ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 24.07, 08:47PE nie zatwierdzi obecnego porozumienia Rady ws. dystrybucji nowych środków  

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął wczoraj rezolucję, w której zaznacza, że nie zaakceptuje porozumienia Rady Europejskiej w sprawie dystrybucji środków na kolejną perspektywę finansową 2021-2027 w jego obecnym kształcie, poinformował Parlament.

  Europosłowie chcą m.in. zmian w sposobie dystrybucji środków w poszczególnych latach, rewizji Wieloletnich Ram Finansowych (WWRF) na lata 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

  Rezolucja na temat konkluzji szczytu RE z 17-21 lipca 2020 r. została przyjęta 465 głosami do 150, przy 67 wstrzymujących się.

  "Parlament nie akceptuje porozumienia politycznego Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie i nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych. Posłowie są gotowi wstrzymać swoją zgodę na długoterminowy budżet UE […], do czasu osiągnięcia zadowalającego porozumienia w nadchodzących negocjacjach między Parlamentem i Radą, najlepiej najpóźniej do końca października" – podał PE w komunikacie.

  Posłowie nie akceptują cięć dokonanych w wieloletnim budżecie, dotyczących zorientowanych na przyszłość programów oraz uważają, że cięcia te "osłabią podstawy zrównoważonej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność".

  W ocenie PE, przewodnie programy UE związane z ochroną klimatu, transformacja cyfrową, ochroną zdrowia, młodzieżą, kulturą, badaniami oraz zarządzaniem granicami są zagrożone "natychmiastowym obniżenie środków na 2021 rok, w stosunku do roku 2020".

  "Ponadto, budżet UE, począwszy do 2024 roku, będzie jako całość niższy od budżetu na rok 2020, co zagraża realizacji zobowiązań i priorytetów UE" – zwraca uwagę Parlament.

  Przypomina też, że jeśli nowe Wieloletnie Ramy Finansowe nie zostaną przyjęte na czas w art. 312 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej "przewidziano tymczasowe przedłużenie obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia plan awaryjny dotyczący WRF jest w pełni zgodny z planem odbudowy i przyjęciem programów związanych z nowymi WRF".

  Parlament "głęboko ubolewa, że Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji", przypominając, że Parlament będzie współdecydować przy rozporządzeniu dotyczącym praworządności.

  Europosłowie przypomnieli, że nie wyrażą zgody na WRF bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE, obejmującej wprowadzenie do końca trwania WRF na lata 2021–2027 koszyka nowych zasobów własnych, który jest konieczny do pokrycia przynajmniej kosztów związanych z Instrumentem UE na rzecz Odbudowy.

  Uważają oni, że szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy. Zaznaczają także, że istnieje kilka możliwości, by to uczynić : dalsze cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych.

  Parlament Europejski chce, aby prawnie wiążąca śródokresowa rewizja WRF weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku. Podkreśla, że musi ona dotyczyć min.: pułapów na okres 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

  Porozumienie Rady Europejskiej dotyczyły podziału środków z Funduszu Odbudowy i Rozwoju (Next Generation EU) w wysokości 750 mld euro (po negocjacjach 390 mld euro z nich zostanie wypłaconych państwom w formie dotacji, a 360 mld  euro w formie pożyczek) oraz budżetu UE na kolejną perspektywę finansową na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

  (ISBnews)

 • 16.07, 15:49Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP 

  Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) -  Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która umożliwia scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  Za ustawą głosowało 234 posłów, 54 było przeciw, wstrzymało się 162.

  Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii.

  Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

  Reasekuracja ma dotyczyć krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

  "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." – podano w uzasadnieniu. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm.

  (ISBnews)

 • 13.07, 17:18Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach 

  Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji o obligacjach, zakładający możliwość emisji przez banki, zakłady ubezpieczeń oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat, został przekazany do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Uwagi do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (MF) mogą być zgłaszane do 3 sierpnia.

  Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3 - w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego.

  Nowelizacja ma też doprecyzować istniejące przepisy prawne, a także określić krąg emitentów, uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych. 

  "Przyjęte w projekcie rozwiązania tworzą podstawy prawne do emitowania przez banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorbcji strat i pozwalają tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE" - podano w uzasadnieniu projektu.

  Projekt nowelizacji ustawy o obligacjach:

  - określa katalog emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji);

  - wprowadza wymóg podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie emisji instrumentów kapitałowych oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,

  - wprowadza możliwość upoważnienia zarządu banku do określenia warunków emisji w zakresie określonym przez walne zgromadzenie,
  - określa zasady dla pożyczki podporządkowanej spełniającej wymogi rozporządzania CRR,

  - wyłącza kategorie bankowych papierów wartościowych z instrumentów kapitałowych;

  - określa zasady kwalifikacji instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych jako instrumentów dodatkowych w Tier I i Tier II domów maklerskich,

  - wprowadza zmiany dotyczących emisji instrumentów kapitałowych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

  Unijne rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu.

