Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.01, 16:00MRPiPS chce minimalnej 12-złotowej stawki w umowach zlecenia od lipca 2016 r. 

  Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) chce, żeby przepisy o minimalnej stawce godzinowej w umowach-zlecenia wynoszącej 12 zł zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r., wynika z projektu ustawy przygotowanego przez resort.

  "Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r., zastrzeżeniem, że do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy, przepisy projektowanych art. 8a-8c, będą miały zastosowanie po upływie 3 miesięcy od tej daty. Ponadto przyjmuje się, że przepisy dotyczące rezygnacji z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu pracy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.),projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, podano także.

  W grudniu ub. r. minister pracy Elżbieta Rafalska informowała, że chciałaby, żeby rozwiązanie zaczęły obowiązywać w drugiej połowie 2016 r. Resort podkreślał wtedy, że płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy mogą im legalnie oferować kilka złotych za godzinę pracy. Takie stawki są częste w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych, w gastronomii czy usługach.

  (ISBnews)
   

 • 20.01, 12:21Rząd znosi sprawdzian po VI klasie, planuje debatę nt. ustroju szkolnego w II-VI 

  Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała, że w roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Ustaliła także m.in. że od lutego do czerwca 2016 r. będzie prowadzona debata, której przedmiotem będą kwestie dotyczące ustroju szkolnego, finansowania oświaty, a konsekwencją - przygotowanie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych do 16 lutego 2016 r." - czytamy w komunikacie.

  Proponowane zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczą m.in. sprawdzianu szóstoklasisty oraz zmian podstaw programowych.

  "W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna (we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi) będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których będą one mogły skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum)" - czytamy w komunikacie.

  Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będą mogli odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnej komisji odwoławczej, działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podało także CIR.

  Rząd zapowiedział też, że w najbliższych miesiącach zmieni się także podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci 6-letnich.

  "W lutym br. rozpocznie się analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Będzie prowadzona przy współudziale ok. 1300 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r. Planuje się też, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r." - czytamy dalej w materiale.

  Od lutego do czerwca 2016 r. będzie prowadzona debata o systemie edukacji, zapowiedziano także.

  "Jej przedmiotem będą kwestie dotyczące ustroju szkolnego, finansowania oświaty, rozwiązań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, roli nauczyciela i jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Po zakończeniu debaty będzie przygotowany projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r."

  W 2016 r. zostanie znowelizowana także ustawa Karta Nauczyciela.

  "Projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela został skierowany 8 stycznia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów zaplanowano na 16 lutego 2016 r." - czytamy w komunikacie.

  Proponowane zmiany w ustawie Karta Nauczyciela to m.in. zniesienie - od 1 września 2016 r. - tzw. godzin karcianych. Na podstawie obowiązujących przepisów każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej - jedną godzinę.

  "Po zmianach - w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy - nauczyciele będą prowadzić zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, według ustaleń podjętych przez dyrektora szkoły. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, zaproponowano zniesienie obowiązku rejestrowania i rozliczania godzin karcianych" - czytamy w komunikacie.

  Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister edukacji narodowej nada tytuł honorowy profesora oświaty, podało też CIR.

  (ISBnews)
   

 • 20.01, 11:50Belka: Brak ekonomicznego czy społecznego uzasadnienia dla ustawy frankowej 

  Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Nie ma żadnego powodu ekonomicznego i społecznego, aby rozważać przewalutowanie kredytów hipotecznych z CHF na PLN, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka.

  Podczas wystąpienia podczas konferencji Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) "Gospodarcze otwarcie roku" Belka podtrzymał swoją negatywną ocenę propozycji przewalutowania kredytów denominowanych we franku szwajcarskim.

  "Zawsze uważałem, że to jest pomysł z piekła rodem - zarówno dla tych, co go biorą, jak i dla tych, co go udzielają" - powiedział szef banku centralnego.

  Według niego, problem ten został doprowadzony do niewłaściwych rozmiarów, a na to nie zasługuje.

  "Nie ma żadnego powodu ekonomicznego i społecznego przede wszystkim, żeby się tym zajmować. Ludzie, którzy wzięli te kredyty spłacają je w sposób rewelacyjny" - powiedział Belka.

  "Hałas jest wokół tego niedobry, a rzeczywiście realizacja któregoś z takich bardziej pro-frankowiczowskich wariantów będzie prowadzić do tego, że ten tail risk, ten ogon naszego systemu bankowego będzie w bardzo trudnej sytuacji. Na ogół są to banki bez udziału kapitału zagranicznego - żeby była jasność. I co z tym zrobimy?" - dodał.

  Podkreślił jednocześnie, że to "nie znaczy, że banki nie nabroiły". Zarzucił im m.in. arbitralny charakter ustalania spreadu walutowego, albo zmiany spreadu. "To jest pogwałceniem zasad etycznych czy obyczajów i za to banki powinny zapłacić" - uznał Belka.

  15 stycznia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Nowym podatkiem zostaną objęte od lutego 2016 r. banki, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe. 

  Prezes NBP odniósł się także do przyjętej już ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, tzw. podatku bankowego. Według niego, osłabia on banki.

