Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.11, 15:28Zyska z MKiŚ: Projektując aukcje OZE do 2027 r., uwzględniamy przyjęcie ustawy dot. 10H 

  Warszawa, 07.11.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ocenia, że procedowany obecnie projekt ustawy liberalizującej regułę 10H na pewno zostanie przyjęty, dlatego uwzględnia go w planach dotyczących projektowanych aukcjach OZE do 2027 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

  "W tej chwili trwa proces legislacyjny nad projektem ustawy liberalizującej regułę 10H i mam nie tylko przekonanie, ale wręcz pewność, że ta ustawa zostanie przyjęta. Między innymi świadczy  o tym też  nasze podejście do projektowanych aukcji OZE do roku 2027, tam w koszykach też przewidujemy zakontraktowanie mocy wytwórczych w nowych projektach wiatrowych na lądzie" - powiedział Zyska podczas konferencji EuroPower i OZE Power 2022.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. Nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  (ISBnews)

 • 07.11, 12:42Morawiecki: Planujemy rewizję PEP2040 do końca roku, dokument pokażemy za 5-6 tygodni 

  Warszawa, 07.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć do końca roku aktualizację "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040", powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dokument ma zostać przedstawiony w ciągu 5-6 tygodni.

  "Czy będzie rewizja 'Polityki Energetycznej Państwa'? Tak, będzie - do końca roku planujemy zrobić tę rewizję. A więc praktycznie w ciągu 5-6 tygodni zobaczycie państwo nowy dokument 'Polityki Energetycznej Państwa 2040'" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

  Dodał, że także do końca roku rząd planuje przedstawić plan inwestycyjny dla górnictwa.

  (ISBnews)

 • 07.11, 07:59MKiŚ proponuje stawkę opłaty kogeneracyjnej na 4,96 zł/MWh w 2023 r. 

  Warszawa, 07.11.2022 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023 zakłada e stawkę 4,96 zł/MWh dla odbiorców końcowych energii elektrycznej wobec 4,06 zł/MWh w 2022 r. Projekt został przekazany do konsultacji.

  "W projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023 na poziomie 4,96 zł/MWh" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej […] nie uwzględniająca ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla przedsiębiorstw energochłonnych, wynosi 11,02 zł/MWh. Jednakże zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy odbiorcy energochłonni uprawnieni są do ulgi w opłacie kogeneracyjnej, której wielkość zależy od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Stawka opłaty kogeneracyjnej uwzględniająca ulgi dla odbiorców energochłonnych wynosi 12,26 zł/MWh, co stanowiłoby średnie obciążenie w wysokości ok. 30,65 zł/rok/gospodarstwo domowe

  "W celu ochrony odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem rachunków za energię elektryczną podjęto działania w celu ustalenia poziomu stawki opłaty kogeneracyjnej na 2023 r. na takim poziomie, który nie będzie powodować wzrostu średniej ceny energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że prognozowany stan środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosić będzie więcej niż szacowana roczna suma wypłat premii w 2022 r., co powtórzy sytuację z roku poprzedniego, ustalenie premii na poziomie 4,96 zł/MWh (uwzględniając ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców energochłonnych) nie powinno mieć negatywnego wpływu na strukturę działania mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji", podano także.

  Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 04.11, 19:56Sejm za całkowitym zniesieniem obliga giełdowego dla energii 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), zakładające przywrócenie obliga giełdowego dla 50% wytwarzanej energii do 31 grudnia 2023 r. i jego utrzymanie po tym terminie. Oznacza to powrót do zapisów, zgodnie z którymi obligo giełdowe dla energii ma zostać zniesione bezterminowo.

  O skorzystaniu z tej formy obrotu każdy uczestnik rynku miał decydować samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

  Nowelizacja zakłada zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii dla wytwórców energii z gazu i węgla. Ma to zapewnić przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną swobodę w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej.

  Handel na giełdzie w dalszym ciągu będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

  Wytwórcy energii elektrycznej, którzy preferują te formę, nadal będą mogli dokonywać transakcji na giełdzie. Jednocześnie ci, którzy ze względów ekonomicznych preferują sprzedaż energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych odzyskają do tego prawo.

