ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.09, 18:37Rząd podjął uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego 

  Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego" (NPM), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Program będzie służył realizacji "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" – mieszkalnictwo ma być jednym z ważnych elementów polityki rozwoju, a działania przewidziane w programie mieszkaniowym będą wdrażane od IV kwartału 2016 r.

  "Podkreśleniem rangi problematyki mieszkaniowej w polityce rządu będzie powołanie Krajowej Rady Mieszkaniowej – organu doradczo-oceniającego przy premierze. Wejdą do niej eksperci specjalizujący się w tematyce mieszkaniowej, w tym osoby wyznaczone przez instytucje pozarządowe. Jej zadaniem będzie ocena rocznej informacji o stanie realizacji działań w ramach programu, a także przedstawianie analiz i opinii związanych z polityką mieszkaniową państwa oraz rekomendowanie zmian programowych i legislacyjnych związanych z wykonywaniem programu" - podano w komunikacie. 

  Według CIR, NPM to pierwszy kompleksowy projekt adresowany do wszystkich Polaków borykających się z brakiem samodzielnego mieszkania – będą mogły z niego skorzystać rodziny, osoby myślące o założeniu rodziny oraz osoby samotne. Z programu będzie mógł skorzystać każdy bez względu na wiek. Program składa się z działań regulacyjnych i finansowych, przewidujących wsparcie z budżetu państwa dla rodzin o niskich lub przeciętnych dochodach.

  "Obok, środków pozyskiwanych przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, pieniędzy budżetowych, poszczególne działania programu będą finansowane również z innych środków publicznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze europejskie), a także ze środków prywatnych, np. gromadzonych w funduszach inwestycyjnych finansujących budowę nowych mieszkań. Działania przewidziane w programie będą wdrażane od IV kwartału 2016 r." - podano także. 

  Podstawowe cele programu:

  1) zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych:
  - zwiększenie podaży mieszkań o niskim czynszu;
  - obniżenie kosztów budowy mieszkań, w szczególności przez wykorzystanie gruntów publicznych pod budownictwo mieszkaniowe oraz optymalnych technologii i projektów architektonicznych;
  - zachęcanie do systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe;
  - ułatwienie podmiotom instytucjonalnym inwestowania na rynku mieszkań na wynajem.

  "Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców – do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć średnią Unii Europejskiej, co oznacza wzrost z 363 do 435 mieszkań na 1000 osób" - wyjaśnia CIR. 

  2) zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową):
  - zwiększenie możliwości gmin w zakresie dostarczania mieszkań dla najuboższych;
  - rozwój mieszkalnictwa wspomaganego (np. chronionego);
  - zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych;
  - uwzględnienie w polityce mieszkaniowej grup o specjalnych potrzebach mieszkaniowych, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych;
  - pomoc osobom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji (np. w przypadku braku możliwości płacenia czynszu lub spłaty rat kredytu hipotecznego).

  "Chodzi o zmniejszenie liczby oczekujących na najem mieszkania gminnego – do 2030 r. samorządy gminne powinny mieć możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich oczekujących na najem mieszkania od gminy" - czytamy dalej. 

  3) poprawa warunków mieszkaniowych, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej:
  - racjonalizacja zasad zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi zasobu publicznego;
  - wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych, w tym podejmowanych w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych;
  - zapewnienie infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

  "Chodzi o zmniejszenie liczby osób mieszkających w warunkach substandardowych – do 2030 r. liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna spaść z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln osób, czyli o ok. 2 mln osób" - podano także. 

  Według CIR, Narodowy Program Mieszkaniowy będzie opierał się na 4 filarach:

  1. Mieszkanie dostępne  - dostępne mieszkania na wynajem z opcją dochodzenia do własności, powstające m.in. na gruntach Skarbu Państwa. 

  Powstaną tańsze mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów) w mieszkaniu na wynajem wyniesie od 10 do 20 zł za mkw, czyli będą to lokale dostępne cenowo. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12 – 24 zł za mkw. Preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele. Operacyjne prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym zasobem będzie zadaniem m.in. Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Obecnie pilotażowo tę funkcję pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystujący swoje struktury (spółka BGK Nieruchomości, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Rozwiązanie to będzie dodatkowo sprzyjać zwiększeniu mobilności społeczeństwa, w tym także na rynku pracy.

  Zwiększenie wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego - program uzupełnienia rozwiązania wspierające społeczne budownictwo czynszowe (chodzi o budowę mieszkań na wynajem o niskich czynszach). Samorządy będą mogły wnioskować o dofinansowanie 35 – 55% kosztów budowy mieszkań komunalnych i chronionych oraz noclegowni i schronisk dla bezdomnych.

  Przewidziano również wsparcie budownictwa społecznych mieszkań czynszowych, budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne podmioty (np. deweloperów). Nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin (20% kosztów inwestycji), które wspólnie z inwestorami będą budowały mieszkania o niskim czynszu przeznaczonym dla określonej (m.in. kryteriami dochodowymi) grupy osób. Czynsz za wynajem takiego mieszkania nie będzie wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej. Ocenia się, że będą to mieszkania dla mniej zamożnych rodzin lub osób młodych, chcących założyć rodzinę oraz osób opuszczających lokale komunalne.      

  Dodatkowo, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty w BGK – z dopłatą budżetową – na budowę społecznych mieszkań czynszowych lub spółdzielczych lokatorskich. W tym przypadku czynsz nie będzie wyższy niż 5% wartości odtworzeniowej.          

  Systematyczne oszczędzanie na cele mieszkaniowe - chodzi o wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych (IKM). 

