ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.12, 15:27MC zaczyna konsultacje projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

  Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji (MC) zaprasza do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, podał resort. Uwagi zbiera do dnia 31 stycznia 2017 r.

  "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z założeniami, ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować m.in. status OSE i status operatora OSE, obowiązki operatora OSE, obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do operatora OSE; zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych; zapewnienie finansowania sieci OSE, podano również.

  (ISBnews)

 • 22.12, 16:44KERM przyjął rekomendację przekazania 75% środków OFE na prywatne konta 

  Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych  wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75% aktywów na indywidualne konta emerytalne w ramach III filaru.

  "Nasza propozycja zmierza do tego, aby większość środków zgromadzonych w OFE znalazło się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków, zasilając w ten sposób ich prywatne oszczędności na jesień życia. Chcemy też, żeby wypracowane przez nas rozwiązania w jak największym stopniu pracowały na rzecz rozwoju polskiej gospodarki" – powiedział przewodniczący KERM Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie opublikowanym przez resort finansów. 

  Zgodnie z kierunkowymi rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a jednocześnie ich wartość zewidencjonowana na subkontach prowadzonych przez ZUS. Pozostałe 75% aktywów będzie przekazane do zarządzania przez fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych OFE. Środki te znajdą się na indywidualnych kontach emerytalnych w ramach III filaru, podano także. 

  "W rekomendowanej Informacji Rady Ministrów wskazano na konieczność stworzenia powszechnych dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu emerytalnego, opartych na automatycznym zapisie pracowników. Służyć to będzie rozwojowi dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce, oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych" - czytamy dalej. 

  Jak podaje MF w komunikacie, powyższa koncepcja wychodzi naprzeciw konieczności przebudowy modelu funkcjonowania OFE oraz wzmocnienia powszechnych emerytalnych programów kapitałowych, które to działania zostały wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz rozwinięte w Programie Budowy Kapitału.

  (ISBnews)

 • 21.12, 11:38Prezydent podpisał ustawę o zawieszeniu podatku handlowego do 2018 r. 

  Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących tego podatku, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Przyjęta ustawa ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie. 

  Jak wyjaśnia Kancelaria, podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. i miały mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r., podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego.

  Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazuje, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia).

  Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazuje jednakże, iż system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa.

  Według wstępnej oceny Komisji progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Oznacza to, że istnieje możliwość podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji może zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami. Takie postępowanie mogłoby narazić Skarb Państwa na stratę.

  "Dlatego, aby zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, uchwalona obecnie ustawa zakłada, iż przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie będą miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. – grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi przesunięcie w czasie rozpoczęcia stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r." - podała Kancelaria. 

  Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej, powinien pozwolić Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję, dodano także. 

  Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.12, 15:34Rząd przyjął program wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi 'Za życiem' 

  Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Program będzie wspierał - w różnych sferach - rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. Obejmuje on kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. 

  "Program zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., wraz z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin 'Za życiem'. To kolejny element polityki prorodzinnej rządu" - czytamy w komunikacie.

  Program będzie realizował następujące cele

  - zapewnienie dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu;

  - zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny;

  - podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu;

  - zagwarantowanie wsparcia rodzin i dzieci z wadą letalną;

  - wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną przez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwo członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy - do 120 godzin rocznie);

  - przekazanie urzędom pracy dodatkowych środków na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;

  - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne (preferencje w ramach programu „Mieszkanie+", m.in. wsparcie finansowe oszczędzających na specjalnych Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu m.in. dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne);

  - tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego (zapewnienie całodobowej pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym);

  - utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-7 lat.

  - doposażenie istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40 takich placówek na terenie kraju);

  - możliwość zmiany szkoły przez uczennicę będącą w ciąży na szkołę z internatem, a także skorzystania z bursy;

  - wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie z określonymi wskazaniami);

  - rozwój sieci samorządowych placówek pomagających osobom niepełnosprawnym w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym;

  - wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny;

  - zapewnienie informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

  - promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej;

  - aktywizacja organizacji pozarządowych w budowie systemu wsparcia dziecka i rodziny;

  - aktywizacja i wsparcie samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych;

  - tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom.

  Powstanie programu "Za życiem" premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października 2016 r. Nad programem pracował międzyresortowy zespół powołany przez premier. 

  (ISBnews)

 • 19.12, 11:30Prezydent podpisał ustawę obniżająca wiek emerytalny  

  Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

  "Dziękuję za to, że mimo krytyki, jaka spadała zarówno na NSZZ Solidarność, jak i na rząd i parlament w tej sprawie, zgodnie z żądaniem Polaków, wiek emerytalny w 2017 r. zostanie obniżony. Chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić: wtedy, w 2012 r. wprowadzono obowiązek pracy do 67. roku życia. Ta ustawa przewiduje prawo do obywatela do przejścia kobiet - po 60. roku, mężczyzn - po 65. roku" - powiedział prezydent Duda podczas konferencji prasowej. 

