Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.03, 16:00Tchórzewski: Aukcje OZE możliwe niezwłocznie po nowelizacji ustawy 

  Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że uruchomienie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) będzie możliwe w tym roku, niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. 

  "Uruchomienie w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, co w świetle pozytywnej notyfikacji systemu wsparcia przez Komisję Europejską będzie możliwe niezwłocznie po wejściu w życie procedowanej aktualnie w Ministerstwie Energii nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych ustaw)" - napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie planów resortu na ten rok.

  Wśród priorytetów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii minister wymienił również kontynuację działań na rzecz większego wykorzystania OZE (w tym biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych) w elektroenergetyce oraz w transporcie, a także przygotowanie projektu ustawy ustanawiającej nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, zastępujący obecnie obowiązujący mechanizm, który będzie wygaszony z końcem 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 12.03, 12:39Tchórzewski: Rozstrzygnięcie ws. elektrowni jądrowej możliwe w marcu 

  Toruń, 12.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii spodziewa się, że rozstrzygnięcie kwestii budowy elektrowni jądrowej w Polsce nastąpi w tym miesiącu, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "W tym miesiącu, mam nadzieję, rozstrzygnie się sprawa budowy elektrowni jądrowej - z tego względu, że jest zeroemisyjna i najnowsze technologie są bezpieczne. Wszystkie nasze badania wskazują, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Jeśli nie chcemy także, aby ceny energii elektrycznej wzrosły dwukrotnie, to musimy podążać tą drogą i spełnić oczekiwania UE i jednocześnie zmniejszyć emisyjność. To są wyzwania, przed którymi stoimy i którym musimy podołać" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XXV Welconomy in Toruń. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

  Minister dodał, że Polska musi także podołać inwestycyjnie. 

  "Te inwestycje, które już są w toku to jest ok. 40 mld zł, a do 2050 r. musimy wydać w energetyce kolejne 50 mld zł" - dodał Tchórzewski.

  W styczniu minister informował, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r. 

  (ISBnews)

 • 06.03, 15:33Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE i powiązanych ustaw 

  Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw, podało Ministerstwo Energii.

  "Nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych" – czytamy w komunikacie.

  Przyjęty dziś projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

  Zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy.

  "Zaproponowane zmiany w przepisach wprowadzają:
  - nowe brzmienie definicji: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe).
  - możliwość monitorowania oraz oceny rozwoju generacji rozproszonej (produkcja energii przez mikro instalacje OZE).
  - usprawnienia systemu aukcyjnego w energetyce – dostosowano go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych.
  - nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz), który zapewni im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej" – czytamy dalej.

  Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Rozwiązanie ma przyczynić się do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

  Wprowadzono też dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

  W ramach nowelizacji zaproponowano także następujące regulacje:
  - przepisy zakładające, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie;
  - rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania: zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie niepogorszonym (czyli w stanie pierwotnym) – po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej;
  - nową regułę kumulacji pomocy publicznej - jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną;
  - założono likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE, które zawierają m.in.: informacje o wykorzystaniu surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej oraz proponowanej w ofercie aukcyjnej wysokości ceny sprzedaży energii elektrycznej z OZE;
  - doprecyzowano elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Nowe regulacje wpisują się w realizację celów wskazanych w dokumentach strategicznych: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030), przypomniano.

  Zmiany regulacji – co do zasady – wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 06.03, 13:50ME proponuje opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l benzyny i oleju 

  Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFOŚiGW. zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego, poinformowało Ministerstwo Energii. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą dochód NFOŚiGW (85%) i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15%), dodano.

  "Wprowadzenie opłaty emisyjnej nie powinno skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów detalicznych. Koszty opłaty rozłożone będą na podmioty zaangażowane w rozwój i wprowadzenie alternatywnych, czystych technologii w transporcie" - czytamy w komunikacie.

  Dokument został przyjęty w piątek przez Stały Komitet Rady Ministrów, dodano.

  "Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki Funduszowi będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dodano również.

