Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.04, 15:41Rząd proponuje wsparcie przewoźników kolejowych kwotą 900 mln zł 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł oraz możliwość uzyskania przez PKP gwarancji Skarbu Państwa na pożyczkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w wysokości 100 mln euro zakłada projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który właśnie trafił do Sejmu.

  Projekt przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Dodatkowy mechanizm wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych zaproponowany został jako mechanizm finansowania rekompensaty zgodnie z wymogami prawa europejskiego.

  "Projektowane przepisy dot. mechanizmu finansowania rekompensaty (rozwiązanie polegające na przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw transportu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym) zakładają finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 900 mln zł" - podano.

  Planowane jest wprowadzenie dwóch mechanizmów wsparcia dla przewoźników kolejowych: bezpośredniego na rekompensaty z powodu ograniczeń, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa (pozwalającego na zachowanie płynności finansowej) oraz dodatkowego, umożliwiającego realizację zobowiązań organizatorów wobec operatorów.

  Zaplanowano także zmianę w ustawie o transporcie kolejowym, by umożliwić PKP PLK zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) do 100 mln euro na zakup i modernizację sprzętu do utrzymania infrastruktury kolejowej. Jak zaznaczono w uzasadnieniu mimo epidemii spółka ma prawny obowiązek utrzymywania infrastruktury kolejowej i prowadzi w dalszym ciągu inwestycje w zakresie sieci kolejowej. W okresie epidemii - jak podano w uzasadnieniu projektu - jej przychody spadły o ok. 30%.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 15:07Rząd planuje dokapitalizowanie ARP kwotą 900 mln zł 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Objęcie przez Skarb Państwa akcji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) do kwoty 900 mln zł zakłada projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który dzisiaj trafił do Sejmu.

  Projektowane zmiany mają na celu przygotowanie przepisów umożliwiających przekazanie w 2020 r. do ARP środków z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 900 mln zł. Z uwagi na epizodyczny charakter przepisów podwyższenie kapitału ARP. i wszelkie wydatki z tym związane nastąpią wyłącznie w 2020 r.

  "Biorąc pod uwagę, że wsparcie przedsiębiorców przez ARP co do zasady będzie miało charakter kapitałowy, a także uwzględniając, że przekazane ARP, środki mogą być ponownie reinwestowane, nie założono dochodów dla budżetu państwa" - napisano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Działania realizowane przez ARP mają przyczyniać się do zwiększenia procesów inwestycyjnych, a tym samym do dodatkowego stymulowania gospodarki.

  "Wszelkie działania związane z inwestowaniem przez ARP S.A. otrzymanych środków i monitorowaniem efektów ich wykorzystania będą realizowane w ramach czynności nadzorczych sprawowanych nad ARP S.A. przez KPRM" - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 15:05Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

  "Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. - z datą obowiązywania od 31 marca br. - mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny. Jednocześnie zawieszenie przez postępowania na czas epidemii z założeniem, że terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści" - czytamy w komunikacie.

  Doprowadziło to do wprowadzenia w aukcji wątpliwości formalnych, które mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, przez co jego uczestnicy nie będą mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych.

  "Przy wdrożeniu nowego standardu i dystrybucji częstotliwości należy dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości. Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, nie może być żadnych wątpliwości, które pozwoliłyby niezadowolonym z rozstrzygnięcia operatorom skutecznie podważać decyzje rezerwacyjne" - podano także.

  Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także wspomniane wyżej kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania, podano także.

  Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że w przyjętym właśnie przez rząd Prawie telekomunikacyjnym nastąpi także zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy.

  "Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Pracowaliśmy nad nim od ubiegłego roku, w związku z obecną sytuacją epidemiczną przyspieszyliśmy ich wdrożenie. Naszą intencją jest przede wszystkim jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumenckiej. Operatorzy, nie czekając na pełne, systemowe wdrożenie dyrektywy EKŁE już teraz będą mogli rozpocząć wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu obsługi swoich abonentów" - czytamy także.

  Zaproponowane przepisy mają na celu zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych. To oni są zazwyczaj słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Nowe regulacje gwarantują im możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią Polakom korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki, podano także.

  "W tym zakresie jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej. Ta kwestia nie była dotąd regulowana. W praktyce abonent mógł rozwiązać umowę zwykle wyłącznie w formie papierowej. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w projekcie umożliwi rozwiązanie umowy z operatorem zdalnie (np. mailem) bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i ich nadawania listem poleconym, czy też złożenia ich w punkcie sprzedaży operatora" - podano dalej.

  Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora (obecnie, w związku ze stanem epidemii i powszechną pracą zdalną oraz zdalnym nauczaniem pojawiło się wiele interesujących ofert z atrakcyjnymi pakietami usług).

