ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.08, 09:39Prezydent podpisał ustawę zmieniającą termin oświadczeń ws. cen prądu na 13 VIII 

  Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, podało Ministerstwo Energii. Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13 sierpnia 2019 r.

  Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b ustawy, powinni złożyć odbiorcy końcowi spoza gospodarstw domowych (czyli z tzw. grupy G), niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami. Odbiorcy ci, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (druk nr 3498), mają możliwość zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r., pod warunkiem złożenia oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – stronie ich umowy sprzedaży energii elektrycznej, podano w komunikacie.

  "Minister Energii jednocześnie potwierdza, że odbiorcy w gospodarstwach domowych (tzw. grupa G) nie muszą składać oświadczeń, o których mowa wyżej, ponieważ ustawa 'o cenach prądu' gwarantuje im w 2019 r. uprawnienie do cen z 2018 r. bez konieczności podejmowania takich działań" - czytamy dalej.

  31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:44Tchórzewski: Nie są prowadzone prace w kierunku zmiany zasady 10h 

  Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Nie są prowadzone prace legislacyjne mające na celu zmianę kryterium odległościowego - tzw. zasady 10h - określonego w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Pragnę poinformować, iż minister energii aktualnie nie prowadzi prac legislacyjnych skutkiem których nastąpiłaby zmiana podstawowych konstrukcji prawnych wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 654) tj. nie prowadzi się prac mających na celu zmianę podstawowego kryterium odległościowego, tj. tzw. zasady 10h" - napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Minister podkreślił też, że ustawa została uchwalona w wyniku inicjatywy poselskiej oraz, że kwestie dotyczące dopuszczalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych należą do kompetencji minister inwestycji i rozwoju. W związku z tym minister energii zwrócił się do ministra inwestycji i rozwoju z wnioskiem o przedstawienie stanowiska w sprawie zmniejszenia dopuszczalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych poniżej ustawowego progu dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej.

  W odpowiedzi odwołano się do uzasadnienia wspomnianej ustawy, według którego odległość 10h obejmuje obszar, w jakim najczęściej będą spadać elementy wyrzucone przez łopaty wirnika (np. zmrożony śnieg, lód) oraz urwane fragmenty łopat, a także m.in. do kwestii potrzeby ochrony siedzib ludzkich przed hałasem i infradźwiękami, promieniowaniem elektromagnetycznym, drganiami oraz efektem migotania cienia i refleksów światła.

  "Minister inwestycji i rozwoju poinformował ministra energii, iż przed próbą zmiany przepisów dotyczących odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań, czy przyjęta w ustawie reguła ustalania minimalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych wymaga redefinicji" - czytamy dalej.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 05.08, 09:22ME: Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na 2024 r. wyniesie 9 088 MW 

  Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej rynku mocy dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wyniesie 9 088 MW, wynika z rozporządzenia Ministra Energii.

  "§1. Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 9088 MW.

  §2. Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 311 zł/kW" - czytamy w rozporządzeniu.

  Współczynnik zwiększający cenę, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określono na 1,3.

  Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą powyższy współczynnik dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określono na 21,06%.

  Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 17,42%.

  "Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 183 zł/kW" - czytamy dalej.

  Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 to 12.

  "Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 na nie więcej niż:

  1) 15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2 400 zł/kW;

  2) 5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW" - podano także w rozporządzeniu.

  Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 określono na:

  1) 2608 MW – dla I kwartału;

  2) 1160 MW – dla II kwartału;

  3) 1160 MW – dla III kwartału;

  4) 3098 MW – dla IV kwartału. 

  (ISBnews)

 • 02.08, 10:43Prezydent podpisał nowelizację prawa atomowego i ustawy o ochr. przeciwpożarowej 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest kompleksowa i bardzo obszerna nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe" - czytamy w informacji.

  Nowelizacja ma na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dwóch dyrektyw:

  - dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (dyrektywy BSS);

  - dyrektywy Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (dyrektywy NSD).

  "Ustawa ma na celu także dokonanie innych zmian, wynikających z oceny dotychczasowych przepisów w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Reulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wprowadza zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 01.08, 11:36ME i MR: Ustawa ws. cen energii elektrycznej obejmuje także rolników 

  Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podpisali stanowisko, zgodnie z którym przepisy ustawy dotyczącej utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. obejmą także osoby prowadzące działalność rolniczą.

