ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.08, 12:43Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego tzw. mały trójpak 

  Warszawa, 16.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację prawa energetycznego tzw. mały trójpak energetyczny, podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

  "Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we właściwym kierunku - ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej" - czytamy w komunikacie.

  Wśród licznych zmian wprowadzanych nowelizacją wskazano przede wszystkim wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego wraz z określeniem przysługującego mu zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa doprecyzowuje także przepisy dotyczące przeprowadzania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń;

  "Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii, całościowe przepisy dotyczące przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju OZE z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia" - czytamy dalej.

  Kancelaria podkreśla także, że Polska musi także odpowiedzieć na wymogi "inteligentnej energetyki" (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii.

  "Nasz kraj potrzebuje spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, aby sprostać globalnym trendom, dlatego też kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem jest konieczna" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 12:37Prezydent podpisał nowelę ustawy o BFG, powstanie fundusz stabilizacyjny 

  Warszawa, 16.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydent w komunikacie. Nowela przewiduje utworzenie, w ramach BFG, nowego funduszu własnego - funduszu stabilizacyjnego.

  "Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest utworzenie, w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nowego funduszu własnego - funduszu stabilizacyjnego, jako źródła dodatkowych środków na finansowanie ewentualnych przyszłych działań mających na celu utrzymanie stabilności sektora bankowego" - czytamy w komunikacie.

  Źródła finansowania funduszu stabilizacyjnego, rodzaje działań finansowanych ze środków tego funduszu, a także zasady i tryb wykorzystywania tych środków określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG. Ponadto w drodze przedłożonej nowelizacji wprowadza się zmiany do: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

  "Fundusz stabilizacyjny tworzony będzie z wpłat opłaty ostrożnościowej wnoszonej przez podmioty objęte systemem gwarantowania, zaś jego środki przeznaczane będą przede wszystkim na finansowanie zadań z zakresu wsparcia udzielanego bankom. Ustawa przewiduje możliwość udzielania ze środków funduszu stabilizacyjnego tzw. gwarancji rekapitalizacyjnej, a w przypadku wykonania tej gwarancji – możliwość nabywania lub obejmowania akcji, obligacji bądź bankowych papierów wartościowych banku krajowego" - czytamy dalej.

  W celu zagwarantowania jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów i narzędzi BFG w zmieniającej się sytuacji rynkowej przewidziano możliwość dokonywania przeniesień pomiędzy funduszami własnymi BFG, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 12:45Prezydent podpisał nowelę ustawy o usługach płatniczych 

  Warszawa, 02.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydent w komunikacie. Nowela dostosowuje polskie prawa do wymogów unijnych.

  "Podstawowym celem przedłożonej nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzoru nad tymi instytucjami. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej poprzez pełne wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (Dz. U. L 267 z 10.10.2009, str. 7-17)" - czytamy w komunikacie.

  Zasadniczym celem tej dyrektywy jest usunięcie barier wejścia zainteresowanym podmiotom na rynek pieniądza elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, tak aby zapewnione zostały równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych, tłumaczy Kancelaria.

  "Ponieważ dyrektywa 2009/110/WE została częściowo implementowana w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232) nowelizując ustawę o usługach płatniczych uchylono ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, zawierając tym samym w jednym akcie prawnym przepisy dotyczące wydawania i rozliczania pieniądza elektronicznego, a także wydawania instrumentu płatniczego oraz usług z tym związanych" - czytamy dalej.

  Z uwagi na konieczność w treści przepisów krajowych norm dyrektywy 2009/110/WE wprowadzono również zmiany do ustaw z zakresu prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa rynku finansowego, a także prawa karnego i gospodarczego.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania przez krajowe instytucje płatnicze pieniądza elektronicznego w ograniczonym zakresie, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, podano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 01.08, 08:48Sokołów wypowiedział Grupie Duon umowę na dostawy gazu, będą renegocjacje 

  Warszawa, 01.08.2013 (ISBnews) - Spółka Sokołów wypowiedziała Duon Dystrybucja umowę dotyczącą dostaw gazu, podała Grupa Duon w komunikacie. Grupa Duon zapewnia, że wypowiedzenie umowy nie wpłynie na realizację jej prognoz finansowych i zapowiada negocjacje w sprawie podpisania nowej umowy z Sokołowem.

