ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.02, 13:00MC:Nowe Prawo komunikacji elektronicznej ureguluje m.in. zwrot z pre-paid, zakup ładowarek 

  Warszawa, 26.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Nowe przepisy m.in. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług, umożliwiają zwrot pozostałych na koncie pre-paid środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz umożliwiają zakup sprzętu z ładowarką lub bez niej, wymienił resort.

  Konsultacje potrwają 14 dni. Projektowane ustawy stanowią implementację Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i wprowadzają nowe rozwiązania dla branży i korzyści dla konsumentów, wyjaśniono.

  "Wdrożenie EKŁE następuje poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych:

  * nowej ustawy merytorycznej - Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) zastępującej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

  * odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające (wPKE), która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach" - czytamy w komunikacie.

  Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wynikają nie tylko z konieczności wdrożenia prawa unijnego, ale są także efektem kompleksowego przeglądu obowiązujących obecnie krajowych ram regulacyjnych, podkreślono.

  "Przepisy w znaczący sposób wpływają na poprawę pozycji konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych. W jaki sposób nowe przepisy ułatwią nam życie?

  * Wprowadzają większą elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, w tym np. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.

  * Zapewniają dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej.

  * Regulują usługę fakultatywnego obciążania rachunku, która umożliwia dokonywanie płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich bezpośrednie doliczanie do rachunku za telefon lub Internet.

  * Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

  * Konsumenci korzystający z usług przedpłaconych (tzw. pre-paid) będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta. Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały" - wymieniono w informacji.

  Ustawa prawo komunikacji elektronicznej wprowadza nowe prawa i obowiązki dla branży, ale daje też szereg korzyści konsumentom, czyli nam wszystkim. Jednym z takich przepisów, które wprost ułatwią nam życie, jest ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych, podkreślono także.

  "Każdy z nas ma w domu po kilka, czasem kilkanaście ładowarek do różnych urządzeń elektronicznych. Po wejściu w życie przepisów będziemy mogli kupić sprzęt z ładowarką lub bez niej - jeśli już jesteśmy jej posiadaczami. Sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo - USB typu C. To bardzo wygodne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie" - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

  Sprzęty będą też opatrzone specjalnymi etykietami, na których będzie informacja o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie stwierdzić, czy ładowarka, którą już posiadamy, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. Natomiast piktogramy umieszczane na urządzeniach objętych regulacją będą informować o tym, czy do urządzenia dołączone jest urządzenie ładujące, wyjaśniono w materiale.

  Ustawa wprowadza całkowicie nowe uprawnienie dla prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do wydawania tzw. decyzji obszarowych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to w kompleksowy, a nie indywidualny sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe, wskazano także.

  "Wdrażamy te przepisy, do których zobowiązuje nas prawo europejskie, plus kilka innych, które są bardzo korzystne dla konsumentów i o których wdrożenie apelowały do nas organizacje, czy to organizacje przedsiębiorców, czy organizacje konsumentów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w połowie roku powinniśmy się cieszyć ustawą, która będzie podpisana przez prezydenta" - podsumował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

  (ISBnews)

 • 23.02, 17:56Projekt ustawy przewiduje, że KNF będzie nadzorować rynek kryptoaktywów 

  Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako właściwego organu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji i obowiązków wynikających z rozporządzenia 2023/1114 z 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia, podanow uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego (RCL).

  "Projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 oraz rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937. Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odpowiednie do tego środki" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Chociaż rynek kryptoaktywów w swej wielkości nadal nie jest znaczny, przez co nie stanowi obecnie zagrożenia dla stabilności finansowej, dzienny wolumen obrotu stale rośnie. Powszechne stosowanie przez klientów tak zwanych stabilnych kryptowalut (kryptoaktywów mających cechy zapewniające stabilizację ich ceny) może stwarzać dodatkowe wyzwania (np. w zakresie stabilności finansowej i suwerenności monetarnej), wskazano także.

  "Celem projektu ustawy jest zatem zapewnienie stosowania przepisów rozporządzenia 2023/1114, które ustanawia ramy emisji kryptoaktywów i świadczenia związanych z nimi usług, a także wprowadza przepisy dotyczące ochrony klientów i inwestorów oraz integralności rynku kryptoaktywów" - napisano w OSR.

  Najważniejsze rozwiązania przewidziane w proponowanych przepisach:

  1)           wyznaczenie KNF jako organu właściwego w zakresie stosowania rozporządzenia 2023/1114 oraz wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia;

  2)           określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie ww. emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy;

  3)           w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2023/1114, aktów delegowanych lub wykonawczych, proponuje się przyznanie KNF środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane;

  4)           wprowadzenie możliwości nakładania sankcji administracyjnych przez KNF na oferujących, emitentów tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem, osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów;

  5)           wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych; surowość środków penalnych będzie uzależniona od stopnia przewinienia i będzie pozostawała w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji (rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu kryptoaktywami, w tym przede wszystkim klientów, ochronę państwa i inwestorów);

  6)           ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów; projektowane rozwiązanie przewiduje stworzenie katalogu sytuacji, w których ujawnienie informacji nie będzie stanowiło niedochowania tajemnicy zawodowej, zostanie także określony krąg podmiotów, na żądanie których ww. informacje będą ujawniane;

  7)           wprowadzenie możliwości składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej; przewiduje się nadanie tak złożonemu oświadczeniu woli mocy równej oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, wymieniono w dokumencie.

