Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.09, 21:09Rząd przyjął projekt ws. blokady cen energii, wyższy próg dla rodzin wielodziet., rolników 

  Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, który zakłada blokadę cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogodzin (kWh). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit wyniesie 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - 3 tys. kWh, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Koszt regulacji szacowany jest na 23 mld zł.

  "Tam jest kilka mechanizmów, które gwarantują określony poziom ceny, ale to, co jest ważne z dzisiejszego rozstrzygnięcia Rady Ministrów, to pewna zmiana, która nastąpiła w stosunku do pierwotnego projektu, tzn. że rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy będą mieli zamrożone ceny energii nie na poziomie 2,6 tys. kWh, tylko 3 tys. KWh [rocznie]. Czyli powiększyliśmy tę pulę dla dużych rodzin oraz dla rolników" - powiedział Muller w TVP Info.

  Jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła - specjalnego dodatku elektrycznego do 1,5 tys. zł.

  Ceny do 2 tys. kWh (2,6 tys. kWh dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i 3 tys. kWh w przypadku rodzin wielodzietnych i rolniczych) zostaną w przyszłym roku zablokowane na poziomie z 2022 r.

  Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, mają być rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami - 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników - 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r.

  Według szacunków rządu, z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł, podano w komunikacie.

  Dla gospodarstw  domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku elektrycznego. Dodatek ma wynieść 1 tys. zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh - 1,5 tys. zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekt zakłada, że o dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Według szacunków z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.

  Projekt zakłada też wprowadzenie od 1 października br. specjalnego upustu dla gospodarstw, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wartość upustu ma wynosić 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.09, 12:48Szwed z MRiPS: Waloryzacja rent i emerytur sięgnie ok. 14% w 2023, szac. koszt: 40 mld zł 

  Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - Waloryzacja rent i emerytur sięgnie w przyszłym roku około 14%, jednocześnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) rozważa wprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentową z kwotą podwyżki gwarantowaną dla wszystkich emerytów, poinformował wiceminister w tym resorcie Stanisław Szwed. Koszt waloryzacji w roku przyszłym szacowany jest na 40 mld zł.

  "W tej chwili mówiliśmy o waloryzacji rzędu prawie 14%, bo taka jest inflacja. W tej chwili też przygotowujemy się do ewentualnie zaproponowania rozwiązania waloryzacji kwotowo-procentowej" - powiedział Szwed w telewizji wPolsce.pl.

  "Myślę, że tu przy wysokiej waloryzacji, bo szacujemy, że koszt będzie na poziomie 40 mld zł, szukamy też takiego rozwiązania, które pozwoli tym, którzy mają najniższe świadczenia na to, że ich postulaty będą pozytywnie rozpatrzone" - dodał.

  Podkreślił, że resort szuka rozwiązania, które pozwoliłoby tym, na pozytywne rozpatrzenie postulatów osób, które mają najniższe świadczenia.

  Zastrzegł, że "decyzje jeszcze nie zapadły".

  Wcześniej Szwed zapowiadał, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie co najmniej 13% w 2023 r.

  Waloryzacja przeprowadzana jest corocznie od 1 marca.

  (ISBnews)

 • 20.09, 14:23ZUS: Dodatkową emeryturę otrzymało 7,2 mln osób, wartość świadczeń to blisko 8,7 mld zł 

  Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Dodatkowe świadczenie emerytalne i rentowe otrzymało w tym roku 7,2 mln osób, a łączna kwota wypłacona świadczeniobiorcom sięgnęła blisko 8,7 mld zł, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który właśnie zakończył wypłaty.

  "Zakończyliśmy wypłaty tzw. @14emerytura dla #emeryci i #renciści. #Czternastka otrzymało ponad 7,2 mln klientów #ZUS. Wypłaty dodatkowych świadczeń to niemal 8,7 mld zł" - czytamy na profilu Zakładu na Twitterze.

  Wypłaty świadczeń dodatkowych rozpoczęły się 25 sierpnia br.

