ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.02, 12:02Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej nt. m.in. CPK i energ. jądrowej na 13 II 

  Warszawa, 01.02.2024 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie na 13 lutego Rady Gabinetowej, która będzie poświęcona inwestycjom w Polsce, takim jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i elektrownia jądrowa.

  "Wydam dziś postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13.02 na godz. 13.00. Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju - m. in. takie jak CPK, elektrownia atomowa - jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości. To kwestia rozwoju Polski; działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją. Liczę na merytoryczną dyskusję" - powiedział Duda w oświadczeniu.

  Na mocy art. 141 konstytucji w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.

  Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

  (ISBnews)

 • 31.01, 14:13Rząd planuje zmiany w zakresie działów administracji dot. surowców energetycznych i CPK 

  Warszawa, 31.01.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w I kw. br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, który zakłada m.in. wprowadzenie nowego działu administracji rządowej: gospodarka surowcami energetycznymi oraz przesunięcia niektórych spraw między działami administracji rządowej: transport i rozwój regionalny ze względu na planowany Centralny Port Komunikacyjny (CPK), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem proponowanych zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów wynikających z obecnego otoczenia ekonomicznego i politycznego, wymagających sprawnego reagowania w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Dlatego też projektowaną ustawą wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw" - czytamy w wykazie.

  "W ramach ustawy o działach administracji rządowej utworzony zostanie, w oparciu o dotychczasowe zadania przypisane do działów administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin i energia, dział administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi. Objęte nim zostaną dotychczasowe sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze. Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii, aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma działami" - czytamy dalej.

  Skutkiem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w ustawie o działach będzie także dokonanie nowelizacji szeregu ustaw ustalających kompetencje ministra właściwego do spraw energii i ich przeniesienie na ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, z uwzględnieniem współdziałania z ministrem właściwym do spraw energii, tam gdzie jest to, z uwagi na jego zadania, uzasadnione, dodano.

  "W ustawie o działach administracji rządowej wprowadzona zostanie także zmiana zakresu spraw przypisanych do działu gospodarka, dotyczących rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej, poprzez ich wskazanie w dziale administracji rządowej klimat w ramach spraw rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co zapewni spójność realizacji zadań administracji rządowej w tym zakresie. Oznaczać to będzie także zmianę w wyżej wymienionym zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii" - napisano także.

  Celem projektowanej ustawy jest ponadto uregulowanie kwestii kompetencji w zakresie funkcjonowania systemu rezerw strategicznych oraz nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mają na celu dostosowanie jej przepisów do struktury administracji rządowej, zapowiedziano dalej w wykazie.

  "Proponuje się wprowadzenie zmian systemowych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) i powierzenie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych" - napisano w informacji.

  "Centralny Port Komunikacyjny to przede wszystkim planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu niezbędne jest dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej - transport i rozwój regionalny" - czytamy dalej.

  Za opracowanie projektu i przedstawienie go Radzie Ministrów odpowiedzialnym jest minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, podano także.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:30Prezydent podpisał nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektr., paliw gazowych i ciepła 

  Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane" - czytamy w komunikacie.

  Uchwalona ustawa utrzymuje ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej.

  Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że analogicznie do 2023 r. stawka maksymalna obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. Wzięto też pod uwagę spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny.

  "Ustawa zakłada utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez Prezesa URE albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022 r." - napisano w informacji.

  "Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada zatem przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna" - czytamy dalej.

  Ograniczenie limitów zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 dnia stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do 50% dotychczasowych limitów jest obliczone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie:

  •             1,5 MWh dla odbiorcy uprawnionego albo

  •             2 MWh (dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny),

  •             1,8 MWh (w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych, wymieniono w materiale.

  Dodatkowo, wprowadzono ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach wskazanych wyżej limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

  W ustawie wprowadzono dodatkowo przepisy, które w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, umożliwiają obniżenie cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, przewidując również odpowiednie instrumenty działania w tym zakresie dla Prezesa URE.

  "Przyjęta ustawa utrzymuje system i mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przy czym w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 przez Prezesa URE, do chwili ich zatwierdzenia rekompensaty będą wypłacane w wysokości 60% cen stosowanych w 2023 r." - zaznaczono także.

