Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.07, 12:25MK skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy 

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, którego celem jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Projekt przewiduje też m.in. przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej na 1 stycznia 2021 r. wobec wcześniej planowanego terminu 1 października 2020 r.

  "Ww. rozporządzenie wprowadza miedzy innymi, istotne zmiany z zakresu stosowania mechanizmów mocowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy wymagają zmian w szczególności w zakresie ograniczenia udziału w mechanizmach mocowych jednostek emitujących powyżej 550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej oraz średniorocznie powyżej 350 kg CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kW mocy elektrycznej zainstalowanej. Przepisy rozporządzenia rynkowego od dnia 4 lipca 2019 r. wykluczają z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji komercyjnej przed tą datą) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od dnia 1 lipca 2025 r. także jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW (średnio w skali roku)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Wprowadzane zmiany, zgodnie z przepisami rozporządzenia, zachowują w mocy umowy mocowe zawarte przed 31 grudnia 2019 r., co przekłada się na konieczność wprowadzenia stosownych przepisów przejściowych.

  "Celem przedłożonego projektu ustawy o rynku mocy jest zapewnienie zgodności przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy z przepisami rozporządzenia rynkowego, przy czym mając na uwadze, że jednostki wytwórcze emitujące powyżej 550 g CO2/kWh:

  - stanowią większość pośród wszystkich jednostek wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym,

  - stanowią większość pośród wszystkich jednostek uczestniczących dotychczas w rynku mocy,

  - do czasu transformacji sektora elektroenergetycznego są istotne dla zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

  przyjęto, że przedłożony projekt ustawy będzie obejmował wyłącznie zmiany niezbędne dla wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia" - czytamy dalej.

  Przyszłe funkcjonowanie jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh ma być przedmiotem odrębnych prac analitycznych i legislacyjnych. Na tym etapie przyjęto także, że dla zachowania stymulującej roli rynku mocy w odniesieniu do nowych mocy wytwórczych (spełniających nowe limity emisji) przepisy rozporządzenia rynkowego zostaną wdrożone w sposób, który nie będzie pozwalał na bezpośrednią konkurencję pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh tj. zrezygnowano z dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW.

  "Dodatkowo, w związku z opóźnieniami wynikającymi m.in. z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, w projekcie ustawy ujęto:

  - przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

  - zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną z sieci o napięciu poniżej 1kV i mocy poniżej 16kW innych niż odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych;

  - możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit,

  - możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania,

  - wprowadzenie dodatkowych zachęt dla terminowej realizacji inwestycji poprzez zmianę liniowego modelu kar za opóźnienie w oddaniu nowych jednostek wytwórczych, o którym mowa w art. 47 ustawy, na model progresywny. Jednocześnie dodaje się nowy ust. 3 do omawianego przepisu, zgodnie z którym w przypadku, o którym mowa w ust. 2 (nałożenia kary), w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy do dnia przedstawienia informacji, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, przepisów art. 59 ustawy nie stosuje się" - czytamy dalej.

  Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, podano także.

  W grudniu 2017 r. przyjęta została ustawa o rynku mocy zakładająca wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami są energia i gotowość do jej dostarczania. Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, są kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferują operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  (ISBnews)

 • 27.07, 16:43MK nie planuje zmian mocy instalacji i kwoty finansowania w programie 'Mój Prąd' 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) nie przewiduje zwiększenia dopuszczalnej mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych ani podwyższenia kwoty dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój Prąd", poinformował wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Jednocześnie resort prowadzi prace nad legislacją skierowaną na wsparcie energetyki odnawialnej, zarówno prosumenckiej, jak i wielkoskalowej.

  "Obecnie Ministerstwo Klimatu nie przewiduje zwiększenia dopuszczalnej mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu priorytetowego 'Mój Prąd'. Ze złożonych, według stanu na dzień 10 lipca 2020 r., w ramach Programu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć (ok. 100 tys.) wynika, że średnia moc dotowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi 5,606 kW. Nie wydaje się więc, aby obecnie była potrzeba zwiększania mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych, gdyż moc instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych przez beneficjentów Programu mieści się w środku przedziału dopuszczalnych mocy określonych w Programie, tj. 2-10 kW" - napisał Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Dodał, że mając na uwadze m.in. zasadę efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, obecnie nie jest planowane podwyższenie kwoty dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój Prąd".

  Jego zdaniem, dynamiczny rozwój mikroinstalacji dowodzi, że system opustów określony w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii sprawdził się i sprzyja rozwojowi rynku prosumenckiego.

  "Jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że Ministerstwo Klimatu podejmuje działania analityczne monitorujące bieżące funkcjonowanie mechanizmów rozliczeń i nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości koniecznych zmian w systemie opustów, które zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad poprawnej legislacji oraz będą odpowiadały na nowe potrzeby prosumentów energii odnawialnej. Warto nadmienić, że jedną z branych pod uwagę koncepcji jest tzw. 'wirtualny prosument', odnoszący się do działających grupowo prosumentów energii odnawialnej, czyli grupy co najmniej dwóch działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej, zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wielomieszkaniowym" - wskazał wiceminister.

