Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.08, 09:46Litwiniuk z RPP: Jest przestrzeń do podwyżek stóp proc., rozważymy kolejną we wrześniu 

  Warszawa, 17.08.2022 (ISBnews) - W Polsce nadal jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, choć na podstawie obecnych danych nie należy określać jej jako dużą, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Przemysław Litwiniuk. Zapowiedział, że Rada będzie rozważać podwyższenie stóp na najbliższym decyzyjnym posiedzeniu - 7 września.

  Na pytanie, czy jest jeszcze w Polsce przestrzeń do podwyższania stóp procentowych, Litwiniuk powiedział w radiu Tok FM: "W moim przekonaniu niestety tak".

  "Nie postrzegam jej jako dużą, przynajmniej z punktu widzenia danych z dnia dzisiejszego. […] 7 września, kiedy będziemy mieli na stole więcej danych, tego rodzaju krok będziemy rozważać" - powiedział członek RPP.

  "Natomiast dopóki rośnie inflacja bazowa, dopóki jest uporczywa i rozlana w polskiej gospodarce i dopóki rząd zapowiada - chociaż nie widzimy jeszcze projektu, zobaczymy we wrześniu projekt budżetu państwa na następny rok - ale dopóki rząd zapowiada aktywną politykę fiskalną, przy czym wydatki inwestycyjne nie są na takim poziomie, jak można by oczekiwać - dotąd istnieje ta przestrzeń" - dodał.

  Według niego, "szczytowanie inflacji być może jeszcze potrwa, ale nie będzie narastało".

  Drugi czynnik to parametry polityki fiskalnej.

  "Jeżeli będziemy zalewani nadal niecelowanymi strumieniami gotówki, to trzeba będzie zaostrzać politykę monetarną, może nieznacznie, może w kilku krokach i obserwować, jakie będą tego skutki" - podsumował Litwiniuk.

  RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc. Po lipcowej podwyżce o 50 pb główna stopa referencyjna wynosi 6,5%.

  (ISBnews)

 • 16.08, 15:49Rząd przyjął założenia ustawy ws. pomocy w pokryciu kosztów ogrzewania 

  Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  "Rząd po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponuje kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii - w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Natomiast Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze proponowane rozwiązania w zakresie wytwarzanie ciepła z rekompensatą to:

  - Zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty.

  - Nowe rozwiązanie wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

  - Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na:

  -- 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;

  -- 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

  - W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

  - Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

  - Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

  "Najważniejsze proponowane rozwiązania - dodatek dla gospodarstw domowych

  - Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

  - Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  - Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  -- 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

  -- 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

  -- 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

  -- 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  - W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy" - czytamy dalej.

  Z kolei w zakresie dodatku dla podmiotów wrażliwych najważniejsze proponowane rozwiązania to:

  - Dodatek dla podmiotów wrażliwych będzie przysługiwał tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

  - Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła.

  - Wysokość dodatku pokryje 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021).

  - Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

  (ISBnews)

 • 16.08, 15:42Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej 

  Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  "Rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Chodzi o przyspieszenie inwestycji, a także niższe koszty dotyczące budowy pierwszego tego typu obiektu w naszym kraju. Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej zapewni długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne" - czytamy w komunikacie.

  Rząd szacuje, że nowe rozwiązania pozwolą na znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji - nawet o kilkanaście miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

  Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy to:

  - Katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony - w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

  - Zapewniona zostanie większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

  - Rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  - Nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

  - Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, udostępnią nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Pozwoli to na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

  - Wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

  "Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca roku" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże, sprawdzone reaktory jądrowe PWR generacji III (+), przypomniano.

  (ISBnews)

 • 12.08, 11:30Prezydent podpisał nowelizację o rezerwach strategicznych ws. ich tworzenia i likwidacji 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych ws. tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa umożliwi organom lub podmiotom wskazanym w ustawie o rezerwach strategicznych wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o utworzenie rezerwy strategicznej poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych. Wniosek taki będzie składany w razie zaistnienia ustawowych przesłanek tworzenia rezerw strategicznych poza programem" - czytamy w komunikacie.

  Rezerwy poza programem prezes Rady Ministrów będzie  mógł tworzyć także z urzędu

  Ustawa określa także szczególny tryb likwidacji tak utworzonych rezerw. Likwidacja taka będzie możliwa jedynie w przypadku:

  - konieczności złagodzenia zakłóceń dostaw związanych z funkcjonowaniem gospodarki lub służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli lub

  - konieczności udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.

  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dokonując takiej likwidacji ma dokonywać:

  - sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej po cenach określonych przez Prezesa Rady Ministrów w decyzji likwidacyjnej z zastosowaniem niektórych przepisów dotyczących ogólnej sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych - jeśli dana rezerwa była zlikwidowana w oparciu o przesłankę konieczności złagodzenia zakłóceń dostaw związanych z funkcjonowaniem gospodarki lub służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli,

  -sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw na rzecz podmiotów prawa międzynarodowego publicznego - jeśli dana rezerwa była zlikwidowana w oparciu o przesłankę konieczności udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.

