Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.07, 10:42Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za ustawą głosowało 230 posłów, 213 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili ponad 40 zgłoszonych poprawek.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:06Senat za nowelą wydłużającą wparcie z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 grudnia 2030 r. 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Poprawki miały głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z nich zakłada że dysponent Funduszu ustanawia rezerwę w wysokości 5% sumy kwoty przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo. Inna doprecyzowuje, że inwestycje mogą obejmować także drogi dla pieszych i rowerów.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.07, 07:59Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego dot. elektronicznego dziennika budowy 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego, która umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działanie portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Podstawowym założeniem i celem ustawy jest umożliwienie obywatelom - inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego.

  Ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, ma przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego, poprzez:

  - ustanowienie elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB),

  - ustanowienie książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB),

  - wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;

  - zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);

  - wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny - tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;

  - organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;

  - wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z udostępnianiem projektów budowlanych właściwym organom samorządu zawodowego (krajowy sąd dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej) prowadzącym postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;

  - umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

  Dziennik w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym (system EDB). Za jego prowadzenie zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.

  Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

  - uczestnicy procesu budowlanego;

  - geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;

  - upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów powołanych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych, wymieniono.

  Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

  Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej, natomiast dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej. W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu "zamknięty".

  System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

  Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania dokumentów związanych z procesem budowlanym, m.in. wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

  (ISBNews)

 • 22.07, 07:56Prezydent podpisał ustawę dotyczącą sposobu finansowania programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, która zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma ogłaszać limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o wsparcie w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) w danym roku, poinformowała kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu usprawnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielanego przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspakajającego potrzeby mieszkaniowe osób o najniższych dochodach (budownictwo gminne)" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza między innymi:

  -  uchylenie przepisu, zgodnie z którym gminy oraz inne gminne osoby prawne mają możliwość zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości na rzecz umożliwienia zarządzania nieruchomościami wspólnot przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową,

  -  doprecyzowanie zasad rozwiązania przez najemcę umowy najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji oraz zasad rozliczenia partycypacji po śmierci najemcy,

  - możliwość udziału powiatów w korzystaniu z finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, obejmujących tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej pod warunkiem powiązania przedsięwzięcia z realizacją jednego z przedsięwzięć lub inwestycji o charakterze mieszkaniowym wskazanym w ustawie,

  - możliwość jednokrotnej zmiany warunków umowy zawartej pomiędzy BGK z beneficjentem wsparcia w zakresie wysokości finansowego wsparcia w przypadku wzrostu kosztów przedsięwzięcia nie więcej niż o 10%,

  -  określenie maksymalnej puli środków w ramach łącznego limitu wydatków na program finansowania budownictwa socjalnego i komunalnego,

  -  zasadę rozpatrywania wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym do końca września oraz rozpatrywanie wniosków niezakwalifikowanych w danym roku ze względu na brak środków w kolejnym roku,

  - obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w przypadku niezrealizowania przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) usługi publicznej, której realizacja została jej powierzona przez gminę w zamian za środki pochodzące z funduszu albo przeznaczenie ich na realizację innego przedsięwzięcia obejmującego budownictwo komunalne, mieszkania na wynajem, infrastrukturę społeczną lub komunalną infrastrukturę techniczną,

  - zabezpieczenie na wypadek wystąpienia ujemnych stóp procentowych,

  - zmianę przepisów w zakresie funkcjonowania Funduszu Dopłat

  - zmianę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

  W zakresie ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, zaproponowane modyfikacje rozszerzają katalog podmiotów uprawnionych do zbywania nieruchomości na zasadach ww. ustawy z rozliczeniem "lokal za grunt" o powiaty.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 12.07, 15:54Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych 

  Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który zakłada poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Na te cel przeznaczonych ma zostać 855 mln euro.

