Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.12, 14:26Prezydent podpisał ustawę dot. wyłączenia spod SRW części wydatków z 2022 r. 

  Warszawa, 22.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę, która zakłada wyłączenie części wydatków, nakierowanych na przeciwdziałanie kryzysowi energetycznemu oraz finansowanie sił zbrojnych w roku 2022 spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), wynika z informacji Kancelarii Prezydenta. Zmiany te znajdują się w noweli ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.

  "W drodze nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska do systemu prawnego zostaje wprowadzony przepis stanowiący, iż w roku 2022 w wydatkach objętych limitem wynikającym z reguły wydatkowej, określonym w ustawie budżetowej na rok 2022, nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego; wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz finansowanie sił zbrojnych" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z nowelą, w związku z wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją w 2022 r. reguła wydatkowa nie ogranicza dodatkowych wydatków wynikających z tej sytuacji. Rozwiązanie ma dotyczyć wyłącznie skutków finansowych, wynikających z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

  Nowe przepisy mają zastąpić rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone mają zostać, na 2022 i 2023 r. - poniesione ponad limit - wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Nowela ma dawać "potencjalną dodatkową przestrzeń w postaci 1 pkt proc. w relacji do PKB ponad regułę zaplanowaną na 2022", czyli ok. 30 mld zł.

  (ISBnews)

 • 21.12, 16:07Prezydent podpisał nowelę o akcyzie, dot. zwolnienia dla aut z wtyczką do 2029 r. 

  Warszawa, 21.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym, która wydłuża m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. oraz wyłącza do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należy zaliczyć: […] wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2029 r., zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2 tys. cm3, przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja wprowadza ponadto modyfikację definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych; wyłącza z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej - w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych JST, z uwzględnieniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych;

  Doprecyzowano przepisy zwalniające drobnych producentów wina i napojów fermentowanych z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym, wskazano że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym bez dodatkowego zezwolenia.

  Nowelizacja przedłuża do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, przedłuża do 30 czerwca 2025 r. okres, w którym szef KAS może ograniczyć liczbę podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań KAS. 

  Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące:

  - opłaty głównej, której podlega zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz terminu zapłaty podatku;

  - zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 15-dniowym;

  - przesunięcia do 1 stycznia 2024 r. daty stosowania przepisów statuujących zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym;

  - rozszerzenia katalogu sytuacji, w której nie obowiązuje tajemnica bankowa;

  - opłaty paliwowej; - obowiązku przekazywania organom KAS przez agentów rozliczeniowych informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego; 

  - upoważnieniu ministra finansów do przekazania w 2022 r. Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, w latach 2021 i 2022, akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów, które wejdą w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 15.12, 20:58Sejm odrzucił senackie veto do noweli wyłączającej obligacje z gwarancjami SP spod podatku 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do regulacji, która spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta do nowelizacji ustawy podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych głosowało 232 posłów, 217 było przeciwnych.

  Nowela zakłada, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez BGK lub PFR.

  Zgodnie z nowelą, papiery wartościowe ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych (m.in. obligacje, które finansują programy BGK czy PFR, wartości aktywów, wynikających z transakcji odkupu - tzw. transakcji repo).

  Celem tej zmiany jest przede wszystkim rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniające działanie rynku wtórnego.

  Obecnie opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK, o wysokość tego podatku. W efekcie, koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.

   (ISBnews)

 • 15.12, 20:54Sejm odrzucił senackie veto do ustawy dot. wyłączenia spod SRW części wydatków z 2022 r. 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, która wyłącza spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) wydatki powstałe w 2022 r. na skutek agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie sił zbrojnych.

  Za wnioskiem o odrzucenie veta głosowało 232 posłów, 217 było przeciw.

  Nowela zakłada, że reguła wydatkowa w roku 2022 nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków, powstałych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych.

