ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.07, 07:48Poselski projekt dot. wsparcia prosumentów trafił do sejmowej podkomisji 

  Warszawa, 21.07.2021 (ISBnews) - Poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładający zmianę modelu wsparcia prosumentów: przejście na opust 1:1 i obciążenie prosumenta kosztami dystrybucji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 15-proc. rabatu, trafił do sejmowej podkomisji.

  Pierwsze czytanie projektu, zgłoszonego przez grupę posłów Zjednoczonej Prawicy, odbyło się na forum sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Projekt zyskał warunkowe poparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które zaproponowało do niego szereg zmian.

  Zakłada on przejście z obecnego modelu opustu 1:0,8 (dla instalacji o mocy do 10 kW) lub 1:0,7 (dla instalacji o mocy powyżej 10 kW) na model z opustem 1:1 dla ilości energii wyprodukowanej przez źródło. Oznacza to, że prosument ma możliwość wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej (zmagazynowania), a następnie pobrania energii elektrycznej w tej samej ilości.

  W ocenie wnioskodawców, przejście na opust 1:1 upraszcza proces rozliczeń, ich analizę oraz zrozumienie samego systemu. Dotychczas część energii była zużywana w ramach autokonsumpcji (jednoczesna produkcja i zużycie energii w stosunku 1:1), która co do zasady nie jest opomiarowana, a część wprowadzana do sieci elektroenergetycznej i rozliczana z uwzględnieniem opustu 1:0,8 lub 1:0,7.

  "Taka sytuacja utrudniała analizę bilansu energetycznego i jego prognozowanie, przy przejściu na opust 1:1 kwestie analityczne zostały uproszczone (w kontekście rozliczenia opłaty za energię elektryczną, z punktu widzenia prosumenta neutralne jest, czy energia wyprodukowana przez źródło zostanie zużyta w ramach autokonsumpcji, czy zostanie zużyta po uprzednim wprowadzeniu do sieci)" - podano w uzasadnieniu.

  Projekt zakłada obciążenie prosumenta kosztami dystrybucji i wprowadzenie rabatu na opłatach dystrybucyjnych w wysokości 15% naliczanego wyłącznie od energii pochodzącej ze źródła (zmagazynowanej w sieci elektroenergetycznej). Proponowany mechanizm ma opierać się ma także dodatkowo na rozliczeniu energii wprowadzanej do sieci, co umożliwi dodatkowo prosumentom sprzedaż nadwyżek takiej energii.

  Jak tłumaczyła w imieniu wnioskodawców Jadwiga Emilewicz, projekt wprowadza także oprócz prosumenta indywidualnego, dwie dodatkowe kategorie odbiorców: prosumenta wielorodzinnego (w przypadku budynków wielorodzinnych) i prosumenta wirtualnego (gdy prąd jest produkowany w jednym miejscu, a rozliczany w innym).

  Przy budynkach wielorodzinnych wielkość instalacji nie będzie mogła być większa niż 50 KW, w przypadku prosumentów wirtualnych  projekt nie zakłada limitu.

  Dotychczasowy system wsparcia dla indywidualnej instalacji został przez ustawę o OZE określony na maksymalnie 15 lat, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 r. Poselski projekt nowelizacji zakłada natomiast, że zarówno dla prosumenta klasycznego, prosumenta zbiorowego, jak i prosumenta wirtualnego okres wsparcia inwestycyjnego będzie wynosił 25 lat.

  Dla nowych prosumentów po zmianach modelu rozliczania stawek zmiennych dystrybucyjnych (likwidacja mechanizmu rozliczenia opłat dystrybucyjnych przez spółki obrotu), model docelowy ma zapewnić możliwość korzystania zarówno z umowy kompleksowej, jak i umów rozdzielonych.

  Teraz projektem zajmie się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

  Na podstawie obecnej ustawy o odnawialnych źródłach energii w ramach systemu wsparcia prosument otrzymuje opust na opłacie za energię czynną, opłacie dystrybucyjnej zmiennej i jakościowej w stosunku zależnym od mocy instalacji:

  1) dla instalacji do 10 kW prosument otrzymuje opust w wysokości 80% ilości energii wprowadzonej do sieci;

  2) dla instalacji powyżej 10 kW prosument otrzymuje opust w wysokości 70% ilości energii wprowadzonej do sieci.

  Prosument może wykorzystać opust za energię wprowadzoną do sieci w ciągu 12 miesięcy od jej wprowadzenia do sieci. Ma obowiązek rozliczania energii elektrycznej w oparciu o umowę kompleksową - odbiorcy rozliczani na podstawie umów rozdzielnych nie mają możliwości skorzystania z systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą rozliczenia zmiennych opłat dystrybucyjnych w relacji prosument - sprzedawca jest ilość energii pobranej z uwzględnieniem opustu, tj. skorygowana o pobraną energię zmagazynowaną.

  (ISBnews)

   

 • 20.07, 11:23Projekt dot. inwestycji jądrowych zakłada skrócenie procedur o 12-18 miesięcy 

  Warszawa, 20.07.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej, zakładający skrócenie o 12-18 miesięcy procedur związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących trafił właśnie do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Uwagi do projektu można składać przez 21 dni.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które jest autorem projektu, szacuje, że w ciągu 10 lat złożone zostaną dwa wnioski przez inwestorów o wydanie decyzji zasadniczej dla dwóch elektrowni jądrowych.

