ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.10, 16:37Rząd przyjął projekt noweli o scalaniu i wymianie gruntów 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, zakładający usprawnienie procesu postępowania scaleniowego i wymiany gruntów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • rezygnacja z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia, co ma przyczynić się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego.
  • wprowadzenie obowiązku zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.
  • wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. Rozwiązanie to pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych.
  • w przypadku braku rozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, brak możliwości uchylenia zaskarżonej decyzji przez sądy administracyjne uwzględniające skargę, a jedynie możliwość stwierdzenia jej wydania z naruszeniem prawa.
  • włączenie przedstawiciela gminy oraz sołtysa wsi do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.
  • Wprowadzenie rozwiązania, zakładającego że starosta  będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

  (ISBnews)

 • 15.10, 15:29Rząd chce przyjąć rozporządzenie ws. systemu informacji o nieruchom. w IV kw. 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie przepisów, usprawniających działanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), dostosowanie go do nowych funkcjonalności oraz usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami, a systemem PESEL i REGON w zakresie aktualizacji danych adresowych w ewidencji gruntów i budynków, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach planowane jest na IV kw.

  "Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych związanych z usprawnieniem działania systemu ZSIN, a zważywszy na obecny rozwój technologiczny, nie jest możliwe osiągnięcie zamierzonego celu bez wydania nowego rozporządzenia w przedmiotowej sprawie. Wprowadzenie tych zmian w sposób istotny wpłynie na zapewnienie wysokiego poziomu kompletności danych zgromadzonych w ZSIN i na efektywniejsze ich wykorzystanie w gospodarce i administracji" - czytamy w komunikacie.

  Planowane rozporządzenie ma na celu:
  - dostosowanie modelu ZSIN do założonych funkcjonalności,
  - dostosowanie sposobu przekazywania danych do ZSIN zapewniającego ich kompletność dla całego kraju, niezależnie od stanu danych ewidencyjnych w powiatach,
  - usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami a wydziałami wieczystoksięgowymi sądów rejonowych,
  - usprawnienie mechanizmów wykorzystania przez powiaty systemu Elektronicznej Księgi Wieczystej w procesie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
  - usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami, a systemem PESEL i REGON w zakresie aktualizacji danych adresowych w ewidencji gruntów i budynków,
  - wprowadzenie zmian wynikających z postępu technologicznego w zakresie publikacji i udostępniania danych przestrzennych.

  Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu planowane jest m.in. doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. 

   (ISBnews)

 • 14.10, 18:16Sejm odrzucił senackie veto do noweli dot. budowy domów do 70 m2 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 267 posłów, przeciw było 178, 1 wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni. Wprowadza także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Zakłada, że na jeden budynek ma przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa oddziaływałaby na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Przepisy nowelizacji dopuszczają także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

  (ISBnews)

 • 13.10, 13:40Koszt budowy zabezpieczenia granicy z Białorusią to ponad 1,6 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Koszt budowy bariery, służącej ochronie granicy państwowej z Białorusią to 1 615 mln zł w ciągu dwóch lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Projekt ten wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

  "Skutki finansowe związane z budową bariery zostały skalkulowane w wysokości 1 615 mln zł na podstawie zebranego doświadczenia i uwarunkowań rynkowych w tym zakresie w następujących wielkościach: - budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł; - urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł" - czytamy w OSR.

  Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. budżetu Straży Granicznej o dodatkowe środki finansowe wysokości 1 115 mln zł, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

  Skutki finansowe związane z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości nie są możliwe do jednoznacznego wyliczenia, ponieważ są one zależne, w szczególności, od liczby i wartości nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i długości odcinków granicy, na których zostanie zbudowana bariera, podano także.

  Wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

  Inwestorem realizującym inwestycję będzie Komendant Główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

  (ISBnews)

 • 08.10, 18:39Senat za odrzuceniem noweli dot. budowy domów do 70 m2 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia. Wniosek połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury o odrzucenie noweli poparło 52 senatorów, 47 było przeciwnych.

  Nowelizacja zakładała, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W trakcie debaty senatorowie wskazywali, że w noweli brak mechanizmów zabezpieczających przed np. zbywaniem czy zakupem takich budynków, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do powstania - za kilka lat - rynku takich obiektów.

