Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.07, 07:47Sejm przyjął Praw energetyczne, cel to m.in. przeciwdziałanie unikaniu VAT-u 

  Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.

  "W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie uchwalonych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. Dla zapewnienia realizacji założonych celów ustawa wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku" - czytamy w komunikacie Sejmu.

  Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu.

  "Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto ustawa przewiduje wzmocnienie prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych" - czytamy dalej.

  Do zadań prezesa URE ma należeć m.in. prowadzenie jednolitej bazy danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy.

  Nowelizacja wprowadza do katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych.

  "W odniesieniu do rynku gazu ziemnego ustawa m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu" - wskazano także w materiale.

  Ponadto ustawa rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadza nową formę prawną jego realizacji - tzw. umowę biletową. Ma ona umożliwić podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonowało dotychczas w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw. Ponadto ustawa eliminuje uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniały ich stosowanie i jednakową interpretację.

  Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

  (ISBnews)

   

 • 04.07, 12:54Tchórzewski: Ustawa o rynku mocy mogłaby być przyjęta nawet w tym roku 

  Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Ustawa o rynku mocy mogłaby w korzystnym scenariuszu zostać przyjęta jeszcze w tym roku, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Chcielibyśmy, żeby projekt ustawy był przygotowany jak najszybciej, chcemy go złożyć jeszcze w tym roku. Dyskusje prowadzone będą w IV kw. Jakby dobrze poszło to ustawa mogłaby być przyjęta jeszcze w tym roku" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji "Rynek mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych".

  Zdaniem ministra, rynek mocy jest odpowiedzią na sytuację, w której znalazła się polska energetyka - zauważalny przyrost mocy nie gwarantuje długofalowo bezpieczeństwa systemu.

  "Rozwiązanie zmierza w kierunku mechanizmu, który wspiera inwestycje w wysokosprawną energetykę konwencjonalną, wynagradzania spółek za utrzymywanie dyspozycyjności, co wspiera inwestycje" - powiedział.

  Wskazał, że celem jest zarówno stworzenie zachęty do inwestowania, jak i do niewycofywania istniejących bloków z powodów ekonomicznych.

  "Chcemy realizować strategię, która zakłada, że mamy własne elektrownie, które są położone na terenie naszego kraju" - dodał Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

  Przedstawiciele resortu wskazywali wcześniej, że powstanie rynku mocy pozwoliłoby utrzymywać stan gotowości elektrowni węglowych, których celem byłoby stabilizowanie dostawy energii, gdyby doszło do przerw z innych źródeł, np. z OZE.

  (ISBnews)

 • 28.06, 14:15Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE 

  Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  Celem ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie, podano w informacji.

  "Nowelizacja ma w szczególności uporządkować sytuację wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej. W tym celu, wprowadza do ustawy definicję prosumenta - odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą" - czytamy dalej.

  Regulacją objęto szeroki zakres podmiotów, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Odstąpiono od dotychczasowego systemu wsparcia w postaci stałych taryf gwarantowanych dla najmniejszych wytwórców w mikroinstalacjach na rzecz rozliczania przez prosumenta nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez daną mikroinstalację.

  Nowelizacja wprowadza ponadto: zmianę definicję instalacji OZE i nową definicję hybrydowej instalacji OZE, instytucję mikro i makroklastra energii, podział aukcji na koszyki technologiczne, możliwości wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów (przede wszystkim biomasy) oraz budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz procedurę badania. tzw. efektu zachęty dla wytwórców biogazu rolniczego. Zlikwidowano także zbędne elementy w oświadczeniach i deklaracjach składanych przez wytwórców energii, doprecyzowano dopuszczalną wartość pomocy publicznej, a także zastąpiono Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

  "Proponowane rozwiązania mają umocnić istniejące reguły konkurencyjne, zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych" - napisano także w materiale.

  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2016 r.

  (ISBnews)

 • 22.06, 15:10Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

  Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa określa warunki i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Została uchwalona w związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej i jednoczesnym brakiem odpowiednich ram prawnych. Ustawa wprowadza definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - czytamy w informacji.

  Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują mikro instalacji.

  Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  Ustawa pozwala także na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż określona w ustawie.

