ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.02, 16:18Komisja sejmowa przyjęła projekt tzw. ustawy frankowej  

  Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych przyjęła do dalszego procedowania projekt ustawy przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  "Projekt ustawy został przyjęty i posłem sprawozdawcą w imieniu KFP będzie poseł Tadeusz Cymański" - powiedział przewodniczący KFP Andrzej Szlachta.

  Za przyjęciem projektu ustawy zagłosowało 16 posłów przy 10 głosach wstrzymujących się.  

  "Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim modyfikację kryteriów przyznania wsparcia, jak również możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia. Jednocześnie w projekcie przewidziano nowy instrument wspierający dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania, wówczas z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę. W tym zakresie również będzie możliwe częściowe umorzenie zwracanego kapitału, analogicznie, jak w przypadku wsparcia w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Projektowany art. 5 określa wysokość oraz okres trwania pomocy dla kredytobiorców będących w trudnej sytuacji finansowej. Proponuje się wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie (maksymalnie 72 000 zł przez 3 lata). Zarówno okres, jak i wysokość miesięcznej pomocy, stanowić będzie istotne odciążenie osób pozostających w trudnej sytuacji finansowej, podano także.

  Posłowie wprowadzili również poprawkę zakładającą zmianę nazwy Funduszu Restrukturyzacyjnego na Fundusz Konwersji, na który mają składać się banki.

  "Projektowana regulacja nie będzie powodować skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. Instrumenty wspierające zostaną sfinansowane z wpłat kredytodawców. Realizacja zadań nałożonych na Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie sfinansowana z wynagrodzenia prowizyjnego, jakie przysługiwać będzie bankowi. Jednocześnie w projekcie przewidziano zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu zapewnienie neutralności podatkowej projektowanych regulacji. Wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny (Fundusz Konwersji) nie będą mogły przekraczać kwartalnie 0,5% wartości bilansowej portfela kredytów podlegających restrukturyzacji (ok. 155 mld x 0,5% = ok. 0,8 mld zł). Oznacza to, iż kredytodawcy nie poniosą większego obciążenia niż ok. 3,2 mld zł rocznie. Jednocześnie należy wskazać, iż z dniem wejścia w życie ustawy środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców staną się środkami Funduszu Wspierającego " - podano także. 

  Obecnie Środki zgromadzone w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców stanowią ok. 600 mln zł. Kolejne wpłaty na Fundusz Wspierający nie będą mogły przekraczać kwartalnie 1% wartości portfela kredytów, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, podano także w uzasadnieniu. 

  Przedstawiciele strony społecznej zwracali uwagę, że projektowana ustawa nie rozwiązuje sytuacji z kredytami tzw. frankowymi. Część przedstawicieli takich organizacji jak Związek Banków Polskich, czy Konferedarcji Lewiatan zwracała uwagę na kontrowersje związane z wpłatami na Fundusz Konwersji, które mogą zostać zakwestionowane przez instytucje unijne.

  Wiceminister finansów Piotr Nowak podczas debaty w Komisji stwierdził m.in., że Fundusz Wsparcia jest bezterminowym funduszem. "Celem Funduszu Konwersji jest przekonwertowania wszystkich kredytobiorców, a im szybciej to się stanie tym lepiej. Czas trwania tego funduszu zależy w dużej mierze od banków" - dodał wiceminister.

  Posłowie opozycji wnieśli wniosek m.in. o dodatkową opinię Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie zgodności projektu z prawem unijnym. W głosowaniu wniosek ten został odrzucony.

  Wiceminister Piotr Nowak zwrócił uwagę, że MSW nie zgłaszał żadnych uwag do projektu.

  (ISBnews) 

 • 20.02, 17:39Komisja Finansów Publicznych będzie kontynuować dyskusję ws. ustawy CHF jutro 

  Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych (KFP) postanowiła kontynuować w czwartek dyskusję na temat projektu ustawy przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  "Proponuję kontynuowanie dyskusji nad projektem w dniu jutrzejszym od godziny 10:30" - poinformował przewodniczący KFP Andrzej Szlachta. 

  W trakcie dzisiejszej dyskusji posłowie przegłosowali, m.in. wniosek od odrzucenie projektu już na etapie prac w komisji. Za odrzuceniem projektu głosowało 8 posłów, a 16 posłów było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.

