ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.10, 14:42MG liczy, że nowa ustawa mediacyjna częściowo odciąży sądy powszechne 

  Warszawa 14.10.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki liczy, że ustawa mediacyjna, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku odciąży częściowo sądy powszechne do których rocznie wpływa 15 mln spraw w tym ponad 1 mln mogłyby być rozstrzygane na drodze mediacji i arbitrażu, wynika z wypowiedzi wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  "Parlament uchwalił ustawę, a 24 września Prezydent ją podpisał, więc nie ma zagrożeń, że ta ustawa nie wejdzie w życie. Widzimy rosnące zainteresowanie polubownym rozstrzyganiem sporów przez firmy, przede wszystkim mediacją. Obecnie mamy tyle zrealizowanych mediacji, ile było ich w ciągu całego ubiegłego roku" - powiedział Haładyj podczas konferencji prasowej.

  Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że do sądów powszechnych wpłynęło w 2013 roku 15 mln spraw, z czego 1,1 mln kwalifikowało się do polubownego rozwiązywania. Zdaniem Haładyja, przesunięcie części tych spraw do mediacji jednocześnie wpłynie na szybsze rozpatrywanie innych spraw przez sądy powszechne.

  Resort gospodarki od półtora roku prowadzi projekt pilotażowy Centra Arbitrażu i Mediacji. Pierwsze centrum zaczęło działać pod koniec sierpnia 2014 roku. Według szacunków MG, z pomocy mediatorów w ramach CAM skorzystano do tej pory w 517 przypadkach. W 139 przypadkach mediacje zakończyły się ugodą (część spraw jeszcze jest w toku) - ogółem w centrach działa ok. 100 mediatorów wpisanych na listę. Łącznie 638 osób przeszkolono z zasad i metod mediacji.

  "Przygotowujemy kolejne działania promujące mediacje zamierzamy m.in. udostępnić na stronach ministerstwa wzory umów wraz z klauzulami, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Mamy nadzieję, że ustawa wpłynie na zwiększenie liczby spraw rozstrzyganych poza sądami na drodze mediacji" - dodaje Haładyj.

  (ISBnews)
   

 • 13.10, 16:25Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej 

  Warszawa, 13.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, przedłożone przez ministra finansów. Nowa regulacja ma chronić prawa podatników oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  W kwestii ochrony praw podatnika przewiduje się regulacje chroniące pozycję podatnika w kontaktach z administracją podatkową, oparte na domniemaniu, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego, podano w komunikacie.

  "Organ podatkowy nie sprawuje władzy nad podatnikiem tylko wspiera go w realizowaniu obowiązków. Określenie katalogu praw i obowiązków, wprowadzenie zasad ogólnych prawa podatkowego oraz wspólnego katalogu pojęć wyeliminuje w dużym stopniu spory i ułatwi podatnikom prawidłowe wypełnianie obowiązków" - czytamy.  

  Kolejnym założeniem jest stworzenie ram prawnych opartych na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. "Niewładcze formy działania organów podatkowych - informacje, konsultacje, porozumienia, mediacje podatkowe - służyć będą poprawie relacji  pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem" - podało CIR.

  W nowej ordynacji podatkowej ma nastąpić zwiększenie stabilizacyjnej funkcji przedawnienia. "Przedawnienie jest instytucją wykorzystywaną do kształtowania porządku prawnego, która poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń, wyeliminowanie szeregu przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia lub jego przerwania ustabilizuje obrót gospodarczy. Wpłynie na skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków" - czytamy dalej. 

  CIR podało również, że zwiększeniu skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków mają służyć m.in. takie rozwiązania jak wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

  Rozwiązanie ma dotyczyć sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym. Prawne uregulowanie tej kwestii wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej i będzie stanowić narzędzie ochrony interesów fiskalnych państwa, a zarazem narzędzie urzeczywistniania zasady równości i sprawiedliwości w sferze aktywności gospodarczej podatników, podano dalej. 

  W zwiększeniu efektywności czynności sprawdzających i kontroli podatkowej ma pomóc wprowadzenie mniej sformalizowanej formy weryfikacji i kontroli zobowiązań dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych.

  "Nowa ordynacja podatkowa będzie spójną, klarowną i nowoczesną wykładnią prawa, poprzez wprowadzenie przepisów dopełniających ogólne prawo podatkowe w Polsce. Stworzone zostaną stabilne ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, skutkujące nie tylko poprawą funkcjonowania administracji podatkowej, ale przede wszystkim wzmocnieniem zaufania podatników do tych podmiotów (profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność oferowanych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa)" - czytamy także. 

  Działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy wraz z aktami wykonawczymi. W komunikacie podkreślono, że konieczne będzie zharmonizowanie przepisów nowej ordynacji z innymi przepisami, przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego.

  (ISBnews)

 • 12.10, 16:33MG: Wartość polskich inwestycji w SSE to ponad 19 mld zł 

  Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Wartość polskich inwestycji zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) wzrosła do 19,4 mld zł na koniec ubiegłego roku z 7,2 mld zł zanotowanych na koniec 2006 roku, poinformowała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. Na koniec czerwca br. wartość wszystkich inwestycji w strefach wyniosła ponad 106 mld zł.

