ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.11, 12:07Senat odrzucił nowelę o OZE wprowadzająca zmiany dot. prosumentów 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzającą zmianę sposobów rozliczania energii wytwarzanych przez prosumentów w ich instalacjach i przekazywanych do systemu energetycznego. Za odrzuceniem noweli głosowało 49 senatorów, 47 było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja stanowiła przedłożenie poselskie, a jej celem było wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowelizacja wprowadzała m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarzanych w ich instalacjach i przekazywanych do systemu energetycznego.

  Zgodnie z nowelizacją, dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostałby zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych.

  Według nowelizacji, prosumenci, którzy weszliby do systemu do 31 marca 2022 r., mogliby korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

  W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. miałby funkcjonować model net-billing oparty na cenach miesięcznych. W tym okresie energia byłaby rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. 1 lipca 2024 r., system miałby ulec zmianie i rozliczenia byłyby oparte na cenach godzinowych.

  Zgodnie z nowelizacją, miałby to być docelowy system rozliczeń oparty na odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej i pobranej z sieci.

  Nowelizacja poszerzała także  katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumentów wirtualnych i prosumentów zbiorowych.. Prosument wirtualny to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji OZE przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji w budynku wielorodzinnym.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 10:18Zyska z MKiŚ: Mamy szansę, by dysponować 30-35 tys. MW z OZE w 2025 r. 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Polska może dysponować 30-35 tys. MW mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii w roku 2025, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

  "Mamy szansę na to, by w roku 2025 dysponować 35 tys. MW z  odnawialnych źródeł energii. To będzie za 4 lata. Obecnie […] mamy 15,2 tys. MW. Tak więc podwoimy to jeszcze z kawałkiem. Na pewno będzie 30 tys. we wszystkich technologiach OZE, bo to wynika z zakontraktowanych projektów" – powiedział Zyska podczas senackiej debaty nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  Przypomniał, że obecnie zakontraktowanych jest m.in. ponad 5 GW w fotowoltaice i 4,5 GW w energetyce wiatrowej na lądzie.

  (ISBnews)

 • 24.11, 10:47Moskwa: Projekt ws. kryteriów lokalizacji farm morskich za kilka dni w RCL 

  Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia określający kryteria dla 11 nowych lokalizacji w morskiej energetyce wiatrowej zostanie w najbliższych dniach przekazany do publikacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "W najbliższych dniach będzie też opublikowane nowe rozporządzenie, określające te kryteria dla 11 nowych lokalizacji w morskiej energetyce wiatrowej, które potem w drodze konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury wyłonią operatorów 11 nowych inwestorów. Niezwykle ważny proces, który nam pozwoli ok. 10 GW zapewnić. I na te aukcje 2025-2027 - 5 GW i to deklaruję" - powiedziała Moskwa na posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska.

  Doprecyzowała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest resortem uzgadniającym, ministerstwo Infrastruktury jest prowadzącym projekt.

  "W najbliższych dniach do RCL tekst do publikacji zostanie przekazany. Mamy nadzieję, że minister w trybie pilnym uruchomi postępowanie, żebyśmy nie mieli opóźnienia w morskiej energetyce wiatrowej" - dodała.

  Zaznaczyła, że "te inwestycje, które na dzisiaj są realizowane, idą zgodnie z planem".

  (ISBnews)

 • 22.11, 15:09Morawiecki: Tarcza antyinflacyjna ma dotyczyć obniżki akcyzy na nośniki energii 

  Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Tarcza antyinflacyjna, która będzie zawierać m.in. regulacje, dotyczące obniżenia akcyzy na nośniki cen energii praktycznie jest gotowa, a rząd planuje jej wdrożenie w znacznej części jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Tarcza inflacyjna praktycznie jest gotowa i na pewno będziemy chcieli ją w znacznej jej części wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ona będzie zawierała takie elementy, jak obniżenie akcyzy na nośniki energii" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

  "O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem, aby go przedstawić" - dodał.

  Podkreślił, że to nośniki cen energii są "odpowiedzialne, współodpowiedzialne przede wszystkim za te gwałtowne wzrosty cen".

  "Ceny energii […] przekładają się 1:1 na ceny różnych produktów" - zaznaczył.

