Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 04.12, 09:13Prezydent podpisał nowelę zakładającą, że 6 XII ma być niedzielą handlową 

  Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakładającą, że 6 grudnia ma być w tym roku dodatkową niedzielą handlową, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W zmianie do  ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ustawa wprowadza epizodyczne rozwiązanie polegające na zniesieniu zakazu handlu, o którym mowa w art. 5 tej ustawy, w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 r. w placówkach handlowych" – czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające na 13 i 20 grudnia 2020 r.

  Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

   

 • 03.12, 14:01KE za 23 mln euro dotacji na budowę elektrociepłowni na biomasę w Chorzowie 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, polskie plany wsparcia budowy przez spółkę energetyczną CEZ Chorzów II Sp. z o.o. wysokosprawnej elektrociepłowni w Chorzowie, która będzie wykorzystywać biomasę jako paliwo, poinformowała Komisja.

  Wsparcie będzie miało formę bezpośredniej dotacji w wysokości 23 mln euro i będzie finansowane z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę. 

  "Inwestycja pozwoli na poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w połączeniu z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w postaci biomasy" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z założeniami ma to doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 nawet o około 214, 6 tys. ton rocznie. 

  Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z 2014 r. Stwierdziła, że jest konieczny, ponieważ wspierany projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia publicznego i proporcjonalny, ponieważ projekt przyniesie rozsądną stopę zwrotu. Komisja stwierdziła również, że wykorzystanie biomasy będzie zgodne z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II) dotyczących zrównoważonego rozwoju.

  Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że środek będzie wspierał kluczowe cele strategiczne UE, w szczególności poprawę efektywności energetycznej poprzez kogenerację opartą na źródłach odnawialnych, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. 

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 12:55KE wzywa Polskę do przedstawienia długoterminowej krajowej strategii renowacji 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę i dwanaście innych państw członkowskich UE do przedstawienia długoterminowych krajowych strategii renowacji, podała Komisja.

  Podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Polski, a także: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa.

  "Na mocy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) państwa członkowskie były zobowiązane do przedłożenia Komisji krajowych długoterminowych strategii renowacji do 10 marca 2020 r. Długoterminowe strategie renowacji stanowią kluczowy element dyrektywy, ponieważ wytyczają kierunek, środki polityczne i środki finansowe niezbędne do obniżenia emisyjności istniejących budynków do 2050 r." - czytamy w komunikacie.

  Komisja przypomina, że sektor budowlany UE jest największym konsumentem energii w Europie i odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z energii w UE.

  Dotychczas 14 państw członkowskich przedstawiło swoje strategie zgodnie z wymogami dyrektywy. Belgia przedstawiła jedynie strategie regionalne dla Regionu Stołecznego Brukseli i Regionu Flamandzkiego, ale nie dla Regionu Walońskiego.

  Państwa członkowskie mają dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 03.12, 12:47KE dodatkowo wzywa Polskę do usunięcia uchybienia dot. Izby Dyscyplinarnej SN 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) -  Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, poinformowała Komisja.

  "W dodatkowym wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja stwierdza, że Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana - na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów" - czytamy w komunikacie.

  Dotyczy to spraw takich, jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

  "Przyznając Izbie Dyscyplinarnej uprawnienia, które mają bezpośredni wpływ na status sędziów i wykonywanie przez nich działalności orzeczniczej, ustawodawstwo polskie zagraża zdolności odpowiednich sądów do zapewniania skutecznego środka ochrony prawnej zgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej" - czytamy dalej.   

  W ocenie Komisji, "sama możliwość prowadzenia postępowań przeciwko sędziom przez organ, którego niezależność nie jest zagwarantowana, może mieć wpływ na ich niezawisłość".

  Od dnia dzisiejszego rząd polski ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia.

  Dodatkowe wezwanie dodaje nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przeciwko Polsce 29 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa. Nie zastępuje on zarzutów zawartych w uzasadnionej opinii, którą Komisja przesłała Polsce 30 października 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 12:40KE wzywa Polskę do usunięcia uchybnień, dot. europejskiego nakazu aresztowania 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Polsce i pięciu innym państwom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niepełną i nieprawidłową transpozycją decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (200/584/WSiSW), poinformowała Komisja.

  Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu do Polski, a także Czech, Estonii, Włoch, Litwy, i Austrii wezwania do usunięcia uchybienia.

  Europejski nakaz aresztowania, który obowiązuje od 1 stycznia 2004 r., zastąpił długotrwałe procedury ekstradycyjne, które obowiązywały między państwami członkowskimi UE. Aby mógł funkcjonować prawidłowo, konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie w pełni i prawidłowo transponowały wszystkie przepisy decyzji ramowej do swojego prawa krajowego.

  "Czechy, Estonia, Włochy, Litwa, Austria i Polska tego nie uczyniły, na przykład traktując swoich obywateli korzystniej niż obywateli innych państw członkowskich UE lub wprowadzając dodatkowe podstawy odmowy wydania nakazu, które nie zostały przewidziane w decyzji ramowej" - czytamy w komunikacie

  Z tego względu Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu do tych państw członkowskich wezwań do usunięcia uchybienia. Państwa te mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, podano także.  

  Europejski nakaz aresztowania przewiduje usprawnienie procedur transgranicznego wydawania osób przez organy sądowe: jeżeli sędzia z dowolnego państwa członkowskiego wyda nakaz aresztowania osoby podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa, nakaz ten jest ważny na całym terytorium UE.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 12:22KE wnosi do TSUE sprawę przeciw Polsce za nieprzestrzeganie dyrekt. siedliskowej 

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG) i dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE), poinformowała Komisja.

  Dyrektywy te ustanawiają sieć Natura 2000 - ogólnounijną sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE.

  Zgodnie z dyrektywami plany urządzenia lasu, które regulują działania związane z gospodarką leśną (np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych), muszą zostać poddane ocenie pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000 przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia.

  "W przypadku Polski przeprowadzane są oceny planów urządzenia lasu, polskie prawo nie zapewnia jednak dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do tych planów. Ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000, społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto w 2016 r. Polska - jak zaznaczyła Komisja - wyłączyła gospodarkę leśną z przestrzegania obowiązków w zakresie ścisłej ochrony gatunków, przewidzianych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej, a takie wyłączenie narusza wymagany system ochrony.

  Komisja skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia w lipcu 2018 r., a następnie uzasadnioną opinię w lipcu 2019 r  W odpowiedzi Polska zgodziła się rozważyć zmianę swojego prawodawstwa w odniesieniu do wyjątków dotyczących gospodarki leśnej, przypomniała Komisja.

  Do tej pory nie poczyniono jednak żadnych postępów. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, podano także.

  W przyjętej w maju 2020 r. europejskiej strategii ochrony bioróżnorodności biologicznej  określono m.in.  cele w zakresie ochrony lasów w Europie. W szczególności ma ona na celu zapewnienie ochrony wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów.

  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dostęp do wymiaru sprawiedliwości opiera się na podstawowych zasadach prawa Unii, a także na dyrektywach szczegółowych, takich jak dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia, oraz na konwencji z Aarhus. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska jest uważany za ważny środek poprawy wdrażania przez państwa członkowskie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.


  (ISBnews)

 • 03.12, 11:15Senat nie wprowadził poprawek do noweli dot. koncesji na roboty budowlane  

  Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, która dostosowuje przepisy o koncesji na roboty budowlane do nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), które ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

  Za wnioskiem senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tym zakresie opowiedziało się 51 senatorów, 47 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  W ramach zmian w prawie zamówień publicznych zrezygnowano z ograniczenia czasowego dotyczącego zawierania umów (zgodnie z dotychczasowym, umowę można było zawrzeć maksymalnie na 4 lata). Wprowadzono też przepis dookreślający początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu składania ofert (jest nim dzień otwarcia ofert, chyba, że zamawiający określi termin wcześniejszy).

