Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.12, 10:08Morawiecki: Mechanizm ograniczania cen energii dla stoczni przedstawimy w ciągu kilku tyg. 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie mechanizmu ograniczania cen energii dla stoczni i portów, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe rozwiązania mają zostać zaprezentowane w ciągu kilku tygodni.

  "Koszty energii ograniczyliśmy dla małych i średnich firm, ograniczamy je dla firm energochłonnych, ale pomiędzy tymi sektorami gospodarki są duże firmy, takie jak stocznie, takie jak przemysł morski, przemysł stoczniowy, przemysł portowy, które również muszą mieć możliwość skorzystania z mechanizmów ograniczających bardzo wysokie ceny" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Poinformował, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał w tej sprawie z szefami spółek energetycznych.

  "Będziemy wypracowywać mechanizmy, które ograniczą wysokie ceny energii dla stoczni. Mam nadzieję, że najbliższe kilka tygodni przyniesie akceptowalne dla tego przemysłu rozwiązania w tym zakresie" - podkreślił premier.

  (ISBnews)

 • 02.12, 09:00Sejm za większością poprawek do noweli o udziale Polski w SIS 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, która wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między Strażą Graniczną, policją, organami celnymi oraz organami imigracyjnymi.

  Poprawki miały głownie charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z Systemu Informacji Schengen do prawa Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z rozporządzeń unijnych.

  Wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między organami krajowymi, a w zwłaszcza Strażą Graniczną, policją, organami celnymi, organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, ściganie oraz nadzór nad wykonywaniem kar.

  Rozszerza m.in. katalog przedmiotów, których mogą dotyczyć wpisy do Systemu Informacji Schengen. Wskazuje też podmiot weryfikujący dane biometryczne; uprawnienie to ma przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

  System Informacyjny Schengen (SIS) to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.   

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:55Sejm odrzucił senackie veto dot. dofinansowania WORD-ów 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzającej możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

  Za wnioskiem o odrzucenie veta głosowało 222 posłów, przeciw było 221.

  Nowelizacja wskazuje możliwość przekazywania dotacji celowych albo podmiotowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetu województwa na realizację zadań publicznych.

  Dotacje dla WORD mają być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania ma być określany nie jak dotychczas w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa..

  Maksymalne stawki opłat mają być co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszanego przez GUS.

   (ISBnews)

 • 02.12, 08:10Sejm przyjął ustawę ws. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen gazu poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

  Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. 

  Zgodnie z nowelą, w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Zamrożenie taryfy będzie obowiązywało dla wszystkich odbiorców, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

  Jednocześnie nowela zakłada rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, sprzedających gaz po cenach maksymalnych.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  W OSR podano, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł.

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:20Sejm znowelizował ustawę o akcyzie wydłużając zwolnienie dla aut z wtyczką do 2029 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku akcyzowym, wydłużając m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. Za ustawą głosowało 250 posłów, przeciw było 11, a 177 wstrzymało się od głosu.

  W trakcie prac w komisji wprowadzono poprawkę, zakładającą wyłączenie do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników. Jednocześnie utrzymano obowiązek zamieszczania przez sprzedawców informacji w sprawie takiego zwolnienia.

  Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, zakładające:

  - wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm3 (dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.);

  - wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej - do 31 stycznia 2024 r. (rozwiązanie to  ma zapewnić podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej);
  - wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;
  - uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;
  - rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego, czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie (wprowadzenie sposobu ewidencjonowania produkcji energii z OZE w przypadku braku urządzeń pomiarowych);
  - wyłączenie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, produkujących energię z OZE w różnych jej jednostkach organizacyjnych z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

  Wprowadzane nowelą zmiany w Ordynacji podatkowej zakładają:

  - określenie terminu, w którym jest wnoszona opłata główna z tytułu zawarcia porozumienia inwestycyjnego – 30 dni od dnia zawarcia porozumienia inwestycyjnego;
  - ułatwienia przy dokonywaniu płatności w e-Urzędzie Skarbowym z użyciem innych niż polecenie przelewu instrumentów płatniczych (np. w oparciu o kody autoryzujące); nowelizacja wprowadza obowiązek oświadczania przez podatnika przed dokonaniem płatności, że środki na zapłatę podatku pochodzą z rachunku tego podatnika; organ podatkowy będzie zwolniony z obowiązku weryfikacji każdej płatności, ale taka weryfikacja ciągle będzie możliwa;

   - możliwość zapłaty podatku w inny sposób bezgotówkowy niż polecenie przelewu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:
  - umożliwienia wykorzystania serwisu e-Urząd Skarbowy na potrzeby doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dla tzw. podatników bezgotówkowych;
  - wydłużenie o rok do dnia 31 grudnia 2023 r. możliwości wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

  Nowela zakłada także przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 01.12, 15:08Rząd chce zwiększyć budżet Krajowego Programu Kolejowego o 100 mln zł na lata 2023-2024 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu Krajowego Programu Kolejowego o 100 mln zł w latach 2023-2024 oraz przesunięcie w ramach programów operacyjnych 128,4 mln zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku planowane jest na grudzień.

  "Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, zwanego dalej 'KPK', w zakresie zabezpieczenia środków na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, który jest skutkiem m.in. toczącej się wojny w Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

  W toku procedowania projektowanej uchwały dopuszcza się możliwość aktualizacji KPK w odniesieniu do inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zabezpieczenia finansowania tego planu przez Polski Fundusz Rozwoju do czasu pozyskania środków z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), podano także.

  Projektowane rozwiązania zakładają zwiększenie o dodatkowe 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz przesunięcie 128,4 mln zł pochodzących z dokapitalizowania z lat 2023-2024 na rok 2022 z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

  (ISBnews)

 • 30.11, 09:43Senat odrzucił nowelę prawa o ruchu drogowym dot. dofinansowania WORD-ów 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami, wprowadzając możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

  Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 51 senatorów,  przeciw było 42, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakładała możliwość przekazywania dotacji celowych albo podmiotowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetu województwa na realizację zadań publicznych.

  Dotacje dla WORD miały być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania miały by ć określane nie jak dotychczas w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa..

  Maksymalne stawki opłat miały być co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszanego przez GUS.

   (ISBnews)

 • 30.11, 09:37Senat za nowelą o udziale Polski w Systemie Informacyjnym Schengen z poprawkami 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, która wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między Strażą Graniczną, policją, organami celnymi oraz organami imigracyjnymi.

  Poprawki miały głownie charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Za nowelizacją głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z Systemu Informacji Schengen do prawa Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z rozporządzeń unijnych.

  Wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między organami krajowymi, a w zwłaszcza Strażą Graniczną, policją, organami celnymi, organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, ściganie oraz nadzór nad wykonywaniem kar.

  Rozszerza m.in. katalog przedmiotów, których mogą dotyczyć wpisy do Systemu Informacji Schengen. Wskazuje też podmiot weryfikujący dane biometryczne; uprawnienie to ma przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

  System Informacyjny Schengen (SIS) to nowoczesne narzędzie informatyczne dające gwarancję bezpieczeństwa. SIS  to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.   

  (ISBnews)

 • 28.11, 09:50Koszt rekompensat z powodu maksymalnej gazu to ok. 29 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego oraz rekompensatami podatku VAT (1 mld zł).

  Projekt ustawy został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

  "Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 29 mld zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego" - czytamy w OSR.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh, podano także.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  Jak wskazano w OSR, saldo wpływu na sektor finansów publicznych wyniesie ogółem w 2023 r. - 28 613,9 mln zł oraz 3 307,9 mln zł w 2024 r.

  Przeniesienie części wydatków na 2024 r. wynika z terminów rozliczeń wynikających z projektu, uzasadniono.

  Dodatkowo, z związku z nowymi zadaniami przewidywanymi w ustawie dla prezesa URE, w projekcie przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonywanie tych zadań w łącznej kwocie 21,512 mln zł w latach 2023-2032.