  Program stwarza możliwość oszczędzania – na zakup, budowę oraz remont mieszkania lub domu jednorodzinnego – na tzw. subkontach mieszkaniowych: Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych. Środki mają być gromadzone na IKM, założonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oszczędności będą zwolnienie z podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Niektóre cele mieszkaniowe będą wspierane premią wypłacaną z budżetu państwa, której wysokość będzie zależeć m.in. od wielkości rodziny.

  2. Finansowanie stabilne i efektywne - Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM).

  NFM będzie wykorzystywał grunty należące do Skarbu Państwa pod budowę mieszkań na wynajem, co zwiększy ich dostępność. Będzie pełnił funkcję „banku ziemi", wykorzystywanej do realizacji budownictwa mieszkaniowego. Grunty będące w posiadaniu NFM będą przekazywane pod budowę mieszkań na wynajem, w tym z opcją dochodzenia do własności, Narodowemu Operatorowi Mieszkaniowemu i innym podmiotom o statusie operatorów mieszkaniowych (np. przez wniesienie gruntów do funduszu inwestycyjnego w zamian za objęcie przez NFM certyfikatów inwestycyjnych).

  3. Warunki zamieszkania: nowoczesne, oszczędne i bezpieczne - przewidziano instrumenty prowadzące do poprawy standardu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, a tym samym polepszenia warunków mieszkaniowych. Ze środków krajowych i funduszy europejskich wspierane będą inwestycje remontowe i termomodernizacyjne. Kontynuowane będzie wsparcie procesów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Założono też wsparcie tworzenia infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

  4. Dobre prawo - przewidziano m.in. regulacje dotyczące funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem i organizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, a także funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, gmin i towarzystw budownictwa społecznego w celu ułatwienia budowy mieszkań i gospodarowania wybudowanym zasobem. Podstawowym działaniem będzie przygotowanie nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. "Zmienione zostaną regulacje określające zasady funkcjonowania rynku najmu. Przewidziano racjonalizację zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych. Założono rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań.Przygotowana zostanie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" - czytamy także. 

  (ISBnews)

 • 27.09, 08:02Rząd rozpatrzy dziś projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego 

  Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Zwiększenie z 363 do 435 liczby mieszkań na 1000 osób do 2030 r., zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ponad 165 tys. oczekujących na mieszkania od gminy, poprawa standardu ponad 700 tys. mieszkań to główne cele "Narodowego Programu Mieszkaniowego", którego projekt dziś rozpatrzy rząd, podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIB). Posiedzenie Rady Ministrów, poświęcone m.in. temu programowi, rozpocznie się o godz. 12:00.

  "Mieszkanie Plus to priorytet nowego rządu. Nowe propozycje w większym stopniu pomogą wynająć mieszkanie z docelowym dojściem do własności. Chodzi o rozwój lokalnych rynków budowlanych" mówił o projekcie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  Narodowy Program Mieszkaniowy będzie dokumentem kompleksowym, podkreśla resort. Priorytetem jest wsparcie budownictwa na wynajem i zwiększenie liczby mieszkań tego typu. Celem podejmowanych działań będzie nie tylko poprawa parametrów mieszkaniowych, ale również uzupełnienie prodemograficznych działań związanych z programem Rodzina 500+. Program wpisze się również w  założenia rozwoju gospodarczego kraju określone w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Istotna jest nie tylko poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa oraz wzrost skali inwestycji budowlanych, ale również zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania.

  Zasadniczy układ celów i działań przewidzianych w Narodowym Programie Mieszkaniowym nie uległ większym zmianom w wyniku uzgodnień i konsultacji. Najważniejsze elementy, które zostały zmienione lub doprecyzowane:

  * pilotażowe inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus, jeszcze przed wejściem w życie poszczególnych przepisów, będzie realizował Bank Gospodarstwa Krajowego, z wykorzystaniem swoich struktur (spółki BGK Nieruchomości oraz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);

  * o możliwość wykorzystania gruntów, które znajdą się w zasobach NFM, będą mogły się ubiegać różne podmioty realizujące mieszkania na wynajem, zarówno na zasadach komercyjnych jak i społecznych. Jednym z tych podmiotów będzie Narodowy Operator Mieszkaniowy;

  * zwiększenie wysokości wsparcia na budownictwo komunalne i społeczne, podano także.

  Szczegółowe rozwiązania znajdą się w aktach prawnych wdrażających uchwałę Rady Ministrów, przyjmującej program do realizacji.

  "Główne cele programu

  1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Miernik: Docelowo do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć wysokość mieszcząca się w aktualnej średniej Unii Europejskiej. Oznacza to wzrost tego wskaźnika z obecnego poziomu 363 do 435 mieszkań na 1000 osób.

  2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową. Miernik: Docelowo do 2030 r. samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących aktualnie na najem mieszkania od gminy. Według stanu na koniec 2014 r. na najem mieszkania gminnego oczekiwało 165,2 tys. gospodarstw domowych.

  3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Miernik: Docelowo do 2030 r. liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (ze względu na niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna się obniżyć o 2 mln osób (z ok. 5,3 mln do ok. 3,3 mln)" - napisano w komunikacie.

  Program Mieszkanie Plus będzie opierał się na 3 filarach: wsparciu budownictwa społecznego, mieszkaniach budowanych na gruntach skarbu państwa (Narodowy Fundusz Mieszkaniowy) oraz wsparciu oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych.

  Narodowy Fundusz Mieszkaniowy: "Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zostanie powołany ustawą, jako podmiot działający na zasadach rynkowych. Jako swoisty bank ziemi, będzie on realizował budownictwo mieszkaniowe przede wszystkim w oparciu o grunty Skarbu Państwa. W ramach Funduszu powstaną mieszkania na wynajem o dostępnym czynszu i z możliwością dojścia do własności" - wskazano w materiale.