  "Ale nie dyskutuje się z faktami - podatek został wprowadzony i oczywiście banki to przełkną. To jest suma znaczna, ale z czasem banki sobie to odrobią - zapłacimy więcej, zwiększą się marże itd. Współczuję państwu, że zapłacicie więcej, ale ja jako współodpowiedzialny za stabilność finansową bardzo się z tego cieszę - bo to nie zagrozi możliwości banków do zwiększania zasobów kapitału. A to jest podstawowa sprawa w zdolności do kreacji kredytu" - wskazał Belka.

  "Ale najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o podatek bankowy jest to, że on jest pewny: został wprowadzony i trzeba się do niego dostosować. Oczywiście, nie można zapominać o dodatkowych obciążeniach związanych, a to z koniecznością doposażenia BFG, a to z koniecznością stworzenia - bardzo słusznie zresztą - funduszu wsparcia pożyczkobiorców. To wszystko uderza w banki, ale w bardzo różny sposób" - podsumował szef banku centralnego.

  Przedstawiony w piątek przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy o kredytach walutowych zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów w CHF: dobrowolny, przymusowy i przenoszący własności nieruchomości i innych praw w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu. Projekt zakłada tzw. kurs sprawiedliwy, tzn. obliczany indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i obowiązujący do końca jej trwania. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma oszacować skutki finansowe tych regulacji.

  (ISBnews)
   

 • 18.01, 18:11MF: Prezydencki projekt ustawy frankowej bez wpływu na utratę wartości aktywów 

  Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów uważa, że rozwiązanie zaproponowane przez Kancelarię Prezydenta dla kredytów we frankach szwajcarskich daje przesłanki, by twierdzić, że nie wystąpi jednorazowa, trwała utraty wartości aktywów finansowych, podał resort.

  "MF po wstępnej analizie dokumentu roboczego Kancelarii Prezydenta RP zawierającego zasady przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki uważa, że istnieją przesłanki do niestwierdzenia jednorazowej, trwałej utraty wartości aktywów finansowych, takie stanowisko ma oparcie w interpretacji standardu 39 MSR" - czytamy w komunikacie.

  W opinii resortu, możliwe wydaje się być ujmowanie przez banki ewentualnej straty (rozumianej jako różnica między kursem bieżącym a "kursem sprawiedliwym") w czasie. Ponadto, zdaniem MF, proponowany mechanizm pozwala na rozwiązanie części rezerw z tytułu LTV, a także zmniejszenia dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z utrzymywaniem przez banki znaczącego portfela kredytów walutowych, co ma wymierny, pozytywny wpływ na wynik sektora.

  "Proponowane przez Kancelarię Prezydenta rozwiązanie wydaje się być uczciwe z punktu widzenia relacji między kredytobiorcami złotowymi a 'frankowymi', gdyż wartość pozostającego kapitału do spłaty jest dla 'kredytu hipotetycznego' większa niż analogiczny, 'prawdziwy' kredyt złotowy" - uważa także ministerstwo.

  Proponowane rozwiązanie wymaga także, zdaniem resortu, dopracowania oraz analizy z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa, w tym skutków budżetowych oraz konsultacji z innymi instytucjami, w których kompetencjach leży polityka monetarna i budżetowa.

  Przedstawiony w piątek przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy o kredytach walutowych zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów w CHF: dobrowolny, przymusowy i przenoszący własności nieruchomości i innych praw w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu. Projekt zakłada tzw. kurs sprawiedliwy, tzn. obliczany indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i obowiązujący do końca jej trwania. Projekt zostanie wysłany do KNF wraz z listą pytań, które pozwolą oszacować skutki finansowe tych regulacji.

  (ISBnews)
   

 • 15.01, 18:29Prezydent podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

  "Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa. Ustawa ma przyczynić się do tego, aby sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich" - czytamy w informacji na temat ustawy.

  Obecny stan prawny nie przewiduje podatku od aktywów instytucji finansowych, podkreślono.

  Przedmiotem opodatkowania zgodnie z przepisami ww ustawy są aktywa podatników:
  1) banków krajowych,
  2) oddziałów banków zagranicznych,
  3) oddziałów instytucji kredytowych,
  4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  5) krajowych zakładów ubezpieczeń,
  6) krajowych zakładów reasekuracji,
  7) oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
  8) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
  9) instytucji pożyczkowych.

  "Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych)" - czytamy dalej.

  Podatek będzie rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z "sektora bankowego", obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych, podano także w informacji.

  "Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy" - napisano w materiale.

  Ustawa zwalnia od podatku podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym.

  "Zgodnie z ustawą pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r." - podsumowano w informacji. 

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 13:37Szałamacha: Ustawa frankowa wymaga jeszcze uszczegółowienia o dane z KNF 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Propozycje zawarte w projekcie ustawy o kredytach walutowych, przygotowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę są możliwe do przyjęcia, wymagają jednocześnie dopracowania w oparciu o szczegółowe dane z Komisji Nadzoru Finansowego, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

  "Minister finansów docenia fakt, że przedstawiono kompleksowy pomysł rozwiązania problemów tzw. 'frankowiczów', gdyż problemy te są istotne z punktu widzenia indywidualnych finansów setek tysięcy obywateli. Jednocześnie minister uważa, że proponowane rozwiązania co do zasady są możliwe do przyjęcia, wymagają jednocześnie dopracowania w oparciu o szczegółowe dane z KNF  - napisał Szałamacha w komentarzu.

