Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 10.11, 09:53Rząd chce zwiększyć o 1,1 mld zł środki na przekop Mierzei Wiślanej w IV kw. 

  Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć o ponad 1,1 mld zł środki na budowę drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską do łącznej kwoty 1,98 mld zł do roku 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" planowane jest na IV kw.

  "Projektowana regulacja jest niezbędna do przeprowadzenia sprawnej realizacji Programu […] Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym (zgodnie z szacunkami GUS o około 26% w stosunku do roku 2015) oraz zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, wynikająca min. z przyjętych rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia uchwały" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dzięki nowelizacji uchwały wartość Programu ulegnie zmianie z obecnej kwoty 880 mln zł na kwotę 1 984 051 500 zł (zwiększenie o 1 107 465 980 zł).

  Nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r., jest min. likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, budowa mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego oraz budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich, podano także.

  Podkreślono, że w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu konieczne było zaprojektowanie przy obudowie rzeki Elbląg dłuższych niż pierwotnie zakładano ścianek szczelnych i mikropali kotwiących z uwagi na bardzo słabą nośność gruntów. Dodatkowo przewiduje się przebudowę dłuższego niż przewidywano pierwotnie odcinka rzeki (o około 2,5 km). Analizy środowiskowe wykazały również konieczność koagulacji górnej warstwy osadów w rzece Elbląg przed jej pogłębieniem z uwagi na bardzo duże stężenia azotanów i fosforanów w tej warstwie osadów rzeki.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 13:39Gowin: Najpierw decyzje dot. kontaktów społ., potem ew. obostrzenia gospodarcze 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Kolejne ewentualne obostrzenia gospodarcze powinny zostać poprzedzone decyzjami dotyczącymi pozazawodowych kontaktów społecznych i towarzyskich, uważa wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Takie rozwiązanie będzie rekomendował Radzie Ministrów.

  "Wśród moich rekomendacji będzie to, aby ewentualne obostrzenia gospodarcze, następne obostrzenia gospodarcze, poprzedzone były innymi decyzjami, dotyczącymi kontaktów towarzyskich czy kontaktów społecznych pozazawodowych" - powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.

  Podkreślił, że w ocenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), działalność polskich firm jedynie w minimalnym stopniu przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań, a przedsiębiorcy zadbali o to, by w okresie ostatnich sześciu miesięcy wypracować bardzo wysokie standardy sanitarne.

  "Teraz być może te standardy będą jeszcze bardziej wyśrubowane" - dodał.

  Wicepremier doprecyzował, że "szeroki lockdown" nie będzie oznaczał zamknięcia całej gospodarki, w tym np. przemysłu, podobnie jak to było wiosną. Zaapelował jednak o podjęcie wysiłków, by dzienna liczba zachorowań była "poniżej  poziomu krytycznego", by nie było konieczności wprowadzania dodatkowych obostrzeń.

  Poinformował też, że w jego resorcie jest tworzona strategia odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki po koronawirusie.

  "Wierzymy, że za kilka miesięcy, może za kilkanaście miesięcy świat i Polska będzie już bezpieczny przed koronawirusem, ale musimy już dzisiaj myśleć, jaka będzie Polska po przejściu tego tsunami COVID-19, musimy myśleć o tym, jak ocalić jak największą liczbę polskich firm i miejsc pracy. W MRPiT budujemy w tej chwili strategię odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki" - podkreślił.

  Wyraził nadzieję, że nie trzeba będzie rozciągać narzędzi pomocowych na całą gospodarkę, ale jeżeli będą one rozszerzane sektorowo, to wsparcie trafi do każdego z sektorów.

  Jak wcześniej zapowiadał premier Mateusz Morawiecki jeżeli liczba nowych, potwierdzonych przypadków COVID-19 w ciągu 7 dni w skali kraju będzie na granicy 70-75 na 100 tys. osób, zostaną wdrożone zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10, a mniejsza niż 25 - to powrotu do stref żółtych. W ub. tygodniu podano, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 7-10 dni.

  Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 568 138 osób. Łącznie zmarło 8 045 osób.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 12:07MRPiT: Plany sprawiedliwej transformacji powinny powstać w I poł. 2021 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji (TPST) oraz plan krajowy powinny zostać ukończone i przekazane do Komisji Europejskiej do połowy 2021 r., poinformowała wiceminister pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek.

