Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.12, 15:15MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP 

  Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Ustawa dotycząca ograniczenia zatorów płatniczych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r. nie tylko ma pomóc w obniżeniu skali związanych z nieterminowymi płatnościami, ale także wzmocnić pozycję mniejszych firm na rynku, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Obecnie według szacunków nieterminowe płatności dotykają ok 80% przedsiębiorstw w Polsce, a często w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności. Przedsiębiorstwo, które nie dostaje pieniędzy w terminie, samo nie ma za co płacić swoim kontrahentom, brakuje mu pieniędzy na spłatę kredytów czy opłaty. Często odbywa się to kosztem pracowników, którzy np. nie otrzymują pensji, a w skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do upadku firm" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej. 

  Według niej, systematycznie wydłuża się także termin nie płacenia na czas i dlatego resort ma nadzieję, że nowa ustawa poprawi sytuację na rynku także dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście m.in. nowego prawa zamówień publicznych i skrócenia do maksymalnie 30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych. 

  "Nowe przepisy powstały zgodnie z naszą filozofią. Zaczęliśmy od zielonej księgi i jej konsultacji. Tworząc ustawę, wzorowaliśmy się na Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii czy Holandii. Po jej wejściu w życie będziemy monitorować również to, jak się sprawdza, bo firmy stosujące niechlubne praktyki zazwyczaj chcą omijać nowe regulacje. Będziemy na to reagować" - powiedział wiceminister Marek Niedużak. 

  Zgodnie z ustawą, nową rolę otrzyma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w walce za zatorami.

  "Skupimy nasze działania na przedsiębiorcach odpowiedzialnych za generowanie zatorów, nie zaś na ich ofiarach - chcemy zwalczać źródło problemu i wiemy jak bardzo nowe kompetencje prezesa UOKiK są wyczekiwane przez przedsiębiorców. Będziemy w postępowaniach skuteczni i konsekwentni, aby jak najszybciej wyeliminować ten nieuczciwy proceder" - powiedział wiceprezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

  Zdaniem przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Marka Kowalskiego, nowe przepisy przede wszystkim wzmacniają pozycję małych i średnich firm wobec silniejszych partnerów handlowych co jest efektem dostrzeżenia zjawiska, które jest dla wszystkich oczywiste, ale dotąd stanowiło swoiste tabu dla prawodawcy.

  "Sytuacja rynkowa firm w ogromnej mierze zależy od ich wielkości i zasobów. Dobrze, że ustawodawca to widzi i próbuje wyrównać szanse. Dla wielu firm z pewnością bardzo dobrą wiadomością jest to, że zamawiający publiczni nie będą już mogli wydłużać terminów zapłaty. To przełom, który pokazuje, że sektor publiczny będzie wyznaczał standardy. Na uznanie zasługuje przyznanie prezesowi UOKiK silnych uprawnień wobec największych dłużników. Działanie tego rozwiązania będziemy obserwowali ze szczególną uwagą" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Według dyrektora departamentu prawa i legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) Jakuba Bińkowskiego, ustawa zawiera szereg rozwiązań, które wydają się być jak najbardziej właściwe: wprowadzenie bezwzględnego maksymalnego terminu zapłaty w transakcjach niesymetrycznych, wyposażenie UOKiK w nowe kompetencje, czy też wprowadzenie "ulgi na złe długi" w CIT i PIT.

  "W toku procesu legislacyjnego przedstawiliśmy kilka propozycji dodatkowych rozwiązań, które nie zostały uwzględnione. Będziemy przyglądać się skuteczności przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2020 roku i mamy nadzieję, że prawodawca będzie skłonny ponownie przyjrzeć się tej materii, jeżeli okaże się, że rezultat obowiązywania nowych regulacji będzie niezadowalający" - powiedział Bińkowski podczas konferencji.  

  Kluczowe rozwiązania nowej ustawy:

  - Skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych).

  - Skrócenie - do maksymalnie 60 dni - terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).

  - Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą corocznie przekazywać ministrowi ds. gospodarki (MR) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).

  - Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą.

  - Poszkodowani przez zatory będą mieli prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił).

  - W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi (np. dwiema średnimi firmami) terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni – w razie sporu między nimi to dłużnik, a nie wierzyciel będzie musiał udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

  - Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną o 2 pkt procentowe, czyli do poziomu 11,5%. Chodzi o to, aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 9,5%.

  - Uproszczenie procedury zabezpieczającej przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, powód będzie miał większą gwarancję odzyskania swoich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu.

  - Zróżnicowanie wysokości rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą wyznaczone trzy progi:
  - 40 euro - gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5 000 zł;
  - 70 euro - gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5 000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
  - 100 euro - gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

  - Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi, podano także w materiale.

  (ISBnews)
   

 • 11.12, 10:49Czopek z MAP: Projekt ustawy dot. offshore w grudniu, nowela ustawy o OZE w 2020 

  Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej może trafić do konsultacji jeszcze w grudniu, a w przyszłym roku przeprowadzona zostanie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), poinformował dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Czopek.