  Według ministra, za wcześnie jest jednak, aby zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie szczegółowych zapisów proponowanego projektu, gdyż wymaga to analizy z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa oraz konsultacji z innymi instytucjami, w których kompetencjach leży polityka monetarna i budżetowa.

  "Minister finansów jest otwarty na działania rozwiązujące problem w sposób sprawiedliwy, a zarazem bezpieczny dla całego systemu gospodarczego państwa" - podkreślił Szałamacha.

  Przedstawiony dzisiaj przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy o kredytach walutowych zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów w CHF: dobrowolny, przymusowy i przenoszący własności nieruchomości i innych praw w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu. Projekt zakłada tzw. kurs sprawiedliwy, tzn. obliczany indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i obowiązujący do końca jej trwania. Projekt zostanie wysłany do KNF wraz z listą pytań, które pozwolą oszacować skutki finansowe tych regulacji.

  (ISBnews)

 • 15.01, 13:07Prezydencki projekt ustawy frankowej zakłada ustalenie tzw. kursu sprawiedliwego 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o kredytach walutowych, przygotowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów w CHF: dobrowolny, przymusowy i przenoszący własności nieruchomości i innych praw w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu. Projekt zakłada tzw. kurs sprawiedliwy, tzn. obliczany indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i obowiązujący do końca jej trwania, poinformował minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński. Projekt zostanie wysłany do KNF wraz z listą pytań, które pozwolą oszacowań skutki finansowe tych regulacji.

  "Takie dane ma tylko KNF, dlatego dziś zwrócimy się o udostępnienie tych danych, dlatego, że koszty dla każdego kredytu będą liczone oddzielnie. Zastosowaliśmy przy wyliczeniu tzw. kurs sprawiedliwy. On wynika z porównania kosztu kredytu zaciągniętego w walucie obcej z kredytem branym przez konsumentów w złotym polskim"- powiedział Łopiński podczas prezentacji prezydenckiego projektu ustawy.

  W zależności od tego, kurs sprawiedliwy będzie ustalony w zależności od tego, kiedy kredyt został udzielony. Będzie on ustalony raz na zawsze do spłaty. Przygotowany kalkulator jest przeznaczony do tzw. kredytów w CHF, ale można go stworzyć dla każdej waluty w której został zaciągnięty. Algorytm jest zawarty w ustawie, dodał.

  Aby określić kurs sprawiedliwy, kredytodawca będzie zobowiązany do określenia rat kredytu hipotetycznego - czyli kredytu, jaki byłby zaciągnięty przy zachowaniu takiej samej kwoty, okresu, marży jak w umowie i przy zmianie LIBOR-u na WIBOR. Następnie należy zsumować kwoty rat spłaconych w kredycie walutowym. Oddzielnie należy zsumować kwotę rat spłaconych w kredycie hipotetycznym, a następnie kredytodawca odejmuje od sumy rat kredytu walutowego sumę rat kredytu hipotetycznego. Pozostałą różnicę należy odjąć od wielkości kredytu udzielonego w złotych lub ją dodać - w zależności od tego, jaka była sytuacja jednych konsumentów względem drugich. Otrzymany wynik, wyrażony w złotych, należy podzielić przez kwotę kapitału pozostałego do spłaty wyrażoną w walucie.

  Łopiński zaznaczył, że jeśli projekt zostanie przyjęty, to wprowadzona zostanie zasada, według której kredytodawca powinien przedstawić, jak wygląda w jego przypadku kurs sprawiedliwy. Dodał, że ustawa obejmuje wyłącznie konsumentów, tzn. osoby, które kredyty mieszkaniowe zaciągały na własne potrzeby, a nie osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zaliczały odsetki od kredytu do kosztów uzyskania przychodów.

  "My sądzimy na podstawie wielu spotkań, opinii, że ten projekt będzie korzystny dla gospodarki, że […] będzie to w sumie dla polskiej gospodarki korzystne - zwiększy się poziom podatków"- dodał.

  Minister poinformował, że nie jest to projekt uzgodniony ze środowiskiem bankowym. "Część kredytobiorców i banków nie będzie zadowolona z tych rozwiązań"- powiedział.

  Ustawa zawiera dwa bloki rozwiązań - pierwszy dotyczy tzw. spreadów. Mechanizm zakłada, że kredytodawca jest zobowiązany do dokonania obliczenia różnic pomiędzy stosowanym przez niego kursem i kursem stosowanym przez NBP i na podstawie wzorów zawartych w projekcie - do przekazania informacji o wynikach tego wyliczenia. Suma nadpłaty na wniosek konsumenta będzie odejmowana od kwoty kapitału pozostałego do spłaty.

  Druga część ustawy to mechanizmy służące restrukturyzacji kredytów. Przewidziane są 3 takie mechanizmy. Pierwszy to tzw. restrukturyzacja dobrowolna - zakłada dobrowolność po stronie banku - musi on się zgodzić na zmianę umowy z konsumentem. Po anektowaniu umowy, konsument spłaca swoje zadłużenie po kursie sprawiedliwym, dochodzi do wyliczenia kwoty zadłużenia po tym kursie i ta procedura się kończy.