  "W myśl ustawy, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości - dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 08.06, 11:43Sadkowski i Wspólnicy: Ustawa 'wiatrakowa' może zablokować plany miejscowe 

  Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Uchwalona przez Sejm ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa wiatrakowa) może na wiele lat zablokować plany miejscowe dla terenów, na których istnieją elektrownie wiatrowe, uważa Konrad Młynkiewicz - dyrektor Działu Prawa Administracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

  Zgodnie z uchwalaną ustawą, niedopuszczalne będzie lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz budynków z funkcją mieszkalną w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni. Przepisy ustawy pozwolą na budowę domów jednorodzinnych, mimo niezachowania stosownych odległości, gdy obowiązujący w dniu wejścia w życie ustawy plan miejscowy pozwala na danym terenie budować budynki mieszkalne.

  "Konsekwencją takiego zapisu będzie jednak to, że w sytuacji, gdy gmina już w trakcie obowiązywania przepisów ustawy uchwali nowy plan miejscowy, nawet jeżeli w planie tym nie zmieni przeznaczenia gruntu i dopuści zabudowę mieszkaniową, organy architektoniczno- budowlane nie będą mogły wydać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zlokalizowanego w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość elektrowni wiatrowej" – powiedział Młynkiewicz, cytowany w komunikacie.

  Eksperci spodziewają się, że będzie to impuls dla gmin do rezygnacji z uchwalania nowych planów miejscowych dla obszarów, w pobliżu których znajdują się wiatraki w celu umożliwienia swoim mieszkańcom dalszej zabudowy mieszkaniowej ich nieruchomości.

  "W sytuacji, gdy dla danego terenu nie jest uchwalony plan miejscowy, aby zapewnić swoim mieszkańcom pełną możliwość korzystania z nieruchomości, w tym poprzez realizację obiektów mieszkalnych, gminy powinny dążyć do uchwalenia takich planów w najbliższym czasie. Przepisy przejściowe ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w obecnym kształcie dają im taką możliwość. Dopuszczają bowiem uchwalenie planów miejscowych, przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych na podstawie przepisów dotychczasowych, aczkolwiek ograniczają gminom taką możliwość do okresu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów. Przy odpowiednim zaangażowaniu gminy powinno to jednak wystarczyć na przeprowadzenie procedury uchwalenia planu miejscowego" - dodał ekspert.

  Ustawa inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych została przez Sejm uchwalona 20 maja br. Obecnie czeka na rozpatrzenie przez Senat.

  (ISBnews)

 • 30.05, 13:25Lewiatan za uwolnieniem cen gazu dla przedsiębiorców od 1 IV 2017 r. 

  Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Odbiorcy gazu ziemnego powinni być podzieleni jedynie na dwie grupy, przy czym zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorców powinno zostać zniesione od 1 kwietnia 2017 r., a dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r., uważa Konfederacja Lewiatan.

  "Proponujemy podział odbiorców tylko na dwie grupy: gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali. Przedsiębiorcy byliby zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, a w przypadku gospodarstw domowych nastąpiłoby to od 1 stycznia 2024 roku" - powiedziała Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan, cytowana w komunikacie.

  Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji chcą przyspieszenia wejścia w życie przygotowanej przez rząd nowelizacji prawa energetycznego z 1 kwietnia 2017 roku na 1 października 2016 roku, a więc na początek najbliższego "roku gazowego". Domagają się również uproszczenia i przyspieszenia harmonogramu zwalniania z obowiązku zatwierdzania taryf gazu sprzedawanego do odbiorców końcowych. Sprzeciwiają się różnicowaniu terminów zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf ustalanych dla poszczególnych grup odbiorców niebędących odbiorcami w gospodarstwach domowych.

  "Uwzględniając obecny etap rozwoju rynku gazu, niezasadne jest odkładanie w czasie uwolnienia cen gazu w odniesieniu do odbiorców końcowych, którzy 'w każdym pojedynczym punkcie sieci danego operatora systemu gazowego pobrali w 2015 r. paliwa gazowe w ilości mniejszej niż 278 GWh'" czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Lewiatana, warunki uwolnienia cen gazu dla odbiorców końcowych gazu wysokometanowego innych niż gospodarstwa domowe zostały spełnione.

  "Dalsze utrzymywanie dla nich regulacji cen gazu stanowić będzie interwencję państwa w rynek gazu nieproporcjonalną do pierwotnego celu jej podjęcia, a więc wykraczającą poza to, co jest niezbędne do ochrony odbiorców przed anty-konkurencyjnym podnoszeniem cen gazu, a tym samym niezgodną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE" - podsumowano.