  Najem z opcją dochodzenia do własności: Resort podkreśla, że wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus lokale będą dostępne cenowo. Korzystający z programu będą mogli tylko wynajmować mieszkania lub wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia własności. Taka formuła będzie sprzyjała zwiększeniu mobilności społeczeństwa, także na rynku pracy.

  Wsparcie budownictwa społecznego: "Uzupełnieniem programu będzie zwiększenie wsparcia rządu dla społecznego budownictwa czynszowego. Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie w wysokości 35 – 55% kosztów budowy mieszkań komunalnych. Samorządy, spółki gminne i towarzystwa budownictwa społecznego mogą także ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę społecznych mieszkań czynszowych" - podano także.

  Oszczędzanie na cele mieszkaniowe - Indywidualne Konto Mieszkaniowe: Resort zapowiada stworzenie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe (zakup, wkład własny, remont), którego uczestnicy będą mogli w bankach założyć rachunki bankowe z premią za systematyczne oszczędzanie. Umożliwi to poprawę dostępności mieszkań, bo oszczędzać będzie można na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup czy budowę, ale także np. wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt lub na wkład mieszkaniowy w spółdzielni czy tbs.

  (ISBnews)

   

 • 26.09, 10:01MF: Ustawa uszczelniająca VAT przyniesie budżetowi 3,4 mld zł dochodów rocznie 

  Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) -  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT i przyniesie wzrost dochodów do budżetu państwa w wysokości 3 400 mln zł rocznie, jak podaje Ministerstwo Finansów. Ustawa zakłada, że większość zmian uszczelniających wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., co będzie skutkowało ok. dochodem 3 117 mln zł w 2017 r.

  "Przedmiotowa regulacja poprzez wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, których celem jest poprawa ściągalności podatku przyczyni się do wzrostu dochodów do budżetu państwa, w konsekwencji będzie pozytywnie wpływała na sytuację sektora finansów publicznych. Skutki finansowe zostały opracowane na podstawie danych fiskalnych i statystycznych. Skutki uszczelnienia szacuje się w skali roku na kwotę ok. 3 400 mln zł. Przy założeniu, że większość zmian uszczelniających wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., skutki te w roku wprowadzenia wyniosą ok. 3 117 mln zł (3 400 mln zł/12*11). Likwidacja deklaracji kwartalnych dla dużych podatników spowoduje jednorazowy skutek przesunięcia dochodów w czasie z tego tytułu w wysokości ok. ok. 800 mln zł. Podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego ze 150 000 zł do 200 000 zł spowoduje ujemne skutki budżetowe w roku wprowadzenia wysokości ok. 275 mln zł" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

  Regulacja dot. uszczelnienia systemu VAT pociąga za sobą następujące rozwiązania:

  - likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności,

  - wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,

  - proponuje się wprowadzenie sankcji w podwyższonej wysokości (100%) w odniesieniu do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych (w tym wystawiających "puste" faktury).

  - odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, tj. w trakcie procesu rejestracji podatnika dla potrzeb podatku od towarów, gdy okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim, a także, gdy nie stawia się na wezwania - organ rejestrujący powinien odmówić rejestracji takiego podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.

  Według wyliczeń Komisie Europejskiej, luka w podatku VAT w Polsce wyniosła 38,92 mld zł (tj. ok. 9,3 mld euro) w 2014 r. tj. spadła z 39,66 mld zł zanotowanych rok wcześniej. Luka VAT w całej Unii Europejskiej opiewała na 159,5 mld euro w 2014 r.

  (ISBnews)

 • 26.09, 09:53MF zapisało w projekcie ustawy utrzymanie stawek VAT bez zmian do końca 2018 r. 

  Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - Ze względu na fakt, iż proponowane rozwiązania uszczelniające VAT przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach, w projekcie ustawy na ten temat zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek podatku (tj. 8% i 23%) do 31 grudnia 2018 r., wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

  "Ponieważ proponowane rozwiązania uszczelniające przyniosą rezultaty po 2016 r., przewiduje się obniżenie wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23% obowiązujących obecnie obok stawki 5%) w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, gdy dokonana zostanie pozytywna ocena efektów uszczelniania systemu podatkowego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Resort podkreśla, że rozwiązania uszczelniające będą wprowadzane etapami w różnych obszarach (oprócz legislacyjnego również w obszarze organizacyjnym, czy informatyczno-analitycznym np. wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie "typowania" do kontroli), co oznacza, że efekty podatkowe zostaną rozłożone w czasie.

  "W związku z tym na obecnym etapie proponuje się utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie do dnia 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym w art. 146a zaproponowano zastąpienie wyrazów '2016 r.' wyrazami '2018 r.'" - czytamy dalej.

  Wiosną br. minister finansów Paweł Szałamacha zapowiadał, że stawki podatku od towarów i usług (VAT) zostaną w przyszłym roku utrzymane na obecnych, podwyższonych poziomach. Obecna ustawa o VAT zakłada powrót do niższych stawek (o 1 pkt  proc.) od 2017 r.

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót do poprzednich poziomów w 2014 r., później jednak zapisano w ustawie plan powrotu do tych stawek w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.09, 12:02Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym 

  Warszawa, 23.09.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ma na celu obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku, w którym rozpoczęli działalność - tworząc warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa" - czytamy w informacji.

  Celem ustawy jest także uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych) oraz zmianę przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych, podano także.

