ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 31.12, 12:04Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę prawo energetyczne oraz dot. OZE 

  Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz ustawy - Prawo energetyczne, która m.in. przesuwa termin wejścia w życie części jej regulacji na 1 lipca 2016 r. z 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa wchodzi w życie  31 grudnia 2015 r., podała Kancelaria Prezydenta.

  "Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478) polegających przede wszystkim  na przesunięciu terminu wejścia w życie części regulacji powyższej ustawy tak, aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotyczy to przede wszystkim regulacji rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, wprowadzana zmiana ma umożliwić odroczenie na 6 miesięcy wejścia w życie m. in. regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz części regulacji dotyczących mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, podano także.

  Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych.

  "W ustawie o odnawialnych źródłach energii wprowadzono ponadto regulacje art. 188a dotyczące wydawania i umarzania świadectw pochodzenia i uiszczania opłaty zastępczej przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych i domy maklerskie za okres pierwszego półrocza 2016 r., na zasadach analogicznych do obowiązujących w art. 188 ustawy. Ponadto w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), uchwalona ustawa wprowadza mechanizm ograniczenia zakresu podmiotowego wydawanych świadectw pochodzenia odnośnie energii wytwarzanej w instalacjach hydroenergetycznych oraz w instalacjach spalania wielopaliwowego" - czytamy dalej.

  Ustawa wprowadza ponadto rozwiązanie wspierające wytwórców energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacjach poprzez ustalenie, iż zakup takiej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za poprzedni kwartał, w miejsce dotychczasowej ceny w wysokości 80 % średniej ceny, podano także.

  W zakresie przepisów przejściowych ustawa przewiduje, iż w związku z przesunięciem terminu wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęte taryfy dla energii elektrycznej w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 tej ustawy.

  (ISBnews)

 • 30.12, 15:57MRPiPS chce minimalnej 12-złotowej stawki w umowach zlecenia od II poł. 2016 r. 

  Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł powinno nastąpić w II połowie 2016 r., poinformowała minister pracy Elżbieta Rafalska.

  "Chciałabym, żeby to rozwiązanie zaczęło obowiązywać w drugiej połowie przyszłego roku" - powiedziała Rafalska, cytowana w komunikacie resortu.

  "Minimalna stawka godzinowa jest też ważnym postulatem związków zawodowych, będąc elementem pożądanych zmian w sytuacji polskich pracowników, obok ograniczenia umów śmieciowych" - czytamy dalej.

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podkreśla, że płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy mogą im legalnie oferować kilka złotych za godzinę pracy. Takie stawki są częste w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych, w gastronomii czy usługach, wskazano w komunikacie.

  "Godzinowa stawka minimalna nie będzie stosowana przy zatrudnianiu na etat. Tam od 1 stycznia będzie obowiązywać miesięczna płaca minimalna, która wzrasta o 100 zł i wyniesie 1850 zł brutto" - podano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 30.12, 11:27Sejm uchwalił ustawę o podatku bankowym z wyższą stawką opodatkowania 

  Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o podatku bankowym, zwiększając jednocześnie stopę opodatkowania do 0,44% z 0,39% zapisanych wcześniej w projekcie. Nowym podatkiem zostaną objęte od lutego 2016 r. banki, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe.

  Za uchwaleniem ustawy głosowało wczoraj późnym wieczorem 284 posłów, 157 było przeciwnych, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

  Podczas wczorajszego głosowania większość posłów poparła poprawkę wniesioną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą podwyższenia stawki podatku. Wcześniej posłowie sugerowali, że takie podwyższenie jest wskazane dla banków, którym wyłączeniu podlegałyby obligacje skarbowe od podstawy opodatkowania. Takiej zmianie nie było również przeciwne Ministerstwo Finansów. Pierwotnie w ustawie zakładano stawkę podatku na poziomie 0,0325% miesięcznie (0,39% rocznie).

  Podczas debaty sejmowej posłowie PiS tłumaczyli wniesioną poprawkę o podwyżce stopy opodatkowania utrzymaniem wpływów z tego podatku na zaplanowanym wcześniej poziomie.

