ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.03, 10:58ME pracuje nad rozwiązaniami chroniącymi konsumentów energii i gazu 

  Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii uważa za zasadne rozważenie rozwiązań chroniących konsumentów zawierających umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi, polegających m.in. na wprowadzeniu wzorców umownych, obowiązku informowania odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w sposób jasny o istotnych postanowieniach umowy, itd., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. Resort pracuje nad przepisami w tym zakresie. 

  "Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystąpił z postulatem wprowadzenia zakazu zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego. Wydaje się jednak, że zakaz taki może prowadzić do ograniczenia prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy oraz ograniczenia odbiorcom możliwości wykorzystania innych kanałów kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi. W związku z powyższym, wydaje się zasadne rozważenie innych rozwiązań, polegających m.in. na wprowadzeniu wzorców umownych, obowiązku informowania odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w sposób jasny o istotnych postanowieniach umowy, itd." - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Wiceminister przypomniał też, że w Ministerstwie Energii jest przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z projektem, kompetencje regulatora ds. energetyki zostaną rozszerzone m.in. o sprawy sporne dotyczące zmiany umowy sprzedaży paliw gazowych i energii. W ten sposób zostanie uszczelniony system kontroli nad umowami zawieranymi przez odbiorców ze sprzedawcami energii elektrycznej.

  "Dodatkowo, w Ministerstwie Energii rozważa się wzmocnienie współpracy ww. organów w zakresie rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umów zawierających m.in. niedozwolone postanowienia umowne oraz będących przejawem nieuczciwej praktyki przedsiębiorstwa energetycznego, a wręcz skupienie spraw dotyczących nieuczciwych praktyk względem konsumentów z zakresu energetyki w jednym organie sprawującym nadzór nad rynkiem energii. Powinno to przyczynić się do usprawnienia postępowania a także zagwarantowania, że sprawy te będą rozpatrywane przez wykwalifikowany personel zajmujący się na co dzień kwestiami z obszaru energetyki" – wskazał.

  Kwestii ochrony konsumentów ma dotyczyć także nowelizacja Dyrektywy 2009/72/WE, która przewiduje wprowadzenie osobnego rozdziału zatytułowanego "wzmocnienie pozycji i ochrona konsumenta". Zostaną w niej określone m.in. obligatoryjne elementy umowy, nałożone na sprzedawcę energii elektrycznej liczne obowiązki informacyjne względem odbiorców, a także nakaz oferowania sprawiedliwych i przejrzystych ogólnych warunków umów. Warunki te będą musiały być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem i nie będą mogły zawierać pozaumownych barier dla korzystania z praw odbiorców, na przykład nadmiernej dokumentacji umów. Ponadto, odbiorcy mają być chronieni przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży.

  "Wraz z przejęciem ostatecznego kształtu uregulowań przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii niezwłocznie przystąpi do wdrożenia przepisów znowelizowanej dyrektywy" – napisał także Skobel.

  (ISBnews)

 • 21.03, 08:55Sejm przesłał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji do prac w komisji 

  Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Sejm pracował w I czytaniu nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zakładającym wprowadzenie zachęt podatkowych na obszarze całego kraju, a następnie przesłał projekt do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

  "Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307). Rada Ministrów proponuje wprowadzenie mechanizmu udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Zastąpi on dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Proponowane rozwiązanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Projekt realizuje jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Kapitał dla Rozwoju. W dalszej kolejności projektem będzie zajmować się Komisja Gospodarki i Rozwoju, podano także.

  Według wcześniejszych informacji, w efekcie proponowanych zmian skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 117,2 mld zł do 2027 r., a skumulowana liczba nowych miejsc pracy w tym okresie to 158,3 tys.

  (ISBnews)

   

 • 20.03, 15:26 Rząd przyjął reformę szkolnictwa wyższego - Konstytucję dla Nauki 

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła reformę szkolnictwa wyższego, podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

  Ustawa przewiduje, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa.

  "Przyszłoroczny budżet przeznaczony na szkolnictwo wyższe zostanie ponadto zwiększony o 700 mln zł. Osiągnięcie poziomu finansowania nauki do poziomu 1,8% PKB będzie wydłużone w czasie. Zmieniono również sposób planowania wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa. Po wejściu w życie ustawy środki finansowe będą waloryzowane co roku w całości, a uwzględnienie nowych reguł waloryzacyjnych spowoduje, że w dziesięcioletniej perspektywie środki w systemie nauki i szkolnictwa wyższego wzrosną o 47,5 mld zł w stosunku do 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje szerokie wsparcie uczelni regionalnych, które będą otrzymywać większe wsparcie niż planowano to pierwotnie, systemowe wsparcie polskich czasopism naukowych.

  "Wsparcie czasopism i wydawnictw naukowych to także walka z tzw. punktozą. Ustawa wprowadza mechanizmy, które sprawią, że naukowcom będzie się opłacało publikować mniej, ale w lepszych, bardziej prestiżowych miejscach. Nie będzie się już opłacało - tak jak dotychczas - publikowanie wielu artykułów o niskiej wartości naukowej" - podano także.

  Konstytucja dla Nauki wprowadza szkoły doktorskie, które zastąpią studia doktoranckie, powszechne stypendia i urlopy rodzicielskie (macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów udzielane na zasadach identycznych jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

  Ustawa przewiduję większą ochronę praw studenckich m.in. student już na początku studiów będzie wiedział dokładnie, jakie poniesie koszty na edukacje. "Jakakolwiek zmiana opłat w trakcie studiów będzie skutkowała karą finansową nałożoną na uczelnię" - podano także.

  "Konstytucja dla Nauki udrażnia ścieżkę dydaktyczną kariery akademickiej: aby realizować swój awans zawodowy do szczebla profesora uczelni nauczyciel akademicki nie będzie musiał posiadać habilitacji. Nowym rozwiązaniem wprowadzanym przez reformę jest ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla najwybitniejszych badaczy, którzy uzyskają prestiżowe granty naukowe" - czytamy dalej.

  Rządowy projekt zakłada podwyższenie jakości dyplomów m.in. poprzez większą autonomię w budowaniu interdyscyplinarnego modelu kształcenia dopasowanego do potrzeb i oczekiwań studentów oraz rynku pracy.

