ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.07, 10:50PGPM Polskie Media pisze do E.Kopacz, chce zmian w ustawie o nadzorze finansowym 

  Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym stanowi naruszenie fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego, dwuinstancyjności postępowania administracyjnego czy bezstronności, powiedział ISBnews prezes PMPG Polskie Media, Michał Lisiecki. Spółka wniosła do premier Ewy Kopacz wniosek o wyznaczenie organu administracji publicznej do przeprowadzenia postępowania odwoławczego od decyzji Komisji Nadzorru Finansowego (KNF) i zapowiada inicjatywę na rzecz zmiany ustawy o nadzorze.

  "Nadzór z ustawy jest odpowiedzialny za kontrolę, ale i jednocześnie za rozwój rynku. Brak rzeczywistej możliwości odwołania się od orzeczenia KNF sprawia, że Komisji bliżej do sądu kapturowego niż instytucji sprawiedliwej i wyważonej" – napisał Lisiecki w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

  W jego ocenie od nadzoru można a nawet trzeba oczekiwać właściwego wykonywania swoich obowiązków w zakresie rozwoju rynku kapitałowego i nieprzekraczania uprawnień. 

  "W tym aspekcie mamy do czynienia z zależnością dwustronną. Firmy nadzorowane również powinny mieć prawo oceniać działanie nadzoru, który obecnie pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą" – podkreślił Lisiecki.

  Zgodnie z ustawą, jedynym organem odwoławczym w przypadku kar nakładanych przez KNF jest sam KNF. O prawidłowości decyzji orzeka nie tylko ten sam organ, ale de facto również osoby, które podpisały się pod decyzją. W sytuacji, w której bezstronność organu budzi uzasadnioną wątpliwość, powinien być on wyłączony z toczącego się postępowania.

  "Nadzorca nie może być pozbawiony kontroli. Nadzór powinien podlegać audytowi, a Najwyższa Izba Kontroli powinna mieć możliwość skutecznego wykonywania swoich uprawnień kontrolnych w tym zakresie. W przeciwnym razie uprawnienia nadzoru mogą być nadużywane, jak m.in. w sprawie Abris Capital, który obecnie żąda 2 mld zł odszkodowania od Skarbu Państwa, czyli de facto od podatników, za wadliwe decyzje urzędników" - wskazał wydawca "Wprost".

  W związku z powyższymi wątpliwościami spółka złożyła wniosek do premier Ewy Kopacz o wyznaczenie bezstronnego organu odwoławczego. Sprawa dotyczy decyzji KNF, która w lipcu 2014 r., tuż po wybuchu afery taśmowej, nieoczekiwanie zakończyła trwające przez 3 lata postępowanie i nałożyła na wydawcę "Wprost" karę w wysokości 500 tys. zł.

  "Nie ma znaczenia, czy nadzór jest łagodny, czy surowy, powinien być natomiast bezwzględnie sprawiedliwy, tak, by nie można mu było zarzucać stronniczości. A sprawiedliwość w tym przypadku to również stosowanie w decyzjach środków adekwatnych do danej firmy. W naszym przypadku trudno mówić o adekwatności" – zaznaczył Lisiecki.

  Prezes PMPG zwraca uwagę, że w przypadku odwołania PMPG, Komisja sama ma ocenić prawidłowość własnej decyzji sprzed kilkunastu miesięcy. Trudno zakładać, że ją podważy. Tym bardziej, że przewodniczący Komisji przy okazji spotkania z Lisieckim przed sejmową Komisją Finansów Publicznych zaznaczał, że w tej sprawie nie zamierza zmienić zdania. 

  "'Nie sądzi pan, że pokłócę się sam ze swoim zdaniem' – mówił Andrzej Jakubiak, który jednocześnie deklarował, że jest zwolennikiem zmiany w zakresie odwoływania się od decyzji KNF, ale podjął żadnych kroków w tym kierunku. Tymczasem dotychczasowe zmiany w ustawie zmierzały dokładnie w przeciwnym, dając coraz większe uprawnienia nadzorowi" - czytamy w oświadczeniu PMPG.

  Spółka przypomina, że pod decyzją o ukaraniu PMPG podpisało się 6 z 7 członków KNF, a zgodnie z prawem komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 osób wchodzących w jej skład, w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

  "Na skutek wyłączenia sześciu z siedmiorga członków Komisji Nadzoru Finansowego od udziału w sprawie nie jest możliwe, aby sprawa PMPG została rozstrzygnięta przez ten organ" - czytamy dalej.

  Lisiecki zapowiedział, że do rozmowy o nowych regulacjach chce zaprosić banki, instytucje ubezpieczeniowe, spółki publiczne, przedstawicieli GPW i stowarzyszeń jak SEG, SII, a także samą KNF i Ministerstwo Finansów – któremu problem wadliwej ustawy jest znany. Będzie aktywnie działał na rzecz wprowadzenia ustawowej kontroli nad działalnością KNF i urealnienia środków odwoławczych. Już wkrótce planuje pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli podmiotów działających na rynku podlegającym nadzorowi. Przedmiotem spotkania mają być propozycje zmian w ustawie o nadzorze finansowym. 

  PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych.

  (ISBnews)

 • 02.07, 16:27Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk 

  Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Znowelizowana w październiku 2014 r. ustawa o prawie zamówień publicznych niewiele zmieniła w praktyce i trybie prowadzenia przetargów, uważają uczestnicy XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. W ich ocenie, udało się, co prawda, wyeliminować kryterium cenowe jako jedyne, ale nadal pojawiają się oferty z rażąco niską ceną, które trudno jest wyeliminować. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zadeklarował działania na rzecz dalszych zmian w przepisach i dostosowania ich do dyrektyw unijnych; zastanawia się także nad przygotowaniem listy dobrych praktyk i gotowych dokumentów dla uczestników przetargów.

  NOWELIZACJA PZP Z PAŹDZIERNIKA 2014 R. NIEWIELE WNIOSŁA

  "Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych niewiele zmieniła. Ustawa o prawie zamówień publicznych nigdy nie narzucała stosowania jedynie kryterium cenowego w wyborze oferty - to praktyka poszła w tym kierunku, że cena stała się kryterium dominującym. Dopiero podejście, w którym cena nie jest kryterium najważniejszym, może doprowadzić do poprawy jakości w przebiegu postępowań" - powiedział prezes Polskiego Związku Przedsiębiorców Budownictwa Jan Styliński podczas XIV Debaty Eksperckiej ISBnews.

  Zdaniem panelistów, w nowelizacji ustawy pojawiły się zapisy o sposobie odrzucenia ofert o rażąco niskiej cenie. Na ich mocy zleceniodawca powinien eliminować oferty, których wartość odbiega o 30% od średniej arytmetycznej wszystkich pozostałych zamówień.

  "Ustawa daje odpowiednie środki do eliminowania rażąco niskiej ceny. Śmiem twierdzić, że dawała takie odpowiednie instrumenty również przed nowelizacją z października 2014 r., ale teraz je wzmacnia i ułatwia zamawiającemu wyeliminowanie rażąco niskiej ceny. Krokiem do tego może być stosowanie pozacenowych kryteriów w postępowaniu przetargowym; ich zastosowanie zmniejsza ryzyko wybrania rażąco niskiej ceny" - wskazał dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych Rafał Jędrzejewski.

  Jego zdaniem, Urząd zawsze patrzy na racjonalność przepisów, nawet krytykowanych. Dyrektor przypomniał, że nowelizacja PZP była projektem poselskim, kompromisem między rządem a parlamentem. Przyznał, że wiele rozwiązań wprowadzonych w październiku 2014 r. nie było potrzebnych, bo istniały już wcześniej. Nie były jednak stosowane, a przykładem takiego zapisu jest właśnie kryterium ceny.

  "Zleceniodawcy mieli tendencję wybierania nawet rażąco niskiej ceny, ponieważ to wpisywało się w ustawę o zamówieniach publicznych. Zleceniodawcy patrzyli na budżet i na to, że mogę zrealizować inne cele - a to, jak będzie wykonane zamówienie i co będzie za rok - za dwa było mniej ważne" - dodał Jędrzejewski.

  W jego ocenie, bardzo pozytywną zmianą było natomiast wprowadzenie obowiązku stosowania klauzul waloryzacji przy umowach podpisanych na okres ponad 12 miesięcy. Dotyczą one ewentualnych zmian stawek podatku VAT, minimalnego wynagrodzenie oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.

  PODEJŚCIE DO JAWNOŚCI OFERT ODZWIERCIEDLENIEM KULTURY PRAWNO-ADM. 

  W kontekście aktualnego przetargu na odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) pojawiły się wątpliwości co do braku jawności szczegółów zwycięskiej oferty, która - zdaniem innych uczestników postępowania - zawiera rażąco niską cenę. Rozpoczęcie przetargu przed nowelizacją utrudnia dostęp do danych zawartych w zwycięskim projekcie.

  Styliński uważa, że powinniśmy zwrócić uwagę na kulturę administracyjno-prawną, jaką ma dane państwo. Jego zdaniem, sytuacja w Polsce nie może być porównywana z Niemcami czy Słowacją, gdzie postępowania są całkowicie tajne.

  "To wiąże się z zaufaniem obywateli. My mamy inne doświadczenia kulturowe i głęboką potrzebę kontroli politycznej i administracyjno-sądowej. Koncepcja jawności zawarta w nowelizacji to odzwierciedlenie naszej wizji stosunku państwo-obywatel" - skomentował Styliński.