  "Zarząd spółki Grupa Duon S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Duon Dystrybucja S.A. zawiadomienie o wypowiedzeniu przez spółkę Sokołów S.A. w dniu dzisiejszym umowy kupna-sprzedaży gazu łączącej ją z Duon Dystrybucja S.A. Przyczyny wypowiedzenia umowy nie zostały podane" - głosi komunikat.

  Umowa zostanie rozwiązana po upływie okresu wypowiedzenia w dniu 1 sierpnia 2014 roku.

  "Wypowiedzenie umowy nie wpłynie na realizację prognozy wyników finansowych w roku 2013. W dalszych okresach nastąpi utrata części przychodów ze sprzedaży, która była realizowana do tej pory na podstawie wypowiedzianego kontraktu. Ponadto Zarząd Duon Dystrybucja S.A. zamierza podjąć negocjacje zmierzające do podpisania z Sokołów S.A. nowej umowy sprzedaży gazu" - czytamy dalej w materiale.

  Grupa Kapitałowa Duon składa się ze spółki Grupa Duon S.A. i jej spółek zależnych . W czerwcu i lipcu 2012 r. zmianie uległy nazwy następujących spółek grupy kapitałowej: CP Energia S.A. - obecnie Grupa Duon S.A., KRI S.A. - obecnie Duon Dystrybucja S.A., KRI Marketing and Trading S.A. - obecnie Duon Marketing and Trading S.A. Grupa zajmuje się dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi, produkcją gazu skroplonego (LNG), a także obrotem energią elektryczną.

  (ISBnews)

   

 • 30.07, 18:02Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 31 lipca

  --12:00: Konferencja BGK i Tauron

  --12:30: Konferencja prasowa Giełdy Papierów Wartościowych nt. wyników za II kw. 

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za lipiec

   

  CZWARTEK, 1 sierpnia

  --10:30: Konferencja prasowa BRE Banku nt. wyników za II kw. 

   

  PONIEDZIAŁEK, 5 sierpnia

  --10:00: NBP opublikuje raport "Sytuacja na rynku kredytowym – III kw. 2013 r."

   

  ŚRODA, 7 sierpnia

  --NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za lipiec

   

  PIĄTEK, 9 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.

   

  PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec

   

  ŚRODA, 14 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za lipiec

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za lipiec

   

  PIĄTEK, 16 sierpnia

  --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za lipiec

   

  PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu

  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za lipiec

   

  WTOREK, 20 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za lipiec

  --14:00: GUS poda dane o PPI za lipiec

  --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

   

  CZWARTEK, 22 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych za I poł. 2013 r.

   

  PIĄTEK, 23 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w sierpniu

   

  PIĄTEK, 30 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o PKB za II kw. 2013 r.

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za sierpień

   

  WTOREK, 3 września

  --I dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

  --I dzień dwudniowego posiedzenias Rady Polityki Pieniężnej

   

  ŚRODA 4 września

  --II dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

  --Ostatni dzień dwudniowego posiedzenias Rady Polityki Pieniężnej

   

  CZWARTEK, 5 września

  --Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

   

  WTOREK, 10 września

  --MF opublikuje "Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych II kw/2013"

   

  (ISBnews)

 • 30.07, 14:07DM PKO BP: Rząd szykuje się do fiskalnego stymulowania ożywienia gospodarki 

  Warszawa, 30.07.2013 (ISBnews) - Polska gospodarka mija obecnie trzy dołki: PKB, inflacji i stóp procentowych, uważa Dom Maklerski PKO BP. Spodziewa się on, że rząd będzie dążył do fiskalnej stymulacji ożywienia gospodarczego, poinformował ekonomista brokera Radosław Bodys.

  "Mijamy trzy dołki - PKB, inflacji i stóp procentowych. Jednocześnie zmierzamy w kierunku ożywienia Nowelizacja budżetu wraz z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym są działaniami mającymi na celu stworzenie przestrzeni fiskalnej, aby stymulować gospodarkę przy pomocy polityki budżetowej" - powiedział Bodys podczas spotkania z dziennikarzami.

  W jego ocenie, mamy wstępne, ale "bardziej twarde" sygnały ożywienia.

