ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 13:21Rząd przyjął projekt zmian dot. przekazywania danych o przelocie pasażera 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, zakładający wprowadzenie możliwości rozłożenia w czasie nakładanych na przewoźników kar finansowych za naruszenie obowiązków w zw. z przekazywaniem takich danych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić branżę lotniczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 i przyjętą z tego tytułu na całym świecie polityką obostrzeń" – czytamy w komunikacie.

  Projekt wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone mają zostać także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

  - Określono, że okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia naruszenia. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań, szczególnie w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłożyć w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

  - Wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to ma uelastycznić, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie. Wprowadzenie tej możliwości będzie szczególnie istotne w przypadku wystąpienia w krótkim czasie znacznej liczby naruszeń.

  - Wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta ma usprawnić prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ma ograniczyć koszty oraz przyspieszyć i uprościć postępowanie.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:06Rząd przyjął projekt zmian czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, która ma dostosować polskie prawo do przepisów tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych" – czytamy w komunikacie.  

  Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego, podano także.,

  Główne rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

  - Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

  - Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 03.12, 11:46Prezydent podpisał nowelę dot. limitu dla zwolnienia paliwa rolniczego z akcyzy 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, której celem jest podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego, od którego będzie przysługiwał zwrot akcyzy do 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz do 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego stanowiącego podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty tego zwrotu. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z tą ustawą, w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach określonego w ustawie rocznego limitu.

  Limit ten ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników 110 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych w posiadaniu producenta rolnego oraz 40 – w odniesieniu do bydła w posiadaniu producenta, podano także.  

  Nowela zakłada wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 17:00Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli o elektromobilności 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, precyzującej m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu. Przyjęte poprawki miały głównie charakter redakcyjny, doprecyzowujący, a uch celem jest zapewnienie spójności przepisów.

  Posłowie odrzucili kilka poprawek merytorycznych, w tym tę umożliwiającą radzie gminy ustanowienie dodatkowych - innych niż w ustawie - zakazów wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa. Odrzucili też m.in. zmianę wydłużającą termin spełnienia przez samorządy wymogów dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie pojazdów samochodowych. 

  Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

  Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie - jak dotąd - 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

  Nowelizacja reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

  Nowela zakłada też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

  (ISBnews)

 • 01.12, 16:25Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

  Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, której celem jest doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów kolejowych, w szczególności zajętych przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Uchwalona ustawa ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych […], w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym" - czytamy w komunikacie.

  Zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmą grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są wykorzystywane do przewozu osób, lub infrastruktura kolejowa tworzy linie kolejowe szerokotorowe, lub infrastruktura kolejowa stanowi infrastrukturę nieczynną.

  Zwolnienia obejmą także grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej wykorzystywanych do prowadzenia działalności innej niż kolejowa.

  Jednocześnie wykluczono możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury.

  (ISBnews)

   

 • 29.11, 13:52Rząd chce, by z Funduszu Rozwoju Dróg finansować połączenia intermodalne 

  Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt regulacji, zakładającej wsparcie budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych (SSE) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg planowane jest na IV kw.

  "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian do funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg […]  które pozwolą na dostosowanie jego organizacji pracy do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej w celu zapewnienia jej jak najsprawniejszego rozwoju oraz pobudzenia rozwoju transportu intermodalnego" - czytamy w wykazie.

  Podstawową zmianą w funkcjonowaniu Funduszu jest znaczne poszerzenie zakresu zadań, jakie mogą zostać dofinansowane z jego środków. Wyodrębnione zostaną w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie.

  Jednocześnie planowana jest rozbudowa infrastruktury drogowej służącej komunikacji lądowych terminali intermodalnych lub skomunikowaniu specjalnych stref ekonomicznych.

  W tym celu Fundusz ma wspierać nowy rodzaj zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Dofinansowanie ma objąć również dofinansowanie przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich oraz zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich.

  Jednocześnie planowana jest zmiana charakteru Funduszu z państwowego funduszu celowego w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych na jakich zorganizowany jest Krajowy Fundusz Drogowy.