  BĘDĄ ZMIANY PZP, POWSTANIE KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

  "W naszym rozumieniu dialog jest niezbędny przy tworzeniu nowego prawa, ale pojawia się zasadnicze pytanie: dlaczego dyskutując o ustawie o ogromnym znaczeniu - mamy do wydania na inwestycje 150 mld zł - rozmawiamy o tym w ostatniej chwili. Dlaczego temat pojawia się rok przed terminem wprowadzenia zmian, choć rząd wiedział o nowych dyrektywach unijnych od kilku lat. Dlaczego wreszcie rozmawiamy tylko w kontekście tej jednej ustawy, ale nie też innych, ściśle powiązanych?" - pytał Styliński.

  "Mnie także nie podoba się tak późne wprowadzenie do dyskusji społecznej tego problemu. Dodatkowo jest to słabo napisane, to tak naprawdę w znacznej części kalka rozwiązań UE, bez zastanowienia i analiz przeniesiona na nasz grunt. Dużo jeszcze pracy przed nami" - dodał mecenas Sebastian Pietrzyk z Kancelarii Pietrzyk, Wójtowicz, Dubicki.

  Obaj eksperci postulowali także wprowadzenie prawnych zapisów o preferencjach dla polskich przedsiębiorców. Wskazali, że w naszym kraju gros przetargów wygrywają i realizują podmioty zagraniczne, podczas, gdy nasze uczestniczą tylko w ok. pięciu, i do tego mało znaczących inwestycjach poza granicami Polski.

  Z częścią tych uwag zgodził się przedstawiciel UZP, zapewniając, że obecnie trwają prace nad zmianą obowiązującego prawa zamówień publicznych i dostosowania ich nie tylko do dyrektyw unijnych, ale także rzeczywistości rynkowej. Jędrzejewski zapewnił, że problemy z zamówieniami publicznymi nie wynikają wyłącznie ze złych zapisów prawnych, ale głównie ze złej praktyki.

  "Jako UZP liczymy na wsparcie podmiotów publicznych w zebraniu listy dobrych praktyk, by przygotować rozwiązania dla zamawiających. Chcemy wskazać, jak realizować zamierzenie, którym jest osiągnięcie celu publicznego, a nie wyłącznie spełnienia ustawowej procedury" - podsumował Jędrzejewski.

  Lesław Kretowicz, Tomasz Chaberko

  (ISBnews)

 • 02.07, 13:49Krzywicki z UKE: Jesteśmy gotowi na nowelizację Prawa pocztowego 

  Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) systematycznie, przy współpracy operatorów, przygotowuje zmiany w Prawie pocztowym i, gdy zapadnie decyzja polityczna o jego nowelizacji, przedstawi gotowe rozwiązania, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv zastępca prezesa Urzędu Karol Krzywicki. Jego zdaniem, jedną z ważnych zmian może być powrót do administracyjnego sterowania dostępem do infrastruktury.

  "UKE w swojej praktyce podczas swoich prac nad postępowaniami administracyjnymi, kontrolnymi czy wydawaniem decyzji zawsze zwraca uwagę na to, czy przepisy są spójne, dają możliwość skutecznego działania. I jeśli wydaje nam się, że przepisy są niedopracowane, wewnętrznie niespójne lub jest wręcz ich brak, wówczas pracownicy przygotowują odpowiednie notatki, a następnie prowadzimy prace nad przygotowaniem poprawek" - powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Krzywicki podczas XIII Debaty Eksperckiej ISBnews.

  Zastępca prezesa UKE zapewnił, że gdy zapadnie decyzja o zmianie Prawa pocztowego, Urząd będzie gotowy do przedstawienia swoich rozwiązań. Jest także, oczywiście, gotowy do współpracy w tym względzie ze wszystkimi podmiotami działającymi na rynku.

  "To oni jako praktycy najlepiej widzą bariery, jakie są na rynku, więc musimy ich wysłuchać. Kolejną rzeczą, która pomaga w ulepszaniu prawa jest doroczny raport z działalności tych operatorów, bo mamy także informacje, jak to wszystko odbija się także na liczbach" - wyliczył Krzywicki.

  Przypomniał, że to dopiero drugi taki raport i wydawać się może, iż to za krótki okres na wyciąganie wiążących wniosków, ale można zauważyć pewne trendy i prawidłowości. Jednym z nich są trudności z dogadaniem się samych operatorów.

  "Operatorzy nie potrafią się dogadać w sprawie dostępu do sieci i nie mówię tutaj o kwestiach regulowanych, czyli dostępie do infrastruktury operatora wyznaczonego, bo tam mamy jasność. Problemy są natomiast w przypadku sortowni czy 'ostatniej mili', które są nieregulowane" - wskazał.

  Krzywicki wyjaśnił, że na etapie prac legislacyjnych wydawało się, iż najlepszym rozwiązaniem będzie pełna liberalizacja i wolność pozwalająca podmiotom działającym na rynku na indywidualne kontraktowanie. Niestety, to się nie sprawdziło.

  "Dziś jednak widzimy, że strony mają kłopoty w porozumieniu się, a rozmowy, póki co, nie mają dającego się przewidzieć w przyszłości zakończenia. Być może więc w tym przypadku trzeba będzie powrócić do rozwiązań administracyjnych - takich, jakie są chociażby w telekomunikacji" - podsumował Krzywicki.

  W XIII Debacie Eksperckiej ISBnews pt. "Liberalizacja rynku pocztowego - czy po ponad 2 latach rzeczywiście nastąpiła?" uczestniczyli zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki, członek zarządu InPost Krystian Szostak, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski oraz partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Robert Mikulski. Wszyscy zgodzili się, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił szereg pozytywnych zmian na rynku, ale w dużej mierze była to zasługa oddolnych inicjatyw podmiotów tego rynku, a nie legislacji, która wciąż sprzyja dawnemu monopoliście. Pełne uwolnienie rynku wymaga więc kolejnej nowelizacji ustawy Prawo Pocztowe. Aktywny udział w ulepszaniu prawa we współpracy z operatorami zadeklarował UKE.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)
   

   

 • 02.07, 08:49Sadowski z Centrum im. A. Smitha: Konieczna likwidacja monopolu Poczty Polskiej 

  Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Najważniejszym krokiem na drodze do liberalizacji rynku usług pocztowych jest likwidacja faktycznego monopolu Poczty Polskiej, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. Jego zdaniem, uwolnienie musi prędzej czy później nastąpić, ponieważ wymusi to w końcu prawo europejskie.

  "Na początek zwracam uwagę na kwestie psychologicznego podejścia do rynku pocztowego. Jedna z laureatek literackiej nagrody Nobla zauważyła, że często dokonuje się manipulacji językiem, aby pod treści powszechnie zrozumiałe podkładać zupełnie inne znaczenie. I tak jest właśnie w Polsce, gdy wobec podmiotów działających na publicznym rynku mówi się 'operator niepubliczny' lub 'alternatywny'. To próba stygmatyzacji i dyskredytacji już na poziomie języka, by chronić istniejący monopol" - powiedział Sadowski w rozmowie z ISBnews.tv podczas XIII Debaty Eksperckiej ISBnews.

  Ekspert Centrum podkreśla, że istniejący de facto monopol Poczty Polskiej należy jak najszybciej zlikwidować, liberalizując rynek podobnie jak kilka lat temu zrobiono w przypadku usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu dziś praktycznie każdy Polak ma telefon komórkowy, stać go na prowadzenie rozmów i nie traktuje tego jak dobra luksusowego.

  "Po liberalizacji rynku usług pocztowych będzie podobnie, a rynek ten bez wątpienia wzrośnie. Natomiast w dziś obowiązującym prawie są zarówno bariery hamujące jego rozwój w postaci przywilejów dla wyznaczonego operatora, jak i próby zmanipulowania przekazu, języka, gdy sugeruje się, iż operator zwany niepublicznym jest z założenia mniej godny zaufania" - podkreślił.

  Sadowski przypomniał, że monopole wynikają zawsze z przywilejów, jakie nadają politycy. Trzeba pamiętać, że w Polsce wiele zmian w przepisach, w tym likwidujące monopole, wymusiła Komisja Europejska. Często wbrew stanowisku polskich rządów.

  "Mam nadzieję, że tak się stanie także w przypadku rynku usług pocztowych i stanie się on w pełni konkurencyjny" - podsumował Sadowski.

  W XIII Debacie Eksperckiej ISBnews pt. "Liberalizacja rynku pocztowego - czy po ponad 2 latach rzeczywiście nastąpiła?" uczestniczyli zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki, członek zarządu InPost Krystian Szostak, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski oraz partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Robert Mikulski. Wszyscy zgodzili się, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił szereg pozytywnych zmian na rynku, ale w dużej mierze była to zasługa oddolnych inicjatyw podmiotów tego rynku, a nie legislacji, która wciąż sprzyja dawnemu monopoliście. Pełne uwolnienie rynku wymaga więc kolejnej nowelizacji ustawy Prawo Pocztowe. Aktywny udział w ulepszaniu prawa we współpracy z operatorami zadeklarował UKE.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)
   

   

 • 01.07, 09:21Zgorzelski z OZPNOP: MAC nie może być jednocześnie regulatorem i właścicielem PP 

  Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Prawo pocztowe wymaga natychmiastowych zmian, a pierwszym miejscu powinno znaleźć się rozdzielenie pełnienia funkcji właścicielskich i regulacyjnych przez resort cyfryzacji, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski. Związek postuluje także uproszczenie części przepisów, których możliwość interpretacji daje pole do manipulacji.

  "Rynek usług pocztowych w Polsce niewątpliwie dynamicznie się rozwija, a dodatkowo jest pełen pozytywnych perspektyw na przyszłość. Dzieje się tak dzięki działaniom oddolnym operatorów, które skutkują tym, że oferta operatorów jest coraz bardziej konkurencyjna. I, co najciekawsze, rynek ten rozwija się wbrew nienajlepszym przepisom prawa" - powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Zgorzelski podczas XIII Debaty Eksperckiej ISBnews.