  Dzisiaj, KFP miała rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zdecydować o dalszej procedurze legislacyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 15.02, 10:03Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej 

  Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej, który zakłada m.in. limit odsetek na poziomie maks. 10% w skali roku, maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych na 45% kwoty pożyczki w skali roku. Nowa ustawa zakłada także, że zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%, podał resort. 

  "Nowe przepisy kończą z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie będzie już można bez ograniczeń doliczać prowizji, marży, opłat za złożenie czy rozpatrzenie wniosku albo obowiązkowego ubezpieczenia, co prowadzi do sytuacji, że nieświadomi klienci nie są często w stanie spłacić rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Okazuje się bowiem, że mimo atrakcyjnej oferty 'zerowych odsetek', za nowo kupiony sprzęt muszą płacić znacznie więcej, niż wynikałoby z ceny na etykiecie" - czytamy w komunikacie. 

  Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45% kwoty pożyczki w skali roku. Jeśli zaś konsument zdecyduje się na rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5%. 

  Limit odsetek pozostanie na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 10% w skali roku.

  "Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli chwilówek. Dziś zachęcani umiarkowanym oprocentowaniem nominalnym klienci często nie zdają sobie sprawy, jak wysoką kwotę będą musieli w rzeczywistości spłacić. Koszty pożyczki, jak przy zakupach na raty, są bowiem powiększane o wyśrubowane prowizje, marże czy opłaty" - czytamy także. 

  Limit dodatkowych opłat w przypadku 'chwilówek' zostanie radykalnie ograniczony do 45% kwoty pożyczki w skali roku. Przy pożyczce na okres miesiąca limit ten wyniesie jednak tylko 22%. Limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10% w skali roku, podał resort. 

  Projekt nowej ustawy zakłada także, że przypadku bankowej pożyczki konsumenckiej (to pożyczka do 255 tys. 550 zł udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) dodatkowe opłaty nie będą mogły przekroczyć 45% kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki będą wynosił 10% w skali roku. 

  "Wskazany limit będzie także obowiązywał w przypadku bankowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę. Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy cywilno-prawnej limit dodatkowych opłat wyniesie 25% pożyczonej kwoty" - czytamy dalej. 

  MS wskazało także, że nowe prawo wprowadzi ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń.

  "Zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%.  Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5% wartości domu lub lokalu" - czytamy również. 

  Nowe przepisy wyraźnie zdefiniują też, które pożyczki mają charakter lichwiarski, a za złamanie prawa będzie grozić więzienie.

  "Skończą z zasadą, która uzależniała ściganie lichwiarza od tego, czy wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest 'w przymusowym położeniu', a więc np. w trudnej sytuacji życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia, jak jedzenie, leki, opłatę rachunków. Ta uznaniowość prawa była dotąd przyczyną bezkarności lichwiarzy" - wskazało MS. 

  Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do  5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna.

  "Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie i skutecznie walczą z lichwą. Są wśród nich Austria i Kanada, gdzie za udzielanie lichwiarskich pożyczek można trafić na 5 lat do więzienia. W Niemczech kary za lichwę sięgają 10 lat pozbawienia wolności, a w Stanach Zjednoczonych - nawet 20 lat" - podsumowano. 

  (ISBnews)

   

 • 14.02, 17:14MF: Strategia rozwoju rynku kapitałowego wpisana do wykazu prac legislacyjnych 

  Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Strategia rozwoju rynku kapitałowego (SRRK) została wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

  "Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) została wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, co pozwoli nam rozpocząć jej szerokie konsultacje publiczne. Realizacja SRRK przyczyni się do wykorzystania potencjału rynku kapitałowego jako  bodźca rozwoju polskiej gospodarki. Celem strategii jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej" - czytamy w komentarzu minister Teresy Czerwińskiej.

  Wcześniej tj. 13 lutego br., zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów Marcin Obroniecki informował, że projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK) zostanie przedstawiony Radzie Ministrów najpóźniej w ciągu 2-3 tygodni i że otrzymał on pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, SRRK - przygotowywana przez BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów - miała być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 14.02, 11:59Czerwińska: Trwają analizy możliwości zastąpienia WIBOR-u stawką referencyjną 

  Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Trwają analizy możliwości zastąpienia WIBOR-u do wyliczeń związanych z kredytami stawką referencyjną Narodowego Banku Polskiego (NBP), ale żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej.

