Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.03, 09:12PE i Rada chcą umieszczenia stacji ładowania e-aut co 60 km wzdłuż TEN-T do 2026 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie co do rozmieszczenia elektrycznych stacji ładowania dla samochodów osobowych do 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, a dla ciężarowych - co 120 km do 2026r, podał Parlament. Także stacje tankowania wodoru mają być rozmieszczone co 200 km do 2031 r.

  "Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie, które aktualizuje przepisy UE dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych. Ma na celu rozszerzenie rozmieszczenia stacji ładowania lub alternatywnych stacji tankowania samochodów, ciężarowych oraz zbliżenie Europy do ambicji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r." - czytamy w komunikacie.

  W nieformalnym porozumieniu określono minimalne obowiązkowe cele krajowe w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócono się do krajów UE o przedstawienie planów ich osiągnięcia.

  Uzgodniono, że do 2026 r. stacje ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T, a moc wyjściowa sieci wzrośnie do 600 kW do 2028 r. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie wymogu posiadania stacji ładującej co 120 km dla samochodów ciężarowych i autobusów, ale stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi. Od 2028 roku uzupełnią go również dwie stacje ładowania samochodów ciężarowych na bezpiecznych parkingach.

  Niektóre wyłączenia dotyczące wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

  Negocjatorzy uzgodnili również, że do 2031 r. stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km.

  Uzgodniono także. że użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego i wygodnego płacenia w punktach ładowania lub tankowania (kartami płatniczymi, urządzeniami zbliżeniowymi lub w niektórych przypadkach kodem QR). Cena paliw ma być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram.

  Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną bazę danych dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

  Nieformalne porozumienie w sprawie paliw alternatywnych musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.

  (ISBNews)

   

 • 27.03, 15:33KNF znowelizowała Rekomendację J dot. gromadzenia przez banki danych o nieruchomościach 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, podała Komisja.

  "Z uwagi na odmienny charakter finansowania nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, Rekomendacja J wprowadza możliwość niestosowania modeli statystycznych przez banki istotnie zaangażowane dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach komercyjnych, o ile stosowane przez banki metody oceny wartości zabezpieczenia zapewniają jego rzetelną i wiarygodną ocenę" - czytamy w komunikacie.

  W nowej Rekomendacji ograniczono treść Załącznika jedynie do pól obligatoryjnych, które są wystarczające dla zapewnienia bankom możliwości zarządzania ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie w sposób zgodny z celami nadzorczymi, podano.

  "Dotychczasowa Rekomendacja J obowiązywała od 2012 roku. Od tego czasu istotnie zmieniło się otoczenie regulacyjne, określające obowiązki w zakresie oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości. Dlatego konieczne było wydanie nowej Rekomendacji J i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów" - czytamy również.

  Rekomendacja J to zbiór dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości, zawartych w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych, wspomagających proces zarządzania ryzykiem związanym z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

  (ISBnews)

 • 27.03, 14:38Morawiecki:  Rząd przyjmie w najbliższych dniach program produkcji amunicji 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Rząd w najbliższych dniach przyjmie program, którego celem będzie zwiększenie produkcji amunicji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Rada Ministrów przyjmie w ciągu najbliższych kilku dni program, który będzie wspierał produkcję amunicji w różnych częściach naszego kraju" - powiedział Morawiecki podczas wizyty w Nowej Dębie.

  Zapowiedział, że rząd chce, aby zarówno firmy państwowe, jak i prywatne zwiększały produkcję m.in. amunicji.

  "Chcemy dzisiaj uzupełnić nasze zapasy. To będzie cel numer 1. Nie tylko uzupełnić, ale też rozbudować nasze zapady amunicyjne […] Po drugie, chcemy, żeby nasze zakłady produkcji amunicji - te tutaj: Dezamet - albo też inne zakłady, które będziemy tworzyć, albo będziemy […] podnosić ich zdolności produkcyjne - miały możność produkcji amunicji, który jest Polsce potrzebny" - dodał premier.

  (ISBnews)

 • 27.03, 13:30KE wezwała Polskę do wdrożenia przepisów dyrektyw dot. transgranicznej mobilności spółek 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia przepisów dyrektywy dot. mobilności transgranicznej spółek, która określa m.in. procedury przekształceń i podziałów, podała Komisja.

