Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.05, 08:26MEN: W rozporządzeniu będzie mowa o ograniczeniu zajęć w szkołach do 7 VI 

  Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - W przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) rozporządzeniu dotyczącym nauki w szkołach będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br., poinformował ISBnews resort.

  "Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy uczniowie będą się uczyli na odległość, czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br." - poinformowała ISBnews rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska.

  Zaznaczyła, że "dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych ministra zdrowia oraz GIS".

  Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie.

  Wczoraj wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział w rozmowie z WP TV, że MEN wyda rozporządzenie, które będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowanie szkół do końca zajęć dydaktycznych, tj. do 26 czerwca.

  Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach.

  Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. - konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 16:42Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws. zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wyda rozporządzenie, które będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowanie szkół do końca zajęć dydaktycznych, zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

  "Gdyby popatrzeć na to, o czym była mowa i czytać to, co ostało powiedziane, to wynika z tego jasno, że do końca zajęć, czyli do 26 czerwca nie ma takiej decyzji, aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych" - powiedział Kopeć w wywiadzie dla WP TV.

  "Zostanie wydane rozporządzenie, które będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowanie szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych" - zapowiedział wiceminister.

  Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj, że od 25 maja będą organizowane zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla klas I-III, nie będą one jednak obowiązkowe. Rodzicom, którzy nie skorzystają z tej oferty będzie nadal przysługiwać prawo do zasiłku opiekuńczego.

  Ponadto, od poniedziałku 18 maja będzie możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a od 25 maja - organizowania prób, ćwiczeń indywidualnych na uczelniach artystycznych np. muzycznych. Od 25 maja możliwość konsultacji ze swoimi nauczycielami, którzy przygotowują ich do egzaminów będą mieć maturzyści i ósmoklasiści, natomiast od 1 czerwca - wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 16:24KE wzywa Polskę do transpozycji dyrektywy ws. walki z praniem pieniędzy 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z niepełną transpozycją dyrektywy ws. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, poinformowała KE.

  Podobne wezwania Komisja wystosowała również do Belgii, Czech, Estonii, Irlandii, Grecji, Luksemburga, Austrii, Polski i Zjednoczonego Królestwa.

  "Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilności finansowej i bezpieczeństwa w Europie" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Komisji, skandale związane z praniem pieniędzy ujawniły potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na szczeblu UE. Luki prawne występujące w jednym państwie członkowskim mają wpływ na całą UE.

  "Dlatego też przepisy UE powinny być skutecznie wdrażane i nadzorowane w celu zwalczania przestępczości i ochrony naszego systemu finansowego" - podkreśliła Komisja.

  Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć przepisy piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do dnia 10 stycznia 2020 r.

  "Komisja wyraża ubolewanie, że państwa członkowskie, o których mowa, nie dokonały terminowej transpozycji dyrektywy, i zachęca je do tego w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE" - zaznaczono w komunikacie.

  W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi państw członkowskich w ciągu czterech miesięcy Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 15:49KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II, które - w ocenie KE - mają istotne znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych, poinformowała Komisja.

  "Nieprawidłowa transpozycja w jednym państwie członkowskim może mieć wpływ na całą UE. Jednolity rynek produktów ubezpieczeniowych wymaga, aby organy nadzoru państw członkowskich wymieniały się między sobą informacjami i koordynowały swoje decyzje. W szczególności, jeżeli krajowe organy nadzoru podejmą decyzję - w przypadku braku decyzji Komisji […] - decyzje podjęte przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do tych samych państw trzecich nie powinny być między sobą sprzeczne" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Komisji, Polska nie zapewniła zgodności decyzji polskiego organu nadzorczego z decyzjami organów innych państw członkowskich.

  "Komisja wyraża ubolewanie, że Polska nie dokonała pełnej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II i zachęca ją do tego w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE" - zaznaczono w komunikacie.

  W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 15:04KE wzywa Polskę do zapewnienia odpowiedniego poziomu oczyszczania ścieków 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) -  Komisja Europejska (KE) wzywa Polskę do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, podała KE. 

