ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.07, 10:21Marszałek: Sprawa składki zdrowotnej 'domaga się konkluzji' w ciągu 2-3 posiedzeń Sejmu 

  Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) - Reforma składki zdrowotnej "domaga się konkluzji" w ciągu najbliższych dwóch-trzech posiedzeń Sejmu, uważa marszałek Izby Szymon Hołownia. Przyznał, że jest to jeden z priorytetów, ale też i jeden z punktów spornych wśród koalicjantów.

  "Ja uważam, że to jest absolutnie jeden z priorytetów i - przyznaję - jeden z punktów spornych, jak to zrobić. Natomiast to nie jest tak, że będziemy toczyć tę dyskusję w nieskończoność. To się domaga konkluzji w ciągu najbliższych - moim zdaniem - dwóch/trzech posiedzeń Sejmu, tak żebyśmy byli w stanie przynajmniej powiedzieć ludziom, w którą stronę idziemy" - powiedział Hołownia na konferencji prasowej.

  "Składka zdrowotna jest jedną z najważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić. Najprościej byłoby po prostu cofnąć Polski Ład w tym zakresie i doprowadzić do tych rozwiązań, które mieliśmy wcześniej, które były zrozumiałe, jasne i przejrzyste" - dodał.

  Podkreślił, że "to trzeba zrobić tak, żeby nie doprowadzić do zapaści systemu zdrowia".

  "I tutaj trwają nasze rozmowy" - podkreślił.

  Obecnie w Sejmie znajduje się projekt zmian w składce zdrowotnej, wniesiony przez posłów Polski 2050. Rząd zapowiedział przedstawienie własnego projektu. Przedstawiciele Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego także zapowiedzieli złożenie odrębnych projektów.

  (ISBnews)

 • 11.07, 08:53MKiŚ: Bon energetyczny powinien obowiązywać także w 2025 r. 

  Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) - Bon energetyczny - o ile sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie - powinien obowiązywać także w przyszłym roku, uważa minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Poinformowała, że złożyła "takie zapotrzebowanie" do ministra finansów, który przygotowuje projekt przyszłorocznego budżetu, ale zastrzegła, że decyzja w tej sprawie będzie należała do rządu.  

  "Ja złożyłam takie zapotrzebowanie. Uważam, że w przyszłym roku będziemy jeszcze na takim etapie stabilizacji systemu, że - w zależności od sytuacji na przełomie roku, bo oczywiście to jest rynek zmienny, sytuacja może się zmienić - na dziś biorąc pod uwagę ostatnio przyjęte taryfy widzę jeszcze potrzebę przedłużenia parasola ochronnego dla obywateli" - powiedziała Hennig-Kloska w Radiu ZET.

  "Trwają dzisiaj przymiarki do budżetu i to jest moment na sygnalizowanie zapotrzebowania na konkretne reformy i rozwiązania. To do rządu będzie ostatecznie należało, czy bon energetyczny zostanie przedłużony na rok kolejny" - podkreśliła.

  Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe wprowadziła bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych  do 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania mają otrzymać wyższy bon. Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. 

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

  (ISBnews)

 • 11.07, 08:34Senat przyjął bez poprawek nowelę wydłużającą termin na dostosowanie dostępności budynków 

  Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zakłada przedłużenie obecnych przepisów dotyczących usytuowania budynków i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych do 84 miesięcy z proponowanych wcześniej 60 miesięcy.

  Za ustawą głosowało 90 senatorów.

  Wydłużenie czasu obowiązywania przepisów wykonawczych pozwoli na dokończenie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Ma to znaczenie dla prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego.

  Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie Prawo budowlane minister właściwy do spraw budownictwa będzie mógł wydać przepisy techniczno-budowlane, do których zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

  Nowela zwiększa także limit wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z 941 mln zł do 1 mld 190 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z udzielania bezpiecznego kredytu 2%.

  (ISBnews)

 • 11.07, 08:27Senat przyjął bez poprawek nowelę o finansach publicznych ws. rozszerzenia SRW 

  Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zakłada objęcie stabilizacyjną regułą wydatkową (SRW) wszystkich jednostek, których plany finansowe są zamieszczone w formie załączników w ustawie budżetowej, łącznie niemal 90 jednostek, a także skarbowych papierów wartościowych (SPW).