  Przewodniczący OZPNOP wyjaśnił, że niestety wiele tych pozytywnych rzeczy dzieje się na drodze administracyjnej - przed sądami lub Krajową Izbą Odwoławczą. Konieczność takich działań pokazuje więc, że w stosunkach regulator - operatorzy pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

  "Dziś już wszyscy mamy świadomość, że niektóre przepisy zawarte w ustawie Prawo pocztowe się nie sprawdziło. Cieszy mnie natomiast to, że widać zrozumienie tego faktu także wśród przedstawicieli państwa, takich jak Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji czy Urząd Komunikacji Elektronicznej" - dodał.

  Zgorzelski podkreślił, że tych sytuacji można było uniknąć, ponieważ Związek oraz operatorzy niezależni już dawno zwracali na ten fakt uwagę. Pozostaje jednak optymistą i z nadzieją oczekuje na poprawę wadliwych przepisów.

  "Po pierwsze, na pewno należy rozdzielić funkcję nadzoru właścicielskiego nad operatorem wyznaczonym, czyli Pocztą Polską, od funkcji regulacyjnej. Obecnie bowiem ten sam organ, czyli MAC, sprawuje nadzór właścicielki nad jednym z podmiotów, a z drugiej strony - projektuje akty prawne regulujące ten rynek. Mało tego, sprawuje także nadzór nad regulatorem, czyli UKE. To sytuacja niedopuszczalna" - wskazał Zgorzelski.

  Kolejne problemy to dostęp do infrastruktury, monopol na przekazy pocztowe itp. Prezes OZPNOP zwraca dodatkowo uwagę na tzw. przepisy specjalne, które regulują zasady doręczania korespondencji urzędowej.

  "Dzisiaj mamy 5-7 różnych rodzajów przesyłek i każda jest doręczana w różnych trybach. I tu trzeba postawić się w sytuacji listonosza, który musi nad tym zapanować. To chora sytuacja, stanowiąca ograniczenie nie tylko dla operatorów, w tym Poczty Polskiej, ale także dla organów państwa, które muszą potem rozpatrywać różnego rodzaju skargi, np. na sposób pozostawienia awizo" - powiedział.

  Zgorzelski apeluje więc o szybką zmianę tych przepisów, także z tego powodu, że ich wysoki poziom komplikacji daje pole do manipulacji.

  "Złe prawo, dające pole do interpretacji, może powodować nieporozumienia, ale i świadome nim manipulowanie" - podsumował prezes OZPNOP.

  W XIII Debatcie Eksperckiej ISBnews pt. "Liberalizacja rynku pocztowego – czy po ponad 2 latach rzeczywiście nastąpiła?" uczestniczyli zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki, członek zarządu InPost Krystian Szostak, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski oraz partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Robert Mikulski. Wszyscy zgodzili się, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił szereg pozytywnych zmian na rynku, ale w dużej mierze była to zasługa oddolnych inicjatyw podmiotów tego rynku, a nie legislacji, która wciąż sprzyja dawnemu monopoliście. Pełne uwolnienie rynku wymaga więc kolejnej nowelizacji ustawy Prawo Pocztowe. Aktywny udział w ulepszaniu prawa we współpracy z operatorami zadeklarował UKE.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)
   

   

 • 29.06, 13:59Zmiany w Prawie pocztowym nie nadążają za rozwojem rynku - XIII Debata ISBnews 

  Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - W zakresie liberalizacji rynku pocztowego w ostatnich 2 latach nastąpił szereg pozytywnych zmian, była to jednak w dużej mierze zasługa oddolnych inicjatyw podmiotów tego rynku, a nie legislacji, która wciąż sprzyja dawnemu monopoliście. Pełne uwolnienie rynku wymaga więc kolejnej nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, uważają uczestnicy XIII debaty eksperckiej agencji ISBnews pt. "Liberalizacja rynku pocztowego - czy po ponad 2 latach rzeczywiście nastąpiła?". Aktywny udział w ulepszaniu prawa we współpracy z operatorami zadeklarował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

  RYNEK POCZTOWY REGULUJE SIĘ SAM, A PRAWO STOI W MIEJSCU

  "Od częściowego otwarcia rynku minęło już trochę czasu i można robić pewne podsumowania. Przez 2 lata funkcjonowania ustawy wydarzyło się wiele dobrego, ale to nie efekt legislacji, lecz aktywności operatorów, którzy chcą czynić rynek lepszym. O ile liberalizacja oddolnie idzie 'do przodu', to martwi mnie, że kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i niejasności" - powiedział prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski.

  W jego ocenie, rynek nie będzie liberalny, dopóki usługa publiczna będzie regulowana.

  "Ja nie chcę, by to był rynek państwa, tylko konsumenta. Temu nie sprzyja sytuacja, w której istnieją przywileje dla jednego operatora. Jeśli ofertę może złożyć tylko jeden podmiot, nie ma mowy o korzyściach dla klienta, np. oszczędnościach" - podkreślił Zgorzelski.

  Z jego stanowiskiem zgodził się członek zarządu ds. prawnych i regulacyjnych InPost Krystian Szostak.

  "Prawo od 2 lat się nie zmieniło, jest dalekie od doskonałości. Jednak sporo zmieniło się na rynku. Nie jest to, niestety, efektem działań państwa, ale dokonało się poza nim. Nastąpiły zmiany w świadomości odbiorców, zwłaszcza publicznych. Zrozumieli oni, że konkurencja jest dobra, sprzyja jakości i niższym cenom. To, że ceny spadły ponad dwukrotnie i oczekiwania rosną - jak np. w przetargu dla sądów - to efekt konkurencji" - wskazał.

  Szostak nawiązał do dobrego - w jego opinii - przykładu, jakim była liberalizacja w obszarze telekomunikacji.

  "Jeśli chodzi o to, co w przyszłości powinno nastąpić - przykład jest blisko - to świat telekomunikacyjny. To powinien być wzór. Do tego dąży InPost, pokazując, że jest realną konkurencją dla Poczty Polskiej. Ale bez interwencji państwa, UKE, to trudna droga, prowadząca przez sądy i KIO. Rynek wymaga interwencji" - zaznaczył członek zarządu InPost.

  LIBERALIZACJA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO WZOREM DO NAŚLADOWANIA

  Natomiast według prezydenta Centrum im. Adama Smitha Andrzeja Sadowskiego, konkurencja przyniosła pozytywne efekty w działalności samej Poczty Polskiej.

  "Konkurencja sprawiła, że Poczta Polska musiała zacząć działać inaczej, widać ozdrowieńcze efekty. Dba o wizerunek, dodaje usługi, stara się uzyskiwać przewagę technologiczną, zwiększa dostępność czasową i przestrzenną usług" - wyliczył.

  Sadowski także odwołał się do przykładu rynku telekomunikacyjnego, widząc w tym przypadku wzór do naśladowania.

  "Monopol w telekomie niszczył rynek, rząd interweniował i nastąpiła poprawa, np. w dostępie do internetu. Tamten rynek wydał się niektórym nie do uwolnienia, a udało się. Także w usługach pocztowych należy doprowadzić do całkowitego uwolnienia i pełnego wolnego wyboru" - kontynuował Sadowski.

  Poczynił również spostrzeżenie, że nie powinno mówić się o "operatorach alternatywnych", gdyż wszyscy są "publiczni". Według niego, "zadaniem dla przyszłego parlamentu jest likwidacja zakotwiczeń monopolu".

  Na niedoskonałości legislacyjne zwrócił uwagę także radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Robert Mikulski.

  "Nie poprawił się poziom zaimplementowania regulacji UE. Bariery do pełnej liberalizacji pozostały. Operator nie może 'dowieźć' usługi ze względu na przepisy, nawet jeśli ma możliwości technologiczne. Regulacje pozwalają wykonywać niektóre usługi włącznie Poczcie Polskiej. Ale mamy doświadczenie w liberalizacji energetyki, gazu, infrastruktury drogowej i kolejowej. Krok po kroku łamiemy bariery, także pod naciskiem niektórych graczy rynkowych" - powiedział Mikulski.

  UKE: WIDZIMY PROBLEMY, PRACUJEMY NAD DALSZĄ STRATEGIĄ ZMIAN

  Nie ze wszystkimi uwagami w kierunku regulatora i władzy ustawodawczej zgodził się zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki, choć podkreślił, że ma świadomość potrzeby zmian w prawie.

  "Zgadzam się z kierunkiem liberalizacji, ale ważne jest, by rynek przez ten proces przeprowadzić bez wstrząsów. Rozumiemy, że każda ustawa powinna być monitorowana po wejściu i nowelizowana. Pracujemy nad dalszą strategią i chcemy rozmawiać ze wszystkimi operatorami. Chcemy dążyć do zmiany prawa, słuchać operatorów i ich uwag w sprawach małych i dużych. Konkurencja jest najlepszym regulatorem, powinniśmy się starać, by jak najszybciej zaistniała" - powiedział Krzywicki.

  Podkreślił jednak, że urząd musi działaś w granicach prawa i dbać przede wszystkim o konsumenta. Według niego, zewnętrznym impulsem do zmian może być kolejny "raport implementacyjny" UE, spodziewany w najbliższych miesiącach.

  "Polskie prawo i tak jest stosunkowo liberalne na tle unijnego" - podsumował swoją wypowiedź Krzywicki.

  Odnosząc się do słów zastępcy prezesa UKE, Rafał Zgorzelski potwierdził dobrą współpracę Urzędu z rynkiem, ale wskazał kluczowy - jego zdaniem - problem.

