Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.03, 11:08FPP: 64% Polaków uważa, że system kaucyjny powinien ruszyć jak najszybciej 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Według badań Insight Lab, 64% Polaków uważa, że system kaucyjny na opakowania po napojach powinien zacząć obowiązywać w Polsce jak najszybciej, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wdrażający system kaucyjny w Polsce, trafił do Kancelarii Premiera. Zanim przepisy wejdą w życie, muszą jeszcze dostać pozytywną opinię rządu, przejść procedowanie w parlamencie, a na koniec uzyskać podpis prezydenta. Tymczasem w Europie system kaucyjny działa od lat.

  "Każdy dzień zwłoki w procedowaniu ustawy o systemie kaucyjnym powoduje, że termin uruchomienia systemu od 1 stycznia 2025 roku staje się mniej realny. Brak systemu kaucyjnego będzie miał niewątpliwie negatywny wpływ na polską gospodarkę. Osiągnięcia wyznaczonych w ustawie SUP poziomów zbiórki butelek plastikowych jednorazowych (obecny poziom ok. 50%, wymagany już od 2025 r. 77%, a w 2030 już 90%) bez systemu kaucyjnego będzie niemożliwe. Oznacza to, że przedsiębiorstwa branży napojowej w Polsce będą musiały płacić zarówno bardzo wysokie karne opłaty produktowe, jak również ponosić znaczące koszty zakupu recyklatu za granicą" - powiedział Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP, cytowany w komunikacie.

  "Jeśli system kaucyjny nie zostanie uchwalony i wejdzie w życie około 2030 roku, to oznacza to minimum 5 mld zł niepotrzebnych strat, które obciążą polski budżet, przedsiębiorców i konsumentów. To niepotrzebne, szkodliwe dla środowiska i gospodarki opóźnienie. Ponadto sukces systemu kaucyjnego będzie zależeć od wielu czynników, a jednym z nich będzie jego wygoda i dostępność. Odpowiednie nasycenie punktami zbiórki, a także potencjalne wykorzystanie innowacyjnych technologii pozwolą Polakom na efektywne uczestnictwo w systemie, z korzyścią dla środowiska naturalnego i dla nas wszystkich" - dodał.

  Z badania wynika, że najwyższe wskazania - 76% uzyskano w grupie osób starszych, powyżej 65. roku życia. Niemal 70% jest zdania, że prace nad rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi system kaucyjny powinny przyspieszyć. Z kolei 63% Polaków i 76% seniorów uważa, że brak wprowadzenia w 2025 r. tego rozwiązania będzie miał negatywny wpływ na środowisko. Zdecydowana większość respondentów - 83% - deklaruje, że możliwość zbiórki opakowań po napojach w sklepie, w którym zazwyczaj robią zakupy, zachęci do ich oddawania. Taki sam odsetek odpowiedzi (83%) zanotowano na wsi.

  FPP wskazała, że Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku, a kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,8 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych.

  "W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu. System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom odzysku surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli" - czytamy w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 30.03, 10:32MRiPS: Wypłata pierwszych 13. emerytur - w marcu, ich łączniy koszt to 15,4 mld zł  

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostanie je w sumie ok. 9,7 mln osób, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRIPS). Na świadczenia te trafi 15,4 mld zł.

  "Już po raz piąty emeryci i renciści otrzymają swoje trzynaste świadczenia. To [...] 15,4 mld zł dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie

  "W tym roku na stałe planujemy również wprowadzić wypłatę 14. świadczeń, które są bardzo ważnym wsparciem w szczególności dla osób pobierających najniższe świadczenia" - dodała.

  13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. to 1 588,44 zł (brutto).

  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu wraz kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami.

  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, mają prawo do:

  - emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

  - renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

  - renty szkoleniowej,

  - renty socjalnej,

  - renty rodzinnej - w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych,

  - rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

  - świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

  - nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

  - świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

  Terminy wypłaty trzynastych świadczeń to: 31 marca oraz 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

  (ISBnews)

 • 30.03, 09:12Rząd przyjął projekt regulujący wykonywanie kilkunastu zawodów medycznych 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który określa warunki i zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, dotychczas nieobjętych regulacjami, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Utworzony zostanie także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego" - czytamy w komunikacie.

  W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących zawodów medycznych, które obejmuje projekt. Obecnie osoby wykonujące te zawody pracują zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, które uzyskały w toku kształcenia.

  Proponowane rozwiązania:

  - ustalenie warunków i zasad wykonywania niektórych zawodów medycznych (asystentka stomatologiczna; higienistka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy).