  Projekt zakłada też wydłużenie obowiązywania ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do dnia 1 stycznia 2031 r. Tym samym Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata.

  Planowana jest także:

  - zmiana mechanizmu przekazywania "starodroża" po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi tj. zmiana mechanizmu "kaskadowego": stara droga krajowa będzie stawała się droga wojewódzką bez możliwości scedowania tej drogi na gminę, stara droga wojewódzka staje się drogą powiatową, a stara droga powiatowa - drogą gminną;
  - usprawnienia obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym poprzez ograniczenie obowiązku ich budowy.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 13:12Senat za poprawkami do noweli o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzając poprawki dotyczące funkcjonowania stref czystego transportu oraz powstawania ogólnodostępnych stacji ładowania. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Senat wprowadził do noweli kilkadziesiąt poprawek, większość z nich o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.

  Wśród poprawek merytorycznych znalazł się zapis, umożliwiający radzie gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, ustanowienie dodatkowych - innych niż w ustawie - zakazów wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy.. Wyłączenia ustanawiane w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa.

  Inna z poprawek zakłada, że w przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie rozpoczął prac budowalnych mających na celu wybudowanie i uruchomienie - wskazanej w planie - ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów stacji do dnia 31 grudnia 2021 r., konkurs na jej wybudowanie i uruchomienie będzie mógł ogłosić wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Senatorowie wydłużyli też okres na spełnienie przez samorządy limitów dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie pojazdów samochodowych (10%) do 1 stycznia 2024r. (z 1 stycznia 2022 r.)

  Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

  Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie - jak dotąd - 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

  Nowelizacja reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

  Nowela zakłada też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

  (ISBnews)

 • 25.11, 09:35Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zakłada ujednolicenie zasad wydawania wszystkich kategorii zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach oraz zawężenie katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kat. I-IV, istnieje obowiązek dołączenia do tego wniosku dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, natomiast w przypadku złożenia wniosku w kategorii V opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się dopiero po złożeniu wniosku, przed wydaniem zezwolenia. Wprowadzona zmiana ujednolici obowiązek ponoszenia opłat za wydanie zezwoleń we wszystkich kategoriach zezwoleń" - czytamy w komunikacie.

  Poza ujednoliceniem zasad wydawania wszystkich kategorii zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, nowela reguluje:

  - odwołanie się w treści przepisu, który ustanawia obowiązek wyposażenia autobusów i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ogranicznik prędkości, do kategorii pojazdów wymienionych w załączniku do ustawy.;

  - przeniesienie do przepisów ustawy norm wyłączających od obowiązku montowania ograniczników prędkości pojazdy zarejestrowane, w zależności od ich masy, przed 1 stycznia 1988 r. albo przed 1 października 2001 r.;

  - przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego kompetencji ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wydawania zezwolenia na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.;

  - ograniczenie katalogu pojazdów podlegających kontroli w stacji kontroli pojazdów w związku z wymianą drogomierza (procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, wyłączone będą też pojazdy należące do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium RP oraz wojska, policji, Straży Granicznej i innych służb.

  Ponadto ustawa wprowadza także zmiany do:

  - ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany wprowadzone do tej ustawy mają umożliwić ministrowi właściwemu do spraw transportu zwiększenie maksymalnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań obwodnicowych. W dotychczasowym stanie prawnym ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg przewiduje 2 mld zł, jako maksymalną kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych. Wprowadzona zmiana przewiduje możliwość zwiększenia tej kwoty, również w ramach już ogłoszonego naboru;

  - ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadzona zmiana przedłużenie o rok, do dnia 31 grudnia 2022 r., stosowania przepisów epizodycznych tej ustawy przewidujących zwiększoną stawkę dopłaty z Funduszu, z kwoty nie wyższej niż 1 zł do każdego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, do kwoty nie wyższej niż 3 zł.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 18.11, 07:34Sejm za poprawkami dot. zadań obwodnicowych w noweli prawa o ruchu drogowym 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa o ruchu drogowym dotyczące możliwości zwiększenia środków na realizację zadań obwodnicowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2022 r. terminu na udzielanie dofinansowania i dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Jedna z poprawek zakłada, że minister właściwy do spraw transportu może po ogłoszeniu naboru zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych. Zwiększenie środków może przekroczyć kwotę 2 mld zł.

