ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 04.10, 10:31NBP: Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszk. może zagrażać stabilności finans. 

  Warszawa, 04.10.2021 (ISBnews) - Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, przyjęta w piątek przez Sejm może spowodować wzrost ryzyka kredytowego, ponoszonego przez bank, a także przyczynić się - w dłuższym okresie - do osłabienia stabilności finansowej, uważa Narodowy Bank Polski (NBP).

  Ustawa zakłada udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci.

  "Możliwość oferowania kredytu na cele mieszkaniowe w kwotach powyżej limitów ostrożnościowych LtV stoi w sprzeczności z celem wprowadzenia limitów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy liczyć się z możliwością powstania niezamieszonych przez ustawodawcę konsekwencji w postaci osłabienia w dłuższym okresie stabilności finansowej" - napisał NBP w opinii do projektu ustawy.

  Przypomniał, że proponowana konstrukcja kredytu z gwarancją wkładu własnego zakłada, że spłaty części kapitałowej zalicza się w pierwszej części na poczet części kredytu, która objęta jest gwarancją.

  "Przyjęcie takiej kolejności może spowodować wzrost ryzyka kredytowego, ponoszonego przez bank, ponieważ wartość kredytu pozostała do spłaty po spłacie części gwarantowanej w stosunku do wartości zabezpieczenia (tj. kredytowanej nieruchomości) będzie większa niż w przypadku kredytu z wkładem własnym" - zaznaczył bank centralny.

  Podkreślił także, że spłacalność kredytów w pierwszych latach jest co do zasady lepsza niż w kolejnych okresach.

  W ocenie NBP, "instrument gwarantowania wkładu własnego dla kredytobiorcy ingeruje w sferę oddziaływania narzędzi nadzoru mikroostrożnościowego, sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego m.in. w celu stworzenia warunków bezpiecznego działania banków i zapewnienie ochrony uczestników rynku finansowego (w tym bezpieczeństwa złożonych w bankach depozytów), jak również w kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej działającego w zakresie nadzoru makrostrożnościowego".

  Bank centralny zwraca, że wspieranie zakupów mieszkaniowych osób, które nie mają odpowiedniego wkładu własnego wykreuje dodatkowy popyt, co rodzi ryzyko "dalszego zwiększenia presji cenowej na bardzo dynamicznym rynku mieszkań, na którym obecnie podaż może nie być w stanie podążać za wciąż rosnącym zapotrzebowaniem".

  Według NBP, popyt mieszkaniowy to tylko część popytu budowlanego w gospodarce i można się spodziewać rosnących problemów wraz z uruchomieniem programów infrastrukturalnych ze wsparciem UE.  Zdaniem banku centralnego, z punktu widzenia rozwiązywania problemów z dostępnością mieszkań wskazane wydają się zatem działania ukierunkowane na zwiększenie podaży mieszkań, zwłaszcza na wynajem.

  "Ewentualny wzrost cen na skutek dodatkowo zwiększonego popytu na rynku ograniczyć może dostępność mieszkania dla osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia. W tym kontekście wydaje się, że wskazane byłoby uzupełnienie projektu o mechanizmy, które odpowiednio ukierunkowałyby pomoc. Rozwiązaniem mogłoby być kryterium dochodowe dla kredytobiorcy" - zaleca bank.

  W jego ocenie, "rozwiązania zawarte w projekcie mogą utrudniać skuteczne reagowanie na zmiany sytuacji na rynku, w tym w ramach sprawowania nadzoru makrostrożnościowego w sytuacji nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych, który zagrażałby powstaniu nierównowagi na rynku nieruchomości (tzw. bańki cenowej)".

  Ewentualna rekomendacja Komitetu Stabilności Finansowej co do zastosowania jednego z instrumentów ograniczających tempo akcji kredytowej tj. zwiększenia wkładu własnego kredytobiorcy stałaby bowiem w sprzeczności z intencją projektowanej ustawy. Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście, wskazanego wcześniej, ryzyka niedotrzymania przez podaż rosnącemu popytowi na - już obecnie dynamicznym - rynku nieruchomości mieszkaniowych, konkluduje.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 20:13Sejm przyjął ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. Ustawę poparło 393 posłów, 50 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym i odrzucił pozostałe.

  Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

  Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  Część kredytu BGK – zgodnie z ustawą – ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego - 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.  

  Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  (ISBnews)

 • 29.09, 11:48Rząd chce umożliwić nabywanie gruntów użytkownikom wieczystym na cele inwest. 

  Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, regulującego nabywanie przez przedsiębiorców, którzy są użytkownikami wieczystymi gruntów Skarbu Państwa, prawa własności tych gruntów z zastosowaniem mechanizmów rynkowych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.  

  "Przedstawiony projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap reformy użytkowania wieczystego, który ma na celu umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom z uwzględnieniem reguł odpłatności zastosowanych w ramach instytucji uwłaszczenia ex lege, ale z zachowaniem zasady swobody umów" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt stanowi część działań legislacyjnych, zmierzających do systemowej likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce. 

  Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, czytamy dalej.

  Projektowana, nowa zasada odpłatności została opracowana z wykorzystaniem modelu cyklicznej odpłatności przyjętego już w pierwszym etapie reformy użytkowania wieczystego, tj. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta przekształciła użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntów mieszkaniowych z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. za odpłatnością na poziomie sumy 20 opłat rocznych wnoszonych dotychczas za użytkowanie wieczyste i będących pochodną wartości rynkowej.

  Oparcie zasady odpłatności o regułę już funkcjonującą w systemie zapewni spójny i sprawiedliwy mechanizm odpłatności za grunt, który w konsekwencji umożliwi ewolucyjne, stopniowe wygaszanie prawa użytkowania wieczystego, uzasadniono.

  Zasada odpłatności dla przedsiębiorców - użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą - została opracowana w oparciu o koncepcję wielokrotności (co najmniej 20-krotności) dotychczasowej opłaty rocznej, ale z uwzględnieniem zakazu udzielania niedozwolonej pomocy publicznej.

  Projektowana reguła odpłatności dla przedsiębiorców opiera się na:

  1) ustalaniu ceny nabycia gruntu jako wielokrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (sumy opłat), z równoczesnym zapewnieniem ustalenia opłaty rocznej na podstawie wartości rynkowej nieruchomości aktualnej na dzień sprzedaży gruntu - właściwy organ (właściciel gruntu) będzie miał możliwość zaproponowania przedsiębiorcy ceny gruntu odpowiadającej sumie co najmniej 20 dotychczasowych opłat rocznych, ale nie przekraczającej wartości rynkowej,

  2) udzieleniu pomocy publicznej w ramach limitu pomocy de minimis, w wysokości odpowiadającej dodatniej różnicy pomiędzy wartością rynkową gruntu i ustaloną przez strony ceną nabycia gruntu, co wyeliminuje niedozwoloną pomoc publiczną w przypadku, gdy cena zostanie wynegocjowana poniżej wartości rynkowej,

  3) ustaleniu dopłaty w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu i ustaloną przez strony ceną nabycia gruntu przekracza dostępny dla danego przedsiębiorcy poziom pomocy de minimis, co zapewni zgodność mechanizmu odpłatności z wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w sekcji 4.2 Zawiadomienia Komisji, że „zbycie nieruchomości publicznej po cenie niższej niż rynkowa powoduje konieczność zastosowania przepisów o pomocy publicznej",

  4) rozłożeniu - na wniosek nabywcy - ceny nabycia gruntu, jak również ustalonej dopłaty na oprocentowane raty, co pozwoli złagodzić obciążenie finansowe nabywcy, szczególnie w przypadku przedsiębiorców użytkujących grunty o wysokich wartościach rynkowych, a zbywcy (samorządowi, Skarbowi Państwa) zapewni stałe, okresowe dochody.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), projekt oddziałuje na ok. 500 tys. nieruchomości (w tym samodzielnych lokali w budynkach niemieszkalnych)  oraz ok. 550 tys. ha powierzchni nieruchomości (według Krajowego Zestawienie Gruntów GUGiK).

  Jak podano w OSR, "projekt nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa (nie powoduje wydatków), ponieważ wprowadzane zasady opierają się na swobodzie woli organu co do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego".

  "Rozważając wniosek o nabycie właściwe organy będą uwzględniały różne aspekty, w tym lokalne uwarunkowania i potrzeby regionu (np. potrzeba wzmocnienia praw do gruntów na rzecz inwestorów, w celu ożywienia gospodarczego regionu), przy uwzględnieniu interesu publicznego i zasady racjonalnego gospodarowania zasobem nieruchomości publicznych, w sposób zabezpieczający rezerwy gruntów pod realizację celów publicznych i budownictwo mieszkaniowe" - uzasadniono.

  W OSR założono, że nabyciem na własność będą głównie zainteresowani użytkownicy wieczyści terenów przemysłowych, gruntów zurbanizowanych w trakcie zabudowy, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i innych terenów zabudowanych oraz gruntów leśnych i rolnych zabudowanych. Szacuje się, że grunty te stanowią ok. 250 tys. ha, tj. ok. 50% ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, która wynosi 549 187 ha (dane z Krajowego Zestawienia Gruntów GUGiK).

  Zaznaczono, że nie jest jednak możliwe oszacowanie wartości rynkowej tych nieruchomości, a tym samym trudno oszacować potencjalne dochody z ich zbycia na rzecz użytkowników wieczystych.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 13:07PIH chce wyłączenia sektora niskomarżowego z tzw. podatku od korporacji  

  Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) postuluje wyłączenie z planowanego podatku od korporacji podmiotów prowadzących działalność handlową w obszarze artykułów niskomarżowych, w tym małych i średnich dystrybutorów żywności oraz hurtowni, zaopatrujących sklepy spożywcze. Zdaniem Izby, w skrajnym przypadku wprowadzenie tego podatku mogłoby przyczynić się do wzrostu cen detalicznych towarów pierwszej potrzeby.