  - zapewnienie dostępu do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania.

  - utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

  - weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów.

  - wpis do rejestru niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.

  - rejestr jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego.

  Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

  Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 30.03, 09:06Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, który m.in. określa zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt umożliwi realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - program zakłada nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu, czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki.

  - większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014-2020.

  - znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy.

  - alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln  euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 30.03, 09:05Rząd przyjął projekt o gospodarce nieruchomościami dot. likwidacji użytkowania wieczystego 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada zmianę ustalania ceny nieruchomości, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wesprzeć przedsiębiorców w uzyskaniu własności gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. Zmienią się m.in. zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego. Nowe przepisy to kolejny etap reformy użytkowania wieczystego, który ma na celu umożliwienie nabycia prawa własności gruntów, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - zmiana zasad ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego; (mechanizmy rynkowe przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów), model odpłatności będzie dotyczył gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

  - nabywcy będą mogli wystąpić o rozłożenie ceny na raty, a w przypadku przedsiębiorców - także o ewentualną dopłatę do rynkowej wartości gruntu.

  - cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w umowie, ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

  - użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość: 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość.

  - podmiot publiczny będzie mógł ustalić cenę gruntu na podstawie aktualnej wyceny (aktualnego operatu szacunkowego).

  - zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku jednorazowej płatności cena gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa, wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ( przypadku płatności ratalnej, będzie to 25 opłat rocznych).

  - użytkownik wieczysty będzie mógł zgłosić żądanie zawarcia umowy nabycia prawa własności (z roszczenia tego będzie można skorzystać bez względu na sposób wykorzystywania gruntu).

  Spod roszczenia wyłączone będą m.in. grunty: niezabudowane, wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych, pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich czy oddane w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r., a więc w okresie, kiedy prawo to stało się dla inwestorów jedną z alternatywnych form korzystania z gruntów publicznych.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Zaproponowane rozwiązania to kontynuacja procesu reformy użytkowania wieczystego. W 2019 r., po uwłaszczeniu przez rząd mieszkańców i spółdzielni na gruntach pod budynkami mieszkalnymi. Obecnie jest ponad 400 tys. nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

  (ISBnews)

 • 30.03, 09:03Moskwa: Decyzja w sprawie wyboru partnera do trzeciej elektrowni jądrowej - po wyborach 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie wyboru partnera do trzeciej elektrowni jądrowej zapadnie najprawdopodobniej po jesiennych wyborach parlamentarnych, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

  "Myślę, że po wyborach, kluczowa jest dla nas teraz lokalizacja i dobra analiza wszystkich lokalizacji, zasobów wodnych w tych lokalizacjach" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet na pytanie o ew. termin podjęcia decyzji.

  Podkreśliła, że dotychczas jeszcze nie wybrano lokalizacji.  

  Na pytanie, czy będzie to najprawdopodobniej Bełchatów, powiedziała: "nie jest to jeszcze przesądzone".

  "Oczywiście, Bełchatów ma swoje atuty, bo ma gotowe przyłącze, ma akceptację społeczną, zasoby ludzkie, niezwykła ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby pracować i przy budowie i później przy eksploatacji, natomiast nie jest to jeszcze przesądzone" - podkreśliła minister.

  W ubiegłym roku rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach programu rządowego. Lokalizacją wskazywaną dla tej elektrowni jest Lubiatowo-Kopalino.

  Równocześnie Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK wraz z Korea Hydro & Nuclear Power Co. podpisały list intencyjny ws. współpracy w ramach strategicznego polsko-koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

  Przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zakłada, że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:44Sejmowa komisja będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie tzw. Lex Pilot 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie projektów ustaw prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej,  znane jako tzw. Lex Pilot, które wprowadzają m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  Za przyjęciem zgłoszonych podczas dyskusji wniosków o odrzucenie projektów głosowało 10 posłów, 5 było przeciw.

  Na początku marca przeprowadzono wysłuchanie publiczne.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowanie listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakładał, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć miał operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -  urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Projekt zakładał, że lista ustawowa miałaby objąć programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowywały i doprecyzowywały obowiązującą zasadę must-offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie mógłby uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie miałby możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program byłby zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie mógłby uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:22Buda: Rząd przyjął projekt ws. wykupu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada likwidację użytkowania wieczystego i możliwość wykupu m.in. przez przedsiębiorców użytkowanych nieruchomości, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W przypadku nieruchomości SP wartość wykupu miałaby wynieść ok. 20-krotności stawki rocznej.

