ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.02, 08:15MKiŚ: Wsparcie dot. cen energii w II półr. z kryterium dochodowym, przepisy za 2-3 tyg. 

  Warszawa, 07.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje w ciągu 2-3 tygodni przygotować przepisy dotyczące wsparcia w zakresie cen energii - zamiast dotychczasowych limitów - z wprowadzeniem kryterium dochodowego, poinformowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

  "W ciągu dwóch-trzech tygodni powstaną przepisy w naszym resorcie dotyczące właśnie tych cen na drugą połowę roku. Chcemy skupić się przede wszystkim na pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym, o gorszym statusie finansowym - czyli kryterium dochodowe. Nie mamy jeszcze tego określonego - ogłosimy to wraz z ustawą. Kalkulujemy dziś też poziom cen i obserwujemy rynek, by najlepiej skalkulować pomoc dla obywateli" - powiedziała Hennig-Kloska w programie Polityczne Graffiti Polsat News.

  "Każdy, dla kogo problemem będzie pokrycie tego typu kwoty dostanie pomoc, bo chcemy się skupić właśnie na osobach uboższych. Będzie liczony dochód na osobę w rodzinie - kryterium dochodowe musi uwzględniać liczbę osób w rodzinie" - dodała minister.

  W grudniu minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że możliwość przedłużenia zamrożonych cen nośników energii na II poł. przyszłego roku poddana zostanie analizie pod koniec I kw. 2024 r.

  Wcześniej w grudniu prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane.

  Także w grudniu analitycy PKO Banku Polskiego szacowali, że jeśli ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej, gazu i ciepła nie zostanie przedłużona na II połowę 2024 r. inflacja konsumencka (CPI) w tym okresie wzrośnie o 3,1 pkt proc. i sięgnie średnio 8,2% r/r zamiast 5,1% r/r.

  (ISBnews)

 • 01.02, 12:02Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej nt. m.in. CPK i energ. jądrowej na 13 II 

  Warszawa, 01.02.2024 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie na 13 lutego Rady Gabinetowej, która będzie poświęcona inwestycjom w Polsce, takim jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i elektrownia jądrowa.

  "Wydam dziś postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13.02 na godz. 13.00. Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju - m. in. takie jak CPK, elektrownia atomowa - jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości. To kwestia rozwoju Polski; działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją. Liczę na merytoryczną dyskusję" - powiedział Duda w oświadczeniu.

  Na mocy art. 141 konstytucji w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.

  Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

  (ISBnews)

 • 31.01, 14:13Rząd planuje zmiany w zakresie działów administracji dot. surowców energetycznych i CPK 

  Warszawa, 31.01.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w I kw. br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, który zakłada m.in. wprowadzenie nowego działu administracji rządowej: gospodarka surowcami energetycznymi oraz przesunięcia niektórych spraw między działami administracji rządowej: transport i rozwój regionalny ze względu na planowany Centralny Port Komunikacyjny (CPK), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem proponowanych zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów wynikających z obecnego otoczenia ekonomicznego i politycznego, wymagających sprawnego reagowania w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Dlatego też projektowaną ustawą wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw" - czytamy w wykazie.

  "W ramach ustawy o działach administracji rządowej utworzony zostanie, w oparciu o dotychczasowe zadania przypisane do działów administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin i energia, dział administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi. Objęte nim zostaną dotychczasowe sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze. Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii, aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma działami" - czytamy dalej.

  Skutkiem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w ustawie o działach będzie także dokonanie nowelizacji szeregu ustaw ustalających kompetencje ministra właściwego do spraw energii i ich przeniesienie na ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, z uwzględnieniem współdziałania z ministrem właściwym do spraw energii, tam gdzie jest to, z uwagi na jego zadania, uzasadnione, dodano.

  "W ustawie o działach administracji rządowej wprowadzona zostanie także zmiana zakresu spraw przypisanych do działu gospodarka, dotyczących rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej, poprzez ich wskazanie w dziale administracji rządowej klimat w ramach spraw rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co zapewni spójność realizacji zadań administracji rządowej w tym zakresie. Oznaczać to będzie także zmianę w wyżej wymienionym zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii" - napisano także.

  Celem projektowanej ustawy jest ponadto uregulowanie kwestii kompetencji w zakresie funkcjonowania systemu rezerw strategicznych oraz nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mają na celu dostosowanie jej przepisów do struktury administracji rządowej, zapowiedziano dalej w wykazie.

