Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.08, 08:29MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo 

  Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Sejm i Senat przyjęły projekt zmian w blisko 70 ustawach, składający się na Pakiet Przyjazne Prawo (PPP), podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

  Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) dotyka różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze, podano w komunikacie.

  "Pakiet Przyjazne Prawo to kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. Pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa. Celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. To z kolei pomoże mniejszym firmom zwiększać swój potencjał. Przyczyni się również do wzrostu naszej gospodarki i dalszej poprawy jej pozycji w świecie. Dobrze wiemy, że to silne firmy budują siłę gospodarki. Dlatego chcemy oferować naszym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki rozwoju, by na równych prawach mogli konkurować z partnerami z UE" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  "Pakiet Przyjazne Prawo eliminuje z naszego systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające współczesnym realiom społecznym i gospodarczym. Zidentyfikowały je poszczególne resorty, w wyniku przeglądu obowiązującego prawa. To kolejna z szeregu naszych inicjatyw, które eliminują obciążenia biurokratyczne. Biurokracja jest kosztowna i zabiera czas, a dodatkowo ogranicza wydajność i innowacyjność biznesu" - dodał wiceminister Marek Niedużak.

  Pakiet Przyjazne Prawo zawiera m.in.:

  - wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,

  - prawo do popełnienia błędu,

  - ochronę konsumencką dla firm z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami,

  - rozszerzenie definicji rzemieślnika,

  -ułatwienia dla pracowników gastronomii,

  - wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie,

  - ustawowe wydłużenie okresu na składanie oświadczeń przez odbiorców końcowych energii elektrycznej,

  - kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw.

  "Projekt przewiduje także ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez:

  - Zmniejszenie częstotliwości realizacji niektórych obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji do Ministra Energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF).

  - Cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności).

  - Zniesienie obowiązku załączenia dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu, przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości).

  - Zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicznej dot. obszarów morskich RP)" - czytamy dalej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niktórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 02.08, 16:36MIR: Senat przyjął rządowy projekt ustawy o dostępności 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Senat przyjął rządowy projekt ustawy o dostępności, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).  

  "Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności" - powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

  30 lipca br. senacka Komisja Infrastruktury bez poprawek przyjęła projekt. Również Senat nie zgłosił zastrzeżeń i przyjął ustawę 81 głosami. 

  Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności, podał resort.

  "Ustawa definiuje, czym jest dostępność oraz kompleksowo opisuje działania, jakie mają zostać podjęte. Główne założenia to przede wszystkim:

  - stworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki będą przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami,

  - umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności – w przypadku braku reakcji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł nałożyć grzywnę na daną instytucję publiczną,

  - zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia),

  - szansa zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności,

  - większa koordynacja prodostępnościowych inicjatyw - rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności.

  Wcześniej MIR zakładał, że rozwiązania zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 02.08, 13:28MF: Polska jest za niższą stawką VAT na odzież i obuwie dla dzieci 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Minister finansów Marian Banaś wystąpił do prezydencji fińskiej w Radzie Unii Europejskiej z wnioskiem o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad reformą stawek VAT, poinformował resort. Dla Polski kluczowa jest możliwość obniżenia stawek VAT np. na odzież i obuwie dla dzieci, podano także.

  "Minister Marian Banaś w piśmie do ministra finansów Republiki Finlandii ponowił prośbę o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym reformy stawek VAT. Wcześniej minister poruszył tę kwestię w swoim wystąpieniu podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) 9 lipca 2019 r., które dotyczyło priorytetów i programu prac prezydencji fińskiej w Radzie Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Minister Banaś wskazał, że obecne przepisy w dyrektywie VAT, dotyczące stawek VAT, wymagają nowelizacji, tak aby zapewnić wszystkim państwom członkowskim - w równym stopniu - możliwość stosowania obniżonych stawek VAT, podano także.  

  "Minister zaznaczył, że obniżone stawki VAT mogą odgrywać znaczącą rolę w programowaniu polityki społecznej państwa, w tym przede wszystkim polityki prorodzinnej, która stanowi jeden z kluczowych priorytetów naszego rządu. Tym samym nowelizacja dyrektywy VAT pozwoliłaby na jeszcze głębsze wsparcie polskich rodzin przez umożliwienie stosowania przez Polskę preferencyjnych stawek VAT na odzież i obuwie dla dzieci" - podkreślono w komunikacie.

