Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.04, 10:43Prezydent podpisał nowelę o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

  Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych, która ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy 2019/2162 w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi stanowiącej wraz z rozporządzeniem 2019/2160 część pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Pakiet ten uwzględnia także opinie i rekomendacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), który przeprowadził kompleksową analizę rozwoju sytuacji regulacyjnej w kontekście ram dotyczących obligacji zabezpieczonych w poszczególnych państwach członkowskich, zalecając ich harmonizację na poziomie Unii Europejskiej, zgodnie z najlepszymi praktykami nadzorczymi" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych na:

  - wprowadzeniu definicji pojęcia "list zastawny", odwołującej się do mechanizmu podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

  - rozszerzeniu zakresu informacji, które będą zawarte w warunkach emisji listów zastawnych;

  - określeniu zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń "europejski list zastawny" "europejska obligacja zabezpieczona", "europejski list zastawny (premium)" oraz "europejska obligacja zabezpieczona (premium)";

  - ustanowieniu warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

  - modyfikacji zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

  - wprowadzeniu modyfikacji wymogu utrzymywania nadzabezpieczenia listów zastawnych;

  - wskazaniu elementów programu emisji listów zastawnych, w ramach którego banki hipoteczne będą emitowały listy zastawne po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

  - wprowadzeniu dodatkowych wymogów dotyczących monitorowania emitowania listów zastawnych przez banki hipoteczne;

  - wprowadzeniu wymogów informacyjnych dotyczących emitowania listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu;

  - ustanowieniu szczególnych cyklicznych obowiązków sprawozdawczych dla banków hipotecznych wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz wymogów w zakresie publikowania informacji o emisjach listów zastawnych;

  - ustanowieniu uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych związanych z emitowaniem listów zastawnych.

  Ustawa ma także na celu:

  - rozszerzenie kategorii aktywów stanowiących podstawę emisji publicznego listu zastawnego, przy jednoczesnym określeniu dodatkowych wymogów w tym zakresie;

  - wprowadzenie zmian polegających na rezygnacji z limitu dotyczącego ogólnej kwoty wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielanych i nabywanych przez banki hipoteczne wierzytelności, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu ustawowego, zgodnie z którym wartość pojedynczego kredytu nie może przekroczyć bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

  - doprecyzowanie przepisu dotyczącego nominalnej wartości listu zastawnego stanowiącej równowartość 100 tys. euro lub przekraczającej tę kwotę;

  - modyfikację wymogów dotyczących wysokości zobowiązań wynikających z wykonywanych przez bank hipoteczny czynności w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji;

  - uchylenie obecnego wymogu dotyczącego wpisu w księdze wieczystej informacji o dokonaniu wpisu do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

  Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których celem jest poprawa funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, a w szczególności zapewnienie większej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia. W zakresie instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych w ustawie przewidziano m.in.:

  - ustanowienie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji;

  - ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego;

  - wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej;

  - uwzględnianie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w wezwaniu;

  - doprecyzowanie przepisów o zabezpieczeniu wezwania;

  - wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia wezwania;

  - doprecyzowanie zasad odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w wezwaniu;

  - wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym wzywający będzie zobowiązany do wyrównania ceny wszystkim podmiotom, które zbyły akcje w wezwaniu - w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu, z którego wynika obowiązek wzywającego do zapłaty akcjonariuszowi, który zbył akcje w wezwaniu, wyższej ceny niż cena zapłacona w wezwaniu.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r. z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

  (ISBnews)

 • 13.04, 09:30Senat za ustawą dot. zapewnienia najemcom lokalu zastępczego do końca 2024 r. z poprawkami 

  Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli dotyczącej praw do lokali zastępczych, usuwając przepisy zakładające wydłużenie maksymalnie o 60 miesięcy przepisów dotyczących zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Celem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest wydłużenie do 31 grudnia 2024 r. okresu, w którym - w przypadku wypowiedzenia najmu - gmina ma obowiązek zapewnienia najemcy lokalu zamiennego.

  Za nowelą z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

  Senat usunął z noweli przepisy, wprowadzone w trakcie drugiego czytania, a dotyczące wydłużenie mocy obowiązującej przepisów  dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. rozporządzeń określających:

  - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  - szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,

  - warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

  W trakcie debaty wskazywano, że przepisy te nie miały bezpośredniego związku z ustawą.

  Celem noweli było zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten spoczywa na właściwej gminie. Dotychczasowe przepisy wyznaczały datę 31 grudnia 2021 r. jako graniczną dla stosowania tego przepisu. Nowela przedłuża ten okres o trzy lata - do końca grudnia 2024 r.

  Zmiana przepisów będzie miała wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, przy czym nie ma możliwości jego oszacowania ponieważ nie jest znana liczba budynków stanowiących własność osób fizycznych zasiedlonych przed laty w trybie administracyjnym, nie znany jest również ich stan techniczny.

  Nowela obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku.

  (ISBnews)

 • 11.04, 16:25Rząd chce ustanowić program budowy falochronu osłonowego w porcie Gdańsk do 2027 r. 

  Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie programu wieloletniego budowy falochronu osłonowego w porcie Gdańsk w latach 2022-2027, który ma zapewnić powstanie infrastruktury hydrotechnicznej dla portu i stworzenie pływającego terminalu regazyfilacyjnego LNG do przeładunku gazowców o pojemności do 180 tys. m3, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w tej sprawie planowane jest na II kw.

  "Celem programu wieloletniego pn.: 'Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk', jest umożliwienie realizacji zadania związanego z zapewnieniem (zgodnie z kluczowymi elementami strategii PEP 2040) uniezależnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca. Poprzez budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci falochronu osłonowego o długości ok. 1000 m i obiektów towarzyszących, możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU)" - czytamy w wykazie.

