Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.01, 14:31Rząd przyjął 'Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski' 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski", przedłożoną przez ministra energii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Plan stanowi wypełnienie wymagań sprawozdawczych wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej" - czytamy w komunikacie.

  Dokument zawiera zaktualizowany opis:

  - środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające zwiększyć efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r.;

  - dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r., podano także.

  Opracowując Krajowy Plan Działań, przyjęto następujące założenia:

  - polityka ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie kontynuowana i przełoży się na obniżenie jej energochłonności;

  - planowane działania w maksymalnym stopniu opierają się na mechanizmach rynkowych oraz w minimalnym stopniu wykorzystują finansowanie budżetowe;

  - cele realizowane są według zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in. przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej;

  - wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej, czytamy w materiale.

  "Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005. Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny. Malejąca energochłonność jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W latach 2006-2015 średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3%. Po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe" - napisano także w komunikacie.

  Bardzo ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację inwestycji energooszczędnych w Polsce są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a także  środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz BOŚ Banku i Funduszu Termomodernizacji i Remontów, przypomina CIR.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:51PSE rozpoczynają publiczne konsultacje regulaminu rynku mocy 

  Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy rozpoczynają konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy, podała spółka.

  "Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno warunki współpracy PSE z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, jak i opis organizacji tego rynku, będą czytelne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy. Organizujemy także, 2 lutego br., otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentujemy proponowane zapisy regulaminu oraz postaramy się opowiedzieć na wszystkie pytania związane z organizacją rynku mocy" - powiedział zastępca dyrektora departamentu rozwoju systemu PSE ds. wystarczalności generacji, cytowany w komunikacie.

  Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:
  - harmonogram procesów rynku mocy;
  - prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  - organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  - warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  - zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  - warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  - procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania, podano także.

  "Szczegóły spotkania konsultacyjnego zostaną podane w odrębnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PSE do 30 stycznia 2018 r." - czytamy także.

  W styczniu 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał, rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania. Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

  (ISBnews)

 • 16.01, 12:49PSPA: Niektóre zapisy ustawy o elektromobilności mogą hamować rozwój branży 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Zaakceptowany przez Sejm projekt ustawy o elektromobilności, choć bardzo ambitny, ze względu na nadmierne regulacje może wyhamować rozwój elektromobilności w niektórych obszarach, a gazomobilność nie jest w nim wspierana w wystarczający sposób, uważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

  "Mamy bardzo ambitną ustawę, która ma regulować nowo powstający rynek w Polsce. To trzeba docenić. Problem jest zawsze ten sam, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą i nie przeregulować rynku" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Zdaniem organizacji, niektóre regulacje zapisane w ustawie będą miały negatywne konsekwencje dla branży i użytkowników pojazdów elektrycznych. Chodzi m.in. o zakaz wjazdu hybryd typu plug-in (PHEV) do stref czystego transportu w miastach, choć pojazdy te mogą poruszać się, wykorzystując jedynie napęd elektryczny.

  "Zakładamy, że jest to pomyłka, bo w innym razie dojdzie do kuriozalnej sytuacji, w której samochód podłączany do zewnętrznego źródła ładowania z tego źródła nie będzie mógł korzystać. To tylko dowodzi, że szybkie tempo procedowania tej ważnej ustawy skutkowało pewnymi błędami, które jednak można naprawić w toku procesu legislacyjnego" - wskazał Mazur.

  "Brakuje w ustawie czasowego zrównania przywilejów dla pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in, np. do roku 2020. Samochody te z powodzenie mogą poruszać się po mieście w trybie elektrycznym, a na trasach w trybie hybrydowym. Jak pokazują dojrzałe rynki Europy Zachodniej, samochody hybrydowe typu plug-in stanowią istotny procent sprzedaży wolumenu wśród aut niskoemisyjnych, a Wielkiej Brytanii jeden z modeli jest liderem tego rankingu. Auta te, pomimo, że są formą przejściową wpływają bardzo dobrze również na rozwój rynku stacji ładowania. Poza tym eksploatacja tego typu aut znacznie uławia późniejszą przesiadkę do samochodów tylko elektrycznych" - dodał ekspert PSPA Michał Baranowski.

  PSPA podkreśla także bariery dla infrastruktury punktów ładowania, m.in. ustawową konieczność przyłączania wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, co może skutkować czasowym zamknięciem lub wręcz likwidacją niektórych ładowarek. Zdaniem organizacji, najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie możliwości funkcjonowania ogólnodostępnych stacji ładowania przyłączonych do sieci wewnętrznej innego obiektu lub wskazanie realnego terminu dostosowania się do nowych przepisów.