  "To jest program, który dotyczy działań, przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy, dotyczących termomodernizacji. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych i na ten cel w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie przeznaczone 855 mln euro" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "W ramach tej ustawy będą zwiększone granty oraz dopłaty do działań związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, ale również z wymianą źródeł ciepła na odnawialne źródła energii" - dodał.

  Dla budynków już istniejących środki mają przekazywane w ramach:

  - grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe);

  - wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe).

  - premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej (budynki należące do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów).

  Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK):

  - gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych (TBS oraz SIM);

  - w przypadku społecznych mieszkań czynszowych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony na 60% z obecnych 35%;

  -  przypadku mieszkań komunalnych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony na 95% kosztów inwestycji z obecnych 80%;

  - inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe, realizowane w ramach programu BSK, będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

  Rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej:

  - premia termomodernizacyjna wzrośnie do 26% z 16% obecnie;

  -premia remontowa wzrośnie do 25% z 15% obecnie;

  - premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii (dotychczas budynki oddane do użytkowania do połowy VIII 1961 r.)

  Nowy instrument pozwoli na korzystanie z dofinansowania prac, które nie wiążą się bezpośrednio z termomodernizacją, np. remonty klatek schodowych i innych powierzchni wspólnych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 08.07, 08:27Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli dot. sposobu finans. programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki redakcyjne i doprecyzowujące do nowelizacji ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Odrzucił natomiast te, które wykreślały przepisy uchylające regulacje COVID-owe wydłużające termin na zwołanie walnego zebrania spółdzielni lub zebrania właścicieli lokali, a także kadencję rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni.

  Sejm odrzucił poprawki Senatu i tym samym przywrócił w nowelizacji przepisy uchylające regulacje wprowadzone na czas pandemii, zakładające, że w przypadku, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

  Przywrócono także zapis stanowiący, że w przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych ma na celu usprawnienie finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach.

  Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Przewidziano też nowe źródło finansowania programu - ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

  Do ustawy o ochronie praw lokatorów wpisano możliwość wydłużenia przez gminy w drodze uchwały okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego zobowiązane będą wykazać w deklaracji wysokość dochodu.

  (ISBnews)

 • 08.07, 08:26Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli prawa budowlanego 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli prawa budowlanego, umożliwiającej prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:52Sejm skierował projekt dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK do dalszych prac 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, który zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. do dalszych prac w sejmowych komisjach ds. Energii, Klimatu  i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury.

  Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 209 posłów, 230 było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

  Projekt zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Pozwoli to również na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie. Silna grupa kapitałowa będzie mogła efektywniej przeciwstawić się wymaganiom rynkowym i być generatorem rozwoju gospodarczego, a jednocześnie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. kryzys wywołany pandemią) być stabilnym oparciem dla całego sektora.

  Spółka celowa ma - zgodnie z projektem - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK.

  - przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji.

  - możliwość wczesnej realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Projekt zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Przyjęte mają zostać punktowe modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - projekt przewiduje szereg zachęt do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Projekt ustawy zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenia kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych.

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:47Sejm za zwiększeniem budżetu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg o ponad 2 mld zł 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, która zakłada zwiększenie środków na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg o ponad 2 mld zł. Jednocześnie dodatkowe 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na modernizację dróg.

  Za nowelą głosowało 429 posłów, przeciw było 13, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Nowela wydłuża także okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Połowa z kwoty 2 mld zł ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na terenie kraju, na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowelizacja wprowadza także przepis stanowiący, że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.07, 15:17Buda: Zakładam, że wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać w sierpniu 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać już w sierpniu br., ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe, która zakłada możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy znajduje się obecnie w Sejmie, który ma rozpatrzyć senackie poprawki.

  "Ta ustawa jest już przyjęta. [...] Ja zakładam, że jeszcze w sierpniu będzie możliwość złożenia wniosku" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

  Wakacje kredytowe mają dotyczyć  zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023.

