ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.05, 12:40Prezydent podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia nabycie przez rolników prawa do emerytury bez zaprzestania działalności rolniczej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Najważniejszą zmianą do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej" - czytamy w komunikacie.

  Kolejną istotną zmianą wprowadzona do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu
  rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

  - pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  - pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  - pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

  - pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

  - odbywania służby zastępczej.

  Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-­­rentowemu.

  W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

  Ustawa systematyzuje ponadto zasady rehabilitacji w KRUS przez przeniesienie z aktu wykonawczego do materii ustawowej regulacji dotyczącej warunków kierowania na rehabilitację w KRUS. W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

  - osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

  - ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

  W ustawie rozszerzono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące wydawanych przez Prezesa KRUS interpretacji indywidualnych, wprowadzając w większości  rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Ustawa wprowadza szereg zmian porządkujących i dostosowujących brzmienie  ustawy do obowiązujących aktualnie aktów prawnych.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 26.05, 11:27NBP: Zamiana WIBOR na stawkę POLONIA mogłaby zmniejszyć efektywność podwyżek stóp proc. 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej, a w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA, który kształtuje się obecnie na niższym poziomie, osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej. W szczególności, w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji" - czytamy w stanowisku.

  W ocenie banku centralnego, wskazane byłoby zastosowanie stawki liczonej zgodnie z międzynarodowymi standardami jako procent składany ze stawek O/N.

  Obecnie ani NBP, ani żaden inny podmiot nie publikuje stawki, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA i która mogłaby być stosowana jako wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR [rozporządzenie 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych], wskazał NBP.

  NBP zwraca uwagę, że "jeśli [taka stawka] byłaby opracowywana i miałby za to odpowiadać podmiot inny niż NBP lub autoryzowany administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, to uzyskanie przez niego, zgodnie z rozporządzeniem BMR, odpowiedniego zezwolenia KNF, wymagałoby czasu".

  Natomiast jeśli w momencie zastępowania wskaźnika WIBOR nie byłaby opracowywana stawka, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA, to w przepisach rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych należałoby wyraźnie określić, jak powinna być liczona taka stawka.

  Zdaniem NBP, wskazane byłoby jednak przeanalizowanie czy banki mogłyby samodzielnie liczyć taką stawkę do wszystkich rodzajów umów na podstawie wzoru, zawartego w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:39NBP postuluje rezygnację z wyłączeń we wpłatach banków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji. W związku z tym postuluje rezygnację z wyłączenia niektórych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) z tego obowiązku.

  "W opinii NBP wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na FWK (projektowany art. 16a ust. 2a i 2b ustawy o FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji" - czytamy w stanowisku NBP do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  Projekt zakłada zwolnienie z obowiązku wpłaty składek do FWK dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych (banki) albo współczynnika wypłacalności (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).

  "Wyłączenie to premiuje instytucje, które na skutek prowadzenia nieodpowiedniej polityki znalazły się w trudnej sytuacji kapitałowej i przesuwa ciężar finansowania FWK na banki, które odpowiednio zarządzały ryzykiem i których akcjonariusze (lub udziałowcy) wyposażyli bank w kapitały odpowiedniej wielkości. Tymczasem kredytobiorcy banków zwolnionych z wpłat korzystaliby z pomocy FWK" - czytamy także.

  W ocenie NBP, system taki oznaczałby, że "banki o dobrej sytuacji kapitałowej wspierałyby zarówno swoich klientów, jak i klientów banków, które popadły w kłopoty finansowe".

  "Tworzyłoby to dla uczestników rynku nieprawidłowy system bodźców w przyszłości. W związku z powyższym pod rozwagę poddajemy rezygnację z wyłączenia niektórych podmiotów z obowiązku wpłat na FWK" - podsumował bank centralny.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:03NBP: Przy obecnym poziomie stóp proc. koszt wakacji kredytowych może sięgnąć 20 mld zł 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt wakacji kredytowych dla sektora bankowego w latach 2022-2023 mógłby sięgnąć nawet 20 mld zł, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2020-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł" - czytamy w stanowisku.

  W obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych - tj. przy wysokiej inflacji i korzystnej koniunkturze, a jednocześnie wobec prognozowanego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych w 2022 - wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby także utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji, podano także.

