ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.10, 12:44ZPF postuluje wydłużenie vacatio legis pakietu podatkowego do 1 stycznia 2023 r. 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) proponuje rezygnację ze zmiany reguł opodatkowania leasingu, zmiany w przepisach dotyczących warunków zwolnienia z opodatkowania zbycia akcji, doprecyzowanie regulacji odnoszących się do ulgi dla klasy średniej. ZPF przedstawił uwagi do nowelizacji pakietu podatkowego Polskiego Ładu, postulując jednocześnie o wydłużenie vacatio legis noweli o 12 miesięcy.

  Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

  "ZPF pragnie podkreślić, że tak istotna zmiana prawa podatkowego, wpływająca zarówno na zdecydowaną większość obywateli, rynek pracy, jak i całą gospodarkę, nie powinna być procedowana w tak szybkim tempie. Z tego względu postulujemy odłożenie daty wejścia zmian w życie - do dnia 1 stycznia 2023 r." - czytamy w opinii.

  W ocenie Związku, zmiany, proponowane w regulacji pociągają za sobą konieczność poczynienia znacznych nakładów operacyjnych związanych z wdrożeniem do praktyki biznesowej, w tym konieczności poniesienia istotnych kosztów. Zdaniem ZPF, skutkować będą istotnym wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej.

  Jednocześnie Związek postuluje rezygnację z proponowanych w noweli przepisów dotyczących leasingu lub co najmniej wprowadzenie przepisów przejściowych dla umów leasingu, które są obecnie wykonywane i wyłączenie ich spod planowanej regulacji.

  Nowelizacja zakłada m.in., że wykupienie samochodu, a następnie przeniesienie go do majątku prywatnego ma być obciążone nie tylko podatkiem dochodowym, lecz także podatku VAT. Planowane jest także wydłużenie okresu obciążenia sprzedaży podatkami z sześciu miesięcy do pięciu lat począwszy od roku, w którym została opłacona ostatnia rata.

  W ocenie ZPF, tak nagła i szybka zmiana reguł opodatkowania leasingu byłaby dużym zaskoczeniem dla przedsiębiorców, którzy są w trakcie trwania umów leasingowych, naruszającym przy tym ich prawa nabyte.

  Z krytyką ZPF spotkała się też wprowadzana regulacja, zgodnie z którą zwolnione z opodatkowania mają być dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publiczne, jeżeli: odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz podatnik albo jego spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli ze spółką podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji.

  "ZPF nie dostrzega jakiegokolwiek uzasadnienia dla wprowadzania tak długiego okresu, jak 3 lata. W warunkach postępującej inflacji wprowadzenie tak długiego okresu może być wręcz krzywdzące dla akcjonariuszy" - czytamy w opinii.

  Zastrzeżenie Związku budzi ponadto wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, która - zdaniem ZPF - uderza w rynek najmu mieszkań i będzie mieć skrajnie negatywne skutki.

  "Amortyzacja […] nie jest rekompensatą za utratę wartości lokalu. Jest to uwzględnienie kosztu nabycia nieruchomości przy kalkulacji dochodu z najmu, które jest rozłożone w czasie dla zachowania proporcji. Pozbawienie podmiotów inwestujących w lokale na wynajem możliwości ich amortyzacji uczyni te inwestycje nieopłacalnymi" - podkreśla Związek.

  Uważa, że w sytuacji, gdy wiele takich inwestycji jest w realizacji, zmiana zasad amortyzacji jest istotnym naruszeniem zasady zaufania obywateli do państwa.

  Apeluje także o doprecyzowanie zasad rozliczania tzw. ulgi dla klasy średniej. Zdaniem Związku, brak jest określenia czy ulga dotyczyć ma tylko pracowników, czy również przedsiębiorców, których przychody nie przekroczą 102 588 zł i 133 692 zł czy też ulga będzie przysługiwać, lecz tylko do przychodów nieprzekraczających powyższych kwot.

  Nie jest też oczywiste, czy pracownik i przedsiębiorca, którzy uzyskają przychody w kwocie do 133 692 zł będą obliczać kwotę przysługującej im ulgi dwuetapowo - najpierw w odniesieniu do przychodów z przedziału pomiędzy 68 412 zł i 102 588 zł, a następnie w odniesieniu do przychodów z przedziału pomiędzy 102 588 zł i 133 692 zł, wskazuje Związek. Ulga rozliczana jest w różny sposób dla obydwu przedziałów dochodów. 

