ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.09, 18:09Rząd chce przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2021 w bieżącym kwartale, ma on zakładać m.in. zwiększenie środków na wynagrodzenia w budżetówce, przekazanie większych środków do Funduszu Kolejowego na inwestycje kapitałowe a także do Rządowego Funduszu Dróg, wynika w wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 planowane jest na III kw.

  "W związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. […] zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 […], niezbędnych do ich realizacji" - czytamy w wykazie.

  Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje mają na celu m.in.:

  - zwiększenie środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz utworzenie funduszu motywacyjnego w jednostkach sfery budżetowej;

  - umożliwienie zasilenia Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego;

  - określenie, że źródłem przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez Ministra Obrony Narodowej;

  - umożliwienie zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla Centralnego Ośrodka Sportu na realizację zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego;

  - przekazanie uczelniom publicznym, uczelniom uprawnionym do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych na podstawie odrębnych przepisów oraz instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

  - określenie źródła pokrycia przez Fundusz Reprywatyzacji kosztów obsługi rachunku depozytowego skarbowych papierów wartościowych oraz pokrycia kosztów związanych z operacjami na tych papierach;

  - umożliwienia przekazania dotacji celowej dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) z uwagi na konieczność realizacji przez RARS zadań wspierających proces rehabilitacji w związku ze zdiagnozowaną sytuacją obywateli z niepełnosprawnością;

  - zmiany w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji przez nie zadań inwestycyjnych;

  - przekazanie do Funduszu Kolejowego środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe, wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa od PKP S.A. akcji narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A.;

  - zapewnienie środków na realizację zadań w obszarze promocji polskiej gospodarki za granicą i wspieranie inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą;

  - przekazania dodatkowych środków w 2021 r. do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  (ISBnews)

 • 20.09, 17:59Muller: Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów w zw. z decyzją TSUE 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów, gdyż wstrzymanie prac w kopalni zagroziłoby stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego i miałoby negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwośc UE (TSUE) nałożył na Polskę karę wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  "Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Miałoby to negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej. Jej zamknięcie oznaczałoby też ogromne problemy dla życia codziennego" - czytamy w komunikacie.

  Rzecznik rządu przypomina, że "polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Republiką Czeską i respektuje interesy lokalnej społeczności, zaś dzisiejsze postanowienie stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy".

  W jego ocenie, żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru.

  Wskazuje on, że elektrownia Turów odpowiada za nawet 7% krajowej produkcji energii i jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla milionów osób, dostarczając energię elektryczną do szpitali, szkół, gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw. Zaznacza też, że elektrownia w Turowie dostarcza też ciepło dla Miasta i Gminy Bogatynia, gdzie brak jest alternatywnych źródeł ogrzewania.

  "Kara finansowa, o której mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. Podważa trwający proces polubownego załatwienia sprawy" – podkreśla Muller.

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  Dzisiaj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek i zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro za okres od dnia doręczenia postanowienia TSUE, aż do momentu w którym Polska się do niego zastosuje tzn. wstrzyma wydobycie węgla w kopalni w Turowie. Wiceprezes oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron. Uznała, że argumenty przedstawione przez Polskę stanowią powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podnoszonych już wcześniej, nie stanowią więc o zmianie okoliczności sprawy.

  W jej ocenie Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

  (ISBnews)

 • 20.09, 17:32Rząd chce w III kw. przyjąć projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021r. 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. w bieżącym kwartale; chce by wyższe niż planowano dochody budżetowe zostały wykorzystane na zmniejszenie deficytu oraz zwiększenie wydatków na drogi i kolej, modernizację sił zbrojnych, wsparcie inwestycji w szkolnictwie oraz dodatkowe subwencje dla samorządów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 planowane jest na III kw.

  "Na podstawie wstępnych danych z wykonania budżetu państwa można oczekiwać, że w całym roku bieżącym dochody budżetu mogą być większe od planowanych w ustawie budżetowej"- czytamy w wykazie.

  Jest to przede wszystkim konsekwencja dużo wyższego wzrostu gospodarczego, który bezpośrednio przekłada się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Wyższe okazują się również dochody z aukcji CO2, dywidendy i wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP), podano także.

  Wskazano na potrzebę prowadzenia polityki budżetowej, wspierającej wzrost gospodarczy.

