ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.07, 18:54Sejm poparł nowelizację wzmacniającą kontrolę nad zarządzaniem nieruchomościami 

  Warszawa, 08.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, zakładającą wzmocnienie kontroli wojewody nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

  Za nowelą opowiedziało się 236 posłów, 164 było przeciwnych, wstrzymało się 38.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek, w tym m.in. dot. przepisów przejściowych.

  Nowelizacja zakłada zwiększenie m.in. nadzór wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez organy powołane do realizacji tego zadania (zleconego przez administrację rządową).

  Nowela zakłada, że wzmocniony ma zostać nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania, jako zlecone przez administrację rządową. W praktyce ma nastąpić powrót do formuły sporządzanych przez starostów planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów - w miejsce, przyjmowanej na szczeblu centralnym, Polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

  Zgodnie z nowelą, wojewoda będzie mógł zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także zobowiązać starostę do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Starosta ma zostać natomiast zobowiązany do przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel (wyrazić opinię w tej sprawie).

  Wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, co umożliwi mu podejmowanie działań i niezbędnych rozstrzygnięć wobec nieruchomości Skarbu Państwa należących do zasobu, którym gospodaruje starosta. Będzie mógł także podejmować w stosunku do nieruchomości czynności w imieniu Skarbu Państwa w sytuacji, gdy nie podejmuje ich starosta - pomimo przyznanych ustawą uprawnień i przekazanych środków finansowych na zadania zlecone przez administrację rządową.

  Usprawniony ma zostać proces gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,  m.in. poprzez dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które musi ponosić jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 08.07, 10:28Projekt dot. odbudowy Pałacu Saskiego zakłada 2,45 mld zł kosztów w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 08.07.2021 (ISBnews) - Koszt przedsięwzięcia, którego celem jest odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej szacowany jest na blisko 2,45 mld zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie zabudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

  Projekt został skierowany do Sejmu przez prezydenta RP. 

  "Projektowane rozwiązania zostaną sfinansowane ze środków budżetu Państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przewiduje się, że łączny koszt przedsięwzięć realizowanych na podstawie projektowanych przepisów wyniesie na przestrzeni 10 lat około 2 453 230 000 zł" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zaplanowano, że w roku 2021 ma to być  kwota 20,42 mln zł, w 2022 r. - 77,98 mln zł, w 2023 r. - 96,13 mln zł, w 2024 r. - 160,39 mln zł, w 2025 r. - 461,77 mln zł, w 2026 r. - 673,28 mln zł, w 2027 r. - 524,93 mln zł, w 2028 r. - 368,73 mln zł, w 2029 r. - 38,7 mln zł oraz w 2030 r. - 30,9 mln zł.

  Podkreślono, że środki te uwzględniają także finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi, nadzoru i kontroli nad działalnością spółki, a także kosztów obsługi Rady Odbudowy. Nie przewiduje się zaangażowania w finansowanie tych przedsięwzięć środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  "Należy jednak podkreślić, że ze względu na skalę inwestycji oraz przewidywane zaangażowanie w jej realizację znacznej liczby podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, nie można wykluczyć, że związane z tym efekty ekonomiczne wpłyną pozytywnie na budżety samorządowe" - podano także.

  Inwestorem w przedsięwzięciu związanym z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie będzie Skarb Państwa, który w celu przygotowania i realizacji inwestycji utworzy spółkę celową. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu w niej udziałów złoży w imieniu Skarb Państwa minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Zarząd spółki ma składać się z nie więcej niż trzech osób, a rada nadzorcza - z sześciu. W skład rady nadzorczej ma wejść po jednym przedstawicielu wskazanym przez prezydenta, premiera, ministra finansów oraz prezydenta miasta Warszawy, a także dwóch przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.  

  "Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na sytuację mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Osiągnięcie celów gospodarczych projektu ustawy związane będzie z ożywieniem gospodarczym biorąc pod uwagę skalę planowanych przedsięwzięć oraz przebieg procesów inwestycyjnych", podsumowano.

