ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć w II kw. projekt ustawy dot. nadzoru nad farmami offshore 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt ustawy zawierającej rozwiązania w zakresie nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma obejmować system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową (oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd) określonych w ustawie wymagań na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury.

  "Projektowane przepisy określają m.in. zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe), których spełnianie będą potwierdzać certyfikaty wydawane przez uznaną organizację, to jest: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji. Projektowane przepisy określają również zakres czynności nadzorczych wykonywanych przez uznaną organizację w celu wydania określonego certyfikatu dla morskiej farmy wiatrowej" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane przez organizacje uznane przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, które na podstawie projektowanych przepisów będą mogły uzyskać upoważnienie do realizacji zadań w opisanym powyżej zakresie.

  "Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowych inwestycji, ich liczbę, rozmiar oraz złożoność, sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad ich realizacją bezpośrednio przez właściwe organy administracji państwowej wymagałoby znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością zatrudnienia bardzo licznej grupy wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem, energetyką i elektrotechniką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. Natomiast zgodnie z regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie obowiązek zapewnienia nadzoru uznanej organizacji nad budową i eksploatacją morskiej farmy wiatrowej będzie leżał po stronie inwestora" - czytamy dalej w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 16:52Prezydent podpisał nowelę KPC dot. sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji 

  Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw, które regulują kwestie m.in. sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęte zmiany KPC wprowadzają regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązanie powyższe ma stanowić element cyfryzacji usług publicznych" - czytamy w komunikacie.

  Przyjęte rozwiązania zakładają, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywałaby się na wniosek wierzyciela i byłaby przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

  Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni, a przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

  Z uwagi na konieczność wdrożenia stosownego systemu, jak też opracowania aktów wykonawczych, przyjęto, że nowe przepisy w omawianej części powinny wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, czytamy dalej.

  Ponadto przepis przejściowy uchwalonej ustawy określa, iż w okresie roku od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to możliwe.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 15:48Lewiatan: Spółka publiczna najlepszą formą prawną dla REIT-ów 

  Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Najbardziej odpowiednią formą prawną dla REIT-ów czyli spółek inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, byłaby spółka akcyjna, notowana na GPW, uważa Konfederacja Lewiatan. Prace nad projektem ustawy o REIT-ach ma rozpocząć powołany niedawno zespół międzyresortowy.

  "Forma prawna REIT-ów, czyli spółek inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, powinna zapewnić transparentność, bezpieczeństwo, ale i elastyczność oraz dostępność dla inwestora. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłaby spółka akcyjna z wymogiem notowania na rynku regulowanym (GPW), tj. spółka publiczna" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan Adriana Zwolińskiego, można wskazać kilka zalet takiej formy prawnej. 

  "Jest bardziej przystępna oraz nieobarczona wysokim progiem wejścia dla inwestora indywidualnego. Jest też atrakcyjną formą pozyskania kapitału. Ponadto instytucje prawne oraz przepisy organizacyjne dotyczące  bezpieczeństwa obrotu giełdowego (w tym obowiązki informacyjne), czy też środowisko standardów na GPW w formie ładu korporacyjnego zwiększają bezpieczeństwo inwestowania" - podkreślił Zwoliński, cytowany w komunikacie.

  W jego ocenie, także "z perspektywy praktycznej spółka publiczna jest względnie łatwą formą do legislacyjnego zastosowania jeśli chodzi o REIT-y".

  Przed kilkunastoma tygodniami został powołany specjalny międzyresortowy zespół, który rozpocznie prace nad ustawą o REIT-ach. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT-y, jako FINN-y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), nie został przyjęty przez Sejm.

  Krytycznie wobec REIT-ów wypowiadał się dotychczas Narodowy Bank Polski. W ocenie NBP, biorąc pod uwagę sytuację w polskim sektorze nieruchomości, plany wprowadzenia do polskiego prawa instytucji tzw. REIT-ów mogą generować ryzyko dla stabilności sektora finansowego oraz gospodarstw domowych, które jako niedoświadczeni inwestorzy będą narażone na utratę oszczędności. NBP już wcześniej krytycznie oceniał włączenie do projektu ustawy nieruchomości komercyjnych, a także wprowadzanie REIT-ów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, bo - w ocenie banku centralnego - spowoduje to dalszy wzrost cen.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 16:56Prezydent podpisał ustawę o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

  Warszawa, 09.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, której celem jest poprawa ochrony nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie efektywnej ochrony nabywców mieszkań lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami, a w szczególności podniesienie bezpieczeństwa środków pieniężnych wpłaconych na mieszkaniowe rachunki powiernicze (MPR) na wypadek upadłości dewelopera, nierozpoczęcia przez niego inwestycji czy nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności mieszkania lub domu jednorodzinnego albo ich części ułamkowej, a także w razie upadłości banku prowadzącego MPR" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa modyfikuje obowiązujące obecnie instytucje oraz wprowadza nowe rozwiązania.

