Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 14:24KE proponuje środki dot. niewypłacalności w UE, mniejsze obciążenia dla spółek giełdowych 

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała harmonizację przepisów dot. niewypłacalności we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz uproszczenie dokumentacji i wymogów dla spółek giełdowych, poinformowała Komisja.

  "UE potrzebuje bezpiecznego, solidnego i atrakcyjnego systemu rozliczeń do celów dobrze funkcjonującej unii rynków kapitałowych" – czytamy w komunikacie.

  Zaproponowane dziś regulacje mają: 

  - uatrakcyjnić system rozliczeniowy poprzez umożliwienie kontrahentom centralnym (CCP) – którzy świadczą usługi rozliczeniowe – szybszego i łatwiejszego rozszerzania gamy swoich produktów oraz zachęcać uczestników unijnego rynku do przeprowadzania rozliczeń i budowania płynności z unijnymi CCP,

  - pomóc stworzyć bezpieczny i odporny system rozliczeniowy dzięki wzmocnieniu unijnych ram nadzoru nad CCP i wyciągnięciu wniosków z ostatnich wydarzeń na rynkach energii spowodowanych napaścią Rosji na Ukrainę - np. poprzez większą przejrzystość wezwań do uzupełnienia depozytu, tak aby uczestnicy rynku (w tym przedsiębiorstwa energetyczne) mieli lepsze możliwości ich przewidywania,

  - ograniczyć nadmierną ekspozycję uczestników rynku unijnego wobec CCP w państwach trzecich, w szczególności w odniesieniu do instrumentów pochodnych uznanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za instrumenty o charakterze zasadniczo systemowym. Przedstawiony dziś wniosek nakłada na wszystkich odpowiednich uczestników rynku obowiązek posiadania aktywnych rachunków u unijnych CCP w celu rozliczania co najmniej części niektórych umów na instrumenty pochodne o znaczeniu systemowym. Usprawni to zarządzanie ryzykiem dla stabilności finansowej w UE.

  Zaproponowane regulacje dotyczą także harmonizacji przepisów w zakresie niewypłacalności. Obecnie bowiem każde państwo członkowskie stosuje inne zasady w tym zakresie.

  Przedstawiony dziś wniosek ustawodawczy ma:

  - umożliwić harmonizację określonych aspektów postępowań upadłościowych w całej UE. Zawiera on np. przepisy dotyczące:

  • działań mających na celu zabezpieczenie masy upadłości (tj. uniemożliwienie dłużnikom dokonywania takich czynności, które obniżałyby wartość majątku, jaki mogą uzyskać wierzyciele),
  • komitetów wierzycieli mających zapewnić sprawiedliwy podział odzyskanego majątku między wierzycieli,
  • postępowania w sprawie tzw. "przygotowanej likwidacji" (tj. w przypadku gdy sprzedaż przedsiębiorstwa została uzgodniona przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego)
  • oraz spoczywającego na członkach zarządu obowiązku terminowego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, aby uniknąć pogorszenia wartości przedsiębiorstwa,

  - wprowadzić uproszczony system dla mikroprzedsiębiorstw, aby obniżyć koszty ich likwidacji oraz umożliwić właścicielom przedsiębiorstw umorzenie długów, zapewniając im możliwość nowego startu w charakterze przedsiębiorców,

  nałożyć na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia arkusza informacyjnego podsumowującego istotne elementy ich krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności, aby ułatwić inwestorom transgranicznym podejmowanie decyzji.

  Środki te mają sprzyjać inwestycjom transgranicznym na całym jednolitym rynku, obniżyć koszty kapitału ponoszone przez przedsiębiorstwa, a w ostatecznym rozrachunku przyczynią się do powstania unii rynków kapitałowych w UE. Według szacunków nowa regulacja pozwoli zaoszczędzić ok. 10 mld euro rocznie.

  Zmiany dotyczyć będą także spółek giełdowych.

  Obecnie przy dopuszczaniu do obrotu giełdowego przedsiębiorstwa muszą obecnie sprostać wysokim wymogom (np. prospekty emisyjne mogą mieć nawet do 800 stron).

  Zaproponowane zmiany mają:

  - spowodować uproszczenie dokumentacji, którą przedsiębiorstwa muszą posiadać, gdy chcą być notowane na rynkach publicznych, oraz usprawnić procedury kontroli prowadzonej przez krajowe organy nadzoru, a tym samym w miarę możliwości przyspieszyć proces dopuszczenia do obrotu giełdowego i zmniejszą jego koszty. Według szacunków, spółki notowane na giełdach UE będą mogły zaoszczędzić ok. 100 mln euro rocznie dzięki niższym kosztom przestrzegania przepisów, a przedsiębiorstwa zaoszczędzić 67 mln euro rocznie tylko dzięki uproszczeniu przepisów dotyczących prospektu emisyjnego,

  - przynieść uproszczenie i doprecyzowanie niektórych wymogów dotyczących nadużyć na rynku, bez uszczerbku dla jego integralności,

  - sprawić, że przedsiębiorstwa staną się bardziej widoczne dla inwestorów, dzięki stymulowaniu częstszych badań inwestycyjnych, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw,

  - umożliwić właścicielom spółek notowania na rynkach rozwoju MŚP z wykorzystaniem struktur akcji uprzywilejowanych co do głosu, tak aby mogli oni zachować wystarczającą kontrolę nad swoją spółką po jej wejściu na giełdę, przy jednoczesnej ochronie praw wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

  Środki te mają przyczynić się do dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych dzięki ograniczeniu zbędnych formalności administracyjnych i kosztów dla przedsiębiorstw. Mają też zachęcić przedsiębiorstwa do uzyskania i zachowania notowań na rynkach kapitałowych UE i ułatwić dostęp do rynków publicznych umożliwiając przedsiębiorstwom lepszą dywersyfikację i uzupełnianie dostępnych źródeł finansowania. 

