ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.01, 13:21Rząd przyjął projekt noweli ws. inwestycji w strategiczną infrastrukturę energ. 

  Warszawa, 26.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowane zmiany dotyczą specustaw inwestycyjnych, które umożliwiają przygotowanie i realizację najważniejszych inwestycji związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w Polsce. Chodzi o usprawnienie procesu inwestycyjnego obejmującego przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" - czytamy w komunikacie.

  Celem zmian jest ułatwienie inwestycji w rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz inwestycji w gazową sieć przesyłową i infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych, a także utrzymania istniejących obiektów w należytym stanie.

  "Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym na podstawie ogólnych przepisów jest niezwykle czasochłonne (czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy). Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu. Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym, rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym" - czytamy dalej.

  W projekcie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ma to doprowadzić do wyeliminowania sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

  Wprowadzono też przepisy związane z przewidzianym połączeniem spółek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i Polskie LNG, które zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

  "Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych" - podsumowano.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 13:19Rząd przyjął projekt nowelizacji dotyczącej hulajnóg elektrycznych i UTO 

  Warszawa, 26.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki niemu rząd chce uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO - np. deskorolka elektryczna). Kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu - będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

  "Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach" - podkreślono w komunikacie.

  Po zmianie, zabronione będzie m.in.:

  * kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;

  * kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

  * przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;

  * ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;

  * pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

  Przepisy dot. hulajnogi elektrycznej będą następujące:

  * Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  * W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  * Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad:

  -  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  -  zachowanie szczególnej ostrożności,

  -  ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  * Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

  * Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

  * Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  -  hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

  -  pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,

  -  szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

  * Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

  Natomiast urządzenia transportu osobistego - UTO będą uregulowane następująco:

  * Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  * UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:

  -  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  -  zachowanie szczególnej ostrożności,

  -  ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  * Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

  * Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

  CIR podało też regulacja dot. tzw. urządzeń wspomagających ruch:

  * Chodzi o urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

  * Tego typu urządzeniem będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych - z zachowaniem następujących zasad:

  -  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  -  zachowanie szczególnej ostrożności,

  -  ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  * Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

  Ponadto przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

  Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.

  Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.

  Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.

  Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.

  Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

  Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, wymieniono.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 10:03Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, zakładającą pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście oraz zakazującą jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Za nowelą opowiedziało się 423 posłów, 22 było przeciwnych, wstrzymało się 4 osoby.

  Wcześniej posłowie odrzucili większość zaproponowanych poprawek.

  Zgodnie z nowelizacją, obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych - do 50 km/h.

  Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych:  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego; ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

  Nowe rozwiązanie wymusi na kierowcach obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście. Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście przez pieszych nie będzie dotyczył tramwajów. Droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest bowiem kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego.

  Ponadto, rozszerzono dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

  Zgodnie z nowelizacją, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

  Zmniejszona zostanie też dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych. Obecnie wynosi ona 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/h - bez względu na porę doby.

  Zakazana będzie też jazda na tzw. 'zderzaku'. Niezachowanie odległości między pojazdami jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach ekspresowych i autostradach. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h - 60 m.

  Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczył przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:35Rząd przyjął projekt dot. zmian procedur zgłaszania pojazdów uszkodzonych 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ewidencja naruszeń zostanie powiększona o numer VIN pojazdu.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o  szczegółowe zasady dotyczące procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej" – czytamy w komunikacie.

  Jak wynika z projektu, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. centralna ewidencja naruszeń zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone. Chodzi o numer VIN pojazdu.

  Gromadzenie nowych danych jest potrzebne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki, podano także.

  Nowe rozwiązania mają pozwolić na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE.

  Zdaniem inicjatorów projektu proponowane przepisy przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 12.01, 15:08Rząd chce przekazać nadzór nad 'PKS-ami' na rzecz PKP i ARP 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce przekazać wykonywanie praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa w niektórych spółkach, prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej Polskim Kolejom Państwowym S.A. (PKP) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa planowane jest na I kw.

  Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej z 23 stycznia 2020 r., która zmieniła m.in. ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym przekazała wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa ministrowi aktywów państwowych. minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. Spółki transportowe posiadają zróżnicowaną strukturą właścicielską oraz znajdują się różnej sytuacji ekonomicznej (stabilna sytuacja, trudna sytuacja, likwidacja etc.).