  "Kolejną zmianą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom abonentów usług telekomunikacyjnych, jest wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla operatorów. Obecnie nie ma przepisów, które zobowiązywałyby operatorów do informowania abonentów, że ich aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będą musieli poinformować o tym klienta" - czytamy również.

  Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

  "Dzięki tym zmianom wyeliminujemy sytuacje, w których - bez świadomości klientów - ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia (np. pół roku)" - podano.

  Kolejna ważna dla abonentów zmiana to wprowadzenie obowiązku przekazywania im przez operatora (co najmniej raz w roku) informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych. Takie działanie zapewnia przejrzystość, daje możliwość porównywania ofert i wyboru takiej, która najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom/oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym klientów.

  "Przygotowane przepisy przewidują również wprowadzenie narzędzia monitorowania wykorzystania usług. Ma to umożliwić kontrolę abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli, jak wysokiego rachunku się spodziewać" - czytamy również.

  Po wejściu w życie nowych przepisów - w przypadku zmiany dostawcy internetu - abonent zyska uprawnienie do zachowania ciągłości usługi. Wyjątkiem będą sytuacje, w których jest to technicznie niemożliwe.

  "W praktyce będzie to działało tak ma to miejsce w przypadku np. przeniesienia numeru do innej sieci. Dodatkowo, jeśli przy zmianie operatora/dostawcy internetu abonent nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości usługi powyżej jednego dnia roboczego, będzie mógł z ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki. Wysokość takiego odszkodowania?  1/4 sumy opłat miesięcznych" - napisano dalej.

  Na podstawie nowych przepisów prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie prowadził system (platformę), w którym będzie następowała wymiana komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług dostępu do internetu. Wszystko po to, by zagwarantować jak najszybsze przejmowanie świadczenia usług przez nowego dostawcę internetu, w tym przez operatorów o mniejszej skali działania.

  "W projekcie zaproponowano także nowy - przewidziany w dyrektywie unijnej - tryb wyłaniania prezesa UKE. Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Po wejściu w życie nowych przepisów - będzie to niezbędny element procesu wyłaniania prezesa UKE" - czytamy także.

  Zaproponowane przepisy przewidują też wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań selekcyjnych dotyczących zasobów częstotliwości.

  "W projekcie decyzji rezerwacyjnej prezes UKE obligatoryjnie określi wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej. Wcześniej zobowiązany będzie do przekazania ich do zaopiniowania przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. Nałożone przez prezesa UKE precyzyjne wymagania dotyczące zadań podmiotu dysponującego daną częstotliwością będą komplementarne do wymagań wskazanych przez ministra cyfryzacji w rozporządzeniu w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług" - podano także.

  Rozwiązanie to pozwoli na pełniejsze niż obecnie zapewnienie realizacji celów państwa w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych (w tym sieci nowej generacji), podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:47Nowa tarcza antykryzysowa obciąży finanse publ. na ok. 2,62 mld zł w 2020 r. 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Szacowany koszt nowych rozwiązań antykryzysowych, zawartych w projekcie nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który właśnie trafił do Sejmu, to blisko 2,62 mld zł. Projekt przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być: budżet państwa (900 mln zł z części: sprawy wewnętrzne, obrona narodowa i transport), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (900 mln zł) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (822,1 mln zł) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Alimentacyjny.

  Do najważniejszych regulacji zawartych w projekcie ustawy należą:

  - umożliwienie dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu, której działania mają doprowadzić do ograniczenie problemów przedsiębiorców związanych z pozyskaniem finansowania na realizację projektów inwestycyjnych

  - rozszerzenie zwolnienia - umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

  - wprowadzenie dwóch mechanizmów wsparcia dla przewoźników kolejowych: wsparcia bezpośredniego, które ma zapewnić samym płynność finansową operatorów oraz dodatkowego wsparcie finansowego na realizację zobowiązań

  - wsparcie dla przewoźników autobusowych mające na celu utrzymanie funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach regularnych dla przewoźników autobusowych w czasie zmniejszonej mobilności pasażerów, tj. czasowe (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) zwiększenie dopłaty do kwoty deficytu 1 wozokilometra zrealizowanego w ramach linii komunikacyjnej (w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) z 1 zł do 3 zł

  - umożliwienie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na zaciągnięcie przez PKP PLK kredytu w EBI do 100 mln euro z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu polegającego na nabyciu 3 oraz modernizacji sprzętu.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 11:52FPP, CALPE: Sklepy spożywcze, drogerie i pralnie też mogą negocjować umowy najmu 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Renegocjacje umów najmu można zastosować we wszystkich obiektach handlowych w okresie obowiązywania zakazu działalności i nie ograniczać ich tylko do najemców, których działalność została zakazana w rozporządzeniu ministra zdrowia, wynika z analiz Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

