Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.11, 12:29Koszt mrożenia cen energii, gazu i ciepła to dla budżetu to 31,1 mld zł w 2024-2025 wg OSR 

  Warszawa, 23.11.2023 (ISBnews) - Łączny koszt mrożenia cen energii, gazu i ciepła systemowego w roku przyszłym na poziomie z roku bieżącego to dla budżetu 31,1 mld zł na lata 2024-2025, w tym 25,5 mld zł w roku 2024, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji  ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

  Projekt został w tym tygodniu przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  W przypadku energii elektrycznej oszacowano, że łączny wolumen podlegający wsparciu wyniesie ok. 28 mln MWh.

  "Koszt zastosowania w roku 2024 cen taryfowych dla odbiorców w grupie G z roku 2022, uwzględniający także dodatkowe wsparcie dla 186 tys. gospodarstw rolnych (0,2 mld zł) , 446 tys. rodzin z Kartą Dużej Rodziny (0,6 mld zł) oraz 953 tys. osób niepełnosprawnych (0,5 mld zł), szacuje się na kwotę maksymalnie ok.  13,1 mld zł" - czytamy w OSR.

  Uwzględnienie w projektowanej regulacji rekompensaty dla spółek obrotu z tytułu stosowania obniżki w należnościach za energię za 2023 r. to koszt ok. 1,5 mld zł

   Sumaryczny koszt mechanizmu mrożenia cen i stawek opłat dla odbiorców z grupy taryfowej G, oraz rekompensaty wynikającej z rozporządzenia taryfowego wyniesie ok. 14,7 mld zł, podano także.

  Łączny koszt wsparcia odbiorców energii elektrycznej z tytułu mrożenia cen i stawek opłat za energię elektryczną, rekompensaty wynikającej z rozporządzenia taryfowego, ceny maksymalnej dla gospodarstw domowych, sektora MŚP oraz podmiotów użyteczności publicznej wyniesie ok. 17,1 mld zł.

  Szacowany łączny  koszt rekompensat związanych z przedłużeniem funkcjonowania mechanizmów w zakresie paliw gazowych szacuje się na kwotę ok. 10 mld zł, podano także.  

  Koszt wypłat wyrównania wynikający z wydłużenia stosowania maksymalnej ceny dostawy ciepła do końca 2024 r. ok. 4 mld zł.

  Środki przeznaczone na wypłatę rekompensat będą pochodziły z odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i budżetu państwa.

   Szacowany wpływ z tytułu gazowego odpisu jest w przedziale ok. 3-6 mld zł, co na co wpływ mają ceny gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii oraz konieczność równoważenia interesów uczestników rynku gazu ziemnego, natomiast szacowany wpływ z tytułu odpisu elektroenergetycznego przewidziany jest między 3,7 mld a 7 mld i wynika z poziomu produkcji w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej oraz średnich poziomów kosztów wytwarzania przez nie energii elektrycznej, szacowanej średniej cenie energii elektrycznej oraz planowanym rozwoju poszczególnych technologii, podkreślono.

  W związku z tym, szacunki te - jak podano w OSR - mogą wymagać korekt wraz z faktyczną realizacją produkcji energii elektrycznej przez poszczególne technologie, a także faktycznych poziomów cen energii elektrycznej w okresie, w którym odpis na Fundusz jest wymagany. Z tego też względu określono budżet państwa jako finansowanie maksymalne przewidzianego wsparcia odbiorców na 2024 r.

  (ISBnews)

 • 23.11, 09:08Henning-Kloska z Polska 2050: Planujemy złożyć projekt dot. mrożenia cen energii 

  Warszawa, 23.11.2023 (ISBnews) - Polska 2050 planuje złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącej mrożenia cen energii elektrycznej w roku przyszłym, zapowiedziała posłanka tego ugrupowania Paulina Henning-Kloska.