  (ISBnews)

 • 28.11, 08:21Rząd przyjął projekt dot. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Atak Rosji na Ukrainę spowodował zaburzenia na europejskim rynku gazu ziemnego. Państwa UE musiały zmierzyć się z bezprecedensową sytuacją, w której wywołany kryzys energetyczny doprowadził do destabilizacji dotychczasowych zasad na rynku paliw gazowych" - czytamy w komunikacie.

  Krajowy rynek, jako część unijnego rynku energii, podlega ogólnoeuropejskiemu trendowi wzrostu cen gazu ziemnego, podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania w projektowanej regulacji:

  - w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych;

  - ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe;

  - zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy;

  - cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych;

  - najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego);

  - równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury;

  - w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

  (ISBnews)

 • 25.11, 15:49Moskwa: Zamrożenie taryfy gazowej na poziomie z 2022 r. plus VAT, dodatek dla najuboższych 

  Warszawa, 25.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zamrożenie w przyszłym roku taryfy gazowej na poziomie z tego roku wraz z podatkiem VAT, którego równowartość będzie mogła podlegać zwrotowi w przypadku, gdy dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2,1 tys. zł, a  w gospodarstwie wieloosobowym - 1,5 tys. zł, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Zamrożenie taryfy gazowej ma dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od kryterium dochodowego. Koszt regulacji wraz z rekompensatami dla podmiotów dostarczających gaz ma sięgać ok. 30 mld zł.

  Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w najbliższych godzinach.

  "Tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe rozwiązania. Ta ustawa jest konsultowana w rządzie. […] Zostanie w ciągu najbliższych godzin przyjęta. Podstawowe założenia ustawy gazowej to jest zamrożenie, 100% zamrożenie taryfy gazowej - stawki, którą zapłacą gospodarstwa domowe na poziomie tego roku. Mówimy o kwocie netto" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej w Pniewach.

  "Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy" - dodała.

  Jedyną zmianą - jak wskazała minister - ma być powrót do taryfy podatku VAT.

  "Tak, jak w ostatnim czasie komunikowaliśmy, KE oczekuje od nas przywrócenia VAT-u, więc od początku roku 2023 r. ten VAT również do taryfy gazowej wróci i to będzie jedyna zmiana w stosunku do rachunku z 2022 r." - dodała.

  Będzie można zwrócić się do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku, który wpłynie do polskich rodzin w 2023 r.

  Zapowiedziała, że regulacja zakłada "zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku" rodzin z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. VAT ma być zwracany na podstawie faktury.

  Szacowany koszt regulacji to ok. 30 mld zł.

  (ISBnews)

 • 22.11, 15:58Rząd będzie dalej analizować projekt ustawy dot. ceny maksymalnej na gaz 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Rząd omówił na dzisiejszym posiedzeniu projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd omówił także projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz" - czytamy w komunikacie.

  Jak informował wczoraj minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, projekt ten zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektowane przepisy mają:

  - ustalić maksymalną cenę paliw gazowych;

  - określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;

  - wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 21.11, 17:24Eurohold: Przykłady Hiszpanii i Portugalii pokazują, że cena max. na gaz nie sprawdza się 

  Warszawa, 21.11.2022 (ISBnews) - Po wprowadzeniu przez Hiszpanię i Portugalię maksymalnej cenę na gaz ziemny zużycie surowca w energetyce wzrosło. Europa, której chwilowo gazu nie brakuje, ale lada moment sytuacja może się odwrócić, powinna zmierzać w kierunku ograniczenia zużycia, a nie dawać zachęty do jego większego wykorzystania, uważa Eurohold Bulgaria.