  "Ma miejsce sytuacja niedopuszczalna, w której funkcje regulacyjne pełni minister odpowiadający za łączność, który jednocześnie sprawuje nadzór właścicielski nad jednym z operatorów. Podlega mu też prezes UKE, to jest to model z punktu widzenia logiki i prawa niedopuszczalny" - powiedział Zgorzelski.

  Wtórował mu Szostak, podkreślając, że konflikt interesów polega na tym, że rozporządzenia wydaje właściciel Poczty Polskiej.

  "Operatorzy nie potrzebują zmuszać do współpracy Pocztę Polską, bo sobie dadzą radę sami. Ale niezbędna jest likwidacja przywilejów operatora wyznaczonego. Dochodzi do paradoksów, w których np. InPost nie może skorzystać z własnych usług w prowadzeniu korespondencji pocztowej z sądem" - powiedział także Szostak.

  Analizując scenariusze na przyszłość, wszyscy uczestnicy XIII Debaty Eksperckiej ISBnews zgodzili się, że powinny one opierać się na strategii, podobnie jak było w przypadku liberalizacji telekomunikacji.

  "Wówczas strategię dał premier, ale w ślad za nią pracował parlament. Kolejność była następująca: strategia - zmiana ustawy - działania. Prace nad prawem pocztowym też trwały kilka lat. Teraz ponownie będziemy nad nim pracować, może raport implementacyjny UE będzie dodatkowym impulsem, może po wyborach będą kolejne bodźce. Trzeba rozmawiać, odseparowując emocje" - podsumował zastępca prezesa UKE.

  Lesław Kretowicz, Tomasz Chaberko

  (ISBnews)

 • 25.06, 13:58SGB Bank: Po przyjęciu ustawy zaczynamy tworzyć System Ochrony Instytucjonalnej 

  Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Po przyjęciu przez Sejm ustawy o bankach spółdzielczych Grupa SGB zacznie wdrażanie kluczowych rozwiązań pakietu CRD IV i CRR oraz utworzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej, zapowiedział prezes Ryszard Lorek.

  "Wspólnie udało nam się osiągnąć naprawdę wiele w walce o jak najkorzystniejsze zapisy ustawy, sprzyjające funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Cieszę się, że już za chwilę będziemy mogli rozpocząć wdrażanie kluczowych rozwiązań pakietu CRD IV i CRR. Dla Spółdzielczej Grupy Bankowej najważniejszym zadaniem będzie utworzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej" - powiedział Lorek w rozmowie z ISBnews.

  Dodał, że bardzo liczy na podpis prezydenta pod tą ustawą: "Przed nami jeszcze ważny proces wdrożenia, implementacji zapisów ustawy. Tu również mamy sztywne ramy czasowe, w których musimy się zmieścić. Efektywne wdrożenie Systemu pozwoli na wzmocnienie bezpieczeństwa oraz będzie prowadzić do wzrostu stabilności zarówno całego zrzeszenia, jak i poszczególnych banków spółdzielczych" - wskazał prezes SGB-Banku S.A.

  W jego ocenie, dzisiejszy wynik głosowania Sejmu to dowód na zasadność działań podejmowanych przez banki spółdzielcze w celu wypracowania jak najbardziej efektywnych zapisów, zarówno dla całego sektora, jak i polskiej gospodarki.

  "Udało nam się osiągnąć wiele korzystnych rozwiązań ustawowych gwarantujących bezpieczną działalność biznesową i proporcjonalne obciążenie finansowe dla wszystkich banków. To szczególnie ważne, bo pierwotna koncepcja, z uwagi na konieczność utworzenia własnego funduszu pomocowego, skutkowałaby podwójnym obciążeniem banków spółdzielczych" - podkreślił Lorek.

  Przypomniał on, że prace nad stworzeniem IPS to cztery lata negocjacji między bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów. Efektem tych działań jest długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podsumował prezes SGB-Banku S.A.

  Sebastian Gawłowski

  (ISBnews)

 • 29.05, 08:40SGB pozytywnie ocenia ustawę o bankach spółdzielczych, za 2 tygodnie poprawki 

  Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Kształt ustawy o funkcjonowaniu sektora bankowego w części dotyczącej banków spółdzielczych, który wyszedł z Sejmu, uwzględnia rozwiązania gwarantujące bezpieczną działalność biznesową i mniejsze obciążenie finansowe dla wszystkich banków spółdzielczych, uważa prezes SGB-Banku Ryszard Lorek. Za dwa tygodnie środowisko przedstawi Senatowi swoje propozycje poprawek merytorycznych do zaproponowanej ustawy.

  "Jesteśmy już na półmetku prac nad ustawą, która będzie ważnym, nowym etapem w działalności banków spółdzielczych. Cieszę się, że w dotychczasowej pracy nad zapisami ustawowymi, mieliśmy poparcie i legitymację od przedstawicieli środowiska banków spółdzielczych do aktywnego uczestnictwa w tym procesie"- powiedział Lorek w rozmowie z agencją ISBnews.

  Podkreślił, że omawiana w czwartek przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych ustawa jest aktem wypracowanym przez wiele podmiotów i jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa banków.

  "Udało nam się osiągnąć wiele korzystnych rozwiązań ustawowych gwarantujących bezpieczną działalność biznesową i proporcjonalne obciążenie finansowe dla wszystkich banków. To szczególnie ważne, bo pierwotna koncepcja, z uwagi na konieczność utworzenia własnego funduszu pomocowego, skutkowałaby podwójnym obciążeniem banków spółdzielczych" - powiedział Lorek.

  Na czwartkowym posiedzeniu Komisji zostały przyjęte wszystkie poprawki doprecyzowujące zapisy ustawy, zaproponowane przez centrum legislacyjne Senatu, co pozwoli posunąć proces legislacyjny do przodu. Środowisko bankowe ma teraz 2 tygodnie, by przygotować poprawki merytoryczne, mające znaczenie strategiczne.

  Banki spółdzielcze dążyły do uwzględnienia w projekcie ustawy dotyczącej zmian w funkcjonowaniu sektora bankowego postulatu sektora bankowości spółdzielczej, polegającego na zmniejszeniu obciążeń z tytułu opłaty ostrożnościowej i opłaty rocznej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i możliwości przekazywania tych środków na stworzenie spółdzielczego funduszu pomocowego, który musi powstać w ramach Instytucjonalnego Systemu Ochrony (IPS). Takie rozwiązanie pozwala uniknąć podwójnego obciążenia banków spółdzielczych.

  "Zmniejszenie obciążeń z tytułu opłaty ostrożnościowej już mamy zagwarantowane przez Sejm. Teraz będziemy zgłaszać poprawki, które wcześniej wypracowaliśmy jako sektor" - powiedział Lorek.

  W ocenie prezesa Lorka, IPS dla sektora banków spółdzielczych jest bardzo ważny, gdyż gwarantuje stabilność i istnienie zrzeszeń, które funkcjonują dziś - Spółdzielczej Grupy Bankowej  i Banku Polskiej Spółdzielczości.

  "Patrząc na bankowość spółdzielczą dziś, widzimy, że możliwość stworzenia IPS, daje poszczególnym bankom i całej grupie siłę i możliwości rozwoju. Bez rozwiązania systemowego - IPS zrzeszenie mogłoby nie być w stanie spełnić norm nałożonych przez Unię" - podkreślił prezes SGB-Banku.

  Celem IPS jest wypracowanie takiego modelu współpracy, który będzie likwidował ryzyko upadłości jego uczestników, poprzez stworzenie jednolitego mechanizmu kontroli ryzyka oraz funduszu pomocowego, gromadzącego środki na udzielenie ewentualnej pomocy finansowej, tym uczestnikom, których płynność jest istotnie zagrożona.

  Grupa SGB koordynuje działania w sprawie ustawy wspólnie z drugą grupą spółdzielczą - BPS. Sektor spółdzielczy liczy, że ustawa szybko zostanie procedowana przez Senat oraz podpisana przez prezydenta, gdyż wszystkim przedstawicielom sektora niezbędny jest czas na dostosowanie działalności do zapisów ustawy i wymagań norm europejskich tj. pakietu CRDIV/CRR.

  "Ustawa musi wejść szybko. Czerwiec będzie tym momentem, w którym parlament będzie zamykał naszą ustawę i wysyłał ją do prezydenta. Ustawa musi być na tyle wcześnie, byśmy mogli do października zorganizować system ochrony instytucjonalnej. KNF i my nie będziemy mieli wakacji" - powiedział Lorek.

  Łączne aktywa banków spółdzielczych i zrzeszających w Polsce to ok. 125 mld zł. Aktualnie w całym kraju działa 567 banków spółdzielczych, które łącznie posiadają ponad 4,8 tys. placówek bankowych. W sumie wszystkie banki spółdzielcze zatrudniają w Polsce ponad 33 tys., co stanowi 19% zatrudnionych całego sektora bankowego.

  Agnieszka Morawiecka

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 09:01Ropczyce mają ekspertyzę potwierdzającą racjonalność zawartych opcji walutowych 

  Warszawa, 09.04.2015 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce dysponują ekspertyzą biegłych, która potwierdza racjonalność zawartych w 2008 roku opcji walutowych jako sposobu zabezpieczenia ryzyka walutowego. Nieracjonalność decyzji pozostała jedynym zarzutem Urzędu Kontroli Skarbowej wobec spółki w tej sprawie, poinformował agencję ISBnews wiceprezes ds. finansowych spółki Robert Duszkiewicz.

  "Ministerstwo Finansów zmieniło niedawno wytyczne, na mocy których organy skarbowe kwestionują obecnie zaliczenie w koszty strat poniesionych na opcjach już nie na podstawie art. 16, lecz na podstawie art. 15 ustawy CIT. Art. 15 jest w prawie podatkowym normą o charakterze ogólnym, która pozwala organom skarbowym dokonywać uznaniowej oceny 'racjonalności' decyzji przedsiębiorcy. Odnieśliśmy więc w naszej sprawie znaczący sukces, nie jest on natomiast jeszcze pełny, gdyż sprawa jest w dalszym ciągu niezakończona zgodnie z naszymi oczekiwaniami" - powiedział ISBnews Duszkiewicz.

