ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.11, 13:32Nowelizacja ustawy naftowej ma przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje liniowe 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Inwestycje obejmujące budowę oraz przebudowę Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra"), należącego do spółki IKS Solino z Grupy PKN Orlen, zostaną przyspieszone dzięki ułatwieniu wykupu gruntów niezbędnego do towarzyszących modernizacji inwestycji liniowych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

  Sama modernizacja zostanie sfinansowana przez PKN Orlen bądź inną spółkę z Grupy Orlen. Skarb Państwa poniesie tylko część kosztów odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości pod te inwestycje, zaznaczono.

  Maksymalne koszty odszkodowań Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczeń szacowane są na 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra") jest jedynym magazynem kawernowym w Polsce, jego pojemność nie jest dostosowana do wymagań ustawowych. W kontekście modernizacji i rozwoju magazynu, największymi ryzykami obarczone są tzw. inwestycje liniowe polegające na budowie rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych (paliw), wody technologicznej i solanki. Opóźnienia w ich realizacji wynikają głównie z trudności w nabywaniu praw do dysponowania gruntami i konieczności aktualizacji lub ponownego pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym na drodze sądowej wobec braku porozumień z właścicielami, podkreślono.

  "W związku [z tym] niezbędne jest stworzenie ram prawnych, ułatwiających i przyśpieszających realizację rozpoczętego już programu inwestycyjnego, którego efektem będzie odczuwalny w najbliższych latach skutek w postaci zwiększenia dostępnych w PMRiP 'Góra' pojemności magazynowych pod zapasy obowiązkowe oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw, wymagane do utworzenia przez Agencję, jak i spółki sektora naftowego, a tym samym zwiększenie możliwości operacyjnych magazynu kawernowego w Górze do jego nominalnych zdolności magazynowych wynoszących max. ok. 6 mln m3 łącznie dla ropy i paliw" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN, wymieniono.

  "Skarb Państwa pokryje koszty wywłaszczeń nieruchomości. Organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest wojewoda. Źródłem finansowania wydatków Skarbu Państwa będzie rezerwa celowa. W projekcie proponuje się odmienny mechanizm rozliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste, zgodnie z którym, w większej mierze ciężar finansowy tego użytkowania zostanie przeniesiony na inwestora" - czytamy dalej. Maksymalny koszt odszkodowań to 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" to jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw. Magazyn ten zlokalizowany na wysadzie solnym "Góra" k. Inowrocławia ma pojemność ponad 6 mln m3. Magazyn należy do IKS Solino (Grupa PKN Orlen).

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 12:08Koszt noweli o elektromobilności dla firm to dodatkowe 13 mld zł w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Wejście w życie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie oznaczać dodatkowy koszt dla firm na poziomie ok. 13 mld zł w okresie 10-letnim; w przypadku dużych firm będzie to ok. 4,17 mld zł, a w przypadku mikro, małych i średnich - 8,86 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Projekt został skierowany do konsultacji i znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Doprecyzowuje m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz możliwość ich ustanawiania we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Zakłada też wprowadzenie uprzywilejowanych pasów ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu i utworzenie systemu ich wyznaczania.

  Wejście w życie nowelizacji będzie oznaczać dodatkowe wydatki dla przedsiębiorców. I tak w przypadku dużych firm - w okresie 10-letnim wydatki te określono na 4 171 mln zł, a w przypadku sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 8 862 mln zł. 

  W projekcie wskazano, że nie jest możliwe dokładne oszacowanie skutków wpływu regulacji na sektor finansów publicznych w poszczególnych latach od wejścia w życie zmian ustawy, ze względu na brak dodatkowych danych. Dochody budżetu państwa z tej noweli w okresie 10-letnim przyjęto na poziomie 13,03 mld zł.

  Korzyści dla budżetu państwa wynikać mają z wyższych wpływów z podatku VAT związanego z zakupem pojazdów o napędach elektrycznych i gazowych, których cena przewyższa pojazdy z napędami konwencjonalnymi.

  "Ustawa wpłynie na zmniejszenie poziomu konsumpcji paliw płynnych i wzrost zużycia energii elektrycznej, co skutkować będzie zmniejszeniem wpływu do budżetu państwa z tytułu podatków paliwowych, gdyż tej różnicy nie pokryje wzrost konsumpcji energii elektrycznej (która z zasady ma być tańsza niż paliwa konwencjonalne)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Ze względu na niższe koszty eksploatacji pojazdów elektrycznych należy spodziewać się też oszczędności wydatków ich użytkowników, ale jednocześnie zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu podatku VAT.

