ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.03, 09:54MFPR chce zmienić oprocent. i przedłużyć termin udziel. pożyczek preferencyjnych 

  Warszawa, 01.03.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) chce wprowadzić możliwość oparcia oprocentowania pożyczek na stopie bazowej z 1 stycznia 2020 roku lub 1 lutego 2021 r. i przedłużyć termin na udzielanie tych pożyczek do końca 2021 r., wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji.

  Obecnie jako podstawę oprocentowania preferencyjnych pożyczek przyjęto stopę bazową, obowiązującą w dniu 1 października 2020 r., powiększoną o marżę ryzyka kredytowego. Obowiązująca dla Polski stopa bazowa wynosiła w okresie od października do końca grudnia 2020 r. - 0,29%, w styczniu 2021 r. - 0,23%, a od 1 lutego - 0,19%.

  Jednoroczny WIBOR wynosił na koniec października 2020 r. - 0,26%, w okresie od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. - 0,25%. Oznacza to, że po uwzględnieniu marży ryzyka kredytowego stopa oprocentowania pożyczek ustalana na podstawie stopy bazowej z 1 października 2020 r., tj. zgodnie z dotychczasowymi przepisami może przewyższać stopę rynkową.  Ponadto pomoc może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2021 r., podczas gdy na mocy wprowadzonych przez Komisję Europejską Tymczasowych ram prawnych, okres ich stosowania został wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r

  "Wprowadzenie możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na stopie bazowej z dnia 1 stycznia 2020 r. lub 1 lutego 2021 r. (obowiązującej w dniu zgłoszenia projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji Europejskiej) pozwoli na elastyczne kształtowanie warunków udzielania pomocy przewidzianej rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP. Może mieć pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych i osób starszych. Będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy: przyczyni się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, co wpłynie na zmniejszenie ich skłonności do redukcji kosztów osobowych (zatrudnienia), tym samym wpływając na ograniczenie wzrostu stopy bezrobocia, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 07:47Sejm za nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

  Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 432 posłów, 14 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

  Nowela doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców [...],  prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, oraz przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami. Dotyczy to transakcji o wartości co najmniej 10 tys. euro, przy czym nie ma znaczenia, czy transakcja przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji powiązanych.

  Przepisy nowelizacji uszczegóławiają definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Poszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Doprecyzowują także zakres stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

  Nowela określa także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

  Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi.

  (ISBnews)

 • 25.02, 18:29Sejm za nowelą prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych 

  Warszawa, 25.02.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację prawo bankowego, wdrażającą unijne przepisy, dotyczące m.in. zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz zmieniającej poziom bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%. Za nowelą wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami opowiedziało się 441 posłów, 10 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Posłowie przyjęli 10 poprawek, głównie o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

  Celem nowelizacji prawa bankowego jest wprowadzenie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), "w ujęciu długoterminowym projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego przez wzmocnienie bazy kapitałowej oraz lepsze zabezpieczenie się przed ryzykiem płynności, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania w przyszłości funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością".

  Nowela zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych.

  Instytucja kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej.

  W związku z tym wprowadzona ma zostać procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

  Wdrożony do polskiego porządku prawego tą nowelizacją ma zostać także obowiązek posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

  Nowela zakłada także wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem), rozszerzenie katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej, uelastycznienie bufora ryzyka systemowego (dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji.

  Nowa regulacja zakłada wprowadzenie algorytmu służącego do wyliczenia bufora ryzyka systemowego oraz zmianę maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

  Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3% w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) oraz rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 13:02Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 25.02.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakładającą dostosowanie regulacji dot. przepływu i udostępniania informacji, instrumentów rynku finansowego oraz nadzoru finansowego do norm unijnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Podstawowym celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawodawstwa unijnego w związku z wejściem w życie aktów prawnych Unii Europejskiej, które są wynikiem przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs)" - czytamy w komunikacie.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  Nowelizacja wzmacnia nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zobowiązuje krajowy organ nadzoru, tj. Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Nowelizacja umożliwia KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, zostały wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.

  Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanej. Dotychczas dostawcy tych usług uzyskiwali zezwolenia i byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W dyrektywie wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

  Nowela zawiera także regulacje dot. zasad wykonywania umów ubezpieczenia, reasekuracji i retrocesji na terytorium Polski w kontekście świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji działające w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze, które od 1 stycznia 2021 roku funkcjonują na zasadach określonych dla zakładów z państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

  Zmiany zakładają także wprowadzenie powszechnej dematerializacji akcji, tzn. całkowitej rezygnacji z postaci papierowej dokumentu akcji, od dnia 1 marca 2021 r. akcje będą funkcjonować wyłącznie w postaci zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych.

  Nowela ma wejść w życie  co do zasady życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów, które mają wejść w innym terminie.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 18:43Sarnowski z MF: Ewentualny wzrost luki VAT w latach 2020-2021 nie będzie duży 

  Warszawa, 22.02.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) może odnotować "drobny" wzrost za lata 2020 i 2021, to jednak cel obniżenia tego wskaźnika do 5% z ok. 9% obecnie pozostaje aktualny, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski. Choć sytuacja pandemiczna może sprzyjać przenoszeniu części działalności do szarej strefy, to lockdown utrudnił nielegalny obrót towarami akcyzowymi, który jest szczególnie wrażliwy fiskalnie i może skutkować dużymi stratami dla budżetu państwa.

  "O ile trudno wykluczyć drobny wzrost luki VAT-owskiej w roku 2020 czy 2021, Polska ma potencjał do tego, aby zmniejszyć lukę podatkową z aktualnego poziomu mniej więcej 9% nawet o połowę, do poziomu 5%, który ma teraz Francja. W jaki sposób możemy to zrealizować? Przede wszystkim w dalszym ciągu wdrażając nowoczesne rozwiązania technologiczne" - powiedział Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

  "Rzeczywiście, pierwsze prognozy CASE mówią, że luka VAT-owska może w pewien sposób wzrosnąć w latach epidemicznych, w roku 2020 i może również w roku 2021, ale ewentualny wzrost nie będzie duży. Z czego to wynika? Krajowa Administracja Skarbowa w coraz większym stopniu i coraz efektywniej korzysta z nowoczesnych narzędzi analitycznych" - dodał.

  Chodzi nie tylko o analizę plików JPK, ale również STIR, czyli system analizujący przepływy bankowe pod kątem cech charakterystycznych dla karuzel VAT-owskich. Z kolei wdrażanie kolejnych elementów dotyczących monitorowania obrotu również w transakcjach B2C, czyli pomiędzy biznesem a konsumentem, sprawia, że pranie brudnych pieniędzy, np. deklarowanie, że pochodzą one z rzeczywiście prowadzonej działalności, a nie z działalności przestępczej, staje się coraz trudniejsze wskazał wiceminister.

  "Pamiętajmy również, że elementem szarej strefy i w ten sposób również luki VAT-owskiej jest szara strefa w obrocie towarami akcyzowymi. W sytuacji zamykania granic, zamknięcia np. bazarów, nielegalny obrót towarami akcyzowymi w naturalny sposób po prostu się zmniejszył" - podkreślił Sarnowski.

  Wiceminister wskazał, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej i realizacji wielu projektów wymuszonych przez epidemię, Ministerstwo Finansów wdraża kolejne regulacje, mające na celu ograniczenie wielkości luki VAT.

  "W tym roku wdrożyliśmy nową schemę JPK, która ułatwi nam analizę danych prowadzoną automatycznie, pozwalającą na szybsze identyfikowanie przestępców podatkowych. Wdrożyliśmy również rozwiązania, które utrudniają pranie brudnych pieniędzy, np. kasy online, które od stycznia tego roku stosowane są obowiązkowo również w sektorze gastronomicznym i hotelarskim. W tym roku pierwszy raz pojawiły się również na rynku kasy przyjmujące postać oprogramowania" - wyliczył Sarnowski.

  Przypomniał, że kilka tygodni temu resort rozpoczął konsultacje przepisów dotyczących e-faktury.

