ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.09, 14:30Morawiecki: Prefinansowanie długu wynosi ok. 100 mld zł 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Prefinansowanie polskiego długu jest na poziomie ok. 100 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Mamy duże prefinansowanie polskiego długu na poziomie ok. 100 mld zł, a więc też przyszły rok staramy się ubezpieczyć pod kątem wcześniejszej emisji obligacji, by nie być zmuszonym do podnoszenia rentowności naszych obligacji do zmiany relacji cenowych na rynkach finansowych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jak podawało wcześniej Ministerstwo Finansów, według stanu na koniec sierpnia, finansowanie potrzeb pożyczkowych na poziomie ok. 97% (wg projektu znowelizowanej ustawy budżetowej przyjętego przez Radę Ministrów).

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 14:23Założenia polityki pieniężnej: Zakres instrumentów może być poszerzony w 2021 r. 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - W zależności od kierunku i dynamiki zmian uwarunkowań makroekonomicznych i rynkowych, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2021 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie, podano w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021".

  "W 2021 r. zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać uwarunkowania jej prowadzenia, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19. Podobnie jak w 2020 r., instrumenty polityki pieniężnej mogą być wykorzystywane w sposób elastyczny, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe. W związku z tym, w zależności od kierunku i dynamiki zmian tych uwarunkowań, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2021 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie" - czytamy w "Założeniach"

  Operacje podstawowe będą głównym instrumentem, za pomocą którego NBP będzie dążyć do oddziaływania na warunki płynnościowe w sektorze bankowym, a w konsekwencji - na poziom stawki Polonia.

  "Operacje te standardowo będą przeprowadzane w sposób regularny, co do zasady z 7-dniowym terminem zapadalności. Na przetargach operacji podstawowych obowiązywać będzie stała rentowność, równa stopie referencyjnej NBP. Ze względu na prognozowane utrzymywanie się w 2021 r. nadpłynności w sektorze bankowym, operacje te będą polegać na emisji bonów pieniężnych NBP. Sposób prowadzenia operacji podstawowych może zostać zmodyfikowany, gdy będzie to uzasadnione zmianą warunków rynkowych lub parametrów polityki pieniężnej NBP" - czytamy dalej.

  Operacje dostrajające mogą zostać podjęte w celu ograniczenia zmienności krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych.

  "Przesłanką ich zastosowania może być ponadto zasilenie sektora bankowego w płynność bądź absorpcja płynności na dłuższe terminy. W ramach operacji zasilających, NBP może oferować transakcje repo, a także dokonywać przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP. W przypadku operacji absorbujących, bank centralny może zastosować emisję bonów pieniężnych NBP, a także zaoferować transakcje reverse repo. Zapadalność, rentowność oraz sposób przeprowadzania tych operacji będą dostosowane do celu ich stosowania" - napisano także.

  Operacje strukturalne mogą być przeprowadzane w celu długoterminowej zmiany struktury płynności w sektorze bankowym, jak również - podobnie jak w przypadku operacji tego rodzaju przeprowadzanych w 2020 r. - dla zapewnienia płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienia mechanizmu transmisji monetarnej, zapowiedział też bank centralny.

  "W 2021 r. NBP może nadal wykorzystywać strukturalne operacje otwartego rynku polegające na skupie na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych. Ponadto, gdyby wystąpiła taka konieczność, bank centralny może stosować inne rodzaje operacji strukturalnych, tj. dokonywać sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym bądź emisji obligacji" - czytamy dalej w dokumencie.

  Zmiany stóp rezerwy obowiązkowej oraz jej oprocentowania uzależnione będą od warunków prowadzenia polityki pieniężnej w 2021 r. Narodowy Bank Polski (NBP) może oferować kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorcom, napisano także.

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 14:15Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r. 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., podał bank centralny. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

  "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki Polonia w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19" - czytamy w "Założeniach".

  RPP podtrzymała, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

  Rada podkreśliła, że strategia polityki pieniężnej zakłada elastyczność w zakresie stosowanych instrumentów.

  "Oznacza to, że instrumentarium NBP może być dostosowywane do natury występujących w gospodarce zaburzeń oraz uwarunkowań rynkowych. Elastyczne kształtowanie instrumentów polityki pieniężnej sprzyja efektywnemu działaniu mechanizmu transmisji oraz stabilności makroekonomicznej i finansowej" - czytamy dalej.

