ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.10, 12:14Prezydent podpisał nowelę ustawy o dowodach osobistych ws. usług elektronicznych 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, której celem jest stworzenie podstawy prawnej dla usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich, przy wykorzystaniu rejestrów administrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują, że pobieranie określonych informacji oraz zaświadczeń będzie się odbywało przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne" - czytamy w komunikacie.

  Informacje i zaświadczenia pozyskane przy użyciu usługi elektronicznej będą opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Korzystanie z tych usług będzie wolne od opłat.

  Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ma na celu:

  - umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych pobrania informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka zostały udostępnione z tego rejestru;

  - umożliwienie zainteresowanym podmiotom składania wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych;

  Jednocześnie wprowadza zmiany w ustawie o ewidencji ludności, które zakładają:

  - umożliwienie opatrzenia powiadomienia o nadaniu numeru PESEL zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji (dotyczy powiadomień sporządzanych na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia),

  - wprowadzenie nowej formy rejestracji zdarzeń zameldowania, wymeldowania stałego i czasowego oraz wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa przewiduje możliwość transakcyjnej realizacji zdarzeń tj. automatycznie w systemie na skutek wysłania zgłoszenia przez osobę fizyczną, po spełnieniu określonych warunków.,

  - rozszerzenie usługi wglądu do danych własnych w rejestrze PESEL o możliwość wglądu przez rodziców do danych osób niepełnoletnich o ile istnieje między nimi powiązanie oraz dysponują władzą rodzicielską,

  - umożliwienie automatycznego pobierania przy użyciu usługi elektronicznej zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL dotyczących nie tylko tej osoby, ale również osób niepełnoletnich o ile istnieje między nimi powiązanie oraz dysponują władzą rodzicielską,      

  - umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, pobranie informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe udostępniono z rejestru PESEL;

  Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego mają na celu umożliwienie pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy. 

  W związku z wprowadzeniem nowych usług elektronicznych w ustawie o ewidencji ludności konieczna była także zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wielokrotnego i nieograniczonego wyszukiwania danych w księgach wieczystych o ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 14 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

  - m.in. przepisów, które umożliwiają dokonywanie wymeldowania przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 3 marca 2022 r.;

  - m.in. przepisów, które umożliwiają między innymi wgląd do rejestru PESEL, pobieranie zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 2 czerwca 2022 r.;

  - przepisów, które umożliwiają dokonanie zameldowania przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.;

  - przepisów, upoważniających ministra właściwego do spraw informatyzacji do zakupu sprzętu komputerowego dla gmin, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 11:58Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym, dot. składów podatkowych 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zakładającą możliwość kontynuowania działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji przez dotychczasowy podmiot, prowadzący ten skład, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym" - czytamy w komunikacie.

  Wprowadzana regulacja zakłada, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu - procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie kontynuowana jeżeli:

  - w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot na podstawie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo rozszerzenia dotychczasowego miejsca prowadzenia składu - obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia;

  - w miejscu prowadzenia składu albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, podmiot prowadzący skład główny sporządzi wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy określi ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a także niezwłocznie powiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

  - podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie dotychczasowe powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym oraz niezwłocznie dokona wpisów tych wyrobów do ewidencji wyrobów akcyzowych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.10, 11:39Prezydent podpisał nowelę ustawy o cudzoziemcach dot. usprawnienia postępowań 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach, której celem jest usprawnienie postępowań prowadzonych przez organy Straży Granicznej w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Nowelizacja wprowadza w ustawie o cudzoziemcach nową regulację, zgodnie, z którą w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu […] Kodeksu Granicznego Schengen, wbrew przepisom prawa, oraz niezwłocznego zatrzymania cudzoziemca, komendant placówki Straży Granicznej, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

  W postanowieniu określa się nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Postanowienie określa również okres obowiązywania tego zakazu nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata.

  Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen jest Komendant Główny Straży Granicznej.

  Ustawa przewiduje ponadto, iż dane cudzoziemca, wobec którego wydano postanowienie dotyczące zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen zamieszcza się w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany oraz przekazuje do Systemu Informacyjnego Schengen, podano także.

  Nowela zmienia także ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, wprowadzając odpowiedzialność karną za działanie polegające na zabieraniu, niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, przesuwaniu lub czynieniu niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury znajdujących się w strefie nadgranicznej i przeznaczonych do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek.

  Do postępowań - w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji - mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 11:32Prezydent podpisał nowelę dot. przeniesienia wypłaty świadczeń wychowaw. do ZUS 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającą przeniesienie uprawnień do ustalania świadczeń wychowawczych i obsługi tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego, co przełoży się na redukcję kosztów jego obsługi" - czytamy w komunikacie.  