  Inna z poprawek wydłuża do 31 grudnia 2022 r. możliwość  dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Nowela zakłada przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego dotychczasowych kompetencji ministra infrastruktury w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, a także ujednolicając przepisy dotyczące stosowania ograniczników w pojazdach.

  Jej celem nowelizacji jest ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach, zawężenie katalogu pojazdów podlegających obowiązkowi zgłaszania stacji kontroli pojazdów wymiany drogomierza celem dokonania odczytu, wprowadzenie takich samych zasad wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego dla wszystkich kategorii od I do V na etapie składania wniosku oraz przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego zadań ministra infrastruktury dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych.

  Przeniesienie kompetencji z poziomu ministra właściwego do spraw transportu na dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jest spowodowane bardzo dużą liczbą wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do Ministerstwa Infrastruktury (średnio 1,4 tys. rocznie).

  Około 800 spraw rocznie jest powiązanych z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (pojazdy nienormatywne). Aktualnie średni czas uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych wynosi około 3 miesięcy.

  Zmienione przepisy prawa ruchu drogowym utrzymują obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Ponadto uwzględniają także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane, odpowiednio przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r.

  Przyjęte w noweli rozwiązania umożliwiają przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Zmiana ta obejmuje m.in. budowę aplikacji dostępowej dla TDT oraz API dla tej aplikacji, rozszerzenie zakresu danych po stronie centralnej oraz rozszerzenie zakresu danych w kanałach udostępniania.

  Regulacja ujednolica przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania wymiany drogomierza. Zakłada, że jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego po wymianie drogomierza ma obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu.

  Jednocześnie nowela wprowadza takie same zasady wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym dla wszystkich kategorii zezwoleń, tj. I-V dotychczas kategoria V była zwolniona z wnoszenia opłat).

  Przewidziany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 r. Wyjątek będą stanowiły regulacje dotyczące przekazania przez Transportowy Dozór Technicznych do centralnej ewidencji pojazdów informacji o wydanych zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Te przepisy zaczną obowiązywać z dniem wdrożenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie tych informacji. Termin wdrożenia rozwiązań zostanie określony w komunikacie co najmniej na 3 miesiące przed ich wdrożeniem.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 06:52Sejm za wydłużeniem ważnosci dokumentów i rekompensat dla transportu 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm poparł przepisy zakładające wydłużenie terminu ważności dokumentów marynarskich ze względu na pandemię, wydłużenie terminu rekompensat za świadczenie usług transportu publicznego, a także dofinansowanie portu Szczecin- Świnoujście kwotą 360 mln zł.

  Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych głosowało 418 posłów, sześciu wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że w roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przekaże spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście papiery skarbowe o wartości 360 mln zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Jednocześnie łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć równowartości 150 mln euro (wcześniej porty otrzymały 328 mln zł).

  Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, związanych z pandemią koronawirusa. Zakłada przedłużenie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zgodnie z międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht muszą one być odnawiane w okresach 5-letnich przez ukończenie przeszkolenia uaktualniającego lub zdanie egzaminu. Obecnie ważność tych dokumentów będzie przedłużana automatycznie po pandemii.

  Nowela przedłuża do 31 grudnia 2021 r. dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych. Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą  także turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

  Nowela wprowadza także przedłużenie o rok okresu obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 10:22Rząd chce przesunąć ponad 4,5 mld zł z programu kolejowego do Funduszu w 2022 r. 

  Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Rząd chce przesunąć ponad 4,5 mld zł z programu "Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku" do Funduszu Kolejowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały w tym zakresie planowane jest na IV br.

  Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku i dostosowanie do przepisów projektu ustawy budżetowej na rok 2022, noweli ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy okołobudżetowej

  "Uchwała zakłada zmianę źródeł finansowania Programu, polegającą na zmniejszeniu środków budżetu państwa w 2022 r. o kwotę 4 507,7 mln zł z równoczesnym zwiększeniem o tą samą kwotę środków Funduszu Kolejowego" – czytamy w wykazie.