  Według analiz tych organizacji, przepis art. 15ze ustawy z 2 marca 2020 r. – o rozwiązaniach związanych z zwalczaniem COVID-19 – przewidujący wzajemne wygaszenie zobowiązań stron umowy najmu dotyczy powierzchni handlowych bez względu na ich obowiązek zamknięcia. Przepis art. 15ze ustawy COVID-19 dotyczy wszelkich typów umów, których przedmiotem jest oddanie do używania powierzchni handlowej. Powierzchnią handlową jest powierzchnia, która służy obsłudze klientów detalicznych lub pełni wobec niej funkcję pomocniczą (magazyn, biura, pomieszczenia socjalne). Uzupełnianie przepisu w drodze wykładni o nowe elementy - skutkujące pogorszeniem sytuacji jej wielu adresatów - narusza zasady poprawnej legislacji demokratycznego państwa prawnego.

  "Oczywistą intencją ustawodawcy (ratio legis), która wynika z całokształtu art. 15ze ustawy COVID-19, jest zmniejszenie obciążeń korzystających z powierzchni handlowych w czasie zakazu prowadzenia działalności w większych obiektach handlowych. Przepis dotyczy nie tylko najemców, których działalność została zakazana. Nie ma powodu, aby w drodze wykładni ograniczać zakres przepisu wbrew jego jasnemu brzmieniu. Takie uzupełnienie - skutkujące pogorszeniem sytuacji jej wielu adresatów - naruszałoby zasady poprawnej legislacji demokratycznego państwa prawnego. Tak daleko idąca - sprzeczna z jasno wyrażoną wolą ustawodawcy – wykładnia prawotwórcza jest niedopuszczalna" - powiedział radca prawny, ekspert FPP i CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie.

  FPP i CALPE zaopiniowały zakres zastosowania art. 15ze ustawy COVID-19. Pierwszeństwo ma wykładnia gramatyczna (językowa) – czyli odczytanie użytych słów i sformułowań zgodnie z ich zwykłym znaczeniem.

  "Nie ma wątpliwości, że przepis dotyczy wszystkich obiektów handlowych - wskazanie 'obiektów handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2' dotyczy (jest cechą) wyłącznie okresu, w którym obowiązuje zakaz działalności w tych obiektach. Zatem renegocjacje umów można zastosować we wszystkich obiektach handlowych w okresie obowiązywania zakazu działalności. Przepis nie ogranicza się również tylko do najemców, których działalność została zakazana w okresie wskazanym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Brzmienie tej części przepisu art. 15ze jest tak jednoznaczne, że uzasadnia poprzestanie na wykładni gramatycznej" - czytamy dalej w komunikacie.

  Według FPP i CALPE, wykładnia językowa przepisu art. 15ze w tym aspekcie jest więc wystarczająca.

  "Należy przede wszystkim pamiętać, że wiążące są tylko przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wszelkie inne wypowiedzi władz (wywiady, konferencje prasowe, informacje na stronach internetowych itp.), w tym uzasadnienie projektu w druku sejmowym, nie mają mocy prawnej" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 09:23Międzynarodowe połączenia kolejowe przez Polskę zostały wstrzymane do odwołania 

  Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Do odwołania zostały wstrzymane międzynarodowe kolejowe połączenia pasażerskie przez polską granicę. Zapis ten znalazł się w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.  

  "Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w dokumencie.

  Wcześniej granice dla pociągów pasażerskich zamknięte były do 26 kwietnia.

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 08:32Rząd otwiera boiska i umożliwia m.in. wznowienie rozgrywek ekstraklasy 

  Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Niektóre obiekty sportowe zostaną otwarte 4 maja, a rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu.

  "Chcemy przejść do powrotu do normalności sportowej w najbliższych tygodniach i miesiącach [...] Poprzez te etapy otwierania sportu, przedstawiamy możliwości zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych, dla sportu amatorskiego i zawodowego" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie.

  "Zgoda rządu na wznowienie treningów daje nam szansę na zrealizowanie planu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie 4 tygodnie wraz z ekspertami w ramach sztabu kryzysowego. Jeśli nie pojawią się niespodziewane przeciwności i sytuacja zdrowotna w kraju na to pozwoli, po przejściu okresu przygotowań liga mogłaby ruszyć 29 maja" - powiedział prezes Ekstraklasy Marcin Animucki, cytowany w osobnym komunikacie.