  "W wyniku wstępnych analiz, określono iż, działalność tychże spółek możliwa jest tylko w ramach skonsolidowanego podmiotu. W celu dokładnej weryfikacji zasadności powyższej koncepcji wymagane jest sporządzenie pogłębionych analiz, biznesplanu, wycen oraz uzyskanie zgody UOKiK [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] na koncentrację" - czytamy w uzasadnieniu.

  W związku z tym minister aktywów państwowych "rekomenduje przekazanie wykonywanie praw z akcji/udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej Polskim Kolejom Państwowym S.A., które posiadają odpowiednie know-how w zakresie transportu, a także odpowiednie zaplecze analityczne oraz instrumenty finansowe i prawne, którymi nie dysponuje urząd obsługujący ministra aktywów państwowych" - czytamy także.

  W zakresie pozostałych spółek, m.in. prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, w których Skarb Państwa posiada nieznaczący udział oraz tych, które są nierentowne, w tym stoczni marynarki wojennej, MAP rekomenduje przekazanie wykonywania praw z akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, podano.

  Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wykonywania praw z akcji nad spółkami strefy ekonomicznej wynika z faktu, iż wykonywanie praw z akcji i udziałów przez ministra właściwego do spraw gospodarki w przedmiotowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa będzie kompatybilne z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

  W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, przedłożone rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na zmianie podmiotów nadzorowanych przez:

  Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie tj:
  - "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
  - WARS S.A.

  Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie tj.:
  - PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
  - PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Dębicy,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
  - Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
  - Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu

  Minister właściwy do spraw gospodarki:
  - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
  - Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
  - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" S.A.,
  - Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park" sp. z o.o.,
  - Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 14:59Rząd przyjął nowelizację nt. kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z programu dotyczącego finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły korzystać nowe podmioty.

  "Zaproponowane rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie liniami kolejowymi, które nie są obecnie eksploatowane lub posiadają niskie parametry użytkowe. Zmiany wpisują się w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. 'Polski powiatowej', wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są następujący zarządcy: PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" oraz CARGOTOR. Po zmianie, z programu będą mogły także korzystać podmioty wykonujące zadania zarządcy, którym przekazane zostaną określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK, wyjaśniono.

  "W takim przypadku, szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem infrastruktury. PKP PLK SA po przekazaniu odcinka linii kolejowej (linii kolejowej), otrzyma dofinansowanie zmniejszone o dotychczasowe środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy dotyczącymi przekazywanej infrastruktury kolejowej. Środki te otrzyma nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej. Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom będzie dotyczyło przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej" - czytamy dalej.

  Ponadto wprowadzono stałe dodatkowe dofinansowanie dotychczasowego beneficjenta programu - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w kwocie 6 mln zł rocznie.

  W programie uwzględniono również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK SA pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP Telkol.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 13:27Rząd chce wprowadzić zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii do 13 I 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej w dniach 7-13 stycznia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 6 stycznia 2021 r.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej" – czytamy w uzasadnieniu.

  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego – czytamy w uzasadnieniu.

  Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  - na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
  - za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

  Rozporządzenie ma obowiązywać do końca dnia 13 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 29.12, 12:46Prezydent podpisał nowelę o drogach, dopuszczającą ruch pojazdów do 11,5 t 

  Warszawa, 29.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach, wdrażającą orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zakładające, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z przedmiotową ustawą, po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami. Ustawa przewiduje bowiem, że zarządcy dróg na poziomie powiatowym i gminnym uzyskają uprawnienia do ustanawiania zakazów ruchu dla ciężkiego transportu drogowego" - czytamy w komunikacie.

  Dokonać tego może właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego albo właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały.

  Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, spełniających co najmniej jedną z ustawowo przewidzianych przesłanek (m.in. drogi przebiegające przez obszar na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka, z przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy, teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko, obszar górniczy).

  Zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t nie można wprowadzić ani ustanowić:
  - na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania,
  - drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej oraz na drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Zgodnie z nowelizacją, zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t nie stosuje się m.in. do ruchu autobusów, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych, oraz pojazdów służb (m.in. wojska, policji, straży pożarnej itd.).

  Do kontroli przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych wyżej wskazanych zakazów, będą uprawnieni inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, osoby działające w imieniu zarządcy drogi, z wyjątkiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz strażnicy gminni (miejscy).