  Ustawa utrzymuje cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie.

  "Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok. Z powyższego obowiązku wyłączeni są sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie utrzymano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

  Ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r.

  "Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w sześciu równych miesięcznych ratach, płatnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r., za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia danego miesiąca 2024 r." - napisano w informacji.

  Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe zgromadzone z gazowych składek na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na rachunek Funduszu COVID-19 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

  Obowiązek przekazania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nowowprowadzonej gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  "W art. 4 ustawy przewidziano utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania prezesowi URE. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

  1) cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,

  2) maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,

  3) cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła" - czytamy dalej.

  Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

  Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

  "Przepisy ustawy zakładają również zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia (rekompensat i wyrównań) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które kończą się w dniu 31 grudnia 2023 r., które będą następnie miały zastosowanie również do okresu od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem zaprojektowane w taki sposób, że wsparcie udzielane odbiorcom uprawnionym i kwoty otrzymywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są sobie równe, co sprawia, że przedsiębiorstwa w nieuzasadniony sposób ponoszą stratę lub uzyskują zysk, które nie wystąpiłyby, gdyby nie było systemu wsparcia dla odbiorców a przedsiębiorstwa ciepłownicze rozliczały się z odbiorcami uprawnionymi na podstawie stosowanych taryf" - wskazano również.

  Uchwalona ustawa nowelizuje m. in. ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).

  Zgodnie z nowymi przepisami dodatek będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem – w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 08.12, 09:03Rząd planuje zwiększenie środków w programie budowy obwodnic o 21,3 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 08.12.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie środków na budowę obwodnic o 21,3 mld zł do roku 2030, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Planowane jest przyjęcie nowelizacji uchwały ustanawiającej Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

  "Potrzeba wprowadzenia zmian do PBO wynika z konieczności przeniesienia wszystkich inwestycji z załącznika nr 2 (tzw. lista rezerwowa) do załącznika nr 1, czyli na listę inwestycji mających zapewnione finansowanie na etap budowy" - czytamy w wykazie.

  Celem projektu jest budowa dodatkowych 53 obwodnic na sieci dróg krajowych.

  Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację PBO o łącznie 21,3 mld zł z przeznaczeniem na budowę nowych obwodnic w ciągach dróg krajowych. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego

  Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 jest rządowym dokumentem programowym określającym cele polityki transportowej w zakresie budowy obejść wybranych miejscowości w ciągach dróg krajowych.

  Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Początkowo koszt realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został oszacowany na blisko 28 mld zł, później budżet programu był kilkakrotnie zwiększany.

  (ISBnews)

 • 24.11, 09:23Rząd planuje zwiększenie środków na program budowy 100 obwodnic o 0,5 mld zł 

  Warszawa, 24.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Budowy 100 Obwodnic do roku 2030 i zwiększenie środków na ten cel o 0,5 mld zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Nowelizacja uchwały planowana jest na IV kwartał br.

  Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację PBO o łącznie 0,5 mld zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Raciborza w ciągu drogi krajowej nr 45 o długości ok.10 km. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego, czytamy w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:16Rząd podjął uchwałę ws. polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 z perspektywą do 2040 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., która określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dokument określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu dotyczące lotnictwa cywilnego do 2030 r. Jego przyjęcie jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu. Jednocześnie uchylony został program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych" - czytamy w komunikacie.

  Jak podkreślono w komunikacie, w uchwale wyznaczone zostały kierunki interwencji dotyczące:

  - rozwoju sieci lotnisk,

  - poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych,

  - usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej,

  - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego,

  - wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego,

  - stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym,

  - ochrony środowiska w transporcie lotniczym,

  - wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

  Przyjęcie polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. jest także wymagane przez Unię Europejską jako niezbędny sektorowy dokument strategiczny w obszarze transportu.