  Umożliwia objęcie ustawą wszystkich umów, na podstawie których deweloper może zobowiązać się do ustanowienia praw wynikających z umowy deweloperskiej. Określa, iż katalog środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę tworzą otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, przy czym bez względu na wybrany rodzaj rachunku deweloper będzie miał obowiązek odprowadzać składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny;

  Doprecyzowano zasady zawierania przez dewelopera z bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i określono zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, przesłanek wypowiedzenia przez bank umowy o prowadzenie MRP oraz związanych z tym obowiązków banku, a także obowiązków dewelopera w sytuacji ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

  Ustawa określa obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, m.in. w zakresie sporządzenia i doręczenia prospektu informacyjnego oraz koniecznych informacji, które musi deweloper zawrzeć w prospekcie informacyjnym.  Wprowadza także przepisy, regulujące umowę rezerwacyjną (umowa taka będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności a wysokość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu lub domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym).

  Ustawa zawiera doprecyzowanie treści i przedmiotu umowy deweloperskiej oraz rozszerzenie katalogu przypadków odstąpienia przez nabywcę od zawartej umowy deweloperskiej, doprecyzowanie przepisów dotyczących instytucji odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zakłada także utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) jako istotnego elementu komplementarnego systemu ochrony środków wpłacanych przez nabywców.

  DFG stanowić będzie wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zapewniał jego obsługę; jego celem będzie gwarantowanie zwrotu środków wpłaconych przez nabywcę w określonych w ustawie przypadkach. DGF będzie finansowany przede wszystkim ze składek uiszczanych przez deweloperów.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  - przepisów dotyczących utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

  - zmian w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmian w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.05, 15:10Sejm przyjął nowelę dot. społecznych agencji najmu nieruchomości 

  Warszawa, 28.05.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zakładającą wprowadzenie społecznych agencji najmu, pośredniczących między właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, które nie są gotowe do wynajmu na zasadach komercyjnych. Za nowelą głosowało 433 posłów, przeciw było - 4, a 10 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wykorzystanie nadpodaży mieszkań na wynajem na cele społeczne. Społeczne agencje najmu (SAN) specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu.

  Zgodnie z nowelizacją społeczną agencją najmu będzie mógł zostać podmiot, który prowadzi dzierżawę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli. Chodzi także o wynajmowanie tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy).

  Forma prawna społecznej agencji najmu to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w których gmina albo gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, fundacja, stowarzyszenie lub spółdzielnia socjalna. Aby SAN mogła prowadzić działalność na terenie gminy, konieczne jest zawarcie przez gminę umowy na okres pięciu lat.

  W umowie ma zostać określona liczba lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zasady współfinansowania przez gminę działalności, zasady sprawozdawczości, podziału odpowiedzialności za ewentualne nieuregulowane należności i inne potrzebne elementy. Umowy pomiędzy gminą czy gminami a SAN będą mogły być przedłużane o kolejne pięcioletnie okresy.

  Warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową agencji. Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN ma być zwolniona z podatku VAT. Natomiast najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start.

  Formuła SAN ma stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego i według założeń ma przyczynić się do zmniejszenia kolejki osób oczekujących na najem mieszkania gminnego.

  Według różnych szacunków - jak podkreślono w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu - na rynku mieszkań na wynajem znajduje się od 600 tys. do 1,2 mln mieszkań.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 26.05, 16:20Rząd ustali cenę max. za 1 m2 nieruchomości do programu mieszkaniowego 

  Warszawa, 26.05.2021 (ISBnews) - Rząd planuje określenie ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikowała się do programu mieszkaniowego w ramach Polskiego Ładu, wynika z informacji Kancelarii Premiera. W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł  (40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat.

  "Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu" - czytamy na profilu Kancelarii na Twitterze.

  Program "Mieszkanie bez wkładu" ma dotyczyć: transakcji na rynku pierwotnym, transakcji na rynku wtórnym bądź budowy domu jednorodzinnego. Ma być skierowany do młodych do 40. roku życia, do małżeństw i par z dzieckiem (lub spodziewających się dziecka) i do osób bez mieszkania.

  "Do skorzystania z programu #MieszkanieBezWkładu niezbędna jest zdolność kredytowa do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. @BGK_pl udziela gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł (max. do 40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat" - czytamy także.

