ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.07, 09:58Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. usprawnienia inwestycji w ramach CPK 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dotyczący usprawnienia i zapewnienia efektywności inwestycji realizowanych w ramach programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), w tym m.in. konsolidacji przedsiębiorstw sektora lotniczego w Polsce oraz nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Potrzeba opracowania niniejszej ustawy wynika z szeregu analiz przeprowadzonych w ramach projektu CPK, wskazujących na niezbędne dostosowanie otoczenia organizacyjnego i regulacyjnego w celu usprawnienia i zapewnienia efektywności procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach wykonania Programu CPK" - czytamy w wykazie.

  Projekt dotyczy m.in.

  - konsolidacji przedsiębiorstw sektora lotniskowego w Polsce - operatorów infrastruktury lotniskowej w ramach jednej grupy kapitałowej;
  - procesu inwestycyjno-budowlanego inwestycji objętych Programem CPK - rozwiązania upraszczające i przyspieszające ten proces w odniesieniu do inwestycji lotniskowej, inwestycji kolejowych oraz innych Inwestycji towarzyszących;
  - nabywanie nieruchomości na potrzeby inwestycji - proponowane rozwiązania mają usprawnić procesy nabywania nieruchomości na potrzeby CPK oraz uwzględnić szereg postulatów społecznych dotyczących warunków nabycia;
  - koordynacji rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru otaczającego CPK - działania publiczne w projekcie CPK mają zostać uzupełnione o działania koordynacyjne w obszarze rozwoju regionalnego;
  - realizacji postulatów strony społecznej - projekt uwzględnia szereg postulatów społecznych w obszarze nieruchomości, wprowadzając m. in. pierwsze w krajowym porządku prawnym rozwiązania dla procesów zorganizowanej relokacji miejscowości.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:07Sejm przyjął ustawę dot. możliwości zamiany lasów w Jaworznie i Stalowej Woli 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zakładający czasową możliwość dokonywania zamiany lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli. Za ustawą opowiedziało się 241 posłów, 202 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.  

  Wcześniej posłowie odrzucili zarówno wniosek o odrzucenie ustawy w całości, jak i wszystkie zgłoszone do niej poprawki.

  Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, a położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących - na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których można prowadzić gospodarkę leśną. Chodzi m.in. o pozyskanie lokalizacji dla inwestycji i projektów dotyczących energii, elektromobilności oraz transportu.

  Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości SP, zarządzanych przez Lasy Państwowe jest możliwa tylko w ze względu na potrzeby i cele gospodarki leśnej, po ich iprzedniej wycenie.

  Najważniejsze rozwiązania ustawy:

  • W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa (wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii, poprawa jakości powietrza albo uzasadniona potrzebami strategicznej produkcja dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych).
  • Przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

  Mechanizmy ograniczające stosowanieustawy:

  • Czasowe obowiązywanie przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana;
  • Wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych;
  • Wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000);
  • Wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą  otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej;
  • Wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:52Sejm znowelizował ustawę o funduszach inwestycyjnych i opłat e-TOLL 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która ma ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej. Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o drogach i zakłada m.in. obniżenie do 75% kwoty obowiązujących opłat drogowych w systemie e-TOLL do 30 września.

  Za nowelizacją głosowało 447 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia czytelnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

  W trakcie pierwszego czytania sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki, zakładające m.in. obniżenie stawki za przejazd w ramach nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL do 75% obowiązujących opłat. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać do 30 września (wówczas to ma zostać wyłączona możliwość płacenia za przejazd w ramach systemu viaTOLL).

  Komisja przyjęła też poprawki określające katalog wyjątków od konieczności zatrzymywania pojazdu mimo braku możliwości przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Dopuszczono też możliwość odstąpienia od poboru opłaty przez szefa KAS za przejazd autostradą w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  "Poprawki zgłoszone w czasie posiedzenia komisji są w całości poprawkami korzystnymi dla obywateli, są one związane z działającym już systemem e-TOLL, nowym systemem poboru opłat drogowych. Odpowiadają z jednej strony na złagodzenie ryzyk związanych z korzystaniem z tego systemu, a właściwie awariami systemu w przypadku wykonywania przewozów przez firmy transportowe, przez profesjonalnych przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również przez użytkowników autostrad" - tłumaczyła w trakcie drugiego czytania wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Dodatkowo, ponieważ mamy okres przejściowy, bo z funkcjonowania systemu viaTOLL, dotychczasowego systemu poboru opłat, przechodzimy do nowego systemu e-TOLL, celem zachęcenia przedsiębiorców i użytkowników dróg do korzystania z nowych rozwiązań wprowadzono taki mechanizm rabatu, jeżeli chodzi o opłaty drogowe za wcześniejsze przystąpienie do systemu" - dodała.

  Nowe rozwiązania maja ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, wprowadzane nowelizacją:

  • Jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Większa przejrzystość i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy ma zostać nałożony obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.
  • Centralna baza danych, która ma być dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczyć ma transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzenie zakresu danych, które UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) będą musiały przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Dokładne określenie warunków, na jakich ma nastąpić zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.
  • W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zaproponowano zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

  W trakcie prac sejmowych zmianie uległ też termin wejścia w życie nowelizacji - ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw).