  Za nowelizacją głosowało 58 senatorów, przeciw było 31.

  Nowelizacja zakłada, że do zakresu SRW włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych - wszystkie jednostki, których plany finansowe są zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej, tj. ZUS, agencje wykonawcze czy państwowe osoby prawne (łącznie niemal 90 jednostek).

  Ponadto, do SRW włączone zostaną skarbowe papiery wartościowe, które przekazywane są nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW.

  Dodatkowo nowela zakłada objęcie wydatków Narodowego funduszu Zdrowia, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy kwotą limitu w ramach SRW (wcześniej wydatki tych funduszy objęte były kwotą wydatków SRW, ale nie limitem wydatków w ramach SRW).

  W wyniku dokonania tego rozszerzenia zakresu podmiotowego SRW wszystkie jednostki, których plany finansowe są zamieszczane w ustawie budżetowej w formie załączników, będą objęte SRW. W SRW, ale poza limitem SRW, będą tylko te jednostki, które mają zagwarantowaną autonomię budżetową lub jednostki, pełniące funkcję stabilizacyjną (BFG), podano także.

  Nowelizacja zakłada też wyłączenie - spójnie ze zmianą w regułach UE - współfinansowania programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy UE z kwoty i limitu wydatków SRW w celu metodologicznego ujednolicenia wskaźnika monitorującego na poziomie krajowym (SRW) i unijnym.

  Jednocześnie ujęto także zmiany w algorytmie określającym poziom wydatków jednostek i organów objętych SRW:
  - wprowadzenie korekty błędu prognoz realnej dynamiki wzrostu PKB, celem zniwelowania wpływu błędu prognoz na poziom wydatków SRW,
  - dokonanie zmian w nominalnej części SRW, obejmujących zastąpienie (we wzorze na kwotę wydatków) średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług deflatorem PKB,
  - dostosowanie mechanizmu określającego wysokość dostosowania fiskalnego do nowych rozwiązań unijnych,
  - wprowadzenie zmian w definicji działań dyskrecjonalnych, obejmujących z jednej strony rozszerzenie ich zakresu transakcyjnego.

  Nowela zawiera także zmiany w klauzuli wyjścia z SRW, obejmujące przesłanki zawieszenia funkcjonowania SRW, które będzie możliwe w momencie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub w przypadku znacznego spowolnienia gospodarczego.

  Ponadto minister finansów zobowiązany będzie do dokonywania regularnych, okresowych przeglądów funkcjonowania SRW (nie rzadziej niż co 5 lat). Wyniki tego przeglądu będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Rozwiązanie to, rekomendowane przez MFW, ma na celu wprowadzenie instrumentu polegającego na cyklicznym (co 5 lat) dokonywaniu przeglądu funkcjonowania przepisów regulujących SRW.

  Inne propozycje są konsekwencją rozszerzenia zakresu SRW (np. szczegółowość planu finansowego, terminy jego opracowywania, procedura zmiany planu finansowego).

  (ISBnews)

 • 10.07, 14:25MSWiA: Projekt strategii migracyjnej trafi pod obrady rządu pod koniec 2024 r. 

  Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Projekt strategii migracyjnej zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów pod koniec 2024 r., poinformował wiceminister w tym resorcie Maciej Duszczyk.  Prace nad konkretnymi ustawami planowane są w 2025r.

  "Prace nad przygotowaniem strategii postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ukończenie dokumentu jest planowane w grudniu 2024 r. Zgodnie z założeniami, ostateczny projekt strategii migracyjnej zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów do końca 2024 r." - napisał Duszczyk w odpowiedzi na interpelację.

  Strategia polityki migracyjnej ma wyznaczać kierunek strategiczny Polski w zakresie migracji i polityki migracyjnej, a efektem prac nad strategią będą projekty nowych aktów prawnych, w tym ustawy o cudzoziemcach. Ma to pozwolić na usunięcie luk prawnych oraz na stworzenie spójnego i skoordynowanego systemu na miarę zmieniającej się rzeczywistości migracyjnej w Polsce i w Unii Europejskiej, podał wiceminister.