  "Polska będzie czwartym krajem w UE wdrażającym to nowoczesne rozwiązanie. Już w październiku tego roku e-faktura, na razie w formie dobrowolnej, zostanie udostępniona podatnikom. Planujemy, aby od roku 2023 e-faktura była już stosowana obowiązkowo przez wszystkich podatników VAT w Polsce. Jaki będzie tego efekt? Dzięki e-fakturze obrót pomiędzy przedsiębiorcami badany będzie przez Krajową Administrację Skarbową nie w amplitudzie dwóch miesięcy, a praktycznie na bieżąco. Faktury wystawiane pomiędzy przedsiębiorcami trafiać będą do administracji nie po kilkudziesięciu dniach, a natychmiast, od razu w momencie ich wystawienia. Dla KAS będzie to tak, jak przesiadka z roweru na bardzo szybki motor" - podsumował Sarnowski.

  We wrześniu ub.r. CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych podało, że według szacunków Centrum przygotowanych dla Komisji Europejskiej, w wyniku recesji spowodowanej pandemią COVID-19, luka w VAT w Polsce w 2020 r. może wzrosnąć o około 5 pkt proc. w stosunku do 2019 r., czyli z 9.7 do ok. 14,5% wartości teoretycznych zobowiązań. Jednocześnie średnia unijna luka Vat w 2019 r. wyniosła 10,9%.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 22.02, 15:40Maks. limit dopłat do oprocent. kredytów dla firm to 567,6 mln zł do 2024 wg OSR 

  Warszawa, 22.02.2021 (ISBnews) - Maksymalny limit dopłat do oprocentowania kredytów, udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 wynosi 567,6 mln zł w ciągu najbliższych czterech lat, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

  Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji, które mają potrwać 7 dni. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na I kw. br. 

  Projekt zakłada wprowadzenie dopłat do 100% odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym COVID-19. Wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów działalności sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stanowiących działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19.

  Oznacza to, że uprawnione do wsparcia były m.in. rodzaje działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub na targowiskach. Dopłaty byłyby stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

  "W stosunku do obecnie obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi latami. Planuje się, że w latach 2020–2024 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym zmienianej ustawy, po zmianach wprowadzonych niniejszym projektem, wyniesie 567 600 000 zł" – czytamy w uzasadnieniu.

  Miałoby to być odpowiednio: 50 mln zł; 271,2 mln zł; 189,64 mln zł oraz 56,76 mln zł.

  Kwoty wydatków oszacowano w oparciu o dotychczasową akcję kredytową banków oraz prognozy dopłat, przy założeniu, że w miarę wychodzenia polskiej gospodarki spod wpływu pandemii, w roku 2021 odnotujemy wzmożoną akcję kredytową (po wykorzystaniu innych instrumentów o charakterze dotacyjnym i z uwzględnieniem 24 miesięcznego okresu stosowania dopłat), podano także.

  Przyjęto, że 2021 rok będzie rokiem, w którym zainteresowanie kredytami obrotowymi wzrośnie. Stąd założenie, że poprawa płynności finansowej będzie stanowiła podstawowy element funkcjonowania przedsiębiorców. Część środków będzie przeznaczona na dopłaty do kredytów udzielonych w ubiegłym roku, ale szacuje się, że kredyt obrotowy będzie stanowił istotny element pozwalający na utrzymanie prowadzonej działalności oraz zachowanie miejsc pracy.

  Wskazano, że "koszty wprowadzanych regulacji nie są możliwe do precyzyjnego oszacowania z uwagi na to, że w chwili obecnej nie da się oszacować ewentualnej liczby przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych dotkniętych utratą płynności finansowej z powodu pandemii COVID-19".

  Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19.

  Według stanu na 1 grudnia 2020 r. wartość kredytów z dopłatami do oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość prognozowanych dopłat do oprocentowania, w zakresie tych kredytów, stanowi to 1,4 mln zł na rok 2020 i 4,3 mln na rok 2021 r. Jednak, jak wskazano, pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 mierzonej spadkiem sprzedaży może być widoczne dopiero w 2021 r. podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. Przewiduje się wówczas pogorszenie ratingów firm i zwiększenie zapotrzebowania na środki z zewnętrznych źródeł finansowania.