  "Na 2105 ważnych obecnie zezwoleń w strefach, polskie firmy mają 1047 zezwoleń, tj. prawie 50%. W samym 2015 roku wydano 136 zezwoleń z których 80 dotyczyło polskich przedsiębiorstw, których realizacja przyniesie co najmniej 3,26 mld zł inwestycji i ponad 3700 nowych miejsc pracy" - powiedziała dziennikarzom Antoniszyn-Klik.

  Według danych Ministerstwa Gospodarki (MG), na koniec czerwca br. wszyscy inwestorzy zainwestowali w SSE ponad 106,9 mld zł i utworzyli prawie 230 tys. nowych miejsc pracy. W sumie na terenach stref pracuje ponad 310 tys. osób.

  "20 listopada zostanie złożony kolejny projekt nowelizacji ustawy o strefach ekonomicznych. Zaczęły się już prace nad nim. Współpracujemy m.in. z NCBiR, gdyż zależy nam szczególnie na wsparciu podatkowym innowacyjnych projektów, które mogłyby znaleźć się w strefach" - zapowiedziała wiceminister.

  Podkreśliła, że ze szczególną uwagą resort podchodzi do wspierania małych i średnich firm, które chcą inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. "Strefy mogą i są wsparciem dla MSP, a nie tylko dla dużych koncernów. Małe i średnie firmy już korzystają z wielu ulg podatkowych wchodząc do SSE" - dodała.

  Jak podał resort w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", do końca września 2015 roku realizowanych było 38 umów (obok 10, które zostały zakończone w latach 2013-2014), które przyniosą ponad 7,2 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz przyczynią się do powstania prawie 14,2 tys. nowych miejsc pracy. W ramach tych umów jest 5 polskich firm.

  MG podało również, że trwają prace nad kolejnymi 18 umowami w ramach tego programu. Pełna realizacja wszystkich inwestycji przyniesie ponad 1,1 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz 3 tys. nowych miejsc pracy. W ramach tych projektów są 3 polskie firmy: Indykpol, KGHM i Ciech.

  (ISBnews)

   

 • 12.10, 08:18Piechociński: Problemy Chin mogą obniżyć tempo wzrostu PKB Polski do 2% 

  Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Jeśli problemy gospodarcze Chin okażą się poważne, to odbiją się one na Niemczech, a poprzez ten główny kraj dla polskiego eksportu - doprowadzą do spowolnienia wzrostu PKB Polski do nie więcej niż 2% wobec oczekiwanych 3,8%, uważa wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

  "Jeśli potwierdzi się teza, że zagrożenie z Chin jest poważne, wówczas niemiecka gospodarka będzie miała 0,5% PKB wzrostu, a Polska nie więcej niż 2%, a nie 3,8%" - powiedział Piechociński "Dziennikowi Gazecie Prawnej".

  W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zaplanował wzrost PKB na poziomie 3,4% na 2015 r. (choć minister finansów liczy na nieco wyższy wynik, a resort gospodarki prognozował ostatnio 3,6% wzrostu) oraz 3,8% na 2016 r.

  "Jeśli surowce będą tanie, a deflacja się utrzyma mimo zaplanowanej inflacji, może to być dramat dla budżetu. Jeśli jeszcze inwestorzy zaczną wyciągać z Polski pieniądze, bo będą bać się politycznej niestabilności, waluta osłabnie" - powiedział także Piechociński.

  Również Janusz Lewandowski - bliski współpracownik premier Ewy Kopacz - potwierdza, że zagrożenie jest realne i brane na serio przez rząd.

  "26% polskiego eksportu trafia do Niemiec. Prawdopodobieństwo rewizji założeń budżetu w dół jest w tej chwili większe niż w górę. Ale dziś byłoby to przedwczesne" - powiedział Lewandowski.

  "DGP" podkreśla, że drugim problemem związanym z sytuacją w Chinach może być dalsze przedłużenie się okresu deflacji w Polsce (którą mamy od lipca ub.r.) - poprzez wpływ na ceny surowców. Rząd założył w projekcie budżetu inflację na poziomie 1,7% w 2016 r.

  Trzeci problem wynika z założeń dotyczących inflacji - jak podaje gazeta, może okazać się, że nie będzie pokrycia na kilka miliardów wydatków.

  (ISBnews)
   

 • 09.10, 08:48Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta 

  Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) – Przyjęta przez Sejm 25 września br. ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw została skierowana do podpisu Prezydenta RP, podało Ministerstwo Gospodarki.

  Ustawa zawiera przede wszystkim rozwiązania upraszczające procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które w zamierzeniu ustawodawcy mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców.

  "Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Oznacza to, że przedsiębiorcy otrzymają o kilkadziesiąt tysięcy mniej decyzji i postanowień administracyjnych rocznie" – czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co ma uprościć i ujednolicić stosowanie prawa oraz zapewnić wysoką jakość danych w ewidencji przedsiębiorców.

  "Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra gospodarki" – czytamy dalej.