  Przypomniał też o podwyżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

  "Jednocześnie też Narodowy Bank Polski rozpoczął cykl podwyżkowy i myślę, że on doprowadzi do właściwego zduszenia inflacji. Za jakiś czas, bo te zjawiska działają zawsze z pewnego rodzaju opóźnieniem" - podkreślił.

  Zaznaczył, że pakiet antyinflacyjny pozwoli na łagodniejsze przejście "trudnych najbliższych kilka miesięcy, może kwartałów".

  RPP podniosła stopy procentowe w październiku (o 40 pb w przypadku głównej stopy referencyjnej) i w listopadzie (o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej, do 1,25%).

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 06:43Sejm za rekompensatami za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Za ustawą głosowało 435 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Rekompensata ma dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.

  Ustawa realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), koszt rekompensat to 524,43 mln zł.

  Aby otrzymać rekompensatę, gmina w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy do 31 grudnia 2022 r.

  Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r. Rekompensaty mają być wypłacane w 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 14:30Prezydent podpisał nowelę dot. zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r.  

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą wydłużenie możliwości zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) do 2023 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z zawartą w treści uzasadnienia deklaracją, zasadniczym celem ustawy jest wydłużenie okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją kopalń, a także wydłużenie terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

  Wprowadzone zmiany obejmują:

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.;

  - stworzenie podstaw prawnych do finansowania z dotacji budżetowej likwidacji kopalń, w odniesieniu do których proces ten rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r. lub w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;

  - modyfikację przepisów dotyczących świadczeń przysługujących pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych w okresie likwidacji kopalni lub zakładu górniczego, tj. urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowej odprawy pieniężnej;

  - wskazanie, iż ekwiwalent pieniężny należny byłym pracownikom kopalni, którzy byli uprawnienie do bezpłatnego węgla, będzie wypłacany przez ZUS ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes ZUS;

  - stworzenie podstaw prawnych do wypłacania pracownikom rent wyrównawczych przyznanych na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem z dotacji budżetowej;

  - określenie zasad finansowania przedsiębiorstwa górniczego, którego podstawowym przedmiotem działalności jest likwidacja kopalń;

  - wprowadzenie zwolnienia od podatku obejmującego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zmian sortymentu węgla, którego cena stanowi jeden z parametrów wyliczania wysokości ekwiwalentów pieniężnych dla emerytów i rencistów ze zlikwidowanych kopalń oraz dla osób uprawnionych do bezpłatnego węgla z przedsiębiorstw robót górniczych. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 10:55MKiŚ proponuje stawkę opłaty kogeneracyjnej na 4,06 zł/MWh w 2022 r. 

  Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 przewiduje stawkę 4,06 zł/MWh dla odbiorców końcowych energii elektrycznej wobec 0 zł/MWh w 2021 r. Projekt został przekazany do konsultacji, które potrwają 5 dni.

  "Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej [...] nie uwzględniająca ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla przedsiębiorstw energochłonnych, wynosi 3,7 zł/MWh. Jednakże, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy, odbiorcy energochłonni uprawnieni są do ulgi w opłacie kogeneracyjnej, której wielkość zależy od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Stawka opłaty kogeneracyjnej uwzględniająca ulgi dla odbiorców energochłonnych wynosi 4,06 zł/MWh, co stanowić będzie średnie obciążenie w wysokości ok. 10,15 zł/rok/gospodarstwo domowe. Stopień obciążenia odbiorców końcowych energii elektrycznej z tytułu poboru opłaty kogeneracyjnej zwiększy się z poziomu 0 zł/MWh w roku 2021 do 4,06 zł/MWh w roku 2022" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  Rozporządzenie musi zostać wydane najpóźniej 30 listopada br., by wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 02.11, 14:30Rząd przyjął strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 

  Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cele programu to m.in. 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej" - czytamy w komunikacie.

  Celem strategii jest stworzenie w Polsce gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

  "Strategia wytycza 6 celów:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach;

  - sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego" - czytamy dalej.

  Wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. mają być:

  - 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;

  - 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;

  - min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru;

  - co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 29.10, 21:34Sejm znowelizował ustawę o OZE dot. systemu wsparcia dla prosumentów 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) dotycząca wsparcia dla prosumentów.

  Za nowelą głosowało 426 posłów, przeciw było 10, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, ma przyczynić się do korzystania ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając regulacje dotyczące "prosumenta zbiorowego energii odnawialnej" oraz "prosumenta wirtualnego energii odnawialnej".

