Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.12, 08:39Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest stworzenie systemu służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek sejmowych. Za ustawą głosowało 254 posłów, 188 było przeciwnych.

  Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne - dyrektywę 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

  Celem ustawy jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (obejmujących: rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

  Informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury oraz właściwych służb, m.in.  policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:25Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2023 r.   

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na rok 2023 i przywrócił przepisy umożliwiające premierowi samodzielne blokowanie środków w budżecie na obsługę długu publicznego oraz przekazanie papierów skarbowych o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

  Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Sejm przywrócił przepisy zakładające, że źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 może być wpłata z budżetu państwa. Również postawa naliczania kwoty bazowej dla nauczycieli, sędziów i prokuratorów pozostanie na poziomie z 2019 roku (Senat chciał, by był to poziom z 2021 r.).

  Ustawa okołobudżetowa zakłada m.in. zamrożenie w 2023 r. wysokości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej na poziomie z 2022 r. (czyli podstawę naliczania ma stanowić 2019 r.) Ustala też podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziów w wysokości 5 444,42 zł, która gwarantuje im wzrost tego świadczenia o 7,8%.

  Ustawa umożliwia ponadto przekazanie przez ministra finansów papierów skarbowych uczelniom publicznym na program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (0,5 mld zł) i wsparcie potencjału uczelni (0,5 mld zł).

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), rozwiązania ustawy okołobudżetowej mają dać wpływy do budżetu na poziomie ok. 1 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:12Sejm przyjął ustawę, która ma poprawić warunki inwestycyjne dla offshore 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, doprecyzowując przepisy w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwiając rozliczanie ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia.

  Rozwiązania te znajdują się ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu. Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej posłowie przyjęli poprawki dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdań, wynikających z ustawy prawo wodne.

  Celem regulacji jest wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej.

  Chodzi o przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej.

  Nowela zakłada także uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej.

  Wydłuża termin na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyklucza także z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:10Sejm przyjął ustawę ws. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen gazu poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

  Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. 

  Zgodnie z nowelą, w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Zamrożenie taryfy będzie obowiązywało dla wszystkich odbiorców, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

  Jednocześnie nowela zakłada rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, sprzedających gaz po cenach maksymalnych.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  W OSR podano, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:04Sejm przyjął ustawę o Funduszu Transformacji Śląska 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Funduszu Transformacji Śląska S.A., która zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych. Kapitał zakładowy Funduszu ma wynieść 0,5 mld zł. za powołaniem Funduszu głosowało 427 posłów, przeciw było 6, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 r. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść 500 mln zł.

  Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

  Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

  Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska.

  Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Siedzibą spółki będą Katowice.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:20Sejm znowelizował ustawę o akcyzie wydłużając zwolnienie dla aut z wtyczką do 2029 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku akcyzowym, wydłużając m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. Za ustawą głosowało 250 posłów, przeciw było 11, a 177 wstrzymało się od głosu.

  W trakcie prac w komisji wprowadzono poprawkę, zakładającą wyłączenie do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników. Jednocześnie utrzymano obowiązek zamieszczania przez sprzedawców informacji w sprawie takiego zwolnienia.

  Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, zakładające:

  - wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm3 (dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.);

  - wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej - do 31 stycznia 2024 r. (rozwiązanie to  ma zapewnić podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej);
  - wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;
  - uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;
  - rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego, czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie (wprowadzenie sposobu ewidencjonowania produkcji energii z OZE w przypadku braku urządzeń pomiarowych);
  - wyłączenie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, produkujących energię z OZE w różnych jej jednostkach organizacyjnych z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

  Wprowadzane nowelą zmiany w Ordynacji podatkowej zakładają:

  - określenie terminu, w którym jest wnoszona opłata główna z tytułu zawarcia porozumienia inwestycyjnego – 30 dni od dnia zawarcia porozumienia inwestycyjnego;
  - ułatwienia przy dokonywaniu płatności w e-Urzędzie Skarbowym z użyciem innych niż polecenie przelewu instrumentów płatniczych (np. w oparciu o kody autoryzujące); nowelizacja wprowadza obowiązek oświadczania przez podatnika przed dokonaniem płatności, że środki na zapłatę podatku pochodzą z rachunku tego podatnika; organ podatkowy będzie zwolniony z obowiązku weryfikacji każdej płatności, ale taka weryfikacja ciągle będzie możliwa;