  Źródłem finansowania wydatków będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, a w przypadku braku środków lub likwidacji funduszu - budżet państwa.

  (ISBnews)

 • 19.02, 22:19Senat wnosi do Sejmu projekt noweli o PPK dot. wydłużenia wdrożenia programu 

  Warszawa, 19.02.2021 (ISBnews) -Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładający m.in. wydłużenie terminów wdrażania PPK najpóźniej do kwietnia 2022 r.

  Za skierowaniem projektu do dalszych prac w Sejmie opowiedziało się 51 senatorów, 48 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Projekt zakłada, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 osób, a także co najmniej 20 lub 50 osób mogliby zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 31 grudnia 2021 r., a umowy o ich prowadzenie do 10 stycznia 2022 r. Umowy o prowadzenie PPK będzie można zawierać najpóźniej do 11 kwietnia 2022 r. (pracodawcy jednostek sektora finansów publicznych).

  Zaproponowano też uchylenie przepisu wprowadzającego kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. lub umowy o ich prowadzenie do 10 listopada 2020 r.

  Projekt zawiera rozwiązania, umożliwiające skorzystanie z programów pomocowych dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19 także mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy. Skraca także termin na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy przedsiębiorcy z 60 do 14 dni.

  Ponadto poszerza krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego w związku z COVID-19 o wspólników spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej i jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłada też, że pracownikowi za okres choroby COVID-19 lub niemożności wykonywania pracy wskutek obowiązkowej kwarantanny lub izolacji z powodu COVID-19 przysługiwałby zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS w wysokości 100% podstawy jego wymiaru od pierwszego dnia choroby.

  (ISBnews)

   

 • 19.02, 22:11Senat za nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi bez poprawek  

  Warszawa, 19.02.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowującą polskie prawo do zmian wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) i wzmocnienia nadzoru nad transgraniczną działalnością reasekuracyjną i ubezpieczeniową.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  Nowelizacja wzmacnia nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Planowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Nowelizacja umożliwia KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, zostały wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.  

  Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanej. Dotychczas dostawcy tych usług uzyskiwali zezwolenia i byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W dyrektywie wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

  (ISBnews)

 • 18.02, 12:50MF rozpoczęło prekonsultacje projektu dot. SLIM VAT 2, z 15 nowym rozwiązaniami 

  Warszawa, 18.02.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje projektu dotyczącego SLIM VAT 2 - kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług - tj. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm, podał resort. Pakiet zawiera 15 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku.

  "Kilka miesięcy temu opracowaliśmy pierwszy pakiet SLIM VAT. Był to pilotażowy projekt, ułatwiający rozliczenia tego podatku i znoszący zbędne obowiązki, utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Dzisiaj prezentujemy pakiet składający się aż z 15 nowych uproszczeń, które oszczędzą przedsiębiorcom wiele czasu spędzanego nad formalnościami i poprawią płynność firm, szczególnie ważną w czasie epidemii. Proponowane w drugim pakiecie SLIM VAT rozwiązania są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rynek za pomocą aplikacji Głos Podatnika oraz w trakcie spotkań z cyklu 'Dialog z Biznesem'" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Pakiet zawiera 15 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku.

  "Drugi pakiet usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

  1. prostsze fakturowanie,

  2. przyjazne odliczanie VAT,

  3. VAT w obrocie międzynarodowym - korzyści i pewność prawa,

  4. VAT - łatwiejszy obrót nieruchomościami,

  5. poprawa płynności w MPP i ulga złe długi" - czytamy w komunikacie.

  W proponowanych ułatwieniach znajduje się również ograniczenie w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących.

  "Zaproponowaliśmy usunięcie długiej listy niepotrzebnych obowiązków które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Dzięki informatyzacji KAS, wiele z nich nie ma już racji bytu. Podatnicy nie będą już musieli wskazywać choćby przyczyny korekty faktur. Rezygnujemy także z duplikatów faktur oraz wydłużamy możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Zwiększy się również elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT. Takie rozwiązania nie tylko zwiększą komfort prowadzenia biznesu, ale też przyniosą firmom realną oszczędność czasu" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Resort podał, że uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.: ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej, pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług, uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

  Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich; uwagi i opinie można zgłaszać do 1 marca 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.02, 10:34Projekt ws. przekazania kompetencji Rzecznika Finansowego do UOKiK- w podkomisji 

  Warszawa, 10.02.2021 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych skierowała projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej do dalszych prac w podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Projekt zakłada m.in. przekazanie kompetencji Rzecznika Finansowego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przyznanie tej instytucji nowych uprawnień.

