Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.07, 07:34Senat za obowiązkiem rejestracji w SENT przewozu wykonywanego przez przewoźników spoza UE 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, których celem jest rejestracja w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obrotu paliwami opałowymi SENT oraz przewozów kabotażowych, wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek, większość miała charakter redakcyjny. Poprawki merytoryczne mają na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT także przewozów kabotażowych, działań wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej oraz przewoźników podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (mających siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej).

  Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma zastosowanie do przewoźników drogowych, mających siedzibę w innym państwie i kierujących tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

  Zgodnie z ustawą, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) jest zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

  Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Do kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich używany będzie system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Przepisy ustawy określają obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców.

  System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa określa także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz egzekucji nałożonych sankcji.

  W przypadku, gdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, w ramach przewozu wykonuje jednocześnie kilka operacji transportowych, dla których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego zezwolenia, każda taka operacja transportowa wymaga osobnego zgłoszenia. Przy braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru zgłoszeń nastąpi obowiązek okazania nowego zezwolenia na dany przewóz przez przewoźnika zagranicznego.

  (ISBnews)

 • 18.07, 12:39Rząd planuje przyjęcie w III kw.  planu zagospodarowania przestrzennego portu w Elblągu 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu, którego celem jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Elblągu. Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych" - czytamy w wykazie.

  Ponadto, plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń. Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych, podano także.

  Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Elblągu.

  Plan będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt. Plan przyznaje priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań. Służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania.

  Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Elblągu, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.

  Plan wskazuje także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

  (ISBnews)
   

 • 18.07, 12:28Rząd planuje w IV kw. przyjęcie rozporządzenia ws. stawek opłat za usługi wodne 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, którego celem jest odstąpienie od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na IV kw.

  Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.

  "Celem wprowadzenia nowego rozporządzenia opłatowego jest odstąpienie od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ)" - czytamy w wykazie.

  Przedmiotowa zmiana ma na celu także uproszczenie systemu opłat za usługi wodne a także wyeliminowanie mogących powstać znacznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu ustalania SNQ i dostępnych zasobów wód podziemnych, podano także.

  Proponowane jest wprowadzenie odrębnych mechanizmów ustalania opłat dla działalności w zakresie dotyczącym pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej (ATES). Przedstawiona proekologiczna działalność uzyska preferencyjne i specjalne warunki w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne z uwagi na korzystny wpływ na środowiska w porównaniu z innymi przedsięwzięciami zapewniającymi energię cieplną na potrzeby różnego rodzaju działalności.

  W tym zakresie przewiduje się, że wskazana działalność będzie obciążona, co do zasady, opłatą zmienną za ilość energii cieplnej wyprodukowanej i pobranej przez instalację z wykorzystaniem wody. Preferencyjnymi warunkami będzie objęta działalność, w ramach której, co do zasady, nie nastąpi pogorszenie parametrów wykorzystywanej wody (oprócz jej temperatury),wprowadzenie współczynników różnicujących jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną jaką jest korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący - w przypadku zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu.

  Planowane zmiany w systemie opłat za usługi wodne, które mają mobilizować zakłady, przede wszystkim zakłady o zwiększonym zasoleniu, do podejmowania działań inwestycyjnych prowadzących do ograniczenia ilościowego i czasowego wstrzymania odprowadzania chlorków i siarczanów do wód w sytuacji wystąpienia suszy hydrologicznej.

  W związku ze zmianami ustawowymi rozwiązania dotyczące systemu opłat za usługi wodne muszą być uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, gdyż to ten akt prawny zawiera rozwiązania powiązane z ww. rozwiązaniami i zapewnia ich pełne wdrożenie.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:53Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, która zakłada m.in. usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Za nowelą głosowało 235 posłów, przeciw było 207, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nowelizacja nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp organy mają obowiązek odmowy wydania zgody.

  Nowelizacja wprowadza określenie "inwestycje strategiczne" dla katalogu przedsięwzięć prowadzonych na podstawie ustaw wymienionych enumeratywnie (m.in. linie tramwajowe i metro, inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego, dla których na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji zgodność z ustaleniami mpzp nie jest wymagana, obiekty zawierające elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, inwestycje strategiczne, w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa, a także koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

  Nowelizacja zakłada, że ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można przeprowadzać na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

  Ponadto doprecyzowano przepisy ws. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji liniowych w odniesieniu do inwestycji kolejowych.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:38Senat za zwiększeniem dopłat dla publ. przewozów autob. do 5 zł od 1 wozokilometra od 2024 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które zakładają m.in. zwiększenie dopłat dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra, a w przypadku związków powiatowo-gminnych - do 6 zł. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jednocześnie poprawka Senatu zwiększa pulę środków na dofinansowanie linii użyteczności publicznej z 400 mln zł do 900 mln zł w roku 2024.

  Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zwiększa z 800 mln do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

  Wprowadza też możliwość zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm, zakładała utrzymanie na stałe od 2024 r. obecnego poziomu dopłat z funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu. Senat podwyższył tę kwotę do 5 zł do 1 wozokilometra dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra, a w przypadku związków powiatowo-gminnych - do 6 zł.

  Zgodnie z ustawą, badania techniczne ciągników rolniczych będzie można wykonywać na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

  (ISBnews)

 • 12.07, 07:46Weber z MI: W fazie projektowania bądź budowy znajduje się obecnie 1 245 km dróg 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - W  fazie projektowania bądź budowy w ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do roku 2025" znajdują się obecnie 92 odcinki o łącznej długości 1 245 km, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wartość tych inwestycji szacowana jest na 66,2 mld zł.

  "W realizacji znajdują się 92 odcinki o długości 1245 km i wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego to  66,2 mld zł" - powiedział Weber podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

  Doprecyzował, że chodzi o te zadania, których realizacja jest "co najmniej w fazie projektu technicznego".

  "Jeśli chodzi o program budowy dróg krajowych rozpisany na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., oddaliśmy do użytkowania 2069 km dróg […] - łącznie to 159 odcinków realizacyjnych i wysokość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego to 75,8 mld zł" - wskazał wiceminister.

  Z kolei w  przetargach znajduje się 18 zadań o długości 264 km, a przygotowane środki w ramach Krajowego Funduszu Drogowego wynoszą 20,2 mld zł.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:26Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dotyczące bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:14Sejm za poprawkami Senatu do noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Poprawki miały głownie charakter doprecyzowujący.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 22:03Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o żegludze dot. jednolitych świadectw kwalifikacji 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, która dotyczy ona m.in. wprowadzenia jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji. Poprawki mają głównie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie odpowiednich procedur wydawania i przedłużania ważności dokumentów członków załóg statków, nowelizacji przepisów dotyczących uznawania dokumentów wydawanych przez inne państwa, określenia ram funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów, określenia procedur zawieszania i cofania kwalifikacji.

  Nowelizacja ma pozwolić na pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Ujednolicenie to ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, a także pozwolić na uznawanie ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych.

  (ISBnews)

 • 07.07, 21:58Sejm przyjął ustawę dot. delegowania kierowców w transporcie drogowym 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która ma zastosowanie do przewoźników drogowych, mających siedzibę w innym państwie i kierujących tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

  Za ustawą głosowało 438 posłów, przeciw było dwóch, a dziewięciu było przeciw. Wcześniej przyjęto kilka poprawek, w tym dotyczących sankcji za naruszenie przepisów.

  Zgodnie z ustawą, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) jest zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

  Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Do kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich używany będzie system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Przepisy ustawy określają obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców.

  System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa określa także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz egzekucji nałożonych sankcji.

  W przypadku, gdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, w ramach przewozu wykonuje jednocześnie kilka operacji transportowych, dla których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego zezwolenia, każda taka operacja transportowa wymaga osobnego zgłoszenia. Przy braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru zgłoszeń nastąpi obowiązek okazania nowego zezwolenia na dany przewóz przez przewoźnika zagranicznego.

  (ISBnews)

 • 04.07, 14:43Rząd za prezydenckim projektem dot. regulacji stanu prawnego niektórych dróg 

  Warszawa, 04.07.2023 (ISBnews) -  Rząd popiera prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rada Ministrów zajęła dzisiaj stanowisko w sprawie projektu.

  "Rada Ministrów pozytywnie ocenia prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane przepisy mają ułatwić gminom nabycie nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne, mające duże znaczenie lokalne, służące miejscowym potrzebom, wskazano.

  Obecnie w wielu przypadkach, trudności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne, w znacznym stopniu uniemożliwiają gminie możliwość pozyskania źródeł finansowania, które są niezbędne na rozwój i poprawę sieci drogowej.

  (ISBnews)

 • 24.06, 13:52Prezydent podpisał ustawę dot. zniesienia opłat na autostradach GDDKiA od 1 lipca 

  Warszawa, 24.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która zakłada zniesienie od 1 lipca br. opłat na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa przewiduje całkowitą rezygnację z poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz motocykli" - czytamy w komunikacie.

  Nadal pobierana będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opłata elektroniczna od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tymi zmianami kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, będzie obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

  Ponadto kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. Zakazu tego nie będzie się stosować do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:18Senat za poprawkami do noweli o żegludze dot. jednolitych świadectw kwalifikacji 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, która dotyczy ona m.in. wprowadzenia jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji. Poprawki mają głownie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie odpowiednich procedur wydawania i przedłużania ważności dokumentów członków załóg statków, nowelizacji przepisów dotyczących uznawania dokumentów wydawanych przez inne państwa, określenia ram funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów, określenia procedur zawieszania i cofania kwalifikacji.

