ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.11, 13:03Prezes URE: Dalsze uwalnianie rynku energii elektr. - tylko w trybie ustawowym 

  Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Dalsze uwolnienie rynku energii elektrycznej może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu, ocenia prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

  "System regulacji funkcjonujący obecnie na rynku energii elektrycznej w moim przekonaniu zapewnia pełną swobodę rozwoju rynku. Dalsze uwolnienie rynku może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu" - powiedział Gawin, cytowany na koncie URE na Twitterze.

  Jak podała dziś "Rzeczpospolita", Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaproponowała zmianę modelu kształtowania cen prądu dla odbiorców indywidualnych. Dziś na zmianę taryf musi zgodzić się prezes URE.

  "Proponujemy, by rozważyć odejście od taryfowania, z jednoczesnym wprowadzeniem taryf socjalnych. To pewna idea, którą należy poddać debacie. Mógłby to być jeden z elementów kompleksowego podejścia do rynku energii elektrycznej w Polsce" - powiedział wiceprezes PGE Paweł Strączyński w rozmowie dla Parkiet TV, cytowany przez "Rz".

  Dziś około 60% odbiorców w gospodarstwach domowych korzysta z taryf zatwierdzanych przez regulatora, natomiast pozostałe 40% odbiorców wybrało oferty rynkowe, wskazała gazeta.

  "Oznacza to, że rynek sam się stopniowo uwalnia i zmierza do sytuacji, w której regulowana taryfa pozostanie tylko dla tych odbiorców, którzy faktycznie potrzebują ochrony, ponieważ np. dotyka ich problem ubóstwa energetycznego" - powiedział Gawin w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

  (ISBnews)

 • 16.11, 10:02Zyska z MKiŚ: Ustawa offshore powinna wejść w życie najpóźniej w styczniu 

  Warszawa, 16.11.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce, by ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. offshore) weszła w życie najpóźniej w styczniu 2021 r., poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze warunki dla polskich przedsiębiorców, dlatego tak ważne jest, by ustawa weszła w życie. Naszym wielkim planem było, by stało się to do końca roku. Jeśli - biorąc pod uwagę terminarz pracy Sejmu i Senatu - nie będzie to możliwe, to myślę, że nie później niż w styczniu powinno to nastąpić" - powiedział Zyska podczas debaty na konferencji EuroPower.

  Podkreślił, że projekt ustawy przewiduje składanie wniosków o wsparcie udzielane w formie kontraktu różnicowego i przyznawane w drodze decyzji Urzędu Regulacji Energetyki do końca marca. Tego rodzaju wsparcie będzie mogło zostać udzielone jedynie do końca czerwca.

  W lipcu br. minister klimatu skierował do konsultacji projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zakładający skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.

  (ISBnews)

 • 09.11, 12:07MRPiT: Plany sprawiedliwej transformacji powinny powstać w I poł. 2021 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji (TPST) oraz plan krajowy powinny zostać ukończone i przekazane do Komisji Europejskiej do połowy 2021 r., poinformowała wiceminister pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek.

  "Wsparcie z FST [Funduszu Sprawiedliwej Transformacji] będzie opierać się na terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji (TPST). Środki z FST będą programowane w ramach przygotowywanych programów wspieranych również z EFRR, EFS+ lub Funduszu Spójności albo w ramach odrębnego dedykowanego programu finansowanego wyłącznie z FST. TPST będą stanowić część tych programów i zostaną przyjęte na mocy tej samej decyzji Komisji Europejskiej (KE), co sam program. Dlatego datą graniczną przekazania planów jest moment przekazania programu bądź programów do KE. Chcielibyśmy, aby to przekazanie nastąpiło w pierwszej połowie 2021 roku" - napisała Michałek w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczyła jednak, że z uwagi na brak finalnych regulacji dotyczących rozporządzenia wdrażającego FST termin ten może ulec modyfikacjom.