  Jeśli w czasie spłaty gwarancji wkładu własnego, kredytobiorcom urodzi się kolejne dziecko państwo zapowiada spłatę części zobowiązań. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka - w wysokości do 20 tys. zł, w przypadku trzeciego dziecka - kolejne 60 tys. zł, a w przypadku czwartego dziecka - pozostałe 20 tys. zł ze 100 tys. zł  gwarancji, przypomniano.

  Jak zapowiadano wcześniej projekt regulacji ma trafić pod obrady Rady Ministrów jesienią tego roku. Rząd chce,  aby większość rozwiązań, przedstawionych w ramach Polskiego Ładu weszła  w życie od przyszłego roku.

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 12:37Gowin ogłasza rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych ws. Polskiego Ładu 

  Warszawa, 24.05.2021 (ISBnews) - Rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych w sprawie części gospodarczej, a przede wszystkim rozwiązań podatkowych programu społeczno-gospodarczego Polski Ład zapowiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Jednocześnie konsultacje dot. rynku pracy prowadzić będzie wiceminister Iwona Michałek, a konsultacje dot. budownictwa i OZE - wiceminister Anna Kornecka.

  "Dzisiaj chciałbym ogłosić rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych nad rozwiązaniami gospodarczymi, zawartymi w Polskim Ładzie, w szczególności nad rozwiązaniami podatkowymi. W najbliższym czasie te rozwiązania będziemy dyskutować na forum […] Rady Dialogu Społecznego. Również w najbliższym czasie planujemy spotkanie z panem ministrem Adamem Abramowiczem, rzecznikiem praw przedsiębiorców, oraz skupioną wokół niego Radą Przedsiębiorców" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

  "Także w najbliższym czasie spotkam się z Radą Przedsiębiorczości" - dodał.

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) planuje konsultacje dotyczące reform rynku pracy: pracy zdalnej, reformy instytucji ryku pracy, dyskusji nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Ma je prowadzić wiceminister w tym resorcie Iwona Michałek.

  Z kolei wiceminister Anna Kornecka będzie prowadzić konsultacje w zakresie bonu mieszkaniowego (gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł), budownictwa mieszkań bez pozwolenia (do 70 m2) oraz transformacji energetycznej.

  Rząd planuje przyjęcie projektów ustaw dotyczących głównych założeń programu społeczno-gospodarczego "Polski Ład" we wrześniu br. W ramach programu, planowane jest  zwiększenie składki zdrowotnej  do 7% PKB w 2027 r., składka od działalności gospodarczej miałaby być płacona liniowo od dochodu, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowego funduszu inwestycyjnego, dzięki emisji obligacji rozwojowych, wprowadzenie gwarancji państwa dla wkładu mieszkaniowego do 100 tys. zł, umożliwienie wznoszenia budynków jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku).

  Nakłady na realizację programu oszacowano maksymalnie 651,6 mld zł (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) w latach 2021-2030, średni roczny koszt ma wynieść 72,4 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 14:09Rząd chce obniżyć dla nowych inwestycji nakłady wymagane w zw. z pomocą publ. 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Rząd planuje obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz rozszerzenie terenów, na których minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą 10 mln zł na gminy graniczące z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, a także gminy graniczące z gminą, w której położone jest takie miasto średnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie noweli rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji planowane jest na II kw.

  "W związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 […] pojawia się groźba recesji gospodarczej. Dlatego też zachodzi konieczność wprowadzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną jak największej liczby przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy zamierzają rozpocząć realizację nowych inwestycji" - czytamy w wykazie.

  W nowelizacji rozporządzenia planowane jest:
  - obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje ma na celu pobudzenie aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorców,
  - obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców zamierzających realizować reinwestycje niezależnie od kategorii przedsiębiorstwa.
  - rozszerzenie terenów, na których wymagane są minimalne nakłady inwestycyjne w wysokości 10 mln na gminy graniczące z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, a także gminie graniczącej z gminą, w której położone jest takie miasto średnie.
  - zwiększeniu ze 122 do 139  ulegnie lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w związku z jej aktualizacją dokonaną na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 07:07Sejm poparł poprawki dot. obniżenia składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wbrew rekomendacji Komisji Infrastruktury, Sejm przyjął poprawkę, dotyczącą obniżenia składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1% w przypadku rachunku zamkniętego. Przyjął także poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. 

  Izba Niższa odrzuciła natomiast poprawkę zakładającą, że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu, a także przywróciła zapis, upoważniający bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów. Początkowo miało to być w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 2% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,2% w przypadku rachunku zamkniętego.

  Faktyczna wysokość stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

 • 19.05, 16:25Rząd przyjął kolejowy program przystankowy na l. 2021-2025 o wartości 1 mld zł 

  Warszawa, 19.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez ministra infrastruktury, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Budżet programu to 1 mld zł.

  "Rząd chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania obejmują:

  - Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna regionów poprzez: eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane; wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych; zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.