  Dookreślono  także kwestię obowiązku sporządzania raportu z realizacji umowy w przypadku opóźnień (obowiązek powstaje po upływie 30 dni w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości poniżej 20 mln euro, a w przypadku dostaw lub usług - poniżej 10 mln euro, jeżeli wartość zamówień jest wyższa obowiązek taki powstaje po 90 dniach). Doprecyzowano także przepis dotyczący ogłoszenia o wykonaniu umowy, które jest zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych również w przypadku zamówień (klasycznych oraz sektorowych) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

  Wprowadzono także zmiany w przepisach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, polegających na doprecyzowaniu przepisów nowej procedury, tj. trybu podstawowego. Procedura ta oparta jest wyłącznie na przepisach krajowych nowej ustawy Pzp (a więc nie będzie mogła być interpretowana w świetle regulacji dyrektyw) oraz będzie stosowana głównie przez mniejszych zamawiających i wykonawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Zrezygnowano także z rozwiązań proponowanych w nowej ustawie Pzp dotyczących zamówień bagatelnych.

  (ISBnews)

 • 02.12, 16:51KIG: Sektor fitness wskutek zamknięcia gosp. może stracić 3 mld zł do końca br.  

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Sektor fitness - wskutek zamknięcia gospodarki - może stracić 3 mld zł do końca 2020 r. Jeżeli branża nadal będzie zamknięta, to wiele firm będzie musiało zakończyć swoją działalność lub zostanie przejętych przez zagraniczne sieci, wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski w piśmie skierowanym do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Według prezesa KIG, wsparcie powinno być adresowane nie tylko do firm z branż, ujętych według kodów PKD, ale do całej gospodarki.

  "Jak wynika z szacunków […] sam sektor fitness do końca roku może stracić nawet ponad 3 mld zł na skutek zamknięć i ograniczeń działalności, związanych z pandemią. Jeśli ta branża będzie nadal zamknięta, to wiele podmiotów będzie musiało zakończyć działalność lub zostanie przejęta przez zagraniczne sieci" – czytamy w piśmie. 

  Obecnie przygotowana jest tarcza finansowa 2.0. dla 38 branż (wg kodów PKD) najbardziej dotkniętych obostrzeniami. W parlamencie trwają prace nad kolejną tarczą antykryzysową (6.0) także dla określonych branż.

  Prezes KIG postuluje, by wsparcie mogło trafić także do przedsiębiorców, którzy mieli znaczny udział w łańcuchu dostaw dla branż objętych ograniczeniami, np. sprzedawców materiałów reklamowych i promocyjnych, firmy przygotowujące standy na targi i wystawy, branżę oświetleniową, techników dźwięku, tłumaczy czy całą gałąź marketingu specjalizującą się w promocji wydarzeń biznesowych i branżę fitness.  Zaznacza, że niemożliwa jest identyfikacja wszystkich branż, które w praktyce przestały funkcjonować, choć nie są objęte zakazem.

  W związku z tym postuluje:

  -  Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia, jako warunku 75% umorzenia środków otrzymanych z Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju (mechanizmy te miały pomóc przedsiębiorcom utrzymać zatrudnienie w kryzysowej sytuacji wywołanej pierwszą falą pandemii, ale wówczas prognozy były optymistyczne i wydawało się, że wzrost gospodarczy jest niezagrożony; w obecnych warunkach nie jest możliwe utrzymanie zatrudnienia na wymaganym poziomie)

  - Wliczanie do limitu pomocy z PFR tylko środków, które nie podlegają zwrotowi  (całość wypłaconych z PFR kwot traktowana jest jako pomoc, podczas gdy co najmniej 1/4 jest świadczeniem zwrotnym; powoduje to, że część przedsiębiorców mimo gwarancji pomocy w tarczy 6.0 nie może z niej skorzystać).

  - Dokonanie zmian w obszarze kosztów podatkowych (koszty związane z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego powinny być kwalifikowane w sposób szczególny, jako koszt niewliczony w podstawową działalność powinny być multiplikowane, na takich samych zasadach jak wydatki na B+R).