  Naruszenie zakazów albo przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, zagrożone będzie karą pieniężną nakładaną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 3 do 20 tys. zł, podano także.

  Nowela co do zasady wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.12, 13:57MF przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat do 30 VI 

  Warszawa, 28.12.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO) do 30 czerwca, co pozwoli zagwarantować okres przejściowy dla przewoźników i płynnie wdrożyć system e-Toll, podał resort.

  System e-Toll od ma umożliwić przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanami od grudnia 2021 r.

  "Wraz z przejęciem zadania poboru opłat drogowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów stało się stroną umowy na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaToll) zawartej w sierpniu 2018 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z Instytutem Łączności na okres do końca stycznia 2021 r. Podpisany aneks przedłuża okres świadczenia usługi utrzymania ESPO o 5 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki przedłużeniu umowy możliwe będzie wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (wygaszany system, oparty na technologii DSRC oraz nowy, bazujący na geolokalizacji). Rozwiązanie to ułatwi użytkownikom dróg płatnych dostosowanie się do zmiany i pozwoli na płynne przejście do nowego systemu. Zasadnicza część pracy w zakresie wytworzenia oprogramowanie została już zakończona i obecnie trwają testy poszczególnych modułów systemu.

  "Dzięki rozstrzygnięciu postępowań podpisane zostały już umowy m.in. w zakresie:

  - dostawy sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym jak również niezbędnych licencji dla Centrum Przetwarzania Danych,

  - dostawy subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft (Chmura - środowisko produkcyjne),

  - dostawy zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KAS oraz,

  - świadczenia usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS (obsługa kart flotowych FCI)" - czytamy dalej.

  Podpisanie kolejnych umów planowane jest w najbliższych tygodniach. Nowy system zostanie uruchomiony pod koniec I kwartału 2021 r., podano także.

  Trwają również prace nad rozszerzeniem funkcjonalności systemu o obsługę pojazdów lekkich, co umożliwi pobór opłaty za przejazd autostradą w trybie "free flow" czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat.

  "Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą stały dialog dotyczący poboru opłat drogowych z przewoźnikami. Zostaną uwzględnione postulaty branży co do ograniczenia zakresu danych niezbędnych do rejestracji w systemie e-Toll. Nie będzie wymagane podanie numeru VIN pojazdu, czy informacji o mocy silnika czy rodzaju paliwa" - podano także.

  Zmiany wprowadzi nowela ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy jest po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Inny ważny dla przewoźników postulat zniesienia obowiązku podawania numeru rejestracyjnego przyczepy/naczepy został już uwzględniony na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 22.12, 13:45Prezydent podpisał nowelę dot. Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu zwiększenie dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych o 3 mld zł oraz rozszerzenie jego zadań. Przedmiotowa ustawa rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z funduszu, o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (zadania obwodnicowe) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie)" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa także podstawowe zasady dotyczące ustalania wysokości dofinansowania, które mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań obwodnicowych i zadań miejskich. Przewiduje się, że w przypadku obydwu kategorii zadań jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszu do wysokości 80% kosztów realizacji danego zadania, podano również.

  Wprowadza się przy tym ograniczenie, zgodnie z którym wysokość dofinansowania przyznanego na dane zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł, a zadania miejskiego - 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ustali minister właściwy do spraw transportu. Przedmiotowa ustawa umożliwia wojewodzie w ramach środków na zadania powiatowe i gminne ogłaszania odrębnego naboru na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Ustawa określa procedurę ogłaszania i przeprowadzania przez ministra właściwego do spraw transportu naboru na dofinansowanie zadań obwodnicowych oraz zadań miejskich, wynika także z komunikatu.

  Ustawa zmienia nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, podsumowano.

  Nowela wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:44Prezydent podpisał nowelę dot. realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu umożliwienie zakładającemu lotnisko użytku publicznego, zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystania z rozwiązań przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471), dalej zwanej "specustawą lotniskową", po dniu 31 grudnia 2020 r. Ustawa wydłuża termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogą złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 r." - czytamy w komunikacie. 

  Nowelizacja zakłada, że inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego, natomiast przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.

  Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, podano również.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 17:18Rząd planuje przedłużenie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii do 6 stycznia 2021 r. 

  Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjęcie rozporządzenia, wprowadzającego zakaz międzylądowania samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przedłużenie do 6 stycznia 2021 r. obowiązującego obecnie zakazu międzylądowania wobec dziewięciu państw, w stosunku do których obowiązuje on obecnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W związku z wykryciem na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność ograniczenia ryzyka transmisji tej odmiany wirusa poprzez skorzystanie z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" – czytamy w uzasadnieniu.

  Jednocześnie planowane jest przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym do 6 stycznia 2021 r. (miało obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.).

  Zgodnie z rozporządzeniem obecny obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Bośni i Hercegowiny;

  2) Czarnogóry;

  3) Gruzji;

  4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  5) Republiki Armenii;

  6) Republiki Kosowa;

  7) Republiki Macedonii Północnej;

  8) Republiki Serbii;

  9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców  (wg danych na czas przygotowywania projektu rozporządzenia) - przekracza 440, z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stanów Illinois i Nowy Jork.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

   (ISBnews)

 • 18.12, 08:30Senat przyjął bez poprawek nowelę dot. wjazdu obywateli UE na terytorium Polski 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczącą swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli UE na terytorium państw członkowskich, dostosowując polskie prawo w tym zakresie do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek opowiedziało się 99 senatorów.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Reguluje zasady cofnięcia i unieważnienia wizy, a także określa nowe podstawy odnowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu; wprowadza także zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE, niebędących unijnymi obywatelami.

  Zawiera także regulacje, pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE oraz zamieszczanie ich w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu.

  Przepisy nowelizacji umożliwiają także Straży Granicznej przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenie w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Wyposażają ją także w kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.

  Inne z rozwiązań dotyczą postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

  Projekt nowelizacji uwzględnia również przepisy "Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej". Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

  Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które mają obowiązywać do 2 sierpnia 2021 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.

  (ISBnews)

 • 18.12, 08:23Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o drogach 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. Przyjęte poprawki mają głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Sejm odrzucił m.in. jedną z poprawek uchylającą dodatkowe przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 ton, albo powyżej 8 ton, mógł stanowić na niej zakaz ruchu takich pojazdów.

  Nowela stanowi wdrożenie dostosowanie przepisów do norm unijnych, dotyczących udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, regulowanych przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium UE maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

  Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w takich ruchu pojazdów, a straż miejska i gminna kontrolować, czy przepisy nie są łamane. Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na: drogach publicznych w transeuropejskiej sieci drogowej; drogach krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu; drogach publicznych wybudowanych lub przebudowanych z udziałem środków z budżetu UE.

  (ISBnews)

 • 18.12, 08:14Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającej m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę i remont dróg w największych miastach.

  Posłowie byli przeciwni poprawkom dot. utrzymania dotychczasowej nazwy Fundusz Dróg Samorządowych (zamiast: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), a także obniżeniu wysokości rezerwy w ramach środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Nowelizacja zakłada, że środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) mają zostać zwiększone o 3 mld zł. Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te ma zostać przekazane ok. 2 mld zł.

  Zgodnie z założeniami, tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

  Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

  Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach  2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

   (ISBnews)

 • 17.12, 12:49Sejm przyjął nowelę dot. wsparcia dla branż transportowej i kultury 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą wsparcie dla przewoźników autobusowych, branży lotniczej, kinematograficznej i energetycznej. Za nowelą głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny.

  Nowela wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ułatwienia mają dotyczyć też podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

  Wsparcie dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­19.

   W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców. Nowela przedłuża okresu obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

  Nowela zakłada też ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

  Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

  W ustawie znalazł się także przepis wprowadzający wyjątek do przepisów dot. wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (w okresie pandemii), w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego (drogi, koleje, lotniska).

  Nowela doprecyzowuje zasady ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika; sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej. Zmienia katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, a także wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek

   Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 11:49Sejm przyjął ustawę o rezerwach strategicznych  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o rezerwach strategicznych, zakładającą m.in. przekształcenie Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i przejście systemu rezerw strategicznych pod nadzór prezesa Rady Ministrów. Za przyjęciem ustawy głosowało 239 posłów, 164 było przeciw, a 53 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

  Ustawa zakłada przejście Agencji pod nadzór prezesa Rady Ministrów, który jest konstytucyjnym organem nadzoru Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Obecnie nadzór nad tym systemem pełni minister właściwy do spraw energii.

