Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.10, 11:06KNF przyjęła Rekomendację A dot. zarządzania ryzykiem zw. z instrumentami pochodnymi 

  Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację A dotyczącą zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Tym samym zastąpi ona Rekomendację A z 2010 r., podała Komisja.

  "Celem nowej Rekomendacji A jest dostosowanie jej postanowień do aktualnych przepisów. Uwzględnia ona także wnioski z obserwacji i doświadczeń związanych z działaniami nadzorczymi" - czytamy w komunikacie.

  Postanowienia Rekomendacji A to zbiór dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej, identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez Rekomendację obszarze, wskazano.

  "KNF przyjęła w Rekomendacji podejście oparte o zasadę proporcjonalności, rozumianą jako dostosowanie rozwiązań do indywidualnej specyfiki i profilu działalności banku oraz skali ponoszonego przez bank ryzyka. Oznacza to, że bank, prowadząc działalność na instrumentach pochodnych, powinien stosować się do regulacji, a zakres polityki i procedur powinien być adekwatny do skali i stopnia skomplikowania tej działalności" - czytamy dalej.

  Postanowieniami Rekomendacji A objęto oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych działające na terytorium RP w zakresie, w jakim ma do nich zastosowanie ustawa Prawo bankowe oraz inne ustawy regulujące działalność banków na terytorium RP. KNF oczekuje, że oddziały banków zagranicznych działające na terytorium RP będą przestrzegać postanowień Rekomendacji A w pełnym zakresie, natomiast oddziały instytucji kredytowych będą stosowały się do jej postanowień z wyłączeniem niektórych rekomendacji, których wykaz został wskazany w samym dokumencie.

  "KNF wyznaczyła 31 grudnia 2023 r. jako termin dostosowania się adresatów Rekomendacji do jej postanowień" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 26.10, 07:33Kotecki, Tyrowicz i Litwiniuk wnioskują o dodatkowe posiedzenie RPP m.in. ws. regulaminu 

  Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - Członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk złożyli prośbę do prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa, poinformował Ludwik Kotecki.

  "Wspólnie z prof. Tyrowicz i prof. Litwiniukiem wysłaliśmy wczoraj do Prezesa NBP prośbę o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania #RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa" - napisał Kotecki na swoim profilu na Twitterze.

  Wcześniej Kotecki mówił, że liczy na zmiany w Regulaminie RPP i przyjęcie ich w grudniu br. Zapowiadał, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

  Z kolei Litwiniuk zapowiadał, że rozważy zaskarżenie do sądu "rozlicznych" zmian regulaminu Rady, które - jak ocenia - ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez członków RPP.

  Według harmonogramu, kolejne decyzyjne posiedzenie RPP planowane jest na 9 listopada.

  (ISBnews)

 • 24.10, 12:12FRRF, KF, CRIF: Ustawa antylichwiarska wypchnie ok. 3 mln osób do szarej strefy kredytów 

  Warszawa, 24.10.2022 (ISBnews) - Prawie 3 mln Polaków korzystających z legalnych źródeł finansowania na rynku kredytów konsumenckich zostanie wypchniętych do szarej strefy w wyniku tzw. ustawy antylichwiarskiej, uważają autorzy wspólnego raportu CRIF, Federacji Konsumentów i Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Ich zdaniem, niemal trzykrotnie zmniejszony limit kosztów pozaodsetkowych doliczanych do kredytów, z obecnych 55% do 20% może wpłynąć na poziom ochrony konsumentów, szarą strefę oraz do wykluczenia finansowego Polaków, które może przekroczyć 70%.

  "Zbadaliśmy ankietowo 19 największych instytucji pożyczkowych, w zakresie wpływu proponowanych ograniczeń kosztów pozaodsetkowych na akcję kredytową. Z naszej analizy wynika, że po wejściu w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej liczba klientów obsługiwanych przez instytucje pożyczkowe zmniejszy się o ok. 60% w porównaniu z liczbą Polaków, którzy otrzymują pożyczki na obecnych warunkach. Należy zastanowić się, co stanie się z resztą klientów, którzy nie będą w stanie pozyskać finansowania" - powiedział wiceprezes CRIF Polska Piotr Badura podczas konferencji prasowej.

  Autorzy raportu przypomnieli, że w czasie pandemii, od marca 2020 r. do czerwca 2021 r., obowiązywał drastycznie ścięty limit na koszty pozaodsetkowe, w kształcie niemal identycznym, jak w procedowanej obecnie ustawie.