  "Wsparcie z FST [Funduszu Sprawiedliwej Transformacji] będzie opierać się na terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji (TPST). Środki z FST będą programowane w ramach przygotowywanych programów wspieranych również z EFRR, EFS+ lub Funduszu Spójności albo w ramach odrębnego dedykowanego programu finansowanego wyłącznie z FST. TPST będą stanowić część tych programów i zostaną przyjęte na mocy tej samej decyzji Komisji Europejskiej (KE), co sam program. Dlatego datą graniczną przekazania planów jest moment przekazania programu bądź programów do KE. Chcielibyśmy, aby to przekazanie nastąpiło w pierwszej połowie 2021 roku" - napisała Michałek w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczyła jednak, że z uwagi na brak finalnych regulacji dotyczących rozporządzenia wdrażającego FST termin ten może ulec modyfikacjom.

  "Prace nad przygotowaniem TPST w regionach już trwają. Stan zaawansowania tych prac w poszczególnych regionach jest różny. Przedstawiciele rządu aktywnie uczestniczą w pracach poszczególnych grup roboczych, przygotowujących TPST. Jednocześnie na poziomie krajowym opracowywany jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, ma w założeniu integrować najważniejsze działania w zakresie sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym. Prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca I półrocza 2021 r." - dodała wiceminister.

  Podkreśliła, że Polska będzie największym beneficjentem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z ustaleniami lipcowego szczytu Rady Europejskiej pula środków alokowana w tym funduszu to 17,5 mld euro, z czego około 3,5 mld euro może trafić do Polski. W Polsce interwencją FST ma zostać objęte 6 województw.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 11:10Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 9 do 29 XI to 2,8 mld zł 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 9 do 29 listopada to 2,8 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

  "Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 2,3 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 440 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 27 mln zł" - podano w uzasadnieniu.

  Skutki finansowe  oszacowano przy założeniu, że liczba dzieci w wieku do lat 8 (na podstawie danych GUS) wynosi ok. 1,9 mln, - przeciętna liczba dzieci w rodzinie - 1,5, - przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł, - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 21 dni.

  "Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym" - podano także.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 10:24Kurtyka: Potrzebna będzie rewizja polityki energetycznej około 2023 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. będzie potrzebowała rewizji w okolicach 2023 r., zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

  "Przewidujemy, że około 2023 będzie potrzebna rewizja polityki energetycznej po to, by wizja transformacji energetyki była uzupełniona te aspekty, które pojawią się w perspektywie najbliższego roku-dwóch" - powiedział Kurtyka podczas debaty na konferencji EkoSfera.

  Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na transformację energetyczną, wymienił efekty pandemii COVID-19.

  Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) został we wrześniu zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Dokument opiera się na trzech filarach, określonych jako: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza.

  Celem PEP 2040 - zgodnie ze zaktualizowanym projektem - jest co najmniej 23-proc. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. wobec zakładanych we wcześniejszej wersji dokumentu 21-23%. Spodziewany udział węgla w produkcji energii elektrycznej to maksymalnie 56% w 2030 r. i 28% w 2040 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 10:11Waloryzacja stawek opłaty elektron. zwiększy wpływy KFD o 726 mln zł do 2030 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie waloryzacji elektronicznej opłaty drogowej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego  (KFD) o 726 mln zł do 2030 roku, przy czym ma to nastąpić począwszy od roku 2022. Wówczas wpływ ten będzie większy o 63,31 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o autostradach płatnych i KRD, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych.

  Głównym celem tego rozwiązania jest zmiana sposobu opłat za przejazd autostradą i wprowadzenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. free flow. Ma to poprawić przepustowość i ograniczyć zatory. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją manualnego systemu poboru opłat (dalej: MSPO), oraz wyeliminować koszty utrzymania miejsc poboru opłaty.

  Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji stawek opłaty elektronicznej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego w okresie 10 lat o kwotę 726 mln zł, w tym w 2022 r. - o 63,31 mln zł, 2023 r.- o 73,08 mln zł, w 2024 r. - o 77,76 mln zł.

  W wyniki wejścia w życie projektowanej ustawy z KFD zostaną wydatkowane środki na:

  - prowizję od wydanych biletów autostradowych przez przedsiębiorców (przy założeniu, że 80% wpływów z opłaty za przejazd autostradą zostanie wniesione tym kanałem dystrybucji i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą ok 5,8 mln zł (rocznie). Wydatki te zostaną przeznaczone na kanały dystrybucji m.in. stacje benzynowe, czy aplikacje integrujące płatności

  - prowizję dla dostawców kart flotowych (przy założeniu utrzymania dotychczasowego zainteresowania korzystaniem z tego typu usług - opłaty elektroniczne wnoszone w ten sposób stanowią obecnie średnio 47,6 mln zł miesięcznie i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą 8,6 mln zł rocznie.