  RPP wskazała, że polityka pieniężna jest prowadzona w warunkach niepewności, dotyczącej w szczególności przyszłego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

  "Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że - ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe - inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. W przypadku odchylenia inflacji od celu, Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - podano także.

  "Stabilizowanie inflacji na niskim poziomie jest ważnym, ale niewystarczającym warunkiem utrzymania równowagi w gospodarce, która z kolei sprzyja utrzymaniu stabilności cen w długim okresie. Zagrożeniem dla stabilności cen w długim okresie są zwłaszcza nierównowagi w sektorze finansowym. Mając to na uwadze, Rada prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu stabilności systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (w tym cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej. W warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych istotną rolę w ograniczaniu nierównowag makroekonomicznych i finansowych oraz stabilizowaniu akcji kredytowej pełni polityka makroostrożnościowa" - podano w "Założeniach".

  Rada wskazała, że zgodnie z przyjętą strategią w 2021 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 12:51Prezes ZBP: Zmiany w podatku bankowym są potrzebne całej gospodarce 

  Warszawa, 24.09.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Sektor bankowy tylko wtedy będzie mocnym silnikiem polskiej gospodarki, gdy podatek bankowy od tzw. projektów zielonej ekonomii oraz kredytów anty-COVID-owych zostanie zdjęty, a rezerwy celowe, tworzone na kredyty nieregularne uznane będą za koszty uzyskania przychodu, bo obecnie ani podatek, ani wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) takim kosztem nie są, ocenił prezes Związku Banków Polskich w rozmowie z ISBnews.TV.

  "To są nasza propozycje. Jesteśmy w takiej fazie, kiedy muszą być podjęte pewne działania modyfikujące politykę państwa wobec tego sektora bankowego. […] Od kilku lat polski sektor bankowy stracił tempo budowy funduszy własnych i jest mało rentowny, nie może sam zarobić. A ponieważ jest mało rentowny, to jest nieatrakcyjny dla inwestorów, którzy po prostu nie chcą nabywać akcji polskich banków" - powiedział Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV.

  "Jeżeli silnik gospodarki jest za słaby, to gospodarka nie może rozwijać się w odpowiednim tempie. W przypadku banków dochodzi do tego jeszcze aspekt stabilnościowy, bowiem silne fundusze własne są tarczą ochronną w przypadku, gdyby część kredytów nie mogła być obsługiwana. A wiadomo, że w czasach kryzysu mają taką tendencję. Wtedy fundusze własne są po to, by uchronić depozyty ludności przed stratą oraz uchronić budżet państwa przed konieczną interwencją" - wyjaśnił.

  Jego zdaniem, politykę wobec sektora bankowego trzeba szybko zmodyfikować, po to, aby z jednej strony sektor był stabilny a z drugiej, żeby utrzymał zdolność do restrukturyzowania firm, które przez pandemię nie będą mogły kontynuować działalności. "Zmiany wprowadzone zbyt późno mogą wyrządzić szkody w całej gospodarce. Gdyby miało to być zrobione dopiero za rok, czy za dwa, to szkody w gospodarce mogą być znacznie większe" - podkreślił.

  Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że koszty własne banków od 2012 r., nie rosną - a nawet, w wielu segmentach - spadają, zaś suma obciążeń zewnętrznych stanowią już 2/3 kosztów ogółem. "I jest to najwyższe obciążenie w świecie" - dodał.

  Odnosząc się sytuacji banków Leszka Czarneckiego, Pietraszkiewicz stwierdził, że gdyby przyjąć europejskie standardy, ich kłopoty byłyby w pewnej mierze znacznie mniejsze, szczególnie, gdybyśmy cofnęli sie o 2-3 lata.

  "Pamiętajmy, że my mamy w Polsce mechanizmy pozwalające na restrukturyzację, na przejęcia banków. I one nadal funkcjonują. Jest jeszcze taka kwestia, tutaj trzeba pamiętać o tym, że to, co się wydarzyło wokół tych banków, miało charakter nie tylko ekonomiczny, miało charakter także - powiedzmy - ze sfery zaufania, ze strony pewnych relacji pomiędzy bankiem i nadzorcami - to są zawsze delikatne sprawy" - dodał.