  "Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Przychody funduszu będą stanowiły m.in. wpływy z tytułu opłaty zastępczej, które do tej pory były przekazywane do NFOŚiGW oraz część dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego" - czytamy również.

  Zarządzanie Funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem funduszu jest minister energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 13:11Rząd wprowadza program finansowania termomodernizacji w 22 miastach 

  Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Rząd wprowadzi pilotażowy program finansowania termomodernizacji dla najuboższych gospodarstw domowych w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Koszt realizacji programu dla 22 miast to ok. 750 mln zł. W kolejnej unijnej perspektywie budżetowej chce realizować program operacyjny "Czyste powietrze".

  "Chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, chcemy poprawić jakość życia najmniej zamożnych gospodarstw domowych i chcemy poprawić efektywność energetyczną Polski" - powiedział Woźny podczas konferencji prasowej. 

  Podkreślił, że 33 polskie miasta znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, w tym siedem z nich jest w pierwszej dziesiątce.

  "Dzisiaj startujemy z programem termomodernizacji. Podpisaliśmy dziś porozumienie z gminą Skawina, uruchamiamy tam laboratorium Skawina - miejsce, gdzie będziemy współpracować z samorządem województwa i gminy. Porozumienie zakłada wdrożenie pilotażu, który pozwoli zderzyć się z problemem najuboższych, których nie stać na ocieplenie budynków. Termomodernizację chcemy sfinansować w całości ze środków publicznych" - powiedział wiceminister. 

  Dodał, że program będzie kontynuowany, a celem jest podpisanie podobnych porozumień z 22 miastami poniżej 100 tys. mieszkańców z listy 33 najbardziej zanieczyszczonych.

  "Żeby załatwić problem tych 22 miast, potrzebujemy ok. 750 mln zł. W porozumieniu z Gminą Skawina założyliśmy, że 70% kwoty finansowania pochodzić będzie ze środków rządowych, a 30% z samorządowych" - wyjaśnił Woźny.

  W dalszej kolejności rząd chce "sprowadzić do wspólnego mianownika" całość wydatkowania środków na poprawę powietrza w Polsce. Priorytetem pozostanie wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Rząd liczy w pierwszej kolejności na zaangażowanie w tę kwestię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

  "Chcemy środki NFOŚiGW, a szacujemy, że jest to ok, 15,5 mld zł, przeznaczyć na poprawę jakości powietrza. Chcemy koordynować działania funduszu ze wszystkimi działaniami realizowanymi nie tylko przez przez ministerstwa, ale również z marszałkami województw i przedstawicielami samorządów terytorialnych" - wskazał także wiceminister.

  Koszt dalszych działań na rzecz czystego powietrza będzie jednak możliwy do oszacowania dopiero po zakończeniu pilotażu, podkreślił.

  Jego zdaniem, poprawa powietrza w Polsce to działanie, którego realizacja zajmie około dziewięciu lat.

  "W perspektywie budżetowej 2021-2027 będziemy chcieli z Komisją Europejską ustalić warunki dla specjalnego programu operacyjnego dla Polski – programu 'Czyste powietrze'. Będziemy mieli wtedy trzy lata doświadczeń, które będziemy mogli skonsumować w takim programie operacyjnym w taki sposób, aby z końcem 2027 r. móc powiedzieć, że udało nam się przywrócić wszystkim Polakom możliwość oddychania pełną piersią i czystym powietrzem" - podsumował Woźny. 

  (ISBnews)

 • 20.02, 12:10Nowela ustawy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych w konsultacjach 

  Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji publicznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt ustawy przewiduje m.in. zwolnienie przedsiębiorców prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze UE. 

  "Projekt ustawy przewiduje zwolnienie przedsiębiorców prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii od roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o zamknięcie rachunku. Przedmiotowa opłata wynosi 500 zł za rok i jest wnoszona na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie da się oszacować ile podmiotów zamknie rachunek rocznie. Biorąc pod uwagę jednak liczbę podmiotów oraz wysokość opłaty, nowelizacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Według projektodawców, blisko dwuletnie stosowanie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, spowodowało konieczność doprecyzowania niektórych przepisów oraz zaproponowania kilku nowych rozwiązań, które przysłużą się lepszemu realizowaniu zadań służących osiągnięciu celów ustawy.