  Zależnie od swojej jakości i ryzykowności kapitał dzieli się na kategorie:

  Kapitał Tier 1 służy do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku. Kapitał taki pozwala bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Jakościowo najlepszy kapitał Tier 1 jest nazywany zwykle kapitałem podstawowym Tier 1 (CET1).

  Kapitał Tier 2 służy do pokrywania strat w warunkach utraty wypłacalności banku. Pozwala bankowi spłacić deponentów i uprzywilejowanych wierzycieli, gdy bank przestał być wypłacalny.

  Jak podaje MF instrumenty zaliczane do kapitału dodatkowego klasy 1 (Additional Tier I - AT1) oraz środków własnych kategorii 1 (Restricted Tier 1 - RT1) znalazły zastosowanie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyczyniając się do wzmocnienia bazy kapitałowej oraz podniesienia zdolności absorpcji strat przez funkcjonujące tam podmioty rynku finansowego.  

  W ocenie MF podmiotami zainteresowanymi emisją instrumentów AT1 będą przede wszystkim największe banki komercyjne. "Według szacunków, potencjał krajowych banków komercyjnych do emisji instrumentów AT1 można oszacować [...] na 14,9 mld zł" - podano.

  Zaznaczono, że utrudnione jest także oszacowanie stopnia zainteresowania podmiotów krajowego rynku ubezpieczeniowego emisją obligacji kapitałowych. "Należy oczekiwać, że podmiotami zainteresowanymi emisją obligacji kapitałowych mogą być największe krajowe zakłady ubezpieczeń" - podkreśliło MF.

  (ISBnews)

 • 09.07, 15:50MF przekazało projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowych do konsultacji 

  Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zakładający przekazanie uprawnień do wydawania zezwoleń dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji na poziom europejski oraz wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną.

  Projekt nowelizacji znajduje się w fazie konsultacji i jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL).

  Celem projektu jest - jak podano w uzasadnieniu - dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Planowane zmiany mają dotyczyć także m.in. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  Zmianie mają ulec dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych.

  "Dotychczas dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz negatywny wpływ ewentualnych rozbieżności w praktykach nadzorczych różnych państw członkowskich wpływał jednak negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

  Dlatego też zaproponowano rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi z poziomu organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu.

  Planowane jest także wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na poziomie unijnym poprzez zapewnienie koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną. Stąd projekt wprowadzenia mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a także utworzenie platform współpracy przez organy nadzorcze albo EIOPA.

  Planowane zmiany, dotyczą także uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  W zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym projekt przewiduje:

  - uchylenie przepisów dotyczących wymogów operacyjnych dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz uprawnień KNF w odniesieniu do dostawców takich usług;

  - uaktualnienie pojęć dotyczących zatwierdzonego podmiotu publikującego, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego oraz dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;

  - umożliwienie KNF wykonywania nadzoru i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub zatwierdzonymi mechanizmami sprawozdawczymi,

  W zakresie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej projekt przewiduje:

  - zobowiązanie organu nadzoru, tj. KNF, do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością;

  - zobowiązanie KNF do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terytorium Polski w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia interesów klientów tych zakładów;

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007–2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  (ISBnews)

   

 • 08.07, 16:54Projekt nowelizacji prawa bankowego dot. wymogów kapitałowych - po konsultacjach 

  Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych, dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, a także upoważnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do odwołania przedstawicieli władz tych instytucji, gdyby nie spełniały wymogów, zakłada projekt nowelizacji prawa bankowego.

  Projekt przygotowany przez Ministra Finansów (MF) jest już - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - obecnie po konsultacjach i uzgodnieniach.

  Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

  Chodzi o wprowadzenie:

  - przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej (wprowadzona zostanie procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych spółek);

  - obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro;

  - standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem);

  -obowiązku dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy;

  - upoważnienia dla KNF do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku, gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji;

  - umożliwienia organowi nadzoru nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości (jeżeli będą odpowiednie i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w którym będą wymagane);

   - uelastycznienia bufora ryzyka systemowego - dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje albo na określony podzbiór ekspozycji (regulacja wprowadza algorytm służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego);

  - zmiany maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3%;

  - w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) - rozszerzenia dotychczasowej definicja G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej;

  - ograniczenia dotyczącego wypłat zysków w razie niespełniania wymogu bufora wskaźnika dźwigni.

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 11:48Kościński: Reforma OFE zostanie przesunięta na przyszły rok 

  Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Reforma otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie przesunięta na przyszły rok, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Co do OFE - to będzie już przyszły rok" - powiedział Kościński w trakcie śniadania prasowego, odpowiadając na pytanie o termin likwidacji OFE. Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów prowadzi analizę w tej kwestii.