  Projekt nowelizacji zakłada m.in:

  - doprecyzowanie przepisów dotyczących decyzji zasadniczej oraz przesunięcie jej na wcześniejszy etap procesu licencjonowania elektrowni jądrowej;

  - rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej;

  - rozszerzenie zakresu przedmiotowego decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również do pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko;

  - wprowadzenie obowiązku przekazywania bezpłatnie danych do inwestora obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

  - wyłączenie stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

  - doprecyzowanie na jakie konkretnie elementy prac budowlanych i czynności rozruchowych wymagane jest zezwolenie prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

  - jednoznaczne uregulowanie dopuszczenia do dalszego prowadzenia ruchu bloku po pozytywnych wynikach testów rozruchowych, do czasu uzyskania zezwolenia prezesa PAA na eksploatację, na podstawie warunków zezwolenia na rozruch;

  - doprecyzowanie przepisów o wyznaczaniu i wprowadzaniu obszaru ograniczonego użytkowania.

  "Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy pozwoli bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy, w stosunku do szacowanego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w tym obecnego brzmienia specustawy jądrowej. Wskazana oszczędność czasu została oszacowana konserwatywnie" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  W podlegającym ocenie okresie najbliższych 10 lat przewiduje się złożenie przez inwestorów dwóch wniosków o wydanie decyzji zasadniczej dla dwóch elektrowni jądrowych przewidzianych do budowy w Programie polskiej energetyki jądrowej, podano także.

  Uchwała Rady Ministrów z  2 października 2020 r. "Program polskiej energetyki jądrowej" oraz uchwała Rady Ministrów z 2 lutego 2021 r. w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", przewidują wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej jako narzędzia umożliwiającego redukcję krajowej emisji CO2, stabilizację cen energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

  Na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli, można uznać, że realizacja Programu, czyli budowa w Polsce elektrowni jądrowych przyczyni się do uniknięcia kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 na poziomie 2 660 mln zł rocznie w latach 2024-2030. Uwzględniając czas oceny ujęty w dokumencie (2018-2028), oznacza to oszczędność na poziomie 15 960 mln zł. Jest to jednak efekt pośredni wynikający z specustawy jądrowej, a nie z projektowanych regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 19.07, 16:59Rząd ma zająć się jutro projektem noweli o funkcjonowaniu górnictwa węgla kam.  

  Warszawa, 19.07.2021 (ISBnews) - Rząd ma zająć się jutro projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, zakładającym przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Projektowane zmiany zakładają m.in:

  -  przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

  - zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 12 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

  - uwzględnienia w limicie środków, o którym mowa w pkt 3, możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom i byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) przedstawiono wpływ projektu na sektor finansów publicznych w latach 2021–2027, który po stronie wydatków wykazuje zwiększenie na kwotę 9 521 mln zł, z czego:

  – wydatki z budżetu państwa w formie dotacji - 8 412 mln zł

  – dotacje z NFOŚiGW - 1 109 mln zł.

  Kwota wydatków obejmuje koszty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego dla jednostek, których likwidację rozpoczęto:

  – przed dniem 1.01.2007 r. - 3 152 mln zł

  – w latach 2015–2018 - 4 153 mln zł

  – w latach 2021–2023 - 2 216 mln zł

  Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie z 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 wynosi 7 mld zł i obejmuje finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

  Według tych danych, w latach 2021–2027 wydatki zostały oszacowane na kwotę 6 369 mln zł dla jednostek, których likwidację rozpoczęto po 1 stycznia 2015 r. Uwzględniając środki już wydatkowane na ten cel w latach 2015–2020, w projekcie ustawy limit podwyższono do 12 mln zł i wydłużono okres finansowania do 2027 r.

  Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych  pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz przewidzianej w projekcie możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  (ISBnews)

 • 14.07, 16:07KE zaproponowała pakiet zmian celem ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. 

  Warszawa, 14.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet propozycji ustawodawczych, których celem jest dostosowanie polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., poinformowała Komisja Europejska.

  Celem jest obniżenie poziomu emisji tak, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. 

  "Gospodarka oparta na paliwach kopalnych osiągnęła swoje granice. Następnym pokoleniom chcemy zostawić zdrową planetę, a także zapewnić dobre miejsca pracy i wzrost gospodarczy, który nie szkodzi przyrodzie. Europejski Zielony Ład to nasza strategia wzrostu, która zmierza ku gospodarce bezemisyjnej" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

  W ramach przedstawionego dzisiaj pakietu Komisja Europejska proponuje zwiększenie rocznego tempa redukcji emisji dwutlenku węgla z określonych sektorów gospodarki w oparciu o unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Proponuje też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa oraz dostosowanie do światowego mechanizmu kompensacji i redukcji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) oraz włączenie do EU ETS emisji z żeglugi.

  Jednocześnie planowane jest ustalenie odrębnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do dystrybucji paliwa dla transportu drogowego i budynków. Komisja proponuje również zwiększenie środków na Fundusz Innowacyjności i Fundusz Modernizacyjny.

  Komisja chce, by państwa członkowskie przeznaczały całość swoich dochodów z handlu uprawnieniami do emisji na projekty związane z klimatem i energią. Specjalna część dochodów z nowego systemu dotyczącego transportu drogowego i budynków powinna łagodzić ewentualne skutki społeczne dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, podano także.

  W projektowanym rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego KE proponuje dla każdego państwa UE zaostrzone wartości docelowe w zakresie redukcji emisji w przypadku budynków, transportu drogowego i krajowego transportu morskiego, rolnictwa, odpadów i małych sektorów przemysłu. Wartości te opierają się m.in. na PKB na mieszkańca i są dostosowane dla każdego państwa.

