Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.05, 06:50Senat za przyznaniem kierowcom transportu zbiorowego statusu funkcjonariusza publicznego 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada przyznanie kierowcom w transporcie zbiorowym ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Za nowelą głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi.

  Zgodnie z nowelą, przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także - prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań.

  W ten sposób zaostrzona zostanie odpowiedzialność karna osób, które dopuszczają się naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, czynnej napaści czy znieważenia kierowców (motorniczych, maszynistów, inne osoby) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym podczas wykonywania tych przewozów i w związku z nimi.

  (ISBnews)

 • 08.05, 12:12Rząd przyjął projekt dotyczący biogazowni rolniczych 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, który zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz ułatwienia w stosowaniu lokalnego substratu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt został przyjęty w trybie obiegowym.

  Projektowana ustawa ma ona stanowić swoiste narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

  Przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3.

  Główne rozwiązania przyjęte w projekcie zakładają wprowadzenie:

  - ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;

  - ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty nie będą taktowane jako odpad;

  - ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

  W ocenie autorów projektu, rozwój biogazowni rolniczych może doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji - zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

  (ISBnews)

 • 04.05, 13:50Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 04.05.2023 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości skutecznego oddziaływania na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Chodzi o zapewnienie możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu, przede wszystkim na Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe)" - czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 24.04, 10:45KPRM: Koszt dodatkowego zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego to 561,6 mln zł w 2023 

  Warszawa, 24.04.2023 (ISBnews) - Na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd ma przeznaczyć 561,6 mln zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany te znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjętym przez rząd w ubiegły piątek.

  "W 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

  W 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego.

  Dodatkowa pomoc będzie wypłacana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

  Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

  Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 20.04, 08:50Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws, interoperacyjności poboru opłat 

  Warszawa, 20.04.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zawiera przepisy wdrażające nowe rozwiązania wprowadzone w dyrektywie 2019/520 w zakresie usługi EETS czyli europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service)" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja w szczególności:

  - rozszerza zakres stosowania usługi EETS na elektroniczne systemy poboru opłat, w których wykorzystywana jest technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR); 

  - łagodzi podstawowe warunki świadczenia usługi EETS dla dostawców EETS, w wyniku czego nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami pobierającymi opłaty na obszarach EETS, a ponadto zmianie ulegną przesłanki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS;

  - wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty wraz z określeniem podstawowych zasad ustalania jego wysokości;

  - nakłada obowiązki na podmioty świadczące usługi poboru opłat drogowych w zakresie sposobu prowadzenia księgowości i udostępniania organom pojednawczym informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym z tytułu świadczenia tej usługi;

  - określa zasady wymiany i przetwarzania danych związanych ze świadczeniem usługi EETS pomiędzy dostawcami EETS, a podmiotami pobierającymi opłaty lub kontrolującymi prawidłowość ich uiszczenia, a także podmiotami zarządzającymi drogami lub ruchem na drogach;

  - wprowadza obowiązek posiadania przez wszystkie podmioty pobierające opłaty w elektronicznych systemach poboru opłat, w których stosowane są urządzenia pokładowe, środowiska testowego dla dostawców EETS w celu weryfikacji oferowanych przez nich urządzeń;

  - określa organ do wstępnych kontaktów administracyjnych pomiędzy dostawcami EETS a podmiotami pobierającymi opłaty;

  - określa obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd i ustalenie podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami EETS a dostawcami EETS;

  - określa podstawowe elementy umowy zawieranej przez użytkownika EETS z dostawcą EETS;

  - wyznacza punkt kontaktowy właściwy w ramach transgranicznej wymiany informacji przez rozszerzenie kompetencji Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK);

  - określa krajowe podmioty uprawnione w zakresie transgranicznej wymiany informacji, którymi są:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego – w związku z naruszeniami obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej,
  2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w związku z naruszeniami obowiązku wnoszenia elektronicznej opłaty autostradowej;

  - określa zakres danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji oraz tryb tej wymiany;

  - przewiduje dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego uprawnienie do zatrzymania pojazdu, w przypadku, gdy stwierdzono, że przejazd z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

  - określa tryb sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania z danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji;

  - określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wymianą danych w ramach transgranicznej wymiany informacji.