  Kontrolę nad uiszczaniem opłat będą sprawowali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy zatrudnieni w korpusie służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrola co do zasady będzie odbywała się na poziomie backoffice'u, a kontrola mobilna na drodze będzie stanowiła jej uzupełnienie. W projektowanej ustawie maksymalny limit wydatków w perspektywie 10-letniej został oszacowany na maksymalnym poziomie 113,6 mln zł.

  Jak podano w uzasadnieniu uwzględnia w szczególności szacowany koszt realizacji zadań kontrolnych dla obecnie eksploatowanych publicznych odcinków autostrad płatnych na poziomie 90,9 mln zł, tj. średnio 9,1 mln zł rocznie. Ustawa nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, bowiem obowiązki związane z realizacją nowych zadań na publicznych odcinkach autostrad płatnych będą realizowane bez zwiększania zatrudnienia i w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa corocznie na działanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  Opłaty za przejazd są dochodem Krajowego Funduszu Drogowego i są przeznaczane na budowę infrastruktury drogowej. Skutki finansowe (nominalne) zostały oszacowane przy uwzględnieniu, że od stycznia do września 2020 r. 85% wpływów z opłaty elektronicznej pochodziło od przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Polski.

  Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, ma zostać - jako opcja - wprowadzona w momencie uruchomienia nowego systemu, czyli od I kw. 2021 r.

  W przyszłym roku ma też zostać udostępniony wolny pas dla pojazdów ciężkich wnoszących opłatę elektroniczną.  Planowane jest wykorzystanie dwóch systemów - starego systemu ViaToll i nowego e-Toll - przez okres przejściowy, który ma wynieść ok. trzech miesięcy, czyli najprawdopodobniej II kw. 2021 r.

  Przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 07:51MRPiT: Premier podpisał rozporządzenie dotyczące nowych obostrzeń na 7-29 XI 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Zawieszenie prowadzenia działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży żywności tylko na wynos, ograniczenie funkcjonowania galerii i centrów handlowych, zamknięcie instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji - to najważniejsze obostrzenia, które w dniach 7-29 listopada br. będą obowiązywać na terenie całego kraju. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki, jak podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

  "W związku ze wzrostem zakażeń na koronawirusa od 7 do 29 listopada 2020 r. we wszystkich polskich miastach i powiatach wprowadzono jeszcze ostrzejsze niż dotychczas reguły funkcjonowania dla wybranych branż i instytucji użytku publicznego. Ich celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwo obywateli oraz utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarnego" - czytamy w komunikacie.

  W strefie czerwonej:

  * zakazano prowadzenia stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji. Możliwość sprzedaży dań jedynie na wynos lub z dowozem.

  * ograniczono funkcjonowanie obiektów handlowych lub usługowych, w tym parków handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2. Otwarte pozostaną jedynie punkty usługowe związane z działalnością fryzjerską i kosmetyczną, a także z usługami – medycznymi, optycznymi, bankowymi, pocztowymi, ubezpieczeniowymi, motoryzacyjnymi, ślusarskimi, szewskimi, krawieckimi, pralniczymi. Ponadto, otwarte pozostają sklepy budowlane i remontowe, spożywcze i zoologiczne, a także z częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych i motocykli jak również księgarnie, drogerie i apteki;

  * zakazano prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych

  * w sklepach o powierzchni do 100 m2 może przebywać 1 osoba na 10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.

  * hotele są dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, w trakcie zgrupowań  i zawodów sportowych, dla osób wykonujących zawód medyczny oraz dla pacjentów i ich opiekunów. Jeżeli usługa hotelowa rozpoczęła się przed 7 listopada, a nie spełnia powyższych warunków, powinna zakończyć się nie później niż 10 listopada. Zakwaterowanie w hotelu może odbyć się po okazaniu potwierdzenia od pracodawcy, polskiego związku sportowego, podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo pisemnego oświadczenie gościa.

  * w transporcie publicznym może być zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

  * zawieszono działalność basenów, aquaparków, siłowni, solariów, klubów i centrów fitness

  * wydarzenia sportowe mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności

  * zawieszono działalność sanatoriów

  * wprowadzono ograniczenie zgromadzeń publicznych maksymalnie do 5 osób

  * zakazano organizacji spotkań, imprez, kongresów i targów

  * zamknięto instytucje kultury: kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne, biblioteki publiczne i naukowe. Zakaz ten nie dotyczy udostępniania zbiorów, które są dostępne online oraz znajdują się na wolnym powietrzu. Można też odwiedzać lasy, parki i ogrody należące do instytucji kultury oraz innych podmiotów.