  Powstanie terminalu LNG do przeładunku skroplonego gazu ziemnego jest konieczne z uwagi na istniejącą potrzebę zaopatrzenia kraju w surowce energetyczne ze źródeł innych niż dotychczasowe. Wybudowanie infrastruktury posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku, podano także.

  Wskazano, że projektowana inwestycja stanowi warunek dla rozwoju dalszych funkcji portowych poprzez stworzenie stanowiska w postaci pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) - do przeładunku gazowców LNG o pojemności ładunkowej do 180 000 m3 oraz przygotowanie nabrzeża do rozładunku skroplonego gazu ziemnego na poziomie 6 mld m3/rok gazu, a w przyszłości zwiększenie do poziomu docelowego 12 mld m3/rok.

  Szacowany całkowity koszt programu to 856 mln zł. Realizację programu zaplanowano na lata 2022-2027.

  (ISBnews)

 • 05.04, 16:50Rząd chce przyjąć projekt specustawy inwestycyjnej w II kwartale 

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

  "W wyniku prac Międzyresortowego Zespołu, w tym w szczególności w ramach analiz Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zidentyfikowano przepisy, których zmiana mogłaby usprawnić proces inwestycyjny w Polsce. W związku z prowadzonymi licznymi inwestycjami publicznymi w Polsce oraz obecną sytuacją stanu epidemii COVID-19 konieczne jest w szczególności wsparcie inwestycji publicznych liniowych" – czytamy  w wykazie.

  Projektowane zmiany w specustawie drogowej przewidują:
  1. umożliwienie zarządcy drogi wejścia na teren cudzej nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w celu prowadzenia prac przygotowawczych również bez zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, a za zezwoleniem na wejście na jej teren wydanym przez wojewodę albo starostę,
  - umożliwienie dołączania do zawiadomienia o zakończeniu budowy drogi mapy opatrzonej oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o złożeniu do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
  - umożliwienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępu do wykorzystywania baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości,
  - zniesienie obowiązku zawieszania postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w razie śmierci strony,
  -  uszczegółowienie treści odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,.

  Planowane jest także wprowadzenie dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp, jeżeli został uchwalony, na początkowym etapie postępowania, przez nałożenie na organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp przed wystąpieniem do organów współdziałających. a) wyłączenie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy i odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym,
  - zwolnienie z obowiązku z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia działań polegających na odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub rozbiórce urządzeń pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  - uprawnienie do nabywania nieruchomości przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na cele inne niż inwestycyjne realizowane na podstawie ustawy dotyczącej inwestycji powodziowych.

  (ISBnews)

 • 22.03, 13:16Rząd przyjął projekt ustawy dot. sposobu finansowania programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, zakładający optymalizację mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego oraz określający tryb postępowania ze środkami  niewykorzystanymi przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt wprowadza zmiany optymalizujące mechanizm finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (program BSK). Określony został także tryb postępowania z niewykorzystanymi przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM). Chodzi o to, żeby można je było wykorzystać na realizację mieszkań komunalnych, na wynajem bądź mieszkalnictwo wspomagane lub interwencyjne" - czytamy w komunikacie.

  Zmienione zostały ponadto przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN).

  Zgodnie z projektowaną regulacją, w przypadku programu BSK, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Wprowadzane zmiany pozwolą na zwiększenie liczby kwalifikacji w 2022 r.

  Program BSK obejmuje bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach, w tym w szczególności budownictwa gminnego.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Określone zostanie nowe źródło finansowania programu BSK - sprzedaż skarbowych papierów wartościowych.
  • Określony zostanie tryb postępowania z niewykorzystanymi przez SIM środkami pochodzącymi z RFRM, tak aby można je było wykorzystać na realizację mieszkań komunalnych, na wynajem bądź mieszkalnictwo wspomagane lub interwencyjne.
  • Doprecyzowane zostaną zasady programów mieszkaniowych, w tym: 
   - umożliwienie wnioskowania o aktualizację kwoty udzielonego wsparcia w ramach programu BSK, w przypadku wzrostu kosztów realizacji inwestycji;
   - ograniczenie wysokości czynszów w  zasobie mieszkaniowym finansowanym ze środków budżetu państwa;
   - określenie sposobu całkowitego rozliczania partycypacji osób fizycznych w czynszu za najem lokalu w zasobach SIM;
   - z finansowego wsparcia dla gmin dotyczącego udziału w przedsięwzięciu społecznej inicjatywy mieszkaniowej, w ramach którego dokonywany jest remont lub przebudowa budynku mieszkalnego niezamieszkanego (tzw. pustostanu), będą mogły skorzystać także te SIM, których właścicielem większościowym jest gmina.
  • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące m.in. przekazywania nieruchomości gminom pod inwestycje w oparciu o rozwiązania „lokal za grunt" oraz przepisy zabezpieczające interesy Skarbu Państwa w sytuacji zbycia przez gminę nieruchomości przekazanej wcześniej na realizację inwestycji.
  • Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające ustanawianie zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych przez KZN na rzecz inwestycji mieszkaniowych prowadzonych z udziałem KZN.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 22.03, 12:08Rząd chce przyjąć w II kw. projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagosp. przestrzennym 

  Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu zmian dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, zakładającego wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego - planu ogólnego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy oraz zmiany w przepisach, dotyczących procedury planistycznej i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

  "Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego" - czytamy w wykazie.