  "Wydatki budżetu państwa potencjalnie zostaną zrównoważone większymi wpływami na skutek rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, jak i […] zmniejszeniem wydatków" - podano także.

  Koszt wymiany floty przedsiębiorstw świadczących usługi transportu publicznego zostanie w  znacznym stopniu przełożony na jednostki samorządu terytorialnego (JST). Koszt wymiany floty operatorów świadczących usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz usług wywozu odpadów powinien zostać złagodzony przez dodatkowe instrumenty wsparcia.

  W przypadku środków komunikacji miejskiej i międzymiastowej - koszty poniosą głównie JST.

  Przyjęto, że w pierwszym okresie (od 2 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku) zostanie osiągnięty poziom ok. 32% autobusów ekologicznych w łącznej liczbie autobusów objętych zamówieniami. W drugim okresie (od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2030 roku) prognozowane jest osiągnięcie udziału ok. 40,6%  tych autobusów. Docelowy udział ma - zgodnie z regulacjami unijnymi - wynieść jednak 46%, co oznacza, że w przypadku 5,4% autobusów w grę wchodziłby napęd inny niż energia elektryczna.

  Średni udział ekologicznych pojazdów lekkich w całkowitej liczbie nowych pojazdów w pierwszym okresie wyniesie 36,7%, natomiast w drugim - 23%, wobec wymaganego ogólnego poziomu 22%.

  Średni udział pojazdów ekologicznych w całkowitej liczbie pojazdów ciężarowych objętych zamówieniami w pierwszym okresie ma wynieść 15,7% (wobec wymaganego poziomu 7%), natomiast w drugim okresie wyniesie 12,1% ( wobec wymaganego dyrektywą poziomu 9%).

  (ISBnews)

 • 20.11, 08:43Sejm za nowelą o Funduszu Dróg Samorządowych i zwiększeniem finans. o 3 mld zł 

  Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającą m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę  i remont dróg w największych miastach. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mają zostać zwiększone o 3 mld zł.

  Nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych poparło 451 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

  Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

  Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach  2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

   (ISBnews)

 • 17.11, 12:31Rząd przyjął projekt wydłużający specustawę lotniskową do 2025 r.  

  Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zakładający wydłużenie korzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, będzie to możliwe do końca 2025 r." - czytamy w komunikacie.  

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie tego terminu było konieczne ze względu na kryzys, który dotknął branżę lotniczą z powodu pandemii COVID-19.

  Jak wskazują prognozy analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. będzie możliwe dopiero w 2024 r. Warunkiem będzie sytuacja, w której zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego, podano także.

  Modernizacja infrastruktury lotniskowej powinna być dostosowana do nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do przygotowania jej do zwiększonego ruchu pasażerskiego po powrocie do stanu sprzed pandemii.

  Dlatego też proponowane rozwiązania zakładają wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. , które ma pozwolić na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podsumowało CIR.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.11, 13:02Rząd chce w IV kw. wydłużyć termin specustawy lotniskowej do końca 2025 r. 

  Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie terminu składania wniosków przez zakładającego lotnisko użytku publicznego, zarządzającego lotniskiem użytku publicznego oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) do właściwego wojewody o zezwolenie na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał.

  Zgodnie z aktualnym brzmieniem specustawy lotniskowej, złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (czyli na budowę, przebudowę lub rozbudowę portu lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego) jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

  "Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w projekcie umożliwi ww. podmiotom dalsze korzystanie ze szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przewidzianych w przepisach specustawy lotniskowej, co pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmian w tym zakresie.

  Na podstawie przepisów specustawy lotniskowej realizowana będzie część inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego niezbędne jest wydłużenie terminu na składanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 10.11, 10:43Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od jutra 10 państw 

  Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od środy, 11 listopada, 10 państw (dotychczas 34) , wynika z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wśród nich znajdą się m.in. Armenia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Argentyna i Stany Zjednoczone (możliwe są międzylądowania samolotów z lotnisk, położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork). 

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe  dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 270 [w Polsce wg stanu na 2 listopada wynosił on 537,6], z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stanów Illinois i Nowy Jork.

  "Nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

  Wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia zarażeniem COVID-19 w trakcie lotu.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Bośni i Hercegowiny;

  2) Czarnogóry;

  3) Gruzji;

  4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  5) Republiki Argentyńskiej;

   6) Republiki Armenii;

  7) Republiki Kostaryki;

  8) Republiki Libańskiej;

  9) Republiki Macedonii Północnej;

  10) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 11 do 24  listopada 2020 r.