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:09Sejm przyjął nowelizację ustawy o pracy na morzu 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o pracy na morzu, która dostosowuje polskie przepisy do zmian wynikających ze zmian w Konwencji o pracy na morzu, które zakładają poprawę ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Za nowelizacją opowiedziało się 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem regulacji jest zapewnienie ciągłości marynarskiej umowy o pracę, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu. Zmiany zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.

  Ponadto, rozszerzone ma zostać prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji. Zgodnie z propozycją, prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Wprowadzono także zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

  Polska jest stroną Konwencji o pracy na morzu od 3 maja 2012 r. Od tego czasu, aby zapewnić marynarzom warunki życia i pracy na statkach na poziomie wymaganym przez Konwencję i wywiązanie się tym samym z podjętych zobowiązań międzynarodowych, Polska ratyfikowała oraz wdrożyła do krajowego porządku prawnego wszystkie kolejne zmiany do Konwencji. Wdrożenie poprawek z 2018 r. stanowi kontynuacją dotychczasowych działań dotyczących praw marynarzy pracujących na statkach.

  Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.07, 12:11Rada UE zaleca znoszenie obostrzeń covidowych wobec Ukraińców 

  Warszawa, 16.07.2021 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zaleca stopniowe znoszenie tymczasowych ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19 wobec Ukraińców, poinformowała Rada. Jednocześnie wycofała zalecenia co do łagodzenia obostrzeń wobec obywateli Rwandy i Tajlandii.

  Zgodnie z zaleceniami Rady, od 15 lipca 2021 r. należy stopniowo znosić na granicach zewnętrznych ograniczenia podróży wobec mieszkańców następujących państw:

  • Albania
  • Armenia
  • Australia
  • Azerbejdżan
  • Bośnia i Hercegowina
  • Brunei Darussalam
  • Kanada
  • Izrael
  • Japonia
  • Jordania
  • Liban
  • Czarnogóra
  • Nowa Zelandia
  • Katar
  • Mołdawia
  • Macedonia Północna
  • Arabia Saudyjska
  • Serbia
  • Singapur
  • Korea Południowa
  • Ukraina (nowość)
  • USA
  • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).

  Ograniczenia podróży należy też stopniowo znosić w odniesieniu do specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau.

  Z kolei w kategorii jednostek i władz terytorialnych, których państwowość jest nieuznawana przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia należy stopniowo znosić także wobec Kosowa i Tajwanu.

  Do celów zalecenia mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać za mieszkańców UE.

  Kryteria decydujące o tym, wobec którego państwa trzeciego powinno się znosić obecne ograniczenia podróży, zostały zaktualizowane 20 maja 2021 r. Kryteria te to między innymi sytuacja epidemiologiczna i ogólna reakcja na COVID-19, a także wiarygodność dostępnych informacji i źródeł danych. W indywidualnych przypadkach należy także uwzględniać wzajemność.

  W stosowaniu zalecenia uczestniczą również kraje stowarzyszone w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

  30 czerwca 2020 r. Rada przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń na inne niż niezbędne podróże do UE. Zalecenie zawierało wstępną listę krajów, wobec których państwa członkowskie powinny zacząć znosić takie ograniczenia na granicach zewnętrznych. Lista jest regularnie weryfikowana i w razie potrzeby uaktualniana.

  20 maja br. Rada przyjęła nowelizację zalecenia w odpowiedzi na postępującą kampanię szczepień. Wprowadziła tym samym pewne zwolnienia dla osób zaszczepionych i złagodziła kryteria znoszenia ograniczeń wobec państw trzecich. Zarazem uwzględniła potencjalne ryzyko w postaci nowych wariantów, ustanawiając mechanizm bezpieczeństwa, który pozwoli szybko reagować na pojawienie się w państwie trzecim wariantów będących przedmiotem zainteresowania lub niepokoju, podano także.

  Zalecenie Rady nie jest instrumentem wiążącym prawnie. Za jego realizację odpowiadają organy państw członkowskich. Ograniczenia wobec państw z listy mogą one znosić stopniowo, w warunkach pełnej przejrzystości.

  Państwo członkowskie nie powinno znosić ograniczeń wobec państw trzecich spoza listy, dopóki nie zostanie to w skoordynowany sposób uzgodnione.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 11:38TSUE oddalił odwołanie Niemiec ws. gazociągu OPAL 

  Warszawa, 15.07.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL - lądowej odnogi Nord Stream. Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która de facto umożliwiła przekierowanie na trasę Nord Stream-Opal części gazu ziemnego, przesyłanego dotychczas przez kraje Europy Środkowej.

  "Wbrew argumentacji przedstawionej przez Niemcy, zgodność z prawem każdego aktu instytucji Unii wchodzącego w zakres jej polityki w dziedzinie energetyki należy oceniać w świetle zasady solidarności energetycznej, nawet w braku wyraźnego odniesienia do tej zasady w mającym zastosowanie prawie wtórnym"- czytamy w komunikacie.

  Oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu, który na podstawie tej zasady stwierdził nieważność decyzji Komisji z 2016 r., którą zostały zmienione warunki dostępu do gazociągu OPAL (Ostseepipeline-Anbindungsleitung") . OPAL to odcinek lądowy w zachodniej części gazociągu Nord Stream 1, którym przesyłany jest gaz z Rosji do Europy, z pominięciem państw tranzytowych: Ukrainy, Polski i Słowacji.

  W 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła, pod określonymi warunkami, decyzję niemieckiej federalnej agencji do spraw sieci w sprawie wyłączenia gazociągu OPAL spod przepisów dyrektywy 2003/55 i 2009/73)  dotyczących dostępu stron trzecich do sieci gazociągów oraz spod regulacji taryfowej.  Gazprom nigdy nie spełnił jednego z warunków nałożonych przez Komisję, dlatego wykorzystywać tylko 50% zdolności przesyłowej gazociągu OPAL od momentu jego oddania do eksploatacji w 2011 r.

  W 2016 r., między innymi na wniosek Gazpromu, niemiecka federalna agencja do spraw sieci zgłosiła Komisji swój zamiar zmiany niektórych postanowień wyłączenia przyznanego przez Komisję w 2009 r. Zasadniczo planowana zmiana miała umożliwić wykorzystywanie pełnej przepustowości gazociągu OPAL, pod warunkiem że co najmniej 50% zdolności przesyłowych tego gazociągu będzie sprzedawanych w ramach aukcji. 28 października 2016 r. Komisja zatwierdziła tę zmianę.

  Uznając, że sporna decyzja zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu do Polski ze względu na przekierowanie na trasę tranzytu Nord Stream 1-OPAL części gazu ziemnego przesyłanych dotychczas przez państwa regionu Europy Środkowej, Polska wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

  Sąd uwzględnił tę skargę i stwierdził nieważność decyzji z powodu naruszenia zasady solidarności energetycznej, ustanowionej w art. 194 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zdaniem Sądu Komisja powinna była zbadać skutki zmiany warunków korzystania z gazociągu OPAL dla bezpieczeństwa dostaw i polityki Polski w dziedzinie energetyki.

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego wpłynęło odwołanie wniesione przez Niemcz, orzekając w składzie wielkiej izby, utrzymał w mocy wyrok Sądu.

  Trybunał przypomniał w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 194 ust. 1 TFUE polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, przy zachowaniu solidarności między państwami członkowskimi, zapewnienie funkcjonowania rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, a także wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

  "W tym względzie Trybunał zauważył, że zasada solidarności stanowi podstawową zasadę prawa Unii, wymienioną w wielu postanowieniach traktatów UE i FUE, która to zasada w dziedzinie energetyki znajduje szczególny wyraz w art. 194 ust. 1 TFUE. Zasada ta jest nierozerwalnie związana z zasadą lojalności, która nakłada na Unię i państwa członkowskie obowiązek szanowania się i udzielania wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z traktatów" - czytamy w komunikacie. 

  TSUE podkreślił, że ze względu na fakt, że zasada solidarności leży u podstaw wszystkich celów polityki Unii w dziedzinie energetyki, nic nie pozwala wykluczyć, że zasada ta wywołuje wiążący skutek prawny.

  W związku z tym z łącznej lektury zasad solidarności energetycznej i lojalnej współpracy wynika, że przy wydawaniu decyzji zmieniającej system ustanawiający odstępstwo, przyjętej na podstawie dyrektywy 2009/73, Komisja ma obowiązek zbadać ewentualne ryzyka dla dostaw gazu na rynkach państw członkowskich, ocenił  Trybunał.

  Jego zdaniem, zasada solidarności wymieniona w art. 194 ust. 1 TFUE rozciąga się na każde działanie wchodzące w zakres polityki Unii w dziedzinie energetyki. A zatem spoczywający na instytucjach Unii i państwach członkowskich obowiązek uwzględnienia zasady solidarności energetycznej przy przyjmowaniu aktów dotyczących rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wiążący się między innymi z czuwaniem nad zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, oznacza podejmowanie zarówno środków mających zaradzić nadzwyczajnym sytuacjom, jak i środków zapobiegawczych.

  W ramach wykonywania kompetencji przysługujących im odpowiednio w tej dziedzinie Unia i państwa członkowskie są obowiązane dokonać wyważenia wchodzących w grę interesów energetycznych i unikać podejmowania środków, które mogłyby naruszać interesy ewentualnie zainteresowanych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa dostaw, efektywności gospodarczej i politycznej oraz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, a to w odpowiedzialności za ich faktyczną współzależność i solidarność, podsumował Trybunał.

  (ISBnews)

 • 14.07, 17:32KE proponuje, by samochody rejestrowane od 2035 roku były bezemisyjne 

  Warszawa, 14.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska proponuje, by wszystkie samochody rejestrowane w państwach Unii od 2035 roku były bezemisyjne, a państwa będą miały obowiązek instalacji punktów ładowania głównych autostradach co 60 km, zaś punktów tankowania wodoru - co 150 km, poinformowała Komisja. Celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. roku oraz osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 r.