  Za wnioskiem posła Tadeusza Cymańskiego o skierowanie projektu do podkomisji opowiedziało się 49 posłów Komisji, jeden był przeciwny. Wcześniej Komisja odrzuciła wniosek Hanny Gill-Piątek (poseł niezrzeszony) o wysłuchanie publiczne stosunkiem głosów 23 do 26, przy jednym głosie wstrzymującym się.

  Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w tym m.in. możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, tj. kiedy klient zgłasza zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

  Planowane jest rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na jego lepszy monitoring i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów, którymi dysponuje prezes UOKiK.

  Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie Urzędu.

  Projekt zakłada także utworzenie nowego Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu.

  Środki Funduszu Edukacji Finansowej mają być przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów edukacyjnych, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

  Środkami Funduszu objęte będą także wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez prezesa UOKiK za naruszenie obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

  (ISBnews)

   

 • 09.02, 20:00NBP może rozważyć ew. udział w przewalutowaniu mieszk. kredytów walutowych 

  Warszawa, 09.02.2021 (ISBnews) - Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP) może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki określonych warunków brzegowych, podał bank centralny.

  "Zarząd Narodowego Banku Polskiego przychylnie przyjmuje inicjatywy banków zmierzające do ograniczenia ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych przez porozumienia z kredytobiorcami. W tym kontekście zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki następujących warunków brzegowych:

  1. Przystąpienie do inicjatywy konwersji kredytów walutowych na złote odpowiednio licznej grupy banków, która zapewni objęcie projektem przeważającej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w kraju;

  2. Przedstawienie przez banki wiarygodnej informacji o zainteresowaniu istotnej części ich kredytobiorców skorzystaniem z oferty przewalutowania;

  3. Wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie podjęcia decyzji o udziale banków na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, w tym w szczególności uzyskanie zgody akcjonariuszy na przewalutowanie;

  4. Wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie relacji z klientami, w szczególności w zakresie wykluczenia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody;

  5. Przedstawienie wiążących planów odbudowy kapitałów, w ramach których banki zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do powrotu wysokości współczynników wypłacalności i współczynnika dźwigni do poziomów nie niższych niż notowane przed podjęciem konwersji; w szczególności zobowiązania te powinny dotyczyć braku wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania planów oraz podjęcia środków oszczędnościowych, w tym wstrzymania wypłat premii i innych zmiennych składników wynagrodzeń w okresie obowiązywania planów" - czytamy w komunikacie.

  NBP przypomniał, że grupa banków zwróciła się do zarządu banku centralnego z prośbą o wsparcie planowanej przez nie operacji przewalutowania walutowych kredytów mieszkaniowych na złote. Propozycja takiej operacji jest związana z apelem przewodniczącego KNF, który wezwał banki, aby zaoferowały swoim klientom możliwość przewalutowania mieszkaniowych kredytów w walutach obcych na zasadach, które zrównywałyby warunki kredytobiorców walutowych ze złotowymi. Inicjatywa ta nie była z NBP konsultowana przed jej ogłoszeniem.

  Jednocześnie NBP podkreślił, że w opinii zarządu, na obecnym etapie trudno jest o jednoznaczną ocenę inicjatywy banków. Łączą się z nią bowiem zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

  "Z punktu widzenia ewentualnego zaangażowania NBP, krytyczne znaczenie ma systemowy charakter operacji. Należy bowiem mieć na względzie, że brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji sprawia, że nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania. Zatem, problem kredytów walutowych w polskim systemie bankowym wciąż nie zostanie ostatecznie rozwiązany i ryzyko z nimi związane dalej ciążyć będzie na sektorze" - czytamy dalej w komunikacie.