  "Po spółdzielcach, teraz ok. 450 tys. podmiotów będzie mogło nabyć własność nieruchomości, które użytkuje od wielu lat. Podmioty użytkujące dany obszar powyżej 25 lat będą mogły dokonać przekształcenia, wykupić własność terenów i wyjść z pułapki użytkowania wieczystego" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Doprecyzował, że nowe zasady wykupu w najbliższym roku dotyczyłyby nieruchomości Skarbu Państwa, jak i samorządu.

  Pytany o stawki dla przedsiębiorców, powiedział że "można to sprowadzić mniej więcej do 20-krotności opłaty rocznej".

   "To będzie ten minimalny próg wykupu po stronie przedsiębiorcy, czyli jeżeli dzisiaj mamy pewnego rodzaju opłatę ustaloną od użytkowania za rok, to dwudziestokrotność to będzie ten poziom minimalny, z którego będzie można skorzystać. I to będzie pewna reguła w przypadku nieruchomości SP, natomiast w przypadku samorządów nie możemy ingerować w tę przestrzeń […] i one będą podejmowały uchwały o konkretnej odpłatności" - doprecyzował.

  Ocenił, że te warunki również w przypadku samorządów będą zbliżone.

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:08Buda: Rząd chce zniesienia pozwolenia na budowę przy domach jednorodzinnych 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów zakładających odejście od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę przy budynkach jednorodzinnych, budowanych na własne potrzeby, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Dzisiaj przyjął projekt przepisów w tej sprawie.

  Dotychczas bez pozwolenia można było budować domy do 70 m2.

  "Znosimy limity w budownictwie jednorodzinnym na własne potrzeby i uwalniamy od formalności. Jeśli ktoś chce mieć większy dom i budować systemem gospodarczym, to będzie mógł to robić bez pozwolenia na budowę" - powiedział.

  Podkreślił także, że w przypadku budynków wielolokalowych i obiektów użyteczności publicznej wprowadzona zostanie elektronizacja postępowania w ramach procesu budowlanego.

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:03Morawiecki: Zwrócimy się do KE ws. przepisów ograniczających wwóz ukraińskiego zboża 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Polski rząd wraz z rządami innych państw sąsiadujących z Ukrainą zwróci się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie procedur i przepisów, które ograniczyłyby wwóz ukraińskiego zboża na terytorium tych krajów, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier doprecyzował, że wśród proponowanych instrumentów mogą znaleźć się: kaucje, cła ochronne czy kontyngenty.

  "Poleciłem panu [wicepremierowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi] Kowalczykowi wypracowanie bardzo szybko odpowiednich zasad, które nie tylko pozwolą nam upłynnić część zboża, które zostało zgromadzone w Polsce, tzn. sprzedać w Afryce, na Bliskim Wschodzie, tam gdzie zresztą to zboże miało trafiać, ale również wprowadzenie odpowiednich przepisów, zapisów, które będą ograniczać wpływ zboża ukraińskiego do Polski" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jednocześnie poinformował, że polski rząd planuje dzisiaj lub jutro zwrócić się w tej sprawie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z "żądaniem natychmiastowego działania, wykorzystania wszystkich dostępnych procedur i przepisów, aby ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z UE".

  "My jesteśmy gotowi pomagać, brać to zboże i wywozić dalej, ale my nie zgadzaliśmy się na to i nie zgadzamy, aby to zboże trafiało na rynek polski, na rynek rumuński […] i destabilizowało te rynki lokalne" - podkreślił premier.

  Doprecyzował, że chodzi np. o kontyngenty, kaucję za przewóz transportowanego zboża, która byłaby zwracana, gdy zboże byłoby wywożone z Polski.

  "Cła też są instrumentem, który KE może zastosować" - powiedział Morawiecki.

  Podkreślił, że podobne problemy w tym zakresie jak Polska mają Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Bułgarzy i kilka innych krajów.

  (ISBnews)

 • 29.03, 14:39Morawiecki: Zamówienia na 800 tys. sztuk amunicji będą opiewały na kwotę 12 mld zł 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Rząd zobowiązał się do przeznaczenie na inwestycje w produkcję amunicji do 2 mld zł z budżetu państwa oraz do zamówienia 800 tys. sztuk amunicji na kwotę 12 mld zł, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Podjęliśmy zobowiązanie, aby przeznaczyć w najbliższym czasie na inwestycje z budżetu SP, z finansów publicznych do 2 mld zł, a zamówienia 800 tys. sztuk amunicji to zamówienia, które będą opiewały na kwotę 12 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Więc to jest to zobowiązanie, które podjęliśmy, konkretnie zwiększające potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w krótkim czasie, a najlepiej jeszcze produkcji jego na terytorium RP" - dodał premier.