  Jednocześnie podkreślił, że po zmianie wytycznych w kwestii artykułu do interpretacji podatkowej, w ocenie firmy, urząd skarbowy powinien dokonywać oceny podejmowanych w tamtym czasie decyzji dotyczących transakcji opcyjnych uwzględniając ówczesne realia i stan wiedzy.

  "Z perspektywy czasu jakakolwiek ocena tych działań może być oczywiście diametralnie inna. Dlatego zarzut nieracjonalności tamtych decyzji uważamy za całkowicie bezpodstawny. Jesteśmy w stanie to udowodnić, w oparciu o ekspertyzę bazującą na skomplikowanych modelach matematycznych dokonaną przez biegłych sądowych" - zaznaczył wiceprezes Ropczyc.

  Jak poinformował Duszkiewicz, do 28 kwietnia w Ropczycach została przedłużona pełna kontrola CIT za lata 2009-2010. "Po tym powinniśmy otrzymać decyzję, do której będziemy mogli się odnieść. Jednocześnie systematycznie przedstawiamy nasze argumenty i zdobywają one stopniowo uznanie Ministerstwa Finansów" - podsumował wiceprezes Ropczyc w rozmowie z ISBnews.

  ZM Ropczyce jednocześnie realizują swoją strategię rozwoju mającą na celu dywersyfikację rynkową, branżową i produktową. "Realizujemy działania mające na celu pozyskanie szczególnie azjatyckich rynków zbytu, np. Wietnam, czy Kazachstan w segmentach stalowym i cementowo-wapienniczym, w których się specjalizujemy" - wskazał Duszkiewicz.

  Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.

  Sebastian Gawłowski

  (ISBnews)
   

 • 24.03, 13:29SGB-Bank: Brak ulgi w opłatach na rzecz BFG może osłabić konkurencyjność sektora 

  Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Banki spółdzielcze dążą do uwzględnienia w projekcie ustawy dotyczącej zmian w funkcjonowaniu sektora bankowego postulatu sektora bankowości spółdzielczej, polegającego na zwolnieniu z 80% opłaty rocznej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i możliwości przekazywania tych środków na stworzenie spółdzielczego funduszu pomocowego, który musi powstać w ramach Instytucjonalnego Systemu Ochrony (IPS), poinformował agencję ISBnews prezes SGB-Banku Ryszard Lorek. Ostrzegł, że nieuwzględnienie postulatów sektora może doprowadzić do osłabienia konkurencyjności sektora, który jako jedyny będzie płacił podwójnie.

  "Zgłaszamy nasze postulaty dotyczące projektu ustawy, która wkrótce zmieni zasady funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej. Jednym z ważniejszych jest w tej chwili 80-proc. zwolnienie z opłaty rocznej na rzecz BFG i uzyskanie możliwości przekazania tych środków na fundusz pomocowy IPS" - powiedział ISBnews Lorek.

  Pozostałe 20% składki nadal pozostanie w BFG i będzie pożytkowane zgodnie z przeznaczeniem składki, a zatem na gwarancję depozytów klientów.

  "Istotne jest, aby tę kwestię rozstrzygnąć w ustawie, ponieważ niekorzystne przepisy dotkną w sposób istotny bardzo znaczącą grupę, jaką stanowi sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - a bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych i banków zrzeszających to również bezpieczeństwo klientów" - powiedział prezes Lorek.

  W nowym modelu poza bankami spółdzielczymi oraz bankiem zrzeszającym, funkcjonował będzie również trzeci element - IPS, jako swego rodzaju bufor i stabilizator. Stanowić ma on dodatkową ochronę, ponieważ zakłada monitorowanie oraz zapobieganie potencjalnym ryzykom zanim one nastąpią, dodał.

  "Powołanie IPS, które wynika z ustawy, oznacza dla nas również stworzenie trzeciego rodzaju składki. Poza składką wynikającą z nadzoru KNF oraz składką na rzecz BFG, sektor spółdzielczy będzie również musiał gromadzić środki na wewnętrznym funduszu pomocowym, związanym z działaniem IPS. Przy czym działalność IPS częściowo będzie się pokrywała z kompetencjami BFG. Funkcje te niepotrzebnie będą powielane, a przede wszystkim podwójnie oskładkowane. Ponadto najważniejszą funkcją IPS będzie zapewnienie płynności i bezpieczne zarządzanie kapitałem w gronie zrzeszonych banków, czego już BFG nie robi" - zaznaczył prezes SGB-Banku.

  Jak wskazał, w sytuacji narzucenia wymogu zasilania BFG przez bankowość spółdzielczą w dotychczasowej wysokości, żeby spełnić wymogi płynnościowe, grupa musiałaby upłynnić na rynku finansowym własne aktywa. "To w oczywisty sposób oznaczałoby ograniczenie konkurencyjności naszej oferty na rynku bankowym" - podkreślił Lorek.

  Przypomniał, że rok bieżący jest dla bankowości i tak wyjątkowo trudny. Poza kosztami zmian modelu biznesowego banków spółdzielczych, banki muszą udźwignąć ciężar  bardzo niskich stop procentowych.

  Tymczasem grupa, czyli 204 banki spółdzielcze i bank zrzeszający, przygotowuje się do realizacji systemu IPS.

  "Trwają wewnętrznie przygotowania do stworzenia IPS, zostało uchwalone już minimum depozytowe. W tej chwili wewnętrznie nie możemy zrobić już nic więcej. Liczymy na uchwalenie ustawy z postulowanymi przez nas zapisami. Jeśli doszłoby do jej przegłosowania w czerwcu, pozwoliłoby nam to kontynuować budowę IPS, w kształcie wynikającym z ustawy. Nasze dalsze działania będą obejmowały stworzenie funduszu pomocowego, zawarcie wewnętrznej umowy IPS, czy wypracowanie statutu jednostki zarządzającej IPS. Tak stworzony nowy model następnie ma obowiązek przejść akceptację KNF. Przed nami jeszcze zatem długa droga od przyjęcia ustawy do wdrożenia systemu - wskazał Lorek.

  Jak dodał prezes, Grupa SGB koordynuje działania wspólnie z drugą grupą - BPS.

  Sebastian Gawłowski

   

 • 10.03, 09:00BIEC: BOP spadł, trwa okres sezonowego spowolnienia na rynku pracy 

  Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, spadł o 2,3 pkt m/m (trzeci miesiąc z rzędu) i wyniósł 150,0 pkt w lutym, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według analityków, obserwowane symptomy pogorszenia sytuacji na tym rynku na razie łagodne i krótkotrwałe.

  "Nastroje gospodarcze przedsiębiorców w zakresie skłonności do zatrudniania nieco się pogorszyły, co skutkuje ograniczeniem liczby wolnych miejsc pracy. W chwili obecnej jest ono jednak łagodne i krótkotrwałe. Dodatkowo rynek pracy nadal znajduje się w okresie sezonowego spowolnienia, co wpływa na niską liczbę ogłoszeń o pracy tymczasowej. W końcu lutego w internecie opublikowanych pozostawało 94,2 tys. ofert pracy" - czytamy w komunikacie.

  W lutym w większości województw liczba internetowych ofert pracy zmniejszyła się. Wyjątek stanowiły woj. mazowieckie i dolnośląskie, w których koniunktura gospodarcza sprzyja zapotrzebowaniu na nowych pracowników.

  "Spośród pozostałych regionów łagodne ograniczenie liczby wolnych miejsc pracy wystąpiło w woj. południowej i środkowej Polski. Większe spadki dotknęły wschodnie, zachodnie i północne województwa. Podtrzymana została również tendencja spadkowa liczby ofert pracy pochodzących z zagranicy, która trwa od połowy ub.r." - podał również BIEC.

  Liczbę wakatów obniżyli przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego, jak i usługowego, jednak ci pierwsi bardziej. W sektorze produkcyjnym jej ograniczenie w największym stopniu wystąpiło w branży wydobywczej, chemicznej oraz maszynowej, zaś w usługach - w edukacji, turystyce i administracji publicznej.

  "Były jednak branże, w których wzrostowa tendencja liczby wolnych miejsc pracy była kontynuowana. Należały do nich przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności jest produkcja artykułów spożywczych, tekstyliów i odzieży, energii oraz budownictwo. Stabilny wzrost nadal występuje również w transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności finansowej" - podsumowuje BIEC.

  (ISBnews)

   

 • 02.03, 16:00Kosiniak-Kamysz: Firmy mogą już odpłatnie szukać pracy dla bezrobotnych 

  Toruń, 02.03.2015 (ISBnews) - Dzięki niedawnym zmianom przepisów, urzędy pracy zaczęły już podpisywać umowy z podmiotami prywatnymi, które zostaną wynagrodzone za znalezienie zatrudnienia, szczególnie dla długotrwale bezrobotnych, poinformował agencję ISBnews minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

  "Nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie pod koniec maja 2014 r. oznacza, że jest możliwość zlecenia usług szukania zatrudnienia szczególnie dla długotrwale bezrobotnych podmiotom społecznym, podmiotom prywatnym. To się już odbywa w prawie wszystkich województwach. Wiele województw ogłosiło konkursy i podpisują już umowy" - powiedział Kosiniak-Kamysz w rozmowie z agencją ISBnews w kuluarach Welconomy Forum in Torun.