  "Proponuje się wprowadzenie zmian systemowych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) i powierzenie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych" - napisano w informacji.

  "Centralny Port Komunikacyjny to przede wszystkim planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu niezbędne jest dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej - transport i rozwój regionalny" - czytamy dalej.

  Za opracowanie projektu i przedstawienie go Radzie Ministrów odpowiedzialnym jest minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, podano także.

  (ISBnews)

 • 09.01, 11:02MKiŚ: Projekt ustawy wiatrakowej powinien być gotowy za ok. 2 miesiące 

  Warszawa, 09.01.2024 (ISBnews) - Nowy projekt tzw. ustawy wiatrakowej ma być gotowy za ok. 2 miesiące, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce "wyjść z rozwiązaniami" w tym zakresie pod koniec I kwartału, zapowiedziała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

  "Pan minister [Miłosz] Motyka pracuje nad rozwiązaniami. W tym tygodniu jesteśmy umówieni na spotkanie, by omówić harmonogram prac nad ustawą. Ścieżka resortowa, ustawa rządowa. Mniej więcej 2 miesiące. Pod koniec I kwartału chcielibyśmy wyjść z rozwiązaniami" - powiedziała Hennig-Kloska, pytana w Radiu Zet o ustawę wiatrakową.

  Minister podkreśliła, że "nigdy nie było chęci, by znieść 500 metrów jako minimalnej granicy dla dużych wiatraków", i zapewniła, że ta granica będzie zachowana w nowej ustawie.

  Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.

  Projekt ten zmniejszał odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych do nie mniej niż 300 metrów. Natomiast odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych miała zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej miał podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna miała obejmować teren 400 metrów.

  (ISBnews)

 • 19.12, 14:16Domański: Zamrożenie cen nośników energii na II półr. przeanalizujemy pod koniec I kw. 

  Warszawa, 19.12.2023 (ISBnews) - Możliwość przedłużenia zamrożonych cen nośników energii na II poł. przyszłego roku poddana zostanie analizie pod koniec I kw. 2024 r., poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Widzimy pewną możliwość w związku z taryfami na delikatnych oszczędnościach [dot. rekompensat], ale poczekajmy na finalne wyliczenia. Śledzimy sytuację na rynku energii, widzimy chociażby spadające ceny gazu bardzo wyraźnie i dokonamy analizy sytuacji pewnie pod koniec I kwartału w celu wypracowania potencjalnych rozwiązań na druga połowę roku. Natomiast obecnie żadne decyzje w tym obszarze nie zostały podjęte" - powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

  Prezydent w ubiegłym tygodniu podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:30Prezydent podpisał nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektr., paliw gazowych i ciepła 

  Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane" - czytamy w komunikacie.

  Uchwalona ustawa utrzymuje ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej.

  Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że analogicznie do 2023 r. stawka maksymalna obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. Wzięto też pod uwagę spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny.

  "Ustawa zakłada utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez Prezesa URE albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022 r." - napisano w informacji.

  "Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada zatem przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna" - czytamy dalej.

  Ograniczenie limitów zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 dnia stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do 50% dotychczasowych limitów jest obliczone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie:

  •             1,5 MWh dla odbiorcy uprawnionego albo

  •             2 MWh (dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny),

  •             1,8 MWh (w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych, wymieniono w materiale.

  Dodatkowo, wprowadzono ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach wskazanych wyżej limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

  W ustawie wprowadzono dodatkowo przepisy, które w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, umożliwiają obniżenie cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, przewidując również odpowiednie instrumenty działania w tym zakresie dla Prezesa URE.

  "Przyjęta ustawa utrzymuje system i mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przy czym w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 przez Prezesa URE, do chwili ich zatwierdzenia rekompensaty będą wypłacane w wysokości 60% cen stosowanych w 2023 r." - zaznaczono także.

  Ustawa utrzymuje cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie.

  "Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok. Z powyższego obowiązku wyłączeni są sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie utrzymano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

  Ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r.

  "Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w sześciu równych miesięcznych ratach, płatnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r., za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia danego miesiąca 2024 r." - napisano w informacji.

  Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe zgromadzone z gazowych składek na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na rachunek Funduszu COVID-19 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

  Obowiązek przekazania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nowowprowadzonej gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  "W art. 4 ustawy przewidziano utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania prezesowi URE. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

  1) cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,

  2) maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,

  3) cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła" - czytamy dalej.

  Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

  Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

  "Przepisy ustawy zakładają również zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia (rekompensat i wyrównań) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które kończą się w dniu 31 grudnia 2023 r., które będą następnie miały zastosowanie również do okresu od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem zaprojektowane w taki sposób, że wsparcie udzielane odbiorcom uprawnionym i kwoty otrzymywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są sobie równe, co sprawia, że przedsiębiorstwa w nieuzasadniony sposób ponoszą stratę lub uzyskują zysk, które nie wystąpiłyby, gdyby nie było systemu wsparcia dla odbiorców a przedsiębiorstwa ciepłownicze rozliczały się z odbiorcami uprawnionymi na podstawie stosowanych taryf" - wskazano również.

  Uchwalona ustawa nowelizuje m. in. ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).

  Zgodnie z nowymi przepisami dodatek będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem – w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 14.12, 15:26PE i Rada UE mają nieformalne porozumienie ws. reformy rynku energii elektrycznej w UE 

  Warszawa, 14.12.2023 (ISBnews) - Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nieformalnie porozumieli się w sprawie reformy unijnego rynku energii elektrycznej, aby uczynić go bardziej stabilnym, przystępnym cenowo i zrównoważonym, podał Parlament.

  "Aby chronić konsumentów przed niestabilnymi cenami, posłowie zapewnili im prawo dostępu do umów o stałej cenie, dynamicznych umów cenowych i otrzymywania kluczowych informacji na temat opcji, które podpisują, zakazując dostawcom możliwości jednostronnej zmiany warunków umowy. Ma to na celu zapewnienie wszystkim konsumentom, a także małym firmom, korzyści z długoterminowych, przystępnych i stabilnych cen oraz złagodzenie skutków nagłych szoków cenowych" - czytamy w komunikacie.

  Posłowie zabezpieczyli również możliwość, aby kraje UE zakazały dostawcom odcinania dostaw energii elektrycznej wrażliwym klientom, w tym podczas sporów między dostawcami a klientami.

  Uzgodniony tekst przewiduje tak zwane kontrakty różnicowe (contracts for difference, CFD) lub równoważne systemy o takich samych skutkach, aby zachęcić do inwestycji w energię. W przypadku kontraktów CFD organ publiczny rekompensuje producentowi energii zbyt gwałtowny spadek cen rynkowych, ale pobiera od niego płatności, jeśli ceny są zbyt wysokie. Wykorzystanie CFD będzie dozwolone we wszystkich inwestycjach w nową produkcję energii elektrycznej, zarówno z energii odnawialnej, jak i jądrowej, wskazano w informacji.

  Umowa przewiduje również, że umowy zakupu energii (power purchase agreements, PPA) mogą gwarantować stabilne ceny dla konsumentów i niezawodne przychody dla dostawców energii odnawialnej. Komisja Europejska utworzy rynek dla umów PPA.

  "Komisja oceni również możliwość wykorzystania unijnego mechanizmu finansowania energii odnawialnej do zorganizowania ogólnounijnych aukcji energii odnawialnej, aby pomóc w osiągnięciu 2,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych, oprócz wiążącego celu na poziomie UE wynoszącego 42,5%" - czytamy dalej.

  Uzgodniony tekst określa mechanizm ogłaszania kryzysu cen energii elektrycznej. W sytuacji bardzo wysokich cen i pod pewnymi warunkami UE może ogłosić regionalny lub ogólnounijny kryzys cen energii elektrycznej, umożliwiając państwom członkowskim podjęcie tymczasowych środków w celu ustalenia cen energii elektrycznej dla MŚP i energochłonnych odbiorców przemysłowych.

  "Dzięki temu porozumieniu Europa będzie miała sprawiedliwy społecznie rynek energii elektrycznej, który będzie lepiej chronił obywateli, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, dzięki środkom zapewniającym przystępne ceny dla obywateli i przedsiębiorstw oraz przyspieszającym transformację energetyczną. Parlament osiągnął projekt rynku, który stanowi krok naprzód w demokratyzacji energii. Byliśmy w stanie pracować w błyskawicznym tempie, aby osiągnąć porozumienie, które jest odpowiedzią na wiele niepowodzeń ujawnionych przez kryzys energetyczny i oczekiwania obywateli" - powiedział główny eurodeputowany Nicolás González Casares (S&D, ES), cytowany w komunikacie.