  "Myślę, że władze regulacyjne i nadzorcze, a także właściciele tego banku, i zarządy tego banku, potrafią znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam wybronić się z tej sytuacji" - podsumował.

  (ISBnews/ISBnews.TV)

   

 • 18.09, 11:07Jarosińska-Jedynak: W projekcie ustawy dot. OFE zmieniane są 'tylko terminy' 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) jest "w zasadzie gotowy", a odpowiedzialne za jego przygotowanie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) przygotowuje "ostatnie szczegóły", poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że w ustawie będą zmieniane "tylko i wyłącznie terminy".

  Przyjęcie przez Radę Ministrów tego projektu - jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych - planowane jest na III kw.

  "Projekt jest w zasadzie gotowy, dopracowujemy ostatnie szczegóły. […] W tej ustawie będziemy zmieniać tylko i wyłącznie terminy ze względu na poprzednią ustawę, której nie udało się podjąć tak, aby mogła ona wejść w życie" - powiedziała Jarosińska-Jedynak dziennikarzom.

  "Dostosujemy tylko i wyłącznie terminy w nowej ustawie o OFE, więc myślę, że w najbliższym czasie będziemy ją mogli przedstawić" - dodała.

  Planowana na ten rok reforma OFE została przesunięta ze względu na pandemię COVID-19.

  Zgodnie z założeniami reformy, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100% aktywów netto OFE ma zostać przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku oszczędzania w IKE nie będzie pobierany podatek.

  Przy przekazywaniu środków z OFE na IKE pobrana ma zostać opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 15%; jej płatność ma zostać rozłożona na 2 lata.

  Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana 15-procentowa opłata przekształceniowa.

  Według założeń, polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE. Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE mają być ściśle limitowane.

  Zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) zlecone będzie wyspecjalizowanemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych zależnemu od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:55IGTE: Wznowienie reformy OFE powinno nastąpić najwcześniej w II poł. 2021 r. 

  Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - Wznowienie reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powinno nastąpić po ustabilizowaniu się pandemii COVID-19 i utrwaleniu się stanu równowagi rynków w dłuższym okresie. Takie warunki mogą wystąpić nie wcześniej niż w II połowie 2021 roku, wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) przeprowadzonego wśród zrzeszonych w Izbie powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) - instytucji zarządzających OFE

  "Przedstawiciele PTE zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych okoliczności, po wystąpieniu których możliwe będzie przeprowadzenie reformy. 70% badanych wskazało, że reforma funduszy emerytalnych powinna zostać przeprowadzona po ustabilizowaniu się pandemii COVID-19, taki sam procent respondentów uznał, że pozytywną przesłanką uruchomienia transformacji OFE będzie utrwalenie się stanu równowagi rynków w dłuższym okresie (6-12 mcy). Po 40% badanych wskazało, że zmiany w OFE powinno się procedować po powrocie rynków do stanu równowagi, powrocie gospodarek na ścieżkę wzrostu (wystąpieniu trwałych pozytywnych skutków tarcz antykryzysowych), jak również po osiągnieciu przez spółki notowane na GPW wycen zbliżonych do wartości godziwej" - czytamy w komunikacie.

  Jedynie 20% badanych uznało, że reformę będzie można wznowić po wynalezieniu skutecznych metod zapobiegania rozwojowi pandemii COVID-19 (szczepionka, lekarstwo).

  "Respondentów poproszono również o wskazanie, kiedy w ich opinii szacunkowo mogą pojawić się okoliczności umożliwiające przeprowadzenie reformy, jeśli pandemia będzie stopniowo wygasać, a gospodarkę i rynki finansowe nie dotkną nieprzewidziane wydarzenia. W opinii 70% badanych, warunki takie mogą wystąpić nie wcześniej niż w II połowie 2021 roku" - czytamy dalej.

  Po 10% respondentów wskazało, że nie wcześniej niż w I połowie 2021 roku, nie wcześniej niż w I połowie 2022 roku oraz nie wcześniej niż w II połowie 2022 roku.