  Zasady wypłat regulowała ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z nią, prawo do świadczenia w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. nabyły osoby, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekraczała kwoty 2,9 tys. zł. Natomiast jeżeli wysokość emerytury przed dokonaniem odliczeń przekraczała kwotę 2,9 tys. zł, dodatkowa emerytura była pomniejszana o różnicę pomiędzy wysokością emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

  Rząd szacował, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. zostanie wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury). Koszty wypłaty szacowano na 10,35 mld zł.

  (ISBnews)

 • 19.09, 08:22Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. przekazania JST 13,67 mld zł 

  Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), która umożliwia przekazanie JST dodatkowo 13,67 mld zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy zasadniczymi celami tego aktu są:

  - wsparcie finansowe w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, umożliwienie JST silniejszego włączenia się w zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców

  - umożliwienie JST dążenia do maksymalnego wykorzystania ich możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa finansowego" - czytamy w komunikacie.

  Środki mają wpłynąć do budżetów JST jeszcze w tym roku. Samorządy mają otrzymać łącznie 13,67 mld zł, przy czym 7,8 mld zł ma zostać podzielonych proporcjonalnie udziału JST w podatku PIT, pozostałe - w zależności od statusu JST.

  Ustawa zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 na poprawę efektywności energetycznej lub rozwój odnawialnych źródeł energii wymienione równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Nowela dostosowuje reguły fiskalne obowiązujące JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej - wprowadza czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

  Wprowadzane zmiany zakładają przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami będącymi w dyspozycji JST oraz możliwość niespełnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, pod warunkiem, gdy łączna kwota długu nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym oraz powiększonych o planowane przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

  Dodatkowo JST będzie mogła przekroczyć indywidualny limit spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy taka sytuacji nie zagrozi realizacji zadań publicznych.

  Nowela wydłuża o rok okres wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

  Jednocześnie nowelizacja wprowadza ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim polega na zwiększeniu do 5,75% wysokości udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego.

  Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 16.09, 15:01Podniesienie płacy minim. zwiększy wpływy sektora finansów publ. o 6,2 mld zł w 2023 r.  

  Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Podniesienie płacy minimalnej do 3,49 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3,6 tys. zł od 1 lipca zwiększy wpływy sektora finansów publicznych w przyszłym roku o 6 260,8 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Koszty tych zmian po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 21 936,1 mln zł w 2023 r.

  Rozporządzenie zostało w tym tygodniu przyjęte przez Radę Ministrów i ukazało się w Dzienniku Ustaw.

  Podniesienie płacy minimalnej (i minimalnej stawki godzinowej odpowiednio o 22,8 zł od 1 stycznia 2023 r. i do 23,5 zł od 1 lipca 2023 r.) w ciągu dziesięciu lat ma zwiększyć wpływy do budżetu o 74 304,5 mln zł.

  Największym beneficjentem zmian będzie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (6 681,5 mln zł w 2023 r. i 77 226,5 mln zł do 2032 r. oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiednio 1 615,6 mln zł w 2023 r. i 18 696,2 mln zł w dziesięć lat).

  Jednocześnie - jak wynika z OSR - podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2023 r. o ok. 1 261,8 mln zł w 2023 r. z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Wyższe będą także wydatki jednostek samorządu terytorialnego o 1 291,4 mln zł w 2023r.

  Koszty płacy minimalnej po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 21 936,1 mln zł w 2023 r. (oraz 254 442,3 mln zł w ciągu dziesięciu lat), w tym po stronie małych i średnich przedsiębiorstw - 18 160,3 mln zł (oraz 210 646 mln zł w ciągu dziesięciu lat), a po stronie dużych firm - 3 775,8 mln zł (oraz 43 796,3 mln zł do 2032r.).

  Jak wskazano w OSR, nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu podniesienia kwoty wynagrodzenia minimalnego na rynek pracy, gdyż jest to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na sytuację gospodarczą i poziom zatrudnienia.

  "Wychodząc od teorii ogólnych, zakłada się jedynie, że zbyt gwałtowne - przede wszystkim niedostosowane do tempa wzrostu produktywności - podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę, przyczyniając się do powstania ryzyka wzrostu inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach" - czytamy w OSR.