  W ustawie zostały wprowadzone zmiany w zakresie:

  - zmiany organu właściwego do obsługi świadczenia wychowawczego z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

  - sposobu składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez wyłączenie formy papierowego wniosku, składanego bezpośrednio w siedzibie jednostki właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki listowej, a pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku przez systemy teleinformatyczne PUE ZUS, systemy teleinformatyczne banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-­kredytowych, system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny - Platforma Informacyjno-­Usługowa Empatia;

  - sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze będzie prowadzone wyłącznie elektronicznie (pisma, informacje i decyzje będą przekazywane stronie postępowania wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnym PUE ZUS);

  - sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego przez rezygnację z wypłat w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłat w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego;

  - uregulowania prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;

  - skrócenia terminu na ustalenie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z 10 lat do 2 lat.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do umożliwienia w swojej siedzibie, oddziale lub wyznaczonej jednostce złożenia wniosku o  świadczenie i załączników do wniosku, wnoszenia innych pism w sprawie świadczenia oraz odbioru decyzji, informacji, postanowień, a także do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów mających na celu dostosowanie się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do nowych obowiązków nałożonych ustawą, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 11:17Prezydent podpisał nowelę o dochodach JST, dot. m.in. 8 mld zł subwencji w 2021 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładającą przekazanie w 2021r. jednostkom samorządu terytorialnego (JST) 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej w kolejnych latach i określenie nowych zasad udziałów JST we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład" - czytamy w komunikacie.  

  Nowelizacja wprowadza zmiany w kilku innych: ustawie o dochodach jednostek samorządu, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawie o finansach publicznych czy ustawie związku metropolitalnym w województwie śląskim.

  Nowela zakłada:

  - wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. części rozwojowej;

  - określenie nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego do osób prawnych, w tym poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST;

  - czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych w odniesieniu do JST;

  - stworzenie podstaw prawnych do przekazania JST w 2021 r. z budżetu państwa środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej;

  - określenie zasad pobierania i przekazywania środków stanowiących dochody JST przez naczelnika urzędu skarbowego;

  - modyfikację zasad obliczania wskaźników uwzględnianych przy ustalaniu poszczególnych części subwencji ogólnej;

  - modyfikację warunków, w których JST mogą otrzymać wsparcie finansowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej

  - stworzenie podstaw prawnych do wydawania przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytycznych służących zapewnieniu jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

  (ISBnews)

 • 22.10, 09:28MKiŚ skierował projekt ws. dodatków dla wrażliwych odbiorców energii el. do KSRM 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka skierował pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy wprowadzający dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego, podał resort.

  "Skierowany właśnie do prac rządowych projekt ustawy (UC106) ma na celu m.in. wprowadzenie nowych dodatków energetycznych, zwiększenie ochrony odbiorcy wrażliwego oraz innych, niefinansowych narzędzi wsparcia. Jest to jedna z odpowiedzi na pogarszającą się sytuację wielu gospodarstw domowych w związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym. Dodatkowo wprowadza do naszego systemu prawnego pojęcie ubóstwa energetycznego" - czytamy w komunikacie.

  "Regulacja służy przede wszystkim wdrożeniu instrumentów osłonowych odbiorców energii, niezbędnych w obecnych warunkach dynamicznego wzrostu cen energii. Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw domowych, czyli do niemal 20%. Ta pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej. Już na etapie przygotowywania ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzgodniło szczegóły m.in. z Ministerstwem Finansów i zapewniło finansowanie na poziomie minimum 1,5 mld zł. Jestem przekonany, że ustawa szybko trafi pod obrady Sejmu" - powiedział Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Główną zmianą, jaką niesie ze sobą nowelizacja, jest rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1 563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1 115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatki przyznawane będą na okres 6 miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury.

  "Przyjęliśmy, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Proponowane rozwiązanie rozszerza znacznie grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać się o dodatek np. z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia przyznanie zasiłków stałych lub okresowych. Objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny wielodzietne. Zmiana ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie lepszą ochroną tych rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej" - wskazał minister.

  Według założeń projektu zmiany ustawy, dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30% do 50%. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł.

  Według projektu ustawy, nowy system dodatków dla wrażliwych gospodarstw domowych uzupełnią niefinansowe mechanizmy wsparcia. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/paliw gazowych będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/paliw gazowych wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/paliwa gazowe lub świadczone usługi.

  Obowiązywać będzie również zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Na przedsiębiorstwa energetyczne zostanie nałożony obowiązek poinformowania odbiorców o możliwym rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu/gazu.

  System dodatków energetycznych mają uzupełnić działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska związane z modyfikacją założeń programu "Czyste Powietrze" ("Stop smog") na 2022 r. Resort przygotowuje nową odsłonę programu.