  W ocenie NBP, wątpliwości budzi brak warunku uzależniającego możliwości skorzystania z wakacji kredytowych od sytuacji finansowej kredytobiorcy czy jego sytuacji na rynku pracy, jak to ma miejsce w dotychczas obowiązujących tzw. ustawowych wakacjach kredytowych, wprowadzonych w związku z pandemią.

  NBP postuluje ograniczenie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych do kredytobiorców, faktycznie mających problemu ze spłatą kredytów.

  Wskazuje obciążenia skutkujące trudnościami w obsłudze kredytów w największym stopniu mogą dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągali średnio największe wartościowo kredyty w okresie najniższych historycznie stóp procentowych tj. w latach 2020-2021.

  (ISBnews)

 • 25.05, 13:59Skarb Państwa udzielił gwarancji na kwotę 63,6 mld zł w 2021r. 

  Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Skarb Państwa udzielił w roku 2021 gwarancji na łączną kwotę 63,6 mld zł, wynika z informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2021 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2021 r., wyniosły łącznie 356,3 mld zł.

  "W 2021 r. Skarb Państwa udzielił gwarancji na łączną kwotę 63 615 975 835 zł" - czytamy w informacji.

  Gwarancjami Skarbu Państwa zostały objęte w ub. roku m.in. zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę ponad 50,8 mld zł, zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju wynikające z obligacji wyemitowanych na realizację programów rządowych tarcz finansowych oraz programu wsparcia dla LOT na kwotę ok. 10,02 mld zł.

  Gwarancje dotyczyły także:

  -  spłaty kredytu zagranicznego, zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonego na częściowe finansowanie autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa (TEN-T) , wsparcia modernizacji linii kolejowej E59 Poznań Szczecin - A (gwarancja dotyczyła 300 mln euro oraz 100% odsetek od tego kredytu i 100% kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem, łącznie do kwoty 420 mln euro)  

  - spłaty pierwszej części kredytu zaciągniętego przez PKP Intercity S.A. w Europejskim Banku Inwestycyjnym, przeznaczonego na częściowe finansowanie realizacji programu na rzecz konkurencyjności PKP Intercity (gwarancja dotyczyła spłaty 80% pierwszej części kredytu w wysokości 350 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro oraz 80% odsetek od tej części kredytu i 80% innych kosztów bezpośrednio związanych z tą częścią kredytu, łącznie do kwoty 336 mln zł)

  - spłaty kredytu zaciągniętego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonego na finansowanie lub refinansowanie działalności inwestycyjnej służącej utrzymaniu i rozwojowi infrastruktury krytycznej (gwarancja wobec BGK dotyczy 100% kwoty kapitału kredytu, tj. do wysokości 550 mln zł).

  Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 r. wyniosły łącznie 356 327 067 881 zł, czytamy także.

  W 2021 r., podobnie jak w roku 2020, Skarb Państwa nie wydatkował środków na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań.

  Na 31 grudnia 2021 r. relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń do PKB za 2021 r. wyniosła ok. 13,7%, tj. nastąpił wzrost w stosunku do wysokości tej relacji wg stanu na 31 grudnia 2020 r., kiedy wynosiła 13,0%.

  W 2021 r. nastąpił spadek średniego ryzyka portfela udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w stosunku do roku 2020: z 2,2% do 1,9%.

  Należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń, wg stanu na 31 grudnia 2021 r., wyniosły blisko 28,5 mln zł. Na 31 grudnia 2020 r. należności te wynosiły 28,2 mln zł. W stosunku do roku 2020 pozycja ta wzrosła o 0,9%.

  Udzielanie poręczeń i gwarancji to podejmowanie ryzyka finansowego, z reguły na rachunek przyszłych okresów. Art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. W związku z tym kontrola narastania zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych.

  (ISBnews)

 • 25.05, 12:30Sejm skierował projekt 14. emerytury do komisji 

  Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów do sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Za zgłoszonym w pierwszym czytaniu wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 12 posłów, 418 było przeciwnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

  Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się do Komisji o przygotowanie sprawozdania w terminie, umożliwiającym przyjęcie projektu na obecnym, dwudniowym posiedzeniu Sejmu.

  Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wprowadzenie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

  Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

  Świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

  Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  14. emerytury mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Będzie to oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają kwotę w wysokości 1 217,98 zł. Od świadczenia pobierana będzie natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę 14. emerytur ma zostać przekazanych 11 046 mln zł, ale 1 018 mln zł trafi z powrotem do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ze względu na potrącenie składek ubezpieczeniowych. Saldo wydatków związanych z 14. emeryturą dla budżetu wyniesie ok. 10,35 mld zł.

  Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. ma zostać wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2, 9 tys. zł miesięcznie.

  (ISBnews)

 • 25.05, 10:31Organizacje pracodawców proponują wzrost płacy minimalnej o 7,8% w 2023 r. 

  Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Organizacje pracodawców proponują wzrost płacy minimalnej, płac w sferze budżetowej oraz rent i emerytur w wysokości prognozowanego przez rząd wskaźnika inflacji, tj. w 2023 r. na poziomie 7,8%, z podwyżką w dwóch równych ratach od stycznia i lipca. Skierowały w tej sprawie pismo do wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  Stanowisko podpisali Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

  "Pracodawcy proponują wzrost płac w sferze budżetowej, płacy minimalnej oraz rent i emerytur w wysokości prognozowanego przez rząd wskaźnika inflacji, tj. w 2023 roku na poziomie 7,8%, z podwyżką w dwóch równych ratach od stycznia i lipca. Taki wzrost spełni kryterium koniecznych potrzeb, ograniczy fatalne skutki indeksacji dla inflacji i ograniczy ryzyko załamania gospodarczej koniunktury wskutek inflacji, wojny i koniecznej, ale bolesnej polityki banku centralnego" - czytamy w stanowisku pracodawców.

  Pracodawcy przypominają, że tempo wzrostu dochodów zostało określone m.in. w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla sfery budżetowej ustawa nie określa wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, strona rządowa proponuje 7,8%, co odpowiada rządowej prognozie inflacji. Wzrost płacy minimalnej na podstawie ustawowego wzoru wynosi ok. 13,5%, a waloryzacja emerytur i rent ok. 9,6%, czytamy także.

  Zdaniem pracodawców, polityka gospodarcza rządu powinna wspierać walkę z inflacją i przyczynić się do ograniczenia koniecznego wzrostu stóp procentowych NBP, natomiast indeksacja dochodów w tempie wynikającym z ustaw - wedle organizacji - grozi niekontrolowanym wzrostem inflacji.

  "Inflacja wywołuje dramatyczne skutki w przedsiębiorstwach, których ceny sprzedaży rosną w tempie CPI (12,4%), a ceny zakupu rosną w tempie PPI (20%). Ponad 20% firm planowało zwolnienia jeszcze przed wojną. Pojawiają się ostrzeżenia przed recesją. Indeksacja płac grozi załamaniem koniunktury" - wskazują organizacje.

  Organizacje podkreślają, że wobec dwucyfrowej inflacji, ustawowo dyktowany wzrost dochodów i świadczeń powinien wynikać z absolutnej konieczności i być solidarnie procentowo równy dla wszystkich grup pracowników, rencistów, emerytów.

  Przedstawiciele pracodawców informowali przed tygodniem, że rząd ma w planach zaproponowanie dwóch podwyżek płacy minimalnej w roku przyszłym, do 3,35 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. oraz do 3,5 tys. zł brutto od 1 lipca 2023 r.

  Proponowane przez rząd kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS. Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

  Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

  (ISBnews)

 • 24.05, 16:43MKiŚ chce, by regulacja dot. systemu kaucyjnego została przyjęta przez Sejm w X 2022r. 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) jest obecnie na końcowym etapie analizy ponad 800 uwag, które wpłynęły do projektu noweli ustawy o gospodarce opakowaniami, dotyczącej systemu kaucyjnego. Jednocześnie spodziewa się, że projekt w lipcu trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w kolejnych miesiącach zostanie przyjęty przez rząd, tak by Sejm przyjął regulację w październiku 2022 r., poinformował dyrektor departamentu gospodarki odpadami w tym ministerstwie Robert Chciuk.

   Projekt dotyczy prowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l oraz wielokrotnych opakowań szklanych do 1,5 l.

  "Jesteśmy po konsultacjach publicznych. Wpłynęło ponad 800 uwag do projektu przedstawionego do konsultacji. Jesteśmy obecnie na etapie zakończenia analizy tych uwag i przedstawienia głównych założeń, wynikających z tych uwag na bezpośrednio ścisłe kierownictwo resortu. […] Przewidujemy pod koniec czerwca przekazanie projektu na Komitet Europejski, w lipcu na Komitet Stały Rady Ministrów oraz Komisję Prawniczą. Docelowo założeniem jest, aby ta ustawa została przez Sejm w październiku tego roku" - powiedział Chciuk podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej gospodarki komunalnej, przedstawiając informację na temat stanu prac nad projektem.