  W porządku obrad jutrzejszego posiedzenia polskiego rząd podano, że (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jak informował, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, projekt ten zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  "Padają propozycje ustalenia wspólnej polityki cenowej względem gazu, czego zwolennikiem jest również Polska. W przypadku rynku energii elektrycznej taki zabieg ma większy sens, bo de facto 'ścina się' ponadprzeciętne zyski firm energetycznych, które często produkowały energię bez wykorzystania gazu ziemnego. Jednak ustalenie maksymalnej ceny za gaz, może doprowadzić do braków surowca w tych momentach, w których będziemy go potrzebować najbardziej, czyli zimą. W Europie Hiszpania i Portugalia wprowadziły już maksymalną cenę na gaz ziemny, jednak skutek tych regulacji był odwrotny od zamierzonego - zużycie surowca w energetyce wzrosło. Europa, której chwilowo gazu nie brakuje, ale lada moment sytuacja może się odwrócić, powinna zmierzać w kierunku ograniczenia zużycia, a nie dawać zachęty do jego większego wykorzystania" - czytamy w komunikacie.

  Eurohold zwraca uwagę, że w odpowiedzi na rosnące ceny gazu ziemnego, a w następstwie energii elektrycznej, europejskie kraje wprowadzają mechanizmy kompensacyjne, których celem jest zmniejszenie kosztów zużycia prądu.

  Przykładowo Czechy ustaliły maksymalną cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i MŚP na poziomie 245 euro/MWh.

  "Rumunia uzależniła cenę energii elektrycznej od jej zużycia. Przy zużyciu nieprzekraczającym 100 kWh cena energii wyniesie 140 euro/MWh. W przypadku gospodarstw domowych cena rynkowa obowiązuje dopiero przy konsumpcji energii przekraczającej 300 kWH. Z kolei małe i średnie firmy płacą 200 euro/MWh przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną do 85% swojego średniego zużycia względem 2021 r." - czytamy dalej.

  "W Bułgarii, która w przeciwieństwie do Polski odnotowała niewielki wzrost kosztów energii elektrycznej, regulowana cena prądu dla gospodarstw domowych wynosi 42 euro/MWh, a proponowana cena dla małych i średnich firm ma osiągnąć w 2023 r. 100 euro/MWh" - napisano też w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 04.11, 18:55Sejm znowelizował ustawę prawo o ruchu drogowym dot. dofinansowania WORD-ów 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami, wprowadzając możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

  Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 228 posłów, 220 było przeciwnych, a czterech się wstrzymało.

  Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

  Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi. Nadzór nad wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego sprawuje zarząd województwa. WORD prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Ze względu na fakt, że część WORD-ów zgłaszała problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań, nowela  wprowadza możliwość przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych do WORD, na realizację zadań publicznych.

  Dotacje dla WORD mają być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania ma określić sejmik województwa, w drodze uchwały, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji zadań publicznych oraz dostępność środków na ten cel w budżecie województwa.

  Udzielenie dotacji ma następować na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

  Nowela zakłada także, że warunki wynagrodzenia egzaminatorów określa sejmik województwa, w drodze uchwały, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. Warunki te nie mogą być mniej korzystne niż dotychczasowe warunki wynagrodzenia egzaminatorów.

  Jak wskazano w uzasadnieniu, ze względu na wprowadzane regulacje dotyczące w szczególności możliwości przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD-ów może mieć wpływ na sektor finansów publicznych. Skala tego wpływu jest jednak obecnie trudna do oszacowania.

  (ISBnews)

 • 03.11, 10:02Projekt ustawy ws. ceny maksymalnej dla odbiorców gazu w 2023 r. trafił do wykazu prac RM 

  Warszawa, 03.11.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładający wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika z wykazu. Rząd planuje jego przyjęcie w IV kw.

  "Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu dla roku 2023 jest jednym ze środków zaradczych służących stabilizacji trudnej sytuacji na rynku paliw gazowych" - czytamy w wykazie.

  Zaproponowana i wdrażana w 2023 r. regulacja stanowi kontynuację ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych, jak również odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przy jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finansowego dla przedsiębiorstw energetycznych. Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej, podano także.

  Projektowana regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego.

