ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.01, 18:00Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku w I kw.  

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku - strategię rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w I kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Dokument ten ma zostać przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów.

  "W związku z ustawowym obowiązkiem aktualizacji polityki energetycznej (art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) oraz mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania sektora energii – wynikające zarówno z postępu technologicznego, jak również ze zmian globalnych trendów i polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – został opracowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., który zastąpi Politykę energetyczną Polski do 2030 r. zatwierdzoną przez RM w listopadzie 2009 r" – czytamy w uzasadnieniu.

  Opracowanie PEP2040 odpowiada na potrzebę zapewnienia spójnej wizji rozwoju sektora energetycznego w Polsce i wyznaczenia kierunku jego transformacji zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną UE oraz wzmocnienia i odbudowy krajowej gospodarki w związku z COVID-19, podano także.

  W dokumencie zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego oraz cel obecnej polityki energetycznej, trzy kluczowe filary PEP2040 oraz osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projektów strategicznych.

  Realizacja celów szczegółowych ma horyzont 20 lat. W celu planowania operacyjnego znaczna część działań ma perspektywę kilku- lub kilkunastoletnią. Skutki wdrażania kierunków i działań są odzwierciedlone w części prognostycznej o horyzoncie 2040.

  Do PEP2040 dołączono trzy załączniki, które są jej nieodłącznymi częściami:

  - Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
  - Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
  - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)

  Transformacja energetyczna oparta zostanie na następujących trzech filarach:
  - I filar: Sprawiedliwa transformacja,
  - II filar: Zeroemisyjny system energetyczny,
  - III filar: Dobra jakość powietrza.

  Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:
  - nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
  - co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
  - wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
  - ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
  - wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.).

  PEP2040 opierać się będzie na realizacji 8 celów szczegółowych, obejmujących cały łańcuch energii – od pozyskania surowców, przez wytwarzanie i dostawy energii (przesył i rozdział), po sposób jej wykorzystania i sprzedaży.

  Wskazano następujące cele szczegółowe PEP2040:
  1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
  2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
  3. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej
  4. Rozwój rynków energii
  5. Wdrożenie energetyki jądrowej
  6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
  7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
  8. Poprawa efektywności energetycznej

  Wśród celów szczegółowych określono natomiast projekty strategiczne, które mają szczególne znaczenie dla wyzwań rozwojowych:
  1) Transformacja regionów węglowych
  2A) Rynek mocy
  2B) Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
  3A) Budowa Baltic Pipe
  3B) Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
  4A) Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
  4B) Hub gazowy
  4C) Rozwój elektromobilności
  5) Program polskiej energetyki jądrowej
  6) Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
  7) Rozwój ciepłownictwa systemowego
  8) Promowanie poprawy efektywności energetycznej

  (ISBnews)

 • 18.01, 17:37Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych, który zajmowałby się koordynacją działań, mających na celu napływ inwestycji na terytorium RP, a także działaniem na rzecz poprawy warunków takich inwestycji, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem ma być sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki.

  Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw i weszło wżycie.

  "Działalność pełnomocnika będzie skutkować zwiększeniem poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, a co za tym idzie – wzrostem gospodarczym oraz spadkiem bezrobocia" – napisano w uzasadnieniu.

  Ze względu na fakt, że kwestie związane ze wspieraniem napływu inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki […] rolę pełnomocnika będzie pełnił sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, podano także.

  Minister właściwy do spraw gospodarki jest również odpowiedzialny za realizację Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

  Wskazano, że zgodnie z obecnym stanem prawnym na proces inwestycyjny składa się zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany – od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania.

  "Nie bez znaczenia dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce są zachęty fiskalne oraz wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty, zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania, współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów" – podkreślono.

  Pełnomocnik będzie ponadto uprawniony do nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, w celu nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi.

  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika, a także ewentualne wydatki związane z jego działalnością ma zapewniać urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

  (ISBNews)

 • 18.01, 10:59Dziadzio z MKiŚ: Aktualizacja polityki surowcowej powstanie w II poł. 2021 r. 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Prace nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa powinny zakończyć się w drugiej połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej Piotr Dziadzio.

  "Z uwagi na fakt, iż zagadnienia ujęte w Polityce Surowcowej Państwa mają charakter interdyscyplinarny i są ściśle związane z innymi dokumentami strategicznymi m.in Polityką Energetyczna Polski 2040 oraz aktami normatywnymi zaistniała konieczność aktualizacji zapisów dokonanych w tym dokumencie. Planowane jest zakończenie prac trwających nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa w drugiej połowie 2021 r." - napisał Dziadzio w odpowiedzi na interpelację poselską.

