ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.01, 14:00Rząd chce wydłużyć zawieranie kredytów z dopłatami dla przedsiębiorców do 31 VI 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce wydłużyć możliwość zawierania kredytu z dopłatami dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19 do 30 czerwca 2021 r., co w konsekwencji wydłuża okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 - do 30 czerwca 2023 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 planowane jest na I kw.

  "Spadek popytu na produkty oraz problemy z finansowaniem działalności powodują, że w celu utrzymania płynności finansowej, przedsiębiorcy decydują się sięgać w większym stopniu po zewnętrzne źródła finansowania. Wstrząs gospodarczy wywołany epidemią COVID-19 wpływa na zakłócenie łańcuchów dostaw, stanowi przyczynę obniżenia popytu konsumpcyjnego, a także, z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą, skutkuje ograniczeniem planów inwestycyjnych oraz ograniczeniem płynności finansowej przedsiębiorstw" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowany projekt zakłada wydłużenie terminu zawierania umów kredytu z dopłatami przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19 z 31 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., co w konsekwencji wydłuża okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 - do 30 czerwca 2023 r.

  Drugim z proponowanych  instrumentów są dopłaty do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym COVID-19 (na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności). Chodzi m.in. o działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub na targowiskach. Przedsiębiorcy wykonujący te rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100% dopłatą do oprocentowania.

  Dopłaty w proponowanej wysokości (całość odsetek) będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

  Według stanu na 1 grudnia 2020 r., wartość kredytów z dopłatami do oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość prognozowanych dopłat do oprocentowania, w zakresie tych kredytów, stanowi kwota 1,4 mln zł na rok 2020 i 4,3 mln na rok 2021 r, podano w wykazie.  

  "Pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw mierzonej spadkiem sprzedaży może być widoczne dopiero w 2021 r. podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. Przewiduje się wówczas pogorszenie ratingów firm i zwiększenie zapotrzebowania na środki z zewnętrznych źródeł finansowania. W związku z powyższym stwierdzono, że uzasadnione jest dokonanie zmian w funkcjonowaniu instrumentu dopłat do kredytów tak, aby był on dostępny dla przedsiębiorców przez dłuższy czas" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 10:58FPP: Objęcie wszystkim umów zleceń ozusowaniem powinno wejść w życie od 2022 r. 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do rządu o jak najszybsze zainicjowanie procesu legislacyjnego ustawy obejmującej wszystkie umowy zlecenia pełnym ubezpieczeniem społecznym. Przepisy powinny uwzględniać odpowiedni okres vacatio legis, pozwalający zarówno poszczególnym firmom, jak i całemu rynkowi na przystosowanie się do nowych warunków prawnych. W związku z tym prace legislacyjne powinny rozpocząć się najpóźniej w lutym bieżącego roku, a zmiany powinny wejść w życie wraz z początkiem 2022 r., podała FPP.

  Obowiązkowa składka emerytalna wynosi łącznie 19,52% podstawy wymiaru, którą jest wynagrodzenie brutto osoby ubezpieczonej.

  "Poświęcenie ok. 1/5 bieżącego dochodu na poczet przyszłej emerytury wydaje się odpowiednią relacją. Wartość kapitału emerytalnego Polaków czasami nie jest jednak adekwatna do poziomu dochodów z okresu aktywności zawodowej. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną jest niejednorodne traktowanie podobnych form zarobkowania na gruncie polskiego prawa ubezpieczeń społecznych. Osoba, która zarabia 4 000 zł na podstawie umowy o pracę płaci wyższe składki niż ta, która taki sam dochód uzyskuje z tytułu dwóch umów zlecenia - pod warunkiem, że jedna z nich opiewa przynajmniej na kwotę minimalnego wynagrodzenia. Osoba, która zarabia 3 000 zł z tytułu umowy o pracę oraz 1 000 zł z tytułu umowy zlecenie zawartej ze swoim pracodawcą płaci wyższe składki od tej, która otrzymuje wynagrodzenie w identycznych kwotach, lecz umowę zlecenia zawarła z innym podmiotem niż jej pracodawca. Przyczyną tych różnic jest obowiązywanie tzw. zasady zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego" - czytamy w komunikacie.

  FPP przypomina, że wspólnie z NSZZ Solidarność już 4 lata temu postulowała ozusowanie umów zleceń - co pozwoliłoby na zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, a przede wszystkim na poprawę przyszłej sytuacji emerytalnej wszystkich zleceniobiorców, a nie jedynie losowo wybranych ubezpieczonych, dla których zleceniodawcy zapłacą składkę.

  "W rozmowie z portalem Money.pl Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska słusznie zwróciła uwagę na czynniki wpływające na wysokość emerytury w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wbrew obiegowej opinii, poziom świadczeń emerytalnych nie jest kształtowany w głównej mierze przez ich waloryzację - która służy przede wszystkim ochronie siły nabywczej emerytur w obliczu inflacji. Tym, co faktycznie determinuje poziom świadczenia otrzymywanego z ZUS po przejściu na emeryturę jest -po pierwsze - wartość odprowadzonych składek w okresie kariery zawodowej oraz - po drugie - wiek przejścia na emeryturę. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla sytuacji, w której osoba uzyskująca taki sam dochód z dwóch umów płaci niższe składki, niż gdyby pochodził on z jednej umowy" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Jak wskazała Fundacja Instrat w swym niedawnym raporcie przygotowanym dla ZUS, z podobnymi rozwiązaniami w zakresie zbiegów tytułów do tych obowiązujących w Polsce można spotkać się jedynie na Malcie, podkreślił.

  "W pozostałych krajach Unii Europejskiej składki płaci się w równej wysokości od każdej umowy lub też istniejące wyjątki nie są tak daleko idące, jak w polskim systemie. W związku z tym potrzebne są zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które powodowałyby, że umowy zlecenia podlegałyby takim samym zasadom oskładkowania, jak umowy o pracę. Takich zmian oczekują również przedsiębiorcy, dla których oznaczałoby to wyrównanie warunków konkurencyjnych na rynku oraz większą pewność prawa – co do tej pory była ograniczone ze względu na ryzyko zakwestionowania zbiegów tytułów, których stosowanie niejednokrotnie było warunkiem uzyskania zamówienia lub wygrania przetargu" - dodał Kowalski.