  Zmiany wprowadzane w innych ustawach stanowią co do zasady konsekwencję zmian wprowadzonych do ustawy o drogach publicznych. Natomiast w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, określono podstawowe zasady wystawiania i doręczania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej pobieranej przez Szefa KAS w związku z naruszeniem obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą. 

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.04, 07:34PSR przygotowało projekt obywatelski ws. dopłat do zakupu rowerów elektrycznych 

  Warszawa, 20.04.2023 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Rowerowe (PSR) przygotowało projekt obywatelski wprowadzający dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych, co przyspieszy rozwój elektromobilności, podała organizacja. Swój pomysł motywuje faktem, że 65% ankietowanych Polaków kupiłoby rower elektryczny, gdyby był dofinansowany.

  "W Polsce elektromobilność rozumiana jest głównie jako rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Inne kraje europejskie z powodzeniem wspierają zakup rowerów elektrycznych i elektrycznych rowerów towarowych w ramach swoich programów elektromobilności, widząc w nich potencjał ekonomiczny, gospodarczy i ekologiczny. Obecnie w krajach europejskich istnieje ponad 300 możliwości wsparcia finansowego i zachęt podatkowych, oferowanych przez władze centralne i lokalne. Realizowany w Polsce program 'Mój elektryk', który odwołuje się do analogicznych celów środowiskowych, pozwala na dofinansowanie różnych pojazdów elektrycznych z pominięciem e-rowerów. Efektywność takiego programu byłaby wielokrotnie większa, gdyby obejmowała także rowery elektryczne. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe chce aktywnie uczestniczyć w zielonej transformacji transportu, dlatego przygotowaliśmy projekt obywatelski, umożliwiający wprowadzenie dopłat do zakupu rowerów elektrycznych" - powiedział prezes Mateusz Pytko, cytowany w komunikacie.

  Według badania "Użytkowanie rowerów elektrycznych oraz preferencje zakupowe", 55% badanych deklaruje chęć korzystania z rowerów elektrycznych z uwagi na wzrost cen paliw, a 62% uważa, że posiadanie e-bike'a zmniejszyłoby częstotliwość podróży autem. Polacy oczekują dopłat do e-rowerów, szczególnie że przysługują one użytkownikom e-samochodów.

  "Z sondażu [...] wynika, że 10% Polaków posiada już własnego e-bike'a, co stanowi wzrost o 5,2 pkt proc. względem badania realizowanego w 2022 r. Jeszcze większy wzrost - o 8,5 pkt proc. został odnotowany wśród odpowiedzi respondentów na pytanie o planowany zakup e-roweru - obecnie aż 46% Polaków rozważa zakup elektryka dla siebie, członka rodziny lub osoby bliskiej. Niezmiennie zdaniem większości badanych (65%) rowery elektryczne powinny być objęte programem dopłat. Aż 2/3 respondentów przyznaje, że niższa cena e-bike'ów, dzięki dofinansowaniu, skłoniłaby ich do zakupu. O tym, że aspekty finansowe odgrywają ważną rolę świadczy aż 55% deklaracji o skorzystaniu z roweru elektrycznego z uwagi na ceny paliw (o 5 pkt proc. więcej niż w ubiegłym roku)" - czytamy w komunikacie.