  "Flota nowo zarejestrowanych samochodów musi zredukować emisje o 55% do 2030 r. i o 100% do 2035 r. w porównaniu do 2021 r. W przypadku nowych samochodów dostawczych cele redukcji wynoszą odpowiednio 50% i 100%" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Komisji, zaostrzone normy emisji CO2 będą zachęcać do wprowadzania znacznie większej liczby pojazdów bezemisyjnych na rynku unijnym. W związku z tym regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), którego celem jest wspieranie wczesnego wprowadzania na rynek, nie będzie już spełniał swojego pierwotnego celu i zostanie usunięty od 2030 r.

  Wszyscy producenci samochodów osobowych i dostawczych będą musieli wnieść swój wkład w ograniczenia emisji CO2, w związku z czym odstępstwo dla małych producentów - tych, którzy sprzedają od 1 tys. do 10 tys. nowych samochodów lub 22 tys. nowych samochodów dostawczych w roku kalendarzowym - zostaje zniesione od 2030 roku, podano także.

  Komisja wskazuje, że rozbudowa infrastruktury ładowania elektrycznego musi przyspieszyć proporcjonalnie do oczekiwanej floty pojazdów elektrycznych na drogach UE, która według prognoz do 2030 r. obejmie co najmniej 30 mln samochodów. Cele oparte na flocie zapewnią, że na każdy samochód elektryczny z akumulatorem zarejestrowany w państwie członkowskim zostanie zainstalowany 1 kW mocy ładowania. KE zakłada, że  do 2025 r. powstanie ponad 1 mln punktów ładowania i około 3,5 mln do 2030 r.

  Aby zapewnić pełną łączność w sieci europejskich autostrad TENT-T na 60-kilometrowym odcinku TEN-T konieczne będzie zainstalowanie co najmniej 300 kW mocy zapewnianej przez punkty szybkiego ładowania (z co najmniej jednym o mocy 150 kW) do 2025 r. i mocy 600 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te muszą zostać osiągnięte odpowiednio do 2030 i 2035 r.

  W przypadku tankowania wodoru wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz w każdym węźle miejskim obsługującym zarówno pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe będzie musiała być dostępna jedna stacja tankowania co 150 km.

  W przypadku elektrycznych pojazdów ciężarowych należy zapewnić punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T co 60 km, co najmniej 1400 kW mocy wyjściowej do 2025 r. i 3500 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te mają do osiągnięcia co 100 km odpowiednio do 2030 r. i 2035 r. Ponadto punkty ładowania mają być zapewnione na parkingach oraz w głównych miastach i aglomeracjach europejskiej transeuropejskiej sieci transportowej (węzły miejskie), aby umożliwić m.in. ładowanie miejskich samochodów dostawczych.

  KE zaznacza, że luki w infrastrukturze tankowania LNG dla ciężarówek mają zostać wypełnione do 2025 roku.

  Komisja proponuje utworzenie nowego ogólnounijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla przemysłu zaopatrzenia w paliwa, który określi cenę emisji dwutlenku węgla z paliw do transportu drogowego (i ogrzewania). System ten nie będzie obowiązywał na poziomie indywidualnego użytkownika transportu, ale na poziomie dostawcy paliwa jako podmiotu sprawującego kontrolę nad zawartością węgla kopalnego w paliwie

  Emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu stanowią obecnie 1/4 całkowitych emisji UE i w przeciwieństwie do innych sektorów emisje wciąż rosną. Jak wynika z celów redukcyjnych do 2050 roku, emisje z transportu muszą spaść o 90%.

  (ISBnews)

 • 14.07, 12:12Branża paliwowa popiera 'szybki VAT' od paliw w sprawie toczącej się przed TSUE 

  Warszawa, 14.07.2021 (ISBnews) - Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP), Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), Polska Platforma LNG i bioLNG, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zajęły stanowisko w sprawie toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczącej zgodności polskich przepisów VAT-14 z przepisami UE, podały organizacje. Liczą one, że TSUE uzna mechanizm "szybkiego VAT" za zgodny z prawem unijnym.

  Sprawa toczy się w trybie prejudycjalnym, na wniosek NSA w sprawie przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Powodem wspólnego wystąpienia organizacji branżowych była opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał badane przepisy za niezgodne z prawem unijnym, zaznaczono.

  Sygnatariusze listu przedłożyli TSUE stanowisko, z którego wynika, że propozycja przyspieszenia płatności zaliczki VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw została zaproponowana przez firmy paliwowe jeszcze przed 2015 r., a takie rozwiązanie, chociaż miało niekorzystny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców, było jednak konieczne, by zwalczać zorganizowaną przestępczość.

  "Zmiany przepisów, zwłaszcza przyspieszenie terminu wpłacania zaliczki VAT od nabycia paliw oraz monitorowanie przewozu, wypracowane we współpracy z branżą paliwową, przyniosły duży wzrost rejestrowanej sprzedaży. Według wyliczeń POPiHN, wpływy podatkowe uiszczane przez branżę paliwową w 2015 r. z VAT, akcyzy i opłaty paliwowej wynosiły ok. 50 mld zł, a w 2019 r. ok. 74 mld zł. Większość tego wzrostu była wynikiem ograniczenia działalności przestępców" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie organizacji branżowych, za uznaniem mechanizmu szybkiego VAT za zgodny z prawem unijnym przemawia również analiza formalno-prawna. 