  "Te nowe przepisy ułatwią firmom łączenie się, dzielenie lub przemieszczanie się w ramach jednolitego rynku, zapewniając jednocześnie zabezpieczenia przed nadużyciami i dobrą ochronę praw pracowniczych" - czytamy w komunikacie.

  Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia tych przepisów do swoich systemów krajowych i poinformowania o tym Komisji do stycznia 2023 r.

  Prócz Polski wezwanie do usunięcia uchybienia otrzymały: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja.

  (ISBnews)

 • 27.03, 13:13KE wezwała Polskę do wdrożenia przepisów unijnych dot. jakości wody pitnej 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy dot. wody pitnej, która obejmuje normy bezpieczeństwa, wprowadza metodologię identyfikacji zagrożeń jakościowych i wprowadza przepisy dotyczące zgodności dla produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną, podała Komisja.

  Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tych przepisów UE do swoich systemów krajowych do stycznia 2023 r. oraz do poinformowania Komisji o swoich krajowych środkach transpozycji.

  KE wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Polski, a także: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Austrii, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji.

  (ISBnews)

 • 27.03, 08:43Rzeczkowska: Konsolidacja finansów publ. od 2024; KFD i fundusz zbrojeniowy zostaną w BGK 

  Warszawa, 27.03.2023 (ISBnews) - Konsolidacja finansów publicznych rozpocznie się w 2024 r. i - zgodnie z zapowiedziami - będzie przebiegała stopniowo, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Konsolidacją nie zostaną objęte m.in. Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, które pozostają w gestii Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  "Wszystkie zmiany zaczęłyby się dopiero od 2024 r. i byłby to proces stopniowy. Konsolidacja jest też odpowiedzią na utyskiwania, że poza kontrolą parlamentu chowamy jakieś środki publiczne i ukrywamy je w różnych funduszach. Wszystkie liczby są znane, bo co kwartał je raportujemy do Eurostatu" - powiedziała Rzeczkowka w rozmowie z Business Insider Polska.

  "Trzeba też uczciwie powiedzieć, że w ubiegłym roku deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli właśnie z uwzględnieniem m.in. funduszy pozabudżetowych, wyniósł najprawdopodobniej między 3 a 3,5% PKB, czyli znacząco mniej niż nasze prognozy, które mówiły o 4,7% PKB. Dług publiczny też będzie nieco niższy, niż przewidywaliśmy, bo wyniesie poniżej 50% PKB. Wszystkie fundusze pozabudżetowe wynikają z ustaw, które zostały zaakceptowane przez parlament. Takie fundusze są też w innych krajach, np. w Niemczech" - dodała minister.

  Minister podkreśliła, że konsolidacja "na pewno nie będzie polegała na likwidacji pozabudżetowych funduszy", którymi obecnie zarządza BGK, a takie informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej.

  "Celem jest przejęcie w ciężar budżetu państwa wydatków tych funduszy. Będą one wciąż realizowały swoje cele i swoje wcześniejsze zobowiązania" - wskazała Rzeczkowska.

  Konsolidacją mają zostać objęte największe pozycje, czyli Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Pomocy Ukrainie, zaznaczyła. Uściśliła, że Krajowy Fundusz Drogowy pozostanie w gestii BGK.

  "W sprawie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wydaje się, że on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, bo w tym obszarze potrzebujemy elastycznego narzędzia. Przyglądamy się też pozostałym funduszom, jak dalece można ich wydatki włączyć w budżet centralny. Kluczowym elementem dla naszych rozważań jest kwestia progów ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych i konstytucji, które wymuszają konkretne działania, jeśli państwowy dług publiczny przekroczy 55 i 60% PKB. Obecnie pozabudżetowe fundusze nie są wliczane do państwowego długu publicznego, a uwzględnia je dług sektora instytucji rządowych i samorządowych obliczany według unijnej metodologii. Konsolidacja wpłynie na wzrost państwowego długu publicznego. Musimy więc przeprowadzić ten proces w taki sposób, aby w kolejnych latach ten dług nie zbliżył się i nie zagroził przekroczeniem progów ostrożnościowych" - wyjaśniła minister.

  Zapytana, czy obligacje, które zostały wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na poczet tarcz finansowych oraz przez BGK (na łącznie ponad 200 mld zł), zostaną w ramach przetargów zamienione na obligacje skarbowe, odpowiedziała: "To jest wciąż element naszych analiz".

