ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.04, 10:58Lewiatan za unormowaniem waloryzacji minimalnej stawki 12 zł za godzinę 

  Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Konieczne jest unormowanie waloryzacji stawki 12 zł w kolejnych latach oraz obligatoryjny zapis skutków ustawy dotyczącej umów-zleceń dla rynku pracy, który mógłby być przeprowadzony np. po trzech latach jej funkcjonowania, uważa Konfederacja Lewiatan.

  "Partnerzy społeczni zgodnie zwrócili uwagę na fakt, że rozwiązania polegające na zastępowaniu umowy o pracę umową-zlecenie powinno mieć charakter przejściowy. Celem kolejnych nowelizacji prawa powinno być stworzenie takich warunków prawnych, by zachęcać przedsiębiorców do zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę - a nie tak, jak w uzasadnieniu do omawianego projektu ustawy, gdzie wskazano, że jej celem jest zniechęcenie do stosowania umów cywilno-prawnych" - czytamy w komunikacie.

  Rząd 18 marca 2016 roku skierował do Rady Dialogu Społecznego poprawiony projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym w umowach cywilnoprawnych. Projekt został pozytywnie przyjęty zarówno przez stronę związkową jak i pracodawców. Partnerzy społeczni uznali, że po wprowadzeniu niewielu korekt polegających na doprecyzowaniu niektórych zapisów, będzie on mógł być rekomendowany przez Radę Dialogu Społecznego do dalszych prac, podano także.

  "Najważniejsze zapisy obejmują wprowadzenie vacatio legis dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017, doprecyzowanie zapisów ustawy dotyczących umów prowizyjnych, tak by odpowiadały uzasadnieniu do projektu ustawy i poprawa zapisów dotyczących waloryzacji umów w toku zawartych w ramach zamówień publicznych oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy" - czytamy w komunikacie.

  "Partnerzy społeczni zgadzają się z umożliwieniem prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia w czasie pracy firmy, nawet jeśli dotyczy to pory nocnej. Trudno jednak zaakceptować umożliwienie inspektorom pracy kontroli w porze nocnej dokumentów księgowych i osobowych przedsiębiorstwa" - powiedział ekspert Lewiatan Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Organizacja, podsumowując zauważa, że prawidłowy rozwój gospodarki może zapewnić tylko i wyłącznie równowaga pomiędzy tymi filarami. Nie może jednak ona być narzucona ustawowo, ale wypracowana przez uczestniczących w niej graczy, tj. związki zawodowe i organizacje pracodawców.

  (ISBnews)

 • 04.04, 15:21DLA Piper: Korzyści z klauzuli obejścia prawa podatk. są trudne do oszacowania 

  Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Klauzula obejścia prawa podatkowego będzie miała charakter ogólny - może znaleźć zastosowanie do każdej transakcji zawieranej przez podatników. Będzie miała zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawych (CIT), ale i podatników podatku dochodowego od osoby fizycznych (PIT), podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn, uważają doradca podatkowy, counsel kierujący praktyką podatkową DLA Piper Bartosz Matusik i doradca podatkowy, adwokat DLA Piper Marcelina Szwed. 

  Pod koniec marca do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, który przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

  "O wprowadzeniu klauzuli obejścia prawa podatkowego jest głośno już od kilku lat. Mówiło się o niej najczęściej w kontekście schematów agresywnej optymalizacji podatkowej, która umożliwiała znaczne ograniczenie opodatkowania, a w niektórych, ekstremalnych wypadkach, umożliwiała zupełny brak opodatkowania osiąganego dochodu. Wprowadzenie więc klauzuli obejścia prawa ma być jednym z działań, które doprowadzi do zmniejszenia liczby możliwych optymalizacji podatkowych i zwiększy wpływy budżetowe" - napisali specjaliści z DLA Piper w komentarzu przesłanym ISBnews.

  Ich zdaniem, klauzula będzie miała charakter ogólny - może znaleźć zastosowanie do każdej transakcji zawieranej przez podatników - mowa więc tutaj nie tylko o działaniach restrukturyzacyjnych zmierzających do optymalizacji podatkowej, ale też do wszelkich transakcji dokonywanych w ramach bieżącej działalności. "Co więcej, klauzula ta będzie miała zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawych (CIT), ale i podatników podatku dochodowego od osoby fizycznych (PIT), podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku od spadków i darowizn. Nie można zatem twierdzić, że klauzula będzie służyła jedynie walce z międzynarodowymi koncernami unikającymi zapłaty podatku w Polsce" - czytamy także. 

  Z drugiej strony, zastosowanie klauzuli obejścia prawa, według zapowiedzi Ministerstwa Finansów ma mieć charakter wyjątkowy. Z jej konstrukcji można wnioskować, że powinna być ona wykorzystywana jedynie w przypadku czynności i transakcji sztucznych, które są dokonywane w celu obniżenia podatkowych i nie zostałyby dokonane, gdyby osiągnięcie korzyści podatkowych nie było możliwe. Zatem, nie znajdzie ona zwykle zastosowania w odniesieniu do "zwykłej", bieżącej działalności gospodarczej. Dodatkowo, w projekcie ustawy wprowadzającej klauzulę obejścia prawa przewidziano, że klauzula może mieć zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy osiągnięta korzyść podatkowa przekracza 100 tys. zł. Innymi słowy, podmioty o niewielkiej skali działalności, nawet jeśli dokonają ustaleń o sztucznym charakterze, ale korzyści wynikające z tych ustaleń nie przekroczą 100 tys. zł, napisali dalej eksperci. 