  W sektorze bankowym trwają prace nad propozycją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą zawierania przez banki ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w walucie obcej.

  Według propozycji przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, banki powinny zacząć proponować frankowiczom ugody, ale bez faworyzowania ich względem klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Punktem wyjścia ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

  (ISBnews)

   

 • 09.02, 15:33Sejmowa KFP za projektem noweli prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych 

  Warszawa, 09.02.2021 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) rekomenduje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy prawo bankowe, który ma na celu wdrożenie przepisów unijnych dotyczących m.in. zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz zmiany poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

  Za przyjęciem projektu 33 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna wstrzymała się od głosu.  Do projektu wprowadzono kilkadziesiąt poprawek, mają one głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

  Jak tłumaczył w trakcie posiedzenia Komisji wiceminister finansów Piotr Patkowski, proponowana regulacja ma na celu „domknięcie" zmian wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej po kryzysie z lat 2007-2009.

  "Obecny kryzys finansowy, jaki mamy na świecie […] nie wynika z kłopotów rynku finansowego, z kłopotów bankowych. Tamten kryzys, jego genezą były rzeczywiście kłopoty rynku bankowego, podczas tego kryzysu kłopotów rynku finansowego nie obserwujemy. Jeżeli porównamy poszczególne branże i sektory gospodarki, dotknięte obecnym kryzysem, to możemy akurat powiedzieć, że sektor bankowy jest jednym z tych sektorów, który wyszedł zdecydowanie najmniej poszkodowany w wyniku tego kryzysu" - powiedział Patkowski podczas posiedzenia Komisji.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), "w ujęciu długoterminowym projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego przez wzmocnienie bazy kapitałowej oraz lepsze zabezpieczenie się przed ryzykiem płynności, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania w przyszłości funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością".

  Projekt zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych. Ponieważ instytucja kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, konieczne jest, aby niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej. W związku z tym wprowadzona zostanie procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

  Wdrożony do polskiego porządku prawego ma zostać także obowiązek posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej, w przypadku gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

  Projekt noweli zakłada także wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem), rozszerzenie katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej, uelastycznienie bufora ryzyka systemowego (dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji.

  Nowa regulacja zakłada wprowadzenie algorytmu służącego do wyliczenia bufora ryzyka systemowego oraz zmianę maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

  Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SIIw wysokości przekraczającej 3% w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) oraz rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej.

  (ISBnews)

   

 • 08.02, 11:17MFW: Banki powinny proaktywnie dążyć do porozumienia z kredytobiorcami FX 

  Warszawa, 08.02.2021 (ISBnews) - Banki powinny proaktywnie współpracować z kredytobiorcami, aby osiągać dobrowolne porozumienia, rozstrzygające spory prawne w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Ponadto Fundusz opowiedział się za redefiniowaniem tzw. podatku bankowego.

  "Podczas gdy wartość kwestionowanych kredytów stanowi wciąż niewielką część całości portfela kredytów hipotecznych, liczba spraw sądowych wzrosła ponad dwukrotnie w ub.r., a ryzyko związane z hipotekami FX odpowiada za ok. 1/3 rezerw sektora bankowego w 2020 r. Skala potencjalnych strat będzie zależała od ostatecznych wyroków sądowych oraz wolumenu zakwestionowanych kredytów, jak również prawdopodobnie od porozumień pozasądowych" - czytamy w przeglądzie MFW.

  "Podczas gdy sektor jako całość powinien generować wystarczający poziom rezerw związanych z hipotekami FX z bieżących zysków, ryzyka prawna stanowią większe wyzwanie dla niektórych małych i średnich banków ze znaczną ekspozycją na walutowe kredyty hipoteczne. Choć to ryzyko jest dobrze identyfikowane przez władze i banki, jedni i drudzy powinni zachować czujność, nadal dostosowując swoje strategie tak, aby być przygotowanym na implikacje wynikające z wyroków sądowych. W szczególności banki powinny proaktywnie współpracować z kredytobiorcami, aby osiągać dobrowolne porozumienia, rozstrzygające spory prawne" - czytamy dalej.