  Unia Europejska widząc w transporcie istotne źródło zanieczyszczania powietrza, uznaje zrównoważone rodzaje transportu - jak m.in. transport rowerowy - jako kluczowe dla osiągnięcia swoich dążeń w zakresie klimatu. Polityka UE w zakresie elektromobilności wspiera państwa członkowskie w rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy m.in. Węgier, Portugalii, Grecji, Chorwacji czy Norwegii mogą liczyć na finansowe wsparcie, wynoszące od 400 do nawet 1 330 euro, przy zakupie roweru elektrycznego. Lista państw, które zdecydowały się na uruchomienie programów dofinansowań, jest długa. Aby Polska mogła do nich dołączyć, niezbędne jest doprecyzowanie definicji "pojazdu elektrycznego" w obecnie obowiązującej ustawie - tak jak ma to miejsce w dyrektywie Unii Europejskiej. Proponowane przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe rozszerzenie pojęcia pozwoli na traktowanie e-rowerów na równi z innymi pojazdami elektrycznymi, spełniającymi jednakowe cele środowiskowe. Wprowadzenie rowerów elektrycznych do kategorii pojazdów elektrycznych sprawi, że dopłaty do nich będą dostępne tak jak w przypadku samochodów elektrycznych, co pozytywnie wpłynie na rozwój elektromobilności, a w efekcie zmniejszy poziom zanieczyszczenia powietrza i podniesie jakość życia mieszkańców, wyjaśniono.

  Polskie Stowarzyszenie Rowerowe to organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskich producentów oraz importerów rowerów i części rowerowych, przedstawicieli hurtowni i sklepów rowerowych, mediów branżowych oraz innych instytucji.

  (ISBnews)

 • 19.04, 12:46KE kieruje sprawę do TSUE wz. z brakiem wdrożenia usługi opłaty elektronicznej 

  Warszawa, 19.04.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

  Europejska usługa opłaty elektronicznej (EETS) jest systemem poboru opłat, w ramach którego użytkownicy dróg w UE mogą uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

  "Brak transpozycji przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej stanowi zatem przeszkodę dla interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych państw członkowskich oraz dla transgranicznego egzekwowania obowiązku uiszczania opłat drogowych w UE. Oznacza to, że kierowcy mogą być zobowiązani do posiadania więcej niż jednej umowy abonenckiej, więcej niż jednego dostawcy i więcej niż jednego urządzenia pokładowego w celu prowadzenia pojazdów do Bułgarii i Polski lub przez terytorium tych państw. Mogą również pojawić się problemy związane z egzekwowaniem opłat drogowych w przypadku osób popełniających wykroczenia niebędących rezydentami w wymienionych krajach oraz w przypadku kierowców z tych państw, którzy znajdują się w innych państwach członkowskich" - podano w komunikacie.

  Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął w październiku 2021 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim w listopadzie 2021 r. i podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii w maju 2022 r. Ponieważ te państwa członkowskie nadal nie wywiązują się z obowiązku transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału i zaproponowała nałożenie sankcji finansowych.

  (ISBnews)

 • 19.04, 08:59PE zatwierdził plan redukcji emisji o 55% do 2030 r., znoszenie bezpłatnych ETS od 2026 r. 

  Warszawa, 19.04.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski zatwierdził plan redukcji emisji gazów cieplarnianych co 55% do roku 2030 porównaniu z poziomem w 1990 roku, podał Parlament. Od 2026 r. mają być stopniowo znoszone bezpłatne uprawnienia w systemie handlu emisjami (ETS), a od 2027 ma obowiązywać nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków.

  Parlament przyjął reformę systemu handlu emisjami stosunkiem głosów 413 do 167 (57 posłów wstrzymało się od głosu).

  "Reforma ta przewiduje wyższy poziom ambicji w systemie ETS. Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62% w porównaniu z poziomem w roku 2005" - czytamy w komunikacie.

  Reforma zakłada też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026–2034, podano także.

  Ponadto ma powstać odrębny system ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. W ramach systemu Unia planuje wprowadzić opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 roku (lub w 2028 roku, jeżeli ceny energii byłyby wyjątkowo wysokie).

  Przepisy te są zgodne z unijnym prawem o klimacie, zastrzegł PE. 

  Bezpłatne uprawnienia do emisji w systemie handlu emisjami (ETS) mają być stopniowo znoszone począwszy od 2026 roku

  Od 2027 roku będzie obowiązywać nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków

  Nowy instrument zapobiegania ucieczce emisji ma chronić przemysł unijny i podwyższyć poziom ambicji w dziedzinie klimatu na świecie

  Parlament przyjął reformę unijnego systemu handlu emisjami (obejmującą transport lotniczy i morski) i mechanizm dostosowywania cen na granicach oraz nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny

  Parlament poparł także włączenie do systemu redukcji emisji sektora żeglugi morskiej, a także zgodził na przegląd uprawnień w lotnictwie.