  Nowela określała maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni. Wprowadzała także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Zakładała, że na jeden budynek ma przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa oddziaływałaby na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Przepisy nowelizacji dopuszczały także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

  (ISBnews)

 • 08.10, 17:35Senat za zmianami w przepisach dot. zakazu handlu w niedzielę 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, które umożliwiają sklepom osiągającym co najmniej 40% przychodów z usług pocztowych prowadzenie handlu w niedzielę, a mikroprzedsiębiorcom - także odpłatność za pomoc rodziny i powinowatych oraz zatrudnianie studentów do 26. roku życia, emerytów i bezrobotnych. Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, dwóch było przeciwnych.

  Senatorowie poparli poprawkę, zakładającą obniżenie do 40% z 50% progu przychodów liczonego od sprzedaży detalicznej dla działalności dominującej, korzystającej ze zwolnienia z zakazu handlu w niedzielę, np. pocztowej.  Z aprobatą spotkała się także poprawka, doprecyzowująca grono osób, z których pomocy może korzystać przedsiębiorca, prowadzący sklep i umożliwiająca także świadczenie tej pomocy odpłatnie.

  Zgodnie z poprawką mikroprzedsiębiorca może korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, zstępnych, wstępnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, macochy, ojczyma, rodzeństwa lub powinowatych w tej samej linii lub stopniu.

  Inna z poprawek zakłada, że przedsiębiorca, prowadzący sklep może powierzać wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26. roku życia, rencistą, emerytem lub bezrobotnym.

  Celem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta jest ograniczenie zjawiska omijania zakazu handlu w niedziele przez przedsiębiorców, prowadzących sklepy o statusie placówki pocztowej.

  Nowela w wersji przyjętej przez Sejm zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to która stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

  Nowela ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

  Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 08:45Senatorowie dyskutowali nad odrzuceniem noweli dot. budowy domów do 70 m2 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senatorowie dyskutowali nad rekomendacją połączonych komisji w sprawie odrzucenia noweli prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia. W trakcie dyskusji nie zgłoszono poprawek.

  Za odrzuceniem noweli opowiedziały się wcześniej Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury. Według komisji, ustawa wprowadzałaby zbyt daleko idące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, a jej konsekwencje byłyby odczuwalne przez długie lata. W trakcie senackiej dyskusji wskazywano także, że choć domy do 70m2 miałyby być budowane do użytku własnego, nie ma mechanizmów zabezpieczających przed powstaniem - za kilka lat - rynku takich obiektów.

  Zgodnie z założeniami noweli, domy do 70 m2 stawiane na własne potrzeby mieszkaniowe miałyby być wolnostojące, nie większe niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi być w całości ograniczony do działki, na której został zaprojektowany. Ich budowa nie wiązałaby się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto nie podlegałaby kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac budowlanych, co wykluczałoby możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez te organy.

  Senatorowie zwracali także uwagę, że zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy przenosiłoby na inwestora całą odpowiedzialność za stan budynku. Inwestor musiałby w takim przypadku złożyć oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową. Podkreślali też, że przy braku odpowiednich kompetencji może to prowadzić do nieświadomego naruszenia innych przepisów techniczno-budowlanych, a w skrajnych przypadkach nawet do poważnych wad konstrukcyjnych budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia osób je zamieszkujących.

  Brak obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, które zostanie zastąpione zgłoszeniem, może prowadzić, zdaniem senatorów, do zaburzenia ładu przestrzennego. Senatorowie wskazywali też, że nowela nakłada na gminy obowiązek wydania decyzji o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni, co stanowi - w ich ocenie - termin niemożliwy do dotrzymania.

  (ISBnews)

   

 • 04.10, 10:31NBP: Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszk. może zagrażać stabilności finans. 

  Warszawa, 04.10.2021 (ISBnews) - Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, przyjęta w piątek przez Sejm może spowodować wzrost ryzyka kredytowego, ponoszonego przez bank, a także przyczynić się - w dłuższym okresie - do osłabienia stabilności finansowej, uważa Narodowy Bank Polski (NBP).

  Ustawa zakłada udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci.

  "Możliwość oferowania kredytu na cele mieszkaniowe w kwotach powyżej limitów ostrożnościowych LtV stoi w sprzeczności z celem wprowadzenia limitów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy liczyć się z możliwością powstania niezamieszonych przez ustawodawcę konsekwencji w postaci osłabienia w dłuższym okresie stabilności finansowej" - napisał NBP w opinii do projektu ustawy.