  Zgodnie z przyjętą ustawą, nad którą będzie debatować teraz Senat, banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych zostały obłożone podatkiem, przy czym limit aktywów wynosi 4 mld zł, dla ubezpieczycieli 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych 200 mln zł. Posłowie zdecydowali również, że zwolniony z podatku bankowego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz w piśmie wysłanym wcześniej do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wskazał, że stawka podatku na poziomie 0,39% wartości aktywów, zaproponowana w projekcie jest bardzo wysoka, nawet w porównaniu z wysokością stawki, jaka ma obowiązywać na Węgrzech od 2016 r. (0,31%). Podkreślił także, że zarówno na Węgrzech jak i w Brazylii, podatek ten był wprowadzony w warunkach głębokiej zapaści finansów publicznych, z którą jednakże nie mamy do czynienia w Polsce.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, podatek od niektórych instytucji finansowych ma zostać wprowadzony od 1 lutego 2016 roku.

  (ISBnews)

 • 29.12, 12:42Rząd zgodził się na złożenie skargi ws. decyzji o rezerwie stabilności rynkowej 

  Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) – Rada Ministrów wyraziła zgodę na złożenie przez Rzeczypospolitą Polską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814  w sprawie rezerwy stabilności rynkowej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów potwierdziła zasadność skorzystania przez Polskę z prawa wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE" - czytamy w komunikacie.

  Decyzja 2015/1854 została podjęta w celu złagodzenia nierównowagi między podażą uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rynku unijnym a popytem na te uprawnienia. Przewiduje ona powstanie rezerwy stabilności rynkowej, do której mają być kierowane nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Do rezerwy skierowane zostanie również m.in. 900 mln uprawnień do emisji wycofanych z rynku na mocy rozporządzenia nr 176/2014 wprowadzającego tzw. backloading. W przypadku spadku liczby dostępnych na rynku uprawnień do emisji poniżej 400 mln – wolumen uprawnień do emisji sprzedawanych na aukcjach zostanie zwiększony. Mechanizm rezerwy ma zacząć funkcjonować od 2019 r.

  "Zgodnie ze stanowiskiem rządu polskiego, rozpoczęcie w 2019 r. funkcjonowania mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej następuje w bieżącym okresie rozliczeniowym systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS (2013-2020), co istotnie zmienia ramy prawne systemu konstruowane w perspektywie do 2020 r. Spowoduje to zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji, których uczestnicy rynku nie spodziewali się planując swoje działania biznesowe i inwestycyjne" – czytamy dalej.

  Rada Ministrów uważa, że Parlament Europejski i Rada podejmując decyzję 2015/1814 naruszyły m.in.: zasadę lojalnej współpracy poprzez przyjęcie środków sprzecznych z konkluzjami Rady Europejskiej z 2014 r., zasadę pewności prawa i zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań poprzez przyjęcie środków ingerujących w system handlu uprawnieniami do emisji w trakcie trwania okresu rozliczeniowego oraz zasadę proporcjonalności poprzez przyjęcie środków, które doprowadzą do realizacji wyższych celów redukcji emisji niż wynika to z międzynarodowych zobowiązań UE.

  (ISBnews)

 • 28.12, 08:31Koszty programu 500+ będą wyższe od zakładanych - prasa 

  Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) będzie musiało znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie programu 500+. W przyszłym roku, w którym wypłaty 500 zł będą obowiązywały od kwietnia, z budżetu trzeba wyasygnować dodatkowe 1,7 mld zł, zaś w kolejnych latach potrzebne będzie ekstra 2,5 mld zł rocznie, wynika z informacji "Pulsu Biznesu".

  "W projekcie z 22 grudnia, resort pracy raz jeszcze przeliczył koszty i niestety zarówno wpływ na wydatki budżetowe, jak i cały sektor finansów publicznych, jest znacznie wyższy niż w dokumencie z początku grudnia" - powiedziała "PB" osoba z resortu finansów.

  Tylko w przyszłym roku, kiedy wypłaty 500 zł będą obowiązywały od kwietnia, z budżetu potrzebne będzie dodatkowe 1,7 mld zł. W kolejnych latach zaś, kiedy świadczenie będzie już obowiązywało przez cały rok, potrzebne będzie ekstra 2,5 mld zł, czytamy dalej.

  Według dziennika, jeszcze gorzej dla ministra finansów wygląda efekt netto programu w sektorze finansów publicznych. Wcześniej resort pracy wyliczał, że program pogłębi dziurę w finansach o 13,5 mld zł w przyszły roku i o 16,5-16,8 mld zł w latach kolejnych. Część pieniędzy miała wrócić dzięki wyższej konsumpcji w postaci wpływów z podatku VAT, nowe świadczenie miało też ograniczyć wydatki z tytułu innych form wsparcia.

