ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.03, 13:53Rząd przyjął projekt noweli ws. społecznych agencji najmu nieruchomości 

  Warszawa, 09.03.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zakładający wprowadzenie formuły społecznych agencji najmu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wprowadzić do obrotu prawnego model pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Nowy model funkcjonować będzie w formule społecznej agencji najmu (SAN), popularnej w Europie Zachodniej" - czytamy w komunikacie.

  Sektor najmu mieszkań został - jak podano - dotknięty skutkami pandemii COVID-19. Popyt na najem długoterminowy zmniejszył się m.in. w wyniku zamknięcia szkół wyższych, a krótkoterminowy - ze względu na ograniczenie ruchu turystycznego w związku z pandemią.

  Celem projektu jest wykorzystanie nadpodaży mieszkań na wynajem na cele społeczne. Społeczne agencje najmu (SAN) specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu i mogą wynegocjować obniżenie stawki czynszu - jak wskazują doświadczenia zagraniczne - nawet o ok. 20%.

  Następnie mieszkania te mogą zostać wynajęte osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

  Społeczną agencją najmu będzie mógł zostać podmiot, który prowadzi dzierżawę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli. Chodzi także o wynajmowanie tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy).

  SAN będzie mogła utworzyć spółka, w której gmina dysponuje udziałem większościowym. Może być to także organizacja pozarządowa, jak stowarzyszenie lub fundacja, albo spółdzielnia socjalna, jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową agencji.

  W projekcie określono zasady zawierania i wypowiedzenia umów między podmiotami zaangażowanymi w formułę najmu społecznego: gminą, SAN, właścicielem dzierżawionego lokalu/budynku oraz najemcą lokalu. Określono także zakres uchwały gminy, w której znajdować się będą m.in. kryteria uprawniające najemców do zawierania umów z SAN.

  Wprowadzono także dodatkową zachętę dla właścicieli lokali do dzierżawienia ich SAN i obniżania wyjściowego czynszu dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN będzie zwolniona z podatku VAT. Natomiast najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start.

  Formuła SAN będzie stanowiła alternatywę dla budownictwa komunalnego i może przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 01.03, 13:50MRPIT: Kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego rozpocznie się w lipcu 

  Warszawa, 01.03.2021 (ISBnews) - Kolejny etap procesu cyfryzacji procesu budowlanego rozpocznie się w lipcu 2021 r. Od tego czasu wnioski o pozwolenie na budowę wraz z projektem będą mogły być składane w formie elektronicznej, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

  "Możliwość składania wniosków elektronicznie będziemy wprowadzać etapami, stopniowo. W pierwszej fazie, czyli już od lutego 2021 roku można złożyć 13 elektronicznych formularzy, m.in. jest to wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego czy jego części czy zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  "Dodatkowe formularze objęte nowelizacją prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można złożyć w sposób elektroniczny od lipca 2021 roku" - dodała.

  Formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń dostępne są na stronie e-budownictwo.gund.gov.pl.  Korzystanie z nich ma umożliwić załatwianie praw związanych z prawem budowlanym przez Internet, co ma prowadzić do uproszczenia i skrócenia procesu inwestycyjno-budowlanego.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 12:06Echo: Warto jeszcze raz pochylić się nad rozwiązaniami dotyczącymi DFG 

  Warszawa, 25.02.2021 (ISBnews) - Echo Investment ocenia, że przepisy związane z powstaniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) poprawią poczucie bezpieczeństwa klienta, co jest korzystne dla rynku. Z drugiej strony, mogą przełożyć się na dodatkowe koszty po stronie deweloperów i klientów, dlatego nad projektem powinna jeszcze raz zostać przeprowadzona dyskusja, poinformował ISBnews dyrektor sprzedaży mieszkań Dawid Wrona.

  "Każda inicjatywa, która zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta jest w naszej ocenie dobra. Jednak musimy pamiętać, że Deweloperski Fundusz Gwarancyjny może przełożyć się na dodatkowe koszty, które pokryją zarówno deweloperzy, jak i klienci. W ujęciu całego rynku ta zmiana, przy obecnie proponowanym maksymalnym poziomie wpłat, może oznaczać wzrost cen nowych mieszkań nawet o kilka procent" - powiedział Wrona w komentarzu dla ISBnews.

