Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.02, 12:22Senat przyjął bez poprawek nowelę o waloryzacji ubezpieczenia społecznego rolników 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczącą zmiany zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

  Nowelizację poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja wiąże wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Dotychczas waloryzacji emerytury rolniczej dokonywano inaczej niż emerytury z ZUS, powstały więc duże różnice między tymi świadczeniami. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej.

   Zgodnie z nowelą emerytura podstawowa ma być równa 90% minimalnej emerytury z ZUS. Nowe przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza - po 25 latach opłacania składek - nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

  Ustawa wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej również pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Umożliwi to uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na podobnych zasadach.

  Szacowany koszt wprowadzanych rozwiązań to 2,46 mld zł w 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:25Deficyt budżetu wyniósł 19-20 mld zł na koniec 2022 r. wobec 29,9 mld zł planu - prasa 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec grudnia 2022 r. odnotowano 19-20 mld zł deficytu wobec ustawowego limitu wynoszącego 29,9 mld zł, wynika z nieoficjalnych informacji "Dziennika Gazety Prawnej".

  "Ostateczne wyniki poznamy zapewne pod koniec miesiąca. Mają one być zaprezentowane razem z szacunkami dotyczącymi rezultatów całego sektora finansów publicznych. Ale, jak już teraz dowiedział się DGP, deficyt budżetowy w 2022 r. wyniósł między 19 mld a 20 mld zł. To o ok. 10 mld zł mniej niż przewidywał rząd" - czytamy w gazecie.

  Wpłynęła na to po pierwsze mniejsza dotacja z publicznej kasy na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  "Jak wynika z naszych informacji, mogła być ona niższa nawet o 5 mld zł od planowanej. To efekt lepszej ściągalności składki, jaką przedsiębiorcy płacą do ZUS. Po drugie - wyższe od oczekiwanych wpływy podatkowe. Z CIT już w listopadzie 2022 r. były one wyższe o 20% od planowanych na cały rok" - czytamy dalej.

  "Duża w tym zasługa m.in. spółek z sektora energetyczno-paliwowego, które w związku z sytuacją rynkową odnotowały nadprogramowe zyski" - wskazał rozmówca "DGP" z rządu.

  Łączne wpływy podatkowe z VAT, CIT i PIT za ubiegły rok powinny więc być o kilka miliardów złotych wyższe od prognoz, podsumowano.

  Na początku br. minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła, że jest szansa, iż deficyt za 2022 r. będzie niższy, niż prognozowano w ubiegłorocznej ustawie budżetowej.

  Jak podało wcześniej Ministerstwo Finansów, prezentując sprawozdanie operatywne, w budżecie państwa na koniec listopada 2022 r. odnotowano 18,28 mld zł nadwyżki. Miesiąc wcześniej w budżecie zanotowano nadwyżkę w wysokości 27,23 mld zł.

  (ISBnews)

 • 08.02, 15:36Morawiecki: Dotychczas wypłacono 5,2 mld zł zaliczek z budżetu UE na lata 2021-2027 

  Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) - Do Polski trafiło dotychczas 5,2 mld zł (ok. 1,11 mld euro) zaliczek z budżetu Unii na lata 2021-2027, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj zainaugurował nowe rozdanie środków europejskich, w ramach którego Polska ma otrzymać ok. 76 mld euro, czyli blisko 350 mld zł.

  Środki mają trafić m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki.

  "Nowe środki dla Polski są już aktywne. Już wpływają do Polski pierwsze zaliczki. Wpłynęło już około 5 mld zł, z tego 3 mld zł na różne programy centralne i ok. 2 mld zł na programy regionalne. Powiedzmy sobie to wprost: środki unijne cały czas, szerokim strumieniem, płyną do Polski" - powiedział Morawiecki w Warszawie.

  W unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska ma być największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw UE. Środki w wysokości 76 mld euro zostały wynegocjowane na szczycie UE 17-21 lipca 2020 r.

  W ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano m.in.

  - Największy program to Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) z budżetem 111 mld zł na:

  • budowę lub modernizację 2,8 tys. km sieci kanalizacyjnych oraz 668 km sieci wodociągowych;
  • budowę, przebudowę lub modernizację blisko 228 km linii tramwajowych i metra;
  • budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację ponad 1,19 tys. km linii kolejowych;
  • budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację ponad 700 km dróg;
  • wsparcie 2 480 podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i psychiatria) oraz działających w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wsparcie 91 obiektów kulturalnych i turystycznych.

  - W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) z 36 mld zł na projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. (Z programu FENG skorzystać może 17,6 tys. przedsiębiorstw).

  - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) ma zasilić ok. 19 mld zł na wsparcie pracowników i pracodawców na zmieniającym się rynku pracy, edukację, zdrowie, opiekę nad dziećmi i większą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki z programu FERS mają trafić na m.in.:

  • udzielenie 6,9 tys. pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • przyznanie ponad 16 tys. pożyczek na podnoszenie kompetencji osób dorosłych z możliwością częściowego umorzenia;
  • objęcie kształceniem i szkoleniem podyplomowym 140,7 tys. przedstawicieli różnych zawodów medycznych.

  - Program Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) z budżetem 9 mld zł na dostęp do ultraszybkiego internetu oraz zaawansowanych e-usług. Ma być adresowany do:

  • 140 tys. przedsiębiorstw;
  • 700 tys. gospodarstw domowych.

  - Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na rozwój biznesu, ochronę środowiska, najnowocześniejszy transport, rozbudowę połączeń i rozwój turystyki.

  (ISBnews)

 • 03.02, 12:02Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 rok 

  Warszawa, 03.02.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 r., zakładającą deficyt na poziomie 68 mld zł, wzrost PKB na poziomie 1,7%, a średnioroczną inflację na poziomie 9,8%, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: w roku 2023 tempo wzrostu PKB obniży się do 1,7%, stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 9,8%, średnioroczny kurs euro wyniesie 4,65 zł, a kurs dolara amerykańskiego 4,43 zł" - czytamy w informacji dotyczącej ustawy budżetowej.

  W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 672,54 mld zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 604,54 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalono na kwotę nie większą niż 68 mld zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 545,33 mld zł zł, dochody niepodatkowe 55,42 mld zł, zaś środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 3,79 mld zł, podano także.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej wydajnym źródłem dochodów podatkowych są podatki pośrednie. Dochody z poszczególnych podatków prognozowane są w następujących kwotach: 286,3 mld zł - z podatku od towarów i usług; 88,597 mld zł - z podatku akcyzowego; 4 mld zł - z podatku od gier; 73,61 mld zł - z podatku dochodowego od osób prawnych; 78,37 mld zł - z podatku dochodowego od osób fizycznych; 4,6 mld zł - z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin; 5,98 mld zł - z podatku od niektórych instytucji finansowych; 3,88 mld zł - z podatku od sprzedaży detalicznej. W ramach kategorii dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: dywidendy - 2,22 mld zł; cło - 8,68 mld zł; dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe - 40,86 mld zł; wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 3,67 mld zł.

  "W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 985.000 tys. zł, natomiast rezerwy celowe ustalono na poziomie 51.347.295 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na 2023 r. uwzględniono również wydatki na realizację 41 programów wieloletnich" - czytamy dalej.

  Wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 123,2 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozowane są na kwotę 107,02 mld zł. Przedłożona ustawa budżetowa przewiduje również, że rok 2023 zamknie się deficytem budżetu środków europejskich w wysokości 16,18 mld zł.

  Ustawa upoważnia ministra finansów do:

  1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1 000 000 tys. zł;

  2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla: Banku Gospodarstwa Krajowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Funduszu Solidarnościowego oraz Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji;

  3. przekazywania, na polecenie prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych: państwowym osobom prawnym, o których mowa w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym, państwowym funduszom celowym oraz funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.

  Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 01.02, 09:00Szwed z MRiPS: Wypłata 13. emerytur od 1 kwietnia, 14. - na przełomie sierpnia/ września 

  Warszawa, 01.02.2023 (ISBnews) - Rząd planuje wypłatę trzynastych emerytur od 1 kwietnia, a czternastych - pod koniec sierpnia i we wrześniu, poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wypłata "trzynastek" jest uregulowana ustawowo, resort przygotował też projekt ustawy dotyczący dodatkowego, czternastego świadczenia.

  "Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie to będzie od 1 kwietnia i tutaj wszyscy, którzy są uprawnieni ponad 9,6 mln emerytów, rencistów, emerytów rolniczych, ci, którzy uzyskują świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne są uprawnieni do 13 emerytury" - powiedział Szwed w radiowej Jedynce.

  "I już mamy przygotowaną ustawę o tzw. 14. emeryturze. Ona będzie na tych samych zasadach, co w ubiegłym roku. Tu będzie ten limit dopuszczający do 2,9 tys. zł. Wtedy wszyscy otrzymują najniższe świadczenie, bo 13. I 14. emerytura jest w wysokości najniższej emerytury" - dodał.

  Przypomniał, że w przypadku 14. świadczenia będzie stosowany tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2,9 tys. zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki.

  "Koniec sierpnia-wrzesień jest wypłata 14. emerytury" – podkreślił.

  Zasady wypłaty trzynastych emerytur są uregulowane ustawowo, natomiast wypłaty 14. emerytur były regulowane ustawami, obowiązującymi na dany rok. Świadczenie zostało dotychczas wypłacone dwukrotnie.

