ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.01, 15:42Sejm: Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do komisji 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Projekt dotyczący tegorocznej waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdyż w trakcie drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek. Rząd zakłada, że emerytury w 2021 roku będą waloryzowane na poziomie 3,84%, o nie mniej niż 50 zł. Minimalna emerytura po waloryzacji ma wynosić 1250 zł.

  Proponowane zmiany dotyczące waloryzacji znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  "Waloryzacja procentowa 3,84% - taką przyjęliśmy prognozę, którą przygotowywaliśmy we wrześniu. Każdy z emerytów ma zagwarantowaną waloryzację na poziomie 3,8%, a chronimy najniższe świadczenie, że nie mniej niż 50 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to ta grupa, która ma najniższe świadczenie miałaby jeszcze niższą emeryturę" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Zaznaczył, że gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Projekt zakłada, że w 2021 r. zostaną podwyższone najniższe świadczenia odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 937,5 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

  Zaproponowano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł. Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,5 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

  Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% wyniesie 9,6 mld zł. Gwarantowana podwyżka objęłaby ok. 10% świadczeniobiorców.

  Waloryzacja dokonywana jest co do zasady corocznie, 1 marca.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:38Sejmowa komisja za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.  

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje izbie niższej odrzucenie zdecydowanej większości spośród ponad 100 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2021 rok.  

  Komisja opowiedziała się m.in. przeciw przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

  Posłowie Komisji byli przeciwni przeznaczeniu 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Poprawki, które poparli posłowie miały głównie charakter doprecyzowujący. Posłowie opowiedzieli się także za utworzeniem rezerwy celowej Senior +, a także za zaproponowanym przez Senat przekazaniem środków dla instytucji naukowo-badawczych.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

   

 • 19.01, 16:28Rząd podjął uchwałę ws. zwiększenia pomocy rozwojowej do 0,33% PKB w 2030 r.  

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla rozwoju", której celem jest udzielenie pomocy krajom słabiej rozwiniętym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rocznie na pomoc rozwojową Polska wydaje ok. 2,9 mld zł, co odpowiada ok. 0,14% PKB. Do 2030 r. pomoc ma zostać zwiększona do poziomu 0,33% PKB.

  "Rząd przyjął program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030, obejmujący pomoc rozwojową, humanitarną i edukację globalną. Chcemy, aby coraz więcej osób na świecie miało dostęp do dóbr, zasobów i szans edukacyjnych. Rocznie na pomoc rozwojową wydajemy ok. 2,9 mld zł, co odpowiada ok. 0,14% naszego dochodu narodowego brutto. Do 2030 r. będziemy dążyć do zwiększenia tej pomocy do poziomu 0,33%" – czytamy w komunikacie.  

  Do najważniejszych elementów polskiej współpracy rozwojowej należą: równe szanse (w obszarach edukacja, praca, przedsiębiorczość, redukcja nierówności, zrównoważone miasta i rozwój regionalny), sprawiedliwość i silne instytucje oraz pokój. Wśród kwestii priorytetowych dla Polski jest także ochrona zdrowia, klimat, w tym dostęp do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych, dbałość o lasy i różnorodność biologiczną oraz odnawialne źródła energii, podano.

  Pomoc ma być adresowana do państw najmniej rozwiniętych i o średnim poziomie rozwoju. Chodzi m.in. o państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, w tym kraje Partnerstwa Wschodniego, Bliskiego Wschodu oraz niektóre państwa z regionu Afryki Subsaharyjskiej. Nie wykluczono rozszerzenia działań na inne obszary geograficzne.

  Do 2004 r., Polska znajdowała się wśród krajów-biorców pomocy rozwojowej. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej – nasz kraj rozpoczął budowę systemu współpracy rozwojowej. Konsekwencją tego procesu było przyjęcie Polski w 2013 r. do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Zobowiązania finansowe na rzecz współpracy rozwojowej odzwierciedlają wyniki negocjacji Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz finansowania rozwoju w Addis Abebie.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:38Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o działach administracji 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, zakładający modyfikację struktury tych działów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

   "Struktura administracji rządowej została dostosowana do zrekonstruowanej Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane COVID-19. Chodzi o zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Zoptymalizowana została także struktura funkcjonowania administracji uwzględniająca konieczność zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej" – czytamy w komunikacie.