  "Niezbędne jest teraz sprawne procedowanie projektu i wejście w życie proponowanych przez nas rozwiązań, abyśmy mogli jak najszybciej objąć najwrażliwszych odbiorców energii elektrycznej mechanizmami wsparcia w obecnej, bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej" - podsumował Kurtyka.

  Projekt ustawy po raz pierwszy definiuje w polskim prawodawstwie zjawisko ubóstwa energetycznego - jako sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej.

  Wprowadzenie zmian w ustawie - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wynika również z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy 2019/944 tzw. dyrektywy rynkowej. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do prawnych ram dla wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz przygotowania definicji ubóstwa energetycznego.

  Projekt został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie trafi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a potem zostanie przekazany do prac w parlamencie.

  (ISBnews)

 • 21.10, 13:41MF przystąpiło do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings), umożliwiającego rozwiązywanie problemów transgranicznych w opodatkowaniu tym podatkiem poprzez wydawanie jednolitych interpretacji, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Projekt realizowany jest przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Pilotaż ma zmniejszyć ryzyko dokonania przez współpracujące administracje podatkowe różnej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego, związanego z dokonywaną przez wnioskodawcę transakcją, co ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT, wyjaśniono.

  Projekt VAT UE CBR realizowany jest przez Polskę, Belgię, Danię, Irlandię, Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Węgry, Niderlandy, Portugalię, Słowenię, Finlandię i Szwecję.

  Podatnicy mogą wystąpić do KAS z wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji, z właściwym wnioskiem CBR.

  "KAS przygotuje swoje stanowisko w sprawie i skonsultuje je z administracją podatkową państwa członkowskiego wskazanego we wniosku, a następnie poinformuje wnioskodawcę o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska" - powiedziała zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Anna Chałupa, cytowana w komunikacie.

  Uzgodniona interpretacja VAT UE CBR, po anonimizacji, podlega publikacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów.

  (ISBnews)

 • 21.10, 13:20KIGEiT: Projekt o KSC wymaga co najmniej 30-dniowych konsultacji społecznych 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Termin konsultacji społecznych dotyczący nowego projektu o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) jest za krótki, ocenia Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) i wnioskuje o jego wydłużenie do 30 dni z 7 dni zaproponowany w projekcie. Izba chce także zorganizowania konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych.

  "Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, trwających co najmniej 30 dni oraz zorganizowanie zapowiadanej konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych w najbliższym czasie, zgodnie ze składanymi przez przedstawicieli rządu deklaracjami" - czytamy w liście prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego do sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego.

  "Zapowiadany partnerom społecznym termin 7-dniowy jest zdecydowanie zbyt krótki, biorąc pod uwagę istotność regulowanej materii, nowe elementy wprowadzone w tym projekcie, jak również powszechnie przyjęte zasady prowadzenia procesu legislacyjnego i nierozłącznie z tym związane konsultacje prowadzone przez organy publiczne ujęte m.in. w ustawie o związkach zawodowych, ustawie o organizacjach pracodawców, czy też ustawie o Radzie Dialogu Społecznego" - czytamy także. 

  Ponadto, Izba ponawia prośbę o zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej, o której mowa w § 44 Regulaminu pracy Rady Ministrów oraz zaproszenie na nią przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowiska, ewentualnie zorganizowanie odrębnej konferencji z udziałem przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowiska, zgodnie z §47 pkt 2) Regulaminu pracy Rady Ministrów.

  "Taka konferencja była zapowiadana bezpośrednio po zakończeniu konsultacji pierwotnego projektu przez dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, jednakże nie odbyła się do dzisiaj, ze szkodą dla procesu tworzenia dobrego prawa. Uważamy bowiem, że tylko dialog i wymiana stanowisk daje okazję do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań służących wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa przy zapewnieniu rozwoju rynku ICT i nowoczesnych usług w Polsce" - napisano także w liście. 

  W ocenie Izby - jak widać z treści nowego projektu - w wyniku 12 miesięcy prac rządowych, został on istotnie zmieniony zarówno w zakresie przedmiotowym (odzwierciedlonym w samym tytule), a także wprowadza rozwiązania nie ujęte ani w projekcie pierwotnym, ani w późniejszych wersjach (w tym m.in. z 22 stycznia 2021 r), co do których podmioty zainteresowane nie miały możliwości wypowiedzenia się w toku przeprowadzonych konsultacji, w tym: działanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, w tym kwestia dotacji, wprowadzenie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, kwestie związane ze spółką Polskie 5G, szczegółowe zasady przyznania i wykorzystania zasobów częstotliwości z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz, wprowadzenie systemu certyfikacji - jednakże wciąż dalekiej od wskazywanej przez rynek do pierwotnego projektu - czy bardzo ograniczone wprowadzenie stosowania procedury administracyjnej (KPA) m.in. w zakresie: postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, poleceń zabezpieczających.