  W rozporządzeniu w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa Komisja zaproponowała też ustanowienie ogólnego celu UE dotyczącego usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze, odpowiadającego 310 mln ton emisji CO2 do 2030 r. Zdaniem KE będzie to wymagać od państw członkowskich dbania o naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla i rozszerzania ich, aby osiągnąć określony przez Komisję cel. Komisja ocenia, że do 2035 r. UE powinna dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sektorach użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa, co dotyczy również emisji rolniczych innych niż CO2, takich jak emisje pochodzące ze stosowania nawozów i od zwierząt gospodarskich. 

  Z kolei strategia leśna UE ma na celu poprawę jakości, ilości i odporności lasów i zakłada m.in. zasadzenie trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030 r.

  W  dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii zostanie ustalony zwiększony poziom docelowy, zgodnie z którym do 2030 r. 40% energii należy produkować ze źródeł odnawialnych. Konkretne wartości docelowe zostaną zaproponowane dla poszczególnych państw w odniesieniu do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu, budynkach i przemyśle. Zaostrzone zostaną kryteria zrównoważonego wykorzystania bioenergii, a wszelkie programy wsparcia dla bioenergii w państwach członkowskich należy opracowywać w sposób zgodny z zasadą wykorzystania kaskadowego biomasy drzewnej.

  Z kolei dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ma określić bardziej ambitny wiążący roczny cel dotyczący ograniczenia zużycia energii. Ten cel ma wpłynąć na sposób ustalania wkładów krajowych i prawie dwukrotnie zwiększyć roczne zobowiązanie państw członkowskich w zakresie oszczędności energii. Sektor publiczny zostanie zobowiązany do corocznej renowacji 3% swoich budynków, aby stymulować tzw. falę renowacji.

  Wprowadzone zostaną także bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, w tym wymóg zmniejszenia emisji z nowych samochodów o 55% od 2030 r. i o 100% od 2035 r. w porównaniu z poziomami z 2021 r. W rezultacie - jak zaznaczyła KE wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 r. będą bezemisyjne.

  Aby zagwarantować kierowcom możliwość ładowania pojazdów lub zakupu paliwa w niezawodnej sieci w całej Europie, nowelizacja rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych nałoży na państwa członkowskie wymóg zwiększenia zdolności ładowania proporcjonalnie do sprzedaży samochodów bezemisyjnych oraz wymóg instalacji punktów ładowania i tankowania na głównych autostradach w regularnych odstępach: co 60 km w przypadku ładowania energią elektryczną i co 150 km w przypadku tankowania wodoru.

  Rozporządzenie nałoży też obowiązek, aby samoloty i statki miały dostęp do czystej energii elektrycznej w głównych portach i na lotniskach. Inicjatywa ReFuelEU Aviation ma zobowiązać dostawców paliw do włączania coraz większych ilości zrównoważonych paliw lotniczych do paliw do silników odrzutowych uzupełnianych w portach lotniczych UE, w tym niskoemisyjnych paliwach syntetycznych (tzw. e-paliwach). Natomiast Inicjatywa FuelEU Maritime ma sprzyjać wprowadzaniu zrównoważonych paliw okrętowych i technologii bezemisyjnych dzięki ustanowieniu maksymalnego limitu emisji gazów cieplarnianych przez statki zawijające do portów europejskich.

  W ramach przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii KE zaproponowała dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych do polityki UE w zakresie energii i klimatu, wspierania czystych technologii oraz zniesienia przestarzałych zwolnień i stawek obniżonych, które obecnie zachęcają do stosowania paliw kopalnych, podano także.

  Nowy mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 ma wprowadzić cenę za emisje dwutlenku węgla w przypadku importu określonych produktów.

   Dzięki temu obniżanie emisji w UE przyczyni się do globalnego spadku emisji, a nie do przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji poza Europę. Celem tego mechanizmu jest również zachęcenie przemysłu spoza UE i naszych partnerów międzynarodowych do podejmowania podobnych działań, uzasadniła Komisja.

   Zaproponowano Nowy Fundusz Społeczny na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, który ma zapewnić państwom członkowskim specjalne środki finansowe, aby pomóc obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność. Fundusz Społeczny na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu byłby finansowany z budżetu UE w kwocie równej 25% spodziewanych dochodów z handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do paliw stosowanych w budynkach i transporcie drogowym. Miałby zapewnić państwom członkowskim finansowanie w wysokości 72,2 mld euro na lata 2025–2032 w oparciu o ukierunkowaną zmianę wieloletnich ram finansowych.

  Dzięki propozycji wykorzystania równoważnego finansowania ze strony państw członkowskich fundusz pozwoliłby na uruchomienie 144,4 mld euro na społecznie sprawiedliwą transformację.

  Korzyści wynikające z podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony ludzi i planety są następujące: czystsze powietrze, chłodniejsze i bardziej ekologiczne miasta, zdrowsze społeczeństwo, niższe zużycie energii i niższe rachunki, nowe miejsca pracy w Europie, technologie i możliwości przemysłowe, więcej przestrzeni dla przyrody oraz zdrowsza planeta dla przyszłych pokoleń, podsumowała Komisja.  

  Zielony Ład, przedstawiony przez Komisję 11 grudnia 2019 r., ma sprawić, że do 2050 r. Europa stanie się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną. Europejskie prawo o klimacie, które wejdzie w życie w tym miesiącu, za pomocą wiążących przepisów zobowiązuje UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zawiera cel pośredni, który polega na zmniejszeniu do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

  Dzięki obowiązującemu prawodawstwu UE w dziedzinie klimatu i energii emisje gazów cieplarnianych w UE już spadły o 24%  w porównaniu z 1990 r., podczas gdy w tym samym okresie gospodarka UE wzrosła o ok. 60%, co oznacza, że wzrost jest niepowiązany z emisjami, podała Komisja.

