Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 10.08, 10:19MRiT: Dofinansowanie zakupu mieszkań pracowniczych dla gmin wzrośnie z 50% do 95% 

  Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat dla gmin do kosztów kupna lub remontu mieszkania pracowniczego zostanie podwyższone do 95% z obecnych 50%, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Przepisy mają wejść w życie prawdopodobnie w IV kwartale 2022 r. 

  Oznacza to, że gmina będzie musiała pokryć tylko 5% rynkowej wartości nieruchomości. A to ma przełożenie na decyzję o ewentualnej sprzedaży i cenie.

  Szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce to kilkanaście tysięcy lokali. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin, będą one mogły szybciej trafić w ręce dotychczasowych najemców. Będą oni mieli pierwszeństwo w kupnie takiego lokalu lub w jego wynajmie na preferencyjnych warunkach, podkreślono.

  Mieszkania pracownicze to pozostałość czasów PRL. Powstawały wtedy bloki mieszkalne dla pracowników przedsiębiorstw państwowych. Po prywatyzacji większość z nich zmieniła właściciela - przeważnie stawała się nim gmina lub prywatny inwestor.

  "Dziś przedstawiamy propozycje, które rozwiążą ponad 30-letni problem najemców byłych mieszkań pracowniczych. Wychodzimy naprzeciw postulatom zgłaszanym nam przez takie osoby. To przede wszystkim osoby starsze i mniej zamożne. Koszty wynajmu często bardzo mocno nadwyrężają ich domowy budżet. Nie stać ich też na wykup swojego mieszkania. Czas raz na zawsze uregulować ten temat i pomóc takim osobom. To wyraz odpowiedzialności państwa" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej w Zgierzu, cytowany w komunikacie.

  "Zwiększenie dofinansowania niemal dwukrotnie to na pewno potężna pomoc dla samorządów. Dzięki niej wykup mieszkań zakładowych przyśpieszy, a zaproponowane w specustawie rozwiązania pozwolą na zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta. Jednak najważniejsze jest to, że nowe przepisy są ukoronowaniem starań mieszkańców i władz miasta o uregulowanie sytuacji tych zasobów, co pozwoli na ich przejęcie. Dodatkowo, jeśli dojdziemy do porozumienia z obecnymi właścicielami, możliwe będzie zweryfikowanie wysokości czynszów za użytkowane od wielu lat lokale tak, aby były korzystniejsze dla rodzin" - dodał prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

  Gmina będzie mogła takie mieszkania sprzedać dotychczasowemu lokatorowi nawet za 5% wartości rynkowej (bez względu na staż pracy w zlikwidowanym zakładzie i najmu) lub wynająć po o wiele niższych niż rynkowych stawkach (takich jak w mieszkaniowym zasobie gminy). Zgierz szacuje, że czynsze w takich lokalach będą niższe o ok. 30% miesięcznie. Ostateczna decyzja co do przyszłości tych mieszkań, będzie należeć do gminy, wyjaśniono.

  Projektowane zmiany w tym zakresie będą przedmiotem prac Sejmu w drugiej połowie września br. Po wejściu w życie przepisów (prawdopodobnie IV kwartał 2022 r.) gminy będą mogły składać wnioski. Co rok na ten cel będzie przeznaczane przynajmniej 50 mln zł.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:08Sejm przyjął część poprawek do noweli dot. wparcia z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 XII 2030  

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm zaakceptował część poprawek Senatu do noweli o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Przyjęte poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:03Sejm odrzucił senackie veto do ustawy dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za odrzuceniem senackiego głosowało 233 posłów, 214 było przeciwnych.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 04.08, 12:20Senat wprowadził poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zakłada, że w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki.

  Poprawki rozszerzają przepisy na umowy kredytowe, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli kredytobiorca nadal oczekuje na wpis do hipoteki. Do przepisów wprowadzono też maksymalny 60-dniowy termin jaki będzie miał bank na zwrot dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie ochrony konsumentom, którzy zaciągają kredyty hipoteczne. Ma ona ułatwić zwracanie dodatkowych kosztów kredytu ponoszonych przez konsumenta w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na wpis hipoteki.

  W przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Kolejny punkt to clou tej ustawy: Dodatkowy koszt kredytu podlega zwrotowi kredytobiorcy lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.

  (ISBnews)

 • 04.08, 10:36Senat zawetował ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat zawetował ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 53 senatorów, 46 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 04.08, 10:07Buda: Pracujemy nad projektem dot. konwersji przestrzeni handlowych na mieszkalne 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad konwersją przestrzeni handlowych powyżej 2 tys. m2 oraz biurowych na mieszkalne, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. MRiT liczy, że dzięki temu powstanie kilka tysięcy mieszkań.

  Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne ma niebawem trafić pod obrady Rady Ministrów.

  "Wzrost popularności pracy zdalnej i e-commerce w wyniku pandemii COVID-19 spowodował opustoszenie niektórych biur i placówek handlowych, w szczególności tych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jak np. hipermarkety. Takich obiektów w Polsce powstało też przez ostatnie lata sporo i teraz są one niewykorzystywane. […] Chcemy, aby łatwiej można było takie puste przestrzenie wykorzystywać na cele mieszkaniowe" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  "Liczymy, że dzięki naszej regulacji szybko powstanie kilka tysięcy mieszkań" – dodał

  Przygotowywane rozwiązanie ma sprzyjać - w ocenie MRIT - powstawaniu wielofunkcyjnych ośrodków z różnym przeznaczeniem.

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje:

  - zmianę przeznaczenia terenu uchwałą samorządu, na których są istniejące budynki biurowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.

  - ułatwienia dla gmin na wykup 5% powierzchni lokali na preferencyjnych warunkach. Cena powinna odpowiadać 50% kosztów utworzenia tych lokali (lokale będą mogły też pochodzić z innej inwestycji pod warunkiem, że będą nowe i położone na terenie danej gminy).

  - przyjmując ofertę kupna mieszkań, gmina będzie mogła skorzystać z istniejącego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) oferującego pokrycie 50% ceny zakupu lokali mieszkalnych przez gminę.

  - realny koszt nabycia przez gminę mieszkania nie przekroczy 25% kosztów jego utworzenia. Takie lokale gmina przeznaczy na wynajem osobom o mniejszych dochodach.

  - 2 lata na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków biurowych i handlowych oraz przebudowę z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku bez pozwolenia i zgłoszenia.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:21Rząd przyjął projekt noweli o charakterystyce energetycznej budynków 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dot. zwiększenia wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji i rozszerzenia zakresu kontroli, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli. Dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.

  - powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

  - podniesienie jakości merytorycznej świadectw charakterystyki energetycznej, także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

  - zmiany korygujące istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

  Ponadto:

  - obowiązek dołączania przez inwestorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

  - obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. 

  Projekt zakłada, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 26.07, 15:56Rząd podjął uchwałę ws. budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk", której celem jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego dla jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Na inwestycję ma zostać przekazanych 856 mln zł.

  "Inwestycja ta będzie realizowana w związku z inną inwestycją, polegającą na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Falochron jest potrzebny to tego, aby tę jednostkę regazyfikacyjną uruchomić" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Podstawowym celem Programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej jednostce regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU). W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, są to priorytetowe przedsięwzięcia, podkreśla resort.

  W ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU).

  Program ma przyczynić się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

  (ISBnews)

 • 22.07, 10:42Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za ustawą głosowało 230 posłów, 213 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili ponad 40 zgłoszonych poprawek.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:06Senat za nowelą wydłużającą wparcie z Funduszu Rozwoju Dróg do 31 grudnia 2030 r. 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zakładającej zmianę statusu Funduszu, który stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydłużającej okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata - do 31 grudnia 2030 r.

  Poprawki miały głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z nich zakłada że dysponent Funduszu ustanawia rezerwę w wysokości 5% sumy kwoty przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo. Inna doprecyzowuje, że inwestycje mogą obejmować także drogi dla pieszych i rowerów.

  Nowela wydłuża okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które poszerzają zakres zadań, jakie będą mogły być dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tych środków będą realizowane przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów tj. m.in. budowa, przebudowa lub remont dróg dla pieszych i rowerów, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. W ustawie wyodrębniono również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe, jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej.

  Zakłada m.in., że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Chodzi o wydatkowanie na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg 2 mld zł, zarezerwowanych na ten cel już w poprzedniej nowelizacji. Połowa z tej kwoty ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowela zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.07, 07:59Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego dot. elektronicznego dziennika budowy 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego, która umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działanie portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Podstawowym założeniem i celem ustawy jest umożliwienie obywatelom - inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego.

  Ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, ma przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego, poprzez:

  - ustanowienie elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB),

  - ustanowienie książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB),

  - wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;

  - zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);

  - wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny - tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;

  - organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;

  - wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z udostępnianiem projektów budowlanych właściwym organom samorządu zawodowego (krajowy sąd dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej) prowadzącym postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;

  - umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

  Dziennik w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym (system EDB). Za jego prowadzenie zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.

  Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

  - uczestnicy procesu budowlanego;

  - geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;

  - upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów powołanych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych, wymieniono.

  Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

  Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej, natomiast dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej. W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu "zamknięty".

