Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.07, 16:57Senat za ustawą o osłonach dla sektora elektroenerg. i węgla brunatnego z poprawkami 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Poprawki doprecyzowują m.in. kwestie wypłat świadczeń.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z wprowadzonych poprawek określa m.in. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę świadczeń. Wysokość tej dotacji wynosi 0,1% kwoty. Zgodnie z poprawką dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 28.07, 16:34Senat za zwolnieniem ze składki solidarnościowej firm z maks. 3 tys. pracowników 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zakłada zwolnienie z tzw. opłaty solidarnościowej podmioty z sektora wydobywczego węgla i koksu, zatrudniające do 3 tys. pracowników. 

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek ma na celu zwolnienie ze składki solidarnościowej małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółek zatrudniających mniej niż 3 tys. pracowników. Jak argumentowano w trakcie prac senackich uzasadnione jest to faktem, że regulacją zostałoby objętych pięć spółek, w tym cztery zatrudniające poniżej 3 tys. osób, spośród których dwie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej pomimo dobrych wyników w 2022 r. 

  Po zmianach, które uzyskały aprobatę rządu, opłatą objęta byłaby jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa.

  Inna z przyjętych poprawek zakłada, że zamrożonymi cenami energii elektrycznej w 2023 r. mają zostać również objęte spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej zawarły umowy z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej.

  Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

  Limity będą stosowane przez cały rok, przedłużenie limitu ma następować automatycznie.

  Podmioty, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% otrzymają dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

  Nowelizacja dotyczy także wprowadzenia w 2023 r. obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu.

  Definiuje również i określa zasadę obliczania 33-procentowej składki solidarnościowej na fundusz wpłaty od nadmiarowych dochodów przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach zobowiązanego przedsiębiorstwa.

  Organem odpowiedzialnym za obliczanie opłaty solidarnościowej byłby prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zapisy określają, że środki ze składki solidarnościowej będą wykorzystane na cele określone w ustawie o ograniczeniu cen prądu oraz w ustawie o ochronie odbiorców gazu. Zapisy stanowią, że prezes URE może nałożyć pieniężne kary administracyjne za uchylanie się od składki solidarnościowej.

  Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy o odpisie elektroenergetycznym na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, co ma służyć optymalizacji funkcjonowania funduszu wypłaty.

  (ISBnews)

 • 28.07, 12:07Sejm przeciw poprawkom Senatu dot. definicji linii bezpośredniej w prawie energetycznym 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego w zakresie zmiany definicji linii bezpośredniej oraz obowiązków agregatora  w zakresie umowy agregacji.  Nowelizacja wprowadza możliwość nieodpłatnego porównywania cen energii.

  Odrzucony przez Sejm pakiet poprawek zakładał m.in. zmianę definicji linii bezpośredniej, umożliwiając dostarczanie energii elektrycznej, pochodzącej z danej jednostki wytwórczej linią bezpośrednią do więcej niż jednego wydzielonego odbiorcy, pod warunkiem, że zarówno przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w tej jednostce wytwórczej, jak i wydzieleni odbiorcy, należą do tej samej grupy kapitałowej.  Aprobaty nie zyskały też poprawki doprecyzowujące w zakresie umów agregacji.  

  Sejm odrzucił też poprawki zobowiązujące prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) udostępniania prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) informacji z portalu Platforma Paliwowa, a także nakładające obowiązek na prezesa URE do udostępnia prezesowi RARS danych przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje

  Nowelizacja zakłada, że przynajmniej odbiorcy energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi i mikroprzedsiębiorcy o zakładanym rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh zostaną wyposażone w nieodpłatny dostęp do co najmniej jednego narzędzia porównywania ofert sprzedawców, w tym ofert dotyczących zawarcia umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej.

  Niezależne narzędzia porównywania ofert stanowić mają skuteczny środek umożliwiający mniejszym odbiorcom ocenę zalet różnych dostępnych na rynku ofert energii, obniżyć koszty wyszukiwania oraz zapewnić właściwą równowagę między zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe informacje, a zarazem na informacje kompletne i wyczerpujące.

  Jednocześnie nowelizacja umożliwia od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zgłoszenia zmiany sprzedawcy nie będą już wysyłane do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) i operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz nie będą przez nich weryfikowane. Będą one wysyłane przez sprzedawcę, w imieniu odbiorcy, do Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE), który ma funkcjonować od lipca 2025 r. i tam nastąpi automatyczna weryfikacja zgłoszenia, na podstawie zgromadzonych w CSIRE informacji.