  Pod koniec kwietnia Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.05, 14:58MF proponuje uszczelnienie opodatkowania obrotu paliwami płynnymi wewnątrz UE 

  Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Minister finansów skierował do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne, którego celem jest uszczelnienie poboru podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami płynnymi, podało Rządowe Centrum Legislacji. Szacowane skutki dla budżetu państwa a okresie 10 lat od wejścia w życie proponowanej ustawy wynoszą 27 667,2 mln zł.

  "Aktualnie szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowana jest na kilkanaście procent krajowej konsumpcji paliw i powoduje straty budżetu państwa wynoszące co najmniej 2,5 mln zł rocznie, a także negatywnie oddziałuje na konkurencyjność i rentowność branży. Nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami stwierdzone przez Kontrolę Skarbową w postępowaniach zakończonych w 2015 r. wyniosły 5,8 mld zł" - napisał minister finansów Paweł Szałamacha w piśmie wprowadzającym projekt.

  Rozwiązania zawarte w projekcie mają uszczelnić system poboru podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw oraz proces koncesjonowania międzynarodowego obrotu paliwami.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie analogicznego do nabyć krajowych sposobu rozliczania nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT powstawałby w momencie wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek pomniejszałby podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej. W przypadku nabyć realizowanych za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te pełniłyby funkcje płatnika podatku VAT" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Projektowane rozwiązanie wiąże wykonywanie obrotu paliwami z zagranicą z miejscem działalności gospodarczej w kraju. Projekt ustawy zakłada, że nabywanie paliw z państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem usług zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego będzie możliwe tylko przez podmiot, który posiada koncesję na obrót paliwami z zagranicą, siedzibę lub zarejestrowany oddział w kraju, a nabycie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w kraju.

  Koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom z siedzibą na terytorium kraju lub takim, które zarejestrują w kraju oddział i za jego pośrednictwem będą sprowadzać paliwo.

  Ministerstwo proponuje, by ustawa weszła w życie w III kwartale br.

  (ISBnews)

 • 29.04, 09:01Tchórzewski: Odejście od węgla w energii elektr. podniosłoby rachunki o 100% 

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Całkowite odejście od używania węgla dla produkcji energii elektrycznej w Polsce oznaczałoby konieczność zwiększenia rachunków za prąd o 100%, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego - według niego - korzystnym, także z biznesowego punktu widzenia rozwiązaniem jest ratowanie sektora węglowego.

  "Do odnawianych źródeł energii dopłacamy, do energetyki gazowej dopłacamy, jedynie energetyka węglowa jest w tej chwili najtańsza. Dla zobrazowania: 1 MWh energii elektrycznej z węgla kosztuje 160-180 zł, z wiatraków - ok. 450 zł, np. z biogazowni - ok. 350 zł. Żeby przejść całkowicie na tego typu system, to musielibyśmy wszystkim nam zwiększyć rachunki o 100%. Nas na to w Polsce nie stać, stąd ja negocjuję z UE dużo większe okresy przejściowe, niż do tej pory były założone" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  Podkreślił przy tym, że "jesteśmy w UE, więc cele unijne będziemy wypełniać". Przypomniał, że unijny cel to 15% udziału energii odnawialnej w bilansie energii w 2020 r.

  "Po roku 2015 mieliśmy mieć 10%, a mamy 12% udziału energii odnawialnej. Co to znaczy? To znaczy, że obywatele dołożyli w 2015 roku do energii odnawialnej ok. 4,7 mld zł" - wskazał minister.

  "To przekroczenie nas kosztowało w 2014 roku 300 mln zł, w 2015 roku - już 700 mln zł. A więc czy stać nas na to, żeby tak się spieszyć?"- dodał, stwierdzając jednocześnie, że "jeżeli już musimy wdrażać tę bardzo drogą energię, to już racjonalnie".

  Tłumaczył, że elektrownie węglowe muszą utrzymywać dodatkowe moce i rozpalone kotły na wypadek braku paliwa w jednostkach energii odnawialnej.

  "Dopóki w sprawach energii odnawialnej nie rozwiążemy problemu magazynowania energii, to tego typu energia nie jest pewna" - podsumował.