  Według resortu aktualnie tylko niektóre państwa członkowskie mogą - korzystając z uzyskanego jeszcze przed rozszerzeniem UE w 2004 r. specjalnego odstępstwa - stosować stawki obniżone do tego rodzaju towarów.

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 13:04Prezydent podpisał nowelę dot. Prostej Spółki Akcyjnej 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Głównymi jej cechami są m.in.: brak barier wejścia (1 zł kapitału na start); szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą tradycyjną); uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji); duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; łatwiejsze dysponowanie środkami spółki; uproszczona likwidacja PSA" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa jest ostatnią z pakietu 100 zmian dla firm przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  Według resortu PSA ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

  Nowelizacja zgodnie z zapisami ma obowiązywać od 1 marca 2020 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 02.08, 10:44Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biegłych rewidentach i audytorach 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

  "Nowelizacja zakłada przekształcenie dotychczasowego organu nadzoru publicznego - Komisji Nadzoru Audytowego - w odrębną instytucję - Polską Agencję Nadzoru Audytowego, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. Instytucja ta wyposażona została w osobowość prawną, będzie organem właściwym w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia UE nr 537/2014 sprawujący nadzór publiczny nad audytem w Polsce. Organami Agencji będą: Prezes Agencji i Rada Agencji, powoływani na 4-letnie kadencje przez Ministra Finansów. Rada Agencji będzie wykonywała określone zadania Agencji z zakresu nadzoru publicznego sprowadzające się do podejmowania decyzji o charakterze systemowym dla funkcjonowania nadzoru publicznego. Prezes Agencji będzie kierował bieżącą działalnością Agencji oraz ją reprezentował. Koszty funkcjonowania Agencji, w tym sprawowania przez nią nadzoru publicznego, będą pokrywane co do zasady z jej przychodów własnych" - czytamy w komunikacie.

  Agencja, jako organ nadzorczy, wyposażona zostanie w nowe narzędzia dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług objętych standardami wykonywania zawodu, świadczonych przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej. Do kompetencji Agencji będzie należał zarówno nadzór nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego, jak i podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego. Agencja będzie odpowiedzialna za kontrole poprawności usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu, innymi niż badania ustawowe. Agencja będzie miała uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich biegłych rewidentów, którzy dopuścili się przewinienia dyscyplinarnego w związku ze świadczonymi usługami, objętymi standardami wykonywania zawodu. Wyłączną kompetencją Agencji będzie również prowadzenie postępowań administracyjnych i nakładanie kar na wszystkie firmy audytorskie za przewinienia popełnione w związku ze świadczeniem przez nie usług atestacyjnych i pokrewnych, wymieniono.

  W kompetencji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pozostanie ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, a także wykonywanie zadań z zakresu zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów, czytamy także.

  Zmienione zostały również zasady wnoszenia opłat z tytułu nadzoru nad wszystkimi firmami audytorskimi. Dotychczas opłaty od przychodów osiąganych w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego były wnoszone do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Nowelizacja zakłada, iż opłata ta będzie wnoszona wyłącznie do organu nadzoru publicznego, a samorząd będzie otrzymywał środki na pokrycie kosztów realizacji zadań wykonywanych w ramach nadzoru publicznego bezpośrednio od Agencji.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.

  (ISBnews)

 • 02.08, 10:43Prezydent podpisał nowelizację prawa atomowego i ustawy o ochr. przeciwpożarowej 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest kompleksowa i bardzo obszerna nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe" - czytamy w informacji.

  Nowelizacja ma na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dwóch dyrektyw:

  - dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (dyrektywy BSS);

  - dyrektywy Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (dyrektywy NSD).

  "Ustawa ma na celu także dokonanie innych zmian, wynikających z oceny dotychczasowych przepisów w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Reulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wprowadza zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 01.08, 11:36ME i MR: Ustawa ws. cen energii elektrycznej obejmuje także rolników 

  Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podpisali stanowisko, zgodnie z którym przepisy ustawy dotyczącej utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. obejmą także osoby prowadzące działalność rolniczą.

  "Rolnicy to też małe i mikroprzedsiębiorstwa. Większość rolników korzysta dziś z taryfy G, ale coraz więcej z innych taryf np. C, co oznacza, że pobór energii jest rozdzielony na gospodarstwo domowe i działalność rolną. Ta grupa może również z tych przepisów skorzystać" - powiedział Ardanowski podczas konferencji prasowej.

  Przepisy obejmą rolników, którzy mają inne taryfy niż G (przeznaczoną dla gospodarstw domowych).

