ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.09, 12:01Morawiecki: Wciąż rozmawiamy o ew. wydłużeniu okresu niższych składek na ZUS 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów omawiane były możliwości przedłużenia okresu niższych składek na ubezpieczenia społeczne dla małych przedsiębiorców, ale nie zapadły w tej sprawie jeszcze żadne decyzje, wynika z wypowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

  "Na Komitecie Ekonomicznym omawialiśmy wszystkie pomysły dotyczące preferencji dla startujących przedsiębiorców. Mam pewne rozdwojenie potrzeb. Oczywiście, chciałbym, by było jak najlepiej dla przedsiębiorców, ale takie rozwiązania wiążą się z niższymi wpływami do FUS. Próbujemy rozwiązać tę kwadraturę koła z [Jarosławem] Gowinem i [Elżbietą] Rafalską" - powiedział Morawiecki dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Dodał, że najdalej w ciągu pól roku bądź roku rząd będzie chciał wypracować dodatkowe preferencje dla małych przedsiębiorców w tym zakresie.

  Wczoraj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaproponowało, żeby okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wydłużyć o rok, czyli do 3 lat. Projekt nowelizacji skierowany został do konsultacji społecznych. resort pracy c hce, by zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

  Dopiero po 3 latach osoby te zaczęłyby opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Celem zmian jest wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz dłuższy czas ich działania. Nowe regulacje miałyby dotyczyć tych, którzy rozpoczynać będą działalność po wejściu w życie ustawy, tłumaczy resort.

  Z preferencyjnych składek mogą skorzystać osoby podejmujące działalność po raz pierwszy lub po długiej przerwie. Przedsiębiorca ma prawo korzystać z preferencyjnej składki w okresie aktywności zawodowej, o ile czas pomiędzy prowadzeniem poszczególnych działalności wynosi ponad 60 miesięcy.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 11:29Morawiecki: Dzięki nowej ustawie cała Polska może stać się strefą inwestycyjną 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował w Krynicy-Zdrój projekt ustawy, która tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów. W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. W efekcie proponowanych zmian skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 117,2 mld zł do 2027 r., a skumulowana liczba nowych miejsc pracy w tym okresie to 158,3 tys. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2018 r., najdalej w I kw.

  "To, co dziś proponujemy nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tys. km2 Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Krynicy.

  "Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce" - dodał wicepremier.

  Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć, podnoszących konkurencyjność i innowacyjność rodzimej gospodarki, podkreślił resort w komunikacie.

  "Wielkość inwestycji będzie dostosowana do rynku lokalnego . Hasłem przewodnim tego jest to, by cała polska była strefą inwestycyjna" - podkreślił Morawiecki.

  "Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe rozumiane jako nakłady inwestycyjne oraz kryteria jakościowe zgodne z Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególnie cenione będą takie inwestycje, które mają pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników." - napisało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie.

  Według założeń, o nowy standard obsługi inwestora zadbają spółki zarządzające, które będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

  "Spółki, będące centrum wiedzy dla inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Każda z nich będzie miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić działalność. Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie stanowił kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu czasu procedur)" - czytamy w materiale.

  W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu, podkreślił resort.

  "Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych.  Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowało ograniczenia w dostępnie do wartościowych terenów inwestycyjnych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji" - wskazano w komunikacie.

  Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe. Z nową ustawa inwestor będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.

  "Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:

  * Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.

  * Jakościowe – uwzględniające założenia SOR w obszarach:

  - Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług;

  - Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;

  - Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia);dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro,  małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;

  - Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji" - czytamy w komunikacie.

  Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35% (obszary należące do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego) lub obszarach wskazanych w "Programie dla Śląska" próg zmniejsza się z 60% do 50%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50% (województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i podlaskie) próg zmniejsza się z 60% do 40%, podano dalej.

  Zostanie wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia podatkowego i wprowadzona przejrzysta zasada - im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona przez Unie Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia, zapowiedział także resort.

  "Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat. Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy do 2026 r. okres ten może być wydłużony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie objętych statusem SSE. Podkreślić należy, że dla dotychczas działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki" - czytamy także.

