Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.10, 16:16PE wzywa do ustanowienia limitu cenowego dla importowanego gazu i do podatku od zysków 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski wzywa do ustanowienia właściwego limitu cenowego dla importu gazu z gazociągów, w celu przeciwdziałania spekulacji oraz do podjęcia dalszych działań w celu wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków na poziomie Unii Europejskiej, poinformował Parlament, który dzisiaj przyjął opinię w tej sprawie. Eurodeputowani uważają, że środki te powinny być spójne z celem osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r.

  Parlament wezwał także do ustanowienia natychmiastowego i pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji.

  "Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli porozumienie Rady w sprawie ustanowienia limitu dochodów z tzw. technologii inframarginalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, takich jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa lub węgiel brunatny" - czytamy w komunikacie.

  PE chce, aby Komisja Europejska oceniła, jaka powinna być odpowiednia marża zysku i podjęła dalsze kroki w kierunku wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla firm, które nadmiernie skorzystały z kryzysu energetycznego.

  Wzywa też Komisję do zaproponowania właściwego limitu cenowego na import gazu rurociągami, głównie z Rosji, wskazując że unijne narzędzia wspólnego zakupu gazu powinny zostać ulepszone, aby obniżyć cenę importu.

  W ocenie Parlamentu z przychodów z nadzwyczajnych zysków powinni korzystać konsumenci i przedsiębiorstwa, w szczególności gospodarstwa domowe i MŚP znajdujące się w trudnej sytuacji.

  Powinny temu towarzyszyć masowe innowacje i inwestycje w energię odnawialną, efektywność energetyczną i infrastrukturę, raczej niż zachęty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do zużywania większej ilości dotowanej energii, wskazuje PE.

  "Parlament jest gotowy przeanalizować każdą propozycję reformy rynku energii elektrycznej, upewniając się, że daje ona właściwy sygnał cenowy, aby inwestować w dekarbonizację, pozwolić obywatelom i przemysłowi korzystać z bezpiecznej, przystępnej cenowo i czystej energii, jednocześnie rozwiązując problem nieproporcjonalnych zysków" - czytamy także.

  Zdaniem eurodeputowanych Komisja Europejska powinna przeanalizować oddzielenie cen energii elektrycznej od cen gazu.

  Eurodeputowani wezwali również Komisję do "dokładnego przyjrzenia się działaniom podmiotów finansowych, które przyczyniły się do zmienności cen węgla oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie wpływu kapitału spekulacyjnego na unijny rynek uprawnień do emisji CO2".

  Eurodeputowani ponowili także apel o natychmiastowe i pełne embargo na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu oraz o całkowitą rezygnację z budowy Nord Stream 1 i 2, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 05.10, 15:05Szefernaker: Rozpoczynamy przekazywanie samorządom dodatkowych środków z udziału w PIT 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd rozpoczyna przekazywanie samorządom pierwszej z trzech transz dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Cała pula to 13,67 mld zł.

  "Dziś możemy potwierdzić, że pierwsza transza z trzech transz trafi jeszcze w tym tygodniu do samorządów, do końca tygodnia trafi 1/3 tych środków, ok. 4,5 mld zł" - powiedział Szefernaker podczas konferencji prasowej.

  "To są środki, na które oczekują samorządy" - podkreślił.

  Druga część z tej puli środków ma trafić do samorządów do końca listopada, a trzecia transza - w grudniu.  

  "Będziemy reagować na bieżąco. Jeżeli w przyszłym roku będą problemy wynikające z sytuacji gospodarczej również będziemy reagować na tę sytuację i wspierać samorządy, tak, jak to było w latach poprzednich […] i tak, jak jest teraz" - podkreślił. 

  Jak wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 13,67 mld zł - 7,8 mld zł podzielone zostanie wśród JST proporcjonalnie do ich udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), natomiast w przypadku pozostałej części w podziale będzie uwzględniana zasada zrównoważonego rozwoju. Do każdej gminy ma trafić po 2,9 mln zł, do powiatu - po 6,1 mln zł, a do województwa - po 32,6 mln zł.