  "W dodatku w projekcie ustawy pojawiają się zapisy, dotyczące np. procedury odbioru lokalu czy skutków odstąpienia od umowy przez nabywcę, które wymagają szerszych konsultacji. Dlatego warto jeszcze raz pochylić się nad proponowanymi rozwiązaniami, wysłuchać głosu każdej ze stron i wypracować kompromis" - dodał dyrektor.

  W połowie lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Rząd podał, że dzięki regulacji powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

  Najważniejsze rozwiązania są następujące:

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2%;

  -  faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;

  -  składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu:

  -  Doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

  Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie:

  -  Dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

  Doprecyzowano:

  -  zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;

  -  przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

  Roczna suma wpłat na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) powinna wynieść co najmniej 141,3 mln zł rocznie, co przy składkach na poziomie 1% od wpłat na otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze (OMRP) oraz 0,1% od wpłat na zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze (ZMRP) pozwoli na pozyskanie rocznych składek w wysokości około 141,9 mln zł, jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

  Tomasz Chaberko

  (ISBnews)

   

 • 24.02, 12:09Wpłaty na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny szacowane na 141,9 mln zł/rok wg OSR 

  Warszawa, 24.02.2021 (ISBnews) - Roczna suma wpłat na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) powinna wynieść co najmniej 141,3 mln zł rocznie, co przy składkach na poziomie 1% od wpłat na otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze (OMRP) oraz 0,1% od wpłat na zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze (ZMRP) pozwoli na pozyskanie rocznych składek w wysokości około 141,9 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR)  do projektu ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

  Przyjęty przez Radę Ministrów projekt trafił właśnie do prac sejmowych.

  Jak wskazuje projekt, rozporządzenie w sprawie wysokości składek na DFG wydawane będzie przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz po zasięgnięciu opinii Ubezpieczniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)  i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Podstawowym kosztem dla deweloperów w związku z utworzeniem DFG będzie konieczność opłacenia składek na ten fundusz.

  "Pracując na bardziej prawdopodobnym, aczkolwiek i tak pesymistycznym, scenariuszu, na potrzeby niniejszej OSR przyjęto, że roczna suma wpłat na DFG powinna wynieść co najmniej 141,3 mln zł rocznie. Przy zastosowaniu wysokości składek 1% od wpłat na OMRP oraz 0,1% od wpłat na ZMRP pozyskane zostaną rocznie składki w wysokości około 141,9 mln. zł, czyli pokryte zostaną wskazane wyżej potrzeby, z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa w wysokości około 0,6 mln zł" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  Projekt nie zakłada obecnie ustanowienia limitu wpłat, powyżej którego nie byłyby pobierane dalsze składki.

  W OSR wskazano, że jeśli po 5 latach do zakładanych upadłości nie dojdzie, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i minister właściwy do spraw instytucji finansowych mogą stwierdzić, że DFG jest dostatecznie wypełniony i możliwe jest adekwatne obniżenie stawek, nawet do poziomu zbliżonego do 0.

  "Zaletą proponowanego obecnie elastycznego systemu jest wbudowany w niego mechanizm samoregulujący. […] Nadmierne windowanie stawek powodować będzie pogarszanie się sytuacji deweloperów na rynku, a w rezultacie zwiększenie liczby wypłat z DFG. Stąd też trudno zakładać, że […] instytucje w sposób nieuzasadniony będą windować stawki albo też sztucznie eskalować zwiększanie się kapitałów zgromadzonych w DFG, uniemożliwiające zmniejszenie obciążeń deweloperów i ich szybszy rozwój" - czytamy także.

  W przypadku przeniesienia tych kosztów w całości na konsumentów, koszt mieszkań oddawanych do użytku, finansowanych z wykorzystaniem OMRP wzrósłby o ok. 1%, a finansowanych z wykorzystaniem ZMRP o ok. 0,1%.

  Biorąc pod uwagę szacunki dotyczące wartości całego polskiego rynku mieszkaniowego (ok. 45,5 mld zł w 2017 r.) można przyjąć, że w takiej sytuacji ewentualny wzrost cen mieszkań wynikający z utworzenia DFG, nie powinien przekroczyć 0,3%. Gdyby założyć nierealistyczny scenariusz, w którym stawki zostały ustalone na poziomie maksymalnym, a deweloperzy w całości przenieśliby koszt regulacji na nabywców, wzrost cen mieszkań wynikający z utworzenia DFG, nie powinien przekroczyć 0,6%, podano także.