  Poprzednia nowelizacja została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

  Projekt zakłada modyfikację struktury działów administracji rządowej.

  Zaproponowano przepisy zmierzające do podniesienia poziomu tworzonego prawa przez usystematyzowanie zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów stanowiących organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów, czy podległych prezesowi Rady Ministrów. Chodzi o podmioty, których zadaniem jest dbanie o spójność systemu prawa, podano także.

  Wprowadzono zmiany dotyczące obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:35Rząd przyjął projekt dot. zmian procedur zgłaszania pojazdów uszkodzonych 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ewidencja naruszeń zostanie powiększona o numer VIN pojazdu.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o  szczegółowe zasady dotyczące procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej" – czytamy w komunikacie.

  Jak wynika z projektu, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. centralna ewidencja naruszeń zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone. Chodzi o numer VIN pojazdu.

  Gromadzenie nowych danych jest potrzebne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki, podano także.

  Nowe rozwiązania mają pozwolić na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE.

  Zdaniem inicjatorów projektu proponowane przepisy przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:16Rząd przedłuża wsparcie dla firm, funkcjonujące w ramach tarczy 6.0 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wydłużając zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, dofinansowanie świadczeń pracowników, wypłatę postojowego oraz udzielanie mikropożyczek, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wartość wsparcia w ramach tej puli szacowana jest na 5,1 mld zł.

  "Rząd chce udzielić dalszego wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych" – czytamy w komunikacie.

   Wsparcie ma być udzielane w czterech formach:

  ·         Wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

  Świadczenie ma być wypłacane w sytuacji, gdy przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40%. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  Dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

  Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31 marca 2021 r.

  ·         Wypłata ponownego świadczenia postojowego

  Świadczenie ma być udzielane w przy spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

  ·         Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5 tys. zł

  W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy. Prawo do dotacji będą mieli mikroprzedsiębiorcy, których przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w wyniku COVID-19 – będzie niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

  ·         Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

   Zwolnienie ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy.

  Warunkiem będzie zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., i wykazanie, że przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

  (ISBnews)

 • 19.01, 11:24Rząd planuje na II kw. nowelę dot. restrukturyzacji firm przez przebranżowienie 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców i umożliwienie wykorzystanie otrzymanego dotychczas wsparcia m.in. na przebranżowienie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

  "W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, którego skutkiem była konieczność wprowadzenia ograniczeń m.in. w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w sektorach objętych ograniczeniami. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na przestrzeni 4 miesięcy obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców […] dokonywało bieżącej oceny funkcjonowania wprowadzonych ustawą rozwiązań. W oparciu o dotychczasową praktykę wdrażania instrumentów wsparcia, został przygotowany projekt zmiany ww. ustawy" - czytamy w wykazie.

  Projekt ustawy zawiera propozycje przepisów usprawniających mechanizm udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  W projekcie nowelizacji proponowane będzie wyłączenie środków pochodzących z udzielonej przedsiębiorcy pomocy spod egzekucji administracyjnej i sądowej, z wyjątkiem egzekucji należności pieniężnej powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia tej pomocy. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie mogło zostać wykorzystane w celu przebranżowienia - zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub zmiany profilu produkcyjnego. Środki otrzymane przez przedsiębiorców na ratowanie firmy będą mogły zostać przekazane również na usługi doradcze, co  - jak zaznaczono w uzasadnieniu - ma pozwolić precyzyjnie określić kierunek potrzebnych działań i przyspieszyć proces zmian w przedsiębiorstwie.

  Wśród głównych rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy należy wymienić:
  - rezygnację z konieczności ustalania w decyzji w sprawie udzielenia pomocy, czy wniosek jest uwzględniany w całości, czy w części;
  - wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią skrócenie okresu oczekiwania na umowne ustanowienie zabezpieczenia;
  - rozszerzenie katalogu rozstrzygnięć, od których stronie postępowania będzie przysługiwało odwołanie;
  - wprowadzenie możliwości składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez formularz internetowy;
  - doprecyzowanie w jakich sytuacjach przedsiębiorcy może zostać udzielona pomoc z uwagi na trudności wywołane epidemią COVID-19.

  Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.

