Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 25.02, 15:21Prezydent podpisał ustawę o działach administracji rządowej 

  Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  "Celem ustawy 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie zmian dostosowawczych w szeregu ustaw, wynikających z utworzenia nowego działu administracji rządowej energia i powierzenia zadań i kompetencji związanych z energetyką i surowcami energetycznymi - przypisywanych dotychczas ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - ministrowi właściwemu do spraw energii" - czytamy w komunikacie. 

  Ze względu na powyższe, nowelizacja dostosowuje przepisy 29 ustaw - w przeważającej mierze w celu zakwalifikowania zadań wykonywanych do tej pory przez ministra właściwego do spraw gospodarki jako zadań ministra właściwego do spraw energii, podano także.

  "Wśród pozostałych, dokonywanych nowelizacją zmian, na szczególną uwagę zasługuje przeniesienie na ministra właściwego do spraw energii, z dniem 1 kwietnia 2016 roku, wykonywania uprawnień nadzorczych (przysługujących dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa) nad spółkami energetycznymi: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos, Polski Koncern Naftowy Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 'Naftoport' oraz Siarkopol Gdańsk oraz Towarzystwo Finansowe Silesia, a także spółkami zależnymi od tych spółek lub spółek powstałych w wyniku łączenia, podziału lub przekształcenia tych spółek, w których Skarbowi Państwa przysługują prawa z akcji lub udziałów - nowe brzmienie art. 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) (art. 3 pkt 2 nowelizacji)" - podano także. 

  (ISBnews)

 • 25.02, 10:29Jackiewicz: O przyszłości programu energetyki jądrowej zdecyduje referendum 

  Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz.

  "Możemy mówić, jakie z tego wynikają korzyści, możemy przekonywać do tego projektu. To jest celem rządu, ale decyzja w tej sprawie należy do społeczeństwa, które musi się w formie referendum wypowiedzieć w tej sprawie" - powiedział Jackiewicz w wywiadzie dla Radia Wnet.

  "Na dziś ten plan jest odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030. Całe lata zaniedbań spowodowały, że wizja budowy tej siłowni jądrowej odkłada się w czasie. Uważam, że to jest projekt, nad którym naprawdę powinniśmy się z troską pochylić" - dodał minister.

  Według niego, nowe władze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) rozstrzygnięcie kwestii energetyki jądrowej traktują jako priorytet.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał resort.

  (ISBnews)

   

 • 23.02, 16:28Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej 

  Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia – do końca 2020 r. – określonego poziomu oszczędności energii. Niezbędne do tego jest wykorzystanie systemów zapewniających poprawę efektywności energetycznej lub podjęcie innych działań poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą" – czytamy w komunikacie.

  W projekcie ustawy określono zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także zadania jednostek sektora publicznego w tym zakresie oraz sposób realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

  Zgodnie z projektem ustawy, minister energii będzie co 3 lata opracowywał krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan ma zawierać w szczególności:

  - opis planowanych programów zawierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;

  - określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;

  - informacje o osiągniętej oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii;

  - strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu, dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich modernizacji. 

  "Po raz pierwszy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii będzie musiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r." - czytamy dalej.

  W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej i dodano do ich wykazu "wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego".

  Na organy władzy publicznej, obejmujące swoim działaniem całą Polskę, nałożono obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków lub ich części. Zobowiązano je również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa, a także do realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

  Do nowej ustawy przeniesiono także system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

  W projekcie ustawy przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej za możliwość niepodejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. Zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu, na podstawie którego prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

  W projekcie ustawy znalazł się także rozdział dotyczący zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 19.02, 12:06ME pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o OZE 

  Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w ramach której uregulowane zostaną kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy na 1 lipca 2016 r., podał resort.

  W nowelizacji mają znaleźć się m.in. regulacje związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Rozgraniczona ma zostać działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

  "W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię" - czytamy w komunikacie.

  Dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikroinstalacje ministerstwo rozważa natomiast dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT, które umożliwiałyby rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej.