  Dzięki temu będzie można znieść bezpłatne uprawnienia do emisji w tym sektorze do 2026 roku. Reforma pozwoli także wspierać stosowanie mniej szkodliwych dla środowiska paliw lotniczych, wskazano także.

  Parlament przyjął także przepisy o nowym unijnym mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (CBAM), który ma być wprowadzany stopniowo w latach 2026-2034, w miarę jak będą wycofywane bezpłatne uprawnienia do emisji w ETS.

  Nowy CBAM obejmie takie towary, jak żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór. Systemem zostaną objęte w pewnych warunkach także emisje pośrednie. Importerzy wspomnianych towarów będą musieli zapłacić różnicę pomiędzy opłatą emisyjną w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji w unijnym ETS, wyjaśniono.

  PE przyjął także porozumienie o utworzeniu w 2026 roku unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Według założeń z funduszu w przyszłości mają korzystać gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstwa i użytkownicy transportu, których szczególnie dotyka ubóstwo energetyczne i transportowe.

  Po pełnym wdrożeniu funduszu będą go zasilać wpływy z aukcji uprawnień do emisji do kwoty 65 mld euro. Dodatkowe 25% będzie pochodzić z zasobów krajowych (do szacunkowej kwoty 86,7 mld euro), podano.

  Jeżeli przepisy te zostaną zatwierdzone przez Radę, trafią do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 18.04, 14:16Rząd przyjął projekt ws. m.in. dostępu do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii 

  Warszawa, 18.04.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podała Kancelaria Prezesa rady Ministrów (KPRM). Nowe przepisy m.in. umożliwiają odbiorcom energii dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania przewidują, że odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.

  * Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.

  * Od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

  * Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

  * Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

  * W określonych przypadkach prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, wymieniono w informacji.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 14.04, 21:26Sejm za odstąpieniem od planowanego pobierania opłat ewidenc. wz. z rejestracją pojazdu 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizacje prawa o ruchu drogowym, która zakłada wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami czy poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym. Za nowelą głosowało 427 posłów, przeciw było trzech, a 18 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej wprowadzono kilka poprawek dotyczących m.in. kontroli pojazdów.

  Opłaty, od których odstąpienia zawiera nowela nie są jeszcze pobierane, a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie ministra cyfryzacji. Odstąpiono również od pobierania opłaty ewidencyjnej za wydanie karty parkingowej.

  Wprowadzane przepisy zobowiązują przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób podczas przewozu. Do działań takich należeć powinna rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz uprawnień do kierowania, odpowiednio na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz prawa jazdy.

  Osoba weryfikowana będzie musiała stawić się osobiście. Weryfikacja osoby będzie potwierdzana przez wykonanie zdjęcia. Przedsiębiorcę uprawnia się również do weryfikowania czy osoba faktycznie wykonująca przewóz jest osobą, za którą się podaje - podczas świadczenia usługi przewozu.

  Nowa regulacja umożliwi również przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach przetwarzanie danych dotyczących osób wykonujących przewozy, w tym zdjęć, a także możliwość wymiany tych danych z innymi przedsiębiorcami, w ramach podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów. Jednocześnie zmiana przewiduje nałożenie kar na przedsiębiorcę, który nie dopełnia obowiązku weryfikacji osoby realizującej przejazd przed rozpoczęciem współpracy z taką osobą.

  Dodatkowo wprowadzone zmiany są związane z ujednoliceniem wymagań dla kierujących wykonujących przewozy taksówkami oraz kierowców wykonujących przewozy okazjonalne samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zakresie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

  Obejmują wymóg posiadania przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

  Regulacja ta ma umożliwić weryfikowanie spełnienia tych wymagań przez przedsiębiorcę już na etapie składania wniosku o udzielenie licencji.