  Efekty wprowadzanych zmian to: prognozowana skumulowana liczba nowych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio - 158,3 tys. do 2027 r.; prognozowana skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych - 117,2 mld zł do 2027 r.; prognoza wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - 3,7 mld zł, podał resort w prezentacji.

  Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Po roku 2026 przestaje obowiązywać.

  Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów będzie obowiązywała nowa ustawa. Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których nie będą już wydawane nowe zezwolenia, podkreślił resort rozwoju.

  "Specjalne Strefy Ekonomiczne, funkcjonujące od 20 lat, powstały po to, by pobudzić inwestycje i zlikwidować wysokie bezrobocie strukturalne (w niektórych rejonach kraju sięgało nawet 40%). Obecnie w Polsce działa 14 SSE i stanowią one istotny element relacji z inwestorem. Wraz z upływem lat nie dostosowano przyjętych założeń ich oddziaływania do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych.  Brak wydłużenia ich funkcjonowania (wg ustawy do 2026r. ) spowodowałby gwałtowne ograniczenie inwestycji w najbliższych latach. Obecnie instrument ten jest mniej atrakcyjny (jest to 9 lat zwolnienia), zwłaszcza w porównaniu do innych krajów, gdzie zwolnienie standardowo trwa 10 lat" - czytamy w komunikacie.

  Wicepremier podkreślił jednocześnie, że nowe przepisy nie będą różnicować inwestorów.

  "Nie chcemy inwestorów zagranicznych dyskryminować, chcemy, by małe i średnie przedsiębiorstwa miały większą skłonność do inwestowania w całym kraju, bo to była to nasza pieta achillesowa - chcemy stymulować inwestycje i zagraniczne, i polskie" - podsumował Morawiecki.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 08:11Tchórzewski: Chcę przekonać rząd do energetyki jądrowej 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował się jako zwolennik elektrowni jądrowej i zapowiedział, że chce przekonać do niej polski rząd.

  "Jestem zwolennikiem tego, by iść w kierunku elektrowni jądrowej i chcę polski rząd do tego przekonać. Wiemy, jaki jest nastrój na świecie w energetyce jądrowej - państwa chcą od tego odchodzić, ale dla Polski w moim przekonaniu jest to bezpieczne. Pozwoli też na uniknięcie dużego kryzysu gospodarczego, jeśli nie wypełnimy ustaleń pakietu zimowego. Nie chcemy być w stałym konflikcie z KE" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Dodał, że ma nadzieje na wsparcie wicepremiera Mateusza Morawieckiego w planach budowy elektrowni jądrowej.

  "Mamy grupę osób w Polsce, które są przeciwnikami tej energetyki jądrowej i musimy wszystkich przekonać, że Polska musi zając się energetyką jądrową" - podkreślił minister.

  W połowie sierpnia Tchórzewski informował, że Polska może samodzielnie sfinansować budowę elektrowni jądrowej, natomiast na dostawę technologii ma być ogłoszony przetarg. Nie wskazał jednak, kiedy ostateczna decyzja o budowie zostanie podjęta.

  W połowie maja 2017 r. zapowiadał, że decyzja dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce może zapaść w tym roku, a najpóźniej zostanie ona podjęta przed 2020 r. Wcześniej wskazywał, że Ministerstwo Energii kontynuuje prace przygotowawcze do budowy w Polsce elektrowni atomowej, konieczne jest jednak znalezienie nowego modelu finansowania zamiast zakładanego wcześniej tzw. mechanizmu różnicowego.

  W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 17:38Rafalska: Wskaźnik dzietności sięgnął 1,36 i rośnie z miesiąca na miesiąc 

  Krynica-Zdrój, 05.09.2017 (ISBnews) - Wskaźnik dzietności wzrósł do 1,36 z poziomu 1,28 notowanego w momencie wprowadzenia programu Rodzina 500+, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Wskaźnik dzietności jak wprowadzaliśmy program 500 plus wynosił 1,28, teraz wynosi 1,36. Z miesiąca na miesiąc ten wskaźnik jest wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem" - powiedziała Rafalska podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Według Rafalskiej, nakłady na rodzinę zwiększyły się w Polsce z 1,8% do 3,1% PKB.