  (ISBnews)

   

 • 12.07, 12:31MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2026 r. na poziomie 7 085 MW 

  Warszawa, 12.07.2021 (ISBnews) -  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2026 na poziomie 7 085 MW, wynika z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023.

  Projekt rozporządzenia, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) został skierowany do konsultacji.

  Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2026 przeprowadzanej w 2021 r. oraz aukcji dodatkowych na 2023 r. przeprowadzanych w 2022 r. Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły termin aukcji głównej w tym roku na 16 grudnia 2021 r.

  W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łącznie zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2026 to 7 085 MW.

  Z projektu rozporządzenia wynika, że zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2023 wynosi:

  - 1 791 MW dla I kwartału,

  - 1 160 MW dla II kwartału,

  - 1 160 MW dla III kwartału,

  - 1 973 MW dla IV kwartału;

  Projekt rozporządzenia określający parametry aukcji głównej na rok dostaw 2026 oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2023 został sporządzony na podstawie:

  - Raportu zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy dotyczący parametrów aukcji głównej na rok dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych na rok 2023, czerwiec 2021 r.

  -  Decyzji Komisji Europejskiej – "State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism" z 7 lutego 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 13:32MRPiT: Właściciele nieruchomości mają obowiązek deklaracji źródła ciepła 

  Warszawa, 01.07.2021 (ISBnews) - Właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych oraz właściciele lokali usługowych mają od dzisiaj obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i polityki społecznej Anna Kornecka. Dla źródeł ciepła, uruchomionych przed 1 lipca - deklarację należy złożyć w ciągu 12 miesięcy, w przypadku źródeł uruchamianych od 1 lipca - w ciągu 14 dni.

  "Za 40% emisji CO2 w naszej atmosferze odpowiadają budynki, a połowa z nich to właśnie budynki mieszkalne i dlatego bardzo zależy nam na tym, aby stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza, z ubóstwem energetycznym i sprawić, aby te nasze budynki były niskoemisyjne. I temu właśnie ma służyć uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Obowiązek złożenia deklaracji będą mieli wszyscy właściciele i zarządcy budynków, którzy posiadają samodzielne źródło ciepła o mocy 1 MW. Jeżeli źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca, na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, natomiast ci, którzy do tego systemu dopiero dołączą - mają 14 dni.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji ZONE, realizowanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat - do sierpnia 2023 r. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, w tym m.in.  zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzacja budynków czy wpis do rejestru uprawnionych.

  "E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, by tworzyły łatwy, przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli, przedsiębiorców i jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowane informacje dla administracji" - podkreśliła Kornecka.

  Przypomniała, że dotychczas przeprowadzono pilotaż w kilku polskich gminach, jak np. Skawina czy Wielka Wieś,  które - jak powiedziała - deklaracje o źródle ciepła zbierały własnym sumptem i na własne potrzeby.

  P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GUNB) Dorota Cabańska podkreśliła, że stworzenie systemu pozwoli na zebranie ustandaryzowanych danych na terenie całego kraju, by na ich podstawie przygotowywać odpowiednie polityki, nakierowane na redukcję emisji.

  Deklaracje można złożyć elektroniczne przez stronę internetową GUNB bądź przez formularz składany w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla lokalizacji budynku.

  (ISBnews)

   

 • 30.06, 13:53Prezydent podpisał nowelę uchylającą przedłużanie koncesji bez decyzji środow. 

  Warszawa, 30.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, uchylająca możliwość jednorazowego przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma na celu usunięcie przepisów umożliwiających  jednorazowe przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto projekt ma na celu usunięcie wątpliwości w zakresie zgodności obowiązującego stanu prawnego z prawem Unii Europejskiej.

  Proponowane zmiany nie eliminują z systemu prawnego możliwości jednokrotnego przedłużenia przedmiotowych koncesji. Zmiana zakłada jedynie uchylenie przepisów zwalniających z wymogu dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy wnioskowaniu o jednorazowe przedłużenie tych koncesji, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 11:08MKiŚ chce, by zmiany w rozliczaniu prosumentów weszły w życie w 2022 r. 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Zmiany w rozliczaniu energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów powinny wejść w życie w 2022 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

  "Krańcowa data, której nie możemy przekroczyć to 31 grudnia 2023 r. Chcielibyśmy jak najszybciej dokonać zmiany dla nowych prosumentów" - powiedział Zyska podczas spotkania prasowego.

  Podkreślił, że w przypadku tych prosumentów, którzy pierwszą MWh wprowadzili do systemu będzie to wynikiem procesu legislacyjnego w trakcie obowiązywania systemu opustów. Będzie on działał przez 15 lat.

  "Chcemy, żeby zmiany weszły w życie na pewno w roku 2022 r.," - dodał wiceminister.

  Zaznaczył jednak, że dokładna data zależeć będzie od przebiegu procesu legislacyjnego.

  Odejście od dotychczasowego systemu opustów zakłada projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nad którym zakończyły się konsultacje społeczne. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, nowi prosumenci, wchodzący na rynek po 2021 r. mieliby możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej po średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału. Nowelizacja wprowadza także instytucję agregatorów rynku energii.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 09:51NFOŚiGW uruchomi nową, pomostową edycję 'Mojego Prądu' 1 lipca 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi 1 lipca nową edycję programu "Mój Prąd" o charakterze pomostowym, zapewniającym finansowanie na instalacje powstałe pod koniec 2020 r. i w I połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Budżet tej edycji wyniesie ok. 500 mln zł.

  "Program 'Mój Prąd 3.0' zostanie uruchomiony 1 lipca. Będzie to program pomostowy, który uwzględni tych wszystkich prosumentów, którzy zbudowali instalacje na przełomie 2020 i 2021, a także w I poł. 2021 r. i nie zdążyli załapać się na 'Mój Prąd 2.0'" - powiedział Zyska podczas spotkania prasowego.