  Przyjęcie stanowiska Rzecznika może podważać założenie racjonalności prawodawcy unijnego i nie powinno być akceptowalne w obowiązującym systemie prawa. Jednocześnie w stanowisku zwrócono uwagę, że przyjęcie takiej interpretacji przez TSUE będzie oznaczało konieczność zmiany prawa krajowego. Innymi słowy, zostanie podważony jeden z filarów uszczelnienia podatkowego, który w istotny sposób przyczynił się do ograniczenia gigantycznych patologii w sektorze rynku paliw płynnych, wskazały organizacje.

  "Polscy przedsiębiorcy liczą, że TSUE uzna zgodność 'szybkiego VAT' z prawem UE. Przyjęcie przez Trybunał stanowiska Rzecznika Generalnego mogłoby podważyć zaufanie legalnego biznesu do prawa unijnego i instytucji unijnych, a także wiązałoby się z ryzykiem wzrostu nielegalnego obrotu paliwami w Polsce" - podsumował wiceprezes ZPP Marcin Nowacki, cytowany w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 08:14Sejm za nowelą zwalniającą z podatku od nieruchomości grunty na lotniskach 

  Warszawa, 09.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która precyzuje, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Za nowelą opowiedziało się 242 posłów, jeden był przeciwny, a 199 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem z przepisu od podatku od nieruchomości zwolnione były "grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego". Zdaniem posłów, którzy przedstawili projekt noweli brzmienie tego przepisu było niejednoznaczne i można było je interpretować w taki sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Zgodnie z taką wykładnią podatkiem objęte byłyby zatem pozostałe grunty na obszarze lotnisk, które nie są zajęte przez budynki i budowle.

  "Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą" - podano w uzasadnieniu.

  Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i poprzez zastosowanie konstrukcji konstrukcja "grunty, budynki i budowle" jednoznaczne doprecyzowanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

  (ISBnews)

 • 07.07, 12:00PE chce, by 60% środków z instrumentu Łącząc Europę trafiło na cele klimatyczne 

  Warszawa, 07.07.2021 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął instrument "Łącząc Europę" o wartości 30 mld euro i uruchomił nowe fundusze na projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne na lata 2021-2027, poinformował Parlament. Podkreślił, że 60% tych funduszy ma trafić na projekty, które pomogą osiągnąć cele klimatyczne UE, a 15% środków na energetykę sfinansuje projekty transgraniczne, związane z energią odnawialną.

  "Instrument 'Łącząc Europę' składa się z trzech elementów: około 23 mld euro przeznaczono na projekty transportowe, 5 mld euro na projekty energetyczne i 2 mld euro na projekty cyfrowe" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto około 10 mld euro przeznaczonych na transgraniczne projekty transportowe będzie pochodziło z funduszy spójności, a 1,4 mld euro - na przyspieszenie realizacji transgranicznych projektów dotyczących brakujących ważnych połączeń kolejowych. Projekty te mają zostać wyłonione przez Komisję Europejską na podstawie kryterium konkurencyjności, podano także.

  W ramach instrumentu "Łącząc Europę" będzie można finansować projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe, które mają znaczenie ogólnoeuropejskie, takie jak Rail Baltica, infrastruktura ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i wprowadzenie zasięgu 5G na ważnych osiach transportowych. 60% funduszy instrumentu przeznaczono na projekty, które pomogą osiągnąć cele klimatyczne UE. Natomiast 15% środków na energetykę sfinansuje transgraniczne projekty związane z energią odnawialną.

  W sektorze cyfrowym instrument będzie wspierać rozwój projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zaliczają się do nich bezpieczne i chronione sieci cyfrowe o bardzo wysokiej przepustowości i systemy 5G, a także cyfryzacja sieci transportowych i energetycznych.

  Program ma przyczynić się też do większej interoperacyjności sieci energetycznych. Finansowane projekty mają być bowiem zgodne z unijnymi i krajowymi planami w zakresie klimatu i energii.

  Parlament usprawnił również uzgodnione uprzednio z Radą procedury dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), w tym uproszczenie procedur przyznawania pozwoleń dla projektów TEN-T. Państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć punkt kontaktowy dla każdego projektodawcy i dopilnować, aby uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie projektu nie trwało dłużej niż cztery lata.

  Przepisy dotyczące instrumentu "Łącząc Europę" wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Będą one stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na przygotowanie się do wdrożenia przepisów usprawniających TEN-T.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 11:59Kornecka, MRPiT: Jesienią decyzja o ew. przedłużeniu ważności bonu turystycznego 

  Warszawa, 06.07.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) analizuje obecnie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania bonu turystycznego, jednak decydujące dla podjęcia takiej decyzji będą dane dotyczące wykorzystania bonu podczas tegorocznych wakacji, poinformowała ISBnews wiceminister Anna Kornecka. Obecnie bon obowiązuje do 31 marca 2022 r.

  "Analizujemy sytuację, zobaczymy jak będzie wyglądało wykorzystanie bonu np. we wrześniu tego roku i na tej podstawie podejmiemy ostateczną decyzję o jego ewentualnym przedłużeniu" - powiedziała Kornecka w rozmowie z ISBnews.