  "Jeżeli będzie chciał się zdecydować na przejście na emeryturę - będzie mógł, jeżeli będzie chciał pracować dalej - będzie mógł to zrobić. Wybór jest pozostawiony każdemu pracownikowi" - dodał prezydent.

  Duda podziękował NSZZ Solidarność, rządowi, większości parlamentarnej, premier Beacie Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej za przyjęcie jego projektu ustawy.  

  Rafalska dodała podczas konferencji, że rząd wnikliwie ocenił skutki tej ustawy. "Wprowadzono nieznaczne tylko poprawki synchronizujące wprowadzenie tej ustawy" - podkreśliła minister. 

  Prezydencki projekt dot. obniżenia wieku emerytalnego trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r.. Sejm uchwalił tę ustawę w listopadzie br., a Senat przyjął ją na początku grudnia. 

  (ISBnews)

   

 • 19.12, 08:05Prezydent poprosił o analizy prawne przyjęcia budżetu w sali Kolumnowej Sejmu 

  Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda poprosił o analizy prawne dotyczące przyjęcia przez Sejm ustawy budżetowej na 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu zamiast na Sali Plenarnej, poinformował dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski.

  "Pan prezydent poprosił o analizy prawne dotyczące tego, co wydarzyło się w piątek. W zależności od tego, co z nich wyniknie, podejmie odpowiednie kroki" - powiedział Magierowski, cytowany w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

  W związku z wprowadzeniem ograniczeń w zakresie dostępu dziennikarzy do parlamentu, posłowie opozycji zablokowali w piątek po południu sejmową mównicę. Nie mogąc przeprowadzić głosowań w Sali Plenarnej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował o zmianie miejsca posiedzenia na Salę Kolumnową.

  "Wszyscy posłowie zostali poinformowani sms-em o godzinie i miejscu obrad Sejmu. Informacja ta była również wyświetlana na ekranach w sali plenarnej. Głosowania w Sali Kolumnowej odbywały się przy zachowaniu kworum. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Regulaminu Sejmu listy obecności były wyłożone przez cały dzień i dostępne dla wszystkich posłów. W dniu 16 grudnia o obecności posła na posiedzeniu świadczył udział w głosowaniach" - czytamy w informacji Sejmu na temat przebiegu 33. posiedzenia Izby.

  W Sali Kolumnowej przyjęto m.in. ustawę budżetową. Jak informował Kuchciński, obecnych na sali było 236 posłów. Jednakże opozycja kwestionuje możliwość właściwego zliczenia głosów w tej sali.

  Według Platformy Obywatelskiej, zabrakło kworum podczas tego głosowania, a samo posiedzenie w Sali Kolumnowej PO uważa za nielegalne.

  "Nowoczesna będzie apelować o zwołanie posiedzenia Sejmu RP 20 grudnia i ponowne przeprowadzenie głosowań nad ustawą budżetową, żądać od PiS dopuszczenia wszystkich posłów do udziału w obradach i głosowaniach oraz przywrócenia dotychczasowych zasad pracy mediów w parlamencie" - zapowiedziała z kolei ta partia w komunikacie.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, szacowane dochody wyniosą w przyszłym roku 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki - 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł.

  Wzrost gospodarczy zaplanowano w przyszłym roku na poziomie 3,6%, średnioroczną inflację na 1,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń ma wynieść 5%, zatrudnienie wzrośnie o 0,7%, a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5% Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9% PKB.

  Założono także w projekcie budżetu, że: dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli o 9,4% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.; dochody niepodatkowe – 22,5 mld zł. Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2017 r. zapewniono m.in. środki na: finansowanie programu "Rodzina 500+", podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1 000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł, zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych) oraz dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat.

  Na 23 grudnia zaplanowano przedłożenie ustawy Senatowi, który miałby czas na podjęcie uchwały o swoim stanowisku w sprawie budżetu do 12 stycznia 2017 r.

  17 stycznia sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyłaby poprawki Senatu, a następnie - Sejm na posiedzeniu 25-27 stycznia.

  Przedłożenie ustawy do podpisu przez Prezydenta przewidziano na 31 stycznia, wynika z harmonogramu. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni od przedłożenia.

  (ISBnews)

 • 16.12, 10:51Sejm przyjął nowelę ustawy o grach hazardowych celem zmniejszenia szarej strefy 

  Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowelizację ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Celem jest zmniejszenie "szarej strefy" w obszarze gier hazardowych, zwłaszcza na automatach i w internecie. Ustawa trafi teraz do Senatu.

