ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.07, 15:11KIG: Ustawa o fundacjach wymaga nowelizacji  

  Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Już ponad 1000 fundacji założonych przez Polaków znajduje się poza granicami naszego kraju - to głównie efekt przestarzałej ustawy z 1984 roku. W Polsce brakuje także regulacji pozwalających na tworzenie w kraju fundacji rodzinnych, które mogą pomóc w planowaniu sukcesji firm rodzinnych, oceniają eksperci. 

  "Ustawa z 6 kwietnia 1984 o fundacjach jest aktem przedkonstytucyjnym, który stoi w sprzeczności z zapisami konstytucji z 1997 r. Istnieje sprzeczność między interesem państwa, a zasadą pomocniczości. Art. 12 konstytucji, zakładający wolność tworzenia i działalności fundacji nie ma odzwierciedlenia w ustawie" - powiedział ekspert prawa fundacyjnego Przemysław Litwiniuk podczas debaty zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą pt. "Prawo fundacyjne w Polsce – Czas na zmiany". 

  W jego opinii, niedookreślone kwestie nadzoru powodują, że każdy okręg sądu rejestrowego „ma własną szkołę" interpretowania ustawy.

  "Jeżeli tworzenie fundacji jest wolnością konstytucyjną, to nie może ona być ograniczana orzecznictwem i praktyką urzędów" - podkreślił Litwiniuk. 

  Jacek Pawłowski, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii PwC Legal zwrócił uwagę na zupełny brak regulacji pozwalających na tworzenie w Polsce fundacji rodzinnych, które mogą pomóc w planowaniu sukcesji firm rodzinnych.

  "W oparciu o informacje od różnych podmiotów, które zarządzają fundacjami rodzinnymi w krajach Europy Zachodniej, szacujemy, że za granicami Polski istnieje ponad 1000 fundacji zarejestrowanych przez Polaków i z polskim kapitałem. Podejrzewamy, że ta liczba jest w rzeczywistości jeszcze wyższa. Środki tych fundacji są wykazywane w bilansie NBP jako inwestycje zagraniczne do Polski. Przez to bilans wymiany z tymi krajami jest ujemny o całą kwotę tych środków. Szacujemy, że te aktywa można liczyć w miliardach złotych" - powiedział ekspert PwC.

  W ocenie Macieja Radziwiłła, prezesa Fundacji Trzy Trąby niezgodność z konstytucją jest najmocniejszym argumentem za wymianą ustawy na nowy akt prawny. Wskazał, że państwo zawarowało sobie w 1984 r. prawo do rozwiązania fundacji przez Sejm, na drodze ustawy, co może prowadzić do nadużyć. 

  Jak wskazał Andrzej Czernek, prezes Fundacji Teraz Polska, prawo o fundacjach często służy do obchodzenia wymogów prawa handlowego, co wypacza sens działania fundacji.

  Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute zauważył, że problem leży nie tyle w samym prawie fundacji, co przede wszystkim w polskim prawie podatkowym, które należy do najgorszych na świecie. 

  "Fundacje pełnią rolę pewnego bypassu, buforu przeciwko przepisom podatkowym, więc wiele fundacji będzie lobbować przeciwko zmianom" - powiedział Wróblewski. 

  Jak przypomniała dyrektor Forum Darczyńców Magdalena Pękacka, w Europie działa 115 tys. fundacji, zaś w Polsce ponad 23 tys., co plasuje nasz kraj na trzecim miejscu po Niemczech i Hiszpanii. W jej ocenie, działalność fundacji rodzinnych powinna zostać uregulowane osobnym aktem prawnym.

  (ISBnews)

   

   

   

   

 • 17.07, 16:44Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu 'Dostępność+' 

  Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dostępność+", który będzie realizowany w latach 2018-2025, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na realizację programu zostanie przeznaczona kwota 23,2 mld zł. 

  "Program stanowi znaczące rozszerzenie projektu strategicznego pn. "Przestrzeń dla wszystkich", wskazanego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego założenia wynikają wprost z wymagań i zapisów międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie program wprost odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, bo powstawał  we współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi wspierającymi takie osoby. Na jego realizację zostanie przeznaczone 23,2 mld zł, w tym publiczne środki zagraniczne – 19,6 mld zł (co stanowi ok. 84% budżetu), publiczne środki krajowe –  2,3 mld zł (ok. 10%) oraz środki prywatne, czyli 1,3 mld zł (prawie 6%)" - podało CIR.

  Przyjęte rozwiązania są uniwersalne, dlatego w praktyce program zapewni dostępność architektoniczną, informacyjną i komunikacyjną przestrzeni publicznej, także ludziom w pełni sprawnym (np. windy, podjazdy).

  "Głównym celem programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życiowej wszystkim obywatelom. Cele szczegółowe zdefiniowano wokół trzech filarów dotyczących: 1) stworzenia regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania dostępności; 2) poprawy dostępności fizycznej, cyfrowej i usług;  3) wykorzystania dostępności produktów i usług do zwiększania przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw, w tym także na rynkach międzynarodowych" - czytamy dalej.

