ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.05, 12:47KPMG: Korzystając z pomocy zw. z COVID-19, trzeba pamiętać o ryzykach prawnych 

  Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Firmy wykorzystujące środki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oprócz oczywistych korzyści finansowych, powinny brać pod uwagę także potencjalne ryzyka prawne i odpowiedzialność, wskazuje KPMG, które rozpoczęło dziś cykl konferencji online "KPMG (e)Forum - Biznes w czasach pandemii". Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Firmy wykorzystujące środki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oprócz oczywistych korzyści finansowych, powinny brać pod uwagę także potencjalne ryzyka prawne i odpowiedzialność, która spoczywa na przedsiębiorcach i bezpośrednio na członkach zarządów spółek. W skrajnych przypadkach organizacja może być zobowiązana do zwrotu całej pomocy, a zarząd spółki pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Istotne są również ryzyka kontraktowe związane z możliwością braku obowiązku zapłaty odszkodowania czy kary umownej, a także wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy przez kontrahenta. W szczególności wiele wątpliwości budzą przepisy dotyczące umów najmu komercyjnego" - czytamy w komunikacie dotyczącym sesji pt. "Ryzyka prawne związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19 - na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek?", która odbyła się 21 maja 2020 r. podczas konferencji online z cyklu "KPMG (e)Forum - Biznes w czasach pandemii".

  Możliwość skorzystania z niektórych instrumentów wsparcia, przewidzianych w ramach pomocy dla firm na łagodzenie negatywnych skutków COVID-19, jest uzależniona od tego, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do sektora MŚP. Paradoksalnie, w wielu przypadkach określenie statusu firmy może nie być prostym zadaniem.

  Kwalifikacja przedsiębiorcy jako małego, średniego albo dużego przedsiębiorstwa może powodować duże trudności w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bardziej rozbudowaną strukturą. Unijna definicja MŚP odnosi się bowiem nie tylko do przedsiębiorcy, który wnioskuje o pomoc, ale także do przedsiębiorstw z nim powiązanych i przedsiębiorstw partnerskich. Niewłaściwa kwalifikacja pociąga za sobą ryzyko konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia, jeśli beneficjent pomocy otrzymał je na podstawie niezgodnego z prawdą oświadczenia i w rzeczywistości nie spełnia warunku jego otrzymania" – mówi Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

  KPMG zwraca też uwagę, że dotychczasowe przepisy antykryzysowe nie uchylają odpowiedzialności członków zarządu.

  "Konieczność zwrotu uzyskanych środków na łagodzenie skutków COVID-19 w związku z nieprawidłowościami na etapie wnioskowania lub ich wykorzystania może być dopiero początkiem problemów prawnych spółki i jej zarządu. W szczególności członkowie zarządów spółek, podpisując, nawet w okolicznościach nadzwyczajnych, oświadczenia i umowy dotyczące konkretnych instrumentów, powinni mieć świadomość, że przekroczenie granicy dopuszczalnego ryzyka gospodarczego czy brak precyzyjności w składanych oświadczeniach, chociaż pozornie nieistotny, rodzi po ich stronie poważne ryzyka prawnokarne lub karnoskarbowe. Zwłaszcza jeśli działania te dotyczą środków publicznych. Warto też pamiętać, że niezależnie może to skutkować dochodzeniem naprawienia poniesionej szkody od członków zarządu przez spółkę lub jej wierzycieli" - powiedział Fatima Mohmand, adwokat w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce, cytowany w komunikacie.

  Nowe regulacje wprowadzone w związku z pandemią generują też liczne ryzyka kontraktowe. Wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców budzą przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące umów najmu.

  "Jest kontrowersyjne czy możliwość tymczasowego wygaszenia umów najmu, a co za tym idzie zwolnienia najemców z czynszu, dotyczy także najemców powierzchni usługowej. Treść uzasadnienia projektu tarczy 1.0. sugeruje, że intencją ustawodawcy było objęcie wygaszeniem umów wszystkich rodzajów lokali objętych zakazem działalności, jednak ostateczne brzmienie samej tarczy 1.0 można interpretować w ten sposób, że wygaszeniem są objęte wyłącznie najmy powierzchni handlowej" - wskazał Mikołaj Zdyb, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k.

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 13:46UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rada Europejska poparła dziś inicjatywę SURE: tymczasowy program przewidujący udzielanie państwom członkowskim na korzystnych warunkach pożyczek o łącznej wartości sięgającej 100 mld euro, poinformowano.

  "Pandemia COVID-19 nie tylko wpływa na zdrowie publiczne, lecz także ma potężne skutki gospodarcze i społeczne. W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zapewni państwom członkowskim niezbędne środki, z których będą finansować przeciwdziałanie bezrobociu i utracie dochodów oraz działania prozdrowotne" - powiedział chorwacki wicepremier i minister finansów Zdravko Marić, cytowany w komunikacie.

  Dzięki instrumentowi państwa członkowskie będą mogły zwracać się o unijną pomoc finansową na pokrycie krajowych wydatków publicznych w związku z ich nagłym i poważnym wzrostem. Dofinansowanie obejmie wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. m.in. na krajowe mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, także na pomoc dla osób samozatrudnionych oraz na środki ochrony zdrowia w okresie pandemii, zwłaszcza w miejscach pracy.

  SURE to jedno z trzech zabezpieczeń (ich łączna wartość to 540 mld euro) uzgodnione przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r. Przywódcy UE zatwierdzili to 23 kwietnia i chcą, by cały pakiet był gotowy do 1 czerwca 2020 r.

  Zgodnie z założeniami Komisja w imieniu UE ma gromadzić fundusze na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Pożyczki w ramach SURE mają być wspierane przez budżet UE oraz gwarancje państw członkowskich, odpowiadające ich udziałowi w dochodzie narodowym brutto Unii. Łączna kwota gwarancji ma wynieść 25 mld euro.