  W uzasadnieniu projektu ustawy dotyczącej programu 500+ zapisano, że w ciągu kilku lat wskaźnik dzietności w Polsce powinien wzrosnąć do 1,6.

  Zdaniem przedstawicieli resortu pracy, oprócz rosnącego wskaźnika dzietności w Polsce również najnowsze dane GUS dotyczące rodzącego się trzeciego dziecka w rodzinie wskazują na zasadność wprowadzenia programu 500+.

  "Mamy nadzieję, że w grudniu okaże się, że w tym roku urodziło się ponad 400 tys. Polaków" - podsumowała Rafalska.

  Według danych GUS, w I poł. br. liczba urodzeń żywych wzrosła o 7,8% r/r i wyniosła 200,1 tys. W całym 2016 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 382,3 tys. (wzrost o 3,5% r/r).

  W końcu sierpnia resort pracy podał, że wsparciem z rządowego programu Rodzina 500+ w lipcu 2017 roku objęto już ponad 3,992 mln dzieci do 18 lat. Tylko od początku 2017 roku do rodzin trafiło 13,9 mld zł. W całej Polsce programem jest objętych 57,9% wszystkich dzieci do 18 lat.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 14:16MRPiPS chce wydłużyć obowiązywanie preferencyjnych składek na ZUS do 3 lat 

  Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaproponowało, żeby okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wydłużyć o rok, czyli do 3 lat. Projekt zmian skierowany został do konsultacji społecznych, podał resort.

  "Jak wynika z badań, trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy. Stąd też propozycja, by okres preferencyjnego opłacania składek wydłużyć z 2 do 3 lat. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku" - czytamy w komunikacie.

  Dopiero po 3 latach osoby te zaczęłyby opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Celem zmian jest wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz dłuższy czas ich działania. Nowe regulacje miałyby dotyczyć tych, którzy rozpoczynać będą działalność po wejściu w życie ustawy, tłumaczy resort.

  Z preferencyjnych składek mogą skorzystać osoby podejmujące działalność po raz pierwszy lub po długiej przerwie. Przedsiębiorca ma prawo korzystać z preferencyjnej składki w okresie aktywności zawodowej, o ile czas pomiędzy prowadzeniem poszczególnych działalności wynosi ponad 60 miesięcy.

  "Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018 r." - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 09:01Rafalska: Koszt wypłat 500+ dla emerytów to najpewniej 2,7-3,4 mld zł rocznie 

  Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Koszty corocznego świadczenia 500+ dla emerytów wyniosą najprawdopodobniej 2,7-3,4 mld zł rocznie, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Najbardziej prawdopodobny wariant zakłada, że dostanie je każdy, kto otrzymuje emeryturę od minimalnej do 2 tys. zł. W tej grupie znalazłyby się też osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenia przedemerytalne. Szacujemy, że takie jednorazowe dodatki otrzymałoby ponad 6 mln osób, w tym ponad 4 mln pobierających świadczenia z FUS i wszyscy z KRUS. Koszt takiego rozwiązania zawierałby się między 2,7 mld zł a 3,4 mld zł" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

  Dodała, że resort przygotował różne warianty wypłaty świadczenia jednorazowego w wysokości - w zależności od osiąganych dochodów - od 300 do 500 zł. Ich koszty wynoszą od 2,5 mld do 5 mld zł.

  "Nie przewidujemy wdrożenia wariantu, którego koszty sięgają 5 mld zł, bo to zbyt dużo jak na rok, w którym budżet będzie obciążony najpoważniejszymi skutkami obniżenia wieku emerytalnego. Omówiony wyżej wariant jest najbardziej realny, ale nie jest jeszcze przesądzony. Przygotowaliśmy koncepcję i wyliczenia, ale decyzja zależy od wielu czynników" - wskazała minister.