  Jak zapowiadano wcześniej, z uwagi na wcześniejsze zasilenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2023 nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej. Nie zostanie ona zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

  Nowela zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Konsekwencją proponowanego rozwiązania jest konieczność wprowadzenia dodatkowych przepisów w zakresie danych uwzględnianych przy ustalaniu na rok 2023 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2024 korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Nowela zawiera przepisy, mające na celu dostosowanie reguł fiskalnych obowiązujących JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. wprowadzenie czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

  (ISBnews)

 • 05.10, 13:08Rząd planuje powołanie Pełnomocnika ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje powołanie Pełnomocnika do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, którego celem ma być m.in. monitorowanie warunków dostaw energii dla gospodarstw domowych oraz działania na rzecz rozwoju produkcji energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii nisko- i zeroemisyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Powołanie pełnomocnika planowane jest w IV kw.  

  "Powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich wynika z potrzeby skoordynowania działań dotyczących zapewnienie odpowiednich ilościowo i racjonalnych kosztowo dostaw energii dla rolnictwa i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich" - czytamy w wykazie.

  Obecny kryzys energetyczny przejawiający się drastycznym wzrostem cen energii oraz ograniczoną dostępnością paliw (gaz ziemny, węgiel) i energii stanowi zagrożenie dla całej polskiej gospodarki oraz gospodarstw domowych, w tym także dla produkcji rolnej i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, podano także.

  Ze względu na kluczowe znaczenie rolnictwa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a także istotny wpływ produkcji rolnej na poziom inflacji ważne staje się zapewnienie odpowiednich ilościowo i racjonalnych kosztowo dostaw energii dla rolnictwa i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Potencjał obszarów wiejskich i produkcji rolnej można wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia niskoemisyjnej transformacji energetyki zarówno na obszarach wiejskich jak i poza tymi obszarami.

  Projekt zakłada, że zadania pełnomocnika obejmowałyby m.in:
  - monitorowanie warunków dostaw energii dla gospodarstw domowych, na potrzeby produkcji rolnej oraz innej produkcji i usług na obszarach wiejskich;
  - monitorowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystywania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, oraz opracowywanie planów i strategii racjonalizacji wykorzystywania tych źródeł na cele energetyczne w procesie transformacji energetyki;
  - podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju produkcji energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych;
  - współpracę z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych instytucji sektora energetycznego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy;
  - przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie transformacji energetycznej obszarów wiejskich, wymieniono.

  (ISBnews)

 • 05.10, 12:34Rząd planuje przyjęcie projektu waloryzacji rent i emerytur rolniczych w IV kw. 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który ma na celu powiązanie wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wynika z wykazu prac Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

  "Projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych" - czytamy w wykazie.  

  Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 338,44 zł).

  Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

  Projekt przewiduje również możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Oznacza to, że osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych uzyskają z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej.

  (ISBnews)

 • 05.10, 12:17Buda: Chcemy doprowadzić do sytuacji, że koszt energii będzie zbliżony do cen wytwarzania 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem regulacji, która ma doprowadzić do tego, że ceny energii będą zbliżone do cen jej wytwarzania, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Projekt ma zostać przedstawiony w tym lub w przyszłym tygodniu.

  "Pracujemy nad podmiotami samorządowymi, które świadczą usługi dla ludności, a drugie, to, co mnie najbardziej interesuje, to małe i średnie przedsiębiorstwa i tutaj staramy się doprowadzić do sytuacji, że koszt energii będzie zbliżony do cen produkcji" - powiedział Buda w Polsat News.

  Zwrócił uwagę, że obecnie występuje "element spekulacyjny, który dwu-, trzy- i czterokrotnie przekracza ceny produkcji i nawet rozsądną marżę".

  "Więc jestem przeciwny temu, by stosować jakieś rekompensaty kolejne, które będą dopłacały do drogiego prądu" - wskazał.

  Zapowiedział, że projekt nowych rozwiązań w tym zakresie ma zostać przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego w tym lub najpóźniej w przyszłym tygodniu.