  - W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji - w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.

  - Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria: dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego; deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem; realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

  Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa, zakończono w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 14:45Gowin: MRPiT przygotowało projekt ustawy o bonie mieszkaniowym 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt ustawy o bonie mieszkaniowym, zakładający bezzwrotne wsparcie na wynajęcie bądź kupno mieszkania, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Bon ten stanowi jeden z instrumentów "Polskiego Ładu", jego wysokość ma zależeć od liczby osób w rodzinie.

  Wkrótce projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

  "Ten bon będzie przyznawany bez jakichkolwiek kryterium wieku, kryterium dochodowego, kryterium powierzchni. Tytułem przykładu rodzina z trójką dzieci otrzyma 100 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego. Będzie mogła te środki przeznaczyć czy to na udział w lokalu w spółdzielni w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, [...] będzie mogła także wykorzystać te środki na kupno mieszkania czy budowę domu" - powiedział Gowin podczas prezentacji programu.

  Bon mieszkaniowy przyznawany będzie w wysokości uzależnionej od liczby członków gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci oraz osób z niepełnosprawnością.

  Jak wynika z komunikatu MRPiT, przewidywane są dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny.

  • Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających własnego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (partycypacja w TBS/SIM) albo spółdzielni mieszkaniowej (wkład mieszkaniowy w SM), od których wynajmowane/nabywane będzie mieszkanie.

  Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwo bez dzieci - 10 tys. zł, małżeństwo z jednym dzieckiem - 25 tys. zł, z dwojgiem - 40 tys. zł. 

  • Rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany byłby gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Ten rodzaj bonu mógłby zostać przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniosłaby 100 tys. zł. Kwota ta byłaby dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

  "Rodzinny bon mieszkaniowy przysługiwać ma również w sytuacji, gdy członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2. Kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko" - czytamy w komunikacie.

  Bon mieszkaniowy ma być przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Bon można byłoby zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia - za opłatą - jego ważności o kolejny rok.

  Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące - w zależności od rodzaju bonu - na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, SM, dewelopera itd.).

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje także nad programem przeznaczonym dla osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących oszczędnościami na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Wstępne założenia przewidują, że gwarancja udzielana będzie do wysokości 40% wartości mieszkania, w przypadku gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania bez wkładu własnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Efektem takiego rozwiązania ma być zniesienie lub znaczne ograniczenie nakładanego na kredytobiorców obowiązku wniesienia wkładu własnego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 13:52Nakłady na realizację 'Polskiego Ładu' to 72,4 mld zł średniorocznie do 2030 r. 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Nakłady na realizację programu "Polski Ład" wyniosą łącznie maksymalnie 651,6 mld zł (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) w latach 2021-2030, średni roczny koszt projektów wyniesie 72,4 mld zł, podano w dokumencie.

  Pierwszy filar programu "Plan na zdrowie" to koszt łącznie 122,4 mld zł, a średniorocznie - 13,6 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * osiągnięcie wydatków na sektor na poziomie 7% PKB w 2027 r. "Nowe środki przeznaczymy na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie" - czytamy w materiale.

  * "Profilaktyka 40+": "Uruchomimy program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nich udział, planujemy połączyć je z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy" - napisano dalej.

  * Zniesienie limitów u specjalistów: "Rozszerzymy opiekę ambulatoryjną i zniesiemy limity przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia. W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek" - czytamy także.

  Drugi filar programu "Uczciwa praca - godna płaca" to koszt łącznie 108 mld zł, a średniorocznie - 12 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących do 30 tys. zł. "Oznacza to niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach oraz w istocie brak podatku od płacy minimalnej. Pierwszy raz od 12 lat podniesiemy również próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej" - czytamy w programie.

  * Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - "Zobligujemy duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. Dodatkowo wzmocnimy edukację antydyskryminacyjną" - czytamy dalej.

  * Ulga w PIT na powrót z emigracji - poprawa podaży pracy: "Wprowadzimy ulgę dla Polaków powracających z emigracji. Już od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł, podobnie w kolejnym roku" - napisano także.

  Trzeci filar programu "Dekada rozwoju" to koszt łącznie 97,2 mld zł, a średniorocznie - 10,8 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Czas inwestycji - 500 tys. nowych miejsc pracy: "Uruchomimy fundusz Polski Ład finansujący modernizację kraju. Te środki - oprócz 770 mld zł w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy - posłużą do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Będzie wspomagał inwestycje w miastach i wsiach w każdej części Polski" - zapowiedziano.

  * Subwencja inwestycyjna dla samorządów: "Wprowadzimy nową subwencję dla samorządów na cele inwestycyjne, która pozwoli im zniwelować zmiany w podatku dochodowym" - czytamy dalej.