  Dodatkowo nowela zakłada zwiększenie odpowiedzialności administracyjnej i karnej potencjalnych przedsiębiorstw manipulujących na rynku energii elektrycznej, celem mitygacji ryzyk związanych z potencjalnymi nadużyciami rynkowymi.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 04.11, 11:53Rząd chce, aby budowa elektrowni szczytowo-pompowych była inwestycją celu publicznego 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, zgodnie z którym budowa takich elektrowni ma być inwestycją celu publicznego, trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Obecnie obowiązującym stanie prawnym i zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą sądów administracyjnych elektrownia szczytowo-pompowa nie stanowi inwestycji celu publicznego, proponuje się określić wprost w przepisach ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, że inwestycja w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt ujmuje wszystkie regulacje z obszaru planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony przyrody i in. Przesądza też, że dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej wydaje się kompleksową decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej , łączącą w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej.

  W planowanej regulacji określone mają zostać także warunki korzystania z cudzych nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji na potrzeby wykonania czynności niezbędnych dla uzyskania decyzji administracyjnych (przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji.

  Realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej (w szczególności budowa) wymaga przeprowadzenia wieloetapowego procesu inwestycyjnego, którego elementem jest pozyskanie m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgód wodnoprawnych, pozwolenia na budowę, itd.

  Dlatego w projekcie zaproponowano usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez:

  - skrócenie terminów wydawania decyzji administracyjnych w stosunku do terminów obowiązujących;

  - wprowadzenie kar pieniężnych nakładanych na organy właściwe do wydania decyzji w razie przekroczenia tych terminów;

  - nadanie rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym w procesie inwestycyjnym na podstawie ustawy;

  - skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia od decyzji wydawanych na podstawie ustawy;

  - uniezależnienie wydania pozwolenia wodnoprawnego od uprzedniego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (tak by procesy te mogły toczyć się niezależnie).

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie instytucji inwestycji towarzyszącej, ma to pozwolić na zsynchronizowanie procesów inwestycyjnych.

  Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), prognozowany skutek ustawy związany z intensyfikacją inwestycji wpłynie pozytywnie na sferę finansów publicznych i zwiększenie wpływów podatkowych (CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy), danin publicznych (składki ZUS) i podatków lokalnych (podatek od nieruchomości).

  Dokładna wartość w ujęciu pieniężnym wpływu projektu ustawy na sferę finansów publicznych jest trudna do oszacowania, gdyż skala inwestycji w elektrownię szczytowo-pompową nie jest znana. Dodatkowo, dostarczanie energii elektrycznej przez elektrownie szczytowo-pompowe do KSE cechuje znaczny stopień nieprzewidywalności, gdyż następuje to w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej lub w razie nadprodukcji tej energii z OZE (elektrownia szczytowo-pompowa jako źródło interwencyjne), wskazano także.

  (ISBnews)

 • 02.11, 16:35Prezydent podpisał ustawę o maksymalnej cenie energii 

  Warszawa, 02.11.2022 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, której celem jest wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przed drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej zdecydował się na wprowadzenia mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami" - czytamy w komunikacie.

  Przyjęte rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się cenę maksymalną na poziomie:

  - 785 zł/MWh - w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

  - 693 zł/MWh - w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

  Ponadto uregulowano wszystkie przypadki związane z rozliczeniami z odbiorcami uprawnionymi oraz rekompensatami dla sprzedawców energii w szczególności:

  - obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych) ceny maksymalnej w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. za całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii,

  - w przypadku odbiorców użyteczności publicznej, w tym odbiorców podległych jednostkom samorządu terytorialnego oraz odbiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z którymi zawarto umowy po dniu 23 lutego 2022 r. wprowadza się obowiązek stosowania w rozliczeniach z tymi odbiorcami ceny maksymalnej również w okresie dostaw energii od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie przedmiotowej regulacji,

  - obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w projektowanej ustawie, w przypadku, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej,

  - w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych ceny maksymalnej obowiązywać będą w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do całego zużycia energii elektrycznej powyżej limitu przyznanego odpowiednio tym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

  - w odniesieniu do odbiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku zużycia przez tych odbiorców w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust,

  - wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.,

  - obowiązek stosowania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w rozliczeniach ze sprzedawcami rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną referencyjną miesięczną, a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej (w przypadku, gdy cena referencyjna miesięczna jest w danym miesiącu wyższa od ceny maksymalnej i jednocześnie niższa od ceny zawartej w umowie sprzedaży),

  - obowiązek stosowania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w rozliczeniach ze sprzedawcami rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy sprzedaży a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej - w przypadku gdy cena wynikająca z umowy sprzedaży jest wyższa niż cena maksymalna i niższa niż cena referencyjna miesięczna,

  Jednocześnie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną zostaną objęte rekompensatami. Wysokość rekompensaty co do zasady będzie stanowiła iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną referencyjną obliczaną na każdy miesiąc z projektowanego w ustawie okresu wsparcia na podstawie danych z Raportów Miesięcznych publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A., a ceną maksymalną określoną w ustawie, podano także.

