ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.04, 11:22UOKiK: Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wchodzi w życie 

  Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wchodzi w życie w niedzielę, 17 kwietnia. Oznacza to lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych, podał UOKiK.

  "Celem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie. Nowe rozwiązania były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze zmiany w ustawie:

  •           Nowy model kontroli postanowień wzorców umów - to prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania.

  •           Zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji dotyczących cech konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Celem tego rozwiązania jest nakłonienie przedsiębiorców do analizowania, czy dana usługa rzeczywiście odpowiada potrzebom konsumentów.

  •           Możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie - prezes UOKiK będzie mógł wyrazić pogląd w sprawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny.

  •           Wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta, która umożliwi uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  •           Możliwość publikowania komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji - dzięki temu będzie możliwe szybkie i skuteczne ostrzeganie konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom.

  •           Prezes UOKiK będzie mógł wydawać decyzje tymczasowe, które umożliwią szybką reakcję na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów. Jeżeli w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że praktyka przedsiębiorcy może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów, decyzja tymczasowa zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 18:47MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Powołany z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych opracował materiał podsumowujący prace i rekomendacje poszczególnych grup roboczych. MIB podało, że na uwagi i wnioski do opracowania czeka do 13 maja 2016 r.

  "Debata nad propozycjami zarekomendowanymi przez Komitet Sterujący została zaplanowana na 26 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem zgłoszonych do tego czasu uwag i wniosków. Debata będzie miała miejsce podczas Polskiego Kongresu Drogowego, który odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS" - czytamy w komunikacie.

  Podsumowanie konsultacji i prezentacja materiału z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i wniosków są planowane na 31 maja 2016 r., podczas pierwszego dnia Targów Infrastruktury Drogowej w Kielcach, podano także.

  "Na początku 2016 r. MIB podjęło inicjatywę, której celem jest optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, zarówno w kontekście prawnym i technologicznym, jak również finansowym. Zamysłem MIB było wykorzystanie doświadczeń, a także potencjału polskiej branży drogowej, które wsparłyby Ministerstwo swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, w celu poprawy jakości procesów składających się na realizację planu budowy dróg" - czytamy dalej w materiale.

  Powołane zostały grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, mogących bezpośrednio przełożyć się na zoptymalizowanie całego procesu inwestycyjnego. Utworzono 5 grup roboczych: ds. prawa ogólnego, ds. zamówień publicznych, ds. forum kontraktowego, ds. techniki/technologii i ds. finansowania infrastruktury. Każda z nich została zobowiązana do wypracowania propozycji rozwiązań służących optymalizacji procesu budowy dróg.

  Na posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, które odbyło się 5 kwietnia 2016 r. grupy zaprezentowały wyniki swoich dotychczasowych prac i rekomendacje.

  Wśród rekomendacji grup roboczych zaakceptowanych na posiedzeniu Komitetu Sterującego znalazły się:

  * zmniejszenie minimalnej szerokość pasa dzielącego dróg dwujezdniowych;

  * bilansowanie robót ziemnych;

  * zwiększenie wykorzystywania lokalnych zasobów kruszyw;

  * zwiększenie wykorzystania materiałów z recyklingu;

  * zmniejszenie terminów gwarancji na roboty budowlane;

  * opracowanie katalogu typowych rozwiązań konstrukcji mostowych;

  * wykorzystanie wag preselekcyjnych do dyscyplinowania przewoźników poruszających się po drogach pojazdami przeciążonymi;

  * zwiększenie transferu rozwiązań innowacyjnych;

  * konieczność oddzielenia finansowania obiektów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia ruchu drogowego od finansowania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska;

  * konieczność rewizji i powtórnej analizy nadmiernie rygorystycznych zapisów decyzji środowiskowych (DŚU) w zakresie:

         - nadmiernej szczegółowości decyzji DŚU w kwestii rozwiązań technicznych obiektów inżynierskich (efekt: wyeliminowanie ograniczonego wyboru rozwiązań  technicznych i technologicznych),

         - nakładania przez organy DŚU wykonania obszernego zakresu monitoringów i analiz pooperacyjnych oraz dodatkowych urządzeń ochrony środowiska ponad te proponowane w raporcie ooś,  (efekt: istotne obniżenie kosztów inwestycji);

  * zmiana przepisów prawa zamówień publicznych dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy (efekt: obniżenie wartości kontraktów na etapie udzielania zamówienia);

  * umożliwienie firmom składania zabezpieczeń w postaci tzw. gwarancji rolowanej oraz doprecyzowanie zakresu prac typu "zieleń" i "zima" przed powierzeniem usługi wykonawcom w kontekście stawek podatku VAT (efekt: istotne obniżenie kosztów utrzymania dróg klasy A i S);

  * analiza możliwości PPP w realizacji inwestycji drogowych (efekt: obniżenie partycypacji budżetu centralnego w kosztach realizacji inwestycji drogowych);

  * zmiana ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania między jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa inwestycji drogowych, w przypadku gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem danej inwestycji drogowej realizowanej nie przez JST;

  * zmiana o charakterze doprecyzowującym w związku z różnymi interpretacjami Regionalnych Izb Obrachunkowych.

  "Zaproponowano również wprowadzenie w ustawie o drogach publicznych dla ministra właściwego do spraw transportu możliwości wydawania i rozpowszechniania wzorców, przykładów i standardów odnoszących się do projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych lub drogowych obiektów inżynierskich, a także do związanych z nimi zamówień publicznych" - czytamy też w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 17:47Efekty prac nad tzw. ustawą frankową będą znane na przełomie maja i czerwca 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - W Kancelarii Prezydenta trwają prace zespołu ekspertów nad rozwiązaniem problemów osób posiadających kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych. Prace mają zakończyć się na przełomie maja i czerwca br. przedstawieniem propozycji uzupełnień do projektu, a ostateczną decyzję o kształcie projektu ustawy podejmie Prezydent, podała Kancelaria Prezydenta.

  Szefowa Kancelarii Prezydenta powołała 8 kwietnia br. zespół do spraw wypracowania zmian w propozycji projektu ustawy dotyczącej kredytów odnoszonych do walut obcych . 

  Do prac w zespole zostali zaproszeni specjaliści z dziedziny prawa i ekonomii w zakresie finansów i bankowości: dr hab. Marcin Dyl, doc. dr Marek Grzybowski, Sławomir Horbaczewski, dr hab. Zbigniew Krysiak, dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. dr hab. Witold Modzelewski, dr hab. Anna Szelągowska oraz dr Marek Dietl, doradca Prezydenta i pracownicy Kancelarii Prezydenta: dr Aneta Frań-Adamek, Przemysław Bryksa i Paweł Janik.