  Ponadto, MFW wskazał, że dla wsparcia kredytowania sektora prywatnego podczas pandemii, "władze powinny redefiniować podatek od aktywów bankowych, który stanowi zachętę dla banków do przechowywania rządowych papierów wartościowych".

  W sektorze trwają prace nad propozycją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą zawierania przez banki ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w walucie obcej.

  Według propozycji przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, banki powinny zacząć proponować frankowiczom ugody, ale bez faworyzowania ich względem klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Punktem wyjścia ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 08:27Sejm skierował do komisji projekt ustawy o rozpatryw. reklamacji i sporów rynku  

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.  Projekt zakłada m.in. przekazanie kompetencji Rzecznika Finansowego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przyznanie tej instytucji nowych uprawnień.

  Za wnioskiem o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu opowiedziało się 206 posłów, przeciw było 233 wstrzymało się 12.

  " Chodzi nie o to, aby była instytucja, do której można zwrócić się o pomoc, […tylko chodzi o to, po pierwsze, żeby ta pomoc, jeśli jest potrzebna, była udzielona w sposób szybki, ale przede wszystkim skuteczny, ale też najważniejsza jest kontrola aprioryczna, czyli niedopuszczanie do sytuacji, w których interesy klientów podmiotów rynku finansowego są naruszone. Rzecznik finansowy w obecnej swojej formie działania niestety działa tylko ex post, i to działa ex post nieskutecznie" – tłumaczył w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w tym m.in. możliwość interwencji w sprawach indywidualanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. kiedy klient zgłasza zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

  Planowane jest rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na jego lepszy monitoring i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów, którymi dysponuje prezes UOKiK.

  Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie Urzędu.

  Projekt zakłada także utworzenie nowego Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu.

  Środki Funduszu Edukacji Finansowej mają być przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów edukacyjnych, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

  Środkami Funduszu objęte będą także wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez prezesa UOKiK za naruszenie obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 18:13Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowującą polskie prawo do zmian wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) i wzmocnienia nadzoru nad transgraniczną działalnością reasekuracyjną i ubezpieczeniową.

  Za nowelą głosowało 435, przeciw było 11 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  Nowelizacja wzmacnia nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Planowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Nowelizacja umożliwia KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, zostały wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.  

  Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanej. Dotychczas dostawcy tych usług uzyskiwali zezwolenia i byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W dyrektywie wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

  (ISBnews)

 • 12.01, 15:00Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wdrażający unijne regulacje w tym zakresie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozwiązania adresowane są do instytucji oraz organów, które przeciwdziałają praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  "Nowela implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców [...],  prowadzących działalność polegającą na:

  ·         obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,

  ·         przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane)" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy uszczegóławiają definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

  Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

  Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania "podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi" i "dostawców kont waluty wirtualnej".

  Projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe.

  (ISBnews)

   

 • 29.12, 11:53Rząd przyjął projekt zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 29.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowujący polskie prawo do zmian, wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej służy wdrożeniu m.in. dyrektywy (2019/2177) dotyczącej zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz dyrektywy (2015/2366) dotyczącej usług płatniczych. Zawiera też regulacje dot. wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Na ESAs składają się: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007–2008, a ich celem jest wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego UE oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany dotyczyć mają przepisów z zakresu działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

  "Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi" - wyjaśniono.

  Wzmocniony ma zostać nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Projektowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Projekt zakłada umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, mają zostać wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.  

  Zapewnione ma zostać także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń - mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze - trwających umów ubezpieczenia umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do 31 grudnia 2020 r., które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.  

  Planowane jest także wprowadzenie zmian związanych z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) lub NewConnect.

  Zmiany mają zwiększyć pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolić na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami, podano także.

  Nowe rozwiązania co do zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r, za wyjątkiem niektórych przepisów (dot. m.in. Brexitu).

  (ISBnews)

   

 • 24.12, 09:25Rząd chce przedłużyć realizację programu tarcz finansowych PFR do końca 2021 r. 