  Ponadto doprecyzowano wymogi dla uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i dokonano rozszerzenia grupy kierowców, którzy muszą spełnić wymogi w zakresie niekaralności o osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz.

  (ISBnews)

 • 14.04, 21:23Sejm przyjął ustawę dot. elektrowni szczytowo-pompowych ws. magazynowania energii 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, która ma na celu usprawnienie realizacji i rozbudowy tych elektrowni, by uczynić z nich magazyny energii. Za ustawą głosowało 304 posłów, przeciw było 124.

  Wcześniej Sejm przyjął poprawki, które mają na celu m.in. uszczegółowienie procesu zwrotu środków finansowych przekazanych na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  Nowelizacja zakłada, że budowa, przebudowa i utrzymanie elektrowni szczytowo-pompowej oraz inwestycji towarzyszącej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to ma zapewnić szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.

  Zgodnie z nowelizacją dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej wydana będzie  tzw. decyzja zintegrowana, łącząca w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej. Dzięki temu:

  - przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zasady nie będą miały zastosowania do przygotowywania projektów dotyczących realizacji elektrowni szczytowo-pompowych;

  - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie wiązać właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;

  - ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie stanowić podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości;

  -  znacznie ułatwiony zostanie proces pozyskiwania gruntów na potrzeby realizacji inwestycji.

  Ustawa wprowadza też ułatwienia w zakresie pozyskiwania gruntów wynikających z wprowadzenia obowiązku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:

  - decyzja będzie zatwierdzać podział nieruchomości położonych w obszarze realizacji inwestycji;

  - z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, nieruchomości w niej określone z mocy prawa będą stawać się własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem (następnie będą oddawane w użytkowanie wieczyste inwestorowi), a ograniczone prawa rzeczowe obciążające te nieruchomości lub zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości, wygasną (także za odszkodowaniem);

  - decyzja o ustaleniu lokalizacji będzie stanowić podstawę do wydania przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stanowiącej własność Skarbu Państwa;

  - nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji nie będzie stanowić przeszkody do wydania tej decyzji.

  Zgodnie z ustawą, jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (np. wykonanie badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu), konieczne będzie wejście na teren cudzej nieruchomości (także o nieuregulowanym stanie prawnym), inwestor powinien być uprawniony do uzyskania decyzji wojewody o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości.

  Ponadto nowelizacja zakłada usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez:

  - skrócenie terminów wydawania decyzji administracyjnych w stosunku do terminów obowiązujących;

  - wprowadzenie kar pieniężnych nakładanych na organy właściwe do wydania decyzji w razie przekroczenia tych terminów;

  - nadanie rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym w procesie inwestycyjnym na podstawie ustawy;

  - skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia od decyzji wydawanych na podstawie ustawy;

  - uniezależnienie wydania pozwolenia wodnoprawnego od uprzedniego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (tak, aby te procesy mogły toczyć się niezależnie).

  Inwestycje niezbędne do uruchomienia inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo pompowej będą podlegać tym samym zasadom, co inwestycja główna; ustawa wprowadza pojęcie inwestycji towarzyszącej (inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej lub innych urządzeń, instalacji, sieci lub obiektów budowlanych koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni szczytowo-pompowej, jej budowy, przebudowy lub eksploatacji). Ma to pozwolić na zsynchronizowanie obydwu procesów inwestycyjnych.

  Przepisy ustawy dotyczą wszystkich elektrowni szczytowo-pompowych, bez względu na moc czy technologię.

  Jak powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, przewidziano - według raportu zespołu eksperckiego do spraw budowy ESP-ów - trzy lokalizacje: Tolkmicko, Młoty, Rożnów II, wytypowano potencjalne lokalizacje dla kolejnych siedmiu. Łączna ich moc to ponad 4 tys. MW.

  W Polsce obecnie funkcjonuje sześć głównych elektrowni szczytowo-pompowych. To jest elektrownia Żarnowiec - moc 716 MW, elektrownia Porąbka-Żar - moc 500 MW, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce - moc 200 MW, po modernizacji w latach 2000-2003, a przed modernizacją - 136 MW, elektrownia Żydowo - moc 167 MW po modernizacji zakończonej w 2013 r., elektrownia Niedzica - moc 92 MW i elektrownia Dychów.