  "W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji" - czytamy dalej.

  Resort prowadzi także prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju. Mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji mają zostać skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana.

  "Prowadzone w Ministerstwie Energii prace legislacyjne mają też wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną" - wskazano także.

  Resort planuje również wprowadzenie uproszczeń procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców wszędzie tam, gdzie dzięki postępowi techniki możliwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urządzeń. Nowelizacja ustawy o OZE będzie zsynchronizowana czasowo z nowelizacją prawa energetycznego oraz ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej czyli tzw. ustawą licznikową, podało również ministerstwo.

  (ISBnews)

 • 07.01, 16:51Kowalczyk, Piotrowski i Kurtyka powołani na wiceministrów energii  

  Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Wojciecha Kowalczyka na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie energii i Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, z kolei Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtykę na podsekretarzy stanu w ministerstwie energii, podało Ministerstwo Energii. 

  "Wiceminister Andrzej Piotrowski będzie odpowiadał i nadzorował pion energetyki. Wiceminister Kurtyka natomiast odpowiedzialny będzie za kwestie związane z negocjacjami z UE spraw energetycznych w zakresie kwestii dotyczących pomocy publicznej dla energetyki" – czytamy w komunikacie.

  1 grudnia ub.r. na urząd ministra energii powołany został Krzysztof Tchórzewski.

  (ISBnews)

 • 31.12, 12:10Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. efektywności energetycznej 

  Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, wydłużającej termin obowiązywania ustawy do 31 grudnia 2017 r, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa miała zostać wdrożona do polskiego prawa do dnia 5 czerwca 2014 r. Ustawa przesuwa więc termin obowiązywania ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. z daty 31 grudnia 2016 r." - czytamy w informacji.

  Celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań, podała również Kancelaria.

  (ISBnews)

   

 • 31.12, 12:04Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę prawo energetyczne oraz dot. OZE 

  Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz ustawy - Prawo energetyczne, która m.in. przesuwa termin wejścia w życie części jej regulacji na 1 lipca 2016 r. z 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa wchodzi w życie  31 grudnia 2015 r., podała Kancelaria Prezydenta.

  "Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478) polegających przede wszystkim  na przesunięciu terminu wejścia w życie części regulacji powyższej ustawy tak, aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotyczy to przede wszystkim regulacji rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, wprowadzana zmiana ma umożliwić odroczenie na 6 miesięcy wejścia w życie m. in. regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz części regulacji dotyczących mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, podano także.

  Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych.

  "W ustawie o odnawialnych źródłach energii wprowadzono ponadto regulacje art. 188a dotyczące wydawania i umarzania świadectw pochodzenia i uiszczania opłaty zastępczej przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych i domy maklerskie za okres pierwszego półrocza 2016 r., na zasadach analogicznych do obowiązujących w art. 188 ustawy. Ponadto w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), uchwalona ustawa wprowadza mechanizm ograniczenia zakresu podmiotowego wydawanych świadectw pochodzenia odnośnie energii wytwarzanej w instalacjach hydroenergetycznych oraz w instalacjach spalania wielopaliwowego" - czytamy dalej.

  Ustawa wprowadza ponadto rozwiązanie wspierające wytwórców energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacjach poprzez ustalenie, iż zakup takiej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za poprzedni kwartał, w miejsce dotychczasowej ceny w wysokości 80 % średniej ceny, podano także.

  W zakresie przepisów przejściowych ustawa przewiduje, iż w związku z przesunięciem terminu wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęte taryfy dla energii elektrycznej w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 tej ustawy.

  (ISBnews)

 • 29.12, 12:42Rząd zgodził się na złożenie skargi ws. decyzji o rezerwie stabilności rynkowej 

  Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) – Rada Ministrów wyraziła zgodę na złożenie przez Rzeczypospolitą Polską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814  w sprawie rezerwy stabilności rynkowej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów potwierdziła zasadność skorzystania przez Polskę z prawa wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE" - czytamy w komunikacie.