  Choć z instrumentu będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie, jest to zabezpieczenie szczególnie istotne dla gospodarek najbardziej dotkniętych kryzysem. Od strony formalnej, pomoc finansowa ma być udzielana decyzją Rady przyjmowaną na wniosek Komisji.

  SURE zacznie funkcjonować, kiedy państwa członkowskie zapewnią swoje gwarancje. Ma obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. W przypadku dłuższego utrzymywania się zakłóceń spowodowanych pandemią, Rada na wniosek Komisji będzie mogła decydować o przedłużeniu dostępności instrumentu - o kolejne 6 miesięcy.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 15:49KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II, które - w ocenie KE - mają istotne znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych, poinformowała Komisja.

  "Nieprawidłowa transpozycja w jednym państwie członkowskim może mieć wpływ na całą UE. Jednolity rynek produktów ubezpieczeniowych wymaga, aby organy nadzoru państw członkowskich wymieniały się między sobą informacjami i koordynowały swoje decyzje. W szczególności, jeżeli krajowe organy nadzoru podejmą decyzję - w przypadku braku decyzji Komisji […] - decyzje podjęte przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do tych samych państw trzecich nie powinny być między sobą sprzeczne" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Komisji, Polska nie zapewniła zgodności decyzji polskiego organu nadzorczego z decyzjami organów innych państw członkowskich.

  "Komisja wyraża ubolewanie, że Polska nie dokonała pełnej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II i zachęca ją do tego w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE" - zaznaczono w komunikacie.

  W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:51KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy 

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działań w ramach walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który ma na celu wyeliminowanie pozostałych luk prawnych i wszelkich słabych ogniw w unijnych przepisach, poinformowała KE.

  "Musimy położyć kres przenikaniu brudnych pieniędzy do naszego systemu finansowego. Dzięki prezentowanemu dziś kompleksowemu i dalekosiężnemu planowi działania wzmacniamy nasze środki obrony przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. […] Jesteśmy zdecydowani realizować wszystkie przedstawione działania - szybko i konsekwentnie - w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wzmacniamy również globalną rolę UE w kształtowaniu międzynarodowych standardów walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

  Komisja opublikowała także metodykę określania państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zatwierdziła nowy wykaz państw spoza UE, które mają braki w tym zakresie.

  Plan działania na rzecz kompleksowej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu opiera się na sześciu filarach:

  - Skuteczne stosowanie przepisów UE: Komisja będzie nadal ściśle monitorować wdrażanie unijnych przepisów przez państwa członkowskie, aby przepisy krajowe spełniały odpowiednie standardy. Jednocześnie Komisja zachęca Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) do pełnego wykorzystania nowych uprawnień w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  - Jednolity zbiór przepisów: Komisja zaproponuje bardziej jednolity zbiór przepisów w pierwszym kwartale 2021 r., gdyż obecnie rozbieżne interpretacje mogą prowadzić zatem do luk w unijnym systemie, które mogą być wykorzystywane przez przestępców.

  - Nadzór na szczeblu UE: W pierwszym kwartale 2021 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie utworzenia unijnego organu nadzoru. Według obecnych zasad za nadzór nad stosowaniem przepisów UE w tej dziedzinie odpowiedzialne są poszczególne państwa członkowskie, co – zdaniem Komisji - może prowadzić do powstawania luk w zakresie nadzoru nad tymi przepisami.

  - Mechanizm koordynacji i wsparcia jednostek analityki finansowej państw członkowskich: W pierwszym kwartale 2021 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie ustanowienia ogólnounijnego mechanizmu, który ma pomóc w koordynacji i wspieraniu pracy jednostek analityki finansowej. Jednostki takie funkcjonują w państwach członkowskich i odgrywają zasadniczą rolę w identyfikowaniu transakcji i działań, które mogą mieć związek z działalnością przestępczą.

  - Egzekwowanie przepisów prawa karnego UE i wymiana informacji: Komisja przygotuje wytyczne w sprawie roli partnerstw publiczno-prywatnych w tym zakresie w celu wyjaśnienia, jak może przebiegać współpraca w zakresie wymiany danych, oraz w celu zwiększenia takiej wymiany. W ocenie Komisji współpraca sądowa i policyjna, prowadzona w oparciu o unijne instrumenty i rozwiązania instytucjonalne, ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia właściwej wymiany informacji, jednak - jak zaznacza - w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu może też odegrać pewną rolę sektor prywatny.

  - Pozycja UE na arenie międzynarodowej: UE będzie musiała skorygować swoje podejście do państw trzecich, których ramy prawne służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wykazują braki stwarzające zagrożenie dla jednolitego rynku. Nowa metodyka identyfikowania takich państw daje UE niezbędne do tego narzędzia. Do czasu, kiedy zmieniona metodyka zacznie być stosowana, obecny zaktualizowany unijny wykaz zapewnia większą zbieżność z najnowszym wykazem Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (FATF).

  Jednocześnie Komisja Europejska zaktualizowała dzisiaj listę państw wysokiego ryzyka, które mają "strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", uwzględniając zmiany, jakie zaszły na szczeblu międzynarodowym od 2018 r.

  Kraje, które znalazły się w wykazie to: Bahamy, Barbados, Botswana, Kambodża, Ghana, Jamajka, Mauritius, Mongolia, Birma, Nikaragua, Panama i Zimbabwe. Usunięte z wykazu zostały: Bośnia i Hercegowina, Etiopia, Gujana, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Sri Lanka oraz Tunezja.

  Komisja zmieniła wykaz w drodze rozporządzenia delegowanego. Zostanie ono teraz przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zatwierdzenia w ciągu miesiąca (z możliwością przedłużenia o miesiąc).

  Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 października 2020 r. Ma to zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom czas, by się odpowiednio przygotować. Nie dotyczy to jednak aktualizacji wykazu, która wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu wykazu w Dzienniku Urzędowym.

  (ISBnews)

   

 • 05.05, 11:48Robaczyński z MF: Reforma OFE zostanie najpewniej przesunięta na dalszy okres 

  Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) -Ze względu na epidemię koronawirusa, reforma otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie najprawdopodobniej wstrzymana w tym roku i przesunięta na dalszy okres, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Tomasza Robaczyńskiego.

  "Jeśli chodzi o OFE, to już pojawiała się ta informacja w przestrzeni medialnej. Jest kilka problemów z realizacją tej reformy w obecnej sytuacji. Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę spadek aktywów zgromadzonych w funduszach" - powiedział Robaczyński podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do praw kontrolki realizacji budżetu.

  "Po drugie, z tego też samego tytułu mogą się okazać nietrafione wstępne prognozy co do liczby osób, które zdecydują się na przejście do IKE albo na przejście do ZUS-u. To mogą być zupełnie inne proporcje. […] Wcześniej zakładane było, że 20% przejdzie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a 80% pozostanie w IKE. Więc to też trzeba będzie zweryfikować"- podkreślił.

  Zwrócił uwagę, że opłata przekształceniowa byłaby niższa.

  "W związku z tym, kierując się tym, aby środki zgromadzone w OFE, środki obywateli nie zostały utracone de facto poprzez tę sytuację, którą mamy i w związku z sytuacją, która jest na giełdzie zapewne ta reforma zostanie wstrzymana i zostaną jakoś podjęte działania, które przesuną - jak myślę - ją na dalszy okres" - powiedział Robaczyński.

  "Przy czym tutaj ostatecznej decyzji nie ma" - zaznaczył.

  W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym pod koniec kwietnia br. przez rząd napisano, że w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne (IKE) nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 14:41Borys z PFR: Możliwe zbieranie wniosków o pomoc od dużych firm przed decyzją KE 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) chce uruchomić tarczę finansową dla dużych firm w przyszłym tygodniu, a jeśliby do tej pory nie uzyskał zgody na taką pomoc od Komisji Europejskiej, nie wyklucza rozpoczęcia zbierania wniosków od tych firm jeszcze przed uzyskaniem "zielonego światła", choć bez wypłacania środków, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

  Wczoraj w nocy Komisja Europejska udzieliła zgody na uruchomienie tarczy finansowej dla mikrofirm oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). PFR liczy na zgodę dotyczącą transzy dla dużych firm w przyszłym tygodniu.

  "Rada Ministrów przyjęła cały program również dla dużych firm. Tam część finansowania niekoniecznie odbywa się na zasadach pomocowych, bo pożyczki płynnościowe chcemy udzielać na zasadach rynkowych, mamy też możliwość obejmowania instrumentów kapitałowych też na zasadach rynkowych" - powiedział Borys podczas wideokonferencji.

  "Nie jest więc wykluczone, że jeżeli decyzja Komisji Europejskiej by się przedłużała, na długi weekend podejmiemy decyzję o starcie tego programu już niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, z warunkiem takim, że nie udzielimy finansowania w ramach pomocy - oczywiście, jeśli tej zgody nie otrzymamy - ale pozwoli nam to na formalne procedowanie wniosków przygotowywanie decyzji, a w momencie, kiedy uzyskamy zgodę, będziemy mogli już wtedy te wnioski finalnie potwierdzać i wypłacać finansowanie" - dodał.

  Podkreślił, że PFR jest "bardzo mocno zdeterminowany", żeby w przyszłym tygodniu uruchomić tarczę również dla dużych firm, ponieważ wie, że czas dla tych firm jest bardzo istotny. Zapewnił, że pod względem operacyjnym wszystko jest już przygotowane.

  Przyjmowanie przez banki wniosków o udzielenie subwencji w ramach tarczy finansowej - w transzach dla mikrofirm oraz MŚP - rozpocznie się dziś o godz. 18:00.

  Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 14:28Borys z PFR: Możemy wnioskować do rządu o zwiększenie wartości tarczy finansowej 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) może zawnioskować do Rady Ministrów o zwiększenie kwoty tarczy finansowej, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

  "Dla mikrofirm mamy 25 mld zł, dla MŚP mamy 50 mld zł. Program przyjęty przez Radę Ministrów zakłada, że w dość prostej procedurze można 25% tych kwot realokować między programami, jeżeli by się okazało, że w jednym jest mniejsze zainteresowanie, a w drugim większe. W przypadku, kiedy by się okazało, że tych środków jest za mało w stosunku do wniosków przedsiębiorców, PFR - zgodnie z zasadami programu - może zawnioskować do Rady Ministrów o zwiększenie kwoty programu" - powiedział Borys podczas wideokonferencji.

  "Natomiast samo przyznawanie subwencji będzie odbywało się zgodnie z zasadą kolejności rozpatrzenia wniosków. To jest proces zdalny, tu nie ma naszej dyskrecjonalności. Który wniosek będzie pierwszy zaakceptowany, z niego będą dokonywane wypłaty" - powiedział prezes PFR. 

  Przyjmowanie przez banki wniosków o udzielenie subwencji w ramach tarczy finansowej - w transzach dla mikrofirm oraz MŚP - rozpocznie się dziś o godz. 18:00.

  Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 18:30APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r. 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej), podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów.

  "Sytuacja sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-21 będzie uwarunkowana prognozowaną sytuacją makroekonomiczną oraz konsekwencjami decyzji podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Zamrożenie niektórych sektorów gospodarki ma znaczący, negatywny wpływ na strumień dochodów sektora w 2020 r., z kolei działania wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej, nakierowane głównie na wsparcie finansowania przedsiębiorstw, bezpieczeństwo pracowników, wsparcie systemu ochrony zdrowia oraz inwestycji publicznych spowodują skokowy wzrost wydatków. W rezultacie […] przewiduje się wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r." - czytamy w dokumencie.

