ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.04, 13:04 Rząd chce przyjąć w III kw. projekt o delegowaniu kierowców w sekt. transportu drogowego 

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego, zakładający wdrożenie przepisów unijnych dotyczących zarówno delegowania na terenie kraju, jak i kontroli przestrzegania tych przepisów oraz współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy i organami innych państw członkowskich, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Rząd planuje przyjęcie projektu  III kw.

  "Zakres przedmiotowy projektowanej regulacji obejmuje w szczególności zasady delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących tego delegowania (w tym w ramach kontroli drogowej), realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców, współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie ww. kontroli, współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w zakresie regulowanym projektowaną ustawą" - czytamy  wykazie.

  W celu wskazania zakresu stosowania projektowanych przepisów projektowana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego szereg wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych od stosowania wprowadzanych regulacji. W tym kontekście w szczególności wskazuje się, że przepisy projektowanej ustawy nie będą stosowane do kierowców delegowanych:
  1. na terytorium RP:
  - do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca
  delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  -  przez podmiot będący agencją pracy tymczasowej albo agencją wynajmującą personel, który skierował kierowcę do pracodawcy użytkownika,
  - z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  - do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca
  delegujący kierowcę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  -  przez podmiot będący agencją pracy tymczasowej,
  -  na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
  Zakres stosowania projektowanej ustawy jest ponadto doprecyzowany przez wskazanie wyłączeń niektórych rodzajów przewozu drogowego. W konsekwencji za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który:
  - wykonuje przejazd tranzytem;
  - wykonuje przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób;
  - w trakcie przewozu dwustronnego rzeczy wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że załadunek rzeczy i rozładunek rzeczy nie jest wykonywany na terytorium tego samego państwa;

  Projekt ma również na celu zapewnienie ochrony kierowców delegowanych w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez określenie warunków zatrudnienia tych kierowców.

  W projekcie przewiduje się, że przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia takiemu kierowcy warunki zatrudnienia przewidziane w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

  Analogiczna potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia odnosi się do kierowców delegowanych z państwa trzeciego.

  Ponadto, przewiduje się, że podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, podano także.

  Dodatkowym obowiązkiem ww. przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych projektowaną ustawą w trakcie kontroli drogowej.

  Przepisy dyrektywy dot. delegowania powinny zostać wdrożone do 2 lutego 2022 r.

  (ISBnews)

 • 28.03, 10:13Prezydent podpisał ustawę o regulacjach dot. transportu w zw. z konfliktem na Ukrainie 

  Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, która dotyczy przewozów kolejowych wykonywanych w zw. z konfliktem oraz dokumentów stosowanych w transporcie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawę opublikowano już w Dzienniku Ustaw i weszła w życie.  

  "Ustawa przewiduje szczególne regulacje dotyczące:

  - przewozów kolejowych wykonywanych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

  - dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

  - odnawiania przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa zakłada dopuszczenie wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożącego osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zawiera również rozwiązanie umożliwiające, w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych, uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przeznaczonych do przewozu osób, które przemieszczają się z terytorium Ukrainy na terytorium RP obsługiwanych przez innych maszynistów, w tym także maszynistów posiadających uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych z tym zastrzeżeniem, że powinien to być ten sam typ pojazdu.

  Ustawa zakłada  również wsparcie organizatorów pomocy humanitarnej transportowanej koleją, poprzez zwolnienie ich z konieczności ponoszenia kosztów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Z Funduszu Pomocy wypłacane będą środki finansowe dla zarządców infrastruktury kolejowej, w postaci rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z niepobieraniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej od dedykowanych pociągów towarowych, podano także.

  W ustawie zawarto przepisy zawieszające, do dnia 31 grudnia 2022 r., obowiązek wymiany prawa jazdy wydanego przez Ukrainę na polskie prawo jazdy po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu, przepisy uznające ważność prawa jazdy wydanego przez Ukrainę, którego termin ważności upłynął do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz przepisy zwalniające z obowiązku posiadania przez kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, jeżeli prawo to nie wynika z dowodu rejestracyjnego.

  Ponadto ustawa przewiduje mechanizm umożliwiający odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, obowiązujących tak jak dla dokumentów wydanych przez polską administrację morską.

  Co do zasady, wprowadzone ustawą szczególne rozwiązania mają obowiązywać w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Ustawa weszła w życie z mocą od 24 lutego 2022 r.