   Co do zasady, zmiany te wynikają z konieczności wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały na gruncie stosowania ustawy. Ich celem jest również zapewnienie koherencji pomiędzy założeniami zawartymi w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, a przepisami prawa krajowego, podano także.

  Zdaniem inicjatorów projektu w efekcie wprowadzonych zmian zostaną usprawnione mechanizmy udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zwiększy się dostępność i efektywność pomocy.

  (ISBnews)

   

 • 18.01, 18:00Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku w I kw.  

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku - strategię rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w I kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Dokument ten ma zostać przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów.

  "W związku z ustawowym obowiązkiem aktualizacji polityki energetycznej (art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) oraz mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania sektora energii – wynikające zarówno z postępu technologicznego, jak również ze zmian globalnych trendów i polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – został opracowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., który zastąpi Politykę energetyczną Polski do 2030 r. zatwierdzoną przez RM w listopadzie 2009 r" – czytamy w uzasadnieniu.

  Opracowanie PEP2040 odpowiada na potrzebę zapewnienia spójnej wizji rozwoju sektora energetycznego w Polsce i wyznaczenia kierunku jego transformacji zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną UE oraz wzmocnienia i odbudowy krajowej gospodarki w związku z COVID-19, podano także.

  W dokumencie zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego oraz cel obecnej polityki energetycznej, trzy kluczowe filary PEP2040 oraz osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projektów strategicznych.

  Realizacja celów szczegółowych ma horyzont 20 lat. W celu planowania operacyjnego znaczna część działań ma perspektywę kilku- lub kilkunastoletnią. Skutki wdrażania kierunków i działań są odzwierciedlone w części prognostycznej o horyzoncie 2040.

  Do PEP2040 dołączono trzy załączniki, które są jej nieodłącznymi częściami:

  - Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
  - Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
  - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)

  Transformacja energetyczna oparta zostanie na następujących trzech filarach:
  - I filar: Sprawiedliwa transformacja,
  - II filar: Zeroemisyjny system energetyczny,
  - III filar: Dobra jakość powietrza.

  Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:
  - nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
  - co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
  - wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
  - ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
  - wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.).

  PEP2040 opierać się będzie na realizacji 8 celów szczegółowych, obejmujących cały łańcuch energii – od pozyskania surowców, przez wytwarzanie i dostawy energii (przesył i rozdział), po sposób jej wykorzystania i sprzedaży.

  Wskazano następujące cele szczegółowe PEP2040:
  1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
  2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
  3. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej
  4. Rozwój rynków energii
  5. Wdrożenie energetyki jądrowej
  6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
  7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
  8. Poprawa efektywności energetycznej

  Wśród celów szczegółowych określono natomiast projekty strategiczne, które mają szczególne znaczenie dla wyzwań rozwojowych:
  1) Transformacja regionów węglowych
  2A) Rynek mocy
  2B) Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
  3A) Budowa Baltic Pipe
  3B) Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
  4A) Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
  4B) Hub gazowy
  4C) Rozwój elektromobilności
  5) Program polskiej energetyki jądrowej
  6) Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
  7) Rozwój ciepłownictwa systemowego
  8) Promowanie poprawy efektywności energetycznej

  (ISBnews)

 • 18.01, 17:37Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych, który zajmowałby się koordynacją działań, mających na celu napływ inwestycji na terytorium RP, a także działaniem na rzecz poprawy warunków takich inwestycji, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem ma być sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki.

  Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw i weszło wżycie.

  "Działalność pełnomocnika będzie skutkować zwiększeniem poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, a co za tym idzie – wzrostem gospodarczym oraz spadkiem bezrobocia" – napisano w uzasadnieniu.

  Ze względu na fakt, że kwestie związane ze wspieraniem napływu inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki […] rolę pełnomocnika będzie pełnił sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, podano także.

  Minister właściwy do spraw gospodarki jest również odpowiedzialny za realizację Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

  Wskazano, że zgodnie z obecnym stanem prawnym na proces inwestycyjny składa się zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany – od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania.

  "Nie bez znaczenia dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce są zachęty fiskalne oraz wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty, zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania, współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów" – podkreślono.

  Pełnomocnik będzie ponadto uprawniony do nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, w celu nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi.