  Skala nierównowagi finansów publicznych w 2021 r. będzie zależna od długości okresu funkcjonowania gospodarki w warunkach wprowadzonych ograniczeń, tempa ich stopniowego znoszenia, a także finalnej wielkości działań podjętych w związku z pandemią.

  "Wprowadzone w marcu 2020 r. zamrożenie niektórych sektorów gospodarki, ograniczenia w handlu, przemieszczaniu się oraz rekreacji mają negatywny wpływ na poziom konsumpcji oraz na dochody podatników (firm i pracowników). Oznacza to mniejsze wpływy z podatków pośrednich, podatków od dochodów i składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano w APK.

  W prognozie przewiduje się, że realny spadek tempa PKB będzie wpływał na poziom dochodów podatkowych w stopniu większym, niż wynikałoby to ze zmniejszenia się baz podatkowych. W szczególności znaczące pogorszenie wpływów podatkowych, w stosunku do 2019 r., przewiduje się w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, tj. CIT oraz PIT w części związanej z działalnością gospodarczą.

  "Tak silne i nagłe pogorszenie otoczenia gospodarczego zmusza do przyjęcia konserwatywnego założenia co do skali dodatkowych dochodów z działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Zakłada się jednak, że wprowadzone w poprzednich latach zmiany uszczelniające system podatkowy będą czynnikiem hamującym potencjalne zagrożenia nadużyć w tym obszarze" - czytamy dalej.

  Spodziewane przyspieszenie aktywności gospodarczej w 2021 r. powinno pozytywnie oddziaływać na poziom wpływów podatkowych. Należy spodziewać się, że o ile w 2020 r. udział wpływów podatkowych do PKB ulegnie zmniejszeniu, o tyle w 2021 r. poprzez wspomniany mechanizm procykliczności udział ten powinien ulec poprawie, podkreślono w APK.

  "Poza czynnikami makroekonomicznymi na poziom dochodów w 2021 r. pozytywny wpływ będzie miało planowane wprowadzenie dalszych zmian uszczelniających podatek dochodowy od osób prawnych, tj. CIT (wprowadzenie podatku u źródła, wprowadzenie do porządku prawnego przepisów regulujących skutki w podatku dochodowym od osób w związku z rozbieżnościami w kwalifikacji struktur hybrydowych) oraz zmiany związane z ograniczeniem agresywnej optymalizacji podatkowej" - wskazano w dokumencie.

  Negatywnie będą zaś oddziaływać wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej rozwiązania, umożliwiające podatnikom, którzy ponoszą konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. oraz możliwość dokonania odliczenia od dochodu/ przychodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Dodatkowo w 2021 r. planuje się uzyskanie wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej oraz wdrożenie odroczonych działań uszczelniających w VAT (np. kasy online), podano także.

  "Podobnie jak w przypadku podatków, czynniki makroekonomiczne będą miały wpływ na odwrócenie się w 2020 r. tendencji w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne. Przewidywany spadek liczby zatrudnionych oraz spadek dochodów osób zatrudnionych w branżach dotkniętych zamrożeniem aktywności będą w sposób negatywny oddziaływać na poziom wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo na poziom składek wpływać będą działania wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej. [….] Należy do nich m.in. zwolnienie samozatrudnionych opłacających składki wyłącznie za siebie (z kryterium przychodowym) oraz płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 9 osób z płacenia całości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz połowy składek w przypadku płatników zgłaszających do 49 ubezpieczonych przez okres 3 miesięcy. Szacuje się, że ubytek składek z tytułu umorzenia w łącznej wysokości brutto 0,65% PKB (przy założeniu, że wszyscy uprawnieni korzystają ze zwolnienia) zostanie sfinansowany z dotacji budżetu państwa. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na ubezpieczenia społeczne i jednocześnie zostanie wykazany jako wydatek do sektora przedsiębiorstw lub do sektora gospodarstw domowych w zależności od typu beneficjenta omawianej pomocy" - napisano dalej w APK.

  Dodatkowo w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS, zaznaczono.

  Transfery socjalne w 2020 r. wynikają z utrzymania wcześniejszej polityki społecznej oraz wprowadzenia w ramach tarczy antykryzysowej nowych instrumentów wsparcia. Najbardziej istotne programy wprowadzone w latach wcześniejszych obejmują:

  * rozszerzony w połowie 2019 r. na wszystkie dzieci (bez stosowania kryterium dochodowego) program Rodzina 500+ - koszt w 2020 r. to 40,5 mld zł,

  * program Emerytura+ przyjęty jako coroczne dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Koszt przewidziany przez ustawodawcę w 2020 r. to 11,7 mld zł,

  * program Mama 4+ (przewidywany w ustawie budżetowej koszt to 0,7 mld zł, jednak szacuje się, że faktyczny koszt powinien wynieść 0,5 mld zł),

  * świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych wypłacane z Funduszu Solidarnościowego będzie kosztowało w 2020 r. 4,5 mld zł,

  * świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - koszt w 2020 r. to 12,4 mld zł, wymieniono dalej.

  Według APK, przewiduje się, że inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych po niewielkim nominalnym spadku w 2019 r. (o 2% r/r) utrzymają się w 2020 r. na zbliżonym poziomie w relacji do PKB, tj. 4,3% i będą wspierać gospodarkę w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 12:39KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro 

  Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych (około 110 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, podała KE. Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu, a zmienionych w kwietniu.