  "Nowe przepisy mają też przyczynić się do większej ochrony graczy, w tym nieletnich, przed negatywnymi skutkami hazardu i zwiększyć wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Ustawa m.in. rozszerza katalog gier, które mogą być oferowane w internecie – będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Komentując przyjęcie ustawy, Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich (SPiPFB) stwierdziło, że nowelizacja jest szczególnie istotna w kontekście strat, jakie rokrocznie ponosi Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością hazardową prowadzoną na terenie Polski w sieci Internet (ok. 6 mld zł obrotu rocznie).

  "Dotychczas obowiązująca ustawa stworzyła skrajnie niekorzystne warunki dla firm bukmacherskich uczciwie prowadzących działalność. W efekcie około 90% rynku online należy do podmiotów działających w Polsce bez odpowiednich pozwoleń, nie respektujących krajowego prawa i nie płacących tu podatków. Stanowią one nieuczciwą konkurencję dla firm działających legalnie, które płacą podatki, zatrudniają tysiące pracowników i sponsorują polski sport" - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia.

  Zdaniem SPiPFB, przegłosowana właśnie przez Sejm nowelizacja może pozwolić na wyrównanie konkurencyjności na rynku zakładów wzajemnych w Polsce i ma szansę okazać się skutecznym narzędziem ograniczającym liczne patologie w tym obszarze działalności gospodarczej.

  "Dodatkowym efektem zmian może być również większa ochrona społeczna przed zjawiskiem nielegalnego hazardu. Aby tak się stało, ustawa musi być skutecznie egzekwowana przez odpowiednie organy. Determinacja w prawidłowym wdrażaniu nowego prawa ma szczególne znaczenie w świetle informacji sugerujących, że blokowanie stron nielegalnych operatorów i płatności – wprowadzone ustawą - mogą okazać się nieskuteczne" - czytamy dalej.

  Jednocześnie - w związku z zapowiedziami przedstawiciela strony rządowej stworzenia nowej ustawy regulującej ten sektor - SPiPFB, jako reprezentant legalnej części rynku, wyraża chęć udziału w konsultacjach dotyczących kształtu oraz poszczególnych zapisów przyszłej ustawy, licząc na racjonalizację stawek podatkowych.

  "Mamy nadzieję, że tym razem zarejestrowane w Polsce firmy bukmacherskie, dysponujące najszerszą wiedzą nt. rynku, zostaną zaproszone do rozmów. Taki model prac z pewnością pozwoli na stworzenie ustawy, która będzie jeszcze korzystniejsza dla budżetu państwa, polskiego sportu, graczy, a także legalnego, uczciwego biznesu" - podsumowano w oświadczeniu.

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 09:16Potencjał Narodowego Funduszu Mieszkaniowego szacowany jest na 9,5 mld zł 

  Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Potencjał Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, mierzony wartością posiadanych przez Skarb Państwa działek do potencjalnego zagospodarowaniu lub sprzedaży, wynosi ok. 9,5 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji załączonych do projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe, który obecnie znajduje się w konsultacjach.

  "Zgodnie z założeniami projektu ustawy do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego zostaną wniesione nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, których gospodarowanie jest obecnie powierzone starostom, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Mienia Wojskowego. Pod bezpośrednią zabudowę zostaną przeznaczone nieruchomości, których charakterystyka (np. lokalizacja, uzbrojenie, dostęp do infrastruktury technicznej, cechy działki) będzie uzasadniała podejmowanie takich inwestycji. Pozostałe nieruchomości będą służyły zasileniu finansowemu Funduszu z przeznaczeniem na realizację celów mieszkaniowych bądź podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności nieruchomości zakwalifikowanych pod zabudowę mieszkaniową (np. przez doprowadzenie odpowiednich instalacji technicznych)" - czytamy w dokumencie.

  "Wstępna kwerenda zasobów gruntowych przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wykazała, że w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez wojewodów lub agencje wykonawcze, znajduje się ok. 7,7 tys. ha gruntów, które mogą zostać wniesione do Funduszu. Szacunkowa analiza zakładająca, że wykaz gruntów uzyskanych w wyniku wstępnej kwerendy będzie przekazany w całości do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, zaś cechy poszczególnych działek będą uprawniały je do sprzedaży po przeciętnych cenach rynkowych, wskazuje, że potencjał Funduszu może wynieść ok. 9,5 mld zł. Dane te należy jednak traktować na obecnym etapie jedynie poglądowo" - czytamy dalej.

  Przed dokonaniem pełnej inwentaryzacji zasobów nieruchomości i ich wyceny - co ma być jednym z zadań Narodowego Funduszu Mieszkaniowego - nie sposób dokonać precyzyjnych szacunków dotyczących potencjalnej wartości nieruchomości, które zostaną przekazane do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, zastrzeżono.