  MF zapowiadało wcześniej, że możliwe jest przesunięcie likwidacji OFE ze względu na pandemię koronawirusa.

  W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym pod koniec kwietnia br. przez rząd napisano, że w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne (IKE) nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 13:08Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego 

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zniesienie barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II banków oraz domów maklerskich, a w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego klasyfikowane do środków własnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o obligacjach planowane jest na IV kw. 2020 r.

  Ma ona także doprecyzować obecnie istniejące rozwiązania prawne, a także określić emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.

  "Przyjęte w projekcie rozwiązania tworzą zatem podstawy prawne do emitowania przez banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat i pozwolą tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE" – napisano w uzasadnieniu.

  Planowane rozwiązania zostały wypracowane przez zespół roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów (MF), którego uczestnikami byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, reprezentanci sektora bankowego i sektora ubezpieczeniowego. Prace zespołu zostały zakończone w lutym 2020 r.

  Zdaniem Ministerstwa Finansów „usunięcie istniejących barier i wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej kategorii instrumentów kapitałowych jako dodatkowe składniki funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz może pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność oraz poziom stabilności finansowej"

  Zwiększenie możliwości pozyskiwania przez podmioty krajowe finansowania dłużnego w celu zakwalifikowania go do składników funduszy własnych (w przypadku banków oraz domów maklerskich) albo do środków własnych jako pozycje podstawowych środków własnych (w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji) wymaga:

  - wprowadzenia zasad emisji obligacji kapitałowych spełniających wymogi unijnego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje kapitałowe wyposażone mają zostaćw mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej w przypadku wystąpienia określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR,

  - określenie katalogu emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji);

  - wprowadzenia wymogu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie emisji instrumentów kapitałowych oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,

  - wprowadzenia możliwości upoważnienia zarządu banku do określenia warunków emisji w zakresie określonym przez walne zgromadzenie,
  - określenia zasad dla pożyczki podporządkowanej spełniającej wymogi rozporządzania CRR,

  - wyłączenia kategorii bankowych papierów wartościowych z instrumentów kapitałowych;

  - określenie zasad kwalifikacji instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych jako instrumentów dodatkowych w Tier I i Tier II domów maklerskich,

  - wprowadzenia zmian dotyczących emisji instrumentów kapitałowych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

  - wprowadzenia kompetencji walnego zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji kapitałowych.

  Unijne rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu.

  Zależnie od swojej jakości i ryzykowności kapitał dzieli się na kategorie.

  Kapitał Tier 1 służy do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku. Kapitał taki pozwala bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Jakościowo najlepszy kapitał Tier 1 jest nazywany zwykle kapitałem podstawowym Tier 1 (CET1).

  Kapitał Tier 2 służy do pokrywania strat w warunkach utraty wypłacalności banku. Pozwala bankowi spłacić deponentów i uprzywilejowanych wierzycieli, gdy bank przestał być wypłacalny.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 12:22Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi  

  Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wdrożenie przepisów, przekazujących uprawnienia do wydawania zezwoleń dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji na poziom europejski oraz wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na tym właśnie poziomie. Ma to związek z koniecznością wdrożenia regulacji, dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi planowane jest na IV kw. 2020 r.

  Zmianie mają ulec przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas dostawcy usług uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W ocenie europejskich organów nadzoru, wpływało to - ze względu m.in. na transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz rozbieżności w praktykach nadzorczych poszczególnych państw - negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

  Dlatego co do zasady uprawnienia do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi mają zostać przeniesione z poziomu organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu.

  Planowane jest także wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na poziomie unijnym poprzez zapewnienie koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną. Stąd projekt wprowadzenia mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a także utworzenie platform współpracy przez organy nadzorcze albo EIOPA.

  Planowane zmiany, dotyczą także uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego.

  W zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym projekt przewiduje:

  - uchylenie przepisów dotyczących wymogów operacyjnych dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odniesieniu do dostawców takich usług,

  - uaktualnienie pojęć dotyczących zatwierdzonego podmiotu publikującego, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego oraz dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;

  - umożliwienie KNF wykonywania nadzoru i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub zatwierdzonymi mechanizmami sprawozdawczymi, o których mowa w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję Europejską.

  W zakresie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej projekt przewiduje:

  - zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością,

  - zobowiązanie KNF do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terytorium RP w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia interesów klientów tych zakładów,

  - umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach. Zapewni to usprawnienie wymiany informacji pomiędzy KNF i innymi organami, identyfikację środków prewencyjnych, podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych EIOPA będzie mogła natomiast zapewnić odpowiednią koordynację działań nadzorczych.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007–2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 16:47Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0) 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0), zakładającą m.in. trzymiesięczne wakacje kredytowe dla osób, dotkniętych spadkiem dochodów oraz kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dla przejęć spoza UE i OECD, poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

  Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

  Osoby o obniżonych dochodach (które utraciły pracę lub ich dochody uległy obniżeniu) uzyskają prawo do wakacji kredytowych, które umożliwią zawieszenie spłaty jednego kredytu przez maksymalnie 3 miesiące. W ustawie wprowadzono też zapis chroniący polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się przetwórstwem żywności, przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej oraz spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w firmach z tych branż będą kontrolowane przez UOKiK.

  Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. poprzez złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Samorządy o wyższych dochodach nie będą musiały wpłacać rat "janosikowego" w czerwcu i w lipcu, będą mogły uregulować te należności w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami starostowie będą mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym.

  "Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

  Zleceniobiorcy będą mogli złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.

  Nowe przepisy rozszerzają ponadto zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem epidemii, będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego funduszu.

  Ustawa rozszerza także możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego, m.in. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie.

  Wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, umożliwiające dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Przewiduje również rozwiązania dotyczące rynku pracy, m.in. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość wypłacanych odpraw i odszkodowań.

  Maksymalna wysokość odpraw po rozwiązaniu umowy o pracę (a także cywilnoprawnej może stanowić 10-krotność pensji minimalnej (czyli 26 tys. zł), a pracodawca będzie miał możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop (do 30 dni). Ustawa doprecyzowuje też zasady wykonywania pracy zdalnej.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 10:29MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących 

  Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia, dotyczącego rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która ma umożliwić uwzględnienie zmiany harmonogramu spłat należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności kredytowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Wprowadzana zmiana ma mieć charakter epizodyczny i dotyczyć zmian harmonogramu spłat należności regularnych, dokonanych przed 31 grudnia 2020 roku, a dotyczących należności powstałych przed 13 marca 2020 r.

  "Celem projektowanych rozwiązań jest przede wszystkim utrzymanie zdolności kas do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki lokalnej, a także gospodarstw domowych" - podano w uzasadnieniu projektowanego rozwiązania.

  Proponowane zmiany uwzględniają część postulatów Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) oraz rekomendacje Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Mają przyczynić się do wsparcia podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i ich klientów w sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią.

  Chodzi o umożliwienie uwzględniania zmiany terminów (harmonogramu) spłat należności (w związku z odroczeniem spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i klientom borykającym się z problemami z regularną spłatą zobowiązań), tak aby nie wywołało to negatywnych skutków finansowych dla kas poprzez tworzenie odpisów na tego typu ekspozycje, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe kas.

  Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących (do 120 miesięcy dla nieruchomości oraz 96 miesięcy dla pozostałych zabezpieczeń).

  Wydłużenie terminów uwzględniania zabezpieczeń, które objęte są określonymi gwarancjami i zabezpieczeniami ma charakter trwały. Ma przyczynić się do łagodzenia skutków COVID-19, ale - jak podaje MF - jest również spójna z kierunkiem zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/630 zmieniającego Rozporządzenie UE Nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia straty z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych.

  (ISBnews)

   

 • 22.06, 09:13Sejm przyjął zmiany w naliczeniach emerytur dla rocznika 1953 

  Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sejm znowelizował w piątek wieczorem ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), wprowadzając podwyżki i wyrównania dla emerytów urodzonych w 1953 roku, którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 roku nowych zasad obliczania emerytury. Za nowelizacją opowiedziało się 445 posłów, 5 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 roku.

  Część uprawnionych otrzyma średnią miesięczną podwyżkę na poziomie ponad 1,4 tys. zł, a część wyrównanie – średnio o ponad 12 tys. zł oraz przeciętną miesięczną podwyżkę o ok. 200 zł. Na zmianach ma skorzystać łącznie ok. 74 tys. osób.

  Na zmianie przepisów skorzystają osoby urodzone w 1953 r., które spełniają następujące warunki:

  - pobierają lub pobierały wcześniejsze emerytury;

  - otrzymały prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;

  - kiedykolwiek wystąpiły o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.

      W  tym przypadku liczba osób, które mają skorzystać na zmianie  to 62,6 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.

  Natomiast osoby, które  pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r. szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł. Liczba osób, które – w tym przypadku - skorzystają na zmianie wynosi 11,2 tys.    

  W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając od podstawy obliczenia emerytury pobranych kwot emerytur wcześniejszych.  Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według wcześniejszych, korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

  Zgodnie z założeniami planowanej nowelizacji, wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

  Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem orzeczenia Trybunału (czyli przed 6 marca 2019 r.) występowali już do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

   (ISBnews)

 • 19.06, 09:09Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 

  Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Senat poparł ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzając do niej poprawki, dotyczące m.in. restrukturyzacji kredytów, zwolnienia niektórych samorządów z opłacania tzw. janosikowego oraz odliczenia podatkowe dla wspierających działalność leczniczą.

  Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 91 senatorów, trzech było przeciwnych i tyle samo wstrzymało się od głosu.

