ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.12, 10:10MF rozważa zastąpienie podatku od sprzedaży detal. innym rozwiązaniem podatkowym 

  Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów analizuje możliwości zastąpienia obowiązującego podatku od sprzedaży detalicznej innym rozwiązaniem podatkowym, napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wprowadzenia nowej wersji podatku handlowego.

  Resort przypomniał, że Komisja Europejska wszczęła 19 września 2016 r. szczegółowe postępowanie oraz wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej. W ślad za decyzją Komisji Europejskiej, minister rozwoju i finansów 18 października 2016 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej.  

  Ponadto Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przewiduje on zawieszenia stosowania ustawy do 31 grudnia 2017 r. Projekt ten jest przedmiotem prac parlamentarnych.

  "Jednocześnie Ministerstwo Finansów analizuje możliwości zastąpienia obowiązującego podatku od sprzedaży detalicznej innym rozwiązaniem podatkowym" - czytamy w odpowiedzi.

  W tym tygodniu Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przyjęta została bez poprawek, co oznacza, że obecnie trafi ona do podpisu prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 08:22KE proponuje jednolity VAT na e-książki, e-gazety i ich drukowane odpowiedniki 

  Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała jednakowe zasady opodatkowania podatkiem VAT e-książek, e-gazet i ich drukowanych odpowiedników. W tym celu wyeliminowane zostają przepisy, które wyłączały publikacje elektroniczne z preferencyjnych stawek podatkowych, przewidzianych dla tradycyjnych publikacji drukowanych, podała Komisja.

  "Obecne przepisy pozwalają państwom członkowskim na opodatkowanie publikacji drukowanych, takich jak książki i gazety, według obniżonych stawek lub - w niektórych przypadkach - stawek bardzo niskich bądź zerowych. Z przepisów tych wyłączone są publikacje elektroniczne, przez co produkty takie są opodatkowane według stawki podstawowej. Po zatwierdzeniu nowych zasad przez wszystkie państwa członkowskie będą one mogły - na zasadzie dobrowolności - dostosować stawki dotyczące publikacji elektronicznych do stawek stosowanych w przypadku publikacji drukowanych" - czytamy w komunikacie.

  Komisja zaproponowała także nowe przepisy, które pozwolą przedsiębiorstwom sprzedającym towary przez internet łatwo regulować wszystkie zobowiązania z tytułu VAT z jednego miejsca oraz sposoby zwalczania oszustw związanych z VAT spoza UE, które mogą powodować zakłócenia na rynku i nieuczciwą konkurencję.

  Kolejna propozycja to uproszczenie przepisów o VAT polegające na tym, że start-upy i mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą przez internet będą rozliczały VAT od sprzedaży transgranicznej o wartości poniżej 10 tys. euro w swoim kraju. MŚP będą mogły korzystać z uproszczonych procedur w odniesieniu do sprzedaży transgranicznej o wartości nieprzekraczającej 100 tys. euro, podano także w komunikacie.

  "Zgodnie z nowymi przepisami należności z tytułu VAT będą regulowane w państwie członkowskim konsumenta końcowego, co pozwoli na bardziej sprawiedliwy podział dochodów podatkowych wśród państw UE. Proponowane rozwiązania pozwolą państwom członkowskim zapobiec stratom w dochodach z VAT wynikającym z handlu internetowego, szacowanym obecnie na 5 mld euro rocznie" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 01.12, 15:35Sejmowa komisja przyjęła poprawkę do budżetu 2017 z większą rezerwą KPRM 

  Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do budżetu na 2017 r. zwiększającą rezerwę ogólną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 121 mln zł do 221,8 mln zł.

  "Po przyjęciu poprawki rezerwa ta będzie wynosić 221,8 mln zł. Rezerwa może stanowić 0,2% całości wydatków, a po poprawce będzie wynosić 0,06%" - powiedziała wiceminister finansów Hanna Majszczyk podczas posiedzenia Komisji. 

  Za przyjęciem poprawki głosowało 23 posłów przy 11 głosów przeciwnych.

  Zdaniem Krystyny Skowrońskiej z PO, będzie to najwyższa rezerwa kancelarii premiera od 15 lat. Z kolei posłanka z Nowoczesnej Paulina Hannig-Kloska zwróciła uwagę, że nie jest to przypadkowe, iż rezerwę premiera zwiększa się kosztem takich instytucji, jak Krajowa Rada Sądownictwa czy Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

  Według posła Jacka Sasina, który złożył poprawkę, zmniejszeniu wydatków nastąpi nie tylko w tych instytucjach, ale również np. w Ministerstwie Sprawiedliwości o 10 mln zł.