  W trakcie prac sejmowych rząd wniósł do ustawy autopoprawkę, zgodnie z którą uruchomienie Centralnego Systemu ma nastąpić od 1 lipca 2025 r., a nie od 1 lipca 2024 r., jak planowano wcześniej.

  Nowela wprowadza się prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

  (ISBnews)

 • 27.07, 11:21Gwarancje SP dot. NABE mają objąć: kredyt odnawialny, pożyczki i uprawnienia do emisji CO2 

  Warszawa, 27.07.2023 (ISBnews) - Gwarancje Skarbu Państwa dotyczące zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) mają objąć kredyt odnawialny z odnawialnym limitem na poziomie 15 mld zł, długoterminowe pożyczki - 9,9 mld zł oraz uprawnienia do emisji CO2 z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł, wynika z projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

  Projekt przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu trafił do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  Celem uchwalenia projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE.

  "Obecnie zakłada się objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych:

  - kredytu odnawialnego (przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakupu uprawnień do emisji CO2), z odnawialnym limitem (tzw. Revolving Credit Facility), na poziomie 15 mld zł,

  - długoterminowych pożyczek od grup energetycznych, w kwocie szacowanej na 9,9 mld zł,

  - Platformy Treasury (zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu określonych instrumentów finansowych

  - uprawnień do emisji CO2 (EUA) oraz instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe), z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł - z terminem ochrony gwarancyjnej wynoszącym 8 lat od dnia utworzenia NABE, rozumianego jako wniesienie na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK pozostałych Spółek" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Gwarancjami Skarbu Państwa, obowiązującymi z mocy ustawy, ma zostać objęte 70% ww. zobowiązań finansowych, w skład których nie wchodzą odsetki i inne koszty (gwarancja dotyczy jedynie kapitału).

  Udzielenie gwarancji odbędzie się na zasadach zgodnych z treścią obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji.

  W ustawie zaproponowano wprowadzenie wyłączenia podmiotowego z ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Spółki, które wejdą w skład NABE, przed jego utworzeniem, ze względu na strukturę swojego akcjonariatu, nie były zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku.

  (ISBnews)

 • 19.07, 13:25Moskwa: Rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego na sezon 2023/2024 

  Warszawa, 19.07.2023 (ISBnews) - Rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego także na sezon 2023/2024, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Zasadność kontynuacji wsparcia w postaci dodatku węglowego w sezonie grzewczym 2023/2024 jest stale analizowana przez rząd RP" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

  "Obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się - nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach" - dodała.

  Podkreśliła, że rozwiązanie jest poddawane pogłębionej analizie m.in. "pod kątem specyfiki rynku energii w Polsce, mechanizmów jego funkcjonowania, a także aktualnej sytuacji rynkowej".

  W ubiegłym sezonie jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Dodatki - w zróżnicowanej wysokości, w zależności od źródła ogrzewania - otrzymały także gospodarstwa ogrzewane innymi niż węgiel surowcami.

  (ISBnews)

 • 18.07, 16:15Rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakłada, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Dzięki utworzeniu Agencji możliwa będzie transformacja polskiej elektroenergetyki. NABE będzie zarazem gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze, podkreślono.

  Utworzenie NABE ma składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty - gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej ma trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 18.07, 10:43Rząd zajmie się dziś projektem dot. gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Celem regulacji jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji energetycznej, która będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

  Utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym - Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

  W ub. tygodniu spółki energetyczne podały, że w ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze.

  Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:49Moskwa liczy, że Sejm rozpatrzy poprawki Senatu ws. zwiększenia limitu cen max. w lipcu 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa jest przekonana, że nowela dotycząca podwyższenia limitów cen maksymalnych na energię elektryczną wróci do Sejmu jeszcze w lipcu, wynika z jej wypowiedzi. Obecnie regulacja jest na etapie prac senackich.

  "Ustawa będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Myślę, że będziemy ją w stanie na lipcowe posiedzenie Sejmu dobrze przepracować i następnie podpis prezydenta i wejście w życie. Więc szybciutko" - powiedziała Moskwa w radiowej Jedynce, pytana kiedy przepisy dotyczące podwyższenia limitów cen maksymalnych wejdą w życie.