  Tchórzewski odniósł się także do podpisanego w tym tygodniu porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

  "To jest olbrzymia szansa dla polskiej energetyki, bo rozsypanie się górnictwa w sytuacji 80% produkcji energii elektrycznej z węgla oddałoby ten rynek Rosjanom. I bylibyśmy nie tylko w gazie uzależnieni, ale i w węglu" - skomentował minister.

  Podkreślił, że PGG to nie jest dosypywanie pieniędzy, ale dobrze zorganizowane biznesowe przedsięwzięcie.

  Wczoraj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG. Docelowo spółki te obejmą po 17,1% udziałów PGG.

  Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,800 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł - pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

  (ISBnews)

   

 • 26.04, 08:17ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024 

  Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  W projekcie nowelizacji proponuje się następującą zmianę: "w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu: '1a. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwalnia się z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi URE'".

  "Aby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen, proponuje się stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców danego przedsiębiorstwa obrotu, w zależności od wielkości ich zużycia, poczynając od największych konsumentów" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Harmonogram rezygnacji z ustalania i zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym zakłada, że: "Z obowiązku ustalania i przedkładania taryf do zatwierdzenia przez prezesa URE:

  1) w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu w zakresie sprzedaży:

  do największych odbiorców (powyżej 25 mln m3m co odpowiada ok. 278 GWh rocznie w co najmniej jednym punkcie odbioru) oraz:

  operatorów systemów gazowych w zakresie całego nabywanego przez nich wolumenu gazu,

  na rynku hurtowym;

  w punkcie wirtualnym (w tym na giełdzie towarowej);

  sprężonym gazem ziemnym CNG;

  skroplonym gazem ziemnym LNG;

  w trybie zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, przetargach lub aukcji.

  2) z dniem 1 października 2017 r. – zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do odbiorców końcowych pobierających w każdym punkcie sieci danego operatora mniej niż 278 GWh gazu ziemnego rocznie, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych,

  3) z dniem 1 stycznia 2024 r. – zostaną zwolnione przedsiębiorstwa dostarczające gaz ziemny do odbiorców w gospodarstwach domowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Z chwilą wejścia w życie, ustawa usunie również obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie obrotu gazem ziemnym prowadzonym na rynku hurtowym oraz w punkcie wirtualnym (w tym transakcji zawieranych na giełdzie towarowej), jak również skroplonym gazem ziemnym (LNG) i sprężonym gazem ziemnym (CNG), podkreślono także.

  Ministerstwo proponuje, by nowelizacja weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

  "W opinii Komisji Europejskiej polski system zatwierdzania cen gazu ziemnego stanowi środek nieproporcjonalny (nie jest ograniczony w czasie oraz nie uwzględnia rozróżnienia pod względem odbiorców), jak również obejmuje wszystkie podmioty na rynku (bez względu na wielkość ich udziału w rynku) i nie jest ograniczony do przedsiębiorstwa zasiedziałego (PGNiG S.A.), mimo że celem systemu zatwierdzania taryf jest ograniczenie jego pozycji dominującej" - napisał resort w uzasadnieniu.

  Co więcej zatwierdzanie cen gazu przez organ regulacji jest postrzegane przez Komisję Europejską jako przeszkoda dla wprowadzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego, podkreśliło Ministerstwo Energii.

  (ISBnews)

 • 20.04, 15:20Tchórzewski: Wybudujemy przynajmniej jedną elektrownię jądrową 

  Gdańsk, 20.04.2016 (ISBnews) - Polska nie wycofuje się z planów budowy elektrowni jądrowej i na pewno wybuduje przynajmniej jedną elektrownię, zadeklarował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Przynajmniej jedną elektrownię atomową powinniśmy wybudować" - powiedział Tchórzewski na konferencji prasowej w Gdańsku.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polsce był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, obecnie mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

 • 13.04, 12:51Piotrowski z ME: Im większa dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Im bardziej postępuje dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens, uważa wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Jeżeli wejdą normy zanieczyszczeń i emisji CO2, to nie ma innego źródła, które by to wytrzymało" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  "Myślimy bardziej, jak [energetykę jądrową] zorganizować, a nie: czy" - dodał wiceminister.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polscy był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 12:41Piotrowski z ME: Propozycja noweli ustawy o OZE pojawi się za kilka dni 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Propozycja nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) może pojawić się w ciągu kilku dni, ale raczej nie w tym tygodniu, zapowiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Ustawa musi być podpisana do końca czerwca przez prezydenta, dlatego odliczamy od końca" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  Jego zdaniem, poprzednicy obecnego rządu przygotowali ustawę, której kształt nie jest satysfakcjonujący.