  Dodał, że wartość budżetu tej edycji to szacunkowo ok. 500 mln zł. Kwota może okazać się wyższa, w zależności od ostatecznej wartości w przeliczeniu na złote przeznaczonych na nią środków europejskich.

  "Zmierzamy w sposób zaplanowany, świadomy i przemyślany do stworzenia nowego systemu energetycznego w Polsce z udziałem świadomych prosumentów. Temu służą zaproponowane przez nas zmiany w ustawie prawo energetyczne i ustawie o OZE. Program 'Mój Prąd' 4.0 będzie skoordynowany w czasie z wejściem w życie zmian w prawie" - dodał wiceminister.

  "System opustów się skończy i z siedmiomiesięcznym wyprzedzeniem komunikujemy, że nowa edycja, 'Mój Prąd 4.0', to będzie edycja ukierunkowana nie tylko na domową fotowoltaikę, tylko by zachęcić prosumenta do skonfigurowania instalacji, by był przygotowany też do współpracy z agregatorami" - powiedział prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

  W ubiegłym tygodniu wiceminister Zyska informował ISBnews.TV, że najbliższa edycja programu "Mój Prąd" zostanie uruchomiona w lipcu, natomiast kolejna, przyszłoroczna edycja może już uwzględniać dofinansowania do magazynów energii i magazynów ciepła, a razem z nią zostanie uruchomiony program dla operatorów sieci, związany z instalacją zbiorczych magazynów energii.

  "Mój Prąd" to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Według wcześniejszych zapowiedzi, pierwsze dwa nabory "Mojego Prądu" mają przyczynić się do redukcji CO2 o 1 000 000 000 kg/rok.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 15:05Kornecka z MRPIT: System dot. prosumentów do korekty, ale powinien być utrzymany 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Obowiązujący system rozliczania prosumentów - tzw. system opustów wymaga korekty, ale powinien być dostępny także dla nowych prosumentów, którzy wejdą na rynek po roku 2021, uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. 

  Odejście od dotychczasowego systemu opustów zakłada projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), nad którym zakończyły się konsultacje społeczne. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, nowi prosumenci, wchodzący na rynek po 2021 r. mieliby możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej po średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału.

  "Konsultacje są prowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i i Technologii złożyło swoje uwagi do zaprezentowanych rozwiązań legislacyjnych. Częściowo też publikowaliśmy nasze stanowisko, jeżeli chodzi o system opustowy, nad którego reformą Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii od dłuższego czasu pracowało, czyli założenia reformy systemu opustowego, który jako taki musi ulec pewnej korekcie, ale postulujemy wysłużenie istnienia systemu opustowego na pewno jeszcze na okres kilku lat" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Wyraziła nadzieję na wypracowanie wraz z MKiŚ kompromisowego rozwiązania.

  "Sygnały płynące z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na razie są dosyć optymistyczne, że jest wola dialogu i mamy nadzieję, że nasze stanowisko, nasze postulaty zostaną uwzględnione" - dodała.

  Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh.

  W przypadku instalacji o mocy powyżej 10  kW za 1 kWh  oddaną może odebrać 0,7 8 kWh.

  (ISBnews)

 • 25.06, 08:02Sejm znowelizował ustawę o rynku mocy  

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rynku mocy, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, stabilność warunków rozwoju przemysłu oraz transformacja energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Za nowelą opowiedziało się 397 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 34.

  Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, cechujące się lepszymi parametrami emisyjnymi, czyli niższą emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

  Nowelizacja zakłada:

  • Odstąpienie od dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek wysokoemisyjnych (emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW).
  • Wyeliminowanie niepewności po stronie uczestników rynku mocy, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie po wejściu w życie unijnego rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
  • Wsparcie realizacji nowych niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, w tym możliwości zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę w technologii spełniającej ten limit.
  • Zapewnienie korzystnych przepisów dla odbiorców o tzw. "płaskim i stabilnym profilu" zużycia, tj. o niższych wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Rozwiązanie to ma na celu zachowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
  • Wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i usprawnienie funkcjonowania procesów rynku mocy, w tym uruchomienie obrotu wtórnego na rynkach zorganizowanych i giełdach towarowych.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  W 2018 r. Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu rynku mocy, czyli przejściu z rynku jednotowarowego - tylko energii, na rynek dwutowarowy - energii i mocy. Rynek mocy pozwolił na modernizację znacznej części majątku wytwórczego potrzebnego do prawidłowego bilansowania mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz umożliwił budowę nowych bloków i uzyskanie pozytywnych wyników ekonomicznych. Ponadto sprzyja możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz aktywizuje nowych uczestników rynku, m.in. inwestorów planujących budowę magazynów energii.

  (ISBnews)

   

 • 24.06, 12:11Soboń z MAP: W razie potrzeby wsparcia dla JSW lub Bogdanki - będziemy rozmawiać 

  Warszawa, 24.06.2021 (ISBnews) - Gdyby zaistniała potrzeba dołączenia do systemu wsparcia, jaki zakłada umowa społeczna, dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego także Lubelskiego Węgla Bogdanka bądź Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) jest gotowe do rozmów ze stroną społeczną na ten temat, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. MAP chce uruchomić system wsparcia "jak najszybciej", od 2022 r.

  "Spółki objęte systemem wsparcia to są spółki Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Polska Grupa Górnicza. Lubelski Węgiel 'Bogdanka' oraz Jastrzębska Spółka Węglowa nie są dzisiaj objęte tym systemem wsparcia i nie są częścią wniosku [prenotyfikacyjnego] złożonego do Komisji Europejskiej o pomoc publiczną. […] Gdyby była sytuacja, która wymagałaby zmiany wniosku i dołączenia do systemu również tych jednostek, które znajdują się w tych spółkach, będziemy o tym ze stroną społeczną rozmawiać, to jest jeden z zapisów umowy" - powiedział Soboń, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.