  Zgodnie z art. 83a ustawy okołobudżetowej w roku 2021 minister właściwy do spraw transportu przekaże na rachunek Funduszu Kolejowego z budżetu państwa wpłatę w wysokości 4 507,7 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

  "W roku 2021 Rada Ministrów podejmie uchwałę w sprawie zmiany Programu, która będzie dotyczyła zmiany źródeł jego finansowania w roku 2022, polegającej na zmniejszeniu pozycji „budżet państwa (…)" o kwotę 4 507 700 tys. zł oraz zwiększeniu pozycji „Fundusz Kolejowy (…)" o kwotę 4 507 700 tys. zł. Środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 4 507,7 mln zł zostaną wydatkowane na realizację Programu do 31 grudnia 2022 r." – czytamy także.

  Przesunięcie to pozwoli na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków w obszarze infrastruktury kolejowej, planowanych na rok 2022 w ramach programu, podano.

  (ISBnews)

 • 03.11, 09:43Rząd przyjął projekt, wydłużający stosowanie bonu turystycznego do 30 IX 2022r. 

  Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładający wydłużenie płatności za pomocą bonu turystycznego do 30 września 2022r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt reguluje także kwestię rekompensat dla organizatorów usług kolejowych oraz ważności dokumentów marynarskich.

  "Wydłużony zostanie […] termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego – do 30 września 2022 r." – czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem ze względu na spadek przychodów przewoźników kolejowych rząd chce utrzymać dofinansowanie rekompensat za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych do końca br.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Wydłużony zostanie – z 31 marca 2022 r. na 30 września 2022 r. – termin  na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego.
  • Umożliwione zostanie zachowanie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Przedłużone zostanie – do 31 grudnia 2021 r. – dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych.
  • Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą  także turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.
  • O 12 miesięcy przedłużony zostanie okres obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
  • Minister Infrastruktury przejmie zadania dotyczące melioracji wodnych w celu przeprowadzenia reformy zwalczającej suszę w rolnictwie.

  (ISBnews)

 • 29.10, 21:32Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności dot. stref czystego transportu 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmienia zasady ustanawiania stref czystego transportu, wprowadza możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu.

  Nowelę poparło 426 posłów, 10 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki doprecyzowujące.

  Nowelizacja zakłada, że strefy czystego transportu będą mogły być tworzone na terenie każdej gminy, a decyzje o utworzeniu strefy czystego transportu, zasad jej funkcjonowania, a także wyłączeń dla osób, podmiotów, instytucji w zakresie korzystania z danej strefy będą podejmowane przez radę gminy w trybie uchwały.

  Nowela wprowadza definicje i przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej, definicje stacji tankowania wodoru, regulacje dotyczące funkcjonowanie infrastruktury do tankowania oraz ułatwienia w instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

  Przepisy zakazują posiadania przez operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej elektroenergetycznych stacji ładowania pojazdów ze względu na ich uprzywilejowaną pozycję. Skutkuje to zniesieniem mechanizmu interwencyjnego przewidzianego w ustawie, zgodnie z którym OSD miały budować stacje ładowania pojazdów w wybranych miastach w Polsce.

  Jednocześnie w noweli znalazły się przepisy nakładające obowiązek instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach

  Zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. zł (obecnie limit dla pojazdów elektrycznych również wynosi 225 tys. zł),  obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tys. zł do 100 tys. zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 15:41Senat za poprawkami dot. zadań obwodnicowych do noweli prawa o ruchu drogowym 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do prawa o ruchu drogowym, dotyczące możliwości zwiększenia środków na realizację zadań obwodnicowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2022 r. terminu na udzielanie dofinansowania i dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że minister właściwy do spraw transportu może po ogłoszeniu naboru zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych. Zwiększenie środków może przekroczyć kwotę 2 mld zł.

  Inna z poprawek wydłuża do 31 grudnia 2022 r. możliwość  dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Nowela zakłada przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego dotychczasowych kompetencji ministra infrastruktury w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, a także ujednolicając przepisy dotyczące stosowania ograniczników w pojazdach.

