ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.08, 15:33Prezydent podpisał nowelę dot. budownictwa drewnianego  

  Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmujące regulacje prawne, których celem jest rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Ustawa przewiduje utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, która prowadzić będzie działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań. Podstawowym rodzajem działalności spółki będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie nimi oraz wynajmowanie budynków lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży" - czytamy w komunikacie. 

  Jak podaje Kancelaria, spółka będzie mogła nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację budynków mieszkalnych, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

  "Założycielami spółki będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Ustawa zawiera regulacje zabezpieczające dominującą pozycję założycieli spółki. Ich łączny udział w kapitale zakładowym spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje spółki wynosi powyżej 50%. Wyłączona zostaje możliwość przekształcenia spółki, a akcje imienne mogą być zbywane tylko na rzecz Skarbu Państwa" - czytamy dalej. .

  Spółka będzie mogła emitować obligacje. Stosowne ograniczenia wprowadza się w przypadku obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa emitowanych przez spółkę. Akcje spółki będą mogły być dopuszczone do obrotu. Spółka może zostać połączona z inną spółką lub ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów, podano także. 

  "Ustawa określa liczbę członków zarządu spółki (od 1 do 4) oraz rady nadzorczej (co najmniej 3, gdy spółka jest spółką publiczną co najmniej 5 członków), a także zasady wynagradzania członków jej władz. Do ustalania wynagrodzenia stosowane będą przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2190). W sprawach nieuregulowanych do Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1182)" - czytamy także.

  Zgodnie z ustawą, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego. 

  "Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. określa maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy. Limit na rok 2018 wynosi 60 mln zł, na rok 2019 500 mln zł, na lata 2020 i 2021 po 400 mln zł, na kolejne dwa lata odpowiednio 300 mln zł i 100 mln zł. Ustawa zobowiązuje ministra środowiska do monitorowania wykorzystania limitu wydatków oraz wdrażania, w razie potrzeby, mechanizmu korygującego" - podsumowano w materiale.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 06.08, 16:52Prezydent podpisał projekt ustawy dot. dopłat do czynszu  

  Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy dotyczący dopłat do czynszu w pierwszych latach najmu, podała Kancelaria Prezydenta. 

  Według Kancelarii Prezydenta, uchwalona ustawa jest jedną z kluczowych inicjatyw legislacyjnych realizujących priorytety "Narodowego Programu Mieszkaniowego". Powołany program określa główne kierunki i cele polityki mieszkaniowej państwa, co wiąże się z wdrażaniem programu „Mieszkanie +".

  "Rekomendowane w ustawie rozwiązanie - w formie dopłat do czynszu - realizuje 2 główne cele:

  1) cel społeczny, przez adresowanie dopłat do osób o dochodach uniemożliwiających samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim standardzie na obecnym rynku mieszkaniowym, z preferowaniem gospodarstw domowych o większej liczbie członków (zakładana prorodzinność rozwiązań);

  2) cel inwestycyjny, przez adresowanie dopłat do osób zasiedlających nowe budynki, których realizacja zwiększa wolumen inwestycji mieszkaniowych" - czytamy w komunikacie.

  Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca jest osobą fizyczną. W dniu złożenia wniosku o dopłaty najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lub budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Nie może mu również przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, podano także.

  "Poza tytułami umożliwiającymi władanie nieruchomością jako właściciel ograniczono również prawo do ubiegania się o dopłaty najemcom innych określonych rodzajowo lokali mieszkalnych (innych niż lokale objęte prawem do dopłat), a także osobom, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu" - podkreślono w materiale.

  Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, dopłaty do czynszów są adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i niedysponujących innym mieszkaniem. Wysokość dopłat zależy od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat. Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się przez okres 15 lat. Dodatkowo co roku beneficjenci są weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat jest wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat.

  "Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

  1) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 60%,

  2) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 60% zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)" - czytamy także.

  Rada gminy w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego) określa kryteria pierwszeństwa, na podstawie których odbywa się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową. Ustawa zawiera przepisy regulujące zasady przyznawania i wypłacania dopłat. Środki przeznaczone na dopłaty są wypłacane ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek gminy, podano również.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 7, art. 8, art. 11–13 i art. 31, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 02.08, 08:46Prezydent podpisał specustawę mieszkaniową 

  Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę mieszkaniową. Jej priorytetem jest przyspieszenie budowy nowych budynków mieszkalnych. Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

  "Kluczowe zmiany dotyczą ustawy Prawo budowalne, gdzie dostępność oznacza, że nowe wznoszone budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne będą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi" - czytamy w komunikacie.

  Nowa regulacja uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami innymi niż wyłącznie niepełnosprawność ruchowa. Potrzeby takie opisuje artykuł 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r.

  "Trzeba pamiętać, że w starzejącym się społeczeństwie szybko wzrasta liczba osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych. Syndrom więźniów czwartego piętra doskonale obrazuje bariery z jakimi muszą się mierzyć osoby o ograniczonej sprawności, szczególnie seniorzy" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  "Dostępne mieszkanie i przyjazna przestrzeń lokalna to warunek samodzielności i niezależności każdego z nas. Dlatego też zaproponowane przez rząd rozwiązania pomogą zapobiegać wykluczeniu osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi w wózkach" - wskazał wiceminister Artur Soboń.