  Według nich, klauzula obejścia prawa podatkowego w istocie wprowadzi prawo organu podatkowego do oceny, czy podmiot zawierając transakcję lub transakcje posłużył się sztuczną konstrukcją, której jedynym lub głównym uzasadnieniem jest ograniczenie obciążeń podatkowych. Jeśli dana transakcja (transakcje) zostanie uznana za sztuczną i nakierowaną na korzyści podatkowe, organ podatkowy będzie uprawniony do określenia konsekwencji podatkowych wynikających z alternatywnej transakcji, uznanej przez organ za "naturalną". 

  "Istota klauzuli wydaje się jasna, natomiast jej stosowanie w konkretnych przypadkach będzie bardzo często związane z wątpliwościami. Przede wszystkim, wprowadzenie klauzuli obejścia prawa nie może oznaczać, że podatnicy muszą wybierać konstrukcje prowadzące do najwyższych obciążeń podatkowych. Przyjęcie innego stanowiska prowadziłoby do niedopuszczalnego znacznego ograniczenia zasady swobody umów" - uważają specjaliści z DLA Piper.  

  Jedynym z przykładów ilustrujących tę zależność jest np. emisja obligacji prywatnych w miejsce pożyczki. Emisja obligacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych, umowa pożyczki już tak (przy założeniu, że nie można wyłączyć opodatkowania - np. pożyczka została udzielona przez instytucję finansową lub przez wspólnika spółce kapitałowej). "Organy podatkowe mogą twierdzić, że także w tym wypadku mamy do czynienia z działaniem zmierzającym do ograniczenia obciążeń podatkowych, ale nie uzasadnia to zastosowania klauzuli obejścia prawa, gdyż zastosowana konstrukcja nie jest sztuczna i podatnik mógłby ją realnie rozważać również, gdyby nie prowadziła do korzyści podatkowych" - podkreślają autorzy. 

  Kolejnym z przykładów jest np. przekazanie składnika majątku (nieruchomości) zamiast zapłaty zobowiązania  (tzw. datio in solutum). Także i w tym przypadku, organy podatkowe mogą twierdzić, że datio in solutum zmierza do ograniczenia obciążeń podatkowych –  w niektórych sytuacjach (gdy brak opodatkowania VAT), takie przekazanie składnika majątku w porównaniu ze zwykłą sprzedażą doprowadziłoby do oszczędności w podatku od czynności cywilnoprawnych. 

  "Po drugie, kwestia, czy zastosowana konstrukcja jest sztuczna i czy została wprowadzona dla ograniczenia obciążeń podatkowych zawsze jest ocenna. Przed ustawodawcą stoi zatem trudne zadanie takiego sformułowania zapisów klauzuli, by z jednej strony zapewnić jej skuteczność, ale z drugiej strony, sformułować możliwie jasne kryteria, których spełnienie wyłącza zastosowanie klauzuli. Istotne znaczenie będzie miała w tym zakresie także praktyka organów skarbowych w stosowaniu tej klauzuli, a w szczególności ich podejście do oceny sztuczności charakteru oraz poza podatkowego uzasadnienia zawarcia danej transakcji. Taka ocena wymaga często dobrej znajomości rynku i konkretnego sektora gospodarki. Jest to z pewnością wyzwanie dla aparatu skarbowego, który będzie klauzulę stosował konkretnych postępowaniach" - czytamy dalej. 

  Zwacają oni uwagę na wprowadzoną w 2015 r. klauzulę rozstrzygania wątpliwości co do przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. "Proszę zauważyć, że klauzula ta odnosi się bezpośrednio jedynie do wątpliwości w zakresie przepisów prawa podatkowego – i nie będzie miała zastosowania do wątpliwości co do natury transakcji oraz jej charakteru,  które, jak się wydaje, mogą być głównym obszarem sporów co do możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa. Jeżeli jednak wątpliwości będą wynikały z niejasnych przepisów klauzuli obejścia prawa podatkowego, wówczas organy podatkowe będą teoretycznie zobowiązane do interpretowania tych niejasnych przepisów na korzyść podatnika" - podkreślają. 

  "Obecne brzmienie projektowanych przepisów przewiduje możliwość uzyskania ochrony przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Służyć maja temu tzw. opinie zabezpieczające, potwierdzającej że dana transakcja jest uzasadniona ekonomicznie. Biorąc pod uwagę koszt uzyskania tej opinii (według projektu 20 000 zł) oraz termin wydania opinii (według projektu 6 miesięcy), należy uznać, że nie będzie to instrument wykorzystywany często" - dodają. 

  "Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa wydaje się przesądzone, szczególnie że podobne regulacje obowiązują w wielu krajach rozwiniętych. W praktyce, jej wejście w życie będzie miało funkcję prewencyjną - wydaje się, że zniechęci do wprowadzania agresywnych struktur podatkowych, co przełoży się na wyższe wpływy do budżetu państwa. Niemniej, ocena korzyści budżetowych wynikających z wprowadzenia klauzuli jest trudna, a szacunki tych korzyści niepewne" - podsumowują Matusik i Szwed. 