  "Musimy doprowadzić do tego, by ten prąd był tańszy, bo nie ma uzasadnienia dla tak wysokich cen. […] Podwyżki - obiektywnie rzecz biorąc […] - muszą się zdarzyć, ale chcemy by - jak w przypadku gospodarstw domowych -  te podwyżki były rozsądne, wynikały właśnie z kosztów produkcji. Możemy mówić o kilkudziesięciu procentach, ale nie o 1 tys., 2 tys. czy 3 tys. procent" - zaznaczył.

  (ISBnews)

 • 05.10, 10:41Kowalczyk: Liczymy, że rozporządzenie KE o maksymalnej cenie energii wejdzie w życie 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Polski rząd liczy, że rozporządzenie Komisji Europejskiej o maksymalnej cenie energii i o podatku od ponadmiarowych zysków energetycznych wejdzie w życie, gdyż umożliwi przekazywanie środków - pozyskanych z daniny - na dopłaty do energii dla zakładów produkujących nawozy, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "W tej chwili liczymy bardzo mocno na to, że projekt rozporządzenia [...] wejdzie w życie. I wtedy rzeczywiście, również w tym projekcie rozporządzenia jest zapisane, że te środki finansowe z tych nadmiernych zysków można przeznaczyć na dopłaty do zakładów nawozowych. Liczę, że to będzie szybko zrobione" - powiedział Kowalczyk w Radiu ZET, pytany o dopłaty dla zakładów nawozowych.

  Poinformował również, że polski rząd także przygotował projekt rozwiązania w tej sprawie, ale - jak przypomniał - każda krajowa regulacja tego typu wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. W przeciwnym razie może być uznana za niedozwoloną pomoc publiczną.

  "W momencie, kiedy nie nastąpi redukcja cen energii, właściwie gazu, bo tutaj gaz jest głównym nośnikiem, to rzeczywiście trudno wymagać, żeby zakłady nawozowe produkowały ze stratą, a z drugiej strony trudno oczekiwać, żeby rolnicy kupowali nawozy po 7 czy 8 tys. zł [za tonę]" - powiedział.

  "Dlatego to rozwiązanie jest bardzo potrzebne" - dodał.

  W końcu sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zwrócił się o wypracowanie odpowiedniego mechanizmu podażowo-popytowego i cenowego, by móc dokonać interwencji na rynku nawozów, tak by ceny nawozów nie przekładały się na ceny żywności. Mechanizm ten mieli wypracować wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dwa tygodnie temu Kowalczyk informował, że taki projekt, którego rozwiązania szacowane są na 1-2 mld euro w br. został złożony w Kancelarii Premiera.

  Jednoczenie w połowie września rząd przyjął projekt wsparcia dla sektorów energochłonnych, opracowywanym  przy udziale ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę. Wartość tego pakietu dla największych firm ma sięgać do 5 mld zł w br.  Obecnie ustawa po przyjęciu przez Sejm jest na etapie prac senackich.

  Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad regulacją dot. podatku od nadmiarowych zysków w wysokości 50% objąłby te duże przedsiębiorstwa, które w roku 2022 r. osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe od średniej marży za lata 2018, 2019, 2021. Według szacunków resortu podatek od ponadmiarowych zysków miałby przynieść do budżetu 13,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 05.10, 09:53Kowalczyk: Rozwiązania dot. cen energii dla odbiorców wrażliwych - w tym tygodniu 

  Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - Projekt rozwiązań dotyczących regulowanych cen energii m.in. dla odbiorców wrażliwych: szkół, szpitali czy domów pomocy społecznej ma zostać przedstawiony jeszcze w tym tygodniu, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Myślę, że tu o zamrożeniu [cen] raczej nie może być mowy, natomiast o jakiejś regulacji, opanowaniu cen - tak. Myślę, że w tym tygodniu pan premier i ministrowie odpowiedzialni za energetykę ogłoszą pewne rozwiązania" - powiedział Kowalczyk w Radiu ZET, odpowiadając na pytanie, kiedy rząd zamrozi ceny prądu dla odbiorców wrażliwych.