  Nowelizacja ma pozwolić na pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Ujednolicenie to ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, a także pozwolić na uznawanie ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:16Senat wprowadził poprawki do noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną. Poprawki mają głownie charakter doprecyzowujący.

  Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:11Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Za nowelą z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono  go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dot. bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.06, 13:30Senat za nowelą ws. likwidacji opłat dla aut osobowych na autostradach GDDKiA bez poprawek 

  Warszawa, 21.06.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładającą zwolnienie z opłat dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przyjęcie noweli bez poprawek poparło 78 senatorów, nikt nie był przeciwny, ośmiu wstrzymało się od głosu. Chodzi o autostrady: A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica.

  Nowela zawiera przepisy dotyczące zniesienie obowiązku uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Wprowadzona autopoprawka zawiera zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

  Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca.

  (ISBnews)

 • 16.06, 22:16Sejm przyjął przepisy dot. zwiększenia wydatków na FRPA o 200 mln zł w 2024 r. 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie drogowym, która zakłada zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) o 200 mln zł w 2024 r. oraz utrzymanie od przyszłego roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty dla organizatorów publicznego transportu na poziomie do 3 zł od 1 wozokilometra.

  Nowelizację poparło 438 posłów, przeciw było siedmiu, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada zwiększenie od 2024 r. planowanych przychodów FRPA z kwoty 800 mln zł do kwoty 1 mld zł. Zwiększenie planowanych przychodów Funduszu będzie możliwe poprzez zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa z kwoty 200 mln zł do kwoty 400 mln zł.

  Utrzymuje też od 2024 r. obowiązującą obecnie dopłatę z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu na poziomie do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

  Nowelizacja zmienia także system podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Utrzymany zostanie sposób podziału uwzględniający powierzchnię i liczbę mieszkańców województwa, wartość PKB województwa oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych na obszarze województwa. Będzie jednak uwzględniane zaangażowane środków finansowych w ramach wieloletnich umów o dopłatę z Funduszu.

  Ustawa wprowadza możliwość zawierania przez wojewodę z organizatorem przejazdów  oprócz rocznych umów o dopłatę także umów wieloletnich. Zakłada też utworzenie rezerwy na dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

  (ISBnews)

 • 14.06, 08:35Moskwa: Przygotowujemy pakiet zabezpieczający przed wzrostami cen energii na kolejny rok 

  Warszawa, 14.06.2023 (ISBnews) - Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań zabezpieczających odbiorców przed wzrostami cen energii na kolejny rok, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Przygotowujemy pakiet rozwiązań na kolejny rok, natomiast teraz jest jeszcze troszeczkę wcześnie, żeby prognozować [jakie będą ceny]. Na pewno będziemy zabezpieczać odbiorców przed podwyżkami, przed wzrostami, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o gaz i wszystkie inne surowce" - powiedziała Moskwa w Polskim Radiu.

  "Jesteśmy gotowi i będziemy reagować" - dodała.

  Pod koniec maja wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiadał, że rozwiązania osłonowe będą kontynuowane, a szczegóły dotyczące cen energii elektrycznej i gazu na przyszły rok rząd przedstawi w IV kw.

  W tym roku obowiązują m.in. ceny maksymalne na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i małych i średnich przedsiębiorstw, a także cena maksymalna gazu. Ubiegłej zimy wprowadzono także m.in. dopłaty do zakupu węgla i ograniczenie ceny przy sprzedaży przez samorządy.

  (ISBnews)

 • 12.06, 14:46Rząd planuje podjęcie w II kw. uchwały ws. II etapu budowy CPK w latach 2024-2030 

  Warszawa, 12.06.2023 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024-2030", który zakłada kontynuację prac przygotowawczych i prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjny, jak również inwestycji kolejowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Podjęcie uchwały planowane jest na II kwartał br.

  "W niniejszej uchwale ujęto działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową Centralny Port Komunikacyjny, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska" - podano w wykazie.  

  W projekcie uchwały przedstawiono szczegółową informację na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych, podano także.

  (ISBnews)

 • 07.06, 17:38Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym dot. taksówek na aplikację 

  Warszawa, 07.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w dwóch zasadniczych aspektach. Pierwsza część zmian znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga część zmian wprowadza rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji" - czytamy w informacji.

  Opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jest ona pobierana przez organy samorządowe oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  "Odnosząc się do drugiego zakresu nowelizacji tj. rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, wskazać należy przede wszystkim na regulacje, które nakładają obowiązki wiążące się z zapewnieniem przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas przewozu" - czytamy dalej.

  Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

  1)           tożsamości;

  2)           posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;

  3)           niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy, wymieniono w materiale.

  Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

  (ISBnews)