Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.08, 15:16Rząd chce wydłużyć zwolnienie z akcyzy dla hybryd 'z wtyczką' do 2029 r. 

  Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Przedłużenie obowiązującego obecnie zwolnienia z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych "z wtyczką" do 31 grudnia 2029r. zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafił właśnie do konsultacji publicznych. Konsultacje - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - mają potrwać do 5 września.

  Projekt ma na celu głównie doprecyzowanie regulacji, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie.

  Zakłada m.in. wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (tzw. pojazdy "z wtyczką").

  "Ze względu na istotną rolę pojazdów hybrydowych w ograniczeniu emisji spalin pochodzących z sektora transportu na terenach miejskich, wydłużenie zwolnienia powinno zachęcać do użytkowania pojazdów hybrydowych, które w okresie przejściowym związanym z zakończeniem produkcji pojazdów spalinowych i całkowitym przejściem na napędy zeroemisyjne, mogą stać się ważnym etapem w upowszechnieniu samochodów w pełni elektrycznych" - czytamy w uzasadnieniu.

  W ocenie autorów projektu, przyznana preferencja podatkowa przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia popularności tego rodzaju napędu hybrydowego, rozwoju rynku tych pojazdów, odpowiedniej infrastruktury służącej do ich zasilania, rozwoju nowego, innowacyjnego otoczenia produkcyjnego i serwisowego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

  Projekt zakłada także:

  - wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;

  - uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia, itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;

  - rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tą energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, czy też nie;

  - doprecyzowanie regulacji dotyczących wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych poprzez zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych;

  - ujednolicenie zasad składania deklaracji od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy;

  - rozszerzenie wyłączenia z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych

  - przesunięcie całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji z dnia 1 stycznia 2023 na dzień 1 stycznia 2024 r. zapewni czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

  Projektowana regulacja miałaby wejść w życie co do zasady od 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.08, 10:55Prezydent podpisał ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 

  Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym m.in. zasady nadzoru sprawowanego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych oraz możliwość wykonywania lotów cywilnych na potrzeby Sił Zbrojnych z materiałami niebezpiecznymi, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zmierza do przyjęcia kompleksowych rozwiązań w celu odpowiedniego uwzględnienia w krajowym prawodawstwie rozwiązań wynikających z Załącznika 18 „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., […] Istniejące obecnie w przedmiotowym obszarze regulacje krajowe mają charakter rozproszony i odnoszą się jedynie do wybranych aspektów transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym:

  - zasady nadzoru sprawowanego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym;

  - ograniczenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w odniesieniu do obowiązków operatorów lotniczych, ich podwykonawców, wyznaczonych operatorów pocztowych oraz nadawców;

  - możliwość wykonywania lotów cywilnych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP z materiałami niebezpiecznymi z lotnisk wojskowych i na lotniska wojskowe (w tym zakresie wymagana będzie zgoda ministra obrony narodowej);

  - zasady i tryb udzielania zatwierdzeń oraz odstępstw dla transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną zgodnie z wymaganiami załącznika 18 (takich zatwierdzeń i odstępstw udzielać będzie prezes Urzędu, przy czym w przypadku transportu materiałów promieniotwórczych o zatwierdzeniu decydował będzie prezes Państwowej Agencji Atomistyki);

  - zakres obowiązków operatorów lotniczych, wyznaczonych operatorów pocztowych i nadawców związanych z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

  - obowiązek osób biorących udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (w tym nadawców) do odbycia szkolenia zgodnie z wymaganiami Załącznika 18;

  - zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

  - metody informowania o wypadkach, incydentach oraz zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi;

  - środki ochrony materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną;

  - kary pieniężne za naruszenia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

  Określono także obowiązki nadawcy, które musi zrealizować przed nadaniem przesyłki do transportu drogą powietrzną (m.in. dotyczące odpowiedniego oznakowania przesyłki, uzyskania wymaganych zatwierdzeń, wypełnienia i podpisania dokumentu przewozowego) oraz wprowadzono obowiązek uzyskania przez nadawcę wpisu do wykazu prowadzonego przez  prezesa ULC.

