ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.01, 16:06Rząd chce przyjąć w I kw. projekt ws. nabycia przez PKP PLK udziałów w Cargotor 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, który ma umożliwić stworzenie ram prawnych modernizacji infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze i nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w Cargotor sp. z o.o., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym planowane jest na I kw. br. 

  "Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze. Konieczność dokonania zmian w ww. ustawach wynika z faktu, że w obecnym stanie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację projektu nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na płynną realizację inwestycji (ok. 3,2 mld zł)" – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

  Nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w spółce Cargotor sp. z o.o. w efekcie doprowadzi do stanu, w którym to narodowy zarządca infrastruktury kolejowej będzie posiadał w zakresie swojej działalności całość ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć, podano także.

  W ramach projektowanej ustawy planowane jest także umożliwienie sfinansowania nabycia od PKP S.A. przez Skarb Państwa prawa do użytkowania wieczystego gruntów niezbędnych do realizacji ww. inwestycji, co pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu trwałości tej inwestycji.

  Zdaniem autorów projektu modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze wpłynie na zwiększenie dochodów Skarbu Państwa z tytułu wwożonych przez zewnętrzną granicę UE ładunków oraz doprowadzi do zwiększenia obrotów przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w obszarze przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze.

  "W rezultacie wykonania przedmiotowej inwestycji zakłada się osiągnięcie dwukrotnego wzrostu przepustowości w porównaniu ze stanem obecnym" – czytamy dalej.

  Ponadto projekt zakłada przekazanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A.

  (ISBnews)

 • 17.01, 15:28Dopłaty związane z ograniczaniem wydobycia węgla wyniosą ponad 6 mld zł w 2022 r. 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Dopłaty do ograniczenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych wyniosą ponad 6 mld zł w 2022 roku, a w latach 2022-2031 łącznie 28,8 mld zł, wynika z uzasadnienia do rozporządzenia ministra aktywów państwowych, które trafiło do uzgodnień międzyresortowych. Uzgodnienia mają potrwać do czwartku.  

  Projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Istotą rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia, jest to, że określa ono:

  - szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,

  - szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty z uwzględnieniem jej formy,

  - tryb rozliczania dopłat,

  - warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty.

  Zasady dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych opierają się na z góry określonym mechanizmie, który będzie brał pod uwagę koszty kwalifikowane oraz przychody kwalifikowane przedsiębiorstwa" – czytamy w uzasadnieniu.

  Rozporządzenie ma regulować sposób ustalania dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i ceny referencyjnej oraz formę miesięcznego i rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z określeniem ich zawartości oraz terminy ich przedkładania. Beneficjentami wsparcia mają być Polska Grupa Górnicza S.A. ,Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o.

  Jak wynika z projektu, w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia do tych przedsiębiorstw ma trafić 6 092, 9 mln zł, w drugim - 3 565, 6 mln zł, a w latach kolejnych kwota ta ma zmniejszać się do 2 800 mln zł, 2 697,4 mln zł, 2 567,3 mln zł aż do 1 975,8 mln zł w ostatnim roku obowiązywania rozporządzenia. W latach 2022- 2031 finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa ma trafić z budżetu 28 821 mln zł.

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dopłata będzie mogła być przekazywana również w formie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego.

  Termin wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Planuje się, że wdrożenie nowego systemu wsparcia dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego w najkrótszym możliwym terminie, podano także.

  (ISBnews)

 • 17.01, 14:11Rząd planuje w I kw. podwyżki dla policji, SG, SOP i PSP średnio o 677 zł 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzeń w sprawie podwyższenia kwoty bazowej dla policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Kwota bazowa ma zostać podwyższona o 0,419, co ma przełożyć się na wzrost wynagrodzeń służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) średnio o 677 zł.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzeń w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. porozumieniem pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji" – czytamy w wykazie.

  Zgodnie z porozumieniem, funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025', oraz wynikającą z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4%, podano także.

  Proponowane regulacje zakładają zmianę wielokrotności kwoty bazowej:

  - policjantów z 3,810 do 4,229, tj. wzrost o 0,419,

  - funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa z 4,480 do 4,899, tj. wzrost o 0,419,  

  - funkcjonariuszy Straży Granicznej z 3,810 do 4,229, tj. wzrost o 0,419, 

  - strażaków z 3,754 do 4,173, tj. wzrost o 0,419. 

  Środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. 

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 12:22PSPA apeluje do MF o zwrot kosztów ładowania służbowego EV w domu pracownika 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) wystąpiło z petycją do ministra finansów, w celu umożliwienia zwrotu kosztów ładowania samochodu elektrycznego w domu pracownika, podała organizacja. PSPA zaproponowała jednocześnie wprowadzenie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiłyby zwrot miesięcznych kosztów dla pracownika na poziomie 250 zł miesięcznie, nie powodując przy tym uszczerbku dla budżetu państwa.

  Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie stanowią barierę popularyzacji samochodów elektrycznych jako pojazdów służbowych, podkreśliło PSPA.

  "W myśl obowiązujących przepisów, pracodawca nie ma obecnie możliwości rozliczenia zużytej przez pracownika energii elektrycznej bezpośrednio z dostawcą prądu. Ten koszt ponosi każdorazowo zatrudniony, by następnie otrzymać od pracodawcy zwrot, który odpowiada kosztowi pracownika. Taki zapis stanowi poważną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce, ograniczającą popyt na samochody elektryczne jako pojazdy służbowe. Potencjalni nabywcy i użytkownicy EV obawiają się sytuacji, w której wynagrodzenia netto pracowników uległyby redukcji ze względu na wybór pojazdu służbowego z napędem elektrycznym. Musimy pamiętać, że za ok. 75% rejestracji nowych samochodów odpowiadają przedsiębiorcy. Stworzenie warunków regulacyjnych, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania pojazdami elektrycznymi w tej grupie nabywców, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zeroemisyjnego transportu" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  W ocenie organizacji, w przypadku pojazdów elektrycznych, które nie tylko są ładowane na komercyjnych stacjach ładowania, ale również w domach użytkowników, powinien zostać wprowadzony przepis pozwalający pracodawcy zwrócić pracownikowi koszty poniesione na ładowanie EV w domu bez dodatkowego obciążenia podatkowego.

  "Obecnie nie jest to możliwe. W świetle indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych taki zwrot - jako świadczenie pieniężne - stanowi dla pracowników dodatkowy przychód, który w przeciwieństwie do kosztów ponoszonych w przypadku tankowania samochodu spalinowego na stacji benzynowej, nie może być uwzględniony w kwocie ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych" - dodał doradca podatkowy, partner w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG Przemysław Szywacz.

  PSPA zwróciło się do ministra finansów z propozycją zmian do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Miałyby one wprowadzić zwolnienie zryczałtowanej kwoty wydatków, która - zgodnie z analizami PSPA - odpowiadałaby kosztom ponoszonym przy przeciętnym przebiegu samochodu na poziomie 25 tys. km rocznie oraz przy założeniu pokonywania 3/4 tego dystansu przy wykorzystaniu energii elektrycznej pobranej podczas ładowania pojazdu w domu. Założenia uwzględniają ponadto średnie zużycie energii na poziomie 25 kWh na 100 km oraz koszt energii dla odbiorców prywatnych na poziomie 0,6 zł za kWh. Zgodnie z tym koszt energii elektrycznej potrzebnej do przejechania 100 km wyniósłby 15 zł.

  "Przyjmując wskazany powyżej dystans pokonywany z wykorzystaniem ładowania pojazdu w domu, roczna wartość zwrotu kosztów dla pracownika powinna wynieść co najmniej 2 812,5 zł, co daje wartość miesięczną na poziomie ok. 235 zł. W związku z powyższym proponowana kwota 250 zł pozwoli na zwrot ponoszonych przez większość pracowników kosztów związanych z ładowaniem pojazdu elektrycznego w domu, nie powodując jednocześnie istotnego uszczerbku w budżecie państwa" - podsumował Mazur.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 10:44MKiŚ: Uwagi do projektu rozporządzenia ws. odbiorców wrażliwych można składać do środy 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Uwagi do projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych można przedłożyć do środy, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

  Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

  "W celu wzmocnienia ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu" – czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie służy wdrożeniu przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

  Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, odbiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia. Określenie jednolitych wzorów oświadczeń w projektowanym rozporządzeniu przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, podano także.