  Resort prowadzi też prace mające na celu stymulowanie rozwoju małej i wielkoskalowej energetyki odnawialnej, w tym energetyki słonecznej.

  "Ministerstwo Klimatu prowadzi prace legislacyjne skupiające się m.in. na ograniczeniu obowiązków koncesyjnych, przedłużeniu maksymalnego okresu przyznawania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym oraz wprowadzeniu długoterminowego harmonogramu wsparcia dla producentów energii odnawialnej na lata 2022–2026, a także wprowadzeniu ułatwień inwestycyjnych w obszarze planowania przestrzennego. Dodatkowo, resort klimatu podjął działania analityczne dotyczące możliwości wykorzystania terenów pogórniczych, poprzemysłowych oraz terenów z przeznaczeniem wydobywczym pod inwestycje fotowoltaiczne" - podsumował Guibourgé-Czetwertyński.

  (ISBnews)

   

 • 27.07, 14:32ZP PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie pandemii pogrąży branżę spirytusową 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) apelują o odrzucenie przez Sejm "Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu", która zmienia datę wejścia w życie ustawy dotyczącą prozdrowotnych wyborów konsumentów, potocznie zwanej cukrową na 1 stycznia 2021 r. i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie, kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

  Sejm przyjął  w piątek 24 lipca 'Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej  ustaniu'.

  "Ustawa cukrowa wprowadza nowy podatek od sprzedaży słodkich napojów oraz napojów alkoholowych w małych pojemnościach poniżej 300 ml. Kuriozalną sprawą jest jednak sposób procedowania obu ustaw. Ustawa cukrowa miała wejść w życie 1 lipca br., jednak Senat ją odrzucił. Miała wrócić pod obrady Sejmu w połowie kwietnia br., jednak z powodu prac legislacyjnych związanych z pandemią koronawirusa posłowie się nią wtedy nie zajęli. Oznacza to, że nowelizowane są przepisy, które nie istnieją" - czytamy w komunikacie.

  Oprócz wątpliwości prawnych dotyczących legalności samego procesu legislacyjnego wspomnianej ustawy pojawia się szereg innych, zaznaczono.

  "Opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnikach do 300 ml dotknie prawie wyłącznie alkoholi mocnych - tylko ten segment rynku jest sprzedawany w takich opakowaniach. Wprowadzenie opłaty skierowanej selektywnie na produkt, który stanowi zaledwie 1/9 rynku napojów alkoholowych, nie pozwoli na realizację celów zdrowotnych zakładanych w ustawie. Wprowadzenie opłaty wpłynie na zwiększenie popytu na rynku piwa, którego nowe opłaty praktycznie nie będą dotyczyć, a które już dziś odpowiada za większość spożywanego alkoholu, tj. 57,9% w przeliczeniu na 100% alkohol. Napoje spirytusowe cechują się względnie wysoką elastycznością cenową popytu, oznacza to, że przy podniesieniu ceny mocnych alkoholi w małych opakowaniach, konsumenci będą kupować dużo tańsze piwo" - czytamy dalej.

  Według organizacji, spadnie wolumen sprzedawanych napojów spirytusowych, a co za tym idzie wpływy z tytułu akcyzy (napoje spirytusowe są 2,9 razy wyżej opodatkowane od piwa) i VAT.

  "Tym samym wprowadzenie tej opłaty nie doprowadzi do spadku konsumpcji napojów alkoholowych, a jedynie do zmiany struktury spożycia, ze stratą dla budżetu państwa. Co więcej, z samego uzasadnienia ustawy nie wynika, dlaczego spadek sprzedaży alkoholi w opakowaniach poniżej 300 ml miałby przyczynić się do zrealizowania prozdrowotnych założeń tej ustawy. Na poparcie tej tezy nie przytoczono żadnych badań ani innych dowodów" - podkreślono w komunikacie.

  Wszelkie założenia dotyczące zakładanych wpływów z wprowadzenia opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach są obecnie nieaktualne ze względu na efekty pandemii i znaczący spadek sprzedaży wyrobów spirytusowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu 2020 roku produkcja wódki spadła o 10,9% wobec takiego samego okresu 2019 roku. Także znacząco spadł wolumen sprzedaży małych pojemności (do 300 ml) porównując okres styczeń-maj 2020 do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nałożenie dodatkowego podatku wyłącznie na jedną kategorię napojów alkoholowych będzie kolejnym obciążeniem fiskalnym dla producentów po nałożonej od początku 2020 roku 10 procentowej podwyżce akcyzy, zaznaczono.

  "Firmy zrzeszone  w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy zwracają również uwagę, że uwarunkowania społeczno – ekonomiczne w czasie epidemii COVID-19 całkowicie zmieniły oblicze polskiej gospodarki. W obecnej sytuacji, każde dodatkowe obciążenie może doprowadzić do załamania rynku. Szczególnym niepokojem napawa tryb procedowania ustawy, niestabilne prawo, nagłe i częste jego zmiany bez konsultacji z uczestnikami rynku sprawia, że otoczenie biznesowe jest niestabilne i nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie" - czytamy również.