  W ustawie zawarto również wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach, co oznacza że przynajmniej część mieszkań będzie spełniała parametry, które pozwolą je uznać za dostępne. Dotyczy to w szczególności dźwigów osobowych, odpowiedniej szerokości korytarzy, drzwi bez progów, zarówno w części wspólnej budynku, jak i w mieszkaniach.

  "Spełnienie tych wymogów będzie wykazywane w projekcie architektoniczno-budowlanym, a organy nadzoru budowalnego będą zobowiązane do weryfikowania projektu pod kątem zapewnienia dostępności na etapie kontroli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustawa wskazuje także, że odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie mogą wpłynąć w sposób negatywny na poziom dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 10:05Sejm przyjął nowelizację ustawy o własności lokali 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o własności lokali, która ma pozwolić łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  Ustawa usprawni wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego, dzięki czemu czynności notarialne i sądowe niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokali będą mogły przebiegać bez przeszkód, podano w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR)

  "Główny cel nowelizacji to zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa o KZN wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu" - czytamy dalej.

  Dla budynków, które były budowane przed 1994 rokiem, nie były wydawane pozwolenia na budowę. Przepis wywołał wątpliwości i spowolnił wykup lokali w starych zasobach gminy, czy w spółdzielniach mieszkaniowych, wyjaśniono.

  Nowelizacja ustawy o własności lokali wprowadza zasadę, że przepisy dotyczące wyodrębnienia lokalu nie będą dotyczyły budynków, których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał przed dniem 1 stycznia 1995 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:44Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dotyczącą m.in. standardów urbanistycznych inwestycji mieszkaniowych. Ustawa trafi teraz do Senatu. 

  "Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to praktyczne cele nowych rozwiązań. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół, czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny a to ograniczy rozlewanie się miast" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR).

  Wiceminister infrastruktury i rozwoju Artur Soboń zapowiadał wcześniej w Sejmie, że specustawa pozwoli na "uruchomienie" gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

  Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców gmin, co odpowiada stopniom zurbanizowania osiedli. Ustawa określa m.in. odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej, wskazano w informacji.

  "Rada gminy będzie miała podstawę prawną do określenia w uchwale większych lub mniejszych niż określone w ustawie wymaganych od inwestora standardów, ale tylko do 50% założonych wskaźników. Przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie" - czytamy dalej.

  Inwestycje mają być budowane w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studia pokrywają prawie całość przestrzeni polskich gmin. Przepisy określające procedury lokalizacyjne są potrzebne, ponieważ plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie 16% powierzchni polskich miast, a ich roczny przyrost wynosi 1%. Obowiązujące przepisy umożliwiają uzupełnianie zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, których gminy wydają rocznie około 80 tys. Ale te decyzje są przez ekspertów krytycznie oceniane, bo są główną przyczyną rozlewania się miast, zaznaczono w materiale.

  "Ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie specustawy będzie następowało w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji" - podano także.

  Dla inwestorów mieszkaniowych: zachęty i zobowiązania:  Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat. Skraca procedury ale wymaga zapewnienia infrastruktury społecznej dla nowych osiedli mieszkaniowych. Pozwala odchodzić od standardów w niej wyznaczonych jedynie, w przypadku gdy gmina podpisze z inwestorem umowę na dowóz dzieci do szkoły, wymieniono w komunikacie.

  Według resortu, zapisane w specustawie standardy, będą swego rodzaju kontraktem z inwestorem. Podnosi wymagania dla inwestorów, którzy będą zobowiązani zaprezentować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie kompletem informacji dla rady gminy do podjęcia decyzji o powstaniu inwestycji.

  Ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Senat, podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:38Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, na podstawie której dopłaty do czynszu najmu będą przyznawane pierwszym najemcom na 15 lat. Ustawa ma być teraz rozpatrzona przez Senat.

  "Dopłaty będą przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Program dopłat do czynszów 'Mieszkanie na start' pomoże ludziom, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym, jednak ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR). 

  Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód. Do ustawowego katalogu kryteriów decydujących o pierwszeństwie w przyznaniu najmu mieszkania (posiadanie dzieci, niepełnosprawność), dodano kryterium otwarte - określane przez gminy.

  "Dopłata do czynszu za najem nowych mieszkań sprawi, że w rodzinnych budżetach zostanie więcej pieniędzy na inne konieczne wydatki domowe i zagwarantuje stabilne utrzymanie lokalu w dłuższej perspektywie" - skomentował wiceminister Artur Soboń, cytowany w komunikacie. 

  Do przyznania dopłaty konieczne będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, a w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina będzie ponadto musiała przeprowadzić wstępny nabór mieszkańców, wykorzystując zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora, który dokona oceny zdolności czynszowej.

  "Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120%" - czytamy dalej. 

  Najemcy będą co roku weryfikowani pod kątem tego, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat będzie zawieszone lub wygaszone. Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności czy tylko najem.

  "Od 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowo wybudowanych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina" - wskazano także w materiale.

  Na podstawie kryteriów ustalonych przez samorząd (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu. Warunkiem jej podpisania będzie posiadanie przez wskazanych przez gminę najemców zdolności czynszowej (zdolność do regularnego opłacania czynszu).

  "Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi - zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 26.06, 13:51Rząd przyjął nowelę dot. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów  

  Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Według resortu, projekt wzmacnia prawa osób zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste.