  Wpłaty na DFG przeznaczone będą na trzy główne rodzaje wydatków: na funkcjonowanie samego DFG, na wypłaty zawiązane z upadłościami deweloperów oraz na wypłaty związane z upadłościami banków. Zgodnie z szacunkami UFG, roczny koszt funkcjonowania DFG wynosił będzie 10,1 mln zł.

  Dla oszacowania średniej rocznej kwoty wypłat związanych z upadłościami deweloperów założono, że suma wpłat powinna być w stanie pokryć skutki upadłości jednego dużego i dwóch mniejszych deweloperów raz na pięć lat. Przy tych założeniach średnia wypłat z DFG związana z upadłościami deweloperów dla jednego roku nie powinna wynieść więcej niż 130 mln zł, podano także.

  Środki pozyskane na ten cel pochodzić powinny ze składek od wpłat na OMRP.

  W 5-letnim okresie wysokość wypłat oszacowano na poziomie 650 mln zł. Ponadto przyjęto, że średnia wypłat z DFG związana z upadłością banku i koniecznością pokrycia różnicy między wartością środków zgromadzonych na ZMRP a kwotą gwarantowaną z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)  dla jednego roku powinna wynosić 1,2 mln zł, co w okresie 10-letnim wynosić będzie 12 mln zł. Łącznie zapełnienie funduszu będzie wymagało zgromadzenia 662 mln zł – czas zgromadzenia zgodnie z przyjętymi w OSR stawkami, w przypadku założeniu braku upadłości, wyniesie 5 lat i 1 miesiąc.

  Alternatywne rozwiązanie zakłada rezygnację z możliwości finansowania inwestycji w formie OMRP bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Zakłada się w nim, że deweloperzy, którzy obecnie korzystają z OMRP, zastąpią je ZMRP. W wariancie tym zakłada się także, że deweloperzy, przestając korzystać z OMRP, wypełnią powstałą lukę w finansowaniu za pomocą kredytów.

  Oszacowano, że średnia roczna stopa oprocentowania kredytów w latach 2014-2017 kształtowała się na poziomie 3,87%. W związku z tym koszt dodatkowego kredytu będzie wynosił 570,9 mln zł rocznie. W przypadku przeniesienia tych kosztów w całości na konsumentów, koszt mieszkań oddawanych do użytku, finansowanych dotychczas z wykorzystaniem OMRP, wzrósłby o ok. 3,87%. Biorąc pod uwagę szacunki dotyczące wartości całego polskiego rynku mieszkaniowego, można przyjąć, że w takiej sytuacji ewentualny wzrost cen mieszkań wynikający z likwidacji OMRP, nie powinien przekroczyć 1,25%.

  Jako wariant najbardziej prawdopodobny przyjęto jednak poniesienie tych kosztów bezpośrednio przez firmy deweloperskie, podano także.

  Celem projektu jest zwiększenie skuteczności ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Weryfikacja realizacji zakładanych celów nastąpi przez badanie rynku przeprowadzone przez prezesa UOKiK  ma – jak zakłada projekt - nastąpić 3 lat od wejścia zmian w życie.

  (ISBnews)

   

 • 23.02, 11:44Naimski: Bełchatów to potencjalna lokalizacja 'numer 2' dla elektrowni jądrowej 

  Warszawa, 23.02.2021 (ISBnews) - Jedną z lokalizacji, rozważanych dla przyszłej elektrowni jądrowej jest Bełchatów, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.  Dodał, że jest nie jest to pierwszy wybór, ale wybór "w drugiej kolejności". Potwierdził też, że w przypadku elektrowni jądrowej "mówmy o roku 2033 jako pierwszym".

  "W 'Planie Strategii dla Polskiej Energetyki Jądrowej' jako jedno z miejsc dla elektrowni przewidywany jest Bełchatów. On nie będzie w pierwszej kolejności, będzie najprawdopodobniej w drugiej kolejności, ale ponieważ przyjmujemy dwie przynajmniej lokalizacje, w związku z tym Bełchatów jest brany pod uwagę" - powiedział Naimski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  Podkreślił, że chodzi o to, żeby wykorzystać "to, co tam mamy". "Te sieci oczywiście się starzeją, one będą wymagały modernizacji, ale łatwiej jest modernizować sieci wysokiego napięcia niż budować nowym szlakiem" - dodał.

