Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.12, 12:41Weber z MI: W planie finans. KFD założono wpływy z emisji obligacji na 6,15 mld zł w 2023 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - W Planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) na 2023 rok założono wstępnie wpływy z emisji obligacji o wartości 6 151,6 mln zł, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. O tym, na jakim poziomie będzie emisja przesądzą inne wpływy i terminowość realizacji zadań inwestycyjnych.

  "Wstępnie w Planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego na 2023 rok założono wpływy z emisji obligacji o wartości 6 151,6 mln zł. O tym, czy ostatecznie konieczna będzie emisja i jeśli tak, to w jakiej wysokości, przesądzą wpływy z pozostałych kategorii a także terminowość realizacji zadań inwestycyjnych" - napisał Weber w odpowiedzi na interpelację.

  Plan był konstruowany z zachowaniem należytej ostrożności, a więc możliwe jest zarówno zmniejszenie zaplanowanych wydatków jak i zmniejszenie wysokości zaplanowanej emisji obligacji na skutek wyższych od założonych w planie wpływów z pozostałych kategorii, podał także.

  Resort infrastruktury planuje w I kw. 2023 roku rozszerzenie sieci dróg płatnych (będących w zarządzie GDDKiA) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t, na których pobierana jest opłata elektroniczna za pośrednictwem systemu e-TOLL. Sieć z poborem opłat poprzez e-TOLL ma być rozszerzona o odcinki dróg klasy A i S, które zostały wybudowane i oddane do ruchu od chwili ostatniego rozszerzenia sieci w 2017 roku.

  Zasilenie KFD dodatkowymi funduszami zgromadzonymi w ten sposób pozwoli na realizację kolejnych, oczekiwanych przez branżę transportową i resztę interesariuszy drogowych inwestycji infrastrukturalnych, które przede wszystkim mają na celu ukończenie transeuropejskiej drogowej sieci transportowej TEN-T na terenie Polski.

  (ISBnews)

 • 06.12, 09:21Projekt dot. nabywania gruntów SP po cenie rynkowej zakłada ok. 4,05 mld zł wpływów w 2023 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadzający mechanizmy rynkowe przy nabywaniu gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu dotychczasowego rocznego dochodu z użytkowania wieczystego w 2021 r. na poziomie 1,2 mld zł i szacowanego zainteresowania nabyciem gruntu przez 25% użytkowników wieczystych (przy wpłatach jednorazowych przez 50% zainteresowanych) zakłada łączny dochód SP w 2023 r. na poziomie 4,05 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  Projekt, skierowany do uzgodnień, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "W zależności od obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, określonej stosownie do wskazanego w umowie celu (0,3%, 1%, 2%, 3% lub wyższa), użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość" - czytamy w OSR.

  Cena gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zostanie określona ustawowo i wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - w przypadku płatności jednorazowej. Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa, którzy wybiorą płatność ratalną zapłacą natomiast równowartość 25 opłat rocznych, podano także.

  Aktualnie w kraju ponad 405 tys. nieruchomości znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

  Projekt zakłada reglamentację roszczenia ze względu na szczególną funkcję terenu lub sytuację prawną. Spod roszczenia wyłączone zostaną grunty:

  - niezabudowane,

  - wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych,

  - pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich,

  - oddane w użytkowanie wieczyste w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie roszczenia,

  - w odniesieniu do których użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań określonych w umowie użytkowania wieczystego,

  - w stosunku do których toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

  "Przy przyjęciu dotychczasowego rocznego dochodu SP z użytkowania wieczystego w 2021 r. - tj. około 1,2 mld zł oraz: szacowanego zainteresowania nabyciem gruntu - 25% użytkowników wieczystych, wpłaty jednorazowej przez 50% ogółu zainteresowanych nabyciem gruntu. Szacunkowe dochody SP w 2023 r.: Łączny dochód SP (2023 r.) - 4,05 mld zł" - czytamy w OSR.

  Ustawa pozwoli ustalać cenę na poziomie co najmniej 20 opłat rocznych ale nie więcej niż wartość rynkowa gruntu.  Przy założeniu rocznego dochodu z użytkowania wieczystego w 2021 r. na poziomie ok. 1 mld zł i szacowanym zainteresowaniu nabyciem gruntu na poziomie 25% użytkowników wieczystych (przy płatności jednorazowej przez 50% ogółu zainteresowanych nabyciem gruntu), przyjęto dochód jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. na poziomie 20 opłat rocznych czyli 3,375 mld zł.