  "Widzimy wzrost PKB na poziomie 1,2% na koniec roku i 2,8-proc. dynamikę w 2014 dzięki stopniowej poprawie realnego dochodu do dyspozycji, niższym stopom procentowym i ożywieniu na świecie. W 2014/15 rosną szanse na stymulus fiskalny, co wraz z funduszami europejskimi ma wspomagać ożywienia. Znajdziemy się w nowej rzeczywistości wyższego deficytu i powoli rosnącego wzrostu gospodarczego" - dodał ekonomista DM PKO BP.

  Rząd spodziewa się, że w tym roku wzrost PKB spowolni do 1,5% z 1,9% w ub.r., zaś w 2014 r. przyspieszy do 2,5%.

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 12:20Sejm przyjął nowelę zawieszającą 50-proc. próg ostrożnościowy 

  Warszawa, 26.07.2013 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację Ustawy o finansach publicznych, przewidującą zawieszenie obowiązywania progu ostrożnościowego w wysokości 50% w relacji długu publicznego do PKB.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 235 posłów, przeciw było 210, zaś pięciu wstrzymało się od głosu (wśród nich było trzech posłów Platformy Obywatelskiej). Jak podkreśla Polskie Radio, Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej deklarowało poparcie dla rządowej propozycji, zmieniło zdanie i głosowało przeciw nowelizacji.

  Ustawa trafi teraz do Senatu, w którym większość ma Platforma Obywatelska.

  W połowie lipca rząd przyjął nowelę zawieszającą próg ostrożnościowy, ale także założenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadzi nową, stabilizującą regułę wydatkową, tłumaczył wicepremier. To jest reguła, która jest od nas wymagana przez Unię Europejską, mamy ją wprowadzić do końca roku.

  Obecne przepisy Ustawy o finansach publicznych stanowią, że w przypadku, gdy dług publiczny w relacji do PKB przekracza 50%, ale pozostaje poniżej 55%, to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej. Z kolei obecna reguła wydatkowa przewiduje, że wydatki zmienne i nowe wydatki sztywne nie mogą rosnąć w szybszym tempie niż inflacja plus 1 pkt proc.

  Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski zapowiadał, że znowelizowana ustawa o finansach publicznych, z nową regułą wydatkową, która zastąpi obecną regułę wydatkową i próg ostrożnościowy 50% w relacji długu do PKB, powinna zacząć obowiązywać do połowy września.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 17:18Rząd zdecydował o wydłużeniu działalności 14 SSE do końca 2026 r. 

  Warszawa, 23.07.2013 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie, wydłużające okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) o 6 lat - do końca 2026 r., podała Kancelaria Premiera w komunikacie.

  Rada Ministrów wydała rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórskiej, katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, krakowskiej, legnickiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, suwalskiej, tarnobrzeskiej, wałbrzyskiej, warmińsko-mazurskiej, przedłożone przez ministra gospodarki.

  "Przedłużenie okresu działalności stref o 6 lat spowoduje, że strefy nadal będą pełnić rolę zachęty inwestycyjnej i przyczynią się do wzrostu tempa napływu nowych projektów i inwestorów. Przedsiębiorcy zyskają pewność, że instrument, jakim są strefy zostanie zachowany" - głosi komunikat.

  Dłuższe funkcjonowanie stref ma szczególne znaczenie dla inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce, podkreślono w materiale.

  "Ocenia się, że przedsięwzięcia realizowane w strefach przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy i będą korzystnie wpływać na konkurencyjność polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

  Kancelaria Premiera podkreśla, że wydłużenie okresu funkcjonowania SSE nie stoi w sprzeczności z zasadami udzielania pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 09:55Rząd zajmie się dziś projektem założeń ustawy skracającej procedury budowlane 

  Warszawa, 23.07.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się dziś projektem nowelizacji prawa budowlanego, które zakłada wiele istotnych zmian wpływających na szybkość i czasochłonność procedur budowlanych, wynika z komunikatu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  "Celem zmian jest znaczne uproszczenie procesu budowlanego, który obecnie oceniany jest jako przeregulowany i prowadzony na podstawie podlegających częstym zmianom przepisów. Efektem uproszczeń powinno być skrócenie czasu trwania procedur, a w efekcie poprawa warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej" - głosi komunikat.

  Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz nie oddziałuje negatywnie na środowisko. W takim przypadku uznano, że cele postępowania budowlanego zostaną należycie zabezpieczone poprzez instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym. Pozwoli to na rezygnację z wydawania około 48.000 decyzji o pozwoleniu na budowę rocznie, podał resort.

