ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.02, 08:01Sejm za nowelą ustawy o transporcie kolejowym wdrażającą przepisy UE 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dostosowującą polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad homologacji pojazdów kolejowych.

  Za nowelą opowiedziało się 436 posłów, przeciw było 3, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego.

  Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zezwolenie będzie wydawała Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

  Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie działała jako tzw. "One Stop Shop" - punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

  Znacząco zmieni się rola prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Ponadto, będzie mógł - zamiast Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca) - wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu. Będzie to jednak dotyczyć tylko sytuacji, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.

  W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzony zostanie  jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

  Nowelizacja zmienia też wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

  Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych. Jednocześnie - na własny koszt - przewoźnik kolejowy będzie musiał zapewnić wsparcie psychologiczne.

   (ISBnews)

 • 26.02, 08:00Sejm przyjął nowelizację dotyczącą hulajnóg elektrycznych i UTO 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO - np. deskorolka elektryczna). Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

  Za nowelą opowiedziało się 414 posłów, 15 było przeciwnych, a 25 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone w trakcie praw poprawki.

  Nowelizacja zakłada, że kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu - będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

  Zgodnie z nowelizacją, zabronione będzie m.in.:

  * kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;

  * kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

  * przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;

  * ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;

  * pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

  Zgodnie z nowelizacją, kierujący hulajnogą elektryczną będzie zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów i poruszania się z dopuszczalną prędkością 20 km/h. W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h  i będzie mógł poruszać się także z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  W wyjątkowych przypadkach będzie mógł poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowaniem pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

  Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

  Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko w przypadku ustawienia jej najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, ustawienia równolegle do krawędzi chodnika, jeżeli chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

  Będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

  Także w przypadku urządzeń transportu osobistego (UTO) kierujący będzie miał obowiązek korzystania z drogi dla rowerów i poruszać się prędkością dopuszczalną 20 km/h. Będzie mógł się poruszać chodnikiem na zasadach analogicznych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych.

  Nowela reguluje też funkcjonowanie urządzeń wspomagających ruch; urządzeń lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

  Takie urządzenia będą dopuszczalne na drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych - z zachowaniem następujących zasad podobnych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych i UTO.  Do poruszania się tymi urządzeniami nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

  Nowelizacja przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

  Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), będzie można dostać mandat w wysokości 200 zł. Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - 100 zł.

  Natomiast kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - będzie zagrożone mandatem od 300 do 500 zł.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 07:58Sejm za poprawką ws. zakazu korzystania z telefonu na przejściu przez jezdnię 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji prawa o ruchu drogowym, doprecyzowującą zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przy wchodzeniu oraz przechodzeniu przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

  Nowela prawa o ruchu drogowym zawiera przepisy zakazujące jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych oraz obniżające dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych - do 50 km/h.

  Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący - pierwszeństwo przed każdym pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych - zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

  Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście.

  Zgodnie z nowelizacją, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

  Zmniejszona zostanie też dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych. Obecnie wynosi ona 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/h - bez względu na porę doby.

  Zakazana będzie też jazda na tzw. zderzaku. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h - 60 m.

  Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczył przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 07:55Sejm przyjął nowelę ustawy o transporcie drogowym, dot. uszkodzonych pojazdów 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki. Nowe przepisy stanowią m.in. że Centralna Ewidencja Naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, m.in. o VIN pojazdu.

  Za nowelą opowiedziało się 435 posłów, 11 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. Centralna Ewidencja Naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone, m.in. o VIN pojazdu. Celem jest realizacja wymogów, wynikających z rozporządzenia (UE) 2017/2205. Rozporządzenie to ustanawia zasady mające zastosowanie do zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych, poruszających się po drogach państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

  Dane te mają być przekazywane za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów (systemu RSI) z wykorzystaniem architektury systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU).