  "Obecnie są prowadzone konsultacje eksperckie, których celem jest m.in. ocena i analiza informacji, danych i opinii, które w dniach 15 i 29 marca 2016 roku przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego, odnośnie propozycji projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki" - czytamy w komunikacie.

  Przewiduje się, że prace Zespołu zakończą się na przełomie maja i czerwca br. przedstawieniem propozycji uzupełnień do projektu. Ostateczną decyzję o kształcie projektu ustawy podejmie Prezydent, podano także.

  Jednocześnie są kontynuowane konsultacje z przedstawicielami firm zajmujących się audytem finansowym, w szczególności w sektorze bankowym, które mają na celu wypracowanie mechanizmów rozłożenia skutków finansowych projektowanej regulacji na lata.

  "Projekt ustawy przed przesłaniem go do parlamentu musi zostać wzbogacony o pełną i spójną ocenę skutków regulacji. Podstawowym celem projektu pozostaje złagodzenie negatywnych i niemożliwych do przewidzenia - w momencie zaciągania kredytu - skutków, jakie zostały wywołane dużym wzrostem kursów walut" - czytamy także.

  Zadaniem, jakie postawiła sobie Kancelaria Prezydenta, jest także stworzenie mechanizmów gwarantujących wieloaspektowe bezpieczeństwo finansowe Polski po wejściu w życie projektowanej ustawy, podsumowano w informacji.

  W ub. tygodniu RMF FM podało - powołując się na nieoficjalne informacje - że Kancelaria Prezydenta przygotowuje spore zmiany w projekcie ustawy o pomocy frankowiczom. Ustawa ma być mniej bolesna dla banków, a jej koszt wyliczony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) - która twierdzi, że na przewalutowaniu kredytów we frankach banki straciłyby nawet 70 mld zł - miałby być rozłożony w czasie: na 20-30 lat.

  W połowie marca br. KNF poinformowała, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowite obciążenie banków w 2016 r. z tytułu spreadu i restrukturyzacji kredytów wyniesie 66,9 mld zł. KNF oceniła, że skutki finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 16:37Kowalczyk: Kwota wolna w podatku od handlu to 1,5 mln zł/mies., max. stawka 1,4% 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - W nowej propozycji podatku od sprzedaży detalicznej nie znajdzie się definicja franczyzy, rząd chce też odejść od specjalnego opodatkowania w soboty i niedziele, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Kwotę wolną ustalono na 1,5 mln zł miesięcznie, a stawki podatku na: 0,4% do 17 mln zł przychodów miesięcznie, 0,8% dla przychodów od 17 mln zł do 170 mln zł oraz 1,4% od miesięcznego przychodu powyżej 170 mln zł.

  "Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną od podatku, w wysokości 1,5 mln zł miesięcznie. Założenia są następujące: 0,4% od miesięcznego przychodu pomiędzy 1,5 a 17 mln zł, 0,8% pomiędzy 17 a 170 mln zł i 1,4% powyżej 170 mln zł. Zatem zostały spełnione wszystkie postulaty kupców" - powiedział Kowalczyk na spotkaniu z przedstawicielami środowisk handlowców w Sejmie.

  Wyłączona z podatku będzie sprzedaż gazu ziemnego, wody, węgla, brykietu itp., olejów opałowych, butli gazowych oraz leków. "Nie przewidujemy zwolnienia dla towarów akcyzowych" - dodał minister.

  Zgodnie z "Założeniami opodatkowania sprzedaży detalicznej" podatnikami podatku będą "sprzedawcy detaliczni, dokonujący zbycia towarów na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż przedsiębiorcom nie będzie uwzględniana w podstawie opodatkowania".

  "Mam nadzieję że państwo doceniacie tę propozycję. […] Rząd PiS dokonał zmiany sprawnie przy zamianie podatku bankowego, podobnie ma być i z tym" - powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk, zwracając się do środowiska kupieckiego.

  W ub. tygodniu minister finansów Paweł Szałamacha zapowiadał, że w nowej propozycji z podatku zostanie wyłączona także sprzedaż przez internet.

  (ISBnews)

 • 13.04, 16:10Skiba z MF: Rząd planuje przyjąć aktualizację programu konwergencji 26 kwietnia 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć długoletni plan rozwoju Polski, którego częścią będzie program konwergencji, na posiedzeniu 26 kwietnia, zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba. Polska jest zobowiązana przekazać aktualizację programu konwergencji Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

  W odpowiedzi na pytania posłów, czy program zawiera wyższą kwotę wolną od podatku, obniżkę stawek podatku VAT czy też obniżenie wieku emerytalnego, Skiba powiedział: "Te elementy w zależności, jakie zostaną przyjęte przez rząd, pojawia się w programie".

  Według niego, rząd będzie kontynuował proces wychodzenia z elastycznej linii kredytowej (FCL) w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW). Przypomniał, że w styczniu br. na wniosek polskiego rządu linia FCL została zmniejszona z 15,5 mld SDR do 13 mld SDR (ok. 16,59 mld euro).

  "Nie chcemy podejmować w tej sprawie nagłej decyzji, ale sukcesywnie będziemy wychodzić [z FCL]" - wskazał Skiba podczas

  Pierwsze porozumienie dla Polski w sprawie FCL zostało zatwierdzone 6 maja 2009 r. Kolejne porozumienia zostały zatwierdzone 2 lipca 2010 r., 21 stycznia 2011 r. oraz 18 stycznia 2013 r. Polska jest członkiem MFW od 1986 r., z kwotą udziałową w wysokości 1 688,4 mln SDR-ów (ok. 2 154,2 mln euro).

  28 kwietnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła "Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018", który składa się z dwóch części: programu konwergencji oraz określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Przygotowanie programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w Unii Europejskiej i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE spoza strefy euro.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 12:51Piotrowski z ME: Im większa dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Im bardziej postępuje dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens, uważa wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Jeżeli wejdą normy zanieczyszczeń i emisji CO2, to nie ma innego źródła, które by to wytrzymało" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  "Myślimy bardziej, jak [energetykę jądrową] zorganizować, a nie: czy" - dodał wiceminister.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polscy był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 12:41Piotrowski z ME: Propozycja noweli ustawy o OZE pojawi się za kilka dni 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Propozycja nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) może pojawić się w ciągu kilku dni, ale raczej nie w tym tygodniu, zapowiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Ustawa musi być podpisana do końca czerwca przez prezydenta, dlatego odliczamy od końca" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  Jego zdaniem, poprzednicy obecnego rządu przygotowali ustawę, której kształt nie jest satysfakcjonujący.