  W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG poprzez wyszukiwarkę nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom.

  "Nastąpi więc zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym, takim jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych" – napisano także w materiale.

  (ISBnews)

 • 06.10, 14:15Rząd przeznaczy z 435 mln zł na program rozwoju czytelnictwa w ciągu 5 lat 

  Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", na którego realizację przeznaczone zostanie 435 mln zł z budżetu państwa oraz 231 mln zł z budżetów samorządów w ciągu 5 lat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany w latach 2016-2020. Został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

  "W ciągu 5 lat na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln zł (po 87 mln zł w każdym roku).Samorządy terytorialne na jego realizację przeznaczą 231 mln zł. W sumie będzie to ponad 660 mln zł. Program stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier E. Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że jej rząd będzie dbał o bogatszą ofertę książek w bibliotekach" - czytamy w komunikacie.

  W ramach programu wyznaczono trzy priorytety:

  * zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - prowadzony przez Bibliotekę Narodową w Warszawie (na ten cel przewidziano 135 mln zł z budżetu państwa w ciągu 5 lat). Zasadniczym celem tego priorytetu jest uatrakcyjnienie zasobów bibliotek publicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach oraz wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych.

  * infrastruktura bibliotek 2016-2020 - prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie (na ten cel przewidziano 150 mln zł z budżetu państwa w ciągu 5 lat) Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innej instytucji kultury. W ramach tego priorytetu dofinansowywane będą modernizacja, budowa,  przebudowa i wyposażenie budynków bibliotecznych, co podniesie ich standard. Adresatem tych działań będą biblioteki publiczne w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich do 50 tys. mieszkańców.

  * rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych - operatorami priorytetu są wojewodowie i właściwi ministrowie (na ten cel zostanie przeznaczone 150 mln zł w okresie 5 lat). W ramach tego priorytetu przewidziano uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli tych placówek. Podstawowym celem tego priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

  (ISBnews)

 • 05.10, 14:15GUS: Poza Polską przebywało ok. 2,32 mln Polaków na koniec 2014 roku 

  Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Poza granicami Polski przebywało czasowo szacunkowo ok. 2 320 tys. mieszkańców naszego kraju, czyli o 124 tys. (5,6%) więcej niż w 2013 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  "W Europie w 2014 r. przebywało około 2013 tys. osób, przy czym zdecydowana większość - około 1 901 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 112 tys. w stosunku do 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

  Spośród krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.), Irlandii (113 tys.) oraz w Holandii (109 tys.) i we Włoszech (96 tys.).

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 11:33Rząd zdecyduje dziś o wniesieniu 100% akcji Kompanii Węglowej do TF Silesia 

  Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się dziś wnioskiem o wyrażenie zgody na wniesienie 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, podała Kancelaria Premiera. Posiedzenie rządu rozpocznie się o godz. 12.00.

  Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia obejmuje "Wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie w trybie innym niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji poprzez wniesienie do Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. należących do Skarbu Państwa do 100% akcji Spółki Kompania Węglowa S.A., w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki", podała Kancelaria.

  Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) opracowało ostatnio plan struktury kapitałowej Nowej Kompanii Węglowej (NKW), złożony z trzech akcjonariuszy: Węglokoksu, Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (zarządzanego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia.

  Jak informował później resort, "pomimo wskazanych przez ministerstwo mechanizmów świadczących o rynkowym charakterze inwestycji", Komisja Europejska zasygnalizowała wysokie ryzyko wszczęcia postępowania przeciwko Polsce z powodu stosowania niedozwolonej pomocy publicznej. Mogłoby to oznaczać, że tuż po powstaniu NKW, KE nakazałaby cofnięcie transakcji, co spowodowałoby w krótkim czasie upadłość NKW.

  Na początku września Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu 2% akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), 1% akcji PZU oraz 1% akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej.

  Według tych planów, TF Silesia miało zapewnić 1,2 mld zł kapitału, kolejne 300 mln zł miało pochodzić od Polskich Inwestycji Rozwojowych, akcjonariuszem nowej spółki miał zostać także Węglokoks.

  Tzw. Nowa Kompania Węglowa ma powstać z 11 kopalń obecnej Kompanii Węglowej, jako spółka Węglokoksu. Jej powstanie poprzedziło przekazanie nierentownych aktywów KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

  (ISBnews)
   

 • 29.09, 14:29Szczurek: Deficyt 'general government' wyniesie 2,8% PKB w 2016 r. 

  Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniesie 2,8% PKB w 2016 roku, czyli znajdzie się na poziomie zbliżonym do oczekiwanego w tym roku, poinformował minister finansów Mateusz Szczurek.

  "Według metodyki unijnej, przyszłoroczny deficyt sektora finansów publicznych to 2,8% PKB - to są nasze szacunki na 2016 r., a więc cały czas poniżej PKB i jest to zbliżony wynik do 2015 r." - powiedział Szczurek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

  Według wiosennych prognoz Komisji Europejskiej, Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść - według KE - 2,6%.