  (ISBnews)

 • 14.04, 17:31Sejm za większością poprawek do noweli o drogach publicznych w zakresie bezp. infrastr. 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych. Przyjęte poprawki miały głównie charakter legislacyjnych i techniczny.

  Nowela wdraża regulacje unijne.

  Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach.

  Ma to zapewnić dostawcom EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) możliwości odpowiedniego dostosowania systemów. Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, co ma zapewnić prawidłowy pobór opłat za ich przejazd.

  Nowela wprowadza też ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, co zwiększy skuteczność ich egzekucji od użytkowników dróg z innych państw UE. EETS umożliwia opłacenie przejazdu w państwach UE na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS.

  Nowela umożliwia również wojewodom przyśpieszenie ogłaszania inwestycji drogowych na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w tym roku można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

   (ISBnews)

 • 14.04, 17:29Sejm za przyznaniem kierowcom transportu zbiorowego statusu funkcjonariusza publicznego 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada przyznanie kierowcom w transporcie zbiorowym ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Za nowelą głosowało 443 posłów, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi.

  Zgodnie z nowelą, przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także - prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań.

  W ten sposób zaostrzona zostanie odpowiedzialność karna osób, które dopuszczają się naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, czynnej napaści czy znieważenia kierowców (motorniczych, maszynistów, inne osoby) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym podczas wykonywania tych przewozów i w związku z nimi.

  (ISBnews)

 • 03.04, 15:30Rząd planuje uchwałę ws. działań wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii 

  Warszawa, 03.04.2023 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Podjęcie uchwały planowane jest na II kw. 

  "Ma na celu wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne" - czytamy w wykazie.

  Kluczowe działania strategiczne wskazano w uchwale, a także zobowiązano organy oraz jednostki im podległe i nadzorowane do intensyfikacji działań, podano także.

  Planowane działania mają przyczynić się do:

  - utrzymania wystarczającej mocy w węglowych jednostkach wytwórczych w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji, mając na uwadze realizację umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r.;
  - priorytetyzacji modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznego systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości przyłączania nowych źródeł energii;
  - wyznaczenia dodatkowych obszarów dla realizacji II fazy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w celu pełnego wykorzystania potencjału energetycznego polskich obszarów morskich;
  - podjęcia działań na rzecz przyspieszenia realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (w zakresie budowy pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej i podjęcia działań na rzecz przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w RP), w celu zapewniania stabilnych mocy w systemie;
  - realizacji umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego z 2021 r. oraz umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r.;
  - przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego "Złoczew", uwzględniając posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe;
  - przyspieszenie odejścia od wykorzystania węgla kamiennego opałowego przez gospodarstwa domowe w celu redukcji zależności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.

  (ISBnews)

 • 30.03, 17:36Senat przyjął z poprawkami nowelę o drogach publicznych w zakresie bezp. infrastruktury 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych. Poprawki miały głównie charakter legislacyjnych i techniczny.

  Za nowelizacją z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela wdraża regulacje unijne.

  Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach.

  Ma to zapewnić dostawcom EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) możliwości odpowiedniego dostosowania systemów. Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, co ma zapewnić prawidłowy pobór opłat za ich przejazd.

  Nowela wprowadza też ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, co zwiększy skuteczność ich egzekucji od użytkowników dróg z innych państw UE. EETS umożliwia opłacenie przejazdu w państwach UE na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS.

  Nowela umożliwia również wojewodom przyśpieszenie ogłaszania inwestycji drogowych na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w tym roku można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

   (ISBnews)

 • 30.03, 17:10Senat wprowadził poprawki do noweli o systemach homologacji pojazdów 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, które m.in. umożliwiają ministrowi właściwemu ds. transportu wydanie rozporządzeń określających zakres wymagań w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemów homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

  Jedna z wprowadzonych poprawek zakłada, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia m.in. zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych służących do napędu pojazdów kategorii M, N, O, L, T, C, silnikiem elektrycznym zasilanym baterią lub ogniwami paliwowymi, szczegółowe czynności dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i służby technicznej w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych, a także zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu dodatkowego napędu elektrycznego.