  "Dzięki tej propozycji, odpowiadamy na potrzeby naszego społeczeństwa. Na potrzeby tysięcy Polaków, którzy mieli problemy z przekształceniem swojego prawa wieczystego do nieruchomości - do działek leżących pod budynkami jednorodzinnymi, pod budynkami wielolokalowymi - w prawo własności" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  "Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. To ok. 2,5 mln domów i mieszkań. Jesteśmy na to przygotowani, zabezpieczyliśmy również środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie" - dodał wiceminister Artur Soboń, cytowany również w komunikacie.

  Według resortu, najważniejszą korzyścią dla właścicieli lokali będzie przewidywalność wysokości opłat przekształceniowych, które zastąpią zmienne (często gwałtownie zwiększające się) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Efektem przyjętej dziś przez rząd ustawy jest wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

  Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu (CIR), obecnie do przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym w prawo własności gruntu, niezbędna jest - co do zasady - zgoda wszystkich właścicieli lokali w tym budynku. Brak takiej zgody, choćby jednego właściciela mieszkania, blokuje nabycie prawa własności gruntu przez pozostałych mieszkańców, którzy często kierują taką sprawę do sądu. To z kolei wydłuża proces przekształceń, powoduje niezadowolenie właścicieli lokali oraz dodatkowe obciążenie administracji i sądów. Dodatkowo, postępowanie sądowe nie gwarantuje, że dojdzie do przekształcenia. Jednocześnie gdy część właścicieli lokali złoży odwołania od aktualizacji opłaty rocznej, to czasami dochodzi do sytuacji, że w tym samym budynku opłaty roczne płacone za grunt pod tym budynkiem są w różnej wysokości, co powoduje spory sąsiedzkie i poczucie niesprawiedliwości. 

  "Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia (np. 1 stycznia 2019 r.). Roczna opłata przekształcenia ma być wnoszona do 31 marca każdego roku (będzie można wystąpić o jej rozłożenie na raty płatne w ciągu roku). Ze względu na długi okres wznoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela - nie częściej niż raz na 3 lata" - czytamy w komunikacie CIR.

  Aby uniknąć waloryzacji będzie można wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo (opłata łączna) - będzie można zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania obowiązku wznoszenia opłat. Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym, podano także.

  Według CIR, organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli nieruchomości (np. starostowie) będą wydawały - zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Termin na wydawanie zaświadczenia o przekształceniu z urzędu ma wynosić nie dłużej niż12 miesięcy, a na wniosek nowego właściciela gruntu - 4 miesiące. Zaświadczenia będą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej prawa własności gruntu nabytego z mocy ustawy. Za wpisy nie będą pobierane opłaty sądowe.

  Przewidziano także możliwość udzielania bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych. Dotychczasowi właściciele gruntów, tj. Skarb Państwa i gminy będą mogli udzielać bonifikaty w spłacie rocznej opłaty przekształceniowej. System bonifikat obejmie osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych albo mieszkań w budynkach wielolokalowych lub spółdzielnie mieszkaniowe.

  Przyjęto, że rady gmin, powiatów lub sejmiki województw będą decydowały (w uchwale) o wysokości bonifikaty i warunkach jej udzielenia, jeśli grunt będzie własnością samorządu terytorialnego, w przypadku własności Skarbu Państwa - decyzje będą podejmować wojewodowie (w zarządzeniu).

  "Bonifikata ustawowa będzie przysługiwać tylko wtedy, gdy cała należność zostanie zapłacona jednorazowo (opłata łączna) i gdy budynek będzie stał na gruncie Skarbu Państwa. W praktyce jeśli budynek będzie stał na gruncie Skarbu Państwa, a osoba fizyczna (właściciel budynku jednorodzinnego albo mieszkania w budynku wielolokalowym) lub spółdzielnia mieszkaniowa, zdecydują się zapłacić całą opłatę przekształceniową jednorazowo w pierwszym roku - to otrzymają 60-proc. bonifikatę. W kolejnych latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10%" - czytamy także.

  Zaproponowano również, aby osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, korzystały z bonifikaty udzielonej spółdzielniom mieszkaniowym w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi będzie odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty przekształceniowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych.

  Z nowych rozwiązań skorzystają ci którzy dzisiaj płacą za użytkowanie wieczyste, tj. właściciele mieszkań w blokach i właściciele domów jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także właściciele lokali użytkowych (handlowych i usługowych). Przekształcony zostanie także grunt zabudowany tzw. infrastrukturą towarzyszącą, np. budynkami gospodarczymi, garażami (o ile będą położone na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi), podano dalej.

  W komunikacie podkreślono, że największą korzyścią dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych będzie przewidywalność wysokości opłaty przekształceniowej, która zastąpi zmienną, a często gwałtownie rosnącą opłatę za użytkowanie wieczyste. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych uzyskają mocniejsze prawo do gruntu pod budynkiem - prawo własności.

  Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 22.06, 08:47MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r. 

  Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przewiduje rozpoczęcie likwidacji użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2019 r. poprzez przekształcanie w prawo własności, podał resort.

  "W projekcie zaproponowano przekształcenie z mocy ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. praw użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach" - czytamy w komunikacie.

  Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej 1 stycznia 2018 r.