  Wyjaśnił, że planowane jest utrzymanie certyfikatów, ale nie jako podstawowego instrumentu. Podkreślił, że prawa nabyte zostaną utrzymane. Planowane jest także utrzymanie aukcji.

  "Planujemy koszyki podzielone ze względu na charakter źródła, według tego które z nich generują dwutlenek węgla, a które nie. Nie będą to koszyki stricte technologiczne" - powiedział.

  W marcu br. Piotrowski mówił, że obecnie OZE stanowi około 12% w finalnym zużyciu energii i podkreślał, że unijne zobowiązania Polski, zgodnie z którymi do 2020 udział ten ma sięgnąć 15% nie są zagrożone.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 12:21Deloitte: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania budzi szereg wątpliwości 

  Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Zapisy projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, która trafiła do Sejmu, mogą budzić pewne wątpliwości na gruncie ustawy zasadniczej, w konsekwencji czego decyzje podjęte na podstawie ustawy przez organy podatkowe mogą być podważane, uważają eksperci Deloitte. Według nich, rozwiązaniem wielu wątpliwości byłoby przesunięcie wejścia w życie przepisów do 1 stycznia 2017 r.

  "Idea wyeliminowania sztucznych, niemających uzasadnienia biznesowego struktur, które tworzone są wyłącznie w celu obniżania lub niepłacenia podatków jest generalnie słuszna. Pewnym wyzwaniem jest natomiast takie sformułowanie zapisów klauzuli, aby spełniła ona standard konstytucyjny. Z tej perspektywy kluczowy jest też tryb, w jakim przepisy o klauzuli mają zostać wprowadzone do porządku prawnego" - powiedział menedżer z działu doradztwa podatkowego Mariusz Stefaniak, cytowany w komunikacie.

  Projekt przewiduje wejście nowych przepisów w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

  "Odnośnie do poszczególnych zapisów klauzuli, samo Ministerstwo Finansów zauważa, że trudno jest uniknąć pewnych wątpliwości. W ramach prac nad projektem ministerstwo wskazywało m. in., że cechą takich norm, jak klauzula generalna, jest zawsze pewien element ogólności" - czytamy w komunikacie.

  Eksperci Deloitte wskazują na orzecznictwo w tym zakresie. W wyroku z 11 maja 2004 r. (sygn. K 4/03) Trybunał Konstytucyjny (TK) wskazał, jaką formę klauzuli należy uznać za niedopuszczalną z uwagi na niezgodność z Konstytucją. W świetle wskazanego wyroku, zakazane jest stosowanie zwrotów, wobec których istnieje ryzyko, że ich brzmienie pozostawi zbyt dużą swobodę decyzyjną organom stosującym, podano także.

  "Wątpliwości może budzić w szczególności konieczność oceny istotności celów biznesowych podatnika. Uznaje się, że czynność podatnika, która miała inne istotne cele niż korzyść podatkowa nie jest unikaniem opodatkowania. Ponadto z perspektywy przewidywalności rozstrzygnięć podejmowanych na gruncie klauzuli, na zarzut niekonstytucyjności może być narażony zapis, zgodnie z którym - w przypadku stwierdzenia unikania opodatkowania - możliwą konsekwencją zastosowania klauzuli jest przyjęcie takich skutków podatkowych, jakby podatnik podjął 'czynności odpowiednie' zamiast faktycznie zastosowanych" - powiedział starszy menedżer z działu doradztwa podatkowego Maciej Guzek, również cytowany w komunikacie.

  Z orzecznictwa TK wynika również, że zmiany w podatkach rozliczanych rocznie (np. w podatkach dochodowych) generalnie nie powinny być wprowadzane w trakcie roku, podano także.

  "Warto podkreślić, że niewyeliminowanie wątpliwości konstytucyjnych może przekreślić skuteczne stosowanie klauzuli. Dotyczy to nie tylko wątpliwości związanych z treścią poszczególnych przepisów, ale również planowanego trybu wprowadzenia klauzuli" - dodał Stefaniak.

  Jak zaznaczają eksperci Deloitte, powyższych wątpliwości można uniknąć. Zmiana daty wejścia w życie projektowanych przepisów i wprowadzenie ich od 1 stycznia 2017 r. wyeliminowałaby ryzyko zarzutu niezgodnego z konstytucją wprowadzenia klauzuli, podano także.

  "Ograniczenie skutków zastosowania klauzuli wyłącznie do uznania za niebyłe wszystkich konsekwencji podatkowych działań podatnika wyeliminowałoby wątpliwości związane z koniecznością precyzyjnego i dającego się przewidzieć rezultatu zastosowania klauzuli" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 09:11Czabański: Składka audiowizualna zastępująca abonament wyniesie 12-15 zł 

  Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Składka audiowizualna, która od przyszłego roku ma zastąpić abonament RTV, wyniesie 12-15 zł na gospodarstwo domowe i ma mieć charakter powszechny, zapowiedział wiceminister kultury Krzysztof Czabański.

  "To jeszcze nie jest przesądzone, ile ona będzie dokładnie wynosiła. […] Nie wszystkie sprawy są jeszcze zdecydowane, w jakim kształcie ten projekt ostatecznie trafi do Sejmu, a trafi niebawem. Między innymi trzeba rozstrzygnąć proponowaną wysokość składki- między 12 a 15 zł. Trwają symulacje, pokazujące, jakie są możliwe wpływy przy różnej wysokości składki i przy różnej ściągalności składki" - powiedział Czabański w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia.

  "Odchodzimy od systemu rejestracji odbiorników. Zakładamy, że każdy, kto ma w swoim domu prąd, może korzystać z mediów publicznych i w związku z tym składka ma charakter powszechny. Jest przewidywana na gospodarstwo domowe" - dodał wiceminister.

  Podkreślił, że obecnie abonament RTV płaci ok. 7% obywateli, co jest - jego zdaniem - "nie do przyjęcia", to bardzo niesprawiedliwe. Abonament RTV wynosi obecnie 22,7 zł miesięcznie.

  Czabański powtórzył, że Polskie Radio, Telewizję Polską, 17 rozgłośni regionalnych oraz Polska Agencja Prasowa nie będą spółkami prawa handlowego, a mają się skupić na realizacji misji publicznej.