  "Prace nad przygotowaniem TPST w regionach już trwają. Stan zaawansowania tych prac w poszczególnych regionach jest różny. Przedstawiciele rządu aktywnie uczestniczą w pracach poszczególnych grup roboczych, przygotowujących TPST. Jednocześnie na poziomie krajowym opracowywany jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, ma w założeniu integrować najważniejsze działania w zakresie sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym. Prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca I półrocza 2021 r." - dodała wiceminister.

  Podkreśliła, że Polska będzie największym beneficjentem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z ustaleniami lipcowego szczytu Rady Europejskiej pula środków alokowana w tym funduszu to 17,5 mld euro, z czego około 3,5 mld euro może trafić do Polski. W Polsce interwencją FST ma zostać objęte 6 województw.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 10:24Kurtyka: Potrzebna będzie rewizja polityki energetycznej około 2023 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. będzie potrzebowała rewizji w okolicach 2023 r., zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

  "Przewidujemy, że około 2023 będzie potrzebna rewizja polityki energetycznej po to, by wizja transformacji energetyki była uzupełniona te aspekty, które pojawią się w perspektywie najbliższego roku-dwóch" - powiedział Kurtyka podczas debaty na konferencji EkoSfera.

  Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na transformację energetyczną, wymienił efekty pandemii COVID-19.

  Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) został we wrześniu zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Dokument opiera się na trzech filarach, określonych jako: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza.

  Celem PEP 2040 - zgodnie ze zaktualizowanym projektem - jest co najmniej 23-proc. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. wobec zakładanych we wcześniejszej wersji dokumentu 21-23%. Spodziewany udział węgla w produkcji energii elektrycznej to maksymalnie 56% w 2030 r. i 28% w 2040 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 12:11Rząd ma zająć się dziś m.in. projektami dot. promocji offshore i I etapu CPK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz projektem uchwały Rady Ministrów, dotyczącym pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023, wynika z informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada dwufazowy model systemu wsparcia i  przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW. Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Zgodnie z obecnym projektem planuje się (w poprzednim było to 4,6 GW).

  Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid).   oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r. Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty mają być widoczne aż do roku 2058

  Planowane jest także przyjęcie przez Radę Ministrów projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", którego wnioskodawcą jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi tutaj o fazę  przygotowawczą, obejmującą m.in. etap planowania i opracowania projektu przedsięwzięcia, które ma składać się  z  ponad 120 budynków i budowli. Terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m2 ma być jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

  Niezbędne będzie też zainstalowanie zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM. Wszystkie te systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku. W ramach pierwszego etapu programu inwestycyjnego opracowane mają zostać fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskane niezbędne decyzje administracyjne. Głównym celem ma być szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań, określenie optymalnego planu jego realizacji, harmonogramów i budżetów poszczególnych projektów, a także sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

  W porządku obrad Rady Ministrów znalazły się także projekty ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających. Zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł  dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

  Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień dla eksporterów dla zastosowania stawki 0% dla towarów zaliczkowanych z 2 do 6 miesięcy. Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi), po zmianach będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT. Wydłuża też termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

  Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej zakłada zintegrowanie działań organów w zakresie ochrony interesów klientów rynku finansowego i przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z projektem, prezes UOKiK otrzymałby szereg nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, miałby możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających z reklamacji. Planowane jest także rozszerzenie źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto zakłada objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

  Projekt wydłuża do 12 stycznia 2021 r. termin, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD) do dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 09:49Nowela dotycząca termomodernizacji trafi do podpisu prezydenta  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj jedną z poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowela ma poprawić działanie programów antysmogowych "Czyste powietrze" i "Stop smog" i rozszerzyć możliwości wnioskowania przez samorządy o środki z tych programów. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

  Spośród trzech poprawek Senatu o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, Sejm odrzucił dwie, a przyjął jedną.

  Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 2% do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie środki z programu, a także zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych gminy.