  Według niego, "to jest logika po prostu nieodparta, że w tym miejscu to, co ewentualnie będziemy musieli zakończyć czyli eksploatację węgla brunatnego i bloki na węglu brunatnym będzie zastępowalne innym źródłem".

  Potwierdził, że jeżeli mówimy o elektrowni jądrowej, "mówmy o roku 2033 jako pierwszym".

  "Rozumiem, że są pewne wątpliwości, czy to się uda, czy się nie uda. Robimy to, przygotowujemy i jesteśmy przekonani, że Polskę będzie stać na ten wysiłek i ze dokonamy tego" - dodał.

  Rada Ministrów 2 lutego br. przyjęła uchwałę w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", która przewiduje m.in. uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.

  Jak informował "Business Insider", powołując się na dokument "Polityka Energetyczna Polski 2040 r.", w Polsce ma powstać sześć bloków elektrowni atomowej, potencjalnie zlokalizowanych w czterech miejscach. Dwie z nich miałyby znajdować się na Pomorzu w okolicach polskiej linii brzegowej (Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec). Rozpatrywane miały być też lokalizacje na północ od Konina (okolice obecnej elektrowni Pątnów) oraz elektrowni Bełchatów w województwie łódzkim. Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy 1-1,6 GW) pierwszej elektrowni jądrowej zaplanowano na 2033 r. W kolejnych latach planowane ma być uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków w odstępach 2–3 lat.

  (ISBnews)

   

 • 16.02, 14:38Rząd przyjął projekt ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

  Warszawa, 16.02.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki regulacji powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej, podkreślono. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

  "Obecny system ochrony środków wpłacanych przez nabywcę mieszkania nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) - nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje - zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej - przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania są następujące:

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2%;

  -  faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;

  -  składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu:

  -  Doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

  Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie:

  -  Dotychczas  prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

  Doprecyzowano:

  -  zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;

  -  przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

  Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie, wymienia CIR.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 15.02, 15:07MRPIT prowadzi wstępne konsultacje reformy planowania przestrzennego 

  Warszawa, 15.02.2021 (ISBnews) - W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) trwają prekonsultacje założeń reformy planowania przestrzennego, której celem jest uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego oraz dostosowanie go do otoczenia, poinformował resort. Prekonsultacje online z gronem ekspertów i praktyków zaangażowanych w planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowane zostały na 15-17 lutego 2021 r. Reforma zakłada m.in. wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu planowania przestrzennego.

  "Musimy zmierzyć się z czekającymi nas wyzwaniami – starzeniem się społeczeństwa, dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednocześnie obserwujemy, że obecny system nie zapewnia odpowiednich mechanizmów zabezpieczających przed rozlewaniem się zabudowy. Odpowiedzią na te problemy mogą być dobrze zaplanowane miasta, zapewniające mieszkańcom dostęp do niezbędnej infrastruktury i usług" – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, cytowana w komunikacie.

  Celem reformy jest uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego oraz dostosowanie go do otoczenia. W większym stopniu pod uwagę brana będzie dostępność przestrzeni, adaptacja do zmian klimatu czy bezpieczeństwem. Reforma ma być też odpowiedzią na problemy współczesnych miast: suburbanizację, rozlewanie zabudowy czy miejskie wyspy ciepła.

  Reforma zakłada wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu planowania przestrzennego. Jego podstawą będzie plan ogólny – akt prawa miejscowego obejmujący zasięgiem cały obszar gminy oraz wyznaczający ramowe założenia zagospodarowania przestrzeni. Konkretne przeznaczenie terenów będzie wskazywane na podstawie planu zabudowy, Zintegrowanego Projektu Inwestycyjnego lub decyzji lokalizacyjnej, podano także.

  Opracowane zostaną też standardy urbanistyczne gwarantujące mieszkańcom dostęp do odpowiedniej infrastruktury i niezbędnych usług. Będą one stanowiły mechanizm ograniczający wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla terenów niedostosowanych do potrzeb przyszłych mieszkańców.  

  (ISBnews)

 • 28.01, 13:08Niedzielski: Sklepy w galeriach oraz muzea będą otwarte od 1 II w reżimie sanit. 