  Ministerstwo Środowiska na ewentualne uwagi do projektu czeka do 7 marca 2018 r.

  "Priorytetowy charakter ww. projektu wynika z konieczności jak najszybszego wprowadzenia ułatwień dla prowadzących instalacje poprzez doprecyzowanie niektórych przepisów zaproponowanie nowych rozwiązań. Na konieczność szybkiego wprowadzenia w przedmiotowym zakresie wskazują zarówno podmioty prowadzące instalacje, jak i organy administracji publicznej" - czytamy w dokumencie MŚ zapraszającym do konsultacji.

  Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kw. 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.02, 15:39Fitch: Zatwierdzenie rynku mocy pozytywne dla spółek energetycznych 

  Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Zatwierdzenie przez Komisję Europejską polskiej regulacji dotyczącej rynku mocy będzie mieć pozytywny wpływ na spółki zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, uważa Fitch Ratings.

  "Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy jest kluczowym elementem planu polskiego rządu, którego celem jest wsparcie przepływów pieniężnych wytwórców energii, którzy inwestują w nowe moce lub modernizację bloków, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw" - czytamy w komunikacie.

  Jak przypomina Fitch, Ministerstwo Energii oszacowało koszt rynku mocy dla konsumentów na 3,8 mld zł rocznie w latach 2021-2027.

  "Zapewniłoby to znaczącą poprawę w przepływach pieniężnych wytwórców energii, dostarczając dodatkowe źródło EBITDA, bardziej przewidywalne niż sprzedaż energii elektrycznej na rynku" - czytamy dalej.

  Zdaniem agencji, jeśli cztery kontrolowane przez państwo koncerny energetyczne - PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa - wygrają w aukcjach planowanych na 2018 r., wypłaty zapewnią dodatkowe możliwości kredytowe poczynając od 2021 r. W innym wypadku, wysokie nakłady inwestycyjne doprowadzą do zwiększenia zadłużenia do niemal maksymalne poziomu przewidzianego w ich ratingach.

  7 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm rynku mocy.

  Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 12:26KE zatwierdziła przepisy dotyczące rynku mocy w Polsce 

  Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych W Polsce, podała KE. Komisja zatwierdziła również mechanizmy w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji i we Włoszech, a zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku, dodano.

  "Mechanizmy zdolności wytwórczych mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, lecz muszą być zaprojektowane w taki sposób, by uniknąć zakłóceń konkurencji na rynkach energii. Cieszę się, że dzięki bliskiej współpracy z organami krajowymi udało się nam dziś zatwierdzić dobrze zaprojektowane mechanizmy zdolności wytwórczych w sześciu państwach członkowskich UE. Będą one sprzyjać konkurencji między potencjalnymi dostawcami zdolności wytwórczych z korzyścią dla konsumentów i europejskiego rynku energii" - powiedziała komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Ważnym zadaniem mechanizmów zdolności wytwórczych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Jeśli nie są one jednak właściwie zaprojektowane, mogą powodować wzrost cen energii elektrycznej dla konsumentów, prowadzić do nadmiernych korzyści dla niektórych dostawców energii lub utrudniać transgraniczny przepływ energii elektrycznej w UE, dodano.

  "Wprowadzenie rynku mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To rozwiązania zapewni stabilne dostawy prądu do gospodarstw domowych. Przyczyni się także do modernizacji polskiej energetyki" - skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie resortu energii. 

  Komisja, w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi, dokonała oceny sześciu mechanizmów w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce, aby upewnić się, czy spełniają one surowe kryteria przewidziane na mocy unijnych zasad pomocy państwa, w tym zwłaszcza w wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią, podano także.

  "Dzisiejsze decyzje stanowią uzupełnienie strategii UE na rzecz unii energetycznej, która ma zagwarantować bezpieczną, zrównoważoną energię po konkurencyjnych cenach w Europie" - podkreślono w komunikacie Komisji.