  Mając na względzie, że aktualna sytuacja rynkowa jest wynikiem zdarzeń o szczególnym charakterze, a usunięcie ich efektów może okazać się procesem wieloletnim, istnieje pilna potrzeba wdrożenia specjalnych rozwiązań, których celem jest ochrona tych grup odbiorców, które są najbardziej narażone na ryzyko braku możliwości poniesienia rosnących kosztów zakupu paliw gazowych, gwarantując tym samym możliwość pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe na niezmiennym poziomie oraz zapewniając ciągłość funkcjonowania instytucji świadczących usługi użyteczności publicznej, wskazano.

  Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych zakładają:
  - zagwarantowanie w 2023 r. maksymalnej ceny paliw gazowych dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych),
  - utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków stabilizacji cen dla odbiorców taryfowych.
  Projektowane przepisy:
  - ustalają maksymalną cenę paliw gazowych;
  - określają sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
  - wyznaczają Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 28.10, 07:34Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych dot. doręczeń 

  Warszawa, 28.10.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń.

  Za nowelizacją głosowało 445 posłów, 1 był przeciwny, a czterech wstrzymało się od głosu.

   Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w noweli:

  - decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, co ma przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień oraz innych pism

  - doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania pism w postaci elektronicznej

  - wprowadzenie zmian dotyczących świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej.

  Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 25.10, 10:51Grupa posłów PiS chce zakazu zbywania przez SP akcji PSE, Gaz-Systemu oraz Polfy Tarchomin 

  Warszawa, 25.10.2022 (ISBnews) - Uzupełnienie listy spółek Skarbu Państwa objętych zakazem zbywania akcji lub praw z akcji o Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polska zakłada projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W projekcie proponuje się także powołanie pięcioosobowej Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

  Projekt, zgłoszony przez grupę posłów PiS, dostępny jest na stronie Sejmu.

  "Nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:[...] PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie; […] Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; […] Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" - czytamy w projekcie.

  Projekt zakłada, że spółki wskazane w art. 13 ust. 1 pkt 12, 23 i 31-33 [czyli PERN, PKN Orlen oraz PSE, Gaz-System i Polfa Tarchomin] uznaje za spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu.

  "Proponowane rozwiązania przewidują mechanizmy prewencyjnej ochrony interesów ww. spółek i ich akcjonariuszy, w tym także Skarbu Państwa, przed negatywnymi następstwami nieuzasadnionej utraty ciągłości sprawowania funkcji nadzorczych i zarządczych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Jak wskazano w okresie przemian na rynku energetycznym związanych z wdrażaniem tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz z uwagi na aktualną sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę "niezwykle istotne jest zagwarantowanie realizacji spójnej strategii spółek o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, zwłaszcza w ramach przedsięwzięć długofalowych, które umożliwią utrzymanie jej konkurencyjności oraz zapewnienie dostaw energii elektrycznej i paliw".

  "W warunkach występującego aktualnie zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa państwa kluczowe jest także stworzenie możliwości prowadzenia przez państwo skutecznej polityki lekowej, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych należy podjąć wszelkie działania mogące zapewnić ciągłość dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych" - czytamy.

  Uzasadnia to wpisanie spółek z branży farmaceutycznej na listę spółek wyłączonych z możliwości zbywania akcji należących do Skarbu Państwa oraz uznanie ich za spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, podano także.

  Podkreślono, że w przypadku spółek, których dotyczy projekt nieuzasadnione przerywanie ciągłości pełnienia funkcji w radzie nadzorczej i zarządzie przed upływem kadencji przenosi się niekorzystnie nie tylko na interesy spółki oraz jej akcjonariuszy, ale także na interes publiczny, polegający na zagwarantowaniu bezpieczeństwa państwa.

  Projekt zakłada, że kadencja organów nadzorczych i organów zarządzających tych spółek jest wspólna i trwa 5 lat. Natomiast odwołanie członków organów nadzorczych oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków organów zarządzających wszystkich spółek SP wymienionych w ustawie może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii pięcioosobowej Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

  Rada powoływana byłaby przez Sejm (trzy osoby), Senat (jedna osoba) oraz prezydenta (jedna osoba) na kadencję sześcioletnią.

