ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.03, 08:38Senat za usunięciem większości zmian z noweli o Sądzie Najwyższym 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat  przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczącą przedłużenia terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej. Zakładają one m.in. wykreślenie z ustawy wszystkich zmian, które nie dotyczą samej skargi oraz wydłużenie terminu na wniesienie skargi dodatkowo jeszcze o rok. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wprowadzone poprawki zmierzają one do usunięcia z ustawy wszystkich zmian za wyjątkiem jednej, wprowadzającej nowy termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych, kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku. Tę poprawkę poparło 50 senatorów, 46 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Inna z poprawek wydłuża termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji (po 17 października 1997 r.) do maksymalnie 6 lat. Za tą poprawką opowiedziało się 51 senatorów, 45 było przeciwnych, a  jeden wstrzymał się od głosu.

  Prezydencka nowelizacja   wersji, przyjętej przez Sejm, wydłuża o 2 lata (maksymalnie do 5 lat) termin na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 r.

  Wprowadza też zmiany w procedurze wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Jeśli wybór nie zostałby dokonany za pierwszym razem, na kolejnym posiedzeniu byłaby wymagana obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia izby, a na jeszcze kolejnym – 1/3. Jeśli kandydaci na prezesa SN nie zostaliby wybrani zgodnie z zasadami ustawowymi, to obowiązki prezesa izby SN tymczasowo pełniłby sędzia wskazany przez prezydenta.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:37Senat za projektem dot. 0,5% PKB na walkę z zanieczyszczeniem powietrza  

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat skieruje do Sejmu projekt nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zakładający zwiększenie kwoty na walkę z zanieczyszczeniem powietrza do 0,5% PKB roku poprzedniego, czyli około 11 mld zł rocznie. Projekt poparło 50 senatorów, 46 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem projektu jest wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych zapewniających skuteczne działania państwa i samorządów dla poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. Zdaniem wnioskodawców poprawa jakości powietrza powinna nastąpić co najmniej do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi, zgodnie z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej, a w perspektywie do roku 2030 do celów wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

  Projekt zakłada m.in. utworzenie Funduszu Ochrony Powietrza oraz podniesienie rangi Krajowego Programu Ochrony Powietrza, a także Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię. Wprowadza także zmiany w systemie oceny jakości powietrza i obniżenie progu przekroczenia norm dotyczących cząsteczek MP10, przy którym ogłasza się alarm.

  Ponadto przewiduje wprowadzenie ulg podatkowych przy wymianie źródeł ciepła i modernizacji budynków w celu większej energooszczędności, a także dodatek ekologiczny, który byłby wypłacany wraz z dodatkiem mieszkaniowym. Byłaby jako forma wsparcia skierowana do osób korzystających z pomocy społecznej.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:36Senat skierował do Sejmu projekt dot. przekazywania gruntu pod tereny zielone 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, umożliwiający nieodpłatne przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele związane z założeniem terenów zieleni. Projekt poparło 51 senatorów, 1 był przeciwny, a 44 wstrzymało się od głosu.

  Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego tych nieruchomości byłoby możliwe pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  W ocenie wnioskodawców nieodpłatne uzyskanie gruntów, często nieużytków, przez samorząd umożliwi przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zorganizowanie samego terenu zieleni i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:27Senat przyjął bez poprawek nowelę prawa łowieckiego, dot. podziału na obwody 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa łowieckiego, umożliwiającą podjęcie przez sejmiki województw uchwał dot. podziału województw na obwody łowieckie do 31 grudnia 2021 r. Za wnioskiem zgłoszonym przez połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o przyjęcie noweli bez poprawek opowiedziało się 77 senatorów, 9 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji prawa łowieckiego jest zapewnienie ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

  Jak podano w uzasadnieniu, bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych było zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich.

  M.in. z powodu pandemii COVID-19 8 sejmików (województwa: łódzkie, mazowieckie, małopolskie, lubelskie, śląskie, podlaskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) nie podjęło jeszcze odpowiednich uchwał w tej sprawie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obwody łowieckie mają się pokrywać z obszarami województw.

  Bez odpowiedniej regulacji nie byłoby możliwości podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie szkodom łowieckim wyrządzanym w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę oraz ich szacowanie przez dzierżawców obwodów łowieckich i wypłata przez nich należnych z tego tytułu odszkodowań.

  Według danych z Polskiego Związku Łowieckiego, w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. myśliwi pozyskali na terytorium Polski 412 784 dzików. Z uzasadnienia wynika, że zaniechanie ich odstrzału w kolejnym łowieckim roku gospodarczym, przy założeniu, że pozyskanie dzików byłoby takie samo jak w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020, mogłoby skutkować wzrostem populacji dzików o ponad 1 mln osobników (przy uwzględnieniu przyrostu zrealizowanego na poziomie 150% stanu wiosennego populacji).

  Nowelizacja określa na 31 grudnia 2021 r. termin na podjęcie przez sejmiki województw uchwał co do podziału województw na obwody łowieckie. Ma to dać dzierżawcom obwodów łowieckich czas niezbędny do przejścia procedury związanej z wydzierżawianiem obwodów oraz na zawarcie umów dzierżawy przed rozpoczęciem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego 2022/2023.