  Projektowane rozwiązania zakładają:

  - wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego - planu ogólnego (ma być dokumentem zwięzłym, który pozwoli określić strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych, dla stref zostaną także określone podstawowe parametry zabudowy i zagospodarowania terenu)

   - określenie zasięgu stref, umożliwiających rozwój zabudowy mieszkaniowej (granic obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, granic obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których możliwe będą zmiany warunków inwestowania, zasad lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej).
  - uchylenie przepisów dot.  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w zakresie określenia kierunków polityki przestrzennej rolę studium pełnić będzie strategia rozwoju gminy, w ramach której sporządzany ma być model struktury funkcjonalno-przestrzennej) - zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej (m.in. ujednolicenie przepisów dla różnych aktów planistycznych, wprowadzenie różnorodnych form przeprowadzania konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej, skrócenie procedur, wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej).
  - zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy (wprowadzenie ograniczenia obszaru analizowanego do decyzji wz dla wybranych funkcji, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej z wyłączeniem handlu, związanie decyzji ustaleniami planu ogólnego, wprowadzenie w ustawie terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy przez okres 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna).
  - wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (zawierającego m.in. dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru).
  - wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego - ZPI, będącego formą planu miejscowego.

  (ISBnews)

 • 15.03, 14:43MRiT rozpoczyna konsultacje Zielonej Księgi certyfikacji zamówień publicznych 

  Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) rozpoczyna konsultacje Zielonej Księgi certyfikacji zamówień publicznych. Celem certyfikacji ma być ograniczenie obowiązków nakładanych na wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych, a certyfikaty mają zastąpić część dokumentów składanych wraz z ofertą, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki. Resort planuje, że certyfikacje mogłyby wejść w życie już w I poł. 2023 r.

  "Dzisiaj chcemy skierować do konsultacji, które mają trwać 30 dni tzw. Zieloną Księgę certyfikacji. Oczywiście my przedstawiamy taki pewien rdzeń tych rozwiązań, ale jesteśmy też otwarci na uwagi interesariuszy. I chcielibyśmy taką debatę publiczną na ten temat rozpocząć" - powiedział Golecki podczas spotkania z dziennikarzami.

  Certyfikacja ma być elementem wdrażania polityki zakupowej.

  Sama instytucja certyfikacji jest uregulowana w dyrektywie o zamówieniach publicznych z 2014 roku. Zgodnie z nią, państwa członkowskie mogą wprowadzić taki zatwierdzony urzędowy wykaz wykonawców.

  "Prowadzenie certyfikacji miałoby być uproszczeniem, zwiększeniem transparentności i  zmniejszeniem kosztów uczestniczenia w procesie [ubiegania się o zamówienia publiczne]. A polegałoby na tym, że wykonawca, który jest sprawdzony, nie musiał za każdym razem przystępując do postępowania całej dokumentacji składać" - podkreślił wiceminister.

  Certyfikacja miałaby obejmować wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, ale byłaby dobrowolna dla wykonawców. Ci, którzy nie posiadaliby certyfikatu, mogliby ubiegać się o zamówienia na dotychczasowych zasadach.

  Konsultacje Zielonej Księgi mają pomóc rozstrzygnąć czy podmioty certyfikujące miałyby być podmiotami publicznymi czy prywatnymi, czy też należałoby ustanowić system mieszany. Konsultacje mają też dotyczyć trybu przyznawania certyfikacji: wszczęcia postępowania, zasad odmowy certyfikacji i sposobu odwołania od decyzji,  utrzymania aktualności danych z certyfikatów czy też uprawnienia dla innych wnioskodawców do kwestionowania informacji, wynikających z certyfikatów, przedkładanych przez innych wykonawców.

  Ministerstwo rozważa wprowadzenie w pierwszej kolejności certyfikacji dla firm z sektora budowlanego. Brane pod uwagę są warianty certyfikacji dla poszczególnych sektorów, ale - jak podkreślił wiceminister - nie jest to jeszcze kwestia przesądzona.

  "Mamy 30 dni teraz od konsultacji. Chcemy najpierw te rozwiązania, które kierunkowo zostały wskazane skonsultować z rynkiem, z interesariuszami. Generalnie chcemy rozstrzygnąć kilka wątpliwości, dotyczące np. zakresu podmiotów certyfikujących, zakresu tej certyfikacji. […] Projekt my mamy w zasadzie wariantowo przygotowany. Potem jest wniosek o wpis. […] - najdalej w maju chcielibyśmy zdążyć. I dalej to już jest rządowy proces legislacyjny" - powiedział Golecki.

  Resort zakłada, że proces legislacyjny mógłby zostać zakończony jeszcze w 2022 r., a certyfikacja mogłaby obowiązywać w I połowie 2023 r.

  Rynek zamówień publicznych wart jest ok. 200 mld zł rocznie (ok. 10% PKB).

  (ISBnews)

 • 11.03, 15:43Senat za nowelą zwiększającą dotację na Igrzyska Europejskie w 2023 r. bez poprawek 

  Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r., zakładającą m.in. doprecyzowanie przepisów dot. udzielania dotacji i zwiększenie maksymalnego wydatku z budżetu państwa na ten cel do ok. 960 mln zł.  Za nowelą głosowało 60 senatorów, 25 było przeciwnych, a 14 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy.

  Nowelizacja doprecyzowuje przepisy, zgodnie z którymi minister właściwy ds. transportu oraz ds. kultury fizycznej będzie miał możliwość udzielania dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z Igrzyskami Europejskimi. Jednocześnie zwiększa limit wydatków z budżetu państwa na ten cel do 960 mln zł w ciągu dwóch lat (2022 i 2023r.).

  Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza sportowa rozgrywana co cztery lata z udziałem ok. 50 reprezentacji krajów europejskich. III Igrzyska Europejskie będą pierwszą w Polsce multidyscyplinarną imprezą sportową rozgrywaną na terenie Unii Europejskiej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

  (ISBnews)

 • 09.03, 20:36Sejm znowelizował ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

  Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów unijnych w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad nimi. Za nowelą głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 10 osób.