  * wprowadzono ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)

  * przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz obowiązku zakrywania ust i nosa, w kościołach może przebywać maksymalnie:

            - 1 osoba na 15 m2 - do 29 listopada 2020 r.

            - 1 osoba na 7 m2 - od 30 listopada 2020 r.

  * wprowadzono i przedłużono do 29 listopada naukę zdalną dla wszystkich klas podstawowych i ponadpodstawowych.

  * od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, dzieci do 16. roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna, wyliczył resort.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 15:29ZUS umorzył składki i wypłacił postojowe dla branży turystycznej na 45,4 mln zł 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - W ciągu trzech tygodni obowiązywania tzw. tarczy turystycznej przedsiębiorcom działającym w branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej umorzono składki za lipiec - wrzesień na kwotę 39,2 mln zł oraz wypłacono tzw. postojowe na kwotę 6,2 mln zł, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  #TarczaTurystyczna dla #przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej w liczbach: ponad 39 mln zł - dotychczasowa kwota dotychczasowa kwota umorzonych #składki za lipiec-wrzesień, przeszło 6 mln zł #postojowe wypłacone przez #ZUS" - podał ZUS na swoim profilu na Twitterze.

  Doprecyzował, że chodzi odpowiednio o kwotę 39, 2 mln zł oraz 6,2 mln zł.

  Rozwiązania dot. umorzeń składek i postojowego weszły w życie w połowie października br.

  W tarczy turystycznej znalazło się szereg instrumentów dot. wsparcia dla branży turystyczno-estradowej, w tym trzymiesięczne zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych, należnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 31 września 2020 r. (obejmujące m.in. hotelarzy, agentów turystycznych, pilotów i przewodników turystycznych).  

  Uproszczono także zasady dot. wypłaty świadczenia postojowego dla agentów turystycznych, czy dodatkowego postojowego m.in. dla firm sektora transportu lądowego.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 12:37Negocjatorzy PE i Rady za mechanizmem warunkowości w korzystaniu z funduszy UE 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego (PE) zawarli dzisiaj tymczasowe porozumienie z przedstawicielami Rady Europejskiej (RE), zakładające że kraje UE, które nie przestrzegają praworządności, będą narażone na ryzyko utraty dostępu do funduszy unijnych, poinformował PE.

  "Dzisiejsze porozumienie to kamień milowy w ochronie wartości UE. Po raz pierwszy stworzyliśmy mechanizm, który umożliwia UE zaprzestanie finansowania rządów, które nie szanują naszych wartości, takich jak praworządność" - powiedział współsprawozdawca Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia), cytowany w komunikacie Parlamentu Europejskiego.

  Nowe prawo - jak podano - ma mieć zastosowanie nie tylko do przypadków bezpośredniego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE, tj. korupcji lub oszustwa, ale również odnosić się do aspektów systemowych związanych z wartościami, do których przestrzegania są zobowiązane państwa unijne, tj. wolności, demokracji, równości i poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości.

  "Negocjatorzy Parlamentu nalegali również, aby oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania były uznawane za możliwe naruszenia, uwzględniając zarówno indywidualne przypadki, jak i szeroko rozpowszechnione i powracające zagadnienia. Ponadto udało im się uzyskać konkretny zapis, który określa możliwy zakres naruszeń, wymieniając przykłady przypadków, takich jak zagrożenie niezawisłością wymiaru sprawiedliwości, brak korekty arbitralnych / niezgodnych z prawem decyzji oraz ograniczenie środków odwoławczych" - czytamy w komunikacie.

  Nowy mechanizm będzie można uruchomić nie tylko wówczas, gdy okaże się, że naruszenie ma bezpośredni wpływ na budżet, ale także wówczas, że istnieje poważne ryzyko, że może mieć taki wpływ. Tym samym ma zapobiegać możliwym sytuacjom, w których fundusze UE mogłyby finansować działania sprzeczne z wartościami UE.

  Aby zapewnić, że beneficjenci końcowi, którzy są zależni od wsparcia UE - tacy jak studenci, rolnicy lub organizacje pozarządowe - nie zostaną ukarani za działania ich rządów, posłowie nalegali, aby mogli złożyć skargę do Komisji za pośrednictwem platformy internetowej, która będzie pomagać im w zapewnieniu, że otrzymają należne kwoty. Komisja będzie miała również możliwość dokonania korekty finansowej poprzez zmniejszenie kolejnej raty wsparcia UE dla danego kraju, podano także.