  Dofinansowanie będzie można otrzymać także m.in. na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

  Nowelizacja zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego mają być udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. Środki na ten cel mają pochodzić z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW).

  Planowane jest także utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, służącej do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Dla samorządów ma to być ogólnodostępne narzędzie inwentaryzacji budynków, ma mieć formę systemu informatycznego.

  Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych.

  (ISBnews)

 • 07.10, 12:45Soboń z MAP: Decyzja ws. wydzielenia aktywów węglowych zapadnie do końca roku 

  Wrocław, 07.10.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce przed końcem roku przedstawić projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, poinformował ISBnews wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Pracujemy nad tym, żeby jeszcze przed końcem roku zaprezentować pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych" - powiedział Soboń w rozmowie z ISBnews w kuluarach VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

  Dodał, że projekt ten dotyczy wydobycia węgla, ale przede wszystkim aktywów produkujących energię opartą na węglu.

  "Najtrudniejsze w przygotowywanym projekcie jest znalezienie formuły pozabilansowego wydzielenie aktywów wytwórczych pracujących w oparciu o węgiel" - powiedział Soboń.

  W czerwcu br. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu. Jak wówczas szacował, prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy.

  Wojciech Żurawski

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 12:16Soboń z MAP: Struktura działania spółek energ. będzie gotowa przed końcem roku 

  Wrocław, 07.10.2020 (ISBnews) - Rząd aktywnie pracuje nad docelową strukturą funkcjonowania spółek energetycznych, w których obecny jest Skarb Państwa. Przed końcem roku założenia zmian w spółkach energetycznych powinny być gotowe, zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Z końcem roku zmiany w spółkach energetycznych zostaną zaprezentowane" - powiedział Soboń na panelu podczas VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

  O analizowanie kwestii docelowego modelu polskiej energetyki i jego ewentualnej konsolidacji Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) na początku br. 

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 10:53Zyska z MK: Kolejne nowele ustawy OZE będą dotyczyć biometanu i klastrów 

  Lublin, 06.10.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu kończy przygotowywać nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zakłada uwzględnienie branży biometanu, a kolejną nowelizację - dotyczącą klastrów - planuje na przyszły rok, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Prowadzimy prace związane z nowelizacją ustawy o wydłużeniu okresu wsparcia dla OZE o 5 lat, jeśli chodzi o system aukcyjny. On będzie obejmował nie tylko branżę fotowoltaiczną i wiatrową, ale także wszystkie inne branże odnawialnej energii. Na ukończeniu jest nowelizacja ustawy o OZE. Planujemy objąć tą regulacją także branżę biogazową. Współpracujemy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem i PKN Orlen w zakresie dużych projektów, chodzi o wykorzystanie biometanu w transporcie" - powiedział Zyska podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Lublinie.

  Dodał, że obecny potencjał wytwarzania biometanu w Polsce to ok. 1 mld m3 rocznie, a do 2030 roku może to być nawet 7 mld m3.

  "W drugim rzucie, myślę że to będzie na początku przyszłego roku, planujemy nowelizację tej ustawy, której celem będzie, by urynkowić klastry energetyczne, aby stały się trwałym elementem systemu elektroenergetycznego. Chcielibyśmy do 2030 roku mieć w Polsce co najmniej 300 autonomicznych rejonów energetycznych, oczywiście we współpracy z operatorami dystrybucji" - wskazał także wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 10:24Zyska z MK: Chcemy, by ustawa offshore trafiła do Sejmu na początku listopada 

  Lublin, 06.10.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu chce, by projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa offshore) trafiła do Sejmu na początku listopada, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Ustawa została przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów, teraz zajmie się nią komisja prawnicza. Celujemy w posiedzenie Sejmu 4-5 listopada, żeby potem mógł zająć się Senat, podpisać prezydent i żeby ustawa weszła w życie przed końcem roku" - powiedział Zyska podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Lublinie.