  Ponadto nowela doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji.

  Nowela wdraża także przepisy unijne - dyrektywę 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ("dyrektywa RED II"). Dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę trzecią, która jednak podlega ich instrukcjom.

  Nowela co do zasady ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 18:50Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r. 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużającej możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r.

  Poprawki te dotyczyły m.in. ujednolicenia stawki świadczeń za urlopy górnicze, poszerzenia grupy pracowników uprawnionych do skorzystania z przepisów noweli oraz nałożenia na rząd obowiązku składania sprawozdania z realizacji ustawy.

  Nowelizacja wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i jest częścią umowy społecznej, zawartej w tym roku w Katowicach.

  Jej celem jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  Nowela zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  Rozwiązania proponowane w nowelizacji wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie trwa procedura notyfikacji.

   (ISBnews)

   

 • 29.10, 18:04Sejm za nowelą prawa energetycznego dot. zabezpieczenia rynku gazu 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację prawa energetycznego wprowadzającą możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla gospodarstw domowych w  długim okresie, począwszy od 1 stycznia 2023 r. Nowelę poparło 387 posłów, nikt nie był przeciwny, a 44 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest zaradzenie wyzwaniom związanym ze wzrostem cen paliw gazowych na rynku i zminimalizowanie cen podwyżek gazu dla gospodarstw domowych przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania części kosztów.

  Mechanizm proponowany nowelizacją gwarantuje przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość faktycznie poniesionych kosztów. Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w długim okresie (36 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2023 r.) zapobiegnie ryzyku dużej i skumulowanej podwyżki w roku 2022.

  Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące obrót paliwami gazowymi może do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy. W przypadku, gdy ta taryfa została skalkulowana zgodnie z przepisami, koszty uzasadnione, w części w jakiej nie zostały pokryte w zatwierdzonej taryfie, mają być uwzględniane przez przedsiębiorstwo energetyczne w kolejnych taryfach tego przedsiębiorstwa

  W przypadku zatwierdzenia przez prezesa URE taryfy skalkulowanej przez przedsiębiorstwo, przy zatwierdzeniu kolejnych taryf tego przedsiębiorstwa uwzględnia się, jako koszty uzasadnione zakupu paliw gazowych, wartość korekty kosztów zakupu paliw gazowych.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 11:42Guibourge-Czetwertyński z MKiŚ: Otrzymaliśmy zaproszenie do rozmów ws. Turowa 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa otrzymała wczoraj zaproszenie od strony czeskiej do rozmów w sprawie kopalni w Turowie, poinformował wiceminister w tym resorcie Adam Guibourge-Czetwertyński.  Zapowiedział, że to zaproszenie zostanie przyjęte.

  "Jesteśmy cały czas elastyczni i gotowi do rozmów z Czechami. Wczoraj minister klimatu i środowiska otrzymała zaproszenie od swego czeskiego odpowiednika i to zaproszenie zostanie przyjęte" - powiedział Guibourge-Czetwertyński podczas senackiej debaty na temat sytuacji w kopalni w Turowie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tej sprawie.

  Kilka miesięcy temu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Jednocześnie przed tygodniem Komisja Europejska przyłączyła się do skargi Czech w tej sprawie.

  Czechy złożyły później do TSUE wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Po decyzji TSUE strona polska informowała, że uzgodniła z Czechami porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE. Prowadzono też rozmowy dotyczące planowanych inwestycji o wartości 40-45 mln euro. Odbyło się kilkanaście spotkań negocjacyjnych, a 30 września poinformowano, że zakończyły się one fiaskiem.

  Natomiast we wrześniu br. Trybunał nałożył na Polskę karę dzienną w wysokości 500 tys. euro za nieprzestanie wydobycia.

  (ISBNews)

   

 • 22.10, 09:28MKiŚ skierował projekt ws. dodatków dla wrażliwych odbiorców energii el. do KSRM 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka skierował pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy wprowadzający dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego, podał resort.

  "Skierowany właśnie do prac rządowych projekt ustawy (UC106) ma na celu m.in. wprowadzenie nowych dodatków energetycznych, zwiększenie ochrony odbiorcy wrażliwego oraz innych, niefinansowych narzędzi wsparcia. Jest to jedna z odpowiedzi na pogarszającą się sytuację wielu gospodarstw domowych w związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym. Dodatkowo wprowadza do naszego systemu prawnego pojęcie ubóstwa energetycznego" - czytamy w komunikacie.