  W przypadku Włoch i Polski Komisja zezwoliła na stosowanie ogólnorynkowych mechanizmów zdolności wytwórczych, które mogą być konieczne w przypadku, gdy na rynkach energii elektrycznej występują strukturalne problemy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, podano także.

  "W ramach ogólnorynkowego mechanizmu zdolności wytwórczych dostawcy mogą uzyskać płatności za gotowość do wytworzenia energii elektrycznej lub, w przypadku podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania, za gotowość do zmniejszenia zużycia energii" - czytamy dalej.

  Zarówno Włochy, jak i Polska w jasny sposób wskazały zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw, biorąc również pod uwagę ewentualny import energii z krajów sąsiadujących, dodano.

  "Polska wykazała, że na rynku energii elektrycznej występują niedoskonałości, które sprawiają, że ceny nie zapewniają odpowiednich zachęt dla wytwórców energii do utrzymania istniejących mocy na rynku lub do inwestowania w nowe zdolności wytwórcze" - czytamy również.

  Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia  2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy  i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia, przypomniało ME

  Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje  główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023. Pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się dnia 3 kwietnia br., a certyfikacja do aukcji głównej rozpocznie się w dniu 5 września br., podało również ministerstwo.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 11:01Główny geolog: Konsultacje polityki surowcowej powinny skończyć się do końca br. 

  Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Konsultacje polityki surowcowej państwa potrwają do końca roku, po czym projekt przejdzie dalsze etapy ścieżki legislacyjnej, poinformował wiceminister środowiska i główny geolog kraj Mariusz Orion Jędrysek. 

  Od listopada 2017 r. prowadzone są konferencje konsultacyjne polityki surowcowej.

  "Do końca roku powinniśmy je zakończyć, zebrać wnioski i omówić na zespole międzyresortowym, po czym dokument zostanie przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów i potem na Radzie Ministrów. Myślę, że jesteśmy w miarę w czasie, bez większych opóźnień" - powiedział Jędrysek podczas posiedzenia parlamentarnych zespołów ds. górnictwa i energii oraz surowców.

  Wskazał też, że Komitet Stały powinien wkrótce zająć się projektem ustawy powołującym Państwową Agencję Geologiczną.

  "Polska Agencja Geologiczna ma prowadzić dynamiczną realizację polityki surowcowej" - powiedział wiceminister. 

  Jego zdaniem, działalność agencji poprawi stan gospodarowania środkami publicznymi, zapewni wzrost inwestycji i obniżenie ryzyk, będzie także dysponować bankiem informacji geologicznych i prowadzić weryfikację bazy surowcowej. 

  (ISBnews)

   

 • 06.02, 13:23Parlament Europejski przyjął zmiany w systemie EU ETS 

  Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), których celem jest zmniejszenie dostępności uprawnień do emisji CO2, podała instytucja.

  Za głosowało 535 deputowanych, przeciw było 104, a 39 wstrzymało się, podano w komunikacie.

  Nowe prawo zostało już nieformalnie uzgodnione z ministrami krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Przepisy przewidują:

  - zwiększenie rocznej redukcji podaży uprawnień do emisji na rynek do 2,2% w 2021 r. wobec obecnie planowanego 1,74%;

  - monitorowanie tego wskaźnika celem jego dalszego zwiększenia najwcześniej od 2024 r.;

  - podwojenie wielkości rezerwy stabilności rynkowej, aby zebrać nadmiar uprawnień z rynku - mogłaby ona wchłonąć do 24% nadwyżki w każdym roku aukcji;

  - powołanie dwóch funduszy - modernizacyjnego i innowacyjnego - celem wsparcia transformacji w kierunki gospodarki niskoemisyjnej.

  Aby zapobiegać "wyciekom" - tzn. ryzyku przenoszenia działalności poza UE w celu uniknięcia stosowania wymagań redukcji emisji - sektory o najwyższym ryzyku otrzymają uprawnienia za darmo, a te o niższym ryzyku otrzymają 30% uprawnień za darmo, podano także.