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 15:40Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych 

  Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Podjęcie dyskusji o możliwych kierunkach optymalizacji procesu budowy dróg w Polsce to krok w dobrą stronę, a do szczególnie wartościowych postulatów z niej wynikających można zaliczyć m.in. utworzenie Narodowego Forum Kontraktowego, wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w procesach inwestycyjnych i dążenie do standaryzacji obiektów inżynierskich, uważa członek zarządu Strabag i przewodniczący Platformy Budowlanej Pracodawców RP Wojciech Trojanowski. Największe wątpliwości eksperta budzi poszukiwanie oszczędności w sferze ochrony środowiska poprzez rozdzielenie wydatków pomiędzy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) a Ministerstwo Środowiska, czy też przerzucanie kosztów na samorządy lub stronę prywatną.

  "Wypracowanie rekomendacji i propozycji dotyczących optymalizacji procesu inwestycyjnego związanego z budową dróg w Polsce to ważny krok w kierunku przyspieszenia ich budowy, urealnienia kosztów i zbudowania poprawnych relacji między stronami. Cieszymy się, że doszło do dyskusji o kosztach, optymalizacjach, gwarancjach i zasadach, na jakich w najbliższych latach będziemy współpracowali. Byliśmy bardzo mocno zaangażowani w prace grup roboczych, przekonywaliśmy stronę publiczną do korzystnych i opartych na najlepszych praktykach rozwiązań i z bardzo dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o tym, że wiele z naszych postulatów strona rządowa uznała za konieczne do wdrożenia" - napisał Trojanowski w komentarzu dla ISBnews.

  Zdaniem członka zarządu Strabag, jednym z najważniejszych rozwiązań, które - jak wynika z zapowiedzi rządowych - mają szansę wejść w życie to utworzenie Narodowego Forum Kontraktowego.

   "Zadaniem tego organu będzie zadbanie o standaryzację wzorów umów i procedur przetargowych. Wypracowane wspólne standardy powinny zadbać o właściwy i sprawiedliwy podział ryzyk, oraz określić realne i sprawiedliwe warunki gwarancji na kontraktach wykonawczych. Naszym zdaniem, najkorzystniejsze byłoby zastosowanie okresów gwarancji takich, jakie występują na innych rynkach, czyli 5 lat. Korzystne i racjonalne będzie także dążenie do ograniczenia udziału w procesie przetargowym 'firm teczek', czyli ograniczenia dotyczące podwykonawców. Doceńmy firmy, które dbają o swój potencjał i o pracowników, zapewnijmy także godne warunki pracy. W tym pojęciu mieszczą się także regulacje dotyczące zasad zatrudniania oraz wysokości stawek, w tym minimalnej stawki godzinowej. Powinniśmy dążyć do poprawy warunków pracy w sektorze budowlanym. Tylko tak będziemy mogli zwiększać naszą konkurencyjność także w zakresie warunków kontraktowych" - podkreślił.

  Z uznaniem przyjęte zostały także zapowiedzi powrotu do koncepcji wykorzystania PPP w procesach inwestycyjnych.

  "Jesteśmy zainteresowani realizacją takich projektów. Od lat jednak niewiele dzieje się w tym temacie. Zatem dobrze, że wracamy do niego. Ważne, byśmy jednak na nowo ocenili zarówno ustawę o PPP, jak i wszystkie bariery prawne związane z PPP, a występujące w naszym kraju" - wskazał.

  "Bezdyskusyjne", w opinii Trojanowskiego, są zapowiedzi dotyczące standaryzacji obiektów mostowych, kładek, przejść dla zwierząt, zmniejszanie czy likwidacja pasów rozdziału jezdni, które istotnie mogą przynieść oczekiwane oszczędności. Zdaniem członka zarządu Strabag, głębszej refleksji i zastanowienia wymaga natomiast szukanie oszczędności w obszarze ochrony środowiska. Jego zdaniem, trudno bowiem dojrzeć oszczędności w rozdzielaniu kosztów między ministerstwem infrastruktury a ministerstwem środowiska, czy też przerzucaniu ich na samorządy czy stronę prywatną.

  "Być może warto zastanowić się nad zasadnością pewnych rozwiązań już na etapie decyzji środowiskowych, oraz rozmawiać np. z samorządami o ich planach w dłuższej perspektywie. Warto na możliwie najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego wiedzieć już, czy na określonym terenie będą w przyszłości prowadzone inwestycje wymagające ochrony przed hałasem czy nie. Uzasadnione i rozsądne byłoby także optymalizowanie projektów w zakresie wymogów środowiskowych i być może stosowanie nowoczesnych technologii wpływających na poziom hałasu. A w przypadku, gdy chcielibyśmy dzielić proces inwestycyjny na okres budowy i potem dobudowywanie ekranów, przynajmniej w pierwszym etapie warto przewidzieć budowę fundamentów pod ekrany, co zapobiegnie utrudnieniom w kolejnych etapach inwestycji. W moim przekonaniu, każdy projekt budowlany powinien być przygotowany przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi warunkami środowiskowymi i przepisami prawa i wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny dążyć do racjonalizacji kosztów i wydatków" - tłumaczy.

  Jak podkreślił, największym sukcesem na obecnym etapie jest podjęcie przez stronę publiczną i branżę rozmów i wspólne szukanie najlepszych rozwiązań.

  "Mam nadzieję, że przybliża nas to do partnerskiego modelu współpracy teraz i w trakcie całego procesu inwestycyjnego, który dla nas kończy się z chwilą nie tylko wjechania samochodów na nowo wybudowaną drogę, ale rozliczenia kontraktu. Poszanowanie zasad partnerstwa jest bardzo ważne i wymiernie wpływa na koszty inwestycji. Powiedzmy to sobie otwarcie: nastawienie wykonawców i zaufanie do strony publicznej wpływa np. na wyceny kontraktów. Dla kontynuowania inwestycji ważne jest respektowanie umów przez cały okres ich trwania. Dobry klimat inwestycyjny jest ważny szczególnie w zakresie PPP. Zatem liczymy na sprawną współpracę" - podsumował Trojanowski.

  W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) zaprezentowało efekty prac nad tzw. pakietem drogowym, którego celem jest optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych w Polsce. Zakładał on m.in. 29 mld zł oszczędności dzięki proponowanym zmianom w przetargach i innym optymalizacjom kosztowym, pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie budowy dróg dzięki podwyższeniu opłaty paliwowej i zwiększeniu wpływów z opłaty elektronicznej viaTOLL oraz przeniesienie części kosztów - w zakresie urządzeń ochrony środowiska - na fundusze ochrony środowiska.