  "Regulacja służy przede wszystkim wdrożeniu instrumentów osłonowych odbiorców energii, niezbędnych w obecnych warunkach dynamicznego wzrostu cen energii. Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw domowych, czyli do niemal 20%. Ta pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej. Już na etapie przygotowywania ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzgodniło szczegóły m.in. z Ministerstwem Finansów i zapewniło finansowanie na poziomie minimum 1,5 mld zł. Jestem przekonany, że ustawa szybko trafi pod obrady Sejmu" - powiedział Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Główną zmianą, jaką niesie ze sobą nowelizacja, jest rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1 563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1 115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatki przyznawane będą na okres 6 miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury.

  "Przyjęliśmy, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Proponowane rozwiązanie rozszerza znacznie grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać się o dodatek np. z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia przyznanie zasiłków stałych lub okresowych. Objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny wielodzietne. Zmiana ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie lepszą ochroną tych rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej" - wskazał minister.

  Według założeń projektu zmiany ustawy, dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30% do 50%. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł.

  Według projektu ustawy, nowy system dodatków dla wrażliwych gospodarstw domowych uzupełnią niefinansowe mechanizmy wsparcia. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/paliw gazowych będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/paliw gazowych wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/paliwa gazowe lub świadczone usługi.

  Obowiązywać będzie również zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Na przedsiębiorstwa energetyczne zostanie nałożony obowiązek poinformowania odbiorców o możliwym rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu/gazu.

  System dodatków energetycznych mają uzupełnić działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska związane z modyfikacją założeń programu "Czyste Powietrze" ("Stop smog") na 2022 r. Resort przygotowuje nową odsłonę programu.

  "Niezbędne jest teraz sprawne procedowanie projektu i wejście w życie proponowanych przez nas rozwiązań, abyśmy mogli jak najszybciej objąć najwrażliwszych odbiorców energii elektrycznej mechanizmami wsparcia w obecnej, bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej" - podsumował Kurtyka.

  Projekt ustawy po raz pierwszy definiuje w polskim prawodawstwie zjawisko ubóstwa energetycznego - jako sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej.

  Wprowadzenie zmian w ustawie - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wynika również z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy 2019/944 tzw. dyrektywy rynkowej. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do prawnych ram dla wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz przygotowania definicji ubóstwa energetycznego.

  Projekt został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie trafi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a potem zostanie przekazany do prac w parlamencie.

  (ISBnews)

 • 19.10, 15:55Rząd przyjął projekt ws. rekompensat za zmianę opodatkowania el. wiatrowych 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Nowe rozwiązanie będzie realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe" - czytamy w komunikacie.

  Rząd planuje przeznaczyć na rekompensaty 524,43 mln zł.

  Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu, wyjaśniono.

  "Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r." - podano także.

  (ISBnews)

 • 18.10, 10:38Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt dot. zakazu wyłączania prądu w zimie 

  Warszawa, 18.10.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt regulacji, która miałaby pozwolić na ochronę odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zapewnienie im ciągłości dostaw prądu, zwłaszcza w okresie zimowym, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji prawa energetycznego w tym zakresie planowane jest na IV kw.

  Proponowane zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek przygotowania przepisów dotyczących odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz ubóstwa energetycznego.

  "Wprowadzenie zmian w tym obszarze pozwoli na ochronę najsłabszej grupy odbiorców końcowych, łagodząc skutki ich niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw" - czytamy w wykazie.

  W projekcie mają znaleźć się regulacje dot. m.in:
  1) zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez poszerzenie kręgu tych odbiorców,
  2) zmiany kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego,
  3) wzmocnienia ochrony odbiorców działaniami o charakterze niefinansowym, w tym:
  - wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw w przypadku gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,
  - zapewnienie możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem do sprzedawcy o zastosowanie programu,
  - objęcie ochroną przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową,
  4) wprowadzenie definicji ubóstwa energetycznego o ogólnym charakterze, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania.

