ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.09, 12:12Ustawa budżetowa na 2019 ma trafić do prezydenta 22 stycznia wg harmonogramu 

  Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Przedłożenie ustawy budżetowej na 2018 r. prezydentowi do podpisania planowane jest na 22 stycznia 2019 r., wynika z harmonogramu udostępnionego na posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Pierwsze czytanie ustawy budżetowej w Sejmie zaplanowano na 4 października br.

  Prace w komisjach sejmowych nad częściami budżetowymi zaplanowano na 8 października - 31 października, zaś 2 listopada to termin przedłożenia Komisji Finansów Publicznych przez inne komisje opinii i wniosków dotyczących ustawy budżetowej.

  Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać opinie komisji "branżowych" w dniach 5-23 listopada, zaś 28 listopada ma przyjąć sprawozdanie o projekcie.

  Drugie czytanie projektu budżetu w Sejmie ma odbyć się 12 grudnia, zaś 13 grudnia Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy poprawki zgłoszone w II czytaniu.

  Na 14 grudnia zaplanowano trzecie czytanie i uchwalenie ustawy budżetowej.

  Ustawa ma zostać przedłożona Senatowi 21 grudnia. Izba Wyższa ma czas na podjęcie uchwały o stanowisku w sprawie ustawy budżetowej do 10 stycznia.

  Na 15 stycznia 2019 r. zaplanowano rozpatrzenie poprawek Senatu przez Komisję Finansów Publicznych. Sejm zajmie się rozpatrzeniem senackich poprawek na posiedzeniu 16-18 stycznia.

  Następnie - 22 stycznia - ustawa zostanie przedłożona prezydentowi do podpisania. Zgodnie z Konstytucją, prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni od przedłożenia.

  (ISBnews)

   

 • 24.08, 10:13Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.  

  Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r., wobec 41,5 mld zł zaplanowanego wcześniej, wynika z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

  "Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2018 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 11,7 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych - głównie z PIT oraz w mniejszym stopniu z VAT, CIT oraz podatku akcyzowego. Warto zauważyć, że w 2018 r. wszystkie główne tytuły podatkowe zostaną zrealizowane  w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano w ustawie budżetowej na 2018 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Podano także, że dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2018 r. o ok. 2,8 mld zł.  
  Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja wydatków budżetowych będzie niższa, z uwagi na powstanie tzw. "naturalnych oszczędności" mających miejsce przy realizacji każdego budżetu (w wyniku np. zmiany w harmonogramach realizacji projektów, oszczędności powstających w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych).

  Według resortu finansów, kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2018 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą.

  "W 2018 r. obserwujemy dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która korzystnie wpływa na dochody budżetu państwa z PIT. Wzrost dochodów budżetu państwa jest obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania, które osiągnęły jeden z najwyższych poziomów w krajach UE. Podjęte zostały nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego" - czytamy także. 

  Wśród tych działań najistotniejszymi są:
  − wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
  − wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego  do wyłudzeń skarbowych),  
  − rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,  
  − opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,  
  − wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych, podano także. 

  Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa szacowane są w 2018 r. na 39 713,8 mln zł. Deficyt budżetu środków europejskich planowany jest na 13 997,8 mln zł, a refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE ma wynieść 3 266,3 mln zł, podano w dokumencie. 

  "W 2019 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 28 500 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 565,3 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 1 926 mln zł. W rezultacie planowane w 2019 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 45 991,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2018 r. 39 713,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2018 r. 63 323,3 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2018 r.) wynosi 163 705,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2018 r. 159 481,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2018 r. 181 702,2 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57 051,7 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11 060,5 mln zł.

  Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:
  a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 57 051,7 mln zł,  
  b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.  

  Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:
  a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 53 248,9 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 14 691,8 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 36 928,8 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 1 628,2 mln zł,
  b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości  3 802,9 mln zł.

  Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 11 060,5 mln zł złożą się następujące pozycje:
  a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 5 570,9 mln zł,
  b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 907,8 mln zł,
  c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości  4 581,8 mln zł, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 18:20Projekt budżetu 2019: Wpłata z zysku NBP do budżetu nie jest planowana 

  Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) -  W 2019 roku nie przewiduje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego do budżetu, wynika z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

  "W 2019 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy w uzasadnieniu.

  W ubiegłym roku wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej). Wynik finansowy NBP za 2016 r. wyniósł 9 200 986,7 tys. zł.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 18:00Projekt budżetu 2019: Wzrost PKB w 2018-2019 wyniesie po 3,8%, potem spadnie  

  Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,8% w latach 2018-2019, zaś w 2020 r. obniży się do 3,7%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

  "Przyjęto, że w 2018 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% i na takim poziomie ustabilizuje się w 2019 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. " - czytamy w uzasadnieniu.

  Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach sytuacja ekonomiczna w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, co sprzyjać będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB w Polsce na poziomie zbliżonym do potencjału.

  "Zakłada się, że w latach 2020-2022 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,7%, 3,6% oraz 3,5%. Luka produktowa w Polsce w horyzoncie 2022 r. pozostanie otwarta. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny. Wraz ze stabilizacją sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach utrzyma się wysoka dynamika inwestycji w sektorze rynkowym. Relatywnie wysokie (3,5%) pozostanie też realne tempo wzrostu spożycia prywatnego. Kształtowanie się popytu publicznego będzie z kolei podporządkowane limitom wynikającym z obowiązujących reguł fiskalnych i zobowiązań wynikających z członkostwa w UE" - czytamy także w uzasadnieniu.

  Scenariusz przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2019 r. zakłada, że w latach 2018-2019 udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB wzrośnie do poziomu ok. 4,5% wobec 3,7% z 2017 r., czemu sprzyjać będzie m. in. przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. W okresie prognozy będziemy również obserwować stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w sektorze rynkowym.