  "Chciałbym, żeby temat offshore przeszedł jak najszybciej do etapu konsultacji publicznych i mam nadzieję, że jeszcze w grudniu się to uda. Na to liczę i życzę państwu, żeby jeszcze przed świętami ten projekt mógł się ukazać, zostać przekazany do konsultacji" - powiedział Czopek podczas konferencji "Areopag Energetyki Odnawialnej".

  Dodał, że w 2020 r. potrzebna będzie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  "Chcemy wprowadzić kolejne rozwiązania w zakresie energetyki rozproszonej i prosumenckiej, dalsze zmiany w obszarze klastrów energii, pewnie spółdzielni energetycznych prosumentów. Analizy już prowadzimy, a wynik poznają państwo na początku przyszłego roku" - wskazał.

  "Będziemy też proponować zmiany, które będą wychodzić naprzeciw rozwiązaniom wskazanym w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii z 2018 r." - dodał dyrektor.

  Polska musi wdrożyć dyrektywę do połowy 2021 r.

  7 listopada br. Ministerstwo Energii podało, że przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, dodając, że jest on gotowy do dalszych prac legislacyjnych. Celem ustawy jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku.

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 12:48Rząd przyjął nowelę dot. stworzenia systemu zarządzania rozwojem kraju 

  Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Zmiany prawa odnoszące się do zarządzania rozwojem kraju będą wprowadzane w dwóch etapach.

  Etap I:
  - Na poziomie krajowym podstawowym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju kraju będzie średniookresowa strategia rozwoju kraju (łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne). Oznacza to odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

  - Na poziomie regionalnym istotną zmianą będzie włączenie do strategii rozwoju województwa aspektów przestrzennych, i tym samym nadanie jej wiodącej roli w planowaniu działań rozwojowych w województwie (w zakresie społecznym, gospodarczym i przestrzennym).

  - Konsekwencją tego będzie rezygnacja w przyszłości z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w osobnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r.).

  - Na poziomie lokalnym wprowadzona będzie strategia rozwoju gminy oraz strategia rozwoju ponadlokalnego - jako dokumenty nieobowiązkowe (dokumenty te połączą ze sobą sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną).

  - Dokumenty strategiczne oraz realizujące je instrumenty sektorowe zostaną ukierunkowane na obszary wymagające wsparcia - obszary strategicznej interwencji.

  - Przewidziane jest też nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami - kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne.

  - Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).

  Zmiany zaproponowane na tym etapie umożliwią też przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących, podano w materiale.

  "Etap II:

  - Na tym etapie ma być przygotowana nowa ustawa, w której kompleksowo zostaną uregulowane kwestie dotyczące polityki rozwoju i zaproponowane dalsze rozwiązania porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych.

  - Nowa ustawa wprowadzi zmiany związane z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa (tj. uchylenie przepisów dotyczących przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw) oraz zmiany wynikające z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

  - Nowa ustawa  uporządkuje też kwestie związane z dokumentami przygotowywanymi na potrzeby kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej" - czytamy także.

  Nowe rozwiązania zasadniczo mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 12:03Rząd przyjął nowelę dot. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

  Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą tylko jedna instytucja: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) będzie zajmować się kontrolą, poinformował Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Obecnie jakość handlowa żywności jest kontrolowana - w zależności od etapu obrotu - przez dwa organy: Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przez Inspekcję Handlową. Powierzenie jednemu organowi - IJHARS - kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów nie spełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych będzie przejrzysty i skonsolidowany" - czytamy w komunikacie.

  Według CIR, przewidziano także wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS.

  "IJHARS będzie kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji. W praktyce IJHARS będzie zajmować się kontrolą jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, np. u producenta czy na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową oraz nadzorować jakość handlową takich artykułów w obrocie detalicznym (np. w sklepach i na bazarach) oraz kontrolować żywność w placówkach gastronomicznych (np. w restauracjach) i działalność cateringową" - czytamy także.

  Rozwiązanie to będzie korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu nią (np. fałszowania żywności), podano także.

  Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 1 lipca  2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 11:15FPP i CALPE: Rolę koordynatora OSR trzeba wzmocnić, mógłby go powoływać premier 

  Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Obecnie pozycja koordynatora ds. oceny skutków regulacji (OSR) nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań - należy ją wzmocnić tak, by mógł on nie ograniczać się do wytykania błędów w samym formularzu OSR, ale samodzielnie i kompleksowo oceniać projektowane regulacje, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Według nich, nad nieprzekraczaniem granic przez prawodawcę powinien czuwać samodzielny koordynator, silnie umocowany np. powołaniem przez prezesa Rady Ministrów jako odrębna instytucja.

  Rola koordynatora OSR to dbanie o należytą jakość regulacji oraz efektywna i rzetelna analiza kosztów i korzyści planowanego działania. Dzięki temu możliwe jest powstrzymywanie zalewu zbędnych inicjatyw legislacyjnych. Prawodawcy muszą być świadomi konsekwencji, jakie przygotowane przez nich akty prawne mogą wywołać w życiu obywateli. Na tym stanowisku powinna jednak zasiadać osoba solidna, samodzielna oraz posiadająca wysokie kompetencje, uważają organizacje.