  (ISBnews)

 • 22.02, 13:53MF: Przepisy dot. PIT-u kasowego niedługo znajdą się w wykazie prac legislacyjnych 

  Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy dotyczące tzw. PITu- kasowego (tj. przewidujące płatność podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta) i odpowiedni projekt zostanie niedługo wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

  "PIT kasowy - jedna z zapowiedzi - jest już na takim etapie, że przepisy są napisane, niedługo będzie wpis do prac rządu. […] Oczywiście, wszystkie rzeczy, o których mówimy, będą wchodziły w przyszłym roku, bo w trakcie roku podatkowego nie zmieniamy zasad" - powiedział Neneman podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości.

  Zapowiedź dotycząca PIT-u kasowego znalazła się w expose premiera Donalda Tuska.

  (ISBnews)

 • 22.02, 13:45MF planuje przedstawić wstępną koncepcję modyfikacji podatku Belki jeszcze w lutym 

  Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo finansów planuje przedstawić wstępną koncepcję modyfikacji podatku Belki jeszcze w lutym, zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

  "Tak jak minister finansów przyobiecał, trwają prace nad podatkiem Belki, nad jego modyfikacją - nie zniesieniem. Jeszcze w tym miesiącu pan minister finansów ogłosi wstępną koncepcję" - powiedział Neneman podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości.

  W styczniu minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w resorcie trwają prace nad ograniczeniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i projekt ustawy w tej kwestii zostanie przedstawiony w lutym.

  Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

  (ISBnews)

 • 22.02, 10:42ZPPPS: Budżet może stracić 1 mld zł dochodów z akcyzy w 2023 przez szarą strefę alkoholi 

  Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Konsumenci odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy, w efekcie czego straty wpływów budżetu państwa z akcyzy za alkohol w 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł, szacuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS). Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel, podkreślono także.

  "Konsumenci boleśnie odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy. Jak podaje GUS, sprzedaż legalnych napojów spirytusowych we wszystkich pojemnościach w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku była niższa aż o 11,2% względem tego samego okresu w 2022, a w stosunku do 2021 to spadek o 23,11%. Oznacza to, że z legalnego rynku znika co roku aż 10 milionów napojów spirytusowych w przeliczeniu na 100% alkohol" - czytamy w komunikacie.

  Kurczący się rynek legalnych alkoholi mocnych to straty nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla budżetu państwa, podkreślił Związek.

  "W 2023 roku wpływy z akcyzy od napojów spirytusowych spadły o 7,09% w porównaniu do 2022 (dostępne dane za styczeń – listopad 2023, Ministerstwo Finansów). W 2022 r. branża spirytusowa wpłaciła do budżetu rekordowo 10,47 mld zł tytułem akcyzy, natomiast straty wpływów podatkowych za 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł" - czytamy dalej.

  "Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel. Branża jest ważnym odbiorcą płodów rolnych - producenci alkoholi mocnych corocznie przetwarzają ponad 1 mln ton zbóż (w tym 0,5 mln ton kukurydzy) i około 50 tys. ton ziemniaków" - czytamy dalej.

  Polski handel oparty jest na małych i średnich sklepach, które są najważniejszym kanałem sprzedaży dla kategorii alkoholi mocnych (50,7 proc.). Branża spirytusowa to ważny pracodawca, kreujący pośrednio 84 tys. miejsc pracy, podkreślono w materiale.

  "To będzie rok pełen wyzwań dla branży spirytusowej, która ma znaczący wpływ na krajową gospodarkę. Chcemy wierzyć, że sytuacja na rynku spirytusowym będzie się stopniowo stabilizować, a firmy będą mogły wrócić do inwestycji w innowacje i zrównoważony rozwój. Zależy to jednak przede wszystkim od polityki podatkowej państwa, która powinna być sprawiedliwa dla wszystkich uczestników rynku i uwzględniać długofalowe konsekwencje zmian stawek akcyzy dla budżetu i przedsiębiorstw" - skomentowała prezes ZPPPS Emilia Rabenda, cytowana w komunikacie.

  Coraz wyższe ceny alkoholi mocnych to efekt "Mapy Drogowej" corocznych podwyżek akcyzy i coraz wyższych kosztów produkcji wynikających z rosnących cen surowców i energii. Akcyza na napoje alkoholowe od 2022 roku wzrosła o 20% i będzie podnoszona o 5% corocznie do 2027 roku. Obecnie w półlitrowej butelce wódki czystej, która kosztuje 25 zł, 19,89 zł, czyli 80% ceny to podatki, wskazano w informacji.

  (ISBnews)

 • 21.02, 10:22MKiŚ: Chcemy stopniowo odmrażać ceny energii, najłagodniejszy wariant to 15% ich wzrostu 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska opowiada się za stopniowym wychodzeniem z zamrażania cen i szacuje, że najłagodniejszy z trzech obecnie analizowanych wariantów to podnoszenie cen po 15%, poinformowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

  "Uważam, że musimy stopniowo wychodzić z zamrażania cen. […] Dla mnie takim najłagodniejszym poziomem wyjścia byłoby wychodzenie np. po 15%, takie podnoszenie cen. Ale dzisiaj nie mamy wybranego wariantu, w którym pójdziemy" - powiedziała Hennig-Kloska w rozmowie z Tok FM.