  "Reforma OFE jest potrzebna, konieczne jest jednak przeprowadzenie jej w bezpieczny sposób. Wymaga to nie tylko odpowiednich rozwiązań, ale również stabilnej sytuacji pandemicznej i ekonomicznej. Niestety od momentu przeprowadzenia badania pandemia nie ma tendencji spadkowej, dlatego termin przeprowadzenia reformy powinien być dobrany szczególnie ostrożnie" - skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

  W badaniu poruszony został również temat wykorzystania potencjału inwestycyjnego OFE w czasie zawieszenia reformy.

  "Na pytanie, czy wskazanie przez rząd prawdopodobnego terminu przeprowadzenia reformy OFE lub określenie niezbędnych warunków do jej przeprowadzenia stworzyłoby przestrzeń do lepszego wykorzystania potencjału inwestycyjnego funduszy emerytalnych, aż 90% badanych odpowiedziało pozytywnie - odpowiedź 'tak' wybrało 50% respondentów, a 'zdecydowanie tak' 40%. 10% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie" - napisano w materiale.

  Badanie członków zarządów PTE zostało przeprowadzone przez IGTE metodą CAWI w dniach od 2 do 16 lipca 2020 roku na próbie 10 PTE, członkach izby.

  Rząd zapowiedział na początku września, że planuje przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE).

  (ISBnews)

 • 11.09, 15:57Rząd wdroży dyrektywy ws. nadzoru firm inwestycyjnych bez znaczenia systemowego 

  Warszawa, 11.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wdrożenie dyrektyw unijnych, zmierzających do stworzenia systemu nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych niemających znaczenia systemowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw planowane jest na I kw. 2021 r.

  Planowane zmiany wynikają z wejścia w życie przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych:

  - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywy IFD),

  - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych (rozporządzenia IFR).

  "Celem dyrektywy IFD oraz rozporządzenia IFR jest stworzenie jednolitych, zintegrowanych ram regulacyjnych dla firm inwestycyjnych. Ze względu na zróżnicowane profile działalności gospodarczej firmy inwestycyjne podlegają licznym zwolnieniom z wymogów prawnych w poszczególnych państwach UE, co skutkuje złożonością regulacyjną dla wielu firm, w szczególności tych, które prowadzą działalność na terenie wielu państw UE. Taka sytuacja niesie ze sobą dodatkowe ryzyko i zagraża funkcjonowaniu jednolitego rynku" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dyrektywa IFD wprowadza regulacje w zakresie:

  - kapitału założycielskiego firm inwestycyjnych,

  - uprawnień i narzędzi nadzorczych na potrzeby nadzoru ostrożnościowego sprawowanego przez właściwe organy nad firmami inwestycyjnymi,

  - nakładania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych oraz wymogów dotyczących płynności,

  - procesu oceny ryzyka i kapitału wewnętrznego oraz procesu badania i oceny nadzorczej,

  - zasad polityki wynagrodzeń,

  - ustanawiania kolegiów organów nadzoru,

  - wymogów w zakresie publikowania przez właściwe organy informacji w obszarze regulacji ostrożnościowej firm inwestycyjnych oraz nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi,

  - wymiany informacji na temat nadzoru ostrożnościowego między właściwymi organami oraz tajemnicy zawodowej

  Usługi firm inwestycyjnych skupiają się na instrumentach finansowych, które nie są płatne według wartości nominalnej, ponieważ ich wartość podlega wahaniom w zależności od zmian rynkowych. Konkurują jednak z instytucjami kredytowymi w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych, które instytucje kredytowe mogą oferować swoim klientom na podstawie licencji bankowej.

  W związku z tym firmy inwestycyjne zostały podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

  Do pierwszej kategorii zaliczają się firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, które są wystarczająco duże, aby stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych na równi z dużymi instytucjami kredytowymi. Te firmy inwestycyjne będą - tak jak dotychczas - podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa.

  Do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, powinny zatem podlegać określonym wymogom ostrożnościowym, dostosowanym do tych szczególnych rodzajów ryzyka. Firmy inwestycyjne z tej kategorii będą zobowiązane do spełniania w pełni wymogów przewidzianych w IFD/IFR, w tym w odniesieniu do funduszy własnych, ryzyka koncentracji, płynności, sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji.