  W planowanych przepisach zmodyfikowana ma zostać wysokości limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poprzez ich zmianę i dodanie nowego limitu, dla gospodarstw domowych składających się z 6 i więcej osób. Zmiana ta ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych, częściej znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

  (ISBnews)
   

 • 13.10, 15:28KE zaproponowała zestaw środków, by zaradzić wzrostom cen energii 

  Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zaproponowała zestaw środków, z których mogą korzystać państwa unijne, aby zaradzić skutkom wzrostu światowych cen energii, poinformowała Komisja. Krótkoterminowe środki krajowe obejmują wsparcie gospodarstw domowych dzięki bonom energetycznym, pomoc państwa dla przedsiębiorstw oraz ukierunkowane obniżki podatków. 

  Komisja zapowiedziała także, że zamierza wspierać inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną, badać możliwe sposoby magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz ocenić obecną strukturę rynku energii elektrycznej.

  "Rosnące światowe ceny energii są poważnym problemem dla UE. Gdy wychodzimy z pandemii i rozpoczynamy ożywienie gospodarcze, ważne jest, aby chronić wrażliwych konsumentów i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Tej zimy Komisja pomaga państwom członkowskim w podjęciu natychmiastowych działań w celu zmniejszenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson, cytowana w komunikacie.

  "Jednocześnie identyfikujemy inne środki średnioterminowe, aby zapewnić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny i elastyczny, aby wytrzymać wszelkie przyszłe wahania w okresie przejściowym" – dodała.

  W ocenie Komisji, priorytet należy nadać ukierunkowanym środkom, które mogą szybko złagodzić skutki podwyżek cen dla wrażliwych konsumentów i małych przedsiębiorstw . 

  "Środki te powinny być stosowane do wiosny, kiedy sytuacja ma się ustabilizować. Nie należy zakłócać naszej długoterminowej transformacji i inwestycji w czystsze źródła energii" - czytamy także.

  Zaproponowane przez KE krótkoterminowe środki ochrony konsumentów i przedsiębiorstw :

  • Zapewnienie awaryjnego wsparcia dochodu dla konsumentów ubogich energetycznie, na przykład za pomocą bonów lub częściowych płatności rachunków, które mogą być wspierane z przychodów z EU ETS;
  • Autoryzacja tymczasowego odroczenia płatności rachunków;
  • Wprowadzenie zabezpieczeń, aby uniknąć odłączenia od sieci;
  • Zapewnienie tymczasowych, ukierunkowanych obniżek stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji;
  • Zapewnienie pomocy przedsiębiorstwom lub branżom, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa;
  • Zapewnienia przejrzystości i elastyczności rynków międzynarodowych;
  • Zbadanie możliwych zachowań antykonkurencyjnych na rynku energii i zwrócenie się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o dalsze usprawnienie monitorowania zmian na rynku emisji dwutlenku węgla;
  • Ułatwienie szerszego dostępu do umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych i wspieranie ich.

  W ocenie Komisji "przejście na czystą energię jest najlepszym zabezpieczeniem przed szokami cenowymi w przyszłości i należy je przyspieszyć". 

  Podczas gdy tańsze odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w zaopatrywaniu sieci elektroenergetycznej i ustalaniu cen, inne źródła energii, w tym gaz, są nadal potrzebne w czasach zwiększonego popytu, podkreśliła Komisja.

  Zwróciła też uwagę na znaczenie magazynowania gazu. Przypomniała, że UE ma obecnie możliwości przechowywania więcej niż 20% swojego rocznego zużycia gazu, ale nie wszystkie państwa członkowskie posiadają magazyny, a ich wykorzystanie i obowiązki związane z ich utrzymywaniem są różne.

  Zaproponowane przez KE środki średnioterminowe na rzecz niskoemisyjnego i odpornego systemu energetycznego :

  • Zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, renowacje i efektywność energetyczną oraz przyspieszenie aukcji odnawialnych źródeł energii i procesów wydawania pozwoleń;
  • Rozwijanie zdolności magazynowania energii w celu wspierania rozwijającego się udziału odnawialnych źródeł energii, w tym baterii i wodoru;
  • Zwrócenie się do europejskich organów regulacyjnych ds. energii (ACER) o zbadanie korzyści i wad istniejącej struktury rynku energii elektrycznej oraz o przedstawienie Komisji stosownych zaleceń;
  • Rozważenie przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw, aby zapewnić lepsze wykorzystanie i funkcjonowanie magazynowania gazu w Europie;
  • Zbadanie potencjalnych korzyści płynących z dobrowolnych wspólnych zamówień państw członkowskich na zapasy gazu;
  • Ustanowienie nowych transgranicznych regionalnych grup ryzyka gazowego w celu analizowania ryzyka i doradzania państwom członkowskim w zakresie opracowywania ich krajowych planów działań zapobiegawczych i awaryjnych;
  • Zwiększenie roli konsumentów na rynku energii poprzez umożliwienie im wyboru i zmiany dostawców, wytwarzania własnej energii elektrycznej i dołączania do społeczności energetycznych.