  Poinformował, że Polska złożyła wniosek prenotyfikacyjny dotyczący uzgodnionego wsparcia dla górnictwa do Komisji Europejskiej. W trakcie rozmów mają zostać określone parametry, które będą podstawą docelowego wniosku, aby formalnie przeprowadzić proces notyfikacji.  Obecne rozmowy powinny - zdaniem wiceministra - zakończyć się za ok. dwa miesiące złożeniem docelowego wniosku.

  Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce zakończyć proces notyfikacyjny jeszcze w tym roku.

  "Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, chcielibyśmy to zrobić jeszcze w tym roku, tak aby ten system wsparcia uruchomić od roku 2022 r." - podkreślił Soboń.

  Umowa społeczna dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego została podpisana pod koniec maja br. Daje możliwość funkcjonowania kopalń do 2049 roku i pozwala na wprowadzenie mechanizmów pomocy publicznej przy zakupie węgla przez energetykę zawodową.

  Górnicy otrzymają ustawową gwarancję zatrudnienia dla wszystkich, aż do momentu nabycia praw emerytalnych. Każdy, kto zdecyduje się na wcześniejsze odejście z pracy otrzyma jednorazową odprawę w wysokości 120 tys. zł.

  Zapisy umowy społecznej gwarantują także rozpoczęcie w latach 2023-2029 inwestycji m.in. w instalacje zgazowania węgla na potrzeby produkcji metanolu czy infrastruktury w energetyce do wychwytywania emitowanego CO2.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 15:07Forum Energii: W rozliczaniu prosumentów potrzebne zrównoważenie i elastyczność 

  Warszawa, 23.06.2021 (ISBnews) - Zmiany w systemie opustów dla prosumentów - właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych - są konieczne, jednak potrzebne jest zrównoważenie systemu wsparcia i zachowanie elastyczności systemu, wynika z opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  "Zakładając, że celem wprowadzanych zmian jest stabilny rozwój energetyki prosumenckiej i poprawa warunków integracji odnawialnych źródeł zmiennych w systemie energetycznym, potrzebny jest system, który będzie jednocześnie:

  - zachęcał do redukcji zapotrzebowania w godzinach szczytu,

  - gwarantował zwrot inwestycji w perspektywie 5-8 lat" - czytamy w opinii.

  Forum Energii proponuje trzy sposoby na zrównoważony system wsparcia. Pierwszy z nich to stała cena zakupu, tj. za każdą jednostkę energii (kWh) wprowadzoną do sieci prosument miałby otrzymywać z góry ustaloną kwotę, która się nie zmienia przez np. 15 lat. Po tym okresie mógłby sprzedawać po cenach kwartalnych lub agregatorom.

  Taki system jest prosty - można łatwo wyliczyć okres zwrotu i określić stawki, by zachęcały do inwestycji. Stawki zakupu energii dla nowych instalacji w kolejnych latach można dostosowywać do sytuacji rynkowej - przy spadających cenach instalacji mogą być coraz mniejsze. Ważne, żeby stawki były konsultowane i ustalane przynajmniej na kilka lat do przodu, zaznaczono.

  Dobrze dobrana taryfa może wyeliminować konieczność stosowania ulgi termomodernizacyjnej czy prowadzenia dodatkowych systemów typu "Mój Prąd", redukując jednocześnie dodatkowe koszty administracyjne, uważają także eksperci.

  Druga propozycja to "100%+" - zmodyfikowana propozycja rządowa.

  "W celu utrzymania poziomu zachęty, jaki oferuje system opustów, nowelizacja powinna zaoferować wyższy mnożnik ceny kwartalnej po której skupowana byłaby energia. Mnożnik mógłby np. wynosić 175%, żeby dorównać obecnemu systemowi opustów. Tak jak w przypadku stałej ceny zakupu, różnica między cenami rynkowymi, a stawką dla prosumenta byłaby oddawana spółce obrotu przez Zarządcę Rozliczeń z opłat OZE. Mnożnik powinien być poddawany weryfikacji wraz z rozwojem rynku i spadkiem cen instalacji" - czytamy dalej.

  Zdaniem ekspertów, odpowiednio dobrany mnożnik może wyeliminować konieczność dublowania systemów wsparcia (Mój Prąd) czy stosowania ulgi termomodernizacyjnej. Jednak prawo do korzystania ze zwiększonego mnożnika powinno być ograniczone czasowo, np. do 15 lat. Mankamentem proponowanego systemu nadal pozostaje brak przewidywalności cen energii, do których odnosiłby się mnożnik. Tworzy to niepotrzebne ryzyko po stronie prosumentów, którego nie mają np. profesjonalni inwestorzy korzystający ze stałej ceny zakupu lub kontraktów różnicowych po wygranych aukcjach, wskazano także.

  Trzecia propozycja to "100% z programem Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną".

  "Gdyby propozycja rządowa miała wejść w życie bez zmian, konieczne jest równoczesne utrzymanie programu 'Mój Prąd' i ulgi termomodernizacyjnej. Brak opłacalności w systemie skupu nadwyżek powinno być rekompensowane wsparciem inwestycyjnym. Jednak potrzebne są jego modyfikacje" - napisano w materiale.