  "Obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych dla kredytów konsumenckich w czasie pandemii sprawiło, że chociaż kredyt potaniał, to przede wszystkim stał się mniej dostępny, szczególnie dla osób najbardziej narażonych na wykluczenie finansowe" - zauważyła prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka.

  Jej zdaniem, istnieje silna obawa, że w wyniku ponownego drastycznego obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych, bez wyliczeń, jak to wpłynie na dostępność oferty kredytowej z legalnych źródeł, czyli banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, duża część polskich konsumentów zostanie wypchnięta poza regulowany rynek, cofając poziom ochrony konsumentów o lata. Tym bardziej, że potrzeby pożyczkowe Polaków nie maleją.

  "Nasze doświadczenie uczy, że gdy nie znajdą go w legalnym źródle, trafią do szarej strefy. To z kolei sprawi, że poziom ich ochrony drastycznie spadnie, ponieważ w szarej strefie nikt nie przestrzega obowiązujących od 2011 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim" - dodał prezes warszawskiego oddziału Federacji Konsumentów Michał Herde.

  Według niego, istotnym czynnikiem wpływającym na przejrzystość rynku pożyczek jest współpraca instytucji pożyczkowych z podmiotami wyspecjalizowanymi w ocenie konsumentów. To zabezpiecza obie strony przed skorzystaniem z pożyczki, która nie będzie potem obsługiwana przez klienta i narazi oferenta na problemy i konieczność windykacji.

  "Po proponowanych zmianach część wykluczonych może wpaść w spiralę zadłużenia poza systemem, lub trafić np. do lombardów zastawiając telefony czy inne przedmioty codziennego użytku. Potem ich wykup może okazać się niemożliwy" - wskazał.

  Jak wynika z analizy CRIF, planowane zmiany regulacyjne w różnym stopniu wpłyną na pożyczki o różnych kwotach - czym większa wysokość pożyczki tym większe ograniczenie ich udzielania. Z tego powodu prawdopodobnie radykalnie zmniejszy się również wysokość udzielonej kwoty pożyczki, a potrzeby konsumentów szukających finansowania na wyższe kwoty nie będą zaspokojone. Dodatkowo sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna wymusza wyższe koszty życia. Czterech na pięciu badanych przez Federację Konsumentów odnotowało zwiększenie się opłat i rachunków w gospodarstwie domowym.

  "Ponad połowa respondentów zakłada, że ich poziom życia obniży się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Druga zmienne, na którą warto zwrócić uwagę, to cel zobowiązań finansowych. 35% badanych deklaruje, że ewentualne zobowiązania finansowe, jakie podejmą będą przeznaczać na bieżące wydatki. Może to wskazywać na to, że w najbliższym czasie konsumenci będą potrzebować zwiększonego dostępu do legalnego finansowania" - podkreślił Herde.

  W raporcie przedstawiona została również analiza obecnego stanu ochrony polskich konsumentów. Wynika z niej, że działalność instytucji pożyczkowych uległa profesjonalizacji. Można zauważyć cyfryzację rynku i reorientację na utrzymanie klienta bez stosowania agresywnego marketingu zadłużeniowego. W 2021 r. liczba skarg do Rzecznika Finansowego na instytucje pożyczkowe spadła o 355 w porównaniu do 2020 r., a skarg związanych z oprocentowaniem i kosztami kredytu konsumenckiego w 2021 r. było pięć razy mniej, niż rok wcześniej.

  Przedstawiciele organizacji podkreślili, że oczekują merytorycznej dyskusji, by uwzględnić interesy obu stron. Jest na to czas podczas prac w Senacie i potem, gdy ustawa powróci do Sejmu. Kluczowe jest przedstawienie oceny i analizy skutków jej wprowadzenia, podsumowali.

  (ISBnews)

 • 21.10, 13:54Rząd planuje przyjęcie projektu noweli o poręczeniach i gwarancjach SP w IV kw. 

  Warszawa, 21.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, której celem jest rozszerzenie oferty poręczeniowo-gwarancyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) poprzez włączenie w nią dużych przedsiębiorstw oraz wprowadzenie regulacji zobowiązujących beneficjentów poręczeń i gwarancji BGK do poddania się badaniom ewaluacyjnym, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

  "[Projektowana nowelizacja] zapewni możliwość wnioskowania do Komisji Nadzoru Finansowego o powierzenie instytucjom finansowym innym niż banki dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w przypadku gwarancji i poręczeń udzielanych na ryzyko BGK" - czytamy w wykazie.