   - możliwość zapłaty podatku w inny sposób bezgotówkowy niż polecenie przelewu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:
  - umożliwienia wykorzystania serwisu e-Urząd Skarbowy na potrzeby doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dla tzw. podatników bezgotówkowych;
  - wydłużenie o rok do dnia 31 grudnia 2023 r. możliwości wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

  Nowela zakłada także przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:17Sejm odrzucił nowelę prawa o notariacie dot. wpisów do hipotek 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił nowelizację prawa o notariacie, która umożliwiała notariuszom dokonywanie wpisów do księgi wieczystej. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 220 posłów, 214 było przeciwnych.

  Nowelizacja zakładała, że notariusze mogliby dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Miało to dotyczyć także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem.

  Notariusze mieli zyskać nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą  wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu. Rozwiązanie to miało odciążyć sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone miały zostać postępowania sądowe w innych sprawach.

  Nowelizacja zakładała umożliwienie szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty miała zależeć zależała od woli stron. Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, miała zostać ograniczona do 75 tys. zł.

  Prawo do złożenia wniosku o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty miał mieć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.

  Nowela dopuszczała obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych i zwiększała nadzór nad notariuszami. Jeżeli przeciw notariuszowi prowadzone byłoby postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w czynnościach obowiązkowo miał go zawieszać minister sprawiedliwości.

   (ISBnews)

 • 02.12, 07:13Sejm wprowadził do kodeksu pracy przepisy dot. pracy zdalnej 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował kodeks pracy, wprowadzając do niego przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Za nowelą głosowało 430 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w całości. Następnie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 30 dni w roku kalendarzowym.

  Nowelizacja zakłada:

  - wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

  - obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

  - pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

  - rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

  - możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

  - obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  - możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję.

   (ISBnews)

 • 01.12, 15:48Morawiecki: Aktualizacja PEP do roku 2040 zostanie przyjęta w ciągu 2-3 miesięcy 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Aktualizacja "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040" zostanie przyjęta na poziomie rządowym w ciągu 2-3 miesięcy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Nawet do grudnia mamy plan, aby ona była gotowa. Ja wolę ostrożnie tutaj obiecać, że w najbliższych dwóch- trzech miesiącach ona zostanie na poziomie rządowym przyjęta" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej.

  "Rzeczywiście są zupełnie nowe okoliczności, które wymagały szeregu prac. Pani minister [klimatu i środowiska Anna Moskwa]  jest na ukończeniu tych prac" - dodał.

  Nie doprecyzował, o jakie okoliczności chodzi. 

  W I poł. listopada premier informował, że aktualizację "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040" rząd planuje przyjąć do końca roku.

  (ISBnews)

 • 01.12, 15:08Rząd chce zwiększyć budżet Krajowego Programu Kolejowego o 100 mln zł na lata 2023-2024 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu Krajowego Programu Kolejowego o 100 mln zł w latach 2023-2024 oraz przesunięcie w ramach programów operacyjnych 128,4 mln zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku planowane jest na grudzień.

  "Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, zwanego dalej 'KPK', w zakresie zabezpieczenia środków na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, który jest skutkiem m.in. toczącej się wojny w Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

  W toku procedowania projektowanej uchwały dopuszcza się możliwość aktualizacji KPK w odniesieniu do inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zabezpieczenia finansowania tego planu przez Polski Fundusz Rozwoju do czasu pozyskania środków z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), podano także.

  Projektowane rozwiązania zakładają zwiększenie o dodatkowe 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz przesunięcie 128,4 mln zł pochodzących z dokapitalizowania z lat 2023-2024 na rok 2022 z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

  (ISBnews)

 • 01.12, 14:56Rząd planuje przyjęcie projektu noweli VAT-owskiej ws. e-fakturowania w I kw. 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2023 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającego wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oraz udostępniania nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W realiach dzisiejszej gospodarki szybkość dostępu do informacji jest jednym z kluczowych czynników. […] Dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenie narzędzi i technik służących analizie danych przez administrację skarbową. Projektowane wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania wpisuje się w podjęte dotychczas działania w tym obszarze" - czytamy w wykazie.

