ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.12, 14:27Prezydent podpisał tzw. tarczę 6.0 zakładającą wsparcie dla branż 

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającej wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych w wyniku kryzysu COVID-19, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy"  - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD), w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

  Wsparcie będzie mogło trafić także do branży cateringowej, transportowej, do pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także kulturalnej (zajmującej się postprodukcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz ich dystrybucją), muzycznej (nagrań) oraz artystycznej (przedstawienia), jak również do handlowców zajmujących się sprzedażą obuwia i wyrobów skórzanych oraz artykułów używanych, do punktów usługowych: prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych oraz naprawy artykułów użytku domowego i osobistego.

  Wniosek o przyznanie wsparcia ma być składany w formie elektronicznej. Aby je otrzymać, konieczne będzie złożenie oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które - zgodnie z nowelą, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł). Możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego będą też miały firmy prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.

  Rada gminy będzie mogła wprowadzić za część roku 2020 oraz wybrane miesiące I poł. 2021 r zwolnienie z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i  budowli związanych z prowadzeniem działalności dla tych przedsiębiorstw, których sytuacja uległa pogorszeniu ze względu na pandemię COVID-19. Nowela zakłada też możliwość przedłużenia - w drodze uchwały - terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

  Jednorazowe świadczenie postojowe osobom na umowach cywilnoprawnych, nie posiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych będzie przysługiwać w sytuacji, gdy przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie, nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dotyczy to m.in. osób, wykonujących zlecenia z zakresu sztuk plastycznych, literatury, teatru, reżyserii, choreografii, aktorstwa, tańca, a także architektów i przewodników muzeów.

  W przypadku umów agencyjnych czy umów-zlecenia, ZUS na wniosek zleceniodawcy może go zwolnić z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tej umowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r, jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, łączny przychód zleceniobiorcy z wszystkich umów zlecenia nie przekraczał od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o umowy, które zostaną zawarte między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. i sytuacje, gdy zleceniobiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom z innego tytułu.

  Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

  W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

  Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r, jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

   (ISBnews)

   

 • 10.12, 17:50Sejm doprecyzował zasady wjazdu obywateli UE na terytorium Polski 

  Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczącą swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli UE na terytorium państw członkowskich, dostosowując polskie prawo w tym zakresie do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Za nowelą opowiedziało się 382 posłów, nikt nie był przeciwny, a 70 wstrzymało się od głosu.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Reguluje zasady cofnięcia i unieważnienia wizy, a także określa nowe podstawy odnowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu; wprowadza także zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE, niebędących unijnymi obywatelami.

  Zawiera także regulacje, pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE oraz zamieszczanie ich w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu.

  Przepisy nowelizacji umożliwiają także Straży Granicznej przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenie w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Wyposażają ją także w kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.

  Inne z rozwiązań dotyczą postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

  Projekt nowelizacji uwzględnia również przepisy „Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej". Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

  Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które mają obowiązywać do 2 sierpnia 2021 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.

  (ISBnews)

 • 08.12, 16:12Rząd chce przyjąć projekt o dodatkowym wsparciu dla niektórych branż w IV kw.  

  Warszawa, 08.12.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładający wprowadzenie mechanizmów wsparcia m.in. dla branży ciepłowniczej, lotniczej, kinematograficznej i transportu zbiorowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw. 2020 r.

  "Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 proponuje się wprowadzić kolejne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie niektórych sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o branżę ciepłowniczą, lotniczą, kinematograficzną czy publicznego transportu zbiorowego. Zasadne jest wprowadzenie także udogodnień dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19" – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

  Najważniejsze zapowiadane rozwiązania mają dotyczyć:

  - umożliwienia przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym;

  - wprowadzenia mechanizmu wsparcia dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, aby umożliwić im kontynuację działalności dotyczącej usług przewozowych;

  - wprowadzenia ułatwienia dla podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;

  - wsparcia dla branży kinematograficznej w wysokości 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (wsparcie ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów);

  - umożliwienia wytwórcom ciepła oraz przedsiębiorstwom przesyłającym i dystrybuującym ciepło, by skorzystali w sytuacjach szczególnych do kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i mogli nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców;

  - przedłużenia ważności uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

  - wprowadzenia udogodnień dla tzw. ozdrowieńców, (którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19) w zakresie ulg w transporcie kolejowym i autobusowym;

  - wprowadzenia zmian ułatwiających funkcjonowanie  uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

  (ISBnews)

 • 08.12, 15:06Kolejny zakaz międzylądowania obejmie nadal 9 państw 

  Warszawa, 08.12.2020 (ISBnews)  - Zakaz międzylądowania przez trzy kolejne tygodnie obejmie od jutra - jak dotychczas - 9 państw, wynika z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które zostało skierowane do podpisu prezesa Rady Ministrów.