  Sześć wniosków ustawodawczych zostanie teraz przedłożonych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.

  (ISBnews)

 • 06.12, 12:57UKNF: WIBOR jest zgodny z unijnymi regulacjami, nie było manipulacji wskaźnikiem 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wskazuje, że metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR, nie stwierdzono również manipulacji tym wskaźnikiem, podał Urząd w reakcji na wypowiedzi kontestujące i podważające wiarygodność tego wskaźnika.

  "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR" - czytamy w komunikacie.

  W odpowiedzi UKNF wskazuje, że opracowywanie stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane kluczowego dla polskiego rynku finansowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w unijnych przepisach BMR.

  "Administrator WIBOR, czyli GPW Benchmark w grudniu 2020 r. uzyskał od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na prowadzenie działalności oraz został wpisany do właściwego rejestru ESMA. Działalność ta podlega nadzorowi KNF, a nadzór nad administratorem obejmuje także instrumenty zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości danych służących do wyznaczania wskaźnika" - przypomina Urząd.

  "Dotąd na polskim rynku finansowym nie uprawdopodobniono ani nie udowodniono nikomu takiej manipulacji, dlatego stawianie tez o jej występowaniu można traktować jedynie w sferze spekulacji. […] Dotychczas UKNF nie został powiadomiony przez GPW Benchmark SA o żadnym przypadku otrzymania przez administratora WIBOR podejrzanych danych wejściowych. Także własne działania nadzorcze UKNF podejmowane w ramach nadzoru nad GPW Benchmark SA oraz podmiotami dostarczającymi dane służące wyznaczaniu WIBOR nie wykazały występowania zjawisk, które zostałyby zakwalifikowane jako manipulacja wskaźnikiem referencyjnym" - czytamy również.

  UKNF podkreśla, że prowadzona obecnie reforma wskaźników referencyjnych nie powinna być wiązana z zarzutami rzekomej manipulacji WIBOR.

  "Reforma ta, zmierzająca w kierunku wprowadzenia wskaźników referencyjnych stopy procentowej wykorzystujących wyłącznie dane wejściowe dotyczące transakcji zawieranych z terminem zapadalności określanym jako overnight jest wyrazem globalnego trendu i jako taka jest udziałem wielu rynków finansowych" - czytamy w komunikacie.

  "Prace NGR i jej Komitetu Sterującego nie oznaczają podważenia poprawności regulacyjnej wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, lecz są wyrazem proaktywnego włączenia się polskiego rynku finansowego w ogólnoświatowe procesy reformowania wskaźników referencyjnych. Głównymi przesłankami podjęcia takich zmian jest ewolucyjne dostosowanie się do zmieniających się realiów rynków finansowych oraz wykorzystanie wyłącznie transakcyjnych danych wejściowych identyfikujących hurtowo zawierane transakcje depozytowe" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 02.12, 09:20Sejm za większością popr. do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finan. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającej zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa.

  Odrzucił natomiast poprawkę, zakładającą skreślenie przepisu umożliwiającego wykorzystanie dotacji celowej na finansowanie zadań oświatowych za rok 2022 w roku 2023.  (Senat usunął go, argumentując że nie ma on bezpośredniego związku z tą ustawą).

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowelizacja wzmacnia kompetencje Rzecznika Finansowego. Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych i ich spadkobierców, a także tworzyć oddziały terenowe.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:39Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest stworzenie systemu służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek sejmowych. Za ustawą głosowało 254 posłów, 188 było przeciwnych.

  Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne - dyrektywę 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

  Celem ustawy jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (obejmujących: rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

  Informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury oraz właściwych służb, m.in.  policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej.

  (ISBnews)

 • 01.12, 14:56Rząd planuje przyjęcie projektu noweli VAT-owskiej ws. e-fakturowania w I kw. 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2023 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającego wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oraz udostępniania nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W realiach dzisiejszej gospodarki szybkość dostępu do informacji jest jednym z kluczowych czynników. […] Dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenie narzędzi i technik służących analizie danych przez administrację skarbową. Projektowane wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania wpisuje się w podjęte dotychczas działania w tym obszarze" - czytamy w wykazie.

  Szacuje się, że obligatoryjne e-fakturowanie przyniesie korzyści - zarówno z punktu widzenia administracji skarbowej, jak i przedsiębiorców - w postaci lepszego i łatwiejszego przestrzegania przepisów podatkowych oraz większej efektywności kontroli nakierowanych na identyfikowanie nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości związanych z rozliczaniem VAT, podano także.