  Przypomniał, że proponowana konstrukcja kredytu z gwarancją wkładu własnego zakłada, że spłaty części kapitałowej zalicza się w pierwszej części na poczet części kredytu, która objęta jest gwarancją.

  "Przyjęcie takiej kolejności może spowodować wzrost ryzyka kredytowego, ponoszonego przez bank, ponieważ wartość kredytu pozostała do spłaty po spłacie części gwarantowanej w stosunku do wartości zabezpieczenia (tj. kredytowanej nieruchomości) będzie większa niż w przypadku kredytu z wkładem własnym" - zaznaczył bank centralny.

  Podkreślił także, że spłacalność kredytów w pierwszych latach jest co do zasady lepsza niż w kolejnych okresach.

  W ocenie NBP, "instrument gwarantowania wkładu własnego dla kredytobiorcy ingeruje w sferę oddziaływania narzędzi nadzoru mikroostrożnościowego, sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego m.in. w celu stworzenia warunków bezpiecznego działania banków i zapewnienie ochrony uczestników rynku finansowego (w tym bezpieczeństwa złożonych w bankach depozytów), jak również w kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej działającego w zakresie nadzoru makrostrożnościowego".

  Bank centralny zwraca, że wspieranie zakupów mieszkaniowych osób, które nie mają odpowiedniego wkładu własnego wykreuje dodatkowy popyt, co rodzi ryzyko "dalszego zwiększenia presji cenowej na bardzo dynamicznym rynku mieszkań, na którym obecnie podaż może nie być w stanie podążać za wciąż rosnącym zapotrzebowaniem".

  Według NBP, popyt mieszkaniowy to tylko część popytu budowlanego w gospodarce i można się spodziewać rosnących problemów wraz z uruchomieniem programów infrastrukturalnych ze wsparciem UE.  Zdaniem banku centralnego, z punktu widzenia rozwiązywania problemów z dostępnością mieszkań wskazane wydają się zatem działania ukierunkowane na zwiększenie podaży mieszkań, zwłaszcza na wynajem.

  "Ewentualny wzrost cen na skutek dodatkowo zwiększonego popytu na rynku ograniczyć może dostępność mieszkania dla osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia. W tym kontekście wydaje się, że wskazane byłoby uzupełnienie projektu o mechanizmy, które odpowiednio ukierunkowałyby pomoc. Rozwiązaniem mogłoby być kryterium dochodowe dla kredytobiorcy" - zaleca bank.

  W jego ocenie, "rozwiązania zawarte w projekcie mogą utrudniać skuteczne reagowanie na zmiany sytuacji na rynku, w tym w ramach sprawowania nadzoru makrostrożnościowego w sytuacji nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych, który zagrażałby powstaniu nierównowagi na rynku nieruchomości (tzw. bańki cenowej)".

  Ewentualna rekomendacja Komitetu Stabilności Finansowej co do zastosowania jednego z instrumentów ograniczających tempo akcji kredytowej tj. zwiększenia wkładu własnego kredytobiorcy stałaby bowiem w sprzeczności z intencją projektowanej ustawy. Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście, wskazanego wcześniej, ryzyka niedotrzymania przez podaż rosnącemu popytowi na - już obecnie dynamicznym - rynku nieruchomości mieszkaniowych, konkluduje.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 20:13Sejm przyjął ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. Ustawę poparło 393 posłów, 50 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym i odrzucił pozostałe.

  Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

  Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  Część kredytu BGK – zgodnie z ustawą – ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego - 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.  

  Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  (ISBnews)

 • 29.09, 11:48Rząd chce umożliwić nabywanie gruntów użytkownikom wieczystym na cele inwest. 

  Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, regulującego nabywanie przez przedsiębiorców, którzy są użytkownikami wieczystymi gruntów Skarbu Państwa, prawa własności tych gruntów z zastosowaniem mechanizmów rynkowych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.  

  "Przedstawiony projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap reformy użytkowania wieczystego, który ma na celu umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom z uwzględnieniem reguł odpłatności zastosowanych w ramach instytucji uwłaszczenia ex lege, ale z zachowaniem zasady swobody umów" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt stanowi część działań legislacyjnych, zmierzających do systemowej likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce. 

  Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, czytamy dalej.

  Projektowana, nowa zasada odpłatności została opracowana z wykorzystaniem modelu cyklicznej odpłatności przyjętego już w pierwszym etapie reformy użytkowania wieczystego, tj. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta przekształciła użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntów mieszkaniowych z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. za odpłatnością na poziomie sumy 20 opłat rocznych wnoszonych dotychczas za użytkowanie wieczyste i będących pochodną wartości rynkowej.