  * Polonizacja zamówień publicznych: "Wesprzemy specjalizację polskich spółek w taki sposób, aby stały się atrakcyjnymi partnerami lub samodzielnymi podmiotami w realizacji zamówień publicznych" - napisano także.

  Czwarty filar programu "Rodzina i dom w centrum życia" to koszt łącznie 30,6 mld zł, a średniorocznie - 3,4 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności: "(1) Przedstawimy program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też dla rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Będzie też pomagać w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci łącznie do poziomu 100 tys. zł. (2) Ponadto, realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia" - napisano w dokumencie.

  * Większa elastyczność pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych: "Wprowadzimy rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom. W przypadku, gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy" - zapowiedziano także.

  * Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych: "Zapewnimy dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Rozszerzenie bezpłatnej diagnostyki pozwoli obniżyć śmiertelność okołoporodową, a także umożliwi wczesne leczenie chorób dzieci już w łonie matki" - wskazano również.

  Piąty filar programu "Polska - nasza ziemia" to koszt łącznie 45 mld zł, a średniorocznie - 5 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Kodeks rolny oddzielający małych od dużych: "Kolejnym krokiem po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych będzie opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego. Nowy akt kompleksowo ureguluje generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych" - zapowiedziano.

  * Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: "Zwiększymy stawkę dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha. Przedstawimy także nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa" - podano także.

  * Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD): "Zmienimy przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego na korzyść rolników, umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - czytamy też w materiale.

  Szósty filar programu "Dobry klimat dla firm" to koszt łącznie 63,9 mld zł, a średniorocznie - 7,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Niższe podatki dla mikrofirm: "Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżymy także obciążenia dla 500 tys. firm, których dochody wynoszą do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą dzięki temu nawet 2 tys. zł rocznie" - czytamy w programie.

  * Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji: "Wprowadzimy ulgę podatkową zachęcającą przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe" - zapowiedziano.

  * Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji: "Przygotujemy kompleksowy, wiążący administrację podatkową, dokument, który będzie wspierał potencjalnych inwestorów i gwarantował wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji" - wskazano także.

  Siódmy filar programu "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek" to koszt łącznie 64,8 mld zł, a średniorocznie - 7,2 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19: "Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć efektu straconego pokolenia, uruchomimy dodatkowe zajęcia dla chętnych, nie w formie tradycyjnych lekcji, ale warsztatów lub konsultacji. Oprócz nadrabiania wiedzy, drugim elementem programu będzie promocja sportu przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach" - czytamy w dokumencie.

  * "Zielona szkoła" (1000 zeroemisyjnych szkół): "Zrealizujemy termomodernizację szkół obejmującą poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne" - zapowiedziano.

  * Program Świetlica: "Będziemy dążyć do tego, aby szkoły opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują. Aby jednak dzieci rzeczywiście chciały zostać po lekcjach, należy zaproponować wartościową ofertę na pograniczu edukacji i rekreacji" - wskazano dalej.

  Ósmy filar programu "Czysta energia, czyste powietrze" to koszt łącznie 36,9 mld zł, a średniorocznie - 4,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Sprawiedliwa transformacja energetyczna: "Przedstawimy całościową wizję polityki klimatycznej obejmującą 'zielone' inwestycje i programy wspierające obywateli. Będziemy dążyć do znacznego zmniejszenia emisji CO 2 i poprawy jakości środowiska w Polsce" - zapowiedziano.

  * Koniec z betonem w centrach miast: "Wdrożymy nowe narzędzie zwalczania wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu 'Miasto z klimatem', polegające na likwidacji betonu i asfaltu w centrach miast oraz nasadzaniu drzew, krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ustanowimy minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach (w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą)" - zaplanowano także w dokumencie.

  * Nowe parki narodowe: "W celu zwiększenia ochrony środowiska naturalnego zmienimy obowiązujące regulacje, aby łatwiej można było powiększyć istniejące parki narodowe i utworzyć nowe" - wskazano również.

  Dziewiąty filar programu "Cyber Poland 2025" to koszt łącznie 36,9 mld zł, a średniorocznie - 4,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Cała Polska w zasięgu: "Do 2024 r. umożliwimy każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Wyeliminujemy też ostatnie 'białe plamy' zasięgu telefonii komórkowej" - czytamy w dokumencie.

  * e-doręczenia: "Wprowadzimy system pozwalający obywatelowi załatwić zdalnie takie sprawy, jak wizyta w urzędzie lub osobisty odbiór listu poleconego. Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, zarówno urząd, jak i obywatel" - czytamy dalej.

  * Bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe: "Zwolnimy z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej" - zapowiedziano również.