  Zastrzegając, że nie chce uprzedzać informacji o tych rozwiązaniach, poinformował, że są one dopracowywane przez ostatnich kilka dni.

  "Myślę, że to będą te rozwiązania, które absolutnie już uspokoją samorządy i wszystkich Polaków" - podkreślił.

  "Zamrożenie na tym samym poziomie jest raczej nierealne, bo koszty jednak potężnie wzrosły, ale chodzi o to, żeby to nie był wzrost kosztów wielokrotny, tylko jakiś akceptowalny poziom" - doprecyzował.

  W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zakłada blokadę cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogodzin (kWh). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit wyniesie 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - 3 tys. kWh.

  (ISBnews)

 • 04.10, 13:19Rząd przyjął projekt noweli prawa o notariacie dot. wpisów do hipotek 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o notariacie, który zakłada umożliwienie notariuszom dokonywanie wpisów do księgi wieczystej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W ocenie rządu, ma to skrócić oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej.

  "Rząd chce, aby notariusze mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Rozwiązanie to radykalnie skróci oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Jednocześnie, zwiększony zostanie nadzór sprawowany nad notariuszami, ze względu na uzyskanie przez nich nowych kompetencji" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie uzyskanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się z długim oczekiwaniem. Na rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym czeka się średnio 3,6 miesiąca. O wiele dłużej wynosi czas oczekiwania w sądach w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się ponad rok, podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dotyczy to także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem. (Po zmianie, każdy mógłby wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też na podstawie obowiązujących dotychczas procedur).

  - Notariusze zyskają także nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą  wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu. Rozwiązanie to odciąży sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone zostaną postępowania sądowe w innych sprawach. Obywatele zyskają także możliwość szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty będzie zależała od woli stron. Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, zostanie ograniczona do 75 tys. zł.

  - Wniosek o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty będzie mógł złożyć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.

  - Zwiększony zostanie nadzór sprawowany nad notariuszami. Dopuszczalne będzie obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych.

  - Minister sprawiedliwości będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  - Powołany zostanie Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który będzie podejmował działania w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu notariusza.

  - Notariuszem będzie mogła zostać osoba, która ukończy 28 lat. 

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po upływie roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 04.10, 13:07Rząd przyjął projekt o bezpieczeństwie morskim ws. m.in. budowy portu do obsługi offshore 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zwiera delegację do wskazania w rozporządzeniu portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  "Rząd chce poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - Doprecyzowane zostaną zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.

  - Wprowadzone zostaną obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Wprowadzony zostanie także obowiązkowy audyt dodatkowy w stosunku do armatora, po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

  - Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

  - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

  - Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

  - Umożliwione zostanie wybudowanie przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Proponowane zmiany polegają na umożliwieniu wskazania przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych, przy uwzględnieniu potrzeb obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowanego rozmieszczenia.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie roku od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.10, 12:33Rząd przyjął uchwałę ws. programu wzmocnienia sieci drogowej do 2030 r. wartego 58 mld zł 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu "Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku", która zakłada przekazanie na ten cel 58 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd dostosuje wszystkie drogi krajowe, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Nowe środki zostaną także przeznaczone na utrzymanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz na działania środowiskowe. Do 2030 r. rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 58 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie zdecydowana większość dróg krajowych klasy niższej niż autostrady i drogi ekspresowe nie jest dostosowana technicznie do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Dlatego konieczne jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, aby zapobiec szybkiej i postępującej degradacji dróg publicznych.

  Uchwała zakłada, że:

  - Drogi krajowe zarządzane są przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad zostaną dostosowane do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.

  - W ramach programu prowadzone będą także działania dotyczące utrzymania stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej (prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki i bezpieczeństwa ruchu).