  Zgodnie z nowelą, w związku z wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją w 2022 r. reguła wydatkowa nie ogranicza dodatkowych wydatków wynikających z tej sytuacji. Rozwiązanie ma dotyczyć wyłącznie skutków finansowych, wynikających z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

  Nowe przepisy mają zastąpić rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone mają zostać, na 2022 i 2023 r. - poniesione ponad limit - wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Nowela ma dawać "potencjalną dodatkową przestrzeń w postaci 1 pkt proc. w relacji do PKB ponad regułę zaplanowaną na 2022", czyli ok. 30 mld zł.

   (ISBnews)

 • 15.12, 16:21Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2023 r. 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, która wprowadza zmiany w szeregu ustaw, związane z ustawą budżetową, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 stanowi tzw. ustawę okołobudżetową i jest ściśle związana z procedowaną ustawą budżetową na rok 2023" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany m.in. w: ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego.

  Przepisy ustawy normują:

  - zasady ustalania i finansowania świadczeń dla nauczycieli;

  - wysokość odpisów na fundusze socjalne i fundusz świadczeń socjalnych;

  - zasady ustalania w 2023 r. wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób kierujących niektórymi spółkami i osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

  - szczególne zasady zasilania niektórych funduszy celowych środkami z budżetu państwa oraz odstępstwa od określonych w ustawie o finansach publicznych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez te fundusze;

  - zasady finansowania szkolnictwa wyższego i nauki;

  - zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczące instytucji tzw. Janosikowego;

  - zasady ustalania uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

  - zasady wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie krajowym;

  - wydłużenie okresu obowiązywania niektórych przepisów przejściowych ustawy o służbie zagranicznej;

  - skutki finansowe części z nowelizowanych ustaw, wymieniono.

  Ustawa okołobudżetowa zawiera także szereg regulacji stanowiących lex specialis wobec zawartych w ustawie o finansach publicznych przepisów dotyczących przygotowania projektu ustawy budżetowej oraz wykonania budżetu państwa, podano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 15.12, 16:10Senat chce rozszerzenia obowiązku uwzględniania wniosków o pracę zdalną 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Senatorowie wprowadzili poprawki do nowelizacji kodeksu pracy, które zakładają m.in. rozszerzenie obowiązku uwzględniania wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużenie okresu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie. Nowelę wraz z poprawkami poparło 97 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu.

  Wprowadzone przez Senat poprawki mają na celu rozszerzenie obowiązku uwzględnienia przez pracodawcę wniosków o wykonywanie pracy zdalnej o pracowników wychowujących dziecko do 10 roku życia oraz mających orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wydłużają ponadto z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie, a także z dwóch do trzech miesięcy termin wejścia w życie przepisów wprowadzających pracę zdalną do kodeksu pracy.

  Nowela wprowadza do kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  Nowela umożliwia polecenie pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych wypadkach: w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe np. z powodu pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

  Wprowadza ponadto obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek ten dotyczy także pracodawcy pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Nowela umożliwia ponadto pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

  (ISBnews)

 • 15.12, 14:19Senat odrzucił ustawę ws. wyłączeń spod SRW wydatków z 2022 r. z powodu agresji na Ukrainę 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, która wyłącza spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) wydatki powstałe w 2022 r. na skutek agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie sił zbrojnych.

  Za odrzuceniem ustawy było  52 senatorów, 47  było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakładała, że reguła wydatkowa w roku 2022 nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków, powstałych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych.

  W związku z wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją w 2022 r. reguła wydatkowa nie ograniczałaby dodatkowych wydatków wynikających z tej sytuacji. Rozwiązanie miało dotyczyć wyłącznie skutków finansowych, wynikających z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

  Nowe przepisy miały zastąpić rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone miały zostać, na 2022 i 2023 r. - poniesione ponad limit - wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Nowela miała dawać "potencjalną dodatkową przestrzeń w postaci 1 pkt proc. w relacji do PKB ponad regułę zaplanowaną na 2022", czyli ok. 30 mld zł.