  ZPF krytykuje proponowany w noweli brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej przy jednocześnie drastycznym jej podwyższeniu.

  "Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, szczególnie w ramach rodzinnych firm, nie będą w stanie konkurować z podmiotami będącymi osobami prawnymi, szczególnie, że podmioty te nie tylko nie płacą składki zdrowotnej w ogóle ale płacą niższy podatek dochodowy (tj. 9%)" - czytamy w opinii.  

  Według ZPF, zmiana ta może przyczynić się do drastycznego osłabienia sektora firm rodzinnych.

  Ponadto Związek postuluje wprowadzenie do nowelizacji nowych rozwiązań.

  "Dodatkowo pragniemy postulować wprowadzenie do Ustawy rozwiązań, które usprawnią gospodarkę oraz przyspieszą obieg pieniądza, w szczególności:

  1) umożliwienie bankom szybszej sprzedaży wierzytelności z perspektywy podatku CIT - szybsze rozpoznanie wierzytelności straconych i szybsza sprzedaż wierzytelności, skutkować będą osiąganiem wyższych cen zbycia, a tym samym lepszym dokapitalizowaniem banków, co przełoży się bezpośrednio na zwiększoną ilość pieniądza w gospodarce na akcję kredytową;

  2) zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po dniu 15 marca 2020 r. i zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty udzielone po tym terminie - akcja kredytowa, związana z przełamaniem problemów koronawirusowych wśród przedsiębiorstw, powinna być zwolniona z podatku bankowego;

  3) zapewnienie instytucjom pożyczkowym możliwości rozpoznawania w kosztach podatkowych nieściągalnych wierzytelności - należy zauważyć, że w większości państw Unii Europejskiej instytucje pożyczkowe są uprawnione do zaliczania do kosztów podatkowych rezerw celowych/odpisów aktualizujących wartość wierzytelności pożyczkowych oraz do zaliczania do kosztów podatkowych lub uwzględniania w inny sposób w wyniku podatkowym odpisanych jako nieściągalne wierzytelności pożyczkowych" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 14.10, 17:29Sejm za nowelą o rachunkowości, dostosowującą przepisy do nowych technologii 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości, dostosowując przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzając obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML.

  Za nowelą głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także do tzw. ustawy około-COVID-owej.

  W nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL.

  Dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zaproponowano rozwiązania prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych) przez: wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu, wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL.

  Nowelizowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla firm kierowanych przez zarząd, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków.

  Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

  Proponowane zmiany mają także przyczynić się do poprawy komunikacji między Polską Agencją Nadzoru Audytorskiego a firmami audytorskimi. Dodatkowe regulacje dotyczące firm audytorskich obejmują m.in. doprecyzowanie sytuacji, w której nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta. Uściślone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Nowela zawiera też regulacje, dot. odbywania w sposób zdalny posiedzeń Agencji Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym oddawanie głosów w trybie obiegowym poza posiedzeniem.

  (ISBnews)

 • 11.10, 13:42GPW postuluje objęcie przepisami dot. crowdfundingu także spółek z o.o. 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postuluje objęcie przepisami planowanej ustawy crowdfundingowej także spółek z o.o., wynika z opinii GPW do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) podano, że opinia ta została "przyjęta kierunkowo".

  Projekt został skierowany do ponownych konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do 22 października.

  Giełda "poddaje pod rozwagę skorzystanie - w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 - z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"- czytamy w opinii GPW.

  Podkreśliła ona, że wprowadzenie tego rozwiązania wymaga usunięcia z KSH obecnych ograniczeń formalnych, zwłaszcza dokonanie zmian w treści art. 180 KSH, który ustanawia wymóg notarialnego poświadczenia podpisów przy zbywaniu udziałów (§ 4) oraz art. 174 KSH, z którego wynika zakaz wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółce z o.o. (§ 6).

  Obecne regulacje - w ocenie GPW - te w istotny sposób utrudniają tej kategorii podmiotów możliwość korzystania z atrakcyjniejszej od kredytu bankowego, czy emisji obligacji formy finansowania, jaką są coraz popularniejsze zbiórki publiczne, podkreśliła GPW.

  W przypadku, gdyby ustawodawca nie chciał otwierać drogi do finansowania w formie crowdfundingu dla wszystkich spółek z o.o. GPW postuluje wprowadzenie rozwiązań pośrednich, poprzez np: (i) wprowadzenie wymogu przekształcenia się w spółkę akcyjną po skutecznym pozyskiwaniu przez spółkę z o.o. funduszy na dalszy rozwój (np. w określonym okresie) lub (ii) umożliwienie korzystania z tej formy finansowania jedynie większym podmiotom (np. o określonej wartości kapitału zakładowego).