  Pakiet był odpowiedzią na zakładane wydatki w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 na poziomie blisko 200 mld zł wobec limitu finansowego 107 mld zł.

  Wiceminister Szmit mówił podczas prezentacji 8 kwietnia, że głównym celem resortu jest realizacja programu drogowego w całości, a nawet dodanie do niego dalszych inwestycji.

  Krótko potem minister Andrzej Adamczyk poinformował, że choć propozycja zmian w wysokości opłaty paliwowej była jednym z postulatów zespołu pracującego nad optymalizacją procesu realizacji inwestycji drogowych w Polsce, podwyżka nie zostanie wprowadzona.

  (ISBnews)

 • 08.04, 11:19Rada Dialogu Społecznego popiera ustawę dot. minimum 12 zł płacy na godzinę 

  Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

  "Za uchwałą w tej sprawie głosowali jednogłośnie członkowie strony społecznej Rady - związków zawodowych i pracodawców" - czytamy w komunikacie. 

  "Dziękuję za ten historyczny kompromis w bardzo ważnej i trudnej sprawie" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.  

  Podkreśliła, że propozycja, aby stawka wynagrodzenia 12 zł za godzinę była zwaloryzowana już w 2017 r. jest do przyjęcia. 

  Projekt ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie dla określonych umów cywilnoprawnych przygotowało MRPiPS. Celem planowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Apelowały o to związki zawodowe, podał resort. 

  "Zgodnie z projektem, minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych, jednoosobowo świadczących usługi dla firm. Wyłączenia z tej zasady mają dotyczyć umów cywilno-prawnych dotyczących opiekunów w rodzinnych domach pomocy oraz opieki podczas wypoczynków i wycieczek" - czytamy dalej. 

  Jak podaje resort, Rada Dialogu Społecznego sugerowała, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej, a przepisy o obowiązku wypłaty stawki minimalnej, dokumentowania liczby przepracowanych godzin i nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zaproponowała też waloryzację tej kwoty już od 2017 r.

  W grudniu ub.r. Rafalska informowała, że chciałaby, żeby rozwiązanie zaczęły obowiązywać w drugiej połowie 2016 r. Resort podkreślał wtedy, że płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy mogą im legalnie oferować kilka złotych za godzinę pracy. Takie stawki są częste w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych, w gastronomii czy usługach.

  (ISBnews)

 • 08.04, 11:12Coface: Mieszkanie+ będzie kolejnym czynnkiem wzmacniającym sektor budowlany 

  Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Zapowiadany przez rząd program mieszkaniowy, roboczo nazwany "Mieszkanie+", może być motorem wzrostu dla sektora budowlanego, uważa główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz.

  "Mieszkaniówka korzysta na dobrej sytuacji na rynku pracy, historycznie niskich stopach procentowych, co wspiera kredytobiorców, ale także czyni inwestycje mieszkaniowe bardziej atrakcyjne od depozytów bankowych dla lokujących większe środki finansowe. Tani koszt finansowania zachęcił nie tylko kredytobiorców, ale także deweloperów, którzy inwestowali w grunty pod zabudowę mieszkaniową. Wsparcie stanowi również popyt ze strony Funduszu Mieszkań na Wynajem, należącego do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz program Mieszkanie dla Młodych, którego budżet został już jednak wyczerpany. Tym bardziej pozytywnie należy ocenić plany wprowadzenia nowego programu wparcia rynku nieruchomości" - napisał Sielewicz w komentarzu.

  Według niego, dla dokładniejszej analizy programu "Mieszkanie+" niezbędne jest poznanie jego szczegółów, ale znane na obecną chwilę założenia, w tym rozwój rynku mieszkań na wynajem, wydają się racjonalnym rozwiązaniem, sprzyjającym mobilności wewnętrznej i zwiększeniu atrakcyjności tego segmentu rynku.

  "Jednocześnie możliwość skorzystania z opcji 'dojścia do własności' powinna wspierać decyzje osób przedkładających preferencję własności nieruchomości ponad jej wynajem, zwłaszcza w obliczu obowiązywania minimalnego wkładu własnego przy zakupie mieszkania na poziomie 15% i jego zwiększenia do 20% od przyszłego roku" - czytamy dalej.

  Sektor budowlany był "negatywnym bohaterem" statystyk upadłościowych w ostatnich latach i pomimo stabilizacji, a nawet poprawy w dwóch ostatnich latach, branży nadal towarzyszy ryzyko płynnościowe, przypomina Coface. Dlatego działania mające na celu dalsze pobudzenie rynku mieszkaniowego są pożądane, jako sprzyjające poprawie sytuacji płynnościowej sektora.

  "Pomimo wielu pozytywnych czynników, jakich branża doświadczyła w ostatnim czasie, ryzyko płynnościowe w sektorze budowlanym nadal istnieje i dotyczy szczególnie mniejszych podmiotów, uzależnionych od terminowych płatności od generalnych wykonawców czy inwestorów. Branża wciąż generuje dużo przeterminowanych zobowiązań, co wpływa także na sytuację współpracujących z nią firm z innych sektorów gospodarki. Działania mające na celu dalsze pobudzenie rynku mieszkaniowego powinny przyczynić się do poprawy sytuacji płynnościowej zarówno wśród samych firm świadczących usługi budowlane, jak również ich kontrahentów, w tym firm produkujących i handlujących materiałami budowlanymi, którzy będą korzystać na wyższym popycie ze strony branży. Pośrednio pozytywne efekty odczują branże świadczące usługi dla budowlanki - w obliczu ich wyższej aktywności - jak sektor bankowy w ramach pozyskiwanego finansowania na potrzeby przeprowadzanych inwestycji czy sektor transportowy" - napisał także ekspert.

  "Mieszkanie+" to kolejny program zapowiadany przez rząd. Jego założenia mają zostać zaprezentowane jeszcze w kwietniu. Głównym celem programu będzie zwiększenie dostępności tanich mieszkań na wynajem.

  (ISBnews)

 • 08.04, 09:48Sellin: Projekt dużej ustawy medialnej trafi do Sejmu w ciągu kilku dni 

  Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Projekt dużej ustawy medialnej jest gotowy i trafi do Sejmu w ciągu najbliższych dni, poinformował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

  "Nad nową właściwie ustawą o mediach narodowych pracuje mój kolega - sekretarz stanu Krzysztof Czabański i poinformował nas, że te ustawy są przygotowane i w każdym momencie mogą trafić do Sejmu. Myślę, że jest to kwestia kilku najbliższych dni" - powiedział Sellin w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia. 