  Dodał, że równolegle Ekstraklasa otrzymała potwierdzenie informacji z UEFA o możliwości dokończenia sezonu do 20 lipca 2020 r. Tym samym właśnie ziściły się niezbędne warunki i mamy szansę nie tylko wznowić, ale też dokończyć rozgrywki.

  Zgodnie z wytycznymi UEFA, każda federacja ma robić wszystko, aby dokończyć sezon na boisku w dotychczasowej formule rozgrywek. Ekstraklasa - wg ostatnich oficjalnych terminów UEFA - może grać do 20 lipca, federacje z miejsc 1-15 w rankingu UEFA nawet do 3 sierpnia.

  "Kolejne etapy restartu rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy wg zatwierdzonego przez rząd planu:

  - 3-4.05 - testy zawodników i członków sztabów

  - 4.05 - treningi w grupach kilkuosobowych

  - 10.05 - treningi drużynowe

  - 27-28.05 - testy zawodników i członków sztabów oraz sędziów

  - 29.05 - 31.05 - 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy, wznawiająca rozgrywki

  - 18.07-19.07 - zakończenie sezonu PKO BP Ekstraklasy; termin umożliwia udział polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów" - czytamy także.

  Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego. Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibiców, w tym momencie, jest planowane na 12 czerwca. COS-OPO Spała i Wałcz otwarte dla zawodników.  9 maja rozpoczną się pierwsze treningi. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji.

  "Nasze obiekty, które zostaną uruchomione będą otwarte w zachowaniu dystansu społecznego i ze wszystkimi ograniczeniami, które muszą być zachowane" - powiedziała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, cytowana w komunikacie.

  Dodała, że sport odgrywa ogromną rolę w profilaktyce zdrowotnej, dlatego zachęca wszystkich do aktywnego spędzania czasu.

  Morawiecki przypomniał, że pierwszy etap powrotu do nowej rzeczywistości został już uruchomiony i dzięki niemu możliwe jest indywidualne trenowanie np. w parkach i lasach.

  W drugim etapie od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

  - Maksymalnie do 6 osób: stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.

  - Maksymalnie do 2 osób: infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny.

  - Maksymalnie 4 osoby na jeden kort: korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

  W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa: zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), ograniczona liczba osób, weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

  W trzecim etapie będą mogły odbywać się zajęcia sportowe w salach i halach szkolnych: Maksymalnie sześcioosobowe grupy: treningi grupowe w sportach zawodowych; otwarcie kolejnych ośrodków sportowych dla olimpijczyków i zawodowców.

  Czwarty etap obejmuje udostępnienie infrastruktury o charakterze zamkniętym związanych ze sportem, rozrywkową i rekreacją: kluby: fitness, taneczne, tenisa stołowego, squasha, badmintona, basenów, siłowni, kręgielni, parków trampolin, skateparków, ścianek wspinaczkowych i inne, imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności.

  Zasady korzystania z infrastruktury o charakterze zamkniętym: zachowanie dystansu społecznego, zasłanianie twarzy (w zależności od rodzaju uprawianego sportu), ograniczona liczba osób, weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt, brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. rakiety tenisowe, kask, etc.), podano także.

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 17:04Rząd planuje wydłużyć prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja  

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużyć prawa do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli na czas, na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do 3 maja 2020 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Planowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

  Dodatkowy okres zasiłku ma przysługiwać także ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, także nie dłużej niż do 3 maja 2020 r.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 nad dziećmi do lat 8.

  Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował dzisiaj o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach (podstawowych i średnich) oraz w przedszkolach do 24 maja. Dodał, że za kilka dni podana zostanie informacja, czy będzie możliwe prowadzenie w szkołach i przedszkolach "jakiejś formy działalności opiekuńczej".

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 14:28Kościński: Przyszły budżet unijny musi mieć mechanizmy, żeby obudzić gospodarkę 

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - W nowym unijnym budżecie (w perspektywie 2021-2027) muszą znaleźć się mechanizmy, które pozwolą na rozkręcenie gospodarki po kryzysie, a także potężne pieniądze na inwestycje, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Ten budżet musi mieć odpowiednie mechanizmy, żeby obudzić gospodarkę jak będziemy wychodzić, miejmy nadzieję już w tym roku, z tego kryzysu. To potężne pieniądze będą potrzebne na inwestycje, żeby rozkręcić nasze gospodarki i wrócić do […] normalności" - powiedział Kościński w wywiadzie dla TV wPolsce.pl.

  Zdaniem Kościńskiego, ten budżet musi być bardzo ambitny, żeby walczyć z kryzysem, zawierać różne narzędzia finansowe, które byłyby dostępne nie tylko dla państw strefy euro, ale dla całej Unii Europejskiej i umożliwiać sprawiedliwy dostęp do funduszy unijnych.