  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika, a także ewentualne wydatki związane z jego działalnością ma zapewniać urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

  (ISBNews)

 • 18.01, 10:59Dziadzio z MKiŚ: Aktualizacja polityki surowcowej powstanie w II poł. 2021 r. 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Prace nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa powinny zakończyć się w drugiej połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej Piotr Dziadzio.

  "Z uwagi na fakt, iż zagadnienia ujęte w Polityce Surowcowej Państwa mają charakter interdyscyplinarny i są ściśle związane z innymi dokumentami strategicznymi m.in Polityką Energetyczna Polski 2040 oraz aktami normatywnymi zaistniała konieczność aktualizacji zapisów dokonanych w tym dokumencie. Planowane jest zakończenie prac trwających nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa w drugiej połowie 2021 r." - napisał Dziadzio w odpowiedzi na interpelację poselską.

  31 maja 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt Polityki Surowcowej Państwa.

  (ISBnews)

 • 18.01, 09:37Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 18 I do 31 I to 1,9 mld zł 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku to 1,9 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

  "Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni - od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wyniesie ok. 1,9 mld zł" - czytamy w materiale.

  Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 14 dni wynosi ponad 1,5 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 290 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 18 mln zł

  Skutki finansowe wyszacowane zostały przy następujących założeniach: liczba dzieci (dane GUS 2017/2018 - opracowanie Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018): - do lat 8 - 1 909 638; - przec. liczba dzieci w rodzinie - 1,5; - przec. wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł; - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 14 dni.

  "Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym" - podano także.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom lub niepełnosprawnym osobom opieki ze względu na nieprzewidziane zamknięcie placówki lub konieczność wprowadzenia jej ograniczonego funkcjonowania mimo jej otwarcia (zamknięcie klasy lub oddziału) z powodu pandemii, stąd też zostały podane maksymalne szacowane skutki finansowe.

  "Trudno obecnie oszacować skalę tego zjawiska, ze względu na stan epidemiologiczny panujący w Polsce i zmieniającą się codziennie skalę zakażeń COVID-19" - podano w OSR.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 13:54Semeniuk z MRPiT: Przedłużenie tarczy branżowej na XII i I to koszt 7 mld zł 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Przedłużenie tarczy branżowej dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami ze względu na pandemię COVID-19 o dwa kolejne miesiące: grudzień 2020 i styczeń 2021 będzie kosztować około 7 mld zł, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodatkowo wsparcie trafi także do branży turystycznej.

  Tarcza branżowa czyli zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, postojowe, mikropożyczki oraz dopłaty do kosztów pracowniczych za listopad 2020 kosztowała ponad 4 mld zł.

  "Decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jak również Rady Ministrów  ta pomoc dla branż, które są w trwałym zamknięciu, tzw. lockdownie zostanie przedłużona o grudzień i styczeń. Takie rozporządzenie przygotowywane przez nasz resort zostanie zaopiniowane i przyjęte na poczet tych kolejnych tygodni lockdownu. To dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż" – powiedziała Semeniuk w trakcie konferencji prasowej.

  Branże te to m.in. gastronomia, turystyka, branża eventowa, rozrywkowa, baseny, aquaparki czy centra rozrywki.

  "Dodatkowo dzięki możliwości przygotowania rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w ramach tarczy branżowej postawiliśmy rozszerzyć kody PKD o ten jeden kod wiodący 5520, związany z turystyką" – dodała.

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych pojawiła się zapowiedź rozporządzenia w sprawie przedłużenia instrumentów wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami także na grudzień i styczeń.

  (ISBnews)

 • 15.01, 10:34Rząd chce wydłużyć ograniczenia do 31 I, możliwa będzie kontynuacja rehablitacji 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie do 31 stycznia terminu obowiązywania dotychczasowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wprowadzonych 28 grudnia 2020 r., nazywanych kwarantanną narodową, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednocześnie z zakazów wyłączona zostanie kontynuacja rehabilitacji oraz usługi hotelarskie wykonywane na rzecz pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także osób uczestniczących w konkursach na aplikację i świadczących usługi przeglądu maszyn.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii planowane jest w I kw. Jej celem jest – jak podano w uzasadnieniu - ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusa SARS-CoV-2.

  "W projekcie rozporządzenia proponuje przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu obowiązywania zakazów, nakazów i ograniczeń, które obowiązują do dnia 17 stycznia 2021 r." – czytamy w informacji o najistotniejszych rozwiązaniach planowanej regulacji.

