ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.05, 20:48Sejm przyjął nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii elektrycznej 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Za nowelizacją głosowało 231 posłów, przeciw było 10, a 183 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie wprowadzili poprawki doprecyzowujące, odrzucili poprawki zakładające mrożenie cen na dotychczasowych zasadach.

  Nowelizacja zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  Nowela przedłuża termin obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych i ustala ją w II poł. 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh (dotychczas 412 zł/MWh). Obowiązująca w I poł. 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

  Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.

  Wprowadzono także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ministerstwo Kultury i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

  Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

  Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  Dla gazu rząd przewidział likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy. 

  W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

  (ISBnews)

 • 15.05, 13:08MKiŚ: Pompy ciepła kosztem kwalifikowanym w 'Czystym powietrzu' tylko po wpisie na ZUM 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadza zmiany w programie "Czyste Powietrze" w taki sposób, by od przyszłego miesiąca pompy ciepła mogły być kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), podał resort.

  "Musimy zadbać o możliwie wysokie standardy jakości dotowanych urządzeń - i nie będzie to dotyczyło tylko pomp ciepła" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, cytowany w komunikacie.

  Wprowadzane zmiany mają sprzyjać wyborowi urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry.

  Zmiany w programie:

  - Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu "Czyste Powietrze" będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

  - Na listę ZUM docelowo wejdą tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.

  - Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im czasową obecność na liście - do 31 grudnia 2024 r.

  - Trwa proces weryfikacji zgodności raportów z badań z dokumentacją techniczną urządzeń przed wpisem na listę ZUM. Odpowiedzialny za prowadzenie listy ZUM Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wcześniej tego nie robił.

  - Równolegle do wprowadzanych zmian odbywać będą się kontrole zgodności pomp ciepła. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów.

  - W trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny - osoby korzystające z programu "Czyste Powietrze" decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.

  - Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w "Czystym Powietrzu", obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie dotychczas zidentyfikowanych nadużyć, wymieniono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 10:24MKiŚ: Jest wstępna zgoda KE na rezygnację z podatku od aut spalinowych 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na rezygnację z podatku od aut spalinowych, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W przyjętej w kwietniu br. przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono planowany wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu samochodów elektrycznych.

  "Nie będzie podatku spalinowego. [..] Każda rewizja [kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy] jest poprzedzona prenegocjacjami" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Pytana, czy jest przynajmniej wstępna zgoda Brukseli na odstąpienie od tego podatku, przyznała: "oczywiście, że tak".

  "Jest zgoda Brukseli wyrażona w prenegocjacjach, potem formalnie wprowadzona do dokumentu, który formalnie zostanie zaakceptowany na dalszym etapie" - dodała minister.

  Zgodnie z założeniami w KPO, w IV kw. 2024 r. miała zostać wprowadzona opłata rejestracyjna od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Natomiast w II kw. 2026 r. miał zostać wprowadzony podatek od własności pojazdów emitujących spaliny.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:34MKiŚ liczy, że przepisy ustawy wiatrakowej wejdą w życie na przełomie roku 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Przepisy ustawy wiatrakowej, nad którą obecnie pracuje rząd, zmniejszające minimalną odległość dużych wiatraków od zabudowań do 500 m z 700 m, powinny wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku, ocenia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

  "Chciałabym, żeby na przełomie roku faktycznie te przepisy weszły w życie" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej odległości dużych wiatraków od zabudowań mieszkalnych do 500 m z 700 obecnie.

  Obecnie trwają negocjacje w sprawie projektu na poziomie rządowym.

  "Chcemy dobrze tę ustawę przekonsultować, w tej chwili trwają negocjacje na poziomie rządowym, potem społeczne konsultacje, i wtedy Sejm czyli idziemy już standardowym, tradycyjnym kalendarzem" - podkreśliła minister.

  Projekt ma być gotowy za ok. dwa miesiące.

  Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.