  Mając powyższe na uwadze, firmy zrzeszone w ZP PPS apelują o odrzucenie wspomnianej ustawy przez Sejm i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie, kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

  "Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących alkoholu powinny mieć charakter kompleksowy, długoterminowy i obejmować wszystkie kategorie alkoholu, zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności i równego traktowania podmiotów działających na tym samym rynku. Tylko takie rozwiązania zapewnią stabilność i ciągłość wpływów budżetowych z tytułu akcyzy i pozwolą przedsiębiorcom planować działalność w sposób racjonalny" - podsumowano w materiale. 

  (ISBnews)

 • 27.07, 10:08Prezydent podpisał ustawę dot. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, określającą warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zapewnia wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy" – podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

  Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej na ratowanie ich firm bądź restrukturyzację. Zakłada ona, że przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie.

  Pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego ma - zgodnie z ustawą - udzielać minister właściwy do spraw gospodarki albo, w jego imieniu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ma też sprawować kontrolę w zakresie wykorzystywania przez przedsiębiorcę pomocy zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń.

  Wysokość pożyczki na ratowanie firmy, udzielanej na 6 miesięcy, ma być każdorazowo zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej pomocy okazałaby się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową i przedłużyć okres spłaty.

  Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

  Pomoc na restrukturyzację ma być przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu.

  Wsparcie finansowe ma być udzielane w formie pożyczki, pomoc na restrukturyzację będzie mogła polegać m.in. na objęciu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęciu obligacji, zmianie terminów spłaty pożyczki, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Warunkiem jest ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Założono, że latach 2020–29 na realizację zadań wynikających z ustawy zostanie przeznaczone 1,2 mld zł z budżetu państwa (120 mln zł rocznie).

  Operatorem pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zasady udzielania pomocy oparte są na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

  Wsparcie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku epidemii COVID-19, może być dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 24.07, 15:04Sejm przyjął ustawę dot. wzajemnego uznania towarów na terenie UE 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, dotyczącą odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów. Zakłada ona wzmocnienie zasad uznawania produktów wprowadzonych do obrotu w jednym z państw UE.

  Za ustawą opowiedziało się 427 posłów, 8 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa ma na celu ułatwienie stosowania rozporządzenia 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Celem tego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i znoszenie barier w swobodnym przepływie towarów przez szersze stosowanie zasady wzajemnego uznawania w tym obszarze, w którym nie ma jeszcze synchronizacji między państwami UE.

  Obliguje ono organy państwowe do respektowania wyników badań towaru, przeprowadzonych już w jednym z państw Unii.  

  Zgodnie z ustawą podmioty gospodarcze będą miały możliwość sporządzania dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów ("oświadczenia o wzajemnym uznawaniu"), za które ponosi on odpowiedzialność.

  Ustawa określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia 2019/515 (maksymalnie 100 tys. zł) oraz wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów.

  (ISBnews)

 • 24.07, 14:10Sejm przyjął nowelizację dot. wsparcia rolników w zw. z COVID kwotą 1,23 mld zł  

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD. Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy unijnych.

  Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 429 posłów, przeciw było 13, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji było wdrożenie podstaw prawnych do przesunięcia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19".

  "Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, których gospodarstwa zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe" – podano w uzasadnieniu.

  Zaznaczono, że w sektorze rolnym zanotowano szereg problemów, wynikających z szeroko zakrojonych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt, a także z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i zakładów gastronomicznych. Doprowadziło to do problemów rolników z płynnością finansową zagrażających działalności rolniczej.

  W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił do ministra finansów o zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020) o kwotę 1,23 mld zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o kwotę 447 mln zł zł) tak, aby wydatki te mogły zostać dokonane bez uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020.

  Teraz nowelizacja ma trafić do Senatu. Jeżeli zostanie przegłosowana, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, głoszenie o naborze wniosków zostanie podane przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie ARiMR, oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

  (ISBnews)

 • 24.07, 12:33Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW).

  Za nowelą opowiedziało się 443 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest – jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% -tak jak obecnie -przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom" i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC . Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  (ISBnews)

 • 24.07, 11:58Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadzając prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy. W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące ustaw COViD-owych, a przede wszystkim stabilizującej reguły wydatkowej. 

  Za nowelą głosowało 280 posłów, przeciw było 164, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki.

  Zastrzeżenia posłów w trakcie drugiego czytania budziło m.in. wprowadzenie do nowelizacji przepisów, związanych z ustawami COVID-owymi.

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa 30 lipca 2020 r. Projekt zawiera regulacje, dotyczące zmiany katalogu warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

  Pracownik ten zgodnie z nowelizacją nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnych stawek płacy oraz do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski lub do innego miejsca, gdzie został delegowany. Uzyska też szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia maksymalnie po 18 miesiącach delegowania (w przypadku złożenia tzw. umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy) lub po 12 miesiącach.

  Nowelizacja zakłada także poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania.

  Nałożono też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie posiadają krajowi pracownicy delegowani.

  W trakcie drugiego czytania wdrożenie dyrektywy pozytywnie ocenił Sylwester Tułajew (PiS). Zaznaczył, że celem tej regulacji jest usunięcie nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą prace w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie.

  "[Chodzi o przygotowanie] uczciwych warunków zatrudniania pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jakości prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych" – powiedział Tułajew.