  Z zakazu działalności hotelarskiej wyłączono wykonywanie tych usług na rzecz gości będących pracownikami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), osoby uczestniczące w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdające egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów oraz dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami.

  Wprowadzono przepis umożliwiający kontynuację przerwanej rehabilitacji, co ma pozwolić na wykorzystanie przez pacjenta przysługującego mu czasu jej trwania, określonego przepisami prawa, i osiągnięcie założonego celu terapii.

  "Co do zasady, pacjent będzie kontynuował przerwaną rehabilitację u dotychczasowego świadczeniodawcy na podstawie tego samego skierowania. Jeżeli jednak przerwanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, rehabilitacja będzie mogła być kontynuowana u innego świadczeniodawcy. W tym przypadku podstawą kontynuacji będzie zaświadczenie wystawiane przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację […]. Przy wpisie do harmonogramu przyjęć taki pacjent będzie traktowany jako świadczeniobiorca kontynuujący leczenie i nie będzie wpisywany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej" – czytamy dalej.

  Przepisy te miałyby być stosowane do rehabilitacji przerwanej po 23 października 2020 r. Od 24 października 2020 r. zostały wprowadzone znaczne ograniczenia w dostępie do rehabilitacji stacjonarnej z powodu wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

  W projekcie zakłada się także wprowadzenie zapisu, regulującego kolejność szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

  (ISBnews)

 • 15.01, 10:32Rząd chce w I kw. wydłużyć wsparcie dla przedsiębiorców do maks. 3 mies. 

  Warszawa, 15.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wydłużającego wypłatę świadczenia postojowego, mikropożyczek i zwolnień z ZUS dla najbardziej poszkodowanych branż w trakcie tej fali pandemii do maksymalnie trzech miesięcy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na I kw. Jego celem jest wzmocnienie pierwotnie zakładanej pomocy, skierowanej do przedstawicieli poszczególnych branż.  Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która umożliwia Radzie Ministrów zarówno poszerzenie kręgu branż, uprawnionych do świadczeń pomocowych, jak też wydłużenie okresu wsparcia. 

  "W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, w dniu 28 grudnia 2020 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie Rady Ministrów, wprowadzające dalsze zasady bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19 i ograniczające funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Przy czym wcześniej wprowadzone obostrzenia nadal obowiązują" – czytamy w uzasadnieniu.

  Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu, w tym ryzyko likwidacji miejsc pracy. Kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego, podano także.

  Planowane rozporządzenie ma określić zakres podmiotowy przedsiębiorstw objętych wsparciem (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalnosci) oraz wskazać rodzaj świadczeń pomocowych dla poszczególnych branż.

  Zaplanowano cztery formy wsparcia:

  - wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – gdy przychód z działalności uzyskany przed złożeniem wniosku był w następstwie wystąpienia COVID-19 niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w okresie porównawczym; dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku;

  - wypłatę ponownego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie ma być udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

  - dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

  - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko styczeń 2021 r. – jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  (ISBnews)

 • 14.01, 17:28Kościński: Spadek PKB w 2020 r. może być nawet mniejszy niż 3% 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Spadek PKB w roku 2020 będzie znacznie mniejszy niż prognozowane w budżecie minus 4,6%; może być nawet mniejszy niż minus 3%, ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Szacuje, że deficyt budżetowy może wynieść mniej niż 90 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 10% PKB. 

  "Spadek PKB będzie dużo mniejszy niż ostrożnie prognozowane przez nas w budżecie 4,6%. Rynek wskazywał, że to może być około 3,5%, ale wydaje się, że spadek PKB w ubiegłym roku może być nawet niższy niż 3%. Widzimy to m.in. po wpływach podatkowych, które są całkiem dobre, w tym te z VAT. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy" – powiedział Kościński w wywiadzie dla Interii.