  System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

  Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania dokumentów związanych z procesem budowlanym, m.in. wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

  (ISBNews)

 • 22.07, 07:56Prezydent podpisał ustawę dotyczącą sposobu finansowania programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, która zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma ogłaszać limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o wsparcie w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) w danym roku, poinformowała kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu usprawnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielanego przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspakajającego potrzeby mieszkaniowe osób o najniższych dochodach (budownictwo gminne)" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza między innymi:

  -  uchylenie przepisu, zgodnie z którym gminy oraz inne gminne osoby prawne mają możliwość zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości na rzecz umożliwienia zarządzania nieruchomościami wspólnot przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową,

  -  doprecyzowanie zasad rozwiązania przez najemcę umowy najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji oraz zasad rozliczenia partycypacji po śmierci najemcy,

  - możliwość udziału powiatów w korzystaniu z finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, obejmujących tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej pod warunkiem powiązania przedsięwzięcia z realizacją jednego z przedsięwzięć lub inwestycji o charakterze mieszkaniowym wskazanym w ustawie,

  - możliwość jednokrotnej zmiany warunków umowy zawartej pomiędzy BGK z beneficjentem wsparcia w zakresie wysokości finansowego wsparcia w przypadku wzrostu kosztów przedsięwzięcia nie więcej niż o 10%,

  -  określenie maksymalnej puli środków w ramach łącznego limitu wydatków na program finansowania budownictwa socjalnego i komunalnego,

  -  zasadę rozpatrywania wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym do końca września oraz rozpatrywanie wniosków niezakwalifikowanych w danym roku ze względu na brak środków w kolejnym roku,

  - obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w przypadku niezrealizowania przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) usługi publicznej, której realizacja została jej powierzona przez gminę w zamian za środki pochodzące z funduszu albo przeznaczenie ich na realizację innego przedsięwzięcia obejmującego budownictwo komunalne, mieszkania na wynajem, infrastrukturę społeczną lub komunalną infrastrukturę techniczną,

  - zabezpieczenie na wypadek wystąpienia ujemnych stóp procentowych,

  - zmianę przepisów w zakresie funkcjonowania Funduszu Dopłat

  - zmianę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

  W zakresie ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, zaproponowane modyfikacje rozszerzają katalog podmiotów uprawnionych do zbywania nieruchomości na zasadach ww. ustawy z rozliczeniem "lokal za grunt" o powiaty.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 12.07, 15:54Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych 

  Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który zakłada poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Na te cel przeznaczonych ma zostać 855 mln euro.

  "To jest program, który dotyczy działań, przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy, dotyczących termomodernizacji. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych i na ten cel w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie przeznaczone 855 mln euro" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "W ramach tej ustawy będą zwiększone granty oraz dopłaty do działań związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, ale również z wymianą źródeł ciepła na odnawialne źródła energii" - dodał.

  Dla budynków już istniejących środki mają przekazywane w ramach:

  - grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe);

  - wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe).

  - premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej (budynki należące do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów).

  Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK):

  - gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych (TBS oraz SIM);

  - w przypadku społecznych mieszkań czynszowych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony na 60% z obecnych 35%;

  -  przypadku mieszkań komunalnych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony na 95% kosztów inwestycji z obecnych 80%;

  - inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe, realizowane w ramach programu BSK, będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

  Rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej:

  - premia termomodernizacyjna wzrośnie do 26% z 16% obecnie;

  -premia remontowa wzrośnie do 25% z 15% obecnie;

  - premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii (dotychczas budynki oddane do użytkowania do połowy VIII 1961 r.)

  Nowy instrument pozwoli na korzystanie z dofinansowania prac, które nie wiążą się bezpośrednio z termomodernizacją, np. remonty klatek schodowych i innych powierzchni wspólnych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 08.07, 08:27Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli dot. sposobu finans. programów mieszkaniowych 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki redakcyjne i doprecyzowujące do nowelizacji ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Odrzucił natomiast te, które wykreślały przepisy uchylające regulacje COVID-owe wydłużające termin na zwołanie walnego zebrania spółdzielni lub zebrania właścicieli lokali, a także kadencję rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni.

  Sejm odrzucił poprawki Senatu i tym samym przywrócił w nowelizacji przepisy uchylające regulacje wprowadzone na czas pandemii, zakładające, że w przypadku, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

  Przywrócono także zapis stanowiący, że w przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych ma na celu usprawnienie finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach.

  Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Przewidziano też nowe źródło finansowania programu - ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

  Do ustawy o ochronie praw lokatorów wpisano możliwość wydłużenia przez gminy w drodze uchwały okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego zobowiązane będą wykazać w deklaracji wysokość dochodu.

