Zyska.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć w II kw. projekt ustawy dot. nadzoru nad farmami offshore 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt ustawy zawierającej rozwiązania w zakresie nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma obejmować system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową (oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd) określonych w ustawie wymagań na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury.

  "Projektowane przepisy określają m.in. zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe), których spełnianie będą potwierdzać certyfikaty wydawane przez uznaną organizację, to jest: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji. Projektowane przepisy określają również zakres czynności nadzorczych wykonywanych przez uznaną organizację w celu wydania określonego certyfikatu dla morskiej farmy wiatrowej" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane przez organizacje uznane przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, które na podstawie projektowanych przepisów będą mogły uzyskać upoważnienie do realizacji zadań w opisanym powyżej zakresie.

  "Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowych inwestycji, ich liczbę, rozmiar oraz złożoność, sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad ich realizacją bezpośrednio przez właściwe organy administracji państwowej wymagałoby znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością zatrudnienia bardzo licznej grupy wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem, energetyką i elektrotechniką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. Natomiast zgodnie z regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie obowiązek zapewnienia nadzoru uznanej organizacji nad budową i eksploatacją morskiej farmy wiatrowej będzie leżał po stronie inwestora" - czytamy dalej w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 17.06, 12:12MRPS: Planowane są zmiany w umowach o pracę na czas określony dla osób do 40 lat 

  Warszawa, 17.06.2021 (ISBnews) - Zwiększenie elastyczności i stabilności pracy dla rodziców, decydujących się na posiadanie dzieci, w tym m.in. ograniczenie umów o pracę na czas określony zawieranych z osobami do 40. roku życia do maksymalnie dwóch umów na łączny czas do 15 miesięcy zakłada Strategia Demograficzna 2040, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS).

  "Badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w ramach Strategii Demograficznej 2040 rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających elastyczność i stabilność pracy" - czytamy w komunikacie.

  W związku z tym zaproponowano:

  • Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy:

  - Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.

  - Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.

  • Rozwiązania zwiększające stabilność pracy:

  - Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy.

  - Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje:

  - Rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

  - Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.

  - Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

  Jak podkreśla resort, stabilność pracy i związanego z nią stabilnego dochodu rodziny są ważne dla podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka. A kiedy ono się urodzi i skończy się urlop rodzicielski, kluczowe staje się połączenie obowiązków zawodowych obojga rodziców z opieką nad dziećmi, stąd decyzja o włączeniu tego obszaru do priorytetowych kierunków działań, podano także.

  W pracach nad Strategią wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: resortów, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych i ośrodków badawczych. Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje m. in. z przedstawicielami organizacji kobiecych, rodzinnych, pracodawców i środowisk naukowych oraz analiza badań mających określić warunki do poprawy kondycji demograficznej Polski.

  (ISBnews)

   

 • 17.06, 11:22Kościński: Możliwe poduszki finansowe zwiększające deficyt pod koniec roku 

  Warszawa, 17.06.2021 (ISBnews) - Sytuacja budżetu na koniec tego roku może być podobna, jak rok wcześniej, kiedy w ostatnim miesiącu nastąpił wyraźny wzrost deficytu na skutek stworzenia poduszki finansowej, wynika z wypowiedzi ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

  Zapytany w radiowej Jedynce, czy po nadwyżce budżetowej po maju 2021 roku na poziomie 9,35 mld zł na koniec roku budżet może być bardziej zbilansowany, a deficyt niższy niż zakładano, Kościński odpowiedział, "porównywałbym sytuację w tym roku do tego, co stało się w ostatnim roku".

  Po listopadzie ub. roku deficyt był na poziomie 13,2 mld zł.

  "A na koniec roku był - 85 mld zł, bo stworzyliśmy poduszki finansowe. Dokładnie to samo spodziewam się w tym roku, że […] pandemia odejdzie, gospodarka będzie dobrze rosła, to stworzymy odpowiednie poduszki finansowe, żeby w przyszłym roku możemy te pieniądze wykorzystać, żeby jeszcze więcej pomóc gospodarce się rozkręcać" - wskazał minister.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 16.06, 14:03PE i Rada zawarły nieformalne porozumienie ws. zmiany systemu opłat drogowych 

  Warszawa, 16.06.2021 (ISBnews) - Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli nieformalne porozumienie w sprawie nowych zasad pobierania opłat drogowych dla ciężarówek. Celem jest przejście z opłat opartych na czasie przejazdu na opłaty, wynikające z przebytej odległości, poinformował Parlament. Nowymi zasadami byłyby objęte nie tylko samochody ciężarowe, ale także autobusy, furgonetki i samochody osobowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

  "Wstępne porozumienie osiągnięte w środę między negocjatorami Parlamentu Europejskiego i Rady zaktualizuje przepisy określające opłaty, jakie państwa członkowskie UE mogą nakładać na ciężarówki i ciężarówki, ale także autobusy, furgonetki i samochody osobowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Celem nowych przepisów jest przeniesienie opłat drogowych z modelu opartego na czasie na system oparty na odległości lub rzeczywisty system oparty na kilometrach, aby lepiej odzwierciedlać zasady 'zanieczyszczający płaci' i 'użytkownik płaci'" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto, aby zachęcić do szerszego korzystania z pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska, zgodnie z nowymi przepisami kraje UE będą musiały ustalić różne stawki opłat drogowych w oparciu o emisje CO2 dla ciężarówek i autobusów, gdy tylko zostaną ustalone dodatkowe przepisy dotyczące klas CO2 dla pojazdów, prawdopodobnie w 2023 r. oraz w oparciu o efektywność środowiskową furgonetek i minibusów od 2026 r., ze znacznymi ograniczeniami opłat za pojazdy bezemisyjne lub niskoemisyjne.