   Zysk JST w 2023 r. w stosunku do 2022 r. na poziomie 2,375 mld zł

  Dochód w 2023 r. przy cenie na poziomie 30 opłat rocznych: wyniósłby 4,625 mld zł. Oznaczałoby to  zysk JST w 2023 r. w stosunku do 2022 r. - 3,625 mld zł

  Z szacunków wynika, że w głównej mierze nabyciem na własność będą głównie zainteresowani użytkownicy wieczyści terenów przemysłowych, gruntów zurbanizowanych w trakcie zabudowy, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i innych terenów zabudowanych oraz gruntów leśnych i rolnych zabudowanych. Szacuje się, że grunty te stanowią ok. 250 tys. ha, tj. ok. 50% ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, która wynosi 546 tys. ha (dane z Krajowego Zestawienia Gruntów GUGiK).

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:17Sejm odrzucił nowelę prawa o notariacie dot. wpisów do hipotek 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił nowelizację prawa o notariacie, która umożliwiała notariuszom dokonywanie wpisów do księgi wieczystej. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 220 posłów, 214 było przeciwnych.

  Nowelizacja zakładała, że notariusze mogliby dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Miało to dotyczyć także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem.

  Notariusze mieli zyskać nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą  wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu. Rozwiązanie to miało odciążyć sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone miały zostać postępowania sądowe w innych sprawach.

  Nowelizacja zakładała umożliwienie szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty miała zależeć zależała od woli stron. Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, miała zostać ograniczona do 75 tys. zł.

  Prawo do złożenia wniosku o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty miał mieć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.

  Nowela dopuszczała obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych i zwiększała nadzór nad notariuszami. Jeżeli przeciw notariuszowi prowadzone byłoby postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w czynnościach obowiązkowo miał go zawieszać minister sprawiedliwości.

   (ISBnews)

 • 01.12, 15:08Rząd chce zwiększyć budżet Krajowego Programu Kolejowego o 100 mln zł na lata 2023-2024 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu Krajowego Programu Kolejowego o 100 mln zł w latach 2023-2024 oraz przesunięcie w ramach programów operacyjnych 128,4 mln zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku planowane jest na grudzień.

  "Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, zwanego dalej 'KPK', w zakresie zabezpieczenia środków na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, który jest skutkiem m.in. toczącej się wojny w Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

  W toku procedowania projektowanej uchwały dopuszcza się możliwość aktualizacji KPK w odniesieniu do inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zabezpieczenia finansowania tego planu przez Polski Fundusz Rozwoju do czasu pozyskania środków z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), podano także.

  Projektowane rozwiązania zakładają zwiększenie o dodatkowe 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz przesunięcie 128,4 mln zł pochodzących z dokapitalizowania z lat 2023-2024 na rok 2022 z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

  (ISBnews)

 • 30.11, 09:48Senat za ustawą o kooperatywach mieszkaniowych bez poprawek 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, która ma umożliwić prowadzenie inwestycji budynku mieszkalnego w formule kooperatywy tworzonej przez grupę przyszłych mieszkańców. Ustawa zakłada także zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez m.in. umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego i podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

  Za przyjęcie ustawy bez poprawek głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Formuła kooperatywy mieszkaniowej pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy będą mogli brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa ma pozwolić ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.

  Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania - w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim - o ok. 20-30%.

  Ustawa zakłada, że formuła kooperatywy mieszkaniowej ma zostać ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ma ułatwić ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych, w szczególności nieruchomości, należących do zasobu gminnego.

  W formule kooperatywy będą - zgodnie z ustawą - mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), zawierające umowę kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przedsięwzięcia te, co do zasady, nie byłyby nastawione na zysk).

  Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy ma polegać na:

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych).

  Ustawa zakłada także wprowadzenie szczególnych zasad zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

  Wprowadza tez zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ( i usunięcie przepisu, zgodnie z którym udział własny kredytobiorcy zaciągającego gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie może być wyższy niż 10% kwoty finansowanych wydatków) poprzez:

  - umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji czy podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym,

  - umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  Warunki te nie miałyby zastosowania w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wówczas - zgodnie z ustawą - rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony jeżeli łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy i kredytu nie będzie wyższa niż 1 mln zł.