  Pod koniec lipca Sejm przyjął w trzecim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżający m.in. podatek CIT dla małych i średnich firm do 15% z 19% obecnie obowiązujących. Wcześniej, 19 lipca br., Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie ten projekt ustawy.

  Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony do 15% z 19%. Rozwiązanie to stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé.

  Centrum Informacyjne Rządu (CIR) podało wówczas, że szacuje się, iż z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać ok. 90% podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm.

   (ISBnews)

   

 • 23.09, 09:34Rząd zajmie się w środę projektem budżetu na 2017 r. 

  Warszawa, 23.09.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2017 na posiedzeniu w środę, 28 września, wynika z porządku obrad tego spotkania.

  Wraz z projektem budżetu omawiana będzie Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-2020, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Wcześniej w tym tygodniu minister finansów Paweł Szałamacha poinformował, że po tym, jak Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, pobieranie tego podatku zostało zawieszone. Zapowiedział też, że resort ma przedstawić Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokonać korekt do budżetu na 2017 r.

  Pod koniec sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,6% w przyszłym roku wobec 3,4% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 59,3 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 22.09, 12:36W Sejmie powołano podkomisję ws. Krajowej Administracji Podatkowej 

  Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych powołała 9-osobową podkomisję nadzwyczajną, która zajmie się szczegółowo poselskimi projektami ustaw dotyczącymi powstania Krajowej Administracji Skarbowej.

  Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji, przewodniczący Jacek Sasin zaproponował, aby powołać podkomisję w składzie 9-osobowym: 5 miejsc dla klubu Prawa i Sprawiedliwości, 2 miejsca dla Platformy Obywatelskiej i po 1 miejscu dla Kukukiz15 i klubu Nowoczesna. Wobec braku sprzeciwu posłów została powołana podkomisja w składzie zaproponowanym przez przewodniczącego.

  "W imieniu klubu PiS zgłaszam kandydaturę przewodniczącego pana Szlachtę, posłów Schreibera, Murdzka, Kosztowniaka i panią poseł Szymańską" - zaproponował Sasin.

  Ze strony PO została zgłoszona kandydatura posła Janusza Cichonia i wiceprzewodniczącej KFP Krystyny Skowrońskiej. Natomiast ze strony Kukiz15 w podkomisji będzie zasiadał Tomasz Rzymkowski, a klub Nowoczesna będzie reprezentowany przez wiceprzewodniczącą KFP Paulinę Heninng-Kloskę.

  Wcześniej został zgłoszony wniosek ze strony PO o publiczne wysłuchanie projektu, ale podczas głosowania został ten wniosek odrzucony.

  Minister finansów Paweł Szałamacha zapowiedział wczoraj, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2017 roku i ma przyczynić się do odbudowy dochodów podatkowych kraju, jak i ich zwiększenia.

  (ISBnews)

 • 21.09, 15:55Sasin: Powstanie podkomisja w Sejmie ws. Krajowej Administracji Podatkowej 

  Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych podczas jutrzejszego posiedzenia powoła specjalną podkomisję, która ma pracować w trybie przyspieszonym nad projektami ustaw dotyczącymi powstania Krajowej Administracji Skarbowej, poinformował ISBnews przewodniczący Komisji Jacek Sasin.

  "Jutro będzie głosowanie w Sejmie nad propozycją PO o odrzucenie tych ustaw w pierwszym czytaniu. Myślę, że tuż po głosowaniu, po południu na posiedzeniu Komisji powołamy specjalną podkomisję, która zajmie się dalszymi pracami nad ustawami dotyczącymi KAS" - powiedział ISBnews Sasin.

  Według niego, komisja i podkomisja będą musiały bardzo sprawnie pracować, ponieważ przewidziany termin wejścia w życie tych ustaw to 1 stycznia 2017 r. "Będziemy chcieli jak najszybciej przedstawić do dalszej legislacji gotowy projekt wraz z uwzględnieniem poprawek, których część już została zgłoszona" - dodał Sasin.

  Podczas dzisiejszej debaty w Sejmie nad projektem 2 ustaw, które składają się na pakiet dotyczący powstania KAS, przedstawiciele PO zgłosili wniosek o odrzucenie tych projektów w pierwszym czytaniu.

  Komisja Finansów Publicznych ma zająć się w czwartek o godz. 11:30 rozpatrzeniem wniosku o skierowanie do podkomisji nadzwyczajnej poselskich projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisów wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Minister finansów Paweł Szałamacha zapowiadał dziś, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2017 roku i ma przyczynić się do odbudowy dochodów podatkowych kraju, jak i ich zwiększenia.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 21.09, 15:46MF liczy na udział Krajowej Administracji Skarbowej w odbudowie dochodów podatk. 

  Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2017 roku i ma przyczynić się do odbudowy dochodów podatkowych kraju, jak i ich zwiększenia, wynika z wypowiedzi ministra finansów Pawła Szałamachy.

  "Najbliższe tygodnie to będzie okres intensywnej pracy w Sejmie nad projektem ustawy o KAS-ie, ale równolegle w Ministerstwie Finansów będą trwały prace nad aktami wykonawczymi do tej ustawy, ponieważ czeka nas wielkie zadanie, polegające na tym, aby od 1 stycznia 2017 roku w Polsce powstała sprawna, kompetentna, dobrze zorganizowana służba skarbowa z prawdziwego zdarzenia, która ma przyciągać najzdolniejszych absolwentów polskich uczelni, która jest w stanie zaoferować dobrą ścieżkę rozwoju zawodowego" - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Według niego, ma to spowodować, że cel strategiczny, jakim jest odbudowa własnych dochodów podatkowych i ich zwiększanie zostanie zrealizowane.