  Zauważono także, że jednym z przewidzianych zadań Narodowego Funduszu Mieszkaniowego będzie dążenie do zwiększenia wartości zarządzanych przez Fundusz nieruchomości, np. przez inicjowanie prac nad planami miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz realizację uzbrojenia technicznego posiadanych nieruchomości. Dostępne analizy dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości wskazują, że grunty uzbrojone pod budownictwo mieszkaniowe są na rynku wyceniane przeciętnie o 30-50% wyżej niż grunty nieuzbrojone, co może ostatecznie zwiększyć wartość wyceny gruntów zarządzanych przez Fundusz. Również w tym zakresie ostateczna kalkulacja będzie mogła być wykonana dopiero po pełnej inwentaryzacji nieruchomości i przeprowadzeniu ich wyceny, co będzie jednym z zadań Funduszu, wyjaśniono.

  Na etapie tworzenia Narodowego Funduszu Mieszkaniowego budżet państwa może ponieść koszt inicjacyjny, związany z zapewnieniem odpowiednich warunków do rozpoczęcia działalności przez nową instytucję. Będzie to koszt jednorazowy, bowiem zakłada się, że w przyszłości koszty funkcjonowania Funduszu będą w całości pokryte przychodami z obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach realizacji celów mieszkaniowych. W projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (część 83 poz. 65 "Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM), oraz 200.000 tys. zł na realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego") zagwarantowano odpowiednie środki na rozpoczęcie funkcjonowania Funduszu.

  Środki te będą wykorzystane m. in. na funkcjonowanie pełnomocnika do spraw organizacji Funduszu, zatrudnienie pracowników, powołanie organów Funduszu oraz wyposażenie przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Funduszu w nieruchomości oraz środki trwałe i obrotowe niezbędne do rozpoczęcia działalności przez Fundusz. Ponadto ze środków tych będą realizowane ustawowe zadania Funduszu (inwentaryzacja nieruchomości, zakup programów komputerowych, realizacja infrastruktury technicznej, organizacja przetargów itp.).

  Wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało, że projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Podstawowym celem ustawy jest - poza powołaniem Funduszu - zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności wykorzystanie w ramach realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę). 

  (ISBnews)

 • 16.12, 08:29Kaczyński: Nie planujemy podnoszenia podatków, chcemy ok. 4% wzrostu PKB 

  Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nie ma planu podnoszenia podatków, a liczy jedynie na lepsze egzekwowanie obecnie obowiązujących danin, poinformował lider PiS Jarosław Kaczyński. Zadeklarował, że jest zwolennikiem jednolitego podatku PIT, ale przyznał, że nie wiadomo, czy projekt ten da się zrealizować. Kaczyński wskazał także, że należy walczyć o wzrost PKB na poziomie ok. 4%.

  "Nie mamy żadnego planu podwyższenia podatków! Mówię wyłącznie o tym, by obowiązujące podatki po prostu płacono. Problemem jest nie tylko VAT, ale też niska ściągalność CIT, a nawet PIT. Szara strefa jest jeszcze większa, niż myśleliśmy na początku" - powiedział Kaczyński w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

  Wzrost dochodów z VAT jest istotny, ale musi być jeszcze większy, dodał, podkreślając, że rząd nie zastosował "najbardziej radykalnych metod" - choćby takich, jak na Słowacji.

  Zadeklarował też, że jest zwolennikiem jednolitego podatku od osób fizycznych.

  "Ale dziś nie mamy jeszcze dojrzałego projektu w tej sprawie, bo to nie byłoby łatwe przedsięwzięcie. Nie wiem, czy to się w ogóle uda. To zadanie dla rządu, który musi przygotować odpowiedni projekt" - powiedział.

  Wskazał także, że PiS "na pewno" nie chce uderzać w przedsiębiorców, a wręcz przeciwnie - chce ich zachęcić do inwestycji i innowacyjności. "Z jednej strony chcemy im pomóc, ale z drugiej nie możemy się godzić na niską tendencję do inwestowania i innowacji" - wyjaśnił.

  Wśród celów na 2017 r. wymienił "stabilizację, uspokojenie nastrojów wszędzie tam, gdzie to będzie od nas zależało".

  "Oraz doprowadzenie do tego, by polepszył się wzrost gospodarczy. Dyskutujemy sporo na ten temat, uważam, że nie powinniśmy popełniać błędu: najpierw robić reformy sprowadzające się do polonizacji gospodarki, a dopiero później zabiegać o wzrost. Nam nikt wzrostu gospodarczego nie da, musimy sami o to walczyć, musimy mieć około 4% wzrostu. Ale mówię to jako polityk, nie ekonomista" - podkreślił Kaczyński.