  W projekcie budżetu na 2016 r. minister finansów Paweł Szałamacha zarezerwował na wypłaty na dzieci ok. 16 mld zł.

  W ub. tygodniu premier Beata Szydło zapewniła, że rządowy program 500+ będzie realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tj. ruszy w kwietniu przyszłego roku.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak informowała wówczas premier - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku.

  Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł, jak podała wówczas minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  (ISBnews)

 • 23.12, 14:20Budżet 2016: Wkład eksportu netto wyniesie -0,3 pkt w 2015 i 2016 r.  

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym i w 2016 roku pozostanie ujemny i wyniesie 0,3%, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu. 

  "Uwzględniając prognozowane tempa wzrostu eksportu i importu można oczekiwać, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w latach 2015-2016 pozostanie ujemny i wyniesie minus 0,3 pkt proc." - czytamy w uzasadnieniu do budżetu na 2016 r. 

  Uwzględniając kształtowanie się eksportu, można oczekiwać, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego - mającego istotne znaczenie dla zachowania się importu – ustabilizuje się w latach 2015–16 na poziomie 4,7%. W związku z tym oczekuje się, że realne tempo wzrostu importu wyniesie 7,5% w 2015 r. i 6,5% w 2016 r., podano także. 

  W dokumencie podano również, że w wyraźnym trendzie wzrostowym utrzymuje się eksport, któremu sprzyja relatywnie wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz poprawa dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych. Znajduje to swoje odbicie w wyższej dynamice produkcji przemysłowej oraz inwestycji, w szczególności w kategorii tzw. zakupów, obejmującej maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Wraz ze wzrostem popytu na pracę i spadkiem stopy bezrobocia stopniowo poprawia się też sytuacja na rynku pracy. W efekcie w tendencji wzrostowej znajduje się konsumpcja prywatna. Coraz większą rolę we wzroście PKB odgrywa popyt krajowy, który od IV kw. 2013 r. stał się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.  

  "Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 r. wyniesie 3,4%, by w 2016 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy" - podano w dokumencie. 
   
  W okresie do 2016 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach wciąż ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniesie minus 0,4% w 2015 r. i minus 0,2% w 2016 r. wobec 0,5% w 2014 r. Tempo wzrostu PKB potencjalnego w prognozowanym okresie zwiększy się stopniowo z poziomu 3,2% szacowanego dla 2014 r. do 3,5% w 2016 r.
   
  "Do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczyni się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego" - czytamy także. 
   
  Biorąc pod uwagę prezentowany scenariusz kształtowania się popytu finalnego przewiduje się, że wkład zmiany zapasów we wzrost gospodarczy wyniesie minus 0,6 pkt proc. w 2015 r., a w roku kolejnym będzie neutralny dla wzrostu PKB, podano w dokumencie. 

  Według projektu, popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 3,9% (po wzroście o 4,7% w ub.r.), zaś w 2016 r. - o 4%.

   

  Poniżej prognozy dot. PKB przedstawione w projekcie przyszłorocznego budżetu.

   

  Wyszczególnienie (zmiana r/r w %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  PKB 3,4 3,4 3,8 3,9 4,0 3,9
  Eksport 5,7 6,8 6,0 5,6 5,4 5,4
  Import 9,1 7,5 6,5 6,0 5,8 5,8
  Popyt krajowy 4,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1
  Spożycie ogółem 3,4 3,4 3,2 3,2 3,3 3,4
  – prywatne 3,0 3,4 3,7 3,8 3,8 3,8
  – publiczne 4,7 3,1 1,4 1,2 1,5 1,7
  Akumulacja 11,4 5,2 7,2 6,9 7,1 6,5
  – nakłady brutto na środki trwałe 9,2 8,6 7,0 6,7 6,9 6,3
  PKB w cenach bieżących w mld zł 1728,7 1796,5 1888,3 1995,0 2125,3 2263,4
   

  (ISBnews)

 • 23.12, 13:40Budżet 2016: Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w 2016 r. 

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że stopa referencyjna wyniesie (średnio) 1,6% w 2015 r. i 1,5% w 2016 r. Rząd zakłada tym samym, że  do końca 2016 r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie.