  Jednocześnie uchylony został Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Był to dokument bazowy do opracowania programów operacyjnych dla projektów inwestycyjnych w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013. Obecnie program został w dużej mierze zrealizowany i w niektórych obszarach znacznie się zdezaktualizował, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 14.11, 13:30Rząd podjął uchwałę ws. dodatk. 6,5 mld zł dofinansowania przewozów pasażerskich do 2030 

  Warszawa, 14.11.2023 (ISBnews) - Rząd znowelizował uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, zwiększając kwotę przeznaczoną na to dofinansowanie o 6,5 mld zł do roku 2030, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd zwiększy środki na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030. Chodzi o podwyższenie rekompensaty w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między ministrem infrastruktury a 'PKP Intercity' S.A" - czytamy w komunikacie.

  Jak podkreślono, ze względu na szok inflacyjny i energetyczny, który spowodowany został pandemią oraz atakiem Rosji na Ukrainę, dotychczasowa kwota rekompensaty dla PKP Intercity nie pokrywa całkowitego deficytu kolejowych międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich.

  Przyjęte przepisy zakładają, że w latach 2024-2030 dofinansowanie do międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich dla PKP Intercity zostanie zwiększona o 6,5 mld zł, z czego w 2024 r. będzie to kwota 603 mln zł.

  Zwiększenie dofinansowania pozwoli na utrzymanie oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionów przez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych łączących wszystkie regiony Polski. Rozwiązanie ograniczy także wykluczenie komunikacyjne w transporcie kolejowym, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 14.11, 13:25Rząd za przekazaniem 1,3 mld zł z KPK na program utrzymaniowy do 2028 r.  

  Warszawa, 14.11.2023 (ISBnews) - Rząd znowelizował uchwałę ws. Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), umożliwiając przekazanie 1,3 mld zł z KPK na program wsparcia infrastruktury kolejowej do 2028 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Planowane jest także dokapitalizowanie PKP PLK S.A. kwotą 1,3 mld zł.

  "Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego związana jest m.in. z koniecznością przesunięcia środków na 'Rządowy Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku'" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z Krajowego Programu Kolejowego (KPK) na "Rządowy Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku".

  Jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskie Linie Kolejowe. w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach KPK.

  Dodatkowo, aktualizacja KPK uwzględnia wyniki drugiego konkursu tzw. CEF2 Transport w unijnej perspektywie 2021-2027, gdzie została zwiększona pula środków UE o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

  (ISBnews)

 • 08.11, 08:34Rząd ustanowił program dla zarządców infrastruktury kolejowej do 2028 o wartości 49 mld zł 

  Warszawa, 08.11.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku o wartości ponad 49 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r. Nowy program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych.

  Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

  Z programu będą mogły skorzystać:
  - PKP Polskie Linie Kolejowe,
  - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
  - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
  - Euroterminal Sławków.

  Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej.

  Ponadto zawiera prognozę kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzoną na lata 2029-2035.

  Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo, podano także.

  (ISBnews)

 • 07.11, 11:21Rząd planuje dodatkowe 6,8 mld zł rekompensaty dla PKP Intercity w latach 2024-2030 

  Warszawa, 07.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje dodatkowe środki w ramach rekompensaty dla PKP Intercity za realizację kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie umowy ramowej z 2020 r. w kwocie 6,8 mld zł w latach 2024-2030, w tym przewidują wypłatę w wysokości 603 mln zł w 2024 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Środki finansowe zabezpieczone w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między ministrem infrastruktury a PKP Intercity S.A. w dniu 31 grudnia 2020 r są niewystarczające na lata 2024-2030 w celu realizacji oferty przewozowej zaplanowanej przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym" - czytamy w wykazie.

  W związku z bieżącymi wskaźnikami makroekonomicznymi szacunki z 2020 r. okazały się zbyt optymistyczne i nie odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na rekompensatę, podano także.

  Projektowana uchwała zakłada zwiększenie rekompensaty za realizację kolejowych przewozów pasażerskich należnej PKP Intercity na podstawie umowy ramowej, z kwoty 21 091 224 tys. zł do kwoty 29 212 778 tys. zł, czyli o 8 121 554 tys. zł. W kwocie zwiększenia, tzn. 8 121 554 tys. zł, ujęte zostały kwoty wypłacone i zagwarantowane do wypłaty w latach 2021-2023 w wysokości 1 306 286 tys. zł.