  Pozostałe zmiany obejmują m.in.

  - ograniczenie rodzajów obiektów budowlanych, dla których istnieje obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w tym wyłączenie z tej grupy magazynów) oraz ustalenie dla milczącej zgody na użytkowanie krótszego terminu - 14 zamiast 21 dni od zgłoszenia;

  - ograniczenie zakresu uzgodnienia projektu budowlanego (wyłączenie uzgodnień z dostawcami mediów oraz z zarządcą drogi - poza drogami wojewódzkimi i krajowymi). Czynności te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. Skróci to czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji;

  - likwidację procedury zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych;

  - wprowadzenie terminu 14 dni, w którym organ ma obowiązek wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę. Przepis ten zmobilizuje organ do sprawniejszego procedowania wniosków;

  - ustalenie jako zasady, że w postępowaniach, w których inwestor jest jedyną stroną, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, nie zaś decyzji ostatecznej, co pozwoli na szybsze rozpoczęcie robót w większości przypadków.

  Resort podał też, że w sytuacji, gdy budowa domu będzie kwalifikować się do procedury uproszczonej, na inwestora zostaną nałożone obowiązki informacyjne. Inwestor zobowiązany zostanie - alternatywnie - do:

  - postawienia tablicy informacyjnej na terenie przyszłej budowy. I to jeszcze zanim zgłosi budowę w starostwie. Znajdować się mają na niej podstawowe informacje na temat planowanej budowy, zaś oświadczenie o umieszczeniu tablicy będzie częścią wymaganego zgłoszenia;

  - przedstawienia dowodu doręczenia właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z działką informacji o zamiarze realizacji robót budowlanych.

  (ISBnews)

   

 • 16.07, 14:38Tusk: W budżecie zabraknie 24 mld zł, deficyt będzie wyższy o 16 mld zł 

  Warszawa, 16.07.2013 (ISBnews) - Dochody budżetowe w 2013 r. będą niższe o ok. 24 mld zł, poinformował premier Donald Tusk. W efekcie nowela budżetowa, którą rząd przedstawi w sierpniu, będzie zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6-mld zł.

  "Wpływy do budżetu poprawiają się, ale nadal nie są na tyle wystarczające, by zagwarantować dochody, jakie przewidywaliśmy. To podstawowy powód, dla którego rozpoczęliśmy prace nad nowelą budżetową" - powiedział Tusk na konferencji prasowej.

  Dodał, że na razie są to tylko prace przygotowawcze, same założenia noweli zostaną zaprezentowane w sierpniu. Rozsądnie wprowadzone zmiany pozwolą przetrwać 2013 r., a od przyszłego nastąpi poprawa, podkreślił.

  "Podejmiemy działania antycykliczne, które pobudzą gospodarkę w krytycznym roku 2013. Podtrzymujemy bowiem, że rok 2014 będzie przełomowy. Nie będzie to skok, ale już pod koniec tego roku pojawią się pierwsze jaskółki poprawy" - ocenił szef rządu.

  Tusk wyjaśnił, że rząd musiał znaleźć złoty środek, więc raczej zdecyduje się na większy deficyt, niż głębokie cięcia wydatków, które mogły by pogrążyć słabnącą konsumpcję i inwestycje.

  "Prowadziliśmy szczegółowe analizy, jak w sposób zrównoważony sposób obciążyć różne kategorie, czyli na ile ciąć wydatki, a jak bardzo zwiększyć deficyt. Oczekujemy, że w skali roku dochodów będzie mniej na ok. 24 mln zł. Zakładamy więc, że po stronie deficytu kładziemy 16 mld zł, a po stronie resortów 8,0-8,6 mld zł, wyłączając z tego świadczenia społeczne" - wyliczył Tusk.

  W tej sytuacji rząd przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zawiesza działanie progu ostrożnościowego 50% długu w stosunku do PKB oraz odejście od reguły wydatkowej.