  Trzecią kategorię stanowią małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, podlegające najmniej obciążającym wymogom (nowym wymogom w zakresie funduszy własnych). Jednocześnie przewidziane są mechanizmy monitorowania firm pozwalające na kryteriów, od których jest uzależniona zmiana kategorii dla poszczególnych firm.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 14:11Rząd chce, by większość kompetencji Rzecznika Finansowego przejął prezes UOKiK 

  Warszawa, 04.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zintegrowanie działań organów w zakresie ochrony interesów klientów rynku finansowego i przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej planowane jest na IV kw.

  "Projekt ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie większości dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - czytamy w uzasadnieniu.

  Powołano się na ocenę Najwyższej Izby Kontroli (NIK), według której główną przyczyną problemów konsumentów z uzyskaniem niezbędnej pomocy jest rozproszenie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami.

  Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK szeregu nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Zakłada, że będzie on miał możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających z reklamacji. Planowane jest także rozszerzenie źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

  Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie UOKiK.

  "Połączenie w ramach jednego organu zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej dotyczących praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie zwiększenie jej skuteczności. Połączenie tych kompetencji oraz instrumentarium […] w znaczący sposób poprawi poziom ochrony konsumentów rynku finansowego, zapewni spójność działań z tym związanych, jak również dostosuje poziom ochrony do szybko zmieniających się realiów rynku finansowego" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 01.09, 15:55Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji ustaw dot. OFE 

  Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Planowana na ten rok reforma OFE została przesunięta ze względu na pandemię COVID-19.

  Zgodnie z założeniami reformy powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100% aktywów netto OFE ma zostać przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku oszczędzania w IKE nie będzie pobierany podatek.

  Przy przekazywaniu środków z OFE na IKE pobrana ma zostać opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 15%; jej płatność ma zostać rozłożona na 2 lata.

  Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana 15-procentowa opłata przekształceniowa.

  Według założeń, polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE. Koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE mają być ściśle limitowane.

  Zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) zlecone będzie wyspecjalizowanemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych zależnemu od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 08:35Projekt budżetu 2021: Potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. wyniosą 113,53 mld zł 

  Warszawa, 31.08.2020 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 113 531,8 mln zł, zaś potrzeby brutto sięgną 283 621,1 mln zł, podano w uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu.

  "W 2021 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 82 300 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6 864,8 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 24 366,9 mln zł. W rezultacie planowane w 2021 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 113 531,8 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 101 318,6 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 103 340 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2020 r.) wynosi 283 621,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 232 649,5 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 234 670,9 mln zł)" - czytamy dalej.

  Finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa wyniesie w przyszłym roku 113,53 mld zł (wobec planowanych na ten rok 101,32 mld zł), a finansowanie zagraniczne - 35,75 mld zł (wobec planowanych na br. -13,7 mld zł), podano także.

  Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

  a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 77 782,1 mln zł,

  b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

  Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

  a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 62 419,8 mln zł będące wynikiem:

  * dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 30 462,9 mln zł,

  * dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 31 957 mln zł,

  b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 6 244 mln zł.

  Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 35.749,7 mln zł złożą się następujące pozycje:

  a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 9 061,6 mln zł,

  b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 32,9 mln zł,

  c) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 31 181,5 mln zł,

  d) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 13 596,9 mln zł, wymieniono w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 08:28Projekt budżetu 2021: Potrzeby pożyczkowe netto na 2020 to 101,32 mld zł 

  Warszawa, 31.08.2020 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą w tym roku 101 318,6 mln zł wobec kwoty 103 340 mln zł przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej, podano w uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu.

  "Przewiduje się, że w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 101 318,6 mln zł wobec kwoty 103 340 mln zł przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 115 022 mln zł, a finansowanie zagraniczne na ujemnym poziomie 13 703,3 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu.

  Na finansowanie krajowe w wysokości 115 022 mln zł złożą się następujące pozycje:

  a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 104 718 mln zł,

  b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 10 304 mln zł.

  Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

  a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 82 664,7 mln zł będące wynikiem:

  * ujemnego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 844,3 mln zł,

  * dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 83 509 mln zł,

  b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 11 209,7 mln zł.