  "Wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że po obniżce o 0,5 pkt proc., która miała miejsce w marcu br., do końca 2016 r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie. W rezultacie, w 2015 r. stopa referencyjna wyniesie średnio 1,6%, a w 2016 r. obniży się do 1,5%" - podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

  Średnioroczna inflacja założona jest na poziomie -0,2% w 2015 r. i 1,7% w 2016 r. i 1,8% w 2017 r., a w 2018-2019 r. ma ona wzrosnąć do 2,5%.

  "W związku z utrzymującą się ujemną luką produktową w latach 2015-2016 inflacja bazowa będzie niska. Dodatkowo, w 2015 r. presję na zmniejszenie ogólnego wskaźnika inflacji CPI będą wywierały ceny energii oraz ceny żywności. W związku z tym prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w roku bieżącym, by w 2016 r. wzrosnąć o 1,7%" - czytamy w projekcie.

  "Wzrost inflacji w 2016 r. będzie związany z: stopniowym wygasaniem wpływu gwałtownego spadku cen surowców energetycznych, wzmocnieniem presji popytowej w gospodarce wynikającej z utrzymywania się silnego wzrostu popytu krajowego, domykaniem się ujemnej luki produktowej, efektami statystycznymi związanymi z bardzo niską bazą oraz prognozowanym stopniowym przyspieszeniem inflacji w otoczeniu Polski, a także wpływem niekorzystnych warunków klimatycznych na zbiory surowców rolnych w 2015 r." - podano także.

  W projekcie budżetu założono, że średnioroczna inflacja producentów (PPI) wyniesie -1,4% w 2015 r., 1,4% w 2016 r., 1,6% w 2017 r., 2,0% w 2018 r. i w 2019 r.

  (ISBnews)
   

 • 23.12, 13:14Budżet 2016: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną o 27,1% do 74,68 mld zł w 2016 

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu wyniosą 74,68 mld zł wobec 58,77 mld zł w 2015 r., tj. wzrosną o 27,1% r/r, podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

  "Planowane w 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 74 677,2 mln zł wobec 58 765 mln zł w 2015 r., a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 182 704,3 mln zł wobec 165 000,6 mln zł w 2015 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Krajowe finansowanie potrzeb pożyczkowych zaplanowano na 35,27 mld zł na 2015 r. oraz na 51,2 mld zł na 2016 r., zaś finansowanie zagraniczne - odpowiednio na 23,49 mld zł i 23,47 mld zł.

  Koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosą w przyszłym roku 31,8 mld zł, tj. spadną o 1,4% wobec przewidywanego wykonania w tym roku, podano także.

  "W ustawie budżetowej na 2016 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 31 800 000 tys. zł, tj. o 1,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r." - czytamy w dokumencie.

  Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych SP na rynkach zagranicznych zaplanowano kwotę 10 123 413 tys. zł, tj. o 0,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r.

  Z kolei na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych SP na rynku krajowym zaplanowano kwotę 21 676 487 tys. zł, tj. o 1,8% mniejszą niż w ustawie budżetowej na 2015 rok.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 12:24MF proponuje opracowanie polityki dywidendowej na lata 2017-2019 

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) wystąpiło do pozostałych resortów gospodarczych nadzorujących spółki Skarbu Państwa z inicjatywą opracowania polityki dywidendowej na lata 2017-2019, podał resort.

  "Dotychczas poziom dywidend był ustalany corocznie w ustawie budżetowej oparciu o wyniki firm, potrzeby finansowe kraju, negocjacje między resortami itd. Brakowało strategicznego spojrzenia na wpływy do budżetu państwa z dywidend oraz udziałów w zyskach nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw w ujęciu kilkuletnim" - czytamy w komunikacie.

  W opinii resortu kilkuletnia polityka powinna zawierać:
  - zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku, jak i minimalną wartość bezwzględną),
  - realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii przesyłowych, bloki energetyczne) do sfinansowania wraz ze źródłami: kredytami, zasobami własnymi spółek, finansowaniem unijnym, fundusze inwestycyjne spółek zasilane niepobraną dywidendą itd., podano również.

  "W ocenie ministra finansów Pawła Szałamachy, polityka dywidendowa uzgodniona na kilka lat pozwoli uniknąć corocznych dyskusji, poprawi komunikację z akcjonariuszami oraz da spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych" - czytamy również.