  Wśród nich znajdą się m.in. Armenia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Stany Zjednoczone (możliwe są międzylądowania samolotów z lotnisk, położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork). 

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 440, z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stanów Illinois i Nowy Jork.

  Wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia zarażeniem COVID-19 w trakcie lotu.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Bośni i Hercegowiny;

  2) Czarnogóry;

  3) Gruzji;

  4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  5) Republiki Armenii;

  6) Republiki Kosowa;

  7) Republiki Macedonii Północnej;

  8) Republiki Serbii;

  9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

  Rozporządzenie ma obowiązywać do 31 grudnia.

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 12:30KPRM: Zamiast fizycznego prawa jazdy - od jutra wystarczy aplikacja mObywatel 

  Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Kierowcy nie będą musieli od soboty, 5 grudnia, posiadać przy sobie uprawnień do kierowania pojazdem; wystarczy, że w swoich telefonach będą mieli zainstalowaną aplikację mObywatel, do której mogą dodać mPrawo Jazdy, przypomniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  "Tego dnia w sklepach App Store i Google Play dostępna będzie aktualizacja zawierająca mPrawo Jazdy" - czytamy w komunikacie.

  Po pobraniu i aktywowaniu aplikacji mObywatel wystarczy aktywować w niej mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Aktywowanie tego modułu jest konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy. Można je dodać klikając „+" w oknie głównym aplikacji. Jednak można to zrobić dopiero jutro, podano w materiale.

  W trakcie kontroli drogowej policjanci sprawdzą uprawnienia w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), zawierającej informacje o wszystkich kierowcach. W Polsce krajowe prawo jazdy posiada 21 784 620 osób.

  W mPrawie Jazdy znajdą się wszystkie dokumenty, które są dostępne w tradycyjnym prawie jazdy. Niektóre dane w tym cyfrowym dokumencie mogą różnić się od danych w tradycyjnym. mPrawo Jazdy prezentować będzie kody ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych, które są widoczne na tradycyjnym dokumencie.

  Zdjęcie pobierane jest z mTożsamości i może różnić się od tego na tradycyjnym blankiecie. W mPrawie Jazdy wyświetli się po prostu zdjęcie, które masz w dowodzie osobistym.

  (ISBnews)

   

 • 28.11, 14:22Senat wniesie do Sejmu projekt noweli o podatkach i opłatach lokalnych 

  Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, doprecyzowującego przepisy dotyczące zwolnienia gruntów kolejowych od podatku od nieruchomości. Inicjatywę legislacyjną Senatu poparło 52 senatorów, 45 było przeciwnych, trzech wstrzymało się od głosu.

  Projekt zakłada, że zwolnione z podatku byłyby tylko budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, które udostępniane są przewoźnikom kolejowym, wykorzystywane są do przewozu osób lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm. Budynki, budowle i grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, wykorzystywanych na cele inne niż określone w ustawie o transporcie kolejowym nie byłyby zwolnione z tego podatku.

  Rozwiązanie to ma zapobiec unikaniu opodatkowania. W ocenie Senatu, wprowadzone w 2017 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych powodują straty finansowe jednostek samorządu terytorialnego z powodu utraconych podatków sięgają rzędu kilku milionów zł rocznie.

  Teraz projekt trafi do Sejmu i przejdzie całą ścieżkę legislacyjną.

  (ISBnews)

   

 • 28.11, 14:14Senat wprowadził kilkaset poprawek do pakietu dla przedsiębiorców - tarczy 6.0 

  Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził kilkaset poprawek do pakietu wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, rozszerzając krąg firm uprawnionych do pomocy i umożliwiając ubieganie się o wsparcie firm założonych po 30 listopada 2019 r. Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Senatorowie przyjęli 452 poprawki. Zakładają one m.in. rozszerzenie kręgu firm, które mogłyby korzystać z pomocy rządowej dla firm o kolejne, dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), doprecyzowują pojęcie PKD dominującego w grupie kodów w ramach określonej działalności. Obejmują także wsparciem firmy, które zanotowały spadek przychodów, a powstały po 30 listopada 2019 r.