  Na ujemne finansowanie zagraniczne w wysokości 13 703,3 mln zł złożą się następujące pozycje:

  a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych

  rynkach finansowych w wysokości 589,3 mln zł,

  b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 2 491,1 mln zł,

  c) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 4 395,3 mln zł,

  d) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 15 018,2 mln zł, wymieniono w projekcie.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 15:10Patkowski z MF: Deficyt 'general gov't' wzrośnie do 12% PKB w 2020 r. (aktual.) 

  W dzisiejszej depeszy podaliśmy nieprawidłowe stanowisko p. Marka Szczerbaka.

  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Podstawowa informacja jest taka, że tarcza PFR będzie wliczana do deficytu general government i to oznacza, że deficyt ten będzie w tym roku wyższy niż prognozowaliśmy w APK i wyniesie 12% PKB. […] Jeśli chodzi o 2021 rok, będzie to 6% PKB deficytu" - powiedział Patkowski podczas spotkania z dziennikarzami.

  "Jeśli chodzi o sam deficyt budżetowy w tym roku, to będzie to 4,89% PKB, a deficyt budżetowy nie przekroczy 3,5% w 2021 roku - będziemy tej granicy blisko" - dodał wiceminister.

  W przyjętym dziś przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. założono m.in. prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł, co oznacza deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł; przewidziano także deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB.

  Wicedyrektor Departamentu Długu Publicznego Marek Szczerbak poinformował podczas spotkania, że na koniec tego roku dług publiczny według polskiej metodologii wyniesie 50,5% PKB, a w przyszłym roku - 52,9% PKB.

  "Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 62,2% PKB, a w przyszłym - jak podaliśmy - 64,7%" - powiedział Szczerbak.

  W końcu kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła APK zakładając, że deficyt general government sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej).

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 13:21Skuza z MF: W projekcie budżetu 2021 nie ma rozwiązań dot. reformy OFE 

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - W przyjętym dziś przez Radę Ministrów projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej nie uwzględniono rozwiązań w zakresie przekształceń otwartych funduszu emerytalnych (OFE), poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Jeżeli chodzi o kwestię OFE, to w projekcie ustawy budżetowej nie ma ujętych rozwiązań w zakresie reformy OFE" - powiedział Skuza podczas spotkania z dziennikarzami.

  Na początku lipca br. minister finansów Tadeusz Kościński zapowiadał, że reforma OFE zostanie przesunięta na przyszły rok.

  W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym pod koniec kwietnia br. przez rząd napisano, że w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne (IKE), nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  Według zaktualizowanego w listopadzie ub.r. projektu ustawy dotyczącej przekształceń OFE, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) z wydzielonymi subfunduszami, który ma powstać w wyniku przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) miał przekazać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) środki odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu opłaty przekształceniowej w dwóch częściach: 70% powyższego zobowiązania do 31 października 2020 r., a 30% tego zobowiązania do 31 października 2021 r. W poprzedniej wersji planowano, że obie transze opłaty będą wynosiły po 50%.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 11:58Projekt budżetu: 1,5 mld zł z podatku od handlu detal., 1,3 mld zł z zysku NBP 

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej przewiduje na 2021 rok m.in. 1,5 mld zł dochodów podatku od sprzedaży detalicznej oraz 1,3 mld zł wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP), podało Ministerstwo Finansów.

  "Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Prognozy dochodów budżetu państwa są zdeterminowane przede wszystkim szacunkami czynników makroekonomicznych (m.in. 4% wzrostu PKB). Na prognozowany wzrost dochodów budżetu będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu, podano także.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, podatek od sprzedaży detalicznej będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Sprzedaż przez internet nie będzie opodatkowana. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

  1 czerwca br. NBP dokonał wpłaty 7,44 mld zł do budżetu państwa - to 95% zysku wypracowanego przez bank centralny w 2019 roku.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 11:46Projekt budżetu 2021 zakłada deficyt 'general government' na poziomie ok. 6% PKB 

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej przewiduje na 2021 rok m.in. deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) na poziomie ok. 6% PKB, podało Ministerstwo Finansów.

  "W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:

  * prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł,

  * limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł,

  * deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,

  * deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB" - czytamy w komunikacie.