  Przepis dot. wprowadzenia tzw. podatku od korporacji znajduje się w projekcie noweli pakietu podatkowego "Polskiego Ładu", nad którym pracuje obecnie Sejm.

  "W ocenie Izby oraz przedsiębiorców, wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektora niskomarżowego, czyli m.in. hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG - dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w PIH, realia biznesowe ograniczają możliwości podwyższenia rentowności dla hurtu, gdyż podmioty zajmujące się hurtowym handlem pracują niejednokrotnie na rentownościach liczonych w dziesiątych częściach procenta, a mechanizm ustalania cen jest poza zasięgiem dystrybutorów i detalistów - produktu często nie można sprzedać drożej.

  Izba zwraca uwagę, że teoretycznie podwyższenie cen przez hurt obniża automatycznie marże dla detalu albo w zależności od produktu przekłada się na zwiększenie ceny detalicznej na półce. Podkreśla, że plany wprowadzenia nowej daniny powodują, że "zagrożony jest cały model biznesu dostaw dla kilkudziesięciu tysięcy małych i średnich sklepów", które - jak ocenia - będą miały wyższe ceny sprzedaży, przy jednocześnie neutralnym wpływie podatku na logistykę firm dowożących w ramach swoich sieci które odnotowują najwyższe rentowności.

  "Polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów, po to by umożliwić swoim odbiorcom małym i średnim firmom oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów. Wprowadzenie tzw. podatku minimalnego od podatników podatku dochodowego, od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych to kolejne obciążenie uderzające w system zaopatrzenia małych sklepów oparty o hurtowników, podatek zapłacą zatem nawet mali i średni przedsiębiorcy" - powiedział wiceprezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Przypomniał, że strona społeczna zwracała już na to uwagę przedstawicielom Ministerstwa Finansów oraz sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  PIH wskazuje, że średnia rentowność w branży jest na poziomie ok. 0.7% łącznych przychodów ze sprzedaży hurtowej.

  Szacowany dodatkowy domiarowy podatek wyniesie co najmniej ok. 50 mln rocznie - przy dalszym obniżeniu rentowności sektora wynikającej z pogorszenia konkurencyjności na rynku kwota ta może sięgnąć ok. 100-150 mln zł rocznie. Szacunki te z uwagi na możliwości uwzględniają tylko największe firmy hurtowe,  nie uwzględniają wielu tysięcy mniejszych firm i spółdzielni, które również zostaną objęte tym podatkiem, podaje Izba.

  Izba apeluje do Ministerstwa Finansów o szczegółową analizę wpływu podatku na branżę handlu detalicznego oraz hurtowni spożywczych.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie tzw. podatku od wielkich koncernów. Miałby objąć spółki kapitałowe, których udział dochodów w przychodach wynosiłby mniej niż 1% i  tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić miałby 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

  Już po skierowaniu projektu do Sejmu rząd przyjął autopoprawkę, która zakłada, że od podatku od wielkich korporacji zwolnione byłyby podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Podatkiem nie byłyby objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego byłby odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:30Sejm za budową domów do 70 m2 bez zezwolenia 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm poparł przepisy umożliwiające wznoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 w oparciu o procedurę zgłoszenia. Nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu poparło 248 posłów, 178 było przeciwnych, a 20 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone do noweli poprawki.

  Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy wolno stojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że:

  - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;

  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

  - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

  Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni.

  Wprowadzono także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Na jeden budynek będzie musiało przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa będzie oddziaływać na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Nowela zakłada także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

  Nowela ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 14:52Projekt dot. gwarancji BGK dla kredytów hipotecznych trafił do sejmowych komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy, zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, do sejmowych komisji: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie.

  Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  "Przyjęto w projekcie, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Projekt zakłada nieposiadanie prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego  przy udzielaniu kredytu" - powiedział w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

  Doprecyzował, że zgodnie z planowaną regulacją możliwe będzie odstąpienie od tego warunku, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  "Chodzi o to, by rodziny, które mają mieszkanie, a które mają mały metraż na swoje potrzeby, żeby mogły go powiększyć […] Oczywiście tutaj jest taki warunek, żeby korzystać ze spłat rodzinnych, czyli tego spłacania przez BGK części kredytu, tam jest w naszej ustawie zaproponowane za drugie dziecko 20 tys., wpłaty za trzecie i każde kolejne 60 tys. zł. Żeby z tych spłat rodzinnych korzystać trzeba pozbyć się tego pierwszego mieszkania" -  podkreślił.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  Ministerstwo szacuje, że w pierwszych latach z tego kredytu skorzysta około 45 tys. rodzin rocznie, a w kolejnych 70 tys. rocznie.

  "Ale to są tylko szacunki" - zaznaczył.