  - Przedstawienie przedsiębiorcom planu czytelnego reglamentowania działalności gospodarczej (niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa jest wydawanie z dnia na dzień rozporządzeń zakazujących prowadzenia wybranych działalności gospodarczych,  przedsiębiorcy nie mogą dziś w żaden sposób antycypować, jakie decyzje rząd podejmie jutro)

  - Odroczenie wejścia w życie nowych danin (odejście od projektu opodatkowania spółek komandytowych; zawieszenie przepisów dot. opłaty cukrowej; zawieszenie wejścia w życie podatku od zbyt małej retencji wód; publiczną gwarancję, że po korzystnym dla rządu orzeczeniu TS UE dot. podatku handlowego krajowa regulacja w tym zakresie nadal pozostanie zawieszona; przyjazne funkcjonowanie administracji skarbowej w obszarze stosowania JPK, czyli wytyczne MF dotyczące niekarania podatnika kwotą 500 zł za każdy popełniony w deklaracji błąd).

  Arendarski wskazuje także na konieczność wydania szeregu wyjaśnień podatkowych. Jednocześnie deklaruje gotowość do współpracy środowiska zrzeszonego w Krajowej Izbie Gospodarczej z administracją w celu tworzenia otoczenia prawnego.

  Izba opowiada się także za przywróceniem poprzedniego systemu publikowania danych epidemicznych oraz przedstawienia  planu funkcjonowania gospodarki przez najbliższe dwa lata. Arendarski uważa, że taki plan powinien być niezwłocznie skonsultowany z poszczególnymi branżami.

  (ISBnews)

 • 02.12, 13:27Senat przyjął nowelę dot. pracy zdalnej chorych bez objawów COVID-19  

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą, że osoby przebywające w izolacji, bez objawów COVID-19, będą mogły pracować zdalnie.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek opowiedziało się 86 senatorów, 8 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

  Przed głosowaniem odbyła się debata, dotycząca głównie zapisu w sprawie dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia. Senatorowie zgłosili poprawki, ale połączone komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały Senatowi, podobnie jak wczoraj, przyjęcie noweli bez poprawek.

  Zgodnie z nowelą, możliwość świadczenia pracy zdalnej ma dotyczyć pracowników objętych izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg.

  W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji.

  Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 13:26Senat przyjął nowelę dot. niedzieli handlowej 6 XII bez poprawek 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakładającą, że 6 grudnia ma być w tym roku dodatkową niedzielą handlową.

  Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

  Za jej przyjęciem bez poprawek głosowało 86 senatorów, 8 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem odbyła się debata, w trakcie której zgłoszono poprawki.

  Jednak senackie komisje Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały, podobnie jak wczoraj, przyjęcie noweli bez poprawek.

  Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest - jak argumentował rząd, który był autorem projektu - rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 11:36Senat: Nowela o niedzieli handlowej 6 XII rozpatrywana jest jako punkt pierwszy 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Nowela zakładająca, że 6 grudnia ma być w tym roku dodatkową niedzielą handlową rozpatrywana jest przez Senat jako punkt pierwszy dzisiejszych obrad.

  Senat na wznowionym dzisiaj posiedzeniu zajmuje się przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  "Konwent Seniorów #SenatRP przychylił się do mojej prośby, aby ustawa o niedzieli handlowej 6.12 została rozpatrzona dziś, jako pkt pierwszy. Niestety, większość chce zgłaszać poprawki, a to spowoduje konieczność zwołania Sejmu. Jeszcze raz apeluję o przyjęcie ustawy bez poprawek" - napisał przed rozpoczęciem obrad wicemarszałek Senatu Marek Pęk na swoim profilu na Twitterze.

  Wczoraj senackie komisje Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały Senatowi przyjęcie noweli bez poprawek.

  Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest - jak argumentował rząd, który był autorem projektu - rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  Jeżeli Senat nie wprowadzi do nowelizacji poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Jeżeli natomiast poprawki wprowadzi - nowela trafi z powrotem do Sejmu, który będzie mógł przyjąć bądź odrzucić proponowane zmiany. I dopiero wówczas trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  Senat wznosił obrady kilkanaście minut po 11.00.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 11:35Prezes UOKiK: Nowe przepisy dotyczące pokazów handlowych za 2-3 miesiące 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) analizuje przepisy dotyczące pokazów handlowych. Nowe przepisy mają być opublikowane za 2-3 miesięcy, poinformował ISBnews.TV prezes Tomasz Chróstny.