  (ISBnews)

 • 07.07, 15:55MRPiT wniósł do wykazu prac rządu projekty bonu mieszkaniowego i domów do 70 m2 

  Warszawa, 07.07.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) złożyło wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dwóch projektów ustaw, dotyczących bonu mieszkaniowego i gwarancji spłaty kredytów hipotecznych oraz budowy mieszkań bez formalności do 70 m2, poinformowała wiceminister Anna Kornecka.

  "Wczoraj wnieśliśmy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dwa projekty ustaw w ramach #Polski Ład, dotyczące bonu mieszkaniowego i gwarancji spłaty kredytów hipotecznych oraz domu bez formalności do 70 m2" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej, cytowana na profilu resortu na Twitterze.

  Zaprezentowany w połowie maja program społeczno-gospodarczy "Polski Ład" zakłada m.in. wprowadzenie gwarancji państwa dla wkładu mieszkaniowego do 100 tys. zł oraz umożliwienie wznoszenia budynków jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia. Zapowiadano wówczas, że bon mieszkaniowy przyznawany będzie w wysokości uzależnionej od liczby członków gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci oraz osób z niepełnosprawnością.

  Zakładano dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny.

  - Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających własnego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (partycypacja w TBS/SIM) albo spółdzielni mieszkaniowej (wkład mieszkaniowy w SM), od których wynajmowane/nabywane będzie mieszkanie. Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwo bez dzieci - 10 tys. zł, małżeństwo z jednym dzieckiem - 25 tys. zł, z dwojgiem - 40 tys. zł. 

  - Rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany byłby gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Ten rodzaj bonu mógłby zostać przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniosłaby 100 tys. zł. Kwota ta byłaby dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

  Jak wynika z deklaracji rządu, większość projektów, zaproponowanych w ramach "Polskiego Ładu" ma zostać przyjęta przez Sejm jeszcze w tym roku i wejść w życie od 2022 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 06.07, 16:30MRPIT: Posiedzenie zespołu ws. projektu polskich REIT- ów zaplanowano na 26 VII 

  Warszawa, 06.07.2021 (ISBnews) - Międzyresortowy Zespół ds. opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w nieruchomości rozpoczyna prace nad projektem ustawy o podmiotach typu REIT w Polsce inwestujących w najem nieruchomości, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Szefową zespołu została wiceminister Anna Kornecka, zaś pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na 26 lipca br.

  Prezentacja najbardziej istotnych aspektów przyszłej regulacji, która będzie wynikiem pracy Zespołu, stanowić ma otwarcie publicznej dyskusji o polskich REIT-ach, występujących w tworzonej ustawie prawdopodobnie pod nazwą FIN-ów, czyli Firm Inwestujących w Nieruchomości.

  "Opracowanie modelu polskich REIT-ów, wymaga odpowiedzi na szereg pytań i doprecyzowania najbardziej ważnych obszarów. Dlatego w najbliższym czasie będziemy regularnie konsultować i wypracowywać wspólnie z biznesem rozwiązania, które pozwolą nam podjąć ostateczne decyzje na temat formy prawnej, dopuszczalnych grup inwestorów oraz przedmiotów inwestycji, w które będą mogły inwestować FIN- y" - powiedziała przewodnicząca zespołu wiceminister Anna Kornecka, cytowana w komunikacie.

  Jak podkreśliła, kluczowe dyskusje będą toczyły się wokół formy opodatkowania oraz monitorowania i nadzoru nad podmiotami działającymi na mocy ustawy. 

  Jak wskazano, już na etapie prekonsultacji swoje opinie na temat charakterystyki polskich REIT-ów wnieśli przedstawiciele MF, KNF, NBP, BGK, ZBP, Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia REIT Polska, PINK oraz Fundacji Rynku Najmu. 

  Duża część uwag dotyczy kwestii charakterystyki funkcjonalnej FIN-ów, w tym rodzajów aktywów, w które będą mogły one inwestować. Kwestie te stanowiły największe różnice również między wcześniejszymi projektami ustaw. Większość dotychczas zaangażowanych podmiotów zgadza się, że FIN-y powinny móc inwestować we wszystkich sektorach nieruchomości - biurowym, handlowym, usługowym, logistycznym oraz w mieszkania na wynajem, podano także. 

  MRPiT wskazało, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy dotychczas występujące na rynku zamknięte fundusze inwestycyjne będą mogły zmienić swoją formę na FIN oraz jaki będzie minimalny poziom kapitału zakładowego.