  Z kolei Piotr Borys (KO) zwrócił uwagę, że w nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące ustaw COViD-owych, a przede wszystkim stabilizującej reguły wydatkowej. Ocenił to jako 'praktyką niedopuszczalną'. Zapowiedział, że KO będzie żądać pilnego zwołania Komisji Finansów Publicznych.

  "W ostatniej chwili PIS spowodowało de facto zdewastowanie stabilizującej reguły wydatkowej, wyłączając z tej reguły wszystkie inwestycje publiczne [...] Nie można wprowadzać zmian COViD-owych do ustawy o  pracowniach delegowanych" – zaznaczył.

  Maciej Konieczny (Lewica) apelował o powiązanie kar za łamanie przepisów ustawy z obrotami firmy, a także wzmocnienie uprawnień inspekcji pracy.

  W ocenie Agnieszki Ścigaj (Koalicja Polska) "ta dyrektywa jest zła i szkodliwa", gdyż nakłada na przedsiębiorstwa w okresie pandemii nowe obowiązki logistyczne i administracyjne, co – jej zdaniem – może doprowadzić do zwolnień czy rezygnacji z zatrudniania pracowników.

  "Problemem jest sposób implementacji. Jak można było wrzucić kilkanaście poprawek, związanych z ustawami COViD?[…] W tej ustawie pojawił się zapis znoszący regułę. To powinno  być na Komisji Finansów, powinno być policzone i wpisane. [...] Nie można tworzyć takiego bałaganu" – dodała.

  (ISBnews)

 • 24.07, 09:02Rząd podjął uchwałę ws. Funduszu Inwestycji Lokalnych wart. 12 mld zł 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakładającego przekazanie 12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Z puli Funduszu 5 mld zł trafi do gmin i 1 mld zł do powiatów – według specjalnego algorytmu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje.

  "Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital" – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Wsparcie udzielane ma być na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

  Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek.

  Wnioski samorządy mogą składać do wojewody od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda najpóźniej do 17 sierpnia 2020 r. ma przekazać informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do prezesa Rady Ministrów. Środki za pośrednictwem wojewodów na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

  Natomiast dodatkowa pula środków w wysokości 6 mld złotych ma być przekazywana  na konkretne inwestycje, wg kryteriów określonych w uchwale. Są to:
  •    realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
  •    kompleksowość planowanych inwestycji;
  •    ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
  •    koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
  •    liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
  •    relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
  •    wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
  •    zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Nabór wniosków ma ogłaszać Prezes Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. Na rok 2020 zaplanowano co najmniej dwa terminy.

  Decyzję o przyznaniu środków ma podejmować prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji, w skład której mają przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni.

  (ISBnews)

   

 • 24.07, 08:47PE nie zatwierdzi obecnego porozumienia Rady ws. dystrybucji nowych środków  

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął wczoraj rezolucję, w której zaznacza, że nie zaakceptuje porozumienia Rady Europejskiej w sprawie dystrybucji środków na kolejną perspektywę finansową 2021-2027 w jego obecnym kształcie, poinformował Parlament.

  Europosłowie chcą m.in. zmian w sposobie dystrybucji środków w poszczególnych latach, rewizji Wieloletnich Ram Finansowych (WWRF) na lata 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

  Rezolucja na temat konkluzji szczytu RE z 17-21 lipca 2020 r. została przyjęta 465 głosami do 150, przy 67 wstrzymujących się.

  "Parlament nie akceptuje porozumienia politycznego Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie i nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych. Posłowie są gotowi wstrzymać swoją zgodę na długoterminowy budżet UE […], do czasu osiągnięcia zadowalającego porozumienia w nadchodzących negocjacjach między Parlamentem i Radą, najlepiej najpóźniej do końca października" – podał PE w komunikacie.

  Posłowie nie akceptują cięć dokonanych w wieloletnim budżecie, dotyczących zorientowanych na przyszłość programów oraz uważają, że cięcia te "osłabią podstawy zrównoważonej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność".

  W ocenie PE, przewodnie programy UE związane z ochroną klimatu, transformacja cyfrową, ochroną zdrowia, młodzieżą, kulturą, badaniami oraz zarządzaniem granicami są zagrożone "natychmiastowym obniżenie środków na 2021 rok, w stosunku do roku 2020".

  "Ponadto, budżet UE, począwszy do 2024 roku, będzie jako całość niższy od budżetu na rok 2020, co zagraża realizacji zobowiązań i priorytetów UE" – zwraca uwagę Parlament.

  Przypomina też, że jeśli nowe Wieloletnie Ramy Finansowe nie zostaną przyjęte na czas w art. 312 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej "przewidziano tymczasowe przedłużenie obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia plan awaryjny dotyczący WRF jest w pełni zgodny z planem odbudowy i przyjęciem programów związanych z nowymi WRF".

  Parlament "głęboko ubolewa, że Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji", przypominając, że Parlament będzie współdecydować przy rozporządzeniu dotyczącym praworządności.

  Europosłowie przypomnieli, że nie wyrażą zgody na WRF bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE, obejmującej wprowadzenie do końca trwania WRF na lata 2021–2027 koszyka nowych zasobów własnych, który jest konieczny do pokrycia przynajmniej kosztów związanych z Instrumentem UE na rzecz Odbudowy.