  - Podjęte zostaną również działania, które zmniejszą negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko (realizowane mają być pilotażowe rozwiązania dotyczące utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń, jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  - Istotne znaczenie będą mieć także projekty dotyczące zapewnienia odpowiedniej gospodarki opadowo-wodnej w odniesieniu do sieci dróg krajowych oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

  (ISBnews)

 • 04.10, 11:39Projekt wsparcia inwestycji w wysokosprawną kogenerację, wart 875 mln zł - do konsultacji 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji w ramach programów regionalnych, zakładający przekazanie na ten cel ok. 875 mln zł do czerwca 2024 r., trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego centrum Legislacji (RCL).

  Projektowane rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 ma stanowić podstawę prawną przekazywania środków na ten cel.

  "Zasadniczym źródłem finansowania pomocy udzielonej na podstawie projektowanego rozporządzenia będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W niektórych sytuacjach nie da się wykluczyć finansowania pewnej części pomocy z budżetu państwa, jednakże przypadki takie będą stanowiły wyjątek. Indykatywny budżet programu wynosi ok. 875 mln pln do dnia 30 czerwca 2024 r." – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Wsparcie ma być udzielane w formie dotacji, pożyczki, gwarancji lub poręczenia.

  W związku z faktem, że tempo wykorzystywania środków (udzielania pomocy) uzależnione będzie od harmonogramów konkursów organizowanych w ramach poszczególnych regionalnych programów, nie jest możliwe określenie, jakie kwoty pomocy będą przypadały na poszczególne lata obowiązywania programu, wskazano także.

  Zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 04.10, 09:41Kowalczyk: Rozważamy wsparcie dla zakładów nawozowych wz. z cenami energii 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd rozważa wsparcie dla zakładów nawozowych w związku ze wzrostem cen energii, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Zapewnił, że mechanizm zostanie wypracowany "do wiosny".

  "Staramy się, […] żeby rolnicy stosowali nawozy mimo wysokich cen. I to powiodło się wiosną, kiedy wprowadziliśmy dopłaty i rolnicy zakupili nawozy mimo wysokich cen i zastosowali. […] Również o takim elemencie, jak i innej pomocy, być może, niekoniecznie wprost dopłaty dla rolników, może wsparcie zakładów nawozowych, ale również chcemy, żeby na wiosnę rolnicy tez stosowali nawozy" - powiedział Kowalczyk w Polskim Radiu 24.

  "Wiosna jest takim decydującym czasem, kiedy stosuje się nawozy i do tej wiosny myślę, że tę pomoc dla zakładów nawozowych czy w jakikolwiek inny sposób do energii zastosujemy" - dodał.

  Poinformował, że trwają w tej chwili ustalenia z Komisją Europejską, aby taką pomoc móc zastosować.

  W końcu sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zwrócił się o wypracowanie odpowiedniego mechanizmu podażowo-popytowego i cenowego, by móc dokonać interwencji na rynku nawozów, tak by ceny nawozów nie przekładały się na ceny żywności. Mechanizm ten mieli wypracować wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dwa tygodnie temu Kowalczyk informował, że taki projekt, którego rozwiązania szacowane są na 1-2 mld euro w br. został złożony w Kancelarii Premiera.

  Jednoczenie w połowie września rząd przyjął projekt wsparcia dla sektorów energochłonnych, opracowywanym  przy udziale ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę. Wartość tego pakietu dla największych firm ma sięgać do 5 mld zł w br.  Obecnie ustawa po przyjęciu przez Sejm jest na etapie prac senackich.

  (ISBnews)

 • 04.10, 09:06Moskwa: Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji powinien objąć gaz i technologie atomowe 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Kolejny pakiet sankcji na poziomie unijnym powinien objąć całość rosyjskiego gazu, a także paliwa i technologie atomowe, uważa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.  

  "Postulujemy w Unii Europejskiej kolejny pakiet sankcyjny i pełne sankcje gazowe, również LPG, LNG, cały gaz rosyjski. Wydaje się nam, że to jest kolejny krok, który powinien być na poziomie Unii Europejskiej podjęty. Tak samo jeżeli chodzi o atom" – powiedziała Moskwa w TVP 1.

