Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.06, 16:47Sejm odrzucił senackie veto do noweli o inwestycjach przy terminalu regazyfikacyjnym 

  Warszawa, 08.06.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściuktóra ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG, przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

  Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 228 posłów, przeciw było 212, wstrzymało się 11.

  Celem nowelizacji  jest - jak podano w uzasadnieniu - zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy terminalowej, reorganizacja w PGNiG wiązałaby się z koniecznością zaprzestania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Natomiast przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż PGNiG spowodowałoby wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy.

  W związku z tym nowelizacja wprowadza zapis, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  - następcę prawnego PGNiG, lub
  - podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  - podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

  (ISBnews)

 • 07.06, 13:11Moskwa: Wprowadzimy dopłaty do węgla dla pomiotów, które zaoferują węgiel po cenach PGG 

  Warszawa, 07.06.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie dopłat do cen węgla dla podmiotów, które zdecydują się zaoferować węgiel odbiorcom po cenach, w jakich proponuje go obecnie Polska Grupa Górnicza (PGG), poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Informacja o kwotach dopłat ma zostać przekazana "w najbliższych dniach".

  "Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej na dzisiaj. To jest ta cena, którą oferuje Polska Grupa Górnicza, cena najniższa na rynku. Jeżeli te podmioty zdecydują się dostępne zasoby przekazać do odbiorców indywidualnych, zapewnimy im kompensatę" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  "O kwotach będziemy w najbliższych dniach informować" - dodała.

  Poinformowała, że rząd planuje przekierować zapasy polskiego węgla właśnie do Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

  "Przekierujemy cały polski węgiel, jaki jest dostępny, zwiększając też wydobycie właśnie do PGG za pomocą sklepu, za pomocą składów, za pomocą pośredników"- dodała.

  Podczas sobotniej konwencji PiS wicepremier Jarosław Kaczyński zadeklarował wsparcie dla gospodarstw domowych, których nie będzie stać na zakup węgla w celu ogrzania domów.

  (ISBnews)

 • 07.06, 12:46MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2027 r. na poziomie 6 237 MW 

  Warszawa, 07.06.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2027 na poziomie 6 237 MW, wynika z projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dla aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024.

  Projekt rozporządzenia, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji.

  Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku.

  W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łączne zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2027 wynosi 6 237 MW.

  Zapotrzebowanie na moc w ramach rynku mocy w poszczególnych kwartałach 2024 roku uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco:

  - 3 209 MW dla I kwartału,

  - 1 160 MW dla II kwartału,

  - 1 186 MW dla III kwartału,

  - 4 185 MW dla IV kwartału;

  Zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń cena wejścia (CeWe), nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację. Przyjęto bowiem, że koszty kapitałowe są ponoszone przez dostawcę mocy przed rozpoczęciem dostaw, a kontrakty mogą być zawierane już w 2022 roku. CeWe ustalono na poziomie 378 zł/kW.

  (ISBnews)

 • 30.05, 16:58MKiŚ rozpoczyna konsultacje Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. 

  Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) rozpoczęło konsultacje projektu Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., którego celem jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także aktów prawnych Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu perspektyw realizacji podwyższonego celu redukcji emisji, realizowanego przez procedowany obecnie pakiet "Fit for 55", poinformował resort.

  "Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, Polityka energetyczna Polski zostanie poddana aktualizacji. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą dodania priorytetu: 'Suwerenność energetyczna', co ma kluczowe znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstw ciepłowniczych" - czytamy w komunikacie.

  Strategia uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła dla odbiorców oraz zasadniczej roli samorządu lokalnego jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację tych dostaw, podano także.

  Dokument przedstawia aktualną sytuację sektora oraz analizę otoczenia regulacyjnego i rynkowego, jako punkt wyjścia do koniecznych zmian. Wskazuje optymalne kierunki i metody realizacji transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców po akceptowalnych cenach a następnie metody ich realizacji.

  MKiŚ podkreśla, że poczynione analizy wskazują na konieczność przyspieszenia transformacji, by uniknąć ekspozycji na ryzyko dalszych wzrostów kosztów ciepła z powodu rosnących cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ale także importowanych paliw kopalnych.

  Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych.

  (ISBnews)

 • 24.05, 10:56MKiŚ: Działania z mapy drogowej mogą zwiększyć udział geotermii w miksie do kilku procent 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pracuje nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczym, która m.in. pozwoli wykorzystać wykonane już odwierty na potrzeby projektów geotermalnych, poinformował wiceminister Piotr Dziadzio. W ramach "mapy drogowej" dla rozwoju geotermii zakładane są inwestycje, które powinny zwiększyć udział geotermii w polskim miksie energetycznym do kilku procent.

  "Jest procedowana zmiana w ustawie prawo geologiczne i górnicze, w której między innymi zdefiniowaliśmy obszar wykorzystania otworów odwierconych w poprzednich latach, np. otworów badawczych, poszukiwawczych, przez różne instytucje i firmy, które zostały zlikwidowane. Mamy kilka tysięcy takich otworów, często zlokalizowanych blisko siedlisk" - powiedział Dziadzio podczas spotkania prasowego.

  "Nowelizacja jest w procesie przedlegislacyjnym, trwa końcowe uzgadnianie międzyresortowe. Myślę, że w tym roku zostanie przeprowadzona" - dodał wiceminister.

  Oprócz tego planowane są rozporządzenie MKiŚ w zakresie rożnych ułatwień dla inwestycji w geotermię.

  Opracowany w MKiŚ "Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce na lata 2022-2050", tzw. mapa drogowa rozwoju geotermii będzie uwzględniony w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., nad którą pracuje resort.

  "Poziom wykorzystania energii geotermalnej w Polsce jest na poziomie 0,3%. Szacujemy, że ten program może spowodować, że przyrost do 2050 może sięgnąć kilku procent. Bardzo chcemy, żeby ten kilkuprocentowy udział energii geotermalnej znalazł się w naszym bilansie energetycznym" - powiedział Dziadzio.

  Zaznaczył, że mapa drogowa jest "żywym dokumentem", który będzie weryfikowany. Będzie także synchronizowany z polityką surowcową państwa.

  Dziadzio wskazał, że ministerstwo dostrzega duże zainteresowanie inwestorów obszarem geotermii, także osób prywatnych.

  "To jest wyzwanie, jak wesprzeć tych inwestorów z klasy średniej a nawet uboższej. Robimy wszystko, by ograniczyć ubóstwo energetyczne i ciepłownicze" - podkreślił wiceminister.

  Zaznaczył, że geotermia może być łączona z innymi formami wytwarzania, w tym z fotowoltaiką, biogazem, a także z magazynowaniem energii.

  Łączne szacowane koszty dofinansowania przewidziane w "Wieloletnim Programie Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce na lata 2022-2050" to ok. 12 735,5 mln zł. Finansowanie uwzględnia środki MKiŚ, NFOŚiGW, NCBiR, BOŚ, Skarbu Państwa, KPO, źródeł nowej perspektywy finansowej jak np. FENIKS, fundusz modernizacyjny. Rozwój szeroko rozumianej geotermii w oparciu o kapitał prywatny, uwzględniając pozom dofinansowania może osiągnąć wartość 49 327,1 mln zł do roku 2050, założono.

  W ramach mapy drogowej zaplanowano następujące działania:

  - wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak "Moje Ciepło";

  - geotermia nisko- i średniotemperaturowa będzie nadal wspierana w ramach programu NFOŚiGW "Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce" oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa "Geotermia Polska". Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS;

  - perspektywicznym obszarem są instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych;

  - rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych;

  - rozwój magazynowania ciepła /energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych;

  - wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce poprzez program ubezpieczenia od ryzyka inwestycyjnego w projektach geotermalnych;

  - dostosowanie rozwiązań prawnych we wszystkich wymienionych obszarach oraz prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:57KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy w sprawie energii odnawialnej 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, podała Komisja.

  Chodzi o dyrektywę 2018/2001.

  "Dyrektywa ta zapewnia ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanawia ona wiążący cel na szczeblu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. na poziomie co najmniej 32% i zawiera środki mające na celu zapewnienie racjonalnego pod względem kosztów wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych w odniesieniu do projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych" - czytamy w komunikacie.