  (ISBnews)

 • 17.09, 14:17Uściński z MRiT: W ramach programu Mieszkanie+ mamy około 35 tys. lokali 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - W ramach części rynkowej i społecznej programu Mieszkanie+ wybudowano lub jest budowanych około 35 tys. lokali, według stanu na koniec sierpnia 2021 r., poinformował wiceminister rozwoju, i technologii Piotr Uściński.

  "Od dnia rozpoczęcia programu wybudowano lub rozpoczęto budowę około 35 tys. mieszkań, kolejne lada dzień będą dopisane do tej liczby" – powiedział Uściński w Sejmie.

  Doprecyzował, że w ramach programu Mieszkanie+ do końca sierpnia powstało i zostało oddanych zostało do użytku 14,4 tys. mieszkań, w tym 1 839 mieszkań w części rynkowej, 4 687 lokali wybudowanych w programie preferencyjnego finansowania zwrotnego czyli społeczne budownictwo czynszowe realizowane przez TBS-y i SIM-y oraz 7 880 lokali i 297 miejsc noclegowych w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego.

  Odnosząc się natomiast do pytania o liczbę mieszkań w budowie w ramach tego programu, powiedział: "Na koniec sierpnia tego roku 2 677 mieszkań w części rynkowej programu, 8794 w części społecznego budownictwa czynszowego i 8 990 lokali w budownictwie socjalnym i komunalnym".

  Narodowy Program Mieszkaniowy w ramach którego realizowane jest Mieszkanie+ obejmuje rozmaite  instrumenty wsparcia, składa się z części rynkowej (program budowy mieszkań na zasadach rynkowych na wynajem z dojściem do własności), realizowanej przez  PFR Nieruchomości oraz z części społecznej.

  (ISBnews)

 • 16.09, 15:31Projekt dot. umów BGK na dofinansowanie budownictwa socjalnego - w konsultacjach 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce, aby Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mógł zawierać umowy finansowe z beneficjentami programów budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) tylko w ramach limitów ustalonych na dany rok budżetowy, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Maksymalne limity wydatków do roku 2025, ustalone na poziomie 1 mld zł mają pozostać bez zmian.

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych trafił do konsultacji społecznych. Uwagi można składać przez 21 dni.

  "W zakresie mechanizmu finansowania programu BSK, w tym funkcjonowania Funduszu Dopłat, poprzez który finansowany jest program przewiduje się korektę reguły wydatkowej przez wdrożenie rozwiązań prawnych, które umożliwią BGK zawieranie umów o finansowe wsparcie z beneficjentami wyłącznie w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Maksymalne limity wydatków […] pozostaną bez zmian" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt ustawy ma na celu udrożnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (program BSK), podano także.

  Podkreślono, że program BSK był przedmiotem zmian legislacyjnych w 2020 r, które uatrakcyjniły warunki finansowego wsparcia kierowanego na realizację budownictwa komunalnego i społecznego, tak aby przeciwdziałać możliwym skutkom epidemii COVID-19 w Polsce. W związku z tym kwota wsparcia wynikając z wniosków złożonych przez beneficjentów programu BSK w 2021 r. (wg stanu na koniec sierpnia) przekroczyła już 1,29 mld zł.

  Jednak limity wydatków na program BSK zostały ustalone do 2025 r. i od 2021 r. wynoszą po 1 mld zł rocznie. Zgodnie z obecnymi regulacjami możliwe jest zaciąganie przez BGK zobowiązań wobec budżetu państwa na kolejne lata, które nie są jeszcze objęte ustawami budżetowymi, podano także.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zamknięcie procedury udzielania wsparcia w danym roku budżetowym. Wnioski będą mogły być składane do września, a jeżeli nastąpi przekroczenie ustalonego wydatków BGK na ten cel, ich rozpatrywanie zostanie przesunięte na rok następny. Jednocześnie BGK ma ogłaszać limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o finansowe wsparcie w ramach programu BSK w danym roku.

  Projekt zakłada także, że w przypadku finansowego wsparcia dla gmin na udział w społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM), w ramach której prowadzony jest remont lub przebudowa tzw. pustostanu, należy umożliwić udział także pozostałym inwestorom SIM.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania finansowego wsparcia są jedynie te SIM-y, w których gmina posiada 100% udziałów lub akcji.

  (ISBnews)

 • 10.09, 17:29Koszt gwarancji BGK i dopłat do kredytów mieszkaniowych to 12,28 mld zł w 10 lat 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) -  Koszt gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla kredytów mieszkaniowych do poziomu 100 tys. zł, a także spłacania przez państwo 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł przy trzecim i kolejnych dzieciach to 12 278,9 mln zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

  Projekt ten został w środę przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu. Dzisiaj został skierowany do pierwszego czytania.

  "Jako podstawę szacunków przyjęto dane dotyczące liczby i wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2020 r. (204,2 tys. o wartości 60,7 mld zł) wraz z charakterystyką tego portfela dotyczącą kredytów udzielonych w PLN (98,8%), kredytów o wskaźniku LtV wyższym niż 80% (38,4%) oraz kredytów udzielonych z okresem spłaty dłuższym niż 15 lat (92,4%)" - czytamy w OSR.