  Dziesiąty filar programu "Złota jesień życia" to koszt łącznie 45,9 mld zł, a średniorocznie - 5,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Emerytury bez podatku do 2500 zł: "W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej" - czytamy w programie.

  * Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego: "Wprowadzimy nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego - PIT-0 dla Seniora" - zapowiedziano.

  * Placówki łączące pokolenia: "Umożliwimy łatwiejsze tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne, a seniorzy zaangażują się w wychowanie najmłodszego pokolenia" - podano także w dokumencie.

  W "Polskim Ładzie" podkreślono także, że "nasza sytuacja makrofiskalna umożliwia nam dalsze wspieranie gospodarki w powrocie na ścieżkę wzrostu przez odłożenie w czasie głębszej konsolidacji finansów publicznych".

  "Dług, mimo znacznego wzrostu w relacji do narodowego PKB, będzie o wiele niższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Powrót na ścieżkę wzrostu umożliwi szybką redukcję zadłużenia do PKB, co miało już miejsce w latach 2016-2019" - czytamy dalej.

  Wśród wskaźników monitoringu "Polskiego Ładu" wymieniono PKB per capita, który ma sięgnąć 100% średniej unijnej w 2030 r. wobec 77% w 2020 r. Poziom zatrudnienia (odsetek osób zatrudnionych w wieku 20-64 lata) ma wzrosnąć w tym czasie odpowiednio do 80% z 73%.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 13:23Morawiecki: Tworzymy fundusz inwestycji z budżetem ok. 650 mld zł na 5-7 lat 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Utworzenie Funduszu Polskich Inwestycji z budżetem ok. 650 mld zł na 5-7 lat m.in. na rozbudowę infrastruktury, inwestycje w transport i logistykę, rozbudowę usług publicznych, cyfryzację i współfinansowanie czystej energii - to jeden z filarów "Polskiego Ładu", którego założenia przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

  "Równolegle do tego, co wynegocjowaliśmy z Unii Europejskiej [770 mld zł na lata 2021-2027] tworzymy Fundusz Polskich Inwestycji  wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Fundusz, który w Polskim Ładzie […] składa się na około 650 mld zł w najbliższych 5-7 latach" - powiedział Morawiecki podczas prezentacji programu.

  Program inwestycyjny ma obejmować sześć filarów:

  - rozbudowę infrastruktury - w ciągu 7 lat ma powstać 2,5 tys. km dróg krajowych, a do 2030-2031 cała planowana sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad (jak przypomniał premier na ten cel zarezerwowano 220 mld zł), ponadto planowana jest przebudowa i modernizacja 50 tys. km dróg krajowych, 15 tys. km linii kolejowych i tysiące chodników, dróg rowerowych

  - inwestycje w transport i logistykę - porty, porty przeładunkowe, inwestycje w transport nisko i zero emisyjny, elektryczny i wodorowy

  - usługi publiczne - mają powstać nowe świetlice, zmodernizowanych ma zostać 3 tys. boisk, planowane są  inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, przebudowa instytucji państwowych

  - Polskę prawdziwie cyfrową - sieć szerokopasmowa dla każdej gminy, doprowadzenie jej do 1 mln domów, rozszerzenie możliwości także w pracy zdalnej, budowa sieci 5G

  - inwestycje w polskie domy w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich - m.in. budowa dróg wodno-kanalizacyjnych, współfinansowanie fotowoltaiki

  - ciepłownictwo, czysta energia - przeznaczenie środków, które pochodzą z aukcji praw do emisji CO2 na modernizację ciepłowni w 120 miastach

  Premier poinformował także, że w ramach "Polskiego Ładu" planowanych jest także szereg działań na rzecz rolnictwa w tym podniesienie dopłat do paliwa rolniczego, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, promocja rolniczego eksportu.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 11:47Morawiecki: Państwo da gwarancję wkładu mieszkaniowego do 40%, max. 100 tys. zł 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Państwo polskie udzieli gwarancji bankowej na wkład mieszkaniowy dla ludzi młodych do 40% jego wartości, maksymalnie do 100 tys. zł., poinformował premier Mateusz Morawiecki. W rodzinach z dwojgiem i więcej dzieci kwota kredytu mieszkaniowego będzie ulegała umorzeniu, maksymalnie do 150 tys. zł, wynika z założeń "Polskiego Ładu" dot. polityki mieszkaniowej.

  Jednocześnie możliwa ma być budowa domów do 70 m2 tylko na podstawie zawiadomienia (wobec 35 m2 obecnie).

  "Chcemy zaproponować tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich na to nie stać. […] Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40% i na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tys. zł i ten wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie własnego mieszkania od ręki, jeżeli te mieszkania są na rynku dostępne" - powiedział Morawiecki podczas prezentacji programu.