  Poprawka zmniejsza m.in. wydatki takich instytucji, jak: NIK (o 2,7 mln zł), Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (o 3,8 mln zł), IPN (o ok. 36,5 mln zł), Rzecznik Praw Obywatelskich (3,85 mln zł), Rzecznik Praw Dziecka (o 1 mln zł), Krajowa Rada Sądownictwa (o 35,7 mln zł), Państwowa Inspekcja Pracy (o 15 mln zł) czy Naczelny Sąd Administracyjny (o 15 mln zł).  

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 13:30Senat przyjął ustawę umożliwiającą rolnikom sprzedaż towarów bez podatku 

  Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Senat przyjął w bloku głosowań ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która zakłada zwolnienie rolników z podatku od sprzedaży wytworzonej przez siebie żywności do wysokości 20 tys. zł rocznie. Przyjęta została przyjęta bez poprawek, co oznacza, że obecnie trafi ona do podpisu prezydenta.

  "Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, które projekt opracował rząd. Przyjęta bez poprawek. W myśl nowych przepisów rolnik będzie mógł sprzedać produkty wytworzone przez siebie - w swoim gospodarstwie. Przychody z tego tytułu do 20 tys. zł będą zwolnione z podatku. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywał 2-proc. podatek ryczałtowy" - czytamy w sprawozdaniu Senatu.

  Nowelizacja umożliwia bezpośrednią sprzedaż konsumentom, np. turystom, placówkom zbiorowego żywienia czy stołówkom szkolnym, żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Rolnik będzie mógł wytworzyć np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, pierogi, płatki czy oleje i je sprzedać, wyjaśniono w informacji.

  Ustawa definiuje pojęcie "rolniczy handel detaliczny" oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej). Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., podano także.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 13:26Senat przyjął nowelę ustawy zawieszającą podatek od handlu detal. do 2018 r. 

  Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Senat przyjął w bloku głosowań nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przyjęta została bez poprawek, co oznacza, że obecnie trafi ona do podpisu prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, której projekt przygotował rząd. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji nie będą one miały zastosowania do przychodów osiągniętych w okresie od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2017 r." - czytamy w sprawozdaniu Senatu.

  Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza dwie stawki podatku od handlu: 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł, przypomniano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  We wrześniu Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Jak informowała, jej obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Rząd zawiesił stosowanie tego podatku.

  Premier Beata Szydło zapowiedziała później, że rząd zaskarży decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą wszczęcia szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, ale też przygotuje nowy projekt ustawy w tej sprawie.

  (ISBnews)

   

 • 30.11, 14:40PwC/ PRCH: Zakaz handlu w niedziele spowoduje spadek obrotów o 9,6 mld zł 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele, obroty branży mogą spaść o 9,6 mld zł, pracę może utracić 36,4 tys. osób, a dochody budżetu państwa mogą zmniejszyć się o 1,8 mld zł z tytułu mniejszych podatków i składek społecznych pracowników, wynika z raportu PwC i Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH).

  "Obroty, jakie wygenerował handel detaliczny w Polsce wyniosły w 2015 r. 690 mld zł. W ubiegłym roku zatrudnionych w tym sektorze było ponad 1,2 mln osób. Według naszych, prognoz skutki wprowadzenia zakazu handlu w niedziele spowodują spadek obrotów o 9,6 mld zł, straty w budżecie na poziomie 1,8 mld zł i zmniejszenie zatrudnienia o ponad 36 tys. osób" - powiedział ekonomista PwC Mateusz Walewski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Z raportu wynika, że obroty w punktach handlowo-usługowych w centrach handlowych spadną o 4,6 mld zł, a zatrudnienie może stracić 19,21 tys. osób. Najbardziej odczuje to branża odzieżowa oraz pozostały handel i usługi - spadek obrotów odpowiednio o około 1,35 mld zł (8-9%) i 1,91 mld zł (3-3,5%), a zatrudnienie może stracić w sumie 12,71 tys. osób (odpowiednio: 6,37 tys. i 6,34 tys.). Obroty w handlu niewyspecjalizowanym w centrach handlowych mogą spaść o 0,38 mld zł (o 1,3%), zatrudnienie straci 0,79 tys. osób. Branża RTV/AGD może stracić 0,21 mld zł i 0,22 tys. pracowników, markety budowlane (DIY) - również 0,21 mld zł i 0,23 tys. osób, gastronomia 0,45 mld zł i 1,84 tys. osób, usługi sprzątające i ochrony po 0,05 mld zł i łącznie 3,42 tys. osób (1,59 tys. i 1,83 tys.).

  Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan podkreślił, że zakaz handlu w niedziele wpłynie także na branże ściśle związane z handlem - takie jak kurierska, magazynowa, spedycja, logistyka. 

  "Wprowadzenie zakazu handlu spowoduje zamrożenie kapitału firm na 42 dni w roku. Z przerażeniem myślę o zamknięciu centrów logistycznych w niedziele, spowoduje to dezorganizację łańcucha dostaw, które w dzisiejszych czasach są niezwykle skomplikowane, pamiętajmy, że przechodzą przez granice państw. Zamknięcie centrów magazynowych, dystrybucyjnych - co zakłada ustawa - spowoduje przerwanie międzynarodowego łańcucha dostaw na jeden dzień w tygodniu" - podkreślił Mordasewicz w rozmowie z dziennikarzami.

  Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele, w ocenie Mordasewicza, wpłynie także negatywnie na sytuację w miejscowościach przygranicznych.

  "Niemcy, Czesi nie tylko nie zrobią u nas zakupów zakupów - w ogóle nie przyjadą, co pociągnie spadek wpływów w gastronomii, na stacjach benzynowych. Za wprowadzenie zakazu handlu w niedziele zapłaci całe społeczeństwo. Powinniśmy pamiętać także o tym, że większość krajów europejskich rozluźnia niedzielny handel. Co więcej, sami pracownicy sektora handlowego nie opowiadają się jednomyślnie za wprowadzeniem zakazu" - powiedział Mordasewicz.

  Z raportu wynika, że 49% pracowników handlu popiera zakaz, 42% jest przeciw, a 9% niezdecydowana. Zakaz popiera 39% ogółu Polaków, a w dużych miastach 32%, 50% bezrobotnych i 32% studentów. 48% pracowników handlu przeciwnych zakazowi zdanie byłoby skłonnych zmienić w przypadku dobrowolności pracy, 45% w przypadku zwiększonego wynagrodzenia i 38% w przypadku skrócenia czasu pracy.

  (ISBnews)

 • 30.11, 13:54Abramowicz: Zespół parlamentarny nie pracuje już nad podatkiem od handlu detal. 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Prace nad nowym projektem dotyczącym podatku od handlu zostały wstrzymane, a rząd czeka na efekt przesłanego odwołania od decyzji Komisji Europejskiej, wstrzymującej wdrożenie wcześniejszej ustawy, wynika z wypowiedzi Adama Abramowicza z Prawa i Sprawiedliwości.

  "Nie pracujemy już nad podatkiem od handlu. To, co wcześniej zaproponowaliśmy, czyli opodatkowanie liniowe na poziomie 1,2% od obrotu miało rozpocząć dyskusję nad nowym projektem. Innej propozycji nie było, a to, co pojawiło się w mediach jest jakimś nieporozumieniem" - powiedział ISBnews Abramowicz - przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.

  Dodał, że rząd wysłał odwołanie od decyzji KE ws. podatku od handlu i oczekuje obecnie na odpowiedź.

  Na początku tygodnia media podały, że pojawiła się nowa propozycja opodatkowania handlu na poziomie 0,65% od obrotu.

  We wrześniu Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Jak informowała, jej obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Rząd zawiesił stosowanie tego podatku.

  Premier Beata Szydło zapowiedziała później, że rząd zaskarży decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą wszczęcia szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, ale też przygotuje nowy projekt ustawy w tej sprawie.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 30.11, 13:23Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.). 

  "Projekt dotyczy przepisów w zakresie określenia poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na kolejne lata (zmniejszenie kosztów realizacji NCW), a także wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów dyrektywy 2009/73/WE w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" – czytamy na stronach Sejmu.

  W projekcie ustawy ustalono NCW, określające minimalny udział biopaliw i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych zużywanych w transporcie, na 7,1% w 2017 r.; 7,5% w 2018 r., 8% w 2019 r. i 8,5% w 2020 r. Na kolejne lata cele określać będzie Rada Ministrów. 

  Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych w pierwszej kolejności dla odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych w punkcie wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Taryfy dla kolejnych grup odbiorców zostaną zniesione od początku października 2017 r., a taryfy dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 listopada br.