  Ustawa co do zasady ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 02.11, 16:02Morawiecki: Rząd zdecydował o budowie elektrowni jądrowej w oparciu o technologię z USA 

  Warszawa, 02.11.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej, dokonując wyboru technologii amerykańskiej dla budowy pierwszej z nich, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Orientacyjne koszty to "do ok. 20 mld USD".

  "Podjęliśmy decyzję o posadowieniu pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej […] Chciałbym zakomunikować z duża satysfakcją, że po 4-5 latach intensywnej pracy […] zdecydowaliśmy się na technologię amerykańską" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakłada budowę od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+, w tym oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce do 2033 r.

  Uchwała RM dotyczy akceptacji raportu koncepcyjno-wykonawczego przygotowanego na podstawie umowy między Polską a USA w sprawie rozwoju programu energetyki jądrowej, podpisanej w 2020 r.

  Uchwała wskazuje wybór technologii Westinghouse AP1000 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ze względu na konieczność zagwarantowania odpowiedniej mocy pojedynczego reaktora oraz maksymalizacji bezemisyjnych i stabilnych mocy wytwórczych.

  W uchwale wskazano konieczność przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej bez wskazania na tym etapie technologii.

  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że lokalizacja elektrowni to okolice Choczewa i Żarnowca. Jako preferowana lokalizacja wskazane jest Lubiatowo-Kopalino, jednak dokładna lokalizacja będzie znajdowała się w decyzji środowiskowej.

  Kolejnym etapem działań ma być umowa przyłączeniowa i pozwolenie na budowę.

  Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony ma zostać pierwszy blok elektrowni jądrowej.

  (ISBnews)

 • 28.10, 07:36Sejm znowelizował ustawę o obszarach morskich dot. ułatwień dla inwestorów w offshore 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dot. wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

  Za nowelą głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem noweli jest modyfikacja przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

  Zmieniają się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów.

  Najistotniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją:

  - rozwiązanie kwestii wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania;

  - zawarcie w ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego informacji o ewentualnym wystąpieniu remisu i o sposobie rozstrzygnięcia tego remisu;

  - uproszczenie procedur oraz cyfryzacja składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

  - usprawnienie procedury opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego.

  - zapewnienie możliwości nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, w polskich obszarach morskich.

  - dostosowanie przepisów, dotyczących morskich badań naukowych do postanowień Konwencji o prawie morza (w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych).

  Nowela zakłada, że przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 21:55Sejm przywrócił pierwotną ceną max. energii el. dla MŚP, rolników, JST i gospodarstw 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przywracając maksymalną cenę energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych do poziomu 693 zł za 1 MWh, a dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników do 785 zł za 1 MWh.

  Jednocześnie odrzucił też poprawki rozszerzające listę podmiotów objętych ceną maksymalną m.in. o lotniska, banki żywności i podmioty przyjmujące Ukraińców.

  W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna miałaby obowiązywać powyżej 2 tys. kWh dla gospodarstw domowych (do tego limitu cena w 2023 r. została zamrożona na poziomie ceny roku 2022). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną jest to 2,6 tys. kWh, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rodzin rolniczych - 3 tys. kWh.

  Cena maksymalna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma obowiązywać do 100% zużycia. Podobnie w przypadku odbiorców wrażliwych (szkół, szpitali, noclegowni) czy podmiotów samorządowych (cena będzie obowiązywać dla oświetlenia dróg, ulic mostów, wodociągów, zaopatrzenia  w wodę, ochronę zdrowia, transport drogowy, utrzymanie obiektów użyteczności, a także obiektów sportowych.

  Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma zostać nałożony w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Ustawa zakłada także, że MŚP, których poziom zużycia energii w 2023 r. będzie niższy o co najmniej 10% r/r, otrzymają w roku 2024 upusty cen. 

  Odbiorcy w gospodarstwach domowych mają korzystać z ceny maksymalnej w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

  Nowelizacja zakłada, że obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, będzie występował wówczas, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej.

  Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić mają z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:49Sejm przyjął nowelę ustawy o biokomponentach i biopaliwach, podwyższając NCW do 80% w 2023 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzając poprawki, których celem jest utrzymanie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na poziomie 80% w roku przyszłym. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 450 posłów, nikt nie był przeciwny, trzech wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli dwie zaproponowane poprawki. Jedna z nich zakładała podwyższenie minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z 75% do 80%, a druga - usunięcie przepisu zakładającego odstąpienie od wymierzenia kary przy braku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego za rok 2022.

  Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zawiera przepisy służące zapewnieniu minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie. Formą realizacji tego celu jest wprowadzony w ustawie o biokomponentach Narodowy Cel Wskaźnikowy.

  Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw są obowiązani, na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach, do realizacji NCW przez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej oraz oleju napędowym (ON). Udział ten jest wyrażany w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych.

  Nowela zakłada wydłużenie możliwości korzystania z współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 na okres kolejnego roku. Ponadto w celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zawiera zmiany w zakresie obowiązku realizacji NCW na 2023 r., w szczególności:

  - ustala obligatoryjny blending dla oleju napędowego na poziomie 5,2%;

  - podnosi limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW do poziomu 0,9%, w celu zwiększenia podaży biokomponentów i biopaliw możliwych do wykorzystania w transporcie, ponad poziom wynikający z ograniczeń technicznych, tzw. blending wall;

  - podnosi limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy o biokomponentach do poziomu 0,5%

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:10Senat przyjął nowelę ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych bez poprawek 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz poprawa oceny efektywności energetycznej i promocja OZE.  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Na podstawie nowelizacji zostaną wprowadzone nowe instrumenty wsparcia:

  - grant termomodernizacyjny - zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wysokość premii termomodernizacyjnej ma wynosić 26% kosztów przedsięwzięcia, a w przypadku gdy łącznie z nim jest realizowany zakup, budowa czy montaż OZE wysokość premii ma wzrastać do 31% kosztów),

  - grant OZE - polegający na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku, co ma przyczynić się do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym; grant wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia,

  - grant MZG (mieszkaniowego zasobu gminy) udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

  Ustawa wprowadza również premie i granty na pokrycie kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

  Nowelizacja wprowadza również premie i granty na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych, należących do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów, pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej.

  Gminy mają zyskać dostęp do wyższego o 15–25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS i SIM. W wypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z 35 do 60%, a komunalnych - z 80% do 95% kosztów inwestycji.

  Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

  (ISBnews)

 • 27.10, 17:55Senat za przywróceniem obliga giełdowego dla 50% wytworzonej energii do końca 2023 r. 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładające przywrócenie obliga giełdowego dla 50% wytwarzanej energii do 31 grudnia 2023 r. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, przeciw był 1, nikt się nie wstrzymał.

  Nowela w wersji przyjętej przez Sejm znosiła obligo giełdowe dla energii bezterminowo. O skorzystaniu z tej formy obrotu każdy uczestnik rynku miał decydować samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada, że do 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowiązane sprzedawać 50% wytworzonej energii elektrycznej na giełdach towarowych prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej. Po tej dacie (31 grudnia 2023 r.) obligo obejmowałoby 100% wytworzonej energii jak dotychczas.

  Obowiązek - zgodnie z poprawką - nie dotyczyłby energii elektrycznej:

  - dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej;

  - wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii;

  - wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5%;

  -  zużywanej na potrzeby własne przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się jej wytwarzaniem;

  - niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie;

  - wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW;

  -  wytworzonej w jednostce wytwórczej przyłączonej bezpośrednio do urządzeń lub instalacji odbiorcy końcowego zużywającego tę energię elektryczną lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, której operatorem wyznaczony został ten odbiorca końcowy;

  - wytworzonej w jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 14:14Senat za obniżeniem ceny max. energii el. dla MŚP, rolników, JST i gospodarstw domowych 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, obniżając maksymalną cenę energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych do 450 zł za 1 MWh.

  Jednocześnie Senat rozszerzył listę podmiotów objętych ceną maksymalną m.in. o lotniska, banki żywności i podmioty przyjmujące Ukraińców i obniżył cenę dla nich oraz dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników do 600 zł za 1 MWh. Ceny te - zgodnie z poprawką Senatu - zawierają VAT oraz podatek akcyzowy.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny. W wersji przyjętej przez Sejm cena maksymalna wynosiła dla gospodarstw 693 zł za 1 MWH, a dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i podmiotów wrażliwych – 785 zł za 1 MWh.