  Prace nad odpowiednimi zmianami legislacyjnymi są planowane na 2025 r., po przyjęciu dokumentu strategicznego.

  (ISBnews)

 • 10.07, 14:04MRiT finalizuje prace dot. pomocy publicznej na strategiczne projekty zeroemisyjne 

  Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) finalizuje prace nad przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych o zerowej emisji netto, poinformował wiceminister w tym resorcie Jacek Tomczak.

  "Aktualnie trwają  finalne prace nad nowelizacją rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto"  - napisał Tomczak w odpowiedzi na interpelację.

  Podkreślił, że nowelizacja umożliwi udzielanie wsparcia na duże projekty niskoemisyjne, o wysokim stopniu innowacyjności.

  Rozporządzenie ma na celu wsparcie dla sektorów niskoemisyjnych, a także rozwój innowacyjności gospodarki kraju, poprzez przyciąganie największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów, dodał wiceminister.

  (ISBnews)

 • 10.07, 11:18MC: Powołanie funduszu dot. AI planowane jest w II poł. 2025 r. lub w 2026 r. 

  Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Powołanie funduszu sztucznej inteligencji, z którego byłoby dofinansowywane opracowanie strategii wdrożenia AI w małych i średnich firmach planowane jest na II poł. 2025 r. lub 2026 rok, poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

  "Raczej celujemy albo na drugą połowę przyszłego roku, albo na 2026 r." - powiedział Standerski w TOK FM.

  Podkreślił, że resort pracuje nad rozwiązaniami dotyczącym AI i planuje "wystartować" z nimi, jak tylko akt o sztucznej inteligencji zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  "Małe i średnie firmy będą mogły […] po pierwsze ubiegać się o dofinansowanie w celu opracowania strategii wdrożenia [sztucznej inteligencji], a później będą mogły wdrażać rozwiązania w zakresie ich rozliczeń rachunkowych, porządkowania dokumentacji, a w zależności od typu ich działalności - jeżeli to jest produkcja - to np. usprawnienie procesów produkcyjnych, kwestie logistyki; jeżeli to są usługi - to planowanie łańcuchów dostaw od ich producentów" - wymienił.

  Budżet funduszu - według informacji prasowych - miały wynosić od 100 do 300 mln zł.

  (ISBnews)

 • 10.07, 10:28Projekt zakazu e-papierosów beznikotynowych dla osób do 18. r.ż. trafił do konsultacji 

  Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzający m.in. zakaz ich sprzedaży osobom do 18. roku życia, ograniczenie miejsc, gdzie będzie możliwe ich używanie oraz zakaz sprzedaży w automatach i na odległość trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Obecne ramy prawne dotyczące rynku papierosów elektronicznych, określone są tzw. ustawą tytoniową i stanowią konsekwencję implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2014/40/UE.

  Przepisy dyrektywy regulują kwestie dotyczące rynku płynów do elektronicznych papierosów posiadających w swoim składzie nikotynę. Zaproponowane regulacje mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. "płynów beznikotynowych" i spowodują:

  - wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia;

  - ograniczenie miejsc gdzie będzie możliwe ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę;

  - wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez internet);

  - wprowadzenie zakazu reklamy i promocji;

  - konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych;

  - konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR);

  - konieczność odpowiedniego oznakowania ich opakowań.

  Elektroniczne papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe, które są napełnione płynem niezawierającym nikotyny, obecnie nie odpowiadają definicjom papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego określonym w ustawie tytoniowej, a zatem nie podlegają wymogom określonym w ustawie dla papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych.

  W ocenie Ministerstwa Zdrowia, wprowadzenie projektowanej regulacji umożliwi realizację większego nadzoru nad płynami beznikotynowymi, m.in. przez konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych oraz konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR).

  (ISBnews)

 • 10.07, 08:22MKiŚ: Projekt dopłat do rowerów elektrycznych warty 300 mln zł trafił do konsultacji 

  Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Projekt programu dopłat do rowerów elektrycznych z planowanym budżetem 300 mln zł został skierowany do konsultacji społecznych, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Konsultacje potrwają do 18 lipca br.