  Jednocześnie ustawa zakłada podniesienie o 0,1 pkt proc. wartości współczynników wyznaczających limity cen mieszkań w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony kredyty mieszkaniowy w ramach ustawy. Maksymalna kwota wkładu własnego dla kredytów o udziale własnym przekraczającym 20% została podwyższona ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

  Celem  regulacji jest umożliwienie większej liczbie osób zakwalifikowanie się do programu oraz wsparcie procesu stopniowego zwiększania udziału kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

  (ISBnews)

 • 30.11, 08:59KNF nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora dot. kredytów hipotecznych 

  Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora stosowanego przy wyliczaniu zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych, poinformował Business Insider Polska rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Jednocześnie KNF przypomina, że nie ma obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu.

  "Temat bufora na wzrost stopy procentowej stosowanego przez banki w procesie oceny zdolności kredytowej jest przedmiotem wewnętrznych prac i analiz w Urzędzie KNF. W obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych UKNF nie planuje zmiany rekomendowanego poziomu bufora" - powiedział portalowi Barszczewski.

  Przedstawiciel nadzoru przypomina, co przyświecało urzędowi przy decyzji o zwiększeniu bufora do 5 pkt proc. (z 2,5 pkt proc.).

  "Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości portfela [kredytowego], odpornego na zmiany poziomu stóp procentowych. Poziom bufora dostosowany jest do poziomu niepewności związanej z kształtowaniem się stóp procentowych w przyszłości. Pomimo gwałtownego wzrostu stóp procentowych w ciągu ostatniego roku niepewność w tym obszarze pozostaje nadal na wysokim poziomie" - podkreślił Barszczewski.

  "Banki centralne większości najważniejszych gospodarek świata zapowiadają lub nie wykluczają dalszych podwyżek stóp proc., koniecznych do sprowadzenia inflacji do założonych celów. Ponadto na cykl finansowy oddziałują również czynniki zewnętrzne, które zaburzają przebieg poszczególnych faz, takie jak konsekwencje pandemii COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Ostatecznie wystąpienie i przebieg szoków zewnętrznych pozostaje w dalekim stopniu nieprzewidywalne. W niestabilnej i niepewnej sytuacji w interesie banków leży zachowanie szczególnej ostrożności w procesie zarządzania ryzykiem, co powinno skłaniać je do samodzielnego podejmowania adekwatnie konserwatywnych działań" - dodał rzecznik.

  KNF przypomina, że ani Rekomendacja S, ani zalecenie przekazane bankom w dniu 24 lutego 2022 r. nie nakłada na nie obowiązku przyjmowania minimalnej wartości bufora w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu, ponieważ czynnik ryzyka związany ze zmianą stóp procentowych w trakcie życia kredytu został wyeliminowany dla kredytobiorców, wskazano także w artykule.

  "W przypadku kredytów z oprocentowaniem tymczasowo stałym natomiast po upływie okresu ustalonej stopy następuje zmiana oprocentowania na zmienne lub ewentualnie ustalana jest nowa, tymczasowo stała stopa procentowa, uzależniona od aktualnych na dany moment warunków rynkowych. Czynnik ryzyka związany ze zmianą stopy procentowej istnieje zatem w przypadku kredytów z oprocentowaniem tymczasowo stałym i powinien być wzięty pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej poprzez odpowiednie zastosowanie bufora na wzrost stóp procentowych" - przypomniał Barszczewski.

  Podkreślił, że wpływ ryzyka wzrostu stopy procentowej na wypłacalność kredytobiorcy jest jednak dla kredytów oprocentowanych tymczasowo stałą stopą procentową inny niż w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

  "Wzrost kosztów obsługi zadłużenia w przypadku kredytów oprocentowanych tymczasowo stałą stopą procentową następuje dopiero po okresie obowiązywania ustalonej stopy procentowej, a nie tak jak w przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu, wraz z najbliższym przeszacowaniem kredytu, czyli zazwyczaj w terminie trzech lub sześciu miesięcy" - podsumował rzecznik.

  Komisja Nadzoru Finansowego nakazała stosować bufor w wysokości 5 pkt proc. od kwietnia br. Wcześniej było to co najmniej 2,5 pkt proc., ale praktyka banków wskazywała, że dokładano nawet 3-4 pkt proc., podsumował portal.

  (ISBnews)

 • 28.11, 10:55Rząd przyjął projekt, który ma poprawić warunki inwestycyjne dla offshore 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt dot. ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, doprecyzowując przepisy w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwiając rozliczanie ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia.

  Rozwiązania te znajdują się w projekcie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu.

  "Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają na celu dokonanie zmian w przepisach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej wyrażonej w całości lub części w euro" -  czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Zmiany mają na celu umożliwić przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej.