  (ISBnews)

 • 29.03, 14:34Morawiecki:  Rząd podjął uchwałę ws. Narodowego Programu Amunicyjnego 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia Narodowego Programu Amunicyjnego, który zachęca podmioty prywatne i spółki Skarbu Państwa do zwiększenia produkcji amunicji w krótkim czasie, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która to uchwała mówi o Narodowym Programie Amunicyjnym, narodowym programie, który zwiększy moce produkcji amunicji w Polsce. […] Dzisiaj zatwierdziliśmy program, który zachęca podmioty prywatne, spółki Skarbu Państwa, podmioty zagraniczne również, które będą sprawdzone, zweryfikowane przez nasze służby do szybkiego podjęcia tego wyzwania, aby na terytorium Rzeczpospolitej powstawały nowe zakłady produkcji amunicji, […] ponieważ ważne jest, aby te zakłady były w wielu miejscach" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że chodzi o możliwość "skokowego" podniesienia zdolności produkcyjnych produkcji amunicji.

  "Potrzebujemy tego za rok, za dwa, za trzy - wtedy, kiedy - potencjalnie, niestety, musimy zakładać takie scenariusze - rosyjskie niebezpieczeństwo wobec Rzeczpospolitej, wobec naszych sąsiadów i sojuszników będzie narastało" - wskazał premier.

  (ISBnews)

 • 29.03, 14:16Morawiecki: Mam nadzieję, że TK zajmie się nowelizacją ustawy o SN w ciągu 1-2 miesięcy 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki ma nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie najwyższym w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch miesięcy. Zastrzegł, że ustalenie terminu rozprawy należy do TK.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w sądownictwie dyscyplinarnym i immunitetowym sędziów oraz poszerza zakres tzw. testu niezawisłości sędziego. Wniosek do TK ws. zbadania konstytucyjności przepisów tej ustawy skierował prezydent Andrzej Duda.

  "Termin rozprawy zależy wyłącznie od TK. Mam nadzieję, ze w krótkim czasie, miesiąca dwóch miesięcy ta sprawa zostanie podjęta" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Jaki będzie werdykt TK - nie mam żadnego pojęcia w tej sprawie" - dodał.

  Premier poinformował, że rząd przedstawił już swoje stanowisko, natomiast dziś lub jutro do Trybunału ma trafić stanowisko Sejmu.

  Podkreślił, że według deklaracji urzędników unijnych "w przypadku przyjęcia tej ustawy nie będzie potrzeby blokowania środków".

  Nowelizacja, której projekt został zgłoszony na początku grudnia przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) miała być - w ocenie wnioskodawców - wypełnieniem "kamienia milowego" przy ubieganiu się o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  (ISBnews)

 • 29.03, 11:00Niedzielski: Pomimo spadku zakażeń, nie można mówić o odwołaniu zagrożenia epidemicznego 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Pomimo spadku nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19, nie możemy mówić o odejściu od stanu zagrożenia epidemicznego, uważa minister zdrowia Adam Niedzielski.

  "Cały czas obserwujemy zejście ze szczytu fali covidowej. Spadki zakażeń są na poziomie 30%. Za nimi podąża spadek hospitalizacji. Nadal notujemy dużo infekcji grypowych - średnio w granicach 29 tys. dziennie. Jeszcze nie możemy mówić o odejściu od stanu zagrożenia epidemicznego" - napisał Niedzielski na swoim profilu na Twitterze.

  W ubiegłym tygodniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiadał, że decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego zostanie podjęta najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu marca. Informował wówczas, że jeżeli jednak stan zagrożenia zostałby utrzymany, to maksymalnie do końca czerwca br.

  Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od maja 2022 r., wcześniej od marca 2020 r. obowiązywał stan epidemii.

  (ISBnews)

 • 28.03, 16:22Rząd planuje nowelizację programu budowy drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na II kw. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, która zakłada zwiększenie środków na ten cel do 2,1 mld zł oraz wydłużenie jego realizacji do 2024 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji planowane jest na II kwartał.