  Inne z poprawek usuwają zapisy dotyczące odpłatności niektórych kontroli prowadzonych przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Senatorowie usunęli także z noweli przepisy dot. kwestii montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem  (kwestie te znajdą się w rozporządzeniu ministra infrastruktury).

  Nowela wyznacza dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organ, który udziela homologacji, sprawuje nadzór nad rynkiem oraz we właściwy sposób prowadzi bazę danych w ramach elektronicznych świadectw zgodności, które wydają producenci pojazdów.

  Reguluje też kwestię procedury homologacji pojazdów, przedmiotu wyposażenia lub części, montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz określenia zasad postępowania dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz służb technicznych związanych z tymi procedurami.

  Część wprowadzonych przepisów ma charakter proceduralny, związany z wydawaniem, zmianą, cofaniem, zawieszaniem świadectw homologacji albo dokumentów równoważnych tym świadectwom, jak np. indywidualne dopuszczenie pojazdu, bądź też o charakterze technicznym, wskazującym wymagania obowiązujące w procesie wprowadzania nowych pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na rynek w Polsce.

  W wyniku dostosowania krajowych regulacji do przepisów międzynarodowych w obszarze procedur homologacyjnych polscy producenci będą mieli możliwość wprowadzenia na rynek każdego państwa Unii Europejskiej nowego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych dokumentów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 28.03, 16:22Rząd planuje nowelizację programu budowy drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na II kw. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, która zakłada zwiększenie środków na ten cel do 2,1 mld zł oraz wydłużenie jego realizacji do 2024 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji planowane jest na II kwartał.

  "Projektowana nowelizacja uchwały nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską' […] jest niezbędna do przeprowadzenia realizacji Programu. Dotyczy ona zwiększenia ogólnej kwoty środków na program do wysokości 2 127 494 304 zł (o 7,2% całkowitej wartości), wydłużenia terminu realizacji do roku 2024 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego" - czytamy.

  Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym, podano także. 

  Wobec konieczności uzyskania zwiększenia środków na realizację programu niezbędne jest również wydłużenie harmonogramu realizacji. Postępowanie przetargowe może zostać ogłoszone po uzyskaniu decyzji o zwiększeniu środków finansowych na program.

  Sytuacja ma bezpośredni wpływ na potrzebę wydłużenia okresu realizacji Programu, wskazano.

  Program wieloletni na lata 2016–2023 jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." oraz w "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)".

  (ISBnews)
   

 • 28.03, 15:38Rada UE zdecydowała o 100% redukcji emisji CO2 dla nowych aut os. i dostawczych po 2035 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada przyjęła przepisy dotyczące redukcji emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 (w porównaniu z poziomami z 2021 r.). Od roku 2035 na drogi będą mogły trafiać tylko samochody bezemisyjne.

  "Nowe przepisy mają na celu ograniczenie emisji z transportu drogowego, który ma największy udział w emisjach pochodzących z transportu, oraz stanowią odpowiedni bodziec dla przemysłu motoryzacyjnego do przejścia na mobilność bezemisyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłych innowacji w branży" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy określają następujące cele:

  - redukcję emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

  - 100% redukcji emisji CO2 zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych od 2035 roku.

  Regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) będzie obowiązywał od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełnia określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. 

  Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych.  

  Rozporządzenie zawiera odniesienie do e-paliw, przy czym po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja przedstawi wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r., zgodnie z prawem UE zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej, podano też w komunikacie.

  Rozporządzenie zawiera klauzulę przeglądową, która zakłada, że w 2026 r. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów  w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. oraz ewentualną potrzebę ich przeglądu. W przeglądzie uwzględniony ma zostać rozwój technologiczny, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję.

  Ponadto rozporządzenie zawiera inne przepisy, takie jak:

  - stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje, które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie)

  - wspólna unijna metodologia, która ma zostać opracowana przez Komisję do 2025 r., na potrzeby  oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy

  Rozporządzenie utrzymuje derogację dla małych producentów do końca 2035 roku.