  Do obowiązków wyznaczonego operatora pocztowego związanych z monitorowaniem wprowadzania materiałów niebezpiecznych do poczty transportowanej drogą powietrzną na terytorium RP należeć będzie m.in. posiadania odpowiednich procedur i metod z tego zakresu.

  Ustawa wprowadza dla operatora lotniczego certyfikowanego przez prezesa Urzędu oraz jego podwykonawcy obowiązek zgłaszania zdarzeń każdego wypadku, incydentu oraz zdarzenia z materiałami niebezpiecznymi, niezależnie od miejsca jego wystąpienia.

  Ustawa uprawnia prezesa ULC do przeprowadzania kontroli operatorów lotniczych, podwykonawców, nadawców, wyznaczonych operatorów pocztowych, instruktorów i zarządzających lotniskami zarówno na lotniskach cywilnych, jak i na lotniskach wojskowych.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - które mają na celu przedłużenie okresu pobytu – na podstawie określonych dokumentów – obywatelom Białorusi będących kierowcami, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźnika drogowego lub przedsiębiorcy mających siedzibę na terytorium RP.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:08Sejm przyjął część poprawek do noweli dot. wparcia z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 XII 2030  

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm zaakceptował część poprawek Senatu do noweli o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Przyjęte poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:03Sejm odrzucił senackie veto do ustawy dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za odrzuceniem senackiego głosowało 233 posłów, 214 było przeciwnych.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 05.08, 13:59Sejm za poprawkami do noweli o drogach publicznych wz. bezpieczeństwa infrastruktury 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która doprecyzowuje zasady zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz przeglądu tejże infrastruktury. Poprawki zmieniały m.in. definicję pojęć: autostrada i droga ekspresowa.

  Nowela wdraża regulacje unijne.

  Wdrażana nowelizacją dyrektywa UE 2019/1936 z 23 października 2019 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  reguluje zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

  Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) mają objąć także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki zlokalizowane poza siecią TEN-T;
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

  W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z nowelizacją - mają odnosić się również do dróg krajowych w miastach oraz dróg krajowych wybudowanych bez udziału środków unijnych.

  Regulacja zakłada, że wprowadzona ma zostać procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Określono także przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. Jednocześnie ustanowiono obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 04.08, 11:16Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził kilkanaście poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającą m.in. zmiany dot. obliga giełdowego, zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r.

  Senat opowiedział się za rozszerzeniem kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach. Część poprawek ma charakter legislacyjny

  Regulacja zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu (dla gospodarstw domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego - m.in. szkół, szpital, przedszkoli do końca 2027 r.)

  Nowela wprowadza:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego).

  (ISBnews)

 • 04.08, 10:36Senat zawetował ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat zawetował ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 53 senatorów, 46 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:24Rząd podjął uchwałę ws. zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich" - czytamy w komunikacie.

  Jak wskazano, aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do obsługi nośników energii, w tym w postaci dedykowanych morskich terminali przeładunkowych węgla.

  "Uzasadnia to zwiększenie potencjału w zakresie przeładunków nośników energii celem zabezpieczenia dodatkowych zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich" - czytamy także.

  Rząd uznaje za zasadne pilne realizowanie inwestycji przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - w celu zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla w polskich portach morskich, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:23Rząd przyjął projekt noweli prawa o ruchu drogowym dot. kontroli pojazdów 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt noweli prawo o ruchu drogowym, który zakłada sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, podąło Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd dąży do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma  zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zaproponowane zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów UE" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - wprowadzenie organu nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.

  - opracowanie nowego systemu egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. (Za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego)

  - utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

  Zgodnie z projektem nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:20Senat za nowelą ustawy o drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o drogach publicznych, która doprecyzowuje zasady zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz przeglądu tejże infrastruktury. Nowela wdraża regulacje unijne w tym zakresie. Wprowadził do niej poprawki.