  Uważają oni, że szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy. Zaznaczają także, że istnieje kilka możliwości, by to uczynić : dalsze cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych.

  Parlament Europejski chce, aby prawnie wiążąca śródokresowa rewizja WRF weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku. Podkreśla, że musi ona dotyczyć min.: pułapów na okres 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

  Porozumienie Rady Europejskiej dotyczyły podziału środków z Funduszu Odbudowy i Rozwoju (Next Generation EU) w wysokości 750 mld euro (po negocjacjach 390 mld euro z nich zostanie wypłaconych państwom w formie dotacji, a 360 mld  euro w formie pożyczek) oraz budżetu UE na kolejną perspektywę finansową na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

  (ISBnews)

 • 22.07, 18:13MK przygotował projekt rozporządzenia dot. parametrów aukcji głównej dla 2025 r. 

  Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) -  Minister Klimatu (MK) przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022, zakładający zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2025 na poziomie 2 526 MW.

  Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL).

  Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzanej w 2020 r. oraz aukcji dodatkowych na 2022 r. przeprowadzanych w 2021 r. Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły termin aukcji głównej w tym roku na 14 grudnia 2020 r.

  W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łącznie zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2025 to 2 526 MW.

  Z projektu rozporządzenia wynika, że zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:

  - 1 160 MW – dla I kwartału;

  - 1 160 MW – dla II kwartału;

  - 1 160 MW – dla III kwartału;

  - 1 252 MW – dla IV kwartału.

  Projekt rozporządzenia określający parametry aukcji głównej na rok dostaw 2025 oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 został sporządzony na podstawie dokumentu PSE "Proponowane parametry dla aukcji głównej przeprowadzanej w 2020 r. oraz dodatkowych przeprowadzanych w 2021 r." z kwietnia 2020 r. wraz z aktualizacją z lipca 2020 r.; oraz decyzji Komisji Europejskiej – „State aid No. SA.46100 (2017/N).

  (ISBnews)

 • 22.07, 16:32Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej 

  Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO) oraz zmodyfikowanie systemu świadectw tak, aby skuteczniej zachęcać do przedsięwzięć, których celem jest wzrost efektywności energetycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).  

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał.

  Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2018/2002/UE  i oszczędność energii na poziomie 32,5% w stosunku do scenariusza bazowego do roku 2030.

  "Ten cel przekłada się na maksymalne zużycie energii pierwotnej wynoszące 1 273 Mtoe oraz finalnej 956 Mtoe w roku 2030 dla całej UE" - zaznaczono.

  W przypadku Polski w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zadeklarowano osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej do 2030 r. na poziomie 23%, co oznacza oszczędność energii pierwotnej rzędu 27 Mtoe.

  Dyrektywa zobowiązuje też państwa członkowskie UE do osiągnięcia w latach 2021-2030 łącznych oszczędności zużycia energii, równoważnych corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016 -2018. 

  Aby cel ten osiągnąć konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO), zmodyfikowanie systemu świadectw efektywności energetycznej tak, aby zapewnić jego większą skuteczność w stymulowaniu przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznej, a także wprowadzić dodatkowe (obok świadectw efektywności energetycznej) środki alternatywne (zapobiegające tzw. ubóstwu energetycznemu), wskazano.

  Planowana jest także weryfikacja dotychczasowych zasad dotyczących oceny poziomu osiąganych oszczędności oraz wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego efektywne wykorzystanie opłaty zastępczej, a także wprowadzenie dodatkowych zasad zapobiegających podwójnemu zliczaniu oszczędności.

  W planowanym projekcie nowelizacji mają znaleźć się przepisy rozszerzające katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych.

  Ma także zostać wprowadzony centralny rejestr oszczędności energii realizowanych za pomocą środków alternatywnych wobec systemu białych certyfikatów.

  (ISBnews)

 • 21.07, 11:57FPP: Projekt ustawy o Funduszu Medycznym wymaga konsultacji  

  Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) interweniuje w sprawie zapisów zawartych w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym. FPP zwraca uwagę, że szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie są bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorców i w konsekwencji mogą istotnie negatywnie wpłynąć zarówno na stabilność funkcjonowania firm w Polsce, jak i na pacjentów, podała FPP.

  "Federacja wskazuje, że projekt ustawy zmienia przebieg procesu refundacyjno-cenowego w zakresie zupełnie niezwiązanym z przedmiotem ustawy. Uzasadnienie przedmiotowego projektu nie odnosi się do takich zmian - w związku z tym celowość nowelizacji ustawy refundacyjnej, w sytuacji kiedy MZ zapowiada publikację kompleksowej nowelizacji tej ustawy, nie jest znana. Paradoksalnie więc Fundusz, którego jednym z celów jest poprawa dostępu do innowacyjnego leczenia, może osiągnąć dokładnie odwrotny skutek" - czytamy w komunikacie. 