  W jego ocenie, deficyt budżetowy w 2020 roku może wynieść mniej niż 90 mld zł. Przed kilkoma dniami wiceminister finansów Sebastian Skuza informował, że według szacunków Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy na koniec 2020 r. wyniesie około 90 mld zł. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

  "Czekamy na dokładne dane dotyczące wpływów podatkowych, ale deficyt budżetowy w 2020 r. może wynieść mniej niż 90 mld zł. Spodziewamy się dobrych wpływów podatkowych za grudzień 2020 r., mamy dość dużą nadwyżkę w stosunku do tego, co prognozowaliśmy. Wcześniej przewidywałem, że deficyt wyniesie około 100 mld zł wobec 109 mld zł zapisanych w budżecie 2020 po nowelizacji. Później wiceminister Skuza informował, że deficyt może wynieść około 90 mld zł. Ale rozmawialiśmy niedawno i prognozujemy, że to będzie nawet poniżej 90 mld zł" – podkreślił Kościński.

  Podał też, że deficyt sektora finansów publicznych w roku 2020 nie powinien przekroczyć 10%.

  "Na etapie nowelizacji ustawy budżetowej, ostrożnie prognozowaliśmy deficyt sektora finansów publicznych na poziomie ok. 12% PKB. Aktualnie szacujemy, że nie przekroczy on 10% PKB" – wskazał.

  Poinformował, że strategią rządu jest "chęć zostawienia jak największej kwoty pieniędzy w kieszeniach obywateli". Wysoka konsumpcja ma – zdaniem Kościńskiego - spowodować, że gospodarka szybciej wróci na tory szybkiego wzrostu i przyczynić się do wzrostu inwestycji prywatnych.

  "Wyższa kwota wolna od podatku też dałaby efekt rozkręcenia gospodarki" – ocenił.

  (ISBnews)

 • 14.01, 10:50MKiŚ: Konsultacje Polskiej Strategii Wodorowej potrwają 30 dni 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało do konsultacji publicznych projekt "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040". Konsultacje potrwają 30 dni.

  "Dzisiaj uruchamiamy wspólne prace nad strategią wodorową. Oddajemy do państwa oceny ten dokument strategiczny. Przekazujemy go do konsultacji publicznych, również dla przedstawicieli nauki i biznesu, i liczymy na to, że wspólnie będziemy w stanie bardzo szybko wypracować taki kształt tego dokumentu, który będzie odpowiadał naszym ambicjom i równocześnie już zgromadzonym w Polsce kompetencjom w zakresie gospodarki wodorowej, które są niemałe" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas telekonferencji.

  Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów wskazał, że Polska już dziś jest piątym producentem wodoru na świecie i trzecim w Unii Europejskiej.

  "Dzisiaj stoimy przed dużym wyzwaniem, ale też i szansą dogonienia czołówki światowej w tym zakresie. Jest szansa na przyspieszenie rozwoju rynku wodorowego, ze względu na ogromne środki z Unii Europejskiej - kilkaset miliardów euro - i zmniejszenie niepewności popytu dla technologii wodorowych, jak i samego wodoru, ale też i efekt skali, optymalizację kosztów" - powiedział Kubów.

  Projekt dokumentu przewiduje działania w trzech obszarach: transportu (w szczególności transportu ciężkiego i zbiorowego), energetyki i ciepłownictwa oraz technologii przemysłowych (w tym w dalszej perspektywie wykorzystania wodoru do produkcji stali).

  W projekcie wskazano sześć celów do osiągnięcia:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce,

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu,

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach,

  - sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru,

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

  "Wyznaczyliśmy sześć głównych celów, które ukierunkują nasze działania. Tych działań zidentyfikowaliśmy około czterdziestu" - powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  Dodał, że resort przygotowuje także projekt prawa wodorowego oraz umowy sektorowej w tym obszarze, której celem będzie maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorstw w rozwoju rynku.

  Wśród planowanych działań jest między innymi utworzenie tak zwanych dolin wodorowych na terenie Polski. Mają one pełnić rolę hubów technologicznych i mieć różne specjalizacje. Wśród typowanych lokalizacji jest rejon Trójmiasta.

  "W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej przewidzieliśmy, że do roku 2030 w mocy zainstalowanej elektrolizerów będzie produkowany wodór na poziomie 2 GW" - wskazał także Zyska.

  Podkreślił, że Polska chce przechodzić w stronę niskoemisyjnych i zeroemisyjnych technologii produkcji wodoru.