  Senatorowie uznali, że dopłaty powinny być dokonywane do kredytów, w odniesieniu do których nie ma zaległości w spłacie. Dokonali też przesunięcia terminu sporządzenia projektu rocznego planu finansowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania na rok 2021 z 15 czerwca na 30 września, a termin jego zatwierdzenia z  31 lipca na 31 października. Poza tym wprowadzili przepis uzupełniający, likwidujący Fundusz z dniem przekazania środków do budżetu państwa.

  Senatorowie zgłosili także szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, wprowadzając do ustawy rozwiązania umożliwiające wierzycielom dostęp do informacji, służących ocenie propozycji układowych, a także przepisów zapewniających dłużnikowi ochronę przed wierzycielami oraz rzetelny i obiektywny nadzór nad dłużnikiem w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z otwarciem postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik ma przygotowywać spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje restrukturyzacyjne.

  Senat ograniczył też możliwość składania wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Oświadczenie kredytobiorcy o utracie pracy albo źródła dochodów, ubiegającego się o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, składane było pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Senatorowie opowiedzieli się też za wprowadzeniem przepisów zwalniających jednostki samorządu terytorialnego z ponoszenia w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. tzw. janosikowego za wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20% dochodów w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r.

  Senatorowie poparli zapis, aby skutków finansowych wynikających z udzielenia ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań na podstawie przepisów szczególnych wydanych w okresie epidemii albo stanu klęski żywiołowej nie wliczać do dochodów, które może uzyskać jednostka samorządu terytorialnego.

  Jednocześnie przesunął o rok termin wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego (zgodnie z OSR do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych koszty wdrożenia tej ustawy w 2021 r. spowodują zwiększenie wydatków po stronie budżetu państwa o 310 mln złotych oraz 530 mln złotych w jednostkach samorządu terytorialnego).

  Wprowadzono też poprawki, zapewniające odliczenia podatkowe dla wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z epidemią COVID-19, w przypadku gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego między 1 stycznia a 31 maja 2020 r.

  Senat wprowadził też poprawki, by limit odpraw, odszkodowania albo innego świadczenia wypłacanego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie specustawy COVID-19 nie miał zastosowania do osób powyżej 65. roku życia oraz osób przechodzących na emeryturę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dokonał też wyłączenia z zakresu stosowania umowy – umowy agencyjnej.

  Przyznał także instytucjom kultury możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

  Senatorowie zdecydowali także o dodaniu do specustawy COVID-19 rozwiązania zwiększającego przejrzystość zamówień udzielanych w związku z pandemią. Inne poprawki Senatu dotyczą doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem.

  Senat uznał, że zmiana innych przepisów kodeksowych (Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego) oraz prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa budowlanego nie powinna być dokonywana w tej ustawie i je z tej ustawy usunął. Przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących.

  Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy.

  Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu.

  Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy. Wprowadza też przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się przetwórstwem żywności, przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w tych firmach będą kontrolowane przez UOKiK.

  Ustawa zawiera ponadto zmiany mające wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

  Bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat „janosikowego" w czerwcu i w lipcu, będą mogły uregulować te należności w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

  Zgodnie z ustawą starostowie będą mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym.

  "Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

  Nowe przepisy rozszerzają ponadto zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem epidemii, będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego funduszu. Ustawa rozszerza także możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego, m.in. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie.

  Wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, umożliwiające dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Przewiduje również rozwiązania dotyczące rynku pracy, m.in. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość wypłacanych odpraw i odszkodowań. Doprecyzowuje też zasady wykonywania pracy zdalnej.

  Teraz ustawa wraz z poprawkami trafi do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 17:56Senat za wzmocnieniem nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami 

  Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ma zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skuteczne mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zakładami reasekuracji. Poparło ją 98 senatorów.

  "Te przepisy będą dotyczyły tylko podmiotów, które działają i sprzedają ubezpieczenia w Polsce, a uzyskały licencję w innym kraju. One nie uzyskały licencji do sprzedaży nadzorowanej przez KNF, bo nie ma takiego wymogu" – powiedział w trakcie debaty, poprzedzającej głosowanie wiceminister finansów Piotr Nowak.

  Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2019/2177 w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywy 2014/65 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywy 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

  Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczą środków nadzorczych wobec zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego - w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - otrzymuje kompetencje do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzorczych wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji. 

  Kompetencja ta ma być ograniczona jedynie do przypadku pilnego, gdy określone działania powodują rzeczywiste i nieuchronne ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości ze szkodą dla ubezpieczonych lub innych podmiotów. W założeniu ma doprowadzić do ograniczenia liczby dokumentów, skrócenia procedury interwencji oraz czasu jej trwania.

  Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odnoszące się do środków nadzorczych stosowanych wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia przepisów, określających termin na wypłatę odszkodowania. W przypadku jego niewypłacenia w terminie, organ nadzoru będzie nakładał kary pieniężne.