  Zgodnie z nowelizacją prezes Rady Ministrów ma przedstawiać sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności okresowe informację o likwidacjach asortymentu rezerw strategicznych dokonanych na podstawie nowelizacji:

  - za pierwsze półrocze danego roku - w terminie do dnia 31 sierpnia tego roku,

  - za drugie półrocze danego roku - w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 12.08, 11:27Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela dot. zmiany ścieżki awansu nauczycieli 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, której celem jest zmiana systemu awansu tej grupy zawodowej, poprzez wprowadzenie dwóch stopni: nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego i zniesienie stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela wprowadza także zmiany zasad nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem oraz wynagradzania nauczycieli.

  "Głównym celem ustawy jest zmiana systemu awansu i oceny pracy nauczycieli. Ustawa przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego i likwiduje stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego" - czytamy w komunikacie.

  Stopień nauczyciela mianowanego ma być pierwszym stopniem awansu zawodowego.

  Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego będzie:

  - spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;

  - odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela (nauczyciel początkujący, co do zasady, odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w  wymiarze 3 lat i 9 miesięcy), podczas którego nauczyciel będzie doskonalił umiejętności praktyczne oraz pogłębiał wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;

  - posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;

  - uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach;

  - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdzane będzie spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.

  Ustawa przewiduje, że nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole - co do zasady - co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Ustawa wskazuje kiedy możliwe będzie skrócenie powyżej wskazanych okresów.

  Ponadto warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie:

  - spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;

  - posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

  - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy będzie sprawdzała spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów.

  Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora ma być:

  - wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;

  - udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

  - dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;

  - umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć;

  - obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz ich omawianie;

  - inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

  Zmianie ulegają także zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole. Podstawą zatrudnienia przez pierwsze 2 lata pracy w szkole będzie umowa o pracę na czas określony, a po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony.

  Dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela będzie rozpatrywał powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty, zespół oceniający w składzie określonym w ustawie.

  Ocena pracy nauczyciela będzie mogła być dokonana w każdym czasie, ale nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny (a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty), organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie obowiązany do zasięgnięcia opinii mentora.

  Zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli dotyczą także nauczycieli szkół za granicą (tu przepisy dostosowują zasady awansu nauczycieli szkół za granicą z zachowaniem specyfiki wynikającej z funkcjonowania tych placówek).

  Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie stanowiło 120% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100% kwoty bazowej). Jednocześnie wskaźniki procentowe wpływające na wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego nie zostały zmienione (pozostały na poziomie odpowiednio 144% i 184%).

  Ponadto wprowadzone zostały zmiany, których celem jest zapewnienie na poziomie ustawy dostępności nauczyciela w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo w trakcie której, prowadzić będzie konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

  Ponadto zmiana wprowadzona w ustawie o systemie oświaty powoduje rezygnację z wymogu udziału środków własnych do ubiegania się o finansowanie lub współfinansowanie określonych regionalnych lub lokalnych programów.

  Zmiany dokonane w ustawie - Prawo oświatowe stanowią podstawę prawną organizowania w szkołach polskich oraz w szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku 3-6 lat, umożliwiających naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych.

  Ponadto wprowadzone zmiany rozszerzają grupę podmiotów wspierających system oświaty o instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, jak również umożliwiają jej korzystanie z rządowego programu polegającego na udzieleniu wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiany w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

  Ustawa zawiera także szereg przepisów przejściowych i dostosowujących związanych w szczególności z wprowadzanymi zmianami w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2022 r. z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (m.in. przepisy dotyczące subwencji oświatowej w 2022 r. i finansowania zadań oświatowych) oraz przepisów dotyczących przekazywania i ogłaszania informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, które mają wejść w życie 1 września 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.08, 10:55Prezydent podpisał ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym m.in. zasady nadzoru sprawowanego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych oraz możliwość wykonywania lotów cywilnych na potrzeby Sił Zbrojnych z materiałami niebezpiecznymi, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zmierza do przyjęcia kompleksowych rozwiązań w celu odpowiedniego uwzględnienia w krajowym prawodawstwie rozwiązań wynikających z Załącznika 18 „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., […] Istniejące obecnie w przedmiotowym obszarze regulacje krajowe mają charakter rozproszony i odnoszą się jedynie do wybranych aspektów transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym:

  - zasady nadzoru sprawowanego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym;

  - ograniczenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w odniesieniu do obowiązków operatorów lotniczych, ich podwykonawców, wyznaczonych operatorów pocztowych oraz nadawców;

  - możliwość wykonywania lotów cywilnych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP z materiałami niebezpiecznymi z lotnisk wojskowych i na lotniska wojskowe (w tym zakresie wymagana będzie zgoda ministra obrony narodowej);

  - zasady i tryb udzielania zatwierdzeń oraz odstępstw dla transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną zgodnie z wymaganiami załącznika 18 (takich zatwierdzeń i odstępstw udzielać będzie prezes Urzędu, przy czym w przypadku transportu materiałów promieniotwórczych o zatwierdzeniu decydował będzie prezes Państwowej Agencji Atomistyki);