  Konsekwencją obowiązywania zasady zbiegu tytułów jest bardzo niski poziom świadczeń emerytalnych osób, które przez znaczną część swojej kariery zawodowej wykonywały umowy zbiegowe. Do 2016 r. możliwe było nawet ograniczenie podstawy wymiaru składek do symbolicznej kwoty kilku lub kilkudziesięciu złotych miesięcznie, znacznie poniżej płacy minimalnej - co skutkowało pozbawieniem osób zatrudnionych w tej formie prawa do choćby najniższej emerytury. Także z tego powodu wciąż obserwujemy skokowy wzrost liczby emerytów bez uprawnień do minimalnego świadczenia. W 2020 r. wynosiła ona ponad 333 tys., podczas gdy jeszcze w 2011 r. było ich mniej niż 24 tys., wskazała Federacja.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 10:41Rząd chce przyjąć projekt noweli o ochronie konkurencji i konsumentów w I kw. 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakładającego, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę określonych zakazów, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu, który wdraża prawodawstwo unijne, planowane jest na I kw.

  "W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r. Dyrektywy 2019/1 mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego […] zachodzi konieczność jej implementacji do polskiego porządku prawnego, poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów"  - czytamy w uzasadnieniu.

  Celem dyrektywy jest zwiększenie skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy ochrony konkurencji poszczególnych państw członkowskich, a środkiem do uzyskania tego celu jest ustanowienie minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych.

  W związku z tym planowane jest dodanie do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisów, dotyczących zawierania niedozwolonych porozumień i nadużycia pozycji dominującej. Zakładają one, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę określonych zakazów, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

  Takie rozwiązanie ma umożliwić prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjęcia działań w sytuacji, gdy decydujący wpływ na przedsiębiorcę naruszającego prawo konkurencji ma zarówno jeden, jak i wiele podmiotów. Przedsiębiorcą wywierającym decydujący wpływ jest, w przypadku spółki "córki", nie tylko spółka "matka", lecz również spółka "babka" i kolejne spółki wywierające na nie decydujący wpływ.

  W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę wywierającego decydujący wpływ, prezes UOKiK mógłby nałożyć łączną karę na tego przedsiębiorcę oraz na przedsiębiorcę na którego ten wpływ jest wywierany. Odpowiedzialność za karę łączną nałożoną na tych przedsiębiorców ma być solidarna. Na potrzeby obliczania kary łącznej, będą przewidziane szczególne zasady obliczania obrotu, z uwzględnieniem również obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, wywierających decydujący wpływ oraz przedsiębiorców, na który ten decydujący wpływ jest przez nich wywierany.

  Ponadto na potrzeby stosowania przepisów ustawy, przyjmuje się, że przedsiębiorcą jest również osoba fizyczna, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

  Zgodnie z projektem, kara nakładana na związek przedsiębiorców nie będzie mogła przekroczyć 10% sumy całkowitej obrotu każdego z członków tego związku, prowadzącego działalność na rynku, którego dotyczyło to naruszenie, w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  W projekcie przewidziano także regulację, zgodnie z którą w sytuacji niewypłacalności związku przedsiębiorców, wzywa on swoich członków do wniesienia wkładów w celu pokrycia kwoty kary, zaś w przypadku gdy wkłady te nie zostały wniesione w terminie wyznaczonym przez prezesa UOKiK w kwocie pokrywającej w całości wysokość kary, może on żądać uiszczenia kary od każdego z przedsiębiorców, którego przedstawiciele wchodzili w skład organów decyzyjnych tego związku.

  Kara pieniężna za naruszenia proceduralne obliczana proporcjonalnie do światowego całkowitego obrotu przedsiębiorstw.

  Projektowane regulacje przewidują zmianę sposobu ustalania kary poprzez zastąpienie jej maksymalnego pułapu określonego kwotowo pułapem określonym jako procent obrotu (kara pieniężna nie większa niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary).

  Ponadto proponuje się wprowadzenie możliwości nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w przypadku, gdy przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie nie wykonuje decyzji prezesa UOKiK, podano także.

  Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie, prezes UOKiK, w celu przymuszenia przedsiębiorców do wykonania nałożonych na nich obowiązków, może nałożyć na tych przedsiębiorców, w drodze decyzji, okresową karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 5% dziennego średniego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za każdy dzień opóźnienia:
  - w wykonaniu określonych decyzji prezesa UOKiK, stosownych postanowień lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz koncentracji,
  - w wykonaniu żądania prezesa Urzędu,
  - w przypadku niestawienia się strony na rozprawie lub przesłuchaniu,
  - w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania rozpoczęcia lub przeprowadzenia kontroli,
  - w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania rozpoczęcia lub przeprowadzenia przeszukania.

  Proponowanie rozwiązania zakładają, że okresowe kary pieniężne będą nakładane, licząc od daty wskazanej w decyzji.

  Projekt przewiduje także:
  - wprowadzenie kary za nieuprawnione wykorzystanie oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar, oświadczeń przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej występującej z wnioskiem o odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej, propozycji ugodowych lub oświadczenia strony,

  - wprowadzenie kary na osobę upoważnioną do stawienia się w imieniu przedsiębiorcy na rozprawie lub przesłuchaniu za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub nieuzasadnione niestawiennictwo na wezwanie prezesa Urzędu

  - wprowadzenie kary na osobę fizyczną, która nie udzieliła informacji żądanych przez prezesa Urzędu

  Projekt zakłada wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa UOKiK. Rozwiązanie to, wraz z określeniem zamkniętego katalogu przesłanek, na podstawie których prezes UOKiK będzie mógł być odwołany przez prezesa Rady Ministrów, ma na celu zapewnienie większej niezależności prezesa UOKiK oraz pozwoli na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasu.

  Zgodnie z projektem odwołanie prezesa UOKiK przed końcem kadencji będzie możliwe jedynie w przypadku:
  - skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - pozbawienia praw publicznych;
  - złożenia rezygnacji;
  - utraty obywatelstwa polskiego;
  - choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim lub innej przeszkody, trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
  - naruszenia zakazów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  - naruszenia zakazu zajmowania innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska dydaktycznego, badawczo-dydaktycznego lub badawczego.