  (ISBnews)

 • 30.11, 11:59Morawiecki: Propozycje resortu pracy dot. reformy emerytur to temat do dyskusji 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Propozycje zmian dotyczących systemu emerytalnego, przedstawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) to materiał do dalszej dyskusji, mogą one zostać zmienione w toku dalszych prac, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

  "To jest dzisiaj 'Biała Księga'. To jest szereg pomysłów położonych na stole, do dalszej dyskusji" - powiedział Morawiecki dziennikarzom.

  Dodał, że te pomysły mogą być zmienione i nie należy się "do nich przywiązywać".

  Jednak z propozycji MRPiPS, jakie trafiły do uzgodnień międzyresortowych, to przekazanie środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do Funduszu Rezerwy Demograficznej i zapisanie ich na indywidualnych kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Cytowany przez Informacyjną Agencję Radiową wiceminister pracy Marcin Zieleniecki podkreślał, że projekt taki został przedstawiony partnerom społecznym. Przypomniał, że jest to propozycja rekomendacji po przeglądzie emerytalnym.

  (ISBnews)

   

 • 30.11, 08:10Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku), podała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęta ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Przyjęto więc, iż dla podatników uzyskujących roczne dochody w wysokości, która nie przekracza kwoty 6 600 zł wysokość kwoty zmniejszającej podatek zostaje ustalona w takiej wysokości, aby uzyskana kwota dochodu nie była objęta koniecznością zapłaty podatku dochodowego, a więc aby stanowiła de facto kwotę wolną od podatku" - czytamy w informacji.

  "Podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6 600 zł do 11 000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11 000 zł, ale nie przekraczające 85 528 zł będą korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 85 528 zł, ale nie przekraczające 127 000 zł będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł. Z kwoty zmniejszającej podatek nie będą natomiast korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127 000 zł" - podano także.

  Ustawa przyjmuje, iż przy obliczania zaliczek na podatek dochodowy kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł, natomiast w przypadku podatników których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł zaliczki na podatek dochodowy nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

  Zgodnie z przyjętą ustawą, wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznie weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który przedkłada Radzie Ministrów propozycję zmiany wysokości kwoty zmniejszającej podatek w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji.

  "Wprowadzenie powyższych zmian jest związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt K 21/14. W wyroku tym Trybunał orzekł, iż art. 27 ust. 1 p.d.o.f. w zakresie w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie Trybunał wskazał, iż przepis art. 27 ust. 1 p.d.o.f. w zakresie wskazanym w orzeczeniu Trybunału traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r." - wyjaśniono także. 

  Koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie. 

  (ISBnews)

   

 • 29.11, 14:56Sejm przyjął nowelę z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 6,6 tys. zł 

  Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące noweli ustawy zwiększającej kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających. Ustawa trafi do podpisu do Prezydenta.

  Posłowie przyjęli poprawki Senatu w bloku głosowań.

  Podczas debaty w Sejmie, Tadeusz Cymański jako poseł sprawozdawca komisji finansów publicznych powiedział, że komisja obradowała dzisiaj rano nad uchwałą Senatu ws. kilku ustaw, w skrócie nazywanej nowelizacją ws. kwoty wolnej od podatku. Przypomniał, że Sejm wcześniej nie wprowadził żadnych poprawek do tej ustawy. "Senat wprowadził wiele zmian, poprawek, bardzo istotnych w zakresie kwoty wolnej od podatku. Termin, jaki dał Trybunał mija jutro, stąd ten pośpiech" - powiedział Cymański.

  Według niego, nastąpi uszczuplenie dochodów budżetowych o ok. 1 mld zł. Wcześniej o takiej kwocie mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

  "Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 6 600 zł będzie miało znaczenie dla około 3 mln obywateli, tych najbiedniejszych. Mamy obecnie wpływy podatkowe wyższe o 14 mld zł i to co wprowadzamy działa. Budżet na 2017 r. to nasz pierwszy autorski budżet. Po przeliczeniu wszystkiego możemy podnieść kwotę wolną od podatku niż do tej pory. Opowiadamy się za przyjęciem poprawek Senatu" - powiedział Sylwester Tułajew z PiS.

  "W tej ustawie likwidujecie kwotę wolną od podatku. Wszyscy podatnicy są równi wobec prawa. Tą ustawą komplikujecie cały system. 4,5 mln podatników najuboższych w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Prawdziwy powód wprowadzenia tej ustawy to strach, że Polacy by poszli do sądu, aby domagać się swoich pieniędzy zgodnie z decyzją Trybunału. Tą ustawą tego zrobić nie będą mogli" - powiedziała Izabela Leszczyna z PO.

