ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.07, 07:46Weber z MI: W fazie projektowania bądź budowy znajduje się obecnie 1 245 km dróg 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - W  fazie projektowania bądź budowy w ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do roku 2025" znajdują się obecnie 92 odcinki o łącznej długości 1 245 km, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wartość tych inwestycji szacowana jest na 66,2 mld zł.

  "W realizacji znajdują się 92 odcinki o długości 1245 km i wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego to  66,2 mld zł" - powiedział Weber podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

  Doprecyzował, że chodzi o te zadania, których realizacja jest "co najmniej w fazie projektu technicznego".

  "Jeśli chodzi o program budowy dróg krajowych rozpisany na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., oddaliśmy do użytkowania 2069 km dróg […] - łącznie to 159 odcinków realizacyjnych i wysokość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego to 75,8 mld zł" - wskazał wiceminister.

  Z kolei w  przetargach znajduje się 18 zadań o długości 264 km, a przygotowane środki w ramach Krajowego Funduszu Drogowego wynoszą 20,2 mld zł.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:26Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dotyczące bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:14Sejm za poprawkami Senatu do noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Poprawki miały głownie charakter doprecyzowujący.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 22:03Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o żegludze dot. jednolitych świadectw kwalifikacji 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, która dotyczy ona m.in. wprowadzenia jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji. Poprawki mają głównie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie odpowiednich procedur wydawania i przedłużania ważności dokumentów członków załóg statków, nowelizacji przepisów dotyczących uznawania dokumentów wydawanych przez inne państwa, określenia ram funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów, określenia procedur zawieszania i cofania kwalifikacji.

  Nowelizacja ma pozwolić na pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Ujednolicenie to ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, a także pozwolić na uznawanie ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych.

  (ISBnews)

 • 07.07, 21:58Sejm przyjął ustawę dot. delegowania kierowców w transporcie drogowym 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która ma zastosowanie do przewoźników drogowych, mających siedzibę w innym państwie i kierujących tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

  Za ustawą głosowało 438 posłów, przeciw było dwóch, a dziewięciu było przeciw. Wcześniej przyjęto kilka poprawek, w tym dotyczących sankcji za naruszenie przepisów.

  Zgodnie z ustawą, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) jest zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

  Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Do kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich używany będzie system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Przepisy ustawy określają obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców.

  System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa określa także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz egzekucji nałożonych sankcji.

  W przypadku, gdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, w ramach przewozu wykonuje jednocześnie kilka operacji transportowych, dla których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego zezwolenia, każda taka operacja transportowa wymaga osobnego zgłoszenia. Przy braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru zgłoszeń nastąpi obowiązek okazania nowego zezwolenia na dany przewóz przez przewoźnika zagranicznego.

  (ISBnews)

 • 04.07, 14:43Rząd za prezydenckim projektem dot. regulacji stanu prawnego niektórych dróg 

  Warszawa, 04.07.2023 (ISBnews) -  Rząd popiera prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rada Ministrów zajęła dzisiaj stanowisko w sprawie projektu.

  "Rada Ministrów pozytywnie ocenia prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane przepisy mają ułatwić gminom nabycie nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne, mające duże znaczenie lokalne, służące miejscowym potrzebom, wskazano.

  Obecnie w wielu przypadkach, trudności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne, w znacznym stopniu uniemożliwiają gminie możliwość pozyskania źródeł finansowania, które są niezbędne na rozwój i poprawę sieci drogowej.

  (ISBnews)

 • 24.06, 13:52Prezydent podpisał ustawę dot. zniesienia opłat na autostradach GDDKiA od 1 lipca 

  Warszawa, 24.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która zakłada zniesienie od 1 lipca br. opłat na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa przewiduje całkowitą rezygnację z poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz motocykli" - czytamy w komunikacie.

  Nadal pobierana będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opłata elektroniczna od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tymi zmianami kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, będzie obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

  Ponadto kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. Zakazu tego nie będzie się stosować do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:18Senat za poprawkami do noweli o żegludze dot. jednolitych świadectw kwalifikacji 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, która dotyczy ona m.in. wprowadzenia jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji. Poprawki mają głownie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie odpowiednich procedur wydawania i przedłużania ważności dokumentów członków załóg statków, nowelizacji przepisów dotyczących uznawania dokumentów wydawanych przez inne państwa, określenia ram funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów, określenia procedur zawieszania i cofania kwalifikacji.

  Nowelizacja ma pozwolić na pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Ujednolicenie to ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, a także pozwolić na uznawanie ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:16Senat wprowadził poprawki do noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Poprawki mają głownie charakter doprecyzowujący.

  Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:11Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Za nowelą z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono  go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dot. bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.06, 13:30Senat za nowelą ws. likwidacji opłat dla aut osobowych na autostradach GDDKiA bez poprawek 

  Warszawa, 21.06.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładającą zwolnienie z opłat dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przyjęcie noweli bez poprawek poparło 78 senatorów, nikt nie był przeciwny, ośmiu wstrzymało się od głosu. Chodzi o autostrady: A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica.

  Nowela zawiera przepisy dotyczące zniesienie obowiązku uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Wprowadzona autopoprawka zawiera zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

  Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca.

  (ISBnews)

 • 16.06, 22:16Sejm przyjął przepisy dot. zwiększenia wydatków na FRPA o 200 mln zł w 2024 r. 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie drogowym, która zakłada zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) o 200 mln zł w 2024 r. oraz utrzymanie od przyszłego roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty dla organizatorów publicznego transportu na poziomie do 3 zł od 1 wozokilometra.

  Nowelizację poparło 438 posłów, przeciw było siedmiu, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada zwiększenie od 2024 r. planowanych przychodów FRPA z kwoty 800 mln zł do kwoty 1 mld zł. Zwiększenie planowanych przychodów Funduszu będzie możliwe poprzez zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa z kwoty 200 mln zł do kwoty 400 mln zł.

  Utrzymuje też od 2024 r. obowiązującą obecnie dopłatę z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu na poziomie do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

  Nowelizacja zmienia także system podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Utrzymany zostanie sposób podziału uwzględniający powierzchnię i liczbę mieszkańców województwa, wartość PKB województwa oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych na obszarze województwa. Będzie jednak uwzględniane zaangażowane środków finansowych w ramach wieloletnich umów o dopłatę z Funduszu.

  Ustawa wprowadza możliwość zawierania przez wojewodę z organizatorem przejazdów  oprócz rocznych umów o dopłatę także umów wieloletnich. Zakłada też utworzenie rezerwy na dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

  (ISBnews)

 • 14.06, 08:35Moskwa: Przygotowujemy pakiet zabezpieczający przed wzrostami cen energii na kolejny rok 

  Warszawa, 14.06.2023 (ISBnews) - Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań zabezpieczających odbiorców przed wzrostami cen energii na kolejny rok, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Przygotowujemy pakiet rozwiązań na kolejny rok, natomiast teraz jest jeszcze troszeczkę wcześnie, żeby prognozować [jakie będą ceny]. Na pewno będziemy zabezpieczać odbiorców przed podwyżkami, przed wzrostami, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o gaz i wszystkie inne surowce" - powiedziała Moskwa w Polskim Radiu.

  "Jesteśmy gotowi i będziemy reagować" - dodała.

  Pod koniec maja wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiadał, że rozwiązania osłonowe będą kontynuowane, a szczegóły dotyczące cen energii elektrycznej i gazu na przyszły rok rząd przedstawi w IV kw.

  W tym roku obowiązują m.in. ceny maksymalne na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i małych i średnich przedsiębiorstw, a także cena maksymalna gazu. Ubiegłej zimy wprowadzono także m.in. dopłaty do zakupu węgla i ograniczenie ceny przy sprzedaży przez samorządy.

  (ISBnews)

 • 12.06, 14:46Rząd planuje podjęcie w II kw. uchwały ws. II etapu budowy CPK w latach 2024-2030 

  Warszawa, 12.06.2023 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024-2030", który zakłada kontynuację prac przygotowawczych i prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjny, jak również inwestycji kolejowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Podjęcie uchwały planowane jest na II kwartał br.

  "W niniejszej uchwale ujęto działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową Centralny Port Komunikacyjny, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska" - podano w wykazie.  

  W projekcie uchwały przedstawiono szczegółową informację na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych, podano także.

  (ISBnews)

 • 07.06, 17:38Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym dot. taksówek na aplikację 

  Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w dwóch zasadniczych aspektach. Pierwsza część zmian znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga część zmian wprowadza rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji" - czytamy w informacji.

  Opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jest ona pobierana przez organy samorządowe oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  "Odnosząc się do drugiego zakresu nowelizacji tj. rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, wskazać należy przede wszystkim na regulacje, które nakładają obowiązki wiążące się z zapewnieniem przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas przewozu" - czytamy dalej.

  Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

  1)           tożsamości;

  2)           posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;

  3)           niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy, wymieniono w materiale.

  Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

  (ISBnews)

 • 30.05, 15:00Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym 

  Warszawa, 30.05.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który zakłada m.in. umożliwienie przewoźnikom prowadzącym działalność w Polsce z czasowego korzystania z pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE oraz wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na II kw.

  Projekt ma wdrożyć przepisy unijne w tym zakresie.

  "Dyrektywa 2022/738 stanowi, że każde państwo członkowskie zezwala na użytkowanie w obrębie swojego terytorium w celu ruchu drogowego między państwami członkowskimi pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego m.in. pod warunkiem, że pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego" - czytamy w wykazie.  

  W związku z tym, jednym z elementów wdrożenia do krajowego porządku prawnego wskazanej dyrektywy jest umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych mających siedzibę na terytorium RP z pojazdu najmowanego zarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Implementacja ww. dyrektywy do prawa krajowego państw członkowskich ma nastąpić w terminie do 6 sierpnia 2023 r., podano.

  Projekt ustawy zakłada m.in.:
  1) umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych prowadzących działalność w Polsce z pojazdu najmowanego zarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto ustanowiony zostanie zamknięty katalog przesłanek, na podstawie których dopuszczone jest wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdem najmowanym zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego.

  2) wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest wprowadzenie przepisów zobowiązujących Głównego Inspektora Transportu Drogowego do opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli dotyczącej kontroli w zakresie przewozów kabotażowych. Strategia ta będzie opracowywana co 2 lata. Jednocześnie kontrole takie będą mogły być prowadzone w ramach kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

  Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw transportu krajowej strategii kontroli przewozów kabotażowych do 30 listopada roku poprzedzającego lata, na jakie strategia została przygotowana. Minister będzie zatwierdzał strategię w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz do spraw finansów publicznych.

  (ISBnews)

 • 26.05, 22:30Sejm znowelizował ustawę o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Za nowelą głosowało 441 posłów, przeciw było siedmiu, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 26.05, 21:06Sejm za poprawkami dotyczącymi weryfikacji tożsamości kierowców z taxi na aplikację 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek do nowelizacji ustawy prawa o ruchu drogowym dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację.

  Posłowie poparli poprawkę zakładającą weryfikacja tożsamości kierowcy świadczącego usługę przewozu ma być wykonywana w trakcie tego przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, co najmniej raz na 50 przewozów, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni.

  Odrzucili natomiast poprawki zwalniające z wymogu posiadania polskiego prawa jazdy kierowców wykonujących przewóz osób z państw UE, EFTA lub Ukrainy oraz z wymogu przedstawiania zaświadczenia o niekaralności. Nie zgodzili się także, by sprawdzenie tożsamości kierowcy wykonującego przewóz osób mogło odbywać się również poprzez weryfikację jego danych biometrycznych.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawo jazdy) i niekaralności, do weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i do sprawdzenia autentyczności polskich dokumentów.

  Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i kierowców. Informacje o otrzymanej liczbie punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji, mają być usuwane po roku, a kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

  Wyjątek to nowi kierowcy w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku, po okresie, na który zostało zatrzymane.

  (ISBnews)

 • 26.05, 18:13Sejm przyjął nowelę dot. likwidacji opłat dla aut osobowych na autostradach GDDKiA 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładającą zwolnienie z opłat dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Za nowelą głosowało 429 posłów, przeciw było 13, wstrzymało się dziewięciu.

  Chodzi o autostrady: A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica.

  Nowela zawiera przepisy dot. zniesienie obowiązku uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Wprowadzona autopoprawka zawiera zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

  Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca.

  (ISBnews)

 • 26.05, 17:24Sejm znowelizował ustawę o żegludze śródlądowej dot. uznawania kwalifikacji 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o żegludze śródlądowej, która reguluje m.in. kwestie uznawania kwalifikacji w żegludze. Za nowelą głosowało 451 posłów, trzech było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

  Podczas prac sejmowych posłowie przyjęli poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Wdrożenie przepisów UE jest potrzebne do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

  Nowelizacja zakłada:

  - ujednolicenie systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej (uznawanie wydawanych na ich podstawie dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych, we wszystkich krajach objętych unijną dyrektywą);

  - wymianę dokumentów kwalifikacyjnych, które mają zostać zastąpione unijnymi świadectwami kwalifikacji do stycznia 2032 r. (dotychczasowe dokumenty kwalifikacyjne zachowają ważność i będą mogły być nadal stosowane).

  Szacuje się, że wymianie podlegać będzie około 10-15 tys. dokumentów w okresie ok. 10 lat.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)