  Drugi mechanizm to restrukturyzacja przymusowa - na wniosek konsumenta. Po otrzymaniu informacji konsument wiedząc, jaki jest kurs sprawiedliwy (wyliczany indywidualnie do konkretnej umowy kredytowej) składa wniosek o to, by mógł dokonywać spłaty raty po tym kursie. Kurs sprawiedliwy jest ustalany indywidualnie, stosowany do końca trwania umowy.

  Trzeci mechanizm przenosi własności nieruchomości i innych praw związanych z tą nieruchomością w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu. Ten mechanizm jest wszczynany na wniosek konsumenta.

  Jak poinformował rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Łukasz Dajnowicz, standardowo, jak przy każdym projekcie ustawy, KNF policzy skutki regulacji dla stabilności systemu finansowego.

  "Prace nad ustawą to wynik braku ze strony banków dobrowolnej i adekwatnej reakcji na skokowy wzrost kursu franka, w tym braku zgody banków na systemowe rozwiązanie zaproponowane przez przewodniczącego KNF na początku 2015 r. Przy czym Komitet Stabilności Finansowej (KSF), w skład którego wchodzi m.in. minister finansów, w stanowisku z 23 grudnia 2015 r. wskazał, że 'inicjatywy regulacyjne dotyczące nowych obciążeń dla instytucji finansowych, zwłaszcza banków, powinny być konstruowane rozważnie, tak aby nie wpływały negatywnie na stabilność systemu finansowego i nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki'" - napisał Dajnowicz w oświadczeniu.

  (ISBnews)

 • 15.01, 10:39RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3% 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco szybszy, niż zakładane w listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3,3%, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu tegorocznego budżetu.

  "Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy, wzrost gospodarczy w Polsce ma przyspieszyć z 3,4% w 2015 r. do 3,8% w 2016 r. Listopadowa projekcja NBP wskazywała natomiast, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. będzie wolniejsze i wyniesie 3,3%. Projekcja ta nie uwzględnia zmian w polityce fiskalnej zawartych w projekcie Ustawy, które będą wpływały na kształtowanie się najważniejszych agregatów makroekonomicznych w 2016 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany te mogą oddziaływać w kierunku nieco szybszego wzrostu PKB w 2016 r. oraz innej jego struktury - wyższej dynamiki spożycia indywidualnego oraz niższej - inwestycji" - czytamy w "Opinii".

  Projekt budżetu zakłada obniżenie się dynamiki wzrostu inwestycji z 8,6% w 2015 r. do 7% w 2016 r. Prognoza NBP przewiduje niższy wzrost nakładów na środki trwałe w bieżącym roku, co wynika przede wszystkim ze spadku inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w związku z zakończeniem unijnej perspektywy 2007-2013, podkreśliła Rada.

  Zgodnie z uzasadnieniem projektu, w 2016 r. nastąpi przyspieszenie wzrostu konsumpcji indywidualnej z 3,4% w 2015 r. do 3,7%, natomiast wzrost spożycia publicznego obniży się w tym okresie z 3,1% do 1,4%.

  "Wyższa dynamika spożycia prywatnego w 2016 r. ma być związana z pozytywnymi tendencjami na rynku pracy oraz zwiększeniem pomocy państwa dla rodzin z dziećmi. W ocenie NBP, przewidywane w założeniach Ustawy kształtowanie się dynamiki funduszu płac i konsumpcji prywatnej w bieżącym roku można ocenić jako realistyczne" - czytamy w dokumencie.

  "W przypadku spożycia publicznego, zaplanowany w projekcie Ustawy poziom wydatków bieżących jednostek budżetowych uzasadnia oczekiwanie obniżenia realnej dynamiki tej kategorii w 2016 r., jednak w ocenie NBP dynamika ta będzie wyższa niż założone w projekcie 1,4%" - napisano dalej.

  Według RPP, do przyspieszenia tempa wzrostu PKB przyczynić się może głównie wyższa dynamika spożycia indywidualnego, oraz, w mniejszym stopniu, inwestycji budżetu państwa. W kierunku obniżenia dynamiki PKB będzie natomiast oddziaływał niższy wzrost inwestycji prywatnych, związany z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji finansowych, zaznaczono.

  "Oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji w 2016 r. wynika ze zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w efekcie wprowadzenia nowych świadczeń wychowawczych. Wpłynie to dodatnio na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, przekładając się pozytywnie na ich wydatki konsumpcyjne i stanowiąc impuls popytowy dla gospodarki. Skalę wzrostu spożycia indywidualnego ograniczać może natomiast wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Przyczyni się on do wzrostu cen, a w konsekwencji spadku siły nabywczej konsumentów" - czytamy też w "Opinii".

  Prezes NBP Marek Belka powiedział wczoraj, że ścieżka dynamiki PKB zostanie lekko zmodyfikowana w górę w marcowej projekcji banku centralnego wobec oczekiwań z listopada.

  Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB miał wynieść 3,4% w 2015 r. i 3,3% 2016 r. Rząd założył w tegorocznym budżecie, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,8%, zaś ostatnio Bank Światowy podniósł swoją prognozę do 3,7% z 3,6%.

  (ISBnews)
   

 • 14.01, 08:21MF: Podatek bankowy nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej 

  Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Wbrew opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wprowadzenie podatku bankowego nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej, podało Ministerstwo Finansów.

  Resort podkreślił w swoim stanowisku wobec opinii EBC o projekcie Ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, że podatek bankowy funkcjonuje z powodzeniem w wielu unijnych państwach i wspiera rozwój gospodarczy tych państw.