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zakłada skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 08:16Senat przyjął nowelę o wspieraniu termomodernizacji i remontów z poprawkami 

  Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wraz z kilkoma poprawkami o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Ma ona udoskonalić działanie programów antysmogowych "Czyste powietrze" i "Stop smog" i rozszerzyć możliwości wnioskowania przez samorządy o środki z tych programów.

  Za nowelizacją jednogłośnie opowiedziało się 97 senatorów.

  Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 2% do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie środki z programu, a także zmniejszenie z 50 do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych gminy.

  Dofinansowanie będzie można otrzymać także m.in. na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

  Nowelizacja zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego mają być udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. Środki na ten cel mają pochodzić z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW).

  Planowane jest także utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, służącej do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Dla samorządów ma to być ogólnodostępne narzędzie inwentaryzacji budynków, ma mieć formę systemu informatycznego.

  Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 12:21Kurtyka: Chcielibyśmy wejścia w życie ustawy offshore jeszcze w tym roku 

  Szczecin, 30.09.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu podtrzymuje, że ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa offshore) powinna wejść w życie jeszcze w tym roku, poinformował minister Michał Kurtyka.

  "Chcielibyśmy, żeby ona weszła w życie jeszcze w tym roku. To będzie wymagało dobrej i sprawnej dyskusji w parlamencie" - powiedział Kurtyka podczas spotkania prasowego towarzyszącego Pomeranian Offshore Wind Conference w Szczecinie.

  Projekt ustawy został już przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zakłada skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.

  (ISBnews)

   

 • 23.09, 17:07Emilewicz: Zmiany w ustawie o OZE oraz tzw. ustawie odległościowej do końca roku 

  Warszawa, 23.09.2020 (ISBnews) - Do końca roku przeprowadzone mają być zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dot. rozszerzenia definicji prosumenta, a także w tzw. ustawie odległościowej, by umożliwić zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od terenów zabudowanych, wynika z zapowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

  "Do 15 października kończymy prace legislacyjne nad ustawą o prosumencie indywidualnym i prosumencie zbiorowym. Rozszerzamy status prosumenta. Zatem już nie tylko domy jednorodzinne, a także mieszkańcy budynków wielorodzinnych oraz małe wspólnoty będą mogły korzystać z różnych źródeł energii odnawialnej i udzielać ją czy to dla mieszkańców wspólnot czy to dla budynków użyteczności publicznej w małych gminach, tworząc coś co nazywamy modelem klastra energetycznego" – powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej na ImpactCEE.

  Podkreśliła, że resort rozwoju będzie chciał ten projekt konsultować publicznie w drugiej połowie października br.

  Planowane zmiany mają dotyczyć także tzw. ustawy odległościowej (ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 20 maja 2016 r.), która nakłada obowiązek zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na poziomie dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia od zabudowy oraz wybranych form ochrony przyrody (tzw. zasada 10H).

  "Wprowadzamy pewną korektę dającą możliwość redukcji odległości 10-krotnosci wysokości masztu w momencie, kiedy mamy plan zagospodarowania przestrzennego oraz podwójne konsultacje społeczne: w gminie, na terenie której ta elektrownia wiatrowa staje oraz sąsiedniej, na którą także oddziałuje" – podkreśliła wicepremier.

  Resort rozwoju chciałby przeprowadzić te zmiany do końca tego roku.

  "Takie dwie zmiany chcielibyśmy […] przeprowadzić do końca tego roku, aby projekty inwestycyjne w tym obszarze mogły się rozpocząć w przyszłym roku" – dodała wicepremier.

  (ISBnews)

 • 23.09, 14:36Emilewicz: Pracujemy nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych 

  Warszawa, 23.09.2020 (ISBnews) - Trwają prace nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych, aby zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Mamy doświadczenie Polskiej Strefy Inwestycji, która daje pewne przywileje podatkowe, dziś myślimy i pracujemy nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych" - powiedziała Emilewicz podczas ImpactCEE.