  Według CIR, realizacja działań programu pomoże wielu osobom uniknąć wykluczenia społecznego, umożliwi im samodzielne i godne funkcjonowanie, a także zwiększy poziom niezależności życiowej osób niepełnosprawnych i seniorów. Przyczyni się też do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i starszych (chodzi o wykorzystanie ich doświadczenia zawodowego), a także poczucia wspólnoty oraz zadowolenia z uprawianej aktywności i satysfakcji z życia. 

  "Program "Dostępność+" zakłada dwutorowe zwiększanie dostępności. Pierwszym, strategicznym wymiarem jest trwałe włączenie problematyki dostępności do wszystkich polityk publicznych, do praktyki planowania, realizacji i oceny funkcjonowania państwa. Drugim wymiarem są inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) m.in. w istniejące budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne zasoby mieszkaniowe, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Chodzi o dofinansowanie likwidacji barier w szkołach, na dworcach i przystankach, w bibliotekach, przychodniach i szpitalach, dzięki czemu obiekty te staną się bardziej dostępne" - czytamy dalej.

  W wyniku realizacji programu przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich. 

  "Powstaną miejsca i budynki użyteczności publicznej, w których nie będzie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych. Zaplanowane działania obejmą poprawę dostępności miejsc użyteczności publicznej dla wszystkich obywateli (np. przejść, parków, domów kultury, szkół, bibliotek i kościołów) oraz usług o charakterze powszechnym (np. bankowych, pocztowych, transportowych, audiowizualnych). Przy uwzględnianiu dostępności w planach inwestycyjnych wzięto pod uwagę różnorodność potrzeb osób z różnymi ograniczeniami mobilności" - podano także.

  Jak podaje CIR, nowo powstające budynki wielorodzinne będą od razu spełniały kryteria dostępności. Jednocześnie stworzona zostanie możliwość udzielania tanich i częściowo umarzanych pożyczek dla samorządów i spółdzielni mieszkaniowych na likwidację barier w budynkach już istniejących (chodzi np. o montaż wind, wideofonów, poręczy, podjazdów czy specjalnych czujników).

  "Zaplanowano też wprowadzenie możliwości udzielenia dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów zamiany mieszkania przez osobę niepełnosprawną na inne, jeśli takiego lokalu lub budynku (z różnych przyczyn) nie będzie można dostosować do warunków dostępności" - czytamy dalej.

  Poprawiona zostanie istniejąca infrastruktura publiczna i otoczenie wokół niej (dworce, przystanki, parki, chodniki). Część dworców kolejowych zostanie zmodernizowana, dzięki czemu staną się one bardziej przyjazne dla wszystkich podróżnych, także tych ze szczególnymi potrzebami. Nowo zakupione autobusy i tramwaje będą spełniały kryteria dostępności (informacja głosowa, oznaczenia tyflograficzne, czyli dla osób niewidzących i słabo widzących, kontrastowa kolorystyka), podano także.

  Według CIR, wszystkie publiczne serwisy internetowe będą spełniać wymogi dostępności. Również zasoby i usługi administracji publicznej będą dostępne dla wszystkich. Numer alarmowy 112 zostanie dostosowany do możliwości osób mających problemy z mową i słuchem (głuchych i słabosłyszących). Połowa czasu antenowego w telewizji publicznej będzie dostępna dla wszystkich (audiodeskrypcja, napisy).

  "Zwiększy się liczba szkół dostępnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami (ma to dotyczyć także uczelni i placówek kultury). Z kolei specjalne centra wspierające edukację włączającą, efektywnie wykorzystujące wiedzę i umiejętności specjalistów, sprawią, że więcej dzieci z problemami rozwojowymi będzie mogło się uczyć i korzystać z placówek ogólnodostępnych (np. edukacyjnych, kulturalnych). Placówki ochrony zdrowia staną się także bardziej przyjazne pacjentom ze szczególnymi potrzebami. W wielu miejscach będzie można skorzystać z pomocy  asystenta osobistego czy np. tłumacza języka migowego" - czytamy także.

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie odpowiedzialne bezpośrednio za przygotowanie, przyjęcie i stworzenie podstaw organizacyjnych do realizacji programu. Ma koordynować zaplanowane w programie działania, które zostaną powierzone do realizacji  określonym resortom, urzędom centralnym, samorządom lokalnym czy podmiotom prywatnym. Koordynacja programu uwzględnia ścisłe współdziałanie z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, usytuowanym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego cele będą realizowane w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami przedsiębiorców. Powodzenie programu będzie wymagało zaangażowania i współpracy wielu środowisk, podano także.

  "Za koordynację procesu monitorowania programu odpowiedzialne będzie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, natomiast w samym procesie uczestniczyć mają wszystkie instytucje realizujące określone w nim działania. Program będzie monitorowany na bieżąco. Jednak nie wcześniej niż po 2 latach od realizacji oraz po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena. Celem pierwszej oceny będzie zidentyfikowanie potrzeby przeprowadzenia ewentualnych korekt, natomiast kolejna ocena, zrealizowana po jego zakończeniu, ma pokazać wpływ programu na poprawę dostępności w Polsce. Taki monitoring pokaże, co udało się osiągnąć dzięki realizacji programu, a co wymaga dalszych usprawnień" - podkreślono także w materiale.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (ISBnews)

 • 17.07, 15:02Wydatki sektora finansów publicznych na PPK to ok. 34,77 mld zł w ciągu 10 lat  

  Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada łączne wydatki sektora finansów publicznych w kwocie 34,77 mld zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). 