  (ISBnews)

 • 24.03, 18:18Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia tworzenia Centralnej Ewidencji Kierowców 

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, której celem jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców. Za ustawą głosowało 233 posłów, a przeciw było 192.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

 • 24.03, 17:07Senat za ustawą dot. zwolnienia organizatorów pomocy z opłat za infrastrukturę kolejową 

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews)  - Senat przyjął bez poprawek ustawę zakładającą zwolnienie z opłat za infrastrukturę kolejową dla organizatorów pomocy humanitarnej dla Ukrainy i rekompensatę dla zarządców tej infrastruktury z Funduszu Pomocy Ukrainie. 

  Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zakłada dopuszczenie wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożących osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których stacja początkowa lub końcowa znajduje się na terenie województwa lubelskiego lub województwa podkarpackiego w związku z nie wynikającym z rozkładu jazdy pociągu wydłużonym czasem odprawy granicznej.

  Zawiera również rozwiązanie umożliwiające w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych, uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przeznaczonych do przewozu osób, które przemieszczają się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski.

  Zakłada także dopuszczenie do prowadzenia pociągów pasażerskich przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez maszynistę posiadającego uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu, na który maszynista ma autoryzację na prowadzenie pociągów towarowych.

  Zawiera także przepisy, dotyczące wsparcia organizatorów pomocy humanitarnej transportowanej koleją, poprzez zwolnienie ich z konieczności ponoszenia kosztów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Z Funduszu Pomocy Ukrainie miałyby być wypłacane rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z niepobieraniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

  Analogiczne finansowanie zostało przewidziane dla przewoźników kolejowych, którzy uruchamiają dodatkowy pociąg pasażerski nieujęty w rocznym rozkładzie jazdy albo włączają dodatkowy wagon do pociągu pasażerskiego stałego kursowania, w celu przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

  Wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy Ukrainie miałoby objąć również zarządców infrastruktury kolejowej, którzy remontowali albo przystosowali infrastrukturę kolejową do przewozu uchodźców lub prowadzili ruch na infrastrukturze kolejowej ich obsługującej, a także operatorów w transporcie kolejowym w zakresie finansowania kosztów z tytułu niepobierania opłat za przewóz uchodźców.

  W ustawie zawarto rozwiązanie, zgodnie z którym wszystkie świadectwa kierowców, które utraciły ważność od 24 lutego 2022 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r. Przewiduje się także zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy polskie po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu, dając obywatelom Ukrainy swobodę poruszania się. Wprowadzono także możliwość skrócenia trasy przewozu z terytorium Ukrainy na terytorium RP realizowanego na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób.

  W ustawie zawarto również mechanizm umożliwiający odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim, obowiązujących tak jak dla dokumentów wydanych przez polską administrację morską. Proponowane rozwiązanie umożliwiałoby odnowienie dyplomu, który utracił ważność lub niedługo utraci, a marynarz mógłby dalej pełnić służbę na statku o polskiej przynależności lub pod obcą banderą.

  Takie rozwiązanie ma ułatwić utrzymanie pracy przez obywateli Ukrainy oraz osoby dotknięte zaistniałą sytuacją posiadające dyplomy ukraińskie oraz stałego dochodu rodzin potrzebujących pomocy na terytorium Ukrainy lub Polski.

  (ISBnews)

 • 24.03, 13:56Senat przyjął przepisy dot. inwestycji typu monorail w Polsce bez poprawek 

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o dozorze technicznym oraz ustawę o transporcie kolejowym, wprowadzającą przepisy dotyczące nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego - urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych czy magnetycznych. Nowelę poprało 95 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wprowadzenie podstawowych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym przewozem urządzeń technicznych, innych niż używane w transporcie kolejowym i transporcie linowo-terenowym, dzięki którym będzie możliwe rozpoczęcie procesu realizacji przedsięwzięć w zakresie tzw. monoraila.

  Regulacja zakłada rozszerzenie kompetencji dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o wykonywanie dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, w związku z tym nie będą do nich stosowanie przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

  Kolej jednoszynowa występuje na prawie wszystkich kontynentach świata. Obecnie eksploatowanych jest ok. 56 linii kolei jednoszynowej, z czego 26 zlokalizowanych jest Azji.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, w ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło - prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego lub oczekuje na budowę.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 24.03, 09:31Sejm przyjął ustawę dot. zwolnienia organizatorów pomocy z opłat za infrastr. kolejową 

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę zakładającą zwolnienie z opłat za infrastrukturę kolejową dla organizatorów pomocy humanitarnej dla Ukrainy i rekompensatę dla zarządców tej infrastruktury z Funduszu Pomocy Ukrainie. Za ustawą głosowało 444 posłów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 11.

  Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zakłada dopuszczenie wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożących osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których stacja początkowa lub końcowa znajduje się na terenie województwa lubelskiego lub województwa podkarpackiego w związku z nie wynikającym z rozkładu jazdy pociągu wydłużonym czasem odprawy granicznej.

  Zawiera również rozwiązanie umożliwiające w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych, uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przeznaczonych do przewozu osób, które przemieszczają się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski.

  Zakłada także dopuszczenie do prowadzenia pociągów pasażerskich przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez maszynistę posiadającego uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu, na który maszynista ma autoryzację na prowadzenie pociągów towarowych.

  Zawiera także przepisy, dotyczące wsparcia organizatorów pomocy humanitarnej transportowanej koleją, poprzez zwolnienie ich z konieczności ponoszenia kosztów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Z Funduszu Pomocy Ukrainie miałyby być wypłacane rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z niepobieraniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

  Analogiczne finansowanie zostało przewidziane dla przewoźników kolejowych, którzy uruchamiają dodatkowy pociąg pasażerski nieujęty w rocznym rozkładzie jazdy albo włączają dodatkowy wagon do pociągu pasażerskiego stałego kursowania, w celu przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

  Wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy Ukrainie miałoby objąć również zarządców infrastruktury kolejowej, którzy remontowali albo przystosowali infrastrukturę kolejową do przewozu uchodźców lub prowadzili ruch na infrastrukturze kolejowej ich obsługującej, a także operatorów w transporcie kolejowym w zakresie finansowania kosztów z tytułu niepobierania opłat za przewóz uchodźców.

  W ustawie zawarto rozwiązanie, zgodnie z którym wszystkie świadectwa kierowców, które utraciły ważność od 24 lutego 2022 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r. Przewiduje się także zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy polskie po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu, dając obywatelom Ukrainy swobodę poruszania się. Wprowadzono także możliwość skrócenia trasy przewozu z terytorium Ukrainy na terytorium RP realizowanego na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób.

  W ustawie zawarto również mechanizm umożliwiający odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim, obowiązujących tak jak dla dokumentów wydanych przez polską administrację morską. Proponowane rozwiązanie umożliwiałoby odnowienie dyplomu, który utracił ważność lub niedługo utraci, a marynarz mógłby dalej pełnić służbę na statku o polskiej przynależności lub pod obcą banderą.

  Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie pracy przez obywateli Ukrainy oraz osoby dotknięte zaistniałą sytuacją posiadające dyplomy ukraińskie oraz stałego dochodu rodzin potrzebujących pomocy na terytorium Ukrainy lub Polski.

  (ISBnews)

 • 21.03, 11:21Muller: Proponujemy wyłącznie wydatków na armię z limitów długu publicznego 

  Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Rząd proponuje wyłączenie wydatków na armię z progów zadłużenia publicznego, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Projekt zmian w konstytucji jest już gotowy, ale rząd chce je uzgodnić z przedstawicielami opozycji.

  "W sytuacji, kiedy Rosja grozi bezpośrednim atakiem na inne kraje Unii Europejskiej, w perspektywie również na Polskę, na kraje bałtyckie, […] polskim obowiązkiem jest przygotowanie polskiej armii w błyskawicznym tempie do takiej możliwości ataku. Dlatego proponujemy, aby z reguł finansowych wyłączyć finansowanie kwestii związanych z armią" - powiedział Muller przed spotkaniem premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów pozycyjnych.

  "Polska armia musi być w błyskawiczny sposób doposażona na najwyższym poziomie, dlatego jedną z propozycji zmian w konstytucji będzie wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatku na armię, po to, aby polska armia mogła się przygotować na potencjalny atak Federacji Rosyjskiej" - podkreślił Muller.

  Poinformował, że rząd chce tez konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów i przekazanie ich na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny oraz wprowadzenie dodatkowego podatku dla firm zagranicznych, które mimo sankcji kontynuują działalność na terenie Federacji Rosyjskiej.

  "Drugą kwestia, która wymaga zmiany konstytucji jest propozycja, która pozwala na to, aby na terenie polski konfiskować majątki oligarchów rosyjskich, konfiskować wszystkie majątki podmiotów i osób prywatnych, które są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskiej, w szczególności tych, które zostały objęte sankcjami Unii Europejskiej" - podkreślił.

  Środki finansowe będą przeznaczone dla osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych, zapowiedział.

  Jednocześnie rząd proponuje także wprowadzenie dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują działalność na terenie Rosji. Chodzi o duże korporacje międzynarodowe, obecne w Polsce, które kontynuują działalność na terenie Rosji, pomimo sankcji, wyjaśnił Muller.