  Gromadzenie tych danych ma być niezbędne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

  Według założeń ma to też usprawnić na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE. Przepisy te mają przyczynić się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 13:41Zyska z MKiŚ: Nowy program dopłat do e-aut w ciągu kilku miesięcy 

  Warszawa, 22.02.2021 (ISBnews) - Program dopłat do samochodów elektrycznych skierowany w szczególności do przedsiębiorców może zostać uruchomiony w maju lub czerwcu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

  "Przygotowywane są programy związane z przekształceniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który przekazaliśmy jako zobowiązanie wieloletnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej chwili trwa notyfikacja przepisów pomocy publicznej w Komisji Europejskiej i chcielibyśmy w perspektywie kilku miesięcy - mam nadzieję, że będzie to możliwe w maju lub czerwcu - ogłosić nabór wniosków do programu finansowania zakupu samochodów z napędami elektrycznymi, głównie dla przedsiębiorców, tych którzy pracują głównie w miastach" - powiedział Zyska podczas panelu na konferencji Powerpol.

  Wskazał też, że konieczne jest także wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania takich pojazdów, w szczególności szybkich stacji ładowania.

  "Prowadzimy nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która przewiduje cały szereg ułatwień, uproszczeń korzystania z systemu ładowania. Kwestie bezpieczeństwa zostały uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego. Myślę, że te rozwiązania skonsultowane z całą branżą, po szerokich uzgodnieniach międzyresortowych, po konsultacjach publicznych, to rozwiązania oczekiwane przez rynek i przez branżę. Podejmujemy je, by elektromobilność mogła stać się naszą codziennością" - dodał wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 19.02, 22:14Senat doprecyzował zakaz korzystania z telefonu przy przechodzeniu przez jezdnię 

  Warszawa, 19.02.2021 (ISBnews) - Senat doprecyzował zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przy wchodzeniu oraz przechodzeniu przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni. Za nowelizacją prawa o ruchu drogowym poprawkę wraz przyjętą poprawką opowiedziało się 95 senatorów, 2 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.

  Nowela zawiera przepisy zakazujące jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych oraz obniżające dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych - do 50 km/h.

  Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący - pierwszeństwo przed każdym pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych - zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

  Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście.

  Zgodnie z nowelizacją, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

  Zmniejszona zostanie też dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych. Obecnie wynosi ona 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/h - bez względu na porę doby.

  Zakazana będzie też jazda na tzw. zderzaku. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h - 60 m.

  Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczył przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

  (ISBnews)

 • 12.02, 15:51MI planuje zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez kierowców zawodowych 

  Warszawa, 12.02.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) planuje wprowadzenie zmian w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, praw jazdy oraz w zakresie funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy, podał resort.

  Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektyw unijnych dot. wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych oraz praw jazdy.

  "Nowością zaproponowaną w projekcie ustawy będzie umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. […] Nowelizacja ustawy zakłada m.in. ustanowienie nowego dokumentu, w postaci karty kwalifikacji kierowcy, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Dokument ten będzie wydawał starosta" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji pomiędzy europejskimi organami, prowadzącymi szkolenia oraz wydającymi uprawnienia, o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy (dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia dla kierowców pojazdów ciężarowych lub autobusów), podano także.

  Projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w celu podniesienia efektywności tych szkoleń. Uproszczone i bardziej przejrzyste będą także zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, po zmianach testy będą się odbywały w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

  Ułatwieniem w wykonywaniu przewozu drogowego ma być zwolnienie niektórych kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

  Przepisy zakładają także zwiększenie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, w szczególności poprzez wprowadzenie ściślejszej współpracy wojewody, jako organu nadzorczego, z wojewódzkim inspektorem transportu drogowego oraz okręgowym inspektorem pracy.

  W projekcie wprowadzono zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu.

  Rozszerzone mają zostać zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami.

  W ramach projektu zaplanowano zmiany w funkcjonowaniu Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Obecnie Komisja przygotowuje i weryfikuje pytania samodzielnie albo weryfikuje pytania przesłane przez podmioty zewnętrzne. Zgodnie z projektem Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczby członków Komisji, co ma przyczynić się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania.