  "Natomiast jesteśmy bezpieczni, bo nawet jeżeli jakieś prognozy się pojawiły czy rachunki, ustawa zadziała od początku mechanizmu" - dodała.

  W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dot. podwyższenia limitów zużycia energii dla rożnych typów gospodarstw i obniżenia ceny maksymalnej dla energii elektrycznej.

  Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie).

  Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:30Rząd chce przyjąć projekt dot. gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która ma stanowić podstawę prawną do udzielania takich gwarancji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na III kw.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji Transformacji, która to realizacja będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa" – wskazano w wykazie.

  Przypomniano, że utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym - Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GIEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

  W sobotę spółke energetyczne podały, że w ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze.

  Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:48Senat za nowelą prawa energetycznego dot. m.in. nieodpłatnego porównywania cen energii 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy prawo energetyczne dotyczącą zapewnienia gospodarstwom o szacownym rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh nieodpłatnego dostępu do co najmniej jednego narzędzia porównywania ofert sprzedawców. Wprowadzone przez Senat poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Za nowelizacją z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że przynajmniej odbiorcy energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi i mikroprzedsiębiorcy o zakładanym rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh zostaną wyposażone w nieodpłatny dostęp do co najmniej jednego narzędzia porównywania ofert sprzedawców, w tym ofert dotyczących zawarcia umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej.

  Niezależne narzędzia porównywania ofert stanowić mają skuteczny środek umożliwiający mniejszym odbiorcom ocenę zalet różnych dostępnych na rynku ofert energii, obniżyć koszty wyszukiwania oraz zapewnić właściwą równowagę między zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe informacje, a zarazem na informacje kompletne i wyczerpujące.

  Jednocześnie nowelizacja umożliwia od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zgłoszenia zmiany sprzedawcy nie będą już wysyłane do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) i operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz nie będą przez nich weryfikowane. Będą one wysyłane przez sprzedawcę, w imieniu odbiorcy, do Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE), który ma funkcjonować od lipca 2025 r. i tam nastąpi automatyczna weryfikacja zgłoszenia, na podstawie zgromadzonych w CSIRE informacji.

  W trakcie prac sejmowych rząd wniósł do ustawy autopoprawkę, zgodnie z którą uruchomienie Centralnego Systemu ma nastąpić od 1 lipca 2025r., a nie od 1 lipca 2024 r., jak planowano wcześniej.

  Nowela wprowadza się prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

  (ISBnews)

 • 13.07, 21:54Sejm za nowelą dot. podwyższenia limitów zużycia energii i obniżenia ceny max. 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zakładającą podwyższenie limitów zużycia energii dla rożnych typów gospodarstw i obniżenia ceny maksymalnej dla energii elektrycznej.

  Za nowelą głosowało 436 posłów, przeciw było pięciu, a 10 wstrzymało się od głosu. 

  Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

  Limity będą stosowane przez cały rok, przedłużenie limitu ma następować automatycznie.

  Podmioty, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% otrzymają dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

  Nowelizacja dotyczy także wprowadzenia w 2023 r. obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu.

  (ISBnews)

 • 13.07, 20:17Sejm za ustawą o osłonach dla pracowników sektora elektroenerg. i węgla brunatnego 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Za ustawą głosowało 439 posłów, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 12.07, 07:42Koszt osłon dla elektroenergetyki, górnictwa węgla brunat. to 1,27 mld zł do 2033 wg OSR 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - Koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1,27 mld zł do 2033r, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  "Łączną kwotę wydatków związanych z ustawą w latach 2023-2033 szacuje się na 1 270,1 mln zł. Oszacowanie kwoty wydatków związanych z ustawowymi świadczeniami na lata 2034–2049 jest na obecnym etapie niemożliwe, gdyż będzie uzależnione od harmonogramu procesu wyłączania jednostek wytwórczych oraz systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce" - czytamy w OSR.

  Rzeczony proces będzie realizowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego w sposób optymalizujący interes Skarbu Państwa oraz zapewniający bezpieczeństwo energetyczne Polski, z uwzględnieniem technicznych możliwości posiadanych aktywów, podano także.

  Wskazano, że coroczne planowanie wysokości dotacji na finansowanie świadczeń będzie oparte na informacjach o rzeczywistych potrzebach finansowych, pochodzących od Zarządcy Rozliczeń S.A.