  Konstytucja dla Nauki to projekt zakładający głęboką, ale realizowaną stopniowo, przebudowę polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Po ogłoszonym we wrześniu 2017 roku projekcie Konstytucji dla Nauki MNiSW jeszcze przez 4 kolejne miesiące prowadziło konsultacje społeczne.

  Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 roku.

  (ISBnews)

 • 20.03, 15:08Tchórzewski: Koszt podst. składek na PPK dla górnictwa węgla kam. to 110 mln zł 

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Koszt składek podstawowych przewidzianych w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowe (PPK) w części obciążającej pracodawcę dla spółek sektora górnictwa kamiennego wyniesie łącznie 110 mln zł w skali roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. W przypadku zwiększenia składek koszt może wzrosnąć nawet do 223,4 mln zł.

  "Dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, opisywany wyżej skutek finansowy wynikający z kosztów składek podstawowych w części obciążającej pracodawcę w skali roku wyniesie 110 mln zł" - napisał Tchórzewski w uwagach zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych.

  Kwota wyliczona dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) to 54 mln zł rocznie, dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 32 mln zł rocznie, dla Taurona Wydobycie 8,5 mln zł rocznie, dla Węglokoksu Kraj 3,5 mln zł rocznie, dla Lubelskiego Węgla Bogdanka 6,9 mln zł rocznie, a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 5,1 mln zł rocznie.

  W przypadku zwiększenia przez pracodawców składek o dodatkowe 2,5 pkt proc. łączny koszt dla wszystkich spółek może sięgnąć 223,4 mln zł.

  Zdaniem ministra, kwoty te stanowią dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego bardzo duże obciążenie finansowe, w szczególności dla podmiotów będących w trakcie procesów restrukturyzacyjnych.

  "Zwracam również uwagę na konieczność wprowadzenia wyłączenia z ustawowego katalogu podmiotów objętych PPK dla osób przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla" - wskazał także minister.

  Druga proponowaną ewentualnością jest dokonanie innej modyfikacji projektu, która wyłączy ustawowy obowiązek Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) jako podmiotu zatrudniającego do prowadzenia PPK wobec pracowników.

  Pracownikom korzystającym z tego rodzaju urlopów brakuje do nabycia uprawnień emerytalnych nie więcej niż 4 lata (w przypadku urlopów górniczych) oraz 3 lata (w przypadku urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla) - zdaniem Tchórzewskiego obejmowanie ich PPK wydaje się więc bezcelowe.

  "Ponadto, w przedmiotowym projekcie brak jest rozstrzygnięcia kwestii skorzystania z PPK pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (praca pod ziemią), którzy mogą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę" - czytamy dalej.

  Minister energii zaproponował także poprawki wprowadzające wymogi doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz minimalnej wysokości kapitału zakładowego dla towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) dopuszczanych do udziału w portalu PPK.

  Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

  (ISBnews)

   

 • 20.03, 15:05Rząd przyjął ustawę tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu  

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformowało Ministerstwo Energii, które przygotowało ustawę. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek paliw.

  "Zadaniem funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki funduszowi będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dodano.

  "Wsparcie w ramach funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Przychodami funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego" - czytamy dalej.

  Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego, podano także.

  Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i funduszu (15%). Zgodnie z przedstawioną propozycją obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napędowych), importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE, dodano.

  "Ze względów organizacyjnych oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem funduszu jest minister energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową" - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r., dodano.

  (ISBnews)

 • 20.03, 14:27MI proponuje jednolity termin wdrożenia systemu PPK - od 1 lipca 2020 r. 

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Proponowany w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) termin obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK jest zbyt krótki w przypadku największych pracodawców (1 lipca 2019 r.), uważa Ministerstwo Infrastruktury. Resort proponuje ujednolicić termin wprowadzenia tego obowiązku - w terminie od 1 lipca 2020 r.

  "Po konsultacji z Pocztą Polską S.A. z punktu widzenia pracodawców termin na wdrożenie PPE lub obligatoryjnie PPK w przypadku największych przedsiębiorstw jest zbyt krótki. Sam proces podjęcia decyzji nie jest łatwy i wymaga wielu analiz, badań, opinii itp. (zwłaszcza w kontekście największych pracodawców). Czasookres kilku miesięcy (bo nie wiadomo, czy i kiedy ustawa wejdzie w życie oraz w jakim kształcie) na podjęcie i zrealizowanie tej decyzji jest zbyt krótki. W związku z powyższym proponuję wprowadzenie jednego terminu dla wszystkich pracodawców w zakresie obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK - tj. do dnia 1 lipca 2020 r., niezależnie od tego, ile osób zatrudniają" - czytamy w opinii resortu do projektu.

  Według projektu, plan wdrożenia zakłada, że 1 stycznia 2019 r. systemem zostanie objętych 3,3 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających powyżej 250 osób; od 1 lipca 2019 r. - 2 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 50-249 osób; od 1 stycznia 2020 r. - 1,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 20-49 osób; od 1 lipca 2020 r. - 5,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 1-19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

  (ISBnews)

   

 • 20.03, 13:35Lewiatan: PPK spowoduje wzrost kosztów pracy, obciążających głównie pracodawców 

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), spowoduje wzrost kosztów pracy (składki do PPK i koszty administracyjne), które w znacznej mierze będą udziałem przedsiębiorców, uważa Konfederacja Lewiatan.

  "Jeżeli oszczędzanie w PPK ma być masowe, to powinni nim być zainteresowani zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy. Oszczędzający muszą mieć przeświadczenie, że ich pieniądze są efektywnie inwestowane. Istotne jest przełamanie nieufności do państwowych programów po decyzjach dotyczących przejęcia części środków zgromadzonych w OFE.  Dla pracodawców program nie powinien się wiązać z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi i administracyjnymi" - powiedział doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz, cytowany w komunikacie.

  Organizacja wskazuje, iż wejście w życie ustawy znoszącej limit składek oraz projektu o PPK oznacza kumulację obciążeń i znaczący wzrost kosztów zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Zdaniem Lewiatana, w tych okolicznościach trudno oczekiwać pozytywnego przyjęcia PPK.

  Dalsze prace nad projektem ustawy o PPK powinny uwzględnić możliwość pozostawienia wyboru pracodawcom wyboru pomiędzy pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) a pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) przez cały okres funkcjonowania nowego instrumentu.