  W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna miałaby obowiązywać powyżej 2 tys. kWh dla gospodarstw domowych (do tego limitu cena w 2023 r. została zamrożona na poziomie ceny roku 2022). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną jest to 2,6 tys. kWh, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rodzin rolniczych - 3 tys. kWh.

  Cena maksymalna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma obowiązywać do 100% zużycia. Podobnie w przypadku odbiorców wrażliwych (szkół, szpitali, noclegowni) czy podmiotów samorządowych (cena będzie obowiązywać dla oświetlenia dróg, ulic mostów, wodociągów, zaopatrzenia  w wodę, ochronę zdrowia, transport drogowy, utrzymanie obiektów użyteczności, a także obiektów sportowych.

  Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma zostać nałożony w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Ustawa zakłada także, że MŚP, których poziom zużycia energii w 2023 r. będzie niższy o co najmniej 10% r/r, otrzymają w roku 2024 upusty cen. 

  Odbiorcy w gospodarstwach domowych mają korzystać z ceny maksymalnej w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

  Nowelizacja zakłada, że obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, będzie występował wówczas, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej.

  Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić mają z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 26.10, 14:07Buda: 92 firmy energochłonne otrzymają 800 mln zł rekompensaty za 2021 r.  

  Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - W ramach tury wsparcia firm energochłonnych 92 podmioty otrzymają łącznie 800 mln zł rekompensaty za rok ubiegły, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Są to firmy m.in. z sektora hutnictwa, produkcji wyrobów aluminiowych, metali nieżelaznych, chemikaliów nieorganicznych czy produkcji papieru. Rekompensaty, o które wnioskowały firmy dotyczą ubiegłego roku. Budżet na ten cel lata 2022-2031 wynosi ok. 43 mld zł.

  "Nagły wzrost cen energii wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, które są często znaczącym pracodawcą w regionie. Do tego dochodzi ryzyko przenoszenia przez rodzime firmy produkcji do państw trzecich - np. Chin, Indii czy Turcji, z uwagi na unijną politykę klimatyczną.. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie długofalowej pomocy. W tym roku do przedsiębiorstw energochłonnych trafi 800 mln zł. Dodatkowo planujemy dla nich wsparcie na poziomie 5 mld zł i to tylko w tym roku. Rekompensaty skutecznie obniżą koszty energii ponoszone przez przemysł" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  W związku z tym 92 firm z sektora hutnictwa, produkcji wyrobów aluminiowych, metali nieżelaznych, chemikaliów nieorganicznych czy produkcji papieru zawnioskowało o rekompensaty za zeszły rok na łączną kwotę 800 mln zł. Alokacja wynosiła 1 mld zł.

  O pomoc przedsiębiorstwa energochłonne mogą ubiegać się na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, znowelizowanej w lutym 2022 r. Obecnie budżet na rekompensaty na lata 2022-2031 wynosi ok. 43 mld zł, podano także.

  Nabór wniosków realizowany jest co do zasady corocznie do 31 marca roku następnego, przy czym z uwagi na nowelizacje w 2022 r. przedsiębiorcy mogli składać wnioski w terminie późniejszym. Zgodnie z ustawą decyzje o przyznaniu rekompensat wydaje prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 31 października danego roku.

  Jednocześnie resort poinformował, że prowadzi prace nad dodatkowym programem dla przedsiębiorców energochłonnych, wynikającym z ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Ustawa określa zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom szczególne narażonym na wzrost cen energii i gazu. Wprowadza ona możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych. Podstawą ich przyjmowania są opublikowane przez Komisję Europejską w marcu br. "Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy". Maksymalny budżet tego programu na to 5 mld zł na 2022 r. Kryteria pomocy mają zostać przyjęte przez rząd jeszcze w listopadzie tego roku.

  (ISBnews)

 • 26.10, 08:32RE: Nowe budynki powinny osiągnąć zeroemisyjność do 2030 r., pozostałe - do 2050 r. 

  Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wniosku legislacyjnego, dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ustalenia zmierzają do tego, by wszystkie nowe budynki były budynkami o zerowej emisji do 2030 r., a już istniejące - zostały przekształcone w budynki o zerowej emisji do 2050 r, poinformowała Rada.