  W przypadku stwierdzenia ryzyka naruszenia praworządności, instytucje UE będą miały na przyjęcie środków przeciwko państwu członkowskiemu maksymalnie 7-9 miesięcy (Rada wnioskowała o 12-13 miesięcy).

  Komisja, po stwierdzeniu naruszenia, ma zaproponować uruchomienie mechanizmu warunkowości wobec rządu UE. Następnie Rada będzie miała miesiąc na przyjęcie proponowanych środków (lub trzy miesiące w wyjątkowych przypadkach), przyjmowanych kwalifikowaną większością głosów.

  Komisja będzie mogła wykorzystać prawo do zwołania Rady Europejskiej, aby upewnić się, że termin zostanie dotrzymany.

  Uzgodniony kompromis będzie teraz przedmiotem głosowania w Parlamencie i decyzji Rady.

  (ISBnews)

 • 05.11, 12:12Zagórski z KPRM: Chcemy nadgonić opóźnienie w rozdysponowaniu częstotliwości 5G 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce nadgonić spowodowane przez pandemię opóźnienie w dystrybucji częstotliwości 5G, zapowiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski.

  "Przez pandemie doszło do opóźnień terminów rozdysponowania częstotliwości 5G. Wierzymy, że to nadgonimy, chcemy wkrótce uruchomić aukcję 5G i realizować rozwój w tym zakresie już w sposób niezakłócony" - powiedział Zagórski podczas Ericsson Radio Tech Day - Made in Poland.

  W jego ocenie, lockdown pokazał, że sieci telekomunikacyjne zapewniły działanie gospodarce, obroniły miejsca pracy, edukację i kontakt  z bliskimi.

  "Rozwój 5G to priorytet polskiego rządu i UE z którą współpracujemy w tym zakresie. W ramach funduszu odbudowy i odporności chcemy wykorzystać narzędzia do budowy elementów sieci 5G. Już realizujemy światłowodową sieć szerokopasmową, która jest także niezbędna dla rozwoju sieci mobilnych. Budujemy sieć edukacyjną, zlikwidowaliśmy bariery prawne m.in. w ramach megaustawy. Wszystko ma na celu zapewnienie gigabitowego dostępu do sieci. Koncentrujemy się na 5G, aby polska i europejska gospodarka skorzystały z możliwościach, jakie oferuje przemysł oparty o dane, chmurę, algorytmy AI. Niepokoją nas ataki na infrastrukturę telekomunikacyjną wywołaną przez dezinformację - musimy tu prowadzić zintegrowane działania edukacyjne" – wskazał sekretarz stanu.

  Podkreślił też, że komponenty 5G są budowane w Polsce.

  "Ericsson pomaga Polsce być innowatorem. Chcemy jednak dużo więcej. 5G to fundament dla nowych usług i aplikacji, które staną się kluczowe. Każdy z sektorów będzie miał możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności. Chcemy, aby Polska stała się jednym z ośrodków innowacji i dostawcą technologii w Europie i dzięki temu m.in. uniknęła pułapki średniego rozwoju" - stwierdził Zagórski.

  W kwestii cyberbezpieczeństwa podkreślił podejście kompleksowe, które jest "niezbędne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa sieci".

  "Zaproponowaliśmy zmiany w ustawie jako odpowiedź na te wyzwania. Jest to wynik współpracy na poziomie UE. Odpowiednio zabezpieczona sieć da nam duży potencjał. Wiemy, że jest to element wyścigu technologicznego na świecie. Pamiętać należy zatem, że bezpieczeństwo sieci to zapewnienie rozwoju i wykorzystania możliwości. Na to liczymy jako polska i europejska gospodarka" - podsumował członek rządu.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 11:59Prognozowany koszt waloryzacji rent i emerytur w 2021 r. to 9,7 mld zł 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Prognozowany koszt przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur, łącznie z tzw. 'trzynastą emeryturą" przy wskaźniku 103,84% szacowany jest na łącznie ok. 9,7 mld zł, wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  Projekt nowelizacji, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), został skierowany do konsultacji.