  Kolejne zapisy, które budzą wątpliwości organizacji to m.in. konieczność zainstalowania we wszystkich ogólnodostępnych stacjach ładowania liczników do pomiaru energii przekazywanej do pojazdów elektrycznych, ze względu na to, że brakuje dziś sprawdzonych rozwiązań technicznych dotyczących pomiaru zużycia energii w punktach ładowania spełniających wymogi ustawy.

  PSPA przypomina także, że droga do niskiej emisji powinna - według organizacji - prowadzić przez wszystkie rodzaje paliw alternatywnych, w tym gaz ziemny CNG i LNG, które w ustawie są niewystarczająco premiowane, a są idealnym rozwiązaniem w segmentach innych niż pojazdy osobowe. 

  "Technologia gazowa jest sprawdzona i stosowana od wielu lat w krajach wysoko rozwiniętych. Podstawowe zalety to niższa cena tego paliwa i ekologiczność. To obecnie najszybszy możliwy środek do poprawy skali emisyjności w transporcie w dużych aglomeracjach miejskich. Gazomobilność stanowi silne wsparcie elektromobilności w drodze do czystszego powietrza i walki ze smogiem. Polska powinna budować floty niskoemisyjnych autobusów w oparciu miks pojazdów elektrycznych i CNG oraz wspierać LNG w transporcie ciężkim. Takie regulacje też powinny znaleźć się w ustawie" - podkreślił Mazur.

  PSPA zamierza w najbliższym czasie przedstawić kompleksową ocenę ustawy, obecnie jedna apeluje do parlamentarzystów o wprowadzenie niezbędnych poprawek.

  (ISBnews)

 • 16.01, 10:33Piotrowski z ME: Realizacja celu 15% energii z OZE w 2020 r. jest niezagrożona 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Realizacja celu 15% energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. nie jest zagrożona, a spadek udziału w 2016 r. wynikał przede wszystkim z problemu regulacyjnego, poinformował wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Pragnę podkreślić, iż spadek OZE w roku 2016 z poziomu 11,93% w 2015 r. do 11,30% w 2016 roku związany był m.in. z odejściem dużej energetyki systemowej (tj. ponad 17 tys. MW mocy zainstalowanej elektrycznej) od wykorzystywania technologii współspalania, co związane było z uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2015 r., oraz ustawowym ograniczeniem wsparcia OZE dla technologii tzw. współspalania, a także ze zidentyfikowanym zwiększonym eksportem biopaliw z Polski, który zgodnie z metodą prowadzenia badań statystycznych (GUS) nie został zaliczony do realizacji celu w zakresie udziału energii z OZE w transporcie, wpływając tym samym na statystyczne zmniejszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w roku 2016" - napisał Piotrowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Ministerstwo Energii przygotowuje zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będą się wpisywały w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE, w tym dalsze zmiany systemowe, zakładające m.in. uatrakcyjnianie mechanizmów wsparcia, a także mające na celu wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych wynikających z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się uwarunkowań i wpisujących się w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskazał wiceminister.

  "Ponadto, mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020 r., tj. osiągnięcia co najmniej 15% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, nie jest, zdaniem Ministerstwa Energii, zagrożona" - czytamy także w odpowiedzi.

  (ISBnews)

   

 • 16.01, 08:48Emilewicz: Komitet Stały RM zajmie się ustawą o jakości paliw w tym tygodniu 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się w tym tygodniu projektem ustawy o jakości paliw stałych, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Poinformowała także, że jej resort będzie nadzorował realizację planu "Czyste powietrze", przyjętego w ub.r. przez rząd.

  "W tym tygodniu - myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich - na Komitecie Stałym stanie ustawa o jakości paliw stałych, przygotowywana przez Ministerstwo Energii z naszą intensywną współpracą. Za jej sprawą nie będziemy mogli palić w kotłach, paleniskach domowych mułami, flotokoncentratami - a zatem tymi odpadami węglowymi, ale także śmieciami, które są powodem fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbrudniejszych miastach Europy" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  "Zgodnie z umową z panem premierem Morawieckim, kwestia realizacji planu 'Czyste powietrze', przyjętego w zeszłym roku przez rząd, pozostanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, bo poprawiać jakość powietrza możemy również za sprawą technologii" - dodała minister.

  Na początku stycznia br. minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu 2018 r.