  W pierwszym roku wdrożenia ustawy, wydatki ogółem (budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe jednostki w tym Fundusz Pracy) wyniosą 0,66 mld zł, w 2020 r. będzie to 1,42 mld zł, a w 2021 3,79 mld zł i 3,62 mld zł w 2022 r. W następnych latach  ustabilizują się one na poziomie 3,61 mld zł rocznie.

  Według OSR, przewiduje się także w ustawie ujemny wpływ na duże przedsiębiorstwa w ciągu 10 lat, który wyniesie 21,2 mld zł. Koszt dla sektora mikro - małych przedsiębiorstw wyniesie 15,9 mld zł, z kolei dla samozatrudnionych 4,26 mld zł.

  "W długim horyzoncie czasowym wprowadzenie PPK powinno mieć, mimo wzrostu obciążeń związanych z wpłatą po stronie podmiotu zatrudniającego, pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury w kierunku oszczędności długoterminowych sprzyjać będzie wzrostowi stopy inwestycji z uwagi na lepsze dopasowanie struktury czasowej oszczędności i inwestycji" – czytamy także w OSR. 

  (ISBnews) 

 • 17.07, 14:47Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (aktual.) 

  W tytule dzisiejszej depeszy "Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 lipca 2019 r." błędnie podaliśmy miesiąc - powinien to być styczeń 2019 r. 

  Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym "vacatio legis" co oznacza, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r., wynika z informacji podanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL). 

  "Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydaje się, że z uwagi na opisany wyżej mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy - począwszy od 1 lipca 2019 r. - takie vacatio legis będzie wystarczające. Okres ten powinien również być wystarczający do utworzenia ewidencji PPK, zapewnienia odpowiedniego czasu na procedury związane z umieszczeniem podmiotów rynku finansowego spełniających wymogi ustawowe w tej ewidencji oraz przygotowania funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym będzie działał portal PPK" - czytamy w projekcie ustawy.

  Podano także, że przepisy dotyczące przekazywania przez operatora portalu PPK uczestnikom PPK oraz osobom uprawnionym informacji o wartości zgromadzonych środków, jak również udostępniania przez PFR operatorowi portalu ewidencji PPK danych zawartych w rejestrze uczestników PPK w celu informowania uczestników oraz osób uprawnionych o wartości zgromadzonych środków mają z kolei wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  "Natomiast przepisy podwyższające limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących działalność pozarolniczą mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. W założeniu podwyższenie limitu ma ułatwić oszczędzanie osobom, które co do zasady nie będą uprawnione do oszczędzania w PPK. Dopiero zaś z dniem 1 stycznia 2021 r. system PPK będzie miał charakter powszechny" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 11.07, 14:51MF: Kraje członkowskie osiągnęły porozumienie ws. projektu budżetu UE na 2019 r. 

  Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Kraje członkowskie osiągnęły dziś porozumienie w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. Propozycje zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich, podało Ministerstwo Finansów. Porozumienie jest podstawą do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim).

  23 maja 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt budżetu UE na 2019 r. Na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) 11 lipca br. kraje członkowskie porozumiały się ws. stanowiska Rady UE do tego projektu, podano w komunikacie.

  "Dla Polski istotne było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na 2019 r. i pozwolą na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE oraz na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych (głównie Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna). Propozycje finansowe zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich" - czytamy w komunikacie.

  "Dzięki aktywnej postawie Polski (największego beneficjenta budżetu UE) oraz innych krajów UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w polityce spójności. Rada zgodziła się na zaproponowaną przez KE wysokość środków na projekty finansowane z polityki spójności (niewielkie zmiany mają charakter techniczny).  Zagwarantowane zostały także środki na zapobieganie kryzysom na południowych i wschodnich granicach UE" - czytamy dalej.

  Polska poparła przedłożony kompromis jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z PE, podkreślono także.

  Na posiedzeniu Komitetu udało się również wypracować wspólną deklarację, która zobowiązuje KE do zaprezentowania zmian w budżecie UE w trakcie 2019 r. Ma to nastąpić w przypadku znaczącego przyspieszenia realizacji projektów przez państwa członkowskie, podał też resort.

  "Obecna zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny. Formalna akceptacja nastąpi na przełomie sierpnia i września (po upływie 8-tygodni przewidzianych na opiniowanie przez parlamenty narodowe)" - wskazano w materiale.

  Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, stanowisko przyjmuje PE (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni). Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i PE będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).

  (ISBnews)

   

 • 11.07, 13:41Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST 

  Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  "W praktyce zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez: 

  - spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi - w efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie;

  - wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

  Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi, podkreślono.

  Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, czytamy dalej.

  Przewidziano także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:

  - przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe) - pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;

  - zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek;

  - wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;

  - samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu - rozwiązanie to wzmocni proces monitorowania długu samorządów;

  - wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów, podało też CIR.

  W projekcie doprecyzowano też możliwości zadłużania się samorządów oraz przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych dla samorządów.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 11:23Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa spadła o 50% r/r w I poł. br. 

  Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Od początku stycznia do końca czerwca 2018 r. uchwalono w Polsce 8 727 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu - ustaw i rozporządzeń. Jest to wynik o 50% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynika z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. 