  "Widzimy teraz bardzo dużą aktywność ze względu na otwarcie sezonu turystycznego. Otworzyły się hotele i liczymy na znaczne wykorzystanie bonu w sezonie wakacyjnym" - dodała.

  Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Polacy aktywowali dotychczas ponad 2 mln bonów turystycznych o wartości blisko 1,8 mld zł. Bonami dokonano przeszło 1 mln płatności na kwotę 657 mln zł.

  Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+, dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze za granicą oraz wszyscy, którzy nabędą takie prawo do 31 grudnia 2021 roku. Na dzieci z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

  Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) mogą ciągle rejestrować się przedsiębiorcy turystyczni, którzy będą przyjmować płatności bonem. Chodzi o firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

  Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny. Zgodnie z obecnymi przepisami bonem można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 14:48Rząd przyjął nowelizację ustawy o pracy na morzu 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie przepisy do zmian wynikających z poprawek do Konwencji o pracy na morzu. Poprawki te podnoszą poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.

  "Najważniejsze rozwiązania

  -    Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu mają na celu zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.
  -    Chodzi o zapewnienie ciągłości marynarskiej umowy o pracę, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.
  -    Zmiany zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.
  -    Ponadto, rozszerzone zostanie prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji. Zgodnie z propozycją, prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.
  -    Wprowadzono także zmiany porządkujące i doprecyzowujące przepisy, wypracowane przez Zespół Trójstronny do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego" - wymieniono w komunikacie.

  Polska jest stroną Konwencji o pracy na morzu od 3 maja 2012 r. Od tego czasu, aby zapewnić marynarzom warunki życia i pracy na statkach na poziomie wymaganym przez Konwencję i wywiązanie się tym samym z podjętych zobowiązań międzynarodowych, Polska ratyfikowała oraz wdrożyła do krajowego porządku prawnego wszystkie kolejne zmiany do Konwencji. Wdrożenie poprawek z 2018 r. jest więc kontynuacją dotychczasowych działań dotyczących dbałości o prawa marynarzy pracujących na statkach podnoszących polską banderę, przypomniano.

  Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 10:56Rząd chce przyjąć w III kw. br. politykę dla lotnictwa cywilnego w Polsce 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)" ma zostać przyjęty w III kw. 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dokument zawierać będzie m.in. cele strategiczne w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego i kierunki interwencji w zakresie rozwoju sieci lotnisk.

  "Polityka stanowić będzie politykę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.). Będzie dokumentem definiującym główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu w obszarze lotnictwa cywilnego. Polityka uzupełni kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu, tj. 'Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)' oraz 'Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.', przy zachowaniu spójności i komplementarności z powyższymi strategiami, przez przyjęcie założenia o ciągłej kontynuacji zamierzeń i działań w nich określonych, jak również uzupełnienie o wskazanie nowych działań, zgodnie z prognozami oraz wynikami przeprowadzonych analiz, studiów oraz opinii" - czytamy w wykazie.

  Polityka określi w szczególności:
  1) wnioski z diagnozy, przygotowanej na potrzeby Polityki, w odniesieniu do lotnictwa cywilnego;
  2) cele strategiczne w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego;
  3) kierunki interwencji w zakresie:
  a) rozwoju sieci lotnisk,
  b) poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych,
  c) usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej,
  d) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego,
  e) wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego,
  f) stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym,
  g) ochrony środowiska w transporcie lotniczym,
  h) wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej;
  4) zasady realizacji polityki, wymieniono.

  Polityka została opracowana w oparciu o wyniki diagnozy stanu transportu lotniczego, sporządzonej na potrzeby przedmiotowego dokumentu przez Ministerstwo Infrastruktury oraz inne dokumenty o charakterze analitycznym i studialnym, sporządzone przez właściwe w zakresie kompetencji instytucje i podmioty, stanowiące zarazem beneficjentów i interesariuszy Polityki ustanowionej na poziomie naczelnych organów administracji rządowej właściwych w sprawach lotnictwa cywilnego, podano także.

  Z uwagi na to, że znaczna część kierunków interwencji, szczególnie związanych bezpośrednio z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie realizowana w horyzoncie czasowym dłuższym niż rok 2030, polityka lotnicza, tam gdzie to konieczne, z konieczności wykracza swoją treścią i założeniami poza tak nakreślony horyzont czasowy. Jako granicę tych najważniejszych działań przyjęto rok 2040, czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 10:36Rząd planuje w III kw. uchwałę ws. przedsięwzięć w związku z CPK do 2030 r. 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie Planu zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) do 2030 roku w celu usprawnienia koordynacji prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie Inwestycji i transportowych Inwestycji towarzyszących oraz zapewnienie komplementarności pod kątem parametrów i terminów realizacji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały ws. planu przedsięwzięć w zawiązku z budową CPK planowane jest na III kw.

  "Dokonano w nim zestawienia planowanych inwestycji należących do ww. kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od Inwestora. Przyczyni się to także do zachowania spójności planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021-2027 programów wieloletnich" - czytamy w wykazie.