  Określając wskaźnik korygujący transakcje o charakterze inwestycyjnym (drugie i kolejne mieszkania) na podstawie danych GUS uwzględniona jednak została możliwości uzyskania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na zakup drugiego mieszkania w przypadku gospodarstw domowych w skład których wchodzi co najmniej 3 dzieci (z ograniczeniem powierzchni drugiego mieszkania w przypadku rodzin z 3 lub 4 dzieci), podano także.

  Projekt dopuszcza bowiem możliwość zakupu drugiego mieszkania (z kredytem BGK) pod warunkiem, że powierzchnia posiadanego mieszkania bądź domu nie jest wyższa niż 50 m2 w przypadku posiadania dwojga dzieci, 75 m2 w przypadku trojga dzieci, 90 m2 w przypadku czworga dzieci i bez ograniczeń w przypadku większej liczby dzieci.

  Uwzględniając wszystkie powyższe założenia ustalono, że ok. 32% ogółu kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2020 r. spełnia warunki kwalifikujące do uzyskania gwarancji, czytamy dalej.

  Z OSR wynika także, że w gospodarstwach domowych w ciągu 10 lat obowiązywania programu pozostanie 11 814,4 mln zł ( w cenach stałych z 2021r.).

  Korzyścią dla dużych przedsiębiorstw z wprowadzenia tej regulacji ma być aktywizacja działalności inwestycyjnej niektórych przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie i eksploatacji mieszkań, ze szczególnym uwzględnienie SIM/TBS, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.

  "Wyższy poziom bezpieczeństwa funkcjonowania sektora finansowego w zakresie związanym z finansowaniem rynku nieruchomości mieszkalnych, poprzez powiązany z kredytem mieszkaniowym instrument gwarancji jak również – na etapie spłaty kredytu - wsparcia kredytobiorcy w obsłudze zobowiązania kredytowego w przypadku powiększenia się rodziny o kolejne dzieci" - czytamy w OSR.

  Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego zakłada, że BGK będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie BGK spłaci jednorazowo 20 tys. zł, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka - 60 tys. zł.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.  

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 17:08Rząd przyjął projekt dot. gwarancji BGK do 100 tys. zł dla kredytów mieszkan. 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt, zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. W przypadku pojawienia się w rodzinie drugiego i kolejnego dziecka, część tej kwoty gwarantowanej byłaby pokrywana przez państwo.

  Projekt był zapowiadany w ramach "Polskiego Ładu".

  "Rząd przyjął projekt ustawy o gwarantowaniu wkładu własnego dla tych młodych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, zaciągnąć kredyt, zaciągnąć zobowiązanie. […] Wtedy Skarb Państwa efektywnie zabezpiecza, czyli gwarantuje ten wkład własny dla małżeństw, a w przypadku urodzenia drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci dodatkowo jeszcze zobowiązuje się spłacić do 100 tys. zł ten własny wkład - 20 tys. zł w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tys. zł w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jak wynika z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego zakłada, że BGK będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie BGK spłaci jednorazowo 20 tys. zł, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka - 60 tys. zł.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego (w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.  

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 16:27Rząd przyjął projekt, zakładający budowę domów do 70 m2 bez zezwolenia 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt, umożliwiający wznoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 w oparciu o procedurę zgłoszenia, przy czym łączna maksymalna powierzchnia użytkowa dla takich budynków nie może przekraczać 90 m2, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym zakresie był zapowiadany w "Polskim Ładzie".

  "Procedura […] będzie bardzo uproszczona, tak jak zapowiadaliśmy, bez konieczności posiadania książki budowy, zatrudniania kierownika budowy, tylko na zgłoszenie, bez konieczności pozyskania zezwolenia tam, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, a tam, gdzie go nie ma - bardzo szybka, uproszczona procedura do 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji. Jednocześnie jednak dopuszcza się, aby były one dwukondygnacyjne, a za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami mieszkalnymi.

  Projekt zakłada także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2. W tym przypadku rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach ma wynosić nie więcej niż 6 m, a wysięg wsporników ma być ograniczony do 2 m.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 09:24Prezydent podpisał specustawę ws. zamiany nieruchom. w Jaworznie i Stalowej Woli 

  Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, wprowadzającą możliwość dokonywania zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  Zamiana taka będzie możliwa w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy "w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

  1) polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo

  2) strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych" - czytamy w komunikacie.

  Stroną umowy zamiany będzie mogła być wyłącznie:

  -  państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

  - osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub

  - jednostka samorządu terytorialnego.

  Umowa zamiany będzie miała określać cel, dla którego zamiana jest dokonywana, a brak jego realizacji w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany umożliwiał po stronie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa (dyrektora generalnego Lasów Państwowych lub starosty) roszczenie o:

  - zwrot nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela; albo

  - zapłatę przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością zamienianych nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości pierwotnie będących własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany, podano także.