  (ISBnews)

 • 10.11, 09:53Rząd chce zwiększyć o 1,1 mld zł środki na przekop Mierzei Wiślanej w IV kw. 

  Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć o ponad 1,1 mld zł środki na budowę drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską do łącznej kwoty 1,98 mld zł do roku 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" planowane jest na IV kw.

  "Projektowana regulacja jest niezbędna do przeprowadzenia sprawnej realizacji Programu […] Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym (zgodnie z szacunkami GUS o około 26% w stosunku do roku 2015) oraz zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, wynikająca min. z przyjętych rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia uchwały" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dzięki nowelizacji uchwały wartość Programu ulegnie zmianie z obecnej kwoty 880 mln zł na kwotę 1 984 051 500 zł (zwiększenie o 1 107 465 980 zł).

  Nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r., jest min. likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, budowa mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego oraz budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich, podano także.

  Podkreślono, że w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu konieczne było zaprojektowanie przy obudowie rzeki Elbląg dłuższych niż pierwotnie zakładano ścianek szczelnych i mikropali kotwiących z uwagi na bardzo słabą nośność gruntów. Dodatkowo przewiduje się przebudowę dłuższego niż przewidywano pierwotnie odcinka rzeki (o około 2,5 km). Analizy środowiskowe wykazały również konieczność koagulacji górnej warstwy osadów w rzece Elbląg przed jej pogłębieniem z uwagi na bardzo duże stężenia azotanów i fosforanów w tej warstwie osadów rzeki.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 10:11Waloryzacja stawek opłaty elektron. zwiększy wpływy KFD o 726 mln zł do 2030 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie waloryzacji elektronicznej opłaty drogowej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego  (KFD) o 726 mln zł do 2030 roku, przy czym ma to nastąpić począwszy od roku 2022. Wówczas wpływ ten będzie większy o 63,31 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o autostradach płatnych i KRD, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych.

  Głównym celem tego rozwiązania jest zmiana sposobu opłat za przejazd autostradą i wprowadzenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. free flow. Ma to poprawić przepustowość i ograniczyć zatory. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją manualnego systemu poboru opłat (dalej: MSPO), oraz wyeliminować koszty utrzymania miejsc poboru opłaty.

  Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji stawek opłaty elektronicznej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego w okresie 10 lat o kwotę 726 mln zł, w tym w 2022 r. - o 63,31 mln zł, 2023 r.- o 73,08 mln zł, w 2024 r. - o 77,76 mln zł.

  W wyniki wejścia w życie projektowanej ustawy z KFD zostaną wydatkowane środki na:

  - prowizję od wydanych biletów autostradowych przez przedsiębiorców (przy założeniu, że 80% wpływów z opłaty za przejazd autostradą zostanie wniesione tym kanałem dystrybucji i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą ok 5,8 mln zł (rocznie). Wydatki te zostaną przeznaczone na kanały dystrybucji m.in. stacje benzynowe, czy aplikacje integrujące płatności

  - prowizję dla dostawców kart flotowych (przy założeniu utrzymania dotychczasowego zainteresowania korzystaniem z tego typu usług - opłaty elektroniczne wnoszone w ten sposób stanowią obecnie średnio 47,6 mln zł miesięcznie i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą 8,6 mln zł rocznie.

  Kontrolę nad uiszczaniem opłat będą sprawowali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy zatrudnieni w korpusie służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrola co do zasady będzie odbywała się na poziomie backoffice'u, a kontrola mobilna na drodze będzie stanowiła jej uzupełnienie. W projektowanej ustawie maksymalny limit wydatków w perspektywie 10-letniej został oszacowany na maksymalnym poziomie 113,6 mln zł.

  Jak podano w uzasadnieniu uwzględnia w szczególności szacowany koszt realizacji zadań kontrolnych dla obecnie eksploatowanych publicznych odcinków autostrad płatnych na poziomie 90,9 mln zł, tj. średnio 9,1 mln zł rocznie. Ustawa nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, bowiem obowiązki związane z realizacją nowych zadań na publicznych odcinkach autostrad płatnych będą realizowane bez zwiększania zatrudnienia i w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa corocznie na działanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  Opłaty za przejazd są dochodem Krajowego Funduszu Drogowego i są przeznaczane na budowę infrastruktury drogowej. Skutki finansowe (nominalne) zostały oszacowane przy uwzględnieniu, że od stycznia do września 2020 r. 85% wpływów z opłaty elektronicznej pochodziło od przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Polski.

  Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, ma zostać - jako opcja - wprowadzona w momencie uruchomienia nowego systemu, czyli od I kw. 2021 r.

  W przyszłym roku ma też zostać udostępniony wolny pas dla pojazdów ciężkich wnoszących opłatę elektroniczną.  Planowane jest wykorzystanie dwóch systemów - starego systemu ViaToll i nowego e-Toll - przez okres przejściowy, który ma wynieść ok. trzech miesięcy, czyli najprawdopodobniej II kw. 2021 r.

  Przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 13:09Rząd przyjął projekt noweli zwiększającej Fundusz Dróg Samorządowych o 3 mld zł  

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładający zwiększenie dofinansowania do Funduszu o 3 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z tych środków ma być finansowana m.in. budowa obwodnic na drogach wojewódzkich, budowa lub remont dróg w największych miastach oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

  "Rada Ministrów chce zwiększyć dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

  Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

   Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie także finansowana budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych.

  Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa);
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania);
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów), podano także.

  W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało: ponad 1,1 tys. zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł, ponad 3,1 tys. zadań gminnych na kwotę 2,1 mld zł

  W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma zostać dofinansowanych:

  • 623 zadań powiatowych na kwotę ponad 1,2 mld zł
  • 1 674 zadań gminnych na kwotę prawie 1,5 mld zł.

  Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 12:34Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt dot. zmiany poboru opłat na autostradach 

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce w IV kwartale przyjąć projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładający zmianę sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Takie rozwiązanie jest niezbędne dla poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. 'free flow'. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją Manualnego Systemu Poboru Opłat, oraz wyeliminować koszty utrzymania Miejsc Poboru Opłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dotychczasowy system służący do poboru opłaty elektronicznej wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC) musi zostać wygaszony do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że pojazdy, korzystające obecnie z urządzeń pokładowych (OBU) w tej technologii, nie będą mogły być obsłużone automatycznie w miejscach poboru opłat.

  Przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej i tym samym uniknięcie konieczności zatrzymania i pobierania biletu w miejscu poboru opłat. Obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają 1 grudnia 2021 r.

  Dla użytkowników korzystających z autostrad płatnych planowane jest wprowadzenie dwóch możliwości uiszczenia opłat za przejazd autostradą:
  - poprzez  zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady;
  - na podstawie  przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) i rozliczenia opłaty analogicznie jak w przypadku pojazdów ciężkich (w przypadku wyboru tej metody, użytkownik będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia odpowiedniego urządzenia lub aplikacji).

  Zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Użytkownik będzie mógł zarejestrować się w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i wnieść opłatę poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń - za pomocą dogodnych metod płatności np. kart flotowych. Wybór sposobu opłaty za przejazd autostradą będzie należał do użytkownika.

  W zakresie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi tzw. kart flotowych projekt wprowadzi definicję dostawcy kart flotowych oraz możliwość korzystania z usług profesjonalnych podmiotów wyspecjalizowanych w obsłudze pojazdów kierowców.  Dodatkowo pojawi się możliwość wykonywania obowiązków związanych z wnoszeniem opłaty przez dostawcę kart flotowych (w tym rejestracji i aktualizacji danych w rejestrze), w imieniu właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu. Zakłada się również odpowiedzialność dostawcy kart flotowych za nieuiszczenie opłaty przez właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem tzw. "postpaid".

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:38Rząd przyjął projekt, upraszczający monitorowanie wyrobów zwolnionych z akcyzy 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zakładający uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wprowadzona zostanie także centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, czy Policji" - czytamy w komunikacie.

  Wśród najistotniejszych rozwiązań jest objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych): niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  Projekt zawiera także uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

  Założono także przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do dostaw wyrobów akcyzowych.

  Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r., podano także.

   Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:25Rząd przyjął projekt uproszczeń rozliczenia VAT i ułatwień dla eksporterów 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy, zakładający uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT, wprowadzenie zmian dotyczących m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorców, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT. W celu uproszczenie rozliczania podatku wprowadzono pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT).