  "Wzmocniony koordynator OSR nie może ograniczać się do wytykania błędów w samym formularzu, ale powinien samodzielnie i kompleksowo oceniać projektowane regulacje. Będzie to możliwe wówczas, gdy zostanie wyposażony w odpowiedni aparat urzędniczy o profilu ekonomicznym, socjologicznym i prawnym. W żadnym wypadku nie może to być jego zadanie uboczne, obok innych spraw - należy postulować wzmocnienie pozycji koordynatora OSR przez oddzielenie zadań związanych z oceną aktów normatywnych od innych zadań" - powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  "Autorzy inicjatyw legislacyjnych powinni wyczerpująco wykazać, że ich inicjatywy zasługują na procedowanie. Nie sposób bowiem rozsądnie sobie wyobrazić, aby wyposażyć koordynatora OSR w tak znaczne zasoby, aby mógł kompleksowo ocenić 'nagi' tekst projektowanych przepisów. Bez nałożenia takich obowiązków na autorów inicjatyw legislacyjnych, wzmocnienie koordynatora OSR byłoby całkowicie niecelowe, a jego możliwości ograniczone" - ocenił ekspert CALPE Grzegorz Lang.

  Od czerwca 2016 r. Regulamin pracy Rady Ministrów przewiduje funkcję koordynatora OSR, którym jest wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów, wyznaczony przez premiera sekretarz albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  (ISBnews)

   

 • 09.12, 14:30Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF 

  Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) wspólnie z Ministerstwem Finansów (MF) zaproponuje w I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny, który ułatwi kosztowne inwestycje przedsiębiorcom przy stosownych ulgach, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "W I poł. 2020 r. wspólnie z MF zaproponujemy pakiet proinwestycyjny, który ułatwi kosztowne inwestycje przedsiębiorcom przy stosownych ulgach. Projekt ten będzie podlegał konsultacjom społecznym" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

  "Rozwinięcie systemu proinnowacyjnych ulg podatkowych, zazielenianie gospodarki czy pakiet proinwestycyjny dla projektów o szczególnym potencjale, to tylko niektóre z przewidzianych przez nas projektów na drodze do osiągnięcia celu 2,6% PKB na B+R" - dodała minister.

  Według opublikowanych w październiku br. danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Jak zaznaczało wówczas Ministerstwo Rozwoju, oznacza to historycznie najwyższą roczną dynamikę tych nakładów. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. stanowił 1,03%).

  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że negocjacje ws. nowego unijnego budżetu jeszcze trwają.

  "Z naszych szacunków wynika jednak, że możemy sięgnąć po 60 mld zł środków w zakresie innowacji" - wskazała minister.

  Według niej, w ramach funduszy unijnych z programu inteligentny rozwój o wartości 8,6 mld euro zakontraktowanych zostało 80% środków.

  Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys zwrócił uwagę, że w ramach PFR Ventures działa 40 funduszy, które dysponują kwotą 2 mld zł. "Są to środki dostępne dla małych innowacyjnych firm. Szacujemy, że w najbliższych latach środki te zwiększą się do 4 mld zł i będziemy mogli wesprzeć 300-400 startupów" - powiedział Borys.

  Emilewicz podkreśliła, że minęły 4 lata, odkąd powstała Rada ds. Innowacyjności i oceniła, że w tym okresie "bardzo dużo udało nam się osiągnąć".

  "Postawiliśmy w Polsce fundamenty - legislacyjne, instytucjonalne i strategiczne - pod przekształcenie naszej gospodarki z imitacyjnej i opartej o niskie koszty pracy na taką, w której główną siłą napędową jest innowacyjność. Polityka ta przyniosła konkretne owoce - nakłady na prace B+R wzrosły o 2018 r. o 27,7%, a ich przyrost to w głównej mierze zasługa nakładów przedsiębiorców. To jednak dopiero początek, a przyjęty kurs na innowacyjność wymaga, by objęła ona wszystkie sektory naszej gospodarki i społeczeństwa" - powiedziała minister.

  "Rada ds. Innowacyjności będzie kontynuować swoją pracę. Będziemy się skupiać na trzech celach: strategicznym, legislacyjnym i programowym" - zapowiedziała Emilewicz.

  Jak podało Ministerstwo Rozwoju, polityka innowacyjna ma być obecnie oparta na czterech filarach: cyfryzacji 4.0; wsparciu kompetencji Polaków; zielonej gospodarce; innowacjach i startupach oraz nowych technologiach. Cele tej polityki to m.in. zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki, cyfryzacja polskich firm, rozwój sztucznej inteligencji, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich osiągnięciu mają służyć m.in. ulgi podatkowe, szkoła Sztucznej Inteligencji (AI School) czy wsparcie dla zielonych inwestycji.

  Nowe działania w obszarze innowacyjności w zakresie cyfryzacji i transformacji w kierunku przemysłu 4.0 obejmują następujące rozwiązania:

  * Ulga na automatyzację - ulga dla firm inwestujących w cyfryzację i robotyzację procesów, w tym produkcyjnych.

  * Fabryki uczące - upowszechnienie praktycznych form kształcenia studentów i przedsiębiorców, w tym poprzez finansowanie powstawania fabryk uczących.

  * Pilotażowe wsparcie transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

  * Cyfrowe Huby Innowacji.