  Podobne wezwanie KE wystosowała także do Bułgarii, Czech i Francji.

  Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska. W przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. oczyszczanie wymaga nie tylko eliminacji ciał stałych, ale również rozkładania substancji organicznych za pomocą bakterii.

  Jak podała Komisja, w Polsce 1 183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych. Ponadto, w 1 282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają odpowiedniemu oczyszczaniu przed odprowadzeniem. Polska nie zapewniła także w 426 aglomeracjach bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe.

  "Wszystkie te aglomeracje powinny były dostosować się do przepisów dyrektywy do 31 grudnia 2010 r." – przypomniano.

  W związku z tym Komisja wysyła uzasadnione opinie do wszystkich czterech państw. Mają teraz cztery miesiące na naprawę sytuacji. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

  (ISBnews)

 • 14.05, 14:55KE wzywa Polskę, by umożliwiła składanie skarg z powodu złej jakości powietrza 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę i Bułgarię do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio dotkniętych przekroczeniem limitów zanieczyszczenia powietrza, poinformowała KE. Komisja chce umożliwienia wnoszenia przez te osoby skarg do sądów krajowych na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

  "Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska oraz osoby fizyczne lub prawne w tych dwóch państwach członkowskich nie mają obecnie prawa kwestionować spójności planów ochrony powietrza i wymagać od władz publicznych ustanowienia planów ochrony powietrza zgodnie z wymogami dyrektywy" – podała Komisja.

  "W związku z tym, […] że zarządzanie środowiskiem odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu właściwego funkcjonowania różnych zasad sektorowych, Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do tych dwóch państw wezwań do usunięcia uchybienia" – zaznaczyła KE.

  Oba państwa mają cztery miesiące na zaradzenie tej sytuacji. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

  Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego.

  (ISBnews)

 • 14.05, 11:28Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do maja 2020 roku oraz udzielanie im umarzalnej pożyczki na bieżącą działalność.

  Celem inicjatywy są ułatwienia dla organizacji pozarządowych. Projekt wprowadza możliwość udzielania im przez starostę pożyczki na bieżącą działalność statutową; przy czym pożyczki do wysokości 10 tys. zł, po złożeniu odpowiedniego wniosku podlegałyby umorzeniu.

  Zmiany dotyczą także wyliczania spadków przychodów organizacji pożytku publicznego, aby pojedyncze wpływy dotacji - jak zaznaczono w uzasadnieniu - nie podwyższały sztucznie przychodu w okresie przyjętym do wyliczenia spadku. Zmienione zostałyby zasady akceptowania wydatków i rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii.

  Projekt nowelizacji zawiera zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca do 1 maja 2020 r., z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych).

  W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że zaproponowane w ustawie rozwiązania spowodują zmniejszenie dochodów o 298 mln zł i wzrost wydatków o 93 mln zł, w konsekwencji saldo ogółem sektora finansów publicznych na skutek przedmiotowej regulacji może ukształtować się na poziomie ok. -391 mln zł.

  Łączną kwotę wydatków z tytułu pożyczek oszacowano na 93 mln zł (przy założeniach, że pożyczkę otrzyma pożyczkę 9,3 tys. organizacji, a jej kwota wyniesie 10 tys. zł).

  "Prawdopodobnie rzeczywista wysokość łącznej kwoty wydatków z powodu udzielania pożyczek będzie niższa, gdyż możliwe, że nie wszystkie podmioty otrzymają pożyczkę i w pełnej wysokości dopuszczonej przez przepisy" - napisano w OSR.

  Natomiast koszty zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności oszacowano na 298 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 10:49Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zakładający przyznanie pracownikom służby zdrowia, mającym kontakt z zakażonymi czasowego dodatku do wynagrodzenia i dodatku specjalnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

  Zgodnie z projektem pracownikom służby zdrowia, mającym bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem, przysługiwałby dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego i dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych, a także 7-dniowy urlop płatny po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

  Pracownicy placówek medycznych narażeni na kontakt z zakażonymi mieliby także obowiązek przeprowadzania cotygodniowych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Projekt zakłada utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, z którego sfinansowano by zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 czy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia. Środki funduszu pochodziłyby m.in. z programu UE Coronavirus Response Investment Initiative.