  "Pakiet Slim VAT zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Slim VAT jest programem pilotażowym, powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. […] Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany mają zostać wprowadzone w  obszarach:

  • Fakturowania - proponowana jest likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • Ułatwień dla eksporterów - planowane jest wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów - z 2 na 6 miesięcy.
  • Wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym - wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • Korzyści finansowych dla przedsiębiorców - wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT "na bieżąco" do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

  Doprecyzowanie mają zostać konstrukcje VAT, m.in. w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), JPK, wykazu podatników i kas rejestrujących.

  Projekt zakłada rozszerzenie ochrony związanej z udzieleniem Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU, wprowadzenie ograniczeń ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Zaplanowano 5-letni okres ważności WIS.

  Wprowadzono szereg zmian doprecyzowujących dotyczących m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT - wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

  Doprecyzowano także przepisy, dotyczące nowego JPK_VAT, polegające na wprowadzeniu - w zakresie kar za błędy w ewidencji - odesłania do stosowania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

   W zakresie Tax Free wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego, podano także.

  Rozwiązania te - w ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu - wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców. Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej  (PUESC) od lipca 2021 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach (m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free).

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:22Rząd przyjął program inwestycyjny dla CPK na l. 2020-2023 o wartości 12,8 mld zł 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. CPK, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł.

  "Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy, podkreślono.

  "Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

  -  Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

  -  W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

  -  Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (ISBnews)

 • 28.10, 12:11Rząd ma zająć się dziś m.in. projektami dot. promocji offshore i I etapu CPK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz projektem uchwały Rady Ministrów, dotyczącym pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023, wynika z informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada dwufazowy model systemu wsparcia i  przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW. Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Zgodnie z obecnym projektem planuje się (w poprzednim było to 4,6 GW).

  Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid).   oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r. Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty mają być widoczne aż do roku 2058

  Planowane jest także przyjęcie przez Radę Ministrów projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", którego wnioskodawcą jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi tutaj o fazę  przygotowawczą, obejmującą m.in. etap planowania i opracowania projektu przedsięwzięcia, które ma składać się  z  ponad 120 budynków i budowli. Terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m2 ma być jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

  Niezbędne będzie też zainstalowanie zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM. Wszystkie te systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku. W ramach pierwszego etapu programu inwestycyjnego opracowane mają zostać fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskane niezbędne decyzje administracyjne. Głównym celem ma być szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań, określenie optymalnego planu jego realizacji, harmonogramów i budżetów poszczególnych projektów, a także sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

  W porządku obrad Rady Ministrów znalazły się także projekty ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających. Zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł  dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

  Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień dla eksporterów dla zastosowania stawki 0% dla towarów zaliczkowanych z 2 do 6 miesięcy. Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi), po zmianach będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT. Wydłuża też termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

  Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej zakłada zintegrowanie działań organów w zakresie ochrony interesów klientów rynku finansowego i przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z projektem, prezes UOKiK otrzymałby szereg nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, miałby możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających z reklamacji. Planowane jest także rozszerzenie źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto zakłada objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

  Projekt wydłuża do 12 stycznia 2021 r. termin, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD) do dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 13:30TLP zaskarżył pakiet mobilności do TSUE; szanse rozpatrzenia ocenia na 40-45% 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej na część regulacji dotyczących tzw. Pakietu Mobilności, które - w ocenie związku - ograniczają konkurencję na unijnym rynku przewozowym, poinformował prezes Maciej Wroński.

  "Zdecydowaliśmy się złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy z wnioskiem o stwierdzenie nieważności regulacji. [Wcześniej] wykorzystaliśmy wszystkie możliwości polityczne i eksperckie. Szanse, że skarga w ogóle zostanie przyjęta są na poziomie 40-45%, niemniej jednak spróbowaliśmy" - powiedział Wroński podczas wideokonferencji.

  Poinformował, że podobną skargę złożył rząd Węgier oraz - według nieoficjalnych informacji Związku - rządy Polski, Litwy i Bułgarii.

  Prawnik i ekonomista współpracujący z TLP przy przygotowaniu wniosku Artur Nowak-Far zwrócił uwagę, że najważniejszym argumentem motywującym skargę jest naruszenie zasady proporcjonalności przewidzianych w pakiecie środków ochrony pracowników w stosunku do wyznaczonego celu.

  "Środki służą raczej do tego, by zniechęcić przewoźników z państw peryferyjnych [w tym Polski]" - ocenił Nowak-Far.

  Związek zaskarżył zarówno część przepisów z pakietu, które weszły w życie w sierpniu br. jak i całe rozporządzenie dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika mające obowiązywać od lutego 2022 r. i inne przyszłe regulacje. 