  "Czynnikami wspierającymi popyt inwestycyjny sektora prywatnego będą: utrzymująca się relatywnie dobra koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski i konkurencyjność cenowa polskich produktów pozwalają zwiększać udział produkcji krajowej na rynkach eksportowych, wysoki poziom aktywności gospodarczej w kraju, który sprzyja firmom w osiąganiu wysokich wskaźników rentowności ze sprzedaży, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz niskie stopy procentowe, co przekłada się na relatywnie niski koszt kapitału" - czytamy także. 

  Dodatkowo, czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego będzie też konsekwentna implementacja działań przewidzianych w ramach przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nakierowanych na zwiększenie stopy inwestycji oraz wzrostu innowacyjności i produktywności polskiej gospodarki. W związku z tym oczekuje się, że w najbliższych latach udział inwestycji w PKB będzie rósł. Przyjęty scenariusz zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem w Polsce wyniesie 9,1% w 2018 r. i 8,4% w 2019 r. , podano dalej.

  "Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2018 r. wyniesie 3,6%. W przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,2%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego. Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami Rządu ukierunkowanymi na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Przyjęto, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,0% w 2018 r. i 2,2% w 2019 r. " - czytamy także.

  W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2018 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,8%. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Wzrost spożycia prywatnego wspierać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz kontynuacją pomocy państwa w ramach programu „Rodzina 500+"

  "Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 55,1% w 2018 r. i 56,1% w 2019 r. Tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w cenach stałych w Polsce w 2018 r. wyniesie 6,2%, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,0%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB. W zakresie wkładu zmiany zapasów we wzrost gospodarczy przyjęto, że w latach 2018-2019 będzie on neutralny dla tempa wzrostu PKB" - czytamy dalej. 

  Przedstawiony wyżej scenariusz kształtowania się podstawowych komponentów popytu krajowego oznacza, że w roku bieżącym realne tempo wzrostu tego agregatu makroekonomicznego wyniesie 4,5%, a w 2019 r. 4,2%. Realne tempo wzrostu importu w latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 7,6% i 6,9%, co oznacza, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w latach 2018-2019 będzie ujemny, na poziomie odpowiednio - 0,5 oraz -0,3 pkt. proc., podano także.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 12:46Rząd przyjmie projekt dot. m.in. 9% CIT i podatku od walut wirtualnych w III kw. 

  Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - W ramach upraszczania prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, Rada Ministrów ma w III kw. br. przyjąć Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Cele zmian to m.in. uregulowanie podatkowe kwestii obrotu walutami wirtualnymi, preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej oraz wprowadzenie stawki CIT na poziomie 9%.

  "Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie jest on ograniczony do określonej sfery działalności choć w większości zawiera propozycje odnoszące się do sfery związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem regulacji wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą jest szeroko rozumiane uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz dalsze uszczelnienie systemu podatkowego" - czytamy w informacji.

  Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). Do głównych celów projektowanej zachęty podatkowej należy między innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów, podano także.

  "Przewiduje się, iż przedmiotowa ulga będzie prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste 'zamknięcie' łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to jest również ważną inicjatywą, która czyni system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających wysokie technologie, wspiera rozwój i inwestycje oraz kreuje wysoko jakościowe miejsca pracy w innowacyjnych sektorach" - czytamy dalej.

  Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia nowej 9-proc. stawki w podatku dochodowym od osób prawnych. "Takie podejście stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP" - podkreślono w informacji.

  "Istotnym elementem projektu jest kompleksowe uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi. Ze względu na specyfikę obrotu walutami wirtualnymi zasadne jest szczególne uregulowanie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z tego tytułu, które ułatwią podatnikom prawidłowe rozliczanie się z dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi. Drugim ogólnym celem projektu jest także uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zmiany przepisów ogólnego prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej) oraz przepisów ustaw regulujących pobór podatku u źródła (tj. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W tym zakresie projekt wprowadza rozwiązania wdrażające do polskiego prawa podatkowego prawo Unii Europejskiej" - czytamy także w materiale.

  Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie jest on ograniczony do określonej sfery działalności, choć w większości zawiera propozycje odnoszące się do sfery związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaznaczono.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 14:31ING BSK: Deficyt general government może być w 2019 r. wyższy niż zakłada budżet 

  Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski zakłada, że pułap wydatków w projekcie budżetu na 2019 r. przyjęty wstępnie dziś przez rząd zostanie podniesiony i deficyt całego sektora finansów publicznych nie wyniesie 1,8% PKB, jak planuje obecnie rząd, ale 2-2,2% PKB. 

  "Jesteśmy trochę bardziej pesymistyczni niż Ministerstwo Finansów w kwestii przyszłorocznego budżetu. Sądzimy, że w toku negocjacji budżetowych pułap wydatków zostanie podniesiony w celu poprawy wizerunku rządu przed wyborami parlamentarnymi na jesieni 2019. Ponadto spowolnienie gospodarcze może głębiej negatywnie przełożyć się na dochody podatkowe państwa. Deficyt całego sektora finansów publicznych wyniesie więc naszym zdaniem nie 1,8% PKB, jak planuje obecnie rząd, ale 2-2,2% PKB. Niewykluczone jest jednak, że po opublikowaniu finalnej wersji budżetu na przyszły rok, zrewidujemy naszą prognozę w dół" - napisał ekonomista ING Banku Śląskiego Karol Pogorzelski w komentarzu do projektu przyszłorocznego budżetu. 

  Centrum Informacyjne Rządu podało informację o planowanych dochodach i wydatkach budżetu państwa na 2019 rok i - zdaniem ING Banku Śląskiego - pułap wydatków w wysokości 415,5 mld zł został ustalony stosunkowo ostrożnie.