  W projekcie założono umożliwienie samorządom waloryzowanie opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo z góry. W takim przypadku samorządy też będą mogły udzielać bonifikat, a w odniesieniu do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60%, w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

  "Promujemy formę jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Liczymy, że samorządy postąpią podobnie. Zależy nam na szybkim uporządkowaniu przekształceń dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  Podstawę ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów - Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy będę wolne od opłat sądowych.

  "Projekt ustawy jest odpowiedzią na problemy z przekształcaniem praw użytkowania wieczystego na mocy obowiązującej ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ustawa ta, w niektórych sytuacjach, nie zapewnia właścicielom lokali w budynkach wielolokalowych faktycznej możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności" - czytamy dalej.

  Według dotychczas obowiązujących przepisów, konieczne jest uzyskanie zgody na przekształcenie wyrażonej przez wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ustawa umożliwia wystąpienie z żądaniem przekształcenia przez współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, jednak w sytuacji, jeżeli chociaż jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, postępowanie jest zawieszane. W takim przypadku konieczne jest skierowanie sprawy przekształcenia na drogę sądową.

  "Projektowana ustawa przesądzi o nabyciu prawa własności do gruntów przez właścicieli lokali położonych w budynkach wielolokalowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych realizując tym samym postulaty i oczekiwania mieszkańców, kierowane w licznych wnioskach i petycjach do organów administracji oraz parlamentu" - wskazano w materiale.

  Ministerstwo proponuje także wprowadzenie przepisu likwidującego możliwość ustanawiania od 1 stycznia 2019 r. nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że od wskazanej daty, z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu. Wprowadzenie takich przepisów wymaga uzgodnienia z Komisją Europejską.

  (ISBnews)


   

 • 19.06, 10:33MIR rozpoczyna prace nad założeniami do horyzontalnej ustawy o dostępności 

  Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna prace nad założeniami do horyzontalnej ustawy o dostępności, poinformował resort.  Do 5 lipca br. można zgłaszać wszelkie pomysły, opinie i propozycje przepisów regulujących dostępność.

  "W związku z realizacją rządowego programu 'Dostępność+', wspierającego dostępność fizyczną, cyfrową i komunikacyjną w różnych obszarach naszego codziennego życia, rozpoczynamy prace nad  koncepcją ustawy o dostępności" - czytamy w komunikacie.

  Według resortu, ustawa z jednej strony powinna zapewniać horyzontalne podejście do tej kwestii we wszystkich ważnych dla obywatela  politykach publicznych, wskazała że jest to wyznacznik jakości różnego typu działań - np. przy projektowaniu zagospodarowania przestrzennego, zakupie i remontach transportu miejskiego, finansowaniu usług opieki zdrowotnej, edukacji czy regulowaniu codziennej pracy każdego urzędu itp. Dostępność powinna stać się standardem funkcjonowania we wszystkich tych obszarach, a ustawa ma zapewnić podstawę prawną.

  "Z drugiej strony, planujemy w niej przepisy bardziej szczegółowe, zmieniające konkretne regulacje tak, aby stały się bardziej przyjazne dla wszystkich obywateli (np. w prawie o ruchu drogowym, ustawa o systemie oświaty czy ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych)" - czytamy także.  

  Ustawa powinna także definiować proces weryfikacji  dostępności - np. wskazując, że obligatoryjne jest przy każdej większej inwestycji przeprowadzenie profesjonalnego audytu pod tym kątem. Dotyczyć to może budynku nowego dworca, urzędu, remontu kościoła czy budowy centrum handlowego, podano także.  

  "Planujemy także wprowadzić możliwość zgłoszenia skargi przez obywatela na brak dostępności, skutkującej obowiązkiem jej wprowadzenia" - czytamy dalej.

  W zarysie koncepcji ustawy resort wyjaśnia, że horyzontalna ustawa o dostępności miałaby charakter ustawy ramowej, co oznacza że wniesie do polskiego systemu prawnego brakujące definicje oraz wprowadzi w szeregu ustaw przepisy, dzięki którym powinna nastąpić realizacja celów i zasad części ramowej.

  Wprowadzenie przepisów ogólnych, wskazujących że każdy organ władzy publicznej oraz wszystkie podmioty realizujące działania ze środków publicznych są zobowiązane do zapewnienia dostępności w tych działaniach.

  "Ustawa nakłada obowiązek stosowania zasad dostępności na:
  - podmioty realizujące zadania publiczne, w tym administrację centralną i samorządową, agencje i fundusze, jednostki budżetowe, fundacje skarbu państwa i z jego udziałem;
  - podmioty, którym powierzono realizację zadań publicznych, w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe;
  - przedsiębiorstwa realizujące usługi o charakterze powszechnym (np. na podstawie koncesji czy licencji): m. in. bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, transportu i przewozu osób, sklepy prowadzące sprzedaż przez Internet" - czytamy w dokumencie.

  Według koncepcji planuje się określenie formalnej roli koordynatora dostępności - określenie jego zadań i uprawnień, a także powołanie Rady ds. dostępności - organu konsultacyjno-doradczego rządu w zakresie dostępności (przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu), który może powoływać komisje eksperckie.

  "Wprowadzenie systemu certyfikowania/potwierdzania dostępności różnego typu (np. w obiektach budowlanych, środkach transportu, czy dla stron internetowych) - określenie kto i na jakich zasadach będzie mógł wydawać takie certyfikaty, a także wprowadzenie „testu dostępności" jako elementu procesu stanowienia prawa - każda ustawa czy rozporządzenie w określonych obszarach będzie musiała zawierać OSR w obszarze dostępności" - czytamy dalej.