  W szczegółach, Związek skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I następujących aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym L 249 z 31 lipca 2020 r.:

  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;

  - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

  Pierwszy z wymienionych aktów prawnych zmienia zasady dostępu do zawodu i rynku przewoźnika drogowego, prowadzając m.in. obowiązek powrotu pojazdów co 8 tygodni do państwa siedziby przewoźnika, konieczność pracy kierowców w centrum operacyjnym przewoźnika położonym w państwie jego siedziby, czy też 4 dniowy okres przerwy pomiędzy podjęciem kolejnych operacji kabotażowych.

  W przypadku tego rozporządzenia naruszone zostały - i to, zdaniem Związku, rażąco - zasady proporcjonalności, zasady pewności prawa, a także postanowienia art. 26 ust. 1 TFUE. Instytucje UE nie spełniły warunku przyjmowania środków w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego UE zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów. Naszym zdaniem naruszyły także art. 11 TFUE, który wymaga, by przy ustaleniu i realizacji polityk i działań Unii, brano pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego, ocenił Nowak-Far.

  Podobne zarzuty dotyczą drugiego z tych aktów prawnych, dyrektywy ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców wykonujących transport drogowy i ich pracodawców. W ocenie TLP dyrektywa w sposób rażący narusza m.in. zasady równości wobec prawa i proporcjonalności.

  Przykładem może być tutaj dwóch kierowców wykonujących przewóz pasażerów na tej samej trasie Warszawa-Rzym takim samym pojazdem i w tych samych godzinach. Jeden z nich zatrzyma się dwa razy na trasie w celu wysadzenia lub zabrania pasażerów w państwie tranzytowym i jego praca objęta będzie przepisami o delegowaniu. Drugi zatrzyma się tylko raz, a wtedy jego wynagrodzenie podlegać będzie wyłącznie regulacjom krajowym. W tym stanie rzeczy pracownik, którego interesy socjalne ma rzekomo zabezpieczać przyjęte przez Unię Europejską nowe prawo, nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego wysokość jego wynagrodzenia ma zależeć tylko i wyłącznie od tego, ile razy i gdzie zatrzymał się w celu załadunku/rozładunku przewożonych towarów lub zabrania pasażerów, skoro co do zasady wykonuje taką samą pracę, co jego kolega, wyjaśniono.

  Zdaniem Wrońskiego, ta dyrektywa nie kieruje się kryteriami socjalnymi, ale wyłącznie rynkowymi i de facto ma na celu ochronę rynków krajowych bogatych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  TLP wniosła także o stwierdzenie nieważności art. 1 pkt 6 lit. d)  oraz art. 1 pkt 15 i art. 2 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

  Pierwszy z zaskarżonych przepisów wprowadza obowiązek powrotu kierowców do centrum operacyjnego przewoźnika lub do miejsca zamieszkania co 4 lub 3 tygodnie. Według Związku, nakładanie obowiązków na pracodawcę i pracownika wskazujących, gdzie ów pracownik ma rozpoczynać przysługujący mu odpoczynek jest sprzeczne z zasadą wolności wykonywania pracy określoną w art. 15 ust. 2 Karty Praw Podstawowych. Jego zdaniem, przepis ten narusza także zasadę proporcjonalności. Jest także sformułowany w niewłaściwy sposób, co umożliwia różną jego interpretację, a tym samym stwarza po stronie adresatów norm brak pewności co do obowiązującego prawa.

  Kolejne dwa zaskarżone przepisy dotyczą wydłużenia okresu posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym służbom zapisów z tachografu do 56 dni oraz obowiązku wymiany (retrofitingu) tachografów zainstalowanych w dotychczas używanych przez przewoźników pojazdach. W ten sposób nawet obecnie najnowsze, wyprodukowane w tym roku tachografy, już za około 5 lat będą musiały obowiązkowo być wymienione na tachografy inteligentne II generacji, których jeszcze nie ma nawet na rynku.

  "Zakładając, że średnia cena nowego tachografu wynosi około 1000 euro, a w całej Unii przewoźnicy zaangażowani w przewozy międzynarodowe wymienią tachografy w około 2,7 mln pojazdów, to koszt tej obowiązkowej wymiany wyniesie ok. 2,7 mld euro. Czy nie można było rozłożyć tej operacji na co najmniej 10 lat, tak aby w sposób naturalny część tego taboru została wymieniona na nowy już z zainstalowanymi nowymi urządzeniami?" - komentuje TLP.