  "Kwota wydatków na 2021 r. została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samy, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - czytamy dalej.

  W projekcie ustawie budżetowej na przyszły rok zapewniono m.in.:

  * finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  * zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  * waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  * realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  * finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  * finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  * wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  * finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  * zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej ora krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, wymieniono także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 10:19Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP  

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W ocenie Ministerstwa Rozwoju (MR), które było autorem projektu w zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID-19 istnieje zagrożenie, że ekspozycja na ryzyko może zostać zredukowana o 20-50% w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a to może oznaczać redukcję limitów ubezpieczonych należności nawet o 80 mld zł.

  Tymczasem wprowadzony tą regulacją nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium RP scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

  Reasekuracja ma dotyczyć krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

  "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." - podano w uzasadnieniu regulacji. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm.

  Jak wynika z danych przedstawionych senatorom przez Ministerstwo Rozwoju, środki na ten cel w wysokości około 2,7 mld zł mają zostać zabezpieczone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD. Proces ma być rozłożony na 6 lat, a zabezpieczenie poszczególnych okresów ma zostać tak skonstruowane, by największe zobowiązania przypadały na przyszły rok.

  W 2019 r. ubezpieczono należności handlowe na kwotę 165 mld zł, w tym 60 mld zł w eksporcie. Przyznane limity ubezpieczeniowe umożliwiły przedsiębiorcom zrealizowanie i zabezpieczenie ponad 533 mld zł obrotów handlowych.

  (ISBnews)

   

 • 14.08, 08:48Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek 

  Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł bez poprawek ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która umożliwia scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  Za ustawą głosowało 92 senatorów, 2 było przeciw.

  Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W ocenie Ministerstwa Rozwoju (MR) w zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID istnieje zagrożenie, że ekspozycja na ryzyko może zostać zredukowana o 20%–50% w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a to może oznaczać redukcję limitów ubezpieczonych należności nawet o 80 mld zł.

  To zaś – jak tłumaczyła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w trakcie debaty - wiązałoby się z podniesieniem ryzyka transakcji, a tym samym doprowadziło do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospodarki. Natychmiastowym skutkiem byłoby pogorszenie płynności finansowej, w tym znaczny wzrost ryzyka niewypłacalności. Dla Skarbu Państwa spadek liczby transakcji handlowych oznaczałby zaś pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów, zarówno z tytułu CIT, jak i VAT.

  Tymczasem wprowadzony tą regulacją nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium RP scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

  Reasekuracja ma dotyczyć krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

  "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." – podano w uzasadnieniu regulacji. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm.

  Jak wynika z danych, przedstawionych senatorom przez Ministerstwo Rozwoju środki na ten cel w wysokości około 2,7 mld zł mają zostać zabezpieczone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD. Proces ma być rozłożony na 6 lat, a zabezpieczenie poszczególnych okresów ma zostać tak skonstruowane, by największe zobowiązania przypadały na przyszły rok.

  W 2019 r. ubezpieczono należności handlowe na kwotę 165 mld zł, w tym 60 mld zł w eksporcie. Przyznane limity ubezpieczeniowe umożliwiły przedsiębiorcom zrealizowanie i zabezpieczenie ponad 533 mld zł obrotów handlowych.

  (ISBnews)

   

 • 29.07, 10:27MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką 

  Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości, który znajduje się obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych. Z szacunków Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł, a uwolniony w ten sposób kapitał umożliwiłaby bankom udzielenie 5-10 mld zł nowych kredytów. 

  Projekt rozporządzenia zakłada, iż ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na lokalach biurowych lub innych nieruchomościach komercyjnych na terenie kraju, przypisuje się wagę ryzyka równą 100%, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży. Wówczas przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.

  Z szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP), na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł. 

  "Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 100% lub ok. 10 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50% (np. kredytów takich, do których ma zastosowanie projektowane rozporządzenie)" – podano w uzasadnieniu projektu.

  W ocenie projektodawców "obniżenie wagi ryzyka dla tak określonej grupy nieruchomości komercyjnych może zwiększyć skłonność banków do udzielania rolnikom i przedsiębiorcom kredytów na działalność produkcyjną zabezpieczonych hipoteką, gdyż kredyty będą objęte niższym wymogiem kapitałowym, co z perspektywy banku zwiększy opłacalność tych produktów".