  Wpływy z dywidend do budżetu państwa za lata 2010-2015:
  - 2010: 4 484 mln zł,
  - 2011: 5 312 mln zł,
  - 2012: 7 788 mln zł,
  - 2013: 6 700 mln zł,
  - 2014: 3 941 mln zł,
  - 2015 (prognoza): 4 545 mln zł (wykonanie do końca listopada: 4 594 mln zł),
  - 2016 (prognoza w projekcie budżetu państwa): 4 545 mln zł, podał resort.

  (ISBnews)

 • 22.12, 16:42Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę o opodatkowaniu firm pożyczkowych 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wniosek Prawa i Sprawiedliwości (PiS), który zakłada wniesienie poprawki do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Poprawka wprowadza obowiązek podatkowy dla instytucji pożyczkowych, określa stawkę podatku dla nich na 0,0325% i specyficzny dla tych instytucji poziom podstawy opodatkowania. Jest nim nadwyżka sumy wartości aktywów wynikająca z zestawienia obrotów i sald przekraczająca kwotę 200 mln zł.

  "Celem poprawki jest objęcie podatkiem od niektórych instytucji finansowych także instytucji pożyczkowych w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim przy uwzględnieniu specyfiki i skali działalności tych instytucji związanej z faktem, że instytucje te nie są uprawnione do przyjmowania depozytów lub innych środków w celu narażenia ich na ryzyko. W związku z tym poprawka zawiera propozycję, by dla tych instytucji próg objęcia podatkiem był niższy niż w przypadku pozostałych instytucji finansowych objętych podatkiem. Rozwiązanie to sprzyjać będzie również konkurencji instytucji objętych tym podatkiem zgodnie z pierwotnym projektem ustawy i instytucji pożyczkowych. Ze względu na brak wymogu uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie instytucji pożyczkowej wartości przyjęte w ustawie obliczane będą łącznie dla wszystkich podatników będących instytucjami pożyczkowymi zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą" - czytamy w uzasadnieniu.

  Poprawkę wniósł poseł Jan Szewczak z PiS.

  Przyjęcie tej poprawki oznacza, że nowym podatkiem objęte zostaną trzy grupy: banki, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe.  

  (ISBnews)

 • 22.12, 14:54MF akceptuje propozycję obniżenia stawki nowego podatku od ubezpieczycieli 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przychyla się do propozycji, by stawkę  nowego podatku od instytucji ubezpieczeniowych zrównać ze stawką, jaką mają płacić banki, poinformował wiceminister finansów Konrad Raczkowski.

  "W ministerstwie przychylamy się do propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń, że opodatkowanie tego sektora powinno być na analogicznym poziomie jak banków, czyli na 0,39% rocznie" - powiedział Raczkowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  Na początku grudnia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) złożyło projekt ustawy o podatku od aktywów bankowych i instytucji ubezpieczeniowych, który ma wejść w życie od 1 lutego 2016 r. Według głównych założeń, stawka podatku od aktywów banków powyżej 4 mld zł została ustalona w wysokości 0,0325% miesięcznie (0,39% rocznie), a stawka podatku od aktywów instytucji ubezpieczeniowych na 0,05% miesięcznie (0,6% rocznie).

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:43MF zaprasza samorządy na konsultacje ws. kwoty wolnej od podatku PIT 18 stycznia 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Minister finansów Paweł Szałamacha zaprosił samorządowców na spotkanie dotyczące planów stopniowego wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku PIT. Proponowana data spotkania to 18 stycznia 2016, podało Ministerstwo Finansów.

  "Zaproszenie zostało wystosowane do przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do tego grona zaliczają się takie zrzeszenia, jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej czy Unia Metropolii Polskich" - czytamy w komunikacie.

  Proponowana data spotkania to 18 stycznia 2016 r., podano także.

  Ministerstwo Finansów liczy, że spotkanie będzie okazją do merytorycznej dyskusji i rzetelnej wymiany informacji między resortem i samorządami, podano także.