  Wprowadzono również ograniczenie, zgodnie z którym prezes UOKiK może zostać ponownie powołany tylko raz.

  (ISBnews)

   

 • 12.01, 09:51Personnel Service: 83% badanych chce ustawowej gwarancji pracy zdalnej 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Ponad 4/5 (83%) osób, które wykonywały lub nadal wykonują pracę zdalnie, chce ustawowej gwarancji pracy zdalnej, wynika z badania zleconego przez Personnel Service. 37% zatrudnionych uważa, że prawo powinno gwarantować pracę zdalną jeden dzień w tygodniu. Rocznie to ok. 50 dni robocze.

  "Nie będzie zaskoczeniem, że praca zdalna to domena osób z wyższym wykształceniem, które mieszkają w największych polskich miastach. Z naszego badania wynika, że 42% pracowników z wyższym wykształceniem deklaruje, że aktualnie pracuje zdalnie, w porównaniu do 15% osób z średnim wykształceniem oraz 7% osób z wykształceniem podstawowym. Dodatkowo, 39% aktualnie pracujących zdalnie mieszka w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Na wsi w ten sposób pracuje mniej, bo co czwarta osoba" - powiedział zauważa prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

  Badanie wykazało, że 47% osób pracujących w formie home office chce regulacji prawnych. Kolejne 33% osób twierdzi, że optymalne jest aktualne rozwiązanie, gdzie praca zdalna to przywilej zależny od decyzji pracodawcy. A wielu z nas nie ma jeszcze zdania w tej kwestii (34%).

  "Eksperci rynku pracy są zgodni, że pracę zdalną należy uregulować. Home office, dotychczas postrzegany w kategoriach benefitu, teraz stał się rzeczywistością wielu Polaków. I ta rzeczywistość jest bardzo złożona. Pojawiły się kwestie m.in. partycypowania pracodawców w kosztach, oddelegowania na pracę zdalną czy wypadków na home office. Nie można tych zagadnień zostawić bez odpowiednich rozwiązań, które dla wszystkich będą jasne" - powiedział Inglot.

  Co piąta osoba uważa, że opcja pracy zdalnej wystarczyłyby przez 20-26 dni w roku, czyli tyle, ile przewidzianego urlopu. Home office w wymiarze jednego dnia miesięcznie odpowiadałaby 6% ankietowanych, a 30% osób nie ma zdania w tej kwestii, podano również.

  Badanie wykazało również, że 40% osób podczas home office wypracowuje nadgodziny, co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, a co szósty powyżej tego czasu. Obowiązki zdalnie w standardowym wymiarze czasu pracy wykonywało lub nadal wykonuje 56% pracowników.

  "Praca z domu wiąże się z większą swobodą, co jest dużą zaletą, bo możemy dopasować godziny pracy do własnego rytmu dnia czy stylu życia. Z drugiej strony, gdy zamieniamy mieszkanie w domowe biuro, zaciera się granica miedzy miejscem pracy i wypoczynku. To może się wiązać z poczuciem, że pracujemy non stop. Z naszego badania wynika, że najmocniej granicę w czasie pracy wyznaczają sobie osoby w wieku 35-44 lat. Aż 61% osób w tym przedziale wiekowym pracowało na home office w sztywnych godzinach. Inne grupy wiekowe mają z tym więcej problemu, dlatego większość z nas nie marzy o tym, by przejść całkowicie na pracę zdalną. Idealny wymiar to jeden dzień w tygodniu, uregulowany i zagwarantowany prawnie" - podsumował Inglot.

  Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-23 listopada 2020 roku, metodą CAWI na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1049 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 14:56Skuza z MF: Szacowany deficyt budżetowy w 2020 roku to ok. 90 mld zł 

  Warszawa, 11.01.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów szacuje, że deficyt budżetowy na koniec 2020 r. wyniesie około 90 mld zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

  "To wykonanie jest dużo lepsze od nowelizacji ustawy budżetowej dzięki dużo wyższym dochodom. I tu mogę powiedzieć, że deficyt za rok 2020 on może być około 90 mld zł - tak wstępnie szacujemy" 0 powiedział Skuza w Senacie w trakcie debaty nad ustawą budżetową na rok 2021.

  Zaznaczył, że poziom wpływów do budżetu nie jest to jeszcze poziom, który był w pierwotnej ustawie budżetowej za rok 2020, zwłaszcza jeżeli chodzi o wpływy z podatku VAT.

  Nowelizacja zakładała, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, czyli na poziomie wyższym o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt określono 109,3 mld zł.

  W połowie grudnia wiceminister Skuza informował, że wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) za 2020 roku będą "znacznie wyższe" od poziomu zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej. W nowelizacji budżetu zapisano wpływy z VAT na poziomie 170 mld zł.

  Także w połowie grudnia resort finansów podał, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec listopada 2020 r. odnotowano 13,2 mld zł deficytu, tj. 12,1% rocznego planu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 12,07 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 13:57Muller: Będzie spotkanie z prezydentem i nowy projekt ustawy o działach adm. 

  Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) - Przedstawiciele rządu planują w najbliższym czasie spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą celem uzgodnienia zmian do ustawy o działach administracji rządowej, aby przygotować nową wersję przepisów w tej sprawie, które znajdą akceptację prezydenta, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller po tym, jak prezydent zawetował dziś nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. 

  "To jest konstytucyjne prawo pana prezydenta, w związku z tym my je w 100% szanujemy. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z zapleczem pana prezydenta oraz z samym panem prezydentem, aby omówić te zastrzeżenie, która pan prezydent zgłaszał do tej ustawy. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy spełni również te wymagania, których oczekuje pan prezydent" - powiedział Muller podczas briefingu prasowego.

  Jak wskazano, określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis.

  Wątpliwości prezydenta budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo.

  Kolejną zmianą budzącą wątpliwość, szczególnie, co do czasu wprowadzenia, jest włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej. Jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu.