  Wskazał jednocześnie, że należy dążyć do zmiany charakteru naszej gospodarki, bo jest on anachroniczny.

  "Co prawda ten anachronizm był jednym z elementów sytuacji, która uchroniła nas przed kryzysem, ale na dłuższą metę musimy tę sytuację zmienić. Trzeba radykalnie zwiększyć tendencję do inwestowania i do innowacji. I chodzi tu o polski kapitał, a nie obcy" - zadeklarował.

  (ISBnews)

 • 15.12, 18:02ME zakończyło prace nad projektem, który ograniczy import rosyjskiego węgla 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakończyło prace nad projektem przepisów, które ograniczą napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz rozporządzeniami trafi do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w tym roku" - powiedział Tobiszowski, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

  "Zapisy ustawy w jej obecnym brzmieniu, a w szczególności artykuł 3a, który mówi o klauzuli wzajemności, uniemożliwiają zablokowanie wprost importu węgla rosyjskiego. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie, które ten import ograniczy" - dodał.

  Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo Energii zmian jest wyrównanie szans polskiego górnictwa wobec dotowanego węgla importowanego spoza Unii Europejskiej. Dlatego znowelizowana zostanie ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany dotyczą również trzech rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu, podano również.

  Z danych, którymi dysponuje Ministerstwo Energii wynika, że do września 2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 5,9 mln ton węgla. Najwięcej, bo 3,4 mln ton wyniósł import węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej. Ponad 1,1 mln ton węgla koksowego sprowadzono z Australii oraz 0,1 mln ton z USA.

  (ISBnews)

 • 15.12, 17:13Sejm przyjął program pracy więźniów i plan modernizacji Służby Więziennej 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawę o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020", podało Ministerstwo Sprawiedliwości.

  "Kompleksowy program pracy więźniów, opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości przez zespół, którym kieruje sekretarz stanu Patryk Jaki, doprowadził już do odwrócenia niekorzystnego trendu w postaci spadku zatrudnienia wśród osób pozbawionych wolności" - podkreślono w komunikacie.

  Według danych Służby Więziennej, wskaźnik powszechności zatrudnienia z 35% w styczniu br. wzrósł do 44,2 % w listopadzie  br.  Pracuje już blisko 5,5 tys. więźniów więcej niż przed ogłoszeniem programu.  Do użytku oddano dwie hale produkcyjne w Zakładzie Karnym w Krzywańcu o powierzchni 7 700 m2 gdzie zatrudnienie znalazło 150 osadzonych (w tym 50 kobiet) i w Zakładzie Karnym w Potulicach o powierzchni 2 100 m2  gdzie zatrudniono 35 skazanych.  W trakcie realizacji jest rozbudowa i przebudowa już istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Oddziału Zewnętrznego Dobrowo (Areszt Śledczy Koszalin) oraz budowa hali produkcyjnej o pow. 940 m2 zlokalizowanej na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu, podano również.

  Realizacja programu nie pociągnie za sobą żadnych kosztów dla podatników. Środki na budowę hal produkcyjnych pochodzą z Funduszu Aktywizacji, który finansowany jest z m.in. z potrąceń od wynagrodzeń więźniów. Planowane jest dodatkowo podwyższenie ryczałtu dla pracodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe na poziomie, który sprawi, że koszty, związane z zatrudnieniem skazanych, zbliżą się do tych sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w 2010 r., wskazano.

  "Ustawa zwiększa dodatkowo wykaz podmiotów, na rzecz których więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie w wymiarze do 90 godzin miesięcznie. Będzie to możliwe na rzecz: samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa. Więźniowie będą mogli także za swoją zgodą pracować nieodpłatnie m.in. na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną oraz organizacjach pożytku publicznego – o ile podmioty te wyrażą na to zgodę. Praca ta będzie możliwa – za pisemną zgodą skazanego lub na jego wniosek - również powyżej 90 godzin w miesiącu" - czytamy dalej.

  Sejm przyjął też ustawę o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020". To pierwsza ustawa modernizacyjna dla Służby Więziennej po 1989 roku.

  "Program ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Zakłada również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i wykonywania obowiązków przez cywilnych pracowników więziennictwa. Chodzi też o powstrzymanie postępującego zużywania się obiektów służących więziennictwu" - czytamy dalej.

  Wszystkie te cele mają zostać osiągnięte przez:
  - zakup uzbrojenia;
  - zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego;
  - zakup i modernizację urządzeń ochronnych oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego;
  - zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków;
  - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego;
  - poprawę stanu technicznego budynków;
  - wymianę taboru samochodowego;
  - unowocześnienie systemów informatycznych i łączności;
  - poprawę stanu placówek leczniczych dla osób pozbawionych wolności;
  - wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników; cywilnych.