  "Natomiast wnioskowana kwota dodatkowych środków finansowych na lata 2024-2030 wynosi 6 815 268 tys. zł przy założeniu, że dodatkowe środki na 2024 r. w wysokości 603 mln zł zostaną wypłacone z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z ustaleniami między Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 07.11, 10:51Rząd planuje nowelizację KPK i przeniesienie 1,3 mld zł na Program Utrzymaniowy 

  Warszawa, 07.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację Krajowego Programu Kolejowego do roku 2030 (z perspektywą do roku 2032) i przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z KPK na Program Utrzymaniowy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Nowelizacja uchwały w tym zakresie planowana jest w IV kw.

  "Niniejsza uchwała zakłada przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z KPK na Program Utrzymaniowy oraz zastąpienie tej kwoty w KPK dodatkowym źródłem: 'dokapitalizowanie 2024'. Dokapitalizowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1 300 000 tys. zł w 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach Programu nastąpi w przypadku wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, uwzględniającej przepis o dokapitalizowaniu skarbowymi papierami wartościowymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ww. kwocie" - czytamy w wykazie.

  Zmiana KPK ma charakter tymczasowy z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia środków na Program Utrzymaniowy, które pozwolą na utrzymanie ruchu na sieci kolejowej i zapewnienie środków na wynagrodzenia w PKP PLK, a tym samym ma zapobiec powstaniu kryzysu w całym sektorze kolejowym (niemożność realizacji rozkładu jazdy), wskazano także.

  (ISBnews)
   

 • 24.10, 13:40Horała: Rząd przyjął drugi etap programu wieloletniego CPK na lata 2024-30 

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Rząd podjął drugi  etap programu wieloletniego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego do roku 2030 oraz podjął uchwałę o programie taborowym, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

  "Rada Ministrów przyjęła II etap programu wieloletniego CPK na lata 2024-2030, który zapewnia zakotwiczenie tego programu w finansach publicznych i przyjęła uchwałę o programie taborowym, czyli w jaki sposób będą pozyskiwane, produkowane z udziałem polskich producentów nowe wagony, nowe składy trakcyjne, nowe pociągi w standardzie kolei dużych prędkości, które następnie będą operowały na tej infrastrukturze wytworzonej przez CPK" - powiedział Horała podczas konferencji prasowej.

  "Dzięki temu to potężne zamówienie […] na tabor kolei dużych prędkości zostanie w znacznej mierze skonsumowane w Polsce i polskie firmy będą mogły dzięki temu zamówieniu budować swoje kompetencje w produkcji taboru kolei dużych prędkości" - dodał.

  Centralny Port Komunikacyjny jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

  (ISBnews)

 • 09.10, 13:45Rada UE za zwiększeniem udziału paliw ekologicznych w lotnictwie do 70% do 2050 r. 

  Warszawa, 09.10.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła rozporządzenie ReFuelEU Aviation, którego celem jest zwiększenie ilości odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w lotnictwie do 70% w 2050 r., przy czym 35% mają stanowić paliwa syntetyczne, podała Rada.

  "Rozporządzenie RefuelEU Aviation ma doprowadzić do zwiększenia zarówno popytu na zrównoważone paliwa lotnicze generujące mniej CO2 niż paliwa kopalne, jak i ich podaży. Równocześnie ma zapewnić równe warunki konkurencji na unijnym rynku transportu lotniczego" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają zaangażować transport lotniczy w realizację unijnych celów klimatycznych na 2030 i 2050 r. Zrównoważone paliwa lotnicze będą bowiem w krótkiej i średniej perspektywie jednym z podstawowych narzędzi dekarbonizacji lotnictwa, podano także.

  Nowe przepisy mają więc zredukować obecne bariery utrudniające ich upowszechnianie. Są to niska podaż i ceny znacznie wyższe niż ceny paliw kopalnych.