  Ustawa stanowi reakcję na obecną sytuację na rynku gazu, zaś projektowane rozporządzenie jest niezbędne do skorzystania przez podmioty uprawnione z wprowadzanego w niej mechanizmu. Dlatego, pomimo trwających prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą upoważnienie do wydania rozporządzenia (druk nr 1902), zdecydowano się przedłożyć niniejszy projekt rozporządzenia do konsultacji już na obecnym etapie, wyjaśniono.

  Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

  Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

  Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 11:18Sejmowa KFP zaopiniuje kandydatury do RPP na posiedzeniu w środę 

  Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje wnioski w sprawie wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w środę, 19 stycznia, podano w zestawieniu prac Sejmu. Posiedzenie Komisji rozpocznie się o godz. 11:00.

  Powołanie członków RPP znalazło się w porządku obrad posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia.

  Jak podano wcześniej w drukach sejmowych, kandydaci na członków Rady Polityki Pieniężnej nowej kadencji z ramienia Sejmu to: Elżbieta Ostrowska oraz Wiesław Stanisław Janczyk.

  9 lutego br. kończy się sześcioletnia kadencja 2 członków RPP powołanych przez Sejm - Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. 30 marca br. kończy się kadencja trzeciego z członków RPP powołanych przez Izbę - Jerzego Żyżyńskiego.

  W miniona środę Senat powołał jako swoich przedstawicieli do RPP Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.

  25 stycznia 2022 r. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Kadencja trzeciego z członków Rady powoływanych przez Senat - Rafała Sury, kończy się 16 listopada 2022 r., jednakże uzyskał on rekomendację do objęcia stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 10:04Kowalczyk: Premier wystąpił do KE o możliwość dopłat do nawozów 

  Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia dopłat do nawozów dla rolników, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Zapowiedział, że w lipcu powinna wejść w życie ustawa, umożliwiająca pobieranie przez rolników emerytur, bez konieczności przekazywania gospodarstw.

  "Oprócz VAT-u, który obniżamy do 0% od 1 lutego na nawozy - to jest już istotny ruch - to jeszcze premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość dopłat do nawozów dla rolników, Na to musi zgodzić się Komisja Europejska, bo gdybyśmy takie opłaty wprowadzili samowolnie, to byłaby niedozwolona pomoc publiczna i groziłyby zwroty" – powiedział Kowalczyk w radiowej Trójce.

  Podkreślił, że ceny nawozu są bardzo zależne od cen gazu, a w nawozach azotowych 60% ceny nawozu stanowi cena gazu, używanego przy produkcji.

  Wicepremier poinformował też, że polski rząd obecnie jest w trakcie zatwierdzania - wprowadzonych przyjętą wczoraj przez Sejm ustawą - niższych stawek VAT w Komisji Europejskiej . Nowelizacja ustawy VAT-owskiej zakłada obniżenie o 0% stawek VAT na żywność i gaz oraz do 8% na paliwa w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Jednocześnie przedłużone ma zostać do 31 lipca obowiązywanie niższej stawki na energię elektryczną i cieplną.

  "W tej chwili trwają rozmowy ws. obniżek VAT. […] Jesteśmy w trakcie zatwierdzania tych stawek" – powiedział Kowalczyk.

  Pytany czy rozwiązania proponowane w nowelizacji zostały przyjęte bez akceptacji KE, powiedział: "Czas jest tak napięty, że każdy miesiąc jest ważny przy walce z inflacją, wiec myślę, że Polacy nie mają nic przeciwko, że jesteśmy tak aktywni".

  Wicepremier zapowiedział też, że najprawdopodobniej w lipcu zostaną wprowadzone emerytury rolnicze bez konieczności przekazywania gospodarstwa rolnego. Wkrótce mają zacząć się konsultacje w tej sprawie.

  "Ustawa jest już w ministerstwie opracowana, rozpoczynamy konsultacje wewnętrzne na kilka dni, później zewnętrzne. Na pewno trafi w I kw. do Sejmu i jak mam nadzieję, że jak system informatyczny KRUS zdołamy przebudować do nowego systemu emerytalnego, to szacuję że powinno to od półrocza, od lipca właściwie wejść już w życie to rozwiązanie, które pozwoli rolnikom pobierać emerytury, jeżeli osiągną wiek emerytalny bez konieczności przekazywania gospodarstw, bez konieczności zaprzestania pracy na roli" – podkreślił.