  Planowane są także regulacje, które umożliwią przeprowadzenie badań ewaluacyjnych programów gwarancyjnych, które są realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, podano także.

  Projektowane zmiany w ustawie o poręczeniach i gwarancjach mają na celu:
  - objęcie przedmiotem regulacji nie tylko poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w ramach programów rządowych, ale również w ramach funduszy utworzonych lub działających w BGK na podstawie odrębnych ustaw,
  - wskazanie, że gwarancje i poręczenia udzielane przez BGK mogą dotyczyć także innego zobowiązania niż zobowiązanie wynikające z umowy kredytu (zobowiązania z umów leasingu lub faktoringu),
  - wprowadzenie regulacji zobowiązujących beneficjentów poręczeń i gwarancji BGK do poddania się badaniom ewaluacyjnym, w tym wyłączenie obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody na ujawnienia danych chronionych, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, w przypadku powierzenia przez BGK tych czynności w całości lub w części osobie trzeciej,
  - wyłączenie BGK w procesie ewaluacji z reżimu przepisów dotyczących konieczności uzyskiwania zgód na kontakt z badanymi przez poszczególne kanały komunikacji,
  - umożliwienie powierzenia prowadzenia windykacji z tytułu poręczenia lub gwarancji pracownikom banków współpracujących z BGK, nie będących adwokatami lub radcami prawnymi,
  - wyeliminowanie nieścisłości interpretacyjnej polegającej na ograniczeniu przepisem ustawy o poręczeniach i gwarancjach prawa do wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela jedynie w przypadku poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu, podczas gdy poręczeniem lub gwarancją BGK mogą być objęte także transakcje leasingowe, faktoringowe, należytego wykonania umowy, czy wniesienia wadium,
  - rozszerzenie oferty poręczeniowo-gwarancyjnej BGK poprzez włączenie w nią dużych przedsiębiorstw,
  - zwolnienie BGK z tzw. limitów dużych ekspozycji w przypadku poręczeń i gwarancji portfelowych,
  - zapewnienie możliwości wnioskowania do Komisji Nadzoru Finansowego o powierzenie instytucjom finansowym innym niż banki dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w przypadku gwarancji rynkowej spłaty finansowania udzielonego w innej formie niż kredyt, np. gwarancji limitu faktoringowego udzielonego przez instytucję faktoringową, którą to działalność BGK planuje kontynuować po wygaśnięciu tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

  (ISBnews)

 • 20.10, 13:51Szwarc z MF: Trwają analizy dotyczące tzw. podatku Belki, bez rozstrzygnięć 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - W Ministerstwie Finansów trwają analizy dotyczące podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), poinformowała pełnomocnik ministra finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc. Powtórzyła, że jej zdaniem należy rozpocząć dyskusję nad tym, by był to podatek progresywny.

  "Powinniśmy zastanowić się nad tym by był to podatek [od zysków kapitałowych] progresywny" - powiedziała Szwarc podczas czatu z inwestorami zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

  Argumentowała, że "ci, którym udało się zaoszczędzić i zainwestować niewielkie kwoty, powinni być mniej obciążeni niż milionerzy".

  "Prowadzimy analizy zysków i strat takiego rozwiązania" - dodała.

  Z jej wypowiedzi wynikało jednak, że są to tylko prace analityczne, a nie przygotowywanie projektu nowych regulacji.

  Przypomniała, że w ubiegłym roku wprowadzono rozwiązanie pozwalające na uniknięcie podatku Belki od inwestycji długoterminowych - inwestor, który nabył akcje w ramach IPO i nie sprzedał ich przez trzy lata wynikające z nich dywidendy być z tego podatku zwolnione. Zauważyła jednak również, że z sygnałów napływająych do resortu wynikało, że część inwestorów oceniała, że to rozwiązanie będzie barierą w rozwoju płynności na giełdzie.

  Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

  (ISBnews)

 • 14.10, 09:05Kotecki z RPP liczy na zmiany w Regulaminie Rady i przyjęcie go w grudniu br. 

  Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki liczy na zmiany w Regulaminie RPP i przyjęcie tych zmian w grudniu br. Zapowiedział, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

  "Jest wyjście z tej sytuacji. Zaproponuję na najbliższym posiedzeniu, by powrócić do zmian regulaminu. Poprzednia Rada w końcówce kadencji zmieniła regulamin obecnej Radzie - wykreślono bieżący dostęp do analiz. Po pierwsze, jest kilka elementów, do których należy wrócić, przedyskutować, a być może też - nie wykluczam tego, można byłoby poprawić ten regulamin. Wyjściem z całej sytuacji byłby taki projekt Regulaminu, który byłby zatwierdzony przez wszystkich - nową Radę" - powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24.

  "Komfort pracy w Radzie nie jest dostateczny, nie jest taki, jaki powinien być. Myślę, że przewodniczący [przewodniczący RPP i prezes NBP Adam Glapiński] powinien zaproponować jakiś projekt i w grudniu powinniśmy go przyjąć" - powiedział Kotecki.

  Wyraził nadzieję, że przewodniczący Rady zwoła spotkanie w najbliższym czasie, by uzgodnić wspólnie Regulamin.

  "Przewodniczący Rady może zwołać to spotkanie w każdej chwili; nie musi czekać do początku listopada. Mam nadzieję, że to zrobi, zwoła nas wszystkich, usiądziemy do kwestii zasad, standardów i regulaminów i uzgodnimy wspólnie Regulamin i już będziemy się tego trzymać" - powiedział członek Rady.

  Według niego, warunki pracy powinny być najlepsze z możliwych po to by decyzje, które podejmuje Rada i wpływają na życie Polaków, one muszą być optymalne.

  Według harmonogramu, kolejne decyzyjne posiedzenie RPP planowane jest na 9 listopada.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 09:58Litwiniuk z RPP rozważy zaskarżenie do sądu zmian w regulaminie Rady 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Przemysław Litwiniuk poinformował, że rozważy zaskarżenie do sądu "rozlicznych" zmian regulaminu Rady, które - jak ocenia - ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez członków RPP.

  "Działam proporcjonalnie: najpierw wewnątrz, potem - przedstawiając sprawę opinii publicznej, teraz - licząc na refleksję" - powiedział Litwiniuk w rozmowie z TVN24.

  Zapytany, co się stanie, jeśli tej refleksji nie będzie, odpowiedział: "To pójdę do sądu. Zaskarżę określone uchwały Rady Polityki Pieniężnej dotyczące rozlicznych zmian regulaminu Rady Polityki Pieniężnej, które ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez członków Rady Polityki Pieniężnej".

  Wyjaśnił, że sąd okręgowy ma ku temu kompetencje - co wynika z Kodeksu postępowania cywilnego.

  We wtorek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński oraz czterech członków RPP - Cezary Kochalski, Wiesław Janczyk, Ireneusz Dąbrowski i Henryk Wnorowski - wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że wyrażają "skrajną dezaprobatę" wobec działań, które w ich ocenie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa; w związku z tymi działaniami uznają za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  (ISBnews)

 • 11.10, 16:15Rząd przyjął projekt noweli o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

  Warszawa, 11.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, który zakłada zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie działalności edukacyjnej i informacyjnej w tej dziedzinie.

  "Dynamiczny rozwój rynku finansowego, rozszerzanie usług finansowych oraz coraz większe ich skomplikowanie, wymagają wzmocnienia ochrony klientów, którzy korzystają z usług oferowanych na tym rynku, m.in. poprzez edukację finansową" - czytamy w komunikacie.  

  Liczba skarg dotyczących naruszeń praw konsumentów, która wpływa do instytucji odpowiedzialnych za ochronę interesów konsumentów, wskazuje na potrzebę wzmocnienia działalności edukacyjnej i informacyjnej, jeśli chodzi o ochronę interesów klientów podmiotów rynku finansowego, podkreślono.

  Najistotniejsze proponowane rozwiązania:

  - efektywniejsze wykorzystanie środków z Funduszu Edukacji Finansowej, co ma przyczynić się do zwiększenia kompetencji finansowych społeczeństwa.

  - przeniesienie realizacji zadań do ministra finansów, co ma pozwolić na efektywne wykorzystanie środków z Funduszu Edukacji Finansowej.

  - zmiany, które ułatwią planowanie działań Rzecznika Finansowego oraz umożliwią lepsze wykorzystanie jego zasobów (wprowadzenie rocznych deklaracji w zakresie opłat na finansowanie działalności rzecznika i jego biura, uelastycznienie sposobu wprowadzania zmian planu finansowego rzecznika, możliwość powoływania pełnomocników terenowych).