  "Koronawirus to jest priorytet dla nowego budżetu, ale nie kosztem polityki spójności czy polityki rolnej. Także neutralność klimatyczna nie może w tym przeszkadzać. Musimy dalej tę politykę prowadzić, ale to już jest raczej wtórne niż pierwotne" - powiedział.

  Zaznaczył, że nowe zasoby na walkę z kryzysem nie powinny być przesuwane z innych obszarów, ale powinny to być nowe środki, pochodzące nie ze składek poszczególnych państw członkowskich, ale z nowych źródeł, np. z podatku cyfrowego, likwidacji rajów podatkowych czy walki z wyłudzeniami podatku VAT.

  Powiedział, że w trakcie dyskusji nad budżetem widoczna jest różnica w podejściu do konstruowania budżetu między krajami południowej i północnej Europy. Kraje południowe chcą, żeby pieniądze unijne były w formie instrumentów bezzwrotnych, a kraje północne - chcą od tego odejść.

  "My jesteśmy zainteresowani, żeby Polska nie straciła żadnych budżetów, które są dla nas przeznaczone, ale żebyśmy też mogli uczestniczyć w nowych funduszach. Myślę, że to będą bardzo trudne dyskusje, ale zobaczymy, czy ta solidarność europejska zwycięży, czy będziemy mieli poważne kłopoty" - podsumował minister.

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 14:23Maląg: Wypłata trzynastej emerytury przebiega zgodnie z harmonogramem  

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Wypłata świadczeń związanych z trzynastą emeryturą przebiega zgodnie z harmonogramem, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

  "Wszystkich emerytów i rencistów pragnę uspokoić - wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych odbywają się bez zakłóceń i opóźnień. Wszyscy emeryci - prawie 10 mln osób - otrzymają świadczenia" - powiedziała Maląg, cytowana w komunikacie.

  Docelowo trzynasta emerytura zostanie wypłacona prawie 9,8 mln emerytom i rencistom. Koszty wypłat tego świadczenia to 11,7 mld zł w bieżącym roku, podano także.

  "Pomimo stanu epidemiologicznego, wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów tzw. trzynastki, przebiegają bez zakłóceń. W kwietniu zostało wypłacone już ponad 10 mld zł. Dodatkowa emerytura trafiła do prawie 8,4 mln odbiorców. Pozostały jeszcze tylko te wypłaty, które będą realizowane w maju dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 12:34Piontkowski: Zajęcia w szkołach zawieszone do 24 maja; matury od 8 czerwca 

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich pozostaną zawieszone do 24 maja, poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

  "Niestety, obecne warunki epidemiczne nie pozwalają abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu działalności tych placówek. To ograniczenie będzie na znacznie dłuższy termin, czyli do 24 maja" - powiedział Piontkowski podczas telekonferencji.

  Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, nie będą mieć części ustnej.

  Z powodu epidemii koronawirusa zajęcia w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych były odwołane od 12 marca.

  (ISBnews)

   

   

 • 24.04, 11:38RE zaakceptowała plan odbudowy gospodarki UE i zabezpieczeń wartych 540 mld euro 

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada Europejska zaakceptowała plan znoszenia obostrzeń w państwach Unii Europejskiej, związanych z COViD-19, odbudowy gospodarki oraz zabezpieczeń dla firm, pracowników i państw o wartości 540 mld euro, poinformowała Rada.

  "Wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli są najważniejsze. Uzgodniliśmy również, że nadal będziemy uważnie śledzić sytuację, w szczególności w miarę zbliżania się sezonu urlopowego, oraz w jak największym stopniu koordynować nasze działania, aby zapewnić stopniowe i uporządkowane znoszenie ograniczeń" - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, cytowany w komunikacie.

  Rada Europejska przyjęła też również wspólny plan odbudowy, wskazujący główne domeny działań: jednolity rynek, masowe inwestycje, globalne działania UE oraz lepsze zarządzanie. Zatwierdzono także porozumienie Eurogrupy w sprawie zabezpieczeń dla pracowników, firm i państw w związku z przeciwdziałaniem COViD. Ich wartość ma sięgać 540 mld euro. Przywódcy państw i szefowie rządów zaapelowali o uruchomienie tego pakietu do 1 czerwca 2020 r.

  Zapowiedzieli też ustanowienie funduszu odbudowy, zlecając Komisji Europejskiej analizę konkretnych potrzeb i pilne przedstawienie projektu.

  Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że "będzie to fundusz wystarczającej wielkości, ukierunkowany na najbardziej dotknięte sektory i regiony Europy". Dodał także, że trzeba będzie dostosować "Wieloletnie Ramy Finansowe (2021-2027) „pod kątem radzenia sobie z bieżącym kryzysem i jego następstwami".