  Jej celem nowelizacji jest ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach, zawężenie katalogu pojazdów podlegających obowiązkowi zgłaszania stacji kontroli pojazdów wymiany drogomierza celem dokonania odczytu, wprowadzenie takich samych zasad wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego dla wszystkich kategorii od I do V na etapie składania wniosku oraz przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego zadań ministra infrastruktury dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych.

  Przeniesienie kompetencji z poziomu ministra właściwego do spraw transportu na dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jest spowodowane bardzo dużą liczbą wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do Ministerstwa Infrastruktury (średnio 1,4 tys. rocznie).

  Około 800 spraw rocznie jest powiązanych z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (pojazdy nienormatywne). Aktualnie średni czas uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych wynosi około 3 miesięcy.

  Zmienione przepisy prawa ruchu drogowym utrzymują obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Ponadto uwzględniają także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane, odpowiednio przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r.

  Przyjęte w noweli rozwiązania umożliwiają przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Zmiana ta obejmuje m.in. budowę aplikacji dostępowej dla TDT oraz API dla tej aplikacji, rozszerzenie zakresu danych po stronie centralnej oraz rozszerzenie zakresu danych w kanałach udostępniania.

  Regulacja ujednolica przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania wymiany drogomierza. Zakłada, że jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego po wymianie drogomierza ma obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu.

  Jednocześnie nowela wprowadza takie same zasady wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym dla wszystkich kategorii zezwoleń, tj. I-V dotychczas kategoria V była zwolniona z wnoszenia opłat).

  Przewidziany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 r. Wyjątek będą stanowiły regulacje dotyczące przekazania przez Transportowy Dozór Technicznych do centralnej ewidencji pojazdów informacji o wydanych zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Te przepisy zaczną obowiązywać z dniem wdrożenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie tych informacji. Termin wdrożenia rozwiązań zostanie określony w komunikacie co najmniej na 3 miesiące przed ich wdrożeniem.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 13:32Rada UE zaleca znoszenie obostrzeń covidowych m.in. wobec Argentyńczyków 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zaleca stopniowe znoszenie tymczasowych ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19 wobec podróżujących z Argentyny, poinformowała Rada. Na liście znalazły się także: Kolumbia, Namibia i Peru.

  Zgodnie z zaleceniami Rady, od 28 października 2021 r. należy stopniowo znosić na granicach zewnętrznych ograniczenia podróży wobec mieszkańców następujących państw:

  • Argentyna (nowość)
  • Australia
  • Bahrajn
  • Kanada
  • Chile
  • Kolumbia (nowość)
  • Jordania
  • Kuwejt
  • Namibia (nowość)
  • Nowa Zelandia
  • Peru (nowość)
  • Katar
  • Rwanda
  • Arabia Saudyjska
  • Singapur
  • Korea Południowa
  • Ukraina
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Urugwaj
  • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).

  Ograniczenia podróży należy też stopniowo znosić w odniesieniu do specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau.

  Z kolei w kategorii jednostek i władz terytorialnych, których państwowość jest nieuznawana przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia należy stopniowo znosić także wobec Kosowa i Tajwanu.

  Do celów zalecenia mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać za mieszkańców UE.

  Kryteria decydujące o tym, wobec którego państwa trzeciego powinno się znosić obecne ograniczenia podróży, zostały zaktualizowane 20 maja 2021 r. Kryteria te to między innymi sytuacja epidemiologiczna i ogólna reakcja na COVID-19, a także wiarygodność dostępnych informacji i źródeł danych. W indywidualnych przypadkach należy także uwzględniać wzajemność.

  W stosowaniu zalecenia uczestniczą również kraje stowarzyszone w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

  30 czerwca 2020 r. Rada przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń na inne niż niezbędne podróże do UE. Zalecenie zawierało wstępną listę krajów, wobec których państwa członkowskie powinny zacząć znosić takie ograniczenia na granicach zewnętrznych. Lista jest regularnie weryfikowana i w razie potrzeby uaktualniana.