  Decyzja 2015/1854 została podjęta w celu złagodzenia nierównowagi między podażą uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rynku unijnym a popytem na te uprawnienia. Przewiduje ona powstanie rezerwy stabilności rynkowej, do której mają być kierowane nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Do rezerwy skierowane zostanie również m.in. 900 mln uprawnień do emisji wycofanych z rynku na mocy rozporządzenia nr 176/2014 wprowadzającego tzw. backloading. W przypadku spadku liczby dostępnych na rynku uprawnień do emisji poniżej 400 mln – wolumen uprawnień do emisji sprzedawanych na aukcjach zostanie zwiększony. Mechanizm rezerwy ma zacząć funkcjonować od 2019 r.

  "Zgodnie ze stanowiskiem rządu polskiego, rozpoczęcie w 2019 r. funkcjonowania mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej następuje w bieżącym okresie rozliczeniowym systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS (2013-2020), co istotnie zmienia ramy prawne systemu konstruowane w perspektywie do 2020 r. Spowoduje to zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji, których uczestnicy rynku nie spodziewali się planując swoje działania biznesowe i inwestycyjne" – czytamy dalej.

  Rada Ministrów uważa, że Parlament Europejski i Rada podejmując decyzję 2015/1814 naruszyły m.in.: zasadę lojalnej współpracy poprzez przyjęcie środków sprzecznych z konkluzjami Rady Europejskiej z 2014 r., zasadę pewności prawa i zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań poprzez przyjęcie środków ingerujących w system handlu uprawnieniami do emisji w trakcie trwania okresu rozliczeniowego oraz zasadę proporcjonalności poprzez przyjęcie środków, które doprowadzą do realizacji wyższych celów redukcji emisji niż wynika to z międzynarodowych zobowiązań UE.

  (ISBnews)

 • 09.12, 10:47Tchórzewski: Współpraca kapitałowa zamiast wnoszenia kopalń do firm energ. 

  Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Energetyki nie planuje wnoszenia poszczególnych kopalń do wybranych spółek energetycznych, natomiast przewiduje współpracę kapitałową, poinformował minister energetyki Krzysztof Tchórzewski

  "Nie planuję w tym momencie takiego bezpośredniego połączenia na zasadzie, że wybieram jakieś kopalnie ze spółek węglowych i wprowadzam je do poszczególnych spółek energetycznych. Recepta jest taka, że będzie współpraca, ale kapitałowa energetyki z górnictwem" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Dodał, że szczegóły są kwestią negocjacji z bankami, które w przypadku Kompanii Węglowej dopiero się rozpoczną, natomiast w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakończyły się już "w miarę optymistycznie".

  "Program przedstawiony do realizacji przez JSW został zaakceptowany przez wierzycieli, w tym banki. Mogę oświadczyć, że przez pierwsze półrocze spółka będzie spokojnie pracowała" - zadeklarował minister.

  Wyjaśnił, że I poł. 2016 r. ma być okresem, który da możliwość wyjścia tej spółki z kryzysu - ma pokazać, czy spina się budżet, czy pojawiają się zyski - w takiej sytuacji będzie można powiedzieć, że dalsze funkcjonowanie będzie zapewnione.

  "Pierwsze wrażenie z tych dwóch tygodni od parafowania porozumienia wskazują, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do czerwca JSW spokojnie pracuje, nie wymaga dzisiaj dodatkowych zastrzyków finansowych, to wszystko jest w miarę wewnętrznie ułożone" - podsumował Tchórzewski.

  Minister zaznaczył też, że obecnie zadłużenie spółek górniczych wynosi 15 mld zł.

  (ISBnews)

 • 01.12, 12:52Krzysztof Tchórzewski powołany na ministra energii 

  Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał Krzysztofa Tchórzewskiego na urząd ministra energii, podała Kancelaria Prezydenta.

  Jednocześnie prezydent odwołał Tchórzewskiego ze sprawowanego wcześniej urzędu ministra - członka Rady Ministrów. 