  Wcześniej w tym miesiącu uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki mówił, że według niego podnoszenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, jak proponuje prezydent, powinno odbywać się stopniowo i potrwać 2-3 lata. Wicepremier uważa, że powyżej pewnego poziomu dochodów kwota ta w ogóle nie powinna obowiązywać.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 12:31Prezydent podpisał nowelizację budżetu na 2015 r., deficyt wyższy o 3,9 mld zł 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę budżetową na 2015 rok, zakładającą m.in. wzrost deficytu o 3,9 mld zł, tj. do 49,98 mld zł z kwoty 46,08 mld zł zł w ustalonej ustawie budżetowej na rok 2015, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W ocenie Rady Ministrów nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015 r. jest konieczna z uwagi na powstanie istotnych niedoborów po stronie dochodów budżetu państwa. Ubytek dochodów w całym roku prognozowany jest na kwotę 10 497 818 tys. zł, na co składa się ubytek dochodów podatkowych budżetu państwa o 12 229 001 tys. zł i wyższa prognozowana realizacja dochodów niepodatkowych w kwocie 1 731 183 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

  Główną przyczyną niskich dochodów budżetowych są bardzo słabe wpływy z tytułu podatku od towarów i usług oraz niższe niż prognozowano wpływy z tytułu podatku akcyzowego, podano także. 

  Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015 zakłada m.in. zmniejszenie łącznej kwoty podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa o 10,49 mld zł, tj. z kwoty 297,2 mld zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015 do wysokości 286,7 mld  zł oraz zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa o 6,59 mld zł  tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 kwoty 343,28 mld zł do wysokości 336,68 mld zł oraz zwiększenie deficytu budżetu państwa o kwotę 3,9 mld zł, tj. z wysokości 46,08 mld zł w ustalonej ustawie budżetowej na rok 2015, do 49,98 mld zł.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 rok został przyjęty przez Sejm w połowie grudnia. Za nowelą głosowało 230 posłów, przeciw 209, a wstrzymało się 3.

  (ISBnews)

 • 22.12, 09:12Szydło: Program 500+ będzie realizowany od kwietnia 2016 r. 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rządowy program 500+ będzie realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tj. ruszy w kwietniu przyszłego roku, poinformowała premier Beata Szydło.

  "Wierzę, że ten program będzie realizowany od 1 kwietnia, dlatego że tak przygotowaliśmy mapę drogową. Zgodnie z tymi założeniami, to właśnie kwiecień jest tym terminem, od którego program zostanie zrealizowany. Póki co, mogę powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z naszym założonym planem, tzn. że te terminy, które były przez nas przyjęte, są wypełniane" - powiedziała premier w Programie Pierwszym  Polskiego Radia.

  Podkreśliła, że jest to ustawa, która da również zastrzyk polskiej gospodarce.

  "Te pieniądze, które polskie rodziny otrzymają, trafią na rynek, będą wyższe z podatku VAT do budżetu. To jest systemowy projekt, którego podstawowe założenie to wspierać polskie rodziny, ale nie zapominajmy też o tym wymiarze gospodarczym" - powiedziała Szydło.

  Według obecnych planów, 500 zł na dziecko nie będzie wliczane do dochodu, ale czas teraz na wypowiedzenie się strony społecznej, a słyszymy różne opinie na ten temat, podkreśliła.

  Powtórzyła, że także polskie rodziny, które wyjechały z Polski dlatego, że nie miały tutaj pracy i wystarczających dochodów (a których część często pozostała w kraju) też otrzymają taką pomoc, pod warunkiem - jak podkreśliła - że nie korzystają z podobnych programach w krajach swojego pobytu.

  Wczoraj wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak informowała wówczas premier - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku.

  Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł, jak podała wówczas minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  (ISBnews)

 • 22.12, 09:09Szydło: Deficyt budżetu 2016 może być niższy od zakładanego 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Przyjęte przez rząd w projekcie budżetu 2016 wskaźniki - w tym zwłaszcza deficyt budżetowy - mogą okazać się lepsze od założonych, poinformowała premier Beata Szydło.

  "Utrzymujemy w ryzach wskaźniki - przede wszystkim wysokość deficytu. Mam nadzieję, że również w czasie realizacji tego budżetu będą jeszcze lepsze wyniki niż tutaj zakładane, dlatego że rozpoczynamy również ten program, o którym mówiliśmy w kampanii - uszczelniania wpływów podatkowych, przede wszystkim z VAT-u" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia.

  To uszczelnianie jest procesem, który będzie wymagał głębokiej reformy służb nadzorowanych przez Ministerstwo Finansów i resort już nad tym pracuje, dodała.

  "Z naszego przekonania wynika, że przyjęte przez nas założenia do budżetu są realne do osiągnięcia i, tak jak mówiłam, być może, że wyniki będą jeszcze lepsze" - podsumowała premier.

  Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przewidujący, że deficyt wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%. Zgodnie z zapowiedziami, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB.