  (ISBNews)

 • 01.02, 08:38Szwed z MRiPS: Waloryzacja rent i emerytur wyniesie 14,8% w 2023 r. 

  Warszawa, 01.02.2023 (ISBnews) - Waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż zapisana w budżecie państwa i wyniesie 14,8% w roku 2023, poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.  W budżecie założono, że emerytury wzrosną o 13,8%.

  "Waloryzacja będzie na poziomie wyższym niż przewidywaliśmy w budżecie państwa. To będzie 14,8%, […] w tym jeszcze waloryzacja kwotowa, która zapewnia 250 zł [brutto] najniższym świadczeniom" - powiedział Szwed w radiowej Jedynce.

  Koszt waloryzacji szacowany jest na ponad 42 mld zł.

  Pytany o sposób określania wskaźnika waloryzacji, wiceminister powiedział: "Liczymy  inflację średnioroczną z ubiegłego roku, Główny Urząd Statystyczny ogłosił już te dane roku plus wskaźnik wynagrodzeń on jeszcze nie został podany, zostanie podany na dniach, ale tutaj nie będzie zmiany, jeżeli chodzi o wysokość waloryzacji, czyli 14,8%".

  Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% z minimalną waloryzacją na poziomie 250 zł brutto. Taki też wskaźnik znalazł się w ustawie budżetowej na 2023 r.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja średnioroczna wyniosła 14,4% w 2022 r. (wobec 5,1% inflacji odnotowanej rok wcześniej). GUS ogłosił także, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,8 (wzrost cen o 14,8%).

  Waloryzacja jest co do zasady przeprowadzana corocznie, od 1 marca.

  (ISBnews)

 • 30.01, 08:29Soboń z MF: W zależności od inflacji, w poł. roku możliwa decyzja ws. wakacji kredytowych 

  Warszawa, 30.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć", dodał.

  "Będziemy się nad tym zastanawiać w połowie roku, patrząc na sytuację związaną z inflacją i możliwością ścieżek dla banku centralnego" - powiedział Soboń w radiu RMF FM, zapytany o to, czy resort finansów będzie rekomendować wakacje kredytowe na 2024 r.

  "Patrzymy na sytuację i możliwości banków, także w kontekście ich funduszy kapitałów własnych. Oczywiście, oceniamy też sytuację sektora, który jest krwioobiegiem polskiej gospodarki. Ale zawsze staramy się pomagać kredytobiorcom i taka pomoc na pewno będzie przygotowana" - dodał.

  Zapytany, czy gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13%, wakacje kredytowe zostaną przedłużone, wiceminister odpowiedział: "12-13% nie jest idealną normalnością, więc z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  Według Sobonia jednak od II kwartału presja inflacyjna będzie słabnąć, a w II półroczu br. pojawi się przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej.

  "Skłaniam się do przewidywań ekspertów, które polegają na tym - w skrócie mówiąc - że przestrzeń [do obniżek stóp] w drugiej połowie roku powinna się pojawić, bo od II kwartału presja na wzrost cen będzie coraz mniejsza" - powiedział wiceminister.

  W ub. tygodniu rzecznik rządu Piotr Muller informował, że obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do przedłużenia obowiązywania wakacji kredytowych na rok przyszły. Wcześniej zapowiadał, że ewentualną decyzję w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych rząd zamierza podjąć w połowie roku. Podkreślał także, że będzie ona zależna m.in. od poziomu stóp procentowych, a w przypadku ich znaczącej obniżki takie działania mogą okazać się niepotrzebne.

  Jak informowało ostatnio Biuro Informacji Kredytowej (BIK), banki zaraportowały do bazy 1,1 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 275 mld zł do 15 stycznia 2023 r.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 16,6% r/r w grudniu 2022 r.

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała w styczniu br. stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Wcześniej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 26.01, 22:24Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2023 rok 

  Warszawa, 26.01.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy budżetowej  na rok 2023, przywracając m.in. prognozę inflacji średniorocznej na 9,8% z 13,1% proponowanych przez Senat oraz zmniejszając budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 6,5 mld zł do poziomu planowanego w pierwotnej wersji ustawy.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu zakładającą zmianę zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8% na 13,1%, czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Poparcia nie znalazła też poprawka zwiększająca o 6,5 mld zł wydatki na zdrowie, by zrekompensować NFZ zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia z budżetu państwa.

  Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023, wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8%, a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8% Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3% PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz  blisko 40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (łącznie ok. 4,2 % PKB)

  W budżecie na rok 2023 założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1% oraz stopę bezrobocia na koniec roku 2023 na poziomie 5,4%.