  Projekt zakłada także uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej.

  Wydłuża termin na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyklucza także z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach.

  (ISBnews)

 • 25.11, 11:03MRiT chce większego wykorzystania pustych powierzchni handlowych i biurowych 

  Warszawa, 25.11.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowuje projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne, który ma zwiększyć wykorzystanie pustych powierzchni handlowych i biurowych, podał resort. Projekt ma być procedowany na początku przyszłego roku.

  "W MRiT trwają też prace nad kolejnym rozwiązaniem, które zwiększy dostępność mieszkań i umożliwi w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych" - czytamy w komunikacie.

  Resort chce, aby dochodziło do konwersji, transformacji takich przestrzeni.

  Projektowana regulacja ma na celu:

  - zmianę przeznaczenia terenu uchwałą samorządu, na których są istniejące budynki biurowe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.

  - zwiększenie liczby lokali komunalnych, umożliwienie gminom wykupu 5% powierzchni lokali na preferencyjnych warunkach (cena ma odpowiadać 50% kosztów utworzenia tych lokali).

  - możliwość skorzystania przez gminy z istniejącego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) oferującego pokrycie 50% ceny zakupu lokali mieszkalnych przez gminę.

  - przekazanie przez gminę lokali na wynajem osobom o mniejszych dochodach.

  - przebudowę istniejących obiektów bez formalności (2 lata na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków biurowych i handlowych oraz przebudowę z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku bez pozwolenia i zgłoszenia).

  MRiT planuje, że projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne ma być procedowany na początku 2023 r.

  (ISBnews)

 • 24.11, 12:56Kowalski: Solidarna Polska nie zgadza się na odblokowanie wiatraków na lądzie 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Solidarna Polska (SP) nie zgadza się na wprowadzenie zmian w tzw. ustawie odległościowej (która odblokowałaby inwestycje w lądowe farmy wiatrowe), poinformował Business Insidera wiceminister rolnictwa i poseł SP Janusz Kowalski. W efekcie, jak podaje portal, wątpliwe jest, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt ten był w ogóle rozpatrywany.

  "Stanowisko Solidarnej Polski jest jasne. Nie zgadzamy się na odblokowanie wiatraków na lądzie. Ta ustawa niczego nie załatwia, a powoduje wiele problemów, w tym destabilizuje krajowy system energetyczny i uzasadnia budowanie kolejnych bloków gazowych, na co nie ma naszej zgody. Jesteśmy przeciwko projektom, które wzmacniają udział gazu w polskiej energetyce. Nie popełniajmy błędów Francji czy Niemiec" - powiedział Kowalski w rozmowie z Business Insiderem.

  Zapewnił jednocześnie, że Solidarna Polska nie przekreśla całej zielonej energii.

  "Jako SP nie jesteśmy przeciwni OZE, ale podchodzimy do tego racjonalnie. Zgadzamy się na farmy wiatrowe na morzu i mocno stawiamy na biomasę rolniczą, bo to może realnie zazielenić naszą energetykę, a do tego przynieść dochód rolnikom. Przygotowuję właśnie projekt ustawy dotyczący ułatwień w budowie biogazowni rolniczych, które będą mogły produkować jednocześnie prąd i ciepło. Współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jest w tym obszarze wzorowa, dlatego już wkrótce będziemy wdrażać kolejne rozwiązania dotyczące inwestycji w OZE na obszarach wiejskich" - wskazał Kowalski.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. Nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:34Prezydent podpisał nowelę ustawy o obszarach morskich dot. ułatwień w budowie offshore 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej, która modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy […] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa:

  - wskazuje, że zasadnicza modyfikacja wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich albo o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, będzie traktowana jak wniesienie nowego wniosku,

  - dostosowuje sposób doręczeń w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, do zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

  - wprowadza regułę, że wnioski i pisma w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, składa się i doręcza elektronicznie,

  - przesądza, że informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, będą składane wyłącznie elektronicznie, w tym także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze,

  - wskazuje, że do badań archeologicznych w polskich obszarach morskich stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami,

  - uzupełnia o ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej katalog organów opiniujących wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza,

  - wprowadza termin, po upływie którego niezajęcie przez właściwe organy stanowiska w sprawie projektu granicy pasa technicznego lub granicy pasa ochronnego, traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu,