  (ISBnews)

   

 • 17.06, 15:24Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie  

  Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 zakłada możliwość ubezpieczania przez polskie firmy należności z kredytu kupieckiego w większym niż dotychczas zakresie, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR).

  Proponowane rozwiązania służą docelowo ograniczeniu ryzyka odmowy funkcjonującym w Polsce firmom ubezpieczania należności z transakcji handlowych, co przełożyłoby się na pogorszenie ich sytuacji finansowej, a w dalszej konsekwencji na spadek wpływów do budżetu państwa.

  Równolegle trwają prace nad rządowym programem wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych, który zawierać będzie szczegółowe warunki realizacji instrumentów wsparcia, podano także.

  "Jesteśmy świadomi potrzeb rynku i oczekiwań firm ubezpieczeniowych oraz ich klientów w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego będziemy wspierać przedsiębiorców w procesie utrzymania limitów ubezpieczeń" –powiedziała wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk, cytowana w komunikacie.

  Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

  W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

  Dzięki temu – w ocenie resortu rozwoju - reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Zgodnie z proponowanymi zapisami ustawy, reasekuracja dotyczyć będzie krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

  Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., zaznaczono.

  Z proponowanych rozwiązań mogą skorzystać:

  - przedsiębiorcy, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności (ok. 8 tys. firm)

  - polscy i zagraniczni kontrahenci, dokonujący zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy pierwszej (ok. 200 tys. firm)

  - zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności (8 firm)

  - zakłady faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny (ok. 20 podmiotów).

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 13:15Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa 

  Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Rząd chce umożliwić scedowanie przez zakłady ubezpieczeń części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz zmianie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał. Rozwiązanie ma dotyczyć rynku należności handlowych powstałych w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r.

  Celem planowanych zmian jest zwiększenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpieczycieli należności. Z szacunków wynika, że może ona zostać zredukowana o 20% do 50%, co z kolei wpłynęłoby na pomniejszenie dostępnego finansowania, w postaci linii kredytowych o 80 mld zł. Taka sytuacja skutkowałaby dla przedsiębiorców ograniczeniem możliwości zawierania transakcji handlowych w kredycie kupieckim, a tym samym pogorszeniem płynności finansowej i wzrostem ryzyka niewypłacalności firm. Dla Skarbu Państwa - pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszeniem wpływów z CIT i VAT.

  "Komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, poprzez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu zreasekurowanie portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów kredytowych polskim przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19" - czytamy w informacji.

  Cesja ryzyka ma objąć ubezpieczenia należności zarówno w obrocie krajowym, jak i z transakcji eksportowych z Polski.

  Udział Skarbu Państwa w ryzyku, w zakresie wypłaty odszkodowań, wynosił będzie 80% do momentu, gdy kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto przez dany zakład z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r.

  W tym czasie udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach, w należnej zakładowi zainkasowanej składce ubezpieczeniowej i w uzyskiwanych przez zakład ubezpieczeń w postępowaniach regresowych kwotach będzie równoważny.

  W przypadku wypłaty odszkodowań mieszczących się kwotowo w zakresie 243,75% - 375% składki przypisanej brutto za zeszły rok, udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach wzrósłby do 100% wartości tych odszkodowań i podobnie do Skarbu Państwa zakład ubezpieczeń odprowadzałby wszystkie kwoty uzyskane z regresów dotyczących tych odszkodowań.

  Zobowiązanie Skarbu Państwa nie będzie mogło przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

  Wartość ubezpieczonych w 2019 r. transakcji handlowych w kredycie kupieckim realizowanych przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce szacowana jest na ponad 534 mld zł (wartość obrotu realizowanego zarówno z przedsiębiorcami krajowymi, jak i zagranicznymi).

  (ISBnews)

   

 • 08.06, 14:01Emilewicz: Wakacje kredytowe będą kosztować sektor bankowy około 1 mld zł 

  Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Trzymiesięczne wakacje kredytowe, które wprowadza przyjęta przez Sejm ustawa o odpłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-1 kosztować mają banki łącznie około 1 mld zł, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  Zaznaczyła, że z rozwiązania skorzysta maksymalnie 850-900 tys. osób.

  "Jeżeli chodzi o wartość, to korzyść dla beneficjentów [wakacji kredytowych] w sumie nie powinna przekroczyć 1 mld zł. Jeżeli zaś chodzi o wyniki sektora bankowego, […] myślimy, że ten 1 mld zł to jest wartość do udźwignięcia " - powiedziała Emilewicz w trakcie spotkania z dziennikarzami.

  Z trzymiesięcznych wakacji kredytowych dotyczącym kredytu hipotecznego bądź konsumenckiego kredytobiorca będzie mógł skorzystać w sytuacji utraty pracy bądź znaczącego obniżenia dochodu. W przypadku małżeństw – także w sytuacji, gdy jeden z małżonków stracił pracę.