  Wdrażana nowelizacją dyrektywa UE 2019/1936 z 23 października 2019 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  reguluje zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

  Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) mają objąć także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki zlokalizowane poza siecią TEN-T;
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

  W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z nowelizacją - mają odnosić się również do dróg krajowych w miastach oraz dróg krajowych wybudowanych bez udziału środków unijnych.

  Regulacja zakłada, że wprowadzona ma zostać procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Określono także przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. Jednocześnie ustanowiono obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:06Senat za nowelą wydłużającą wparcie z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 grudnia 2030 r. 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Poprawki miały głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z nich zakłada że dysponent Funduszu ustanawia rezerwę w wysokości 5% sumy kwoty przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo. Inna doprecyzowuje, że inwestycje mogą obejmować także drogi dla pieszych i rowerów.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 18.07, 16:33MKiŚ: Samorząd Jeleniej Góry ma umowę z NFOŚiGW na zakup 20 zeroemisyjnych autobusów 

  Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Samorząd Jeleniej Góry ma umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na ponad 62,8 mln zł wsparcia na zakup 20 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i infrastruktury ładowania, podał resort klimatu i środowiska.

  Blisko 8,7 mln zł ma trafić na modernizację energetycznej samorządowych budynków na terenie Uzdrowiska Cieplice.

  "Zależy nam na zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska i klimatu w całym kraju, zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i miastach średniej wielkości oraz mniejszych miejscowościach. Jelenia Góra to wręcz modelowy przykład ośrodka z dużym potencjałem gospodarczym i społecznym, który jednocześnie musi zmagać się z tak poważnymi ograniczeniami rozwojowymi, jak smog czy przestarzały transport miejski" - powiedział  wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, cytowany w komunikacie.

  Inwestycje w Jeleniej Górze mają w 100% pochodzić ze środków krajowych.

  W ramach prowadzonego przez NFOŚiGW wieloletniego programu priorytetowego "Zielony Transport Publiczny", którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój "zielonej" mobilności, miasto Jelenia Góra zakupi 20 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym (kat. M3 - Battery Electric Vehicle) typu "maxi". Mają to być pojazdy niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, których roczny przebieg powinien wynieść 70 155 km.

  W celu ładowania tych autobusów zaplanowano w projekcie zakup i montaż w Jeleniej Górze 20 punktów ładowania typu plug-in o mocy ładowania co najmniej 60 kW, a także jednego punktu ładowania o mocy 120 kW oraz dwóch ładowarek, których moc wyniesie co najmniej 150 kW. Dodatkowo, w ramach kosztów niekwalifikowanych, przedsięwzięcie przewiduje uruchomienie 6 ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy minimum 50 kW. Projekt zakłada również przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 40 kierowców i 6 mechaników.   

  Całkowity koszt inwestycji w unowocześnienie jeleniogórskiej komunikacji miejskiej to kwota nieco przekraczająca 77,7 mln zł, z czego koszty kwalifikowane objęte wparciem finansowym z NFOŚiGW stanowią ponad 62,8 mln zł. Umowa przewiduje, że na zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z urządzeniami do ich ładowania Fundusz przekaże samorządowi Jeleniej Góry przeszło 47,6 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz nieco ponad 15,2 mln zł preferencyjnej pożyczki. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie w ciągu roku emisji dwutlenku węgla o 1002,40 tony i tlenków azotu - o 8,298 tony, a także ograniczenie wydzielania do atmosfery pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,158 tony na rok. 

  (ISBnews)

 • 12.07, 14:38Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego 

  Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładający m.in. zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r., poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "To jest projekt ustawy, który pozwala na to, aby w bardziej efektywny sposób realizować kwestie związane z używaniem rezerw magazynowych gazu w Polsce, ta ustawa uelastycznia funkcjonowanie tych magazynów, również przewiduje perspektywę zwiększenia możliwości magazynowych […], aby w przyszłości zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo w tym obszarze" – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Projekt zakłada także przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu do końca 2027 r.

