Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 31.03, 14:47MRiT chce likwidacji PCC przy zakupie 1. mieszkania i podwyższenia od 6. i kolejnych 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) chce likwidacji podatku od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania, oraz podwyższenia do 6% przy zakupie szóstego mieszkania i kolejnych, podał resort. MRiT przygotowuje regulacje ograniczające nieprawidłowości na rynku nieruchomości. 

  "Likwidujemy podatek od czynności cywilno-prawnej przy zakupie pierwszego mieszkania" - czytamy w komunikacie.

  Od szóstego mieszkania kupowanego w jednej inwestycji będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6%, podano także.

  Podatek od czynności cywilno-prawnych od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2% rynkowej wartości nieruchomości.

  (ISBnews)

 • 31.03, 14:35Buda: MRiT planuje zmiany rozporządzenia dot. warunków technicznych mieszkań 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje zmiany dotyczące warunków technicznych mieszkań; chce, by minimalna powierzchnia lokalu użytkowego wynosiła co najmniej 25 m2, odległości między blokami na sąsiednich działkach wynosiły co najmniej 5 metrów, a na dużych placach lub skwerach pozostawiano ponad 20% terenu biologicznie czynnego, podał resort.

  Planowane zmiany mają dotyczyć projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  "Zdecydowana większość zmian dotyczy projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mają one rozwiązać konkretne problemy, które coraz częściej pojawiają się w polskich miastach" - czytamy w komunikacie.

  Planowane zmiany:

  - Minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki ma wynieść co najmniej 5 metrów (obecnie minimalna odległość budynków od granicy działki wynosi 3 metry w przypadku ścian bez okien i drzwi lub 4 metry w przypadku ścian z oknami i drzwiami). Dodano także regulację zgodnie z którą nie będzie wymagane zachowanie odpowiedniej odległości budynku od granicy działki w przypadku, gdy na sąsiedniej działce są tereny, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod zabudowę.

  - Minimalna odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego lub produkcyjnego (o powierzchni zabudowy ponad 1 000 m2), a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego ma wynieść 30 metrów. Dotyczy to też budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy.

  - Maksymalnie 6% stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do wszystkich miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji, będzie mogło być zbliżone do okien budynków.

  - Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych (ponad 1000 mkw.) co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego.

  - Obowiązek budowy placów zabaw przy bloku lub na osiedlu w których jest więcej niż 20 mieszkań. Przy budynkach z 21-50 mieszkaniami co najmniej 1 m2 placu ma przypadać na jedno mieszkanie, przy budynkach z 51-100 mieszkaniami plac zabaw będzie musiał mieć min. 50 m2, a przy inwestycjach od 101 do 300 mieszkań na każdy lokal ma przypadać min. 0,5 m2 placu. Powyżej 300 mieszkań w budynku plac zabaw ma mieć powierzchnię min. 300 m2. Wprowadzone zostaną też wymogi co do wyposażenia placów zabaw. Z kolei obowiązek wykonania miejsc rekreacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami będzie dotyczył zespołu budynków wielorodzinnych, w którym jest więcej niż 20 mieszkań.

  - Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach będzie musiała wynosić nie mniej niż 25 mkw. Lokale użytkowe o mniejszej powierzchni będą mogły znajdować się na parterze i na I piętrze budynku, pod warunkiem, że jest do nich bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku. Regulacje nie będą dotyczyły budynków zamieszkania zbiorowego takich jak np. hotel, motel czy pensjonat.

  - W bloku w przypadku balkonów na jednej płycie, trzeba będzie zastosować pomiędzy nimi odpowiednią przegrodę. Powinna ona mieć co najmniej 2,2 m wysokości (mierzoną od posadzki) oraz szerokość równą co najmniej szerokości balkonu (a gdy balkon ma szerokość większą niż 2 m - przegroda powinna mieć szerokość co najmniej 2m). Przegroda powinna także charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością światła (w zakresie 30-50%).

  - Obowiązek stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej (podobnie do wymagań pomiędzy dwoma mieszkaniami w budynku wielorodzinnym). Dodatkowo zostanie wprowadzony obowiązek niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród między mieszkaniami w przypadku prowadzenia robót budowlanych, zarówno w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych.