  W ustawie budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

  - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

  W budżecie środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

  W ustawie budżetowej na 2023 r. założono m.in. 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB. 

  Scenariusz na 2023 r. zakłada, że ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie - o 0,5%. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec 2022 r. 5%, a na koniec 2023 r. - 5,4%.

  Budżet zakłada zabezpieczenie środków na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

  - środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program "Rodzina 500+" (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł w 2023 r.)  czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),

  - waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8% oraz 13. emeryturę,

  - zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2% PKB do 3% PKB. Wydatki na obronność w 2023 r. zaplanowano na 97,4 mld zł,

  - wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6% PKB. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,

  - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,

  - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) - od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

  - finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

  Założono, że państwowy dług publiczny w relacji do PKB ma wynieść 41% w 2022 r. i w 2023 r. spaść do 40,4%.

  Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) ma wynieść 52,2% na koniec 2022 r. (wiceminister finansów Sebastiana Skuzy podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową deklarował, że może to być mniej niż 50%)  i 53,1% na koniec 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 24.01, 17:03Prezydent podpisał nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

  Warszawa, 24.01.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która zakłada m.in., że uchodźcy przebywający w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania będą pokrywać część kosztów, związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  Nowelizacja określa m.in. 30-dniowy termin dla obywatelu Ukrainy na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w tym terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny.

  Na podstawie przepisów, wprowadzonych nowelizowaną ustawą:

  - umożliwiono pozyskiwanie danych o dacie i miejscu przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów UE, jeżeli wjazd na terytorium Polski nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy;

  - usankcjonowano na poziomie ustawowym dokument elektroniczny, jako dokument pobytowy;

  - dodano przepis stanowiący podstawę prawną dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do unieważnienia tego dokumentu.

  "Zmieniono zasady udzielania pomocy świadczonej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa zakłada uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania, w okresie dłuższym niż 120 dni, a przed upływem 180 dni od dnia wjazdu na terytorium RP od posiadania numeru PESEL. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP obywatele Ukrainy będą mieli zapewnioną pomoc (zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe), w przypadku posiadania numeru PESEL oraz pokrycia z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.

  Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wymagana partycypacja w ww. kosztach będzie wzrastała do 75% kosztów udzielonej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Ustawa przewiduje również katalog osób, do których nie będą miały zastosowania ww. zasady. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, osób starszych (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni),  kobiet w ciąży, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej im udział w kosztach pomocy, podano także. 

  Ponadto:

  - wprowadzono szereg przepisów, mających na celu uszczelnienie procesu weryfikacji uprawnienia do świadczeń socjalnych wypłacanych obywatelom Ukrainy;

  - doprecyzowano przepisy dotyczące refundacji kosztów kształcenia;

  - wprowadzono zmiany w zakresie przepisów normujących gospodarkę finansową Funduszu Pomocy;

  - przewidziano likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;

  - zwiększono także w 2023 r. środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisów, które wejdą w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 24.01, 12:57Rząd przyjął projekt VAT-owski ws. podwyższenia limitu małego podatnika do 2 mln euro 

  Warszawa, 24.01.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada uproszczenie i przyspieszenie rozliczania podatku VAT, a także podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro z 1,2 mln euro, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają także zmniejszyć formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.

  Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

  - Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Dzięki temu miałaby zwiększyć się liczba przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

  - Ułatwienia w prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o  możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.

  - Ograniczenie formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

  - Uproszczenia w raportowaniu rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

  - Likwidacja opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

  - Odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT.

  - Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

  - Doprecyzowane zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

  - Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

  - Wprowadzenie do systemu prawnego przeglądu wydatków. Ma to być  to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych.

  - Wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT, nakazującego brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

  (ISBnews)

 • 20.01, 12:56Koszt świadczenia za długoletnią służbę to 341 mln zł w br. i 409 mln zł w roku przyszłym 

  Warszawa, 20.01.2023 (ISBnews) - Koszt świadczenia za długoletnią służbę, które ma zostać wprowadzone projektowaną nowelizacją ustawy w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę to 340,98 mln zł w tym roku i 409,1 mln zł w roku przyszłym i latach kolejnych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, regulacja miałaby wejść w życie od 1 marca br.

  "Celem projektowanej ustawy jest […] zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, przez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Ponadto ustawa będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności zatrudnienia w służbach, co powinno przełożyć się na wzrost zainteresowania wstępowaniem do formacji i Sił Zbrojnych RP" - czytamy w uzasadnieniu.

  Świadczenie ma przysługiwać w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

  Uprawnienie do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu świadczenia za długoletnią służbę będzie nabywane z mocy prawa. Natomiast po 25 latach służby, gdy świadczenie to wynosić będzie 15% uposażenia zasadniczego, nie nastąpi dalszy jego wzrost, a świadczenie w kolejnych latach będzie wypłacane nadal, aż do dnia rozwiązania stosunku służbowego.