  (ISBnews)

 • 08.07, 08:26Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli prawa budowlanego 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli prawa budowlanego, umożliwiającej prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:52Sejm skierował projekt dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK do dalszych prac 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, który zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. do dalszych prac w sejmowych komisjach ds. Energii, Klimatu  i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury.

  Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 209 posłów, 230 było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

  Projekt zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Pozwoli to również na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie. Silna grupa kapitałowa będzie mogła efektywniej przeciwstawić się wymaganiom rynkowym i być generatorem rozwoju gospodarczego, a jednocześnie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. kryzys wywołany pandemią) być stabilnym oparciem dla całego sektora.

  Spółka celowa ma - zgodnie z projektem - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK.

  - przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji.

  - możliwość wczesnej realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Projekt zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Przyjęte mają zostać punktowe modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - projekt przewiduje szereg zachęt do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Projekt ustawy zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenia kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych.

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 08.07, 07:47Sejm za zwiększeniem budżetu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg o ponad 2 mld zł 

  Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, która zakłada zwiększenie środków na budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz drobne remonty dróg o ponad 2 mld zł. Jednocześnie dodatkowe 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na modernizację dróg.

  Za nowelą głosowało 429 posłów, przeciw było 13, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Nowela wydłuża także okres wsparcia inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dwa lata do 31 grudnia 2030 r. W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że będzie to oznaczać zwiększenie środków na ten cel na lata 2029-2030 łącznie o 3,2 mld zł.

  Połowa z kwoty 2 mld zł ma trafić do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na modernizację i budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Druga część - na drobne remonty i poprawę jezdni.

  Dodatkowo ponad 200 mln zł ma trafić do marszałków województw na terenie kraju, na rozwój i modernizację dróg. Zgodnie z nowelą, umowy o dofinansowanie zadań mostowych ma ogłaszać minister infrastruktury.

  Nowelizacja wprowadza także przepis stanowiący, że minister właściwy do spraw transportu będzie przeprowadzał nowe nabory, zawierał umowy i sporządzał sprawozdania dla zadań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.

  Zmienia także status Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Zmiana ma usprawnić i uelastycznić przepływy finansowe Funduszu. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

  Nowela zawiera zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

  Nowe przepisy maja wejść w życie z dniem 21 września 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.07, 15:17Buda: Zakładam, że wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać w sierpniu 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać już w sierpniu br., ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe, która zakłada możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy znajduje się obecnie w Sejmie, który ma rozpatrzyć senackie poprawki.

  "Ta ustawa jest już przyjęta. [...] Ja zakładam, że jeszcze w sierpniu będzie możliwość złożenia wniosku" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

  Wakacje kredytowe mają dotyczyć  zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023.

  Po rozpatrzeniu poprawek przez Sejm ustawa ma trafić do podpisu prezydenta.

  (ISBnews)

 • 04.07, 15:49Inwestycje towarzyszące budowie el. jądrowej Lubiatowo-Kopalino - ok. 4,7 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Około 4,7 mld zł zostanie zagwarantowanych w programie wieloletnim na przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych towarzyszących budowie elektrowni Lubiatowo-Kopalino w woj. pomorskim, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, który trafił na Komisję Prawniczą.

  "Zagwarantowanie środków na przygotowanie i realizację inwestycji przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (ok. 900 mln zł), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (ok. 1 mld zł) oraz spółkę PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie (ok. 2,8 mld zł) - zostaną zabezpieczone w przygotowywanym aktualnie przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej programie wieloletnim regulującym kwestię wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim" - czytamy w OSR do projektu.

  Program będzie całościowo regulować kwestię inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Ujęcie inwestycji przygotowywanych i realizowanych przez wszystkie ww. podmioty w jednym programie uznać należy za niezbędne ze względu na ich powiązanie ze sobą oraz koniecznością określenia podmiotu koordynującego, którym powinien być pełnomocnik (podmiot, który odpowiedzialny jest za wykonywanie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach przygotowujących i realizujących kluczowe inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej), podano także.

  Ponadto - jak podkreślono - wprowadzenie inwestycji do jednego programu pozwala na ich uniezależnienie od innych, niezwiązanych z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, inwestycji regulowanych w obowiązujących lub przygotowywanych programach, dotyczących np. budowy dróg czy połączeń kolejowych, oraz większą elastyczność w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do programu (np. dodania kolejnych inwestycji).

  Celem projektowanej nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących jest przyśpieszenie realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ograniczenie  kosztów inwestycji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy pozwoli bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy, w stosunku do szacowanego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w tym obecnego brzmienia specustawy jądrowej.

  W grudniu ub.r. Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) wybrały Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo na lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

  Jak podano, lokalizację wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 roku szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

  Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe w oparciu o reaktory jądrowe generacji III.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:51Senat przyjął nowelizację prawa budowlanego z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa budowlanego, umożliwiającą prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)