  (ISBnews)

 • 01.04, 17:25Ministerstwo Energii przejmuje nadzór nad spółkami energetycznymi 

  Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przejęło nadzór właścicielski nad: Enea S.A., Energa S.A., Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Tauronem Polska Energia S.A., podał resort.

  "Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 11 lutego 2016 r. nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi z dniem 1 kwietnia 2016 r. przechodzi z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii" - czytamy w komunikacie. 

  Resort podkreślił, że wejście w życie ustawy spowodowało przejęcie przez ME nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi.

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 09:03Rafalska: Program Rodzina 500+ może zwiększyć wskaźnik dzietności do ponad 1,6 

  Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Uruchamiany dziś program Rodzina 500+ doprowadzi do tego, że nawet 60% kosztów wychowania dzieci może pokrywać państwo, a wskaźnik dzietności może wzrosnąć do powyżej 1,6 (z 1,29 w 2014 r.), uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Chcemy, żeby wzrost narodzin w polskich rodzinach był większy. Nasze prognozy według danych GUS-owskich to jest wzrost narodzin o 278 tys. w skali 11 lat. Wydaje mi się, że to jest prognoza bardzo umiarkowana - wydaje mi się, że wskaźnik wzrośnie do ponad 1,6, chociaż żeby była zagwarantowana prosta zastępowalność pokoleń, musiałby przekroczyć 2" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Jak podano w uzasadnieniu do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej program Rodzina 500+, współczynnik dzietności w Polsce spada systematycznie od 1989 r. Jednocześnie od 1997 r. przyjmuje wartości charakteryzujące zjawisko niskiej dzietności (poniżej 1,5), a od 2001 r. oscyluje wokół wartości 1,3. W 2014 r. współczynnik dzietności w Polsce wyniósł 1,29.

  Resort wskazywał wcześniej, że długofalowa i strategiczna polityka rodzinna przynosi efekty w innych krajach: Irlandii, Wielkiej Brytanii. Na Węgrzech, po wprowadzeniu ustawy o ochronie rodziny, wskaźnik dzietności wzrósł do 1,43 z 1,24. W Estonii ta wielkość ta wzrosła do 1,72 z 1,32.

  "Właśnie nasze wsparcie na drugie dziecko uzasadnione było tym, żeby sytuacja demograficzna ulegała poprawie, ponieważ wieloletnie zaniechania poprzednich ekip zaskutkowały tym, że bez dodatkowych zachęt dla rodziny, bez dobrej polityki rodzinnej i społecznej okazywało się, że ta sytuacja depresji demograficznej Polski pogłębia się, że wskaźnik dzietności jest bardzo niski, że poza granicami Polski Polki rodzą chętniej i częściej" - skomentowała minister.

  "Tym razem państwo mówi, że pomoże w wychowaniu dzieci, w ciągu roku przeznaczając na ten cel 6 tys. zł. W skali całego programu, bo program jest adresowany do 18. roku życia, jest to 108 tys. zł - pokrywa to 60% kosztów wychowania dzieci" - wskazała też Rafalska

  Minister podkreśliła, że może "z całą odpowiedzialnością" potwierdzić, że budżet na ten program jest zagwarantowany.

  "Pieniądze są zabezpieczone w tym roku - mamy na ten cel 17 mld zł w dwóch pozycjach: w budżetach wojewodów i w rezerwie celowej, utworzonej specjalnie na ten cel. I w roku 2017 będzie to ok. 23 mld zł, które na pewno będą zabezpieczone, bo jest to absolutnie priorytetowe zadanie" - podsumowała Rafalska.

  Wsparciem w ramach tego programu objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci (na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł bądź też w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 1 200 zł).

  (ISBnews)

 • 31.03, 08:43Szydło: Rząd zaproponuje podniesienie stopy wolnej od podatku w kilku etapach 

  Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Rząd najprawdopodobniej zaproponuje kilkuetapowe podnoszenie kwoty wolnej od podatku PIT, zaś w pierwszej fazie podwyżka powinna objąć przede wszystkim emerytów, poinformowała premier Beata Szydło.

  "Jeżeli chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku, to tutaj rząd zaproponuje nieco inne rozwiązanie, niż zaproponował pan prezydent, który dał propozycję, żeby od razu dla wszystkich podatników to była kwota 8 tys. zł. My w związku z sytuacją finansów publicznych zaproponujemy prawdopodobnie rozłożenie w czasie, na raty tej kwoty" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  "Uważam, że w tej chwili w pierwszym rządzie powinniśmy podwyższyć kwotę wolną od podatku osobom, które mają najniższe dochody, bo to przede wszystkim pomoże polskim emerytom, którzy mają w tej chwili bardzo niskie emerytury" - dodała.

  W połowie marca wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie kilka wariantów ścieżki podnoszenia kwoty wolnej od podatku PIT, ale Rada Ministrów dokona wyboru optymalnego rozwiązania i wpisze je do tegorocznej aktualizacji programu konwergencji, która ma zostać przyjęta w kwietniu.

  Kilka dni wcześniej "Puls Biznesu" napisał, że wśród rozważanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań jest m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od 2017 r. co roku o 1 tys. zł do osiągnięcia kwoty wolnej od podatku w wysokości 8089 w 2021 r. (wobec 3 091 zł obecnie).