  "Projektowana nowelizacja uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską' […] jest niezbędna do przeprowadzenia realizacji Programu. Dotyczy ona zwiększenia ogólnej kwoty środków na program do wysokości 2 127 494 304 zł (o 7,2% całkowitej wartości), wydłużenia terminu realizacji do roku 2024 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego" - czytamy.

  Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym, podano także. 

  Wobec konieczności uzyskania zwiększenia środków na realizację programu niezbędne jest również wydłużenie harmonogramu realizacji. Postępowanie przetargowe może zostać ogłoszone po uzyskaniu decyzji o zwiększeniu środków finansowych na program.

  Sytuacja ma bezpośredni wpływ na potrzebę wydłużenia okresu realizacji Programu, wskazano.

  Program wieloletni na lata 2016–2023 jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." oraz w "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)".

  (ISBnews)
   

 • 28.03, 15:38Rada UE zdecydowała o 100% redukcji emisji CO2 dla nowych aut os. i dostawczych po 2035 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada przyjęła przepisy dotyczące redukcji emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 (w porównaniu z poziomami z 2021 r.). Od roku 2035 na drogi będą mogły trafiać tylko samochody bezemisyjne.

  "Nowe przepisy mają na celu ograniczenie emisji z transportu drogowego, który ma największy udział w emisjach pochodzących z transportu, oraz stanowią odpowiedni bodziec dla przemysłu motoryzacyjnego do przejścia na mobilność bezemisyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłych innowacji w branży" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy określają następujące cele:

  - redukcję emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

  - 100% redukcji emisji CO2 zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych od 2035 roku.

  Regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) będzie obowiązywał od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełnia określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. 

  Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych.  

  Rozporządzenie zawiera odniesienie do e-paliw, przy czym po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja przedstawi wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r., zgodnie z prawem UE zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej, podano też w komunikacie.

  Rozporządzenie zawiera klauzulę przeglądową, która zakłada, że w 2026 r. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów  w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. oraz ewentualną potrzebę ich przeglądu. W przeglądzie uwzględniony ma zostać rozwój technologiczny, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję.

  Ponadto rozporządzenie zawiera inne przepisy, takie jak:

  - stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje, które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie)

  - wspólna unijna metodologia, która ma zostać opracowana przez Komisję do 2025 r., na potrzeby  oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy

  Rozporządzenie utrzymuje derogację dla małych producentów do końca 2035 roku.

  Wniosek zmienia obowiązujące przepisy, ostatnio zmienione w 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli tak, producent musi zapłacić  premię w wysokości 95 euro za gram CO2/km  powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd. 

  "W konsekwencji, po uzgodnieniu nowych celów, pojazdy bezemisyjne ostatecznie staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi" - podała Rada.

  Powiązany przegląd rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) przyspieszy rozwój infrastruktury umożliwiającej kierowcom ładowanie pojazdów we wszystkich państwach członkowskich, czytamy także.

  Propozycja zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych jest częścią pakietu "Fit for 55", który - jak podaje Komisja - ma umożliwić UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

  Dzisiejsze przyjęcie przez Radę jest ostatnim etapem procedury decyzyjnej. Rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

  (ISBnews)

 • 28.03, 15:05Rada UE opowiedziała się za zmniejszeniem emisji o co najmniej 55% do 2030 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła przepisy, które zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku, podała Rada. Jednocześnie dla sektorów: transportu drogowego i morskiego, rolniczego oraz niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40% w porównaniu do roku 2005.  

  "Rada przyjęła dziś dwa rozporządzenia, które umożliwią UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. […] W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40% w porównaniu z 2005 r. do 2030 r.  w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego" - czytamy w komunikacie.

  Zmienione rozporządzenie przypisuje każdemu państwu członkowskiemu cel krajowy  i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele, podano.

  Tzw.  rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji dla państw członkowskich na 2030 r. Rozporządzenie w sprawie sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) zwiększy wkład tego sektora w realizację ogólnych ambicji klimatycznych UE na 2030 r. .

  W przypadku użytkowania gruntów i leśnictwa określono  ogólny cel UE na poziomie 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania CO2 netto  w 2030 r.

  Na okres 2026-2030 każde państwo członkowskie będzie miało  wiążący cel krajowy na 2030 r. Ponadto każde państwo członkowskie będzie musiało zobowiązać się do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania netto gazów cieplarnianych w okresie od 2026 do 2029 r..

  Rozporządzenie zakłada elastyczność dla państw członkowskich, aby osiągnąć te cele.