  - Zapewnienie w nowych budynkach użyteczności publicznej (w zależności od rodzaju budynku i jego powierzchni) pomieszczeń dostosowanych i przeznaczonych do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia te powinny spełnić odpowiednie wymagania w zakresie wyposażenia oraz mieć odpowiednią powierzchnię.

  - Zapewnienie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych. Minimalna powierzchnia takich pomieszczeń będzie wynosiła 15 mkw. Dopuszczalne będzie wykonanie oddzielnego budynku gospodarczego, wiaty albo altany, zamiast takich pomieszczeń w budynku wielorodzinnym.

  Ponadto planowane są zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi powierzchnia kondygnacji liczona ma być po obrysie rzutu poziomym ścian zewnętrznych, do której nie będą wliczane powierzchnie balkonów, loggii i tarasów. Tak liczona powierzchnia kondygnacji ma być podstawą do ustalenia intensywności zabudowy.

  Jednocześnie planowane jest:

  - ograniczenie handlu cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich (całkowity zakazu cesji umowy rezerwacyjnej, ograniczenie możliwości cedowania umowy deweloperskiej do przypadków cesji jednego lokalu mieszkalnego dokonywanej przez nabywcę, który w okresie trzech lat poprzedzających jej dokonanie nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej. Wyjątek od tej reguły będą stanowiły cesje na rzecz osób najbliższych).

  - wprowadzenie obowiązku publikowania cen nieruchomości na stronie internetowej dewelopera, w prospektach i katalogach.

  - uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu z bieżącymi cenami transakcyjnymi, który będzie bazował na danych od notariuszy (będą one zbierane z bieżących transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości).

  (ISBnews)

 • 31.03, 13:33Prezydent podpisał postanowienie dot. kierunków rozwoju Sił Zbrojnych na l. 2025-2039 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. To niejawny dokument będący podstawą dalszych prac planistycznych dotyczących wojska.

  "Główne kierunki rozwoju polskich Sił Zbrojnych na piętnaście lat od 2024 do 2039 roku to ten czas, który patrząc na dzisiejszą sytuacją ma z pewnością dla polskiego państwa charakter przełomowy" - powiedział Duda po podpisaniu dokumentu na poligonie w Orzyszu.

  Dokument ma charakter niejawny, a jego podstawą są m.in. wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

  (ISBnews)

 • 31.03, 13:09Projekt rozporządzenia dot. rejestru fundacji rodzinnych został skierowany do uzgodnień 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie rejestru fundacji rodzinnych trafił do uzgodnień międzyresortowych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rejestr miałby być prowadzony w systemie informatycznym.

  "Rejestr będzie prowadzony w systemie informatycznym. Fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych i z chwilą wpisu uzyska osobowość prawną. To typowe rozwiązanie dla polskich osób prawnych i znane także większości innych porządków prawnych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgłoszenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej do sądu rejestrowego w celu jej wpisania do rejestru dokonywałby fundator, gdy fundacja rodzinna powstałaby na podstawie aktu założycielskiego.

  W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru dokonywałaby zarząd fundacji rodzinnej.

  Projekt określa dane, które powinien zawierać wpis, takie jak nazwa, siedziba oraz adres fundacji rodzinnej, wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej, imię i nazwisko, PESEL lub datę urodzenia oraz adres do korespondencji każdego z członków organów, czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony, wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym fundacji rodzinnej, sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego.

  Sądem rejestrowym prowadzącym rejestr fundacji rodzinnych miałby być Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

  (ISBnews)

 • 31.03, 10:18Maląg: Rząd chce zająć się projektem ustawy o świadczeniu wspierającym w najbliższy wtorek 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Rząd chce zająć się projektem ustawy o świadczeniu wspierającym na posiedzeniu Rady Ministrów w najbliższy wtorek, wynika z wypowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Projekt wprowadza nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych bądź ich opiekunów.

  "Jesteśmy po Stałym Komitecie [RM] wczoraj, planujemy na wtorek Radę Ministrów i plan jest taki, że idziemy na najbliższy Sejm, a wiec jest to już na takiej dobrej drodze do dobrego procesu legislacji" - powiedziała Maląg w TVP1.

  Minister podkreśliła, że projekt zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, które ma otrzymywać co do zasady osoba niepełnosprawna, a nie opiekun.

  "Jeżeli osoba pobiera dane świadczenie, będzie tam ustalona potrzeba wsparcia, świadczenie to będzie na poziomie dwukrotnej renty socjalnej 1588 zł [brutto] razy dwa czyli ponad trzy tysiące. Opiekun wtedy będzie całkowicie mógł pracować" - powiedziała Maląg.