  31 maja 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt Polityki Surowcowej Państwa.

  (ISBnews)

 • 18.01, 09:37Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 18 I do 31 I to 1,9 mld zł 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku to 1,9 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

  "Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni - od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wyniesie ok. 1,9 mld zł" - czytamy w materiale.

  Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 14 dni wynosi ponad 1,5 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 290 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 18 mln zł

  Skutki finansowe wyszacowane zostały przy następujących założeniach: liczba dzieci (dane GUS 2017/2018 - opracowanie Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018): - do lat 8 - 1 909 638; - przec. liczba dzieci w rodzinie - 1,5; - przec. wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł; - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 14 dni.

  "Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym" - podano także.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom lub niepełnosprawnym osobom opieki ze względu na nieprzewidziane zamknięcie placówki lub konieczność wprowadzenia jej ograniczonego funkcjonowania mimo jej otwarcia (zamknięcie klasy lub oddziału) z powodu pandemii, stąd też zostały podane maksymalne szacowane skutki finansowe.

  "Trudno obecnie oszacować skalę tego zjawiska, ze względu na stan epidemiologiczny panujący w Polsce i zmieniającą się codziennie skalę zakażeń COVID-19" - podano w OSR.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 13:54Semeniuk z MRPiT: Przedłużenie tarczy branżowej na XII i I to koszt 7 mld zł 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Przedłużenie tarczy branżowej dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami ze względu na pandemię COVID-19 o dwa kolejne miesiące: grudzień 2020 i styczeń 2021 będzie kosztować około 7 mld zł, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodatkowo wsparcie trafi także do branży turystycznej.

  Tarcza branżowa czyli zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, postojowe, mikropożyczki oraz dopłaty do kosztów pracowniczych za listopad 2020 kosztowała ponad 4 mld zł.

  "Decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jak również Rady Ministrów  ta pomoc dla branż, które są w trwałym zamknięciu, tzw. lockdownie zostanie przedłużona o grudzień i styczeń. Takie rozporządzenie przygotowywane przez nasz resort zostanie zaopiniowane i przyjęte na poczet tych kolejnych tygodni lockdownu. To dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż" – powiedziała Semeniuk w trakcie konferencji prasowej.

  Branże te to m.in. gastronomia, turystyka, branża eventowa, rozrywkowa, baseny, aquaparki czy centra rozrywki.

  "Dodatkowo dzięki możliwości przygotowania rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w ramach tarczy branżowej postawiliśmy rozszerzyć kody PKD o ten jeden kod wiodący 5520, związany z turystyką" – dodała.

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych pojawiła się zapowiedź rozporządzenia w sprawie przedłużenia instrumentów wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami także na grudzień i styczeń.

  (ISBnews)

 • 15.01, 10:34Rząd chce wydłużyć ograniczenia do 31 I, możliwa będzie kontynuacja rehablitacji 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie do 31 stycznia terminu obowiązywania dotychczasowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wprowadzonych 28 grudnia 2020 r., nazywanych kwarantanną narodową, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednocześnie z zakazów wyłączona zostanie kontynuacja rehabilitacji oraz usługi hotelarskie wykonywane na rzecz pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także osób uczestniczących w konkursach na aplikację i świadczących usługi przeglądu maszyn.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii planowane jest w I kw. Jej celem jest – jak podano w uzasadnieniu - ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusa SARS-CoV-2.

  "W projekcie rozporządzenia proponuje przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu obowiązywania zakazów, nakazów i ograniczeń, które obowiązują do dnia 17 stycznia 2021 r." – czytamy w informacji o najistotniejszych rozwiązaniach planowanej regulacji.

  Z zakazu działalności hotelarskiej wyłączono wykonywanie tych usług na rzecz gości będących pracownikami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), osoby uczestniczące w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdające egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów oraz dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami.

  Wprowadzono przepis umożliwiający kontynuację przerwanej rehabilitacji, co ma pozwolić na wykorzystanie przez pacjenta przysługującego mu czasu jej trwania, określonego przepisami prawa, i osiągnięcie założonego celu terapii.

  "Co do zasady, pacjent będzie kontynuował przerwaną rehabilitację u dotychczasowego świadczeniodawcy na podstawie tego samego skierowania. Jeżeli jednak przerwanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, rehabilitacja będzie mogła być kontynuowana u innego świadczeniodawcy. W tym przypadku podstawą kontynuacji będzie zaświadczenie wystawiane przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację […]. Przy wpisie do harmonogramu przyjęć taki pacjent będzie traktowany jako świadczeniobiorca kontynuujący leczenie i nie będzie wpisywany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej" – czytamy dalej.

