ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.03, 12:41Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r. 

  Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W związku z małym prawdopodobieństwem spełnienia przez Polskę celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską w 2021 r., a ich celem powinno być przekonanie Komisji, że kraj na trwałe wszedł na ścieżkę realnego wspierania odnawialnych źródeł energii, wynika z opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  "Osiągnięcie celu 15% OZE w miksie energetycznym [w 2020 r.], jeśli nie nastąpi przypadkowy zbieg okoliczności, wydaje się nierealne" - czytamy w materiale.

  W 2018 roku udział ten wynosił jedynie 11,3%. Zdaniem autorów, efekty aukcji OZE organizowanych w latach 2018-2020 nie wystarczą do nadrobienia tej luki, tym bardziej że większość nowych instalacji powstanie już po 2020 r.

  "W negocjacjach z Komisją Europejską kluczowy stanie się więc rok 2021, w którym musimy przekonać Brukselę, że nasz kraj na trwałe wszedł na ścieżkę realnego wspierania odnawialnych źródeł energii, a widoczne od 2018 r. przyspieszenie w rozwoju OZE będzie kontynuowane. Polska powinna udowodnić, że choć nie osiągnęliśmy progu na rok 2020, chcemy mieć konstruktywny udział w realizacji unijnego celu na rok 2030. Takie podejście z pewnością spotka się z pozytywną reakcją KE i może pomóc uniknąć kar, jeśli rzeczywiście efekty będą widoczne. W przeciwnym wypadku, Polska będzie narażona na szereg konsekwencji" - czytamy dalej.

  Formalna część procesu oceny realizacji celu OZE oraz decyzji KE na temat ewentualnych konsekwencji rozpocznie się w 2022 r., jednak nieformalny proces oceny rozpocznie się jednak dużo szybciej.

  "I właśnie dlatego, jeśli istnieje ryzyko, że dane państwo nie zrealizuje swojego celu, kluczowe będzie prowadzenie dialogu z Komisją Europejską już w 2021 roku, czyli przed publikacją oficjalnych danych. Jak już wspomniano, wiele wskazuje na to, że dialog ten będzie odbywać się w kontekście realizacji drugiego z unijnych celów OZE, czyli poziomu 32% na rok 2030. Dlaczego? Po pierwsze, zobowiązania krajowe na 2020 rok są punktami wyjścia dla każdego państwa członkowskiego przy realizacji swojej kontrybucji do osiągnięcia ww. unijnego celu OZE. Dodatkowo, od dnia 1 stycznia 2021 będą one stanowiły minimalny dopuszczalny poziom udziału energii odnawialnej w każdym państwie członkowskim" - wyjaśniono.

  Dyrektywa OZE nie wskazuje sankcji za brak realizacji celu na rok 2020, a KE nie planuje publikacji żadnych wytycznych dotyczących ścieżki postępowania w takim przypadku. Z ogólnych zasad traktatów UE, które dotyczą niezrealizowania obowiązków wynikających z unijnego prawa, wynika, że Komisja Europejska może rozpocząć procedurę skierowaną wobec każdego państwa, które nie zrealizuje swojego zobowiązania. Głównym celem będzie ustalenie planu realizacji środków naprawczych oraz ich pilna implementacja. W najbardziej negatywnym scenariuszu państwa mogą zostać obłożone karami finansowymi, lecz jest to odległa perspektywa, zaznaczono.

  Możliwe są jednak inne negatywne skutki:

  - ryzyko poniesienia kosztów transferów statystycznych,

  - ryzyko wpłat do unijnego mechanizmu finansowania energii z OZE,

  - ryzyko trudniejszej realizacji celu na rok 2030, wskazano.

  "W przypadku braku współpracy ze strony państwa członkowskiego, widmo kar finansowych jest silnym instrumentem mobilizowania ich do wdrożenia prawa unijnego i realizowania wynikających z tego obowiązków. Komisja Europejska jako ostateczność uruchamia taką procedurę przede wszystkim w sytuacji, gdy państwo nie wykazuje dobrej woli, popartej konkretnym planem wdrażanych działań naprawczych" - podsumowano w opinii.

  (ISBnews)

   

 • 10.03, 16:17Murdzek z MR: Zmiany w ustawie dot. 10h pójdą w kierunku udziału społ. lokalnej 

  Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Planowana nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie tzw. reguły 10h może pójść w kierunku wzmocnienia przepisów nt. przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienia odpowiedniego udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie, poinformował wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek.

  "Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod przewodnictwem Ministra Rozwoju i jest traktowana priorytetowo" - napisał Murdzek w odpowiedz na interpelację poselską.

  Podkreślił, że wszystkie podmioty kontaktujące się z ministerstwem w tej sprawie, w tym m.in. Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych OZE, a także szereg jednostek samorządu terytorialnego, podkreślają potrzebę nowelizacji reguł lokalizowania elektrowni wiatrowych.

  "Główne kierunki planowanych zmian to wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienie odpowiedniego udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie. Spełnienie tych warunków będzie mogło stanowić podstawę dla ewentualnego uelastycznienia zasady 10h, jednakże z zachowaniem nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego lokowanie budynków nie będzie możliwe" - podsumował wiceminister.