  Jak wówczas informował minister, kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową.

  Ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

  (ISBnews)

 • 11.01, 10:39Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który trafi teraz do Senatu.

  Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 253 posłów, 165 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Łącznie głosowało 436 posłów.

  "Projekt ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG (104 stacje CNG i 14 stacji LNG – 33 mln zł). Inwestycje te mają się przyczynić do upowszechnienia pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza" - przypomniał Sejm w sprawozdaniu z debaty.

  Ponadto projekt przewiduje m.in.: możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach, wprowadzenie wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

  (ISBnews)

 • 28.12, 14:14Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne 

  Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ustawa proponuje regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych (LNG I CNG) oraz energii elektrycznej, a po wejściu przepisów zakup osobowego samochodu elektrycznego ma być tańszy (zostanie on zwolniony z akcyzy). 

  "Ustawa tworzy podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG. W praktyce nowa regulacja będzie wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu (wśród konsumentów powinno wzrosnąć zainteresowanie pojazdami napędzanymi energią elektryczną lub gazem ziemnym)" - czytamy w komunikacie.

  Według CIR, to pierwszy dokument, który całościowo określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Szersze zastosowanie paliw alternatywnych zmniejszy uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych, a więc od ropy naftowej i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

  Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych.

  "Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości doładowania. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych" - czytamy także.

  W projekcie ustawy określono zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady rozwoju infrastruktury ładowania dla drogowego transportu publicznego. Wskazano obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązki informacyjne związane z obszarem paliw alternatywnych. Określono także warunki funkcjonowania stref czystego transportu, a także  zasady realizacji i tworzenia krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji (do opracowania tego dokumentu zobowiązuje dyrektywa), podano także.

  CIR zwraca uwagę, że projekt ustawy wprowadza nowe pojęcia, jednym z nich jest "ładowanie" – rozumiane jako pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

  "Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej stacji ładowania" - czytamy dalej. 

  W projekcie ustawy określono ścieżkę rozwoju i budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania gazu ziemnego. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i krajowych ram. Założono odrębną ścieżkę tworzenia infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

  "Pierwszy etap rozwoju stacji ładowania energią elektryczną przypadnie na lata 2018 i 2019. Infrastruktura w tym okresie powinna rozwijać się na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem ze środków publicznych. Jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji ładowania w gminach spełniających warunki określone w ustawie, to wtedy gmina będzie musiała opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury do ładowania pojazdów, a za budowę na jej obszarze brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego" - czytamy dalej.

  Z kolei operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie musiał przygotować program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć dotyczących modernizacji i rozbudowy oraz przyłączenia tych stacji do sieci. Operator ten będzie również musiał wybudować stacje gazu ziemnego wskazane w programie budowy. Program ten ma być sporządzony wyłącznie dla gminy, której liczba mieszkańców wynosi co najmniej 100 tys., i w której zarejestrowano co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, zaś 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców w tej gminie, czytamy także.

  Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie przygotowywał plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T na okres nie krótszy niż 5 lat.

  "Projekt określa również zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, a także oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz utworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. To rejestr publiczny, który będzie stworzony i prowadzony (przy użyciu systemu teleinformatycznego) przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Ma zapewniać użytkownikom pojazdów elektrycznych i  napędzanych gazem ziemnym informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów (np. o cenach paliwa alternatywnego)" - czytamy również.

  Według CIR, projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, gazem ziemnym).

  "Wprowadzenie stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Opłaty te będą dochodem gminy. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami drogowymi. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie. Rada gminy będzie mogła też zwolnić z przyjętych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł.  Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę" - czytamy także.

  Przewiduje się, że po wejściu nowych przepisów m.in.: zakup osobowego samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie on zwolniony z akcyzy); przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia pojazdu elektrycznego; kierowca samochodu elektrycznego przez jakiś czas będzie uprzywilejowany(chodzi o możliwość korzystania z buspasów do końca 2025 r.) i będzie jeździł taniej (bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania); samorządy chętniej będą wybierać autobusy elektryczne (bo szybsza będzie budowa infrastruktury dla paliw alternatywnych); władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (chodzi o możliwość ustanawiania stref czystego transportu). Dzięki tym rozwiązaniom poprawi się stan zdrowia ludzi i środowiska, czytamy także.

  "W projekcie zawarto także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi (samosterującymi)" - podkreśliło także CIR.

  Ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które będą obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 22.12, 08:50Rząd zajmie się w czwartek projektem dot. elektromobilności 

  Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na posiedzeniu w czwartek, 28 grudnia, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Porządek obrad posiedzenia, które ma rozpocząć się o godz. 10:00 przewiduje m.in. projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, a także projekt ustawy o sieci badawczej: Łukasiewicz. 

  W listopadzie wiceminister energii Michał Kurtyka poinformował ISBnews, że projekt ustawy o elektromobilności został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Ministrów.

  Ministerstwo Energii skierowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do konsultacji pod koniec kwietnia br. Liczyło wówczas, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy zakłada m.in. konkursy na budowę infrastruktury ładowania w 32 gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi.

  Kurtyka podkreślił w listopadzie, że cel w postaci 1 mln pojazdów elektrycznych w 2025 r. jest realistyczny i ambitny. Wiceminister wskazał, także - w przeciwieństwie do niektórych krajów - Polska nie będzie wyznaczać terminu, po którym zaprzestałaby rejestracji pojazdów na benzynę i olej napędowy.

  (ISBnews)

 • 21.12, 13:51Skobel z ME: Dokument ws. polityki energetycznej przedstawimy na początku 2018r. 

  Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Projekt dokumentu nakreślającego politykę energetyczną Polski ma zostać przedstawiony na początku 2018 r. i powinien zostać przyjęty przez rząd do końca przyszłego roku, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

  "Projekt dokumentu, nakreślającego Politykę energetyczną Polski na kolejne lata, zostanie przedstawiony na początku 2018 roku – razem z pozostałymi strategiami horyzontalnymi, przygotowywanymi po przyjęciu przez Radę Ministrów 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'. Zakończenie procesu akceptacji tego dokumentu przez Radę Ministrów przewiduje się do końca 2018 roku" – napisał Skobel w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

  Wyjaśnił, że przedłużenie się prac nad dokumentem wynika z opublikowania przez Komisję Europejską pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakietu zimowego), który wywrze istotny wpływ na sektor energetyczny w Polsce i całej Unii Europejskiej.

  "Pomimo braku dokumentu określającego formalnie politykę energetyczną, Ministerstwo Energii prowadzi jasną i stabilną politykę energetyczną – czego dowodzi nie tylko przygotowana ustawa o rynku mocy, ale także poprawa sytuacji w sektorze górnictwa, skuteczne dążenie do uniezależnia nas od dostaw gazu z Rosji, czy też dobra sytuacja w spółkach energetycznych" – dodał wiceminister.

  (ISBnews)

 • 14.12, 13:12Piotrowski z ME: Wkrótce rozporządzenie dot. nocnych taryf na cele grzewcze 

  Gdańsk, 14.12.2017 (ISBnews) - Rozporządzenie, które umożliwi tworzenie nocnych taryf do celów grzewczych powinno zostać ogłoszone wkrótce, zapowiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Mam nadzieję, że lada dzień zostanie ogłoszone rozporządzenie, które umożliwi tworzenie nocnych taryf do celów grzewczych" - powiedział Piotrowski dziennikarzom w Gdańsku.

  Dodał, że podejmowane są też działania na rzecz wymiany pieców, ale to rozwiązanie kosztowne i wymagające też zmiany nawyków.

  Resort przygotowuje projekt zakładający wprowadzenie specjalnej niższej taryfy nocnej dla użytkowników energii elektrycznej, co ma na celu zachęcenie Polaków do bardziej powszechnego korzystania z ogrzewania elektrycznego.

  (ISBnews)

   

 • 13.12, 13:13KE zatwierdziła polski program wsparcia energii odnawialnej wart 40 mld zł 

  Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld zł i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców, podała Komisja.

  "Decyzja ta przyczyni się do poczynienia dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji" – czytamy w komunikacie.

  W ramach programu, producentom energii ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc państwa za pośrednictwem aukcji konkurencyjnych. Dwie rundy aukcji odbyły się już w grudniu 2016 r. oraz czerwcu 2017 r., a większa ich liczba zostanie zorganizowana do 30 czerwca 2021 r.

  Małe instalacje o mocy produkcyjnej do 500kW mogą w ramach programu skorzystać z taryf gwarantowanych. Z kolei instalacje o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej, tak by nadal musiały dostosowywać swoją produkcję do sygnałów pochodzących z rynku. Beneficjenci otrzymają taką premię wyłącznie w przypadku, gdy cena rynkowa energii elektrycznej w nadchodzących latach będzie wynosiła mniej niż cena zgłoszona na aukcji. Premia ma na celu wspomożenie wspomnianych jednostek przez skompensowanie tych kosztów, których nie mogą one pokryć z dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku, tak by uzyskały one odpowiedni zwrot z inwestycji, podano także.