  "Ale zakładamy też w tej ustawie, że jeżeli opiekun będzie chciał pozostać na świadczeniu pielęgnacyjnym, tym dotychczasowym to będzie mógł sobie dorobić do 20 tys. zł przy ustaleniu potrzeby wsparcia" - dodała.

  Celem projektowanego świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

  Świadczenie wspierające będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.

  Nowe orzeczenie będą mogły otrzymać zarówno osoby, których opiekunowie aktualnie korzystają z któregoś ze świadczeń opiekuńczych (św. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) i chcą z niego zrezygnować, by powrócić na rynek pracy, jak i osoby, których opiekunowie nie mieli dotychczas przyznanego żadnego świadczenia opiekuńczego. 

  Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

  (ISBnews)

 • 31.03, 10:15Maląg: Projekt dot. 14. emerytury został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji 

  Warszawa, 31.03.2023 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczącej wypłaty tzw. 14. emerytury trafił do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), a niebawem trafi pod obrady rządu, zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie będzie prawdopodobnie wypłacone w końcu sierpnia, ale dokładny termin ma zostać określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

  W ubiegłym tygodniu projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projekt ustawy już jest przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, a więc będziemy niebawem się tym projektem zajmować" - powiedziała Maląg w TVP1.

  Podkreśliła, że planowana jest "pewna elastyczność co do terminu wypłaty emerytury".

  "Prawdopodobnie też będzie na końcu sierpnia, ale w ustawie dajemy sobie taką możliwość, że to rozporządzeniem Rady Ministrów będziemy decydować o terminie wypłaty i jej wysokości" - podkreśliła minister.

  "W ustawie jest zapisane, że będzie to minimum minimalna emerytura czyli na pewno będzie to 1588 zł brutto, przy kryterium dochodowym, jak nasi seniorzy przekroczą będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę, ale może też być taka decyzja że np. to świadczenie będzie ciut wyższe, ale o tym będzie decydowała Rada Ministrów na mocy rozporządzenia" - dodała Maląg.

  Wiceminister finansów Artur Soboń informował kilka dni temu, że jeżeli dodatkowe roczne świadczenie emerytalno-rentowe zostałoby wprowadzone na takim poziomie, jak w roku ubiegłym, to przełożyłoby się to dla budżetu państwa na wydatek rzędu 10 mld zł.

  (ISBNews)

 • 30.03, 19:47Senat wnosi do Sejmu projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla sołtysów 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawierający przepisy dotyczące przyznania dodatkowego świadczenia emerytalnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa co najmniej przez jedną kadencję.

  Za skierowaniem projektu do Sejmu opowiedziało się 53 senatorów, nikt nie był przeciwny, 40 wstrzymało się od głosu.

  Projekt określa zasady wyboru i funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich, m.in. reguluje udział sołtysa w pracach rady gminy oraz zasady wynagradzania sołtysa (m.in. zwrot kosztów podróży służbowych i wynagrodzenie w wysokości połowy pensji minimalnej) i członków rad sołeckich, a także zasady zarządzania przez sołectwo mieniem komunalnym.

  Zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia emerytalnego osobie, która co najmniej przez jedną pełną kadencję pełniła funkcję sołtysa. Świadczenie, finansowane z budżetu państwa, ma wynosić 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w razie pełnienia funkcji przez 1 pełną kadencję, 3% przy pełnieniu tej funkcji przez każdą następną pełną kadencję.

  Koszt świadczenia byłby pokrywany z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy ds. rozwoju wsi. Jego wypłatą zajmowałaby się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z funduszu emerytalno-rentowego, w terminie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

  (ISBnews)

 • 30.03, 19:34Senat zawetował nowelizację ustawy o referendum lokalnym 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat zawetował nowelizację ustawy o referendum lokalnym, która reguluje zasady przeprowadzania referendum (dwukrotnie w ciągu kadencji), obniża liczbę osób uprawnionych do jego podjęcia (o połowę) oraz określa zasady stwierdzenia ważności referendum. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, 45 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Regulacja miała na celu wprowadzenie zasady, zgodnie z którą referendum będzie można przeprowadzać dwa razy w czasie trwania kadencji. Pierwszy termin wyznaczenia referendum - zgodnie z nowelą - miał przypadać nie wcześniej niż przed upływem 18 miesięcy od dnia wyboru organu jednostki samorządu terytorialnego i nie później niż po upływie 24 miesięcy od dnia wyboru tego organu, natomiast drugi termin - nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu kadencji tego organu i nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia upływu kadencji.