  "Robiliśmy pilotaż w trzech województwach i efektem było wdrożenie tego do ustawy, a teraz od nowego roku zaczyna to działać we wszystkich regionach. To decyzje, które podejmują wojewódzkie urzędy pracy w porozumieniu z powiatowymi, ale widzę, że ten sektor dobrze się rozwija" - dodał minister.

  Wyjaśnił, że wynagrodzenie płacone jest najpierw za podjęcie działań, a główna kwota - za zaktywizowanie danej osoby. Więc to jest wynagradzanie za efekty, podsumował minister.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 18:05Przegląd informacji ze spółek 

  Monnari Trade chce w tym roku poprawić wyniki na wszystkich poziomach  i  co najmniej utrzymać , a być może nawet poprawić wysoką już rentowność. Spółka planuje w tym roku poszerzyć sieć o 3-4 tys. metrów kwadratowych, a nakłady inwestycyjne - głównie na ten cel sięgną 3-7 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. 

  Przesłanki ekonomiczne stojące za decyzją o połączeniu Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) i BNP Paribas Bank Polska, określone w sprawozdaniu z października ub. roku pozostają aktualne. Zarząd BNP Paribas podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie uchwały o połączeniu zgodnej z projektem podczas NWZ zaplanowanego na 25 lutego, poinformował bank.

  Strategia InBook zakłada m.in. pozyskanie w perspektywie do 3 lat partnera branżowego lub połączenie z podobnym podmiotem oraz pozyskanie kapitału na rozwój w postaci emisji akcji, kierowanej do strategicznego partnera, podała spółka.

  Alior Bank zdecydował o wcześniejszym wykupie 148.400 dotychczas niewykupionych obligacji serii C o wartości nominalnej 148,4 mln zł, podał bank.

  Monnari Trade po zakończeniu procesu negocjacji z KAN-em nadal poszukuje celów akwizycyjnych. Spółka zakłada także wyjście za granicę, ale więcej informacji przedstawi w marcu lub kwietniu, poinformowali przedstawiciele Monnari.

  eurobank chce zwiększyć sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych o 10% r/r oraz pozyskać ok. 10% więcej klientów detalicznych niż w ub. roku, poinformował agencję ISBnews prezes Arnaud Denis.

  Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) będzie wnioskował o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na poziomie zapisanym w polityce spółki, poinformował prezes Marek Woszczyk, zapewniając, że rekomendacja będzie przewidywać przeznaczenie na ten cel co najmniej 40% zysku.

  Orbis rozpocznie pracę nad hotelem we Wrocławiu w II poł. 2015 roku. Zakończenie modernizacji planowane jest na rok 2016, poinformowali przedstawiciele spółki.

  Orbis pozostanie spółką wypłacającą wysoką dywidendę po zakończonej niedawno akwizycji, poinformował prezes Gilles Clavie. Szczegółowa rekomendacja zarządu w tej sprawie spodziewana jest w kwietniu.

  Zarząd spółki Kruk rekomenduje wypłatę dywidendę za 2014 rok w wysokości 1,50 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

  Tauron Polska Energia uwzględni w kosztach rezerwy i odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej kwocie ok. 150 mln zł, co wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy IV kwartał 2014 r., podała spółka.

  Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Tell i CCC. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Neukę i Famur.

  Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 2,2 TWh (czyli o ok. 4%) do 54,8 TWh w 2014 r., sprzedaż do odbiorców końcowych wzrosła o 7% do 39,6 TWh, podała spółka.

  Zarząd Monnari Trade będzie rekomendował akcjonariuszom pozostawienie zysku netto, wypracowanego w 2014 roku w spółce i niewypłacanie dywidendy, poinformowała spółka.

  Wyniki finansowe i operacyjne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za rok 2014 są zgodne z oczekiwaniami. Prezes Marek Woszczyk zapowiada kontynuację programu inwestycyjnego oraz dalszą poprawę efektywności. Wydatki na inwestycje w 2014 r. wzrosły o 46% r/r do 6,3 mld zł.

  Węglokoks złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Hutą Pokój z siedzibą w Rudzie Śląskiej, podał Urząd.

  Kancelaria Medius przydzieliła 26.032 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 2,6 mln zł z pierwotnie oferowanych 30 tys. papierów dłużnych o maksymalnej wartości 3 mln zł, podała spółka.

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zawiesił notowania na NewConnect akcji spółek Nemex, Good Idea, Aton-HT, Air Market, Cerabud oraz akcji i obligacji Uboat-Line, podała giełda.

  Avia Solutions Group odnotowała 21,51 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,81 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Grupa Hotelowa Orbis odnotowała 89,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 64,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Monnari Trade odnotowało 13,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 10,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 439 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 643 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej.

 • 10.02, 10:36BIEC: BOP spadł, pozytywne tendencje na rynku pracy słabną 

  Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, spadł o 2,4 pkt m/m (drugi miesiąc z rzędu) i wyniósł 152,3 pkt w styczniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według analityków, obserwowane symptomy pogorszenia sytuacji na tym rynku są dotychczas słabe i krótkotrwałe.

  "Od kilku miesięcy zegar rynku ofert pracy wykazywał tendencję do zmiany nachylenia. W styczniu wyraźnie skierował się na zachód, co oznacza osłabienie pozytywnych tendencji na rynku ofert pracy. Wciąż utrzymuje się on jednak w obszarze wskazującym na sprzyjający wpływ koniunktury gospodarczej na rynek pracy. Obserwowane symptomy pogorszenia sytuacji na tym rynku są dotychczas słabe i krótkotrwałe. Pozwala to przypuszczać, że ewentualne ograniczanie zapotrzebowania na pracowników będzie przebiegać stopniowo" - czytamy w raporcie.

  Według BIEC pozytywne tendencje na rynku wolnych miejsc pracy osłabły, jednak niekoniecznie wygasły. Ofert pracy jest nadal stosunkowo dużo. W końcu miesiąca w internecie pozostało ich opublikowanych 96,7 tys., podał też BIEC.

  "W ostatnich miesiącach pozytywne zmiany liczby wolnych miejsc pracy obserwowaliśmy w woj. zachodniej Polski - lubuskim i zachodniopomorskim, które prawdopodobnie czerpią korzyści z wymiany handlowej z naszymi zachodnimi sąsiadami, dla których taniejące towary w złotówkach stały się bardziej atrakcyjne" - podał BIEC. 

  Drugą grupą województw, w których zapotrzebowanie na nowych pracowników nie zmniejszało się były woj. mazowieckie i małopolskie. Aktywność gospodarcza w tych regionach opartych na silnych podstawach sektora usługowego jest nadal wysoka.

  "Największemu ograniczeniu uległy oferty pracy pochodzące z zagranicy, co może być przejawem słabnącej koniunktury gospodarczej w Europie Zachodniej. W Polsce liczbę wakatów znacząco ograniczyli przedsiębiorcy z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego" - czytamy również w raporcie. 

  Jak podaje biuro, wzrosła liczba ofert pochodzących z branży paliwowo-energetycznej. Wyraźny wzrost notuje się również w sektorze ochrony środowiska, a także szeroko pojętej turystyce, a w tym przedsiębiorstwach związanych z produktami i usługami wspomagającymi zdrowy tryb życia. Pomimo spadkowego trendu w edukacji, zapotrzebowanie na pracowników zwiększyły firmy oferujące wyspecjalizowane usługi szkoleniowe. Wyraźny spadek wystąpił w rolnictwie i firmach wytwarzających produkty rolne, nieco mniejszy w przedsiębiorstwach transportowych, administracji państwowej i budownictwie.

  W sektorze usługowym liczba oferowanych miejsc pracy nie zmieniła się znacząco. Nieco wzrosło zapotrzebowanie na nowych pracowników w służbie zdrowia, za wyjątkiem lekarzy, dla których liczba ofert spada już trzeci miesiąc, podaje również BIEC.

  "Dosyć wyraźnie obniżyła się liczba ofert dla pracowników fizycznych. Zmiany te obserwujemy jednak dopiero od niedawna. Po trwalszym spadku, w styczniu zwiększyła się natomiast liczba ofert dla stażystów. Wzrosła także liczba ogłoszeń, w których nie podano wymaganego zawodu. Ich udział był zbliżony do tego przed rokiem. Zgodnie z rokrocznymi tendencjami, najprawdopodobniej będzie on wzrastał do rozpoczęcia sezonu letniego" - podsumowuje BIEC. 

  (ISBnews)

 • 26.01, 18:01Konferencja Pracodawców RP nt. zapobiegania konfliktom w otoczeniu firmy 4II 

  Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" to temat debaty Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się 4 lutego 2015 o godz. 9:00 w Warszawie w Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123 A. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

  Ideą seminarium jest podnoszenie świadomości nt. upowszechniania ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli polubownych metod rozwiązywania konfliktów w relacjach pracy, korzyści płynących z prewencji sporów oraz sprawnego rozwiązywania już istniejących konfliktów.

  "Wierzymy, że upowszechnienie metod polubownych w dialogu zakładowym i relacjach pracy nie tylko pozytywnie wpłynie na polski system sądowy, ale przyczyni się do trwałej i korzystnej dla Polski zmiany społecznej" - podkreśla Katarzyna Rózicka z organizacji Pracodawcy RP.

  Intencją organizatorów jest również przedstawienie możliwości, jakie oferuje Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP, czyli jak skutecznie i bezpłatnie uzyskać porady prawne, ekspertyz oraz mediacje.

  "Wspólnie zastanowimy się nad podstawowymi bolączkami, trapiącymi polskich pracodawców i pracowników oraz nad tym, co możemy zrobić, aby im przeciwdziałać. Zaprezentujemy case studies związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów, czego dopełnieniem będzie symulacja mediacji" - dodała Rózicka.

  W roli ekspertów w panelu dyskusyjnym wystąpią praktycy z zakresu prawa pracy, mediatorzy, przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i instytucji publicznych.