  Według KIGEiT, projekt wciąż opiera się także na wadliwym założeniu, że w dalszym ciągu najsłabszym ogniwem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest technologia, a także pomija też kwestię ścigania rzeczywistych sprawców dokonujących przełamywania zabezpieczeń, często działających na zlecenie innych państw lub międzynarodowych grup przestępczych.W w zamian za to narzuca się dodatkowe obowiązki formalne i proceduralne na potencjalne ofiary tych przestępstw.

  "W związku z powyższym, Izba kieruje prośbę o uwzględnienie postulatu przeprowadzenia rzetelnych i pełnych, a więc co najmniej 30-dniowych konsultacji publicznych oraz przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej w celu przygotowania aktu prawnego, który rzeczywiście będzie realizował założenia dotyczące zapewnienia należytego poziomu cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej" - podsumowano w liście. 

  Kolejna wersja projektu noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - projekt z 12 października 2021 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji 13 października br.

  (ISBnews)

   

 • 21.10, 09:53Senacka komisja chce, by wzór e-faktury był określony w rozporządzeniu 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, by wzór e-faktury został określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie - jak stanowi nowela ustawy o podatku od towarów i usług - w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie informacji Publicznej. Wczoraj senatorowie komisji rozpatrywali przepisy noweli VAT-owskiej, wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF).

  Nowy system, który ma być fakultatywny dla firm, ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

  W ocenie Biura Legislacyjnego Senatu, wzór e-faktury powinien być uregulowany w rozporządzeniu, gdyż ma mieć ma charakter powszechnie obowiązujący. Pozostałe poprawki mają głównie charakter legislacyjny.

  Nowela zakłada wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia 2022 r. dla wszystkich chętnych. Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

  (ISBnews)

   

 • 21.10, 09:41Senacka komisja wydłużyła zgłaszanie poprawek do pakietu Polskiego Ładu do 22 X 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wydłużyła do 22 października br. możliwość zgłaszania poprawek do noweli pakietu podatkowego Polskiego Ładu. Wczoraj odbyła się na forum komisji dyskusja nad  tą nowelizacją.

  Głosowania nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odbędą się na posiedzeniu komisji 27 października br.

  W trakcie dyskusji o wprowadzenie poprawek i wydłużenie vacatio legis ustawy do najmniej do 1 stycznia 2023 r. apelowali przedstawiciele wielu środowisk - m.in. Związku Banków Polskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konfederacji "Lewiatan", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Związku Dużych Rodzin 3+, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Międzynarodowej Izby Podmiotów Handlowych.

  Uwagi do ustawy zgłosiło senackie Biuro Legislacyjne.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

  Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali ma wynosić 9%. Niższa ma być dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

  Nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Doprecyzowano też warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót.

  W nowelizacji zniesiono limit przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione zostaje opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

  Nowela zakłada wprowadzenie nowego podatku od spółek kapitałowych, których udział tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej wynosi będzie mniej niż 1%. Nie będzie dotyczył podmiotów o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Z podatku zwolnione mają być firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 10:28Grant Thornton: W III kw. uchwalono o 187% więcej prawa niż rok wcześniej 

  Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - W III kwartake 2021 r. przyjęto w Polsce 6 029 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu, co oznacza wzrost o 187% w skali roku, wynika z aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego" Grant Thornton.

  "Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania - po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. są niepokojące. Po silnym ograniczeniu produkcji prawa w Polsce w 2020 roku, w kolejnych kwartałach 2021 roku widoczne jest ponowne wyraźne przyspieszenie procesu legislacyjnego. W samym trzecim kwartale 2021 r. ustanowiono w Polsce 418 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 6 029 stron maszynopisu. Oznacza to wyraźny, 187-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy uchwalono jedynie 2 103 strony nowego prawa" - czytamy w komunikacie. 

  Łącznie we wszystkich trzech kwartałach 2021 roku uchwalonych zostało w Polsce 1 205 aktów prawnych najwyżej rangi o łącznej objętości 14 378 stron. To o 65% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także. 

  Jak podkreślono, coraz ważniejszym źródłem prawa są rozporządzenia, a więc akty wykonawcze administracji rządowej. W III kw. br. uchwalono 371 tego typy aktów, na które złożyło się 5 567 stron maszynopisu (wzrost liczby stron o 209% r/r). W tym czasie uchwalono też 47 ustaw o łącznej objętości 462 stron, co stanowi wzrost o 23%.

  "Liczba stron aktów prawnych opublikowanych w trzecim kwartale 2021 roku jest wyraźnie wyższa nie tylko niż w analogicznym okresie ubiegłego, pandemicznego roku, ale też o 7% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2019. Warto przypomnieć, że był to rok o czwartej najwyższej produkcji prawa od 1989 roku. Wydaje się więc, że produkcja prawa w Polsce znowu przyspiesza, a pandemia jedynie przejściowo, na okres kilku kwartałów, wyhamowała ten proces" - czytamy także. 