  Dodała, że będzie to schemat, który będzie musiał być notyfikowany przez Komisję Europejską.

  Na finansowanie transformacji energetycznej regionów pogórniczych przeznaczony jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie trwa opracowywanie planów regionalnych dla poszczególnych terenów. Plany te mają m.in. uwzględniać sposób wykorzystania środków z Funduszu.

  "Chcemy pokazać we wszystkich regionach pogórniczych środki oraz sposób transfuzji tych środków i cele dla tych nowych inwestycji, które będą tam się pojawiać" - powiedziała wicepremier.

  Zaznaczyła, że chodzi przede wszystkim o "przekwalifikowywanie i dostosowywanie się do tych nowych miejsc pracy" oraz tworzenie atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 09:15Sejm przyjął nowelę zakładającą usprawnienie programu 'Czyste Powietrze' 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zakładającą usprawnienie programu 'Czyste powietrze' i utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Za nowelą opowiedziało się 437 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Regulacja zakłada też utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

  Aby usprawnić funkcjonowanie programu 'Czyste powietrze', zwiększyć jego oddziaływanie powołano Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zasilany z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) stanowiąc mechanizm gwarancyjny dla kredytów i pożyczek, udzielanych przez banki komercyjne.

  Banki komercyjne natomiast będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach dla beneficjentów, którzy zechcą finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

  Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Budżet programu wraz z uzupełniającymi źródłami finansowania na lata 2018–2029 wynosi 103 mld zł. Obejmuje: dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjną ulgę podatkową w wysokości 63,3 mld zł, a także kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

  Jak wynika z OSR, wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego spowoduje wydatki NFOŚiGW na wypłaty z tytułu nie spłaconych kredytów w  wysokości łącznie 924 mln zł, przy założeniu, że Fundusz będzie gwarantował 80% kwoty udzielonego kredytu, a wskaźnik szkodowości nie przekroczy 10%.

  Zmiany dotyczą też zmniejszenia minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  Ma też zostać zmniejszona z 50% do 30% wymagana redukcja zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczona łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Ponadto regulacja wydłuża z 3 lat do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji dotyczących więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie.

  Jednocześnie skrócony zostaje skrócenie z 10 do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia, w którym gmina ma obowiązek utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, a beneficjent – zwrócić odpowiednią część wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku.

  Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych

  Budowa systemu informatycznego pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków planowana jest na lata 2020–2023. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 31 mln zł i 84,63% środków będzie pochodzić z funduszy UE (ok. 26,2 mln zł).

  Do 3 lipca 2020 r. złożonych zostało 148 058 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 038,1 mln zł, na podstawie których podpisano 108 396 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 045,2 mln zł, z tego w formie dotacji na kwotę 1 882,4 mln zł oraz w formie pożyczek na kwotę 162,8 mln zł.

  (ISBnews)

 • 16.09, 14:44MK: W propozycji KE brak planu działań i analizy skutków redukcji emisji o 55% 

  Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu ocenia, że propozycja zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55%, przedstawiona dziś przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, nie została wystarczająco uzasadniona i nie zawiera planu działań, podał resort. Do podjęcia decyzji w tej sprawie potrzebna jest wiedza o skutkach takiego działania dla gospodarek i społeczeństw, w szczególności tych o większej emisyjności, jak Polska.

  "Z niepokojem przyjmujemy propozycję Komisji Europejskiej dot. zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. 'co najmniej do 55%' bez przedstawienia środków, mających służyć jego realizacji. Podczas swojego wystąpienia Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, nie uzasadniła tej konkretnej wartości" - czytamy w stanowisko.

  Resort wskazał, że nie są znane skutki takiego działania dla gospodarek i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Bazując jedynie na dotychczasowych doświadczeniach i analizach (również tych przedstawianych przez Komisję Europejską) zakłada, że obciążenia nie rozłożą się równomiernie na wszystkie kraje, ale będą większe dla państw o wyższej emisyjności, takich jak Polska.