  W pierwszym roku, tj. 2023, finansowanie świadczenia za długoletnią służbę odbędzie się ze środków ujętych w rezerwie celowej. W latach kolejnych ze środków ujętych w części – Sprawy wewnętrzne w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie poszczególnych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz części  – Budżety wojewodów, z uwagi na to, że rozwiązania dotyczyć będą strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:50Muller: Wakacjami kredytowymi objętych było 1,05 mln kredytów do końca 2022 r. 

  Warszawa, 19.01.2023 (ISBnews) - Wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł do końca grudnia 2022 r., poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Z tego rozwiązania na koniec grudnia […] skorzystało 1,05 mln kredytów, bo osób jest czasami więcej, bo często są to kredyty rodzinne. Łączna wartość bilansowa brutto tych kredytów wynosi ponad 262,5 mld zł" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Z danych zaprezentowanych na konferencji wynika, że wakacjami objętych było 54% wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych, a ich łączna wartość to 68% kredytów ogółem.

  "Wbrew obawom banki radzą sobie dobrze. […] Banki mają stabilność finansową, ale jednocześnie nie osiągają jakichś rekordowych, ponadmiarowych zysków ze względu na trudną sytuację na bazie właśnie tych kredytów hipotecznych, które poszły w górę" - podkreślił.

  Przypomniał, że kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 18.01, 09:21Arak i Szymański z PIE: Środki z KPO to wsparcie dla gospodarki, ale i poprawa wizerunku 

  Warszawa, 18.01.2023 (ISBnews) - Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogą odegrać "niezwykle istotną" rolę w finansowaniu polskiej transformacji energetycznej i cyfrowej, a także zwiększyć wiarygodność Polski, której szkodzi brak porozumienia z Komisją Europejską w tej sprawie, uważają dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak i zastępca dyrektora PIE ds. międzynarodowych oraz były minister ds. europejskich Konrad Szymański.

  "Transfery z KPO mają niezwykle istotną rolę do odegrania w finansowaniu polskiej transformacji energetycznej i cyfrowej. Te cele - szczególnie w energetyce - przekraczają samodzielne polskie możliwości i byłoby dobrze angażować jak najwięcej środków zewnętrznych - publicznych i prywatnych w tę dziedzinę" - napisali Arak i Szymański w artykule opublikowanym w serwisie 300gospodarka.pl.

  KPO to szybsze tempo rozwoju, w tym wyższy realny dochód o ponad 200 mld zł do 2026 r., podkreślili autorzy.

  W ramach KPO dla Polski zarezerwowano ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

  "Ale jest też coś znacznie poważniejszego. Koszty i dostępność środków na rozwój Polski są uzależnione od polskiej wiarygodności gospodarczej. Samo pojawienie się pieniędzy z KPO ma tu pewne znaczenie. Ale czymś nieporównywalnie ważniejszym jest wyniszczający dla polskiej wiarygodności brak porozumienia z Komisją Europejską w tej sprawie. Jesteśmy jedynym krajem z tak rozognionym sporem wokół KPO i nikt na rynku nie rozumie realnych powodów tego stanu rzeczy. To źródło niepokoju o to, czy Polska jest krajem stabilnym i obliczalnym" - czytamy dalej.

  "Środki europejskie są potrzebne polskiej gospodarce, by tak jak dotychczas służyć dobrze polskiemu rozwojowi. Jeszcze bardziej potrzebna jest normalizacja relacji z Europą. Jej brak to koszty, ponoszone w dodatku z powodu całkowicie nieudanych prób reformowania wymiaru sprawiedliwości. Płacimy te koszty za …nic" - podkreślili autorzy.

  Zwrócili też uwagę, że 160 mld zł, które Polska mogłaby otrzymać w grantach i tanich pożyczkach stanowiłyby 4,8% PKB naszego kraju, przy planowanym na ten rok deficycie na poziomie 4,5% PKB.

  "Gdyby nie te środki, nasze zobowiązania w tym roku musiałyby się powiększyć o więcej niż 9%. Czyli bardziej niż podczas pandemii, czy podczas kryzysu finansowego. Przy rentownościach polskich obligacji 10-letnich sięgającej niespełna 6% oznaczałoby to też znacznie większe koszty obsługi długu. Rentowności obligacji unijnych to 3%. Dla porównania Węgry mają 7,3% i nie stać ich na zaciąganie tak dużych zobowiązań, nie wspominając o tym, że ich dług to 80% PKB (przy polskim stanowiącym obecnie około 50%)" - wyliczyli.

