ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.04, 15:02Rząd planuje przyjąć ustawę ws. wsparcia dla kogeneracji w II kw. 2018 r. 

  Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzający nowy mechanizm wsparcia dla tej branży, w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Projektowany mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych jednostek kogeneracji, istniejących jednostek i instalacji o mocy do 1 MW, podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Energii.

  "W zakresie nowych instalacji mechanizm opierać się będzie na modelu aukcyjnym (aukcje w formule 'pay as bid'). System aukcyjny spełnia oczekiwania zmierzające do minimalizacji kosztów wsparcia rozwoju kogeneracji przenoszonych na odbiorców końcowych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów wymuszających konkurencję. Ponadto, formuła przetargowa premiuje technologie i lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest najbardziej efektywne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne" - czytamy dalej.

  W proponowanym mechanizmie aukcyjnym każdy z inwestorów przedstawiać będzie jedną ofertę w ramach aukcji. Wygrywać mają oferty o najniższych cenach ofertowych (jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej). Zdaniem ME, wprowadzenie aukcji rozliczanych według ceny ofertowej pozwoli promować wyłącznie najbardziej efektywne technologie oraz lokalizacje, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu.

  "Zakłada się dopuszczenie do wsparcia wszystkich istniejących instalacji, gdzie jego wysokość odpowiadała będzie luce finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, a rynkową ceną energii. Powyższe rozwiązanie w odróżnieniu od zaproponowanego modelu aukcyjnego dla nowych instalacji, lepiej odpowiada potrzebom istniejących instalacji, które dla utrzymania produkcji energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie wymagają stosownego wsparcia - wyeliminowane zostaje ryzyko, że istniejąca jednostka nie wygra aukcji, a tym samym nie będzie mogła utrzymać dotychczasowej produkcji" - podano także. 

  Wysokość premii kierowanej do istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji określana ma być corocznie w formie stosownego rozporządzenia i w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe.

  "Jednocześnie dopuszcza się możliwość określania wysokości premii na poziomie 0 zł/MWh, co oznaczać będzie, że w danym roku warunki rynkowe umożliwiają instalacjom wysokosprawnej kogeneracji funkcjonowanie bez konieczności dodatkowego wsparcia" - wskazano. 

  Dla instalacji najmniejszych (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) resort proponuje wprowadzenie odrębnego mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu stałej premii do ceny energii elektrycznej ("feed in premium"), o z góry określonej wartości.

  "Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozwój instalacji wysokosprawnej kogeneracji szczególnie z sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze komunalnym (pozwoli na wykorzystanie instalacji wysokosprawnej kogeneracji na obszarach niewielkich aglomeracji lub osiedli, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej). Małe instalacje wysokosprawnej kogeneracji mogą też stanowić istotny wkład w rozwój koncepcji klastrów energii na obszarach wiejskich" - napisano także w materiale.

  Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia kogeneracji, bazujący na formule świadectw pochodzenia, wygaśnie z końcem 2018 r. 

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 15:51ME: Praktycznie sfinalizowano prace nad aktualizacją programu jądrowego 

  Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii praktycznie sfinalizowało prace nad aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), a w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu koordynacji przy ministrze energii utworzony zostanie międzyresortowy zespół roboczy ds. programu, podał resort. 

  "Ministerstwo Energii prowadzi aktywne działania zmierzające do rozwoju w Polsce energetyki jądrowej w sposób efektywny i z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Sfinalizowane zostały praktycznie prace nad aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej, w tym założeń dotyczących efektywnego modelu finansowania inwestycji oraz postępowania przetargowego. Wynikiem tych prac będzie aktualna, odpowiadająca realiom i naszym możliwościom strategia prowadzenia programu jądrowego. Działania programu będą oparte na realistycznych przesłankach, dobrze przygotowane, realizowane w sposób przemyślany i po niezbędnych uzgodnieniach z inwestorem" - czytamy w stanowisku Ministerstwa Energii w odpowiedzi na wnioski opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

  W ramach aktualizacji programu resort przygotował zaktualizowany harmonogramu realizacji programu, dokonał oceny zaproponowanego przez inwestora modelu ekonomiczno-finansowego oraz własnych analiz i ocen służących zapewnieniu opłacalności inwestycji i eksploatacji elektrowni jądrowej.

  Ministerstwo Energii w ramach swoich kompetencji prowadzi na bieżąco monitoring stanu prawnego niezbędnego do wdrożenia energetyki jądrowej, koordynuje i realizuje działania związane z rozwojem kadr dla energetyki jądrowej, prowadzi skutecznie działania informacyjno-edukacyjne, prowadzi działania nad zapewnieniem w przyszłości stabilnych dostaw paliwa jądrowego, być może także ze źródeł krajowych, realizuje działania dla zapewnienia efektywnego i bezpiecznego systemu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz działa na rzecz zapewnia udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej, wskazano także.

  "Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu koordynacji przy ministrze energii utworzony zostanie międzyresortowy zespół roboczy ds. Programu polskiej energetyki jądrowej. W jego skład wejdą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację programu, a jego rolą będzie koordynowanie działań związanych z realizacją PPEJ" - czytamy dalej.