  Poinformował, że projekt zmian konstytucji jest już gotowy.

  "Niebawem będziemy chcieli złożyć stosowane  projekty zmian konstytucji, ale po przedyskutowaniu właśnie z opozycją" - podsumował.

  (ISBnews)

 • 18.03, 14:11Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która zakłada utrzymanie zwiększonej stawki dopłat do końca 2023 r., podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wydłuża o rok - do dnia 1 stycznia 2024 r. - okres vacatio legis przepisów przewidujących dokonywanie podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z uwzględnieniem pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanej do wykonywania w planach transportowych poszczególnych województw. Ustawa natomiast wydłuża - do 31 grudnia 2023 r. - okres obowiązywania podwyższonej stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - z kwoty nie wyższej niż 1 zł do kwoty nie wyższej niż 3 zł" - czytamy w informacji.

  "Przedmiotowa ustawa umożliwia też przesunięcie środków Funduszu do tych województw, w których limit środków w danym roku budżetowym okazał się niewystarczający. Pozwoli to objąć dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej możliwie największą liczbę przewozów o charakterze użyteczności publicznej, które będą realizowane na obszarze województwa. Takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność komunikacji publicznej dla obywateli" - czytamy dalej.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to podyktowane pilną potrzebą wprowadzenia powyższych zmian, które zapewnią dostępność środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r. w województwach, w których limit środków na 2022 r. okazał się niewystarczający, podała także Kancelaria.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 14:01Prezydent podpisał nowelę prawa energetycznego dot. operatorów systemu przesyłowego 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego, mającą na celu uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązków operatora systemu przesyłowego, której nie jest właścicielem oraz dookreślenie sposobu rozliczeń między operatorem a właścicielem sieci.

  "Celem ustawy jest uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) w zakresie:

  • zasad przyłączania do sieci, w przypadku gdy do sieci ma być przyłączona inna sieć, dla której operatorem systemu wyznaczono to samo przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, a także opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej;

  • uprawnień, obowiązków oraz obszaru działania operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu połączonego gazowego oraz właściciela sieci przesyłowej gazowej, na której wyznaczono operatora systemy przesyłowego gazowego;

  • relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, a operatorem systemu przesyłowego gazowego wyznaczonym na tej sieci, w tym:

  • korzystania przez operatorów systemów z majątku właściciela sieci,

  • zawierania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego,

  • wynagradzania właściciela systemu przesyłowego gazowego,

  • pokrywania kosztów poniesionych przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w związku z pełnieniem obowiązków operatora z wykorzystaniem sieci właściciela sieci przesyłowej gazowej;

  • kompetencji krajowego organu regulacyjnego - prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

  • koncesji na przesyłanie paliw gazowych, w tym:

  1) ograniczenie możliwości udzielenia tej koncesji wyłącznie podmiotowi, który działa w formie spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa,

  2) postanowień koncesji" - czytamy w komunikacie. 

  Ustawa zawiera przepis przejściowy określający, iż do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej zawartych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 13:13Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny ws. modernizacji armii i zwiększenia wydatków 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB w 2023 r. (wobec 2,2% PKB w br.).

  Ustawa zakłada m.in. że minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Początkowo proponowano zapis, wedle którego udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w wydatkach na modernizację Sił Zbrojnych miał wynosić 50% rocznie.

  Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

  Ustawa zakłada powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma umożliwiać pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Ma być on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji czy wpłat z budżetu państwa.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przejście przez kandydata rocznego szkolenia, które da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej.

  Jednocześnie wprowadza:

  - uproszczenie mechanizmów rekrutacji,

  - zwiększenie kadry rezerwowej,

  - wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej,

  - bardziej elastyczne zasady awansu,

  - likwidację "szklanego sufit" dla szeregowych i podoficerów,

  - system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.

  Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, wykonawcze do ustawy mają natomiast nie później niż 18 miesięcy od jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 18.03, 11:07Morawiecki: W ramach tarczy antyputinowskiej przeznaczymy ponad 3 mld zł na Gaz-System 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej rząd chce przeznaczyć ponad 3 mld zł na budującą infrastrukturę gazociągową spółkę Gaz-System, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. […] Rozpoczynamy razem pełną derusyfikację polskiej gospodarki i europejskiej gospodarki. Trzeba odejść od zależności od Rosji. To będzie kosztować, ale to jest być albo nie być Polski i Europy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Musimy myśleć na kilka kroków do przodu. Dlatego zbudowaliśmy w Polsce prawdziwą przestrzeń do niezależności gazowej. Gazociąg bałtycki i gazoport w Świnoujściu, który powiększamy, to nasza odpowiedź i inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne" - wymienił także premier.