  "Prognozowany koszt waloryzacji ustawowej, przy wskaźniku 103,84% szacowany jest na ok. 9,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów - tzw. 13. emerytury). Szacuje się, że skutki finansowe dodatkowych kosztów wynikających z podniesienia najniższej emerytury i renty do 1,25 tys. zł oraz gwarancji podniesienia wysokości świadczeń o nie mniej niż 50 zł ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,84% wyniosą ok. 0,1 mld zł w skali 10 miesięcy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Poziom i zasady obliczania wskaźnika waloryzacji reguluje art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Kwota ewentualnego dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu na początku przyszłego roku przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

  Zgodnie z prognozami świadczeniobiorcy, pobierający najniższe świadczenia - przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji na poziomie 103,84% - otrzymaliby wyższe podwyżki świadczeń niż miałoby to miejsce przy obecnie obowiązujących zasadach waloryzacji (na podstawie art. 89 ustawy), podano także.

  Osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 50 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 37,5 zł). Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, otrzymałyby kwotę 46,08 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 34,56 zł).

  Gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16% waloryzacji świadczeń w 2021 r., dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 10:05Maląg: Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał od 9 do 29 listopada 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III będzie przysługiwał od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  "W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach, jakie obowiązywały we wrześniu br." - powiedziała Maląg, cytowana w komunikacie.

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. I rząd na taki krok się zdecydował.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także gdy uczęszczanie dzieci do szkół i innych placówek nie jest możliwe ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

  Zasiłek przysługuje:

  - rodzicom dzieci do lat 8,

  - ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  *    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

  *    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

  *    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  - ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

  Nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa. do 26 lipca br. Później został przywrócony za okres od 1 do 20 września br.

  Teraz rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 07:58Morawiecki: Deficyt budżetowy po X wyniesie ok. 13 mld zł, w XI i XII przyrośnie 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Deficyt budżetowy po październiku wyniesie ok. 13 mld zł, w listopadzie i w grudniu na pewno przyrośnie, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt na poziomie 109,3 mld zł.

  "Deficyt budżetowy w nowelizacji […] ustawy budżetowej zaplanowaliśmy na […] 109 mld zł. Po październiku będzie to 13 mld zł mniej więcej, orientacyjnie. W listopadzie i w grudniu na pewno on jeszcze przyrośnie" - powiedział Morawiecki, odpowiadając wczoraj wieczorem na pytania użytkowników Facebooka.

  Wcześniej, w trakcie konferencji zapowiedział, że budżet jest w lepszym stanie, niż zakładano to kilka tygodni temu, dokonując nowelizacji ustawy, a deficyt będzie niższy od zaplanowanego.

  Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów na koniec września 2020 r., w budżecie państwa odnotowano 13,76 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,3 mld zł.

  (ISBnews)

 • 04.11, 15:35Morawiecki: Deficyt budżetowy w 2020 r. będzie niższy niż przewidywaliśmy 

  Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - Deficyt budżetowy w 2020 r. będzie niższy niż założony w nowelizacji ustawy budżetowej, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Zdolność budżetu jest. I budżet będzie w lepszym stanie, niż jeszcze w nowelizacji przewidywaliśmy. Prawdopodobnie deficyt budżetowy będzie niższy na koniec tego roku niż jeszcze kilka tygodni temu przewidywaliśmy. To jest dobra wiadomość. I my tych pieniędzy użyjemy na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie przedsiębiorców" – powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie o instrumenty wsparcia przedsiębiorców w związku z lockdownem.

  Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Założono wzrost bezrobocia do poziomu 8%.

  (ISBnews)

 • 04.11, 14:25Morawiecki: Od soboty galerie handlowe i obiekty kultury będą zamknięte 

  Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - Od najbliższej soboty zamknięte zostaną tymczasowo galerie handlowe - z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek, kina, teatry i placówki kultury, także hotele z wyjątkiem usług dla osób odbywających podróże służbowe, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Uczniowie klas I-III także będą uczyć się zdalnie.

  Obostrzenia zostają wprowadzone do 29 listopada, ale premier nie wykluczył, że mogą zostać przedłużone.

  "Zdaje się, że listopad będzie jednym z tych najtrudniejszych miesięcy w pandemii. Pandemia nasila się, wiec nasza odpowiedź musi być zdecydowana […] Dzisiaj 25 tys. przypadków to zbyt dużo, by mówić o jakiejkolwiek stabilizacji. Dlatego te restrykcje są niezbędne" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Od soboty zamknięte zostaną sklepy w galeriach handlowych - z wyjątkiem aptek, drogerii, placówek usługowych, na okres co najmniej  do 29 listopada. Obiekty hotelarskie będą mogły być otwarte jedynie dla gości odbywających podróże służbowe.

  "Zasadnicze ograniczenia dotkną wszystkie placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie […]. Wszystkie placówki kultury będą tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny" - podkreślił premier.