  "Jednocześnie, co jest szczególnie ważne dla osób, które są konsumentami oraz niektórych innych instytucji to jest przedłużenie w tym projekcie do końca 2027r. to jest realizacja tego naszego wcześniejszego zapewnienia, przedłużenie ochrony taryfowej odbiorców domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego takich jak szkoły, szpitale, przedszkola" - podkreślił rzecznik.

  Doprecyzował, że chodzi o dopłaty z budżetu państwa, by ceny nie były podnoszone tak, jak to wynika z uwarunkowań rynkowych.

  Jak podawano wcześniej w wykazie prac programowych Rady Ministrów, w projekcie miały znaleźć się regulacje zakładające:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego) - po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego br., w sytuacji ryzyka przedłużonego kryzysu, uzasadnione jest przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027r.

  -możliwość zmiany poziomu obliga giełdowego - upoważnienie dla ministra właściwego do spraw energii do zmniejszenia w latach 2022 lub 2023 wymogu w zakresie ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednictwem giełdy towarowej.

  - prowadzenie definicji bezpieczeństwa gazowego oraz doprecyzowanie obowiązków operatora systemu przesyłowego - ma na celu uwzględnienie elementu perspektywicznego pokrycia zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny oraz aspektu ekonomicznego.

  - ogłaszanie stanu kryzysowego - w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych ww. przepisie minister właściwy do spraw energii ogłosi na czas oznaczony właściwy stan kryzysowy w rozumieniu tego rozporządzenia.

  (ISBnews)

 • 08.07, 14:03Prezydent podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", której celem jest usprawnienie wnoszenia do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przez Polskie Koleje Państwowe (PKP), składników majątkowych, niezbędnych do zarządzania infrastrukturą kolejową, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem [ustawy] jest usprawnienie wnoszenia do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK S.A) przez Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.), składników majątkowych, które są niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym w drodze przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności nieruchomości kolejowych znajdujących się do 2000 r. we władaniu przedsiębiorstwa państwowego PKP, obecnie zaś we władaniu PKP S.A" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa zwiększa się pulę środków Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+, który jest finansowany m. in. ze środków z dokapitalizowania PKP PLK. Dotychczasowe wartości przekazywanych na rzecz PLK SA skarbowych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK, ustalone w ustawie nowelizowanej pozwalają na realizację ograniczonej liczby projektów w stosunku do istniejącego zapotrzebowania zgłaszanego przez samorząd terytorialny poszczególnych regionów Polski, podano także.

  Ustawa nowelizująca nie tylko zwiększa wysokość wartości papierów, lecz także rozszerza zakres czasowy możliwości ich przekazywania na rzecz PKP PLK - dotychczas ustawa przewidywała rok 2024 jako ostatni rok przekazywania skarbowych papierów wartościowych, obecnie ostatnim rokiem będzie rok 2027.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:52Sejm skierował projekt dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK do dalszych prac 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, który zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. do dalszych prac w sejmowych komisjach ds. Energii, Klimatu  i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury.

  Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 209 posłów, 230 było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

  Projekt zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Pozwoli to również na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie. Silna grupa kapitałowa będzie mogła efektywniej przeciwstawić się wymaganiom rynkowym i być generatorem rozwoju gospodarczego, a jednocześnie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. kryzys wywołany pandemią) być stabilnym oparciem dla całego sektora.

  Spółka celowa ma - zgodnie z projektem - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK.

  - przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji.

  - możliwość wczesnej realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Projekt zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Przyjęte mają zostać punktowe modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - projekt przewiduje szereg zachęt do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Projekt ustawy zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenia kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych.

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:47Sejm za zwiększeniem budżetu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg o ponad 2 mld zł 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, która zakłada zwiększenie środków na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg o ponad 2 mld zł. Jednocześnie dodatkowe 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na modernizację dróg.