  Warszawa, 28.01.2021 (ISBnews) - Sklepy w galeriach handlowych zostaną otwarte od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Otwarte mają zostać także galerie sztuki i muzea. Pozostałe obostrzenia zostają utrzymane do 14 lutego. Do tego czasu nauka będzie odbywać się w dotychczasowym trybie.

  "[Otwarcie sklepów w galeriach handlowych, a także galerii sztuki i muzeów] to są te dwie zmiany, które będą obowiązywały od 1 lutego" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że rząd przychylił się do wniosku przedsiębiorców o zniesienie od przyszłego poniedziałku godzin seniora.

  Pozostałe obostrzenia zostają przedłużone do 14 lutego. Utrzymany zostaje zakaz zgromadzeń, imprez, restauracje mogą przygotowywać żywność na wynos i w dowozie, hotele pozostają zamknięte dla podróży służbowych (wyjątki dla medyków i w przypadkach związanych z infrastrukturą krytyczną) zamknięte pozostają stoki, siłownie i kluby fitness (infrastruktura sportowa jest tylko dla uprawiających sport zawodowo).

  Osoby przyjeżdżające do Polski będą miały obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny.

  Sklepy w galeriach handlowych były zamknięte od 28 grudnia.

  (ISBnews)

   

 • 18.01, 17:37Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Rząd powoła pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych, który zajmowałby się koordynacją działań, mających na celu napływ inwestycji na terytorium RP, a także działaniem na rzecz poprawy warunków takich inwestycji, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem ma być sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki.

  Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw i weszło wżycie.

  "Działalność pełnomocnika będzie skutkować zwiększeniem poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, a co za tym idzie – wzrostem gospodarczym oraz spadkiem bezrobocia" – napisano w uzasadnieniu.

  Ze względu na fakt, że kwestie związane ze wspieraniem napływu inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki […] rolę pełnomocnika będzie pełnił sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, podano także.

  Minister właściwy do spraw gospodarki jest również odpowiedzialny za realizację Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

  Wskazano, że zgodnie z obecnym stanem prawnym na proces inwestycyjny składa się zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany – od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania.

  "Nie bez znaczenia dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce są zachęty fiskalne oraz wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty, zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania, współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów" – podkreślono.

  Pełnomocnik będzie ponadto uprawniony do nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, w celu nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi.

  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika, a także ewentualne wydatki związane z jego działalnością ma zapewniać urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

  (ISBNews)

 • 13.01, 12:14Senat za ustawą o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawę lokal za grunt, która ma ułatwić wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, a także wesprzeć samorządy gminne w realizacji polityki mieszkaniowej. Ustawa została przyjęta bez poprawek, głosami 99 senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

  Ustawa zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym może uzyskiwać zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Zgodnie z ustawą, mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z ustawą, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu (np. na drogę, żłobek, przedszkole) .

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Rozwiązania te mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 14:59Rząd przyjął nowelizację nt. kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z programu dotyczącego finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r. będą mogły korzystać nowe podmioty.

  "Zaproponowane rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie liniami kolejowymi, które nie są obecnie eksploatowane lub posiadają niskie parametry użytkowe. Zmiany wpisują się w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. 'Polski powiatowej', wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są następujący zarządcy: PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" oraz CARGOTOR. Po zmianie, z programu będą mogły także korzystać podmioty wykonujące zadania zarządcy, którym przekazane zostaną określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK, wyjaśniono.

  "W takim przypadku, szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem infrastruktury. PKP PLK SA po przekazaniu odcinka linii kolejowej (linii kolejowej), otrzyma dofinansowanie zmniejszone o dotychczasowe środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy dotyczącymi przekazywanej infrastruktury kolejowej. Środki te otrzyma nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej. Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom będzie dotyczyło przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej" - czytamy dalej.

  Ponadto wprowadzono stałe dodatkowe dofinansowanie dotychczasowego beneficjenta programu - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w kwocie 6 mln zł rocznie.

  W programie uwzględniono również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK SA pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP Telkol.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:45Prezydent podpisał nowelę dot. Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu zwiększenie dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych o 3 mld zł oraz rozszerzenie jego zadań. Przedmiotowa ustawa rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z funduszu, o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (zadania obwodnicowe) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie)" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa określa także podstawowe zasady dotyczące ustalania wysokości dofinansowania, które mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań obwodnicowych i zadań miejskich. Przewiduje się, że w przypadku obydwu kategorii zadań jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszu do wysokości 80% kosztów realizacji danego zadania, podano również.