  (ISBnews)

 • 13.05, 09:12Lewiatan: Przedłużenie cen max. na energię po 30 czerwca jest niezgodne z prawem UE 

  Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Przedłużenie cen maksymalnych na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po 30 czerwca 2024 r.  jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej  i może narazić Polskę na kary finansowe, a także konieczność wypłaty odszkodowań dla sprzedawców, którzy zostaliby objęci regulacją, uważa Konfederacja Lewiatan.

  Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w ubiegłym tygodniu został skierowany do Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Komisja ma przedstawić sprawozdanie do 15 maja 2024 r.

  Stanowisko do projektu przekazała Konfederacja Lewiatan.

  "Wskazujemy na niezgodność z prawem Unii założeń przepisów prawnych regulujących ceny energii elektrycznej po 30 czerwca 2024 r. […] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE potwierdziła zakaz stosowania cen maksymalnych w sprzedaży energii elektrycznej do konsumentów i mikroprzedsiębiorstw" - czytamy.

  W  ocenie Konfederacji Lewiatan wprowadzenie mechanizmu cen maksymalnych po dniu 30 czerwca 2024 r. jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, które zostało zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2023, poz. 1681).

  „Konfederacja Lewiatan wskazuje, że wszelkie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są przez konsumentów w Polsce na podstawie woli stron i obowiązujących przepisów. Prawna możliwość interwencji w treść tych umów – w szczególności w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej - wygasła najpóźniej z końcem 2023 roku wraz z wygaśnięciem rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemy wysokich cen energii" - czytamy także.

  Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę "na brak jakiejkolwiek europejskiej podstawy prawnej do powyższej interwencji".

  "Dodatkowym kosztem takiej interwencji - poza karami finansowymi, jakie może nałożyć na Polskę Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest konieczność zapłacenia odszkodowań w zakresie całości poniesionych kosztów przez sprzedawców, którzy zostaliby objęci zapisami regulacji o maksymalnej cenie sprzedaży energii elektrycznej" - czytamy dalej.

  Ponadto Konfederacja Lewiatan zwróciła także uwagę na aspekt potencjalnego nierównego traktowania konsumentów, którzy są stronami umów sprzedaży energii elektrycznej , jak również brak konsultacji projektu.

  Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa URE, obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta będzie obowiązywać w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Ponadto w II poł. 2024 r. zakłada się utrzymanie obowiązującej w pierwszej połowie 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

  Projekt zakłada, że wprowadzenie bonu dla gospodarstw, których dochody nie przekraczają 2,5 tys. zł w gospodarstwach jednoosobowych i 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) szacuje, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:12W MAP powołano zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych SP 

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) powołano zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, który ma zajmować się m.in. analizą uwarunkowań wydzielenia tych aktywów, współpracą ze spółkami z udziałem SP w zakresie wypracowania kierunków oraz metod wydzielenia oraz ustaleniem podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie tego procesu.

  Zarządzenie ministra aktywów państwowych z 9 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych.

  "Powołuje się Zespół do spraw wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego. […]  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych. […] Do zadań Zespołu należy: 1) analiza uwarunkowań wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego; 2) współpraca ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego w zakresie wypracowania założeń, kierunków oraz metod przeprowadzenia wydzielenia; 3) opracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych nakierowanych na przeprowadzenie wydzielenia; 4) ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za realizację wydzielenia oraz podziału zadań pomiędzy te podmioty" - czytamy w zarządzeniu.

  Zgodnie z zarządzeniem w skład zespołu wchodzą:

  - przewodniczący - wskazany przez ministra sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;

  - zastępca przewodniczącego - minister przemysłu albo osoba przez niego wskazana;

  - pozostali członkowie zespołu:

  a) pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej albo osoba przez niego wskazana,

  b) dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych albo osoba przez niego wskazana,

  c) dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych albo osoba przez niego wskazana,

  d) zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego albo osoba przez niego wskazana, departamentu nadzoru lub przez niego wskazany,

  f) dyrektor Departamentu Prawnego albo osoba przez niego wskazana,

  g) pracownik Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Zespołu, wymieniono.

  Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka zespołu, może zapraszać do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań zespołu, podano także.