  Wskazano, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może mieć wpływ na konkurencyjność firm, w tym konkurencyjność międzynarodową, zwłaszcza jeśli firmy te oparły swój model  biznesowy na niskim poziomie kosztów siły roboczej. W tym przypadku podniesienie wynagrodzenia minimalnego może mieć wpływ na wzrost kosztów i spadek rentowności przedsiębiorstw.

  Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, podsumowano.

   (ISBnews)

 • 15.09, 21:11Sejm za częścią poprawek do noweli dot. przekazania JST 13,67 mld zł z PIT 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm poparł część poprawek do nowelizacji ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), które precyzują kwestie przekazywania środków na transformację energetyczną nie tylko przez JST, ale także jednostki kultury, ZOZ-y i spółki kapitałowe, gdzie właścicielem lub większościowym udziałowcem jest JST. Nowela umożliwia przekazanie JST dodatkowo 13,67 mld zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

  Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedna miała charakter doprecyzowujący. Druga wskazywała, że na kwotę, jaką JST ma ponieść ze względu na otrzymane dodatkowe środki wliczane były wydatki jednostek kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i spółek kapitałowych, gdzie decydentem albo większościowym udziałowcem jest samorząd terytorialny. Nowela zakłada bowiem, że JST mają w latach 2022-2025 przekazać na poprawę efektywności energetycznej lub rozwój odnawialnych źródeł energii równowartość 15% z kwoty, otrzymanej na podstawie tej noweli.

  Środki mają wpłynąć do budżetów JST jeszcze w tym roku. Samorządy mają otrzymać łącznie 13,67 mld zł, przy czym 7,8 mld zł ma zostać podzielonych proporcjonalnie udziału JST w podatku PIT, pozostałe - w zależności od statusu JST.

  Ustawa zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 na wymienione wyżej zadania wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Nowela dostosowuje reguły fiskalne obowiązujące JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej - wprowadza czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

  Proponowane zmiany zakładają przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami będącymi w dyspozycji JST oraz możliwość niespełnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, pod warunkiem, gdy łączna kwota długu nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym oraz powiększonych o planowane przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

  Dodatkowo JST będzie mogła przekroczyć indywidualny limit spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy taka sytuacji nie zagrozi realizacji zadań publicznych.

  Nowela wydłuża o rok okres wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

  (ISBnews)

 • 15.09, 19:53Sejm za nowelą o CIT zakładającą odroczenie minimalnego CIT do końca 2023 i jego zmianę 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zakłada m.in. odroczenie poboru minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do końca 2023 r. oraz zmiany w konstrukcji samego podatku przez podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności, rozszerzenie katalogu wyłączeń oraz wprowadzenie dodatkowej metody ustalania podstawy opodatkowania.

  Nowelizację poparło 300 posłów, czterech było przeciwnych, a 144 wstrzymało się od głosu.

  Minimalny podatek dochodowy wprowadzony został nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 29 października 2021 r. Nowela zakłada zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym, w okresie 2 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

  Wskazany zabieg legislacyjny uchroni podatników tego podatku przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty, podano także.

   Jednocześnie, projekt wprowadza zmiany w konstrukcji samego podatku polegające na:

  -  podwyższeniu do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie

  • z kosztów uzyskania przychodów - opłat z tytułu umowy leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
  • z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów - wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
  •  z kosztów uzyskania przychodów - określonej wartości (20%) kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do PPK
  • z kosztów uzyskania przychodów - wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych, czy
  • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej;

  - wprowadzeniu alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania - wg wyboru podatnika, tj.:

  • podstawa opodatkowania to 3% przychodów albo
  • podstawa opodatkowania to 1,5% przychodów + obecne elementy wyliczania podstawy opodatkowania (tj. koszty pasywne - finansowanie dłużne i usługi niematerialne ;

  - modyfikacji dotychczasowych wyłączeń i rozszerzeniu tego katalogu dodatkowo m.in. o:

  • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.tys. euro (tj. tzw. małych podatników),
  • spółki komunalne,
  • podatników, jeżeli większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, o podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, czy
  • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

  Zmiany mają w szczególności na celu:

  · korektę przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne lub prowadzących do rezultatów sprzecznych z ideą  regulacji o minimalnym podatku dochodowym,

  · większe uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż,

  · wzmocnienie ukierunkowania regulacji na faktyczne przypadki unikania opodatkowania,

  · uzyskanie efektu większej przewidywalności tych regulacji, i w konsekwencji zbliżenie tych przepisów do realizacji zakładanego celu regulacji o podatku minimalnym.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. minimalnym podatkiem od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych objęte są spółki, które poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów w wysokości nie większej niż 1%. Podatek ten wynosi 10% podstawy opodatkowania.

