ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

  • 12.12, 12:10MG: Ustawa Prawo działalności gospodarczej ma być przyjęta do wakacji 

    Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki chce, aby ustawa Prawo działalności gospodarczej trafiła w marcu przyszłego roku pod obrady Sejmu i została przyjęta przed wakacjami parlamentarnymi, poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

    "Ustawa do końca marca ma znaleźć się w sejmie, by przed wakacjami parlamentarnymi była przyjęta. Mamy tę ustawę napisaną, teraz będziemy ją proceduralnie domykać. Będzie to projekt rządowy, ale będę zabiegał o poparcie wszystkich partii politycznych" - powiedział Piechociński podczas konferencji prasowej.

    Według wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja, szybkie przyjęcie ustawy będzie możliwe, ponieważ opracowany projekt jest "bardzo konkretny, zbliżony do potencjalnego kształtu ustawy".

    "W przypadku tej ustawy chcieliśmy utrzymać charakter 'konstytucji', regulującej stosunki przedsiębiorcy z administracją. Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw i gwarancji przedsiębiorców" - dodał Haładyj.

    Według resortu, wśród celów ustawy znajduje się uproszczenie definicji działalności gospodarczej i sformułowanie "kanonu" zasad działalności gospodarczej m. in. wprowadzenie zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" i zasady "domniemania uczciwości przedsiębiorcy". Resort chce także m.in., by organy koncentrowały się na pouczaniu zaczynającego działalność mikroprzedsiębiorcy, a nie na sankcjach wobec niego i aby zostały wprowadzone dyrektywy sprzyjające miarkowaniu kar administracyjnych w przypadku małej szkodliwości uchybień (dostosowanie kary do stopnia naruszenia).

    (ISBnews)

     

  • 12.12, 08:25MG: Nowa ustawa o biokomponentach i biopaliwach będzie uchwalona do końca roku 

    Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki podejmuje działania na rzecz zapewnienia takiej implementacji dyrektywy OZE, która nie będzie budziła wątpliwości Komisji Europejskiej, poinformował resort. W związku z tym powstał kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który ma zostać uchwalony przez Sejm do końca br.

    "W maju 2014 r. KE została poinformowana o przyjęciu m.in. ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, a także szeregu aktów wykonawczych. W opinii MG implementują one przepisy dyrektywy OZE. 11 grudnia 2014 r. Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości UE wydał opinię dotyczącą niewdrożenia przez Polskę dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych" - czytamy w komunikacie.

    Rzecznik Generalny ocenił, że transpozycja dyrektywy 2009/28/WE przez Polskę zarówno przed wniesieniem skargi przez Komisję Europejską, jak i w okresie oceny sprawy przez Rzecznika nie była kompletna. Proponuje on naliczenie kary pieniężnej od dnia wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, o ile do tego czasu kwestionowane przez Komisję przepisy dyrektywy nie zostaną całkowicie przez Polskę transponowane.

    "Należy zaznaczyć, że opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału UE. Zadaniem Rzecznika jest przedstawienie Trybunałowi propozycji rozstrzygnięcia w sprawie. Wyrok Trybunału może być jednak odmienny od opinii Rzecznika - tak było np. w sprawie C-346/06 Rüffert. Wydanie wyroku przez Trybunał UE powinno nastąpić na początku 2015 r." - czytamy dalej.

    Ponadto Ministerstwo Gospodarki informuje, że Polska prowadzi nieformalne konsultacje z Komisją Europejską w celu usunięcia ostatnich wątpliwości i zastrzeżeń KE. W ich wyniku opracowano kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

    "Ma on uzupełnić obecne przepisy krajowe o kwestie, co do których Komisja utrzymuje wątpliwości. Ustawa powinna być uchwalona do końca 2014 r. Jednocześnie informujemy, iż projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, będący na etapie prac Sejmu RP, nie ma związku z postępowaniem prowadzonym przed Trybunałem" - podsumował resort gospodarki.

    (ISBnews)
     

  • 02.12, 14:29Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla województwa podkarpackiego 

    Warszawa,02.12.2014 (ISBnwes) - Rada Ministrów zatwierdziła kontrakt terytorialny dla województwa podkarpackiego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wcześniej rząd przyjął kontrakty dla 14 innych województw.

    Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa, przy realizacji których mają współpracować obie jego strony: rządowa i samorządowa.

    "Kontrakt terytorialny dla województwa podkarpackiego będzie obowiązywał w latach 2014-2023. Źródłami jego finansowania będą w szczególności: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz budżety: państwa, województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne" - czytamy w komunikacie CIR.