  Wcześniej posłowie wprowadzili do niej kilka poprawek. Przyjęli m.in. poprawkę doprecyzowującą warunki i zasady udzielania pomocy uczestnikom systemu ochrony. Zakłada ona, że pomoc ma być udzielana na warunkach rynkowych i odpłatnie na okres nie dłuższy niż 5 lat, mieć charakter zwrotny,, a umorzenie zobowiązania z tytułu udzielonej pomocy wymagałoby jednomyślnego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

  Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 r. dotyczące emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad nimi.

  Celem unijnego pakietu regulacyjnego, czyli tej dyrektywy i tego rozporządzenia, jest ujednolicenie zasad funkcjonowania rynku obligacji zabezpieczonych w krajach Unii Europejskiej i zwiększenie atrakcyjności tej formy pozyskiwania długoterminowego kapitału przez sektor bankowy na działalność kredytową, a jednocześnie zwiększenie atrakcyjności lokowania kapitału dla inwestorów w postaci papierów wartościowych o niskim stopniu ryzyka. W warunkach polskich odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

  W nowelizacji wprowadzono definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizmu podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych. Rozszerzono zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych. Jednocześnie określono zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń "europejska obligacja zabezpieczona" i "europejska obligacja zabezpieczona (premium)". W noweli znalazł się też przepis, określający warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

  Celem nowelizacji ma być poprawa instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów; zwiększenie skuteczności działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze przymusowej restrukturyzacji, m.in. poprzez przepisy dotyczące zasad i trybu emisji obligacji własnych przez BFG na realizację przewidzianych w ustawie celów. Nowela ma też umożliwić opracowanie i funkcjonowanie sytemu ochrony instytucjonalnej w sektorze banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, stanowiącego nowoczesny sposób ochrony płynności finansowej i wypłacalności uczestniczących w nim banków.

  W nowelizacji znalazły się też zmiany przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których celem jest zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych będących przedmiotem przejęcia.

  Wprowadzono 50% próg ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji, a także ustanowiono ogólny model wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego.

  (ISBnews)

 • 01.03, 10:03Wąsik z MSWiA: Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej do ukończenia w I poł. 2022r. 

  Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej przebiega zgodnie z harmonogramem, powinna zostać ukończona w I poł. 2022r., poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

  "Budowa zapory przebiega zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Nie ma żadnych istotnych opóźnień. Myślę, że w I poł. roku powinniśmy to skończyć" – powiedział M. Wąsik w radiowej Jedynce.

  Podkreślił, że obecnie "nie ma nasilenia incydentów" w tym regionie.

  W październiku ub. roku Sejm przyjął ustawę o ochronie granicy państwowej, zakładającą budowę zabezpieczenia na granicy z Białorusią.

  Koszt inwestycji szacowany jest na 1 615 mln zł w ciągu dwóch lat, w tym budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł i wyposażenie w urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł.

  (ISBnews)

 • 25.02, 12:10MST: 250 mln zł na inwestycje w ramach przygotowania do Igrzysk Europejskich 2023 r. 

  Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Minister sportu i turystyki podpisał Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska w zakresie realizacji inwestycji sportowych. Środki przeznaczone na realizację programu to 250 mln zł poinformował resort.

  Łącznie na ten cel z budżetu państwa ma zostać przekazanych 960 mln zł w latach 2022-2023.

  "Traktujemy organizację III Igrzysk Europejskich bardzo poważnie i zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku tygodni wchodzimy w kolejny etap przygotowań do tego ważnego wydarzenia. Wsparcie zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury ma na celu optymalne przygotowanie obiektów na przyjęcie sportowców. III Igrzyska Europejskie będą największą imprezą o zasięgu międzynarodowym, jaka odbędzie się w Polsce w 2023 roku" - powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, cytowany w komunikacie.

  Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku ma na celu wsparcie zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury sportowej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia tej ważnej imprezy sportowej. Przedsięwzięcia te zostały określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

  W ramach Programu, podmiotom (inwestorom) odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację inwestycji sportowych wskazanych w rozporządzeniu, udzielone zostaną dotacje ze środków budżetu państwa. Przyjęta wczoraj nowelizacja ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. zakłada zwiększenie dotacji budżetowej na ten cel do 960 mln zł na lata 2022-2023.

  Wnioski można składać do końca pierwszej dekady marca.

  W grudniu 2021 r. prezydent podpisał ustawę umożliwiającą organizację III Igrzysk Europejskich Kraków 2023, których gospodarzem są miasto Kraków i województwo małopolskie. Ustawa wprowadza rozwiązania prawne, mające zapewnić efektywne działanie organizatorów w zakresie sprawnego przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia Igrzysk.

  (ISBnews)

 • 23.02, 15:09Rząd chce zmiany lokalizacji terminala instalacyjnego dla farm wiatrowych na Gdańsk 

  Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zmianę uchwały w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych i uznanie Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, który ma powstać do 1 czerwca 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W dniu 11 lutego 2022 r., minister aktywów państwowych wystąpił do ministra infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, zmierzającą do uznania Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie - tj. do dnia 1 czerwca 2025 r." - czytamy w wykazie.

  Uzasadnieniem wniosku o zmianę uchwały są uzgodnienia poczynione przez spółki objęte nadzorem właścicielskim ministra aktywów państwowych, odpowiedzialne za realizację ponad 60% planowanych w Polsce inwestycji offshore wind, tj. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PKN Orlen, ich spółki zależne oraz pośrednio nadzorowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, co do wskazania portu zewnętrznego w Gdańsku, jako portu spełniającego wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwalającego na terminową realizację I fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podano także.