  Celem projektu jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy w dniu wejścia w życie ustawy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować: urlopy energetyczne, urlopy górnicze  oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Koszt świadczeń pieniężnych ma ponosić Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie.

  (ISBnews)

 • 12.07, 07:40Dodatk. koszt wyższych limitów zużycia energii i obniżenia ceny max. to 3,06 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - Łączny dodatkowy koszt podwyższenia limitów zużycia energii dla rożnych typów gospodarstw i obniżenia ceny maksymalnej dla energii elektrycznej  to 3,06 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw. 

  Projektowane zmiany oddziałują na wydatki, które zostaną poniesione w latach 2023-2024 w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Dotyczą ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

  "Na potrzeby ww. ustaw pierwotnie szacowano, że łączne wydatki w będą wynosiły ok. 46 453 mln zł (ok. 26 838 mln zł w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. oraz ok. 19 615 mln zł w zakresie ustawy z dnia 27 października 2022 r.). Aktualizacja szacunków w związku z realizacją wypłat rekompensat wskazuje na to, że koszty te powinny być niższe o ok. 9 803 mln zł i wynosić będą ok. 36 650 mln zł (ok. 16 542 mln zł w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. oraz ok. 17 107 mln zł w zakresie ustawy z dnia 27 października 2022 r.)" - czytamy w OSR.

  Proponowane zmiany do obydwu ustaw wpłyną na zmianę wydatków w latach 2023- 2024.

  "Przewiduje się, że dodatkowy łączny koszt wynikający ze zmian ww. ustaw (podwyższenie limitów dla odbiorców i obniżenie ceny maksymalnej) to ok. 3,06 mld zł względem zaktualizowanych szacunków wydatków. Pomimo rozszerzenia mechanizmów ochronnych, wydatki te będą sumarycznie niższe o ok. 6 741 mln zł niż zakładane pierwotnie (39 711 mln zł względem 46 453 mln zł). Dochody z wpłat składki solidarnościowej do FWRC zostały oszacowane w wysokości 2 mld zł. Będą realizowane tylko w 2023 r. zgodnie z proponowanymi w projekcie ustawy mechanizmami" - wskazano.

  Projekt, przyjęty w tym tygodniu przez rząd trafił już do Sejmu. Zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla  rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie).  Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/MWh.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:26Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dotyczące bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:14Sejm za poprawkami Senatu do noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Poprawki miały głownie charakter doprecyzowujący.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 21:47Sejm znowelizował ustawę o OZE w celu zwiększenia ich udziału w zużyciu energii 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która ma na celu m.in. dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Regulacja dot. m.in. sektora biometanu i klastrów energii.

  Za nowelą głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się dziesięciu.

  Nowelizacja zakłada, że wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie. Wprowadza definicję biometanu oraz wyłącza pojęcie biogaz rolniczy z definicji biogazu, rozszerza uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu, określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu - przez utworzenie rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

  Wytwórcy biometanu, którzy wejdą do systemu feed-in-premium otrzymują gwarancję uzyskania pomocy publicznej, na cały czas trwania wsparcia, tj. 15 lat, na podstawie złożonej prezesowi URE deklaracji i po spełnieniu określonych w projekcie ustawy wymagań, które upoważnią do uzyskania zaświadczenia o możliwości sprzedaży biometanu.

  Nowela ustanawia zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii, tworzy rejestr klastrów energii oraz określa zasady ich funkcjonowania, ponadto określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej mocy magazynów energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

  Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii będzie obejmował zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków klastra energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego. Mechanizm będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2029 r. i będzie uzależniony od wykazania spełnienia warunków wskazanych w ustawie.

  Jednocześnie, dla członków klastrów energii, które wykażą wyższy poziom zużycia własnego, tj. powyżej 60%, jest przewidziany dodatkowy instrument wsparcia obejmujący upust od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej, tj. składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej.

  Określono, że maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji wynosi 12 GW do 2013r. (2025 r. - 4 GW; 2027 r. - 4 GW;  2029 r. - 2 GW; 2031 r. - 2 GW).

  Doprecyzowano przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadzono zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE. Zaostrzono też warunki obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczej oraz warunki odłączania się od sieci systemu nieefektywnego energetycznego, co jest wymogiem dyrektywy RED II.

  Wprowadzona została możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła;

  Nowela zakłada utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów.