  Kierujący podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej mieliby obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej.

  Projekt zakłada finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zarażonymi z budżetu państwa.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia regulacji nie jest możliwe". Szacunkowy miesięczny koszt wypłaty dodatku do wynagrodzenia wyniósłby ok. 83 mln zł (bez kosztu składek finansowanych przez pracodawcę). Przyjmując, że składka płacona przez pracodawcę wynosi ok. 20% wynagrodzenia brutto, podwyższenie wynagrodzeń o łączną kwotę 83 mln zł oznaczałby dodatkowy koszt związany z koniecznością pokrycia składek w kwocie ok. 17 mln zł.

  Miesięczny koszt finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniósłby blisko 438 mln zł.

  W zakresie kosztów ponoszonych w związku z projektowanym obowiązkiem badań na obecność wirusa, przy założeniu, że w placówkach ochrony zdrowia zawód medyczny wykonuje 360 tys. osób (dane CSIOZ, stan na 31.12.2018) oraz że koszt wykonania badania wynosi 280 zł (dane NFZ), miesięczny koszt projektowanej regulacji wyniesie ok. 403 mln zł.

  Teraz projekt trafi do Sejmu jako inicjatywa senacka

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 09:33Senat przyjął projekt ustawy, zakładającej uzupełnienie subwencji JST 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt ustawy, która zakłada uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego (JST) o część rekompensującą, obejmującą dochody własne tych jednostek utracone w wyniku stosowania przepisów, dotyczących zapobiegania epidemii SARS- CoV-2.

  Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem zakłada też umożliwienie gminom wykorzystania środków pobieranych z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii.

  Przewiduje ponadto możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego oraz rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a także niedokonywanie wpłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego w latach 2020-2021.

  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami ulgi podatkowe i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom dotkniętym negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nie byłyby zaliczane do dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Istniałaby też możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług w przypadku umorzenia wierzytelności albo odstąpienia od dochodzenia należności.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "z uwagi na wyjątkowość sytuacji, nie jest możliwe w wiarygodny sposób oszacować skutków pozostałych mechanizmów interwencji i przedstawić prognozę przepływów finansowych".

  Wskazano jednak, że w ustawie budżetowej na rok 2020 planowana kwota wpłat jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2,93 mld zł (łączna wielkość dla gmin, powiatów i województw). Dlatego skutki tego rozwiązania - w ocenie projektodawców - szacowane byłyby na 2,2 mld zł w tym roku (ze względu na skutki epidemii), a w roku przyszłym byłyby zbliżone do tych, prognozowanych e tegorocznym budżecie.

  Teraz projekt trafi do Sejmu jako inicjatywa senacka.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 08:39Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Za nowelizacją opowiedziało się 95 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

  Senat wprowadził do ustawy 78 poprawek.  Część z nich dotyczyła usunięcia z nowelizacji przepisów, nie związanych - w ocenie senatorów - ze wsparciem przedsiębiorców.

  Senat wykreślił przepisy, dotyczące skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G), akceptacji nie uzyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.

  Izba opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną, gdyż - zdaniem senatorów - niemożliwe byłoby ustalenie, kto o tę pomoc się ubiega.

  Senat zaproponował też podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujednolicenie terminu jego pobierania oraz wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek ten przysługiwałby także rolnikom na takich samych zasadach.

  Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

  Senat przyjął też poprawkę zakładającą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych oraz szereg poprawek, które - w ocenie senatorów - mają skutecznie przeciwdziałać zapaści finansowej gmin. Senatorowie zaproponowali m.in. zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020-2021. Wprowadzili też poprawki mające na celu objęcie wsparciem finansowym firm przewozowych autobusowych.