   (ISBnews)

   

 • 15.12, 10:05Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2023, z deficytem na poziomie 68 mld zł 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews)  - Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2023 z dochodami budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł, limitem wydatków na poziomie 672,7 mld zł i deficytem budżetowym na poziomie 68 mld zł. Ustawę poparło 232 posłów, 19 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  W budżecie założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%; stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%

  W ustawie budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  - prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

  - nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

  - deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

  - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

  - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

  W budżecie środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

  W ustawie budżetowej na 2023 r. założono m.in. 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB. 

  Scenariusz na 2023 r. zakłada, że ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie - o 0,5%. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec 2022 r. 5%, a na koniec 2023 r. - 5,4%.

  Prognozuje się, że w 2023 r. wpływy z :

  - podatku VAT wyniosą 286,3 mld zł,

  - podatku CIT wyniosą 73,6 mld zł,

  - podatku PIT wyniosą 78,4 mld zł,

  - akcyzy wyniosą 88,6 mld zł.

  Przyjęto, że w 2023 r. spożycie prywatne wzrośnie realnie o 2,2%.

  Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uwarunkowany obecną sytuacją gospodarczą oraz przyjętym szacunkiem makroekonomicznym. Zakłada się, że w 2023 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,4% w ujęciu nominalnym.

  W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19% w 2022 r. do 50,25% w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%

  Zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

  - środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program "Rodzina 500+" (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia „Dobry Start" (1,4 mld zł w 2023 r.)  czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),

  - waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8% oraz 13. emeryturę,

  - zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2% PKB do 3% PKB. Wydatki na obronność w 2023 r. zaplanowano na 97,4 mld zł,

  - wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6% PKB. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,

  - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,

  - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) - od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

  - finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

  W 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym).

  Państwowy dług publiczny w relacji do PKB ma wynieść 41% w 2022 r. i w 2023 r. spaść do 40,4%.

  Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 52,2% na koniec 2022 r. i 53,1% na koniec 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 14.12, 11:43Soboń z MF: Przewidujemy możliwość kontynuowania 0 stawki VAT na żywność po I poł. 2023 r. 

  Warszawa, 14.12.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zakłada możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność po I poł. 2023 r., poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, obniżona stawka VAT ma obowiązywać w I poł. 2023 r. 

  "To, co zrobiliśmy to zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na I półrocze 2023 r., ale oczywiście przewidujemy taką możliwość, iż ona będzie kontynuowana, analizując sytuację" - powiedział Soboń odpowiadając na pytania posłów.

  "Tak to robiliśmy w przypadku tych tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, po to aby analizować sytuację na bieżąco i podejmować decyzję o właściwych instrumentach" - wyjaśnił.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  (ISBnews)

 • 09.12, 08:38Koszt dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Koszt przyszłorocznych dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dodatkowo dopłatami mają zostać objęte uprawy słonecznika, facelii, lnu, konopi oraz gryki.

  "Zmiany zaproponowane w ustawie są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych oraz gryki, które są ważnym elementem w działalności rolniczej" - czytamy w OSR.

  Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

  Zgodnie z  proponowanymi przepisami, minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń - które przedstawią ofertę wraz z ogólnymi warunkami i taryfą składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - umowy w sprawie dopłat, określające kwoty dotacji na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok w ramach środków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej.

  Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokościach ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł.

  Z kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na 2022 rok w wysokości 1.563.057 tys. zł, w 3 kwartałach 2022 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa została wykorzystana kwota 390.221,6 tys. zł, tj. ok. 25%.

  W związku z powyższym przewiduje się, że kwota zaplanowana w budżecie państwa na 2023 rok będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z rozszerzenia katalogu upraw dotowanych, podano także.

  Według szacunków, w 2023 r. kwota dopłat  z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi wyniesie ok. 14,6 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 53,6 tys. ha.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:25Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2023 r.   

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na rok 2023 i przywrócił przepisy umożliwiające premierowi samodzielne blokowanie środków w budżecie na obsługę długu publicznego oraz przekazanie papierów skarbowych o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

  Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Sejm przywrócił przepisy zakładające, że źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 może być wpłata z budżetu państwa. Również postawa naliczania kwoty bazowej dla nauczycieli, sędziów i prokuratorów pozostanie na poziomie z 2019 roku (Senat chciał, by był to poziom z 2021 r.).