  - przyznaje właściwym organom administracji morskiej kompetencje do wydawania decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, na koszt podmiotu, który je wybudował, wraz z obowiązkiem naprawienia przez niego ewentualnych szkód.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.11, 08:21Bernatowicz z BCC,RDS: Wraz z podatkiem od zakupu mieszkań, działania na rzecz deweloperów 

  Warszawa, 23.11.2022 (ISBnews) - Wprowadzeniu podatku od hurtowego zakupu mieszkań, powinny towarzyszyć działania na rzecz branży deweloperskiej, m.in. "uwolnienie" nieruchomości w miastach, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Związku Pracodawców Business Centre Club (BCC) i przewodniczący Rady Dialogu Społecznego (RDS) Łukasz Bernatowicz. 

  "Trzeba to brać pod uwagę, że jednocześnie z wprowadzeniem takiego ewentualnego podatku, trzeba ułatwić funkcjonowanie branży budowlanej, mieszkaniowej, zwłaszcza uwolnić nieruchomości w miastach, których jest bardzo dużo, a których uwolnienie wpłynęłoby na spadek cen nieruchomości" - powiedział Bernatowicz w rozmowie z ISBnews. 

  Wskazał także na konieczność działań na rzecz deweloperów, ze względu na utrudnioną dostępność kredytów hipotecznych i zamrożenie wielu inwestycji. 

  "Przy tej sytuacji w branży deweloperskiej, którą mamy - mam tu na myśli fatalną dostępność do kredytów hipotecznych a co za tym idzie zamrożenie 70% inwestycji deweloperskich w tym roku,  to oczywiście będzie skutkować problemami finansowymi firm budowlanych wykończeniowych, meblarskich, etc. To są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, to będzie duży problem" - podkreślił.

  Z tego też względu - jak powiedział - można by ewentualnie myśleć o wsparciu tej branży.

  "Materiały budowlane drożeją nieruchomości drożeją, praca na budowie drożeje, więc nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby mieszkania taniały, a z drugiej strony mamy katastrofę na rynku kredytów hipotecznych, więc nie ma komu tych mieszkań kupować" - wskazał Bernatowicz.

  "Więc działania te powinny iść równolegle, podatek tak, ale jednocześnie działania na rzecz branży deweloperskiej" - podsumował. 

  Premier Mateusz Morawiecki  zapowiedział w ub. miesiącu, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii są prowadzone prace nad podatkiem, który obciążałby fundusze inwestycyjne kupujące hurtowo mieszkania w Polsce.

  Jednocześnie resort przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada, że organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie. 

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

 • 21.11, 14:05Buda: Prace nad projektem liberalizującym tzw. ustawę wiatrakową zostaną zintensyfikowane 

  Warszawa, 21.11.2022 (ISBnews) - Prace parlamentarne nad projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładającym odejście od zasady 10H mają zostać zintensyfikowane, a projekt ma wkrótce trafić do odpowiednich komisji sejmowych, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Prace mają być zdynamizowane nad tym projektem" - powiedział Buda w Polskim Radiu 24, odpowiadając na pytanie, kiedy Sejm zajmie się tym projektem.

  Projekt dotyczy odstąpienia od zasady 10H, czyli zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej

   "Słyszałem, że albo na najbliższym, albo kolejnym te prace mają być już w parlamencie bardzo intensywnie w parlamencie procedowane. Ma trafić do komisji projekt, ma być poddany też ocenie" - powiedział Buda.

  Przyjęcie projektu jest jednym z tzw. kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  "To budujące, bo to rzeczywiście jest jedna z przeszkód dzisiaj do finalizacji tego procesu o płatność w ramach KPO" - dodał minister.

  Podkreślił, że co do tego projektu "nie ma też większych sporów".

  "Zdaje się, że te uzgodnienia są już bardzo bliskie" - podsumował.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:44MRiT chce by organy nie mogły odmówić sprzedaży gruntu przedsiębiorcy, który złoży wniosek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada, że organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie, podał resort. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od przyszłego roku.

  Resort chce, aby projektowane przepisy przyczyniły się do zwiększenia aktywności inwestorów.

  "Nasza propozycja jest oczekiwana przez rynek. Niektórzy inwestorzy obawiają się długookresowego inwestowania na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Poza tym uwłaszczenie daje szansę na uwolnienie się od podnoszonej przez organy opłaty za użytkowanie wieczyste. Z racji wysokich opłat inwestowanie na niektórych terenach stało się nieopłacalne, a firmy nie są w stanie przewidzieć wysokości podwyżek" - powiedział minister Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

  Obecnie właściciel gruntu (gmina lub Skarb Państwa) nie może przekształcić użytkowania wieczystego ponieważ nie było wyznaczonych reguł odpłatności. Wynikało to z potrzeby uzgodnień zasad pomocy publicznej z Komisją Europejską.

  Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie.

  "Wprowadzamy nowy model odpłatności za grunty sprzedawane inwestorom, którzy dotychczas byli użytkownikami wieczystymi. Będzie on oparty na mechanizmie ustalania ceny na podstawie wartości nieruchomości. Płatność będzie można pomniejszyć w zgodzie z unijnymi regułami pomocy publicznej" - dodał Buda.

  Proponowane rozwiązania:

  - cena gruntu to 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej (25-krotność przy ratach).

  - dodatkowe preferencje w przypadku płatności jednorazowej przyznawane przez samorządy.

  - w przypadku różnicy między wartością rynkową gruntu a ceną, możliwość rozliczenia w ramach limitu pomocy de minimis (czyli dozwolonego wsparcia publicznego) i ewentualna dopłata po przekroczeniu tego limitu.

  Obecnie w Polsce jest 405 796 gruntów użytkowaniu wieczystym (według ksiąg wieczystych). W przypadku zainteresowania nabywaniem na poziomie 25% i płatności jednorazowej przez 50% kupujących zysk ze sprzedaży osiągnie szacunkowo 3 mld zł dla Skarbu Państwa oraz 2 mld zł dla JST, podano także.

  Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:59Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich RP ws. inwestycji w offshore 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem noweli jest uproszczenie procedur dla branży offshore, modyfikacja przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

  Zmieniają się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów.

  Najistotniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją:

  - rozwiązanie kwestii wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania;

  - zawarcie w ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego informacji o ewentualnym wystąpieniu remisu i o sposobie rozstrzygnięcia tego remisu;

  - uproszczenie procedur oraz cyfryzacja składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

  - usprawnienie procedury opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego.

  - zapewnienie możliwości nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, w polskich obszarach morskich.

  - dostosowanie przepisów, dotyczących morskich badań naukowych do postanowień Konwencji o prawie morza (w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych).

  Nowela zakłada, że przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.11, 17:58Sejm znowelizował ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie tzw. luki planistycznej. Nowelę poparło 392 posłów, 1 był przeciw, wstrzymało się 48.

  Nowelizacja przesądza, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość pełne odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

  Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16).

  TK orzekł wówczas, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

  (ISBnews)

 • 15.11, 12:53Prezydent popisał nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, która określa zasady dodatkowego wsparcia dla inwestycji realizowanych z Funduszu Dopłat, wsparcia dla samorządów w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej współpracy z gminami przy inicjatywach, realizowanych na potrzeby budownictwa społecznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności […] Wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej" - czytamy w komunikacie.  

  Realizacja zawartych w ustawie celów ma pozwolić na:

  - zwiększenie skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

  - zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego;

  - zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

  - poprawę stanu technicznego budynków komunalnych;

  - propagowanie wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.

  W ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zostaną wprowadzone następujące nowe instrumenty wsparcia:

  - grant termomodernizacyjny, który wyniesie 10% kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii;

  - grant OZE, który będzie wynosił 50% kosztów przedsięwzięcia, którym może być zakup, montaż i budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%, a wytworzona energia jest wykorzystywana na potrzeby budynku;

  - grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy) w wysokości 30% kosztów inwestycji udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy - warunkiem jest, by przed lub w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku: zostało wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymieniono źródła energii na źródła odnawialne, zastosowano wysokosprawną kogenerację lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe);

  Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zakłada:

  - podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 % wartości inwestycji, z tym że w przypadku premii termomodernizacyjnej wprowadzono zasadę, że koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10% łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE;

  - zmianę zakresu przedmiotowego premii remontowej - premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. (Dotychczas do uzyskania premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed dniem 14 sierpnia 1961 r.)

  Zmiany w zakresie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego dotyczą:

  - dodatkowego bezzwrotnego finansowego wsparcia (30% kosztów przedsięwzięcia) dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne - wsparcie dotyczące zamieszkanych lokali, na które gmina uzyskała grant MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów;

  - dodatkowego bezzwrotnego wsparcia dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami-na pokrycie 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach;

  - wyższego bezzwrotnego finansowego wsparcia udzielanego samorządom w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej;

  - utworzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dotyczących budynków mieszkalnych, które będą udostępniane gminom i społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM).