  (ISBnews)

 • 10.05, 09:00Projekt ws. bonu energetycznego i cen maks. energii trafił do dalszych prac w komisji 

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładający obniżenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców dla oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wprowadzona ma też zostać możliwość zatwierdzania zmiany taryf przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych ma przedstawić sprawozdanie do 15 maja 2024 r.

  "Wprowadzimy możliwość zatwierdzenia nowych taryf za energię elektryczną i gaz ziemny na sezon jesienno-zimowy w celu ich obniżenia w II poł. tego roku. Robimy to po to, żeby prezes Urzędu Regulacji Energetyki mógł obniżyć obecnie obowiązujące taryfy i dostosować je do spadających cen na rynkach hurtowych" - powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska w Sejmie, przedstawiając projekt.

  Projekt zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa URE, obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta będzie obowiązywać w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Ponadto w II poł. 2024 r. zakłada się utrzymanie obowiązującej w pierwszej połowie 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

  "Wprowadzamy rozwiązanie systemowe: bon energetyczny dla najbardziej potrzebujących. Ten bon pomoże osobom o niższych dochodach: o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych"  - powiedziała Zielińska.

  MKiŚ zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ponadto - jak podało MKiŚ w komunikacie - gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł).

  Zgodnie z projektem przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, podał resort.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

  Projekt zakłada, że na drugą połowę 2024 r. przedłużone zostaną ceny maksymalne za energię elektryczną dla gospodarstw domowych; mają być ustalone na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie.

  W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej), ceny w II połowie 2024 r. pozostaną na poziomie dotychczasowym (693 zł/MWh).

  Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

  Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  (ISBnews)

 • 09.05, 12:54MKiŚ: Drugi, ambitny scenariusz KPEIK do 2030 r. będzie gotowy na przełomie VI i VII 

  Warszawa, 09.05.2024 (ISBnews) - Drugi, ambitny scenariusz "Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r. (tzw. WAM) będzie gotowy na przełomie czerwca i lipca br., potwierdziła wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Na początku marca resort informował, że przygotował wstępną wersję aktualizacji "Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu" (KPEiK), którą przekazał do Komisji Europejskiej.

  Docelowy dokument KPEiK ma zawierać dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM).

  "Nad drugim projektem i nad drugim planem, bardziej ambitnym, ale i bardziej konkurencyjnym, pracujemy teraz z celem ukończenia go dokładnie zgodnie z terminami Komisji Europejskiej i rozporządzenia europejskiego, które nas obowiązuje - czyli na przełomie czerwca i lipca tego roku" - powiedziała Zielińska, odpowiadając na pytania w Sejmie.

  Resort zapowiadał na początku marca br., że docelowy dokument zawierający dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM), zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r.

  W scenariuszu bazowym Polska deklaruje m.in. osiągnięcie do 2030 r. 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Prognozy dotyczące całej gospodarki wskazują, że Polska może osiągnąć redukcję gazów cieplarnianych o 35% w 2030 r. (do poziomu ok. 288 mln t ekw. CO2) w stosunku do 1990 r. (szacunki nie mają charakteru celu).

  (ISBnews)

 • 08.05, 13:39MKiŚ: Rząd planuje zagłosować za przyjęciem rozporządzenia metanowego 

  Warszawa, 08.05.2024 (ISBnews) - W wyniku wprowadzonych zmian do projektu tzw. rozporządzenia metanowego, rząd planuje na posiedzeniu Rady Europejskiej zagłosować za przyjęciem tego projektu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

  "W wyniku negocjacji w Radzie, w Parlamencie Europejskim oraz podczas rozmów trójstronnych udało się zmienić ten dokument, wprowadzono do niego liczne zmiany; liczne zmiany zostały wprowadzone w Parlamencie Europejskim przy zgodzie parlamentarzystów z Polski, z różnych opcji politycznych, zasiadających w różnych grupach" - powiedział Motyka na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.  

  Podkreślił, że większość postulatów zgłaszanych przez polski rząd została uwzględniona.

  "Jako rząd, analizując tekst kompromisowy zauważamy, że znacząca większość tych postulatów, które Polska zgłaszała w trakcie procedowania tego projektu zostały w nim zawarte, zostały zawarte w ostatecznym tekście. Zgłaszane postulaty zostały uwzględnione w całości lub w zbliżonym do postulowanego brzmieniu" - dodał wiceminister.