  Przepisy te miałyby być stosowane do rehabilitacji przerwanej po 23 października 2020 r. Od 24 października 2020 r. zostały wprowadzone znaczne ograniczenia w dostępie do rehabilitacji stacjonarnej z powodu wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

  W projekcie zakłada się także wprowadzenie zapisu, regulującego kolejność szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

  (ISBnews)

 • 15.01, 10:32Rząd chce w I kw. wydłużyć wsparcie dla przedsiębiorców do maks. 3 mies. 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wydłużającego wypłatę świadczenia postojowego, mikropożyczek i zwolnień z ZUS dla najbardziej poszkodowanych branż w trakcie tej fali pandemii do maksymalnie trzech miesięcy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na I kw. Jego celem jest wzmocnienie pierwotnie zakładanej pomocy, skierowanej do przedstawicieli poszczególnych branż.  Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która umożliwia Radzie Ministrów zarówno poszerzenie kręgu branż, uprawnionych do świadczeń pomocowych, jak też wydłużenie okresu wsparcia. 

  "W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, w dniu 28 grudnia 2020 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie Rady Ministrów, wprowadzające dalsze zasady bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19 i ograniczające funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Przy czym wcześniej wprowadzone obostrzenia nadal obowiązują" – czytamy w uzasadnieniu.

  Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu, w tym ryzyko likwidacji miejsc pracy. Kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego, podano także.

  Planowane rozporządzenie ma określić zakres podmiotowy przedsiębiorstw objętych wsparciem (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalnosci) oraz wskazać rodzaj świadczeń pomocowych dla poszczególnych branż.

  Zaplanowano cztery formy wsparcia:

  - wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – gdy przychód z działalności uzyskany przed złożeniem wniosku był w następstwie wystąpienia COVID-19 niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w okresie porównawczym; dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku;

  - wypłatę ponownego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie ma być udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

  - dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

  - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko styczeń 2021 r. – jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  (ISBnews)

 • 14.01, 17:28Kościński: Spadek PKB w 2020 r. może być nawet mniejszy niż 3% 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Spadek PKB w roku 2020 będzie znacznie mniejszy niż prognozowane w budżecie minus 4,6%; może być nawet mniejszy niż minus 3%, ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Szacuje, że deficyt budżetowy może wynieść mniej niż 90 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 10% PKB. 

  "Spadek PKB będzie dużo mniejszy niż ostrożnie prognozowane przez nas w budżecie 4,6%. Rynek wskazywał, że to może być około 3,5%, ale wydaje się, że spadek PKB w ubiegłym roku może być nawet niższy niż 3%. Widzimy to m.in. po wpływach podatkowych, które są całkiem dobre, w tym te z VAT. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy" – powiedział Kościński w wywiadzie dla Interii.

  W jego ocenie, deficyt budżetowy w 2020 roku może wynieść mniej niż 90 mld zł. Przed kilkoma dniami wiceminister finansów Sebastian Skuza informował, że według szacunków Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy na koniec 2020 r. wyniesie około 90 mld zł. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

  "Czekamy na dokładne dane dotyczące wpływów podatkowych, ale deficyt budżetowy w 2020 r. może wynieść mniej niż 90 mld zł. Spodziewamy się dobrych wpływów podatkowych za grudzień 2020 r., mamy dość dużą nadwyżkę w stosunku do tego, co prognozowaliśmy. Wcześniej przewidywałem, że deficyt wyniesie około 100 mld zł wobec 109 mld zł zapisanych w budżecie 2020 po nowelizacji. Później wiceminister Skuza informował, że deficyt może wynieść około 90 mld zł. Ale rozmawialiśmy niedawno i prognozujemy, że to będzie nawet poniżej 90 mld zł" – podkreślił Kościński.

  Podał też, że deficyt sektora finansów publicznych w roku 2020 nie powinien przekroczyć 10%.

  "Na etapie nowelizacji ustawy budżetowej, ostrożnie prognozowaliśmy deficyt sektora finansów publicznych na poziomie ok. 12% PKB. Aktualnie szacujemy, że nie przekroczy on 10% PKB" – wskazał.

  Poinformował, że strategią rządu jest "chęć zostawienia jak największej kwoty pieniędzy w kieszeniach obywateli". Wysoka konsumpcja ma – zdaniem Kościńskiego - spowodować, że gospodarka szybciej wróci na tory szybkiego wzrostu i przyczynić się do wzrostu inwestycji prywatnych.

  "Wyższa kwota wolna od podatku też dałaby efekt rozkręcenia gospodarki" – ocenił.