  "Po weekendzie chcieliśmy położyć w Sejmie ustawy, które zabezpieczą ludzi i ich portfele. […] Najbardziej proinflacyjne, ale też trudne dla portfeli byłyby ceny prądu i faktycznie pracujemy nad rozwiązaniami, które mają […] ten wzrost cen energii elektrycznej o 70% zatrzymać" - powiedziała Henning-Kloska w TVN24.

  Pytana, czy chodzi o to, by podwyżki zatrzymać, czy by były one niższe, powiedziała "jeżeli nawet musimy wychodzić z mrożenia cen i przeciwdziałać jednocześnie inflacji to musi być to łagodniejsze wyjście i tak będzie planowane".

  W tym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładający przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku. Zgodnie z projektem ceny z 2022 r. byłyby stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązywałaby cena maksymalna 693 zł/MWh.

  Cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh ma dotyczyć także podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.

  (ISBnews)

 • 23.11, 08:35Dera z KP: Najbardziej realną możliwą datą powołania rządu w drugim kroku - 13 XII 

  Warszawa, 23.11.2023 (ISBnews) - Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera jako "najbardziej realną, chyba pierwszą możliwą" datę powołania rządu w drugim kroku konstytucyjnym wskazał 13 grudnia, w sytuacji, gdyby tworzony obecnie rządu premiera Mateusza Morawieckiego nie uzyskał votum zaufania.

  "Najbardziej realną datą, chyba pierwszą możliwą będzie 13 grudnia" – powiedział Dera w TVN24, pytany o to, kiedy mogłoby dojść do powołania rządu w drugim kroku.

  "Myślę, że jest możliwy 13-14, więc nie ma żadnych przeszkód, żeby do tego doszło. […] Kalendarz mniej więcej na to wskazuje i też musi być gotowość ze strony ewentualnego nowego premiera w tym dniu" - dodał.

  Obecnie trwa proces tworzenia rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jak wynika z zapowiedzi jego skład ma zostać przedstawiony jutro lub w poniedziałek. Nowy premier ma 14 dni na wygłoszenie expose i uzyskanie votum zaufania. Jeżeli nie uzyskałby poparcia sejmowej większości, wówczas to Sejm wskazuje kandydata na premiera. I nowy premier formuje rząd, który zostaje następnie zaprzysiężony przez prezydenta.

  Premierem koalicji Platformy Obywatelskiej, Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy na premiera jest lider Platformy Donald Tusk.

  (ISBnews)

 • 22.11, 16:08Parlament Europejski przegłosował wnioski ws. zmiany w Traktatach UE 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przegłosował wniosek o zmianę traktatów i reformę instytucjonalną Unii, przy zwiększeniu roli Parlamentu Europejskiego i osłabieniu roli Rady, ograniczeniu prawa veta oraz przekazaniu części kompetencji przysługujących obecnie na poziomie państw narodowych na poziom UE. Projekt zmian poparło 291 europosłów, przeciw było 274, od głosu wstrzymało się 44.

  Projekt zmian zakłada zwiększenie roli Parlamentu i wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Parlament oraz ustanowienie wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska, a także zwiększenie tych kompetencji w zakresie spraw zagranicznych, obronnych, energii, infrastruktury transgranicznej oraz wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

  Planowane jest też wprowadzenie ogólnounijnego mechanizmu referendalnego.

  Celem jest wprowadzenie dwuizbowego systemu, który wzmocniłby rolę obecnego Parlamentu i zmienił mechanizmy głosowania w Radzie, zwiększenie liczby decyzji podejmowanych w drodze głosowania większością kwalifikowaną (QMV) i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (OLP).

  Zgodnie z propozycją Parlament uzyskałby pełnoprawne prawo inicjatywy ustawodawczej i stałby się współprawodawcą długoterminowego budżetu UE.

  Europosłowie wzywają także do odwrócenia obecnych ról Rady i Parlamentu w wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej (która zostałaby przemianowany na "Europejski Organ Wykonawczy"), w wyniku czego Parlament w przyszłości mianowałby przewodniczącego Komisji, a Rada Europejska zatwierdzałaby go. 