  (ISBnews)

 • 15.09, 19:40Sejm poparł utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23% w 2023 r. 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm przegłosował utrzymanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8% i 23% w roku 2023 z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność i uzależnienie ich utrzymanie po 1 stycznia 2024 r. od przekroczenia przez sumę wydatków na obronność 3% PKB.

  Rozwiązanie to znalazło się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za nowelą głosowało 300 posłów, czterech było przeciwnych, a 144 wstrzymało się od głosu.

  Nowela zakłada kontynuację stosowania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek podatku od towarów i usług w 2023 r. z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność.

  Wprowadzane tą nowelą zmiany w ustawie o VAT zakładają  wprowadzenie od 2024 r. mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek VAT. Mechanizm ten ma być skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych (jeżeli przekroczą 3% PKB mechanizm zostanie utrzymany).

  Podwyższone o 1 pkt proc. stawki podatku VAT będą stosowane w oparciu o nowy mechanizm począwszy od 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma precyzyjnie zdefiniowanych w projekcie wydatków na obronność będzie wyższa niż 3% wartości PKB.

   (ISBnews)

 • 15.09, 19:36Sejm przegłosował wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm poparł wydłużenie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.; tarcza zakłada obniżkę VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny i energię elektryczną. Rozwiązanie to znalazło się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Nowelę poparło 300 posłów, czterech było przeciw, a 144 wstrzymało się od głosu.

  Oznacza to m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Jest to:

  - 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);

  - 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

  - 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);

  - 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

  - 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);

  - wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;

  - 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);

  - obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy - do minimum unijnego.

  Utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne 2 miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

  (ISBnews)

 • 15.09, 17:11Morawiecki: Zaproponujemy regulacje dot. nadzwyczajnych zysków energetyki 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Rząd chce zaproponować regulacje dotyczące sektora energetycznego, które mają służyć zmniejszeniu kosztów budżetowych rozwiązań w ramach pakietu energetycznego dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw energochłonnych, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nad regulacjami dotyczącymi ponadmiarowych zysków przedsiębiorstw sektora energetycznego pracuje również Komisja Europejska.

  "Ta ekstraordynaryjna sytuacja tworzy możliwość wygenerowania nadzwyczajnych zysków. […] Wzywamy Komisję Europejską do działań w tym zakresie, ale jednocześnie […] sami również będziemy proponować w tym sektorze energetycznym odpowiednie regulacje, które będą służyły również zmniejszeniu kosztów budżetowych, które będą potrzebne do pokrycia tych działań, tych instrumentów, tych rozwiązań" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział wprowadzenie ceny gwarantowanej dla zużycia energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw oraz dodatkowy rabat na poziomie 10% za ograniczenie zużycia o 10% r/r. Wsparcie ma trafić także do przedsiębiorstw energochłonnych.

  (ISBnews)

 • 15.09, 16:45Morawiecki: Pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych warty 5-6 mld zł dla kilkuset firm 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych o wartości 5-6 mld zł ma trafić do kilkuset firm, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wsparcie dotrze do nich jeszcze w tym roku, a instytucją pośredniczącą w dystrybucji środków będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  "Przedsiębiorstwa energochłonne są bardzo ważne w łańcuchu dostaw. W tym obszarze zaoferujemy specjalny schemat wsparcia. Przeznaczymy na to dodatkowo ok. 5-6 mld zł - co najmniej - aby kilkaset przedsiębiorstw najbardziej energochłonnych wesprzeć w taki sposób" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Instytucją pośredniczącą w przekazywaniu środków ma być NFOŚiGW. Wsparcie adresowane będzie do hut, producentów stali, producentów ceramiki, szkła, nawozów.