  TLP w swojej skardze podkreśla, że zaskarżone naruszenia swobód i zasad traktatowych mają skutki kumulacyjne, które de facto dyskryminują część uczestników jednolitego rynku pochodzących z peryferyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Bierze się to stąd, że przyjęte regulacje (w szczególności te, które odnoszą się do nieuzasadnionych gospodarczo obowiązków powrotów taboru i pracowników do baz eksploatacyjnych) nie uwzględniają geograficznej struktury rynku, w której popyt na usługi transportowe kumuluje się w jego środku (tj. w Holandii, Belgii, Luksemburgu, wschodnich prefekturach Francji, zachodnich i południowych landach Niemiec i Austrii oraz w północnych Włoszech), zaś - w podaż usług transportowych ukształtowana w wyniku wolnej i uczciwej, w warunkach stosowania międzynarodowych i unijnych reguł prawnych, konkurencji - w państwach znajdujących się na wschodnich rubieżach UE, w szczególności w Bułgarii, na Litwie, w Rumunii, w Polsce i na Węgrzech, zakończono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 27.10, 10:51Rząd zdecydował, że kolejny zakaz międzylądowania obejmie 34 państwa 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od środy, 28 października, obejmie 34 państwa (dotychczas 29). Na liście nie będzie jak dotychczas państw Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy. Pojawią się na niej natomiast Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia Północna, Maroko, Honduras czy Nepal. Zakaz międzylądowania zostanie utrzymany w stosunku do m.in. Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii, Czarnogóry, Gruzji czy Armenii.

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) -  trafiło już do podpisu premiera.

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe  dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 90. Zakaz nie dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen, Rosji oraz Ukrainy.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, podano także.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  Współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Belize;

  2) Bośni i Hercegowiny;

  3) Czarnogóry;

  4) Federacyjnej Republiki Brazylii;

  5) Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu;

  6) Gruzji;

  7) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  8) Królestwa Bahrajnu; 9) Królestwa Marokańskiego;

  10) Państwa Izrael;

  11) Państwa Katar;

  12) Państwa Kuwejt;

  13) Państwa Libia;

  14) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

  15) Republiki Albanii; 16) Republiki Argentyńskiej;

  17) Republiki Armenii; 18) Republiki Chile;

  19) Republiki Hondurasu;

  20) Republiki Iraku;

  21) Republiki Kolumbii;

  22) Republiki Kostaryki;

  23) Republiki Libańskiej;

  24) Republiki Macedonii Północnej;

   25) Republiki Malediwów;

  26) Republiki Mołdawii;

  27) Republiki Panamy;

  28) Republiki Paragwaju;

  29) Republiki Peru;

  30) Republiki Tunezyjskiej;

  31) Republiki Zielonego Przylądka;

  32) Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  33) Sułtanatu Omanu;

  34) Wspólnoty Bahamów.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 28 października do 10 listopada 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 23.10, 14:40Rząd chce przyjąć nowelę z nowymi narzędziami wsparcia elektromobilności w I kw. 

  Warszawa, 23.10.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju elektromobilności oraz ekologicznego transportu poprzez stworzenie bodźców dla branży, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W projektowanych przepisach stworzone zostały […] narzędzia, po wprowadzeniu których spodziewany jest szybszy rozwój elektromobilności oraz ekologicznego transportu poprzez stworzenie bodźców dla branży oraz obywateli" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowane jest wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców oraz możliwości ustanawiania takich stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców (te liczące ponad 100 tys. mieszkańców miałyby taki obowiązek). Dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref mają zostać wprowadzone specjalne oznaczenia. Na teren strefy będzie mogło wjechać więcej takich pojazdów niż dotychczas.

  Samorządy wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będą mogły - w ramach ściśle określonej procedury - wyznaczać uprzywilejowane pasy ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach, w miejscach, gdzie występują stałe utrudnienia w jego płynności. Pojazdy niskoemisyjne o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i autobusy) miałyby zostać zwolnione z opłat drogowych i środowiskowych.

  Planowane jest umożliwienie instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych (przepisy określą przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia może wydać decyzję odmowną). W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne będzie uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

  Projektowane przepisy dotyczą także rozszerzenia uprawnień posiadanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego o możliwość przeprowadzania kontroli okresowych i doraźnych stacji ładowania oraz punktów ładowania, doprecyzowania przepisów regulujących, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT oraz doprecyzowania definicji stacji ładowania.

