Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.10, 16:55Rząd chce pełnego prawa do wakacji - do 400 tys. kredytu, warunk.- do 800 tys. w 2024 r. 

  Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przedłużenie wakacji kredytowych na przyszły rok dla wszystkich kredytobiorców, którzy pobrali kredyt do 400 tys. zł, a w przypadku gdy kwota kredytu była wyższa niż 400 tys. zł, ale niższa niż 800 tys. zł będzie z nich mógł skorzystać tylko ten kredytobiorca, u którego wydatki na pokrycie miesięcznej raty stanowią 50% dochodu jego gospodarstwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Proponuje się, aby zawieszenie spłaty na warunkach jakie obowiązywały w roku 2023 było możliwe także w roku 2024. W stosunku do obowiązujących regulacji proponuje się jednak wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł" - czytamy w wykazie.  

  Jak wskazano, kwotę tę ustalono na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiadającą średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, podlegającego zawieszeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

  "W przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 000 zł, ale nie wyższa niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, jednak w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50%" - podano także.

  Doprecyzowano, że badany dochód będzie średnim dochodem z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a nie dochodem z ostatniego miesiąca.

  Rozwiązanie takie jest odwzorowaniem warunków umożliwiających kredytobiorcy skorzystanie z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, uregulowanego w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

  Jak podkreślono w wykazie, "pomimo pierwszych wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżek stóp procentowych, warunki spłaty tych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu pozostają znacząco gorsze od tych, które obowiązywały w dniu ich udzielania oraz z jakimi na podstawie dostępnych wówczas prognoz, kredytobiorcy mogli się liczyć w latach następnych". Wobec powyższego zasadne stało się przedłużenie możliwości skorzystania z prawa do zawieszenia spłaty raty kredytu na kolejny rok, wskazano.

  (ISBnews)

 • 04.10, 10:14Buda: Przepisy likwidujące nadużycia budowlane mogłyby wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r. 

  Warszawa, 04.10.2023 (ISBnews) - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda rozważa ustalenie terminu wejścia w życie przepisów likwidujących nadużycia budowlane od 1 kwietnia 2024 r., wynika z wypowiedzi ministra. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  "Jest gotowe rozporządzenie. Komisja Europejska nie wniosła żadnych uwag i bardzo dobrze. Natomiast teraz tylko nad jedną rzeczą się zastanawiam. Jaką vacatio legis zachować w tej ustawie, czyli kiedy przepisy te miałyby wejść w życie" - powiedział Buda w radiu Plus.

  O odroczenie terminu wejścia w życie tych przepisów apelowała m.in. branża budowlana i deweloperzy.

  "Analizujemy czy ewentualnie niektóre przepisy w czasie troszeczkę odwlec, inne wprowadzić. Mam rozmowę również z przedstawicielami tych branż. W najbliższym czasie to rozporządzenie popiszę, ale chce być tutaj rozsądny i ta decyzja musi być bardzo wyważona" - podkreślił minister.

  Dopytywany jaki termin brany jest pod uwagę, powiedział: "Być może kwiecień jest brany pod uwagę, od 1 kwietnia [przepisy mogłyby wejść w życie]".

  Nowelizacja rozporządzenia zakłada m.in:

  - zmianę odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad cztery kondygnacje nadziemne od granicy działki;

  - wprowadzenie minimalnej odległości dla budynków produkcyjnych i magazynowych od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego;

  - wprowadzenie wymagania w zakresie dopuszczalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, zbliżonych do okien;

  - wprowadzenie obowiązku urządzenia terenu o powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach;

  - wymogi dla placów zabaw dla dzieci oraz odrębnych miejsc rekreacyjnych;

  - określenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego;

  - nałożenie obowiązku stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne (podobnie do wymagań między dwoma mieszkaniami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), a także niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród w przypadku wykonywania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych.