  Jak wynika z informacji na stronach RCL, opinia GPW do projektu została "przyjęta kierunkowo".

  Spółka z o.o. to najpopularniejsza, po jednoosobowej działalności gospodarczej, forma prawna prowadzenia działalności w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2019 r. powstało 33 117 spółek z o.o. podczas gdy w przypadku spółek akcyjnych były to 243 nowe podmioty.

  Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie warunków do przestrzegania rozporządzenia 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wdrożenie dyrektywy 2020/1504 z 7 października 2020 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.  Projekt nakłada na operatorów platform crowdfundingowych obowiązek wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddanie ich nadzorowi KNF.

  Projektowana ustawa ma przyznać KNF uprawnienia nadzorcze m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców, wprowadzić odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą. Ma też uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych - w przypadku ofert publicznych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum.

  Od 10 listopada 2023 r. podwyższony ma zostać podwyższony z 2,5 mln euro do 5 mln euro próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

  Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 16:20RPP: Celem podwyżki stóp przeciwdziałanie ryzyku trwale podwyższonej inflacji 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - W warunkach obecnie przyspieszającej gospodarki i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano, w związku z tym celem obniżenia inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) w średnim okresie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła podwyższyć stopy procentowe, podał bank centralny. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym, zaznaczono.

  "W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP" - czytamy w komunikacie.

  "Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy dalej.

  W komunikacie wskazano, że pomimo iż część podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku to wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

  RPP nieoczekiwanie podwyższyła dziś stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. Od 7 października stopa lombardowa wyniesie 1,00% (podwyżka o 50 pb), stopa depozytowa - 0,00% (bez zmian), stopa redyskonta weksli 0,51% (podwyżka o 40 pb), a stopa dyskontowa weksli 0,52% (podwyżka o 40 pb).

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 16:04RPP podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5% 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5%, podał bank centralny.

  "Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%" - czytamy w komunikacie.

  W marcu ub.r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5% z 3,5% i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 15:23RPP podniosła stopy procentowe, w tym referencyjną o 40 pb do 0,5% 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%, podał bank centralny. Po posiedzeniu nie odbędzie się dziś konferencja prasowa, natomiast o godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat.

  Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

  "Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  * stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

  * stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

  * stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

  * stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

  * stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

  Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Na czwartek na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 21:13Sejm przyjął przepisy dot. wymogów dla firm inwestycyjnych 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymogów dla firm inwestycyjnych. Za nowelą głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny, 10 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki, doprecyzowujące obowiązki domów maklerskich.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie przepisów unijnych, dotyczących wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych. Firmy inwestycyjne zostały podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

  Do pierwszej kategorii zaliczono firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, największe i wzajemnie powiązane w najwyższym stopniu. Te firmy inwestycyjne będą – tak jak dotychczas – podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa.

  Do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, powinny zatem podlegać określonym wymogom ostrożnościowym, dostosowanym do tych szczególnych rodzajów ryzyka.

  Trzecia kategoria to małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, podlegające najmniej obciążającym wymogom.

  Nowela zakłada, że zmianie ulegnie też katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF będzie miała prawo ustalania dodatkowych wymogów, w tym w szczególności w zakresie funduszy własnych, i wymogów dotyczących  płynności, także – jeżeli uzna to za uzasadnione i odpowiednie - również dla małych i niepowiązanych wzajemnie domów maklerskich.

  Zmiany dotyczą też zasad polityki wynagrodzeń. Zgodnie z nowelą, polityka wynagrodzeń musi być m.in. neutralna pod względem płci. Ponadto doprecyzowano zasady powołania komitetu ds. wynagrodzeń oraz obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

  Wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych

  Nowela reguluje też zasady współpracy między właściwymi organami w państwach UE i KNF w razie sytuacji nadzwyczajnej. W przypadku, gdy KNF będzie sprawowała nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, będzie mógł ustanowić kolegium złożone z organów nadzoru.

  Zostały także określone zasady prowadzenia prac kolegium i współpracy między KNF i tymi organami.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:13Sejm przyjął ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. Ustawę poparło 393 posłów, 50 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym i odrzucił pozostałe.

  Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

  Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  Część kredytu BGK – zgodnie z ustawą – ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego - 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.  

  Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  (ISBnews)

 • 30.09, 14:15'Minutes': RPP odrzuciła we wrześniu wnioski o podwyżki stóp proc. 

  Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej o 15 punktów bazowych, a także wniosek o podwyżki wszystkich stóp, w tym referencyjnej do 2% (z 0,1% obecnie), wynika z "minutes" z wrześniowego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

  "Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 punktów bazowych" - czytamy w "minutes".

  "Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stóp procentowych NBP do następujących poziomów: stopa referencyjna 2,00%; stopa lombardowa 3,00%; stopa depozytowa 1,00%; stopa redyskontowa weksli 2,01%; stopa dyskontowa weksli 2,02%; oraz o ustalenie oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej na poziomie 1%" - czytamy dalej.

  Jak wynika z wrześniowych "minutes", niektórzy członkowie Rady byli zdania, że na obecnym posiedzeniu należy podwyższyć stopy procentowe NBP.

  "Zwracali oni uwagę, że dynamika cen jest obecnie wyraźnie podwyższona, a w kierunku wzrostu cen oddziałują także czynniki popytowe. Oceniali oni także, że podwyższone oczekiwania inflacyjne oraz wzrost presji płacowej mogą przyczyniać się do utrwalenia inflacji powyżej celu NBP. W opinii tych członków Rady podwyżka stóp procentowych mogłaby ograniczyć takie ryzyko i sprzyjać kształtowaniu się inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP" - czytamy dalej.

  We wrześniu br. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 10:23Prezydent podpisał nowelę o usługach płatniczych dot. akceptacji gotówki 

  Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która ma uregulować płatności gotówką na równi z płatnościami w formie bezgotówkowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zmiana ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych polegająca na dodaniu do niej art. 59ea eliminuje możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej" - czytamy w komunikacie.

  W praktyce obrotu gospodarczego zatem każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana przez akceptanta do ogółu konsumentów będzie implikować w sobie możliwość dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej znakami pieniężnymi emitowanymi przez Narodowy Bank Polski (NBP), podano także.  

  Każdy akceptant będzie zatem zobowiązany do akceptacji gotówki. 

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak charakteru bezwzględnego, gdyż regulacja przewiduje w tym zakresie stosowne wyłączenia. Przedmiotowy nakaz akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski nie będzie miał zastosowania:

  1. w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet,
  2. w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu;
  3. w trakcie imprezy masowej, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy;
  4. do jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub większa od niego.

  Jednocześnie regulacja przewiduje brak możliwości nakładania dodatkowych opłat przez akceptantów z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 14:19Prezydent podpisał nowelę umożliwiającą wysyłanie powiadomień ws. PPK przez ZUS 

  Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiającą wysyłanie wezwania o zawarcie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z wykorzystaniem profilu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest wprowadzenie […] czasowej regulacji (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich) umożliwiającej wysłanie wezwania […] o pracowniczych planach kapitałowych, przez Fundusz Rozwoju Społecznych z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa o PPK nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia, w określonym terminie, umowy o zarządzanie planami. Do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

  Informacja ta zawiera dane zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje dane zawarte w informacji z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK. Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił, w terminie, obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK. Do tej pory wezwanie uznawano za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  W wezwaniu PFR informuje jednocześnie podmiot zatrudniający o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie (kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym).

  Ustawa nowelizująca, poza możliwością wysłania wezwania z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS, wskazuje, kiedy wezwanie uznaje się za skuteczne: w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu albo po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS, w przypadku nieodebrania wezwania, podkreśliła Kancelaria.

  Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 14:16Założenia polityki pien.: Zmiany ws. rezerwy obow. zależne od warunków rynkowych 

  Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Zmiany w zakresie stóp rezerwy obowiązkowej będą uzależnione od warunków prowadzenia polityki pieniężnej w przyszłym roku, podano w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2022".

  "Zmiany stóp rezerwy obowiązkowej będą uzależnione od warunków prowadzenia polityki pieniężnej w 2022 r." - czytamy w "Założeniach".

  Głównym celem wykorzystania systemu rezerwy obowiązkowej będzie oddziaływanie w kierunku stabilizacji krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych, przypomniano.

  "Wynika to z uśrednionego sposobu utrzymywania rezerwy, który stwarza podmiotom swobodę decydowania o wysokości środków gromadzonych na rachunkach w banku centralnym w trakcie okresu utrzymywania rezerwy, pod warunkiem utrzymania średniego stanu środków w NBP na poziomie nie niższym od wymaganej wartości rezerwy. Jednocześnie wymóg utrzymywania rezerwy ogranicza skalę operacji otwartego rynku przeprowadzanych w celu absorpcji nadpłynności" - czytamy dalej w dokumencie.