  Katalog branż, objętych pomocą rozszerzono m.in. o firmy cateringowe i transportowe, a także wynajem i dzierżawę niektórych maszyn, agentów turystycznych czy firmy zajmujące się organizacją przedsięwzięć artystycznych (niewyszczególnionych w wersji przyjętej przez Sejm) i niektórych form działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, a także prowadzących ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego.

  Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

  Przyjęto też poprawki dające możliwość radzie gminy wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia za część roku 2020 oraz wybrane miesiące I półrocza 2021 r. z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla grup przedsiębiorców, najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, a także przesunięcia rat podatku.

  Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD) , w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

  Zgodnie z nowelą, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł). Możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego będą też miały firmy prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.

  W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

  Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r, jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm zakładała, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców, co pozwoliłoby im zatrzymać łącznie prawie 530 mln zł. Propozycja polegająca na wprowadzeniu jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego miała objąć ok. 146 tys. przedsiębiorców, co miało przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.

   (ISBnews)

   

 • 28.11, 10:19Sejm wydłużył obowiązywanie specustawy lotniskowej do 2025 r.  

  Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Sejm wydłużył termin korzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r. Za nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego głosowało 413 posłów, 34 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, wydłużony został został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie tego terminu było konieczne ze względu na kryzys, który dotknął branżę lotniczą z powodu pandemii COVID-19. Jak wskazują prognozy analityków, z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. ma być możliwe dopiero w 2024 r., o ile zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

  Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. ma pozwolić na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

  Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 24.11, 14:12Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od jutra 9 państw 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od środy, 25 listopada, 9 państw (dotychczas 10) , wynika z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wśród nich znajdą się m.in. Armenia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Stany Zjednoczone (możliwe są międzylądowania samolotów z lotnisk, położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork). 

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 440 (w Polsce w połowie listopada wynosił on 877,1), z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stanów Illinois i Nowy Jork.

  Wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia zarażeniem COVID-19 w trakcie lotu.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  W porównaniu do stanu sprzed dwóch tygodni w wykazie nie pojawiły się takie państwa, jak: Argentyna, Liban i Kostaryka. Znalazły się natomiast: Serbia i Kosowo.

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Bośni i Hercegowiny;

  2) Czarnogóry;

  3) Gruzji;

  4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  5) Republiki Armenii;

  6) Republiki Kosowa;

  7) Republiki Macedonii Północnej;

  8) Republiki Serbii;

  9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres dwóch tygodni.

  (ISBnews)

   

 • 24.11, 12:51Rząd zwiększył środki na budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną do 1,98 mld zł 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", zwiększając wartość programu z obecnych 880 mln zł do 1,98 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Celem nowelizacji jest zmiana wartości, zakresu i harmonogramu programu związanego z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką.

  "Wzrost kosztów inwestycji spowodowany jest zmianą cen materiałów i robót budowlanych oraz nowymi inwestycjami wynikającymi z rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia programu w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

  Ponadto, projekty budowlane i koncepcja realizacji inwestycji musiały zostać dostosowane do restrykcyjnej - ze względu na realizację inwestycji w obszarach Natura 2000 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

  Inwestycja ma obejmować dodatkowo m.in.:

  -  likwidację mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowę w tym miejscu nowego mostu, który miał być realizowana przez samorząd terytorialny;

  - budowę nowego mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego - chodzi o poprawę płynności ruchu samochodowego oraz zwiększenie odporności konstrukcji na silny wiatr; nowe rozwiązanie ma umożliwiać także awaryjne otwarcie mostu przy braku zasilania;

  - budowę sztucznej wyspy w celu odkładu urobku, który planowany był do odkładania na brzegach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Na wyspie mają zostać utworzone warunki do utrzymywania siedlisk odpowiednich dla ptaków;

  - pogłębienie wejścia do Portu Elbląg.

  Nowelizacja zakłada także zmianę harmonogramu prac. Końcowy termin realizacji inwestycji zostanie wydłużony o 3 miesiące - do końca I kwartału 2023 r. Powodem zmiany terminu jest wydłużenie procedury przetargowej oraz konieczność pogłębienia wejścia do Portu Elbląg.