  Przepisy nowego rozporządzenia:

  - nakładają na dostawców paliwa lotniczego obowiązek, aby od 2025 r. wszystkie rodzaje paliwa dostępne dla operatorów samolotów na unijnych lotniskach zawierały określoną minimalną ilość zrównoważonych paliw lotniczych, a od 2030 - określoną minimalną ilość paliwa syntetycznego i by do 2050 r. ilość ta stopniowo wzrastała. Ilości te są następujące: 2% zrównoważonych paliw w 2025 r., 6% w 2030 r. oraz 70% w 2050 r. Od 2030 r. paliwa syntetyczne muszą stanowić 1,2%, i w 2050 r. osiągnąć poziom 35%

  - nakładają na operatorów samolotów obowiązek, aby roczne ilości paliwa lotniczego uzupełnianego na danym unijnym lotnisku stanowiły co najmniej 90% rocznej ilości potrzebnego paliwa lotniczego

  - dopuszczają paliwa zrównoważone i paliwa syntetyczne obejmujące certyfikowane biopaliwo, paliwo odnawialne pochodzenia niebiologicznego (w tym wodór odnawialny) oraz pochodzące z recyklingu paliwo węglowe (zgodnie z kryteriami zrównoważoności i oszczędności emisyjnej określonymi w dyrektywie o energii odnawialnej) w granicach 70%. Odsetek ten nie dotyczy biopaliwa z roślin spożywczych i pastewnych ani paliwa niskoemisyjnego (w tym wodoru niskoemisyjnego), gdyż te paliwa będzie można będzie wykorzystywać w celu osiągnięcia ilości minimalnych określonych w odnośnej części rozporządzenia

  - wprowadzają przepisy o  organach wyznaczonych przez państwa członkowskie do dbania o przestrzeganie nowego rozporządzenia i przepisy o karach

  - wprowadzają przepisy o nowym unijnym systemie znakowania efektywności środowiskowej przeznaczonym dla operatorów samolotów wykorzystujących zrównoważone paliwa lotnicze. System ma pomóc konsumentom dokonywać świadomych wyborów i promować ekologiczne loty.

  Nowe rozporządzenie, przyjęte dziś formalnie przez Radę, zostanie w najbliższych tygodniach opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Będzie miało zastosowanie od 1 stycznia 2024 r., a niektóre przepisy - od 1 stycznia 2025 r.

  Rozporządzenie ReFuelEU Aviation jest częścią pakietu "Gotowi na 55", przedstawionego przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. Zawarte w nim regulacje mają doprowadzić do 2030 r. do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r., a do 2050 r. do zapewnienia UE neutralności klimatycznej.

  (ISBnews)

 • 03.10, 13:16Rząd podjął uchwałę ws. Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 r. 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 r., którego celem jest zwiększenie roli śródlądowego transportu wodnego poprzez zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Realizacja projektów inwestycyjnych z „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" przyczyni się do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich. W konsekwencji wzmocni to integracje portów morskich z zapleczem lądowym" - czytamy w komunikacie.

  Warunki do prowadzenia efektywnej żeglugi śródlądowej rozumiane są, jako m.in. zapewnienie stabilnych głębokości tranzytowych szlaków żeglugowych oraz dostępności śluz. Dla osiągnięcia większej efektywności znaczenie będą mieć również prześwity pod mostami i inną infrastruktura, która krzyżuje się z drogą wodną, podano także.

  W ramach "Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" rozwijany będzie także rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych.

  "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" obejmie następujące odcinki śródlądowych dróg wodnych:
  - E30 - Odrzańska Droga Wodna, odcinek od Gliwic do zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu;
  - E40 - Wisła na odcinku od Torunia do Gdańska.

  "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" będzie pierwszym i najważniejszym dokumentem planistycznym dla sektora żeglugi śródlądowej. Program umożliwi także współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozwoju śródlądowego transportu wodnego w perspektywie 2021-2027, podano.

  (ISBnews)

 • 25.09, 08:39Rząd planuje zwiększenie środków na budowę obwodnic o 100 mln zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu programu budowy 100 obwodnic o 100 mln zł do 2026 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji uchwały ws. Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 planowane jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 o łącznie 0,1 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także.

  Wskazano, że dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych.

  (ISBNews)

 • 25.09, 08:16Rząd planuje zwiększenie środków na budowę dróg krajowych o 2,6 mld zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o 2,6 mld zł w latach 2023-2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Kolejna nowelizacja programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) planowana jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznie 2,6 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także

  Jak podkreślono, dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych na kontraktach ofertowanych przed 24 lutego 2022 r.