  Na początku września prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński deklarował, że nie będzie postulował zmian w zakresie rezerwy obowiązkowej.

  Podczas posiedzenia 8 lipca Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5%.

  W marcu ub.r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5% z 3,5% i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 14:06Założenia polityki pieniężnej: Zakres instrumentów może być poszerzony w 2022 r. 

  Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - W zależności od kierunku i dynamiki zmian uwarunkowań dotyczących prowadzenia polityki pieniężnej, w szczególności związanych z ekonomicznymi następstwami pandemii, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2022 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie, podano w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2022".

  W 2022 r. zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać uwarunkowania towarzyszące jej prowadzeniu, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19. Podobnie jak w poprzednich latach, instrumenty polityki pieniężnej mogą być wykorzystywane w sposób elastyczny, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe. W związku z tym, w zależności od kierunku i dynamiki zmian tych uwarunkowań, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2022 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie" - czytamy w dokumencie.

  NBP przewiduje, iż w 2022 r. polityka pieniężna będzie prowadzona w warunkach utrzymującej się nadpłynności sektora bankowego.

  "Wpływ na ten stan będą mieć m.in. zmiany w zakresie wykorzystywania instrumentów polityki pieniężnej wprowadzone przez NBP w 2020 r. Ponadto, do wzrostu poziomu płynności w 2022 r. będzie się przyczyniać skup walut obcych od Ministerstwa Finansów. W kierunku ograniczenia poziomu płynności sektora bankowego oddziaływać będzie sprzedaż walut obcych przez NBP na potrzeby Komisji Europejskiej, w związku z przewalutowaniem składki członkowskiej oraz przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu" - czytamy dalej.

  W 2022 r. celem operacyjnym polityki pieniężnej NBP będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Ze względu na uwarunkowania rynkowe, stawka POLONIA może odchylać się od poziomu stopy referencyjnej NBP w ramach korytarza pomiędzy stopą lombardową a depozytową NBP, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 14:05Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2022 r. 

  Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2022" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., podał bank centralny. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

  "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego. NBP nie wyklucza jednak interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać w elastyczny sposób występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w tym w szczególności uwarunkowania rynkowe oraz następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19" - czytamy w "Założeniach".

  RPP podtrzymała, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

  "Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2,2% rocznie, a więc był zbliżony do celu NBP" - podkreślił bank centralny.

  Rada wskazała, że w przypadku odchylenia inflacji od celu RPP w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej.

  "Decydując o zmianach parametrów prowadzonej polityki pieniężnej, Rada bierze pod uwagę konieczność akomodacji dostosowań cenowych, które są związane przede wszystkim z powrotem gospodarki na ścieżkę zrównoważonego wzrostu po szoku związanym z pandemią COVID-19, z procesem doganiania przez Polskę bardziej rozwiniętych gospodarek (tj. procesem konwergencji), a także ze skutkami zachodzących w gospodarce zmian strukturalnych, w tym transformacji energetycznej" - czytamy dalej w dokumencie.

  Ważnym elementem wykorzystywanej przez Radę strategii celu inflacyjnego jest komunikacja z otoczeniem, podkreślił bank centralny.

  "Z tego względu decyzje Rady wraz z ich uwarunkowaniami są przedstawiane w Informacjach po posiedzeniach Rady, a także w Opisach dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady, Raportach o inflacji, Założeniach polityki pieniężnej i Sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej. Ponadto decyzje Rady i ich uwarunkowania mogą być wyjaśniane przez Prezesa NBP podczas konferencji prasowych, a także w indywidualnych wypowiedziach Prezesa NBP i członków Rady.

  Zgodnie z przyjętą strategią, w 2022 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 13:09NBP uważa, że projekt pakietu podatkowego wymaga zaopiniowania przez EBC 

  Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że projekt pakietu podatkowego Polskiego Ładu, nad którym obecnie debatuje rząd wymaga zaopiniowania przez Europejski Bank Centralny (EBC) ze względu na wprowadzenie limitów płatności gotówkowych, wynika z opinii NBP do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw.

  "W ocenie Narodowego Banku Polskiego, przedstawiony projekt ustawy wymaga zasięgnięcia przez władze krajowe opinii Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy w opinii.