  Oparcie zasady odpłatności o regułę już funkcjonującą w systemie zapewni spójny i sprawiedliwy mechanizm odpłatności za grunt, który w konsekwencji umożliwi ewolucyjne, stopniowe wygaszanie prawa użytkowania wieczystego, uzasadniono.

  Zasada odpłatności dla przedsiębiorców - użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą - została opracowana w oparciu o koncepcję wielokrotności (co najmniej 20-krotności) dotychczasowej opłaty rocznej, ale z uwzględnieniem zakazu udzielania niedozwolonej pomocy publicznej.

  Projektowana reguła odpłatności dla przedsiębiorców opiera się na:

  1) ustalaniu ceny nabycia gruntu jako wielokrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (sumy opłat), z równoczesnym zapewnieniem ustalenia opłaty rocznej na podstawie wartości rynkowej nieruchomości aktualnej na dzień sprzedaży gruntu - właściwy organ (właściciel gruntu) będzie miał możliwość zaproponowania przedsiębiorcy ceny gruntu odpowiadającej sumie co najmniej 20 dotychczasowych opłat rocznych, ale nie przekraczającej wartości rynkowej,

  2) udzieleniu pomocy publicznej w ramach limitu pomocy de minimis, w wysokości odpowiadającej dodatniej różnicy pomiędzy wartością rynkową gruntu i ustaloną przez strony ceną nabycia gruntu, co wyeliminuje niedozwoloną pomoc publiczną w przypadku, gdy cena zostanie wynegocjowana poniżej wartości rynkowej,

  3) ustaleniu dopłaty w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu i ustaloną przez strony ceną nabycia gruntu przekracza dostępny dla danego przedsiębiorcy poziom pomocy de minimis, co zapewni zgodność mechanizmu odpłatności z wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w sekcji 4.2 Zawiadomienia Komisji, że „zbycie nieruchomości publicznej po cenie niższej niż rynkowa powoduje konieczność zastosowania przepisów o pomocy publicznej",

  4) rozłożeniu - na wniosek nabywcy - ceny nabycia gruntu, jak również ustalonej dopłaty na oprocentowane raty, co pozwoli złagodzić obciążenie finansowe nabywcy, szczególnie w przypadku przedsiębiorców użytkujących grunty o wysokich wartościach rynkowych, a zbywcy (samorządowi, Skarbowi Państwa) zapewni stałe, okresowe dochody.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), projekt oddziałuje na ok. 500 tys. nieruchomości (w tym samodzielnych lokali w budynkach niemieszkalnych)  oraz ok. 550 tys. ha powierzchni nieruchomości (według Krajowego Zestawienie Gruntów GUGiK).

  Jak podano w OSR, "projekt nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa (nie powoduje wydatków), ponieważ wprowadzane zasady opierają się na swobodzie woli organu co do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego".

  "Rozważając wniosek o nabycie właściwe organy będą uwzględniały różne aspekty, w tym lokalne uwarunkowania i potrzeby regionu (np. potrzeba wzmocnienia praw do gruntów na rzecz inwestorów, w celu ożywienia gospodarczego regionu), przy uwzględnieniu interesu publicznego i zasady racjonalnego gospodarowania zasobem nieruchomości publicznych, w sposób zabezpieczający rezerwy gruntów pod realizację celów publicznych i budownictwo mieszkaniowe" - uzasadniono.

  W OSR założono, że nabyciem na własność będą głównie zainteresowani użytkownicy wieczyści terenów przemysłowych, gruntów zurbanizowanych w trakcie zabudowy, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i innych terenów zabudowanych oraz gruntów leśnych i rolnych zabudowanych. Szacuje się, że grunty te stanowią ok. 250 tys. ha, tj. ok. 50% ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, która wynosi 549 187 ha (dane z Krajowego Zestawienia Gruntów GUGiK).

  Zaznaczono, że nie jest jednak możliwe oszacowanie wartości rynkowej tych nieruchomości, a tym samym trudno oszacować potencjalne dochody z ich zbycia na rzecz użytkowników wieczystych.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 13:07PIH chce wyłączenia sektora niskomarżowego z tzw. podatku od korporacji  

  Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) postuluje wyłączenie z planowanego podatku od korporacji podmiotów prowadzących działalność handlową w obszarze artykułów niskomarżowych, w tym małych i średnich dystrybutorów żywności oraz hurtowni, zaopatrujących sklepy spożywcze. Zdaniem Izby, w skrajnym przypadku wprowadzenie tego podatku mogłoby przyczynić się do wzrostu cen detalicznych towarów pierwszej potrzeby.