  "Powołaliśmy zespół, który analizuje i bada możliwość zastąpienia [stawki WIBOR przez stopę referencyjną NBP], ale nas też obowiązuje dyrektywa unijna. Natomiast kiedy to może wejść w życie - najpierw wewnętrznie wypracujemy i dopiero wtedy taką rekomendację przedstawimy" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

  Wiceminister finansów Piotr Nowak powiedział w rozmowie z dzisiejszym "Dziennikiem Gazetą Prawną", że można wrócić do jego pomysłu sprzed dwóch lat, by w kredytach hipotecznych zastąpić stopą referencyjną NBP. Dla profesjonalnego rynku instrumentów pochodnych można byłoby - według niego - stworzyć osobny benchmark rynkowy.

  Na początku lutego prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Komitetu Stabilności Finansowej odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) Adam Glapiński poinformował, że KSF-M przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

  KSF-M omawiał stan prac nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR na posiedzeniu pod koniec stycznia.

  Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

  Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L171 z 2016 r., s. 1).

  Także pod koniec stycznia "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że KSF chciałby do końca lutego poznać szczegółowy harmonogram dalszych prac nad nowym WIBOR-em. Komitet miał też poprosić o rozważenie przez GPW Benchmark użycia jako danych wejściowych do wyliczania nowego wskaźnika stawek depozytów przyjmowanych od firm.

  (ISBnews)

   

 • 13.02, 13:44Prezes PFR: Fundusz będzie gotowy na wdrożenie PPK od 1 lipca 2019 

  Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie gotowy na wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) od 1 lipca 2019 r., poinformował prezes Paweł Borys. Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian w deklaracjach dotyczących rezygnacji uczestniczenia w PPK.

  "Biorąc pod uwagę stan przygotowania mogę powiedzieć, że PFR będzie gotowe na 1 lipca" - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji.

  Dodał, że prace w parlamencie pokazały, iż pomimo braku poparcia PPK ze strony opozycji, to nie było też również większych uwag dotyczących regulacji i jest szansa, że ewentualne kolejne rządy będą kontynuowały ten program.

  "Chcę wzmocnić i zbudować kompetencje zarządzania projektami międzysektorowymi i właśnie PPK będzie taką szansą dla nas, aby jednocześnie taki zespół stworzyć" - powiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

  Dodał, że rola KNF przy wdrożeniu PPK to nadzór głównie w zakresie reklamowym.

  "Jeżeli pracownik będzie chciał należeć do PPK, to zostanie automatycznie zapisany i nic nie musi robić. Jeżeli chodzi o pracodawców, to oni tę składkę będą naliczać i będą pracownika zapisywać do systemu. Najwięcej obowiązków będą miały instytucje finansowe, które będą brały udział w tym programie" - powiedziała dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów Katarzyna Przewalska.

  Dodała, że przy odstąpieniu pewne wymagania wynikają m.in. z zapisów ustawowych, aby taka osoba dokładnie wiedziała z czego rezygnuje.

  "Deklaracja odstąpienia powinna zawierać m.in. deklarację zaznajomienia się z programem. Jeżeli takie odstąpienie będzie budziło wątpliwości, to będziemy starali się zmienić te zapisy" - dodała.

  Według projektu, osoba rezygnująca z udziału w PPK musiałby podpisać siedem deklaracji z tym związanych.

  "Zainteresowanie wśród pracodawców rośnie, bo pracodawca musi, ale pracownik niekoniecznie. Im bardziej produkcyjna załoga tym większa partycypacja i wiele firm mówi nam, że będzie to pomiędzy 25-35%" - powiedziała ekspertka Business Centre Club (BCC) ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych Dorota Dula.

  Zdaniem prezesa CFA Society Poland Krzysztofa Jajugi, jeżeli poziom partycypacji kształtowałby się na poziomie 25%, to nie byłby to sukces dla gospodarki. "Jestem optymistą i myślę, że będzie to 50-proc. partycypacja" - dodał Jajuga.

  "Myśmy zakładali 50-proc. partycypację po kilku latach działania programu. Nawet jeśli będzie na początku 25-35%, to też będzie sukces. Miejmy nadzieję, że im dłużej będzie trwał program, tym większa będzie partycypacja" - dodała Przewalska.

  1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesięcy do programu dołączać będą również mniejsze organizacje.

  System PPK docelowo obejmie 11,5 mln osób. W ramach systemu, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5% dla pracodawcy i 2% dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2% wynagrodzenia.

  (ISBnews)

   

 • 13.02, 11:34MF zapowiada powołanie członka rządu ds. strategii dla rynku kapitałowego 

  Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - W strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK) przewidziano m.in. powołanie specjalnej grupy roboczej, która będzie dokonywała przeglądu regulacji, a także powołanie członka rządu ds. implementacji strategii, wynika ze słów zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Marcin Obroniecki.

