Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.10, 09:26Muller: Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie stosunkowo wysoki 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) -  Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie "stosunkowo wysoki", obejmie większość kredytobiorców, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Sama ustawa musi być przyjęta przez nowy Sejm, wtedy będzie jasno przyjęte przepisy. Natomiast ten próg będzie stosunkowo wysoki, on obejmie większość osób" - powiedział Muller w Polsat News.

  We wrześniu premier Mateusz Morawiecki informował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały 2024 r. z zastosowaniem kryterium dochodowego.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 20.09, 10:34Morawiecki: Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały 2024 r., z kryterium dochodowym 

  Warszawa, 20.09.2023 (ISBnews) - Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, z zastosowaniem kryterium dochodowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki

  "Decyzja w tej sprawie już jest. Przedłużamy wakacje kredytowe na cały przyszły rok. Będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, których stać na spłatę, niech spłacają" - powiedział Morawiecki w rozmowie z Polsat news.

  "Poleciłem opracowanie kryteriów dochodowych, które będą sprawiedliwe" - dodał premier.

  W sierpniu premier Mateusz Morawiecki informował, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września. Wcześniej nie wykluczał, że taka regulacja zawierałaby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 08.09, 15:23Prezydent podpisał nowelę ustawy o gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych 

  Warszawa, 08.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, a także inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Proponowane w ustawie rozwiązania rozszerzają zaś mandat ustawowy KUKE również o działalność niezwiązaną z eksportem. W ustawie zaproponowano więc, aby wszystkie ubezpieczenia oferowane w oparciu o ustawę o KUKE nosiły wspólne miano 'ubezpieczeń gwarantowanych'" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa będzie dawać możliwość reasekuracji przez KUKE ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o ile ryzyka te nie wystąpiły na terytorium RP i mają zarazem charakter nadzwyczajny, każdorazowo określany przez Radę Ministrów w akcie wykonawczym do ustawy.

  KUKE będzie także mogła oferować ochronę ubezpieczeniową w zakresie umów lub inwestycji realizowanych na terytorium RP, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.

  Ubezpieczenie takie obejmować będzie szkody poniesione przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego:

  - w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta albo

  - w wyniku realizacji inwestycji

  - pod warunkiem, że szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko handlowe, polityczne lub nierynkowe. Ubezpieczenie takie będzie mogło być udzielone także w przypadku niespełnienia wymogu krajowego pochodzenia produktów i usług.

  Ustawa rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej KUKE o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które dokonują eksportu krajowych towarów i usług.

  Krajowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiej ochrony także w przypadku dokonywania inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych mających siedzibę za granicą.

  Ochrona będzie także przysługiwała członkom konsorcjum, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorca krajowy lub jego przedsiębiorca zależny, lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ramach tego konsorcjum będzie mieć miejsce:

  - eksport krajowych produktów i usług;

  - sprzedaż przez przedsiębiorcę zależnego za granicą towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe;

  - inwestycja bezpośrednia za granicą.

  Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być także objęte inwestycje podejmowane w celu realizacji kontraktów eksportowych  - ubezpieczenie takie obejmie szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją danej inwestycji, jeżeli szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne – zmierzające przede wszystkim do uniemożliwienia przejmowania kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

  Niedopuszczalne będzie także przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczym. Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do przejęcia kontroli w wyniku nabycia spadku. Naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować będzie cofnięciem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola, oraz nałożeniem przez organ inspekcji farmaceutycznej kary pieniężnej od 50 tys.  zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę.

  Przepisy dotyczące niedozwolonego przejęcia kontroli będą miały zastosowanie do przejęcia kontroli, które nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy.

  Przepisy dotyczące zmian w prawie farmaceutycznym mają zostać skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

  Nowela dokonuje również nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wydłużając okres tymczasowego zarządu przymusowego, jaki może być ustanawiany na jej podstawie (z 12 do 24 miesięcy).

  Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

  (ISBnews)

 • 05.09, 08:22MRIT: Złożono ponad 41,8 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy 2%, zawarto 5,7 tys. umów 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%" złożono dotychczas ponad 41,8 tys. wniosków i zawarto 5,7 tys. umów na łączną kwotę na kwotę ok. 2,16 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków, a 5 kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

  "Bezpieczny kredyt 2% w liczbach: 41 824 złożonych wniosków, 5 728 podpisanych umów kredytowych" - czytamy na profilu resortu na X (dawniej Twitterze).

  Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem oraz VeloBank. Pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br., podał resort.

  W ubiegłym miesiącu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował ISBnews, że "Bezpieczny kredyt 2%" będzie oferować 16-17 banków pod koniec br.

  O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 01.09, 15:02KNF, MF: Przygotowano zmiany ustawowe zabezpieczające ASI dopuszczone do obrotu 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości uczestników rynku kapitałowego związane z zastosowaniem zmienionych przepisów Ustawy o Funduszach do alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, przygotowane zostały odpowiednie zmiany ustawowe wyraźnie i jednoznacznie przesądzające, że przepisy te nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, podały Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Ministerstwo Finansów we wspólnym komunikacie.

  "Wobec wątpliwości interpretacyjnych związanych z przepisami regulującymi działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, które to przepisy zawarte są w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (ustawa) [...] - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego - przedstawiają następujące wyjaśnienia dotyczące zakresu i sposobu zastosowania tych przepisów. Ustawa wprowadza liczne zmiany do [...] ustawy o funduszach dotyczące funkcjonowania zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

  Jak zaznaczono, zmiany te w szczególności przesądzają, że inwestorem ASI może być tylko klient profesjonalny w rozumieniu ustawy o funduszach. W tym zakresie należy wyjaśnić, że celem wprowadzonych zmian jest uregulowanie obrotu prawami uczestnictwa ASI przede wszystkim z punktu widzenia możliwości ich nabywania przez klientów detalicznych poza obrotem zorganizowanym. 

  "Zmiany te nie odnoszą się więc do takich akcji wyemitowanych przez ASI, które w dniu wejścia w życie Ustawy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Nie należy więc interpretować wprowadzonych przepisów w sposób prowadzący do wykluczenia takich ASI z obrotu zorganizowanego. Wprowadzone przepisy ograniczające zbywalność praw uczestnictwa (akcji) ASI znajdą natomiast zastosowanie do takich akcji ASI, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego" - czytamy dalej.