  "Niestabilność systemu prawnego jest bardzo niekorzystna dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zmusza firmy nie tylko do ponoszenia kosztów związanych z dostosowaniem się do nowych przepisów, ale też naraża przedsiębiorstwa na ryzyko biznesowe - każda nowa regulacja oznacza, że zmieniane są reguły w trakcie gry. Dlatego mocne wyhamowanie produkcji prawa napawa optymizmem. Po wcześniejszych rekordowych latach tempo tworzenia nowych ustaw i rozporządzeń w końcu spadło. Miejmy nadzieję, że twórcy prawa w końcu ograniczyli swoją - w naszej ocenie nadmierną - skłonność do regulowania życia obywateli i działalności przedsiębiorstw.Oznaczałoby to krok w dobrą stronę dla polskiego prawa i polskiej gospodarki - dodaje" - powiedział partner zarządzający w Grant Thornton Przemysław Polaczek, cytowany w komunikacie. 

  Grant Thornton podkreśla, że liczba stron aktów prawnych wprowadzonych w 2018 roku zmniejsza się w stosunku do lat ubiegłych, to jest ona nadal bardzo duża. W I poł. 2018 r. na przeczytanie wszystkich nowych ustaw i rozporządzeń trzeba było poświęcić około 2 godzinę i 15 minut każdego dnia roboczego.

  Autorzy raportu wskazują, że dziennik ustaw opublikował w I poł. 2018 roku 808 aktów prawnych - co oznacza, że obecnie każdego dnia wchodzą w życie średnio cztery nowe akty prawne najwyższego urzędu.

  "Są to, co prawda, o trzy mniej akty niż w roku poprzednim, ale nadal materia wchodzącego w życie nowego prawa jest nadmierna, by obywatele i przedsiębiorcy byli w stanie z tym prawem się zapoznać" - czytamy w materiale.

  "Nie ulega wątpliwości, że prawo powinno być zmieniane, aby odpowiednio dostosować je do zmieniającej się rzeczywistości oraz aby poprawiać istniejące, źle skonstruowane przepisy. Nie można jednak tworzyć coraz to nowszych aktów prawnych w takim pośpiechu. Ustawy nadal przygotowywane są często bez niezbędnych konsultacji społecznych i bez faktycznej dyskusji, dodatkowo często z błędami merytorycznymi i prawnymi oraz bez poszanowania procedur legislacyjnych" - dodał Polaczek.

  Grant Thornton w lutym 2015 r. zainaugurowała swój autorski projekt badawczy "Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce", w ramach którego monitoruje na bieżąco chwiejność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartale.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 10:05Sejm przyjął nowelizację ustawy o własności lokali 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o własności lokali, która ma pozwolić łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  Ustawa usprawni wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego, dzięki czemu czynności notarialne i sądowe niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokali będą mogły przebiegać bez przeszkód, podano w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR)

  "Główny cel nowelizacji to zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa o KZN wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu" - czytamy dalej.

  Dla budynków, które były budowane przed 1994 rokiem, nie były wydawane pozwolenia na budowę. Przepis wywołał wątpliwości i spowolnił wykup lokali w starych zasobach gminy, czy w spółdzielniach mieszkaniowych, wyjaśniono.

  Nowelizacja ustawy o własności lokali wprowadza zasadę, że przepisy dotyczące wyodrębnienia lokalu nie będą dotyczyły budynków, których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał przed dniem 1 stycznia 1995 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:54Sejm przyjął nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

  "Projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ma pomóc przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy" - czytamy w sprawozdaniu sejmowym.

  Jak informowało wcześniej Ministerstwo Środowiska, projekt ustawy przewiduje m.in. wzmocnienie skuteczności działań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez umożliwienie prowadzenia tzw. kontroli krzyżowych w obszarach nielegalnych działań, które obejmują obszar kilku województw. Ich realizacją zajmą się wyspecjalizowane zespoły składające się z inspektorów z różnych terytorialnie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:44Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dotyczącą m.in. standardów urbanistycznych inwestycji mieszkaniowych. Ustawa trafi teraz do Senatu. 

  "Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to praktyczne cele nowych rozwiązań. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół, czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny a to ograniczy rozlewanie się miast" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR).

  Wiceminister infrastruktury i rozwoju Artur Soboń zapowiadał wcześniej w Sejmie, że specustawa pozwoli na "uruchomienie" gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

  Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców gmin, co odpowiada stopniom zurbanizowania osiedli. Ustawa określa m.in. odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej, wskazano w informacji.

  "Rada gminy będzie miała podstawę prawną do określenia w uchwale większych lub mniejszych niż określone w ustawie wymaganych od inwestora standardów, ale tylko do 50% założonych wskaźników. Przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie" - czytamy dalej.

  Inwestycje mają być budowane w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studia pokrywają prawie całość przestrzeni polskich gmin. Przepisy określające procedury lokalizacyjne są potrzebne, ponieważ plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie 16% powierzchni polskich miast, a ich roczny przyrost wynosi 1%. Obowiązujące przepisy umożliwiają uzupełnianie zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, których gminy wydają rocznie około 80 tys. Ale te decyzje są przez ekspertów krytycznie oceniane, bo są główną przyczyną rozlewania się miast, zaznaczono w materiale.