  Projekt nowelizacji jest na etapie rozpatrywania przez Komitet Stały Rady Ministrów (KSRM). Po przyjęciu przez KSRM, projekt trafi pod obrady Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 11.02, 10:33PE ograniczył liczbę slotów na 2021 r. i przedłużył ważność certyfikatów 

  Warszawa, 11.02.2021 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął przepisy ograniczające w sezonie letnim i zimowym 2021 r. liczbę slotów, niezbędnych do ich zachowania w kolejnych sezonach do 50%, a także wydłużające ważność niektórych certyfikatów w transporcie, poinformował Parlament. Europosłowie poparli zmiany przepisów dotyczących dystrybucji przydziałów czasu na start lub lądowanie i przedłużenia ważności niektórych certyfikatów.

  Regulację, dotyczącą ograniczenia liczby slotów 683 europosłów, 3 było przeciw i 4 wstrzymało się od głosu.

  "Linie lotnicze będą musiały wykorzystać co najmniej 50% planowanych przydziałów czasu na starty i lądowania w sezonie letnim i zimowym 2021 roku, tak aby mogły one zachować je w kolejnych sezonach. Ponadto Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości rozszerzyć nowe zasady na inne sezony i dostosować minimalny poziom wykorzystania do przedziału od 30% do 70%. Pozwoli jej to na szybkie reagowanie na zmieniające się natężenie ruchu lotniczego w czasie pandemii" - czytamy w komunikacie.

  Przed pandemią linie lotnicze miały obowiązek wykorzystania co najmniej 80%  planowanych przydziałów czasu na start i lądowanie. Parlament Europejski w marcu 2020 r. tymczasowo zawiesił zasadę "wykorzystaj albo tracisz", aby powstrzymać linie lotnicze przed wykorzystywaniem zaplanowanych przydziałów czasu na start i lądowanie tylko po to, by zachować je w kolejnym sezonie. Regulacja ta wygasa 27 marca 2021 roku.

  Aby zapewnić większą przejrzystość sposobu wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie w przyszłości, jako że według najnowszych prognoz Eurocontrol ruch lotniczy ma być o połowę mniejszy niż w zeszłym roku, Parlament przedstawił plan powrotu do normalnego stosowania zasady "wykorzystuj albo tracisz".

  Jednocześnie stosunkiem głosów 647 za, 24 przeciw, przy 19 wstrzymujących się, Parlament przedłużył przepisy dotyczące ważności niektórych zaświadczeń, licencji, kontroli okresowych i szkoleń, które są zwykle wymagane w sektorze transportu na podstawie różnych przepisów UE.

  "Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie surowe wymogi sanitarne, utrudnione jest odnawianie prawa jazdy, sprawdzanie przydatności samochodu do ruchu drogowego lub dokonanie przeglądu bezpieczeństwa kontenerów. Nowe przepisy umożliwiają zachowanie ważności tych dokumentów przez kolejne dziesięć miesięcy, jeżeli termin ich ważności upływa między 1 września 2020 r. a 30 czerwca 2021 r." – czytamy w komunikacie.

  Rządy państw UE mogą zrezygnować z przedłużania ważności dokumentów lub odraczania kontroli, jednak muszą akceptować przedłużone certyfikaty z innych państw członkowskich.

  Parlament i Rada konsultowały się nieformalnie przed głosowaniem. Teraz światło, Rada musi zatwierdzić przepisy, aby mogły one wejść w życie po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE.

  (ISBnews)

 • 03.02, 12:58RE planuje przedłużenie obowiązujących licencji i zezwoleń w transporcie 

  Warszawa, 03.02.2021 (ISBnews) - Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodnili możliwość przedłużenia licencji, certyfikatów i zezwoleń w transporcie drogowym, lotniczym, żegludze śródlądowej oraz bezpieczeństwa na morzu, dla sektora transportowego, który nie jest w stanie spełnić wymogów administracyjnych ze względu na pandemię COVID-19, podała Rada.