  "Chcemy robić postępy w dziedzinie czystej energii ze względu na ochronę środowiska, ale również po to, by przyczynić się do wzrostu europejskiej gospodarki. Program wspierania energii ze źródeł odnawialnych zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i umożliwi Polsce przejście do niskoemisyjnej, zrównoważonej pod względem ekologicznym produkcji energii. Program pomoże również w utrzymaniu globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię" – powiedziała europejska komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Komisja oceniła program pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego i energii. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku wspierania energii ze źródeł odnawialnych należy prowadzić aukcje konkurencyjne, aby zagwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

  "Komisja ustaliła, że polski program sprzyjać będzie rozwojowi różnych technologii energii ze źródeł odnawialnych i pomoże Polsce osiągnąć jej cele dotyczące środowiska i zmiany klimatu do 2020 r. Komisja stwierdziła, że środek zwiększy odsetek energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w Polsce, a wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa są ograniczone" – czytamy dalej.

  Zatwierdzony dziś program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych jest finansowany z dodatkowej opłaty nałożonej na konsumentów energii. Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych nałożonych na przedsiębiorstwa w niektórych sektorach energochłonnych, które będą korzystać z obniżonej opłaty. Komisja ustaliła, że obniżki te są zgodne z wytycznymi, które zezwalają państwom członkowskim na obniżenie opłat przedsiębiorstwom w tych sektorach, które są szczególnie energochłonne i podlegają międzynarodowej konkurencji, aby zagwarantować ich globalną konkurencyjność.

  Programowi towarzyszy plan oceny, który ma na celu zmierzenie jego skutków. Wyniki tej oceny zostaną przedstawione Komisji w grudniu 2020 r.

  (ISBnews)

 • 12.12, 17:00Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd nie zamierza zrezygnować z węgla jako podstawy naszej energetyki, ale chce też dbać o rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) pod warunkiem ich opłacalności, pozytywnie patrzy także na kwestie energetyki atomowej.

  "Dzisiaj węgiel jest podstawą naszej energetyki. Nie możemy i nie chcemy z niego rezygnować. To ważne dla Śląska i Zagłębia, ale to również ważne dla całego kraju. W długofalowy sposób planujemy reformy. Województwo śląskie staje się jednocześnie obok węgla zagłębiem nowych technologii" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  "Ale dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać o to, by alternatywne źródła energii mogły się rozwijać - nie w imię ideologii, ale tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, tam, gdzie przyniesie to Polakom korzyść, a nie koszty" - dodał.

  PiS zawsze dążył do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest ważne dla zachowania suwerenności, dodał. Ważne było tu powstanie Terminalu LNG w Świnoujściu.

  "Dzięki tej nowej infrastrukturze nasze uzależnienie od importu rosyjskiego gazu spada. Po raz pierwszy jest szansa, że po 2022 r. nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii zakupu gazu i dyktatowi cenowemu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć to hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Innym celem aktualnym 10 lat temu i cały czas dzisiaj jest budowa połączeń gazowych do Norwegii" - wskazał także premier.

  Celem jest zapewnienie niezależności energetycznej przy niskiej emisji CO2. "Patrzymy tutaj przychylnie na energetykę jądrową" - dodał.

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 14:21Senat przyjął ustawę o rynku mocy 

  Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Senat uchwalił rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania.

  Senat wprowadził trzy poprawki do uchwalonej wczoraj przez Sejm ustawy.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 53 senatorów, przeciw 20, a 2 wstrzymało się od głosu.

  Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu.

  (ISBnews)

   

 • 06.12, 11:10Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o rynku mocy 

  Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania.

  Wcześniej Sejm, na wniosek Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy, a następnie przyjął 17 poprawek do projektu ustawy. Za przyjęciem ustawy głosowało 243 posłów, przeciw 181, a 7 się wstrzymało.

  "Koszty dla gospodarstw domowych będą wynosić przeciętnie poniżej 2 zł. Niewprowadzenie tej ustawy to straty dla gospodarki wynoszące co najmniej 10 mld zł rocznie" - powiedział poseł-sprawozdawca Wojciech Zubowski z Prawa i Sprawiedliwości.