  "Nie zakłada on istotnego wzrostu obciążeń budżetowych przed wyborami parlamentarnymi w 2019, oprócz już zaplanowanych (np. wyprawki dla uczniów) zaś udział wydatków budżetowych w PKB byłby mniej więcej taki sam jak w 2018 roku. Oznacza to, że rząd postawił sobie za cel dalszą konsolidację finansów publicznych, a więc ograniczanie deficytu sektora finansów publicznych do 1% PKB. Taki cel jest godny pochwały, choć należy też pamiętać, że jesteśmy dopiero w początkowej fazie negocjacji budżetowych i pułap wydatków może zostać jeszcze podniesiony" - uważa ekonomista.

  Według niego, założony poziom dochodów budżetu państwa w wysokości 386 mld zł jest trudniejszy do oceny, gdyż nie podano jeszcze informacji na temat planowanych dochodów z poszczególnych podatków oraz innych źródeł, np. ewentualnej wpłaty z zysku NBP.

  "Kwota ta nie wskazuje jednak na nadmierny optymizm Ministerstwa Finansów. Z naszych symulacji wnioskujemy, że budżet państwa może bez większego ryzyka osiągnąć dochody w wysokości do 390 mld zł" - dodał Pogorzelski. 

  Deficyt budżetu państwa założono w projekcie na poziomie 28,5 mld zł.

  "To stosunkowo niewielka kwota, choć należy pamiętać, że w ubiegłym roku deficyt był jeszcze mniejszy (25 mld zł), a w tym roku ma szansę być jeszcze niższy (spodziewamy się 20 mld zł). Nie wydaje się więc nadmiernie ambitny, nawet biorąc pod uwagę spodziewane spowolnienie gospodarcze (spadek dynamiki PKB do 3,8% r/r)" - napisał ekonomista. 

  Według niego, zaskakujące jest jednak to, że Ministerstwo Finansów spodziewa się dość wysokiego deficytu całego sektora finansów publicznych: 1,8% PKB, podczas gdy deficyt samego budżetu centralnego to zaledwie 1,3% PKB.

  "Oznacza to, że samorządy lub sektor ubezpieczeń społecznych (FUS, NFZ, itp.) odnotują dość wysoki deficyt: 0,5% PKB. W ubiegłych dwóch latach oba te sektory prowadziły praktycznie zrównoważoną gospodarkę finansową. Przyspieszenie inwestycji unijnych, które już obserwujemy może jednak tłumaczyć tę zmianę" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 13:29Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu 

  Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,9% zakładanego w budżecie na ten rok oraz z deficytem budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł. 

  "Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:
  - dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
  - wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
  - deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8% PKB.

  Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6%), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%), podano także. 

  "Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB" - czytamy dalej. 

  Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci, czytamy dalej.

  Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:
  - realizacji programu "Dobry start", którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
  - wprowadzenia tzw. "małego ZUS" dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,
  - wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
  - obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
  - waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%,
  - podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej, dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
  - weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej,
  - programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
  - programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020,
  - wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  - finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,
  - kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
  - realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

  "Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.:
  - wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
  - wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
  - rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,
  - opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
  - wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych" - czytamy także.

  Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się:
  - wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  - modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców, podało CIR. 

  "W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83% w 2018 r. do 49,93% w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r." - czytamy dalej.

  Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:
  - dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,
  - wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,
  - deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 20.08, 08:11Czerwińska: Planujemy wzrost dochodów budżetu o ok. 5% w projekcie na 2019 r. 

  Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zakłada, że wzrost dochodów budżetowych wyniesie w 2019 r. ok. 5%, zaś w tym roku dochody budżetu będą o ponad 10 mld zł wyższe od założonych w ustawie budżetowej na 2018 r., poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Rada Ministrów zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu na posiedzeniu we wtorek, 21 sierpnia.

  "Jeśli patrzymy na stronę dochodową samego budżetu państwa, to założyliśmy wzrost we wpływach z podatków o ok. 5% Dlatego pola do zwiększenia przestrzeni wydatkowej, którą już obliczyliśmy, nie widzę" - powiedziała Czerwińska w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

  Dodała, że "ambitnym założeniem" jest, aby deficyt nie przekraczał tego z roku ubiegłego.

  Minister zakłada, że wpływy podatkowe w tym roku będą o ponad 10 mld zł wyższe od planu.

  "Nie liczyłabym, że w tym roku pokażemy deficyt tak niski wobec planu, jak to miało miejsce w 2017 r. Wówczas założyliśmy w ustawie 59,3 mld zł, a rok zamknęliśmy na poziomie 25,3 mld zł" - wskazała.

  Czerwińska poinformowała też, że wzrost płac w budżetówce w 2019 r. będzie równy z inflacją i wyniesie 2,3%, co pozwoli rozdysponować wśród pracowników ok. 2,4 mld zł.

  Rada Ministrów zajmie się wstępnym projektem ustawy budżetowym na 2019 r. na posiedzeniu, które rozpocznie się we wtorek o godz. 10:00, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 08:03Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2017 rok 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., podało Ministerstwo Finansów.

  "Deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł" - przypomniano w komunikacie.

  Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7%.

  "Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej" - napisano w materiale.

  Resort podkreślił, że w 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Relacja deficytu sektora general government do PKB uległa poprawie o 0,6 pkt procentowego z -2,3% do -1,7%.

  "Z wielu względów był to bardzo dobry budżet. W 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotna w kontekście zeszłorocznego budżetu jest także znacząca w odniesieniu do założeń redukcja deficytu budżetowego, zmniejszenie o 3,4 mld zł państwowego długu publicznego, wysoki wzrost PKB oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

  Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375, 8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3%. Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących, wskazano także w materiale.

  Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3%, podkreślił też resort.

  W roku 2017 wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 40 mld zł, w tym wpływy z VAT – 30 mld zł. To wzrost o 15,4% w porównaniu do 2016 r.

  Rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych (nie licząc 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego), podano też w materiale.

  Państwowy dług publiczny był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)  zmniejszył się o 3,2 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 04.07, 10:44Glapiński: Połączenie KNF z NBP oznaczałoby wzrost bezpieczeństwa finansowego 

  Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Połączenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) przyczyniłoby się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego w Polsce, uważa prezes NBP Adam Glapiński.

  Jak co roku zwracam uwagę, od pierwszego swojego wystąpienia, że zarządzanie kryzysowe i wspieranie stabilności finansowej uległoby istotnemu wzmocnieniu przez integrację nadzoru finansowego z Narodowym Bankiem Polskim. Połączenie KNF z NBP przyczyniłoby się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Nie kwestionowana niezależność banku centralnego pozwoliłaby efektywnie sprawować funkcje nadzorcze" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie.

  Zwrócił uwagę na zmiany w zakresie własności w sektorze bankowym, który nastąpił w ub. roku.

  "Obecnie ponad połowa aktywów sektora bankowego znajduje się w polskich rękach. Mam nadzieję, że powrót polskiego kapitału do sektora bankowego przyczyni się do dalszego wzmocnienia jego stabilności, a co za tym idzie - do rozwoju polskiej gospodarki" - podsumował szef banku centralnego.

  Już jako kandydat na prezesa NBP w 2016 r. Glapiński mówił, że NBP powinien ponownie sprawować nadzór nad systemem bankowym. Według niego, działanie na rzecz utrzymania stabilności systemu bankowego byłoby wtedy skuteczniejsze.

  KNF powstała 19 września 2006 r. na mocy Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zastąpiła Komisję Nadzoru Bankowego, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

  (ISBnews)

   

 • 19.06, 09:12NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom 

  Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Skuteczność aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom podatku od towarów i usług (VAT) poprawiła się - w 2017 r. dochody z podatku od towarów i usług były o 24%, czyli o 30 mld zł  wyższe niż w 2016 r. Było to efektem dobrej koniunktury, ale też wprowadzonych zmian i narzędzi, które poprawiły jego ściągalność, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Zdaniem NIK za wcześnie jednak, aby stwierdzić, że osiągnięta poprawa ściągalności VAT będzie trwała. 

  "Wpływy z podatku VAT stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa (ponad 40%). W latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wykorzystywanie fikcyjnych faktur. Groźne były także tzw. karuzele podatkowe, czyli tworzone przez oszustów struktury pozorujące przepływ towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, służące wyłudzeniu podatku VAT. Administracja podatkowa i skarbowa nie była wówczas wystarczająco skuteczna w zwalczaniu oszustw związanych z VAT" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi Izby. 

  NIK zauważa, że sytuacja poprawiła się w kontrolowanym przez Izbę okresie 2016 r. i I połowie 2017r. W 2017 r. dochody z podatku od towarów i usług wzrosły o 24 proc., czyli o 30 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego. Obniżył się także poziom luki podatkowej w VAT.

  "NIK podkreśla, że osiągnięty w 2017 r. wyraźny wzrost dochodów z VAT był efektem dobrej koniunktury w gospodarce, ale także poprawy ściągalności tego podatku" - czytamy w materiale.

  "Ministerstwo Finansów konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne, mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług. W kontrolowanym okresie, od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., opracowano i wprowadzono różnorodne narzędzia mające ograniczyć  oszustwa VAT" - napisano także.

  Według Izby, jedną z ważniejszych zmian było wprowadzenie  obowiązku comiesięcznego przesyłania przez podatników informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK _VAT) oraz obowiązku przesyłania na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

  "Na podstawie danych z JPK_VAT w Ministerstwie Finansów prowadzono analizy w celu identyfikacji podmiotów podejrzewanych o nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, w szczególności o udział w oszustwach karuzelowych. Analizowane były przede wszystkim podmioty, które wykazywały wysokie zwroty podatku VAT (powyżej założonej kwoty). Do września 2017 r., korzystając z plików JPK_VAT przeprowadzono 84 analizy. Ich wyniki przekazywano do właściwych urzędów skarbowych. Na tej podstawie  wstrzymano zwroty VAT na 49 mln zł , a w 28 sprawach wszczęto kontrole podatkowe. Do dnia zakończenia kontroli NIK nie były znane ich wyniki" - wskazano w komunikacie.

  Wprowadzono także pakiet paliwowy modyfikujący zasady rozliczania podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz pakiet przewozowy uruchamiający system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych. Od 1 marca 2017 r. zaczął funkcjonować nowy model administracji skarbowej - Krajowa Administracja Skarbowa, która powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, przypomniała NIK.

  "Wyraźny wzrost dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2017 r. wystąpił w okresie dobrej - kolejny rok z rzędu - sytuacji gospodarczej. Zdaniem NIK za wcześnie, aby stwierdzić, że osiągnięta poprawa ściągalności VAT będzie trwała. Nadal występują poważne zagrożenia dla gromadzenia dochodów z tego podatku. Wymagają one intensywnych działań służb podległych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, wspartych nowymi narzędziami analitycznymi mającymi na celu usprawnienie oraz przyspieszenie reakcji na rozpoznawane ryzyka" - napisano w materiale.

  Dlatego w wyniku kontroli Izba za zasadne uznała przygotowanie kolejnych rozwiązań usprawniających pobór VAT i ograniczających jego wyłudzanie. Do najważniejszych z nich należą:

  * mechanizm podzielonej płatności;

  * system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR);

  * publiczny rejestr rachunków bankowych podatników do rozliczeń VAT;

  * centralny rejestr faktur, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 15:17Rząd zdecydował o braku automatycznej waloryzacji płac w 'budżetówce' w 2019 r. 