  Założenia nowego programu "Mój rower elektryczny" zostały przygotowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  "Zgodnie z założeniami projektu, ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak też samorządy oraz przedsiębiorcy zajmujący się: transportem drogowym towarów, usługami kurierskimi i pocztowymi, a także wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego" - czytamy w komunikacie.

  Program ma zostać sfinansowany ze środków unijnych. NFOŚiGW planuje przekazać 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Dopłaty mają sięgać do 5 tys. zł do zakupu roweru elektrycznego i do 9 tys. zł w przypadku roweru cargo oraz wózka rowerowego.

  Projektowany program zakłada wprowadzenie dotacji do zakupu nowych rowerów elektrycznych (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł) oraz rowerów elektrycznych transportowych - cargo o szerokości do 0,9 m i wózków rowerowych o szerokości powyżej 0,9 m (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 9 tys. zł). Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte pojazdy wyposażone w akumulator litowo-jonowy lub podobny o pojemności co najmniej 10Ah, wyprodukowane przez producentów pochodzących z krajów UE.

  Wsparcie ma zostać wypłacone w formie refundacji po zakupie pojazdu.

  Dopłaty nie obejmą elektrycznych rowerów zakupionych w ramach leasingu.

  Konsultacje społeczne potrwają do 18 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 09.07, 16:22Wliczanie do stażu umów zlecenia i o świadczenie usług to koszt 992,7 mln zł w 2026 wg OSR 

  Warszawa, 09.07.2024 (ISBnews) - Wliczanie do stażu pracy m.in. umów zlecenie i umów o świadczenie usług kosztowałoby 992,7 mln zł w 2026 r. i łącznie 14,33 mld zł w okresie 11 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

  Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Na podstawie projektowanych przepisów m.in. okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy" - czytamy w OSR.

  Od zakładowego stażu pracy uzależniona jest - zgodnie z Kodeksem pracy - m.in. długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę oraz dodatkowe świadczenia.

  "Zatem na skutek przyjęcia proponowanego rozwiązania osoba zatrudniona na umowę o pracę, która wcześniej świadczyła pracę na rzecz obecnego pracodawcy na podstawie, np. umowy zlecenia, z dniem wejścia w życie ustawy może uzyskać nie tylko uprawnienie do wyższego wymiaru urlopu, ale także zostanie objęta dłuższym okresem wypowiedzenia oraz będzie przysługiwać jej wyższa odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę (czy też wyższy dodatek stażowy, jeżeli przepisy zakładowe przewidują taki składnik wynagrodzenia)" - wskazano.

  Koszt wliczenia umów zleceń i umów o świadczenie usług to 992,7 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy, 1 047 mln zł  - w drugim roku, 1 104 mln zł - w kolejnym.  Łącznie w okresie 11 lat ma to być 14 333,6 mln zł.

  Przyjęto, na podstawie badania BAEL, że liczba osób pracujących niebędących pracownikami najemnymi (zatrudnionymi) wynosi 23% (grupa osób objętych zmianą regulacji). W sektorze publicznym przeciętne zatrudnienie w 2023 r. wynosi 2961,3 tys. etatów, z czego 23%, tj. 681,1 tys. etatów, przy założeniu że 75% otrzymuje dodatki stażowe - to 510,8 tys. osób. W sektorze prywatnym przeciętne zatrudnienie wynosi 6436,7 tys. etatów z czego 23%, tj. 1480,4 tys. etatów, przy założeniu, że 10% otrzymuje dodatki stażowe - 148 tys. osób.

  Jako punkt odniesienia przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 2023r. (wg GUS) w sektorze publicznym - 7 971,55 zł, a w sektorze prywatnym - 6 929,33 zł.

  "Dane zostały przeliczone zgodnie z prognozami wskaźników makroekonomicznych ustalanych przez MF. Uwzględniono dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej" - czytamy w OSR.

  Przyjęto, że 1/10 pracowników otrzymuje nagrody jubileuszowe; przeciętny staż, który będzie doliczony na podstawie innych umów niż praca najemna, wynosi 3 lata. Dla sektora publicznego przyjęto wydatki po 50% dla BP i JST.

  Projektowana regulacja miałaby wejść w życie w 2026 r.