  "Rozwój gospodarczy jest podstawowym celem wszystkich rządów na świecie. Dodatkowo przez średnioterminowe inwestycje będzie można podnieść jakość życia mieszkańców Polski, zmniejszając ilość smogu w miastach, zanieczyszczenie środowiska i jeszcze bardziej cyfryzując państwo i społeczeństwo. Tylko w tym roku Polska bez KPO będzie rozwijać się o 0,5 pkt proc. PKB wolniej. W kolejnych latach podobnie. Polska już kilka razy zmarnowała swoje dziejowe szanse przez złą politykę gospodarczą - np. w latach 30-tych XX wieku, czy w PRL. Nie warto popełniać tych samych błędów" - podsumowali Arak i Szymański.

  W ubiegłym tygodniu główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Beata Javorcik oceniła, że pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej przez Polskę będzie ważnym sygnałem dla zagranicznych inwestorów i wpłynie na postrzeganie Polski w kwestii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

  Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oznaczałby w 2023 r. zwiększenie wzrostu PKB o 0,6 pkt proc., a w kolejnych latach - o 1 pkt proc.

  (ISBnews)

 • 16.01, 13:17Muller: Z kapitału opiekuńczego skorzystało 610 tys. dzieci, wypłacono 3,5 mld zł w 2022r. 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzystało dotychczas 610 tys. dzieci, wypłacono 3,5 mld zł, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "610 tys. beneficjantów, 610 tys. dzieci skorzystało z tego programu, a wypłaciliśmy 3,5 mld zł. To jest kolejny filar […] w zakresie wparcia rodzin" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, wprowadziła m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-36 miesięcy oraz dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu i u dziennego opiekuna. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

  Celem kapitału opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Kapitał opiekuńczy przysługuje na dziecko w wieku 12-36 miesięcy w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. Przysługująca kwota świadczenia jest wypłacana co do zasady między 12. a 36. miesiącem życia dziecka, w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł miesięcznie na dziecko.

  Ustawa zakłada, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje bez względu na osiągany przez rodzinę dochód oraz że świadczenie to jest nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:14Sejm przyjął nowelę o ubezpieczeniu społecznym rolników dot. zmian zasad waloryzacji 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczącą zmiany zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Za nowelą głosowało 450 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada:

  - zmianę sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych;

  -  wprowadzenie mechanizmu rekompensującego opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych;

  - doprecyzowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rehabilitacji leczniczej. Pierwsza ze zmian sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury, określonej w przepisach emerytalnych.

  Obecnie emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania dotyczące podwyższenia wysokości świadczeń.

  Druga zmiana sprowadza się do możliwości uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Kolejna zmiana wynika z konieczności doprecyzowania przepisów w zakresie rehabilitacji leczniczej.

  Szacowany koszt wprowadzanych rozwiązań to 2,46 mld zł w 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 07:38Senat przesunął przepisy ws. partycypacji uchodźców w kosztach zakwaterowania i wyżywienia 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził szereg poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesuwając m.in. termin wejścia w życie przepisów dot. partycypacji uchodźców w części kosztów, związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Nowelę wraz z poprawkami poparło 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęte przez senat poprawki zakładają, że do pokrywania 50% kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem po upływie 120 dni pobytu w Polsce obywatele Ukrainy będą zobowiązani od 1 kwietnia 2023r. (a nie od 1 marca jak wynikało z noweli, przyjętej przez Sejm), natomiast do pokrywania 75% kosztów w przypadku osób mieszkających powyżej 180 dni - od 1 czerwca br. (a nie od 1 maja jak chciał Sejm).

  Nowela zakłada, że koszt partycypacji uchodźców w tych kosztach nie powinien przekroczyć odpowiednio 40 zł na osobę dziennie w przypadku osób przebywających w Polsce powyżej 120 dni i 60 zł dziennie dla tych, którzy przebywają ponad 180 dni.

  Senat zaproponował także przesunięcie do 15 marca br. ustawowych terminów przewidzianych na:

  - przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o wysokości niewykorzystanych do 31 grudnia 2022 r. środków pochodzących z Funduszu Pomocy (dotychczasowe przepisy wskazywały na 15 stycznia br.)

  - złożenie stosownych wniosków o uzyskanie finansowania z Funduszu Pomocy przez odpowiednio przewoźnika kolejowego, wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora międzynarodowych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w celu (z  przepisów  wynikała data 31 stycznia br.)

  Zgodnie z nowelizacją, obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, mają partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Jeżeli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50% kosztów pomocy - nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie. Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni - 75% kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.

  Z konieczności pokrywania części kosztów zakwaterowania i wyżywienia zwolnione zostaną osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Możliwość korzystania ze zbiorowego zakwaterowania w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski będzie zależeć od tego czy dana osoba posiada numer PESEL.