  Wprowadza się przy tym ograniczenie, zgodnie z którym wysokość dofinansowania przyznanego na dane zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł, a zadania miejskiego - 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ustali minister właściwy do spraw transportu. Przedmiotowa ustawa umożliwia wojewodzie w ramach środków na zadania powiatowe i gminne ogłaszania odrębnego naboru na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Ustawa określa procedurę ogłaszania i przeprowadzania przez ministra właściwego do spraw transportu naboru na dofinansowanie zadań obwodnicowych oraz zadań miejskich, wynika także z komunikatu.

  Ustawa zmienia nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, podsumowano.

  Nowela wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:44Prezydent podpisał nowelę dot. realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu umożliwienie zakładającemu lotnisko użytku publicznego, zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystania z rozwiązań przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471), dalej zwanej "specustawą lotniskową", po dniu 31 grudnia 2020 r. Ustawa wydłuża termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogą złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 r." - czytamy w komunikacie. 

  Nowelizacja zakłada, że inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego, natomiast przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.

  Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, podano również.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 08:42Prezydent podpisał pakiet mieszkaniowy  

  Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MPRiT). Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19.

  "Dostęp do mieszkania to jedno z podstawowych dóbr związanych z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Pakiet mieszkaniowy zawiera szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskiego społeczeństwa. Moc pakietu mieszkaniowego została ujęta w różnych, uzupełniających się rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb gmin, obywateli i rynku. Przed nami jeszcze kilka ważnych ustaw, a w nich takie rozwiązania, jak:  lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu oraz prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

  Efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT to m.in.: wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) – obecne TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM, powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - o wartości 1,5 mld zł - jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19.

  Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym oraz komunalnym to m.in. również wyższe granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%); wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania; zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80% kosztów nowych inwestycji).

  "BGK od lat wspiera budownictwo socjalne, komunalne, społeczne i spółdzielcze. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie BGK od lat wspiera budownictwo socjalne, komunalne, społeczne i spółdzielcze. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie" - powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 08:00Senat przyjął specustawę lotniskową bez poprawek  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek tzw. specustawę lotniskową, wydłużającą termin korzystania z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r. Za nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego głosowało 98 senatorów, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej do końca 2025 r.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie tego terminu było konieczne ze względu na kryzys, który dotknął branżę lotniczą z powodu pandemii COVID-19. Jak wskazują prognozy analityków, z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r. ma być możliwe dopiero w 2024 r., o ile zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

  Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. ma pozwolić na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

  Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:59Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. Poprawki uchylają m.in. dodatkowe przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, by zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu niektórych pojazdów, mógł stanowić na niej zakaz ruchu tych pojazdów.

  Za nowelizacją opowiedziało się 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z przyjętych poprawek uchyla dodatkowe przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 ton, albo powyżej 8 ton, mógł stanowić na niej zakaz ruchu takich pojazdów.

  Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny i korygujący.

  Nowela stanowi wdrożenie dostosowanie przepisów do norm unijnych, dotyczących udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, regulowanych przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium UE maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

  Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w takich ruchu pojazdów, a straż miejska i gminna kontrolować, czy przepisy nie są łamane. Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na: drogach publicznych w transeuropejskiej sieci drogowej; drogach krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu; drogach publicznych wybudowanych lub przebudowanych z udziałem środków z budżetu UE.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:58Senat za utrzymaniem nazwy Fundusz Dróg Samorządowych  

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładającej m.in. zwiększenie inwestycji drogowych, w tym budowę obwodnic oraz budowę  i remont dróg w największych miastach. Poprawki zakładają m.in. utrzymanie nazwy Funduszu Dróg Samorządowych (i niezmienianie jej na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz obniżenie rezerwy w ramach zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 99 senatorów, jeden był przeciwny.

  Większość wprowadzonych do nowelizacji poprawek zmierza do tego, aby dotychczasowy Fundusz Dróg Samorządowych nie zmienił nazwy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Jedna z poprawek natomiast obniża wysokość rezerwy w ramach środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań "obwodnicowych" z 5% do 1%.