  Po rozpatrzeniu poprawek przez Sejm ustawa ma trafić do podpisu prezydenta.

  (ISBnews)

 • 04.07, 15:49Inwestycje towarzyszące budowie el. jądrowej Lubiatowo-Kopalino - ok. 4,7 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Około 4,7 mld zł zostanie zagwarantowanych w programie wieloletnim na przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych towarzyszących budowie elektrowni Lubiatowo-Kopalino w woj. pomorskim, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, który trafił na Komisję Prawniczą.

  "Zagwarantowanie środków na przygotowanie i realizację inwestycji przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (ok. 900 mln zł), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (ok. 1 mld zł) oraz spółkę PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie (ok. 2,8 mld zł) - zostaną zabezpieczone w przygotowywanym aktualnie przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej programie wieloletnim regulującym kwestię wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim" - czytamy w OSR do projektu.

  Program będzie całościowo regulować kwestię inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Ujęcie inwestycji przygotowywanych i realizowanych przez wszystkie ww. podmioty w jednym programie uznać należy za niezbędne ze względu na ich powiązanie ze sobą oraz koniecznością określenia podmiotu koordynującego, którym powinien być pełnomocnik (podmiot, który odpowiedzialny jest za wykonywanie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach przygotowujących i realizujących kluczowe inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej), podano także.

  Ponadto - jak podkreślono - wprowadzenie inwestycji do jednego programu pozwala na ich uniezależnienie od innych, niezwiązanych z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, inwestycji regulowanych w obowiązujących lub przygotowywanych programach, dotyczących np. budowy dróg czy połączeń kolejowych, oraz większą elastyczność w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do programu (np. dodania kolejnych inwestycji).

  Celem projektowanej nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących jest przyśpieszenie realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ograniczenie  kosztów inwestycji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy pozwoli bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy, w stosunku do szacowanego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w tym obecnego brzmienia specustawy jądrowej.

  W grudniu ub.r. Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) wybrały Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo na lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

  Jak podano, lokalizację wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 roku szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

  Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe w oparciu o reaktory jądrowe generacji III.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:51Senat przyjął nowelizację prawa budowlanego z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa budowlanego, umożliwiającą prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:38Senat za poprawkami do noweli dot. sposobu finansowania programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych z poprawkami, które usuwają przepisy uchylające regulacje COVID-owe wydłużające termin na zwołanie walnego zebrania spółdzielni lub zebrania właścicieli lokali, a także kadencję rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny.

  Senat wykreślił z nowelizacji przepisy, uchylające regulacje wprowadzone na czas pandemii, zakładające, że w przypadku, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

  Usunięto także zapis stanowiący, że w przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni.

  Inne poprawki wykreślały z nowelizacji przepisy dokonujące zmian w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Część miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych ma na celu usprawnienie finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach.

  Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Przewidziano też nowe źródło finansowania programu – ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

  Do ustawy o ochronie praw lokatorów wpisano możliwość wydłużenia przez gminy w drodze uchwały okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego zobowiązane będą wykazać w deklaracji wysokość dochodu.

  (ISBnews)

 • 29.06, 10:43Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji dot. nadzoru nad CPK 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, której celem jest przeniesienie zadań pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z działu administracji rządowej "transport" do działu "rozwój regionalny", podała Kancelaria Prezydenta.  

  "Celem ustawy jest modyfikacja struktury administracji rządowej w sposób zapewniający realizację zadań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.

  Podstawowa zmiana wprowadzana ustawą z dnia 12 maja 2022 r. polega  na przeniesieniu zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

  Uzasadnieniem takiego przeniesienia jest wpływ CPK na stosunki gospodarcze  i społeczne w rejonie objętym oddziaływaniem przyszłego lotniska (inwestycje kolejowe, powstanie obiektów targowo-kongresowych, obiektów konferencyjnych i biurowych). Proces realizacji poszczególnych inwestycji wymaga wczesnego opracowania strategii rozwoju regionu, jak  i koordynacji poszczególnych działań projektowych, podano także.