  Nowelizacja uwzględnia także dodatkowe finansowe wsparcie na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami w ramach instrumentów wdrażanych do ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

  Ustawa wprowadza również możliwość wykupu lokali znajdujących się obecnie w zasobie gminy, które zostały przejęte od zlikwidowanego SIM, w przypadku gdy nie została od najemców pobrana partycypacja (co jest warunkiem ubiegania się w zasobach SIM o wykup zajmowanego lokalu na własność) - w celu umożliwienia gminom dysponowania zasobem przejętym od likwidowanych SIM na takich samych zasadach jak pozostałym mieszkaniowym zasobem gminy,

  Ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 15:31Sasin: MAP nie pracuje nad podatkiem od pustostanów 

  Warszawa, 09.11.2022 (ISBnews) - W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) nie są prowadzone żadne prace nad regulacjami, które miałyby zmierzać do opodatkowania pustostanów, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Nie, to jest nieprawda. Różnego rodzaju pomysły się pojawiają. Eksperci, którzy współpracują z Ministerstwem Aktywów Państwowych, ale też szerzej z rządem, proponują różnego rodzaju rozwiązania. Natomiast nie ma żadnych takich działań, takich prac" - powiedział Sasin na briefingu, odpowiadając na pytanie.

  "Zresztą to nie są kompetencje Ministerstwa Aktywów Państwowych - tego typu kwestie. Jeśli już, to Ministerstwo Finansów nad tym jako nad podatkiem mogłoby pracować, ale - z tego, co wiem - również nie pracuje" - dodał.

  Prezesa Prawa I Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński kilka dni temu  na spotkaniu z wyborcami wskazał na konieczność obłożenia "znaczącym podatkiem" właścicieli niezamieszkanych i niewynajmowanych budynków. Po tej wypowiedzi media podawały, jakoby prace nad tym podatkiem miały toczyć się w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

  Według szacunków, w Polsce pustych domów i mieszkań jest nawet 1,8 mln, z czego większość należy do osób prywatnych (tylko około 64 tys. pustostanów jest własnością gmin).

  Polski Instytut Ekonomiczny wskazywał jednak, że aby dyskutować o wprowadzaniu podatku należałoby pozyskać więcej szczegółowych danych, z których będzie można wywnioskować, ile z mieszkań niezamieszkałych stanowią faktycznie pustostany, ile nadaje się do zamieszkania, a ile znajduje w lokalizacjach atrakcyjnych dla potencjalnych najemców lub kupców.

  W ostatnich miesiącach wprowadzono podatek od pustostanów w Kanadzie, a od nowego roku podobne rozwiązanie ma obowiązywać w Irlandii. W Kanadzie właściciele mieszkań muszą zapłacić 1% wartości lokalu za okres, w którym był on nieużywany. W Irlandii wysokość podatku ma wynieść trzykrotność już obowiązujących lokalnych podatków od nieruchomości (w przypadku lokali, które są użytkowane przez mniej niż 30 dni rocznie).

  (ISBnews)

 • 04.11, 18:52Sejm przyjął ustawę o kooperatywach mieszkaniowych, wprowadził zmiany w kredycie gwarant. 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, która ma umożliwić prowadzenie inwestycji budynku mieszkalnego w formule kooperatywy tworzonej przez grupę przyszłych mieszkańców. Ustawa zakłada także zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez m.in. umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego i podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

  Za ustawą głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciwny, 11 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili kilka poprawek. Dotyczą one m.in. terminu wejścia w życie (od 1 marca 2023 r., a nie jak wcześniej proponowano od 1 stycznia 2023 r.) oraz przepisów przejściowych.

  Formuła kooperatywy mieszkaniowej pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy będą mogli brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa ma pozwolić ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.

  Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania - w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim - o ok. 20-30%.

  Ustawa zakłada, że formuła kooperatywy mieszkaniowej ma zostać ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ma ułatwić ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych, w szczególności nieruchomości, należących do zasobu gminnego.

  W formule kooperatywy będą - zgodnie z ustawą - mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), zawierające umowę kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przedsięwzięcia te, co do zasady, nie byłyby nastawione na zysk).

  Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy ma polegać na:

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  - nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych).