  "Za niewłaściwe należy uznać powierzenie PFR jednocześnie dwóch ról: organizatora programu PPK i właściciela jednego z TFI prowadzących PPK, ponieważ nie powinno się łączyć funkcji rynkowego gracza i kontrolera rynku. Proponowane w projekcie nadanie TFI należącemu do PFR statusu domyślnego TFI w przypadku nie dokonania wyboru przez pracodawcę, jest wyrazem uprzywilejowania jednego z podmiotów rynkowych i narusza zasadę równej konkurencji" - czytamy dalej.

  Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów. 

  (ISBnews)

 • 19.03, 17:45NBP: System PPK zwiększy klin płacowy, może nie przyspieszyć wzrostu PKB 

  Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - System pracowniczych planów kapitałowych (system PPK) może nie przełożyć się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, w szczególności jeśli uwzględni się, że na rynek pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstw negatywnie wpłynie zwiększenie klina płacowego oraz daleko idące obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem PPK, napisał Narodowy Bank Polski (NBP) w opinii na temat projektu ustawy o PPK. 

  "Obok zwiększenia dochodów emerytów, drugim deklarowanym celem projektu ustawy jest podniesienie potencjału rozwojowego polskiej gospodarki, poprzez zwiększanie oszczędności krajowych. W ocenie NBP, samo skierowanie dodatkowych środków na rynek kapitałowy nie musi przełożyć się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, w szczególności jeśli uwzględni się negatywne oddziaływanie zaproponowanych rozwiązań na wzrost gospodarczy poprzez inne kanały. W szczególności, na rynek pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstw negatywnie wpłynie zwiększenie klina płacowego oraz daleko idące obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem PPK" - czytamy w opinii banku centralnego do projektu.

  "System pracowniczych planów kapitałowych (system PPK) w zaproponowanym kształcie nie realizuje głównego celu tworzenia dodatkowego systemu oszczędzania na emeryturę, jakim w opinii NBP powinno być realne zabezpieczenie potrzeb finansowych osób, które zakończyły aktywność zawodową. Zaproponowany mechanizm wypłaty środków z PPK zapewni uczestnikom dodatkowe dochody jedynie przez 10 lat, począwszy (o ile uczestnik nie zadecyduje inaczej) już od 60. roku życia. Natomiast po zakończeniu tego okresu, w latach, kiedy wiele osób nie jest już w stanie pracować i rosną ich wydatki na koszty opieki medycznej, PPK nie stanowiłyby istotnego wsparcia finansowego" - czytamy dalej.

  Według banku centralnego, wypłaty z powszechnego systemu emerytalnego powinny mieć co do zasady charakter dożywotni.

  NBP ocenia, że "przedłożony projekt ustawy jest niedopracowany", jeżeli chodzi o zabezpieczenie interesów uczestników i zapewnienie sprawnego działania systemu.

  "Pracownicy mają zbyt mały wpływ na to, jak będą inwestowane ich oszczędności, bodźce dla zarządzających są nieodpowiednie, a uczestnicy systemu nie są zabezpieczeni przed niskimi stopami zwrotu. Widoczna jest asymetria w podziale ról w systemie - koszty ponoszą głównie uczestnicy, pracodawcy i rząd, zaś podmioty zarządzające uzyskują przede wszystkim korzyści niezależnie od wyników inwestycji" - wskazano w opinii.

  NBP uważa też, że zaproponowany poziom opłat za zarządzanie wydaje się wysoki w środowisku niskich stóp procentowych.

  Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

  (ISBnews)

   

 • 19.03, 17:04Portico: Nowe prawo wodne powoduje wstrzymywanie inwestycji w nieruchomościach 

  Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Nowe Prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br. i wprowadziło zasadę pierwokupu nieruchomości pod tzw. śródlądowymi wodami stojącymi na rzecz Skarbu Państwa. Sprawia to, że o zakup atrakcyjnej działki nad jeziorem będzie trudniej niż do tej pory. Już obecnie wielu inwestorów, nie tylko indywidualnych, wstrzymuje się z inwestycją w tego typu nieruchomość, oczekując na wyklarowanie się przepisów, uważa wiceprezes Portico Project Management Steven Davis.

  "Dziś nie wiadomo jeszcze do końca, w jaki sposób egzekwowane będzie nowe prawo. Sprawia to, że wielu inwestorów, nie tylko indywidualnych, wstrzymuje się z inwestycją w tego typu nieruchomość, aż jasna stanie się wykładnia nowych przepisów" - powiedział Davis, cytowany w komunikacie.

  Obowiązujące od 1 stycznia przepisy przewidują, że gdy sprzedaż nieruchomości przeprowadzona będzie z naruszeniem prawa pierwokupu, nie będzie ona ważna. Wielu inwestorów boi się podjęcia takiego ryzyka i decyduje się na odłożenie zakupu.

  "Wpływ obecnej sytuacji na rynek zależy od tego, jak szybko jasna stanie się praktyka funkcjonowania nowych przepisów. Jeśli utrzymywać się będzie ona długo, za jakiś czas może okazać się, że zakup domu czy mieszkania nad jeziorem nie będzie łatwą sprawą" - przewiduje Davis.

  Podkreślił, że rzeczywiście popyt na tego typu nieruchomości już teraz jest wysoki. "W realizowanym przez nas nad Jeziorem Zegrzyńskim apartamentowcu, jeszcze przed wbiciem w ziemię pierwszej łopaty, nabywców znalazło 30% lokali" - wskazał.

  Według niego, jeśli nowe prawo ograniczy na pewien czas podaż nowych obiektów, staną się one produktem trudnodostępnym.

  Nowe regulacje sprawiają, że indywidualnemu inwestorowi, przynajmniej na początku, jeszcze trudniej będzie samodzielnie poradzić sobie z formalnościami, jeśli będzie chciał zbudować dom nad jeziorem. Skorzystają na tym firmy wyspecjalizowane w realizacji takich obiektów oraz ci, którzy już teraz mają tego typu nieruchomości lub są w trakcie ich realizacji.

  "Ich cena pójdzie mocno w górę. W długiej perspektywie najlepiej byłoby jednak, gdyby obecna, niepewna sytuacja prawna szybko się wyjaśniła. Tylko wtedy ten rynek będzie mógł rozwijać się w sposób harmonijny" - podsumował Davis.

  Po wejściu w życie ustawy Ministerstwo Środowiska opublikowało w styczniu stanowisko w sprawie nowych przepisów - "w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów nowej ustawy Prawo wodne związanych z prawem pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi".

  Zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

  "Z uwagi na usytuowanie prawa pierwokupu w ust. 13 art. 217, który dotyczy zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz zgodnie z zasadami wyrażonymi w §55 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283), należy stwierdzić, iż prawo pierwokupu znajduje zastosowanie jedynie przy sprzedaży gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi nabytych od Skarbu Państwa po dniu wejścia w życie ustawy, w trybie wskazanym w art. 217. Prawa pierwokupu nie stosuje się w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi" - czytamy w stanowisku resortu.

  (ISBnews)

   

 • 19.03, 10:17PwC: PPK mogą zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur nawet o 16% 

  Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur nawet o 16%, wynika z analizy firmy doradczej PwC "Program Budowy Kapitału a przyszłe emerytury i rozwój polskiej gospodarki". Z kolei dla budżetu państwa planowana reforma w długookresowej perspektywie może okazać się neutralna ze względu na większe wpływy podatkowe i ograniczenie obciążeń związanych ze świadczeniami socjalnymi.

  PPK stanowią najważniejszy filar Programu Budowy Kapitału, będącego częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to propozycja nowego, powszechnego mechanizmu gromadzenia środków emerytalnych w ramach II filaru systemu emerytalnego, na który mieliby składać się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa. PPK mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Programy zbliżone konstrukcyjnie do PPK z powodzeniem funkcjonują już od dawna w wielu państwach świata, m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie, podano.

  "Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ma potencjał wnieść nową jakość do polskiego systemu emerytalnego i zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur. Od dotychczasowych rozwiązań PPK różnią się przede wszystkim realnym zaangażowaniem Skarbu Państwa oraz automatycznym zapisem. Należy pamiętać również o prywatnym charakterze środków gromadzonych w ramach PPK, o którym mówi rząd, i wyraźnie zaznaczyć to w projekcie ustawy. Wszystkie te kwestie powinny okazać się kluczowe dla popularności nowego mechanizmu. Na etapie konsultacji projektu warto pomyśleć o dodaniu mechanizmów takich jak zapewnienie możliwie szerokiej konkurencji rynkowej pomiędzy podmiotami oferującymi PPK, które mogą zwiększyć efektywność nowej formy oszczędzania" - powiedziała wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych w PwC Katarzyna Urbańska, cytowana w komunikacie.

  Jak podkreślają eksperci PwC, konstrukcja PPK zakłada automatyczny zapis wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 19. a 55. rokiem życia (starsi do 70. roku życia mogą podjąć dobrowolną decyzję o partycypacji) z możliwością rezygnacji z udziału. Składka pracownika ma wynieść od 2% do 4% wynagrodzenia, a kolejne 1,5% do 4% będzie dokładał pracodawca. W efekcie składka podstawowa na PPK bez udziału państwa wyniesie 3,5% wynagrodzenia brutto, a w zależności od woli pracownika i pracodawcy może zostać zwiększona do 8%, podano również.

  "Skarb Państwa partycypuje w PPK poprzez coroczne dopłaty w wysokości 240 zł, co odpowiada około 0,5% średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce w roku 2017 r. (ok. 4 000 zł). Oznacza to, że realna składka na PPK dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie może wynosić od 4 do 8,5% wynagrodzenia. Dodatkowo, zgodnie z przedstawionym projektem, do końca 2020 r. będą również wypłacane tzw. składki powitalne równe 250 zł" - czytamy dalej.

  Zgodnie z projektem, PPK mają być dostępne dla wszystkich osób objętych systemem emerytalnym, także tych, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, ale płacą składki emerytalne. Wdrożenie zmian zostało podzielone na etapy, kolejni przedsiębiorcy będą obejmowani reformą stopniowo, aby zagwarantować im odpowiedni czas na przygotowanie. W dalszej kolejności reforma ma objąć również pracowników administracji publicznej.

  Pomimo że pracodawcy będą zobligowani do płacenia składki w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika, w długim okresie mogą liczyć na ponadprzeciętne zwiększenie popytu wśród emerytów, wynikające ze wzrostu ich zamożności, oraz zwiększenie puli dostępnego kapitału, co może przełożyć się na szybszy wzrost, podniesienie stopy inwestycji i ogólną poprawę kondycji polskich przedsiębiorców, podano także.

  "W pierwszym roku funkcjonowania PPK całkowity koszt wynikający z reformy systemu emerytalnego dla pracodawców może wynieść od 1 977 mln zł do nawet 5 273 mln zł w zależności od średniej składki. Na te finalne wartości składa się nie tylko koszt składek wpłacanych przez pracodawców na PPK, ale również korzyść wynikająca z obniżenia podatku dochodowego płaconego przez pracodawców w związku z zaliczeniem składek pracodawców do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie reforma nie przewiduje jednak żadnych bodźców, które skłaniałyby pracodawców do płacenia w ramach PPK maksymalnej składki (4%)" - czytamy dalej.

  Wpływ reformy na rynek kapitałowy będzie widoczny przede wszystkim pod postacią nowych środków, które będą gromadzone w ramach PPK i które trafią na rynek kapitałowy. Ze względu na fakt, że w ramach PPK oszczędzane będą pieniądze polskich pracowników, środki te przyczynią się do zwiększenia udziału źródeł krajowych w finansowaniu inwestycji, a to oznacza zwiększenie stabilności rynku finansowego.

  Jak wspomniano, obowiązki związane z PPK nie obejmą jednocześnie wszystkich przedsiębiorców, dlatego należy oczekiwać skokowego wzrostu partycypacji w lipcu 2019 r. (wówczas PPK obejmą 1,5 mln pracowników firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników). Jeszcze wyraźniejszy skok partycypacji będzie obserwowany w styczniu i lipcu 2020 r., gdy reformą zostaną objęci również mniejsi przedsiębiorcy i jednostki sektora publicznego, argumentuje PwC. 

  "Ostateczny wpływ PPK na rynek kapitałowy będzie zależał nie tylko od partycypacji, ale również od polityki inwestycyjnej, jaką będą prowadziły podmioty zarządzające. Środki gromadzone w ramach PPK będą mogły być inwestowane w aktywa denominowane w walutach innych niż złotówki tylko w 30%. Instytucje finansowe oferujące PPK będą musiały oferować cztery warianty inwestycyjne dostosowane do wieku uczestnika (tzw. fundusze zdefiniowanej daty)" - czytamy w materiale.