  "Rolnicy to też małe i mikroprzedsiębiorstwa. Większość rolników korzysta dziś z taryfy G, ale coraz więcej z innych taryf np. C, co oznacza, że pobór energii jest rozdzielony na gospodarstwo domowe i działalność rolną. Ta grupa może również z tych przepisów skorzystać" - powiedział Ardanowski podczas konferencji prasowej.

  Przepisy obejmą rolników, którzy mają inne taryfy niż G (przeznaczoną dla gospodarstw domowych).

  Rozporządzenie w katalogu warunków kwalifikujących do uznania za przedsiębiorcę zawiera wyłącznie fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz wielkość podmiotu. Wśród warunków nie ma rodzaju prowadzonej działalności, zaznaczono w stanowisku.

  Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej cen prądu, zgodnie z którą termin składania oświadczeń, na podstawie których z przepisów ustawy mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa, przedłużono do 13 sierpnia.

  "Dlatego jeśli ktoś złożył oświadczenie po [dotychczasowym] terminie, będzie ono ważne" - wyjaśnił Tchórzewski.

  (ISBnews)

   

 • 30.07, 12:56MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki 

  Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem "System EU ETS po 2020 r. - rekomendacje" przedłożonym przez ministra środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W dokumencie zaproponowano m.in. sprzedaż całej puli aukcyjnej uprawnień do emisji CO2 dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego.

  "Jeśli chodzi o podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii" - czytamy w komunikacie.

  W latach 2020-2021 zaproponowano sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby być dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień mogły zostać przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym.

  "Część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego - w wysokości 57,5 mln uprawnień - powinna być przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego. Pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona na realizację programów przeznaczonych szerszemu gronu odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego" - czytamy dalej.

  Zdaniem autorów rekomendacji, biorąc pod uwagę kierunek polityki klimatyczno-energetycznej UE, środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, w szczególności:

  - energetykę jądrową,

  - modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym,

  - rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych,

  - poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie,

  - OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle piętrzące umożliwiające instalację elektrowni wodnych,

  - ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność,

  - magazynowanie energii,

  - rozwój wykorzystania paliw wodorowych,

  - zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami UE,

  - działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

  "Określenie ostatecznych kierunków wsparcia powinno uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania" - zaznaczono.

  Rekomendacje uwzględniają konieczność przeprowadzenia w 2023 r. przeglądu funkcjonowania mechanizmów i absorpcji środków, w szczególności pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w finansowanych programach.

  "Za obsługę projektów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego ma być odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - podano także.

  (ISBnews)


   

 • 23.07, 13:55W programie 'Mój Prąd' 200 tys. instalacji fotowoltaicznych otrzyma dotacje 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Program "Mój Prąd" ma kosztować budżet 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument będzie mógł otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, poinformowali przedstawiciele rządu.

  "Chcemy, aby energetyka oparta o fotowoltaikę rozwijała się w tempie dwucyfrowym. Program będzie kosztował budżet 1 mld zł, mamy to dobrze policzone i będziemy mogli przekazywać dopłaty dla kolejnych prosumentów" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. 

  Premier dodał, że w trwającym od kilkunastu miesięcy pilotażu zostało przyłączonych już 65 tys.gospodarstw.  

  "Tak, jak wskazał premier, jest to już nasz kolejny czyn idący w stronę ochrony klimatu, stąd uruchomienie kolejnego programu wspierania energetyki odnawialnej.To jest program 'Mój Prąd', który powstał przy współpracy ministra środowiska i energii. Wypłaty będą realizowane przez NFOŚiGW i przeznaczone jest na to 1 mld zł. Dotacja wynosić będzie 5 tys zł na jedną instalację, nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Stąd szacujemy, że dzięki temu programowi 200 tys. nowych instalacji prosumenckich powstanie w Polsce oprócz tych 65 tys., które już działają" - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji.

  Według Kowalczyka, oprócz dotacji na instalację, prosument może skorzystać z ulgi podatkowej po odliczeniu kwoty dotacji. 

  "Będzie to kolejny impuls do przyspieszenia tego przedsięwzięcia. Liczymy też na efekty klimatyczne i takim wymiernym efektem będzie redukcja CO2 przy produkcji energii z OZE. Szacunki są takie, że dzięki programowi rocznie zredukujemy CO2 o 600-800 tys. ton" - dodał minister środowiska.

  Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie energetyką odnawialną.

  "W samym I kw. 2019 r. wzrost ilości osób fizycznych, gospodarstw domowych, które zdecydowały się na to, żeby zbudować swoją energetykę jest 11 tys. Ten program, który chcemy wesprzeć powinien nam dać około 1GW mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej" - powiedział Tchórzewski.

  Według niego, dzięki wsparciu rządu taka inwestycja w zależności od danej instalacji może zwrócić się prosumentowi w ciągu 3 do 5 lat.

  "Każdy kto wykona taka instalację i zgłosi ją do zakładu energetycznego i ta instalacja zostanie przyjęta do eksploatacji, przedstawi fakturę i dowód, że została ona włączona, ma prawo otrzymać 5 tys. zł. Zgłoszenia będą dysponowane w kolejności, aż do wyczerpania limitu 200 tys. prosumentów. Jest to więc bardzo prosty system, który ma ułatwić otrzymanie dotacji" - podsumował minister.

  (ISBnews)

   

 • 19.07, 15:10ME: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r. 

  Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił nowelizację o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest m.in. przeprowadzenie aukcji OZE w tym roku, podało Ministerstwo Energii.

  "Nowelizacja przewiduje realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. poprzez wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Ma to dać łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10 TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3 TWh.

  "Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE. Zmieniona została także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej" - czytamy dalej.

  Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 19 lipca 2019 r. i przekazana do dalszych prac w Senacie.

  (ISBnews)

   

 • 19.07, 12:24Sejm przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych  

  Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ustawą zajmie się teraz Senat.

  "Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów, przeciw było 1, a 6 posłów wstrzymało się. Sejm ustawę przyjął" - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

  Wcześniej poseł sprawozdawca komisji sejmowej Maciej Małecki powiedział m.in., że ta ustawa domyka proces ochrony polskich odbiorców energii przed drastycznym wzrostem cen prądu. "W tym przypadku ochroną zostaną objęte przedsiębiorstwa energochłonne. To jest bardzo ważne zarówno dla zachowania konkurencyjności naszych przedsiębiorstw, ale także dla stałości miejsc pracy osób zatrudnionych w tych firmach" - dodał Małecki. 

  W połowie czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało, że według projektu, około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii. Resort wskazał wtedy, że aby uzyskać rekompensaty, trzeba będzie złożyć wniosek do 31 marca danego roku. Decyzje o ich przyznaniu i wysokości będzie podejmował prezes URE do 30 września danego roku. Od takiej decyzji będzie można się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy otrzymają rekompensaty na przełomie października i listopada danego roku. Będzie je wypłacał BGK. Dodatkowo beneficjenci systemu będą musieli spełnić wymóg wdrożenia w swoich zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub bardziej kompleksowego rozwiązania,

  (ISBnews)
   

 • 18.07, 15:26Sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r. 

  Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest przeprowadzenie aukcji OZE w tym roku.

  "Zasadniczym celem tego projektu jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Środkiem do realizacji tego celu będą przede wszystkim aukcje przeprowadzone na podstawie przepisów przejściowych tego projektu" - powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski podczas posiedzenia komisji.

  Zaznaczył, że niezwłoczne przyjęcie ustawy jest warunkiem koniecznym ogłoszenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tegorocznych aukcji.

  Realizacja aukcji w tym roku w wymiarze sumarycznym zakładającym przyrost nowych mocy wytwórczych w wymiarze 3 414 MW różnych rodzajów OZE (z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji fotowoltaicznych) ma pozwolić uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej w wymiarze 9,176 TWh. Natomiast istniejące moce wytwórcze z OZE, prognozowana produkcja z instalacji które wygrały przeprowadzone dotychczas aukcje oraz planowane wolumeny dla aukcji jakie zostaną przeprowadzone w bieżącym roku dadzą wynik o łącznej mocy instalacji na poziomie 13 657 MW z odnawialnych źródeł energii

  "Źródła te pozwolą na zabezpieczenie jeszcze w 2019 r., docelowej sumarycznej produkcji rocznej na poziomie 35,339 TWh. Co w przewidywanym wymiarze rocznej konsumpcji energii elektrycznej w 2020 r., na poziomie 183,730 TWh, daje udział OZE na poziomie 19,23%, wobec wymaganego poziomu 19,1%" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt ustawy reguluje także m.in. kwestie związane z produkcją energii przez prosumentów i zapewnia przedłużenie terminu obowiązywania terminów umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