  W projekcie mają pojawić się także rozwiązania dot. możliwości udostępniania aplikacji, pozwalającej na dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur  będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR.

  Zasady wystawiania faktur w KSeF będą również skierowane do podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą również dokumentowane e-fakturą wystawioną przy użyciu KSeF. Faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana.

  Wdrożenie KSeF wpłynie na dotychczasowy system obsługi fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przy wykorzystaniu tzw.: Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Proponowane rozwiązania zapewnią współdziałanie tych dwóch systemów.

  Realizując zasadę powszechności stosowania KSeF  założono, że od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł.

  W miejsce tych regulacji zostanie wprowadzony system fakturowania w KSeF. Wprowadzenie docelowego KSeF uprości w przyszłości rozliczenia między przedsiębiorcami, ułatwi dostęp do faktur i faktur korygujących poprzez łatwość wyszukania w systemie, bez zagrożenia że dokumenty te ulegną zniszczeniu lub zaginięciu. Objęcie obowiązkiem wystawiania faktur przy zastosowaniu KSeF ma umożliwić wprowadzanie dalszych uproszczeń w rozliczaniu VAT przez przedsiębiorców, podano także.

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiana faktur w KSeF przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty. Będzie istniała bowiem możliwość automatycznej weryfikacji e-faktur. Ustrukturyzowane e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Szacuje się, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  Projekt ma zawierać regulacje, pozwalające na korzystanie przez konsumentów z udostępnionej aplikacji, umożliwiającej dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Rozwiązanie to pozwoli na zbudowanie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych i przyczyni się do ograniczenia wydawania i stopniowej eliminacji paragonów papierowych, ograniczenia szarej strefy. Wpłynie również pozytywnie na środowisko, podano także.

  Obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r.,aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego. W systemie dobrowolnym decyzja o stosowaniu ustrukturyzowanych e-faktur należy do przedsiębiorców.

  (ISBnews)

 • 30.11, 09:04Senat za nowelą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego z poprawkami 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającej zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa.

  Nowelę wraz z poprawkami poparło 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z poprawek usuwa przepis umożliwiający wykorzystanie dotacji celowej na finansowanie zadań oświatowych za rok 2022 w roku 2023. Część poprawek miała charakter redakcyjny.

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowelizacja wzmacnia kompetencje Rzecznika Finansowego. Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych i ich spadkobierców, a także tworzyć oddziały terenowe.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 30.11, 08:59KNF nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora dot. kredytów hipotecznych 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora stosowanego przy wyliczaniu zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych, poinformował Business Insider Polska rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Jednocześnie KNF przypomina, że nie ma obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu.

  "Temat bufora na wzrost stopy procentowej stosowanego przez banki w procesie oceny zdolności kredytowej jest przedmiotem wewnętrznych prac i analiz w Urzędzie KNF. W obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych UKNF nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora" - powiedział portalowi Barszczewski.

  Przedstawiciel nadzoru przypomina, co przyświecało urzędowi przy decyzji o zwiększeniu bufora do 5 pkt proc. (z 2,5 pkt proc.).

  "Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości portfela [kredytowego], odpornego na zmiany poziomu stóp procentowych. Poziom bufora dostosowany jest do poziomu niepewności związanej z kształtowaniem się stóp procentowych w przyszłości. Pomimo gwałtownego wzrostu stóp procentowych w ciągu ostatniego roku niepewność w tym obszarze pozostaje nadal na wysokim poziomie" - podkreślił Barszczewski.

  "Banki centralne większości najważniejszych gospodarek świata zapowiadają lub nie wykluczają dalszych podwyżek stóp proc., koniecznych do sprowadzenia inflacji do założonych celów. Ponadto na cykl finansowy oddziałują również czynniki zewnętrzne, które zaburzają przebieg poszczególnych faz, takie jak konsekwencje pandemii COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Ostatecznie wystąpienie i przebieg szoków zewnętrznych pozostaje w dalekim stopniu nieprzewidywalne. W niestabilnej i niepewnej sytuacji w interesie banków leży zachowanie szczególnej ostrożności w procesie zarządzania ryzykiem, co powinno skłaniać je do samodzielnego podejmowania adekwatnie konserwatywnych działań" - dodał rzecznik.

  KNF przypomina, że ani Rekomendacja S, ani zalecenie przekazane bankom w dniu 24 lutego 2022 r. nie nakłada na nie obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu, ponieważ czynnik ryzyka związany ze zmianą stóp procentowych w trakcie życia kredytu został wyeliminowany dla kredytobiorców, wskazano także w artykule.

  "W przypadku kredytów z oprocentowaniem tymczasowo stałym natomiast po upływie okresu ustalonej stopy następuje zmiana oprocentowania na zmienne lub ewentualnie ustalana jest nowa, tymczasowo stała stopa procentowa, uzależniona od aktualnych na dany moment warunków rynkowych. Czynnik ryzyka związany ze zmianą stopy procentowej istnieje zatem w przypadku kredytów z oprocentowaniem tymczasowo stałym i powinien być wzięty pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej poprzez odpowiednie zastosowanie bufora na wzrost stóp procentowych" - przypomniał Barszczewski.