  20 maja br. Rada przyjęła nowelizację zalecenia w odpowiedzi na postępującą kampanię szczepień. Wprowadziła tym samym pewne zwolnienia dla osób zaszczepionych i złagodziła kryteria znoszenia ograniczeń wobec państw trzecich. Zarazem uwzględniła potencjalne ryzyko w postaci nowych wariantów, ustanawiając mechanizm bezpieczeństwa, który pozwoli szybko reagować na pojawienie się w państwie trzecim wariantów będących przedmiotem zainteresowania lub niepokoju, podano także.

  Zalecenie Rady nie jest instrumentem wiążącym prawnie. Za jego realizację odpowiadają organy państw członkowskich. Ograniczenia wobec państw z listy mogą one znosić stopniowo, w warunkach pełnej przejrzystości.

  Państwo członkowskie nie powinno znosić ograniczeń wobec państw trzecich spoza listy, dopóki nie zostanie to w skoordynowany sposób uzgodnione.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 12:46KE zatwierdziła polski program 173 mln euro inwestycji w infrastrukturę wodorową 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy państwa na rozwój infrastruktury wodorowej o wartości 173 mln euro na stacje ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce, poinformowała Komisja.

  "Komisja Europejska uznała, że polskie plany inwestycji w infrastrukturę ładowania elektrycznego i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Środek ten przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami Komisji dotyczącymi Zielonego Ładu" - czytamy w komunikacie.

  Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania wzdłuż dróg lokalnych i transeuropejskich (TEN-T).

  Program ma mieć budżet w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) i obejmować okres od 2021 do 2025 roku. Środek zatwierdzony przez KE składa się z dwóch części: (i) 151 mln euro (700 mln zł) na inwestycje w stacje ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym, z naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami; oraz (ii) 22 mln euro (100 mln zł) - na budowę ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem pilotażu jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora transportu, napędzanego wodorem w Polsce.

  W ramach programu wsparcie ma mieć formę dotacji bezpośrednich i być ograniczone do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone standardy, na przykład w zakresie interoperacyjności infrastruktury, czytamy także.

  Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełnić kryteria kwalifikowalności związane z wymogami wykonalności finansowej i organizacyjnej projektów, w tym odpowiednią lokalizacją wspieranej infrastruktury. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z  art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej, służących wspólnym interesom.

  Komisja uważa, że środek ten będzie stanowił zachętę do stosowania pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym znacząco przyczyni się do redukcji emisji CO 2  i zanieczyszczeń, zgodnie z UE klimatu i celów środowiskowych i celów określonych przez politykę Zielonego Ładu.

  Komisja stwierdziła, że zostaną wprowadzone niezbędne zabezpieczenia ograniczające pomoc do minimum. W szczególności m.in. (i) wnioski będą weryfikowane w niedyskryminacyjnej, otwartej i przejrzystej procedurze; (ii) maksymalna kwota pomocy dla pojedynczego beneficjenta będzie ograniczona; oraz (iii) znaczna część budżetu zostanie udostępniona tylko małym i średnim przedsiębiorstwom.

  W ocenie KE, wkład programu w realizację celów środowiskowych i klimatycznych UE przewyższa wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji i handlu spowodowane wsparciem.

  Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  Europejski Zielony Ład przedstawiony w grudniu 2019 roku, określa harmonogram osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050. Aby ją osiągnąć, niezbędne jest zmniejszenie o 90% emisji pochodzących z  transportu.

  (ISBnews)

   

 • 25.10, 16:56Projekt dot. zwiększenia dotacji dla Poczty Polskiej trafił do konsultacji społ. 

  Warszawa, 25.10.2021 (ISBnews) - Projekt prawa pocztowego, zakładający likwidację funduszu kompensacyjnego i przekazanie 89 mln zł dotacji z budżetu państwa dla operatorów pocztowych za 2020 r., w tym głównie Poczty Polskiej, i 736 mln zł w okresie dziesięcioletnim  trafił właśnie do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Konsultacje mają potrwać do 7 dni.