  "Nie widzimy znacznego ryzyka spadku tempa akcji kredytowej. Rozwija się ona na poziomie nominalnego wzrostu PKB i jest poniżej potencjału od wielu lat - podatek nie jest więc zmienną wpływająca istotnie na przyrost akcji kredytowej" - czytamy w stanowisku.

  Resort zwraca także uwagę, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej polski sektor bankowy nie był w ostatnich latach zasilany "ogromnymi sumami" pochodzącymi z budżetów poszczególnych państw, a co było spowodowane błędami nadzorczymi na poziomie tych państw i akceptowaniem zarówno przez banki jak i regulatorów niemożliwego do oszacowania ryzyka.

  Według MF, na podatek bankowy należy patrzeć w szerszym kontekście gwarancji depozytów ze strony finansów publicznych. Dlatego wbrew opinii EBC istnieje realny związek podatku z publicznym wsparciem. "Zwracamy uwagę, że były w Polsce co najmniej dwie ustawy (BGŻ z 94 r.  i o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków z 93 r.), na mocy których środki budżetowe zasiliły sektor bankowy" - podkreślono także.

  "W stosunku do wysokości podatków płaconych w Europie Zachodniej podatki płacone przez sektor bankowy w Polsce były niskie, a jego zyskowność bardzo wysoka. Od roku 2004 stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w Polsce 19%" - czytamy dalej.

  W opinii resortu, projekt ustawy nie wymaga notyfikacji EBC.

  Pod koniec ub.r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, zwiększając jednocześnie stopę opodatkowania do 0,44% z 0,39% zapisanych wcześniej w projekcie. Nowym podatkiem zostaną objęte od lutego 2016 r. banki, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe.

  (ISBnews)
   

 • 13.01, 13:33Senat wybrał Gatnara, Chrzanowskiego i Kropiwnickiego na członków RPP 

  Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Senat w głosowaniu tajnym jako swoich przedstawicieli do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wybrał Eugeniusza Gatnara, Marka Chrzanowskiego i Jerzego Kropiwnickiego.

  Marek Dąbrowski, rekomendowany przez senatorów PO, otrzymał najmniejszą ilość głosów.

  Oddano 86 głosów ważnych, decydowała większość bezwzględna.

  Chrzanowski uzyskał 55 głosów "za", Dąbrowski - 30, Gatnar - 61, a Kropiwnicki - 64.

  Senat przyjął następnie przysięgę od nowo wybranych członków RPP.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 09:04TFI Capital Partners zakłada końcowy demontaż OFE w perspektywie 2 lat 

  Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - TFI Capital Partners podtrzymuje tezę, że w perspektywie 2 lat nastąpi końcowy demontaż OFE, poinformowała członek zarządu TFI Capital Partners oraz zarządzająca aktywami CP FIZ Joanna Kwiatkowska.

  "Podtrzymujemy tezę, że w perspektywie 2 lat nastąpi końcowy demontaż OFE, zatem nadal będziemy unikać spółek, w których OFE mają duży udział" - powiedziała Kwiatkowska, cytowana w komunikacie.

  Zarządzający z TFI Capital Partners uważają, że dla ważnej z punku widzenia naszego rynku alokacji globalnych funduszy na rynki wschodzące dużo większe znaczenie niż polityka Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i innych banków centralnych będzie miała polityka Fed, ponieważ amerykański sektor funduszy inwestycyjnych jest dużo większy niż pozostałych krajów i w konsekwencji można obawiać się dalszego słabszego zachowania emerging markets, w tym polskiego rynku akcji. Na większe ryzyko są narażone duże spółki, więc TFI Capital Partners nadal uważa, że dużo bezpieczniejsze jest inwestowanie w spółki średnie i mniejsze.

  "W zakresie naszych inwestycji private equity skupiamy się m.in. na rynku żywności ekologicznej, gdzie mamy już pakiet większościowy w wiodącej spółce na rynku polskim - Symbio. Patrząc na rynek giełdowy, uważamy, iż sektory, które przeważaliśmy w 2015 roku, tj. konsumpcja, produkcja przemysłowa, technologia i eksporterzy powinny w 2016 roku zachowywać się lepiej niż pozostałe" - dodała Kwiatkowska.

  Eksperci TFI Capital Partners oczekują dalszego wzrostu krajowej konsumpcji i dalszego rozwoju spółek z nią związanych. Zarządzający CP FIZ widzą w sektorze przemysłowym atrakcyjnie wycenione spółki, które konsekwentnie zwiększają obecność na rynkach eksportowych, a ich produkty nie konkurują z zachodnią konkurencją wyłącznie ceną, co pozwala na stały wzrost przychodów i poprawę rentowności biznesu. Również spółki technologiczne, w tym producenci gier, wydają się być dobrym pomysłem inwestycyjnym na nadchodzący rok w związku z kolejnymi debiutami gier i ogłaszaniem szczegółów kolejnych projektów. 

  Zarządzający z TFI Capital Partners wskazują, iż sektory energetyczny, bankowy i surowcowy - pomimo znaczących spadków wycen - obarczone są sporymi czynnikami ryzyka, które nie są jeszcze w pełni odzwierciedlone w cenach. Obecne dużo niższe niż przed rokiem wyceny sprawiają jednak, że TFI Capital Partners przestaje traktować wspomniane sektory jako "nieinwestowalne". Obecna sytuacja pozwala na bardziej selektywnie podejście.