  Podkreślił, że wpływ ryzyka wzrostu stopy procentowej na wypłacalność kredytobiorcy jest jednak dla kredytów oprocentowanych tymczasowo stałą stopą procentową inny niż w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

  "Wzrost kosztów obsługi zadłużenia w przypadku kredytów oprocentowanych tymczasowo stałą stopą procentową następuje dopiero po okresie obowiązywania ustalonej stopy procentowej, a nie tak jak w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu, wraz z najbliższym przeszacowaniem kredytu, czyli zazwyczaj w terminie trzech lub sześciu miesięcy" - podsumował rzecznik.

  Komisja Nadzoru Finansowego nakazała stosować bufor w wysokości 5 pkt proc. od kwietnia br. Wcześniej było to co najmniej 2,5 pkt proc., ale praktyka banków wskazywała, że dokładano nawet 3-4 pkt proc., podsumował portal.

  (ISBnews)

 • 24.11, 13:15Rząd za rozważeniem obniżenia kosztów w ramach indywidualnych produktów emerytalnych 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Należałoby rozważyć obniżenie kosztów w ramach indywidualnych produktów emerytalnych, uważa Rada Ministrów. Wskazuje, że "optymalnym poziomem opłat" ponoszonych przez oszczędzających mógłby być ten sam, który wynika z rozwiązań przyjętych w ramach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

  "Należałoby rozważyć opcję obniżenia kosztów w ramach indywidualnych produktów emerytalnych oferowanych przez polskie instytucje finansowe. Do zainicjowania tego procesu skłaniają istniejące rozwiązania w zakresie kosztów obowiązujących w pracowniczych planach kapitałowych, jak również rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)" - czytamy w informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach nowelizacji ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych oraz nowelizacji ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

  Jak wskazano w informacji, sytuacja oszczędzających na cele emerytalne kształtuje się niekorzystnie ze względu na rozbudowany i mało przejrzysty system opłat, zwłaszcza gdy są one pobierane zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i TFI.

  "W ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, w ramach których prowadzone są IKE lub IKZE, środki klientów są najczęściej inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co często wiąże się z dwukrotnym pobieraniem opłaty za zarządzanie: przez TFI i zakład ubezpieczeń. Dodatkowo brak szczegółowych uregulowań w zakresie wysokości kosztów możliwych do pobierania z aktywów UFK lub ze składki sprawia, że produkty emerytalne zarządzane przez zakłady ubezpieczeń są często rozwiązaniem bardzo kosztownym dla klienta. Z kolei mnogość rodzajów opłat pobieranych przez TFI (m.in. za otwarcie rejestru, manipulacyjne, za zarządzanie, likwidacyjne) sprawia, że analiza kosztów i korzyści takich rozwiązań, jak IKE czy IKZE staje się zbyt trudna dla przeciętnego obywatela" - czytamy dalej.

  Rada Ministrów zwraca uwagę, że oferujące je instytucje stosują odmienną konstrukcję systemu opłat, zarówno pod względem ich poziomu, jak i sposobu naliczania. Ocenia, że "taka sytuacja utrudnia także eliminowanie z rynku produktów, z których ewentualne zyski są w całości pochłaniane przez konieczne do uiszczenia opłaty".

  "Ponadto bardzo dobra kondycja sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń na życie (na koniec 2021 r. wskaźnik ROE dla sektora TFI i zakładów ubezpieczeń działu I wyniósł odpowiednio: 35,3% oraz 14,7%) świadczą o tym, że istnieje przestrzeń do obniżenia kosztów ponoszonych przez uczestników dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę" - czytamy dalej.

  "Konieczne jest spójne i konsekwentne podejście w tym zakresie w odniesieniu do wszystkich produktów oferowanych w ramach III filara emerytalnego. Dlatego wydaje się, że optymalnym poziomem opłat ponoszonych przez oszczędzających mógłby być ten sam, który wynika z rozwiązań przyjętych w ramach ustawy o PPK" - napisano także.

  Rada Ministrów zauważa także, wszelkie decyzje związane ze środkami zgromadzonymi w OFE powinny opierać się na zasadzie zachowania ekwiwalentności pobranej składki i zobowiązań systemu emerytalnego.

  "Adekwatność i wysokość przyszłych świadczeń z systemu emerytalnego winny stanowić podstawę dalszego przebudowywania tego systemu. Należy mieć również na uwadze, że proponowane rozwiązania nie mogą doprowadzić do deprecjacji emerytalnej ekspektatywy (wierzytelności) członka OFE. Powinny natomiast zapewniać należytą ochronę interesów ubezpieczonych, w szczególności przed potencjalnymi kryzysami finansowymi" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 17.11, 17:15Zwrot odsetek zw. z WIBOR-em w kredytach hipotecznych kosztowałby banki ok. 83,7 mld zł 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Gdyby banki musiały zwrócić wszystkie odsetki wynikające ze stawek WIBOR w kredytach mieszkaniowych, łączny koszt wyniósłby ok. 83,7 mld zł, wynika z wyliczeń szefa analiz Biura Maklerskiego Santander Kamila Stolarskiego, cytowanych przez portal Business Insider. Jednak - jak podkreślają przedstawiciele sektora bankowego - kwestionowanie kwotowania WIBOR-u jest "mocną przesadą", a próba podważania jego legalności zdaje się być przejawem nieodpowiedzialności.