  Rozporządzenie w katalogu warunków kwalifikujących do uznania za przedsiębiorcę zawiera wyłącznie fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz wielkość podmiotu. Wśród warunków nie ma rodzaju prowadzonej działalności, zaznaczono w stanowisku.

  Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej cen prądu, zgodnie z którą termin składania oświadczeń, na podstawie których z przepisów ustawy mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa, przedłużono do 13 sierpnia.

  "Dlatego jeśli ktoś złożył oświadczenie po [dotychczasowym] terminie, będzie ono ważne" - wyjaśnił Tchórzewski.

  (ISBnews)

   

 • 31.07, 09:15Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju 

  Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest uregulowanie zasad i wzmocnienie współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, tj. Polskim Funduszem Rozwoju SA (PFR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE), Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA (PAIH) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu SA (ARP), nazywanymi 'instytucjami rozwoju'. Wejdą one w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, która ma być formą współpracy instytucji wchodzących w jej skład'" - czytamy w informacji.

  Ustawa tworzy Radę Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, która ma umożliwić sprawną koordynację działań podejmowanych przez instytucje rozwoju. Najważniejszym zadaniem Rady ma być ustanawianie wspólnej Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

  "W skład Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju wejdą prezesi instytucji rozwoju. Przewodniczącym Rady będzie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zaś wiceprzewodniczącym – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiedzenia Rady będą odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ustawa wprowadza zasadę osobistego udziału członków Rady w jej posiedzeniach" - czytamy dalej.

  Zgodnie z postanowieniami ustawy, PFR ma prowadzić działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału m.in. poprzez udzielanie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom (obejmowanie udziałów lub akcji, nabywanie obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz za pośrednictwem funduszy kapitałowych) z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji kapitałowych, wspieranie przedsiębiorców, ochronę środowiska naturalnego, badania, rozwój oraz innowacje, czy też rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

  Ustawa określa również dodatkowe zadania PFR, w tym wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, prowadzenie i obsługa portalu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a także wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.

  "Zgodnie z postanowieniami ustawy, Polski Fundusz Rozwoju S.A. będzie udzielał finasowania przedsiębiorcom, w szczególności mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Zadania te będzie mógł powierzyć swojej spółce zależnej" - podano także.

  Ustawa wyposaża ministra właściwego do spraw budżetu w możliwość przekazania skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego PFR, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego PFR będzie konieczne do wykonania zadań określonych w statucie tej instytucji.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 31.07, 09:03Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym 

  Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, z późn. zm). Dyrektywa reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób" - czytamy w informacji.

  Nowelizacja nakłada na kierujących określonymi kategoriami pojazdów obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli drogowej protokołu ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona. Dotyczy to pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą (tj. kategorie pojazdów M2 i M3), pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t (tj. kategorie pojazdów N2 i N3), przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (kategorie pojazdów O3 i O4) oraz ciągników kołowych (kategorii T5) użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

  Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą, a uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie obowiązany posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego,

  "Ustawa stanowi, iż Główny Inspektor Transportu Drogowego w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji będzie miał obowiązek planować i organizować wstępne drogowe kontrole techniczne pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 w taki sposób, aby łączna liczba tych kontroli obejmowała, w każdym roku kalendarzowym, co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy dalej.

  Ponadto nowelizacja zapewnia uczestnictwo Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego UE lub innych państw członkowskich UE, drogowych kontrolach technicznych pojazdów, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 31.07, 08:53Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług  

  Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem wprowadzonych zmian są regulacje mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń w tych podatkach, a także uporządkowanie, doprecyzowanie i uzupełnienie regulacji w obszarze działalności gospodarczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych" - czytamy w informacji.

  Najistotniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:

  - wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość niektórych towarów, dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli, świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu;

  - zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur;

  - doprecyzowania zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi ;

  - zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT;

  - wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg;

  - wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia;

  - uznania rozliczenia zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, za dokument, na którego podstawie może być rozliczany podatek VAT z tytułu importu towarów;

  - wprowadzenia katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

  "Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dotyczy opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710. Wprowadzone zmiany zmierzają ponadto do uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i wyeliminowania nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami, poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowe" - czytamy dalej.

  W ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzono zmiany umożliwiające Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Poszerzono katalog podmiotów, które maja dostęp do akt spraw podatkowych na podstawie art. 297 Ordynacji podatkowej o Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wprowadzono indywidualny rachunek podatkowy, na który będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Rachunek ten zostanie udostępniony każdemu płatnikowi oraz podatnikowi.