  Dokument zawiera przedsięwzięcia poszczególnych inwestorów niezależnie od zakładanego źródła finansowania (środki krajowe, dofinansowanie UE itp.).

  W Planie zamierzeń państwa CPK przedstawione zostały zasady doboru projektów oraz mapy, pokazujące wyniki modelowania multimodalnej sieci transportowej, uwzględniającej planowane inwestycje, czytamy dalej.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 12:52KE zatwierdziła program wsparcia dla przewoźn. autobusowych wart 139,7 mln euro  

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla przewoźników autobusowych, dotkniętych obostrzeniami ze względu na pandemię koronawirusa. Jego wartość sięga 139,7 mln euro (ok. 638 mln zł), poinformowała Komisja.

  "Komisja Europejska zatwierdziła 139,7 mln euro (około 638 mln zł) polskiego programu wsparcia przewoźników autobusowych dotkniętych epidemią koronawirusa. […] Pomoc będzie mieć formę dotacji bezpośrednich dla przewoźników autobusowych, którzy z powodu epidemii koronawirusa odnotowali spadek obrotów w 2021 r. w porównaniu z 2019 r." - czytamy w komunikacie.  

  Celem programu jest zrekompensowanie beneficjentom poniesionych szkód ze względu na restrykcje, wdrażane przez rząd, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

  Komisja stwierdziła, że polski system jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 1,8 mln euro na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r.

  Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)  i warunkami tymczasowych ram pomocy państwa. 

  Na tej podstawie, Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 08:06Sejm odrzucił poprawki do noweli dot. czynszu w galeriach i vouchera turyst. 

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość z ponad 20 poprawek do nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającej m.in. przedłużenie o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych. Regulacja dotyczy także obniżki czynszu w galeriach handlowych za okres lockdownu.

  Sejm przywrócił przepisy zakładające, że wsparcie dot. obniżki czynszu miałoby być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz miałoby dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  Sejm przyjął poprawkę, zakładającą możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ws. przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy dla ofert, których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r. Uprawniony do używania powierzchni handlowej będzie mógł uchylić się w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy, musi to zrobić w formie pisemnej. Ponadto posłowie przyjęli dwie inne poprawki o charakterze redakcyjnym.

  Zgodnie z nowelizacją za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 podczas lockdownu, czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - do 50%. W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona, wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu.

  Nowelizacja zakłada przedłużenie o kolejny rok (do dwóch lat) ważności vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. 

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne mają otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli. Nowelizacja upoważnia także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 10:58Prezydent podpisał nowelę przesuwającą termin wdrożenia e-doręczeń 

  Warszawa, 23.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń oraz usług hybrydowych dla władzy publicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych. Nowelizacja wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, dostosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych" - czytamy w komunikacie.  

  Zmiany dotyczą:

  - wydłużenia do 5 lipca 2022 r. terminu, w którym podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do zrealizowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;

  - wydłużenia do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  - wydłużenia do 5 lipca 2022 r. terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;

  - przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych na dzień 5 października 2021 r.;

  - wydłużenia do 5 sierpnia 2021 r. terminu, do którego operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zobowiązany przedłożyć prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadczenia tych usług.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 11:14MKiŚ: Transport szynowy będzie uwzględniany w analizach e-mobilności w miastach 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje w nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzić przepis uwzględniający rozwój sieci tramwajowej, metra lub kolei elektrycznej jako element elektryfikacji transportu w miastach, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Mając na uwadze zalety dla środowiska związane z eksploatacją linii tramwajowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (UC65) na skutek zgłaszanych uwag planuje wprowadzenie zmiany, która pozwoli na uwzględnienie pozytywnych efektów z nowo powstających linii tramwajowych w przygotowywanych przez miasta analizach kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" - napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

  W projekcie ustawy w art. 37 dodano ustęp 6 w następującym brzmieniu: "W analizie, o której mowa w ust. 1, można uwzględnić korzyści z nowo powstających linii tramwajowych, linii metra lub zelektryfikowanej kolei miejskiej, których utworzenie skutkować będzie wycofaniem autobusów napędzanych silnikiem spalinowym na tej samej trasie."

  Jeżeli wyniki analizy uwzględniającej nowo powstałe linie tramwajowe wskażą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego nie będzie zobowiązana do dokonywania ich zakupu.

  Wiceminister zaznaczył, że tramwaj stanowi bez wątpienia ekologiczny środek transportu, jednak ustawa nie zawiera pojęcia zeroemisyjnego środka transportu i nie jest planowane wprowadzenie do niej takiego pojęcia.

  "Jednym z głównych założeń wymienionej ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności poprzez wymianę floty pojazdów samochodowych i autobusów napędzanych silnikami spalinowymi na pojazdy nisko i zeroemisyjne. Tramwaje są zawsze zasilane energią elektryczną, a ich liczba w polskich miastach jest znacząca, w związku z czym ta kategoria pojazdów nie potrzebuje działań stymulujących" - wskazał także Zyska.