  Przepis dot. wprowadzenia tzw. podatku od korporacji znajduje się w projekcie noweli pakietu podatkowego "Polskiego Ładu", nad którym pracuje obecnie Sejm.

  "W ocenie Izby oraz przedsiębiorców, wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektora niskomarżowego, czyli m.in. hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG - dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w PIH, realia biznesowe ograniczają możliwości podwyższenia rentowności dla hurtu, gdyż podmioty zajmujące się hurtowym handlem pracują niejednokrotnie na rentownościach liczonych w dziesiątych częściach procenta, a mechanizm ustalania cen jest poza zasięgiem dystrybutorów i detalistów - produktu często nie można sprzedać drożej.

  Izba zwraca uwagę, że teoretycznie podwyższenie cen przez hurt obniża automatycznie marże dla detalu albo w zależności od produktu przekłada się na zwiększenie ceny detalicznej na półce. Podkreśla, że plany wprowadzenia nowej daniny powodują, że "zagrożony jest cały model biznesu dostaw dla kilkudziesięciu tysięcy małych i średnich sklepów", które - jak ocenia - będą miały wyższe ceny sprzedaży, przy jednocześnie neutralnym wpływie podatku na logistykę firm dowożących w ramach swoich sieci które odnotowują najwyższe rentowności.

  "Polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów, po to by umożliwić swoim odbiorcom małym i średnim firmom oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów. Wprowadzenie tzw. podatku minimalnego od podatników podatku dochodowego, od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych to kolejne obciążenie uderzające w system zaopatrzenia małych sklepów oparty o hurtowników, podatek zapłacą zatem nawet mali i średni przedsiębiorcy" - powiedział wiceprezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Przypomniał, że strona społeczna zwracała już na to uwagę przedstawicielom Ministerstwa Finansów oraz sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  PIH wskazuje, że średnia rentowność w branży jest na poziomie ok. 0.7% łącznych przychodów ze sprzedaży hurtowej.

  Szacowany dodatkowy domiarowy podatek wyniesie co najmniej ok. 50 mln rocznie - przy dalszym obniżeniu rentowności sektora wynikającej z pogorszenia konkurencyjności na rynku kwota ta może sięgnąć ok. 100-150 mln zł rocznie. Szacunki te z uwagi na możliwości uwzględniają tylko największe firmy hurtowe,  nie uwzględniają wielu tysięcy mniejszych firm i spółdzielni, które również zostaną objęte tym podatkiem, podaje Izba.

  Izba apeluje do Ministerstwa Finansów o szczegółową analizę wpływu podatku na branżę handlu detalicznego oraz hurtowni spożywczych.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie tzw. podatku od wielkich koncernów. Miałby objąć spółki kapitałowe, których udział dochodów w przychodach wynosiłby mniej niż 1% i  tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić miałby 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

  Już po skierowaniu projektu do Sejmu rząd przyjął autopoprawkę, która zakłada, że od podatku od wielkich korporacji zwolnione byłyby podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Podatkiem nie byłyby objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego byłby odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:30Sejm za budową domów do 70 m2 bez zezwolenia 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm poparł przepisy umożliwiające wznoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 w oparciu o procedurę zgłoszenia. Nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu poparło 248 posłów, 178 było przeciwnych, a 20 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone do noweli poprawki.

  Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy wolno stojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że:

  - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;

  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

  - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

  Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni.

  Wprowadzono także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Na jeden budynek będzie musiało przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa będzie oddziaływać na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Nowela zakłada także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

  Nowela ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 14:52Projekt dot. gwarancji BGK dla kredytów hipotecznych trafił do sejmowych komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy, zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, do sejmowych komisji: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie.

  Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  "Przyjęto w projekcie, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Projekt zakłada nieposiadanie prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego  przy udzielaniu kredytu" - powiedział w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

  Doprecyzował, że zgodnie z planowaną regulacją możliwe będzie odstąpienie od tego warunku, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  "Chodzi o to, by rodziny, które mają mieszkanie, a które mają mały metraż na swoje potrzeby, żeby mogły go powiększyć […] Oczywiście tutaj jest taki warunek, żeby korzystać ze spłat rodzinnych, czyli tego spłacania przez BGK części kredytu, tam jest w naszej ustawie zaproponowane za drugie dziecko 20 tys., wpłaty za trzecie i każde kolejne 60 tys. zł. Żeby z tych spłat rodzinnych korzystać trzeba pozbyć się tego pierwszego mieszkania" -  podkreślił.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  Ministerstwo szacuje, że w pierwszych latach z tego kredytu skorzysta około 45 tys. rodzin rocznie, a w kolejnych 70 tys. rocznie.

  "Ale to są tylko szacunki" - zaznaczył.

  (ISBnews)

 • 17.09, 14:17Uściński z MRiT: W ramach programu Mieszkanie+ mamy około 35 tys. lokali 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - W ramach części rynkowej i społecznej programu Mieszkanie+ wybudowano lub jest budowanych około 35 tys. lokali, według stanu na koniec sierpnia 2021 r., poinformował wiceminister rozwoju, i technologii Piotr Uściński.

  "Od dnia rozpoczęcia programu wybudowano lub rozpoczęto budowę około 35 tys. mieszkań, kolejne lada dzień będą dopisane do tej liczby" – powiedział Uściński w Sejmie.

  Doprecyzował, że w ramach programu Mieszkanie+ do końca sierpnia powstało i zostało oddanych zostało do użytku 14,4 tys. mieszkań, w tym 1 839 mieszkań w części rynkowej, 4 687 lokali wybudowanych w programie preferencyjnego finansowania zwrotnego czyli społeczne budownictwo czynszowe realizowane przez TBS-y i SIM-y oraz 7 880 lokali i 297 miejsc noclegowych w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego.

  Odnosząc się natomiast do pytania o liczbę mieszkań w budowie w ramach tego programu, powiedział: "Na koniec sierpnia tego roku 2 677 mieszkań w części rynkowej programu, 8794 w części społecznego budownictwa czynszowego i 8 990 lokali w budownictwie socjalnym i komunalnym".

  Narodowy Program Mieszkaniowy w ramach którego realizowane jest Mieszkanie+ obejmuje rozmaite  instrumenty wsparcia, składa się z części rynkowej (program budowy mieszkań na zasadach rynkowych na wynajem z dojściem do własności), realizowanej przez  PFR Nieruchomości oraz z części społecznej.

  (ISBnews)

 • 16.09, 15:31Projekt dot. umów BGK na dofinansowanie budownictwa socjalnego - w konsultacjach 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce, aby Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mógł zawierać umowy finansowe z beneficjentami programów budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) tylko w ramach limitów ustalonych na dany rok budżetowy, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Maksymalne limity wydatków do roku 2025, ustalone na poziomie 1 mld zł mają pozostać bez zmian.

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych trafił do konsultacji społecznych. Uwagi można składać przez 21 dni.

  "W zakresie mechanizmu finansowania programu BSK, w tym funkcjonowania Funduszu Dopłat, poprzez który finansowany jest program przewiduje się korektę reguły wydatkowej przez wdrożenie rozwiązań prawnych, które umożliwią BGK zawieranie umów o finansowe wsparcie z beneficjentami wyłącznie w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Maksymalne limity wydatków […] pozostaną bez zmian" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt ustawy ma na celu udrożnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (program BSK), podano także.

  Podkreślono, że program BSK był przedmiotem zmian legislacyjnych w 2020 r, które uatrakcyjniły warunki finansowego wsparcia kierowanego na realizację budownictwa komunalnego i społecznego, tak aby przeciwdziałać możliwym skutkom epidemii COVID-19 w Polsce. W związku z tym kwota wsparcia wynikając z wniosków złożonych przez beneficjentów programu BSK w 2021 r. (wg stanu na koniec sierpnia) przekroczyła już 1,29 mld zł.

  Jednak limity wydatków na program BSK zostały ustalone do 2025 r. i od 2021 r. wynoszą po 1 mld zł rocznie. Zgodnie z obecnymi regulacjami możliwe jest zaciąganie przez BGK zobowiązań wobec budżetu państwa na kolejne lata, które nie są jeszcze objęte ustawami budżetowymi, podano także.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zamknięcie procedury udzielania wsparcia w danym roku budżetowym. Wnioski będą mogły być składane do września, a jeżeli nastąpi przekroczenie ustalonego wydatków BGK na ten cel, ich rozpatrywanie zostanie przesunięte na rok następny. Jednocześnie BGK ma ogłaszać limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o finansowe wsparcie w ramach programu BSK w danym roku.