  "Ponad 3 mld zł też w ramach tej tarczy antyputinowskiej przeznaczamy na dokapitalizowanie tej firmy, która buduje gazociągi" - powiedział Morawiecki. 

  Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Odpowiada m.in. za budowany z duńskim partnerem - Energinet - Baltic Pipe, który ma zostać uruchomiony w br.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 10:55Moskwa: Przedłużamy stosowanie taryf gazowych dla odbiorców indywidualnych do 2027 r. 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd zdecydował o przedłużeniu ochrony taryfowej dla odbiorców domowych oraz instytucji pożytku publicznego do roku 2027, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecnie obowiązek taryfowy obowiązuje do końca 2023 r.

  "W obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydowaliśmy o przedłużeniu ochrony taryfowej prezesa URE na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do roku 2027" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  Podkreśliła, że rząd od wielu lat realizuje strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na zupełne uniezależnienie się od importu z Rosji od 2023 roku.

  "Jako jedni z nielicznych możemy powiedzieć, że popieramy sankcje surowcowe i jesteśmy przygotowani do niezależności surowcowej. Przypomnę, że od 1 stycznia kolejnego roku w Polsce nie będzie rosyjskiego gazu. Infrastruktura Baltic Pipe, litewska, słowacka - te wszystkie inwestycje, które konsekwentnie prowadziliśmy przez lata pozwalają nam już dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi. De facto, przez ostatnie miesiące te dostawy rosyjskie płynęły w tak różnych ilościach, że musieliśmy się na ten scenariusz przygotować już w tym roku. Już dzisiaj jesteśmy gotowi na tę niezależność" - dodała minister.

  Wskazała też, że w Polsce magazyny gazu "od zawsze są napełniane przeciętnie od 60 do 100% przed sezonem jesienno-zimowym".

  (ISBnews)

   

 • 17.03, 15:13Senat przyjął ustawę o obronie ojczyzny dot. modernizacji armii i zwiększenia wydatków 

  Warszawa, 17.03.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął bez poprawek w stosunku do wersji sejmowej ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB w 2023 r. Ustawę poparło 97 senatorów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa zakłada m.in. że minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Wcześniej proponowano zapis, wedle którego udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w wydatkach na modernizację Sił Zbrojnych miał wynosić 50% rocznie.

  Projekt ustawy o obronie Ojczyzny w wersji przyjętej przez rząd zakładał przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3% w roku 2023 i do 2,5% w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2% PKB w br.). Jednak w trakcie prac sejmowych, ze względu na sytuację geopolityczną zwiększono planowane nakłady na rok przyszły do 3% PKB.

  Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

  Ustawa zakłada powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma umożliwiać pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Ma być on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji czy wpłat z budżetu państwa.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przejście przez kandydata rocznego szkolenia, które da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej.

  Jednocześnie wprowadza:

  - uproszczenie mechanizmów rekrutacji,

  - zwiększenie kadry rezerwowej,

  - wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej,

  - bardziej elastyczne zasady awansu,

  - likwidację "szklanego sufit" dla szeregowych i podoficerów,

  - system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.

  Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, wykonawcze do ustawy mają natomiast nie później niż 18 miesięcy od jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 10:28Rząd chce przyjąć projekt zwolnienia organizatorów pomocy z opłat za infrastr. kolejową 

  Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu zakładającego zwolnienie z opłat za infrastrukturę kolejową dla organizatorów pomocy humanitarnej dla Ukrainy i rekompensatę dla zarządców tej infrastruktury z Funduszu Pomocy Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy planowane jest na marzec.

  "Projekt ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ma na celu pilne stworzenie szczególnych regulacji prawnych, w zakresie wyżej wskazanych obszarów działania państwa, zapewniających doraźną podstawę prawną do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych skutkami agresji Federacji Rosyjskiej i wsparcia dla podmiotów zaangażowanych w taką pomoc" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada dopuszczenie wydłużenia czasu pracy obsady pociągu przewożących osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których stacja początkowa lub końcowa znajduje się na terenie województwa lubelskiego lub województwa podkarpackiego w związku z nie wynikającym z rozkładu jazdy pociągu wydłużonym czasem odprawy granicznej.