  "Nie ma żadnych sankcji atomowych, ani na paliwa, ani na technologie, ani na jakąkolwiek współpracę" - dodała.

  W jej ocenie, na Zaporożu Federacja Rosyjska pozostaje "zupełnie bezkarna w swoich działaniach". Z tego też względu - jak zaznaczyła - powinny zostać podjęte kolejne kroki w sankcjach energetycznych.

  "Mówimy tutaj o sankcjach, które byłyby zaplanowane jako sankcje wszystkich państw unijnych, nie pojedyncze sankcje krajowe, bo tutaj trudno by było [...]  ten transport [paliwa] kontrolować, gdyby one były prowadzone na poziomie krajowym" - podkreśliła minister.

  Moskwa dodała, że oficjalna propozycja UE w tej sprawie nie została jeszcze przyjęta.

  (ISBnews)

 • 03.10, 16:24MRiT chce, aby budynki powyżej 70 m2 na własne cele były budowane na podstawie zgłoszenia 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Budowę budynków powyżej 70 m2 na własne cele mieszkaniowe, a boisk i kortów, kiosków i pawilonów sprzedaży - do 15 m2 oraz budynków gospodarczych - do 300 m2 wyłącznie na podstawie zgłoszenia zakłada projekt nowelizacji prawa budowlanego, który trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

  Jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), mają one potrwać 7 dni.

  "Budowa wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych odbywać się będzie, co do zasady, na podstawie takich samych procedur, jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2" - czytamy w uzasadnieniu.

  Do zgłoszenia budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, podano także.

  Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą weryfikowały i sprawdzały zgłoszenia pod kątem merytorycznym. Oznacza to, że organ nie będzie mógł wnieść sprzeciwu do zgłoszenia, a roboty budowlane będzie można rozpocząć niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Nie będzie również konieczności ostemplowywania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu.

  Z kolei zgłoszenie budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zarówno o powierzchni zabudowy do 70m2 oraz powyżej tej powierzchni, lecz na potrzeby inne niż własne cele mieszkaniowe, a także innych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będzie podlegało weryfikacji przez organ administracji architektonicznobudowlanej.

  W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się doprecyzować przepisy zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. boisk i kortów, wskazując, że obiekty te nie muszą służyć wyłącznie rekreacji, ale również uprawianiu sportu. Obiekty te mogą być realizowane nie tylko na potrzeby indywidualne.

  Również budowa wolno stojących obiektów budowlanych łączności oraz kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m2 będzie dopuszczalna na podstawie zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

  Katalog obiektów wymagających jedynie zgłoszenia został także poszerzony o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 6 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. budowę boisk i kortów, kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2, bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3 czy też masztów flagowych o wysokości od 3 m do 7 m posadowionych na gruncie.

  W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i zgłoszenia mają znaleźć się także drobne obiekty budowlane przy boiskach, kortach i bieżniach, przydomowe baseny i oczka wodne, także przy budynkach rekreacyjnych i na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

  (ISBnews)

 • 03.10, 13:46Rząd planuje przyszłoroczną waloryzację na poziomie 13,8%, podwyżka gwarantowana 250 zł 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8% w marcu 2023 r. z minimalną podwyżką gwarantowaną na poziomie 250 zł, wynika z projektowanej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  "W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Zmiany te będą polegały w szczególności na:
  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
  * 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  * 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł" - czytamy w wykazie.

  Wskazano, że "proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach".

  Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 250 zł, podano także.

  Wskaźnik waloryzacji na poziomie 113,8% został zapisany w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej, który trafił do Sejmu.

  (ISBnews)

 • 03.10, 10:57Rząd chce przyjąć projekt noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie niewypłacalności 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych, którego celem jest zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej planowane jest na I kw. 2023r.

  "Zakłada się przede wszystkim wprowadzenie […] zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania oraz w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania" - czytamy w wykazie.

  Obecnie już istnieją częściowe regulacje krajowe przyznające kompetencję Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) w zakresie upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; regulacje te zostaną dostosowane i zmodyfikowane do wymagań zawartych w dyrektywie, podano także.

  Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - dyrektywa określa minimalne wysokości sumy gwarancyjnej/sum gwarancyjnych na poziomie:
  a) szkody na osobie: 6,45 mln euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej,
  b) szkody majątkowej: 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych,
  - uregulowanie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia,
  - dostosowanie określeń użytych w ustawie do definicji "pojazdu" i "ruchu pojazdu" zawartych w ww. dyrektywie,
  - określenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka w przypadku pojazdów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

  Ponadto zaproponowano wprowadzenie regulacji, która w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej pozwalałaby na zaspokojenie roszczeń przez UFG. Już w chwili obecnej UFG spełnia świadczenia w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

  Ze względu jednak na specyfikę takiego rozwiązania, które skutkować będzie dodatkowym zaangażowaniem finansowym UFG, szczegółowe zmiany w tym zakresie będą poprzedzone konsultacją z podmiotami i instytucjami rynku ubezpieczeniowego.

  (ISBnews)

 • 03.10, 10:42Moskwa: Przygotowujemy rozwiązanie legislacyjne na poziomie UE dot. regulowanych cen gazu 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Polski rząd wraz z rządami kilku państw europejskich przygotowuje rozwiązanie legislacyjne, na poziomie unijnym, które zmierzałoby do wprowadzenia regulowanych cen gazu, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecnie za tą inicjatywą opowiada się siedemnaście państw, a cztery inne są skłonne włączyć się do prac.

   "W tym momencie, w tej grupie inicjatywnej, to jest Polska, Belgia, Włochy i Grecja przygotowujemy rozwiązanie legislacyjne. Niestety jako państwa nie mamy tej inicjatywy legislacyjnej, natomiast zobowiązaliśmy Komisję, żeby przyjęła to, co wypracujemy i przedstawiła do dalszych prac" - powiedziała Moskwa w radiowej Trójce.

  Pytana, ile państw byłoby skłonnych poprzeć takie rozwiązanie, stwierdziła: "Na dzisiaj to jest już siedemnaście państw oficjalnie plus cztery, które mają obiekcje, ale też nie mówią zdecydowanie nie - to są Niemcy, Dania, Holandia i Węgry, tylko te państwa nie były chętne przyjmowaniu jakichkolwiek rozwiązań, ale też nie zamykały się na prace nad tym rozwiązaniem".

  Podkreśliła, że "Polska jako państwo jest gotowa do pracy całodobowej, do zwołania Rady w każdym momencie".

  (ISBnews)

 • 03.10, 08:37Prognoza potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrosła do 110,5 mld zł 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Prognozowany poziom potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrósł do 110,52 mld zł w wersji projektu przesłanej do Sejmu ze 107,52 mld zł w wersji przesłanej wcześniej do Rady Dialogu Społecznego.

  "W rezultacie planowane w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 110 516,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 59 397,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 58 236,5 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2022 roku) wynosi 260 729,7 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 233 795,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 221 953,5 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  W poprzedniej wersji projektu prognoza potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 r. wynosiła 269 640 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 234 057,1 mln zł.

  Natomiast planowane wykonanie potrzeb pożyczkowych netto na 2022 r. nie uległo zmianie.

  "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 74 654,9 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 32 861,4 mln zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 03.10, 08:29Prognoza deficytu general gov't na 2023 wzrosła w projekcie budżetu o 0,1 pkt do 4,5% PKB 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) został zapisany na poziomie 4,5% PKB w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu. W wersji przekazanej do Rady Dialogu Społecznego (RDS) zapisano ten wskaźnik na 4,4% PKB.

  "Prognozuje się, że w roku 2023 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie ok. 150 mld zł, czyli 4,5% PKB tj. powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w art. 126 ust. 1" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  W poprzedniej wersji uzasadnienia podano, że deficyt w tym ujęciu wyniesie ok. 147 mld zł, czyli 4,4% PKB.

  Zwiększono także prognozę dotyczącą Długu sektora instytucji rządowych i samorządowych - odpowiednio do 53,3% PKB z 53,1% PKB, przy jednoczesnym obniżenie prognozy na rok bieżący - do 51,7% PKB z 52,2% PKB.