  W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że resort liczy, iż w I połowie tego roku uda się przedstawić projekt ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który miałby wejść w życie w 2021 r.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 04.03, 10:33Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wynika z oceny skutków funkcjonowania zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków - w okresie ostatnich 10 lat" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje:

  1) wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej. W ustawie zaproponowano, aby na prace te możliwe było uzyskanie wsparcia w wysokości 50%. W ustawie wskazano katalog czynności, które składają się na wykonanie takiego połączenia: wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie materiałów oraz przeprowadzenie robót,

  2) zwiększenie intensywności wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych,

  3) promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. W ustawie zaproponowano, aby w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zamontowanie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, premia termomodernizacyjna wzrastała do 21% kosztów inwestycji. W powołanym przepisie określono minimalną moc zainstalowanej instalacji. W ten sposób ma zostać osiągnięty cel polegający na wsparciu tych inwestorów, którzy faktycznie będą pokrywać przynajmniej część zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i tym samym zmniejszą zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych,

  4) uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów,

  5) zwiększenie dostępności premii kompensacyjnej, wymieniła Kancelaria.

  Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy, do wniosków o premię termomodernizacyjną, premię remontową lub premię kompensacyjną złożonych przed dniem jej wejścia w życie zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, dodano.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 24.02, 11:16Sasin: Kształt modelu własnościowego w energetyce - do połowy roku 

  Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) analizuje docelowy model polskiej energetyki i jego ewentualną konsolidację. Kształt modelu powinien być znany do połowy roku, poinformował minister Jacek Sasin.

  "Do połowy roku chciałbym, żebyśmy mieli jasność, co do tego, jak będzie wyglądał model polskiej energetyki" - powiedział Sasin dziennikarzom.

  "Myślę, że w tę stronę powinno to pójść, nie potrafię jednak powiedzieć, czy to będzie prosta konsolidacja" - dodał minister w odpowiedzi na pytanie, czy spółek ma być docelowo mniej.

  Wcześniej wskazał, że ministerstwo analizuje docelowy model energetyki, przy czym "trudno uciec od pytania o rolę górnictwa".

  "Mamy w dalszym ciągu znaczną część energetyki opartą o węgiel. Nasze prace będą zmierzały do tego, jak ten model ma wyglądać w sytuacji, gdy wchodzi coraz więcej energetyki odnawialnej" - powiedział Sasin.

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 11:27Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań 

  Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - W ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych powinny zostać wprowadzone przepisy w większym stopniu ułatwiające usprawniające postępowania, uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem organizacji, należy także przyspieszyć wydanie regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia. Konfederacja sugeruje też uchylenie niektórych przepisów.

  "Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwolą już rozpoczętym inwestycjom na dalszy szybszy rozwój. Mogą także zachęcić inwestorów. Aby tak się stało, Lewiatan proponuje wprowadzenie do projektu kilku zmian" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Konfederacji, niezwykle istotne są przepisy dotyczące tzw. local content, a więc udziału materiałów i usług lokalnych. Stworzono elastyczne instrumenty prawne, które mogą się przyczynić do wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu związanego z morską energetyką wiatrową na krajowym rynku.

  "Najistotniejsze jednak mogą okazać się przepisy dotyczące postępowań administracyjnych, związanych z przygotowaniem morskich farm. Rozwiązania przygotowane w Lewiatanie, które skracają czas uzyskiwania koniecznych zezwoleń i pozwoleń, znalazły się w przepisach projektu. Projekt ustawy wymaga jednak wielu udoskonaleń" - czytamy dalej.

  Lewiatan zaproponował szereg przepisów dalej usprawniających postępowania, w tym wypadku sądowe. Opóźnienia w tym zakresie mogą w określonych sytuacjach uniemożliwić inwestorowi uzyskanie wsparcia na podstawie przepisów proponowanej ustawy.

  "Wnieśliśmy także o doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości obciążeń publicznoprawnych, aby w przypadku istotnej zmiany ich wysokości, wytwórca miał prawo wystąpienia o stosowną korektę wysokości pomocy publicznej. Widzimy także konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących szczegółowości i zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Brak precyzji w tym zakresie może doprowadzić do zbytniej dowolności po stronie organów administracji" - powiedział radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Konfederacja postuluje także przyspieszenie wydania regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia.

  "Biorąc pod uwagę, że czas na składanie wniosków o przyznanie prawa do ujemnego salda jest ograniczony do 30 września 2022 r., regulamin powinien być wydany niezwłocznie" - czytamy dalej.

  Lewiatan wniósł także o uchylenie przepisów (art. 23 ust. 9), który w istocie umożliwia odwołanie aukcji (obniżenie wielkości mocy do zera) z bardzo krótkim wyprzedzeniem.

  "Powoduje to ryzyko inwestycyjne, zarówno po stronie potencjalnych wytwórców energii (inwestujących w morską energetykę wiatrową), jak i podmiotów, które chciałyby przygotować swoją ofertę dostaw towarów i usług dla tych wytwórców" - wskazano także.

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 10:55Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore 

  Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, jednak konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach - w tym dotyczących zagospodarowania obszarów morskich i budowy portów - aby przyśpieszyć realizację tych strategicznych inwestycji, uważa Forum Energii. Konieczne jest także przyspieszenie prac nad ustawą.

  "Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, które z pewnością przyspieszą proces inwestycyjny" - czytamy w opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  Wśród korzystnych rozwiązań wymieniono:

  - Szybką ścieżkę dla najbardziej zaawansowanych - do końca 2022 r. projekty o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 4,6 GW będą mogły ubiegać się o wsparcie z pominięciem procedury aukcyjnej. Indywidualne decyzje będą zatwierdzane przez Komisję Europejską (KE). W przeciwnym razie konieczne byłoby oczekiwanie przez kolejnych kilka lat, aż podaż projektów będzie wystarczająca do zrealizowania aukcji i zapewnienia wymaganego poziomu konkurencji.