  "W tym kontekście należy zauważyć, że w wystąpieniu przewodniczącej von der Leyen zabrakło odniesień do konkretnego planu działań i wymaganego wsparcia. Nie podano informacji, w jaki sposób UE miałaby zrealizować powyższy cel i jakich konkretnie narzędzi, oprócz Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, użyć. MST nie jest wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia w UE tak zasadniczej zmiany gospodarek. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie zmian do systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), lecz jest to mechanizm, który w przypadku podwyższonego celu wymagałby znaczącej reformy. Wspieramy postulat zwiększenia efektywności energetycznej oraz wzrostu udziału energii odnawialnej, lecz zmiany te nie doprowadzą do realizacji zwiększonego celu" - czytamy dalej.

  Ministerstwo Klimatu przyjęło natomiast z zadowoleniem nawiązanie do roli granicznego podatku węglowego (CBAM), który potencjalnie może być jednym z ważniejszych mechanizmów zwiększających globalne ambicje w zakresie walki ze zmianami klimatu. Równie ważna jest promocja elektromobilności i rozbudowa infrastruktury ładowania oraz termomodernizacja budynków. Bardzo istotne są także odpowiednie standardy dla samochodów i budynków, a także potrzeba ograniczania ubóstwa energetycznego, wskazano.

  "Decyzja w zakresie ewentualnego zwiększenia celu redukcyjnego na rok 2030 ma zbyt dużą wagę, żeby mogła być podjęta bez dokładnej analizy jej skutków i bez zrozumienia i zaplanowania koniecznych działań dla osiągnięcia tego celu. Dlatego też kluczowa będzie dyskusja szefów państw podczas Rady Europejskiej. Wierzymy, że do tego czasu będziemy mieli wystarczającą wiedzę, żeby taką decyzję podjąć w sposób odpowiedzialny" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 14:09Korolec: Polska powinna szukać rozwiązań i zaakceptować neutralność klimatyczną 

  Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - W kontekście zaprezentowanej dziś przez przewodniczącą Komisji Europejskiej propozycji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030, Polska powinna skupić się na szukaniu pozytywnych rozwiązań dla problemów, a jednocześnie zaakceptować cel neutralności klimatycznej, by móc skorzystać z całości przypadających na nią środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, uważa były minister środowiska i prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych Marcin Korolec.

  "Na pewno będzie jakaś propozycja zaostrzenia systemu ETS, tzn. mniej uprawnień [do emisji CO2] w systemie i wyższa cena uprawnienia. Myślę, że tu możemy rozmawiać, dyskutować. Uprawnienia w systemie ETS są podzielone na kraje, ich sprzedaż daje dochód państwom. Myślę, że możemy negocjować, żeby koperta polska - jeśli musi się zmniejszać, to żeby się zmniejszała w mniejszym proporcjonalnie stopniu w stosunku do innych państw" - powiedział Korolec podczas briefingu online, pytany o skutki propozycji KE dla Polski.

  Wskazał, że nowe obszary to transport, rolnictwo i sektor budynków. Szczególnie w tym ostatnim sektorze Polska mogłaby odnieść pewne korzyści, np. środki z instrumentu Next Generation EU mogą pozwolić rozszerzyć i przedłużyć programy "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd".

  "Jednocześnie bardzo ważne jest określenie - czy wewnątrz administracji, czy w dialogu ze światem pozaadministracyjnym - jak powinna wyglądać nasza struktura interesów negocjacyjnych w tych nowych obszarach. W rolnictwie, zanim przejdziemy do ograniczania populacji krów, świń i drobiu, możemy zacząć od drobnych progów, od tego by na budynkach na wsi instalować fotowoltaikę" - dodał ekspert.