  "Na pewno, jak będziemy próbować wychodzić, to stopniowo, nie gwałtownie. Więc nikt się nie musi obawiać żadnych drastycznych podwyżek. Ja nie chcę dziś mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo mamy w tej chwili ze trzy warianty, które leża na stole - kwestia wyboru najbardziej dogodnego" - dodała.

  Obecnie trwa etap uzgodnień międzyresortowych, który powinien zostać zakończony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, poinformowała też minister.

  "Chciałam zagwarantować, że nie będzie żadnych 100-200-procentowych podwyżek cen energii. […] Wzrost będzie minimalny, natomiast chcemy faktycznie stabilizować sytuację" - podkreśliła Hennig-Kloska.

  Poinformowała także, że rząd najprawdopodobniej będzie chciał skorzystać ze stabilizacji rynku gazu.

  "Problem gazu sam się rozwiązuje, bo ceny gazu dość mocno spadły w ostatnich miesiącach i wystarczy tylko wdrożyć nowe rozliczenia, żeby ten gaz, który mamy w gospodarstwach domowych, w gospodarce był bardziej dostępny cenowo. Podobnie w prądzie można próbować dalej stabilizować ceny po prostu na rynku i na pewno będziemy próbowali również dążyć w tym kierunku" - powiedziała minister.

  Na początku lutego Hennig-Kloska informowała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje w ciągu 2-3 tygodni przygotować przepisy dotyczące wsparcia w zakresie cen energii - zamiast dotychczasowych limitów - z wprowadzeniem kryterium dochodowego.

  W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane.

  (ISBnews)

 • 21.02, 08:30NBP: Wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy banku o ok. 31 mld zł na koniec roku 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) szacuje, że wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy na koniec roku o ok. 31 mld zł, podał bank centralny. NBP podkreśla, że o możliwości wystąpienia ujemnego wyniku finansowego za 2023 rok było powszechnie wiadomo, począwszy od września ub.r.

  "Zgodnie z przyjętą od wielu lat i kadencji praktyką kolejnych prezesów NBP, w ramach prac nad aktualizacją dochodów budżetu państwa czy też ustawy budżetowej kolejni ministrowie finansów przesyłają do NBP zapytania dotyczące planowanego wyniku finansowego za rok. Takie też zapytanie bank otrzymał po raz ostatni w sierpniu 2023 r. Wówczas oszacowany dodatni widok finansowy w wysokości ok. 6 mld zł został zapisany w projekcie budżetu z zastrzeżeniem, że 'jest obciążony dużą niepewnością', na co zawsze wskazuje zarówno Narodowy Bank Polski, jak i Ministerstwo Finansów" - czytamy w wyjaśnieniu dot. szacunku wyniku finansowego NBP.

  "W następnych miesiącach szacunek ten uległ gwałtownej zmianie związanej przede wszystkich z bardzo szybkim wzrostem kursu złotego do głównych walut. Duży wpływ miał również wybuch wojny na Bliskim Wschodzie. To przełożyło się na gwałtowny spadek równowartości złotowej aktywów w walutach obcych, a w konsekwencji doprowadziło do ujemnego wyniku finansowego NBP. Sam wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy na koniec roku o ok. 31 mld zł" - napisano dalej.

  Bank centralny wskazał, że kluczowy wpływ na wynik finansowy NBP ma kurs walutowy, a to czynnik podlegający dynamicznym i nieprzewidywalnym zmianom.

  "Jednocześnie podkreślamy, że NBP nie jest finansowany z podatków obywateli. Ujemny wynik NBP nie jest pokrywany z budżetu państwa, nie ma też żadnego wpływu na zdolność do realizacji podstawowego celu banku, jakim jest walka z inflacją - jego wysokość zależy od wielu czynników niezależnych od NBP, a mianowicie zmienności zagranicznych stóp procentowych i kursów walut. Obecnie zmienność na rynkach finansowych jeszcze bardziej utrudnia określenie długoterminowego trendu parametrów, które powodują dynamicznie zmieniające się skutki wyceny cenowej i kursowej aktywów NBP. Dodatni wynik finansowy nie jest ustawowym i operacyjnym celem działania NBP" - wskazał też bank centralny.

  O możliwości wystąpienia ujemnego wyniku finansowego NBP za 2023 rok było powszechnie wiadomo przez kolejne miesiące, począwszy od września, podkreślono także.

  "O możliwości wystąpienia ujemnego wyniku finansowego było powszechnie wiadomo przez kolejne miesiące, począwszy od września, a już formalnie co najmniej od 11 grudnia ubiegłego roku, gdy ogólnopolskie media informowały o zatwierdzeniu przez zarząd planu finansowego NBP na rok 2024. Jednak minister finansów rządu utworzonego 13 grudnia 2023 r. nie zapytał NBP o aktualny przewidywany wynik, mimo otwartości banku na współpracę, wielokrotnie deklarowanej" - czytamy w wyjaśnieniu.