  (ISBnews)

   

 • 16.06, 14:03PE i Rada zawarły nieformalne porozumienie ws. zmiany systemu opłat drogowych 

  Warszawa, 16.06.2021 (ISBnews) - Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli nieformalne porozumienie w sprawie nowych zasad pobierania opłat drogowych dla ciężarówek. Celem jest przejście z opłat opartych na czasie przejazdu na opłaty, wynikające z przebytej odległości, poinformował Parlament. Nowymi zasadami byłyby objęte nie tylko samochody ciężarowe, ale także autobusy, furgonetki i samochody osobowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

  "Wstępne porozumienie osiągnięte w środę między negocjatorami Parlamentu Europejskiego i Rady zaktualizuje przepisy określające opłaty, jakie państwa członkowskie UE mogą nakładać na ciężarówki i ciężarówki, ale także autobusy, furgonetki i samochody osobowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Celem nowych przepisów jest przeniesienie opłat drogowych z modelu opartego na czasie na system oparty na odległości lub rzeczywisty system oparty na kilometrach, aby lepiej odzwierciedlać zasady 'zanieczyszczający płaci' i 'użytkownik płaci'" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto, aby zachęcić do szerszego korzystania z pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska, zgodnie z nowymi przepisami kraje UE będą musiały ustalić różne stawki opłat drogowych w oparciu o emisje CO2 dla ciężarówek i autobusów, gdy tylko zostaną ustalone dodatkowe przepisy dotyczące klas CO2 dla pojazdów, prawdopodobnie w 2023 r. oraz w oparciu o efektywność środowiskową furgonetek i minibusów od 2026 r., ze znacznymi ograniczeniami opłat za pojazdy bezemisyjne lub niskoemisyjne.

  Jak wynika z zawartego porozumienia, państwa członkowskie będą stopniowo wycofywać winiety (opłaty drogowe zależne od czasu) w sieci bazowej TEN-T od 2029 roku dla pojazdów ciężkich (ciężarówki, ciężarówki i autobusy), a zamiast tego zaczną stosować opłaty drogowe (opłaty zależne od odległości).

   Jednak państwa członkowskie nadal będą mogły zachować winiety dla określonych części tej sieci, jeśli będą w stanie udowodnić, że nowy sposób pobierania opłat byłby nieproporcjonalny.

  Aby zapewnić równe traktowanie i uczciwą konkurencję, nowe przepisy zostaną rozszerzone nie tylko na autobusy, ale także na lżejsze pojazdy, takie jak vany, minibusy i samochody osobowe. Kraje UE, które zdecydują się pobierać opłaty od tych pojazdów, będą mogły korzystać z systemów opłat drogowych lub winiet. Aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie okazjonalnych użytkowników i kierowców z innych krajów UE, porozumienie określa krótsze okresy ważności (jeden dzień, tydzień lub 10 dni) oraz limity cenowe winiet, które można nałożyć na samochody osobowe.

  Porozumienie zastrzega, że po pięciu latach od wejścia w życie tych przepisów Komisja ma ocenić ich stosowanie.

  Natomiast trzy lata po wejściu w życie tych zasad państwa członkowskie będą publicznie informować o opłatach drogowych i opłatach od użytkowników pobieranych na ich terytorium, a także o wykorzystaniu środków, pochodzących z tych opłat.

  Nieformalne porozumienie w sprawie przepisów o eurowinietach musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu, a następnie Radę i Parlament.

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 11:59Przewodniczący KE, PE i Rady podpisali rozporządzenie ws. certyfikatu COVID-19 

  Warszawa, 14.06.2021 (ISBnews) - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej podpisali rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, kończąc tym samym proces legislacyjny, poinformowała Komisja.

  "Certyfikat UE ponownie umożliwi obywatelom korzystanie z tego najbardziej namacalnego i cenionego prawa UE - prawa do swobodnego przemieszczania się. Podpisana dzisiaj ustawa umożliwi nam bezpieczniejsze podróżowanie tego lata" - oświadczyli przewodniczący PE  David Sassoli, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz premier Portugalii (przewodniczącej Radzie w tym półroczu) António Costa, cytowani w komunikacie.

  Unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie dostępny dla wszystkich obywateli państw unijnych, będą go mogły otrzymać osoby zaszczepione (ważny przez rok po 14 dniach od otrzymania ostatniej dawki szczepionki), posiadające negatywny wynik testu na COVID-19 (ważny przez 48 godzin od otrzymania wyniku), a także ozdrowieńcy (ważny przez 180 dni, wydawany po 10 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu).

  Certyfikat, zawierający kod QR ma być bezpłatny i dostępny we wszystkich językach UE w wersji cyfrowej i papierowej.

  Państwa członkowskie Unii zobowiązały się do rezygnacji z nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu na posiadaczy cyfrowego certyfikatu COVID UE, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego, podano także.

  Ponadto Komisja zobowiązała się do uruchomienia 100 mln euro w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnianiu przystępnych cenowo testów.

  Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2021 r., z sześciotygodniowym okresem stopniowego wprowadzania certyfikatów dla tych państw członkowskich, które potrzebują dodatkowego czasu na wdrożenie certyfikatu.

  Wydawanie unijnych cyfrowych certyfikatów COVID rozpoczęło już 13 państw, w tym Polska.

  (ISBnews)