  Projekt zakłada - zgodnie z wnioskiem ministra aktywów państwowych - zmianę w zakresie uznania jako lokalizacji terminala instalacyjnego Portu Gdańsk, wskazując również, zgodnie z ww. ustaleniami, że terminal ten powstanie w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu w ląd.

  Ponadto, wskazano, iż Rada Ministrów upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do monitorowania postępu prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w terminie do dnia 1 czerwca 2025 r.

  Nowy termin wynika ze wspomnianych wyżej ustaleń poczynionych przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez ministra aktywów państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wskazano.

  Jednocześnie minister infrastruktury, jako minister właściwy do spraw gospodarki morskiej miały - zgodnie z projektowaną uchwałą - monitorować postęp prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w zakładanym przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez ministra aktywów państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów terminie.

  Latem 2021 r. rząd przyjął uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Porcie Gdynia.

  (ISBnews)

 • 17.02, 10:07Rząd chce w II kwartale przyjąć projekt dot. transformacji ekologicznej w mieszkalnictwie 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który ma na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej w mieszkalnictwie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowane jest m.in. wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego i grantu OZE oraz wyższe wsparcie dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

  "Zmiany wprowadzane przez projektowaną ustawę mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej w okresie, w którym będą występowały poważne skutki społeczno-ekonomiczne związane z wpływem pandemii COVID-19 na polską gospodarkę" - czytamy w wykazie.

  Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie:
  - zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
  - zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym;
  -  zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego;
  -  zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
  -  poprawy stanu technicznego budynków komunalnych;
  -  propagowania wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.

  Projekt ustawy ma również na celu wprowadzenie zmian w zakresie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, będącego elementem programu "Mieszkanie+", realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.

  Planowane zmiany w systemie udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty obejmą:

  - grant termomodernizacyjny - zwiększenie wsparcia na głębokie i kompleksowe termomodernizacje - zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii;

  - grant OZE - wsparcie inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, które pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku;

  - grant Mieszkaniowego Zasobu Gminy udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy - warunkiem jest, by przed lub w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku: zostało wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymieniono źródła energii na źródła odnawialne, zastosowano wysokosprawną kogenerację lub by nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

  W zakresie wsparcia tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, wprowadzone zostanie:

  - wyższe wsparcie dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne - wsparcie dotyczące zamieszkanych lokali znajdujących się w budynkach objętych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym lub remontowym, na które gmina uzyskała 'grant MZG' (dodatkowe wsparcie z Funduszu Dopłat w wysokości 30% kosztów przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego), co pozwoli na sfinansowanie w sumie 80% kosztów przedsięwzięcia;

  - dodatkowe wsparcie dla nowego budownictwa społecznego - bezzwrotne wsparcie dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego na pokrycie 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach;

  - preferencyjna wysokość bezzwrotnego finansowego wsparcia udzielanego samorządom z Funduszu Dopłat w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej:
  a) przeznaczonych dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach (wsparcie o 25% wyższe w stosunku do wsparcia udzielanego na budowę mieszkań w podstawowym standardzie efektywności energetycznej - 60% kosztów inwestycji),
  b) przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niższych dochodach (wsparcie o 15% wyższe w stosunku do wsparcia udzielanego na budowę mieszkań w podstawowym standardzie efektywności energetycznej - 95% kosztów inwestycji).

  Planowane jest ponadto:

  1) w zakresie termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków:
  - podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 pp. (z 16% do 26% w przypadku premii termomodernizacyjnej oraz z 15% do 25% w przypadku premii remontowej);
  - zmiana zakresu przedmiotowego premii remontowej - premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. (dotychczas do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.);

  2) w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego:
  - wprowadzenie weryfikacji dochodów najemców w zasobach TBS/SIM, a w przypadku gdy przekroczą one określone w ustawie limity - możliwość podniesienia czynszu;
  - wprowadzenie obowiązku informowania przez TBS/SIM najemców partycypujących jednocześnie w kosztach budowy zajmowanego lokalu mieszkalnego, o spłacie preferencyjnego kredytu zaciągniętego przez spółkę - co jest warunkiem ubiegania się przez najemcę lokalu o rozliczenie partycypacji w okresie jego najmu (w tym również o zamianę umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności);
  - wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi lokale mieszkalne znajdujące się obecnie w mieszkaniowym zasobie gminy, które zostały wybudowane ze środków preferencyjnego kredytu w ramach programu SBC, mają być wyodrębniane na własność zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przy czym gmina będzie mogła udzielić najemcy bonifikaty od ceny sprzedaży, nie wyższej jednak niż kwota odpowiadająca części kosztów budowy poniesionych przez TBS ze środków własnych;
  - wprowadzenie dodatkowych regulacji w zakresie ustalania stawki czynszu obowiązującej w zasobach SIM/TBS, zgodnie z którymi w sytuacji gdy wskaźnik kosztu odtworzenia lokalu ustalony przez wojewodę dla danej lokalizacji jest niższy niż mediana określona dla wszystkich wojewódzkich wskaźników, wówczas dla danej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS do ustalenia stawki czynszu będzie można zastosować medianę wskaźników wojewódzkich - co może znacząco ułatwić montaż finansowy inwestycji.

  (ISBnews)
   

 • 11.02, 16:54Koszt inwestycji w zakresie modernizacji szpitali to 6,76 mld zł do 2029 r. wg OSR 

  Warszawa, 11.02.2022 (ISBnews) - Planowane, łączne nakłady na realizację działań dotyczących inwestycji w modernizację podmiotów leczniczych to 6 767 mln zł do 2029 roku, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych".