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 08:28Szydło: Program 500+ będzie miał zapewnione finansowanie w kolejnych latach 

  Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Program 500+ ma zapewnione finansowanie w tegorocznym budżecie, ale środki na jego realizacje będą także zabezpieczone w kolejnych latach, uważa premier Beata Szydło.

  "Jesteśmy przygotowani na to, by program miał bezpieczne finansowanie. Oczywiście, w tym roku pieniądze są zabezpieczone w budżecie. W przyszłym roku - jestem również spokojna o to, że te pieniądze będą zabezpieczone" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Podkreśliła, że "finansowanie programu 500+ jest bezpieczne, zabezpieczone i w następnych latach będzie również bezpiecznie przebiegało".

  "Proszę zwrócić uwagę, że pieniądze, które zostaną wypłacone w ramach tego programu - ponad 17 mld zł w tym roku - trafią na rynek w Polsce. One zasilą również polską gospodarkę, dlatego mówimy również o Gospodarce+" - wskazała premier.

  Spodziewa się ona, że będą wyższe wpływy podatkowe, a dzięki planowanemu programowi mieszkaniowemu nastąpi jeszcze większy napływ gotówki na rynek, co oznacza, że polska gospodarka dostanie dodatkowego impulsu. "To będzie przecież wpływało na to, że będą również większe wpływy podatkowe do budżetu" - powiedziała.

  Premier dodała, że zmiany będą wprowadzane stopniowo w trakcie kadencji, a obecnie rząd skupia się na odbudowie strony dochodowej budżetu, stąd projekty dotyczące podatków.

  "Minister finansów pracuje w tej chwili nad uszczelnianiem systemu podatkowego, wprowadzamy nowe podatki: od instytucji finansowych, od banków i od hipermarketów. I wszystko wskazuje na to, biorąc pod uwagę analizy wpływów podatkowych w tym roku, że te zmiany, które wprowadza pan minister Szałamacha idą w dobrym kierunku" - stwierdziła Szydło.

  Wsparciem w ramach tego programu objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci. Roczny koszt to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 17 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 30.03, 14:35Morawiecki: Rząd przyjmie jesienią szczegółową strategię dot. planu rozwoju 

  Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju pracuje obecnie nad szczegółową strategią realizacji planu rozwoju, którą rząd powinien przyjąć jesienią, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj pracujemy w resorcie nad strategią szczegółową, którą chcemy uchwalić jesienią. Jest to dokument rządowy, obszerny, który chcemy obudować dużą ilością szczegółów" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

  W połowie lutego rząd przyjął "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który przewiduje wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79% unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68% w 2014 r.). Plan ten zakłada m.in. inwestycje sięgające kwoty 1 biliona zł.

  "W tej chwili przygotowujemy zminimalizowaną wersję ustawy o zamówieniach publicznych, którą musimy do 18 kwietnia przyjąć ze względu na dyrektywy unijne. Zaraz potem, jeszcze raz rozpoczynamy pracę nad tą ustawą" - poinformował także Morawiecki podczas posiedzenia Komisji.

  Dodał, że resort chce m.in. odejść od kryterium najniższej ceny. "Chcemy, aby lepiej służyła małym i średnim firmom. Uwzględniała innowacje np. przez kryteria wagowe uwzględniane w zależności od kontraktu. Chcemy także promować umowy o pracę tam gdzie to ma sens" - powiedział wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 30.03, 11:25Sejm przyjął przysięgę od nowo wybranego członka RPP 

  Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął przysięgę od nowo wybranego członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) - Jerzego Żyżyńskiego.

  Wcześniej, 18 marca Sejm podczas głosowania wybrał na nowego członka RPP prof. Jerzego Żyżyńskiego. Za przyjęciem kandydatury głosowało 234 posłów, przeciw było 182, a 12 wstrzymało się od głosu. Natomiast podczas głosowania posłowie odrzucili kandydata do RPP prof. Cezarego Wójcika. Za przyjęciem kandydatury głosowało 144 posłów, przeciw było 254, a 31 wstrzymało się od głosu.  

  Cezary Wójcik był rekomendowany przez klub Platformy Obywatelskiej, a Jerzy Żyżyński - przez klub Prawa i Sprawiedliwości.  

  Obaj kandydaci 9 marca br. otrzymali pozytywną rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  (ISBnews) 

 • 25.03, 13:41Wiesław Janczyk został powołany na wiceministra finansów 

  Warszawa, 25.03.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała posła Wiesława Janczyka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, podał resort.

  "Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów wniosek o powołanie złożył minister finansów Paweł Szałamacha. Poseł Wiesław Janczyk obowiązki sekretarza stanu obejmie 30 marca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

  Janczyk w Sejmie pracuje w Komisji Finansów Publicznych i w podkomisji stałej ds. Instytucji Finansowych, której jest przewodniczącym.

  (ISBnews)

   

 • 22.03, 11:09Prezydent podpisał nowelę ustawy o BFG dot. zmiany sposobu wnoszenia opłat 

  Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podała Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje przejście z systemu rocznego wnoszenia opłat na BFG na system kwartalny.