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 14:26Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na 2016 r. z 3,8% wzrostu PKB 

  Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu budżetu na 2016, zakładającego 54,6 mld zł deficytu i 3,8% wzrostu PKB, czyli bez zmian wobec projektu przyjętego wstępnie na początku miesiąca, poinformował minister finansów Mateusz Szczurek.

  "Z satysfakcją informuję, że przyjęliśmy dziś projekt budżetu, który jutro zostanie wysłany do Sejmu. W projekcie tym główne liczby są niezmienione - cały czas mamy deficyt w wysokości 54,6 mld zł. Cały szereg drobnych przesunięć nastąpił - z ważniejszych zmian wymieniłbym po pierwsze znaczące zwiększenie rezerwy na pomoc dla repatriantów do 30 mln zł z 14 mln zł w 2015 r., także pewne zwiększenie środków na służby specjalne" - powiedział Szczurek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

  "Wzrost PKB założyliśmy na 3,8% PKB. Pomyłki za czasów mojego urzędowania zawsze były w tę drugą stronę i wzrost okazywał się wyższy niż założony. (…) Prognoza wzrostu PKB na rok 2015 jest dość konserwatywna - to 3,4%" - dodał minister.

  Wydatki jednostek publicznych objętych stabilizującą regułą wydatkową wzrosną o ok. 18,5 mld zł w 2016 r. w porównaniu do br., poinformował też Szczurek. Limit wzrostu tych wydatków to 2,7% przy realnym wzroście PKB wynoszącym 3,8% - tak więc jest to zmiana wydatków wcale nie duża, podkreślił.

  Minister wskazał także, że niektóre wydatki wzrosną znacznie więcej, np. wydatki na badania i rozwój - o 5,9%. Podtrzymał, że wydatki na obronność zwiększono do 2% PKB.

  "Wierzymy, że 2016 będzie kolejnym rokiem jeszcze mniejszego bezrobocia, jeszcze większego zatrudnienia" - podsumował Szczurek.

  (ISBnews)
   

 • 28.09, 14:09RPP utrzymała cel inflacyjny na 2016 r. na poziomie 2,5% +/-1 pkt proc. 

  Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2016" cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

  "Biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter wstrząsów powodujących odchylenie dynamiki cen od celu, a jednocześnie nie chcąc dopuścić do trwałego obniżenia długookresowych oczekiwań inflacyjnych, co mogłoby zwiększyć ryzyko utrwalenia tendencji deflacyjnych i w efekcie pojawienia się ich negatywnych skutków makroekonomicznych, Rada postanowiła utrzymać podstawowe elementy dotychczasowej strategii polityki pieniężnej NBP, w szczególności utrzymać średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punkt procentowy" - czytamy w "Założeniach".

  Na początku września prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Marek Belka informował, że Rada - która omawiała "Założenia" na posiedzeniu w tym miesiącu - nie planuje korekty celu inflacyjnego, choć niektórzy członkowie Rady zgłaszali takie propozycje.

  W dokumencie RPP podkreśla, że umiarkowany wzrost PKB i niska inflacja za granicą, w szczególności w strefie euro, mogą ograniczać skalę ożywienia gospodarczego i wzrostu cen w Polsce. Ponadto, spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach wschodzących, przede wszystkim w Chinach, może prowadzić do ograniczenia popytu tych gospodarek na dobra produkowane w innych krajach oraz ogólnego pogorszenia nastrojów, co wpłynęłoby niekorzystnie na koniunkturę w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro.

  "Ze względu na znaczny udział Chin w światowym popycie na surowce, silniejsze spowolnienie chińskiej gospodarki oddziaływałoby także w kierunku spadku ich cen, dodatkowo ograniczając poziom inflacji na świecie, w tym także w Polsce. Po trzecie, prawdopodobne zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed oraz jego wpływ na międzynarodowe przepływy kapitału mogą powodować względne zmiany cen poszczególnych aktywów, w tym kursów walutowych, a także wzrost ich zmienności. Podwyższona zmienność na rynkach finansowych może utrudniać prowadzenie polityki pieniężnej, zwłaszcza w małych otwartych gospodarkach, w przypadku których przepływy kapitałowe ograniczają skuteczność polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

  "Biorąc pod uwagę, że do zadań NBP należy działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego Rada uważa, iż niezbędnym uzupełnieniem elastycznie stosowanej strategii celu inflacyjnego jest polityka makroostrożnościowa. W warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych, skuteczność krajowej polityki pieniężnej może być częściowo ograniczona. Optymalny kształt polityki gospodarczej wymaga w takich warunkach stosowania narzędzi, które mogłyby bezpośrednio wpływać na źródła finansowania, strukturę i ryzyko akcji kredytowej w gospodarce" - napisano także w "Założeniach".

  Z tego względu ważna jest realizacja zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego dotyczącego utworzenia na poziomie krajowym instytucji odpowiedzialnej za politykę makroostrożnościową oraz zapewnienie bankowi centralnemu wiodącej roli w prowadzeniu tej polityki, konkluduje RPP.

  (ISBnews)

 • 25.09, 15:47Prezydent podpisał ustawę wspierającą polubowne rozwiązywanie sporów 

  Warszawa, 25.09.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, podała Kancelaria Prezydenta.