  Ustawa okołobudżetowa zakłada m.in. zamrożenie w 2023 r. wysokości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej na poziomie z 2022 r. (czyli podstawę naliczania ma stanowić 2019 r.) Ustala też podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziów w wysokości 5 444,42 zł, która gwarantuje im wzrost tego świadczenia o 7,8%.

  Ustawa umożliwia ponadto przekazanie przez ministra finansów papierów skarbowych uczelniom publicznym na program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (0,5 mld zł) i wsparcie potencjału uczelni (0,5 mld zł).

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), rozwiązania ustawy okołobudżetowej mają dać wpływy do budżetu na poziomie ok. 1 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 30.11, 12:54MF: Obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt 9,4 mld zł za 2023 r. 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

  Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do uzgodnień. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r. 

  Stosowanie obniżonej stawki VAT to koszt dla budżetu państwa 8,74 mld zł w 2023 r.

  "Skutek obniżenia stawki VAT z 5% do 0% dla żywności został oszacowany na około 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r. Z uwagi na przesunięcie o jeden miesiąc wpływów z VAT, skutek na 2023 r. przedstawiono za 11 miesięcy" - wyjaśniono w OSR.  

  Projekt zakłada także przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub usług, dokonywanych na rzecz na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Nie jest jednak możliwe oszacowanie tego wpływu z uwagi na trudną do przewidzenia skalę potencjalnych darowizn, tj. skłonność podatników do przekazywania darowizn wskazanych w rozporządzeniu.

  Czasowe (tj. w latach 2023-2024) obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw polepszaczy gleby środków wapnujących, biostymulatorów, nawozowych produktów mikrobiologicznych będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w 2023 r. w wysokości ok. 158 mln zł, w 2024 r. w wysokości ok. 173 mln zł oraz w 2025 r. o ok. 14 mln zł. Szacując skutki uwzględniono przesunięcie wpływów z VAT do budżetu państwa o jeden miesiąc.

  (ISBnews)

 • 30.11, 08:37Senat przeciw przekazaniu 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji  

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2023, które zakładają m.in. wykreślenie przepisów umożliwiających premierowi samodzielne blokowanie środków w budżecie na obsługę długu publicznego, odstąpienie od przekazania papierów skarbowych o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji oraz wykreślenie przepisu wskazującego, że źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 może być również wpłata z budżetu państwa.

  Za przyjęciem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek zakłada usunięcie przepisu umożliwiającego premierowi samodzielne (bez zgody komisji sejmowej) blokowanie środków w zakresie całego budżetu państwa na obsługę długu publicznego poprzez wskazanie części budżetu i łącznej kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Inna wykreśla upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budżetu do przekazania w 2023 r. Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych o wartości do 20 mld zł.

  Senat usunął też przepis, zgodnie z którym źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 mogła być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

  Wprowadzone przez Senat zmiany dotyczą także zmiany kwoty bazowej do wyliczania świadczeń dla nauczycieli, sędziów i prokuratorów; podstawę jej naliczania mają stanowić świadczenia z roku 2021, a nie - jak chciał Sejm - z roku 2019. Tym samym Senat chce także zwiększenia świadczeń i wydatków na doskonalenie nauczycieli, wyliczanych w oparciu o kwotę bazową.

  Usunięto natomiast przepisy, dotyczące podwyższenia od marca 2023 r. kwot bazowych w ustawie budżetowej dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  Senat dookreślił także zasady zawierania i realizacji umów na działania dofinansowywane z Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu terytorialnego. Wskazał też jednoznacznie, że w roku 2023 zmniejszona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów jest pokrywana z budżetu państwa.

  Ustawa okołobudżetowa w wersji przyjętej przez Sejm m.in. zamrożenie w 2023 r. wysokości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej na poziomie z 2022 r. (czyli podstawę naliczania ma stanowić 2019 r.) Ustala też podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziów w wysokości 5 444,42 zł, która gwarantuje im wzrost tego świadczenia o 7,8%.