  Komentarze i wyliczenia dotyczą postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie kredytu w złotych. Zgodnie z nim, bank nie ma prawa doliczać do oprocentowania, na którego podstawie wyliczane są raty, stawki WIBOR. Tymczasem powszechna praktyka była i jest taka, że na oprocentowanie kredytu składa się zmienna w czasie stawka WIBOR (mająca odzwierciedlać koszt kapitału) i stała marża banku (zysk banku), podkreśla portal.

  Jednakże ekspert BM Santander uważa, że nie zrealizuje się czarny scenariusz.

  "WIBOR nie jest kuloodporny. Sądząc po przykładach z innych krajów, uważamy, że negatywne dla banków scenariusze w odniesieniu do kredytów hipotecznych opartych o WIBOR są mało prawdopodobne. Niemniej jednak ryzyko może ciążyć na wycenie banków ze względu na spodziewany głośny ciąg dalszy sprawy i możliwą chęć budowania na tym kapitału politycznego" - skomentował Stolarski w rozmowie z Business Insiderem.

  Sprawa dotyczy kredytu w ING Banku Śląskim, który nawet nie został wcześniej wysłuchany. Obecnie zapowiada złożenie zażalenia na decyzję.

  "Na razie sąd ustanowił jedynie zabezpieczenie powództwa i nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków na tej podstawie. Na decyzję sądu złożymy zażalenie. Sugestie pojawiające się w przestrzeni medialnej jakoby ING przegrał sprawę WIBOR-ową są nieprawdziwe" - powiedział rzecznik ING BSK Piotr Utrata w rozmowie z Business Insiderem.

  W podobnym tonie komentuje sprawę mec. Piotr Bodył-Szymala z Monitora Prawa Bankowego.

  "Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie I Ca 556/22 - wydane na posiedzeniu niejawnym 3 listopada br., co ważne, bez wysłuchania banku - sprowadza się do tego, że sąd zdecydował na czas trwania zabezpieczenia, że WIBOR nie będzie uwzględniany w obliczaniu raty kredytu. Postanowienie SO w Katowicach można nazwać zaskakującym, trudnym do zrozumienia od strony prawnej, ale nazywanie go przełomowym wydaje się mocnym nadużyciem i raczej jest oczekiwaniem reprezentującej klienta kancelarii prawnej" - stwierdził mec. Bodył-Szymala w rozmowie z Business Insiderem.

  Zwraca uwagę, że sąd nie skonfrontował się jeszcze z argumentami banku. Trudno zatem mówić o ważeniu racji stron, podkreślił.

  Także wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek podkreśla, że nie jest to wyrok sądu ani żadne przesądzenie o usunięciu WIBOR-u - to jest postanowienie o zabezpieczeniu, które czasowo reguluje, w jaki sposób zobowiązanie będące przedmiotem sporu ma być regulowane do czasu zakończenia procesu.

  "Posługiwanie się takimi tezami to skrajne nadużycie. Na ten moment nie ma żadnego wyroku, który odnosiłby się do problematyki wskaźnika WIBOR. Przypominam, że WIBOR jest w pełni licencjonowanym, administrowanym i uznanym przez organy sieci bezpieczeństwa finansowego (Komitet Stabilności Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego) wskaźnikiem referencyjnym, który spełnia wszystkie wymogi płynące z unijnych regulacji, w tym rozporządzenia BMR" - podkreślił Białek, cytowany przez portal.

  Stolarski przypomniał, że temat potencjalnego unieważnienia kredytów konsumpcyjnych opartych o zmienne stopy procentowe wisi w powietrzu od 2012 r., kiedy w Wielkiej Brytanii wybuchła afera LIBOR.

  "W konsekwencji banki zapłaciły kary, ludzie odpowiedzialni stracili pracę, nadzór nad LIBOR przekazano innym podmiotom i rozpoczęto reformę stawek referencyjnych. Podobne zmiany miały miejsce w USA czy Australii. W żadnym z tych krajów nie słyszeliśmy o unieważnieniu kredytów. Uważamy, że banki raczej nie będą ponosić kosztów związanych z tym zagadnieniem" - podsumował ekspert BM Santander.

  (ISBnews)

 • 16.11, 18:04Sejm przyjął nowelę wyłączającą m.in. obligacje z gwarancjami SP spod podatku bankowego 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, która spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

  Za nowelą głosowało 229 posłów, 224 było przeciw. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości i wprowadzili poprawki przesuwające termin wejścia w życie niektórych przepisów.

  Nowela zakłada, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

  Zgodnie z projektem, papiery wartościowe ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych (m.in. obligacje, które finansują programy BGK czy PFR, wartości aktywów, wynikających z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

  Celem tej zmiany jest przede wszystkim rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego.

  Obecnie, opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych, oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK, o wysokość tego podatku. W efekcie, koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.