  Bank centralny przypomniał, że 19 grudnia ub. roku nowy rząd przyjął projekt budżetu z zapisem o wpłacie z zysku NBP w wysokości 6 mld zł.

  "Umieszczenie w projekcie szacunku z sierpnia 2023 r. w związku z wiedzą ministra finansów na temat zaistniałych i niezależnych od NBP czynników rynkowych, a także zmiennego charakteru szacunków nt. wyniku finansowego NBP należy uznać za co najmniej zaskakujące" - wskazano dalej.

  Ponadto Sejm 18 stycznia uchwalił budżet bez stosownej poprawki uwzględniającej informację zawartą w przyjętej 8 stycznia 2024 r. opinii Rady Polityki Pieniężnej (RPP) na temat budżetu, że "nie przewiduje się wpłaty zysku z NBP w 2024 r.", przypomniano także.

  Na początku lutego prezes NBP Adam Glapiński poinformował podczas konferencji prasowej, że umocnienie się złotego od września ub.r. obniżyło wynik NBP o kilkadziesiąt miliardów złotych.

  W połowie stycznia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii na temat projektu budżetu na 2024 r. napisała, że wynik NBP osiągnięty w 2023 r. będzie znany dopiero po I kwartale 2024 r., jednakże biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, jakie wystąpiły w IV kw. 2023 r., nie przewiduje się wpłaty z zysku NBP w 2024 r.

  Wcześniej członek RPP Ludwik Kotecki powiedział, że strata NBP za 2023 rok może wynieść "grubo ponad 20 mld zł".

  (ISBnews)

 • 21.02, 07:51Domański: Z projektem dot. wakacji kredytowych wrócimy 'bardzo szybko', po analizach 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Projekt dotyczący m.in. tzw. wakacji kredytowych powróci na posiedzenie rady Ministrów "bardzo szybko", po przeprowadzeniu analiz dotyczących "różnych dodatkowych scenariuszy", poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to zostałem poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, dodatkowych scenariuszy w związku z pytaniami o pewne implikacje dla gospodarki konkretnych rozwiązań. […] Mówimy o potencjalnym uatrakcyjnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. […] Natomiast jeśli chodzi o same wakacje kredytowe, to trwa analiza scenariuszy" - powiedział Domański w rozmowie z radiową Jedynką.

  Zapytany, czy zachowana zostanie opcja zawieszenia dwóch rat w II kw. br. i po jednej racie w kolejnych dwóch kwartałach, minister odpowiedział: "Myślimy w tej chwili nad różnymi dodatkowymi scenariuszami tak, aby ten system był atrakcyjny z punktu widzenia kredytobiorców".

  "Po wczorajszej Radzie Ministrów ruszyliśmy z pracą i myślę, że wkrótce wrócimy z projektem, bardzo szybko" - podsumował minister.

  W opublikowanym wcześniej zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  Według projektu, w docelowym mechanizmie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kredytobiorcom (FWK) wskaźnik rata do dochodu (RdD) będzie ustalony w wysokości 40% z uwagi na fakt, że dalsze obniżanie tego wskaźnika może skutkować ograniczeniem zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców wynikającym z konieczności zmiany polityki kredytowej banków. Natomiast w przypadku tzw. wakacji kredytowych - w programie wyłącznie na rok 2024 - w związku z relatywnie wysokimi stopami procentowymi określanymi przez RPP, uzasadnione są dalej idące parametry (RdD = 35%).

  (ISBnews)

 • 20.02, 15:23Projekt noweli dot. wstępnej płatności dla Poczty Polskiej na usługi powszech. - w komisji 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Poselski projekt nowelizacji Prawa pocztowego, której celem jest umożliwienie udzielenia Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury, podano na stronie Sejmu.

  "W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.  - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

  'Art. 109a. 1. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych może zostać uruchomiona przed wydaniem decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 109 ust. 4.

  2. Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu informacji o kwocie kosztu netto oraz straty, o której mowa w art. 109 ust. 2, zweryfikowanych przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z art. 112 ust. 3, przekazanych przez prezesa UKE na wniosek ministra właściwego do spraw łączności'" - czytamy w projekcie.

  Wstępna płatność, o której mowa w ust. 1, jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, dodano.

  Art. 2 projektu ustawy wprowadza zmianę maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w poszczególnych latach:

  1)           2024 r. - 750 mln zł; 

  2)           2025 r. - 1 244 mln zł.

  Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z art. 109 ust. 4 Prawa pocztowego, finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych stanowi pomoc publiczną, która może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji. Jednocześnie, zgodnie z art. 112 ust. 5 Prawa pocztowego, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o uruchomienie finansowania kosztu netto wydaje - po weryfikacji wniosku decyzję, w której określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych oraz ustala kwotę należnego finansowania kosztu netto.