  "Gruntownie analizujemy przepisy dotyczące pokazów handlowych. […] Pewne działania wcześniej weryfikowaliśmy. To trzeba zrobić mądrze, dlatego chcemy projekt skonsultować również z branżą. Zależy nam na tym, żeby działać w interesie uczciwych przedsiębiorców. A zatem, żeby mechanizmy nie były uciążliwe dla uczciwych przedsiębiorców, a jednocześnie, żeby ograniczały możliwość negatywnego oddziaływania na konsumentów - po stronie tych, którzy z tego typu oszustw zrobili sobie sposób na wygodne życie" - powiedział Chróstny w rozmowie z ISBnews.TV.

  Podkreślił, że w czasie lockdownu było wiele praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów a przygotowanie nowych przepisów czekało. Nieuczciwe praktyki związane z pokazami handlowymi dotykają seniorów, osoby słabsze, chore, które często w tego typu produktach, poprzez nieuczciwe techniki sprzedażowe, poszukują możliwości, czy to zmniejszenia bólu, czy jakiegokolwiek cierpienia.

  "Poza tym chcemy być gotowi na poluźnienie restrykcji w związku pandemią COVID-19, tak aby nieuczciwi przedsiębiorcy nie próbowali rekompensować sobie [strat] negatywnymi praktykami wobec konsumentów" - dodał.

  Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że działania nieuczciwych przedsiębiorców wpływają negatywnie na renomę całej branży.

  "I niestety przez te czarne owce na rynku, cierpią uczciwi przedsiębiorcy, którzy niejednokrotnie od lat prowadzą działalność i ze swoją uczciwą działalnością nie są w stanie przebić się na rynku, ze względu właśnie na te oszukańcze praktyki" - podsumował.

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 02.12, 11:34Prezes UOKiK: Autopoprawki dotyczące zakupu kontrolowanego jeszcze w grudniu 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dopracowuje autopoprawki do noweli ustawy o UOKiK, dostosowujące przepisy do unijnego rozporządzenia CPC dotyczącego m.in. zakupu kontrolowanego. Przepisy mają być gotowe jeszcze w grudniu, poinformował ISBnews.TV prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

  "Rozporządzenie CPC obejmuje również rozszerzenie możliwości dokonania zakupu kontrolnego. Obecnie możemy podejmować czynności zmierzające do zakupu. I tego typu czynności realizujemy, również za zgodą właściwego sądu. Pracujemy nad nowymi przepisami. I wówczas zakupy będą mogły być finalizowane. To niezwykle ważne z punktu widzenia jakości zebranego materiału dowodowego, ale też praktyk ze strony nieuczciwych przedsiębiorców" - powiedział Chróstny w rozmowie z ISBnews.TV.

  "Chciałbym to bardzo mocno podkreślić - nieuczciwych przedsiębiorców" - dodał.

  Prezes UOKiK wyjaśnił, że co do zasady urząd stosuje tzw. "wystąpienia miękkie" po to, aby przedsiębiorca usunął nieuczciwą praktykę ze swojej działalności, bez wszczynania postępowania, bez dotkliwych sankcji.

  "Natomiast niejednokrotnie negatywne aspekty związane z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów dokonywane są w momencie zawierania umowy. Dobrym przykładem są pokazy handlowe - w których najistotniejszy jest sam moment finalizacji umowy z dodatkowymi aneksami, i dokumentami. Dotyczy to np. usług finansowych oferowanych seniorom, zachęcanie ich do podpisania umów a poprzez techniki psychologiczne nakłanianie do np. zaciągnięcia pożyczki" - powiedział Chróstny.

  "A zatem, wiemy, że tutaj koszt dla konsumenta jest większy. Dlatego przejście przez całą transakcję jest niezwykle istotne, z punktu widzenia materiału dowodowego i usunięcia praktyk, które dotykają konsumentów i naruszają ich prawa" - wyjaśnił.

  Rozporządzenie CPC zakłada również możliwości blokowania przez prezesa UOKiK stron internetowych w przypadku, gdy zamieszczane tam informacje naruszałyby prawa konsumentów. Uprawnia np. do przyjęcia środków tymczasowych obejmujących usuwanie lub zmianę treści z interfejsu internetowego lub nakazanie umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów korzystających z interfejsu internetowego. Te przepisy budzą wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców.