  Uzgodnione przepisy miałyby zastosowanie np. do przedłużenia praw jazdy, badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i przedłużenia patentów żeglarskich. Tego typu czasowe regulacje zostały przyjęte przez Radę w maju 2020 r.

  "W miarę utrzymywania się kryzysu związanego z COVID-19 UE robi wszystko, co konieczne, aby zapewnić pewność prawa w sektorze transportu i uniknąć potencjalnych zakłóceń na rynku. Nie dotyczy to takich sytuacji w sektorze transportu, gdy indywidualni kierowcy mogą nie być w stanie odnowić prawa jazdy z powodu ograniczeń COVID-19. Prezydencja portugalska współpracuje z Parlamentem Europejskim nad szybkim przyjęciem zaktualizowanych przepisów" - powiedział portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa Pedro Nuno Santos, przewodniczący Rady w trakcie prezydencji portugalskiej, cytowany w komunikacie.

  Stanowisko Rady dopuszcza wydłużenie o 10 miesięcy ważności certyfikatów, licencji i zezwoleń, których termin ważności przypada między 1 września 2020 r., a  30 czerwca 2021 r.

  Natomiast ważność świadectw szkolenia zawodowego i praw jazdy objętych przepisami z maja 2020 r. może zostać przedłużona o dodatkowe sześć miesięcy lub w niektórych przypadkach do 1 lipca 2021 r. Ma to pomóc państwom unijnym uporać się z zaległościami administracyjnymi dotyczącymi wygasłych certyfikatów i praw jazdy.

  Jeżeli konieczne będzie wydłużenie terminu ważności tych dokumentów poza ramy czasowe określone w planowanym rozporządzeniu, państwa członkowskie będą mogły zwrócić się do Komisji o zezwolenie na dalsze przedłużenie. Taki wniosek powinien być należycie uzasadniony, a decyzja o przedłużeniu będzie wymagać oceny, że takie przedłużenie nie zwiększy nieproporcjonalnie zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu, podała Rada.

  Państwa członkowskie, które nie potrzebują wydłużenia ważności dokumentów w sektorze transportu, nie muszą ich stosować. Aby jednak zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku i kontynuowanie działalności transgranicznej, będą musiały zaakceptować te certyfikaty, licencje i pozwolenia, których ważność została przedłużona w innych państwach członkowskich.

  Teraz Rada i Parlament Europejski uzgodnią tekst rozporządzenia.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 14:49Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym 

  Warszawa, 02.02.2021 (ISBnews) -  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Zmianie ulegną dokumenty związane z bezpieczeństwem, wydawane przewoźnikom kolejowym, aby  umożliwiać im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków, wyjaśniono.

  "Najważniejsze rozwiązania

  - Zmieni się procedura homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie wydawała wnioskodawcy zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu.

  - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie działała jako tzw. 'One Stop Shop' - punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

  - Znacząco zmieni się rola prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Ponadto, będzie mógł - zamiast Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca) - wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu. Będzie to jednak dotyczyć tylko sytuacji, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.

  - Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa systemu kolei, to w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzono jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

  - Zmieniono wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

  - Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych. Jednocześnie - na własny koszt - przewoźnik kolejowy będzie musiał zapewnić wsparcie psychologiczne" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 13:21Rząd przyjął projekt noweli ws. inwestycji w strategiczną infrastrukturę energ. 

  Warszawa, 26.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowane zmiany dotyczą specustaw inwestycyjnych, które umożliwiają przygotowanie i realizację najważniejszych inwestycji związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w Polsce. Chodzi o usprawnienie procesu inwestycyjnego obejmującego przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" - czytamy w komunikacie.

  Celem zmian jest ułatwienie inwestycji w rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz inwestycji w gazową sieć przesyłową i infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych, a także utrzymania istniejących obiektów w należytym stanie.