  Celem jest także umożliwienie przewodniczącemu Komisji wyboru jej członków w oparciu o preferencje polityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej.

  W projekcie wezwano do wprowadzenia mechanizmu ogólnounijnych referendów w sprawach istotnych dla działań i polityk Unii (w tym zatwierdzania propozycji reformy Traktatu) oraz do wzmocnienia istniejących mechanizmów partycypacyjnych.

  Eurodeputowani chcą ustanowienia wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej oraz kompetencji dzielonych w kwestiach zdrowia publicznego, ochrony ludności, przemysłu i edukacji. Proponują rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach energii, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, polityki granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktury transgranicznej.

   Projekt raportu zawiera także propozycje dotyczące:

  - polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony (decyzje ws. sankcji i etapów rozszerzenia podejmowane przez większość, a także unia obronna posiadająca potencjał wojskowy);

  - jednolitego rynku, gospodarka i budżet (walka z rajami podatkowymi, głosowanie większościowe w przypadku decyzji podatkowych, pięcioletnie okresy budżetu długoterminowego);

  - postępu społecznego;

  - edukacji;

  - handlu i inwestycji;

  - niedyskryminacji (rozszerzanie listy grup chronionych, odniesienie do "równości płci" we wszystkich Traktatach);

  - klimatu i środowiska (ograniczenie globalnego ocieplenia i ochrona różnorodności biologicznej jako cele Unii, ochrona naturalnych podstaw życia i zwierząt, zgodnie z podejściem "jedno zdrowie");

  - polityki energetycznej (zintegrowana europejska unia energetyczna);

  - przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa (dodatkowe kompetencje Europolu, przemoc ze względu na płeć i przestępstwa przeciwko środowisku ścigane na mocy prawa UE); 

  - migracji (wspólne minimalne standardy dotyczące obywatelstwa i wiz, silniejsze środki bezpieczeństwa granic, stabilność gospodarcza i społeczna oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej).

  Teraz propozycje PE mają zostać przekazane Radzie, która - według informacji prezydencji hiszpańskiej - ma się zająć wnioskami na posiedzeniu w I poł. grudnia br.

   (ISBnews)

 • 22.11, 10:38Rząd wyraził sprzeciw wobec projektu zmian w traktatach, nad którym debatuje PE 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian traktatów przedstawionego w Parlamencie Europejskim, w której  wyraża "stanowczy sprzeciw wobec przedstawionego przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego projektu zmian traktatów Unii Europejskiej", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jednocześnie podkreśla zdecydowane poparcie "dla obecności RP w Unii, która jest sojuszem współpracujących ze sobą, równych, wolnych i suwerennych państw".

  Nad projektem zmian w traktach dzisiaj ma głosować Parlament Europejski.

  "Projekt ten, w radykalny sposób ograniczając zastosowanie zasady jednomyślności w Radzie, a ponadto dążąc do ograniczenia kompetencji państw członkowskich w strategicznych obszarach funkcjonowania państwa, zasadniczo redukuje suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej - do tego stopnia, że w razie przyjęcia tego projektu, suwerenność ta stałaby się w praktyce całkowitą fikcją" - czytamy w uchwale.

  W ocenie Rady Ministrów, "zawarte w nim propozycje prowadzą do pozbawienia Rzeczypospolitej Polskiej możliwości samodzielnego podejmowania istotnych decyzji w zakresie polityki zagranicznej, obronności, ochrony granic, bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa energetycznego), spraw wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości, polityki społecznej, polityki gospodarczej, polityki podatkowej i w innych obszarach istotnych z punktu widzenia interesów państwa".

  "Przyjęcie tych propozycji naruszałoby Konstytucję RP, w szczególności będąc sprzeczne z zasadą zwierzchniej władzy narodu, wyrażoną w art. 4 Konstytucji RP" - podkreślono.