  Podobni podwyższono prognozę państwowego długu publicznego (wg polskiej metodologii) na 2023 r. - do 40,6% PKB z oczekiwanych wcześniej 40,4% PKB oraz obniżono prognozę na rok bieżący - do 40,5% PKB z 41% PKB.

  (ISBnews)

 • 30.09, 16:53Moskwa: Nasze zastrzeżenia do rozporządzenia UE ws. zużycia energii dot. podstawy prawnej 

  Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Polska zgłosiła swój sprzeciw wobec unijnego rozporządzenia, które ma określać cele redukcyjne zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu, ograniczać przychody wytwórców energii elektrycznej, którzy wykorzystują np. OZE oraz nakładać podatek solidarnościowy, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Zastrzeżenia dotyczą podstawy prawnej rozporządzenia. W ocenie minister środki o charakterze podatkowym powinny być przyjmowane jednomyślnie. 

  Moskwa uczestniczyła w posiedzeniu ministrów ds. energii państw UE.

  Polska zgłosiła swoje uwagi do projektowanego rozporządzenia Rady ws. interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu zaradzenia wysokim cenom energii.

  "Nasze zastrzeżenia wobec rozporządzenia dotyczą przede wszystkim jego podstawy prawnej. Nadal podtrzymujemy, że środki o charakterze podatkowym powinny być przyjmowane jednomyślnie - dlatego Polska zgłosiła swój sprzeciw" - powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie.

  Obecne ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom, dlatego Polska proponuje wprowadzenie skutecznego i elastycznego mechanizmu - limitu cenowego, który regulowałby ceny gazu. Rozwiązanie to spowoduje zmniejszenie presji cenowej oraz zminimalizuje wahania cen surowca na giełdzie, ocenia MKiŚ.

  "Wszystkie transakcje dotyczące gazu powinny być objęte limitem cenowym. Dotyczy to każdego rodzaju gazu [...]. Polska, wraz z grupą 15 państw członkowskich, zgłosiła taką propozycję. Komisja Europejska musi takie rozwiązanie przyjąć" - podkreśliła minister.

  Jak podano w komunikacie Polska nie popiera rozwiązań, które narzucają obowiązki redukcji zużycia energii, ale uważa, że jednolite, wiążące cele redukcji zużycia energii elektrycznej nie są dobrym pomysłem, ponieważ dla niektórych państw mogą być trudniejsze do realizacji niż dla innych.

  "Każdy kraj samodzielnie powinien decydować w jakim zakresie wprowadza oszczędności zużycia energii. Polska już wprowadziła skuteczne rozwiązania w tym zakresie. Nie potrzebujemy natomiast odgórnych i przymusowych nakazów. Sami możemy decydować o jakie rozwiązania jesteśmy w stanie wprowadzić, aby oszczędnie gospodarować zasobami energii elektrycznej" - wskazała minister, cytowana w komunikacie.

  Wcześniej Rada podała w komunikacie, że osiągnęła porozumienie polityczne ws. ogólnego celu redukcji 10% zużycia energii elektrycznej brutto oraz obowiązkowego celu redukcji 5% zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Poinformowano, że państwa członkowskie mają określić 10% godzin szczytu między 1 grudnia 2022 r. a 31 marca 2023 r., podczas których zmniejszą popyt. W tym okresie państwa członkowskie mają mieć swobodę wyboru odpowiednich środków w celu zmniejszenia zużycia dla obu celów.  

  Rada - jak podano - zgodziła się na ograniczenie przychodów rynkowych do 180 euro/MWh dla wytwórców energii elektrycznej, w tym pośredników, którzy do produkcji energii elektrycznej wykorzystują tzw. technologie inframarginalne, takie jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa i węgiel brunatny. 

  W komunikacie Rady podano, ze ministrowie ds. energii państw Unii uzgodnili zasady wprowadzenia tymczasowego podatku solidarnościowego od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinerii.

  (ISBnews)