  "Osobiście będę zabiegał o to, aby ta reforma przebiegała w sposób konsekwentny, ale także z maksymalnym zabezpieczeniem oczekiwań pracowników" - dodał minister.

  Projekt ustawy o KAS zakłada połączenie dotychczasowej administracji podatkowej (izby skarbowe, urzędy skarbowe), kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej), i administracji celnej (izby celne, urzędy celne) w jeden aparat odpowiedzialny za wymiar, pobór i kontrolę danin. Dodatkowo działania KAS ma wzmocnić wywiad skarbowy.

  Według Szałamachy, zarys zmian był przygotowany prawie 10 lat temu przez obecnego wiceministra finansów Mariana Banasia. "Została ona wyrzucona przez kolejnego ministra, ministra Rostowskiego. I jednym ze skutków tej podjętej decyzji jest obniżona efektywność poborów podatków. Dane są oczywiste i trzeba to odwrócić. Pozytywne zjawiska już zachodzą od początku roku, my to wzmocnimy i damy temu jeszcze silniejszy impuls" - wskazał minister.

  Według Banasia, ustawa z 2005 roku była uzgadniania ze wszystkimi podmiotami społecznymi i międzyresortowymi i praktycznie była już gotowa. "Konsekwencje zarzucenia tej ustawy mamy bardzo poważne" - powiedział Banaś.

  Dodał, że według raportu Komisji Europejskiej z 2015 r., straty budżetu państwa z powodu luki w VAT wynoszą 10,13 mld euro, co stanowi 26,7% rocznych wpływów. "Tymczasem średnia dla krajów Unii to 15,2% rocznych wpływów" - wskazał Banaś.

  Należy przy tym wziąć pod uwagę koszty administracyjne poboru podatków, które według danych OECD z 2015 roku w Polsce wynoszą 1,6% dochodów podatkowych, a np. w Irlandii jest to 0,85%, a w Hiszpanii 0,67%.

  Według założeń resortu, koszty funkcjonowania KAS będą niższe niż koszty obecnie działających jednostek, a oszczędności będą przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń.

  Przedstawiciele resortu podkreślili jednocześnie, że nie nastąpi likwidacja służb celnych tylko ich przekształcenie. Według Banasia od 1 stycznia do 31 maja 2017 r. dyrektorzy odpowiednich departamentów złożą pisemna propozyjcę pracownikom określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby.

  "Przez połączenie tych trzech struktur spowodujemy, że będziemy mieć o wiele skuteczniejsze możliwości działania" - podkreślił Banaś.

  "Na skutek dzisiejszej współpracy pomiędzy tymi służbami już mamy pierwsze efekty, lepszą ściągalność. Już w i połowie tego roku w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągnęliśmy większą ściągalność należności. Mamy ponad 9 mld zł dodatkowych dochodów z tego tytułu" - dodał wiceminister.

  W odpowiedni na pytanie, kto będzie szefem KAS, minister Szałamacha odpowiedział, że "jest jeszcze za wcześnie, aby odpowiedzieć na takie pytanie".

  (iSBnews)

   

 • 21.09, 09:40MRiRW liczy na połączenie inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności w 2018 

  Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Działające obecnie inspekcje nadzorujące bezpieczeństwo żywności zostaną zintegrowane i połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ), która rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2018 r., podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  PIBŻ połączy Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

  "Konsolidacja będzie się opierać na zasadzie równoprawności zadań, kompetencji oraz pracowników tworzących nową inspekcję. Kapitał ludzki dotychczasowych instytucji będzie jednym z głównych atutów PIBŻ. Zakłada się, że konsolidacji będą podlegać w całości IW, PIORiN oraz IJHARS, a w części PIS i IH, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności" - czytamy w komunikacie.

  Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister właściwy do spraw rolnictwa.

  Najważniejszym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, "od pola do stołu", podano w materiale.

  "Nowa inspekcja będzie posiadała spionizowaną strukturę. Jednostki terenowe nie będą, jak dotychczas, podporządkowane wojewodom lub władzom samorządowym. Finansowanie PIBŻ zostanie zintegrowane i będzie się odbywać w ramach jednej części budżetowej. Dzięki temu inspekcja uzyska większą efektywność operacyjną, wyrażającą się np. możliwością oddelegowania pracowników do innej części kraju w celu wykonywania nieplanowanych zadań w sytuacjach kryzysowych lub potrzeb związanych na przykład z obsługą eksportu. Jednolity budżet pozwoli na racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków" - czytamy także.

  Do tej pory działania organizacyjne polegające na połączeniu instytucji kontrolnych przeprowadzono w 23 spośród 28 krajów UE. Głównym celem tych przemian była poprawa koordynacji i wzrost skuteczności, jednak wśród pozytywnych efektów zmian wymieniane jest efektywniejsze wykorzystanie powierzonych środków oraz zmniejszenie uciążliwości dla przedsiębiorców, podkreśla resort.

  Według intencji, zintegrowanie inspekcji skróci czas poświęcany przez przedsiębiorców na obsługę kontroli.

  "Istnienie jednego organu odpowiedzialnego za relacje z zagranicznymi służbami bezpieczeństwa żywności przyczyni się do sprawniejszego prowadzenia działań związanych z otwieraniem zagranicznych rynków dla polskiej żywności" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 20.09, 14:30PIH: Oczekujemy szerokich konsultacji nad nową ustawą dot. podatku od handlu 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Polska Izba Handlu oczekuje rzeczowych i szerokich konsultacji nad nową planowaną konstrukcją podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, zapowiedzianą przez Ministerstwo Finansów, poinformowała instytucja.