  W obszarze transportu brakuje natomiast na przykład zachęt do zakupu samochodów elektrycznych.

  "Jesteśmy w takim momencie konwersacji europejskiej, że momenty, kiedy jednomyślność jest konieczna, są bardzo ograniczone. Jestem przekonany, że lepiej dzisiaj wejść z pozytywnym językiem do tych dyskusji, po to, żeby mieć bardziej przyjazne traktowanie w negocjacjach, które i tak będą konkludowane w decyzjach większościowych, niż obstawać na poziomie symbolicznym - że nie akceptujemy neutralności klimatycznej. Zachęcałbym do szukania rozwiązań" - podkreślił Korolec.

  Podjęte w sposób większościowy decyzje i tak staną się prawem europejskim i będą Polskę docelowo obowiązywać.

  Dodatkowo - jak wynika z konkluzji Rady Europejskiej z lipca 2020 r. - państwa, które nie zadeklarowały gotowości realizacji celu neutralności klimatycznej, będą mogły skorzystać tylko z 50% przeznaczonych dla nich środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

  "Jestem przekonany, że dyskusja wokół neutralności klimatycznej jest dzisiaj i na okres prezydencji Ursuli von der Leyen w Komisji jednym z absolutnie fundamentalnych obszarów integracji. I ten proces będzie postępował bardzo konsekwentnie i bardzo szybko. Jeżeli chcemy uczestniczyć w procesie integracji, a nie prowadzić na zewnątrz, to poważna dyskusja i poważne zaangażowanie w ten obszar jest absolutnie fundamentalne" - podsumował Korolec.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 17:06Kurtyka: Myślimy o rozszerzeniu programu 'Mój Prąd' o ładowarki do samochodów 

  Karpacz, 08.09.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które umożliwiłyby instalację ładowarki do samochodu elektrycznego w ramach programu "Moj Prąd", poinformował minister Michał Kurtyka.

  "Widzimy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się program 'Mój Prąd'. Ponad 140 tys. Polaków złożyło już wnioski, czyli z puli 1 mld zł wyczerpaliśmy już ponad 650 mln zł" - powiedział Kurtyka podczas spotkania z mediami w czasie Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.

  Dodał, że trwają prace nad tym, w którą stronę program powinien się rozwijać.

  "Mamy świadomość tego, że jednym z sukcesów programu jest łatwość wykorzystania, prostota dla użytkownika i nie chcielibyśmy jej utracić, a jednocześnie widzimy wygrywające trio w nowych domach: panel fotowoltaiczny, pompa ciepła i ładowarka. Dobrze się uzupełniają i stanowią nadzieję na rozwój nowych gałęzi przemysłowych" - dodał minister.

  "Myślimy o tym, by 'Mój Prąd' był programem wzbogaconym przez możliwość zainstalowania ładowarki do samochodu elektrycznego" - wskazał także.

  Ministerstwo pracuje już nad tą zmianą, która byłaby wprowadzona w drodze rozporządzenia ministra klimatu, które jest w końcowej fazie prac legislacyjnych.

  Kurtyka nie sprecyzował, czy zmiana będzie oznaczała zwiększenie budżetu programu.

  Ogłoszony w lipcu 2019 r. program "Mój Prąd" ma kosztować budżet 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument może otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 16:54Kurtyka: Przyjęcie PEP 2040 przez rząd możliwe do końca roku 

  Karpacz, 08.09.2020 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć "Politykę Energetyczną Polski do 2040 r." (PEP 2040) stosunkowo szybko - do końca roku, uważa minister klimatu Michał Kurtyka.

  "Teraz skierowaliśmy projekt do wykazu prac rządu, mamy przed sobą normalny proces legislacyjny. Mam nadzieję, że zważywszy na fakt, iż ten dokument był już przedmiotem istotnych konsultacji nie tylko w Polsce, ale również transgranicznych, to będzie stosunkowo szybko przyjęty" - powiedział Kurtyka podczas spotkania z mediami w czasie Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.