  Projekt, który trafił do konsultacji i uzgodnień dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zostały one zaplanowane na 10 dni.

  "Planowane łączne nakłady z Funduszu Medycznego na realizację działań przewidzianych w ramach Programu wynoszą 6 767 mln zł, w tym: 

  - w 2022 r. – 217 mln zł; ­

  - w 2023 r. – 1 211 mln zł; ­

  - w 2024 r. – 581 mln zł; ­

  - w 2025 r. – 844 mln zł; ­

  - w 2026 r. – 1 366 mln zł; ­

  - w 2027 r. – 1 141 mln zł; ­

  - w 2028 r. – 1 198 mln zł; ­

  - w 2029 r. – 209 mln zł" – czytamy w OSR.

  Wartość planowanych nakładów w poszczególnych latach jest zróżnicowana i jest pochodną zakładanego harmonogramu ogłaszania konkursów. Najwięcej naborów wniosków jest planowane na 2023 r. oraz 2024 r., podano także.

  W 2022 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w zakresie:

  1. wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym modernizacji i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) na kwotę  200 mln zł oraz budowy lub modernizacji całodobowych lotnisk lub lądowisk przy SOR na 126 mln zł,

  2. wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) - 698 mln zł.

   W 2023 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w zakresie:

  1. wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) - 59 mln zł,

  2. wymiany łóżek szpitalnych - 258 mln zł,

  3. wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym doposażenia i wymiany sprzętu lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM) - 400 mln zł oraz modernizacji i doposażenia infrastruktury śmigłowcowej oraz zaplecza naziemnego na potrzeby działań ratowniczych i szkoleniowych LZRM) - 100 mln zł.

  W 2024 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w zakresie:

  1. wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) - 738 mln zł,

  2. wymiany łóżek szpitalnych - wartość środków przeznaczonych na konkurs to 129 mln zł,

  3.  wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego (utworzenie nowych SOR lub przekształcenie Izb Przyjęć w SOR) – 100 mln zł.

  Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania, którym nadano status priorytetowy, a które - jak podkreślono - z uwagi na znaczne potrzeby finansowe systemu ochrony zdrowia w innych obszarach były dotychczas w niewystarczającym stopniu dofinansowane, tj.:

  1. Wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych – planowana łączna kwota wsparcia to 4 007 mln zł,

  2. Wymiana łóżek szpitalnych – planowana łączna kwota wsparcia to 1 039 mln zł,

  3. Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego – planowana łączna kwota wsparcia to 1 721 mln zł.

  Minister właściwy do spraw zdrowia, przy realizacji działań programu, będzie miał na względzie potrzeby zdrowotne w poszczególnych regionach, biorąc pod uwagę m. in. mapy potrzeb zdrowotnych  tak, aby w miarę możliwości stopniowo zmniejszać nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach, podano także.

  (ISBnews)

 • 10.02, 14:34Uściński z MRiT: Trwają końcowe prace nad projektem dot. zagospodarowania przestrzennego 

  Warszawa, 10.02.2022 (ISBnews) - W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) trwają końcowe prace nad pierwszą odsłoną reformy zagospodarowania przestrzennego, doprecyzowane są przepisy pierwszego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które budziły najwięcej wątpliwości w trakcie prowadzonych w styczniu prekonsultacji, poinformował wiceminister w tym resorcie Piotr Uściński.

  Podał, że został już wysłany wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad przepisami dotyczącymi reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. […] W grudniu ub.r.  projekt I nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został udostępniony do prekonsultacji. W styczniu br. roku został wysłany wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych. […] W chwili obecnej trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów, które budziły największe wątpliwości podczas prekonsultacji" - napisał Uściński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Głównym celem reformy jest wyeliminowanie możliwości prowadzenia polityki przestrzennej w sposób nieplanowany, niekontrolowany i doraźny, również wbrew prognozom rozwojowym gminy. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku objęcia całej gminy aktem prawa miejscowego w postaci planu ogólnego, czytamy także.

  Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada taki obowiązek jedynie w przypadku opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (studium). Jest to dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, niebędący aktem prawa miejscowego, co uniemożliwia odniesienie się do tego dokumentu jako do podstawy do wydawania decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

  Przedmiotem prac legislacyjnych resortu jest również umożliwienie sformalizowanego udziału inwestorów w planowaniu przestrzennym poprzez instrumenty urbanistyki operacyjnej, takie jak umowa urbanistyczna.  Ma to sprawić, że proces negocjacji gminy z inwestorem będzie jawny i transparentny.

  Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych z dostępem do niezbędnej infrastruktury społecznej.

  Uściński poinformował także, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje również nad kolejnym projektem nowelizacji, który ma być kontynuacją wprowadzanej reformy.

  (ISBnews)

 • 01.02, 13:20Rząd przyjął projekt ustawy ws. uregulowania inwestycji typu monorail w Polsce 

  Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury, podał resort. Rząd chce wprowadzić przepisy dotyczące nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego - urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych czy magnetycznych.

  "Zainteresowanie takim środkiem transportu publicznego jest spowodowane m.in. mało rozległymi, szybkimi i stosunkowo tanimi robotami naziemnymi, w porównaniu do budowy metra. Ponadto przyjęcie takiego rodzaju transportu nie ingeruje w strukturę miejską tak mocno, jak tradycyjne, naziemne środki transportu. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie musi się on zatrzymywać na światłach i skrzyżowaniach, co radykalnie skraca czas przejazdu tym środkiem transportu. Nie istnieje też ryzyko zderzenia z innymi pojazdami. Zbudowanie i eksploatacja sieci monorail z jednej strony obniża koszty transportu (tak dla miasta, jak i dla użytkowników tej formy transportu), a z drugiej znacząco przyspiesza ten transport, nie ingerując w dotychczasową infrastrukturę drogową" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie ustawy o objęcie dozorem tego typu urządzeń przez Transportowy Dozór Techniczny. Rozwiązanie to jest spowodowane pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi planów budowy takich pojazdów publicznego transportu zbiorowego, dodano.