  To ostatni etap procedury decyzyjnej. Przed wejściem w życie rozporządzenia zostaną podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  (ISBnews)

 • 28.03, 13:09Soboń z MF: 14 emerytura w kształcie z ub. roku to wydatek budżetu 10 mld zł w 2023 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Jeżeli dodatkowe roczne świadczenie emerytalno-rentowe zostałoby wprowadzone na takim poziomie, jak w roku ubiegłym,  to przełożyłoby się to dla budżetu państwa na wydatek rzędu 10 mld zł, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "W przypadku przyjęcia 14-tej emerytury w kształcie z 2022 r., […] szacunkowe wydatki brutto sektora finansów publicznych na ten cel wyniosłyby ok. 12 mld zł, natomiast wydatki netto (pomniejszone o ok. 0,7 mld zł PIT i 1 mld zł NFZ) wyniosłyby ok. 10 mld zł" - napisał Soboń w odpowiedzi na interpelację.

  Przypomniał też, że co do wypłaty świadczenia w 2023 r. nie istnieją na chwilę obecną przepisy, na podstawie których to świadczenie miałoby być wypłacane.

  Jak wynika z wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt wprowadzający coroczne dodatkowe świadczenie ma zostać przyjęty przez rząd do końca marca, a świadczenie miałoby być wypłacane na analogicznych zasadach jak w roku ubiegłym.

  (ISBnews)

 • 28.03, 11:51Pekao: Rządowy program pozwoli odwrócić negatywny trend sprzedaży mieszkań w II półroczu 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rządowy program "Pierwsze Mieszkanie", którego kluczowym elementem jest "Bezpieczny Kredyt na 2%", znacząco obniży koszt i poprawi dostęp do finansowania dla części kredytobiorców. Jego wdrożenie pozwoli na odwrócenie w II poł. br. silnie negatywnego trendu sprzedaży mieszkań oraz zapobiegnie wyraźniejszemu spadkowi cen lokali, uważają analitycy Banku Pekao.

  Według nich, w krótkiej perspektywie brak jest istotnych przesłanek makroekonomicznych przemawiających za odbiciem koniunktury na rynku mieszkaniowym. Na początku 2023 r. inflacja znalazła się na najwyższym poziomie od przeszło 20 lat, co pomimo oczekiwanej stopniowej dezinflacji, sprzyjać będzie utrzymywaniu się stóp procentowych na wysokich poziomach - wyraźniejszego łagodzenia polityki monetarnej spodziewają się dopiero w 2024 r. (zakładają, iż spadną one wówczas w okolice 4%).

  "Czynnikiem, który może ustabilizować sytuację popytową, jest jednak oczekiwane wsparcie systemowe dla młodych nabywców mieszkań. Planowany na lipiec b.r. start rządowego programu 'Pierwsze Mieszkanie', którego kluczowym elementem jest 'Bezpieczny Kredyt na 2%', znacząco obniży koszt i poprawi dostęp do finansowania dla części kredytobiorców istotnych z punktu widzenia fundamentalnego popytu na mieszkania. Nie bez znaczenia będzie również zmniejszenie o połowę (z 5% do 2,5%) bufora KNF, stosowanego przy wyliczaniu zdolności kredytowej" - czytamy w raporcie "Krajowy rynek mieszkaniowy. Niepewność w krótkim okresie, dobre perspektywy długoterminowe".

  "W naszej opinii, implementacja programu pozwoli w II poł. 2023 r. na odwrócenie silnie negatywnego trendu sprzedaży mieszkań oraz zapobiegnie wyraźniejszemu spadkowi cen lokali. Popyt pozostanie wprawdzie wciąż słaby (zwłaszcza na tle ostatnich lat), lecz przy jednoczesnym ograniczeniu oferty rynkowej (efekt spowolnienia aktywności inwestycyjnej w zakresie nowych budów), silnej oddolnej presji kosztowej oraz generalnie dobrej kondycji deweloperów (umożliwiającej im przeczekanie trudnego okresu), średnie ceny mieszkań powinny utrzymać się w okresie 2023-2024 na względnie stabilnym poziomie" - czytamy dalej.

  Analitycy podkreślili, że w warunkach jednoczesnego dynamicznego wzrostu płac (częściowo determinującego siłę nabywczą na mieszkania), przedłużanie się okresu stagnacji cen stworzyłoby tym większą przestrzeń dla ich silnego odbicia w kolejnych latach (w warunkach normalizacji otoczenia makroekonomicznego).