  "Ustawa ma na celu zmianę sposobu wnoszenia opłat przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności wynikających z czynności bankowych" - czytamy w informacji Kancelarii.

  Zmiana w sposobie wnoszenia opłat na BFG polega na przejściu z systemu rocznego wnoszenia takich opłat na system kwartalny. Zmiana ta pozwoli rozłożyć w czasie, z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej, koszty jakie banki ponoszą w związku z opłatami wnoszonymi na rzecz Funduszu, tłumaczy Kancelaria.

  (ISBnews)

   

 • 22.03, 09:27Kowalczyk: Rząd chce ustawy frankowej, ale potrzebuje dokładnych danych z KNF 

  Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć ustawę o kredytach w CHF, ale nadal nie ma pełnej wiedzy na temat kredytów hipotecznych i liczy, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udostępni bazę, na podstawie której liczyła koszty ich przewalutowania, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "No właśnie, chcielibyśmy ją wprowadzić, tylko nie mamy nadal pełnej wiedzy" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla radia RMF FM, odpowiadając na pytanie, czy rząd nie zrezygnuje z ustawy o przewalutowaniu kredytów frankowych.

  "Rząd nie ma dostępu do informacji kredytowych. Taki dostęp do precyzyjnych informacji kredytowych ma KNF, a nie rząd. […]Mam nadzieję, że KNF udostępni nam bazę, na podstawie której liczył te koszty" - podkreślił Kowalczyk.

  Według niego, KNF "niedokładnie" przygotował analizę skutków tej ustawy - wyliczenia Komisji "nie pokazują nam wszystkiego", co jest niezbędne, aby można dyskutować o pomocy frankowiczom.

  Podkreślił, że "może trzeba tę pomoc rozłożyć na lata". "Bo przecież 70 mld zł... Jeśli to by było prawdą, to niemożliwe jest obciążenie kosztami banków taką kwotą równocześnie, w jednym roku" - powiedział Kowalczyk.

  W ub. tygodniu KNF opublikowała stanowisko, w którym stwierdziła, że skutki finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowite obciążenie banków w 2016 r. z tytułu spreadu i restrukturyzacji kredytów wynosi 66,9 mld zł.

  Projekt ustawy o kredytach walutowych, przygotowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę i przedstawiony 15 stycznia br., zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów w CHF: dobrowolny, przymusowy i przenoszący własności nieruchomości i innych praw w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu. Projekt zakłada tzw. kurs sprawiedliwy, tzn. obliczany indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i obowiązujący do końca jej trwania.

  (ISBnews)

 • 21.03, 17:54MF rozważa uproszczenia podatkowe dla firm o obrotach do 150 tys. zł rocznie 

  Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) rozważa wprowadzenie uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania dla firm o przychodach do 150 tys. zł rocznie lub podniesienie progu podlegania podatkowi VAT z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. zł, podał resort. 

  "Nowe reguły realizowałyby zasadę uproszczenia i uszczelniania, którą kieruje się MF. Dzięki uwolnieniu setek tysięcy podatników od wymogów administracyjnych, można by skoncentrować działania administracji podatkowej na monitoringu podatników o większych obrotach, czyli tam gdzie powstaje zasadnicza część luki VAT" - powiedział minister finansów Paweł Szałamacha, cytowany w komunikacie.

  Analizy przeprowadzane w MF wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tysięcy zł rocznie stanowią aż 51% liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy wpłacają do budżetu 121 mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 2014 rok).

  "Status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla wielu podatników mogą być uciążliwe. W związku z tym faktem, Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania dla tych podatników (ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu)" - czytamy dalej.

  "Kolejną rozważaną zmianą, jest podniesienie progu podlegania podatkowi VAT z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. zł. W krajach UE limit zwolnienia kształtuje się na różnym poziomie. W Polsce wynosi 150 tys. zł tj. ok 37.333 euro. W szeregu krajach limit ten jest niższy, ale np. we Francji wynosi od 82 200 do 32 900 euro (w zależności od rodzaju działalności), w Irlandii 75 000 lub 37 500 euro rocznie" - podano także. 

  W ramach podwyższonego limitu podatnicy także płaciliby VAT w uproszczonej formie.

  "Powyższe zmiany wymagają uzyskania derogacji od ogólnych zasad VAT ze strony Komisji Europejskiej. Zdaniem MF odpowiadają one art. 395 dyrektywy VAT, na podstawie którego kraj członkowski może uzyskać odstępstwo od stosowania ogólnych reguł dyrektywy" - podkreśla resort finansów.

  (ISBnews)

 • 18.03, 19:02Kapsch: Procedowane w Sejmie EETS będzie odpowiednikiem roamingu w transporcie 

  Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) -  Procedowany w Sejmie projekt Europejskiego Elektronicznego Systemu Myta (EETS) będzie odpowiednikiem roamingu w transporcie, uważa dyrektor ds. marketingu w Kapsch Telematic Services Krzysztof Gorzkowski. Według niego, rozwiązanie zaproponowane w ustawie jest bardzo korzystne dla firm transportowych

  Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła wczoraj nowelizację ustawy o drogach publicznych i o Krajowym Funduszu Drogowym. Celem zmian w prawie jest przygotowanie polskich przepisów do wytycznych Unii Europejskiej i utworzenie European Electronic Toll Service (EETS) – Europejskiego Elektronicznego Systemu Myta. Dzięki niemu kierowcy ciężarówek mogą przejechać przez wszystkie płatne drogi w UE z jednym urządzeniem pokładowym.