  Zmniejszona miała też zostać o połowę liczba obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. Obecnie w gminach i powiatach do zainicjowania referendum potrzebny jest wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, a w województwie 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Nowela zakładała zmniejszenie tych wartości o połowę do odpowiednio 5% i 2,5%.

  Nowelizacja zakładała wydłużenie terminu na zbieranie podpisów w sprawie referendum do 6-miesięcy (dotychczas to 60 dni) i regulowała kwestie związane z ważnością referendum. Zgodnie z proponowanymi przepisami referendum miało być ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 15% uprawnionych do głosowania (o połowę mniej niż obecnie). Drugim warunkiem do stwierdzenia ważności miała być liczba wyborców, którzy wzięli udział w referendum, stanowiąca co najmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ (dotychczas 3/5 wszystkich, którzy brali udział w referendum).

  Ponadto nowelizacja zakładała:

  - wydłużenie terminu na zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały organu stanowiącego JST odrzucającej wniosek o referendum;

  - wydłużenie terminu na usunięcie braków formalnych wniosku o referendum;

  - wydłużenie terminu na złożenie do sądu administracyjnego skargi na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum;

  - wydłużenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej;

  - dopuszczenie możliwości utrwalania pracy komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych oraz kamer;

  - zwiększenie liczby mężów zaufania wyznaczanych do pracy w komisji wyborczej.

  Ustawa o referendum lokalnym wymienia pięć możliwych przedmiotów referendów: w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego; co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki; w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę; o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dodano możliwość przeprowadzenia referendum w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

  W zależności od przedmiotu referendum, z inicjatywą jego przeprowadzenia może wystąpić rada (gminy, powiatu, sejmiku województwa), albo mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego.

  (ISBnews)

 • 30.03, 19:27Senat przyjął bez poprawek nowelę o dozorze technicznym ws. sprzętu wojskowego 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o dozorze technicznym, która zakłada, że wojsko będzie mogło szybciej pozyskiwać i wprowadzać do użytku urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie. Przepisy poparło 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakłada, że wojsko będzie mogło szybciej pozyskiwać i wprowadzać do użytku urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie. Doprecyzowuje także zasady dotyczące wykonywania dozoru technicznego urządzeń należących do wojsk sojuszniczych, które przebywają na terytorium Polski.

  Najważniejsze rozwiązania:

  - Niektóre przepisy ustawy o dozorze technicznym nie będą musiały być stosowane do wojsk sojuszniczych, które przebywają w naszym kraju. Dotyczyć to będzie także urządzeń technicznych, które przeznaczone są do eksploatacji przez polskie wojsko, a wytworzone zostały w innym państwie na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych.

  - Urządzenia te będą mogły zostać objęte dozorem technicznym również wówczas, gdy nie były objęte polskim dozorem technicznym w fazie ich projektowania i wytwarzania.

  - Przebywający na terytorium Polski żołnierze wojsk sojuszniczych i personel cywilny im towarzyszący, nie będą potrzebowali - wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego - zaświadczeń, które kwalifikują do obsługi i konserwacji urządzeń. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy obsługiwane i konserwowane są urządzenia techniczne, które należą do sojuszniczych wojsk.

  - Podlegające dozorowi technicznemu urządzenia techniczne, które należą do wojsk sojuszniczych przebywających w Polsce lub za które są one odpowiedzialne, będą mogły być eksploatowane bez konieczności uzyskiwania decyzji Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, zezwalającej na eksploatację. Będzie to możliwe, jeżeli przewidywać to będą przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 30.03, 19:14Senat wprowadził poprawki do noweli o obligacjach dot. emisji z absorpcją strat 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), usuwając m.in. przepisy dotyczące objęcia fundacji rodzinnych estońskim CIT. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja dotyczy możliwości emisji przez banki, domy maklerskie i zakłady reasekuracji papierów wartościowych z mechanizmem absorpcji strat.