  Szacuje się, że obligatoryjne e-fakturowanie przyniesie korzyści - zarówno z punktu widzenia administracji skarbowej, jak i przedsiębiorców - w postaci lepszego i łatwiejszego przestrzegania przepisów podatkowych oraz większej efektywności kontroli nakierowanych na identyfikowanie nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości związanych z rozliczaniem VAT, podano także.

  W projekcie mają pojawić się także rozwiązania dot. możliwości udostępniania aplikacji, pozwalającej na dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur  będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR.

  Zasady wystawiania faktur w KSeF będą również skierowane do podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą również dokumentowane e-fakturą wystawioną przy użyciu KSeF. Faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana.

  Wdrożenie KSeF wpłynie na dotychczasowy system obsługi fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przy wykorzystaniu tzw.: Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Proponowane rozwiązania zapewnią współdziałanie tych dwóch systemów.

  Realizując zasadę powszechności stosowania KSeF  założono, że od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł.

  W miejsce tych regulacji zostanie wprowadzony system fakturowania w KSeF. Wprowadzenie docelowego KSeF uprości w przyszłości rozliczenia między przedsiębiorcami, ułatwi dostęp do faktur i faktur korygujących poprzez łatwość wyszukania w systemie, bez zagrożenia że dokumenty te ulegną zniszczeniu lub zaginięciu. Objęcie obowiązkiem wystawiania faktur przy zastosowaniu KSeF ma umożliwić wprowadzanie dalszych uproszczeń w rozliczaniu VAT przez przedsiębiorców, podano także.

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiana faktur w KSeF przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty. Będzie istniała bowiem możliwość automatycznej weryfikacji e-faktur. Ustrukturyzowane e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Szacuje się, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  Projekt ma zawierać regulacje, pozwalające na korzystanie przez konsumentów z udostępnionej aplikacji, umożliwiającej dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Rozwiązanie to pozwoli na zbudowanie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych i przyczyni się do ograniczenia wydawania i stopniowej eliminacji paragonów papierowych, ograniczenia szarej strefy. Wpłynie również pozytywnie na środowisko, podano także.

  Obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r.,aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego. W systemie dobrowolnym decyzja o stosowaniu ustrukturyzowanych e-faktur należy do przedsiębiorców.

  (ISBnews)

 • 01.12, 14:39Morawiecki zapowiada projekt dot. instalowania przez firmy własnych źródeł energii 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Przygotowanie projektu umożliwiającego przedsiębiorcom instalowanie własnych źródeł energii odnawialnej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Prace nad rozwiązaniami dla branży przemysłowej w zakresie fotowoltaiki toczą się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  "Poprosiłem panią minister [klimatu i środowiska Annę Moskwę] o prace nad tą częścią branży fotowoltaicznej, która jest tą częścią przemysłową, bo tutaj [dotychczas] zajmowaliśmy się głównie tą częścią, która jest częścią prosumencką" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej.

  Zapowiedział zmniejszenie istniejących ograniczeń w energetyce prosumenckiej oraz "większą wolność i dowolność lokowania swoich inwestycji w momencie kiedy nie generują problemu dla sieci przesyłowych".  

  "Przyciągnęliśmy bardzo wielu inwestorów zagranicznych, wysoko zaawansowane firmy tutaj lokują swoje inwestycje i one coraz częściej sygnalizują nam konieczność możliwości zainstalowania własnych źródeł zielonej energii w 100% przy ich nowo tworzonych firmach. […] Dość szybko chcę wyjść z taką ustawą również, która będzie wychodziła naprzeciw przedsiębiorcom poprzez instalowanie ich własnych źródeł energii odnawialnej" - podkreślił.

  "Jeżeli rzeczywiście będzie to możliwe od strony technologicznej, […] to będę jak najbardziej otwarty, żeby tak zrobić" - dodał.

  (ISBnews)

 • 30.11, 15:39MFiPR: Potencjalne inwestycje w formule PPP dotyczą 56 projektów na 9,1 mld zł 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Potencjalne inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) mogą obejmować 56 projektów o wartości ok 9,1 mld zł, w tym m.in. projekt budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia za ponad 4 mld zł, wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFPiR). Resort prowadzi konsultacje projektu polityki rządu dotyczącej rozwoju PPP do 2030 r.