  Uwagi, które wpłynęły do projektu w trakcie konsultacji publicznych dotyczą m.in. rozszerzenia frakcji opakowań objętych systemem zmianę pojemności opakowań objętych systemem (wyłączenie opakowań z tworzyw do 200 ml), określenie poprzez rozporządzenie ministra stawki kaucji (konkretnej kwoty), wprowadzenia jednego operatora dla całego systemu kaucyjnego, standaryzacji opakowań, wyłączenia kaucji spod podatku VAT (w założeniach jest to system pozaparagonowy), a także wyłączeń podmiotowych dot. systemu.

  Projekt dotyczy wprowadzenia od stycznia 2023 r. systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l oraz wielokrotnych opakowań szklanych do 1,5 l. System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata, zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

  Projektowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji (jak wynika z oceny skutków regulacji wszystkich jednostek handlowych jest 256 400, w tym 151 020 z nich ma powierzchnię do 100 m2). Mniejsze jednostki handlowe mogą odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

  System kaucyjny tworzyć mają wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem (do 3l dla butelek plastikowych i do 1,5 l dla szklanych). Wprowadzających napoje ma reprezentować jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Jego wybór ma należeć do przedsiębiorców, wprowadzających napoje.

  Zgodnie z projektem, przepisy dot. systemu kaucyjnego mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Natomiast w związku z koniecznością dostosowania do przepisów i wiążącymi się z tym inwestycjami i przedsięwzięciami, przedsiębiorcy będą mieli czas, aby utworzyć system kaucyjny w terminie nie później niż 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Szacuje się, że dla większości podmiotów będzie to czas do 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.05, 16:02Rząd przyjął projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, który określa zasady, wymagania, obowiązki i ograniczenia w tym zakresie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt kompleksowo obejmuje zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Do tej pory przepisy dotyczące takiego transportu znajdowały się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Nowa regulacja określa zasady, wymagania, obowiązki i ograniczenia w obszarze wykonywania transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - skupienie całej problematyki w jednym akcie prawnym. Jednolitość przepisów będzie także sprzyjać ułatwieniom dotyczącym wykładni prawa.

  - projektowane przepisy mają objąć wszystkie podmioty zaangażowane w proces transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną:

  • operatorów lotniczych,
  • zarządzających lotniskami,
  • agentów obsługi naziemnej,
  • wyznaczonych operatorów pocztowych,
  • nadawców, m.in. producentów materiałów niebezpiecznych oraz spedytorów przesyłek zawierających materiały niebezpieczne,
  • osoby szkolące (instruktorów).

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:53Rząd przyjął projekt noweli o drogach publicznych 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, dotyczący zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz zasad przeglądu tejże infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków.  Dotyczy to także zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów" - czytamy w komunikacie.

  Dyrektywa UE dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej reguluje zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

  Projekt zakłada, że nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) obejmą także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki zlokalizowane poza siecią TEN-T;
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

  W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego – wedle projektu - obejmą również drogi krajowe w miastach oraz drogi krajowe wybudowane bez udziału środków unijnych.

  Projektowana regulacja zakłada, że wprowadzona ma zostać procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Projekt reguluje także przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa.

  Ustanowiony ma zostać obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:45Rząd przyjął projekt noweli kodeksu pracy dot. pracy zdalnej 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający do kodeksu przepisy dot. pracy zdalnej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy" - czytamy w komunikacie.

   Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci, podano także.

  Projekt zakłada także, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

  Najistotniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie, a  dotyczące pracy zdalnej:

  - wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

  - obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

  - pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, - rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

  - możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

  - obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  - możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję;

  W wyniku przyjęcia tych rozwiązań oczekiwane jest zmniejszenie liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:32Rząd przyjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu w 2021r. z deficytem 26,4 mld zł 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021 z dochodami na poziomie 494,8 mld zł. i wydatkami na poziomie 521,2 mld zł, z deficytem 26,4 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dochody budżetu państwa za 2021 r. wyniosły 494,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 521,2 mld zł. Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą 26,4 mld zł, co oznacza, że został on wykonany w 65,1% - wobec planowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r. poziomu 40,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Założenia przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2021 z 20 stycznia 2021 r. były ostrożne i konserwatywne, zakładając m.in. iż dochody budżetu państwa ukształtują się na poziomie 404,5 mld zł. W momencie, gdy prognozy wskazywały, że w 2021 r. dochody będą znacząco wyższe od planowanych, rząd zdecydował się na przeprowadzenie nowelizacji ustawy budżetowej. Jej głównym celem było wykorzystanie dodatkowych środków na dalsze działania, aby w jeszcze większym stopniu łagodzić negatywne skutki pandemii, przypomniano.