   Dzięki budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zapewniony zostanie swobodny dostęp do portów Zalewu Wiślanego. Zwiększy się także możliwość  działania polskiej Marynarki Wojennej oraz poprawi się bezpieczeństwo związane z użyciem jednostek ratownictwa morskiego (SAR). Budowa toru wodnego – niezależnego od sytuacji międzynarodowej i w pełni kontrolowanego przez Polskę – stworzy warunki dla stabilnego rozwoju regionu Zalewu Wiślanego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 13:32Nowelizacja ustawy naftowej ma przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje liniowe 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Inwestycje obejmujące budowę oraz przebudowę Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra"), należącego do spółki IKS Solino z Grupy PKN Orlen, zostaną przyspieszone dzięki ułatwieniu wykupu gruntów niezbędnego do towarzyszących modernizacji inwestycji liniowych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

  Sama modernizacja zostanie sfinansowana przez PKN Orlen bądź inną spółkę z Grupy Orlen. Skarb Państwa poniesie tylko część kosztów odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości pod te inwestycje, zaznaczono.

  Maksymalne koszty odszkodowań Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczeń szacowane są na 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra") jest jedynym magazynem kawernowym w Polsce, jego pojemność nie jest dostosowana do wymagań ustawowych. W kontekście modernizacji i rozwoju magazynu, największymi ryzykami obarczone są tzw. inwestycje liniowe polegające na budowie rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych (paliw), wody technologicznej i solanki. Opóźnienia w ich realizacji wynikają głównie z trudności w nabywaniu praw do dysponowania gruntami i konieczności aktualizacji lub ponownego pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym na drodze sądowej wobec braku porozumień z właścicielami, podkreślono.

  "W związku [z tym] niezbędne jest stworzenie ram prawnych, ułatwiających i przyśpieszających realizację rozpoczętego już programu inwestycyjnego, którego efektem będzie odczuwalny w najbliższych latach skutek w postaci zwiększenia dostępnych w PMRiP 'Góra' pojemności magazynowych pod zapasy obowiązkowe oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw, wymagane do utworzenia przez Agencję, jak i spółki sektora naftowego, a tym samym zwiększenie możliwości operacyjnych magazynu kawernowego w Górze do jego nominalnych zdolności magazynowych wynoszących max. ok. 6 mln m3 łącznie dla ropy i paliw" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN, wymieniono.

  "Skarb Państwa pokryje koszty wywłaszczeń nieruchomości. Organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest wojewoda. Źródłem finansowania wydatków Skarbu Państwa będzie rezerwa celowa. W projekcie proponuje się odmienny mechanizm rozliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste, zgodnie z którym, w większej mierze ciężar finansowy tego użytkowania zostanie przeniesiony na inwestora" - czytamy dalej. Maksymalny koszt odszkodowań to 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" to jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw. Magazyn ten zlokalizowany na wysadzie solnym "Góra" k. Inowrocławia ma pojemność ponad 6 mln m3. Magazyn należy do IKS Solino (Grupa PKN Orlen).

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 12:08Koszt noweli o elektromobilności dla firm to dodatkowe 13 mld zł w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Wejście w życie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie oznaczać dodatkowy koszt dla firm na poziomie ok. 13 mld zł w okresie 10-letnim; w przypadku dużych firm będzie to ok. 4,17 mld zł, a w przypadku mikro, małych i średnich - 8,86 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Projekt został skierowany do konsultacji i znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Doprecyzowuje m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz możliwość ich ustanawiania we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Zakłada też wprowadzenie uprzywilejowanych pasów ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu i utworzenie systemu ich wyznaczania.

  Wejście w życie nowelizacji będzie oznaczać dodatkowe wydatki dla przedsiębiorców. I tak w przypadku dużych firm - w okresie 10-letnim wydatki te określono na 4 171 mln zł, a w przypadku sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 8 862 mln zł. 

  W projekcie wskazano, że nie jest możliwe dokładne oszacowanie skutków wpływu regulacji na sektor finansów publicznych w poszczególnych latach od wejścia w życie zmian ustawy, ze względu na brak dodatkowych danych. Dochody budżetu państwa z tej noweli w okresie 10-letnim przyjęto na poziomie 13,03 mld zł.

  Korzyści dla budżetu państwa wynikać mają z wyższych wpływów z podatku VAT związanego z zakupem pojazdów o napędach elektrycznych i gazowych, których cena przewyższa pojazdy z napędami konwencjonalnymi.