  Wstępne porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby stało się obowiązującym prawem. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować w tej sprawie na jednym z najbliższych posiedzeń.

  Ceny energii rosły od połowy 2021 r., początkowo w kontekście ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19. Jednak ceny energii gwałtownie wzrosły z powodu problemów z dostawami gazu po wojnie Rosji z Ukrainą w lutym 2022 roku. Wysokie ceny gazu miały natychmiastowy wpływ na ceny energii elektrycznej, ponieważ są one powiązane ze sobą w ramach systemu merit order, w którym najdroższe (zwykle oparte na paliwach kopalnych) źródło energii ustala ogólną cenę energii elektrycznej, podkreślono w materiale.

  (ISBnews)

 • 07.12, 19:10Sejm przyjął nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektrycznej i gazu w I poł. 2024 r. 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, która zakłada utrzymanie ceny maksymalnej energii elektrycznej, gazu i ciepła w I poł. 2024 r. oraz objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

  Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 247 posłów, przeciw był 1, a 197 wstrzymało się.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych. Odrzucili natomiast poprawkę zmierzająca do przedłużenia ochrony na cały 2024 r.

  Nowela przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r., tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z nowelą, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Planowane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa). Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z nowelą - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Wcześniej planowana regulacja zawierała także przepisy dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:18Sowa z KO: Ceną maksymalną na energię zostaną objęte MŚP i obiekty sportowe w I poł. 2024 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Ceną maksymalną energii elektrycznej zostaną objęte w I poł. 2024 r. małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz obiekty sportowe, zapowiedział Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej (KO). Stosowne poprawki w tym zakresie mają zostać złożone podczas drugiego czytania projektu ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych.

  "Kwestia rozszerzenia tego projektu ustawy, tak aby swoim działaniem obejmował sektor MŚP. […] Stosowna poprawka w drugim czytaniu przez kluby większości parlamentarnej zostanie zgłoszona i na pewno ten sektor zostanie objęty zamrożeniem cen na poziomie obowiązujących taryf" - powiedział Sowa podczas drugiego czytania projektu.

  "Zresztą tych propozycji poprawek rozszerzających będzie więcej, bo zostaną objęte ochroną obiekty sportowe, baseny, hale sportowe, te które są zarządzane głownie przez spółki komunalne" - dodał.

  Cena maksymalna ma zostać utrzymana na 693 zł/MWh.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:02Sowa z KO: Mrożenie cen po 30 VI 2024 r. możliwe, ale to decyzja przyszłego rządu 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Mrożenie cen energii, gazu i ciepła po 30 czerwca 2024 roku jest możliwe, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd, zapowiedział Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej (KO). Poselski projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, który zakłada mrożenie cen w I poł. 2024 r.

  "Dalsza ochrona będzie możliwa, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd" - powiedział Sowa w Sejmie podczas drugiego czytania projektu.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z projektem, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, Zakładane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa).

  Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z projektem - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Wcześniej projekt zawierał także regulacje dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

  (ISBnews)

 • 06.12, 14:50Poselski projekt mrożenia cen energii trafi do dalszych prac, rządowy został odrzucony 

  Warszawa, 06.12.2023 (ISBnews) - Poselski projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, który zakłada mrożenie cen energii elektrycznej w I poł. 2024 r. oraz utrzymanie w tym okresie dotychczasowych cen gazu i ciepła systemowego trafi do sejmowych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych. Projekt rządowy został odrzucony.

  W trakcie pierwszego czytania złożono wnioski o odrzucenie zarówno projektu rządowego, jak i poselskiego, autorstwa grupy posłów Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050.

  Za wnioskiem o odrzucenie projektu rządowego  głosowało 239, z kolei 178 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Natomiast za wnioskiem o odrzucenie projektu poselskiego głosowało 179 posłów, przeciw było 239, a 17 wstrzymało się od głosu.

  Projekt poselski trafił do Sejmu w ubiegłym tygodniu, wczoraj została złożona do niego autopoprawka, usuwająca proponowane regulacje dot. m.in. elektrowni wiatrowych.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z projektem, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, Zakładane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa).

  Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z projektem - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Z projektu usunięto wcześniej proponowane regulacje dot. budowy wiatraków. Projekt  zmniejszał odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych do nie mniej niż 300 metrów.