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 06.10, 18:41Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania lichwie 

  Warszawa, 06.10.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 303 posłów, przeciw było 11, a 30 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili do noweli kilka poprawek. Poprawki te zakładają, że dane uzyskane przez instytucję pożyczkową do oceny zdolności kredytowej konsumenta są przechowywane przez okres trzech lat od spłaty pożyczki. Obowiązek wykazania, że ocena zdolności kredytowej została dokonana zgodnie z prawem spoczywa na instytucji pożyczkowej.

  Inna z poprawek określa wzór maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni.

  Posłowie przyjęli też poprawkę, która zakłada, że do dnia 30 listopada 2023 r. instytucje pożyczkowe poinformują Komisję Nadzoru Finansowego o podjętych działaniach zmierzających do spełnienia wymogów ustawy (m.in. prowadzenie działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej, albo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w nowelizacji:

  - wprowadzenie wzoru, określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

  - obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

  - zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

  - ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

  - wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

  - wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 03.10, 10:57Rząd chce przyjąć projekt noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie niewypłacalności 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych, którego celem jest zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej planowane jest na I kw. 2023r.

  "Zakłada się przede wszystkim wprowadzenie […] zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania oraz w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania" - czytamy w wykazie.

  Obecnie już istnieją częściowe regulacje krajowe przyznające kompetencję Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) w zakresie upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; regulacje te zostaną dostosowane i zmodyfikowane do wymagań zawartych w dyrektywie, podano także.

  Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - dyrektywa określa minimalne wysokości sumy gwarancyjnej/sum gwarancyjnych na poziomie:
  a) szkody na osobie: 6,45 mln euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej,
  b) szkody majątkowej: 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych,
  - uregulowanie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia,
  - dostosowanie określeń użytych w ustawie do definicji "pojazdu" i "ruchu pojazdu" zawartych w ww. dyrektywie,
  - określenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka w przypadku pojazdów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

  Ponadto zaproponowano wprowadzenie regulacji, która w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej pozwalałaby na zaspokojenie roszczeń przez UFG. Już w chwili obecnej UFG spełnia świadczenia w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

  Ze względu jednak na specyfikę takiego rozwiązania, które skutkować będzie dodatkowym zaangażowaniem finansowym UFG, szczegółowe zmiany w tym zakresie będą poprzedzone konsultacją z podmiotami i instytucjami rynku ubezpieczeniowego.

  (ISBnews)

 • 03.10, 08:37Prognoza potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrosła do 110,5 mld zł 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Prognozowany poziom potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w projekcie budżetu wzrósł do 110,52 mld zł w wersji projektu przesłanej do Sejmu ze 107,52 mld zł w wersji przesłanej wcześniej do Rady Dialogu Społecznego.

  "W rezultacie planowane w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 110 516,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 59 397,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 58 236,5 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2022 roku) wynosi 260 729,7 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 233 795,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 221 953,5 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  W poprzedniej wersji projektu prognoza potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 r. wynosiła 269 640 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 234 057,1 mln zł.

  Natomiast planowane wykonanie potrzeb pożyczkowych netto na 2022 r. nie uległo zmianie.

  "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 74 654,9 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 32 861,4 mln zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 29.09, 13:25Rząd chce upraszczać wymogi dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje rozwój rynku długu przez upraszczanie wymogów dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych, a także rozwój crowdfundingu dłużnego oraz rynku venture capital, wynika ze "Strategii Produktywności 2030", przyjętej przez rząd w formie uchwały i opublikowanej w Monitorze Polskim.

  "Szukając źródeł pozakredytowych i pozagiełdowych, firmy mogą korzystać z alternatywnych form finansowania dłużnego lub udziałowego. Rozwój tych rynków pozwoli zwiększyć nie tylko stopę inwestycji jako taką, ale także udział w niej projektów innowacyjnych, wizjonerskich i tych, których potencjał biznesowy nie może być wyceniony za pomocą bankowych reguł oceny ryzyka" - czytamy w "Strategii".

  W ramach "Strategii" planowany jest:

  - rozwój rynku długu poprzez promocję wśród przedsiębiorców oraz dalsze upraszczanie systemu wymogów dla nowych emitentów obligacji (zwłaszcza korporacyjnych), tak aby zmniejszyć koszty takich emisji;

  - rozwój crowdfundingu dłużnego, który wykazuje się prostotą i szybkością odformalizowanego procesu zbierania kapitału (identyfikacja barier, hamujących wykształcenie się tego rynku w Polsce, oraz dostosowanie przepisów prawnych, które je umożliwią, następnie podjęcie działań informacyjno-promocyjnych nt. korzyści, jakie daje finansowanie dłużne, w przypadku których szczególna rola - jak wskazano - powinna przypaść Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podmiotom rynku kapitałowego);

  - rozwój rynku venture capital w Polsce, w tym wspólne inwestycje funduszy prywatnych i finansowanych ze środków publicznych.