  "W nowej Polityce Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2030 dokonaliśmy diagnozy rynku, zdefiniowaliśmy obszary wymagające interwencji oraz zaproponowaliśmy konkretne działania. Naszym strategicznym celem jest również upowszechnianie formuły PPP jako skutecznego sposobu realizacji projektów publicznych. W ten sposób chcemy też promować jakość oraz trwałość inwestycji publicznych. Jestem przekonany, że w długiej perspektywie takie podejście przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, cytowany w komunikacie.

  Dokument dotyczący założeń Polityki PPP do 2030 r. został opracowany na przełomie II i III kw. 2022 r. Konsultacje publiczne potrwają do 23 grudnia 2022 r.

  Potencjalne inwestycje w formule PPP mogą objąć 56 projektów o wartości ok 9,1 mld zł. Wśród nich na etapie wyboru partnera prywatnego postępowania są m. in. dwie inwestycje rządowe wspierane przez MFiPR: projekt budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości ponad 4 mld zł oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości ok. 551 mln zł. 

  W komunikacie wskazano, że w ciągu ostatnich lat stworzono stabilne i kompleksowe ramy prawne zapewniające realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Od początku 2009 r. do dziś podpisano w sumie 171 umów o PPP o łącznej wartości ok. 8,64 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 155 umów (91%). Pod względem liczby umów dominują sektory: efektywności energetycznej (27), infrastruktury transportowej oraz sportu i turystyki (po 24) i sektor gospodarki wodno- kanalizacyjnej (23). Natomiast pod względem wartości inwestycji sektory: gospodarki odpadami, telekomunikacji oraz infrastruktury transportowej. Jednostkowa wartość większości umów o PPP nie przekracza 40 mln zł (79% wszystkich umów). 

  (ISBnews)

 • 30.11, 12:54MF: Obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt 9,4 mld zł za 2023 r. 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

  Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do uzgodnień. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r. 

  Stosowanie obniżonej stawki VAT to koszt dla budżetu państwa 8,74 mld zł w 2023 r.

  "Skutek obniżenia stawki VAT z 5% do 0% dla żywności został oszacowany na około 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r. Z uwagi na przesunięcie o jeden miesiąc wpływów z VAT, skutek na 2023 r. przedstawiono za 11 miesięcy" - wyjaśniono w OSR.  

  Projekt zakłada także przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub usług, dokonywanych na rzecz na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Nie jest jednak możliwe oszacowanie tego wpływu z uwagi na trudną do przewidzenia skalę potencjalnych darowizn, tj. skłonność podatników do przekazywania darowizn wskazanych w rozporządzeniu.

  Czasowe (tj. w latach 2023-2024) obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw polepszaczy gleby środków wapnujących, biostymulatorów, nawozowych produktów mikrobiologicznych będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w 2023 r. w wysokości ok. 158 mln zł, w 2024 r. w wysokości ok. 173 mln zł oraz w 2025 r. o ok. 14 mln zł. Szacując skutki uwzględniono przesunięcie wpływów z VAT do budżetu państwa o jeden miesiąc.

  (ISBnews)

 • 30.11, 09:48Senat za ustawą o kooperatywach mieszkaniowych bez poprawek 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, która ma umożliwić prowadzenie inwestycji budynku mieszkalnego w formule kooperatywy tworzonej przez grupę przyszłych mieszkańców. Ustawa zakłada także zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez m.in. umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego i podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

  Za przyjęcie ustawy bez poprawek głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Formuła kooperatywy mieszkaniowej pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy będą mogli brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa ma pozwolić ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.

  Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania - w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim - o ok. 20-30%.

  Ustawa zakłada, że formuła kooperatywy mieszkaniowej ma zostać ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ma ułatwić ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych, w szczególności nieruchomości, należących do zasobu gminnego.

  W formule kooperatywy będą - zgodnie z ustawą - mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), zawierające umowę kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przedsięwzięcia te, co do zasady, nie byłyby nastawione na zysk).

  Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy ma polegać na:

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych).

  Ustawa zakłada także wprowadzenie szczególnych zasad zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

  Wprowadza tez zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ( i usunięcie przepisu, zgodnie z którym udział własny kredytobiorcy zaciągającego gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie może być wyższy niż 10% kwoty finansowanych wydatków) poprzez:

  - umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji czy podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym,

  - umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  Warunki te nie miałyby zastosowania w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wówczas - zgodnie z ustawą - rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony jeżeli łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy i kredytu nie będzie wyższa niż 1 mln zł.