  Po uchwaleniu nowe prawo zastąpi obecnie obowiązującą "małą ustawę", która będzie funkcjonować nie dłużej niż do końca czerwca tego roku. "Do końca czerwca musimy się uporać już z docelową ustawą" - dodał wiceminister.

  "Na mocy ustawy media publiczne nie będą już spółkami prawa handlowego, tylko państwowymi osobami prawnymi. To oznacza, że będą raczej koncentrowały się na misji publicznej, a nie na generowaniu zysku i rywalizacji z mediami komercyjnymi na to, kto więcej zarabia i nadaje reklam"- tłumaczył wiceminister.

  Dodał, że opłata wraz z rachunkiem za energię elektryczną wyniesie niewiele więcej niż 10 zł, a część osób, podobnie jak do tej pory, będzie z tej opłaty wyłączona.Jego zdaniem, wiele szczegółów zostanie ustalone przez posłów w trakcie procedowania. 

  Według Sellina, jeżeli media publiczne mają wypełniać dobrze swoją misję, powinny mieć mniej więcej 2 mld zł rocznie do podziału.

  Nowe media mają być kierowane przez dyrektorów, którzy będą wybierani przez Radę Mediów Narodowych, powoływaną przez Sejm, Senat i Prezydenta - podobnie jak obecnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

  (ISBnews)

 • 08.04, 08:53Koszt ustawy o przewalutowaniu kredytów w CHF ma być rozłożony w czasie - media 

  Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Kancelaria Prezydenta przygotowuje spore zmiany w projekcie ustawy o pomocy frankowiczom. Ustawa ma być mniej bolesna dla banków, a jej koszt wyliczony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) - która twierdzi, że na przewalutowaniu kredytów we frankach banki straciłyby nawet 70 mld zł - miałby być rozłożony w czasie: na 20-30 lat, dowiedziało się radio RMF FM.

  Dla osób spłacających kredyty we frankach warunki wsparcia mają się nie zmienić, ale koszty dla banków mają być złagodzone.

  "Kancelaria dalej chce, żeby banki zwróciły klientom, to co zarobiły na spreadach, czyli na zawyżaniu kursów franka. Po drugie, klienci dalej mogą liczyć na przewalutowanie. Urzędnicy prezydenta chcą natomiast złagodzić koszty dla banków. Chcą, żeby nie musiały 70 mld zł płacić jednorazowo. Całość ma zostać rozłożona w czasie - na 20-30 lat" - czytamy na stronie RMF FM.

  Dlatego Kancelaria chce zaangażować w cały projekt którąś z instytucji finansowych - np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) albo Narodowy Bank Polski (NBP). Ten miałby - mówiąc w uproszczeniu - pożyczyć bankom pieniądze na tę wymuszoną pomoc frankowiczom.

  "To by oznaczało, że banki nie musiałyby jednorazowo ponosić kosztu - trzymając się wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego - 70 mld zł. Gdyby całość zostałaby skredytowana przez NBP na 20-30 lat, wtedy banki płaciłyby za 2-3 mld zł rocznie, co byłoby znacznie mniej bolesne dla sektora finansowego w Polsce" - czytamy także.

  Według radia, prezydent Andrzej Duda ma ogromne szanse na przekonanie NBP do pomocy w całej operacji, bo lada moment będzie wybierał nowego prezesa tej instytucji. Kadencja obecnego szefa NBP Marka Belki kończy się bowiem w połowie roku.

  Szczegóły całego mechanizmu mają być znane przed planowanym na 18 kwietnia posiedzeniem Komitetu Stabilności Finansowej.

  W połowie marca br. KNF poinformowała, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowite obciążenie banków w 2016 r. z tytułu spreadu i restrukturyzacji kredytów wyniesie 66,9 mld zł. KNF oceniła, że skutki finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy.

  Do przeprowadzenia restrukturyzacji banki wyznaczały dla kredytów "kurs sprawiedliwy" (KWO) według kalkulatora zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezydenta.

  Uwzględniono 2 warianty:  

  - wariant A: założenie stałego (od dnia 1.01.2016 r.) kursu wymiany złotego na waluty obce równego kursowi z dnia 31.12.2015 r. oraz stałej (od dnia 1.01.2016 r.) stawki oprocentowania równej stawce oprocentowania z dnia 31.12.2015 r.;  

  - wariant B: założenie stałego (od dnia 1.01.2016 r.) kursu wymiany złotego na waluty obce, wyższego o 25% od kursu z dnia 31.12.2015 r. oraz stałej (od dnia 1.01.2016 r.) stawki oprocentowania równej stawce oprocentowania z dnia 31.12.2015 r.

  KNF podała, że dla wariantu A, który oceniany jest jako najbardziej prawdopodobny,  całkowite obciążenie banków w 2016 r. z tytułu spreadu i restrukturyzacji kredytów wynosi 66,9 mld zł.

  Obciążenie banków z tytułu restrukturyzacji kredytów udzielonych w 2007 i 2008 r. stanowi około 69% obciążeń. Obciążenie banków z tytułu restrukturyzacji kredytów udzielonych w innych latach niż 2007-2008 r. stanowi około 31%.  Dla wariantu B proporcje są zbliżone.

  Według KNF, podstawowym wariantem dokonanych wyliczeń jest wariant A odnoszący się do kursów walutowych z dnia 31 grudnia 2015 r. Zakłada on utrzymanie stabilnych kursów walutowych w całym okresie realizacji restrukturyzacji kredytów.

  (ISBnews)

   

   

 • 08.04, 08:20Szałamacha: Nowa wersja podatku od sprzedaży detal. w IV, nie obejmie e-handlu 

  Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi nowy projekt ustawy o podatku od handlu detalicznego, z którego wyłączona będzie sprzedaż przez internet, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

  "W kwietniu przedstawimy projekt. Jego forma będzie zbliżona do tej, którą wcześniej proponowaliśmy. Z podatku wyłączymy sprzedaż przez internet. Do rozstrzygnięcia zostają formy działalności, które będą opodatkowane, i poziom stawek - zarówno narastających wraz z wielkością obrotu, jak i specjalnej stawki weekendowej" - powiedział Szałamacha w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

  Dodał, że jest zwolennikiem podatku progresywnego "bo bierze ona pod uwagę zdolność płatniczą poszczególnych podatników". Nie obawia się przy tym reakcji Komisji Europejskiej. "Wbrew pozorom jest pole manewru, bo podobny podatek działa we Francji" - wskazał minister.

  W połowie marca szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że podatek od handlu detalicznego w rozważanych obecnie wersjach - progresywnej i liniowej - nie przekroczy maksymalnego poziomu 2%.