  Istotą zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi, jakimi są akcje, jest brak ograniczeń w zbywalności tych papierów wartościowych. Zasada ta musi mieć charakter nadrzędny przy interpretacji przepisów, które znajdują zastosowanie do emitentów akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu z racji wykonywanej przez nich działalności (w omawianym przypadku: regulowanej działalności ASI), dodano także.

  "Gdyby intencją ustawodawcy było wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym lub z alternatywnego systemu obrotu akcji ASI - w szczególności: dopuszczonych do takiego obrotu w dniu wejścia w życie Ustawy - uwzględnione zostałoby to w formie przepisów szczególnych wprost regulujących tę kwestię. Ten argument ma znaczenie rozstrzygające w kontekście stosowania art. 70k ust. 6 Ustawy o Funduszach, a także prowadzi do dopuszczenia możliwości nabywania i zbywania w obrocie zorganizowanym (jako obrocie wtórnym) akcji ASI przez klientów detalicznych" - podano również.

  Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości uczestników rynku kapitałowego związane z zastosowaniem zmienionych przepisów Ustawy o Funduszach do ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, przygotowane zostały odpowiednie zmiany ustawowe wyraźnie i jednoznacznie przesądzające, że przepisy te nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, podkreślono w informacji.

  "Zmiany te są obecnie w toku prac parlamentarnych, niemniej z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację i wynikającą z niej interpretację nowych przepisów Ustawy o Funduszach, stan prawny który ma zostać potwierdzony projektowaną nowelizacją może zostać wywiedziony już z ogłoszonego w dniu 29 sierpnia 2023 r. brzmienia przepisów Ustawy. Celem niniejszego stanowiska jest potwierdzenie takiej interpretacji w związku z wątpliwościami podnoszonymi przez uczestników rynku" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:06Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej, która została zdefiniowana jako zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie" - czytamy w komunikacie.

  CIE będzie przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach:

  - filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS;

  - prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców - na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE);

  - prywatny filar indywidualny - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), podano także.

  W ustawie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

  Najważniejszą usługą elektroniczną świadczoną w ramach CIE będzie zapewnienie dostępu do informacji emerytalnej, w tym do informacji o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym stanie zgromadzonych środków emerytalnych oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, czyli emerytur z systemów publicznych (ZUS, w tym OFE i KRUS), i świadczenia wypłacanego przez instytucje finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK).

  Za pomocą systemu CIE będzie możliwa aktualizacja danych osobowych poprzez dokonanie elektronicznej dyspozycji danych, które zostaną przekazane do wszystkich instytucji, w których konta ma zainteresowany. Ustawa nie wprowadza zmian w zasadach gromadzenia oszczędności emerytalnych, a reguluje jedynie dostęp do informacji o nich za pomocą strony internetowej i aplikacji na telefony komórkowe (aplikacji mobilnej).

  Warunkiem dostępu do usług świadczonych w ramach CIE będzie założenie profilu CIE. Założenie profilu i korzystanie z usług będzie nieodpłatne i dobrowolne. 

  Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju Portal. Będzie on także odpowiadał za prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym. PFR Portal został obowiązany do umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integracji systemu mObywatel z systemem CIE, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zainteresowanym korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE w aplikacji mObywatel.

  Zadaniem PFR Portal będzie również umożliwienie ZUS i KRUS oraz podmiotom obowiązanym (tj. instytucjom wykonującym działalność w drugim i trzecim filarze, tzn. instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE, zarządzający PPE oraz powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE) przekazywania w drodze teletransmisji danych do systemu CIE oraz pobierania niezbędnych danych z ewidencji PPK. Jednocześnie PFR Portal będzie występował do podmiotów obowiązanych o przekazanie informacji emerytalnych tylko osób, które zalogowały się do profilu CIE.

  Dane zgromadzone w CIE będą mogły być udostępniane wybranym organom państwa, m.in. sądom i prokuraturom. Wskazano również, że PFR Portal będzie nieodpłatnie udostępniał ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, PFR S.A., Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego dane dotyczące informacji emerytalnych oraz dane dotyczące korzystania przez zainteresowanych z systemu CIE, w tym dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE i dane o korzystaniu z usług elektronicznych. Dane te będą udostępniane  tylko w celach analitycznych i statystycznych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z osobą fizyczną, podkreśłono.

  Ustawa przewiduje możliwość zlecania przez PFR Portal wykonywania czynności z zakresu utworzenia, rozwoju lub utrzymania systemu CIE wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie, przede wszystkim obowiązku zachowania tajemnicy. Wybór wykonawcy, któremu ma być udzielone zlecenie wykonania czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE, będzie wymagał zawiadomienia ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  PFR Portal będzie obowiązany osiągnąć gotowość techniczną systemu CIE do odebrania danych od podmiotów obowiązanych i z ewidencji PPK, a ZUS i KRUS zgłosić gotowość techniczną do podłączenia do systemu CIE w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

  Z kolei podmioty obowiązane funkcjonujące przed dniem ogłoszenia komunikatu ministra będą zobowiązane do zgłoszenia gotowości technicznej do przekazania danych do CIE po upływie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ale przed 24 miesiącami od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast udostępnienie usług elektronicznych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. 

  Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 30.08, 12:18Prezes ZUS: Prawo do 14. emerytury ma 7,9 mln osób, z czego 62% - w pełnej wysokości 

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - Prawo do dodatkowej, 14. emerytury w systemie powszechnym przysługuje 7,9 mln osób, w tym 62% z nich w pełnej wysokości,  poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. W tym roku świadczenie ma być wypłacane we wrześniu.

  "Według naszych wyliczeń […] wychodzi nam, że to jest w naszym systemie powszechnym 7,9 mln osób, w tym 62% pełna kwota, […] 38% to jest pomniejszona kwota" - powiedziała Uścińska w rozmowie z "wPolsce.pl".