  Poinformował, że niektóre z pozostałych zapowiedzi Polskiego Ładu dla rolników są już realizowane, m.in. wsparcie przetwórstwa i walka z suszą. Dzisiaj - jak podkreślił - mają zostać ogłoszone informacje na temat systemu dopłat bezpośrednich, wprowadzenia uzupełniającej płatności obszarowej, która ma dać już w tym roku średnią europejską dla gospodarstw do 30 ha, a od przyszłego roku średnią europejską dla gospodarstw do 50 ha.

  Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ws. przyznania płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023. Zakłada ona dopłaty w łącznej wysokości 200 mln zł w tym roku i taką samą kwotę w roku przyszłym.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 18:34Sejm przyjął tarczę antyinflacyjną 2.0, obniżającą VAT m.in. na paliwa, żywność i gaz 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada wprowadzenie od 1 lutego na okres sześciu miesięcy -  0% stawki VAT na żywność, obniżki VAT na paliwa do 8%, oraz zniesienie podatku na gaz. Jednocześnie przedłużona zostanie obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5% do końca lipca.

  Za nowelizacją głosowało 438 posłó, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki, w tym tę zakładającą wprowadzenie obniżonych stawek na okres do 31 grudnia 2022r. 

  Na rozwiązania, zawarte w tarczy antyinflacyjnej 2.0 ma trafić z budżetu ok. 11,6 mld zł.

  Nowelizacja zakłada obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:

  • na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%
  • na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%
  • na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%
  • na gaz ziemny – do stawki 0%,
  • na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

  Zmiany proponowane w ustawie są kontynuacją działań w zakresie obniżek podatków w  ramach działań antyinflacyjnych, opracowanych w 2021 r., w tym są kontynuacją obniżek stawek podatku VAT wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

  Obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego – do 31 lipca 2022 r. będzie skutkowała obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług o około 11,60 mld zł z czego obniżenie stawki:

  • na żywność i napoje objęte obecnie stawką podatku VAT 5% - do stawki 0% to około 2,92 mld zł;
  • na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG z 23% do stawki 8% to około 3,11 mld zł;
  • na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) z 8% do 0% to około 0,52 mld zł (oszacowano w warunkach 2020 r.),
  • na gaz ziemny do 0% to około 2,09 mld zł,
  • na energię elektryczną do 5% to około 2,30 mld zł
  • na energię cieplną do 5% to około 0,67 mld zł.

  Nowelizacja nakłada też zapis, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży towarów spożywczych, paliw silnikowych lub towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej czytelnej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT na sprzedawane towary, którymi dany sprzedawca obraca.

  Termin wejścia w życie noweli określono na 1 lutego 2022 r.

  (ISBnews)

 • 13.01, 18:28Sejm przyjął ustawę dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat sprzedawców gazu. Za ustawą głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

  Sejm poparł poprawkę, dotyczącą objęcia ochroną taryfową spółdzielni socjalnych, wykorzystujących paliwo do podstawowej działalności. Inne poprawki zostały odrzucone. 

  Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

  Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

  Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

  Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

  W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 18:22Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, zakładającą wprowadzenie możliwości rozłożenia w czasie nakładanych na przewoźników kar finansowych za naruszenie obowiązków w związku z przekazywaniem takich danych. Nowelę poparło 223 posłów, przeciw było 213, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone mają zostać także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne.

  Zgodnie z nowelizacją okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań, szczególnie w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłożyć w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

  Wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to ma uelastycznić, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie.

  Jednocześnie możliwe będzie objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta ma usprawnić prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ma ograniczyć koszty oraz przyspieszyć i uprościć postępowanie.

  Od wejścia w życie ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera czyli od maja 2018 r. zidentyfikowano ponad 109 tys. lotów, w przypadku których przewoźnicy nie wykonali obowiązku przekazania danych, dotyczących przelotu pasażera, do Straży Granicznej.

  Nowela ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.01, 18:19Sejm przyjął ustawę o dokumentach paszportowych 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dokumentach paszportowych, zakładającą powstanie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) i odejście od papierowej wersji wniosku o wydanie paszportu. Jednocześnie obniżona zostaje do 12 lat granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności, a ważność drugich paszportów wydłużona do trzech lat.

  Za ustawą głosowało 396 przeciw było 25, wstrzymało się 20.

  Wcześniej odrzucono większość zgłoszonych do noweli poprawek.