  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Rząd zdecydował o braku automatycznej waloryzacji płac w sektorze publicznym w 2019 roku, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: […] średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)" - czytamy w komunikacie.

  Zaproponowano - tak jak w roku poprzednim - przeznaczenie dodatkowych środków na wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie prognozowanej na 2019 r. średniorocznej inflacji (2,3%), przy zachowaniu indeksacji dla poszczególnych grup pracowniczych (np. dla sędziów i prokuratorów, w związku z relacjonowaniem ich wynagrodzeń do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale roku poprzedniego), podkreśliło CIR.

  "W przypadku pracowników i funkcjonariuszy, do których mają zastosowanie przepisy ustaw ustanawiających programy modernizacji, wzrost wynagrodzeń/uposażeń będzie wynikał ze środków określonych w:

  ·         ustawie z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu 'Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020', która ma poprawić skuteczność i sprawność działania tych służb (w przypadku BOR – po zmianie Służby Ochrony Państwa), a także wzmocnić motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy i zwiększyć konkurencyjność wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji,

  ·         ustawie z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020", która tworzy optymalne warunki do realizacji  zadań przez SW. W programie przewidziano środki m.in. na wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie tych funkcjonariuszy oraz wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych SW" - czytamy dalej.

  CIR podkreśliło, że rząd, podejmując decyzję dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. wziął pod uwagę możliwości finansowe budżetu państwa wynikające z krajowych i unijnych przepisów zapewniających zachowanie stabilności finansów publicznych, a także koszty finansowania realizowanych zadań społecznych (np. Rodzina 500+, obniżony wiek emerytalny, podwyższenie renty socjalnej).

  Ponadto, obowiązująca w Polsce stabilizująca reguła wydatkowa ogranicza wzrost większości wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wynikająca z tej reguły kwota wydatków na dany rok wyznacza limit, który jest prawnie wiążący i wpływa na ograniczenia dotyczące kształtowania się wydatków publicznych objętych regułą, podano także.

  "Z kolei przestrzeganie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga realizowania ścieżki dostosowawczej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego (w Polsce jest nim deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB) oraz kontrolowania tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych" - czytamy dalej.

  "Przyjęta propozycja jest zgodna z projekcją średniookresową, zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021, określającą czynniki determinujące wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. WPFP stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok" - wskazano także w materiale.

  Rada Ministrów do 15 czerwca br. przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 r., zapowiedziało też CIR.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 15:12Rząd przyjął 3,8% wzrostu PKB w założeniach makroekonomicznych na 2019 r. 

  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. - założyła m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8%, średnioroczną inflację w wysokości 2,3% oraz stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. na poziomie 5,6%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019, dokumenty przedłożone przez ministra finansów" - czytamy w wkomunikacie.

  Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

  dynamika realna PKB - 3,8%,

  średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3%,

  dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 5,6%,

  dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 6,1%,

  przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 709 tys. etatów,

  stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 5,6%, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 12:42KE ma nowe przepisy poprawiające dostęp MŚP do rynków kapitałowych 

  Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zaproponowała nowe przepisy, aby polepszyć dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do finansowania za pośrednictwem publicznych rynków kapitałowych, podała KE.

  "Zwiększenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania rynkowego jest niezwykle istotnym elementem projektu unii rynków kapitałowych. Obecnie, spośród 20 mln MŚP w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Chcemy to zmienić. Proponujemy przepisy, którą ułatwią MŚP dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich rozwoju i pozyskiwanie kapitału na publicznych rynkach kapitałowych" - powiedział wiceprzewodniczący KE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

  Celem nowych regulacji jest ograniczenie obciążeń administracyjnych ponoszonych przez MŚP, które chcą być notowane na giełdzie i emitować papiery wartościowe na rynkach rozwoju MŚP będących systemem obrotu nowej kategorii przeznaczonym dla małych emitentów, podano także.

  "Zmiana przepisów jest również ukierunkowana na zwiększenie płynności notowanych na giełdzie akcji MŚP. Nowe przepisy wprowadzą bardziej proporcjonalne podejście do wspierania wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego, a jednocześnie zapewnią ochronę inwestorów i integralność rynku" - czytamy dalej.

  Inicjatywa powinna zwiększyć liczbę pierwszych ofert publicznych MŚP i umożliwić przedsiębiorstwom notowanym na tych rynkach przyciągnięcie większej liczby inwestorów.

  "Ułatwienie dostępu MŚP do finansowania na każdym etapie ich rozwoju jest najważniejszym aspektem opracowywanego przez Komisję projektu unii rynków kapitałowych. Wiele już osiągnięto pod względem ułatwiania MŚP dostępu do finansowania, w szczególności w zakresie uproszczonych przepisów dotyczących prospektów emisyjnych" - czytamy dalej.

  Liczba pierwszych ofert publicznych MŚP jest dzisiaj o połowę mniejsza w porównaniu z okresem 2006-2007, wskazano także w materiale. 

  (ISBnews)

 • 23.05, 14:11KE: Polska spełnia 2 z 4 kryteriów niezbędnych do przyjęcia euro 

  Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Polska spełnia obecnie 2 z 4 kryteriów z Maastricht, wymaganych do przyjęcia euro: dotyczące stabilności cen oraz finansów publicznych, podała Komisja Europejska w "Convergence Report 2018". Polska nie spełnia kryteriów dotyczących kursu walutowego oraz długoterminowych stóp procentowych; ponadto legislacja w Polsce nie jest w pełni kompatybilna z "Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej" (TFEU).

  "Polska spełnia kryterium stabilności cen. Średnia stopa inflacji w Polsce w ciągu 12 miesięcy do marca 2018 r. wyniosła 1,4%, poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 1,9%. Oczekuje się, że pozostanie poniżej wartości referencyjnej w kolejnych miesiącach" - czytamy w raporcie.