  "Od kwietnia 2013 r. nie ma technicznych przeciwwskazań, by viaTOLL stał się częścią uniwersalnego europejskiego systemu poboru opłat. Dotąd jedynie prawo uniemożliwiało ciężarówkom przejazd z jednym urządzeniem pokładowym przez wszystkie płatne drogi w Europie. Postępujące prace w sejmie napawają optymizmem" - uważa dyrektor ds. marketingu i PR w Kapsch Telematic Services Krzysztof Gorzkowski.

  Termin wdrożenia decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia ujednoliconego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w krajach UE minął w październiku 2012 roku, jednak prace nad dostosowaniem polskiego prawa zostały wstrzymane w lutym 2012 r. W grudniu 2015 r. KE zagroziła nałożeniem na Polskę kary za niedostosowanie się do przepisów wprowadzających EETS. 5 stycznia 2016 r. nowy Sejm rozpoczął pracę nad dostosowaniem prawa do norm unijnych. 

  "EETS to rozwiązanie bardzo korzystne dla firm transportowych. Gdyby porównać obecnie funkcjonujący w Europie system myta do telefonii komórkowej, to kierowcy ciężarówek musieliby mieć nie tylko karty SIM i umowy na każdy kraj, ale również osobne aparaty telefoniczne. EETS jest natomiast odpowiednikiem roamingu. To wielkie ułatwienie biurokratyczne i kosztowe dla całej logistyki. Brak prac nad odpowiednią ustawą przez ostatnie lata to wielkie niedopatrzenie, które naraziło Polskę na karę ze strony KE" - tłumaczy Gorzkowski.

  viaTOLL, którym zarządza Kapsch, funkcjonuje na ponad 3 tys. km dróg krajowych, ekspresowych i autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast na innych odcinkach prywatni koncesjonariusze prowadzą manualny pobór opłat.

  Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi rewizję umów z prywatnymi zarządcami i szuka rozwiązania, które umożliwi objęcie wszystkich autostrad w kraju jednolitym poborem elektronicznym oraz rozszerzeniem go na samochody osobowe.

  (ISBnews)

 • 18.03, 12:12Sejm przyjął ustawę o darmowych leków dla osób po 75 roku życia 

  Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął w trzecim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje, że osoby, które ukończyły 75 lat otrzymają bezpłatnie leki. Rząd oszacował koszt wprowadzenia tej ustawy na 125 mln zł w pierwszym roku jej funkcjonowania. 

  Podczas dzisiejszego głosowania posłowie przyjęli w trzecim czytaniu ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów, którą teraz zajmie się Senat. Za przyjęciem projektu głosowało 297 posłów, 3 było przeciw, a 139 wstrzymało się od głosu.

  Rząd w ustawie założył, że podstawą do otrzymania bezpłatnych leków będzie recepta wystawiona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu.

  Pierwszy wykaz dotyczący bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia, w leki,minister zdrowia ma ogłosić nie później niż 1 września br.

  "Projektowana ustawa z punktu widzenia kosztów jej funkcjonowania może skutkować maksymalnym kosztem w wysokości 125 mln zł w pierwszym roku jej funkcjonowania. Ponieważ przewiduje się, że pierwsze obwieszczenie asortymentowe dedykowane świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia ukonstytuuje się nie wcześniej niż w III kwartale 2016 r., realnie szacowany roczny koszt wejścia w życie projektowanych zmian, może oscylować w granicach 500 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

  Przewiduje się, że projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.03, 14:44Szałamacha: Wzrost gospodarczy w Polsce będzie utrzymany 

  Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Ścieżka wzrostu gospodarczego w Polsce będzie kontynuowana, a zobowiązania polityczne rządu będą realizowane przy zachowaniu zdrowych finansów publicznych, poinformował na spotkaniu szefów misji dyplomatycznych państw Unii Europejskiej (UE) minister finansów Paweł Szałamacha. 

  Rozmowy, które odbyły się 16 marca br. dotyczyły zarówno aktualnych tematów z agendy UE, jak również bieżących kwestii dotyczących gospodarki i finansów w Polsce.

  "Paweł Szałamacha przedstawił priorytety polskiego rządu RP w tych dziedzinach i zapewnił, że ich realizacja ma na uwadze stabilność finansów publicznych. Minister wskazał na działania już zrealizowane (program 500+, podatek od niektórych instytucji finansowych, projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania), jak też przedstawił działania dotyczące planowanej poprawy ściągalności podatków (m.in. utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej)" - czytamy w komunikacie. 

  Zapowiedział także, że szczegółowe plany dotyczące ścieżki utrzymania deficytu finansów publicznych pod kontrolą zostaną zaprezentowane w aktualizacji programu konwergencji. Dokument ten rząd zamierza przekazać Komisji Europejskiej do końca kwietnia br.

  "Spotkania ambasadorów krajów UE z przedstawicielami rządu są zwyczajowo organizowane przez ambasadę państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE i odbywają się w cyklach miesięcznych. W rozmowach w Ambasadzie Królestwa Niderlandów minister Paweł Szałamacha uczestniczył jako gość specjalny" - czytamy także. 