  Podała też, że prawo do świadczenia uzyska o blisko 738 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia w 2023 r. kwota stosowana do obliczania dodatkowej 14. emerytury ma wynosić 2,65 tys. zł brutto i taka też będzie wysokość tego świadczenia dla osób, które mają je pobierać w pełnej wysokości.

  Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. wskazuje, że w tym roku miesiącem wypłat ma być wrzesień.

  Zgodnie z ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, termin wypłaty świadczenia i jego wysokość (zgodnie z ustawą co najmniej kwota najniższej emerytury) jest określana w rozporządzeniach Rady Ministrów.

  Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 29.08, 15:57KNF obejmie nadzór nad instytucjami pożyczkowymi od 1 stycznia 2024 r. 

  Warszawa, 29.08.2023 (ISBnews) - Działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego będzie od 1 stycznia 2024 r. podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała Komisja. Nowe obowiązki wprowadza ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

  "Nowe przepisy - nadchodzące zmiany

  1. Podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które nie spełnią nowych wymogów, będą mogły prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich bez spełniania tych wymogów, do 31 grudnia 2023 roku.

  2. Do 30 listopada 2023 roku instytucje te mają obowiązek poinformowania KNF o podjętych działaniach w kierunku spełnienia nowych wymogów. Informacja taka powinna odnosić się do nowych wymogów w zakresie:

  a) formy prawnej (instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą),

  b) wymogów kapitałowych (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 mln zł i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych).

  Spełnienie wymogów powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 roku.

  3. Od 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe, które nie będą spełniały wspomnianych wymogów, zostaną wykreślone z rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez KNF. Spełnienie tych wymogów powinno być potwierdzone wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z uwagi na to, że zmiana umowy spółki, a także podwyższenie kapitału zakładowego dla swej skuteczności wymagają wpisu do rejestru. Brak takiego wpisu będzie podstawą do wykreślenia instytucji pożyczkowej z rejestru. Dlatego tak istotne jest złożenie wniosków do sądu rejestrowego z odpowiednim wyprzedzeniem" - czytamy w komunikacie.

  Po 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe kontynuujące działalność, będą zobowiązane do przekazywania KNF kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, obejmujących informacje o:

  a) udzielonych kredytach konsumenckich, w tym ich liczbie, z uwzględnieniem liczby kredytów, o których mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim, wartości, strukturze terminowej i walutowej oraz opóźnieniach w spłatach,

  b) zawartych umowach o kredyt konsumencki, w tym ich liczbie, rodzajach oraz statusie,

  c) liczbie klientów, którym udzielono kredytu konsumenckiego, z uwzględnieniem liczby klientów, którym udzielono kredytu, o którym mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim,

  d) łącznych przychodach uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z wyodrębnieniem przychodów uzyskanych w związku z pozaodsetkowymi kosztami kredytu,

  e) bilansie, ze wskazaniem źródeł finansowania działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego,

  f) osobach pełniących funkcje członka zarządu, rady nadzorczej i prokurenta instytucji pożyczkowej, w tym o spełnianiu przez te osoby określonych w ustawie wymagań w zakresie niekaralności (brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi  i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe), wymieniono w informacji.

  W razie niewykonywania, przewidzianych w ustawie o kredycie konsumenckim, obowiązków przekazania informacji KNF bądź nieprawidłowego ich wykonania, w przypadku nie wykonania w wyznaczonym terminie zaleceń wydanych przez KNF dotyczących zapewnienia zgodności działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z ustawą o kredycie konsumenckim oraz w przypadku innych naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim, KNF będzie mogła:

  a) nałożyć karę pieniężną do wysokości 150 tys. zł na członka zarządu instytucji pożyczkowej bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości,

  b) nałożyć na instytucję pożyczkową karę pieniężną do wysokości 15 mln zł,

  c) wystąpić do organu instytucji pożyczkowej z wnioskiem o odwołanie członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości,

  d) zawiesić w czynnościach członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości, do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o jego odwołanie (zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji w zakresie praw i obowiązków majątkowych tego podmiotu),

  e) wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru instytucji pożyczkowych, a jeżeli jest wpisana jednocześnie do rejestru pośredników kredytowych - także z tego rejestru, podano również.

  Instytucje pożyczkowe będą zobowiązane do wnoszenia rocznych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru. Terminy ich wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, a także sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat oraz wzór deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru określi Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

  Od 18 grudnia 2022 roku KNF prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych, zaś od 18 maja 2023 roku KNF uzyskała uprawnienie do wykreślenia z rejestru instytucji pożyczkowych podmiotu, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  (ISBnews)

 • 24.08, 12:55Morawiecki: Decyzja ws. ew. wakacji kredytowych w I poł. IX, możliwe kryterium dochodowe 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że jeżeli decyzja będzie dotyczyć przedłużenia wakacji, będzie rekomendował wprowadzenie kryterium dochodowego.

  "Ta decyzja zapadnie do końca pierwszej połowy września, czyli do połowy września. W pierwszej połowie września ta decyzja prawdopodobnie zapadnie, nawet trochę szybciej. I wtedy przedstawimy również na jakich zasadach" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował  odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych" - dodał.

  W czerwcu Morawiecki zapowiadał, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Nie wykluczał wówczas, że taka regulacja zawierałby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. 

  (ISBnews)

 • 24.08, 09:51Prezydent podpisał ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, która wprowadza nowy produkt zabezpieczenia emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu unijnym, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  Ustawa wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), określa wymogi dotyczące zasad udzielania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii Europejskiej pod oznaczeniem „OIPE", a także określa wymogi dotyczące ich tworzenia, dystrybucji, przenoszenia oraz nadzoru nad nimi.

  "OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich państwach UE przez dostawcę, który posiada zezwolenie na tworzenie OIPE i jego dystrybucję. Dostawcą mogą być instytucje finansowe wykonujące działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, oraz instytucje zarządzające aktywami. W ramach OIPE będą funkcjonować krajowe subkonta otwarte w ramach każdego indywidualnego konta OIPE. Subkonta będą wykorzystywane do prowadzenia rejestru wpłaconych składek oraz wypłat zgromadzonych środków" - czytamy w komunikacie.  