  * Wdrażanie Polityki Sztucznej Inteligencji oraz wsparcie kompetencji uczniów w tym zakresie (AI School), wyliczono w komunikacie resortu rozwoju.

  W zakresie wsparcia dla startupów, przewidziano m.in. urlop na startup. "Przeanalizujemy możliwość wprowadzenia rozwiązania wspierającego przetestowanie pomysłu na biznes i w razie niepowodzenia zapewniającego powrót pracownika do miejsca" - czytamy także w komunikacie.

  Inne rozwiązania to m.in.: piaskownice regulacyjne (do testowania nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów i branż), "wsparcie dla wynalazców, studentów, obywateli, ukierunkowane na weryfikację komercyjnej przydatności wynalazków" oraz uruchomienie instrumentów skalujących popyt globalny na rodzime wynalazki.

  W obszarze zielonej gospodarki przewidziano m.in. Green Innovation Hub - "jedno okienko dla zainteresowanych gospodarką o obiegu zamkniętym, wsparcie m.in. w zakresie transformacji GOZ-owej i ekoprojektowania, działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze". Planowane jest również "zazielenianie" opodatkowania oraz finansowania z funduszy europejskich, polityki handlowej UE oraz zamówień publicznych, celem wspierania działań korzystnych dla osiągnięcia zeroemisyjności, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 09.12, 13:10Kościński: Rząd zajmie się projektem budżetu 2020, bez deficytu, w ciągu 2 tyg. 

  Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Nowa wersja projektu ustawy budżetowej na 2020 r., nadal przewidująca brak deficytu, pojawi się na posiedzeniu Rady Ministrów w ciągu 2 tygodni, zapowiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Ministerstwo Finansów pracuje nad budżetem, nadal będzie on zrównoważony. W ciągu 2 tygodni pojawi się na posiedzeniu rządu" - powiedział Kościński dziennikarzom.

  Po tym jak w listopadzie zrezygnowano z projektu przewidującego zniesienie limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd podtrzymuje deklarację w sprawie zrównoważenia budżetu państwa w 2020 r. i w celu jej realizacji planuje zmiany zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów w przyszłorocznym budżecie.

  20 września br. Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%.

  (ISBnews)

   

 • 09.12, 10:50Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur 

  Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych, a także projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów tzw. "czternastkę" wypłacaną w 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.  

  "Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym w szczególności emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Stąd też w 2020 r., analogicznie jak w roku 2019 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:
  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1 200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł, podano także.

  Drugi projekt dotyczący ustawy, który wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

  "Dodatkowo, w 2021 r. proponuje się również jednorazową wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. (w zależności od rodzaju świadczenia) w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury - dla osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2 700 zł,
  - kwoty najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2 700 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - w przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2 700 zł" - czytamy także w wykazie.

  Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także.

  "Dodatkowo, w projektowanej ustawie proponuje się zmianę w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym - dostosowującą nazwę świadczenia wypłacanego zgodnie z projektowaną ustawą, tj. z 'jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego' na "dodatkowe roczne świadczenie pieniężne". Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe" - podano także. 

  (ISBnews)

 • 06.12, 17:37GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR 

  Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka.

  "6 grudnia 2019 r. GPW Benchmark, zgodnie z harmonogramem, złożyła do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego. Do wniosku została załączona pełna dokumentacja stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, dostosowana do Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Wskaźnik WIBOR, z uwagi na systemowe znaczenie dla rynku finansowego, znajduje się na liście kluczowych wskaźników referencyjnych prowadzonej przez Komisję Europejską, obok wskaźników LIBOR, EURIBOR, EONIA i STIBOR.

  "Złożenie do KNF dostosowanej do Rozporządzenia BMR dokumentacji dotyczącej wskaźników WIBID i WIBOR jest efektem prac prowadzonych przez GPW Benchmark w ścisłej współpracy z sektorem bankowym i w konsultacji z instytucjami publicznymi, od chwili przejęcia kontroli nad opracowywaniem stawek, czyli od 30 czerwca 2017 r." - powiedziała wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj, cytowana w komunikacie.

  Stawki referencyjne WIBID i WIBOR obecnie korzystają z okresu przejściowego, który trwa do momentu wydania przez KNF decyzji o udzieleniu zezwolenia, pod warunkiem złożenia wniosku przed 1 stycznia 2020 r. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość możliwości stosowania stawek WIBID i WIBOR przez podmioty nadzorowane w umowach i instrumentach finansowych, zarówno zawartych przed 1 stycznia 2020 r., jak i tych, które będą zawierane po tej dacie, wskazano w materiale.

  "Złożenie wniosku nie kończy procesu dostosowania. Przed nami etap postępowania administracyjnego, składania ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień w jego toku oraz dokonywania zmian na żądanie organu nadzoru. Równolegle będzie się toczyć faza wdrożeniowa wymogów nowej dokumentacji tak w GPW Benchmark, jak i u uczestników fixingu. Przed podjęciem decyzji organ nadzoru musi się upewnić, czy wszystko w praktyce działa tak, jak zostało opisane w dokumentach. Rok 2020 będzie zatem czasem jeszcze bardziej wytężonej pracy" - dodała Bluj.

  Uczestnikami fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska.