  Za nowelą głosowało 429 posłów, przeciw było 13, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Nowela wydłuża także okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Połowa z kwoty 2 mld zł ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na terenie kraju, na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowelizacja wprowadza także przepis stanowiący, że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:43Sejm za nowelą o rezerwach strategicznych uelastyczniającą ich tworzenie i likwidację 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych, którego celem jest uelastycznienie ich tworzenia i likwidowania poza Rządowym Mechanizmem Rezerw Strategicznych. Za nowelą głosowało 428 posłów, przeciw było 8, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę, która określa termin, w jakim prezes Rady Ministrów przedstawia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informację o likwidacji asortymentu rezerw strategicznych za I półrocze (do 31 sierpnia) i za II półrocze (do 28 lutego roku następnego).

  Celem zmian jest uelastycznienie mechanizm tworzenie rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie szczególnego mechanizmu likwidacji rezerw strategicznych utworzonych poza RPRS.

  Nowela zakłada:

  - rozbudowanie możliwości utworzenia określonego asortymentu rezerw poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych. Chodzi także o wprowadzenie szczególnego mechanizmu likwidacji rezerw strategicznych utworzonych wcześniej w trybie poza RPRS;

  - zwiększenie swobody w zarządzaniu rezerwami strategicznymi, przy jednoczesnej dbałości o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przyznawanymi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

  Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:40Sejm znowelizował ustawę o drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o drogach publicznych, która doprecyzowuje zasady zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz przeglądu tejże infrastruktury. Nowela wdraża regulacje unijne w tym zakresie. Poparło ją 432 posłów, przeciw było 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wdrażana nowelizacją dyrektywa UE 2019/1936 z 23 października 2019 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  reguluje zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

  Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) mają objąć także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki zlokalizowane poza siecią TEN-T;
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

  W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z nowelizacją - mają odnosić się również do dróg krajowych w miastach oraz dróg krajowych wybudowanych bez udziału środków unijnych.

  Regulacja zakłada, że wprowadzona ma zostać procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Określono także przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. Jednocześnie ustanowiono obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 07.07, 15:36PE chce, aby zrównoważone paliwo stanowiło 85% całego paliwa lotniczego w 2050 r. 

  Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski proponuje, aby zrównoważone paliwo czyli zużyty olej, paliwo syntetyczne czy wodór były dostarczane jako paliwo lotnicze od 2025 r., tak, by ich wykorzystanie przez samoloty stanowiło 85% ogółu paliwa w 2050 roku, poinformował Parlament. Komisja Europejska proponowała 63%.

  Parlament przyjął stanowisko w sprawie nowego projektu przepisów UE mających na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw przez samoloty w UE, aby ograniczyć emisje z lotnictwa i zapewnić neutralność klimatyczną do 2050 roku.

  "Dostawcy powinni zacząć dostarczać zrównoważone paliwo od 2025, tak aby do 2050 roku stanowiło ono 85% całego paliwa lotniczego w portach lotniczych UE. Zużyty olej, paliwo syntetyczne, a nawet wodór powinny stopniowo stawać się normą jako paliwo lotnicze, pomagając UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku" - czytamy w komunikacie.

  Eurodeputowani zwiększyli proponowany przez Komisję minimalny udział zrównoważonego paliwa lotniczego, które powinno być dostępne na lotniskach UE. W ocenie PE od 2025 roku udział ten powinien wynosić 2%, wzrastając do 37% w 2040 i 85% do 2050 roku, z uwzględnieniem potencjału energii elektrycznej i wodoru w całej ofercie paliwowej (Komisja proponowała 32% na 2040 r. i 63% na 2050 r.).

  Parlament Europejski zmienił też proponowaną definicję zrównoważonego paliwa lotniczego - termin ten obejmuje paliwa syntetyczne lub niektóre biopaliwa produkowane z pozostałości rolnych lub leśnych, alg, bioodpadów lub zużytego oleju kuchennego.