  Ustawa dokonuje zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych.

  W zakresie zapewnienia stosowania rozporządzenia 2019/1238 ustawa określa:

  1) zasady gromadzenia oszczędności na kontach OIPE;

  2) warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE;

  3) warunki dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotu zgromadzonych w ramach OIPE środków.

  Na koncie OIPE będzie mógł  gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Osoba fizyczna z chwilą założenia subkonta OIPE będzie składać dostawcy oświadczenie, że nie gromadzi oszczędności na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę. Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługiwać będzie osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat. Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie będzie mogła zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

  Umowy o prowadzenie OIPE będzie mogła być zawarta z dostawcą będącym:

  1. zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe;

  2. towarzystwem funduszy inwestycyjnych,   spółką zarządzającą lub  zarządzającym z UE prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub z zarządzającym ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI - o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.;

  3. firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; w takim przypadku świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzeniu rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w ramach subkonta OIPE obejmować będzie lokowanie środków w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami tej ustawy;

  4. bankiem krajowym, oddziałem instytucji kredytowej lub oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe; w takim przypadku oszczędzający będzie zawierał umowę o prowadzenie OIPE w formie rachunku oszczędnościowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tej ustawy.

  W umowie o prowadzenie OIPE oszczędzający będzie mógł wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na subkoncie OIPE w przypadku jego śmierci (osoby uprawnione).

  Wpłaty dokonywane na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie będą mogły przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Po przekroczeniu przez oszczędzającego tego limitu dostawca będzie obowiązany do przekazania oszczędzającemu nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie OIPE.

  Środki zgromadzone na koncie OIPE oraz na subkoncie OIPE stanowić będą majątek wspólny małżonków.

  Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie OIPE będzie następować:

  1)     na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:

  a)    dokonywania wpłat na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

  b)     dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty;

  2)     na wniosek osoby uprawnionej - w przypadku śmierci oszczędzającego.

  Wypłata będzie mogła być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.

  Ustawa określa także zasady dokonywania wypłat transferowych - pomiędzy poszczególnymi subkontami OIPE oraz z subkonta OIPE na  indywidualne konta emerytalne (IKE) wskazanych osób (dot. np. wypłat z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE osoby uprawnionej, z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka,  czy z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE jego małżonka). W tym zakresie ustawa dokonuje także odpowiedniej nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.  

  W ustawie określono także zasady postępowania w przypadku:

  1) otwarcia likwidacji dostawcy;

  2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub prawomocnego umorzenia postępowania upadłościowego dostawcy albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dostawcy;

  3) wydania przez organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez dostawcę;

  4) wydania przez organ nadzoru decyzji o zawieszeniu działalności dostawcy i ustanowieniu zarządu komisarycznego, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także wydania decyzji przez organ nadzoru o wyrejestrowaniu OIPE.

  W tych przypadkach miała będzie miejsce wypłata transferowa zgromadzonych w OIPE środków do innego, wybranego dostawcy, lub ich zwrot oszczędzającemu.

  Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona będzie do rejestracji i wyrejestrowaniu OIPE, wykonywania kontroli działalności dostawców OIPE oraz stosowania wobec nich sankcji - na zasadach określonych w nowelizowanej w tym celu ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.     

  Przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, wypłat i wypłat transferowych zgromadzonych  środków oraz z tytułu zwrotów środków z subkonta OIPE dokonywanych na rzecz małżonka lub byłego małżonka będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w nowelizowanej ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W zakresie nieobjętym zwolnieniem, co dotyczyć będzie w szczególności przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE, stosowana będzie ryczałtowa stawka podatku, wynosząca wówczas 75% uzyskanego dochodu (w innych przypadkach nieobjętych zwolnieniem będą stosowane niższe stawki ryczałtu - np. w przypadku zwrotu środków innego niż dokonywany między małżonkami lub byłymi małżonkami - stawka podatku 19%). Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na subkoncie OIPE  będzie także wolne od podatku od spadków i darowizn.         

  Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w innych przepisach regulujących funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, polegają w szczególności na:

  1. umożliwieniu kasom posługiwania się nazwą: „Unia Kredytowa";

  2. poszerzenia katalogu czynności dozwolonych kasom o świadczenie usługi przekazu pieniężnego także na rzecz innych osób niż ich członkowie;

  3. uzupełnieniu i doprecyzowaniu przepisów o tajemnicy zawodowej;

  4. rozszerzeniu katalogu podmiotów mogących zostać członkami kasy o spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będące członkami kasy;

  5. upoważnieniu kas do prowadzenia rachunków powierniczych, w tym otwartych i zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych;

  6. wprowadzeniu nowego źródła kapitału kas w formie udziału inwestorskiego, z którym nie będzie związane członkostwo w kasie, a który będzie uprawniał otrzymania kwot z tytułu podziału nadwyżki bilansowej kasy za dany rok, o ile kasa spełniać będzie odpowiednie wymogi w zakresie wypłacalności, kondycji finansowej oraz poziomu funduszy własnych. W tym zakresie ustawa przewiduje w szczególności, że:

  1. udziały inwestorskie mogą obejmować wyłącznie osoby prawne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z kasą,
  2.  objęcie udziału inwestorskiego może nastąpić jedynie w zamian za środki pieniężne,
  3. całkowita wartość udziałów inwestorskich objętych w kasie nie może przekraczać 50% wartości funduszu udziałowego według stanu określonego w aktualnym zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym kasy,
  4. udziały inwestorskie nie mogą być zbywane,
  5. posiadacz udziału inwestorskiego może wypowiedzieć całość lub część udziałów inwestorskich i wystąpić o zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie,
  6. udziały inwestorskie nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  7. upoważnieniu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do świadczenia na rzecz krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych usługi w zakresie:

  1. prowadzenia rachunków i pośredniczenia w przeprowadzaniu przez te podmioty rozliczeń finansowych związanych z ich działalnością w zakresie usług płatniczych;
  2. pośredniczenia w wydawaniu instrumentów płatniczych;