  Wyjaśnił, że planowane jest utrzymanie certyfikatów, ale nie jako podstawowego instrumentu. Podkreślił, że prawa nabyte zostaną utrzymane. Planowane jest także utrzymanie aukcji.

  "Planujemy koszyki podzielone ze względu na charakter źródła, według tego które z nich generują dwutlenek węgla, a które nie. Nie będą to koszyki stricte technologiczne" - powiedział.

  W marcu br. Piotrowski mówił, że obecnie OZE stanowi około 12% w finalnym zużyciu energii i podkreślał, że unijne zobowiązania Polski, zgodnie z którymi do 2020 udział ten ma sięgnąć 15% nie są zagrożone.

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 17:25Ministerstwo Energii przejmuje nadzór nad spółkami energetycznymi 

  Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przejęło nadzór właścicielski nad: Enea S.A., Energa S.A., Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Tauronem Polska Energia S.A., podał resort.

  "Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 11 lutego 2016 r. nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi z dniem 1 kwietnia 2016 r. przechodzi z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii" - czytamy w komunikacie. 

  Resort podkreślił, że wejście w życie ustawy spowodowało przejęcie przez ME nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 14:02MSP widzi potrzebę ograniczenia dywidend spółek energet. na rzecz inwestycji 

  Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podziela pogląd ministra energii, że dywidendy ze spółek energetycznych powinny zostać ograniczone ze względu na konieczność inwestycji, poinformował minister Dawid Jackiewicz.

  "Wiemy, jakie są potrzeby budżetu naszego kraju i przed jakimi wyzwaniami stoimy, ale mamy równie dużą świadomość, jakie są potrzeby spółek, szczególnie, że mówimy o energetyce i trzeba wziąć pod uwagę zagrożenie black-outami" - powiedział Jackiewicz podczas konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu 100 dni pracy resortu.

  Podkreślił, że na konieczność budowy nowych bloków wskazywano także w poprzedniej kadencji. Mówił o tym m.in. były prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obecny prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Marek Woszczyk.

  "Dlatego utożsamiam się z tym, co mówił minister Tchórzewski, że jakąś część zysku trzeba zostawić tym podmiotom. Będę rozmawiał o tym z ministrem Tchórzewskim i ministrem finansów" - dodał Jackiewicz.

  Minister wskazał wcześniej, że dąży do uporządkowania polityki dywidendowej spółek Skarbu Państwa.

  "Chcemy, aby była przewidywalna, aby zasady były czytelne dla inwestorów" - powiedział.

  W styczniu minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że rząd nie ma planów zmiany polityki dywidendowej spółek energetycznych, jednak pracuje nad rozwiązaniem, które zapewni środki na inwestycje.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 15:21Prezydent podpisał ustawę o działach administracji rządowej 

  Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  "Celem ustawy 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie zmian dostosowawczych w szeregu ustaw, wynikających z utworzenia nowego działu administracji rządowej energia i powierzenia zadań i kompetencji związanych z energetyką i surowcami energetycznymi - przypisywanych dotychczas ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - ministrowi właściwemu do spraw energii" - czytamy w komunikacie. 

  Ze względu na powyższe, nowelizacja dostosowuje przepisy 29 ustaw - w przeważającej mierze w celu zakwalifikowania zadań wykonywanych do tej pory przez ministra właściwego do spraw gospodarki jako zadań ministra właściwego do spraw energii, podano także.

  "Wśród pozostałych, dokonywanych nowelizacją zmian, na szczególną uwagę zasługuje przeniesienie na ministra właściwego do spraw energii, z dniem 1 kwietnia 2016 roku, wykonywania uprawnień nadzorczych (przysługujących dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa) nad spółkami energetycznymi: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos, Polski Koncern Naftowy Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 'Naftoport' oraz Siarkopol Gdańsk oraz Towarzystwo Finansowe Silesia, a także spółkami zależnymi od tych spółek lub spółek powstałych w wyniku łączenia, podziału lub przekształcenia tych spółek, w których Skarbowi Państwa przysługują prawa z akcji lub udziałów - nowe brzmienie art. 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) (art. 3 pkt 2 nowelizacji)" - podano także. 