  Opowiedzieli się za skreśleniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładały na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

  Senatorowie przyjęli poprawkę umożliwiającą zdalne obradowanie radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodzili się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 13:43Morawiecki: Deficyt budżetu w tym roku będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy 

  Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Tegoroczny deficyt budżetowy będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy, powiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Trudno powiedzieć przed nowelizacją jaki będzie deficyt. Mogę powiedzieć, że on będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy, natomiast czy to będzie liczba bliższa 8% czy 5% - trudno dzisiaj jeszcze przesądzić" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

  Podkreślił, że "najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka i polskie społeczeństwo w miarę suchą nogą" przeszły przez czas kryzysu, wywołanego epidemią koronawirusa.

  "Chcę, żeby polskie branże, te które najbardziej ucierpiały, ale też które rozwijają się dynamicznie, aby miały szansę na rozwój gospodarczy już wkrótce, już w pierwszych etapach luzowania obostrzeń Chyba jest na to szansa" - wskazał Morawiecki.

  Zaznaczył, że jest przekonany, że działania rządu po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczące poszczególnych sektorów, eksportowej "są słuszne i właściwe".

  "Nie jestem w stanie określić, jaki będzie deficyt budżetowy, on będzie znaczący, ale to on nie jest najważniejszym parametrem tylko on stabilność sektora finansów publicznych, polskie miejsca pracy" - zaznaczył premier.

  Nowelizacja budżetu zapowiadana jest na czerwiec. Obecnie nad projektem nowelizacji pracuje Ministerstwo Finansów.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 13:09Morawiecki: Od 18 maja otwarcie m.in. restauracji i zakładów fryzjerskich 

  Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - W ramach kolejnego etapu "odmrażania gospodarki" 18 maja otwarte zostaną zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także restauracje, kawiarnie i bary w nowym reżimie sanitarnym, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Mamy dobre sygnały z pozostałych obszarów Polski. Liczba zakażeń jest bardzo niewielka. To skłania nas do tego, by przedstawić III etap odmrażania gospodarki, III etap powrotu do normalnego życia gospodarczego" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

  "Restauracje, bary, lokale gastronomiczne i kawiarnie będą otwierane zgodnie z reżimem sanitarnym. Zachęcamy do otwierania ogródków. Bo na świeżym powietrzu jest bezpieczniej" - dodał.

  Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

  * limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);

  * dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

  * zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;

  * zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;

  * noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

  Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach, podano na stronie internetowej gov.pl/koronawirus.

  W przypadku salonów fryzjerskich i kosmetycznych taką zasadą będzie umawianie się na wizytę przez telefon, nie będzie możliwości oczekiwania na wizytę na miejscu.

  Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

  * obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);

  * używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

  * przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online, podano także.

  Premier zapowiedział, że zmiany dotyczyć będą także komunikacji publicznej i transportu. Od poniedziałku 18 maja w autobusach i tramwajach będzie musiało pozostać 30% miejsc wolnych (dotychczas 50%).

  Więcej osób niż dotychczas będzie mogło też korzystać z orlików, sal i hal sportowych.

  "Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2" - czyatmy dalej.

  Dotychczas w ramach I etapu "odmrażania" otwarto lasy, parki i skwery. Poluzowane zostały także ograniczenia dotyczące placówek handlowych do 100 metrów, w sklepie mogą przebywać 4 osoby na kasę (nie licząc personelu). W większych - liczba klientów zależy od powierzchni sklepu; na jedną osobę musi przypadać kilkanaście metrów.

  W ramach II etapu od 4 maja otwarto galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe, a także biblioteki i muzea. Można także prowadzić ćwiczenia rehabilitacyjne. Od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola (decyzje będą należeć do jednostek samorządu terytorialnego).