  "System ETS pozostaje podstawą unijnej polityki walki ze zmianą klimatu. Zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby uzgodnić jego ambitną aktualizację. System miał wielu krytyków przez lata. Poradziliśmy sobie z wieloma problemami - poczynając od ceny CO2 zbyt niskiej, by rynek dobrze funkcjonował, a kończąc na wyjątkowo trudnym zagadnieniu znalezienia równowagi pomiędzy ambicjami ochrony środowiska a ochroną europejskiego przemysłu energochłonnego" - powiedziała sprawozdawczyni Julie Girling z ugrupowania Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, cytowana w komunikacie.

  Nowe przepisy skierowane zostaną teraz do Rady Unii Europejskiej celem formalnego przyjęcia.

  (ISBnews)

 • 06.02, 11:10PSPA liczy na zmiany w ustawie o elektromobilności po jej wejściu w życie 

  Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) liczy, że po wejściu w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje, poinformował dyrektor zarządzający Maciej Mazur. Ustawę w poniedziałek podpisał Prezydent.

  "Podpisana przez prezydenta ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. To bardzo ważny akt prawny, a konieczność jego uchwalenia wynika zarówno z konieczności implementacji prawa europejskiego, jak i potrzeby uregulowania rynku paliw alternatywnych w Polsce. Według branży związanej z elektromobilnością, obecny kształt aktu budzi jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację wiceministra energii Michała Kurtyki, który zapowiedział, że po wejściu w życie ustawy resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje. Dialog z sektorem to jedyny sposób, by wypracować najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce" - powiedział Mazur, cytowany w komunikacie. 

  Celem wprowadzenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest uregulowanie rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Akt prawny ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych, oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Ustawa stworzy system regulacyjny umożliwiający budowę do 2020 roku publicznej infrastruktury ładowania EV, a także tankowania pojazdów CNG i LNG. Inwestycje te mają się przyczynić do rozwoju transportu nisko- i zeroemisyjnego, co z kolei doprowadzi m.in. do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza, dodano.

  "Ustawa przewiduje system zachęt, w tym zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, zwolnienie ich z opłat za parkowanie czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po pasach dla autobusów. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego" - przypomniano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 06.02, 08:19Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podało Ministerstwo Energii.

  "Przyjęcie przepisów ustawy stwarza warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, a tym samym otwiera nowe perspektywy rozwoju dla polskiego biznesu i sektora naukowego. Elektromobilność może stać się napędem nowoczesnej gospodarki, przyczynić się do wzrostu innowacyjności w sektorze energetycznym oraz stanowić skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza" - skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  "Elektromobilność jest jedną z przemysłowych i technologicznych nisz, w których Polska może nie tylko gonić najbardziej rozwinięte gospodarki świata, ale skutecznie z nimi konkurować" - dodał wiceminister Michał Kurtyka, odpowiedzialny za rozwój elektromobilności.

  Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa wprowadza m.in. niższą akcyzę na zakup pojazdów elektrycznych i korzystniejszą stawkę amortyzacji, możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów, a także możliwość darmowego parkowania w strefach płatnego parkowania.

  Nowe przepisy mają również pomóc w rozwoju transportu publicznego napędzanego paliwami alternatywnymi. Do 2028 roku po polskich drogach ma się poruszać się blisko 3 tys. autobusów elektrycznych. W projekcie pojawiły się rozwiązania, których celem jest likwidacja obecnych barier w rozwoju usług carsharingu elektrycznych samochodów - ta forma działalności została uznana za rodzaj transportu publicznego.

  "Ustawa tworzy także podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG i określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Do końca 2020 r. ma powstać ok. 6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy energii elektrycznej oraz 400 punktów ładowania o dużej mocy energią elektryczną, a także 70 punktów tankowania CNG, rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych" - czytamy dalej.

  Zdefiniowano także ładowanie pojazdów elektrycznych jako nowy rodzaj działalności gospodarczej - usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i nie będzie wymagała koncesji. Pozwoli również na oferowanie usługi ładowania nie tylko użytkownikom pojazdów elektrycznych, ale także motorowerów lub rowerów elektrycznych. Definicja stacji ładowania umożliwi zapewnienie miejsce postoju przy punkcie ładowania i ułatwi realizację usługi ładowania. Stanowi to ułatwienie i zachętę dla firm zainteresowanych działalnością w tym obszarze.