  "Mogę dzisiaj powiedzieć, że będziemy chcieli wykorzystać potencjał, jaki daje Skarb Państwa jako emitent, i narzędzia, jakimi dysponuje minister finansów. Całe działanie musi być przeprowadzone bezpiecznie i w sposób rynkowy" - zapewniła Rzeczkowska.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w tegorocznym budżecie łączna kwota zakładanych wydatków 21 funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to 133,6 mld zł. Największe z nich to Krajowy Fundusz Drogowy ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ponad 49 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,8 mld zł.

  (ISBnews)

 • 24.03, 16:10Na świadczenie wspierające trafi 3,57 mld zł w 2024, łącznie 52,1 mld zł w 10 lat wg OSR 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Na świadczenie wspierające, kierowane do osób niepełnosprawnych ma trafić 3,57 mld zł w 2024 r., a łącznie 52,1 mld zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej trafił do uzgodnień międzyresortowych.  

  Skutek dla finansów publicznych nowego świadczenia został oszacowany na 3 570,15 mln zł w 2024 r. i odpowiednio 5 717,4 mln zł w 2025 r. oraz 6 647,32 mln zł w 2026 r. Według OSR na nowe świadczenie w ciągu najbliższych 10 lat ma trafić 52 136,47 mln zł.

  Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.

  Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie:

  1) od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,

  2) od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

  Projektowana ustawa zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50% do 200% renty socjalnej w zależności od określonego w decyzji poziomu potrzeby wsparcia.

  Świadczenie to ma być wprowadzane w trzech etapach:

  - I etap - od 1 stycznia 2024 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200% renty socjalnej.

  - II etap - od 1 stycznia 2025 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100% renty socjalnej.

  - III - ostatni etap - od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50% renty socjalnej.

   "Szacowana liczba osób, która może wnioskować o wydanie decyzji ustalającej poziomu potrzeby wsparcia to łącznie około 1734,27 tys. osób, w tym:

  Szacuje się, że 50% z tej grupy osób (tj. 867,14 tys.) wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w 2024 r.

  Szacuje się, że 30% z tej grupy osób (tj. 520,28 tys.) wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w 2025 r.

  Szacuje się, że 20% z tej grupy osób (tj. 346,85 tys.) wystąpi o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w 2026 r." - czytamy w OSR.

  Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1 588,44 zł miesięcznie brutto. Przyjęto do obliczeń coroczną waloryzację wskaźnikiem inflacji zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów.

  Nowe orzeczenie będą mogły otrzymać zarówno osoby, których opiekunowie aktualnie korzystają z któregoś ze świadczeń opiekuńczych (św. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) i chcą z niego zrezygnować, by powrócić na rynek pracy, jak i osoby, których opiekunowie nie mieli dotychczas przyznanego żadnego świadczenia opiekuńczego. 

  Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

  (ISBnews)

 • 24.03, 15:22MFW: Do dekarbonizacji w Polsce środki z UE niewystarczające, do rozważenia podatek od CO2 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Realizacja przez Polskę celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze unijne, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze powinny rozważyć opodatkowanie emisji dwutlenku węgla, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

  "Strategia energetyczna powinna odzwierciedlać potrzebę dekarbonizacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja celów transformacji energetycznej będzie wymagała znacznego wysiłku, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Oczekuje się, że nadchodząca aktualizacja strategii energetycznej zaproponuje zdecydowany wzrost udziału energii odnawialnej i zmniejszenie roli gazu ziemnego jako paliwa przejściowego" - czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

  Według Funduszu, uwolnienie rozwoju energii odnawialnej zależy od zmniejszenia barier regulacyjnych i zapewnienia równych warunków działania w celu przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

  "Priorytetem powinno być również stopniowe wycofywanie się z wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej i bezpośrednio przez gospodarstwa domowe. Realizacja celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze UE, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze zachęca się do rozważenia roli opodatkowania emisji dwutlenku węgla" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 24.03, 15:15MFW: Banki powinny zawierać ugody z frankowiczami, bez przedłużania wakacji kredytowych 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Banki powinny kontynuować zawieranie ugód z posiadaczami kredytów frankowych, natomiast rząd nie powinien przedłużać kosztownych wakacji kredytowych, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