  "Ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie specustawy będzie następowało w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji" - podano także.

  Dla inwestorów mieszkaniowych: zachęty i zobowiązania:  Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat. Skraca procedury ale wymaga zapewnienia infrastruktury społecznej dla nowych osiedli mieszkaniowych. Pozwala odchodzić od standardów w niej wyznaczonych jedynie, w przypadku gdy gmina podpisze z inwestorem umowę na dowóz dzieci do szkoły, wymieniono w komunikacie.

  Według resortu, zapisane w specustawie standardy, będą swego rodzaju kontraktem z inwestorem. Podnosi wymagania dla inwestorów, którzy będą zobowiązani zaprezentować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie kompletem informacji dla rady gminy do podjęcia decyzji o powstaniu inwestycji.

  Ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Senat, podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:38Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, na podstawie której dopłaty do czynszu najmu będą przyznawane pierwszym najemcom na 15 lat. Ustawa ma być teraz rozpatrzona przez Senat.

  "Dopłaty będą przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Program dopłat do czynszów 'Mieszkanie na start' pomoże ludziom, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym, jednak ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR). 

  Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód. Do ustawowego katalogu kryteriów decydujących o pierwszeństwie w przyznaniu najmu mieszkania (posiadanie dzieci, niepełnosprawność), dodano kryterium otwarte - określane przez gminy.

  "Dopłata do czynszu za najem nowych mieszkań sprawi, że w rodzinnych budżetach zostanie więcej pieniędzy na inne konieczne wydatki domowe i zagwarantuje stabilne utrzymanie lokalu w dłuższej perspektywie" - skomentował wiceminister Artur Soboń, cytowany w komunikacie. 

  Do przyznania dopłaty konieczne będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, a w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina będzie ponadto musiała przeprowadzić wstępny nabór mieszkańców, wykorzystując zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora, który dokona oceny zdolności czynszowej.

  "Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120%" - czytamy dalej. 

  Najemcy będą co roku weryfikowani pod kątem tego, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat będzie zawieszone lub wygaszone. Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności czy tylko najem.

  "Od 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowo wybudowanych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina" - wskazano także w materiale.

  Na podstawie kryteriów ustalonych przez samorząd (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu. Warunkiem jej podpisania będzie posiadanie przez wskazanych przez gminę najemców zdolności czynszowej (zdolność do regularnego opłacania czynszu).

  "Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi - zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 06.07, 09:29Sejm przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął i przekazał do prac senackich projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  "Proponowane zmiany w przepisach mają poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP wynika bezpośrednio z polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach" - czytamy w komunikacie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

  "Projekt był szeroko konsultowany w ramach grupy eksperckiej złożonej z przedstawicieli samorządów, ministerstw, prawników, praktyków rynku PPP oraz podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zgłaszane uwagi i opinie miały istotny wpływ na ostateczny kształt projektu ustawy" - podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, cytowany w komunikacie. 

  Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie: 

  - obowiązek wydawania przez ministra ds. rozwoju regionalnego niewiążącej opinii na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP); opinia nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE i CEF;

  - wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektów pod kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek podmiotu publicznego (tzw. certyfikacja);

  - wprowadzenie obowiązku przeprowadzania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;

  - wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;

  - umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;

  - dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych (obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku);

  - możliwość realizacji projektów PPP przez tzw. spółkę córkę partnera prywatnego, która nie uczestniczyła w przetargu.

  "Zakładamy, że w efekcie wprowadzonych zmian łatwiej będzie zrealizować cele polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Nastąpi wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Wzrost ten powinien przełożyć się na zwiększenie konsumpcji, zatrudnienia i dodatkowe przychody z tytułu podatków" - dodał Słowik. 

  Oczekiwanym efektem planowanych zmian jest też zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Angażowanie kapitału prywatnego do finansowania nakładów inwestycyjnych w projektach PPP umożliwia również optymalizację wydatkowania środków publicznych oraz realizację większej liczby projektów w danym okresie czasu. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności sektora prywatnego w projektach PPP będzie skutkowało podniesieniem efektywności i jakości wykonywania zadań publicznych, podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:20Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Energii ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych powstałych w trakcie ich spalania. W ten sposób zostanie ograniczony smog i napływ węgla niesortowanego do Polski. Przyjęte rozwiązania prawne wpisują się w działania mające na celu istotną poprawę jakości powietrza" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii.

  Przyjęte regulacje wyznaczają standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym.

  "Jednocześnie w rządzie trwają prace nad przygotowaniem działań osłonowych, które zostaną skierowane do najmniej zamożnych obywateli korzystających dotychczas z paliw najgorszej jakości" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przepisami ustawy, sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości dla paliw sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego.

  "Świadectwo takie określi niezbędne dla kupującego parametry paliwa stałego. Dzięki temu kupujący uzyska rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu. Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł. Chodzi o niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym" - podano także.

  Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych. Koszty kontroli w całości będzie ponosił Skarb Państwa.

  Podczas drugiego czytania do ustawy w Sejmie wprowadzono poprawkę dotyczącą węgla brunatnego. Dopuszczenie do sprzedaży tego paliwa po uprzednim poddaniu termicznej obróbce umożliwi dalsze korzystanie z kotłów przeznaczonych do tego typu węgla bez zwiększania kosztów grzewczych, podkreślono.

  Ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej 14 marca 2018 r. W obowiązkowym okresie wstrzymania procedury legislacyjnej państwa członkowskie i KE nie zgłosiły komentarzy i opinii do przedmiotowego projektu, co oznacza, że projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

  "Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie będzie możliwe zakończenie prac na rozporządzeniami w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, wzoru świadectwa jakości. W ten sposób cały pakiet rozwiązań prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Energii wejdzie w życie" – podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 08:03Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2017 rok 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., podało Ministerstwo Finansów.

  "Deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł" - przypomniano w komunikacie.

  Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7%.

  "Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej" - napisano w materiale.

  Resort podkreślił, że w 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Relacja deficytu sektora general government do PKB uległa poprawie o 0,6 pkt procentowego z -2,3% do -1,7%.

  "Z wielu względów był to bardzo dobry budżet. W 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotna w kontekście zeszłorocznego budżetu jest także znacząca w odniesieniu do założeń redukcja deficytu budżetowego, zmniejszenie o 3,4 mld zł państwowego długu publicznego, wysoki wzrost PKB oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

  Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375, 8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3%. Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących, wskazano także w materiale.

  Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3%, podkreślił też resort.

  W roku 2017 wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 40 mld zł, w tym wpływy z VAT – 30 mld zł. To wzrost o 15,4% w porównaniu do 2016 r.

  Rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych (nie licząc 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego), podano też w materiale.

  Państwowy dług publiczny był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)  zmniejszył się o 3,2 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.07, 14:59BCG: Restrykcyjne limity gęstości mocy barierą we wdrażaniu technologii 5G 

  Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Restrykcyjne limity gęstości mocy (power density limits PDL) w sieciach grożą zahamowaniem rozwój 5G w Polsce, mogą uniemożliwić rozwój technologii i zwiększania przepustowości przesyłu danych w sieciach mobilnych, wynika z raportu Boston Consulting Group "Wpływ limitów gęstości mocy na łączność bezprzewodową: czy Polsce grożą opóźnienia w rozwoju 5G". Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że jesienią do konsultacji trafi projekt zmian legislacyjnych związanych z wdrażaniem 5G, które będą musiały uwzględnić istnienie tych barier. 

  Autorzy raportu wskazują, że Polsce grozi sytuacja, iż pozostanie bez faktycznej sieci 5G - w przeciwieństwie do większości krajów UE, tracąc prymat w wyścigu o 5G i Przemyśle 4.0. 

  "Nowoczesna gospodarka będzie opierać się o przemysł oparty o transfer danych i ich przesył staje się sprawą kluczową. Rozwój tego sektora budzi obawy społeczeństwa w kontekście instalacji w przestrzeni infrastruktury i promieniowania elektromagnetycznego. Mamy najbardziej restrykcyjne normy w Europie, jeśli chodzi o limity gęstości mocy" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu BCG. 

  Na tle innych krajów Polska stosuje rygorystyczne metody pomiarów - limity PDL są 100-krotnie bardziej restrykcyjne niż w innych krajach UE.

  "Bez harmonizacji limitu gęstości mocy nie da się odpowiednio wykorzystać pasm, by rozwijać przemysł 4.0. Rozwój nowych technologii zostanie uniemożliwiony" - powiedział senior advisor BCG Warsaw Mirosław Godlewski podczas konferencji. 

  Autorzy raportu wskazują, że polscy operatorzy sieci mobilnych stoją przed wyzwaniem zaspokojenia wysokiego popytu na transfer danych.

  "Przewiduje się, że ruch związany z przesyłaniem danych będzie rósł nadal skokowo: 5-krotnie do 2021 roku i 24-krotnie do 2030 roku. To oznacza, że wysoki poziom transferu danych będzie nadal rósł w tempie zbliżonym do innych krajów europejskich" - czytamy w raporcie.

  Raport wykazał, że w 2020 roku popyt na transmisję danych w Polsce przekroczy o 22% możliwości istniejącej infrastruktury. W miastach przerost popytu nad podażą wyniesie 31%, a w obszarach gęsto zaludnionych - 63%.

  "Decyzje, jak będziemy implementować wnioski płynące z tego raportu są związane również z przygotowywanymi zmianami legislacyjnymi w ramach wdrażania technologii 5G. Musimy przeprowadzić dyskusję, by proces był bezpieczny dla operatorów i społeczeństwa, które powinno mieć poczucie zapewnionego bezpieczeństwa"- powiedział Zagórski.

  "Terminy zmian legislacyjnych wynikają z planu KE wdrożenia 5G do 2025 roku, a w pewnych miastach do 2022 roku. Do tego czasu musimy przygotować legislację. Chcemy, by projekt zmian w ustawach trafił do szerszych konsultacji na jesieni" - dodał minister. 

  Autorzy raportu szacują, że korzyści gospodarcze dla Polski wynikające z technologii 5G oraz Przemysłu 4.0 mogą sięgnąć 13 mld euro rocznie, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 4,3 mld euro, co przełoży się na powstanie 570 tys. miejsc pracy do 2025 roku. 

  Autorzy raportu rekomendują, by zapobiec negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym, Polska powinna zharmonizować obowiązujące limity gęstości mocy z bezpiecznymi normami rekomendowanymi przez WHO i Międzynarodową Komisją ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP, TJ. 10 W/m2. 