  "W strategii zaproponowane będzie utworzenie grupy roboczej, która będzie dokonywała przeglądu regulacji" - powiedział Obroniecki podczas konferencji "Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego", zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), CFA Society Poland i GPW.

  Zwrócił uwagę, że strategia zostanie przyjęta uchwałą rządową i zostanie zaproponowanych kilkadziesiąt działań i rządowi będzie zależało na jej wdrożeniu. Wcześniej zapowiedział publikację projektu strategii w ciągu 2-3 tygodni.

  "Istotne będzie umocowanie członka rządu ds. implementacji strategii, ale potem będzie potężna rola rynku w jej wdrażaniu" - dodał Obroniecki.

  Prezes IZFiA Marcin Dyl zwrócił uwagę, że w przypadku strategii istotne są konkretne przepisy i wdrożenia, aby to się stało, potrzebny jest harmonogram, który będzie weryfikowany np. co kwartał.

  "Mieliśmy strategię Warsaw 2010 i część z tego zostało wdrożone, a gdyby była w całości wdrożona, to pewnie nie mielibyśmy potrzeby opracowywania kolejnej strategii" - dodał Dyl.

  Zdaniem wiceprezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Piotra Biernackiego, jeżeli SRRK wejdzie w życie w pierwotnej wersji, to będzie trzeba zmienić bardzo dużo różnych przepisów. Zwrócił także uwagę, że wiele regulacji dotyczących rynku kapitałowego zostało przygotowywane na poziomie unijnym. "Jeżeli my nie będziemy bardziej aktywni to przepisy dla naszego rynku będą przygotowywać duże kraje takie, jak Niemcy czy Francja" - dodał.

  Według niego, wdrożenie strategii i początek zmian w przepisach trafi w rok wyborczy, co może spowodować, że wdrażanie ostatecznie zostanie przesunięte na rok 2020.

  "Nie mogę powiedzieć o szczegółach zawartych w strategii, ale wiele uwagi poświęciliśmy m.in. implementacji. W mojej ocenie, nie ma większych zagrożeń, o ile będzie większe zainteresowanie rynku" - odpowiedział Obroniecki.

  Podkreślił, że głównym celem strategii jest m.in. redukcja kosztów dla polskich firm i stworzenie odpowiednich zachęt do wchodzenia przez spółki na rynek kapitałowy.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, SRRK - przygotowywana przez BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów - miała być ukończona do końca 2018 r. i będzie wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.02, 10:09Obroniecki z MF: Rząd zajmie się wkrótce strategią rozwoju rynku kapitałowego 

  Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK) zostanie przedstawiony Radzie Ministrów najpóźniej w ciągu 2-3 tygodni, poinformował zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Marcin Obroniecki.

  "Mamy pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych i czekamy obecnie na wpisanie na wykaz prac legislacyjnych rządu. Jeżeli nie nastąpi to w najbliższych dniach, to myślę, że najpóźniej w ciągu 2-3 tygodni" - powiedział Obroniecki podczas konferencji "Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego".

  Według wcześniejszych zapowiedzi, SRRK - przygotowywana przez BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów - miała być ukończona do końca 2018 r. i będzie wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.02, 14:47KNF przyjęła projekt Rekomendacji G dot. zarządzania ryzykiem stopy proc. 

  Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, podała Komisja.

  "Projektowana nowelizacja Rekomendacji G ma na celu dostosowanie jej wymogów do zmieniających się regulacji w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej na świecie, zwłaszcza wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Po wejściu w życie nowych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i nowelizacji pakietu CRD IV/CRR, zostanie zdefiniowane środowisko regulacyjne w obszarze ryzyka stopy procentowej, które będzie obejmowało przede wszystkim rozporządzenie CRR wraz z towarzyszącymi standardami technicznymi, ww. wytyczne EBA oraz rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach" - czytamy w komunikacie.

  "Zaktualizowana Rekomendacja ma stanowić nie tylko uzupełnienie istniejących regulacji, ale także ma zawierać rekomendacje, które nie zostały ujęte w innych ww. regulacjach, w szczególności takie, które dotyczą specyfiki polskiego rynku finansowego i sektora bankowego oraz rekomendacje stanowiące uwypuklenie i rozwinięcie postanowień ww. regulacji" - podano także.