  Eurodeputowani uwzględnili w swojej definicji paliwa węglowe pochodzące z recyklingu, produkowane z gazów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów, a także ze spalin pochodzących z procesów produkcyjnych w instalacjach przemysłowych.

  Zaproponowali również, aby niektóre biopaliwa, produkowane z tłuszczów zwierzęcych lub destylatów, mogły być włączone do mieszanki paliw lotniczych na określony czas (do 2034 roku). Wykluczyli jednak paliwa oparte na roślinach pastewnych i spożywczych oraz te pochodzące z oleju palmowego i sojowego, ponieważ - jak podali - nie spełniają one kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

  Uwzględnili również odnawialną energię elektryczną i wodór jako część zrównoważonego miksu paliwowego, ponieważ obie są obiecującymi technologiami, które mogłyby stopniowo przyczynić się do dekarbonizacji transportu lotniczego, podano także.

  Zgodnie z projektem przepisów, lotniska w UE powinny ułatwiać operatorom dostęp do zrównoważonych paliw lotniczych, w tym z infrastrukturą do tankowania wodoru i ładowania elektrycznego.

  Europarlament zaproponował utworzenie Funduszu Zrównoważonego Lotnictwa na lata 2023-2050 w celu przyspieszenia dekarbonizacji sektora lotniczego i wspierania inwestycji w zrównoważone paliwa lotnicze, innowacyjne technologie napędu samolotów oraz badania nad nowymi silnikami. Fundusz byłby zasilany karami nakładanymi w związku z egzekwowaniem tych przepisów.

  Aby dalej promować dekarbonizację sektora lotniczego i informować społeczeństwo o bardziej ekologicznym lotnictwie, posłowie zlecili Komisji opracowanie do 2024 roku unijnego systemu oznakowania efektywności środowiskowej samolotów, operatorów i lotów komercyjnych.

  Mandat negocjacyjny dla PE został przyjęty 334 głosami do 95, przy 153 głosach wstrzymujących się. Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi.

  (ISBnews)

 • 07.07, 10:30Witkowski z MI: Dopłatą z Funduszu Autobusowego objęto 4,9 tys. linii w 2022 r. 

  Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - W ramach przeprowadzonych do tej pory naborów, dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych objęto w skali kraju 4 926 linii komunikacyjnych w 2022 r., poinformował wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.  Wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wyniosła dotychczas 546 mln zł. 

  "W tym roku w ramach przeprowadzonych do tej pory naborów […] dopłatą z Funduszu objęto w skali kraju 4 926 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wynosi 546 mln zł.  W 2022 r. przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej dzięki wsparciu Funduszu realizowane są na obszarze 1 675 gmin, zamieszkanych przez 22,5 mln mieszkańców" - powiedział Witkowski, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.  

  "Samorządy cały czas korzystają z tego Funduszu i on cieszy się dużym zainteresowaniem" - dodał.  

  Krytycznie ocenił pomysł obniżenia akcyzy na paliwo dla przedsiębiorców, którzy organizują transport autobusowy na terenie gmin.

  "Historia pokazuje, że wszelkie wyłączenia stosowanych arbitralnie zwolnień, szczególnie w zakresie podatku paliwowego rodzi naprawdę duże ryzyko patologii" - wskazał.

  Jednocześnie zapowiedział zmiany przepisów, dotyczących zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w tym również usprawniających funkcjonowanie Funduszu. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury jest na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  "W ramach tej propozycji przewiduje się zawieranie przez wojewodę oprócz rocznych umów, także wieloletnich umów o dopłatę, utrzymanie na stałe możliwości ubiegania się o rekompensatę oraz utrzymanie obowiązującego obecnie systemu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla przewozów komercyjnych" - wymienił.

  Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych wpiera przewoźników organizujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Wsparcie przekazywane jest za pośrednictwem wojewodów w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii. Stawka ta wynosi 3 zł do 1 wozokilometra i obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)