  "Na etapie prekonsultacji z jednej strony zgłaszany był postulat, że REIT-y powinny dysponować wysokim kapitałem własnym o wartości zgodnej z regulaminem GBP (60 mln zł), co miałoby pozwolić na rozwinięcie odpowiedniej skali działalności, a przez to gwarantować osiągnięcie odpowiednich zysków i wypłatę dywidendy inwestorom. Z drugiej strony w celu swoistej zachęty do tworzenia FIN-ów, należałoby unikać stawiania zbyt wysokich wymagań na starcie ich działalności" - czytamy dalej. 

  Swoje powołania do zespołu otrzymali już przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

  (ISBnews)

 • 01.07, 13:32MRPiT: Właściciele nieruchomości mają obowiązek deklaracji źródła ciepła 

  Warszawa, 01.07.2021 (ISBnews) - Właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych oraz właściciele lokali usługowych mają od dzisiaj obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i polityki społecznej Anna Kornecka. Dla źródeł ciepła, uruchomionych przed 1 lipca - deklarację należy złożyć w ciągu 12 miesięcy, w przypadku źródeł uruchamianych od 1 lipca - w ciągu 14 dni.

  "Za 40% emisji CO2 w naszej atmosferze odpowiadają budynki, a połowa z nich to właśnie budynki mieszkalne i dlatego bardzo zależy nam na tym, aby stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza, z ubóstwem energetycznym i sprawić, aby te nasze budynki były niskoemisyjne. I temu właśnie ma służyć uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Obowiązek złożenia deklaracji będą mieli wszyscy właściciele i zarządcy budynków, którzy posiadają samodzielne źródło ciepła o mocy 1 MW. Jeżeli źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca, na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, natomiast ci, którzy do tego systemu dopiero dołączą - mają 14 dni.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji ZONE, realizowanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat - do sierpnia 2023 r. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, w tym m.in.  zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzacja budynków czy wpis do rejestru uprawnionych.

  "E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, by tworzyły łatwy, przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli, przedsiębiorców i jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowane informacje dla administracji" - podkreśliła Kornecka.

  Przypomniała, że dotychczas przeprowadzono pilotaż w kilku polskich gminach, jak np. Skawina czy Wielka Wieś,  które - jak powiedziała - deklaracje o źródle ciepła zbierały własnym sumptem i na własne potrzeby.

  P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GUNB) Dorota Cabańska podkreśliła, że stworzenie systemu pozwoli na zebranie ustandaryzowanych danych na terenie całego kraju, by na ich podstawie przygotowywać odpowiednie polityki, nakierowane na redukcję emisji.

  Deklaracje można złożyć elektroniczne przez stronę internetową GUNB bądź przez formularz składany w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla lokalizacji budynku.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 10:36Rząd planuje w III kw. uchwałę ws. przedsięwzięć w związku z CPK do 2030 r. 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie Planu zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) do 2030 roku w celu usprawnienia koordynacji prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie Inwestycji i transportowych Inwestycji towarzyszących oraz zapewnienie komplementarności pod kątem parametrów i terminów realizacji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały ws. planu przedsięwzięć w zawiązku z budową CPK planowane jest na III kw.

  "Dokonano w nim zestawienia planowanych inwestycji należących do ww. kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od Inwestora. Przyczyni się to także do zachowania spójności planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021-2027 programów wieloletnich" - czytamy w wykazie.

  Dokument zawiera przedsięwzięcia poszczególnych inwestorów niezależnie od zakładanego źródła finansowania (środki krajowe, dofinansowanie UE itp.).

  W Planie zamierzeń państwa CPK przedstawione zostały zasady doboru projektów oraz mapy, pokazujące wyniki modelowania multimodalnej sieci transportowej, uwzględniającej planowane inwestycje, czytamy dalej.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 16:00 Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. społecznych agencji najmu 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zakładającej wprowadzenie społecznych agencji najmu, które zajmowałyby się dzierżawą i najmem nieruchomości, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą samorządom w szerszym zakresie zaspokajać potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnych, wykorzystując przy tym współpracę ze społecznymi agencjami najmu i właścicielami mieszkań przeznaczonych na wynajem" - czytamy w komunikacie. 