  "Dlatego też zasadne jest wykorzystanie dodatkowych środków przede wszystkim na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii poprzez zmianę ustawy budżetowej na rok 2021" – czytamy także.

  Z tego też względu zwiększone dochody budżetu państwa planuje się wykorzystać na istotne zmniejszenie planowego w ustawie budżetowej na rok 2021 deficytu, ale także zwiększenie nakładów dla poszczególnych obszarów wydatkowych:

  - Wydatki na drogi i kolej – zakłada się wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego. Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych będzie także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa.

  - Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

  - Zakłada się także dodatkowe wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych, co stanowić będzie pozytywny impuls dla gospodarki i umożliwi lepszą współpracę pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami.

  - Zwiększone zostaną także wydatki na finansowanie zadań w zakresie kultury, rolnictwa czy też górnictwo węgla kamiennego.

  - W projekcie ustawy planowane jest także przekazanie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w tzw. budżetówce z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

  - Dodatkowe wsparcie planuje się także dla osób niepełnosprawnych poprzez dalsze zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  - Zakłada się także wsparcia samorządów w realizacji zadań własnych JST poprzez przyznanie dodatkowych środków subwencyjnych, podano. 

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł. Zgodnie z ustawą, deficyt ma wynieść 82,3 mld zł.

  Dzisiaj minister finansów Tadeusz Kościński w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach poinformował, że po tym, jak w budżecie państwa na koniec lipca 2021 r. odnotowano 35,25 mld zł nadwyżki, tendencja w tym zakresie została podtrzymana. W ubiegłym miesiącu główny ekonomista resortu Łukasz Czernicki informował, że prognozy do nowej ustawy budżetowej na 2022 rok zakładają wzrost PKB „dużo bliżej granicy" 5% w br.

  (ISBnews)

 • 20.09, 15:44TSUE nałożył na Polskę 500 tys. euro dziennie w zw. z kopalnią w Turowie 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni w Turowie, poinformował Trybunał. Celem kary, która będzie płacona na rzecz Komisji Europejskiej jest odwiedzenie Polski od opóźniania decyzji o zaprzestaniu wydobycia.

  "Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Trybunału „tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia. Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się na terytorium Polski w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami".

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni..

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Planowane inwestycje o wartości 40-45 mln euro mają być współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE. Od maja trwają polsko-czeskie negocjacje w tej sprawie. Umowa bilateralna jest przygotowywana przez stronę czeską i ma zostać zawarta w ramach art. 273 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły jednak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  "W wydanym dzisiaj postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie, począwszy od dnia doręczenia Polsce niniejszego postanowienia aż do chwili, w której wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r." – czytamy dalej.

  Oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron.

  Zdaniem wiceprezes, argumenty przedstawione przez Polskę stanowią "powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podniesionych przez nie w przedstawionych na piśmie uwagach dotyczących wniosku w przedmiocie środków tymczasowych złożonego przez Republikę Czeską w dniu 26 lutego 2021 r.".  Nie mogą zatem stanowić "zmiany okoliczności" w rozumieniu regulaminu postępowania.

  W odniesieniu do przedstawionych przez Polskę argumentów uznała też, że Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że "zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru".

  Następnie wiceprezes zaznaczyła, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, że Polska nie zastosowała się do postanowienia z dnia 21 maja 2021 r.

  W takich okolicznościach wydaje się zatem konieczne wzmocnienie skuteczności środków tymczasowych zarządzonych postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. poprzez nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej w celu odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia, podkreślono w komunikacie.

  Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

 • 20.09, 15:09PKN Orlen: O kształcie miksu transportowego powinni decydować konsumenci 

  Katowice, 20.09.2021 (ISBnews) - To konsumenci, a nie urzędnicy, powinni decydować o ostatecznym kształcie rynku transportowego w zakresie rodzaju zasilania pojazdów, ocenił główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski.

  "Kiedy widzę deklaracje producentów samochodów, że zaprzestaną produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi, to zapala mi się czerwona lampka, bo do dzisiaj największe efekty w zakresie ograniczenia emisji w transporcie mamy z prac nad poprawą efektywności właśnie silników spalinowych" - powiedział Czyżewski w trakcie panelu poświęconemu Europejskiemu Zielonemu Ładowi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

  "Jeżeli chcemy nadal rozwijać ekologiczne biopaliwa, a chcemy, co zakłada zresztą także unijny pakiet 'Fit for 55', a jednocześnie nie będzie już silników spalinowych, to trochę nie widać w tym spójności. Bardziej optowałbym za tym, żeby na poziomie regulacji ustalać cele do osiągnięcia, ale nie decydować za konsumentów, jaką drogą te cele osiągnąć" - dodał Czyżewski.