  Dyrektywa ułatwia również udział obywateli w transformacji energetycznej i wyznacza konkretne cele dotyczące zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sektorach ogrzewania, chłodzenia oraz transportu do 2030 r. Ponadto zaostrzono w niej kryteria służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju bioenergii. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 30 czerwca 2021 r., podano także.

  Uzasadniona opinia, prócz Polski, została wystosowana również do Chorwacji, Cypru, Grecji, Irlandii. Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Węgier.

  W lipcu 2021 r. Komisja skierowała do tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia.

  Do chwili obecnej Chorwacja, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry nie przekazały Komisji jasnych i precyzyjnych informacji na temat tego, które przepisy krajowe transponują poszczególne przepisy dyrektywy, natomiast Cypr, Grecja, Irlandia i Luksemburg jedynie częściowo zgłosiły środki krajowe transponujące dyrektywę, przypomniano.  

  Państwa te mają teraz dwa miesiące na wypełnienie obowiązku transpozycji i powiadomienie Komisji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:37KE wzywa Polskę do pełnego wdrożenia przepisów dot. wewnętrznego rynku energii elektr. 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia w zakresie wdrażania unijnej dyrektywy dotyczącej rynku wewnętrznego energii elektrycznej, poinformowała Komisja.

  Chodzi o dyrektywę 2019/944.  

  "Dyrektywa ta ustanawia kluczowe zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania unijnego sektora energii elektrycznej w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, skoncentrowanych na konsumentach, elastycznych, sprawiedliwych i przejrzystych rynków energii elektrycznej w całej Unii. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

  Wezwanie zostało skierowane także do Belgii, Czech. Hiszpanii, Irlandii i Litwy.

  W następstwie wezwania do usunięcia uchybienia sześć państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach transpozycji zapewniających pełne wdrożenie przepisów UE. W przeciwnym razie, w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 19.05, 10:00Senat za nowelą VAT wydłużającą obniżone stawki akcyzy na energię elektryczną do 31 lipca 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), wprowadzającej szczególne rozwiązań i preferencji w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Nowela wprowadza przepis, zakładający wydłużenie terminu obowiązywania obniżonych stawek akcyzy na energię elektryczną o dwa miesiące do 31 lipca br.

  Za przyjęciem noweli głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  W trakcie prac w Sejmie do noweli VAT-owskiej wprowadzono poprawki, zakładające czasową obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną, zwolnienia od podatku od sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowego wyłączenia z opodatkowania od sprzedaży detalicznej - paliw.  Przedłużenie obniżonych stawek akcyzy ma obowiązywać  do 31 lipca (zgodnie z obecną regulacją do 31 maja br.)

  W związku z tym nowela przedłuża tzw. pierwszą tarczę antyinflacyjną, dotyczącą obniżenia akcyzy obniżenie dla paliw i wprowadza obniżenie do poziomu unijnego także akcyzy  na olej opałowy. Chodzi o okres dwumiesięczny, ponieważ druga tarcza antyinflacyjna działa do 31 lipca.

  Jednocześnie wydłużono także termin obowiązywania przepisów, upoważniających prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) do oceny transakcji, które mogą mieć wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Regulacja, wprowadzona początkowo ze względu na pandemię COVID-19, miała obowiązywać do 25 lipca 2022 r., ale ze względu na wojnę na Ukrainie zaproponowano, by obowiązywała przez następne 36 miesięcy.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

  (ISBnews)

 • 19.05, 09:06Senat odrzucił nowelę ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściuktóra miała na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

  Za wnioskiem o odrzucenie głosowało 49 senatorów, 47 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Celem nowelizacji - było jak podano w uzasadnieniu - zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy terminalowej, reorganizacja w PGNiG wiązałaby się z koniecznością zaprzestania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Natomiast przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż PGNiG spowodowałoby wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy.