  Do kluczowych negatywnych zmian w tzw. ustawie refundacyjnej według FPP należą:

  - ograniczenie możliwości składania nowych ofert cenowych i instrumentów dzielenia ryzyka po Komisji Ekonomicznej (art. 18 ust. 4, 18 a); wyłączne prawo do prowadzenia negocjacji przez Komisję Ekonomiczną (art. 18 a); odniesienie istniejących ustawowych mechanizmów obniżek cen do cen efektywnych (art. 13 ust. 2a, art. 13 ust. 6b);

  "O ile każdej ze stron postępowania refundacyjno-cenowego zależy na jak najszybszym podjęciu finalnej decyzji w sprawie konkretnej technologii lekowej, to ograniczenie liczby spotkań negocjacyjnych do trzech - przy jednoczesnym limicie czasowym wynoszącym 30 dni - może doprowadzić do sytuacji, w której przygotowanie oferty odpowiadającej na uwagi Komisji Ekonomicznej będzie niemożliwe. Według badań robionych przez przedsiębiorców w 2019 r. 100% uchwał Komisji Ekonomicznej było negatywnych - co oznacza, że gdyby te zapisy funkcjonowały od 1 stycznia 2019 r., to w ubiegłym roku pacjenci nie otrzymaliby dostępu do żadnej nowej technologii lekowej. Jednocześnie bardzo mocno ogranicza to wpływ Ministra Zdrowia na politykę lekową, zostawiając to w gestii członków Komisji, których ustawowym zadaniem jest negocjowanie warunków refundacji technologii lekowych" - podkreślił przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. 

  - wyłączenie możliwości zawieszenia postępowania na wniosek strony - co, jak wskazuje FPP, stanowi istotne ograniczenie uprawnień wnioskodawcy, przysługujących mu na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis w nieuzasadniony sposób ingeruje w prawo wnioskodawcy, naruszając przyjęte zasady postępowań administracyjnych, co wydaje się być ograniczeniem niespotykanym w podobnych postępowaniach;

  - zapisy dotyczące instrumentów dzielenia ryzyka i potencjalnej możliwości ujawniania cen będących przedmiotem postępowania refundacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej;

  - wprowadzenie obowiązku finansowania przez wnioskodawcę kontynuacji leczenia dotychczasowych pacjentów z programu lekowego technologią o wysokiej wartości klinicznej po negatywnej decyzji MZ dot. kontynuacji refundacji. FPP podkreśla, że kreuje to ogromne pole do nadużyć, a w ustawie brakuje precyzyjnych kryteriów wyłączenia leku w refundacji - co może skutkować brakiem możliwości udostępniania pacjentom technologii i wysokiej wartości klinicznej.

  "Przemysłowi farmaceutycznemu trudno będzie realizować nowe projekty w sytuacji, kiedy zasady prowadzenia działalności gospodarczej tak istotnie i nieoczekiwanie ulegają zmianie. Nie znajdujemy jednoznacznego stanowiska Rady Ministrów do tego projektu ustawy, a jego procedowanie zostało zaplanowane już na ten tydzień - mamy nadzieję, że uda się podjąć działania mające na celu wyłączenie z projektu ustawy o Funduszu Medycznym zmian w ustawie refundacyjnej i przeniesienie ich do osobnego projektu, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a jego skutki będą szczegółowo analizowane" - dodał Kowalski.

  (ISBnews)

 • 17.07, 17:17Prezydent podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym 

  Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym, zakładającą wsparcie rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przyznaje beneficjentom programu 500+ (a także dzieciom i młodzieży, których rodzice zatrudnieni są za granicą i tam pobierają świadczenia) dodatkowego świadczenia w wysokości 500 zł na wypoczynek.

  Koszt bonu turystycznego to dla budżetu około 3,5 mld zł. Będzie można nim opłacać wyjazdy, wycieczki czy obozy sportowe dla dzieci do końca marca 2022 roku.

  Z bonu będzie mogło skorzystać do 100 tys. firm turystycznych (jak wynika z oceny skutków regulacji) oraz ok. 6,5 mln osób (bo tyle korzysta z programu 500+), w tym wszystkie osoby, które nabędą takie prawo między dniem wejścia w życie ustawy a 31 grudnia 2021 roku). Na dzieci niepełnosprawne ma przysługiwać świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

  Polski Bon Turystyczny ma być dokumentem elektronicznym, potwierdzającym prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie zakwaterowania lub imprez turystycznych na terenie Polski. Za pomocą bonu będzie możliwe także dokonanie płatności.

  Bony będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co ma zapewnić ich sprawną dystrybucję oraz ułatwić dostęp do nich uprawnionym, przedsiębiorcom turystycznym, organizacjom pożytku publicznego, a także zaangażowanym instytucjom sprawną obsługę całego procesu.

  Polska Organizacja Turystyczna (POT) ma prowadzić listę przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za pomocą bonu, udostępniać ją na swojej stronie internetowej, prowadzić czynności sprawdzające wobec tych przedsiębiorców i promować projekt.

  Bonem będzie można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.

   (ISBnews)

   

 • 17.07, 15:41MK planuje utrzymanie obowiązku OZE w roku 2021 na poziomie tegorocznym 

  Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Utrzymanie w przyszłym roku obowiązku OZE na poziomie z roku 2020 tj. tzn. 19,5% dla tzw. "zielonych certyfikatów" i 0,5% dla tzw. "błękitnych certyfikatów" zakłada projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

  Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii z OZE producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

  "Ministerstwo Klimatu ma możliwość interwencji na rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł energii (obowiązku OZE), tzn. określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą pozyskać z OZE" - podano w uzasadnieniu.