  Projekt Rekomendacji G zostanie skierowany do publicznych konsultacji w 2019 r. O wyrażenie opinii do projektu poproszone zostaną, obok podmiotów rynkowych, także Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  (ISBnews)

   

 • 05.02, 13:49Rząd przyjął projekt noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

  Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt zapewni realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych ram prawnych dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych podstaw dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji" - czytamy w komunikacie.

  Wykonanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in.:

  - wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji;

  - przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji  administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu;

  - przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w  rozporządzeniu, podano także.

  "Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie. Jednocześnie określenie zasad działania i monitorowania tego rynku ma przyczynić się do poprawy jego efektywności, a tym samym - w perspektywie długoterminowej - może zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości inwestycyjne ze względu na dostępność alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału" - czytamy dalej.

  Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 05.02, 10:58Premier zaakceptował nowy statut UKNF 

  Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego, zaakceptował Statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) określający nową strukturę organizacyjną Urzędu, podała KNF. Statut wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

  "Mając na uwadze zadania stojące przed Urzędem KNF wynikające ze zmian zachodzących na rynku finansowym oraz w obszarze regulacji, ideą, która przyświecała tworzeniu nowej struktury, był bardziej efektywny podział dotychczas realizowanych obowiązków, a także sprawne wypełnianie pojawiających się nowych zadań w ramach nowo utworzonych komórek organizacyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Wybrane zmiany względem dotychczasowej struktury przedstawione zostały poniżej:
  - Wprowadzona została funkcja dyrektora generalnego, który w zakresie operacyjnym będzie odpowiedzialny za koordynację prac pionów Urzędu podległych przewodniczącemu KNF.
  - Zadania obecnego Departamentu Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą przejmą: Departament Rozwoju Regulacji, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Analiz i Strategii.
  - Z dotychczasowego Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu zostanie wydzielony Departament Nadzoru Obrotu, natomiast za infrastrukturę rynku kapitałowego, współpracę z instytucjami infrastrukturalnymi oraz za prace związane ze strategią rozwoju polskiego rynku finansowego odpowiedzialny będzie nowy Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
  - Funkcje dotychczasowego Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych przejmą Departament Postępowań oraz Departament Praktyk Rynkowych.
  - Zadania dotychczasowego Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki przejmą nowe departamenty: Departament Informatyki i Departament Cyberbezpieczeństwa oraz Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania, Departament Administracji oraz Departament Zakupów.
  - Nowymi departamentami w strukturze UKNF będą także Departament Compliance oraz Departament Audytu Wewnętrznego. Zadaniem Departamentu Compliance będzie między innymi wspieranie pracowników UKNF w sprawnym i bezpiecznym zarządzaniu ryzykiem konfliktu interesów. Z kolei Departament Audytu powstanie w miejsce Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej. Zadania Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przejmie Zespół Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, podano również.

  Zgodnie z postanowieniami nowego statutu przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne. Dodatkowo regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może również określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 25.01, 15:18BAS: Projekt ustawy dot. płac w NBP podlega notyfikacji EBC 

  Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący płac w Narodowym Banku Polskim (NBP) nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, ale podlega notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie art. 127 ust. 4 TfUE, wynika z opinii do projektu Biura Analiz Sejmowych (BAS).

  "W odniesieniu do projektu ustawy należy również przeprowadzić oceny konieczności zasięgnięcia opinii EBC. Podstawą obowiązku zasięgnięcia takiej opinii jest art. 127 ust. 4 TfUE, który stanowi, że EBC jest konsultowany przez władze krajowe w sprawie każdego projektu regulacji w dziedzinach podlegających jego kompetencji, lecz w granicach i na warunkach określonych przez Radę. Ponadto, zgodnie z art. 282 ust. 5 TfUE EBC jest konsultowany, w zakresie swoich uprawnień, w sprawie każdego projektu aktu UE i każdego projektu regulacji na poziomie krajowym oraz może wydawać opinie" - czytamy w dokumencie.

  Według BAS, aktem prawnym, który wypełnia treścią ogólną dyspozycję wynikającą z art. 127 ust. 4 TfUE, jest decyzja Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 3.7.1998, s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: Rozdział 1, Tom 1, s. 446, dalej : decyzja 98/415/WE).

  "W świetle wydawanych dotychczas przez EBC, na podstawie art. 127 ust. 4 TfUE, niewiążących opinii na temat projektów aktów normatywnych, należy ocenić, iż projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

  W konkluzji BAS napisał, że:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

  2. Projekt podlega notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie art. 127 ust. 4 TfUE.

  Wcześniej dziś członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt powiedział w wywiadzie dla radia Tok FM m.in., że "niebezpiecznym precedensem byłoby procedowanie tejże ustawy bez notyfikowania EBC".