  "Rynek mocy jest koniecznym instrumentem […] Istnieje jednak niebezpieczeństwo monopolizacji rynku przez państwowe sektor energetyczny. Naszym zdaniem, niezbędne jest szybkie opracowanie nowej strategii energetycznej państwa, która będzie wskazywała na budowę systemu rozproszonego, będzie stymulowała rozwój przemysłu i industrializację kraju" - wskazywał poseł Ireneusz Zyska z koła poselskiego Wolni i Solidarni.

  Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  Projekt trafi teraz do Senatu.

  (ISBnews)

 • 28.11, 10:15Rząd zajmie się aktualizacją programu energetyki jądrowej 

  Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Energii aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych publikowanego na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  "W przyjętym przez Radę Ministrów sprawozdaniu z realizacji PPEJ, zobowiązano Ministra Energii do przedstawienia Radzie Ministrów do końca 2017 roku aktualizacji PPEJ. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przygotowanie i przedstawianie Radzie Ministrów zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej" - czytamy w informacji.

  Wśród rozwiązań ujętych w projekcie jest: zaktualizowanie harmonogramu realizacji, sposobów finansowania rozwoju energetyki jądrowej oraz innych informacji zawartych w Programie, podano także.

  Minister energii jest zobowiązany do przygotowania aktualizacji "Programu polskiej energetyki jądrowej" co 4 lata oraz do przygotowania aktualizacji programu co 4 lata. Poprzedni program został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r., przypomniano.

  Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wcześniej, że harmonogram prac zmierzających do budowy elektrowni jądrowej oraz proponowany model jej finansowania mają być przygotowane i przedstawione Radzie Ministrów do końca 2017 r. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat.

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:24Fortum: Wprowadzenie taryfy nocnej to krok w dobrym kierunku 

  Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Rządowy projekt zakładający wprowadzenie specjalnej niższej taryfy nocnej dla użytkowników energii elektrycznej ma na celu zachęcenie Polaków do bardziej powszechnego korzystania z ogrzewania elektrycznego. Doświadczenia Fortum w Polsce pokazują, że klienci są zainteresowani tego typu rozwiązaniem i coraz chętniej z niego korzystają. Wprowadzenie nowych regulacji może przynieść znaczące korzyści nie tylko dla klientów, ale również dla krajowego systemu energetycznego, poinformował Mariusz Caliński z Fortum, odpowiedzialny za sprzedaż gazu i energii elektrycznej w Polsce.

  "Planowane wprowadzenie taryfy nocnej ma na celu m.in. zachęcenie Polaków do ogrzewania pomieszczeń za pomocą elektrycznych źródeł ciepła w miejsce piecyków zasilanych węglem. Indywidualne piece węglowe są dziś w największym stopniu odpowiedzialne za tzw. niską emisję i smog. Proponowane przez rząd rozporządzenie mogłoby więc w znaczący sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach" - czytamy w komunikacie.

  Według eksperta firmy Fortum, korzyści może jednak być zdecydowanie więcej. Fortum już od roku oferuje w Polsce rozwiązanie, które opiera się na podobnych założeniach. W jego ramach zapewnia 10 godzin darmowej energii dziennie, między innymi między godziną 22 a 6 rano.

  "Dotychczas już ponad półtora tysiąca klientów skorzystało z naszej oferty. Wprowadzając ją, bazowaliśmy na doświadczeniach skandynawskich, gdzie istnieją oferty uzależnione od chwilowej ceny energii na giełdzie. Chcemy pokazać odbiorcom, że mogą oszczędzać poprzez niewielką zmianę nawyków i przeniesienie części zużycia energii na darmowe godziny. Przeciętny warszawiak, mieszkający w 2-3 pokojowym lokalu, oszczędza około 300 zł przez pół roku. Dla domu jednorodzinnego kwota oszczędności rośnie do 600 zł za pół roku" - powiedział Caliński, cytowany w komunikacie.

  Popularyzacja ogrzewania elektrycznego oprócz poprawy jakości powietrza mogłaby przynieść również znaczące skutki dla całego polskiego systemu energetycznego i przyczynić się do jego unowocześnienia. Skandynawskie doświadczenia Fortum pokazują, że gospodarstwa domowe w przyszłości mogą odgrywać istotną rolę na rynku energii elektrycznej, podkreśliła firma.

  "Problemem współczesnych systemów energetycznych nie jest sama ilość energii, tylko zapewnienie jej dostępności w miejscu i czasie, gdy jest potrzebna. Właśnie dlatego, aby zrównoważyć produkcję i konsumpcję energii, potrzebujemy nowych sposobów jej magazynowania, a także rozwiązań pozwalających na kontrolę zużycia. Postępująca digitalizacja powoduje, że również gospodarstwa domowe - szczególnie te wykorzystujące ogrzewanie elektryczne - mogą odegrać istotną rolę w bilansowaniu systemu energetycznego" - podkreślił Caliński.