  Inni posłowie z opozycji stwierdzali, że właściwie nie wiadomo, kto będzie mógł faktycznie skorzystać z tej kwoty wolnej od podatku w wysokości 6 600 zł, a dla większości będzie to raczej oznaczać podwyżkę podatków.

  "Zarówno premier, jak i prezydent kłamali podczas wyborów. Ta kwota wolna 6 600 zł ma trafić do osób dorabiających lub na niepełnych etatach, a to nie jest dokładnie to o czym mówił Trybunał. Kwota wolna powinna być równa dla wszystkich" - zwrócił uwagę Ryszard Petru z Nowoczesnej.

  Zdaniem Genowefy Tokarskiej z PSL, zmiany zaproponowane przez Senat komplikują m.in. wyliczanie kwoty wolnej od podatku. "Zmniejszenie podatku obejmuje wyłącznie osoby raczej dorabiające, bo osoby na zasiłkach ich nie obejmie, także emerytów i rencistów. Skutki finansowe tych poprawek nie zostały w ogóle określone. Na posiedzeniu Komisji Finansów przedstawiciel MF stwierdził, że skutki dla budżetu będą ujemne w wysokości ok. 1 mld zł i to jest kwota również wątpliwa. Nie uwzględniono również żadnych rekompensat dla jednostek samorządu terytorialnego" - powiedziała Tokarska.

  Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej zwróciła uwagę, że są sprzeczne liczby dotyczące osób, które skorzystają na podniesieniu wolnej kwoty od podatku do wysokości 6 600 zł.

  "Prowadzimy szczegółowe wyliczenia dla tej poprawki. Na tej propozycji 3,5 mln osób zyska, około 20 mln ani nie zyska, ani nie straci. Te wyliczenia wynikają z faktu, że mamy bardzo skomplikowany system podatkowy" - powiedział wiceminister finansów Paweł Gruza.

  Według niego, od 1,5 do 2,5 mln rencistów zyska na zmianie. "Maksymalny skutek dla budżetu to jest 1 mld zł i będzie kompensowany innymi działaniami uszczelniającymi" - powiedział Gruza.

  Senat przyjął wczoraj wieczorem nowelę zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających. Poprawkę zgłoszono jako projekt poselski. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty nie zapłacą podatku. Następnie kwota wolna będzie maleć. W przedziale dochodów pomiędzy 11 000 zł rocznie, a 85 528 zł (pierwszy przedział skali podatkowej) wyniesie tyle, co obecnie. Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku.

  W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3 089 zł są niezgodne z konstytucją ze względu na brak waloryzacji tej kwoty i tracą moc 30 listopada 2016 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 29.11, 08:02Senat przyjął nowelę z 6,6 tys. zł kwoty wolnej w PIT dla najmniej zarabiających 

  Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Senat przyjął nowelę zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających. Poprawkę zgłoszono jako projekt poselski.

  "Senatorowie z jedną poprawką przyjęli ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Nowelizacja zakładała, że w 2017 r. kwota wolna od podatku wyliczana będzie według dotychczasowych zasad" - czytamy w sprawozdaniu Senatu.

  W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3 089 zł są niezgodne z konstytucją ze względu na brak waloryzacji tej kwoty i tracą moc 30 listopada 2016 r.

  "Senatorowie w trakcie debaty wprowadzili do tej ustawy poprawkę zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty nie zapłacą podatku. Następnie kwota wolna będzie maleć. W przedziale dochodów pomiędzy 11 000 zł rocznie, a 85 528 zł (pierwszy przedział skali podatkowej) wyniesie tyle, co obecnie. Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku" - czytamy dalej.

  Ustawa zmienia też zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto zmieniany jest przepis przejściowy związany z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonej nowelizacją ordynacji podatkowej z dnia 13 maja 2016 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2016 r. z wyjątkami, podała także Izba.

  Wczoraj Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Na zmianie przepisów zyska około 3 mln podatników, około 21 mln nie odczuje zmiany, a 650 tys. straci możliwość odliczenia wolnej kwoty od podatku. Przedstawione przez resort propozycje są zgodne z poprawką przyjętą później przez Senat.

  (ISBnews)

   

 • 28.11, 15:21Komisja sejmowa przyjęła projekt ustawy dot. otoczenia prawnego przedsiębiorców 

  Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. deregulacji przyjęła dzisiaj rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców uwzględniając poprawki zgłoszone przede wszystkim przez biuro legislacyjne Sejmu.