  Wiceminister Leszek Skiba poinformował także dzisiaj, że Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie kilka wariantów ścieżki podnoszenia kwoty wolnej od podatku PIT, ale Rada Ministrów dokona wyboru optymalnego rozwiązania i wpisze je do tegorocznej aktualizacji programu konwergencji. Aktualizacja, która ma zostać przyjęta w kwietniu, będzie zawierać także kierunkowe decyzje w sprawie stawek VAT oraz ewentualnego obniżenia wieku emerytalnego.

  (ISBnews)

 • 17.03, 13:52Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym 

  Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. jest wyłączenie jednorazowego dodatku pieniężnego z dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z pomocy społecznej" - czytamy w komunikacie. 

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom mającym na dzień 29 lutego 2016 r. prawo do świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy, których wysokość nie przekracza kwoty 2000 zł.

  "W ww. ustawie wyraźnie przesądzono, że kwota dodatku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie będą z niej dokonywane potrącenia i egzekucja. Nie uregulowano jednak kwestii dotyczącej wliczania przedmiotowego dodatku do dochodu warunkującego uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego i świadczeń z pomocy społecznej, co de facto oznaczało, że jednorazowy dodatek pieniężny jest przychodem w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki podlega wliczeniu do ww. dochodu" - podano także. 

  W opinii ustawodawcy, z uwagi na fakt, iż dodatek stanowi jednorazowy instrument wsparcia osób pobierających niskie świadczenia emerytalne i rentowe, nie powinien on mieć wpływu na kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest prawo do dodatku mieszkaniowego i świadczeń z pomocy społecznej świadczeń.

  "Tym samym kwota dodatku nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej" - podsumowała Kancelaria.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2016 r.

  Kwota dodatku ma wynosić 50-400 zł, w zależności od wysokości obecnie otrzymywanych świadczeń.

  (ISBnews)

 • 17.03, 12:10Skiba z MF: Kierunkowe decyzje ws. kwoty wolnej, VAT i wieku emerytalnego w IV 

  Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie kilka wariantów ścieżki podnoszenia kwoty wolnej od podatku PIT, ale Rada Ministrów dokona wyboru optymalnego rozwiązania i wpisze je do tegorocznej aktualizacji programu konwergencji, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Aktualizacja, która ma zostać przyjęta w kwietniu, będzie zawierać także kierunkowe decyzje w sprawie stawek VAT oraz ewentualnego obniżenia wieku emerytalnego, dodał.

  "Ministerstwo przygotowuje kilka wariantów w kwestii kwoty wolnej od podatku i na ich podstawie Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję. [...]. Musimy uzyskać konsensus i wpisać propozycję do programu konwergencji" - powiedział Skiba dziennikarzom.

  Potwierdził, że wśród analizowanych scenariuszy jest rozłożenie podwyżki kwoty wolnej na kilka lat. "To rozwiązanie ma swoje plusy" - dodał.

  Kilka dni temu "Puls Biznesu" napisał, że wśród rozważanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań jest m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od 2017 r. co roku o 1 tys. zł do osiągnięcia kwoty wolnej od podatku w wysokości 8089 w 2021 r. (wobec 3 091 zł obecnie).

  "Jeśli plan konwergencji ma być pewien, jeśli chodzi o ścieżkę fiskalną, to wszystkie te kwestie muszą tam zapaść - zarówno związane z kwotą wolną od podatku, jak i VAT-em. Oczywiście, to będzie decyzja Rady Ministrów, więc trudno mi powiedzieć, czy stawka VAT-u zostanie obniżona, czy nie zostanie" - podkreślał wiceminister.

  Dodał, że jeśli zdecydujemy się na obniżenie wieku emerytalnego, to również resort przedstawi skutki tego rozwiązania w planie konwergencji. "W kwestii szczegółowych wyliczeń skutków przedstawimy wyliczenia raczej zbliżone do tych wyliczeń przygotowanych przez ZUS" - wskazał Skiba.

  "Plan konwergencji zostanie przedstawiony Radzie Ministrów w drugiej połowie kwietnia" - podsumował wiceminister.

  Podkreślił jednocześnie, że w planie konwergencji te zamierzenia mogą mieć charakter kierunkowy, ale konkretne decyzje rządowe mogą zapaść w drugiej połowie roku.

  Na początku marca szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że rząd nie wyklucza, iż do ustawowego obniżenia wieku emerytalnego może dość jeszcze przed końcem tego roku, przy czym wciąż nie zdecydował, czy przy tej obniżce uwzględnić także kwestię stażu pracy.

  Obecna premier Beata Szydło zapowiadała jeszcze w lipcu powrót do niższych stawek VAT, ostatnio jednak część polityków Prawa i Sprawiedliwości (PiS) sugerowała możliwość odejścia od tych planów. PiS zapowiadało wcześniej także wprowadzenie stawki 0% VAT na ubranka dziecięce.

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót do poprzednich poziomów w 2014 r., później jednak zapisano w ustawie plan powrotu do tych stawek w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 17.03, 11:44Zezwolenia na przewozy drogowe między Polską i Białorusią będą bezpłatne od 2017 

  Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Zezwolenia na przewozy drogowe na Białoruś wydawane będą bezpłatnie od 2017 r., poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Na przyszły rok ustalono wstępny kontyngent bezpłatnych zezwoleń dla każdej ze stron na poziomie 188 tys. szt.