  Resort przypomina, że kolej jednoszynowa występuje na prawie wszystkich kontynentach świata. Obecnie eksploatowanych jest ok. 56 linii kolei jednoszynowej, z czego 26 zlokalizowanych jest Azji. W ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło - prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego lub oczekuje na budowę.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 13:35Rząd przyjął politykę zakupową państwa na lata 2022-2025 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął w formie uchwały politykę zakupową państwa, której celem jest powiązanie zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa, tak aby służyły nabywaniu usług, dostaw oraz robót budowlanych, a także realizowaniu polityki gospodarczej państwa, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

  "Obowiązujące od 2021 r. Prawo zamówień publicznych nałożyło na rząd obowiązek przygotowywania Polityki zakupowej państwa. Jest to dokument o charakterze średniookresowej strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów raz na 4 lata. Pierwsza polityka zakupowa państwa obejmie lata 2022-2025" – czytamy w komunikacie.

  Jednym z najistotniejszych celów, jakie postawiono w polityce zakupowej państwa jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych. Pzp ma także wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki – służyć temu ma zakup zrównoważonych i innowacyjnych zamówień (np. żywności wysokiej jakości, urządzeń energooszczędnych, ekologicznie wyprodukowanego sprzętu).

  "Zamówienia publiczne to ważny sektor polskiej gospodarki. Państwo przeznacza co roku na ten cel około 10% PKB. Przygotowana przez nas Polityka zakupowa państwa ma pomóc zarządzać zakupami sektora publicznego w Polsce. Do tej pory zamawiający nie dysponowali kompleksowymi i wspólnymi standardami, którymi należy kierować się przy realizacji zakupów publicznych. Powodowało to m.in. zróżnicowane podejście do udziału MŚP w prowadzonych procesach zakupowych, a w konsekwencji niewykorzystywanie ich możliwości, mimo że mikro, małe i średnie firmy stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%" – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, cytowany  komunikacie.

  Polityka zakupowa państwa koncentruje się na trzech priorytetach: rozwoju potencjału MŚP, profesjonalizacji oraz zrównoważonych i innowacyjnych zamówieniach publicznych.

  Zdaniem resortu większy strumień środków publicznych trafiający do sektora MŚP to także możliwość wzrostu inwestycji, w tym w kapitał ludzki i zachęta do rozszerzania zakresu działalności gospodarczej.

  W ocenie MRiT, wzrost zainteresowania MŚP rynkiem zamówień publicznych przełoży się na dalszy wzrost jego konkurencyjności, a w konsekwencji na otrzymywanie przez zamawiających korzystniejszych ofert. Z kolei gospodarka skorzysta z uwolnienia potencjału wzrostu i innowacyjności MŚP. 

  Polityka zakupowa wskazuje konkretne zalecenia dla zamawiających, a także działania wspomagające ze strony państwa:

  - szersze stosowanie rozwiązań korzystnych dla MŚP (np. dzielenie zamówienia na części lub dopuszczanie składania ofert częściowych; stawianie wykonawcom proporcjonalnych wymagań, w tym proporcjonalnych wymagań finansowych; zapewnienie optymalnego czasu na przygotowanie się do udziału w postępowaniu oraz złożenie oferty; udzielanie zaliczek i częściowych płatności również w umowach zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy);

  - wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców;

  - wsparcie merytoryczne MŚP (wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP – webinariów, szkoleń, seminariów, poradniki, centralna baza wiedzy);

  - standaryzacja dokumentów zamówienia;

  - wsparcie udziału MŚP w zamówieniach organizacji międzynarodowych.

  Polityka zakupowa wprowadza konkretne zalecenia dla zamawiających w ramach priorytetu profesjonalizacja:

  - obowiązek stosowania profili zawodowych (formuła ProcurCompEu);

  - doskonalenie kompetencji kadr zamawiającego (np. w zakresie narzędzi z Pzp, umiejętności miękkich, wiedzy merytorycznej o przedmiocie zamówienia) – zamawiający uzyskają w tym zakresie stosowne wsparcie ze strony państwa;

  - poprawę współpracy związanej z udzielaniem zamówień wspólnych i centralnych, z wykonawcami i organizacjami publicznymi.

  W celu wsparcia merytorycznego między innymi zamawiających zostanie zbudowany portal internetowy stanowiący centralną bazę wiedzy na temat zamówień publicznych (zbiór materiałów edukacyjnych, zaleceń i dobrych praktyk, a także moduł e-learningowy).

  Polityka zakupowa państwa promuje zamówienia zrównoważone, a więc zielone, zdrowotne, prospołeczne, oraz zamówienia innowacyjne. Ma to być gwarancja wyższej jakości usług publicznych, impuls dla rozwoju gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

  Zawiera rozwiązania, które mają prowadzić do wzrostu liczby tego typu zamówień:

  - promocja aspektów społecznych, środowiskowych, prozdrowotnych oraz innowacyjnych w zamówieniach publicznych;

  - promocja kalkulacji kosztów cyklu życia produktu;

  - powołanie zespołu ds. zielonych zamówień (będzie pełnił rolę koordynacyjną w ramach administracji rządowej w zakresie zielonych zamówień publicznych);

  - zalecenia w zakresie alokacji części budżetu na zamówienia innowacyjne.