  Ministerstwo deklaruje też, że będzie współpracować z inwestorem przy opracowywaniu harmonogramu realizacji inwestycji oraz wyborze konkretnego modelu finansowania budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych. Przebieg procesu inwestycyjnego będzie na bieżąco monitorowany przez służby podległe ministrowi energii.

  "Obarczenie ME całkowitą odpowiedzialnością za powstałe opóźnienia w realizacji PPEJ oraz negatywna ocena NIK są w ocenie Ministerstwa Energii nieuzasadnione. Niewykonanie przez inwestora żadnego z przyjętych zobowiązań, co zostało podkreślone w ocenie ogólnej NIK, uzasadnia takie stanowisko Ministerstwa. Minister, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, nie ma - i nie powinien mieć w gospodarce rynkowej - mechanizmu przymusu lub wydawania wiążących poleceń w stosunku do spółki. Może jednak motywować podmioty, tworząc atrakcyjne gospodarczo środowisko do określonych działań. Przykłady z ostatnich lat pokazują, że dla sektora energii jest to zadanie trudne w realizacji, ale możliwe do wykonania" - napisano także w stanowisku.

  Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała dziś wnioski z kontroli PPEJ, z których wynika, że brak realizacji zasadniczych zadań programu przez Ministerstwo Gospodarki, a następnie Ministerstwo Energii skutkuje ponad pięcioletnim opóźnieniem prac nad budową elektrowni jądrowej w Polsce. Konsekwencją mogą być koszty dla gospodarki związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2 szacowane na 1,5-2,6 mld zł. Według Izby, uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej będzie realne prawdopodobnie dopiero po 2030 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 09:37NIK: Opóźnienie programu jądrowego może skutkować 1,5-2,6 mld zł kosztów 

  Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Brak realizacji zasadniczych zadań Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przez Ministerstwo Gospodarki, a następnie Ministerstwo Energii skutkuje ponad pięcioletnim opóźnieniem prac nad budową elektrowni jądrowej w Polsce. Konsekwencją mogą być koszty dla gospodarki związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2 szacowane na 1,5-2,6 mld zł, uważa Najwyższa Izba Kotroli (NIK). Według Izby, uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej będzie realne prawdopodobnie dopiero po 2030 r. 

  NIK kontrolą w zakresie realizacji PPEJ objęła Ministerstwo Energii (ME), Państwową Agencję Atomistyki (PAA), Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ), PGE Polską Grupę Energetyczną SA (PGE SA) oraz jej spółką zależną PGE EJ1 sp. z o.o. (PGE EJ1), podano w komunikacie.

  "Według szacunków NIK, wydatki na realizację Programu polskiej energetyki jądrowej w latach 2014-2017 (III kwartał) wyniosły łącznie 776 mln zł, z czego 552,5 mln zł stanowiły wydatki poniesione przez podmioty administracji publicznej, zaś 223,5 mln zł wydatki poniesione przez PGE SA i jej spółkę zależną PGE EJ1. Natomiast w okresie prac przygotowawczych nad opracowaniem PPEJ w latach 2010-2013 PGE EJ1 poniosła wydatki w wysokości 133,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

  Urząd podkreśla, że żaden z kolejnych ministrów, właściwych ds. gospodarki, a następnie energii - nie skierował do Rady Ministrów wniosku o podjęcie strategicznych decyzji dotyczących uruchomienia inwestycji, mimo dysponowania prognozami zapotrzebowania na paliwa i energię oraz analizami ekonomicznych aspektów budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także jej oddziaływaniem na środowisko, oraz pozytywnymi wynikami badań opinii społecznej odnośnie wstępnie wytypowanych lokalizacji pod budowę elektrowni jądrowej (Lubiatowo Kopalino, Żarnowiec) oraz społeczną akceptacją tego projektu.

  "W konsekwencji koordynacja Programu została ograniczona do sporządzania co dwa lata sprawozdania z realizacji PPEJ. NIK zwróciła uwagę na brak formalnych narzędzi oddziaływania i powiązania realizacji zadań pomiędzy Ministrem Gospodarki/ Energii, a spółką kapitałową (PGE), której cele nie zawsze mogą być zgodnie z wypełnieniem wyznaczonej jej roli Inwestora realizującego program rządowy. Tym samym bez zapisania stosownych uprawnień w programie rządowym, Ministrowie Gospodarki/ Energii mieli ograniczony wpływ na terminowość wykonywania działań ujętych w Programie polskiej energetyki jądrowej, a także podejmowanie innych działań organizacyjnych, stymulujących sprawną realizację programu" - wskazano.

  Działania wymienione w I Etapie PPEJ, przypisane administracji rządowej do wykonania do końca 2016 r. zostały zrealizowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie przygotowań do zasadniczej części programu, tj. wyboru technologii i wykonawcy budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spośród dziewięciu działań zdefiniowanych w PPEJ, do końca 2016 r. pięć zostało zrealizowanych, zaś jedno nie zostało wykonane (chodzi o wybór lokalizacji składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych). Pozostałe trzy działania, określone jako zadania ciągłe, były w trakcie realizacji. 