  Poinformowała też, że wstępna propozycja przewiduje, żeby 500 zł otrzymali ci, którzy mają najniższe świadczenie. Osoby, których emerytura zawiera się między 1000 a 1500 zł - 400 zł. Z kolei 300 zł dostaliby pozostali, których świadczenie nie przekracza 2 tys. zł. "To jest jeden z wariantów, choć byłoby dobrze, gdyby 500 zł mogły dostać osoby o emeryturach do 1500 zł. Wszystko jednak zależy od tego, na co będzie nas stać za rok" - podsumowała Rafalska.

  Wypłata 500+ dla emerytów planowana jest na II połowę przyszłego roku.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 09:33ME przedstawiło założenia nowego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 

  Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przedstawiło założenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (CHP – combined heat and power), opartego o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej dla instalacji istniejących oraz o rozwiązania aukcyjne dla nowych instalacji.

  "Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego, zaś ograniczenia niskiej emisji, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP" - czytamy w komunikacie.

  Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP to:

  - przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,

  - wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,

  - uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,

  - jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),

  - uwzględniona zostanie struktura wiekowa instalacji.

  Natomiast założenia dla wsparcia dla nowych instalacji to:

  - nowy system wsparcia, oparty o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule "pay as bid"),

  - zachowanie konkurencyjności aukcji,

  - wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,

  - przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej, a aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,

  - aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych – osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),

  - budżet aukcyjny ustalany będzie przez ministra energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,

  - minister energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,

  - mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie - możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,

  - monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji oraz monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji.

  "Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy)" - podano także.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 08:32ZUS szacuje wzrost liczby emerytur w br. po obniżce wieku emeryt. na 331,3 tys. 

  Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82% uprawnionych osób, wynika z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przedstawionych przez Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowuje się do sprawnej obsługi osób chcących przejść na emeryturę. ZUS szacuje, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82% uprawnionych osób" - czytamy w komunikacie.

  Wnioski składane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego to głównie wnioski pierwszorazowe, które są najbardziej pracochłonne w obsłudze. Przewiduje się, że wpływ wniosków w IV kwartale 2017 r. będzie średnio wyższy o 24% w stosunku do 2016 r., podano także.

  Rada Ministrów wysłuchała wczoraj informacji na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego, przedłożonej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Podpisana przez prezydenta w grudniu ub.r. ustawa przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

  (ISBnews)

 • 29.08, 19:14Projekt budżetu 2018: Deficyt 'general government' to 2,7% PKB w 2018 r. 

  Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 2,7% PKB w 2018 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

  "Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej (ESA2010) wyniesie 2,7% PKB, tj. poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2018 roku wyniesie 49,1 mld zł, tj. 2,4% PKB (wobec 3,3% PKB oczekiwanych w br.), podano także w dokumencie.

  "Analizując poziom deficytu sektora finansów publicznych należy mieć jednak na uwadze, że deficyt lub nadwyżka w budżecie środków europejskich wynika z przesunięcia w czasie kasowych strumieni dochodów i wydatków, natomiast zgodnie z zasadami unijnymi (ESA'2010) rejestrowanie przepływów z budżetem UE odbywa się na zasadzie neutralności dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych. Mając powyższe na uwadze planowany deficyt sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich ukształtuje się w 2018 roku na poziomie 33,6 mld zł, tj. 1,6% PKB" - wskazano także.

  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) planowany jest na poziomie 1 043,6 mld zł (tj. 53,8% PKB) w 2017 r. i 1 116,1 mld zł (tj. 54,2% PKB) w 2018 r., podano także w uzasadnieniu.

  "Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 37,5 mld zł w 2017 r. i o 61,5 mld zł w 2018 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2017 r. do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2017 i 2018 r. odpowiednio 50,3% oraz 50,5%" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 29.08, 19:03Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020 

  Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski utrzyma się corocznie na poziomie 3,8% w latach 2018-2020, zaś w 2021 r. obniży się do 3,6%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

  W projekcie przyjęto - zgodnie z wcześniejszymi informacjami - że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. "Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r. Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych" - czytamy także w uzasadnieniu.

  Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2016-2021

  Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020

   

  Wzrost PKB Polski utrzyma się corocznie na poziomie 3,8% w latach 2018-2020, zaś w 2021 r. obniży się do 3,6%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

  W projekcie przyjęto - zgodnie z wcześniejszymi informacjami - że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. "Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r. Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych" - czytamy także w uzasadnieniu.

  Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2016-2021

    2016 2017 2018 2019 2020 2021
  PKB, zmiana % 2,7 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6
  Eksport, zmiana % 9 7,1 6,4 6 6 6
  Import, zmiana % 8,9 7,7 6,9 6,1 6,1 6
  Popyt krajowy, zmiana % 2,4 3,8 3,9 3,8 3,8 3,6
    Spożycie, zmiana % 3,6 3,9 3 3,1 3,1 3
      - prywatne, zmiana % 3,8 4 3,5 3,5 3,5 3,5
      - publiczne, zmiana % 2,8 3,5 1,3 1,6 1,5 1,5
  Nakłady brutto na środki trwałe, zmiana % -7,9 7,2 7,6 7,3 7 5,5
  CPI, zmiana % średnioroczna -0,6 1,8 2,3 2,3 2,5 2,5
  PPI, zmiana % średnioroczna -0,1 3,9 2,2 2,3 2,3 2,5
  Stopa bezrobocia rej. (koniec roku) 8,3 7,2 6,4 6,1 6 6
  Stopa proc. operacji otwartego rynku (średnio w okresie) 1,5 1,5 2,3 2,5 3,1 3,5
  Saldo obrotów bieżących, % PKB -0,3 -0,9 -1 -1 -1,1 -1,2

  (ISBnews)

   

 • 29.08, 17:48MF: Wpływy z podatku od kopalin spadną o 21% r/r do 1,29 mld zł w 2018 r.  

  Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1 290 mln zł w 2018 r., co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3%, wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2018 r. 

  "Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2 247 987 tys. zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r.  Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wynoszą 4 568 655 tys. zł, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2017 r." - czytamy dalej.

  Ministerstwo Finansów podało wcześniej w sierpniu, że wstępne dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, tj. 63,7% planu.

  "W 2018 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2017 r." - podano także w dokumencie. 

  Wpłata z zysku NBP za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej). 

  (ISBnews)

 • 29.08, 17:24MF: Potrzeby pożyczkowe brutto wzrosną do 181,7 mld zł w 2018 r.  

  Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41 492 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 460,2 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 371,1 mln zł,  wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2018 rok.  Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą 181 702,2 mln zł na 2018 r. wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. na poziomie 143 069,2 mln zł.

  "W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41 492,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 460,2 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 371,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2018 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 63 323,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. 53 780,5 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 79 012,1 mln zł)" - czytamy w dokumencie. 

  Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży bonów skarbowych w 2017 r.) wynosi 181 702,2 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. 143 069,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 178 488,7 mln zł), podano dalej. 

  "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57 916,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 5 406,5 mln zł" - czytamy także. 

  Zgodnie z prognozą, dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331 672 637 tys. zł, tj. o 6,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. wyniesie 16,1% i pozostanie na poziomie relacji z 2017 r. Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 32 400 000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną o 8,7% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 55 500 000 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,3% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. 

  Przyjęto, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe.

  Resort zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r.

  "Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2017 r. wyniesie 3,9%. W przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,0%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego" - czytamy dalej. 

  "W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2017 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej przyspieszy do 4,0%, wobec 3,8% tempa wzrostu w roku ubiegłym. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Szybkiemu wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz transferami w ramach programu „Rodzina 500 plus"" - podał resort w dokumencie. 

  Na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności, średnioroczny wskaźnik CPI w roku bieżącym powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.

  Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 53,6% w 2017 r. i 54,9% w 2018 r. Realne tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w Polsce w 2017 r. wyniesie 7,1%, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,4%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB, czytamy również. 

  Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018 podczas środowego posiedzenie tj. 24 sierpnia 2017 r. 

  (ISBnews)

 • 28.08, 12:51Prezes PKO BP: Czekamy na dalsze procedowanie projektu prezydenckiego ws. CHF 

  Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski czeka na dalsze procedowanie prezydenckiego projektu w sprawie kredytów hipotecznych we frankach, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. 