  Według resortu, nowa ustawa będzie wymagała zmiany także w innych ustawach:

  * wprowadzenie zmian w istniejących ustawach zwiększających dostępność w wielu obszarach i ustanawiających wspólne standardy dostępności. Przykłady:
  - transport publiczny: ustawa o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym, ustawa o transporcie kolejowym, prawo lotnicze,
  - budownictwo: prawo budowlane,
  - funkcjonowanie urzędów: ustawa o języku migowym, ustawy ustrojowe samorządów, ustawa o Radzie Ministrów,
  - ochrona zdrowia: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - usługi: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo bankowe, prawo telekomunikacyjne, ustawa o RTV,
  - edukacja: ustawa o systemie oświaty, prawo szkolnictwa wyższego.

  Według koncepcji, zmiany będą wymagały także harmonizacje standardów dostępności

  * delegacja do ustanowienia ramy prawnej dla harmonizacji różnych systemów zapewniania dostępności wobec:
  - osób z obniżoną mobilnością (np. nachylenie ramp, szerokość korytarzy i przejść, powierzchnia i organizacja toalet);
  - osób niesłyszących i niedosłyszących (np. sygnalizacja wizualna, audiodeskrypcja, wielkość czcionki i tempo napisów);
  - osób niewidomych i niedowidzących (np. sygnalizacja dźwiękowa, oznaczenie Braille, oznaczenie tyflograficzne, kolorystyka typowych obiektów);
  - osób z obniżoną percepcją.

  * wprowadzenie okresu przejściowego na dostosowanie istniejących systemów do zharmonizowanych standardów (odpowiednio długiego np. 5-10 lat), czytamy także.

  Wcześniej pod koniec kwietnia br. doszło do podpisania deklaracji partnerstwa na rzecz dostępności celem przygotowania i wdrożenia programu Dostępność+, który ma pomóc usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji służących do realizacji programu Dostępność+ oszacowano na ok. 23 mld zł w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON). Według ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, obecne środki w programie Dostępność+ zaplanowane na 23 mld zł, obejmują ok. 3 mld zł nowych środków pochodzących z budżetu.

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 17:05Ustawa dot. dopłat do czynszu będzie kosztować budżet 16 mld zł w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy 'Mieszkanie na start' dot. dopłat do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu w pierwszym roku obowiązywania będzie oznaczało wydatkowanie z budżetu państwa 400 mln zł, a łączne wydatki w ciągu 10 lat wyniosą 16 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). 

  W pierwszym roku wdrożenia ustawy wydatki powinny wynieść 400 mln zł i zakłada się, że będą one systematycznie rosły do 2 mld zł w 5 roku działania ustawy. Łączne wydatki w okresie 1-10 lat wyniosą 16 mld zł. 

  Jak podano w projekcie ustawy, źródłem finansowania dopłat do czynszów będzie Fundusz Dopłat, ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze środków Funduszu finansowane są również inne programy mieszkaniowe, w tym program "Rodzina na swoim", "Mieszkanie dla młodych", program preferencyjnych kredytów na realizację społecznego budownictwa czynszowego, a także program wsparcia samorządów w realizacji budownictwa dla najuboższych. Fundusz obok środków budżetowych może być zasilany również z innych źródeł, w tym przychodami z obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się w Krajowym Zasobie Nieruchomości.

  "Ze względu na wygaszenie programów 'Rodzina na swoim' i 'Mieszkanie dla młodych', budżet skierowany na indywidualną pomoc mieszkaniową będzie przez pierwsze lata funkcjonowania systemu niższy od dotychczasowej skali wydatków publicznych na ten cel" - czytamy także. 

  Według ustawodawcy, projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

  "Wpływ ten będzie obejmował przede wszystkim dwa obszary:
  1) przedsiębiorcy specjalizujący się w projektach deweloperskich (budowa, a następnie sprzedaż lub wynajem mieszkań) będą mogli podpisywać umowy z gminami i realizować budownictwo na wynajem dla osób otrzymujących dopłaty do czynszów. Ze względu na skalę inwestycji mieszkaniowych, możliwość taka będzie potencjalnie atrakcyjna głównie dla przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach małych miast oraz na obszarach wiejskich, gdzie często jest zapotrzebowanie jedynie na kllkakilkanaście mieszkań na wynajem;
  2) przedsiębiorcy działający w branży budowlano-montażowej będą mogli pełnić rolę wykonawców lub podwykonawców inwestycji mieszkaniowych realizowanych w ramach systemu dopłat do czynszów. Przy spodziewanej skali zwiększenia tego typu inwestycji, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy będą mogli rozszerzyć portfel zamówień oraz zdywersyfikować zakres klientów" - czytamy także.

  Ustawa powinna wejść w życie w połowie 2018 r., umożliwiając samorządom podpisywanie umów w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowych z inwestorami. Pozwoli to również na zawieranie umów w sprawie stosowania dopłat między samorządami i BGK, gwarantujących zabezpieczenie (w ramach limitu Funduszu Dopłat) środków na dopłaty. Pozostałe przepisy, w tym przepisy dotyczące wypłaty dopłat, powinny wejść w życie od nowego roku budżetowego - 2019 r., podano także.