  Spółka PGE EJ1 - w której 70% udziałów ma PGE, a po 10% Tauron Polska Energia, Enea i KGHM Polska Miedź - odpowiedzialna za realizację zadań związanych z przygotowaniem i budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, nie wykonała do końca września 2017 r. żadnego z działań przewidzianych w I Etapie PPEJ (dla których termin realizacji upływał w dniu 31 grudnia 2016 r.), wskazano także.

  PGE i PGE EJ1 realizowały do końca I połowy 2016 r. pełny zakres działań przypisanych inwestorowi. Jednak sygnalizowana przez Ministerstwo Energii od początku 2016 r. możliwość zmiany podejścia do koncepcji budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej spowodowała we wrześniu 2016 r. zmiany w strategii PGE w zakresie priorytetów inwestycyjnych. Doprowadziło to do zaniechania realizacji działań określonych w PPEJ, za wyjątkiem zadań lokalizacyjnych i środowiskowych dla przyszłej elektrowni jądrowej, zauważyła NIK. 

  "Zmiana strategii grupy kapitałowej PGE stanowiła kolejną konsekwencję braku w PPEJ również istotnego i niezbędnego elementu dla wykonywania roli koordynatora, a mianowicie nałożenia na niego obowiązku nawiązania ścisłej współpracy z inwestorem. Skutkiem tego inwestor dokonał zmiany strategii działania w odniesieniu do programu, zaś minister energii pominął inwestora w realizacji zadania dotyczącego przygotowania modelu finansowego i trybu wyboru technologii dla elektrowni jądrowej" - czytamy dalej w materiale. 

  NIK podkreśla, że ministerstwo nie powinno pomijać inwestora w konstruowaniu modelu finansowego i wyboru technologii. Braku takiej współpracy nie tłumaczy rozważana przez Ministerstwo Energii zmiana inwestora, któremu ma być powierzona budowa elektrownia jądrowa. Ewentualna zmiana inwestora to kolejne wysokie ryzyko dalszego opóźnienia budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

  "W efekcie planowane w programie zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do końca 2024 r. stało się nierealne. Stopień zaawansowania realizacji działań w sferze techniczno-finansowej, związanych z budową elektrowni jądrowej, wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej dopiero po 2030 r. Na tę datę, jako optymistyczny termin uruchomienia pierwszej w Polsce EJ wskazywał także minister energii w marcu 2017 r." - wskazała NIK.

  Według szacunków Izby, wskutek ponad pięcioletniego opóźnienia w budowie i uruchomieniu elektrowni jądrowej, polska gospodarka może ponosić w latach 2024-2030 dodatkowe roczne koszty z tytułu konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2 rzędu od 1,5 mld zł do ponad 2,6 mld zł, w zależności od scenariusza.

  Jednocześnie NIK oceniła, że Państwowa Agencja Atomistyki była właściwie przygotowana do pełnienia funkcji dozoru jądrowego w zakresie zgodnym ze stanem realizacji PPEJ. Również realizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zadania nie stanowiły zagrożenia dla terminowej realizacji PPEJ.

  W związku z wynikami kontroli NIK wnioskuje do ministra energii o:

  - wprowadzenie uprawnienia dla ministra energii, w ramach przygotowywanej aktualizacji PPEJ, umożliwiającego realne wypełnianie funkcji koordynatora tego programu;

  - nawiązanie ścisłej współpracy z inwestorem przy opracowaniu propozycji wyboru modelu finansowania budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej, przed przedstawieniem tego modelu do zatwierdzenia przez Radę Ministrów;

  - opracowanie zmian harmonogramu realizowanych zadań PPEJ w uzgodnieniu z inwestorem.

  Z kolei do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska NIK wnioskuje o wyeliminowanie przypadków nieterminowego wszczynania postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  (ISBnews)


   

 • 21.03, 10:58ME pracuje nad rozwiązaniami chroniącymi konsumentów energii i gazu 

  Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii uważa za zasadne rozważenie rozwiązań chroniących konsumentów zawierających umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi, polegających m.in. na wprowadzeniu wzorców umownych, obowiązku informowania odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w sposób jasny o istotnych postanowieniach umowy, itd., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. Resort pracuje nad przepisami w tym zakresie. 

  "Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystąpił z postulatem wprowadzenia zakazu zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego. Wydaje się jednak, że zakaz taki może prowadzić do ograniczenia prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy oraz ograniczenia odbiorcom możliwości wykorzystania innych kanałów kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi. W związku z powyższym, wydaje się zasadne rozważenie innych rozwiązań, polegających m.in. na wprowadzeniu wzorców umownych, obowiązku informowania odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w sposób jasny o istotnych postanowieniach umowy, itd." - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Wiceminister przypomniał też, że w Ministerstwie Energii jest przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z projektem, kompetencje regulatora ds. energetyki zostaną rozszerzone m.in. o sprawy sporne dotyczące zmiany umowy sprzedaży paliw gazowych i energii. W ten sposób zostanie uszczelniony system kontroli nad umowami zawieranymi przez odbiorców ze sprzedawcami energii elektrycznej.