  W małych sklepach - do 100 m2 - na jedną osobę będzie musiało przypadać 10 m2, w przypadku obiektów powyżej 100 m2 - maksymalna liczba osób przebywających w sklepie pozostanie bez zmian.

  Nauczanie zdalne zostanie rozszerzone również na uczniów klas I-III, dla uczniów starszych klas nauka zdalna zostanie przedłużona do 29 listopada. Premier podkreślił jednak, że nie wyklucza nie przedłużenia tej formy nauki także i po tym okresie.

  Morawiecki zaznaczył, że wprowadzane obostrzenia to jest krok przed narodową kwarantanną. "Krok dalej jest tylko całkowity lockdown" - powiedział premier.

  Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 439 536 osób. Łącznie zmarło 6 475 osób.

  Według danych resortu na dzisiaj rano,  kwarantanną objętych było 408 121 osób, nadzorem epidemiologicznym -  43 549 osób. Hospitalizowane były 18 654 osoby (na 27 143 łóżka dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 1 625 respiratorów (na 2 094 dostępne w szpitalach). Za zdrowych uznano dotychczas 168 960 pacjentów.

  (ISBnews)

   

 • 04.11, 13:35Prezydent podpisał nowelę dot. 100% dodatku dla walczących z COVID-19 

  Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, wprowadzającą m.in. 100% dodatku dla pracowników, zajmujących się zwalczaniem koronawirusa, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Zmiany dotyczą m.in. przyznania dodatkowego świadczenia pracownikom medycznym w wysokości 100% wynagrodzenia dla zajmujących się chorymi na COVID -19 oraz przyznanie im 100% tzw. chorobowego. Zawiera też zapis, nakazujący noszenie maseczek oraz możliwość odmowy obsługi w sklepach klientów, którzy nie będą jej mieli.

  Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, wykonujących pracę, związaną ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

  Pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 i funkcjonariusze, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowają prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

  Wprowadzono także przepisy, umożliwiające okresowe zatrudnianie - w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów - lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (na okres pięcioletni). Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego, wystarczająca do wypełniania obowiązków.

  Do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wzmocnione mają zostać też kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowela zawiera zapis dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

  Wprowadzono także zapis, zakładający wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia. Zakres wyłączenia m.in. spod ustawy prawo budowlane obejmie natomiast nie tylko podmioty lecznicze, ale również i przedsiębiorców, realizujących - w drodze polecenia wojewody - zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

  Warunkiem udzielenia pomocy publicznej ma być - zgodnie z nowelą - deklaracja o właściwym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach tzw. tarcz i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

  W planie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na rok 2020 ma zostać zwiększona kwota ryczałtów dla szpitali o 15%. W przypadku zaś, gdyby szpitale nie wykorzystają wszystkich środków do 31 grudnia 2020 r., nie będą musiały ich zwracać.

  Została też wprowadzona możliwość wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie (za zgodą pracownika i pracodawcy).

  Nowela zakłada możliwość odmowy obsługi klienta, który nie wypełni obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zawiera też delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów i przewiduje karę za nieprzestrzeganie ograniczeń w wysokości do 1 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 03.11, 13:17Rząd przyjął projekt dot. rozliczania cen lokali w cenie nieruchomości gminnych 

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Chodzi o ograniczenie jednej z podstawowych barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w Polsce, jaką jest zbyt mała oferta rynkowa nieruchomości odpowiednich pod zabudowę. Ponadto, samorządy gminne otrzymają dodatkowe wsparcie w realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej. Mogą on liczyć m.in. na zwiększenie liczby lokali na swoim terenie oraz finansową pomoc państwa w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej" - czytamy w uzasadnieniu.

  Celem jest zwiększenie do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej, podano także.

  Projekt zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu test przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

  Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  W latach 2015-2019 nastąpił wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. - 147,2 tys., zaś w 2019 r. - 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40%. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej.

  Zaproponowane rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 13:09Rząd przyjął projekt noweli zwiększającej Fundusz Dróg Samorządowych o 3 mld zł  

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładający zwiększenie dofinansowania do Funduszu o 3 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z tych środków ma być finansowana m.in. budowa obwodnic na drogach wojewódzkich, budowa lub remont dróg w największych miastach oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

  "Rada Ministrów chce zwiększyć dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

  Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

   Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie także finansowana budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych.

  Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa);
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania);
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów), podano także.