  Projektowana regulacja zawiera również rozwiązanie umożliwiające w przypadku niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych, uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przeznaczonych do przewozu osób, które przemieszczają się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakłada także dopuszczenie do prowadzenia pociągów pasażerskich przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez maszynistę posiadającego uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu, na który maszynista ma autoryzację na prowadzenie pociągów towarowych.

  Projektowana regulacja zawiera również propozycję wsparcia organizatorów pomocy humanitarnej transportowanej koleją, poprzez zwolnienie ich z konieczności ponoszenia kosztów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Z Funduszu Pomocy Ukrainie miałyby być wypłacane rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z niepobieraniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

  Analogiczne finansowanie zostało przewidziane dla przewoźników kolejowych, którzy uruchamiają dodatkowy pociąg pasażerski nieujęty w rocznym rozkładzie jazdy albo włączają dodatkowy wagon do pociągu pasażerskiego stałego kursowania, w celu przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

  Wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy Ukrainie miałoby objąć również zarządców infrastruktury kolejowej, którzy remontowali albo przystosowali infrastrukturę kolejową do przewozu uchodźców lub prowadzili ruch na infrastrukturze kolejowej ich obsługującej, a także operatorów w transporcie kolejowym w zakresie finansowania kosztów z tytułu niepobierania opłat za przewóz uchodźców.

  W projekcie zawarto rozwiązanie, zgodnie z którym wszystkie świadectwa kierowców, które utraciły ważność od 24 lutego 2022 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r. Przewiduje się także zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy polskie po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu, dając obywatelom Ukrainy swobodę poruszania się. Wprowadzono także możliwość skrócenia trasy przewozu z terytorium Ukrainy na terytorium RP realizowanego na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób.

  W projekcie zawarto również mechanizm umożliwiający odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim, obowiązujących tak jak dla dokumentów wydanych przez polską administrację morską. Proponowane rozwiązanie umożliwiałoby odnowienie dyplomu, który utracił ważność lub niedługo utraci, a marynarz mógłby dalej pełnić służbę na statku o polskiej przynależności lub pod obcą banderą.

  Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie pracy przez obywateli Ukrainy oraz osoby dotknięte zaistniałą sytuacją posiadające dyplomy ukraińskie oraz stałego dochodu rodzin potrzebujących pomocy na terytorium Ukrainy lub Polski.

  (ISBnews)

 • 28.02, 11:49Rząd planuje wzrost nakładów na armię o 2,9 mld zł do 2,3% PKB w 2023 r. wg OSR 

  Warszawa, 28.02.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o obronie Ojczyzny zakłada przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3% w roku 2023 i do 2,5% w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2% PKB w br.), wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o obronie Ojczyzny, który trafił do Sejmu.

  W związku z tym planowane jest zwiększenie wydatków z budżetu państwa na ten cel o 2 902,3 mln zł w 2023 r., o 6 154,3 mln zł w 2024 r., o 6 515,3 w 2025 r. Łącznie w ciągu dziesięciu lat miałoby to być 30 685 mln zł.

  "Projektuje się, że udział […] wydatków [ wynikających z projektu ustawy] w PKB będzie kształtował się następująco: w roku 2022 - 2,2%, w roku 2023 - 2,3%, w roku 2024 i kolejnych - 2,5%, co zwiększy wydatki budżetu państwa o kwoty wskazane powyżej" - czytamy w OSR do projektu.

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej limit wydatków obronnych kształtowany jest w oparciu o wskaźniki udziału tych wydatków w PKB, które wynoszą: w latach 2022-2023 - 2,2%, w latach 2024-2025 - 2,3%, w latach 2026-2029 - 2,4% oraz w roku 2030 i kolejnych - 2,5%.

  Wydatki wynikające z rozwiązań projektowanych w ustawie co do zasady zostaną zabezpieczone w ramach finansowania potrzeb obronnych skonstruowanych w oparciu o zwiększoną dynamikę przyrostu wskaźnika udziału wydatków obronnych w PKB.

  Projekt ustawy o obronie Ojczyznyy zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. oraz modernizację techniczną wojska. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie w 2023 r.

  Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

  Rząd przyjął projekt ustawy o obronie Ojczyzny, który zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost wydatków na obronność - ze względu na członkostwo Polski w NATO - do 2,5% PKB do 2024r. oraz modernizację techniczną wojska 22 lutego br.

  (ISBnews)

 • 25.02, 14:08Morawiecki: Planujemy zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych 

  Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Polska planuje zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych" - napisał Morawiecki na swoim profilu na Twitterze.