  Według prezydenta, takie zmiany są konieczne, ale sprzeciw budzą dwa aspekty - po pierwsze, czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana; po drugie, jej niepełny, niesystemowy charakter.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 13:26Prezydent zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej 

  Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Mając na uwadze przepisy Konstytucji, regulujące procedurę ustawodawczą, w szczególności art. 121 ust. 2 Konstytucji, stanowiący, że Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm oraz art. 122 ust. 2 Konstytucji, mówiący, że prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, należy zauważyć, że przedłożenie projektu Sejmowi w dniu 17 listopada 2020 r., zakładającego wejście w życie ustawy, co do zasady, 1 stycznia 2021 r., już w momencie wpłynięcia do Sejmu wskazywało na możliwość naruszenia konstytucyjnego terminu 21 dni na podjęcie decyzji przez Prezydenta RP oraz brak zachowania odpowiedniej vacatio legis" - czytamy w komunikacie.

  Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis, podkreślono.

  "Przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis" - podkreślono w materiale.

  "Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. W czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Z tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony" - czytamy dalej.

  Kolejną zmianą budzącą wątpliwość, szczególnie, co do czasu wprowadzenia, jest nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej /(Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285/ (art.40), która przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej.

  "Jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu. Od wielu lat wiadomym jest, że pensje osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym w szczególności ekspertów, zajmujących stanowiska podsekretarzy stanu wymagają podniesienia, z uwagi na zakres obowiązków i odpowiedzialność" - wskazano także w komunikacie.

  Według prezydenta, takie zmiany są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Jakkolwiek, sprzeciw budzą dwa aspekty - po pierwsze, czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana; po drugie, jej niepełny, niesystemowy charakter.

  "Czas walki z pandemią COVID-19 nie jest w moim przekonaniu właściwym czasem na zmiany w administracji, w szczególności polegające na podniesieniu uposażeń części podsekretarzy stanu. Podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych" - czytamy dalej. 

  "Jeszcze raz podkreślam, że popieram konieczność wprowadzenia podwyżek dla osób pełniących ważne dla państwa i obywateli funkcje, pracujących w szczególnym obciążeniu i ponoszących szczególną odpowiedzialność, ale powinno to nastąpić, gdy sytuacja związana z pandemią COVID-19, także w aspekcie gospodarczym i społecznym, na to pozwoli. W moim przekonaniu, w obliczu obaw przed nadejściem trzeciej fali zakażeń, gdy Narodowy Program Szczepień jest na wczesnym etapie realizacji, czas na to jeszcze nie nadszedł" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 12:12ZPPHiU: Kody PKD wybrane do tarczy 6.0 nie odzwierciedlają spisu firm w centrach 

  Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) - Tarcza 6.0 przewiduje listę podmiotów objętych wsparciem rządowym w oparciu o klasyfikację wybranych kodów PKD, która nie jest odzwierciedleniem spisu firm realnie działających w centrach, wskazał Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). W przekonaniu Związku, lista ta jest zdecydowanie niewystarczająca, by zagwarantować pomoc polskim przedsiębiorcom, walczącym dziś o przetrwanie branży.

  W dyskusji o tym, że kryterium przyznania pomocy powinien być przymus administracyjny zamknięcia sklepów i będący ich wynikiem spadek obrotów, a nie ich klasyfikacja, głośno mówią szczególnie pokrzywdzeni, m.in. sprzedawcy akcesoriów do telefonów komórkowych, wskazano.

  "Opieranie się na PKD jako kluczu do przydzielania pomocy publicznej jest nieadekwatne do rozporządzeń o zakazach prowadzenia działalności. Nie zamykano bowiem sektorów działalności wg klasyfikacji statystycznej, a wedle lokalizacji punktów. Teletorium zarządza około 200 lokalizacjami, z czego 80% to stanowiska wyspowe, a prowadzą je w 99% jednoosobowe firmy franczyzobiorców. Działamy od kilkunastu lat i dotychczas nie było potrzeby ani tym bardziej konieczności ujednolicania PKD – każdy prowadził swoja firmę zgodnie ze swoją specyfiką. Dziś nie ma nas w wyjątkach z dozwolonym handlem. Jesteśmy zamknięci, ale koszty stałe są, co najważniejsze wynagrodzenia pracowników naszych punktów handlowych. Tylko w naszej sieci to ponad 700 osób, które z dnia na dzień bez swojej winy nie mogą świadczyć pracy. Nie rozumiemy, dlaczego inne jest kryterium zakazu działania, a inne przydzielania pomocy" - powiedział dyrektor generalny/ prokurent w Teletorium Piotr Andrzejewski, cytowany w komunikacie.

  Weryfikacja dotkniętych zakazem handlu w centrach handlowych firm jest prosta i jednoznaczna i na tej podstawie, kogo dotyczy zakaz handlu, powinno się przydzielać adekwatną pomoc publiczną, dodał.

  "Zakazano nam handlu w centrach handlowych po raz trzeci. Podczas formułowania grudniowego zakazu prowadzenia działalności nikt nie kierował się PKD tylko lokalizacją. Tymczasem dostęp do pomocy obwarowany jest zupełnie innymi zasadami. W wyniku tego rozdźwięku moja firma (salony z elektroniką) pozbawiona jest jakiejkolwiek pomocy. Uważam, że automatycznie pomoc systemowa powinna należeć się każdej firmie dotkniętej bezpośrednio skutkami obostrzeń" - powiedział Krzysztof Greniewicz z GG Stores.

  Według niego, kluczowe są dwa obszary, obciążające firmę bez wsparcia państwa: ponoszenie pełnych kosztów pracy za okres zawieszenia działalności oraz "gigantyczne czynsze", pomimo wielu prób regulacji tematu.

  Greniewicz wskazał, że dla uproszczenia systemu można oprzeć się na trzech dokumentach, by wykazać, komu realnie należy się pomoc - wystarczyłoby okazać: wydruki z kas fiskalnych, zerowe za okres pozbawiony sprzedaży, listy płac pracowników w danych lokalizacjach oraz faktury za ten czas wystawiane przez udostępniających nam powierzchnię.