  "Rozporządzenie jest po to, żeby wzmocnić ochronę konsumentów. Mamy świadomość tego, że usługi cyfrowe, generalnie gospodarka cyfrowa pozwala na to, żeby prowadzić działalność czy dostarczać usługi z każdego miejsca na świecie. Przykładem są systemy promocyjne, piramidy, alternatywne inwestycje finansowe. Widzimy, że firmy z Polski przeniosły się poza teren Unii Europejskiej. Jeśli przedsiębiorca z terenu UE naruszałby prawa polskich konsumentów możemy - w ramach Unii - podjąć współpracę po to, żeby usunąć tego typu praktyki. Jeżeli firma działa poza Unią - ostatnio modne są Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale nie tylko - gdzie i z tamtą oferuje produkty polskiemu konsumentowi narażając na negatywne konsekwencje. […] Obecnie możemy zwrócić się do takiego przedsiębiorcy z prośbą o zamieszczenie informacji, że określone elementy mogą wprowadzać w błąd" - powiedział Chróstny.

  Podkreślił, że decyzje dotyczące blokowania mogą być tymczasowe i wiązać się z "mocnym kalibrem sprawy".

  "W publicznym rejestrze będzie widoczne jakich domen dotyczy blokowanie. To będzie domena zablokowana dla polskich konsumentów a przedsiębiorca nadal będzie mógł prowadzić działalność. Dla nas i naszych odpowiedników w UE blokowanie to jest absolutna ostateczność, tam, gdzie inne narzędzia nie mogą być wykorzystane" - wyjaśnił.

  Do znaczącej liczby naruszeń praw konsumentów dochodzi w obszarze handlu elektronicznego. Szybko rośnie również liczba nieprawidłowości w przypadku oferowania usług finansowych za pośrednictwem Internetu w tym takich o charakterze oszustwa. Strony internetowe oferujące niebywale zyskowne instrumenty finansowe (np. w rynek Forex, kryptowaluty, obligacje korporacyjne, crowfounding, itp.) powstają ciągle i ich liczba rośnie.

  29 września 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych został skierowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem zmian jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tzw. rozporządzenia CPC).

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 02.12, 10:16Buda z MFiPR: Wejście w życie reformy OFE od 1 lutego 2021 jest wciąż aktualne 

  Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Zapisany termin wejścia w życie ustawy reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) - tj. 1 lutego 2021 r. - jest cały czas aktualny, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

  "My jako Ministerstwo Funduszy przekierowaliśmy gotowy projekt, zaktualizowany w 2020 roku o elementy, które zmieniły się w związku z pandemią i skierowaliśmy go na Komitet Stały Rady Ministrów pod koniec września br. Obecnie w rękach Rady Ministrów leży rozpoczęcie legislacji. Spokojnie czekamy na to, by ta ustawa została uruchomiona i myślę, że termin, który zapisaliśmy w ustawie, iż wejdzie ona w życie 1 lutego 2021 roku - jest cały czas aktualny. Myślę, że jest to bardzo bliska perspektywa, że ta ustawa będzie procedowana i do 1 lutego w tej sprawie zdążymy" - powiedział Buda w programie "Money. To się liczy" w Money.pl.

  Podkreślił, że zima i wiosna będą momentami, gdy szacunki aktywów giełdowych OFE będą wyceniane coraz wyżej i w związku z tym jest to dobry moment, by reformę przeprowadzić do końca.

  "Wszystkie czynniki, które wpływały na reformę - tj. ceny aktywów, które obecnie są na giełdzie w funduszach, sytuacja była na tyle labilna, że ciężko było ryzykować pieniądze obywateli i oczekiwać ziszczenia reformy, gdzie ustawa była już gotowa i mogliśmy ją procedować. Ale tylko z powodu pandemii reforma została przesunięta i jestem przekonany, że w 2021 roku reforma zostanie przeprowadzona i odzyskamy nasze pieniądze - te, które pozostały" - wyjaśnił wiceminister.

  Na początku września br. rząd podał w wykazie prac legislacyjnych i programowych, że projekt nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE) powinien zostać przyjęty w III kw. br.