    W ramach kontraktu chodzi o takie działania, jak: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu gospodarczego, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej województwa, lepsze gospodarowanie wodami, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa (chodzi o działania w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz sportu i turystyki).

    Kolejne cele to zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie, podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych oraz kompleksowa rewitalizacja i rekultywacja obszarów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi oraz terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych).

    (ISBnews)

  • 02.12, 14:05Rząd zmienił granice Mieleckiej SSE, liczy na 5,7 tys. nowych miejsc pracy 

    Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i liczy, że dzięki zmianom  utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

    W znowelizowanym rozporządzeniu przewidziano włączenie do obszaru strefy gruntów o powierzchni 110,0546 ha i wyłączenie z niej terenu o powierzchni 12,1917 ha. Po zmianach powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1460,8493 ha. Grunty, o które zwiększana jest powierzchnia strefy, nie znajdują się w obszarze Natura 2000.

    "Objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych w Głogowie Małopolskim, Rzeszowie i Rejowcu Fabrycznym umożliwi powstanie nowych inwestycji. Chodzi o przygotowanie infrastruktury pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Inwestycja będzie realizowana w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Ocenia się, że utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, co wpłynie korzystnie na gospodarczy rozwój tych regionów" - czytamy w komunikacie.

    Zgodę na włączenie nowych terenów do strefy wyraziły już właściwe terytorialnie rady miast i gmin. Zmiana granic uzyskała pozytywną opinię zarządów województw: podkarpackiego i lubelskiego, podano także.

    SSE Euro-Park Mielec - pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna - powstała w Mielcu w 1995 r. na gruzach wielkiej fabryki lotniczej. Składa się z 25 podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, głównie w województwie podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim, śląskim oraz małopolskim.

    (ISBnews)

     

  • 21.11, 13:22Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach, min. podwyżka to 36 zł 

    Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Dzięki noweli nastąpi jednorazowa zmiana reguł waloryzacji, polegająca na połączeniu zasady procentowej z wprowadzeniem minimalnej kwoty podwyżki w wysokości 36 zł.

    "Celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie w roku 2015 modyfikacji mechanizmu waloryzacji świadczeń z powszechnego ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zaopatrzeniowych (w tym tzw. mundurowych) i dodatków do świadczeń. Zmiana ma charakter incydentalny - w zasadach waloryzacji jest zachowana dotychczasowa reguła procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł" - czytamy w komunikacie Kancelarii.

    W ocenie Prezydenta, sama waloryzacja stanowi mechanizm zmiany (zwiększenia) nominalnej wysokości świadczeń, mający przeciwdziałać spadkowi ich realnej wartości. Niniejsza ustawa z dnia 23 października 2014 r. przyjęła jednorazową zmianę reguł waloryzacji, polegającą na połączeniu zasady procentowej z wprowadzeniem minimalnej kwoty podwyżki (36 zł).

    "Ponadto przedstawiana nowelizacja wprowadza w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej zmianę w celu eliminowania zróżnicowanej wysokości świadczenia, uzależnionej od terminu jego przyznania. Druga istotna zmiana obejmuje ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rozszerzając krąg osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego (w stosunku do osób uprawnionych do renty rodzinnej), a także dodając nową kategorię osoby, nad którą została ustanowiona opieka prawna" - czytamy dalej.

    (ISBnews)
     

  • 20.11, 08:51BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r. 

    Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjęła uchwałę w sprawie obowiązkowej opłaty rocznej oraz opłaty ostrożnościowej, które będą wnoszone przez banki na 2015 rok. Stawka obowiązkowej opłaty rocznej została ustalona na 0,189%, zaś opłaty ostrożnościowej na 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie Prawo bankowe, czytamy w komunikatach.

    "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - w wysokości  0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie.

    W przypadku opłaty ostrożnościowej, ustalonej na przyszły rok stawka została określona na 0,05%12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w prawie bankowym.

    BFG podał, że podstawą naliczenia zarówno opłaty rocznej i jak i ostrożnościowej jest stan 12,5 –krotności sumy tych wymogów według stanu na 31 grudnia 2014 r., zaś obie opłaty  mają być wniesione przez banki do 16 marca 2015 r.

    Fundusz ustalił także stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych przez banki.

    "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, w wysokości 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami" - czytamy także.

    Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego.