  Warszawa, 24.12.2020 (ISBnews) - W związku ze znaczną liczbą wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w aktualnym okresie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność przedłużenia tarcz finansowych 2.0 zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych firm do dnia 31 grudnia 2021 r., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Uchwały Rady Ministrów w sprawie obu tarcz mają zostać podjęte do końca 2020 r., podano w wykazie.

  "W związku ze znaczną liczbą wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w aktualnym okresie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do beneficjentów, którzy w określonych terminach złożyli wnioski, odwołania lub zapytania w postępowaniach wyjaśniających" - czytamy w informacji na temat programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm".

  "W związku ze znaczną liczbą wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w aktualnym okresie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r." - napisano także odnośnie tarczy dla dużych firm.

  Jak podano w informacji, kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 powoduje powstanie luki finansowej w sektorze dużych przedsiębiorstw o charakterze płynnościowym (kapitał obrotowy), kapitałowym (finansowanie inwestycyjne) lub wynikającej ze strat finansowych.

  "W związku ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla gospodarki, powstała luka finansowa w sektorze przedsiębiorstw, szacowana przez Polski Fundusz Rozwoju na około 219,5 mld zł (luka finansowa), tj. 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB), w tym w sektorze dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 249 pracowników) - 102,7 mld zł" - czytamy dalej.

  Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na zaangażowanie przez Polskę środków krajowych na realizację tarczy finansowej 2.0. Zapowiedział, że Rada Ministrów "w krótkim czasie" przyjmie odpowiednią legislację po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową.

  Przypomniał, że chodzi o kwotę co najmniej 35 mld zł.

  Pod koniec listopada Morawiecki poinformował, że rząd przygotował dla branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł. Chodzi m.in. o gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kulturę i rozrywkę.

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przedstawił wówczas założenia programu tarcza finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Jak wówczas podano, wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm). Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest tarcza dla dużych firm o wartości 25 mld zł.

  PFR podał później, że tarcza finansowa będzie dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych, a rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 23.12, 13:38Morawiecki: Mamy zgodę KE na realizację pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0 

  Warszawa, 23.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na zaangażowanie przez Polskę środków krajowych na realizację tarczy finansowej 2.0, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przygotowaliśmy rozwiązania tarczy 2.0, tarczy branżowej - dla przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte przez wirusa w miesiącach październik, listopad, grudzień. […] Tu trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że dzisiaj otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zielone światło na zaangażowanie naszych środków krajowych" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

  Zapowiedział, że Rada Ministrów "w krótkim czasie" przyjmie odpowiednią legislację po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową.

  "To co najmniej 35 mld zł, a więc kwota, która ma szansę uratować wielu przedsiębiorców, a więc również kolejne setki tysięcy kolejnych miejsc pracy" - dodał premier.

  Pod koniec listopada Morawiecki poinformował, że rząd przygotował dla branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł. Chodzi m.in. o gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kulturę i rozrywkę.

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przedstawił wówczas założenia programu tarcza finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Jak wówczas podano, wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm). Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest tarcza dla dużych firm o wartości 25 mld zł.

  PFR podał później, że tarcza finansowa będzie dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych, a rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r.

  "W ramach pierwszej tarczy przekazaliśmy ponad 150 mld zł w różnych instrumentach dla firm: 60,8 mld zł w bezpośrednim zastrzyku finansowym z tarczy finansowej PFR, ale także działania Banku Gospodarstwa Krajowego, różnego rodzaju dotacje bezzwrotne i wiele innych instrumentów. To wszystko pozwoliło nam przechować wartość gospodarki, poszczególnych sektorów na nowe, lepsze - mam nadzieję - czasy, na 2021 rok" - podsumował Morawiecki.

  (ISBnews)

 • 18.12, 17:53Parlament Europejski przyjął projekt budżetu UE na rok 2021 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021. Jest to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, podało Ministerstwo Finansów.

  "Budżet UE na rok 2021 jest korzystny dla Polski. Przewiduje płatności na takim poziomie, który pozwoli na refundację zaplanowanych wydatków na projekty polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z porozumieniem, zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą 164,3 mld euro, przy płatnościach 166,1 mld euro.

  Budżet zapewni odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa), podkreślono w komunikacie.

  (ISBnews)