  (ISBnews)

 • 15.12, 13:41MR: Likwidacja gimnazjów nie oznacza automatycznej utraty ich dotacji z UE 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Przyjęta właśnie przez Sejm reforma edukacji, zakłądająca m.in. likwidację gimnazjów, nie oznacza automatycznej utraty dotacji unijnych na realizowane przez gimnazja projekty, podało Ministerstwo Rozwoju (MR).

  "Likwidacja gimnazjów nie oznacza automatycznej utraty dotacji unijnych na realizowane przez nie projekty. Zobowiązania podjęte przez beneficjentów w zakresie zachowania trwałości rezultatów przedsięwzięć sfinansowanych ze środków funduszy europejskich w sytuacji zmiany struktury szkół, w tym stopniowego wygaszania szkół gimnazjalnych, będą każdorazowo wymagały szczegółowej analizy pod kątem możliwości dalszego wykorzystania tych rezultatów do osiągnięcia celów edukacyjnych i zachowania ich funkcji oświatowych" - czytamy w komunikacie.

  Celem wsparcia ze środków europejskich w obszarze szkolnictwa powszechnego jest wyposażenie przyszłych absolwentów szkół w kompetencje umożliwiające sprawne ich funkcjonowanie na rynku pracy. Cel ten może zostać zrealizowany w różnej strukturze poziomów kształcenia i różnych placówkach edukacyjnych, podkreślił resort. Inwestycje w infrastrukturę oświatową, w tym wyposażenie szkół, są wyłącznie środkiem umożliwiającym osiągnięcie tak zdefiniowanego celu i mają charakter subsydiarny wobec skierowanych do uczniów działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  "Ponadto, zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, zwrotu środków dla projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020 dokonuje się w okresie pięciu lat od płatności końcowej, jeżeli zajdzie, istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Podobne regulacje zawarto w art. 57 rozporządzenia ogólnego nr 1083/2006 w odniesieniu do projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013. W związku z tym, każdy przypadek naruszenia zasad trwałości interwencji powinien być indywidualnie analizowany" - wskazano w komunikacie.

  Resort zwraca też uwagę, że zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów, będą mogły być przenoszone na inne podmioty (szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące) w ramach sukcesji prawnej, pod warunkiem, że zakładane cele projektu będą nadal realizowane, a funkcje oświatowe infrastruktury dofinansowanej z funduszy UE zostaną utrzymane.

  "Ministerstwo Rozwoju przekazało takie wytyczne Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi (zarządy poszczególnych województw). Jednocześnie, są one nadal przedmiotem analiz Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Instytucje Regionalne będą informowane na bieżąco o ewentualnych nowych rozwiązaniach" - poinformowano także w materiale.

  Sejm uchwalił wczoraj reformę edukacji, przywracającą m.in. 8-letnią szkołę podstawową oraz 4-letnie liceum ogólnokształcące. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmie też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną.

  Zgodnie z uchwalonymi przepisami, uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów - nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 13:11Rząd chce wzmocnić kontrolę drogowego przewozu niektórych towarów 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie skuteczniejszego systemu kontroli drogowego przewozu niektórych towarów, połączonego z nadzorem elektronicznym za pomocą systemów satelitarnych, wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

  "Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma celu zapewnienie skuteczniejszego funkcjonowania i lepszego monitorowania (kontroli) przewozu towarów 'wrażliwych'. Aby ten cel osiągnąć wskazane jest, by przewóz niektórych towarów był nie tylko rejestrowany, ale również nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Doświadczenia ze stosowania przez służby podległe resortowi finansów elektronicznych systemów nadzoru przemieszczania, np. NCTS, EMCS, wskazują na zasadność przyjęcia rozwiązania w pełni zinformatyzowanego wspartego danymi z urządzeń GPS" - czytamy w opisie projektu.

  W ocenie ustawodawcy, dane z rejestru dodatkowo powinny być uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne, tak by kontrola przewozu była efektywna. Dopiero porównanie danych zawartych w rejestrze z danymi uzyskiwanymi z lokalizatora pozwoli na stworzenie niezafałszowanego obrazu przemieszczania towarów. Dane z rejestru, uzupełnione o dane z lokalizatora umożliwią dokonanie takiego powiązania przez kontrolującego.

  Dodatkowo należy podkreślić istotne znaczenie danych pochodzących z lokalizatora dla tworzenia map przewozu towarów przez podmioty działające nielegalnie w sferze wyłudzania podatku od towarów i usług, wykorzystywania określonych tras, przejść granicznych, czy magazynów podmiotów tzw. "słupów". Dzięki danym z rejestru i lokalizatora możliwe będzie również dokonywanie stosownych analiz schematów ujawnionych nielegalnych działań podmiotów biorących udział w przewozie towarów, wyjaśniono.