  "Ustawa wpłynie na zmniejszenie poziomu konsumpcji paliw płynnych i wzrost zużycia energii elektrycznej, co skutkować będzie zmniejszeniem wpływu do budżetu państwa z tytułu podatków paliwowych, gdyż tej różnicy nie pokryje wzrost konsumpcji energii elektrycznej (która z zasady ma być tańsza niż paliwa konwencjonalne)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Ze względu na niższe koszty eksploatacji pojazdów elektrycznych należy spodziewać się też oszczędności wydatków ich użytkowników, ale jednocześnie zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu podatku VAT.

  "Wydatki budżetu państwa potencjalnie zostaną zrównoważone większymi wpływami na skutek rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, jak i […] zmniejszeniem wydatków" - podano także.

  Koszt wymiany floty przedsiębiorstw świadczących usługi transportu publicznego zostanie w  znacznym stopniu przełożony na jednostki samorządu terytorialnego (JST). Koszt wymiany floty operatorów świadczących usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz usług wywozu odpadów powinien zostać złagodzony przez dodatkowe instrumenty wsparcia.

  W przypadku środków komunikacji miejskiej i międzymiastowej - koszty poniosą głównie JST.

  Przyjęto, że w pierwszym okresie (od 2 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku) zostanie osiągnięty poziom ok. 32% autobusów ekologicznych w łącznej liczbie autobusów objętych zamówieniami. W drugim okresie (od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2030 roku) prognozowane jest osiągnięcie udziału ok. 40,6%  tych autobusów. Docelowy udział ma - zgodnie z regulacjami unijnymi - wynieść jednak 46%, co oznacza, że w przypadku 5,4% autobusów w grę wchodziłby napęd inny niż energia elektryczna.

  Średni udział ekologicznych pojazdów lekkich w całkowitej liczbie nowych pojazdów w pierwszym okresie wyniesie 36,7%, natomiast w drugim - 23%, wobec wymaganego ogólnego poziomu 22%.

  Średni udział pojazdów ekologicznych w całkowitej liczbie pojazdów ciężarowych objętych zamówieniami w pierwszym okresie ma wynieść 15,7% (wobec wymaganego poziomu 7%), natomiast w drugim okresie wyniesie 12,1% ( wobec wymaganego dyrektywą poziomu 9%).

  (ISBnews)

 • 20.11, 08:43Sejm za nowelą o Funduszu Dróg Samorządowych i zwiększeniem finans. o 3 mld zł 

  Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającą m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę  i remont dróg w największych miastach. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mają zostać zwiększone o 3 mld zł.

  Nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych poparło 451 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

  Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

  Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach  2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

   (ISBnews)

 • 17.11, 12:31Rząd przyjął projekt wydłużający specustawę lotniskową do 2025 r.  

  Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zakładający wydłużenie korzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, będzie to możliwe do końca 2025 r." - czytamy w komunikacie.  

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie tego terminu było konieczne ze względu na kryzys, który dotknął branżę lotniczą z powodu pandemii COVID-19.

  Jak wskazują prognozy analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. będzie możliwe dopiero w 2024 r. Warunkiem będzie sytuacja, w której zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego, podano także.

  Modernizacja infrastruktury lotniskowej powinna być dostosowana do nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do przygotowania jej do zwiększonego ruchu pasażerskiego po powrocie do stanu sprzed pandemii.

  Dlatego też proponowane rozwiązania zakładają wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. , które ma pozwolić na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podsumowało CIR.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 12.11, 13:02Rząd chce w IV kw. wydłużyć termin specustawy lotniskowej do końca 2025 r. 

  Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie terminu składania wniosków przez zakładającego lotnisko użytku publicznego, zarządzającego lotniskiem użytku publicznego oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) do właściwego wojewody o zezwolenie na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał.

  Zgodnie z aktualnym brzmieniem specustawy lotniskowej, złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (czyli na budowę, przebudowę lub rozbudowę portu lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego) jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

  "Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w projekcie umożliwi ww. podmiotom dalsze korzystanie ze szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przewidzianych w przepisach specustawy lotniskowej, co pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmian w tym zakresie.