  Wcześniej zapowiedziano otwarcie niektórych boisk i stadionów, a w czerwcu powrót do rozgrywek piłkarskich.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 11:44MSWiA: Tymczasowe kontrole graniczne przedłużone o kolejny miesiąc - do 12 VI 

  Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Polska zdecydowała o przedłużeniu tymczasowej kontroli granicznej, wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa o kolejne 30 dni - do 12 czerwca br., poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

  Wcześniej, przedłużenie ograniczeń w przekraczaniu zewnętrznej granicy UE do połowy czerwca rekomendowała także Komisja Europejska.

  Tymczasowa kontrola graniczna na granicy Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją ma obowiązywać do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

  Kontrola na granicach wewnętrznych UE została wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w marcu, kilkakrotnie ją przedłużano (ostatnio od 4 maja br. do 13 maja br.) Nowelizacja zakłada kolejne przesuniecie terminu o 30 dni - do 12 czerwca br.

  MSWiA przypomniało, że zgodnie z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych, na ograniczony okres nieprzekraczający 30 dni lub na okres przewidywalnego istnienia tego poważnego zagrożenia, jeśli przekracza on 30 dni.

  "Gdy państwo członkowskie planuje przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych na podstawie art. 25 musi powiadomić pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską co do zasady najpóźniej cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli" - podano. Zaznaczono, że możliwy jest także okres krótszy w szczególnych przypadkach.

  Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami - 18, ze Słowacją - 5, z Niemcami - 16, z Litwą - 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w portach morskich oraz na kilkunastu lotniskach.

  W ruchu osobowym granicę państwową mogą przekraczać: Polacy, ich małżonkowie i dzieci, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także wykonujący pracę na terytorium Polski i kierowcy dokonujący przewodu osób i towarów, kiedy wykonują czynności zawodowe.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 08:59Sejm przyjął ustawę dopuszczająca głosowanie tradycyjne i korespondencyjne 

  Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Możliwość głosowania zarówno w formule tradycyjnej w lokalach wyborczych jak i korespondencyjnie zakłada poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta w 2020 r., który wczoraj późnym wieczorem przyjął Sejm.

  Za ustawą opowiedziało się 244 posłów, przeciw było 137, wstrzymało się 77.

  Projekt został zgłoszony przez grupę posłów, których w Sejmie reprezentował Przemysław Czarnek (PiS). Wczoraj odbyło się pierwsze, drugie czytanie i trzecie czytanie projektu.

  Emocjonująca debata trwała (z przerwami) ponad 10 godzin. "Zarzucaliście nam państwo, ze kompromisu nie ma, ja chcę zwrócić uwagę, że jednak że w jakiejś mierze już go mamy" - mówiła do posłów w trakcie drugiego czytania Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

  "Państwo chcieliście przełożenia terminu wyborów. My […] uważamy, że naszym obowiązkiem jest umożliwienie Polakom uczestnictwa w wyborach prezydenta. I staramy się to wspólnie z państwem […] robić" - dodała, składając wniosek o niezwłoczne przystąpienia do trzeciego czytania, bez odsyłania projektu do komisji.

  Borys Budka (KO) twierdził, że "nic się nie zmieniło". "Zgłaszacie [projekt] wczoraj, dzisiaj zgłaszacie autopoprawkę, w drugim czytaniu zgłaszacie jeszcze autopoprawki. I chcecie, żeby przejść niezwłocznie do trzeciego czytania. […] Przecież nie ma nawet komisji" - mówił.

  Krzysztof Śmiszek (Lewica) podkreślał, że "rozwiązania, które są zaproponowane w tej ustawie […] muszą budzić co najmniej wątpliwości, jeśli nie dosyć mocną krytykę". "Już pomijam, że zajmujemy się przepisami wyborczymi i termin sześciomiesięczny nie będzie zachowany, nie ma komisji nadzwyczajnej […] ale to legislacyjne Pendolino coraz szybciej jedzie" - powiedział.

  Zdaniem Krzysztofa Paszyka (Koalicja Polska), "temu projektowi daleko do doskonałości". "Sporo jeszcze przed nami, żeby to można za dobry projekt uznać" - podkreślił. Apelował, by doprowadzić do trybu głosowania, który "gwarantowałby bezpieczeństwo".  Zgłosił poprawki zakładające przeprowadzenie głosowania dwudniowego, a gdyby to było niemożliwe - znaczącego wydłużenia pracy komisji wyborczych.