  Natomiast odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych miała zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej miał podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna miała obejmować teren 400 metrów.

  (ISBnews)

 • 06.12, 11:47Do poselskiego projektu dot. mrożenia cen złożono autopoprawkę, usuwając kwestie wiatraków 

  Warszawa, 06.12.2023 (ISBnews) - Do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakłada usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków, wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu.

  Wnioskodawcami projektu (i autopoprawki) jest grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050.

  Złożenie takiej autopoprawki zapowiadał wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

  Projekt (wraz a autopoprawką) dotyczy przedłużenia wsparcia dla odbiorców energii, gazu i ciepła.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z projektem, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, Zakładane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa).

  Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z projektem - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Z projektu usunięto wcześniej proponowane regulacje dot. budowy wiatraków. Projekt  zmniejszał odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych do nie mniej niż 300 metrów.

  Natomiast odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych miała zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej miał podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna miała obejmować teren 400 metrów.

  (ISBnews)

 • 05.12, 16:19Marszałek Sejmu: Kwestie dot. mrożenia cen energii i wiatraków będą najpewniej rozdzielone 

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu najprawdopodobniej jedynie częścią projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, która dotyczy mrożenia cen, wynika z wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Część projektu dotycząca budowy wiatraków wróci do Sejmu w terminie późniejszym, być może jako projekt rządowy.

  "Najprawdopodobniej te dwa tematy zostaną rozdzielone i jednym tematem zajmie się Sejm natychmiast. Mówię tutaj o tej kwestii mrożenia cen energii, a drugim tematem - bo on nie zostanie odpuszczony - tematem uwolnienia energii z wiatru na lądzie zajmie się Sejm być może już w trybie projektu rządowego, tym samym tylko przepuszczonym przez też tryby legislacyjne rządu, jak najszybciej, bo my jak najszybciej tej ustawy potrzebujemy" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

  Doprecyzował, że jeszcze nie została dopełniona ścieżka formalna wydzielenia części projektu.

  "Z wysokim prawdopodobieństwem tak to się skończy i lider Platformy Obywatelskiej i ja będą liderem Polski 2050 stoimy na takim właśnie stanowisku" - dodał marszałek.

  Podkreślił jednak, że koalicja nie rezygnuje z planów dotyczącym zmian ustawy wiatrakowej.

  "Zależy nam na tym, żeby ustawa wiatrakowa w Polsce dobrze zrobiona była uchwalona. To zamieszanie temu nie służy. Więc zrobimy teraz to, co musimy zrobić, bo zostało nam […] mrożenie cen energii z pożytkiem dla konsumentów"  - powiedział Hołownia.

  "Z pożytkiem dla konsumentów zrobimy też ustawę wiatrakową, prawdopodobnie jako projekt rządowy" - dodał.

  Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, został wniesiony do Sejmu przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w ubiegłym tygodniu. 

  Zakłada on m.in. zmniejszenie o połowę  limitów zużycia dla gospodarstw domowych, rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny  niepełnosprawnych oraz utrzymanie na okres I poł. 2024 r. maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (zgodnie z projektem ceny max. nie dotyczą MŚP) z roku 2023.

  Projekt zakłada, że w I poł. 2024 r. mają zostać utrzymane ceny gazu z roku 2023. Proponowana regulacja dotyczy także ciepła systemowego.

  Zawiera również regulacje dot. elektrowni wiatrowych. Określa odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych na nie mniej niż 300 metrów.

  Z kolei - zgodnie z projektem - odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.

  Posłowie wnioskodawcy zapowiadali wprowadzenie poprawki, która ustali tę odległość na 500 metrów.

  (ISBnews)

 • 05.12, 15:15Marszałek Sejmu: Zajmiemy się projektem o górnictwie dot. zawieszenia danin 

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który zakłada zawieszenie spłat przez Polską Grupę Górniczą (PGG) zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do 31 grudnia 2025, wynika z informacji przekazanej przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

  "Zajmiemy się też ustawą o górnictwie, to też jedna z tych pilnych ustaw, które zostały nam w spadku po niedziałającym Sejmie w ostatnich miesiącach, ostatniej kadencji. Musimy szybko ją przeprocesować, uchwalić, żeby górnictwo mogło spokojnie, normalnie funkcjonować" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

  "Chodzi tutaj o odroczenie płatności różnego rodzaju danin, trzeba taką ustawę szybko uchwalić" - dodał.