  "Projekt prezydencki zawiera działania, które zakładał PKO Bank Polski. Czekamy na dalsze procedowanie projektu prezydenckiego i w pierwszej kolejności będziemy go realizowali" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej. 

  Portfel tych kredytów w naszym banku powinien być spłacony w tempie 5-7 lat w zależności od kursu franka, zaś taki projekt dobrowolnej restrukturyzacji powinien zawierać propozycje przyspieszenie tego procesu, dodał. 

  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

  (ISBnews)

   

 • 24.08, 18:21Morawiecki: W budżecie 2018 znacząco wzrośnie finansowanie celów społecznych 

  Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - We wstępnym projekcie budżetu na 2018 r. przyjętym dzisiaj przez rząd przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. 

  "W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest też wzrost wydatków na zdrowie o niemal 6 mld zł oraz na obronność o 4 mld zł" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie resortu finansów.

  Według niego, tak istotny wzrost finansowania celów społecznych i związanych z bezpieczeństwem może być bezpiecznie realizowany dzięki skutecznej odbudowie różnych dochodów budżetowych i uszczelnieniu systemu podatkowego.

  "Kluczowe są tu rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego, poprawa efektywności działania służb celno-skarbowych oraz stopniowa eliminacja luk prawnych. Przyjęty projekt budżetu na 2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego" - dodał wicepremier.

  Głównym celem prowadzonej polityki budżetowej pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych, podano też w komunikacie. 

  "Projekt budżetu spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB" - czytamy także. 

  Rada Ministrów przyjęła dzisiaj wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% w przyszłym roku wobec 3,6% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 41,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) zaplanowano na poziomie 2,7% PKB.

  (ISBnews)

 • 24.08, 18:08Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,8% wzrostu PKB, 41,5 mld zł deficytu 

  Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% w przyszłym roku wobec 3,6% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 41,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano:
  - dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,
  - wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,
  - deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.
  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB, podano dalej.

  Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3%), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

  Projekt budżetu na 2018 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB, podkreślono również.

  "Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu 'Rodzina 500+' oraz rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 r." - czytamy także.

  Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:
  - obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
  - waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%; wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
  - kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
  - dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia;
  - finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu "Mieszkanie+";
  - finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
  - dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.

  "Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:
  - rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki oraz zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);
  - utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowegozmiana procedur kontrolnych);
  - wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);
  - wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
  - uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych, w tym cen transferowych;
  - rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;
  - opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;
  - uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;
  - uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o wiele innych branż i kategorii towarów" - podało CIR.

  Projekt ustawy budżetowej na 2018 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:
  - dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,
  - wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,
  - deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 24.08, 17:52Szydło: Rząd przyjął wstępnie budżet na 2018 r. z deficytem na poziomie 2,7% PKB 

  Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% w przyszłym roku wobec 3,6% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu na poziomie 2,7% PKB, poinformowała premier Beata Szydło.

  "Jeżeli chodzi po podstawowe wskaźniki, to zakładamy deficyt na poziomie 2,7% PKB, wzrost gospodarczy na 3,8%, a stopę bezrobocia szacujemy na 6,4%" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej po posiedzeniu rządowym . 

  Premier nie podała dokładnej wartości nominalnej deficytu, ale zapowiedziała, że w sprawie budżetu odbędzie się osobna konferencja, na której wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawi szczegółowe dane.

  Dodała, że wstępny projekt budżetu na 2018 r. został przyjęty, uzgodniony i przesłany do konsultacji międzyresortowych. "Do 30 września rząd musi przyjąć budżet ostatecznie i przesłać go do parlamentu" - podkreśliła Szydło.

  Wcześniej prasa spekulowała, że rada ministrów może przyjąć dzisiaj wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zakładający m.in., że deficyt budżetu centralnego nie przekroczy 41,5 mld zł. Według forsal.pl, miał być to najniższy deficyt jaki minister finansów zaplanował od 2012 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 11:39Rząd zajmie się wstępnym projektem ustawy budżetowej na 2018 r. w czwartek 

  Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się podczas czwartkowego posiedzenia m.in.wstępnym projektem ustawy budżetowej na 2018 r., podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Porządek obrad czwartkowego posiedzenia Rady Ministrów obejmuje m.in.: "Wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018 "- podała Kancelaria.