  W jego ocenie, dzisiaj nie sposób jeszcze powiedzieć, jaki będzie docelowy miks w transporcie, jaką część stanowić będą biopaliwa, jaką elektryczność, a jaką wodór.

  Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 14:02Raczkowski z IE SAN: Szarą strefę na rynku hazardu zmniejszy podatek od GGR 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie tzw. podatku od GGR (ang. gross gambling revenue) radykalnie zmniejszy szarą strefę na rynku bukmacherskim i przyniesie dodatkowe dochody do budżetu, ocenił w raporcie dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski. Raport został przekazany Ministerstwu Finansów przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG) w ramach konsultacji dotyczących Polskiego Ładu.

  Szacuje się, że nielegalni bukmacherzy mogą stanowić w Polsce nawet ponad 55% rynku. "To ponad dwukrotnie więcej niż europejska średnia" - wskazał Raczkowski, były wiceminister finansów, który nadzorował w resorcie rynek hazardowy, a obecnie dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN), cytowany w komunikacie.

  30 sierpnia br. Polskie Towarzystwo Gospodarcze przekazało do Ministerstwa Finansów swoje uwagi do założeń "Polskiego Ładu". Opinia została przesłana w ramach konsultacji zapoczątkowanych 3 sierpnia podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

  Wśród uwag przekazanych przez PTG, znalazła się m.in. propozycja "zmiany opodatkowania z działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych". Według Towarzystwa, powołującego się na wyliczenia Polskiej Izby Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej (PIGBRiB) przemodelowanie systemu pozwoli pozyskać dodatkowe 250 mln zł już w pierwszym roku po wprowadzeniu nowych przepisów. W kolejnych latach wpływy będą rosnąć.

  Wyliczenia PTG poparto raportem przygotowanym przez Raczkowskiego "Opinia w sprawie możliwości zwiększenia dochodów budżetu państwa z działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych". Były wiceminister przeanalizował aktualnie funkcjonujący system opodatkowania branży hazardowej i zaproponował rozwiązania mające na celu zwiększenie dochodów państwa z tego tytułu, wskazano w materiale.

  Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu mają być zmiany w zakresie podatku od gier i zmniejszenie udziału szarej strefy. Raczkowski przytoczył oficjalne dane Ministerstwa Finansów, z których jednoznacznie wynika, że efektem dobrych działań legislacyjnych w poprzednich latach był skokowy wzrost legalnego rynku bukmacherskiego oraz wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków odprowadzanych przez legalnie działające podmioty. W samym 2017 r. legalny rynek bukmacherski wzrósł bowiem o niemal 100%. Obecnie jednak ta tendencja została wyhamowana, co wymaga rozpoczęcia poszukiwań kolejnych, nowych i skutecznych rozwiązań, podkreślono.

  "W celu realnego zmniejszenia szarej strefy w branży zakładów bukmacherskich w Polsce, uwzględniającego ochronę gracza i brak generowania nowego popytu, a jedynie migrację popytu nielegalnego do sfery oficjalnej, zasadne jest przyjęcie za podstawę opodatkowania zakładów wzajemnych marży brutto operatora - tzw. GGR (gross gambling revenue) na poziomie zbliżonym do stawek w innych krajach Europejskich, zamiast aktualnie obowiązującego 12% podatku obrotowego" - uważa Raczkowski.

  GGR to wpływy firm bukmacherskich po uwzględnieniu wypłaconych wygranych.

  Ekspert zwraca także uwagę, że to proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w innych państwach - w większości państw Unii Europejskiej obowiązuje w grach hazardowych podatek od GGR, tzn. podatek wyliczony na podstawie łącznej sumy środków wniesionych przez gracza, obniżonej o wypłatę wygranych. W ostatnich 20 latach znakomita większość krajów zmieniła opodatkowanie od gier z podatków obrotowych na podatki od GGR.

  Autor opinii przedstawia także skutki obecnego wadliwego i przestarzałego systemu podatkowego. "Systemowy katalog danin podatkowych i składek w branży hazardowej w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, co powoduje nominalny wzrost poziomu szarej strefy tylko w segmencie online do 12,2 mld zł za rok 2020" - czytamy w opinii Raczkowskiego.