  Zapytany o możliwość przyjęcia dokumentu do końca roku wskazał, że "tego można się spodziewać".

  Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) został zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Dokument opiera się na trzech filarach, określonych jako: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza.

  Celem PEP 2040 - zgodnie ze zaktualizowanym projektem - jest co najmniej 23-proc. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. wobec zakładanych we wcześniejszej wersji dokumentu 21-23%. Spodziewany udział węgla w produkcji energii elektrycznej to maksymalnie 56% w 2030 r. i 28% w 2040 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 15:50Koszty nowej specustawy przesyłowej to dla budżetu ok. 104 mln zl w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 08.09.2020 (ISBnews) - Przyspieszenie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz systemów do przesyłania paliw gazowych i ciekłych zostanie sfinansowane ze środków inwestora oraz Unii Europejskiej, dla budżetu państwa będzie to wydatek ponad 104 mln zł w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji publicznych.

  Wydatki dla sektora finansów publicznych z tytułu wejścia noweli w życie oszacowano na 155,36 mln zł, a dochody - 51,19 mln zł w perspektywie 10 lat.

  "Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych zostaną sfinansowane ze środków inwestora  (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz Unii Europejskiej przyznanych w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - czytamy w w uzasadnieniu.

  Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości w przypadku inwestycji związanych ze stacjami elektroenergetycznymi ma pokryć Skarb Państwa. Z OSR wynika, że do wybudowania 13 stacji elektroenergetycznych planowane jest dokonanie wywłaszczeń działek gruntowych o powierzchni ok. 125,03 ha.

  Przy szacowaniu wpływu na sektor finansów publicznych pod uwagę wzięto harmonogram inwestycji opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które są operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz planowane do pozyskania powierzchnie gruntu, podano.

  Założono, że planowana powierzchnia wywłaszczonego gruntu pod stację elektroenergetyczną wynosi od 1,1 ha do 30 ha, a wywłaszczeniu podlegać będą nieruchomości o łącznej powierzchni 125,03 ha, - przyjęto, że wywłaszczeniom podlegać będą w 100% grunty budowlane. Przyjęto średnią cenę gruntu budowlanego na poziomie 128 zł/m2.

  Specustawa przesyłowa określa, że inwestor uzyskuje z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego wywłaszczonych nieruchomości, z tytułu którego uiszczać będzie opłatę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dochody z tytułu wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste zostały oszacowane na ok. 51,19 mln zł.

  Celem nowelizacji jest weryfikacja listy inwestycji objętych obowiązującą obecnie specustawą przesyłową, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki inwestycji morskich. Obecne przepisy nie zawierają regulacji, umożliwiających np. budowę połączenia systemów przesyłowych między państwami.

  W projekcie znalazły się rozwiązania umożliwiające uczestnikom systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego uczestnictwo w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego bądź gazowego będą mogli opiniować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (m.in. zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze oddziaływania niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego i hałasu, ani w strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu lub strefie bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu).

  Nowa regulacja ma także zawierać przepis zwalniający operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE), operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System) oraz PERN z obowiązku sporządzania i przesyłania prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują.

  W założeniu znowelizowana ustawa nie ma mieć charakteru epizodycznego.

  Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

  Obecna ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii - strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w szczególnym trybie.

  Możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej z obecnej specustawy przesyłowej zdecydowanie skraca czas uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji (z ok. 56 do ok. 19 miesięcy).

  Wprowadzenie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy doprowadzić ma do dalszego skrócenia tego okresu. Ponadto, dzięki weryfikacji przepisów ustawy, czas uzyskiwania przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na cele budowlane wynosić ma 4 miesiące (okres uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej).

  Projekt zakłada, że nowelizacja nie będzie miała charakteru epizodycznego. Jego przyjęcie przez RM planowane jest na III kwartał.

  (ISBnews)