  Jak podkreśla Grant Thornton, z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw i obywateli, produkcja prawa jest tak duża, że właściwie fizycznie uniemożliwia pełne poznanie wszystkich wchodzących w życie przepisów. 

  "Jeśli ktoś chciałby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w trzecim kwartale 2021 r. miałby do przeczytania 91 stron każdego dnia roboczego, więc musiałby poświęcić na to średnio co najmniej 3 godziny i 2 minuty (przy konserwatywnym założeniu, że na jedną stronę potrzeba średnio 2 minuty). Warto mieć świadomość, że byłby to jednak nadal zaledwie wstęp do pełnego zrozumienia wchodzących w życie zmian - zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to  nowelizacje starych funkcjonujących aktów prawnych, a więc zawierają jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby poznać ich sens, należy odnieść je do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby stron przepisów prawa" - czytamy także. 

  Z raportu wynika także, że wyraźnie zmniejsza się natomiast aktywność legislacyjna polskiego parlamentu i rządu w walce z pandemią. W III kw. br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały 52 strony maszynopisu aktów prawnych związanych z tym obszarem wobec 759 stron w I półroczu 2020 roku i 810 stron w II półroczu ub. roku. 

  Jeśli przyjąć założenie, że dynamika wzrostu produkcji prawa zanotowana w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku (65%) utrzyma się też w czwartym kwartale, to w całym 2021 roku przyjętych zostałoby 24,6 tys. stron maszynopisu przepisów, czyli o 9,7 tys. stron więcej niż w 2020 r. Byłby to trzeci najwyższy wynik od 1989 r., podsumowano. 

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 10:00Raczkowski z IE SAN: Szara strefa nie wzrośnie po podwyżce akcyzy na papierosy 

  Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Szara strefa rynku papierosów jest w Polsce rekordowo niska, przy czym ubiegłoroczna - pierwsza od lat - podwyżka akcyzy na papierosy nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Dlatego obecnie czas na wyższą minimalną stawkę akcyzy od papierosów, ocenia dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów.

  "Przy każdej dyskusji o podwyżce akcyzy na papierosy koncerny tytoniowe wyciągają argument szarej strefy, jak królika z kapelusza. Tymczasem ubiegłoroczna, pierwsza zresztą od lat podwyżka akcyzy na papierosy, nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Przeciwnie, w zeszłym i bieżącym roku widzimy trend spadkowy, który lepiej obrazuje też efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej. Szara strefa na papierosy jest u nas rekordowo niska. W międzyczasie legalna sprzedaż papierosów w kraju kwitnie, a ich przystępność cenowa rośnie. Rosną więc słupki sprzedaży papierosów i to jest chyba właściwy moment, żeby zreformować i podnieść stawki akcyzy na papierosy. Ministerstwo też uznało, że to najwyższa pora, proponując 5% podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy: z obecnych 100% do 105%. To jednak korekta o niepełny wskaźnik inflacji. Gdyby stawkę minimalną podnieść do 110%, przyniosłoby to dodatkowo 1,1 mld zł do budżetu. Uszczupliłoby to zysk międzynarodowych koncernów, ale byłoby właściwym ruchem w kontekście finansowania założeń Polskiego Ładu" - powiedział Raczkowski w rozmowie z ISBzdrowie.

  Jak podał Instytut Doradztwa i Badań Rynku Almares, badający to zjawisko na zlecenie wszystkich czterech międzynarodowych koncernów działających w Polsce, szara strefa handlu papierosami w Polsce jest najniższa w historii badań prowadzonych w Polsce. W II kw. 2021 r. jej udział wynosił 5,5% krajowego rynku tytoniowego - oznacza to spadek z 18,3% w 2015 r.

  Zmniejszenie szarej strefy o 1 pkt proc. to około 250 mln zł wpływów dla budżetu więcej, podkreślił były wiceminister finansów.

  Jak podkreśla, kluczowe dla poprawy sytuacji w ostatnim czasie było uszczelnienie granicy z Białorusią i Ukrainą. Przez ostatnie lata to właśnie z tych dwóch państwa pochodziła większość przemycanych do Polski papierosów. Papierosy z Białorusi stanowiły nawet 2 pkt proc. szarej strefy, a papierosy z Ukrainy - 0,6 pkt proc. Dzięki uszczelnieniu granic i skoordynowanym działaniom służb przemyt z tych kierunków udało się bardzo mocno ograniczyć. Granica z Białorusią, w związku z kryzysem migracyjnym, jest szczególnie chroniona i należy spodziewać się dalszych spadków przemytu z tego kierunku, wskazał Raczkowski.