  (ISBnews)

 • 25.09, 08:39Rząd planuje zwiększenie środków na budowę obwodnic o 100 mln zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu programu budowy 100 obwodnic o 100 mln zł do 2026 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji uchwały ws. Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 planowane jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 o łącznie 0,1 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także.

  Wskazano, że dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych.

  (ISBNews)

 • 25.09, 08:16Rząd planuje zwiększenie środków na budowę dróg krajowych o 2,6 mld zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o 2,6 mld zł w latach 2023-2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Kolejna nowelizacja programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) planowana jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznie 2,6 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także

  Jak podkreślono, dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych na kontraktach ofertowanych przed 24 lutego 2022 r.

  Na początku września rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł.

  (ISBNews)

 • 20.09, 10:34Morawiecki: Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały 2024 r., z kryterium dochodowym 

  Warszawa, 20.09.2023 (ISBnews) - Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, z zastosowaniem kryterium dochodowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki

  "Decyzja w tej sprawie już jest. Przedłużamy wakacje kredytowe na cały przyszły rok. Będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, których stać na spłatę, niech spłacają" - powiedział Morawiecki w rozmowie z Polsat news.

  "Poleciłem opracowanie kryteriów dochodowych, które będą sprawiedliwe" - dodał premier.

  W sierpniu premier Mateusz Morawiecki informował, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września. Wcześniej nie wykluczał, że taka regulacja zawierałaby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 06.09, 12:57Prezydent podpisał nowelę ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

  Warszawa, 06.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Głównym celem ustawy […] jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych" – czytamy w komunikacie.

  Zmiany zaproponowane zostały w większości w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w RP.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w polegające w szczególności na:

  - wprowadzeniu skrótu "inwestycje strategiczne" dla obszernego katalogu przedsięwzięć;

  - wprowadzeniu, już na początkowym etapie postępowania, obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile został uchwalony,

  - uzupełnieniu przepisów, które regulują obowiązek badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim),

  - wyłączeniu z obowiązku badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla urządzeń infrastruktury technicznej objętych pracami budowlanymi w celu usunięcia kolizji z planowaną do realizacji inwestycją strategiczną, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów na dalszym etapie procesu inwestycyjnego nie ma konieczności zachowania zgodności z tym planem;

  - umożliwieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamiast karty informacyjnej przedsięwzięcia będzie składać się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

  - umożliwieniu prowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko podczas ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach wydawania decyzji inwestycyjnych, doprecyzowaniu momentu zakończenia konsultacji z państwem narażonym oraz nałożeniu obowiązku przekazania stronie narażonej przetłumaczonych dokumentów,

  - dodaniu działu VA – Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych, który przewiduje szczególną procedurę zwolnienia danego przedsięwzięcia z wymogów dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

  Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje inny termin ich wejścia w życie.

  (ISBnews)

 • 06.09, 09:20Soboń z MF: Na rewitalizację bloków trafi 5 mld zł w 2024, po 1 mld zł w kolejnych latach 

  Warszawa, 06.09.2023 (ISBnews) - Rząd zakłada, że na zapowiadany program rewitalizacji bloków mieszkalnych trafi 5 mld zł w roku 2024 r. i po ponad 1 mld zł rocznie w kolejnych latach, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. W jego ocenie, program mógłby być prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  "Zakładamy, że w pierwszym roku będzie to nie mniej niż 5 mld zł . […] Myślę sobie, że po tym pilotażowym roku, kiedy będziemy wiedzieli, jakie jest zainteresowanie, jakie są potrzeby budżetowe na kolejne lata, to będzie to oczywiście kwota, która będzie adekwatna do popytu na ten pomysł. Wydaje mi się, że spokojnie to może być więcej nawet niż 1 mld zł rocznie" - podał Soboń w radiowej Trójce.

  "Tego typu programy mieszkaniowe były finansowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydaje mi się dzisiaj, że to jest najbardziej dzisiaj kompetentny podmiot, który by mógł tego typu środki zabezpieczyć i odpowiednio rozliczyć" - dodał.

  Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając program "Przyjazne Osiedle", wskazywał, że obejmuje on rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin.

  (ISBnews)

 • 05.09, 17:00Rząd zwiększył limit programu budowy dróg krajowych o 5,1 mld zł do 2033 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) -  Rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), dodana zostanie nowa inwestycja. Będzie to budowa drogi ekspresowej S8, na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki), o szacunkowej długości 90 km. Limit finansowy programu zwiększy się o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Według założeń, inwestycja ma poprawić m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

  (ISBnews)

 • 05.09, 16:54Rząd podjął uchwałę ws. programu wsparcia miasta Warszawy kwotą ponad 3 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 i przekazania na ten cel ponad 3 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podnieść jakość życia jego mieszkańców. Chodzi m.in. o poprawę dostępności transportowej oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej stolicy. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada, że powstanie specjalny program, który będzie wspierał finansowo rozwój Warszawy w latach 2023-2030.

  Program ma realizować takie cele, jak:

  - poprawa dostępności transportowej, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie;

  - podniesienie jakości życia mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do stolicy;

  - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej w Warszawie.

  Miasto będzie mogło otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w zakresie m.in.:

  - transportu publicznego,

  - infrastruktury drogowej,

  - inwestycji towarzyszących mobilności i bezpieczeństwu ruchu drogowego,

  - infrastruktury usług publicznych,

  - infrastruktury czasu wolnego.

  Środki mają być przeznaczone m.in. na budowę III linii metra, budowę Trasy Świętokrzyskiej, budowę obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, odbudowę stadionu "Skry" czy rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego.

  (ISBnews)

 • 05.09, 08:22MRIT: Złożono ponad 41,8 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy 2%, zawarto 5,7 tys. umów 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%" złożono dotychczas ponad 41,8 tys. wniosków i zawarto 5,7 tys. umów na łączną kwotę na kwotę ok. 2,16 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków, a 5 kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

  "Bezpieczny kredyt 2% w liczbach: 41 824 złożonych wniosków, 5 728 podpisanych umów kredytowych" - czytamy na profilu resortu na X (dawniej Twitterze).

  Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem oraz VeloBank. Pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br., podał resort.

  W ubiegłym miesiącu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował ISBnews, że "Bezpieczny kredyt 2%" będzie oferować 16-17 banków pod koniec br.

  O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 04.09, 08:43Muller: Przygotujemy program dot. inwestycji w osiedla z wielkiej płyty 

  Warszawa, 04.09.2023 (ISBnews) - Rząd zobowiązuje się do przygotowania programu "Przyjazne osiedle", który zakładałby inwestycje w osiedla z wielkiej płyty, zarówno w modernizację bloków mieszkalnych, jak i ich otoczenia, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Zobowiązujemy się do stworzenia programu 'Przyjazne osiedle'. Zakłada on inwestycje rządowe w osiedla z tzw. wielkiej płyty, które powstały wiele lat temu. Dotyczy to zarówno modernizacji bloków, jak i ich otoczenia (parków, placów zabaw, dróg dojazdowych, parkingów, pawilonów)" - napisał Muller na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

  Wcześniej program zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin" - powiedział Morawiecki w podcaście, wyemitowanym na profilu Prawa i Sprawiedliwości.

  (ISBnews)

 • 30.08, 16:20Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym dot. amortyzacji 

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która zakłada skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do 5 lat albo 10 lat - w zależności od poziomu bezrobocia, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy, głównym celem tego aktu jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do 5 lat albo 10 lat - w zależności od poziomu bezrobocia" - czytamy w komunikacie.

  Możliwość ta ma dotyczyć obszarów o wysokim bezrobociu i niskim poziomie dochodów podatkowych, zagrożonych procesem wyludnienia. W ocenie projektodawców będzie to bardzo atrakcyjna zachęta dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy tam gdzie występuje ważny problem społeczny, wskazano także.

  Podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: środek trwały musi znajdować się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

  W sytuacji, gdy środek trwały znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

  - od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat;

  - powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

  Spełnienie powyższych warunków ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń, tj.:

  - uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę;

  - upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu;

  - środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

  Ustawa określa, co należy rozumieć przez przeciętną stopę bezrobocia w powiecie i przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz przez wskaźnik dochodów podatkowych oraz nakłada na Ministra Finansów obowiązek ogłaszania wartości tych wskaźników w Dzienniku "Monitor Polski", w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

  Zgodnie z przepisem przejściowym wprowadzone regulacje będą miały zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których po dniu 31 grudnia 2023 r.:

  - nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę albo

  - upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo

  - nastąpiło wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem przepisów nakładających na ministra finansów obowiązek ogłaszania wartości wskaźników, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 24.08, 12:55Morawiecki: Decyzja ws. ew. wakacji kredytowych w I poł. IX, możliwe kryterium dochodowe 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że jeżeli decyzja będzie dotyczyć przedłużenia wakacji, będzie rekomendował wprowadzenie kryterium dochodowego.

  "Ta decyzja zapadnie do końca pierwszej połowy września, czyli do połowy września. W pierwszej połowie września ta decyzja prawdopodobnie zapadnie, nawet trochę szybciej. I wtedy przedstawimy również na jakich zasadach" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował  odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych" - dodał.

  W czerwcu Morawiecki zapowiadał, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Nie wykluczał wówczas, że taka regulacja zawierałby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. 

  (ISBnews)

 • 14.08, 09:08Buda: Widoczne jest duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi poza kredytem 2% 

  Warszawa, 14.08.2023 (ISBnews) - Widoczne jest duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi poza kredytem 2%, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że większość korzystających z kredytu to osoby, które odłożyły zakup w roku 2022 ze względu na wojną na Ukrainie i wzrost stóp procentowych.

  "Duży jest popyt poza kredytem 2%. […] Tych, którzy są na rynku kupują mieszkania w większości to są osoby, które nie korzystają z tego kredytu, to są osoby, które wróciły do zakupu" - powiedział Buda w radiowej Jedynce.

  Na pytanie o wzrost cen mieszkań przyznał, że "mieszkania rzeczywiście będą drożały".

  "One i tak drożeją niżej niż skala inflacyjna. […] Ciężko się spodziewać, ekonomiści też biorą to pod uwagę, że wszystkie produkty rosną a mieszkania jednak nie. Tak po prostu jest i musimy się z tym pogodzić. Ale mam nadzieję, że w skali roku drugie półrocze będzie już dużo spokojniejsze" – podkreślił minister.

  Kredyt mieszkaniowy oprocentowany 2% wprowadzono w lipcu br.

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza tzw. bezpieczny kredyt 2%.

  O kredyt z dopłatą będą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 04.08, 13:43Prezydent podpisał ustawę ws. nabywania przez gminy niektórych dróg ogólnodostępnych 

  Warszawa, 04.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, która ma umożliwić gminom nabywanie własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa pozwoli na nabywanie przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych a są drogami ogólnodostępnymi, o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczonych do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi" - podano w komunikacie.

  Ustawa ma umożliwić uporządkowanie stosunków własnościowych w sferze infrastruktury drogowej, a w konsekwencji pozwolić także dokonywać nakładów inwestycyjnych na drogi, do których dotychczas gminy nie posiadały tytułu prawnego.

  Ustawa określa:

  - szczególne rozwiązania dotyczące nabywania przez gminę własności niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne;

  -organy właściwe w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne;

  - zasady ustalania odszkodowania za niektóre nieruchomości gruntowe użytkowane jako drogi ogólnodostępne.

  Nabycie własności nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o nabyciu nieruchomości wydawanej przez właściwego miejscowo starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

  Ustawa ma charakter jednostkowego i szczególnego unormowania prawnego, umożliwiającego trwałe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne, niemające jednak statusu dróg publicznych.

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może złożyć wniosek o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości najpóźniej do 31 grudnia 2035 r.