  - zakres obowiązków operatorów lotniczych, wyznaczonych operatorów pocztowych i nadawców związanych z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

  - obowiązek osób biorących udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (w tym nadawców) do odbycia szkolenia zgodnie z wymaganiami Załącznika 18;

  - zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

  - metody informowania o wypadkach, incydentach oraz zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi;

  - środki ochrony materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną;

  - kary pieniężne za naruszenia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

  Określono także obowiązki nadawcy, które musi zrealizować przed nadaniem przesyłki do transportu drogą powietrzną (m.in. dotyczące odpowiedniego oznakowania przesyłki, uzyskania wymaganych zatwierdzeń, wypełnienia i podpisania dokumentu przewozowego) oraz wprowadzono obowiązek uzyskania przez nadawcę wpisu do wykazu prowadzonego przez  prezesa ULC.

  Do obowiązków wyznaczonego operatora pocztowego związanych z monitorowaniem wprowadzania materiałów niebezpiecznych do poczty transportowanej drogą powietrzną na terytorium RP należeć będzie m.in. posiadania odpowiednich procedur i metod z tego zakresu.

  Ustawa wprowadza dla operatora lotniczego certyfikowanego przez prezesa Urzędu oraz jego podwykonawcy obowiązek zgłaszania zdarzeń każdego wypadku, incydentu oraz zdarzenia z materiałami niebezpiecznymi, niezależnie od miejsca jego wystąpienia.

  Ustawa uprawnia prezesa ULC do przeprowadzania kontroli operatorów lotniczych, podwykonawców, nadawców, wyznaczonych operatorów pocztowych, instruktorów i zarządzających lotniskami zarówno na lotniskach cywilnych, jak i na lotniskach wojskowych.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - które mają na celu przedłużenie okresu pobytu – na podstawie określonych dokumentów – obywatelom Białorusi będących kierowcami, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźnika drogowego lub przedsiębiorcy mających siedzibę na terytorium RP.

  (ISBnews)

 • 12.08, 09:28KE zatwierdziła zwiększenie przez Polskę środków o 5,1mld euro na wsparcie przedsiębiorców 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w polskim programie wsparcia przedsiębiorców, w tym zwiększenie budżetu o 5,1 mld euro (24,5 mld zł) w porównaniu z obecnym polskim programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę, poinformowała Komisja.  

  Zmiany zatwierdzono na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. i zmienionych  20 lipca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w których wskazano, że z powodu wojny na Ukrainie w gospodarce UE nastąpiły poważne zakłócenia.

  "Zatwierdzone zmiany pomogą Polsce w dalszym udzielaniu wsparcia przedsiębiorstwom wszystkich sektorów oraz łagodzeniu poważniejszych niż oczekiwano skutków gospodarczych obecnego kryzysu i powiązanych sankcji" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  W czerwcu br. Komisja zatwierdziła, w oparciu o tymczasowe ramy kryzysowe, polski program o wartości 1,2 mld euro (5,5 mld zł) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Pomoc udzielana w ramach tego programu przyjmuje formę gwarancji państwowych na produkty faktoringowe i na nowe pożyczki.

  Polska powiadomiła Komisję o zamiarze zmiany obecnego programu polegającą na zwiększeniu budżetu całkowitego o 5,11 mld euro (24,5 mld zł). W szczególności całkowity budżet gwarancji państwowych na produkty faktoringowe wzrośnie z około 209 mln euro (1 mld zł) do 793 mln euro (3,8 mld zł). Jeśli chodzi o gwarancje nowych pożyczek, całkowity budżet wzrośnie z około 939 mln euro (4,5 mld zł) do 5,5 mld euro (26,2 mld zł), podano.

  Ponadto Polska zgłosiła Komisji zmianę dotyczącą maksymalnej kwoty pomocy w formie gwarantowanych pożyczek zwłaszcza dla nowo utworzonych przedsiębiorstw. W ramach istniejącego programu maksymalna gwarantowana pożyczka na beneficjenta byłaby równa (i) 15% jego średniego całkowitego rocznego obrotu w ostatnich trzech zamkniętych okresach obrachunkowych; lub (ii) 50% kosztów energii poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc. Po zmianie taka maksymalna kwota pomocy w formie gwarantowanych pożyczek będzie w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw obliczana przy uwzględnieniu okresu istnienia danego nowo utworzonego przedsiębiorstwa.

  Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program, ze zmianami, nadal jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

  W związku z tym Komisja zatwierdziła zmiany do polskiego programu na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, podsumowano.