  Uczestnicy dyskusji będą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz opiniami m.in. o tym:

  - Czy "idą" dobre czasy dla polubownych metod rozwiązywania konfliktów?

  - Czy wzrasta wśród przedsiębiorców świadomość potrzeby takiego miejsca, jakim jest CWP?

  - Jak idea usług oferowanych przez CWP wpisuje się w budowę systemu zapobiegania i rozwiązywania konfliktów?

  - Czy u każdego pracodawcy jest możliwe wdrożenie narzędzi mających na celu zapobieganie konfliktom?

  - Jakie potencjalne korzyści mogą odnieść pracodawcy i pracownicy w związku z prewencją konfliktów?

  Seminaria dedykowane są dla przedsiębiorców, pracowników (szczególnie dla reprezentantów działów HR), przedstawicieli związków zawodowych oraz dla osób zainteresowanych relacjami pracy. Udział w seminariach jest bezpłatny.

  Terminy kolejnych seminariów zostały zaplanowane w dogodnych lokalizacjach w następujących miastach:

  Warszawa - 4 luty 2015 r.

  Poznań - 5 marca 2015 r.

  Wrocław - 31 marca 2015 r.

  Gdańsk - 16 kwietnia 2015 r.

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców.

  CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  (ISBnews)
   

 • 14.01, 16:19Instytut Staszica chce zmian prawnych ws. kontroli, które ułatwią pracę firmom 

  Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Instytut Staszica będzie rozmawiał z parlamentarzystami różnych opcji na temat konkretnych pomysłów prawnych, mających ucywilizować procesy kontrolne w Polsce. Proponuje m.in. obowiązek precyzyjnego uzasadnienia wszczęcia kontroli, szczególnie takiej, która paraliżuje pracę firmy / instytucji i możliwość składania zażaleń na takie uzasadnienia.

  "Propozycje prawne Instytutu to m.in.:

  - jednoznaczne zagwarantowanie kontrolowanym zasady domniemania dobrej woli i rozstrzygania wątpliwości na korzyść kontrolowanego

  - umożliwienie zajmowania pozycji obserwatora w kontrolach przez przedstawicieli organizacji pozarządowych

  - znacznie szybsze niż obecnie rozstrzyganie odwołań, także na drodze sądowej

  - obowiązek precyzyjnego uzasadnienia wszczęcia kontroli, szczególnie takiej, która paraliżuje pracę firmy / instytucji i możliwość składania zażaleń na takie uzasadnienia" - czytamy w oświadczeniu przesłanym agencji ISBnews.

  Instytut zapowiada, że będzie rozmawiał "z parlamentarzystami różnych opcji na temat konkretnych pomysłów prawnych, mających ucywilizować procesy kontrolne w Polsce". Jednym z podejmowanych tematów, będą kontrole skarbowe.

  "Mimo kolejnych deklaracji składanych przez kolejnych ministrów przedsiębiorca w relacjach z aparatem skarbowym wciąż nie jest równoprawnym partnerem, a petentem o słabej pozycji. Dlatego zmianom w prawie musi towarzyszyć zmiana w podejściu organów skarbowych do podatnika. Warto przypomnieć o ustaleniach ogłoszonego w ub. r. raportu Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje m.in. na uchylanie znacznej części decyzji naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów UKS w postępowaniu odwoławczym i dużą liczbę przypadków wadliwej interpretacji przepisów podatkowych przez urzędników" - podkreśla Instytut w swoim stanowisku.

  Według niego, inną, równie niepokojącą kwestią jest wykorzystywanie kontroli przez inne organy państwowe do wymuszenia określonych decyzji. Doniesienia dotyczące takich praktyk dotyczą m.in. Ministerstwa Zdrowia.

  "Klasycznym przykładem używania kontroli jako środka nacisku, a nie narzędzia pomagającego w przestrzeganiu prawa, są masowe kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o te placówki, które nie chciały podpisać kontraktów na 2015 r. na warunkach resortu zdrowia. Kontrowersje budzą również działania Ministerstwa Zdrowia wobec placówek medycznych i ich szefów" - czytamy dalej.

  Kolejną złą praktyką jest nieoficjalne przekazywanie mediom "wyników" nieukończonych formalnie postępowań kontrolnych, jeszcze przed tym, jak do ustaleń miała szansę odnieść się instytucja kontrolowana, wylicza Instytut.

  "Tak, jak postępowanie prokuratorskie lub sądowe nigdy nie powinno być środkiem nacisku, a jedynie realizacją prawa, tak samo prowadzone przez państwowe urzędy kontrole nie powinny służyć innym celom. Żeby tak się stało, konieczne jest nie tylko doprecyzowanie przepisów, ale również zmiana sposobu myślenia decydentów. Można odnieść wrażenie, że na zmianie status quo nie zależy obecnie żadnej z głównych sił politycznych" - podsumowano w oświadczeniu.

  Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. W gronie współpracowników IS znajdują się publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci od komunikacji społecznej.

  (ISBnews)
   

 • 08.01, 09:37Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł 

  Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Vivus - lider rynku pożyczek online - przedstawił Ministerstwu Finansów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawo bankowe, poinformowała agencję ISBnews spółka. Vivus ostrzega, że wprowadzenie proponowanej przez resort formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu doprowadzi do wycofania z rynku krótkoterminowych pożyczek na kwotę niższą niż 1000 zł.

  "Główne rekomendacje pożyczkodawcy obejmują:

  • Wprowadzenie rejestru firm pożyczkowych stanowiącego realną ochronę konsumenta
   oraz podstawowe narzędzie do eliminacji nieuczciwych kredytodawców.

  • Rezygnację z wprowadzenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, który w oczywisty sposób promuje wysokie kwoty pożyczek i zadłużanie się konsumenta na długi czas.

  • Rezygnację z arbitralnego 120-dniowego okresu zakazu współpracy z klientem po udzieleniu pożyczki, którego jedynym wymiernym efektem będzie monopolizacja rynku.

  • Wprowadzenie kwotowego limitu kosztów działań windykacyjnych odpowiadającego
   realnym kosztom ponoszonym przez pożyczkodawcę" - poinformowała Vivus.

  W szczegółowej analizie Vivus podkreśla, że podtrzymuje swoje dotychczasowe krytyczne stanowisko w sprawie ustanowienia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu dla rynku i równocześnie ponownie protestuje przeciwko zaproponowanej formule obliczania limitu tych kosztów tj. uzależnienie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu od długości okresu kredytowania.

  "Tak skonstruowany mechanizm obliczana limitu stanowi przejaw dyskryminacji kredytodawców udzielających pożyczek krótkoterminowych, których okres spłaty nie przekracza jednego miesiąca. Raport PwC z maja 2014 roku pt. 'Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw' jednoznacznie wskazuje, że pożyczki do 1000 zł staną się nierentowne" - wskazuje spółka.

  Według Vivusa, takie działanie budzi sprzeciw zarówno z punku widzenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, jak również z perspektywy standardów powszechnie akceptowanych przez społeczeństwa krajów demokratycznych, realizujących wartości gospodarki wolnorynkowej.

  "Wysokość stałego składnika limitu została ustalona poniżej dolnych przedziałów kosztów wykazywanych przez firmy pożyczkowe działające na rynku mikropożyczek (25% w stosunku do 26-38%). Oznacza to, że przedsiębiorcy ci nie będą w stanie utrzymać rentowności bez drastycznej redukcji kosztów prowadzenia działalności" - przekonuje Vivus.

  Według pożyczkodawcy, w razie przyjęcia zaproponowanej formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, udzielanie krótkoterminowych pożyczek, w szczególności na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, zwłaszcza na kwotę poniżej 1 000 zł (co stanowi większość pożyczek udzielanych w kanale internetowym) stanie się nieopłacalne, co będzie skutkować wycofaniem tego produktu z rynku.

  "W efekcie konsumenci zostaną pozbawieni dostępu do ważnego źródła finansowania krótkoterminowych potrzeb, co może prowadzić do ich przeorientowania się na produkty długoterminowe, o przeciętnej znacznie wyższej kwocie kredytu, a tym samym powodować szybki wzrost zadłużenia znacznej części gospodarstw domowych. Co gorsze, z uwagi na fakt, iż mikropożyczki są produktem, który nie jest substytuowany przez sektor bankowy, część konsumentów może zostać wykluczona z legalnego rynku finansowego i w konsekwencji przejść do szarej strefy, gdzie będzie pozbawiona ochrony wynikającej z regulacji i nadzoru" - ostrzega Vivus.

  W związku z powyższym spółka zdecydowanie rekomenduje odejście od zaproponowanej formuły wyliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

  "Proponowane rozwiązanie razi swoją arbitralnością, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do ustalonej długości okresu, w którym pozaodsetkowe koszty kredytu miałyby podlegać sumowaniu (120 dni od dnia wypłaty kredytu). Należy zwrócić uwagę, iż w uzasadnieniu projektu ustawy brak jakichkolwiek argumentów wyjaśniających powody, dla których zdecydowano się na przyjęcie wyżej wspomnianego okresu jako podstawy do obliczenia limitu" - wyliczono.

  Vivus dowodzi, że radykalne ograniczenie możliwości obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami związanymi z odroczeniem spłaty zadłużenia w okresie 120 dni od wypłaty kredytu spowoduje, że kredytodawcy udzielający pożyczek krótkoterminowych niezwłocznie po upływie terminu spłaty określonego w umowie będą w istocie zmuszeni skierować sprawę do sądu.