  Celem ustawy jest pomoc wynajmującym w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19, która - jak podają projektodawcy - doprowadziła do nadpodaży mieszkań na wynajem, powodując zahamowanie dotychczas prężnie rozwijającego się rynku najmu, podano także. 

  Ustawa zakłada wprowadzenie modelu pośrednictwa mieszkaniowego w formie społecznych agencji najmu (SAN) narzędzia realizacji gminnych polityk mieszkaniowych. SAN-y mają być podmiotami działającymi na rzecz tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej - dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę, tj. spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy.

  SAN-y będą mogły działać w formie: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których gmina lub gminy dysponują udziałem większościowym, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych.

  Ustawa wprowadza szereg zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT z tytułu usług w zakresie dzierżawy nieruchomości na rzecz SAN.

  Najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start realizowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 13:54Kornecka z MRPiT: Cyfryzacja kolejnych procedur budowlanych - od 1 lipca 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Kilka kolejnych procedur budowlanych, w tym możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem zagospodarowania oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie dostępnych elektronicznie od 1 lipca, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Korecka. Łącznie dostępne będą 23 procedury online.

  "Od 1 lipca będziemy mieć 23 procedury online, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z elektroniczną wersją projektu" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i cyfrowym projektem budowlanym dodane zostają inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu.

  Ponadto w formie elektronicznej będzie można złożyć zgłoszenie z projektem, ale także organy administracji architektoniczno-budowlanej będą mogły w formie elektronicznej złożyć wniosek do ministra o odstępstwo od warunków technicznych z danymi inwestora.

  Od 1 lipca zmienione zostaną także zmienione co do zakresu i formy projektu budowlanego.

  "Będzie obowiązywała elektroniczna formuła, a projektanci będą mogli go sporządzić w formie pliku cyfrowego, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisać podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym, albo profilem zaufanym" - podkreśliła wiceminister.

  Zapowiedziała dalsze prace nad cyfryzacją kolejnych procedur, nad dalszym rozwojem serwisu e-budownictwo i przekształceniem go w portal dostępny dla wszystkich usług związanych z budownictwem. W przyszłości miałby obejmować m.in. elektroniczny dziennik budowy, elektroniczną książka obiektu budowlanego, elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane i Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.

  Trwa też budowa interfejsu, który ma na celu zintegrowanie aplikacji e-budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi, wykorzystywanymi w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej.

  "Już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają w systemie dane inwestorów, dane pełnomocników i dane nieruchomości. Nie będą już musieli tych danych wprowadzać ręcznie" - zaznaczyła.

  W administracji architektoniczno-budowlanej na potrzeby obsługi procedury wydawania pozwolenia na budowę zużywanych jest ponad 20 tys. ton. papieru rocznie. Organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat.

  Cyfryzacja ma przyczynić się także do obniżenia kosztów najmu dodatkowych przestrzeni magazynowych.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 14:56Senat za nowelą dot. społecznych agencji najmu nieruchomości bez poprawek 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zakładającą wprowadzenie społecznych agencji najmu, pośredniczących między właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, które nie są gotowe do wynajmu na zasadach komercyjnych.

  Nowelę bez poprawek poparło 50 senatorów, 48 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wykorzystanie nadpodaży mieszkań na wynajem na cele społeczne. Społeczne agencje najmu (SAN) specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu.

  Zgodnie z nowelizacją, społeczną agencją najmu będzie mógł zostać podmiot, który prowadzi dzierżawę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli. Chodzi także o wynajmowanie tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy).

  Forma prawna społecznej agencji najmu to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w których gmina albo gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, fundacja, stowarzyszenie lub spółdzielnia socjalna. Aby SAN mogła prowadzić działalność na terenie gminy, konieczne jest zawarcie przez gminę umowy na okres pięciu lat.

  W umowie ma zostać określona liczba lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zasady współfinansowania przez gminę działalności, zasady sprawozdawczości, podziału odpowiedzialności za ewentualne nieuregulowane należności i inne potrzebne elementy. Umowy pomiędzy gminą czy gminami a SAN będą mogły być przedłużane o kolejne pięcioletnie okresy.

  Warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową agencji. Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN ma być zwolniona z podatku VAT. Natomiast najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start.

  Formuła SAN ma stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego i według założeń ma przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego.

  Według różnych szacunków - jak podkreślono w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu - na rynku mieszkań na wynajem znajduje się od 600 tys. do 1,2 mln mieszkań.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć w II kw. projekt ustawy dot. nadzoru nad farmami offshore 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt ustawy zawierającej rozwiązania w zakresie nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma obejmować system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową (oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd) określonych w ustawie wymagań na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury.

  "Projektowane przepisy określają m.in. zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe), których spełnianie będą potwierdzać certyfikaty wydawane przez uznaną organizację, to jest: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji. Projektowane przepisy określają również zakres czynności nadzorczych wykonywanych przez uznaną organizację w celu wydania określonego certyfikatu dla morskiej farmy wiatrowej" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane przez organizacje uznane przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, które na podstawie projektowanych przepisów będą mogły uzyskać upoważnienie do realizacji zadań w opisanym powyżej zakresie.

  "Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowych inwestycji, ich liczbę, rozmiar oraz złożoność, sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad ich realizacją bezpośrednio przez właściwe organy administracji państwowej wymagałoby znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością zatrudnienia bardzo licznej grupy wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem, energetyką i elektrotechniką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. Natomiast zgodnie z regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie obowiązek zapewnienia nadzoru uznanej organizacji nad budową i eksploatacją morskiej farmy wiatrowej będzie leżał po stronie inwestora" - czytamy dalej w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 16:52Prezydent podpisał nowelę KPC dot. sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji 

  Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw, które regulują kwestie m.in. sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęte zmiany KPC wprowadzają regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązanie powyższe ma stanowić element cyfryzacji usług publicznych" - czytamy w komunikacie.

  Przyjęte rozwiązania zakładają, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywałaby się na wniosek wierzyciela i byłaby przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

  Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni, a przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

  Z uwagi na konieczność wdrożenia stosownego systemu, jak też opracowania aktów wykonawczych, przyjęto, że nowe przepisy w omawianej części powinny wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, czytamy dalej.

  Ponadto przepis przejściowy uchwalonej ustawy określa, iż w okresie roku od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to możliwe.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 15:48Lewiatan: Spółka publiczna najlepszą formą prawną dla REIT-ów 

  Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Najbardziej odpowiednią formą prawną dla REIT-ów czyli spółek inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, byłaby spółka akcyjna, notowana na GPW, uważa Konfederacja Lewiatan. Prace nad projektem ustawy o REIT-ach ma rozpocząć powołany niedawno zespół międzyresortowy.

  "Forma prawna REIT-ów, czyli spółek inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, powinna zapewnić transparentność, bezpieczeństwo, ale i elastyczność oraz dostępność dla inwestora. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłaby spółka akcyjna z wymogiem notowania na rynku regulowanym (GPW), tj. spółka publiczna" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan Adriana Zwolińskiego, można wskazać kilka zalet takiej formy prawnej. 

  "Jest bardziej przystępna oraz nieobarczona wysokim progiem wejścia dla inwestora indywidualnego. Jest też atrakcyjną formą pozyskania kapitału. Ponadto instytucje prawne oraz przepisy organizacyjne dotyczące  bezpieczeństwa obrotu giełdowego (w tym obowiązki informacyjne), czy też środowisko standardów na GPW w formie ładu korporacyjnego zwiększają bezpieczeństwo inwestowania" - podkreślił Zwoliński, cytowany w komunikacie.

  W jego ocenie, także "z perspektywy praktycznej spółka publiczna jest względnie łatwą formą do legislacyjnego zastosowania jeśli chodzi o REIT-y".

  Przed kilkunastoma tygodniami został powołany specjalny międzyresortowy zespół, który rozpocznie prace nad ustawą o REIT-ach. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT-y, jako FINN-y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), nie został przyjęty przez Sejm.