  "Prezes UKE ocenił, że nie może wydać powyższej decyzji w oparciu o przekazany stronie polskiej w dniu 22 listopada 2023 r. tzw. comfort letter. W dokumencie tym KE potwierdziła wstępną, nieformalną ocenę pomocy publicznej polegającą na finansowaniu kosztu netto w latach 2021-2025 jako zgodną z prawem Unii Europejskiej, dalej: UE, oraz wskazała, że ewentualna wypłata kosztu netto za 2021 i 2022 r. przed wydaniem decyzji KE może zostać uznana za wstępną (tymczasową) płatność częściową. Zgodnie z intencją KE, dokument ten miał pozwolić na udzielenie Poczcie Polskiej finansowania kosztu netto za 2021 i 2022 r." - czytamy dalej w uzasadnieniu.

  Zdaniem prezesa UKE, status comfort letter nie został uregulowany w przepisach prawa unijnego o randze traktatowej ani w przepisach prawa pochodnego, a przedstawiony Polsce dokument nie zawiera ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jednocześnie prezes Urzędu wskazał, że w jego ocenie literalne brzmienie art. 109 ust. 4 Prawa pocztowego uzależnia wydanie przez niego decyzji określającej kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usłudze powszechnej oraz ustalającej kwotę należnego finansowania kosztu netto od uprzedniego wydania przez KE decyzji potwierdzającej zgodność planowanej pomocy publicznej z prawem UE, podano dalej.

  "Mając na uwadze przedłużające się postępowanie notyfikacyjne przed KE dotyczące finansowania kosztu netto za lata 2021-2025 oraz stanowisko prezesa UKE, według którego nie jest możliwe wydanie decyzji, o której mowa w art. 112 ust. 5 Prawa pocztowego, bez wydanej uprzednio decyzji KE, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, która może zostać uruchomiona przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. Mechanizm ten będzie zapobiegał występowaniu opóźnień płatności w związku z następnymi notyfikacjami finansowania kosztu netto (z których pierwsza powinna nastąpić już w 2025 r., w związku powierzeniem operatorowi wyznaczonemu wybranemu przez Prezesa UKE w drodze konkursu, o którym mowa w art. 71 Prawa pocztowego, obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2026-2035)" - napisano w uzasadnieniu.

  Mechanizm wstępnej płatności został już przewidziany w aktualnie prowadzonym postępowaniu notyfikacyjnym przez KE w ww. comfort letter. Dotyczy on jednak okresu za lata 2021 i 2022 r., podkreślono.

  (ISBnews)

 • 20.02, 14:58Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o KRS dot. wyboru sędziów 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przedłożony przez ministra sprawiedliwości, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nowymi przepisami, 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie - jak do tej pory - przez Sejm.

  "Celem rządu jest przywrócenie zgodności z konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Chodzi także o zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Dotyczy to w szczególności gwarancji niezależności KRS od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, w procedurze powoływania sędziów. Zaproponowane przepisy są elementem przywracania praworządności w Polsce" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * 15 sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie - jak do tej pory - przez Sejm. Dzięki rozwiązaniu, KRS stanie się niezależna od władzy ustawodawczej.

  * Wybory 15 sędziów do KRS będą mieć charakter bezpośredni i tajny.

  * W KRS będą reprezentowani wszyscy sędziowie (Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych), odpowiednio do ich liczebności.

  * Skład KRS będzie wybierany przez sędziów:

     - Sądu Najwyższego - 1 sędzia tego sądu,

     - sądów apelacyjnych - 2 sędziów sądów apelacyjnych,

     - sądów okręgowych - 3 sędziów sądów okręgowych,

     - sądów rejonowych - 6 sędziów sądów rejonowych,

     - sądów wojskowych - 1 sędzia sądów wojskowych,

     - Naczelnego Sądu Administracyjnego - 1 sędzia tego sądu,

     - wojewódzkich sądów administracyjnych - 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

  * Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

  * Każdy kandydat na członka KRS będzie musiał przejść procedurę wysłuchania publicznego, z możliwością zadawania mu pytań.

  * W dniu ogłoszenia wyników nowych wyborów do KRS, w Radzie ustanie działalność tych sędziów, którzy zostali do niej wybrani w niekonstytucyjnym trybie przez Sejm, na podstawie przepisów uchwalonych w grudniu 2017 r.

  * Przy KRS powstanie Rada Społeczna, której celem będzie zapewnienie otwartego udziału organizacji obywatelskich i zawodowych w tworzeniu strategii reform w sądownictwie. Chodzi także o zagwarantowanie obiektywizmu w ich monitorowaniu.

     - Rada będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.

     - Dzięki powstaniu Rady, KRS będzie w stanie skuteczniej chronić sądy przed ewentualnymi naciskami politycznymi.

     - W skład Rady Społecznej wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Członkami Rady będą także osoby wskazane przez Prezydenta, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych.

     - Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 4 lata, wymieniono w informacji.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 20.02, 14:50Rząd przyjął rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Przemysłu z dniem 1 marca 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu z dniem 1 marca, przedłożone przez minister przemysłu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Siedzibą nowego resortu będą Katowice" - czytamy w komunikacie.

  Nowy resort powstanie z wyłączenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) komórek organizacyjnych, które zajmują się sprawami działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin. Zatrudnieni tam pracownicy odpowiadają za realizację zadań, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego. Chodzi również o zadania związane z przemysłem koksowniczym i hutniczym, a także prowadzenie spraw dotyczących  gospodarki złożami kopalin, wskazano w informacji.