  Zaproponowany termin wejścia w życie noweli z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 31 marca 2021 r. wynika z faktu, iż łowiecki rok gospodarczy trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca.

  Nowelizacja zakłada ponadto, że dokonane już podziały województw na obwody łowieckie zachowają ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., a umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy będą obowiązywać do 31 marca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.03, 08:20Senat za nowelą o transporcie drogowym, dot. uszkodzonych pojazdów bez poprawek 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki. Nowe przepisy stanowią m.in. że Centralna Ewidencja Naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, m.in. o VIN pojazdu.

  Za nowelą opowiedziało się 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. Centralna Ewidencja Naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone, m.in. o VIN pojazdu. Celem jest realizacja wymogów, wynikających z rozporządzenia (UE) 2017/2205. Rozporządzenie to ustanawia zasady mające zastosowanie do zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych, poruszających się po drogach państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

  Dane te mają być przekazywane za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów (systemu RSI) z wykorzystaniem architektury systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU).

  Gromadzenie tych danych ma być niezbędne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

  Według założeń ma to też usprawnić  współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE. Przepisy te mają przyczynić się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:19Senat za wejściem w życie noweli uszczelniającej obrót towarami akcyzowymi 1 VII 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) -cSenat wprowadził poprawki do noweli ustawy o podatku akcyzowym, zakładającej uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami akcyzowymi. Zaproponował m.in. przesunięcie terminu wejścia noweli w życie z 1 maja na 1 lipca. Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 84 senatorów, 11 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej senatorowie odrzucili zgłoszony przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek . Następnie przystąpili do głosowania nad poprawkami. Większość z nich miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Poprawka, dotycząca terminu wejścia w życie ustawy na 1 lipca była rekomendowana przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

  Nowela ustawy o podatku akcyzowym zawiera pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowadzanymi do Polski samochodami osobowymi.

  Zakłada, że od 2022 r. przedsiębiorcy będą składać deklaracje w zakresie akcyzy w formie elektronicznej, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, i pozwoli na szybsze wydawanie decyzji.

  Zmiany mają ograniczyć używanie niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach. Teraz jakość paliwa pod kątem jego pochodzenia badać będzie nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), ale również Inspekcja Handlowa.

  Urzędy będą mogły łatwiej odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy pojawia się uzasadnione podstawy, by sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi.

  Nowelizacja zakłada także rejestrację podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50%.

  Pozostałe rozwiązania to m.in. uszczelnienie system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, umożliwienie prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

  (ISBnews)

   

 • 26.03, 08:17Senat za nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z poprawkami 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. piątej dyrektywy AML, modyfikującej prawo unijne i zwiększającej transparentność przepływów finansowych).

  Przyjęte przez Senat poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Jedna z poprawek dotyczyła m.in. doprecyzowania definicji pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami unijnymi i wyłączenia z tej definicji pośredników umów dzierżawy nieruchomości, których miesięczny czynsz jest mniejszy niż równowartość 10 tys. euro. Inna z poprawek zmierza natomiast do zapewnienia aby każdy pośrednik, w tym osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ponosił taką samą odpowiedzialność za prowadzenie działalności z naruszeniem prawa.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. piątej dyrektywy AML, modyfikującej prawo unijne i zwiększającej transparentność przepływów finansowych).

  Nowela doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, oraz przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami. Dotyczy to transakcji o wartości co najmniej 10 tys. euro, przy czym nie ma znaczenia, czy transakcja przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji powiązanych.

  Przepisy nowelizacji uszczegóławiają definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Poszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Doprecyzowują także zakres stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

  Nowela określa także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

  Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:16Senat za nowelą prawa celnego dot. usprawnienia decyzji podatkowych z poprawkami 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizacją prawa celnego, zakładającą wydawanie jednej decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych, opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów.  Zgodnie z przepisami noweli. cudzoziemcy zatrudniani w Polsce będą mogli uzyskać numer PESEL do celów podatkowych.

  Za nowelizacją wraz z kilkoma poprawkami, głownie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Wprowadzone poprawki określają m.in. w jakich okolicznościach organ może wydać decyzję odmowną w sprawie wpisu na listę agentów celnych, dostosowują terminologię tej ustawy do innych ustaw, a także doprecyzowują zakres spraw do uregulowania w rozporządzeniu, które ma zostać wydane na podstawie tej nowelizacji. Wszystkie poprawki zostały zaakceptowane przez rząd. 

  Celem nowelizacji jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Po wejściu w życie tych zmian należności celne oraz podatkowe i opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego, wspólnego postępowania.

  Zwrot opłaty paliwowej ma następować w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Opłata paliwowa ma być zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

  Nowela zawiera też przepis upoważniający ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, w którym określi wzór wniosku o zwrot opłaty paliwowej. W ramach planowanej nowelizacji uchylone zostaną przepisy regulujące zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, które w praktyce nie miały zastosowania.

  W obecnym stanie prawnym należności z tytułu importu towarów określane są w decyzji celnej po przeprowadzeniu postępowania celnego, natomiast podatek VAT, podatek akcyzowy, opłata paliwowa i opłata emisyjna są wymierzane w decyzjach podatkowych, po przeprowadzeniu odrębnych postępowań.