  (ISBnews)

 • 09.07, 14:41Rząd przyjął projekt uproszczenia przepisów dot. informacji gospodarczej 

  Warszawa, 09.07.2024 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt noweli o udostępnianiu informacji gospodarczych, który ma na celu m.in. uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych do biura informacji gospodarczej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Biura informacji gospodarczej to instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają dane dotyczące nierzetelnych dłużników, jak również informacje o należytym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Obecnie do grupy biur informacji gospodarczej zalicza się: BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

  Projektowana regulacja zakłada, że:

  - Biura informacji gospodarczej będą musiały publikować na swojej stronie internetowej przejrzysty cennik swoich usług.

  - Uzupełniony zostanie katalog informacji, które mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej o adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, który nie jest konsumentem.

  - Biura informacji gospodarczej będą umieszczać w rejestrze zapytań informacje o podmiocie, któremu ujawniono informacje gospodarcze.

  - Każdy podmiot, który występuje z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych za pośrednictwem np. pełnomocnika, będzie musiał podać we wniosku dane pełnomocnika.

  - Informacje gospodarcze oraz informacje z rejestru zapytań będzie mogło otrzymywać więcej podmiotów publicznych, m.in. organy policji czy Straży Granicznej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem obowiązku informowania biura o pobieraniu informacji gospodarczych przez inny podmiot i rejestrowaniu tej informacji w rejestrze zapytań, który wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 09.07, 09:17Projekt ustawy o dochodach JST trafił do wykazu, rząd chce go przyjąć w III kw. 

  Warszawa, 09.07.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładający wprowadzenie zmian w zakresie dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także oparcie dochodów JST na dochodach własnych, trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje jego przyjęcie w III kwartale.

  "Proponuje się by dochody samorządów z tytułu PIT i CIT liczone były jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (obecnie dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST). Co do zasady byłby to dochód podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne" - czytamy w wykazie.

  Dochód podatników PIT/CIT podlegałby waloryzacji.

  Każda kategoria samorządu terytorialnego ma posiadać określony procentowy udział w dochodach podatników PIT i CIT.

  Projekt zakłada także rozszerzenie katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne mają udział o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Projektowana ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które mają podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT i w mniejszym stopniu subwencją ogólną.

  W projektowanej ustawie zaproponowano wyodrębnienie takich potrzeb JST jak:
  a) potrzeby wyrównawcze
  b) potrzeby oświatowe
  c) potrzeby rozwojowe
  d) potrzeby ekologiczne
  e) potrzeby uzupełniające

  Projekt zakłada utrzymanie systemu korekty zamożności, który ma dotyczyć najbogatszych samorządów. Ma być wyliczany na podstawie dochodów podatkowych, jaki i subwencji ogólnej, z uwzględnieniem jednolitych parametrów dla wszystkich kategorii JST.

  Korekta zamożności dokonywana byłaby co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT, podano.

  Na mocy projektowanej ustawy planowane jest także wydzielenie miast na prawach powiatu, jako oddzielnej kategorii JST w ramach systemu dochodów samorządu. Jak podano w uzasadnieniu, rozwiązanie takie ma zmierzać "do bardziej precyzyjnego ustalenia potrzeb finansowych JST" i pozwolić  m.in. "na uwzględnienie: specyfiki wydatkowej samorządów, od której zależą potrzeby wyrównawcze samorządów, potrzeb rozwojowych poszczególnych kategorii samorządów".

  Wydzielenie miast na prawach powiatu ma objąć wszystkie elementy systemu dochodów samorządu terytorialnego, zarówno w zakresie udziału w PIT i CIT, jak i ustalania potrzeb finansowych.

  Ponadto projekt zakłada wprowadzenie jednej rezerwy uzupełniającej dochody jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 1% kwoty potrzeb finansowych ustalonych dla wszystkich JST. Rezerwa byłaby przeznaczona na dofinansowanie zadań o szczególnie ważnym dla samorządu terytorialnego znaczeniu społecznym lub gospodarczym.

  Podział tej rezerwy następowałby z udziałem strony samorządowej.