  "Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym na podstawie ogólnych przepisów jest niezwykle czasochłonne (czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy). Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu. Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym, rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym" - czytamy dalej.

  W projekcie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ma to doprowadzić do wyeliminowania sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

  Wprowadzono też przepisy związane z przewidzianym połączeniem spółek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i Polskie LNG, które zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

  "Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych" - podsumowano.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 13:19Rząd przyjął projekt nowelizacji dotyczącej hulajnóg elektrycznych i UTO 

  Warszawa, 26.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki niemu rząd chce uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO - np. deskorolka elektryczna). Kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu - będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

  "Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach" - podkreślono w komunikacie.

  Po zmianie, zabronione będzie m.in.:

  * kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;

  * kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

  * przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;

  * ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;

  * pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

  Przepisy dot. hulajnogi elektrycznej będą następujące:

  * Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  * W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  * Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad:

  -  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  -  zachowanie szczególnej ostrożności,

  -  ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  * Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

  * Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

  * Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  -  hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

  -  pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,

  -  szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

  * Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

  Natomiast urządzenia transportu osobistego - UTO będą uregulowane następująco:

  * Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  * UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:

  -  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  -  zachowanie szczególnej ostrożności,

  -  ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  * Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

  * Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

  CIR podało też regulacja dot. tzw. urządzeń wspomagających ruch:

  * Chodzi o urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

  * Tego typu urządzeniem będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych - z zachowaniem następujących zasad:

  -  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

  -  zachowanie szczególnej ostrożności,

  -  ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  * Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

  Ponadto przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

  Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.

  Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.

  Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.

  Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.

  Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

  Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, wymieniono.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 10:03Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, zakładającą pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście oraz zakazującą jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Za nowelą opowiedziało się 423 posłów, 22 było przeciwnych, wstrzymało się 4 osoby.

  Wcześniej posłowie odrzucili większość zaproponowanych poprawek.

  Zgodnie z nowelizacją, obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych - do 50 km/h.

  Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych:  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego; ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

  Nowe rozwiązanie wymusi na kierowcach obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście. Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście przez pieszych nie będzie dotyczył tramwajów. Droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest bowiem kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego.

  Ponadto, rozszerzono dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

  Zgodnie z nowelizacją, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

  Zmniejszona zostanie też dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych. Obecnie wynosi ona 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/h - bez względu na porę doby.

  Zakazana będzie też jazda na tzw. 'zderzaku'. Niezachowanie odległości między pojazdami jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach ekspresowych i autostradach. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h - 60 m.

  Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczył przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:35Rząd przyjął projekt dot. zmian procedur zgłaszania pojazdów uszkodzonych 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ewidencja naruszeń zostanie powiększona o numer VIN pojazdu.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o  szczegółowe zasady dotyczące procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej" – czytamy w komunikacie.

  Jak wynika z projektu, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. centralna ewidencja naruszeń zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone. Chodzi o numer VIN pojazdu.

  Gromadzenie nowych danych jest potrzebne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki, podano także.

  Nowe rozwiązania mają pozwolić na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE.

  Zdaniem inicjatorów projektu proponowane przepisy przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 12.01, 15:08Rząd chce przekazać nadzór nad 'PKS-ami' na rzecz PKP i ARP 

  Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce przekazać wykonywanie praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa w niektórych spółkach, prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej Polskim Kolejom Państwowym S.A. (PKP) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa planowane jest na I kw.

  Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej z 23 stycznia 2020 r., która zmieniła m.in. ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym przekazała wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa ministrowi aktywów państwowych. minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. Spółki transportowe posiadają zróżnicowaną strukturą właścicielską oraz znajdują się różnej sytuacji ekonomicznej (stabilna sytuacja, trudna sytuacja, likwidacja etc.).

  "W wyniku wstępnych analiz, określono iż, działalność tychże spółek możliwa jest tylko w ramach skonsolidowanego podmiotu. W celu dokładnej weryfikacji zasadności powyższej koncepcji wymagane jest sporządzenie pogłębionych analiz, biznesplanu, wycen oraz uzyskanie zgody UOKiK [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] na koncentrację" - czytamy w uzasadnieniu.