  Wprowadzają obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania (z wyznaczeniem podmiotu nadającego kody oraz określenie zasad ich wydawania). Dookreślają także definicję współdzielenia (obecnie rozwija się system polegający na krótkoterminowym najmie pojazdu samochodowego, odbywający się za pomocą platform i aplikacji, tzw. carsharing).

  Dodatkowo ma zostać opracowany system zachęt dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach. Planowane jest wprowadzenie przepisów dotyczących amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 12:18Rząd chce przyjąć program bezpiecznej infrastruktury drogowej w I kw. 2021 

  Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd chce stworzyć specjalny program, którego celem ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej poprzez realizację szeregu inwestycji na terenie całego kraju, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024" planowane jest na I kw. 2021 r.

  "Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024" - czytamy w uzasadnieniu.

  Program został przygotowany z uwagi na konieczność zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie planowanych do realizacji zadań.

  Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Celami szczegółowymi są zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, podano także.

  Cele te - jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych RM - mają zostać zrealizowane poprzez realizację inwestycji drogowych, zakładających m.in.:

  - poprawę warunków widoczności pieszego/rowerzysty przez kierowcę oraz pojazdów przez pieszych/rowerzystów na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerzystów,

  - oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów, a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich,

  - rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, rozdzielanie ruchu rowerów od ruchu innych pojazdów i pieszych,

  - podnoszenie parametrów użytkowych nawierzchni infrastruktury dla pieszych i rowerów,

  - wykonywanie peronów na przystankach oraz bezpiecznych dojść do peronów,

  - budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych,

  - przebudowę skrzyżowań, budowa lewoskrętów, budowa kładek dla pieszych,

  - montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

  - poprawę warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,

  - likwidację punktów kolizyjnych na jezdniach a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,

  - poprawę geometrii skrzyżowań dróg, likwidację dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych o co najmniej czterech pasach ruchu, wprowadzanie przekroju 2+1 poprzez wykonywanie dodatkowych, naprzemiennych pasów ruchu do wyprzedzania,

  - wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni,

  - oświetlanie lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc na jezdniach - poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,

  - uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 11:28Rząd chce przyjąć rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących CPK w IV kw. 

  Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w IV kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Obowiązek wydania takiego rozporządzenia wynika z ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z 10 maja 2018 r.

  "Celem rozporządzenia jest określenie listy inwestycji towarzyszących, która stanowić będzie element 'Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny na lata 2020-2023' – będącego dokumentem wykonawczym, ustanawiającym ramy finansowe przedsięwzięć powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym" - czytamy w uzasadnieniu.

  Inwestycjami towarzyszącymi mogą być inwestycje celu publicznego, w szczególności linie kolejowe i drogi publiczne, mające znaczenie dla szeroko rozumianego prawidłowego funkcjonowania CPK oraz rozwoju i integracji aglomeracji znajdujących się w sąsiedztwie Portu, a także urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 12:56Rząd zdecydował, że kolejny zakaz międzylądowania obejmie 29 państw 

  Warszawa, 13.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała, że zakaz międzylądowania od środy, 14 października, obejmie 29 państw. Na liście nie będzie państw Unii Europejskiej i Ukrainy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Znajdą się na niej natomiast m.in. Brazylia, Stany Zjednoczone, Mołdawia, Czarnogóra, Gruzja czy Armenia.

  "Od 14 października 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 90 (według stanu na 5 października 2020 r.). Zakaz nie będzie dotyczył Unii Europejskiej oraz Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

  Zakaz nie będzie dotyczył państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, podano także.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  Współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  Belize;

  Czarnogóry;

  Federacyjnej Republiki Brazylii;

  Gruzji;

  Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  Królestwa Bahrajnu;

  Kooperacyjnej Republiki Gujany;

  Państwa Izrael;

  Państwa Katar;

  Państwa Kuwejt;

  Państwa Libia;

  Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

  Republiki Argentyńskiej;

  Republiki Armenii;

  Republiki Chile;

  Republiki Iraku;

  Republiki Kolumbii;

  Republiki Kostaryki;

  Republiki Libańskiej;

  Republiki Malediwów;

  Republiki Mołdawii;

  Republiki Panamy;

  Republiki Paragwaju;

  Republiki Peru;

  Republiki Tunezyjskiej;

  Republiki Zielonego Przylądka;

  Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  Sułtanatu Omanu;

  Wspólnoty Bahamów.

   Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 14 do 27 października 2020 r.

  (ISBnews)