  (ISBnews)

 • 20.02, 14:45MEN: Rozporządzenie dot. podwyżek dla nauczycieli i wzrostu subwencji oświatowej podpisane 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Minister edukacji oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej, podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  "Podwyżka wynagrodzeń jest możliwa dzięki rekordowemu zwiększeniu subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2% od kwoty subwencji oświatowej w roku 2023. Jak wynika z opublikowanej w dniu 1 lutego ustawy budżetowej na rok 2024 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwiększone środki zarówno dla publicznych, jak i niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek" - czytamy w komunikacie.

  Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

  "Wynagrodzenie nauczycieli jest wieloskładnikowe - wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego automatycznie wzrośnie wysokość niektórych z pozostałych składników. Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wpłynie również na wzrost dodatkowych składników wynagrodzenia" - podkreślono w komunikacie.

  Od 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą:

  - dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli)

  * nauczyciel początkujący - 4 908 zł

  * nauczyciel mianowany - 5 057 zł

  * nauczyciel dyplomowany - 5 915 zł

  - dla pozostałych nauczycieli

  * nauczyciel początkujący - 4 788 zł

  * nauczyciel mianowany - 4 910 zł

  * nauczyciel dyplomowany - 5 148 zł, wymieniono w materiale.

  Podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 20.02, 13:46Prezydent podpisał nowelę przenoszącą nadzór nad NCBR do resortu nauki 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podała Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy zakładają m.in. przeniesienie nadzoru nad NCBR do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Celem ustawy jest przywrócenie sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W aktualnym stanie prawnym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Tym samym w poszczególnych przepisach ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawa wprowadza zmiany polegające na przywróceniu nadzoru ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" - czytamy w informacji.

  W ustawie zaproponowano także nowelizację zasad tworzenia spółek prawa handlowego, obejmowania oraz nabywania udziałów i akcji, a także obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z przyjętą w ustawie zmianą podjęcie tych czynności będzie uzależnione od uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Przewidziano także zmianę przywracającą finansowanie inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz bieżących kosztów działalności tego Centrum przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podano również.

  Ustawa wprowadza także konieczne przepisy dostosowujące oraz przejściowe.

  Ustawa ma wejść co do zasady w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.02, 13:43Prezydent podpisał nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa stanowi następstwo przedłużenia przez Radę Unii Europejskiej, decyzją wykonawczą 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r., tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Ustawa przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805)" - czytamy w informacji.

  Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegają na przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r. m.in.:

  (1) okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli na  to terytorium w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, jest uznawany za legalny;

  (2) okresu, w którym dopuszcza się na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy tymczasowe wykorzystanie oddanego do użytku obiektu budowlanego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych;

  (3) okresu ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy: wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany";

  (4) terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium RP; (5) okresu, w którym uznaje się za legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego państwa obszaru Schengen, a także dokumentów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002; (6) okresu, w którym nie stosuje się przepisów dotyczących wymaganego dochodu w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy, który wykonuje działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wymieniono w materiale.

  Ustawa wprowadza także zmiany polegające o wydłużeniu do 28 miesięcy okresu, w którym:

  (1) obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

  (2) minister właściwy do spraw zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy;

  (3) obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej.

  "Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegają na przedłużeniu na rok 2024 okresu obowiązywania preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Przepisy dotyczące tych preferencji będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2024" - czytamy dalej.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.02, 08:37Domański: Chcemy pokazać w tym roku założenia fundamentalnej reformy podatkowej 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Rząd chce przedstawić założenia fundamentalnej reformy podatkowej w tym roku, po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji ze stowarzyszeniami przedsiębiorców i związkami zawodowymi, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

  Zapytany w rozmowie z Business Insider Polska, czy niezależnie od korekt Polskiego Ładu, resort finansów planuje fundamentalne zmiany w systemie podatkowym i jego szeroką reformę, Domański odpowiedział: "Tak, ale to nie jest praca na miesiąc czy kwartał, tylko znacznie dłużej".

  "Wyciągamy wnioski z przygotowania i wdrożenia Polskiego Ładu, a właściwie braku tego przygotowania. Nie możemy robić reform, które nie zadziałają, bo są źle przygotowane. Potrzebujemy najpierw szerokiej dyskusji ze stowarzyszeniami przedsiębiorców i związkami zawodowymi, aby zmiany w systemie podatkowym były powszechnie akceptowane" - wskazał minister.

  "Chciałbym, żebyśmy jeszcze w tym roku pokazali założenia reformy i rozpoczęli dyskusję nad nimi. Nasz rząd od poprzedników różni bardzo wiele rzeczy, ale jedną z nich jest to, że chcemy nasze plany szeroko konsultować z zainteresowanymi stronami" - dodał.

  Domański poinformował także, że trwają prace nad zapowiadanym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku PIT.

  "Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to jesteśmy w kontakcie z minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Obecna składka jest odrębną od podatku daniną. Jednak doskonale rozumiem, że polscy przedsiębiorcy nie chcą płacić składki zdrowotnej np. od sprzedaży aktywów trwałych. Z rozwiązaniem tego problemu wyjdziemy relatywnie szybko. Natomiast jeśli chodzi o ryczałtową składkę zdrowotną, to prace nad tym systemem jeszcze chwilę nam zabiorą" - powiedział także minister.