  Według niego, aktualnie funkcjonujący w Polsce system opodatkowania branży hazardowej przyczynia się także do słabej kondycji finansowej większości legalnych podmiotów działających na rynku. "Jedynie 2 z 20-tu spółek posiadających zezwolenia na działalność bukmacherską w Polsce osiągają jakiekolwiek zyski, zaś reszta walczy o przetrwanie na polskim rynku, gdzie dominuje szara strefa" - zwraca uwagę były wiceminister.

  Raczkowski wskazuje także na dane, które świadczą, że polski rynek nielegalnego hazardu jest dużo większy niż w innych państwach w Europie. "26,5% rynku gier hazardowych online w Europie odbywa się w szarej lub czarnej strefie, natomiast w Polsce według szacunków szara strefa może stawić nawet 56,1% wartości obrotów" - czytamy w opinii.

  Oprócz zmian w systemie podatkowym polegającym na zmianie podstawy opodatkowania podatkiem od gier od zakładów wzajemnych, ekspert w swojej opinii przedstawia także postulat poszerzenia oferty bukmacherów w punktach stacjonarnych o prowadzenie zakładów z ograniczonym stawkami na wyniki zdarzeń wirtualnych na terminach bukmacherskich. Według PTG, powołującego się na wyliczenia PIGBRiB, przyjęcie proponowanych rozwiązań doprowadziłoby do zwiększenia wpływów do budżetu o ponad 1,16 mld zł w ciągu 4 lat. Dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez Towarzystwo ma dojść do poszerzenia bazy podatkowej, "wyjścia" pokera z szarej strefy. Obecnie szacuje się, że w Polsce działa ok. 40 tys. nielegalnych maszyn typu "jednoręki bandyta".

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 12:07Sejm za poprawką dot. vacatio legis w noweli dot. wezwania do zawarcia PPK 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm poparł poprawkę Senatu do nowelizacji dotyczącej zmiany sposobu wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), wydłużającą vacatio legis do 14 dni.

  Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania wezwanie do firmy do zawarcia umowy o PPK byłoby wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

  Zgodnie z przepisami nowelizacji, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zatrudnionych.

  Informacja ta ma zawierać dane na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Następnie ma ją weryfikować Polski Fundusz Rozwoju.

  Jeżeli okazałoby się, że firma nie dopełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju ma wezwać w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

  Przyjęta przez Sejm senacka poprawka zakłada, że nowela wejdzie w życie nie z mocą wsteczną od 1 września, ale po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 12:04Sejm przywrócił przekazywanie bez przetargu przez KOWR gruntów SP pod budowę OZE 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, przywracając m.in. przepis, umożliwiający przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) bez przetargu spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę gruntów rolnych pod budowę jednostek generujących energię ze źródeł odnawialnych (OZE).

  Nowelizacja zakłada ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Chodzi o podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

  Sejm przywrócił (wykreślony przez Senat) art. 2, który umożliwia dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom Skarbu Państwa działającym w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz  gazu "w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej". Przyjął część poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących.

  Nowela przedłuża do 31 grudnia 2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Określa długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022-2027, zostanie określona w rozporządzeniu i nie będzie mogła zostać zmniejszona. Rozwiązanie to ma stworzyć przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewnić stabilną perspektywę inwestycyjną.

  Ponadto urządzenia wytwarzające energię z OZE, będą mogły być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Wyjątki to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.

  Ustawa zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. szeregu mechanizmów dotyczących maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, w tym m.in. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP, obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

  Na poziomie ustawy potwierdzona zostanie również dotychczasowa praktyka prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotycząca sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku - z koncesyjnego na rejestrowy - dla wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:57Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli dot. akceptacji płatności gotówkowych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, przyjął tylko jedną o charakterze legislacyjnym. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

  Sejm odrzucił m.in. poprawkę Senatu zakładającą wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy.

  Nowela zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 5370,64 zł).

  Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych. 

  Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

  Jednocześnie regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 

  W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki. 

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:48Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli,zwiększającej wzrost wydatków na zdrowie 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładającej wzrost wydatków na zdrowie do 6% PKB w 2023 r. i do 7% w 2027 r.

  Senat chciał m.in. przyspieszenia wzrostu wydatków na zdrowie do 6% w 2022 r. i 7,2% w 2025 r.