  "Wiem, że doświadczenia, wiedzy i energii panu ministrowi nie brakuje, więc z całą pewnością ten urząd będzie sprawowany bardzo dobrze" – powiedział Duda, cytowany w komunikacie. 

  W połowie listopada prezydent powołał rząd z Beatą Szydło jako premierem. 

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 12:52Szydło w expose: Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu 

  Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu w Polsce, aby zapewnić bezpieczeństwo gazu dla kraju, poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose.

  "Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii i mówię tutaj także o węglu brunatnym. Aby te działania zmierzały do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy, [potrzebne jest] dokończenie budowy i rozbudowy gazoportu i do rozważenia - budowa drugiego gazoportu w okolicach Trójmiasta" - powiedziała Szydło w Sejmie.

  Terminal LNG w Świnoujściu to jedna z największych w tej części Europy inwestycji infrastrukturalnych. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Po rozbudowie mocy terminalu o kolejny zbiornik jego wielkość wzrośnie do 7,5 mld m3 rocznie.

  (ISBnews)

 • 27.10, 08:49Szałamacha ministrem gospodarki i finansów, Naimski ministrem energetyki - prasa 

  Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Na czele połączonych resortów gospodarki i finansów stanie Paweł Szałamacha, a nowym resortem energetyki kierować będzie Piotr Naimski, podała "Gazeta Polskia Codziennie".

  "Zreorganizowane mają być też gospodarcze struktury rządu. Połączonymi w jeden urząd Ministerstwem Gospodarki i resortem finansów ma kierować Paweł Szałamacha. Zlikwidowane zostanie Ministerstwo Skarbu Państwa. Powołany będzie za to nowy resort ds. energetyki, na czele którego ma stanąć Piotr Naimski" - czytamy w gazecie.

  PiS nie zamierza likwidować "anemicznie działających dotychczas" Polskich Inwestycji Rozwojowych, ale chce je "rozruszać", powiększając zakres i dynamikę ich działania, podano również.

  Paweł Szałamacha jest posłem na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, współzałożycielem Instytutu Sobieskiego, publicystą. W latach 2005-2007 był wiceministrem skarbu, w randze podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu.

  Piotr Naimski od listopada 2005 r. do listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do Polski. W 2008 r. został doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. W październiku 2011 r. został wybrany posłem na Sejm z listy Prawa i Sprawiedliwości.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 14:59MSP: Integracja z energetyką urynkowi górnictwo i ustabilizuje ceny energii 

  Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Plan integracji górnictwa z energetyką to realna szansa na urynkowienie górnictwa, zabezpieczenie stabilności cen energii na wiele lat oraz rozwijanie Śląska, uważa minister skarbu Andrzej Czerwiński.

  "Mój plan dla sektora górniczego, oprócz restrukturyzacji spółek, opiera się na integracji kopalń z energetyką, zwiększaniu popytu na węgiel oraz wszechstronnym rozwijaniu regionu zgodnie z ideą Programu dla Śląska. Jestem przekonany, że jego realizacja to realna szansa na urynkowienie górnictwa, zabezpieczenie stabilności cen energii na wiele lat oraz rozwijanie Śląska" - powiedział Czerwiński, cytowany w komunikacie.

  Porozumienia górnicze z 17 stycznia 2015 r. otworzyły drogę do przekształcenia sektora węglowego w rentowny i stabilny biznes. Przez ostatnie 9 miesięcy spółki wydobywcze przeprowadziły znaczące działania naprawcze i optymalizacyjne, przygotowując solidną bazę pod budowę silnych koncernów paliwowo-energetycznych, podkreślono w materiale.

  "Podstawą polskiego systemu elektroenergetycznego jest i będzie przez kilkadziesiąt lat węgiel. Konsekwentny proces restrukturyzacji spółek z tego sektora i prowadzone w nich procesy naprawcze przynoszą wymierne efekty. Górnictwo staje się coraz bardziej rynkowe i konkurencyjne" - powiedział minister.