  - Przewidywalność - planowane są aukcje w latach 2023-2028 na łącznie 5 GW mocy. Poziom ten może zostać zwiększony, jeśli wyżej wspomniana pula 4,6 GW nie zostanie w całości wykorzystana. Takie rozwiązanie daje inwestorom odpowiednią perspektywę oraz zapewnia czas na przygotowanie projektów.

  - Etapowy rozwój projektu - kontrakty są przyznawane maksymalnie na 25 lat na całą farmę na morzu, a nie na jej poszczególne etapy. W efekcie, już po oficjalnym przyznaniu wsparcia, pierwsze postawione wiatraki będą mogły zarabiać w trakcie stawiania kolejnych. Co istotne, wsparcie jest przyznawane dla konkretnego wolumenu produkcji. Inwestor może korzystać z niego w okresie krótszym, np. jeśli kolejne etapy farmy wiatrowej zostaną zrealizowane wcześniej niż planowano, lub turbiny będą pracowały więcej godzin w roku niż zakładano.

  - Przyłączenie do sieci - inwestor będzie odpowiedzialny za wyprowadzenie mocy, czyli połączenia pomiędzy farmą wiatrową a stacją elektroenergetyczną na lądzie. Dzięki temu będzie on miał realny wpływ na postęp realizacji całego projektu. Zwiększa to poziom odpowiedzialności i kosztów, ale będzie możliwość odsprzedaży tej części inwestycji operatorowi systemu przesyłowego.

  - Przyspieszone procedury administracyjne - przykładowo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodnoprawna, czy pozwolenie na budowę mają być wydawane w terminie 90 dni i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Także ewentualne procesy odwoławcze mają być skrócone. Co więcej, instalacja do wyprowadzenia mocy będzie traktowana jako strategiczna, co powinno usprawnić jej realizację.

  "Ustawa jednak nie ureguluje wszystkich wyzwań. Konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach, aby przyśpieszyć realizację tych strategicznych inwestycji" - czytamy dalej.

  Wśród tych obszarów Forum Energii wymienia:

  - Spójną wizję rządu - projekt ustawy przewiduje powstanie co najmniej 9,6 GW wiatraków na morzu, natomiast niedawno opublikowane dokumenty strategiczne mówią jedynie o 8 GW z morskich farm.

  - Zagospodarowanie obszarów morskich - prace nad planem zagospodarowania obszarów morskich powinny zakończyć się do końca 2020 r. Branża już sygnalizowała potrzebę zwiększenia obszaru na rozwój morskiej energetyki, ale konieczne jest pogodzenie różnych interesów m.in. w zakresie żeglugi czy rybołówstwa.

  - Notyfikacja do Komisji Europejskiej - jej tempo jest trudne do przewidzenia, ale kluczowy jest stały dialog między polskim rządem a KE.

  - Porty - bez odpowiednio rozwiniętych portów budowa wiatraków na morzu będzie niezwykle utrudniona. Potrzebne są zarówno terminale kontenerowe, które będą magazynowały elementy wiatraków, jak i mniejsze porty wykorzystywane do instalacji i serwisowania farm. Terminale w Gdańsku i Gdyni są w dużej mierze gotowe, ale wciąż konieczne są inwestycje w powierzchnie składowe o odpowiedniej nośności. Natomiast mniejsze porty nie są w ogóle dostosowane do potrzeb sektora. Mówi się o Władysławowie, Ustce, Łebie czy Darłowie - wszystkie te porty wymagają pilnych inwestycji m.in. w celu rozbudowy oraz pogłębienia dna, zauważono.

  "Projekt ustawy przewiduje siedmioletni okres na budowę farmy od momentu uzyskania kontraktu. Jeżeli któryś z projektów otrzyma zielone światło do końca tego roku, musi zostać zrealizowany nie później niż w 2027 r. Wg branży może to być nieco wcześniej, w 2025-2026 roku. Dochowanie terminu ok 2027-2028 r. jest ważne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski" - czytamy dalej.

  Forum Energii zwraca uwagę, że morskie turbiny charakteryzują się większą produktywnością niż te na lądzie. Wskaźnik wykorzystania mocy mieści się w przedziale 40-50% (4 000 - 4 380 godzin pracy w roku), a w najbliższej dekadzie może nawet wzrosnąć do 58%w turbinach nowszej generacji. W przyszłości wykorzystanie nadwyżek energii do produkcji wodoru pozwoli sektorowi odegrać istotną rolę w nie tylko w dekarbonizacji elektroenergetyki, ale także innych sektorów.

  "Pierwsze morskie farmy wiatrowe muszą pojawić się jednak w ciągu 5-8 lat, żeby offshore spełnił swoje funkcje. Dlatego konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą, która będzie bodźcem do ich rozwoju" - napisano także.

  W opinii zwrócono także uwagę, że morska energetyka wiatrowa cieszy się nie tylko akceptacją społeczna, ale również szerokim poparciem politycznym ze strony rządowej i opozycyjnej. Jej rozwój jest ogromną szansą dla polskich stoczni, samorządów oraz całego przemysłu. Dlatego też krajowa dyskusja nad rozwojem tego sektora jest wieloaspektowa, ale toczy się maksymalnie w perspektywie do 2040 r.