  Rekordowo niski jest także rynkowy udział tzw. "podróbek", czyli nielegalnie produkowanych na terenie kraju, podrabianych wyrobów tytoniowych. W II kwartale br. stanowiły zaledwie 1% rynku, podał Instytut Almares.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

   

 • 19.10, 17:26KE zapowiada inicjatywy ustawodawcze dot. m.in. Zielonego Ładu i cyfryzacji 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska chce zaproponować w roku przyszłym ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, wprowadzenie instrumentu nadzwyczajnego, który miałby zapobiegać zakłóceniom konkurencji, wynika z programu prac Komisji na rok 2022.

  Program ten zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów, odnoszących się m. in. do Zielonego Ładu, transformacji cyfrowej, gospodarki, wzmacniania pozycji Europy na świecie, promowania europejskiego stylu życia oraz  impulsu dla demokracji europejskiej.

  "W przypadku kryzysu na taką skalę [jak pandemia COVID-19] nie wystarczy przywrócić tego, co było. Musimy wyjść z kryzysu silniejsi i bardziej odporni. W tym duchu przedstawiamy dziś nasz program prac na 2022 r. […] Mam teraz nadzieję, że szybko osiągniemy porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie.

  Komisja zapowiada również inicjatywę ustawodawczą, wspierającą powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw w UE dostęp do kapitału. Deklaruje też, że jak tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego "szybkie i spójne wdrożenie w całej UE".

  Jak podano w komunikacie, Komisja będzie kontynuować starania, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Oprócz pakietu Fit for 55 przedstawionego w 2021 r. jako część Zielonego Ładu, KE zaproponuje ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla.

  Komisja ponadto: podejmie dalsze działania prowadzące do mobilności bezemisyjnej, np. przeprowadzi przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, kontynuować będzie realizację planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, aby poprawić jakość wody i powietrza, określi nowe przepisy dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów, oraz poczyni postępy w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym przez wzmocnienie prawa do naprawy produktów zamiast zastępowania ich nowymi, czytamy także.

  Komisja planuje tez uruchomienie środków w ramach Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, by podwoić zewnętrzne finansowanie na rzecz bioróżnorodności.

  Część programu prac dotyczy też transformacji cyfrowej.

  "Jednolity rynek wciąż ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności Europy, dlatego Komisja poddaje ponownej analizie politykę konkurencji i zamierza wprowadzić instrument nadzwyczajny jednolitego rynku, aby zapobiegać przyszłym zakłóceniom. Aby rozwiązać pilne problemy związane z podażą półprzewodników umożliwiających cyfrowe rozwiązania, przyjmiemy europejski akt o mikroczipach, którego celem będzie promowanie nowoczesnego ekosystemu i rozwój nowych rynków dla przełomowych europejskich technologii. Komisja zaproponuje też europejski akt dotyczący cyberodporności, aby ustanowić wspólne standardy odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa" - wymieniła KE w komunikacie.

  Zapowiedziała też rozpoczęcie tworzenia unijnego systemu globalnej bezpiecznej komunikacji satelitarnej, aby zapewnić państwom członkowskim dodatkową dostępną w całej UE łączność szerokopasmową.

  Priorytetowo chce traktować też środki wspierające zdobywanie umiejętności cyfrowych w szkołach i szkolnictwie wyższym.

  Komisja zapowiada, że przedstawi także wniosek ustawodawczy w celu poprawy ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na azbest w miejscu pracy.

  "Aby wspierać politykę państw członkowskich, Komisja wystąpi z inicjatywą dotyczącą odpowiedniego dochodu minimalnego, która wzmocni siatki bezpieczeństwa socjalnego, niezbędne do łagodzenia wstrząsów gospodarczych" - czytamy dalej.

  Planowane są także inicjatywy odnoszące się do sektora finansowego.

  "Uznając, że sektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego, przedłożymy również wnioski ustawodawcze wspierające powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych  oraz ułatwiające przedsiębiorstwom w UE dostęp do kapitału. Ja tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego szybkie i spójne wdrożenie w całej UE" - podkreśliła KE.

  Jak wynika z zapowiedzi KE, do końca bieżącego roku przedstawiona ma zostać  nowa wspólna deklaracja UE-NATO i Komisja postara się przyspieszyć prace nad rzeczywistą Europejską Unią Obrony.

  W ramach wysiłków na rzecz globalnej transformacji energetycznej i zdrowszych oceanów przedłożone zostaną: nowa strategia dotycząca międzynarodowych zobowiązań energetycznych oraz plan działania w dziedzinie międzynarodowego zarządzania oceanami, podano także.

  Komisja zapowiedział też unijną strategię na rzecz uniwersytetów i zaproponuje sposoby głębszej i trwalszej współpracy transnarodowej w szkolnictwie wyższym.