  Ustawa umożliwia ponadto przekazanie przez ministra finansów papierów skarbowych uczelniom publicznym na program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (0,5 mld zł) i wsparcie potencjału uczelni (0,5 mld zł).

  (ISBnews)

 • 29.11, 14:01Morawiecki: Zerowy VAT na żywność co najmniej przez I poł. 2023 r., koszt 8 mld zł 

  Warszawa, 29.11.2022 (ISBnews) - Rząd chce utrzymania zerowego VAT-u na żywność przez co najmniej I połowę przyszłego roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Koszt tego rozwiązania to ok. 8 mld zł.

  "Kontynuujemy te tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze dwa kwartały, przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Na razie na takim etapie zakładamy działanie tej tarczy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "To ogromny wysiłek budżetowy, około 8 mld zł, a licząc dynamicznie może nawet ponad 8 mld zł. Ten koszt będzie musiał ponieść budżet państwa polskiego, po to, aby łagodzić ceny produktów dla Polaków" - dodał.

  Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

  Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że rozporządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania stawki 0% VAT na żywność ukaże się do końca tego tygodnia.

  (ISBnews)

 • 28.11, 14:27Morawiecki: Myślę, że środki z KPO otrzymamy w roku przyszłym lub kolejnym 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Polska powinna otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w roku przyszłym lub kolejnym, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. W jego ocenie, nie ma w tej kwestii "jakichś poważnych zagrożeń".

  Obecnie uzgodnienia z Komisją Europejską dotyczą - jak poinformował premier - kwestii technicznych, w tym ustawy likwidującej tzw. zasadę 10 H.

  "Ja jestem dobrej myśli, niech najlepszym dowodem będzie to, że my już ruszyliśmy z programami i projektami związanymi z KPO NextGeneration EU i już te projekty się toczą. […] Od roku prefinansujemy te projekty bez większego problemu zresztą z Polskiego Funduszu Rozwoju i tak będzie w najbliższych kilku kwartałach, latach. A myślę, ze w przyszłym roku, jak nie, to w kolejnym KPO do Polski popłynie. Nie widzę tutaj jakichś poważnych zagrożeń" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Doprecyzował, że "wniosek jest przygotowywany".

  "On się wiąże zarówno z doprecyzowaniem pewnych zmian we wskaźnikach, o których rozmawialiśmy z KE. Wśród nich głównym jest tzw. ustawa o 10 H" - dodał.

  Poinformował, że odległość, w jakiej będą mogły w przyszłości powstawać nowe elektrownie wiatrowe zostanie określona w najbliższych tygodniach.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który zakłada likwidację tzw. zasady 10 H (zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej) został  przyjęty przez rząd w lipcu br.

  (ISBnews)

 • 25.11, 10:02Rząd chce przyjąć program dot. modernizacji KAS na 2023-2025 

  Warszawa, 25.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025", wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Budżet programu ma wynieść 3 mld zł.

  Przyjęcie uchwały planowane jest w IV kw.

  "Program modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025 ukierunkowany jest na zminimalizowanie, a tam gdzie to możliwe - wyeliminowanie, oraz zapobieganie negatywnym czynnikom oddziałującym na system poboru podatków i ceł w Polsce przez Krajową Administrację Skarbową" - czytamy w wykazie.

  Program modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025 stanowić będzie:
  - narzędzie służące realizacji działań i celów określonych w zarządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024  oraz
  - element średnio i długofalowej polityki gospodarczej państwa, w ramach realizacji celu "Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu", w obszarze finansów publicznych

  Program ma stanowić wsparcie dla wszystkich obszarów stanowiących kierunki działania i rozwoju KAS, to jest:
  - zapewnienie stabilnych finansów publicznych;
  - klientocentryczność;
  - wspieranie rozwoju krajowego systemu finansowego;
  - wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:10Prezydent podpisał nowelizację dot. waloryzacji rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% w 2023  

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zakłada waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% w 2023 r. z minimalnym świadczeniem gwarantowanym na poziomie 250 zł, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2023 r., analogicznie jak w roku 2022 r. modyfikuje się obowiązujące zasady waloryzacji, poprzez:

  - podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:

  1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

  1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

  - zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji (ustalanego na podstawie art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje, że w 2023 r. waloryzacja nastąpi od dnia 1 marca 2023 r. i polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2023 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej ustawą kwoty podwyżki, podano także.