  Jak wskazano, "brakuje obecnie instrumentów zachęcających inwestorów indywidualnych, inwestujących środki własne w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia (poprzez fundusze VC lub jako tzw. aniołowie biznesu)".

  Celowe byłoby wprowadzenie ulgi podatkowej. Ulgi takie w wielu krajów znakomicie przyczyniły się do rozwoju ekosystemów startupowych, podano także.

  (ISBnews)

 • 29.09, 08:21Rząd zakłada w strategii dług 'general gov't' na 51,7% PKB w br., 53,3% w 2023, 55% w 2024 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026", która m.in. przewiduje spadek długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 51,7% PKB w 2022 r. (z 53,8% PKB na koniec ubiegłego roku), a następnie wzrost do 53,3% PKB w 2023 r. i 55% PKB w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r., poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  "Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB obniży się do 51,7% w 2022 r., a następne wzrośnie do 53,3% w 2023 r. i 55% w 2024 r., stabilizując się poniżej 56% w 2026 r. Oznacza to, że relacja długu do PKB na poziomie 60% nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii" - czytamy w komunikacie.

  Założony w projekcie budżetu na 2023 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66 mld zł, tj. 1,99% PKB. Do 2026 r. zakłada się, że koszty obsługi długu będą się utrzymywały poniżej 2% PKB, podano także.

  Dla realizacji celu Strategii w latach 2023-2026 przyjęto, że:

  utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka;

  - głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;

  - udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych;

  - utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu Skarbu Państwa na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu na poziomie zbliżonym do 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń, wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.

  Na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5%, a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6%. Następnie w latach 2024-2025 relacja ustabilizuje się na poziomie 41,1%, by na koniec okresu objętego prognozą Strategii spaść do 39,9%, podano także.

  "Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 28.09, 17:30Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z 68 mld zł deficytu, 1,7% wzrostu PKB 

  Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 r. z deficytem nie więcej niż 68 mld zł i wzrostem PKB o 1,7%, podało Ministerstwo Finansów. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB.

  "Budżet na 2023 r. odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne. To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapewnienia realizacji ważnych programów społecznych. To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych. Polska w dalszym ciągu pozostaje w gronie tych krajów Unii Europejskiej, które są w stanie sprostać unijnemu limitowi fiskalnemu w zakresie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  - prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

  - nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

  - deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

  - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB, podał resort.

  "Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%, stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%" - czytamy dalej.

  W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł, podano także.

  "W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli" - czytamy w komunikacie.

  Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny.

  "W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.: 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program 'Rodzina 500+', realizację świadczenia 'Dobry Start' oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)" - czytamy dalej.

  "Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków wyznaczanego stabilizującą regułą wydatkową. Jednocześnie zabezpiecza skutki finansowe niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - podsumowano.

  (ISBnews)


   

 • 27.09, 12:35Prezes ZBP: Podatek od nadmiarowych zysków nie powinien być wprowadzany wobec banków 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) -  Zapowiadany przez wicepremiera Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) nie powinien mieć zastosowania do banków, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

  "Po tym co się działo w ostatnich latach jeśli chodzi o sytuację sektora bankowego i wprowadzenia bardzo mocnych obciążeń na ten sektor tego typu rozwiązanie nie powinno mieć zastosowania do banków" - powiedział Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej.

  "To byłby niewybaczalny błąd. Oznaczałoby to, że wiele firm utraciłoby możliwość dostępu do finansowania z sektora bankowego" - podkreślił.

  Zwrócił uwagę na pogarszające się wyniki banków. Dodał, że rentowność banków w ostatnich miesiącach była bardzo niska, a na koniec roku może być ujemna. Jego zdaniem, wprowadzenie dodatkowych obciążeń oznaczałby osłabienia narzędzia do stabilizowania gospodarki, jakim jest sektor bankowy.

  "Mam wrażenie, że bardzo mocno koncentrujemy się na działaniach antyinflacyjnym, ale o charakterze ochronnym. Tymczasem inflacja ma kilka źródeł. Brakuje mi działań, które istotnie zmieniałaby sytuację po stronie podażowej" - powiedział Pietraszkiewicz, wymieniając w tym kontekście działania związane z rozwojem OZE.