  (ISBnews)

   

 • 04.07, 10:44Glapiński: Połączenie KNF z NBP oznaczałoby wzrost bezpieczeństwa finansowego 

  Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Połączenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) przyczyniłoby się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego w Polsce, uważa prezes NBP Adam Glapiński.

  Jak co roku zwracam uwagę, od pierwszego swojego wystąpienia, że zarządzanie kryzysowe i wspieranie stabilności finansowej uległoby istotnemu wzmocnieniu przez integrację nadzoru finansowego z Narodowym Bankiem Polskim. Połączenie KNF z NBP przyczyniłoby się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Nie kwestionowana niezależność banku centralnego pozwoliłaby efektywnie sprawować funkcje nadzorcze" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie.

  Zwrócił uwagę na zmiany w zakresie własności w sektorze bankowym, który nastąpił w ub. roku.

  "Obecnie ponad połowa aktywów sektora bankowego znajduje się w polskich rękach. Mam nadzieję, że powrót polskiego kapitału do sektora bankowego przyczyni się do dalszego wzmocnienia jego stabilności, a co za tym idzie - do rozwoju polskiej gospodarki" - podsumował szef banku centralnego.

  Już jako kandydat na prezesa NBP w 2016 r. Glapiński mówił, że NBP powinien ponownie sprawować nadzór nad systemem bankowym. Według niego, działanie na rzecz utrzymania stabilności systemu bankowego byłoby wtedy skuteczniejsze.

  KNF powstała 19 września 2006 r. na mocy Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zastąpiła Komisję Nadzoru Bankowego, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

  (ISBnews)

   

 • 02.07, 12:52KE wszczęła postępowanie dot. naruszenia unijnego prawa przez Polską ws. SN 

  Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska wszczęła dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym, podała Komisja. Polskie władze mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia.

  "W dniu 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 - czyli więcej niż co trzeciemu - grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Przepis ten ma również zastosowanie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego sześcioletnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prezydent może dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu; nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji" - czytamy w komunikacie.

  "Komisja jest zdania, że środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

  KE przypomina, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym była już przedmiotem dyskusji w ramach dialogu na rzecz praworządności między Komisją a władzami polskimi, kwestia ta nie została jednak w sposób satysfakcjonujący rozwiązana podczas tego procesu. Komisja uważa, że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia, jak twierdzą władze polskie. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów-członków mianowanych przez Sejm RP, co nie jest zgodne z europejskimi standardami niezależności sądów.

  "Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze polskie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia. Jednocześnie Komisja jest gotowa kontynuować z Polską dialog w sprawie praworządności, który pozostaje dla Komisji preferowanym sposobem na rozwiązanie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce" - napisano także w komunikacie.

  29 grudnia 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące ustawy o ustroju sądów powszechnych, również ze względu na jej przepisy emerytalne oraz ich wpływ na niezależność sądownictwa. W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja skierowała tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

  Również w dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja po raz pierwszy uruchomiła procedurę z art. 7 ust. 1, przedkładając uzasadniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie określenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności przez Polskę, przypomniano w materiale.

  "Podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych w sprawie Polski w dniu 26 czerwca, w ramach procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu, władze polskie nie udzieliły żadnych informacji na temat przyszłych działań mających na celu rozwiązanie nierozstrzygniętych obaw Komisji. W dniu 27 czerwca 2018 r. kolegium komisarzy podjęło zatem decyzję o upoważnieniu pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa do rozpoczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jest gotowa kontynuować z Polską dialog w sprawie praworządności, który pozostaje dla Komisji preferowanym sposobem na rozwiązanie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce"- wskazano też w materiale.

  Zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu. Komisja może uruchomić ten proces, przedstawiając uzasadniony wniosek, wyjaśniono w materiale.

  "Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej państw członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu państwa członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to państwo członkowskie wartości" - brzmi art. 2 Traktatu.

  Jak podkreślały wcześniej media, grożące Polsce sankcje mogą polegać m.in. na zawieszeniu prawa do głosowania przedstawiciela rządu danego państwa w Radzie UE. Jednak do nałożenia sankcji wymagana jest jednomyślność, a Węgry wielokrotnie zapewniały, że nie zagłosują za godzącymi w Polskę rozwiązaniami.

  (ISBnews)

   

 • 02.07, 11:38FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego 

  Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i potwierdziło, że regres ubezpieczeniowy nie powinien być stosowany w ramach wchodzących od 1 lipca 2018 przepisów o podzielonej płatności (ang. split payment). Wyjaśnienie tej kwestii było istotne dla całej branży ubezpieczeniowej, podała Federacja.

  FPP zwróciła się do resortu o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, którzy nie otrzymali w terminie płatności za dostarczone towary lub usługi, będzie podlegać pod przepisy o podzielonej płatności. Taki model rozliczeń zwany jest regresem ubezpieczeniowym i zgodnie z przepisami prawa traktuje się go odmiennie niż cesję wierzytelności.