  Jak podaje Kancelaria w informacji dotyczącej tej ustawy, celem projektu było przede wszystkim przyspieszenie drogi rozstrzygania sporów, a także odciążenie sądów.

  "Wybór polubownego sposobu rozwiązania konfliktu powinien stać się realną i atrakcyjną alternatywą wobec skierowania sprawy do sądu powszechnego. Oczekiwanymi rezultatami proponowanej nowelizacji są: zmniejszenie wpływu spraw do sądów, a tym samym skrócenie czasu trwania postępowań sądowych, oraz obniżenie kosztów procesu, zarówno po stronie obywateli, jak i po stronie państwa. Rozwój mediacji, zakładającej aktywny udział stron w postępowaniu mediacyjnym i obdarzenie zaufaniem uczestnika obrotu gospodarczego przy ustalaniu warunków ugody, spowoduje w dalszej perspektywie wzrost poziomu świadomości prawnej i przyczyni się do budowania kapitału społecznego w Polsce" - czytamy w dokumencie.

  Dzięki proponowanym rozwiązaniom zachęcającym powinna zwiększyć się atrakcyjność alternatywnych form rozstrzygania sporów, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost liczby spraw w mediacji.

  "W wyniku zwiększenia atrakcyjności alternatywnych form rozstrzygania sporów w założonym scenariuszu przyjęto jako efekt, że te sprawy, które w wyniku mediacji zakończą się ugodą, odciążą sądy powszechne - postępowania mediacyjne przejmą sprawy, które w innym przypadku musiałyby być rozstrzygnięte na drodze postępowania sądowego" - czytamy dalej.

  Projekt założeń oraz rekomendacje, poprzedzające niniejszy projekt ustawy, były przedmiotem szerokich konsultacji publicznych, uwzględniających wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacje reprezentujące przedsiębiorców, zrzeszenia mediatorów, samorządy prawnicze, organizacje zajmujące się sprawami obywatelskimi, podkreśliła także Kancelaria.

  (ISBnews)
   

 • 25.09, 15:35Prezydent podpisał ustawę ustawę o nadzorze makroostrożnościowym 

  Warszawa, 25.09.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, podała Kancelaria Prezydenta.

  Ustawa służy wykonaniu prawa Unii Europejskiej, a jej zasadniczym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338) w zakresie przepisów dotyczących buforów kapitałowych (art. 128–142 dyrektywy CRD IV). Przyjęte regulacje zmierzają ponadto do dostosowania prawa krajowego do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), podała Kancelaria w informacji dotyczącej podpisanej ustawy.

  "Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego formalne ramy organizacji polityki makroostrożnościowej oraz powołuje Komitet Stabilności Finansowej, jako organ odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy nad system finansowym. Przewidziane w niej rozwiązania powinny przyczynić się do wzmocnienia stabilności systemu finansowego oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu finansowego" - czytamy dalej.

  Na skutek wejścia w życie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym straci moc obowiązującą ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317 oraz z 2013 r. poz. 1012). Ustawa nowelizuje ponadto szereg innych ustaw.

  Ustawa została przyjęta przez Sejm na początku sierpnia 2015 roku.

  (ISBnews)

 • 25.09, 10:12Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach płatniczych 

  Warszawa, 25.09.2015 (ISBnews) - Sejm przyjął na dzisiejszym posiedzeniu nowelizację ustawy o usługach płatniczych, wprowadzającą 3-letni okres przejściowy, w którym systemy trójstronne nie będą objęte maksymalnymi stawkami opłaty interchange, przewidzianymi w przepisach unijnych.

  Nowelizacja ma zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności pomiędzy systemami kart płatniczych, które działają w Polsce. Ustawa umożliwi czasowe, do 9 grudnia 2018 r., zwolnienie trójstronnych systemów kart płatniczych z obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących tzw. opłat interchange, czyli opłat pobieranych przy każdej transakcji kartą.

  Sejm odrzucił poprawkę, zgłoszoną przez posła SLD Wincentego Elsnera w trakcie 2. czytania, aby okres przejściowy skrócić do jednego roku, tj. do 8 grudnia 2016 roku.

  Zwolnienie obejmie systemy licencjonujące świadczenie usługi acquiringu lub wydających instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu albo za pośrednictwem agenta. Możliwość taka wynika z rozporządzenia PE i Rady 2015/751 z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, które weszło w życie 8 czerwca 2015 r.

  "Zgodnie z dyrektywą unijną, wdrażamy rozwiązanie, które pozwoli na powstanie w Polsce lokalnego, krajowego systemu płatniczego. Banki polskie w 2013 roku zawiązały konsorcjum w sprawie powstania systemu płatności mobilnej. Taki system powstał - to jest Blik. Natomiast, aby powstał system płatności kartowych krajowych, trzeba przełamać duopol dwóch wielkich firm zagranicznych, które mają 99% rynku. Chcemy ochronić ten kawałek rynku, aby mógł powstać polski system płatniczy. Potrzebujemy na to - a taką możliwość daje Unia Europejska - trzech lat" - powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna.