  Ustawa o dokumentach paszportowych dotyczy budowy nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych realizowanej w ramach projektu 'Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych' - połączenia najważniejszych rejestrów, w tym PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego czy Rejestru Danych Kontaktowych, dzięki czemu możliwa będzie prostsza i szybsza obsługa.

  Dzięki rejestrowi dokumentów paszportowych możliwe będzie uruchomienie e-usług dla obywateli, w tym umożliwienie weryfikacji ważności paszportu, weryfikacji poprawności danych zgromadzonych w rejestrze paszportowym, zapewnienie bezpośredniego i bieżącego informowania obywateli o gotowości paszportu do odbioru, informowanie o zmianach statusu paszportu.

  Możliwe stanie się również natychmiastowe zgłoszenie utraty paszportu, zwiększające bezpieczeństwo osoby, dla której został wydany utracony paszport. W wyniku budowy rejestru dokumentów paszportowych ulegną modyfikacji usługi tradycyjne, zlikwidowana zostanie papierowa wersja wniosku o dokument paszportowy. Wniosek będzie generowany w rejestrze dokumentów paszportowych przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

  Ponadto przy odbiorze dokumentu paszportowego w miejsce bezwzględnego wymogu potwierdzania tożsamości wyłącznie w oparciu o ważny dokument tożsamości zaproponowano również możliwość potwierdzenia tożsamości osoby na podstawie odcisku palca przez porównanie odcisku osoby odbierającej z odciskiem zapisanym w dokumencie paszportowym.

  Ustawa określa katalog zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za paszport, katalog uprawnionych do obniżonej opłaty, a określa maksymalne progi dopuszczalnych ulg.

  Zakłada obniżenie do 12 lat granicy wieku, od której wydawane będą paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, otrzymają paszport z 5-letnim okresem ważności.

  Inna ze zmian dotyczy przedłużenia terminu ważności tzw. drugiego paszportu z dwóch do trzech lat. Jednocześnie upraszcza procedury ubiegania się o drugi paszport. Po zmianach mają je wydawać wojewodowie i konsulowie, przejmując tym samym kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  Katalog osób, które uprawnione będą do posiadania paszportu tymczasowego ma zostać rozszerzony o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady 27 marca, z wyjątkiem przepisów które mają wejść w życie w innym terminie. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 18:15Sejm znowelizował prawo wodne w zakresie regulacji stosowanych przy budowie atomu 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo wodne, rozstrzygając jakie przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących budowy elektrowni jądrowej. Za nowelizacją głosowało 249 posłów, przeciw było 182, a wstrzymało się 10.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości. 

  Celem regulacji było rozstrzygnięcie, które przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy obiektu energetyki jądrowej, wydawanej na podstawie specustawy z 29 czerwca 2011 r.

  "Ustawa, faktycznie rzecz biorąc, ma na celu stworzenie sytuacji, w której decyzja podejmowana przez naszą administrację środowiskową będzie oparta na tych przepisach, które dzisiaj obowiązują, a nie na tych, które obowiązywały w 2015 r. […] Chodzi m.in. o to, żeby przepisy, które będą stosowane, miały pełną aprobatę na poziomie regulacji Unii Europejskiej" – powiedział podczas sejmowej debaty pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

  W przypadku braku tej ustawy cały proces musiałby się zacząć od nowa. Stąd inicjatywa poselska, która – jak zaznaczył Naimski – jest popierana przez rząd.

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostało wszczęte na wniosek złożony w 2015 r. Ocena oddziaływania na środowisko wymaga weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko, a zatem w 2015 r. inwestor wystąpił o określenie zakresu takiego raportu. I otrzymał taką decyzję.

  Raport środowiskowy, który został przygotowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe jest - jak powiedział Naimski – "w zasadzie gotowy do złożenia w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska". Jednak od 2015 r. zmieniły się przepisy.

  Nowelizacja prawa wodnego określa zakres wymagań formalnych stawianych przy opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przepisy również przesądzają, że wniosek o wydanie decyzji w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Ma to skutkować zmianą katalogu załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  (ISBnews)

 • 13.01, 18:09Sejm znowelizował ustawę o rezerwach strategicznych 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rezerwach strategicznych, której celem jest włączenie do rezerw strategicznych nowego asortymentu, takiego jak broń, amunicja czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Za nowelą głosowało 234 posłów przeciw było 126, wstrzymało się od głosu 81.

  Celem zmian jest zabezpieczenie na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o zdarzenia o charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne oraz życie i zdrowie.