  Nowelizacja w wersji przyjętej zakłada przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 r.; oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. (od 6% PKB w 2023 r., 6,2% PKB w 2024 r., 6,5% PKB w 2025 r., 6,8% PKB w 2026 r. do 7% PKB w 2027 r.).

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, referencyjna wartość nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia w relacji do PKB została określona na poziomie 6%, który miał zostać osiągnięty w 2024 r. i utrzymany na tym poziomie w kolejnych latach. 

  Zgodnie z nowelizacją, środki mogłyby być przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego oszczędności na etapie realizacji budżetu. Minister zdrowia będzie mógł za zgodą ministra finansów dokonywać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje.

  Sejm przywrócił też usunięty przez Senat przepis karny, dodany do tekstu ustawy po odbyciu pierwszego czytania projektu w Sejmie (zagrożenie naruszenia nietykalności cielesnej osoby wykonującej badanie lub szczepienie przeciw COVID-19 karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech).

  Skreślono też przepis, zakładający przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. ze względu na pandemię COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to 31 grudnia 2021r.

  Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:45Projekt dot. wprowadzenia e-faktur w 2022 r. trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zakładający wprowadzenie dobrowolnych e-faktur od przyszłego roku i obowiązkowych od 2023 r., do Komisji Finansów Publicznych. Wczoraj odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie.

  "Projekt przewiduje wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia przyszłego roku w formie dobrowolnej. […] Faktury będą generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych ministerstwa będą przesyłane do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca będą widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur" - tłumaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski w Sejmie.

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

   Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Warunkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur będzie posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych.
  • Wprowadzane rozwiązanie w pierwszym etapie, będzie miało charakter fakultatywny.
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.
  • Podatnikom wystawiającym w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane będą mogli otrzymać zwrot VAT w terminie 40, a nie 60 dni.
  • Dla podatników, którzy nie są osobami fizycznymi i nie posiadają możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym lub wygenerowanym przez KSeF tokenem - wprowadzono możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu.
  • E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.
  • Każdy podatnik, poprzez indywidualne konto w systemie KSeF, będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
  • Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez okres 10 lat. W KSeF, to administracja podatkowa zapewnia przez 10 lat przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur.

  W ramach projektu procedowane mają być także zmiany w pakiecie SLIM VAT 2. Dotyczą one:

  • Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia "Duplikat", gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
  • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów "Faktura korygująca" albo "Korekta", czy wskazywania przyczyny korekty;
  • Korekt zbiorczych - będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
  • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury - zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

  E- faktury mają być obligatoryjne od 1 stycznia 2023 r.

  Jak podkreślił Sarnowski, Polska wdraża e-faktury jako czwarte państwo Unii Europejskiej (po Włoszech, Hiszpanii i Portugalii).

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:43Sejm za zmianami ustawy o akcyzie dot. składów podatkowych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął przepisy umożliwiające kontynuowanie działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z działalności przez prowadzącego ten skład. Nowelę ustawy o podatku akcyzowym poparło 411 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Celem nowelizacji  jest umożliwienie kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez podmiot prowadzący bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

  Obecne przepisy nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy, gdyż z dniem cofnięcia - na wniosek podmiotu - zezwolenia na prowadzenie składu następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym powstaje zobowiązanie podatkowe od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Nie ma możliwości przejęcia składu i dalszego zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot inny niż następca prawny.

  Nowelizacja ma zezwolić na przejęcie składu podatkowego w innych przypadkach niż sukcesja podatkowa, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych. Przepisy mają likwidować trudności w zakresie przejęcia składu podatkowego, wyeliminować szereg pracochłonnych i kosztochłonnych działań po stronie firm poszerzających swoje składy podatkowe lub kontynuujących działalność w miejsce poprzednika w reżimie składu podatkowego w sposób nieprzerwany.

  Obecnie zarejestrowanych jest 670 składów podatkowych i ponad 90 gorzelni rolniczych.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:41Sejm za umożliwieniem szkoleń dla kierowców w formie e-learningu 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym, wprowadzając przepisy umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wprowadzające nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy. Nowelę poparło 436 posłów, czterech było przeciwnych, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili do noweli poprawkę, zakładająca że szkolenia w formie e-learningu będą mogły prowadzić ośrodki istniejące co najmniej od trzech lat.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych. Ponadto wprowadza zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień.