  "Kryzys strefy euro nie okazał się aż tak gwałtowny, jak sądzono, ale bardziej długotrwały. Dlatego zostaliśmy zmuszeni do nowelizacji budżetu" - dodał wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

  W jego ocenie, zwiększenie deficytu o 16 mld zł czyli o ok. 1 % PKB, będzie miało ogromny efekt stymulacyjny dla gospodarki. Dodatkowo oszczędności w resortach na kwotę ponad 8 mld zł będzie kontynuacją konsolidacji finansowej i przyniesie korzyści w kolejnych latach.

  "Z tym łączy się nowelizacja ustawy o finansach publicznych, a szczególnie reguły wydatkowej. Próg 50% długu do PKB zawieszamy na nowelizację i budżet 2014 r., ale zapis nadal zostaje w ustawie i będzie obowiązywał w kolejnych latach" - podsumował minister finansów.

  W połowie czerwca premier Donald Tusk mówił, że nowelizacja budżetu na 2013 r. jest znacznie bardziej prawdopodobna niż jej brak. Jego zdaniem, wstępna propozycja zmian w ustawie zostanie przedstawiona w lecie.

  W kwietniu w nowej aktualizacji programu konwergencji rząd obniżył prognozę wzrostu PKB na 2013 r. do 1,5% wobec 2,2% zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej.

  Według wstępnych danych, w budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 25,98 mld zł deficytu (czyli 73,0% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, wynoszącego 35,57 mld zł).

  (ISBnews)

   

 • 12.07, 08:27Prezydent podpisał nowele ustaw regulujące problem zadłużenia KFD 

  Warszawa, 12.07.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o zmianie ustaw o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym (KFD) oraz o drogach publicznych, podała Kancelaria Prezydenta. Zmiany pozwolą zrestrukturyzować dług KFD poprzez rolowanie obligacji lub zaciągania innych zobowiązań przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu KFD.

  "Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych ma umożliwić restrukturyzację długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), w szczególności poprzez emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii.

  W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano modyfikację art. 39a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - przepisu określającego katalog środków gromadzonych przez Krajowy Fundusz Drogowy, podano także.

  "W art. 1 w pkt 2 ustawy zaproponowano zmianę art. 39d ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w ten sposób, aby Bank Gospodarstwa Krajowego mógł zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji" - wyliczyła Kancelaria Prezydenta.

  W art. 2 noweli nadano nowe brzmienie art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Istota zmiany polega na tym, że środki z opłat elektronicznych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego bez określania ich przeznaczenia, podsumowano.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 11.07, 11:33Piechociński: Nowela budżetu trafi do Sejmu na 1. posiedzenie po wakacjach 

  Warszawa, 11.07.2013 (ISBnews) - Rząd przygotuje nowelizację tegorocznego budżetu i prześle ją do Sejmu tak, by Izba mogła dyskutować na temat nowelizacji na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

  "Na pierwszym posiedzeniu po wakacjach będziemy mieli w Sejmie nowelizację budżetu" - powiedział Piechociński dziennikarzom.

  Kolejne posiedzenia Sejmu - po odbywającym się w tym tygodniu - przewidziane są na 23-26 lipca i 28-30 sierpnia.

  Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że w tym tygodniu powinien być gotowy komunikat w sprawie nowelizacji budżetu. Jednakże po wtorkowym posiedzeniu rządu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Rada Ministrów nie zajmowała się tym tematem.

  Analitycy szacują, że deficyt budżetowy może zostać podniesiony o ok. 10 mld zł.

  Ministerstwo Finansów podało wcześniej w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-marzec 2013 roku", że w budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano 30,95 mld zł deficytu, czyli 87,0% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, wynoszącego 35,57 mld zł. Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po pięciu miesiącach br. miał wynieść 27,52 mld zł. tj. 77,4% rocznego limitu.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 17:56Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 10 lipca

  --10:00: Debiut Global Cosmed na GPW

  --11:00: Debata będącą podsumowaniem prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o usługach płatniczych „Kto zyska, a kto straci na regulacji interchange", organizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

   

  CZWARTEK, 11 lipca

  --10:00: Konferencja prasowa Stokrotki

  10:00: Konferencja prasowa, w trakcie której przedstawione, zostanie podsumowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pt. „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?" oraz prezentacja najnowszych wyników badań nt. „Opinii przedsiębiorców działaniu unijnych instrumentów zwrotnych".

  --10:30: Konferencja Sfinks Polska nt. zaskarżenia decyzji UOKiK

  --14:00: GUS poda dane o wynikach działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r.