  "Opinia EBC hipotetyczna, w kontekście propozycji tej nowelizacji nie będzie dla polskiego ustawodawcy wiążąca. Natomiast uważam, że procedowanie tak szybkie tej ustawy bez notyfikowania EBC - a potrzeba notyfikowania wynika, moim zdaniem, ewidentnie z Traktatu o funkcjonowania UE z art. 127, - to będzie bardzo niebezpiecznym precedensem " - powiedział Hardt. 

  We wtorek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wniosła do Sejmu projekt ustawy wprowadzającej zasadę jawności wynagrodzeń w NBP na poziomie zarządu oraz osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze. W uzasadnieniu projektu podkreślali oni, że ich propozycja akcentuje pełną niezależność banku centralnego i w żadnym stopniu nie narusza jego autonomii.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 11:00Przewodniczący KNF chce daleko idących zmian w strukturze UKNF 

  Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w ciągu kilku tygodni przedstawi zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, chce m.in. wzmocnić część technologiczno-informatyczną i powołać departament compliance, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

  "W ciągu kilku tygodni chce przedstawić zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one dość daleko idące. Chciałbym miedzy innymi wzmocnić część technologiczno-informatyczną, gdyż uważam, że te rozwiązania, które są np. w sektorze bankowym, są na wyższym poziomie zaawansowania" - powiedział Jastrzębski podczas spotkania z dziennikarzami.  

  Dodał, że chciałby, aby powstał departament compliance, który stałby się także drugą linią kontroli wewnętrznej dla Urzędu.

  "Chodzi m.in. o to, aby ten dział zarządzał występowaniem ewentualnych konfliktów interesów, zapobiegał negatywnym zjawiskom i wspierał funkcję audytu wewnętrznego, jako kolejnej linii kontroli" - powiedział przewodniczący.

  Jastrzębski przyznał, że proces wyboru jego zastępców jest w zaawansowanej fazie, ale nie zostały jeszcze złożone odpowiednie wnioski o ich powołanie.

  "Będą to osoby z zewnątrz Urzędu. Chciałbym, aby jeden z zastępców odpowiadał za sektor bankowy, a drugi za rynek kapitałowy. Przy takim scenariuszu ja bym odpowiadał za sektor ubezpieczeniowy" - powiedział Jastrzębski.

  Zgodnie z obowiązującą ustawą o KNF, przewodniczący może mieć dwóch zastępców.

  "Docelowo chciałbym, aby doszło do zwiększenia liczby zastępców przewodniczącego i np. widełkowego określenia ich liczby od 2 do 4. To wymaga jednak zmian ustawodawczych" - dodał przewodniczący.

  Wskazał także, że formuła Komitet Stabilności Finansowej ( KSF) się sprawdza, gdyż znacząco poprawia ona wymianę opinii i informacji pomiędzy instytucjami wchodzącymi w jej skład, a także koordynacji ich działań.  

  Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie utworzony w 2008 r. jako platforma współpracy i koordynacji działań na rzecz wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym rozszerzyła mandat KSF o nadzór makroostrożnościowy. W KSF reprezentowane są cztery główne instytucje: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Premier Mateusz Morawiecki powołał profesora Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 23 listopada 2018 r.

  (ISBnews)

 • 16.01, 08:13KNF przyjęła uchwałę ws. trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową 

  Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, podała Komisja.

  "Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, która obejmuje obszar dotychczas uregulowany przepisami uchwały Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową" - czytamy w komunikacie.

  W porównaniu do poprzednio obowiązującej, przyjęta uchwała zawiera zmiany w zakresie dotyczącym:

  - nadzoru licencyjnego, w tym w szczególności uwzględnia przepisy odnoszące się do czynności autoryzacyjnych wykonywanych przez UKNF w zakresie nadzoru nad bankami spółdzielczymi;

  - działań o charakterze regulacyjnym, w tym w zakresie współpracy KNF z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz wydawania przez KNF rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami;

  - nadzoru analitycznego, w szczególności uwzględnia przepisy odnoszące się do zadań wykonywanych przez UKNF z zakresu nadzoru systemów ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz modyfikuje przepisy dotyczące procesu badania i oceny nadzorczej (BION), w tym uwzględnia przepisy dotyczące czynności wykonywanych przez UKNF w ramach procesu oceny i akceptacji planów naprawy;

  - nadzoru inspekcyjnego, w tym uspójnia przepisy uchwały z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podano także.