  Wniosek zmienia obowiązujące przepisy, ostatnio zmienione w 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli tak, producent musi zapłacić  premię w wysokości 95 euro za gram CO2/km  powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd. 

  "W konsekwencji, po uzgodnieniu nowych celów, pojazdy bezemisyjne ostatecznie staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi" - podała Rada.

  Powiązany przegląd rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) przyspieszy rozwój infrastruktury umożliwiającej kierowcom ładowanie pojazdów we wszystkich państwach członkowskich, czytamy także.

  Propozycja zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych jest częścią pakietu "Fit for 55", który - jak podaje Komisja - ma umożliwić UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

  Dzisiejsze przyjęcie przez Radę jest ostatnim etapem procedury decyzyjnej. Rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

  (ISBnews)

 • 28.03, 15:05Rada UE opowiedziała się za zmniejszeniem emisji o co najmniej 55% do 2030 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła przepisy, które zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku, podała Rada. Jednocześnie dla sektorów: transportu drogowego i morskiego, rolniczego oraz niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40% w porównaniu do roku 2005.  

  "Rada przyjęła dziś dwa rozporządzenia, które umożliwią UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. […] W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40% w porównaniu z 2005 r. do 2030 r.  w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego" - czytamy w komunikacie.

  Zmienione rozporządzenie przypisuje każdemu państwu członkowskiemu cel krajowy  i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele, podano.

  Tzw.  rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji dla państw członkowskich na 2030 r. Rozporządzenie w sprawie sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) zwiększy wkład tego sektora w realizację ogólnych ambicji klimatycznych UE na 2030 r. .

  W przypadku użytkowania gruntów i leśnictwa określono  ogólny cel UE na poziomie 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania CO2 netto  w 2030 r.

  Na okres 2026-2030 każde państwo członkowskie będzie miało  wiążący cel krajowy na 2030 r. Ponadto każde państwo członkowskie będzie musiało zobowiązać się do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania netto gazów cieplarnianych w okresie od 2026 do 2029 r..

  Rozporządzenie zakłada elastyczność dla państw członkowskich, aby osiągnąć te cele.

  To ostatni etap procedury decyzyjnej. Przed wejściem w życie rozporządzenia zostaną podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:12PE i Rada chcą umieszczenia stacji ładowania e-aut co 60 km wzdłuż TEN-T do 2026 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie co do rozmieszczenia elektrycznych stacji ładowania dla samochodów osobowych do 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, a dla ciężarowych - co 120 km do 2026r, podał Parlament. Także stacje tankowania wodoru mają być rozmieszczone co 200 km do 2031 r.

  "Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie, które aktualizuje przepisy UE dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych. Ma na celu rozszerzenie rozmieszczenia stacji ładowania lub alternatywnych stacji tankowania samochodów, ciężarowych oraz zbliżenie Europy do ambicji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r." - czytamy w komunikacie.

  W nieformalnym porozumieniu określono minimalne obowiązkowe cele krajowe w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócono się do krajów UE o przedstawienie planów ich osiągnięcia.

  Uzgodniono, że do 2026 r. stacje ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T, a moc wyjściowa sieci wzrośnie do 600 kW do 2028 r. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie wymogu posiadania stacji ładującej co 120 km dla samochodów ciężarowych i autobusów, ale stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi. Od 2028 roku uzupełnią go również dwie stacje ładowania samochodów ciężarowych na bezpiecznych parkingach.

  Niektóre wyłączenia dotyczące wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

  Negocjatorzy uzgodnili również, że do 2031 r. stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km.

  Uzgodniono także. że użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego i wygodnego płacenia w punktach ładowania lub tankowania (kartami płatniczymi, urządzeniami zbliżeniowymi lub w niektórych przypadkach kodem QR). Cena paliw ma być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram.

  Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną bazę danych dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

  Nieformalne porozumienie w sprawie paliw alternatywnych musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.

  (ISBNews)