  Firmy te zatrudniają ponad 500 tys. osób. Program ma zostać uruchomiony w tym roku. Będzie wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej, ale rząd jest przekonany, że bardzo szybko - jak powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda - "w tym zakresie będzie porozumienie i akceptacja ze strony Unii Europejskiej". 

  Morawiecki poinformował, że od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość bezpośredniego podłączenia do odnawialnego źródła energii.

  "Choć pamiętajmy, że te przedsiębiorstwa będą chciały mieć zapewniony dostęp do prądu, gdy wiatr nie będzie wiał, bądź słońce nie będzie świeciło. Więc musimy tu również brać pod uwagę potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych" - podkreślił.

  Zapowiedział, że zwrócił się do wicepremiera ministra aktywów państwowych, by "ograniczył, wyeliminował ekstra premie, bonusy w spółkach SP dla zarządu".

  (ISBnews)

 • 14.09, 09:52Muller: Będziemy szukać dodatkowego finansowania dodatku węglowego w razie potrzeby 

  Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Będziemy szukać dodatkowego finansowania dodatku węglowego, gdy będzie taka potrzeba, zadeklarował rzecznik rządu Piotr Muller. Ustawa o dodatku węglowym zakłada, że jeżeli pula środków zaplanowanych na dodatek zostanie wykorzystana w 95%, wówczas zostanie on proporcjonalnie zmniejszony. Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł.

  "Generalnie nasza filozofia jest taka, abyśmy szukali możliwości dodatkowego finansowania, jeżeli będzie taka potrzeba, a nie zmniejszania" - powiedział Muller podczas briefingu, odpowiadając na pytanie o możliwość ograniczania wysokości dodatku, który - zgodnie z ustawą - co do zasady ma wynosić 3 tys. zł na gospodarstwo wykorzystujące węgiel jako główne źródło energii.

  "Nie znam w tej chwili statystyk. […] Ministerstwo Klimatu natomiast […] na bieżąco analizuje wydatki w tym zakresie z poszczególnych województw. I jeżeli będzie taka sytuacja obserwowana, to, oczywiście, będziemy podejmować odpowiednie kroki" – podkreślił rzecznik.

  Na pytanie, czy rząd planuje przekazanie dodatkowych środków, Muller odpowiedział: "My de facto robimy to w ustawie, która jest procedowana, co prawda - na inne źródła ciepła, ale tak, dodajemy dodatkowe środki finansowe".

  "To jest wyzwanie dla sektora finansów publicznych, dlatego też tak zabiegamy, aby ten problem rozwiązywać w innym miejscu" - dodał.

  Doprecyzował, że chodzi m.in. o dywersyfikację dostaw źródeł energii i zgłoszoną przez polski rząd na forum unijnym propozycję zmian w systemie ETS oraz czasowe zamrożenie stałej ceny emisji na poziomie 32 euro za tonę.

  (ISBnews)

 • 13.09, 13:38Morawiecki: Pensja minimalna to 3,49 tys. zł od 1 stycznia i 3,6 tys. zł od 1 lipca 2023 

  Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., które zakłada wzrost pensji minimalnej do 3,49 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3,6 tys. zł brutto od 1 lipca 2023r., poinformował premier Mateusz Morawiecki. Stawka godzinowa ma wynieść odpowiednio 22,8 zł brutto i 23,5 zł brutto.

  "Zdecydowaliśmy się po dyskusji ze związkiem zawodowym Solidarność i po uwzględnieniu uwag z Rady Dialogu Społecznego na mocniejsze podniesienie płacy minimalnej do 3490 zł od stycznia 2023r. i 3600 zł od 1 lipca" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej rząd proponował płacę minimalną na poziomie do 3 383 zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3 450 zł brutto od 1 lipca 2023 r. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - miała wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł brutto od 1 stycznia i do 22,5 zł od 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 09.09, 10:25Muller: Dzisiaj chcemy finalizować prace legislac. ws. dopłat do sektorów energochłonnych 

  Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Rząd planuje dzisiaj sfinalizować prace legislacyjne nad projektem dot. dopłat do energii elektrycznej czy gazu dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Zastrzegł, że nie wiadomo, czy dzisiaj projekt ten będzie prezentowany.