  Oznacza to, że łączne koszty usługi powszechnej, po nowelizacji wyniosłyby za rok 2020 - 372 mln zł,  w roku 2021 - 373 mln zł, a w 2022 roku - 593 mln zł. Łącznie koszty w okresie 2020-2030 wyniosłyby 6 546 mln zł.

  "Przepisy prawa pocztowego przewidują możliwość udzielenia operatorowi świadczącemu usługi powszechne, czyli operatorowi wyznaczonemu (w latach 2016 - 2025 te rolę pełni Poczta Polska S.A.), rekompensaty w przypadku, gdy świadczenie tych usług w danym roku obrotowym przyniosło stratę (rozumianą jako ujemny wynik finansowy na sprzedaży usług powszechnych)" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z prawem pocztowym rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych, którzy świadczą usługi powszechne, a z budżetu państwa dopiero, gdy kwota pochodząca od operatorów zobowiązanych nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.

  W ocenie projektodawców mechanizm ten nie spełnia swojego celu, jakim jest wsparcie wykonywania przez operatora wyznaczonego obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  "Kwota udziału każdego z operatorów jest przy tym ograniczona do wysokości 2% przychodów danego operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Limit ten ma z założenia ograniczać potencjalny negatywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku usług pocztowych (w szczególności konkurencyjnych warunków świadczenia usług powszechnych). Jego zastosowanie powoduje jednak, że łączny udział operatorów pocztowych w dopłacie (poza operatorem wyznaczonym) wynosi jedynie około 1 mln zł" - czytamy dalej.

  Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych.

  W związku z tym finansowanie usługi powszechnej ze środków operatorów pocztowych zostanie zastąpione finansowaniem z budżetu państwa.

  Wysokość dopłaty do kosztu netto w roku 2020 określono w oparciu o dane przekazane przez operatora wyznaczonego na lata 2020 - 2025, Pocztę Polską S.A.

  Projekt ma być procedowany w trybie przyśpieszonym.

  Konieczność przyjęcia przyspieszonego trybu prac nad projektem, którego głównym celem jest wprowadzenie skutecznego mechanizmu finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych, uzasadniona jest trudną sytuacją Poczty Polskiej S.A. oraz rolą i funkcją, jaką pełni ona w polskiej gospodarce |i dla społeczeństwa, podano także.

  (ISBNews)

 • 25.10, 11:59Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym dot. szkoleń kierowców 

  Warszawa, 25.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowych, której celem jest transpozycja do polskiego prawodawstwa dyrektywy w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zmiany dotyczą w szczególności szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja zakłada:

  - doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu wyjątków, do których nie stosuje się przepisów dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób;

  - przyjęcie nowego dokumentu - karty kwalifikacji kierowcy. Kartę tę będzie wydawał starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu i będzie ona potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski. O wydanie karty będzie wnioskował sam kierowca;

  - rezygnacja z potwierdzania uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy na podstawie świadectwa kierowcy. Świadectwo to będzie jednak dalej wydawane, jako dokument potwierdzający legalne zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  - wprowadzenie instytucji cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej i nałożenie na wojewodę obowiązku przekazania do CEPiK informacji o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej. Analogicznie będzie postępował dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wobec świadectw kwalifikacji zawodowej uzyskanych w jednostce systemu oświaty. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu na podstawie otrzymanej informacji o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej będzie zatrzymywał prawo jazdy z wpisem kodu 95 i cofał kartę kwalifikacji kierowcy;

  - wprowadzenie systemu wymiany informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy. Rozszerzono zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte oraz określono przepisy, umożliwiające wymianę danych w zakresie wydanych i cofniętych świadectw kwalifikacji kierowcy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej przez sieć elektroniczną;

  - wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). Metodę te będzie można stosować po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy. Zgoda będzie udzielana po spełnieniu dodatkowych warunków przez ośrodki szkolenia, które zamierzają korzystać z tej formy szkolenia, a cofana w przypadku zaprzestania spełnienia tych warunków. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania w zakresie posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej;

  - ustanowienie profilu kierowcy zawodowego – czyli zestawu danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie karty kwalifikacji kierowcy i świadectwa kwalifikacji zawodowej, wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, utworzonego, udostępnionego, aktualizowanego i archiwizowanego w systemie teleinformatycznym. Profil kierowcy zawodowego będzie wydawał, analogicznie jak w przypadku osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu;