  Zwolnienie najmniejszych systemów kartowych z obniżki opłaty interchage dotyczy tych systemów płatniczych, których udział w rynku nie przekracza 3%. Ten czas pozwoli przystosować się do nowych regulacji. Po upływie okresu przejściowego systemy trójstronne zostaną objęte maksymalnymi stawkami opłaty interchange przewidzianymi w przepisach unijnych.

  Polski rynek jest zdominowany przez dwa zagraniczne systemy kartowe czterostronne, Visa i MasterCard, które według danych NBP zajmują razem ponad 99% rynku. Oprócz nich działają jeszcze dwa systemy trójstronne licencjonujące - w ich ramach karty obciążeniowe wydają Diners Club Polska i American Express. Według NBP, ich łączny udział w rynku pod względem wartości transakcji nie przekracza jednak 0,3%.

  Uczestnikami systemu trójstronnego są konsumenci (posiadacze kart), akceptanci (sklepy) oraz instytucje centralne (banki lub organizacje płatnicze), pełniące jednocześnie dwie funkcje: wydawcy i agenta rozliczeniowego.

  Projekt nowelizacji o usługach płatniczych wpłynął do Sejmu 23 czerwca 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 8 lipca br. wnioskodawcy wnieśli autopoprawkę do projektu. 31 sierpnia br. dokument został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych. Pierwsze czytanie miało miejsce 9 września br. Tego dnia zostało też przyjęte sprawozdanie, w którym Komisja wnosiła o uchwalenie projektu z poprawkami o charakterze redakcyjno-porządkującym.

  Obecnie obowiązujące stawki interchange wynoszą 0,2% dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych.

  (ISBnews)
   

 • 24.09, 12:19MAC: Rozporządzenie dot. m.in. aukcji LTE wejdzie w życie 1 października 

  Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) przyjęło rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z proponowanymi przez siebie zmianami, poinformował szef resortu Andrzej Halicki. Rozporządzenie wejdzie w życie z datą 1 października.

  "Tak, przyjąłem rozporządzenie w kształcie, w którym zaproponowałem i zostanie skierowane do realizacji z datą 1 października" - powiedział Halicki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji.

  "Mam nadzieję, że z tego rozporządzania skorzysta Urząd Komunikacji Elektronicznej. Moją troską jest szybki dostęp do tego pasma w oparciu o konkurencję" - dodał minister.

  Aukcja trwa już ponad pół roku, ale sam projekt uwolnienia tego pasma jest już opóźniony o 2 lata i 9 miesięcy. Z tego tytułu "grożą nam kary i sankcje", podkreślił Halicki.

  Po tym, jak resort przesłał projekt rozporządzenia do konsultacji, Polkomtel (sieć Plus) i P4 (sieć Play) skrytykowali zmiany zasad przetargów i aukcji na rezerwację częstotliwości wprowadzanych w planowanym rozporządzeniu MAC i opowiedzieli się przeciwko stosowaniu nowych zasad w trwającej aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz (służących do usług LTE). Ostatnio operatorzy ci zaapelowali do wszystkich organów państwa, upoważnionych do zaskarżania aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego, o złożenie wniosku o zbadanie przez Trybunał legalności tego rozporządzenia.

  W rozmowie z ISBnews wcześniej we wrześniu Halicki przyznał, że proponowane zmiany mogą mieć zastosowanie do trwającej aukcji, natomiast ministerstwo nie ma przecież uprawnień, żeby tę aukcję anulować - prowadzi ją UKE.

  W połowie lutego UKE rozpoczął aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz. Według informacji UKE z 23 września, najwyższe zadeklarowane kwoty w aukcji mieściły się w zakresie 37,59-1 406,93 mln zł za jedno pasmo.

  W połowie grudnia UKE zakwalifikował wszystkich, którzy złożyli wstępne oferty - czyli Orange Polska, P4 (operatora Play), Hubb Investments, T-Mobile Polska, Polkomtela (operatora Plus) i NetNet - do II etapu aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz.

  Sześć firm złożyło oferty wstępne w ramach ogłoszonej w dniu 10 października. Według serwisu Telko.in, za wehikułem Hubb Investments "stoi Emitel", zaś "według danych dostępnych w KRS właścicielem spółki NetNet jest natomiast Szymon Ruta, syn Heronima Ruty, partnera biznesowego Zygmunta Solorza-Żaka". Szymon Ruta pełnił rozmaite funkcje w spółkach kontrolowanych przez Solorza-Żaka, m.in. w Polkomtelu. NetNet zostało zarejestrowane w lutym bieżącego roku" - czytamy w serwisie.

  Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

  (ISBnews)
   

 • 24.09, 10:16ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,19% r/r w I półr. 

  Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Cała Nowoczesna Gospodarka w I połowie roku odnotowała 4,19% wzrost zatrudnienia wynika z najnowszego raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2015", opracowanego przez ADP Polska.

  "Okres ten był również dobry dla całego rynku. Jak wynika z danych GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,1% w okresie styczeń-czerwiec, co stanowiło istotną poprawę i dobry prognostyk wobec ujemnych wartości z 2013 r. i dodatnich, ale poniżej 1% wskaźników z 2014 r." - czytamy w raporcie.