  Na posła sprawozdawcę wybrano Dariusza Kubiaka

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 15:20PSPA: Projekt rozporządzenia ME to pozorne wsparcie elektromobilności 

  Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych dla osób fizycznych, które przewiduje projekt rozporządzenia ministra energii, nie przełożą się na wzrost liczby zeroemisyjnych samochodów w kraju, oceniło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

  "Powodem jest odrealniony górny limit wartości EV, który będzie podlegał wsparciu. Kierowcy będą mieli do wyboru tylko kilka, najmniejszych modeli 'elektryków'. W opinii branży, projekt wymaga korekty" - czytamy w komunikacie.

  W poniedziałek, 15 lipca br., do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wejście rozporządzenia w życie umożliwi rozpoczęcie udzielania wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, podano.

  Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zgodnie z którym minister energii w porozumieniu z ministrem finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania
  wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia, biorąc pod uwagę sytuacje finansową FNT oraz rozwój rynku pojazdów elektrycznych.

  Na podstawie projektu rozporządzenia, w przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, nie więcej niż 37 500 zł. Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł.

  "Należy podkreślić, że mówimy o kwocie 125 tysięcy brutto. Zdecydowana większość modeli całkowicie elektrycznych oferowana na polskim i europejskim rynku jest po prostu droższa. Żaden model z listy TOP10, czyli najlepiej sprzedających się modeli EV w Polsce, nie mieści się w limicie resortu energii. W konsekwencji, wsparcie będzie przyznawane wyłącznie kilku najmniejszym i najtańszym modelom. Wykluczone z niego zostaną najpopularniejsze samochody zeroemisyjne, kupowane ze wsparciem w innych krajach europejskich" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Według organizacji, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, a dysponowanie środków z FNT ostatecznie się rozpocznie, nie należy oczekiwać przełomowych zmian na polskim rynku pojazdów elektrycznych.

  "Na tym etapie rozwoju rynku niezbędne jest podwyższenia kwot ujętych w projekcie rozporządzenia. W przeciwnym razie sprzedaż samochodów zeroemisyjnych będzie się utrzymywać na podobnie niskim poziomie, jak do tej pory. Administracja ma wiele narzędzi i możliwości w tym zakresie. Może na przykład założyć regresywność i obniżać próg wraz z rozwojem rynku i spadkiem cen EV" - dodał Mazur.

  Ww lutym br. PSPA weryfikowała rządowe plany w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. W raporcie "Polish EV Outlook", przy założeniu optymalnego wykorzystania środków z FNT, prognozowano wzrost liczby "elektryków" w 2025 r. do 300 tys. pojazdów z 6 tys.
  obecnie.

  "Przy tak przygotowanych regulacjach, spadamy do scenariusza 60 tys. pojazdów elektrycznych w Polsce w 2025 r. Tak elektromobilności, nawet przy najlepszych chęciach, nie zbudujemy" - podkreślił Mazur.

  Na podstawie projektu rozporządzenia, wyznaczono także wysokość wsparcia zakupu pojazdu wodorowego - 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 90 000 zł.  Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia FCEV nie przekracza 300 000 zł, podano także.

  Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Procedura nie obejmuje konkursu, co w założeniach ministerstwa zwiększy dostępność pojazdów elektrycznych i wodorowych.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

  (ISBnews)

   

 • 05.07, 11:50ME: Konsultacje projektu rozporządzenia ws. cen energii elektrycznej do 10 VII 

  Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zaktualizowanej wersji projektu rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, podał resort. Konsultacje potrwają do 10 lipca br.

  "Konieczność aktualizacji projektu rozporządzenia jest związana z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210), które zróżnicowały działanie mechanizmu stabilizacji cen energii w 2019 r. w zależności od półrocza" - czytamy w komunikacie.

  Znowelizowana ustawa nałożyła na ministra energii obowiązek wydania rozporządzenia w ciągu 21 dni od dnia wejścia jej w życie tj. do 20 lipca br.

  "Głównym celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstw energetycznych oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia)" - czytamy dalej.

  Uwagi należy przesyłać do ministerstwa do 10 lipca 2019 r.

  28 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, podała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi ustawą, przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r. i nie wyższej niż ceny i stawki stosowane 30 czerwca 2018 r.