  Michał Urbaniak (Konfederacja) apelował o wprowadzenie głosowania w formie elektronicznej - e-votingu. Chciał też dołączania do pakietów wyborczych - materiałów poszczególnych partii. "Wiele komitetów nie ma równych szans […] Proponujemy, aby wyrównać te dysproporcje, do pakietów wyborczych komitety mogłyby przynosić swoje materiały" - powiedział.

  Większość poprawek opozycji została odrzucona.

  Ustawa dopuszcza zarówno głosowanie tradycyjne w lokalach wyborczych, gdzie pracować będą komisje wyborcze, jak i "powszechnego głosowania korespondencyjnego na wniosek". W tym drugim przypadku konieczne złożenie takiej deklaracji komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy najpóźniej na 12 dni przed wyborami.

  Natomiast wyborcy przebywający w dniu głosowania w obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych taką deklarację mogą złożyć nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. I - zgodnie z zapisami - do 2 dni przed wyborami otrzymują pakiet wyborczy.

  Zgodnie z przepisami wyborca, który będzie chciał głosować korespondencyjnie w kraju, ma otrzymać pakiet wyborczy najpóźniej pięć dni przed wyborami. Ma on zostać doręczony przez upoważnionego urzędnika gminnego, za pośrednictwem Poczty Polskiej, będzie można odebrać pakiet osobiście w urzędzie gminy.

  Także wyborcy, przebywający za granicą, będą musieli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 12 dnia przed dniem wyborów. Obowiązek dostarczenia pakietu wyborczego ma spoczywać na konsulu, który będzie zobligowany do wysyłki nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Będzie też możliwość odebrania pakietu osobiście, jeżeli wyborca zadeklarował taką chęć w swoim zgłoszeniu.

  Założono, że minister właściwy do spraw administracji określi w rozporządzeniu wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych dla osób głosujących na terytorium Polski. Analogicznie - dla głosujących poza terytorium RP - rozporządzenie wyda minister właściwy do spraw zagranicznych.

  Ustawa zakłada wyłączenie możliwości głosowania korespondencyjnego jeżeli utworzono odrębne obwody głosowania np. w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku głosowania przez pełnomocnika.

  Ustawa zakłada, że komitety wyborcze, których kandydaci nie mogli wziąć udziału w wyborach 10 maja, nie będą zobowiązani do ponownego zbierania podpisów. Do wyborów będą mogli stanąć także nowi kandydaci.

  Państwowa Komisja Wyborcza ma odzyskać szereg uprawnień w organizowaniu i nadzorowaniu głosowania (zawieszonych pierwszą ustawą o COViD-ową), to ona ma zatwierdzać np. wzór kart wyborczych.

  Ustawa zakłada, że marszałek Sejmu będzie mógł z powodu sytuacji epidemicznej na wniosek ministra zdrowia i po zasięgnięciu opinii PKW dokonać zmiany terminu czynności wyborczych.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 16:30Zakaz lotów z powodu pandemii został przedłużony do 23 maja 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Rząd przedłużył zakazy korzystania z lotnisk w międzynarodowym ruchu lotniczym do 23 maja, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

  Zakaz dotyczy lądowania samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji.

  Wyjątek stanowią:

  - loty, którymi przewożone osoby, powracające do kraju samolotami wyczarterowanymi

  • przed 15 marca 2020r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie bądź na zlecenie
  • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów
  • na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich

  - o których mowa wart.76 ust.1 ustawy z 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, przewozu w oficjalnej misji głów państw i szefów rządów)

  - lotów czarterowych, realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli

  Zakaz dotyczy też lądowania handlowego w lotach krajowych, z wyjątkiem samolotów:

  - wykonujących lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty,

  - posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.