  Na podstawie przepisów specustawy lotniskowej realizowana będzie część inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego niezbędne jest wydłużenie terminu na składanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 10.11, 10:43Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od jutra 10 państw 

  Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od środy, 11 listopada, 10 państw (dotychczas 34) , wynika z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wśród nich znajdą się m.in. Armenia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Argentyna i Stany Zjednoczone (możliwe są międzylądowania samolotów z lotnisk, położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork). 

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe  dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 270 [w Polsce wg stanu na 2 listopada wynosił on 537,6], z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stanów Illinois i Nowy Jork.

  "Nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

  Wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia zarażeniem COVID-19 w trakcie lotu.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

  Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Bośni i Hercegowiny;

  2) Czarnogóry;

  3) Gruzji;

  4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  5) Republiki Argentyńskiej;

   6) Republiki Armenii;

  7) Republiki Kostaryki;

  8) Republiki Libańskiej;

  9) Republiki Macedonii Północnej;

  10) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 11 do 24  listopada 2020 r.

  (ISBnews)

 • 10.11, 09:53Rząd chce zwiększyć o 1,1 mld zł środki na przekop Mierzei Wiślanej w IV kw. 

  Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć o ponad 1,1 mld zł środki na budowę drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską do łącznej kwoty 1,98 mld zł do roku 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" planowane jest na IV kw.

  "Projektowana regulacja jest niezbędna do przeprowadzenia sprawnej realizacji Programu […] Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym (zgodnie z szacunkami GUS o około 26% w stosunku do roku 2015) oraz zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, wynikająca min. z przyjętych rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia uchwały" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dzięki nowelizacji uchwały wartość Programu ulegnie zmianie z obecnej kwoty 880 mln zł na kwotę 1 984 051 500 zł (zwiększenie o 1 107 465 980 zł).

  Nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r., jest min. likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, budowa mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego oraz budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich, podano także.

  Podkreślono, że w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu konieczne było zaprojektowanie przy obudowie rzeki Elbląg dłuższych niż pierwotnie zakładano ścianek szczelnych i mikropali kotwiących z uwagi na bardzo słabą nośność gruntów. Dodatkowo przewiduje się przebudowę dłuższego niż przewidywano pierwotnie odcinka rzeki (o około 2,5 km). Analizy środowiskowe wykazały również konieczność koagulacji górnej warstwy osadów w rzece Elbląg przed jej pogłębieniem z uwagi na bardzo duże stężenia azotanów i fosforanów w tej warstwie osadów rzeki.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 10:11Waloryzacja stawek opłaty elektron. zwiększy wpływy KFD o 726 mln zł do 2030 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie waloryzacji elektronicznej opłaty drogowej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego  (KFD) o 726 mln zł do 2030 roku, przy czym ma to nastąpić począwszy od roku 2022. Wówczas wpływ ten będzie większy o 63,31 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o autostradach płatnych i KRD, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych.

  Głównym celem tego rozwiązania jest zmiana sposobu opłat za przejazd autostradą i wprowadzenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. free flow. Ma to poprawić przepustowość i ograniczyć zatory. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją manualnego systemu poboru opłat (dalej: MSPO), oraz wyeliminować koszty utrzymania miejsc poboru opłaty.

  Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji stawek opłaty elektronicznej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego w okresie 10 lat o kwotę 726 mln zł, w tym w 2022 r. - o 63,31 mln zł, 2023 r.- o 73,08 mln zł, w 2024 r. - o 77,76 mln zł.

  W wyniki wejścia w życie projektowanej ustawy z KFD zostaną wydatkowane środki na:

  - prowizję od wydanych biletów autostradowych przez przedsiębiorców (przy założeniu, że 80% wpływów z opłaty za przejazd autostradą zostanie wniesione tym kanałem dystrybucji i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą ok 5,8 mln zł (rocznie). Wydatki te zostaną przeznaczone na kanały dystrybucji m.in. stacje benzynowe, czy aplikacje integrujące płatności

  - prowizję dla dostawców kart flotowych (przy założeniu utrzymania dotychczasowego zainteresowania korzystaniem z tego typu usług - opłaty elektroniczne wnoszone w ten sposób stanowią obecnie średnio 47,6 mln zł miesięcznie i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą 8,6 mln zł rocznie.

  Kontrolę nad uiszczaniem opłat będą sprawowali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy zatrudnieni w korpusie służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrola co do zasady będzie odbywała się na poziomie backoffice'u, a kontrola mobilna na drodze będzie stanowiła jej uzupełnienie. W projektowanej ustawie maksymalny limit wydatków w perspektywie 10-letniej został oszacowany na maksymalnym poziomie 113,6 mln zł.