  "Dlatego też dane z rejestru SENT winny być uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne, tak by kontrola przewozu była efektywna. Obowiązkiem przewoźnika będzie wyposażenie środka transportu w dedykowany lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego jego włączenie w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku" - czytamy dalej.

  W projekcie ustawy przewidziano kary pieniężne za brak wyposażenia środka w lokalizator: 10 000 zł dla przewoźnika i 7 500 zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą, podano także. 

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 09:30Getback przydzielił obligacje serii GS o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Getback przydzielił obligacje na okaziciela serii GS o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.

  "Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały zarządu oraz zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.

  Getback zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności. 

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 09:06Sejm przyjął reformę edukacji, przywracającą m.in. 8-letnią szkołę podstawową 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sejm uchwalił reformę edukacji, przywracającą m.in. 8-letnią szkołę podstawową oraz 4-letnie liceum ogólnokształcące. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  "Nowa ustawa - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające tę regulację ustanawiają nowy ustrój szkolny oraz modyfikują organizację szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmie też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci będą przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia, podano także.

  Zgodnie z uchwalonymi przepisami, uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów - nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 08:45Sejm odesłał nowelę ustawy o grach hazardowych do dalszych prac w komisji 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sejm zdecydował po II czytaniu nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, których celem jest zmniejszenie "szarej strefy" w obszarze gier hazardowych, o przesłaniu tych dokumentów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  "Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw jest zmniejszenie 'szarej strefy' w obszarze gier hazardowych, zwłaszcza na automatach i w internecie. Nowe przepisy mają też przyczynić się do większej ochrony graczy, w tym nieletnich, przed negatywnymi skutkami hazardu i zwiększyć wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Projekt m.in. rozszerza katalog gier, które mogą być oferowane w internecie - będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Zgodnie z projektem, podmiot wykonujący monopol państwa nad grami na automatach w salonach gier oraz w internecie będzie zobowiązany do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry, w ramach której m.in. sprawdzana będzie pełnoletność gracza. Obowiązkowe byłoby też przeprowadzanie transakcji wynikających z gier w internecie za pośrednictwem rachunków płatniczych. Podmioty urządzające gry hazardowe w internecie nie mogłyby umieszczać na stronach do tych gier reklam usług finansowych, a także samodzielnie ich oferować.

  "Projekt zakłada również objęcie monopolem państwa gier na automatach organizowanych poza kasynami. Komisja Finansów Publicznych zaproponowała poprawki do projektu. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Maria Zuba. W dyskusji zgłoszono do projektu poprawki oraz wniosek o odrzucenie – dokument trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 08:36Sejm uchwalił ustawę przewidującą likwidację MSP 

  Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj wieczorem w III czytaniu ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające tę regulację, przewidujące likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), co ma przynieść około 100 mln zł oszczędności rocznie. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  "Rolę koordynatora polityki właścicielskiej przejmie prezes Rady Ministrów. Uchwalone ustawy przewidują, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek Skarbu Państwa będą wykonywane przez poszczególnych ministrów branżowych. Ponadto ustawa porządkuje i wprowadza przejrzyste zasady polityki kadrowej do organów nadzoru i organów zarządzających. Jej elementem jest utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa - ciała doradczego zapewniającego szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego oraz opiniowania kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Ustawa precyzyjnie wskazuje organy administracji, które będą administrować poszczególnymi składnikami mienia państwowego. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zmieniają zasady i model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. Ich zbywanie ma się odbywać na mocy uchwały Rady Ministrów.

  "Ustawa przewiduje ponadto wyodrębnienie grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wykonywanie w nich uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Najważniejszym celem i spodziewanym efektem nowych rozwiązań jest długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego przez wzrost majątku poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 14.12, 16:21PharmaNET i ZPP przygotowały OSR do projektu noweli 'Apteka dla aptekarza' 

  Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ponieważ przygotowany z inicjatywy grupy posłów projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tzw. "Apteka dla aptekarza") nie zawierał tzw. Oceny Skutków Regulacji (OSR), czyli dokumentu opisującego przewidywane skutki regulacji, OSR przygotowali Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Według nich, skutki ustawy mogą być odwrotne od zamierzonych.

  "W założeniu podmiotom odpowiedzialnym za przygotowanie nowego prawa powinno zależeć na rzetelnej ocenie skutków związanych z wprowadzeniem regulacji. Powinien więc być nieodzownym elementem w procesie stanowienia dobrego prawa. Niestety w przypadku zmian proponowanych przez posłów, w odróżnieniu od wszystkich inicjatyw rządowych, OSR nie jest prawnie wymagana. Ponieważ ustawa będzie miała szerokie konsekwencje społeczne, przedstawiciele zrzeszeni w ramach PharmaNET oraz ZPP przygotowali dokument Oceny Skutków Regulacji i przesłali go do posłów oraz instytucji zaangażowanych w proces" - czytamy w komunikacie.