  (ISBnews)

 • 15.01, 17:45KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK 

  Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 100% zysków za 2018 r., przy czym decyzja dotycząca podziału zysku powinna uwzględniać m.in. potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

  "Warunkiem koniecznym i zalecanym przez organ nadzoru jest, aby powszechne towarzystwo emerytalne, które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy w 2019 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:

  - kryterium I  towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2017 r. 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);

  - kryterium II w 2018 r. oraz w okresie od początku 2019 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych;

  - kryterium III według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

  - kryterium IV według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

  - kryterium V  towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2017 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie.

  Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w 2019 r. z zysku pochodzącego z 2018 r. lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku osiągniętego w 2018 r.

  "Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV" - wskazała Komisja.

  "Ponadto, podejmując decyzję o wypłacie dywidendy towarzystwo powinno uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego towarzystwa za 2018 r., w szczególności potrzeby związane z tworzeniem funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Towarzystwo, które już zarządza dobrowolnym funduszem emerytalnym powinno także uwzględnić ryzyko związane z tą częścią swojej działalności i jej możliwym wpływem na wynik finansowy i sytuację kapitałową" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 17:39KNF: Dywidendy TFI z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK 

  Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 75% lub 100% zysków za 2018 r., w zależności od wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego, przy czym decyzja dotycząca podziału zysku powinna uwzględniać potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

  "Na podstawie analizy sytuacji na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, rekomendowane jest łączne uwzględnienie następujących kryteriów przy podejmowaniu decyzji w zakresie podziału zysku za rok 2018 i jego rozdysponowania w 2019 roku:

  I. w 2018 roku oraz w okresie od początku 2019 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych;

  II. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, tak aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach, a także uwzględniał potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą z dnia  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, dalej jako 'ustawa o pracowniczych planach kapitałowych');

  III. podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku powinno uwzględniać, czy w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;

  IV. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spełniające warunki, o których mowa w pkt I-III, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i Oceny Nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych otrzymały ocenę końcową BION 1 lub 2, mogą rozdysponować

  - w sposób inny niż przeznaczając zysk netto na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych:

  1. maksymalnie 75% zysku netto wypracowanego w 2018 roku, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5;

  2. powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku netto wypracowanego w 2018 roku, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2

  - przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

  V. podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie mogą także powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów, charakteryzujących się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa, ustalonych jako suma wartości środków pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które planuje tworzenie funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, zdefiniowanych jak wyżej, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, odnoszącego się do minimalnego poziomu środków płynnych" - czytamy w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 12:29ZBP: Wszystkie banki za przedłużeniem tzw. 'sześciopaku' na 2019 r.  

  Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego 2019 banki podejmują decyzje o przedłużeniu stosowania pakietu wsparcia dla kredytobiorców walutowych kredytów mieszkaniowych, podał Związek Banków Polskich (ZBP). W ankiecie skierowanej przez ZBP do banków dotyczącej przedłużenia funkcjonowania pakietu pomocowego żaden bank nie wyraził sprzeciwu w tym zakresie, podał ZBP. 

  Związek przypomniał, że zaraz po skokowym wzroście kursu CHF 15 stycznia 2015 roku z inicjatywy ZBP powstał pakiet pomocowy skierowany do kredytobiorców walutowych tzw. "sześciopak". Średnioroczny koszt sektora bankowego z tytułu wsparcia kredytobiorców w ramach stosowania tzw. „sześciopaku" wynosi około 1 mld zł. 

  W pakiecie znajdują się następujące rozwiązania: uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu oprocentowania, zmniejszenie spreadu walutowego, wydłużenie lub okresowe zawieszenie spłaty kredytu na wniosek klienta, rezygnacja z żądania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku klientów terminowo spłacających raty, umożliwienie zmiany waluty umowy po kursie średnim NBP oraz elastyczne podejście do restrukturyzacji kredytów hipotecznych.

  "Należy podkreślić, że kredyty walutowe należą do jednych z najlepiej spłacanych kredytów mieszkaniowych w portfelach banków. Na koniec czerwca 2018 r. wg danych BIK, liczba kredytów w CHF wynosiła 482 tys. sztuk. Rok wcześniej było to o 27 tys. więcej, a w 2016 stan portfela wynosił 530 tys. sztuk. Zadłużenie z tytułu kredytów frankowych wynosiło w czerwcu 2018 r. 110 mld zł i w ciągu poprzedzających 12 miesięcy zmniejszyło się o 13,6 mld zł. Obecnie, obciążenie ratą kredytu w przypadku portfela CHF jest porównywalne, a w przypadku wielu roczników - niższe niż dla analogicznych kredytów w złotych" - czytamy w komunikacie. 