  "GPW od samego początku udziela GPW Benchmark szerokiego wsparcia w tym ważnym dla polskiego rynku finansowego procesie. WIBID i WIBOR są dla nas priorytetowe. Cieszymy się, że prace realizowane są terminowo. GPW będzie aktywnie wspierać inicjatywy mające na celu wzmocnienie rynku pieniężnego" - skomentował wiceprezes GPW Jacek Fotek, także cytowany w komunikacie.

  "Po uzyskaniu zezwolenia w zakresie kluczowego wskaźnika stopy procentowej, jakim jest WIBOR, GPW Benchmark będzie mogła dostarczać rynkowi inne wskaźniki stopy procentowej" - podsumowano w materiale.

  W opublikowanym na początku tego tygodnia "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019" Narodowy Bank Polski (NBP) oceniał, że ryzyko związane z tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady zmalało.

  Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.

  W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.12, 13:45MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa 

  Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) -  Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Pozostałe 142 spółki wymienione w rozporządzeniu obejmą członkowie Rady Ministrów lub pełnomocnicy, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). 

  "W dniu 15 listopada 2019 r. powołany został minister aktywów państwowych, który zgodnie z przyjętymi założeniami ma wykonywać prawa z akcji lub udziałów w większości spółek Skarbu Państwa. Obecnie minister aktywów państwowych, na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra aktywów państwowych (Dz. U. poz. 2256), kieruje działami administracji rządowej: energia oraz gospodarka złożami kopalin" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) w projekcie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

  "W związku z powyższym, w celu przekazania ministrowi aktywów państwowych wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa konieczne jest wydanie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa" - czytamy dalej.

  Pod zarządem MAP będą takie spółki, jak:

  - Centrala Farmaceutyczna "Cefarm" SA z siedzibą w Warszawie,

  - Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" SA z siedzibą w Katowicach,

  - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  - Dalmor SA z siedzibą w Gdyni,

  - Elektrociepłownia "Będzin" SA z siedzibą w Poznaniu,

  - Elektromontaż Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku,

  - Enea SA z siedzibą w Poznaniu,

  - Energa SA z siedzibą w Gdańsku,

  - "Energop" Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie,

  - Exatel SA z siedzibą w Warszawie,

  - Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź SA z siedzibą w Łodzi,

  - Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,

  - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie,

  - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA z siedzibą w Grzybowie,

  - Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie,

  - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA z siedzibą w Puławach,

  - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA z siedzibą w Policach,

  - Grupa Lotos SA z siedzibą w Gdańsku,

  - H. Cegielski-Poznań SA z siedzibą w Poznaniu,

  - "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

  - Huta Łabędy SA z siedzibą w Gliwicach,

  - Huta Stalowa Wola SA z siedzibą w Stalowej Woli,

  - Jastrzębska Spółka Węglowa SA z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju,

  - KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie,

  - Kopalnia Soli ,"Wieliczka" SA z siedzibą w Wieliczce,

  - Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. mz siedzibą w Bochni,

  - Krajowa Spółka Cukrowa SA z siedzibą w Toruniu,

  - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie,

  - LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie,

  - Lotos Petrobaltic SA z siedzibą w Gdańsku,

  - Mesko SA z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej,

  - PGE Polska Grupa Energetyczna SA z siedzibą w Warszawie,

  - "Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie,

  - PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzibą w Warszawie,

  - "Poczta Polska" SA z siedzibą w Warszawie,

  - Pol-Mot Holding SA z siedzibą w Warszawie,

  - Polska Grupa Górnicza SA z siedzibą w Katowicach,

  - Polska Grupa Lotnicza SA z siedzibą w Warszawie,

  - Polska Grupa Zbrojeniowa SA z siedzibą w Radomiu,

  - Polski Holding Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie,

  - Polski Koncern Naftowy Orlen SA z siedzibą w Płocku,

  - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Z siedzibą w Warszawie,

  - Polskie Koleje Państwowe SA z siedzibą w Warszawie,

  - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie,

  - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie,

  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Polonus" w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie

  - Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych ,,Naftoport" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

  - Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu,

  - Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa'' SA z siedzibą w Warszawie,

  - Tauron Polska Energia SA z siedzibą w Katowicach,

  - Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  - Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

  - Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,

  - "Wars" SA z siedzibą w Warszawie,

  - Węglokoks SA z siedzibą w Katowicach,

  - Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA z siedzibą w Zielonce,

  - Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  - Zakłady Chemiczne "Nitrochem" SA z siedzibą w Bydgoszczy,

  - Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzibą w Niedzicy.

  "Zmiana rozporządzenia będzie miała wpływ na podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jak również na spółki, a tym samym na mienie państwowe. Projekt nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary" - czytamy także w OSR.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 13:10APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego skupu akcji 

  Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego wcześniej skupu akcji w związku z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy i jednocześnie podtrzymuje politykę dywidendową, poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

  "Jeśli chodzi o dywidendę, to podtrzymujemy politykę, czyli deklarujemy wypłatę 10-30% zysku skonsolidowanego, a jeśli sytuacja pozwoli, to i więcej" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews.