  W przypadku, gdy co najmniej 2/3 właścicieli nieruchomości stanowiących dojazd do co najmniej 10 nieruchomości zabudowanych, wystąpi do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o złożenie wniosku o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości, wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa wniosek o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia z wnioskiem przez właścicieli nieruchomości albo wskazuje przyczyny, z uwagi na które wniosek nie może być złożony.

  Z dniem, w którym decyzja o nabyciu nieruchomości stała się ostateczna nieruchomości lub ich części zajęte pod drogi ogólnodostępne, stają się własnością gminy.

  Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości lub ich części, które przeszły na własność gminy, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między gminą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 02.08, 16:12MRiT: Do tej pory wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu 2% 

  Warszawa, 02.08.2023 (ISBnews) - Dotychczas wpłynęło ponad 18 tys. wniosków w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%", podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przepisy ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe weszły w życie na początku lipca br.

  "Po czterech tygodniach działania programu 'Pierwsze Mieszkanie', którego Bezpieczny kredyt 2% jest częścią, wpłynęło już ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu" - czytamy w komunikacie.

  Drugi filar programu, czyli Konto Mieszkaniowe (oszczędzanie na mieszkanie na preferencyjnych warunkach) zaowocowało założeniem niemal 600 kont oszczędnościowych, podano także.

  Tuż po wdrożeniu programu na początku lipca minister rozwoju i technologii Waldemar Buda mówił, że "wszystko wskazuje", iż chętnych do skorzystania z kredytu może być więcej niż pierwotnie szacowano.

  Ocena skutków regulacji (OSR) do ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wskazywała, że liczba udzielonych kredytów w 2023 ma wynieść 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys. Począwszy od 2025 r. wielkość bazowa rocznej akcji kredytowej została oszacowana na poziomie 30 tys. kredytów.

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza tzw. bezpieczny kredyt 2% oraz konta mieszkaniowe.

  O kredyt z dopłatą będą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  Jednocześnie możliwe jest zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

  Wysokość wpłat - jak zakłada ustawa - może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

  W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Oszczędności te będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

  W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

  (ISBnews)

 • 02.08, 10:59Rząd chce przyjąć w IV kw. usprawnienia inwestycyjne dot. parkingów i instalacji PV 

  Warszawa, 02.08.2023 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, której celem jest rezygnacja z wydawania decyzji środowiskowych dla parkingów i garaży oraz instalacji fotowoltaicznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia planowane jest na IV kwartał.

  "Podstawową przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest redukcja obciążeń i usprawnienie procesu inwestycyjnego.
  Aktualnie obowiązujące […] skutkują koniecznością wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również dla przedsięwzięć, które ze względu na ich skalę i cechy nie powodują znaczącego wpływu na środowisko. Tego typu inwestycje często wymagane są do uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej, która zazwyczaj nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - czytamy w wykazie.  

  Wskazano także, że w wielu przypadkach realizacja różnego rodzaju zabudów, w tym np. osiedli mieszkaniowych, zostaje objęta obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie z uwagi na spełnienie progów kwalifikacyjnych określonych dla garaży i parkingów, a nie progów dla danego rodzaju zabudowy.

  Zmiany dotyczyć mają także odejścia od wydawania decyzji środowiskowych w przypadku farm fotowoltaicznych. 

  "Istnieje potrzeba dokonania zmian w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii dla tych inwestycji, których cechy przedsięwzięć, ich lokalizacja i rodzaj potencjalnego oddziaływania uzasadnia rezygnację z obowiązku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do takich inwestycji należą w szczególności instalacje fotowoltaiczne realizowane poza obszarami cennymi przyrodniczo" - podano w wykazie.  

  Proponowana zmiana ma także na celu usunięcie istniejących obecnie wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności dotyczących sposobu obliczania powierzchni zabudowy dla systemów fotowoltaicznych.