  W związku z dokonywaną modyfikacją następuje przeniesienie zadań pełnomocnika ds. CPK z działu administracji rządowej "transport" do działu "rozwój regionalny". Ponadto pełnomocnikowi ds. CPK przekazuje się nadzór nad Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze.

  Ustawa ma co do zasady wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 28.06, 14:38MI: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanie się rachunkiem prowadzonym przez BGK 

  Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) ma stać się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a nie - jak dotychczas - państwowym funduszem celowym, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Zmianę statusu RFRD zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, przyjęty przez Radę Ministrów.

  "Nowelizacja ustawy przewiduje, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych, na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy" - czytamy w komunikacie.

  Projektowana zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem, podano także.

  Ponadto ma zostać wydłużony do 1 stycznia 2031 r. okres wsparcia inwestycji samorządowych z RFRD. Oznacza to, że Fundusz funkcjonowały przez dodatkowe 2 lata.

  Projekt zawiera ponadto zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 28.06, 14:06Weber z MI: Zwiększamy budżet Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg o ponad 2 mld zł 

  Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który zakłada zwiększenie środków na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg o ponad 2 mld zł, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jednocześnie dodatkowe 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na modernizację dróg.

  "Dzisiejszą decyzją Rady Ministrów poszerzamy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zarówno w tym przedmiocie finansowym, jak i w zakresie rzeczowym. Poszerzamy finansowo o ponad 2 mld zł" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Połowa tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na terenie kraju, na rozwój i modernizację dróg.

  "Projekt trafi na posiedzenie Sejmu. Mam głęboką nadzieję, że jeszcze przed wakacjami poselskimi i senatorskimi ta ustawa przez parlament zostanie przyjęta, podpisana przez pana prezydenta […] tak, aby na jesieni wojewodowie w ramach tego komponentu gminnego i powiatowego mogli ogłosić nabory" - powiedział Weber, pytany o harmonogram naboru wniosków.

  Dodał, że nabór dla marszałków województw ogłaszać ma minister infrastruktury.

  Odnosząc się natomiast do pytania o pulę środków na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Weber powiedział: "główny komponent, który co roku jest ogłaszany przez wojewodów, w tym roku również zostanie ogłoszony w ramach tego komponentu ponad 2,7 mld zł i do tego dodajemy komponentu dodajemy 1 mld zł BRD chodniki i ciągi pieszo-rowerowe i kolejny, trzeci komponent, związany z małymi remontami".

  "Tak, że w tym roku tych naborów będzie więcej" – dodał.

  (ISBnews)

 • 28.06, 12:12Buda: MRiT przygotowuje przepisy dot. waloryzacji kontraktów w zamówieniach publicznych 

  Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który ma umożliwić podniesienie limitów waloryzacji w zawartych już umowach oraz wprowadzić klauzule waloryzacyjne do umów nieobjętych wcześniej obowiązkiem ich wprowadzenia, poinformował szef resortu Waldemar Buda.

  "W Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy nad przepisami, które wobec nadzwyczajnej sytuacji związanej z wzrostami cen wywołanymi putinflacją pomogą przedsiębiorcom w zachowaniu rentowności zawartych kontraktów i w konsekwencji w ich terminowej realizacji" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  "Zmiany, które wprowadzimy, będą dotyczyć wszystkich kategorii umów, tzn. usług, dostaw i robót budowlanych. By móc rozszerzyć katalog umów, znowelizujemy ustawę prawo zamówień publicznych" - dodał.

  Planowane przepisy mają wprowadzać odmienne regulacje dla okresu przed 1 stycznia 2021 r., kiedy prawo nie przewidywało obowiązku uwzględniania w umowie klauzuli waloryzacyjnej i po tym dniu, gdy dla pewnych kategorii umów taki obowiązek istnieje.