  W tymczasowych ramach kryzysowych założono następujące rodzaje pomocy, której mogą udzielać państwa członkowskie:

  - ograniczona kwota pomocy, w dowolnej formie, dla przedsiębiorstw dotkniętych obecnym kryzysem lub wynikającymi z niego sankcjami i środkami odwetowymi, podwyższona maksymalnie do 62 tys. euro w rolnictwie, 75 tys. euro w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz do 500 tys.  euro we wszystkich pozostałych sektorach;

  - wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek;

  - pomoc rekompensująca wysokie ceny energii - wsparcie, które może być przyznawana w dowolnej formie, częściowo zrekompensuje przedsiębiorstwom - w szczególności energochłonnym użytkownikom energii - dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej (całkowite wsparcie na beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych i odnosić się do nie więcej niż 70% zużycia gazu i energii elektrycznej r/r, do maksymalnej kwoty 2 mln euro, w przypadku konieczności dalszej pomocy państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy - do 25 mln euro dla energochłonnych użytkowników energii oraz do 50 mln euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach i podsektorach szczególnie dotkniętych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę);

  - środki przyspieszające wprowadzanie energii odnawialnej -państwa członkowskie mogą ustanawiać programy inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, m.in. wodór odnawialny, biogaz i biometan, a także w magazynowanie energii i energię cieplną ze źródeł odnawialnych, m.in. stosowanie pomp ciepła (w ramach tych programów dopuszcza się uproszczone procedury przetargowe, które można szybko wdrożyć, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczających zabezpieczeń, możliwe jest w szczególności ustanawianie programów ukierunkowanych na konkretną technologię, która wymaga wsparcia ze względu na szczególne cechy krajowego koszyka energetycznego; oraz

  - środki ułatwiające obniżenie emisyjności procesów przemysłowych. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć dywersyfikację dostaw energii, państwa członkowskie mogą wspierać inwestycje służące odchodzeniu od paliw kopalnych, w szczególności poprzez elektryfikację, środki efektywności energetycznej oraz wprowadzanie wodoru odnawialnego i wodoru elektrolitycznego spełniającego określone warunki (państwa członkowskie mogą (i) ustanawiać nowe programy oparte na przetargach albo (ii) bezpośrednio wspierać projekty bez organizowania przetargów, przy czym obowiązywać będą pewne ograniczenia wielkości wkładu ze środków publicznych przypadającego na jedną inwestycję, wprowadzone zostaną specjalne premie uzupełniające przyznawane małym i średnim przedsiębiorstwom oraz w przypadku szczególnie energooszczędnych rozwiązań).

  W tymczasowych ramach kryzysowych wskazano również, że możliwe będzie zatwierdzenie: (i) wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych obowiązkowym lub dobrowolnym ograniczaniem zużycia gazu, (ii) wsparcia na rzecz napełniania magazynów gazu, (iii) ograniczonego w czasie wsparcia tymczasowego przejścia na bardziej zanieczyszczające paliwa kopalne, z zastrzeżeniem działań służących efektywności energetycznej i uniknięciu efektów uzależnienia od jednego dostawcy, (iv) wsparcia na rzecz ubezpieczenia lub reasekuracji dla przedsiębiorstw transportujących towary do Ukrainy i z Ukrainy.

  Z zakresu stosowania tych środków wyłączone są podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami.

  Tymczasowe ramy kryzysowe mają obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do wsparcia płynności i środków dotyczących zwiększonych kosztów energii. Pomoc na wprowadzanie odnawialnych źródeł energii i obniżenie emisyjności przemysłu może być przyznawana do końca czerwca 2023 r. Komisja oceni w późniejszym terminie czy konieczne będzie przedłużenie obowiązywania tych przepisów.

  (ISBnews)

 • 12.08, 09:10Projekt dot. dopłat do innych niż węgiel źródeł ciepła trafił do wykazu prac legislac. RM 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Projekt zakładający wprowadzenie dopłat dla gospodarstw ogrzewających innymi niż węgiel surowcami trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakłada wypłatę jednorazowego dodatku dla tych gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw planowane jest w III kw.

  "Proponowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapewnienie wsparcia dla indywidualnych gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynkach paliw i energii, w tym kosztów ogrzewania. Kluczowe zagadnienie stanowiące podstawę projektowanej ustawy dotyczy wprowadzenia mechanizmu wsparcia finansowego w postaci dodatku dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła" - czytamy w wykazie.

  Proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym, podano także.

  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, dodatek przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to pozwoli również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw, wskazano także.

  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej, - zgodnie z planowaną regulacją – miałoby składać wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej:
  - dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy- 150,95 zł/GJ
  - dla pozostałych źródeł- 103,82 zł/GJ

  Prezes URE zatwierdzałby taryfę:
  - na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz
  - taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

  Wypłaty i rozliczenia rekompensat dokonywałby Zarządca Rozliczeń S.A.

  Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, proponowane jest  analogiczne rozwiązanie, przy czym obowiązek realizacji zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce dostarczania ciepła.

  Proponowane rozwiązanie wyłącza możliwość skorzystania z mechanizmu wsparcia przez podmioty które korzystają z ochrony taryfowej na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy o dodatku węglowym, podkreślono.

  Wysokość wsparcia powiązana ma być z dynamiką zmiany cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane byłyby w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.08, 08:42Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą 3 tys. zł wsparcia 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, która zakłada jednorazowe wsparcie na poziomie 3 tys. zł dla gospodarstw, które stosują m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, kuchnię węglową czy piec kaflowy, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ukazała się już w Dzienniku Ustaw i weszła w życie.

  "Zgodnie z ustawą, dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego" - czytamy w komunikacie.

  Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, podano także.

  Dodatek węglowy będzie wynosił 3 tys. zł  i będzie przyznawany jednorazowo, przypomniano.

  Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Dodatek będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu w 2022 r. będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP).

  Ustawa zakłada zwolnienie wypłaty dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłącza dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnianiem wysokości tego dodatku przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych.

  Wprowadza także mechanizm obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu emisji obligacji lub kredytów zaciągniętych przez BGK w celu utworzenia linii kredytowych dla przedsiębiorców, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła, i jest objęta wymogiem uzyskania koncesji. Kredyty w ramach w/w linii kredytowych będą udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Mają być udzielane do 30 czerwca 2024 r., do maksymalnej kwoty 20 mln zł.

  Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie prawo bankowe, mające na celu rozszerzenie zakresu przypadków, w jakich system ochrony może udzielić wsparcia, przez wskazanie, że może być ono udzielane w związku z wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) decyzji o wszczęciu  przymusowej restrukturyzacji.  Jednocześnie zmiana dostosowuje krąg podmiotów, które mogą złożyć wniosek do jednostki zarządzającej systemem ochrony o udzielenie wsparcia - wskazując w tym zakresie także na uprawnienie BFG.

  Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - w celu całościowego uregulowania procesu wydawania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w formie banku w rozumieniu art. 2 prawa bankowego, w sytuacji, gdy takie zezwolenie jest konieczne dla osiągnięcia celów przymusowej restrukturyzacji.

  Zgodnie z ustawą, wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 10.08, 10:19MRiT: Dofinansowanie zakupu mieszkań pracowniczych dla gmin wzrośnie z 50% do 95% 

  Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat dla gmin do kosztów kupna lub remontu mieszkania pracowniczego zostanie podwyższone do 95% z obecnych 50%, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Przepisy mają wejść w życie prawdopodobnie w IV kwartale 2022 r. 

  Oznacza to, że gmina będzie musiała pokryć tylko 5% rynkowej wartości nieruchomości. A to ma przełożenie na decyzję o ewentualnej sprzedaży i cenie.

  Szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce to kilkanaście tysięcy lokali. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin, będą one mogły szybciej trafić w ręce dotychczasowych najemców. Będą oni mieli pierwszeństwo w kupnie takiego lokalu lub w jego wynajmie na preferencyjnych warunkach, podkreślono.

  Mieszkania pracownicze to pozostałość czasów PRL. Powstawały wtedy bloki mieszkalne dla pracowników przedsiębiorstw państwowych. Po prywatyzacji większość z nich zmieniła właściciela - przeważnie stawała się nim gmina lub prywatny inwestor.

  "Dziś przedstawiamy propozycje, które rozwiążą ponad 30-letni problem najemców byłych mieszkań pracowniczych. Wychodzimy naprzeciw postulatom zgłaszanym nam przez takie osoby. To przede wszystkim osoby starsze i mniej zamożne. Koszty wynajmu często bardzo mocno nadwyrężają ich domowy budżet. Nie stać ich też na wykup swojego mieszkania. Czas raz na zawsze uregulować ten temat i pomóc takim osobom. To wyraz odpowiedzialności państwa" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej w Zgierzu, cytowany w komunikacie.

  "Zwiększenie dofinansowania niemal dwukrotnie to na pewno potężna pomoc dla samorządów. Dzięki niej wykup mieszkań zakładowych przyśpieszy, a zaproponowane w specustawie rozwiązania pozwolą na zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta. Jednak najważniejsze jest to, że nowe przepisy są ukoronowaniem starań mieszkańców i władz miasta o uregulowanie sytuacji tych zasobów, co pozwoli na ich przejęcie. Dodatkowo, jeśli dojdziemy do porozumienia z obecnymi właścicielami, możliwe będzie zweryfikowanie wysokości czynszów za użytkowane od wielu lat lokale tak, aby były korzystniejsze dla rodzin" - dodał prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

  Gmina będzie mogła takie mieszkania sprzedać dotychczasowemu lokatorowi nawet za 5% wartości rynkowej (bez względu na staż pracy w zlikwidowanym zakładzie i najmu) lub wynająć po o wiele niższych niż rynkowych stawkach (takich jak w mieszkaniowym zasobie gminy). Zgierz szacuje, że czynsze w takich lokalach będą niższe o ok. 30% miesięcznie. Ostateczna decyzja co do przyszłości tych mieszkań, będzie należeć do gminy, wyjaśniono.

  Projektowane zmiany w tym zakresie będą przedmiotem prac Sejmu w drugiej połowie września br. Po wejściu w życie przepisów (prawdopodobnie IV kwartał 2022 r.) gminy będą mogły składać wnioski. Co rok na ten cel będzie przeznaczane przynajmniej 50 mln zł.

  (ISBnews)

 • 09.08, 07:45Prezydent powołał Rafała Surę na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego 

  Warszawa, 09.08.2022 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał - na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa - byłego członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Rafała Surę do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, podano w "Monitorze Polskim".

  W "Monitorze Polskim" z 8 sierpnia br. opublikowano postanowienie prezydenta z 31 maja br. o powołaniu na stanowisko sędziego NSA sześciu osób, w tym Rafała Bogumiła Sury.