  W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono wzrost PKB o 4,9%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 5 548 zł oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 6% na koniec 2021 r.

  Relacja do PKB zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 53,8%, a więc utrzymywała się poniżej progu 60% zapisanego w traktacie z Maastricht (wobec 88,1% dla całej Unii Europejskiej oraz 95,6% dla strefy euro). Państwowy dług publiczny w relacji do PKB spadł na koniec 2021 r. z 47,5% do 43,8%.

  Finalnie, PKB w 2021 r. był realnie wyższy o 5,9%, średnia płaca wyniosła 5 663 zł, a stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,4%.

  Łączne dochody budżetowe za rok ubiegły wyniosły aż 494,8 mld zł i były wyższe o 11,9 mld zł od planowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o 2,5%. W porównaniu do 2020 r. wzrosły nominalnie o 17,9%, a realnie o 12,2%.

  Wydatki budżetu państwa w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 521,2 mld zł, w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2021 r., były niższe o 2,3 mld zł, tj. o 0,4%. W porównaniu z 2020 r. wydatki były nominalnie wyższe o 3,3%, natomiast realnie niższe o 1,8 pkt proc.

  Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 26,4 mld zł, co oznacza, że został wykonany w 65,1%. Wcześniej deficyt planowany był na 40,5 mld zł, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:14Rząd zwiększył budżet programu budowy dróg i obwodnic o 2,7 mld zł do 2030 r.  

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, która zakłada zwiększenie budżetu Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd przeznaczy dodatkowe 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Decyzja ta wiąże się z rosnącymi kosztami inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców i materiałów, w związku z wojną na Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

  Zwiększone finansowanie pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie maksymalnie 10%, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie pół na pół między inwestora i wykonawcę, podano także.

  Jak podkreślono, od początku konfliktu na Ukrainie, branża budowlana zgłaszała problemy związane z odpływem ukraińskich pracowników i wzrostem cen materiałów budowlanych oraz postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji. Problemy występują np. na rynku stali i wyrobów stalowych i dotyczą szerokiego asortymentu: stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej, barier, ekranów i innych wyrobów.

  Najważniejsze rozwiązania, wprowadzone nowelizacją:

  - Limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie zwiększony o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł.

  - Limit waloryzacji kontraktów na drogach krajowych zawieranych od początku tego roku zostanie podwojony i wyniesie 10% wartości kontraktu (wcześniej było to maksymalnie 5%)

  - Do 10% podwyższony zostanie limit waloryzacji dla umów zawartych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – głównie z limitem 5% oraz tych, które nie były objęte waloryzacją.

  - Wyższy limit waloryzacji pozwoli na ustabilizowanie rynku budowlanego i pozytywnie wpłynie na tempo realizacji programów budowy dróg. Dzięki temu zniwelowane zostanie zagrożenie dla ciągłości prac budowlanych.

  Mechanizm waloryzacji cen:

  - Wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne GUS. Eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

  - Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich. 

  - Zgodnie z wypracowanymi z branżą budownictwa drogowego zasadami, indeksacja może wynieść maksymalnie 10% wynagrodzenia, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest pół na pół między inwestora i wykonawcę.

  W 2020 r., z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na realizowanych przez GDDKiA kontraktach, wykonawcy otrzymali ponad 235 mln zł.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:03Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zakłada doprecyzowanie przepisów zapewniających odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, wykonujących pracę w Polsce oraz opieki nad dziećmi uchodźców, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Doprecyzowane i uzupełnione zostaną przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi m.in. o zapewnienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Wprowadzone zostaną także rozwiązania służące zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców" – czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie: 

  - wprowadzenie rozwiązań, służących racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców;.

  - doprecyzowane przepisów pozwalających na unikanie przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski;

  - umożliwienie organizacji szkoleń językowych dla uchodźców przez powiatowe urzędy pracy;

  - wprowadzenie ułatwień dot. organizowania nauki osób przybyłych z Ukrainy (wsparcie dot. dodatkowej nauki języka polskiego dla osób będących oraz niebędących obywatelami polskimi, które kształciły się za granicą).