  Senat wprowadził poprawki usuwające przepisy nowelizacji ustawy o fundacji rodzinnej. Zakładały one, że udziałowcy spółek objętych tzw. estońskim CIT mogą zostać beneficjentami fundacji rodzinnej, zachowując prawo do korzystania z tej formy rozliczenia. Jednocześnie obniżały stawki podatku dla osób z I i II grupy podatkowej przy podatku od spadków i darowizn przy otrzymywaniu świadczeń z fundacji rodzinnej na 10% z 15% obecnie.

  Senatorowie argumentowali, że przepisy te nie przeszły pełnego procesu legislacyjnego i do procedowanej noweli zostały dołączone niejako "przypadkowo".

  Senat wprowadził też poprawkę, która usuwa zapis, że zarządzającym specjalną strefą ekonomiczną może być "inny zarządzający" (poza spółką, w której Skarb Państwa albo samorząd województwa posiada większość głosów).

  Nowelizacja ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o BFG zamierza do zniesienia barier w odniesieniu do emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane przez banki i domy maklerskie do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych. Określa także krąg emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych. Ma to umożliwić bankom zasilanie instrumentami kapitałowymi, co w założeniu ma przyczynić się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

  W obecnym stanie prawnym banki, domy maklerskie oraz zakłady ubezpieczeń mogą emitować obligacje AT1, a fundusze inwestycyjne prowadzące IKE, IKZE i PPE mogą nabywać obligacje AT1 jedynie emitowane na prawie innym niż prawo polskie. Nowelizacja zaś umożliwia emitowanie takich obligacji na prawie polskim.

  Ponadto wprowadza zmiany także  w ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, wprowadzając nowy  instrument w postaci pokrycia niedoborów kapitałowych przez Skarb Państwa.

  Proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących BFG, systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 30.03, 19:06Senat zawetował nowelę o ochronie konkurencji i konsumentów 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat zawetował nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która zakładała wzmocnienie niezależności prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz skuteczniejsze egzekwowanie sankcji. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 50 senatorów, 45 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji było wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy do spraw konkurencji.

  Nowela zakładała wprowadzenie kadencyjności prezesa UOKiK. Zgodnie z nowelą, byłby on powoływany przez prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Ta sama osoba nie mogła - zgodnie z przepisami noweli - być prezesem Urzędu dłużej niż przez dwie kadencje.

  Nowela zakazywała łączenia funkcji prezesa z inną działalnością za wyjątkiem działalności naukowej i badawczej.  Prezes miałby obowiązek przedstawienia premierowi dorocznego sprawozdania z działalności Urzędu.

  Prezes UOKiK mógłby być odwołany z funkcji jedynie w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w ustawie.

  Nowela wprowadzała także m.in. nowe przepisy dotyczące zadań prezesa UOKiK. Miałby on możliwość m.in. nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków oraz pozyskiwania informacji od osób fizycznych.

  Nowelizacja doprecyzowywała przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców; wprowadzała szczegółowe regulacje obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwienie egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.

  Zmianie miał ulec także sposób ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji prezesa UOKiK (zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym jako procent obrotu). Kara pieniężna za te naruszenia miała być nie większa niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  Nowe rozwiązania zakładały, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

  Wzmocniona miała zostać skuteczność działania programów łagodzenia kar, co miało zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.

  Wprowadzone miały zostać nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten miał dotyczyć postępowań:

  - antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

  - w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

  - w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

  - w sprawach nakładania kar pieniężnych.

  W noweli doprecyzowano także zasady współpracy UOKiK i policji podczas kontroli oraz przeszukania.

  (ISBnews)

 • 30.03, 19:03Senat zawetował ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat zawetował ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która zakładała systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, 44 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zakładała wprowadzenie wymogu autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autoryzacji udzielać miał Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji na okres 5 lat. Przed udzieleniem autoryzacji miał weryfikować spełnienie kryteriów prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakości i bezpieczeństwa oraz realizacji świadczeń gwarantowanych.

  W przypadku ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przy przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków autoryzacji, NFZ - jak zakładała ustawa - mógłby wydać autoryzację warunkową na okres 1 roku.

  Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem byłby obligatoryjny bez względu czy podmioty korzystają ze środków publicznych czy nie.