  W związku z tym nowelizacja wprowadzała zapis, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

  (ISBnews)

 • 12.05, 17:04Sejm wydłużył wytwórcom OZE termin na przesłanie energii do sieci do 16 VII 2024 r. 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował praw ochrony środowiska, dostosowując polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących określania metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Jednocześnie przyjął poprawkę zakładająca wydłużenie terminu na wprowadzenie energii z OZE do sieci energetycznej z 30 czerwca 2022r. na 16 lipca 2024r.

  Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 446 posłów, nikt nie był przeciwny, 11 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z dotychczasową regulacją termin wprowadzenia energii do sieci przez wytwórców OZE ustalony był na 30 czerwca 2022r.

  Nowelizacja prawa energetycznego dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Chodzi m.in. o obowiązek stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie. Rozwiązania powinny korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

  Najistotniejsze rozwiązania nowelizacji:  

  - Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych. 

  - Organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

  - Marszałek województwa będzie mógł nakładać - na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu - obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. 

  - Przegląd ekologiczny ma dostarczać informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska - proponuje działania naprawcze, które marszałek województwa analizuje w postępowaniu mającym ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.  

  -  Nowela zawiera delegację do wydania rozporządzenia ws. sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotyczy to także nowych inwestycji w sąsiedztwie takich zakładów, określenia rodzajów poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 12.05, 14:20Zyska z MKiŚ: Projekt ustawy odległościowej powinien wpłynąć do Sejmu do czerwca 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h - powinien wpłynąć do Sejmu do czerwca br., potwierdził wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jego zdaniem projekt będzie przedmiotem prac sejmowych już w przyszłym miesiącu.

  "Co do ustawy o energetyce wiatrowej na lądzie, tzw. reguła 10h, potwierdzam - są na ukończeniu prace legislacyjne projektu rządowego" - powiedział Zyska podczas sejmowej debaty w sprawie w sprawie potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

  "Zgodnie z planem, zakładamy, że w czerwcu Wysoka Izba będzie pracować nad tym projektem. Oczywiście, wcześniej musi Rada Ministrów ten projekt zaakceptować. Pracujemy nad konsensusem, tak aby projekt był akceptowalny dla społeczeństwa" - dodał.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało w połowie kwietnia br., że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h - został do niego przekazany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

  Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt nowelizacji zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10h) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

  (ISBnews)

 • 10.05, 15:35KFP będzie rekomendować przedłużenie obniżonych stawek akcyzy na energię do 31 VII 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) będzie rekomendować Sejmowi przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wraz z poprawkami, zakładającymi m.in. wydłużenie obowiązywania obniżonych stawek akcyzy na energię elektryczną do 31 lipca br.

  Projekt wraz z poprawkami poparło 32 posłów Komisji, nikt nie był przeciwny, a 13 wstrzymało się od głosu.

  W trakcie debaty nad projektem nowelizacji ustawy VAT-owskiej posłowie zgłosili kilka poprawek. Jedna z nich dotyczyła przedłużenia czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną, zwolnienia od podatku od sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowego wyłączenia z opodatkowania od sprzedaży detalicznej - paliw.  Przedłużenie obniżonych stawek akcyzy obowiązywałoby do 31 lipca (zgodnie z obecną regulacją do 31 maja br.)

  Jak wyjaśniła dyrektor departamentu podatku akcyzowego i podatku od gier w Ministerstwie Finansów Maria Rutka, poprawka przedłuża tzw. pierwszą tarczę antyinflacyjną, dotyczącą obniżenia akcyzy obniżenie dla paliw i wprowadza obniżenie do poziomu unijnego także akcyzy  na olej opałowy. Chodzi o okres dwumiesięczny, ponieważ druga tarcza antyinflacyjna działa do 31 lipca.

  "Wyrównujemy ten termin, abyśmy mogli na bieżąco reagować i monitorować rynek i również reagować w taki sposób, aby te tarcze były spójne" - powiedziała Rutka na forum Komisji.

  Jednocześnie wydłużono także termin obowiązywania przepisów, upoważniających prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta do oceny transakcji, które mogą mieć wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Regulacja, wprowadzona początkowo ze względu na pandemię COVID-19, miała obowiązywać do 25 lipca 2022 r., ale ze względu na wojnę na Ukrainie zaproponowano, by obowiązywała przez następne 36 miesięcy.