  Wakacje kredytowe dotyczą tych kredytów, gdzie okres spłaty wynosi ponad 6 miesięcy, a umowa została zawarta przed 11 marca 2020 r.

  "To rozwiązanie ma pomóc w tym trudnym czasie w sytuacji, gdy jeden z małżonków znajduje się na postojowym bądź […] stracił pracę, aby spokojnie móc przejść przez ten trudniejszy okres poszukiwania kolejnego źródła dochodu" - wskazała Emilewicz.

  Zaznaczyła, że w systemie bankowym funkcjonuje ponad 2 mln kredytów hipotecznych, o średniej kwocie pozostałej do spłaty w wysokości około 195 tys. zł oraz 22,5 mln kredytów konsumenckich o średniej wysokości około 8 tys. zł.

  "W ustawie daliśmy komfort także sektorowi bankowemu. […] [Wakacje kredytowe] nie są bezwarunkowe; nie jest to dla każdego, ale dla tych, którzy naprawdę zostali dotknięci skutkami pandemii" - podkreśliła wicepremier.

  Możliwość zawieszenia spłaty dotyczy kredytu hipotecznego i jednego kredytu konsumenckiego w jednym banku. W przypadku kredytów w wielu bankach - osoba uprawniona będzie mogła w każdym można zawiesić jeden kredyt hipoteczny i jeden konsumencki.

  Ustawa jest obecnie na etapie prac senackich.

  (ISBnews)

   

 • 05.06, 09:54Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek  

  Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0)  wprowadzającą dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Celem ustawy jest także ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19.

  Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 189, a 38 wstrzymało się od głosu.

  Jednocześnie Sejm wprowadził do ustawy szereg poprawek. Doprecyzował m.in., że dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Dokonał też zmian w ustawie o fundacjach i ustawie prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z którymi w przypadku stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego kadencje zarządów fundacji i stowarzyszeń, upływające w trakcie w ciągu 30 dni po odwołaniu danego stanu zostają przedłużone do czasu nowych wyborów organów, jednak nie dłużej niż do  60 dni po odwołaniu danego stanu.

  Przyznał też starostom uprawienie do udzielania organizacjom pozarządowym pożyczki (umarzanej na wniosek) do wysokości 5 tys. zł (jeżeli ich dochody organizacji w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 100 tys. zł i jeżeli kontynuują działalność co najmniej trzy miesiące po otrzymaniu tej pożyczki). Jednocześnie zaznaczono, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

  Sejm wprowadził też szereg przepisów dotyczących możliwości odbywania posiedzeń m.in. organów Polskiej Akademii Nauk, uczelni wyższych i innych jednostek naukowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Posłowie zgodzili się także, by Rada Ministrów mogła przedłużyć rozporządzeniem termin obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (zgodnie z obecnymi przepisami obowiązuje do 28 czerwca br.)

  Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  przygotowało Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Zamówień Publicznych.

  Wśród najważniejszych rozwiązań znalazły się:

  * ·czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE;

  *· wsparcie budżetów samorządów;

  *· ułatwienia dotyczące przetargów;

  *· dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;

  *· wakacje kredytowe dla tych, którzy w marcu stracili główne źródło dochodu;

  *· wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;

  * ·ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

  Celem ustawy jest ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19. Celem przepisów antyprzejęciowych jest zatem ochrona polskich firm przed wykupem przez podmioty spoza UE w momencie, w którym - ze względu na epidemię - ich wycena może być szczególnie niska.

  Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

  Regulacja obejmuje branże kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego m.in.:

  *· spółki publiczne,

  *· twórców oprogramowania wykorzystywanego w kluczowych sektorach, takich jak: elektrownie, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność;

  *· działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  Ustawa wprowadza rozwiązania osłonowe rozwiązania dla samorządów. W związku z pandemią COVID-19 odnotowują one obecnie spadek wpływów m.in. z tytułu podatków.

  Przewiduje m.in.:

  *· Podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa już od maja 2020 r. Teraz ma tam trafiać do nich co druga, nie co czwarta złotówka.

  *· Wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

  *· Złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki (katalog jak wyżej), wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.

  *· Wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych - raty wpłat tzw. janosikowego przypadające w maju i czerwcu 2020 r. będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.

  *· Uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

  Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych.

  Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

  Mają temu służyć:

  *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

  *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

  *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  * ·Uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. W sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy, strony będą zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

  (ISBnews)

 • 03.06, 08:58ZPF: Pośrednicy kredytowi chcą umorzenia opłat z tytułu kosztów nadzoru  

  Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) zwrócił się do ministra finansów z wnioskiem o zmniejszenie wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego, podał związek.