  Ustawa daje też samorządom możliwość wprowadzenia stref czystego transportu, do których wjazd będą miały tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Narzędzie ma za zadanie pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza, tzw. niską emisją, do powstania której przyczynia się w dużej mierze wzmożony ruch samochodowy.

  (ISBnews)

 • 29.01, 11:21Tchórzewski: Decyzja ws. elektrowni jądrowej w I połowie roku 

  Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r., a proces notyfikacji rynku mocy zakończony w I kw., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Myślę że w I kw. zakończymy sprawy związane z notyfikację rynku mocy" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na kongresie Powerpol.

  Jego zdaniem, uruchomienie tego mechanizmu otworzy perspektywę dla inwestycji energetycznych na przyszłe lata i zapewni stabilność na kilkanaście lat do przodu.

  "Myślę też, że w najbliższym czasie padnie odpowiedź, czy będziemy budować bloki elektrowni jądrowej czy nie - decyzja powinna zapaść w pierwszej połowie roku" - dodał minister.

  "Zobowiązaliśmy się wobec Komisji Europejskiej, że w 2031 r. 60% energii będzie pochodziło z węgla z 2050 r. już 50%": - powiedział także.

  Wskazał także na przygotowania do budowy gazociągu Baltic Pipe jako jedno z kluczowych zadań na rok 2018. 

  Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wcześniej, że harmonogram prac zmierzających do budowy elektrowni jądrowej oraz proponowany model jej finansowania mają być przygotowane i przedstawione Radzie Ministrów do końca 2017 r. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat.

  (ISBnews)

   

 • 23.01, 17:43ME chce stworzyć mapę zapotrzebowania na węgiel kamienny 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce, aby powstała mapa odbiorców indywidualnych i ciepłowni węglowych, która pomogłaby zarządzać dostawami węgla i działaniami antysmogowymi, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Planujemy stworzyć mapę Polski, na której zaznaczymy odbiorców indywidualnych i ciepłownictwo, na której widoczne będzie, kto gdzie odbiera węgiel i z jakiego kierunku" – powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  Informacje mogłyby pomóc zarządzać dostawami węgla, ale także przysłużyć się ochronie środowiska.

  "Dzięki temu moglibyśmy też budować projekcje walki z zanieczyszczeniem powietrza" – powiedział minister.

  Ministerstwo rozpocznie prace nad tym projektem w tym roku, ale nie precyzuje na razie terminu ich zakończenia.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

 • 23.01, 14:31Rząd przyjął 'Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski' 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski", przedłożoną przez ministra energii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Plan stanowi wypełnienie wymagań sprawozdawczych wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej" - czytamy w komunikacie.

  Dokument zawiera zaktualizowany opis:

  - środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające zwiększyć efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r.;

  - dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r., podano także.

  Opracowując Krajowy Plan Działań, przyjęto następujące założenia:

  - polityka ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie kontynuowana i przełoży się na obniżenie jej energochłonności;

  - planowane działania w maksymalnym stopniu opierają się na mechanizmach rynkowych oraz w minimalnym stopniu wykorzystują finansowanie budżetowe;

  - cele realizowane są według zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in. przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej;

  - wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej, czytamy w materiale.

  "Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005. Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny. Malejąca energochłonność jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W latach 2006-2015 średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3%. Po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe" - napisano także w komunikacie.

  Bardzo ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację inwestycji energooszczędnych w Polsce są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a także  środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz BOŚ Banku i Funduszu Termomodernizacji i Remontów, przypomina CIR.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:51PSE rozpoczynają publiczne konsultacje regulaminu rynku mocy 

  Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy rozpoczynają konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy, podała spółka.