  8. upoważnieniu Kasy Krajowej do udzielania wsparcia finansowego mającego na celu zapewnienie stabilności finansowej danej kasy;

  9. upoważnieniu Kasy Krajowej do utworzenia funduszu wsparcia edukacji i promocji, powstającego z rocznej składki ustalanej corocznie przez zarząd Kasy Krajowej, którego celem będzie przede wszystkim finansowanie wspólnych akcji wizerunkowych i edukacyjnych;

  10. poszerzeniu obowiązków informacyjnych Kasy Krajowej wobec Komisji Nadzoru Finansowego;

  11. wyłączeniu  środków wniesionych przez kasy na fundusz stabilizacyjny, utrzymywany w Kasie Krajowej, z katalogu kosztów uzyskania przychodów, oraz wprowadzeniu szeregu zwolnień podatkowych związanych z uruchamianiem funduszu stabilizacyjnego;

  12. wskazaniu, że kasy są obowiązane utrzymywać określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (tzw. wymóg MREL) od 1 stycznia 2032 r., 

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 24.08, 08:50Prezydent podpisał nowelę dot. rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która zmierza do uporządkowania i usprawnienia funkcjonowania instytucji rynku finansowego w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad tym rynkiem, ochrony klientów instytucji finansowych oraz ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad tym rynkiem, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa służy również wypełnieniu niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Finansowego (SRRF), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych, podano.

  Dodatkowo ustawa realizuje Strategię w zakresie stworzenia warunków regulacyjnych dla rozwoju rynku pożyczek papierów wartościowych.

  Ustawa dokonuje nowelizacji 41 ustaw.

  W celu ochrony klientów instytucji finansowych ustawa m.in.:

  - ogranicza możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (wartość co najmniej 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej lub innej) oraz wprowadza obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych;

  - ustanawia ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych dla klientów detalicznych oraz zakaz zaciągania przez alternatywne spółki inwestycyjne pożyczek od osób fizycznych (celem tego rozwiązania jest zabezpieczenie klientów rynku finansowego przed agresywnymi strategiami sprzedażowymi najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych);

  - wprowadza przepis ograniczający stosowane dotychczas przez niektóre firmy działania polegające na wykorzystywaniu autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego, w celu pozyskania klientów (np. wybiórcze, publiczne przywoływanie odpowiedzi KNF na zapytania złożone przez te firmy do KNF);

  - zapewnia ubezpieczającym i ubezpieczonym w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ponoszącym ryzyko lokaty, ochronę porównywalną z ochroną zapewnioną uczestnikom funduszy inwestycyjnych otwartych w zakresie prowadzonej przez te fundusze działalności lokacyjnej, poprzez umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wydania rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, będący osobą fizyczną lub ubezpieczający niebędący osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony, będący osobą fizyczną, ponosi koszt składki ubezpieczeniowej;

  - zapewnia organowi nadzoru instrumenty efektywnego nadzoru nad dostawcami usług płatniczych w celu ochrony użytkowników i zapewnienia zgodności działalności dostawców z prawem, w tym związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

  - nakłada na zakład ubezpieczeń - w przypadku wyczerpywania się sumy gwarancyjnej - obowiązek poinformowania poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości zgłoszenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego roszczeń o wypłatę renty oraz nakłada na ten Fundusz obowiązek informacyjny wobec osób poszkodowanych i uprawnionych o możliwości wyczerpania się określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

  W celu wzmocnienia odporności i zwiększenia stabilności systemu finansowego ustawa m.in.:

  - zwiększa efektywność monitorowania rynku lokat strukturyzowanych, poprzez określenie dokładnego zakresu nadzoru i wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego dla banków rekomendujących, oferujących lub umożliwiających zawarcie umowy na lokatę strukturyzowaną;

  - wprowadza regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mające na celu uproszczenie obowiązujących procedur oraz dostosowanie ich do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu;

  - zwalnia Komisję Nadzoru Finansowego z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych poprzez włączenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do katalogu organów, z którymi możliwa jest wymiana informacji i dokumentów, w tym ustawowo chronionych, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań tych organów oraz KNF;

  - podnosi z 500 tys. zł do 5 mln zł maksymalną karę na podmiot, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w przypadku naruszeń przepisów ustawy lub wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem funduszu inwestycyjnego;

  - umożliwia nakładanie kar na podmioty, którym wygasło albo zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności, z którą wiąże się naruszenie, oraz na podmioty, które zostały wykreślone z rejestru uprawniającego do prowadzenia określonej działalności;

  - umożliwia nałożenie sankcji na członków rady nadzorczej lub członków zarządu banku, bezpośrednio nadzorujących obszar, w którym miało miejsce naruszenie, odpowiedzialnych za naruszenie prawa, pełniących funkcję w okresie, w którym miało miejsce naruszenie;

  - umożliwia korzystanie z doręczeń elektronicznych w odniesieniu do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, niemających formy decyzji administracyjnej;

  - umożliwia od strony formalnej zawarcie porozumienia o współpracy i wymianie informacji pomiędzy Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

  - wprowadza do prawa rynku finansowego instytucję czynnego żalu - poprzez wprowadzenie w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów zawartych w dodawanym rozdziale 2b „Układ w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji";

  - wprowadza instytucję tzw. jednolitej licencji bankowej (bank nie będzie musiał uzyskać dodatkowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej);

  - umożliwia bankom państwowym prowadzenie działalności maklerskiej.

  Nowela zawiera też przepisy dotyczące wydłużenia terminu wejścia w życie zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na udostępnianiu umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (w ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi). Przepisy te miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r., natomiast w wyniku nowelizacji ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

  Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 21.08, 09:27Komisja sejmowa zaproponowała zmiany chroniące giełdowe ASI przed delistingiem  

  Warszawa, 21.08.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zaproponowała zmiany ustawy, które sprawią, że ustawowe ograniczenie w obrocie akcjami nie będzie dotyczyło Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI), które już posiadają status spółek publicznych, poinformował mec. Jarosław Rudy z Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy.