    (ISBnews)

  • 18.11, 13:19Rząd zgodził się na przejęcie Huty Pokój i PSK-Rzeszów przez Węglokoks 

    Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie należących do Skarbu Państwa akcji Huty Pokój w Rudzie Śląskiej oraz 85% udziałów w PSK-Rzeszów do Węglokoksu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

    "Rada Ministrów wyraziła zgodę na inny niż publiczny (…) tryb zbycia akcji w spółce Huta Pokój SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez wniesienie akcji należących do Skarbu Państwa w ww. spółce do spółki Węglokoks SA z siedzibą w Katowicach, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale tej spółki" - czytamy w komunikacie.

    "Rząd zgodził się na wniesienie do spółki Węglokoks SA 4.463 udziałów należących do Skarbu Państwa w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK-Rzeszów Sp. z o.o., co stanowi 85,01 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Wartość tych udziałów to 3.335.244,53 zł. Operacja ta zostanie przeprowadzona w zamian za objęcie przez Skarb Państwa 333.524 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Węglokoks SA o łącznej wartości 3.335.240,00 zł" - napisano dalej.

    CIR podkreśla, że kluczowa rola, jaką w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego odgrywa Węglokoks, wymaga podniesienia kapitału zakładowego tej spółki.

    "Chodzi o wzmocnienie jej sytuacji finansowej i majątkowej w celu przekształcenia w silny podmiot aktywnie działający w otoczeniu górnictwa i energetyki, posiadający możliwości finansowania działań zmierzających do poprawy sytuacji spółek sektora górnictwa węgla kamiennego" - czytamy w komunikacie.

    W materiale podkreślono także, że składy węgla będące w posiadaniu PSK-Rzeszów będą ważnym elementem rozwoju spółki Węglokoks Kraj, która aktywnie działa na rynku polskim.

    "Jednocześnie sieć składowisk węgla w południowo-wschodniej części kraju zostanie wykorzystana zarówno w obecnej strukturze grupy kapitałowej Węglokoks SA, jak i w przypadku zrealizowania strategicznych planów spółki. Plany te dla Węglokoksu SA obejmują rozszerzenie działalności o wydobycie węgla kamiennego i rozpoczęcie działalności jako samodzielny producent i dystrybutor węgla kamiennego. Ponadto, składy węgla mogą zostać wykorzystane w procesie rozwoju spółki Państwowe Składy Węgla. Spółka ta jest w fazie tworzenia przez: Kompanię Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Węglokoks SA" - czytamy także w komunikacie.

    Pod koniec października media informowały, że Kompania Węglowa sprzeda Węglokoksowi - największemu polskiemu eksporterowi węgla - nierentowne kopalnie: Jankowice, Chwałowice, Bobrek-Centrum i Piekary za 2,5 mld zł.

    (ISBnews)
     

  • 18.11, 12:53Rząd ustanowił swojego pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa 

    Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, przedłożone przez ministra gospodarki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

    "Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Do jego zadań należało będzie inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego" - czytamy w komunikacie.

    Pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pełnomocnik będzie przedstawiał Radzie Ministrów, w porozumieniu z ministrem gospodarki, półroczne sprawozdania z działalności. Został też zobowiązany do informowania prezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań, podało także CIR.

    Kryzys na rynku węgla spowodował znaczące pogorszenie wyników firm z branży, a w niektórych przypadkach - konieczność oszczędności w ich polityce socjalnej. W swoim październikowym expose premier Ewa Kopacz zapowiadała m.in. że rząd przygotowuje - poprzez szybką ścieżkę w parlamencie - regulacje, które mają na celu ochronę polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją poprzez m.in. koncesjonowanie jego sprzedaży, jak również doprowadzenie do uzyskania rentowności przez branżę.

    Z kolei po niedawnych nieudanych ofertach obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Kompanii Węglowej minister skarbu Włodzimierz Karpiński zapowiedział, że rządowy zespół przeanalizuje możliwości długofalowego wsparcia tego sektora.

    (ISBnews)

  • 18.11, 11:15Wskaźnik ZEW w Niemczech wzrósł do 11,1 pkt w listopadzie 

    Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Wskaźnik instytutu ZEW, obrazujący nastroje w gospodarce niemieckiej, wzrósł 15,1 pkt m/m do 11,1 pkt w listopadzie br., podał Instytut ZEW.

    Konsensus rynkowy dotyczący wskaźnika oczekiwań wynosił 0,5 pkt.

    Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech wzrósł o 0,1 pkt do 3,3 pkt.

    Oczekiwania dotyczące przyszłości gospodarki strefy euro wzrosły o 6,9 pkt do 11,1 pkt, zaś wskaźnik ocen bieżących spadł o 2,9 pkt do minus 59,7 pkt, podano także.