  "Dodatkowo, w Ministerstwie Energii rozważa się wzmocnienie współpracy ww. organów w zakresie rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umów zawierających m.in. niedozwolone postanowienia umowne oraz będących przejawem nieuczciwej praktyki przedsiębiorstwa energetycznego, a wręcz skupienie spraw dotyczących nieuczciwych praktyk względem konsumentów z zakresu energetyki w jednym organie sprawującym nadzór nad rynkiem energii. Powinno to przyczynić się do usprawnienia postępowania a także zagwarantowania, że sprawy te będą rozpatrywane przez wykwalifikowany personel zajmujący się na co dzień kwestiami z obszaru energetyki" – wskazał.

  Kwestii ochrony konsumentów ma dotyczyć także nowelizacja Dyrektywy 2009/72/WE, która przewiduje wprowadzenie osobnego rozdziału zatytułowanego "wzmocnienie pozycji i ochrona konsumenta". Zostaną w niej określone m.in. obligatoryjne elementy umowy, nałożone na sprzedawcę energii elektrycznej liczne obowiązki informacyjne względem odbiorców, a także nakaz oferowania sprawiedliwych i przejrzystych ogólnych warunków umów. Warunki te będą musiały być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem i nie będą mogły zawierać pozaumownych barier dla korzystania z praw odbiorców, na przykład nadmiernej dokumentacji umów. Ponadto, odbiorcy mają być chronieni przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży.

  "Wraz z przejęciem ostatecznego kształtu uregulowań przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii niezwłocznie przystąpi do wdrożenia przepisów znowelizowanej dyrektywy" – napisał także Skobel.

  (ISBnews)

 • 20.03, 15:05Rząd przyjął ustawę tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu  

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformowało Ministerstwo Energii, które przygotowało ustawę. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek paliw.

  "Zadaniem funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki funduszowi będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dodano.

  "Wsparcie w ramach funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Przychodami funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego" - czytamy dalej.

  Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego, podano także.

  Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i funduszu (15%). Zgodnie z przedstawioną propozycją obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napędowych), importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE, dodano.

  "Ze względów organizacyjnych oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem funduszu jest minister energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową" - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r., dodano.

  (ISBnews)

 • 19.03, 08:07Tchórzewski: Polska musi się zdobyć na energię atomową 

  Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Energia atomowa oznacza produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej, dlatego Polska musi się zdobyć na atom, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Wspomniane paliwo energetyczne [atom] to wymóg naszych partnerów z Komisji Europejskiej, którzy mogliby w ten sposób rozliczać nas za średnią emisję. Energia atomowa oznacza produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej. To jedna z podstaw, by wypełnić tę lukę. Kierunek jest taki, Polska musi się zdobyć na atom" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla "Super Expressu".

  Wcześniej w tym miesiącu podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń Tchórzewski mówił, że ma nadzieję na rozstrzygnięcie sprawy budowy elektrowni jądrowej w tym miesiącu. Podkreśla, że elektrownia taka jest zeroemisyjna, a najnowsze technologie są bezpieczne.

  W zeszłym tygodniu wskazywał, że koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce można szacować na 70-75 mld zł, a opracowanie modelu finansowego nie jest sprawą prostą.

  W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 15.03, 16:00Tchórzewski: Aukcje OZE możliwe niezwłocznie po nowelizacji ustawy 

  Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że uruchomienie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) będzie możliwe w tym roku, niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. 

  "Uruchomienie w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, co w świetle pozytywnej notyfikacji systemu wsparcia przez Komisję Europejską będzie możliwe niezwłocznie po wejściu w życie procedowanej aktualnie w Ministerstwie Energii nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych ustaw)" - napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie planów resortu na ten rok.

  Wśród priorytetów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii minister wymienił również kontynuację działań na rzecz większego wykorzystania OZE (w tym biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych) w elektroenergetyce oraz w transporcie, a także przygotowanie projektu ustawy ustanawiającej nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, zastępujący obecnie obowiązujący mechanizm, który będzie wygaszony z końcem 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 12.03, 12:39Tchórzewski: Rozstrzygnięcie ws. elektrowni jądrowej możliwe w marcu 

  Toruń, 12.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii spodziewa się, że rozstrzygnięcie kwestii budowy elektrowni jądrowej w Polsce nastąpi w tym miesiącu, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "W tym miesiącu, mam nadzieję, rozstrzygnie się sprawa budowy elektrowni jądrowej - z tego względu, że jest zeroemisyjna i najnowsze technologie są bezpieczne. Wszystkie nasze badania wskazują, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Jeśli nie chcemy także, aby ceny energii elektrycznej wzrosły dwukrotnie, to musimy podążać tą drogą i spełnić oczekiwania UE i jednocześnie zmniejszyć emisyjność. To są wyzwania, przed którymi stoimy i którym musimy podołać" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

  Minister dodał, że Polska musi także podołać inwestycyjnie. 

  "Te inwestycje, które już są w toku to jest ok. 40 mld zł, a do 2050 r. musimy wydać w energetyce kolejne 50 mld zł" - dodał Tchórzewski.

  W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 06.03, 15:33Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE i powiązanych ustaw 

  Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw, podało Ministerstwo Energii.

  "Nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych" – czytamy w komunikacie.

  Przyjęty dziś projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

  Zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy.