  "Środki określone w zestawie narzędzi pomogą w szybkim reagowaniu na obecne skoki cen energii, które są konsekwencją wyjątkowej sytuacji na świecie. Przyczynią się również do przystępnej, sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej dla Europy oraz do większej niezależności energetycznej. Inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną nie tylko zmniejszą zależność od importowanych paliw kopalnych, ale także zapewnią bardziej przystępne ceny hurtowe energii, które będą bardziej odporne na globalne ograniczenia dostaw"- czytamy  komunikacie.

  UE, podobnie jak wiele innych regionów na świecie, odnotowuje obecnie gwałtowny wzrost cen energii. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonego światowego zapotrzebowania na energię, a w szczególności na gaz, ponieważ ożywienie gospodarcze po apogeum pandemii COVID-19 nabiera tempa. W 2021 r. europejska cena dwutlenku węgla również gwałtownie wzrosła, ale w mniejszym tempie niż ceny gazu. Wpływ wzrostu cen gazu na cenę energii elektrycznej jest dziewięciokrotnie większy niż wpływ wzrostu cen emisji dwutlenku węgla.

  Stanowisko Komisji i zestaw narzędzi mają zostać dzisiaj przedstawione posłom do Parlamentu Europejskiego i ministrom ds. energii. 

  (ISBnews)

 • 08.10, 13:21Kurtyka: Negocjacje pakietu Fit for 55 potrwają od kilkunastu miesięcy do 2 lat 

  Łódź, 08.10.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Negocjacje na pakietem klimatycznym, zakładającym redukcję emisji o 55% do roku 2030 (w stosunku do roku 1990) potrwają na poziomie Unii Europejskiej od kilkunastu miesięcy do ponad dwóch lat, ocenił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, Polska jest gotowa do adaptacji nowych, proekologicznych technologii, ale muszą to być technologie "dojrzałe".

  Zastrzegł, że wdrożenie pakietu powinno być rozłożone w czasie, a proces wdrażania nowych rozwiązań powinien przebiegać stopniowo.

  "To jest pakiet, który jeszcze w tej chwili jest przedmiotem analizy. To jest 4,5 tys. stron, trzynaście aktów prawnych, będzie ten proces trwał jeszcze myślę dobrych kilkanaście miesięcy, o ile nie ponad dwa lata. Więc wtedy będziemy w stanie - biorąc pod uwagę stanowiska wyjście państw członkowskich, biorąc pod uwagę to, co my obecnie mówimy, budować koalicję, rozmawiać z Parlamentem Europejskim, rozmawiać z Komisją Europejską i wówczas będzie czas na to, aby zastanawiać się jakie będą te kolejne kroki" - powiedział Kurtyka w rozmowie z ISBnews.TV podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Kluczem jest czas […] Jeżeli chcemy sztucznie przyśpieszać pewne procesy ryzykujemy mocno w całej Europie" - dodał.

  Jego zdaniem, coraz wyraźniej widać, że państwa europejskie, takie jak Hiszpania, Francja, Portugalia czy Włochy, coraz wyraźniej zabiegają o to, by rozłożyć w czasie obciążenia, związane z wdrożeniem pakietu Fit for 55 i w tym czasie nie narzucać nowych. Podkreślił, że Polska np. sceptycznie odnosi się do rozszerzenia systemu ETS o kwestie dotyczące transportu czy budynków.

  Odnosząc się do pytania o sektor lotniczy, minister zaznaczył, że "szczególnie w kontekście postpandemicznym musimy ze szczególną ostrożnością podchodzić do tych sektorów, które były praktycznie zatrzymane przez lockdowny".

  "Natomiast jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi do dyskusji, tak samo, jak z systemem transportu morskiego, ale tutaj pragmatyzm musi być najważniejszy" - podkreślił.