  "My dzisiaj chcemy ten projekt domykać, nie wiem, czy będziemy go dzisiaj komunikować, jeżeli chodzi o rozwiązania, natomiast minister [rozwoju i technologii] Waldemar Buda dostał zadanie, aby dzisiaj sfinalizować legislacyjne prace w tym zakresie" - powiedział Muller w Polsat News.

  Przypomniał, że jest to "przede wszystkim pakiet, który jest kierowany do firm, które mają największe zużycie energii elektrycznej czy gazu".

  "Mówimy tutaj o hutach, mówimy tutaj o firmach produkujących nawozy, tego typu dużych firmach, które produkują produkty spożywcze, bo też tam często jest zużycie duże, a więc do tych chcemy tę ofertę skierować" - dodał.

  Pytany o szczegółowe rozwiązania tego pakietu, Muller powiedział: "Mogę tylko powiedzieć, że to jest kilka miliardów złotych, które dodatkowo trafią do tych firm przez pomoc wyrównującą częściowo […] ceny energii elektrycznej czy gazu".

  Minister rozwoju i technologii zapowiadał na początku tygodnia, że "w ciągu najbliższych dni" zostanie przedstawiony programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych o wartości ok. 5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 08.09, 08:17Senat za poprawkami do noweli dot. przekazania JST dodatkowo 13,67 mld zł z PIT 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), która precyzuje kwestie przekazywania środków na transformację energetyczną i dopłaty do źródeł ciepła oraz ich rozliczanie. Nowela umożliwia przekazanie JST dodatkowo 13,67 mld zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada, że wysokość wydatków JTS na poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii ma być liczona od dochodów, wskazanych  w ustawie, a nie całości kwoty otrzymywanej przez JST z udziału we wpływach z podatku PIT. Jednocześnie do kwoty, wydawanej przez JST  na ten cel mają być wliczane wydatki jednostek kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i spółek kapitałowych, gdzie decydentem jest samorząd terytorialny.

  Środki mają wpłynąć do budżetów JST jeszcze w tym roku. Senat doprecyzował, że mają być przekazywane w ratach i doprecyzował terminy.

  Samorządy mają otrzymać łącznie 13,67 mld zł, przy czym 7,8 mld zł ma zostać podzielonych proporcjonalnie udziału JST w podatku PIT, pozostałe - w zależności od statusu JST.

  Ustawa zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 na wymienione wyżej zadania wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Nowela dostosowuje reguły fiskalne obowiązujące JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej - wprowadza czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

  Proponowane zmiany zakładają przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami będącymi w dyspozycji JST oraz możliwość niespełnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, pod warunkiem, gdy łączna kwota długu nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym oraz powiększonych o planowane przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

  Dodatkowo JST będzie mogła przekroczyć indywidualny limit spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy taka sytuacji nie zagrozi realizacji zadań publicznych.

  Nowela wydłuża o rok okres wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

  (ISBnews)

 • 08.09, 08:06Senat chce, aby wsparcie dla firm w związku z katastrofą na Odrze dotyczyło VIII-X 2022r. 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, które zakładają podwyższenie świadczenia dla firm za każdego ubezpieczonego, wydłużenie okresu wsparcia do trzech miesięcy, obniżają limit spadku przychodów uprawniający do wnioskowania o wsparcie oraz zwiększają liczbę branż, które miałyby zostać nim objęte.

  Ustawę wraz z poprawkami poparło 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Senat proponuje, by świadczenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r. za każdego zatrudnionego było wpłacane nie tylko przez sierpień, jak wynikało z ustawy w wersji, przyjętej przez Sejm, ale za sierpień, wrzesień i październik br. Inna z przyjętych poprawek zakłada, że o wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek przychodów na poziomie co najmniej 40% za sierpień, wrzesień i październik w stosunku do lipca 2022 r. (a nie 50%, jak zakładała ustawa przyjęta przez Sejm).