  "Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno warunki współpracy PSE z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, jak i opis organizacji tego rynku, będą czytelne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy. Organizujemy także, 2 lutego br., otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentujemy proponowane zapisy regulaminu oraz postaramy się opowiedzieć na wszystkie pytania związane z organizacją rynku mocy" - powiedział zastępca dyrektora departamentu rozwoju systemu PSE ds. wystarczalności generacji, cytowany w komunikacie.

  Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:
  - harmonogram procesów rynku mocy;
  - prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  - organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  - warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  - zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  - warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  - procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania, podano także.

  "Szczegóły spotkania konsultacyjnego zostaną podane w odrębnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PSE do 30 stycznia 2018 r." - czytamy także.

  W styczniu 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał, rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania. Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

  (ISBnews)

 • 16.01, 12:49PSPA: Niektóre zapisy ustawy o elektromobilności mogą hamować rozwój branży 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Zaakceptowany przez Sejm projekt ustawy o elektromobilności, choć bardzo ambitny, ze względu na nadmierne regulacje może wyhamować rozwój elektromobilności w niektórych obszarach, a gazomobilność nie jest w nim wspierana w wystarczający sposób, uważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

  "Mamy bardzo ambitną ustawę, która ma regulować nowo powstający rynek w Polsce. To trzeba docenić. Problem jest zawsze ten sam, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą i nie przeregulować rynku" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Zdaniem organizacji, niektóre regulacje zapisane w ustawie będą miały negatywne konsekwencje dla branży i użytkowników pojazdów elektrycznych. Chodzi m.in. o zakaz wjazdu hybryd typu plug-in (PHEV) do stref czystego transportu w miastach, choć pojazdy te mogą poruszać się, wykorzystując jedynie napęd elektryczny.

  "Zakładamy, że jest to pomyłka, bo w innym razie dojdzie do kuriozalnej sytuacji, w której samochód podłączany do zewnętrznego źródła ładowania z tego źródła nie będzie mógł korzystać. To tylko dowodzi, że szybkie tempo procedowania tej ważnej ustawy skutkowało pewnymi błędami, które jednak można naprawić w toku procesu legislacyjnego" - wskazał Mazur.

  "Brakuje w ustawie czasowego zrównania przywilejów dla pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in, np. do roku 2020. Samochody te z powodzenie mogą poruszać się po mieście w trybie elektrycznym, a na trasach w trybie hybrydowym. Jak pokazują dojrzałe rynki Europy Zachodniej, samochody hybrydowe typu plug-in stanowią istotny procent sprzedaży wolumenu wśród aut niskoemisyjnych, a Wielkiej Brytanii jeden z modeli jest liderem tego rankingu. Auta te, pomimo, że są formą przejściową wpływają bardzo dobrze również na rozwój rynku stacji ładowania. Poza tym eksploatacja tego typu aut znacznie uławia późniejszą przesiadkę do samochodów tylko elektrycznych" - dodał ekspert PSPA Michał Baranowski.

  PSPA podkreśla także bariery dla infrastruktury punktów ładowania, m.in. ustawową konieczność przyłączania wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, co może skutkować czasowym zamknięciem lub wręcz likwidacją niektórych ładowarek. Zdaniem organizacji, najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie możliwości funkcjonowania ogólnodostępnych stacji ładowania przyłączonych do sieci wewnętrznej innego obiektu lub wskazanie realnego terminu dostosowania się do nowych przepisów.

  Kolejne zapisy, które budzą wątpliwości organizacji to m.in. konieczność zainstalowania we wszystkich ogólnodostępnych stacjach ładowania liczników do pomiaru energii przekazywanej do pojazdów elektrycznych, ze względu na to, że brakuje dziś sprawdzonych rozwiązań technicznych dotyczących pomiaru zużycia energii w punktach ładowania spełniających wymogi ustawy.

  PSPA przypomina także, że droga do niskiej emisji powinna - według organizacji - prowadzić przez wszystkie rodzaje paliw alternatywnych, w tym gaz ziemny CNG i LNG, które w ustawie są niewystarczająco premiowane, a są idealnym rozwiązaniem w segmentach innych niż pojazdy osobowe. 