  Zamiana ma być dokonywana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W dzisiejszych realiach oznacza to, że wniosek składałby minister klimatu i środowiska w porozumieniu z ministrem rozwoju.

  Zamiana będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Brak wydania takiej opinii w ciągu miesiąca od doręczenia żądania będzie traktowany jako opinia pozytywna.

  Z zamiany będą wyłączone obszary objęte niektórymi formami ochrony przyrody, czyli:

  1. parki narodowe;

  2. rezerwaty przyrody;

  3. parki krajobrazowe;

  4. obszary chronionego krajobrazu;

  5. obszary Natura 2000.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 16.08, 15:34Prezydent podpisał ustawę ws. odbudowy Pałacu Saskiego 

  Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa stanowi wykonanie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniesionej w dniu 7 lipca 2021 r. Ustawa realizuje postanowienia deklaracji o restytucji Pałacu Saskiego podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 11 listopada 2018 r. dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę" - czytamy w komunikacie.

  Szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie zmierzają do przywrócenia, poza Pałacem Saskim, również pozostałych gmachów stanowiących przed II wojną światową zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz północną pierzeję Placu Stanisława Małachowskiego w Warszawie, tj. gmachu Pałacu Brühla (Ossolińskich, Sandomierskiego) oraz trzech kamienic - dawnych nieruchomości warszawskich przy ulicy Królewskiej 6 (tzw. kamienicy Ludwika Malhome'a), Królewskiej 8 oraz Królewskiej 10/12 (tzw. kamienicy Lesslów lub Strasburgera), wymieniono.

  Obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na potrzeby podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną.

  Ustawa ma na celu ustanowienie szczególnych rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwi sprawną realizację inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, podano także.

  Ustawa ma charakter jednostkowej i szczególnej regulacji (tzw. specustawy), normującej zasady przygotowania i realizacji zakładanej inwestycji, określającej właściwe organy oraz wskazującej na źródła finansowania przedmiotowej inwestycji.

  Ustawa zawiera w swojej treści uregulowania dotyczące w szczególności:

  * utworzenia organu opiniodawczo - doradczego ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w postaci Rady Odbudowy;

  * utworzenia przez Skarb Państwa Spółki Celowej w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji;

  * ustalenia szczególnych ram prawnych dla przygotowania inwestycji, odnoszących się w szczególności do decyzji o ustaleniu lokalizacji, pozwoleń na budowę, pozwoleń na używanie czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;

  * zasad nabywania tytułu prawnego do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji;

  * szczególnych zasad przeprowadzania postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego przy realizacji inwestycji.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 15:30Prezydent podpisał nowelizację ws. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 

  Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wynika z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zapewnienia prawidłowej gospodarki nieruchomościami oraz wzmocnienia nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W celu przyznania wojewodom narzędzi prawnych i 'silniejszych' kompetencji nadzorczych zaproponowano następujące rozwiązania w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

  - przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów 3-letnich planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów, co zapewnić ma prawidłowe planowanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i rzetelne informacje o stanie i strukturze zasobu, co z kolei przełoży się na realny, celowy i systemowy nadzór wojewodów nad realizacją zaplanowanych działań,

  - rozbudowanie kompetencji wojewodów w zakresie pozyskiwania danych o nieruchomościach publicznych, w tym w oparciu o narzędzia informatyczne i elektroniczny przepływ danych - pozyskane dane będą pozwalały wojewodom na dokonanie oceny realizowanego zadania zleconego, a także umożliwią weryfikację danych zawartych w planach wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

  - umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia, w wyznaczonym przez wojewodę terminie, określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a w przypadku niewykonania tego obowiązku możliwość podjęcia tych czynności przez wojewodę w imieniu Skarbu Państwa,

  - zobowiązanie starosty do przekazania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel określony przez wojewodę w stosownym wniosku" - wymieniono w komunikacie.

  Kolejnym z celów ustawy jest usprawnienie zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa poprzez zracjonalizowanie niektórych obowiązków, uelastycznienie procedur oraz dostosowanie zasad gospodarowania tymi nieruchomościami wobec zmian, jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Dla realizacji wskazanego celu w ustawie o gospodarce nieruchomościami w szczególności:

  - wprowadzono możliwość zmiany, określonych w umowie, na podstawie której została darowana nieruchomość, warunków dokonania darowizny nieruchomości, w sytuacji gdy cel określony w takiej umowie nie jest lub nie może być zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań obdarowanego,

  - wprowadzono dodatkową przesłankę odwołania darowizny w postaci wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż cel, na który nieruchomość została darowana,

  - zobligowano jednostki organizacyjne, które w imieniu Skarbu Państwa lub samorządu, nabywają nieruchomości do zasobu nieruchomości, do zawiadamiania właściwych organów gospodarujących tymi zasobami o fakcie nabycia,