  "Wielu z nas wpadło w pułapkę pomocy, którą otrzymaliśmy przy pierwszym lockdownie. Warunki dotyczące otrzymanej pomocy z Tarczy 1.0 nakładają na nas obowiązek utrzymania zatrudnienia. W przeciwnym wypadku, znaczną część przyznanej subwencji będziemy musieli zwrócić. W aktualnych warunkach staje się to całkowicie nierealne do spełnienia. Nikt nie informował nas, że pieniądze z subwencji mają starczyć na wiele kolejnych lockdown'ów" - podsumował Dawid Labich z firmy Świat GSM.

  Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników.

  (ISBnews)

   

 • 07.01, 14:00Projekt noweli o listach zastawnych i bankach hipotecznych trafił do konsultacji 

  Warszawa, 07.01.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, który trafił do konsultacji społecznych zakłada m.in. rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego oraz zapewnienie inwestorom możliwości dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych. Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Celem projektowanych zmian jest m.in. wdrożenie do polskiego prawa  postanowień dyrektywy 2019/2162 z  27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi.

  "Wdrożenie dyrektywy 2019/2162 wymaga odpowiedniego uzupełnienia lub doprecyzowania przepisów krajowych. Należy wskazać, że w warunkach polskich odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych (covered bonds) w  rozumieniu dyrektywy 2019/2162 są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i  bankach hipotecznych" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Planowane jest:

  • wprowadzenie definicji listu zastawnego, odwołującej się do mechanizm podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • uzupełnienie zakresu pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie,
  • rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego,
  • ustanowienie warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • określenie zasad stosowania przez banki krajowe oznaczeń "europejska obligacja zabezpieczona" i "europejska obligacja zabezpieczona (premium)",
  • modyfikację zasad kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • wskazanie warunków uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowych wymogów dotyczących monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji,
  • wprowadzenie wymogów informacyjnych dotyczących programów emisji listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz sformułowania szczególnych obowiązków sprawozdawczych dla banków hipotecznych wobec organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego),
  • ustanowienie uprawnień dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych.

  Wejście w życie ustawy może wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność polskiego rynku listów zastawnych oraz wykorzystanie jego potencjału przez inwestorów. Na obecnym etapie nie można jednak dokonać oszacowania skali nowych emisji, niemniej jednak projektowane przepisy powinny przyczynić się do dalszego rozwoju rynku listów zastawnych, podano także.

  W związku z projektowanymi regulacjami obecnie działające banki hipoteczne będą musiały dostosować swoją działalność m.in. w zakresie zmodyfikowanych wymogów dotyczących utrzymywania bufora płynnościowego. Ze względu na konieczność dostosowania się banków hipotecznych do nowych wymogów w projekcie przewidziano odroczony termin wejścia w życie przepisów dotyczących bufora płynnościowego (trzymiesięczny okres vacatio legis).

  Obligacje zabezpieczone (listy zastawne) pod wieloma względami odgrywają ważną rolę zarówno w samym systemie finansowym, jak i finansowaniu gospodarki. Strategiczne pozostaje znaczenie obligacji zabezpieczonych jako narzędzia finansowania długoterminowego na rynkach UE, jak i na poziomie globalnym, podkreślono. 

  Według danych Europejskiej Rady ds. Obligacji Zabezpieczonych – European Covered Bond Council (ECBC), obecnie blisko 60% wszystkich emisji koncentruje się w krajach UE: Danii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz Szwecji, przy łącznym wolumenie 2,5 mld euro na koniec 2018 r. Jednym z powodów, dla których UE ma stosunkowo duży rynek obligacji zabezpieczonych, jest fakt, że wiele państw członkowskich od dawna posiada krajowe systemy prawne (oraz tradycje) dotyczące emisji obligacji zabezpieczonych.

  Największym i zdecydowanie odróżniającym się od innych krajów UE rynkiem obligacji zabezpieczonych jest rynek duński, na którym wartość listów zastawnych pozostających do wykupu w 2017 r. wynosiła ok. 138% PKB. Ponadto wartość wyemitowanych obligacji zabezpieczonych pozwala prawie w całości finansować udzielone kredyty hipoteczne.

  Jak wynika z ostatniego raportu ECBC z 2019 r., poza Europą, w ostatnich latach Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur i  Korea Południowa wdrożyły ustawodawstwo dotyczące obligacji zabezpieczonych. Inne kraje, w tym Brazylia, Chile, Indie, Japonia, Meksyk, Maroko, Panama, Peru, Republika Południowej Afryki i Stany Zjednoczone, są w trakcie przyjmowania przepisów dotyczących obligacji zabezpieczonych lub analizują wprowadzenie regulacji w tym zakresie.

  Polski rynek listów zastawnych nadal pozostaje w fazie rozwoju na tle rynku europejskiego. Aktualnie na rynku krajowym działają cztery banki hipoteczne: PKO Bank Hipoteczny, mBank Hipoteczny, Pekao Bank Hipoteczny i ING Bank Hipoteczny, podano także.

  Aktywa banków hipotecznych stanowiły w grudniu 2019 r. 2,3% aktywów sektora bankowego, a kredyty mieszkaniowe – około 7% tych kredytów w całym sektorze bankowym. W 2019 r. (ostatnie dostępne dane) banki hipoteczne wyemitowały na rynku krajowym listy zastawne o wartości 1,2 mld zł, w tym po raz pierwszy dokonano emisji tzw. zielonych hipotecznych listów zastawnych. Wartość ich zobowiązań  z tytułu emisji listów zastawnych na rynku krajowym osiągnęła na koniec 2019 roku 11,9 mld zł.

  (ISBnews)

 • 07.01, 11:45Tomanek: Projekt nowej polityki przemysłowej trafi pod obrady rządu w I kw.  

  Warszawa, 07.01.2021 (ISBnews) - Do końca stycznia 2021 r. eksperci i przedstawiciele przemysłu mają opracować Białą Księgę Rozwoju Przemysłu, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiadając rozpoczęcie prac nad nową polityką przemysłową Polski do roku 2030. Do końca I kwartału br. projekt nowej polityki przemysłowej ma trafić pod obrady rządu, poinformował  wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

  "Po zerwaniu globalnych łańcuchów dostaw wielu Polaków, wielu Europejczyków osobiście doświadczyło faktu, że silny, suwerenny i bezpieczny oznaczać musi też gospodarczo niezależny, samowystarczalny, na tyle na ile to jest w dzisiejszym świecie możliwe. Dlatego ogłaszam dziś rozpoczęcie prac nad nową polityką przemysłową Polski. Podstawowa zasada brzmi trzy razy P […] polski przemysł, polskie technologie i polskie produkty" – powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.