  Zaznaczył, że sektor bankowy czeka na ostateczną wersję projektu.

  "Nikt z uczestników rynku nie był konsultowany, wszystkie organizacje przedsiębiorców są tym działaniem zaskoczone. Czekamy na ostateczną wersję, bo opieranie profesjonalnych stanowisk na przeciekach i doniesieniach medialnych byłoby niepoważne" - powiedział prezes.

  Rząd zapowiada wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków spółek za 2022 rok, a pozyskane w ten sposób środki chce przeznaczyć na wsparcie odbiorców energii i złagodzić skutki wzrostu cen. Wpływy z tego tytułu szacowane są na 13,5 mld zł. Według doniesień "Rzeczpospolitej", podatek od nadmiarowych zysków miałby objąć nie tylko spółki energetyczne - o czym była mowa na początku dyskusji nad podatkiem - ale wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób.

  Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiadał, że posiedzenie rządu poświęcone m.in. temu projektowi może odbyć się w środę, 28 września.

  (ISBnews)

 • 27.09, 11:10ZBP: Możliwe, że przez pewien czas WIBOR i WIRD będą funkcjonować jednocześnie 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Możliwe jest, że przez pewien okres WIBOR i WIRD będą stosowane równolegle, uważa wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

  "Może być sytuacja, że okres tranzycji będzie charakteryzował się równoległością stosowania obu wskaźników [WIBOR i WIRD]" - powiedział Białek podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział również, że w najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawi kolejny komunikat z prac Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, który najprawdopodobniej będzie zawierał mapę drogową określającą harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

  Zdaniem prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, reforma wskaźników referencyjnych powinna być rozłożona w czasie.

  "Nad niektórymi zamiennikami prace będą trwały jeszcze kilka, kilkanaście kwartałów, niektóre rozwiązania pewnie wejdą nieco wcześniej, ale to kwestie muszą być przedyskutowane z partnerami krajowymi i zagranicznymi" - powiedział Pietraszkiewicz.

  Na początku września Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru indeksu WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.Następnym zapowiadanym krokiem jest publikacja Mapy Drogowej.

  WIRD to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

  KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) i WRR (Warsaw Repo Rate).

  Administratorem WIRD w rozumieniu rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

  Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów - oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych - na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:54ZBP: Ustawa antylichwiarska może zwiększyć szarą strefę 

  Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) -  Ostatnie poprawki do projektu tzw. ustawy antylichwiarskiej sprawią, że ratalne średnio- i długoterminowe kredyty będą nierentowne, napisał w komentarzu do projektu Związek Banków Polskich (ZBP). Według Związku, konsekwencją wejścia tych przepisów w życie będzie rozrost szarej strefy.

  "W trakcie dodatkowych prac Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparto poprawkę zgłoszoną w II czytaniu, która jeszcze bardziej obniża limit kosztów pozaodsetkowych, czyniąc całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie - będące przeciwieństwem tzw. 'chwilówek', które to odpowiadają za napędzanie spirali zadłużenia u konsumentów" – czytamy w komunikacie.

  Zgłoszona w trackie prac i przegłosowana przez Komisję poprawka obniża pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni z obecnych 25% do 8% całkowitej kwoty kredytu.

  ZBP ocenia, że obniżony limit maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu nie zlikwiduje zjawiska lichwy, gdyż dotknie jedynie kredytodawców działających legalnie w obszarze consumer finance, a nie podmiotów działających w szarej strefie. Ponadto projekt nie uwzględnia, zdaniem ZBP, realnych kosztów działalności kredytodawców.

  "[Projekt] czyni całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie oferowane obecnie przede wszystkim przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, co oznacza, iż wiele banków całkowicie wycofa się z oferowania kredytów konsumenckich na rzecz innego rodzaju kredytów, tym bardziej więc kliencie będą zmuszeni korzystać z tzw. 'chwilówek'" - czytamy w komunikacie.

  "W konsekwencji tak skonstruowanych przepisów prawa przez rząd konsumenci zostaną skazani na ofertę tzw. 'chwilówek' i zmuszeni do korzystania z finansowania z tzw. 'szarej strefy', podmiotów działających co najmniej na granicy prawa" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 15.09, 09:22Muller: Jeżeli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, możliwe rozwiązanie ustawowe 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Chociaż oprocentowanie depozytów wzrosło, nadal nie jest satysfakcjonujące. Jeżeli sektor bankowy nie zareaguje odpowiednio w tej sytuacji, rząd rozważa wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera.