  "Tymczasem z Brukseli dochodzą już wyraźne sygnały, że morska energetyka wiatrowa powinna odgrywać istotną rolę w zapewnieniu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Tym bardziej, że rośnie jej konkurencyjność i w niektórych państwach nie wymaga wsparcia finansowego. W tym roku ma się ukazać dedykowana unijna strategia. Jednym z głównych celów będzie intensyfikacja współpracy regionalnej, aby zmaksymalizować korzyści z ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. Warto rozpocząć dyskusję o pozytywach takiej współpracy dla Polski, szczególnie że morska energetyka wiatrowa może stać się polską specjalnością" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 14.02, 12:53Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przygotowuje projekt wprowadzenia rekompensat w 2020 roku jedynie dla gospodarstw domowych, narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, wynika z informacji o projekcie ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r., opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz od dochodu uzyskanego w 2019 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kw. br.

  "W związku z tym, że sytuacja na rynku energii elektrycznej ustabilizowała się, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania wsparcia państwa w tak szerokim zakresie, jak to miało miejsce w 2019 r. Mając na uwadze powyższe, w 2020 r. postanowiono wprowadzić rozwiązanie mające na celu ochronę jedynie odbiorców końcowych szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych" - czytamy w uzasadnieniu,

  Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz uzyskanego dochodu w 2019 r. Odbiorca, którego dochody nie przekroczyły w roku 2019 tzw. II progu podatkowego, a zużycie energii w 2020 roku w jego punkcie poboru będzie wyższe niż 63 kWh będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację.

  "Po złożeniu deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty" - zaznaczono w informacji.

  Rekompensaty mają zostać udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez stosowną korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną, wystawionej po 15 marca 2021 r.

  Projekt ustawy określa również zasady zwrotu przedsiębiorstwom obrotu kwot wypłaconych rekompensat. Mają być one wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a podmiotem je wypłacającym ma być zarządca rozliczeń cen, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  Wniosek do zarządcy ma być składany jednorazowo, po wypłaceniu rekompensat wszystkim uprawnionym. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z formularza udostępnionego na utworzonej w tym celu platformie elektronicznej.

  Środki na realizację ustawy mają pochodzić ze sprzedaży 25 000 000 uprawnień do emisji dwutlenku węgla, stanowiących część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 r.

  Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2020 r., podano także w wykazie.

  (ISBnews)

 • 13.02, 10:55Hofman z MR: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów 'lada tydzień' 

  Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej pracuje nad rozporządzeniami doprecyzowującymi zasady przyłączania prosumentów do sieci energetycznej i wkrótce przekaże je do konsultacji, poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Hofman. W planach jest także projekt dotyczący prosumentów zbiorowych.

  "Pierwsza rzecz to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli wydanie rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu ub.r. Wiodącym resortem dla tej kwestii jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale te rozporządzenia są wydawane w porozumieniu z ministrem rozwoju. Wspólnie pracujemy nad przygotowaniem finalnych projektów, które pewnie lada tydzień zostaną przekazane do konsultacji" - powiedział Hofman podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

  Wyjaśnił, że rozporządzenia te doszczegółowią zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci przesyłowych oraz doprecyzują zasady rozliczeń i współpracy pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej.

  "Doprowadzą one do ujednolicenia zasad znajdujących się obecnie w umowach i będą stanowiły wspólny standard postępowań" - powiedział wicedyrektor.

  "Chcielibyśmy też zająć się w ramach osobnego projektu rządowego rozszerzeniem modelu prosumenta na tzw. prosumenta zbiorowego, czyli przenieść te wszystkie benefity, które ma indywidualny prosument, na podmioty zbiorowe typu wspólnoty mieszkaniowe, spóldzielnie mieszkaniowe, osiedla" - dodał Hofman.

  (ISBnews)

 • 10.02, 11:13MK pracuje nad polityką klimatyczną, częściową 'zmianą wektorów' polityki energ. 

  Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) pracuje nad polityką klimatyczną i częściową "zmianą wektorów" polityki energetycznej, poinformował wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Resort przedstawi stan prac z okazji 100 dni rządu.

  "W ramach działalności Ministerstwa Klimatu w tej chwili przygotowujemy, na ukończeniu są prace związane z nową polityką klimatyczną, także w jakiejś części zmianą wektorów polityki energetycznej Polski. Te prace niebawem zostaną przedstawione w ogólnych założeniach na 100 dni rządu" - powiedział Zyska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE.

  "W kolejnych miesiącach będą kontynuowane tak, abyśmy mogli przedstawić Komisji Europejskiej zaktualizowany Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu oraz Politykę Energetyczną Polski do roku 2040" - poinformował wiceminister.

  Dodał, że Ministerstwo Klimatu jako swój cel zakłada dbałość o poprawę środowiska, o jakość życia mieszkańców naszego kraju, ale także o poziom bezpieczeństwa związanego z zaopatrzeniem w energię elektryczną i w ciepło.

  Wskazał też, że w tym tygodniu Sejm powinien przyjąć ustawę o działach administracji rządowej.

  "Podział dawnego Ministerstwa Energii - obecnie Ministerstwa Aktywów Państwowych - zakończy się w ten sposób, że duża część Ministerstwa Aktywów Państwowych w postaci departamentów działu 'Energia' przejdzie do Ministerstwa Klimatu. Oprócz tego zostaje stworzony osobny dział 'Klimat'" - powiedział Zyska.

  W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji państwowej, zakładającą wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej - "aktywów państwowych" i "klimatu".

  Przedstawiony w listopadzie zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

  (ISBnews)

 • 06.02, 14:59Lewiatan: Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić 800 m 

  Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić 800 m. Zmianie ulec powinny również przepisy odnoszące się do minimalnej odległości farm wiatrowych od obszarów cennych przyrodniczo, wynika ze stanowiska Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan dotyczącego ograniczenia "zasady 10h".