  (ISBnews)

 • 08.07, 17:46PSEW: Liberalizacja ustawy to szansa na ok. 41,4 GW z lądowej energetyki wiatrowej do 2040 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Sama zmiana odległości minimalnej w planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 700 na 500 metrów uwolni potencjał wiatru na poziomie ok. 41,4 GW do 2040 r. wynika z najnowszych szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodało do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt ustawy. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

  "Energia z wiatru jest i będzie jednym z kluczowych filarów polskiej transformacji energetycznej. Wyczekiwane przez całą branżę, samorząd i przemysł nowe zapisy uwalniające inwestycje wiatrowe na lądzie, zwłaszcza zniesienie generalnej zasady 10H i nowa odległość minimalna 500 metrów znalazły się w rozwiązaniach planowanych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (UD89)" - czytamy w komunikacie PSEW.

  Odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej przy poszanowaniu lokalnych społeczności i środowiska naturalnego przyniesie korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Szacuje się, że nowe farmy wiatrowe przy najlepszym scenariuszu rozwoju zagwarantują w perspektywie do 2030 r. 70-133 mld zł przyrostu PKB, 490-935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz ok 100 tysięcy nowych miejsc pracy, wskazano w informacji.

  "Energetyka wiatrowa to nie tylko nasza niezależność energetyczna i bezpieczeństwo, ale też najtańszy prąd – jej koszt wytworzenia jest 3-3,5 krotnie niższy niż z paliw kopalnych. To bardzo ważna i długo wyczekiwana ustawa, bo temat jest niezwykle istotny dla całej polskiej nie tylko energetyki, ale i gospodarki. Przez lata blokada inwestycji w odnawialne źródła energii mocno zahamowała transformację energetyczną. Ta długo wyczekiwana zmiana pozwoli na szybkie udroznienie inwestycji w ladowa energetyke wiatrowa, pozwalajac tym samym na odblokowanie korzysci płynacych z taniej, zielonej energii, a takze umozliwi realizacje ambitnych celow unijnych w zakresie OZE" - skomentował prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

  Proponowane główne zmiany do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:

  - Zniesienie generalnej zasady 10H;

  - Modyfikacja zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych od parków narodowych polegająca na ustaleniu minimalnej odległości wyrażonej w metrach (obecnie zasada 10H), oraz od rezerwatów i obszarów Natura 2000 ustanowionych w celu ochrony ptaków i nietoperzy, polegająca na ustaleniu minimalnej odległości wyrażonej w metrach;

  - nowa wzajemna i minimalna odległość między instalacjami LEW, a zabudową mieszkaniową ustalona na poziomie 500 m;

  - uregulowanie możliwości zlokalizowania elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnego rodzaju MPZP, jakim Zintegrowany Plan Inwestycyjny;

  - ujednolicenie procesu planistycznego zawartego obecnie w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z ogólnymi zasadami znajdującymi się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - usprawnienie regulacyjne funkcjonowania mechanizmu udostępnienia co najmniej 10% mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom korzystających z wytwarzanej energii w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych, wymieniono w wykazie.

  (ISBnews)

 • 08.07, 11:27MZ: Będziemy rozmowy w resorcie nad kwestią legalności promocji alkoholu 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma zająć się dzisiaj m.in. kwestią legalności promocji alkoholu w sklepach i oferowanych przez nie rabatów na sprzedaż większej ilości butelek, poinformowała szefowa resortu Izabela Leszczyna.

  "Dzisiaj mam kierownictwo. Będę z moimi współpracownikami o tym rozmawiała, ponieważ bardzo często, niestety, mamy, szczególnie w różnych dyskontach, takie promocje: kup dwie butelki wina - będą tańsze, dwie butelki wódki - to będą tańsze. I zastanawiam się, czy takie promocje są w gruncie rzeczy zgodne z prawem" - powiedziała Leszczyna w Tok FM.

  W ostatnich dniach do Senatu wpłynęła petycja dotycząca zakazu reklamy i promocji alkoholu z wyjątkiem piwa. Autorzy petycji chcą, by także w przypadku piwa nie było możliwości przyznawania upustów na sprzedaż kolejnej butelki alkoholu.

  (ISBnews)

 • 08.07, 11:22MZ: Mapę drogową podwyżek akcyzy należy skorygować w kierunku większych wzrostów 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Obowiązująca do 2027 r. mapa drogowa corocznych podwyżek akcyzy - o 5% na alkohol i o 10% na papierosy - powinna zostać skorygowana, a wzrost tego podatku powinien być większy, uważa minister zdrowia Izabela Leszczyna.