  "Decyzje przyjęte podczas posiedzenia Komisji Mieszanej [polsko-białoruskiej, ds. międzynarodowych przewozów drogowych], w szczególności odstąpienie od płatnych zezwoleń, pozwolą na przywrócenie zasad równej konkurencji dla polskich przewoźników drogowych w stosunku do przewoźników białoruskich oraz z innych państw, którzy operują na białoruskim rynku transportowym" - powiedział wiceminister Jerzy Szmit, cytowany w komunikacie.

  Podczas posiedzenia Komisji uzgodniono, że wymiana zezwoleń na przewozy drogowe rzeczy między Polską a Białorusią będzie dokonywana na zasadzie parytetu, bez pobierania opłat.  

  Na 2017 rok ustalono wstępny kontyngent zezwoleń dla każdej ze stron na poziomie 188 tys. zezwoleń, nie podlegających opłacie, w tym:

  - 160 tys. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych,

  - 20 tys. zezwoleń tranzytowych,

  - 8 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, podano także.

  W zakresie regularnych międzynarodowych przewozów drogowych osób uzgodniono zniesienie dotychczasowych barier administracyjnych. Odstąpiono od limitowania liczby linii regularnych, funkcjonujących na danym połączeniu.

  Zwiększono ponadto kontyngent zezwoleń na nieregularne przewozy drogowe osób z 700 do 900 zezwoleń dla każdej ze stron. Wszystkie zezwolenia nie będą podlegały opłacie, podkreślono.

  W dniach 15-16 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Delegacji polskiej przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, delegacji białoruskiej przewodniczył zastępca ministra transportu i komunikacji Republiki Białoruś Aleksandr Szyszko. W rozmowach brali również udział przedstawiciele polskich i białoruskich organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych.

  (ISBnews)

 • 17.03, 11:40Skiba z MF: Na razie nie ma harmonogramu ws. podatku od handlu detalicznego 

  Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów nie koncentruje się obecnie nad harmonogramem, lecz nad jakością projektu podatku od handlu detalicznego, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby.

  "To jest temat wewnętrznych analiz i dyskusji pomiędzy panem ministrem a zainteresowanymi stronami i na razie nie ma żadnego harmonogramu. Uznano, że projekt musi być dobrze przygotowany i jakość zaważyła nad czasem" - powiedział Skiba dziennikarzom.

  Kilka dni temu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że podatek od handlu detalicznego w rozważanych obecnie wersjach - progresywnej i liniowej - nie przekroczy maksymalny poziom 2%.

  Na początku lutego Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt podatku od handlu detalicznego, w którym pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku).

  Według ostatnich informacji mediów, rząd jest gotowy zrezygnować m.in. z obłożenia tym podatkiem handlu internetowego.

  (ISBnews)

   

 • 16.03, 13:07Projekt ustawy stoczniowej dziś przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów 

  Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o przemyśle stoczniowym zostanie dziś przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów i wejdzie w fazę uzgodnień międzyresortowych, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Przedstawiciele rządu zapewnili, że projekt wspierający stocznie w kwestii obniżenia podatku VAT do 0% jest zgodne z unijnymi dyrektywami.

  "Projekt ten zostanie dzisiaj przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, aby mógł przejść odpowiednie uzgodnienia międzyresortowe. Po świętach - myślę, że na pierwszym posiedzeniu - Rada Ministrów przyjmie projekt i prześle do parlamentu do dalszego procedowania" - powiedział Gróbarczyk podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Dodał, że resort określił wejście w życie tej ustawy 1 stycznia 2017 r.

  Według przedstawicieli resortu, projekt wspierający stocznie w kwestii obniżenia podatku VAT do 0% jest zgodne z unijnymi dyrektywami.

  "Dzięki temu producenci będą mogli uwolnić część kapitału przeznaczonego na opłatę podatku VAT w wysokości 23%" - wskazał wiceminister Paweł Brzezicki.

  Posłowie, zadając pytania, chcieli m.in. uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy ustawa ta jest zgodna z dyrektywami unijnymi i nie zostanie uznana za niezgodną z prawem pomoc publiczną.

  "Ustawa jest zgodna z dyrektywą VAT-owską. Zostały przeprowadzone negocjacje z Ministerstwem Finansów i uzyskaliśmy jednoznaczną opinię, że spełnia ona wymogi. Jak jednak zaznaczyłem, jest to projekt i będziemy go zapewne modyfikować w Komisji Europejskiej. Mogą się pojawić pytania ze strony Komisji i będziemy musieli wtedy odpowiadać i wyjaśniać" - powiedział minister Gróbarczyk.

  "Takie zwolnienie (obniżona stawka podatku VAT do 0%) istnieje od wielu lat. Ale tym projektem w sposób ściślejszy dopasowujemy do dyrektywy. Rozszerzamy katalog statków, którym tym zwolnieniem mogą zostać objęte" - wyjaśniła Anna Cyrańska z departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

  Projekt zakłada m.in. szersze niż obecnie stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do produkcji stoczniowej i możliwość wyboru między standardową formułą podatku CIT, a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%.

  (ISBnews)