  "Zaproponowane zmiany w przepisach wprowadzają:
  - nowe brzmienie definicji: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe).
  - możliwość monitorowania oraz oceny rozwoju generacji rozproszonej (produkcja energii przez mikro instalacje OZE).
  - usprawnienia systemu aukcyjnego w energetyce – dostosowano go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych.
  - nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz), który zapewni im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej" – czytamy dalej.

  Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Rozwiązanie ma przyczynić się do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

  Wprowadzono też dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

  W ramach nowelizacji zaproponowano także następujące regulacje:
  - przepisy zakładające, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie;
  - rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania: zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie niepogorszonym (czyli w stanie pierwotnym) – po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej;
  - nową regułę kumulacji pomocy publicznej - jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną;
  - założono likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE, które zawierają m.in.: informacje o wykorzystaniu surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej oraz proponowanej w ofercie aukcyjnej wysokości ceny sprzedaży energii elektrycznej z OZE;
  - doprecyzowano elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Nowe regulacje wpisują się w realizację celów wskazanych w dokumentach strategicznych: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030), przypomniano.

  Zmiany regulacji – co do zasady – wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 06.03, 13:50ME proponuje opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l benzyny i oleju 

  Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFOŚiGW. zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego, poinformowało Ministerstwo Energii. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą dochód NFOŚiGW (85%) i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15%), dodano.

  "Wprowadzenie opłaty emisyjnej nie powinno skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów detalicznych. Koszty opłaty rozłożone będą na podmioty zaangażowane w rozwój i wprowadzenie alternatywnych, czystych technologii w transporcie" - czytamy w komunikacie.

  Dokument został przyjęty w piątek przez Stały Komitet Rady Ministrów, dodano.

  "Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki Funduszowi będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dodano również.

  "Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Przychody funduszu będą stanowiły m.in. wpływy z tytułu opłaty zastępczej, które do tej pory były przekazywane do NFOŚiGW oraz część dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego" - czytamy również.

  Zarządzanie Funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem funduszu jest minister energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 13:11Rząd wprowadza program finansowania termomodernizacji w 22 miastach 

  Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Rząd wprowadzi pilotażowy program finansowania termomodernizacji dla najuboższych gospodarstw domowych w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Koszt realizacji programu dla 22 miast to ok. 750 mln zł. W kolejnej unijnej perspektywie budżetowej chce realizować program operacyjny "Czyste powietrze".

  "Chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, chcemy poprawić jakość życia najmniej zamożnych gospodarstw domowych i chcemy poprawić efektywność energetyczną Polski" - powiedział Woźny podczas konferencji prasowej. 

  Podkreślił, że 33 polskie miasta znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, w tym siedem z nich jest w pierwszej dziesiątce.

  "Dzisiaj startujemy z programem termomodernizacji. Podpisaliśmy dziś porozumienie z gminą Skawina, uruchamiamy tam laboratorium Skawina - miejsce, gdzie będziemy współpracować z samorządem województwa i gminy. Porozumienie zakłada wdrożenie pilotażu, który pozwoli zderzyć się z problemem najuboższych, których nie stać na ocieplenie budynków. Termomodernizację chcemy sfinansować w całości ze środków publicznych" - powiedział wiceminister. 

  Dodał, że program będzie kontynuowany, a celem jest podpisanie podobnych porozumień z 22 miastami poniżej 100 tys. mieszkańców z listy 33 najbardziej zanieczyszczonych.

  "Żeby załatwić problem tych 22 miast, potrzebujemy ok. 750 mln zł. W porozumieniu z Gminą Skawina założyliśmy, że 70% kwoty finansowania pochodzić będzie ze środków rządowych, a 30% z samorządowych" - wyjaśnił Woźny.

  W dalszej kolejności rząd chce "sprowadzić do wspólnego mianownika" całość wydatkowania środków na poprawę powietrza w Polsce. Priorytetem pozostanie wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Rząd liczy w pierwszej kolejności na zaangażowanie w tę kwestię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

  "Chcemy środki NFOŚiGW, a szacujemy, że jest to ok, 15,5 mld zł, przeznaczyć na poprawę jakości powietrza. Chcemy koordynować działania funduszu ze wszystkimi działaniami realizowanymi nie tylko przez przez ministerstwa, ale również z marszałkami województw i przedstawicielami samorządów terytorialnych" - wskazał także wiceminister.

  Koszt dalszych działań na rzecz czystego powietrza będzie jednak możliwy do oszacowania dopiero po zakończeniu pilotażu, podkreślił.

  Jego zdaniem, poprawa powietrza w Polsce to działanie, którego realizacja zajmie około dziewięciu lat.

  "W perspektywie budżetowej 2021-2027 będziemy chcieli z Komisją Europejską ustalić warunki dla specjalnego programu operacyjnego dla Polski – programu 'Czyste powietrze'. Będziemy mieli wtedy trzy lata doświadczeń, które będziemy mogli skonsumować w takim programie operacyjnym w taki sposób, aby z końcem 2027 r. móc powiedzieć, że udało nam się przywrócić wszystkim Polakom możliwość oddychania pełną piersią i czystym powietrzem" - podsumował Woźny. 