  Wśród kolejnych punktów, nad którymi ma się skupić rząd jest również: projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, informacja na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej w zakresie sieci szpitali, a także informacja na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego.

  (ISBnews)

 • 22.08, 08:17Resorty rozwoju i pracy porozumiały się ws. formy likwidacji OFE - prasa 

  Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Resorty rozwoju i pracy osiągnęły porozumienie w kwestii reformy systemu emerytalnego, zakładającej przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) - uzgodniono, że reforma zostanie przeprowadzona w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju, podał "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na źródło z otoczenia wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

  "Potwierdza to szefowa resortu pracy. - Trwają prace finalizujące, by złożyć projekty ustaw do konsultacji. Wiodącą rolę odgrywają tu resorty rozwoju i finansów - mówi Elżbieta Rafalska" - czytamy w gazecie.

  "DGP" przypomina, że ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się w lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo Rozwoju napotkało jednak opór resortu pracy, który chciał, by całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów (ponad 177 mld zł) przejął ZUS.

  "Z naszych informacji wynika, że wicepremier Morawiecki ostatecznie przekonał minister Rafalską do swojego pomysłu. To oznacza, że 25% zgromadzonych w OFE składek przejmie państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej, a reszta trafi do instytucji finansowych, które zastąpią fundusze emerytalne. Pieniądze przyszłych emerytów staną się ich prywatnymi oszczędnościami, więc będą mogli decydować, w co je inwestować" - czytamy dalej.

  "Resort rozwoju chce rozbudować III lar emerytalny. Szukał w państwowej kasie pieniędzy na zachęty (na początek ok. 3 mld zł), które skłoniłyby do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Pomocną dłoń wyciągnęła do Morawieckiego Rafalska, która zgodziła się uszczuplić budżet Funduszu Pracy i pokryć z niego część wydatków - napisano także w "DGP".

  Wicepremier chciałby rozpocząć reformę 1 lipca 2018 r. Tę datę potwierdza także minister pracy. Jednak rządowi urzędnicy wskazują, że z powodów technicznych możliwe jest opóźnienie - do 2019 r., podała także gazeta.

  W grudniu ub. r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), a 75% aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.

  (ISBnews)

 • 21.08, 13:10Haładyj: Projekt ustawy o sukcesji w firmach jesienią wejdzie pod obrady rządu 

  Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący usprawnienia sukcesji w firmach rodzinnych zostanie przyjęty jesienią przez Radę Ministrów, a później przez parlament i ma realne szansę na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja.

  "Minął termin na zgłoszenie uwag w procesie konsultacji społecznych. Wpłynęły m.in. bardzo konstruktywne uwagi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, także uwagi ze strony Ministerstwa Finansów, doprecyzowujące różne zapisy. Na spokojnie chcemy je wszystkie przeanalizować i w ciągu dwóch tygodni zwołać konsultacje uzgodnieniowe z udziałem partnerów społecznych. Jesienią projekt powinien pojawić się na Komitecie Stałym Rady Ministrów, a potem Rady Ministrów" - powiedział wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj podczas konferencji Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) na temat projektu ustawy.

  Dodał, że po akceptacji rządu i po późniejszych pracach w parlamencie projekt ten ma realne szanse na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r.

  "Początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy ze złożoności naszych propozycji legislacyjnych. Tymczasem projekt ustawy dokonuje odpowiednich zmian w 25 innych ustawach, z czego 40 jest całkiem nowych" - powiedziała członek stowarzyszenia IFR Anna Kosil-Jarząbek.

  Zdaniem wiceprezesa IFR Tomasza Budziaka, projekt ustawy dotyczy nie tylko dużych firm rodzinnych, ale także małych sklepów, zakładów fotograficznych czy małych firm produkcyjnych. "Według obecnie obowiązujących przepisów, wraz ze śmiercią właściciela praktycznie znika z rynku również jego firma. Nowe regulacje dają szansę na zmianę tej sytuacji" - dodał Budziak.