  Po ujednoliceniu trybu wydawania decyzji dot. należności importowych nie będzie konieczności ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu podatkowym. Nowela zakłada też odstąpienie od wymogu wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów.

  W zakresie systemu INTRASTAT nowela zmienia sposób informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym. Informacja ta zamieszczana ma być przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na stronie Urzędu.

  Nowelizacja zakłada także, że cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Ma to ułatwić identyfikację do celów podatkowych i umożliwić prawidłowe rozliczanie podatków.

  Podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma to doprowadzić do uproszczenia i przyspieszenia prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych. Nowela skraca też okres przechowywania sygnału audiowizyjnego z salonów z 3 lat do roku.

  Jak tłumaczyła wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, w przypadku salonów do gier na automatach podstawowym materiałem dowodowym – i w kontekście podatkowym, i w kontekście prawidłowości realizacji obowiązków i zapewnienia bezpieczeństwa tych gier na automatach – jest techniczny zapis z konkretnego urządzenia do gry, rejestrujący tę grę. Zapis audiowizyjny jako zapis z pomieszczenia, w którym te gry są prowadzone stanowi materiał dodatkowy.

  "Rozpatrzenie sprzeciwu klienta w przypadku gier na automatach to jest termin ok. 3 miesięcy. Tak więc ten okres 12 miesięcy jest tutaj zdecydowanie wystarczający" – podkreśliła.

  Nowe rozwiązania przewidują również zwrot opłaty paliwowej − w wypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu − ze środków wcześniej wpłaconych do Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:04Senat za nowelą prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych bez poprawek 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawo bankowego, wdrażającą unijne przepisy, dotyczące m.in. zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz zmieniającej poziom bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%. Za nowelą opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji prawa bankowego jest wprowadzenie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

   "Chodzi tutaj o bufor ryzyka systemowego, który co do zasady nakładamy tylko w sytuacjach szczególnych. Na ten moment takiej sytuacji nie widzimy i trudno sobie ją wyobrazić, […] szczególnie, że mówimy o instytucjach o globalnym znaczeniu systemowym, których w Polsce jako takich nie ma. Jest to więc przepis, który wprowadzamy, bo zmusza nas do tego przepis unijny. […] Z rozmów, które były prowadzone, wynika, że KNF [Komisja Nadzoru Finansowego}  też takich ryzyk nie zidentyfikował" – tłumaczył na forum Senatu wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Wyjaśnił, że w celu zaimplementowania przepisów dyrektywy w ustawie wprowadzono także przepisy nadające Komisji Nadzoru Finansowego kompetencje do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz odwołania członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienia danej funkcji.

  Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na nie dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Małe banki o prostszym modelu biznesowym będą miały mniejsze wymogi odnośnie do sprawozdawczości i ujawniania informacji, co ma zmniejszyć ich koszty operacyjne. Podmioty składające wnioski o zezwolenie na utworzenie banku będą zobowiązane do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy i powiązaniach w jej ramach. Oddziały banków zagranicznych będą musiały przedkładać Komisji Nadzoru Finansowego coroczne sprawozdania z działalności.

  Nowela zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Zgodnie z przepisami, finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych.

  Wprowadzona ma zostać procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność spółek holdingowych za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), "w ujęciu długoterminowym projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego przez wzmocnienie bazy kapitałowej oraz lepsze zabezpieczenie się przed ryzykiem płynności, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania w przyszłości funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością".

  Wdrożony do polskiego porządku prawego tą nowelizacją ma zostać także obowiązek posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

  Nowela zakłada także wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem), rozszerzenie katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej, uelastycznienie bufora ryzyka systemowego (dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji.

  Nowa regulacja zakłada wprowadzenie algorytmu służącego do wyliczenia bufora ryzyka systemowego oraz zmianę maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

  Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3% w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) oraz rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej.

  (ISBnews)

   

 • 25.03, 11:57Niedzielski: Wprowadzamy dodatkowe obostrzenia na 2 tygodnie od soboty 

  Warszawa, 25.03.2021 (ISBnews) - Od najbliższej soboty ograniczona zostanie dodatkowo liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte co do zasady zostaną żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe za wyjątkiem sportu zawodowego, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodatkowe obostrzenia mają obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia.

  "W placówkach handlowych i innych punktach, takich jak poczta i inne miejsca będziemy stosowali bardziej rygorystyczne normatywy. Dotychczas taki normatyw 1 os. na 15 m2, w tej chwili wprowadzamy normatyw - 1 os. na 20 m2. […] To samo podejście będziemy stosowali w odniesieniu do miejsc kultu religijnego. Od 27 marca […] będzie obowiązywał nowy normatyw limit osób, zdefiniowany jak w przypadku handlu wielkopowierzchniowego czyli 1 os. na 20 m2" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  Zamknięte zostaną wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m2 (normalnie będą jednak funkcjonować hurtownie meblarskie).

  Zawieszona zostanie działalność salonów fryzjerskich, urody i kosmetycznych - do 9 kwietnia.