  Specjaliści TFI Capital Partners wskazują, że na rynkach międzynarodowych kluczowymi decyzjami będą decyzje Fed o podwyżce stóp procentowych w USA. Już zresztą obserwujemy ten proces. W połowie grudnia 2015 r. Fed podniósł pierwszy raz od ponad 9 lat stopy procentowe, kończąc z trwającą 7 lat polityką praktycznie zerowych stóp procentowych. W normalnych okolicznościach decyzja ta oznaczałaby jednoznacznie trudne czasy dla rynków akcji, zwłaszcza rynków wschodzących ("Nie walcz z Fed") związane z wycofywaniem się inwestorów amerykańskich z tych rynków.

  "Zauważamy jednak, że jednocześnie z zacieśnianiem polityki monetarnej przez Fed następuje luzowanie tejże polityki, wykonywane przez inne banki centralne: europejski, chiński i japoński. Wydaje się, że w takim przypadku trudniej wskazać jednoznaczny kierunek potencjalnych zmian i należy być gotowym na zwiększoną zmienność" - podsumowała członek zarządu TFI Capital Partners.

  (ISBnews)
   

 • 30.12, 15:57MRPiPS chce minimalnej 12-złotowej stawki w umowach zlecenia od II poł. 2016 r. 

  Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł powinno nastąpić w II połowie 2016 r., poinformowała minister pracy Elżbieta Rafalska.

  "Chciałabym, żeby to rozwiązanie zaczęło obowiązywać w drugiej połowie przyszłego roku" - powiedziała Rafalska, cytowana w komunikacie resortu.

  "Minimalna stawka godzinowa jest też ważnym postulatem związków zawodowych, będąc elementem pożądanych zmian w sytuacji polskich pracowników, obok ograniczenia umów śmieciowych" - czytamy dalej.

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podkreśla, że płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy mogą im legalnie oferować kilka złotych za godzinę pracy. Takie stawki są częste w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych, w gastronomii czy usługach, wskazano w komunikacie.

  "Godzinowa stawka minimalna nie będzie stosowana przy zatrudnianiu na etat. Tam od 1 stycznia będzie obowiązywać miesięczna płaca minimalna, która wzrasta o 100 zł i wyniesie 1850 zł brutto" - podano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 30.12, 11:27Sejm uchwalił ustawę o podatku bankowym z wyższą stawką opodatkowania 

  Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o podatku bankowym, zwiększając jednocześnie stopę opodatkowania do 0,44% z 0,39% zapisanych wcześniej w projekcie. Nowym podatkiem zostaną objęte od lutego 2016 r. banki, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe.

  Za uchwaleniem ustawy głosowało wczoraj późnym wieczorem 284 posłów, 157 było przeciwnych, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

  Podczas wczorajszego głosowania większość posłów poparła poprawkę wniesioną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą podwyższenia stawki podatku. Wcześniej posłowie sugerowali, że takie podwyższenie jest wskazane dla banków, którym wyłączeniu podlegałyby obligacje skarbowe od podstawy opodatkowania. Takiej zmianie nie było również przeciwne Ministerstwo Finansów. Pierwotnie w ustawie zakładano stawkę podatku na poziomie 0,0325% miesięcznie (0,39% rocznie).

  Podczas debaty sejmowej posłowie PiS tłumaczyli wniesioną poprawkę o podwyżce stopy opodatkowania utrzymaniem wpływów z tego podatku na zaplanowanym wcześniej poziomie.

  Zgodnie z przyjętą ustawą, nad którą będzie debatować teraz Senat, banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych zostały obłożone podatkiem, przy czym limit aktywów wynosi 4 mld zł, dla ubezpieczycieli 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych 200 mln zł. Posłowie zdecydowali również, że zwolniony z podatku bankowego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz w piśmie wysłanym wcześniej do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wskazał, że stawka podatku na poziomie 0,39% wartości aktywów, zaproponowana w projekcie jest bardzo wysoka, nawet w porównaniu z wysokością stawki, jaka ma obowiązywać na Węgrzech od 2016 r. (0,31%). Podkreślił także, że zarówno na Węgrzech jak i w Brazylii, podatek ten był wprowadzony w warunkach głębokiej zapaści finansów publicznych, z którą jednakże nie mamy do czynienia w Polsce.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, podatek od niektórych instytucji finansowych ma zostać wprowadzony od 1 lutego 2016 roku.

  (ISBnews)

 • 28.12, 08:31Koszty programu 500+ będą wyższe od zakładanych - prasa 

  Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) będzie musiało znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie programu 500+. W przyszłym roku, w którym wypłaty 500 zł będą obowiązywały od kwietnia, z budżetu trzeba wyasygnować dodatkowe 1,7 mld zł, zaś w kolejnych latach potrzebne będzie ekstra 2,5 mld zł rocznie, wynika z informacji "Pulsu Biznesu".

  "W projekcie z 22 grudnia, resort pracy raz jeszcze przeliczył koszty i niestety zarówno wpływ na wydatki budżetowe, jak i cały sektor finansów publicznych, jest znacznie wyższy niż w dokumencie z początku grudnia" - powiedziała "PB" osoba z resortu finansów.