  Haładyj zwrócił uwagę, że resort nie miał żadnych wzorców, na których mógłby się oprzeć ze względu na specyfikę polskiego rynku. "W żadnym kraju zachodnim na taką skalę nie jest prowadzona jednoosobowo działalność gospodarcza. Tymczasem, jak wskazują badania, ponad 200 tys. przedsiębiorców przekroczyło 65. rok życia. Notowanych jest około 100 zgłoszeń miesięcznie o śmierci przedsiębiorcy zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEDIG. Bliżej zakończenia prac legislacyjnych będziemy chcieli uruchomić akcję informacyjną dla przedsiębiorców" - dodał wiceminister.

  W projekcie ustawy resort rozwoju zaproponował m.in. umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG ustanawiania za życia osoby zarządzającej przedsiębiorstwem - zarządcy sukcesyjnego, który mógłby prowadzić przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Przewidziano także wprowadzenie możliwości powołania zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy (lub małżonka, jeśli jest współwłaścicielem przedsiębiorca albo osobę, która nabyła przedsiębiorstwo na podstawie zapisu windykacyjnego) - jeśli sam przedsiębiorca nie powołał go za życia.

  Według resortu, okres, w którym można powołać zarządcę to 2 miesiące od dnia otwarcia spadku - ten czas nie może być zbyt długi, bo wówczas powstanie niepewność w obrocie, zwłaszcza dla wierzycieli (w tym Skarbu Państwa), innych kontrahentów i pracowników.

  (ISBnews)

 • 17.08, 16:21MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych 

  Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) i Urząd Zamówień Publicznych (UZP) rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych, której projekt powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r., poinformował resort. Przepisy ma stworzyć nowo powołany zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele obu instytucji. 

  "Do sprawy podeszliśmy bardzo zadaniowo. Powołaliśmy specjalny zespół, który przygotuje nową ustawę. Jego pracami pokieruje trzech wiceministrów rozwoju, odpowiedzialnych za kluczowe z punktu widzenia zamówień obszary, oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk" – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie. 

  Prezes UZE zaznaczyła, że działania zmierzające do przygotowania projektu kompleksowego i spójnego aktu prawnego porządkującego system zamówień publicznych, zostały zainicjowane już w grudniu 2016 r. cyklem debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

  "Do dyskusji zaproszono przedstawicieli wiodących uczestników systemu zamówień publicznych, w tym zamawiających, wykonawców, instytucji kontrolnych, przedstawicieli świata nauki oraz innych wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych" – dodała Stręciwilk.

  Wiceministrowie rozwoju, którzy weszli w skład komitetu sterującego zespołu, to Jadwiga Emilewicz (odpowiedzialna w MR m.in. za wsparcie innowacyjności oraz sektora małych i średnich firm), Mariusz Haładyj (nadzorujący prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców, m.in. w ramach pakietów 100 zmian dla firm i Konstytucji Biznesu) oraz Witold Słowik (odpowiada za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i środki unijne na inwestycje infrastrukturalne).

  Założenia, które przyświecają pracom nad ustawą, to m.in.:
  - wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową,
  - wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań,zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach,
  - uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli,
  - uspójnienie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy,
  - uproszczenie procedur, podano także.

  "Nowa ustawa z pewnością musi być zgodna z regulacjami unijnymi, czytelna, kompleksowo regulująca wszelkie aspekty procesu przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Powinien to być akt prawny, który będzie „przyjazny" zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Ukształtowany w sposób, którego stosowanie przyniesie efekty korzystnie wpływające na rozwój potencjału polskiej gospodarki" – powiedziała Stręciwilk. 

  Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem. Pozostałe dwa filary programu to: polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (przyjęta 26 lipca) oraz polityka zakupowa państwa, która wskaże zasady, jakimi powinny kierować się instytucje publiczne podczas dokonywania zakupów.

  Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.

  (ISBnews)