  Rada Ministrów podkreśliła, że najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in. wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

  "W tej chwili szacujemy, że z tych dwóch podatków ok. 6-8 mld zł do budżetu dodatkowo może wpłynąć. Podatek bankowy jest już procedowany i zapewne wejdzie w życie niebawem, natomiast jeżeli chodzi o podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, ustawa jest przygotowana, ale ponieważ jest duże zainteresowanie środowisk, będziemy go jeszcze konsultować" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla radiowej Jedynki.

  Dodatkowo - jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) - na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9,23 mld zł. W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4,8 mld zł, a wpływy z cła w wysokości 3,03 mld zł. Rząd szacuje, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221,33 mln zł.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł.

  (ISBnews)

 • 22.12, 09:05Szydło: Trwają prace nad ustawą znoszącą podatek miedziowy 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem ustawy, która zniesie podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy), poinformowała premier Beata Szydło.

  "Myśmy deklarowali w kampanii wyborczej, że podatek miedziowy będzie zniesiony. Ja uważam, że powinien być zniesiony, dlatego że to jest rzeczywiście ewenement - wprowadzenie tego podatku w taki sposób przez poprzedni rząd" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Dodała, że już trwają prace nad odpowiednim projektem ustawy. Konieczne są jednak konsultacje ze stroną społeczną.

  "Prace trwają, jest przygotowany projekt ustawy, natomiast musimy w tej chwili spotkać się przede wszystkim z przedstawicielami strony społecznej. Ja deklaruję takie spotkanie i będziemy o tym rozmawiać" - powiedziała premier.

  Szydło zaznaczyła też, że kwota rzędu 2 mld zł z podatku obciąża przede wszystkim jedną firmę – KGHM - która powinna mieć środki na inwestycje.

  "Te 2 mld zł można znaleźć gdzie indziej" - podkreśliła premier.

  W połowie grudnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wskazywał, że podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 08:06ME: Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa nie zakłada likwidacji kopalń 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, który jest na etapie prac sejmowych, nie zakłada likwidacji kopalń. Dotyczy on m.in. przedłużenia do 1 stycznia 2019 r. możliwości nieodpłatnego zbywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zbędnego majątku spółek węglowych, podało Ministerstwo Energii.

  "Majątkiem, który ma być przekazywany do SRK SA, są części zakładów górniczych, które nie prowadzą już wydobycia lub takie, w których wydobycie zakończy się w najbliższym czasie ze względu na wyczerpanie zasobów (m.in. Pole Bojków należące do KWK 'Sośnica', szyb Poniatowski wchodzący w skład KWK 'Wieczorek', Ruch 'Anna' KWK 'Rydułtowy-Anna', rejon 'Pawłów' w KWK 'Bielszowice')" - czytamy w komunikacie.

  Wczoraj wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiadał w Sejmie, że nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego powinna zostać uchwalona do końca roku.

  "Utrzymanie majątku nieprodukcyjnego jest przyczyną dodatkowych kosztów i nie generuje przychodu. Negatywnie wpływa to na wyniki spółek węglowych. Zbywanie tego rodzaju aktywów będzie zatem dla nich korzystne. Ponadto pracownicy spółek będą mogli skorzystać ze świadczeń socjalnych przewidzianych ustawą: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych" - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)
   

 • 22.12, 07:46Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przewidujący, że deficyt wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z zapowiedziami, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł.

  "Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody - 62 400 147 tys. zł, wydatki - 71 640 528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich - 9 240 381 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

  Rząd szacuje, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221,33 mln zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3 433,84 mln zł. Ujemne saldo z tego tytułu w wysokości 3 212,51 mln zł zostanie pokryte przez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego.

  "W 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto ukształtują się na poziomie 74 677,2 mln zł. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto będzie na poziomie 51 203,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 23 474,1 mln zł" - podało CIR.

  Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. planowany jest na poziomie 69,8 mld zł. Największy wpływ na wynik tego sektora będą miały planowany wynik budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, których łączny deficyt w 2016 r. przewidywany jest na poziomie 64 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r.

  "Uwzględniając dostosowanie metodyki krajowej do metodyki Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA'2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB" - czytamy też w komunikacie.