  Na początku lutego Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt podatku od handlu detalicznego, w którym pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku).

  (ISBnews)

   

 • 08.04, 08:20Szałamacha: Raczej nie będzie powrotu do niższych stawek VAT w przyszłym roku 

  Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Raczej nie będzie powrotu do niższych stawek podatku od towarów i usług (VAT) w przyszłym roku - najpierw należy odbudować dochody podatkowe, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

  "Raczej w przyszłym roku nie będzie powrotu do niższych stawek. Nie zarekomenduję takiego rozwiązania. […] Najpierw musimy odbudować dochody podatkowe. Przez kilka miesięcy nie da się tego zrobić. Nie da się odwrócić procesów, które trwały 8 lat" - powiedział Szałamacha w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

  W końcu grudnia ub.r. szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapowiedział, że stawki VAT powrócą od 2017 r. do poziomów sprzed ich podwyższenia. Według niego, możliwe będzie wprowadzenie ulg w zakresie stawki VAT na ubranka dziecięce, wynoszącej obecnie 23%.

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót do poprzednich poziomów w 2014 r., później jednak zapisano w ustawie plan powrotu do tych stawek w 2017 r.

  Szałamacha zapowiedział w wywiadzie dla "DGP" "całą nowelę" dotycząca VAT, m.in. podwyższająca próg obrotów dla obligatoryjnego VAT. W tym samym projekcie może się też znaleźć przepis o stawkach.

  "Pierwszym krokiem będzie podniesienie limitu wejścia w obligatoryjny VAT ze 150 tys. zł rocznych obrotów do co najmniej 200 tys. zł. Kolejnym - zaproponowanie uproszczonej formy płatności tego podatku prawie 900 tys. drobnych podatników vatowskich. Być może będzie to ryczałtowe rozliczanie określone kwotą albo procentem od obrotów" - powiedział minister.

  "Mój cel to zejście z poziomem luki w VAT do średniej unijnej. U nas to 26-27% potencjalnych wpływów z tego podatku, w UE - ok. 15%. I ja chciałbym się znaleźć w tym miejscu za 3 lata" - podsumował Szałamacha.

  Wpływy budżetu z VAT wyniosły 124,3 mld zł w 2014 r. wobec 113,4 mld zł w 2013 r. W 2016 r. wpływy z tego podatku zaplanowano na 128,68 mld zł,natomiast w okresie 11 miesięcy ub.r. wyniosły one 113,09 mld zł wobec planowanych na cały rok 134,63 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 07.04, 16:36MIB rozważa podniesienie opłaty paliwowej o 10 gr. za litr od 2017 r.  

  Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Z szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) wynika, że podniesienie wysokości opłaty o każde 10 groszy na litr paliwa przyniesie w ciągu 10 lat dodatkowe ok. 20 mld zł na inwestycje, podał resort.

  "Podniesienie wysokości opłaty paliwowej jest jedną z propozycji wypracowanych przez komitet sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, która pozwoli na zwiększenie puli środków na inwestycje infrastrukturalne" - czytamy w komunikacie. 

  MIB podkreśla, że środki uzyskane z podwyższenia opłaty paliwowej będą w całości przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 i Krajowego Programu Kolejowego, w podziale 80% na drogi, 20% na kolej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę komfortu użytkowników dróg.

  "Środki te nie trafią do budżetu, w związku z tym sfinansują wyłącznie infrastrukturę drogową i kolejową"- powiedział wiceminister Jerzy Szmit, cytowany w komunikacie.

  Zmiana wysokości opłaty byłaby możliwa od początku przyszłego roku kalendarzowego, podano również.

  We wcześniejszym komunikacie Szmit podkreślił, że głównym celem resortu jest realizacja programu drogowego w całości, a nawet dodanie do niego dalszych inwestycji.

  Według niego, oszczędności można poszukiwać w różnych obszarach, m.in. poprzez opracowanie katalogu typowych (tańszych) rozwiązań obiektów inżynierskich np. mostów i wiaduktów, zmniejszenie minimalnej szerokości pasa dzielącego dróg 2-jezdniowych czy bilansowanie robót ziemnych. Oszczędności może dać też "znalezienie kompromisu między celem, jakim jest tworzenie rusztu komunikacyjnego państwa, a wymaganiami środowiskowymi i ich kosztami".

  (ISBnews)

 • 07.04, 15:44Komisja Europejska planuje modernizację podatku VAT w UE 

  Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przedstawiła plan działania określający sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT, poinformowała KE. Ma on być prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami  i jednocześnie sprzyjał przedsiębiorstwom.

  "Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między krajami UE i dotrzymywały kroku dzisiejszej gospodarce cyfrowej i mobilnej" - czytamy w komunikacie. 

  Według KE, tzw. luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem VAT faktycznie pobranym w państwach członkowskich, wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Szacuje się, że same oszustwa transgraniczne odpowiadają w Unii Europejskiej za utratę dochodów z VAT w wysokości około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie obecny system VAT pozostaje rozdrobniony i generuje spore obciążenia administracyjne, zwłaszcza względem MŚP i firm prowadzących działalność online.

  "Plan działania określa sposób modernizacji obecnych przepisów unijnych dotyczących VAT. Obejmuje on: 
  - podstawowe zasady przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT,
  - program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych z VAT,
  - aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości,
  - plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kontekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności" - czytamy dalej. 

  "Oszustwa transgraniczne związane z podatkiem VAT kosztują państwa członkowskie i podatników około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie małe firmy ponoszą bardzo wysokie koszty obciążeń administracyjnych, a system poboru podatku VAT boryka się z wyzwaniem, jakie stanowią dla niego innowacje techniczne. Komisja zaproponowała już stanowcze środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania przez firmy, teraz równie stanowczo zajmiemy się kwestią przeciwdziałania oszustwom związanym z VAT" - powiedział wiceprzewodniczący odpowiedzialny za euro i dialog społeczny w KE Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

  Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych oraz podatków i ceł Pierre Moscovici zwrócił uwagę, że podatek VAT jest zasadniczym źródłem dochodów podatkowych dla państw członkowskich UE. "Mamy jednak do czynienia z ogromną luką podatkową: dochody z pobranego podatku VAT są o 170 mld euro niższe niż powinny. Jest to wielkie marnotrawstwo pieniędzy, które mogłyby być zainwestowane w rozwój gospodarczy i zatrudnienie. Przyszedł czas, by pieniądze te odzyskać. Chcielibyśmy również zwiększyć swobodę państw członkowskich w określaniu ich obniżonych stawek podatku VAT. Nasz plan działania porusza wszystkie te kwestie" - podkreślił Moscovici.