  W trakcie debaty Biuro Legislacyjne Sejmu zwracało uwagę, że poprawki nie mają bezpośredniego związku z procedowanym projektem ustawy VAT-owskiej i nie przeszły pełnego cyklu legislacyjnego (wszystkich czytań), co może budzić zastrzeżenia co prawidłowości techniki legislacyjnej.

  (ISBnews)

 • 02.05, 11:36Moskwa: Proponujemy opłatę od uzależnienia od surowców z Rosji oraz embargo na ropę 

  Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Polska będzie proponować wprowadzenie w Unii Europejskiej opłaty zależnej od stopnia uzależnienia państw od surowców energetycznych z Rosji i postulować wyznaczenie daty wprowadzenia embarga na ropę naftową z Rosji, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Z inicjatywy Polski będziemy rozmawiali o naszej propozycji swoistego 'rosyjskiego ETS'. Będę przedstawiała szczegóły tej propozycji - szczególnego podatku, cła czy opłaty, której wysokość miałaby zależeć od procentu uzależnienia się od surowców rosyjskich - ropy, gazu, węgla i pozostałych. Tu byłby podobny mechanizm, jak w ETS, miałby on mobilizować państwa do przyspieszenia tempa derusyfikacji" - powiedziała Moskwa podczas briefingu prasowego poprzedzającego Radę Ministrów Energii Unii Europejskiej.

  Dodała, że mechanizm powinien być oparty na programie dekarbonizacji. Polska deklaruje, że może opracować jego szczegóły wspólnie z grupą innych państw członkowskich.

  "Będziemy też postulowali pełne sankcje i uniezależnienie się od ropy [z Rosji]" - wskazała minister.

  "Zależy nam, by w pakiecie sankcji znalazła się konkretna data i zobowiązanie wszystkich państw co do ropy i ropopochodnych, żeby to był pakiet kompletny, szczelny i akceptowany przez wszystkie państwa" - powiedziała też Moskwa.

  Podkreśliła, że dla Polski nieakceptowalne byłoby przyjęcie samych ceł bez przyjęcia embarga z określoną datą odejścia.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 11:10Muller: Dostawy gazu do podmiotów korzystających z firm objętych sankcjami - zabezpieczone 

  Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantująca zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm, objętych sankcjami w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Premier @MorawieckiM wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami. Spółki Skarbu Państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji" - napisał Muller na swoim profilu na Twitterze.

  Lista podmiotów, objętych sankcjami została opracowana została przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Znalazło się na niej około 50 podmiotów (z czego 35 to firmy), w tym m.in. Gazprom, który został objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach Europol Gaz, związana z gazownictwem Novatek, PhosAgro - rosyjski potentat na rynku nawozów oraz Go Sport, a także wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski węgiel rosyjski i węgiel z Donbasu. Pełna ich lista dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Sankcje wobec tych podmiotów obowiązują od 26 kwietnia.

  Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. lub poważne naruszenie praw człowieka, lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej, lub których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w federacji Rosyjskiej lub na Białorusi. Dotyczy także bezpośrednio powiązanych z nimi osób i podmiotów, ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

  (ISBnews)

 • 25.04, 17:13Zyska z MKiŚ: Będziemy dążyć do uproszczenia procedur dot. inwestycji w OZE 

  Katowice, 25.04.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie dążyć do uproszczenia procedur administracyjnych, potrzebnych do realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "To zapoczątkowanie dyskusji na ten temat, żeby te inwestycje nie trwały w całym procesie od projektu, przez inwentaryzację środowiskową, przez raport środowiskowy, przez opinie, pozwolenie na budowę, a wcześniej jeszcze plan zagospodarowania, potem kwestie mocy przyłączeniowych - żeby to wszystko skrócić" - powiedział Zyska dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Potwierdził, że może to przyjąć formę nowej legislacji.

  Wyjaśnił, że Niemcy wprowadziły formułę inwestycji celu publicznego w OZE. Polska mogłaby zastosować podobne rozwiązanie.