  - uzyskanie przez wojewodów dostępu do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. 

  - wyłączenie z możliwości objęcia regulacjami ustawyobok obywateli polskich także obywateli państw Unii Europejskiej. 

  - uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.

  - umożliwienie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przyjmowanie w formie darowizny, przechowywanie i wydawanie oraz wywóz na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyrobów medycznych. 

  - umożliwienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce (umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie).

  - umożliwienie przekierowania w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

  (ISBnews)

 • 24.05, 14:49Skuza z MF: Budżety JST zanotowały 15,7 mld zł nadwyżki na koniec I kw. wg wst. danych 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) zanotowały 15,7 mld zł nadwyżki na koniec I kw. 2022r. według wstępnych wyników, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Pierwszy kwartał zamknął się nadwyżką w wysokości 15,7 mld zł i ten wynik w zestawieniu rok do roku był lepszy o 1,13 mln zł. Wysoka była także nadwyżka operacyjna, która wyniosła w pierwszym kwartale 16 mld zł i była o blisko 2 mld zł wyższa niż w ubiegłym roku. Warto podkreślić, że same jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały deficyt na poziomie 43 mld zł" – napisał Skuza w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Ze wstępnych wyników wykonania dochodów tych jednostek na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wynika, iż były one wyższe o ok. 8% r/r czyli o ok. 6,6 mld zł. W przypadku dochodów bieżących to wykonanie było wyższe o ok. 8,6%, czyli o około 6,7 mld zł, podał także.

  Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły 2021 r. zbiorczo nadwyżką w kwocie 17,4 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości ponad 30 mld zł.

  (ISBnews)

 • 24.05, 12:56MRiT: Trwają prace nad programem dla przedsiębiorców z terenów przy granicy z Białorusią 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) trwają prace nad projektem wsparcia dla przedsiębiorców z terenów przy granicy z Białorusią, potwierdziła wiceminister w tym resorcie Olga Semeniuk. Program ma być procedowany w trybie odrębnym.

  "Obecnie trwają prace nad projektem programu wsparcia dla przedsiębiorców z terenów przy granicy z Białorusią. Program rządowy Tarcza dla Pogranicza będzie procedowany zgodnie z przewidzianym w Regulaminie Pracy Rady Ministrów trybie odrębnym" - napisała Semeniuk w odpowiedzi na interpelację poselską.

  "Oczekujemy sprawnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie wniosku prenotyfikacyjnego dotyczącego założeń Programu Tarcza dla Pogranicza" - dodała. Obecnie trwają uzgodnienia z Komisją, dotyczące tego wniosku.

  Rząd chciałby, by wsparcie po zgodzie KE zostało uruchomione na przełomie czerwca i lipca br.

  Procedowanie regulacji w trybie odrębnym ma co do zasady przyśpieszyć prace nad dokumentem.

  (ISBnews)

 • 24.05, 10:56MKiŚ: Działania z mapy drogowej mogą zwiększyć udział geotermii w miksie do kilku procent 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pracuje nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczym, która m.in. pozwoli wykorzystać wykonane już odwierty na potrzeby projektów geotermalnych, poinformował wiceminister Piotr Dziadzio. W ramach "mapy drogowej" dla rozwoju geotermii zakładane są inwestycje, które powinny zwiększyć udział geotermii w polskim miksie energetycznym do kilku procent.

  "Jest procedowana zmiana w ustawie prawo geologiczne i górnicze, w której między innymi zdefiniowaliśmy obszar wykorzystania otworów odwierconych w poprzednich latach, np. otworów badawczych, poszukiwawczych, przez różne instytucje i firmy, które zostały zlikwidowane. Mamy kilka tysięcy takich otworów, często zlokalizowanych blisko siedlisk" - powiedział Dziadzio podczas spotkania prasowego.

  "Nowelizacja jest w procesie przedlegislacyjnym, trwa końcowe uzgadnianie międzyresortowe. Myślę, że w tym roku zostanie przeprowadzona" - dodał wiceminister.

  Oprócz tego planowane są rozporządzenie MKiŚ w zakresie rożnych ułatwień dla inwestycji w geotermię.

  Opracowany w MKiŚ "Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce na lata 2022-2050", tzw. mapa drogowa rozwoju geotermii będzie uwzględniony w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., nad którą pracuje resort.