  "Ponadto przyjęcie rozwiązań usuwających fundamentalną w prawie międzynarodowym zasadę jednomyślności przy przyszłych zmianach traktatowych, byłoby wprost sprzeczne z art. 90 Konstytucji RP i pozwalałoby wiązać Polskę umową międzynarodową bez jej zgody, z obejściem konstytucyjnych wymogów ratyfikacji i bez żadnej zgody organów konstytucyjnych organów RP" - czytamy dalej.

  Jednocześnie Rada Ministrów podkreśliła w uchwale "zdecydowane poparcie dla obecności Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, która jest sojuszem współpracujących ze sobą, równych, wolnych i suwerennych państw".

  "Rzeczpospolita Polska, podpisując Traktat Akcesyjny wyraziła wolę uczestnictwa w tym sojuszu na takich właśnie zasadach" - przypomniano.

  Rada Ministrów zwróciła się do posłów do Parlamentu Europejskiego, o wyrażenie sprzeciwu wobec zaproponowanych przez Komisję Spraw Konstytucyjnych zmian traktatów. Zobowiązała także Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich członków Rady Ministrów do sprzeciwienia się tym propozycjom w przypadku ich przyjęcia przez Parlament Europejski i przedłożenia ich Radzie lub Radzie Europejskiej.

  Przed miesiącem Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego 19 głosami za, przy 6 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się poparła projekt zmian w Traktatach tworzących Unię Europejską. Chce m.in. zwiększenia roli Parlamentu i wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Parlament oraz ustanowienia wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska, a także zwiększenia tych kompetencji w zakresie spraw zagranicznych, obronnych, energii, infrastruktury transgranicznej oraz wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Planowane jest też wprowadzenie ogólnounijnego mechanizmu referendalnego.

  Europosłowie wzywają do wprowadzenia bardziej dwuizbowego systemu, który wzmocniłby rolę Parlamentu i zmienił mechanizmy głosowania w Radzie. Chodzi o zwiększenie liczby decyzji podejmowanych w drodze głosowania większością kwalifikowaną (QMV) i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (OLP). Parlament uzyskałby pełnoprawne prawo inicjatywy ustawodawczej i stałby się współprawodawcą w długoterminowego budżetu UE.

  Projekt zakłada odwrócenie obecnych ról Rady i Parlamentu w wyborze przewodniczącego Komisji (który zostałby przemianowany na "europejski organ wykonawczy"), w wyniku czego Parlament w przyszłości mianowałby przewodniczącego Komisji, a Rada Europejska zatwierdzałaby. Przewodniczący Komisji dokonywałby wyboru jej członków w oparciu o preferencje polityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej.

  W projekcie sprawozdania wzywa się do wprowadzenia mechanizmu ogólnounijnych referendów w sprawach istotnych dla działań i polityk Unii (w tym zatwierdzania propozycji reformy Traktatu) oraz do wzmocnienia istniejących mechanizmów partycypacyjnych.

  Eurodeputowani chcą ustanowienia wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej oraz kompetencji dzielonych w kwestiach zdrowia publicznego, ochrony ludności, przemysłu i edukacji. Proponują rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach energii, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, polityki granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktury transgranicznej.

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:16Rząd podjął uchwałę ws. polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 z perspektywą do 2040 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., która określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dokument określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego do 2030 r. Jego przyjęcie jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu. Jednocześnie uchylony został program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych" - czytamy w komunikacie.

  Jak podkreślono w komunikacie, w uchwale wyznaczone zostały kierunki interwencji dotyczące:

  - rozwoju sieci lotnisk,

  - poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych,

  - usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej,

  - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego,

  - wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego,

  - stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym,

  - ochrony środowiska w transporcie lotniczym,

  - wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

  Przyjęcie polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu.