  Według ministra, dążenie do osiągania celów klimatycznych powinno odbywać się w sposób maksymalnie elastyczny.

  "Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć sposób, taki który będzie respektował specyfikę poszczególnych państw tworzyć ścieżki, dokładać środki, tworzyć ramy prawne, które są elastyczne to wtedy mamy szansę" - wskazał Kurtyka.

  Przypomniał, że polityka energetyczna Polski jest rozpisana na dwie dekady.

  "Zarówno efekt ekologiczny, ten pożądany pakietem 'Fit for 55', czyli zwiększenie jakości życia, podniesienie jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - to wszystko leży nam bardzo mocno na sercu i to są zobowiązania, które podjęliśmy i będziemy się ich trzymać, ale musimy doprowadzić do tego w taki sposób, aby technologie, które się będą rodziły były na miarę kieszeni Polaków, były na miarę tych Europejczyków, których nie stać zapłacić dziesięć razy więcej" - powiedział minister.

  Pytany czy uda dotrzymać celu redukcyjnego, wyznaczonego na 2030 rok, Kurtyka podkreślił, że jest to kwestia celu, który został wyznaczony na poziomie Unii Europejskiej, który zależy od wysiłków wszystkich państw członkowskich. Przypomniał, że nie ma rozpisanych celów narodowych, bo różna jest specyfika państw.

  "Jeżeli chcemy, aby pewne rzeczy się udały, musimy mieć również partnerów po stronie bogatszych gospodarek, tych, które wezmą na siebie proporcjonalny ciężar, wykażą, że są w stanie ten cel uwiarygodnić" - wskazał.

  W lipcu br. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. - w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jak wskazywano, takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład.

  Katarzyna Walterska

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 05.10, 11:49Prezydent podpisał nowelę o OZE, ograniczającą obowiązki dla małych instalacji 

  Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zakładającą ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Głównym celem ustawy jest ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ponadto proponowane w ustawie rozwiązania mają na celu wprowadzenie ułatwień w lokalizowaniu inwestycji oraz wydłużenie okresu funkcjonowania systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej" – czytamy w komunikacie.

  Ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji wiąże się ze zmianą definicji małej instalacji. Ma to nastąpić przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z dotychczasowych  500 kW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawie OZE).

  Nowelizacja wprowadzi, z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie "z urzędu" przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

  Ponadto proponowane w ustawie rozwiązania mają na celu wprowadzenie ułatwień w lokalizowaniu inwestycji oraz wydłużenie okresu funkcjonowania systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej.

  Nowelizacja ponadto:

  1) określa definicję "łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej" instalacji OZE;

  2) przedłuża do dnia 30 czerwca 2047 r. funkcjonowanie systemu wsparcia dla OZE (obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie stałej, prawo do dopłaty do ceny rynkowej w ramach systemu FIT, FIP oraz systemu aukcyjnego);

  3) umożliwia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom kapitałowym prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania energii odnawialnej;

  4) podnosi granicę, ze 100 kW do 500 kW mocy zainstalowanej, dla wybranych instalacji wykorzystujących OZE, bez konieczności wprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, a w konsekwencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dotyczy obszarów i ich stref ochronnych, na których zaplanowano wcześniej posadowienie instalacji OZE);

  5) wprowadza zmiany proceduralne, w tym dotyczące np. zobowiązania operatorów sieci dystrybucyjnych do przekazywania danych pomiarowych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci przez prosumenta energii odnawialnej.

  Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów które mają wejść w życie w późniejszym terminie.

  (ISBnews)

 • 04.10, 11:54Rekompensaty dla sektorów energochłonnych to 1,74 mld zł w 2022r. wg OSR 

  Warszawa, 04.10.2021 (ISBnews) - Rekompensaty dla sektorów energochłonnych wyniosą 1 740, 25 mln zł w przyszłym roku i 32 398,36 mln zł do 2030 roku, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Po wdrożeniu do polskiego prawa nowych wytycznych Komisji Europejskiej na lata 2021-2030, prawo do rekompensat zachowa 110 podmiotów, utraci 120, a zyska 80 nowych.

  Projekt noweli znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Został skierowany do uzgodnień i konsultacji, które mają potrwać 14 dni (uzgodnienia) i 21 dni (konsultacje).