  ZBP zaznaczył także, że kredytobiorcy walutowi średnio przeznaczają na obsługę kredytu mniejszą część domowego budżetu niż złotówkowicze. Do 2017 roku tylko ok. 5,7 tys. (wg. BIK) kredytów ze wszystkich roczników zostało przewalutowanych na złote w wyniku zaprzestania regularnej obsługi powyżej 90 dni i konsekwentnego wypowiedzenia umowy.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 17:22Glapiński: RPP zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

  "Zakończyliśmy prace, one trwały około roku. […] Przyjęliśmy materiał, który pozwala nam powiedzieć, że jesteśmy całkowicie przygotowani, aby wdrożyć wszystkie takie instrumenty niestandardowej polityki pieniężnej - chociaż ona się stała standardowa na Zachodzie - które są stosowane na Zachodzie. Te z nich, które odpowiadają naszemu rynkowi możemy zastosować" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

  Podkreślił, że są to rozwiązania przygotowane jest dla następnej RPP.

  "Gdyby nagle koniunktura się załamała, gdybyśmy schodzili w pobliże bardzo niskiego wzrostu PKB, typu 1-1,5%, a przyszła Rada uznałaby, że nie można obniżyć stóp procentowych, to jesteśmy gotowi. Ale na horyzoncie takiej sytuacji nie ma" - dodał szef banku centralnego.

  Wskazał, że obecna RPP korzystała z dobrej koniunktury, żeby przygotować rozwiązania na gorsze czasy. Poinformował też, że na te rozwiązania zgadza się i RPP i zarząd NBP.

  (ISBnews)

   

 • 02.01, 08:16Urząd Komisji Nadzoru Finansowego został państwową osobą prawną 

  Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - W związku z wejściem 1 stycznia 2019 r. kolejnych przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku dotychczasowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) została zniesiona, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uległ likwidacji, podała Komisja. Jednocześnie ustawa tworzy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jako państwową osobę prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy status Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej.

  "Komisja i przewodniczący Komisji uzyskają status organów nowo utworzonego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący Komisji będzie kierował działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentował Urząd na zewnątrz oraz będzie kierował pracami Komisji i reprezentował ją na zewnątrz. Komisji Nadzoru Finansowego, jak dotychczas, przynależeć będzie właściwość w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym. Pomimo zmiany rozwiązań ustrojowych podstawowe zasady sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym nie ulegają zmianie. Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2019 r., nadal dysponować będzie wszystkimi kompetencjami związanymi z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, a przepisy przejściowe zachowują w mocy wszelkie czynności nadzorcze, decyzje administracyjne, zalecenia i rekomendacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego przed 1 stycznia 2019 r. Nie ulega zmianie także skład Komisji, przy czym należy wskazać, że od dnia 15 grudnia 2018 r., po wejściu w życie części przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Komisja Nadzoru Finansowego działa w rozszerzonym, dwunastoosobowym składzie" - czytamy w komunikacie.

  Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako państwowej osoby prawnej sprawować będzie prezes Rady Ministrów, podano również.

  "Nowy status Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej. Wydatki stanowiące koszty funkcjonowania Urzędu nie będą pokrywane z budżetu państwa i refundowane budżetowi państwa poprzez wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru, lecz będą pokrywane bezpośrednio z wpłat podmiotów nadzorowanych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie prowadził swoją gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską, której wyboru dokonywać będzie prezes Rady Ministrów. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu będzie podlegało zatwierdzeniu przez prezesa Rady Ministrów" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 18.12, 12:19Zdzisław Sokal powołany w skład KNF jako przedstawiciel BFG 

  Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Zdzisław Sokal został powołany w skład Komisji Nadzoru Bankowego (KNF) jako przedstawiciel BFG z głosem doradczym, podał BFG. 

  "W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. oraz zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal został powołany w skład Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel BFG z głosem doradczym" - czytamy w komunikacie. 

  Skład KNF od 1 stycznia 2019 r. ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków. W skład KNF wejdą: przedstawiciel prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. W wyniku nowelizacji KNF będzie składać się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i dziewięciu członków. 

  (ISBnews)