  Zapewnił, że od 1 stycznia przyszłego roku prowadzący działalność gospodarczą będą płacili składkę zdrowotną inaczej niż obecnie. Podkreślił, że zmiana będzie korzystna dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą, który płaci obecnie składkę np. od sprzedaży aktywów trwałych.

  (ISBnews)

 • 20.02, 08:31Domański: Przyjęcie euro to nie 'sprawa na teraz', najpierw trzeba spełnić kryteria 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Przyjęcie euro wiąże się z licznymi zaletami, nie tylko ekonomicznymi, ale i geopolitycznymi, jednak to nie jest "sprawa na teraz" - dopóki nie spełniamy kryteriów konwergencji, dyskusja o euro w Polsce jest przedwczesna, uważa minister finansów Andrzej Domański.

  "Należy działać na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki, w efekcie czego będziemy spełniali kryteria konwergencji, które są kluczowe dla wejścia do strefy euro. Obecnie jesteśmy bardzo daleko od ich wypełnienia. W mojej ocenie dyskusja o euro jest przedwczesna. Natomiast wzmacnianie fundamentów gospodarki czy pilnowanie deficytu oraz długu publicznego, to są zadania, z którymi mierzymy się codziennie. Dostrzegam liczne zalety przyjęcia euro, nie tylko ekonomiczne, ale i geopolityczne. To nie jest jednak sprawa na teraz" - powiedział Domański w rozmowie z Business Insider Polska.

  Zapytany, czy to sprawa na obecną kadencję parlamentu, odpowiedział: "Dopóki nie spełniamy kryteriów konwergencji, to dyskusja o euro w Polsce jest przedwczesna".

  Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił w końcu ub.r., że według niego debatę na temat przyjęcia wspólnej waluty można będzie rozpocząć w Polsce za 8-10 lat. Wskazywał, że dyskusja o wejściu Polski do strefy euro może się rozpocząć, gdy nasz kraj osiągnie zamożność - np. liczoną jako PKB per capita - krajów europejskich najwyżej rozwiniętych: Niemiec, Francji.

  (ISBnews)

 • 20.02, 08:26Domański: Dominująca część wydatków publicznych - w ramach budżetu państwa, PFR pozostanie 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Rząd chce, aby dominująca część wydatków publicznych była realizowana w ramach budżetu państwa, ale nie całość, ponieważ takie instytucje jak Polski Funduszu Rozwoju (PFR) istnieją także w innych krajach i mają rację bytu, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Chcielibyśmy, żeby jeśli nie całość, to dominująca część wydatków publicznych była realizowana w ramach budżetu państwa. Dlaczego nie całość? Bo takie instytucje jak PFR istnieją także w innych krajach i mają rację bytu. Faktycznie, jak panowie zauważyli, mamy jednak dwa budżety i ten drugi, umiejscowiony w funduszach, jest nietransparentny. Dlatego będziemy chcieli przywrócić przejrzystość finansów publicznych, chociaż nikt chyba nie ma wątpliwości, że w przypadku Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych informacje będą ograniczone" - powiedział Domański w rozmowie z Business Insider Polska.

  Podkreślił, że Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych pozostanie w polskim systemie na trwałe, ponieważ wiele wydatków realizowanych z niego jest wciąż przed nami.

  "Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to głos w tej sprawie powinien przede wszystkim zabierać wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pamiętajmy jednak, że mówiąc o rosnących gwałtownie wydatkach w ostatnim czasie, że zdecydowana większość dotyczy wydatków na armię i zbrojenie" - dodał minister.

  Zapytany o to, kto w rządzie powinien mieć nadzór nad PFR i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Domański odpowiedział: "To jest decyzja premiera".

  Na pytanie o to, czy w ramach rządu toczą się rozmowy np. o połączeniu BGK i PFR, odpowiedział: "Na pewno liczba instytucji rozwoju w Polsce jest duża i pewne działania konsolidacyjne byłyby wskazane. Natomiast dzisiaj nie ma tego w naszej agendzie".

  (ISBnews)

 • 20.02, 08:17Domański: Będzie procedura nadmiernego deficytu, ale bez radykalnych konsekwencji 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Unijna procedura nadmiernego deficytu zostanie wobec Polski otwarta, jednakże jeśli chodzi o rekomendację Komisji Europejskiej, która zostanie w związku z tym wydana, nie będzie ona wymagała radykalnych kroków, szczególnie w kontekście reformy reguł UE, ocenia minister finansów Andrzej Domański.

  "Procedura nadmiernego deficytu zostanie oczywiście wobec nas otwarta, bo już poprzedni rząd zadeklarował deficyt istotnie powyżej 3% PKB. Komisja Europejska będzie do takiego ruchu zobowiązana. Dostaniemy pytanie, z czego ten deficyt wynika. To wprost efekt wojny w Ukrainie i naszych potężnych wydatków na modernizację armii, niwelowanie skutków kryzysu energetycznego i pomocy uchodźcom z Ukrainy. Sama tylko pomoc Ukraińcom, którzy znaleźli schronienie w Polsce, miała wartość ok. 0,5% PKB" - powiedział Domański w rozmowie z Business Insider Polska.