  --14:00: Konferencja MCI Management nt. nowej inwestycji

   

  PIĄTEK, 12 lipca

  --14:00: NBP poda dane o deficycie C/A za maj

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec

   

  PONIEDZIAŁEK, 15 lipca

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za czerwiec

 • 09.07, 17:56Przegląd informacji ze spółek 

  CCC zdecydowało o utworzeniu spółki CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, podała spółka w komunikacie. Przedmiotem jej działalności będzie dystrybucja asortymentu CCC na terenie Niemiec.

  Action podpisał umowę inwestycyjną z niemieckimi spółkami Devil GmbH i New Devil Holding GmbH oraz osobami fizycznymi będącymi wspólnikami New Devil Holding GmbH Karstenem Hartmannem i Steffenem Helbingiem polegającą na przejęciu aktywów upadłej spółki Devil A.G. i obejmie udziały w Devil GmbH dające łącznie 2/3 głosów w tej spółce, wynika z komunikatu spółki.

  Orange Polska podpisała przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki Otwarty Rynek Elektroniczny - Marketplanet, podała spółka w komunikacie. Kupującym jest fundusz private equity Avallon MBO Fund.

  LC Corp pożyczył swojej spółce zależnej LC Corp Invest I łącznie 106 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność deweloperską związaną z finansowaniem spółek grupy kapitałowej, podała spółka w komunikacie.

  Grupa Ferro utworzyła spółkę Novaservis Ferro SK s r.o. na Słowacji, która będzie dystrybuować produkty grupy na tym rynku, podała spółka w komunikacie.

  Niemal 450 tys. klientów sieci komórkowych przeszło do sieci Play od początku bieżącego roku. Operator "walczy" o 1 mln zmigrowanych numerów w całym roku, wynika z informacji rzecznika Play Marcina Gruszki.

  Piotr Chudzik dołączył do zespołu bankowości inwestycyjnej w Trigon Domu Maklerskim i objął stanowisko partnera zarządzającego, podał Trigon w komunikacie.

  Tauron Ciepło podpisał umowę z Control Process na budowę turbogeneratora (50 MW) w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej, podała spółka w komunikacie. Jednostka – o wartości blisko 120 mln zł - ma zastąpić dwa z trzech działających w zakładzie turbogeneratorów o mocy 25 MW oraz zwiększyć sprawność produkcyjną zakładu.

  Goodman European Logistics Fund (GELF) pozyskał 550 mln euro nowych środków w ramach procesu podniesienia kapitału, na który popyt wyniósł łącznie 900 mln euro, podała spółka w komunikacie. Środki te zostaną przeznaczone do dalszych inwestycji na rynku nieruchomości logistycznych w Europie, w tym w Polsce.

  Effortel Technologies złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej InItTec, spółki zależnej Integer.pl, podała Integer.pl w kounikacie. InItTec uważa wniosek za "złożony w złej wierze".

  Spółka Investment Fund Managers zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 11 lipca 2013 r. Do obrotu na alternatywnym rynku akcji GPW wejdzie 4.900.000 akcji serii B, 15.874 akcji serii C oraz 265.000 akcji serii D zwykłych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, podała giełda w komunikacie.

  W związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Mobile Partner w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała giełda w komunikacie.

  Global Cosmed zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę, 10 lipca 2013 r., podała giełda w komunikacie. Do obrotu giełdowego w trybie zwykłym wejdzie 6.254.085 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda.

  Pozyskanie przez Katowicki Holding Węglowy (KHW) branżowego inwestora byłoby "optymalnym rozwiązaniem" dla spółki, wynika z wypowiedzi prezesa KHW Romana Łoja dla "Dziennika Gazety Prawnej". Zysk netto spółki na koniec 2013 roku ma wynieść 42 mln zł.

  Spółka zależna Hawe - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe - jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie", podało Hawe w komunikacie. Projekt obejmuje realizację, utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową o długości 2006 km, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem.