  W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do którego nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 tej ustawy.

  W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota gwarantowana podwyżki wyniesie nie mniej niż 187,50 zł. W przypadku emerytury częściowej kwota gwarantowana podwyżki wyniesie nie mniej niż 125 zł.

  W przypadku emerytur rolniczych art. 8 ustawy przewiduje, że w 2023 r. emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. W przypadku emerytur rolniczych w 2023 r. kwota podwyżki świadczenia nie będzie niższa niż 250 zł.

  Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem 1 marca 2023 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.  

  (ISBnews)

 • 24.11, 10:52Soboń z MF: Wypłata 15. emerytury byłaby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu państwa 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Wypłata 15.emerytury byłaby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu państwa, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia.

  Soboń odnosząc się w radiu Zet do stwierdzenia, że budżet nie wytrzymałby wypłaty 15.emerytury, powiedział: "tak".

  W końcu sierpnia prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeżeli potrzebna będzie 15. emerytura, trzeba będzie rozważyć jej wprowadzenie. W ubiegłym tygodniu media podawały, że w 2023 r. będzie wypłacona 15. emerytura. Informacje te zdementował sekretarz PiS Krzysztof Sobolewski.  

  (ISBnews)

 • 23.11, 08:20Bernatowicz z BCC, RDS: Płaca min. powinna podążać za inflacją, z uwzgl. sytuacji gosp. 

  Warszawa, 23.11.2022 (ISBnews) - Warszawa, 23.11.2022 (ISBnews) - Podwyżka płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę szeregu innych świadczeń pracowniczych, obliczanych na jej podstawie; jest elementem systemu naczyń połączonych i wywołuje efekt domina, co z kolei wpływa na inflację, dlatego płaca minimalna powinna "podążać za inflacją w odpowiedniej proporcji" i z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Związku Pracodawców Business Centre Club (BCC) i przewodniczący Rady Dialogu Społecznego (RDS) Łukasz Bernatowicz. 

  W jego ocenie, proponowana przez rząd przyszłoroczna waloryzacja płacy minimalnej jest zbyt wysoka.

  "Nikt nie twierdzi, że jej nie trzeba podwyższać, bo oczywiście, przy takiej inflacji, ta płaca musi podążać w ślad za nią w odpowiedniej proporcji, ale w tym roku rzeczywiście rozbito bank, ta podwyżka jest zbyt wysoka, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą" - powiedział Bernatowicz w rozmowie z ISBnews. 

  Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przyjęte we wrześniu przez rząd zakłada wzrost pensji minimalnej do 3,49 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3,6 tys. zł brutto od 1 lipca 2023r., Stawka godzinowa ma wynieść odpowiednio 22,8 zł brutto i 23,5 zł brutto.

  "My apelowaliśmy o to, by dopasować tę waloryzację płacy minimalnej czy ustanowienie płacy minimalnej na takim poziomie, na jaki nas mówiąc wprost stać. Natomiast jest ona bardziej dopasowana do kalendarza wyborczego niż do realiów gospodarczych" - podkreślił Bernatowicz.

  Zwrócił też uwagę, że płaca minimalna ciągnie za sobą również podwyżkę świadczeń, opartych o pensję minimalną.

  "Jest to naczyń połączonych i osiąga się w ten sposób efekt domina, co oczywiście wpływa na inflację. A walka z nią jest o tyle nieskuteczna, o ile się w sposób nieuzasadniony podwyższa tę płacę minimalną" - podsumował.

  W oparciu o płacę minimalną ustalany jest m.in. dodatek za pracę w godzinach nocnych – (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy), wynagrodzenie za przestój i czas gotowości do pracy, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, płaca dla stażysty i praktykanta, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)