  "Proponujemy modyfikację tej zasady. Farmy wiatrowe powinny być lokalizowane co najmniej 800 m od zabudowań. Taka odległość jest bezpieczna, ochroni zabudowania przed hałasem i efektem migotania cienia" - powiedział radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Elektrownie wiatrowe należy lokalizować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podkreślono także w stanowisku.

  Zgodnie z nim, w uzasadnionych przypadkach powinna istnieć możliwość zmniejszenia minimalnej odległości za zgodą wszystkich mieszkańców, których budynki znajdują się lub mogą się znaleźć bliżej niż 800 m od potencjalnego miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej. Zgoda byłaby dobrowolna i uzależniona od wszystkich właścicieli.

  "Dodatkowo proponujemy zmianę regulacji, która określa minimalną odległość elektrowni od obszarów uznanych za cenne przyrodniczo" - dodał Gajewski.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 06.02, 11:30ZGW RP, SGPEO, PSEW apelują o zniesienie reguły 10h dla elektrowni wiatrowych 

  Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGW RP), Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) i Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (PSEW) zaapelowały do rządu o zmianę przepisów art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w szczególności o uchylenie "reguły 10H", podały organizacje.

  "Jednostki samorządu terytorialnego i sektor energetyki wiatrowej wypracowały wspólne rozwiązania, których implementacja do polskiego prawa umożliwi zrównoważony rozwój energetyk wiatrowej w Polsce. Niniejsze rozwiązania zakładają w szczególności: możliwość odstąpienia od wymogu zachowania reguły 10h wobec budynków z parametrem mieszkalnym oraz od przywołanych w ustawie form ochrony przyrody, o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza mniejszą odległość" - czytamy we wspólnym stanowisku.

  Zdaniem sygnatariuszy, proponowane rozwiązania przywracają władzę planistyczną w ręce samorządów, są niekontrowersyjne i pozwalają wzmocnić dostępne gminom narzędzia planistyczne.

  "Apelujemy o rezygnację z dotychczasowych zapisów art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i pozostawienie decyzyjności planistycznej na poziomie lokalnych społeczności" - czytamy dalej.

  Gminy w Polsce potrzebują rzetelnie zrealizowanych inwestycji w energetykę wiatrową, a inwestorzy dysponują wiedzą i doświadczeniem, by je realizować na światowym poziomie, podkreślono.

  W stanowisku zwrócono uwagę, że od 2016 r. skala rocznych przyrostów mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych w Polsce wielokrotnie się zmniejszyła.

  "Do najważniejszych problemów wynikających z reguły 10H należą:

  1. brak uzasadnienia przyjętej regulacji: brak przełożenia oddziaływania, lokalizacji, skali przedsięwzięcia i oddziaływań skumulowanych na wymaganą minimalną odległość,

  2. wstrzymanie prac planistycznych w gminach (w niektórych przypadkach) w oczekiwaniu na zmianę przepisów,

  3. zwiększenie kosztów planowania przestrzennego w gminie przez wymuszenie przygotowania planów miejscowych na wszystkich obszarach będących pod wpływem istniejącej lub planowanej w dokumentacji planistycznej inwestycji wiatrowej,

  4. chaotyczne wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie przepisów przejściowych, co może całkowicie zablokować rozwój i dalszą zabudowę gminy (w tym realizację inwestycji z ważnymi pozwoleniami na budowę),

  5. całkowite uniemożliwienie realizacji nowych projektów energetyki wiatrowej w gminach z powodu braku dostępności obszarów spełniających ustawowe wymogi,

  6. utracone korzyści finansowe i infrastrukturalne gmin,

  7. brak możliwości realizacji nowych inwestycji w oparciu o nowe technologie,

  8. brak możliwości repoweringu - wymiany starszych urządzeń na nowe, bardziej produktywne oraz o wyższej wieży i tym samym wytwarzające znacznie niższe ciśnienie akustyczne" - wymieniono w stanowisku.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 04.02, 15:01Mazur z MR: Decyzje ws. odległości farm wiatrowych mogłyby należeć do samorządów 

  Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) jest za tym, by kompetencje dotyczące odległości farm wiatrowych od zabudowań przekazać do samorządów, poinformował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

  "Jeśli chodzi o tak zwaną regulację 10h, my w tych dyskusjach, które się toczą wokół tej legislacji jesteśmy zwolennikami tego, by uelastycznić pewne zasady, żeby przekazać pewne kompetencje do samorządów, żeby to samorządy decydowały o standardach bezpiecznych i akceptowanych przez społeczność lokalną" - powiedział Mazur podczas otwarcia konferencji RE-Source Poland.

  Dodał, że powinno to przyczynić się nie tylko do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, ale też do uruchomienia inwestycji mieszkaniowych na terenach, przy których znajdują się obecnie farmy wiatrowe.

  W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że resort liczy, iż I półroczu tego roku uda się przedstawić projekt ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który miałby wejść w życie w 2021 r.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 04.02, 14:00IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji 

  Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Aby umożliwić rozwój umów sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do przedsiębiorstw typu corporate PPA, konieczne jest zapewnienie stabilnych i transparentnych regulacji oraz ścieżek rozwoju technologii OZE, a także m.in. uproszczenie przepisów w zakresie konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. "Perspektywy rozwoju corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu".

  "Światowe trendy klimatyczno-energetyczne, jak również większa świadomość społeczna przyczyniły się do tego, iż coraz więcej przedsiębiorstw zmierza ku zielonej transformacji energetycznej, dążąc do całkowitego przejścia na zasilanie zieloną energią. Konkurencją dla dotychczas stosowanych modeli centralnego zasilania stają się umowy corporate PPA (power purchase agreement) pozwalające osiągnąć korzyści zarówno wytwórcom, jak i przedsiębiorcom" - czytamy w raporcie.