  Wcześniej Narodowy Bank Polski (NBP) podał, że 28 lipca br. prezydent powołał Rafała Surę na członka zarządu NBP.

  Od 16 listopada 2016 r. do 21 lipca 2022 r. Sura był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Jego kadencja w RPP upływała w listopadzie tego roku.

  (ISBnews)

 • 08.08, 13:04MF rozpoczęło konsultacje publiczne projektów dotyczących Slim VAT 3 oraz KAS 

  Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, podał resort. Jednocześnie Ministerstwo konsultuje również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  W ten sposób wprowadzone zostaną kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT i następne narzędzia poprawiające skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce, wskazano.

  Konsultacje projektu dotyczącego Slim VAT 3 potrwają do 26 sierpnia 2022 r.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

  * poprawa płynności finansowej firm;

  * VAT w obrocie międzynarodowym - mniej formalności;

  * szerszy zakres zwolnień z VAT;

  * mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;

  * prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;

  * obniżanie sankcji VAT;

  * konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji" - czytamy w komunikacie.

  Uproszczenia ujęte w Slim VAT 3 obejmują ponadto m. in.:

  * wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;

  * rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;

  * ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;

  * liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT - 15 dni), wymieniono dalej.

  "Slim VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat" - napisał też resort.

  Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej, dodano.

  "Dodatkowo proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne" - czytamy dalej w komunikacie.

  Projekt Slim VAT 3 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19 poprzez zmianę przepisów w zakresie sankcji, które umożliwią organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy.

  Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie.

  "Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił również przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Celem projektu jest wprowadzenie kolejnych narzędzi poprawiających skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce. Konsultacje potrwają do 23 sierpnia 2022 r." - napisał też resort finansów.

  Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązków dla dostawców usług płatniczych (m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych), takich jak:

  * prowadzenie kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych;

  * przechowywanie ewidencji przez okres 3 lat;

  * udostępnianie ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, wymieniono w materiale.

  "Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy" - wskazano w informacji.

  Zgromadzone dane będą przechowywane przez Szefa KAS, a ponadto zostaną umieszczone w unijnym systemie CESOP.

  Projekt implementuje przepisy dyrektywy 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Implementacja dyrektywy powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 08.08, 10:12Szwarc z MF: Warto rozważyć, czy podatek Belki nie powinien być progresywny 

  Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Należy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) nie powinien w przyszłości być progresywny, uważa pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) Katarzyna Szwarc. Zapowiedziała też, że resort finansów w ciągu kilku tygodni przedstawi projekt ustawy zawierający ułatwienia regulacyjne dla funduszy typu ETF.

  "W Ministerstwie Finansów jesteśmy otwarci na sugestie na temat tego, jak ten podatek ma być skonstruowany. Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny. Obecnie jest tak, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku co inwestor, który lokuje setki tysięcy np. na giełdzie. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje" - powiedziała Szwarc w wywiadzie dla Business Insider Polska.

  Wskazała, że nie jest tak, że podatek Belki powoduje, iż oszczędzający na lokatach bankowych nie widzą żadnych zysków.

  "Po prostu do niedawna lokaty były bardzo nisko oprocentowane i kwestia podatkowa nie miała tutaj żadnego znaczenia. Druga kwestia to pytanie, czy podatek powstrzymuje przed oszczędzaniem, czy 19-proc. stawka kogokolwiek do tego zniechęca. W to akurat wątpię. Trzecia sprawa - ważna z punktu widzenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego - to głosy mówiące: zwolnijmy z podatku lokaty, a zostawmy go na rynku kapitałowym. Tyle że aktywność obywateli jako inwestorów klasyfikuje się dziś na jednym z najniższych poziomów. Jeżeli już oszczędzamy, to głównie odkładamy pieniądze na koncie w banku, kupujemy nieruchomości lub wchodzimy w bardzo ryzykowne aktywa typu kryptowaluty. Zwolnienie lokat i uatrakcyjnienie ich w porównaniu z rynkiem kapitałowym spowodowałoby dodatkowe zmniejszenie zachęt do inwestowania i stało w sprzeczności z tym, co próbujemy w MF robić" - dodała pełnomocniczka.

  Wskazała, że jeśli chodzi o zachęty do inwestowania na rynku kapitałowym, jedną z kluczowych kwestii jest uatrakcyjnienie oferty instrumentów czy produktów finansowych dostępnych na rynku. Z punktu widzenia SRRK, jednym z najistotniejszych obszarów są fundusze typu ETF (Exchange Traded Fund), którymi można bez problemu obracać na giełdzie.

  "Są to fundusze inwestycyjne, więc mają wbudowany element dywersyfikacji, mają bardzo niską opłatę za zarządzanie, a do tego pozwalają inwestorom na tematyczne lokowanie kapitału np. w branży gamingowej czy biotechnologii. Stąd w ustawie, którą chcemy przedstawić w najbliższych tygodniach do konsultacji publicznych, pojawią się ułatwienia regulacyjne dla funduszy ETF" - zapowiedziała Szwarc.