  "Sektor budowlany ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu na lata 2030 i 2050. Co więcej, osiągnięte dziś porozumienie pomoże obywatelom poczynić znaczne oszczędności energii. Lepsze i bardziej energooszczędne budynki poprawią jakość życia obywateli, jednocześnie obniżą rachunki za energię i złagodzą ubóstwo energetyczne" - powiedział czeski minister przemysłu i handlu Jozef Síkela, cytowany w komunikacie.

  W odniesieniu do nowych budynków Rada uzgodniła, że:

  - od 2028 r. nowe budynki będące własnością organów publicznych byłyby budynkami zeroemisyjnymi

  - od 2030 wszystkie nowe budynki byłyby budynkami zeroemisyjnymi

  Wyjątki będą możliwe dla niektórych budynków, w tym budynków historycznych, miejsc kultu i budynków służących do celów obronnych.

  W przypadku istniejących budynków państwa członkowskie zgodziły się wprowadzić minimalne standardy charakterystyki energetycznej, które odpowiadałyby maksymalnej ilości energii pierwotnej, jaką budynki mogą zużywać na m2 rocznie. Celem jest zainicjowanie renowacji i doprowadzenie do stopniowego wycofywania najgorszych budynków oraz ciągłej poprawy krajowego zasobu budowlanego.

  W przypadku istniejących budynków niemieszkalnych uzgodniono ustalenie maksymalnych progów charakterystyki energetycznej w oparciu o zużycie energii pierwotnej. 

  Państwa członkowskie zgodziły się na ustalenie wymagań, które zapewnią, że wszystkie nowe budynki będą projektowane tak, aby zoptymalizować ich potencjał wytwarzania energii słonecznej. Państwa członkowskie zgodziły się na rozmieszczenie odpowiednich instalacji energii słonecznej:

  - do 31 grudnia 2026 r. na wszystkich nowych budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2

  - do 31 grudnia 2027 r. na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych, poddawanych kapitalnej lub gruntownej renowacji, o powierzchni użytkowej powyżej 400 m2; oraz

  - do 31 grudnia 2029 r. na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

  Państwa członkowskie uzgodniły wymogi dotyczące udostępniania infrastruktury mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, takiej jak punkty ładowania samochodów elektrycznych i rowerów w budynkach lub obok budynków, okablowanie umożliwiające przewidywanie przyszłej infrastruktury oraz miejsca parkingowe dla rowerów. Wprowadzili także dobrowolne paszporty remontowe budynków.

  Zgodziły się również wydać krajowe plany renowacji budynków, które zawierałyby mapę drogową z celami krajowymi na lata 2030, 2040 i 2050 w odniesieniu do rocznego wskaźnika renowacji energetycznej, zużycia energii pierwotnej i końcowej krajowych zasobów budowlanych oraz operacyjnych redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze plany miałyby zostać wydane do 30 czerwca 2026 roku, a następnie co pięć lat.

  Teraz Rada rozpocznie uzgodnienia z Parlamentem Europejskim w tej sprawie. Po osiągnięciu porozumienia ostateczny dyrektywy tekst zostanie formalnie przyjęty przez Radę i Parlament.

  (ISBnews)

 • 25.10, 10:51Grupa posłów PiS chce zakazu zbywania przez SP akcji PSE, Gaz-Systemu oraz Polfy Tarchomin 

  Warszawa, 25.10.2022 (ISBnews) - Uzupełnienie listy spółek Skarbu Państwa objętych zakazem zbywania akcji lub praw z akcji o Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polska zakłada projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W projekcie proponuje się także powołanie pięcioosobowej Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

  Projekt, zgłoszony przez grupę posłów PiS, dostępny jest na stronie Sejmu.

  "Nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:[...] PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie; […] Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; […] Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" - czytamy w projekcie.

  Projekt zakłada, że spółki wskazane w art. 13 ust. 1 pkt 12, 23 i 31-33 [czyli PERN, PKN Orlen oraz PSE, Gaz-System i Polfa Tarchomin] uznaje za spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu.

  "Proponowane rozwiązania przewidują mechanizmy prewencyjnej ochrony interesów ww. spółek i ich akcjonariuszy, w tym także Skarbu Państwa, przed negatywnymi następstwami nieuzasadnionej utraty ciągłości sprawowania funkcji nadzorczych i zarządczych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Jak wskazano w okresie przemian na rynku energetycznym związanych z wdrażaniem tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz z uwagi na aktualną sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę "niezwykle istotne jest zagwarantowanie realizacji spójnej strategii spółek o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, zwłaszcza w ramach przedsięwzięć długofalowych, które umożliwią utrzymanie jej konkurencyjności oraz zapewnienie dostaw energii elektrycznej i paliw".