  "Gdybyśmy wydawali na zbrojenia tylko tyle, ile inne kraje UE będące członkami NATO, co oczywiście nie jest zgodne z naszymi celami, do tego odjęli wydatki dotyczące uchodźców i szoku energetycznego, to mielibyśmy deficyt poniżej 3% PKB. Dlatego jestem optymistą, jeśli chodzi o rekomendację KE, która zostanie dla nas wydana w związku z procedurą nadmiernego deficytu, i sądzę, że nie będzie ona wymagała radykalnych kroków, szczególnie w kontekście reformy reguł UE" - dodał minister.

  Podkreślił, że po tym, jak Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu, nadal będzie mogła prowadzić politykę prorozwojową.

  "Natomiast widzimy, że zbliżamy się stopniowo do limitów dotyczących finansów publicznych, które wynikają z naszej konstytucji czy regulacji unijnych. Będziemy więc chcieli stabilizować finanse państwa, uwzględniając zmianę podejścia do konsolidacji w UE. Implikuje to też zmiany w zakresie naszej stabilizującej reguły wydatkowej, której przegląd stanowi jeden z kamieni milowych w KPO" - wskazał Domański.

  W końcu stycznia szef resortu zapowiadał, że polski rząd będzie kontynuował w najbliższych tygodniach rozmowy na rzecz tego, aby Polska nie została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Później informował, że wydatki na obronność nie będą brane pod uwagę w procedurze nadmiernego deficytu.

  (ISBnews)

 • 16.02, 07:25MF deklaruje współpracę z branżą TFI, nie planuje zmian w zakresie PPK 

  Warszawa, 16.02.2024 (ISBnews) - Minister finansów Andrzej Domański podkreślił podczas spotkania z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Małgorzatą Rusewicz otwartość resortu na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę, jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podało Ministerstwo Finansów. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie.

  "Polska gospodarka potrzebuje wzrostu, a bez rozwijającego się rynku kapitałowego jest to niemożliwe. Jako minister finansów będę wspierał jego rozwój i będę prowadził dialog z jego przedstawicielami, w tym z Izbą Zarządzającą Funduszami i Aktywami. Chciałbym również zapewnić, że propozycje zmian legislacyjnych opracowywanych w Ministerstwie Finansów będą konsultowane z rynkiem, aby służyły one konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego" - powiedział Domański, cytowany w komunikacie.

  Podczas spotkania omówiono dyskutowaną na poziomie unijnym nową koncepcję Unii Rynków Kapitałowych. Uczestnicy zgodzili się, że istotne jest zwiększenie finansowania gospodarki przy udziale rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych, wskazano w informacji.

  Uczestnicy spotkania omówili również "Listę pięciu priorytetów", którą przedstawiciele IZFiA przekazali ministrowi, w tym dotyczących kształtowania polityki rządowej w zakresie wykorzystania potencjału mocy polskiego rynku kapitałowego do pobudzania i stabilizowania rozwoju gospodarczego Polski.

  "Przedstawiciele Izby wskazywali na potrzebę stabilizowania funkcjonowania systemu emerytalnego i zachowania kluczowych założeń pracowniczych planów kapitałowych, stworzenia zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek, w tym rezygnację z podatku od zysków kapitałowych dla długoterminowych inwestycji. Zwracali uwagę na potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym przeniesienie procesów do sfery elektronicznej, tworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego, m.in. przez eliminację goldplatingu, a także kształtowania profesjonalnego ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wpływem politycznym" - czytamy w komunikacie.

  "Do urealnienia wizji dojrzałego rynku kapitałowego, z istotną rolą instytucji zdolnych do długoterminowego zarządzania kapitałem, niezbędne są pozytywne impulsy, stałe i widoczne poparcie oraz determinacja rządu do tworzenia otoczenia legislacyjnego i systemowego, w którym towarzystwa funduszy inwestycyjnych i wszyscy pozostali uczestnicy rynku kapitałowego będą mogli zwiększać skalę swojej działalności. Dlatego zdecydowaliśmy się jak najszybciej przekazać listę naszych priorytetów panu ministrowi, licząc, że jego wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość naszego sektora, spotka się z jego zrozumieniem i poparciem, co będzie korzystne dla biznesu i dla Polski" - powiedziała" - powiedziała Rusewicz.

  Przedstawiciele IZFiA podkreślali, że Polska wciąż stoi przed wyzwaniem dogonienia dojrzałych rynków kapitałowych Europy Zachodniej, a rozwój sektora zarządzania aktywami jest kluczowy dla zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, zakończono.

  (ISBnews)

 • 15.02, 14:40Rząd zajmie się projektem dot. wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek 

  Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) - Rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek, 20 lutego, podano w porządku obrad tego posiedzenia. Rząd ma się zająć także jutro projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

  Ze względu na Radę Gabinetową, która odbyła się w miniony wtorek, rząd przełożył kwestię prac nad tymi projektami na posiedzenie w przyszłym tygodniu.

  W opublikowanym wcześniej w tym tygodniu zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  W końcu ub.r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 rok (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał.

  (ISBnews)