  Autorzy identyfikują kilka zasadniczych barier w rozwoju rynku PPA w Polsce, począwszy od niestabilnego i nieprzewidywalnego ustawodawstwa, mającego wpływ na zahamowanie rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (w szczególności w sektorze energetyki wiatrowej), przez niekonsekwentne podejście do polityki klimatyczno-energetycznej oraz brak długoterminowej polityki w zakresie cen energii, a kończąc na istotnych ograniczeniach regulacyjnych w zakresie wykorzystania umów PPA opartych na bezpośredniej dostawie energii, jednej z najpopularniejszych form corporate PPA w Europie.

  W raporcie zwrócono w szczególności uwagę na system rekompensat kosztów energii dla przemysłu energochłonnego, który nie promuje energii ze źródeł odnawialnych i nie zachęca do zawierania umów corporate PPA, a także na ustawę ograniczającą odległość turbin wiatrowych od zabudowań do dziesięciokrotności jej wysokości (10h).

  "Kolejną barierą dla umów corporate PPA na polskim rynku jest brak możliwości ustalenia cen energii na Towarowej Giełdzie Energii w długoletniej perspektywie. Oczywiście, spółki obrotu mogą oferować produkty w dłuższej perspektywie czasowej, przy czym ryzyka z tym związane nie są możliwe do zabezpieczenia na rynku hurtowym TGE" - wskazano.

  "W kontekście powyższego oraz mając na celu rozwój rynku PPA w Polsce zasadniczym wydaje się zapewnienie transparentnych regulacji i ścieżek rozwoju technologii OZE do 2030 roku. Obecnie to jedyny punkt wyjścia do rozważań nad wszystkimi innymi potencjalnymi narzędziami wsparcia corporate PPA w Polsce, bowiem odnosi się zarówno do dedykowanego systemu wsparcia tego typu umów oraz do zapewnienia stabilności obecnie obowiązującemu aukcyjnemu systemowi wsparcia odnawialnych źródeł energii" - czytamy także w raporcie.

  Ponadto rekomendowane jest uproszczenie przepisów w zakresie konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisów regulujących instytucję systemów dystrybucyjnych, które bez nadmiernych obowiązków formalnych w określonych przypadkach zwalniałyby przedsiębiorców z szeregu wymagań stawianym im jako operatorom sieciowym, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność umów PPA oraz stanowiłoby asumpt do inwestowania we własne źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie proponowane jest wdrożenie programów wspierających rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, przykładowo finansujących budowę infrastruktury umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej.

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 10:46Ireneusz Zyska został powołany na pełnomocnika rządu ds. OZE 

  Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra klimatu Ireneusza Zyskę na pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort.

  "Ustanowienie pełnomocnika ds. OZE ma na celu zintensyfikowanie i koordynację działań na poziomie struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce" - czytamy w komunikacie.

  Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii, a także poprawę efektywności energetycznej. Ponadto, pełnomocnik ma za zadanie przeprowadzić analizę kierunków rozwoju i możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów.

  "Pełnomocnik zajmie się także likwidacją barier ograniczających rozwój odnawialnych źródeł energii, formułowaniem rekomendacji dla organów administracji rządowej, opiniowaniem projektów dokumentów mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w tym zakresie, popularyzacją OZE, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych" - czytamy dalej.

  Ireneusz Zyska pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Jednocześnie jest posłem na Sejm RP IX kadencji. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, jak również założył i przewodniczył pracom Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiej energetyki, w tym rozwoju OZE.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 13:30Gryglas z MAP: Chcemy przyjąć ustawę o morskiej en. wiatrowej w ciągu pół roku 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) liczy, że ustawa o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej zostanie przyjęta w ciągu pół roku, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Dodatkowo rozważaną możliwością jest powołanie pełnomocnika rządu ds. morskiej energetyki wiatrowej.

  "Zastanawiamy się nad tym, czy nie wyodrębnić także odrębnej funkcji [pełnomocnika rządu], jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, jako specyficzną gałąź" - powiedział Gryglas

  Jego zdaniem, w tym wypadku szczególnie potrzebny jest harmonogram działań, ale także koordynację działań innych branż współdziałających w budowie morskich farm wiatrowych.

  Według konsultowanego obecnie projektu ustawy, pierwsza faza wsparcia to umowy bilateralne.

  "Nie sądzę, żebyśmy zdążyli w tym roku, ale to musi się stać dosyć szybko" - powiedział wiceminister.

  Jego zdaniem, w tej fazie wsparcia inwestorzy mogliby wziąć na siebie budowę przyłącza, ale w ścisłej konsultacji w Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE).

  "PSE jest docelowo zainteresowane posiadaniem przyłącza na własność i mogłoby je odkupić. Myślę, że kolejne projekty będą już miały przyłącza finansowane przez PSE" - dodał Gryglas.

  Wskazał też, że ustawa powinna być przyjęta "jak najszybciej".

  "Mam nadzieję, że zdążymy w ciągu pół roku, bo to jest optymalny scenariusz z punktu widzenia całego sektora" - podsumował.

  W połowie stycznia MAP przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 13:18Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw. 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć na przełomie I i II kwartału projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, regulujący m.in. zasady korzystania z tzw. osobistych urządzeń transportu drogowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Na II kwartał planowane jest także przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, przewidującej zmiany w systemie szkolenia kierowców.