  Pod koniec września Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia. Zgodnie z zamierzeniem rządu TF Silesia, które przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej, ma stać się podstawą silnej grupy paliwowo-energetycznej. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Energa wyraziły zainteresowanie budowaniem wspólnego przedsięwzięcia. Analizy w tej sprawie prowadzi także PGNiG Termika.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 10:46Eurocash: Sieć abc chce powiększyć się o 200-300 sklepów do końca roku  

  Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Sieć sklepów abc - należąca do grupy Eurocash - planuje powiększyć się do końca 2015 roku jeszcze o 200-300 sklepów i tym samym zrealizować zakładane plany rozwojowe, poinformował w rozmowie z serwisem ISBhandel rzecznik prasowy Grupy Eurocash Jan Domański.

  "Na koniec pierwszego kwartału do sieci abc należało 7 001 placówek. Pierwsze półrocze zamknęliśmy liczbą 7 206, a w chwili obecnej pod szyldem abc działa ich 7 282. Warto podkreślić, że drugi kwartał w rozwoju sieci jest zawsze słabszy, zatem realny pozostaje do zrealizowania zakładany plan 500-600 przystąpień do sieci abc w roku 2015" - powiedział Domański w rozmowie z ISBhandel.

  abc to jedna z najprężniej rozwijających się sieci na rynku. Średnio rocznie przystępowało do niej 300-500 nowych sklepów, 2014 był pod tym względem rekordowy - sieć zyskała 860 nowych punktów.

  Grupa Eurocash to jedna z największych polskich grup zajmująca się hurtową i detaliczną dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG).

  Na koniec I półrocza 2015 roku do grupy Eurocash należało: 172 hurtowni Eurocash Cash&Carry, 7 206 sklepów zrzeszonych pod marką abc, 1 022 sklepów zrzeszonych pod marką Delikatesy Centrum oraz 4 400 sklepów zorganizowanych przez spółki zależne od grupy Eurocash: Lewiatan, Groszek, Euro Sklep, PSD (Partnerski Serwis Detaliczny).

  (ISBnews)

 • 26.08, 14:23MG: Harmonogram budowy elektrowni jądrowej w Polsce nadal aktualny 

  Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Harmonogram dotyczący wybudowania pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest możliwy do zrealizowania, wynika z wypowiedzi wiceminister gospodarki Anny Nemś.

  "Harmonogram przedstawiony przez Ministerstwo Skarbu wydaje się akceptowalny do realizacji. Liczymy, że nie pojawią się inne zdarzenia, które mogą wpłynąć na blokowanie tej inwestycji" -  powiedziała Nemś podczas konferencji dotyczącej projektu "Polityka energetyczna Polski do 2050 roku".

  Za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej odpowiada spółka celowa PGE EJ1. Utworzyła ją PGE, ale po 10% udziałów mają Tauron, Enea i KGHM. Uruchomienie pierwszej elektrowni atomowej według wcześniejszego harmonogramu planowane było na 2025 r. W lutym br. w Sejmie wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik stwierdził, że będzie to raczej 2027 r. W mediach pojawiła się również data 2031 r. jako termin uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej. Przedstawiciele resortu skarbu zdementowali jednak te doniesienia.

  W projekcie przedstawionym przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki przyjęto, że polityka energetyczna Polski będzie realizowana wg. tzw. scenariusza zrównoważonego, który przewiduje, że w 2050 r. bilans energetyczny Polski będzie zbliżony do tego, który ukształtuje się ok. 2035 r. Zakłada się zachowanie znaczącej, choć ograniczonej w stosunku do stanu obecnego, roli węgla i ropy naftowej oraz umiarkowany wzrost znaczenia gazu ziemnego, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych i włączenia energetyki jądrowej do bilansu paliw pierwotnych na poziomie ok. 12% (moc ok. 6000 MW).

  "Prowadzone będą dalsze działania mając na celu dywersyfikację dostaw importowanych surowców energetycznych" - powiedział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

  Dodał, że trwają obecnie kolejne odbiory techniczne na terminalu LNG w Świnoujściu i w najbliższym czasie resort poinformuje o szczegółach tej inwestycji.