  "Zwracamy uwagę, że założenie opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych rodzi bardzo trudne do rozwiązania problemy definicyjne, które mogą prowadzić do zagrożeń dla handlu niezależnego, np. zejście sieci dyskontów do małego formatu, co spowoduje jeszcze większe zagrożenie dla handlu niezależnego niż ich obecna struktura" - powiedział dyrektor Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Polska Izba Handlu zwraca uwagę, że już chwili obecnej liczne polskie niezależne sklepy mają większą powierzchnię niż przeciętna powierzchnia dyskontu.

  Nowy projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister finansów Paweł Szałamacha. Dodał, że będzie on wprowadzony w styczniu 2017 r. Obecnie podatek od sprzedaży detalicznej zostaje zawieszony.

  Komisja Europejska podała wczoraj, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Jak zaznaczono, Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

 • 20.09, 14:09Szałamacha: W tym roku nie uda się uzyskać dochodów z podatku od handlu 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - W związku z działaniami Komisji Europejskiej w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, strona polska zawiesza pobór tego podatku, co oznacza, że nie uda się uzyskać zakładanych wpływów podatkowych w tym roku, wynika z wypowiedzi ministra finansów Pawła Szałamachy. Strona polska będzie jednak bronić tego rozwiązania i planuje zaskarżenie do Trybunału Luksemburskiego ewentualnej negatywnej decyzji KE.

  "W tym roku budżet nie uzyska tych wpływów, które założyliśmy - to jest oczywiste" - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w obecnej formie. "Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r." - powiedział także. 

  W lipcu br. przedstawiciele MF szacowali, że w tym roku z podatku uda się pozyskać brutto 473 mln zł (netto 383 mln zł). Z kolei w budżecie na 2017 r. rząd zapisał wypływy z tego podatku na poziomie 1,6 mld zł.

  Szałamacha zapowiedział także, że wobec formalnego wszczęcia postępowania przez Komisję, Polska będzie mogła składać wyjaśnienia dotyczące podatku. "Wydana decyzja będzie mogła być zaskarżona przez stronę polską do Trybunału Luksemburskiego" - dodał.

  Zapewnił jednocześnie, że Polska wykorzysta wszelkie uprawnienia traktatowe i procesowe, które przynależą Polsce z tytułu przynależności do UE

  "Ta decyzja [o wszczęciu postępowania przez KE] jest sukcesem lobbystów. Jest działaniem na korzyść korporacji ponadnarodowych z pokrzywdzeniem przedsiębiorców. Jest trudna do zaakceptowania, jest niejasna ze względu na to, że wielokrotnie KE wzywała do opodatkowania dochodu tam, gdzie jest on wytwarzany. […] Nasz podatek doskonale realizuje ten postulat, postulat opodatkowania dochodów tak, gdzie jest on wytwarzany, gdzie biznes jest generowany" - powiedział Szałamacha.   

  "Ze względu na tajemnicę skarbową nie mogę przekazać danych, informacji dotyczących kwot i nazw firm, które od wielu lat funkcjonują na polskim rynku, realizują obroty rzędu 3-5 mld zł, koncernów handlowych, które od lat nie zapłaciły ani złotówki podatku dochodowego w Polsce" - dodał minister.

  Jednocześnie minister powiedział, że strona polska nie otrzymała jeszcze oficjalnie dokumentów ze strony KE i dopiero jak je otrzyma będzie mogła szczegółowo odnieść się do wszystkich wątpliwości Komisji.

  Szałamacha zapowiedział też dziś, że Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r.

  Komisja Europejska podała wczoraj, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Jak zaznaczono, Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

 • 20.09, 12:39Andrzej Bittel został wiceministrem w MIB odpowiedzialnym za kolej 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Andrzeja Bittela na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB), podał resort. Wiceminister będzie odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

  "Andrzej Bittel zna procesy inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury. Jestem przekonany, że przy jego współudziale uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania" - powiedział minister Andrzej Adamczyk, wręczając nominację.

  "Inwestycje kolejowe, strategia rozwoju kolei, wspólny bilet to jedne z najważniejszych wyzwań, które są dla nas priorytetem i stoją przed nowym wiceministrem" - dodał Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  Andrzej Bittel jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.

  W 2006 r. nowo powołany wiceminister był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2010-2013 pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a od 2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek w Warszawie. W tym okresie nadzorował pracę wydziałów infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. był naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, podano także w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 12:02Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r., zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Obecnie podatek od sprzedaży detalicznej zostaje zawieszony, dodał.

  "Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r." - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że będzie on wprowadzony w styczniu 2017 r. i ta nowa formuła zostanie w pierwszej kolejności przedstawiona Radzie Ministrów. Obecnie podatek od sprzedaży detalicznej zostaje zawieszony.

  Według ministra, wszystkie wydatki inwestycyjne zapisane w budżecie na przyszły rok, program 500+ i inne programy będą nadal realizowane.

  "Z lektury korespondencji prowadzonej z Komisją Europejską wynika, że w ogóle nie czytała ona naszych argumentów" - wskazał też Szałamacha.

  Komisja Europejska podała wczoraj, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Jak zaznaczono, Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

 • 19.09, 13:47Komisja sejmowa zajmie się polisolokatami na środowym posiedzeniu 

  Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych zaplanowanego na środę zostanie przedstawiona informacja na temat sytuacji klientów instytucji finansowych, którzy nabyli produkty finansowe o charakterze polis lokacyjnych, podano w harmonogramie prac sejmowych.

  Informację na temat tzw. polisolokat mają przedstawić zaproszeni przez komisję m.in.: przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznik Finansowy, podano także. 