  Z kolei w Kodeksie karnym skarbowym wprowadzono kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu modyfikuje zasady przekazywania informacji przetwarzanych na podstawie ustawy.

  (ISBnews)

 • 30.07, 12:56MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki 

  Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem "System EU ETS po 2020 r. - rekomendacje" przedłożonym przez ministra środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W dokumencie zaproponowano m.in. sprzedaż całej puli aukcyjnej uprawnień do emisji CO2 dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego.

  "Jeśli chodzi o podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii" - czytamy w komunikacie.

  W latach 2020-2021 zaproponowano sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby być dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień mogły zostać przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym.

  "Część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego - w wysokości 57,5 mln uprawnień - powinna być przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego. Pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona na realizację programów przeznaczonych szerszemu gronu odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego" - czytamy dalej.

  Zdaniem autorów rekomendacji, biorąc pod uwagę kierunek polityki klimatyczno-energetycznej UE, środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, w szczególności:

  - energetykę jądrową,

  - modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym,

  - rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych,

  - poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie,

  - OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle piętrzące umożliwiające instalację elektrowni wodnych,

  - ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność,

  - magazynowanie energii,

  - rozwój wykorzystania paliw wodorowych,

  - zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami UE,

  - działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

  "Określenie ostatecznych kierunków wsparcia powinno uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania" - zaznaczono.

  Rekomendacje uwzględniają konieczność przeprowadzenia w 2023 r. przeglądu funkcjonowania mechanizmów i absorpcji środków, w szczególności pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w finansowanych programach.

  "Za obsługę projektów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego ma być odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - podano także.

  (ISBnews)


   

 • 26.07, 10:36Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku 

  Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu (KUP) spowoduje obniżenie dochodów sektora finansów publicznych o 2,7 mld zł w tym roku i po 9,69 mld zł rocznie w każdym pełnym roku obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd.

  Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

  1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;

  2) obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%, podano w OSR.

  "Celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych. Beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego (różnicy między tym, co pracownik dostaje 'na rękę' a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma) oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym" - czytamy w dokumencie.

  Klin podatkowy w Polsce, zgodnie z opracowaniem OECD, w 2017 r. wynosił 36% kosztów pracy i kształtował się na poziomie średniej w OECD. Rozpiętość klina w poszczególnych krajach jest jednak ogromna – od 7 proc. w Chile czy 18% w Nowej Zelandii, aż do 50% w Niemczech i 54% w Belgii. Jest to klin liczony dla samotnej osoby zarabiającej przeciętne wynagrodzenie, podkreślono.

  Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

  "W stosunku do obecnie obwiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł" - czytamy też w OSR.

  "Obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)" - czytamy dalej.

  Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r., podsumowano.

  W 2018 r. wpływy z PIT wzrosły o prawie 14% r/r i wyniosły 110,8 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 24.07, 13:02Emilewicz: Założenia do nowelizacji ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji we IX 

  Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawi założenia nowelizacji ustawy dotyczącej działalności Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) we wrześniu br., poinformowała minister przedsiębiorczości i technologi Jadwiga Emilewicz.

  "Od stycznia zbieraliśmy doświadczenia i opinie od zarządców stref, a także od przedsiębiorców. Departament zebrał to wszystko i przygotował propozycje zmian, które chcemy pokazać we wrześniu, a zrealizować - już w nowej kadencji Sejmu, o ile wyborcy nam na to pozwolą" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej. 

  Wicedyrektor departamentu rozwoju inwestycji Łukasz Gałczyński dodał, że projekt ustawy jest gotowy, ale będzie jeszcze konsultowany i właśnie po wyborach wejdzie na ścieżkę legislacyjną.

  Przedstawiciele resortu podkreślili, że zmiany będą miały charakter doprecyzowujący, a nie zmieniający zakres projektu, jakim jest PSI.

  "Głównie chodzi m.in.o  doprecyzowanie kryteriów jakościowych i ilościowych czy kwestii dotyczących wydawania nowych pozwoleń" - dodała minister. 

  W kwietniu br. Emilewicz mówiła także, że w nowelizacji pojawiają się też wątki, w jaki sposób wyliczyć wartość inwestycji w badania i rozwój. 