  W ustawie określone zostały m.in. zasady udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz technicznego (odpłatnie lub nieodpłatnie), co ma na zwiększyć efektywność wykorzystania asortymentu i zoptymalizować koszty związane z utrzymywaniem rezerw.

  Uregulowano także możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów zawieranych przez Agencję, zapewniając dostępność rezerw i ograniczając problemy z zakłóceniami w łańcuchach dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

  Asortyment i ilości rezerw ma określać Rządowy Program Rezerw Strategicznych,  opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z Agencją na okres 5 lat. Program będzie mógł być aktualizowany, chociaż nie wskazano w jakim okresie. (Dotychczas mógł być aktualizowany corocznie). Podmioty uczestniczące w opracowywaniu programu będą miały obowiązek przeglądu i oceny jego skuteczności.

  Uregulowano także szczególny tryb udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa bądź innego zdarzenia warunkującego tworzenie rezerw strategicznych.

  W sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa państwa, obronności, porządku, zdrowia publicznego lub klęska żywiołowa będzie możliwe - jak zakłada projekt - wyłączenie prawa zamówień publicznych. Wówczas prezes Rady Ministrów będzie miał prawo do wydawania decyzji do tworzenia rezerw poza rządowym programem, wskazując że wystąpiło zagrożenie.

  Ustawa zakłada usprawnienie i optymalizację likwidacji rezerw; poszerzenie sposobów likwidacji rezerw poprzez wprowadzenie innych form sprzedaży likwidowanych rezerw, tj. sprzedaż na giełdzie towarowej oraz sprzedaż w drodze aukcji, a także trybie wskazanym przez prezesa Rady Ministrów określonym podmiotom, o ile będzie to wynikać z decyzji likwidacyjnej. Planowane jest poszerzenie katalogu podmiotów, którym Agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwidowanych rezerw o podmioty, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu.

  Przyjęta regulacja modyfikuje i poszerza zakres zadań Agencji m.in. o dokonywanie zakupów, magazynowania, dystrybucji lub wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz zlecających te działania. Chodzi o usprawnienie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji.

  Do nowych zadań Agencji dodano także możliwość wykonywania zadań powierzonych Agencji przez prezesa Rady Ministrów w sytuacji nieprzewidzianych i nagłych zagrożeń.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 08:00Senat przyjął specustawę lotniskową bez poprawek  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek tzw. specustawę lotniskową, wydłużającą termin korzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r. Za nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego głosowało 98 senatorów, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie tego terminu było konieczne ze względu na kryzys, który dotknął branżę lotniczą z powodu pandemii COVID-19. Jak wskazują prognozy analityków, z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. ma być możliwe dopiero w 2024 r., o ile zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

  Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. ma pozwolić na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

  Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:59Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. Poprawki uchylają m.in. dodatkowe przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, by zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu niektórych pojazdów, mógł stanowić na niej zakaz ruchu tych pojazdów.

  Za nowelizacją opowiedziało się 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z przyjętych poprawek uchyla dodatkowe przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 ton, albo powyżej 8 ton, mógł stanowić na niej zakaz ruchu takich pojazdów.

  Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny i korygujący.

  Nowela stanowi wdrożenie dostosowanie przepisów do norm unijnych, dotyczących udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, regulowanych przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium UE maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

  Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w takich ruchu pojazdów, a straż miejska i gminna kontrolować, czy przepisy nie są łamane. Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na: drogach publicznych w transeuropejskiej sieci drogowej; drogach krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu; drogach publicznych wybudowanych lub przebudowanych z udziałem środków z budżetu UE.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:58Senat za utrzymaniem nazwy Fundusz Dróg Samorządowych  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającej m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę  i remont dróg w największych miastach. Poprawki zakładają m.in. utrzymanie nazwy Funduszu Dróg Samorządowych (i niezmienianie jej na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz obniżenie rezerwy w ramach zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 99 senatorów, jeden był przeciwny.

  Większość wprowadzonych do nowelizacji poprawek zmierza do tego, aby dotychczasowy Fundusz Dróg Samorządowych nie zmienił nazwy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Jedna z poprawek natomiast obniża wysokość rezerwy w ramach środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Nowelizacja zakłada, że środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) mają zostać zwiększone o 3 mld zł. Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te ma zostać przekazane ok. 2 mld zł.

  Zgodnie z założeniami, tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

  Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

  Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach  2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

   (ISBnews)