  (ISBnews)

 • 14.01, 10:50MKiŚ: Konsultacje Polskiej Strategii Wodorowej potrwają 30 dni 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało do konsultacji publicznych projekt "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040". Konsultacje potrwają 30 dni.

  "Dzisiaj uruchamiamy wspólne prace nad strategią wodorową. Oddajemy do państwa oceny ten dokument strategiczny. Przekazujemy go do konsultacji publicznych, również dla przedstawicieli nauki i biznesu, i liczymy na to, że wspólnie będziemy w stanie bardzo szybko wypracować taki kształt tego dokumentu, który będzie odpowiadał naszym ambicjom i równocześnie już zgromadzonym w Polsce kompetencjom w zakresie gospodarki wodorowej, które są niemałe" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas telekonferencji.

  Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów wskazał, że Polska już dziś jest piątym producentem wodoru na świecie i trzecim w Unii Europejskiej.

  "Dzisiaj stoimy przed dużym wyzwaniem, ale też i szansą dogonienia czołówki światowej w tym zakresie. Jest szansa na przyspieszenie rozwoju rynku wodorowego, ze względu na ogromne środki z Unii Europejskiej - kilkaset miliardów euro - i zmniejszenie niepewności popytu dla technologii wodorowych, jak i samego wodoru, ale też i efekt skali, optymalizację kosztów" - powiedział Kubów.

  Projekt dokumentu przewiduje działania w trzech obszarach: transportu (w szczególności transportu ciężkiego i zbiorowego), energetyki i ciepłownictwa oraz technologii przemysłowych (w tym w dalszej perspektywie wykorzystania wodoru do produkcji stali).

  W projekcie wskazano sześć celów do osiągnięcia:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce,

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu,

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach,

  - sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru,

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

  "Wyznaczyliśmy sześć głównych celów, które ukierunkują nasze działania. Tych działań zidentyfikowaliśmy około czterdziestu" - powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  Dodał, że resort przygotowuje także projekt prawa wodorowego oraz umowy sektorowej w tym obszarze, której celem będzie maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorstw w rozwoju rynku.

  Wśród planowanych działań jest między innymi utworzenie tak zwanych dolin wodorowych na terenie Polski. Mają one pełnić rolę hubów technologicznych i mieć różne specjalizacje. Wśród typowanych lokalizacji jest rejon Trójmiasta.

  "W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej przewidzieliśmy, że do roku 2030 w mocy zainstalowanej elektrolizerów będzie produkowany wodór na poziomie 2 GW" - wskazał także Zyska.

  Podkreślił, że Polska chce przechodzić w stronę niskoemisyjnych i zeroemisyjnych technologii produkcji wodoru.

  "Ważne jest dla nas uwzględnienie polskich przedsiębiorstw, które produkują wodór na bazie innych technologii albo jest to proces, w którym wykorzystuje się procesy chemiczne i stąd ważne było umieszczenie zasady, w której rozszerzamy możliwość korzystania z wodoru nie tylko z elektrolizy i zielonej energii, ale też tzw. szarego wodoru. Będziemy do tego nawiązywać w toku dalszych prac na forach unijnych" - powiedział Kurtyka.

  Przedstawiciele MKiŚ nie wskazali kwot, jakie mają być przeznaczone na inwestycje w gospodarkę wodorową w okresie realizacji strategii, jednak symulacje wskazują na kwoty rzędu "kilkunastu miliardów złotych".

  (ISBnews)

 • 14.01, 10:49Gowin: Na razie nie ma podstaw do zmian prognoz budżetowych na rok 2021 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz budżetowych na 2021 rok, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

  "Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz" - powiedział Gowin, pytany w "magazynie EKG" radia TOK FM czy przedłużający się lockdown zmienia prognozy gospodarcze dla Polski, zapisane  w budżecie na 2021 rok.

  Podkreślił, że według ostatnich danych "polski przemysł rozwija się znakomicie". Unijny urząd statystyczny Eurostat podał wczoraj, że produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,9% r/r w listopadzie 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 5,4% r/r w listopadzie 2020 r.

  "Ogromna większość branż gospodarczych daje sobie radę bardzo dobrze mimo lockdownu. Co więcej, polscy przedsiębiorcy w niektórych sektorach wykorzystują tę sytuację do ekspansji na nowe rynki. To dotyczy chociażby przemysłu meblarskiego, świetnie daje sobie radę sektor transportu towarów, itd." - powiedział Gowin.

  Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 10:30Gowin: Oskładkowanie umów zlecenia nie jest na razie przedmiotem prac rządu 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Propozycja oskładkowania wszystkich umów zlecenia jest propozycją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i  na razie nie jest przedmiotem prac rządu, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

  "Co do oskładkowania umów zlecenia to jest propozycja ZUS-u, na razie nie jest przedmiotem prac rządowych" - powiedział Gowin w "Magazynie EKG" radia TOK FM.