  W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało: ponad 1,1 tys. zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł, ponad 3,1 tys. zadań gminnych na kwotę 2,1 mld zł

  W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma zostać dofinansowanych:

  • 623 zadań powiatowych na kwotę ponad 1,2 mld zł
  • 1 674 zadań gminnych na kwotę prawie 1,5 mld zł.

  Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 12:34Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt dot. zmiany poboru opłat na autostradach 

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce w IV kwartale przyjąć projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładający zmianę sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Takie rozwiązanie jest niezbędne dla poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. 'free flow'. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją Manualnego Systemu Poboru Opłat, oraz wyeliminować koszty utrzymania Miejsc Poboru Opłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dotychczasowy system służący do poboru opłaty elektronicznej wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC) musi zostać wygaszony do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że pojazdy, korzystające obecnie z urządzeń pokładowych (OBU) w tej technologii, nie będą mogły być obsłużone automatycznie w miejscach poboru opłat.

  Przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej i tym samym uniknięcie konieczności zatrzymania i pobierania biletu w miejscu poboru opłat. Obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają 1 grudnia 2021 r.

  Dla użytkowników korzystających z autostrad płatnych planowane jest wprowadzenie dwóch możliwości uiszczenia opłat za przejazd autostradą:
  - poprzez  zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady;
  - na podstawie  przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) i rozliczenia opłaty analogicznie jak w przypadku pojazdów ciężkich (w przypadku wyboru tej metody, użytkownik będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia odpowiedniego urządzenia lub aplikacji).

  Zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Użytkownik będzie mógł zarejestrować się w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i wnieść opłatę poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń - za pomocą dogodnych metod płatności np. kart flotowych. Wybór sposobu opłaty za przejazd autostradą będzie należał do użytkownika.

  W zakresie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi tzw. kart flotowych projekt wprowadzi definicję dostawcy kart flotowych oraz możliwość korzystania z usług profesjonalnych podmiotów wyspecjalizowanych w obsłudze pojazdów kierowców.  Dodatkowo pojawi się możliwość wykonywania obowiązków związanych z wnoszeniem opłaty przez dostawcę kart flotowych (w tym rejestracji i aktualizacji danych w rejestrze), w imieniu właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu. Zakłada się również odpowiedzialność dostawcy kart flotowych za nieuiszczenie opłaty przez właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem tzw. "postpaid".

  (ISBnews)

   

 • 02.11, 18:06MFFiPR chce wyłączyć rozlew piwa z limitu na akcyzę dla małych browarów 

  Warszawa, 02.11.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) chce wyłączyć ilość usługowo rozlanego piwa z limitu dla małych browarów (200 tys. hl piwa), uprawniającego do korzystania z ulgi w podatku akcyzowym. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego trafiła właśnie do konsultacji, które zaplanowano do 23 listopada.

  "Wychodząc naprzeciw małym browarom przygotowano regulację, która będzie przeciwdziałać niekorzystnym regulacjom, które powodują, że polskie małe browary nie mogą czerpać korzyści z usługowego rozlewu piwa, tj. z rozlewu na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył" – napisano w uzasadnieniu projektu.

  Zgodnie z dyrektywą 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, państwa członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary niższe (maksymalnie o 50% ) stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji tych browarów. Stawek tych jednak nie stosuje się wobec browarów produkujących ponad 200 tys. hl piwa rocznie.

  Przekroczenie w roku kalendarzowym 200 tys. hl piwa powoduje, że podmiot nie jest już "małym browarem" i korzystanie przez niego z ulgi jest sprzeczne z dyrektywą. Jednocześnie na mocy art. 94 ustawy o podatku akcyzowym produkcja piwa definiowana jest jako wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Zatem do limitu zwolnienia wliczany jest rozlew piwa, tzw. rozlew usługowy, który nie następuje bezpośrednio w cyklu produkcyjnym.

  W przypadku, gdy dwa lub więcej małych browarów współpracują ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 200 tys. hl. mogą one być traktowane jako jeden niezależny, mały browar. W przypadku zlecenia rozlewu piwa przez mały browar innemu małemu browarowi – rozlanie piwa przez browar realizujący tę usługę zmniejsza jego limit 200 tys. hl, przez co ogranicza jego produkcję jako małego browaru.

  Zlecenie rozlewu piwa, bez wpływu na zwolnienie możliwe jest tylko wówczas, gdy mały browar zleci rozlew dużemu browarowi, którego nie obowiązuje limit produkcji. W praktyce rozlew usługowy zlecany jest często browarom zagranicznym. Nowelizacja rozporządzenia ma umożliwić zlecanie rozlewu usługowego polskim małym browarom.

  (ISBnews)