  "Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów państwowych wniosła do Sejmu RP o wniesienie poprawek do rządowego projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. […] Jeżeli powyższe zmiany wejdą w życie, to akcje ASI posiadających status spółek publicznych nie zostaną objęte ustawowym ograniczeniem obrotu z nowego art. 70k ust. 6 UFI i nie będzie podstaw do wykluczenia dziewięciu spółek z obrotu na GPW oraz NewConnect i miliardowych strat inwestorów" - napisał Rudy na LinkedIn. 

  Wcześniej agencja ISBnews podawała, że giełdowe ASI sygnalizują, iż potencjalne ograniczenie zbywalności i delisting notowanych walorów spółek ASI mogłoby być efektem nowelizacji ustaw w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

  "Cieszę się, że problem został dostrzeżony i tak szybko nastąpiła reakcja odpowiednich instytucji. Jestem przekonany, że ASI jako spółki publiczne wnoszą pozytywny wkład w funkcjonowanie rynku kapitałowego, pozwalają inwestorom na lepszą dywersyfikację aktywów w portfelu i dają ekspozycję na projekty inwestycyjne o potencjalnie atrakcyjnej stopie zwrotu" - skomentował prezes i inwestor JR Holding ASI January Ciszewski.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:57Sejm odrzucił poprawki do noweli o ubezpieczeniach eksportowych  

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Nowela poszerza katalog ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

  Odrzucone poprawki dotyczyły m.in. doprecyzowania sankcji za przekroczenie przepisów dotyczących zakazu przejęcia kontroli nad apteką ogólnodostępną.

  Nowela - prócz regulacji związanych z Korporacją Kredytów Eksportowych (KUKE) - zawiera również przepisy dot. rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w prawie farmaceutycznym. Wprowadza zakaz przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli podmiot przejmujący kontrolę jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo wchodzi w skład grupy kapitałowej, która takie apteki prowadzi.

  Nowelizacja rozszerza katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń - o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju. Wprowadza też możliwość reasekuracji przez Korporację ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

  Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co ostatecznie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

  Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi tutaj o ograniczenia do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.  Rozszerzanie systemu wsparcia jest również konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:39Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zakłada utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało  233, 217 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Ustawa zakłada, że system CIE ma być tworzony, utrzymywany i rozwijany przez PFR Portal. Jak wskazano w uzasadnieniu PFR Portal ściśle współpracuje z innymi instytucjami finansowymi, tj. PFR, instytucjami finansowymi, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w celu informowania, m.in. o rynku emerytalnym, w tym o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

  System CIE ma być zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkowników do narzędzi i usług systemu CIE.

  W budowę CIE mają być zaangażowane różne podmioty: KPRM, ZUS, KRUS, PFR, PFR Portal, a także z instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz agenci transferowi.

  ZUS i KRUS mają udostępniać informacje o środkach zapisanych na kontach i subkontach ubezpieczonych.

  (ISBnews)

 • 16.08, 13:45Sejm przyjął poprawki do ustawy dot. rozwoju rynku finansowego 

  Warszawa, 16.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dotyczącej zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, której celem jest m.in. zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

  Poprawki dotyczą m.in. umożliwienia wymiany informacji z nadzorami na europejskim rynku finansowym, łączenia funduszy zamkniętych niepublicznych o niedostosowanej strukturze portfela z takimi o dostosowanej strukturze w celu uniknięcia ich likwidacji czy doprecyzowania przepisów dot. zawieszenia spłaty kredytu.

  Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny, redakcyjny i porządkujący.

  Ustawa wprowadza zmiany w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, krajowe instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

  Zakłada m.in.: rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF obowiązków nadzorczych, w szczególności w zakresie trybu prowadzenia czynności kontrolnych przez Komisję oraz wprowadzenie wobec pomiotów nadzorowanych mechanizmu tzw. czynnego żalu.

  Reguluje także kwestie ustanowienia tzw. jednolitej licencji bankowej, nie wymagającej od banków uzyskania dodatkowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, umożliwia bankom państwowym prowadzenie działalności maklerskiej, a także określa szczególne zasady powierzania wykonywania czynności z zakresu działalności bankowej (outsourcing) w przypadku banków hipotecznych.

  W regulacji zawarto także przepisy dotyczące umożliwienia bankom powierniczym wykonywania czynności w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych, ograniczono możliwość wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych oraz wprowadzono zakaz zaciągania przez alternatywne spółki inwestycyjne pożyczek od osób fizycznych.

  Jednocześnie ograniczono możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji w przypadku, gdy są oferowane takim klientom (min. 40 tys.  euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej) a także wprowadzono obowiązek sprzedaż obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

  Ustawa zawiera przepisy umożliwiające towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) nabywanie papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

  Wprowadzone zmiany mają skutkować zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur, skróceniem czasu na załatwienie sprawy, zwłaszcza w przypadku wykonywania czynności outsourcingu/podoutsourcingu bankowego w zakresie zwolnienia z szeregu obowiązków w przypadku, gdy dostawcą usług dla banku jest inny bank, instytucja kredytowa, jak również w przypadku rezygnacji z bezwzględnego stosowania umowy agencyjnej jako formy powierzenia części czynności w ramach outsourcingu, podoutsourcingu bankowego.

  Nastąpić ma również ograniczenie obowiązków informacyjnych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec gmin uprawnionych do dziedziczenia do niezbędnego minimum. Jednocześnie projekt zakłada, że w niektórych obszarach nastąpi zwiększenie liczby dokumentów i procedur. Powyższe związane jest m.in. z nałożeniem na banki obowiązku sprawozdawczego w przypadku oferowania, zawierania lub umożliwienia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, czy obowiązkiem informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o działaniach dotyczących planu naprawy banku.

  Ustawa wprowadza także rozwiązania w zakresie digitalizacji i doręczeń elektronicznych, które mają ułatwić i usprawnić wzajemną współpracę pomiędzy KNF a podmiotami nadzorowanymi (skrócą czas na załatwienie sprawy, zmniejszenie obrotu korespondencji papierowej), np. wdrożenie elektronicznego zawiadamiania o zmianach statutów funduszy inwestycyjnych i notyfikacji obrotu znacznymi pakietami akcji z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

  Przyspieszeniu oraz uproszczeniu ma ulec ocenienie nadesłanych przez podmiot nadzorowany dokumentów, dokonywanie zawiadomień i notyfikacji oraz obniżenie kosztów obsługi administracyjnej podmiotów nadzorowanych wskutek braku konieczności pobierania dodatkowych opłat np. za pobranie dodatkowego wypisu aktu notarialnego dla KNF.