  (ISBnews)

   

 • 24.02, 16:56Sejm znowelizował przepisy prawa energetycznego dot. operatorów systemu przesyłowego 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował przepisy prawa energetycznego, które mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązków operatora systemu przesyłowego, której nie jest właścicielem oraz dookreślenie sposobu rozliczeń między operatorem a właścicielem sieci. Nowelę poparło 456 posłów, nikt nie był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów w zakresie zapewnienia możliwości skutecznego wykonywania obowiązków operatora systemu przesyłowego na sieci gazowej, której nie jest właścicielem przy poszanowaniu praw majątkowych właściciela. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, operator będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela sieci w części niezbędnej do pełnienia obowiązku operatora, w tym przesyłu paliw gazowych.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiot przyłączany ponosi 25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. Nowela zakłada, że koszty przyłączenia będą w całości pokrywane przez podmiot przyłączany do sieci przesyłowej. Proponowana zmiana ma pozwolić na zmniejszenie nakładów ponoszonych przez operatora systemu przesyłowego na realizowanie przyłączeń instalacji odbiorców końcowych, umożliwiając ich przesunięcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego.

  Nowelizacja stanowi, że operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego jest odpowiedzialny również za sporządzanie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe oraz ustalanie taryfy dla paliw gazowych i jej przedkładanie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

  Nowela doprecyzowuje sposób rozliczeń finansowych między operatorem a właścicielem w związku z korzystaniem przez operatora z tego majątku.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 24.02, 16:40Sejm znowelizował ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która zakłada utrzymanie zwiększonej stawki dopłat do końca 2023r. i umożliwia przesunięcie niewykorzystanych środków z Funduszu na wsparcie połączeń w województwach: mazowieckim, pomorskim, śląskim i podkarpackim.

  Nowelizację poparło 448 posłów, 8 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

  Wprowadzone przepisy umożliwiają przesunięcie niewykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wsparcie połączeń w województwach, w których przyznana kwota była niższa niż wnioskowana przez samorządy. Taka sytuacja wystąpiła w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

  Ponadto, zapewniona zostanie większa stabilność funkcjonowania uruchamianych przez samorządy połączeń poprzez utrzymanie zwiększonej stawki dopłaty do końca 2023 r.

  Najistotniejsze rozwiązania, wprowadzane nowelizacją

  • Objęcie dopłatą wszystkich przewozów o charakterze użyteczności publicznej, które zostały ujęte we wnioskach, z powodu dużego zainteresowania uzyskaniem dopłaty z Funduszu przez samorządy, w ramach naboru na 2022 r. w niektórych województwach kwota dotacji okazała się niewystarczająca. Nowelizacja zakłada przesunięcie niezaangażowanych środków do tych województw.
  • Utrzymanie do końca 2023 r. zwiększonej stawki dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązanie to ma zapewnić większą stabilność funkcjonowania Funduszu i uruchamianych przez samorządy połączeń.

  Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej funkcjonuje od lipca 2019 r. i umożliwia tworzenie nowych linii oraz likwidację białych plam komunikacyjnych.

  Środki z Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie działań samorządów dotyczących zapewnienia przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Wsparcie przyznawane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

  Obecnie systematycznie rośnie liczba uruchamianych nowych linii komunikacyjnych przy wsparciu Funduszu. W 2019 r. dopłatą objęto ok. 1,5 tys. linii komunikacyjnych, natomiast w ramach naboru na 2022 r. jest to już 4,9 tys. linii.

  (ISBnews)

 • 24.02, 16:02Sejm przyjął przepisy dot. inwestycji typu monorail w Polsce 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym oraz ustawę o transporcie kolejowym, wprowadzając przepisy dotyczące nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego - urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych czy magnetycznych. Za nowelą głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, 14 wstrzymało się od głosu.  

  Celem nowelizacji jest wprowadzenie podstawowych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym przewozem urządzeń technicznych, innych niż używane w transporcie kolejowym i transporcie linowo-terenowym, dzięki którym będzie możliwe rozpoczęcie procesu realizacji przedsięwzięć w zakresie tzw. monoraila.

  Regulacja zakłada rozszerzenie kompetencji dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o wykonywanie dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, w związku z tym nie będą do nich stosowanie przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

  Kolej jednoszynowa występuje na prawie wszystkich kontynentach świata. Obecnie eksploatowanych jest ok. 56 linii kolei jednoszynowej, z czego 26 zlokalizowanych jest Azji.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, w ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło - prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego lub oczekuje na budowę.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 23.02, 12:51Ustawa o FWSZ musi wejść w życie przed 1 VII, by wpłata z zysku NBP trafiła do niego w br. 

  Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Aby wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) za rok 2021 trafiła do nowo tworzonego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) już w tym roku, przepisy ustawy o obronie Ojczyzny zakładające powołanie tego Funduszu muszą wejść szybciej niż w terminie zaplanowanym na 1 lipca br., gdyż w latach poprzednich wpłaty NBP były dokonywane w czerwcu, wynika z uwag Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o obronie Ojczyzny.  

  "Termin wejścia w życie przepisów ustawy, określony na 1 lipca 2022 r. może spowodować, że wpłata z tytułu ewentualnego zysku NBP wypracowanego w 2021 r. zostałaby przekazana do budżetu państwa, a nie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W latach 2020-2021 wpłaty były dokonywane w czerwcu, zatem przy aktualnym rozwiązaniu zasilenie FWSZ, zamiast budżetu państwa, w 2022 r. może nie być możliwe" - czytamy w stanowisku NBP.

  Bank centralny zwraca uwagę, że "tymczasem  wskazana w piśmie przewodnim kierującym przedmiotowy projekt do konsultacji pilna potrzeba zwiększenia wysiłku finansowego Polski w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych przemawia za przekazaniem wpłaty z zysku NBP do FWSZ już w 2022 r."

  Z tego też względu uznaje za "uzasadnione […] przyśpieszenie wejścia w życie niektórych przepisów przedłożonej ustawy, w szczególności tych, dotyczących utworzenia FWSZ". Zdaniem NBP, przepisy te mogłyby wejść w życie w standardowym terminie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

  NBP przypomina, że obowiązujące obecnie ustawy z dnia 25 maja 2001r. o przebudowie i modernizacji sił zbrojnych, która powołuje Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych stracą moc z dniem 2 lipca 2022r.

  Z tego też względu przyśpieszenie wejścia w życie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny dot. powstania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oznaczałoby, że w okresie przejściowym od daty wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy, do utraty mocy obowiązującej poprzednich przepisów, równolegle funkcjonowałyby Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, a także FWSZ m.in. z wyłączeniem możliwości dokonywania wydatków przeznaczonych na realizację celów określonych w programie rozwoju Sił Zbrojnych, w celu uniknięcia powielania zadania Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

  W związku z powyższym, w ocenie NBP, uzasadnione jest przyśpieszenie wejścia w życie niektórych przepisów przedłożonej ustawy, w szczególności tych, dotyczących utworzenia FWSZ.

  Ponieważ przepisy przedłożonego projektu przewidują, ze obowiązujące obecnie ustawy, które zostaną zastąpione ustawą o obronie Ojczyzny, w tym ustawą z dnia 25 maja 2001r. o przebudowie i modernizacji sił zbrojnych - która powołuje Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - stracą moc z dniem 2 lipca 2022r. przedstawiona poniżej propozycja zmian przewiduje, że w okresie przejściowym od daty wejścia w życie projektowanej ustawy,, a wspomnianą datą, równolegle funkcjonować będą Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, a także FWSZ m.in. z wyłączeniem w tym okresie możliwości dokonywania wydatków przeznaczonych na realizację celów określonych w programie rozwoju Sił Zbrojnych, w celu uniknięcia powielania zadania Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

  Jednocześnie NBP zwraca uwagę, że w zaproponowanym kształcie ustawy wydatki FWSZ objęte zostałyby tzw. stabilizującą regułą wydatkową.

  "Zgodnie z art. 112aa ustawy o finansach publicznych regule tej podlegają bowiem m.in. wydatki funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego, a takim funduszem będzie FWSZ" - czytamy.

  Zdaniem NBP, "objęcie wydatków FSWZ regułą wydatkową może być niepożądane, gdyż mogłoby ograniczać elastyczność procesu zakupów sprzętu wojskowego".

  "Ponadto, w ramach debaty nad kształcę unijnych reguł fiskalnych, Polska zgłaszała postulat wyłączenia spod ich rygorów wydatków na cele militarne […] Wskazane argumenty przemawiają za rozważeniem wyłączenia FWSZ z limitu wydatkowego w ramach SRW", podano także.

  Projekt ustawy o obronie Ojczyzny który zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost wydatków na obronność - ze względu na członkostwo Polski w NATO - do 2,5% PKB do 2024 r. oraz modernizację techniczną wojska, został wczoraj przyjęty przez rząd. Jak wynika z zapowiedzi wicepremiera Jarosław Kaczyńskiego, ustawa powinna zostać przyjęta przez Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu bądź za kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym za dwa tygodnie.

  Projekt zakłada m.in. wprowadzenie mechanizmu, który ma umożliwić pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego ma powstać Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa.

  (ISBnews)