  Polska spełnia kryterium dotyczące finansów publicznych i nie podlega procedurze nadmiernego deficytu, stwierdzono także.

  "Jednakże, opierając się na ocenie z Programu Konwergencji 2018, istnieje ryzyko znacznego odchylenia od wymogów Paktu Stabilności i Rozwoju w 2018 r., a więc w 2018 r. niezbędne będą kolejne środki, aby spełnić zapisy Paktu" - wskazano w raporcie.

  Deficyt sektora rządowego i samorządowego spadł do 2,3% PKB w 2016 r. z 2,6% PKB rok wcześniej oraz do 1,7% PKB w 2017 r. W swoich wiosennych prognozach Komisja Europejska podała, że oczekuje tego wskaźnika na poziomie 1,4% PKB w tym i przyszłym roku. Zadłużenie sektora ma spaść do 49,1% PKB w 2019 r. z 50,6% w 2017 r.

  Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego, ponieważ nie uczestniczy w mechanizmie kursowym (ERM II).

  Polska nie spełnia także kryterium długoterminowych stóp procentowych - średni ich poziom w okresie 12 miesięcy do marca br. wyniósł 3,3% wobec wartości referencyjnej wynoszącej 3,2%, podano także.

  "Legislacja w Polsce, - w szczególności Ustawa o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz Konstytucja RP - nie są w pełni kompatybilne z art. 131 TFEU" - czytamy też w raporcie.

  Przystąpienie do strefy euro to otwarty proces oparty na określonych zasadach. Sprawozdanie sporządzono w oparciu o kryteria konwergencji, czasami nazywane "kryteriami z Maastricht", określone w art. 140 ust. 1 "Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej" (TFUE). Kryteria konwergencji obejmują: stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilność kursu wymiany oraz konwergencję długoterminowych stóp procentowych.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 09:26Łon z RPP: Warto rozważyć umożliwienie aktywności NBP na GPW 

  Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Warto poważnie rozważyć umożliwienie Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) stosowanie instrumentów niestandardowych, takich jak skup obligacji korporacyjnych, a także - możliwość obecności banku centralnego w akcjonariacie spółek giełdowych, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon.

  "Uważam, że warto poważnie rozważyć wprowadzenie do instrumentarium narzędzi stosowanych przez NBP także instrumentów niestandardowych. Kluczowe znaczenie w polityce pieniężnej NBP powinna mieć potencjalna skuteczność poszczególnych instrumentów. Oczywiście rola instrumentów standardowych prawdopodobnie wciąż będzie znaczna. Myślę jednak, że znaczenie instrumentów niestandardowych może rosnąć na tyle, że staną się one prawie, że stałym elementem polityki pieniężnej poszczególnych banków centralnych i warto aby także NBP rozważył ich stosowanie, szczególnie w okresach kryzysowych. Nie ma np. powodu aby polskie podmioty gospodarcze pozbawione były takiego prawa, jakim dysponują ich konkurenci w strefie euro" - napisał Łon w artykule opublikowanym na portalu wGospodarce.pl.

  Konkurenci ci emitują obligacje korporacyjne, których nabywcą na rynku pierwotnym jest także Europejski Bank Centralny. Z punktu widzenia choćby pewnego wyrównania zasad konkurencji warto aby NBP dopuszczał możliwość skupu obligacji korporacyjnych, wskazał. Według niego, nie ma przeszkód, aby NBP tego typu działania podejmował w okresie umiarkowanego wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego.

  "Drugim elementem, który warto by rozważyć, a który stosowany jest przez Bank Japonii jest aktywność banku centralnego na rodzimym rynku akcji. Myślę, że te działania wymagałyby jeszcze bardziej dodatkowych analiz prowadzonych w banku centralnym i ich podjęcie byłoby uzasadnione przede wszystkim wówczas gdyby analitycy banku centralnego uznali akcje spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, w którymś momencie za silnie niedowartościowane wtedy też należałoby określić zasady kwalifikacji akcji spółek do portfela NBP" - napisał dalej członek Rady.

  Podkreślił, że w jego ocenie, obecnie polityka pieniężna może poradzić sobie w naszym kraju bez tego typu działań. W perspektywie jednak długoterminowej zdecydowanie warto rozważyć zaangażowanie banku centralnego na rynku akcji.

  "Być może w przyszłości warto, aby NBP stał się także jednym z akcjonariuszy giełdy warszawskiej. Jeśli chodzi o cele, które mógłby osiągać polski bank centralny angażując się na polskim rynku akcji to osobiście widziałbym cele te jako cele wielorakie, których jednak nie należy szczegółowo ujawniać publicznie" - wskazał Łon.

  "Generalnie jednak widzę możliwość współpracy między giełdą warszawską a NBP. Obecność banku centralnego w akcjonariacie spółek giełdowych byłaby jedną z form prowadzenia działań zmierzających do odzyskiwania, utrwalania oraz poszerzania polskiego stanu własności w naszej gospodarce. NBP mógłby tu odegrać dużą rolę zważywszy na swój potencjał wynikający choćby z posiadanych aktywów" - uważa członek RPP.

  Na marginesie zauważył, że NBP już w przeszłości prowadził działania niestandardowe, kiedy np. w 1997 roku przyjmował lokaty terminowe, czyli wykonywał działalność typową dla banków komercyjnych.

  "Mam świadomość, że dyskusja o stosowaniu instrumentów niestandardowych może budzić różnego typu spory i emocje. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że znajdujemy się w obliczu istotnych przekształceń w bankowości centralnej całego świata. Sądzę, że ostatni kryzys spowodował pojawienie się takich instrumentów niestandardowych, których stosowanie w przyszłości będzie prawdopodobnie czymś stosunkowo powszechnym i dlatego warto przygotować się na te nowe czasy" - podsumował Łon.