  Nowela dookreśla zasady wypłacania świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. Chodzi np. o "500+", „300+" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy).

  Kontynuowane będzie wsparcie finansowe wsparcie dla samorządów w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy (m.in. koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego, wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną).

  Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

   (ISBnews)

 • 12.01, 20:32Senat podwyższył w ustawie budżetowej prognozę inflacji do 13,1% z 9,8% w 2023 r.  

  Warszawa, 12.01.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził ponad 70 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2023, podwyższając m.in. prognozę inflacji średniorocznej do 13,1% z 9,8% oraz zwiększając budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 6,5 mld zł i zwiększając podwyżki dla nauczycieli.. Ustawę budżetową wraz z poprawkami poparło 48 senatorów, 4 było przeciwnych, a 42 wstrzymało się o głosu.

  Senat wprowadził poprawkę, zakładającą zmianę zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8% na 13,1%, czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Ponadto zwiększył m.in. o 6,5 mld zł wydatki na zdrowie, by zrekompensować NFZ zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia z budżetu państwa.

  Z tej kwoty 5,5 mld zł ma zostać przekazanych na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, a 1 mld zł na oddłużenie szpitali. Środki na ten cel mają pochodzić ze zwiększenia dochodów budżetu z dywidendSenat zwiększył o 2 mld wydatki na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł na wydatki na psychiatrię dziecięcą, a 500 mln zł na program zapłodnienia in vitro. Środki na ten cel mają pochodzić m.in. z podatku od towarów i usług (VAT) oraz z podatku akcyzowego.

  Jednocześnie senatorowie wykreślili zapisy, na mocy których publiczna radiofonia i telewizja miała otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę utraconych wpływów z abonamentu. Jednocześnie z 25 mld zł do 22,3 mld zł zmniejszono limit emisji papierów skarbowych, które mają zostać przekazane różnym instytucjom.

  Inna z poprawek zakłada zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli przez ustalenie służącej do określenia tego wynagrodzenia kwoty bazowej w wysokości 4 432,15 zł, kosztem zwiększenia dochodów z podatku od towarów i usług o 7 mld zł.

  Senat chce też utworzenia trzech rezerw celowych na dopłaty do zakupu nawozów rolniczych (2 mld zł), paliwa rolniczego (160 mln zł) oraz ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (150 mln zł).

  Proponuje także zwiększenie o ponad 51 mln zł wydatki budżetowe Najwyższej Izby Kontroli, przekazanie 28,42 mln zł na realizację zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz na wynagrodzenia dla inspektorów pracy i innych pracowników, zwiększenie o 10 mln zł kwoty dotacji dla Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą; przy zmniejszeniu o 10 mln rezerwy celowej.

  Zwiększeniu o 15 mln zł uległy wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne. O 2,64 mln zł zwiększono budżet Rzecznika Praw Obywatelskich, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Senat zdecydował też o utworzeniu rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Krajowej Rady Sądownictwa..

  Senat chce przekazania 50 mln zł na pogłębienie toru wodnego i modernizację portu w Elblągu - inwestycji, która ma dokończyć przekop Mierzei Wiślanej. Akceptację senatorów uzyskało też szereg poprawek zwiększających finansowanie lokalnych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak m.in. budowa obwodnic Opola, Świdnicy czy Starogardu Gdańskiego, a także wyposażenie czy rozbudowę szpitali: Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze o Centrum Onkologii, a także Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

  Senat chce też dodatkowego wsparcia budowy i przebudowy lokalnych sieci kolejowych.

  Senat zaproponował też poprawkę, zakładającą utworzenie rezerwy celowej stanowiącej fundusz rekompensat dla armatorów statków rybołówstwa rekreacyjnego a także rezerwy celową na utworzenie na terenie stoczni w Szczecinie Ośrodka Stocznia - Wolność i Solidarność w Szczecinie.

  Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023, wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8%, a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8% Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3% PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz  blisko 40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (łącznie ok. 4,2 % PKB)

  W budżecie na rok 2023 w wersji przyjętej przez Sejm zakładano wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1% oraz stopę bezrobocia na koniec roku 2023 na poziomie 5,4%.

  W ustawie budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

  - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

  W budżecie środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

  W ustawie budżetowej na 2023 r. założono m.in. 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB. 

  Scenariusz na 2023 r. zakłada, że ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie - o 0,5%. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec 2022 r. 5%, a na koniec 2023 r. - 5,4%.