  Projekt zmian w ustawie o elektromobilności ma być odpowiedzią na rozwój technologii i wzrost liczby użytkowników hulajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych, elektrycznych urządzeń samopoziomujących.

  "Urządzenia stają się coraz bardziej dostępne i popularne, głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w szczególności za pośrednictwem bardzo dynamicznie rozwijających się […] wypożyczalni. Korzystanie z tych urządzeń budzi jednak poważne wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych" - czytamy w informacji.

  Projekt nowelizacji ma objąć m.in. kwestie statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym jego użytkownika - kierującego tym urządzeniem), określenie części drogi przeznaczonych do ruchu urządzeń transportu osobistego, dopuszczalną prędkość tych urządzeń, uprawnienia oraz minimalny wiek osób osób z nich korzystających

  Zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym:

  - wprowadzenie definicji urządzenia transportu osobistego i określają dla tego urządzenia maksymalne wymiary (szerokości nieprzekraczająca w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczająca 1,25 m), masę własną (nieprzekraczającą 20 kg) oraz maksymalną prędkość jazdy ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny)

  - objęcie tych urządzeń definicją roweru, co oznacza, że kierujący tym urządzeniem może korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) i jest obowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same, jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa)

  -  ustalenie dolnego limitu wiekowego na korzystanie w tych urządzeń na 10 (dolna granica wieku dla ubiegania się o kartę rowerową

  - wprowadzenie kar administracyjnych dla podmiotów sprzedających lub wypożyczających urządzenia transportu osobistego, które nie będą spełniały wymagań, przewidzianych w ustawie prawo o ruchu drogowym.

  Zmiany proponowane w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

  - wprowadzenie definicji pojazdu elektrycznego lekkiego, zdefiniowanego jako pojazd, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania

  -  nałożenie na sprzedawców i wypożyczalnie pojazdów elektrycznych lekkich obowiązku zapewnienia, by sprzedawane lub wypożyczane pojazdy elektryczne lekkie (rowery wyposażone w pomocniczy napęd elektryczny oraz urządzenia transportu osobistego) spełniały wymagania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym

  - wprowadzenie sankcji karnej dla podmiotów niedopełniających tego obowiązku, wymierzanej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w drodze decyzji, od której przysługiwałoby odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  - wskazanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako organu właściwego do wymierzenia kary, obejmującego m.in. kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

  - ustalenie 6-miesięcznego okresu przejściowego (od momentu wejścia w życie proponowanych zmian) na dostosowanie do wymagań nowelizacji urządzeń, wyposażonych w napęd elektryczny, przeznaczonych do używania na drodze publicznej

  Jednocześnie na II kwartał zaplanowano przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wśród proponowanych zmian jest m.in.

  - zmiana warunków i sposobu szkolenia kierowców, uproszczenie zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenie ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców

  -  wprowadzenie karty kwalifikacji kierowcy, wydawanej przez starostę, a potwierdzającej uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95, gdyż nie zamieszkują na terytorium Polski

  - rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte (obecnie w CEK gromadzi się jedynie informacje o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej)

  - wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning)

  - zmiana miejsca przeprowadzania testu kwalifikacyjnego (będą się odbywać w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, obecnie odbywają się w ośrodku szkolenia, w którym dana osoba ukończyła kurs kwalifikacyjny).

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 13:14Gawęda z MAP: Powstanie aktualizacja programu dla górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad aktualizacją programu dla górnictwa kamiennego, tak by dostosować sektor do zapotrzebowania energetyki, poinformował wiceminister Adam Gawęda.

  "W tej chwili prowadzimy proces przeglądu inwestycji, posiadanych koncesji i złóż w Polskiej Grupie Górniczej i w pozostałych spółkach wydobywczych. Pracujemy nad zmodernizowanym programem dla górnictwa, tak by wykorzystać ten potencjał i popatrzeć w perspektywie najbliższej dekady, ile faktycznie energetyka będzie potrzebowała [węgla]" - powiedział Gawęda dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol.

  Wskazał, że w wyniku "zawirowań" rynkowych występują nadwyżki i niedobory surowca, a celem ministerstwa jest, by węgiel w zaplanowanej ilości docierał do odbiorców końcowych.

  Dodał, że weryfikacji musi uleć m.in. plan wydobycia ok. 30 mln ton węgla rocznie przez Polską Grupę Górniczą.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 10:41Zyska z MK: Pełonomocnik ds. OZE ma zostać powołany wkrotce 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Premier powinien wkrótce powołać pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii (OZE), poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  "Premier zapowiedział powołanie pełnomocnika ds. OZE. Z moich najlepszych informacji wynika, że niebawem to nastąpi" - powiedział Zyska podczas otwarcia Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol.

  Dodał, że zadaniem pełnomocnika będzie współdziałać z innymi instytucjami tak, by rozmowa o kształcie polskiej polityki klimatycznej była autentyczna i wynikała z dialogu społecznego.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie pełnomocnika ds. OZE w expose wygłoszonym w listopadzie ub.r.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 14:01Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw. 

  Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w I kw. 2020 r., wynika z "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów". Celem nowelizacji jest rozszerzenie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki (URE), ale także m.in. stworzenie ram prawnych do odzyskiwania energii z samochodów elektrycznych, funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej czy zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Projekt przewiduje też powołanie Operatora Informacji Rynku Energii.

  "Celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora" - czytamy w informacji.