  Zamknięte zostaną też żłobki i przedszkola, będzie jednak możliwość zapewnienia opieki dzieciom personelu medycznego i służb mundurowych, skierowanych do walki z pandemią. Rodzice będą nadal mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

  Do 9 kwietnia działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.

  Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zostały zamknięte hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym.

  Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem tych, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa).

  (ISBNews)

   

 • 24.03, 17:24Komisje rekomendują Sejmowi przyjęcie projektu dot. przekształcenia OFE w IKE 

  Warszawa, 24.03.2021 (ISBnews) - Połączone Komisje Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny rekomendują Sejmowi przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Za projektem opowiedziało się 41 posłów połączonych komisji, 25 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  W trakcie prac na forum komisji odrzucono większość zgłoszonych poprawek. Przyjęto natomiast zgłoszone przez rząd propozycje, dotyczące m.in. uzgodnienia terminów występujących w ustawie.

  Zgodnie z projektem, każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania.

  W przypadku, gdy członek OFE skorzystałby z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostałyby w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafiłyby do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE byłaby możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od podatku. Pieniądze zgromadzone w IKE będą mogły być dziedziczone (takiej możliwości nie byłoby w przypadku środków zgromadzonych w ZUS).

  Zgodnie z projektem, ze środków OFE ma zostać pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15% wartości aktywów OFE. Opłata ma zostać rozłożona na 2 raty, obie płatne w 2022 r. Płatnikiem mają być specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.

  W ramach IKE, środki pochodzące z OFE mają zostać wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo tych środków, w funduszach prowadzących IKE wydzielone byłyby  dwa subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki byłyby sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

  Jednym z głównych założeń reformy jest likwidacja tzw. "suwaka", który obecnie pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE. 10 lat przed emeryturą zaczynają one być stopniowo przekazywane do ZUS.

  Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte ma nastąpić 28 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 24.03, 12:10Komisje przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu dot. przekształcenia OFE w IKE 

  Warszawa, 24.03.2021 (ISBnews) - Połączone Komisje Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciły wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Za wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 33 posłów połączonych komisji, przeciw było 41, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Wniosek o odrzucenie projektu zgłosił Mirosław Suchoń (KO). Po jego odrzuceniu zaproponował go jako wniosek mniejszości. Wcześniej posłowie połączonych komisji odrzucili wniosek o wysłuchanie publiczne w sprawie projektu. Za wnioskiem było 34 posłów, 42 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Obecnie trwają prace nad projektem. Zakłada on możliwość przeniesienia środków z OFE na IKE lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po nowelizacji OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE.

  Zgodnie z projektem, każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania.

  W przypadku, gdy członek OFE skorzystałby z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostałyby w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafiłyby do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE byłaby możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od podatku. Pieniądze zgromadzone w IKE będą mogły być dziedziczone (takiej możliwości nie byłoby w przypadku środków zgromadzonych w ZUS).

  Zgodnie z projektem, ze środków OFE ma zostać pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15% wartości aktywów OFE. Opłata ma zostać rozłożona na 2 raty, obie płatne w 2022 r. Płatnikiem mają być specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.

  W ramach IKE, środki pochodzące z OFE mają zostać wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo tych środków, w funduszach prowadzących IKE wydzielone byłyby  dwa subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki byłyby sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

  Jednym z głównych założeń reformy jest likwidacja tzw. "suwaka", który obecnie pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE. 10 lat przed emeryturą zaczynają one być stopniowo przekazywane do ZUS.

  Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte ma nastąpić 28 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 24.03, 11:16Morawiecki: Planujemy kolejną tarczę dla najbardziej dotkniętych branż 

  Warszawa, 24.03.2021 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie kolejnej tarczy branżowej dla firm najbardziej dotkniętych w wyniku pandemii koronawirusa. Jednocześnie na dwa tygodnie wprowadzone mają zostać kolejne obostrzenia.

  "Planujemy kolejną tarczę dla tych, którzy są najbardziej dotknięci. Są branże, które od października praktycznie nie mogą funkcjonować" -  powiedział premier w trakcie konferencji prasowej w Pyrzowicach.

  Kolejna tarcza ma być adresowana zwłaszcza do branż HoReCa, ma obejmować przedłużenie dotychczasowych regulacji obowiązujących w tarczy branżowej (m.in. zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczki i dofinansowanie do wynagrodzeń) oraz dodatkowe instrumenty, które mają pomóc firmom w ciągu najbliższych kilku tygodni.

  Jednocześnie jutro rząd przedstawi nowe obostrzenia, które mają obowiązywać przez okres dwóch tygodni.

  W okresie od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników ma odbywać się w trybie zdalnym. Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem tych, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa).

  Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj, że odnotowano 29 978 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 95,8 tys. testów na koronawirusa

  Według danych MZ na dzisiaj rano, 396 701 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 26 511 osób (na 35 444 łóżka dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 2 537 respiratorów (na 3 366 dostępnych w szpitalach).

  (ISBnews)

 • 23.03, 15:52Dworczyk: Zasady szczepień w II kw. przedstawimy najprawdopodobniej w piątek 

  Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - Zasady, według których będą odbywały się szczepienia przeciw COVID-19 w II kw. zostaną przedstawione najprawdopodobniej w piątek, poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Niewykluczone, że po zakończeniu szczepień I grupy (lekarzy, seniorów, osób przewlekle chorych i służb mundurowych) od czerwca rozpoczną się szczepienia populacyjne, według kolejnych roczników.