  W tym wypadku program "Mój Prąd" powinien wyznaczać przynajmniej na 3 lata do przodu roczne budżety i poziomy dofinansowania instalacji. Wyznaczy to jednocześnie ilość i moc instalacji, które miałyby powstać, dając pewność i kierunek rozwoju rynku. Intensywność wsparcia mogłaby być zmniejszana z roku na roku, by podążać z rozwojem rynku. Jednocześnie nie powinno być przerw między naborami, by zachować ciągłość i nie powodować szoków na rynku. Utrzymywanie kilku systemów wsparcia nadal jednak byłoby nieoptymalne ze względu na koszty administracyjne i złożoność procesów, które mogą zniechęcać prosumentów do inwestycji.

  "Wszystkie trzy opcje można też wdrażać z rozróżnieniem dla wielkości instalacji i typu prosumenta - w zależności od tego czy prowadzi działalność gospodarczą czy jest gospodarstwem domowym. Nowy system nie powinien dopuszczać do nadmiernego wsparcia" - czytamy dalej.

  Forum Energii proponuje też dwa sposoby na uelastycznienie systemu. Elastyczność można osiągnąć m.in. poprzez zobowiązanie prosumentów do stosowania taryf dynamicznych oraz poprzez rozpowszechnienie magazynów energii.

  "1) Nowi prosumenci jako bardziej świadomi odbiorcy mogliby zostać zobowiązani do stosowania taryf dynamicznych, które mają zostać wprowadzone wraz z zaproponowaną nowelizacją. Bodźce cenowe energii pobranej zachęcą do korzystania z energochłonnych urządzeń elektrycznych w momentach niższych stawek lub z własnej produkcji. Zredukuje to zapotrzebowanie w szczycie. Energia oddawana do sieci rozliczana byłaby na zasadach systemu wsparcia.

  2) Modernizacja sieci niskiego napięcia poprzez instalowanie magazynów energii może ułatwić dalszą integrację źródeł rozproszonych. O ile prosumenci mają możliwość inwestowania we własne urządzenia magazynujące energię, znacznie taniej jest inwestować w większe instalacje na poziomie lokalnym" - wskazano w opinii.

  Utrzymywanie sieci dystrybucyjnych w stanie umożliwiającym transformację energetyczną jest usługą publiczną. Dlatego w pierwszej kolejności to operatorzy sieci dystrybucyjnych powinni być zachęcani do inwestowania w rozwiązania, które umożliwią dalszy przyrost mocy po stronie prosumentów, uważają eksperci.

  "Zmiany w systemie opustów są konieczne, pierwszym krokiem jest jasna deklaracja rządu dotycząca pożądanych wolumenów mocy instalowanych w przyszłości. Energetyka słoneczna w krótkim czasie stała się ważną gałęzią polskiej gospodarki. Istotna jest rozważna ocena skutków proponowanej regulacji. Ograniczenie opłacalności inwestycji w przydomowe elektrownie miałoby dużo szersze konsekwencje niż tylko skurczenie branży i odebranie szansy niedoszłym prosumentom. Zburzyłoby jeden z filarów polskiej transformacji energetycznej" - podsumowano w materiale.

  Wcześniej w czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych propozycję nowelizacji ustawy - prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada wygaszenie systemu opustów od 1 stycznia 2022 r. i zastąpienie go modelem zakupu i sprzedaży energii.

  (ISBnews)

   

 • 21.06, 11:52Planowane rekompensaty dla gmin wz. ze zmianą opodatk. wiatraków to 278 mln zł 

  Warszawa, 21.06.2021 (ISBnews) - Koszt maksymalnej rekompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. został oszacowany na 278 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

  "Proponuje się, aby maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy stanowiła wartość dochodów utraconych w 2018 r. rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 lipca 2018 roku na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie noweli o OZE, a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą OZE. Przyjęcie tego założenia w sposób kompletny czyni zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i generuje wydatki dla budżetu państwa z tytułu rekompensat w kwocie ok. 278 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Rekompensaty mają być wypłacane z budżetu państwa na wniosek gminy. Mają zostać zapewnione w budżecie na 2022 rok.

  Celem ustawy jest przygotowanie mechanizmu rekompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. 

  "Gminy, ustalając budżet na 2018 r., miały prawo czynić prognozy budżetowe, które, w oparciu o obowiązujący wówczas stan prawny, zakładały większe wpływy. Zmiany definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej, które weszły w życie w trakcie roku podatkowego z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 r. nie tylko uszczupliły dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości, ale również wpłynęły na zobowiązanie gmin do zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za posadowione elektrownie wiatrowe" - czytamy dalej.

  Taki stan faktyczny wpłynął na pogorszenie sytuacji majątkowych gmin oraz mógł mieć negatywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 21.06, 11:04Prezes URE: W projekcie transformacji energetyki brak koncepcji działania rynku 

  Gdańsk, 21.06.2021 (ISBnews) - W projekcie transformacji sektora elektroenergetycznego brakuje koncepcji tego, jak nowy, duży podmiot ma funkcjonować na rynku energii, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

  "Czego mi brakuje w tym dokumencie, to koncepcji, jak powinien wyglądać rynek po przeprowadzeniu tego procesu" - powiedział Gawin podczas sesji plenarnej na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku.

  Przypomniał, że w dokumencie mowa jest o inwestycjach w inne źródła wytwórcze, głównie gazowe. Drugim filarem jest utrzymanie poziomu rezerw, a trzecim - utrzymanie stabilnego poziomu cen.

  "Nie widzę, jak te dwa ostatnie filary mają być zrealizowane. Mówimy o dość dużej koncentracji w sektorze. Powstanie podmiot, który będzie produkował 55% energii, będzie miał 70 jednostek wytwórczych opartych na węglu. Brakuje odpowiedzi, jak ten podmiot będzie funkcjonował - czy w rynku, czy też na zlecenie operatora systemu przesyłowego" - dodał prezes.