  "Ważne jest dla nas uwzględnienie polskich przedsiębiorstw, które produkują wodór na bazie innych technologii albo jest to proces, w którym wykorzystuje się procesy chemiczne i stąd ważne było umieszczenie zasady, w której rozszerzamy możliwość korzystania z wodoru nie tylko z elektrolizy i zielonej energii, ale też tzw. szarego wodoru. Będziemy do tego nawiązywać w toku dalszych prac na forach unijnych" - powiedział Kurtyka.

  Przedstawiciele MKiŚ nie wskazali kwot, jakie mają być przeznaczone na inwestycje w gospodarkę wodorową w okresie realizacji strategii, jednak symulacje wskazują na kwoty rzędu "kilkunastu miliardów złotych".

  (ISBnews)

 • 14.01, 10:49Gowin: Na razie nie ma podstaw do zmian prognoz budżetowych na rok 2021 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz budżetowych na 2021 rok, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

  "Na razie nie ma podstaw do zmiany prognoz" - powiedział Gowin, pytany w "magazynie EKG" radia TOK FM czy przedłużający się lockdown zmienia prognozy gospodarcze dla Polski, zapisane  w budżecie na 2021 rok.

  Podkreślił, że według ostatnich danych "polski przemysł rozwija się znakomicie". Unijny urząd statystyczny Eurostat podał wczoraj, że produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,9% r/r w listopadzie 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 5,4% r/r w listopadzie 2020 r.

  "Ogromna większość branż gospodarczych daje sobie radę bardzo dobrze mimo lockdownu. Co więcej, polscy przedsiębiorcy w niektórych sektorach wykorzystują tę sytuację do ekspansji na nowe rynki. To dotyczy chociażby przemysłu meblarskiego, świetnie daje sobie radę sektor transportu towarów, itd." - powiedział Gowin.

  Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 10:30Gowin: Oskładkowanie umów zlecenia nie jest na razie przedmiotem prac rządu 

  Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Propozycja oskładkowania wszystkich umów zlecenia jest propozycją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i  na razie nie jest przedmiotem prac rządu, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

  "Co do oskładkowania umów zlecenia to jest propozycja ZUS-u, na razie nie jest przedmiotem prac rządowych" - powiedział Gowin w "Magazynie EKG" radia TOK FM.

  O jak najszybsze zainicjowanie procesu legislacyjnego ustawy obejmującej wszystkie umowy zlecenia pełnym ubezpieczeniem społecznym apelowała kilka dni temu Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). FPP chce, by zmiany w tym zakresie weszły w życie z początkiem 2022 roku. Obowiązkowa składka emerytalna wynosi łącznie 19,52% podstawy wymiaru, którą jest wynagrodzenie brutto osoby ubezpieczonej.

  W ocenie FPP, ozusowanie umów zleceń pozwoliłoby na zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, a przede wszystkim na poprawę przyszłej sytuacji emerytalnej wszystkich zleceniobiorców.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 12:22Senat przyjął nowelę ustawy COVID-owej z poprawkami 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą wsparcie dla przewoźników autobusowych, branży lotniczej, kinematograficznej i energetycznej. Wprowadził też do tej noweli szereg poprawek.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 100 senatorów.

  Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą m.in. pomocy finansowej za okres stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii dla operatorów publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, zasad udzielania pomocy publicznej dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe.

  Jedna z poprawek określa także zasady składania wniosków o zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych przez muzea i inne placówki kultury. Inna skreśla przepisy dotyczące wyjątków od zasady, ze w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii z powodu COVID-19 nie dokonuje się eksmisji.

  Część poprawek ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący i korygujący błędne odesłania.

  Nowela wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ułatwienia mają dotyczyć też podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

  Wsparcie dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­-19.

  W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców. Nowela przedłuża okresu obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

  Nowela zakłada też ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

  Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

  W ustawie znalazł się także przepis wprowadzający wyjątek do przepisów dot. wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (w okresie pandemii), w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego (drogi, koleje, lotniska).

  Nowela doprecyzowuje zasady ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika; sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej. Zmienia katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, a także wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 12:14Senat za ustawą o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawę lokal za grunt, która ma ułatwić wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, a także wesprzeć samorządy gminne w realizacji polityki mieszkaniowej. Ustawa została przyjęta bez poprawek, głosami 99 senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

  Ustawa zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym może uzyskiwać zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Zgodnie z ustawą, mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z ustawą, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu (np. na drogę, żłobek, przedszkole) .

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Rozwiązania te mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)