    (ISBnews)

  • 16.11, 21:14Sondaż przy lokalach wyborczych wskazuje na wygraną PiS z 31,5% głosów 

    Warszawa, 16.11.2014 (ISBnews) - W wyborach do samorządów lokalnych Prawo i Sprawiedliwość (PiS) uzyskało pierwsze miejsce z 31,5% poparcia (w wyborach do sejmików wojewódzkich), natomiast Platforma Obywatelska (PO) znalazła się na drugim miejscu z 27,3%, wynika z sondaży przeprowadzonych przy wyjściach z lokali wyborczych (tzw. exit polls).

    Według exit polls, przeprowadzonych przez Ipsos na zlecenie TVN24, kolejne miejsce zajęły: Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, 17,0%), Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD, 8,8%), Nowa Prawica (4,2%), Ruch Narodowy (1,7%) oraz Demokracja Bezpośrednia (0,7%).

    Frekwencja wyniosła - według Ipsos - 46,4%.

    W ocenie poparcia dla partii politycznych, wyrażonego w wyborach samorządowych, większość obserwatorów kładzie nacisk na wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich jako najbardziej "upolitycznionych" organów samorządowych.

    (ISBnews)
     

  • 13.11, 15:32Sawicki: Eksport produktów rolno-spożywczych przekroczy w tym roku 20 mld euro 

    Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Eksport artykułów rolno-spożywczych w 2014 roku przekroczy wartość 20 mld euro, poinformował agencję ISBnews minister rolnictwa Marek Sawicki. Według niego, w najbliższym czasie możliwe jest otwarcie rynków dla kolejnych produktów rolnych z Polski, w tym m.in.: w Singapurze, Chinach, Chile i Japonii.

    "W ostatnim kwartale tego roku powinniśmy osiągnąć co najmniej 5 mld euro sprzedanych produktów rolno-spożywczych na rynki zagraniczne. To oznacza, że przekroczymy poziom 20 mld euro w eksporcie" - powiedział Sawicki w rozmowie z ISBnews.

    Jego zdaniem, jeżeli jeszcze w tym roku uda się otworzyć dla polskiej wieprzowiny rynek w Chinach i w Japonii, to dodatkowo pozytywnie wpłynie to na ostateczny bilans handlowy w tym roku.

    Polski eksport artykułów rolno-spożywczych wyniósł w ubiegłym roku 19,96 mld euro i był o 11,5% wyższy niż w roku 2012. Tymczasem pogarszająca się sytuacja na Ukrainie i wprowadzenie embarga na eksport produktów spożywczych do Rosji wymusiła na producentach i rolnikach poszukiwanie nowych odbiorców.

    "Udało się otworzyć Kanadę na nasze jabłka, teraz dołączy Singapur. W tym ostatnim przypadku należy mieć na uwadze, że jest to punkt strategiczny dla dalszego eksportu również innych produktów z Polski na inne kraje Azji" - dodał Sawicki.

    Według niego, w ostatnim czasie udało się porozumieć z Chile, które otworzyło swój rynek dla polskiej wieprzowiny. Z kolei Chiny zgodziły się niedawno na import niektórych części drobiu (m.in. skórki i łapki), a także mleko.

    Podczas konferencji w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) na temat osiągnięć polskiego rolnictwa w ciągu ostatnich 10 lat prezes Izby Andrzej Arendarski podkreślił, że to dzięki wielu misjom gospodarczym z udziałem także przedstawicieli ministerstwa rolnictwa udało się na nowo otworzyć wiele rynków na świecie.

    "Widzimy, że działania podejmowane w tym zakresie przez resort rolnictwa przynoszą wymierne efekty. Warto podkreślić, iż intensywna promocja polskich produktów na świecie trwa od 2009 roku kiedy wprowadzona została ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych" - mówił Arendarski.

    W ubiegłym tygodniu zakończyła się misja gospodarcza z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa w Kazachstanie i Azerbejdżanie.

    "Już w tym tygodniu otrzymaliśmy konkretne zapytania biznesowe. W najbliższym czasie pojadą tam nasi producenci wraz wicepremierem Januszem Piechocińskim" - poinformowała Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

    Kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego profesor dr hab. Paweł Czechowski zwraca uwagę, że w 2009 roku kiedy resort rolnictwa rozpoczynał promocję za granicą, budżet na ten cel wynosił zaledwie 30 mln zł.

    "Obecnie jest to około 200 mln zł, a w mojej ocenie powinno to być, co najmniej 400 mln zł. Wystarczy zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat rolnictwo otrzymało łącznie 30 mld euro, a w kolejnej perspektywie do pozyskania jest kolejnych 32 mld euro. Do tych kwot należy doliczyć krajowe wsparcie. To są ogromne środki. Jednocześnie coraz istotniejsza staje się właśnie promocja naszej żywności poza Polską" - powiedział Czechowski.