  (ISBnews)

 • 20.02, 12:10Nowela ustawy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych w konsultacjach 

  Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji publicznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt ustawy przewiduje m.in. zwolnienie przedsiębiorców prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze UE. 

  "Projekt ustawy przewiduje zwolnienie przedsiębiorców prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii od roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o zamknięcie rachunku. Przedmiotowa opłata wynosi 500 zł za rok i jest wnoszona na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie da się oszacować ile podmiotów zamknie rachunek rocznie. Biorąc pod uwagę jednak liczbę podmiotów oraz wysokość opłaty, nowelizacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Według projektodawców, blisko dwuletnie stosowanie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, spowodowało konieczność doprecyzowania niektórych przepisów oraz zaproponowania kilku nowych rozwiązań, które przysłużą się lepszemu realizowaniu zadań służących osiągnięciu celów ustawy.

  Ministerstwo Środowiska na ewentualne uwagi do projektu czeka do 7 marca 2018 r.

  "Priorytetowy charakter ww. projektu wynika z konieczności jak najszybszego wprowadzenia ułatwień dla prowadzących instalacje poprzez doprecyzowanie niektórych przepisów zaproponowanie nowych rozwiązań. Na konieczność szybkiego wprowadzenia w przedmiotowym zakresie wskazują zarówno podmioty prowadzące instalacje, jak i organy administracji publicznej" - czytamy w dokumencie MŚ zapraszającym do konsultacji.

  Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kw. 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.02, 15:39Fitch: Zatwierdzenie rynku mocy pozytywne dla spółek energetycznych 

  Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Zatwierdzenie przez Komisję Europejską polskiej regulacji dotyczącej rynku mocy będzie mieć pozytywny wpływ na spółki zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, uważa Fitch Ratings.

  "Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy jest kluczowym elementem planu polskiego rządu, którego celem jest wsparcie przepływów pieniężnych wytwórców energii, którzy inwestują w nowe moce lub modernizację bloków, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw" - czytamy w komunikacie.

  Jak przypomina Fitch, Ministerstwo Energii oszacowało koszt rynku mocy dla konsumentów na 3,8 mld zł rocznie w latach 2021-2027.

  "Zapewniłoby to znaczącą poprawę w przepływach pieniężnych wytwórców energii, dostarczając dodatkowe źródło EBITDA, bardziej przewidywalne niż sprzedaż energii elektrycznej na rynku" - czytamy dalej.

  Zdaniem agencji, jeśli cztery kontrolowane przez państwo koncerny energetyczne - PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa - wygrają w aukcjach planowanych na 2018 r., wypłaty zapewnią dodatkowe możliwości kredytowe poczynając od 2021 r. W innym wypadku, wysokie nakłady inwestycyjne doprowadzą do zwiększenia zadłużenia do niemal maksymalne poziomu przewidzianego w ich ratingach.

  7 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm rynku mocy.

  Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 12:26KE zatwierdziła przepisy dotyczące rynku mocy w Polsce 

  Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych W Polsce, podała KE. Komisja zatwierdziła również mechanizmy w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji i we Włoszech, a zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku, dodano.

  "Mechanizmy zdolności wytwórczych mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, lecz muszą być zaprojektowane w taki sposób, by uniknąć zakłóceń konkurencji na rynkach energii. Cieszę się, że dzięki bliskiej współpracy z organami krajowymi udało się nam dziś zatwierdzić dobrze zaprojektowane mechanizmy zdolności wytwórczych w sześciu państwach członkowskich UE. Będą one sprzyjać konkurencji między potencjalnymi dostawcami zdolności wytwórczych z korzyścią dla konsumentów i europejskiego rynku energii" - powiedziała komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Ważnym zadaniem mechanizmów zdolności wytwórczych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Jeśli nie są one jednak właściwie zaprojektowane, mogą powodować wzrost cen energii elektrycznej dla konsumentów, prowadzić do nadmiernych korzyści dla niektórych dostawców energii lub utrudniać transgraniczny przepływ energii elektrycznej w UE, dodano.

  "Wprowadzenie rynku mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To rozwiązania zapewni stabilne dostawy prądu do gospodarstw domowych. Przyczyni się także do modernizacji polskiej energetyki" - skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie resortu energii. 

  Komisja, w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi, dokonała oceny sześciu mechanizmów w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce, aby upewnić się, czy spełniają one surowe kryteria przewidziane na mocy unijnych zasad pomocy państwa, w tym zwłaszcza w wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią, podano także.

  "Dzisiejsze decyzje stanowią uzupełnienie strategii UE na rzecz unii energetycznej, która ma zagwarantować bezpieczną, zrównoważoną energię po konkurencyjnych cenach w Europie" - podkreślono w komunikacie Komisji.

  W przypadku Włoch i Polski Komisja zezwoliła na stosowanie ogólnorynkowych mechanizmów zdolności wytwórczych, które mogą być konieczne w przypadku, gdy na rynkach energii elektrycznej występują strukturalne problemy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, podano także.

  "W ramach ogólnorynkowego mechanizmu zdolności wytwórczych dostawcy mogą uzyskać płatności za gotowość do wytworzenia energii elektrycznej lub, w przypadku podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania, za gotowość do zmniejszenia zużycia energii" - czytamy dalej.