  "Tezę o tym, że obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym ma charakter przejściowy i jest wywołana nadzwyczajnymi warunkami otoczenia opieramy na przekonaniu, iż w długim okresie przedstawia on wciąż znaczny potencjał rozwojowy. Jego siłą napędową będzie nie tylko popyt fundamentalny, ale też powracający na rynek nabywcy inwestycyjni" - czytamy dalej.

  O jego atrakcyjności w dłuższym horyzoncie czasowym świadczy zaś wiele faktów, w tym:

  * istniejąca duża luka podaży mieszkań - zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym;

  * czynniki kulturowe (popularność własności zamieszkiwanego lokalu);

  * procesy demograficzne (migracja ludności wiejskiej do miast, napływ imigrantów ze wschodu);

  * niski poziom nasycenia rynku kredytów hipotecznych; ponadprzeciętny wzrost dochodów ludności przy wciąż relatywnie niskim poziomie cen mieszkań w Polsce (na tle UE), wymieniono w materiale.

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:51PFPŻ: Brak systemu kaucyjnego to ponad 1 mld zł rocznych strat dla budżetu i gospodarki 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Budżet państwa oraz branża napojowa i recyklingowa będą traciły ponad 1 mld zł rocznie, jeżeli ustawa o systemie kaucyjnym na opakowania po napojach nie zostanie uchwalona w obecnej kadencji Sejmu. Bez systemu kaucyjnego niemożliwe będzie tez znaczące zredukowanie ilości odpadów opakowaniowych, podały Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. 

  Związki wskazały we wspólnym komunikacie, że brak systemu kaucyjnego będzie miał także wpływ na ceny produktów, gdyż osiągnięcie wyznaczonych w dyrektywie SUP poziomów zbiórki butelek plastikowych jednorazowych (obecny poziom ok. 50%, wymagany już od 2025 r. 77%, a w 2030 już 90%) będzie w Polsce niemożliwe. Oznacza to, że przedsiębiorstwa branży napojowej w Polsce będą musiały płacić zarówno bardzo wysokie karne opłaty produktowe, jak również ponosić znaczące koszty i być uzależnionym od zakupu recyklatu za granicą.

  "Przy obecnym opóźnieniu, pierwotnie zakładany termin uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce od 1 stycznia 2025 roku można uznać za całkowicie nierealny. Bez ustawy nie powstaną podmioty reprezentujące (operatorzy), które zbudują system kaucyjny. Doświadczenia z innych krajów, chociażby Słowacji, w której system działa od 2022 r. wskazują, że pełne dwa lata to niezbędne minimum. Oznacza to, że nawet jeżeli Sejm uchwali ustawę w obecnej kadencji, to możliwy najwcześniejszy ustawowy termin w którym zaczniemy w Polsce zbierać opakowania w systemie kaucyjnym to 1 stycznia 2026 r." - powiedział wiceprezes PFPŻ Andrzej Gantner, cytowany w komunikacie.

  Związki podkreśliły, że istnieje realne zagrożenie, że system kaucyjny może nie być uchwalony w tej kadencji Sejmu, co  oznacza, że znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po napojach, w tym butelek PET, zamiast w 2025 r., będzie możliwe ok. 2030 r., a to oznacza min. 5 mld zł strat, które obciążą polski budżet, przedsiębiorców i konsumentów.

  "System kaucyjny dla jednorazowych opakowań po napojach tj. butelki PET czy puszki metalowe powinien powstać jak najszybciej, ale z naszej strony jako branży piwowarskiej równie ważne jest, by projektowana ustawa nie zagroziła funkcjonowaniu już istniejących systemów kaucyjnych dla szklanych butelek wielorazowych, które tak powszechnie wykorzystywane są przez browary. Oczekujemy, że składane publicznie obietnice utrzymania i rozwijania tych systemów znajdą odzwierciedlenie w projekcie ustawy, nad którym pracuje rząd" - powiedział dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

  Branża napojowa domaga się jak najszybszego skierowania pod obrady Sejmu i uchwalenia ustawy o systemie kaucyjnym. Projekt bardzo potrzebnej pod względem ochrony środowiska i gospodarczym ustawy, opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od trzech miesięcy czeka na dalsze procedowanie w Kancelarii Premiera i skierowanie pod obrady Sejmu. Branża wskazała, że już w listopadzie 2019 r. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki plastikowe oraz programy redukujące zużycie plastiku.