  Pod koniec maja Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło konsultacje projektu dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Projekt przewiduje utworzenie przez spółki energetyczne podmiotów skupiających aktywa wytwórcze oparte na węglu, nabycie ich przez Skarb Państwa i wniesienie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które zostanie przekształcone w Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Nabycie udziałów przez Skarb Państwa zaplanowano na II lub III kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:50Senat przedstawił projekt liberalizujący tzw. ustawę odległościową 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładającego liberalizację "kryterium 10H" w odniesieniu do odległości od zabudowy mieszkaniowej. Projekt poparło 51 senatorów, 42 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej oraz wskazanych form ochrony przyrody powinna wynosić nie mniej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej, liczonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, uwzględniając wirnik wraz z łopatami. Przyjęty limit wysokości określany jest jako "kryterium 10H".

  "Wprowadzenie zasady minimalnej odległości budynków mieszkalnych od istniejących lub planowanych elektrowni wiatrowych, w praktyce doprowadziło do zablokowania zabudowy mieszkaniowej na znacznych obszarach gmin, w szczególności na terenach intensywnie urbanizowanych, terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową" - czytamy w uzasadnieniu.

  Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania zakładają liberalizację "kryterium 10H" w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzany do ustawy przepis zakłada, że w postępowaniach w sprawie lokalizacji i budowy budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, niespełnienie wymogu "10H" nie może stanowić przesłanki:

  - odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy albo

  - odmowy wydania pozwolenia na budowę albo

  - wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, w przypadku gdy odległość, w której przewidziana jest lokalizacja i budowa budynku o funkcji mieszkaniowej od elektrowni wiatrowej wybudowanej przed dniem wejścia w życie przepisu, jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

  Wprowadzenie tzw. "odległości 5H",umożliwi rozwój inwestycji mieszkaniowych na terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na działkach znajdujących się na tych terenach, w szczególności dla których nie zostały dotychczas wydane decyzje WZ, czytamy także.

  Przepis ten znajdzie także zastosowanie w przypadku, gdy na danym obszarze obowiązuje plan miejscowy uwzględniający odległość określoną zgodnie z "kryterium 10 H".

  Proponowany przepis przejściowy zakłada, że do wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia wżycie przedmiotowej nowelizacji postępowań w sprawie lokalizacji i budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, stosowane będą przepisy nowe.

  Zgodnie z projektem, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:03Senat przeciw możliwości przedłużenia koncesji na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, usuwającą przepisy umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej.

  Do noweli wprowadzono poprawki dotyczące wykreślenia możliwości jednorazowego wydłużania koncesji na poszukiwania i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobycie na dwa lata. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Uchylane przepisy dot. wydobycia węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki, wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji - w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego - do 6 lat.

   (ISBnews)

   

 • 18.06, 13:37Rząd planuje przyjąć w III kw. strategię ws. rozwoju bezpieczeństwa jądrowego 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć uchwałę dot. strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, która ma określać kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały planowane jest na III kw.

  Obowiązek opracowania strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  wynika z nowelizacji przepisów ustawy Prawo atomowe z 13 czerwca 2019, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw klimatu opracowuje tę strategię, nie rzadziej niż co 10 lat, uwzględniając założenia długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju. Zgodnie z nowelą, pierwsza strategia oraz polityka w tym zakresie mają zostać przedstawione w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten upływa 23 września 2021 r.

  "Strategia określa kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej. Dodatkowo, w strategii sformułowano zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, stanowiące podstawę działań nadzorczych oraz regulacyjnych w obszarze wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego" - czytamy w wykazie.

  Ogłoszenie tych zasad i kierunków działań w dokumencie strategicznym przyjmowanym przez Radę Ministrów ma nadać odpowiedni priorytet bezpieczeństwu oraz wzmocnić stabilność i przejrzystość środowiska regulacyjnego dla realizacji strategicznych projektów wykorzystania energii jądrowej.

  Projekt strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ma charakter programowy i jest wyrazem zaangażowania państwa w zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej we wszystkich działaniach związanych z pokojowym wykorzystaniem technologii jądrowych oraz źródeł promieniowania jonizującego, podano także.

  (ISBNews)

   

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć w II kw. projekt ustawy dot. nadzoru nad farmami offshore 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt ustawy zawierającej rozwiązania w zakresie nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma obejmować system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową (oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd) określonych w ustawie wymagań na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury.

  "Projektowane przepisy określają m.in. zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe), których spełnianie będą potwierdzać certyfikaty wydawane przez uznaną organizację, to jest: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji. Projektowane przepisy określają również zakres czynności nadzorczych wykonywanych przez uznaną organizację w celu wydania określonego certyfikatu dla morskiej farmy wiatrowej" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane przez organizacje uznane przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, które na podstawie projektowanych przepisów będą mogły uzyskać upoważnienie do realizacji zadań w opisanym powyżej zakresie.

  "Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowych inwestycji, ich liczbę, rozmiar oraz złożoność, sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad ich realizacją bezpośrednio przez właściwe organy administracji państwowej wymagałoby znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością zatrudnienia bardzo licznej grupy wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem, energetyką i elektrotechniką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. Natomiast zgodnie z regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie obowiązek zapewnienia nadzoru uznanej organizacji nad budową i eksploatacją morskiej farmy wiatrowej będzie leżał po stronie inwestora" - czytamy dalej w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 17:23Sejm uchylił przepisy przedłużające koncesję na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm uchylił przepisy, umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej. Za nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie głosowało 447 posłów, przeciw było trzech, a wstrzymało się 9.

  Uchylane przepisy wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do 6 lat.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)