  Zarówno Włochy, jak i Polska w jasny sposób wskazały zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw, biorąc również pod uwagę ewentualny import energii z krajów sąsiadujących, dodano.

  "Polska wykazała, że na rynku energii elektrycznej występują niedoskonałości, które sprawiają, że ceny nie zapewniają odpowiednich zachęt dla wytwórców energii do utrzymania istniejących mocy na rynku lub do inwestowania w nowe zdolności wytwórcze" - czytamy również.

  Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia  2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy  i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia, przypomniało ME

  Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje  główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023. Pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się dnia 3 kwietnia br., a certyfikacja do aukcji głównej rozpocznie się w dniu 5 września br., podało również ministerstwo.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 11:01Główny geolog: Konsultacje polityki surowcowej powinny skończyć się do końca br. 

  Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Konsultacje polityki surowcowej państwa potrwają do końca roku, po czym projekt przejdzie dalsze etapy ścieżki legislacyjnej, poinformował wiceminister środowiska i główny geolog kraj Mariusz Orion Jędrysek. 

  Od listopada 2017 r. prowadzone są konferencje konsultacyjne polityki surowcowej.

  "Do końca roku powinniśmy je zakończyć, zebrać wnioski i omówić na zespole międzyresortowym, po czym dokument zostanie przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów i potem na Radzie Ministrów. Myślę, że jesteśmy w miarę w czasie, bez większych opóźnień" - powiedział Jędrysek podczas posiedzenia parlamentarnych zespołów ds. górnictwa i energii oraz surowców.

  Wskazał też, że Komitet Stały powinien wkrótce zająć się projektem ustawy powołującym Państwową Agencję Geologiczną.

  "Polska Agencja Geologiczna ma prowadzić dynamiczną realizację polityki surowcowej" - powiedział wiceminister. 

  Jego zdaniem, działalność agencji poprawi stan gospodarowania środkami publicznymi, zapewni wzrost inwestycji i obniżenie ryzyk, będzie także dysponować bankiem informacji geologicznych i prowadzić weryfikację bazy surowcowej. 

  (ISBnews)

   

 • 06.02, 13:23Parlament Europejski przyjął zmiany w systemie EU ETS 

  Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), których celem jest zmniejszenie dostępności uprawnień do emisji CO2, podała instytucja.

  Za głosowało 535 deputowanych, przeciw było 104, a 39 wstrzymało się, podano w komunikacie.

  Nowe prawo zostało już nieformalnie uzgodnione z ministrami krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Przepisy przewidują:

  - zwiększenie rocznej redukcji podaży uprawnień do emisji na rynek do 2,2% w 2021 r. wobec obecnie planowanego 1,74%;

  - monitorowanie tego wskaźnika celem jego dalszego zwiększenia najwcześniej od 2024 r.;

  - podwojenie wielkości rezerwy stabilności rynkowej, aby zebrać nadmiar uprawnień z rynku - mogłaby ona wchłonąć do 24% nadwyżki w każdym roku aukcji;

  - powołanie dwóch funduszy - modernizacyjnego i innowacyjnego - celem wsparcia transformacji w kierunki gospodarki niskoemisyjnej.

  Aby zapobiegać "wyciekom" - tzn. ryzyku przenoszenia działalności poza UE w celu uniknięcia stosowania wymagań redukcji emisji - sektory o najwyższym ryzyku otrzymają uprawnienia za darmo, a te o niższym ryzyku otrzymają 30% uprawnień za darmo, podano także.

  "System ETS pozostaje podstawą unijnej polityki walki ze zmianą klimatu. Zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby uzgodnić jego ambitną aktualizację. System miał wielu krytyków przez lata. Poradziliśmy sobie z wieloma problemami - poczynając od ceny CO2 zbyt niskiej, by rynek dobrze funkcjonował, a kończąc na wyjątkowo trudnym zagadnieniu znalezienia równowagi pomiędzy ambicjami ochrony środowiska a ochroną europejskiego przemysłu energochłonnego" - powiedziała sprawozdawczyni Julie Girling z ugrupowania Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, cytowana w komunikacie.

  Nowe przepisy skierowane zostaną teraz do Rady Unii Europejskiej celem formalnego przyjęcia.

  (ISBnews)

 • 06.02, 11:10PSPA liczy na zmiany w ustawie o elektromobilności po jej wejściu w życie 

  Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) liczy, że po wejściu w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje, poinformował dyrektor zarządzający Maciej Mazur. Ustawę w poniedziałek podpisał Prezydent.

  "Podpisana przez prezydenta ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. To bardzo ważny akt prawny, a konieczność jego uchwalenia wynika zarówno z konieczności implementacji prawa europejskiego, jak i potrzeby uregulowania rynku paliw alternatywnych w Polsce. Według branży związanej z elektromobilnością, obecny kształt aktu budzi jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację wiceministra energii Michała Kurtyki, który zapowiedział, że po wejściu w życie ustawy resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje. Dialog z sektorem to jedyny sposób, by wypracować najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce" - powiedział Mazur, cytowany w komunikacie. 