  Pierwsza połowa 2015 r. pod względem dynamiki zatrudnienia była najlepsza dla sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki. Mniejsze firmy (do 500 pracowników) specjalizujące się w produkcji zwiększyły zatrudnienie aż o 6,97% (vs I poł. 2014 r.), co stanowiło najlepszy wynik w Nowoczesnej Gospodarce - jednocześnie niemal 7-krotnie wyższy od średniej ogólnorynkowej badanej przez Główny Urząd Statystyczny. W okresie kwiecień-czerwiec 2015 r. firmy produkcyjne zwiększyły zatrudnienie o 5,86%, odnotowano również zbliżone wyniki w firmach różnej wielkości (+5,91% w firmach do 500 pracowników i +5,85% w firmach powyżej 500 pracowników).

  "Dla porównania, firmy specjalizujące się w usługach odnotowały 3,19% wzrost zatrudnienia w II kw. (+3,37% w I poł.), przy czym w mniejszych firmach dynamika wyniosła +4% (+4,37% w I poł.), a w większych +2,73% (+2,8% w I poł.). I połowa 2015 r. była zatem bardziej przychylna dla sektora produkcyjnego, a z kolei w sektorze usług - była istotnie lepsza dla mniejszych przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie.

  "Ponad 4% wzrost zatrudnienia w sektorze Nowoczesnej Gospodarki to doskonały wynik. Owszem, widzimy pewne wyhamowanie wobec wzrostu obserwowanego na początku roku, ale jest ono naturalne" - skomentował menedżer ds. sprzedaży w ADP Mariusz Koczwara, cytowany w komunikacie.

  Podkreślił również, że przy rekordowych wzrostach podawanych przez GUS, Nowoczesna Gospodarka nadal wyprzedza ogół rynku o ponad trzy długości, nie wspominając nawet o mniejszych firmach produkcyjnych, które odnotowały niemal 7-krotnie lepszy wynik od ogółu.

  W jego ocenie, najbardziej innowacyjne firmy niezmiennie będą napędzać rozwój polskiego biznesu.

  Raport "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2015" jest jedenastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2012 – Q2 2015, które zostały zestawione z danymi GUS. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.

  Próba badawcza to ponad 100 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych, w tym ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu.

  (ISBnews)

 • 24.09, 10:07Siemoniak: Starajmy się, by SSE mogły działać bezterminowo 

  Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Warto doprowadzić do tego, by specjalne strefy ekonomiczne funkcjonowały bezterminowo, uważa wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

  "Warto podjąć temat tego, by specjalne strefy ekonomiczne funkcjonowały bezterminowo" - powiedział Siemoniak podczas konferencji w Wałbrzyskiej SSE, cytowany w komunikacie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

  Siemoniak zaznaczył, że chciałby, aby powstała szeroka koalicja zarządów stref i samorządowców, która będzie lobbować za bezterminowym działaniem SSE. "Walczymy o miejsca pracy, rywalizujemy z innymi państwami, a strefy są właściwym narzędziem, by zwiększać szanse Polski w tej rywalizacji" - ocenił wicepremier.

  W spotkaniu brał również udział prezes PAIiIZ Sławomir Majman, który poinformował, że w tym roku Agencja zakończyła już 33 projekty inwestycyjne, dzięki którym powstanie 7 100 nowych miejsc pracy, głownie w przemyśle samochodowym.

  W 2013 r. rząd zdecydował (przyjmując odpowiednie rozporządzenie) o wydłużeniu okresu funkcjonowania 14 SSE o 6 lat - do końca 2026 r.

  (ISBnews)

 • 21.09, 11:20Prezydent złoży ustawę dot. przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego 

  Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy zakładający przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podała Kancelaria Preydenta. Projekt zostanie skierowany do Sejmu.

  "Wielokrotnie, praktycznie na każdym moim spotkaniu słyszałem o potrzebie obniżenia w Polsce wieku emerytalnego, podniesionego do 67 roku życia. Zobowiązałem się, zawarłem taką umowę, dla mnie to umowa ze społeczeństwem. Podpisałem porozumienie, że wiek emerytalny zostanie obniżony, że złożę w tej sprawie jako prezydent Rzeczypospolitej inicjatywę ustawodawczą" – powiedział Duda w oświadczeniu wygłoszonym w Pałacu Prezydenckim.

  Zaznaczył, że projekt jest realizacją oczekiwań, nie tylko tych, którzy na niego głosowali, ale także tych, którzy głosowali na Bronisława Komorowskiego oraz tych, którzy do wyborów nie poszli.

  Prezydent podkreślił, iż ma nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu.

  "Jeżeli tego nie zrobi, ja się absolutnie ze swojego zobowiązania nie wycofuję, projekt ustawy zostanie złożony w następnej kadencji Sejmu, kiedy będzie nowa koalicja rządząca" - dodał.

  Projekt zakłada przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet od 60 lat i dla mężczyzn - od 65 lat. Prezydent zaznaczył, że ustawa daje prawo do emerytury w tym wieku.