  O planach dotyczących zajęcia się przez komisję polisolokatami poinformował w wywiadzie dla ISBnews wiceprzewodniczący Janusz Szewczak w lipcu br. Według niego, w wyniku udzielonych ubezpieczeń z funduszem kapitałowym (polis lokacyjnych) zostało pokrzywdzonych około 4 mln ludzi na około 50 mld zł.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:42MF przedstawi we wtorek plan działań po negatywnej decyzji KE ws. podatku handl. 

  Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało plan działań wypadek, gdyby Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Ponieważ ten scenariusz się zrealizował, resort przedstawi plan dotyczący nowych działań we wtorek podczas konferencji prasowej, podało ministerstwo.

  "Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów spodziewało się zajęcia przez KE stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. Trwała wymiana korespondencji, otrzymywaliśmy informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naszego przedstawicielstwa w Brukseli" - czytamy w komunikacie resortu.

  "MF brało pod uwagę zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania przez KE jak i negatywny.  Dlatego MF przygotowało plan działań na tą drugą okoliczność. Plan zostanie zakomunikowany opinii publicznej we wtorek podczas konferencji prasowej" - napisano także.

  Komisja Europejska podała dziś, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  "Komisja Europejska wydała dziś również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Jest to następstwem decyzji podjętej przez Komisję w lipcu 2016 r. w sprawie węgierskiego podatku progresywnego opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej, który Komisja uznała za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa ze względu na to, że podatek ten przyznał selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody w stosunku do ich konkurentów" - czytamy w komunikacie Komisji.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  "Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. Jednakże system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie powinien faworyzować w sposób nieuzasadniony szczególnego rodzaju przedsiębiorstw, np. przedsiębiorstw o niższych przychodach" - czytamy także.

  "Na tym etapie Komisja ma obawy, że zastosowanie progresywnych stawek podatku opartych na wielkości przychodów przynosi selektywną korzyść przedsiębiorstwom o niższych przychodach i w związku z tym stanowi pomoc państwa w rozumieniu przepisów UE. Taka struktura progresywnych stawek skutkuje tym, że przedsiębiorstwa o niskich przychodach albo nie płacą podatku od sprzedaży detalicznej, albo płacą znacznie niższą jego średnią stawkę niż przedsiębiorstwa o wysokich przychodach" - napisano dalej w komunikacie KE.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej, podkreślono w komunikacie.

  Zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie są organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawie własnych systemów podatkowych, ale muszą przestrzegać, aby ich systemy podatkowe były zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

  W lipcu 2016 r. Komisja stwierdziła, że węgierski podatek progresywny oparty na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa, ponieważ progresywne stawki podatku przyznały selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody.

  "Po wszczęciu szczegółowego postępowania Komisja nakazała Węgrom zawieszenie stosowania progresywnych stawek, zanim Komisja dokona oceny pomocy państwa. W efekcie Węgry nie pobrały żadnego podatku opartego na progresywnych stawkach i de facto nie udzielono żadnej pomocy państwa. Oznaczało to, że nie istniała konieczność odzyskiwania środków po podjęciu przez Komisję ostatecznej decyzji" - podano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 19.09, 12:16MF przedstawi wkrótce projekt ustawy o rachunkowości dot. m.in. spółek z GPW 

  Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzającej nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej przez spółki m.in. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zostanie wkrótce przedłożony na posiedzeniu rządowym i przesłany do parlamentu, poinformował wiceminister Wiesław Jańczyk.

  "Prace legislacyjne nie zostały jeszcze zakończone. Projekt nowych przepisów zmieniających ustawę o rachunkowości zostanie wkrótce przekazany pod obrady Rady Ministrów i skierowany do parlamentu" - wynika z listu Jańczyka odczytanego podczas konferencji "Skuteczne budowanie wartości spółek".

  "Termin transpozycji dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych upływa 6 grudnia br. Przy czym nowe przepisy będą stosowane przez spółki od 1 stycznia 2017 r. Czyli pierwsze obowiązkowe ujawnienie informacji niefinansowych nastąpi w 2018 r." - podano także w liście.

  Wiceminister podkreślił także, że nowe przepisy zostały podane szerokim społecznym konsultacjom.

  Zgodnie z nowelizacją, od początku 2017 r. około 300 spółek największych spółek, banków, funduszy inwestycyjnych i innych jednostek zainteresowania publicznego w Polsce, będzie musiało raportować dane niefinansowe oraz informacje dotyczące różnorodności, w tym kwestie środowiskowe, społeczne, czy podejście do zarządzania w obszarze danych niefinansowych. Ten obowiązek wynika z transpozycji unijnej dyrektywy 2014/95/UE do polskiego prawa.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 12:55MR pracuje nad uproszczeniem uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej 

  Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - W Ministerstwie Rozwoju trwają prace legislacyjne w zakresie prawa własności przemysłowej oraz rzeczników patentowych, mające na celu m.in. uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę.

  "W Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace nad 11 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE" – czytamy w komunikacie.

  Według resortu, część zmian stanowi znaczące udogodnienie dla MŚP m. in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę. Inne zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji Unii Europejskiej (UE), co pozwoli m. in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej.

  "Wg stanu na 13 września 2016 r. z 15 projektów rozporządzeń z sukcesem zostało podpisanych już 6. Pozostałe projekty znajdują się na ostatnich etapach prac legislacyjnych i spodziewamy się, że nowe przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie" – czytamy dalej.

  Wśród projektowanych regulacji znajdują się przepisy wprowadzające szereg usprawnień w procesie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

  Według resortu, projektowane zmiany ujednolicą system naliczania opłat i obniżą wysokość opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych. Będzie to możliwie poprzez zgłaszanie znaków towarowych także tylko do jednej klasy, a opłaty będą pobierane w takiej samej wysokości za każdą klasę towarową (aktualnie trzeba zgłaszać znaki towarowe jednocześnie do trzech klas i wnieść opłatę za trzy klasy).