  "Z szacunków wynika, że przyszły system VAT mógłby ograniczyć straty ponoszone w wyniku transgranicznych oszustw o około 40 mld euro (czyli o 80%) rocznie. Jeszcze w tym roku Komisja zaproponuje środki mające na celu wzmocnienie narzędzi stosowanych obecnie przez państwa członkowskie do wymiany informacji na temat oszustw związanych z VAT, nadużyć o charakterze systemowym oraz sprawdzonych rozwiązań. Komisja będzie nadal ściśle monitorować działania organów podatkowych w zakresie poboru i kontroli podatku VAT" - podano także w komunikacie.

  Komisja zamierza także unowocześnić ramy regulacyjne dotyczące stawek i pozostawić w przyszłości państwom członkowskim większą swobodę w tym zakresie. Komisja proponuje dwa warianty.Pierwszy polega na utrzymaniu minimalnej stawki podstawowej na poziomie 15% i regularnym przeglądzie wykazu towarów i usług, które mogą być objęte obniżonymi stawkami, w oparciu o informacje przekazane przez państwa członkowskie.

  Drugi wariant przewiduje zniesienie wykazu towarów i usług, które mogą być objęte obniżonymi stawkami. Wymagałoby to jednak zabezpieczeń pozwalających na zapobieganie oszustwom i nieuczciwej konkurencji podatkowej w obrębie jednolitego rynku, a także mogłoby skutkować wzrostem kosztów przestrzegania przepisów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obydwu przypadkach obowiązujące obecnie stawki zerowe i obniżone zostałyby utrzymane.

  "W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawi przed końcem 2016 r. wniosek ustawodawczy dotyczący modernizacji i uproszczenia podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Wniosek będzie zawierał propozycję przepisów, zgodnie z którymi do publikacji elektronicznych można będzie stosować takie same stawki obniżone, jakie są stosowane do publikacji papierowych. Następnie Komisja przedstawi w 2017 r. pakiet przepisów upraszczających VAT, który będzie miał na celu wspieranie rozwoju MŚP i ułatwianie tym przedsiębiorstwom handlu międzynarodowego" - czytamy dalej. 

  (ISBnews)

   

 • 05.04, 15:00Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych 

  Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o lasach, przedłożony przez ministra środowiska, której podstawowym celem jest ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r. – jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Po tej dacie Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Lasy prywatne będą kupowane po cenach rynkowych. Rozwiązanie to zabezpiecza wykonanie zadania polegającego na zwiększaniu lesistości w ramach 'Krajowego programu zwiększania lesistości'" - czytamy w komunikacie.

  CIR przypomina, że 1 maja 2016 r. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców. Rada Ministrów 23 lutego 2016 r. przyjęła rozwiązania, które chronią ziemię rolną przed niekontrolowanym wykupem po tej dacie (odpowiednia ustawa została uchwalona przez Sejm 31 marca 2016 r.). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po okresie przejściowym wzrośnie zainteresowanie także kupnem niepaństwowych gruntów leśnych.

  W Polsce lasy prywatne zajmują ok. 2 mln ha powierzchni. Ich ewentualny wykup groziłby nie zrealizowaniem obowiązku powiększania areału lasów narodowych przez Lasy Państwowe. Zagrożone byłoby także zadanie zapewnienia ich wielofunkcyjności oraz bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Jeśli chodzi o Lasy Państwowe, to są one własnością Skarbu Państwa, czyli są dobrze zarządzane i są zabezpieczone przed wykupem, podkreślono w materiale.

  "Nowe regulacje nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności. Prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne" - wskazano w komunikacie. 

  Oceniono, że znowelizowana ustawa będzie skutecznie zabezpieczać przed wylesieniem. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania lesistości leży w interesie społecznym. Dzięki nowej regulacji powiększy się obszar lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Lasy prywatne zostaną objęte standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe, podano także.

  Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

  (ISBnews)

 • 05.04, 14:57Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego 

  Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, przedłożony przez ministra finansów, która ma  zapewnić dalszy rozwój polskich stoczni produkcyjnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z zapowiedziami, w projekcie zaproponowano m.in. 0% VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających.

  "Nowa ustawa zapewni dalszy rozwój polskich stoczni produkcyjnych, w których nadal będą budowane skomplikowane technicznie statki i obiekty pływające, konkurencyjne na globalnym rynku. Polska musi sprostać konkurencji m.in. ze strony Korei Południowej, Japonii i Chin, czyli państw, które zdobywają coraz mocniejszą pozycję na tym rynku. Zwiększanie przewag konkurencyjnych stoczni produkcyjnych, przemysłu remontowego oraz przebudowy statków i obiektów pływających będzie wymagało zastosowania rozwiązań innowacyjnych, a także racjonalnego wydatkowania środków na inwestycje oraz badania i rozwój. Ustawa umożliwi rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz zapewni wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników" - czytamy w komunikacie.

  Szacuje się, że dzięki stworzeniu warunków do dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych powstanie w nich ok. 3 tys. miejsc pracy.

  W projekcie ustawy stoczniowej przewidziano przede wszystkim korzystne rozwiązania dotyczące podatku VAT oraz specjalnych stref ekonomicznych, które powinny zachęcić przedsiębiorców do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego.

  "Założono stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z dyrektywą VAT). Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich statków, jak np. holowniki i lodołamacze pełnomorskie. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT. Zaoszczędzone w ten sposób środki przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na inne cele" - czytamy dalej. 

  Jak podało CIR, przewidziano możliwość wyboru między obecnym 19% CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. Zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Podobny mechanizm jest w ustawie o podatku tonażowym.

  W projekcie ustawy przewidziano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna.

  Przewidziano również dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków unijnych, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym).

  "Oceniono, że dzięki nowym rozwiązaniom ustawowym wzrośnie produkcja stoczniowa. W 2014 r. polskie stocznie zbudowały 8 statków o łącznej pojemności 47,1 tys. CGT, co oznacza spadek w stosunku do 2013 r. o 4 jednostki o pojemności 21,6 tys. CGT. W 2007 r. w polskich stoczniach zbudowano 30 statków o łącznej nośności 373,7 tys. DWT. Całkowita pojemność brutto (GT) statków, których produkcję sfinalizowano w 2007 r. wyniosła 530,6 tys." - podsumowano w komunikacie. 

  Nowa ustawa powinna obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

  (ISBnews)