  Projekt ustawy został dzisiaj przesłany do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 12:06Rząd przyjął projekt 'Mieszkanie na Start' o dopłatach do czynszu 

  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Tzw. "Mieszkanie na Start" jest częścią programu "Mieszkanie+". 

  "Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania. 'Mieszkanie na Start' w ramach programu 'Mieszkanie+' tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce szansę na powstanie większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. 

  Wysokość dopłat będzie zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie. Będzie też większa dla większych gospodarstw domowych, przypomina resort.

  "Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny nieposiadające innego mieszkania, jeśli ich dochód nie będzie przekraczał określonego przez ustawę poziomu (uzależnionego od liczby osób w gospodarstwie domowym). Co roku dochód otrzymujących dopłaty będzie weryfikowany. Jeśli przekroczą kryteria dochodowe prawo do dopłat będzie wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat, z zastrzeżeniem, że w sumie okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat" - czytamy w komunikacie. 

  Jednym z najważniejszych problemów polityki mieszkaniowej w Polsce jest brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Według analiz, w takiej sytuacji jest ok. 40% społeczeństwa, w tym głównie osoby młode rozpoczynające karierę zawodową. Problemem w ich sytuacji jest nie tylko niska wysokość dochodów (niższa niż w innych grupach wiekowych), ale również forma zatrudnienia (umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), wskazał też resort. 

  Wsparcie w formie dopłat będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie. Takie rozwiązanie ma wykreować nowe inwestycje mieszkaniowe na wynajem, które wypełniłyby lukę rynkową.

  Zaproponowane rozwiązania kierowane są do:

  - najemców - co zwiększy ich możliwości finansowe i umożliwi płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie, którego wynajem zapewnia stabilność życiową; dopłaty do czynszów mogą przyczynić się do stworzenia możliwości wynajęcia samodzielnego mieszkania lub do zwiększenia standardu (np. powierzchniowego) mieszkania i lepszego przystosowania go do potrzeb rodziny;

  - samorządów gminnych - zwiększając zakres dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej; samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych;

  - inwestorów - co umożliwi im rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych; dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.

  Efektem proponowanych rozwiązań będzie stworzenie sektora mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzające budynkami z mieszkaniami na wynajem, podsumował resort.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat (gmina-GBK) oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu, które zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, co pozwoli na sprawniejsze wdrożenie systemu dopłat.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 10:25MF: Konferencja uzgodnieniowa nt. projektu ustawy o FINN odbędzie się 18 VI 

  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Konferencja uzgodnieniowa na temat projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) - tzw. polskich REIT-ach - odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), podało Ministerstwo Finansów.

  "Uprzejmie zapraszam przedstawicieli zainteresowanych instytucji na konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (UD 370), która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii" - napisał resort finansów w zaproszeniu.

  Zaproszenie zostało skierowane do 14 instytucji.

  W ub. tygodniu "Rzeczpospolita" podała, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną wersją projektu ustawy o FINN po tym, jak obecny projekt nie spotkał się z przychylnym przyjęciem w trakcie konsultacji publicznych, które się właśnie zakończyły.

  Resort chce, aby FINN mogły być spółki akcyjne inwestujące tylko w nieruchomości mieszkaniowe. Zachętą mają być preferencje w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych.

  (ISBnews)

 • 29.05, 14:34Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne 

  Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. 

  "Zaproponowano m.in.:
  - Zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Po zmianach zostaną skrócone postępowania oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.
  - Umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.
  - Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.
  - Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady oraz zmniejszy obciążenia, które wiązałyby się m.in. z kontrolą gospodarowania wodami na terenie zakładów. Nowe przepisy zapewnią również przejrzystość działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.
  - Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w sprawie informacji o wysokości opłaty.
  - Doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego.
  - Doprecyzowanie możliwości rozporządzania przez Wody Polskie gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich częściami. W projekcie zapisano, że urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa.
  - Podmiot ponoszący opłaty za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych ma przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej.
  - Likwidacja obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do lokalizowania tymczasowych (do 180 dni) obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
  - Wyłączenie urzędów morskich z obowiązku ponoszenia opłat za wydobywanie urobku w kontekście ochrony brzegu morskiego oraz utrzymania/pogłębiania toru wodnego" - czytamy w komunikacie.

  Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 15:20Rząd przedstawi program budowy 22 mostów w Polsce 

  Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Rząd przewiduje budowę 22 mostów, m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu i Narwi, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. 

  "W ciągu najbliższych lat zaproponujemy program budowy 22 mostów na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi, Pilicy, Warcie i w wielu miejscach Polski. Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu. 

  Dziś zaprezentowano plan budowy pierwszych 20 mostów, w 9 regionach, na 8 rzekach. 

  Dodał, że przez ostanie 25 lat rozwój kraju w dużym stopniu był niezrównoważony, ponieważ duże aglomeracje rozwijały się szybciej.

  "Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne" – dodał Morawiecki. 

  Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dodał, że program będzie realizowany do 2025 r. 

  Jaki informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, celem zaprezentowanego programu budowy mostów jest usprawnienie komunikacji w regionach i przyczynienie się do ich rozwoju gospodarczego oraz turystycznego. 

  "Polska to piękny kraj, poprzecinany rzekami. Chcemy, aby komunikacja pomiędzy poszczególnymi gminami, zwłaszcza tymi po przeciwległych stronach rzek, była łatwiejsza" - powiedział szef rządu.