  W projekcie założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42 mld zł w 2016 r. "Relacja długu do PKB wyniesie 49,1% pod koniec 2015 r. i 49% w 2016 r. Z kolei relacja do PKB - kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym - wyniesie na koniec roku 2015 i 2016  odpowiednio: 47,5% i 48,6%" - napisano w informacji.

  Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:
  - wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
  - średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%),
  - nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6%),
  - wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
  - wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%).

  "Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in.:
  ·         wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych,
  ·         wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.
  Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9 233 270 tys. zł" - napisało dalej CIR.

  Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276,12 mld zł, co stanowi 14,6% PKB prognozowanego na 2016 r.

  "W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 799 670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3 034 000 tys. zł" - podano też w komunikacie.

  Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na 2016 r. wynosi 368,53 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r. o 9,5%.

  "W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zapewniono:
  ·         finansowanie programu 'Rodzina 500+' jako priorytetu rządu (program jest instrumentem z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej, a jego celem jest przede wszystkim pomoc rodzinom wychowującym dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce przez przyznanie im nowego świadczenia wychowawczego);
  ·                     zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. 'zamrożeniem' wynagrodzeń;
  ·         środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. - łączny koszt wypłaty tych dodatków wynosi 1,41 mld zł;
  ·         dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w kwocie ponad 0,9 mld zł;
  ·         podniesienie wydatków na obronę narodową do 2% PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 r.;
  ·         środki na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne w tym: na weryfikację świadczeń rodzinnych (tj. podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektórych świadczeń), na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (chodzi o przyznanie świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 000 zł osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego), a także na realizację tzw. mechanizmu 'złotówka za złotówkę' (rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości);
  dodatkowe środki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej jako skutek podniesienia kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. (podniesienie kryteriów wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń);
  ·         dofinansowanie działań samorządu w celu rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów 'Senior-WIGOR';
  ·         realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym (ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości; minister sportu i turystyki będzie prowadzić działania mające na celu popularyzację aktywności fizycznej, sportu masowego, rekreacji i zdrowego stylu życia);
  ·         finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur dla wszystkich absolwentów uczelni medycznych;
  ·         środki na reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (chodzi o powstanie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher);
  ·         finansowanie budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  ·         realizację rządowego programu 'Studia dla wybitnych', mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach;
  ·         realizację programu 'Bezpieczna+' – cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 'Ogniki' do praktycznych zajęć);
  ·         finansowanie rozwiązań z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w której określono zasady udzielania pomocy prawnej m.in. osobom fizycznym, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub 65 lat;
  środki na świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc pieniężną przyznawaną uprawnionym, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
  ·         budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce;
  ·         wspieranie polskich interesów gospodarczych oraz umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski przez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP;
  ·         zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego.
  Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono finansowanie kontynuacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak:
  ·         zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego;
  ·         zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją programu „Rodzina na swoim" oraz wsparcia nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych – Mieszkanie dla Młodych (MdM);
  ·         ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej;
  ·         modernizacja infrastruktury, w tym w szczególności transportu drogowego i kolejowego (w 2016 r. będą kontynuowane programy w zakresie budowy dróg krajowych oraz inwestycji kolejowych; realizowany będzie program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, którego celem jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych);
  ·         działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
  ·         kontynuacja Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
  ·         dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania" - czytamy w materiale.

  Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2016 r. wyniesie 19,5%. Jednocześnie prognozuje się deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,8% PKB, podano także w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 13:53Morawiecki: Nie wybieram się na stanowisko prezesa NBP 

  Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie wybiera się na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP).

  "Na to pytanie mogę od razu odpowiedzieć: że nie wybieram się" - powiedział Morawiecki, zapytany podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, czy wybiera się na stanowisko prezesa NBP.

  W połowie 2016 r. mija kadencja obecnego prezesa NBP Marka Belki. Wcześniej media - m.in. "Gazeta Finansowa" - spekulowały, że stanowisko prezesa banku centralnego było warunkiem Morawieckiego objęcia funkcji w rządzie Beaty Szydło.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 13:16Morawiecki: Program 500+ może ruszyć 1 kwietnia lub 1 maja 

  Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Bezpieczniej jest mówić, że program 500+ ruszy w drugim kwartale. Czy to będzie 1 kwietnia czy 1 maja - to będzie zależało od decyzji pani premier" - powiedział Morawiecki dziennikarzom w Sejmie.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak informowała wówczas premier - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku.

  Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł, jak podała wówczas minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  (ISBnews)