  Według przewodniczącego komisji Wojciecha Murdzka, Sejm po pierwszym czytaniu projektu ustawy 16 listopada wyznaczył termin przedstawienia sprawozdania przez komisję do 29 listopada i w związku z tym większość poprawek będzie rozpatrywana podczas dalszych prac legislacyjnych.  

  "Propozycje poprawek i deklaracje analizy ze strony rządowej - to wszystko będzie materiałem do powrotu podczas drugiego czytania projektu ustawy" – powiedział Murdzek, kończąc prace komisji.

  Jako posła sprawozdawcę przewodniczący zaproponował poseł Annę Kwiecień z PiS.

  Poprawki zgłosiły - oprócz biura legislacyjnego Sejmu - także Konfederacja Lewiatan, SKOK, Polska Organizacja Gazu Płynnego czy klub Platformy Obywatelskiej.

  "Celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Proponuje się zmiany m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym, prawie technicznym, prawie handlowym oraz finansowym i ochrony środowiska" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

  Według szacunków przedstawionych w uzasadnieniu projektu, oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.

  (ISBnews)

   

 • 28.11, 14:10MF: Na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku od 2017r. skorzysta 3 mln podatników 

  Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT, poinformował resort. Na zmianie przepisów zyska około 3 mln podatników, około 21 mln nie odczuje zmiany, a 650 tys. straci możliwość odliczenia wolnej kwoty od podatku.

  Resort przypomina, że kwota wolna w PIT wynosi teraz 3 091 zł dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. W wyroku z października 2015 Trybunał Konstytucyjny nakazał jej podwyższenie (zwolnienie z PIT biologicznego minimum egzystencji).

  "W projekcie proponuje się wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 6 600 zł rocznie. Stanowi to 12-krotność 550 zł, czyli miesięcznej kwoty minimum egzystencji określonej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych" - czytamy w komunikacie.

  "Projektowany mechanizm działania kwoty wolnej będzie następujący:
  - Osoby zarabiające 6 600 zł rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego,
  - Dla podatników zarabiających więcej niż 6 600 zł a mniej niż 11 000 zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3 091 zł.
  - Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 zł rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3 091 zł.
  - Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 zł nie będą mieli kwoty wolnej" - czytamy dalej. 

  Według resortu, szacunkowo zerową kwotą wolną objętych będzie 650 tys. najbogatszych podatników z drugiego progu podatkowego. "Celem zmiany jest jak najpełniejsza ochrona najuboższych" - podsumowano w komunikacie. 

  Wcześniej w wywiadzie dla "Super Expressu" wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował, że koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie. Wskazał, że podwyżka kwoty wolnej będzie dotyczyć osób najmniej zarabiających, a dla 95% podatników kwota ta nie ulegnie zmianie.

  (ISBnews)

 • 28.11, 09:42Morawiecki: Koszt zmian dot. kwoty wolnej od podatku to ok. 1 mld zł rocznie 

  Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Wskazał, że podwyżka kwoty wolnej będzie dotyczyć osób najmniej zarabiających, a dla 95% podatników kwota ta nie ulegnie zmianie.

  "[Zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku] będą kosztowne dla budżetu już w zaproponowanym przez nas wariancie. Jeżeli parlament przyjmie tę propozycję, to koszt będzie oscylował w okolicy miliarda zł rocznie, może trochę mniej" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla "Super Expressu".

  Podkreślił, że obecnie rząd stara się podnieść kwotę wolną od podatku dla tych Polaków, którzy zarabiają najmniej - zapowiedział, że rząd zrobi to od 1 stycznia 2017 roku.

  "Całkowicie zwolnione od podatku będą osoby zarabiające do 6,6 tys. zł rocznie. Dla osób zarabiających pomiędzy 6,6 a 11 tys. zł rocznie kwota wolna od podatku również będzie wyższa niż do tej pory. W tym przedziale będzie ona stopniowo maleć do 3,1 tys. zł, czyli dzisiejszego poziomu. Ekonomia w wykonaniu władzy publicznej po prostu ma służyć ludziom, a nie samym wskaźnikom gospodarczym" - wskazał wicepremier.

  Po zmianach dla osób zarabiających od 11 tys. do 85,5 tys. zł rocznie, czyli do drugiego progu, nic się nie zmieni. To dotyczy 95% wszystkich Polaków, podkreślił. "Powyżej drugiego progu kwota wolna od podatku będzie stopniowo malała. Od poziomu 127 tys. zł rocznych zarobków kwota wolna od podatku całkowicie zniknie" - dodał Morawiecki.