  W Finlandii Fortum testuje skuteczność takiego rozwiązania, realizując projekt tak zwanej elektrowni wirtualnej. Jej praca opiera się na zdalnym sterowaniu pracą podgrzewaczy wody zainstalowanych w gospodarstwach domowych. Kiedy w systemie brakuje mocy, Fortum momentalnie przejmuje kontrolę nad podgrzewaczami, co jednak nie wywiera wpływu na ogrzewanie i dostępność ciepłej wody w gospodarstwach domowych. Tak pozyskana moc może zostać użyta do bilansowania systemu energetycznego w taki sam sposób jak energia produkowana przez zwykłą elektrownię. Z punktu widzenia równowagi systemu nie ma znaczenia, czy więcej energii jest produkowane, czy mniej konsumowane, wyjaśniła firma.

  Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób efektywny i wolny od emisji dwutlenku węgla. Oferuje również szeroki wachlarz specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jest obecne głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2016 roku łączne przychody Fortum osiągnęły poziom 3,6 mld euro.

  (ISBnews)

   

 • 20.11, 09:53Kurtyka: Rząd zajmie się ustawą o elektromobilności w najbliższym czasie 

  Londyn, 20.11.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o elektromobilności został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Ministrów, poinformował ISBnews wiceminister energii Michał Kurtyka.

  "Jesteśmy na końcowym etapie prac rządowych. Mieliśmy okazję przejść przez Komitet Stały Rady Ministrów i w tym momencie ustawa czeka na to, żeby zostać skierowaną na Radę Ministrów. To kwestia krótsza niż kilka tygodni" - powiedział Kurtyka ISBnews w kuluarach konferencji Poland 2.0. Summit, współorganizowanej w Londynie przez polskie organizacje studenckie i Boston Consulting Group (BFG).

  Ministerstwo Energii skierowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do konsultacji pod koniec kwietnia br. Liczyło wówczas, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy zakłada m.in. konkursy na budowę infrastruktury ładowania w 32 gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi.

  "My uważamy, że ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, tzn. 1 mln pojazdów elektrycznych w 2025 r. jest realistyczny i ambitny, czyli taki, który wymaga już zmobilizowania dosyć sporej liczby instytucji publicznych, ale też finansowania, m.in. rozwoju infrastruktury. Na pewno bardzo dużo się będzie działo w najbliższych latach, jeżeli chodzi o technologię na całym świecie" - dodał Kurtyka w rozmowie z ISBnews.

  Wiceminister wskazał, że - w przeciwieństwie do niektórych krajów - Polska nie będzie wyznaczać terminu, po którym zaprzestałaby rejestracji pojazdów na benzynę i olej napędowy.

  "My nie jesteśmy w takiej konwencji, żebyśmy chcieli licytować się na anonse, natomiast na pewno zależy nam na tym, żeby zwiększać udział pojazdów elektrycznych, w szczególności w transporcie publicznym i ustawa o elektromobilności zakłada, że w 2028 r. 30% transportu autobusowego w miastach będzie realizowane autobusami elektrycznymi" - podsumował Kurtyka.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 17:09ME: Ustawa o rynku mocy da także zabezpieczenie mocy zewnętrznych 

  Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Wejście w życie ustawy o rynku mocy będzie umożliwi m.in. zabezpieczenie mocy zewnętrznych, co jest ważne o tyle, że Polska jest importerem energii elektrycznej, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Jeśli ustawa o rynku mocy wejdzie w życie, to będziemy mieli zabezpieczenie także mocy zewnętrznych. Tak ustaliliśmy z Komisją Europejską, że będziemy kontraktowali na pewno ok 1000 MW, ale oczekiwanie jest takie, żeby to było ok 1 500 MW. Pamiętajmy, że Polska jest importerem energii elektrycznej i będziemy na tym rynku międzynarodowym coraz bardziej funkcjonować" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że może chodzić o ok. 10% rynku mocy.

  "Rynek mocy będzie dostosowywany do potrzeb rozwoju" - powiedział.