  "Ta ustawa przywraca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (...). Ona daje prawo do emerytury, (...) tzn. że jeżeli ktoś osiągnie wiek emerytalny i chce zacząć pobierać emeryturę, to może to zrobić. Ale może też - jeżeli ma taką wolę, jeżeli czuje w sobie siłę i ma takie możliwości, pracować dalej, po to, żeby mieć wyższą emeryturę, żeby się nadal realizować zawodowo. Jeżeli będzie miał inne życiowe plany, jeżeli się chce zająć wnukami, czy też w zupełnie inny sposób prowadzić swoje życie, w sposób pozazawodowy, może zacząć pobierać emeryturę. To będzie jego swobodna decyzja" - powiedział prezydent.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 14:48Fitch: Zmiana 'janosikowego' opóźniona, ale ratingi samorządów bez zmian 

  Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Opóźnienie we wdrożeniu nowego systemu wyrównywania dochodów wydłuża okres niepewności dla jednostek samorządu terytorialnego. Nie wpływa ono jednak na główne założenia dotyczące krótkookresowej perspektywy dla województw, ocenia Fitch Ratings.

  "Uważamy, że docelowa ustawa zachowa podstawowe regulacje prawa przejściowego, gdyż zawiera ono bardziej elastyczną formułę ustalania 'janosikowego', którą zaprojektowano tak, aby uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przedłużenie obowiązywania prawa przejściowego na rok 2016 jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, że województwa, które dokonywały najwyższych wpłat z tytułu 'janosikowego' nadal będą korzystać z możliwości dokonywania niższych wpłat. Jesteśmy zdania, że postanowienia ustawy regulującej przejściowo kwestię systemu wyrównywania dochodów zostaną zaadaptowane na potrzeby ustawy docelowej" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z postanowieniami prawa przejściowego, płatności województwa mazowieckiego na poczet subwencji spadły o około 40%. "W maju br. zmieniliśmy perspektywę ratingu województwa (BBB) z negatywnej na stabilną, gdyż oczekujemy, że budżet mazowieckiego będzie zrównoważony oraz że spadnie jego zadłużenie bezpośrednie. Wyraża się to w ograniczaniu wydatków oraz wprowadzeniu limitu zadłużenia (warunki konieczne dla otrzymania pożyczki z budżetu państwa) i w znacznie niższych wpłatach z tytułu 'janosikowego'" w 2015 r." - czytamy również.

  Według agencji, dla województw beneficjentów "janosikowego" wpływ prawa przejściowego jest neutralny w 2015 r., ponieważ dotacje Skarbu Państwa uzupełniają niedobór dochodów. "Dotacje te będą utrzymane w 2016 r., mimo, że spadną z 268 mln zł (71mln USD) do 210 mln zł. Jest to niewielka redukcja o około 4 mln zł na województwo otrzymujące 'janosikowe', jednakże skutki finansowe powinny być znane, gdy Ministerstwo Finansów przedstawi kwoty części regionalnej subwencji ogólnej na 2016 r., co powinno nastąpić do połowy października br. Niższa subwencja może odzwierciedlać lepsze od oczekiwanych dochody województw, głównie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych" - uważa Fitch.

  "Odpowiednio w lipcu i sierpniu br. potwierdziliśmy ratingi województwa wielkopolskiego i województwa małopolskiego - dla obu na poziomie A- z perspektywa stabilną" - przypomniała agencja.

  (ISBnews)

 • 14.09, 10:46Eurocash: Sieć abc chce powiększyć się o 200-300 sklepów do końca roku  

  Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Sieć sklepów abc - należąca do grupy Eurocash - planuje powiększyć się do końca 2015 roku jeszcze o 200-300 sklepów i tym samym zrealizować zakładane plany rozwojowe, poinformował w rozmowie z serwisem ISBhandel rzecznik prasowy Grupy Eurocash Jan Domański.

  "Na koniec pierwszego kwartału do sieci abc należało 7 001 placówek. Pierwsze półrocze zamknęliśmy liczbą 7 206, a w chwili obecnej pod szyldem abc działa ich 7 282. Warto podkreślić, że drugi kwartał w rozwoju sieci jest zawsze słabszy, zatem realny pozostaje do zrealizowania zakładany plan 500-600 przystąpień do sieci abc w roku 2015" - powiedział Domański w rozmowie z ISBhandel.

  abc to jedna z najprężniej rozwijających się sieci na rynku. Średnio rocznie przystępowało do niej 300-500 nowych sklepów, 2014 był pod tym względem rekordowy - sieć zyskała 860 nowych punktów.

  Grupa Eurocash to jedna z największych polskich grup zajmująca się hurtową i detaliczną dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG).

  Na koniec I półrocza 2015 roku do grupy Eurocash należało: 172 hurtowni Eurocash Cash&Carry, 7 206 sklepów zrzeszonych pod marką abc, 1 022 sklepów zrzeszonych pod marką Delikatesy Centrum oraz 4 400 sklepów zorganizowanych przez spółki zależne od grupy Eurocash: Lewiatan, Groszek, Euro Sklep, PSD (Partnerski Serwis Detaliczny).

  (ISBnews)