  Jak wynika z zawartego porozumienia, państwa członkowskie będą stopniowo wycofywać winiety (opłaty drogowe zależne od czasu) w sieci bazowej TEN-T od 2029 roku dla pojazdów ciężkich (ciężarówki, ciężarówki i autobusy), a zamiast tego zaczną stosować opłaty drogowe (opłaty zależne od odległości).

   Jednak państwa członkowskie nadal będą mogły zachować winiety dla określonych części tej sieci, jeśli będą w stanie udowodnić, że nowy sposób pobierania opłat byłby nieproporcjonalny.

  Aby zapewnić równe traktowanie i uczciwą konkurencję, nowe przepisy zostaną rozszerzone nie tylko na autobusy, ale także na lżejsze pojazdy, takie jak vany, minibusy i samochody osobowe. Kraje UE, które zdecydują się pobierać opłaty od tych pojazdów, będą mogły korzystać z systemów opłat drogowych lub winiet. Aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie okazjonalnych użytkowników i kierowców z innych krajów UE, porozumienie określa krótsze okresy ważności (jeden dzień, tydzień lub 10 dni) oraz limity cenowe winiet, które można nałożyć na samochody osobowe.

  Porozumienie zastrzega, że po pięciu latach od wejścia w życie tych przepisów Komisja ma ocenić ich stosowanie.

  Natomiast trzy lata po wejściu w życie tych zasad państwa członkowskie będą publicznie informować o opłatach drogowych i opłatach od użytkowników pobieranych na ich terytorium, a także o wykorzystaniu środków, pochodzących z tych opłat.

  Nieformalne porozumienie w sprawie przepisów o eurowinietach musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu, a następnie Radę i Parlament.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 17:23Sejm uchylił przepisy przedłużające koncesję na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm uchylił przepisy, umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej. Za nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie głosowało 447 posłów, przeciw było trzech, a wstrzymało się 9.

  Uchylane przepisy wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do 6 lat.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 15.06, 17:19Sejm za przesunięciem terminu dla e-doręczeń 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm opowiedział się za przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do 5 lipca 2022 r. dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych głosowało 231 posłów, przeciw było 106, a 120 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i przystąpili do drugiego czytania bez odsyłania do komisji.

  Nowelizacja zakłada zmianę wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. (przesuniecie terminu o 3 miesiące), zmianę terminu powstania obowiązku e-doręczeń dla administracji rządowej z 1 października 2021 r. na 5 lipca 2022 roku (przesunięcie terminu o 9 miesięcy), a także dla administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 stycznia 2022 roku na 5 lipca 2022 r. (przesunięcie terminu o 6 miesięcy).

  Jak wskazywał w trakcie pierwszego czytania minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Adruszkiewicz, aby usługa e-doręczenia mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i e-szkoleń urzędników, co w ostatnich miesiącach było utrudnione ze względu na pandemię. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma umożliwić odpowiednie przygotowanie systemu e-doręczeń, podkreślał.

  (ISBnews)

 • 15.06, 16:13ZUS zajmie się wypłatą świadczeń z programu 'Dobry start' od 1 lipca br.  

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie, zakładające że przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składanie wniosku o świadczenie będzie możliwe wyłącznie przez internet, a wypłata odbywać się będzie na wskazany numer rachunku bankowego, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" […]. Wypłata środków z programu „Dobry start" zostanie usprawniona. Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce instytucji gminnych i powiatowych" - czytamy w komunikacie.  

  Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Obecnie z programu „Dobry start" korzysta ok. 4,4 mln dzieci.

  Najważniejsze rozwiązania:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start" – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. ZUS ma zapewnić optymalizację obsługi świadczeń "Dobry start" oraz redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania.
  • Składanie wniosku o świadczenie "Dobry start" będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
  • Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

  Program "Dobry start" powstał w 2018 r.. Kwota 300 zł przeznaczana jest na wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie jest przyznawane na każde uczące się w szkole dziecko, raz w roku – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na ten cel rząd przekazał do końca 2020 r. ponad 4 mld zł, podano także.

  (ISBnews)

 • 15.06, 16:13Rząd przyjął projekt dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publ. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przedłożony przez ministra cyfryzacji, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać.

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Rozwiązanie to powinno pozytywnie wpłynąć na innowacyjność gospodarki i jakość życia społeczeństwa, podano. 

  "Sektor publiczny posiada w wielu obszarach duże ilości wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Po zmianach, więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii)" - czytamy w komunikacie. 

  W proponowanym projekcie ustawy wprowadzono kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Przykładowo mogą to być: dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Dane te będą musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

  Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. 

  Ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie, podano także. 

  Wprowadzono nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)