  Projekt PPK przewiduje dopuszczenie do oferowania PPK przez TFI, które spełnią określone kryteria. Jednak - zdaniem ekspertów PwC - ograniczenie podmiotów oferujących PPK tylko do TFI nie jest dobrym rozwiązaniem. Według obecnych zapisów, PPK nie będą mogły być zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), mimo że są one podmiotami, które mają największe na rynku doświadczenie w zarządzaniu dużymi środkami finansowymi oszczędzanymi przez znaczną część społeczeństwa z myślą o świadczeniach emerytalnych.

  Autorzy analizy zwracają także uwagę na zapisaną w projekcie kluczową rolę Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Ma on m.in. czuwać nad listą osób uprawnionych do uzyskania dopłaty rocznej. Dodatkowo, będzie odpowiadał także za portal PPK i decydował o tzw. wyznaczonej instytucji finansowej, do której trafią składki osób, dla których pracodawca nie wybrał dostawcy PPK. PFR będzie również prowadził ewidencję PPK, podsumowano. 

  Raport "Program Budowy Kapitału a przyszłe emerytury i rozwój polskiej gospodarki. Ocena skutków planowanej reformy emerytalnej" został przygotowany przez PwC na zlecenie i we współpracy z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

  (ISBnews)

   

 • 19.03, 08:07Tchórzewski: Polska musi się zdobyć na energię atomową 

  Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Energia atomowa oznacza produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej, dlatego Polska musi się zdobyć na atom, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Wspomniane paliwo energetyczne [atom] to wymóg naszych partnerów z Komisji Europejskiej, którzy mogliby w ten sposób rozliczać nas za średnią emisję. Energia atomowa oznacza produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej. To jedna z podstaw, by wypełnić tę lukę. Kierunek jest taki, Polska musi się zdobyć na atom" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla "Super Expressu".

  Wcześniej w tym miesiącu podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń Tchórzewski mówił, że ma nadzieję na rozstrzygnięcie sprawy budowy elektrowni jądrowej w tym miesiącu. Podkreśla, że elektrownia taka jest zeroemisyjna, a najnowsze technologie są bezpieczne.

  W zeszłym tygodniu wskazywał, że koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce można szacować na 70-75 mld zł, a opracowanie modelu finansowego nie jest sprawą prostą.

  W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 16.03, 14:38PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK 

  Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Zakłady ubezpieczeń na życie chcą również być uprawnione do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z informacji opublikowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). 15 marca br. minął termin konsultacji społecznych dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

  "Głównym postulatem branży jest uprawnienie zakładów ubezpieczeń na życie do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Udział ubezpieczycieli w PPK z pewnością zwiększy potencjał do zakumulowania znacznych aktywów. Ubezpieczyciele mają wszak wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowane kadry w zarządzaniu znacznymi aktywami w długoterminowej perspektywie. Gwarantują też bezpieczeństwo, jako jednostki ściśle nadzorowane i spełniające wysokie wymogi kapitałowe" - czytamy w materiale PIU.

  Ich zdaniem, udział ubezpieczycieli umożliwiłby wiele prokonsumenckich rozwiązań, np. możliwość oferowania ubezpieczeń wypadkowych bądź chorobowych, związanych z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu oszczędzający mogliby otrzymywać dodatkowe pieniądze na wypadek poważnego zachorowania i nie musieliby korzystać z kapitału już odłożonego w PPK. Ten pracowałby nadal na przyszłą emeryturę.

  "Najistotniejsze zmiany, które proponujemy w projekcie, dotyczą uwzględniania specyfiki ubezpieczeniowej formy PPK, w tym m. in. kwestii ochrony aktywów w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń czy kwestii podatku od instytucji finansowych" - czytamy także. 

  Zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w ramach PPK na wypadek upadłości bądź likwidacji zakładu ubezpieczeń ma służyć wprowadzenie przepisu, który umożliwiałby przekazanie środków zgromadzonych w ramach PPK do instytucji wyznaczonej w przypadku upadłości bądź likwidacji zakładu. Instytucją wyznaczoną może być TFI, którego większościowym akcjonariuszem jest PFR. W ten sposób ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie ma wpływu na stan pieniędzy zgromadzonych w PPK, podano dalej. 

  Aktywa zakładów ubezpieczeń obciążone są podatkiem w wysokości 0,4392% w skali roku. Podatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, a więc nie zmniejsza podstawy do opodatkowania podatkiem CIT. Dlatego jego efektywna wysokość to 0,5226%. Ustawa zalicza do podstawy opodatkowania wszystkie aktywa zakładów ubezpieczeń, a więc również aktywa zgromadzone w ramach IKE, IKZE i PPE, napisano w materiale. 

  Wysokość podatku jest zbliżona do proponowanego w projekcie ustawy o PPK limitu kosztów w umowach o prowadzenie zarówno PPK, jak i nowych IKE, IKZE i PPE. Wynosi on 0,6%. Oznacza to, że faktyczny limit kosztów i opłat dla zakładów ubezpieczeń, wyniesie mniej niż 0,08%, uważa PIU. 

  "Zgodnie z obecnym projektem ustawy, zakłady ubezpieczeń będą de facto pozbawione możliwości zawierania nowych umów IKE, IKZE i PPE. Przy proponowanych limitach kosztów i podatkach, brak będzie ekonomicznego uzasadnienia dla takich umów. W konsekwencji nowe umowy o prowadzenie IKE, IKZE i PPE zawierane będą jedynie przez instytucje finansowe nieobciążone podatkiem od aktywów. Ponadto ze względu na niższe koszty w nowych umowach, klienci posiadający dotychczasowe umowy będą przenosili aktywa do funduszy inwestycyjnych oferujących niższe opłaty" - czytamy także. 

  "Proponujemy więc zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów zgromadzonych w IKE, IKZE i PPE, a także, przy dopuszczeniu ubezpieczycieli do fazy akumulacji - PPK. Umożliwi to ubezpieczycielom dalsze oferowanie zarówno nowych produktów, jak i kontynuowanie dotychczasowych umów. Należy również podkreślić, że zwolnienie takie byłoby neutralne dla budżetu państwa, ponieważ przy pozostawieniu w projekcie PPK jedynie funduszy inwestycyjnych, jak również de facto przeniesieniu nowych umów o prowadzenie IKE, IKZE i PPE do instytucji finansowych nieobciążonych tym podatkiem, podatek od aktywów PPK nie będzie naliczany" - podkreśla także PIU.