  O jak najszybsze zainicjowanie procesu legislacyjnego ustawy obejmującej wszystkie umowy zlecenia pełnym ubezpieczeniem społecznym apelowała kilka dni temu Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). FPP chce, by zmiany w tym zakresie weszły w życie z początkiem 2022 roku. Obowiązkowa składka emerytalna wynosi łącznie 19,52% podstawy wymiaru, którą jest wynagrodzenie brutto osoby ubezpieczonej.

  W ocenie FPP, ozusowanie umów zleceń pozwoliłoby na zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, a przede wszystkim na poprawę przyszłej sytuacji emerytalnej wszystkich zleceniobiorców.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 12:22Senat przyjął nowelę ustawy COVID-owej z poprawkami 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą wsparcie dla przewoźników autobusowych, branży lotniczej, kinematograficznej i energetycznej. Wprowadził też do tej noweli szereg poprawek.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 100 senatorów.

  Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą m.in. pomocy finansowej za okres stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii dla operatorów publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, zasad udzielania pomocy publicznej dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe.

  Jedna z poprawek określa także zasady składania wniosków o zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych przez muzea i inne placówki kultury. Inna skreśla przepisy dotyczące wyjątków od zasady, ze w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii z powodu COVID-19 nie dokonuje się eksmisji.

  Część poprawek ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący i korygujący błędne odesłania.

  Nowela wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ułatwienia mają dotyczyć też podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

  Wsparcie dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­-19.

  W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców. Nowela przedłuża okresu obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

  Nowela zakłada też ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

  Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

  W ustawie znalazł się także przepis wprowadzający wyjątek do przepisów dot. wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (w okresie pandemii), w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego (drogi, koleje, lotniska).

  Nowela doprecyzowuje zasady ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika; sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej. Zmienia katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, a także wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 12:14Senat za ustawą o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawę lokal za grunt, która ma ułatwić wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, a także wesprzeć samorządy gminne w realizacji polityki mieszkaniowej. Ustawa została przyjęta bez poprawek, głosami 99 senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

  Ustawa zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym może uzyskiwać zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Zgodnie z ustawą, mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z ustawą, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu (np. na drogę, żłobek, przedszkole) .

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Rozwiązania te mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 12:06Senat przyjął jednogłośnie ustawę offshorową bez poprawek  

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,  wprowadzającą regulacje dotyczące wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Za ustawą opowiedziało się 100 senatorów.

  Ustawa zakłada, że farmom o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW w pierwszej fazie wsparcie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., wnioski należy złożyć do 31 marca. Taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

  Do tej fazy systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty na polskim Bałtyku. Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda (różnica między przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, pokrywanymi przez rząd), w pierwszej fazie wsparcia określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. energii. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza odbędzie się w 2025, druga w 2027 r. Mają wówczas powstać farmy o kolejnych 5 GW mocy.

  Maksymalny okres wsparcia morskich farm to 25 lat. Do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii lub uprzednio amortyzowane. Stawka specjalnego podatku od morskich farm wiatrowych będzie obliczana na podstawie mocy danej farmy.

  Jak powiedział wczoraj w trakcie senackiej debaty wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, wartość inwestycji, związanych z offshore do roku 2030 ma wynieść od 130 do 160 mld zł.  

  Zgodnie z projektem "Polityki energetycznej Polski do 2040 rok" jednym ze strategicznych i priorytetowych kierunków jest wart ok. 130 mld zł program inwestycyjny budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Dzięki niemu powstanie od ok. 8 do 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Będzie miał on ogromny wpływ na strukturę mocy wytwórczych w energetyce oraz rozwój sieci przesyłowej. Pozwoli także na wypełnienie przez Polskę celów klimatycznych i środowiskowych w zakresie źródeł OZE i redukcji emisji CO2.

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:00Senat odrzucił ustawę o rezerwach strategicznych 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił ustawę o rezerwach strategicznych, która miała zmodyfikować system rezerw strategicznych i zastąpienie Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS). Za odrzuceniem ustawy opowiedziało się 52 senatorów, przeciw było 48.

  Wcześniej Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek, ale w trakcie głosowania nad całością (wraz z poprawkami) poparło ją 50 senatorów, tyle samo było przeciwnych. W związku z tym – zgodnie z regulaminem Senatu – marszałek poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy. I wniosek ten zyskał akceptację większości senatorów.