  Projekt zakłada także, że w przypadku finansowego wsparcia dla gmin na udział w społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM), w ramach której prowadzony jest remont lub przebudowa tzw. pustostanu, należy umożliwić udział także pozostałym inwestorom SIM.

  Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania finansowego wsparcia są jedynie te SIM-y, w których gmina posiada 100% udziałów lub akcji.

  (ISBnews)

 • 10.09, 17:29Koszt gwarancji BGK i dopłat do kredytów mieszkaniowych to 12,28 mld zł w 10 lat 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) -  Koszt gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla kredytów mieszkaniowych do poziomu 100 tys. zł, a także spłacania przez państwo 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł przy trzecim i kolejnych dzieciach to 12 278,9 mln zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

  Projekt ten został w środę przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu. Dzisiaj został skierowany do pierwszego czytania.

  "Jako podstawę szacunków przyjęto dane dotyczące liczby i wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2020 r. (204,2 tys. o wartości 60,7 mld zł) wraz z charakterystyką tego portfela dotyczącą kredytów udzielonych w PLN (98,8%), kredytów o wskaźniku LtV wyższym niż 80% (38,4%) oraz kredytów udzielonych z okresem spłaty dłuższym niż 15 lat (92,4%)" - czytamy w OSR.

  Określając wskaźnik korygujący transakcje o charakterze inwestycyjnym (drugie i kolejne mieszkania) na podstawie danych GUS uwzględniona jednak została możliwości uzyskania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na zakup drugiego mieszkania w przypadku gospodarstw domowych w skład których wchodzi co najmniej 3 dzieci (z ograniczeniem powierzchni drugiego mieszkania w przypadku rodzin z 3 lub 4 dzieci), podano także.

  Projekt dopuszcza bowiem możliwość zakupu drugiego mieszkania (z kredytem BGK) pod warunkiem, że powierzchnia posiadanego mieszkania bądź domu nie jest wyższa niż 50 m2 w przypadku posiadania dwojga dzieci, 75 m2 w przypadku trojga dzieci, 90 m2 w przypadku czworga dzieci i bez ograniczeń w przypadku większej liczby dzieci.

  Uwzględniając wszystkie powyższe założenia ustalono, że ok. 32% ogółu kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2020 r. spełnia warunki kwalifikujące do uzyskania gwarancji, czytamy dalej.

  Z OSR wynika także, że w gospodarstwach domowych w ciągu 10 lat obowiązywania programu pozostanie 11 814,4 mln zł ( w cenach stałych z 2021r.).

  Korzyścią dla dużych przedsiębiorstw z wprowadzenia tej regulacji ma być aktywizacja działalności inwestycyjnej niektórych przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie i eksploatacji mieszkań, ze szczególnym uwzględnienie SIM/TBS, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.

  "Wyższy poziom bezpieczeństwa funkcjonowania sektora finansowego w zakresie związanym z finansowaniem rynku nieruchomości mieszkalnych, poprzez powiązany z kredytem mieszkaniowym instrument gwarancji jak również – na etapie spłaty kredytu - wsparcia kredytobiorcy w obsłudze zobowiązania kredytowego w przypadku powiększenia się rodziny o kolejne dzieci" - czytamy w OSR.

  Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego zakłada, że BGK będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie BGK spłaci jednorazowo 20 tys. zł, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka - 60 tys. zł.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.  

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 17:08Rząd przyjął projekt dot. gwarancji BGK do 100 tys. zł dla kredytów mieszkan. 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt, zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. W przypadku pojawienia się w rodzinie drugiego i kolejnego dziecka, część tej kwoty gwarantowanej byłaby pokrywana przez państwo.

  Projekt był zapowiadany w ramach "Polskiego Ładu".

  "Rząd przyjął projekt ustawy o gwarantowaniu wkładu własnego dla tych młodych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, zaciągnąć kredyt, zaciągnąć zobowiązanie. […] Wtedy Skarb Państwa efektywnie zabezpiecza, czyli gwarantuje ten wkład własny dla małżeństw, a w przypadku urodzenia drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci dodatkowo jeszcze zobowiązuje się spłacić do 100 tys. zł ten własny wkład - 20 tys. zł w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tys. zł w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jak wynika z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego zakłada, że BGK będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie BGK spłaci jednorazowo 20 tys. zł, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka - 60 tys. zł.

  Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego (w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.  

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 16:27Rząd przyjął projekt, zakładający budowę domów do 70 m2 bez zezwolenia 

  Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt, umożliwiający wznoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 w oparciu o procedurę zgłoszenia, przy czym łączna maksymalna powierzchnia użytkowa dla takich budynków nie może przekraczać 90 m2, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym zakresie był zapowiadany w "Polskim Ładzie".

  "Procedura […] będzie bardzo uproszczona, tak jak zapowiadaliśmy, bez konieczności posiadania książki budowy, zatrudniania kierownika budowy, tylko na zgłoszenie, bez konieczności pozyskania zezwolenia tam, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, a tam, gdzie go nie ma - bardzo szybka, uproszczona procedura do 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji. Jednocześnie jednak dopuszcza się, aby były one dwukondygnacyjne, a za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami mieszkalnymi.

  Projekt zakłada także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2. W tym przypadku rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach ma wynosić nie więcej niż 6 m, a wysięg wsporników ma być ograniczony do 2 m.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 09:24Prezydent podpisał specustawę ws. zamiany nieruchom. w Jaworznie i Stalowej Woli 

  Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, wprowadzającą możliwość dokonywania zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  Zamiana taka będzie możliwa w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy "w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

  1) polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo

  2) strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych" - czytamy w komunikacie.

  Stroną umowy zamiany będzie mogła być wyłącznie:

  -  państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

  - osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub

  - jednostka samorządu terytorialnego.

  Umowa zamiany będzie miała określać cel, dla którego zamiana jest dokonywana, a brak jego realizacji w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany umożliwiał po stronie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa (dyrektora generalnego Lasów Państwowych lub starosty) roszczenie o:

  - zwrot nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela; albo

  - zapłatę przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością zamienianych nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości pierwotnie będących własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany, podano także.

  Zamiana ma być dokonywana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W dzisiejszych realiach oznacza to, że wniosek składałby minister klimatu i środowiska w porozumieniu z ministrem rozwoju.

  Zamiana będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Brak wydania takiej opinii w ciągu miesiąca od doręczenia żądania będzie traktowany jako opinia pozytywna.

  Z zamiany będą wyłączone obszary objęte niektórymi formami ochrony przyrody, czyli:

  1. parki narodowe;

  2. rezerwaty przyrody;

  3. parki krajobrazowe;

  4. obszary chronionego krajobrazu;

  5. obszary Natura 2000.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 16.08, 15:34Prezydent podpisał ustawę ws. odbudowy Pałacu Saskiego 

  Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa stanowi wykonanie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniesionej w dniu 7 lipca 2021 r. Ustawa realizuje postanowienia deklaracji o restytucji Pałacu Saskiego podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 11 listopada 2018 r. dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę" - czytamy w komunikacie.

  Szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie zmierzają do przywrócenia, poza Pałacem Saskim, również pozostałych gmachów stanowiących przed II wojną światową zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz północną pierzeję Placu Stanisława Małachowskiego w Warszawie, tj. gmachu Pałacu Brühla (Ossolińskich, Sandomierskiego) oraz trzech kamienic - dawnych nieruchomości warszawskich przy ulicy Królewskiej 6 (tzw. kamienicy Ludwika Malhome'a), Królewskiej 8 oraz Królewskiej 10/12 (tzw. kamienicy Lesslów lub Strasburgera), wymieniono.

  Obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na potrzeby podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną.

  Ustawa ma na celu ustanowienie szczególnych rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwi sprawną realizację inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, podano także.

  Ustawa ma charakter jednostkowej i szczególnej regulacji (tzw. specustawy), normującej zasady przygotowania i realizacji zakładanej inwestycji, określającej właściwe organy oraz wskazującej na źródła finansowania przedmiotowej inwestycji.

  Ustawa zawiera w swojej treści uregulowania dotyczące w szczególności:

  * utworzenia organu opiniodawczo - doradczego ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w postaci Rady Odbudowy;

  * utworzenia przez Skarb Państwa Spółki Celowej w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji;

  * ustalenia szczególnych ram prawnych dla przygotowania inwestycji, odnoszących się w szczególności do decyzji o ustaleniu lokalizacji, pozwoleń na budowę, pozwoleń na używanie czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;

  * zasad nabywania tytułu prawnego do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji;

  * szczególnych zasad przeprowadzania postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego przy realizacji inwestycji.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)