  Budżet w wersji przyjętej przez Sejm zakładał zabezpieczenie środków na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

  - środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program "Rodzina 500+" (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł w 2023 r.)  czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),

  - waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8% oraz 13. emeryturę,

  - zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2% PKB do 3% PKB. Wydatki na obronność w 2023 r. zaplanowano na 97,4 mld zł,

  - wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6% PKB. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,

  - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,

  - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) - od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

  - finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

  Założono, że państwowy dług publiczny w relacji do PKB ma wynieść 41% w 2022 r. i w 2023 r. spaść do 40,4%.

  Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) ma wynieść 52,2% na koniec 2022 r. (wiceminister finansów Sebastiana Skuzy podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową deklarował, że może to być mniej niż 50%)  i 53,1% na koniec 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 12.01, 08:28Skuza z MF: Dług general government może wynieść poniżej 50% PKB w 2022 r. 

  Warszawa, 12.01.2023 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) może wynieść poniżej 50% PKB w 2022 r. według wstępnych szacunków, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Według wstępnych danych za rok 2022 cały dług general government w relacji do PKB może być niższy niż w roku 2015 i może to być nawet poniżej 50%" - powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023 r.

  Zastrzegł, że "są to szacunki".

  "Spadek polskiego długu  general government z 57% PKB w roku 2020 w latach równie trudnych. Lata 2021 i 2022 to były lata wyzwań, a ten dług spada do ok. 50% PKB. Myślę, że to jest duży spadek, jeśli ma się na względzie to, że to jest spadek z 57 do 50%, czyli o 7 punktów procentowych. […] Myślę, że tu ta relacja jest naprawdę dobra" - wskazał.

  Jak podało w grudniu ub.r. Ministerstwo Finansów, relacja długu general government do PKB na koniec III kw. wyniosła 2022 r. 50,3% i spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 3,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2021 r.

  (ISBnews)

 • 11.01, 15:49Skuza z MF liczy, że JST zanotują nadwyżkę na koniec 2022 r. 

  Warszawa, 11.01.2023 (ISBnews) - Mimo, że same jednostki samorządu terytorialnego (KJST) w swojej prognozie zakładały w roku 2022 deficyt na poziomie ok. 46,8 mld zł, powinny zakończyć rok z nadwyżką budżetową, uważa wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Na rok 2022 same jednostki samorządu terytorialnego przyjęły swoją prognozę, że deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. wyniesie około 46,8 mld zł. Ja myślę, że rok 2022 dla JST jednak skończy się nadwyżką" - powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023r.

  Ministerstwo Finansów podało na początku stycznia, że JST odnotowały nadwyżkę budżetową na poziomie 14,2 mld zł na koniec listopada 2022 r. Nadwyżka operacyjna JST, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami, wyniosła 36,5 mld zł.

  Na koniec III kw. 2022 r. JST odnotowały nadwyżkę budżetową na poziomie 14,9 mld zł. Nadwyżka operacyjna JST wyniosła 29 mld zł.

  (ISBnews)

 • 11.01, 15:27Skuza z MF: Kwota zakładanych wydatków funduszy przy BGK to 133,6 mld brutto w 2023 r. 

  Warszawa, 11.01.2023 (ISBnews) - Łączna kwota zakładanych wydatków funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to 133,6 mld zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Podkreślił, że wydatki tych funduszy są uwzględniane w stabilizującej regule wydatkowej (SRW).

  "Co do funduszy umiejscowionych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), te fundusze objęte są wszystkie stabilizująca regułą wydatkową (SRW). I do tej reguły wszystkie fundusze od momentu jej wejścia w życie […] one są w tej regule, służą do wyliczenia kwoty nieprzekraczalnego limitu wydatków w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych" - powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023 r.

  "I tych funduszy mamy 21 na rok 2023. Kwota brutto przewidywanych z nich wydatków to 133,6 mld zł. Z tego największe pozycje to Krajowy Fundusz Drogowy ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ponad 49 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,8 mld zł" - wymienił.

  Ocenił, że fundusze te mogłyby, gdyby taka była wola władzy ustawodawczej stanowić załącznik do ustawy budżetowej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku funduszy celowych.

  "Gdyby była taka wola władzy ustawodawczej, to myślę, że również fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego mogłyby - tak, jak państwowe osoby prawne - stanowić załącznik do ustawy budżetowej" - wskazał.

  Dodał także, że szacowane wydatki funduszy celowych to ponad 445 mld zł w 2023 r., z czego wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) to ponad 361 mld zł.

  "Kwota w państwowych funduszach celowych, które stanowią załącznik do ustawy budżetowej, […] jeżeli chodzi o koszt realizacji zadań, to ponad 445 mld zł. Ale tutaj są takie fundusze, jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na ponad 361 mld zł, fundusze inne związane z zadaniami socjalnymi państwa 43 mld zł, fundusze związane z bezpieczeństwem kraju - prawie 3,5 mld zł" - podał wiceminister.

  (ISBnews)