  Ustawa zakłada przejście Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod nadzór prezesa Rady Ministrów, który jest konstytucyjnym organem nadzoru Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Obecnie nadzór nad tym systemem pełni minister właściwy do spraw energii.

  W ustawie określone zostały m.in. zasady udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz technicznego (odpłatnie lub nieodpłatnie), uregulowano także możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów zawieranych przez Agencję.

  Zgodnie z tą ustawą asortyment i ilości rezerw określałby Rządowy Program Rezerw Strategicznych,  opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z Agencją na okres 5 lat. Program będzie mógł być aktualizowany, chociaż nie wskazano w jakim okresie. (Dotychczas mógł być aktualizowany corocznie). Podmioty uczestniczące w opracowywaniu programu miałyby obowiązek przeglądu i oceny jego skuteczności.

  Uregulowano także szczególny tryb udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa bądź innego zdarzenia warunkującego tworzenie rezerw strategicznych.

  W sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa państwa, obronności, porządku, zdrowia publicznego lub klęska żywiołowa byłoby możliwe wyłączenie prawa zamówień publicznych. Wówczas prezes Rady Ministrów miałby prawo do wydawania decyzji do tworzenia rezerw poza rządowym programem, wskazując że wystąpiło zagrożenie.

  Ustawa zakłada usprawnienie i optymalizację likwidacji rezerw; poszerzenie sposobów likwidacji rezerw poprzez wprowadzenie innych form sprzedaży likwidowanych rezerw, tj. sprzedaż na giełdzie towarowej oraz sprzedaż w drodze aukcji, a także trybie wskazanym przez prezesa Rady Ministrów określonym podmiotom, o ile będzie to wynikać z decyzji likwidacyjnej. Planowane jest poszerzenie katalogu podmiotów, którym Agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwidowanych rezerw o podmioty, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu.

  Regulacja modyfikuje i poszerza zakres zadań Agencji m.in. o dokonywanie zakupów, magazynowania, dystrybucji lub wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz zlecających te działania. Chodzi o usprawnienie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji.

  Do nowych zadań Agencji dodano także możliwość wykonywania zadań powierzonych Agencji przez prezesa Rady Ministrów w sytuacji nieprzewidzianych i nagłych zagrożeń.

  Teraz ustawa o rezerwach strategicznych trafi do Sejmu.

  (ISBNews)

 • 13.01, 08:07Senat przyjął ustawę budżetową na 2021 r. z poprawkami 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2021 z ponad 100 poprawkami. Zakładają one m.in. przekazanie z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

  Za ustawą budżetową na rok 2021 wraz z poprawkami opowiedziało się wczoraj wieczorem 98 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%.

  Część poprawek, przyjętych przez Senat dotyczyła przesunięcia środków na ochronę zdrowia. Senatorowie zdecydowali, że 4 mld zł powinno trafić na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, zajmujących się chorymi na COVID-19, a nie tylko tymi, którzy zostali do tych zajęć skierowani przez wojewodów.

  Uznali też, że 1,95 mld zł zostanie przekazanych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, ponad 300 mln zł dofinansowanie leczenia na COVID-19 (120 mln zł na leczenie pacjentów z powikłaniami po COVID-19, 100 mln zł dla Państwowego Ratownictwa Medycznego na zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19; 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19), 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 80 mln zł na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych.

  Przyjęto też poprawkę, zakładającą  przeznaczenie 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Niektóre z poprawek zakładają utworzenie rezerw celowych z przeznaczeniem środków na: fundusz rekompensat dla rolników i producentów rolnych (250 mln zł), dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach służby (95 mln zł), przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie (30 mln zł), pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władze Białorusi (10 mln zł) oraz dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności (3 mln zł).

  Poparcie Izby uzyskały też propozycje skierowania środków na realizację w 2021 r. programów: Senior+ na lata 2021-25 (60 mln zł w 2021 r.), integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–30 (11 mln 400 tys. zł w 2021 r.), wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39 mln 30 tys. zł w 2021 r.), a także utworzenia programu in vitro z kwotą 100 mln zł. Zdecydowali też o dofinansowaniu kół gospodyń wiejskich kwotą 22 mln zł.

  Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisu, umożliwiającego przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości 1 mld 950 mln zł jako rekompensaty z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

  Przyjęte zostały także poprawki zwiększające budżety: Kancelarii Senatu o 10 mln zł na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą; Rzecznika Praw Obywatelskich o 3 mln 300 tys. zł i Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł.