  - doprecyzowano zasady ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanej w trwały zarząd, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również kosztów wynikających z korzystania z nieruchomości; ustawa wyposaża trwałego zarządcę w szereg uprawnień przysługujących względem nieruchomości oddanej w trwały zarząd, ale również upoważnia jednostki organizacyjne do nabywania nieruchomości do zasobu w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  - poszerzono katalogu czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, objętych nadzorem (zgodą) wojewody o czynność oddania w użytkowanie, wymieniono także.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 12.08, 13:48Sejm odrzucił część poprawek do noweli KPA dot. decyzji z naruszeniem prawa  

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), zakładające m.in., że do toczących się postępowań wszczętych po upływie 30 lat od wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, organ administracji publicznej będzie mógł stwierdzić naruszenie prawa, a także wydłużające vacatio legis nowelizacji  z 30 dni do trzech miesięcy.

  Posłowie przyjęli natomiast poprawkę rozszerzającą katalog sytuacji, w których następuje stwierdzenie nieważności wydanej decyzji lub postanowienia.

  Celem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13).

  Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że art. 156 § 2 Kpa w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa), gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji dot. zasady demokratycznego państwa prawnego.

  Nowela stanowi, że nie stwierdza się nieważności decyzji, także jeżeli została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a  także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

  Natomiast postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy będą umarzane z mocy prawa.

  (ISBnews)

   

 • 12.08, 09:06Sejm odrzucił veto dot. możliwości zamiany lasów w Jaworznie i Stalowej Woli 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zakładający czasową możliwość dokonywania zamiany lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli.

  Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, a położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących - na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których można prowadzić gospodarkę leśną. Chodzi m.in. o pozyskanie lokalizacji dla inwestycji i projektów dotyczących energii, elektromobilności oraz transportu.

  Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości SP, zarządzanych przez Lasy Państwowe jest możliwa tylko w ze względu na potrzeby i cele gospodarki leśnej, po ich uprzedniej wycenie.

  Najważniejsze rozwiązania ustawy:

  • W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa (wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii, poprawa jakości powietrza albo uzasadniona potrzebami strategicznej produkcja dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych).
  • Przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

  Mechanizmy ograniczające stosowanieustawy:

  • Czasowe obowiązywanie przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana;
  • Wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych;
  • Wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000);
  • Wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą  otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej;
  • Wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 12.08, 08:03Sejm odrzucił veto do ustawy dot. zwolnienia z podatku grunty na lotniskach 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do noweli o podatkach i opłatach lokalnych, która precyzuje, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem, z przepisu od podatku od nieruchomości zwolnione były "grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego". Zdaniem posłów, którzy przedstawili projekt noweli brzmienie tego przepisu było niejednoznaczne i można było je interpretować w taki sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Zgodnie z taką wykładnią podatkiem objęte byłyby zatem pozostałe grunty na obszarze lotnisk, które nie są zajęte przez budynki i budowle.

  "Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą" - podano w uzasadnieniu.

  Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i poprzez zastosowanie konstrukcji konstrukcja "grunty, budynki i budowle" jednoznaczne doprecyzowanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

  (ISBnews)

 • 11.08, 17:35Sejm zgodził się, by Senat miał większy wpływ na odbudowę Pałacu Saskiego 

  Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Dają one m.in. Kancelarii Senatu realny wpływ na odbudowywane, na jej potrzeby, budynki. Ustawa zakłada odtworzenie historycznych budynków w ciągu dziesięciu lat.

  Sejm zgodził się, aby w skład Rady Odbudowy wchodził również przedstawiciel marszałka Senatu (tak jak przedstawiciel marszałka Sejmu), a także by projekt architektoniczno-budowlany budynku na potrzeby Senatu został uprzednio uzgodniony z Kancelarią Senatu. Akceptację zyskały też poprawki, wskazujące wprost stronę postępowania inwestycyjnego (jest nią spółka celowa)  i organ właściwy w sprawie (wojewoda mazowiecki), a także poprawki redakcyjne i doprecyzowujące.

  Posłowie odrzucili natomiast propozycje, zakładające wzmocnienie roli prezydenta m. st. Warszawy w procesie realizacji  tej inwestycji.

  Ustawa zakłada powołanie Rady Odbudowy, w skład której oprócz przedstawiciela marszałka Senatu (1 osoba) wchodzić będzie przedstawiciel marszałka Sejmu (1 osoba), prezydenta RP (1 osoba), prezesa Rady Ministrów (1 osoba), ministra właściwego do spraw dziedzictwa narodowego (2 osoby), ministra obrony narodowej (1 osoba), prezydenta m. st. Warszawy (1 osoba), Generalnego Konserwatora Zabytków (1 osoba), Rady m.st. Warszawy (1 osoba).

  Do zadań Rady należeć ma opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, opiniowanie projektu budowlanego, a także wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Rada ma wydawać opinie w terminie 30 dni od dnia przekazania jej stosowanych dokumentów.