  (ISBnews)

 • 27.06, 07:30Senat przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu 

  Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dokument trafił do podpisu prezydenta RP, podało Ministerstwo Energii.

  "Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy 'o cenach prądu') koryguje funkcjonujący mechanizm stabilizacji cen energii elektrycznej, usuwając wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem europejskim. Projekt wprowadza zróżnicowanie mechanizmu na I i II półrocze 2019 r." - czytamy w komunikacie.     

  W pierwszym półroczu 2019 r. wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej nie zapłacą wyższych opłat, niż w roku 2018. W drugim półroczu 2019 r. aż 98% odbiorców końcowych (ponad 17 milionów odbiorców) nie doświadczy podwyżek, a pozostali odbiorcy zostaną objęci systemem dofinansowania w ramach mechanizmu pomocy de minimis, podano także.     

  "Już obecnie dzięki działaniom rządu ponad 90% odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną, niż to miało miejsce w 2018 r., a umowy pozostałych odbiorców zostaną dostosowane do końca lipca, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r." - czytamy dalej.

  Dodatkowo wprowadzona została zmiana przepisów do ustawy o efektywności energetycznej, która pozwoli na odzyskanie części środków zainwestowanych w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację. Zgodnie z nowymi zapisami, zostanie wydłużony termin umarzania przetargowych świadectw efektywności energetycznej, dzięki czemu świadectwa te z końcem czerwca br. nie stracą ważności, wskazano także.

  "Ponadto zmianie uległy przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Umożliwi to ubieganie się osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, o wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych, w tym pojazdów zasilanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych" - podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

 • 25.06, 14:13MPiT: Rząd przyjął tzw. pakiet prosumencki; MŚP będą mogły być prosumentami 

  Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki - rozliczać w korzystnym systemie opustów - taki będzie efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w projekcie noweli ustawy o OZE. Projekt zyskał dziś akceptację rządu i teraz trafi do Sejmu, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej i śmielej stosują gospodarstwa domowe.

  Na mocy poprawki ministra rolnictwa i rozwoju wsi, projekt umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów, podał resort przedsiębiorczości.

  "Tzw. pakiet prosumencki jest efektem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE, pod przewodnictwem szefowej MPiT Jadwigi Emilewicz. Stanowi on pierwszą część zmian przygotowanych przez ten zespół. W planach są kolejne ułatwienia, które mają na celu rozwój energetyki obywatelskiej, rozpowszechnienie inwestycji w OZE i zwiększenie udziału prosumenckich OZE w bilansie energetycznym Polski" - czytamy w komunikacie.

  "Ten projekt realizuje jeden z celów, które postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli być prosumentami. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Przyjęty dziś projekt to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Dodała, że liczę na to, iż te regulacje staną się silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

  "Już mamy pod tym względem konkretne osiągnięcia. W ubiegłym roku powstało u nas łącznie ok. 28, 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku. Na koniec marca tego roku w sumie mieliśmy już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE. Według ogłoszonego w ostatnich dniach raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej już w tym roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych!" - wskazała minister.

  Przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji, podkreślił resort.

  Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.:

  −    Wprowadzenie nowej definicji "prosumenta energii odnawialnej" i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW).

  −    Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli "magazynować" w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

  −    Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców.

  −    Zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.

  −    Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW.

  −    Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne, podano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 12:47MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych  

  Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych został przyjęty przez rząd, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Z projektu około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii.

  "Wprowadzenie w Polsce systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia branż energochłonnych jest konieczne m.in. po to, by chronić mniejsze miasta. To w nich najczęściej zlokalizowane są bardzo duże przedsiębiorstwa z tych branż, które są zarazem głównymi pracodawcami w regionie. Jedno miejsce pracy w przemyśle energochłonnym tworzy nawet 5-7 miejsc pracy w całym ekosystemie, będąc często trzonem lokalnej gospodarki. Duże firmy energochłonne odprowadzają też istotne podatki na rzecz miast, w których są zlokalizowane. Są też najczęściej kluczowymi mecenasami lokalnego życia artystycznego czy kultury fizycznej" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów pozwala na otwarcie oficjalnej procedury notyfikującej go w Komisji Europejskiej.