  (ISBnews)

 • 16.08, 12:58Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o ogólnoeuropejskim indyw. produkcie emerytalnym 

  Warszawa, 16.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), która zakłada wprowadzenie takiego produktu na poziomie ogólnoeuropejskim.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 234 posłów, 219 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Według założeń, wprowadzenie OIPE (ang. PEPP) ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, w tym możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia środków przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

  OIPE może być oferowany we wszystkich państwach UE przez różnorakie instytucje finansowe: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, czy firmy i spółki inwestycyjne oraz zarządzające, a także zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

  Ustawa zakłada, że na koncie OIPE oszczędności może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że ustawa nie dawała możliwości prowadzenia wspólnego subkonta OIPE np. dla małżonków. Prawo do wpłat ma mieć osoba, która ukończyła 15 lat. Roczny limit wpłat na OIPE ma stanowić kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

  Założono, że każde państwo członkowskie może skorzystać z funkcjonujących krajowych kryteriów w zakresie stosowania ulg podatkowych. Ustawa wprowadza zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP, jak i dochodów powstałych w czasie gromadzenia w momencie wypłaty środków z takiego subkonta.

  Oszczędzający, którzy zmienią miejsce zamieszkania do innego państwa UE, będą mogli dalej wpłacać składki na OIPE, który wykupili w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania, zachowując prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

  Zwolnienie z podatku dotyczyć ma zarówno wpłat na fundusz, jak i wypłat przeznaczonych na działania naprawcze w ramach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

  Ustawa zakłada realizację rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) w zakresie poprawy i wzmocnienia bazy kapitałowej kas (na potrzeby m.in. spełnienia wymogu w zakresie minimalnego poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, tzw. MREL).

  W ustawie znalazły się również przepisy umożliwiające Kasie Krajowej świadczenie usług płatniczych dla podmiotów innych niż kasy. Ustawa ma umożliwić kasom świadczenie usług na rzecz osób niebędących ich członkami, nieobciążających ryzykiem środków powierzonych.

   (ISBnews)

 • 14.08, 09:08Buda: Widoczne jest duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi poza kredytem 2% 

  Warszawa, 14.08.2023 (ISBnews) - Widoczne jest duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi poza kredytem 2%, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że większość korzystających z kredytu to osoby, które odłożyły zakup w roku 2022 ze względu na wojną na Ukrainie i wzrost stóp procentowych.

  "Duży jest popyt poza kredytem 2%. […] Tych, którzy są na rynku kupują mieszkania w większości to są osoby, które nie korzystają z tego kredytu, to są osoby, które wróciły do zakupu" - powiedział Buda w radiowej Jedynce.

  Na pytanie o wzrost cen mieszkań przyznał, że "mieszkania rzeczywiście będą drożały".

  "One i tak drożeją niżej niż skala inflacyjna. […] Ciężko się spodziewać, ekonomiści też biorą to pod uwagę, że wszystkie produkty rosną a mieszkania jednak nie. Tak po prostu jest i musimy się z tym pogodzić. Ale mam nadzieję, że w skali roku drugie półrocze będzie już dużo spokojniejsze" – podkreślił minister.

  Kredyt mieszkaniowy oprocentowany 2% wprowadzono w lipcu br.

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza tzw. bezpieczny kredyt 2%.

  O kredyt z dopłatą będą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 11.08, 10:20Siedem ASI z GPW apeluje od MF i KNF o uniknięcie ich delistingu w efekcie noweli prawa 

  Warszawa, 11.08.2023 (ISBnews) - Emitenci giełdowi działający w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) - JR Holding, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, Imperio i Spark VC - domagają się pilnego podjęcia przez ministra finansów oraz Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wszelkich niezbędnych działań prawnych w celu wyeliminowania potencjalnych skutków nowelizacji Ustawy o funduszach, które mogą doprowadzić do delistingu tych spółek i dodatkowego ryzyka ich indywidualnych akcjonariuszy, podano w petycji.

  "Oczekujemy wyłączenia publicznych ASI spod przepisów ograniczających zbywalność ich akcji, co powinno dotyczyć spółek już notowanych oraz potencjalnie dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu w przyszłości. Wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań legislacyjnych oraz wypracowania rozwiązań zapewniających zabezpieczenie interesów inwestorów publicznych ASI w okresie przejściowym" - czytamy w petycji.

  Wejście w życie - po podpisie prezydenta RP - przedmiotowego przepisu, będzie skutkowało koniecznością wykluczenia z obrotu giełdowego przez GPW wszystkich obecnie notowanych na GPW i NewConnect ASI oraz zablokowanie wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu nowych ASI, podkreślono.

  W uzasadnieniu wskazano m.in. że obecnie funkcjonuje dziewięć ASI będących przedmiotem obrotu giełdowego o łącznej kapitalizacji ponad 900 mln zł. Jak podkreślono, publiczne ASI są "podwójnie" nadzorowane: raz przez KNF z racji funkcjonowania jako ASI; a nadto przez odpowiednią krajową instytucję z racji notowania na GPW/NewConnect (KNF/GPW); ASI notowane na GPW/NewConnect spełniają obowiązki informacyjne, publikując stosowne raporty bieżące i okresowe, co czyni z nich inwestycje o najwyższym stopniu przejrzystości; ASI to spółki inwestycyjne, powołane w celu agregowania kapitału inwestorów i przeznaczania go na finansowanie projektów inwestycyjnych. Notowanie ich na polskim rynku kapitałowym daje krajowym inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela i inwestowania w ASI, których kapitał pochodzi głownie od polskich inwestorów i wspiera głównie polskie przedsięwzięcia.