  "Podczas gdy banki powinny kontynuować dobrowolną restrukturyzację hipotek walutowych, władze powinny zbadać możliwości, aby pomóc w rozwiązaniu problemu niepewności, jaką to ryzyko prawne stwarza dla sektora bankowego. Władze sektora finansowego powinny monitorować wyzwania związane ze zdolnością banków do udzielania kredytów gospodarce, a kosztowne, nieukierunkowane wakacje kredytowe powinny zostać przerwane" - czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

  MFW zwraca uwagę, że niekorzystne warunki rynkowe skomplikowały zdolność niektórych banków do emisji instrumentów dostępnych do dofinansowania w przypadku postępowania naprawczego, zgodnie z wymogami MREL.

  "W przypadku braku poprawy dostępu do rynku, banki te mogą być zmuszone do spełnienia tego wymogu za pomocą funduszy własnych na początku 2024 r." - czytamy dalej.

  "Chociaż sektor bankowy pozostaje stabilny i dobrze skapitalizowany, wyzwania prawne i regulacyjne mogą ograniczyć zdolność banków do wspierania gospodarki. Wskaźniki kredytów zagrożonych pozostają na niskim poziomie, kapitał całego sektora jest silny, a wyższe stopy procentowe wspierają zyski" - podsumował Fundusz.

  (ISBnews)

 • 24.03, 15:13Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, zwiększającą wymiar urlopu rodzicielskiego 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, zwiększającą wymiar urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka do 41 tygodni (z czego 9 tygodni ma przypadać ojcu dziecka), wprowadzającą pięciodniowy bezpłatny urlop opiekuńczy oraz większą elastyczność pracy, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Zgodnie z nowym brzmieniem § 1 w art. 1821a Kodeksu pracy pracownicy - rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do: 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego" - czytamy w komunikacie.

  Każdemu z pracowników - rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wyżej określonego wymiaru urlopu; prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka.

  Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

  Zaproponowano, aby pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek będzie składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

  Nowelizacja wprowadza też przepisy zgodnie z którymi pracownikowi będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

  Pracodawca będzie obowiązany udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, w terminie wskazanym przez pracownika.

  Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny.

  Zgodnie z przepisami pracownikowi będzie przysługiwał w ciągu roku kalendarzowego bezpłatny urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni.

  Urlop ten będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w częściach.

  Za członka rodziny będzie uważało się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

  Urlop ma być udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, a we wniosku pracownik będzie wskazywał imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia.

  Nowelizacja reguluje także kwestie dot. m.in. umów o pracę, obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec pracownika, sposobu informowania pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, sposobie naliczania przerw w pracy oraz elastycznego czasu pracy.

  (ISBnews)

 • 24.03, 13:48Projekt dot. corocznego wypłacania 14. emerytury trafił do wykazu prac RM 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika z wykazu. Ma zostać przyjęty przez RM w II kw.

  "Projektowane rozwiązanie wprowadza wypłatę kolejnego - obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - tzw.14. emerytury" - czytamy w wykazie.

  Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

  Zgodnie z projektem uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

  Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

  Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

  (ISBnews)
   

 • 24.03, 13:23Rząd planuje rozbudowę infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu za 10,3 mld zł 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie programu wieloletniego budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Program ma być realizowany w latach 2023-2029, a jego koszt to ponad 10,3 mld zł.

  Podjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu" planowane jest na II kw.

  "Budowa głębokowodnych terminali w Świnoujściu stanowi aktualnie jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w skali kraju, dzięki której port w Świnoujściu może stać się hubem przeładunkowym, obsługującym największe jednostki pływające, jakie mogą pływać po Bałtyku" - czytamy w wykazie.

  Terminal kontenerowy o planowanej rocznej zdolności przeładunkowej 2 mln TEU oraz w przyszłości terminal uniwersalny do zapewniania ciągłości pracy oraz dostępności i operacyjności, wymagają rozbudowy istniejącej infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, w szczególności toru podejściowego oraz falochronu.

  Budowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu umożliwi rozwój i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali głębokowodnych w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu dzięki czemu port w Świnoujściu stanie się portem węzłowym, tranzytową bramą dla całego zaplecza wzdłuż szlaków transportowych Bałtyk-Adriatyk-Morze Śródziemne, wskazano także.