  Wicepremier odniósł się także do stwierdzenia, że według obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości (PiS), podwyżka kwoty wolnej do 8 tys. zł miała dotyczyć wszystkich Polaków.

  "Proszę nas rozliczać z całości zobowiązań wyborczych po czterech latach, a nie po roku. Proszę też pokazać mi jakikolwiek rząd, który w ciągu pierwszego roku sprawowania władzy wypełnił tyle obietnic wyborczych, przekazując łącznie obywatelom 37 mld zł. Liczę tutaj nie tylko program 500 plus, ale również darmowe leki dla seniorów, rozpoczęty program mieszkanie plus, dodatkowe wydatki na politykę rodzinną i socjalną, dodatkowe wpłaty na urlopy macierzyńskie. Gdy dodamy te wszystkie programy i wydatki socjalne, to widać, że przekazaliśmy 37 mld zł zarówno biedniejszym ludziom, jak i tym z klasy średniej" - powiedział Morawiecki.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 07:48Rząd przyjął projekty umożliwiające likwidację MSP 1 stycznia 2017 r. 

  Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra skarbu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie.

  CIR przypomina, że według ostrożnych szacunków likwidacja MSP przyniesie 100 mln zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań.

  Nowe przepisy przewidują m.in. "przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa". W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.

  Wprowadzono także korektę mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: "Projekt zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa" - czytamy dalej.

  Przewidziano także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

  "Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

  * Uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

  * Utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

  * Podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa.

  * Odejście od uzależniania sposobu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, od sztywno określonego poziomu zaangażowania kapitałowego lub sposobu powstania danej spółki. Oznacza to, że organy reprezentujące w spółkach Skarb Państwa, będą musiały działać na zasadach rynkowych i właścicielskich – tj. adekwatnie do faktycznego poziomu kontroli nad danym podmiotem, opartego na uprawnieniach właścicielskich.

  * Precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego.

  * Zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

  * Wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera.

  * Jednym z efektów wprowadzonych zmian będzie długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - podało także CIR.

  Kolejna nowa ustawa zastąpi ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

  (ISBnews)

   

 • 22.11, 11:18Sasin: Projekt budżetu na 2017 r. jest realistyczny 

  Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Budżet na przyszły rok jest realistyczny i ma szanse w pełni się zrealizować, wynika z wypowiedzi przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych (KFP) Jacka Sasina.  

  "Budżet w przyszłym roku jest według mnie realistyczny, podobnie jak planowane wpływy podatkowe" – powiedział dziennikarzom Sasin.

  Według projektu budżetu na 2017 r., dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli mają być o 9,4% nominalnie wyższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Zakładany wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,6%, a CPI zaplanowano na poziomie 1,3%.

  "Warto zwrócić uwagę, że wpływy podatkowe na tym poziomie już osiągaliśmy m.in. w latach 2006-2008. Wracając do tego poziomu ściągalności powinno nam to pozwoli zapiąć ten budżet" – dodał Sasin.

  Sasin wskazał, że wszystkie poprawki zwiększające wydatki budżetowe będą musiały jednocześnie wskazywać dodatkowe źródła dochodu. "To co najważniejsze było dla nas, zostało właściwie zrealizowane i wszystkie pozostałe ewentualne obciążenia musimy traktować bardzo ostrożnie" – dodał przewodniczący.

  Jednym z takich obciążeń dla budżetu jest ewentualne zwiększenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8 tys. zł dla wszystkich podatników, co by oznaczało - zdaniem Sasina - koszt dla budżetu w wysokości ok. 16 mld zł.

  "Do końca roku zostanie podjęta ostateczna decyzja w jakim kierunku nastąpią zmiany. Rozpatrywane są teraz różne warianty. Ja raczej skłaniałbym się do progresywnej skali, czyli wyższej kwoty dla najmniej zarabiających" – dodał Sasin.

  (ISBnews)

 • 22.11, 11:07Sasin: Komisja sejmowa zajmie się tzw. ustawami frankowymi w grudniu 

  Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych (KFP) planuje ewentualne rozpatrywanie trzech projektów ustaw tzw. frankowych w grudniu br., wynika z wypowiedzi przewodniczącego KFP Jacka Sasina.