  "Jeżeli sektor bankowy nie będzie miał dojrzałości do zareagowania w sytuacji, jaka jest teraz, to faktycznie rozważamy wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym. Tak zrobiliśmy np. w kontekście wakacji kredytowych" - powiedział Muller w radiu Plus.

  Pytany o wcześniejsze deklaracje dotyczące uregulowania oprocentowania depozytów, przypomniał, że "po tej reakcji wcześniejszej oprocentowanie depozytów wzrosło".

  "Natomiast dla nas ono nie jest satysfakcjonujące, ale też bierzmy pod uwagę, że my sektora bankowego nie zostawiamy z tymi wielkimi zyskami, które by wypracowywał, no bo na szczęście prowadziliśmy wakacje kredytowe. One kosztują też miliardy złotych, kosztują banki" - wyjaśnił.

  Zwrócił też uwagę, że wzrost liczby depozytów ma charakter inflacyjny.

  "To ma też taki charakter antyinflacyjny, bo jeżeli ktoś zostawia swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym, to ich nie używa w danym czasie. To ma dwa rodzaje działań, i to antyinflacyjne jest dla nas szczególnie istotne" - podsumował.

  (ISBnews)

 • 14.09, 13:00Muller: MRiT pracuje nad regulacją poprawiającą dostępność kredytów na cele mieszkaniowe 

  Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad regulacją, której celem byłaby poprawa dostępności kredytów na cele mieszkaniowe, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera. Rozwiązania dotyczące sektora miałyby pojawić się w tym roku.

  "W niektórych elementach rynku warto się zastanowić nad rozwiązaniami państwowymi, które by powodowały, że dostępność kredytów na konkretne cele, w tym wypadku cele mieszkaniowe, będzie lepsza i będzie też bezpieczniejsza. Faktycznie nad tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje w tej chwili. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych propozycji" - powiedział Muller w Radiu dla Ciebie.

  Pytany, kiedy propozycje te miałyby być przedstawione, Muller oznajmił: "Jeżeli miałyby być rozwiązania dotyczące tego sektora, to spodziewam się ich w tym roku".

  Na początku września prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie o kredyty dla młodych małżeństw, poinformował, że rozważany jest pomysł bardzo nisko oprocentowanych (2% w skali roku) kredytów dla młodych rodzin. Podał rozwiązaniem ty mogłoby zostać objętych ok. 50 tys. rodzin rocznie.

  (ISBnews)

 • 12.09, 11:04MRiT: Z programu mieszkanie bez wkładu po zmianach skorzysta 39,7 tys. w 2023 r. 

  Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Z programu mieszkanie bez wkładu własnego po planowanych zmianach, których celem jest zwiększenie liczby beneficjentów programu, skorzysta 39,7 tys. osób w 2023 r., 60 tys. w 2024 r. oraz 68,3 tys. w 2025 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy. 

  Projekt ten został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd.

  "W ocenie skutków regulacji projektu ustawy o kooperatywach oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach którego procedowane są zmiany w programie gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zapisano następujące prognozy dotyczące liczby kredytów udzielonych w kolejnych latach:

  - w 2023 r.: 39,7 tys.,

  - w 2024 r.: 60 tys.,

  - w 2025 r.: 68,3 tys.,

  - w 2026 r.: 71,5 tys.,

  - w 2027 r.: 74,7 tys.,

  - w 2028 r.: 74,7 tys.,

  - w 2029 r.: 74,7 tys.,

  - w 2030 r.: 74,7 tys." - napisała wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król w odpowiedzi na interpelację.

  Projektowane zmiany polegają m.in. na umożliwieniu wniesienia większego wkładu własnego, zniesieniu przepisu o minimalnej wysokości gwarancji, podniesieniu limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym, umożliwieniu skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągną kredyty o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  MRiT zakłada, że rozwiązania pozwalające większej liczbie osób zakwalifikować się do programu wejdą w życie w styczniu 2023 r.

  Mieszkanie bez wkładu własnego jest pakietem rozwiązań prawno-finansowych, w skład którego wchodzi gwarantowany kredyt mieszkaniowy, jako instrument wspierający rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych. Przepisy ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym weszły w życie w maju br.

  (ISBnews)