  Jednocześnie ustawa zakłada podniesienie o 0,1 pkt proc. wartości współczynników wyznaczających limity cen mieszkań w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony kredyty mieszkaniowy w ramach ustawy. Maksymalna kwota wkładu własnego dla kredytów o udziale własnym przekraczającym 20% została podwyższona ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

  Celem  regulacji jest umożliwienie większej liczbie osób zakwalifikowanie się do programu oraz wsparcie procesu stopniowego zwiększania udziału kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

  (ISBnews)

 • 30.11, 09:43Senat odrzucił nowelę prawa o ruchu drogowym dot. dofinansowania WORD-ów 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami, wprowadzając możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

  Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 51 senatorów,  przeciw było 42, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakładała możliwość przekazywania dotacji celowych albo podmiotowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetu województwa na realizację zadań publicznych.

  Dotacje dla WORD miały być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania miały by ć określane nie jak dotychczas w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa..

  Maksymalne stawki opłat miały być co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszanego przez GUS.

   (ISBnews)

 • 30.11, 09:37Senat za nowelą o udziale Polski w Systemie Informacyjnym Schengen z poprawkami 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, która wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między Strażą Graniczną, policją, organami celnymi oraz organami imigracyjnymi.

  Poprawki miały głownie charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Za nowelizacją głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z Systemu Informacji Schengen do prawa Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z rozporządzeń unijnych.

  Wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między organami krajowymi, a w zwłaszcza Strażą Graniczną, policją, organami celnymi, organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, ściganie oraz nadzór nad wykonywaniem kar.

  Rozszerza m.in. katalog przedmiotów, których mogą dotyczyć wpisy do Systemu Informacji Schengen. Wskazuje też podmiot weryfikujący dane biometryczne; uprawnienie to ma przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

  System Informacyjny Schengen (SIS) to nowoczesne narzędzie informatyczne dające gwarancję bezpieczeństwa. SIS  to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.   

  (ISBnews)

 • 30.11, 09:04Senat za nowelą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego z poprawkami 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającej zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa.

  Nowelę wraz z poprawkami poparło 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z poprawek usuwa przepis umożliwiający wykorzystanie dotacji celowej na finansowanie zadań oświatowych za rok 2022 w roku 2023. Część poprawek miała charakter redakcyjny.

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowelizacja wzmacnia kompetencje Rzecznika Finansowego. Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych i ich spadkobierców, a także tworzyć oddziały terenowe.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 30.11, 08:59KNF nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora dot. kredytów hipotecznych 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora stosowanego przy wyliczaniu zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych, poinformował Business Insider Polska rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Jednocześnie KNF przypomina, że nie ma obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu.

  "Temat bufora na wzrost stopy procentowej stosowanego przez banki w procesie oceny zdolności kredytowej jest przedmiotem wewnętrznych prac i analiz w Urzędzie KNF. W obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych UKNF nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora" - powiedział portalowi Barszczewski.

  Przedstawiciel nadzoru przypomina, co przyświecało urzędowi przy decyzji o zwiększeniu bufora do 5 pkt proc. (z 2,5 pkt proc.).

  "Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości portfela [kredytowego], odpornego na zmiany poziomu stóp procentowych. Poziom bufora dostosowany jest do poziomu niepewności związanej z kształtowaniem się stóp procentowych w przyszłości. Pomimo gwałtownego wzrostu stóp procentowych w ciągu ostatniego roku niepewność w tym obszarze pozostaje nadal na wysokim poziomie" - podkreślił Barszczewski.

  "Banki centralne większości najważniejszych gospodarek świata zapowiadają lub nie wykluczają dalszych podwyżek stóp proc., koniecznych do sprowadzenia inflacji do założonych celów. Ponadto na cykl finansowy oddziałują również czynniki zewnętrzne, które zaburzają przebieg poszczególnych faz, takie jak konsekwencje pandemii COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Ostatecznie wystąpienie i przebieg szoków zewnętrznych pozostaje w dalekim stopniu nieprzewidywalne. W niestabilnej i niepewnej sytuacji w interesie banków leży zachowanie szczególnej ostrożności w procesie zarządzania ryzykiem, co powinno skłaniać je do samodzielnego podejmowania adekwatnie konserwatywnych działań" - dodał rzecznik.