  1 czerwca 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu ma on uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 14:00Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji  

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyć:

  - procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego;

  - wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego;

  - procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób;

  - uproszczenia procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi;

  - egzekucji z ruchomości poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji;

  - egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne;

  - egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych;

  - egzekucji z rachunku prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach poprzez ich elektronizację" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:55W programie 'Mój Prąd' 200 tys. instalacji fotowoltaicznych otrzyma dotacje 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Program "Mój Prąd" ma kosztować budżet 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument będzie mógł otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, poinformowali przedstawiciele rządu.

  "Chcemy, aby energetyka oparta o fotowoltaikę rozwijała się w tempie dwucyfrowym. Program będzie kosztował budżet 1 mld zł, mamy to dobrze policzone i będziemy mogli przekazywać dopłaty dla kolejnych prosumentów" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. 

  Premier dodał, że w trwającym od kilkunastu miesięcy pilotażu zostało przyłączonych już 65 tys.gospodarstw.  

  "Tak, jak wskazał premier, jest to już nasz kolejny czyn idący w stronę ochrony klimatu, stąd uruchomienie kolejnego programu wspierania energetyki odnawialnej.To jest program 'Mój Prąd', który powstał przy współpracy ministra środowiska i energii. Wypłaty będą realizowane przez NFOŚiGW i przeznaczone jest na to 1 mld zł. Dotacja wynosić będzie 5 tys zł na jedną instalację, nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Stąd szacujemy, że dzięki temu programowi 200 tys. nowych instalacji prosumenckich powstanie w Polsce oprócz tych 65 tys., które już działają" - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji.

  Według Kowalczyka, oprócz dotacji na instalację, prosument może skorzystać z ulgi podatkowej po odliczeniu kwoty dotacji. 

  "Będzie to kolejny impuls do przyspieszenia tego przedsięwzięcia. Liczymy też na efekty klimatyczne i takim wymiernym efektem będzie redukcja CO2 przy produkcji energii z OZE. Szacunki są takie, że dzięki programowi rocznie zredukujemy CO2 o 600-800 tys. ton" - dodał minister środowiska.

  Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie energetyką odnawialną.

  "W samym I kw. 2019 r. wzrost ilości osób fizycznych, gospodarstw domowych, które zdecydowały się na to, żeby zbudować swoją energetykę jest 11 tys. Ten program, który chcemy wesprzeć powinien nam dać około 1GW mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej" - powiedział Tchórzewski.

  Według niego, dzięki wsparciu rządu taka inwestycja w zależności od danej instalacji może zwrócić się prosumentowi w ciągu 3 do 5 lat.

  "Każdy kto wykona taka instalację i zgłosi ją do zakładu energetycznego i ta instalacja zostanie przyjęta do eksploatacji, przedstawi fakturę i dowód, że została ona włączona, ma prawo otrzymać 5 tys. zł. Zgłoszenia będą dysponowane w kolejności, aż do wyczerpania limitu 200 tys. prosumentów. Jest to więc bardzo prosty system, który ma ułatwić otrzymanie dotacji" - podsumował minister.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:51Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym" - czytamy w komunikacie.

  Uchylenie ustawy wynika z tego, że:

  - Niespełnione zostały założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego;

  - Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego;

  - W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nastąpiła weryfikacja przyjętych przy jej uchwalaniu założeń;

  - Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

  Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

  "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych)" - czytamy dalej.

  Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

  Przepisy dotyczące specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące zeznania CIT-8 zaczną obowiązywać 15 października 2019 r., a w zakresie sprawozdań finansowych - 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:50Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ofercie publicznej dot. m.in. prospektów 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, podał CIR.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zasad publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie.

  Zaproponowano m.in.: rozwiązania ułatwiające spółkom, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, identyfikację swoich akcjonariuszy, co umożliwi im bezpośrednią komunikację, i co powinno sprzyjać zwiększeniu zaangażowania akcjonariuszy tych spółek w ich sprawy, w szczególności w perspektywie długoterminowej; wymóg ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji tej polityki, co powinno przyczynić się do zwiększenia przejrzystości działalności spółek giełdowych i zwiększenia wpływu akcjonariuszy na sprawy takich spółek, wymieniono także.

  "Niezależnie od zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem UE, projekt przewiduje m.in: wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych; rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego Komisji, co przyczyni się do równomiernego i proporcjonalnego podziału obowiązków zastępców między trzy podstawie sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy" - czytamy dalej.

  Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach, podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

 • 23.07, 11:07FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Uchylenie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS) i pełne oskładkowanie umów zleceń przełożyłoby się na chęć polskich pracowników na przedłużenie swojej aktywności zawodowej, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). W przypadku uchylenia art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby których wynagrodzenie do tej pory było oskładkowane do poziomu płacy minimalnej, płaciłyby składki od pełnej wysokości swoich zarobków.