  "Technologia gazowa jest sprawdzona i stosowana od wielu lat w krajach wysoko rozwiniętych. Podstawowe zalety to niższa cena tego paliwa i ekologiczność. To obecnie najszybszy możliwy środek do poprawy skali emisyjności w transporcie w dużych aglomeracjach miejskich. Gazomobilność stanowi silne wsparcie elektromobilności w drodze do czystszego powietrza i walki ze smogiem. Polska powinna budować floty niskoemisyjnych autobusów w oparciu miks pojazdów elektrycznych i CNG oraz wspierać LNG w transporcie ciężkim. Takie regulacje też powinny znaleźć się w ustawie" - podkreślił Mazur.

  PSPA zamierza w najbliższym czasie przedstawić kompleksową ocenę ustawy, obecnie jedna apeluje do parlamentarzystów o wprowadzenie niezbędnych poprawek.

  (ISBnews)

 • 16.01, 10:33Piotrowski z ME: Realizacja celu 15% energii z OZE w 2020 r. jest niezagrożona 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Realizacja celu 15% energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. nie jest zagrożona, a spadek udziału w 2016 r. wynikał przede wszystkim z problemu regulacyjnego, poinformował wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Pragnę podkreślić, iż spadek OZE w roku 2016 z poziomu 11,93% w 2015 r. do 11,30% w 2016 roku związany był m.in. z odejściem dużej energetyki systemowej (tj. ponad 17 tys. MW mocy zainstalowanej elektrycznej) od wykorzystywania technologii współspalania, co związane było z uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2015 r., oraz ustawowym ograniczeniem wsparcia OZE dla technologii tzw. współspalania, a także ze zidentyfikowanym zwiększonym eksportem biopaliw z Polski, który zgodnie z metodą prowadzenia badań statystycznych (GUS) nie został zaliczony do realizacji celu w zakresie udziału energii z OZE w transporcie, wpływając tym samym na statystyczne zmniejszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w roku 2016" - napisał Piotrowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Ministerstwo Energii przygotowuje zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będą się wpisywały w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE, w tym dalsze zmiany systemowe, zakładające m.in. uatrakcyjnianie mechanizmów wsparcia, a także mające na celu wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych wynikających z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się uwarunkowań i wpisujących się w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskazał wiceminister.

  "Ponadto, mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020 r., tj. osiągnięcia co najmniej 15% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, nie jest, zdaniem Ministerstwa Energii, zagrożona" - czytamy także w odpowiedzi.

  (ISBnews)

   

 • 16.01, 08:48Emilewicz: Komitet Stały RM zajmie się ustawą o jakości paliw w tym tygodniu 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się w tym tygodniu projektem ustawy o jakości paliw stałych, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Poinformowała także, że jej resort będzie nadzorował realizację planu "Czyste powietrze", przyjętego w ub.r. przez rząd.

  "W tym tygodniu - myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich - na Komitecie Stałym stanie ustawa o jakości paliw stałych, przygotowywana przez Ministerstwo Energii z naszą intensywną współpracą. Za jej sprawą nie będziemy mogli palić w kotłach, paleniskach domowych mułami, flotokoncentratami - a zatem tymi odpadami węglowymi, ale także śmieciami, które są powodem fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbrudniejszych miastach Europy" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  "Zgodnie z umową z panem premierem Morawieckim, kwestia realizacji planu 'Czyste powietrze', przyjętego w zeszłym roku przez rząd, pozostanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, bo poprawiać jakość powietrza możemy również za sprawą technologii" - dodała minister.

  Na początku stycznia br. minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu 2018 r.

  Jak wówczas informował minister, kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową.

  Ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

  (ISBnews)

 • 11.01, 10:39Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który trafi teraz do Senatu.

  Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 253 posłów, 165 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Łącznie głosowało 436 posłów.

  "Projekt ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG (104 stacje CNG i 14 stacji LNG – 33 mln zł). Inwestycje te mają się przyczynić do upowszechnienia pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza" - przypomniał Sejm w sprawozdaniu z debaty.

  Ponadto projekt przewiduje m.in.: możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach, wprowadzenie wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

  (ISBnews)