  Projekt zakłada m.in. zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31.12.2025 r.

  W projekcie zaproponowano też zwolnienie podmiotów objętych Nowym Systemem Wsparcia (który czeka na notyfikację Komisji Europejskiej i wynika z umowy społecznej z 2021 r.) z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego (US) zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (tzw. CIT).

  (ISBnews)

 • 05.12, 09:18Marszałek Sejmu: Projekt ws. cen energii i wiatraków będzie przepracowany w tym tygodniu 

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, który zakłada mrożenie cen energii i gazu do czerwca przyszłego roku oraz liberalizację budowy wiatraków zostanie przepracowany w Sejmie w tym tygodniu, poinformował marszałek izby Szymon Hołownia.

  "Kwestia tej ustawy nazywanej ustawa wiatrakową zostanie przepracowana w tym tygodniu w Sejmie" - powiedział Hołownia w Polsat News.

  W jego ocenie w przypadku tego projektu istnieją dwie możliwości: rozdzielenie części dotyczącej mrożenia cen i części dotyczącej budowy wiatraków i przygotowanie dwóch odrębnych projektów bądź też utrzymanie jednego projektu i wprowadzenie autopoprawek.

  "Możliwości są w mojej ocenie dwie. Pierwsza taka, że te dwa tematy zostaną rozdzielone. […] Natomiast druga opcja jest taka, że ta ustawa w takim kształcie, w jakim jest, dozna autopoprawek" - podkreślił marszałek.

  Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, został wniesiony do Sejmu przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w ubiegłym tygodniu. Określa on odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych na nie mniej niż 300 metrów.

  Z kolei - zgodnie z projektem - odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.

  (ISBnews)

 • 04.12, 11:40Henning-Kloska: Wprowadzimy poprawki ustalające min. odległość dla wiatraków na 500 m 

  Warszawa, 04.12.2023 (ISBnews) - Wnioskodawcy projektu zakładającego liberalizację budowy wiatraków, zakładają wniesienie pakietu poprawek do projektu, w tym tej określającej minimalną odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej na 500 metrów, wynika z wypowiedzi Pauliny Henning-Kloski z Polski 2050.

  Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, został wniesiony do Sejmu przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w ubiegłym tygodniu. Określa on odległość wiatraków od rezerwatów przyrody czy parków narodowych na  nie mniej niż 300 metrów.

  Z kolei - zgodnie z projektem - odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.

  "Omówiliśmy poprawki w gronie koalicjantów w czwartek rano i prawnicy nad nimi pracowali. Będą trzy grupy poprawek […] Doprecyzujemy, że te wiatraki duże – na nich się skupimy – 500 metrów, absolutnie obligatoryjna, minimalna odległość" - powiedziała Henning-Kloska w Polsat News.

  "500 metrów będzie absolutnym minimum, […] a głośniejsze wiatraki będą musiały stać jeszcze dalej" - dodała.

  Podkreśliła, że "proponowana w projekcie odległość 300 metrów  nigdy nie dotyczyła dużych wiatraków".

  Z wypowiedzi wynika także, że zaproponowane zostaną poprawki, zakładające zwiększenie odległości wiatraków od obiektów przyrody.

  "Druga grupa poprawek to zwiększenie ochrony obiektów przyrodniczych, zarówno parków narodowych, parków krajobrazowych, jak i obszarów Natura 2000" - powiedziała posłanka.

   "W efekcie zamieszania [300 metrów] zostało błędnie zapisane w ustawie, nie było naszą intencją zmniejszanie ochrony tych obiektów, tym bardziej, że chcemy - koalicja przyjęła - będziemy powiększać tereny i parków narodowych i zwiększać obszary chronione zielone" - doprecyzowała.

  Trzecia grupa poprawek ma zmierzać do tego, by "wykluczyć te przepisy o wywłaszczeniach, które nie są wywłaszczeniami".

  Obecnie obwiązujące przepisy zakładają możliwość budowania wiatraków w odległości minimalnej 700 metrów od budynków mieszkalnych.

  Obowiązują też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej.