  W ramach systemu podmioty byłyby obowiązane m.in. do:

  - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem;

  - wdrażania rozwiązań służących identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym, w tym prowadzenia analiz identyfikujących zagrożenia;

  - identyfikowania priorytetowych obszarów do poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

  - monitorowania zdarzeń niepożądanych, w tym identyfikowania i zgłaszania zdarzeń niepożądanych, rejestrowania zdarzeń niepożądanych, oceny zdarzeń niepożądanych według skali prawdopodobieństwa i ciężkości, opracowania analizy przyczyn źródłowych dla zdarzeń niepożądanych oraz wniosków i zaleceń z tej analizy;

  - wdrażania działań niezbędnych do poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie wyników i zaleceń z analiz;

  - opracowywania i wdrożenia rozwiązań ograniczających występowanie analogicznych zdarzeń niepożądanych w przyszłości;

  - przekazywania informacji o zdarzeniach niepożądanych do ministra właściwego do spraw zdrowia.

  Ustawa wprowadzała Rejestr Zdarzeń Niepożądanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

  Zakładała wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta w miejsce obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych  oraz powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

  Planowano wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu.

  Ustawa regulowała także stosowanie monitoringu wizyjnego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej.

  (ISBnews)

 • 30.03, 19:01Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel, zrównującej e-dokumenty z tradycyjnymi, które zakładają m.in. że w przypadku niedokonania aktualizacji danych, dokument mObywatel będzie unieważniany.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja doprecyzowuje zasady korzystania z dokumentu elektronicznego, zawiera też przepisy umożliwiające dokonywanie płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.

  Jednak z wprowadzonych poprawek zakłada, że w przypadku niedokonania aktualizacji danych w trakcie pierwszego użycia aplikacji mObywatel po otrzymaniu informacji o potrzebie aktualizacji:  dokument mObywatel oraz certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych – jest automatycznie unieważniany.

  Doprecyzowuje też, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium RP,  a można to zrobić także bez odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w: systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu na dotychczasowych zasadach, albo w aplikacji mObywatel z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego.

  Wprowadzone przez Senat poprawki stanowią także, że legitymację poselską i legitymację senatorską wydaje się w postaci karty wykonanej z tworzywa sztucznego, a legitymacje mogą być dodatkowo udostępniane w postaci dokumentu mobilnego.

  Ustawa zakłada:

  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego);

  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów;

  - przygotowanie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);

  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania ze standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

  - nadanie upoważnienia Radzie Ministrów do określenia zakresu danych oraz rejestrów publicznych (systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych), z których użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli pobrać dane w ramach usług dostępnych w aplikacji mObywatel;

  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;

  - umożliwienie użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej - profilu mObywatel;

  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;

  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu mObywatel oraz aplikacji mObywatel;

  - udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel będzie naturalnym następstwem zwiększania dostępności określonych ulg i uprawnień nadawanych obywatelom (w tym wypadku osobom niepełnosprawnym)

  - udostępnienie mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych;

  - udostępnienie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy i umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym.

  (ISBnews)

 • 30.03, 18:00Senat wprowadził poprawki do noweli dot. gospodarowania odpadami 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, które mają na celu m.in. usunięcie przepisów dotyczących wyrównania dla przedsiębiorców stosujących maksymalną cenę ciepła oraz przepisów dotyczących zmian w innych ustawach. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym, zwłaszcza w środowisku morskim.

  Senat usunął m.in. przepisy dotyczące rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, stosujących cenę maksymalną za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2023 r. oraz przepisy nowelizacji prawa wodnego. Senatorowie argumentowali podczas dyskusji, że przepisy zostały wprowadzone w trakcie sejmowych prac nad ustawą, nie przeszły pełnej procedury trzech czytań i nie mają związku z nowelą.

  Nowelizacja wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  Produkty jednorazowego użytku, których dotyczą przepisy, to butelki na napoje, niedopałki papierosów, patyczki higieniczne, opakowania po słodyczach i chipsach, artykuły higieniczne, torby, sztućce, słomki i mieszadełka do napojów, kubki na napoje i pokrywki, balony i patyczki do tych balonów, pojemniki na żywność.

  Nowela o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zmierza do tego, by zwiększyć możliwość ponownego użycia oraz udział materiałów poddanych recyklingowi, aby w roku 2030 poddawać mu wszystkie opakowania polimerowe.

  Wprowadza także zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku, takich jak patyczki, sztućce, talerze, mieszadełka, pojemniki na żywność i na napoje z polistyrenu ekspandowanego i inne ujęte w załączniku do ustawy.