  Ministerstwo Finansów w udzielonej odpowiedzi wyjaśniło, że "W przypadku umów, zgodnie z którymi wypłata odszkodowania nie powoduje cesji wierzytelności na ubezpieczyciela, mechanizm podzielonej płatności nie powinien być stosowany. W tym przypadku otrzymanie roszczenia zwrotnego od osoby odpowiedzialnej za szkodę (dłużnika) nie jest uregulowaniem faktury dokumentującej transakcję pomiędzy kontrahentami.", podano w komunikacie FPP.

  "Niewątpliwie stanowisko Ministerstwa Finansów należy uznać za słuszne. Niemniej jednak pozostają jeszcze kwestie, które resort finansów będzie musiał wyjaśnić, aby wyeliminować ewentualne sprzeczności w interpretacji nowych przepisów. Dotyczy to przykładowo solidarnej odpowiedzialności oraz sposobu odzyskania błędnie wpłaconych środków na rachunek VAT" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb, cytowany w komunikacie.

  FPP skierowała do Ministerstwa Finansów następujące pytania:

  •             Czy w następstwie wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania wypłacane w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku uregulowania należności przez kontrahenta (dłużnika) i wystąpienia roszczenia zwrotnego, tj. regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 Kodeksu cywilnego, transakcja zapłaty roszczenia przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela będzie podlegać postanowieniom nowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT;

  •             Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel będzie na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT solidarnie odpowiadał za niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego?

  •             W jaki sposób firmy ubezpieczeniowe mają zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

  •             Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel powinien w trybie art. 108b ust. 1 ustawy o VAT wnioskować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot środków z rachunku VAT na swój bieżący rachunek bankowy?

  Federacja Przedsiębiorców Polskich jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

  (ISBnews)

   

 • 02.07, 09:34Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 

  Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Celem ustawy jest - w pierwszej kolejności - zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE" - czytamy w informacji.

  Nowelizacja wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW, natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji.

  Nowelizacja doprecyzowuje też elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego, likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE.

  Ustawa wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy). Wprowadza też możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy i zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie - Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie od 1 lipca 2018 r. i przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od 1 stycznia 2018 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 02.07, 09:24ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' będzie przekonywać przedsiębiorców do split payment 

  Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) "Cyfrowa Polska" ocenia, że mechanizm podzielonej płatności, który wszedł w życie 1 lipca, pozytywnie wpłynie na cały rynek, a w szczególności na branżę elektroniczną, poinformował prezes Związku Michał Kanownik, który zapewnił, ze sam będzie namawiał przedsiębiorców do stosowania tego rozwiązania.

  "Stosowanie split payment pomoże odbudować zaufanie pomiędzy kontrahentami, które w ostatnim czasie zostało nadszarpnięte poprzez działalność oszustów podatkowych" - powiedział Kanownik, cytowany w komunikacie.

  Prezes Związku przypomniał, że sektor nowoczesnych technologii był szczególnie zainteresowany tym, by mechanizm podzielonej płatności zaczął obowiązywać w Polsce.

  "Oszuści podatkowi przez długie miesiące praktycznie bezkarnie wykorzystywali naszą branżę do karuzel VAT-owych, co skutkowało dużymi problemami poszczególnych przedsiębiorców, którzy nieświadomie stawali się ich ofiarami oraz zaszkodziło renomie całej branży" - podkreślił Kanownik.

  "A przecież prowadzenie firmy w dużej mierze opiera się na zaufaniu do potencjalnych kontrahentów. Jestem przekonany, że split payment pomoże to nadszarpnięte zaufanie pomiędzy kontrahentami w Polsce i na rynkach zagranicznych odbudować. Jest to niezbędne do rozwoju branży nowoczesnych technologii i bycia konkurencyjnym na światowych rynkach" - dodał prezes.

  Podkreślił, że właśnie z tych powodów jego Związek z przychylnością odnosił się do wszelkich pomysłów rządu, jak m.in. odwrócony VAT, reforma KAS czy w końcu split payment, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego. Liczy też, że w przyszłości mechanizm podzielonej płatności stanie się obligatoryjny dla branż wrażliwych, w tym nowoczesnych technologii.

  Kanownik zwrócił również uwagę na to, że podczas prac nad ustawą wprowadzającą podzieloną płatność, rząd wziął pod uwagę zastrzeżenia oraz obawy części przedsiębiorców i opracował instrumenty osłonowe i motywujące do przechodzenia na split payment, jak choćby bezpieczeństwo i pewność obrotu. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z podzielonej płatności nie będzie musiał obawiać się o konsekwencje związane z zaległościami podatkowymi dostawcy. W praktyce oznacza to, że przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy nie będą tu miały zastosowania. Wobec takich podatników fiskus nie będzie stosował sankcji w VAT. "Zachęcać do skorzystania ze split payment będzie też szybszy czas - do 25 dni - zwrotu VAT" - podkreślił.

  Prezes Związku zapewnił, że sam będzie przekonywać innych przedsiębiorców do przechodzenia na mechanizm podzielonej płatności, podsumowano w materiale.

  Cyfrowa Polska jest jednym z partnerów zainicjonowanej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową kampanii "Bezpieczna transakcja". Jej celem jest edukowanie przedsiębiorców, w jaki sposób działają oszuści podatkowi i jak się przed niemi chronić oraz pokazywać, jakie korzyści wynikają z dochowania należytej staranności i stosowania split payment.

  Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT "Cyfrowa Polska" to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.

  (ISBnews)