  W przypadku parków narodowych obowiązuje zasada 10 H, a w wypadku rezerwatów przyrody - limit 500 m. W przypadku innych form ochrony przyrody odległość ma wynikać z decyzji środowiskowej dla konkretnej instalacji. Obecna ustawa zakazuje budowy wiatraków na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

  (ISBnews)

 • 01.12, 11:12Kobosko,Polska 2050: Możliwe różne scenariusze prac nad proj. ws. mrożenia cen i wiatraków 

  Warszawa, 01.12.2023 (ISBnews) - Możliwe są różne scenariusze dotyczące tego, co wydarzy się z częścią poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej dotyczącą liberalizacji budowy wiatraków oraz wprowadzającą zasadę ochrony akustycznej dla terenów zabudowanych, poinformował wiceprzewodniczący Polska 2050 Michał Kobosko.

  Projekt został złożony w Sejmie przez posłów Polski 2050.

  Kobosko zapowiedział, że wnioskodawcy będą chcieli projekt doprecyzować i "być może zmienić sposób", w jaki będzie procedowany.

  Projekt dotyczący mrożenia cen energii, gazu i ciepła na I poł. 2024 r. oraz wprowadzający cent maksymalne energii i gazu zawiera także regulacje dotyczące budowy elektrowni wiatrowych. 

  "Sprawą kluczową [… ] są ceny energii od stycznia i na pewno w tej części ta zmiana musi być uchwalona bardzo szybko, tak szybko, jak to możliwe. Myślę, że te prace w przyszłym tygodniu bardzo szybko ruszą" - powiedział Kobosko w radiowej Trójce.

  "Co do tej części drugiej [dot. wiatraków] - będziemy o tym rozmawiać" - dodał.

  Pytany, czy możliwy jest podział ustawy i procedowanie projektu dotyczących wiatraków oddzielnie, powiedział: "Możliwe są na tym etapie różne scenariusze dotyczące tego, co się wydarzy z tą częścią ustawy".

  "My słyszymy te głosy krytyczne ze strony ekspertów czy środowisk ekologicznych również i będziemy chcieli doprecyzować tam, gdzie trzeba. Być może zmienić też sposób, w jaki to będzie procedowane" – wyjaśnił.

  Zapowiedział także wprowadzenie poprawek.

  "To jest projekt, który będzie przedmiotem prac i będzie uszczegółowiony, jestem przekonany, ze będzie poprawiony, że będą poprawki wnoszone do tego projektu.[…] To jest projekt, o którym będziemy rozmawiać, który może ulec zmianom" - dodał Kobosko.

  Projekt określa odległość elektrowni wiatrowych od rezerwatów przyrody czy parków narodowych na nie mniej niż 300 metrów. Odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.

  (ISBnews)

 • 29.11, 10:21Projekt liberalizujący budowę wiatraków trafił do Sejmu 

  Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, zakładający liberalizację budowy wiatraków oraz wprowadzający zasadę ochrony akustycznej dla terenów zabudowanych trafił do Sejmu.

  Projekt odległość rezerwatów przyrody czy parków narodowych określa na  nie mniej niż 300 metrów.

  Odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.

  Na podstawie dotychczasowej wiedzy  w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej przyjęto, iż obliczeniowa wysokość hałasu wynosi 10 m. n.p.t., a rozpiętość mocy akustycznej waha się w przedziale od 100 dBA do 110 dBA.

  Przyjęto również graniczną minimalną odległość lokalizowania nowych elektrowni wiatrowych od obszarów podlegających ochronie akustycznej o wartości 300 m nawet w przypadku turbin wiatrowych cichszych niż 100 dBA z uwagi na wielkość tych konstrukcji, biorąc pod uwagę fakt, że pomimo braku możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu sama wielkość elektrowni wiatrowej w bliskim sąsiedztwie, tj. poniżej 300 m, może powodować subiektywne uczucie dyskomfortu.

  Szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z końca stycznia 2023 r. wskazują, że wymóg zachowania minimalnej odległości 700 metrów zamiast np. 500 metrów oznacza spadek potencjału mocy wiatrowych w kraju o 60-70%. Z przedstawionych przez Fundację Instrat prognozy dla wariantu 500 metrów wynika, że moc zainstalowana w wietrze na lądzie na terytorium Polski będzie mogła wzrosnąć do 2030 r. do ok. 18 GW, a do 2040 r. do 36 GW, podano także. 

  Projekt zakłada, że przepisy dot. obliga giełdowego mają wejść w życie - co do zasady - od 1 lipca 2024 r., a dotyczące elektrowni wiatrowych - 30 dni po dniu wejścia w życie ustawy.