  "W warunkach występującego aktualnie zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa państwa kluczowe jest także stworzenie możliwości prowadzenia przez państwo skutecznej polityki lekowej, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych należy podjąć wszelkie działania mogące zapewnić ciągłość dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych" - czytamy.

  Uzasadnia to wpisanie spółek z branży farmaceutycznej na listę spółek wyłączonych z możliwości zbywania akcji należących do Skarbu Państwa oraz uznanie ich za spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, podano także.

  Podkreślono, że w przypadku spółek, których dotyczy projekt nieuzasadnione przerywanie ciągłości pełnienia funkcji w radzie nadzorczej i zarządzie przed upływem kadencji przenosi się niekorzystnie nie tylko na interesy spółki oraz jej akcjonariuszy, ale także na interes publiczny, polegający na zagwarantowaniu bezpieczeństwa państwa.

  Projekt zakłada, że kadencja organów nadzorczych i organów zarządzających tych spółek jest wspólna i trwa 5 lat. Natomiast odwołanie członków organów nadzorczych oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków organów zarządzających wszystkich spółek SP wymienionych w ustawie może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii pięcioosobowej Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

  Rada powoływana byłaby przez Sejm (trzy osoby), Senat (jedna osoba) oraz prezydenta (jedna osoba) na kadencję sześcioletnią.

  Projekt zakłada, że nowa regulacja miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, natomiast spółki SP miałyby sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

  (ISBnews)

 • 21.10, 11:08MKiŚ skierowało do konsultacji projekt prawa energetycznego dot. wykorzystania wodoru 

  Warszawa, 21.10.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji prawa energetycznego, który uwzględnia zastosowanie wodoru jako nośnika oraz magazynu energii, w przypadku, gdy nie jest on transportowany siecią gazową oraz określa ramy prawne uwzględniające międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru.

  Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 

  "Ustawa wprowadza legalną definicję wodoru, uwzględniającą jego szerokie zastosowania wodoru, jako surowca, nośnika oraz magazynu energii, w przypadku, gdy nie jest on transportowany siecią gazową" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projektowane przepisy mają na celu uregulowanie rynku wodoru jedynie w zakresie, w jakim nie będzie on przesyłany siecią gazową. Przesyłanie wodoru siecią gazową nadal będzie podlegało reżimowi regulacyjnemu dla paliw gazowych.

  W projekcie ustawy planowane jest bezpośrednie wskazanie, że wytwarzanie wodoru nie będzie podlegać obowiązkowi koncesyjnemu. Obowiązkiem koncesyjnym zostanie jednak objęte magazynowanie wodoru na dużą skalę, obrót wodorem na dużą skalę, oraz dostarczanie wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi. Przepisy wprowadzają również wymóg sporządzania planów rozwoju, które zapewnią współdziałanie systemów gazowych i elektroenergetycznych na etapie planowania rozwoju infrastruktury integrującej działanie obu systemów. Zakłada się brak konieczności uzyskiwania koncesji na wytwarzanie wodoru.

  Projekt zakłada wprowadzenie definicji instalacji magazynowania wodoru. Zmiana umożliwiłaby stworzenie magazynu, łączącego w sobie magazyn energii elektrycznej i magazyn paliw gazowych.

  W tym celu konieczne będzie powołanie niezależnego operatora systemu magazynowania wodoru, który byłby właścicielem infrastruktury do magazynowania wodoru oraz instalacji wytwarzających wodór poprzez różnego rodzaju technologie do wytwarzania wodoru (elektroliza, inne technologie konwersji energii czy produkcji wodoru).

  Operatorzy systemu wodorowego byliby zobowiązani do corocznego przedstawiania ministrowi ds. energii informacje o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodorowego.

  Podmioty, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy prowadziłyby działalność gospodarczą w zakresie magazynowania, przesyłania, obrotu wodorem oraz dostarczania wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi, która wymagałaby uzyskania koncesji w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, mają mieć zapewniony okres przejściowy, w którym możliwe będzie wykonywanie ich działalności na zasadach dotychczasowych.