  "Jeśli chodzi o skup akcji, to niestety mamy tyle projektów w tej chwili, że potrzebujemy kapitału obrotowego. W tej chwili wykorzystywanie 3-4 mln zł na skup akcji byłoby nierozsądne. Na razie jest to zawieszone, ale pomysłu nie zamykamy" - dodał prezes.

  APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 10:20Grant Thornton/Euler Hermes: 78% CFO odczuwa zaostrzenie polityki podatkowej  

  Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Aż 78% dyrektorów finansowych (CFO) w Polsce odczuwa zaostrzenie praktyki podatkowej fiskusa w ostatnim roku i jest to wynik o 6 pkt proc. wyższy w stosunku do 2018 r., wynika z badania polskich CFO przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton.

  "Z najnowszej edycji raportu wynika, że zdecydowana większość CFO, bo aż 78% ankietowanych, odczuwa dalsze zaostrzanie polityki podatkowej wobec firm w Polsce. Tegoroczny wynik jest o 6 pkt. proc wyższy niż w badaniu z 2018 roku i aż o 35 pkt proc. wyższy niż w 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

  Polscy CFO zapytani o obszary, w których ich firmy odczuwają najsilniejsze zmiany, w zdecydowanej większości (74% ankietowanych) wskazali dalsze zaostrzanie przepisów podatkowych oraz zaostrzanie wymagań sprawozdawczych wobec podatników (70% badanych).

  "To duży wzrost w stosunku do badania z zeszłego roku, w którym na to pytanie tak odpowiedziało odpowiednio 56% i 61% ankietowanych. Kolejne wprowadzone przez fiskus zmiany, które odnotowali polscy dyrektorzy finansowi to wzrost szczegółowości kontroli skarbowych (35% ankietowanych) oraz rzadsze wydawanie interpretacji podatkowych korzystnych dla przedsiębiorców (28%). To wzrost o 9 pkt proc. r/r w przypadku obu obszarów" - czytamy także.

  Z kolei w ocenie częstotliwości samych kontroli skarbowych oraz wydawania korzystnych dla firm decyzji fiskusa badani CFO zauważyli złagodzenie praktyki podatkowej - zaostrzenie w tym obszarze widzi odpowiednio 26% (spadek z 29% rok temu) oraz 21% (spadek z 30% rok temu) ankietowanych.

  "Głównym problemem jest jakość stanowionego prawa. Do zmian bowiem wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast bez odzewu pozostają prośby o jasność i czytelność przepisów. Ostatnio po wprowadzeniu zmian kluczowe jest to, jak wypowie się minister finansów w objaśnieniach. Analiza przepisów niewiele bowiem rozjaśnia. Jeżeli to się nie zmieni, to niezadowolenie CFO i w ogóle podatników będzie narastać" - powiedział partner w Grant Thornton, szef zespołu doradztwa podatkowego Dariusz Gałązka, cytowany w komunikacie.

  W efekcie regularnie kurczy się grono CFO pozytywnie oceniających wysiłki resortu finansów, mające służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Jeszcze w 2017 roku popierających działania MF było aż 82% respondentów. Rok później - w 2018 roku - ich liczba spadła do poziomu 65%, a w tym roku ten negatywny trend jeszcze bardziej się pogłębił i już tylko 57% polskich CFO korzystnie oceniło działania ministerstwa.

  Wyniki tegorocznego badania wykazują, że Polscy CFO nadal czują się mocno zaniepokojeni zaostrzającą się polityką fiskalną państwa. Aż 57% ankietowanych (58% w 2018 roku) uważa, że działania MF utrudniają im prowadzenie biznesu. Jeszcze dwa lata wcześniej - w 2017 roku - takich odpowiedzi było niemal o połowę mniej (32%). Jednakże w ostatnim roku ta grupa przestała już rosnąć. Z kolei odsetek dyrektorów finansowych uważających, że działania MF nie wpływają na działalność ich firmy wyniósł w tegorocznej edycji badania 41% (o 3 pkt proc. więcej, niż w 2018 roku i o 25 pkt proc. mniej niż w 2017 roku). Równocześnie z 4% do 2% spadł w bieżącym roku odsetek wskazań respondentów, którzy zadeklarowali, że działania rządu ułatwiają im prowadzenie biznesu. 

  "Trwające zacieśnianie pętli podatkowej sprawia, iż niewspółmiernie więcej energii jest kierowane przez CFO w spełnianie nowych wymagań, np. raportowych, zamiast oczekiwanej przez zarządy wzrostu efektywności i produktywności, a przez to wartości firm. Pozytywnym sygnałem jest utrzymanie przeciętnie na podobnym poziomie, w porównaniu do roku 2018, wpływu zaostrzającej się polityki fiskalnej na pracę ankietowanych CFO. Dowodzi to, że jak przystało na prawdziwych profesjonalistów, sprawnie i efektywnie radzą sobie z tymi wyzwaniami" - powiedział członek zarządu, CFO & CRO Euler Hermes Waldemar Wojtkowiak, cytowany w komunikacie.