  "Cieszymy się, że ustawodawca zdecydował się podjąć dialog z rynkiem pośrednictwa kredytowego. Obawiamy się jednak, że propozycja obniżenia wyłącznie zaliczki, a nie finalnej stawki, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej, jest niewystarczająca. Obecnie wyznaczane kryzysem warunki rynkowe oraz ryzyko ich pogarszania w najbliższych miesiącach, uzasadniają merytorycznie nasz wniosek. Prosimy o zmianę zapisów i mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów przychyli się do naszych postulatów. Pozwoliłoby to nie tylko uniknąć ryzyka utraty płynności finansowej w przypadku wielu podmiotów. Warto bowiem podkreślać pozytywną rolę, jaką może mieć do odegrania ten sektor usług finansowych - jego prawne funkcjonowanie było i zapewne nadal będzie istotne dla poprawy koniunktury, wspieranej przez kredyty, w sektorach budowlanym i mieszkaniowym, demokratyzując dostęp Polaków do własności. To jeden z elementów pozytywnego planu odbudowy polskiej gospodarki i przyśpieszania tak oczekiwanego przez wszystkich jej powrotu do równowagi" - powiedział wiceprezes ZPF Marcin Czugan, cytowany w komunikacie.

  Alternatywnym rozwiązaniem, proponowanym przez przedstawicieli branży jest wprowadzenie możliwości uiszczenia - do końca października 2020 r. - opłaty za nadzór wg dotychczasowej stawki, to jest 0,15% (zamiast 0,3%) sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego, podano także.

  "Propozycja zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r., w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego co prawda obniża wysokość zaliczki na pokrycie kosztów nadzoru dla pośredników kredytowych do 0,1%, ale pozostawia stawkę maksymalną na poziomie 0,3% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego" - czytamy dalej.

  Branża wskutek pandemii przechodzi wymuszoną restrukturyzację, przy ok. 70% spadku przychodów, podał ZPF.

  (ISBnews)

   

 • 29.05, 09:41Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, czasowo uchylającą SRW 

  Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, rozszerzającą katalog zdarzeń uruchamiających klauzulę wyjścia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) o stan epidemii. Za nowelizacją opowiedziało się 432 posłów, 22 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja określa jednocześnie automatyczne ścieżki powrotu do SRW.

  Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania.

  Minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał wczoraj w Sejmie, że sytuacja finansów jest dobra, ale - jak podkreślał - czasowe zawieszenie reguły wydatkowej jest konieczne, by rząd mógł przedstawić projekt ustawy budżetowy pod koniec czerwca lub w lipcu.

  "Wprowadzone modyfikacje nie zmieniły konstrukcji SRW. Nastąpiło rozszerzenie katalogu sytuacji włączających klauzulę wyjścia o sytuację, której nikt wcześniej nie przewidywał, tj. stan epidemii" – powiedział.

  Nowelizacja ma umożliwić:

  - zastosowanie klauzuli wyjścia wobec SRW w stanie epidemii i jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej;

  - określenie automatycznego, stopniowego powrotu do reguły w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia jednego ze stanów określonych w art. 112d ufp

  Określa też automatyczny mechanizm powrotu do SRW. W zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat. Jak mówił wcześniej wiceminister finansów Piotr Patkowski, prognozy makroekonomiczne na ten moment wskazują, że będą to około 3 lata.

  (ISBnews)

   

 • 28.05, 20:01Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami 

  Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ma zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skuteczne mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zakładami reasekuracji. Za nowelizacją opowiedziało się 452 posłów, jeden był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Posłowie nie poparli poprawki, zgodnie z którą środki z kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wypłaty odszkodowań zasiliłyby Fundusz Edukacji Finansowej.

  Nowelizacja dotyczy firm ubezpieczeniowych, które uzyskały licencję w jednym z państw Unii i mogą działać na całym jej terenie. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, by krajowe nadzory w państwach unijnych, regulujące działalność firm ubezpieczeniowych, działały w oparciu o jednakowe standardy i mogły ze sobą współpracować w zakresie nadzoru.

  Nowelizacja wdraża do polskiego prawa  przepisy dyrektywy 2019/2177 w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywy 2014/65 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywy 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

  Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczą środków nadzorczych wobec zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego - w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - otrzymuje kompetencje do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzorczych wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji

  Kompetencja ta ma być ograniczona jedynie do przypadku pilnego, gdy określone działania powodują rzeczywiste i nieuchronne ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości ze szkodą dla ubezpieczonych lub innych podmiotów. W założeniu ma doprowadzić do ograniczenia liczby dokumentów, skrócenie procedury interwencji oraz jej czasu trwania.

  Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odnoszące się do środków nadzorczych stosowanych wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia przepisów, określających termin na wypłatę odszkodowania. W przypadku jego niewypłacenia w terminie, organ nadzoru będzie nakładał kary pieniężne.

  Nowelizacja obniża ponadto próg spreadu skorygowanego o ryzyko stosowane przy obliczaniu korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

  (ISBnews)