  Krytycznie wobec REIT-ów wypowiadał się dotychczas Narodowy Bank Polski. W ocenie NBP, biorąc pod uwagę sytuację w polskim sektorze nieruchomości, plany wprowadzenia do polskiego prawa instytucji tzw. REIT-ów mogą generować ryzyko dla stabilności sektora finansowego oraz gospodarstw domowych, które jako niedoświadczeni inwestorzy będą narażone na utratę oszczędności. NBP już wcześniej krytycznie oceniał włączenie do projektu ustawy nieruchomości komercyjnych, a także wprowadzanie REIT-ów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, bo - w ocenie banku centralnego - spowoduje to dalszy wzrost cen.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 16:56Prezydent podpisał ustawę o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

  Warszawa, 09.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, której celem jest poprawa ochrony nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie efektywnej ochrony nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami, a w szczególności podniesienie bezpieczeństwa środków pieniężnych wpłaconych na mieszkaniowe rachunki powiernicze (MPR) na wypadek upadłości dewelopera, nierozpoczęcia przez niego inwestycji czy nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności mieszkania lub domu jednorodzinnego albo ich części ułamkowej, a także w razie upadłości banku prowadzącego MPR" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa modyfikuje obowiązujące obecnie instytucje oraz wprowadza nowe rozwiązania.

  Umożliwia objęcie ustawą wszystkich umów, na podstawie których deweloper może zobowiązać się do ustanowienia praw wynikających z umowy deweloperskiej. Określa, iż katalog środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę tworzą otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, przy czym bez względu na wybrany rodzaj rachunku deweloper będzie miał obowiązek odprowadzać składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny;

  Doprecyzowano zasady zawierania przez dewelopera z bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i określono zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, przesłanek wypowiedzenia przez bank umowy o prowadzenie MRP oraz związanych z tym obowiązków banku, a także obowiązków dewelopera w sytuacji ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

  Ustawa określa obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, m.in. w zakresie sporządzenia i doręczenia prospektu informacyjnego oraz koniecznych informacji, które musi deweloper zawrzeć w prospekcie informacyjnym.  Wprowadza także przepisy, regulujące umowę rezerwacyjną (umowa taka będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności a wysokość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu lub domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym).

  Ustawa zawiera doprecyzowanie treści i przedmiotu umowy deweloperskiej oraz rozszerzenie katalogu przypadków odstąpienia przez nabywcę od zawartej umowy deweloperskiej, doprecyzowanie przepisów dotyczących instytucji odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zakłada także utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) jako istotnego elementu komplementarnego systemu ochrony środków wpłacanych przez nabywców.

  DFG stanowić będzie wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zapewniał jego obsługę; jego celem będzie gwarantowanie zwrotu środków wpłaconych przez nabywcę w określonych w ustawie przypadkach. DGF będzie finansowany przede wszystkim ze składek uiszczanych przez deweloperów.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  - przepisów dotyczących utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

  - zmian w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmian w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.05, 15:10Sejm przyjął nowelę dot. społecznych agencji najmu nieruchomości 

  Warszawa, 28.05.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zakładającą wprowadzenie społecznych agencji najmu, pośredniczących między właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, które nie są gotowe do wynajmu na zasadach komercyjnych. Za nowelą głosowało 433 posłów, przeciw było - 4, a 10 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wykorzystanie nadpodaży mieszkań na wynajem na cele społeczne. Społeczne agencje najmu (SAN) specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu.

  Zgodnie z nowelizacją społeczną agencją najmu będzie mógł zostać podmiot, który prowadzi dzierżawę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli. Chodzi także o wynajmowanie tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy).

  Forma prawna społecznej agencji najmu to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w których gmina albo gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, fundacja, stowarzyszenie lub spółdzielnia socjalna. Aby SAN mogła prowadzić działalność na terenie gminy, konieczne jest zawarcie przez gminę umowy na okres pięciu lat.

  W umowie ma zostać określona liczba lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zasady współfinansowania przez gminę działalności, zasady sprawozdawczości, podziału odpowiedzialności za ewentualne nieuregulowane należności i inne potrzebne elementy. Umowy pomiędzy gminą czy gminami a SAN będą mogły być przedłużane o kolejne pięcioletnie okresy.

  Warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową agencji. Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN ma być zwolniona z podatku VAT. Natomiast najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start.

  Formuła SAN ma stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego i według założeń ma przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego.