  (ISBnews)

 • 20.10, 18:56Sejm przyjął ustawę ws. ceny max. energii el. dla MŚP, rolników,JST i gospodarstw domowych 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która określa maksymalną cenę energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych na poziomie 693 zł za 1 MWh. W przypadku samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników ma to być 785 zł/MWh.

  Za ustawą głosowało 411 posłów, 16 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. 

  Wcześniej posłowie odrzucili większość zgłoszonych poprawek. 

  Chodzi o limity powyżej 2 tys. kWh dla gospodarstw domowych (do tego limitu cena w 2023 r. została zamrożona na poziomie ceny roku 2022). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną jest to 2,6 tys. kWh, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rodzin rolniczych - 3 tys. kWh.

  Cena maksymalna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma wynieść 785 zł za 1 MWh i obowiązywać do 100% zużycia. Podobnie w przypadku odbiorców wrażliwych (szkół, szpitali, noclegowni) czy podmiotów samorządowych (cena będzie obowiązywać dla oświetlenia dróg, ulic mostów, wodociągów, zaopatrzenia  w wodę, ochronę zdrowia, transport drogowy, utrzymanie obiektów użyteczności, a także obiektów sportowych.

  Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma zostać nałożony w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Nowelizacja zakłada także, że MŚP, których poziom zużycia energii w 2023 r. będzie niższy o co najmniej 10% r/r, otrzymają w roku 2024 upusty cen. 

  Odbiorcy w gospodarstwach domowych mają korzystać z ceny maksymalnej w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

  Nowelizacja zakłada, że obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, będzie występował wówczas, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej.

  Całkowity szacowany koszt projektowanej ustawy wdrażającej ceny maksymalne dla gospodarstw domowych powyżej limitów zużycia dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw to 19 759 mln zł.

  Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić mają z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

 • 20.10, 18:29Sejm przyjął ustawę dotyczącą dystrybucji węgla przez samorządy 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy. Za ustawą było 303 posłów, przeciw - 14, a wstrzymało się 118.

  Wcześniej posłowie przyjęli jedną poprawkę, która zakłada, że prowadzenie sprzedaży przez gminę za pośrednictwem innych podmiotów nie wymaga zmiany ich statusów i regulaminów. Odrzucili kilkanaście poprawek i wniosków mniejszości.

  Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

  Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy).

  Ustawa upraszcza formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy (samorządy będą zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla).

  Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.

  Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

  Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu ma wynieść 4 mld zł. Według szacunków, na preferencyjnych warunkach może zostać sprzedanych do 5 mln ton węgla, a rekompensata za 1 t ma wynosić ok. 800 zł.

  Ze względu na fakt, że rekompensata będzie kwotą brutto, jej ostateczna wysokość wyniesie 4,92 mld zł, z czego 0,92 mld zł stanowić będzie dochód budżetu państwa z tytułu VAT.

  Środki przeznaczone na rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Liczba gospodarstw domowych, których podstawowym nośnikiem do ogrzewania pomieszczań jest węgiel wynosi 3,84 mln. Dane są te zbieżne ze statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z którymi w 3,6 mln kotłów wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 20.10, 08:40Prezydent podpisał nowelę ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne dot. długoterminowej strategii renowacji budynków oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. […]Transpozycji podlegają przepisy dyrektywy dotyczące:

  - długoterminowej strategii renowacji budynków,

  - udostępniania do celów statystycznych i badawczych, a także właścicielowi budynku, co najmniej zagregowanych, zanonimizowanych danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej,

  - wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania,

  - przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  - przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie świadectwa dokumentu zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej;

  - uwzględnienia możliwości przekazania właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej lub w formie wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej;

  - uzupełnienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

  - obowiązku właściciela lub zarządcy budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności -  umieszczania w widocznym miejscu w tym budynku kopi świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile świadectwo dla tego budynku zostało sporządzone;

  - dodania wskaźników charakterystyki energetycznej, które należy podawać w ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części, w przypadku gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

  - zmian przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła oraz wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji.

  Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

  W nowelizowanej ustawie wprowadzono przepis dotyczący obowiązku instalacji, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., w stosownych przypadkach, w budynkach wyposażonych w duże systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji systemów automatyki i sterowania dla budynków. Ponadto wskazano sposoby oceny zasadności tego montażu od strony technicznej i ekonomicznej w celu zapewnienia stosowania optymalnych rozwiązań w użytkowanych budynkach.

  Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie =ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)