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy odbyło się w Sejmie w końcu października. Ustawa ma na celu wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami będą i energia, i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 14:15ME: Rozporządzenie ws. rejestru zapasów interwencyjnych wejdzie w życie 21 XI 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Minister energii 16 października 2017 r. podpisał rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Wprowadzane regulacje mają za zadanie pomóc w walce z szarą strefą. Dokument został opublikowany 7 listopada 2017r. i wejdzie w życie 14 dni po publikacji, podał resort energii.

  Rejestr systemu zapasów interwencyjnych składa się z rejestrów: producentów i handlowców, zapasów interwencyjnych oraz zapasów specjalnych.

  "Dane umieszczane w rejestrze producentów i handlowców umożliwią identyfikację podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz nadzór nad realizacją przez nie obowiązków ustawowych w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych" - czytamy w komunikacie.

  "Zaproponowany sposób organizacji rejestrów zapasów interwencyjnych i zapasów specjalnych usprawni nadzór nad zapasami utrzymywanymi przez zobowiązane podmioty - producentów i handlowców oraz przez Agencję Rezerw Materiałowych, przyczyniając się do sprawniejszej identyfikacji zjawisk niepożądanych na rynku paliw ciekłych" - czytamy dalej.

  Główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem polegają na:

  •   dostosowaniu przepisów w zakresie zawartości rejestru do brzmienia ustawy o zapasach (ustawa nowelizująca wprowadziła przepisy określające zawartość rejestru, których brzmienie częściowo pokrywa się z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych);

  •   uaktualnieniu nazewnictwa w związku z ustanowieniem Krajowej Administracji Skarbowej i wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE;

  •   dodaniu w załączniku 1 w pkt 13 i pkt 14 nazw surowców i produktów naftowych;

  •   dodaniu w załączniku 2 zamkniętego katalogu podstaw do wykreślenia z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy, podano także.

  Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, wyjaśnił resort.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 13:58Komisja Europejska chce zmniejszenia emisji CO2 prrzez auta o 30% w 2030 r. 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Średni poziom emisji CO2 powinien być w 2030 r. o 30% niższy w porównaniu z rokiem 2021, zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i dostawczych, poinformowała Komisja. Zaproponowane przez Komisję cele w zakresie redukcji emisji CO2 są częścią przyjętego dziś pakietu na rzecz mobilności ekologicznej.

  "Jesteśmy świadkami początku nowej ery przyjaznej dla klimatu transformacji ekonomicznej. Dzięki warunkom, jakie tworzy zaprezentowany dziś zestaw propozycji, europejscy producenci będą mogli objąć pozycję lidera globalnej transformacji energetycznej zamiast podążać za konkurencją. Propozycje te stanowią zachętę do produkowania najlepszych, najczystszych i najbardziej konkurencyjnych samochodów, dając szansę na odzyskanie zaufania konsumentów. Jest to zdecydowany krok w dobrym kierunku: celem jest nowoczesna, zrównoważona gospodarka europejska, czystsze powietrze w europejskich miastach i lepsze zintegrowanie odnawialnych źródeł energii z obecnymi i przyszłymi systemami energetycznymi" - powiedział  wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie.

  Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej obejmuje następujące dokumenty: nowe normy emisji CO2, dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów, plan działania i rozwiązania inwestycyjne na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przegląd dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, przegląd dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych i  inicjatywa w zakresie baterii, podano także.

  "Europejski przemysł motoryzacyjny znajduje się w punkcie zwrotnym. Aby utrzymał swoją pozycję globalnego lidera, a także przez wzgląd na środowisko i zdrowie publiczne, musi on inwestować w nowe i czyste technologie. Będziemy ułatwiać wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych, wspierając tworzenie spójnej infrastruktury ładowania i produkcję wysokiej jakości baterii w Europie" - powiedziała komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska, również cytowana w komunikacie.

  Propozycje należące do pakietu na rzecz mobilności ekologicznej zostaną teraz przesłane współprawodawcom. Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do ścisłej współpracy w celu szybkiego przyjęcia i wdrożenia powyższych wniosków i środków, aby jak najszybciej osiągnąć i zmaksymalizować korzyści dla przemysłu UE, przedsiębiorstw, pracowników i obywateli, podano w materiale.

  "Pakiet jest elementem szerszych działań politycznych mających na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu i zwiększenie jego konkurencyjności. Zgodnie z zapowiedzią w nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, która została przedstawiona we wrześniu 2017 r., działania Komisji mają pomóc w tym, aby europejski przemysł utrzymał lub uzyskał wiodącą pozycję na świecie w dziedzinie innowacji, digitalizacji i dekarbonizacji" - podsumowano.

  (ISBnews)