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 10:44MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV 

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Osoby, które zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 rok po 30 kwietnia - do 1 czerwca tego roku, nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Minister finansów podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

  "Nie będzie odsetek za zwłokę z tytułu rocznego rozliczenia PIT za ubiegły rok. To nasze kolejne działanie ułatwiające wywiązanie się w tym trudnym czasie z obowiązku podatkowego" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Przepisy, dotyczące możliwości wydłużenia terminu składania zeznań do końca maja 2020 r. zawierała nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 31 marca 2020 r.

  Niezłożenie zeznania w terminie do 30 kwietnia jest traktowane jako złożenie tzw. czynnego żalu. Podpisane rozporządzenie oznacza, że w przypadku rozliczenia się w terminie późniejszym - do 1 czerwca 2020 r. (31 maja 2020 r. przypada w niedzielę - dzień ustawowo wolny od pracy, zatem złożenia zeznania przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39.

  Na równi z wpłatą będzie traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku w tym okresie.

  (ISBnews)

   

 • 23.04, 13:34KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł 

  Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła 11 programów pomocy państwa, dzięki którym Polska chce wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Łączny budżet tych programów to 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), poinformowała Komisja.

  Programy zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu, a zmienionych w kwietniu 2020 r.

  "Dzięki tym 11 programom o łącznym budżecie w wysokości 7,8 mld euro Polska zapewni przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym wsparcie, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, cytowana w komunikacie.

  Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Polska zgłosiła Komisji 11 programów wsparcia o łącznym budżecie 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), które mają służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii, podała Komisja.

  W programach przewidziano wsparcie w następujących formach: [I] dotacje bezpośrednie, [II] zaliczki zwrotne, [III] korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [IV] odroczenia płatności podatków oraz [V] dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

  "Programy mają być dostępne dla mikroprzedsiębiorstw (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa" - czytamy dalej w komunikacie.

  Według szacunków, ma z nich skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorstw, w tym 2 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek.

  Programy te mają zapewnić przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii dostateczną płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności, rozpoczęcie inwestycji i utrzymanie zatrudnienia.

  Komisja uznała, że programy zgłoszone przez władze polskie są zgodne z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa:

  *     jeśli chodzi o dotacje bezpośrednie, zaliczki zwrotne oraz korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [I] wsparcie na przedsiębiorstwo nie przekroczy 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, 120 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 800 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich pozostałych sektorach, zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy państwa; ponadto [II] pomoc nie zostanie udzielona przedsiębiorstwom, które znajdowały się w trudnej sytuacji już na dzień 31 grudnia 2019 r.;

  *    jeśli chodzi o odroczenia płatności podatków, wsparcie będzie polegać na odroczeniu podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 r. Obejmie ono przedsiębiorstwa, które są szczególnie dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa, i ma na celu złagodzenie ograniczeń w zakresie płynności, z którymi borykają się przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie;

  *     jeżeli chodzi natomiast o dopłaty do wynagrodzeń pracowników, [I] środek ten ma przeciwdziałać zwolnieniom w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa; [II] dopłaty będą przyznawane w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy po złożeniu wniosku o pomoc i będą dotyczyć pracowników, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby zwolnieni, a ponadto [III]  konieczne będzie utrzymanie ciągłości zatrudnienia pracowników będących beneficjentami pomocy przez cały okres, na który przyznano pomoc.

  Komisja uznała, że zgłoszone przez Polskę środki są konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

  Komisja zatwierdziła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

  (ISBnews)

   

 • 23.04, 13:04Kościński: Nie planujemy podwyższania ani wprowadzania nowych podatków 

  Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Rząd nie planuje obecnie podwyższania ani wprowadzenia nowych podatków, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Nie ma planów, żeby wdrożyć nowe podatki. Wręcz przeciwnie, podatki które były w planie, jak podatek od sprzedaży detalicznej, przesunęliśmy na 1 styczeń 2021 roku" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla Money.pl.

  Dodał, że "nie ma także żadnych planów, żeby podwyższać podatki".

  Odnosząc się do wpływów budżetowych, przypomniał, że w styczniu mieliśmy nadwyżkę r/r, w lutym też mieliśmy większe wpływy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  "Ale widać już w marcu, że jest tąpnięcie, że wpływy z wszystkich podatków PIT, CIT, VAT zaczynają się zmniejszać" - wskazał.

  "Pamiętajmy, że w marcu mieliśmy jeszcze dwa tygodnie przed pandemią, a teraz pewnie będzie jeszcze gorzej za kwiecień" - dodał.