  Opracowywany projekt ma charakter specustawy, uzupełniającej istniejące regulacje o przepisy dodatkowo gwarantujące możliwość zmian umowy w obecnej sytuacji rynkowej.

  Proponowane rozwiązania zakładają, że w umowach zawartych przed 1 stycznia 2021 r., w sytuacji gdy wykonawca wykaże zamawiającemu realny wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt realizacji zamówienia, zamawiający w porozumieniu z wykonawcą będą mogli dokonać zmian w umowie.

  Zmiany te będą mogły zostać dokonane w dwojaki sposób: albo waloryzując wynagrodzenie wykonawcy z zachowaniem rozkładu ryzyk pomiędzy stronami 50% na 50% albo zmieniając zakres świadczenia albo termin wykonania umowy lub jej części, lub czasowo zawieszając wykonanie umowy lub jej części.

  Z zapowiedzi wynika, że projekt nie zakłada "automatycznej" lub obligatoryjnej waloryzacji. W każdym przypadku będzie badany wpływ aktualnych warunków rynkowych na koszt realizacji danego zamówienia. W przypadku stwierdzenia wpływu jedną z dopuszczalnych możliwości zmiany umowy byłaby waloryzacja wynagrodzenia.

  Zmiana ma polegać także na rozszerzeniu katalogu umów objętych obowiązkiem wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej o umowy na dostawy oraz umowy na roboty budowlane i usługi zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy (obecnie ponad 12 miesięcy).

  Planowane zmiany:

  - możliwość podwyższenia wynagrodzenia ponad stawkę waloryzacyjną i kontraktu,

  - rozszerzenie obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych powyżej 6 miesięcy (dotychczas 12 miesięcy) oraz objęcie obowiązkiem waloryzacji także dostaw (obecnie roboty i usługi),

  - możliwość wprowadzenia klauzul do zawartych już umów,

  - wskazanie podstawy do waloryzacji w przypadku braku klauzuli w umowie,

  - wprowadzenie różnych sposobów zmian kontraktów poprzez np. ograniczenie zakresu umów, zmianę terminu realizacji czasowe zawieszenie umowy,

  - dzielenie ryzyka 50/50, wymieniono.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 11:04Rząd chce znowelizować rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących CPK w czerwcu 

  Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), dotyczącego inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym budowy podstacji trakcyjnych systemu 2x25 kV wraz z ich powiązaniem z Krajowym Systemem Energetycznym (KSE) i liniami kolejowymi, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest jeszcze w czerwcu.

  "W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego […] nie zawarto wykazu inwestycji towarzyszących m.in. w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, jednocześnie wskazując w uzasadnieniu, że rozporządzenie będzie podlegać nowelizacjom, w celu uzupełnienia katalogu inwestycji towarzyszących, w miarę postępów prac nad przygotowaniem i realizacją programu inwestycyjnego CPK" - czytamy w wykazie.

  Realizacja  sieci kolejowej będzie wymagała przeprowadzenia inwestycji w zakresie sieci zasilających linie kolejowe w energię elektryczną, choć z uwagi na zbyt wczesny etap prac nad przygotowaniem programu inwestycyjnego CPK ujęcie szczegółowego wykazu inwestycji elektroenergetycznych nie było uprzednio możliwe, podano.

  "Wskazanie w nowelizowanym rozporządzeniu jako inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym budowy podstacji trakcyjnych systemu 2x25 kV wraz z ich powiązaniem z Krajowym Systemem Energetycznym (KSE) i liniami kolejowymi, […] umożliwi zastosowanie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych do tych inwestycji" - czytamy także.

  Ma to pozwolić na zastosowanie do ich realizacji szczególnych instrumentów koordynacji oraz ułatwienia i przyspieszenia procesów inwestycyjnych, bez których istnieje poważne ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów programu inwestycyjnego CPK, przede wszystkim w wymiarze czasowym, wskazano.