  (ISBnews)

 • 29.11, 09:54Projekt dotyczący przywrócenia obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu 

  Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, który zakłada przywrócenie od 1 lipca 2024 r. 100-proc. obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu. Projekt złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy.

  Obligo giełdowe zostało uchylone w grudniu 2022 r.

  "Po likwidacji obliga pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować całością energii dowolnie pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znacząca część energii omija główny rynek giełdowy. Spowodowało to zmianę kształtu rynku hurtowego - zamiast dotychczasowych transakcji na giełdowym rynku terminowym - głównie kontraktów rocznych, wspomaganych przez kwartalne i miesięczne, dominuje rynek SPOT, co może powodować przeniesienie zwiększonego ryzyka zmienności na odbiorcę" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  W ocenie autorów projektu, przywrócenie 100% obliga giełdowego gwarantuje płynność na rynku hurtowym, co pozwala na wyznaczenie ceny rynkowej, która jest ważnym elementem umożliwiającym transparentne, rynkowe określenie ceny odniesienia dla umów sprzedaży energii, gdyż ustały przesłanki stojące za jego likwidacją (zawirowania cenowe, wynikające z pandemii COVID-19 i spowodowane wojną na Ukrainie).

  "Referencyjna cena energii wyznaczana na płynnym rynku giełdowym ma szczególne znaczenie dla grup odbiorców, którzy nie są rozliczani za energię elektryczną zgodnie z taryfami, zatwierdzanymi przez prezesa URE. Cenotwórcza rola giełdy ma również bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i funkcjonowanie spółek energetycznych na równych zasadach i pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności. Giełda jest również gwarantem wykonania zawartych kontraktów na rynku hurtowym" - czytamy także.

  Ponowne wprowadzenie obliga na poziomie 100% ma na celu ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii na rynku hurtowym, niewynikających z czynników fundamentalnych, wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów, wskazano.

  (ISBNews)

 • 28.11, 17:21Koalicyjny projekt ws. mrożenia cen energii zakłada użycie 16,5 mld zł z Funduszu COVID-19 

  Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) - Zgłoszony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050-TD projekt zamrożenia cen energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego zakłada, że finansowanie przewidzianego w nim wsparcia będzie finansowanie ze środków z Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami, podano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

  "Środki przeznaczone na finansowanie wsparcia odbiorców uprawnionych wynikającego ze wskazanych wyżej przepisów będą pochodziły z Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami w sposób przewidziany stosownymi przepisami. Przewidywane finansowanie wsparcia odbiorców z Funduszu COVID-19 określono na kwotę 16,5 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Celem ustawy jest zminimalizowanie wpływu podwyżek cen energii i gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców, w tym przede wszystkim w gospodarstwach domowych, szeroko rozumianych podmiotów użyteczności publicznej (w tym szpitale, szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej) oraz jednostek samorządu terytorialnego, po dniu 31 grudnia 2023 r. Brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby na tych rynkach bardzo wysokie wzrosty rachunków dla odbiorców uprawnionych, które w zależności od rynku mogłyby wynosić nawet 50%, 70% czy w skrajnych przypadkach ponad 100%" - czytamy dalej.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres I poł. 2024 r. cen energii elektrycznej zatwierdzonych na 2023 r.

  "Szacunkowo, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/ MWh będzie obowiązywała gospodarstw domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, co pozwoli skierować ochronę do najbardziej potrzebujących" - wskazano w uzasadnieniu.

  W projekcie wprowadzono też cenę maksymalną paliw gazowych bez zmian na I poł. 2024 r.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach, jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r." - napisano dalej.

  Wnioskodawcy proponują także utrzymanie w I poł. 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę. Zakładają także "zwiększone wsparcie dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego".

  Jednocześnie stabilizacji cen energii i nośników energii będą sprzyjały dodatkowe propozycje zawarte w projekcie ustawy, tj. przywrócenie obowiązku sprzedaży energii na giełdach (tzw. obligo giełdowe) oraz liberalizacja zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych, "których rozwój został zablokowany wprowadzeniem tzw. reguły 10H", "niewystarczająco zmienionej w marcu 2023 r.", podano również.

  Wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. obliga giełdowego (wejście w życie przewidziane z dniem 1 lipca 2024 r.) oraz regulacji dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, które miałyby wejść w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)