  Według różnych szacunków - jak podkreślono w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu - na rynku mieszkań na wynajem znajduje się od 600 tys. do 1,2 mln mieszkań.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 26.05, 16:20Rząd ustali cenę max. za 1 m2 nieruchomości do programu mieszkaniowego 

  Warszawa, 26.05.2021 (ISBnews) - Rząd planuje określenie ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikowała się do programu mieszkaniowego w ramach Polskiego Ładu, wynika z informacji Kancelarii Premiera. W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł  (40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat.

  "Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu" - czytamy na profilu Kancelarii na Twitterze.

  Program "Mieszkanie bez wkładu" ma dotyczyć: transakcji na rynku pierwotnym, transakcji na rynku wtórnym bądź budowy domu jednorodzinnego. Ma być skierowany do młodych do 40. roku życia, do małżeństw i par z dzieckiem (lub spodziewających się dziecka) i do osób bez mieszkania.

  "Do skorzystania z programu #MieszkanieBezWkładu niezbędna jest zdolność kredytowa do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. @BGK_pl udziela gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł (max. do 40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat" - czytamy także.

  Jeśli w czasie spłaty gwarancji wkładu własnego, kredytobiorcom urodzi się kolejne dziecko państwo zapowiada spłatę części zobowiązań. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka - w wysokości do 20 tys. zł, w przypadku trzeciego dziecka - kolejne 60 tys. zł, a w przypadku czwartego dziecka - pozostałe 20 tys. zł ze 100 tys. zł  gwarancji, przypomniano.

  Jak zapowiadano wcześniej projekt regulacji ma trafić pod obrady Rady Ministrów jesienią tego roku. Rząd chce,  aby większość rozwiązań, przedstawionych w ramach Polskiego Ładu weszła  w życie od przyszłego roku.

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 12:37Gowin ogłasza rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych ws. Polskiego Ładu 

  Warszawa, 24.05.2021 (ISBnews) - Rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych w sprawie części gospodarczej, a przede wszystkim rozwiązań podatkowych programu społeczno-gospodarczego Polski Ład zapowiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Jednocześnie konsultacje dot. rynku pracy prowadzić będzie wiceminister Iwona Michałek, a konsultacje dot. budownictwa i OZE - wiceminister Anna Kornecka.

  "Dzisiaj chciałbym ogłosić rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych nad rozwiązaniami gospodarczymi, zawartymi w Polskim Ładzie, w szczególności nad rozwiązaniami podatkowymi. W najbliższym czasie te rozwiązania będziemy dyskutować na forum […] Rady Dialogu Społecznego. Również w najbliższym czasie planujemy spotkanie z panem ministrem Adamem Abramowiczem, rzecznikiem praw przedsiębiorców, oraz skupioną wokół niego Radą Przedsiębiorców" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

  "Także w najbliższym czasie spotkam się z Radą Przedsiębiorczości" - dodał.

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) planuje konsultacje dotyczące reform rynku pracy: pracy zdalnej, reformy instytucji ryku pracy, dyskusji nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Ma je prowadzić wiceminister w tym resorcie Iwona Michałek.

  Z kolei wiceminister Anna Kornecka będzie prowadzić konsultacje w zakresie bonu mieszkaniowego (gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł), budownictwa mieszkań bez pozwolenia (do 70 m2) oraz transformacji energetycznej.

  Rząd planuje przyjęcie projektów ustaw dotyczących głównych założeń programu społeczno-gospodarczego "Polski Ład" we wrześniu br. W ramach programu, planowane jest  zwiększenie składki zdrowotnej  do 7% PKB w 2027 r., składka od działalności gospodarczej miałaby być płacona liniowo od dochodu, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowego funduszu inwestycyjnego, dzięki emisji obligacji rozwojowych, wprowadzenie gwarancji państwa dla wkładu mieszkaniowego do 100 tys. zł, umożliwienie wznoszenia budynków jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku).

  Nakłady na realizację programu oszacowano maksymalnie 651,6 mld zł (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) w latach 2021-2030, średni roczny koszt ma wynieść 72,4 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 14:09Rząd chce obniżyć dla nowych inwestycji nakłady wymagane w zw. z pomocą publ. 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Rząd planuje obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz rozszerzenie terenów, na których minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą 10 mln zł na gminy graniczące z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, a także gminy graniczące z gminą, w której położone jest takie miasto średnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie noweli rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji planowane jest na II kw.