  PFPŻ i ZPPP Browary Polskie podkreśliły też, że obawy, iż uchwalenie ustawy o systemie kaucyjnym spowoduje wzrost cen, nie znajdują pokrycia w doświadczeniach innych krajów, w których wprowadzono system. W żadnym z nich nie miał on zauważalnego wpływu na ceny żywności. Od 1 stycznia 2022 roku system kaucyjny funkcjonuje na Słowacji i żadne dane nie potwierdzają jego wpływu na inflację cen żywności w tym kraju. Na Łotwie, gdzie system został uruchomiony 1 lutego 2022 r. również nie odnotowano widocznego wpływu systemu na inflację cen. Koszty inwestycji związanych z systemem kaucyjnym nie powinny też w finalnym rozrachunku obciążać jednostek handlowych, które mają otrzymywać specjalną opłatę, tzw. "handlling fee", od operatorów za zbiórkę odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym.

  Dodatkową wymierną korzyścią z systemu kaucyjnego dla każdej jednostki handlu detalicznego niezależnie od wielkości, będzie możliwość dla konsumenta zwrotu opakowań i odzyskania kaucji, co przekłada się na poziom obrotów sklepu, a tym samym osiągane zyski. Natomiast brak systemu kaucyjnego uderzy w tradycyjny handel, który w odróżnieniu do dużych sieci handlowych nie ma wystarczających zasobów do budowania systemów skupu opakowań, tak jak to dzieje się obecnie.

  Wskazano, że utworzenie i prowadzenie sytemu kaucyjnego wpłynie w naturalny sposób na koszty producentów i najprawdopodobniej na finalną cenę produktów objętych systemem kaucyjnym, co jest zgodne z zasadą Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Wysokość tych kosztów zależeć jednak będzie od całkowitego bilansu wydatków, w tym inwestycji, i osiągniętych korzyści w postaci braku karnych opłat za niezrealizowanie wyznaczonych w SUP poziomów zbiórki i recyklingu,  wielkości przychodów ze sprzedanego surowca oraz z rozliczeń z tytułu nieodebranej kaucji, które zgodnie z zasadą kosztu netto powinny zmniejszyć koszty zbiórki firm wprowadzających.

  "Większość kosztów funkcjonowania systemu zostanie rozłożona na lata. Duża cześć z nich wystąpi dopiero od momentu rozpoczęcia jego działania, co w obecnych realiach oznacza rok 2026. Z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że inflacja cen żywności w tym czasie nie powinna już być zjawiskiem uciążliwym dla polskiego społeczeństwa, a poniesione na utworzenie systemu kaucyjnego koszty należy traktować jako rozłożoną w latach inwestycję pro środowiskową, która w finalnym rozrachunku powinna przynieść korzyści zarówno polskiej gospodarce, środowisku jak i społeczeństwu" - podkreślił wiceprezes PFPŻ.

  Związki producenckie wskazały, że wysokość kaucji nie będzie miała wpływu na inflację, jeśli kaucja nie zostanie objęta podatkiem VAT i nie zostanie uwzględniona w cenie brutto produktu.

  "Dlatego tak ważne jest, aby kaucja była doliczana do ceny brutto, tak jak to ma miejsce w przeważającej większości krajów UE, w których systemu kaucyjne działają od lat. Natomiast brak systemu kaucyjnego wpłynie na koszty produkcji, ceny i konkurencyjność branży napojowej, bo za niezrealizowanie poziomów zbiórki opakowań grożą  wysokie karne opłaty. Bez systemu kaucyjnego producenci będą musieli kupować recyklat w innych krajach, gdzie systemy kaucyjne już funkcjonują lub w najbliższym czasie zostaną uruchomione. Koszty utraconych korzyści będą ogromne. Dodatkowym kosztem braku systemu kaucyjnego będzie obniżenie konkurencyjności krajowej branży napojowej w stosunku do przedsiębiorstw z krajów posiadających systemy kaucyjne oraz brak rozwoju polskiej branży recyklingowej" - czytamy dalej.

  "System kaucyjny ma pełnić również funkcję edukacyjną, zmieniającą podejście polskich konsumentów od odpadów opakowaniowych poprzez przypisanie im wartości wyrażonej w kaucji. W świetle strategii UE dotyczącej osiągnięcia zerowej emisyjności gospodarki w roku 2055, tego typu edukacja ma kluczowe znaczenie. Korzyści ze zmiany nawyków społeczeństwa polskiego w zakresie odpadów opakowaniowych przyniosą w dłuższym okresie czasu wymierne korzyści dla całej polskiej gospodarki" - podsumował dyrektor ZPPP Browary Polskie.

  (ISBnews)