  Poinformował, że rząd pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany.

  "Pozytywnie odnosimy się do zmian w projekcie rozporządzenia, w szczególności tych, dotyczących przepisów ogólnych, przepisów w zakresie sektora ropy i gazu, a projektowane przepisy maksymalizuję możliwe do realizacji ograniczenia emisji metanu, a jednocześnie ograniczają koszty związane z realizacją obowiązków, nałożonych tym rozporządzeniem na naszą gospodarkę. […] Wobec przyjętych w trakcie negocjacji zmian, […] rząd planuje na posiedzeniu Rady zagłosować za przyjęciem tego rozporządzenia" - podkreślił Motyka.

  Projektowane rozporządzenie ma m.in. wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  Rozporządzenie, zaproponowane przez Komisję Europejską, zostało przyjęte przez Parlament Europejski  w maju ub. roku, a w listopadzie ub. roku Rada UE i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dot.  śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym.

  (ISBnews)

 • 07.05, 14:40Domański: Działania osłonowe na rynku energii obniżą inflację o ok. 1 pkt proc. 

  Katowice, 07.05.2024 (ISBnews) - Przyjmowane dziś przez Radę Ministrów działania osłonowe na rynku energii obniżą inflację o ok. 1 pkt proc., szacuje minister finansów Andrzej Domański.

  "Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, działania osłonowe, które właśnie przyjmujemy powinny przełożyć się na niższą inflację o około 1 punkt procentowy. To dosyć istotna różnica. Naszym celem jest, to aby te działania osłonowe dotyczyły tych słabszych gospodarstw domowych, których dochody są na trochę niższym poziomie, bo wiemy, że obecne ceny energii na rynku są wciąż z punktu widzenia bardzo wielu polskich gospodarstw domowych trudne do poniesienia" - powiedział Domański dziennikarzom w kuluarach XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

  Zapytany, czy w przyszłym roku możemy spodziewać się jakiegoś uwolnienia cen energii dla gospodrstw domowych, minister odpowiedział: "Rozwiązanie, które dzisiaj przyjmujemy dotyczy energii do końca do 2024 roku. Będziemy uważnie śledzić sytuację na rynku, ceny i wtedy podejmować kolejne działania".

  Rada Ministrów zajmuje się na dzisiejszym posiedzeniu projektem ustawy o bonie energetycznym i mrożeniu cen energii. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w projekcie założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

  Przyjęty w końcu kwietnia przez Radę Ministrów "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027" (WPFP) przewiduje m.in. że średnioroczna inflacja wyniesie 5,2% w 2024 r., w 2025 r. - 4,1%. W 2026 r. średnioroczna inflacja wyniesie 3,3%, a w 2027 r. 2,5%.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:28Czarnecka: Plan odejścia od węgla do 2049 r. aktualny, w poszcz. kopalniach może wcześniej 

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Plan odejścia od wykorzystywania węgla kamiennego do 2049 roku pozostaje aktualny, natomiast możliwe będzie wcześniejsze zamykanie niektórych kopalń ze względu na sczerpywanie zasobów lub kwestie bezpieczeństwa, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

  "Planów zmiany harmonogramu nie mamy, natomiast proszę pamiętać, że złoża się wyczerpują i najistotniejsze jest bezpieczeństwo ludzkie. A wypadki na kopalniach pokazują, że czasami geologia nie pozwala na dalsze wydobycie" - powiedziała Czarnecka w rozmowie z TVP Info.

  "W sprawie konkretnej kopalni to przede wszystkim zależy od sczerpania złóż i od bezpieczeństwa ludzkiego. Jeżeli to wydobycie będzie niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo na przykład na tąpnięcia, no to oczywiście ta kopalnia musi ulec wcześniejszemu wygaszeniu" - dodała.

  Minister podkreśliła też, że jest przekonana o tym, iż "ten program, który jest w tej chwili, będzie programem docelowym" dla sektora węglowego.