  (ISBnews)

 • 25.02, 10:29Jackiewicz: O przyszłości programu energetyki jądrowej zdecyduje referendum 

  Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz.

  "Możemy mówić, jakie z tego wynikają korzyści, możemy przekonywać do tego projektu. To jest celem rządu, ale decyzja w tej sprawie należy do społeczeństwa, które musi się w formie referendum wypowiedzieć w tej sprawie" - powiedział Jackiewicz w wywiadzie dla Radia Wnet.

  "Na dziś ten plan jest odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030. Całe lata zaniedbań spowodowały, że wizja budowy tej siłowni jądrowej odkłada się w czasie. Uważam, że to jest projekt, nad którym naprawdę powinniśmy się z troską pochylić" - dodał minister.

  Według niego, nowe władze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) rozstrzygnięcie kwestii energetyki jądrowej traktują jako priorytet.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał resort.

  (ISBnews)

   

 • 23.02, 16:28Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej 

  Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia – do końca 2020 r. – określonego poziomu oszczędności energii. Niezbędne do tego jest wykorzystanie systemów zapewniających poprawę efektywności energetycznej lub podjęcie innych działań poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą" – czytamy w komunikacie.

  W projekcie ustawy określono zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także zadania jednostek sektora publicznego w tym zakresie oraz sposób realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

  Zgodnie z projektem ustawy, minister energii będzie co 3 lata opracowywał krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan ma zawierać w szczególności:

  - opis planowanych programów zawierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;

  - określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;

  - informacje o osiągniętej oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii;

  - strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu, dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich modernizacji. 

  "Po raz pierwszy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii będzie musiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r." - czytamy dalej.

  W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej i dodano do ich wykazu "wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego".

  Na organy władzy publicznej, obejmujące swoim działaniem całą Polskę, nałożono obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków lub ich części. Zobowiązano je również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa, a także do realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

  Do nowej ustawy przeniesiono także system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

  W projekcie ustawy przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej za możliwość niepodejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. Zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu, na podstawie którego prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

  W projekcie ustawy znalazł się także rozdział dotyczący zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 19.02, 12:06ME pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o OZE 

  Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w ramach której uregulowane zostaną kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy na 1 lipca 2016 r., podał resort.

  W nowelizacji mają znaleźć się m.in. regulacje związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Rozgraniczona ma zostać działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

  "W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię" - czytamy w komunikacie.

  Dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikroinstalacje ministerstwo rozważa natomiast dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT, które umożliwiałyby rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej.

  "W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji" - czytamy dalej.

  Resort prowadzi także prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju. Mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji mają zostać skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana.

  "Prowadzone w Ministerstwie Energii prace legislacyjne mają też wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną" - wskazano także.

  Resort planuje również wprowadzenie uproszczeń procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców wszędzie tam, gdzie dzięki postępowi techniki możliwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urządzeń. Nowelizacja ustawy o OZE będzie zsynchronizowana czasowo z nowelizacją prawa energetycznego oraz ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej czyli tzw. ustawą licznikową, podało również ministerstwo.

  (ISBnews)

 • 07.01, 16:51Kowalczyk, Piotrowski i Kurtyka powołani na wiceministrów energii  

  Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Wojciecha Kowalczyka na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie energii i Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, z kolei Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtykę na podsekretarzy stanu w ministerstwie energii, podało Ministerstwo Energii. 

  "Wiceminister Andrzej Piotrowski będzie odpowiadał i nadzorował pion energetyki. Wiceminister Kurtyka natomiast odpowiedzialny będzie za kwestie związane z negocjacjami z UE spraw energetycznych w zakresie kwestii dotyczących pomocy publicznej dla energetyki" – czytamy w komunikacie.

  1 grudnia ub.r. na urząd ministra energii powołany został Krzysztof Tchórzewski.

  (ISBnews)

 • 31.12, 12:10Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. efektywności energetycznej 

  Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, wydłużającej termin obowiązywania ustawy do 31 grudnia 2017 r, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa miała zostać wdrożona do polskiego prawa do dnia 5 czerwca 2014 r. Ustawa przesuwa więc termin obowiązywania ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. z daty 31 grudnia 2016 r." - czytamy w informacji.

  Celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań, podała również Kancelaria.

  (ISBnews)