  Jednocześnie uchylony został Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Był to dokument bazowy do opracowania programów operacyjnych dla projektów inwestycyjnych w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013. Obecnie program został w dużej mierze zrealizowany i w niektórych obszarach znacznie się zdezaktualizował, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 22.11, 09:40Rząd przyjął rozporządzenie ws. planu zagospodarowania wód wewn. Zalewu Szczecińskiego 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie ws. planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, który ma zapewnić efektywne wykorzystanie ich cech i stanowić podstawę zagospodarowania obszarów morskich w granicach portu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd przyjął plan zagospodarowania morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie, w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości. Plan ma także stanowić podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich w granicach portu" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd - plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania. Dla każdego z wyznaczonych akwenów sporządzona zostanie karta akwenu, w której zawarte będą szczegółowe rozstrzygnięcia.

  Przyjęcie planu ma zapewnić:

  - rozwój obszaru morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie,

  - bezpieczeństwo żeglugi morskiej,

  - zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej,

  - polepszenie lub zachowanie istniejącego stanu środowiska, podkreślono także.

  (ISBnews)

 • 22.11, 09:34Rząd przyjął regulację dot. dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich za frekwencję wyborczą 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która zakłada przyznanie dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich za frekwencję wyborczą, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją powyżej 60% otrzymają środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Proponowane zmiany mają na celu realizację akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu" - czytamy w komunikacie.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach akcji profrekwencyjnej uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ma siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60%.

  Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 tys. zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 22.11, 09:16Rząd przyjął regulację ws. inwestycji w sieci dystrybucyjne o napięciu 110 kV i większym 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  Rozporządzenie określa wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV.

  "Przy ich wyborze kierowano się zapewnieniem równomiernego rozwoju sieci elektroenergetycznej i wzrostu gospodarczego, dlatego też w wykazie znalazły się inwestycje dla obszaru całej Polski" - czytamy w komunikacie.

  Inwestycje polegające na przebudowie istniejących sieci dystrybucyjnych o napięciu 110 kV lub wyższym, mają na celu zapewnienie ciągłości zasilania odbiorców w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na dostarczanie energii elektrycznej, podkreślono także.

  Rozwój projektów inwestycyjnych związanych z przebudową sieci dystrybucyjnych jest kluczowy dla realizacji strategicznych celów wskazanych w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2040 r., przyjętym przez Radę Ministrów w 2021 r.

  (ISBnews)

 • 21.11, 13:42PE rozpoczyna negocjacje z Radą ws. zachęt dla konsumentów do naprawy produktów 

  Warszawa, 21.11.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych środków, które mają zapewnić konsumentom prawo do naprawy produktów i ograniczyć wpływ masowej konsumpcji na środowisko, podał Parlament. Chodzi m.in. o przygotowanie przez państwa zachęt finansowych, takich jak bony czy krajowe fundusze naprawcze, by konsumenci chętniej korzystali z napraw produktów.

  Za rozpoczęciem negocjacji z Radą w tej sprawie głosowało 590 posłów, 15 przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. 

  "Zgodnie z proponowanymi przepisami, w okresie gwarancji prawnej sprzedawcy będą musieli priorytetowo traktować naprawę, jeśli jej koszt jest niższy niż koszt wymiany towaru lub równy temu kosztowi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy naprawa jest niewykonalna lub niedogodna dla konsumenta. Posłowie proponują też, aby rozszerzyć okres gwarancji prawnej o rok od momentu naprawy produktu" - czytamy w komunikacie.

  PE proponuje, by konsumenci mieli prawo do naprawy produktów po wygaśnięciu gwarancji. Ma to dotyczyć np. pralek, odkurzaczy, smartfonów i rowerów. Projekt zakłada też, by na czas naprawy producenci mieli obowiązek zapewniać urządzenia zastępcze. Jeśli naprawa byłaby niemożliwa, konsument musiałby dostać w zamian produkt odnowiony.