  "Poziom wykorzystania energii geotermalnej w Polsce jest na poziomie 0,3%. Szacujemy, że ten program może spowodować, że przyrost do 2050 może sięgnąć kilku procent. Bardzo chcemy, żeby ten kilkuprocentowy udział energii geotermalnej znalazł się w naszym bilansie energetycznym" - powiedział Dziadzio.

  Zaznaczył, że mapa drogowa jest "żywym dokumentem", który będzie weryfikowany. Będzie także synchronizowany z polityką surowcową państwa.

  Dziadzio wskazał, że ministerstwo dostrzega duże zainteresowanie inwestorów obszarem geotermii, także osób prywatnych.

  "To jest wyzwanie, jak wesprzeć tych inwestorów z klasy średniej a nawet uboższej. Robimy wszystko, by ograniczyć ubóstwo energetyczne i ciepłownicze" - podkreślił wiceminister.

  Zaznaczył, że geotermia może być łączona z innymi formami wytwarzania, w tym z fotowoltaiką, biogazem, a także z magazynowaniem energii.

  Łączne szacowane koszty dofinansowania przewidziane w "Wieloletnim Programie Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce na lata 2022-2050" to ok. 12 735,5 mln zł. Finansowanie uwzględnia środki MKiŚ, NFOŚiGW, NCBiR, BOŚ, Skarbu Państwa, KPO, źródeł nowej perspektywy finansowej jak np. FENIKS, fundusz modernizacyjny. Rozwój szeroko rozumianej geotermii w oparciu o kapitał prywatny, uwzględniając pozom dofinansowania może osiągnąć wartość 49 327,1 mln zł do roku 2050, założono.

  W ramach mapy drogowej zaplanowano następujące działania:

  - wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak "Moje Ciepło";

  - geotermia nisko- i średniotemperaturowa będzie nadal wspierana w ramach programu NFOŚiGW "Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce" oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa "Geotermia Polska". Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS;

  - perspektywicznym obszarem są instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych;

  - rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych;

  - rozwój magazynowania ciepła /energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych;

  - wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce poprzez program ubezpieczenia od ryzyka inwestycyjnego w projektach geotermalnych;

  - dostosowanie rozwiązań prawnych we wszystkich wymienionych obszarach oraz prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.

  (ISBnews)

 • 24.05, 07:10MKiŚ: Polska wypowiedziała porozumienie gazowe z Rosją ws. Jamału 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd podjął 13 maja uchwałę dotyczącą wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Nasz rząd od lat realizował konsekwentnie strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Po niemal 30 latach, 13 maja przyjęliśmy uchwałę dotyczącą wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji" - powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie.

  Uchwała dotyczy wypowiedzenia porozumienia o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu do Polski, które podpisano w Warszawie 25 sierpnia 1993 r. Porozumienie było wielokrotnie aneksowane, ostatni protokół o wniesieniu zmian, podpisano między przedstawicielami Polski i Rosji 29 października 2010 r.

  "Polska wypowiedziała porozumienie ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem" - wskazała Moskwa.

  "Porozumienie było umową międzynarodową, a więc odpowiednia nota w tej sprawie została przekazana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokument został wysłany w poniedziałek. Kiedy Rosja odcinając nas od dostaw de facto złamała zapisy umowy, polski rząd uznał, że ze względu na naruszenie jego istotnych warunków, przestało ono obowiązywać" - dodała minister.

  Od 2010 r. operatorem gazociągu jamalskiego, jak i całego systemu przesyłowego gazu w Polsce, jest polska spółka Gaz-System. Od tego czasu sukcesywnie zwiększano kontrolę polskiego operatora nad gazociągiem, wypełniając prawo europejskie, zaznaczono w komunikacie.

  "W 2022 r. przyjęto ustawę, która przesądza, że operator ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora. Operator będzie odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia, zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Będzie też ustalał taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedkładał ją do zatwierdzenia prezesowi URE. Zapisy porozumień międzyrządowych, jako sprzeczne z prawem europejskich, nie powinny już obowiązywać" - przypomniano w materiale.

  Szefowa MKiŚ dodała, że gazociąg jamalski funkcjonuje w sposób w pełni zgodny z prawem europejskim, bez jakichkolwiek zakłóceń. Dzięki temu bez przeszkód działa tzw. rewers fizyczny, czyli zdolność do przesyłania gazu do Polski z Niemiec, jak również oferowane są bez zmian usługi tranzytu gazu ziemnego przez terytorium Polski z kierunku wschodniego do Niemiec dla podmiotów z zachodniej Europy, które zdecydują się na zakup tego paliwa od rosyjskiej spółki.