  Jak zaznaczył, 3 razy P będzie nowym impulsem rozwojowym dla rodzimego przemysłu, dla wzrostu jego produktywności.

  "Musimy dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i najwyższych standardach jakościowych" – podkreślił wicepremier.

  W nowej polityce przemysłowej szczególne miejsce mają zająć branże, które są "lokomotywami rozwoju" - tradycyjnie mocne branże przed którymi stoją największe wyzwania. Takimi branżami są: zdrowie publiczne; zielony ład; inteligentna i czysta, zrównoważona gospodarka i energia; robotyzacja; transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo.

  Ma ona opierać się na pięciu osiach rozwojowych: cyfryzacji (wykorzystaniu dużych zborów danych robotów przemysłowych zarządzane w czasie rzeczywistym, przemyśle 4.0), bezpieczeństwie (m.in. branżach, w których produkcję ulokowano poza kontynentem europejskim ze względu na niższe koszty wytwarzania, np. farmaceutycznej i medycznej), lokalności produkcji (skrócenie łańcuchów dostaw, dywersyfikacja produktów i półproduktów), zapewnieniu emisyjności o obiegu zamkniętym oraz na społecznym wymiarze gospodarki (by – jak argumentował wicepremier - firmy stały się gotowe do konkurowania z globalnymi liderami).

  Narzędziami służącymi tworzeniu nowej polityki przemysłowej mają być m.in. deregulacja przepisów (tzw. tarcza prawna), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument zmiany zasad zamówień publicznych z uwzględnieniem wsparcia dla sektorów, uznanych za priorytetowe i dla przedsiębiorstw polskich), agendy badawcze. Celem Nowej Polityki Przemysłowej ma być także – jak powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek - wzmocnienie polskiego eksportu i pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach

  Zaplanowano przygotowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Uwagi, pomysły i komentarze do Białej Księgi można przesyłać do 31 stycznia 2021 r. Ich analizą zajmie się zespół składający się m.in. z ekspertów, przedstawicieli biznesu i reprezentantów firm.

  "Zakładamy, że […] do końca pierwszego kwartału […] chcielibyśmy projekt polityki przemysłowej skierować pod obrady rządu. Natomiast jak będziemy układać poszczególne etapy w trakcie prac, będzie zależało od postulatów zgłaszanych przez ekspertów oraz przez przedstawicieli przedsiębiorstw" – powiedział Tomanek.

  (ISBnews)

 • 07.01, 08:29Senacka komisja rekomenduje przyjęcie ustawy budżetowej na 2021 rok z poprawkami 

  Warszawa, 07.01.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021. Proponowane poprawki zakładają m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, opiekujących się chorymi COVID-19 oraz zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli o 2,5 mld zł.

  Senatorowie komisji chcą także skreślenia przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Środki te miałyby – jak proponują – zostać przekazane na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego

  Przed przyjęciem sprawozdania senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

  Przyjęta w grudniu 2020 r. ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  Komisja zaaprobowała m.in. poprawki, dotyczące 1,95 mld zł rekompensaty dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych, a także przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Kolejne poprawki zakładają przekazanie 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

  Senatorowie zaproponowali też zwiększenie o 2,5 mld zł  środków na podwyżki dla nauczycieli, o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów. Poparcie komisji uzyskały też poprawki, zakładające dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19 (propozycje Komisji Zdrowia).

  Senatorowie chcą także zwiększenia o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (propozycja komisji: Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą), przyznania dotacji w wysokości 3 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności (propozycja Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich); utworzenia rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władzę Białorusi (propozycja Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej).

  Komisja zaaprobowała także poprawki zgłoszone przez senatorów Beatę Liberę-Małecką i Pawła Arndta. Pierwsza ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Druga zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kolejne przewidują przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

  Zarekomendowano też przyjęcie poprawek, zwiększających o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich, zakładających przekazanie 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby, a 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Poparcie zyskała też poprawka, zakładająca przeznaczenie 100 mln zł na program in vitro, a także poprawka, przewidująca utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich" z kwotą 22 mln zł.

  (ISBnews)

 • 05.01, 15:38PFR: Z tarczy finansowej 2.0 będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Z tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm z branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi na jesieni obostrzeniami będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm, wynika z szacunku Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Budżet programu wyniesie 13 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dzisiaj Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm". 

  "Na program składają się dwa działania:

  - Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;

  - Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł" -  czytamy w komunikacie.

  Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

  Wybrane warunki udzielenia subwencji:

  - prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD;

  - zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne.

  Warunki umorzenia 100% subwencji:

  - kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej;

  - utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP);

  - dodatkowe warunki dotyczące przeznaczenia środków z subwencji.

  Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju, z finansowania mogłoby skorzystać do 70 tys. przedsiębiorstw.

  Zaproponowane rozwiązania mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructw przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez sytuację związaną z pandemią COVID-19, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 15:02Rząd podjął uchwałę ws. umorzenia do 100% subwencji z tarczy PFR dla MŚP 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów znowelizowała uchwałę ws. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), umożliwiając umarzenie do 100% subwencji, udzielonej przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi o tarczę finansową PFR dla małych i średnich firm. Rozwiązanie to ma kosztować ok. 7,5 mld zł.

  "Od jesieni 2020 r., niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (m.in. muzea), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia czy rozrywka, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie.

  Z umorzenia subwencji do 100% będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z następujących branż.

  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • Ruchome placówki gastronomiczne;
  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • Działalność związana z projekcją filmów;
  • Działalność fotograficzna;
  • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • Działalność agentów turystycznych;
  • Działalność pośredników turystycznych;
  • Działalność organizatorów turystyki;
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • Działalność fizjoterapeutyczna;
  • Działalność paramedyczna;
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny;
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • Działalność obiektów kulturalnych;
  • Działalność muzeów;
  • Działalność obiektów sportowych;
  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • Pozostała działalność związana ze sportem;
  • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

  W ramach konsultacji społecznych dodane zostały także nowe branże:

  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
  • Pozostałe drukowanie;
  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • Introligatorstwo i podobne usługi;
  • Działalność agencji reklamowych;
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

  Katalog branż będzie mógł być rozszerzony.

  Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego, podano także.

  Dotychczas na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy przeznaczono ponad 172 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 14:59Rząd przyjął nowelizację nt. kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z programu dotyczącego finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły korzystać nowe podmioty.

  "Zaproponowane rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie liniami kolejowymi, które nie są obecnie eksploatowane lub posiadają niskie parametry użytkowe. Zmiany wpisują się w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. 'Polski powiatowej', wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są następujący zarządcy: PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" oraz CARGOTOR. Po zmianie, z programu będą mogły także korzystać podmioty wykonujące zadania zarządcy, którym przekazane zostaną określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK, wyjaśniono.

  "W takim przypadku, szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem infrastruktury. PKP PLK SA po przekazaniu odcinka linii kolejowej (linii kolejowej), otrzyma dofinansowanie zmniejszone o dotychczasowe środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy dotyczącymi przekazywanej infrastruktury kolejowej. Środki te otrzyma nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej. Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom będzie dotyczyło przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej" - czytamy dalej.

  Ponadto wprowadzono stałe dodatkowe dofinansowanie dotychczasowego beneficjenta programu - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w kwocie 6 mln zł rocznie.

  W programie uwzględniono również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK SA pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP Telkol.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 13:27Rząd chce wprowadzić zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii do 13 I 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej w dniach 7-13 stycznia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 6 stycznia 2021 r.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej" – czytamy w uzasadnieniu.

  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego – czytamy w uzasadnieniu.

  Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  - na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
  - za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

  Rozporządzenie ma obowiązywać do końca dnia 13 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 05.01, 11:52Gowin: Rząd przyjął uchwały ws. tarczy finansowej 2.0 PFR dla MMŚP 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął dziś uchwały w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", poinformował wicepremier, minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii Jarosław Gowin.

  "Dobra wiadomość dla PL firm! Dziś rząd przyjął, przygotowane przez mój resort - @MRPiT_GOV_PL, uchwały ws. #TarczaFinansowaPFR 2.0 i noweli #TarczaFinansowaPFR 1.0. Dzięki temu do MMŚP trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia. Z pomocy będzie można korzystać już od 15.01" - napisał Gowin na swoim profilu na Twitterze.

  Jak informowano wcześniej, tarcza ta ma składać się z tarczy dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz tarczy dla MŚP wartej 6,5 mld zł. Wsparcie w ramach programu ma być udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 08:06Rząd zajmie się dziś uchwałami ws. tarczy finansowej 2.0 PFR dla MMŚP 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś na posiedzeniu rozpoczynającym się o godz. 11:00 projektami uchwał w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Jak informowano wcześniej, tarcza ta ma składać się z tarczy dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz tarczy dla MŚP wartej 6,5 mld zł. Wsparcie w ramach programu ma być udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r.

  W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia znalazły się następujące punkty:

  * Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" (ID133)

  * Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" (ID134)

  * Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" (ID58)

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 16:26Rząd chce przyjąć w I kw. strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 

  Warszawa, 04.01.2021 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie w I kw. 2021 r. uchwały w sprawie przyjęcia "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." (PSW), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Technologie wodorowe są priorytetem dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu i jednym z najistotniejszych projektów Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

  "Wodór powinien odegrać istotną rolę w procesie dekarbonizacji, będącym obecnie centralną częścią globalnych i europejskich wysiłków w dziedzinie energii, konieczną dla osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego. Jednocześnie Polska posiada potencjał technologiczny, naukowy i badawczy w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych, który przedmiotowa strategia zamierza rozwinąć i wykorzystać dla dobra gospodarki […]  Aktualna sytuacja na rynku energii stwarza szansę, by wodór odegrał znaczącą rolę w tworzeniu czystego, bezpiecznego i zrównoważonego sektora energii w naszym kraju. Docelowo, wodór umożliwi osiągnięcie gospodarki zeroemisyjnej o obiegu zamkniętym" – czytamy w uzasadnieniu.

  Celem jest rozwój produkcji, dystrybucji i wykorzystania wodoru zarówno w energetyce, przemyśle jak i w transporcie. W najbliższym czasie możliwa będzie komercjalizacja kolejnych technologii, takich jak wykorzystanie wodoru jako substratu w produkcji paliw syntetycznych, wskazano także.

  Celem PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej m.in. poprzez rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. By stać się dostawcą nowoczesnych technologii tego typu konieczna jest jednak budowa całego łańcucha wartości oraz odpowiedniej infrastruktury.

  W PSW wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce (działania nakierowane na rozwój wykorzystania niskoemisyjnych technologii wodorowych: obniżenie emisyjności sektora energetycznego, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii, ograniczenie intensywności wykorzystania paliw kopalnych i zmniejszenie uzależnienia państwa od importu paliw, a w dłuższej perspektywie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego).

  Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez:

  - uruchomienie instalacji P2G klasy 1 MW na bazie polskich technologii – wsparcie dla stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnych;
  - wsparcie badań i rozwoju w zakresie tworzenia układów ko- i poligeneracyjnych w celu stworzenia instalacji demonstracyjnych a następnie uruchomienie instalacji średniej wielkości;
  - rozpoczęcie wykorzystania wodoru jako magazynu energii.

  2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie (wykorzystanie pojazdów wodorowych w transporcie, obok pojazdów elektrycznych, ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie niskoemisyjnego transportu, wodór ma ma potencjał do zastępowania paliw konwencjonalnych szczególnie w transporcie miejskim (autobusy), transporcie drogowym (transport ciężki i długodystansowy), transporcie kolejowym (lokomotywy i pojazdy trakcyjne wyposażone w ogniwa paliwowe i baterie) oraz transporcie morskim, a w dalszej perspektywie również w lotnictwie)

  W tym celu planowane jest:
  - stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów napędzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie eksploatacji 2 tys. autobusów wodorowych w 2030 r.;
  - rozwój sieci bazowej poprzez budowę 32 stacji tankowania wodoru;
  - powstanie pierwszych pociągów/lokomotyw wodorowych, które zastąpią ich spalinowe odpowiedniki na trudnych do zelektryfikowania trasach;
  - wytwarzanie paliw syntetycznych w reakcji wodoru z CO, CO2, N2.