  W 2020 r. przedstawiciele rządu i związków zawodowych uzgodnili, że likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 r.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:21Czarnecka: Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energ. 

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energetycznych tak, by mogły one funkcjonować w zakresie zielonej transformacji, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

  "Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem tych aktywów na swoje potrzeby i wtedy nie będzie obciążenia inwestorów i nie będzie obciążenia spółek energetycznych, które będą mogły funkcjonować w zakresie zielonej transformacji" - powiedziała Czarnecka w rozmowie z TVP Info.

  "Wyodrębniamy źródła wytwórcze. Te źródła wytwórcze funkcjonują w odrębnym podmiocie i ten odrębny podmiot będzie realizował kontrakty z polskimi kopalniami" - dodała minister.

  W kwietniu Czarnecka powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Ministerstwo Przemysłu rozważa różne warianty "głębokiego wydzielenia" aktywów węglowych w ramach tej samej grupy energetycznej. Dodała, że resort rozmawia z prawnikami, jak ten proces przeprowadzić. Zapowiedziała, że następnie resort będzie rozmawiać z bankami, aby wypracować optymalny model, także dla nich do zaakceptowania, żeby finansowały zieloną transformację tychże grup energetycznych.

  Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) informowało później, że w resorcie trwają analizy dotyczące jednoznacznego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:31MFiPR: Ewentualne finansowanie Izery będzie możliwe z części pożyczkowej zmienionego KPO 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek, co oznacza, że w przypadku kontynuowania projektu samochodu elektrycznego Izera będzie możliwość korzystania przy nim ze środków unijnych (pożyczek) po 2026 roku, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Jeśli chodzi o projekty, które nie mogą się zdarzyć dlatego, że czas już na to nie pozwala, to takim projektem, który nie tyle nie może się zdarzyć, ile musiał zostać przeniesiony z części grantowej do części pożyczkowej jest Fundusz Elektromobilności, który niektórzy łączą z Izerą. Aczkolwiek podkreślam: słowo Izera nie pada w KPO" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  "Dlaczego trzeba było przenieść ten fundusz z części grantowej do części pożyczkowej? Dlatego, że w części grantowej wszystkie inwestycje muszą być zrealizowane do połowy 2026 roku. Stan tej inwestycji jest taki, że zakończenie - czyli że samochody zjeżdżają z taśmy - do połowy 2026 roku nie rokuje absolutnie i są ograniczone możliwości, żeby czas nadrabiać przy tak poważnej inwestycji. Przeniesienie tego do części pożyczkowej powoduje ciągle, że jeżeli będzie taka decyzja, to będą preferencyjne, korzystne środki na tę inwestycje, ale będzie można te środki używać po 2026 roku - bo taka jest logika części pożyczkowej" - wyjaśniła minister.

  Pod koniec 2023 r. ElectroMobility Poland (EMP) poinformowało, że zakończyło II fazę projektową związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery.

  ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych - PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia. Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:02MFiPR: W KPO - 1,5 mld zł grantu na dopłaty do zakupu e-aut, program ruszy jeszcze w br. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat - w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd - do zakupu samochodów elektrycznych, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Program grantowy w ramach KPO będzie kosztował 1,5 mld zł i ruszy jeszcze w tym roku, zapowiedziała minister.

  "Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inną logikę - logikę dopłat - czyli logikę zachęty, a nie logikę kary dla tych, którzy zechcą kupić samochody spalinowe. Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  "To będą środki na 30-tysięczne dopłaty jako bazowe dla samochodów, nie te z najwyższej półki, tylko na te ze średniej półki. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód - znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej. Dokładnie jak będzie wyglądał program dopłat - nad tym już pracuje Ministerstwo Klimatu i na pewno jeszcze w tym roku cały ten program ruszy" - dodała minister.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  (ISBnews)

 • 30.04, 14:07MFiPR: Rząd przyjął rewizję KPO, zakładającą m.in. rezygnację z podatku od aut spalinowych 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO), przewidującą m.in. zastąpienie planowanego wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  "Rewizja KPO przyjęta przez Radę Ministrów! Kilka miesięcy temu mieliśmy zablokowane KPO z opóźnionymi reformami i nierealistycznymi inwestycjami. Dzięki przyjętym zmianom zainwestujemy więcej:

  600 mln zł w szpitale powiatowe,

  2,5 mld w polskich rolników

  600 mln w ocieplenie budynków wielorodzinnych

  Przede wszystkim zastąpimy podatek od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków.