  Odnosząc się do wpływów VAT powiedział, że odnotowano "spory spadek", ale jest jeszcze za wcześnie na podanie dokładnej kwoty.

  Ministerstwo Finansów podało wcześniej, że (wg sprawozdania operatywnego) w budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano deficyt w wysokości 3,31 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 23.04, 12:58Kościński: Zastanawiamy się nad tymczasowym zawieszeniem reguły wydatkowej 

  Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zastanawia się nad tymczasowym zawieszeniem stabilizacyjnej reguły wydatkowej, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Zapowiedział też, że przy nowelizacji budżetu konieczne będzie zwiększenie poziomu długu publicznego.

  "Zastanawiamy się nad tymczasowym zawieszeniem stabilizacyjnej reguły wydatkowej, bo ta reguła nie jest na taki czas, jaki mamy obecnie, na takie duże tąpnięcie w gospodarce" - powiedział Kościński w wywiadzie dla Money.pl.

  Zaznaczył, że dług publiczny spadł przez ostatnie 4-5 lat prawie o 8%, a w ostatnim roku spadł o 3%.

  "Jest na poziomie około 44%, ale teraz przy nowelizacji budżetu będziemy musieli zwiększyć dług publiczny" - powiedział.

  Tym samym wykluczył planowaną na rok 2022 obniżkę stawek podatku VAT z 23% na 22% oraz z 8% na 7%.

  "Co do progów, będziemy analizować i odpowiednie zadłużenie zaproponujmy. […] Nie spodziewam się, że to będzie 55% czy więcej, to będzie bezpieczne i ambitne" - dodał minister.

  "Albo będziemy musieli dalej mocno ratować gospodarkę, więc będą na to potrzebne pieniądze, ale mam nadzieję, że będziemy w fazie, gdy będziemy potrzebowali jak najwięcej pieniędzy, żeby rozruszać gospodarkę, żeby pieniądze były na inwestycje" - powiedział Kościński.

  Według niego, to będzie ważniejsze niż obniżenie długu publicznego.

  Jak podawało wcześniej Ministerstwo Finansów, relacja państwowego długu publicznego (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) do PKB wyniosła 43,8% w 2019 r. Z kolei Główny Urząd Statystyczny podawał, że zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government wg unijnej metodologii ESA) sięgnęło 46% PKB na koniec 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.04, 12:24Kościński: Jeśli obecna sytuacja potrwa 2-3 miesiące, grozi nam 'duża recesja' 

  Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Kryzys gospodarczy, wywołany epidemią koronawirusa sprawia, że co miesiąc tracimy około 2% w PKB, więc jeśli taka sytuacja potrwa 2-3 miesiące, Polska znajdzie się w "dużej recesji", uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Szacuję, że tak około 2% co miesiąc tracimy w PKB, więc jak to potrwa dwa-trzy miesiące to będziemy w dużej recesji" - powiedział Kościński w wywiadzie dla Money.pl.

  Powtórzył, że nowelizacja budżetu jest konieczna, ale rząd na razie się z nią wstrzymuje.

  "Nie wiemy czy będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, by ratować gospodarkę czy już będziemy w tym szczęśliwym momencie, gdy gospodarka będzie mogła być otwierana i pieniądze będą potrzebne na rozkręcenie gospodarki" - wyjaśnił.

  Dodał, że „to są zupełnie inne potrzeby" i muszą być brane pod uwagę przy nowelizacji budżetu.

  "Jesteśmy w trakcie epidemii, nie wiemy czy ona się stabilizuje, czy ona się kończy […] Na razie trudno jest szacować, jakie są parametry ekonomiczne, które są podstawą do nowelizacji" - podkreślił.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że do nowelizacji budżetu dojdzie na przełomie I i II półrocza.

  (ISBnews)

   

 • 23.04, 08:29Emilewicz: Rząd przyjmie w przyszłym tyg. projekt dot. zgody RM na przejęcia 

  Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się w przyszłym tygodniu projektem ustawy zwiększającym katalog spółek, których przejęcie będzie wymagało uzyskania zgody rządu, poinformowała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Kilka lat temu przyjęta została ustawa o ochronie spółek o znaczącym interesie dla bezpieczeństwa państwa. To są głównie spółki z infrastruktury krytycznej. Bazując na tej ustawie, przygotowaliśmy założenia do kolejnej ustawy, w której rzeczywiście przejmowanie dużej części spółek będzie uzależniona od decyzji Rady Ministrów. I takie rozwiązania będziemy przedstawiać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjmie je rząd oraz jeśli zbierze się Sejm, to także Sejm" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla radiowej Jedynki.