  Premier podkreślił również, że Polska ma "znakomitych inżynierów specjalizujących się w sztuce budowy mostów".

  Dodał, że dla rządu będzie to kluczowy program, który będzie finansowany z funduszu budowy dróg lokalnych.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 16:54BOŚ Bank uczestniczy w pracach dot. powołania spółki Polskie Domy Drewniane 

  Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) uczestniczy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w pracach mających na celu utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), podał bank.

  "Zarząd Banku Ochrony Środowiska realizując statutowe zadania wspierania finansowego przedsięwzięć proekologicznych i energooszczędnych, uczestniczy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w pracach mających na celu utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), której przedmiotem działania będzie energooszczędne budownictwo drewniane (domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych) przeznaczone na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach" - czytamy w komunikacie. 

  Jak poddaje BOŚ Bank, spółka PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach Programu Mieszkanie Plus, realizowanego jako element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 i inwestorem rozwijającym drewniane budownictwo mieszkaniowe.

  "Na 300 ha państwowych gruntów planowane jest wybudowanie w okresie sześciu lat do 42 tysięcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz do 1,5 tysiąca mieszkań w zabudowie jednorodzinnej" - czytamy także. 

  Według banku, szczegółowe warunki organizacji i funkcjonowania spółki PDD określi jej statut.

  Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego ma on wejść w życie 1 lipca 2018 r.

  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. 

  (ISBnews)

 • 23.04, 15:43Rząd przyjmie ustawę ws. wsparcia dla budownictwa drewnianego w III kw. 2018 r. 

  Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w III kw. br. projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Proponowanym narzędziem interwencji jest powołanie nowej osoby prawnej, która będzie miała na celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, w tym m.in. budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą" - podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Środowiska (MŚ). 

  W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu - spółki akcyjnej - działającej pod firmą "Polskie Domy Drewniane" (zwanej dalej "PDD S.A.") i pełniącej rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska SA.

  "Utworzona spółka będzie inwestorem realizującym inwestycje, mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Konstrukcja spółki pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu [Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe] i sfinansowania wybudowania nieruchomości [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna]" - czytamy także.

  "Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych proponuje się oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych. Możliwość władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego (jeden podmiot zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa)" - czytamy również. 

  Według resortu, w Polsce od lat obserwowana jest zbyt mała dostępność mieszkań. Funkcjonujący w Polsce deficyt mieszkań sprawia, że parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych odstają od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

  "Dodatkowo w Polsce obserwowana jest zbyt mała podaż mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 000 osób powinna dorównać aktualnej średniej Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób - wg Eurostat w 2011 r. było to w Polsce 350,4 mieszkań/1 000 mieszkańców). Aby zrealizować zakładany cel, należy do 2030 wybudować (zarówno na zasadach rynkowych, jak i z pomocą państwa) ok. 2,5 mln mieszkań" - podaje resort.

  Jednocześnie parki narodowe są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w ich granicach.

  Niemniej jednak nieruchomości położone w parku narodowym stanowiące współwłasność Skarbu Państwa są zarządzane przez właściwych miejscowo starostów. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy - Kodeks cywilny uniemożliwiają ustanowienie użytkowania wieczystego na część udziału we współwłasności. W tej sytuacji parki narodowe nie mogą realizować zadań wskazanych w ustawie o ochronie przyrody, bowiem nie mają prawa władania gruntem" - uważa MŚ.

  Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu jest minister środowiska Henryk Kowalczyk, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. 2018 r.

  (ISBnews)

 • 23.04, 11:47Kwieciński: Ustawa o dostępności inwestycji dla niepełnosprawnych gotowa do VII 

  Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIIR) chce, aby jeszcze przed wakacjami była gotowa tzw. ustawa dostępności, która wprowadzi zasadę, według której każda inwestycja infrastrukturalna będzie musiała uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Ustawa ta ma wejść w życie od początku 2019 roku, zapowiedział minister Jerzy Kwieciński.

  "Od dwóch tygodni obowiązuje zasada, że wszystkie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych muszą uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby to się stało elementem prawa i dlatego przygotowujemy ustawę, którą nazywamy roboczo ustawą o dostępności" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

  "Chcemy, aby była gotowa przed wakacjami, tak, żeby można ją było procedować w drugiej połowie roku. Zależy nam, aby obowiązywała od początku przyszłego roku. Będzie dotyczyć wszystkich nowych inwestycji w szczególności o charakterze publicznym" - dodał minister.

  Dziś doszło do podpisania deklaracji partnerstwa na rzecz dostępności celem przygotowania i wdrożenia programu Dostępność+, który ma pomóc usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

  "Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad tym programem. […] Ten program za kilka lat przy udziale ogromnych środków, już teraz mamy zarezerwowane na ten cel 23 mld zł ma poprawić dostępność. Dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy ten program" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej program Dostępność+.

  Wartość inwestycji służących do realizacji programu Dostępność+ oszacowano na ok. 23 mld zł w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

  Zakłada się, że środki doprowadzą do poprawienia dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

  Według Kwiecińskiego, obecne środki w programie Dostępność+ zaplanowane na 23 mld zł, obejmują także ok. 3 mld zł nowych środków.