  Zgodnie z nowelą, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning). Dodatkowo, ośrodki te będą zobowiązane do przeprowadzania metodą tradycyjną zajęć nieobjętych e-learningiem.

  Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydawane osobom, które nie mogą otrzymać prawa jazdy, gdyż nie spełniają warunku zamieszkują na terytorium Polski.

  Ponadto, uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego - m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Niektórych kierowców zwolniono z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:39Sejm za rozszerzeniem katalogu spraw urzędowych załatwianych zdalnie 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm wprowadził zmiany do ustawy o dowodach osobistych, zakładającą poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwiać online m.in. o zameldowanie i wymeldowanie się oraz pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.

  Nowelizację ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw poparło 433 posłów, nikt nie był przeciwny, a 9 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie zgłoszone poprawki.

  Nowela zakłada:

  • Przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym.
  • Włączenie usług do witryny gov.pl. Do skorzystania z usług potrzebne będzie posiadanie np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).

  Nowe usługi mają umożliwić: 

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

  - zameldowanie oraz wymeldowanie się;

  - zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

  - pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

  - złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

  - pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

  - pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

  Nowe usługi mają zacząć obowiązywać stopniowo począwszy od marca 2022 r.

  Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy w 2022 r. ma wyniesie 840 345,89 zł.

  Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:36Sejm za rekompensatami dla firm w pasie przygranicznym za stan wyjątkowy 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę zakładająca wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców z terenów woj. lubelskiego i podlaskiego, na których obowiązuje stan wyjątkowy. Mają one sięgać 65% średniego przychodu za ostatnie trzy miesiące i obejmować firmy z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, przewodników wycieczek i wypożyczalnie sprzętu.

  Za ustawą o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki, zakładające m.in. poszerzenie grup uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców prowadzących przewozy turystyczne i rekreacyjne, działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz sprzedawców detalicznych produktów spożywczych i pamiątek.

  Poparcia nie znalazły też poprawki dotyczące zwiększenia kwoty rekompensaty do 100% czy 80% przychodu z ostatnich trzech miesięcy czy też skrócenia terminu wypłaty świadczenia przez wojewodę z 14 do 7 dni.

  Świadczenie ma być wypłacane na wniosek, składany do wojewody wraz z dokumentami, potwierdzającymi uzyskany przychód w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przychód z tytułu rekompensaty nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  Według szacunków, wsparcie ma trafić do około 250 przedsiębiorców.

  30-dniowy stan wyjątkowy obowiązuje na obszarze na 3-km pasa przygranicznego na terenie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Ze względu na stan wyjątkowy na tym terenie wprowadzono szereg ograniczeń, które dotykają także przedsiębiorców.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:34Sejm za nowelą uszczelniającą zakaz handlu w niedzielę i święta 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę uszczelniającą zakaz pracy w niedziele i święta. Zakłada ona, że handel w niedzielę będą mogły prowadzić tylko te sklepy, które osiągają co najmniej 50% przychodów z usług pocztowych.

  Za nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni opowiedziało się 272 posłów, 135 było przeciwnych, a 38 wstrzymało się od głosu. Projekt noweli zgłosiła grupa posłów.

  Wnioskodawcy zwracali uwagę, że luka w przepisach pozwalała na omijanie zakazu handlu w niedzielę przez powoływanie się przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe na posiadanie statusu placówki pocztowej.

  "Z czasem tę lukę prawną zaczęły wykorzystywać także inne duże sieci handlowe, jak również mali przedsiębiorcy, czyniąc ograniczenie handlu w niedzielę coraz większą fikcją. Nie ulega wątpliwości, że w takich wypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem łamania zasady uczciwej konkurencji i interwencja staje się konieczna" - czytamy w uzasadnieniu.

  Nowela zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to która stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

  Przed przyjęciem nowelizacji posłowie przyjęli kilka poprawek. Jedna z nich zakłada, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność osobiście i na własny rachunek mogą korzystać nie tylko z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy czy ojczyma, ale także z pomocy rodzeństwa, wnuków i dziadków.

  Wprowadzono też zmiany w katalogu placówek, objętych wyłączeniem. Miały one charakter uściślający i doprecyzowujący

  Posłowie zdecydowali też, że ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia (projekt zakładał termin 14-dniowy.

  Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:30Sejm za budową domów do 70 m2 bez zezwolenia 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm poparł przepisy umożliwiające wznoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 w oparciu o procedurę zgłoszenia. Nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu poparło 248 posłów, 178 było przeciwnych, a 20 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone do noweli poprawki.

  Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy wolno stojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że:

  - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;

  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

  - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

  Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni.

  Wprowadzono także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Na jeden budynek będzie musiało przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa będzie oddziaływać na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Nowela zakłada także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

  Nowela ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:28Sejm skierował projekt pakietu podatkowego 'Polskiego Ładu' do komisji 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt pakietu podatkowego "Polskiego Ładu", zakładającego m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i  zmianę dot. składek zdrowotnych do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 179 posłów, 228 było przeciwnych, a 36 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada także zniesienie limitu przychodów w wejściu w tzw. estoński CIT i dopuszczenia do niego spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz wydłużenie czasu na rozliczanie ulg.  

  Według projektu, składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej ma wynosić 9% bez możliwości odliczenia od dochodu. Inna natomiast ma być wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

  Wysokość składki zdrowotnej od "liniowców" od 2022 r. wynosić ma 4,9%.

  Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej ma wynieść 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

  Składka zdrowotna ma zmniejszyć się również dla osób rozliczających się kartą podatkową. Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że u podatników na karcie podatkowej składka zdrowotna będą niższe prawie o połowę.

  Projekt ujednolica także terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5. dnia, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10. dnia, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Według projektu, ma to być 20. dzień.

  Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć ma przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie trzy lata nie posiadały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem rezydencji, ale też np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

  Planowana nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

  Projekt pakietu podatkowego zakłada także zniesienie limitu przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione ma zostać opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

  Planowane jest także wprowadzenie podatku od wielkich koncernów, wzorowanego na rozwiązaniach, które sprawdziły się m. in. w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech. Regulacja dotyczyć ma spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić ma 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

  Autopoprawka rządu zakłada zaś, że od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Projekt zakłada, że podatkiem nie będą objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:25Sejm za nowelą o dochodach JST, dot. 8 mld zł dotacji dla w 2021 r. 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), zakładającą przyznanie samorządom 8 mld zł dotacji jeszcze w 2021 r., modyfikację reguł fiskalnych JST możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Za nowelą głosowało 323 posłów, nikt nie był przeciwny, a 121 wstrzymało się.

  W trakcie prac w komisjach sejmowych zmieniono tytuł ustawy. W wersji przyjętej przez rząd i skierowanej do Sejmu był to projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z programem "Polski Ład".

  Przed przyjęciem noweli o dochodach JST, odrzucono wszystkie zgłoszone do niej poprawki.

  Nowela zakłada przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego 8 mld zł z budżetu państwa w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji. Środki te mają być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział ma uwzględniać również poziom zamożności JST.

  Wprowadza także modyfikację reguł fiskalnych budżetów JST poprzez stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek. Oznacza to, że w okresie czteroletnim w pewnych latach bieżący budżet JST mógłby być niezrównoważony, ale musiałby być zrównoważony w okresie czteroletnim.

  Zgodnie z nowelizacją, w 2022 r. JST będą miały możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Będą miały też przejściową możliwość wyboru okresu, na podstawie którego liczona byłaby średnia nadwyżka operacyjna (byłby to wybór pomiędzy trzyletnią średnią arytmetyczną a docelową siedmioletnią średnią arytmetyczną).

  Zmniejszono uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia limit dla udziału środków Unii Europejskiej w programach do 50% z 60% obecnie. Dotychczas w przypadku finansowana powyżej 60% ze środków unijnych, nie był on uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia.

  Od przyszłego roku jednostki samorządu terytorialnego udziały z tytułu PIT i CIT otrzymywałyby w formie zaliczek miesięcznie 1/12 przewidywanych środków na dany rok budżetowy.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania JST i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji ma składać się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca -  tym JST, których wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywałyby się się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:22Sejm za powierzeniem obsługi 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającą powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczeń 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ZUS). Za nowelą głosowało 236 posłów, 161 było przeciwnych, a 49 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie ze zmianami, program "Rodzina 500+" będzie obsługiwany przez ZUS, wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, a świadczenia mają być wypłacane jedynie na konto bankowe.

  Wnioski będą mogły być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski będą składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, będą przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)