  (ISBnews)

 • 28.07, 17:30Senat odrzucił nowelę ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, która regulowała m.in. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Za wnioskiem o odrzuceniem noweli głosowało 51 senatorów, 46 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nowelizacja nakładała obowiązek przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp organy miały - zgodnie z proponowanymi przepisami - obowiązek odmowy wydania zgody.

  Nowelizacja wprowadzała określenie "inwestycje strategiczne" dla katalogu przedsięwzięć prowadzonych na podstawie ustaw wymienionych enumeratywnie (m.in. linie tramwajowe i metro, inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego, dla których na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji zgodność z ustaleniami mpzp nie byłaby wymagana, obiekty zawierające elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, inwestycje strategiczne, w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa, a także koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

  Nowelizacja zakładała, że ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można przeprowadzać na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

  Ponadto doprecyzowywała przepisy ws. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji liniowych w odniesieniu do inwestycji kolejowych.

  Bezterminowo wydłużała też obecne 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, będą one jednak przeglądane co 6 lat i w razie potrzeby aktualizowane. Zakładała dodanie organów opiniujących przy wydawaniu decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych, a także podniesienie maksymalnego poziomu wydatków na sfinansowanie nowych zadań Państwowej Agencji Atomistyki.

  (ISBnews)

 • 28.07, 14:44Senat za zwiększeniem liczby gmin uprawnionych do amortyzacji środków trwałych 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zakładającej skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli mieszkalnych z 40 lat obecnie do 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia na terenie danego powiatu. Poprawki dotyczą zwiększenia liczby gmin, które mogłyby skorzystać z przepisów regulacji.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jak wynika z uzasadnienia, regulacje mają na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do, w zależności od poziomu bezrobocia, do 5 lat albo 10 lat.

  Możliwość ta objąć ma gminy położone w powiatach o wysokim bezrobociu oraz jednocześnie niskim dochodzie podatkowym w przeliczeniu na mieszkańca. Są to zatem obszary zagrożone procesem wyludnienia.

  Nowelizacja w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że warunkiem możliwości stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej jest, aby objęta nią nieruchomość znajdowała się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80% dochodu na mieszkańca dla kraju. Senackie poprawki zakładają stosowanie indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej dla nieruchomości w powiecie, ze stopą bezrobocia 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochodem na mieszkańca danej gminy niższym niż 100% dochodu na mieszkańca dla kraju.

  Nowelizacja wprowadza także zależność dopuszczalnego okresu amortyzacji od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości.

  W wersji przyjętej przez Sejm okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 10 lat dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150% do 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a nie mógłby być krótszy niż 5 lat wobec nieruchomości znajdujących się w powiecie o przeciętnej stopie bezrobocia powyżej 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

  Senat zaproponował, by amortyzacja co najmniej 5-letnia dotyczyła nieruchomości w powiecie o stopie bezrobocia powyżej 170%  przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a 10-letnia - w przypadku stopy bezrobocia - od 120% do 170%.

  Rozwiązanie może być zastosowane wyłącznie w stosunku do tych obiektów, które po raz pierwszy zostaną wprowadzone do ewidencji po 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 26.07, 14:25Buda liczy, że przepisy ws. zwolnienia zakupu 1. mieszkania z PCC wejdą w końcu sierpnia 

  Warszawa, 26.07.2023 (ISBnews) - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zakłada, że przepisy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, dot. zwolnienia zakupu pierwszego mieszkania z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) wejdą w życie w końcu sierpnia, wynika z wypowiedzi ministra.

  "Spodziewamy się, że w ciągu kilku dni zostanie [nowelizacja] opublikowana w Dzienniku Ustaw i od tego czasu po 30 dniach ustawa wejdzie w życie. Zakładamy, że to może być z końcówką sierpnia" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  "Więc dla tych wszystkich, którzy planują zakup mieszkania pierwszego na rynku wtórnym - zachęcamy do tego, żeby się jeszcze wstrzymać" - dodał.

  Przepisy dotyczące zwolnień z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania znajdują się w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)