  "Wykorzystując doświadczenia i wnioski z pandemii, Komisja zaprezentuje europejską strategię w dziedzinie opieki, aby w sposób kompleksowy usprawnić system – od opieki nad dziećmi po opiekę długoterminową. Aby dalej rozwijać Europejską Unię Zdrowotną, Komisja zapewni dostęp do przystępnych cenowo wysokiej jakości leków dzięki propozycji nowych ram funkcjonowania dynamicznego sektora farmaceutycznego w UE" - czytamy dalej.

  "Przedstawi również nowelizację prawodawstwa dotyczącego leków dla dzieci i leków na choroby rzadkie, a także wspierać będzie ratujące życie badania przesiewowe i wczesną diagnostykę chorób nowotworowych w zaleceniu dotyczącym badań przesiewowych w kierunku raka" - czytamy także.

  Komisja zapowiada też, że podejmie "dalsze działania w ochronie wolności i pluralizmu mediów, przedstawiając europejski akt o wolności mediów, oraz stać będzie na straży praworządności, która jest podstawowym elementem skutecznego funkcjonowania UE".

  "Kontynuować będziemy również prace nad strukturą nowego międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki, w ścisłej konsultacji z pozostałymi instytucjami. Aby zapewnić równość dla wszystkich, zaproponujemy środki mające usprawnić uznawanie rodzicielstwa między państwami UE. Przedstawimy również inicjatywę dotyczącą drenażu mózgów i łagodzenia skutków spadku liczby ludności, w której zaproponujemy możliwe rozwiązania" - podkreśliła KE.  

  Komisja zapowiada rozpoczęcie rozmów z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 16:41Rząd przyjął projekt noweli o wyrobach medycznych, wdrażający prawo UE 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych, zakładający dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych, w tym dookreślenia zadań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych orz obowiązków informacyjnych podmiotów, działających na rynku wyrobów medycznych.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń UE, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku dotyczącego wyrobów medycznych. Chodzi o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia z uwzględnieniem działalności małych i średnich firm w tym sektorze. W szczególności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie wydawał decyzje administracyjne w sytuacjach określonych przez przepisy UE.
  • Prezes Urzędu będzie mógł żądać informacji o wyrobach medycznych m.in. od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów prowadzących taki obrót bądź stosujących te wyroby. Dotyczyć to będzie także wykazu wyrobów medycznych na zamówienie, które zostały udostępnione na terytorium Polski, jak również od producenta wyrobu wykonanego na zamówienie.
  • Wprowadzono obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności, instrukcji używania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu albo przekazanych do oceny działania lub stosowanych na terytorium Polski. Dotyczy to np. wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, podmioty zestawiające wyroby medyczne czy podmioty sterylizujące systemy bądź zestawy zabiegowe.
  • Określono obowiązki  Komisji Bioetycznych – stosownie do wymagań zawartych w unijnych przepisach. 
  • Określono zasady regeneracji wyrobów medycznych jednorazowego użytku, wprowadzając zakaz używania w Polsce zregenerowanych wyrobów jednorazowego użytku.
  • Wprowadzono system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 19.10, 16:41Rząd przyjął projekt noweli o cudzoziemcach o usprawnieniu legalizacji pobytu  

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews)- Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zakładający usprawnienie postępowań administracyjnych w sprawach o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce oraz łączenia zezwoleń na pobyt i pracę, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie.

  1. Wprowadzenie uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę poprzez:
   • rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;
   • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
   • poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
   • wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.
  2. Wprowadzenie rozwiązań dotyczących odniesienia wynagrodzenia, jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.
  3. wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.
  4. możliwość przyspieszenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski (podmioty te określi minister właściwy do spraw gospodarki).
  5. ułatwienie składania wniosków o Kartę Polaka.
  6. wprowadzenie regulacji czasowej, zakładającej uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

  Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 16:37Rząd przyjął projekt noweli o scalaniu i wymianie gruntów 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, zakładający usprawnienie procesu postępowania scaleniowego i wymiany gruntów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • rezygnacja z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia, co ma przyczynić się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego.
  • wprowadzenie obowiązku zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.
  • wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. Rozwiązanie to pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych.
  • w przypadku braku rozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, brak możliwości uchylenia zaskarżonej decyzji przez sądy administracyjne uwzględniające skargę, a jedynie możliwość stwierdzenia jej wydania z naruszeniem prawa.
  • włączenie przedstawiciela gminy oraz sołtysa wsi do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.
  • Wprowadzenie rozwiązania, zakładającego że starosta  będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

  (ISBnews)

 • 19.10, 15:55Rząd przyjął projekt ws. rekompensat za zmianę opodatkowania el. wiatrowych 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Nowe rozwiązanie będzie realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe" - czytamy w komunikacie.