  Resort proponuje utrzymanie obowiązku na tym samym poziomie jak w roku 2020, tzn. 19,5% dla tzw. "zielonych certyfikatów" i 0,5% dla tzw. "błękitnych certyfikatów".

  "Podniesienie […] udziału w roku 2019 do poziomu obecnego przełożyło się na ograniczenie nadpodaży oraz stabilizację na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Tym samym, utrzymanie obowiązującej w roku 2020 wysokości obowiązku pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia" - oceniło Ministerstwo Klimatu.

  Według resortu "stabilny wzrost wielkości udziału w ostatnich latach pozwolił na przywrócenie kosztu certyfikatów do poziomu zapewniającego stabilność finansowania dla instalacji wykorzystujących OZE, chroniąc równocześnie odbiorców końcowych przed gwałtownymi podwyżkami cen energii elektrycznej".

  W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że liczba instalacji korzystających z alternatywnych do systemu świadectw pochodzenia systemów wsparcia - systemu aukcyjnego oraz systemów feed-in-tariff i feed-in-premium - systematycznie rośnie.

  W ostatnich latach zauważalny był również stabilny trend wzrostu cen energii, który został jednak zahamowany na skutek pandemii COVID-19 i związanego z nią spadku zużycia energii.

  "Niemniej jednak, przewiduje się, że wskazana sytuacja jest stanem przejściowym, który w dłuższej perspektywie czasowej nie powstrzyma dalszego wzrostu cen energii na rynku konkurencyjnym wynikającego z uwarunkowań zewnętrznych" - zaznaczono.

  (ISBNews)

 • 17.07, 14:07Emilewicz: Rząd planuje 'szybką scieżkę' dla inwestorów VIP z zagranicy 

  Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Rząd chce przygotować "szybką ścieżkę" dla inwestorów zagranicznych, którzy planują wielkoskalowe inwestycje w Polsce, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wyraziła przekonanie, że projekt regulacji w tym zakresie jeszcze w tym roku zostanie przyjęty przez Radę Ministrów (RM).

  "To ma być szybka ścieżka obsługi dla inwestorów od pewnego poziomu inwestycji. Wiemy, że wielkoskalowe inwestycje wymagają nie tylko uzyskiwania szeregu pozwoleń. Jeżeli są to inwestycje zagraniczne to dodatkową przeszkodą na początku często są język i brak znajomości architektury systemu administracyjnego w Polsce" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom po konferencji na temat amerykańskich inwestycji w Polsce.

  Porównała planowane rozwiązanie do obsługi klientów VIP w bankach.

  "Tego typu obsługa, gdzie [podobnie jak w banku] klienci, od pewnej wartości [lokowanego kapitału] mają swojego opiekuna, który przeprowadza ich przez cala ścieżkę jest wskazana i oczekiwana" - podkreśliła.

  Wyraziła przekonanie, że "tego typu rozwiązanie pomogłoby jeszcze bardziej, dzisiaj szczególnie w czasie wychodzenia z kryzysu w przyciąganiu atrakcyjnych inwestycji do Polski".

  Poinformowała, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy.

  "Mam nadzieję, że do końca roku będziemy gotowi z tym, aby zakończyć proces rządowy legislacyjny" - dodała.

  Uchyliła się od odpowiedzi na pytanie, jaki wolumen inwestycji mógłby być objęty "szybką ścieżką" VIP.

  (ISBnews)

   

 • 17.07, 08:18MR: Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy czeka na podpis prezydenta 

  Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy czeka na podpis prezydenta, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu, w tym m.in. wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego.

  "Przygotowana przez MR ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców zakłada m.in., że:

  • na wsparcie trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat;

  • przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców uzupełnia tarczę antykryzysową. Po pracach w Parlamencie ogranicza ona wynagrodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które skorzysta z pomocy do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wskazano również.

  Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone.

  "W jakiej formie będzie udzielana pomoc?

  • Krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie)

  Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

  Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

  Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie - wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie - wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego

  • Pomoc na restrukturyzację

  Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan - którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

  Logika proponowanego w ustawie wsparcia przedstawia się następująco. Przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca - przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie - gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca - o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym, że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację" - czytamy dalej" - czytamy w materiale.

  Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01), podkreślono.

  Po pracach w Sejmie wprowadzono do ustawy limit wynagrodzeń kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, któremu zostanie udzielona pomoc, do wysokości 400% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. W czasie prac w Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wypracowano poprawkę dot. brzmienia tego przepisu. Zgodnie z nią wprowadzone ograniczenie obowiązuje przedsiębiorcę do dnia przypadającego po upływie roku od dnia, w którym upłynął okres, na jaki udzielono pomocy, podano także.

  Kluczową poprawką przyjętą przez Senat jest wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego. Przyjęte rozwiązanie przewiduje, że do końca roku 2021 środki na pomoc z ustawy dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja ekonomiczna wynika z epidemii COVID-19, będą mogły zostać powiększone o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  "Polityka Nowej Szansy, której częścią jest nowa ustawa, oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie precyzyjnie dostosowane do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca. Obejmują one:

  1) prewencję niewypłacalności, polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,

  2) stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,

  3) stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,

  4) wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę)" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 16.07, 16:29Sejm za nowelizacją ustawy o OZE, poszerzającą definicję drewna energetycznego 

  Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Ma ona obowiązywać do końca 2021 roku.