  "Polski program o wartości 110 mln euro ułatwi udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania w celu wsparcia całej polskiej gospodarki w okresie pandemii. Około 3 tys. krajowych przedsiębiorstw działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować swoją działalność" – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Po zatwierdzeniu przez Komisję programu gwarancji oraz programu pożyczek i gwarancji, Polska zgłosiła Komisji nowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa

  Nowy program – jak podaje Komisja - będzie finansowany dzięki ponownemu wykorzystaniu zasobów wypłaconych przedsiębiorstwom w ramach różnych instrumentów finansowych w okresie programowania 2007–2013 w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE, które zostały zwrócone państwu.

  "W ramach zatwierdzonego programu polskie władze będą mogły udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom […], przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek" – podała Komisja

  KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności, [I] kwotę pożyczki przypadająca na przedsiębiorstwo ograniczono do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością w najbliższej przyszłości, [II] opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach, [III] gwarancje i pożyczki będą udzielane do końca bieżącego roku, na okres nieprzekraczający sześciu lat oraz [IV] pomoc może zostać przyznana wyłącznie tym przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz których w znacznym stopniu dotknęły skutki pandemii koronawirusa.

  Polska szacuje, że w ramach programu około 3 tys. przedsiębiorstw skorzysta z pożyczek o wartości około 350 mln złotych (około 77 mln euro) i gwarancji o wartości 150 mln złotych (około 33 mln euro).

  Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, podsumowano. 

  (ISBnews)

 • 21.04, 16:05MF: Stawka 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów będzie obowiązywać do 30 VI 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Laptopy i tablety dla szkół zostają objęte zerową stawką VAT do 30 czerwca 2020 r. Minister finansów podpisał rozporządzenie w tej sprawie, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

  "Naszą intencją jest wsparcie szkół, uczelni i innych placówek oświatowych, które w czasie epidemii prowadzą nauczanie przez internet. Dzięki temu więcej uczniów będzie mogło korzystać ze zdalnych form nauki" – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Warunkiem zastosowania 0% stawki VAT jest udokumentowanie przekazań sprzętu umowami darowizny, z których wynikać będzie, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie.

  Stawką 0% objęte są darowizny laptopów i tabletów na rzecz:

  - placówek oświatowych (np. szkoły i przedszkola)

  - organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  - organów prowadzących szkoły i placówki (np. jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie, inne osoby prawne, jak również osoby fizyczne).

  (ISBnews)

 • 21.04, 11:51Morawiecki: Będziemy używać deficytu budżetowego 'ostrożnie, ale odważnie' 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Rząd chce korzystać z deficytu budżetowego w sposób ostrożny, bezpieczny, ale również odważny, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że wszystkie programy prorodzinne zostaną utrzymane.

  "Wszystkie te społeczne programy prorodzinne zamierzamy utrzymać. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać na zwiększenie deficytu, na pójście w deficyt budżetowy, bo deficyt budżetowy, […] jest pewnym narzędziem finansowym, budżetowym i gospodarczym" - powiedział Morawiecki podczas telekonferencji.

  "I my z tego narzędzia będziemy w sposób ostrożny, bezpieczny, ale również odważny korzystać" - zaznaczył.

  Dodał, że rząd planuje takie postępowanie "właśnie po to, żeby utrzymać wszystkie […] działania społeczne, które dzisiaj są również bardzo ważnym amortyzatorem tego spadku dochodu".

  Zgodnie z ustawą, w obecnym budżecie na 2020 r. zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa miały wynieść po ok. 435,3 mld zł. Ministerstwo Finansów zapowiadało wcześniej, że do nowelizacji budżetu dojdzie najpewniej na przełomie I i II półrocza 2020 r.

  (ISBNews)

   

 • 21.04, 11:40Emilewicz: Emisja obligacji przez PFR powinna nastąpić w ciągu trzech tygodni 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Emisja obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powinna nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "W tej chwili trwają ostatnie prace organizacyjne, które pozwolą na emisję obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)" - powiedziała Emilewicz podczas telekonferencji.

  Przypomniała, że zapisy dotyczące możliwości emisji obligacji przez PFR zawiera jedna z ustaw, przygotowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

  "Ta emisja powinna nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni" - podkreśliła.

  "Chcielibyśmy być gotowi z produktami kredytowymi, czyli tymi, które już będą wypłacane dla przedsiębiorców w II połowie maja" - dodała.

  Prezes PFR Paweł Borys zapowiadał wcześniej, że Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku.

  (ISBnews)

   

 • 21.04, 10:01Kościński: Bez odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych dla rozliczeń w maju 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Nie będzie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, dla podatników korzystających z możliwości rozliczenia się z fiskusem po 30 kwietnia (do 31 maja), poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Nie będzie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rocznego PIT za 2019 r. w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r" - powiedział Kościński w radiowej Trójce.

  Minister zaznaczył, że projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy.

  "Zostaną nim objęci podatnicy rozliczający PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39" - powiedział Kościński.

  Zgodnie nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zeznania podatkowe będzie można składać do końca maja (niezłożenie zeznania do 30 kwietnia traktowane będzie jako złożenie tzw. czynnego żalu).

  (ISBnews)

   

 • 17.04, 18:30NBP wypracował 7,83 mld zł zysku w 2019 r., z tego 7,44 mld zł trafi do budżetu 

  Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) wypracował zysk w kwocie 7 828,5 mln zł w 2019 roku. Zgodnie z ustawą o NBP, tegoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7 437,1 mln zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) w kwocie 391,4 mln zł, podał bank centralny. Wpłata do budżetu zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

  "Główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

  Podstawowymi elementami kształtującymi wynik finansowy NBP są: dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi (na koniec 2019 r. stanowiły one prawie 100% aktywów NBP) oraz ujemny wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (z uwagi na nadpłynność sektora bankowego). Na wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi składają się przede wszystkim odsetki od lokat terminowych i dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych, jak też wynik ze sprzedaży tych papierów oraz koszty z tytułu spadku wartości rynkowej papierów wartościowych poniżej ich ceny zakupu (tzw. koszty niezrealizowane z ich wyceny). Z kolei na koszty prowadzonej polityki pieniężnej składają się przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych, wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej banków, wskazano w materiale.