  "W związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 […] pojawia się groźba recesji gospodarczej. Dlatego też zachodzi konieczność wprowadzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną jak największej liczby przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy zamierzają rozpocząć realizację nowych inwestycji" - czytamy w wykazie.

  W nowelizacji rozporządzenia planowane jest:
  - obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje ma na celu pobudzenie aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorców,
  - obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców zamierzających realizować reinwestycje niezależnie od kategorii przedsiębiorstwa.
  - rozszerzenie terenów, na których wymagane są minimalne nakłady inwestycyjne w wysokości 10 mln na gminy graniczące z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, a także gminie graniczącej z gminą, w której położone jest takie miasto średnie.
  - zwiększeniu ze 122 do 139  ulegnie lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w związku z jej aktualizacją dokonaną na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 07:07Sejm poparł poprawki dot. obniżenia składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wbrew rekomendacji Komisji Infrastruktury, Sejm przyjął poprawkę, dotyczącą obniżenia składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1% w przypadku rachunku zamkniętego. Przyjął także poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. 

  Izba Niższa odrzuciła natomiast poprawkę zakładającą, że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu, a także przywróciła zapis, upoważniający bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów. Początkowo miało to być w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 2% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,2% w przypadku rachunku zamkniętego.

  Faktyczna wysokość stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

 • 19.05, 16:25Rząd przyjął kolejowy program przystankowy na l. 2021-2025 o wartości 1 mld zł 

  Warszawa, 19.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez ministra infrastruktury, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Budżet programu to 1 mld zł.

  "Rząd chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania obejmują:

  - Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna regionów poprzez: eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane; wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych; zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.

  - W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji - w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.

  - Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria: dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego; deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem; realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

  Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa, zakończono w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 14:45Gowin: MRPiT przygotowało projekt ustawy o bonie mieszkaniowym 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt ustawy o bonie mieszkaniowym, zakładający bezzwrotne wsparcie na wynajęcie bądź kupno mieszkania, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Bon ten stanowi jeden z instrumentów "Polskiego Ładu", jego wysokość ma zależeć od liczby osób w rodzinie.

  Wkrótce projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

  "Ten bon będzie przyznawany bez jakichkolwiek kryterium wieku, kryterium dochodowego, kryterium powierzchni. Tytułem przykładu rodzina z trójką dzieci otrzyma 100 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego. Będzie mogła te środki przeznaczyć czy to na udział w lokalu w spółdzielni w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, [...] będzie mogła także wykorzystać te środki na kupno mieszkania czy budowę domu" - powiedział Gowin podczas prezentacji programu.

  Bon mieszkaniowy przyznawany będzie w wysokości uzależnionej od liczby członków gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci oraz osób z niepełnosprawnością.

  Jak wynika z komunikatu MRPiT, przewidywane są dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny.

  • Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających własnego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (partycypacja w TBS/SIM) albo spółdzielni mieszkaniowej (wkład mieszkaniowy w SM), od których wynajmowane/nabywane będzie mieszkanie.

  Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwo bez dzieci - 10 tys. zł, małżeństwo z jednym dzieckiem - 25 tys. zł, z dwojgiem - 40 tys. zł. 

  • Rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany byłby gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Ten rodzaj bonu mógłby zostać przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniosłaby 100 tys. zł. Kwota ta byłaby dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

  "Rodzinny bon mieszkaniowy przysługiwać ma również w sytuacji, gdy członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2. Kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko" - czytamy w komunikacie.

  Bon mieszkaniowy ma być przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Bon można byłoby zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia - za opłatą - jego ważności o kolejny rok.

  Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące - w zależności od rodzaju bonu - na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, SM, dewelopera itd.).

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje także nad programem przeznaczonym dla osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących oszczędnościami na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Wstępne założenia przewidują, że gwarancja udzielana będzie do wysokości 40% wartości mieszkania, w przypadku gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania bez wkładu własnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Efektem takiego rozwiązania ma być zniesienie lub znaczne ograniczenie nakładanego na kredytobiorców obowiązku wniesienia wkładu własnego, podano także.

  (ISBnews)