  Za nowelizacją  opowiedziało się 232 posłów, przeciw było 206, a 13 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie stosunkiem głosów 204 do 233 przy 6 wstrzymujących się opowiedzieli się przeciw odrzuceniu nowelizacji w całości.

  Przyjęte przepisy wprowadzają nową definicję drewna energetycznego. Mają obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

  Za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:

  - surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

  - produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

  - odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

  Nowela ma umożliwić wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki na cele energetyczne.

  "Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, zarówno w wyniku epidemii COVID-19,jak i surowca drzewnego gorszej jakości, którego – w związku ze zmianami klimatycznymi – przybywa w polskich lasach" – podano w uzasadnieniu.  

  Zaznaczono, że pozostawienie surowca w lesie mogłoby skutkować wzrostem liczby szkodników owadzich, a także przyczynić się do wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach.

  (ISBnews)

 • 16.07, 15:49Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP 

  Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) -  Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która umożliwia scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  Za ustawą głosowało 234 posłów, 54 było przeciw, wstrzymało się 162.

  Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii.

  Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

  Reasekuracja ma dotyczyć krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

  "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." – podano w uzasadnieniu. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm.

  (ISBnews)

 • 15.07, 17:59Sejm przyjął część poprawek do noweli o polityce rozwoju 

  Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, głównie o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Nowela przygotowuje system zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego na najbliższych kilka lat.

  Aprobaty nie uzyskały natomiast poprawki wzmacniające m.in. rolę zarządu województwa w negocjacjach prowadzonych porozumienia terytorialnego czy zwalniające z przygotowania niektórych dokumentów, określających strategię rozwoju województwa, modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, a także ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

  W ustawie - zgodnie z intencją Sejmu - znajdzie się także zapis zobowiązujący samorząd województwa do zapewnienia minimalnej kwoty dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności również ze środków beneficjentów tego programu.

  Nowelizacja przygotowuje system zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Zmiany te realizują zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku, w zakresie takiej konsolidacji systemu zarządzania rozwojem kraju i etapowego wprowadzania systemów zintegrowanych strategii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

  Wprowadzanie zmian ma odbywać się dwuetapowo. Zmiany w pierwszym etapie mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Drugi etap ma objąć przygotowanie innej ustawy, która w kompleksowy sposób będzie regulować kwestie dotyczące polityki rozwoju.

  Wśród najistotniejszych zmian, wprowadzonych nowelizacją jest m.in. usunięcie z porządku prawnego "Długookresowej strategii rozwoju kraju" oraz "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju". Dokumentem dotyczącym rozwoju kraju ma być "Średniookresowa strategia rozwoju".

  W założeniu rezygnacja z długookresowej strategii rozwoju kraju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju ma uprościć system dokumentów strategicznych.

  Zmiany, przyjęte w nowelizacji odnoszą się także do zakresu strategii rozwoju (krajowych i wojewódzkich) i zakładają m.in. wskazanie projektów strategicznych w krajowych strategiach oraz większe powiązanie strategii wojewódzkich z dokumentami planistycznymi.

  Na drugim etapie zmian ma pojawić się możliwość wprowadzenia zmian związanych z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa, uchylenie przepisów odnoszących się do przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wynikających z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025.

  Przepisy umożliwią także przygotowanie strategii rozwoju gminy lub też strategii rozwoju ponadlokalnego. W drugim etapie perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie gminy oraz na poziomie województwa mają być przedstawione w jednym zintegrowanym dokumencie strategicznym.

  Zgodnie z nowelizacją strategie dla gmin nie byłyby obligatoryjne. Miałyby być natomiast wykorzystywane w przypadku większych ośrodków miejskich. Także w przypadku działań wykraczających poza granice administracyjne jednostki terytorialnej byłaby możliwość przygotowania wspólnej strategii, co może mieć istotne znaczenie np. w przypadku ubiegania się o środki unijne.

  Nowelizacja wprowadza także mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych, nakierowanych na obszary strategicznej interwencji czyli obszary wymagające wsparcia. Założony w niej obowiązek wskazywania obszarów interwencji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz możliwości wsparcia inwestycyjnego z różnych źródeł ma na celu rozwiązywanie problemów zwłaszcza na obszarach, gdzie kumulacja zjawisk negatywnych uniemożliwia rozwój.

  Wprowadzono także mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych z samorządami terytorialnymi oraz kontrakt programowy, sektorowy oraz porozumienie terytorialne. Kontrakt programowy ma regulować kwestie związane z dofinansowaniem i korzystaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

  Program sektorowy to mechanizm, za pomocą którego uzgadniane będą przez ministrów właściwych i samorządy województw działania terytorialne wskazane w sektorowych programach rozwoju. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu interwencji istotnych z punktu widzenia na przykład społeczności lokalnej danej gminy, kilku gmin czy powiatu.

  Przesunięty zostaje termin usunięcia z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przepisów dotyczących polityki miejskiej, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

  (ISBnews)