  "Opłata za zgłoszenie znaku towarowego zostanie obniżona z 550 zł do 450 zł. Projektowane rozporządzenie obniży opłaty za ochronę znaku towarowego za każdą klasę towarową powyżej trzech klas z kwoty 450 zł do kwoty 400 zł. Projekt zakłada zmniejszenie opłat za ochronę wzorów przemysłowych za pierwsze dwa pięcioletnie okresy ochrony. Za I okres ochronny z 400 zł do 150 zł i za II okres ochronny z 1 000 zł do 250 zł, czyli łącznie o 1 000 zł" – podano również.

  Resort podkreślił również, że na zaawansowanym etapie prac znajduje się także projekt ustawy zmieniającej ustawę o rzecznikach patentowych dotyczący zmiany stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych.

  "Projekt jest odpowiedzią na uwagi Komisji Europejska, która zarzuciła Polsce naruszenie dyrektywy usługowej w zakresie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych i wezwała do podjęcia działań eliminujących to uchybienie" – podano również.

  (ISBnews)

 • 16.09, 09:16Waloryzacja i podniesienie emerytur i rent do 1000 zł to koszt 2,5 mld zł w 2017 

  Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Waloryzacja rent i emerytur o 0,73%, planowana na marzec 2017 r., oraz podniesienie najniższych świadczeń do 1000 zł oznaczać będą łączny koszt w wysokości 2,52 mld zł za okres marzec-grudzień 2017 r., podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ocenach skutków regulacji.

  "Razem z kosztem waloryzacji ustawowej 100,73%, łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wraz z gwarancją minimalną 10 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1000 zł wyniesie ok. 2,52 mld zł w 2017 r. (od marca do grudnia). Szacunki skutków finansowych dokonane na podstawie obliczeń ZUS i KRUS" - czytamy w dokumencie.

  Sam koszt waloryzacji oszacowano na ok. 1,4 mld zł.

  Źródłem finansowania będzie dotacja z budżetu państwa.

  "W związku z podwyższeniem do 1000 zł najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, świadczenia te wzrosną z obecnej kwoty 882,56 zł do 1000 zł, tj. o 117,44 zł; w wyniku samej waloryzacji prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji wzrosłyby do 889 zł, tj. o 6,44 zł. najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł; w wyniku samej waloryzacji prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji wzrosłyby do 681,69 zł, tj. o 4,94 zł" - czytamy w uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy.

  Waloryzację otrzyma ok. 9,3 mln osób, które pobierają emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

  Emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent socjalnych do 850 zł otrzyma ok. 0,28 mln osób, podano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:41Projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu skierowany do konsultacji 

  Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został skierowany do konsultacji, podało Ministerstwo Energii.

  "Kierownictwo Ministerstwa Energii 14 września 2016 r. przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Z kolei 15 września 2016 r. do konsultacji skierowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport" – czytamy w komunikacie.

  W opinii ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, zainicjowany przez ME Projekt rozwoju elektromobilności ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski.

  "Musimy szukać własnych dróg do zyskiwania przewag konkurencyjnych oraz rozwiązań które mogą dać odpowiedni efekt gospodarczy. Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planu wpisuje się w przyjęty  przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  Projekt ME,  który zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych uwzględnia także kwestię elektryfikacji transportu publicznego jako jedno z przedsięwzięć, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

  "Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce. Chcemy wyprzedzać światowe trendy. Wierzę, że elektromobilność będzie jednym z kół zamachowych nie tylko dla rozwoju polskich przedsiębiorstw ale także polskiej nauki" – dodał minister.

  W jego ocenie, upowszechnienie samochodów i autobusów elektrycznych pozwoli także radykalnie poprawić jakość powietrza w miastach. Zaznacza, że szersze wykorzystanie energii elektrycznej do napędzania pojazdów pozwoli zmniejszyć uzależnienie Polski od importu ropy.

  Wiceminister Michał Kurtyka odpowiadający w ME za obszar elektromobilności podkreśla, że projekt resortu energii to również szansa na rozwój innowacyjnych technologii i nowych modeli biznesowych.

  "Na koniec 2015 r. po świecie jeździło milion samochodów elektrycznych. W 2040 r. będzie 500 mln. To szansa dla polskiego przemysłu, nauki i start-up'ów" – stwierdził Kurtyka.

  Dodał także, że milion pojazdów elektrycznych w 2020 r. przyczyni się do optymalnego zagospodarowania nadwyżek energii w godzinach nocnych. Ministerstwo Energii proponuje także rozwiązania służące upowszechnieniu pojazdów na LNG lub CNG. Gaz ziemny jest znacznie korzystniejszy niż ropa ze względu na mniejszą szkodliwość środowiskową, a przy tym jest surowcem, którego dostawy są bardziej zdywersyfikowane niż w przypadku ropy.

  Zatwierdzony przez kierownictwo ME Plan Rozwoju Elektromobilności:

  - proponuje narzędzia budujące ekosystem elektromobilności,

  - zapewnia koordynację działań w czasie - powiązanie rozwoju przemysłu elektromobilności ze stymulowaniem popytu na pojazdy elektryczne,

  - wskazuje na instrumenty, które pozwolą administracji publicznej odegrać wzorcową rolę w obszarze elektromobilności.

  "Niezbędnym uzupełnieniem zapisów Planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekty Planu rozwoju elektromobilności oraz  Krajowych ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w przyszłym tygodniu zostaną przekazane do konsultacji społecznych" – podsumowano w informacji.

  (ISBnews)