  Coroczną podwyżkę akcyzy do 2027 r. zakłada obowiązująca obecnie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

  "Uważam, ze dostępność ekonomiczna alkoholu, papierosów w Polsce jest zbyt duża i to tyle ze strony ministra zdrowia. To jest domena ministra finansów" - powiedziała Leszczyna w Tok FM.

  Dopytywana, czy przewidziane w mapie drogowej podwyżki są - jej zdaniem - zbyt niskie, odpowiedziała "W mojej ocenie, to, co jest przewidziane w tej mapie jest niewystarczające, bo mamy takie analizy, które pokazują, że idąc tą drogą i tak ciągle będziemy najtańsi w Europie".

  Pytana, czy mapa drogowa powinna być skorygowana, a podwyżki większe, minister oznajmiła: "zdecydowanie tak".

  "Na pewno uważam, że te wszystkie nieszczęsne nowatorskie wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne - one w ogóle mają zbyt niskie akcyzy, a już te nieszczęsne jednorazówki muszą mieć dodatkową opłatę ekologiczną środowiskową, bo naprawdę zaśmiecamy nimi planetę" - dodała Leszczyna.

  Od 2022 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem podnoszone są stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Mapa drogowa zakłada, że podatek akcyzowy na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrasta co roku o 5%, natomiast na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy - o 10%.

  (ISBnews)

 • 08.07, 11:17MZ: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw może wejść w życie za trzy miesiące 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw może wejść w życie za trzy miesiące, wynika z wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Zakaz obowiązywałby w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

  "Mój departament zdrowia publicznego taką ustawę już opracował i przekazuję ją w tym tygodniu do zespołu projektowania prac rządu" - powiedziała minister w Tok FM.

  Na pytanie, kiedy przepis mógłby wejść w życie, minister odpowiedziała: "Wydaje mi się, że w ciągu trzech miesięcy moglibyśmy już taką ustawę mieć".

  W połowie czerwca Leszczyna zapowiedziała przedstawienie po wakacjach projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy.

  (ISBnews)

 • 08.07, 09:30Gawkowski: Lewica przedstawi swój projekt zmian w składce zdrowotnej w najbliższych dniach 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Lewica przedstawi swój projekt zmian w składce zdrowotnej, który zakłada wprowadzenie podatku na poziomie 9%, w najbliższych dniach, wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Jednocześnie wicepremier zadeklarował gotowość do rozmów na ten temat.

  Projekt zakłada objęcie tym podatkiem także płatników CIT-u.

  "My mówimy o reorganizacji systemu, to znaczy: nie tylko o tym, że będziemy mieli nowy podatek, bo ten podatek nie zmienia sytuacji, tylko ją stabilizuje; to nie jest więcej niż 9%, bo to jest 9%. I jest pytanie: kto się powinien do tego dokładać. Według nas, powinni się dokładać wszyscy, którzy z ochrony zdrowia korzystają" – powiedział Gawkowski w radiu Zet.

  Doprecyzował, że podatek objąłby też przedsiębiorców - płatników CIT, którzy płaciliby również 9%.

  Na pytanie, kiedy Lewica przedstawi własny projekt, wicepremier odpowiedział: "Już teraz, to są dni, ustawa jest gotowa, założenia są gotowe".

  Zadeklarował, że ugrupowanie jest gotowe do rozmów z koalicjantami na ten temat.

  "My mówimy jesteśmy w stanie usiąść do rozmów. Chcemy rozmawiać. I przedłożymy propozycję panu ministrowi finansów i pani minister [zdrowia Izabeli] Leszczynie" - powiedział.

  Do Sejmu wpłynął już projekt zmian w składce zdrowotnej autorstwa Polski 2050, po wakacjach - jak wynika z zapowiedzi - ma wpłynąć projekt rządowy. Jednocześnie złożenie własnego projektu zapowiedziało też Polskie Stronnictwo Ludowe.