    Resort rolnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 zamierza bardziej preferować grupy rolnicze, które według resortu miały m.in. pozytywny wpływ na dynamiczny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych w ostatnich latach. Na realizację projektów przewidziano ponad 13 mld euro. 

    "Dziesięć lat temu mieliśmy około 300 grup producenckich - teraz 1360. Staliśmy się eksporterem netto. W porównaniu z innymi krajami, które razem z nami wchodziły do UE nikomu nie udało dokonać tak dużego skoku. Nasza żywność poza państwami Unii jest dostępna również w 76 innych krajach. Chcemy dalszego wzmocnienia naszego rolnictwa" - podsumował Sawicki.

    Minister podkreślił, że w poprzedniej perspektywie wsparcia finansowego otrzymało ponad 170 tys. gospodarstw. Teraz ma to być 300-350 tys. gospodarstw. Środki w ramach PROW mają posłużyć także do modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, wspieranie firm przetwórczych i promocję sprzedaży produktów rolnych. Łącznie PROW składa się z około 20 różnych instrumentów wsparcia finansowego.

    "Na przykład jeżeli rolnicy posiadający do 10 hektarów ziemi skupią się w określoną grupę, to będziemy starali się wesprzeć ich wspólny projekt kwotą w wysokości 3 mln zł. Z kolei jeżeli będzie to zrzeszenie kilku takich grup, to otrzymają 15 mln zł wsparcia" - wyjaśniał Sawicki.

    (ISBnews)
     

  • 12.11, 12:40Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla kolejnych 2 województw 

    Warszawa, 12.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów zatwierdziła kontrakty terytorialne dla województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, podała Kancelaria Premiera. Wcześniej rząd przyjął kontrakty dla 9 innych województw.

    Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty mają obowiązywać w latach 2014-2023.

    W ramach kontraktów chodzi o takie działania jak: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, wzmocnienie i rozwój powiązań transportowych o znaczeniu strategicznym dla regionu, zapobieganie negatywnym skutkom powodzi i susz, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego województwa, zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie, redukcja poziomu wykluczenia społecznego oraz podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, wyliczono w komunikacie.

    Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju usług i poprawy dostępu do sektora ochrony zdrowia i programów profilaktyki zdrowotnej, rozwoju miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz rozwój miast regionalnych i subregionalnych oraz kompleksową rewitalizację obszarów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi.

    "Źródłami finansowania kontraktu mają być przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz budżety: państwa, województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne" - podano także w materiale.

    (ISBnews)

  • 06.11, 08:49Comarch: Nowa ustawa konsumencka napędzi handel w internecie 

    Warszawa, 06.11.2014 (ISBnews) - Nowa ustawa konsumencka oznacza jedno - wzrost liczby zamówień w internecie. Wchodzące na przełomie roku przepisy wpłyną pozytywnie na rynek e-commerce, uważa wiceprezes Comarch, dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk.

    "Właściciele sklepów są coraz bardziej świadomi, iż muszą dbać o klientów i stwarzać im komfortowe warunki handlowe. Nowe przepisy zwiększają poczucie bezpieczeństwa zakupów online dla internautów, którzy otrzymają nowe przywileje. Rezultat może być tylko jeden - wzrost ilość zamówień w internecie" – powiedział Rymarczyk, cytowany w komunikacie.

    25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie najważniejsze od lat zmiany w prawie konsumenckim. Nowa ustawa o prawach konsumenta, to nie tylko wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy do 14 dni, ale przede wszystkim szereg zmian wymaganych na stronach internetowych platform handlowych i e-sklepów, nowe obowiązki informacyjne, zmiany w procedurze reklamacyjnej oraz zmiany w sposobie zawierania umów przez telefon.

    Dzięki ustawie klient dokonujący zakupów online będzie jeszcze bardziej chroniony i tym samym czuł się bezpieczniej kupując w sieci (także robiąc zakupy w innym państwie członkowskim). Ustawa koryguje również wszelkie luki prawne, które są często wykorzystywane przez nieuczciwych sprzedawców.

    "Lista podstawowych obowiązków informacyjnych została wydłużona z obecnych 9 do 21. Wśród ciekawszych nowych wymogów można wskazać przykładowo konieczność poinformowania konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur" - ocenił Maciej Chwaliński, specjalista z serwisu Prokonsumencki.pl, cytowany w komunikacie.