  Planowana na ten rok reforma OFE została przesunięta ze względu na pandemię COVID-19.

  Zgodnie z założeniami, reformy powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100% aktywów netto OFE ma zostać przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku oszczędzania w IKE nie będzie pobierany podatek.

  Przy przekazywaniu środków z OFE na IKE pobrana ma zostać opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 15%; jej płatność ma zostać rozłożona na 2 lata.

  Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana 15-procentowa opłata przekształceniowa.

  Według założeń, polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE. Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE mają być ściśle limitowane.

  Zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) zlecone będzie wyspecjalizowanemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych zależnemu od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 15:59Rząd za projektem, doprecyzowującym zasady wjazdu obywateli UE na teryt. Polski 

  Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczący swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli UE na terytorium państw członkowskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadzono także instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne dotyczące odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu. Zapewniono także stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin" – czytamy w komunikacie.

  Projekt zawiera przepisy, które dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Proponowane rozwiązania uwzględniają również aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Projekt reguluje zasady cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz zawiera nowe podstawy prawne odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu; wprowadza także zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE, niebędących unijnymi obywatelami.

  W projekcie nowelizacji znalazły się także rozwiązania, pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE, a także zamieszczanie ich w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu, a także przepisy dotyczące zwrotu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, zgłaszania ich utraty, uszkodzenia oraz procedury anulowania.

  Do projektu wprowadzono przepisy, które pozwolą Straży Granicznej na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa, Straż Graniczna ma też zyskać kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.

  Inne z proponowanych rozwiązań dotyczą postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

  Projekt nowelizacji uwzględnia również przepisy „Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej". Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

  Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które mają obowiązywać 2 sierpnia 2021 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.

  (ISBnews)

 • 01.12, 15:28Rząd za projektem wydłużenia korzystania z obecnych środków UE do XII 2023 r.  

  Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., zakładający możliwość realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych obecnej perspektywy finansowej do 31 grudnia 2023 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  "Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 r. Zawiera ona szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, które niwelują negatywny wpływ COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy jedynie do 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

  Wprowadziła ona przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

  Ze względu na wyjątkowy charakter okoliczności, specustawa zawiera odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania unijnych projektów, podano także

  Wydłużenie działania specustawy funduszowej pozwoli sfinalizować wdrażanie jak największej liczby projektów w warunkach dobiegającej końca perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Także Unia Europejska, zamierza rozszerzyć czasowo zakres stosowania przepisów prawnych służących zwalczaniu skutków COVID-19 do końca 2023 r.

  W projekcie zaproponowano regulacje, przyśpieszające przygotowanie programu finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus przeciwdziałające pogorszeniu sytuacji materialnej społeczeństwa ze względu na COVID-19. Zaproponowano także nowy instrument polityki rozwoju, tj. plan rozwojowy określający reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej, który przyczynić się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmacniać zrównoważony rozwój kraju.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 15:11Senackie komisje rekomendują, by osoby bez objawów COVID-19 pracowały zdalnie 

  Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającej że osoby przebywające w izolacji, bez objawów COVID-19, będą mogły pracować zdalnie.

  Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 18 senatorów połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Jeden senator był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, możliwość świadczenia pracy zdalnej ma dotyczyć pracowników objętych izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg.

  W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 14:55Senackie komisje rekomendują 6 grudnia br. jako niedzielę handlową 

  Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającej że 6 grudnia ma być w tym roku niedzielą handlową.

  Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 18 senatorów połączonych komisji, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu. W trakcie dyskusji na forum komisji senator Jacek Bury (KO) zgłosił poprawkę dotyczącą przedłużenia umów małych najemców w galeriach handlowych. Jednak później ją wycofał. Niewykluczone, że zostanie ona ponownie zgłoszona w trakcie debaty.

  Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest - jak argumentował rząd, który był autorem projektu - rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  Jeżeli Senat nie wprowadzi do nowelizacji poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Jeżeli natomiast poprawki wprowadzi - nowela trafi z powrotem do Sejmu, który będzie mógł przyjąć bądź odrzucić proponowane zmiany. I dopiero wówczas trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  Senat ma wznowić obrady jutro o 11.00.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 14:39Rogalski: Brak kryteriów oceny dostawców sprzętu 5G to ryzyko zaskarżenia aukcji 

  Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews/ISBtech) - W Szwecji przyjęte zostały zmiany w przepisach w zakresie przeprowadzania oceny dostawców sprzętu 5G, a pomimo to sąd uznał, że sposób przeprowadzenia oceny budzi zastrzeżenia. W Polsce na chwilę obecną w ogóle nie ma takich kryteriów. Innymi słowy nie ma nawet kryteriów, w oparciu o które ocena taka miałaby być przeprowadzona. W sposób oczywisty generuje to poważne ryzyko zaskarżenia aukcji i jej wstrzymania lub unieważnienia. W konsekwencji spowoduje to poważne opóźnienia w uruchomieniu usług w technologii 5G, poinformował ISBtech prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego i kancelarii prawnej Rogalski i Wspólnicy.

  "Aukcja 5G będzie się odbywać na podstawie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. W maju br. zmieniono jednak Prawo telekomunikacyjne w ten sposób, że wprowadzono wymóg zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej. Oceny będzie dokonywać Kolegium działające na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Ocena ta miałaby także dotyczyć dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej. Przygotowany został projekt noweli tej ustawy z 7 września 2020 r., który określa kryteria tej oceny i sposób jej przeprowadzenia. Nie zakończyły się jednak jeszcze prace nad tą nowelą" - powiedział ISBtech Rogalski.

  "Obecny stan prawny jest więc taki, że gdyby rozpoczęta została aukcja 5G, to nie byłyby znane kryteria, w oparciu o które ma być dokonania ocena m.in. dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej. Brak jasnych kryteriów oceny spowoduje poważne wątpliwości interpretacyjne i ryzyko nieprawidłowego przebiegu aukcji oraz trudności z wdrażaniem decyzji rezerwacyjnych" - dodał prof. Uczelni Łazarskiego.

  Analogiczna sytuacja zaistniała w Szwecji. Pomimo, że tamtejszy ustawodawca wcześniej już zmienił szwedzkie prawo telekomunikacyjne w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury, sąd postanowił zawiesić rozpoczętą aukcję 5G w Szwecji. Sąd uznał, że sposób przeprowadzenia oceny dostawców był niejasny i nietransparentny.

  "Należy zwrócić uwagę, że w Szwecji przyjęte zostały zmiany w przepisach w zakresie przeprowadzania oceny dostawców, a pomimo to sąd uznał, że sposób przeprowadzenia oceny budzi zastrzeżenia. W Polsce na chwilę obecną w ogóle nie ma takich kryteriów. Innymi słowy, nie ma nawet kryteriów, w oparciu o które ocena taka miałaby być przeprowadzona. W sposób oczywisty generuje to poważne ryzyko zaskarżenia aukcji i jej wstrzymania lub unieważnienia. W konsekwencji spowoduje to poważne opóźnienia w uruchomieniu usług w technologii 5G" - zaznaczył Rogalski. 

  (ISBnews/ISBtech)

   

 • 30.11, 18:10Nowela rozszerzająca CIT na spółki komandytowe ukazała się w Dzienniku Ustaw 

  Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, zakładająca m.in. objęcie CIT-em spółek komandytowych ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

  Celem nowelizacji ustaw podatkowych jest - jak podawało Ministerstwo Finansów, które było autorem projektu - uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

  Nowelizacja zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz - rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym i podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w tej formie do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Zawiera także rozwiązania dotyczące m.in. przeniesienia obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

  Według szacunków Ministerstwa Finansów, możliwość rozliczania się ryczałtem ma uzyskać ok. 10 tys. osób więcej, co oznacza dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W ocenie skutków regulacji (OSR) oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku mają wynieść 1,74 mld zł.

  Wprowadzono także obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Nowela wprowadza ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej - podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 360 zł. Na dotychczasowych zasadach będą mogły korzystać z niej osoby, działające za granicą, których dochody nie przekroczą kwoty 8 tys. zł.

  Co do zasady ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

   (ISBnews)