  "Asymetria walutowa bilansu NBP (na koniec 2019 r. prawie całość aktywów stanowiły waluty obce, podczas gdy po stronie pasywów dominowały zobowiązania w złotych) powoduje ryzyko kursowe. Wpływ ryzyka kursowego na wynik finansowy NBP (wynik z różnic kursowych) uzależniony jest od kształtowania się kursu złotego do walut obcych w trakcie i na koniec roku. W uproszczeniu, wzrost wartości złotego (aprecjacja), negatywnie wpływa na wynik finansowy NBP. W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP, ustawa o NBP zobowiązuje bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Na 31 grudnia 2019 r. rezerwa wyniosła 6,7 mld zł" - czytamy dalej.

  Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę KPMG Audyt, który wydał o nim tzw. opinię bez zastrzeżeń, podał także bank centralny.

  W 2018 r. wynik finansowy NBP wyniósł zero złotych wobec -2 524,94 mln zł w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 18:20Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia 

  Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie obowiązkowych testów na koronawirusa dla części pracowników ochrony zdrowia, odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych, możliwość obniżania przez gminy podatku od nieruchomości oraz zniesienie do końca roku zakazu handlu w niedzielę – to poprawki przyjęte przez Senat do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  Za ustawą wraz z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, jeden był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu. Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek.

  Ustawa zakłada możliwość skorzystania przez małych przedsiębiorców z dopłat do nieopłaconych składek ZUS z pożyczek Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie oraz możliwość renegocjacji umów pożyczkowych.

  Senatorowie poparli poprawkę zakładającą utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, zasilonego środkami z Unii Europejskiej  w wysokości 20 mld. Środki te przekazane zostałyby na zakup testów, wyrobów medycznych a zwłaszcza sprzętu ochrony osobistej oraz zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk intensywnej terapii oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy.

  Opowiedzieli się także za prowadzeniem obowiązkowych, wykonywanych raz w tygodniu testów dla części pracowników ochrony zdrowia, a także odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych. 

  Senatorowie przyjęli także poprawkę, zakładającą zwiększenie przynajmniej o 15% finansowania ryczałtu szpitalnego w tym roku, aby w  szpitalach pojawiły się pieniądze na walkę z koronawirusem.

  Skreślono zapisy, dotyczące kodeksu wyborczego. Zakładały one, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy kodeks wyborczy m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, czy ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

  Senatorowie przyjęli także poprawkę, zakładającą przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego dla osób, które w okresie epidemii i zamknięcia szkół i przedszkoli tym, którzy opiekują się dziećmi do 12 roku życia (obecnie do 8. roku życia). Zasiłek miałby przysługiwać przez cały czas trwania epidemii. Zgodnie z poprawką świadczenie przysługiwałoby także na dzieci do 18 roku życia wymagające stałej opieki ze względu na niepełnosprawność. Prawa te przysługiwałyby także rolnikom.

  Opowiedzieli się także za możliwością zwoływania i odwoływania przez organy samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń czy zgromadzeń, a także możliwością podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie .

  Senat poparł rozwiązanie, zgodnie z którym rady gmin będą mogły podejmować uchwały dotyczące obniżenia podatku od nieruchomości w ciągu roku.

  Przyjęto także poprawkę, stanowiącą, że warunkiem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (pokrycie kosztów ubezpieczenia, tzw. postojowego i pożyczek), nie będzie utrzymanie zatrudnienia poza okres, na który otrzymano wsparcie. Senatorowie poparli także poprawkę zakładającą  zniesienie do 31 grudnia 2020 r. zakazu handlu w niedzielę wykonywania czynności z nim związanych oraz zakazu powierzania pracownikowi wykonywania pracy w handlu w tym czasie.

  Wprowadzono też możliwość przedłużenia kadencji organów związków sportowych, których zakończenie przypadałoby na czas trwania epidemii (W przypadku upływu kadencji organów do dnia 30 czerwca 2021 r. ulegałaby ona przedłużeniu nie dłużej jednak niż do 30 września 2021 r.). Dotyczy to także kadencji organów uczelni wyższych, które upływają nie później niż 31 grudnia 2020 r., (mogłyby zostać przedłużone, w drodze uchwał senatów uczelni, o 5 miesięcy po ich upływie albo po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii po dniu, przedłużenie takie miałoby trwać nie krócej niż do 31 stycznia 2021 r.)

  Ustawa zakłada wprowadzenie "wakacji składkowych" dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące).

  Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

  Inne rozwiązania zaproponowane w ustawie:  

  - Zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.

  - Wprowadzenie do programu pożyczkowego BGK "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.

  - Możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców (ostateczne rozwiązania mają być wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

   - Nielimitowany dostęp do "publicznych" stron internetowych w usługach komórkowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

  - Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19.

  Ochrona zdrowia:

  - Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej, a osób starszych i niepełnosprawnych w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

  - Uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy dla ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).

  - Elektroniczne przekazywanie dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

  Sektor rolno-spożywczy:

  - W przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 rolnicy i pracujący z nimi domownicy będą mieć prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

  - Usprawnienia w realizacji  PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.

  - W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

  Poczta:

  - Możliwość doręczenia przesyłek rejestrowanych do "skrzynki pocztowej" bez konieczności składania wniosku na poczcie.

  - Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

  Kierowcy:

  - Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jeżeli upłynął ich termin ważności).