   (ISBnews)

 • 10.11, 16:10Glapiński: Przy obecnej projekcji nie można wskazać początku dyskusji o obniżkach stóp 

  Warszawa, 10.11.2022 (ISBnews) - Biorąc pod uwagę listopadową projekcję inflacyjną Narodowego Banku Polskiego (NBP) należy wstrzymać się z określaniem momentu rozpoczęcia dyskusji o obniżkach stóp procentowych, uważa prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

  "Może nastąpić nieprzewidywany rozwój sytuacji, który w drugą stronę skieruje scenariusz, czyli że inflacja zacznie gasnąć. I wtedy ta możliwość się pojawi wcześniej. Tak, jak w tej chwili to wygląda, to wstrzymuję się od tego wskazania okresu. Jestem z natury optymistą - trzymałem się tego scenariusza, który wynikał z poprzednich projekcji i liczyłem, że tak to się będzie działo. Natomiast nastąpiły dodatkowe, wzmacniające impulsy proinflacyjne, wynikające z drugiej fali oddziaływań tego wzrostu cen surowców i energii, który firmy przełożyły na konsumentów, na ceny końcowe" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

  "Nie jest wykluczone, bo sytuacja może nas zaskoczyć także korzystnie. Mówimy cały czas o tych zaskoczeniach, które są niekorzystne, ale mogę być korzystne: ropa naftowa np. bardzo silnie potaniała w ostatnim czasie, ale to też nie jest przecież dane raz na zawsze. Może nastąpi w innym zakresie coś korzystnego. Jednak ten ruch w kierunku recesji, w kierunku spadku koniunktury w całym świecie zachodnim - i w Europie, i w Stanach - jest bardzo silny i może spowodować, że inflacja zacznie szybciej przygasać. To jest możliwe i wtedy ta możliwość się pojawi wcześniej" - dodał szef banku centralnego.

  Podczas październikowej konferencji Glapiński mówił, że ma nadzieję, iż RPP dokona pierwszej obniżki stopy procentowej pod koniec przyszłego roku.

  RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., a następnie podwyższała je przez 10 kolejnych miesięcy, do września br. Łącznie podstawowa stopa referencyjna wzrosła w tym okresie z 0,1% do 6,75%. W październiku i listopadzie RPP zdecydowała o pozostawieniu poziomu stóp procentowych bez zmian.

  (ISBnews)

 • 10.11, 15:41Glapiński: Jesteśmy w sytuacji pauzy w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej 

  Warszawa, 10.11.2022 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) znajduje się obecnie w sytuacji zawieszenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej; cykl ten nie został zakończony, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

  "Jesteśmy nadal w sytuacji zawieszenia, pauzy w cyklu zacieśniania. Nie kończymy cyklu zacieśniania, jesteśmy w stanie zawieszenia i pauzy. Jeśli kolejne kwartały i lata potwierdzą, że to, co w projekcji założyliśmy, następuje w rzeczywistości, wtedy ta pauza się będzie przedłużać. Jeśli rzeczywistość będzie wskazywała na inny rozwój sytuacji, niż to jest w projekcji, wtedy decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą być inne. […] Jesteśmy gotowi na każde działanie" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

  "Trudno powiedzieć, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie luzowania polityki pieniężnej. W tej chwili jest to trudno przewidzieć. Obecnie jest zbyt wcześnie na to, aby zacząć o tym dyskutować. Jednak taki moment oczywiście się zbliża i nastąpi" - dodał.

  Podkreślił, że RPP jest zdeterminowana, aby sprowadzić inflację do celu w średnim okresie. Dyskusja dotyczy tego, czy dokonywać tego szokowo, czy stopniowo.

  RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., a następnie podwyższała je przez 10 kolejnych miesięcy, do września br. Łącznie podstawowa stopa referencyjna wzrosła w tym okresie z 0,1% do 6,75%. W październiku i listopadzie RPP zdecydowała o pozostawieniu poziomu stóp procentowych bez zmian.

  (ISBnews)

 • 08.11, 14:39Rząd przyjął projekt wyłączający m.in. obligacje z gwarancjami SP spod podatku bankowego 

  Warszawa, 08.11.2022 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt noweli o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, który spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt zakłada ponadto, że reguła wydatkowa w roku 2022 nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków będących efektem agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych.

  "Projekt zakłada, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto, w związku z wojną na Ukrainie oraz światowym kryzysem energetycznym, w 2022 r. reguła wydatkowa nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków będących efektem agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych" - czytamy w komunikacie.  

  Podkreślono, że rozwiązanie jest uzgodnione z Komisją Europejską.

  UE zaleca zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny na Ukrainie, podano także.

  Zgodnie z projektem, papiery wartościowe ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych (m.in. obligacje, które finansują programy BGK czy PFR, wartości aktywów, wynikających z transakcji odkupu(tzw. transakcji repo).
  Obecnie, opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych, oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK, o wysokość tego podatku.W efekcie, koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.