  Projekt zakłada, że nowa regulacja miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, natomiast spółki SP miałyby sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

  (ISBnews)

 • 21.10, 15:01Rząd planuje nowelizację uchwały ws. rządowego programu wsparcia PLL LOT  

  Warszawa, 21.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. rządowego programu wsparcia PLL LOT, której celem jest wprowadzenie alternatywnych form zabezpieczenia pożyczki w miejsce zabezpieczenia dot. ustanowienia zastawów rejestrowych na samolotach, wynika z wykazy prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd nowelizacji planowane jest na IV kw.

  "Po przeprowadzonych uzgodnieniach i konsultacjach PLL LOT i PFR proponuje się w Programie wprowadzić następujące alternatywne formy zabezpieczenia pożyczki, które w miejsce zabezpieczenia dot. ustanowienia zastawów rejestrowych na statkach powietrznych zabezpieczenie to będzie obejmowało:
  - cesja praw z 15 umów leasingowych dotyczących statków powietrznych wraz z zobowiązaniem do objęcia ich pierwszorzędnym zastawem rejestrowym po formalnym przejściu prawa własności na rzecz PLL LOT;
  - pierwszorzędny zastaw rejestrowy na 22 znakach towarowych (słownych oraz słowno-graficznych) będących własnością PLL LOT;
  - zobowiązanie do ustanowienia pierwszorzędnego zastawu na każdym statku powietrznym wykupionym przez PLL LOT z leasingu" - czytamy w wykazie.

  Zmiana programu w zakresie określenia alternatywnego pakietu zabezpieczania spłaty pożyczki, umożliwi PLL LOT ich ustanowienia i w konsekwencji spowoduje ustanie przypadku naruszenia i naliczania podwyższonych odsetek.

  W grudniu 2020 r. na podstawie Programu PLL LOT, została udzielona pomoc publiczna celem łagodzenia skutków wynikających z pandemii COVID-19 - w postaci:
  - dokapitalizowania ze środków budżetu państwa w wysokości 1,126 mld zł;
  - pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w wysokości 1,8 mld zł.

  Wsparcie zostało zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z grudnia 2020 r.

  Zgodnie z postanowieniami programu zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi:
  - oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PLL LOT;
  - zastaw rejestrowy na silniku lotniczym Rolls Royce Trent 1000 B,
  - zastaw rejestrowy na 16 wytypowanych statkach powietrznych, podporządkowany wobec zaspokojenia względem podmiotów finansujących (leasingodawców) dane statki powietrzne.

  Z uwagi na odmowę ze strony instytucji finansujących zakup statków powietrznych, pomimo licznych rozmów przeprowadzonych zarówno przed jak i po zawarciu umowy pożyczki, ustanowienie zabezpieczeń w formie pierwotnie zakładanej nie było możliwe i spowodowało konieczność uzgodnienia alternatywnych form zabezpieczeń.

  Ponieważ w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy pożyczki, nie doszło do ustanowienia zabezpieczeń, PFR zgodnie z umową pożyczki, rozpoczął naliczanie odsetek za naruszenie umowy pożyczki.

  (ISBnews)

 • 19.10, 16:14PE za usytuowaniem stacji ładowania pojazdów co 60 km, tankowania wodoru co 100 km 

  Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski chce, by stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym znajdowały się co 60 km, a stacje tankowania wodoru - co 100 km, poinformował Parlament. Dzisiaj poparł projekt przepisów UE, których celem jest przyspieszenie powstawania stacji ładowania i alternatywnego tankowania (takich jak elektryczne lub wodorowe) dla samochodów osobowych, ciężarowych, pociągów i samolotów.

  Nowe przepisy są częścią pakietu "Fit for 55" czyli unijnego planu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

  Posłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych obowiązkowych celów krajowych w zakresie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. Państwa członkowskie będą musiały do 2024 roku przedstawić swój plan, jak je osiągnąć.