  PIU przyjęło założenie w kwestii wynagrodzenia, że łączny koszt udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wynagrodzenia z tytułu zarządzania aktywami nie przekroczy proponowanego w projekcie limitu 0,6% aktywów.

  "Mamy nadzieję, że w toku dalszych prac nasze propozycje zostaną uwzględnione. Tym bardziej, że przykłady rozwiniętych państw, takich jak wielka Brytania, Holandia czy Australia pokazują, że ubezpieczyciele efektywnie zarządzają aktywami w produktach emerytalnych zbliżonych do polskiego projektu PPK" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 16.03, 11:13FPP: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych będzie korzystna dla przedsiębiorców 

  Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Ustawa o płatnościach bezgotówkowych, której projektem ma zająć się dziś Komitet Stały Rady Ministrów, jest korzystna dla przedsiębiorców, zwłaszcza, że obejmie tylko te firmy, które muszą posiadać kasę fiskalną - zatem nie dotyczy małych punktów handlowych, wynika ze stanowiska Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Według planów, Komitet Stały Rady Ministrów ma zająć się tym projektem dziś o godz. 13:00.

  "Nowoczesne technologie cyfrowe to innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Jej dynamiczny rozwój wymaga zwiększania roli elektronicznych instrumentów płatniczych - nie tylko kart płatniczych i przelewów, ale wszelkich innowacji finansowych. Takie podejście przynosi korzyści dla przedsiębiorców, gdyż pozwala w dłuższej perspektywie obniżyć koszt obsługi gotówki, a co za tym idzie koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie i popularyzacja nowoczesnych form płatności w biznesie i administracji to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom i nowym przyzwyczajeniom Polaków, którzy coraz chętniej płacą bezgotówkowo. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że nowelizacja ustawy jest korzystna dla przedsiębiorców, zwłaszcza że obejmie tylko te firmy, które muszą posiadać kasę fiskalną - zatem nie dotyczy małych punktów handlowych" - czytamy w stanowisku FPP.

  Polskie firmy aktywnie wdrażają nowe rozwiązania i już teraz biorą udział w inicjatywach, które pomagają zagwarantować  konsumentom prawo do płatności bezgotówkowych. Program "Polska Bezgotówkowa", który ma pomóc przedsiębiorcom w rozpoczęciu obsługi takich płatności cieszy się z dnia na dzień coraz większym zainteresowaniem. W niecałe dwa miesiące od uruchomienia przyciągnął już ok. 6 tys. zainteresowanych firm. Szacuje się, że Program pozwoli udzielić wsparcie ok. 600 punktom sprzedaży (wynajem terminala płatniczego lub mPOSa oraz pokrycie kosztów obsługi transakcji), wskazała też Federacja.

  "Przedsiębiorcy są gotowi odpowiedzieć na oczekiwania społeczne i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu klientów. Jednocześnie firmy widzą znaczące korzyści w akceptacji płatności bezgotówkowych, np. przez zwiększenie koszyka zakupowego klientów. Wyniki badań jasno pokazują, że głównym powodem rozpoczęcia przez firmy obsługi płatności bezgotówkowych była dotychczas presja ze strony klientów. Przedsiębiorca przyjmujący płatności elektroniczne staje się bardziej przyjazny dla klienta. Często konsument wybierając pomiędzy dwoma sklepami wybierze ten, w którym akceptowane są karty płatnicze. Zaoszczędzi w ten sposób czas, jaki straciłby, gdyby musiał wyjmować pieniądze np. z bankomatu. Terminal płatniczy może stać się również narzędziem dodatkowej sprzedaży. Przedsiębiorca może uzyskać dodatkowy dochód, oferując usługi polegające na doładowywaniu telefonów komórkowych działających na zasadzie pre-paid. Ponadto terminale płatnicze mogą same pełnić rolę bankomatu (usługa 'cashback')" - skomentował przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Resortu rozwoju, który przygotował projekt nowelizacji, wskazywał, że korzyści ze zwiększenia obrotu bezgotówkowego będą następujące:

  - dla obywateli to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy

  - dla instytucji to usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów obsługi klientów,

  - przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nowych klientów, m.in. poprzez oferowanie nowych usług w oparciu o terminale, jak i skorzystać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego,

  - dla państwa to uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie procederowi prania pieniędzy jak i unowocześnienie działania służb skarbowych i celnych.

  W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie płatności detalicznych wzrósł aż 10-krotnie. To jasno pokazuje, że Polacy lubią i chcą płacić bezgotówkowo, ale nie zawsze mogą skorzystać z tej wygodnej i bezpiecznej metody, podsumowała Federacja.

  (ISBnews)

   

 • 15.03, 16:30Ustawa o ułatwieniach przy inwestycjach mieszkaniowych skierowana do uzgodnień 

  Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Nowe regulacje oznaczają ok. 34 mld zł wydatków budżetowych w ciągu 10 lat. 

  "Projekt jest narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Należy mieć bowiem na uwadze, iż przez wiele lat podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa był statystyczny niedobór mieszkań, rozumiany jako różnica między liczbą mieszkań ogółem i liczbą gospodarstw domowych, oraz statystyczny deficyt mieszkaniowy, rozumiany jako różnica pomiędzy liczbą zamieszkanych mieszkań i liczbą gospodarstw domowych; według szacunków, na koniec 2015 r. statystyczny deficyt mieszkaniowy wynosił ok. 468 tys." - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Dla eliminacji tego deficytu zasadniczą kwestią jest konieczność redukcji barier prawnych, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa, w tym w szczególności dostępność mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach, co możliwe jest tylko poprzez usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także wzmocnienie organów administracji w zapewnieniu większej skuteczności procesu wydawania decyzji administracyjnych, czytamy dalej. 

  "Zakłada się, że potencjalnie głównymi mieszkańcami tworzonego nowego zasobu mieszkaniowego będą osoby z różnych grup wiekowych i rodziny pełne. Projekt określa zatem standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe realizowane w zaproponowanym trybie, aby zapewnić dostosowanie tego zasobu do potrzeb użytkowników.
  Standardy te zabezpieczają:
  1) dostęp inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej adekwatny do potrzeb obsługi komunikacyjnej oraz zapewniający miejsce dla realizacji infrastruktury technicznej;
  2) obsługę inwestycji niezbędną infrastrukturą techniczną;
  3) zabezpieczenia potrzeb bytowych mieszkańców w drodze zapewnienia dostępu inwestycji do placówek do placówek powszechnej edukacji i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3000 m, zgodnie z zapotrzebowaniem obliczonym każdorazowo w odniesieniu do liczby mieszkańców, ustalonej w oparciu o wskaźnik określony w projekcie oraz do podstawowych usług niezbędnych dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) w odległości nie większej niż 1000 m;

  4) dostępności do przystanku publicznego transportu zbiorowego w odległości nie większej niż 1000 m" - czytamy także.