  "Ustawa o systemie rekompensat dla przemysłów energochłonnych to jeden z elementów, opracowanego w Departamencie Innowacji MPiT i przyjętego w maju 2018 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, kompleksowego pakietu dla mniejszych ośrodków przemysłowych. Pakiet jest reakcją na to, że energochłonne sektory przemysłu są dziś obciążane coraz wyższymi opłatami oraz kosztami regulacyjnymi. Obniża to ich konkurencyjność, a w skrajnym wypadku mogłoby doprowadzić do fali dezinwestycji, a nawet całkowitego zaniku szeregu energochłonnych branż przemysłowych w Polsce. To z kolei mogłoby wywołać bardzo negatywny wpływ na kilkadziesiąt ośrodków miejskich średniej wielkości, których lokalna gospodarka oraz rynek pracy są bardzo zależne od obecności flagowych przedsiębiorstw" - czytamy dalej. 

  Pakiet na rzecz mniejszych ośrodków przemysłowych - obok rekompensat na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 dla sektorów energochłonnych - obejmuje wprowadzone już obniżenie akcyzy na prąd, radykalne obniżenie opłaty przejściowej i ulgę w opłacie kogeneracyjnej. Ministerstwo prowadzi też proces notyfikacji w KE pierwszej w UE ulgi w opłacie mocowej, podano dalej.

  " Konsekwentnie realizujemy pakiet od ponad roku. Dzięki tym działaniom, w Polsce po raz pierwszy od kilku dekad pojawiają się nowe inwestycje energochłonne, wraz z dynamicznym rozwojem produkcji baterii do samochodów" - dodała minister. 

  W wyniku zmniejszenia kosztów wykorzystania energii, przedsiębiorstwa powinny poprawić swoją rentowność, zwiększyć inwestycje lub zapobiec dezinwestycji. Zwiększona konkurencyjność pozwoli im kontynuować działalność i formułować plany rozwoju, stabilizując lokalny ekosystem.

  "W ten sposób chcemy wesprzeć rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie. Zachować aktywność gospodarczą w mniejszych miastach i przeciwdziałać przenoszeniu się przemysłu do krajów o niższych standardach środowiskowych. Pozwoli to utrzymać na lokalnym rynku miejsca pracy nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale również tych związanych z obsługą tych firm i potrzeb ich pracowników" - powiedziała Emilewicz.

  Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. (tzw. dyrektywa EU ETS), wytwórcy energii elektrycznej objęci są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Mimo, że część uprawnień otrzymują wciąż bezpłatnie, to produkcja prądu ze źródeł kopalnych wymaga zakupu coraz droższych uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo pula darmowych uprawnień - zgodnie z założeniami nowelizacji dyrektywy EU ETS z 14 marca 2018 r. - będzie się stopniowo kurczyć do roku 2027. Od tej daty całość emisji w energetyce będzie wymagać zakupu uprawnień.  Poniesione przez wytwórców energii koszty uprawnień do emisji znajdują odzwierciedlenie w wyższej cenie energii elektrycznej na rynku hurtowym, podano także.

  W Polsce ceny uprawnień wywierają wysoki wpływ na hurtowe ceny energii. Wynika to z naszej struktury wytwarzania energii. Zgodnie z raportem Agencji Rynku Energii za 2016 r., energia elektryczna w największym stopniu wytwarzana jest u nas ze źródeł węglowych: odpowiednio 47,7% zapotrzebowania pokrywane jest ze źródeł zasilanych węglem kamiennym, a 30,5% - węglem brunatnym. Pozostałe nośniki stanowią 21,8% mixu energetycznego, w tym 13,7% pochodzi z OZE, podano w materiale.

  "Unijna polityka klimatyczno-energetyczna spowodowała skokowy wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wzrost ten szczególnie uderzy w przedsiębiorstwa z sektora energochłonnego. Ogromnie zagraża ich rentowności oraz pozycji konkurencyjnej. Wynika to z tego, że - w przypadku takich firm - wydatki na energię stanowią nawet 40% całkowitych kosztów przedsiębiorstwa. Celem naszej ustawy jest więc obniżenie kosztów firm z branż energochłonnych. Dzięki temu, chcemy zmniejszyć ryzyko wyprowadzania produkcji za granicę. Chcemy, by Polska była atrakcyjnym miejscem do inwestycji przemysłowych" - dodała Emilewicz.

  Zgodnie z danymi za 2016 r., firmy energochłonne tworzą w Polsce 404 tys. miejsc pracy. A firmy z nimi kooperujące - 686 tys. Łącznie sektor energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podał resort.