  - Przedłużenie terminu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w przypadku gdy upłynął termin ważności)

  Pozostałe rozwiązania: 

  - Uruchomienie w 2020 r. - zamiast 1 stycznia 2021 r. - Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz ma zostać zasilony dotacją z budżetu państwa.

  - Możliwość ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej przez Radę Ministrów w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 powodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

  Wydatki na proponowane rozwiązania to – jak wynika z Oceny Skutków Regulacji – 11,5 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 14.04, 15:15RE zwiększyła zobowiązania budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r.  

  Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Rada Europejska (RE) wprowadziła poprawki do budżetu UE na rok 2020, zwiększając zobowiązania o 3,57 mld euro, a płatności o 1,6 mld euro w celu uwolnienia funduszy na reakcję na kryzys gospodarczy, spowodowany epidemią koronawirusa, poinformowano.

  Tym samym niemal wszystkie pozostałe środki z tegorocznego budżetu zostały przekazane na walkę z pandemią COVID-19. Dodatkowe środki trafią także  do Grecji, na łagodzenie zwiększonej presji migracyjnej oraz do Albanii na odbudowę po niedawnym trzęsieniu ziemi.

  Zmian w unijnym budżecie dokonano w drodze procedury pisemnej.

  Zobowiązania w tegorocznym budżecie UE zostały zwiększone o 3,57 mld euro i wynoszą 172,2 mld euro. Płatności natomiast o 1,6 mld euro, osiągając łącznie 155,2 mld euro.

  "Naszym priorytetem jest pomoc krajowym systemom opieki zdrowotnej w walce z wybuchem COVID-19. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zaopatrzenia medycznego, budowę szpitali polowych i na leczenie pacjentów w państwach członkowskich" – powiedział chorwacki wicepremier i minister finansów Zdravko Maric (Chorwacja sprawuje obecnie prezydencję w UE).

  Jedna z przyjętych poprawek zwiększa zobowiązania budżetowe o 567 mln euro i płatności o 77 mln euro:

  - 115 mln euro ma zapewnić współfinansowanie w celu zaradzenia epidemii COVID-19 (jest to wsparcie dla państw członkowskich w repatriacji, a także w zakupie środków ochrony indywidualnej poprzez wspólne zamówienia). 

  - 3,6 mln euro ma trafić na wzmocnienie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

  - 350 mln euro trafi do Grecji, gdyż – w ocenie RE – kraj ten stoi w obliczu rosnącej presji migracyjnej (są to środki na rozbudowę ośrodków dla uchodźców, poprawę procedur azylowych oraz poprawę ochrony granic zewnętrznych Grecji i Bułgarii; część z tych środków ma zostać przekazana na zwalczanie COVID-19 wśród migrantów i uchodźców.

  - 100 mln euro ma zostać przekazanych dla Albanii na wsparcie odbudowy kraju po listopadowym trzęsieniu ziemi

  - Możliwe będzie też przekazanie dodatkowych środków dla Prokuratury Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Druga z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie zobowiązań o 3 mld euro i płatności o 1,53 mld euro i przekazanie ich na walkę z pandemią COVID-19.

  - 2,7 mld euro ma zostać przekazanych na finansowanie pomocy w nagłych przypadkach (gromadzenie zapasów i dystrybucja, tworzenie szpitali tymczasowych oraz transgraniczny transport pacjentów). Działania te mają być prowadzone poprzez Instrument Wsparcia Kryzysowego (ESI), utworzony kilka lat temu.

  -  300 mln euro ma zostać wykorzystane na zwiększenie możliwości w zakresie gromadzenie zapasów, koordynowania i dystrybucji środków medycznych (m.in. sprzętu ochrony osobistej i wentylatorów. Działania te będą prowadzone poprzez  z unijny mechanizmu ochrony ludności / rescEU.

  Zmieniony budżet zwiększa o 3,4 mld euro zobowiązania w dziale budżetu, dotyczącym bezpieczeństwa  Środki zostaną przekazane z istniejących instrumentów:

  • globalnego marginesu na zobowiązania w wysokości 2,4 mld euro
  • instrumentu elastyczności na kwotę 316 mln euro
  • marginesu na nieprzewidziane wydatki 714,6 mln euro

  Zobowiązania w ramach globalna Europa zostały zwiększono o 145 mln euro. Kwota ta jest finansowana z nierozdysponowanych środków w tym dziale (248 mln euro).

  W wyniku tego środki, zarezerwowane w globalnym marginesie na zobowiązania i na instrument elastyczności są w całości rozdysponowane.

  Aby dokonać zmian w budżecie, Rada przyjęła poprawkę do rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych.

  Teraz propozycje zmian trafią pod obrady Parlamentu Europejskiego.

  (ISBnews)

 • 11.04, 09:10S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB 

  Warszawa, 11.04.2020 (ISBnews) - S&P Global spodziewa się pogorszenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce do 6,1% PKB w tym roku z 0,7% PKB w ub.r., a następnie poprawy do 3,1% PKB w kolejnym roku. Zadłużenie tego sektora osiągnie w tym roku - według agencji - 54,1% w relacji do PKB (wobec 47,1% w ub.r. i 53,6% oczekiwanych w 2021 r.)

  Agencja przypomina, że w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, polski rząd wprowadził tarczę antykryzysową o wartości równej ok. 10% PKB. Ocenia, że bezpośrednie wydatki po stronie w ramach finansów publicznych będą równe ok. 3% PKB.

  "Te wydatki, wraz z niższymi dochodami, związanymi w znacznej mierze przez tymczasowe odroczenie płatności dla firm dotkniętych pandemią oraz z prawdopodobnym niedoborem w zakresie zabudżetowanych wcześniej dochodów (takich jak opłata przekształceniowa w reformie emerytalnej oraz środki z planowanej aukcji licencji na 5G) powiększą deficyty rządowe w 2020 r. do co najmniej 6% PKB" - czytamy w komunikacie.