    "Aspekt wejścia nowej ustawy o prawach konsumenta jest przez nas obserwowany już od dłuższego czasu. W zasadzie jesteśmy już na nią gotowi. Nasze oprogramowanie jest zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami, zarówno rozwiązania z zakresu e-commerce: platforma handlowa wszystko.pl oraz oprogramowanie sklepu internetowego, jak i pozostałe produkty Comarch" – podsumował product manager Comarch ERP e-Commerce Tomasz Bernacki, cytowany w komunikacie.

    Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych.

    (ISBnews)

  • 04.11, 14:47Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla kolejnych 7 województw 

    Warszawa, 04.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów zatwierdziła kontrakty terytorialne dla 7 województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, podała Kancelaria Premiera. We wrześniu rząd przyjął kontrakty dla województw: śląskiego i podlaskiego.

    Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty mają obowiązywać w latach 2014-2023. Kancelaria podkreśla, że nie są to jednak dokumenty zamknięte, będzie je można uzupełnić o nowe przedsięwzięcia w miarę dostępności środków finansowych.

    "W ramach kontraktów terytorialnych mają być realizowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej. Kolejny obszar działań to: zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój edukacji oraz podniesienie jakości i dostępności usług z ochrony zdrowia" - czytamy w komunikacie.

    Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju miast, w szczególności wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Zakładają też kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

    "Źródłami finansowania kontraktu będą przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, budżety: państwa, danego województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne" - podano także w materiale.

    (ISBnews)

     

  • 04.11, 14:41Rząd zdecydował o pomocy finans. dla producentów cebuli, kapusty i jabłek 

    Warszawa, 04.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające niektóre zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), co ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

    "W zmienionym rozporządzeniu przewidziano udzielanie pomocy w formie de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wsparcie będzie w wysokości:

    - 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;

    - 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych" - czytamy w komunikacie.

    Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat, podano również.

    (ISBnews)

     

  • 03.11, 16:08Sawicki: Zawieszenie akcyzy na cydr jest mało prawdopodobne 

    Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Z powodu braku zgody resortu zdrowia na reklamę cydru oraz oporu resortu finansów nie uda się raczej doprowadzić do zawieszenia akcyzy na cydr, poinformował agencję ISBnews minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki.

    "Problem zgody na reklamę cydru leży po stronie resortu zdrowia. Nie chce ono bowiem dopuścić do otwarcia reklamy dla cydru, tak jak dla piwa" - powiedział Sawicki w rozmowie z ISBnews.

    Minister przypomniał, że akcyza na cydr została jednak w ubiegłym roku obniżona i zrównana z akcyzą piwną. Ale na tym chyba się skończy.

    "Całkowicie jej zniesienie, o co czasowo wnioskowaliśmy, jest raczej mało prawdopodobne" - podsumował Sawicki.

    W sierpniu prezydent Rosji, Władimir Putin podpisał dekret, który zakazuje lub ogranicza na rok wwóz do Rosji niektórych produktów rolnych, surowców i artykułów spożywczych dla krajów, które wcześniej wprowadziły sankcje na Rosję w związku z kryzysem ukraińskim. W odpowiedzi na dekret premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że na liście krajów, które obejmie embargo znajdą się państwa UE, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada oraz Norwegia. Sankcje będą dotyczyły owoców, warzyw, mięsa, ryb, mleka, nabiału.

    Zawieszenie obowiązywania akcyzy na cydr miało w pewnym stopniu zrekompensować straty dla polskich producentów jabłek.


    Lesław Kretowicz

    (ISBnews)

  • 30.10, 09:14Streżyńska: Aukcja na częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz może się nie odbyć 

    Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - Aukcja na częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz może się nie odbyć, uważa ekspert rynku medialnego i była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Anna Streżyńska.

    "Wygląda na to, że ogłoszona przez prezesa UKE aukcja na częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz może się nie odbyć. W zasadzie można to ogłosić (...), ponieważ prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, licząc termin na złożenie ofert (24 listopada 2014 r.), zapomniał o zasadach tych wyliczeń. Przepisy nakazują nieuwzględnienie w obliczeniach dnia zdarzenia, od którego liczy się termin - w tym przypadku ogłoszenia aukcji, co nastąpiło 10 października - oraz przesądzają, że termin mija z upływem ostatniego dnia terminu, czyli 24 listopada 2014 o godzinie 24:00. Tymczasem prezes UKE ustalił termin składania dokumentów do 24 listopada 2014 do godziny 15:00 i już nie może tego zmienić" - napisała Streżyńska, cytowana przez telko.in.