  Rząd planuje przeznaczyć na rekompensaty 524,43 mln zł.

  Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu, wyjaśniono.

  "Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r." - podano także.

  (ISBnews)

 • 19.10, 13:13Prezydent podpisał nowelę doprecyzowującą zakaz handlu w niedzielę 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która doprecyzowuje przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę i święta, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

  Zmiany zakładają:

  1.  zmodyfikowanie zakresu wyłączeń spod zakazu handlu:

  -  uwarunkowanie wyłączenia placówek pocztowych spod zakazu handlu od pocztowego charakteru przeważającej działalności placówki,

  -  usunięcie, z wykazu wyłączeń, handlu w centrach pierwszej sprzedaży ryb oraz zawężenie możliwości handlu rybami do sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych, zajmujących się tylko i wyłącznie odbiorem produktów rybnych,

  -  poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych prowadzących handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych (w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego),

  -  poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego;

  2.  ustawowe określenie pojęcia "przeważająca działalność", które to ma oznaczać rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293).

  3.  umożliwienie korzystania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek) z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Osoby ww. nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy;

  4.  nałożenie obowiązku, na placówki handlowe korzystające z określonych rodzajów wyłączeń spod zakazu handlu, prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży (minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, wzór tej ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w tej ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji oraz przejrzystości, kompletności i dostępności zawartych w niej danych). W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo do żądania od przedsiębiorcy przedłożenia ww. ewidencji;

  - wprowadzenie sankcji za brak prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu placówki, jak również za prowadzenie tejże ewidencji w sposób niezgodny z przepisami.

  Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 12:57Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 rok 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 […] oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy w komunikacie. 

  Przepisy ustawy nowelizującej dotyczą:

  1. zniesienia ograniczeń dotyczących wynagrodzeń w określonych jednostkach sektora finansów publicznych;
  2. stworzenia podstaw prawnych do przekazywania nagród pracownikom określonych jednostek sektora finansów publicznych;
  3. utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne pracownikom tych jednostek;
  4. stworzenia podstaw prawnych do przekazywania określonym funduszom celowym środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa;
  5. modyfikacji zasad dokonywania wydatków oraz wprowadzania zmian w planach finansowych niektórych funduszy celowych;
  6. stworzenia podstawy prawnej do przekazania, w formie subwencji ogólnej, dodatkowych środków na rzecz uczelni publicznych, uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  Ustawa wprowadza nadto przepisy epizodyczne statuujące podstawy prawne do przekazania gminom w roku 2021 dodatkowych środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, podano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 12:54Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 rok 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) -  Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r., zakładającą dochody na poziomie 482,9 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.) i wydatki na poziomie 523,4 mld zł (w dotychczasowej ustawie 486,8 mld zł), poinformowała Kancelaria Prezydenta. W noweli zapisano wzrost PKB w wysokości 4,9% (dotychczas: 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie: 1,8%).

  Nowela zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,5 mld zł (obecnie 82,3 mld zł).

  "Ustawa wprowadza zmiany w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190). W ocenie Rady Ministrów, nowelizacja budżetu na rok 2021 jest konieczna z uwagi na to, że wyniki gospodarki w drugiej połowie 2021 r. okazały się lepsze od oczekiwań. Konstruując projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto, iż PKB zwiększy się w 2021 r. o 4,9%" - czytamy w komunikacie.  

  W treści ustawy nowelizującej ustalono łączną kwotę dochodów budżetu państwa w wysokości  482 985 154 tys. zł, z tego: 424 840 000 tys. zł - stanowią dochody podatkowe, 55 554 001 tys. zł - stanowią dochody niepodatkowe, 2 591 153 tys. zł - stanowią środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, podano także.

  Kancelaria Prezydenta przypomina, że limit wydatków uległ powiększeniu do kwoty 523 492 865 tys. zł.

  "Deficyt budżetu państwa ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40 507 711 tys. zł. Kwotę rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono do 600 000 tys. zł. W treści nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 560 466 093 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości  513 093 536 tys. zł tys. zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 47 372 557 tys. zł" - czytamy dalej.

  Pozostałe zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują m.in.:

  1. zmianę limitu wydatków określonych jednostek sektora finansów publicznych;

  2. ustalenie, iż przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł;

  3. ustalenie limitu środków na wynagrodzenia dla służby cywilnej w wysokości 10.666.146 tys. zł;

  4. ustalenie limitu środków na szkolenia dla służby cywilnej w wysokości 50 401 tys. zł;

  5. wskazanie, iż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 104,3%;

  6. ustalenie, iż kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wynosi 232 900 tys. zł;

  7.wskazanie, iż prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł.

  Zmiany w części załącznikowej ustawy budżetowej obejmują zmiany załączników nr 1-14.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)