  Nakłada też obowiązek oznakowania w sposób czytelny i nieusuwalny produktów lub opakowań produktów takich, jak podpaski, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, kubki na napoje. Mają się na nich znaleźć informacje  obecności tworzyw sztucznych w wyżej wymienionych produktach, a także o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko, tj. zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobach unieszkodliwiania odpadów w przypadku niniejszych artykułów.

  Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak pojemniki na żywność, na napoje, pojemniki na napoje o pojemności do 3 l, kubki i lekkie plastikowe torby na zakupy obejmuje pokrycie kosztów zbierania odpadów w publicznych systemach, uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów.

  Dla produktów takich, jak chusteczki nawilżane i balony rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmuje koszty prowadzenia kampanii edukacyjnych, uprzątania, transportu, przetwarzania odpadów oraz koszty gromadzenia danych i sprawozdawczości.

  Dla wyrobów tytoniowych z filtrami z tworzyw sztucznych odpowiedzialność producenta obejmuje koszty prowadzenia kampanii edukacyjnych, koszty uprzątania odpadów, zbierania odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym koszty infrastruktury i jej funkcjonowania oraz koszty transportu i przetwarzania odpadów.

  Zgodnie z nowelą, maksymalne stawki opłaty dla takich produktów, jak pojemniki na żywność, na napoje, pojemniki na napoje o pojemności do 3 l, kubki i lekkie plastikowe torby na zakupy to 20 gr za 1 kg produktu. Dla produktów takich, jak chusteczki nawilżane, balony wyroby tytoniowe to 3 gr za sztukę produktu.

  Faktyczne stawki mają zostać określone w rozporządzeniu.

  Opłata ta będzie przekazywana przez przedsiębiorcę na rachunek właściwego marszałka województwa, który z kolei będzie przekazywał tę opłatę na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  (ISBnews)

 • 30.03, 17:37Senat usunął przepisy dot. sprzedaży węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) – Senat usunął wprowadzone przez Sejm przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br.

  Senatorowie uznali, że wprowadzane nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przepisy nie przeszły pełnej procedury legislacyjnej i nie mają związku z procedowaną ustawą.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązują do 30 kwietnia.

   (ISBnews)

 • 30.03, 17:36Senat przyjął z poprawkami nowelę o drogach publicznych w zakresie bezp. infrastruktury 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych. Poprawki miały głównie charakter legislacyjnych i techniczny.

  Za nowelizacją z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela wdraża regulacje unijne.

  Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach.

  Ma to zapewnić dostawcom EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) możliwości odpowiedniego dostosowania systemów. Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, co ma zapewnić prawidłowy pobór opłat za ich przejazd.

  Nowela wprowadza też ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, co zwiększy skuteczność ich egzekucji od użytkowników dróg z innych państw UE. EETS umożliwia opłacenie przejazdu w państwach UE na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS.

  Nowela umożliwia również wojewodom przyśpieszenie ogłaszania inwestycji drogowych na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w tym roku można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

   (ISBnews)

 • 30.03, 17:12Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, której głównym celem jest zapewnienie każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, równego dostępu do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej.

  "Tworzymy wreszcie Krajową Sieć Onkologiczną - krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, walki z chorobami onkologicznymi w taki sposób, by w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi i aby ułatwić pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak, aby stworzyć dla każdego szansę" - powiedział Duda podczas uroczystości podpisania ustawy.

  Podkreślił, że w zakresie strategii leczenia chorób onkologicznych przede wszystkim zadbać chodzi o szybką diagnostykę, skuteczne leczenie i rehabilitację oraz skuteczny powrót do aktywności.

  "Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie. Ustawa przewiduje, że podmioty lecznicze spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną (KSO). KSO ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia przebiegać mają według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

  W skład KSO mają wejść specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zapewnienia opieki onkologicznej wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i kooperacyjnymi. Mają one funkcjonować od 1 kwietnia 2024 r. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne mają być udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze - podstawowym.

  Kwalifikacja na poszczególne poziomy opieki onkologicznej KSO ma być oparta na kryteriach odnoszących się m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego i potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły sprawować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie będzie to jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń dla osób poniżej 18 lat i w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

  Wprowadzony ma zostać też obowiązek systematycznego oceniania satysfakcji pacjenta, co umożliwi korektę systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów. Krajowy Ośrodek Monitorujący Krajową Sieć Onkologiczną będzie opracowywał i aktualizował wytyczne w sprawie postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii również poprzez adaptację zagranicznych opracowań.