  "Musimy pamiętać, że polski przemysł, w tym energochłonny, funkcjonuje na poziomie lokalnym, ale konkuruje na rynku globalnym, z podmiotami o niższych kosztach pracy, niższych kosztach środowiskowych oraz tymi z krajów UE, które od wielu lat chronią przemysł" - powiedział wiceminister Marcin Ociepa, cytowany w komunikacie.

  Według niego, oferując rekompensaty pośrednich kosztów emisji, wzorujemy się na innych państwach Unii.

  "Podobne rozwiązania ma już cały szereg państw UE/EOG, w których przemysł energochłonny odgrywa istotną rolę. Rekompensaty wypłacają m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Belgia, Słowacja, Litwa, Holandia, Finlandia, Grecja czy Norwegia. Polska, mimo tego, że przemysł energochłonny jest niezmiernie istotny dla naszej gospodarki, dotąd tego nie zrobiła. Jako ostatni kraj z istotnym udziałem przemysłu energochłonnego w gospodarce" - dodał Ociepa.

  U naszych sąsiadów, przede wszystkim w Niemczech, odbiorcy energochłonni cieszą się znaczącymi ulgami w kosztach regulacyjnych. Oprócz tego objęci są systemem rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji oraz korzystają z możliwości świadczenia usługi zarządzania popytem energii (DSR). W rezultacie całkowity koszt energii (uwzględniający ceny hurtowe i narzuty regulacyjne) odbiorców energochłonnych w Polsce jest o 70% wyższy w porównaniu z odbiorcami przemysłowymi w Niemczech.

  "Formuła wyliczania wysokości rekompensat uwzględnia średnie ceny uprawnień do emisji. Rosnące ceny uprawnień przekładają się zatem na wyższy poziom rekompensat. W rezultacie rekompensaty skutecznie obniżą koszty energii o kilkadziesiąt proc. Zgodnie z, wspomnianą już znowelizowaną Dyrektywą ETS, rekompensaty można finansować z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji. W Polsce w 2018 r. dochody z aukcji wyniosły ok. 5 mld zł, w 2019 może to być kwota nawet dwa razy większa" - czytamy także.

  By uzyskać rekompensaty, trzeba będzie złożyć wniosek do 31 marca danego roku. Decyzje o ich przyznaniu i wysokości będzie podejmował prezes URE do 30 września danego roku. Od takiej decyzji będzie można się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy otrzymają rekompensaty na przełomie października i listopada danego roku. Będzie je wypłacał BGK. Dodatkowo beneficjenci systemu będą musieli spełnić wymóg wdrożenia w swoich zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub bardziej kompleksowego rozwiązania, podał także resort.

  Przedsiębiorcy w 2019 roku będą mogli wybrać tylko jeden system wsparcia. Albo rekompensaty dla instalacji zagrożonych tzw. ucieczką emisji, albo ten wprowadzony na mocy ustawy z 28 grudnia 2018 r. Celem tej drugiej ustawy było ustabilizowanie cen energii w 2019 r. na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 09:10Sejm przyjął nowelizację ws. cen energii i efektywności energetycznej 

  Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowelizacja wprowadza zmiany dostosowujące przepisy do prawa Unii Europejskiej.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 259 posłów, przeciw było 145, 22 wstrzymało się.

  "Po przyjęciu nowelizacji sytuacja ok. 98% odbiorców końcowych nie zmieni się w drugim półroczu 2019 r. w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza 2019, tzn. odbiorcy ci będą płacili przez cały rok 2019 obniżoną cenę (cenę z 2018 r.). Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis, a przedsiębiorstwa energochłonne będą beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

  Projekt ustawy zmienia także ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 roku.

  (ISBnews)

   

 • 13.06, 09:53MPiT: Rząd powinien przyjąć projekt ws. rekompensat dla firm energochł. 18 VI 

  Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów 18 czerwca, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

  "Projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Komitet rekomenduje Radzie Ministrów przyjęcie go na posiedzeniu 18 czerwca i spodziewamy się, ze Rada Ministrów ten dokument przyjmie" - powiedział Ociepa odpowiadając na pytanie poselskie w Sejmie.

  Dodał, że projekt ustawy jest już w procesie prenotyfikacji w Komisji Europejskiej.

  "Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt był przyjęty jeszcze w tej kadencji Sejmu" - podkreśl wiceminister.