  Nowelizacja zakłada, że środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) mają zostać zwiększone o 3 mld zł. Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te ma zostać przekazane ok. 2 mld zł.

  Zgodnie z założeniami, tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

  Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotychczas Funduszu Dróg Samorządowych) ma być finansowana także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

  Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

  Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych, w tym inwestycje: wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa), poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania) czy skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

  Dofinansowanie przekazywane z Funduszu na zadania obwodnicowe i miejskie ma zostać zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025-2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Środki te mają zostać zabezpieczone w budżecie i w roku 2020 oraz latach  2025-2028. W roku 2020 r. środki Funduszu zostały zasilone dotacją z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł na podstawie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

   (ISBnews)

   

 • 17.12, 07:52Sejm przyjął ustawę dot. rozliczania lokali w cenie nieruchomości 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. Za ustawą opowiedziało się 436 posłów, nikt nie był przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

  Przed przyjęciem ustawy posłowie odrzucili poprawkę, określającą że inwestor, budujący na gruncie gminnym miałby przekazywać gminie co najmniej 35% lokali. Jednocześnie posłowie przyjęli poprawki o charakterze doprecyzowującym.

  Celem regulacji, która adresowana jest nie tylko do sektora rynkowego, ma być wsparcie budownictwa komunalnego, budownictwa czynszowego i budownictwa społecznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej. Do osiągnięcia średniej unijnej brakuje 1,7 mln mieszkań.

  Ustawa zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym może uzyskiwać zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Zgodnie z projektem, mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu jest przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

  Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 12:20Skuza z MF: 6,6 mld zł dla PFR w ustawie okołobudżetowej trafi na mieszkalnictwo 

  Warszawa, 16.12.2020 (ISBnews) - Kwota 6,6 mld zł zarezerwowana w ustawie okołobudżetowej dla Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) ma być w głównej mierze przeznaczona na rozwój programu mieszkaniowego, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Jeżeli chodzi o kwoty środków, o których mówimy, to te środki mają być w głównej mierze przeznaczone na rozwój programu mieszkaniowego poprzez finansowanie z wykorzystaniem instytucji funduszy inwestycyjnych" - powiedział Skuza w Senacie, odpowiadając na pytanie o przeznaczenie środków, zarezerwowanych dla PFR.

  Poprawka, dotycząca przyznania Polskiemu Funduszowi Rozwoju 6,6 mld zł została wprowadzona do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w trakcie prac sejmowych.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 17:28Sejm skierował projekt dot. rozliczania lokali w cenie nieruchomości do komisji 

  Warszawa, 15.12.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej.

  Celem planowanej regulacji, która adresowana jest nie tylko do sektora rynkowego, ma być wsparcie budownictwa komunalnego, budownictwa czynszowego i budownictwa społecznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.

   "W naszym kraju w ubiegłym roku oddano do użytku 207 tys. mieszkań. Do osiągniecia średniej unijnej brakuje nam 1,7 mln mieszkań, co w założonej w Narodowym Programie Mieszkaniowym perspektywie 10 lat pozwala obliczyć, że rocznie potrzebujemy 170 tys. mieszkań. Ten poziom na pewno zostanie osiągnięty ze względu na to, że wiemy, że w roku 2020 ten wskaźnik będzie jeszcze wyższy niż te 207 tys." – powiedziała w Sejmie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

  "Program lokal za grunt powoduje takie odblokowanie nieruchomości, które do tej pory nie były przez gminy wykorzystywane ze względu na […] bardzo duże koszty inwestycyjne" – podkreśliła Kornecka.

  Projekt zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Kornecka zaznaczyła, że "w całym projekcie chodzi o to, żeby deweloper rozliczał się z gminami bez naliczania marży".

  Zgodnie z projektem mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu jest przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

  Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  Zaproponowane rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  W latach 2015-2019 nastąpił wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. - 147,2 tys., zaś w 2019 r. - 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40%. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej.

  Jednocześnie według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)  w 2018 r. w zasobie gmin znajdowało się 28 3089,6 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego 45,2% powierzchni była uzbrojona. W 2018 r. gminy przekazały inwestorom 874,6 ha gruntów ze swojego zasobu pod budownictwo mieszkaniowe. Największą powierzchnię przekazano pod budownictwo jednorodzinne (81,7%).

   (ISBnews)