  W ocenach skutków regulacji oszacowano się, że wydatki ogółem z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły 34,32 mld zł w okresie 10 lat. W tym roku wydatki mają wynieść około 1,74 mld zł, w kolejnych latach od 3,16 do 3,27 mld zł rocznie.  

  "W roku 2018 wydatki będą finansowane z bieżących środków budżetu państwa. W kolejnych latach wydatki budżetu będą zaplanowane w cz. 20 (Gospodarka) – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, cz. 18 (Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz cz. 17 (Administracja publiczna) – Urzędy wojewódzkie" - czytamy także.

  Jak podano w uzasadnieniu, dodatkowe obciążenie budżetu państwa wynika z wprowadzenia ustawą uprawnienia do wydawania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej oraz wydania pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowej dla właściwych miejscowo wojewodów, co z uwagi na znaczną ilość rozstrzygnięć wymaga utworzenia 33 nowych etatów w urzędach wojewódzkich (ilość etatów w poszczególnych urzędach zależy od przewidywanych inwestycji mieszkaniowych).

  "Ponadto biorąc pod uwagę, iż minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa będzie organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz z uwagi na konieczność wdrożenie funkcjonowania przedmiotowej regulacji będzie utworzonych 5 etatów, a w zakresie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych organem wyższego stopnia będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego w GUNB zostaną utworzone 3 etaty. Dodatkowo przewidziano środki na pierwsze wyposażenie stanowisk pracy w kwocie 205 tys. zł" - czytamy także. 

  Planuje się, że proponowane rozwiązania zostaną przyjęte przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r., a następnie po przyjęciu przez Parlament wejdą w życie do końca 2018 r.

  (ISBnews)

 • 15.03, 16:00Tchórzewski: Aukcje OZE możliwe niezwłocznie po nowelizacji ustawy 

  Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że uruchomienie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) będzie możliwe w tym roku, niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. 

  "Uruchomienie w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, co w świetle pozytywnej notyfikacji systemu wsparcia przez Komisję Europejską będzie możliwe niezwłocznie po wejściu w życie procedowanej aktualnie w Ministerstwie Energii nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych ustaw)" - napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie planów resortu na ten rok.

  Wśród priorytetów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii minister wymienił również kontynuację działań na rzecz większego wykorzystania OZE (w tym biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych) w elektroenergetyce oraz w transporcie, a także przygotowanie projektu ustawy ustanawiającej nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, zastępujący obecnie obowiązujący mechanizm, który będzie wygaszony z końcem 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 14.03, 10:06Prezes ING BSK: Będziemy oferować PPK, to ważne dla naszych klientów 

  Londyn, 14.03.2018 (ISBnews) - Grupa ING Banku Śląskiego zamierza uruchomić ofertę w ramach pracowniczych programów kapitałowych (PPK), ale uzależnia swoją decyzję od ostatecznego kształtu regulacji w tej sprawie, poinformował ISBnews prezes Brunon Bartkiewicz.

  "Grupa będzie oferować PPK - widzimy, że jest to ważne dla naszych klientów. Po drugie, bank jest także pracodawcą i to rozwiązanie jest także bardzo istotne dla naszych pracowników" - powiedział Bartkiewicz w rozmowie z ISBnews w kuluarach VII edycji Polish Economic Forum 2017 (PEF) w Londynie, zorganizowanego przez polskich studentów z London School of Economics (LSE), zrzeszonych w "LSE SU Polish Business Society". Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

  "Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie Nie ma wątpliwości, że to jest zbyt ważny temat, aby bank się nim nie interesował. " - dodał prezes.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Zgodnie z projektem ustawy jednym z dodatkowych wymogów dla TFI, które chcą wziąć udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Dziś zezwolenie posiada ponad 60 TFI. Wstępnie szacuje się, że ponad połowa z nich będzie zainteresowana przedstawieniem swojej oferty na obsługę PPK, podało Ministerstwo Finansów, prezentując koncepcję programów.

  Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

 • 14.03, 09:11KNF przedstawiła rekomendację ws. średnioterminowej polityki dywidendowej banków 

  Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym - rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100% zysku.

  "Rekomenduje się, by dywidendę z zysku za rok poprzedzający decyzję mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

  * nie realizujące programu naprawczego;

  * pozytywnie oceniane (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 - masterskala ocena 1 lub 2);

  * wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;

  * posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.:

    4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora 3 + 1,5%;

  * posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.:

    6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;

  * posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.:

    8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

  Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto KNF rekomenduje możliwość wypłaty do 100% z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki "spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny", podano także.

  "Dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe [tj. posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych] stopę dywidendy należy odpowiednio skorygować, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  Kryterium 1 - bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

  * banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 pkt proc.

  * banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 pkt proc.

  * banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 pkt proc.

  Kryterium 2 - bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:

  * banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 pkt proc.

  * banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 pkt proc." - czytamy dalej.

  Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych, podkreśliła Komisja.

  "Powyższe kryteria odnośnie do wypłaty z zysku za rok poprzedzający decyzję banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym" - zastrzeżono także.

  KNF zwróciła też uwagę, że na przestrzeni 2017 roku nastąpiło istotne wzmocnienie bazy kapitałowej polskiego sektora banków komercyjnych. Na koniec 2017 roku, wysokość średniego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) wynosiła 19,13%, z kolei wartość współczynnika kapitału Tier 1 wyniosła 17,33%

  "Z uwagi na to, że polityka dywidendowa jest m.in. pochodną kształtowania się otoczenia zewnętrznego (w tym regulacyjnego) sektora bankowego oraz kondycji tego sektora, Komisja zastrzega, że przedstawiona informacja opracowana została z uwzględnieniem klauzuli ceteris paribus i pozostanie aktualna, o ile w otoczeniu makroekonomicznym lub regulacyjnym polskiego sektora bankowego nie zajdą istotne zmiany" - napisano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 12.03, 13:27Premier: Projekt o zmianach strukturalnych rządu trafi wkrótce na Komitet Stały  

  Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki ocenia, że przyjęte dziś dymisje wiceministrów wynikają z potrzeby usprawnienia pracy rządu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ponadto premier zapowiedział, że wkrótce na Komitet Stały RM trafi propozycja ustawy o zmianach strukturalnych rządu.