  Nowelizacja rozszerza katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment –  broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, umożliwia tworzenie i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw strategicznych, a także ich szybsze udostępnianie;

  Ponadto umożliwia zawieranie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych z określonymi przedsiębiorstwami umów o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowania określonego asortymentu lub umowy o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług. Zakłada także realizację przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zadań powierzonych w przypadku: wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej, wsparcia wykonywania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia obywateli.

  Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.01, 17:59Sejm znowelizował prawo energetyczne dot. odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gaz. 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo energetyczne, wprowadzając zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Za nowelą opowiedziało się 440 posłów, nikt nie był przeciw było, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.  

  W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorstwo korzystające z prawa przyznanego ustawą Prawo energetyczne może odmówić świadczenia usług, a dopiero później zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie. W wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, przedsiębiorstwo może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a następnie – w wypadku ponownie niekorzystnego wyroku – złożyć apelację. Do czasu wydawania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

  Celem nowelizacji jest usunięcie lex specialis względem przepisu, umożliwiającego odmówienie świadczenia usług dopiero po uzyskaniu prawomocnej aprobującej decyzji URE.

  Po wejściu w życie przepisów noweli przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

  Nowela ma wejść w życie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.01, 17:58Sejm przyjął nowelę ws. płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ws. przyznania płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023. W tym roku na ten cel ma zostać przekazane 200 mln zł i taka sama kwota w roku przyszłym.

  Za nowelizacją głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych) oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, zostaną określone w rozporządzeniu, podobnie jak stawka płatności określona zostanie w rozporządzeniu.

  Według szacunków z płatności będzie mogło skorzystać 1,1 mln rolników, ma przysługiwać dla ponad 9 mln ha.

  Nabór wniosków ma rozpocząć się w połowie marca.

  Wniosek o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej procedowany będzie w systemie IACSPlus. Wdrażanie uzupełniającej płatności podstawowej, zarówno w zakresie dostosowania systemu informatycznego, jak i kontroli na miejscu, nie będzie się wiązać ze zwiększeniem budżetu ARiMR w stosunku do obecnego stanu prawnego.

  Nowela ma wejść w życie w połowie marca.

  (ISBnews)

 • 13.01, 10:39Małecki z MAP: Nie można objąć niższymi taryfami gazowymi firm ze względu na przepisy UE 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Nie ma możliwości objęcia przedsiębiorstw specjalnymi taryfami gazowymi, gdyż byłoby to uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Przypomniał, że taryfami specjalnymi mają zostać objęte gospodarstwa domowe i odbiorcy wrażliwi.

  "Nie ma możliwości, ze względu na obecność Polski w Unii Europejskiej i jednolite przepisy handlowe, żeby taryfami specjalnymi, niższymi niż w innych krajach objąć przedsiębiorstwa" – powiedział Małecki, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.

  "Chcielibyśmy takich rozwiązań, ale to jest niedozwolone i to by było potraktowane przez Komisję Europejską jako niedozwolona pomoc publiczna" – dodał.

  W tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu.

  Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego. 

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:14Senat za nowelizacją ustawę o transporcie drogowym dot. Pakietu Mobilności I 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o transporcie drogowym, wprowadzając m.in. poprawki dot. zmniejszenia wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej przedsiębiorcy, zmiany zasad rozliczania pracowników objętych systemem zadaniowym oraz złagodzenia niektórych kar dla przedsiębiorców za naruszenie zasad przewozu drogowego. Nowela wdraża do polskiego prawa rozwiązania z tzw. Pakietu Mobilności I, w zakresie zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

  Wprowadzone przez Senat poprawki zakładają zmianę wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  Senat doprecyzował przepisy regulujące ewidencjonowanie czasu pracy i korzystanie przez pracowników z przerw. Jednocześnie odstąpił od proponowanej w nowelizacji podwyżki kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego nakładanych na przedsiębiorców.

  Nowelizacja zakłada objęcie przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, a na kierowców wykonujących przewozy drogowe tymi pojazdami nakłada obowiązek posiadania świadectwa kierowcy.

  Doprecyzowuje także przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Określa też wymogi związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących działalności, w tym m.in. umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, umów o pracę, a także dokumentów zawierających dane na temat kabotażu i czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku.