  Według niej, obecnie na rynku funduszy ETF mamy bardzo niesprzyjające regulacje, które utrudniają oferowanie ich inwestorom.

  "To są bariery, które podnoszą instytucjom finansowym koszty tworzenia tego typu produktów czy wymagają bardzo rozbudowanej biurokracji. Chcemy te bariery znieść i doprowadzić do sytuacji, w której fundusze ETF będą stawały się coraz popularniejszym instrumentem inwestycyjnym na polskim rynku kapitałowym. Rolą MF nie jest zmuszanie spółek do robienia IPO czy oferowania ETF-ów. Naszym celem jest stworzenie takich warunków prawnych i regulacyjnych, aby z tej strony nie istniały bariery dla rozwoju rynku" - powiedziała pełnomocniczka.

  ETF to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego.

  (ISBnews)

 • 08.08, 09:29Glapiński: Obecnie rezygnacja z własnej waluty byłaby dla Polski kosztownym błędem 

  Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Własna waluta i polityka pieniężna dobrze amortyzują negatywne szoki globalne w polskiej gospodarce, a rezygnacja z własnej waluty w obecnych uwarunkowaniach byłaby dla Polski ogromnym i kosztownym błędem, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Ocenił, że poszczególne kraje należące do jednej strefy walutowej mogą wymagać odrębnych działań w polityce pieniężnej, gdyż m.in. znajdują się na różnych pozycjach cyklu lub charakteryzują się innym poziomem zadłużenia. Według niego, autonomiczna polityka pieniężną daje możliwość szybszego reagowania na potrzeby danej gospodarki.

  "Utrzymanie własnej waluty pozwala na prowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej. W danym obszarze walutowym z definicji musi obowiązywać jednolita polityka pieniężna. Tymczasem poszczególne gospodarki wymagają często różnych działań ze strony banku centralnego, co wynika z różnic w strukturze gospodarek, poziomie ich zadłużenia, innej pozycji cyklicznej, czy w ogóle ze zróżnicowanego mechanizmu oddziaływania danego szoku makroekonomicznego na poszczególne gospodarki" - powiedział Glapiński w artykule opublikowanym w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

  Wskazał, że "obawy o kondycję makroekonomiczną i fiskalną państw południa Europy ograniczają możliwości działania wspólnej polityki pieniężnej" i w efekcie Europejski Bank Centralny (EBC) dokonał pierwszej podwyżki stóp procentowych w lipcu br. - później niż wiele innych banków centralnych.

  "Własna waluta i polityka pieniężna działają jak swoiste tarcze, które chronią gospodarkę przed negatywnymi skutkami globalnych szoków; natomiast euro na pewno taką tarczą nie jest" - dodał.

  Ocenił, że "suwerenny bank centralny jest zatem atutem, ponieważ może precyzyjnie dostosować swoje działania do potrzeb jednej konkretnej gospodarki i jest w stanie to zrobić szybciej niż bank centralny obszaru walutowego, w którym ścierają się interesy i potrzeby różnych krajów".

  Przypomniał, że własna polityka pieniężna w kryzysie COVID-19 wpłynęła na to, że skala spadku aktywności gospodarczej w 2020 r. (-2,2%) była niemal trzykrotnie mniejsza niż średnio w strefie euro (-6,3%).

  "Dziś między gospodarkami strefy euro widać także wyraźnie różnice w zakresie kluczowej zmiennej dla banku centralnego, czyli inflacji. Globalny wzrost inflacji dotyka co prawda większość krajów tej strefy, jednak szybko rozwijające się gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej, które przyjęły euro, doświadczają wyraźnie wyższej dynamiki cen" - ocenił Glapiński.

  "Krótko mówiąc, rezygnacja z własnej waluty w obecnych uwarunkowaniach byłaby dla Polski ogromnym i kosztownym błędem. Interesy polskiej gospodarki byłyby bowiem często odmienne od potrzeb największych gospodarek europejskich i w efekcie wspólna waluta i polityka pieniężna nie odpowiadałyby na polskie potrzeby. Tego problemu nie rozwiązałaby także integracja fiskalna. Różnic strukturalnych dzielących gospodarki nie da się momentalnie zasypać działaniami fiskalnymi. Konwergencja gospodarcza wymaga bowiem czasu i nie ma tu bezpiecznej drogi na skróty. Dlatego w najlepiej pojętym interesie Polski i Polaków jest wspieranie doganiania przez naszą gospodarkę krok po kroku bogatszych krajów Zachodu" - podsumował szef banku centralnego.

  (ISBnews)

 • 05.08, 16:46Moskwa: Pakiet dla użytkowników ciepła trafi do Sejmu we IX, koszt 9,5 mld zł 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Projekt specjalnego pakietu dla użytkowników ciepła, korzystających przy ogrzewaniu z innych surowców niż węgiel ma trafić do Sejmu we wrześniu br., poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ma dotyczyć 6,6 mln gospodarstw, a jego łączny koszt szacowany jest na 9,5 mld zł.  