  Grupa Kapitałowa Wojas zwiększyła przychody ze sprzedaży w czerwcu br. o 38,3% r/r do 15,355 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  P4 planuje wprowadzić w sieci Play pierwsze usługi z LTE jeszcze w tym roku. Cała budowa sieci w tej technologii, umożliwiającej dostęp do superszybkiego internetu potrwa ok. 2 lat i ma sprawić, że w zasięgu LTE Play znajdzie się ok. 70% populacji, zapowiedział prezes P4 Joergen Bang-Jensen w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

 • 08.07, 17:57Kalendarium ISBnews 

  WTOREK, 9 lipca

  --11:00: Prezentacja raportu Mirosława Gronickiego oraz Janusza Jankowiaka pt. "Wpływ OFE na finanse publiczne"  

   

  CZWARTEK, 11 lipca

  --10:00: Konferencja prasowa Stokrotki

  --14:00: GUS poda dane o wynikach działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r.

   

  PIĄTEK, 12 lipca

  --14:00: NBP poda dane o deficycie C/A za maj

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec

 • 05.07, 17:58Kalendarium ISBnews 

  PONIEDZIAŁEK, 8 lipca

  10:00: Uroczytość otwarcia nowej instalacji w ZA Puławy 

   

  WTOREK, 9 lipca

  --11:00: Prezentacja raportu Mirosława Gronickiego oraz Janusza Jankowiaka pt. "Wpływ OFE na finanse publiczne" 

   

  CZWARTEK, 11 lipca

  --10:00: Konferencja prasowa Stokrotki

  --14:00: GUS poda dane o wynikach działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r.

   

  PIĄTEK, 12 lipca

  --14:00: NBP poda dane o deficycie C/A za maj

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec

 • 03.07, 17:31Indeks WIG20 spadł o 0,96% zamknięciu w środę 

  Warszawa, 03.07.2013 (ISBnews) – Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,96% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.262,92 punktów w środę, 3 lipca.

  Indeks WIG zniżkował o 0,77% do 45.184,98 punktów.

  Obroty na rynku akcji wyniosły 980,26 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 262,77 mln zł.

  Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 130 spółek, 197 spadły, a 96 nie zmieniły się.

  (ISBnews)

 • 28.06, 17:09Prezydent skierował do TK ustawę o SKOK-ach 

  Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie ustawy o SKOK-ach w zakresie przepisów, które budzą jego wątpliwości konstytucyjne.

  "Ustawa, która jest według mnie dobrodziejstwem, bo stwarza warunki i nadzoru bankowego nad kasami, ale także możliwości korzystania z funduszy gwarancyjnych - stwarzających bezpieczeństwo dla wkładów, dla oszczędności obywateli, ma liczący się według mnie mankament, który budzi moje wątpliwości konstytucyjne" - powiedział Prezydent.

  Bronisław Komorowski zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie ważności stabilności finansów, czy gwarancje dla prawa własności. Dodał, że zwrócił się do TK o zbadanie części przepisów i rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności. 

  "W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem. To budzi moje wątpliwości" - uzasadnił Bronisław Komorowski.

  15 maja 2013 r. prezydent ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa depozytów obywateli oraz stabilności sektora finansowego podpisał nowelizację ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Następnie, w trybie kontroli następczej, skierował do TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów tej ustawy.

  ISBnews)

 • 27.06, 14:15Ekspert z UJ: Zakaz reklamy aptek jest niekonstytucyjny 

  Warszawa, 27.06.2013 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która została w środę podpisana przez Prezydenta, nie objęła zapisów dotyczących zakazu reklamy aptek. Zapisy te, zdaniem prof. Elżbiety Traple z Uniwersytetu Jagiellońskiego, są niekonstytucyjne i sprzeczne z regulacjami unijnymi, czytamy w opinii opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita".

  Tekst ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został wczoraj podpisany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

  Jak zwraca uwagę profesor Elżbieta Traple z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pomimo negatywnej opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w odniesieniu do tak szerokiego zakazu reklamy aptek oraz wielu negatywnych opinii o skutkach tej regulacji dla pacjentów, artykuł 94a nie został zmieniony w obecnej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Artykuł ten stanowi: zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działania. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

  "Nieścisłości wynikające z braku jasnego rozróżnienia między reklamą a informacją wprowadzają niepewność wśród właścicieli aptek co do tego, czy określone działanie podlega karze czy nie. Zakaz reklamy aptek, rozumiany jako zakaz podawania jakichkolwiek informacji o ich działaniu, nie daje także możliwości promowania placówek zapewniających klientom usługę na wyższym poziomie, a więc działa na ich niekorzyść" - czytamy w opinii opublikowanej na łamach "Rzeczpospolitej".