  (ISBnews)

 • 30.03, 17:10Senat wprowadził poprawki do noweli o systemach homologacji pojazdów 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, które m.in. umożliwiają ministrowi właściwemu ds. transportu wydanie rozporządzeń określających zakres wymagań w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemów homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

  Jedna z wprowadzonych poprawek zakłada, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia m.in. zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych służących do napędu pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, silnikiem elektrycznym zasilanym baterią lub ogniwami paliwowymi, szczegółowe czynności dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i służby technicznej w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych, a także zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu dodatkowego napędu elektrycznego.

  Inne z poprawek usuwają zapisy dotyczące odpłatności niektórych kontroli prowadzonych przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Senatorowie usunęli także z noweli przepisy dot. kwestii montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem  (kwestie te znajdą się w rozporządzeniu ministra infrastruktury).

  Nowela wyznacza dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organ, który udziela homologacji, sprawuje nadzór nad rynkiem oraz we właściwy sposób prowadzi bazę danych w ramach elektronicznych świadectw zgodności, które wydają producenci pojazdów.

  Reguluje też kwestię procedury homologacji pojazdów, przedmiotu wyposażenia lub części, montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz określenia zasad postępowania dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz służb technicznych związanych z tymi procedurami.

  Część wprowadzonych przepisów ma charakter proceduralny, związany z wydawaniem, zmianą, cofaniem, zawieszaniem świadectw homologacji albo dokumentów równoważnych tym świadectwom, jak np. indywidualne dopuszczenie pojazdu, bądź też o charakterze technicznym, wskazującym wymagania obowiązujące w procesie wprowadzania nowych pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na rynek w Polsce.

  W wyniku dostosowania krajowych regulacji do przepisów międzynarodowych w obszarze procedur homologacyjnych polscy producenci będą mieli możliwość wprowadzenia na rynek każdego państwa Unii Europejskiej nowego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych dokumentów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 30.03, 14:45Soboń z MF: Dobrze oceniamy wpływ 0% stawki VAT na żywność na budżety domowe 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów "bardzo dobrze" ocenia wpływ zerowej stawki VAT na żywność na budżety domowe, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Podkreślił, że decyzja o jej ewentualnym przedłużeniu na kolejne pół roku zostanie podjęta przez premiera i Radę Ministrów.

  "Nie mamy ograniczeń w postaci dyrektywy, […] więc finalnie będzie decyzja pana premiera i Rady Ministrów, jak długo to rozwiązanie z nami pozostanie. Na pewno pan premier - tak jak zapowiadał - będzie około połowy roku o tym informował" - powiedział Soboń podczas konferencji prasowej.

  "Dzisiaj bardzo dobrze oceniamy to, w jaki sposób na budżetu domowe działa zerowa stawka na żywność, więc może w taki nie wprost sposób odpowiem" - stwierdził w odpowiedzi na pytanie, czy stawka VAT zostanie przedłużona po czerwcu br.

  Zgodnie z nowelizacją, rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżona stawka VAT ma obowiązywać w I poł. 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 30.03, 11:39Moskwa: Prace nad systemem kaucyjnym są zaawansowane; wkrótce przyjmiemy projekt 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Prace nad projektem wprowadzającym system kaucyjny są zaawansowane, projekt zostanie wkrótce przyjęty przez Radę Ministrów, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Prace są zaawansowane. Zakończyliśmy w parlamencie pracę nad systemem dot. plastiku jednorazowego użytku. Teraz Czas na system kaucyjny, który uzupełni to rozwiązanie. Przed nami Rada Ministrów, wierzę, że wkrótce przyjmiemy to rozwiązanie" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  Pytana czy jest to kwestia "tygodni, miesięcy", powiedziała: "mamy kilka ważnych legislacji jeszcze; myślę, że w stosownym czasie ten dokument się pojawi".

  "My jesteśmy gotowi jako ministerstwo" - dodała.

  Minister podkreśliła, że system będzie wdrażany z półtorarocznym odroczeniem.

  "To zobowiązanie dla sklepów wielkopowierzchniowych do przyjmowania butelek, przede wszystkim PET. My nie narzucamy, jaki to ma być system - automat czy przyjęcie [kaucji] w kasie" - dodała Moskwa.

  Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. 

  (ISBnews)