  Projekt ustawy został skierowany do Sejmu przez prezydenta RP. Celem regulacji jest przywrócenie poza Pałacem Saskim, także gmachów stanowiących przed II wojną światową zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz północną pierzeję Placu Stanisława Małachowskiego w Warszawie, tj. gmachu Pałacu Brühla  (Ossolińskich, Sandomierskiego) oraz trzech kamienic - dawnych nieruchomości  warszawskich przy ulicy Królewskiej 6 (tzw. kamienicy Ludwika Malhome'a), Królewskiej 8 oraz Królewskiej 10/12 (tzw. kamienicy Lesslów lub Strasburgera).

  Odbudowane budynki mają być przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu, na urząd wojewódzki i na cele kulturalne i edukacyjne. Koszt przedsięwzięcia, którego celem jest odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej szacowany jest na blisko 2,45 mld zł w ciągu dziesięciu lat. Środki na ten cel mają pochodzić z budżetu państwa.

  Inwestorem w przedsięwzięciu związanym z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie będzie Skarb Państwa, który w celu przygotowania i realizacji inwestycji utworzy spółkę celową. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu w niej udziałów złoży w imieniu Skarb Państwa minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Zarząd spółki ma składać się maksymalnie z trzech osób, a rada nadzorcza - z sześciu. 

  (ISBnews)

 • 30.07, 10:31Patkowski z MF: Przygotowujemy pakiet dla samorządów w ramach Polskiego Ładu 

  Warszawa, 30.07.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przygotowuje w ramach Polskiego Ładu pakiet dla samorządów, który miałby się składać z corocznie waloryzowanej subwencji inwestycyjnej o wartości 3 mld zł oraz pakietu zmian systemowych, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Pan minister Sebastian Skuza przygotowuje pakiet dla samorządów. I po pierwsze będzie to, już o czym mówimy od początku Polskiego Ładu czyli subwencja inwestycyjna dla samorządów, która będzie wynosiła na starcie około 3 mld zł i pewnie będzie waloryzowana corocznie zgodnie ze średniookresową dynamiką PKB i inflacją. Natomiast oprócz tego, będzie pakiet zmian systemowych dla samorządów, które pozwolą stabilizować dochody samorządów już na etapie planowania budżetowego" - powiedział Patkowski w radiowej Trójce.

  "Ponadto będziemy prowadzić rozmowy na temat tego, jak samorządom pomóc w roku 2022 jeśli wejdzie Polski Ład, w jaki sposób umożliwić im prowadzenie działalności budżetowej bez tych dochodów, które na skutek kwoty wolnej od podatku będą zarówno dla budżetu jak i samorządów mniejsze" - dodał.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmiany podatkowe, proponowane w Polskim Ładzie to w przyszłym roku koszt dla budżetu państwa rzędu 7 234 mln zł, a dla jednostek samorządu terytorialnego 13 698 mln zł w 2022 r.

  Jednocześnie objęcie 9-proc. liniową stawką składki zdrowotnej, płaconej od podstawy opodatkowania ma zwiększyć dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w roku przyszłym o 12 404 mln zł. 

  (ISBnews)

 • 26.07, 09:58Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. usprawnienia inwestycji w ramach CPK 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dotyczący usprawnienia i zapewnienia efektywności inwestycji realizowanych w ramach programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), w tym m.in. konsolidacji przedsiębiorstw sektora lotniczego w Polsce oraz nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Potrzeba opracowania niniejszej ustawy wynika z szeregu analiz przeprowadzonych w ramach projektu CPK, wskazujących na niezbędne dostosowanie otoczenia organizacyjnego i regulacyjnego w celu usprawnienia i zapewnienia efektywności procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach wykonania Programu CPK" - czytamy w wykazie.

  Projekt dotyczy m.in.

  - konsolidacji przedsiębiorstw sektora lotniskowego w Polsce - operatorów infrastruktury lotniskowej w ramach jednej grupy kapitałowej;
  - procesu inwestycyjno-budowlanego inwestycji objętych Programem CPK - rozwiązania upraszczające i przyspieszające ten proces w odniesieniu do inwestycji lotniskowej, inwestycji kolejowych oraz innych Inwestycji towarzyszących;
  - nabywanie nieruchomości na potrzeby inwestycji - proponowane rozwiązania mają usprawnić procesy nabywania nieruchomości na potrzeby CPK oraz uwzględnić szereg postulatów społecznych dotyczących warunków nabycia;
  - koordynacji rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru otaczającego CPK - działania publiczne w projekcie CPK mają zostać uzupełnione o działania koordynacyjne w obszarze rozwoju regionalnego;
  - realizacji postulatów strony społecznej - projekt uwzględnia szereg postulatów społecznych w obszarze nieruchomości, wprowadzając m. in. pierwsze w krajowym porządku prawnym rozwiązania dla procesów zorganizowanej relokacji miejscowości.

  (ISBnews)