  W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wprowadziło wiele zmian i regulacji w polskim systemie podatkowym. Zmiany te, coraz bardziej uciążliwe dla podatników, w dużej mierze dotyczą dyrektorów finansowych firm działających w Polsce. To oni muszą bezbłędnie orientować się w nowych przepisach i praktyce podatkowej, żeby zapewnić swoim firmom prawidłowe prowadzenie spraw finansowych. Dlatego firma audytorsko-doradcza Grant Thornton i towarzystwo ubezpieczeniowe Euler Hermes już po raz trzeci zapytały polskich CFO, jak odbierają wprowadzone w ostatnim roku zmiany, podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 17:50KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi ubezpieczycieli za 2019 r. 

  Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Ubezpieczyciele spełniający wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria powinni przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku za 2019 r., choć jednocześnie Komisja dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi za 2019 r., o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych będzie na poziomie co najmniej 175% dla ubezpieczycieli życiowych (dział I) oraz co najmniej 150% dla ubezpieczycieli majątkowych (dział II), podała KNF.

  "Zaleca się, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  I. otrzymały w ramach BION za 2018 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą;

  II. w poszczególnych kwartałach 2019 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));

  III. w 2019 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

  IV. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale II" - czytamy w komunikacie.

  "Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2019 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%" - dodała Komisja.

  Ocena ryzyka została podana według makroskali (ocena dobra, tj. 1,00 (od 1,00 do 1,74); ocena zadowalająca, tj. 2,00 (od 1,75 do 2,49); ocena budząca zastrzeżenia, tj. 3,00 (od 2,50 do 3,24); ocena niedostateczna, tj. 4,00 (od 3,25 do 4)).

  "Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2019 roku zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale II" - czytamy dalej.

  Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, podkreśliła także Komisja.

  (ISBnews)

 • 03.12, 17:43KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S ws. kredytów hipotecz. o stałej stopie 

  Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła, skierowaną do banków, znowelizowaną Rekomendację S, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, podała Komisja. Według nowych przepisów, banki powinny posiadać w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie również kredyty oprocentowane stałą stopą procentową.

  "Rekomendacja S stanowi zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
  Najważniejsze nowe rozwiązania, jakie wprowadza znowelizowana Rekomendacja S, to zasady dotyczące zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oprocentowanymi stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Banki powinny posiadać wśród oferty kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych dla klientów detalicznych, również kredyty zabezpieczone hipotecznie oprocentowane stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, rozumianą tak jak w Rekomendacji. Powinny także umożliwiać klientom zmianę formuły oprocentowania w ramach już zawartej umowy kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową" - czytamy w komunikacie.

  Zawarte w Rekomendacji postanowienia odnoszące się do kredytów z opcją zwolnienia ze zobowiązania wobec banku z tytułu ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości (tzw. kredyty z opcją "klucz za dług"), ustanawiają szczególne zasady oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia. Rekomendacja S nie nakłada na banki obowiązku oferowania kredytów z opcją "klucz za dług". Celem odpowiednich postanowień Rekomendacji jest ustanowienie szczególnych, ostrożnościowych warunków ewentualnego oferowania tego typu produktów, podano także.

  Rekomendacja S uwzględnia zasadę proporcjonalności w odniesieniu do banków spółdzielczych. Banki zrzeszające powinny udostępniać zrzeszonym bankom spółdzielczym możliwość oferowania, w imieniu i na rachunek banku zrzeszającego, swoim klientom kredytów zabezpieczonych hipotecznie oprocentowanych stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, czytamy dalej.

  KNF przypomina, że projekt Rekomendacji S był przedmiotem konsultacji publicznych, w tym ze Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Finansowym oraz PwC, Deloitte, EY i KPMG. Projekt podlegał także opiniowaniu przez Komitet Stabilności Finansowej.

  Termin dostosowania się przez banki spółdzielcze do Rekomendacji S został ustalony na 31 grudnia 2022 r., a przez pozostałe banki i oddziały instytucji kredytowych - 31 grudnia 2020 r., zakończono.

  (ISBnews)

 • 03.12, 14:44Rząd przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym wspierającą 'Kolej+' 

  Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowano rozwiązania wspierające Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. 'Programu Kolej+' oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Po pierwsze, tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe:

  - możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy;

  - ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury;

  - oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej, wymieniono w materiale.

  Po drugie, wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte za granicą województwa:

  - samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa - poprawi to komunikację na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych;

  - rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami;

  - możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym - na realizację zadań w latach następnych.

  Po trzecie, przewidziano zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych:

  - uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego;

  - wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych, podano także.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 14:29Rząd przyjął uchwałę ws. Programu Kolej+ do 2028 r. o wartości ok. 6,6 mld zł 

  Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na jego realizację przeznaczonych zostanie ok. 6,6 mld zł w latach 2019-2028.

  "Program 'Kolej+' przyczyni się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Jego główne założenia są następujące:

  - program umożliwi połączenie z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej;

  - realizacja programu oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do kolei pasażerskiej, lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczniejsze podróżowanie po drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy). Kolej jest też jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu, co ma szczególne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi;

  - program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego;

  - na jego realizację przeznaczonych zostanie prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028 (ok. 5,6 mld zł pochodzić będzie z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a ok. 1 mld zł ma być wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego (np. obligacje, kredyty), wymieniono w informacji.

  "Program składa się z trzech komponentów: inwestycyjnego, organizacji przewozów pasażerskich i ochrony infrastruktury kolejowej przed likwidacją. Podstawowy jest komponent inwestycyjny, dwa pozostałe mają charakter uzupełniający" - czytamy dalej.