  Dziękuję wszystkim ministrom za dobra i konstruktywną współpracę dla Polaków" - napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

  (ISBnews)

 • 30.04, 11:11Rząd planuje przyjęcie projektu dot. granicznego podatku węglowego (CBAM) w III kw. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. br. projektu, przygotowującego warunki do wdrożenia unijnego podatku węglowego, tzw. CBAM, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  Aktem prawnym, którego stosowaniu służy projekt ustawy jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

  Rozporządzenie CBAM ustanawia tzw. mechanizm CBAM (graniczny podatek węglowy). Będzie miał on zastosowanie do importu określonych towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z sektorów cementu, energii elektrycznej, nawozów, żeliwa i stali, aluminium oraz wodoru.

  Projektowana regulacja ma zapewnić stosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie odnoszącym się do okresu przejściowego funkcjonowania mechanizmu CBAM.

  "Wykonanie przedmiotowych przepisów dotyczących okresu przejściowego mechanizmu CBAM wymaga w pierwszej kolejności ustanowienia właściwego organu krajowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CBAM, każde państwo członkowskie jest zobligowane do wyznaczenia właściwego organu do wypełniania funkcji i obowiązków wynikających z jego przepisów" - czytamy w wykazie.

  Drugim celem ustawy jest utworzenie stabilnego zaplecza kadrowego i analitycznego, które będzie wspomagało proces podejmowania decyzji oraz przyczyni się do rozwoju istniejących narzędzi badawczych, podano także.

  Projekt ustawy powierza rolę właściwego organu w okresie przejściowym (do roku 2026) Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami. Dostęp do rejestru przejściowego CBAM będzie udzielany przez organy Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Projektowana ustawa przyznaje Krajowemu ośrodkowi kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych oraz przewiduje, że organem wyższego stopnia w stosunku do Krajowego ośrodka będzie minister właściwy do spraw klimatu.

  Z uwagi na formę prawną Krajowego ośrodka przewiduje się przyjęcie przez Skarb Państwa odpowiedzialności finansowej na potrzeby ewentualnych odszkodowań wynikających z naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych.

  Projekt zakłada także wsparcie Krajowego ośrodka w rozwijaniu działalności Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych w ramach którego rozbudowywany będzie warsztat analityczny, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 30.04, 09:42Rząd planuje przyjęcie projektu dot. utworzenia stref czystego transportu w IV kw. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w IV kw. br. projektu zakładającego utworzenie stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców  oraz nałożenie obowiązku zakupu wyłącznie autobusów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) i zawierania umów przewozu tylko z podmiotami korzystającymi z takich autobusów przez miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz Metropolię Gornośląsko-Zagłębiowską, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Wprowadzenie proponowanych rozwiązań stanowić ma  także realizację reform związanych z przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2021 r. Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

  "W projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie przepisów mających na celu m.in. wprowadzenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm emisji NO2" - czytamy w wykazie.

  Ponadto niezwłocznie po dokonaniu oceny stanu powietrza Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie przekazywał gminom, na obszarze których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2 informację o stwierdzeniu tego przekroczenia, bądź o spadku stężenia do dopuszczalnego poziomu.

  Zostanie wprowadzony obowiązek nabywania w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynie autobusów lub trolejbusów zeroemisyjnych w celu świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz do zawierania umów przewozu wyłącznie z podmiotami posiadającymi takie pojazdy, podano także.

  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia łączy dziś 41 miast i gmin, na terenie których organizuje i nadzoruje i realizuje zadania publiczne związane z transportem publicznym.

  Zgodnie z projektem, umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zostanie zapewnione wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wskazanym w projekcie.