  S&P zakłada, że unijne reguły dotyczące Paktu Stabilności i Rozwoju uwzględniają tymczasowe odejście od wyznaczonych limitów w przypadku takich zdarzeń, jak pandemia koronawirusa i dlatego spodziewa się, że deficyt Polski w 2020 r. nie zostanie uznany za złamanie tych limitów.

  "Co ważniejsze, biorąc pod uwagę nasze bazowe założenie, według którego efekty COVID-19 nie rozciągną się poza rok 2020, prognozujemy gwałtowne zawężenie się deficytów fiskalnych kraju począwszy od 2021 r., stabilizując dług netto rządu w zakresie płynnych aktywów na możliwym do opanowania poziomie 50% PKB" - podsumowano w materiale.

  Agencja prognozuje, że deficyt general government Polski wyniesie 2,4% PKB w 2022 r. i 2,2% PKB w 2023 r., a w przypadku zadłużenia tego sektora będzie to odpowiednio: 53,4% PKB i 53,3% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 10.04, 13:05Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't 

  Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Zadłużenie wynikające z planowanych obligacji na sfinansowanie tarczy finansowej nie będzie wliczało się do państwowego długu publicznego, natomiast planowane są rozmowy z Komisją Europejską, by środki te nie powiększyły długu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government"), poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

  "Będziemy emitowali obligacje o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. Dzięki takiemu mechanizmowi budżet państwa nie poniesie w tym roku jakichś istotnych kosztów związanych z tym programem, nie wpłynie to także na państwowy dług publiczny i na zadłużenie Skarbu Państwa" - powiedział Borys w programie "Gorąca linia" "Pulsu Biznesu".

  "Natomiast jeżeli chodzi o tzw. metodologię ESA, czyli metodologię UE, najprawdopodobniej ta kwota zwiększy nasze zadłużenie. Ale to nie jest przesądzone, będziemy na ten temat dyskutowali z Komisją Europejską. W Niemczech ich bank rozwoju KfW jest poza sektorem tzw. general government. PFR jest również, czyli nasze zadłużenie nie wlicza się również według metodologii unijnej do długu publicznego" - dodał.

  Prezes poinformował także, że obligacje te będą trafiać głównie do krajowych instytucji finansowych, funduszy, banków.

  "Obligacje będziemy emitowali przede wszystkim na rynku krajowym, choć w przyszłości chciałbym też sięgnąć po inwestorów za granicę. Ale mówimy tu o miesiącu-dwóch, więc to może być teraz bardzo trudne, zwłaszcza przy ograniczeniach podróżowania, bo ciężko zorganizować road show np. w Japonii czy USA" - wskazał Borys.

  Przypomniał, że Narodowy Bank Polski (NBP) zapewnił, iż będzie gwarantował płynność, czyli możliwość refinansowania tych obligacji w ramach tzw. operacji strukturalnych.

  Wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że tarcza finansowa nie będzie problemem z punktu widzenia deficytu finansów publicznych.

  Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast NBP będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 11:33Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ogłoszona wczoraj tarcza finansowa nie będzie problemem z punktu widzenia deficytu finansów publicznych, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Ogłoszona wczoraj nowa #TarczaAntykryzysowa to dobry program i dobrze przyjmowany przez rynek. Nie będzie problemem z punktu widzenia deficytu finansów publicznych. To inwestycja w odbudowę gospodarki" - powiedział Kościński w czasie Q&A dla Polityki Insight, jak podał serwis analityczny na swoim profilu na Twitterze.

  Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Wcześniej weszła w życie tarcza antykryzysowa o wartości ok. 212 mld zł, natomiast rząd pracuje już nad jej uzupełnieniami.

  "Będzie tyle wersji #TarczaAntykryzysowa ile będzie potrzeba. Zmienia się sytuacja, więc zmieniają się instrumenty. Spodziewam się nowelizacji co ok. 2-3 tygodnie. W kolejnej pomoc dla dużych firm, inwestycje i więcej e-administracji" - zapowiedział Kościński w wypowiedzi dla Polityki Insight.

  Według niego, jest za wcześnie, aby decydować, jaka część programów będzie finansowana z emisji obligacji państwowych, a jaka dzięki gwarancjom dla innych podmiotów.

  Według wczorajszych zapowiedzi, finansowanie tarczy finansowej będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

  Minister finansów podtrzymał także w czasie Q&A, że jest jeszcze za wcześnie na nowelizację ustawy budżetowej, ponieważ jest zbyt wiele niewiadomych.

  "Nie planujemy żadnych cięć wydatków, będziemy szukać oszczędności w administracji publicznej" - zapowiedział jedynie Kościński.

  Pod koniec marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku.

  Później Ministerstwo Finansów podało, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł i wzrósł o 0,7% r/r. Relacja PDP do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc.

  Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał na początku kwietnia wstępne dane, według których deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2019 roku 0,7% PKB (wobec 0,2% rok wcześniej).

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 11:21Kościński: Kredyty na ratowanie firm mogą być wyłączone z opodatkowanych aktywów 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Rząd nie planuje rezygnacji z podatku bankowego, ale rozważa wyłączenie nowych kredytów na ratowanie firm z opodatkowanych aktywów, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Podatek bankowy musi zostać, ale rozważamy wyłączenie nowych kredytów na ratowanie firm z opodatkowanych aktywów. Rozmawiamy z bankami o ratowaniu gospodarki" - powiedział Kościński w czasie Q&A dla Polityki Insight, jak podała serwis analityczny na swoim profilu na Twitterze.

  Wcześniej, przedstawiając tarczę antykryzysową, premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd nie przewiduje obecnie zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych.

  Jak informowało wczoraj Ministerstwo Finansów, po dwóch miesiącach br. podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 0,81 mld zł, tj. 16,7% rocznego planu.

  (ISBnews)