  "Do tej pory podstawa wymiaru składek w przypadku pracownika, który osiąga wiek emerytalny i zarabia z tytułu wszystkich umów dwukrotność obowiązującej w 2019 r. płacy minimalnej wynosiła 2250 zł miesięcznie. Jeśli uchylono by art. 9 ustawy o SUS podstawa urosłaby do 4500 zł. Oznacza to, że na poczet swojej emerytury pracownik odkładałby w ciągu roku dwukrotnie większe środki. Zakładając, że jego kapitał emerytalny jest waloryzowany o 9% - co mniej więcej odpowiada aktualnym warunkom - oraz przyjmując obowiązujące w 2018 r. tablice trwania życia, każdy dodatkowy rok pracy kontynuowanej po osiągnięciu wieku emerytalnego przekłada się na wyższą emeryturę o 15% przy dotychczasowym stanie prawnym oraz o 16,5% wyższą, gdyby nastąpiło pełne oskładkowanie" - powiedział główny ekonomista FPP, ekspert CALPE Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.

  W materiale podkreślono, że restytucja ubezpieczeń społecznych zakłada - poza pełnym oskładkowaniem - również zaewidencjonowanie i zapisanie nieodprowadzonych składek w okresach przeszłych. "Przyjmując, że pracownik posiadał kapitał początkowy w wysokości 150 tys. zł i przez ostatnie 5 lat był zatrudniony na nieoskładkowanych umowach zlecenia, na skutek wprowadzenia restytucji jego emerytura byłaby wyższa o ok. 30%" - wskazano także.

  FPP szacuje, że, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys.

  "W 2025 r. problem będzie dotyczył już 0,5 mln emerytów, a w 2030 r. liczba pozbawionych prawa do najniższego świadczenia może sięgać 650 tysięcy! Konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:15Kwieciński: Rząd niebawem zajmie się projektem dot. przekształcenia OFE w IKE 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w najbliższych tygodniach rozpatrywany będzie przez rząd i jeszcze w tej kadencji Sejmu ma zostać przyjęty, aby ustawa mogła wejść w życie 1 listopada 2019 r., wynika ze słów ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

  "Dogadujemy ostatnie szczegóły w ramach rządu, więc myślę, że niedługo projekt dotyczący OFE będzie zatwierdzony najpierw przez Komitet Stały Rady Ministrów, a potem przez rząd i zostanie przekazany do naszego parlamentu" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

  Odnośnie terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, uzupełnił: "Jeżeli nie będzie to przyszły wtorek, to kolejny".

  Zaznaczył jednocześnie, że nic w kwestii terminów się nie zmieniło.

  "Nadal zależy nam na tym, aby ta ustawa zaczęła działać od 1 listopada po to, by Polacy mieli już prawdziwy dostęp do tych pieniędzy" – powiedział Kwieciński.

  Minister podkreślił, że ta zmiana wzmocni "nogę kapitałową" naszego systemu emerytalnego.

  W swoim stanowisku do projektu zmian Związek Banków Polskich (ZBP) napisał, że według niego termin wejścia w życie 1 listopada 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) jest terminem zbyt krótkim, mogącym spowodować istotne zawirowania na rynku i generującym duże ryzyko prawne po stronie uczestników rynku.

  Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem art. 16 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 26i, który wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przepis ten stanowi, że: "W przypadku, gdy oszczędzający na IKE, o którym mowa w niniejszym rozdziale, posiada również inne IKE prowadzone przez ten sam specjalistyczny funduszu inwestycyjny otwarty może wystąpić do tej instytucji o przeniesienie środków zgromadzonych na IKE na jego IKE, o którym mowa w niniejszym rozdziale".

  (ISBnews)

   

 • 22.07, 16:36Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. uchylenie ustawy o podatku węglowodorowym 

  Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. przygotowanym przez ministra finansów projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony w Polsce 18 kwietnia 2012 r. Jest on pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Podatek ten obejmował początkowo wyłącznie wydobycie miedzi oraz srebra. Jak tłumaczył wcześniej resort finansów, ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, w konsekwencji których, począwszy od 1 stycznia 2016 r., objęte opodatkowaniem zostało dodatkowo wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednakże podatek od wydobycia tych węglowodorów miał być pobierany od 1 stycznia 2020 r.

  We wtorek rząd rozpatrzy także projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  (ISBnews)