  Według autorów dokumentu, intencje wskazane przez inicjatorów nowego prawa, czyli rozwiązanie problemu nierównomiernego w skali kraju rozmieszczenia aptek w celu zapewnienia wszystkim pacjentom równego dostępu do usług farmaceutycznych oraz usunięcie trudności w sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad działalnością aptek celem wyeliminowania występujących na rynku nieprawidłowości, nie zostały osiągnięte.

  "Projekt nie przewiduje bowiem żadnych rozwiązań prowadzących do powstawania aptek w miejscach, gdzie obecnie ich brakuje, jak również nie zawiera żadnych rozwiązań poprawiających skuteczność wykrywania i zwalczania nadużyć na rynku aptecznym. Autorzy OSR uważają wręcz, że proponowane rozwiązania doprowadzą wprost do przeciwnego rezultatu polegającego na:

  • Pogłębieniu dysproporcji w rozmieszczeniu aptek w skali kraju oraz zmniejszenia ogólnej liczby aptek (kreując jeszcze większe nierówności społeczne w dostępie do leków),

  • Ograniczeniu dostępu pacjentów do usług farmaceutycznych wskutek wzrostu cen w aptekach,

  • Utrwalenia nieprawidłowości występujących na rynku usług farmaceutycznych" - czytamy dalej.

  Na początku grudnia organizacje zrzeszające pracodawców i organizacje pacjenckie wystosowały do premier Beaty Szydło list otwarty w sprawie propozycji zmian w Prawie farmaceutycznym. Apelują w nim, by nie pozwolono "na wprowadzanie zmian, które będą niekorzystne zarówno dla polskich pacjentów, jak i polskich przedsiębiorców".

  List otwarty podpisały: Business Centre Club, Federacja Pacjentów Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

  Jak podkreślają sygnatariusze w liście, polskie apteki w 96% są własnością polskich przedsiębiorców - zarówno farmaceutów, jak i osób niebędących farmaceutami. Około 2/3 aptek w naszym kraju należy do indywidualnych właścicieli, a 1/3 działa jako sieci apteczne. Najczęściej są to małe, lokalne, polskie przedsiębiorstwa, liczące od kilku do kilkunastu aptek. Polski rynek apteczny jest niezwykle konkurencyjny i rozdrobniony - zaledwie cztery podmioty posiadają powyżej 100 aptek w skali kraju. Udział żadnej z tych firm w ogólnej liczbie ponad 14,5 tys. aptek w Polsce nie przekracza kilku procent. Największe sieci powstały organicznie, wysiłkiem swoich pracowników, a także przy aktywnym udziale państwa - w ramach prywatyzacji Cefarmów.

  (ISBnews)

 • 14.12, 16:00MSWiA planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego 

  Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego i przekazanie jej zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy, podał resort, odpowiadając na interpelację poselską.

  Resort podał, że 2 czerwca 2016 roku minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie wspomniany projekt oczekuje na wpisanie do tego Wykazu, co umożliwi rozpoczęcie formalnej procedury konsultacyjnej.

  "Przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji. Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego" - czytamy w odpowiedzi.

  Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycje przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD, podano także.

  "Dziennik Gazeta Prawna", który dotarł do projektu ustawy, podał dziś, że policja miałaby zająć się nie tylko m.in. fotoradarami, kontrolą warunków przewozu drogowego, ale także "prawidłowością uiszczenia opłaty elektronicznej (e-myto)".

  (ISBnews)

   

 • 14.12, 08:40Projekt ustawy ws. likwidacji MSP skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji 

  Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Po drugim czytaniu w Sejmie przepisów likwidującymi Ministerstwo Skarbu Państwa, projekt ustawy regulujący tę kwestię został ponownie skierowany do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

  "Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która wprowadziła do niego poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Wojciech Zubowski. W drugim czytaniu do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym został on skierowany ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Propozycja likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło, znalazła się w rządowych projektach ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym zawiera regulacje związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją oraz te dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania.

  "Projekt zakłada wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra Skarbu Państwa, a także przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje on uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień. Dotychczasowe kompetencje Ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa" - czytamy dalej.

  Projekt przewiduje także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, w tym m.in. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zmianę zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Z kolei projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1053) zakłada, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

  Przewiduje także utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada także podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa, wskazano także w informacji.

  "Nowe regulacje przewidują także precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych. Ma być także wyodrębniona jednolita grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Jednym z efektów wprowadzonych zmian ma być długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)