  W związku z wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją, która wywołana została światowym kryzysem energetycznym, w 2022 r. reguła wydatkowa nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków, które wynikają z tej sytuacji. Rozwiązanie ma dotyczyć wyłącznie skutków finansowych, wynikających z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

  Podkreślono, że rozwiązanie to jest uzgodnione z Komisją Europejską. Nowe przepisy mają zastąpić rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone miały zostać, na 2022 i 2023 r. - poniesione ponad limit - wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  (ISBnews)

 • 08.11, 10:00Rząd zajmie się dzisiaj projektem noweli o podatku od niektórych instytucji finansowych 

  Warszawa, 08.11.2022 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, której celem jest rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  Projekt, który będzie przedmiotem prac rządu zakłada także wyłączenie wydatków dla podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, emerytów i rencistów w związku ze wzrostem cen oraz finansowanie sił zbrojnych z limitu wydatków w roku 2022.

  Planowane zmiany w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych zakładają rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość aktywów w postaci obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa.

  Chodzi o obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego czy Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla państwa,

  Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu, jeżeli:
  - przedmiotem transakcji są skarbowe papiery wartościowe,
  - transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu oraz
  - transakcja podlega rozliczeniu przez CCP.

  Zgodnie z projektowaną ustawą, do transakcji, których stroną będzie Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie miałyby zastosowania wymogi dotyczące zawarcia transakcji na rynku regulowanym i rozliczenia przez CCP.

  Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe na przetargach oraz poprawę ich wyceny.

  Projekt zawiera także zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie prawo ochrony środowiska. Zakłada, że w roku 2022 w wydatkach objętych limitem wydatków nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz finansowanie sił zbrojnych.

  Ma to - jak podano - umożliwić nieuwzględnianie w wydatkach objętych nieprzekraczalnym limitem środków finansowych przeznaczonych na cele określone w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

 • 04.11, 20:21Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ustawy dot. przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy mającej na celu przeciwdziałanie lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek.

  Poprawki dotyczyły m.in. obliczania wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów w przypadku okresu spłaty przekraczającego 90 dni. Doprecyzowywały także, że jeżeli oświadczenie dłużnika jest składane w odrębnym akcie notarialnym i nie obejmuje umowy pożyczki, to musi zawierać wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji.

  Nowela określa maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek i obniża je dla kredytów konsumenckich. Ma zapobiegać "rolowaniu" kredytów i zwiększyć nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad instytucjami pożyczkowymi z możliwościami nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł bądź wykreślenia z rejestru.

  Definiuje maksymalne koszty pozaodsetkowe: marże, prowizje, opłaty dodatkowe i ubezpieczenia, obniża ich górny limit. Nowela m.in. uzależnia udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadza konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w wypadku oceny negatywnej. Umożliwia udzielanie takich pożyczek tylko dla firm w formie spółki akcyjnej o minimalnym kapitale 1 mln zł.

  Najistotniejsze rozwiązania zawarte w nowelizacji:

  - wprowadzenie wzoru określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

  - obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

  - zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

  - ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych - dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

  - wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.11, 19:28Sejm znowelizował ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającą zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa. Nowelę poparło 231 posłów, 184 było przeciw.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę doprecyzowującą termin wejścia w życie przepisów noweli.

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 04.11, 18:52Sejm przyjął ustawę o kooperatywach mieszkaniowych, wprowadził zmiany w kredycie gwarant. 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, która ma umożliwić prowadzenie inwestycji budynku mieszkalnego w formule kooperatywy tworzonej przez grupę przyszłych mieszkańców. Ustawa zakłada także zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez m.in. umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego i podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

  Za ustawą głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciwny, 11 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili kilka poprawek. Dotyczą one m.in. terminu wejścia w życie (od 1 marca 2023 r., a nie jak wcześniej proponowano od 1 stycznia 2023 r.) oraz przepisów przejściowych.

  Formuła kooperatywy mieszkaniowej pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy będą mogli brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa ma pozwolić ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.

  Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania - w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim - o ok. 20-30%.

  Ustawa zakłada, że formuła kooperatywy mieszkaniowej ma zostać ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ma ułatwić ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych, w szczególności nieruchomości, należących do zasobu gminnego.

  W formule kooperatywy będą - zgodnie z ustawą - mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), zawierające umowę kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przedsięwzięcia te, co do zasady, nie byłyby nastawione na zysk).

  Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy ma polegać na:

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych).

  Ustawa zakłada także wprowadzenie szczególnych zasad zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

  Wprowadza tez zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ( i usunięcie przepisu, zgodnie z którym udział własny kredytobiorcy zaciągającego gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie może być wyższy niż 10% kwoty finansowanych wydatków) poprzez:

  - umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji czy podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym,

  - umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  Warunki te nie miałyby zastosowania w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wówczas - zgodnie z ustawą - rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony jeżeli łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy i kredytu nie będzie wyższa niż 1 mln zł.

  Jednocześnie ustawa zakłada podniesienie o 0,1 pkt proc. wartości współczynników wyznaczających limity cen mieszkań w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony kredyty mieszkaniowy w ramach ustawy. Maksymalna kwota wkładu własnego dla kredytów o udziale własnym przekraczającym 20% została podwyższona ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

  Celem  regulacji jest umożliwienie większej liczbie osób zakwalifikowanie się do programu oraz wsparcie procesu stopniowego zwiększania udziału kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

  (ISBnews)

 • 04.11, 16:21Rząd chce przyjąć projekt noweli o podatku od niektórych instytucji finansowych 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, której celem jest rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

  Planowane zmiany w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych zakładają rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość aktywów w postaci obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa.