  (ISBnews)

 • 08.07, 09:22Gawkowski: Lewica złoży w Senacie poprawki dot. udziału wydawców w zyskach big-techów 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Lewica złoży w Senacie poprawki do nowelizacji ustawy o prawie autorskim, nakładające na big-techy wykorzystujące treści wydawców i dziennikarzy obowiązek dzielenia z tymi podmiotami zyskami z reklam, potwierdził wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.  Podkreślił, że stanowisko Lewicy w tej sprawie jest niezmienne.

  Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

  "Według mnie, obowiązkiem państwa jest doprowadzić do sytuacji równych szans, w której dziennikarze i wydawcy dostają pieniądze za to, że ktoś udostępnia ich teksty" - powiedział Gawkowski w Radiu Zet.

  "Moje stanowisko w tej sprawie nie jest w żaden sposób nieznane, bo ja to mówiłem już wiele tygodni temu i wiele miesięcy temu. Moje i nasze Lewicy stanowisko jest również znane. I podczas prac nad ustawą też je wyrażaliśmy" - dodał.

  Odnosząc się do uwagi, że poprawki Lewicy zgłoszone w Sejmie do tej noweli zostały odrzucone, Gawkowski powiedział: "Ale to nie jest tak, że jesteśmy partnerem, który o wszystkim decyduje".

  W jego ocenie, zgłaszane przez Lewicę poprawki powinny zostać wprowadzone do tej ustawy, a nie stanowić ewentualnie przedmiot kolejnej inicjatywy ustawodawczej.

  Uważa, że nieprzyjęcie poprawek Lewicy podczas prac sejmowych "to jest błąd, który będzie też kosztował taką opinię o Polsce, że mocno nie potrafi przeciwstawić się big-techom".

  (ISBNews)

 • 05.07, 11:23MRiT: Projekt kredytu 0% zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej po wakacjach 

  Warszawa, 05.07.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej kredyt 0% zostanie zaprezentowany w finalnej wersji i skierowany do Sejmu najpóźniej po wakacjach, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka.  Jego zdaniem, ugrupowania koalicyjne są w stanie osiągnąć wspólne stanowisko w tej spawie.

  "Ten projekt jest w obróbce na poziomie rządu. Myślę, że najpóźniej po wakacjach będzie projektem, który zaprezentujemy i będziemy mogli skierować do Sejmu" - powiedział Paszyk w Polsat News.

  Podkreślił, że prowadzi rozmowy z partnerami koalicyjnymi.

  "Jesteśmy w stanie w najbliższym czasie osiągnąć wspólne spojrzenie" - zaznaczył.

  Pytany o  jaką kwotę zwróci się do ministra finansów, odpowiedział: "W grę wchodzi kwota około 10 mld zł rozłożona na kilka lat realizacji programu".

  Wcześniej Paszyk informował, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) jest w stanie uruchomić kredyt 0% z początkiem przyszłego roku.

  Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. - 350 mln zł., w 2025 r. - 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - 21 539 mln zł, jak podano wcześniej w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Jak informował wcześniej resort, dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

  * 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.

  * 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.

  * 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.

  * 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

  (ISBnews)

 • 05.07, 11:08MRIT: Założenia dot. przekazywania gruntów KOWR pod mieszkalnictwo - w ciągu 2 tygodni 

  Warszawa, 05.07.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przedstawi w ciągu dwóch tygodni założenia ustawy dotyczącej przekazywania gruntów należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Skarbu Państwa pod budowę nowych mieszkań, poinformował szef resortu Krzysztof Paszyk.

  "Potrzeba ustawy podażowej. Niebawem w ciągu dwóch tygodni zaprezentujemy założenia ustawy, która pozwoli uruchomić dodatkowe grunty, pozwoli po prostu więcej mieszkań budować" - powiedział Paszyk w Polsat News.

  Dopytywany, o jakie grunty chodzi, minister doprecyzował: "Jest mnóstwo na obrzeżach miast gruntów, które są gruntami w KOWR-ze, które są gruntami Skarbu Państwa, na nich już nigdy produkcji rolnej nie będzie".

  "Możemy te grunty przekazać samorządom, aby stanowiły taki wsad do tego, aby uruchomić dodatkowe obszary na potrzeby mieszkalnictwa" - podkreślił Paszyk.

  (ISBnews)