    "W podjętej na przełomie ubiegłego i bieżącego roku próbie uruchomienia aukcji, w odpowiedzi na pytania uczestników o sposób liczenia terminu, prezes UKE przedstawił zgodne z prawem zasady liczenia terminów. Według mnie, obecnie ich nie zastosował" - dodała.

    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ocenia, że "zakres i zasady ogłoszonej przez prezesa UKE selekcji dystrybucji widma z zakresu 800 MHz i 2600 MHz w niedostateczny sposób chronią stan konkurencji i interesy konsumentów na tym rynku", poinformowała wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

    Na początku października Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz, podał Urząd. Oferty wstępne składa się w formie określonej w dokumentacji aukcyjnej w terminie do dnia 24 listopada 2014.

    (ISBnews)

     

  • 29.10, 20:00Skanska: nowe przepisy o rękojmi przyczynią się do poprawy standardu wykonawstwa 

    Warszawa, 29.10.2014 (ISBnews) - Wejście w życie 25 grudnia br. nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, dając dwa dodatkowe lata na wykrycie ewentualnych usterek budynku. Według dyrektora ds. marketingu i komunikacji w Skanska Residential Development Poland Jakub Zagórskiego nowe przepisy przyczynią się do podniesienia standardów wykonawczych.

    "Wejście w życie nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, którzy oferują budynki dobrej jakości. Nowe przepisy podniosą poprzeczkę wszystkim firmom mieszkaniowym, tak by w całym kraju zwiększyć standardy wykonawcze. Nie chodzi tylko o drobne usterki, które mogą się zdarzyć i w takim wypadku naturalną rzeczą jest ich naprawa przez dewelopera, ale o konstrukcję budynku i ukryte wady, które mogą wpłynąć na komfort życia czy nawet bezpieczeństwo" - skomentował Zagórski, cytowany w komunikacie.

    25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), która wprowadza m.in. pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Dodatkowo, do końca października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia do ustawy deweloperskiej dodatkowych zapisów chroniących nabywcę nieruchomości mieszkaniowych.

    "Dziś uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia nieprawidłowości przez nabywcę w terminie 30 dni od ich zauważenia, co do zasady deweloper ma obowiązek usunąć je na własny koszt, chyba że nie powstały one z powodów istniejących w lokalu już przed sprzedażą. Przedłużenie okresu objętego uprawnieniami z tytułu rękojmi o 2 lata ma dodatkowo chronić konsumentów" - czytamy dalej.

    Na przepisy dotyczące rękojmi klient może powołać się w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy zaobserwuje wady przyczyniające się do zmniejszenia wartości i użyteczności domu (np. nierówne podłogi, uszkodzone instalacje, nieszczelne okna, zardzewiałe obróbki blacharskie). Deweloperowi można również zgłosić problemy związane np. z niekompletnością lokalu (brak drzwi, okien, instalacji uzgodnionych w umowie) czy brakiem określonych właściwości (w tym niezgodny z umową rozkład bądź powierzchnia pomieszczeń, użycie innych materiałów niż określone w umowie itp.).

    „Przepisy chronią również dewelopera doprecyzowując, że chodzi tylko o wady, które zaistniały w chwili wydania lub zawarcia umowy sprzedaży" - dodał Zagórski.

    Deweloper nie jest więc odpowiedzialny za błędy powstałe później, np. z winy firmy wykończeniowej. Przywileje z tytułu rękojmi dotyczą też części wspólnej nieruchomości. Mieszkańcy będą mieli 5 lat na zgłoszenie ewentualnych usterek, licząc od podpisania pierwszej umowy przenoszącej własność lokalu w danym obiekcie, czyli od dnia zawiązania wspólnoty mieszkaniowej.

    Z nowych przepisów będą mogły skorzystać tylko te osoby, które podpiszą umowę deweloperską lub przedwstępną już po 25 grudnia 2014 r. a także po tej dacie odbiorą mieszkanie od sprzedającego, podsumowano w komunikacie.

    (ISBnews)

  • 28.10, 15:05Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, zakłada m.in. zamrożenie płac sektora publ. 

    Warszawa, 28.10.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, przewidujący m.in. zamrożenie płac w większości jednostek i podmiotów prawnych sektora finansów publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

    "Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2015 r. Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na przyszły rok i zapewniają jego prawidłową realizację" - czytamy w komunikacie.

    Wśród najważniejszych propozycji rozwiązań znalazło się "zamrożenie" na poziomie 2014 r. funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych z pewnymi wyjątkami, np. dla Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, podało CIR.