  Ponadto Senat chce poszerzenia listy branż (kodów PKD), z których przedsiębiorcy mogliby ubiegać się o wsparcie. Wykaz branż ma znaleźć się w rozporządzeniu, jakie ma zostać wydane przez ministra pracy i polityki społecznej. Rząd i Sejm proponowały, by były to 23 branże, Senat chce, by wsparciem objęto firmy z ponad 30 branż. Chodzi o działalność m.in. z zakresu gastronomii, hotelarstwa, wypożyczania sprzętu sportowego, połowu i przetwórstwa ryb.

  Świadczenia miałyby być wypłacane z Funduszu Pracy. Zgodnie z ustawą, kwota świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

   (ISBnews)

 • 07.09, 18:59Senat powołał Joannę Tyrowicz na członka RPP 

  Warszawa, 07.09.2022 (ISBnews) - Senat powołał Joannę Tyrowicz jako swoją przedstawicielkę do Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Tyrowicz uzyskała 51 głosów za, przy 43 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

  Senat wybrał swojego przedstawiciela do RPP po tym, jak w lipcu br. odwołał z funkcji członka Rady Rafała Surę.

  Senat powołał już w tym roku do RPP Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Senacka większość zapowiadała wówczas, że w listopadzie Rafała Surę zastąpi Joanna Tyrowicz.

  Rada Polityki Pieniężnej działa obecnie w niepełnym składzie, Sejm nie wybrał dotychczas swoich dwóch przedstawicieli. W lutym na miejsce Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona izbie udało się wybrać jednego członka RPP - Wiesława Janczyka. Druga kandydatka - Gabriela Masłowska w ostatniej chwili zrezygnowała z kandydowania. Nieobsadzone pozostaje również miejsce po Jerzym Żyżyńskim, którego kadencja upłynęła z końcem marca.

  W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP, oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

  Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

  (ISBnews)

 • 07.09, 09:19Rzeczkowska: Nie ma decyzji odnoście podatku od ponadwymiarowych zysków 

  Karpacz, 07.09.2022 (ISBnews) - Prace nad podatkiem od ponadwymiarowych zysków były prowadzone, ale ze względu na obecną sytuację makroekonomiczną oraz konieczność podjęcia decyzji odnośnie tej daniny na poziomie całej Unii Europejskiej obecnie nie zapadła jeszcze decyzja w tej kwestii, wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

  "Prace nad podatkiem od ponadwymiarowych zysków były prowadzone, ale pamiętamy, że w związku z transformacją energetyczną i wsparciem przez Polskę rozwoju zielonej energii, inwestycje w ten segment są koniecznością. Niezbędne jest także wsparcie konsumentów w okresie zwiększonych cen nośników energii. Nie odpowiem więc jednoznacznie czy taki podatek zostanie wprowadzony, musi to być również wspólna decyzja UE. A tam także są duże wątpliwości" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej w Karpaczu.

  W lipcu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd może wprowadzić nowy podatek od zysków nadzwyczajnych, który miałby objąć spółki gazowe i energetyczne.

  Podatek od nadzwyczajnych zysków, wprowadziły m.in. Włochy (opodatkowując dodatkowe zyski spółek energetycznych - początkowo 10%, a obecnie - 25%, jeśli są one o co najmniej 10% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wynoszą ponad 5 mln euro) i Węgry (dodatkowy podatek będzie pobierany w 2022 r i 2023 r. od dodatkowych zysków spółek energetycznych i banków), prace trwają w Wielkiej Brytanii (ma być pobierany na poziomie 25% od nadmiarowych zysków spółek energetycznych). Wprowadzenie takiego podatku rozważają również Stany Zjednoczone, prowadzone są także dyskusje w Niemczech.

  (ISBnews)

 • 07.09, 09:07Rzeczkowska: Obniżka stawek VAT kosztowałaby ok. 14,4 mld zł w 2023 i 15,4 mld zł w 2024 

  Warszawa, 07.09.2022 (ISBnews) - Obniżenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) o 1 pkt proc. oznaczałoby koszt dla budżetu szacowany na ok. 14,4 mld zł w 2023 r. i 15,4 mld zł w 2024 r., poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Wojenna sytuacja skłoniła rząd do podjęcia decyzji o zwiększeniu wydatków na obronność do 3% PKB, dodatkowo są to inwestycje wieloletnie. Dlatego utrzymanie podatku VAT na poziomie 23% i 8% jest konieczne. Szacunkowy koszt takiej obniżki w 2023 r. wyniósłby ok. 14,4 mld zł, a w roku 2024 15,4 mld zł. Niemniej naszym celem jest stałe obniżanie podatków, jak miało to miejsce w wypadku CIT, PIT, czy stosowanie ulg lub tarcz podatkowych" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej w Karpaczu.