  Zwiększenie dostępu do tego typu kredytów może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdolności produkcyjnych i potencjału polskiej gospodarki, a także ograniczyć negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19, podano także

  Rozwiązanie przyjęte w projektowanym rozporządzeniu jest zgodne z rekomendacją KSF-M z lipca 2020 r. dotyczącą wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej.

  (ISBnews)

 • 24.07, 08:47PE nie zatwierdzi obecnego porozumienia Rady ws. dystrybucji nowych środków  

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął wczoraj rezolucję, w której zaznacza, że nie zaakceptuje porozumienia Rady Europejskiej w sprawie dystrybucji środków na kolejną perspektywę finansową 2021-2027 w jego obecnym kształcie, poinformował Parlament.

  Europosłowie chcą m.in. zmian w sposobie dystrybucji środków w poszczególnych latach, rewizji Wieloletnich Ram Finansowych (WWRF) na lata 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

  Rezolucja na temat konkluzji szczytu RE z 17-21 lipca 2020 r. została przyjęta 465 głosami do 150, przy 67 wstrzymujących się.

  "Parlament nie akceptuje porozumienia politycznego Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie i nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych. Posłowie są gotowi wstrzymać swoją zgodę na długoterminowy budżet UE […], do czasu osiągnięcia zadowalającego porozumienia w nadchodzących negocjacjach między Parlamentem i Radą, najlepiej najpóźniej do końca października" – podał PE w komunikacie.

  Posłowie nie akceptują cięć dokonanych w wieloletnim budżecie, dotyczących zorientowanych na przyszłość programów oraz uważają, że cięcia te "osłabią podstawy zrównoważonej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność".

  W ocenie PE, przewodnie programy UE związane z ochroną klimatu, transformacja cyfrową, ochroną zdrowia, młodzieżą, kulturą, badaniami oraz zarządzaniem granicami są zagrożone "natychmiastowym obniżenie środków na 2021 rok, w stosunku do roku 2020".

  "Ponadto, budżet UE, począwszy do 2024 roku, będzie jako całość niższy od budżetu na rok 2020, co zagraża realizacji zobowiązań i priorytetów UE" – zwraca uwagę Parlament.

  Przypomina też, że jeśli nowe Wieloletnie Ramy Finansowe nie zostaną przyjęte na czas w art. 312 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej "przewidziano tymczasowe przedłużenie obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia plan awaryjny dotyczący WRF jest w pełni zgodny z planem odbudowy i przyjęciem programów związanych z nowymi WRF".

  Parlament "głęboko ubolewa, że Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji", przypominając, że Parlament będzie współdecydować przy rozporządzeniu dotyczącym praworządności.

  Europosłowie przypomnieli, że nie wyrażą zgody na WRF bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE, obejmującej wprowadzenie do końca trwania WRF na lata 2021–2027 koszyka nowych zasobów własnych, który jest konieczny do pokrycia przynajmniej kosztów związanych z Instrumentem UE na rzecz Odbudowy.

  Uważają oni, że szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy. Zaznaczają także, że istnieje kilka możliwości, by to uczynić : dalsze cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych.

  Parlament Europejski chce, aby prawnie wiążąca śródokresowa rewizja WRF weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku. Podkreśla, że musi ona dotyczyć min.: pułapów na okres 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

  Porozumienie Rady Europejskiej dotyczyły podziału środków z Funduszu Odbudowy i Rozwoju (Next Generation EU) w wysokości 750 mld euro (po negocjacjach 390 mld euro z nich zostanie wypłaconych państwom w formie dotacji, a 360 mld  euro w formie pożyczek) oraz budżetu UE na kolejną perspektywę finansową na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

  (ISBnews)

 • 16.07, 15:49Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP 

  Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) -  Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która umożliwia scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  Za ustawą głosowało 234 posłów, 54 było przeciw, wstrzymało się 162.

  Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii.

  Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

  Reasekuracja ma dotyczyć krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

  "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." – podano w uzasadnieniu. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm.

  (ISBnews)