  (ISBnews)

 • 24.06, 16:37Projekt 3,39 mld zł dokapitalizowania inwestycji w rejonie Małaszewicze - w konsultacjach 

  Warszawa, 24.06.2022 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, zakładający dokapitalizowanie rozbudowy infrastruktury w rejonie przeładunkowym Małaszewicze kwotą blisko 3,39 mld zł w latach 2023-2027 trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Inwestycja w rozbudowę infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze ma zostać sfinansowana przez Cargotor sp. z o.o. ze środków, którymi minister właściwy do spraw finansów publicznych dokapitalizuje spółkę. Zakłada się, że łączny koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 386 300 000 zł brutto" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Jak podano w OSR kwota dofinansowania ma wynieść odpowiednio:

  - 256,5 mln zł w 2023 r.

  - 973,7 mln zł w 2024 r.

  - 876,9 mln z w 2025 r.

  - 780,2 mln z w 2026 r.

  - 499 mln zł w 2027 r.

  Szacuje się, że z tej kwoty ok.  1 129 mln zł zostanie wydatkowanych na prace w zakresie układów torowych, ok. 687 mln zł na prace w zakresie zabudowy i instalacji systemów ruchu kolejowego, -ok. 233 mln zł na prace w zakresie obiektów kubaturowych,  ok. 233 mln zł na prace w zakresie elektroenergetyki, ok. 186 mln zł na prace w zakresie budowy dróg dojazdowych do nowopowstałej infrastruktury kolejowej. Planowane są także wydatki na budowę siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz jej wyposażenia techniczno- specjalistycznego.

  W OSR podano, że w celu zabezpieczenia zapotrzebowania Cargotor sp. z o.o. na obsługę podatku VAT w całym okresie realizowania projektu konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 151,1 mln zł (przy wartości wyceny netto planowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 3,237 mld zł). Wysokość dokapitalizowania ma zostać zmniejszona o wartość dofinansowania ze środków UE, które Spółka zdobędzie na finansowanie inwestycji.

  Zakłada się możliwość dofinansowania inwestycji realizowanej przez Cargotor sp. z o.o. ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu, o ile w trakcie realizacji inwestycji wzrosną jej koszty, podano także.

  Celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią. Konieczność dokonania zmian w  ustawach wynika z faktu, że w obecnym kształcie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację inwestycji, nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na jej płynną realizację.

  Nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w spółce Cargotor w efekcie doprowadzi do stanu, w którym to narodowy zarządca infrastruktury kolejowej będzie posiadał w zakresie swojej działalności całość ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol - Brześć.

  Na ten cel planowane jest  przekazanie przez ministra infrastruktury środków Funduszu Kolejowego spółce PKP PLK z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Cargotor w 2022 r. lub w 2023 r. Zakłada się, że wydatek w zakresie ww. nabycia całości udziałów przez PKP PLK wyniesie do 70 mln zł, a środki w Funduszu Kolejowym zostały na ten cel zabezpieczone w 2021 r.

  (ISBnews)

 • 23.06, 15:33Buda: Chcemy, by domy jednorodzinne można było budować bez pozwolenia od 2023 r. 

  Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie możliwości budowy bez pozwolenia także domów jednorodzinnych, dwukondygnacyjnych o powierzchni większej niż 70 m2, budowanych na własny użytek, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie w roku 2023.

  "Procedura budowy domów bez pozwolenia sprawdziła się, planujemy więc rozszerzenie uprawnień do budowy domów bez pozwolenia na wszystkie domy jednorodzinne bez limitu powierzchni, na własny użytek" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Buda poinformował o udostępnieniu bazy projektów domów jednorodzinnych do 70 m2 zabudowy, które od można pobierać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) na własne cele mieszkaniowe.

  Przepisy prawa budowlanego, które weszły w życie od 3 stycznia br. regulują budowę wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanawiania kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy.

  (ISBnews)