  "Najprawdopodobniej w piątek przedstawimy […] nowe zasady, na których w II kwartale będą odbywały się szczepienia. […] Chcemy wprowadzić pewne zmiany, które spowodują, że system [szczepień] będzie jeszcze bardziej wydajny" - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

  Wyraził przekonanie, że w II kw. zostaną zakończone szczepienia pacjentów, zakwalifikowanych do I grupy szczepień.

  "Wierzę, że w II kw., a może nawet do końca maja, zakończymy szczepienie wszystkich osób z etapu pierwszego. I wtedy podejmiemy decyzję, jak dalej realizować Narodowy Program Szczepień; czy tak, jak pierwotnie zakładaliśmy wchodzić w szczepienia grupy II i III, czy też może przejść do szczepień populacyjnych tylko i wyłącznie w oparciu o kolejne roczniki" - podkreślił Dworczyk.

  Dodał, że szczepionek w II kw. ma być "tak dużo, że będzie można bardzo szybko rejestrować i bardzo szybko szczepić wszystkich zainteresowanych". Z deklaracji producentów wynika, że w od kwietnia do czerwca do Polski ma trafić ponad 15 mln dawek szczepionki, w tym ok. 2,5 mln dawek jednodawkowej szczepionki Johnson&Johnson.

  Pytany o termin dostaw tej szczepionki do Polski, pełnomocnik powiedział, że prawdopodobnie dotrze ona w maju.

  "Deklaracje pierwotne, które są w moim przekonaniu bardziej prawdopodobne, ale teraz przechodzimy do sfery intuicji i doświadczenia są takie, że w maju Johnson&Johnson ma się pojawić. Niedawno firma poinformowała, że nawet w kwietniu może mieć dostawy" - wskazał.

  Zwrócił jednak uwagę, że jak dotychczas nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, który regulowałby terminy tych dostaw. Podkreślił jednak, że w chwili obecnej w przypadku dostaw szczepionek przeciw COVID-19 nie ma żadnych opóźnień.

  "I mam nadzieję, że tak już zostanie"- dodał.

  W tym kwartale Polska otrzymuje szczepionki firm: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Moderna.

  Pełnomocnik podkreślił, że "wraca zaufanie do szczepionek AstraZeneca", a w ciągu ostatniej doby na szczepienie tym preparatem zarejestrowało się ponad 1 mln osób. Jednocześnie absencja osób zarejestrowanych do szczepień tą szczepionką w punktach szczepień sięga kilkunastu procent, podczas gdy jeszcze kilka dni temu sięgała nawet 70%.

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 14:16Kornecka z MRPiT: Konsultacje ws. założeń planowania przestrzennego - do 31 III 

  Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowuje założenia reformy planowania przestrzennego, która ma  m.in. uprościć i uregulować system planowania, dostosować przepisy do zmieniającego się otoczenia i zmian klimatycznych, poinformowała wiceminister Anna Kornecka. Przypomniała, że w wyniku tzw. bezładu przestrzennego Polska traci rocznie co najmniej 84 mld zł.

  Konsultacje społeczne ws. założeń i celów nowej reformy planowania przestrzennego mają potrwać do 31 marca.

  "Według szacunków Polskiej Akademii Nauk, w wyniku bezładu przestrzennego tracimy rocznie co najmniej 84 mld zł. Te kolosalne straty wnikają z obecnego systemu planowania, dającego zbyt dużą swobodę w rozmieszczeniu inwestycji. Efektem jest chaotyczne i kosztowne gospodarowanie przestrzenią" - powiedziała Kornecka w trakcie konferencji prasowej.

  W ocenie resortu, obowiązująca ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przestała odpowiadać obecnym potrzebom. Stąd też decyzja o podjęciu prac nad reformą planowania przestrzennego.

  Celem planowanej reformy jest uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego, dostosowanie przepisów do zmieniającego się otoczenia i zmian klimatycznych, zapewnienie potrzebnej  infrastruktury w miejscu zamieszkania i rozwiązanie problemów, z którymi mierzą się współczesne miasta, jak np. rozlewanie zabudowy czy powstawanie miejskich wysp ciepła.

  "Nowe osiedla powinny być projektowane tak, byśmy mieli blisko sklep, przystanek, szkołę przedszkole czy park" - zaznaczyła wiceminister.

  Wskazała też na potrzebę zachowanie równowagi między ochroną środowiska i rozwojem ekonomicznym, włączenia obywateli w proces planowania oraz zwiększania przejrzystości procedur. Założenia i cele reformy planowania przestrzennego zostały już zaakceptowane  przez środowiska eksperckie i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Uwagi do założeń można składać jeszcze do 31 marca.

  Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne przy ministrze rozwoju, pracy i technologii Tomasz Sławiński zwrócił uwagę, że w Polsce jest "stosunkowo mało" planów zagospodarowania przestrzennego.

  "Decyzje administracyjne, dotyczące warunków zabudowy mogą być podejmowane niezgodnie ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego  czyli z polityką przestrzenną gminy, mamy mnóstwo dodatkowych procedur, które towarzyszą procesom planowania i to wszystko powoduje, że właściwie trudno przewidzieć co nowego wydarzy się w najbliższym otoczeniu" - podkreślił.