  -  rozszerzenie instytucji zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami i ograniczenie przypadków stosowania skierowań kierowców na badania lub kursy,

  - obniżenie do 21 lat granicy wieku uprawniającej osoby, które uzyskały kwalifikację wstępną przyśpieszoną, do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E (dotychczas jest to granica 23 lat lub 21 lat, przy czym taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które mają wejść w życie w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 08:41Sejm za skróceniem stażu pracy dla kandyatów na instruktorów jazdy z 10 do 5 lat 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Sejm poparł kilkanaście senackich poprawek do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, w tym tę zakładającą skrócenie z dziesięciu do pięciu lat stażu pracy dla kandydatów ubiegających się o stanowisko instruktora jazdy i uwzględnienie w tym stażu doświadczenia z zakresu kursów międzynarodowych.

  Przepis ten liberalizuje wymogi kwalifikacyjne dla instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E oraz D lub D+E, skracając z 10 do 5 lat wymagane dla nich doświadczenie w wykonywaniu transportu. Doprecyzowuje także, że do tego okresu będzie wliczany czas, kiedy kierowca wykonywał kursy międzynarodowe.

  Aprobatę Sejmu zyskała tez inna zmiana Senatu, zgodnie z którą do 31 sierpnia 2024 r. zostanie utrzymana w mocy akredytacja kuratora oświaty dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców oraz wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Akredytacja jest jednym z warunków uzyskania przez ośrodek szkolenia poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, natomiast poświadczenie jest niezbędne do organizowania szkoleń i warsztatów dla instruktorów oraz wykładowców.  Posłowie przyjęli też kilka poprawek doprecyzowujących i uściślających.

  Odrzucili natomiast zmianę, zgodnie z którą wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej mogą cofnąć świadectwo kwalifikacji zawodowej dopiero po bezskutecznym upływie terminu na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie odpowiedniego szkolenia.

  Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza przepisy umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wprowadzające nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy.

  Zgodnie z nowelą, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning). Dodatkowo, ośrodki te będą zobowiązane do przeprowadzania metodą tradycyjną zajęć nieobjętych e-learningiem. Aby prowadzić zajęcia dla kierowców w tej formie ośrodek szkolenia w transporcie drogowym będzie musiał istnieć i działać co najmniej od 3 lat.

  Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydawane osobom, które nie mogą otrzymać prawa jazdy, gdyż nie spełniają warunku zamieszkują na terytorium Polski.

  Ponadto, uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego - m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Niektórych kierowców zwolniono z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 15.10, 07:56Sejm skierował projekt noweli o elektromobilności do komisji 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmienia zasady ustanawiania stref czystego transportu, wprowadza możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu, trafił sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 12 posłów, przeciw było 433, a 2 wstrzymało się od głosu.  

  Projekt zakłada, że strefy czystego transportu będą mogły być tworzone na terenie każdej gminy, a decyzje o utworzeniu strefy czystego transportu, zasad jej funkcjonowania, a także wyłączeń dla osób, podmiotów, instytucji w zakresie korzystania z danej strefy będą podejmowane przez radę gminy w trybie uchwały.

  Wprowadzone mają zostać definicje i przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej, definicje stacji tankowania wodoru, regulacje dotyczące funkcjonowanie infrastruktury do tankowania oraz ułatwienia w instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

  Projektowane przepisy zakazują posiadania przez operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej elektroenergetycznych stacji ładowania pojazdów ze względu na ich uprzywilejowaną pozycję. Skutkuje to zniesieniem mechanizmu interwencyjnego przewidzianego w ustawie, zgodnie z którym OSD miały budować stacje ładowania pojazdów w wybranych miastach w Polsce.

  Jednocześnie w projekcie znalazły się przepisy, nakładające obowiązek instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach

  Zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. zł (obecnie limit dla pojazdów elektrycznych również wynosi 225 tys. zł),  obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tys. zł do 100 tys. zł.

  (ISBnews)