    Rząd proponuje także "zamrożenie" maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (do ustalenia maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla tych osób będzie przyjmowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.), jak również "zamrożenie" na poziomie obowiązującym w 2014 r. funduszu świadczeń socjalnych.

    (ISBnews)
     

  • 24.10, 16:13PKEE uważa ustalenia szczytu UE ws. redukcji CO2 za racjonalne porozumienie 

    Warszawa, 24.10.2014 (ISBnews) - Ustalenia zakończonego dziś szczytu Rady Europejskiej w sprawie polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 r. to racjonalne porozumienie, które pozwoli polskiej gospodarce na zachowanie konkurencyjnej pozycji oraz racjonalizację kosztów związanych z przejściem na niskoemisyjną gospodarkę, napisał Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) w komentarzu.

    "Ustalenia pozwolą polskiej gospodarce na zachowanie konkurencyjnej pozycji oraz racjonalizację kosztów związanych z przejściem na niskoemisyjną gospodarkę. Polska wynegocjowała mechanizmy kompensujące koszty proponowanych regulacji" - czytamy w komunikacie.

    PKEE podkreśla, że "z satysfakcją przyjął ustalenia szczytu" w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Decyzje te pozwolą Polsce na obniżanie emisji CO2 bez istotnego wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

    "Polskim negocjatorom udało się przeforsować prawo do odtworzenia systemu bezpłatnych uprawnień dla energetyki oraz dodatkowo powołać fundusz modernizacyjny. Polski sektor dzięki temu będzie w stanie niwelować wpływ nowych regulacji na ceny energii elektrycznej" - powiedział prezes PKEE i Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

    PKEE przypomina, że wielokrotnie podkreślał, iż przyjęcie celów bez mechanizmów kompensacyjnych dla polskiej energetyki będzie miało katastrofalne skutki dla PKB kraju oraz rynku pracy.

    "Przyjęte dzisiaj mechanizmy kompensacyjne pozwalają na zmniejszenie wpływu nowych regulacji na gospodarkę Polski oraz ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych. Polska, wedle szacunków, otrzyma między innymi ok. 280 mln darmowych przydziałów do emisji CO2. Umożliwi to minimalizację wpływu nowych regulacji na ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych" - czytamy dalej.

    Dodatkowo powstanie fundusz modernizacyjny dla energetyki, finansowany z rezerwy uprawnień do emisji UE. Środki z tego funduszu otrzyma Polska na potrzeby modernizacyjne oraz poprawę efektywności energetycznej polskiej energetyki. Decyzje o przyznaniu środków maja należeć do państw członkowskich oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), przypomina organizacja.

    "Na dalszym etapie uzgodnień należy zwrócić uwagę, aby szczegółowe postanowienia w zakresie metodologii i mechanizmu przydziału darmowych CO2 energetyce były korzystne dla sektora. Warto także doprecyzować rolę państw członkowskich i EBI w ustalaniu projektów do sfinansowania z funduszu modernizacyjnego, ponieważ będzie to miało wpływ na sytuację rynkową" - stwierdzono także w materiale.

    UE przyjęła wiążące zobowiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r., z zachowaniem solidarności i równowagi pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE, uwzględniając ich poziom rozwoju gospodarczego.

    Komentując wyniki szczytu, Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że "akceptując kompromis, Polska nie wzięła na siebie dodatkowych obciążeń związanych z realizacją unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r."

    Podczas negocjacji Polska uzyskała natomiast zwiększoną pulę uprawnień do emisji, w tym rezerwę modernizacyjną oraz przydział bezpłatnych uprawnień do redukcji emisji dla sektora energetycznego, realizując tym samym swoje główne postulaty na posiedzenie Rady Europejskiej.

    Polska uzyskała możliwość przekazywania do 2030 r. darmowych uprawnień dla energetyki do wysokości 40% dostępnej puli alokacji. Mają one zostać przeznaczone na wspieranie inwestycji na rzecz modernizacji polskiego sektora energetycznego, zaznaczył też resort.

    Rada Europejska przyjęła ponadto dwa istotne cele polityki energetycznej w perspektywie 2030 r.: zapewnienie co najmniej 27% udziału energii odnawialnej w energii zużywanej w UE oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej, co najmniej o 27%.

    Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, zrzeszającym największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. PKEE stanowi forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracując zarówno z administracją publiczną w toku konsultacji aktów prawnych i inicjatyw mających wpływ na funkcjonowanie branży, jak również z instytucjami Unii Europejskiej. PKEE jest jedynym stowarzyszeniem reprezentującym interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego - EURELECTRIC, będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie.

    (ISBnews)