  "Kontynuujemy nasze wewnętrzne reformy, żeby rząd był mniej polityczny, a bardziej urzędniczy. To dlatego wkrótce na Komitet Stały RM trafi propozycja ustawy o zmianach strukturalnych rządu" - powiedział Morawiecki podczas dzisiejszego wystąpienia. 

  "W dużym stopniu te zmiany nie są personalne ani polityczne tylko właśnie zmiany usprawniające rząd. Sztuka polega na tym, aby jak najlepiej ze sobą współpracować" - dodał.

  Premier spotkał się dziś z kilkunastoma wiceministrami i przyjął ich dymisje, przypomina CIR, podając listę odwołanych wiceministrów:

  1.       Jerzy Materna - MGMiŻŚ
  2.       Andrzej Piotrowski - ME
  3.       Piotr Woźny - MPiT
  4.       Maciej Małecki - KPRM
  5.       Rafał Bochenek - KPRM
  6.       Paweł Sałek - MŚ
  7.       Ewa Lech - MRiRW
  8.       Aleksander Bobko - MNiSzW
  9.       Michał Woś - MS
  10.   Krzysztof Silicki - MC
  11.   Marek Tombarkiewicz - MZ
  12.   Piotr Gryza - MZ

  Wcześniej odwołani zostali:

  1.   Andrzej Szweda Lewandowski – MŚ
  2.   Kazimierz Smoliński - MI
  3.   Tomasz Żuchowski – MI
  4.   Jarosław Pinkas – KPRM
  5.   Krzysztof Szubert - MC, podano również.

  (ISBnews)

   

 • 12.03, 12:39Tchórzewski: Rozstrzygnięcie ws. elektrowni jądrowej możliwe w marcu 

  Toruń, 12.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii spodziewa się, że rozstrzygnięcie kwestii budowy elektrowni jądrowej w Polsce nastąpi w tym miesiącu, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "W tym miesiącu, mam nadzieję, rozstrzygnie się sprawa budowy elektrowni jądrowej - z tego względu, że jest zeroemisyjna i najnowsze technologie są bezpieczne. Wszystkie nasze badania wskazują, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Jeśli nie chcemy także, aby ceny energii elektrycznej wzrosły dwukrotnie, to musimy podążać tą drogą i spełnić oczekiwania UE i jednocześnie zmniejszyć emisyjność. To są wyzwania, przed którymi stoimy i którym musimy podołać" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

  Minister dodał, że Polska musi także podołać inwestycyjnie. 

  "Te inwestycje, które już są w toku to jest ok. 40 mld zł, a do 2050 r. musimy wydać w energetyce kolejne 50 mld zł" - dodał Tchórzewski.

  W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 12.03, 11:46Czerwińska: Rezygnacja ze składania deklaracji VAT możliwa z początkiem 2019 r. 

  Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT. Według minister Teresy Czerwińskiej, rezygnacja z nich możliwa jest z początkiem 2019 r.

  "Nie chcę tu stawiać krótkich terminów, ponieważ ze względu na m.in. konieczność zmian prawnych, a także kwestie technologiczne, nie wydarzy się to na pewno za miesiąc czy dwa. Myślę jednak, że odpowiedzialnie mogę stwierdzić, że nasze propozycje będą zakładały rezygnację z deklaracji VAT wraz z początkiem 2019 roku" - powiedziała Czerwińska, cytowana w komunikacie.

  MF podsumowało dziś pierwszy miesiąca przesyłania plików JPK_VAT.

  Zgodnie z terminem do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To 94,5% spośród wszystkich podatników VAT. W sumie do KAS dotarło 1 703 271 plików (do 26 lutego). Niewielka ich część stanowiła korekty, błędne dokumenty, a niektóre z firm - ze względu na dużą liczbę danych – przesyłały więcej niż jeden plik, podał resort. 

  "Raz jeszcze dziękuję przedsiębiorcom za to, że bardzo profesjonalnie podeszli do nowego obowiązku. Ten pierwszy bardzo ważny miesiąc jest już za nami, ale przed nami oczywiście kolejne miesiące. Dlatego chcemy zrobić pierwsze podsumowanie, aby pokazać wszystkim przedsiębiorcom, że ten nowy obowiązek nie jest sztuką dla sztuki, ale przynosi bardzo wymierne efekty. Już dzięki wstępnej analizie wykryliśmy ponad 85 tys. faktur, które budzą podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów, które z kolei mogły narazić na straty nie tylko budżet, ale także swoich uczciwych kontrahentów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł" - powiedziała Czerwińska.

  Zastrzegła przy tym, że weryfikująca te informacje Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie automatycznie zakładać, iż każda taka sytuacja to próba oszustwa, jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, że nielegalne rozliczenia miały miejsce.

  "Teraz nasze służby będą musiały ustalić, czy takie firmy były np. słupami biorącymi udział w karuzeli, czy wystawiły faktury, których następnie świadomie nie zaksięgowały. Jednak być może doszło tylko do pomyłki, którą firmy będą mogły naprawić i zweryfikować swoje rozliczenie" - wyjaśniła minister.

  Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza wykryła rozbieżności, otrzymają e-maile. Ci, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS.

  "W ten sposób poprosimy firmy o przeanalizowanie przekazanych nam danych. Korektę będzie można zrobić bez konsekwencji. Natomiast wstępna i w zasadzie automatyczna analiza danych za styczeń to dopiero początek. Teraz informacje, które przekazali nam przedsiębiorcy będą wykorzystywane do bardziej szczegółowych analiz, które np. będą mogły nas zaprowadzić do samego środka karuzeli podatkowych. Za kilka miesięcy, gdy będziemy dysponować jeszcze większym pakietem danych, będzie możliwe jeszcze szybsze identyfikowanie prób oszustw" - zapewnił zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński, również cytowany w komunikacie. 

  Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, wysyłają JPK_VAT do 25 dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni). Termin przekazania pliku za luty 2018 r. mija 26 marca (ponieważ 25 marca przypada w niedzielę).

  (ISBnews)