  Tylko w przyszłym roku, kiedy wypłaty 500 zł będą obowiązywały od kwietnia, z budżetu potrzebne będzie dodatkowe 1,7 mld zł. W kolejnych latach zaś, kiedy świadczenie będzie już obowiązywało przez cały rok, potrzebne będzie ekstra 2,5 mld zł, czytamy dalej.

  Według dziennika, jeszcze gorzej dla ministra finansów wygląda efekt netto programu w sektorze finansów publicznych. Wcześniej resort pracy wyliczał, że program pogłębi dziurę w finansach o 13,5 mld zł w przyszły roku i o 16,5-16,8 mld zł w latach kolejnych. Część pieniędzy miała wrócić dzięki wyższej konsumpcji w postaci wpływów z podatku VAT, nowe świadczenie miało też ograniczyć wydatki z tytułu innych form wsparcia.

  W projekcie budżetu na 2016 r. minister finansów Paweł Szałamacha zarezerwował na wypłaty na dzieci ok. 16 mld zł.

  W ub. tygodniu premier Beata Szydło zapewniła, że rządowy program 500+ będzie realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tj. ruszy w kwietniu przyszłego roku.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak informowała wówczas premier - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku.

  Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł, jak podała wówczas minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  (ISBnews)

 • 23.12, 13:14Budżet 2016: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną o 27,1% do 74,68 mld zł w 2016 

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu wyniosą 74,68 mld zł wobec 58,77 mld zł w 2015 r., tj. wzrosną o 27,1% r/r, podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

  "Planowane w 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 74 677,2 mln zł wobec 58 765 mln zł w 2015 r., a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 182 704,3 mln zł wobec 165 000,6 mln zł w 2015 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Krajowe finansowanie potrzeb pożyczkowych zaplanowano na 35,27 mld zł na 2015 r. oraz na 51,2 mld zł na 2016 r., zaś finansowanie zagraniczne - odpowiednio na 23,49 mld zł i 23,47 mld zł.

  Koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosą w przyszłym roku 31,8 mld zł, tj. spadną o 1,4% wobec przewidywanego wykonania w tym roku, podano także.

  "W ustawie budżetowej na 2016 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 31 800 000 tys. zł, tj. o 1,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r." - czytamy w dokumencie.

  Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych SP na rynkach zagranicznych zaplanowano kwotę 10 123 413 tys. zł, tj. o 0,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r.

  Z kolei na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych SP na rynku krajowym zaplanowano kwotę 21 676 487 tys. zł, tj. o 1,8% mniejszą niż w ustawie budżetowej na 2015 rok.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 12:24MF proponuje opracowanie polityki dywidendowej na lata 2017-2019 

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) wystąpiło do pozostałych resortów gospodarczych nadzorujących spółki Skarbu Państwa z inicjatywą opracowania polityki dywidendowej na lata 2017-2019, podał resort.

  "Dotychczas poziom dywidend był ustalany corocznie w ustawie budżetowej oparciu o wyniki firm, potrzeby finansowe kraju, negocjacje między resortami itd. Brakowało strategicznego spojrzenia na wpływy do budżetu państwa z dywidend oraz udziałów w zyskach nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw w ujęciu kilkuletnim" - czytamy w komunikacie.

  W opinii resortu kilkuletnia polityka powinna zawierać:
  - zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku, jak i minimalną wartość bezwzględną),
  - realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii przesyłowych, bloki energetyczne) do sfinansowania wraz ze źródłami: kredytami, zasobami własnymi spółek, finansowaniem unijnym, fundusze inwestycyjne spółek zasilane niepobraną dywidendą itd., podano również.

  "W ocenie ministra finansów Pawła Szałamachy, polityka dywidendowa uzgodniona na kilka lat pozwoli uniknąć corocznych dyskusji, poprawi komunikację z akcjonariuszami oraz da spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych" - czytamy również.

  Wpływy z dywidend do budżetu państwa za lata 2010-2015:
  - 2010: 4 484 mln zł,
  - 2011: 5 312 mln zł,
  - 2012: 7 788 mln zł,
  - 2013: 6 700 mln zł,
  - 2014: 3 941 mln zł,
  - 2015 (prognoza): 4 545 mln zł (wykonanie do końca listopada: 4 594 mln zł),
  - 2016 (prognoza w projekcie budżetu państwa): 4 545 mln zł, podał resort.

  (ISBnews)

 • 22.12, 16:42Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę o opodatkowaniu firm pożyczkowych 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wniosek Prawa i Sprawiedliwości (PiS), który zakłada wniesienie poprawki do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Poprawka wprowadza obowiązek podatkowy dla instytucji pożyczkowych, określa stawkę podatku dla nich na 0,0325% i specyficzny dla tych instytucji poziom podstawy opodatkowania. Jest nim nadwyżka sumy wartości aktywów wynikająca z zestawienia obrotów i sald przekraczająca kwotę 200 mln zł.