  Proponowane rozwiązania przyczynią się do redukcji szkodliwych emisji m.in. tlenków azotu, pyłów zawieszonych oraz zanieczyszczenia hałasem. Ponadto będą mieć pozytywny wpływ na poprawę zdrowia publicznego i obniżenia liczby chorób związanych z oddychaniem. Przełoży się to na jakość życia mieszkańców oraz spowolnienie zmiany klimatu, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 25.04, 14:40PE przyjął 'Net-Zero Industry Act' celem wsparcia technologii sprzyjających dekarbonizacji 

  Warszawa, 25.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) zatwierdził regulację o zerowym zużyciu energii w przemyśle ("Net-Zero Industry Act"), mającą na celu wzmocnienie unijnej produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji, podał Parlament.

  "'Net-Zero Industry Act', już nieformalnie uzgodniony z Radą, wyznacza cel dla Europy, aby do 2030 r. produkować 40% rocznego zapotrzebowania na technologie o zerowym zużyciu energii netto, w oparciu o krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) oraz aby osiągnąć 15% globalnej wartości rynkowej tych technologii" - czytamy w komunikacie.

  Porozumienie przewiduje utworzenie inicjatyw "Net-Zero Acceleration Valleys", przyspieszających proces wydawania pozwoleń poprzez delegowanie części gromadzenia dowodów na potrzeby ocen środowiskowych do państw członkowskich.

  "Technologie, które mają być wspierane, obejmują wszystkie technologie odnawialne, jądrowe, dekarbonizację przemysłową, sieci, technologie magazynowania energii i biotechnologię. Ustawa uprości proces wydawania pozwoleń, określając maksymalne terminy zatwierdzania projektów w zależności od ich zakresu i wydajności" - czytamy dalej.

  Przepisy będą zachęcać do finansowania z dochodów krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz dla większości projektów strategicznych za pośrednictwem Platformy Strategicznych Technologii dla Europy (STEP) i jest to krok w kierunku europejskiego funduszu suwerenności, wskazano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 25.04, 14:33MKiŚ skorygowało łączny koszt ustawy o cenach maks. i bonie energetycznym na 8,1 mld zł 

  Warszawa, 25.04.2024 (ISBnews) - Łączny koszt wdrożenia ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym założono m.in. przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych na II poł. br, wyniesie 8,1 mld zł, a nie - jak szacowano początkowo - 6,3 mld zł, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  Resort finansów stwierdził w swoich uwagach do projektu (w pkt 2), że "koszty projektu w latach 2024-2025 nie wynoszą, tak jak to wykazano w OSR 6,3 mld zł, lecz 8,1 mld zł - kwestia ta wymaga wyjaśnienia, przedstawienia dodatkowych wyliczeń oraz ujednolicenia treści dokumentów".

  "W zakresie uwagi nr 2 została ona uwzględniona poprzez naniesienie korekt do oceny skutków regulacji" - czytamy w odpowiedzi resortu klimatu.

  Jak podano wcześniej w OSR:

  "Proponowany maksymalny limit wydatków na rozwiązania zawarte w projekcie to 6,333 mld zł, z tego:

  - dotacja celowa na bony energetyczne: 1,6 mld zł; w tym w 2024 r. - 1,27 mld zł, w 2025 r. - 0,32 mld zł, w 2026 r. - 2 mln zł, w latach 2027-2034 - 1 mln zł rocznie.

  - zmiana taryf obrotu energią elektryczną: 0 zł.

  - cena maksymalna za energię elektryczną (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) z tytułu stosowania ceny maksymalnej 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej: 3,083 mld zł, w tym w 2024 r. - 2,1 mld zł, w 2025 r. - 0,983 mld zł.

  - cena maksymalna za paliwa gazowe (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych): 0,2 mld zł; w tym w 2024 r. 0,1 mld zł i w 2025 r. 0,1 mld zł.

  - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sprzedaży ciepła: 1,45 mld zł, w tym w 2024 r. - 1,1 mld zł, w 2025 r. - 0,35 mld zł".