  "Idea przywrócenia ogólnego planu zagospodarowania czyli master planu dla całej gminy […] jest bardzo dobrym ruchem, bo spowoduje wprowadzenie określonego porządku prawnego na danym terenie. Według zamierzeń, w planie tym będą zdeterminowane tereny, które będą dogodne pod zabudowę, takie na których zabudowa będzie wykluczona i będą określone sposoby według których będzie można na danym ternie działać, tzn. albo podejmować decyzję o zabudowie w formie administracyjnej, albo poprzez plany zabudowy, albo poprzez zintegrowane inwestycje, które będą łączyły w sobie działania inwestorów i samorządów lokalnych" - zaznaczył.

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 13:05BCC: Ok. 9 na 10 przedsiębiorców jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło 

  Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - Około 9 na 10 przedsiębiorców (89,2%) jest przeciwnych ozusowaniu umów o dzieło, wynika z badania wśród pracodawców, które przeprowadził Business Centre Club (BCC).

  "Powrót do pomysłu pełnego oskładkowania wszystkich umów w okresie epidemii, gdzie przedsiębiorcy walczą o utrzymanie miejsc pracy wydaje się zaskakującą koncepcją. Takie rozwiązanie zwiększy koszty zatrudnienia, a na takie obciążenia wielu pracodawców nie jest i nie będzie gotowych w najbliższych miesiącach. Nie zapominajmy, że proponowane rozwiązanie wiąże się również z obniżeniem wynagrodzenia netto dla zatrudnionych. Zwiększanie obciążeń pracodawców w czasie walki ze skutkami pandemii może przynieść nie tylko wzrost bezrobocia, ale również zwiększenie szarej strefy" - powiedziała ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych Dorota Dula, cytowana w komunikacie.

  Zdaniem 73,7% przedsiębiorców, pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych zwiększy szarą strefę.

  "Innymi konsekwencjami będą obniżenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne o kwotę składki (63,2%), zmniejszy liczbę zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz zmniejszy liczbę wszystkich zatrudnionych (po 21,1%), utrzyma zarobki osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne na dotychczasowym poziomie (18,4%), zmniejszy liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (13,2%), zwiększy liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (7,9%)" - czytamy dalej.

  Według 8 na 10 pracodawców, oskładkowaniem powinna być objęta jedna umowa, a nie wszystkie w przypadku istnienia wielu umów u jednej osoby (tzw. zbiegu umów).

  Zdaniem 84% badanych, umowy zlecenia powinny być oskładkowane od podstawy wymiaru, a więc tak jak obecnie - jeśli z pierwszej umowy opłacono składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną.

  "Typem aktywności zawodowej, która jest obecnie objęta pełnym oskładkowaniem jest umowa o pracę. To odróżnia ją od innych umów i tak powinno pozostać - twierdzą przedsiębiorcy" - czytamy dalej.

  Badanie wykazało, że według 92% ankietowanych objęcie składkami wszystkich umów cywilnoprawnych nie będzie służyć wyrównaniu warunków konkurencyjności dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

  "Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pogorszy pozycję konkurencyjną spółek kapitałowych względem osobowych, które łatwo mogą wypłacać część lub całość wynagrodzenia w gotówce bez księgowania" - czytamy dalej.

  "Niesprawiedliwy i obniżający wiarygodność w praworządność naszego państwa jest fakt, że pobierane będą składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ww. umów, ale nie będą one uwzględniane w późniejszym czasie jako podstawa do wypłaty emerytury. Czym w takim razie są te składki? - pytają przedsiębiorcy" - napisano również.

  BCC podało, że wśród ankietowanych przez organizację firm, zatrudnionych w oparciu o umowę pracę jest:

  55,3% - 75-100% pracowników

  23,7% - 25-49% pracowników

  13,1% - 0-24% pracowników

  7,9% - 50-74% pracowników

  Wielkość firmy wg liczby zatrudnionych: 44,7% - mikro- lub małe przedsiębiorstwo (do 49 zatrudnionych); 39,5% - średnie przedsiębiorstwo (od 50-249 zatrudnionych); 15,8% - duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 zatrudnionych), podano również.

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 10:53Sarnowski z MF: Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej - bez obciążeń podatk. 

  Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada, że wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się więc wiązało z obciążeniami podatkowymi, poinformował ISBnews wiceminister finansów Jan Sarnowski. Ponadto, dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej otrzymane z fundacji rodzinnej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

  "Celem projektu jest rozwiązanie problemu sukcesji firm rodzinnych. Mamy świadomość, że kwestie podatkowe są istotnym czynnikiem przy podejmowaniu biznesowych decyzji. Dlatego zależy nam na tym, żeby z założeniem fundacji rodzinnej nie wiązały się dla przedsiębiorcy żadne negatywne konsekwencje podatkowe. Przeciwnie, zakładamy, że opodatkowanie wypłacanych przez fundację środków będzie korzystało z pewnych udogodnień" - powiedział Sarnowski w komentarzu przesłanym agencji ISBnews.