  "Po skończeniu prac na początku grudnia br. dotyczących projektu budżetu na 2017 r. jako komisja będziemy mogli rozpocząć rozpatrywanie projektów trzech ustaw tzw. frankowych, które zostały zgłoszone" – powiedział ISBnews Sasin.  

  Jeżeli nie pojawią się inne pilne projekty, to KFP będzie mogła rozpocząć pracę nad ustawami frankowymi jeszcze w tym roku.  

  Według Sasina, najbardziej efektywnym sposobem rozpatrywania tych projektów będzie przegłosowanie przez komisję jednego wiodącego projektu . "Takie podejście będzie oznaczać, że dwa pozostałe projekty powinny być odrzucone w głosowaniu przez komisję" – powiedział Sasin.

  Dodał, że komisja wystąpiła o opinie do różnych instytucji dotyczących projektów. "Nie mamy jeszcze żadnych opinii ani rekomendacji" – podkreślił.

  W KFP znajdują się trzy projekty ustaw związanych z kredytami frankowymi zainicjowanymi przez: Prezydenta RP, Platformę Obywatelską i Kukiz'15. 

  (ISBnews)

 • 21.11, 15:30MC: Dowód osobisty, dokumenty samochodowe w wersjach mobilnych do końca 2017 r. 

  Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji (MC) w przyszłym roku chce umożliwić korzystanie z mobilnych dokumentów w relacji z urzędnikami państwowymi, poinformowała minister Anna Streżyńska. Pierwszy na smartfonie, w połowie przyszłego roku ma pojawić się dowód osobisty.

  "Wprowadzimy rozwiązanie bardzo zmieniające życie w relacji z administracją czy policją. Jako kierowcy z domu wychodzić będziemy tylko z komórką i kluczykami. Jednocześnie jest to jedno z wielu rozwiązań do realizacji w 2017. Równie ważny jest portal gov.pl i usługi, które się na nim znajdą" – powiedziała Streżyńska podczas konferencji prasowej.

  Dodała, że możliwe jest w przyszłości rozszerzenie wykorzystania mobilnych dokumentów na inne instytucje, a następnie nawet na relacje biznesowe. Jednak jest to uwarunkowane decyzją resortu, że "taki etap chce osiągnąć".

  Według słów przedstawicieli resortu, naczelną ideą jest wyeliminowanie z obrotu tradycyjnych dokumenty i zastąpienie ich telefonem komórkowym. Program ma być realizowany etapowo, a każdy z etapów będzie udostępniał kolejny, konkretny dokument.

  W pierwszym etapie resort zaadresuje realizację mobilnego dowodu osobistego, następnie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu i ubezpieczenia. Następnie mechanizm ma być dalej rozwijany, podłączając kolejne rejestry państwowe.

  Uruchomienie pilotażowe mobilnego dowodu przewidziane jest na maj, a "pełna produkcyjna dostępność" to będzie koniec czerwca 2017 r. Obecnie prace koncentrują się nad mechanizmami zabezpieczeń. Prawo jazdy przewidziane jest na październik przyszłego roku, a na koniec 2017 roku komplet dokumentów samochodowych ma być mobilny.

  W zakresie realizacji projekt prowadzony jest w grupie Ministerstwa Cyfryzacji. Resort zaprosił do ścisłej współpracy MSWiA. MC koordynuje i zarządza projektem. Wykorzystuje jednostki podległe - NASK w zakresie bezpieczeństwa i Centralny Ośrodek Informatyki w zakresie realizacji projektu. MC zaprasza do współpracy również prywatne podmioty i wskazuje chociażby na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  W październiku PKO Bank Polski wdrożył Profil Zaufany. Poprzez weryfikację swojej tożsamości w serwisie internetowym iPKO, można załatwić sprawy urzędowe online, jak chociażby składanie i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS i US, zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości, wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Ponadto 17 podmiotów - banków i nie tylko - testuje lub czeka na test wdrożenia Zaufanego Profilu.

  (ISBnews)

 • 21.11, 07:53Moody's: Obniżka wieku emerytalnego negatywnym czynnikiem dla ratingu Polski 

  Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego jest czynnikiem negatywnym dla ratingu suwerennego Polski, poinformował Moody's Investors Service.

  "Polska ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego jest czynnikiem negatywnym dla ratingu suwerennego" - czytamy w komentarzu agencji.

  W ub. tygodniu Sejm przyjął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Obecnie ustawa trafi do Senatu. Zmiany zaczną obowiązywać 1 października 2017 roku.

  (ISBnews)