  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w projekcie, który rząd chce przyjąć w II kwartale br., założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

  (ISBnews)

 • 23.04, 09:16MF za finansowaniem mrożenia cen energii z rezerw celowych budżetu 

  Warszawa, 23.04.2024 (ISBnews) - Proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiązania dotyczące mechanizmów dalszego zamrażania cen energii elektrycznej powinny być finansowane z rezerw celowych budżetu państwa, napisał wiceminister finansów Paweł Karbownik w uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  "Projekt przewiduje finansowane przyjętych rozwiązań z budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dalej: FPC-19). Biorąc pod uwagę znaczenie społeczno-gospodarcze wprowadzanych rozwiązań, w szczególności w zakresie bonu energetycznego, zauważam, że w 2024 r. zabezpieczenie środków na ww. cel będzie wymagało zrealizowania oszczędności w rezerwach celowych budżetu państwa i odpowiedniego dokonania zmian ich przeznaczenia, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o finansach publicznych. Stąd niezwykle ważne jest, aby w procesie identyfikacji takich oszczędności uczestniczył również projektodawca - minister klimatu i środowiska, identyfikując potencjalne źródła finansowania w ramach rezerw celowych, których jest dysponentem, uwzględniając aktualne priorytety Rady Ministrów" - czytamy w uwagach resortu finansów

  "Dotychczasowe doświadczenia oraz przekazywane wstępne robocze deklaracje wskazują na ewentualne oszczędności w ramach rezerwy celowej poz. 10 'Środki na realizację umów zwartych przez ministra klimatu i środowiska w związku z poleceniem prezesa Rady Ministrów' czy poz. 60 'Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne'" - dodał wiceminister.

  "Jednoznaczna deklaracja ministra klimatu i środowiska co do możliwości przeznaczenia niewykorzystanych środków z rezerw celowych, które są w jego dyspozycji, powinna znaleźć się w ocenie skutków regulacji (OSR). W odniesieniu do FPC-19 przypominam, że Fundusz ten nie posiada własnych źródeł finansowania i zwiększanie jego zobowiązań będzie skutkować zwiększeniem jego zadłużenia" - napisał też Karbownik.

  Wiceminister wskazał ponadto, że projekt przewiduje też koszty, które nie są uwzględnione w OSR, w wysokości około 1,8 mld zł.

  "Dotyczą one zwiększenia wydatków na tzw. ustawę PRĄD1 o 1,03 mld zł (ustawa ta w ogóle nie jest uwzględniona w OSR) oraz w wyższych o 0,8 mld zł wydatkach na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w tzw. ustawie PRĄD2. Sprawiają one, że koszty projektu w latach 2024-25 nie wynoszą, tak jak to wykazano w OSR 6,3 mld zł, lecz 8,1 mld zł - kwestia ta wymaga wyjaśnienia, przedstawienia dodatkowych wyliczeń oraz ujednolicenia treści dokumentów" - stwierdził w uwagach.

  Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym założono przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych na II poł. tego roku. Jednak cena ta ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

  Cena maksymalna za energię elektryczną dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki itd.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) zostanie utrzymana w II poł. br. na dotychczasowym poziomie 693 zł/MWh.

  W planowanym projekcie mają znaleźć się przepisy o wprowadzeniu bonu energetycznego - będzie on "świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym".

  Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła zostanie przedłużony do 30 czerwca 2025 r., z tym że ceny dostaw zostaną powiększone maksymalnie o 15% od 1 lipca 2024 r. oraz o 30% od 1 stycznia 2025 r., podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu. Mechanizm maksymalnych cen za dostawy paliw gazowych zostanie utrzymany do końca tego roku.

  Łącznie wydatki sektora finansów publicznych z tytułu projektowanej ustawy wyniosą: 4,57 mld zł w 2024 r. (w tym z budżetu państwa: 1,27 mld zł) oraz 1,75 mld zł w 2025 r. (w tym z budżetu państwa: 0,32 mld zł), wskazano w OSR. Dotacja celowa z budżetu państwa na bony energetyczne wyniesie w br. 1,27 mld zł, maksymalny limit rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych związanych z ceną maksymalną za energię elektryczną to 2,1 mld zł w br.

  (ISBnews)