  Budowa i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu stanowi strategiczne działanie inwestycyjne w Porcie Morskim w Świnoujściu, które wzmocni i ustabilizuje rynkową pozycję zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, a także podniesie jego konkurencyjność, podsumowano.

  Inwestycje realizowane w ramach Programu wpisują się w program Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TENT-T).

  Realizacja zadania inwestycyjnego polegać będzie na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci nowego toru podejściowego (trasa wschodnia) oraz falochronu dla nowego portu zewnętrznego. Ponadto planowany jest zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście-Szczecin.

  Szacowany całkowity koszt Programu to 10 308,188 mln zł. Program ma być realizowany w latach 2023-2029.

  (ISBnews)

 • 24.03, 12:19Rząd planuje wprowadzić dopłaty do przewozu pszenicy i kukurydzy do portów 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie dopłat do przewozu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dopłaty mają wynosić od 100 do 200 zł za tonę w zależności od województwa.

  Przyjęcie noweli rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest jeszcze w marcu.

  "W wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ograniczeniu uległ eksport zbóż z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, tj. przez porty na Morzu Czarnym. Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich zbóż przez polską granicę. Nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski" - czytamy w wykazie.

  Do Polski są przywożone w szczególności kukurydza i pszenica.

  Projekt zakłada wprowadzenie pomocy w formie dofinansowania transportu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich.

  Proponuje się, aby stawki pomocy były zróżnicowane w zależności od odległości od portów nadbałtyckich i wynosiły za tonę pszenicy i kukurydzy przewiezionej z:
  1) województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - 100 zł,
  2) województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - 150 zł,
  3) województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego - 200 zł, wskazano.

  (ISBnews)

 • 24.03, 10:39Rząd chce, by przedstawiciele ok. 40 zawodów otrzymywali wizę o pracę poza kolejnością 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd chce, by osoby wykonujące pracę w blisko 40 zawodach mogły otrzymać wizę uprawniającą do pracy poza kolejnością, wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. W projekcie wskazano także branże, w przypadku których wnioski o powierzenie pracy cudzoziemcowi miałyby być rozpatrywane poza kolejnością.

  Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji i uzgodnień.

  "Projektowane rozporządzenie określi zawody, jak również rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, które będą uprawniały do procedowania w sprawie wydania wizy krajowej w celu wykonywania pracy […] poza kolejnością" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zawody, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o wizę poza kolejnością zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia. Są to m.in.: lekarze specjaliści, pielęgniarki, asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Kolejną grupą są analitycy systemów komputerowych, programiści aplikacji, projektanci i administratorzy baz danych, specjaliści ds. sieci komputerowych. W załączniku ujęto także inżynierów do spraw przemysłu i produkcji, techników budownictwa, elektryków, murarzy, ślusarzy, kierowców.

  Wskazano także rodzaje działalności, w przypadku których wnioski o wydanie wizy do pracy będą mogły być rozpatrywane poza kolejnością. Jest to rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem  usługami gastronomicznymi, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność usługowa w zakresie informacji.

  (ISBnews)

 • 24.03, 08:59Rząd chce przyjąć projekt o świadczeniu wspierającym dla niepełnosprawnych w marcu 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnym, który zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, zasad jego przyznawania oraz wypłacania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na marzec.

  "Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające […] będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia" - czytamy w wykazie.

  Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie:
  1) od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
  2) od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.
  Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami.
  Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto, podano także.

  Projektowana ustawa zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie, w wysokości od 50% do 200% renty socjalnej w zależności od określonego w decyzji poziomu potrzeby wsparcia. Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  (ISBnews)

 • 23.03, 17:59Rząd chce przedłużyć obowiązujące obostrzenia wz. z COVID do końca kwietnia 2023 r. 

  Warszawa, 23.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, wprowadzonych w związku z COVID-19, do końca kwietnia 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Oznacza to, że maseczki w przychodniach i aptekach w tym czasie będą obowiązkowe.

  "W projekcie przewiduje się: […] przedłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
  a) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
  b) odnotowywaną liczbą zakażeń wirusem grypy, która stanowi czynnik mogący negatywnie wpływać na sytuację zdrowotną populacji,
  c) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską" - czytamy w wykazie.

  Projektowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego utrzymany zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i aptekach. 

   (ISBnews)

 • 23.03, 16:25MF chce, by podatek od obligacji na rynku regulowanym pobierał płatnik 

  Warszawa, 23.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce, by podatek od obligacji na rynku regulowanym pobierał podatnik, wynika z poprawki zgłoszonej do projektu nowelizacji ustawy VAT-owskiej, nad którym pracowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych..

  Poprawka została zaproponowana "celem wyeliminowania wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, żeby podatnicy, którzy nabywają obligacje na rynku regulowanym […] nie musieli w tym momencie sami się rozliczać, tylko żeby istniał obowiązek płatnika".

  "Płatnik wtedy pobierze podatek i podatnik nie będzie musiał się z tego rozliczać" - powiedział dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF Jarosław Szatański na posiedzeniu komisji.

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 16:09MF: KAS planuje, by w rozliczeniach za 2023 r. e-PIT-em objąć także przedsiębiorców 

  Warszawa, 23.03.2023 (ISBnews) - Krajowa Administracja Skarbowa planuje, by rozliczeniami e-PIT za 2023 r. objąć także przedsiębiorców, poinformował dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosław Szatański.

  "Krajowa Administracja Skarbowa planuje, aby w rozliczeniach za 2023 r., czyli w 2024 roku, realnie w usłudze e-PIT można było rozliczać również przedsiębiorców, co obecnie nie jest możliwe, a co ułatwi rozliczenie roczne w przypadku podatku PIT" - powiedział Szatański podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  Złożono stosowaną poprawkę w tym zakresie do projektu, nad którym pracowała komisja.

  (ISBnews)

 • 23.03, 16:08MF chce, aby dochody z funduszy inwestycyjnych były kompensowane ze stratami 

  Warszawa, 23.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce, aby dochody z funduszy inwestycyjnych były kompensowane ze stratami, wynika z poprawki zaproponowanej przez resort do projektu noweli VAT-owskiej.  Projekt ten był przedmiotem prac w sejmowej komisji.

  "Poprawka polega na tym, że dochody z funduszy inwestycyjnych będą mogły być kompensowane ze stratami" - powiedział podczas posiedzenia komisji dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF Jarosław Szatański.

  Podkreślił, że proponowane rozwiązanie wpisuje się w strategię rozwoju rynku kapitałowego.

  "Takiej możliwości obecnie nie ma, czyli ktoś jeżeli nabywa jednostki uczestnictwa w funduszu, to płaci zryczałtowany podatek od dochodów i nie może tego skompensować ze stratą z funduszy inwestycyjnych i ze stratą, którą osiągnął np. z akcji" - wyjaśnił.

  "Jest to pewna bariera w rozwoju rynku finansowego, dlatego rynek finansowy i podatnicy [...] oczekują takiej zmiany, która pozwoli właśnie kompensować te straty z funduszy z dochodami" - dodał.

  (ISBnews)

 • 23.03, 14:49Projekt ustawy o ogólnoeuropejskim produkcie emerytalnym trafił na Komisję Prawniczą 

  Warszawa, 23.03.2023 (ISBnews) - Projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), który zakłada wprowadzenie takiego produktu na poziomie ogólnoeuropejskim trafił na Komisję Prawniczą, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "OIPE może przyczynić się do rozwoju płynnych i wydajnych rynków kapitałowych EU, pobudzających inwestycje i wzrost gospodarczy w UE. Ponadto skutecznie funkcjonujący wewnętrzny rynek emerytur indywidualnych może doprowadzić do zapewnienia konsumentom odpowiednio szerokiej oferty indywidualnych produktów emerytalnych" - czytamy w uzasadnieniu.

  OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich państwach UE przez różnorakie instytucje finansowe: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, czy firmy i spółki inwestycyjne oraz zarządzające, a także zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

  Projekt zakłada, że na koncie OIPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego subkonta OIPE np. dla małżonków. Prawo do wpłat będzie miała osoba, która ukończyła 15 lat.

  Roczny limit wpłat przez oszczędzającego na OIPE ma być równy trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej. Projektodawca proponuje określenie limitu wpłat w takiej wysokości, mając na uwadze zachowanie spójności sytemu w III filarze emerytalnym.

  (ISBnews)