  KNF przypomina, że ani Rekomendacja S, ani zalecenie przekazane bankom w dniu 24 lutego 2022 r. nie nakłada na nie obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu, ponieważ czynnik ryzyka związany ze zmianą stóp procentowych w trakcie życia kredytu został wyeliminowany dla kredytobiorców, wskazano także w artykule.

  "W przypadku kredytów z oprocentowaniem tymczasowo stałym natomiast po upływie okresu ustalonej stopy następuje zmiana oprocentowania na zmienne lub ewentualnie ustalana jest nowa, tymczasowo stała stopa procentowa, uzależniona od aktualnych na dany moment warunków rynkowych. Czynnik ryzyka związany ze zmianą stopy procentowej istnieje zatem w przypadku kredytów z oprocentowaniem tymczasowo stałym i powinien być wzięty pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej poprzez odpowiednie zastosowanie bufora na wzrost stóp procentowych" - przypomniał Barszczewski.

  Podkreślił, że wpływ ryzyka wzrostu stopy procentowej na wypłacalność kredytobiorcy jest jednak dla kredytów oprocentowanych tymczasowo stałą stopą procentową inny niż w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

  "Wzrost kosztów obsługi zadłużenia w przypadku kredytów oprocentowanych tymczasowo stałą stopą procentową następuje dopiero po okresie obowiązywania ustalonej stopy procentowej, a nie tak jak w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu, wraz z najbliższym przeszacowaniem kredytu, czyli zazwyczaj w terminie trzech lub sześciu miesięcy" - podsumował rzecznik.

  Komisja Nadzoru Finansowego nakazała stosować bufor w wysokości 5 pkt proc. od kwietnia br. Wcześniej było to co najmniej 2,5 pkt proc., ale praktyka banków wskazywała, że dokładano nawet 3-4 pkt proc., podsumował portal.

  (ISBnews)

 • 30.11, 08:37Senat przeciw przekazaniu 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji  

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2023, które zakładają m.in. wykreślenie przepisów umożliwiających premierowi samodzielne blokowanie środków w budżecie na obsługę długu publicznego, odstąpienie od przekazania papierów skarbowych o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji oraz wykreślenie przepisu wskazującego, że źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 może być również wpłata z budżetu państwa.

  Za przyjęciem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek zakłada usunięcie przepisu umożliwiającego premierowi samodzielne (bez zgody komisji sejmowej) blokowanie środków w zakresie całego budżetu państwa na obsługę długu publicznego poprzez wskazanie części budżetu i łącznej kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Inna wykreśla upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budżetu do przekazania w 2023 r. Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych o wartości do 20 mld zł.

  Senat usunął też przepis, zgodnie z którym źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 mogła być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

  Wprowadzone przez Senat zmiany dotyczą także zmiany kwoty bazowej do wyliczania świadczeń dla nauczycieli, sędziów i prokuratorów; podstawę jej naliczania mają stanowić świadczenia z roku 2021, a nie - jak chciał Sejm - z roku 2019. Tym samym Senat chce także zwiększenia świadczeń i wydatków na doskonalenie nauczycieli, wyliczanych w oparciu o kwotę bazową.

  Usunięto natomiast przepisy, dotyczące podwyższenia od marca 2023 r. kwot bazowych w ustawie budżetowej dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  Senat dookreślił także zasady zawierania i realizacji umów na działania dofinansowywane z Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu terytorialnego. Wskazał też jednoznacznie, że w roku 2023 zmniejszona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów jest pokrywana z budżetu państwa.

  Ustawa okołobudżetowa w wersji przyjętej przez Sejm m.in. zamrożenie w 2023 r. wysokości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej na poziomie z 2022 r. (czyli podstawę naliczania ma stanowić 2019 r.) Ustala też podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziów w wysokości 5 444,42 zł, która gwarantuje im wzrost tego świadczenia o 7,8%.

  Ustawa umożliwia ponadto przekazanie przez ministra finansów papierów skarbowych uczelniom publicznym na program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (0,5 mld zł) i wsparcie potencjału uczelni (0,5 mld zł).

  (ISBnews)