  Jak podano w uzasadnieniu uwzględnia w szczególności szacowany koszt realizacji zadań kontrolnych dla obecnie eksploatowanych publicznych odcinków autostrad płatnych na poziomie 90,9 mln zł, tj. średnio 9,1 mln zł rocznie. Ustawa nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, bowiem obowiązki związane z realizacją nowych zadań na publicznych odcinkach autostrad płatnych będą realizowane bez zwiększania zatrudnienia i w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa corocznie na działanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  Opłaty za przejazd są dochodem Krajowego Funduszu Drogowego i są przeznaczane na budowę infrastruktury drogowej. Skutki finansowe (nominalne) zostały oszacowane przy uwzględnieniu, że od stycznia do września 2020 r. 85% wpływów z opłaty elektronicznej pochodziło od przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Polski.

  Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, ma zostać - jako opcja - wprowadzona w momencie uruchomienia nowego systemu, czyli od I kw. 2021 r.

  W przyszłym roku ma też zostać udostępniony wolny pas dla pojazdów ciężkich wnoszących opłatę elektroniczną.  Planowane jest wykorzystanie dwóch systemów - starego systemu ViaToll i nowego e-Toll - przez okres przejściowy, który ma wynieść ok. trzech miesięcy, czyli najprawdopodobniej II kw. 2021 r.

  Przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 13:09Rząd przyjął projekt noweli zwiększającej Fundusz Dróg Samorządowych o 3 mld zł  

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładający zwiększenie dofinansowania do Funduszu o 3 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z tych środków ma być finansowana m.in. budowa obwodnic na drogach wojewódzkich, budowa lub remont dróg w największych miastach oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

  "Rada Ministrów chce zwiększyć dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

  Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

   Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie także finansowana budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych.

  Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa);
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania);
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów), podano także.

  W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało: ponad 1,1 tys. zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł, ponad 3,1 tys. zadań gminnych na kwotę 2,1 mld zł

  W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma zostać dofinansowanych:

  • 623 zadań powiatowych na kwotę ponad 1,2 mld zł
  • 1 674 zadań gminnych na kwotę prawie 1,5 mld zł.

  Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 12:34Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt dot. zmiany poboru opłat na autostradach 

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce w IV kwartale przyjąć projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładający zmianę sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Takie rozwiązanie jest niezbędne dla poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. 'free flow'. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją Manualnego Systemu Poboru Opłat, oraz wyeliminować koszty utrzymania Miejsc Poboru Opłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dotychczasowy system służący do poboru opłaty elektronicznej wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC) musi zostać wygaszony do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że pojazdy, korzystające obecnie z urządzeń pokładowych (OBU) w tej technologii, nie będą mogły być obsłużone automatycznie w miejscach poboru opłat.

  Przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej i tym samym uniknięcie konieczności zatrzymania i pobierania biletu w miejscu poboru opłat. Obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają 1 grudnia 2021 r.

  Dla użytkowników korzystających z autostrad płatnych planowane jest wprowadzenie dwóch możliwości uiszczenia opłat za przejazd autostradą:
  - poprzez  zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady;
  - na podstawie  przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) i rozliczenia opłaty analogicznie jak w przypadku pojazdów ciężkich (w przypadku wyboru tej metody, użytkownik będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia odpowiedniego urządzenia lub aplikacji).

  Zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Użytkownik będzie mógł zarejestrować się w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i wnieść opłatę poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń - za pomocą dogodnych metod płatności np. kart flotowych. Wybór sposobu opłaty za przejazd autostradą będzie należał do użytkownika.

  W zakresie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi tzw. kart flotowych projekt wprowadzi definicję dostawcy kart flotowych oraz możliwość korzystania z usług profesjonalnych podmiotów wyspecjalizowanych w obsłudze pojazdów kierowców.  Dodatkowo pojawi się możliwość wykonywania obowiązków związanych z wnoszeniem opłaty przez dostawcę kart flotowych (w tym rejestracji i aktualizacji danych w rejestrze), w imieniu właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu. Zakłada się również odpowiedzialność dostawcy kart flotowych za nieuiszczenie opłaty przez właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem tzw. "postpaid".

  (ISBnews)