  "Wskazana zmiana ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego czy Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla Państwa" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie zostanie też wprowadzona projektowaną ustawą możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu, jeżeli:
  - przedmiotem transakcji są skarbowe papiery wartościowe,
  - transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu oraz
  - transakcja podlega rozliczeniu przez CCP, wymieniono.

  Zaproponowano, że do transakcji, których stroną będzie Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie miałyby zastosowania wymogi dotyczące zawarcia transakcji na rynku regulowanym i rozliczenia przez CCP, podano także.

  "Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe na przetargach oraz poprawę ich wyceny, a dzięki temu potencjalnie do ograniczenia wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa oraz zwiększenia efektywności procesu finansowania potrzeb pożyczkowych" - czytamy w wykazie.

  Ponadto rozwinięcie transparentnego rynku repo, obejmującego stawki transakcyjne dla różnych terminów przyczyni się do zwiększenia możliwości w zakresie tworzenia obiektywnego, rynkowego wskaźnika stopy repo. Brak takiego wyłączenia oraz sposób rozliczenia podatku prowadzi do tego, że banki zawierają głównie transakcje buy/sell-back lub też repo, które zamykają się w ramach jednego miesiąca, co hamuje rozwój rynku kapitałowego, którego miarą jest m.in. rynek repo. W założeniu wyłączenie z opodatkowania może pomóc w rozwoju rynku finansowego w Polsce przez zwiększenie liczby i wolumenu zawieranych na nim transakcji, co ma znaczenie w przypadku tworzenia wskaźników referencyjnych, wskazano.

  W zakresie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w projekcie wskazano, że w roku 2022 w wydatkach objętych limitem wydatków nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz finansowanie sił zbrojnych.

  Ma to - jak podano - umożliwić nieuwzględnianie w wydatkach objętych nieprzekraczalnym limitem środków finansowych przeznaczonych na cele określone w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

 • 04.11, 14:05MF skierowało do ponownych konsultacji projekt dot. rozwoju rynku finansowego 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów skierowało do ponownych konsultacji projekt nowelizacji ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który zakłada w przepisach regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, krajowe instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe" - czytamy w uzasadnieniu. 

  Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych, podano także.

  W ocenie resortu, podjęcie działań zmierzających do dokonania nowelizacji w tych obszarach przysłuży się do realizacji najistotniejszych długoterminowych celów rozwojowych rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego, oraz przyczyni się do odbudowy zaufania inwestorów indywidualnych do rynku finansowego.

  Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje, co do zasady, przyczynią się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w szczególności banki i fundusze inwestycyjne.

  Wprowadzone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur, skróceniem czasu na załatwienie sprawy, zwłaszcza w przypadku wykonywania czynności outsourcingu/podoutsourcingu bankowego w zakresie zwolnienia z szeregu obowiązków w przypadku gdy dostawcą usług dla banku jest inny bank, instytucja kredytowa jak również rezygnacji z bezwzględnego stosowania umowy agencyjnej jako formy powierzenia części czynności w ramach outsourcingu, podoutsourcingu bankowego, czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt ustawy oprócz kompleksowych i przekrojowych  zmian w kilkudziesięciu ustawach sektorowych dotyczących rynku finansowego wprowadza również zmiany  m.in. w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, czy w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Projektowane zmiany mogą w niektórych aspektach wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania niektórych podmiotów rynku finansowego oraz sprawowanego nad nimi nadzoru. W szczególności wynikać to będzie ze zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych, w szczególności w zakresie trybu prowadzenia czynności kontrolnych przez KNF.

  Jednocześnie projekt zakłada zniesienie górnego limitu opłaty rocznej ustawy o ofercie publicznej, co może spowodować wzrost kosztów. Rozwiązanie to – jak wyjaśniono w uzasadnieniu – jest podyktowane jest to chęcią zapewnienia większego poziomu proporcjonalności pomiędzy dużymi a małymi podmiotami nadzorowanymi.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 20:08Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy mającej na celu przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy w celu przeciwdziałania lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek.

  Za ustawą głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Poprawki dotyczą m.in. obliczania wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów w przypadku okresu spłaty przekraczającego 90 dni. Doprecyzowują także, że jeżeli oświadczenie dłużnika jest składane w odrębnym akcie notarialnym i nie obejmuje umowy pożyczki, to musi zawierać wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji.

  Nowela określa maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek i obniża je dla kredytów konsumenckich. Ma zapobiegać "rolowaniu" kredytów i zwiększyć nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi z możliwościami nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł bądź wykreślenia z rejestru.

  Definiuje maksymalne koszty pozaodsetkowe: marże, prowizje, opłaty dodatkowe i ubezpieczenia, obniża ich górny limit. Nowela m.in. uzależnia udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadza konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w wypadku oceny negatywnej. Umożliwia udzielanie takich pożyczek tylko dla firm w formie spółki akcyjnej o minimalnym kapitale 1 mln zł.

  Najistotniejsze rozwiązania zawarte w nowelizacji:

  - wprowadzenie wzoru, określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

  - obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

  - zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

  - ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych - dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

  - wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)