  "To musi działać pod pewnymi warunkami, być zrównoważone. Nie możemy otworzyć rynku tak, by stworzył się chaos" - zaznaczył jednak wiceminister.

  "Będziemy dążyć do uproszczenia procedur administracyjnych w zakresie realizacji inwestycji OZE" - podsumował.

  (ISBnews)

 • 25.04, 15:03Zyska z MKiŚ: Pracujemy nad propozycjami zmian w ETS, w tym dla ciepłowni i bloków 200 MW 

  Katowice, 25.04.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad propozycjami zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS), które chce przedstawić Komisji Europejskiej, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wśród wstępnych propozycji jest częściowe zwolnienie ciepłownictwa z obowiązku zakupu uprawnień, pod warunkiem dokonywania inwestycji, a także potencjalne wydłużenie udziału węglowych bloków 200 MW w rynku mocy.

  "Wiele firm z obszaru ciepłownictwa systemowego stoi na krawędzi bankructwa. Jeżeli chcemy dać szansę tym podmiotom i tym samym odbiorcom indywidualnym, to powinniśmy pozwolić na stworzenie alternatywy: albo inwestycje albo zakup uprawnień do emisji CO2. Ewentualnie jakiś parytet, zapewniający jedno i drugie" - powiedział Zyska dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Kolejnym elementem mogłaby być swego rodzaju derogacja dla małych bloków energetycznych wytwarzających energię z węgla.

  "Mamy trzydzieści kilka węglowych bloków 200 MW, które musimy zmodernizować kosztem 120-150 mln zł na jedną elektrownię. [Dobrze by było], gdyby one weszły jeszcze do rynku mocy i mogły stabilizować Krajowy System Elektroenergetyczny przez najbliższe 12-15 lat, do momentu powstania w Polsce zawodowej energetyki jądrowej" - wyjaśnił wiceminister.

  Polska opowiada się za ograniczeniem udziału instytucji finansowych w systemie ETS i nie chce wejścia sektorów transportu i budownictwa do systemu ETS, jest za dedykowanymi systemami wsparcia. Kolejnym elementem jest ewentualne dołożenie tzw. systemu unikniętych emisji.

  "To są na razie propozycje robocze, głosy w dyskusji. Dyskutujemy na ten temat w MKiŚ. Pracujemy nad propozycją, która zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w ramach dyskusji nad Fit for 55 i systemem ETS" - podsumował Zyska.

  W styczniu br. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o kompleksową reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

  (ISBnews)

 • 25.04, 13:23Zyska z MKiŚ: Nowelizacja ustawy odległościowej może zostać uchwalona do połowy roku 

  Katowice, 25.04.2022 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h - może zostać przyjęta przez Sejm do połowy tego roku, uważa wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

  "Determinacja jest taka, aby do połowy roku uchwalił Sejm. Będzie to trudne, ale jest to możliwe" - powiedział Zyska podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała ISBnews, że resort liczy na szybką ścieżkę legislacyjną dla projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ministerstwo obecnie chce się skupić na przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych konsultacji.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało w ubiegłym tygodniu, że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h - został do niego przekazany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt nowelizacji zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10h) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

  (ISBnews)

 • 21.04, 13:55MKiŚ: Aktualizacja PEP po zajęciu się kwestiami morskiej i lądowej en. wiatrowej - wywiad 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotuje aktualizację Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 r. po wstępnej rewizji potencjału morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku i przeprowadzeniu nowelizacji ustawy odległościowej dla energetyki lądowej, by móc prawidłowo oszacować docelowe moce w tych technologiach, poinformowała ISBnews minister Anna Moskwa.

  "Trochę jesteśmy uzależnieni od kwestii lądowej i morskiej energetyki wiatrowej. Chcemy to zgrać, żeby móc zadeklarować moce" - powiedziała Moskwa w rozmowie z ISBnews w kuluarach Szczytu Klimatycznego Togetair.

  Wskazała, że Ministerstwo Infrastruktury już dokonuje przeglądu planowania morskiego, w ramach którego wyznaczane są lokalizacje pod morskie farmy wiatrowe.