  "Przedmiotowy projekt ustawy […] wprowadza ograniczenia płatności gotówkowych poprzez ustanowienie limitów płatności gotówkowych (20 000 zł lub równowartość tej kwoty) dla konsumentów w kontaktach z przedsiębiorcą oraz zmniejszenie limitów płatności dla przedsiębiorców z 15 000 zł do 8 000 zł" - czytamy dalej.

  Według NBP, "władze krajów członkowskich zasięgają opinii EBC w sprawie każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompetencji zgodnie z Traktatem [o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej] szczególnie odnośnie do środków płatności".  W ocenie banku centralnego, pozostawienie w projekcie przepisów dot. ograniczenia limitu płatności gotówkowych sprawia, że podlega on wymogowi  uzgodnień z EBC.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 12:07Sejm za poprawką dot. vacatio legis w noweli dot. wezwania do zawarcia PPK 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm poparł poprawkę Senatu do nowelizacji dotyczącej zmiany sposobu wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), wydłużającą vacatio legis do 14 dni.

  Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania wezwanie do firmy do zawarcia umowy o PPK byłoby wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

  Zgodnie z przepisami nowelizacji, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zatrudnionych.

  Informacja ta ma zawierać dane na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Następnie ma ją weryfikować Polski Fundusz Rozwoju.

  Jeżeli okazałoby się, że firma nie dopełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju ma wezwać w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

  Przyjęta przez Sejm senacka poprawka zakłada, że nowela wejdzie w życie nie z mocą wsteczną od 1 września, ale po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:22Sejm za powierzeniem obsługi 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającą powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczeń 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ZUS). Za nowelą głosowało 236 posłów, 161 było przeciwnych, a 49 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie ze zmianami, program "Rodzina 500+" będzie obsługiwany przez ZUS, wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, a świadczenia mają być wypłacane jedynie na konto bankowe.

  Wnioski będą mogły być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski będą składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, będą przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 13:04Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projektu zakładającego przeciwdziałanie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Niniejszy projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim" - czytamy w wykazie.

  Działalność polegająca na udzielaniu pozabankowych pożyczek o charakterze lichwiarskim jest częstym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu. Lichwiarskie pożyczki pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Dzieje się tak, pomimo podejmowanych w przeszłości prób zwalczania tego procederu, uzasadniono potrzebę wprowadzenia regulacji.

  Projekt obejmie zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym a także tej o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących m.in.:

  1) limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych; 

  2) definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego;

  3) stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych;

  4) nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. 

  Założono, że projektowana ustawa weszłaby w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 16:43Morawiecki: Nowy system ubezpieczeń rolniczych zaprezentujemy na początku X 2021 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przygotować nowy system ubezpieczeń rolniczych od ryzyk, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności rolniczej, z dużo większym niż dotychczas udziałem państwa, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy system ma zostać zaprezentowany na początku października.

  Premier podkreślił, że jednym z kierunków działań rządu jest zasadnicza przebudowa ubezpieczeń rolniczych, gdyż prowadzenie gospodarstwa rolnego obarczone jest - jak powiedział - "potężnym ryzykiem gospodarowania, klęskami żywiołowymi" "klęskami biologicznymi, ASF, ptasia grypą w tym roku".

  "Nie ma ubezpieczycieli , którzy to ubezpieczą, […] którzy wszystkie tego typu ryzyka ubezpieczą i dlatego w to miejsce, obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze wejdzie państwo polskie, po to, żeby zapewnić godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych. Ten system zaprezentujemy […] już na samym początku października" - powiedział Morawiecki podczas konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni".

  W ramach Polskiego Ładu zapowiadano także przyjęcie kodeksu rolnego, który ma uregulować podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych, zwiększenie stawki dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD), umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 08:14Senat za wydłużeniem vacatio legis noweli dot. akceptacji płatności gotówkowych 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, zakładające m.in. wydłużenie vacatio legis. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

  Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy. Inna doprecyzowuje, że obowiązek honorowania gotówki będzie wyłączony w przypadku umów zawieranych w sieci internet (w wersji, która trafiła do Senatu była mowa o wyłączeniu honorowania gotówki w przypadku działalności, prowadzonej w Internecie). Pozostałe poprawki mają charakter korygujący i legislacyjny.

  Nowela zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 5370,64 zł)

  Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych. 

  Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

  Jednocześnie regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 

  W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki. 

  (ISBnews)