  Jednocześnie w stosunku do rodzin, w których  pojawi się drugie i kolejne dzieci,  ma następować umorzenie części kredytu do poziomu - jak powiedział Morawiecki - "co najmniej 150 tys. zł" (im większa liczba dzieci, tym większa ma być kwota umorzenia).

  Jednocześnie planowane jest przygotowanie przepisów w najbliższych miesiącach, umożliwiających budowanie domów do 70 m2 bez zezwolenia, tylko na złożone zawiadomienie.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 23:04Senat za obniżeniem składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Senat opowiedział się za obniżeniem składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1% w przypadku rachunku zamkniętego. Za ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wraz z kilkunastoma poprawkami opowiedzieli się wszyscy senatorowie.

  Ustawa zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów. W wersji przyjętej przez Sejm proponowana wysokość składki wynosiła odpowiednio maksymalnie: 2% i 0,2%.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów.

  Inna z poprawek nakłada na deweloperów obowiązek informowania nabywców, że oferowane do sprzedaży lokale mają charakter użytkowy, a nie mieszkalny. Nabywca takiego lokalu nie będzie zatem mógł skorzystać z ochrony prawnej i majątkowej wynikającej z ustawy.

  Senatorowie poparli także poprawkę zakładającą, że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu. Senat opowiedział się też za skreśleniem przepisu upoważniającego bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Faktyczna wysokość stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

 • 13.05, 12:53MI: Samorządy otrzymają dodatkowo 336 mln zł na infrastrukturę drogową w br. 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo 336 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r., poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wśród beneficjentów tych środków ma znaleźć się 120 samorządów, w tym m.in. Warszawa, Gdańsk i Gdynia.

  "W ostatnich godzinach zapadły decyzje związane z dofinansowaniem kolejnych zadań drogowych, które będą realizowane przez polskie samorządy. Otóż przy wspólnym  uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu […] dokonaliśmy podziału rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021. W ramach rezerwy subwencji ogólnej przekażemy do jednostek samorządu terytorialnego 336 mln zł" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Wsparcie na modernizację dróg ma otrzymać 120 jednostek samorządowych. Jak poinformował Weber, środki mają trafić m.in. do Warszawy (blisko 20 mln zł), Gdańska czy Gdyni.

  "W roku 2021 łączna kwota rząd wsparcia na modernizację dróg lokalnych to 6 mld zł, 3,2 mld w ramach tej głównej puli Rządowego Funduszu, kolejne 2 mld zł - na wsparcie budownictwo obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich i 524 mln zł to wsparcie dla gmin i powiatów na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście poprawy widoczności przejść dla pieszych i dzisiaj komunikujemy że przeznaczamy 336 mln zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej" - podkreślił Weber.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 15:21Senackie komisje za obniżeniem składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Senackie komisje rekomendują obniżenie składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego z do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0, 1% w przypadku rachunku zamkniętego. W wersji przyjętej przez Sejm proponowana wysokość składki wynosi odpowiednio maksymalnie: 2% i 0,2%.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów.

  Przyjęta przez połączone Komisje: Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych poprawka zakłada zmniejszenie składek deweloperów od kwot, wpłaconych na rachunki powiernicze: otwarty do 1% z 2%, a zamknięty - do 0,1% z 0,2%.

  Inna z poprawek nakłada na deweloperów obowiązek informowania nabywców, że oferowane do sprzedaży lokale mają charakter użytkowy, a nie mieszkalny. Nabywca takiego lokalu nie będzie zatem mógł skorzystać z ochrony prawnej i majątkowej wynikającej z ustawy.

  Senatorowie poparli także poprawkę, zakładającą że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu. Komisje rekomendują także skreślenie przepisu upoważniającego bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym w wersji przyjętej przez Sejm zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego - maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 11:55ZBP przeciwko przekazywaniu środków z DFG na Fundusz Dopłat 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie możliwości przekazywania środków z nowo tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) na Fundusz Dopłat i Fundusz Termomodernizacji i Remontów przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest niedopuszczalne, ocenia Związek Banków Polskich (ZBP).

  ZBP przedstawił swoje uwagi do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG), nad którą trwają obecnie prace w senackich komisjach.

  Związek Banków Polskich opowiada się za wykreśleniem przepisu, dopuszczającego przekazanie przez ministra środków z tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na potrzeby Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

  "W naszej ocenie, jest to sytuacja niedopuszczalna w procesie zarządzania ryzykiem i zapewnieniem długoterminowego stabilnego funkcjonowania w tworzonym Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym" - czytamy.