  "Zwiększenie możliwości będzie pewnie w kierunku nowych lokalizacji niż poszerzania tych, co do których trwają postępowania. Wierzymy, że ten potencjał Bałtyku jest większy [niż wcześniej założyliśmy]" - dodała.

  Podkreśliła, że chodzi o wstępną ocenę potencjału.

  W związku z tym procesem, a także niedawnym przejęciem przez resort kwestii nowelizacji ustawy odległościowej, minister nie wskazała, w jakim terminie można spodziewać się aktualizacji PEP.

  "Dopiero to podamy, ale szybko. Planujemy szybką ścieżkę, szczególnie, że jest to aktualizacja, a nie wielka rewolucja" - podsumowała.

  Na początku kwietnia wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska mówił, że aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. może przyspieszyć w stosunku do zakładanego wcześniej terminu w 2023 r., a jej kształt może być bardziej ambitny w związku z sytuacją agresji rosyjskiej na Ukrainę.

  Pod koniec marca Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) w związku z sytuacją geopolityczną. Z dokumentu wynika, że wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

 • 21.04, 13:48MKiŚ liczy na szybką ścieżkę nowelizacji ws. 10h, kluczowe wyniki konsultacji - wywiad 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) liczy na szybką ścieżkę legislacyjną dla projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h, poinformowała ISBnews minister Anna Moskwa. Obecnie resort chce się skupić na przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych konsultacji.

  "Przed nami szybka ścieżka legislacyjna" - powiedziała Moskwa w rozmowie z ISBnews w kuluarach Szczytu Klimatycznego Togetair.

  Jej zdaniem, kluczową kwestią, którą ten projekt nowelizacji naprawia, jest niewystarczający dotąd udział bezpośrednich interesariuszy.

  "Nad odległością 500 m się zastanawiamy. Odpowiedzi, że to będzie na pewno 500, nie mamy. Dlatego też bardzo interesują nas wyniki konsultacji. To się wydaje rozsądne, ale chcemy zobaczyć, co wyszło w konsultacjach projektu. Najważniejsza jest jednak rozmowa nie na temat 'czy' tylko: jak zapewnić, żeby to zdemokratyzowanie podejmowania decyzji nie wydłużyło procesu, żeby lokalne konsultacje nie trwały w nieskończoność" - wyjaśniła minister.

  Resort nie podaje jednak na razie szczegółowego harmonogramu prac nad nowelizacją.

  "O terminie powiemy, jak dostaniemy segregator z wynikami konsultacji. Podchodzimy do tego z dużą otwartością. Mam jednak nadzieję, że to nie będzie już wymagało kolejnych pogłębionych rund" - podsumowała.

  MKiŚ podało dziś, że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h - został do niego przekazany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt nowelizacji zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10h) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

 • 21.04, 08:46Projekt nowelizacji dot. 10h przekazany do MKiŚ, ma szybko trafić do Stałego Komitetu RM 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - tzw. ustawy odległościowej 10h - został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) z Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), wynika z komunikatu MKiŚ. Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, podkreślono.

  "Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich finalizację odpowiedzialny będzie pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska" - czytamy w komunikacie.

  "Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów" - czytamy dalej.

  Uelastycznienie tzw. zasady 10h jest kluczowe dla dalszego rozwoju technologii wiatrowej na lądzie oraz możliwości wykorzystania taniej energii dla przemysłu, podkreślił resort.

  "Nowe propozycje mają na celu modyfikację przepisów, które pozwolą na realizację nowych inwestycji w zakresie wznoszenia elektrowni wiatrowych. Przedstawione w marcu br. założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidują dalszy rozwój OZE oraz dynamizację we wszystkich sektorach, co przy zwiększonych ambicjach może oznaczać osiągniecie 50 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach już w 2030 roku" - napisano w materiale.

  Nowe przepisy mają też zapewnić właściwy poziom kontroli nad tym procesem przez władze gminne i społeczność lokalną, a także odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych przy pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców gmin, w których lokalizowane będą instalacje wiatrowe, podsumował resort.

  Projekt nowelizacji zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10h) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

  (ISBnews)