  Według Traple, placówki farmaceutyczne, które mogą sprzedawać leki nie na receptę: suplementy diety, środki higieniczne oraz dermokosmetyki, nie mogą się reklamować, chociaż reklama powyższych produktów nie jest zabroniona. "Z drugiej strony, sklep czy stacja benzynowa, która sprzedaje te same produkty, może reklamować się bez żadnych ograniczeń" - podkreśla prof. Traple.

  Konstytucja RP wymaga w przypadku ograniczenia podstawowych swobód, takich jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, zachowania zasady proporcjonalności ograniczenia w stosunku do jego celu. Profesor Traple zwraca uwagę, że zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

  "Całkowity zakaz informacji o działalności aptek nie znajduje, w mojej ocenie, dostatecznego uzasadnienia w konieczności ochrony zdrowia publicznego ani w żadnym innym interesie publicznym. Dodatkowo zakaz taki stawia w nierównej pozycji podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej" - uważa Traple.

  W jej opinii, tak daleko idący zakaz reklamy aptek, jaki obecnie jest przyjmowany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) i w orzecznictwie sądów administracyjnych jest sprzeczny również z regulacjami unijnymi.

  "Sytuacja, w której nie można reklamować aptek, a można reklamować lekarstwa, prowadzi do kuriozalnych sytuacji. Nawet lista aptek uczestniczących w programie opieki farmaceutycznej również uznana została za niedozwoloną reklamę. Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy i aptekarze wycofali się z tych programów ze szkodą przede wszystkim dla pacjentów" podsumowała profesor Traple.

  Z informacji medialnych wynika, że jesienią tego roku planowana jest kolejna większa nowelizacja tej ustawy. Nie są obecnie jeszcze znane kierunki tych zmian.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 12:38MF: Przeniesienie obligacji z OFE do ZUS obniżyłoby dług publ. o ok. 11% 

  Warszawa, 26.06.2013 (ISBnews) - Proponowane przez rząd przesunięcie obligacji z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oznaczałoby obniżenie długu publicznego w relacji do PKB o ok. 11%, podało Ministerstwo Finansów w komunikacie na temat opublikowanych dziś propozycji dotyczących zmian w systemie OFE.

  "Obligacje byłyby przeniesione z OFE do ZUS. Tam zostałyby zaksięgowane na subkoncie i co roku waloryzowane na tych samych zasadach jak obecnie, czyli o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. Przesunięcie obligacji obniży dług publiczny o ok. 11% PKB" - głosi komunikat.

  Jednocześnie zmianie uległyby limity inwestycyjne OFE. Zlikwidowany zostałby limit OFE na inwestycje w akcje (obecnie 47,5%) i wprowadzony zakaz kupowania obligacji skarbowych.

  "Spowodowałoby to wzrost inwestowania OFE w realną gospodarkę - m.in. obligacje przedsiębiorstw. Zniesiony byłby również mechanizm tzw. minimalnej stopy zwrotu i uzupełniania niedoboru" - czytamy dalej.

  Jak podkreśla resort, zaproponowane zmiany mają zachęcić OFE do większej konkurencji między sobą o klienta. Powinno to wpłynąć pozytywnie na wysokość świadczeń przyszłych emerytów.

  Według prezentacji resortów finansów i pracy, dług publiczny, który w 2012 r. wyniósł 52,7% PKB, bez OFE wyniósłby 35,2% PKB. Już w roku wprowadzenia II filaru reformy emerytalnej w 1999 r. dług publiczny był przez OFE wyższy i wyniósł 41,1% PKB, natomiast bez wprowadzenia funduszy sięgnąłby 40,7% PKB.

  Drugi rekomendowany przez rząd wariant zmian w OFE zakłada pełną dobrowolność wyboru sposobu oszczędzania w II filarze emerytalnym, przy czym decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna (a ZUS zlecałby zarządzanie przejętymi akcjami np. TFI lub PTE).

  Trzeci wariant zakłada zasady dobrowolności wyboru podobne, jak w wariancie drugim (tzn. albo całe 19,52% składki trafia do ZUS, albo 17,52% - do ZUS, a 2% - do OFE), ale przyszły emeryt musiałby dodatkowo przekazywać równowartość 2% swojej składki dla OFE.

  (ISBnews)