  Celem projektowanej ustawy jest coroczne przyznawanie rekompensat przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnym (ok. 300 podmiotów) ze względu na wzrost cen energii wynikających z rosnących kosztów uprawnień do emisji.

  "W 2020-21 zostanie przeznaczone ok 2 mld zł na wypłatę rekompensat" - powiedział Ociepa.

  Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów 6 czerwca br.

  (ISBnews)

 • 11.06, 14:19URE: Nowelizacja dot. OZE konieczna najpóźniej w VII, by aukcje odbyły się w br. 

  Serock, 11.06.2019 (ISBnews) - Jeśli nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) zostanie uchwalona najpóźniej w lipcu, tegoroczne aukcje odbędą się w listopadzie lub grudniu tego roku, poinformowała dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Katarzyna Szwed-Lipińska.

  "Nie zgadzam się , że cel OZE może być wykonany po przeprowadzeniu aukcji tegorocznych. Nowe instalacje potrzebują czasu, żeby się wybudować i to nie stanie się w 2020 r. Obym była złym prorokiem, ale moim zdaniem ustawa nie zapewni realizacji celu w 2020 r." - powiedziała Szwed-Lipińska podczas panelu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) w Serocku.

  Według niej, projekt ustawy jest fatalnie skonstruowany w przepisach przejściowych, jest wiele odesłań do przepisów, których już nie ma.

  "Kierunek zmian jest dobry, ale jest mnóstwo rzeczy, w których ustawa wymaga zmiany. Żeby aukcje odbyły się w 2019 r., ustawa powinna wejść w życie na dniach" - dodała.

  Podkreśliła, że lipiec to "absolutny deadline" z punktu widzenia URE. Urząd musi bowiem ogłosić przetarg na system aukcyjny z odpowiednim wyprzedzeniem.

  "Będziemy się starali maksymalnie optymalizować przygotowanie harmonogramu. Termin aukcji to w najlepszym razie listopad, w najgorszym grudzień tego roku" - wskazała dyrektor.

  Wcześniej dziś dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii Piotr Czopek mówił, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE umożliwiający tegoroczne aukcje będzie gotowy do końca czerwca i trafi wówczas do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 11.06, 11:53ME: Rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE będzie gotowy do końca czerwca 

  Serock, 11.06.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) umożliwiający tegoroczne aukcje będzie gotowy do końca czerwca, poinformował dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w ME Piotr Czopek.

  "Priorytetem w pracach ministerstwa jest ustawa o OZE. Mam nadzieję, że w tym miesiącu zamkniemy projekt rządowy i prześlemy do parlamentu" - powiedział Czopek podczas panelu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) w Serocku.

  Przypomniał, że na lipiec zaplanowano dwa posiedzenia Sejmu.

  "Jeśli chodzi o ustawę o offshore, to projekt jest na tyle zaawansowany, że w najbliższym czasie pokażemy go na zewnątrz. Mam na myśli raczej 2-3 miesiące, a nie 2-3 tygodnie" - dodał dyrektor.

  (ISBnews)

   

 • 11.06, 11:38Gryglas: Ustawa o morskiej energ. wiatrowej może trafić do Sejmu w tej kadencji 

  Serock, 11.06.2019 (ISBnews) - Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej może trafić pod obrady Sejmu jeszcze w tej kadencji, uważa poseł i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej Zbigniew Gryglas.

  "Jeśli chodzi o ustawę dla offshore, to zdołaliśmy przekonać ministerstwo, żeby to była dedykowana ustawa. Wierzę, że uda się ją wprowadzić pod obrady sejmu przed końcem kadencji" - powiedział Gryglas podczas panelu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) w Serocku.

  Wskazał, że ustawa powinna pozwolić na usprawnienie procedur prowadzących do postawienia farm wiatrowych na morzu.

  "Nie chcemy procesu zanadto upraszczać, ale musi on być na tyle jasny i zrozumiały, aby się toczył. To, co chcemy zapewnić, to żeby prawo było stabilne, niezależnie od tego, kto będzie rządził" - dodał poseł.

  W maju br. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o kształcie regulacji dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, jednak najlepszym rozwiązaniem będzie odrębna ustawa. Wskazywał wówczas, że parlament mógłby przyjąć tę ustawę w bieżącej kadencji lub "przygotować dla następnych parlamentarzystów".

  (ISBnews)