  Projekt zakłada także powstanie platform online, na których konsumenci mogliby sprawdzić, gdzie w ich okolicy znajdują się punkty napraw (na przykład kawiarenki naprawcze) lub miejsca, w których mogą kupić odnowione produkty.

  Zaproponowano też wprowadzenie bonów na naprawy i innych zachęt finansowanych z utworzonych w tym celu krajowych funduszy na naprawy.

  (ISBnews)

 • 21.11, 13:04MKiŚ: Rząd przyjął projekt dot. przedłużenia cen max. energii el., gazu i ciepła na 2024 r 

  Warszawa, 21.11.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładający przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku,  podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  "Wsparcie zaproponowane w ustawie obejmie gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej i innych tzw. odbiorców wrażliwych: placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi (jednostki pomocy społecznej, jednostki systemu oświaty), jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie.

  Projektowane rozwiązanie jest kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania). „Mrożenie" cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r.

  Projekt zakłada, że ceny z 2022 r. byłyby stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązywałaby cena maksymalna 693 zł/MWh.

  Cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh ma dotyczyć także podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Przedkładany projekt ustawy pozwoli zapewnić w 2024 r. odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz podmiotom świadczącym kluczowe usługi publiczne dostawy paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym, na zasadach obowiązujących w 2023 r. Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową, podano także.

  Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje zapewnią przedłużenie funkcjonowania wsparcia dla odbiorców ciepła przez cały 2024 rok na dotychczasowych zasadach. Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.

  (ISBnews)

 • 21.11, 11:47Rząd planuje przyjęcie projektu dotyczącego emerytur stażowych w IV kw. 

  Warszawa, 21.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada wprowadzenie tzw. emerytur stażowych bez względu na wiek, dla osób posiadających odpowiedni okres składkowy: co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

  "Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw stanowi realizację deklaracji wprowadzenia do polskiego systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn" - wskazano w wykazie.

  Projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej, podano także.

  Nabycie prawa do emerytury stażowej ma być zależne od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym.

  (ISBnews)

 • 21.11, 11:16Rząd zajmie się dzisiaj projektem przedłużenia cen maks. energii elektr. i gazu na 2024 r. 

  Warszawa, 21.11.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładającym przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Projekt zakłada stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z 2022 r. w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh.

  Nowelizacją z sierpnia br. limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej zwiększono o 1 MW; dla gospodarstw domowych z 2 MW do 3 MW,  dla prowadzących działalność rolną i posiadaczy Karty Dużej Rodziny z 3 MW do 4 MW, a także rodzin z osobą niepełnosprawną z 2,6 MW do 3,6 MWh.

  Projekt zakłada, że podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producenci rolni, tzw. odbiorcy wrażliwi oraz mikro-, małych i średnie przedsiębiorstwa niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach będą mogli stosować cenę za obrót energią elektryczną nie wyższą niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh.

  Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów. Projektowana regulacja zawiera również procedurę określającą m.in. termin, zakres i tryb składania wniosków o wypłatę rekompensaty oraz zasady ich weryfikacji przez Zarządcę Rozliczeń.

  Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego:
  - Zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.
  - Utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, służącego zrekompensowaniu im skutków przedłużenia obowiązywania na 2024 r. ceny maksymalnej paliw gazowych oraz zamrożonych stawek i opłat związanych z dystrybucją paliw gazowych.

  Zaproponowano także przedłużenie mechanizmów służących zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją.

  Projekt zakłada także utrzymanie wysokości ponoszonych przez odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła 30 września 2022 r., powiększonych o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. Dla odbiorcy ciepła oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap.

  Projekt zakłada także wyrównanie dla przedsiębiorstw, które ma być wypłacane przez:
  1) Zarządcę Rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła;
  2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, które nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnione jest z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

  (ISBnews)

 • 20.11, 14:28MRiT: Dotychczas założono ponad 4,4 tys. kont mieszkaniowych w ramach programu  

  Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) - Dotychczas założono ponad 4,4 tys. kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

  "Zainteresowaniem cieszy się [...] oferowane przez trzy banki Konto Mieszkaniowe - założono już 4 405 tego typu rachunków oszczędnościowych, na których zgromadzono 18,414 mln zł" - wskazano w komunikacie.