  Celem wprowadzenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest uregulowanie rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Akt prawny ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych, oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Ustawa stworzy system regulacyjny umożliwiający budowę do 2020 roku publicznej infrastruktury ładowania EV, a także tankowania pojazdów CNG i LNG. Inwestycje te mają się przyczynić do rozwoju transportu nisko- i zeroemisyjnego, co z kolei doprowadzi m.in. do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza, dodano.

  "Ustawa przewiduje system zachęt, w tym zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, zwolnienie ich z opłat za parkowanie czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po pasach dla autobusów. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego" - przypomniano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 06.02, 08:19Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podało Ministerstwo Energii.

  "Przyjęcie przepisów ustawy stwarza warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, a tym samym otwiera nowe perspektywy rozwoju dla polskiego biznesu i sektora naukowego. Elektromobilność może stać się napędem nowoczesnej gospodarki, przyczynić się do wzrostu innowacyjności w sektorze energetycznym oraz stanowić skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza" - skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  "Elektromobilność jest jedną z przemysłowych i technologicznych nisz, w których Polska może nie tylko gonić najbardziej rozwinięte gospodarki świata, ale skutecznie z nimi konkurować" - dodał wiceminister Michał Kurtyka, odpowiedzialny za rozwój elektromobilności.

  Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa wprowadza m.in. niższą akcyzę na zakup pojazdów elektrycznych i korzystniejszą stawkę amortyzacji, możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów, a także możliwość darmowego parkowania w strefach płatnego parkowania.

  Nowe przepisy mają również pomóc w rozwoju transportu publicznego napędzanego paliwami alternatywnymi. Do 2028 roku po polskich drogach ma się poruszać się blisko 3 tys. autobusów elektrycznych. W projekcie pojawiły się rozwiązania, których celem jest likwidacja obecnych barier w rozwoju usług carsharingu elektrycznych samochodów - ta forma działalności została uznana za rodzaj transportu publicznego.

  "Ustawa tworzy także podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG i określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Do końca 2020 r. ma powstać ok. 6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy energii elektrycznej oraz 400 punktów ładowania o dużej mocy energią elektryczną, a także 70 punktów tankowania CNG, rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych" - czytamy dalej.

  Zdefiniowano także ładowanie pojazdów elektrycznych jako nowy rodzaj działalności gospodarczej - usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i nie będzie wymagała koncesji. Pozwoli również na oferowanie usługi ładowania nie tylko użytkownikom pojazdów elektrycznych, ale także motorowerów lub rowerów elektrycznych. Definicja stacji ładowania umożliwi zapewnienie miejsce postoju przy punkcie ładowania i ułatwi realizację usługi ładowania. Stanowi to ułatwienie i zachętę dla firm zainteresowanych działalnością w tym obszarze.

  Ustawa daje też samorządom możliwość wprowadzenia stref czystego transportu, do których wjazd będą miały tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Narzędzie ma za zadanie pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza, tzw. niską emisją, do powstania której przyczynia się w dużej mierze wzmożony ruch samochodowy.

  (ISBnews)

 • 29.01, 11:21Tchórzewski: Decyzja ws. elektrowni jądrowej w I połowie roku 

  Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r., a proces notyfikacji rynku mocy zakończony w I kw., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Myślę że w I kw. zakończymy sprawy związane z notyfikację rynku mocy" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na kongresie Powerpol.

  Jego zdaniem, uruchomienie tego mechanizmu otworzy perspektywę dla inwestycji energetycznych na przyszłe lata i zapewni stabilność na kilkanaście lat do przodu.

  "Myślę też, że w najbliższym czasie padnie odpowiedź, czy będziemy budować bloki elektrowni jądrowej czy nie - decyzja powinna zapaść w pierwszej połowie roku" - dodał minister.

  "Zobowiązaliśmy się wobec Komisji Europejskiej, że w 2031 r. 60% energii będzie pochodziło z węgla z 2050 r. już 50%": - powiedział także.

  Wskazał także na przygotowania do budowy gazociągu Baltic Pipe jako jedno z kluczowych zadań na rok 2018. 

  Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wcześniej, że harmonogram prac zmierzających do budowy elektrowni jądrowej oraz proponowany model jej finansowania mają być przygotowane i przedstawione Radzie Ministrów do końca 2017 r. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat.

  (ISBnews)

   

 • 23.01, 17:43ME chce stworzyć mapę zapotrzebowania na węgiel kamienny 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce, aby powstała mapa odbiorców indywidualnych i ciepłowni węglowych, która pomogłaby zarządzać dostawami węgla i działaniami antysmogowymi, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Planujemy stworzyć mapę Polski, na której zaznaczymy odbiorców indywidualnych i ciepłownictwo, na której widoczne będzie, kto gdzie odbiera węgiel i z jakiego kierunku" – powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  Informacje mogłyby pomóc zarządzać dostawami węgla, ale także przysłużyć się ochronie środowiska.

  "Dzięki temu moglibyśmy też budować projekcje walki z zanieczyszczeniem powietrza" – powiedział minister.

  Ministerstwo rozpocznie prace nad tym projektem w tym roku, ale nie precyzuje na razie terminu ich zakończenia.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)