  Dofinansowanie komponentu inwestycyjnego nastąpi z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Realizacja tego komponentu wpisuje się w zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé budowę i modernizację inwestycji kolejowych. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85% ze środków programu, a w 15% ze środków pochodzących z samorządów, wyjaśniono.

  Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadzić spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych w mniejszych miejscowościach, podano także.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 14:10NBP: Spadło ryzyko dot. tempa dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE 

  Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Ryzyko związane z tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019".

  "Dostosowanie stawek referencyjnych WIBOR i WIBID do wymogów rozporządzenia BMR pozostaje ważną kwestią dla krajowego systemu finansowego. Jednak ryzyko z tym związane - sygnalizowane w poprzedniej edycji 'Raportu' - zmalało z uwagi na uzgodnienie w UE przedłużenia terminu na wspomniane dostosowanie oraz zintensyfikowanie przygotowań przez organizatora systemu, spółkę GPW Benchmark" - czytamy w raporcie.

  W sierpniu br. GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR. Jak wówczas informowano, zgodnie z przyjętym harmonogramem GPW Benchmark planuje złożyć ww. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w grudniu 2019 roku.

  Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.

  W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 15:09Emilewicz: Ustawą o morskiej energetyce wiatrowej zajmie się minister klimatu 

  Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Pełnomocnictwa dotyczące ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej otrzymał minister klimatu Michał Kurtyka i to on może zgłosić ją do wykazu prac legislacyjnych, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Na pewno będzie istniał zespół międzyresortowy - ten, który był poprzednio, do spraw inwestycji w instalacje prosumenckie. Offshore, na pewno już wiem, że pełnomocnictwa w tej sprawie dostał pan minister Kurtyka i tę ustawę zgłasza do wykazu prac. Jest pilne, by to się znalazło w wykazie prac jeszcze przed Świętami. Legislacją [dotyczącą energetyki] zasadniczo będzie się zajmował minister Kurtyka" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

  Zaznaczyła też, że rząd jest zainteresowany rozwojem różnych źródeł prosumenckich, nie tylko fotowoltaiki.

  "Nie widzę powodu, żeby programu 'Mój Prąd' nie rozszerzyć z paneli na coś innego" - powiedziała.

  7 listopada br. Ministerstwo Energii podało, że przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, dodając, że jest on gotowy do dalszych prac legislacyjnych. Celem ustawy jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku.

  (ISBnews)

 • 02.12, 14:44Emilewicz: Nie będzie rekompensat wzrostu cen energii w 2020 r.  

  Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Nie są prowadzone prace nad ustawą, która zapewniłaby rekompensaty wzrostu cen energii w przyszłym roku, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem ceny dla gospodarstw domowych (grupy taryfowej G) mogą wzrosnąć o 5-7%.

  "W przyszłym roku nie będzie rekompensat. W ubiegłym roku sytuacja była wyjątkowa, bo skokowo wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2. W tym roku nie ma takiego skoku, a nawet przez ostatnie miesiące mamy spadek cen energii na Towarowej Giełdzie Energii, więc nie ma planów i nikt nie pracuje nad żadną ustawą o rekompensatach" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

  Przypomniała, że wnioski taryfowe przedsiębiorstw energetycznych wpłynęły już do Urzędu Regulacji Energetyki, który powinien je wkrótce zatwierdzić. Trwale pozostaje obniżona akcyza i opłata przejściowa.

  "Ja myślę, że biorąc pod uwagę ten miniony rok, stopę inflacyjną i zahamowany ubiegły rok, to dla gospodarstw domowych ewentualna podwyżka powinna się zamknąć w 5-7%" - wskazała minister.

  Od I kw. 2020 r. przedsiębiorstwa energochłonne będą mogły składać wnioski o rekompensaty na postawie przeznaczonej dla nich ustawy, a wypłaty rozpoczną się w II połowie roku.

  "W tym roku prawie 1 mld zł, w kolejnych latach pełny 1 mld zł zostały na ten cel zarezerwowane. Myślę więc, że mamy problem energochłonnych  załatwiony, a dla grupy G ceny nie poszybowały kosmicznie w ciągu tego roku" - podsumowała Emilewicz.

  (ISBnews)

 • 26.11, 16:20Rząd przyjął nowelę zawieszającą podatek od handlu detal. do 1 lipca 2020 r.  

  Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zgodnie z którym podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych) zostanie zawieszony do 1 lipca 2020 r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Podatek dla branży handlowej wprowadzono w 2016 r. - nie był on jednak pobierany w związku z nakazem wydanym przez Komisję Europejską. W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność decyzji KE i obciążył ją kosztami poniesionymi przez nasz kraj w związku z postępowaniem.   Wyrok SUE jest jednak nieprawomocny. KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), przypomniało CIR.

  "Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

  Podatek od sprzedaży detalicznej będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Sprzedaż przez internet nie będzie opodatkowana. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie, podano także.

  "Podatek nie obejmie takich towarów jak: refundowane leki, energia elektryczna, ciepło systemowe, gaz ziemny, gaz w butlach oraz paliwa stałe (węgiel, koks)" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)