  W związku z tym minister aktywów państwowych "rekomenduje przekazanie wykonywanie praw z akcji/udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej Polskim Kolejom Państwowym S.A., które posiadają odpowiednie know-how w zakresie transportu, a także odpowiednie zaplecze analityczne oraz instrumenty finansowe i prawne, którymi nie dysponuje urząd obsługujący ministra aktywów państwowych" - czytamy także.

  W zakresie pozostałych spółek, m.in. prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, w których Skarb Państwa posiada nieznaczący udział oraz tych, które są nierentowne, w tym stoczni marynarki wojennej, MAP rekomenduje przekazanie wykonywania praw z akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, podano.

  Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wykonywania praw z akcji nad spółkami strefy ekonomicznej wynika z faktu, iż wykonywanie praw z akcji i udziałów przez ministra właściwego do spraw gospodarki w przedmiotowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa będzie kompatybilne z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

  W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, przedłożone rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na zmianie podmiotów nadzorowanych przez:

  Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie tj:
  - "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
  - WARS S.A.

  Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie tj.:
  - PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
  - PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Dębicy,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
  - Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
  - Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu

  Minister właściwy do spraw gospodarki:
  - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
  - Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
  - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
  - Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" S.A.,
  - Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park" sp. z o.o.,
  - Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 14:59Rząd przyjął nowelizację nt. kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z programu dotyczącego finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły korzystać nowe podmioty.

  "Zaproponowane rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie liniami kolejowymi, które nie są obecnie eksploatowane lub posiadają niskie parametry użytkowe. Zmiany wpisują się w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. 'Polski powiatowej', wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są następujący zarządcy: PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" oraz CARGOTOR. Po zmianie, z programu będą mogły także korzystać podmioty wykonujące zadania zarządcy, którym przekazane zostaną określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK, wyjaśniono.

  "W takim przypadku, szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem infrastruktury. PKP PLK SA po przekazaniu odcinka linii kolejowej (linii kolejowej), otrzyma dofinansowanie zmniejszone o dotychczasowe środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy dotyczącymi przekazywanej infrastruktury kolejowej. Środki te otrzyma nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej. Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom będzie dotyczyło przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej" - czytamy dalej.

  Ponadto wprowadzono stałe dodatkowe dofinansowanie dotychczasowego beneficjenta programu - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w kwocie 6 mln zł rocznie.

  W programie uwzględniono również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK SA pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP Telkol.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 13:27Rząd chce wprowadzić zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii do 13 I 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej w dniach 7-13 stycznia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 6 stycznia 2021 r.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej" – czytamy w uzasadnieniu.

  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego – czytamy w uzasadnieniu.

  Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  - na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
  - za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

  Rozporządzenie ma obowiązywać do końca dnia 13 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 29.12, 12:46Prezydent podpisał nowelę o drogach, dopuszczającą ruch pojazdów do 11,5 t 

  Warszawa, 29.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach, wdrażającą orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zakładające, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z przedmiotową ustawą, po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami. Ustawa przewiduje bowiem, że zarządcy dróg na poziomie powiatowym i gminnym uzyskają uprawnienia do ustanawiania zakazów ruchu dla ciężkiego transportu drogowego" - czytamy w komunikacie.

  Dokonać tego może właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego albo właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały.

  Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, spełniających co najmniej jedną z ustawowo przewidzianych przesłanek (m.in. drogi przebiegające przez obszar na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka, z przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy, teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko, obszar górniczy).

  Zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t nie można wprowadzić ani ustanowić:
  - na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania,
  - drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej oraz na drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Zgodnie z nowelizacją, zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t nie stosuje się m.in. do ruchu autobusów, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych, oraz pojazdów służb (m.in. wojska, policji, straży pożarnej itd.).