  "Majątek wniesiony do fundacji przez fundatora, przeznaczony na realizację jej celów, nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się więc wiązało z obciążeniami podatkowymi. Działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Co istotne, dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej otrzymane z fundacji rodzinnej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)" - dodał wiceminister.

  Wskazał, że podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku likwidacji fundacji. Nabyte w jej efekcie świadczenia czy mienie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

  "Oczywiście osoby najbliższe fundatorowi (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), będą zwolnieni z podatku, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez fundatora. Pozostali nabywcy świadczeń zapłacą podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Dla porównania, obecnie taki przychód (np. przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT) mógłby być opodatkowany nawet stawką 32%, nie licząc 4% daniny solidarnościowej" - wskazał Sarnowski.

  Ministerstwo Finansów chce przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo stosowania tego rozwiązania, tak by z jednej strony uniknąć wykorzystywania fundacji przez nieuczciwych podatników, a zarazem by nie komplikować systemu podatkowego regulacjami antyabuzywnymi, podkreślił.

  "Niemniej jesteśmy świadomi, że polska regulacja fundacji rodzinnej będzie musiała konkurować ze swymi odpowiednikami w innych krajach. Dla zapewnienia fundacji efektywności, konieczne jest jej ukształtowanie w sposób, który nie będzie odbiegał od europejskiego wzorców, biorąc jednocześnie pod uwagę uwarunkowania charakterystyczne dla Polski. Dotyczy to również zasad opodatkowania fundacji rodzinnej" - stwierdził wiceminister.

  "Dlatego szczególnie zależy nam na udziale w procesie konsultacji projektu, jak najszerszego grona firm rodzinnych i zrzeszających je organizacji. Chcemy wspólnie z rynkiem wypracować takie rozwiązanie, które umożliwi ochronę biznesowego dorobku firmy rodzinnej i skutecznie zabezpieczy go dla dobra przyszłych pokoleń" - dodał.

  Ministerstwo Finansów razem z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii rozpoczynają konsultacje zewnętrzne.

  "Zapraszamy do przesyłania uwag wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli przedsiębiorców i branży doradczej. Zależy nam na tym, aby regulacja fundacji rodzinnej jak najszybciej pojawiła się w polskim systemie prawnym, dlatego będziemy robić wszystko, by prace parlamentarne nad tym rozwiązaniem skończyły się jeszcze w tym roku" - powiedział Sarnowski.

  "Fundacja rodzinna z jednej strony umożliwi zachowanie biznesu w majątku rodzinnym, a z drugiej uchroni go przed wstrząsem związanym ze zmianą właściciela i ułatwi powierzenie zarządzania nim profesjonalistom. Osobom, które mają do tego najlepsze predyspozycje, które wybierze właściciel firmy, czyli fundator" - podsumował wiceminister.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy, zadaniem fundacji rodzinnych byłaby realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą. Fundator miałby dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana.

  Organem zarządzającym dla fundacji rodzinnej będzie zarząd. Będzie on odpowiadał za realizację celów fundacji rodzinnej oraz gospodarowanie majątkiem fundacji rodzinnej. Proponowane rozwiązanie nie wyklucza, aby zarząd był organem jednoosobowym - dzięki temu fundacją rodzinną będzie mógł zarządzać jeden menadżer.

  Krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez fundatora. Beneficjentem będą mogły być dwie kategorie podmiotów: osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. Beneficjentem będzie mógł być także fundator.

  "Fundacja będzie mogła zostać wyposażona w szeroko rozumiany majątek, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, np. w pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, udziały czy akcje" - wyjaśnił wiceminister.

  "W Polsce, blisko 830 tys. firm deklaruje się jako firmy rodzinne. Te firmy generują przychód o łącznej wartości 322 mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18%. Zatem prawie co piąta wypracowana w Polsce złotówka jest wynikiem działalności firmy rodzinnej" - wskazał także Sarnowski.

  Jak podano w OSR, z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych 5 lat sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców.

  "Niestety, w przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Coraz częściej obserwujemy, że w takich sytuacjach polskie firmy rodzinne są wykupywane przez międzynarodowe koncerny albo zagraniczną konkurencję. To proces, który bardzo utrudnia stworzenie w Polsce własnych globalnych marek" - zauważył wiceminister.

  Wskazał, że obecnie właściciele decydują się np. darować lub przekazać firmę wybranej osobie lub osobom. To - według niego - tylko półśrodek, ponieważ wprawdzie zapewnia sukcesję w drugim pokoleniu, ale nie rozwiązuje problemu dziedziczenia firmy raz na zawsze.

  "Co więcej, założyciel firmy nie ma wpływu na dalsze losy przedsiębiorstwa i zgromadzonego majątku. Ponadto, w spółkach osobowych zmiana wspólnika jest możliwa tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa spółki i wspólnicy wyrażą zgodę na nowego wspólnika. To może utrudnić sukcesję. Innym rozwiązaniem są struktury holdingowe, ale ich budowa jest skomplikowana, a utrzymanie kosztowne, przez co są one niedostępne dla większości zainteresowanych" - ocenił Sarnowski.