  (ISBnews)

 • 12.05, 12:59Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Senatowi przyjęcie nowelizacji tarczy antykryzysowej z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  Było to już trzecie posiedzenie senackiej Komisji, dotyczące nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgłoszono do niej ponad 90 poprawek. Część z nich dotyczyła usunięcia z nowelizacji przepisów, nie związanych - w ocenie senatorów - ze wsparciem przedsiębiorców.

  Komisja rekomenduje Senatowi wykreślenie przepisów, dotyczących skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G).

  Senatorowie poparli też poprawkę, zakładającą usunięcie przepisów dotyczących wprowadzenia tzw. podatku cyfrowego - 1,5% podatku od przychodu dużych firm - od platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix.

  Jednocześnie opowiedzieli się za podwyższeniem kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujenolicenie terminu jego pobierania. Zdecydowali także o wydłużeniu terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęciu nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zaproponowali, by zasiłek ten przysługiwał także rolnikom.

  Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

  Senatorowie opowiedzieli się, aby urzędy marszałkowskie dokonały przesunięć w budżetach dla przewoźników autobusowych w taki sposób, by środki zaplanowane na dopłaty na przejazdy ulgowe, zostały przekazane jako rekompensaty za spadek liczby pasażerów. Podobnymi rozwiązaniami są obejmowani przewoźnicy kolejowi.

  Zdecydowano też o rozszerzeniu zwolnienia ze składek z ZUS na tych przedsiębiorców, którzy byli zarejestrowani przed 1 kwietnia, ale nie osiągali dochodów.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:19MAP: Jonasz Drabek został pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powołał Jonasza Drabka na pełnomocnika ds. górnictwa węgla kamiennego, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

  "Jonasz Drabek jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty do wyższego dozoru górniczego. Jest ratownikiem górniczym" - czytamy w komunikacie.

  W Ministerstwie Aktywów Państwowych Drabek realizuje zadania związane z restrukturyzacją i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego. Jest dyrektorem Departamentu Górnictwa. W ramach obowiązków sprawuje nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi i instytutami branżowymi. Jest również odpowiedzialny za obszar regulacji i finansowania górnictwa, podano także.

  (ISBnews)

 • 11.05, 17:29Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii dla gosp. dom. powinny zostać wypłacone 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Rekompensaty wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych powinny zostać w tym roku wypłacone zgodnie z opracowanym wcześniej projektem ustawy, uważa wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Ja zdania nie zmieniam. Uważam, że rekompensaty, tak jak zostało zapowiedziane, powinny być wypłacone, szczególnie dzisiaj, kiedy wiele gospodarstw domowych i wielu Polaków stanie w obliczu ograniczenia swoich dochodów" - powiedział Sasin w rozmowie z Radiem Plus.

  Przypomniał, że Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało na początku roku projekt ustawy, która 14 lutego br. została wpisana w kalendarz prac rządu. Obecnie za zapisy ustawy odpowiada Ministerstwo Klimatu.

  Wicepremier wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd w kształcie zaproponowanym przez jego resort, ale decyzja zależy od działań kierownictwa Ministerstwa Klimatu, Rady Ministrów i wyniku prac legislacyjnych.

  "Co do zasady nie mam żadnej informacji, aby sprawa rekompensat była kwestionowana" - dodał.

  Zgodnie z opublikowaną w lutym oceną skutków regulacji (OSR) rządowego projektu ustawy, maksymalny koszt programu rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. ma wynieść 2 431,8 mln zł. Oceny dokonano przy założeniu, że z prawa do rekompensaty skorzysta 15,1 mln gospodarstw domowych przy wzroście średnich opłat w taryfie dystrybucyjnej w stosunku ubiegłego roku o 3,1% i średnim wzroście cen energii elektrycznej o 48zł/MWh netto.

  (ISBnews)

 • 11.05, 14:48KE proponuje odroczenie o 6 miesięcy pakietu VAT dot. e-handlu - do 1 VII 2021 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Jeżeli propozycję tę zaakceptuje Rada Europejska, przepisy podatkowe obowiązywać od będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak planowano 1 stycznia 2021 r., poinformowała Komisja.