  Ustawa zakłada także wprowadzenie szczególnych zasad zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

  Wprowadza tez zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ( i usunięcie przepisu, zgodnie z którym udział własny kredytobiorcy zaciągającego gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie może być wyższy niż 10% kwoty finansowanych wydatków) poprzez:

  - umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji czy podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym,

  - umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20% wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25% w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

  Warunki te nie miałyby zastosowania w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wówczas - zgodnie z ustawą - rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony jeżeli łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy i kredytu nie będzie wyższa niż 1 mln zł.

  Jednocześnie ustawa zakłada podniesienie o 0,1 pkt proc. wartości współczynników wyznaczających limity cen mieszkań w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony kredyty mieszkaniowy w ramach ustawy. Maksymalna kwota wkładu własnego dla kredytów o udziale własnym przekraczającym 20% została podwyższona ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

  Celem  regulacji jest umożliwienie większej liczbie osób zakwalifikowanie się do programu oraz wsparcie procesu stopniowego zwiększania udziału kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

  (ISBnews)

 • 04.11, 11:53Rząd chce, aby budowa elektrowni szczytowo-pompowych była inwestycją celu publicznego 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, zgodnie z którym budowa takich elektrowni ma być inwestycją celu publicznego, trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Obecnie obowiązującym stanie prawnym i zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą sądów administracyjnych elektrownia szczytowo-pompowa nie stanowi inwestycji celu publicznego, proponuje się określić wprost w przepisach ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, że inwestycja w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt ujmuje wszystkie regulacje z obszaru planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony przyrody i in. Przesądza też, że dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej wydaje się kompleksową decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej , łączącą w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej.

  W planowanej regulacji określone mają zostać także warunki korzystania z cudzych nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji na potrzeby wykonania czynności niezbędnych dla uzyskania decyzji administracyjnych (przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji.

  Realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej (w szczególności budowa) wymaga przeprowadzenia wieloetapowego procesu inwestycyjnego, którego elementem jest pozyskanie m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgód wodnoprawnych, pozwolenia na budowę, itd.

  Dlatego w projekcie zaproponowano usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez:

  - skrócenie terminów wydawania decyzji administracyjnych w stosunku do terminów obowiązujących;

  - wprowadzenie kar pieniężnych nakładanych na organy właściwe do wydania decyzji w razie przekroczenia tych terminów;

  - nadanie rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym w procesie inwestycyjnym na podstawie ustawy;

  - skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia od decyzji wydawanych na podstawie ustawy;

  - uniezależnienie wydania pozwolenia wodnoprawnego od uprzedniego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (tak by procesy te mogły toczyć się niezależnie).

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie instytucji inwestycji towarzyszącej, ma to pozwolić na zsynchronizowanie procesów inwestycyjnych.

  Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), prognozowany skutek ustawy związany z intensyfikacją inwestycji wpłynie pozytywnie na sferę finansów publicznych i zwiększenie wpływów podatkowych (CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy), danin publicznych (składki ZUS) i podatków lokalnych (podatek od nieruchomości).

  Dokładna wartość w ujęciu pieniężnym wpływu projektu ustawy na sferę finansów publicznych jest trudna do oszacowania, gdyż skala inwestycji w elektrownię szczytowo-pompową nie jest znana. Dodatkowo, dostarczanie energii elektrycznej przez elektrownie szczytowo-pompowe do KSE cechuje znaczny stopień nieprzewidywalności, gdyż następuje to w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej lub w razie nadprodukcji tej energii z OZE (elektrownia szczytowo-pompowa jako źródło interwencyjne), wskazano także.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:10Senat przyjął nowelę ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych bez poprawek 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz poprawa oceny efektywności energetycznej i promocja OZE.  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Na podstawie nowelizacji zostaną wprowadzone nowe instrumenty wsparcia:

  - grant termomodernizacyjny - zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wysokość premii termomodernizacyjnej ma wynosić 26% kosztów przedsięwzięcia, a w przypadku gdy łącznie z nim jest realizowany zakup, budowa czy montaż OZE wysokość premii ma wzrastać do 31% kosztów),

  - grant OZE - polegający na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku, co ma przyczynić się do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym; grant wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia,

  - grant MZG (mieszkaniowego zasobu gminy) udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

  Ustawa wprowadza również premie i granty na pokrycie kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

  Nowelizacja wprowadza również premie i granty na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych, należących do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów, pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej.

  Gminy mają zyskać dostęp do wyższego o 15–25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS i SIM. W wypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z 35 do 60%, a komunalnych - z 80% do 95% kosztów inwestycji.

  Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

  (ISBnews)