  (ISBnews)

   

 • 22.03, 14:51Rząd chce przyjąć w I kw. projekt dotyczący zmian w tzw. tarczy turystycznej 

  Warszawa, 22.03.2021 (ISBnews) - Rząd planuje zmiany w przyjętej w roku ubiegłym tzw.  tarczy turystycznej, poprzez m.in. przedłużenie terminu na realizację vouchera za odwołaną imprezę turystyczną z jednego roku do dwóch lat, przesunięcie o osiem miesięcy terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych planowane jest na I kw.

  "W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie gospodarki turystycznej. […] W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, turystyka, pomimo otrzymanego wsparcia, w dalszym ciągu ponosi negatywne skutki pandemii będące efektem w szczególności całkowitego wstrzymania ruchu turystycznego" - czytamy w wykazie.

  Stąd też zaprojektowano instrumenty wsparcia, które mają poprawić sytuację w branży:

  - Przedłużenie terminu na realizację vouchera z roku do dwóch lat. (Podróżni, którzy odstąpili od umowy dot. udziału w imprezie ze względu na pandemię mogli w okresie 180 dni skorzystać z vouchera na inną imprezę turystyczną. Voucher ten miał być ważny przez rok. Projektowana regulacja ma przedłużyć jego termin z roku do dwóch lat).

  - Przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. (Zwrot środków, wypłaconych podróżnym przez Turystyczny Fundusz Zwrotów z tytułu odwołanych wycieczek miał rozpocząć się od kwietnia 2021 r. , w przepisach planowanej ustawy zaproponowano by był to najpóźniej grudzień 2021 r. Raty miałyby być płatne w terminach do 21. dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat).

  - Wprowadzenie umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu otrzymanych przez przedsiębiorców instrumentów wsparcia. (Większość np. pożyczkobiorców spełnia warunek umorzenia pożyczki określony w ustawie. Zdaniem inicjatorów projektu, istnieje jednak konieczność uregulowania przypadków, które wymagają jednak indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, uprawniony byłby do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności).

  - Wsparcie sklepików szkolnych. (Założeniem projektu jest przyznanie sklepikom szkolnym podobnej pomocy jak ta, która przysługuje przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej, czyli: dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, mikropożyczki oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie - tak, jak to jest dotychczas w tarczy branżowej - 40-proc. spadek przychodów w odpowiednim okresie).

  (ISBnews)

   

 • 22.03, 13:32Rząd chce uznać Port Gdynia za miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego 

  Warszawa, 22.03.2021 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie uchwały uznającej Port Gdynia jako miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego do budowy i obsługi morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Podjęcie uchwały RM w sprawie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych planowane jest w I kw.

  "Rada Ministrów uznaje morski Port Gdynia, ze względu na jego położenie i warunki techniczne, jako optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku" - czytamy w wykazie.

  W uzasadnieniu podkreślono, że budowa terminalu instalacyjnego w Polsce przyczyni się do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych morskich farm wiatrowych, co w następstwie wpłynie na wysokość wsparcia jakie otrzymywać będą wytwórcy. Przypomniano, że inwestorzy ubiegający się o uczestnictwo w I fazie systemu wsparcia dla morskich farmach wiatrowych, muszą podjąć decyzję dotyczącą lokalizacji portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, w terminie do 31 marca br.

  W projektowanej uchwale Rada Ministrów ma zobowiązać ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r.

  Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu, podano także.

  (ISBnews)

 • 22.03, 12:53Rząd chce w I kw. znowelizować uchwałę ws. tarczy finansowej PFR dla dużych firm 

  Warszawa, 22.03.2021 (ISBnews) - Rząd planuje zmianę "Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm", poprzez ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej, przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe i zawieranie umów pożyczek, a także wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" planowane jest w I kw.

  "Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki w Polsce zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami. Przedsiębiorstwa ponownie znalazły się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną. Biorąc pod uwagę powyższe, zauważa się konieczność wprowadzenia zmian w realizowanym programie rządowym 'Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm'" - czytamy w wykazie.  

  W związku z tym rekomendowane jest:

  - Ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do dużych przedsiębiorców, tj. takich: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln euro  oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro. Wynika to z faktu, że MŚP rzadziej korzystały z tego instrumentu.

  - Przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) - do 31 marca 2022 roku. PFR będzie miał prawo do ustalenia krótszych terminów na dokonywanie tych czynności, a także ich przedłużenia. Obecnie wnioski w ramach programu mogą być składane do 30 kwietnia 2021 roku.

  - Wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej.

  - Wprowadzenie uproszczeń w zakresie rozpatrywania wniosków, spełniających jeden z poniższych warunków:
  a) beneficjent ubiega się o wsparcie w łącznej kwocie niższej niż 3,5 mln zł; lub
  b) beneficjent prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o wsparcie nie przekraczające równowartości 3 mln euro.
  W takich wypadkach przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z uproszczeń polegających m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu due diligence.

  - Przyznanie PFR prawa do wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia finansowania płynnościowego, na rzecz przedsiębiorcy który: (i) jest przedsiębiorcą mającym istotne znaczenie dla gospodarki państwa, tj. przedsiębiorcą znajdującym się na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa zawartej w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub (ii) kwota finansowania, o którą ubiega się przedsiębiorca przekracza 500 mln zł.

  (ISBnews)