  "Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, do 2026 roku na głównych drogach UE co 60 km powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt ładowania samochodów elektrycznych. Ten sam wymóg ma dotyczyć stacji o większej mocy dla samochodów ciężarowych i autobusów na sieciach TEN-T. Wyjątki mają dotyczyć regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu" - czytamy w komunikacie.

  Posłowie proponują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru przy głównych drogach UE (co 100 km, a nie co 150 km, jak proponuje Komisja) i osiągnięcie tego celu szybciej (do 2028 r., a nie do 2031 r. jak chciała KE).

  Jak wynika ze stanowiska PE stacje tankowania alternatywnego powinny być dostępne dla wszystkich marek pojazdów, a płatności powinny być łatwe. Powinny one wyświetlać cenę za kWh lub za kg i powinna ona być przystępna i porównywalna. Posłowie chcą również, aby do 2027 roku powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach w całej Europie.

  Posłowie przyjęli także stanowisko w sprawie projektu unijnych przepisów dotyczących stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim. Parlament chce, aby sektor morski zmniejszył emisję gazów cieplarnianych (GHG) ze statków o 2% od 2025 r., 20% od 2035 r. i 80% od 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2020 r. (Komisja zaproponowała redukcję o 13% i 75%).

  Miałoby to zastosowanie w przypadku statków o pojemności brutto powyżej 5 000, zasadniczo odpowiedzialnych za 90% emisji CO2, do całej energii wykorzystywanej na pokładzie w portach UE lub pomiędzy nimi oraz do 50% energii wykorzystywanej podczas rejsów, w których port wyjściowy lub port docelowy znajduje się poza UE lub w jej regionach najbardziej oddalonych.

  Posłowie ustalili również cel w postaci 2% wykorzystania paliw odnawialnych oraz nakazali kontenerowcom i statkom pasażerskim korzystanie z zasilania z lądu podczas cumowania w głównych portach UE od 2030 roku. To znacznie zmniejszyłoby zanieczyszczenie powietrza w portach.

  Nieprzestrzeganie przepisów byłoby zagrożone karami. Przychody z nich miałyby trafiać do Funduszu Oceanicznego i przyczyniać się do dekarbonizacji sektora morskiego, efektywności energetycznej i zeroemisyjnych technologii napędowych.

  Mandat negocjacyjny w sprawie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych został przyjęty stosunkiem głosów 485 do 65 i 80 wstrzymujących się, a w sprawie zrównoważonych paliw morskich stosunkiem głosów 451 do 137 i 54 wstrzymujących się. Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi.

  (ISBnews)

 • 14.10, 16:07Moskwa: Projekt regulacji dot. taryf gazowych gotowy, rząd zajmie się nim w przyszłym tyg. 

  Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Projekt regulacji dotyczący taryf gazowych jest już gotowy i będzie przedmiotem obrad rządu w przyszłym tygodniu, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Jeżeli chodzi o ustawę gazową, ona jest już gotowa. Natomiast z racji pilności tej ustawy [o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, której projekt rząd przyjął dzisiaj] odłożyliśmy ją na kolejny tydzień.  W poniedziałek mamy pierwsze spotkanie konsultacyjne" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  "Co do kwoty [wsparcia] - będziemy ją komunikować w późniejszym czasie" - dodała.

  Minister zapowiedziała, że kontynuowane mają być takie instrumenty prawne, jak w bieżącym roku.

  "Niewątpliwie te instrumenty finansowe [jakie były stosowane w tym roku], będą również w tej ustawie niezbędne, pewnie w mniejszym stopniu, bo PGNiG staje się częścią grupy kapitałowej o dużym potencjale finansowych , niemniej jednak ta cena surowca jest ciągle nieprzewidywalna, że ta część rekompensaty i część wsparcia dodatkowego będzie częścią tej ustawy" - podkreśliła Moskwa.

  Doprecyzowała, że chodzi m.in. o takie rozwiązania jak pożyczki, zwolnienie z depozytu, instrumenty finansowe i rekompensata dla odbiorców indywidualnych.

  (ISBnews)