  Średnia kwota lokat to 4 180 zł.

  Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem instrumentów finansowych programu Pierwsze Mieszkanie, jest w trakcie uzgodnień z trzema dalszymi bankami, które chcą wprowadzić do swojej oferty Konto Mieszkaniowe, podano także

  Konta mieszkaniowe wprowadza ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jest to rozwiązanie skierowane do tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Gwarantuje ono otrzymanie premii od państwa przy regularnym oszczędzaniu. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. Minimalna wpłata miesięczna - 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

  (ISBnews)

 • 20.11, 13:53Rząd chce przyjąć projekt zawieszenia do 2025 r. spłat przez PGG pożyczki z tarczy PFR 

  Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą (PGG) zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do 31 grudnia 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w tym zakresie planowane jest w IV kw.

  "Mając na uwadze wydarzenia 2022 r. (wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny), Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło prace nad przygotowywaniem aktualizacji wniosku notyfikacyjnego Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego, który był jednym z elementów podpisanej w dniu 25 maja 2021 r. umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego […]. W konsekwencji przedłużający się proces notyfikacyjny Nowego Systemu Wsparcia prowadzi do konieczności zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego m.in. w zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą S.A. zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31.12.2025 r." - czytamy w wykazie.

  W projekcie zaproponowano też zwolnienie podmiotów objętych Nowym Systemem Wsparcia z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego (US) zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (tzw. CIT), a uregulowanie należnego podatku realizowane będzie przez podmioty zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. do końca 3. miesiąca następnego roku.

  (ISBnews)

 • 20.11, 12:18Rząd chce przyjąć projekt utrzymania cen maksymalnych energii i gazu w 2024 r. 

  Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, który zakłada utrzymanie cen energii elektrycznej i gazu w roku przyszłym na poziomie tegorocznym, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kwartał.

  "Projektowane rozwiązanie jest zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokale o charakterze zbiorowego zamieszkania)" - czytamy w wykazie.  

  "Mrożenie" cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r., poprzez:
  - Obowiązek stosowania w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw, a w przypadku braku zatwierdzonych taryf na rok 2022 - średnich cen z zatwierdzonych taryf do stosowania na rok 2022 dla czterech sprzedawców z urzędu, w zakresie limitu.
  - Obowiązek stosowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami z grupy gospodarstw domowych stawek obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022, w zakresie limitu.
  - Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń.

  W przedmiotowej regulacji zagwarantowano stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh.

  Zastosowano również dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 3 do odpowiednio 4 MWh albo 3,6 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabędą uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (4 MWh albo 3,6 MWh) w trakcie 2024 r., limit ten ma być stosowany proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

  Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosuje się cenę za obrót energią elektryczną nie wyższą niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh.

  Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów. Projektowana regulacja zawiera również procedurę określającą m.in. termin, zakres i tryb składania wniosków o wypłatę rekompensaty oraz zasady ich weryfikacji przez Zarządcę Rozliczeń.

  Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego:
  - Zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.
  - Utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, służącego zrekompensowaniu im skutków przedłużenia obowiązywania na 2024 r. ceny maksymalnej paliw gazowych oraz zamrożonych stawek i opłat związanych z dystrybucją paliw gazowych.

  Przedłuża również mechanizmy służące zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją. W konsekwencji projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na stabilność finansową gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw energetycznych w sektorze gazu ziemnego.

  Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła 30 września 2022 r., powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. Dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap.

  Projekt zakłada, że wyrównanie będzie wypłacane przez:
  1) Zarządcę Rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła;
  2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, które nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnione jest z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

  Podstawą zastosowania wsparcia dla uprawnionych odbiorców ma być oświadczenie składane do sprzedawcy ciepła.