  Zdaniem ZBP, "w  sytuacji niedoborów kapitału w Funduszu, do którego dochodzi cyklicznie na rynku nieruchomości, bardzo podatnym na różne czynniki ryzyka, może to stać się przyczyną jego nieefektywnego funkcjonowania, a nawet destabilizacji tej części rynku, jako że utrudnia się Funduszowi tworzenie odpowiednich rezerw finansowych na wypłatę rezerw dla konsumentów".

   "W naszej ocenie, taki transfer środków powinien się odbywać według wcześniej określonych zasad, zgodnych z procesem zarządzania ryzykiem i tworzeniem rezerw" - zaznaczył ZBP.

  Jednocześnie Związek przedstawił propozycje zmierzające do "maksymalnego zautomatyzowania i uproszczenia" pobierania składek.

  Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, to bank dokonywałby wypłaty należnej na Fundusz składki od dewelopera bezpośrednio z mieszkaniowego rachunku powierniczego. Deweloper mógłby zadysponować kwotą wypłaty z rachunku, ale pomniejszoną o składkę należną na Fundusz (tj. 98% kwoty wypłaty z rachunku otwartego), a bank sprawdzałby czy dyspozycja dewelopera nie przekracza tej kwoty.

  Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz byłaby wartość wypłaty, dokonywanej przez bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego w związku z realizacją umowy deweloperskiej.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego - maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 14:58Rząd przyjął projekt dot. obniżki czynszów dla najemców galerii 

  Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt zakładający obniżkę czynszu dla najemców galerii handlowych w czasie lockdownu o 80%, przedłużenie terminów realizacji voucherów turystycznych o kolejny rok, a także możliwość umarzania spłaty pomocy przyznawanej w ramach tarczy antykryzysowej, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

  Zmiany te znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  "Przygotowaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia szkół oraz galerii handlowych, mieli znacznie ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, a mimo to nie korzystali z dotychczasowych rozwiązań pomocowych, gdyż nie obejmuje ich system kodów PKD opisujących charakter działalności" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - o 50%.

  W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu. Wsparcie ma być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  Projekt zawiera także przepisy dotyczące usług turystycznych. Planowane jest przedłużenie do dwóch lat (dotychczas rok), możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Zaproponowane przepisy zakładają także przesunięcie terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br. 

  "To bardzo ważne i oczekiwane przez branżę turystyczną aktualizacje, które dostosowują przepisy prawne do przedłużającej się pandemii, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne" - ocenił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

  Proponowane rozwiązania zakładają umożliwienie staroście, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzenie w całości lub w części spłaty, odroczenie terminu, rozłożenie na raty określonych należności (w tym m.in. nienależnie otrzymanych pieniędzy w ramach form wsparcia udzielanych przez powiatowe urzędy pracy z tarcz antykryzysowych).

  Obecnie większość przedsiębiorców, którzy korzystają z instrumentów wsparcia, spełnia zasadnicze warunki dotyczące obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej czy utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres objęty dofinansowaniem. 

  Brak jest jednak uregulowań dotyczących rozłożenia na raty, umorzenia lub odroczenia terminów płatności w sytuacjach szczególnych np. śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych. Takie sprawy wymagają indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Dzięki planowanej nowelizacji będzie mogłaby pojawić się możliwość zastosowania potencjalnych ulg w spłacie należności w sytuacjach szczególnych.

  Ponadto projekt zawiera także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne miayby otrzymają pomoc w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli.

  Nowelizacja ma upoważnić także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 16:20Szefernaker, MSWiA: Kwota dla gmin popegeerowskich zwiększona do 340 mln zł 

  Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Budżet na inwestycje dla gmin popegeerowskich w ramach aktualnego naboru będzie zwiększony do 340 mln zł z 250 mln zł, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym Paweł Szefernaker, który wziął dzisiaj udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich.

  Wnioski, które wpłynęły do wojewodów są obecnie opiniowane. Nabór ma zostać rozstrzygnięty w połowie maja. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Obecnie kwota programu dla gmin popegeerowskich została zwiększona do 340 mln zł.

  "Jestem przekonany, że jest to wsparcie znaczące, pozwalające na realizację inwestycji pierwszej potrzeby. Wiemy, ile takich inwestycji jest na terenach gmin popegeerowskich" – powiedział Szefernaker, cytowany w komunikacie.

  Środki te mają trafić m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację, na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej.

  MSWiA ma też przygotować raport dla rządu, zawierający podsumowanie naboru wniosków z gmin popegeerowskich. Dokument ma być wykorzystywany przy pracach nad kolejnymi programami, które będą wspierały samorządy.

  W końcu ub. roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, ze do gmin popegeerowskich trafi ok. 250 mln zł z wartego ok. 12 mld zł Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Wsparcie w ramach funduszu może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, a także na wkład własny do inwestycji (ale nie na refundację poniesionych kosztów).

  (ISBnews)