  Jej celem jest dostosowanie pomocy państwa dla sektorów energochłonnych do nowych wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.

  Komisja Europejska uznała, że:

  1) stosowanie produkcji referencyjnej oraz referencyjnego zużycia energii opartych na danych historycznych jest nieadekwatne dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji;

  2) jest konieczne określenie maksymalnej intensywności pomocy na poziomie 75%;

  3) w niektórych przypadkach intensywność pomocy w wysokości 75% może być niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji Komisja Europejska dopuściła możliwość zwiększenia przyznania rekompensat do poziomu ograniczającego koszty pośrednie do poziomu 1,5% wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa (GVA);

  4) brakuje dodatkowych zachęt powiązanych z systemem rekompensat, prowadzących do zintensyfikowania dekarbonizacji gospodarki. W szczególności Komisja Europejska zaleciła powiązanie rekompensat ze spełnieniem jednego z warunków warunków wpływających na zmniejszenie emisji :

   a) wdrożenie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa tak, aby okres zwrotu z inwestycji wynikających z wdrożenia ww. zaleceń nie przekraczał 3 lat, a koszty tych inwestycji były proporcjonalne,

   b) ograniczenie śladu węglowego zużycia energii elektrycznej tych podmiotów, aby pokryć co najmniej 30% ich zużycia energii elektrycznej ze źródeł bezemisyjnych,

  c) poniesienie nakładów finansowych, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisji bezpośrednich wykorzystywanego do przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

  Komisja Europejska wykluczyła część sektorów, które mogły ubiegać się o rekompensaty, m.in. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, produkcję nawozów i związków azotowych, obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanie i przetwarzania koksu – w zakresie produkcji paku i koksu pakowego, produkcję chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, rur, przewodów rurowych i profili drążonych bez szwu ze stali, produkcję przędzy bawełnianej, produkcję włókien chemicznych, górnictwo rud żelaza, działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, produkcji tworzyw sztucznych.

  Jednocześnie Komisja Europejska wskazała dodatkowo inne sektory, które mogą ubiegać się o rekompensaty: produkcję masy włóknistej, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcję pozostałych metali nieżelaznych, polietylen w formach podstawowych, odlewnictwo żelaza, podsektory w ramach sektora włókna szklanego, wodór oraz nieorganiczne związki tlenowe niemetali.

  Z tego też względu planowana jest nowelizacja ustawy o rekompensatach.

  Najistotniejsze zmiany, planowane w projekcie to:

  1) zmiana formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

  2) wprowadzenie możliwości zwiększenia pomocy tak, by ograniczyć kwotę kosztów pośrednich pokrywanych na poziomie przedsiębiorstwa do 1,5% wartości dodanej przedsiębiorstwa, w przypadku przedsiębiorstw, w których intensywność pomocy w wysokości 75% jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji;

  3) wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców, związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności;

  4) zmiana listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat

  5) objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat);

  6) przewidzenie wyliczenia wskaźnika emisji dwutlenku węgla (CO2) (Ct) (potrzebnego do wyliczenia wysokości rekompensaty) opartego na zasadach rynkowych.

  Dodatkowo planowana jest aktualizacja limitów wydatkowych. Zakłada ona, że 25% środków sprzedanych w drodze aukcji uprawnień do emisji ma zostać przekazanych do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

  "Z uwagi na przyjęcie podczas grudniowej Rady w 2020 r. nowego celu 55% (zwiększenie z 40%) oraz skokowego wzrostu cen uprawnień (z 21,01 euro przyjętego na potrzeby wyliczenia dochodów oraz wydatków na rekompensaty w 2019 r. do 61 euro w dniu 3 września 2021 r.) istnieje konieczność zaktualizowania limitu wydatków przeznaczonych na rekompensaty", czytamy także.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:14Sejm przyjął przepisy, umożliwiające zbywanie kopalń na rzecz SRK do 2023 r.  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużającą możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r. Nowelę poparło 439 posłów, nikt nie był przeciwny, 10 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie proponowane poprawki.

  Nowelizacja wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i jest częścią umowy społecznej, zawartej w tym roku w Katowicach.

  Jej celem jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych  pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  Nowela zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  Rozwiązania proponowane w nowelizacji wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie trwa procedura notyfikacji.

   (ISBnews)