  Do kontroli przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych wyżej wskazanych zakazów, będą uprawnieni inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, osoby działające w imieniu zarządcy drogi, z wyjątkiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz strażnicy gminni (miejscy).

  Naruszenie zakazów albo przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, zagrożone będzie karą pieniężną nakładaną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 3 do 20 tys. zł, podano także.

  Nowela co do zasady wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.12, 13:57MF przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat do 30 VI 

  Warszawa, 28.12.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO) do 30 czerwca, co pozwoli zagwarantować okres przejściowy dla przewoźników i płynnie wdrożyć system e-Toll, podał resort.

  System e-Toll od ma umożliwić przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanami od grudnia 2021 r.

  "Wraz z przejęciem zadania poboru opłat drogowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów stało się stroną umowy na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaToll) zawartej w sierpniu 2018 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z Instytutem Łączności na okres do końca stycznia 2021 r. Podpisany aneks przedłuża okres świadczenia usługi utrzymania ESPO o 5 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki przedłużeniu umowy możliwe będzie wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (wygaszany system, oparty na technologii DSRC oraz nowy, bazujący na geolokalizacji). Rozwiązanie to ułatwi użytkownikom dróg płatnych dostosowanie się do zmiany i pozwoli na płynne przejście do nowego systemu. Zasadnicza część pracy w zakresie wytworzenia oprogramowanie została już zakończona i obecnie trwają testy poszczególnych modułów systemu.

  "Dzięki rozstrzygnięciu postępowań podpisane zostały już umowy m.in. w zakresie:

  - dostawy sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym jak również niezbędnych licencji dla Centrum Przetwarzania Danych,

  - dostawy subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft (Chmura - środowisko produkcyjne),

  - dostawy zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KAS oraz,

  - świadczenia usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS (obsługa kart flotowych FCI)" - czytamy dalej.

  Podpisanie kolejnych umów planowane jest w najbliższych tygodniach. Nowy system zostanie uruchomiony pod koniec I kwartału 2021 r., podano także.

  Trwają również prace nad rozszerzeniem funkcjonalności systemu o obsługę pojazdów lekkich, co umożliwi pobór opłaty za przejazd autostradą w trybie "free flow" czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat.

  "Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą stały dialog dotyczący poboru opłat drogowych z przewoźnikami. Zostaną uwzględnione postulaty branży co do ograniczenia zakresu danych niezbędnych do rejestracji w systemie e-Toll. Nie będzie wymagane podanie numeru VIN pojazdu, czy informacji o mocy silnika czy rodzaju paliwa" - podano także.

  Zmiany wprowadzi nowela ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy jest po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Inny ważny dla przewoźników postulat zniesienia obowiązku podawania numeru rejestracyjnego przyczepy/naczepy został już uwzględniony na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 22.12, 13:45Prezydent podpisał nowelę dot. Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu zwiększenie dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych o 3 mld zł oraz rozszerzenie jego zadań. Przedmiotowa ustawa rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z funduszu, o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (zadania obwodnicowe) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie)" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa także podstawowe zasady dotyczące ustalania wysokości dofinansowania, które mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań obwodnicowych i zadań miejskich. Przewiduje się, że w przypadku obydwu kategorii zadań jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszu do wysokości 80% kosztów realizacji danego zadania, podano również.

  Wprowadza się przy tym ograniczenie, zgodnie z którym wysokość dofinansowania przyznanego na dane zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł, a zadania miejskiego - 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ustali minister właściwy do spraw transportu. Przedmiotowa ustawa umożliwia wojewodzie w ramach środków na zadania powiatowe i gminne ogłaszania odrębnego naboru na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Ustawa określa procedurę ogłaszania i przeprowadzania przez ministra właściwego do spraw transportu naboru na dofinansowanie zadań obwodnicowych oraz zadań miejskich, wynika także z komunikatu.

  Ustawa zmienia nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, podsumowano.

  Nowela wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)