  Poparcie Izby uzyskały też bardziej szczegółowe poprawki dot. dofinansowania inicjatyw regionalnych m.in.: budowy, rozbudowy i remontów szpitali, budowy i przebudowy dróg, obwodnic, mostów i przejść kolejowych, budowy oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych czy ochrony zabytków.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

 • 12.01, 16:12Niedzielski: Projekt Funduszu Kompensacyjnego trafi do konsultacji 18 I 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Na początku przyszłego tygodnia zostanie przekazany do konsultacji publicznych projekt ustawy, zakładający powołanie Funduszu Kompensacyjnego, z którego w roku 2021 będą mogły korzystać jedynie osoby, szczepione na COVID-19, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

  "Jest to rozwiązanie dla osób, które przeszły szczepienie na COVID-19, ale chcę od razu zaznaczyć, że nie jest to tylko i wyłącznie rozwiązanie przejściowe, od roku 2022 ta ustawa będzie odnosiła się do wszystkich szczepień ochronnych" – powiedział Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

  Prawo do skorzystanie ze świadczenia kompensacyjnego będą miały osoby, które w wyniku niepożądanych odczynów poszczepiennych wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni lub osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny.

  Minimalna wysokość tego świadczenia to 10 tys. zł (w przypadku hospitalizacji przez 14 dni hospitalizacji), maksymalna - 100 tys. zł (w przypadku dłuższych okresów hospitalizacji bądź uwzględniania różnych objawów, występujących po zaszczepieniu).

  Fundusz Kompensacyjny będzie w tym roku finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID. W ustawie mają znaleźć się limity na wypłaty dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne.  Od przyszłego roku Fundusz Kompensacyjny będzie tworzony z wpłat producentów, którzy będą rejestrowali swoje szczepionki.

  Wnioski o odszkodowania będą składane do Rzecznika Praw Pacjenta, zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej na uproszczonym formularzu (wraz z dokumentacją medyczną). Ich rozpatrywaniem i przyznawaniem odszkodowań będzie zajmował się Rzecznik Praw Pacjenta. Decyzja ma zapadać w ciągu 60 dni. Po tym terminie osoby, które otrzymają decyzję odmowną będą miały możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

  "Do końca tygodnia będą trwały prace finalizujące projekt […] w poniedziałek zostanie przekazany do konsultacji publicznych" – powiedział Niedzielski.

  Obecnie na blisko 258 tys. zaszczepionych, niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły u 37 osób, stan jednej z nich jest poważny.

  (ISBnews)

 • 12.01, 15:08Rząd chce przekazać nadzór nad 'PKS-ami' na rzecz PKP i ARP 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce przekazać wykonywanie praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa w niektórych spółkach, prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej Polskim Kolejom Państwowym S.A. (PKP) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa planowane jest na I kw.

  Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej z 23 stycznia 2020 r., która zmieniła m.in. ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym przekazała wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa ministrowi aktywów państwowych. minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. Spółki transportowe posiadają zróżnicowaną strukturą właścicielską oraz znajdują się różnej sytuacji ekonomicznej (stabilna sytuacja, trudna sytuacja, likwidacja etc.).

  "W wyniku wstępnych analiz, określono iż, działalność tychże spółek możliwa jest tylko w ramach skonsolidowanego podmiotu. W celu dokładnej weryfikacji zasadności powyższej koncepcji wymagane jest sporządzenie pogłębionych analiz, biznesplanu, wycen oraz uzyskanie zgody UOKiK [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] na koncentrację" - czytamy w uzasadnieniu.

  W związku z tym minister aktywów państwowych "rekomenduje przekazanie wykonywanie praw z akcji/udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej Polskim Kolejom Państwowym S.A., które posiadają odpowiednie know-how w zakresie transportu, a także odpowiednie zaplecze analityczne oraz instrumenty finansowe i prawne, którymi nie dysponuje urząd obsługujący ministra aktywów państwowych" - czytamy także.

  W zakresie pozostałych spółek, m.in. prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, w których Skarb Państwa posiada nieznaczący udział oraz tych, które są nierentowne, w tym stoczni marynarki wojennej, MAP rekomenduje przekazanie wykonywania praw z akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, podano.

  Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wykonywania praw z akcji nad spółkami strefy ekonomicznej wynika z faktu, iż wykonywanie praw z akcji i udziałów przez ministra właściwego do spraw gospodarki w przedmiotowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa będzie kompatybilne z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

  W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, przedłożone rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na zmianie podmiotów nadzorowanych przez:

  Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie tj:
  - "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
  - WARS S.A.

  Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie tj.:
  - PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
  - PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Dębicy,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
  - Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
  - Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu

  Minister właściwy do spraw gospodarki:
  - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
  - Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
  - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" S.A.,
  - Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park" sp. z o.o.,
  - Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 15:00Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wdrażający unijne regulacje w tym zakresie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozwiązania adresowane są do instytucji oraz organów, które przeciwdziałają praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  "Nowela implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców [...],  prowadzących działalność polegającą na:

  ·         obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,

  ·         przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane)" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy uszczegóławiają definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

  Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

  Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania "podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi" i "dostawców kont waluty wirtualnej".

  Projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 14:28Rząd chce przyjąć projekt ustawy o fundacji rodzinnej w II kw. 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w II kw. projektu ustawy o fundacji rodzinnej, zakładającego powołanie nowej instytucji - fundacji rodzinnej, której celem będzie przede wszystkim zarządzanie majątkiem, zgodnie z wolą fundatora, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez niego beneficjentów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.  

  "W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty jej rodzinnego charakteru. […] W aktualnym stanie prawnym nestorzy firm rodzinnych mają pewne możliwości przekazania swojego biznesu, m.in. zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. Nie gwarantują one jednak stabilności prowadzenia biznesu zgodnie z wolą założyciela firmy" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt ustawy powołuje nową instytucję - fundację rodzinną. Jej zadaniem jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów (np.na pokrywanie kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjentów).

  Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Dodatkowymi celami są: budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w RP.

  Polski wariant fundacji rodzinnej ma się opierać na następujących założeniach:
  - przepisy regulujące funkcjonowanie fundacji rodzinnej znajdą się w odrębnej ustawie, która będzie określać wszystkie istotne kwestie związane z jej tworzeniem, działalnością, a także prawami i obowiązkami fundatora i beneficjenta,
  - fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium RP,
  - dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej, sporządzenie statutu, wniesienie wybranego mienia do fundacji rodzinnej oraz wpis do rejestru fundacji rodzinnych,
  - fundatorem będzie mogła być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  - krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez fundatora; beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego,
  - podstawowym dokumentem fundacji będzie statut określający zasadnicze sprawy związane z fundacją rodzinną, m.in. jej nazwę, siedzibę, cel, czas trwania (jeżeli jest oznaczony), wysokość funduszu operatywnego, majątek fundacji rodzinnej w chwili jej ustanowienia, zasady dotyczące działania członków organów, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej,
  - fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  - organem zarządzającym dla fundacji rodzinnej będzie zarząd, a organem nadzoru - rada protektorów,
  - wszyscy bądź wybrani beneficjenci będą tworzyć zgromadzenie beneficjentów, to jest organ epizodyczny mający za zadanie głównie uzupełnianie składu organu nadzorczego, a w przypadku jego braku - organu zarządzającego,
  - fundator będzie zobowiązany do wniesienia do fundacji rodzinnej funduszu operatywnego w wysokości odpowiadającej wartości zobowiązań fundacji w pierwszym roku jej funkcjonowania, co najmniej 100  tys. zł; w  kolejnych latach funkcjonowania instytucji wysokość funduszu operatywnego będzie zależeć od wysokości zobowiązań fundacji rodzinnej w danym roku,
  - przesądzona zostanie możliwość zrzeczenia się zachowku oraz wprowadzona możliwość rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku w przypadku uwzględniania w obliczeniu zachowku przedsiębiorstwa,
  - fundacja rodzinna będzie mogła odpowiadać za zobowiązania alimentacyjne fundatora powstałe po utworzeniu fundacji rodzinnej, gdy egzekucja z jego majątku będzie bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność),
  - kwestia opodatkowania sfery związanej z wprowadzeniem do porządku prawnego fundacji rodzinnej powinna uwzględniać cały cykl jej funkcjonowania, tj. wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej, okres jej istnienia, dokonywanie świadczeń na rzecz beneficjentów, a także likwidację fundacji rodzinnej i projektodawca zakłada wprowadzenie korzystnej formy opodatkowania dla tak postrzeganego funkcjonowania fundacji rodzinnej w polskim systemie podatkowym,
  - zakończenie działania fundacji rodzinnej i jej likwidacja będą zbliżone do rozwiązań znanych w prawie spółek.
  W celu pełnej realizacji rozwiązań jakie ma umożliwiać fundacja rodzinna w prawie spadkowym zostaną wprowadzone zmiany pozwalające na rezygnację albo modyfikację zachowku.

  W uzasadnieniu wskazano, że proponowana regulacja stanowi odpowiedź na postulaty firm rodzinnych, które mierzą się, lub będą mierzyć w niedalekiej przyszłości z koniecznością przekazania przedsiębiorstwa następcom prawnym. W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne. Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych 5 lat sukcesję planuje ok. 57% z nich. Aby przeprowadzić skutecznie proces sukcesji, przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie profesjonalnemu zarządowi.

  (ISBnews)