  Dodała, że na początku epidemii koronawirusa okazało się, że to, co strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, to nie tylko ropa i gaz oraz prąd, ale także m.in. maseczki, odzież ochronna czy płyn do dezynfekcji, produkcja żywności, logistyka czy produkcja lekarstw.

  "Mówimy jasno, że w sytuacji kryzysu Polska nie jest na sprzedaż. Nie może być tak, że spółki, które budowały mozolnie swoją markę - często firmy rodzinne - przez 20-30 lat, budowały siłę i rozpoznawalność polskiej gospodarki, nie mogą być dzisiaj tanim łupem dla funduszy, zwłaszcza funduszy spoza Unii Europejskiej" - podkreśliła wicepremier.

  Poinformowała, że w piątek projekt ustawy - przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 22.04, 16:26Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje 

  Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego i kartograficznego, która ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlanego, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla danych planistycznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowe rozwiązania umożliwią udostępnianie dokumentów planistycznych poprzez techniki geoinformacyjne (GIS), co przyczyni się do upowszechniania zbiorów danych przestrzennych, dotyczących aktów planowania przestrzennego. Pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu, wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

  Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego nałoży na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP) obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych. Oznacza to, że np. plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą miały wersje elektroniczne, zgromadzone w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych.

  Ustawa wprowadza minimalny zakres obowiązku cyfryzacji; zakłada utworzenie granicy APP w postaci wektorowej wraz z rysunkiem APP w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz linkiem do treści dokumentu.

  Dzięki temu możliwie stanie się uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. Rozwiązanie to ma ułatwić dostęp do informacji o przeznaczeniu terenu, którym interesuje się inwestor. Dzięki zamieszczeniu rysunku dokumentu planistycznego, dostępna będzie również informacja o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji inwestycji.

  Efektem nowelizacji ma być również zmniejszenie procedur dla geodetów. Zostanie uproszczony sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Wprowadzona będzie również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili - trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni.

  W efekcie, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi ma skrócić się średnio z 60 do 18 dni.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 14:13RE: Wszystkie środki strukturalne za 2020 r. mogą trafić na walkę z pandemią 

  Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły przekazać wszystkie dostępne środki z funduszy strukturalnych w roku 2020 na przeciwdziałanie skutkom pandemii COViD-19. Rada Europejska przyjęła zmiany w przepisach w tym zakresie, poinformowała Rada.

  "Zmiany te pozwolą państwom członkowskim przekierować dostępne zasoby na działania związane z kryzysem" - czytamy w komunikacie.

  "Inicjatywa inwestycyjna 'plus'" w odpowiedzi na koronawirusa, została przyjęta w ramach procedury pisemnej niecałe trzy tygodnie po tym, jak zaproponowała ją Komisja Europejska. W ubiegłym tygodniu zatwierdził ją Parlament Europejski.

  "Ten zestaw środków gospodarczych zapewnia wyjątkową elastyczność, która pozwoli w pełni zmobilizować wszelkie niewykorzystane wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ma ono pomóc państwom członkowskim sięgnąć po więcej zasobów i przekazać je na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wparcie w związku z ograniczeniem czasu pracy oraz dla sektora opieki zdrowotnej" - powiedział chorwacki minister rozwoju regionalnego i funduszy UE Marko Pavić, cytowany w komunikacie.

  "Polityka spójności okazała się więc kluczowa w reagowaniu na pandemię: pozwoli łagodzić wstrząsy gospodarcze, zabezpieczyć firmy i wspierać miejsca pracy" - dodał.

  Zawieszono niektóre przepisy, określające zakres i priorytety krajowych programów, finansowanych z funduszy strukturalnych, oraz warunki, na jakich regiony mogą otrzymywać wsparcie.

  "Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły w elastyczny sposób przekierowywać pieniądze między funduszami i regionami, aby stosownie do swoich potrzeb łagodzić społeczno-gospodarcze szkody wynikające z pandemii" - podała Rada Europejska w komunikacie.

  Oznacza to, że na radzenie sobie ze skutkami pandemii można przeznaczyć wszystkie rezerwy funduszy strukturalnych na 2020 r.

  Ponadto od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. państwa członkowskie będą mogły występować o stuprocentowe wsparcie z budżetu UE (bez wkładu własnego).

  Co do zasady, programy polityki spójności są finansowane z budżetu UE,  przy udziale wkładu własnego państw.

  Celem zmian - jak podaje Rada Europejska - jest odciążenie budżetów krajowych i ukierunkowanie inwestycji na opiekę zdrowotną, małe i średnie firmy oraz programy pracy tymczasowej.

  Także dla rolników przewidziano pożyczki i gwarancje do 200 000 euro, podano.

  Zmiany mają wejść w życie 24 czerwca.

  (ISBnews)