  W drugiej połowie lipca br. minister skarbu Andrzej Czerwiński informował, że budowa terminala LNG w Świnoujściu zakończy się z "bardzo wysokim prawdopodobieństwem" w tym roku, być może we wrześniu lub październiku, a później nastąpi etap jej schładzania, co umożliwi przyjmowanie gazu skroplonego.

  Projekt "Polityka energetyczna Polski do 2050 roku" został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych, które potrwają do 18 września br.

  (ISBnews)
   

 • 23.07, 13:25MG: Dzięki przyjętej dziś noweli hurtowy rynek energii bardziej przejrzysty 

  Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej przejrzysty, podało Ministerstwo Gospodarki.

  "Wprowadzone zmiany zapewnią stosowanie rozporządzenia europejskiego 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, a wprowadzone rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 2 czerwca 2015 r." - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne zapewni stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Jego głównym celem jest monitorowanie hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, wykrywanie na nim manipulacji oraz zwalczanie nadużyć polegających na niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznych.

  "Rozporządzenie REMIT obowiązuje w polskim porządku prawnym w sposób bezpośredni, jednak do jego skutecznego stosowania konieczna jest nowelizacja przepisów prawa krajowego. W konsekwencji rozszerzono uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także określono sankcje za naruszenie jego przepisów. Ponadto, stworzono podstawy prawne do wzajemnej współpracy Prezesa URE z innymi podmiotami regulacyjnymi w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT" - czytamy dalej.

  Obecnie prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. W przepisach ustawowych określono także podstawy prawne do współpracy organów krajowych: URE, UOKiK i KNF ze sobą oraz z ACER.

  Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy, prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również umożliwiać rejestrowanie się uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

  Dodatkowym celem projektu nowelizacji ustawy jest zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na niektóre przedsiębiorstwa energetyczne. Zdjęty zostanie z nich obowiązek rachunkowy sporządzania odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej, podał też resort.

  Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)
   

 • 17.07, 09:41Prof. Żmijewski: Sprzedaż PKP Energetyki powinny zabezpieczać procedury i prawo 

  Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) - Nawet, gdyby PKP Energetyka trafiła w ręce polskiego inwestora branżowego, a nie inwestora finansowego, to nie można wykluczyć, że w przyszłości - ze względu na duże potrzeby inwestycyjne - ostatecznie wspólnie trafiłyby w ręce inwestorów spoza branży. Dlatego najistotniejsze jest, by w tym przypadku - jak i każdym podobnym - stosować odpowiednie przepisy i procedury, a jeśli ich brak - wymuszać je na prawodawcach, uważa prof. Politechniki Warszawskiej Krzysztof Żmijewski.

  "To, że teraz kupi PKP Energetyka któraś z polskich spółek będzie - załóżmy - dobrym rozwiązaniem. A co stanie się w sytuacji, gdy w przyszłości zostałyby one sprzedane kolejnemu inwestorowi? Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny w obliczu braku środków na inwestycje. Zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem, każdy może być właścicielem PKP Energetyka" - powiedział prof. Żmijewski w rozmowie z ISBnews.

  Podkreślił, że każdy powinien być "poddany takiemu samemu prawu, procedurze i regulacji", ponieważ tylko taka równość naprawdę zapewni porządek i bezpieczeństwo w państwie.

  "Jeśli są dostrzegane słabe miejsca, to należy je naprawiać poprzez nowelizacje, czy to rozporządzeń czy nawet ustawy - choćby w zakresie wprowadzenia komisarycznego zarządu w sytuacji kryzysowej (np. wypowiedzenia nam wojny przez macierzyste państwo właściciela infrastruktury). Ostoją porządku w państwie są prawo i procedura wymuszające zdrowy rozsądek i propaństwowe myślenie polityków i urzędników" - wskazał profesor.