  "Te 23 mld zł są to oczywiście środki pochodzące m.in. z różnych funduszy, ale w tym 3 mld zł są to nowe środki, które zostaną wydatkowane w okresie obowiązywania całego programu" - wskazał minister.

  Według niego, w pierwszej kolejności zostało już wytypowanych około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zostaną zniesione bariery architektoniczne i komunikacyjne.

  Zakłada się, że program Dostępność+ zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w pierwszej połowie roku w formie uchwały.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 10:31Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą tworzenie gminnych zasóbów mieszkaniowych 

  Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy wprowadzającą pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego, podała Kancelaria Prezydenta. Nowela ma celu poprawę dostępności mieszkań poprzez wprowadzenie zmian w zasadach realizacji programu wsparcia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego czynszowego.

  "Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem" - czytamy w komunikacie.

  Gminy będą mogły wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu socjalnego, czyli  umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie, podano także.

  "Do tej pory w tym segmencie udało się zrealizować ok. 6 tys. mieszkań, a kolejnych 7,5 tys. znajduje się w trakcie realizacji. Przyjęta z inicjatywy rządu ustawa o wsparciu dla samorządów realizujących inwestycje mieszkaniowe umożliwi przeznaczenie do 2025 r. na ten cel kwoty 6,2 mld zł, co pozwoli na zbudowanie 177 tys. nowych mieszkań komunalnych" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, cytowany w osobnym komunikacie.

  Zgodnie z ustawą, możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny, podano także.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 15, w zakresie art. 12 ust. 2, oraz pkt 16 i 19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  "Przepisy te dotyczą terminu przekazywania środków z budżetu państwa do funduszu dopłat oraz sprawozdań składanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiednim ministrom z wysokości przekazanych środków finansowych na realizację wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia w związku z rozpatrywanymi przez bank wnioskami, a także określenia standardów odnoszących się do przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Zmiany dotyczące ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy" - podał także resort.

  (ISBnews)

 • 03.04, 13:29FINN, czyli polskie REIT-y, będą miały 8,5-proc. stawkę CIT 

  Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN, w innych systemach prawnych znane jako spółki typu REIT) zakłada, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że będzie dotyczyła wyłącznie rynku nieruchomości mieszkalnych, wynika z informacji zawartych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Podano też, że wprowadzona będzie preferencyjna 8,5-proc. stawka podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości. 

  "Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku. Polski rynek najmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony, z niewielkim udziałem podmiotów gospodarczych. Na taki kształt rynku może mieć wpływ fakt, że w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym, znane w obcych systemach prawnych jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust)" - czytamy w komunikacie.

  Istota rozwiązań ujętych w projekcie obejmuje:

  - wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN), będącej spółką akcyjną, której głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych,

  - zapewnienie FINN preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT), jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) FINN. 

  - korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest preferencyjna 8,5% stawka podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych

  - z kolei spółki zależne od FINN będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz FINN 

  - ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu FINN. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT. 

  "Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, jak również pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi. Pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym akcji spółek będących firmami inwestującymi w najem nieruchomości - instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Projektowane rozwiązania wyrównają również szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich z powodzeniem funkcjonują zbliżone rozwiązania do uregulowań zaproponowanych w projektowanej ustawie" - czytamy także w informacji.

  We wrześniu ub.r. Marcin Obroniecki z Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów (MF) poinformował, że spółki rynku wynajmu nieruchomości (SRWN), polskie odpowiedniki struktur typu REIT, będą działały wyłącznie w oparciu o nieruchomości mieszkaniowe.

  REIT (ang. Real Estate Investment Trust) to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami. Takie podmioty korzystają z preferencji podatkowych. Ich celem jest umożliwienie inwestorom - przede wszystkim indywidualnym - inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w biura, nieruchomości handlowe, magazyny, a w niektórych przypadkach także mieszkania na wynajem. Zwykle wypłacają coroczną dywidendę dla inwestorów w wysokości 80-85% łącznego zysku.

  (ISBnews)

   

 • 27.03, 15:12Rząd przyjął projekt ustawy dot. geoportalu infrastruktury info. przestrzennej 

  Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Według nowych przepisów, Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych.

  "Przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny, bo – ze względu na uwarunkowania techniczne i technologiczne – zagadnienia te pozostawały w gestii Głównego Geodety Kraju. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Główny Geodeta Kraju ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji" - czytamy w komunikacie.

  Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Geoportal jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych, podano w materiale.

  "Jednocześnie po zmianach, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej. Wiążą się one bowiem z procesem inwestycyjnym oraz mają charakter interdyscyplinarny i ponadsektorowy, a tym samym wpisują się w obszar jego działania" - czytamy dalej.

  Minister będzie także koordynował działania organów administracji w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz nadzorował prace Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Ma również wykonywać zadania strategiczne związane z koordynacją infrastruktury informacji przestrzennej przy pomocy Głównego Geodety Kraju (on z kolei ma odpowiadać za wykonywanie działań operacyjnych).

  "Infrastruktura informacji przestrzennej dostarcza niezbędnych geoinformacji wykorzystywanych przez podmioty publiczne i niepubliczne planujące oraz realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Pozwala także na integrację, harmonizację oraz udostępnianie geoinformacji z różnych źródeł" - wyjaśniono w materiale.

  "Wprowadzone zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie – Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wszystkich instrumentów (m.in. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny" - wskazało też CIR.

  Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)