  (ISBnews)

 • 17.11, 12:39Morawiecki: Przedstawimy poselski projekt przedłużenia zerowego VAT na żywność 

  Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) - Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przedstawi projekt przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej zapowiadał, że rząd zechce przedstawić projekt zerowego VAT co najmniej do czerwca 2024 r.

  "Od dwóch lat rząd PiS zaproponował i przeprowadził wobec Polaków ulgę na VAT, czyli VAT do 0% na żywność. Zrobiliśmy to dwa lata temu, rok temu również nie znalazła się ona w pierwotnym kształcie budżetu, a później znalazła się, jak wdrożyliśmy pod koniec roku. I tak samo robimy i teraz. Ścieżką poselską, z inspiracji i ze współpracy z obecnym rządem wpłynie propozycja, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Dzisiaj doradca Donalda Tuska, poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański powiedział w radiu Zet, że stawka podatku VAT na żywność powinna wrócić do 5% z 0% obecnie. Zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd.

  Wskazał przy tym, że projekt budżetu na 2024r. nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 17.11, 11:06Domański z PO: Chcemy, by 30-proc. podwyżki dla nauczycieli obowiązywały od 1 I 2024 

  Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) - Koalicja Platformy Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy planuje wprowadzenie 30-proc. podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.; w przypadku, gdyby regulacja weszła w życie później, nauczyciele otrzymaliby wyrównanie od stycznia, zapowiedział poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański.

  "To jest absolutny nasz priorytet, czyli 30% podwyżki dla nauczycieli, w tym również dla nauczycieli akademickich. Chciałbym to powiedzieć absolutnie wyraźnie: nie są one warunkowane wprowadzeniem innych elementów naszego dużego programu zmian i te zmiany - będziemy nad tym pracować, aby weszły w życie od 1 stycznia 2023" - powiedział Domański w Radiu Zet.

  "Jeżeli nie zdążymy z budżetem przed 1 stycznia, co będzie praktycznie niemożliwe i ten budżet będzie przyjęty w styczniu, ta kwota tej podwyżki dla nauczycieli o 30% zostanie wyrównana od stycznia" - dodał.  

  Pytany czy wprowadzenie tej regulacji będzie priorytetem, zapowiedział "tak bym chciał, ale to pan premier Tusk będzie decydował o priorytetach".

  Wcześniej Domański koszt podwyżek dla nauczycieli szacował na łącznie 13-14 mld zł.

  (ISBnews)

 • 17.11, 10:17Domański z PO: VAT na żywność powinien wrócić do stawki 5% z 0% obecnie od 2024 r. 

  Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) - Stawka podatku VAT na żywność powinna wrócić do 5% z 0% obecnie, doradca Donalda Tuska, poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański. Zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd.

   "Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5%. Polski system podatkowy jest oparty w dużej mierze właśnie na podatku VAT, no i jako państwo polskie - jeżeli chcemy móc finansować niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest w mojej opinii [...] podwyżka dla nauczycieli o 30%, to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5-proc. VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł" - powiedział Domański w Radiu Zet.

   "Ale to jest moje stanowisko. Będzie podejmował tę decyzję nowy rząd" - podkreślił.

  Wskazał przy tym, że projekt budżetu na 2024r. nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ub. tygodniu, że rząd przedstawi regulację dotyczącą utrzymania zerowej stawki VAT co najmniej do czerwca 2024 r.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 17.11, 10:07Domański z PO: Wprowadzimy rozwiązania dot. ograniczenia tzw. podatku Belki 

  Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) - Koalicja Platformy Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi i Lewicy planuje przedstawienie rozwiązań, dotyczących ograniczenia podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku Belki, wynika z wypowiedzi posła Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzeja Domańskiego.

  "My rozwiązania dotyczące ograniczenia podatku Belki nie tylko zaproponujemy, ale i wprowadzimy" - powiedział Domański w Radiu Zet.  

  Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

  (ISBnews)