  Na początku września rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł.

  (ISBNews)

 • 05.09, 17:00Rząd zwiększył limit programu budowy dróg krajowych o 5,1 mld zł do 2033 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) -  Rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), dodana zostanie nowa inwestycja. Będzie to budowa drogi ekspresowej S8, na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki), o szacunkowej długości 90 km. Limit finansowy programu zwiększy się o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Według założeń, inwestycja ma poprawić m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

  (ISBnews)

 • 05.09, 16:54Rząd podjął uchwałę ws. programu wsparcia miasta Warszawy kwotą ponad 3 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 i przekazania na ten cel ponad 3 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podnieść jakość życia jego mieszkańców. Chodzi m.in. o poprawę dostępności transportowej oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej stolicy. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada, że powstanie specjalny program, który będzie wspierał finansowo rozwój Warszawy w latach 2023-2030.

  Program ma realizować takie cele, jak:

  - poprawa dostępności transportowej, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie;

  - podniesienie jakości życia mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do stolicy;

  - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej w Warszawie.

  Miasto będzie mogło otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w zakresie m.in.:

  - transportu publicznego,

  - infrastruktury drogowej,

  - inwestycji towarzyszących mobilności i bezpieczeństwu ruchu drogowego,

  - infrastruktury usług publicznych,

  - infrastruktury czasu wolnego.

  Środki mają być przeznaczone m.in. na budowę III linii metra, budowę Trasy Świętokrzyskiej, budowę obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, odbudowę stadionu "Skry" czy rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego.

  (ISBnews)

 • 17.08, 09:07Prezydent podpisał nowelizację dot. dopłat do publicznych przewoźników autobusowych 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o publicznym transporcie drogowym, której celem jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspokajającym podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów, podała Kancelaria Prezydenta.

  Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dotyczą m.in:

  - rozszerzenia zakresu ustawy o zasady finansowania regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym, a nie wyłącznie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

  - definicji legalnej przewoźnika;

  - dokumentów, na podstawie których może odbywać się publiczny transport zbiorowy;

  - zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego;

  - warunków zawierania przez operatorów umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

  - uzgadniania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców;

  - zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

  - zasady finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

  - rekompensat i dopłat przysługujących operatorom i przewoźnikom;

  - obowiązków ewidencyjnych operatorów.

  "Zmiany w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przesądzają o tym, że dopłacie ze środków Funduszu będą podlegały linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia ustawy w życie. Dopłata ma być ustalana w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa określa także warunki uzyskania dopłaty i sposób jej podział" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dotyczą w głównej mierze decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a także opłaty podstawowej oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej.

  Nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym polega m.in. na wskazaniu, że w 2023 r. środki Funduszu mogą być przekazane PKP PLK SA z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia udziałów w kapitale zakładowym CARGOTOR Sp. z o.o. Ustawa stanowi także, że w roku 2023 środki Funduszu mogą pochodzić również z wpływów ze skarbowych papierów wartościowych.

  Zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej polegają na upoważnieniu Agencji do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych oraz tworzenia w tym celu spółek.

  Ustawa wchodzi w życie zasadniczej części po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 16.08, 12:44Rząd podjął uchwałę wydłużającą trwanie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. 

  Warszawa, 16.08.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację uchwały ws. ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku, wydłużając czas trwania programu do 2030 roku, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ustanowiony został Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), który jest kontynuacją  programu obowiązującego do 2023 r. Umożliwi to skorzystanie ze środków na kolej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027" - czytamy w komunikacie  

  Jednym z wymagań Komisji Europejskiej jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, które obejmują okres do 2030 r.

  KPK do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) uzupełnia dotychczasowy Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Jednocześnie dokument zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014-2020.

  Zwiększono dotychczasowy limit środków budżetu państwa, które przeznaczone będą na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Do końca 2032 r. wydłużony zostanie również okres, na jaki ustanawiany jest ten limit.

  Uchwała uwzględnia również korekty dotyczące zmian dostępnych środków w ramach poszczególnych źródeł finansowych Krajowego Programu Kolejowego.

  (ISBnews)