  (ISBnews)

 • 23.05, 14:41Rząd chce znowelizować w II kw. program dot. inwestycji o istotnym znaczeniu do 2030 r.  

  Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej do 2030 r., zakładającą utrzymanie obniżonych ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych dla sektora MŚP oraz przedsiębiorców tzw. rozwijających się, zmodyfikowanie kryteriów jakościowych oceny inwestycji oraz uproszczenie procedury aplikacyjnej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Potrzeba dokonania aktualizacji przepisów programu wynika z szeregu czynników, z których główną rolę odgrywa, w związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, konieczność rozszerzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną przedsiębiorców" - czytamy w wykazie.

  Zgodnie z projektowanymi zmianami do programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu:

  1. Utrzymanie obniżonych ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych dla sektora MŚP oraz przedsiębiorców tzw. rozwijających się. Celem proponowanego rozwiązania jest zwiększenie dostępności do wsparcia w szczególności dla MŚP. Przewiduje się uzależnienie kryteriów ilościowych oceny inwestycji od wielkości przedsiębiorcy.

  2. Zmodyfikowanie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie, doprecyzowanie oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Proponuje się wprowadzenie kryterium premiującego przedsiębiorców zatrudniających pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium premiującego wykorzystywanie robotów przemysłowych, wdrożenie zrobotyzowanej automatyzacji procesów lub inne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, kryterium premiującego przedsiębiorców, którzy w ramach nowej inwestycji utworzą instalację OZE, pokrywającą 15% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorcy.

  3. Uproszczenie procedury aplikacyjnej. Większość analiz mających na celu przygotowanie opisu inwestycji na potrzeby przyjęcia przez Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rekomendacji odnośnie do przyznania grantu będzie przygotowywana przez ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

  4. Indywidualne podejście do przedsiębiorcy W przeciwieństwie do dotacji z funduszy UE, które w większości są przyznawane beneficjentom w drodze cyklicznych konkursów, elementem kluczowym programu są negocjacje z inwestorem. Dzięki indywidualnemu podejściu do inwestora Program stanowi instrument interwencji służący przyciągnięciu inwestorów, którzy w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

  5. Dostosowanie przepisów Programu do zmienionej listy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w związku z jej aktualizacją dokonaną na potrzeby Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

  6. Dostosowanie przepisów Programu do zmian w Mapie Pomocy Regionalnej określającej dopuszczalną intensywność pomocy publicznej.

  Z końcem 2021 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021. Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostało ono zastąpione przez nowe rozporządzenie ustalające nowe poziomy maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla poszczególnych regionów kraju, podano także.

  (ISBnews)

 • 23.05, 13:24Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o aplikacji mObywatel w II kw. 

  Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o aplikacji mObywatel, zakładającego m.in. zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie, rozszerzenie zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu oraz umożliwienie wykorzystywania aplikacji przy uwierzytelnianiu profilu zaufanego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na II kw.

  "Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług mobilnych, jak i podmiotów świadczących takie usługi, stwarzając mechanizmy niezbędne dla budowania zaufania do cyfrowych usług Państwa oraz całego mobilnego środowiska" - czytamy w wykazie.

  Celem projektowanej nowelizacji ma być m.in.
  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który służyć ma jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego;
  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów.
  - przygotowanie rozwiązania w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);
  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania z standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  - rozszerzenie dostępnego zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu elektronicznego mObywatel - o takie dane jak: NIP (jeśli został nadany), datę wydania dowodu osobistego, stan cywilny, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu, dane z Rejestru Danych Kontaktowych - celem wdrożenia nowych usług w tej aplikacji;
  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;
  - umożliwienie przekazania danych w celu uwierzytelnienia użytkownika aplikacji w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego.
  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel;
  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;
  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aplikacji mObywatel.

  W zakresie funkcjonalności aplikacji mObywatel, które nie będą udostępnione w dniu wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy (np. usługa płatności elektronicznych), minister właściwy do spraw informatyzacji wyda komunikat przed ich powszechnym udostępnieniem. Pozwoli to poinformować obywateli oraz podmioty prywatne i publiczne o wdrożeniu i uruchomieniu rozwiązania stanowiącego odpowiedź na zdefiniowane wyżej problemy, podano także.

  (ISBnews)