  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu (wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego ma wpłynąć na redukcję emisji gazów cieplarnianych polskiej gospodarki, przede wszystkim w sektorach, które trudno jest zelektryfikować, np. w przemyśle ciężkim)

  W celu wsparcia dekarbonizacji przemysłu planowane jest:
  - wsparcie działań na rzecz pozyskania i zastosowania niskoemisyjnego wodoru do procesów produkcji petrochemicznej oraz nawozowej;
  - wprowadzenie węglowego kontraktu różnicowego jako instrumentu wsparcia transformacji klimatycznej przemysłu;
  - wsparcie finansowe i organizacyjne studiów wykonalności przemysłowych dolin wodorowych w ramach budowy przemysłowych procesów o obiegu zamkniętym i docelowo powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru.

  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach (do 2030 r. konieczne jest stworzenie warunków do uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, w tym celu planowane jest wprowadzenie zachęt do działań innowacyjnych, które umożliwią polskim przedsiębiorcom wykorzystanie momentu rozwojowego oraz środków finansowych, oferowanych przez UE i międzynarodowe instytucje finansowe).

  Cel ten ma zostać osiągnięty przez:
  - uruchomienie instalacji do produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych m.in. w procesie elektrolizy, z biometanu, gazów odpadowych, z gazu ziemnego z wykorzystaniem CCS/CCU, w drodze pirolizy oraz innych alternatywnych technologii pozyskiwania wodoru;
  - uruchomienie wytwarzania gazów syntetycznych w procesie metanizacji wodoru;
  - wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu o proces elektrolizy. Zainstalowana moc elektrolizerów sięgnie w 2030 r. 2 GW;
  - zapewnienie warunków do budowy instalacji do produkcji wodoru przy elektrowniach jądrowych.

  5. Sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru (dostarczanie go z miejsca produkcji do odbiorcy końcowego oraz jego bezpieczne magazynowanie).

  W tym celu proponuje się m.in.:
  - stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru,
  - wprowadzanie do sieci gazowych SNG wyprodukowanego w systemach P2G;

  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego (aby usunąć bariery rozwoju rynku wodoru oraz zachęcić do stopniowego zwiększania wykorzystania OZE dla potrzeb elektrolizy; chodzi o stworzenie podstaw funkcjonowania rynku wodoru i w dalszej perspektywie opracowanie legislacyjnego pakietu wodorowego, określającego szczegóły funkcjonowania rynku, implementującego prawo UE w tym zakresie oraz wdrażającego system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru.

  Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów.

  (ISBnews)

 • 04.01, 12:36Niedzielski: W ferie dzieci będą mogły przebywać na dworze bez rodziców 

  Warszawa, 04.01.2021 (ISBnews) - W czasie ferii dzieci będą mogły przebywać również w godzinach 8:00-16:00 na świeżym powietrzu bez konieczności opieki ze strony osób starszych, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

  "Chcieliśmy zaproponować, to jest też związane z licznymi wnioskami […] pewne złagodzenie obostrzenia, to będzie przygotowane w dzisiejszym rozporządzeniu Rady Ministrów. Otóż chcieliśmy tutaj dopuścić możliwość dla dzieci przebywania na wolnym powietrzu bez konieczności opieki osób starszych w godzinach 8:00-16:00" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że dotyczy to ferii, które w całym kraju rozpoczęły się dzisiaj, a mają potrwać do 17 stycznia.

  Ze względu na pandemię koronawirusa i przejście na naukę zdalną, wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Co do zasady, od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00-16:00 mogły poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym, lub osobą dorosłą.

  Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, do 29 listopada 2020 r. nauka odbywa się w trybie zdalnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego uczą się w tym trybie od 26 października, natomiast uczniowie klas I-III od 9 listopada.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 11:10Projekt dot. m.in. do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezp. w konsultacjach 

  Warszawa, 04.01.2021 (ISBnews) - Podwyższenie do 5 tys. zł kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych oraz wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania zakłada projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, który trafił do konsultacji społecznych.

  "Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Proponowane regulacje mają umożliwić gminom zastosowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na obniżenie kosztów odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

  W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.: podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (ok. 23 zł za pojemnik/worek 120 l - obecnie 18 zł) oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Projekt zakłada także, że właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczaliby się z opłaty, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

  Planowane jest także wprowadzenie możliwości wydania decyzji ministra klimatu w sprawie odstępstwa dla poszczególnych gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.  Ma to - jak wynika z uzasadnienia - umożliwić odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności zbiorowej.

  Projekt zakłada podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych (grzywna od 300 do 5 tys. zł), wprowadzenie administracyjnej kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. Planowana jest też zmiana w Kodeksie karnym - za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania grozić ma kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  "Podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych, będzie miało efekt prewencyjny i zmniejszy skalę zjawiska niewłaściwego postępowania z odpadami. Natomiast dodana sankcja w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenia dot. gospodarowania odpadami przez podmioty do tego nie uprawnione pozwoli na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej branży" - czytamy dalej.

  Projekt wprowadza przepisy dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania (dzięki temu mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co ma zmniejszyć koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów). Zmniejszone mają też zostać obciążenia dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące pomiarów kontrolnych hałasu.

  Ponadto zawarto rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne poprzez umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat oraz skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku.

  Ceny oferowane przez instalacje za zagospodarowanie tony odpadów zmieszanych są zróżnicowane (zgodnie z danymi z ubiegłorocznego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): 24 instalacje oferują cenę poniżej 300 zł, 63 instalacje - 300-400 zł, 22 instalacji - powyżej 400 zł, z czego 7 instalacji - powyżej 500 zł, a 6 instalacji z 7, które oferują najwyższą cenę jest położone w województwie mazowieckim, podano także.

  (ISBnews)