  Jak zaznaczono w petycji, zniknięcie akcji ASI jako dostępnego instrumentu inwestycyjnego ograniczy możliwości inwestycyjne (w tym dywersyfikacji) polskim inwestorom giełdowym na rodzimym rynku, a nadto, paradoksalnie, będzie zachętą do inwestowania na rynkach zagranicznych, gdzie podobne instrumenty są dostępne bez nadmiernych ograniczeń, czy też podjęcia inwestycji w nieregulowane instrumenty typu kryptowaluty, co w konsekwencji może przyczynić się do osłabienia kapitału polskiego i wsparcie kapitału zagranicznego.

  "Likwidacja polskich, nadzorowanych przez krajowe instytucje, instrumentów inwestycyjnych w żadnym stopniu nie przyczynia się do 'rozwoju [polskiego] rynku finansowego oraz ochrony inwestorów', co jest tytułowym celem Ustawy. Wręcz przeciwnie, ogranicza wachlarz instrumentów dostępnych polskim inwestorom, zachęcając ich do przenoszenia środków poza jurysdykcję polskich nadzorców, lub wręcz poza jakąkolwiek regulację" - czytamy dalej.

  Ograniczenie zbywalności akcji ASI notowanych dzisiaj, jak i potencjalnie mogących być notowanymi w przyszłości, nie ma waloru zwiększania bezpieczeństwa obrotu, a wręcz przeciwnie narusza zasadę zaufania obywatela do Państwa, narusza prawa nabyte inwestorów i zmniejsza zaufanie do polskiego rynku kapitałowego, podkreślono także.

  "Wykluczenie z obrotu akcji ASI już notowanych, pozostawi tysiące (głównie drobnych) inwestorów z trudnozbywalnymi aktywami, które nabyli zgodnie z obowiązującym prawem na rynkach nadzorowanych przez KNF w uzasadnionym zaufaniu, że w tym samym trybie będą mogli je bez ograniczeń zbyć w wybranym przez siebie momencie. Następstwem tego mogą być znaczące spadki kursów akcji ASI w miarę zbliżania się daty wykluczenia z obrotu, pomimo, że portfele inwestycyjne tych ASI będą w niezmienionej kondycji, co narazi tysiące inwestorów na straty. Wprowadzenie w życie przedmiotowego zapisu Ustawy bez żadnych zmian z powodów wyrażonych powyżej będzie skutkowało istotnymi stratami inwestorów w praktyce zmuszonych do sprzedaży akcji ASI, pod presją zbliżającego się wykluczenia, po zaniżonych cenach. Łatwo sobie wyobrazić, że efektem będzie tysiące pozwów, kierowanych przez inwestorów, o odszkodowanie od Skarbu Państwa za działanie regulatorów i ustawodawcy" - stwierdzono również.

  W ocenie autorów petycji, na wykluczeniu z obrotu polskich alternatywnych funduszy inwestycyjnych skorzysta jedynie ich konkurencja, którą głównie stanowią wielkie zagraniczne instytucje finansowe, które pobierają znaczne opłaty od zarządzania powierzonymi im  funduszami, a które jak pokazuje historia, rzadko kiedy zapewniają zwrot z inwestycji większy niż indeksy rynkowe czy inflacja. Polscy inwestorzy tylko stracą.

  "Wątpliwość rodzi również fakt, że przedmiotowy przepis został do projektu Ustawy dodany już po konsultacjach publicznych projektu, co uniemożliwiło środowisku odniesienie się do proponowanego zapisu. W dotychczasowej historii polskiego rynku kapitałowego nie miała miejsca sytuacja, kiedy to jednostronne działanie ustawodawcy przy bezczynności instytucji rynkowych, w tym nadzorujących, doprowadziło do „automatycznego" wykluczenia z obrotu instrumentów, wcześniej do obrotu zgodnie z prawem dopuszczonych i wprowadzonych. Takie zdarzenie wypłynie destrukcyjnie na zaufanie uczestników obrotu do rynku kapitałowego i jego instytucji" - podsumowano w petycji.

  (ISBnews)

 • 02.08, 16:12MRiT: Do tej pory wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu 2% 

  Warszawa, 02.08.2023 (ISBnews) - Dotychczas wpłynęło ponad 18 tys. wniosków w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%", podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przepisy ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe weszły w życie na początku lipca br.

  "Po czterech tygodniach działania programu 'Pierwsze Mieszkanie', którego Bezpieczny kredyt 2% jest częścią, wpłynęło już ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu" - czytamy w komunikacie.

  Drugi filar programu, czyli Konto Mieszkaniowe (oszczędzanie na mieszkanie na preferencyjnych warunkach) zaowocowało założeniem niemal 600 kont oszczędnościowych, podano także.

  Tuż po wdrożeniu programu na początku lipca minister rozwoju i technologii Waldemar Buda mówił, że "wszystko wskazuje", iż chętnych do skorzystania z kredytu może być więcej niż pierwotnie szacowano.

  Ocena skutków regulacji (OSR) do ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wskazywała, że liczba udzielonych kredytów w 2023 ma wynieść 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys. Począwszy od 2025 r. wielkość bazowa rocznej akcji kredytowej została oszacowana na poziomie 30 tys. kredytów.

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza tzw. bezpieczny kredyt 2% oraz konta mieszkaniowe.

  O kredyt z dopłatą będą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  Jednocześnie możliwe jest zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

  Wysokość wpłat - jak zakłada ustawa - może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

  W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Oszczędności te będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

  W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

  (ISBnews)

 • 28.07, 18:00Senat odrzucił ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zakładała utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

  Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 46, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  W ustawie proponowano, aby  system CIE był tworzony, utrzymywany i rozwijany przez PFR Portal. Uzasadniano, że PFR Portal ściśle współpracuje z innymi instytucjami finansowymi, tj. PFR, instytucjami finansowymi, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w celu informowania, m.in. o rynku emerytalnym, w tym o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

  System CIE miał być zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkowników do narzędzi i usług systemu CIE.

  W budowę CIE miały być zaangażowane różne podmioty: KPRM, ZUS, KRUS, PFR, PFR Portal, a także z instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz agenci transferowi.

  ZUS i KRUS miały udostępniać informacje o środkach zapisanych na kontach i subkontach ubezpieczonych.

  (ISBnews)