  Zgodnie z nowelą, przedsiębiorstwa transportowe będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych na terytorium kraju.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące egzekwowania wymogów dotyczących czasu pracy i odpoczynku, o kontroli przestrzegania przepisów, o czasie pracy, określonych w dyrektywie 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

  Jednocześnie określono zasady współpracy między organami kontrolnymi państw członkowskich, a także wykorzystania krajowych systemów oceny ryzyka.

  Zwiększeniu ma ulec zakres kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który - zgodnie z nowelizacją - ma podejmować skoordynowane z organami kontrolnymi innych państw działania dotyczące kontroli w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących przewozy drogowe, a także dokonywać wymiany informacji przynajmniej co do zasady raz na sześć miesięcy.

  W nowelizacji uszczegółowiono także obowiązki kontrolowanego przedsiębiorstwa transportowego, wskazując, że ma ono obowiązek udostępnić pojazd, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa.

  Nowela wprowadza też zmiany do załączników utd, zawierających wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego wraz z wysokością sankcji za nie. Jednym z naruszeń dodawanych do załącznika ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest np. naruszenie przedsiębiorcy polegające na dopuszczeniu do wykorzystywania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (co najmniej 45 godz.) w kabinie pojazdu.

  Ponadto doprecyzowano przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców poprzez wprowadzenie zakazu odbierania przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy oraz określenie, że wszystkie przerwy muszą mieć wymiar przynajmniej 15 min. Nowela rozszerza także wykaz aktów prawnych, których kontrola wykonywania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:12Senat za nowelą dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, dotyczącą uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenia do 100 tys. zł z 40 tys. zł kwoty przychodów rolników zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 99 osób, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom - jedynie lokalnie. Zgodnie z nowelą, mogliby sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Nowela zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu 2-proc. podatkiem obrotowym. Nowela zakłada podniesienie limitu z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

   (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:11Senat odrzucił nowelę dotyczącą wygaszania wydobycia węgla kamiennego 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 52 senatorów, przeciwnych było 46 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

  2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

  Na finanse publiczne miałyby wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

  Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających  skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

  Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną korzystałyby z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia otrzymywałyby wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

  Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty byłyby wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

  Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, miałaby określić wysokość  dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego Nowym Systemem Wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

  Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 22:26Senat podwyższył wskaźnik inflacji do 7,6% z 3,3% w ustawie budżetowej na 2022 r. 

  Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Senat podwyższył wskaźnik średniorocznej inflacji zapisany w ustawie budżetowej na 2022 r. do 7,6% z 3,3%, zgodnie z ostatnią prognozą przedstawioną przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP). Senatorowie przyjęli do ustawy kilkadziesiąt poprawek.

  Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów został podwyższony do 7,8% z 3,6%.

  Pod koniec grudnia ub.r. prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że według wstępnych prognoz banku centralnego, średnioroczna inflacja wyniesie 7,6% w 2022 roku. Maksymalny poziom inflacji będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. i wyniesie 8,3% r.r, następnie będzie ona się stopniowo obniżać - do 6,2% r/r w grudniu 2022 r.

  Za ustawą budżetową wraz z poprawkami głosowało 69 senatorów, przeciw była jedna osoba, wstrzymało się 29. Wcześniej odrzucono wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

  Prócz zmiany wskaźników makroekonomicznych, senatorowie opowiedzieli się za zwiększeniem wydatków budżetu na 2022 roku na ochronę zdrowia o 20 mld zł i przekazanie ich na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia (m.in. na finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego),

  Senat zwiększył także zapisane w budżecie na 2022 r. środki na transformację energetyczną (na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych) o 10 mld zł.  

  Kilka przyjętych poprawek dotyczy podwyżek wynagrodzeń dla różnych grup zawodowych. Zgodnie z jedną z nich 6,5 mld zł miałoby trafić na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022r. Inna zakłada przekazanie dodatkowych 300 mln zł na podwyżki dla policji i straży granicznej.

  Senatorowie poparli również propozycje zwiększenia o 100 mln zł wydatków na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększenia o 100 mln zł wydatków na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

  Ustawa budżetowa na 2022 r., zakłada deficyt na poziomie 29,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%.

  W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

  - zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB,

  - środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

  - 2,2% PKB na obronność,

  - zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  - zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa. 

  Wskaźniki gospodarcze:

  - Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6%,

  Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

  (ISBnews)