  Vivus Finance należy do grupy 4finance Group, która udziela krótkoterminowych pożyczek przez internet w 15 krajach (oprócz Polski m.in. w Danii,Szwecji, Hiszpanii i Rosji). Na polskim rynku marka Vivus jest obecna od lipca 2012 r.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

 • 13.11, 15:32Sawicki: Eksport produktów rolno-spożywczych przekroczy w tym roku 20 mld euro 

  Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Eksport artykułów rolno-spożywczych w 2014 roku przekroczy wartość 20 mld euro, poinformował agencję ISBnews minister rolnictwa Marek Sawicki. Według niego, w najbliższym czasie możliwe jest otwarcie rynków dla kolejnych produktów rolnych z Polski, w tym m.in.: w Singapurze, Chinach, Chile i Japonii.

  "W ostatnim kwartale tego roku powinniśmy osiągnąć co najmniej 5 mld euro sprzedanych produktów rolno-spożywczych na rynki zagraniczne. To oznacza, że przekroczymy poziom 20 mld euro w eksporcie" - powiedział Sawicki w rozmowie z ISBnews.

  Jego zdaniem, jeżeli jeszcze w tym roku uda się otworzyć dla polskiej wieprzowiny rynek w Chinach i w Japonii, to dodatkowo pozytywnie wpłynie to na ostateczny bilans handlowy w tym roku.

  Polski eksport artykułów rolno-spożywczych wyniósł w ubiegłym roku 19,96 mld euro i był o 11,5% wyższy niż w roku 2012. Tymczasem pogarszająca się sytuacja na Ukrainie i wprowadzenie embarga na eksport produktów spożywczych do Rosji wymusiła na producentach i rolnikach poszukiwanie nowych odbiorców.

  "Udało się otworzyć Kanadę na nasze jabłka, teraz dołączy Singapur. W tym ostatnim przypadku należy mieć na uwadze, że jest to punkt strategiczny dla dalszego eksportu również innych produktów z Polski na inne kraje Azji" - dodał Sawicki.

  Według niego, w ostatnim czasie udało się porozumieć z Chile, które otworzyło swój rynek dla polskiej wieprzowiny. Z kolei Chiny zgodziły się niedawno na import niektórych części drobiu (m.in. skórki i łapki), a także mleko.

  Podczas konferencji w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) na temat osiągnięć polskiego rolnictwa w ciągu ostatnich 10 lat prezes Izby Andrzej Arendarski podkreślił, że to dzięki wielu misjom gospodarczym z udziałem także przedstawicieli ministerstwa rolnictwa udało się na nowo otworzyć wiele rynków na świecie.

  "Widzimy, że działania podejmowane w tym zakresie przez resort rolnictwa przynoszą wymierne efekty. Warto podkreślić, iż intensywna promocja polskich produktów na świecie trwa od 2009 roku kiedy wprowadzona została ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych" - mówił Arendarski.

  W ubiegłym tygodniu zakończyła się misja gospodarcza z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa w Kazachstanie i Azerbejdżanie.

  "Już w tym tygodniu otrzymaliśmy konkretne zapytania biznesowe. W najbliższym czasie pojadą tam nasi producenci wraz wicepremierem Januszem Piechocińskim" - poinformowała Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

  Kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego profesor dr hab. Paweł Czechowski zwraca uwagę, że w 2009 roku kiedy resort rolnictwa rozpoczynał promocję za granicą, budżet na ten cel wynosił zaledwie 30 mln zł.

  "Obecnie jest to około 200 mln zł, a w mojej ocenie powinno to być, co najmniej 400 mln zł. Wystarczy zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat rolnictwo otrzymało łącznie 30 mld euro, a w kolejnej perspektywie do pozyskania jest kolejnych 32 mld euro. Do tych kwot należy doliczyć krajowe wsparcie. To są ogromne środki. Jednocześnie coraz istotniejsza staje się właśnie promocja naszej żywności poza Polską" - powiedział Czechowski.

  Resort rolnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 zamierza bardziej preferować grupy rolnicze, które według resortu miały m.in. pozytywny wpływ na dynamiczny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych w ostatnich latach. Na realizację projektów przewidziano ponad 13 mld euro. 

  "Dziesięć lat temu mieliśmy około 300 grup producenckich - teraz 1360. Staliśmy się eksporterem netto. W porównaniu z innymi krajami, które razem z nami wchodziły do UE nikomu nie udało dokonać tak dużego skoku. Nasza żywność poza państwami Unii jest dostępna również w 76 innych krajach. Chcemy dalszego wzmocnienia naszego rolnictwa" - podsumował Sawicki.

  Minister podkreślił, że w poprzedniej perspektywie wsparcia finansowego otrzymało ponad 170 tys. gospodarstw. Teraz ma to być 300-350 tys. gospodarstw. Środki w ramach PROW mają posłużyć także do modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, wspieranie firm przetwórczych i promocję sprzedaży produktów rolnych. Łącznie PROW składa się z około 20 różnych instrumentów wsparcia finansowego.

  "Na przykład jeżeli rolnicy posiadający do 10 hektarów ziemi skupią się w określoną grupę, to będziemy starali się wesprzeć ich wspólny projekt kwotą w wysokości 3 mln zł. Z kolei jeżeli będzie to zrzeszenie kilku takich grup, to otrzymają 15 mln zł wsparcia" - wyjaśniał Sawicki.

  (ISBnews)
   

 • 03.11, 16:08Sawicki: Zawieszenie akcyzy na cydr jest mało prawdopodobne 

  Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Z powodu braku zgody resortu zdrowia na reklamę cydru oraz oporu resortu finansów nie uda się raczej doprowadzić do zawieszenia akcyzy na cydr, poinformował agencję ISBnews minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki.

  "Problem zgody na reklamę cydru leży po stronie resortu zdrowia. Nie chce ono bowiem dopuścić do otwarcia reklamy dla cydru, tak jak dla piwa" - powiedział Sawicki w rozmowie z ISBnews.

  Minister przypomniał, że akcyza na cydr została jednak w ubiegłym roku obniżona i zrównana z akcyzą piwną. Ale na tym chyba się skończy.

  "Całkowicie jej zniesienie, o co czasowo wnioskowaliśmy, jest raczej mało prawdopodobne" - podsumował Sawicki.

  W sierpniu prezydent Rosji, Władimir Putin podpisał dekret, który zakazuje lub ogranicza na rok wwóz do Rosji niektórych produktów rolnych, surowców i artykułów spożywczych dla krajów, które wcześniej wprowadziły sankcje na Rosję w związku z kryzysem ukraińskim. W odpowiedzi na dekret premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że na liście krajów, które obejmie embargo znajdą się państwa UE, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada oraz Norwegia. Sankcje będą dotyczyły owoców, warzyw, mięsa, ryb, mleka, nabiału.

  Zawieszenie obowiązywania akcyzy na cydr miało w pewnym stopniu zrekompensować straty dla polskich producentów jabłek.


  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

 • 29.10, 20:00Skanska: nowe przepisy o rękojmi przyczynią się do poprawy standardu wykonawstwa 

  Warszawa, 29.10.2014 (ISBnews) - Wejście w życie 25 grudnia br. nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, dając dwa dodatkowe lata na wykrycie ewentualnych usterek budynku. Według dyrektora ds. marketingu i komunikacji w Skanska Residential Development Poland Jakub Zagórskiego nowe przepisy przyczynią się do podniesienia standardów wykonawczych.

  "Wejście w życie nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, którzy oferują budynki dobrej jakości. Nowe przepisy podniosą poprzeczkę wszystkim firmom mieszkaniowym, tak by w całym kraju zwiększyć standardy wykonawcze. Nie chodzi tylko o drobne usterki, które mogą się zdarzyć i w takim wypadku naturalną rzeczą jest ich naprawa przez dewelopera, ale o konstrukcję budynku i ukryte wady, które mogą wpłynąć na komfort życia czy nawet bezpieczeństwo" - skomentował Zagórski, cytowany w komunikacie.

  25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), która wprowadza m.in. pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Dodatkowo, do końca października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia do ustawy deweloperskiej dodatkowych zapisów chroniących nabywcę nieruchomości mieszkaniowych.

  "Dziś uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia nieprawidłowości przez nabywcę w terminie 30 dni od ich zauważenia, co do zasady deweloper ma obowiązek usunąć je na własny koszt, chyba że nie powstały one z powodów istniejących w lokalu już przed sprzedażą. Przedłużenie okresu objętego uprawnieniami z tytułu rękojmi o 2 lata ma dodatkowo chronić konsumentów" - czytamy dalej.

  Na przepisy dotyczące rękojmi klient może powołać się w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy zaobserwuje wady przyczyniające się do zmniejszenia wartości i użyteczności domu (np. nierówne podłogi, uszkodzone instalacje, nieszczelne okna, zardzewiałe obróbki blacharskie). Deweloperowi można również zgłosić problemy związane np. z niekompletnością lokalu (brak drzwi, okien, instalacji uzgodnionych w umowie) czy brakiem określonych właściwości (w tym niezgodny z umową rozkład bądź powierzchnia pomieszczeń, użycie innych materiałów niż określone w umowie itp.).

  „Przepisy chronią również dewelopera doprecyzowując, że chodzi tylko o wady, które zaistniały w chwili wydania lub zawarcia umowy sprzedaży" - dodał Zagórski.

  Deweloper nie jest więc odpowiedzialny za błędy powstałe później, np. z winy firmy wykończeniowej. Przywileje z tytułu rękojmi dotyczą też części wspólnej nieruchomości. Mieszkańcy będą mieli 5 lat na zgłoszenie ewentualnych usterek, licząc od podpisania pierwszej umowy przenoszącej własność lokalu w danym obiekcie, czyli od dnia zawiązania wspólnoty mieszkaniowej.

  Z nowych przepisów będą mogły skorzystać tylko te osoby, które podpiszą umowę deweloperską lub przedwstępną już po 25 grudnia 2014 r. a także po tej dacie odbiorą mieszkanie od sprzedającego, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)