  Zaznaczył przy tym, że polskie koleje czekają inwestycje związane chociażby z dostosowaniem sieci do kolei wysokich prędkości.

  "Jeżeli wiemy, że PKP Energetyka musi uzupełnić tę część swojej infrastruktury, to należy zobowiązać inwestora do zrealizowania wymaganych inwestycji. Proszę pamiętać, że potencjalny inwestor PKP Energetyka pochodzi z amerykańskiej jurysdykcji, gdzie sektor energetyczny jest prywatny, a jego regulacja jest w gestii państwa. Ten model się sprawdza i do niego ten fundusz jest przyzwyczajony" - stwierdził były prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

  Przypomniał, że chociażby angielska elektrownia jądrowa należy do Francuzów, a niemiecka sieć 50-Hertz należy do Holendrów.

  "Na poziomie regulacji mamy wachlarz instrumentów do zapewnienia stabilności funkcjonowania systemu. Kwestią fundamentalną nie jest własność lecz regulacja tzn. prawo" - podsumował prof. Żmijewski.

  PKP SA poinformowały w ubiegłym tygodniu, że udzieliły wyłączności do dalszego prowadzenia negocjacji w procesie prywatyzacji PKP Energetyka funduszowi CVC. Negocjacje rozpoczną się w najbliższych dniach i zostaną w całości przeprowadzone przed końcem wakacji. Cała transakcja zostanie sfinalizowana w III kw. br.

  Sebastian Gawłowski

  (ISBnews)
   

 • 12.03, 09:09Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii 

  Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, podała Kancelaria Prezydenta RP.

  Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ma ona umożliwić kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze, podała Kancelaria.

  "W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A." - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

  (ISBnews)
   

 • 26.02, 14:29KE wezwała Polskę do określenia pułapów zanieczyszczenia powietrza 

  Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania unijnych przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia narażenia obywateli na drobne cząsteczki pyłu (PM 10), przez określenie konkretnych obowiązujących pułapów, podała Komisja. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

  "Najnowsze dane z Polski wskazują, że maksymalne dzienne limity tych cząstek są przekraczane w 36 strefach, a limity roczne w 12 strefach" - napisano w komunikacie.

  W Polsce zanieczyszczenia te pochodzą one głównie z emisji ze spalania węgla do ogrzewania budynków mieszkalnych, ruchu drogowego i przemysłu, podkreśla KE.

  "Komisja uważa, że Polska zaniedbała wprowadzenia odpowiednich środków, które powinny były obowiązywać od 2005 r. w celu ochrony zdrowia obywateli, i w związku z tym zwraca się do Polski o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy" - podano także.

  Wezwanie ze strony Komisji daje Polsce dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu wyznaczonego okresu zostaną podjęte działania w tym kierunku, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 12:56KE wycofała skargę przeciw Polsce w sprawie dyrektywy OZE 
  Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) – Komisja Europejska podjęła decyzję o wycofaniu skargi przeciwko Polsce w sprawie braku wdrożenia dyrektywy o promowaniu wykorzystana energii z  odnawialnych źródeł (dyrektywy OZE) z Trybunału Sprawiedliwości UE, podało Ministerstwo Gospodarki.
   
  "Polska zakończyła działania legislacyjne mające na celu takie wdrożenie dyrektywy OZE, które nie będzie budziło wątpliwości Komisji Europejskiej. Ostatnie zastrzeżenia Komisji usunęła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w dniu 28 stycznia  2015 r." - czytamy w komunikacie.
   
  Komisja po raz pierwszy wezwała Polskę do transpozycji dyrektywy OZE w styczniu 2011 r. W marcu 2013 r. przekazała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, wnioskując o karę w wysokości 133.228,80 euro za dzień. Proponowana kara została później zredukowana do 61,380 euro za dzień.
   
  UE zobowiązała się do osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej w ostatecznym zużyciu energii oraz do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku w terminie do roku 2020. Dyrektywa OZE zawiera podstawowe przepisy służące realizacji tych celów. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.
   
  (ISBnews)