  "Przygotowaliśmy specjalny pakiet, który byłby skierowany do wszystkich użytkowników ciepła, […] których potencjalnie mogłyby dotknąć podwyżki" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  Rozwiązania oparte są na prognozach dotyczących podwyżek. W założeniu pakiet ma wspierać 6,6 mln gospodarstw domowych (ok. 5,4 mln gospodarstw w ciepłownictwie systemowym, a także odbiorców korzystających z ciepła dostarczanego z prywatnych ciepłowni oraz domów prywatnych).

   "Bazując na cenie surowca za poprzedni sezon grzewczy  określanej na marzec przyjęliśmy próg akceptowalny na poziomie surowca, to jest ok. 60% co nam się przekłada na taryfę w większości przypadków ok. 40% podwyżki i na tym poziomie mrozimy taryfę" - podkreśliła minister.

  Ceny ma regulować Urząd Regulacji Energetyki (URE).

  "URE nie będzie akceptował wyższej podwyżki, a to co się będzie mieściło miedzy progiem, a kwotą prognozowaną przez ciepłownie będzie rekompensowane przez budżet państwa" - wskazała.

  "Mechanizm 40%" zastosowany ma zostać także w przypadku podmiotów, które nie korzystają z taryf.

  "Te wszystkie podmioty będą otrzymywały weryfikację i rekompensatę różnicy tej ceny z poprzedniego sezonu grzewczego vs. kwota, która jest prognozowana na ten rok z uwzględnieniem tej różnicy 40%" - powiedziała Moskwa. Rekompensata ma być wypłacana na poziomie gmin.

  W przypadku odbiorców indywidualnych zaproponowany zostanie dodatek w zależności od źródła ciepła.

  "Jednocześnie mamy tych odbiorców indywidualnych i tutaj zaprogramowaliśmy dla nich dodatek w zależności od źródła ciepła, również z uwzględnieniem blokady ceny na poziomie ok. 40%: w pelecie - 3 tys., w drewnie kawałkowym - 1 tys. zł, olej - 2 tys.,  LPG - 500 zł. Podstawowe kryterium takie samo jak przy węglu, czyli to podstawowe źródło, które jest użytkowane w domu zarówno jako źródło ciepła i do podgrzewania wody" - podkreśliła.

  Poinformowała, że przepisy są gotowe i zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu na Komitecie Stałym Rady Ministrów, a następnie na posiedzeniu rady ministrów. Zdaniem minister "pozwala [to] prognozować, że na pierwsze wrześniowe posiedzenie Sejmu te przepisy po tym procesie konsultacji będą mogły przejść pełną ścieżkę legislacyjną".

  Pytana o to, czy jest to regulacja incydentalna, powiedziała, że "rozwiązanie jest rozwiązaniem kroczącym, absolutnie adekwatnym i odpowiadającym na sytuacje i potrzeby".

  Podała, że szacowane koszty tego pakietu (rekompensat w zakresie ciepła systemowego, prywatnych ciepłowni oraz dopłat dla odbiorców indywidualnych) dla budżetu państwa to ok. 9,5 mld zł na rok 2022 i 2023.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:49Sejm za dodatkiem tylko dla ogrzewających węglem 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym, w tym te rozszerzające zakres beneficjentów dodatku, zmieniające tytuł ustawy oraz wykreślające z ustawy zmiany dotyczące prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Ustawa zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału.  

  Posłowie odrzucili zaproponowaną przez Senat poprawkę, rozszerzającą m.in. krąg potencjalnych beneficjentów nie tylko do ogrzewających węglem, ale także innymi paliwami: olejem opałowym, peletem czy gazem LPG.

  Przywrócili przepisy, dotyczące zmiany prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Ustawa zakłada, że dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek jest powiązany z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:47Sejm przeciw poprawkom Senatu dot. rozszerzenia kręgu beneficjentów ochrony taryfowej 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającą rozszerzenie kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowych.

  Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany dot. obliga giełdowego, zakłada zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu, umożliwiającą rozszerzenie kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach.

  Przyjął natomiast poprawki, które mają charakter legislacyjny

  Regulacja zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu (dla gospodarstw domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego - m.in. szkół, szpital, przedszkoli do końca 2027 r.)

  Nowela wprowadza:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego).

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:08Sejm przyjął część poprawek do noweli dot. wparcia z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 XII 2030  

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm zaakceptował część poprawek Senatu do noweli o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Przyjęte poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:05Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, które rozszerzają przepisy na umowy kredytowe zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli kredytobiorca nadal oczekuje na wpis do hipoteki. Nowela zakłada, że w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki.

  Poprawki rozszerzają przepisy na umowy kredytowe zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli kredytobiorca nadal oczekuje na wpis do hipoteki. Do przepisów wprowadzono też maksymalny 60-dniowy termin jaki będzie miał bank na zwrot dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie ochrony konsumentom, którzy zaciągają kredyty hipoteczne. Ma ona ułatwić zwracanie dodatkowych kosztów kredytu ponoszonych przez konsumenta w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na wpis hipoteki.

  W przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Kolejny punkt to clou tej ustawy: dodatkowy koszt kredytu podlega zwrotowi kredytobiorcy lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:03Sejm odrzucił senackie veto do ustawy dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za odrzuceniem senackiego głosowało 233 posłów, 214 było przeciwnych.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)