  Pakiet e-handlu VAT ma ułatwić handel transgraniczny, zwalczanie oszustw związanych z VAT i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw w UE. Jako jeden z priorytetów strategii rozwoju jednolitego rynku cyfrowego był stopniowo wdrażany do roku 2015, kiedy to wprowadzono uproszczony system deklaracji i płacenia podatku VAT od dostaw usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) między przedsiębiorstwami a konsumentami w UE za pośrednictwem portalu MOSS (Mini One Stop Shop).

  "Komisja chce, by państwa członkowskie i przedsiębiorstwa miały więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad handlu elektronicznego z VAT" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie w 2021 każdy przedsiębiorca, który sprzedaje online towary lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z fiskusem według nowych zasad.

  Odbywać się to będzie za pośrednictwem platformy OSS (dotychczasowa platforma MOSS zostanie rozbudowana i przekształcona w OSS). Będą się w niej musieli zarejestrować się także internetowi sprzedawcy towarów o wartości do 150 euro, importowanych wcześniej spoza UE.

  Wedle nowych przepisów to na sprzedającym będzie ciążyć obowiązek naliczenia podatku VAT oraz zapłata tego podatku rzecz państwa członkowskiego w systemie OSS. Zniesione ma zostać też zwolnienie z VAT dla towarów o wartości do 22 euro.

  Nowe przepisy zakładają uproszczenia dotyczące poboru VAT od towarów importowanych.

  Celem zmian zwiększenie handlu transgranicznego oraz poprawa konkurencyjności firm z Unii Europejskiej w stosunku do firm spoza UE (głownie amerykańskich i japońskich). Zmiany, które mają wejść w życie w roku przyszłym mają zwiększyć dochody państw UE z tytułu VAT o 7 mld euro rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 12:39Emilewicz: Bony turystyczne stanowiłyby dla budżetu państwa koszt około 7 mld zł 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Szacowany koszt wprowadzenia bonu turystycznego dla pracowników, dofinansowanego ze środków budżetowych, to w tym roku około 7 mld zł, wynika z wypowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

  Bon turystyczny miałby być instrumentem wspierającym branżę turystyczną. Jak wynika ze wstępnych założeń, w tym roku trafiłby do pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza przeciętnej płacy. Można byłoby z niego skorzystać także i w roku przyszłym.

  "Mówimy o bazie noclegowej bądź o touroperatorach po to, aby ich włączyć w tę ofertę. Beneficjentami tej oferty będą mogli być też przewodnicy, muzea, galerie, wszyscy, którzy oferują atrakcje turystyczne, ale w pakiecie, który będą mogli przedstawić touroperatorzy" - powiedziała Emilewicz w rozmowie z Money.pl.

  Zaznaczyła, że Ministerstwo Rozwoju będzie chciało konsultować założenia projektu z Radą Dialogu Społecznego oraz z branżą turystyczną.

  "Z tą ostatnią rozmawiał na temat bonu pan minister Andrzej Gut-Mostowy [wiceminister rozwoju], który ten projekt przygotował" - dodała.

  Powiedziała, że bony turystyczne mają przypominać bony zakupowe czy wakacyjne.

  "My w podobnym systemie, w podobnej strukturze chcemy, by pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom" - powiedziała.

  "Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby skłaniać pracodawców do większych, wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku ten bon będzie w 90% sfinansowany z budżetu państwa. 10% to będzie wkład własny pracodawcy" - podkreśliła.

  Pytana o koszty programu, powiedziała: "szacujemy na ten rok - to jest około 7 mld zł z budżetu państwa".

  "Będziemy chcieli, żeby w kolejnych latach udział budżetu państwa się zmniejszał. Tak jak bony zakupowe świąteczne czy jakiekolwiek wakacyjne są finansowane przez pracodawców, oni odliczają to, oczywiście, od podstawy opodatkowania, tak chcemy do takiego modelu doprowadzić, ale w kolejnych latach" - zapowiedziała wicepremier.

  (ISBnews)