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 14:26Zajdel-Kurowska: Wynik finansowy NBP za 2017 r. wyniósł -2,5 mld zł  

  Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniósł -2,5 mld zł w 2017 r., poinformowała członek zarządu NBP Katarzyna Zajdel-Kurowska. 

  "Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2017 rok był ujemny, wyniósł minus 2,5 mld zł. Dobrą informacją dla podatników jest to, że, gdy Narodowy Bank Polski osiąga zysk, to jego większość trafia do budżetu państwa. Na przestrzeni lat 2007-2017 było to ponad 40 mld zł. Natomiast w sytuacji, gdy NBP ma stratę absolutnie nikt nie dopłaca. Działalność NBP nie jest finansowana z pieniędzy podatników" - powiedziała Zajdel-Kurowska w wywiadzie dla Obserwatorafinansowego.pl. 

  Wynik w zarządzaniu rezerwami dewizowymi w 2017 roku wyniósł 2,4 mld zł (wobec 3,3 mld zł w 2016 r.).

  "Dochód z działalności inwestycyjnej związanej z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, bez uwzględnienia zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych, wyniósł 2,4 mld zł (dla porównania: 3,3 mld zł w 2016 r.). Stopa zwrotu w walucie instrumentu wyniosła 0,6%. To, co prawda, nieco mniej niż 1-procentowy wynik w 2016 roku, ale dodatnia stopa zwrotu w środowisku niskich, czy wręcz ujemnych stóp procentowych, to i tak sukces" - powiedziała Zajdel-Kurowska.

  Umocnienie złotego obniżyło wynik finansowy, ale "z drugiej strony, jest to przede wszystkim odzwierciedlenie mocnych fundamentów naszej gospodarki", podkreśliła członek zarządu NBP.

  "Siła polskiej waluty to przecież efekt napływu coraz większej ilości kapitału zagranicznego i efekt zaufania inwestorów" - dodała.

  Wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) za 2016 r. do budżetu państwa wyniosła 8,74 mld zł (wobec 7,86 mld zł rok wcześniej). Całkowity zysk NBP w 2017 r. wyniósł 9,2 mld zł. Zgodnie z ustawą, 95% tej kwoty zostało przekazane do budżetu państwa.

  Jak wynika z tegorocznego budżetu, nie zaplanowano wpłaty z zysku NBP.

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 12:37Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji 

  Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Przyjęta dziś przez Radę Ministrów aktualizacja programu konwergencji zakłada, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie do 2,1% PKB w tym roku (z 1,7% w ub.r.), zaś w 2021 r. ma zostać obniżony do 0,7% PKB, podało Ministerstwo Finansów. Rząd przewiduje w dokumencie, że wzrost PKB wyniesie po 3,8% w tym i przyszłym roku, zaś inflacja osiągnie cel inflacyjny banku centralnego w wysokości 2,5% w latach 2020-2021.

  "Program konwergencji. Aktualizacja 2018 przewiduje ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 0,7 proc. PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora do 46% PKB" - czytamy w komunikacie.

  Relacja deficytu do PKB ma wynieść -1,5% w 2019 r. i -1,1% w 2020 r., podano także.

  Resort podkreśla, że jednym z najważniejszych celów rządu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego (czyli takiego, z którego wszyscy korzystają). Zapewni to prowadzenie polityki budżetowej zgodnej ze stabilizującą regułą wydatkową.

  "Przy założeniu pełnego wykorzystania limitów wydatkowych prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zostanie ograniczony do 0,7% PKB w 2021 r. Jednocześnie relacja długu do PKB według definicji UE będzie się stopniowo obniżać aż do 46% na koniec 2021 r." - czytamy dalej.

  Dług w tym ujęciu ma wynieść 50,4% PKB w tym i przyszłym roku (wobec 50,6% w ub.r.), a następnie 48,7% PKB w 2020 r. i 46% PKB w 2021 r.

  "Polska podlega wymogom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia w określonym tempie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO; dla Polski deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB). Dostosowanie na ścieżce do MTO za okres 2016-2017 było zgodne z wymogami Paktu Stabilności i Wzrostu. Prognozowana ścieżka wyniku strukturalnego w latach 2018-2021 (coroczna redukcja o 0,5 pkt proc. PKB) jest spójna z wymogami dochodzenia do MTO" - podał też resort.

  Przedstawiona w Programie prognoza ścieżki fiskalnej ma ostrożny charakter, podkreślono także.

  "Po pierwsze, w okresie 2018-2021 zakłada pełną realizację limitów wydatków budżetu państwa, które wynikają ze stabilizującej reguły wydatkowej, podczas gdy niewykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wyniosło 0,4% PKB, a w latach 2011-2017 średnio 0,6% PKB. Po drugie, w prognozie długu publicznego założono stały kurs walutowy. Po trzecie, dla potrzeb przedstawionej w Programie ścieżki fiskalnej przyjęto konserwatywne założenia makroekonomiczne, zbliżone do ścieżki równowagi średniookresowej" - zastrzegł resort.

  Według aktualizacji, PKB Polski w latach 2018-2019 wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-2021 - odpowiednio o 3,7% i 3,6%.

  "Perspektywy polskiej gospodarki pozostają dobre. W 2018 r. istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, zwłaszcza publiczne. Jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy, pozostanie głównym źródłem wzrostu" - czytamy w komunikacie.

  W dokumencie przewiduje się, że w 2018 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,2% z 4,9% zanotowanych w roku poprzednim, a w 2019 r. wyniesie 3,9%.

  "Przy utrzymaniu założonych trendów na rynku pracy, w długim horyzoncie prognozy stopa bezrobocia może zmniejszyć się nawet do 3,3%. Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym" - czytamy dalej.