  (ISBnews)

 • 07.07, 11:59Rząd planuje przyjęcie projektu dot. składki solidarnościowej dla sektora węgla w III kw. 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, który zakłada wprowadzenie tzw. składki solidarnościowej dla dużych podmiotów węglowych w celu stabilizacji cen energii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty w III kw.

  "Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, zapewnienie ciągłości dostaw energii. Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r." – czytamy w wykazie.

  Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw z wykorzystaniem tzw. równoważnych środków krajowych pozwoli na wsparcie skutecznych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, w szczególności obywateli w największym stopniu narażonych na ubóstwo energetyczne, zwiększy również bezpieczeństwo funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe zadania publiczne, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, podano także.

  Projekt regulacji zakłada wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora węglowego systemu składki solidarnościowej polegającej na:
  - wdrożeniu mechanizmu określenia podmiotów, które uzyskały w 2022 r. nieuzasadnione nadmierne dochody, w nawiązaniu do klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854;
  - obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 r. w wyniku prowadzenia działalności w sektorze węgla;
  - określeniu zasad przekazywania składki solidarnościowej przez wskazanych w regulacji przedsiębiorców;
  - wprowadzeniu rozwiązań nadzoru i kontroli wykonania obowiązków;
  - utrzymaniu i wzmocnieniu mechanizmu wsparcia odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki.

  Proponowana regulacja obejmuje również modyfikację przepisów ustanawiających mrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Jej celem jest objęcie szerszym wsparciem odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny.

  Dodatkowo, zmiana przewiduje obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej.

  (ISBnews)

 • 27.06, 09:05Rząd chce przyjąć program dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami energii na 2023 

  Warszawa, 27.06.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie uchwały w sprawie programu wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Budżet programu na I poł. br. wynosi 2,495 mld zł, a na kolejne dwa kwartały po 1,245 mld zł. Podjęcie uchwały planowane jest jeszcze w czerwcu.

  "Celem programu jest łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii elektrycznej stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych. Firmy te są również najbardziej narażone na konkurencję z zagranicy, a w szczególności z państw, w których nie funkcjonują systemy redukcji emisji gazów cieplarnianych lub są one mało restrykcyjne" - czytamy w wykazie.  

  Program ma na celu zmniejszenie efektywnych kosztów produkcji przemysłowych firm energochłonnych, a tym samym umożliwienie im utrzymania wyższej produkcji i niższych cen niż w przypadku braku wsparcia, podano także.

  O pomoc będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% jego wartości produkcji w 2021 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C.

  Dopuszcza się również wystąpienie o pomoc na podstawie kosztów ponoszonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku kwotę pomocy oblicza się wyłącznie od kosztów poniesionych na gaz ziemny i energię elektryczną przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wskazano.

  Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy - pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r. Budżet programu podzielony jest proporcjonalnie - w pierwszym okresie, po uwzględnieniu kosztów Operatora Programu, wynosi on 2,495 mld zł, a w kolejnych dwóch po 1,245 mld zł.

  Wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r. obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie wnioskowanym (w PLN/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w 2021 r. (w PLN/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności.

  Kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego limitu. Dla wszystkich przedsiębiorstw, które kwalifikują się do programu - czyli energochłonnych firm - limit ten wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro. Z limitu mogą skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugim warunkiem jest przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, opracowanego na podstawie audytu energetycznego, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

  Limit pomocy dla tych firm wynosi 40% kosztów kwalifikowanych do 20 mln euro, które są podzielone na okresy, podobnie do budżetu programu. Za pierwsze półrocze pomoc nie może przekroczyć 10 mln euro, a po trzecim kwartale łączna uzyskana pomoc nie może przekroczyć 15 mln euro. Po uwzględnieniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie, wskaźnik EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. nie może przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021.

  W związku z przyjęciem ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zgodnie z którą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są uprawnione do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, przedsiębiorcy objęci ww. ustawą mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:12Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. inwestycji w biogazownie rolnicze 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz ułatwienia w stosowaniu lokalnego substratu. Poprawki miały głownie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Ustawa zakłada wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

  Przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3.

  Wprowadzane zostały też ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu poprzez wskazanie, że określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty nie będą taktowane jako odpad.

  Z kolei produkt pofermentacyjny będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

  Według założeń, przyjęcie regulacji ws. biogazowni rolniczych może doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji - zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

  (ISBnews)