  Polityka zakupowa państwa zawiera także szereg działań ze strony organów administracji rządowej, których celem ma być wsparcie zamawiających w realizacji opisanych zadań. Służyć temu mają między innymi:

  - budowa platformy internetowej dla uczestników rynku zamówień (będzie zawierać materiały edukacyjne oraz moduł e-learningowy);

  - działania promocyjno-informacyjne;

  - szkolenia, warsztaty, konferencje;

  - przewodniki, rekomendacje;

  - powołanie zespołu ds. zielonych zamówień;

  - opracowywanie pakietów standardowych dokumentów oraz pakietów dobrych praktyk.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 12:35Sasin: Sejm zajmie się wkrótce objęciem wspólnot i spółdzielni taryfami gazowymi 

  Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu rządowym projektem ustawy, który przewiduje objęcie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni taryfami gazowymi, zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Są gotowe rozwiązania, które będą dotyczyły również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz instytucji publicznych - szpitali, szkół, domów pomocy, przedszkoli - tam, gdzie te rynkowe podwyżki cen gazu byłyby najbardziej dotkliwe" - powiedział Sasin w rozmowie z TVP Info we wtorek wieczorem.

  Wyjaśnił, że na podstawie obecnych regulacji wystarczy zgłosić, jaka część lokali to lokale mieszkalne i one zostaną objęte taryfami, "tak jak pozostałe 95% gospodarstw domowych, które z automatu niejako są objęte taryfą, czyli regulowaną ceną gazu".

  "Przygotowaliśmy rozwiązanie ustawowe, które myślę, że zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu już w przyszłym tygodniu przyjęte. Polega ono na tym, że z zasady uznajemy, że spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe to są zbiorowiska lokali mieszkalnych i będą objęte z zasady taryfowaniem, a obowiązek zgłoszenia będzie dotyczył lokali użytkowych - sklepów i innych. To spowoduje, że ten problem zniknie. Czyli od 1 stycznia - niejako wstecznie - będą obowiązywały te przepisy, które spowodują, że […] ta skala podwyżek cen będzie daleka od rynkowej, to nie będzie kilkaset procent, tak jak to dziś wygląda, tylko ta skala będzie na poziomie 50%, tak jak dotyczy to wszystkich gospodarstw domowych" - podsumował wicepremier.

  W połowie grudnia ub.r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Dla gospodarstw domowych zużywających gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41%, co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto.

  (ISBnews)

 • 04.01, 17:06Prezydent podpisał nowelę ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelę ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, która ma na celu usprawnienie i przyśpieszenie prowadzenia postępowań scaleniowych, a także ustala procedury w tym zakresie w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza rozwiązania prawne umożliwiające rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego na zebraniu uczestników scalenia, co przyczyni się do usprawnienia postępowań scaleniowych. […] Wprowadza się ponadto obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz postanowienia organu wyższego stopnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie" – czytamy w komunikacie.

  Zmiana ustawy o scalaniu i wymianie gruntów dotyczy m. in.:

  •  doprecyzowania czynności związanych z określaniem przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów (tzw. granic zewnętrznych) wykonywanych po wszczęciu postępowania,
  • określenia sposobu zawiadamiania właścicieli gruntów przyległych do granic obszaru scalenia o miejscu i terminie wykonywania czynności - w formie obwieszczenia,
  • wprowadzenia w postępowaniu scaleniowym i wymiennym możliwości zgłaszania przez uczestników scalenia lub wymiany, przed okazaniem projektu scalenia lub wymiany gruntów, propozycji co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji,
  • rozszerzenia składu komisji doradczej o przedstawiciela gminy oraz sołtysa lub członka rady sołeckiej wsi,
  • uregulowania kwestii doręczeń decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
  • wskazania starosty jako organ właściwy do występowania z wnioskiem do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
  • określenia katalogu dokumentów załączanych do wniosku starosty, tj. odpis ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, a gdy jest to niezbędne – inne dokumenty stanowiące podstawę do ujawnienia tych zmian, np. wykaz synchronizacyjny,
  • wprowadzenia przepisów umożliwiających wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych,
  • wprowadzenia przepisów mających na celu usprawnienie procedury w zakresie ustalania stron postępowania w przypadku nieuregulowanego lub nieujawnionego stanu prawnego gruntów tworzących obszar scalenia.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, w wyjątkiem zmian odnoszących się do ustawy o drogach publicznych, które mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 28.12, 15:54Rząd wprowadził zmiany do programu inwestycji strategicznych Polski Ład 

  Warszawa, 28.12.2021 (ISBnews) - Rząd wprowadził zmiany do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, usprawniające proces rozdziału i przekazywania samorządom dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dzięki programowi, samorządy mogą przeznaczać środki m.in. na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

  "Zmiany mają na celu m.in. uelastycznienie przeprowadzania kolejnych naborów, w tym zniesienie podziału na priorytety obszarów, w ramach których wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji. Nowe rozwiązania wynikają z doświadczeń z przeprowadzonego pilotażowego naboru wniosków do Programu, zakończonego 25 października 2021 r." – czytamy  komunikacie.

  Fundusze, które rząd przekazuje samorządom przeznaczone są m.in. na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

  Program Inwestycji Strategicznych przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek. Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych przyspieszy rozwój wszystkich samorządów. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie może wynieść nawet 98%.

  Druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych, na poziomie 20 mld zł, zostanie skierowana, podobnie jak edycja pilotażowa, do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

  Jednocześnie zakłada się, że kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zorganizowany zostanie dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, aby równo mogły rozwijać się wszystkie gminy w Polsce. Wartość tego naboru to 2,5 mld zł.

  (ISBnews)