  Zgodnie z programem, rząd oczekuje, że ceny żywności oraz surowców energetycznych ustabilizują się, natomiast nastąpi wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń. "W rezultacie tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych powoli będzie się zbliżać do celu inflacyjnego i osiągnie 2,5% w latach 2020-2021" - napisano w materiale.

  Ministerstwo Finansów przypomniało też w komunikacie, że od 2016 r., kiedy wprowadzono szereg reform systemu podatkowego, nastąpił silny wzrost dochodów podatkowych. W 2017 r. wyniosły one 21,0% PKB, co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z 2016 r.

  "Dzięki działaniom uszczelniającym system podatkowy do budżetu ściągnięto z podatku VAT, w ujęciu kasowym, 30 mld zł więcej niż w 2016 r. W okresie dwóch lat przyrost poziomu dochodów z VAT wyniósł w ujęciu kasowym łącznie 33,7 mld zł. W 2017 r. zaobserwowano również silny przyrost wpływów z podatku CIT, który znacząco przewyższył nominalne tempo wzrostu gospodarczego" - czytamy w materiale.

  Zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6,0 pkt proc.), choć wciąż wynosiła ok. 25 mld zł, tj. ok. 14% potencjalnych wpływów, podano także.

  "W 2017 r. poprawa dochodów z VAT, dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect), wyniosła 10,8 mld zł, a w okresie 2016-2017 łącznie 17,4 mld zł. Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania uszczelniające system podatkowy przyniosły wymierne efekty" - wskazał resort.

  "Najważniejsze realizowane i planowane działania na rzecz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenia skuteczności administracji podatkowej prezentuje załącznik do Programu. Działania te obejmują:

  * mechanizm podzielonej płatności (split payment),

  * System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR),

  * analizator JPK,

  * rozwój systemu monitorowania drogowego przewozu towarów,

  * ograniczanie stosowanie mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego,

  * wprowadzenie obowiązku przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych,

  * wprowadzenie zmian dotyczących podatku u źródła.

  Skutki finansowe wszystkich działań szacuje się na 10,6 mld zł w 2018 r. i dodatkowe 5,9 mld zł w 2019 r." - czytamy dalej w komunikacie.

  Resort zapowiedział, że e następnych latach działania będą zmierzać do dalszego ograniczania luki podatkowej: o 4 mld zł w 2020 r. i 2 mld zł w 2021 r. "Łączny skutek realizacji działań dotychczasowych i planowanych na lata 2018-2021 szacuje się na ok. 1 pkt proc. PKB" - podkreślił.

  Państwa członkowskie Unii Europejskiej przedkładają co roku Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin aktualizacje programów stabilności lub konwergencji. Na podstawie analizy tych dokumentów Rada Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetów na kolejny rok. Projekt zaleceń Rady dla Polski zostanie opublikowany w maju br., podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 19.04, 07:36Deficyt sektora 'general government' wzrośnie do 2,1% PKB w tym roku - prasa 

  Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie w tym roku do 2,1% PKB (z 1,5% PKB w ub.r.), by w 2019 r. spaść ponownie do 1,5% w 2019 r. i utrzymać tendencję spadkową w przyszłości, wynika z projektu aktualizacji programu konwergencji Ministerstwa Finansów, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Według projektu, wzrost PKB wyniesie po 3,8% w tym i przyszłym roku, a w 2020 r. spowolni do 3,7%.

  Rząd ma się zająć tym dokumentem w najbliższy wtorek.

  "Skąd wzrost deficytu w 2018 r.? MF nie stwierdza tego wprost, ale można zakładać, że stoi za tym utrzymujący się wysoki poziom transferów socjalnych. Głównie wydatków na emerytury - w tym roku mają one stanowić 10,4% PKB, o 0,3 pkt proc. więcej niż w 2017 r. Autorzy dokumentu podkreślają, że szacunki uwzględniają obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat oraz waloryzację emerytur i rent, jaka nastąpiła w tym roku" - czytamy w gazecie.

  Obniżanie deficytu będzie miało korzystny wpływ na wielkość długu, podał też "DGP". Resort zakłada, że już w tym roku powinien zmaleć do 50,4% PKB (z 50,6% w ub.r.) i ustabilizować się na tym poziomie w 2019 r., a w kolejnych dwóch latach będzie malał - do 48,7% PKB w 2020 i 46% PKB w 2021 r., podano także.

  "Z dokumentu, którym rząd zajmie się w najbliższy wtorek, wynika, że resort finansów na ten rok założył 3,8-proc. tempo wzrostu gospodarczego. Nieco bardziej konserwatywnie od prognoz ekonomistów" - napisał także dziennik.

  Według projektu, wzrost PKB wyniesie także 3,8% w 2019 r., a w 2020 r. spowolni do 3,7%.

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 17:58Skiba z MF: Rząd rozpatrzy program konwergencji po 22 kwietnia br. 

  Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów powinien przyjąć aktualizację programu konwergencji w przyszłym tygodniu, natomiast cała Rada Ministrów zajmie się dokumentem w kolejnym tygodniu, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba.

  "Całość dokumentu zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej pod koniec kwietnia. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Komitetu Spraw Europejskich i Komitetu Stałego Rady Ministrów, gdzie ten dokument zostanie formalnie zatwierdzony, a w następnym tygodniu mamy posiedzenie Rady Ministrów i później ten dokument zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej" - powiedział Skiba podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych. 

  Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

  Według ubiegłorocznej aktualizacji programu konwergencji, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2017 r. miał wynieść 2,9% PKB, a w kolejnych latach odpowiednio 2,5% PKB, 2% PKB i 1,2% PKB.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w ub. tygodniu, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2017 roku 1,5% PKB (wobec 2,3% - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 50,6% PKB na koniec 2017 r. (wobec 54,2% PKB - po rewizji - rok wcześniej).

  (ISBnews)