  Rozwiązania proponowane w projekcie nowelizacji to:

  - Umożliwienie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

  - Stworzenie podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;

  - Wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;

  - Ustalenie, że nabór na prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez ministra energii; prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch wiceprezesów;

  - Ustalenie, że prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA;

  - Ustalenie, że prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zobowiązać strony umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego do jej zmiany, w celu umożliwienia sprzedawcy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do sieci tego operatora, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, równoważenia interesów stron tej umowy lub przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w tym umożliwienia korzystania przez odbiorców końcowych z uprawnienia zmiany umowy;

  - Wprowadzenie możliwości cofnięcia przez prezesa URE koncesji w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów;

  - Wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;

  - Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;

  - Zmiany w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu;

  - Doprecyzowanie przepisów dotyczące stosowania taryfy dotychczasowej przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz zmiana miejsca publikacji taryf dla ciepła z dziennika wojewódzkiego na Biuletyn URE.

  - Wprowadzenie środków mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa;

  - Umożliwienie prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów osobom zajmującym się obsługą koordynatora prowadzenia postępowań ADR;

  - Szczegółowe uregulowanie kwestii zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją;

  - Doprecyzowanie definicji uczestnika rynku (włączając jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz przepisów karne w zakresie REMIT;

  - Zobowiązanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej do zapewnienia publicznego dostępu aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii;

  - Znak towarowy OSD będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie będzie mógł wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;

  - Wprowadzenie zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji oraz obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego, aby odpowiednia liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną była wykorzystywana do realizacji zadań publicznych;

  - Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie systemu inteligentnego opomiarowania polegających na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie (określonych dalej jako system pomiarowy) oraz na powołaniu Operatora Informacji Rynku Energii którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii;

  - Wzmocnienie kompetencji nadzorczych URE nad rynkiem paliw ciekłych w celu zapobiegania sygnalizowania przez ten organ nieprawidłowościom;

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 10:10UCL Leaders: Transformacja energetyczna nie musi zagrażać zyskowności firm 

  Londyn, 21.01.2020 (ISBnews) - Transformacja energetyczna nie musi zagrażać zyskowności firm, wręcz przeciwnie - pozwala obniżać koszty i zwiększać wartość firmy, uważają uczestnicy konferencji UCL Leaders: Poland in a Global World, zorganizowanej w Londynie przez stowarzyszenie polskich studentów na University College London (UCL). Agencja ISBnews była patronem medialnym konferencji.

  "Nie ma już pytania, czy transformacja energetyczna będzie miała miejsce, czy nie. Nawet, jeśli rządy spóźnią się z jej wdrożeniem czy z tworzeniem rozwiązań, które by ją wspierały - ta zmiana i tak nastąpi, ze względu na rynki, w których działamy" - powiedział podczas konferencji doradca w obszarze zrównoważonego rozwoju i badania wpływu Rafał Rudzki z Deloitte.

  "Możemy się zgodzić, że transformacja stwarza ryzyka dla biznesu, ale także - szereg szans, które w przeszłości pomijano. Musimy wyjść poza myślenie w kategoriach krótkoterminowych, w tym także w zakresie zysków. Po drugie, transformacja na poziomie Unii Europejskiej musi być wspierana przez regulacje - nie ma innej drogi" - dodał.

  Uczestnicy konferencji UCL Leaders zgodzili się, że zmiany zarówno na poziomie regulacji, jak i decyzji biznesowych to kwestia teraźniejszości - nie można ich już odkładać.

  "ONZ zgodziła się nawet na zmianę terminologii - na kryzys klimatyczny (climate crisis) ze zmian klimatycznych (climate change)" - zwrócił uwagę dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski.

  "Kryzys klimatyczny będzie katastrofą, nie będzie to stopniowy, długotrwały proces, jak kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku" - ostrzegał Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

  Jednak - jak podkreślał prezes Pfleiderer Group Zbigniew Prokopowicz - transformacja już ma miejsce, choć w tempie wolniejszym, niż należałoby oczekiwać. Niemniej jednak rozwój technologii pozwala liczyć na jego przyspieszenie.

  "Już dziś w naszych zakładach stosujemy rozwiązania z Przemysłu 4.0 - big data, sztuczną inteligencję. Pomaga to np. zmniejszyć zużycie wody i zwiększa naszą zyskowność. Nie ma sprzeczności między transformacją energetyczną a wypracowywaniem zysków" - powiedział Prokopowicz podczas konferencji.

  Dodał, że w przypadku Pfleiderer Ggroup transformacja energetyczna to jeden z ważnych czynników wzrostu. Grupa odeszła już od uzależnienia od tradycyjnych paliw kopalnych - ponieważ są one droższe.

  "Firmy dbające o zrównoważony rozwój (tzw. sustainable companies) są dziś więcej warte niż te, które się na to nie zdecydowały. Tak więc np. z punktu widzenia inwestorów private equity ważne jest, czy firma dba o zrównoważony rozwój. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, chodzi o przychody brutto (top line) - produkt zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju jest znacznie bardziej interesujący z tego punktu widzenia; w Pfleiderer Group mamy takie produkty" - argumentował prezes.

  Drugi element to redukcja kosztów - dzięki mniejszemu zużyciu energii elektrycznej i wody. Kolejne argumenty za zrównoważonym rozwojem w firmie to większa efektywność produkcji oraz lepsza motywacja pracowników niż w przedsiębiorstwach, które nie zwracają uwagi na kwestie ekologiczne.

  Tegoroczna, IV. edycja Konferencji UCL Leaders: Poland in a Global World powstła we współpracy z Amazon, Mastercard oraz Kulczyk Investments.

  (ISBnews)