  "Celem poprawki jest objęcie podatkiem od niektórych instytucji finansowych także instytucji pożyczkowych w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim przy uwzględnieniu specyfiki i skali działalności tych instytucji związanej z faktem, że instytucje te nie są uprawnione do przyjmowania depozytów lub innych środków w celu narażenia ich na ryzyko. W związku z tym poprawka zawiera propozycję, by dla tych instytucji próg objęcia podatkiem był niższy niż w przypadku pozostałych instytucji finansowych objętych podatkiem. Rozwiązanie to sprzyjać będzie również konkurencji instytucji objętych tym podatkiem zgodnie z pierwotnym projektem ustawy i instytucji pożyczkowych. Ze względu na brak wymogu uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie instytucji pożyczkowej wartości przyjęte w ustawie obliczane będą łącznie dla wszystkich podatników będących instytucjami pożyczkowymi zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą" - czytamy w uzasadnieniu.

  Poprawkę wniósł poseł Jan Szewczak z PiS.

  Przyjęcie tej poprawki oznacza, że nowym podatkiem objęte zostaną trzy grupy: banki, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe.  

  (ISBnews)

 • 22.12, 14:54MF akceptuje propozycję obniżenia stawki nowego podatku od ubezpieczycieli 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przychyla się do propozycji, by stawkę  nowego podatku od instytucji ubezpieczeniowych zrównać ze stawką, jaką mają płacić banki, poinformował wiceminister finansów Konrad Raczkowski.

  "W ministerstwie przychylamy się do propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń, że opodatkowanie tego sektora powinno być na analogicznym poziomie jak banków, czyli na 0,39% rocznie" - powiedział Raczkowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  Na początku grudnia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) złożyło projekt ustawy o podatku od aktywów bankowych i instytucji ubezpieczeniowych, który ma wejść w życie od 1 lutego 2016 r. Według głównych założeń, stawka podatku od aktywów banków powyżej 4 mld zł została ustalona w wysokości 0,0325% miesięcznie (0,39% rocznie), a stawka podatku od aktywów instytucji ubezpieczeniowych na 0,05% miesięcznie (0,6% rocznie).

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 12:31Prezydent podpisał nowelizację budżetu na 2015 r., deficyt wyższy o 3,9 mld zł 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę budżetową na 2015 rok, zakładającą m.in. wzrost deficytu o 3,9 mld zł, tj. do 49,98 mld zł z kwoty 46,08 mld zł zł w ustalonej ustawie budżetowej na rok 2015, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W ocenie Rady Ministrów nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015 r. jest konieczna z uwagi na powstanie istotnych niedoborów po stronie dochodów budżetu państwa. Ubytek dochodów w całym roku prognozowany jest na kwotę 10 497 818 tys. zł, na co składa się ubytek dochodów podatkowych budżetu państwa o 12 229 001 tys. zł i wyższa prognozowana realizacja dochodów niepodatkowych w kwocie 1 731 183 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

  Główną przyczyną niskich dochodów budżetowych są bardzo słabe wpływy z tytułu podatku od towarów i usług oraz niższe niż prognozowano wpływy z tytułu podatku akcyzowego, podano także. 

  Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015 zakłada m.in. zmniejszenie łącznej kwoty podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa o 10,49 mld zł, tj. z kwoty 297,2 mld zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015 do wysokości 286,7 mld  zł oraz zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa o 6,59 mld zł  tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 kwoty 343,28 mld zł do wysokości 336,68 mld zł oraz zwiększenie deficytu budżetu państwa o kwotę 3,9 mld zł, tj. z wysokości 46,08 mld zł w ustalonej ustawie budżetowej na rok 2015, do 49,98 mld zł.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 rok został przyjęty przez Sejm w połowie grudnia. Za nowelą głosowało 230 posłów, przeciw 209, a wstrzymało się 3.

  (ISBnews)

 • 22.12, 09:12Szydło: Program 500+ będzie realizowany od kwietnia 2016 r. 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rządowy program 500+ będzie realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tj. ruszy w kwietniu przyszłego roku, poinformowała premier Beata Szydło.

  "Wierzę, że ten program będzie realizowany od 1 kwietnia, dlatego że tak przygotowaliśmy mapę drogową. Zgodnie z tymi założeniami, to właśnie kwiecień jest tym terminem, od którego program zostanie zrealizowany. Póki co, mogę powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z naszym założonym planem, tzn. że te terminy, które były przez nas przyjęte, są wypełniane" - powiedziała premier w Programie Pierwszym  Polskiego Radia.

  Podkreśliła, że jest to ustawa, która da również zastrzyk polskiej gospodarce.

  "Te pieniądze, które polskie rodziny otrzymają, trafią na rynek, będą wyższe z podatku VAT do budżetu. To jest systemowy projekt, którego podstawowe założenie to wspierać polskie rodziny, ale nie zapominajmy też o tym wymiarze gospodarczym" - powiedziała Szydło.

  Według obecnych planów, 500 zł na dziecko nie będzie wliczane do dochodu, ale czas teraz na wypowiedzenie się strony społecznej, a słyszymy różne opinie na ten temat, podkreśliła.

  Powtórzyła, że także polskie rodziny, które wyjechały z Polski dlatego, że nie miały tutaj pracy i wystarczających dochodów (a których część często pozostała w kraju) też otrzymają taką pomoc, pod warunkiem - jak podkreśliła - że nie korzystają z podobnych programach w krajach swojego pobytu.

  Wczoraj wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że Program 500+ ruszy na pewno w II kw. 2016 r., natomiast decyzję o tym, czy będzie to 1 kwietnia czy 1 maja podejmie premier Beata Szydło.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak informowała wówczas premier - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku.

  Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł, jak podała wówczas minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  (ISBnews)