  W przyjętym przez rząd w sierpniu projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podano dziś, że rząd planuje utrzymanie podwyższonych stawek VAT na poziomie 8% i 23% w roku 2023 z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność i uzależnia ich utrzymanie po 1 stycznia 2024 r. od przekroczenia przez sumę wydatków na obronność 3% PKB.

  W 2010 r. stawki VAT zostały tymczasowo podwyższone o 1 pkt proc. (z 22% na 23% i z 7% na 8%). Podwyższona stawka miała początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Jednak od tego czasu termin jej obowiązywania był kilkakrotnie przedłużany.

  (ISBnews)

 • 06.09, 10:19Projekt o ochronie ludności to koszt 1 mld zł w 2023 r. i 32,7 mld zł do 2032 r. wg OSR 

  Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zakłada przekazanie na cele związane z poprawą ochrony ludności i obrony cywilnej 1 mld zł w 2023 r., 2,7 mld zł w 2024 r., a łącznie 32,7 mld zł do roku 2032, wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

  Projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych.

  "Projekt ustawy ma na celu zapewnienie funkcjonowania ochrony ludności w związku z zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi, w tym militarnymi oraz ma na celu wprowadzenie instrumentów prawno-organizacyjnych w zakresie ochrony ludności, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego finansowania oraz działania w przedmiotowym obszarze, w tym skuteczne zapobieganie, przygotowanie oraz reakcję na zagrożenia" - czytamy w uzasadnieniu.

  Wydatki na wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w czasie wystąpienia stanów nadzwyczajnych, konfliktu zbrojnego albo innych zagrożeń hybrydowych, mają wynosić 1 mld w 2023 r., 2,7 mld zł w 2024 r., a następnie stopniowo rosnąć z roku na rok, by osiągnąć łącznie 32,7 mld zł do roku 2032.

  Projekt zakłada przekazywanie na cele związane z ochrona ludności od roku 2024 kwotę nie niższą niż 0,1% PKB. Zakłada też powołanie Państwowego Funduszu Ochrony Ludności, który ma składać z funduszu centralnego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz z funduszy wojewódzkich, których dysponentami będą poszczególni wojewodowie.

  W ramach Funduszu 50% kwoty ma być do dyspozycji dysponenta funduszu centralnego, a 50 % do dyspozycji dysponentów funduszy wojewódzkich.

  Jak wynika z OSR, dostosowanie podmiotów ochrony ludności do projektowanych rozwiązań obejmuje w latach 2023 – 2032 koszty związane m.in. z:

  - pomocą dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej oraz na inne zadania dot. przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - 3,8 mld zł

   - zakupem pojazdów ratownictwa medycznego dla ochrony ludności, w tym z przeznaczeniem na tworzenie formacji obrony cywilnej  dla PSP - do 2,3 mld zł

  - techniczną modernizacją analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności na cyfrowy w kwocie do 1, 4 mld zł

  - rozbudowaniem, modernizacją i integracją istniejących systemów informatycznych oraz systemów łączności - 1,3 mld zł

  - zakupem sprzętu pompowego o bardzo wysokiej wydajności, przeznaczonych do gaszenia pożarów i odwadniania zalanego terenu, - 2,7 mld zł

  - uzupełnianiem zasobów podmiotów ochrony ludności - 3,8 mld zł

  - uzupełnieniem zasobów OL na poziomie wojewódzkim (rozbudowa i modernizacja bazy magazynowej, zakupy sprzętu, w tym sprzętu teleinformatycznego, miejsc przewidzianych do schronienia oraz wyposażenia indywidualnego i szkolenia formacji OC -  16,3 mld zł.

  (ISBnews)